AEG | MBE2658D | User manual | Aeg MBE2658D Manuali i perdoruesit

Aeg MBE2658D Manuali i perdoruesit
AEG16_SQ_MG_BASE_AL28_NEWSAFETYMAY19_Layout 1 30/04/2019 11:42 Page 1
MBE2658D
SQ
Udhëzues për përdorim
Mikrovalë
AEG16_SQ_MG_BASE_AL28_NEWSAFETYMAY19_Layout 1 30/04/2019 11:42 Page 2
2
www.aeg.com
PËRMBAjTjA
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
INFORMAcIONE sIguRIE ................................................................................................3
INsTALIMI............................................................................................................................8
PËRshkRIMI I PRODukTIT............................................................................................12
PARA PËRDORIMIT TË PARË........................................................................................13
FuNksIONIMI ...................................................................................................................14
TABELAT E gATIMIT........................................................................................................18
shENjA PARALAjMËRuEsE DhE kËshILLA ............................................................24
RIPARIMI I DEFEkTEVE..................................................................................................26
INFORMAcIONE TEkNIkE..............................................................................................27
PËRsA I PËRkET AMBIENTIT........................................................................................27
NE MENDOjMË PËR ju
ju falenderojmë që zgjodhët këtë produkt AEg. Ne e kemi prodhuar këtë pajisje për t’ju
dhënë një performancë pa të meta për shumë vite, me teknologji inovative që ju ndihmon
të keni një jetë më të thjeshtë – disa karakteristika ju mund të mos i gjeni në pajisjet e
zakonshme. ju lutemi të shpenzoni disa minuta për ta lexuar në mënyrë që të merrni më
të mirën nga kjo pajisje.
Vizitoni faqen tonë të internetit për:
udhëzime për përdorim, riparimin e defekteve, informacione shërbimi:
www.aeg.com
Regjistroni produktin tuaj për shërbim më të mirë:
www.registeraeg.com
Blini aksesorë, pjesë këmbimi konsumi dhe origjinale për pajisjen tuaj:
www.aeg.com/shop
kujDEsI NDAj kLIENTIT DhE sERVIsIMI
Ne ju rekomandojmë përdorimin e pjesëve origjinale.
kur kontaktoni shërbimin, sigurohuni që keni të gatshme të dhënat si në vijim.
Informacioni mund të gjendet në pllakën e informacionit. Modeli, PNc, Numri serial.
Informacion sigurie –Paralajmërues/kaucion
Informacion i përgjithshëm dhe këshilla
Informacion ekologjik
subjekt për tu ndryshuar pa njoftim.
AEG16_SQ_MG_BASE_AL28_NEWSAFETYMAY19_Layout 1 30/04/2019 11:42 Page 3
SHQIP
1.
3
INFORMAcIONE sIguRIE
kjo pajisje mund të përdoret vetëm nga fëmijët mbi 8 vjeç
dhe nga personat me aftësi të kufizuara fizike, motorike
apo mendore apo dhe me mungesë përvoje dhe njohurie
vetëm nëse ata mbikëqyren apo u janë dhënë udhëzime
përsa i përket përdorimit të pajisjes në mënyrë të sigurtë
dhe që ata të kenë kuptuar rreziqet e mundshme. Fëmijët
duhet të mbikëqyren për tu siguruar që ata nuk luajnë me
pajisjen. Pastrimi dhe mirëmbajtja gjatë përdorimit nuk
duhet të kryhet nga fëmijët përderisa ata janë nën 8 vjeç
dhe nuk janë të mbikëqyrur.
kjo pajisje nuk mund të përdoret në lartësi mbi 2000m.
E RËNDËSISHME! uDhËZIME sIguRIE TË
RËNDËsIshME: LEXONI ME kujDEs DhE
RuAjENI PËR REFERENcË NË TË ARDhMEN.
KUJDES!
Nëse dera ose dorezat e dyerve janë dëmtuar,
furra nuk duhet të vihet në funksionim derisa të jetë
riparuar nga një person i kualifikuar.
KUJDES!
Është e rrezikshme për cilindo person tjetër përveç
personit të kualifikuar të kryejë çdo shërbim apo
riparim që përfshin heqjen e një kapaku që jep
mbrojtje nga ekspozimi i energjisë në mikrovalë.
KUJDES!
Lëngjet dhe ushqime të tjera nuk duhet të nxehen
në enë hermetike pasi ato janë më të mundshme
për shpërthim.
kjo pajisje është prodhuar për përdorim shtëpiak dhe aplikacione të ngjashme si : ambiente kuzhine për stafin në
dyqane, zyra dhe ambiente të tjera pune; shtëpi fermere;
AEG16_SQ_MG_BASE_AL28_NEWSAFETYMAY19_Layout 1 30/04/2019 11:42 Page 4
4
www.aeg.com
tek klientët në hotele, motele dhe ambiente të tjera
rezidenciale; në hotelet e llojit që ofrojnë fjetje dhe
mëngjes.
Përdorni mikrovalën vetëm me kuti dhe enë kuzhine të
sigurta.
Enët metalike për ushqimin dhe pijet nuk lejohen gjatë
gatimit në mikrovalë.
Mos e lini sobën pa mbikëqyrje ndërkohë që përdorni enë
plastike, letre apo të tjera me ushqim të djegshëm.
soba me mikrovalë është projektuar për të ngrohur
ushqim dhe pije. Tharja e ushqimit apo e rrobave dhe
nxehja e jastëkëve ngrohës, shapkave, sfungjerëve,
leckave të lagura dhe të ngjashme mund të rrezikojë
lëndimin dhe ndezjen e zjarrit.
Nëse ushqimi që po ngrohet fillon të nxjerrë tym, MOs
hAPNI DERËN. Fikeni dhe hiqeni nga priza sobën dhe
prisni derisa ushqimi të mos nxjerrë më tym. Duke hapur
derën ndërkohë që ushqimi nxjerr tym, ju mund të
shkaktoni zjarr.
Ngrohja në mikrovalë e pijeve mund të rezultojë me zierje
eruptive të vonuar, prandaj kujdesuni kur të veproni me
enën.
Përmbajtja e shisheve me ushqim dhe kavanozave me
ushqim për foshnja duhet të nxirren ose të tunden dhe
temperatura duhet të kontrollohet para konsumimit, në
mënyrë që të shmanget djegia.
Mos zieni vezë me lëvozhgë dhe vezët e ziera më parë
nuk mund të ngrohen në mikrovalë pasi ato mund të
shpërthejnë pasi të ketë mbaruar gatimi në mikrovalë.
AEG16_SQ_MG_BASE_AL28_NEWSAFETYMAY19_Layout 1 30/04/2019 11:42 Page 5
SHQIP
5
1.1 Mirëmbajtja dhe pastrimi
Dera:
Për të hequr gjithë papastërtitë, pastroni rregullisht të dyja
anët e derës, dorezat e derës dhe sipërfaqet e guarnicioneve me një pecetë të butë, të njomë. Mos përdorni
pastrues gërryes të fortë apo gërryes metalik të mprehtë
për të pastruar derën prej xhami të sobës pasi kjo mund
të gërvisht sipërfaqen, e cila mund të rezultojë me
shkatërrimin e xhamit.
Pjesa e brendshme e sobës:
Për pastrim, fshini çdo derdhje apo spërkatje me një
pecetë të njomë të butë ose me një sfungjer pas çdo
përdorimi ndërkohë që soba është e ngrohtë. Për ndotje
të mëdha, përdorni pecetë të njomur me ujë me sapun
disa herë derisa të keni hequr mbetjet. Mos zhvendosni
kapakun e mikrovalës. sigurohuni që uji me sapun apo
thjesht uji të mos depërtojë në vrimat e vogla në mure, të
cilat mund të shkaktojnë dëme të sobës. Mos përdorni
pastrues me spërkatje për interiorin e sobës. Ngrohni
sobën tuaj rregullisht kur përdorni skarën. ushqimi i
mbetur ose yndyra e shpërndarë mund të shkaktojë tym
apo erë të keqe. Pastroni kapakun e mikrovalës, zgavrën
e sobës, platformën rrotulluese dhe mbështetësen e saj
pas përdorimit. këto duhet të jenë të thata dhe pa yndyrë.
Yndyra e grumbulluar mund të mbinxehet dhe të filloj të
krijohet tym apo të krijohet zjarr.
Pjesa e jashtme e sobës:
Pjesa e jashtme e sobës tuaj mund të pastrohet
lehtësisht me ujë dhe sapun. sigurohuni që keni një leckë
të njomë me sapun, dhe më pas thani pjesën e jashtme
me një pecetë të butë.
Paneli i kontrollit:
hapni derën para se ta pastroni dhe çaktivizoni panelin e
kontrollit. Tregoni kujdes kur pastroni panelin e kontrollit.
AEG16_SQ_MG_BASE_AL28_NEWSAFETYMAY19_Layout 1 30/04/2019 11:42 Page 6
6
www.aeg.com
kur përdorni leckë të njomur me ujë, me kujdes fërkoni
panelin derisa të pastrohet. shmangni përdorimin e
sasive të mëdha të ujit. Mos përdorni ndonjë lloj pastruesi
kimik apo gërryes.
Platforma rrotulluese dhe mbështetësja e platformës:
hiqni platformën dhe mbështetësen e platformës nga
soba. Lani platformën dhe mbështetësen e platformës
me ujë dhe sapun. Thajini me një copë të butë. Të dyja si
platforma edhe mbështetësja e platformës janë të sigurta
për tu përdorur në lavastovilje.
Raftet:
këto duhet të lahen me ujë dhe detergjent të lëngshëm
dhe të thahen. Raftet mund të lahen në lavastovilje.
E RËNDËSISHME!
Pastroni sobën në intervale kohe të caktuara dhe
hiqni mbetjet e ushqimit. gabimet në mirëmbajtjen
e sobës në kushtet e pastrimit mund të shkaktojnë
keqësimin e sipërfaqes e cila mund të ndikojë më
pas në jetëgjatësinë e pajisjes dhe ndoshta mund
të rezultojë në situata të rrezikshme.
Duhet treguar kujdes, por jo duke zhvendosur
platformën rrotulluese duke lëvizur enët nga pajisja.
E RËNDËSISHME!
Nuk duhet përdorur pastrues me avull.
Furra me mikrovalë është projektuar për vendosje me
integrim.
kjo pajisje dhe pjesët e saj të aksesueshme mund të
nxehen gjatë përdorimit. Duhet treguar kujdes për të
shmangur prekjen e elementëve të nxehtë.
KUJDES!
Mbani larg fëmijët nga dera dhe pjesët e
aksesueshme të cilat mund të nxehen ndërkohë që
AEG16_SQ_MG_BASE_AL28_NEWSAFETYMAY19_Layout 1 30/04/2019 11:42 Page 7
SHQIP
7
skara është në përdorim. Fëmijët duhen mbajtur
larg për të parandaluar që ata të djegin veten.
E RËNDËSISHME!
Mos përdorni pastrues komercial për sobën,
pastrues me avull, gërryes, pastrues të ashpër, apo
të tillë që përmbajnë hidroksid natriumi apo pade
pastrimi në ndonjë pjesë të sobës suaj me
mikrovalë.
AEG16_SQ_MG_BASE_AL28_NEWSAFETYMAY19_Layout 1 30/04/2019 11:42 Page 8
8
www.aeg.com
2. INsTALIMI
,
ϱϵϲ
DŝŶ͘
ϴϱϬ
Mikrovala mund të vendoset në pozicionin
A ose B:
A
B
Pozicioni
A
B
Përmasat në (mm)
konvencionale
soba
Numri Niche
Gj
Gj
L
562 x 550 x 450
562 x 500 x 450
AEG16_SQ_MG_BASE_AL28_NEWSAFETYMAY19_Layout 1 30/04/2019 11:42 Page 9
SHQIP
9
2.1 Instalimi i pajisjes
4 mm
4 mm
4 mm
1. hiqni paketimin dhe kontrolloni me
kujdes për ndonjë shenjë dëmtimi.
2. Vendosni çengelët fiksues në bufenë e
kuzhinës duke përdorur tabelën e
udhëzimeve dhe modelin e furnizuar.
3. Vendosni pajisjen me ngadalë në
kutinë e kuzhinës, dhe pa forcë. Pajisja
duhet të vendoset në çengelat fiksues
dhe më pas të ulet në vendin e vet. Në
rast interference gjatë montimit, kjo
vendosje është e kthyeshme. korniza
ballore e sobës duhet të vendoset në
hapjen ballore të bufes.
4. sigurohuni që pajisja është e
qëndrueshme dhe nuk lëkundet.
sigurohuni që të ruhet distanca 4 mm
midis derës së bufesë dhe pjesës
ballore të kornizës (shih diagramin).
AEG16_SQ_MG_BASE_AL28_NEWSAFETYMAY19_Layout 1 30/04/2019 11:42 Page 10
10
www.aeg.com
2.2 Lidhja e pajisjes me
energjinë
(A)
• kutia elektrike duhet të jetë lehtësisht e
arritshme në mënyrë që të hiqet
lehtësisht nga priza në rast
emergjence. Ose mundësisht duhet të
jetë e mundur për tu izoluar nga soba
nga furnizuesi duke inkorporuar çelësin
në telat e fiksuar në përputhje me
rregullat e kabllove.
• kordoni i furnizimit me energji mund të
zëvendësohet vetëm nga një
elektricist.
• Nëse kordoni i furnizimit është
dëmtuar, duhet të zëvendësohet nga
prodhuesi, agjenti i tij i shërbimit ose
personat e kualifikuar në mënyrë të
ngjashme në mënyrë që të shmanget
rreziku.
• kutia nuk duhet të lihet pas bufesë.
• Pozicioni më i mirë për afër bufesë,
shih (A).
• Lidhni pajisjen me një fazë
220-240 V/50 hz me rrymë të alternuar
me anë të një kutie të instaluar me
tokëzim. kutia duhet të lidhet me rrymë
16 A.
• Para instalimit, shtrëngoni një copë
nga kordoni i furnizimit me energji për
të lehtësuar lidhjen me pikën (A) kur
pajisja të jetë instaluar.
• kur fusni pajisjen në bufenë me
pozicionuar lart anash, MOs përthyeni
kordonin e furnizimit me energji.
• Mos zhysni kordonin e furnizimit me
energji ose ta vendosni në ujë apo
lëngje të tjera.
• Mos lejo që kabllo furnizues të bie mbi
sipërfaqe të nxehta apo të ashpra, siç
mund të jetë zona e ajrit të nxehtë në
pjesën e përparme të sobës.
AEG16_SQ_MG_BASE_AL28_NEWSAFETYMAY19_Layout 1 30/04/2019 11:42 Page 11
SHQIP
11
2.3 këshilla shtesë
Mos përdorni sobën me mikrovalë për të
nxehur vajin për skuqje të thellë. Temperatura nuk mund të kontrollohet dhe vaji
mund të shkaktojë zjarr. Për të përgatitur
kokoshka, përdorni vetëm përgatitës
kokoshkash speciale për mikrovalë.
Individët me sTIMuLuEs kARDIAk duhet
të konsultohen me mjekun e tyre apo
prodhuesin e stimuluesit kardiak për masa
paraprake përsa i përket sobave me
mikrovalë.
Asnjëherë mos vendosni apo futni ndonjë
objekt në zgavrën e hapjes së derës apo
zgavrat e ventilimit. Në rast të ndonjë derdhjeje, fikni dhe hiqni menjëherë nga priza
sobën dhe kontaktoni agjentin e shërbimit
të autorizuar ELEcTROLuX.
Asnjëherë mos modifikoni sobën në
ndonjë mënyrë.
Përdorni vetëm platformë rrotulluese dhe
suport për platformë të dizajnuar për këtë
sobë. Mos e vini në punë sobën pa
platformë rrotulluese.
Për të parandaluar thyerjen e platformës
rrotulluese:
• Para se ta pastroni platformën me ujë,
lëreni platformën të ftohet.
• Mos vendosni ushqime dhe enë të
nxehta në platformë të ftohtë.
• Mos vendosni ushqime dhe enë të
ftohta në platformë të nxehta.
Mos përdorni kuti plastike për mikrovalë
nëse soba është ende e nxehtë nga
përdorimi i modalitetit skARË dhe
modalitetit skARA DuALE pasi ato mund
të shkrijnë. Enët plastike nuk duhet të
përdoren gjatë modaliteteve të përmendura përderisa prodhuesi pohon që ato
janë të përshtatshme.
As prodhuesi as shitësi nuk mund të
pranojnë përgjegjësinë për dëme në sobë
apo lëndime personale që kanë rezultuar
nga gabimet gjatë procedurave jo korrekte
të lidhjeve elektrike. Avujt dhe pikat e ujit
mund të krijohen në muret e sobës ose
përreth guarnicionit të derës dhe sipërfaqeve hermetike. kjo është një dukuri normale dhe nuk është tregues për rrjedhje të
mikrovalës apo mosfunksionim të saj.
AEG16_SQ_MG_BASE_AL28_NEWSAFETYMAY19_Layout 1 30/04/2019 11:42 Page 12
12
www.aeg.com
3. PËRshkRIMI I PRODukTIT
3.1 sobë me mikrovalë
1
2
3
1 Elementi i nxehjes së
4
5
9
8
7
2
3
4
5
6
7
8
9
skarës
Fletë ballore
Llamba e sobës
Paneli i kontrollit
Butoni i hapjes së derës
kapaku i valëve
Zgavra e sobës
Ambalazhim hermetik
guarnicion dere dhe
sipërfaqe hermetike
6
3.2 Aksesorë
1
2
3
4
kontrolloni për tu siguruar që aksesorët e
mëposhtëm janë furnizuar:
1 Platforma rrotulluese
2 suport i platformës rrotulluese
3 skara lart
4 skara poshtë
• Vendosni suportin e platformës
rrotulluese në bazamentin e zgavrës.
• Më pas vendosni platformën mbi
suportin e saj.
• Për të shmangur dëmtime të platformës
rrotulluese, sigurohuni që enët dhe
mbajtëset të jenë vendosur mirë në
buzët e platformës kur ta lëvizni nga
soba.
kur porosisni aksesorë, ju lutemi të
informoni për dy njësi: emri i pjesës
dhe emri i modelit tek shitësi juaj apo
tek një agjent i shërbimit të autorizuar
ELEcTROLuX.
AEG16_SQ_MG_BASE_AL28_NEWSAFETYMAY19_Layout 1 30/04/2019 11:42 Page 13
SHQIP
13
3.3 Paneli i kontrollit
1
Tregues dixhital në ekran:
Favorite
1
Ora e kuzhinës
2
3
shkrirja automatike
skara
4
5
skara duale
6
2
Çelësat e nivelit
të fuqisë
3
Çelësat e preferuar
4
Çelësi i skarës
5
Çelësi i shkrirjes së
akullit automatikisht
6
Çelësi i orës së
kuzhinës
7
Butoni i orës/peshës
8
start/konfirmo/
Çelësi i fillimit
të shpejtë
9
Çelësi i ndalimit
Mikrovala
stop/Fshi
7
10 Butoni i hapjes
siguresa për sigurinë
ndaj fëmijëve
së derës
8
Regjistro orën
9
segmente ekrani
Pesha
10
Nivelet e fuqisë
4. PARA PËRDORIMIT TË PARË
4.1 Vendos në prizë
kur furra është e mbyllur për herë të parë ju
keni mundësi të vendosni orën. soba ka një
orë 24h.
1. soba do të lëshoj një sinjal në ikonat e
ekranit dhe do të fiket për gjysëm
sekondë.
Përdorni Butonin për të zgjedhur orën
'ndezur' ose orën 'fikur.
2a. Për ta çaktivizuar orën, fikni çelësin
derisa të shfaqet 'fikur' në ekran dhe
më pas shtypni butonin START. Furra
është gati për t'u përdorur.
Nëse e keni fikur orën dhe dëshironi ta
ktheni atë përsëri, shtypni dy herë
OREN E KUZHINES dy herë dhe
ndiqni 2b.
2b. Për ta ndezur orën, rrotullojeni çelësin
derisa ekrani të tregojë 'ndezur', më
pas shtypni butonin START.
Shembull: Për të regjistruar orën 18:45.
1. Rrotulloni butonin për të rregulluar orën.
2. shtypni START si çelës për konfirmim.
3. Rrotulloni butonin për të rregulluar
minutat.
4. shtypni START si çelës për konfirmim.
AEG16_SQ_MG_BASE_AL28_NEWSAFETYMAY19_Layout 1 30/04/2019 11:42 Page 14
14
www.aeg.com
kur ora të jetë vendosur, koha e ditës
nuk do të shfaqet në ekran
përgjithmonë, për të kontrolluar kohën
e ditës shtypni butonin ORA E
KUZHINES dy herë.
4.2 standby (Modaliteti
ekonomik)
soba do të kalojë automatikisht në
modalitetin standby nëse nuk do të përdoret
brenda një kohe prej 5 min.
Shembull: Nëse ora nuk është regjistruar:
Ekrani do të fiket.
Për të dalë nga modaliteti standby hapni
derën, shtypni një çelës çfarëdo ose
rrotulloni butonin.
Shembull: Nëse ora është regjistruar:
Pas periudhës kohore 5 minutëshe, koha
do të shfaqet për 3 min, atëherë 'Ekon' do
të shfaqet për 3 sekonda.
Ekrani do të fiket.
kur ora të jetë vendosur, koha e ditës
nuk do të shfaqet në ekran
përgjithmonë, për të kontrolluar kohën
e ditës shtypni butonin ORA E
KUZHINES dy herë.
4.3 Rregulloni orën kur është
regjistruar
ju mund të rregulloni orën me zile pasi të
jetë regjistruar ora.
Shembull: Për të ndryshuar nga 18.45
tek19.50.
1. shtypni butonin ORA E KUZHINES dy
herë.
2. shtypni START si çelës.
3. Rrotulloni butonin derisa të shfaqet 19.
4. shtypni START si çelës.
5. Rrotulloni butonin derisa të shfaqet 50.
6. shtypni START si çelës.
kur ora të jetë vendosur, koha e ditës
nuk do të shfaqet në ekran
përgjithmonë, për të kontrolluar kohën
e ditës shtypni butonin ORA E
KUZHINES dy herë.
4.4 Për të fshirë orën me zile
dhe regjistroni standby
(Modaliteti ekonomik)
1. shtypni butonin ORA E KUZHINES dy
herë.
2. Rrotulloni butonin derisa të shfaqet
“oFF".
3. shtypni START si çelës për konfirmim.
4.5 siguresa për sigurinë e
fëmijëve
soba ka një karakteristikë sigurie e cila
parandalon funksionimin aksidental të
sobës nga një fëmijë. Pasi është regjistruar
siguresa, asnjë pjesë e mikrovalës nuk do
të funksionojë derisa siguresa të jetë fikur.
Aktivizimi dhe çaktivizimi i siguresës është i
mundur vetëm kur soba nuk është në
funksionim.
Shembull: Për të aktivizuar siguresën.
shtypni dhe mbani STOP si çelës derisa
simboli “siguresa e fëmijëve” të aktivizohet.
Shembull: Për të çaktivizuar siguresën.
shtypni dhe mbani STOP si çelës derisa
simboli “siguresa e fëmijëve” të çaktivizohet.
kur siguresa për fëmijët është
aktivizuar, të gjithë çelësat janë
çaktivizuar përveç STOP si çelës.
5. FuNksIONIMI
5.1 gatimi në mikrovalë
Shembull: Për të nxehur supën 2 minuta
dhe 30 sekonda në fuqi mikrovale 630 W.
1. shtypni çelësin e NIVELIT TË FUQISË
në trekëndëshin djathtas derisa 630 W
të shfaqet në ekran.
2. Rrotulloni butonin për të hyrë te ora.
3. shtyp START si çelës.
Në modalitetin e gatimit në mikrovalë,
ju mund të rregulloni nivelin e fuqisë
së sobës duke shtypur çelësin direkt
tek regjistrimet e kërkuara.
ju mund të regjistroni nivelin e fuqisë
kur soba punon, duke shtypur dhe
mbajtur NIVELIN e sobës që
kërkohet derisa fuqia e re shfaqet e
regjistruar në ekran. Nivelet e
energjisë që janë tepër të larta apo
kohët e gatimit që janë tepër të gjata
mund të mbinxehin ushqimin duke
rezultuar në zjarr.
AEG16_SQ_MG_BASE_AL28_NEWSAFETYMAY19_Layout 1 30/04/2019 11:42 Page 15
SHQIP
Nëse keni selektuar 900 W dhe koha
maksimale e mikrovalës mund të
shtohet me 20 minuta.
soba funksionon në çdo modalitet për
3 minuta ose më gjatë, ventilatori rri
ndezur për 2 minuta pasi gatimi
mbaron. hapni derën dhe do ndalojë,
15
mbyll derën dhe do vazhdojë prapë
derisa 2 minuta të mbarojnë (përfshi
kohën e hapjes së derës). Nëse soba
punon për më shumë se 3 minuta
atëherë do fillojë të punojë ventilatori.
5.2 Nivelet e fuqisë
Fuqia
Përdorimi i sugjeruar
regjistrimi
900 W/LART Përdoret për gatim të shpejtë ose ringrohje ( p.sh. supë, tava, ushqim të konservuar, pije të nxehta, perime, peshk).
630 W
Përdoret për gatime të gjata të ushqimit të ngjeshur siç janë të skuqurat, piskavica
dhe gatime tave, gjithashtu për gatime sensitive siç është krem djathi dhe ëmbëlsira brumi. Në këtë regjistrim të reduktuar, salca nuk do të ziejë dhe të derdhet
dhe ushqimi do të gatuhet pa u derdhur në të dy anët.
450 W
Për ushqime të ngjeshura që kërkojnë kohë gatimi më të gjata kur gatuhet në
mënyrë konvencionale ( p.sh. biftekë) është e këshillueshme që të përdorni
regjistrimin e fuqisë për të siguruar që mishi piqet.
270 W/
shkRIRjA
90 W
Për të shkrirë, selekto regjistrimin e fuqisë, për të siguruar që gatimi do të shkrijë
si duhet. ky regjistrim është gjithashtu ideal për oriz të zier, makarona, njoki dhe
vezë të gatuara fort.
Për shkrirje të butë ( p.sh. krem kuzhine ose pastë).
0W
Për orën e kuzhinës/me zile.
W = WATT
5.3 Niveli i reduktuar i fuqisë
Modaliteti i gatimit
Mikrovala 900 W
Koha standarte
20 minuta
Niveli i reduktuar i fuqisë
Mikrovala 630 W
skara
10 minuta
skara 500 W
skara duale
10 minuta
skara 500 W
5.4 Rregullimi i kohës së gatimit
gjatë gatimit
shtypni STOP si çelës përsëri për të fshirë
kohën e gatimit.
ju mund të rregulloni kohën e gatimit gjatë
gatimit.
Shembull: Për të shtuar 2 minuta
(120 sekonda) përdorni START si çelës.
1. shtypni START si çelës katër herë.
koha e gatimit do të rritet me 120
sekonda.
5.6 Ora e kuzhinës
5.5 Përdorim i çelësit stop
shtypni STOP si çelës njëherë për të hyrë
në modalitetin Pauzë.
Të regjistrosh orën e kuzhinës.
1. shtypni ORA E KUZHINES si çelës.
2. Rrotulloni butonin për të hyrë te ora.
3. shtypni START si çelës. Ora do të
startojë automatikisht.
Ora mund të zgjatet kur koha është
duke funksionuar duke rrotulluar
butonin ose duke shtypur START si
çelës.
AEG16_SQ_MG_BASE_AL28_NEWSAFETYMAY19_Layout 1 30/04/2019 11:42 Page 16
16
www.aeg.com
Funksioni i orës mund të përdoret
vetëm nëse soba nuk është në
funksionim.
5.7 shto 30 sekonda
ju mund të startoni direkt gatimin me
900 W/LART për 30 sekonda duke shtypur
START si çelës.
Për të shtuar më shumë kohë shtyp
START si çelës.
5.8 Pa sinjal
Fikni sinjalin.
1. shtyp ORA E KUZHINES si çelës 3
herë derisa në ekran të shfaqet “soun”.
2. Rrotulloni butonin derisa në ekran
shfaqet “oFF”.
3. shtypni START si çelës.
Për të aktivizuar sinjalin.
1. shtyp ORA E KUZHINES si çelës 3
herë derisa në ekran të shfaqet “soun”.
2. Rrotulloni butonin derisa të shfaqet në
ekran “on”.
3. shtypni START si çelës.
5.9 Pauzë
Për ta ndaluar ndërkohë që mikrovala
është duke funksionuar.
1. shtyp STOP si çelës për të hapur
derën.
2. soba do të ndalojë për mbi 5 minuta.
3. shtyp START për të vazhduar me
gatimin.
5.10 skara dhe skara duale
kjo sobë me mikrovalë ka dy modalitete
gatimi në skarë:
Vetëm skara
skara duale (skarë me mikrovalë)
E RËNDËSISHME! Rafti i lartë ose i
poshtëm është i rekomanduar për
pjekje në skarë. ju mund të dalloni
tym ose erë si gjë e djegur kur
përdorni skarën për herë të parë, kjo
është normale dhe nuk tregon për
ndonjë defekt në sobë. Për të
shmangur këtë problem, kur përdorni
skarën për herë të parë, vini në punë
skarën pa ushqim për 20 minuta.
1. Rrotulloni butonin për të hyrë në kohën
e gatimit.
2. shtyp ҫelësin e SKARËS vetëm
njëherë në modalitetin skara Duale
(skarë + mikrovalë) dhe shtypni START
si çelës.
shtyp ҫelësin e SKARËS sërish për të
selektuar modalitetin vetëm skarë.
3. shtypni START si çelës.
Në modalitetin Dual të skarës 90 W
dhe 900 W fuqia e mikrovalës nuk
është e disponueshme.
Për të dalë nga modaliteti i skarës
duale dhe skarës shtypni ҫelësin e
SKARËS derisa vetëm simboli i
mikrovalës do të ndriçojë në ekran.
5.11 Favorite
soba ka 3 receta favorite.
gjalp i shkrirë
Çokollatë e shkrirë
kek me formë
Shembull: Për të shkrirë gjalpin.
1. shtypni FAVORITE 1 si çelës njëherë.
2. Rrotulloni butonin për të vendosur
peshën.
3. shtypni START si çelës.
Nëse segmentet në ekran kalojnë
platformën rrotulluese, kjo tregon se
ushqimi duhet të trazohet ose të
hiqet. Për të vazhduar gatimin,
shtypni START si çelës. Në fund të
kohës së shkrirjes automatike,
programi do të ndalojë automatikisht.
Nivelet e fuqisë për të regjistruar më
parë recetat favorite nuk mund të
rregullohen.
1-4 kek në forma mund të gatuhen.
KUJDES! Çokollata mund të nxehet
shumë! Nëse çokollata ka nevojë për
më shumë kohë gatimi, atëherë
shtoni 10 sekonda.
Tregoni kujdes me çokollatën pasi
mund të mbinxehet dhe të digjet.
Për të shkruar mbi Favoritet për recetat
tuaja.
1. Shtypni çelësin e NIVELIT TË FUQISË
për të selektuar fuqinë.
2. Rrotulloni butonin për të hyrë në kohën
e gatimit të kërkuar.
AEG16_SQ_MG_BASE_AL28_NEWSAFETYMAY19_Layout 1 30/04/2019 11:42 Page 17
SHQIP
3. shtypni dhe mbani FAVORITE si çelës
që doni të regjistroni derisa të dëgjoni
sinjalin akustik dhe ylli favorit është i
dukshëm.
Për të regjistruar sërish Favorite tek
regjistrimet e fabrikës.
1. shtypni STOP si çelës.
2. shtypni dhe mbani NIVELIT TË
FUQISË 450 W për 3 sekonda.
soba do të kalojë Favorite në
regjistrimet e fabrikës.
5.12 shkrirja automatike
shkrirja automatike funksionon jashtë
modalitetit të gatimit dhe kohës së gatimit
bazuar në peshën e ushqimit.
ju mund të zgjidhni 2 menu shkrirje automatike.
1. shkrirja automatike:
Mish/Peshk/shpendë
2. shkrirja automatike: Bukë
Shembull: Për të shkrirë 0.2 kg biftek.
1. selekto menunë e shkrirjes automatike
duke shtypur SHKRIRJA
AUTOMATIKE si çelës një herë.
2. Rrotulloni butonin për të selektuar
peshën.
3. shtyp START si çelës.
Nëse segmentet në ekran kalojnë
platformën rrotulluese, kjo tregon se
ushqimi duhet të trazohet ose të
hiqet. Për të vazhduar gatimin,
shtypni START si çelës. Në fund të
kohës së shkrirjes automatike,
programi do të ndalojë automatikisht.
17
AEG16_SQ_MG_BASE_AL28_NEWSAFETYMAY19_Layout 1 30/04/2019 11:42 Page 18
18
www.aeg.com
6. TABELAT E gATIMIT
6.1 Favorite
Favorite
gjalp i shkrirë
Pesha
0.05-0.25 kg
Çelësi
•
Çokollatë e shkrirë 0.1-0.2 kg
•
kek me formë
•
1-4 forma
Procedura
Vendosni gjalpin në një tavë xhami.
Trazoni mirë pas gatimit.
Ndani çokollatën në copa të vogla.
Vendosni çokollatën në një tavë xhami.
Trazoni kur të dëgjohet sinjali akustik.
Trazoni mirë pas gatimit.
KUJDES: Çokollata mund të nxehet shumë! Nëse çokollata do më
shumë kohë, atëherë shtoni edhe
10 sekonda kohë gatimi. Tregoni
kujdes me çokollatën pasi mund
të mbinxehet dhe të digjet.
Pregatisni kekun si në recetë.
Vendosni formën në këndin e
platformës. Lëreni për 30 sekonda pas
gatimit.
6.2 Receta kek me forma
Kek me forma me shumë çokollatë
Kek me fruta pylli
Përbërësit
për një kupë:
Përbërësit
për një kupë
2½ lugë çaji (25 g) Miell
2 lugë gjelle (12 g) Pluhur kakaoje
2½ lugë gjelle (30 g) sheqer Puhur
¼ lugë çaji
Pluhur gatimi
1½ lugë gjelle (15 g) Vaj gatimi
¼ lugë çaji
Ekstrakt vanilje
1
Vezë mesatare
2½ lugë gjelle (25 g)
2½ lugë gjelle (30 g)
¼ lugë çaji
1½ lugë gjelle (15 g)
½ lugë çaji
1
1½ lugë gjelle
Miell
sheqer Puhur
Pluhur gatimi
Vaj gatimi
Ekstrakt vanilje
Vezë mesatare
Reçel fruta pylli pa fara
Metoda:
Metoda:
1. Vendos të gjithë përbërësit e thatë në
një kupë të madhe, përziejini mirë me
një pirun.
2. shtoni vaj perimesh, ekstrakt vanilje dhe
vezë, përziejini mirë.
3. Vendosni kupën në mes të platformës.
4. Përdorimi për gatim
. keku do të
fryhet dhe do të dalë nga kupa gjatë
gatimit.
Pas gatimit, lëreni aty për 30 sekonda.
1. Vendos të gjithë përbërësit e thatë në
një kupë të madhe, përziejini mirë me
një pirun.
2. shtoni vaj perimesh, ekstrakt vanilje
dhe vezë, përziejini mirë.
3. Zhysni lugën në përzierje dhe kështu
mund të trazoni më mirë.
4. Vendosni kupën në mes të platformës.
5. Përdorimi për gatimit
. keku do të
fryhet dhe do të dalë nga kupa gjatë
gatimit.
Pas gatimit, lëreni aty për 30 sekonda.
Dekoroni me një sasi krem çokollate të
trazuar.
këshillë: Për të pregatitur kek me çokollatë
dhe portokall, zëvendësoni ekstraktin e
vaniljes me ½ lugë çaji ekstrakt portokalli.
Dekoroni me një sasi krem vanilje.
AEG16_SQ_MG_BASE_AL28_NEWSAFETYMAY19_Layout 1 30/04/2019 11:42 Page 19
SHQIP
Kek me copa molle
Përbërësit
për një kupë
2½ lugë gjelle (25 g)
2 lugë gjelle (30 g)
¼ lugë çaji
¼ lugë çaji
1½ lugë gjelle (15 g)
1
1½ lugë gjelle (30 g)
gjysëm (7 g)
19
Kek me gjalp kikiriku
Përbërësit
për një kupë
Miell
sheqer kaf
Pluhur gatimi
kanellë
Vaj gatimi
Vezë mesatare
salcë molle
Biskota digjestive. të
thërrmuara
Metoda:
1. Vendosni të gjithë përbërësit e thatë
(përveç biskotave) në një kupë,
përziejini mirë me pirun.
2. shtoni vaj vegjetal dhe vezë, përziejini
mirë.
3. Me kujdes trazoni salcën e mollës duke
përdorur një lugë që të rregullojë
përzierjen.
4. Mbuloni sipërfaqen me biskota
digjestive të thërrmuara.
5. Vendosni kupën në mes të platformës.
6. Përdorimi per gatimit
. keku do të
fryhet dhe do të dalë nga kupa gjatë
gatimit.
Pas gatimit, lëreni aty për 30 sekonda.
Mbuloni me një lugë të madhe krem vaniljeje.
Kujdes! salca e mollës do të
nxehet.
2½ lugë gjelle(25 g)
2 lugë gjelle (30 g)
¼ lugë çaji
1½ lugë gjelle (15 g)
¼ lugë çaji
2 lugë gjelle (30 g)
1
Miell
sheqer kaf
Pluhur gatimi
Vaj gatimi
Ekstrakt vanilje
gjalp kikiriku i butë
Vezë mesatare
Metoda:
1. Vendos të gjithë përbërësit e thatë në
një kupë të madhe, përziejini mirë me
një pirun.
2. shtoni vaj vegjetal, ekstrakt vanilje,
gjalp kikiriku, dhe trazoni mirë vezët.
3. Vendosni kupën në mes të platformës.
4. Përdorimi për gatim
. keku do të
fryhet dhe do të dalë nga kupa gjatë
gatimit.
Pas gatimit, lëreni aty për 30 sekonda.
sipërfaqen mbulojeni me copa çokollate.
këshillë: Përdorni gjalp kikiriku krokant
nëse e preferoni.
AEG16_SQ_MG_BASE_AL28_NEWSAFETYMAY19_Layout 1 30/04/2019 11:42 Page 20
20
www.aeg.com
Kek me lëkurë limoni
Përbërësit
për një kupë:
2½ lugë gjelle (25 g)
2½ lugë gjelle (30 g)
¼ lugë çaji
1½ lugë gjelle (15 g)
1 lugë çaji
1
Pregatitja:
Miell
sheqer Puhur
Pluhur gatimi
Vaj gatimi
lëkurë limoni
Vezë mesatare
1lugë gjelle lëng limoni
përzihet me 2 lugë gjelle
sheqer kastori
Metoda:
1. Vendos të gjithë përbërësit e thatë në
një kupë të madhe, përziejini mirë me
një pirun.
2. shtoni vaj vegjetal, lëng limoni dhe
vezë, përziejini mirë.
3. Vendosni kupën në mes të platformës.
4. Përdorimi për gatim
. keku do të
fryhet dhe do të dalë nga kupa gjatë
gatimit.
5. Bëni lyerjen e sipërfaqes me përzierje
lëng limoni me sheqer pluhur.
6. Pas gatimit, lëreni kekun, shponi
sipërfaqen, dhe më pas spërkatni
sipërfaqen e kekut, lëreni për 30
sekonda.
Kek me karrota
Përbërësit
për një kupë:
2 lugë gjelle (20 g)
2½ lugë gjelle(30 g)
¼ lugë çaji
¼ lugë çaji
¼ lugë çaji
1 lugë gjelle
1½ lugë gjelle (15 g)
Miell
sheqer kafe i lehtë
Pluhur gatimi
kanellë
Bazë arra muskat
Bazë bajame
Vaj luledielli
lëkurë ½ portokalli
30 g
karrotë e grirë
1
Vezë mesatare
Pregatitja e kremit: 15 g gjalp, i shkrirë
40 g sheqer i ngrirë, 40
g krem djathi, ½ lugë
çaji lëng portokalli
Metoda:
1. Vendos të gjithë përbërësit e thatë në
një kupë të madhe, përziejini mirë me
një pirun.
2. shtoni vaj luledielli, lëng portokalli,
karrotë të grirë dhe vezë, përziejini
mirë.
3. Vendosni kupën në mes të platformës.
4. Përdorimi për gatim
. keku do të
fryhet dhe do të dalë nga kupa gjatë
gatimit.
5. Bëni sipërfaqen duke përzier gjalpin,
sheqer kokërr, krem djathi dhe lëng
portokalli të gjitha bashkë.
Pas gatimit, lëreni aty për 30 sekonda.
Lëreni kekun të ftohet, më pas shtoni
mbushjen.
AEG16_SQ_MG_BASE_AL28_NEWSAFETYMAY19_Layout 1 30/04/2019 11:42 Page 21
SHQIP
21
6.3 shkrirja automatike
Shkrirja automatike
Pesha
Mish/peshk/shpendë 0.2-1.0 kg
Çelësi
x1
•
•
(I gjithë peshku,
qofte peshku, fileto
peshku, kofshë pule,
gjoks pule, mish i
grirë, biftekë, bërxolla, hamburger, salsiçe)
•
•
Procedura
Vendosni ushqimin në tabaka torte në
qendër të platformës.
kur të dëgjohet sinjali akustik, nxirrni
ushqimin, riorganizoni dhe veçoni.
Pjesët e holla të tabelës dhe vendet e
ngrohta me qese alumini.
Pas shkrirjes, mbajeni në qese
alumini për 15-45 min, derisa të
shkrijë e gjitha.
Mish i grirë: kur dëgjohet sinjali
akustik, nxirrni ushqimin. hiqni pjesët
e shkrira nëse është e mundur.
jo e përshtatshme për të gjithë
pulën.
Bukë
0.1-1.0 kg
x2
•
•
•
shpërndani në një enë të sheshtë në
qendër të platformës. Për 1.0 kg,
shpërndani direkt në platformë.
kur dëgjohet sinjali akustik, fikeni,
riorganizoni dhe hiqni pjesët e shkrira.
Pas shkrirjes mbulojeni me qese
alumini dhe lëreni 5-15 min derisa të
shkrijë e gjitha.
Regjistroni vetëm peshën e ushqimit. Mos përfshini edhe peshën e enës.
Për ushqimet që peshojnë më pak ose më shumë se pesha/sasia e dhënë në tabelë, përdorni manualin e përdorimit.
Temperatura finale do të variojë në përputhje me temperaturën fillestare.
Biftekët dhe bërxollat duhet të ngrihen në një shtresë.
Mishi i grirë duhet të ngrijë vetëm në feta të holla.
AEG16_SQ_MG_BASE_AL28_NEWSAFETYMAY19_Layout 1 30/04/2019 11:42 Page 22
22
www.aeg.com
6.4 Ngrohja e ushqimit dhe pijeve
Sasi
Niveli i
Regjistrim
-g/mlFuqise
Qumësht, 1 filxhan
150
Mikro
900 W
ujë,
1 filxhan
150
Mikro
900 W
6 filxhanë 900
Mikro
900 W
1 tas
1000
Mikro
900 W
Një pjatë miell
400
Mikro
900 W
supë/turli
200
Mikro
900 W
Perime
500
Mikro
900 W
Mish, 1 copë 1)
200
Mikro
900 W
Ushqim/pije
Ora
-Min1
2
8-10
9-11
4-6
1-2
3-5
3
Metoda
mos e mbuloni
mos e mbuloni
mos e mbuloni
mos e mbuloni
mbulo, trazo gjatë gatimit
mbulo, trazo pas nxehjes
mbulo, trazo gjatë gatimit
shpërndani salcë mbi mbushjen,
mbulo
mbulo
Fileto peshku 1)
200
Mikro
900 W
3-5
kek, 1 fetë
ushqim bebe,
1 kavanoz
150
190
Mikro
Mikro
450 W
450 W
½-1
½-1
Margarinë ose gjalp i
shkrirë 1)
Çokollatë e shkrirë
50
Mikro
900 W
½
vend në enë të sheshtë
zhvendosni në një enë të përshtatshme për mikrovalë, pas nxehjes trazoni mirë dhe testoni
temperaturën
mbulo
100
Mikro
450 W
3-4
trazoni herë pas here
1)
nga e ftohur
6.5 shkrirja
Sasi
-g-
Regjistrim
Niveli i
Fuqise
Ora
-Min-
gulash
500
Mikro
270 W
8-9
kek, 1 sfetë
Fruta
150
250
Mikro
Mikro
90 W
270 W
1-3
3-5
Ushqimi
Metoda
trazoni ndërkohë që
shkrin
vend në enë të sheshtë
nxirreni jashtë sipas
rastit, hiqeni nëse është
gjysëm e shkrirë
Koha e
ndenjies
-Min10-30
5
5
AEG16_SQ_MG_BASE_AL28_NEWSAFETYMAY19_Layout 1 30/04/2019 11:42 Page 23
SHQIP
23
6.6 gatimi nga ushqimet e ngrira
Ushqimi
Fileto peshku
Një pjatë
mielll
Sasi
-g-
Regjistrim
Niveli i
Fuqise
Ora
-Min-
300
400
Mikro
Mikro
900 W
900 W
9-11
8-10
Metoda
mbulo
mbulo, trazo pas 6 minutash
Koha e
ndenjies
-Min2
2
6.7 gatimi dhe pjekja në skarë
Ushqimi
Sasi
-g-
Regjistrim
Niveli i
Fuqise
Ora
-Min-
Brokoli/Bizele
500
Mikro
900 W
6-8
karrota
500
Mikro
900 W
9-11
Rosto
1000
Mikro
skara
duale
Mikro
skara
skara
skara
450 W
450 W
16-17
9-10 1)
450 W
9-10
9-10
10-11 1) vendos në raftin e sipërm,
10-11 nxirreni pas 1), kohës së
zgarës
11-15 vendos enën në raftin
poshtë
4-5 1) vendos 2 copa buke në
3-4 2) raftin sipër, mbulo një fetë
me djath, gatuaj 1), vendos
fetën e thekur në shtresën
e djathit tek buka e thekur,
nxirreni dhe gatuani 2)
4-5
vendos në raftin poshtë
5-6
Biftek pjesa e
pasme
2 pjesë
Pjekja e
tavave
Djath tosti
400
1 pjesë
skara
skara
450 W
Pica e ngrirë
400
Mikro
skara
duale
450 W
450 W
skara
Metoda
shto 4-5 lugë gjelle ujë,
mbulo, trazo nga mesi i
gatimit
prit në rrathë, shto 4-5 lugë
gjelle ujë, mbulo, trazo nga
mesi i gatimit
sezoni për shijim, vendi në
raftin poshtë, nxirreni pas 1)
Koha e
ndenjies
-Min-
-
10
Nëse soba funksionon për 3 minuta ose më gjatë, ventilatori do të ndizet për 2 minuta pasi mbaron
gatimi. hapni derën dhe do ndalojë, mbyllni derën dhe do të fillojë sërish derisa të kenë mbaruar 2
minuta (përfshi edhe kohën e derës hapur) Nëse soba punon më pak se 3 minuta, ventilatori nuk
ndizet.
AEG16_SQ_MG_BASE_AL28_NEWSAFETYMAY19_Layout 1 30/04/2019 11:42 Page 24
24
www.aeg.com
7. shENjA PARALAjMËRuEsE DhE kËshILLA
7.1 Enë gatimi të sigurta për mikrovalë
Enë gatimi
Qese alumini/enë
mbajtëse
kina dhe qeramika
Enë qelqi
p.sh. tavë xhami ®
Metal
Enë plastike/polistireni psh. për ushqim
të shpejtë
Çanta
frigoriferike/pjekjeje
Pjata letra, kupa dhe
letër kuzhine
Enë kashte dhe druri
Letër e riciklueshme
dhe gazetë
Mikrovala
e sigurtë
3/7
3/7
3
7
3
3
3
3
7
Komente
Pjesë të vogla prej qese alumini mund të përdoren për të
mbuluar ushqimin nga mbinxehja. Mbani qeset të paktën 2
cm larg mureve të sobës, pasi mund të krijohen shkëndija.
Enët prej qese alumini nuk rekomandohen, vetëm nëse
specifikohen nga fabrikuesi. Ndiqni me kujdes udhëzimet.
Porcelani, qeramika, enë argjile xhami dhe kocke janë
zakonisht të përshtatshme, përjashto ato me dekorime
metalike.
Tregoni kujdes kur përdorni enë xhami fin pasi mund të
thyhet apo plasaritet nëse nxehet menjëherë.
Nuk rekomandohet të përdorni enë gatimi metalike duke
përdorur fuqinë e mikrovalës pasi mund të krijohen
shkëndija, që mund të çojnë në zjarr.
Duhet të tregoni kujdes pasi disa enë mund të prishen,
shkrijnë apo çngjyrosen në temperatura të larta.
Duhet shtypur për të lënë avullin të dalë.
sigurohuni që çantat janë të përshtatshme për përdorim
në mikrovalë. Mos përdorni lidhëse plastike ose metalike,
pasi ato mund të shkrijnë ose të shkaktojnë zjarr për shkak
të shkëndijave metalike.
Përdoreni vetëm për ngrohje ose për të thithur lagështinë.
Tregoni kujdes pasi nga mbinxehja mund të shkaktojë
zjarr.
gjithmonë mbikëqyreni sobën kur përdorni këto materiale
pasi mbinxehja mund të shkaktojë zjarr.
Mund të përmbaje ekstrakte metali që mund të shkaktojnë
shkëndija dhe rrjedhimisht zjarr.
AEG16_SQ_MG_BASE_AL28_NEWSAFETYMAY19_Layout 1 30/04/2019 11:42 Page 25
SHQIP
25
7.2 këshilla për gatimi në mikrovalë
Këshilla për gatimi në mikrovalë
Përbërja
ushqimet me përqindje të lartë yndyre ose sheqeri p.sh. puding krishtlindje,
byrek me mish) kërkojnë më pak kohë ngrohjeje. Tregoni kujdes pasi mbinxehja
mund të shkaktojë zjarr.
Madhësia
Për çdo gatim duhet të bëni të gjitha copat në madhësi të njëjtë.
Temperatura e Temperatura fillestare e ushqimit ndikon në sasinë e kohës së nevojshme për
ushqimit
gatim. Prisni ushqimet me mbushje (p.sh. me reçel dhe brumë) që të çlirojnë nxehtësinë apo avullin.
Organizimi
Vendosni pjesët më të trasha të ushqimit drejt me pjesën e jashtme të enës
(p.sh. stika me mish pule).
Mbulo
Vendosni qese të ajrosur për mikrovalë ose kapak të përshtatshëm.
shpimi
ushqimet me lëvozhgë, lëkurë apo membranë duhet të shpohen në vende të
ndryshme para se të gatuhen ose të ringrohen pasi mund të formohet avull dhe
të shkaktohet shpërthim i ushqimit (p.sh. patate, peshk, pulë, salsiçe).
E RËNDËSISHME! Vezët nuk duhet të nxehen duke përdorur fuqinë e
mikrovalës pasi ato mund të shpërthejnë, edhe pasi gatimi të ketë përfunduar (p.sh. vezët poshe, të ziera fort)
Trazo, rrotullo Për çdo gatim është esenciale të trazoni, rrotulloni dhe riorganizoni ushqimin
dhe riorganizo gjatë gatimit. gjithmonë shponi dhe riorganizoni nga ana e jashtme drejt
qendrës.
Lënia në vend koha e lënies në vend është e domosdoshme pas gatimit për të siguruar që
ngrohja të shpërndahet njësoj në gjithë ushqimin.
Mbulimi
Zonat e ngrohta mund të ruhen në copa të vogla qeseje, të cilat reflektojnë
mikrovalët (p.sh. krahët dhe kofshët e pulës).
Përdor mbajtëse tenxhereje apo dorashka kuzhine kur lëvizni ushqimin nga soba për të parandaluar
djegiet. gjithmonë hapni enët, përgatitësit e kokoshkave, qeset e gatimit në sobë etj. larg fytyrës dhe
duarve për të shmangur djegiet nga avulli.
gjithmonë qëndroni pak larg derës së sobës kur e hapni për të shmangur djegiet nga avulli dhe
nxehtësia që del. Prisni në feta gatimet e pjekura të mbushura pas ngrohjes për të çliruar avullin dhe
për të shmangur djegiet.
AEG16_SQ_MG_BASE_AL28_NEWSAFETYMAY19_Layout 1 30/04/2019 11:42 Page 26
26
www.aeg.com
8. RIPARIMI I DEFEkTEVE
Problemi
Pajisja juaj me mikrovalë •
nuk po punon si duhet? •
•
Modaliteti i mikrovalës
•
nuk po funksionon?
•
•
Platforma nuk rrotullohet? •
•
•
•
•
•
Llamba e brendshme nuk •
funksionon?
Mikrovala nuk fiket?
ushqimi kërkon më
•
shumë kohë për tu
ngrohur apo për tu gatuar •
se më parë?
•
Kontrollo nëse . . .
siguresa në kutinë e siguresës punon.
Nuk ka pasur ndërprerje të energjisë.
Nëse siguresa godet, kontaktoni një elektricist të kualifikuar.
Dera nuk është mbyllur si duhet.
guarnicionet e derës dhe sipërfaqet e tyre janë të pastra.
Atëherë START si çelës është shypur.
Mbështetësja e platformës është lidhur si duhet me mekanizmin.
Pjesët e sobës nuk kalojnë përtej platformës.
ushqimi nuk ka kaluar përtej këndit të platformës për të penguar
kështu rrotullimin.
Nuk kas asgjë që pengon afër platformës.
Izoloni pajisjen nga kutia e siguresave.
kontaktoni një agjent të shërbimit të autorizuar ELEcTROLuX.
kontaktoni agjentin e shërbimit të autorizuar ELEcTROLuX.
Llamba e interiorit mund të ndërrohet vetëm nga një agjent i
shërbimit të autorizuar i trajnuar ELEcTROLuX.
Regjistro një kohë më të gjatë gatimit (sasia dyfish = koha afërsisht
dyfish) ose
Nëse ushqimi është më i ftohtë se zakonisht rrotulloni herë pas
here ose
Regjistro një gradë më të lartë energjie.
AEG16_SQ_MG_BASE_AL28_NEWSAFETYMAY19_Layout 1 30/04/2019 11:42 Page 27
SHQIP
27
9. INFORMAcIONE TEkNIkE
Voltazhi i linjës Ac
220-240 V, 50 hz, faza singëll
kutia shpërndarëse/Qarku i shkurtër
Fuqia e kërkuar Ac:
Mikrovala
skara
Mikrovala/skara
Fuqia e jashtme:
Mikrovala
skara
Minimumi 16 A
1.4 kW
0.85 kW
2.20 kW
900 W (IEc 60705)
800 W
Frekuenca e mikrovalës
Dimensionet e jashtme:
Dimensionet e zgavrës
2450 Mhz 1) (grupi 2/klasa B)
596 mm (gj) x 459 mm (L) x 404 mm (gj)
342 mm (gj) x 207 mm (L) x 368 mm (gj) 2)
MBE2658D
kapaciteti i sobës
26 litra 2)
Platforma rrotulluese
ø 325 mm, xham
Pesha
afro 19.5 kg
1)
2)
ky produkt plotëson të gjitha kërkesat e standardit evropian EN55011.
Në konformitet me këtë standard, ky produkt është klasifikuar si pajisje e grupit 2 klasa B.
grupi 2 do të thotë që pajisja me qëllim gjeneron energji radio-frekuence në një formë të rrezatimit
elektromagnetik për të ngrohur ushqimin.
Pajisja e klasës B do të thotë që pajisja është e përshtatshme për tu përdorur në ambiente shtëpiake.
kapaciteti i brendshëm është llogaritur duke matur gjerësinë, thellësinë dhe lartësinë maksimale.
kapaciteti aktual për të ruajtur ushqim është më i lartë.
10. PËRsA I PËRkET AMBIENTIT
Materiale riciklimi me simbolin
.
Vendosni paketimin në kazanët e aplikuar
për riciklim.
Ndihmoni për të mbrojtur mjedisin dhe
shëndetin njerëzor dhe ricikloni pajisjet
elektrike dhe elektronike.
Mos hidhni pajisjet e shënuara me simbolin
me mbeturinat shtëpiake. Riktheni
produktin në qendrën lokale të riciklimit
ose kontaktoni zyrën e komunës.
TINs-B150uRR2
AEG16_SQ_MG_BASE_AL28_NEWSAFETYMAY19_Layout 1 30/04/2019 11:42 Page 28
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising