Zanussi | ZBA23022SA | User manual | ZANUSSI ZBA23022SA Handleiding

ZANUSSI ZBA23022SA Handleiding
User Manual
GETTING
STARTED?
EASY.
ZBA23022SA
NL Gebruiksaanwijzing
Koelkast
FR Notice d'utilisation
Réfrigérateur
DE Benutzerinformation
Kühlschrank
2
12
23
VEILIGHEIDSINFORMATIE
Lees zorgvuldig de meegeleverde instructies voor installatie en
gebruik van het apparaat. De fabrikant is niet verantwoordelijk
voor letsel of schade veroorzaakt door een verkeerde installatie of
verkeerd gebruik. Bewaar de instructies altijd op een veilige en
toegankelijke plaats voor toekomstig gebruik.
VEILIGHEID VAN KINDEREN EN KWETSBARE
MENSEN
•
•
•
•
•
•
Dit apparaat kan worden gebruikt door kinderen van 8 jaar en
ouder en door mensen met beperkte lichamelijke, zintuiglijke of
verstandelijke vermogens of een gebrek aan ervaring en kennis,
indien zij onder toezicht staan of instructies hebben gekregen
over het veilig gebruiken van het apparaat en indien zij de
eventuele gevaren begrijpen.
Dit apparaat mag worden gebruikt door kinderen tussen de 3
en 8 jaar oud en personen met zware en complexe
beperkingen, indien ze duidelijk zijn geïnstrueerd.
Kinderen jonger dan 3 jaar dienen, mits zij voortdurend onder
toezicht staan, bij het apparaat uit de buurt te worden
gehouden.
Laat kinderen niet met het apparaat spelen.
Kinderen mogen zonder toezicht geen reinigings- en
onderhoudswerkzaamheden aan het apparaat uitvoeren.
Houd alle verpakkingen uit de buurt van kinderen en verwijder
ze op gepaste wijze.
ALGEMENE VEILIGHEID
•
2
Dit apparaat is bedoeld voor gebruik in huishoudelijke en
soortgelijke toepassingen, zoals:
– Boerderijen, personeelskeukens in winkels, kantoren of
andere werkomgevingen
– Door gasten in hotels, motels, bed&breakfasts en andere
woonomgevingen
•
•
•
•
•
•
•
•
WAARSCHUWING: Houd de ventilatieopeningen altijd vrij van
obstructies; dit geldt zowel voor losstaande als ingebouwde
modellen.
WAARSCHUWING: Gebruik geen mechanische of andere
middelen om het ontdooiproces te versnellen, behalve die
middelen die door de fabrikant zijn aanbevolen.
WAARSCHUWING: Let op dat u het koelcircuit niet
beschadigt.
WAARSCHUWING: Gebruik geen elektrische apparaten in de
koelkast, tenzij deze door de fabrikant worden aanbevolen.
Gebruik geen waterstralen of stoom om het apparaat te
reinigen.
Reinig het apparaat met een vochtige zachte doek. Gebruik
alleen neutrale reinigingsmiddelen. Gebruik geen
schuurmiddelen, schuursponsjes, oplosmiddelen of metalen
voorwerpen.
Bewaar geen explosieve substanties zoals spuitbussen met
drijfgas in dit apparaat.
Als de voedingskabel beschadigd is, moet de fabrikant, een
erkende serviceverlener of een gekwalificeerd persoon deze
vervangen teneinde gevaarlijke situaties te voorkomen.
VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN
INSTALLATIE
WAARSCHUWING! Alleen een
erkende installatietechnicus mag het
apparaat installeren.
•
•
•
•
•
•
•
Verwijder alle verpakkingsmaterialen.
Installeer en gebruik geen beschadigd apparaat.
Gebruik het apparaat niet voordat u het in de
ingebouwde structuur installeert omwille van
veiligheidsredenen.
Volg de installatie-instructies op die zijn
meegeleverd met het apparaat.
Pas altijd op bij verplaatsing van het apparaat,
want het is zwaar. Gebruik altijd
veiligheidshandschoenen en gesloten schoeisel.
Zorg ervoor dat rond het apparaat lucht kan
circuleren.
Bij de eerste installatie of na het omdraaien van
de deur moet u minstens 4 uur wachten voordat
•
•
•
•
•
•
u het apparaat op de stroom aansluit. Hierdoor
kan de olie terug in de compressor stromen.
Trek de stekker uit het stopcontact voordat u
handelingen aan het apparaat uitvoert (bijv. het
omdraaien van de deur).
Installeer het apparaat niet in de nabijheid van
radiatoren, fornuizen, ovens of kookplaten.
Stel het apparaat niet bloot aan regen.
Installeer het apparaat niet op een plaats met
direct zonlicht.
Installeer dit apparaat niet in ruimtes die te
vochtig of te koud zijn.
Til de voorkant van het apparaat op als u hem
wilt verplaatsen, om krassen op de vloer te
voorkomen.
AANSLUITING OP HET ELEKTRICITEITSNET
WAARSCHUWING! Gevaar voor
brand en elektrische schokken.
3
WAARSCHUWING! Zorg er bij het
plaatsen van het apparaat voor dat het
stroomsnoer niet klem zit of wordt
beschadigd.
WAARSCHUWING! Gebruik geen
meerwegstekkers en verlengsnoeren.
•
•
•
•
•
•
•
Dit apparaat moet worden aangesloten op een
geaard stopcontact.
Zorg ervoor dat de parameters op het
vermogensplaatje overeenkomen met
elektrische vermogen van de netstroom.
Gebruik altijd een juist geïnstalleerd
schokbestendig stopcontact.
Zorg dat u de elektrische onderdelen
(hoofdstekker, kabel, compressor) niet
beschadigt. Neem contact met de erkende
servicedienst of een elektricien om de
elektrische onderdelen te wijzigen.
De stroomkabel moet lager blijven dan het
niveau van de stopcontact.
Steek de stekker pas in het stopcontact als de
installatie is voltooid. Zorg ervoor dat het
netsnoer na installatie bereikbaar is.
Trek niet aan het netsnoer om het apparaat los
te koppelen. Trek altijd aan de stekker.
GEBRUIK
WAARSCHUWING! Gevaar op letsel,
brandwonden of elektrische schokken.
•
Raak de compressor of condensator niet aan.
Ze zijn heet.
BINNENVERLICHTING
WAARSCHUWING! Gevaar voor
elektrische schokken.
•
De soort lamp die in dit apparaat gebruikt wordt,
is uitsluitend geschikt voor huishoudelijke
apparaten. Gebruik deze niet voor andere
doeleinden.
ONDERHOUD EN REINIGING
WAARSCHUWING! Gevaar voor
letsel of schade aan het apparaat.
•
•
•
Schakel het apparaat uit en trek de stekker uit
het stopcontact voordat u
onderhoudshandelingen verricht.
Het koelcircuit van dit apparaat bevat
koolwaterstoffen. Enkel bevoegde personen
mogen de eenheid onderhouden en herladen.
Controleer regelmatig de afvoer van het
apparaat en reinig het indien nodig. Indien de
afvoer verstopt is, zal er water op de bodem van
het apparaat liggen.
SERVICE
• Neem contact op met de erkende servicedienst
voor reparatie van het apparaat.
• Gebruik uitsluitend originele reserveonderdelen.
VERWIJDERING
Het apparaat bevat ontvlambaar gas,
isobutaan (R600a), een aardgas met een hoge
ecologische compatibiliteit. Zorg ervoor dat u het
koelcircuit dat isobutaan bevat, niet beschadigt.
• De specificatie van dit apparaat niet wijzigen.
• Plaats geen elektrische apparaten (bijv.
ijsmachines) in het apparaat tenzij uitdrukkelijk
geschikt verklaard door de fabrikant.
• Als er schade aan het koelcircuit optreedt, zorg
er dan voor dat er zich geen vlammen en andere
ontstekingsbronnen in de kamer bevinden.
Lucht de ruimte indien dit gebeurt.
• Zet geen hete items op de kunststofonderdelen
van het apparaat.
• Bewaar geen ontvlambare gassen en
vloeistoffen in het apparaat.
• Plaats geen ontvlambare producten of items die
vochtig zijn door ontvlambare producten in, bij
of op het apparaat.
4
WAARSCHUWING! Gevaar voor
letsel of verstikking.
•
•
•
•
•
•
Haal de stekker uit het stopcontact.
Snij het netsnoer van het apparaat af en gooi dit
weg.
Verwijder de deur om te voorkomen dat
kinderen en huisdieren opgesloten raken in het
apparaat.
Het koelcircuit en de isolatiematerialen van dit
apparaat zijn ozonvriendelijk.
Het isolatieschuim bevat ontvlambare gassen.
Neem contact met uw plaatselijke overheid voor
informatie m.b.t. correcte afvalverwerking van
het apparaat.
Veroorzaak geen schade aan het deel van de
koeleenheid dat zich naast de warmtewisselaar
bevindt.
MONTAGE
WAARSCHUWING! Raadpleeg de
hoofdstukken Veiligheid.
LOCATIE
Raadpleeg de montage-instructies
voor de installatie.
Installeer, om de beste prestatie te garanderen, het
apparaat van hittebronnen vandaan, zoals
radiatoren, boilers, direct zonlicht enz. Zorg er voor
dat lucht vrij aan de achterkant van het apparaat
kan circuleren.
PLAATSING
Installeer het apparaat op een droge, goed
geventileerde plaats binnen waar de
omgevingstemperatuur overeenkomt met de
klimaatklasse die vermeld is op het typeplaatje van
het apparaat.
ELEKTRISCHE AANSLUITING
• Zorg er vóór het aansluiten voor dat het voltage
en de frequentie op het typeplaatje
overeenkomen met de stroomtoevoer in uw huis.
• Dit apparaat moet worden aangesloten op een
geaard stopcontact. De netsnoerstekker is
voorzien van een contact voor dit doel. Als het
stopcontact niet geaard is, sluit het apparaat
dan aan op een afzonderlijk aardepunt, in
overeenstemming met de geldende regels.
Raadpleeg hiervoor een gekwalificeerd
elektricien.
• De fabrikant kan niet aansprakelijk gesteld
worden als bovenstaande
veiligheidsvoorschriften niet opgevolgd worden.
• Dit apparaat voldoet aan de EEG -richtlijnen.
VENTILATIEVEREISTEN
De luchtcirculatie achter het apparaat moet
voldoende zijn.
5 cm
Klimaatklasse
min.
200 cm2
Omgevingstemperatuur
SN
+10°C tot + 32°C
N
+16°C tot + 32°C
ST
+16°C tot + 38°C
T
+16°C tot + 43°C
Bij bepaalde modeltypes kunnen er
functionele problemen ontstaan als
deze temperaturen niet worden
gerespecteerd. De juiste werking van
het apparaat kan enkel gegarandeerd
worden als het opgegeven
temperatuurbereik wordt
gerespecteerd. Als u twijfels hebt over
waar het apparaat te installeren,
raadpleeg dan de verkoper, de
klantenservice of de dichstsbijzijnde
erkende servicedienst.
min.
200 cm2
LET OP! Raadpleeg de montageinstructies voor de installatie.
BEDIENING
INSCHAKELEN
1. Steek dan de stekker in het stopcontact.
2. Draai de temperatuurknop naar rechts op een
gemiddelde stand.
UITSCHAKELEN
Draai de temperatuurknop op de stand "O" om het
apparaat uit te schakelen.
5
TEMPERATUURREGELAAR
De temperatuur wordt automatisch geregeld.
1. Draai de thermostaatknop op een lagere stand
om de minimale koude te verkrijgen.
2. Draai de thermostaatknop op een hogere stand
om de maximale koude te verkrijgen.
LET OP! Als de
omgevingstemperatuur hoog is of als
het apparaat volledig gevuld is en de
thermostaatknop op de koudste
instelling staat, kan het apparaat
continu werken, waardoor er ijs op de
achterwand gevormd wordt. In dat
geval moet de knop op een hogere
temperatuur gezet worden om
automatische ontdooiing mogelijk te
maken en zodoende het
energieverbruik te beperken.
Een gemiddelde instelling is over het
algemeen het meest geschikt.
De exacte instelling moet echter
worden gekozen rekening houdend
met het feit dat de temperatuur in het
apparaat afhankelijk is van:
• de kamertemperatuur
• hoe vaak de deur geopend wordt
• de hoeveelheid voedsel die wordt
bewaard
• de plaats van het apparaat
DAGELIJKS GEBRUIK
WAARSCHUWING! Raadpleeg de
hoofdstukken Veiligheid.
HET PLAATSEN VAN DE DEURPLATEAUS
Om het bewaren van voedselverpakkingen van
verschillende afmetingen mogelijk te maken, kunnen
de schappen op verschillende hoogtes worden
geplaatst.
1. Trek het schap enigszins omhoog totdat het
loskomt.
2. Opnieuw plaatsen zoals gewenst.
VERPLAATSBARE LEGREKKEN
De wanden van de koelkast zijn voorzien van een
aantal glijschoenen zodat de schappen op de
gewenste plaats gezet kunnen worden.
Verwijder de glasplaat boven de
groentelade niet om een goede
luchtcirculatie te garanderen.
AANWIJZINGEN EN TIPS
NORMALE BEDRIJFSGELUIDEN:
De volgende geluiden zijn normaal tijdens de
werking:
6
•
Een zacht gorgelend en borrelend geluid als het
koelmiddel door leidingen wordt gepompt.
•
•
•
Een zoemend en kloppend geluid van de
compressor als het koelmiddel wordt
rondgepompt.
Een plotseling krakend geluid uit de binnenkant
van het apparaat veroorzaakt door thermische
uitzetting (een natuurlijk en ongevaarlijk
natuurkundig fenomeen).
Een zacht klikkend geluid van de thermostaat als
de compressor aan of uit gaat.
TIPS VOOR ENERGIEBESPARING
• De deur niet vaker openen of open laten staan
dan strikt noodzakelijk.
TIPS VOOR HET KOELEN VAN VERS
VOEDSEL
• Zet geen warm voedsel of verdampende
vloeistoffen in de koelkast.
• Dek het voedsel af of verpak het, in het
bijzonder als het een sterke geur heeft.
•
Plaats het voedsel zodanig dat de lucht er
vrijelijk omheen kan circuleren.
TIPS VOOR HET KOELEN
Nuttige tips:
• Vlees (alle soorten): in plastic zakken verpakken
en op het glazen schap leggen, boven de
groentelade. Bewaar vlees maximaal 1-2 dagen.
• Gekookte etenswaren, koude gerechten:
bedekken en op een schap leggen.
• Fruit en groeten: goed wassen en in een
speciale lade leggen. Bananen, aardappelen,
uien en knoflook moeten als deze niet verpakt
zijn niet in de koelkast worden bewaard.
• Boter en kaas: in speciale luchtdichte bakjes
leggen of in aluminiumfolie of plastic zakjes
wikkelen om zoveel mogelijk lucht uit te sluiten.
• Flessen: afsluiten met een dop en in de deur
plaatsen of (indien beschikbaar) in het
flessenrek.
ONDERHOUD EN REINIGING
WAARSCHUWING! Raadpleeg de
hoofdstukken Veiligheid.
ALGEMENE WAARSCHUWINGEN
LET OP! Voordat u welke
onderhoudshandeling dan ook verricht,
de stekker uit het stopcontact trekken.
Dit apparaat bevat koolwaterstoffen in
de koeleenheid. Onderhoud en
hervullen mag alleen uitgevoerd
worden door bevoegde technici.
De toebehoren en onderdelen van het
apparaat zijn niet geschikt om in een
afwasmachine gewassen te worden.
DE BINNENKANT SCHOONMAKEN
Voordat u het apparaat voor de eerste keer
gebruikt, wast u de binnenkant en de interne
accessoires met lauwwarm water en een beetje
neutrale zeep om de typische geur van een nieuw
product weg te nemen. Droog daarna grondig af.
LET OP! Gebruik geen
reinigingsmiddelen, schuurpoeders,
chloor of reinigers op oliebasis. Deze
beschadigen de afwerking.
PERIODIEKE REINIGING
LET OP! Trek niet aan leidingen en/of
kabels aan de binnenkant van het
apparaat en verplaats of beschadig ze
niet.
LET OP! Let op dat u het koelsysteem
niet beschadigt.
Het apparaat moet regelmatig worden
schoongemaakt:
1. Maak de binnenkant en de accessoires schoon
met lauw water en wat neutrale zeep.
2. Controleer de afdichtingen regelmatig en wrijf
ze schoon om u ervan te verzekeren dat ze
schoon en vrij van resten zijn.
3. Spoel ze af en maak ze grondig droog.
4. Maak indien toegankelijk de condensor en de
compressor aan de achterkant van het
apparaat schoon met een borstel.
Dit zal de prestatie van het apparaat verbeteren
en het elektriciteitsverbruik reduceren.
HET ONTDOOIEN VAN DE KOELKAST
Rijp wordt elke keer als de compressormotor
tijdens normale werking stopt, automatisch van de
verdamper van het koelvak verwijderd. Het
dooiwater loopt via een gootje in een speciale
opvangbak aan de achterkant van het apparaat,
boven de compressormotor, waar het verdampt.
7
Het is belangrijk om het afvoergaatje van het
dooiwater in het midden van het koelvak regelmatig
schoon te maken om te voorkomen dat het water
overloopt en op het voedsel in de koelkast gaat
druppelen.
PERIODES DAT HET APPARAAT NIET
GEBRUIKT WORDT
Neem de volgende voorzorgsmaatregelen als het
apparaat gedurende lange tijd niet gebruikt wordt:
1. Trek de stekker uit het stopcontact.
2. Verwijder al het voedsel
3. Maak het apparaat en alle toebehoren schoon.
4. Laat de deur/deuren open staan om
onaangename luchtjes te voorkomen.
LET OP! Als u uw apparaat
ingeschakeld wilt laten, vraag dan
iemand om het zo nu en dan te
controleren, om te voorkomen dat het
bewaarde voedsel bederft, als de
stroom uitvalt.
PROBLEEMOPLOSSING
WAARSCHUWING! Raadpleeg de
hoofdstukken Veiligheid.
WAT MOET U DOEN ALS...
Probleem
Het apparaat werkt niet.
Oplossing
Het apparaat is uitgeschakeld.
Schakel het apparaat in.
De stekker zit niet goed in het
stopcontact.
Steek de stekker goed in het
stopcontact.
Er staat geen spanning op het
stopcontact.
Sluit een ander elektrisch apparaat op het stopcontact aan.
Bel een gekwalificeerd elektricien.
Het apparaat maakt lawaai.
Het apparaat is niet stevig en
stabiel geplaatst.
Controleer of het apparaat stabiel staat.
Het lampje werkt niet.
Het lampje staat in stand-by.
Sluit en open de deur.
Het lampje is stuk.
Zie 'Het lampje vervangen'.
De temperatuur is fout ingesteld.
Raadpleeg het hoofdstuk 'Bediening'.
Er zijn grote hoeveelheden
voedsel tegelijk in de vriezer
geplaatst.
Wacht een paar uur en controleer dan nogmaals de temperatuur.
De kamertemperatuur is te
hoog.
Zie het typeplaatje voor de klimaatklasse.
De compressor werkt continu.
8
Mogelijke oorzaak
Probleem
Er loopt water over de achterkant van de koelkast.
Er loopt water in de koelkast.
Mogelijke oorzaak
Oplossing
Het voedsel dat in het apparaat
werd geplaatst, was te warm.
Laat voedsel afkoelen tot kamertemperatuur voordat u het
opslaat.
De deur is niet goed gesloten.
Zie 'De deur sluiten'.
Tijdens het automatische ontdooiproces, ontdooit de rijp tegen de achterwand.
Dat is juist.
De waterafvoer is verstopt.
Reinig de waterafvoer.
Producten verhinderen dat het
water in de wateropvangbak
loopt.
Zorg ervoor dat de producten
de achterwand niet raken.
Er ligt water op de vloer.
De dooiwaterafvoer is niet aangesloten op de verdamperbak
boven de compressor.
Maak de dooiwaterafvoer vast
op de verdamperbak.
De temperatuur in het apparaat
is te laag/hoog.
De temperatuurknop is niet
goed ingesteld.
Stel een hogere/lagere temperatuur in.
De deur is niet goed gesloten.
Zie 'De deur sluiten'.
De temperatuur van het voedsel is te hoog.
Laat het voedsel afkoelen tot
kamertemperatuur voordat u
het conserveert.
Er worden veel producten tegelijk bewaard.
Conserveer minder producten
tegelijk.
De deur is te vaak geopend.
Open de deur alleen als het
nodig is.
Er is geen koude luchtcirculatie
in het apparaat aanwezig.
Zorg ervoor dat er koude
luchtcirculatie in het apparaat
is.
De deur is te vaak geopend.
Open de deur alleen als het
nodig is.
De deur is niet volledig gesloten.
Zorg ervoor dat de deur volledig gesloten is.
Het bewaarde voedsel was
niet ingepakt.
Verpak voedsel in geschikte
materiaal voordat u het in het
apparaat plaatst.
U probeerde de deur na het
sluiten meteen weer te openen.
Wacht een paar seconden tussen het sluiten en weer openen van de deur.
Er bevindt zich teveel condenswater op de achterwand van
de koelkast.
Deur gaat niet makkelijk open.
Bel, wanneer het advies niet tot
resultaten leidt, de dichtstbijzijnde
klantenservice voor dit merk.
9
HET LAMPJE VERVANGEN
Het apparaat is uitgerust met een
LED-binnenlampje dat een lange
levensduur heeft.
Het wordt ten zeerste aanbevolen
uitsluitend originele reserveonderdelen
te gebruiken.
Gebruik uitsluitend ledlampen (E14basis). Het maximale vermogen wordt
getoond op de lampunit.
LET OP! Trek de stekker uit het
stopcontact.
2. Vervang het kapotte lampje door een nieuw
lampje met dezelfde kenmerken dat specifiek
bedoeld is voor huishoudelijke apparaten.
3. Plaats de afdekking van het lampje terug.
4. Steek de stekker in het stopcontact.
5. Open de deur.
Controleer of het lampje gaat branden.
DE DEUR SLUITEN
1. Maak de afdichtingen van de deur schoon.
2. Stel de deur, indien nodig, af. Raadpleeg de
montageaanwijzingen.
3. Vervang, indien nodig, de defecte
deurafdichtingen. Neem contact op met de
erkende servicedienst.
1. Spreid met uw vingers beide kanten van de
transparente deksel om deze los te maken en
neem de deksel af door in de richting van de
pijlen te trekken.
1
2
1
TECHNISCHE GEGEVENS
PRODUCTINFORMATIEBLAD
10
Handelsmerk
Zanussi
Model
ZBA23022SA PNC933033006
Categorie
1. Koelkast met één of meer bewaarruimten voor verse levensmiddelen
Energie-efficiëntieklasse
A+
Energieverbruik in kWh per jaar, gebaseerd op de resultaten van standaardtests gedurende 24 uur. Het feitelijke
energieverbruik is afhankelijk van de manier waarop het
apparaat wordt gebruikt en de plaats waar het zich bevindt
131
Opslagvolume in liter, koelkast
207
Opslagvolume in liter, ster
-
Opslagvolume in liter, kelderzone
-
Opslagvolume in liter, wijn
-
Opslagvolume in liter, totaal
207
Opslagvolume in liter, diepvries
-
Opslagvolume in liter, koeler
-
Opslagvolume in liter, andere ruimten
-
Sterclassificatie van het vriesvak met het hoogste opslagvolume (l)
Geen
De ontwerptemperatuur van andere ruimten > 14 °C (°C),
indien van toepassing
-
Vorstvrij (J/N), koelkast
Nee
Vorstvrij (J/N), vriezer
-
conserveringsduur bij stroomuitval in h
-
Vriesvermogen in kg/24h
-
Klimaatklasse
SN-N-ST-T
Laagste omgevingstemperatuur waarbij dit apparaat bedoeld is om te gebruiken, in °C
10
Hoogste omgevingstemperatuur waarbij dit apparaat bedoeld is om te gebruiken, in °C
43
Geluidsemissie dB(A) re1 pW
35
Ingebouwde apparatuur J/N
Ja
Dit apparaat is uitsluitend bedoeld voor het bewaren van
wijn J/N
Nee
AANVULLENDE TECHNISCHE GEGEVENS
Afmetingen van het apparaat
Hoogte
1219 mm
Breedte
540 mm
Diepte
550 mm
Spanning (Voltage)
230 - 240 V
Frequentie
50 Hz
De technische gegevens staan op het typeplaatje
aan de binnen- of buitenkant van het apparaat en
op het energielabel.
MILIEUBESCHERMING
Recycleer de materialen met het symbool
. Gooi
de verpakking in een geschikte afvalcontainer om
het te recycleren. Bescherm het milieu en de
volksgezondheid en recycleer op een correcte
manier het afval van elektrische en elektronische
apparaten. Gooi apparaten gemarkeerd met het
symbool niet weg met het huishoudelijk afval.
Breng het product naar het milieustation bij u in de
buurt of neem contact op met de gemeente.
11
INFORMATIONS DE SÉCURITÉ
Avant d'installer et d'utiliser cet appareil, lisez soigneusement les
instructions fournies. Le fabricant ne pourra être tenu pour
responsable des blessures et dégâts résultant d'une mauvaise
installation ou utilisation. Conservez toujours les instructions dans
un lieu sûr et accessible pour vous y référer ultérieurement.
SÉCURITÉ DES ENFANTS ET DES PERSONNES
VULNÉRABLES
•
•
•
•
•
•
Cet appareil peut être utilisé par des enfants de plus de 8 ans,
ainsi que des personnes dont les capacités physiques,
sensorielles et mentales sont réduites ou dont les
connaissances et l'expérience sont insuffisantes, à condition
d'être surveillés ou d'avoir reçu des instructions concernant
l'utilisation sécurisée de l'appareil et de comprendre les risques
encourus.
Cet appareil peut être utilisé par des enfants entre 3 et 8 ans et
des personnes ayant un handicap très important et complexe à
condition d'avoir reçu de bonnes instructions.
Les enfants de moins de 3 ans doivent être tenus à l'écart de
l'appareil, à moins d'être surveillés en permanence.
Ne laissez pas les enfants jouer avec l'appareil.
Les enfants ne doivent pas nettoyer ni entreprendre une
opération de maintenance sur l'appareil sans surveillance.
Ne laissez pas les emballages à la portée des enfants et jetezles convenablement.
SÉCURITÉ GÉNÉRALE
•
12
Cet appareil est conçu uniquement pour un usage domestique
et des situations telles que :
– dans des fermes, des coins cuisines réservés au personnel
dans des magasins, bureaux et autres
– l'utilisation par les clients des hôtels, motels, des
environnements du type chambres d’hôtes et autres
environnements à caractère résidentiel
•
•
•
•
•
•
•
•
AVERTISSEMENT : Veillez à ce que les orifices de ventilation,
situés dans l'enceinte de l'appareil ou dans la structure
intégrée, ne soient pas obstrués.
AVERTISSEMENT : N'utilisez aucun dispositif mécanique ou
autre appareil pour accélérer le processus de dégivrage que
ceux recommandés par le fabricant.
AVERTISSEMENT : N'endommagez pas le circuit frigorifique.
AVERTISSEMENT : N'utilisez pas d'appareils électriques à
l'intérieur des compartiments de conservation des aliments de
l'appareil, sauf s'ils sont du type recommandé par le fabricant.
Ne pulvérisez pas d'eau ni de vapeur pour nettoyer l'appareil.
Nettoyez l'appareil avec un chiffon doux humide. Utilisez
uniquement des produits de lavage neutres. N'utilisez pas de
produits abrasifs, de tampons à récurer, de solvants ni d'objets
métalliques.
Ne conservez aucune substance explosive dans cet appareil,
comme des aérosols contenant un produit inflammable.
Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé
par le fabricant, son service après-vente ou des personnes de
qualification similaire afin d'éviter un danger.
CONSIGNES DE SÉCURITÉ
INSTALLATION
AVERTISSEMENT! L'appareil doit
être installé uniquement par un
professionnel qualifié.
•
•
•
•
•
•
•
Retirez l'intégralité de l'emballage.
N'installez pas et ne branchez pas un appareil
endommagé.
Pour des raisons de sécurité, n'utilisez pas
l'appareil avant de l'avoir installé dans la
structure encastrée.
Suivez scrupuleusement les instructions
d'installation fournies avec l'appareil.
Soyez toujours vigilants lorsque vous déplacez
l'appareil car il est lourd. Utilisez toujours des
gants de sécurité et des chaussures fermées.
Assurez-vous que l'air circule autour de
l'appareil.
Lors de la première installation ou après avoir
inversé la porte, attendez au moins 4 heures
avant de brancher l'appareil sur le secteur. Cela
•
•
•
•
•
•
permet à l'huile de refouler dans le
compresseur.
Avant toute opération sur l'appareil (par ex.
inversion de la porte), débranchez la fiche de la
prise de courant.
N'installez pas l'appareil à proximité d'un
radiateur, d'une cuisinière, d'un four ou d'une
table de cuisson.
N'exposez pas l'appareil à la pluie.
N'installez pas l'appareil dans un endroit exposé
à la lumière directe du soleil.
N'installez pas l'appareil dans une pièce trop
humide ou trop froide.
Lorsque vous déplacez l'appareil, veillez à le
soulever par l'avant pour éviter de rayer le sol.
BRANCHEMENT ÉLECTRIQUE
AVERTISSEMENT! Risque
d'incendie ou d'électrocution.
13
AVERTISSEMENT! Lorsque vous
installez l'appareil, assurez-vous que le
câble d'alimentation n'est pas coincé
ou endommagé.
AVERTISSEMENT! N'utilisez pas
d'adaptateurs multiprises ni de
rallonges.
•
•
•
•
•
•
•
L’appareil doit être relié à la terre.
Vérifiez que les paramètres figurant sur la
plaque signalétique correspondent aux données
électriques de votre réseau.
Utilisez une prise correctement installée et
protégée contre les chocs.
Veillez à ne pas endommager les composants
électriques tels que la fiche secteur, le câble
d'alimentation ou le compresseur. Contactez le
service après-vente agréé ou un électricien pour
changer les composants électriques.
Le câble d'alimentation doit rester en dessous
du niveau de la fiche secteur.
Ne branchez la fiche d’alimentation à la prise de
courant qu’à la fin de l’installation. Assurez-vous
que la prise principale est accessible une fois
l’appareil installé.
Ne tirez jamais sur le câble d’alimentation
électrique pour débrancher l’appareil. Tirez
toujours sur la fiche de la prise secteur.
UTILISATION
AVERTISSEMENT! Risque de
blessures, de brûlures, d'électrocution
ou d'incendie.
•
l'intérieur ou à proximité de l'appareil, ni sur
celui-ci.
Ne touchez pas le compresseur ni le
condenseur. Ils sont chauds.
ÉCLAIRAGE INTÉRIEUR
AVERTISSEMENT! Risque
d'électrocution !
•
Le type d'ampoule utilisé pour cet appareil est
uniquement destiné aux appareils domestiques.
Ne les utilisez pas pour éclairer votre logement.
ENTRETIEN ET NETTOYAGE
AVERTISSEMENT! Risque de
blessure corporelle ou de dommages
matériels.
•
•
•
Avant toute opération d'entretien, éteignez
l'appareil et débranchez la fiche de la prise
secteur.
Cet appareil contient des hydrocarbures dans
son circuit de réfrigération. L'entretien et la
recharge du circuit de réfrigération doivent être
effectués par un professionnel qualifié.
Examinez régulièrement l'écoulement de
l'appareil et si nécessaire, nettoyez-le. Si l'orifice
est bouché, l'eau provenant du dégivrage
s'écoulera en bas de l'appareil.
MAINTENANCE
• Pour réparer l'appareil, contactez un service
après-vente agréé.
• Utilisez exclusivement des pièces d'origine.
MISE AU REBUT
L'appareil contient un gaz inflammable,
l'isobutane (R600a), un gaz naturel ayant un niveau
élevé de compatibilité environnementale. Veillez à
ne pas endommager le circuit frigorifique contenant
de l'isobutane.
• Ne modifiez pas les caractéristiques de cet
appareil.
• Ne placez aucun appareil électrique (sorbetière,
etc.) dans l'appareil, en l'absence d'indications
du fabricant.
• Si le circuit frigorifique est endommagé,
assurez-vous de l'absence de flammes et de
sources d'ignition dans la pièce. Aérez la pièce.
• Évitez tout contact d'éléments chauds avec les
parties en plastique de l'appareil.
• Ne stockez jamais de gaz ou de liquide
inflammable dans l'appareil.
• Ne placez pas de produits inflammables ou
d'éléments imbibés de produits inflammables à
14
AVERTISSEMENT! Risque de
blessure ou d'asphyxie.
•
•
•
•
•
•
Débranchez l'appareil de l'alimentation
électrique.
Coupez le câble d'alimentation et mettez-le au
rebut.
Retirez la porte pour empêcher les enfants et
les animaux de s'enfermer dans l'appareil.
Le circuit frigorifique et les matériaux d'isolation
de cet appareil préservent la couche d'ozone.
La mousse isolante contient un gaz inflammable.
Contactez votre service municipal pour obtenir
des informations sur la marche à suivre pour
mettre l'appareil au rebut.
N'endommagez pas la partie du circuit de
réfrigération située à proximité du condenseur
thermique.
INSTALLATION
AVERTISSEMENT! Reportez-vous
aux chapitres concernant la sécurité.
EMPLACEMENT
Consultez la notice de montage lors
de l'installation.
Pour assurer des performances optimales, l'appareil
ne doit pas être installé près d'une source de
chaleur telle qu'un radiateur, une chaudière, la
lumière directe du soleil, etc. Assurez-vous que l'air
circule librement à l'arrière de l'appareil.
POSITIONNEMENT
Installez cet appareil dans une pièce intérieure
sèche et bien ventilée où la température ambiante
correspond à la classe climatique indiquée sur la
plaque signalétique de l'appareil.
BRANCHEMENT ÉLECTRIQUE
• Avant de brancher l'appareil, assurez-vous que
la tension et la fréquence indiquées sur la
plaque signalétique correspondent à celles de
votre réseau électrique domestique.
• L'appareil doit être relié à la terre. La fiche du
cordon d'alimentation est fournie avec un
contact à cette fin. Si la prise de courant n'est
pas mise à la terre, branchez l'appareil à une
mise à la terre séparée conformément aux
réglementations en vigueur, en consultant un
électricien spécialisé.
• Le fabricant décline toute responsabilité en cas
de non-respect de ces consignes de sécurité.
• Cet appareil est conforme aux directives CEE.
EXIGENCES EN MATIÈRE DE VENTILATION
Veillez à garantir une circulation d'air suffisante à
l'arrière de l'appareil.
5 cm
Classe climatique
min.
200 cm2
Température ambiante
SN
+10 °C à +32 °C
N
+16 °C à + 32 °C
ST
+16 °C à + 38 °C
T
+16 °C à + 43 °C
Des problèmes fonctionnels peuvent
survenir sur certains types de modèles
fonctionnant hors de cette plage de
températures. Seul le respect de la
plage de températures spécifiée peut
garantir un bon fonctionnement de
l'appareil. En cas de doute concernant
l'emplacement d'installation de
l'appareil, veuillez contacter le vendeur,
notre service après-vente ou le centre
de réparation agréé le plus proche.
min.
200 cm2
ATTENTION! Consultez la notice de
montage lors de l'installation.
FONCTIONNEMENT
MISE EN MARCHE
1. Insérez la fiche dans la prise murale.
2. Tournez le thermostat vers la droite sur une
position médiane.
MISE HORS TENSION
Pour éteindre l'appareil, tournez le thermostat sur la
position « O ».
RÉGLAGE DE LA TEMPÉRATURE
La température est régulée automatiquement.
15
1. Tournez le thermostat sur la position minimale
pour obtenir moins de froid.
2. Tournez le thermostat sur la position maximale
pour obtenir plus de froid.
ATTENTION! Si la température
ambiante est élevée ou l'appareil très
rempli et si le thermostat est réglé sur
la température la plus basse, il est
possible que le compresseur
fonctionne en régime continu, d'où un
risque de formation de givre sur la
paroi arrière. Pour éviter cet
inconvénient, modifiez la position du
thermostat pour obtenir moins de froid,
de façon à permettre un dégivrage
automatique et, par conséquent, des
économies d'énergie.
Un réglage intermédiaire est
généralement le plus indiqué.
Toutefois, on obtiendra le réglage
exact en tenant compte du fait que la
température à l'intérieur de l'appareil
dépend de plusieurs facteurs :
• la température ambiante,
• la fréquence d'ouverture de la
porte,
• la quantité d'aliments stockés,
• l'emplacement de l'appareil.
UTILISATION QUOTIDIENNE
AVERTISSEMENT! Reportez-vous
aux chapitres concernant la sécurité.
MISE EN PLACE DES BALCONNETS DE LA
PORTE
En fonction de la taille des emballages des aliments
conservés, les balconnets de la porte peuvent être
positionnés à différentes hauteurs.
1. Soulevez doucement le balconnet jusqu'à ce
qu'il se détache.
2. Repositionnez-le selon les besoins.
CLAYETTES AMOVIBLES
Les parois du réfrigérateur sont équipées d'une
série de glissières afin que les clayettes puissent
être positionnées comme vous le souhaitez.
Ne modifiez pas l'emplacement de la
clayette en verre située au-dessus du
bac à légumes, afin de garantir une
circulation d'air optimale.
CONSEILS
BRUITS NORMAUX DE FONCTIONNEMENT
Les bruits suivants sont normaux lorsque l'appareil
est en cours de fonctionnement :
• Un léger gargouillis lorsque le liquide réfrigérant
est pompé.
16
•
•
Un ronronnement et un bruit de pulsation
provenant du compresseur lorsque le liquide
réfrigérant est pompé.
Un bruit de craquement soudain provenant de
l'intérieur de l'appareil provoqué par une
•
dilatation thermique (un phénomène naturel et
inoffensif).
Un léger cliquetis du thermostat lorsque le
compresseur s'active ou se désactive.
CONSEILS D'ÉCONOMIE D'ÉNERGIE
• Évitez d'ouvrir trop souvent la porte du
congélateur et ne la laissez ouverte que le
temps nécessaire.
CONSEILS POUR LA RÉFRIGÉRATION DES
ALIMENTS FRAIS
• Ne placez pas les aliments chauds ou les
liquides bouillants dans le réfrigérateur.
• Couvrez ou enveloppez les aliments, surtout s'ils
sont forts en saveurs.
• Placez correctement les aliments pour que l'air
puisse circuler librement autour
CONSEILS POUR LA RÉFRIGÉRATION
Conseil utiles :
•
•
•
•
•
Viande (tous types de viande) : emballez-la dans
un emballage adapté et placez-la sur l'étagère
en verre au-dessus du bac à légumes. Ne
conservez la viande que 1 ou 2 jours au plus.
Aliments cuits, plats froids : couvrez-les et
placez-les sur une étagère.
Fruits et légumes : nettoyez-les soigneusement
et placez-les dans le bac spécial. Bananes,
pommes de terre, oignons et ail ne doivent pas
être mis dans le réfrigérateur, s'ils ne sont pas
emballés.
Beurre et fromage : placez-les dans le
compartiment spécial, étanche à l'air, ou
enveloppez-les dans une feuille d'aluminium ou
un sachet en polyéthylène, pour les tenir autant
que possible à l'abri de l'air.
Bouteilles : elles doivent être munies d'un
bouchon et être placées sur le porte-bouteilles
ou (s'il est installé) dans le balconnet à
bouteilles de la porte.
ENTRETIEN ET NETTOYAGE
AVERTISSEMENT! Reportez-vous
aux chapitres concernant la sécurité.
AVERTISSEMENTS GÉNÉRAUX
ATTENTION! Débranchez l'appareil
avant toute opération d'entretien et de
nettoyage.
Cet appareil contient des
hydrocarbures dans son circuit de
réfrigération ; l'entretien et la recharge
ne doivent donc être effectués que par
du personnel qualifié.
Les pièces et accessoires de l'appareil
ne doivent pas être lavés au lavevaisselle.
NETTOYAGE DE L'INTÉRIEUR
Avant d'utiliser l'appareil pour la première fois,
nettoyez l'intérieur et tous les accessoires avec de
l'eau tiède savonneuse (pour supprimer toute odeur
de neuf), puis séchez-les soigneusement.
ATTENTION! N'utilisez jamais de
détergents, de produits abrasifs, de
nettoyants à base de chlore ou d'huile
car ils pourraient endommager le
revêtement.
NETTOYAGE PÉRIODIQUE
ATTENTION! Ne tirez pas, ne
déplacez pas, n'endommagez pas les
tuyaux et/ou câbles qui se trouvent à
l'intérieur de l'appareil.
ATTENTION! N'endommagez pas le
circuit de refroidissement.
L'appareil doit être nettoyé régulièrement :
1. Nettoyez l'intérieur et les accessoires avec de
l'eau tiède et additionnée d'un détergent doux.
2. Vérifiez régulièrement les joints de porte et
essuyez-les pour vous assurer qu'ils sont
propres et ne contiennent pas de résidus.
3. Rincez et séchez soigneusement.
4. S'ils sont accessibles, nettoyez le condenseur
et le compresseur situés à l'arrière de l'appareil
avec une brosse.
Cette opération améliore les performances de
l'appareil et permet des économies d'électricité.
DÉGIVRAGE DU RÉFRIGÉRATEUR
En fonctionnement normal, le givre est
automatiquement éliminé de l'évaporateur du
compartiment réfrigérateur à chaque fois que le
compresseur s'arrête. L'eau de dégivrage est
collectée dans un récipient spécial situé à l'arrière
de l'appareil, au-dessus du compresseur, d'où elle
s'évapore.
17
Il est important de nettoyer régulièrement l'orifice
d'écoulement de la goulotte d'évacuation de l'eau
de dégivrage située au milieu du compartiment
réfrigérateur pour empêcher l'eau de déborder et
de couler à l'intérieur de l'appareil.
Si l'appareil n'est pas utilisé pendant de longues
périodes, prenez les précautions suivantes :
1. Débranchez l'appareil de l'alimentation
électrique.
2. Retirez tous les aliments.
3. Nettoyez l'appareil et tous les accessoires.
4. Laissez la porte/les portes ouverte(s) pour
éviter la formation d'odeurs désagréables.
ATTENTION! Si, toutefois, vous
n'avez pas la possibilité de débrancher
et de vider l'appareil, faites vérifier
régulièrement le bon de
fonctionnement de celui-ci pour éviter
que les aliments qu'il contient ne
pourrissent en cas de coupure de
courant.
EN CAS DE NON-UTILISATION PROLONGÉE
DÉPANNAGE
AVERTISSEMENT! Reportez-vous
aux chapitres concernant la sécurité.
QUE FAIRE SI…
Le problème
L’appareil ne fonctionne pas.
Solution
L’appareil est éteint.
Mettez l'appareil en fonctionnement.
La fiche du câble d'alimentation n'est pas correctement insérée dans la prise de courant.
Branchez correctement la fiche
du câble d'alimentation dans la
prise de courant.
Il n’y a pas de tension dans la
prise de courant.
Branchez un autre appareil
électrique à la prise de courant. Contactez un électricien
qualifié.
L'appareil est bruyant.
L'appareil n'est pas stable.
Assurez-vous de la stabilité de
l'appareil.
L'éclairage ne fonctionne pas.
L'éclairage est en mode veille.
Fermez puis ouvrez la porte.
La lampe est défectueuse.
Reportez-vous au chapitre
« Remplacement de l'ampoule ».
Il y a une erreur dans le réglage
de la température.
Reportez-vous au chapitre
« Fonctionnement ».
Le compresseur fonctionne en
permanence.
18
Cause probable
Le problème
Cause probable
Solution
Trop de produits à congeler
ont été introduits en même
temps dans l'appareil.
Attendez quelques heures et
vérifiez de nouveau la température.
La température ambiante est
trop élevée.
Reportez-vous au tableau des
classes climatiques de la plaque signalétique.
Les aliments introduits dans
l'appareil étaient trop chauds.
Laissez refroidir les aliments à
température ambiante avant de
les mettre dans l'appareil.
La porte n'est pas fermée correctement.
Reportez-vous au chapitre
« Fermeture de la porte ».
De l'eau s'écoule sur la plaque
arrière du réfrigérateur.
Pendant le dégivrage automatique, le givre fond sur la plaque
arrière.
Ce phénomène est normal.
De l'eau s'écoule dans le réfrigérateur.
L'orifice d'écoulement de l'eau
de dégivrage est obstrué.
Nettoyez l'orifice d'écoulement
de l'eau de dégivrage.
Des aliments empêchent l'eau
de s'écouler dans le réservoir
d'eau.
Assurez-vous que les produits
ne touchent pas la plaque arrière.
De l'eau coule sur le sol.
Le tuyau d'évacuation de l'eau
de dégivrage n'est pas raccordé au bac d'évaporation situé
au-dessus du compresseur.
Fixez le tuyau d'évacuation de
l'eau au bac d'évaporation de
l'eau de dégivrage.
La température à l'intérieur de
l'appareil est trop basse/
élevée.
Le thermostat n'est pas réglé
correctement.
Augmentez/réduisez la température.
La porte n'est pas fermée correctement.
Reportez-vous au chapitre
« Fermeture de la porte ».
La température des produits
est trop élevée.
Laissez les aliments refroidir à
température ambiante avant de
les placer dans l'appareil.
Trop de produits ont été introduits simultanément.
Introduisez moins de produits
en même temps.
La porte a été ouverte trop
souvent.
N'ouvrez la porte qu'en cas de
nécessité.
L'air froid ne circule pas dans
l'appareil.
Assurez-vous que de l'air froid
circule dans l'appareil.
La porte a été ouverte trop fréquemment.
N'ouvrez la porte qu'en cas de
nécessité.
La porte n'est pas entièrement
fermée.
Assurez-vous que la porte est
entièrement fermée.
Trop d'eau s'est condensée sur
la paroi arrière du réfrigérateur.
19
Le problème
Cause probable
La porte est difficile à ouvrir.
Les aliments conservés ne sont
pas emballés.
Enveloppez les aliments dans
un emballage adapté avant de
les ranger dans l'appareil.
Vous avez essayé de rouvrir la
porte immédiatement après
l'avoir fermée.
Attendez quelques secondes
après avoir fermé la porte pour
la rouvrir.
Si ces conseils n'apportent pas de
solution à votre problème, veuillez
consulter le service après-vente agréé
le plus proche.
REMPLACEMENT DE L'ÉCLAIRAGE
L'appareil est équipé d'un éclairage à
LED longue durée.
Il est recommandé d'utiliser
uniquement des pièces détachées
d'origine.
Utilisez des ampoules LED (base E14)
uniquement. La puissance maximale
est indiquée sur la base d'éclairage.
ATTENTION! Débranchez la fiche de
l'appareil de la prise secteur.
1. Écartez doucement les deux côtés du diffuseur
avec vos doigts pour les décrocher, puis
détachez le cache en le tirant dans le sens des
flèches.
1
2
1
20
Solution
2. Remplacez l'ampoule par une ampoule de
caractéristiques identiques, spécifiquement
conçue pour les appareils électroménagers.
3. Remontez le diffuseur de l'ampoule.
4. Branchez la fiche de l'appareil à la prise
secteur.
5. Ouvrez la porte.
Vérifiez que l'ampoule s'allume.
FERMETURE DE LA PORTE
1. Nettoyez les joints de la porte.
2. Si nécessaire, ajustez la porte. Reportez-vous
aux instructions de montage.
3. Si nécessaire, remplacez les joints de porte
défectueux. Contactez le service après-vente
agréé.
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
FICHE PRODUIT
Marque
Zanussi
Modèle
ZBA23022SA PNC933033006
Catégorie
1. Réfrigérateur comportant un ou plusieurs compartiments de stockage de
denrées
Classe d’efficacité énergétique
A+
Consommation d'énergie annuelle en kWh, calculée sur la
base du résultat obtenu pour 24 heures dans des conditions d’essai normalisées. La consommation d’énergie
réelle dépend des conditions d’utilisation et de l’emplacement de l’appareil.
131
Volume de stockage en litres, Réfrigérateur
207
Volume de stockage en litres, Étoile
-
Volume de stockage en litres, Zone cellier
-
Volume de stockage en litres, Vin
-
Volume de stockage en litres, Total
207
Volume de stockage en litres, Congélateur
-
Volume de stockage en litres, Refroidisseur
-
Volume de stockage en litres, Autres compartiments
-
Nombre d'étoiles du compartiment congélateur ayant le
volume de stockage le plus élevé (l)
Néant
Température de conception des autres compartiments >
14 °C (°C), s'il y a lieu
-
Sans givre (O/N), Réfrigérateur
Non
Sans givre (O/N), Congélateur
-
Coupure de courant en toute sécurité en h
-
Pouvoir de congélation en kg/24 h
-
Classe climatique
SN-N-ST-T
La température ambiante la plus basse à laquelle l'appareil
est conçu pour être utilisé, en °C
10
La température ambiante la plus élevée à laquelle l'appareil est conçu pour être utilisé, en °C
43
Émissions acoustiques dans l’air dB(A) re 1 pW
35
Appareil intégrable O/N
Oui
Cet appareil est destiné uniquement au stockage du vin
O/N
Non
21
AUTRES CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Dimensions de l'appareil
Hauteur
1219 mm
Largeur
540 mm
Profondeur
550 mm
Tension
230 - 240 V
Fréquence
50 Hz
Les caractéristiques techniques figurent sur la
plaque signalétique située sur le côté intérieur ou
extérieur de l'appareil et sur l'étiquette énergétique.
EN MATIÈRE DE PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT
Recyclez les matériaux portant le symbole
.
Déposez les emballages dans les conteneurs
prévus à cet effet. Contribuez à la protection de
l'environnement et à votre sécurité, recyclez vos
produits électriques et électroniques. Ne jetez pas
22
les appareils portant le symbole avec les ordures
ménagères. Emmenez un tel produit dans votre
centre local de recyclage ou contactez vos services
municipaux.
SICHERHEITSHINWEISE
Lesen Sie vor der Montage und dem Gebrauch des Geräts zuerst
die Gebrauchsanleitung. Bei Verletzungen oder Schäden infolge
nicht ordnungsgemäßer Montage oder Verwendung des Geräts
übernimmt der Hersteller keine Haftung. Bewahren Sie die
Anleitung immer an einem sicheren und zugänglichen Ort zum
späteren Nachschlagen auf.
SICHERHEIT VON KINDERN UND
SCHUTZBEDÜRFTIGEN PERSONEN
•
•
•
•
•
•
Das Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren und Personen mit
eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen
Fähigkeiten oder mit mangelnder Erfahrung und/oder
mangelndem Wissen nur dann verwendet werden, wenn sie
durch eine für ihre Sicherheit zuständige Person beaufsichtigt
werden oder in die sichere Verwendung des Geräts
eingewiesen wurden und die mit dem Gerät verbundenen
Gefahren verstanden haben.
Das Gerät kann von Kindern zwischen 3 und 8 Jahren und
Personen mit schweren Behinderungen oder
Mehrfachbehinderung benutzt werden, wenn Sie in die sichere
Verwendung eingewiesen wurden.
Halten Sie Kinder unter 3 Jahren vom Gerät fern, wenn sie nicht
ständig beaufsichtigt werden.
Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen.
Kinder dürfen keine Reinigung und Wartung ohne
Beaufsichtigung durchführen.
Halten Sie sämtliches Verpackungsmaterial von Kindern fern
und entsorgen Sie es auf angemessene Weise.
ALLGEMEINE SICHERHEIT
•
Dieses Gerät ist für die Verwendung im Haushalt und ähnliche
Zwecke vorgesehen, wie z. B.:
– Bauernhöfe, Personalküchenbereiche in Geschäften, Büros
und anderen Arbeitsumfeldern
23
Für Gäste in Hotels, Motels, Pensionen und anderen
wohnungsähnlichen Räumlichkeiten
WARNUNG: Achten Sie darauf, dass die Belüftungsöffnungen
im Schrank, um das Gerät und in der Einbaunische nicht
blockiert sind.
WARNUNG: Versuchen Sie nicht, den Abtauvorgang durch
andere als vom Hersteller empfohlene mechanische oder
sonstige Hilfsmittel zu beschleunigen.
WARNUNG: Beschädigen Sie nicht den Kältekreislauf.
WARNUNG: Betreiben Sie in den Lebensmittelfächern des
Geräts keine anderen als die vom Hersteller empfohlenen
Elektrogeräte.
Reinigen Sie das Gerät nicht mit Wasserspray oder Dampf.
Reinigen Sie das Gerät mit einem weichen, feuchten Tuch.
Verwenden Sie ausschließlich Neutralreiniger. Benutzen Sie
keine Scheuermittel, scheuernde Reinigungsschwämmchen,
Lösungsmittel oder Metallgegenstände.
Bewahren Sie in dem Gerät keine explosiven Substanzen, wie
Spraydosen mit entzündlichen Treibgasen auf.
Wenn das Netzkabel beschädigt ist, muss es vom Hersteller,
seinem autorisierten Kundenservice oder einer gleichermaßen
qualifizierten Person ausgetauscht werden, um
Gefahrenquellen zu vermeiden.
–
•
•
•
•
•
•
•
•
SICHERHEITSANWEISUNGEN
MONTAGE
WARNUNG! Die Montage des Geräts
darf nur von einer qualifizierten
Fachkraft durchgeführt werden.
•
•
•
•
•
24
Entfernen Sie das gesamte
Verpackungsmaterial.
Montieren Sie ein beschädigtes Gerät nicht und
benutzen Sie es nicht.
Verwenden Sie das Gerät aus
Sicherheitsgründen nicht, bevor es in den
Einbauschrank gesetzt wird.
Halten Sie sich an die mitgelieferte
Montageanleitung.
Seien Sie beim Umsetzen des Gerätes
vorsichtig, da es sehr schwer ist. Tragen Sie
•
•
•
•
•
stets Sicherheitshandschuhe und festes
Schuhwerk.
Stellen Sie sicher, dass die Luft um das Gerät
zirkulieren kann.
Warten Sie nach der Montage oder dem
Wechsel des Türanschlags mindestens 4
Stunden, bevor Sie das Gerät an die
Stromversorgung anschließen. Dies ist
erforderlich, damit das Öl in den Kompressor
zurückfließen kann.
Ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose,
bevor Sie am Gerät arbeiten (z.B. Wechsel des
Türanschlags).
Stellen Sie das Gerät nicht in der Nähe von
Heizkörpern, Herden, Backöfen oder
Kochfeldern auf.
Setzen Sie das Gerät nicht dem Regen aus.
•
•
•
Stellen Sie das Gerät nicht dort auf, wo es
direktem Sonnenlicht ausgesetzt sein könnte.
Stellen Sie dieses Gerät nicht in Bereichen auf,
die zu feucht oder kalt sind.
Wenn Sie das Gerät verschieben möchten,
heben Sie es bitte an der Vorderkante an, um
den Fußboden nicht zu verkratzen.
•
•
•
ELEKTRISCHER ANSCHLUSS
WARNUNG! Brand- und
Stromschlaggefahr.
WARNUNG! Achten Sie bei der
Montage des Geräts darauf, dass das
Netzkabel nicht eingeklemmt oder
beschädigt wird.
WARNUNG! Verwenden Sie keine
Mehrfachsteckdosen oder
Verlängerungskabel.
•
•
•
•
•
•
•
Das Gerät muss geerdet sein.
Stellen Sie sicher, dass die Daten auf dem
Typenschild mit den elektrischen Nennwerten
der Netzspannung übereinstimmen.
Schließen Sie das Gerät nur an eine
ordnungsgemäß installierte
Schutzkontaktsteckdose an.
Achten Sie darauf, elektrische Bauteile (wie
Netzstecker, Netzkabel und Kompressor) nicht
zu beschädigen. Wenden Sie sich an den
autorisierten Kundendienst oder einen Elektriker,
um die elektrischen Bauteile auszutauschen.
Das Netzkabel muss unterhalb des Netzsteckers
verlegt werden.
Stecken Sie den Netzstecker erst nach
Abschluss der Montage in die Steckdose.
Stellen Sie sicher, dass der Netzstecker nach
der Montage noch zugänglich ist.
Ziehen Sie nicht am Netzkabel, wenn Sie das
Gerät von der Stromversorgung trennen
möchten. Ziehen Sie stets am Netzstecker.
GEBRAUCH
WARNUNG! Es besteht Verletzungs-,
Verbrennungs-, Stromschlag- oder
Brandgefahr.
Das Gerät enthält Isobutan (R600a), ein
brennbares Erdgas mit einem hohen Grad an
Umweltverträglichkeit. Achten Sie darauf, den
Kältekreislauf, der Isobutan enthält, nicht zu
beschädigen.
•
•
•
•
Nehmen Sie keine technischen Änderungen am
Gerät vor.
Stellen Sie keine elektrischen Geräte (z. B.
Eisbereiter) in das Gerät, wenn solche Geräte
nicht ausdrücklich vom Hersteller für diesen
Zweck zugelassen sind.
Wird der Kältekreislauf beschädigt, stellen Sie
bitte sicher, dass es keine Flammen und
Zündquellen im Raum gibt. Belüften Sie den
Raum.
Stellen Sie keine heißen Gegenstände auf die
Kunststoffteile des Geräts.
Bewahren Sie keine entzündbaren Gase und
Flüssigkeiten im Gerät auf.
Laden Sie keine entflammbaren Produkte oder
Gegenstände, die mit entflammbaren Produkten
benetzt sind, in das Gerät und stellen Sie solche
nicht in die Nähe oder auf das Gerät.
Berühren Sie nicht den Kompressor oder den
Kondensator. Sie sind heiß.
INNENBELEUCHTUNG
WARNUNG! Stromschlaggefahr.
•
Die in diesem Gerät verwendete Lampe ist nur
für Haushaltsgeräte geeignet. Benutzen Sie
diese nicht für die Raumbeleuchtung.
REINIGUNG UND PFLEGE
WARNUNG! Verletzungsgefahr sowie
Risiko von Schäden am Gerät.
•
•
•
Schalten Sie das Gerät immer aus und ziehen
Sie den Netzstecker aus der Steckdose, bevor
Reinigungsarbeiten durchgeführt werden.
Der Kältekreis des Gerätes enthält
Kohlenwasserstoffe. Das Gerät muss von einer
qualifizierten Fachkraft gewartet und nachgefüllt
werden.
Prüfen Sie regelmäßig den Wasserabfluss des
Geräts und reinigen Sie ihn gegebenenfalls. Bei
verstopftem Wasserabfluss sammelt sich das
Abtauwasser am Boden des Geräts an.
SERVICE
• Wenden Sie sich zur Reparatur des Geräts an
den autorisierten Kundendienst.
• Verwenden Sie ausschließlich
Originalersatzteile.
ENTSORGUNG
WARNUNG! Verletzungs- und
Erstickungsgefahr.
25
•
•
•
•
Trennen Sie das Gerät von der
Stromversorgung.
Schneiden Sie das Netzkabel ab, und entsorgen
Sie es.
Entfernen Sie die Tür, um zu verhindern, dass
sich Kinder oder Haustiere in dem Gerät
einschließen.
Der Kältekreislauf und die Isolierungsmaterialien
dieses Gerätes sind ozonfreundlich.
•
•
Die Isolierung enthält entzündliches Gas. Für
Informationen zur korrekten Entsorgung des
Gerätes wenden Sie sich an Ihre kommunale
Behörde.
Achten Sie darauf, dass die Kühleinheit in der
Nähe des Wärmetauschers nicht beschädigt
wird.
MONTAGE
WARNUNG! Siehe Kapitel
Sicherheitshinweise.
STANDORT
Beachten Sie bei der Installation die
Montageanleitung.
Damit das Gerät die optimale Leistung bringen
kann, sollte es weit entfernt von Wärmequellen wie
Heizungskörpern, Boilern, direktem Sonnenlicht
usw. aufgestellt werden. Die Luft muss frei an der
Rückseite des Gerätes zirkulieren können.
AUFSTELLUNG
Installieren Sie dieses Gerät in einem trockenen,
gut belüfteten Raum, an dem die
Umgebungstemperatur mit der Klimaklasse
übereinstimmt, die auf dem Typenschild des Geräts
angegeben ist.
Klimaklasse
26
Umgebungstemperatur
SN
+10 °C bis +32 °C
N
+16 °C bis +32 °C
ST
+16 °C bis + 38 °C
T
+16 °C bis +43 °C
Bei einigen Modellen können
Funktionsstörungen auftreten, wenn
sie außerhalb dieses
Temperaturbereichs betrieben werden.
Der ordnungsgemäße Betrieb wird nur
innerhalb des angegebenen
Temperaturbereichs gewährleistet. Bei
Fragen zum Aufstellungsort des
Geräts wenden Sie sich an den
Verkäufer, unseren Kundendienst oder
nächstgelegenen autorisierten
Service-Partner.
ELEKTROANSCHLUSS
• Kontrollieren Sie vor der ersten Benutzung des
Geräts, ob die Netzspannung und -frequenz
Ihres Hausanschlusses mit den auf dem
Typenschild angegebenen Anschlusswerten
übereinstimmen.
• Das Gerät muss geerdet sein. Zu diesem Zweck
ist der Netzstecker mit einem Schutzkontakt
ausgestattet. Falls die Steckdose Ihres
Hausanschlusses nicht geerdet sein sollte,
lassen Sie das Gerät gemäß den geltenden
Vorschriften von einem qualifizierten Elektriker
erden.
• Der Hersteller übernimmt keinerlei Haftung bei
Missachtung der vorstehenden
Sicherheitshinweise.
• Das Gerät entspricht den EC-Richtlinien.
ANFORDERUNGEN AN DIE BELÜFTUNG
Hinter dem Gerät muss genug Platz für eine
ausreichende Luftzirkulation sein.
5 cm
VORSICHT! Beachten Sie bei der
Installation die Montageanleitung.
min.
200 cm2
min.
200 cm2
BETRIEB
EINSCHALTEN DES GERÄTS
1. Stecken Sie den Stecker in die Netzsteckdose.
2. Drehen Sie den Temperaturregler im
Uhrzeigersinn auf eine mittlere Einstellung.
AUSSCHALTEN DES GERÄTS
Drehen Sie den Temperaturregler zum Ausschalten
des Geräts in die Position „O“.
TEMPERATURREGELUNG
Die Temperatur wird automatisch geregelt.
1. Drehen Sie den Temperaturregler auf eine
niedrigere Einstellung, um die minimal mögliche
Kühlung zu erreichen.
2. Drehen Sie den Temperaturregler auf eine
höhere Einstellung, um die maximal mögliche
Kühlung zu erreichen.
VORSICHT! Ist die
Umgebungstemperatur hoch oder das
Gerät voll beladen, dieses aber auf die
niedrigste Temperatur eingestellt, so
kann es bei andauerndem Betrieb des
Geräts an der Rückwand zu
Reifbildung kommen. In diesem Fall
muss eine höhere Temperatur gewählt
werden, die ein automatisches
Abtauen ermöglicht und damit auch
einen niedrigeren Energieverbrauch.
Eine mittlere Einstellung ist im
Allgemeinen am besten geeignet.
Allerdings muss für eine exakte
Einstellung berücksichtigt werden,
dass die Temperatur im Innern des
Geräts von verschiedenen Faktoren
abhängt:
• Raumtemperatur,
• Häufigkeit der Türöffnung,
• Menge der eingelagerten
Lebensmittel,
• Standort des Geräts.
TÄGLICHER GEBRAUCH
WARNUNG! Siehe Kapitel
Sicherheitshinweise.
POSITIONIEREN DER TÜRABLAGEN
Die Türablagen können in verschiedener Höhe
positioniert werden; damit ermöglichen sie das
27
Lagern verschieden großer
Lebensmittelpackungen.
1. Ziehen Sie die Ablage langsam nach oben, bis
sie sich löst.
2. Setzen Sie die Ablage in gewünschter Höhe
ein.
VERSTELLBARE ABLAGEN
Die Wände des Kühlschranks sind mit einer Reihe
von Führungsschienen ausgestattet, die
verschiedene Möglichkeiten für das Einsetzen der
Ablagen bieten.
Die Glasablage über der
Gemüseschublade sollte jedoch nicht
verstellt werden, um eine korrekte
Luftzirkulation zu gewährleisten.
TIPPS UND HINWEISE
NORMALE BETRIEBSGERÄUSCHE
Folgende Geräusche sind während des normalen
Gerätebetriebs normal:
• Ein leichtes Gurgeln und Blubbern, wenn das
Kältemittel durch die Leitungen gepumpt wird.
• Ein Surren und ein pulsierendes Geräusch vom
Kompressor, wenn das Kältemittel durch die
Leitungen gepumpt wird.
• Ein plötzliches Knackgeräusch aus dem
Geräteinneren, verursacht durch thermische
Ausdehnung (eine natürliche und nicht
gefährliche physikalische Erscheinung).
• Leises Klicken des Temperaturreglers, wenn
sich der Kompressor ein- oder ausschaltet.
ENERGIESPARTIPPS
• Öffnen Sie die Tür nicht zu häufig, und lassen
Sie diese nicht länger offen als notwendig.
HINWEISE FÜR DIE KÜHLUNG FRISCHER
LEBENSMITTEL
• Legen Sie keine warmen Lebensmittel oder
dampfende Flüssigkeiten in den Kühlschrank.
• Decken Sie die Lebensmittel ab oder verpacken
Sie diese entsprechend, besonders wenn sie
stark riechen.
28
•
Legen Sie die Lebensmittel so hinein, dass die
Luft frei um sie zirkulieren kann.
HINWEISE FÜR DIE KÜHLUNG
Tipps:
• Fleisch (alle Sorten): Wickeln Sie Fleisch in
geeignetes Material und legen Sie dieses auf
die Glasablage über der Gemüseschublade.
Lagern Sie Fleisch höchstens 1 - 2 Tage.
• Gekochte Lebensmittel, kalte Gerichte: Decken
Sie die Speisen ab und ordnen Sie sie auf einer
beliebigen Ablage ein.
• Obst und Gemüse: Gründlich reinigen und in
der speziellen Schublade aufbewahren.
Bananen, Kartoffeln, Zwiebeln und Knoblauch
sollten im Kühlschrank nicht unverpackt
aufbewahrt werden.
• Butter und Käse: Diese sollten stets in
speziellen luftdichten Behältern verpackt sein
oder in Aluminiumfolie bzw. in lebensmittelechte
Tüten eingepackt werden, um so wenig Luft wie
möglich in der Verpackung zu haben.
• Flaschen: Sie sollten mit Deckel in der
Flaschenablage in der Tür oder im
Flaschenhalter (falls vorhanden) aufbewahrt
werden.
REINIGUNG UND PFLEGE
WARNUNG! Siehe Kapitel
Sicherheitshinweise.
ALLGEMEINE WARNHINWEISE
VORSICHT! Ziehen Sie vor jeder
Wartungsmaßnahme immer den
Netzstecker aus der Steckdose.
Dieses Gerät enthält
Kohlenwasserstoffe in seinem
Kältekreislauf. Aus diesem Grund
dürfen die Wartung und das
Nachfüllen ausschließlich durch
autorisiertes Fachpersonal erfolgen.
Das Zubehör des Geräts und die
Innenteile eignen sich nicht für die
Reinigung im Geschirrspüler.
3. Spülen und trocknen Sie diese sorgfältig ab.
4. Reinigen Sie den Kondensator und den
Kompressor auf der Geräterückseite, falls diese
zugänglich sind, mit einer Bürste.
Dadurch verbessert sich die Leistung des
Geräts und es verbraucht weniger Strom.
ABTAUEN DES KÜHLSCHRANKS
Bei normalem Betrieb wird Reif bei jedem Anhalten
des Kompressors automatisch vom Verdampfer des
Kühlschranks entfernt. Das Tauwasser sammelt
sich in einer Auffangrinne und läuft durch eine
Abflussöffnung in einen speziellen Behälter an der
Rückseite des Geräts über dem Kompressor, wo
es verdampft.
Reinigen Sie deshalb regelmäßig die
Abflussöffnung in der Mitte der Auffangrinne an der
Rückwand des Kühlraums, damit das Tauwasser
nicht überläuft und auf die eingelagerten
Lebensmittel tropft.
REINIGEN DES INNENRAUMS
Bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen, beseitigen
Sie den typischen Neugeruch am besten durch
Reinigen der Innenteile mit lauwarmem Wasser und
einer neutralen Seife. Sorgfältig nachtrocknen.
VORSICHT! Verwenden Sie keine
chemischen Reinigungsmittel,
Scheuerpulver, chlor- oder ölhaltige
Reinigungsmittel, da diese die
Oberfläche beschädigen.
REGELMÄSSIGE REINIGUNG
VORSICHT! Ziehen Sie nicht an
Leitungen und/oder Kabeln im Innern
des Geräts und achten Sie darauf,
diese nicht zu verschieben oder zu
beschädigen.
VORSICHT! Beschädigen Sie nicht
das Kühlsystem.
Das gesamte Gerät muss regelmäßig gereinigt
werden:
1. Reinigen Sie das Innere und die Zubehörteile
mit lauwarmem Wasser und etwas Neutralseife.
2. Prüfen und säubern Sie die Türdichtungen in
regelmäßigen Abständen, um zu gewährleisten,
dass diese sauber und frei von Fremdkörpern
sind.
STILLSTANDSZEITEN
Bei längerem Stillstand des Geräts müssen Sie
folgende Vorkehrungen treffen:
1. Trennen Sie das Gerät von der
Spannungsversorgung.
2. Entnehmen Sie alle Lebensmittel
3. Reinigen Sie das Gerät und alle Zubehörteile.
4. Lassen Sie die Tür(en) offen, um das Entstehen
unangenehmer Gerüche zu vermeiden.
VORSICHT! Möchten Sie bei einer
längeren Abwesenheit das Gerät
weiter laufen lassen, bitten Sie
jemanden, es gelegentlich zu prüfen,
damit die Lebensmittel bei einem
möglichen Stromausfall nicht im Innern
des Gerätes verderben.
29
FEHLERSUCHE
WARNUNG! Siehe Kapitel
Sicherheitshinweise.
WAS TUN, WENN...
Störung
Mögliche Ursache
Das Gerät funktioniert nicht.
Das Gerät ist ausgeschaltet.
Schalten Sie das Gerät ein
Der Netzstecker wurde nicht
richtig in die Steckdose gesteckt.
Stecken Sie den Netzstecker
korrekt in die Steckdose.
Es liegt keine Spannung an der
Steckdose an.
Testen Sie, ob ein anderes
Gerät an dieser Steckdose
funktioniert. Wenden Sie sich
an eine Elektrofachkraft.
Das Gerät erzeugt Geräusche.
Unebenheiten im Boden wurden nicht ausgeglichen.
Kontrollieren Sie, ob das Gerät
stabil steht.
Die Lampe funktioniert nicht.
Die Lampe befindet sich im
Standby-Modus.
Schließen und öffnen Sie die
Tür.
Die Lampe ist defekt.
Siehe hierzu „Austauschen der
Lampe“.
Die Temperatur ist nicht richtig
eingestellt.
Siehe Kapitel „Betrieb“.
Es wurden viele Lebensmittel
gleichzeitig zum Einfrieren eingelegt.
Warten Sie einige Stunden
und prüfen Sie dann die Temperatur erneut.
Die Raumtemperatur ist zu
hoch.
Siehe Klimaklasse auf dem Typenschild.
In das Gerät eingelegte Lebensmittel waren noch zu
warm.
Lassen Sie die Lebensmittel
vor dem Einlagern auf Raumtemperatur abkühlen.
Die Tür ist nicht richtig geschlossen.
Siehe „Schließen der Tür“.
Wasser fließt an der Rückwand des Kühlschranks hinunter.
Während des automatischen
Abtauprozesses schmilzt Reif
auf der Rückwand.
Dies ist normal.
Wasser fließt in den Kühlschrank.
Der Wasserablauf ist verstopft.
Reinigen Sie den Wasserablauf.
Die eingelagerten Lebensmittel
verhindern, dass das Wasser
zum Wassersammler fließt.
Stellen Sie sicher, dass die Lebensmittel nicht die Rückwand
berühren.
Der Kompressor ist durchgehend in Betrieb.
30
Abhilfe
Störung
Mögliche Ursache
Abhilfe
Wasser läuft auf den Boden.
Der Tauwasserablauf ist nicht
mit der Verdampferschale über
dem Kompressor verbunden.
Verbinden Sie den Tauwasserablauf mit der Verdampferschale.
Die Temperatur im Gerät ist zu
hoch/niedrig.
Der Temperaturregler ist nicht
richtig eingestellt.
Stellen sie eine höhere/niedrigere Temperatur ein.
Die Tür ist nicht richtig geschlossen.
Siehe „Schließen der Tür“.
Die Temperatur der zu kühlenden Lebensmittel ist zu hoch.
Lassen Sie die Lebensmittel
auf Raumtemperatur abkühlen,
bevor Sie sie in das Gerät geben.
Es wurden zu viele Lebensmittel gleichzeitig eingelegt.
Legen Sie weniger Lebensmittel gleichzeitig ein.
Die Tür wurde zu häufig geöffnet.
Öffnen Sie die Tür nur, wenn
es notwendig ist.
Die Kaltluft kann im Gerät nicht
zirkulieren.
Kaltluftzirkulation im Gerät sicherstellen.
Die Tür wurde zu oft geöffnet.
Öffnen Sie die Tür nur, wenn
es notwendig ist.
Die Tür wurde nicht vollständig
geschlossen.
Vergewissern Sie sich, dass
die Tür vollständig geschlossen ist.
Die eingelagerten Lebensmittel
waren nicht verpackt.
Verpacken Sie die Lebensmittel in geeigneten Verpackungen, bevor Sie sie in das Gerät
legen.
Sie haben versucht die Tür erneut zu öffnen, nachdem Sie
sie kurz zuvor geschlossen haben.
Warten Sie ein paar Sekunden
nach dem Schließen der Tür,
bevor Sie sie erneut öffnen.
An der Rückwand des Kühlschranks befindet sich zu viel
Kondenswasser.
Die Tür geht nicht leicht auf.
Bitte wenden Sie sich an den
nächsten autorisierten Kundendienst,
wenn alle genannten
Abhilfemaßnahmen nicht zum
gewünschten Erfolg führen.
AUSTAUSCHEN DER LAMPE
Das Gerät ist mit einer langlebigen
LED-Innenbeleuchtung ausgestattet.
Es wird dringend empfohlen nur
Originalersatzteile zu verwenden.
Verwenden Sie nur LED-Lampen (E14
Fassung). Die maximale Leistung ist
auf der Lampe angegeben.
VORSICHT! Ziehen Sie den
Netzstecker aus der Steckdose.
1. Spreizen Sie mit Ihren Fingern beide Seiten der
durchsichtigen Abdeckung leicht auseinander,
31
um sie auszuhaken und nehmen Sie die
Abdeckung durch Ziehen in Pfeilrichtung ab.
1
2
1
2. Ersetzen Sie die Lampe durch eine Lampe mit
denselben Eigenschaften, die speziell für
Haushaltsgeräte vorgesehen ist.
3. Bringen Sie die Lampenabdeckung wieder an.
4. Stecken Sie den Netzstecker in die Steckdose.
5. Öffnen Sie die Tür.
Prüfen Sie, ob die Lampe brennt.
SCHLIESSEN DER TÜR
1. Reinigen Sie die Türdichtungen.
2. Stellen Sie die Tür nach Bedarf ein. Siehe die
Montageanleitung.
3. Ersetzen Sie die defekten Türdichtungen, falls
erforderlich. Wenden Sie sich an einen
autorisierten Kundendienst.
TECHNISCHE DATEN
PRODUKTDATENBLATT
32
Warenzeichen
Zanussi
Modellkennung
ZBA23022SA PNC933033006
Kategorie
1. Kühlschrank, der über mindestens
ein Lagerfach für frische Lebensmittel
verfügt
Energieeffizienzklasse
A+
Energieverbrauch in kWh/Jahr, auf der Grundlage von Ergebnissen der Normprüfung über 24 Stunden. Der tatsächliche Verbrauch hängt von der Nutzung und vom
Standort des Geräts ab
131
Nutzinhalt in Liter, Kühlgerät
207
Nutzinhalt in Liter, Star
-
Nutzinhalt in Liter, Kellerzone
-
Nutzinhalt in Liter, Wein
-
Nutzinhalt in Liter, Total
207
Nutzinhalt in Liter, Gefrierschrank,
-
Nutzinhalt in Liter, Kühler
-
Nutzinhalt in Liter, andere Lagerfächer
-
Sternebewertung des Gefrierfachs mit dem höchsten Lagerraum in Liter
Keine
Auslegungstemperatur der anderen Fächer > 14 °C (°C),
falls vorhanden
-
Frostfrei (J/N), Kühlgerät
Nein
Frostfrei (J/N), Gefrierschrank
-
Stromausfallsicherung in Stunden Std.
-
Gefriervermögen in kg/24 Stunden
-
Klimaklasse
SN-N-ST-T
Niedrigste Temperature, bei der das Gerät zur Verwendung bestimmt ist, in °C
10
Höchste Temperature, bei der das Gerät zur Verwendung
bestimmt ist, in °C
43
Luftschallemissionen in db(A) re1 pW
35
Einbaugerät (J/N)
Ja
Dieses Gerät ist ausschließlich zur Lagerung von Wein
bestimmt (J/N)
Nein
ZUSÄTZLICHE TECHNISCHE DATEN
Abmessungen des Haushaltsgeräts
Höhe
1219 mm
Breite
540 mm
Tiefe
550 mm
Spannung
230 - 240 V
Frequenz
50 Hz
Die technischen Daten befinden sich auf dem
Typenschild auf der Innen- oder Außenseite des
Haushaltsgeräts sowie auf dem Energielabel.
UMWELTTIPPS
mit diesem Symbol nicht mit dem Hausmüll.
Bringen Sie das Gerät zu Ihrer örtlichen
Sammelstelle oder wenden Sie sich an Ihr
Gemeindeamt.
Recyceln Sie Materialien mit dem Symbol
.
Entsorgen Sie die Verpackung in den
entsprechenden Recyclingbehältern. Recyceln Sie
zum Umwelt- und Gesundheitsschutz elektrische
und elektronische Geräte. Entsorgen Sie Geräte
33
*
34
35
211624715-A-082019
WWW.ZANUSSI.COM/SHOP
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising