AEG | MBB1756SE | User manual | Aeg MBB1756SE Manuali i perdoruesit

Aeg MBB1756SE Manuali i perdoruesit
1_AEG_Bulgarian_CS_BASE_AL28UICTO_SAFETYMAY19_Layout 1 24/09/2018 14:15 Page 1
MBB1756SE
BG
Наръчник на потребителя
Микровълнова фурна
2
HU
Felhasználói útmutató
Mikrohullámü sütő
29
SK
Návod Na Obsluhu
Mikrovlnná Rúra
54
SL
Uporabniški priročnik
Mikrovalovna pečica
79
SR
Priručnik Za Korisnika
Mikrotalasna Pećnica
103
SQ
Udhëzues për përdorim
Mikrovalë
127
1_AEG_Bulgarian_CS_BASE_AL28UICTO_SAFETYMAY19_Layout 1 24/09/2018 14:15 Page 2
2
www.aeg.com
ние МислиМ за Вас
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
Важни инструкции за безопасност .................................................................3
инсталация....................................................................................................................8
общ преглед на уреда.............................................................................................12
преди да използВате за пърВи път.................................................................13
експлоатация.............................................................................................................14
таблици за готВене .................................................................................................18
съВети и препоръки ...............................................................................................25
какВо да праВя, ако..................................................................................................27
спецификации............................................................................................................28
инфорМация за опазВане на околната среда ..........................................28
ние МислиМ за Вас
благодарим Ви, че избрахте този продукт на AEG. ние го създадохме, за да ви
осигурим безупречна работа за дълги години, с иновативни технологии, които
опростяват ежедневието – качества, които не бихте открили в обикновените
домакински уреди. Моля, отделете няколко минути за четене, за да постигнете
най-добрите резултати с него.
Посетете нашата уебстраница на:
Вижте полезни съвети, брошури, отстраняване на неизправности, сервизна
информация:
www.aeg.com
регистрирайте своя продукт за по-добро обслужване:
www.registeraeg.com
купете принадлежности, консумативи и оригинални резервни части за вашия
уред:
www.aeg.com/shop
грижи за клиента и обслужВане
препоръчваме използването на оригинални резервни части.
когато се свързвате с отдел "обслужване", трябва да имате под ръка следната
информация. информацията можете да намерите на табелката с данни. Модел, PNC
(номер на продукт), сериен номер.
предупреждение/Внимание-Важна информация за безопасност
обща информация и съвети
информация за опазване на околната среда
запазваме си правото на изменения без предизвестие.
1_AEG_Bulgarian_CS_BASE_AL28UICTO_SAFETYMAY19_Layout 1 24/09/2018 14:15 Page 3
БЪЛГАРСКИ
1.
3
Важни инструкции за безопасност
този уред може да бъде използван от деца на и над 8
годишна възраст и лица с намалени физически,
сензорни или умствени възможности или липса на
опит и знания, ако са под надзор или ако са
инструктирани относно използването на уреда по
безопасен начин и ако разбират възможните рискове.
децата трябва да бъдат надзиравани, за да сте
сигурни, че не си играят с уреда. почистване и
поддръжка от потребителя не може да се извършват
от деца, освен при условие че са над 8 годишна
възраст и са под надзор.
този уред не е предназначен за използване на морска
височина над 2000 м.
ВАЖНО! Важни инструкции за
безопасност: прочетете ВниМателно и
запазете за спраВки В бъдеще.
ВНИМАНИЕ!
ако вратата или уплътненията са повредени,
фурната не може да се използва, преди
повредата да бъде отстранена от компетентно
лице.
ВНИМАНИЕ!
изпълняването на каквито и да било ремонтни
дейности, включващи свалянето на предпазния
капак за микровълни от лице, което не е
компетентно за последните е опасно.
ВНИМАНИЕ!
течностите и другите храни не трябва да бъдат
подгрявани в запечатани съдове, понеже те
могат да експлодират.
1_AEG_Bulgarian_CS_BASE_AL28UICTO_SAFETYMAY19_Layout 1 24/09/2018 14:15 Page 4
4
www.aeg.com
този битов електрически прибор е предназначен за
използване в домакинства и подобни области, като:
кухненски отделения за персонала в магазини, офиси
и други работни места; селски къщи; за клиенти в
хотели, мотели и други места за хотелско
настаняване; хотелско настаняване, включващо легло
и закуска.
използвайте само безопасни за работа с
микровълнова фурна съдове и прибори.
употребата на метални съдове за храна или напитки
по време на микровълново готвене не е позволена.
не оставяйте фурната без надзор, когато използвате
еднократни пластмасови, хартиени или други
запалими съдове за храна.
Микровълновата печка е предназначена за затопляне
на храна и напитка. сушенето на храна или дрехи и
затоплянето на грейки, чехли, гъби, влажни кърпи и
други подобни може да доведе до опасност от
нараняване, запалване или пожар.
ако подгряваната храна започне да изпуска дим, не
отВаряЙте Вратичката. изключете фурната от
бутона и от контакта и изчакайте храната да спре да
изпуска дим. отварянето на вратичката, докато
храната изпуска дим може да предизвика пожар.
Микровълновото подгряване на напитки може да
предизвика забавено изкипяване, по тази причина
трябва да се внимава при манипулация на съда.
за да се избегнат изгаряния, съдържанието на шишета и буркани с детски храни трябва да бъде разклатено преди употреба, а температурата –
проверена.
не гответе цели яйца с черупките им. дори цели
твърдо сварени яйца не бива да бъдат подгрявани в
1_AEG_Bulgarian_CS_BASE_AL28UICTO_SAFETYMAY19_Layout 1 24/09/2018 14:15 Page 5
БЪЛГАРСКИ
5
микровълнова фурна, понеже те могат да експлодират
след приключване на микровълновата обработка.
1.1 поддръжка и почистване
Вратичка:
за да почистите всяка следа от замърсяване,
почиствайте редовно двете страни на вратичката,
уплътненията й и уплътнителните повърхности с меко
влажно парче плат. не използвайте агресивни
абразивни средства за почистване или остри метални
предмети за стържене за почистване на стъклото на
вратичката, понеже те могат да надраскат
повърхността, което може да доведе до счупване на
стъклото.
Вътрешност на фурната:
за да почистите, избърсвайте всяко място, което е
напръскано или на което е разсипано със меко влажно
парче плат или гъба след всяко готвене, докато
фурната е още топла. за по-големи коли-чества
разсипано използвайте мек сапун и избършете няколко
пъти с влажно парче плат, докато не почистите всичко.
не сваляйте направляващия капак за микровълните.
погрижете се мекият сапун и водата да не проникват в
малките вентилационни отвори в стените, понеже това
може да повреди фурната. не използвайте
почистващи препарати под формата на спрей вътре
във фурната. почистете направляващия капак за
микровълните, вътрешността на фурната, въртящата
се чиния и подпората на чинията след употреба. те
трябва да са сухи и чисти от мазнина. натрупаната
мазнина може да се прегрее и да започне да пуши или
да се запали.
1_AEG_Bulgarian_CS_BASE_AL28UICTO_SAFETYMAY19_Layout 1 24/09/2018 14:15 Page 6
6
www.aeg.com
Външност на фурната:
отвън фурната Ви може да бъде почиствана лесно с
мек сапун и вода. уверете се, че сапунът е отстранен с
влажно парче и подсушете отвън с мека кърпа.
панел за управление:
отворете вратичката преди почистване, за да
деактивирате панела за управление. трябва да
внимавате при почистване на панела за управление. с
помощта на парче плат, намокрено само с вода, леко
избършете панела, докато не бъде почистен.
избягвайте използването на обилно количество вода.
не използвайте никакви химически или абразивни
средства за почистване.
Въртяща чиния и нейната опора:
свалете въртящата чиния и нейната опора от
фурната. измийте въртящата чиния и нейната опора с
мек сапунен разтвор. подсушете с меко парче плат.
Въртящата чиния и опората й могат да се мият в
съдомиялна.
ВАЖНО!
почиствайте редовно фурната и отстранявайте
всякакви остатъци от храна. неподдържането на
чистота на фурната може да предизвика
изхабяване на повърхността, което може
сериозно да повлияе на срока на годност на
уреда и е възможно да предизвика опасни
ситуации.
Внимавайте да не разместите въртящата се
поставка, докато изваждате съдовете от уреда.
ВАЖНО!
не бива да се използват устройства за
почистване с пара.
1_AEG_Bulgarian_CS_BASE_AL28UICTO_SAFETYMAY19_Layout 1 24/09/2018 14:15 Page 7
БЪЛГАРСКИ
7
тази микровълнова фурна е предназначена за вграждане.
този уред и неговите изложени на достъп части се
загряват по време на използване.
ВНИМАНИЕ!
пазете децата далеч от вратичката, за да
предотвратите опасността от изгарянето им.
ВАЖНО!
не използвайте продуктите от търговската мрежа
за почистване на печки, пароструйни уреди,
абразивни, агресивни почистващи средства,
нищо което съдържа натриева основа или
абразивни гъби върху никоя част от
микровълновата си фурна.
1_AEG_Bulgarian_CS_BASE_AL28UICTO_SAFETYMAY19_Layout 1 24/09/2018 14:15 Page 8
8
www.aeg.com
2. инсталация
,
ϰϵϱͬϱϵϱ
DŝŶ͘
ϴϱϬ
Микровълновата може да бъде
монтирана в позиции A, б, В или г:
A
Б
В
E
Г
D
Класическа фурна
2.1 безопасна употреба на
уреда
ако монтирате микровълновата в
позиции б или В:
• Шкафът трябва да бъде на минимум
500 мм (E) над кухненския плот и не
трябва да е монтиран директно над
котлон.
• този уред е изпитан и е одобрен за
работа в близост само до домакински
газови, електрически и индукционни
котлони.
Позиции
A
б+В
г
Размер на нишата
Ш
Д
В
562 x 550 x 360
562 x 300 x 350
562 x 300 x 360
562 x 500 x 350
562 x 500 x 360
размери в (мм)
• трябва да бъде оставено достатъчно
разстояние между котлона и
микровълновата, за да се избегне
прегряване на микровълновата
фурна, околните шкафове и
принадлежности.
• не включвайте котлона без съдове,
когато работи микровълновата.
• трябва да се внимава при работа с
микровълновата при включен котлон.
1_AEG_Bulgarian_CS_BASE_AL28UICTO_SAFETYMAY19_Layout 1 24/09/2018 14:15 Page 9
БЪЛГАРСКИ
9
2.2 инсталация на уреда
2.5 mm
4 mm
4 mm
2.5 mm
1. отстранете всички части от
опаковката и проверете внимателно за
следи от увреждане.
2. тази фурна е проектирана стандартно
да пасне в шкаф с височина 350 мм.
при напасване в шкаф с височина
360 мм:- развийте и отстранете 4-те
крачета отдолу на фурната.
завъртете крачетата на 90 градуса и
ги поставете повторно с дългата
част към предната страна на
фурната.
3. поставете куката за закрепване от
дясната страна на кухненския шкаф,
като използвате предоставения лист
с указания.
4. поставете уреда бавно в кухненския
шкаф без да прилагате сила. уредът
трябва да се повдигне върху
закрепващите кукички и след това да
се спусне в мястото. закрепете
фурната от лявата страна с
помощта на двата предоставени
винта.
5. проверете дали уредът е стабилен и
не се клати. проверете дали има
пролука 2.5 мм между горната врата
на шкафа и горната страна на панела
(вижте диаграмата).
1_AEG_Bulgarian_CS_BASE_AL28UICTO_SAFETYMAY19_Layout 1 24/09/2018 14:15 Page 10
10
www.aeg.com
2.3 свързване на уреда към
електрическото захранване
(A)
• електрическият контакт трябва да е
лесно достъпен, за да може уредът
лесно да бъде изключен в спешен
случай. иначе трябва да бъде
възможно да се прекъсне
захранването на фурната чрез
вграждане на прекъсвач в
електрическата инсталация като се
спазват правилата за окабеляване.
• захранващият кабел може да бъде
сменян само от електротехник.
• В случай че захранващият кабел
бъде повреден, същият трябва да
бъде заменен от производителя,
негов сервиз или от лице с подобна
квалификация, с цел избягване на
евентуална опасност.
• контактът не трябва да бъде
разположен зад шкафа.
• най-доброто място е над шкафа, виж
(A).
• свържете уреда към монофазен
променлив ток 220-240 V/50 Hz с
правилно монтиран заземен контакт.
контактът трябва да има
10 A предпазител.
• преди инсталация вържете връзка на
захранващия кабел, за да улесните
прокарването му до точка (A) при
инсталацията.
• при поставяне на уреда във висок
шкаф, не опъвайте електрическия
кабел.
• не потапяйте щепсела и
захранващия кабел във вода или
друга течност.
• не допускайте преминаването на
захранващия кабел по гореща или
по остра повърхност, като например
зоната на вентилация на горещ
въздух в задната горна част на
фурната.
1_AEG_Bulgarian_CS_BASE_AL28UICTO_SAFETYMAY19_Layout 1 24/09/2018 14:15 Page 11
БЪЛГАРСКИ
11
2.4 допълнителни препоръки
не използвайте микровълновата фурна
за термична обработка на мазнина за
пържене (използване като фритюрник).
температурата не може да бъде
контролирана и мазнината може да се
запали. за приготвяне на пуканки
използвайте само специални продукти
за микровълнова.
лица с пеЙсМеЙкъри трябва да се
консултират със своя лекар или с
производителя на пейсмейкъра за
предпазни мерки, отнасящи се до
микровълнови фурни.
никога не допускайте да попаднат и не
пъхайте предмети в отворите за
заключване на вратичката и във
вентилационните отвори. В случай на
разлив, незабавно изключете фурната и
прекъснете захранването от
електрическата мрежа, след което се
свържете с упълномощен сервизен
техник на ELECTROLUX.
никога не модифицирайте фурната по
никакъв начин.
използвайте само въртяща чиния и
подложка за нея, предназначени
специално за тази фурна. не
използвайте фурната без въртящата
чиния.
за да предотвратите счупване на
въртящата чиния:
• преди да я почиствате с вода, я
оставете да се охлади.
• не поставяйте горещи храни или
горещи съдове на студена въртяща
чиния.
• не поставяйте студени храни или
студени съдове на гореща въртяща
чиния.
нито производителят, нито търговският
представител могат да поемат
отговорност за повреди на фурната или
телесни наранявания, причинени в
следствие на неспазване на
процедурата за правилно електрическо
свързване. епизодично могат да се
образуват водни пари или капки по
стените на фурната или около
уплътненията на вратичката и по
уплътнителните повърхности. това е
нормално явление и не е признак на теч
на микровълновата фурна или
неизправност.
1_AEG_Bulgarian_CS_BASE_AL28UICTO_SAFETYMAY19_Layout 1 24/09/2018 14:15 Page 12
12
www.aeg.com
3. общ преглед на уреда
3.1 Микровълнова фурна
1
2
1
2
3
4
3
4
7
6
5
преден панел
Вътрешно осветление
панел за управление
бутон за отваряне на
вратата
5 направляващ капак за
микровълните
6 Вътрешно пространство
на фурната
7 уплътнения на
вратичката и
уплътнителни
повърхности
3.2 аксесоари
1
2
проверете дали са доставени следните
принадлежности:
1 Въртяща чиния
2 опора на въртящата чиния
• поставете опората на въртящата
чиния в отвора на дъното във
вътрешното пространство на
фурната.
• после поставете въртящата чиния на
опората й.
• за да предотвратите повреди на
въртящата чиния, повдигайте
достатъчно съдовете и контейнерите
над повърхността й, когато ги
изваждате от фурната.
когато поръчвате принадлежности,
моля упоменете на Вашия
търговски или сервизен
представител на ELECTROLUX
два елемента: наименование на
частта и наименование на модела.
1_AEG_Bulgarian_CS_BASE_AL28UICTO_SAFETYMAY19_Layout 1 24/09/2018 14:15 Page 13
БЪЛГАРСКИ
13
3.3 панел за управление
1
индикатори на
цифровия дисплей:
1
любими
2
бутони ниво
на мощност
3
бутони за любими
4
бутон за
автматично
размразяване
5
бутон кухненски
таймер
6
копче Хронометър/
тегло
7
бутон старт/
потвърждение/
бърз старт
8
бутон стоп
9
бутон за отваряне
на вратата
кухненски таймер
2
3
автоматично
размразяване
4
Микровълнова
5
стоп/отмяна
заключване
за детска безопасност
6
задаване на точен час
сегменти на дисплея
7
8
тегло
нива на мощност
9
4. преди да използВате за пърВи път
4.1 Включване
при първоначалното включване на фурната ще имате възможност да настроите
часовника.часовникът на фурната е 24
часов.
1. фурната ще издаде звуков сигнал и
всички икони върху дисплея ще
присветнат за половин секунда.
използвайте прибора за управление,
за да изберете опция ‘on’ (Вкл.) или
‘oFF’ (изкл.) за часовника.
2a. за да изключите часовника,
завъртете прибора за управление,
докато върху дисплея се появи ‘oFF’,
след което натиснете бутон СТАРТ.
фурната е готова за експлоатация.
ако сте изключили часовника и
желаете да го включите отново,
натиснете двукратно бутон
КУХНЕНСКИ ТАЙМЕР и следвайте
указанията в точка 2б.
2b. за включване на часовника завъртете
прибора за управление, докато върху
дисплея се появи ‘on’ (Вкл.), след
което натиснете бутон СТАРТ.
Пример: за да настроите часовника на
18:45.
1. завъртете контролния регулатор, за да
настроите часа.
2. за потвърждение натиснете бутон
СТАРТ.
1_AEG_Bulgarian_CS_BASE_AL28UICTO_SAFETYMAY19_Layout 1 24/09/2018 14:15 Page 14
14
www.aeg.com
3. завъртете прибора за управление, за
да настроите минутите.
4. за потвърждение натиснете бутон
СТАРТ.
След като часовникът бъде сверен,
точният час ще се показва върху
дисплея.
4.2 режим на готовност
(икономичен режим)
фурната автоматично влиза в режим на
готовност, ако в рамките на 5 минути не
бъде предприето никакво действие.
Пример: ако часовникът не е бил
настроен: дисплеят ще се изключи.
за изход от режима на готовност отворете
вратата, натиснете някой от бутоните или
завъртете прибора за управление.
Пример: ако часовникът е бил настроен:
след изтичане на петминутния период,
точният час ще бъде показан.
4.3 настройване на часовника,
след като точният час е бил
зададен
Можете да настройвате часовника и след
като точният час е вече зададен.
Пример: промяна от 18.45 към 19.50.
1. натиснете двукратно бутон
КУХНЕНСКИ ТАЙМЕР.
2. натиснете бутон СТАРТ.
3. завъртете прибора за управление,
докато върху дисплея се изпише ‘19’.
4. натиснете бутон СТАРТ.
5. завъртете прибора за управление,
докато върху дисплея се изпише ‘50’.
6. натиснете бутон СТАРТ.
4.4 отмяна на часовника и
задаване режим на
готовност (икономичен
режим)
1. натиснете двукратно бутон
КУХНЕНСКИ ТАЙМЕР.
2. завъртете контролния регулатор,
докато върху дисплея се изпише ‘oFF’.
3. за потвърждение натиснете бутон
СТАРТ.
4.5 заключване за детска
безопасност
това е функция за безопасност, която
предотвратява нежелано включване на
фурната от деца. докато е активирано,
никоя от функциите на фурната не може
да бъде включена.
активирането и деактивирането на
функцията заключване за детска безопасност може да бъде изпълнено единствено, когато фурната не функционира.
Пример: заключване
натиснете и задръжте бутон СТОП,
докато символ ‘заключване за детска
безопасност’ бъде изобразен върху
дисплея.
Пример: отключване
натиснете и задръжте бутон СТОП,
докато символът ‘заключване за детска
безопасност’ се изключи.
докато функцията е активна, всички
бутони, с изключение на СТОП са
деактивирани.
5. експлоатация
5.1 Hива на мощност на
микровълновата фурна
Пример: за подгряване на супа за
2 минути и 30 секунди на 560 W
микровълнова мощност.
1. натиснете бутон НИВО НА МОЩОНСТ
от дясната страна на триъгълника,
докато бъде показано ‘560 W’.
2. Rзавъртете контролния регулатор,
за да въведете времетраене.
3. натиснете бутон СТАРТ.
докато фурната е в режим
микровълново готвене, можете да
регулирате нивото на мощност
чрез натискане на бутона точно
под желаната настройка.
Можете да зададете нивото на
мощност по време на работа на
фурната, като натиснете и
задържите желания бутон НИВО
НА МОЩНОСТ, докато настройката
бъде маркирана върху дисплея.
1_AEG_Bulgarian_CS_BASE_AL28UICTO_SAFETYMAY19_Layout 1 24/09/2018 14:15 Page 15
БЪЛГАРСКИ
прекалено висока мощност или
прекалено продължително готвене
могат да прегреят храната,
предизвиквайки пожар.
ако бъде избрана мощност от
800 W, максималното време за
микровълново готвене, което може
да бъде зададено е 15 минути.
В случай че фурната работи в
произволен режим за 3 или повече
минути, вентилаторът ще остане
включен 2 минути, след като
готвенето завърши. при отваряне на
вратата той ще спре, а когато я
затворите - ще се включи отново,
докато двете минути не изтекат
(включително времето, през което
15
вратата е била отворена). ако
фурната работи за по-малко от
3 минути, вентилаторът няма да се
включи.
След приключване на готвенето
въртящата се чиния ще продължи
хода си, докато съдът за готвене
достигне първоначалното си
положение. Вътрешното осветление
ще остане включено до завършване
хода на въртящата се чиния, или в
продължение на 5 секунди (подългото от двете). След края на
процеса ще прозвучи аудио сигнал.
Ако през това време вратата бъде
отворена, въртенето ще се
преустанови.
5.2 нива на мощност
Настройка на
мощността
Препоръчително използване
800 W/
Високо
използва се за готвене или предварително подгряване - (напр. супа,
печено, храна от консерва, топли напитки, зеленчуци, риба и др).
560 W
използва се за дълго готвене на плътна храна като печен джолан, месно
руло и ястия на плата, а също за деликатни блюда като сос със сирене и
бисквитена торта. при тази ниска мощност сосът няма да изкипи и
храната ще се сготви равномерно без преваряване по краищата.
400 W
ътни храни, които се нуждаят от продължително готвене при
конвенционално готвене, (напр. ястия от говеждо), се препоръчва тази
настройка на силата, за да бъде месото крехко.
240 W/
разМразяВане
80 W
0W
изберете тази настройка на мощността, за да сте сигурни, че ястието ще
се размрази равномерно. тази настройка също е идеална за варене на
ориз, паста, кнедли и крем карамел.
за деликатно размразяване, (напр. сладкарски крем или сладкарско тесто).
за престояване/кухненски хронометър.
W = WATT
5.3 намалена степен на мощност
Режим на готвене
Микровълнова 800 W
Стандартно време
15 минути
Намалена степен на мощност
Микровълнова 560 W
1_AEG_Bulgarian_CS_BASE_AL28UICTO_SAFETYMAY19_Layout 1 24/09/2018 14:15 Page 16
16
www.aeg.com
5.4 регулиране на
времетраенето по време
на готвене
имате възможност да регулирате
времетраенето по време на готвене.
Пример: добавяне на 2 минути (120
секунди) с помощта на бутон СТАРТ.
1. натиснете бутон СТАРТ четири пъти.
Времетраенето ще бъде увеличено
със 120 секунди.
5.5 употреба на бутон стоп
натиснете бутон СТОП веднъж, за да
влезете в режим пауза.
натиснете повторно бутон СТОП, за да
отмените времетраенето за готвене.
5.6 кухненски таймер
задаване на кухненски таймер.
1. натиснете бутон КУХНЕНСКИ
ТАЙМЕР.
2. завъртете контролния регулатор, за
да въведете времетраене.
3. натиснете бутон СТАРТ. таймерът
ще стартира автоматично.
докато таймерът е активиран,
времетраенето може да бъде
удължено чрез завъртане на
контролния регулатор или
натискане на бутон СТАРТ.
функцията таймер може да бъде
използвана единствено, докато
фурната не функционира.
5.7 бърз старт
Можете директно да стартирате готвене
на 800 W/Висока за 30 секунди чрез
натискане на бутон СТАРТ.
за добавяне на още време, натис
нете бутон СТАРТ.
5.8 изключване на звука
функцията служи за изключване на
звука.
1. натиснете бутон КУХНЕНСКИ
ТАЙМЕР 3 пъти, докато върху
дисплея се изпише ‘Soun’.
2. завъртете контролния регулатор,
докато върху дисплея се изпише ‘oFF’.
3. натиснете бутон СТАРТ.
Включване на звука.
1. натиснете бутон КУХНЕНСКИ
ТАЙМЕР 3 пъти, докато върху
дисплея се изпише ‘Soun’.
2. завъртете контролния регулатор,
докато върху дисплея се изпише ‘on’.
3. натиснете бутон СТАРТ.
5.9 пауза
поставяне в пауза, докато фурната
работи на микровълнов режим.
1. натиснете бутон СТОП или отворете
вратата.
2. фурната може да бъде поставена в
пауза за период до 5 минути.
3. натиснете бутон СТАРТ, за да
продължите готвенето.
5.10 любими
фурната разполага с 3 любими рецепти.
Меко масло
разтопен шоколад
кекс в чаша
Пример: разтопяване на масло.
1. натиснете еднократно бутон
ЛЮБИМИ 1.
2. завъртете контролния регулатор, за
да въведете теглото.
3. натиснете бутон СТАРТ.
ако върху сегментите на дисплея
се показва въртяща се фигура,
това означава, че храната трябва
да бъде разбъркана или
преобърната. за да продължите
готвенето, натиснете бутон СТАРТ.
функцията за автоматично
размразяване ще спре, след като
зададеното времетраене изтече.
нивата на мощност за
предварително зададените
любими рецепти не могат да бъдат
променяни.
Могат да бъдат приготвени 1-4
кейка в чаша.
ВНИМАНИЕ! Шоколадът може да
се нагорещи много! В случай че
шоколадът се нуждае от попродължително време за
1_AEG_Bulgarian_CS_BASE_AL28UICTO_SAFETYMAY19_Layout 1 24/09/2018 14:15 Page 17
БЪЛГАРСКИ
приготвяне, добавете 10 секунди.
бъдете внимателни при
приготвянето на шоколада, тъй
като може да прегори.
замяна на любими рецепти с Ваши
собствени.
1. натиснете бутона за задаване НИВО
НА МОЩНОСТ.
2. завъртете контролния регулатор, за
да въведете желаното времетраене
за готвене.
3. натиснете и задръжте бутонът
ЛЮБИМИ, който желаете да
настроите, докато чуете еднократен
звуков сигнал и съответната звезда
светне.
Връщане на любими към фабрично
зададените настройки.
1. натиснете бутон СТОП.
2. натиснете и задръжте НИВО НА
МОЩОНСТ 400 W за 3 секунди.
фурната ще възстанови фабричните
настройки на любими.
5.11 автоматично
размразяване
с помощта на тази функция фурната
автоматично избира правилните режим
и времетраене за готвене в зависимост
от теглото на храната.
Можете да избирате между 2 менюта за
автоматично размразяване.
1. автоматично размразяване:
Месо/риба/птици
2. автоматично размразяване: Хляб
Пример: размразяване на пържола с
тегло от 0,2 кг.
1. изберете менюто за автоматично
размразяване с еднократно
натискане на бутон АВТОМАТИЧНО
РАЗМРАЗЯВАНЕ.
2. завъртете контролния регулатор, за
да изберете теглото.
3. натиснете бутон СТАРТ.
17
ако върху сегментите на дисплея
се показва въртяща се фигура,
това означава, че храната трябва
да бъде разбъркана или
преобърната.
за да продължите готвенето,
натиснете бутон СТАРТ. функцията
за автоматично размразяване ще
спре, след като зададеното
времетраене изтече. регулирането
на времетраене/мощност при
автоматично размразяване не е
достъпно.
1_AEG_Bulgarian_CS_BASE_AL28UICTO_SAFETYMAY19_Layout 1 24/09/2018 14:15 Page 18
18
www.aeg.com
6. таблици за готВене
6.1 любими
Любими
Меко масло
Тегло
0,05-0,25 kg
Бутон
разтопен
шоколад
0,1-0,2 kg
•
кекс в чаша
1-4 чаши
•
•
Процедура
поставете маслото в съд от
огнеупорно стъкло. разбъркайте
добре след готвене.
разчупете шоколада на малки
парченца. поставете ги в съд от
огнеупорно стъкло. след
прозвучаване на звуковия сигнал
разбъркайте добре. разбъркайте
добре след готвене.
ВНИМАНИЕ! Шоколадът може
да се нагорещи много! В случай
че шоколадът се нуждае от
по-продължително време за
приготвяне, добавете 10
секунди. бъдете внимателни при
приготвянето на шоколада, тъй
като може да прегори.
пригответе кекса според описанието
в рецептата. поставете чашата
близо до ръба на въртящата чиния.
след приготвяне изчакайте 30
секунди.
1_AEG_Bulgarian_CS_BASE_AL28UICTO_SAFETYMAY19_Layout 1 24/09/2018 14:15 Page 19
БЪЛГАРСКИ
19
6.2 рецепти за кекс в чаша
Шоколадов кекс в чаша
Малинов кекс в чаша
съставки
за 1 чаша:
съставки
за 1 чаша:
2½ супени лъжици (25 r) обикновено
брашно
2 супени лъжици (12 r) какао на прах
2½ супени лъжици (30 r) пудра захар
¼ чаена лъжичка
бакпулвер
1½ супена лъжица (15 r) растително масло
¼ чаена лъжичка
екстракт от
ванилия
1
средно голямо
яйце
2½ супени лъжици (25 r) обикновено
брашно
2½ супени лъжици (30 r) фина захар
¼ чаена лъжичка
бакпулвер
1½ супени лъжици (15 r) растително масло
½ чаена лъжичка
екстракт от
ванилия
1
средно голямо
яйце
1½ супена лъжица малинов
конфитюр без
семки
начин:
1. поставете всички сухи съставки в
чаша, разбъркайте добре с вилица.
2. добавете растителното масло,
екстракта от ванилия и яйцето, след
което разбъркайте добре.
3. поставете чашата далеч от центъра
на въртящата чиния.
4. за готвенето използвайте
.
докато се приготвя, кексът ще
излезе извън чашата.
изчакайте 30 секунди, след като
готвенето е приключило.
декорирайте с маслен шоколадов крем.
пояснение: ако желаете да приготвите
портокалов кекс със шоколад в чаша,
заменете екстракта от ванилия с ½
чаена лъжичка портокалов екстракт.
начин:
1. поставете всички сухи съставки в
чаша, разбъркайте добре с вилица.
2. добавете растителното масло и
яйцето, след което разбъркайте
добре.
3. превъртете конфитюра с лъжичка,
така че в сместа да се получат
ивици.
4. поставете чашата далеч от центъра
на въртящата чиния.
5. за готвенето използвайте
.
докато се приготвя, кексът ще
излезе извън чашата.
изчакайте 30 секунди, след като
готвенето е приключило.
декорирайте с маслен ванилов крем.
1_AEG_Bulgarian_CS_BASE_AL28UICTO_SAFETYMAY19_Layout 1 24/09/2018 14:15 Page 20
20
www.aeg.com
Ябълков кекс в чаша
Кекс от фъстъчено масло в чаша
съставки
за 1 чаша:
съставки
за 1 чаша:
2½ супени лъжици (25 r) обикновено
брашно
2 супени лъжици (30 r) мека кафява
захар
¼ чаена лъжичка
бакпулвер
¼ чаена лъжичка
канела
1½ супени лъжици (15 r) растително масло
1
средно голямо
яйце
1½ супени лъжици (30 r) ябълково пюре
половин (7 г)
бисквита
дайджестив,
натрошена
2½ супени лъжици (25 r) обикновено
брашно
2 супени лъжици (30 r) мека кафява захар
¼ чаена лъжичка бакпулвер
1½ супени лъжици (15 r) растително масло
¼ чаена лъжичка екстракт от
ванилия
2 супени лъжици (30 r) леко фъстъчено
масло
1
средно голямо
яйце
начин:
1. поставете всички сухи съставки (с
изключение на бисквитата) в чаша,
разбъркайте добре с вилица.
2. добавете растителното масло и
яйцето, след което разбъркайте
добре.
3. Внимателно превъртете ябълковото
пюре с лъжичка, така че в сместа да
се получат ивици.
4. посипете с натрошената бисквита
дайджестив.
5. поставете чашата далеч от центъра
на въртящата чиния.
6. за готвенето използвайте
.
докато се приготвя, кексът ще
излезе извън чашата.
изчакайте 30 секунди, след като
готвенето е приключило.
поставете топинг от лъжица ванилов
сладолед.
ВНИМАНИЕ! ябълковото пюре
ще бъде нагорещено.
начин:
1. поставете всички сухи съставки в
чаша, разбъркайте добре с вилица.
2. добавете растителното масло,
екстракта от ванилия, фъстъченото
масло и яйцето, след което
разбъркайте добре.
3. поставете чашата далеч от центъра
на въртящата чиния.
4. за готвенето използвайте
.
докато се приготвя, кексът ще
излезе извън чашата.
изчакайте 30 секунди, след като
готвенето е приключило.
намажете с течен шоколад.
пояснение: използвайте хрупкаво
фъстъчено масло, в зависимост от
предпочитанията Ви.
1_AEG_Bulgarian_CS_BASE_AL28UICTO_SAFETYMAY19_Layout 1 24/09/2018 14:15 Page 21
БЪЛГАРСКИ
21
Кекс в чаша, поръсен с лимон
Кекс с морков в чаша
съставки
за 1 чаша:
2½ супени лъжици (25 r) обикновено
брашно
2½ супени лъжици (30 r) фина захар
¼ чаена лъжичка бакпулвер
1½ супени лъжици (15 r) растително масло
1 чаена лъжичка
лимонови кори
1
средно голямо
яйце
топинг:
1 супена лъжица
лимонов сок,
смесен с 2 супени
лъжици фина
захар
съставки
за 1 чаша:
2 супени лъжици (20 г) обикновено
брашно
2½ супени лъжици (30 r) мека кафява захар
¼ чаена лъжичка бакпулвер
¼ чаена лъжичка канела
¼ чаена лъжичка смляно индийско
орехче
1 супена лъжица
смлени бадеми
1½ супени лъжици (15 r) слънчогледово
масло
кора от ½
портокал
30 г
настъргани
моркови
1
средно голямо
яйце
топинг крем:
15 г масло,
омекнало
40 г захарна
глазура,
40 г пълномаслено
крема сирене,
½ чаена лъжичка
портокалов сок
начин:
1. поставете всички сухи съставки в
чаша, разбъркайте добре с вилица.
2. добавете растителното масло,
лимоновите кори и яйцето, след
което разбъркайте добре.
3. поставете чашата далеч от центъра
на въртящата чиния.
4. за готвенето използвайте
.
докато се приготвя, кексът ще
излезе извън чашата.
5. пригответе топинг за поръсване,
смесвайки лимоновия сок с фина
захар.
6. след изпичане отлепете кекса,
пробийте цялата повърхност на
кората с шиш, след което поръсете с
топинг целия кекс и изчакайте 30
секунди.
начин:
1. поставете всички сухи съставки в
чаша, разбъркайте добре с вилица.
2. добавете слънчогледовото масло,
портокаловите кори, настъргания
морков и яйцето, след което
разбъркайте добре.
3. поставете чашата далеч от центъра
на въртящата чиния.
4. за готвенето използвайте
.
докато се приготвя, кексът ще
излезе извън чашата.
5. пригответе топинга, като смесите
масло, захарна глазура, крема
сирене и портокалов сок.
изчакайте 30 секунди, след като
готвенето е приключило.
оставете кекса да изстине. след което
добавете топинга.
1_AEG_Bulgarian_CS_BASE_AL28UICTO_SAFETYMAY19_Layout 1 24/09/2018 14:15 Page 22
22
www.aeg.com
6.3 автоматично размразяване
Автоматично
Тегло
размразяване
Месо/риба/
0,2-0,8 кг
птици
Бутон
x1
Процедура
•
•
(цели риби,
рибен стек,
рибено филе,
пилешки крака,
пилешки гърди,
кайма, стек,
пържоли, бургери,
наденички)
•
•
поставете храната в тава в центъра
на въртящата чиния.
когато прозвучи звуковия сигнал,
обърнете храната, пренаредете я и
отделете. защитете тънките части и
горещите места с алуминиево
фолио.
след размразяване увийте в
алуминиево фолио за 15-45 мин,
докато се размрази добре.
кайма: когато прозвучи звуковият
сигнал, обърнете храната. извадете
размразените части, ако е
възможно.
не е подходящо за цели птици.
Хляб
0,1-1,0 кг
x2
•
•
•
разпределете в тавата в средата на
въртящата се чиния. при 1,0 кг
разпределете директно върху
въртящата чиния.
когато прозвучи звуковият сигнал,
обърнете, пренаредете и извадете
размразените късове.
след размразяване покрийте с
алуминиево фолио и оставете да
престои 5-15 минути, докато се
размрази добре.
Въведете само теглото на храната. не включвайте теглото на съда.
за храните, които тежат повече или по-малко от теглата/количествата, упоменати в таблицата,
използвайте ръчен режим на работа.
крайната температура ще варира в зависимост от началната температура.
стековете и хапките трябва да бъдат замразени в един слой.
след обръщане защитете размразените части с малки, равни парчета алуминиево фолио.
1_AEG_Bulgarian_CS_BASE_AL28UICTO_SAFETYMAY19_Layout 1 24/09/2018 14:15 Page 23
БЪЛГАРСКИ
23
6.4 подгряване на храна и напитки
Храна/напитки
Мляко,
Вода,
1 чаша
1 чаша
6 чаши
1 блюдо
плато
Количес- Степентво
на
- г/мл - мощност
150
800 W
150
800 W
900
800 W
1000
800 W
400
800 W
Време
- мин 1
1-2
10-12
11-13
3-6
Метод
не покривай
не покривай
не покривай
не покривай
наръсете малко вода върху соса,
покрийте, разбъркайте по
средата на времето за
подгряване
покрийте, разбъркайте след
затоплянето
ако е необходимо, долейте малко
вода, покрийте, разбъркайте по
средата на времето за
подгряване
залейте отгоре тънко със соса,
покрийте
покрийте
супа/задушено
200
800 W
1-2
зеленчуци
500
800 W
4-5
Месо, 1 резен 1)
200
800 W
3-4
рибено филе 1)
200
800 W
2-3
сладкиш, 1 парче
бебешка храна,
1 бурканче
150
190
400 W
400 W
½
1
опене на маргарин
или масло 1)
топене на шоколад
50
800 W
½
поставете в съд за сладкиш
прехвърлете в подходящ съд за
микровълнова, след
подгряването разбъркайте добре
и опитайте температурата
покрийте
100
400 W
2-3
разбърквайте периодично
1)
от хладилника
6.5 размразяване
Храна
гулаш
сладкиш,
1 парче
сладкиш,
Количество
-г500
Степенна
мощност
240 W
150
80 W
2-5
250
240 W
4-5
Време
- мин 8-12
Метод
разбъркайте по средата
на времето за
размразяване
поставете в съд за
сладкиш
разстелете равномерно,
обърнете по средата на
времето за размразяване
Време за
престой
- мин 10-30
5
5
1_AEG_Bulgarian_CS_BASE_AL28UICTO_SAFETYMAY19_Layout 1 24/09/2018 14:15 Page 24
24
www.aeg.com
6.6 готвене на замразени храни
СтепенВреме
на
Метод
- мин мощност
800 W
10-12 покрийте
800 W
9-11 покрийте, разбъркайте след
6 минути
Време за
престой
- мин 2
2
Количество
-г500
Степенна
мощност
800 W
Време за
престой
- мин -
Моркови
500
800 W
10-12
пеca
1000
800 W
19-21
рибено филе
200
800 W
3-4
Храна
рибено филе
плато
Количество
-г300
400
6.7 готвене
Храна
броколи/
грах
Време
- мин 9-11
Метод
добавете 4-5 с.л. вода,
покрийте, разбъркайте по
средата на времето за
готвене
нарежете на кръгчета,
добавете 4-5 с.л. вода,
покрийте, разб ъркайте по
средата на времето за
готвене
подправете на вкус,
поставете в съд за,
обърнете по средата на
времето за готварски
подправете на вкус,
поставете в съд за сладкиш,
покрийте
-
10
2
В случай че фурната работи в произволен режим за 3 или повече минути, вентилаторът ще
остане включен 2 минути, след като готвенето завърши. при отваряне на вратата той ще спре,
а когато я затворите - ще се включи отново, докато двете минути не изтекат (включително
времето, през което вратата е била отворена). ако фурната работи за по-малко от 3 минути,
вентилаторът няма да се включи.
1_AEG_Bulgarian_CS_BASE_AL28UICTO_SAFETYMAY19_Layout 1 24/09/2018 14:15 Page 25
БЪЛГАРСКИ
25
7. съВети и препоръки
7.1 готварско оборудване, безопасно за микровълнова
обработка
Готварско
оборудване
алуминиево фолио/
съдове от фолио
порцелан и
керамика
стъклени съдове
като напр. Pyrex ®
Метал
пластмаса/полисти
рен напр. опаковки
на храни за бързо
хранене
торби за
замразяване/
печене
Хартиени чинии,
купички и кухненска
хартия
сламени и дървени
съдове
рециклирана
хартия
и вестници
Безопасно за
микровълнов
а обработка
3/7
3/7
3
7
3
3
3
3
7
Коментари
Малки парчета алуминиево фолио могат да бъдат
използвани за защита на храната от прегряване.
дръжте фолиото най-малко на 2 см от стените на
фурната, понеже може да се образува електрическа
дъга. не се препоръчват съдове от фолио, освен ако
не са посочени от производителя, внимателно
следвайте инструкциите.
по принцип порцелан, керамика, керамични съдове с
глазура и костен порцелан са подходящи, с
изключение на тези с метални декорации.
трябва да се внимава при употребата на фини
стъклени съдове, понеже могат да се счупят или да се
спукат, ако бъдат внезапно нагрети.
трябва да се внимава при употребата на фини
стъклени съдове, понеже могат да се счупят или да се
спукат, ако бъдат внезапно нагрети.
не се препоръчва употребата на метални съдове в
микровълновата, понеже се образува електрическа
дъга, която може да предизвика пожар.
трябва да бъдат надупчени, за да може парата да
излиза. уверете се, че торбите са подходящи за
микровълново приложение. не използвайте
пластмасови или метални връзки, понеже могат да се
стопят или да се запалят при образуване на
електрическа дъга.
използвайте само при подгряване за абсорбиране на
влагата. трябва да се внимава, понеже прегряването
може да предизвика пожар.
Винаги наблюдавайте фурната при използване на
тези съдове, понеже прегряването може да
предизвика пожар.
Могат да съдържат метални екстракти, които биха
образували електрическа дъга и могат да
предизвикат пожар.
1_AEG_Bulgarian_CS_BASE_AL28UICTO_SAFETYMAY19_Layout 1 24/09/2018 14:15 Page 26
26
www.aeg.com
7.2 съвети за готвене с микровълновата фурна
Съвети за готвене с микровълновата фурна
състав
Храна, богата на мазнини или захар (напр. коледен пудинг, пай от кайма)
има нужда от по-малко време за подгряване. трябва да се внимава,
понеже прегряването може да предизвика пожар.
размер
за постигане на равномерна топлинна обработка пригответе всички
парчета с еднакъв размер.
температура първоначалната температура на храната оказва влияние на нужното
на храната
време за приготвяне. направете разрези в храни с пълнежи, (например
понички със сладко), за да изпуснете топлината и парата.
подредба
поставете най-дебелите части от храната откъм външната страна на съда
- (напр. пилешките бутчета).
покриване
използвайте вентилирано фолио за микровълнова или подходящ капак.
пробиване
Храни с черупка, кожа или мембрана трябва да бъдат надупчени на
няколко места преди готвене или подгряване, понеже се образува пара,
която би могла да предизвика експлозия - (напр. картофи, риба, пиле,
наденички).
ВАЖНО! яйцата не бива да бъдат загрявани с микровълни, понеже
могат да експлодират, дори след приключване на готвенето, (напр.
на очи, твърдо сварени).
бъркане,
от основна важност за равномерно сготвяне е храната да се бърка,
обръщане и
обръща и пренарежда по време на приготвяне. Винаги бъркайте и
пренареждане пренареждайте от външната страна в посока към центъра.
престой
необходимо е храната да се остави да престои след приключване на
готвенето, за да се даде възможност на топлината да се разпредели
равномерно из нея.
защита
нагретите части могат да се предпазят с малки парчета фолио, които
отразяват микровълните, (напр. крилца и крака на цяло пиле).
използвайте топлоизолиращи кухненски ръкавици, когато вадите храната от фурната, за да
предотвратите изгаряния. Винаги отваряйте съдовете, пакетите за пуканки, торбички за готвене
в микровълнова и др. далече от лицето и ръцете, за да предотвратите изгаряне от пара.
Винаги стойте настрани от вратичката на фурната, когато я отваряте, за да предотвратите
изгаряне от излизащата пара и топлина. нарязвайте пълнени ястия след подгряването им, за
да изпуснете парата и да предотвратите изгаряне.
1_AEG_Bulgarian_CS_BASE_AL28UICTO_SAFETYMAY19_Layout 1 24/09/2018 14:15 Page 27
БЪЛГАРСКИ
27
8. какВо да праВя, ако
Проблем
Микровълновата не
работи нормално?
•
•
•
Микровълновият режим •
не работи?
•
•
Въртящата чиния не се •
върти?
•
•
Микровълновата не
се изключва?
•
•
•
Вътрешната лампа не
работи?
•
на храната й трябва
повече време да се
подгрее и да се сготви
отколкото преди?
•
Вратата не се отваря
поради прекъсване на
захранването?
•
•
•
Проверете дали . . .
предпазителите в кутията за предпазители са изправни.
електрическият ток не е спрял.
ако предпазителите продължат да горят, моля, свържете се с
квалифициран електротехник.
Вратичката е добре затворена.
уплътненията на вратичката и повърхностите им са чисти.
бутон СТАРТ е бил натиснат.
опората на въртящата чиния е правилно свързана към
задвижването.
съдът във фурната не стърчи извън въртящата чиния.
Храната не стърчи извън ръба на въртящата чиния, пречейки
й да се върти.
няма нещо във вдлъбнатината под въртящата чиния.
изключете уреда от кутията с предпазителите.
свържете се с упълномощен сервизен представител на
ELECTROLUX.
свържете се с Вашия упълномощен сервизен представител
на ELECTROLUX. Вътрешното осветление може да бъде
заменено единствено от обучен сервизен техник на
ELECTROLUX.
задайте по-дълго време за готвене (двойно количество =
прибл. двойно време) или,
ако храната е по-студена от обикновено, обръщайте или
завъртете отвреме навреме или,
задайте по-висока степен на мощност.
отворете вратата внимателно, като я издърпате навън при
долния десен ъгъл на стъклото.
1_AEG_Bulgarian_CS_BASE_AL28UICTO_SAFETYMAY19_Layout 1 24/09/2018 14:15 Page 28
28
www.aeg.com
9. спецификации
захранващо напрежение AC
предпазител разпределение
линия/прекъсвач
необходима мощност AC: Микровълнова
изходна мощност:
Микровълнова
Микровълнова честота
Външни размери:
MBB1756SE
размери на вътр. пространство
220-240 V, 50 Hz, монофазно
обем на фурната
17 литра 2)
Въртяща чиния
ø 272 mm, стъкло
тегло
прибл. 16 kg
1)
2)
Минимална 10 A
1.25 kW
800 W (IEC 60705)
2450 MHz 1) (група 2 / клас б)
595 mm (Ш) x 371 mm (В) x 312 mm (д)
285 mm (Ш) x 202 mm (В) x 298 mm (д) 2)
този продукт изпълнява изискванията на европейския стандарт EN55011.
В съответствие със стандарта този продукт е класифициран като уред от група 2 клас б.
група 2 означава, че уредът целево генерира радиочестотна енергия под формата на
електромагнитно излъчване за топлинна обработка на храна.
клас б оборудване означава, че уредът е подходящ за използване в домакински сгради.
Вътрешната вместимост е изчислена чрез измерване на максималната ширина, дълбочина и
височина.
действителната вместимост на храна е по-малка.
10. инфорМация за опазВане на околната
среда
рециклирайте материалите със
символа
. поставяйте опаковките в
съответните контейнери за
рециклирането им.
помогнете за опазването на околната
среда и човешкото здраве, както и за
рециклирането на отпадъци от
електрически и електронни уреди.
не изхвърляйте уредите, означени със
символа
, заедно с битовата смет.
Върнете уреда в местния пункт за
рециклиране или се обърнете към
вашата общинска служба.
2_AEG_Hungarian_CS_BASE_AL28UICTO_SAFETYMAY19_Layout 1 24/09/2018 13:04 Page 29
www.aeg.com
MAGYAR
29
tartaloM
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
Fontos biztonsági utasítások ...........................................................................30
telepítés........................................................................................................................34
készülék áttekintése..............................................................................................38
az első használat előtt........................................................................................39
használat......................................................................................................................40
sütési táblázat .........................................................................................................43
tippek és tanáCsok...................................................................................................50
Mit tegyünk ha ............................................................................................................52
előírások ......................................................................................................................53
környezetvédelMi inForMáCió ...........................................................................53
törődünk önnel
köszönjük, hogy ezt az aeg terméket választotta. Mindennapokat megkönnyítő innovatív
technológiákkal alkottuk meg, olyan funkciókkal, amelyek a szokványos készülékeken
nem találhatók meg, azért, hogy sok éven át kifogástalan teljesítményt nyújtson önnek.
kérjük töltsön pár percet az olvasásával, hogy a legtöbbet hozhassa ki belőle.
Látogassa meg a weboldalunkat:
kezelési tanácsok, kiadványok, hibaelhárító, szerviz információk:
www.aeg.com
további előnyökért regisztrálja készülékét:
www.registeraeg.com
kiegészítők, segédanyagok és eredeti alkatrészek vásárlása a készülékhez:
www.aeg.com/shop
vásárlói táMogatás és szerviz
kizárólag eredeti alkatrészek használatát javasoljuk.
ha készülékével a szervizhez fordul, legyenek kéznél az alábbi adatok.
ezek az információk az adattáblán olvashatók. típus, termékszám, sorozatszám.
Figyelmeztetés - biztonsági információk
általános információk és hasznos tanácsok
környezetvédelmi információk
a változtatások jogát fenntartjuk.
2_AEG_Hungarian_CS_BASE_AL28UICTO_SAFETYMAY19_Layout 1 24/09/2018 13:04 Page 30
30
1.
www.aeg.com
Fontos biztonsági utasítások
8 évnél idősebb gyerekek, csökkent fizikai-, értelmi-, vagy
mentális képességű személyek, illetve megfelelő
tapasztalatokkal és ismeretekkel nem rendelkező
személyek felügyelet mellett, vagy akkor használhatják a
készüléket, ha annak biztonságos üzemeltetéséről
útmutatást kaptak, és a kapcsolódó kockázatokat
megértették. Figyelni kell a gyermekekre, hogy ne
játszanak a készülékkel. a készülék tisztítását és
felhasználói karbantartását 8 évnél idősebb gyerekek
végezhetik, de csak felügyelet mellett.
ez a készülék nem alkalmas arra, hogy 2000 m feletti
magasságokban használják.
FONTOS! Fontos biztonsági utasítások:
FigyelMesen olvassa el, és őrizze Meg.
FIGYELMEZTETÉS!
ha az ajtó vagy annak tömítése megsérült, ne
használja a sütőt mindaddig, amíg szakember el
nem végezte ezek javítását!
FIGYELMEZTETÉS!
kizárólag szakképzett szerelő végezhet a
mikrohullámú sugárzás ellen védő borítás
eltávolításával járó szervizelést vagy javítást!
FIGYELMEZTETÉS!
a folyadékokat és ételeket nem szabad lezárt
tárolóedényben melegíteni, mert könnyen
felrobbanhatnak.
ajánlott a készülék háztartási és olyan hasonló területeken
való használata, mint például: konyhaszemélyzet részére
üzletekben, irodákban és hasonló munkakörnyezetekben;
parasztházakban; ügyfelek részére hotelekben,
2_AEG_Hungarian_CS_BASE_AL28UICTO_SAFETYMAY19_Layout 1 24/09/2018 13:04 Page 31
MAGYAR
31
motelekben és más lakókörnyezetekben; éjszakai szállást
és reggelit biztosító környezetekben.
Csak mikrohullámú sütőbe való tárolókat és edényeket
használjon.
Fém tárolóedényeket ne használjon a mikrohullámmal
történő főzéskor.
eldobható műanyag, papír vagy egyéb éghető ételtartó
használatakor kísérje figyelemmel a sütés folyamatát.
a mikrohullámú sütő élelmiszerek és italok felmelegítésére
szolgál. ha a készüléket élelmiszerek vagy ruhaneműk
megszárítására, esetleg villanypárnák, papucsok,
szivacsok, nedves ruhaneműk és hasonlók
felmelegítésére használják, fennáll a sérülés, a
meggyulladás vagy a tűzokozás veszélye.
ha a melegített étel füstölni kezd, ne nyissa ki a
készülék aJtaJát. kapcsolja ki és húzza ki a sütőt a
konnektorból, és várja meg, amíg az étel már nem füstöl.
az ajtó kinyitása az étel füstölése közben tüzet okozhat.
italok mikrohullámú melegítése után utólag is kifuthat a
folyadék, ezért az edény kézbevételekor legyen
körültekintő.
az égési sérülések elkerülése érdekében a cumisüvegek
és bébiételes üvegek tartalmát mindig keverje meg vagy
rázza fel, és fogyasztás előtt ellenőrizze hőmérsékletüket.
a héjában ne főzzön tojást, és az egész keménytojáso-kat
nem melegítse mikrohullámú sütőben, mert a
mikrohullámú főzés befejezése után is felrobbanhatnak.
1.1 ápolás és tisztítás
ajtó:
a szennymaradványokat az ajtó mindkét oldalának,
tömítéseinek és tömítőfelületeinek nedves puha ronggyal
2_AEG_Hungarian_CS_BASE_AL28UICTO_SAFETYMAY19_Layout 1 24/09/2018 13:04 Page 32
32
www.aeg.com
történő rendszeres tisztításával távolítsa el. az ajtóüveg
tisztításához ne használjon erős súrolószereket vagy éles
fémkaparókat, mert megkarcolhatják a felületét, amitől az
üveg összetörhet.
sütőtér:
tisztításhoz, minden használat után, amíg a sütő meleg
törölje le az összes foltot, kifolyt ételt egy nedves puha
ronggyal vagy szivaccsal. Makacsabb foltokhoz
használjon enyhe mosószert, és többször törölje le
nedves ronggyal, amíg minden szennyeződés eltűnik. ne
távolítsa el a hullámterelő burkolatát. vigyázzon arra,
hogy az enyhe mosószer és a víz átjutva a sütő falának
apró lyukain kárt ne tegyen a sütőben. ne használjon
szórófejes tisztítókat a sütőtérben. használat után tisztítsa
le a hullámterelő lemezt, a sütő belsejét, a forgótányért és
a forgótányértartót. ezeknek száraznak és zsírmentesnek
kell lenniük. a lerakódott zsír túlhevülhet és füstölni
kezdhet vagy meggyulladhat.
sütő külseje:
a sütő külseje enyhe mosószeres vízzel könnyen
tisztítható. gondoskodjon arról, hogy a mosószer puha
ronggyal le legyen törölve.
vezérlőpanel:
tisztítás előtt nyissa ki az ajtaját a vezérlőpanel
inaktiválásához. a vezérlőpanel tisztításakor oda kell
figyelni. egy vizes ronggyal gyengéden törölgesse a
panelt, amíg tiszta nem lesz. ne használjon túl sok vizet.
ne használjon semmilyen vegyszert vagy súrolószert.
Forgótányér és forgótányértartó:
vegye ki a forgótányért és forgótányértartót a sütőből.
Mosogassa el a forgótányért és a tartóját enyhe
mosószeres vízben. puha ruhával törölgesse le. a
forgótányér és forgótányértartó is tisztítható
mosogatógépben.
2_AEG_Hungarian_CS_BASE_AL28UICTO_SAFETYMAY19_Layout 1 24/09/2018 13:04 Page 33
MAGYAR
33
FONTOS!
rendszeres időközönként takarítsa meg a sütőt, és
távolítson el minden étellerakódást. a sütő tisztán
tartásának elmulasztása a felület
elhasználódásához vezet, ami a készülék
élettartamát negatívan befolyásolja, és könnyen
veszélyhelyzetet okozhat.
ügyeljen rá, hogy az edények készülékből történő
kivételekor ne mozdítsa el a forgótányért.
FONTOS!
gőztisztítót nem szabad használni.
a mikrohullámú sütőt beépített használatra tervezték.
a készülék, és annak hozzáférhető részei a használat
során felforrósodhatnak.
FIGYELMEZTETÉS!
a gyermekeket tartsa távol a sütőajtótól, nehogy
megégessék magukat.
FONTOS!
Figyelmeztetés: ne használjon általános
forgalomban lévő tisztítószereket, gőztisztító
berendezést, súroló, durva tisztítószereket,
semmiféle nátrium-hidroxid tartalmú szert vagy
súroló eszközt a mikrohullámú sütő egyetlen
részén sem.
2_AEG_Hungarian_CS_BASE_AL28UICTO_SAFETYMAY19_Layout 1 24/09/2018 13:04 Page 34
34
www.aeg.com
2. telepítés
,
ϰϵϱͬϱϵϱ
DŝŶ͘
ϴϱϬ
a mikrohullámú sütő a, b, C vagy d
helyzetben rögzíthető:
A
B
C
E
Helyzet
D
D
Sz
Méretigény
Mé
Ma
a
562 x 550 x 360
b+C
562 x 300 x 350
562 x 300 x 360
562 x 500 x 350
562 x 500 x 360
d
hagyo-mányos sütő
Méretek (mm)
2.1 a készülék biztonságos
használata
ha a mikrót a b vagy C helyzetbe rögzíti:
• a konyhaszekrénynek legalább
500 mm-rel (e) a munkalap fölött kell
lennie, és nem szabad közvetlenül
főzőlap fölé helyezni.
• a készülék be lett vizsgálva éscsak a
gáz-, villamos és indukciós tűzhely
közelében történő használata
engedélyezett.
• biztosítani kell a megfelelő távolságot a
főzőlap és a mikró között a
mikrohullámú sütő, a körülötte lévő
szekrény és a kiegészítők
túlmelegedésének elkerülése
érdekében.
• a mikrohullámú sütő működése közben
ne használja a főzőlapot serpenyő
nélkül.
• körültekintőnek kell lenni, ha működő
főzőlap mellett felügyel a mikrohullámú
sütőre.
2_AEG_Hungarian_CS_BASE_AL28UICTO_SAFETYMAY19_Layout 1 24/09/2018 13:04 Page 35
MAGYAR
35
2.2 a berendezés üzembe helyezese
2.5 mm
4 mm
4 mm
2.5 mm
1. távolítson el minden csomagolást, és
gondosan ellenőrizze, hogy nem látható-e
sérülés rajta.
2. a sütő úgy lett megtervezve, hogy
szabvány szerint beférjen egy 350 mm -es
konyhaszekrénybe. ha 360 mm-es
konyhaszekrénybe szerelik:- le kell
csavarozni és le kell venni a 4 lábat a sütő
alján. Fordítsa el a lábat 90 fokkal, és
helyezze vissza a hosszú oldalával a
sütő elejére.
3. szerelje fel a rögzítő kampót a
konyhaszekrény jobb oldalára a mellékelt
használati utasítás szerint.
4. a készüléket óvatosan és erőkifejtés nélkül
szerelje a konyhaszekrénybe. a készüléket
emelje fel és helyezze a rögzítő kampókra,
ezt követően pedig nyomja le, hogy
rögzüljön. a mellékelt két csavarral
rögzítse a sütőt a bal oldalon.
5. győződjön meg arról, hogy a készülék
stabil és nem ferde. Figyeljen arra, hogy
egy 2.5 mm-es hézag maradjon a fölötte
lévő konyhaszekrényajtó és az sütő
előlapjának kerete között (lásd az ábrán).
2_AEG_Hungarian_CS_BASE_AL28UICTO_SAFETYMAY19_Layout 1 24/09/2018 13:04 Page 36
36
www.aeg.com
2.3 a készülék csatlakoztatása
a villamos hálózatra
(a)
• a konnektor mindig legyen
hozzáférhető azért, hogy az egység
veszély esetén könnyen kihúzható
legyen. Másik lehetőségként az
elektromos hálózatba szabályszerűen
beépített kapcsolóval lehetővé kell
tenni a sütő lekapcsolását a hálózatról.
• a tápkábelt csak villanyszerelő
cserélheti ki.
• ha a tápkábel sérült, a
veszélyhelyzetek elkerülése érdekében
a gyártónak, a hivatalos
márkaszervizének vagy megfelelően
képzett szakembernek kell azt
kicserélnie.
• a konnektor nem lehet a
konyhaszekrény mögött.
• a legjobb helye a konyhaszekrény
fölött van, lásd (a).
• a berendezést egy megfelelően
telepített földelt dugóval csatlakoztassa
egyfázisú 220-240 v/50 hz váltakozó
áramra. a készüléket úgy kell
olvasztott egy 10 a-es biztosíték.
• üzembe helyezés előtt kössön egy
darab zsinórt a tápkábelre, hogy a
csatlakoztatást létrehozhassa az (a)
pontnál a készülék üzembe helyezése
közben.
• ha egy magas falú konyhaszekrénybe
helyezi el a készüléket, ne nyomja
össze a tápkábelt.
• a tápkábelt és a dugót ne merítse
vízbe vagy bármilyen egyéb
folyadékba.
• a tápkábelt forró vagy éles felületen ne
vezesse végig, például a meleg levegő
szellőzők előtt a sütő tetejénél és
hátuljánál.
2_AEG_Hungarian_CS_BASE_AL28UICTO_SAFETYMAY19_Layout 1 24/09/2018 13:04 Page 37
MAGYAR
37
2.4 további tanácsok
ne használja a mikrohullámú sütőt olaj
felmelegítésre, olajban sütéshez. a hőfoka
nem szabályozható, és az olaj lángra
kaphat. pattogatott kukorica készítéséhez
kizárólag speciális mikrohullámú
pattogatottkukorica-készítőket használjon.
szívritMusszabályzóval
rendelkező személyek orvosuknál vagy a
szabályzó gyártójánál tájékozódjanak a
mikrohullámú sütőkkel kapcsolatos
elővigyázatosságokra vonatkozóan.
ne töltsön és ne tegyen semmit se az
ajtózár nyílásaiba és a szellőzőnyílásokba.
ha bármi kifolyik, azonnal kapcsolja ki és
húzza ki a konnektorból a sütőt, és hívja a
hivatalos eleCtroluX márkaszervizt.
semmilyen módon ne alakítsa át a sütőt.
Csak a sütőhöz tervezett forgótányért és
forgótányértartót használja. ne használja a
sütőt forgótányér nélkül.
a forgótányér összetörését megelőzendő:
• Mielőtt vízzel megtisztítaná a
forgótányért, hagyja azt kihűlni.
• Forró ételeket és forró eszközöket ne
tegyen a hideg forgótányérra.
• hideg ételeket és hideg eszközöket ne
tegyen a forró forgótányérra.
a gyártó és a forgalmazó sem vállal
felelősséget a helyes elektromos bekötési
eljárás elmulasztása miatt a sütőben
bekövetkező károkért és személyi
sérülésekért. esetenként vízpára csapódik
ki és vízcseppek keletkeznek a sütő falain
vagy az ajtószigetelés és szigetelőfelületek
körül. ez normális dolog, és nem jelenti
azt, hogy ereszt a mikrohullámú sütő vagy
hibásan működik.
2_AEG_Hungarian_CS_BASE_AL28UICTO_SAFETYMAY19_Layout 1 24/09/2018 13:04 Page 38
38
www.aeg.com
3. készülék áttekintése
3.1 Mikrohullámü sütő
1
2
3
1
2
3
4
5
6
7
előlap
sütőtér világítás
vezérlőpanel
ajtónyitó gomb
hullámterelő fedele
sütőtér
ajtószigetelés és
szigetelőfelületek
4
7
6
5
3.2 kiegészítő
1
2
ellenőrizze, hogy a következő kiegészítők
megvannak-e:
1 Forgótányér
2 Forgótányértartó
• helyezze a forgótányértartót a sütőtér
alján található nyílásba.
• ezután helyezze a forgótányért a
forgótányér-tartóra.
• a forgótányér épsége érdekében a
tálakat és tárolóedényeket kellően
emelje a forgótányér pereme fölé,
amikor kiveszi azokat a sütőből.
amikor kiegészítőket rendel, két
dolgot kell megemlítenie a
forgalmazónak vagy eleCtroluX
márkaszerviznek: az alkatrész nevét
és a modell nevét.
2_AEG_Hungarian_CS_BASE_AL28UICTO_SAFETYMAY19_Layout 1 24/09/2018 13:04 Page 39
MAGYAR
39
3.3 vezérlőpanel
1
a digitális kijelzőn lévő ikonok:
kedvencek
1
konyhai óra
2
3
automatikus kiolvasztás
Mikrohullám
4
5
stop/törlés
gyermekzár
2
teljesítményszint
gombok
3
kedvencek gombok
4
automatikus
kiolvasztás gomb
5
konyhai időzítő gomb
6
idő/súly beállító
gomb
7
start/Megerősítés/
Quick start gomb
8
stop gomb
9
ajtónyitó gomb
óra beállítása
6
szakaszok kijelzése
7
súly
8
teljesítményszintek
9
4. az első használat előtt
4.1 Csatlakoztatás
a sütő első bedugásakor lehetősége van
beállítani az órát. a sütő 24 órás kijelzéssel
rendelkezik.
1. a sütő hangjelzést ad és az összes
kijelző fél másodpercre felvillan.
az elfordítható gombbal válassza ki az
óra bekapcsolt (“on”) vagy kikapcsolt
(“oFF”) módját.
2a. az óra kikapcsolásához forgassa el a
gombot, amíg a kijelzőn az “oFF” felirat
nem látható, majd nyomja meg a
START gombot. a sütő készen áll a
használatra.
ha kikapcsolta az órát és szeretné
visszakapcsolni, nyomja meg kétszer a
KONYHAI ÓRA gombot és kövesse
a 2b. lépés utasítását.
2b. az óra bekapcsolásához forgassa el a
gombot, amíg a kijelzőn az “on” felirat
nem látható, majd nyomja meg a
START gombot.
Például: az óra beállítása 18:45-re.
1. Forgassa el a gombot az óra érték
beállításához.
2. nyomja meg az START gombot a
jóváhagyáshoz.
3. Forgassa el a gombot a perc érték
beállításához.
4. nyomja meg az START gombot a
jóváhagyáshoz.
2_AEG_Hungarian_CS_BASE_AL28UICTO_SAFETYMAY19_Layout 1 24/09/2018 13:04 Page 40
40
www.aeg.com
ha az óra be van állítva, a kijelzőn
megjelenik a pontos idő.
4.2 készenléti
(energiatakarékos) mód
a sütő automatikusan készenléti módba lép 5
perc tétlenség után.
Például: ha az órát nem állították be:
a kijelző kikapcsol.
a készenléti módból való kilépéshez nyissa ki
az ajtót, nyomja meg valamelyik gombot
vagy forgassa el a szabályozó gombot.
Például: ha az órát beállították:
az 5 perces időtartam után az idő
megjelenik.
4.3 az óra átállítása
átállíthatja az óra idejét, ha korábban már
beállította az órát.
Például: 18.45-ről 19.50-re váltás.
1. nyomja meg kétszer a KONYHAI ÓRA
gombot.
2. nyomja meg az START gombot.
3. Forgassa el a gombot, amíg meg nem
jelenik a “19” érték.
4. nyomja meg az START gombot.
5. Forgassa el a gombot, amíg meg nem
jelenik a “50” érték.
6. nyomja meg az START gombot.
4.4 az óra törlése és a készenléti
(energiatakarékos) mód
bekapcsolása
1. nyomja meg kétszer a KONYHAI ÓRA
gombot.
2. Forgassa el a tekerőgombot, amíg az
“oFF” meg nem jelenik.
3. nyomja meg az START gombot a
jóváhagyáshoz.
4.5 gyermekzár
a sütő biztonsági funkciója megakadályozza,
hogy egy gyerek véletlenül bekapcsolja a
sütőt. ha a zár be van kapcsolva, a mikrohullámú sütő egyik része sem működik, mindaddig, amíg a zárat ki nem kapcsolják. a zár ki
vagy bekapcsolása csak a sütő leállított módjában lehetséges.
Például: a gyermekzár bekapcsolása.
nyomja meg és tartsa lenyomva a STOP
gombot, amíg a “gyermekzár” jelzés be nem
kapcsol.
Például: a gyermekzár kikapcsolása.
nyomja meg és tartsa lenyomva a STOP
gombot, amíg a “gyermekzár” jelzés ki nem
kapcsol.
ha a gyermekzár funkciót
bekapcsolják, a STOP gomb
kivételével egyik gomb sem működik.
5. használat
5.1 Mikrohullámú főzés
Például: leves felmelegítéséhez 2 perc 30
másodpercig tartó 560 W-os mikrohullámú
teljesítménnyel.
1. nyomja meg a TELJESÍTMÉNYSZINT
gombot a háromszög jobb oldalán,
amíg a “560 W” érték meg nem jelenik.
2. Forgassa el a gombot az idő
beviteléhez.
3. nyomja meg az START gombot.
Mikrohullámú sütési módban a kívánt
beállítás alatti gomb megnyomásával
állíthatja be a teljesítményszintet.
a sütő működése közben a
teljesítményszintet a kívánt
TELJESÍTMÉNYSZINT gomb
megnyomásával és a gomb kívánt új
érték kijelzőn történő megjelenéséig
történő nyomva tartásával állíthatja be.
a túl magas teljesítményszint vagy a
túl hosszú sütési idő túlhevítheti az
ételt, ami tüzet okozhat.
a 800 W-os teljesítmény szinthez
maximálisan csak 15 perc
mikrohullám időtartam állítható be.
ha a sütő bármelyik üzemmódban
3 percet vagy azt meghaladó ideig
működik, a sütés végeztével a
ventilátor további két percig működik.
ha kinyitják az ajtót a sütő leáll, ha
becsukják az ajtót, újból elindul, amíg
2 perc le nem járt (beleszámítva a
nyitott ajtó időtartamát is). ha a sütőt
3 percnél rövidebb ideig működtetik, a
ventilátor nem kapcsol be.
a főzés után a forgótányér továbbra
forog, amíg a főzőedény vissza nem
tér a kezdeti indítási pozícióba. a
sütőtér lámpája a forgás befejezéséig
vagy 5 másodpercig világít (amelyik
tovább tart). a művelet befejezésekor
a sütő hangjelzést ad. ha a művelet
közben kinyitják az ajtót, a forgás leáll.
2_AEG_Hungarian_CS_BASE_AL28UICTO_SAFETYMAY19_Layout 1 24/09/2018 13:04 Page 41
MAGYAR
41
5.2 teljesítményszintek
Teljesítméy
beállítás
800 W/
Magas
560 W
Használati javaslat
gyors főzésre vagy melegítésre használható, (pl. leves, húsok, konzervek,
meleg italok, zöldségek, hal stb. esetében).
hosszabb ideig tartó főzésére használható, pecsenyék, fasírtok, egytálételek és
ezekhez hasonló sűrű ételek valamint a sajtszószok és piskóták és ezekhez
hasonló érzékeny ételeknél. ennél az alacsonyabb állásnál a szószok nem
forrnak fel és az ételek egyenletesen, anélkül sülnek át, hogy a széleken
megégnének.
a hagyományosan hosszú főzési időt igénylő sűrű ételekhez, (pl. a marhából
készülő ételekhez) tanácsos ezt a teljesítményszintet beállítani, hogy a hús
puha maradjon.
400 W
240 W/
kilvasztás
80 W
kiolvasztáshoz válassza ezt a teljesítményszintet azért, hogy az étel
egyenletesen olvadjon ki. ez a beállítás szintén megfelelő a rizs, tészta-, nudli
párolásához vagy a tojáspuding főzéshez.
enyhe kiolvasztáshoz, (pl. krémesekhez vagy cukrászsüteményekhez).
0W
pihentetéshez/sütőórának.
W = Watt
5.3 Csökkentett teljesítményszint
Sütési mód
Mikrohullám 800 W
Szokásos idő
15 perc
5.4 a sütési időtartam beállítása
sütés közben
sütés közben átállíthatja a sütés idejét.
Például: 2 perc (120 másodperc)
hozzáadása a START gombot használva.
1. nyomja meg négyszer a START gombot.
a sütési idő 120 másodperccel
meghosszabbodik.
5.5 a stop gomb használata
a STOP gomb egyszeri megnyomásával
szünet módba lép.
a STOP gomb újbóli megnyomásával törli a
sütési időtartamot.
5.6
konyhai őra
a konyhai időzítő beállítása.
1. nyomja meg az KONYHAI ÓRA gombot.
2. Forgassa el a gombot az idő beviteléhez.
3. nyomja meg az START gombot. az
időzítő automatikusan elindul.
Csökkentett teljesítményszint
560 W mikrohullám
az időzítő számlálása közben az
időtartam megnövelhető a gomb
elforgatásával vagy a START gomb
megnyomásával. az időzítő funkciót
csak akkor használható, ha a sütő
nem működik.
5.7 gyors indítás
közvetlenül elindíthatja a készüléket
800 W/Magas teljesítménnyel 30
másodperces időtartamban, ha megnyomja a
START gombot.
az időtartam megnöveléséhez nyomja
meg a START gombot.
5.8 némítás
a hangjelzések kikapcsolása.
1. nyomja meg 3-szor az KONYHAI ÓRA
gombot, amíg a “soun” jelzés meg nem
jelenik.
2. Forgassa el a tekerőgombot, amíg az
“oFF” felirat meg nem jelenik.
3. nyomja meg az START gombot.
2_AEG_Hungarian_CS_BASE_AL28UICTO_SAFETYMAY19_Layout 1 24/09/2018 13:04 Page 42
42
www.aeg.com
a hangjelzések bekapcsolása.
1. nyomja meg 3-szor az KONYHAI ÓRA
gombot, amíg a “soun” jelzés meg nem
jelenik.
2. Forgassa el a tekerőgombot, amíg az “on”
felirat meg nem jelenik.
3. nyomja meg az START gombot.
5.9 szünet
a készülék leállítása a mikrohullámú
üzemmód működése közben.
1. nyomja meg a STOP gombot vagy nyissa
ki az ajtót.
2. a sütő leáll 5 percre.
3. nyomja meg a START gombot a sütés
folytatásához.
5.10 kedvencek
a sütő 3 kedvenc recepttel rendelkezik.
vaj lágyítás
Forró csokoládé
bögrés sütemény
Például: vaj lágyítása.
1. nyomja meg egyszer a KEDVENCEK 1
gombot.
2. a gomb elforgatásával adja meg a
tömeget.
3. nyomja meg az START gombot.
ha a kijelzőn egy körbe forgó jelzés
látható, az azt jelzi, hogy az ételt meg
kell keverni vagy meg kell fordítani.
a sütés folytatásához nyomja meg a
START gombot. az automatikus
kiolvasztás idejének végén a program
automatikusan leáll. az előre beállított
kedvencek receptek teljesítményszintje
nem módosítható. 1-4 bögrés sütemény
készíthető el.
FIGYELMEZTETÉS! a csokoládé
nagyon felforrósodhat! ha a csokoládé
elkészítéséhez több időre van szükség,
adjon hozzá még 10 másodpercet.
vigyázzon a csokoládéval, mivel
túlmelegedhet és megéghet.
a kedvencek program felülírása saját
receptekkel.
1. a TELJESÍTMÉNYSZINT gombbal
válassza ki a kívánt teljesítményt.
2. Forgassa el a gombot a kívánt sütési
időtartam megadásához.
3. nyomja meg és tartsa lenyomva azt a
KEDVENCEK gombot, amelyiket be
szeretné állítani, addig, amíg egy
hangjelzést nem ad a készülék és a
kedvencek csillag nem jelenik meg.
a kedvencek visszaállítása a gyári
beállításokra.
1. nyomja meg az STOP gombot.
2. tartsa 3 másodpercig lenyomva a
TELJESÍTMÉNYSZINT 400 W
gombokat.
a sütő visszaállítja a kedvenceket a gyári
beállításokra.
5.11 automatikus kiolvasztás
az automatikus kiolvasztás funkció
automatikusan meghatározza a helyes
melegítési módot és szükséges időtartamot
az étel súlya alapján.
két automatikus kiolvasztás menü közül
választhat.
1. automatikus kiolvasztás:
hús/hal/szárnyas
2. automatikus kiolvasztás: kenyér
Például: 0,2 kg steak kiolvasztása.
1. válassza ki az automatikus kiolvasztás
programot az AUTOMATIKUS
KIOLVASZTÁS gomb megnyomásával.
2. a gomb elforgatásával válassza ki a
megfelelő súlyt.
3. nyomja meg az START gombot.
ha a kijelzőn egy körbe forgó jelzés
látható, az azt jelzi, hogy az ételt meg
kell keverni vagy meg kell fordítani.
a sütés folytatásához nyomja meg a
START gombot. az automatikus
kiolvasztás idejének végén a program
automatikusan leáll. az
idő/teljesítmény beállítás nem
elérhető az automatikus leolvasztás
üzemmódban.
2_AEG_Hungarian_CS_BASE_AL28UICTO_SAFETYMAY19_Layout 1 24/09/2018 13:04 Page 43
MAGYAR
43
6. sütési táblázat
6.1 kedvencek
Kedvencek
vaj lágyítás
Súly
0,05-0,25 kg
Forró csokoládé
0,1-0,2 kg
bögrés sütemény 1-4 bögréhez
Gomb
•
•
•
Eljárás
tegye a vajat egy hőálló üvegedénybe.
Melegítés után keverje meg.
törje szét a csokoládét kis darabokra.
tegye a csokoládét egy hőálló
üvegedénybe. keverje meg, ha
hangjelzést hall. Melegítés után keverje
meg.
FIGYELMEZTETÉS! a csokoládé
nagyon felforrósodhat! ha a
csokoládé elkészítéséhez több
időre van szükség, adjon hozzá
még 10 másodpercet. vigyázzon a
csokoládéval, mivel túlmelegedhet
és megéghet.
kövesse a receptet a sütemény
elkészítéséhez. helyezze a bögrét a
forgótányér szélére. Melegítés után
hagyja 30 másodpercig állni.
2_AEG_Hungarian_CS_BASE_AL28UICTO_SAFETYMAY19_Layout 1 24/09/2018 13:04 Page 44
44
www.aeg.com
6.2 bögrés süti receptek
Csokis bögrés süti gazdagon
hozzávalók
1 bögréhez:
2½ evőkanál (25 g)
2 evőkanál (12 g)
2½ evőkanál (30 g)
¼ kiskanál
1½ evőkanál (15 g)
¼ kiskanál
1
Fodros málnás bögrés sütemény
hozzávalók
1 bögréhez:
finomliszt
kakaópor
porcukor
sütőpor
növényi olaj
vanília kivonat
közepes tojás
2½ evőkanál (25 g) finomliszt
2½ evőkanál (30 g) porcukor
¼ kiskanál
sütőpor
1½ evőkanál (15 g) növényi olaj
½ kiskanál
vanília kivonat
1
közepes tojás
1½ evőkanál
magnélküli málna lekvár
elkészítés:
elkészítés:
1. tegye az összes száraz hozzávalót a
bögrébe, és keverje jól össze őket egy
villával.
2. adja hozzá a növényi olajat, vanília
kivonatot és a tojást. keverje jól össze.
3. helyezze a bögrét a forgótányér
közepére.
4. süsse meg a
használva. a sütés
során a sütemény kiemelkedik a
bögréből.
sütés után hagyja 30 másodpercig állni.
1. tegye az összes száraz hozzávalót a
bögrébe, és keverje jól össze őket egy
villával.
2. adja hozzá a növényi olajat, vanília
kivonatot és a tojást. keverje jól össze.
3. Forgassa bele a lekvárt egy kanállal,
hogy színt adjon a keverékhez.
4. helyezze a bögrét a forgótányér
közepére.
5. süsse meg a
használva. a sütés
során a sütemény kiemelkedik a
bögréből.
sütés után hagyja 30 másodpercig állni.
díszítse egy kis csokoládé krémmel.
tipp: narancsos csokis bögrés süti
készítéséhez a vanília kivonat helyett
használjon ½ kiskanál narancs kivonatot.
díszítse egy kis vanília krémmel.
2_AEG_Hungarian_CS_BASE_AL28UICTO_SAFETYMAY19_Layout 1 24/09/2018 13:04 Page 45
MAGYAR
Almás bögrés sütemény
hozzávalók
1 bögréhez:
2½ evőkanál (25 g) finomliszt
2 evőkanál (30 g) finomított
barnacukorral
¼ kiskanál
sütőpor
¼ kiskanál
őrölt fahéjjal
1½ evőkanál (15 g) növényi olaj
1
közepes tojás
1½ evőkanál (30 g) almaszósszal
fél (7 g)
teljes kiőrlésű keksz,
törve
elkészítés:
1. tegye az összes száraz hozzávalót
(a keksz kivételével) a bögrébe, és
keverje jól össze őket egy villával.
2. adja hozzá a növényi olajat, a vanília
kivonatot és a tojást. keverje jól össze.
3. óvatosan keverje hozzá az almaszószt
egy kanállal, hogy színt adjon a
keverékhez.
4. a tetejét díszítse keksz darabkákkal.
5. helyezze a bögrét a forgótányér
közepére.
6. süsse meg a
használva. a sütés
során a sütemény kiemelkedik a
bögréből.
sütés után hagyja 30 másodpercig állni.
díszítse a tetejét egy gombóc vanília
fagylalttal.
FIGYELMEZTETÉS! az almaszósz
felforrósodik.
45
Mogyoróvajas bögrés sütemény
hozzávalók
1 bögréhez:
2½ evőkanál (25 g) finomliszt
2 evőkanál (30 g) finomított
barnacukorral
¼ kiskanál
sütőpor
1½ evőkanál (15 g) növényi olaj
¼ kiskanál
vanília kivonat
2 evőkanál (30 g) lágy mogyoróvaj
1
közepes tojás
elkészítés:
1. tegye az összes száraz hozzávalót a
bögrébe, és keverje jól össze őket egy
villával.
2. adja hozzá a növényi olajat, vanília
kivonatot, mogyoróvajat és a tojást.
keverje jól össze a hozzávalókat.
3. helyezze a bögrét a forgótányér
közepére.
4. süsse meg a
használva. a sütés
során a sütemény kiemelkedik a
bögréből.
sütés után hagyja 30 másodpercig állni.
kenje meg a tetejét csokoládéval.
tipp: ízlése szerint használhat ropogós
mogyoróvajat is.
2_AEG_Hungarian_CS_BASE_AL28UICTO_SAFETYMAY19_Layout 1 24/09/2018 13:04 Page 46
46
www.aeg.com
Citromos bögrés sütemény
hozzávalók
1 bögréhez:
2½ evőkanál (25 g) finomliszt
2½ evőkanál (30 g) porcukor
¼ kiskanál
sütőpor
1½ evőkanál (15 g) növényi olaj
1 kiskanál
citromhéj
1
közepes tojás
sütemény
1 evőkanál citromlé
tetejéhez:
2 evőkanál porcukorral
elkeverve
elkészítés:
1. tegye az összes száraz hozzávalót a
bögrébe, és keverje jól össze őket egy
villával.
2. adja hozzá a növényi olajat,
citromhéjat és a tojást. keverje őket jól
össze.
3. helyezze a bögrét a forgótányér
közepére.
4. süsse meg a
használva. a sütés
során a sütemény kiemelkedik a
bögréből.
5. a tetejét szórja meg porcukorral
összekevert citromlével.
6. a sütés után lazítsa meg a süteményt,
szurkálja meg a tetejét több helyen egy
nyárssal, majd szórja a citromlével
összekevert porcukrot a sütemény
tetejére, és hagyja állni 30
másodpercig.
Répás bögrés süteményű
hozzávalók
1 bögréhez:
2 evőkanál (20 g)
2½ evőkanál (30 g)
¼ kiskanál
¼ kiskanál
¼ kiskanál
1 evőkanál
1½ evőkanál (15 g)
30 g
1
krém:
finomliszt
barnacukor
sütőpor
őrölt fahéjjal
őrölt szerecsendió
őrölt mandula
napraforgó olaj
½ narancs héja
reszelt sárgarépa
közepes tojás
15 g vaj, lágy,
40 g porcukor,
40 g zsíros krémsajt,
½ kiskanál narancslé
elkészítés:
1. tegye az összes száraz hozzávalót a
bögrébe, és keverje jól össze őket egy
villával.
2. adja hozzá a napraforgó olajat,
citromhéjat, reszelt sárgarépát és a
tojást. Jól keverje el.
3. helyezze a bögrét a forgótányér
közepére.
4. süsse meg a
használva. a sütés
során a sütemény kiemelkedik a
bögréből.
5. készítse el a sütemény tetejének
krémjét: keverje össze a vajat,
porcukrot, krémsajtot és narancslevet.
sütés után hagyja 30 másodpercig állni.
hagyja kihűlni a süteményt, majd kenje a
tetejére az elkészített krémet.
2_AEG_Hungarian_CS_BASE_AL28UICTO_SAFETYMAY19_Layout 1 24/09/2018 13:04 Page 47
MAGYAR
47
6.3 automatikus kiolvasztás
Automatikus
kiolvasztás
hús/hal/baromfi
Súly
0,2-0,8 kg
Gomb
x1
Eljárás
•
•
(egész hal,
halszelet, halfilé,
csirkecomb,
csirkemell,
vagdalthús, steak,
hússzelet, darált
hús, kolbász)
•
•
helyezze az ételt egy sütőtálban a
forgótányér közepére.
amikor a hangjelzés megszólal fordítsa
át, rendezze át és húzza szét az ételt.
a vékony részeket és forró pontokat
takarja alufóliával.
kiolvasztást követően csomagolja
15–45 percre alufóliába, amíg teljesen
ki nem olvad.
vagdalt hús: amikor a hangjelzés
megszólal fordítsa át az ételt. ha
lehetséges a felolvadt részeket vegye
ki.
egész baromfihoz nem alkalmas.
kenyér
0,1-1,0 kg
x2
•
•
•
terítse szét a forgótányér közepén egy
sütőtálban. 1,0 kg esetén terítse szét
közvetlenül a forgótányéron.
amikor a hangjelzés megszólal fordítsa
át, rendezze el és vegye ki a kiolvadt
szeleteket.
kiolvasztást követően csomagolja
alufóliába és 5–15 percre hagyja állni,
amíg teljesen ki nem olvad.
Csak az étel súlyát adja meg. ne számolja bele az edény súlyát.
a táblázatban megadott ételek tömegével többé-kevésbé megegyező tömegű ételekhez manuális
programokat használjon.
a végső hőmérséklet a kezdeti hőmérséklettől függően változhat.
a steakek és hússzeletek egy rétegben legyenek fagyasztva.
a darált hús vékony formában legyen lefagyasztva.
2_AEG_Hungarian_CS_BASE_AL28UICTO_SAFETYMAY19_Layout 1 24/09/2018 13:04 Page 48
48
www.aeg.com
6.4 étel és ital melegítése
egytálétel
150
150
900
1000
400
Teljesítm
ény
szint
800 W
800 W
800 W
800 W
800 W
leves/ragu
zöldségek
200
500
800 W
800 W
1-2
4-5
hús, 1 szelet 1)
200
800 W
3-4
halfilé 1)
200
800 W
2-3
sütemény, 1 szelet
babaétel, 1 üveg
150
190
400 W
400 W
½
1
Margarin vagy vaj
olvasztása 1)
Csokoládé olvasztása
50
800 W
½
tegye sütőtálba
tegye át egy megfelelő
mikrosütőálló tárolóedénybe,
melegítés után jól keverje meg, és
ellenőrizze a hőmérsékletét
fedje
100
400 W
2-3
időnként keverje
Mennyiség
-g/ml-
Étel/ital
tej,
víz ,
1)
1 pohár
1 pohár
6 pohár
1 tál
Idő
-perc1
1-2
10-12
11-13
3-6
Eljárás
ne fedje le
ne fedje le
ne fedje le
ne fedje le
hintsen egy kis vizet a szószra,
fedje le, melegítés közben keverje
meg
fedje, melegítés után keverje
ha szükséges adjon hozzá vizet,
fedje le, melegítés közben keverje
meg
vékonyan terítsen szószt a tetejére,
fedje le
fedje
fagyasztásból
6.5 kiolvasztás
gulyás
500
Teljesítm
ény
szint
240 W
sütemény,
1 szelet
gyümölcs
150
80 W
2-5
250
240 W
4-5
Étel
Mennyiség
-g-
Idő
-perc8-12
Eljárás
kiolvasztás közben keverje
meg
tegye sütőtálba
egyenletesen terítse szét,
kiolvasztás felénél fordítsa
meg
Pihentetési
idő
-perc10-30
5
5
2_AEG_Hungarian_CS_BASE_AL28UICTO_SAFETYMAY19_Layout 1 24/09/2018 13:04 Page 49
MAGYAR
49
6.6 sütés fagyott ételből
Éte
halfilé
egytálétel
Mennyiség
-g300
400
Teljesítm
ény
szint
800 W
800 W
Idő
-perc10-12
9-11
Eljárás
fedje
fedje, 6 perc után keverje
Pihentetési
idő
-perc2
2
6.7 sütés
brokkoli/
borsó
500
Teljesítm
ény
szint
800 W
répa
500
800 W
10-12
sültek
1000
800 W
19-21
halfilé
200
800 W
3-4
Éte
Mennyiség
-g-
Idő
-perc9-11
Eljárás
adjon hozzá 4–5 e.k. vizet,
fedje le, főzés közben keverje
meg
vágja karikákra, adjon hozzá
4–5 e.k. vizet, fedje le, főzés
közben keverje meg
fűszerezze ízlés szerint, tegye
egy sütő tálba, egyenletesen
terítse szét, főzési felénél
fordítsa meg
fűszerezze ízlés szerint, tegye
egy sütő tálba, fedje le
Pihentetési
idő
-perc-
-
10
2
ha a sütő bármelyik üzemmódban 3 percet vagy azt meghaladó ideig működik, a sütés végeztével a
ventilátor további két percig működik. nyissa ki az ajtót és a készülék leáll. Csukja be az ajtót és újra
elindul, amíg a két percet el nem éri (beleszámítva a nyitott ajtó időtartamát is). ha a sütőt 3 percnél
rövidebb ideig működtetik, a ventilátor nem kapcsol be.
2_AEG_Hungarian_CS_BASE_AL28UICTO_SAFETYMAY19_Layout 1 24/09/2018 13:04 Page 50
50
www.aeg.com
7. tippek és tanáCsok
7.1 Mikrohullámú sütőedénykészlet
Edénykészlet
Mikrosütő
álló
alufólia/fóliaedények
3/7
porcelán és kerámia
3/7
üvegtálak pl.
pyrex ®
Fém
Műanyag/polisztirol pl.
mélyhűtőtálcák
Fagyasztó/sütőzacskók
papírtányér, pohár és
papírtörlő
nád- és faedények
Újrahasznosított papír
és újságpapír
3
7
3
3
3
3
7
Megjegyzések
az ételek túlmelegedés elleni védelmére kis alufólia
darabokat lehet használni. a fólia ne legyen 2 cm-nél
közelebb a sütő falához, mert ívet húzhat. az
alufóliadobozok használata nem ajánlott kivéve akkor, ha
a gyártó. ezt megengedi, gondosan tartsa be az
utasításokat.
a porcelán, cserép, fajansz és kínai porcelán általában
alkalmasak, kivéve azok, amelyeken fémes díszítés van.
kényes üvegedények használatakor körültekintően kell
eljárni, mert a hirtelen melegítéstől eltörhetnek vagy
elrepedhetnek.
Mikrohullámú energiához nem tanácsos fémedényeket
használni, mert ívet húznak, ami tüzet okozhat.
oda kell figyelni, mert bizonyos edények magas
hőmérsékleten deformálódnak, megolvadnak vagy
elszíneződnek.
a gőz kiengedéséhez át kell szúrni. győződjön meg arról,
hogy a sütőtasak használható-e mikrohullámban. ne
használjon műanyag és fém lezárókat, mert
elolvadhatnak vagy meggyulladhatnak a fém szikrázása
miatt.
Csak megmelegítéshez vagy pára felitatásához
használja. oda kell rá figyelni, mert a túlhevülése tüzet
okozhat.
Csak felügyelet mellett használja ezeket az anyagokat a
sütőben, mert a túlhevülésük tüzet okozhat.
Fémtartalmú lehet, ami a villamos ívet húzhat (szikrázhat),
és ezzel tüzet okozhat.
2_AEG_Hungarian_CS_BASE_AL28UICTO_SAFETYMAY19_Layout 1 24/09/2018 13:04 Page 51
MAGYAR
51
7.2 Mikrohullámú sütési tanacsok
Mikrohullámú sütési tanacsok
összetétel
a magas zsír - vagy cukortartalmú ételek (pl. pudingok, piték) kevesebb
melegítési időt igényelnek. Figyelmesnek kell lenni, mert a túlmelegítés tüzet
okozhat.
Méret
az egyenletes sütés érdekében a darabok legyenek azonos méretűek.
ételhőmérséklet az étel kezdeti hőmérséklete kihat a szükséges sütési idő hosszára.
bevágással biztosítsa a töltelékes ételeken, (pl. lekvárosfánkon), a hő vagy gőz
távozását.
elrendezés
az étel vastagabb darabjait, (például a csirkecombokat), az edény szélére
helyezze.
Fedés
használjon légáteresztő mikrohullámú celofánt vagy egy alkalmas fedőt.
átszúrás
a héjas, bőrös vagy hártyás ételeket sütés vagy újramelegítés előtt több
ponton meg kell szúrni azért, mert a keletkező gőz miatt az étel szétrobbanhat,
(pl. burgonya, hal, csirke, kolbász esetében).
FONTOS! tojást nem szabad mikrohullámban melegíteni, mert még a
sütés befejezése után is szétrobbanhat, (pl. buggyantott tojást, kemény
tojást).
keverés,
az egyenletes főzés érdekében fontos az ételt főzés közben megkeverni,
átfordítás és
átfordítani vagy átrendezni. Mindig a széle felől a közepe felé kell keverni vagy
átrendezés
átrendezni.
pihentetés
sütés utáni fontos pihentetni az ételt azért, hogy a hő egyenletesen át tudja
járni.
letakarás
a meleg részeket betakarhatjuk egy kis fóliadarabbal, ami visszaveri a
mikrohullámokat, (pl. csirkelábak és szárnyak esetében).
amikor ételt vesz ki a sütőből, az égési sérülések elkerülése érdekében használjon edényalátétet és
sütőkesztyűt. a gőz okozta égések elkerülése érdekében mindig a kezét védve és az arcától eltartva
nyissa ki a tárolóedényeket, pattogatott kukorica készítőket, sütőzacskókat stb.
a sütő ajtó nyitásakor mindig álljon kissé távolabb, nehogy a kiszökő gőz és forróság égési sérüléseket
okozzon. a töltött sülteket melegítés után szeletelje fel, hogy a gőz távozásával megelőzze az égési
sérülést.
2_AEG_Hungarian_CS_BASE_AL28UICTO_SAFETYMAY19_Layout 1 24/09/2018 13:04 Page 52
52
www.aeg.com
8. Mit tegyünk ha
Probléma
a mikrohullámú eszköz
nem működik
megfelelően?
•
•
•
a mikrohullámú
•
üzemmód nem működik? •
•
a forgótányér nem forog? •
•
•
a mikró nem akar
kikapcsolni?
a belső világítás nem
működik?
tovább tart az étel
átmelegítése és sütése
mint korábban?
áramszünet miatt nem
nyílik ki az ajtó?
•
•
•
•
•
•
•
•
Ellenőrizze, hogy . . .
a biztosítékok a biztosítékdobozban jók-e.
nem volt-e áramszünet.
ha a biztosítékok folyamatosan kiégnek, lépjen kapcsolatba egy
képzett villanyszerelővel.
az ajtó megfelelően záródik-e.
az ajtó tömítései és felületei tiszták-e.
a START gombot megnyomták.
a forgótányértartó rendesen kapcsolódik-e a meghajtóhoz.
a sütőeszközök nem lógnak-e le a forgótányérról.
az étel nem lóg-e túl a forgótányér szélén, akadályozva annak
forgását.
nincs-e valami a forgótányér alatti mélyedésben.
húzza ki az eszközt a biztosítékdobozból.
hívja a hivatalos eleCtroluX márkaszervizt.
hívja a hivatalos eleCtroluX márkaszervizt. a belső világítást
csak egy képzett hivatalos eleCtroluX szerelő cserélheti ki.
állítson be hosszabb sütési időt (kétszeres mennyiség = majd
kétszer annyi idő) vagy,
ha az étel hidegebb a megszokottnál, váltogassa vagy fordítsa
meg időről időre vagy,
állítson be magasabb teljesítményt.
az ajtóüveget a jobb alsó sarkánál kifelé húzva óvatosan nyissa ki
az ajtót.
2_AEG_Hungarian_CS_BASE_AL28UICTO_SAFETYMAY19_Layout 1 24/09/2018 13:04 Page 53
MAGYAR
53
9. előírások
váltakozó hálózati feszültség
220-240 v, 50 hz, egy fázisú
elosztó hálózati biztosíték/áramköri megszakító
Felvett teljesítmény:
Mikrohullám
leadott teljesítmény:
Mikrohullám
Mikrohullám frekvenciája
külső méretek:
Mbb1756se
sütőtér mérete
Minimális 10 a
1.25 kW
800 W (ieC 60705)
2450 Mhz 1) (b kategória 2-es csoport)
595 mm (sz) x 371 mm (Ma) x 312 mm (Mé)
285 mm (sz) x 202 mm (Ma) x 298 mm (Mé) 2)
sütő térfogata
17 litre 2)
Forgótányér
ø 272 mm, üveg
súly
kb. 16 kg
1)
2)
a termék teljesíti az en55011 európai szabvány követelményeit.
a szabványnak való megfelelőség vizsgálata során a terméket a 2. csoport b osztályú készülékeként
sorolták be.
a 2. csoportba olyan készülékek tartoznak, amelyek ételek hőkezelése céljából rendeltetésszerűen
rádiófrekvenciás energiát állítanak elő elektromágneses sugárzás formájában.
a b kategóriájú készülék az jelenti, hogy a készülék háztartásbeli használatra alkalmas.
a belső kapacitás meghatározása a maximális szélesség, mélység és magasság mérésével történt.
az étel tárolására ténylegesen használható kapacitás kisebb.
10. környezetvédelMi inForMáCió
a következő jelzéssel ellátott anyagokat
hasznosítsa újra:
. Újrahasznosításhoz
tegye a megfelelő konténerekbe a
csomagolást.
Járuljon hozzá környezetünk és
egészségünk védelméhez, és hasznosítsa
újra az elektromos és elektronikus
hulladékot.
a
tiltó szimbólummal ellátott
készüléket ne dobja a háztartási hulladék
közé. Juttassa el a készüléket a helyi
újrahasznosító telepre, vagy lépjen
kapcsolatba a hulladékkezelésért felelős
hivatallal.
3_AEG_Slovakian_CS_BASE_AL28UICTO_SAFETYMAY19_Layout 1 24/09/2018 13:45 Page 54
54
www.aeg.com
OBSAh
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
DôLEŽITé BEZPEčNOSTNé POKYNY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55
MONTÁŽ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59
PREhľAD ZARIADENIA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63
PRED PRVÝM POUŽITÍM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64
PREVÁDZKA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65
TABUľKY VARENIA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68
RADY A TIPY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75
RIEšENIE PROBLéMOV. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77
TEchNIcKé PARAMETRE. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 78
INfORMÁcIE TÝKAjúcE SA OchRANY ŽIVOTNéhO PROSTREDIA . . . . . . . . 78
MYSLÍME NA VÁS
Ďakujeme, že ste si vybrali tento výrobok spoločnosti AEG. Výrobok bol vyvinutý s cieľom
zaručiť vám jeho bezchybné používanie počas mnohých rokov pomocou inovačných technológií, ktoré uľahčujú život - to sú vlastnosti, ktoré nemusíte nájsť pri obyčajných
spotrebičoch. Prosím, venujte niekoľko minút prečítaniu tohto návodu, aby ste využívali
všetky výhody, ktoré tento spotrebič ponúka.
Navštívte našu stránku, kde nájdete:
Tipy na používanie, brožúry, riešenie problémov a informácie o údržbe:
www.aeg.com
Zaregistrujte si produkt a využite tak ešte lepší servis:
www.registeraeg.com
Do spotrebiča si môžete zakúpiť príslušenstvo, spotrebný materiál a originálne
náhradné diely:
www.aeg.com/shop
STAROSTLIVOSŤ A SLUŽBY ZÁKAZNÍKOM
Odporúčame, aby ste používali originálne náhradné diely.
Keď budete kontaktovať servis, nezabudnite si pripraviť nasledujúce údaje.
Tieto informácie nájdete na výrobnom štítku: model, číslo výrobku, sériové číslo.
Varovanie/upozornenie – Bezpečnostné pokyny
Všeobecné informácie a tipy
Ochrana životného prostredia
Vyhradzujeme si právo na zmeny bez predchádzajúceho upozornenia.
3_AEG_Slovakian_CS_BASE_AL28UICTO_SAFETYMAY19_Layout 1 24/09/2018 13:45 Page 55
SLOVENČINA
55
1. DôLEŽITé BEZPEčNOSTNé POKYNY
Toto zariadenie môžu používať deti od 8 rokov a osoby s
obmedzenou fyzickou, zmyslovou či mentálnou
schopnosťou či osoby bez dostatočných skúseností a
znalostí, pokiaľ sú pod dozorom alebo pokiaľ im boli
vysvetlené pokyny o bezpečnom používaní zariadenia a
pokiaľ si uvedomujú súvisiace riziká. Dbajte na to, aby
sa deti nehrali so zariadením. čistenie a užívateľskú
údržbu nesmú vykonávať deti do 8 rokov a deti bez
dozoru.
Tento prístroj nie je určený na používanie v nadmorských
výškach viac ako 2000 m.
DÔLEŽITÉ! DôLEŽITé BEZPEčNOSTNé
POKYNY: DôKLADNE SI PREčÍTAjTE A
UchOVAjTE PRE BUDúcU POTREBU.
VÝSTRAHA!
Ak sú poškodené dvierka alebo tesnenie dvierok,
rúru nesmie prevádzkovať, kým ju opraví
kompetentná osoba.
VÝSTRAHA!
je nebezpečné, aby osoba, ktorá nie je
kompetentnou osobou, vykonávala akýkoľvek servis
alebo opravu, ktoré zahŕňajú odstránenie krytu,
ktorý poskytuje ochranu pred vystavením
mikrovlnnej energii.
VÝSTRAHA!
Kvapaliny ani iné potraviny sa nesmú zohrievať v
uzavretých nádobách, pretože by mohli
explodovať.
Tento spotrebič je určený na použitie v domácnosti alebo
v podobných podmienkach, napr.: v zamestnaneckých
3_AEG_Slovakian_CS_BASE_AL28UICTO_SAFETYMAY19_Layout 1 24/09/2018 13:45 Page 56
56
www.aeg.com
kuchynkách v obchodných, kancelárskych a iných
pracovných priestoroch; v hospodárskych budovách;
klientmi v hoteloch, moteloch a iných obytných
priestoroch; v zariadeniach typu penziónu.
Používajte len nádoby a riady vhodné pre mikrovlnné
rúry.
Kovové nádoby na jedlo a nápoje nie sú počas prípravy v
mikrovlnnej rúre povolené.
Nenechávajte rúru bez dozoru, keď používate
jednorazové nádoby na jedlo z plastu, papiera alebo
iného horľavého materiálu.
Mikrovlnná rúra je určená na zohrievanie jedla a nápojov.
Sušenie jedla alebo odevov a ohrievanie ohrievacích
podušiek, obuvi, špongií, vlhkých utierok a podobne
môže spôsobiť riziko úrazu, vznietenia alebo požiaru.
Ak zohrievané jedlo začne dymiť, NEOTVÁRAjTE
DVIERKA. Vypnite a odpojte rúru a počkajte, kým jedlo
prestane dymiť. Otvorenie dvierok, keď jedlo dymí, môže
spôsobiť požiar.
Zohrievanie nápojov mikrovlnami môže mať za následok
oneskorené eruptívne zovretie, preto pri zaobchádzaní s
nádobou postupujte opatrne.
Obsah fľašiek na kŕmenie a dojčenských pohárov musíte
premiešať alebo pretrepať a pred spotrebou musíte
skontrolovať teplotu, aby sa predišlo popáleninám.
Nevarte vajcia v škrupine a nezohrievajte celé uvarené
vajcia v mikrovlnnej rúre. Mohli by explodovať aj po
skončení prípravy mikrovlnami.
1.1 údržba a čistenie
Dvierka:
Pravidelne čistite obe strany dvierok, tesnenie dverí,
3_AEG_Slovakian_CS_BASE_AL28UICTO_SAFETYMAY19_Layout 1 24/09/2018 13:45 Page 57
SLOVENČINA
57
tesniace plochy mäkkou navlhčenou handričkou a
odstráňte všetky nečistoty. Na čistenie skla dvierok rúry
nepoužívajte agresívne abrazívne čistiace prostriedky ani
ostré kovové škrabky, pretože by mohli poškriabať
povrch, čo by mohlo mať za následok rozbitie skla.
Vnútorný priestor rúry:
Utrite fľaky alebo rozliate zvyšky jedla pomocou vlhkej
mäkkej handričky alebo špongie po každom použití, kým
je rúra ešte teplá. Na rozsiahlejšie fľaky použite slabý
mydlový roztok a niekoľkokrát utrite vlhkou handričkou až
kým sa neodstránia všetky zvyšky. Neodstraňujte kryt
vlnovodu. Dbajte na to, aby mydlový roztok ani voda
neprenikli malými vetracími otvormi v stenách, čo by
mohlo spôsobiť poškodenie rúry. Vo vnútornom priestore
rúry nepoužívajte sprejové čističe. Po použití očistite kryt
vlnovodu, vnútorný priestor rúry, otočný tanier a držiak
otočného taniera. Musia byť suché a bez mastnoty.
Nahromadené tuky sa môžu prehriať a začať dymiť
alebo sa vznietiť.
Vonkajšie časti rúry:
Vonkajšie časti rúry možno jednoducho vyčistiť slabým
mydlovým roztokom. Mydlový roztok utrite vlhkou
handričkou a vonkajšiu časť osušte mäkkou utierkou.
Ovládací panel:
Pred čistením otvorte dvierka, čím sa ovládací panel
deaktivuje. Pri čistení ovládacieho panela postupujte
opatrne. Pomocou handričky namočenej v čistej vode
opatrne utierajte panel, kým nebude čistý. Nepoužívajte
príliš veľa vody. Nepoužívajte žiadne chemické ani
abrazívne čistiace prostriedky.
Otočný tanier a držiak otočného taniera:
Vyberte otočný tanier a držiak otočného taniera z rúry.
Umyte otočný tanier a držiak otočného taniera v slabom
3_AEG_Slovakian_CS_BASE_AL28UICTO_SAFETYMAY19_Layout 1 24/09/2018 13:45 Page 58
58
www.aeg.com
mydlovom roztoku. Vysušte mäkkou handričkou. Otočný
tanier aj držiak otočného taniera možno umývať v
umývačke.
DÔLEŽITÉ!
Rúru čistite pravidelne a odstraňuje zvyšky jedál.
Nedodržanie pravidelného čistenia rúry môže viesť
k poškodeniu povrchu, ktoré by mohlo nepriaznivo
ovplyvniť životnosť zariadenia a viesť k
nebezpečnej situácii.
Pri vyberaní nádob zo zariadenia si dávajte pozor,
aby ste nevychýlili otočný tanier.
DÔLEŽITÉ!
Nepoužívajte parné čističe.
Mikrovlnná rúra sa má používať vstavaná.
Zariadenie a jeho dostupné časti sa v priebehu
používania zahrejú.
VÝSTRAHA!
Nedovoľte deťom zdržiavať sa v blízkosti dvierok,
aby sa nepopálili.
DÔLEŽITÉ!
Žiadnu časť mikrovlnnej rúry nečistite čistiacimi
prostriedkami na tradičné rúry, parnými čističmi,
abrazívnymi ani agresívnymi čistiacimi
prostriedkami, prostriedkami s obsahom hydroxidu
sodného ani drôtenkami.
3_AEG_Slovakian_CS_BASE_AL28UICTO_SAFETYMAY19_Layout 1 24/09/2018 13:45 Page 59
SLOVENČINA
59
2. MONTÁŽ
,
ϰϵϱͬϱϵϱ
DŝŶ͘
ϴϱϬ
Mikrovlnnú rúru možno upevniť v pozíciách
A, B, c alebo D:
A
B
C
E
Pozícia
D
A
B+c
D
D
Tradičná rúra
2.1 Bezepečné používanie
zariadenia
Ak montujete mikrovlnnú rúru do pozície B
alebo c:
• Skrinka musí byť minimálne 500 mm
(E) nad pracovnou doskou a nesmie sa
inštalovať priamo nad varnú dosku.
• Toto zariadenie bolo testované a
schválené len na používanie v blízkosti
plynových, elektrických a indukčných
Veľkosť otvoru
Š
H
V
562 x 550 x 360
562 x 300 x 350
562 x 300 x 360
562 x 500 x 350
562 x 500 x 360
Rozmery v mm
varných dosiek určených pre
domácnosti.
• Medzi varnou doskou a mikrovlnnou
rúrou by malo byť dostatok miesta s
cieľom zabrániť prehriatiu mikrovlnnej
rúry, okolitej skrinky a príslušenstva.
• Nepoužívajte varnú dosku bez hrncov,
keď sa používa mikrovlnná rúra.
• Buďte opatrní, ak pristupujete k
mikrovlnnej rúre a zároveň sa používa
aj varná doska.
3_AEG_Slovakian_CS_BASE_AL28UICTO_SAFETYMAY19_Layout 1 24/09/2018 13:45 Page 60
60
www.aeg.com
2.2 Montáž zariadenia
2.5 mm
4 mm
4 mm
2.5 mm
1. Odstráňte všetky obalové materiály a
dôkladne skontrolujte akékoľvek známky
poškodenia.
2. Táto rúra je štandardne určená na
montáž do skrinky vysokej 350 mm. V
prípade montáže do skrinky vysokej
360 mm: odskrutkujte a odstráňte
4 nožičky zo spodnej časti rúry. Otočte
nožičky o 90 stupňov a znovu
namontujte dlhú stranu na prednú časť
rúry.
3. Uchyťte upevňovacie háčiky
dokuchynskej skrinky pomocou
priloženého hárka s pokynmi šablóny.
4. Uchyťte opatrne a bez násilia prístroj do
kuchynskej linky. Prístroj musí byť
zdvihnutý na upevňovacie háčiky a
potom položený na miesto. V prípade
nerovností počas uchytenia sa dá tento
háčik vrátiť naspäť. Predný rám rúry
musí byť priložený oproti prednému
otvoru skrinky.
5. Dbajte na to, aby zariadenie bolo
stabilné a nenakláňalo sa. Dbajte na to,
aby medzi dvierkami skrinky nad rúrou a
hornou časťou rámu zostala medzera
aspoň 2.5 mm (pozri nákres).
3_AEG_Slovakian_CS_BASE_AL28UICTO_SAFETYMAY19_Layout 1 24/09/2018 13:45 Page 61
SLOVENČINA
61
2.3 Pripojenie zariadenia k
napájaciemu zdroju
(A)
• Elektrická zásuvka musí byť ľahko
dostupná, aby sa zariadenie dalo v
núdzovej situácii jednoducho odpojiť.
Druhou možnosťou je odpojiť rúru od
napájania pomocou vypínača v
pevnom vedení v súlade s elektrickými
predpismi
• Napájací kábel smie vymeniť len
elektrikár.
• Ak je napájací kábel poškodený, musí
ho vymeniť výrobca, jeho servisný
zástupca alebo osoby s podobnou
kvalifikáciou, aby sa predišlo
nebezpečenstvu.
• Zásuvka by sa nemala nachádzať
za kuchynskou linkou.
• Najlepšie umiestnenie je nad
kuchynskou linkou, pozri (A).
• Pripojte zariadenie k jednofázovému
napájaniu striedavého prúdu
220-240 V/50 hz prostredníctvom
správne nainštalovanej uzemnenej
sieťovej zásuvky. Zásuvka musí byť
istená 10 A poistkou.
• Pred montážou uviažte kúsok špagátu
k napájaciemu káblu pre jednoduchšie
pripojenie k bodu (A), keď sa
zariadenie inštaluje.
• Pri vkladaní zariadenia do vysokej
skrinky si dávajte pozor, ABY STE
napájací kábel nepricvikli.
• Neponárajte napájací kábel ani
zástrčku do vody ani do inej kvapaliny.
• Neveďte napájací kábel ponad horúce
ani ostré povrchy, ako je napríklad
odvetrávanie horúceho vzduchu v
hornej časti zadnej strany rúry.
3_AEG_Slovakian_CS_BASE_AL28UICTO_SAFETYMAY19_Layout 1 24/09/2018 13:45 Page 62
62
www.aeg.com
2.4 Ďalšie rady
Nepoužívajte mikrovlnnú rúru na
zohrievanie oleja na fritovanie. Teplota sa
nedá ovládať a olej sa môže vznietiť. Na
prípravu popkornu používajte len špeciálne
nádoby a polotovary určené pre
mikrovlnné rúry.
Osoby s KARDIOSTIMULÁTORMI by si
mali u lekára alebo výrobcu
kardiostimulátora overiť opatrenia týkajúce
sa používania mikrovlnných rúr.
Nerozlievajte žiadne tekutiny ani
nevkladajte žiadne predmety do otvorov
zámky dvierok ani vetracích otvorov. Ak
dôjde k rozliatiu, okamžite vypnite a
odpojte rúru a zavolajte do autorizovaného
servisu spoločnosti ELEcTROLUX.
Rúru nikdy žiadnym spôsobom
neupravujte.
Používajte len otočný tanier a držiak
otočného taniera určený pre túto rúru.
Nepoužívajte rúru bez otočného taniera.
Opatrenia zabraňujúce rozbitiu otočného
taniera:
• Pred čistením vodou nechajte otočný
tanier vychladnúť.
• Neklaďte horúce jedlá ani horúce riady
na studený otočný tanier.
• Neklaďte studené jedlá ani studené
riady na horúci otočný tanier.
Výrobca ani predajca nie sú zodpovední
za škody na rúre, ani za zranenie osôb
vzniknuté v dôsledku nedodržania
postupov správneho pripojenia rúry.
Na stenách rúry alebo v okolí tesnenia
dvierok alebo tesniacich plôch sa môžu
občas tvoriť výpary alebo kvapôčky vody.
je to normálny jav a nie je to signalizácia
unikania mikrovĺn ani poruchy.
3_AEG_Slovakian_CS_BASE_AL28UICTO_SAFETYMAY19_Layout 1 24/09/2018 13:45 Page 63
SLOVENČINA
63
3. PREhľAD ZARIADENIA
3.1 Mikrovlnná rúra
1
2
1
2
3
4
5
3
6
7
Predné lemovanie
Svetlo rúry
Ovládací panel
Tlačidlo otvorenia dvierok
Kryt vlnovodu
Vnútorný priestor rúry
Tesnenie dvierok a
tesniace plochy
4
7
6
5
3.2 Príslušenstvo
1
2
Skontrolujte, či je súčasťou rúry
nasledujúce príslušenstvo:
1
Otočný tanier
2
Držiak otočného taniera
• Položte držiak otočného taniera na
otočnú manžetu na spodnej strane
vnútorného priestoru rúry.
• Následne položte na držiak otočný
tanier.
• Pri vyberaní jedál alebo nádob z rúry
dbajte na to, aby ste ich zdvihli ponad
obrubu otočného taniera. V opačnom
prípade sa otočný tanier môže
poškodiť.
Pri objednávaní príslušenstva musíte
predajcovi, prípadne autorizovanému
servisu ELEcTROLUX vždy oznámiť
názov dielu a názov modelu.
3_AEG_Slovakian_CS_BASE_AL28UICTO_SAFETYMAY19_Layout 1 24/09/2018 13:45 Page 64
64
www.aeg.com
3.3 Ovládací panel
1
Digitálny displej s indikátormi:
Obľúbené
1
Kuchynský časovač
2
3
Automatické rozmrazovanie
Mikrovlny
4
5
Stop/zrušiť
Detský zámok
Nastavenie hodín
6
2
Tlačidlá úrovní
výkonu
3
Tlačidlá Obľúbené
4
Tlačidlo Automatické
rozmrazovanie
5
Tlačidlo Kuchynský
časovač
6
Ovládacie koliesko
časovač/hmotnosť
7
Tlačidlo
Start/potvrdenie/
rýchly štart
8
Tlačidlo Stop
9
Tlačidlo otvorenia
dvierok
Segmenty displeja
7
hmotnosť
8
Segmenty displeja
9
4. PRED PRVÝM POUŽITÍM
4.1 Zapojenie
Pri prvom zapojení rúry máte možnosť
nastaviť hodiny. Rúra má 24-hodinové
hodiny.
1. Rúra zapípa a na polovicu sekundy sa
zapnú všetky ikony na displeji.
Pomocou regulátora vyberte pre hodiny
možnosť „on“ (zap.) alebo „off“ (vyp.).
2a. Ak chcete vypnúť hodiny, otáčajte
regulátorom, až kým sa na displeji
nezobrazí „off“ (vyp.), potom stlačte
tlačidlo ŠTART. Rúra je pripravená na
použitie.
Ak ste vypli zobrazenie hodín a
chcete to vrátiť, stlačte dvakrát
tlačidlo KUCHYNSKÝ ČASOVAČ a
postupujte podľa kroku 2b.
2b. Ak chcete zapnúť hodiny, otáčajte
regulátorom, až kým sa na displeji
nezobrazí „on“ (zap.), potom stlačte
tlačidlo ŠTART.
Príklad: Ak chcete nastaviť hodiny na
18:45.
1. Otáčaním regulátora upravte hodinu.
2. Na potvrdenie stlačte tlačidlo ŠTART.
3. Otáčaním regulátora upravte minúty.
4. Na potvrdenie stlačte tlačidlo ŠTART.
3_AEG_Slovakian_CS_BASE_AL28UICTO_SAFETYMAY19_Layout 1 24/09/2018 13:45 Page 65
SLOVENČINA
Keď sú hodiny nastavené, na displeji
sa nezobrazí čas dňa.
4.2 úsporný režim (Ekonomický
režim)
Ak 5 minút nebudete rúru používať, automaticky prejde do úsporného režimu.
Príklad: Ak neboli nastavené hodiny:
Displej sa vypne.
Ak chcete ukončiť pohotovostný režim,
otvorte dvierka, stlačte ľubovoľné tlačidlo
alebo otočte regulátorom.
Príklad: Ak boli nastavené hodiny:
Po 5 minútach sa zobrazí čas.
4.3 úprava hodín, keď sú
nastavené
Po nastavení času môžete hodiny upraviť.
Príklad: Ak chcete zmeniť čas z 18.45 na
19.50.
1. Stlačte dvakrát tlačidlo KUCHYNSKÝ
ČASOVAČ.
2. Stlačte tlačidlo ŠTART.
3. Otáčajte regulátorom, až kým sa
nezobrazí „19“.
4. Stlačte tlačidlo ŠTART.
5. Otáčajte regulátorom, až kým sa
nezobrazí „50“.
65
6. Stlačte tlačidlo ŠTART.
4.4 Ak chcete zrušiť zobrazenie
hodín a nastaviť úsporný
režim (ekonomický režim)
1. Stlačte dvakrát tlačidlo KUCHYNSKÝ
ČASOVAČ.
2. Otáčajte regulátorom, až kým sa
nezobrazí „off“ (vyp.).
3. Na potvrdenie stlačte tlačidlo ŠTART.
4.5 Detský zámok
Rúra má bezpečnostnú funkciu, ktorá bráni
tomu, aby dieťa náhodou spustilo rúru. Keď
je nastavený zámok, nebude fungovať žiadna časť rúry, a to do doby, keď vypnete
funkciu zámku.
Detský zámok môžete zapnúť alebo vypnúť
iba vtedy, keď rúra nie je v prevádzke.
Príklad: Ak chcete zapnúť detský zámok.
Stlačte a podržte stlačené tlačidlo STOP,
kým sa nezapne symbol detského zámku.
Príklad: Ak chcete vypnúť detský zámok.
Stlačte a podržte stlačené tlačidlo STOP,
kým sa nevypne symbol detského zámku.
Keď je zapnutý detský zámok,
deaktivujú sa všetky tlačidlá okrem
tlačidla STOP.
5. PREVÁDZKA
5.1 Priprava jedál v mikrovlnnej
rúre
Príklad: Zohriatie polievky na 2 minúty 30
sekúnd pri výkone mikrovĺn 560 W.
1. Stláčajte tlačidlo ÚROVEŇ VÝKONU
napravo od trojuholníka, kým sa
nezobrazí „560 W“.
2. Otáčaním regulátora zadajte čas.
3. Stlačte tlačidlo ŠTART.
V režime prípravy jedla pomocou
mikrovĺn môžete nastaviť úroveň
výkonu rúry stlačením tlačidla priamo
pod požadovaným nastavením.
úroveň výkonu môžete nastaviť počas
prevádzky rúry, a to stlačením a
podržaním požadovaného tlačidla
ÚROVEŇ VÝKONU, kým sa na
displeji nezvýrazní nastavenie výkonu.
Príliš vysoké úrovne výkonu alebo
príliš dlhé časy prípravy môžu
prehriať potraviny, čo môže mať za
následok požiar.
Ak vyberiete výkon 800 W, maximálny
čas prípravy pomocou mikrovĺn, ktorý
môžete zadať, je 15 minút.
Ak je rúra v prevádzke v ľubovoľnom
režime 3 a viac minút, ventilátor
zostane zapnutý ešte 2 minúty po
dokončení prípravy jedla. Otvorte
dvierka a zastane, zatvorte dvierka a
znovu začne, až kým neuplynú 2
minúty (vrátane času otvorenia dverí).
Ak je rúra v prevádzke kratšie ako 3
minúty, ventilátor sa nezapne.
Po varení sa otočný tanier bude
naďalej otáčať, až kým sa varná
nádoba nevráti do svojej počiatočnej
3_AEG_Slovakian_CS_BASE_AL28UICTO_SAFETYMAY19_Layout 1 24/09/2018 13:45 Page 66
66
www.aeg.com
polohy. Svetlo vo vnútri rúry zostane
zapnuté až do dokončenia otáčania,
alebo po dobu 5 sekúnd (čo bude
trvať dlhšie). Po dokončení rúra
zapípa. Ak počas tohto procesu
otvoríte dvere, otáčanie sa zastaví.
5.2 úrovne výkonu
Nastavenie
Odporúčané používanie
výkonu
800 W/
Používa sa na rýchle varenie alebo zohrievanie, (napr. polievka, dusené mäso,
VYSOKÝ
konzervované potraviny, horúce nápoje, zelenina, ryby, atď).
560 W
Používa sa na dlhšie varenie konzistentných jedál, ako sú pečené mäso, fašírka,
polotovary a na delikátne jedlá, ako sú syrová omáčka alebo koláč z piškótového
cesta. Pri tomto nižšom nastavení syrová omáčka nevykypí a jedlo sa uvarí
rovnomerne bez prevarenia na okrajoch.
400 W
V prípade konzistentných jedál, ktoré vyžadujú dlhý čas varenia pri varení
tradičným spôsobom, napr. hovädzie mäso, sa odporúča použiť toto nastavenie,
čím sa zabezpečí, že mäso bude mäkké.
240 W/
Toto nastavenie výkonu používajte na rozmrazovanie, čím sa zabezpečí
ROZMRAZ- rovnomerné rozmrazenie. Toto nastavenie je vhodné aj na varenie ryže, cestovín,
OVANIE
knedlí a vajcového pudingu.
80 W
Na jemné rozmrazovanie (napr. šľahačková torta alebo pečivo).
0W
Na odstátie/kuchynské minútky.
W = WATT
5.3 Znížená úroveň výkonu
Režim prípravy
Mikrovlny 800 W
Štandardný čas
15 minút
5.4 úprava doby varenia počas
varenia
Počas varenia môžete upraviť dobu
varenia.
Príklad: Ak chcete pomocou tlačidla
ŠTART pridať 2 minúty (120 sekúnd).
1. Stlačte štyrikrát tlačidlo ŠTART.
Doba varenia sa zvýši o 120 sekúnd.
Znížená úroveň výkonu
Mikrovlny 560 W
2. Otáčaním regulátora zadajte čas.
3. Stlačte tlačidlo ŠTART. časovač sa
automaticky spustí.
Keď beží časovač, čas môžete
predĺžiť otáčaním regulátora alebo
stlačením tlačidla ŠTART.
funkcia časovača sa dá použiť iba
vtedy, keď rúra nie je v prevádzke.
5.5 Používanie tlačidla Stop
5.7 Rýchly štart
jedným stlačením tlačidla STOP prejdete
do režim pozastavenia.
Opätovným stlačením tlačidla STOP zrušíte
dobu varenia.
Stlačením tlačidla ŠTART môžete priamo
začať variť s výkonom 800 W/VYSOKÝ po
dobu 30 sekúnd.
5.6 Kuchynský časovač
Slúži na nastavenie kuchynského
časovača.
1. Stlačte tlačidlo KUCHYNSKÝ
ČASOVAČ.
Ak chcete pridať viac času, stlačte
tlačidlo ŠTART.
3_AEG_Slovakian_CS_BASE_AL28UICTO_SAFETYMAY19_Layout 1 24/09/2018 13:45 Page 67
SLOVENČINA
5.8 Stíšenie zvuku
Slúži na vypnutie zvuku.
1. Stlačte 3-krát tlačidlo KUCHYNSKÝ
ČASOVAČ, kým sa nezobrazí nápis
„Soun“ (Zvuk).
2. Otáčajte regulátorom, až kým sa
nezobrazí „off“ (vyp.).
3. Stlačte tlačidlo ŠTART.
67
VÝSTRAHA! čokoláda môže byť
veľmi horúca! Ak na prípravu čokolády
potrebujete dlhšiu dobu varenia,
pridajte 10 sekúnd.
Dávajte pri čokoláde pozor, keďže sa
môže prehriať a spáliť.
Slúži na zapnutie zvuku.
1. Stlačte 3-krát tlačidlo KUCHYNSKÝ
ČASOVAČ, kým sa nezobrazí nápis
„Soun“ (Zvuk).
2. Otáčajte regulátorom, až kým sa
nezobrazí „on“ (zap.).
3. Stlačte tlačidlo ŠTART.
Ak chcete prepísať obľúbené recepty na
svoje vlastné recepty.
1. Stlačte tlačidlo ÚROVEŇ VÝKONU na
výber výkonu.
2. Otáčaním regulátora zadajte
požadovanú dobu varenia.
3. Stlačte a podržte tlačidlo OBĽÚBENÉ,
ktoré chcete nastaviť, kým nezaznie
jedno pípnutie a nezobrazí sa
hviezdička obľúbeného režimu.
5.9 Pauza
Ak chcete znovu nastaviť tlačidlo
Obľúbené na nastavenia z výroby.
Slúži na pozastavenie rúry počas prevádzky
mikrovlnnej rúry.
1. Stlačte tlačidlo STOP alebo otvorte
dvierka.
2. Rúra sa pozastaví po dobu maximálne 5
minút.
3. Stlačením tlačidla ŠTART pokračujte vo
varení.
5.10 Obľúbené
Rúra má 3 obľúbené recepty.
Zmäkčené maslo
Rozpustenie čokolády
Koláč v hrnčeku
Príklad: Ak chcete nechať zmäknúť maslo.
1. Stlačte raz tlačidlo OBĽÚBENÉ 1.
2. Otáčaním regulátora zadajte hmotnosť.
3. Stlačte tlačidlo ŠTART.
Ak segmenty displeja zobrazujú
rotujúci vzor, znamená to, že potravinu
musíte premiešať alebo obrátiť. Ak
chcete pokračovať vo varení, stlačte
tlačidlo ŠTART. Na konci doby
automatického rozmrazovania sa
program automaticky zastaví.
úrovne výkonu prednastavených
obľúbených receptov sa nedajú
upraviť. Môžete pripraviť 1–4 koláče v
hrnčeku.
1. Stlačte tlačidlo STOP.
2. Stlačte a na 3 sekundy podržte stlačené
tlačidlo ÚROVEŇ VÝKONU 400 W.
Rúra resetuje obľúbené tlačidlá na
nastavenia z výroby.
5.11 Automatické rozmrazovanie
Automatické rozmrazovanie automaticky
nastaví správny režim varenia a dobu
varenia na základe hmotnosti potraviny.
Môžete si vybrať z 2 ponúk automatického
rozmrazovania.
1. Automatické rozmrazovanie:
Mäso/ryba/hydina
2. Automatické rozmrazovanie: chlieb
Príklad: Ak chcete rozmraziť steak s
hmotnosťou 0,2 kg.
1. Vyberte ponuku automatického
rozmrazovania jedným stlačením tlačidla
AUTOMATICKÉ ROZMRAZOVANIE.
2. Otáčaním regulátora zadajte hmotnosť.
3. Stlačte tlačidlo ŠTART.
Ak segmenty displeja zobrazujú
rotujúci vzor, znamená to, že potravinu
musíte premiešať alebo obrátiť. Ak
chcete pokračovať vo varení, stlačte
tlačidlo ŠTART. Na konci doby
automatického rozmrazovania sa
program automaticky zastaví.
V režime automatického
rozmrazovania nie je dostupné
nastavenie času/výkonu.
3_AEG_Slovakian_CS_BASE_AL28UICTO_SAFETYMAY19_Layout 1 24/09/2018 13:45 Page 68
68
www.aeg.com
6. TABUľKY VARENIA
6.1 Obľúbené
Obľúbené
Zmäkčené maslo
Hmotnosť
0.05-0.25 kg
Tlačidlo
Rozpustenie
čokolády
0.1-0.2 kg
•
Koláč v hrnčeku
1-4 hrnčeky
•
•
Postup
Dajte maslo do pyrexovej nádoby.
Po uvarení dobre premiešajte.
Rozlámte čokoládu na malé kúsky.
Dajte čokoládu do pyrexovej nádoby.
Keď zaznie zvukový signál,
premiešajte. Po uvarení dobre
premiešajte.
VÝSTRAHA! čokoláda môže byť
veľmi horúca! Ak na prípravu
čokolády potrebujete dlhšiu dobu
varenia, pridajte 10 sekúnd.
Dávajte pri čokoláde pozor, keďže
sa môže prehriať a spáliť.
Urobte koláč podľa receptu. Dajte
hrnček smerom k okraju otočného
taniera. Po varení nechajte 30 sekúnd
odstáť.
3_AEG_Slovakian_CS_BASE_AL28UICTO_SAFETYMAY19_Layout 1 24/09/2018 13:45 Page 69
SLOVENČINA
69
6.2 Koláč v hrnčeku recepty
Bohatý čokoládový koláč v hrnčeku
Prísady na 1 hrnček:
2½ lyžice (25 g) hladkej múky
2 lyžice (12 g) kakaového prášku
2½ lyžice (30 g) práškového cukru
¼ čajovej
prášku do pečiva
lyžičky
1½ lyžice (15 g) rastlinného oleja
¼ čajovej
vanilkového extraktu
lyžičky
1
stredne veľké vajce
Metóda:
1. Dajte všetky suché prísady do hrnčeka
a dobre premiešajte vidličkou.
2. Pridajte rastlinný olej, vanilkový extrakt
a vajce a dobre premiešajte.
3. Dajte hrnček mimo stred otočného
taniera.
4. Varte pomocou
. Počas varenia
koláč vyrastie z hrnčeka.
Po varení nechajte 30 sekúnd odstáť.
Ozdobte čokoládovým krémom.
Tip: Ak chcete pripraviť čokoládovopomarančový koláč v hrnčeku, nahraďte
vanilkový extrakt ½ čajovej lyžičky
pomarančového extraktu.
Malinový koláč v hrnčeku
Prísady na 1 hrnček:
2½ lyžice (25 g) hladkej múky
2½ lyžice (30 g) práškového cukru
¼ čajovej
prášku do pečiva
lyžičky
1½ lyžice (15 g) rastlinného oleja
½ čajovej
vanilkového extraktu
lyžičky
1
stredne veľké vajce
1½ lyžice
malinového džemu bez
jadierok
Metóda:
1. Dajte všetky suché prísady do hrnčeka
a dobre premiešajte vidličkou.
2. Pridajte rastlinný olej, vanilkový extrakt
a vajce a dobre premiešajte.
3. Vmiešajte džem pomocou lyžice tak,
aby urobil v zmesi pruhy.
4. Dajte hrnček mimo stred otočného
taniera.
5. Varte pomocou
. Počas varenia
koláč vyrastie z hrnčeka.
Po varení nechajte 30 sekúnd odstáť.
Ozdobte vanilkovým krémom.
3_AEG_Slovakian_CS_BASE_AL28UICTO_SAFETYMAY19_Layout 1 24/09/2018 13:45 Page 70
70
www.aeg.com
Koláč v hrnčeku s kúskami jablka
Prísady na 1 hrnček:
2½ lyžice (25 g) hladkej múky
2 lyžice (30 g) jemného hnedého cukru
¼ čajovej
prášku do pečiva
lyžičky
¼ čajovej
rozdrvenej škorice
lyžičky
1½ lyžice (15 g) rastlinného oleja
1
stredne veľké vajce
1½ lyžice (30 g) jablkovej šťavy
polovica (7 g) celozrnnej sušienky,
rozdrvenej
Metóda:
1. Dajte všetky suché prísady (okrem
sušienky) do hrnčeka a dobre
premiešajte vidličkou.
2. Pridajte rastlinný olej a vajce a dobre
premiešajte.
3. jemne vmiešajte jablkovú šťavu
pomocou lyžice tak, aby urobila v
zmesi pruhy.
4. Na vrch dajte rozdrvenú celozrnnú
sušienku.
5. Dajte hrnček mimo stred otočného
taniera.
6. Varte pomocou
. Počas varenia
koláč vyrastie z hrnčeka.
Po varení nechajte 30 sekúnd odstáť.
Na vrch dajte kopček vanilkovej zmrzliny.
VÝSTRAHA! jablková šťava bude
horúca.
Koláč v hrnčeku s arašidovým maslom
Prísady na 1 hrnček:
2½ lyžice (25 g) hladkej múky
2 lyžice (30 g) jemného hnedého cukru
¼ čajovej
prášku do pečiva
lyžičky
1½ lyžice (15 g) rastlinného oleja
¼ čajovej
vanilkového extraktu
lyžičky
2 lyžica (30 g) jemného arašidového masla
1
stredne veľké vajce
Metóda:
1. Dajte všetky suché prísady do hrnčeka
a dobre premiešajte vidličkou.
2. Pridajte rastlinný olej, vanilkový extrakt,
arašidové maslo a vajce a dobre
premiešajte.
3. Dajte hrnček mimo stred otočného
taniera.
4. Varte pomocou
. Počas varenia
koláč vyrastie z hrnčeka.
Po varení nechajte 30 sekúnd odstáť.
Posypte čokoládou.
Tip: Ak to tak máte radšej, použite
chrumkavé arašidové maslo.
3_AEG_Slovakian_CS_BASE_AL28UICTO_SAFETYMAY19_Layout 1 24/09/2018 13:45 Page 71
SLOVENČINA
Mrkvový koláč v hrnčeku
Prísady na 1 hrnček:
2 lyžice (20 g) hladkej múky
2½ lyžice (30 g) svetlého hnedého cukru
¼ čajovej
prášku do pečiva
lyžičky
¼ čajovej
rozdrvenej škorice
lyžičky
¼ čajovej
rozdrveného muškátového
lyžičky
orecha
1 lyžice
rozdrvených mandlí
1½ lyžice (15 g) slnečnicového oleja
Kôra z ½ pomaranča
30 g
strúhanej mrkvy
1
stredne veľké vajce
Krémová
15 g masla, zmäkčeného
poleva:
40 g múčkového cukru
40 g plnotučného
krémového syra
½ čajovej lyžičky
pomarančovej šťavy
Metóda:
1. Dajte všetky suché prísady do hrnčeka
a dobre premiešajte vidličkou.
2. Pridajte slnečnicový olej, kôru z
pomaranča, strúhanú mrkvu a vajce a
dobre premiešajte.
3. Dajte hrnček mimo stred otočného
taniera.
4. Varte pomocou
. Počas varenia
koláč vyrastie z hrnčeka.
5. Urobte polevu zmiešaním masla,
múčkového cukru, krémového syra a
pomarančovej šťavy.
Po varení nechajte 30 sekúnd odstáť.
Nechajte koláč vychladnúť, potom pridajte
polevu.
71
Koláč v hrnčeku s citrónom
Prísady na 1 hrnček:
2½ lyžice (25 g) hladkej múky
2½ lyžice (30 g) práškového cukru
¼ čajovej
prášku do pečiva
lyžičky
1½ lyžice (15 g) rastlinného oleja
1 čajová lyžička citrónovej kôry
1
stredne veľké vajce
Poleva:
1 lyžica premiešanej
citrónovej šťavy s 2 lyžicami
práškového cukru
Metóda:
1. Dajte všetky suché prísady do hrnčeka
a dobre premiešajte vidličkou.
2. Pridajte rastlinný olej, citrónovú kôru a
vajce a dobre premiešajte.
3. Dajte hrnček mimo stred otočného
taniera.
4. Varte pomocou
. Počas varenia
koláč vyrastie z hrnčeka.
5. Na vrch dajte polevu z citrónovej šťavy
zmiešanej s práškovým cukrom.
6. Po varení uvoľnite koláč, poprepichujte
celý vrch špajdľou, potom naneste
polevu a nechajte 30 sekúnd odstáť.
3_AEG_Slovakian_CS_BASE_AL28UICTO_SAFETYMAY19_Layout 1 24/09/2018 13:45 Page 72
72
www.aeg.com
6.3 Automatické rozmrazovanie
Automatická
Hmotnosť
rozmrazovanie
Mäso/ryby/
0,2-0,8 kg
hydina
Tlačidlo
x1
•
•
•
(celá ryba, rybie
steaky, rybie filé,
kuracie stehná,
kuracie prsia,
mleté mäso, steak,
kotlety, fašírky,
párky)
chlieb
Postup
•
Položte jedlo na nízky pekáč do stredu
otočného taniera.
Keď sa ozve zvukový signál, obráťte
jedlo, premiešajte a oddeľte. Zakryte
tenké časti a teplé miesta alobalom.
Po rozmrazení zabaľte do alobalu na
15–45 minút až do dôkladného
rozmrazenia.
Mleté mäso: Keď sa ozve zvukový
signál, obráťte jedlo. Ak je to možné,
vyberte rozmrazené časti.
Nie je vhodné na celú hydinu.
0,1-1,0 kg
x2
•
•
•
Rozložte v nízkom pekáči v strede
otočného taniera. Pri váhe 1,0 kg
rozložte priamo na otočný tanier.
Keď sa ozve zvukový signál, obráťte a
vyberte rozmrazené plátky.
Po rozmrazení zabaľte do alobalu na
5–15 minút až do dôkladného
rozmrazenia.
Zadávajte len hmotnosť samotného jedla. Nezadávajte hmotnosť nádoby.
Pri potravinách s hmotnosťou väčšou alebo menšou ako sú hmotnosti/množstvá uvedené v tabuľke
použite manuálne nastavenie.
Konečná teplota sa bude líšiť v závislosti od počiatočnej teploty.
Steaky a kotlety by mali byť zmrazené v jednej vrstve.
Mleté mäso by malo byť zmrazené v tenkej vrstve.
3_AEG_Slovakian_CS_BASE_AL28UICTO_SAFETYMAY19_Layout 1 24/09/2018 13:45 Page 73
SLOVENČINA
73
6.4 Zohrievanie jedál a nápojov
Jedlo/Nápojov
Množstvo Nasta-g/mlvenie
Výkon
Úroveň
Čas
-Min-
Spôsob
Mlieko
Voda
1 šálka
1 šálka
6 šálok
1 tanier
Tanier s jedlom
150
150
900
1000
400
Mikro
Mikro
Mikro
Mikro
Mikro
800 W
800 W
800 W
800 W
800 W
1
1-2
10-12
11-13
3-6
Polievka/vývar
Zelenina
200
500
Mikro
Mikro
Mikro
800 W
800 W
1-2
4-5
Mäso, 1 plátok1 )
200
Mikro
800 W
3-4
Rybie filé1 )
Koláč, 1 kúsok
200
150
Mikro
Mikro
800 W
400 W
2-3
½
Detská strava, 1
pohár
190
Mikro
400 W
1
Roztopenie
margarínu alebo
masla1 )
Roztopenie
čokolády
50
Mikro
800 W
½
polejte trochou omáčky a
prikryte
prikryte
umiestnite na porcelánový
pekáč
premiestnite do nádoby vhodnej
do mikrovlnnej rúry, po zohriatí
dobre premiešajte a skontrolujte
teplotu
prikryte
100
Mikro
400 W
2-3
občas premiešajte
1)
nezakrývajte
neprikrývajte
neprikrývajte
neprikrývajte
omáčku pokropte vodou,
prikryte, v druhej polovici cyklu
zohrievania pomiešajte
prikryte, po zohriatí premiešajte
v prípade potreby pridajte trocha
vody, zakryte, v druhej polovici
cyklu zohrievania premiešajte
chladené
6.5 Rozmrazovanie
Jedlo
Množstvo Nasta- Výkon
-gvenie Úroveň
Čas
-Min-
Guláš
500
Mikro
240 W
8-12
Koláč, 1
kúsok
Ovocie
150
Mikro
80 W
2-5
250
Mikro
240 W
4-5
Spôsob
uprostred rozmrazovania
premiešajte
umiestnite na
porcelánový pekáč
rovnomerne rozmiestnite
a v polovici cyklu
rozmrazovania ovocie
poobracajte
Čas
odstátia
-Min10-30
5
5
3_AEG_Slovakian_CS_BASE_AL28UICTO_SAFETYMAY19_Layout 1 24/09/2018 13:45 Page 74
74
www.aeg.com
6.6 Varenie z mrazených potravín
Jedlo
Množstvo
-g-
Nastavenie
Výkon
Úroveň
Čas
-Min-
300
400
Mikro
Mikro
800 W
800 W
10-12
9-11
Rybie filé
Tanier s
jedlom
Spôsob
prikryte
prikryte, po 6 minútach
premiešajte
Čas
odstátia
-Min2
2
6.7 Varenie
Množstvo
-g-
Výkon
Úroveň
Čas
-Min-
Brokolica/
hrášok
Mrkvy
500
800 W
9-11
500
800 W
10-12
Pečené mäso
1000
560 W
19-21
Rybie filé
200
800 W
3-4
Jedlo
Spôsob
Pridajte 4–5 lyž. vody, prikryte,
v polovici varenia premiešajte
Nakrájajte na krúžky, pridajte
4–5 lyž. vody, prikryte, v
polovici varenia premiešajte
ochuťte podľa chuti, umiestnite do plytkej misky na
pečenie, v polovici doby varenia pretočte
dochuťte podľa chuti, položte
do nízkeho pekáča, prikryte
Čas
odstátia
-Min-
10
2
Ak je rúra v prevádzke v ľubovoľnom režime 3 a viac minút, ventilátor zostane zapnutý ešte 2 minúty
po dokončení prípravy jedla. Otvorte dvierka a zastane, zatvorte dvierka a znovu začne, až kým neuplynú 2 minúty (vrátane času otvorenia dverí). Ak je rúra v prevádzke kratšie ako 3 minúty, ventilátor
sa nezapne.
3_AEG_Slovakian_CS_BASE_AL28UICTO_SAFETYMAY19_Layout 1 24/09/2018 13:45 Page 75
SLOVENČINA
75
7. RADY A TIPY
7.1 Riad vhodný do mikrovlnnej rúry
Riad
Alobal/nádoby z
alobalu
Bezpečnosť
mikrovlnnej
rúry
3/7
Porcelán a keramika 3 / 7
Sklený riad, napr.
Pyrex®
Kov
3
7
Umelá hmota/
3
polystyrén, napr.
nádoby z prevádzok
rýchleho
občerstvenia
Vrecká do
3
mrazničky, vrecká na
pečenie
Papierové taniere,
3
poháre a kuchynský
papier
Nádoby zo slamy a 3
drevené nádoby
Recyklovaný papier 7
a novinový papier
Poznámky
Aby sa jedlo neprehrialo, môžete ho prikryť kúskami
alobalu. fóliu udržiavajte aspoň 2 cm od stien rúry,
pretože môže dôjsť k iskreniu. Nádoby z fólie sa
neodporúčajú, ak ich výslovne neodporúča výrobca.
Dôkladne dodržujte pokyny výrobcov.
Porcelán, keramika, glazúrované nádoby a kostný
porcelán sú v zásade vhodné, okrem prípadov, ak
obsahujú kovovú dekoráciu.
Pri používaní jemného skla je potrebné postupovať
opatrne, pretože sa pri náhlom zahriatí môže rozbiť alebo
prasknúť.
Neodporúča sa používať kovový riad v mikrovlnnej rúre,
pretože bude iskriť, čo môže mať za následok požiar.
je potrebné postupovať opatrne, pretože niektoré nádoby
sa pri vysokých teplotách topia alebo strácajú farbu.
Musia byť prepichnuté, aby mohla unikať para. Dbajte na
to, aby vrecká boli vhodné na používanie v mikrovlnnej
rúre. Nepoužívajte plastové ani kovové svorky, pretože sa
môžu roztopiť alebo vznietiť pri iskrení.
Používajte len na zohrievanie alebo na absorbovanie
vlhkosti. je potrebné postupovať opatrne, pretože
prehriatie môže spôsobiť požiar.
Pri používaní týchto materiálov nenechávajte mikrovlnnú
rúru bez dozoru, lebo prehriatie môže zapríčiniť požiar.
Môže obsahovať čiastočky kovu, čo môže spôsobiť
iskrenie a viesť ku vzniku požiaru.
3_AEG_Slovakian_CS_BASE_AL28UICTO_SAFETYMAY19_Layout 1 24/09/2018 13:45 Page 76
76
www.aeg.com
7.2 Rady týkajúce sa prípravy jedál v mikrovlnnej rúre
Rady týkajúce sa prípravy jedál v mikrovlnnej rúre
Potraviny bohaté na tuk a cukor (napr. puding alebo koláč) vyžadujú kratší čas
ohrevu. je potrebné postupovať opatrne, pretože prehriatie môže spôsobiť požiar.
Veľkosť
Rovnomernejšiu prípravu dosiahnete tak, že všetky kúsky budú mať rovnakú
veľkosť.
Teplota jedla Počiatočná teplota jedla má vplyv na čas potrebný na prípravu. Urobte zárez do
jedál z plnkami, ako sú napr. šišky s džemom, aby sa uvoľnilo teplo alebo para.
Usporiadanie Umiestnite najhrubšie časti jedla smerom k okraju taniera. (Napr. kuracie stehná.)
Prikrytie
Použite perforovanú plastovú fóliu alebo vhodné veko.
Prepichnutie jedlá so škrupinou, šupou alebo blanou sa pred varením alebo zohrievaním musia
na niekoľkých miestach prepichnúť, pretože tvoriaca sa para by mohla spôsobiť
explóziu jedla. Príklad: zemiaky, ryby, kurčatá, párky.
DÔLEŽITÉ! Vajcia by sa v mikrovlnnej rúre nemali pripravovať, pretože by
mohli explodovať aj po skončení prípravy. Príklad: vajcia natvrdo, stratené
vajcia.
Premiešajte, Na dosiahnutie rovnomernej prípravy je dôležité jedlo počas prípravy občas
otočte a
premiešať a obrátiť. Vždy miešajte smerom od okraja k stredu.
narovnajte
Odstátie
Po zohriatí je dôležité nechať jedlo postáť, aby sa teplo v jedle rovnomerne
rozptýlilo.
Zakrytie
Teplé oblasti je možné zakryť malými kúskami fólie, ktorá odráža mikrovlny (alobal).
Príklad: kuracie nohy a krídla.
Zloženie
Pri vyberaní jedál z rúry používajte držiaky na poháre alebo teplovzdorné rukavice. Zabránite tak
popáleninám. Vždy otvárajte nádoby, vrecká a pod. tak, aby vám smerovali od tváre a rúk. Zabránite
tak popáleninám spôsobeným parou.
Pri otváraní dvierok nestojte príliš blízko, aby nedošlo k popáleninám spôsobeným unikajúcou parou a
teplom. Po zohriatí pokrájajte plnené pečené jedlá, aby sa uvoľnila para a zabránilo sa tak
popáleninám.
3_AEG_Slovakian_CS_BASE_AL28UICTO_SAFETYMAY19_Layout 1 24/09/2018 13:45 Page 77
8. RIEšENIE PROBLéMOV
Problém
Mikrovlnná rúra
nefunguje správne?
Režim mikrovĺn
nefunguje?
Otočný tanier sa
neotáča?
Mikrovlnná rúra sa
nevypne?
Vnútorné svetlo
nefunguje?
jedlo sa ohrieva a
pripravuje dlhšie než
predtým?
Neotvoria sa dvere kvôli
výpadku elektrického
prúdu?
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
SLOVENČINA
77
Skontrolujte, či . . .
Poistky v poistkovej skrinke fungujú.
Nedošlo k výpadku napájania.
Ak sa poistky stále vyhadzujú, obráťte sa na kvalifikovaného
elektrikára.
Dvierka sú správne zavreté.
Tesnenia dvierok a ich povrch sú čisté.
Stlačili ste tlačidlo ŠTART.
Držiak otočného taniera je správne položený na manžete.
Riad v rúre nepresahuje cez otočný tanier.
jedlo nepresahuje cez okraj otočného taniera a nebráni jeho
otáčaniu.
V priehlbine pod otočným tanierom nie je prekážka.
Zariadenie odpojte prostredníctvom poistkovej skrinky.
Zavolajte do autorizovaného servisu spoločnosti ELEcTROLUX.
Zavolajte do svojho autorizovaného servisu spoločnosti
ELEcTROLUX. Interné svetlo môže vymeniť iba vyškolený
autorizovaný servis spoločnosti ELEcTROLUX.
Nastavte dlhší čas prípravy (dvojnásobné množstvo = takmer
dvojnásobný čas) alebo,
Ak je jedlo studenšie ako zvyčajne, občas ho otočte alebo obráťte
alebo,
Nastavte vyšší výkon.
Opatrne otvorte dvere potiahnutím smerom von v pravom dolnom
rohu skla dverí.
3_AEG_Slovakian_CS_BASE_AL28UICTO_SAFETYMAY19_Layout 1 24/09/2018 13:45 Page 78
78
www.aeg.com
9. TEchNIcKé PARAMETRE
Sieťové napätie
Poistka/istič
Príkon:
Mikrovlny
Výstupný výkon:
Mikrovlny
frekvencia mikrovĺn
Vonkajšie rozmery:
MBB1756SE
Rozmery vnútorného priestoru
Objem vnútorného priestoru
Otočný tanier
hmotnosť
1)
2)
220-240 V, 50 hz, jedna fáza
Minimálne 10 A
1.25 kW
800 W (IEc 60705)
2450 Mhz 1) (Skupina 2/Trieda B)
595 mm (š) x 371 mm (V) x 312 mm (h)
285 mm (š) x 202 mm (V) x 298 mm (h)
17 litrov 2)
Ø 272 mm, sklený
pribl. 16 kg
2)
Tento výrobok spĺňa požiadavky európskej normy EN55011.
V súlade s touto normou je tento výrobok klasifikovaný ako zariadenie skupiny 2, triedy B.
Skupina 2 znamená, že zariadenie zámerne generuje rádiofrekvenčnú energiu vo forme
elektromagnetického žiarenia na účely tepelnej úpravy potravín.
Trieda B znamená, že zariadenie je vhodné na používanie v domácnostiach.
Vnútorný objem sa vypočíta odmeraním maximálnej šírky, hĺbky a výšky. Skutočný disponibilný objem
pre pokrmy je nižší.
10. INfORMÁcIE TÝKAjúcE SA OchRANY ŽIVOTNéhO
PROSTREDIA
Materiály označené symbolom
odovzdajte na recykláciu. Obal hoďte do
príslušných kontajnerov na recykláciu.
chráňte životné prostredie a zdravie ľudí a
recyklujte odpad z elektrických a
elektronických spotrebičov.
Nelikvidujte spotrebiče označené
symbolom
spolu s odpadom z
domácnosti. Výrobok odovzdajte v
miestnom recyklačnom stredisku alebo sa
obráťte na obecný alebo mestský úrad.
4_AEG_Slovenian_CS_BASE_AL28UICTO_SAFETYMAY19_Layout 1 24/09/2018 13:52 Page 79
SLOVENŠČINA
79
vsebina
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
Pomembna varnostna navodila .........................................................................80
namestitev ....................................................................................................................84
Pregled aParata .......................................................................................................88
Pred Prvo uPorabo..................................................................................................89
delovanJe......................................................................................................................90
tabela Za KuHanJe .....................................................................................................93
naPotKi in nasveti......................................................................................................99
KaJ storiti, če ............................................................................................................101
sPecifiKaciJe ..............................................................................................................102
oKolJsKe informaciJe ...........................................................................................102
mislimo na vas
Zahvaljujemo se vam za izbiro izdelka aeg. ustvarili smo ga z namenom, da vam bo
brezhibno služil vrsto let, vključili pa smo tudi inovativne tehnologije, ki olajšajo življenje –
lastnosti, ki jih v običajnih gospodinjskih aparatih morda ne bi našli. vzemite si nekaj minut
za branje in si s tem omogočite kar najboljšo izkoriščenost naprave.
Obiščite našo spletno stran za:
nasvete glede uporabe, brošure, odpravljanje motenj, servisne informacije:
www.aeg.com
registrirajte vaš izdelek za boljši servis:
www.registeraeg.com
Kupite dodatke, potrošni material in originalne nadomestne dele za vaš aparat:
www.aeg.com/shop
Pomoč stranKam in servis
Priporočamo uporabo originalnih nadomestnih delov.
Ko kličete servis, imejte pri roki naslednje podatke.
Podatke najdete na ploščici s tehničnimi podatki. model, Pnc, serijska številka.
opozorilo/Pozor - varnostne informacije
splošne informacije in nasveti
okoljske informacije
Pridržujemo si pravice do sprememb brez predhodnega obvestila.
4_AEG_Slovenian_CS_BASE_AL28UICTO_SAFETYMAY19_Layout 1 24/09/2018 13:52 Page 80
80
1.
www.aeg.com
Pomembna varnostna navodila
ta gospodinjski aparat lahko uporabljajo otroci stari od 8
let naprej in tudi osebe z zmanjšanimi telesnimi, čutnimi ali
duševnimi zmožnostmi, ali pa tiste osebe s pomanjkljivimi
izkušnjami oziroma znanji, če imajo nadzor ali napotila
glede uporabe aparata na varen način in se zavedajo
nevarnosti uporabe. otroke nadzorujte pri uporabi aparata
in pazite, da se z njo ne bodo igrali. otroci ne smejo čistiti
in vzdrževati naprave razen če so stari 8 let in več, in so
nadzorovani.
izdelek ni namenjen za uporabo na višinah nad 2000 m.
POMEMBNO! Pomembna varnostna
navodila: PoZorno Preberite in
sHranite Za v PriHodnJe.
OPOZORILO!!
če so vrata ali tesnila vrat poškodovana, ne smete
uporabljati pečice, dokler je ne popravi usposobljen
serviser.
OPOZORILO!
servis ali popravilo, ki vključuje odstranjevanje
pokrova, ki ščiti pred izpostavljenostjo pred
mikrovalovno energijo, lahko izvede le pooblaščen
serviser, saj je to nevarno.
OPOZORILO!
tekočin in ostalih živil ne segrevajte v zaprtih
posodah, saj lahko eksplodirajo.
ta aparat je namenjen za uporabo v gospodinjstvu in
podobnih okoljih: kuhinjah za osebje v trgovinah, pisarnah
in drugih delovnih okoljih; kmetijah; s strani gostov v
hotelih, motelih in podobnih nastanitvenih objektih;
ponudbe nočitev z zajtrkom.
4_AEG_Slovenian_CS_BASE_AL28UICTO_SAFETYMAY19_Layout 1 24/09/2018 13:52 Page 81
SLOVENŠČINA
81
uporabljajte samo posode in kuhinjske pripomočke, ki so
namenjeni za uporabo v mikrovalovni pečici.
Kovinske posode za hrano in pijačo med kuhanjem z
mikrovalovi niso dovoljene.
Pečice med uporabo plastičnih, papirnatih ali drugih
vnetljivih posod ne puščajte brez nadzora.
mikrovalovna pečica je namenjena za pogrevanje hrane in
pijače. sušenje hrane ali oblačil in gretje grelnih blazin,
copat, pomivalnih gobic, vlažnih oblačil in podobnega
lahko privede do morebitnih poškodb, samovžiga ali
požara.
če se začne iz hrane, ki jo segrevate, močno kaditi, ne
odPiraJte vrat. izklopite in odklopite pečico ter
počakajte, da se iz hrane neha kaditi. odpiranje vrat,
medtem ko se iz hrane močno kadi, lahko povzroči požar.
segrevanje pijač z mikrovalovi lahko povzroči zakasnjeno
in nenadno vretje tekočine, zato bodite pri rokovanju s
posodo previdni.
vsebino otroških stekleničk in kozarčkov otroške hrane je
treba pred uporabo premešati ali pretresti ter preveriti
temperaturo, sicer lahko pride do opeklin.
v mikrovalovni pečici ne kuhajte jajc v lupini in ne
pogrevajte že trdo kuhanih jajc, saj lahko tudi po
segrevanju jajca eksplodirajo.
1.1 nega in čiščenje
vrata:
s suho in mehko krpo redno čistite obe strani vrat, tesnila
vrat in tesnilne površine, saj boste le tako poskrbeli za
stalno čistočo. Za čiščenje stekla na vratih ne uporabljajte
grobih in jedkih čistil ali ostrih kovinskih strgal, saj lahko
opraskajo površino stekla in povzročijo nevarnost, da se
steklo razbije.
4_AEG_Slovenian_CS_BASE_AL28UICTO_SAFETYMAY19_Layout 1 24/09/2018 13:52 Page 82
82
www.aeg.com
notranjost pečice:
Po vsaki uporabi, ko je pečica še topla, z mehko krpo ali
gobo obrišite morebitne madeže. Za trdovratnejše
madeže uporabite blago milo in vlažno krpo ter večkrat
obrišite, dokler ne odstranite vseh nečistoč. ne
odstranjujte pokrova vodila mikrovalov. Pazite, da blago
milo ali voda ne zaideta v majhne prezračevalne odprtine
na stenah, saj lahko poškodujeta pečico. Za čiščenje
notranjosti pečice ne uporabljajte čistil v razpršilu. Po
uporabi očistite pokrov vodila mikrovalov, vrtljivi podstavek
in nosilec vrtljivega podstavka. ti morajo biti suhi in
nemastni. nakopičena maščoba se lahko močno segreje
ter se začne dimiti ali se celo vname.
Zunanjost pečice:
Zunanjost pečice lahko enostavno očistite z blagim milom
in vodo. milo obrišite z vlažno krpo, zunanjost pa nato
osušite z mehko in suho krpo.
nadzorna plošča:
Pred čiščenjem odprite vrata in tako dezaktivirajte
nadzorno ploščo. Pri čiščenju nadzorne plošče bodite
previdni. Ploščo s krpo, rahlo namočeno samo v vodo,
obrišite do čistega. Pazite, da ne uporabite preveč vode.
ne uporabljajte kakršnih koli kemikalij ali jedkih čistil.
vrtljivi podstavek in nosilec vrtljivega podstavka:
iz pečice odstranite vrtljivi podstavek in njegov nosilec.
vrtljivi podstavek in nosilec operite v blagi milnici. obrišite
s suho krpo. tako vrtljivi podstavek kot nosilec lahko
operete tudi v pomivalnem stroju.
POMEMBNO!
Pečico čistite redno in odstranite morebitno
nakopičeno hrano. malomarno vzdrževanje in
čiščenje pečice lahko povzroči razkrajanje
površine, kar lahko negativno vpliva na življenjsko
4_AEG_Slovenian_CS_BASE_AL28UICTO_SAFETYMAY19_Layout 1 24/09/2018 13:52 Page 83
SLOVENŠČINA
83
dobo aparata in lahko povzroči tudi nevarno
situacijo.
Pazite, da ne založite vrtljive plošče pri
odstranjevanju posod iz naprave.
POMEMBNO!
ne uporabljajte parnega čistilnika.
mikrovalovna pečica je namenjena vgradni uporabi.
med uporabo postanejo gospodinjski aparat in njegovi
dosegljivi deli vroči.
OPOZORILO!
Pazite na otroke in jih držite stran od vratic, da se ne
bi opekli.
POMEMBNO!
Za čiščenje mikrovalovne pečice ne uporabljajte
čistil za pečice, parnih čistilnikov, jedkih in grobih
čistil, čistil, ki vsebujejo natrijev hidroksid ali žičnatih
gobic.
4_AEG_Slovenian_CS_BASE_AL28UICTO_SAFETYMAY19_Layout 1 24/09/2018 13:52 Page 84
84
www.aeg.com
2. namestitev
,
ϰϵϱͬϱϵϱ
DŝŶ͘
ϴϱϬ
mikrovalovna pečica se lahko nastavi na
pozicije a, b, c ali d:
A
B
C
E
Položaj
D
a
b+c
D
d
Konvencionalna pečica
2.1 varna uporaba aparata
če nameščate mikrovalovno pečico v
položaj b ali c:
• omara mora biti minimalno 500 mm (e)
nad delovnim pultom in ne sme biti
nameščena neposredno nad kuhalno
ploščo.
• ta naprava je bila preverjena in
odobrena le za uporabo v bližini plina,
elektrike in indukcijskih ploš.
Velikost niše
Š
G
V
562 x 550 x 360
562 x 300 x 350
562 x 300 x 360
562 x 500 x 350
562 x 500 x 360
mere v (mm)
• med kuhalno ploščo in mikrovalovno
pečico mora biti zagotovljen zadosten
prostor, da se ne bi pregrela
mikrovalovna pečica, bližnje omare in
dodatki.
• ne prižigajte kuhalne plošče brez da bi
bile na njej posode ko je v uporabi
mikrovalovna pečica.
• ravnajte pazljivo ko uporabljate
mikrovalovno pečico medtem ko je
prižgana kuhalna plošča.
4_AEG_Slovenian_CS_BASE_AL28UICTO_SAFETYMAY19_Layout 1 24/09/2018 13:52 Page 85
SLOVENŠČINA
85
2.2 namestitev aparata
2.5 mm
4 mm
4 mm
2.5 mm
1. odstranite embalažo in pazljivo
preverite, ali je aparat morda
poškodovan.
2. ta pečica je izdelana tako, da se lahko
namesti v 350 mm visoko omaro.
namestitev v 360 mm visoko omaro:odvijte in odstranite 4 nogice z dna
pečice. obrnite nogice za 90 stopinj in
ponovno namestite z daljšo stranjo v
smer sprednje strani pečice.
3. namestite pritrditveni kavelj na desno
stran kuhinjske omare in sledite
priloženim navodilom.
4. namestite aparat v kuhinjsko omarico
počasi in brez sile. napravo je treba
dvigniti na pritrdilne kavlje in nato spustiti
na svoje mesto. Pritrdite pečico na levo
stran s priloženima vijakoma.
5. Preverite, ali je naprava stabilna in
vodoravna. med zgornjimi vrati omare in
vrhom ohišja pečice zagotovite 2.5 mm
vrzel (glejte diagram).
4_AEG_Slovenian_CS_BASE_AL28UICTO_SAFETYMAY19_Layout 1 24/09/2018 13:52 Page 86
86
www.aeg.com
2.3 Priključevanje aparata na
napajanje
(a)
• električna vtičnica mora biti zlahka
dostopna, da lahko aparat v sili hitro in
enostavno odklopite. lahko pa pečico
skladno z navodili za električno
napeljavo povežete s stikalom, s
katerim lahko v trenutku izklopite
napajanje.
• Kabel za napajanje lahko zamenja
samo električar.
• če se napajalni kabel poškoduje, ga
mora zamenjati proizvajalec,
usposobljen serviser ali podobno
usposobljena oseba, saj je le tako
zagotovljena ustrezna varnost.
• vtičnica naj ne bo za kuhinjsko omaro.
• najboljši položaj je nad omaro, glejte
(a).
• napravo priključite na pravilno
nameščeno ozemljeno enofazno
vtičnico z izmeničnim tokom
220-240 v/50 Hz. vtičnica mora biti
zlita z 10 a varovalko.
• Pred namestitvijo na napajalni kabel
privežite vrvico in si tako olajšajte
dostop do priključitvene točke (a) po
namestitvi.
• Ko aparat vstavljate v visoko kuhinjsko
omaro, pazite, da ne stisnete
napajalnega kabla.
• napajalnega kabla ali vtiča ne
potapljajte v vodo ali katero koli drugo
tekočino.
• napajalni kabel speljite tako, da se ne
bo dotikal vročih ali ostrih površin, kot
je npr. Prezračevalna reža za vroč zrak
na zgornjem delu pečice.
4_AEG_Slovenian_CS_BASE_AL28UICTO_SAFETYMAY19_Layout 1 24/09/2018 13:52 Page 87
SLOVENŠČINA
87
2.4 dodatni napotek
ne uporabljajte mikrovalovne pečice za
segrevanje olja za cvrtje. temperature ne
morete nadzirati in olje se lahko vname. Za
pripravo pokovke uporabljajte samo
koruzo, namenjeno za pripravo pokovke v
mikrovalovnih pečicah.
osebe s srčnimi sPodbuJevalniKi
naj se pri svojem zdravniku ali proizvajalcu
srčnega spodbujevalnika pozanimajo o
varnostnih ukrepih pri uporabi
mikrovalovnih pečic.
v odprtine zapaha vrat ali prezračevalne
odprtine nikoli ne polijte tekočin ali
vstavljajte predmetov. če pride do razlitja,
takoj ugasnite in izklopite pečico in
pokličite pooblaščenega serviserja
electroluX.
nikoli na nikakršen način ne spreminjajte
pečice.
uporabljajte samo vrtljivi podstavek in
nosilec, ki sta zasnovana za to pečico. ne
uporabljajte pečice brez vrtljivega
podstavka.
Preprečevanje poškodb vrtljivega
podstavka:
• Pred čiščenjem vrtljivega podstavka z
vodo počakajte, da se le-ta ohladi.
• na hladen podstavek ne postavljajte
vročih živil ali vročih pripomočkov.
• na vroč podstavek ne postavljajte
hladnih živil ali hladnih pripomočkov.
niti proizvajalec niti trgovec ne moreta
prevzeti kakršne koli odgovornosti za
škodo na pečici ali za osebne poškodbe,
ki so posledica nepravilne priključitve
aparata. na stenah pečice ali okoli tesnil
ter na tesnilnih površinah se lahko
občasno pojavi vodna para ali vodne
kapljice. to je običajen pojav in ne pomeni,
da mikrovalovna pečica pušča ali da je
okvarjena.
4_AEG_Slovenian_CS_BASE_AL28UICTO_SAFETYMAY19_Layout 1 24/09/2018 13:52 Page 88
88
www.aeg.com
3. Pregled aParata
3.1 mikrovalovna pečica
1
2
3
1
2
3
4
5
6
7
sprednja plošča
lučka pečice
nadzorna plošča
tipka za odpiranje vrat
Pokrov vodila mikrovalov
tesnilo
vratna tesnila in tesnilne
površine
4
7
6
5
3.2 dodatna oprema
1
2
Preverite, ali je priložena naslednja dodatna
oprema:
1 vrtljivi podstavek
2 nosilec vrtljivega podstavka
• nosilec vrtljivega podstavka postavite v
zaprto embalažo na dno notranjosti
pečice.
• nato postavite vrtljivi podstavek na
nosilec.
• če ne želite poškodovati vrtljivega
podstavka, pazite, da posode
pri jemanju iz pečice dvignete nad rob
vrtljivega podstavka.
Ko naročate pripomočke, prodajalcu
ali pooblaščenemu serviserju
electroluX sporočite naziv dela
in model.
4_AEG_Slovenian_CS_BASE_AL28UICTO_SAFETYMAY19_Layout 1 24/09/2018 13:52 Page 89
SLOVENŠČINA
89
3.3 nadzorna plošča
1
digitalni indikatorji na
prikazovalniku:
1
Priljubljene
Kuhinjski časovnik
2
3
samodejno
odmrzovanje
4
mikrovalovi
5
Zaustavitev/prekinitev
varnostno zaklepanje
6
2
tipke nivojev moči
3
tipke za priljubljene
4
tipka za samodejno
odmrzovanje
5
tipka za kuhinjski
časovnik
6
vrtljivi gumb
časovnik/teža
7
tipka za začetek/
potrditev/hiter zagon
8
tipka za zaustavitev
9
tipka za odpiranje
vrat
nastavitev ure
Prikaz segmentov
7
8
teža
nivoji moči
9
4. Pred Prvo uPorabo
4.1 vklop
Ko pečico prvič priključite, imate možnost
nastavljanja ure. Pečica ima 24-urni prikaz
časa.
1. Pečica se bo oglasila in vse zaslonske
ikone bodo vključene za pol sekunde.
Z gumbom izberite “vklop” ali “izklop”
ure.
2a. Za izklop ure obračajte gumb, dokler ni
na zaslonu prikazano “off” (izklop),
nato pritisnite tipko START. Pečica je
pripravljena na uporabo.
če ste uro izklopili in jo želite vklopiti
nazaj, dvakrat pritisnite tipko
KUHINJSKI ČASOVNIK in glejte
točko 2b.
2b. Za vklop ure obračajte gumb, dokler ni
na zaslonu prikazano “on” (vklop), nato
pritisnite tipko START.
Primer: Za nastavitev časa na 18:45.
1. obračajte gumb za prilagoditev ure.
2. Pritisnite tipko START za potrditev.
3. obračajte gumb za prilagoditev minut.
4. Pritisnite tipko START za potrditev.
Ko je ura nastavljena, bo čas dneva
prikazan na zaslonu.
4_AEG_Slovenian_CS_BASE_AL28UICTO_SAFETYMAY19_Layout 1 24/09/2018 13:52 Page 90
90
www.aeg.com
4.2 stanje pripravljenosti
(varčno delovanje)
Pečica bo samodejno preklopila v stanje
pripravljenosti, če je ne boste uporabljali
5 minut.
Primer: če ura ni bila nastavljena:
Zaslon se bo izklopil.
Za izhod iz stanja pripravljenosti odprite
vratca, pritisnite katero koli tipko ali zavrtite
gumb.
Primer: če je bila ura nastavljena:
Po obdobju 5 minut bo čas prikazan.
4.3 Prilagoditev ure, ko je
nastavljena
uro lahko prilagodite, ko je bil nastavljen čas.
Primer: Za spremembo iz 18.45 v 19.50.
1. dvakrat pritisnite tipko KUHINJSKI
ČASOVNIK.
2. Pritisnite tipko START.
3. obračajte gumb, dokler se ne prikaže
“19”.
4. Pritisnite tipko START.
5. obračajte gumb, dokler se ne prikaže
“50”.
6. Pritisnite tipko START.
4.4 če želite preklicati uro in
nastaviti stanje
pripravljenosti (varčno
delovanje)
1. dvakrat pritisnite tipko KUHINJSKI
ČASOVNIK.
2. obračajte gumb, dokler se ne prikaže
“off”.
3. Pritisnite tipko START za potrditev.
4.5 varnostno zaklepanje
Pečica ima varnostno funkcijo, ki preprečuje
neželeno upravljanje pečice s strani otrok.
Ko je funkcija aktivirana, mikrovalovna
pečica ne bo delovala, dokler funkcija
zaklepanja ni izključena.
vklop in izklop zaklepanja je mogoč samo,
če pečica ne deluje.
Primer: Za vklop zaklepanja.
Pritisnite in zadržite tipko STOP, dokler se
ne vklopi simbol “varnostnega zaklepanja”.
Primer: Za izklop zaklepanja.
Pritisnite in zadržite tipko STOP, dokler se
simbol “varnostnega zaklepanja” ne izklopi.
Ko je varnostno zaklepanje vklopljeno,
so vse tipke onemogočene, razen
tipke STOP.
5. delovanJe
5.1 Kuhanje mikrovalovi
Primer: Pogrevanje juhe 2 minuti in 30
sekund pri 560 W moči.
1. Pritisnite tipko MOČ na desni strani
trikotnika, dokler ni prikazano “560 W”.
2. obračajte gumb za vnos časa.
3. Pritisnite tipko START.
v načinu kuhanja z mikrovalovi lahko
prilagodite nivo moči pečice s
pritiskom tipke neposredno pod
želeno nastavitvijo.
nivo moči lahko nastavite, ko pečica
deluje, tako da pritisnete in zadržite
tipko MOČ, dokler ni prikazana nova
nastavitev nivoja moči. Previsoka moč
mikrovalov ali predolgo kuhanje hrane
lahko le-to preveč segrejejo in
zanetijo požar.
če ste izbrali 800 W, je najdaljši čas
mikrovalov, ki ga lahko izberete,
15 minut.
če pečica deluje v katerem koli
načinu 3 minute ali dlje, bo ventilator
vključen še 2 minuti po koncu
kuhanja. odprite vratca in ventilator
se bo zaustavil, zaprite vratca in
znova se bo zagnal, dokler ne
potečeta 2 minuti (vklj. čas odpiranja
vratc). če pečica deluje manj kot
3 minute, se ventilator ne bo vključil.
Po kuhanju se bo vrtljivi krožnik še
naprej vrtel, dokler se posoda za
kuhanje ne vrne v začetni položaj.
lučka prostora za kuhanje bo ostala
vključena do konca vrtenja ali za 5
sekund (kar je več). Pečica bo
zapiskala ob zaključku. če med tem
postopkom odprete vrata, se vrtenje
zaustavi.
4_AEG_Slovenian_CS_BASE_AL28UICTO_SAFETYMAY19_Layout 1 24/09/2018 13:52 Page 91
SLOVENŠČINA
91
5.2 nivoji moči
Nastavitev
Priporočena uporaba
moči
800 W/
Za hitro kuhanje ali pogrevanje (npr. juh, enolončnic, hrane iz pločevinke, toplih
naJviŠJa
pijač, zelenjave, rib ipd).
560 W
Za daljše kuhanje gostih jedi, kot so npr. pečenke, mesne štruce ipd., pa tudi za
bolj občutljive jedi, kot so sirove omake in biskviti. Pri tej nastavitvi omaka ne bo
prekipela in hrana se bo skuhala enakomerno, ne da bi se pri robovih skuhala
preveč.
400 W
240 W/
odmrZovanJe
80 W
Za goste jedi, ki zahtevajo daljše obdobje konvencionalnega kuhanja, (npr. za
govedino), priporočamo uporabo te nastavitve, saj ohranja mehkost mesa.
Za odmrzovanje uporabite to nastavitev, saj omogoča enakomerno odmrzovanje
jedi. ta nastavitev je primerna tudi za lahno vrenje riža, testenin in cmokov ter
kuhanje jajčne kreme.
Za počasno odmrzovanje, (npr. kremnih tort ali drobnega peciva).
0W
Za počivanje/kuhinjski časovnik.
W = Watt
5.3 Zmanjšana moč
Način kuhanja
mikrovalovi 800 W
Standardni čas
15 minut
5.4 Prilagoditev časa kuhanja
med kuhanjem
čas kuhanja lahko prilagodite tudi med
kuhanjem.
Primer: Za dodajanje 2 minut (120
sekund) s tipko START.
1. Štirikrat pritisnite tipko START.
čas kuhanja se bo povečal za 120
sekund.
5.5 s tipko stop
Pritisnite tipko STOP za vstop v način
prekinitve.
Ponovno pritisnite tipko STOP za preklic
časa kuhanja.
5.6 Kuhinjski časovnik
Za nastavitev kuhinjskega časovnika.
1. Pritisnite tipko KUHINJSKI ČASOVNIK.
2. obračajte gumb za vnos časa.
3. Pritisnite tipko START. časovnik se bo
samodejno zagnal.
Zmanjšana moč
mikrovalovi 560 W
čas lahko podaljšate med
delovanjem časovnika, tako da
obračate gumb ali pritisnete tipko
START. funkcijo časovnika se lahko
uporabi le, če pečica ne deluje.
5.7 Hitri zagon
Kuhati lahko začnete neposredno z
800 W/naJviŠJa za 30 sekund s pritiskom
tipke START.
če želite dodati več časa, pritisnite
tipko START.
5.8 izklop zvoka
Za izklop zvoka.
1. 3-krat pritisnite tipko KUHINJSKI
ČASOVNIK, dokler ni prikazano
“soun”.
2. obračajte gumb, dokler se ne prikaže
“off”.
3. Pritisnite tipko START.
4_AEG_Slovenian_CS_BASE_AL28UICTO_SAFETYMAY19_Layout 1 24/09/2018 13:52 Page 92
92
www.aeg.com
Za vklop zvoka.
1. 3-krat pritisnite tipko KUHINJSKI
ČASOVNIK, dokler ni prikazano “soun”.
2. obračajte gumb, dokler se ne prikaže
“on”.
3. Pritisnite tipko START.
5.9 Premor
Za premor delovanje mikrovalovne pečice.
1. Pritisnite tipko STOP za odpiranje vratc.
2. Pečica bo naredila premor za do 5
minut.
3. Pritisnite START za nadaljevanje
kuhanja.
5.10 Priljubljene
Pečica ima 3 priljubljene recepte.
mehčanje masla
topljenje čokolade
tortica v lončku
Primer: Za mehčanje masla.
1. Pritisnite tipko PRILJUBLJENE 1.
2. obračajte gumb za vnos teže.
3. Pritisnite tipko START.
če deli zaslona predstavljajo vrteč
vzorec, to pomeni, da morate hrano
premešati ali obrniti. Za nadaljevanje
kuhanja pritisnite tipko START.
na koncu časa samodejnega
odmrzovanja se bo program
samodejno zaustavil.
nivojev moči za prednastavljene
priljubljene recepte ni mogoče
spremeniti.
Pripravite lahko 1-4 tortice v lončku.
OPOZORILO! čokolada lahko
postane zelo vroča! če čokolada
potrebuje dalj časa za kuhanje,
dodajte 10 sekund.
Pazite na čokolado, da se ne pregreje
in zgori.
če želite prepisati priljubljene z lastnimi
recepti.
1. Pritisnite tipko MOČ za izbiro moči.
2. obračajte gumb za vnos potrebnega
časa kuhanja.
3. Pritisnite in zadržite tipko
PRILJUBLJENE, ki jo želite nastaviti,
dokler ne zaslišite enkratnega piska in
zagledate zvezdice za priljubljene.
Za ponovno nastavitev priljubljenih nazaj
na tovarniške nastavitve.
1. Pritisnite tipko STOP.
2. Pritisnite in zadržite tipko MOČ 400 W
za 3 sekunde.
Pečica bo ponastavila priljubljene na
tovarniške nastavitve.
5.11 samodejno odmrzovanje
samodejno odmrzovanje deluje tako, da
samodejno ugotovi ustrezen čas za
kuhanje tudi glede na težo hrane.
izberete lahko med 2 menijema za
samodejno odmrzovanje.
1. samodejno odmrzovanje:
meso/ribe/perutnina
2. samodejno odmrzovanje: kruh
Primer: za odmrzovanje 0,2 kg zrezka.
1. izberite meni za samodejno
odmrzovanje tako, da pritisnete tipko
SAMODEJNO ODMRZOVANJE.
2. obračajte gumb za izbiro teže.
3. Pritisnite tipko START.
če deli zaslona predstavljajo vrteč
vzorec, to pomeni, da morate hrano
premešati ali obrniti. Za nadaljevanje
kuhanja pritisnite tipko START. na
koncu časa samodejnega
odmrzovanja se bo program
samodejno zaustavil. med
samodejnim odtajevanjem
prilagoditev časa/moči ni na voljo.
4_AEG_Slovenian_CS_BASE_AL28UICTO_SAFETYMAY19_Layout 1 24/09/2018 13:52 Page 93
SLOVENŠČINA
93
6. tabela Za KuHanJe
6.1 Priljubljene
Priljubljene
mehčanje masla
Teža
0,05-0,25 kg
Gumb
•
topljenje čokolade 0,1-0,2 kg
•
tortica v lončku
•
1-4 lončki
Postopek
vstavite maslo v ustrezno posodico.
dobro premešajte po kuhanju..
razlomite čokolado v manjše kose.
vstavite čokolado v ustrezno posodico.
Pomešajte, ko zazveni signal. dobro
premešajte po kuhanju.
OPOZORILO!: čokolada lahko
postane zelo vroča! če čokolada
potrebuje dalj časa za kuhanje,
dodajte 10 sekund. Pazite na
čokolado, da se ne pregreje in zgori.
napravite torto po receptu. lončke
postavite proti robu vrtljivega
podstavka. Pustite stati 30 sekund po
kuhanju.
6.2 recepti za torte v lončku
Torta v lončku z arašidovim maslom
sestavine za 1 lonček:
2½ žlice (25 g) navadne moke
2 žlici (30 g)
mehkega rjavega
sladkorja
¼ žličke
pecilnega praška
1½ žlice (15 g) rastlinskega olja
¼ žličke
izvlečka vanilje
2 žlici (30 g)
gladkega arašidovega
masla
1
srednje veliko jajce
način:
1. vstavite vse suhe sestavine v lonček,
dobro premešajte z vilico.
2. dodajte rastlinsko olje, izvleček vanilje,
arašidovo maslo in jajce, dobro
premešajte.
3. lonček postavite izven središča
vrtljivega podstavka.
4. skuhajte s
. med kuhanjem bo
torta zrasla iz lončka.
Po kuhanju pustite, da stoji 30 sekund.
Posujte s čokolado.
nasvet: Po želji lahko uporabite tudi
hrustljavo arašidovo maslo.
Limonina torta v lončku
sestavine za 1 lonček:
2½ žlice (25 g) navadne moke
2½ žlice (30 g) mletega sladkorja
¼ žličke
pecilnega praška
1½ žlice (15 g) rastlinskega olja
1 žlička
limonine lupinice
1
srednje veliko jajce
Preliv: 1 žlica limoninega soka, zmešanega z
2 žlicama mletega sladkorja
način:
1. vstavite vse suhe sestavine v lonček,
dobro premešajte z vilico.
2. dodajte rastlinsko olje, izvleček
limonine lupine in jajce, dobro
premešajte.
3. lonček postavite izven središča
vrtljivega podstavka.
4. skuhajte s
. med kuhanjem bo
torta zrasla iz lončka.
5. na vrhu posujte z mešanico limoninega
soka in mletega sladkorja.
6. Po kuhanju zrahljajte torto, preluknjajte
zgornji del z vilico, nato pokapljajte
nekaj kapljic po torti in pustite stati
30 sekund.
4_AEG_Slovenian_CS_BASE_AL28UICTO_SAFETYMAY19_Layout 1 24/09/2018 13:52 Page 94
94
www.aeg.com
Bogata čokoladna tortica v lončku
sestavine za 1 lonček:
2½ žlice (25 g) navadne moke
2 žlici (12 g)
kakava v prahu
2½ žlice (30 g) mletega sladkorja
¼ žličke
pecilnega praška
1½ žlice (15 g) rastlinskega olja
¼ žličke
izvlečka vanilje
1
srednje veliko jajce
način:
1. vstavite vse suhe sestavine v lonček,
dobro premešajte z vilico.
2. dodajte rastlinsko olje, izvleček vanilje
in jajce, dobro premešajte.
3. lonček postavite izven središča
vrtljivega podstavka.
4. skuhajte s
. med kuhanjem bo
torta zrasla iz lončka.
Po kuhanju pustite, da stoji 30 sekund.
okrasite s čokoladnim maslom.
nasvet: če želite, lahko izvleček vanilje
nadomestite s ½ žličke izvlečka
pomaranče.
Malinova tortica v lončku
sestavine za 1 lonček:
2½ žlice (25 g) navadne moke
2½ žlice (30 g) mletega sladkorja
¼ žličke
pecilnega praška
1½ žlice (15 g) rastlinskega olja
½ žličke
izvlečka vanilje
1
srednje veliko jajce
1½ žlice
malinove marmelade
brez semen
način:
1. vstavite vse suhe sestavine v lonček,
dobro premešajte z vilico.
2. dodajte rastlinsko olje, izvleček vanilje
in jajce, dobro premešajte.
3. Z žlico zmešajte v "marmelado" in
razvlecite mešanico.
4. lonček postavite izven središča
vrtljivega podstavka.
5. skuhajte s
. med kuhanjem bo
torta zrasla iz lončka.
Po kuhanju pustite, da stoji 30 sekund.
okrasite z vaniljinim maslom.
4_AEG_Slovenian_CS_BASE_AL28UICTO_SAFETYMAY19_Layout 1 24/09/2018 13:52 Page 95
SLOVENŠČINA
Jabolčni desert v lončku
sestavine za 1 lonček:
2½ žlice (25 g) navadne moke
2 žlici (30 g)
mehkega rjavega
sladkorja
¼ žličke
pecilnega praška
¼ žličke
zmletega cimeta
1½ žlice (15 g) rastlinskega olja
1
srednje veliko jajce
1½ žlice (30 g) čežane
polovica (7 g) strtega albert piškota
način:
1. vstavite vse suhe sestavine (razen
biskvita) v lonček, dobro premešajte z
vilico.
2. dodajte rastlinsko olje in jajce, dobro
premešajte.
3. Z žlico nežno zmešajte v čežano in
razvlecite mešanico.
4. na vrhu posujte s strtimi albert keksi.
5. lonček postavite izven središča
vrtljivega podstavka.
6. skuhajte s
. med kuhanjem bo
torta zrasla iz lončka.
Po kuhanju pustite, da stoji 30 sekund.
Posujte z malce vaniljevega sladoleda.
OPOZORILO! čežana bo vroča.
95
Korenčkova torta v lončku
sestavine za 1 lonček:
2 žlici (20 g)
navadne moke
2½ žlice (30 g) svetlo rjavega sladkorja
¼ žličke
pecilnega praška
¼ žličke
zmletega cimeta
¼ žličke
zmletega muškatnega
oreščka
1 žlica
zmletih mandljev
1½ žlice (15 g) sončničnega olja
lupinica ½ pomaranče
30 g
naribanega korenja
1
srednje veliko jajce
Kremni preliv: 15 g masla, zmehčanega,
40 g sladkorja v prahu, 40 g polnomastnega
smetanovega sira, ½ žlička pomarančnega
soka
način:
1. vstavite vse suhe sestavine v lonček,
dobro premešajte z vilico.
2. dodajte sončnično olje, pomarančno
lupino, naribano korenje in jajce, dobro
premešajte.
3. lonček postavite izven središča
vrtljivega podstavka.
4. skuhajte s
. med kuhanjem bo
torta zrasla iz lončka.
5. Za preliv zmešajte maslo, sladkor v
prahu, smetanov sir in pomarančni sok.
Po kuhanju pustite, da stoji 30 sekund.
Pustite, da se torta ohladi, nato dodajte
zgornjo plast.
4_AEG_Slovenian_CS_BASE_AL28UICTO_SAFETYMAY19_Layout 1 24/09/2018 13:52 Page 96
96
www.aeg.com
6.3 samodejno odmrzovanje
Samodejno
odmrzovanje
meso/ribe/
perutnina
Teža
0,2-0,8 kg
Gumb
x1
Postopek
•
•
(cela riba, ribje
palčke, ribji fileji,
piščančja bedra,
piščančje prsi,
mleto meso, zrezki,
karéji, burgerji,
klobase)
•
•
Hrano položite v posodo in na sredino
vrtljivega podstavka.
Ko mikrovalovna pečica zapiska, jed
obrnite, prerazporedite in ločite. tanke
dele in vroče dele zaščitite s koščki
aluminijeve folije.
Po odmrzovanju zavijte v aluminijevo
folijo za 15-45 min, dokler v celoti ne
odmrzne.
mleto meso: ko mikrovalovna pečica
zapiska, jed obrnite. če je mogoče,
odstranite že odmrznjene dele.
ni primerno za celega piščanca.
Kruh
0,1-1,0 kg
x2
•
•
•
Hrano položite v posodo in na sredino
vrtljivega podstavka.
v primeru večjega kosa (1,0 kg)
položite neposredno na vrtljivi
podstavek.
Ko mikrovalovna pečica zapiska,
obrnite, prerazporedite in odstranite že
odmrznjene rezine.
Po odmrzovanju zavijte v aluminijevo
folijo in pustite počivati 5-15 min, dokler
v celoti ne odmrzne.
vnesite samo težo hrane. ne vključujte tudi teže posode.
Za hrano, ki je težja ali lažja od količin, navedenih na seznamu, uporabite ročno delovanje.
Končna temperatura bo različna in odvisna od začetne temperature.
Zrezki in karéji naj bodo zamrznjeni v enem sloju (ne eden na drugem).
mleto meso naj bo zamrznjeno v čim tanjši obliki.
4_AEG_Slovenian_CS_BASE_AL28UICTO_SAFETYMAY19_Layout 1 24/09/2018 13:52 Page 97
SLOVENŠČINA
97
6.4 Pogrevanje hrane in pijače
Količina
-g/mlmleko,
1 sk
150
voda,
1 sk
150
6 sk
900
1 posoda 1000
Jed na krožniku
400
Nastavitev
mikro
mikro
mikro
mikro
mikro
Moč
raven
800 W
800 W
800 W
800 W
800 W
Čas
-Min1
1-2
10-12
11-13
3-6
Juha/obara
200
mikro
800 W
1-2
Zelenjava
500
mikro
800 W
4-5
meso, 1 rezina 1)
200
mikro
800 W
3-4
ribji file 1)
200
mikro
800 W
2-3
torta, 1 rezina
Hrana za dojenčke,
1 kozarec
150
190
mikro
mikro
400 W
400 W
½
1
topljenje margarine
ali masla 1)
topljenje čokolade
50
mikro
800 W
½
postavite v nizko posodo
preložite v primerno posodo za
mikrovalovne pečice ter po
segrevanju dobro premešajte in
preverite temperaturo
pokrijte
100
mikro
400 W
2-3
občasno premešajte
Hrana/pijača
1)
Metoda
ne pokrivajte
ne pokrivajte
ne pokrivajte
ne pokrivajte
na omako pokapajte malo vode,
pokrijte, na polovici premešajte
pokrijte, premešajte med
pogrevanjem
po potrebi dodajte malo vode,
pokrijte, na polovici premešajte
na tanko prelijte z omako,
pokrijte
pokrijte
ohlajeno
6.5 odmrzovanje
Količina
-g-
Nastavitev
Moč
raven
Čas
-Min-
golaž
500
mikro
240 W
8-12
torta,
1 rezina
sadje
150
mikro
80 W
2-5
250
mikro
240 W
4-5
Hrana
Metoda
na polovici odmrzovanja
premešajte
postavite v nizko posodo
enakomerno razporedite,
na polovici odmrzovanja
obrnite
Čas
počivanja
-min10-30
5
5
4_AEG_Slovenian_CS_BASE_AL28UICTO_SAFETYMAY19_Layout 1 24/09/2018 13:52 Page 98
98
www.aeg.com
6.6 Kuhanje zamrznjene hrane
Hrana
Količina
-g-
Nastavitev
Moč
raven
Čas
-Min-
300
400
mikro
mikro
800 W
800 W
10-12 pokrijte
9-11 pokrijte, premešajte po 6
minutah
ribji file
Jed na
krožniku
Metoda
Čas
počivanja
-min2
2
6.7 Kuhanje
Količina
-g-
Moč
raven
Čas
-Min-
brokoli/grah
500
800 W
9-11
Korenje
500
800 W
10-12
Peče
1000
800 W
19-21
ribji file
200
800 W
3-4
Hrana
Metoda
dodajte 4-5 žlic vode, pokrijte,
na polovici kuhanja premešajte
narežite na obročke, dodajte 45 žlic vode, pokrijte, na polovici
kuhanja premešajte
začinite po okusu, vstavite v
plitvo posodo in obrnite okrog
na polovici kuhanja
začinite po okusu, položite v
plitko posodo za narastke,
pokrijte
Čas
počivanja
-min-
10
2
če pečica deluje v katerem koli načinu 3 minute ali dlje, bo ventilator vključen še 2 minuti po koncu
kuhanja. odprite vratca in pečica se bo zaustavila, zaprite vratca in znova se bo zagnala, dokler ne
potečeta 2 minuti (vklj. čas odpiranja vratc). če pečica deluje manj kot 3 minute, se ventilator ne bo
vključil.
4_AEG_Slovenian_CS_BASE_AL28UICTO_SAFETYMAY19_Layout 1 24/09/2018 13:52 Page 99
SLOVENŠČINA
99
7. naPotKi in nasveti
7.1 Posoda, ki je varna za uporabo v mikrovalovni pečici
Posoda
aluminijeva folija/
posode iz alu-folije
Porcelan in keramika
steklovina, npr.
Pyrex ®
Kovina
Plastika/stiropor npr.
posode za hitro
hrano
vrečke za
zamrzovalnik/
pečenje
Papir - krožniki,
kozarci in kuhinjske
brisače
slamnate in lesene
posode
recikliran papir
in časopis
Varno
3/7
3/7
3
7
3
3
3
3
7
Opombe
manjše koščke aluminijeve folije lahko uporabite za zaščito
hrane pred pregrevanjem. folija naj bo vsaj
2 cm oddaljena od notranjih sten pečice, saj bo povzročila
iskrenje. Posode iz aluminijeve folije niso priporočljive,
razen če tako navaja proizvajalec (pazljivo preberite
navodila).
Porcelan, lončeni izdelki, glazirani glineni izdelki in kostni
porcelan so običajno primerni za uporabo, razen če
vsebujejo kovinske okraske.
Pri uporabi steklovine bodite posebej pazljivi, saj se lahko
pri prehitrem segrevanju razbije ali poči.
uporaba kovinskih posod v mikrovalovni pečici ni
priporočljiva, saj povzročajo iskrenje, kar lahko povzroči
požar.
bodite previdni, saj se nekatere posode pri visokih
temperaturah zvijajo, topijo ali razbarvajo.
morate jih preluknjati in omogočiti uhajanje pare. Preverite,
ali je vrečka primerna za uporabo v mikrovalovni pečici. ne
uporabljajte plastičnih ali kovinskih vrvic, saj se lahko
stopijo ali zaradi iskrenja celo vnamejo.
uporabljajte samo za pogrevanje ali za vpijanje vlage.
bodite previdni, saj predolgo segrevanje lahko povzroči
požar.
Pri segrevanju bodite vedno prisotni, saj pregrevanje lahko
povzroči požar.
lahko vsebuje sledove kovin, kar bo povzročilo iskrenje in
nevarnost požara.
4_AEG_Slovenian_CS_BASE_AL28UICTO_SAFETYMAY19_Layout 1 24/09/2018 13:52 Page 100
100
www.aeg.com
7.2 nasveti za kuhanje z mikrovalovi
Nasveti za kuhanje z mikrovalovi
sestava
Hrana, ki vsebuje veliko maščob ali sladkorja (npr. razni pudingi, potice), se hitro
segreje. bodite previdni, saj predolgo segrevanje lahko povzroči požar.
velikost
Za čim bolj enakomerno kuhanje naj bodo kosi hrane čim bolj enake velikosti.
temperatura Začetna temperatura hrane vpliva na čas, ki je potreben za kuhanje. Hrano, ki
hrana
vsebuje nadev, (npr. krofe z marmelado), prebodite in tako omogočite
sproščanje toplote ali pare.
razporedite
najdebelejše dele hrane, (kot so npr. piščančja bedra), postavite čim bolj na rob
krožnika.
Pokrijte
uporabljajte perforirano folijo za mikrovalovne pečice ali ustrezen pokrov.
Prebodite
Hrano z lupino, kožo ali membrano, (kot je npr. krompir, ribe, piščanec in
klobase), morate pred kuhanjem ali segrevanjem prebosti na več mestih, sicer
lahko nakopičena para povzroči eksplozijo hrane.
POMEMBNO!! jajc, tudi že zakrknjenih ali trdo kuhanih, ne segrevajte z
mikrovalovi, saj lahko eksplodirajo tudi po končanem kuhanju.
mešajte,
če želite, da je hrana enakomerno kuhana, jo morate med kuhanjem mešati,
obračajte in
obračati in prerazporejati. mešajte in prerazporejajte jo vedno od zunanjega
prerazporejajte roba proti središču.
Počivanje
Po kuhanju je potrebno jed nekaj časa pustiti, da toploti omogočite enakomerno
porazdelitev po hrani.
Zaščitite
te dele hrane, (npr. noge in perutnice pri piščancu), lahko zaščitite z manjšimi
koščki folije, ki odbija mikrovalove.
če želite preprečiti opekline, za odstranjevanje živil iz pečice uporabite temu namenjena držala ali pa
rokavice. Posode, vrečke s pokovko, vrečke za kuhanje v mikrovalovnih pečicah ipd. vedno odpirajte
tako, da so obrnjene proč od obraza in rok, ter se tako izognite opeklinam.
Pri odpiranju vrat pečice bodite vedno obrnjeni proč in se tako izognite možnosti opeklin zaradi pare in
vročine. nadevano pečeno hrano po segrevanju narežite, da sprostite paro in se izognete opeklinam.
4_AEG_Slovenian_CS_BASE_AL28UICTO_SAFETYMAY19_Layout 1 24/09/2018 13:52 Page 101
SLOVENŠČINA
101
8. KaJ storiti, če
Težava
mikrovalovna pečica ne
deluje pravilno?
način mikrovalov ne
deluje?
vrtljivi podstavek se ne
vrti?
mikrovalovna pečica se
noče izklopiti?
notranja osvetlitev ne
deluje?
Hrana se segreva dlje
časa, kot se je včasih?
ali se vrata ne bodo
odprla zaradi izpada
energije?
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Preverite, ali . . .
varovalke v škatli z varovalkami delujejo.
Je morda prišlo do izpada toka.
če varovalke še naprej pregorevajo, se obrnite na usposobljenega
električarja.
so vrata dobro zaprta.
so tesnila vrat in njihove naležne površine čiste.
tipka START je bila pritisnjena.
Je nosilec vrtljivega podstavka pravilno postavljen na pogon.
Posoda v pečici ne sega preko roba vrtljivega podstavka.
Hrana ne sega preko roba vrtljivega podstavka in preprečuje
njegovo vrtenje.
ni pod vrtljivim podstavkom morda kakšen tujek.
Prekinite stik aparata z varovalkami.
Pokličite pooblaščenega serviserja electroluX.
Pokličite vašega pooblaščenega serviserja electroluX.
notranjo lučko lahko zamenja samo usposobljen pooblaščen
serviser electroluX.
nastavite daljši čas kuhanja (dvojna količina = skoraj dvojni
potreben čas), oz.
če je hrana hladnejša kot običajno, med segrevanjem občasno
obrnite hrano, oz.
nastavite višjo moč.
Pazljivo odprite vrata tako, da navzven potegnete spodnji desni
rob stekla vrat.
4_AEG_Slovenian_CS_BASE_AL28UICTO_SAFETYMAY19_Layout 1 24/09/2018 13:52 Page 102
102
www.aeg.com
9. sPecifiKaciJe
napetost (ac - izmenični tok)
220-240 v, 50 Hz, enofazna
spletno distribucijo varovalke/stikalo
Poraba energije:
mikrovalovi
izhodna moč:
mikrovalovi
frekvenca mikrovalov
Zunanje dimenzije:
mbb1756se
dimenzije odprtine
najmanj 10 a
1.25 kW
800 W (iec 60705)
2450 mHz 1) (skupina 2 / razred b)
595 mm (Š) x 371 mm (v) x 312 mm (g)
285 mm (Š) x 202 mm (v) x 298 mm (g) 2)
Kapaciteta pečice
17 litrov 2)
vrtljivi podstavek
ø 272 mm, steklo
teža
pribl. 16 kg
1)
2)
izdelek izpolnjuje zahteve evropskega standarda en55011.
skladno s tem standardom je izdelek razvrščen kot naprava skupine 2 razreda b.
skupina 2 pomeni, da naprava namenoma ustvarja radiofrekvenčno energijo v obliki
elektromagnetnega sevanja, ki ga uporablja za toplotno obdelavo hrane.
razred b pomeni, da je naprava primerna za uporabo v domačih gospodinjstvih.
notranjo kapaciteto je mogoče izračunati z merjenjem največje širine, globine in višine.
dejanska kapaciteta, namenjena hrani, je manjša.
10. oKolJsKe informaciJe
reciklirajte materiale, ki jih označuje
simbol
. embalažo odložite v ustrezne
zabojnike za reciklažo.
Pomagajte zaščititi okolje in zdravje ljudi
ter reciklirati odpadke električnih in
elektronskih naprav.
naprav, označenih s simbolom
, ne
odstranjujte z gospodinjskimi odpadki.
izdelek vrnite na krajevno zbirališče za
recikliranje ali se obrnite na občinski urad.
5_AEG_Serbian_CS_BASE_AL28UICTO_SAFETYMAY19_Layout 1 24/09/2018 13:58 Page 103
Српски
103
sadRžaj
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
VažNa uPutstVa o bezbedNosti ........................................................................104
iNstalaCija ..................................................................................................................108
PRegled uReđaja .....................................................................................................112
PRe PRVe uPotRebe .................................................................................................113
RuKoVaNje...................................................................................................................114
tabele za KuVaNje ..................................................................................................117
saVeti i NazNaKe........................................................................................................123
Šta učiNiti aKo ...........................................................................................................125
sPeCifiKaCije ..............................................................................................................126
iNfoRmaCije o zaŠtiti oKoliNe............................................................................126
МИ МИСЛИМО НА ВАС
Hvala Vam što ste odabrali ovaj aeg proizvod. Napravili smo ga tako da Vam tokom
mnogo godina pruži besprekorne performanse, uz inovativnu tehnologiju koja
pojednostavljuje život - funkcije koje nećete naći na običnim uređajima. molimo Vas da
odvojite nekoliko minuta i pročitate uputstvo da biste dobili najbolje rezultate.
Посетите наш веб сајт на адреси:
Обезбедите савете у вези са коришћењем, брошуре, решења за проблеме,
информације о сервисирању:
www.aeg.com
Региструјте свој производ ради боље услуге:
www.registeraeg.com
Купите додатни прибор, потрошни материјал и оригиналне резервне делове
за свој уређај:
www.aeg.com/shop
БРИГА О КОРИСНИКУ И СЕРВИСИРАЊЕ
Препоручујемо вам да користите оригиналне резервне делове.
Приликом обраћања сервисној служби, проверите да ли поседујете следеће податке.
Информације се могу наћи на плочици са техничким карактеристикама. Модел, број
производа (PNC), серијски број.
Упозорење/опрез - упутства о безбедности
Опште информације и савети
Информације о заштити животне средине
Подложне су променама без претходне најаве.
5_AEG_Serbian_CS_BASE_AL28UICTO_SAFETYMAY19_Layout 1 24/09/2018 13:58 Page 104
104
1.
www.aeg.com
VažNa uPutstVa o bezbedNosti
ovaj uređaj mogu koristiti deca koja su napunila najmanje
8 godina i osobe sa smanjenim fizičkim, čulnim ili
mentalnim sposobnostima, kao i osobe koje nemaju
dovoljno iskustva i znanja ukoliko su pod nadzorom ili su
dobili uputstva koja se odnose na upotrebu ovog uređaja
na bezbedan način i razumeju povezane opasnosti. deca
se moraju nadgledati da biste bili sigurni da se ne igraju
uređajem. čišćenje i korisničko održavanje ne smeju
obavljati deca koja nisu napunila najmanje 8 godina i koja
nisu pod nadzorom.
ovaj uređaj nije namenjen za korišćenje na visinama
preko 2000 m.
VAŽNO! VažNa uPutstVa o bezbedNosti:
PažljiVo PRočitajte i sačuVajte za
slučaju PotRebe.
UPOZORENJE!
ako su vrata ili pečati vrata oštećeni, ne sme se
rukovati rernom dok se ne opravi od strane
kompetentne osobe.
UPOZORENJE!
opasno je za bilo koga ko nije kompetentna osoba
da izvrši uslugu ili opravi uređaj koji uključuje
uklanjanje poklopca koji daje zaštitu od izlaganja
energiji mikrotalasne pećnice.
UPOZORENJE!
tečnosti i ostala hrana ne smeju se zagrevati u
zatvorenim posudama, pošto mogu lako da
eksplodiraju.
ovaj aparat je namenjen za upotrebu u domaćinstvima i
za slične primene, na primer: u kuhinjama za zaposlene u
5_AEG_Serbian_CS_BASE_AL28UICTO_SAFETYMAY19_Layout 1 24/09/2018 13:58 Page 105
Српски
105
prodavnicama, kancelarijama i drugim radnim
okruženjima; u kućama na farmama; za upotrebu od
strane klijenata u hotelima, motelima i drugim
rezidencijalnim objektima; u uslužnim objektima koji nude
prenoćište sa doručkom.
Koristite samo posude i pribor koji su predviđeni za
mikrotalasne.
Метални контејнери за храну и пиће нису допуштени у
току кувања путем микроталасне пећнице.
Nemojte ostavljati pećnicu bez nadzora kada koristite
plastične, papirne ili druge zapaljive posude za hranu za
jednokratnu upotrebu.
mikrotalasna rerna je namenjena za zagrevanje hrane i
pića. sušenje hrane ili odeće i zagrevanje grejnih
jastučića, papuča, sunđera, mokrih krpa i sličnih predmeta
može da izazove rizik od povrede, zapaljenja ili požara.
ako se pri zagrevanju hrane pojavi dim, Nemojte
otVaRati VRata. isključite pećnicu, izvadite utikač iz
utičnice i sačekajte dok hrana ne prestane da se puši.
otvaranje vrata dok se hrana puši može izazvati požar.
zagrevanje napitaka u mikrotalasnoj može dovesti do
odloženog eruptivnog ključanja, te je potrebno voditi
računa prilikom rukovanja posudom.
sadržaji flašica za hranjenje i tegli hrana za bebe treba
da se promešaju ili protresu a temperatura da se proveri
pre konzumacije, kako bi se izbegle opekotine.
Nemojte kuvati jaja u ljusci, niti podgrevati cela tvrdo
kuvana jaja u mikrotalasnoj pećnici, jer mogu eksplodirati
čak i nakon što se priprema u mikrotalasnoj završi.
5_AEG_Serbian_CS_BASE_AL28UICTO_SAFETYMAY19_Layout 1 24/09/2018 13:58 Page 106
106
www.aeg.com
1.1 Nega i čišćenje
Vrata:
da biste uklonili sve tragove prljavštine, redovno čistite
obe strane vrata, zaptivke vrata i zaptivne površine
mekom, vlažnom krpom. Nemojte koristiti gruba
abrazivna sredstva za čišćenje niti metalne strugače da
biste očistili staklo na vratima, jer oni mogu izgrebati
površinu, što može dovesti do pucanja stakla.
unutrašnji deo pećnice:
Pri čišćenju obrišite sve što je poprskano ili prosuto
mekom vlažnom krpom ili sunđerom nakon svake
upotrebe pećnice dok je još uvek topla. za tvrđe mrlje
koristite blagu sapunicu i obrišite nekoliko puta vlažnom
krpom dok se ne uklone svi ostaci. Nemojte skidati filter
magnetrona. Vodite računa da blaga sapunica ili voda ne
prodru u male otvore na zidovima, što može izazvati
oštećenja pećnice. Nemojte prskati sredstava za čišćenje
po unutrašnjosti pećnice. očistite filter magnetrona,
unutrašnjost pećnice, rotirajući tanjir i nosač tanjira nakon
upotrebe. oni moraju biti suvi i bez masnoće na sebi.
Nakupljena masnoća se može pregrejati i dimiti, ili zahvatiti
požar.
spoljašnji deo pećnice:
spoljašnji deo pećnice može se lako očistiti blagom
sapunicom i vodom. Vodite računa da se sapunica obriše
mokrom krpom i spoljašnjost posuši mekim ubrusom.
Kontrolna tabla:
otvorite vrata pre čišćenja da biste deaktivirali kontrolnu
tablu. morate biti pažljivi prilikom čišćenja kontrolne table.
Koristeći krpu natopljenu samo vodom nežno obrišite
tablu dok ne bude čista. izbegavajte upotrebu preteranih
količina vode. Nemojte koristiti nikakve hemikalije niti
abrazivne čistače.
5_AEG_Serbian_CS_BASE_AL28UICTO_SAFETYMAY19_Layout 1 24/09/2018 13:58 Page 107
Српски
107
Rotirajući tanjir i nosač tanjira:
izvadite rotirajući tanjir i nosač tanjira iz pećnice. operite
ih vodom sa blagom sapunicom. Posušite mekom krpom.
i Rotirajući tanjir i nosač tanjira mogu se prati u mašini za
suđe.
VAŽNO!
čistite pećnicu u redovnim intervalima i uklonite sve
ostatke hrane. ako ne održavate pećnicu u čistom
stanju, to može dovesti do propadanja površine, što
može negativno uticati na vek trajanja uređaja i
možda dovesti i do opasne situacije.
Треба водити рачуна да се не загуби окретница
када се уклањају контејнери са уређаја.
VAŽNO!
Paročistač se ne sme koristiti.
Rerna mikrotalasne pećnice treba da se koristi kao
ugrađena.
uređaj i njegovi dostupni delovi postaju vreli tokom
upotrebe.
UPOZORENJE!
držite decu na udaljenosti od vrata da biste sprečili
da se opeku.
VAŽNO!
Nemojte koristiti komercijalne čistače za pećnice,
paročistače, abrazivna, gruba sredstava za
čišćenje, ništa što sadrži natrijum hidroksid niti žice
za ribanje na bilo kom delu vaše mikrotalasne
pećnice.
5_AEG_Serbian_CS_BASE_AL28UICTO_SAFETYMAY19_Layout 1 24/09/2018 13:58 Page 108
108
www.aeg.com
2. iNstalaCija
,
ϰϵϱͬϱϵϱ
DŝŶ͘
ϴϱϬ
mikrotalasna se može namestiti u položaj
a, b, C or d:
A
B
C
E
Položaj
D
D
a
b+C
d
Tradicionalna pećnica
2.1 bezbedna upotreba uređaja
ako uklapate mikrotalasnu u položaj b ili
C:
• ormarić mora da budu najmanje
500 mm (e) iznad radnog stola i ne
sme biti postavljen direktno iznad ploče.
• ovaj uređaj je testiran i odobren
zaupotrebu u blizini isključivo kućnih
gasnih, električnih i indukcionih ploča
za kuvanje.
Veličina udubljenja
Š
D
V
562 x 550 x 360
562 x 300 x 350
562 x 300 x 360
562 x 500 x 350
562 x 500 x 360
mere u (mm)
• mora se ostaviti dovoljno prostora
između ploče za kuvanje i mikrotalasne
da bi se sprečilo pregrevanje
mikrotalasne pećnice, okolnog ormarića
i dodataka.
• Nemojte koristiti ploču za kuvanje bez
šerpi kada mikrotalasna pećnica radi.
• mora se voditi računa kada se rukuje
mikrotalasnom pećnicom dok je ploča
za kuvanje uključena.
5_AEG_Serbian_CS_BASE_AL28UICTO_SAFETYMAY19_Layout 1 24/09/2018 13:58 Page 109
Српски
2.2 instaliranje uređaja
2.5 mm
4 mm
4 mm
2.5 mm
109
1. uklonite čitavo pakovanje i pažljivo
proverite da li ima znakova oštećenja.
2. ova pećnica je konstruisana tako da se
standardno uklopi u kuhinjski deo visine
350 mm. Kada se postavlja u kuhinjski
deo visok 360 mm:- odvrnite i uklonite 4
nogice sa dna pećnice. Rotirajte nogare
90 stepeni i ponovo podesite tako da
duga strana bude ispred rerne.
3. Podesite fiksirajuću kuku na desnu
stranu kuhinjskog kredenca koristeći
dostavljeno uputstvo za upotrebu.
4. Polako i bez primene sile montirajte
uređaj na kuhinjski ormarići. uređaj bi
trebalo da se podigne na kuke za
učvršćivanje a zatim da se spusti u svoj
položaj. fiksirajte rernu na levoj strani
koristeći dva dostavljena šrafa.
5. uverite se da je uređaj stabilan i da nije
nagnut. Pobrinite se da se održi razmak
od 2.5 mm između vrata ormarića/
kuhinjskog dela iznad vrha okvira
(pogledajte dijagram).
5_AEG_Serbian_CS_BASE_AL28UICTO_SAFETYMAY19_Layout 1 24/09/2018 13:58 Page 110
110
www.aeg.com
2.3 Priključivanje uređaja na
električno napajanje
(a)
• električna utičnica mora biti lako
dostupna, tako da se uređaj može
jednostavno isključiti u slučaju
opasnosti. ili mora postojati mogućnost
da se pećnica izoluje od napajanje
ugradnjom prekidača u fiksne
instalacije u skladu sa pravilima mreže.
• električni napojni kabl može zameniti
samo električar.
• ako je dovodni kabl oštećen mora da
ga zameni proizvođač, njegov servisni
predstavnik ili slično kvalifikovana
osoba kako bi se izbegla opasnost.
• utičnica ne sme biti smeštena iza
ormarića.
• Najbolji položaj je iznad ormarića,
pogledajte (a).
• Priključite uređaj na monofaznu
naizmeničnu struju 220-240 V/50 Hz
preko pravilno instalirane uzemljene
utičnice. utičnica mora imati osigurač
od 10 a.
• Pre instalacije, zavežite komad kanapa
za napojni kabl pećnice da biste ga
lakše provukli kroz otvor i olakšali
priključak na poziciju (a) kada se
uređaj priključuje.
• Kada ubacujete uređaj u ormarić sa
visokom stranama, Nemojte zgnječiti
električni napojni kabl.
• Ne uranjajte električni kabl niti utikač u
vodu ili neku drugu tečnost.
• Ne dozvolite da električni kabl prelazi
preko vrelih ili oštrih ivica, kao što su
ventilacione oblasti sa vrelim
vazduhom na gornjem zadnjem delu
pećnice.
5_AEG_Serbian_CS_BASE_AL28UICTO_SAFETYMAY19_Layout 1 24/09/2018 13:58 Page 111
Српски
111
2.4 dodatni savet
Nemojte koristiti mikrotalasnu pećnicu da
biste zagrejali ulje za prženje u ulju.
temperatura se ne može kontrolisati i ulje
se može zapaliti. da biste pravili kokice,
koristite samo posebne mikrotalasne
pećnice za pravljenje kokica.
osobe sa PejsmejKeRom treba da se
posavetuju sa svojim doktorom ili
proizvođačem pejsmejkera o merama
predostrožnosti koje se odnose na
mikrotalasne pećnice.
Nikada ne sipajte i ne umećite predmete u
otvore brave na vratima ili ventilacione
otvore. u slučaju prosipanja, odmah
isključite i izvucite iz napajanja rernu i
pozovite ovlašćenog eleCtRoluX
servisnog agenta.
Nikada ne modifikujte pećnicu ni na koji
način.
Koristite samo rotirajući tanjir i nosač
tanjira koji su konstruisani za ovu pećnicu.
Nemojte uključivati pećnicu bez rotacione
ploče.
da biste sprečili pucanje rotacione ploče:
• Pre čišćenja rotacione ploče vodom,
ostavite je da se ohladi.
• Ne stavljajte vrelu hranu niti vrelo
posuđe na hladnu rotirajući tanjir.
• Ne stavljajte hladnu hranu niti hladno
posuđe na vrelu rotirajući tanjir.
Ni proizvođač ni dobavljač ne mogu
prihvatiti odgovornost za štete na pećnici ili
fizičke povrede koje nastanu zbog
nepoštovanja tačnog postupka električnog
priključivanja. Povremeno se na zidovima
pećnice ili oko zaptivki vrata i zaptivnih
površina mogu formirati vodena para ili
kapljice. to je uobičajena pojava i ne znači
da mikrotalasna pećnica propušta ili da je
neispravna.
5_AEG_Serbian_CS_BASE_AL28UICTO_SAFETYMAY19_Layout 1 24/09/2018 13:58 Page 112
112
www.aeg.com
3. PRegled uReđaja
3.1 mikrotalasna pećnica
1
2
3
1
2
3
4
5
6
7
Prednji ram
svetlo rerne
Kontrolna tabla
dugma za otvaranje vrata
filter magnetrona
udubljenje pećnice
zaptivke vrata i zaptivne
površine
4
7
6
5
3.2 dodaci
1
2
uverite se da li su isporučeni sledeći
dodaci:
1 Rotirajući tanjir
2 Nosač tanjira
• Postavite podršku za rotirajući tanjir u
zatvorenom pakovanju na podu
šupljine.
• zatim postavite rotirajući tanjir na nosač
tanjir.
• da biste izbegli oštećenje rotirajući
tanjir, pobrinite se da podižete posude
bez dodirivanja ivice rotacione ploče
kada ih vadite iz pećnice.
Kada naručite dodatke, molimo vas
da napomenete dve stavke: ime dela i
ime modela vašem prodavcu ili
ovlašćenom eleCtRoluX
servisnom agentu.
5_AEG_Serbian_CS_BASE_AL28UICTO_SAFETYMAY19_Layout 1 24/09/2018 13:58 Page 113
Српски
113
3.3 Kontrolna tabla
1
indikatori digitalnog prikaza:
omiljeni
1
Kuhinjski tajmer
2
Nivoi snage
dugmadi
3
omiljena dugmad
4
dugme za
automatsko
odmrzavanje
2
3
automatsko
odmrzavanje
5
dugme za
kuhinjski tajmer
4
mikrotalasna
6
okruglo dugme za
tajmer/težina
zaustavi/otkaži
7
zaključavanje zarad
bezbednosti dece
Početak/Potvrdi/
dugme za brzo
pokretanje
8
dugme za
zaustavljanje
9
dugma za otvaranje
vrata
5
6
Podesite sat
Prikaz segmenata
7
8
težina
Nivoi snage
9
4. PRe PRVe uPotRebe
4.1 uključivanje
Kada se rerna po prvi put uključi imate
opciju podešavanja sata. Rerna ima 24hr
sat.
1. Rerna će se čuti i sve ikone prikaza će
se uključiti na pola sekunde.
Koristite dugme da biste izabrali da sat
bude ‘uključen’ ili ‘isključen’.
2a. da biste isključili sat, okrenite dugme
dok prikaz na pokaže ‘isključeno’, zatim
pritisnite dugme POKRENI. Rerna je
spremna za korišćenje.
ako ste isključili sat i želite da ga
ponovo uključite, dva puta pritisnite
dugme KUHINJSKI TAJMER i sledite
2b.
2b. da biste uključili sat, okrenite dugme
dok prikaz ne pokaže ‘uključeno’, zatim
pritisnite dugme POKRENI.
Primer: da podesite sat na 18:45.
1. Rotirajte dugme da biste prilagodili sat.
2. Pritisnite dugme POKRENI da biste
potvrdili.
3. Rotirajte dugme da biste prilagodili
minute.
4. Pritisnite dugme POKRENI da biste
potvrdili.
5_AEG_Serbian_CS_BASE_AL28UICTO_SAFETYMAY19_Layout 1 24/09/2018 13:58 Page 114
114
www.aeg.com
Kada je sat podešen vreme dana će
se pokazati na prikazu.
4.2 Pripravnost (Režim
ekonomičnosti)
Rerna će automatski ući u režim
pripravnosti ako se ne koristi u periodu od
5 minuta.
Primer: ako sat nije podešen:
Prikaz će se isključiti.
da biste izašli iz režima pripravnosti, pritisnite bilo koje dugme ili rotirajte dugme.
Primer: ako je sat podešen:
Nakon perioda od 5 minuta, vreme će se
prikazati.
4.3 Prilagođavanje sata kada je
podešen
možete da prilagodite sat nakon što je
vreme podešeno.
Primer: da biste promenili sa 18.45 na
19.50.
1. dva puta pritisnite dugme KUHINJSKI
TAJMER.
2. Pritisnite dugme POKRENI.
3. Rotirajte dugme dok se ‘19’ ne prikaže.
4. Pritisnite dugme POKRENI.
5. Rotirajte dugme dok se ‘50’ ne prikaže.
6. Pritisnite dugme POKRENI.
4.4 da biste otkazali sat i
podesili pripravnost (Režim
ekonomičnosti)
1. dva puta pritisnite dugme KUHINJSKI
TAJMER.
2. Rotirajte dugme dok se ‘off’ ne prikaže.
3. Pritisnite dugme POKRENI da biste
potvrdili.
4.5 zaključavanje zarad
bezbednosti dece
Rerna ima funkciju bezbednosti koja
sprečava slučajno pokretanje rerne od
strane deteta. Kada je zaključavanje
podešeno, nijedan deo mikrotalasne
pećnice neće raditi dok se funkcija
zaključavanja ne isključi. zaključavanje ili
otključavanje je samo moguće kada rerna
ne radi.
Primer: da biste prebacili na zaključano.
Pritisnite i držite dugme ZAUSTAVI dok se
simbol ‘zaključavanje za decu’ ne uključi.
Primer: da biste prebacili na otključano.
Pritisnite i držite dugme ZAUSTAVI dok se
simbol ‘zaključavanje za decu’ ne prebaci
na isključeno.
Kada je zaključavanje za decu
uključeno, sva dugmad su prikazana
osim dugmeta ZAUSTAVI.
5. RuKoVaNje
5.1 Kuvanje u mikrotalasnoj
Primer: da bi se podgrejala supa u trajanju
od 2 minuta 30 sekundi na 560 W
mikrotalasne energije.
1. Pritisnite dugme za SNAGU
ZAGREVANJA na desnoj strani trougla
dok se ‘560 W’ ne prikaže.
2. Rotirajte dugme da biste uneli vreme.
3. Pritisnite dugme POKRENI.
iu režimu mikrotalasnog kuvanja,
možete da prilagodite nivo snage
rerne pritiskajući dugme direktno
ispod neophodnog podešavanja.
možete da podesite nivo snage kada
rerna radi pritiskajući i držeći
obavezno dugme za SNAGU
ZAGREVANJA dok novo
podešavanje snage ne bude
osvetljeno na prikazu. Previsoka
jačina struje i predugo vreme
pripreme mogu pregrejati hranu i
izazvati požar.
ako je 800 W izabrano onda je
maksimalno vreme mikrotalasne
pećnice koje može da se unese
15 minuta.
ako rerna radi u bilo kojem režimu
3 minuta ili duže, ventilator će ostati
uključen na 2 minuta nakon što se
kuvanje okonča. otvorite vrata i
zaustaviće se, zatvorite vrata i
ponovo će se pokrenuti dok se
2 minuta ne okončaju (uključujući
vreme otvaranja vrata). ako rerna radi
manje od 3 minuta ventilator se neće
uključiti.
5_AEG_Serbian_CS_BASE_AL28UICTO_SAFETYMAY19_Layout 1 24/09/2018 13:58 Page 115
Српски
Nakon kuvanja pokretni sto će
nastaviti da se rotira dok se činija za
kuvanje ne vrati na svoju prvobitnu
početnu poziciju. svetlo unutrašnjosti
će ostati upaljeno do završetka
115
rotacije, ili na 5 sekundi (štagod traje
duže). Rerna će se čuti kada se
završi. ako su vrata otvorena u toku
ovog procesa, rotacija će se
zaustaviti.
5.2 Nivoi snage
Podešavanje
Preporučena upotreba
snage
800 W/jaKo Koristi se za brzo kuvanje ili zagrevanje, (npr. supe, dinstanih jela, konzervirane
hrane, toplih napitaka, povrća, ribe itd).
560 W
Koristi se za duže kuvanje guste hrane, kao što su pečeni but, vekna od mesa i
glazirani obroci, takođe z osetljiva jela, kao što su sos od sira i vrlo meki kolači.
Na ovom nivou snage sos se neće prekuvati i hrana će se ravnomerno kuvati
bez prekuvavanja sa strane.
400 W
za gustu hranu za koju je potrebno dugo vreme pripreme kada se kuva na
tradicionalan način, (npr. jela od govedine), savetuje se korišćenje ovog
podešavanja da biste osigurali da meso bude mekano.
240 W/odmR za odmrzavanje odaberite ovaj nivo snage da biste osigurali da se jela
zaVaNje
ravnomerno odmrznu. ova vradnost snage je idealna za lagano ključanje pirinča,
testenina, knedli i kuvanje pudinga od jaja.
80 W
za blago odmrzavanje, (npr. kremastih kolača ili peciva).
0W
za stajanje/kuhinjski tajmer.
W = Vat
5.3 smanjena jačina energije
Način kuvanja
mikrotalasna 800 W
Standardno vreme
15 minuta
5.4 Prilagođavanje vremena
kuvanja u toku kuvanja
možete da prilagodite vreme kuvanja u toku
kuvanja.
Primer: da biste dodali 2 minuta
(120 sekundi) koristeći dugme POKRENI.
1. četiri puta pritisnite dugme POKRENI.
Vreme kuvanja će se povećati za 120
sekundi.
5.5 Korišćenje dugmeta za
zaustavljanje
jednom pritisnite dugme ZAUSTAVI da
biste ušli u režim Pauze.
Pritisnite ponovo dugme ZAUSTAVI da
biste otkazali vreme kuvanja.
Smanjena jačina energije
mikrotalasna 560 W
5.6 Kuhinjski tajmer
da biste podesili kuhinjski tajmer.
1. Pritisnite dugme KUHINJSKI TAJMER.
2. Rotirajte dugme da biste uneli vreme.
3. Pritisnite dugme POKRENI. tajmer će
se automatski pokrenuti.
Vreme može da se poveća kada
tajmer rati rotirajući dugme ili
pritiskajući dugme POKRENI.
funkcija tajmera može da se koristi
samo kada rerna ne radi.
5.7 brzo pokretanje
možete odmah da započnete kuvanje na
800 W/VisoKo na 30 sekundi pritiskajući
dugme POKRENI.
5_AEG_Serbian_CS_BASE_AL28UICTO_SAFETYMAY19_Layout 1 24/09/2018 13:58 Page 116
116
www.aeg.com
da biste dodali više vremena pritisnite
dugme POKRENI.
5.8 utišano
da biste isključili zvuk.
1. Pritisnite dugme KUHINJSKI TAJMER
3 puta dok se ‘soun’ (zvuk) ne prikaže.
2. Rotirajte dugme dok se ‘off’ ne
prikaže.
3. Pritisnite dugme POKRENI.
da biste uključili zvuk.
1. Pritisnite dugme KUHINJSKI TAJMER
3 puta dok se ‘soun’ (zvuk) ne prikaže.
2. Rotirajte dugme dok se ‘on’ ne prikaže.
3. Pritisnite dugme POKRENI.
5.9 Pauza
da biste pauzirali dok mikrotalasna
pećnica radi.
1. Pritisnite dugme ZAUSTAVI ili otvorite
vrata.
2. Rerna će pauzirati do 5 minuta.
3. Pritisnite POKRENI da biste nastavili da
kuvate.
5.10 omiljeni
Rerna ima 3 omiljena recepta.
omekšati puter
otopiti čokoladu
Kolač u šolji
Primer: za omekšavanje putera.
1. jednom pritisnite dugme OMILJENO 1.
2. Rotirajte dugme da biste ušli u težinu.
3. Pritisnite dugme POKRENI.
ako segmenti prikaza pokazuju šemu
rotacije ovo ukazuje na to da hrana
treba da se promeša ili okrene. da
biste nastavili da kuvate, pritisnite
dugme POKRENI. Na kraju
automatskog vremena odmrzavanja,
program će automatski stati.
Nivoi snage za unapred podešene
omiljeno recepte ne može da se
prilagodi.
1-4 kolača u šolji mogu da se
kuvaju.
UPOZORENJE! čokolada može
postati jako vruća! ako čokolada
treba da se duže kuva dodajte
10 sekundi.
Pazite na čokoladu jer može da se
pregreje i zagori.
da biste pregazili omiljeno za svoje
recepte.
1. Pritisnite dugme za SNAGU
ZAGREVANJA da biste izabrali snagu.
2. Rotirajte dugme da biste ušli u željeno
vreme kuvanja.
3. Pritisnite i držite dugme OMILJENO
koje želite da podesite dok ne čujete
zvučni signal i dok se zvezdica za
omiljeno na prikaže.
da biste ponovo podesili omiljeno na
fabričko podešavanje.
1. Pritisnite dugme ZAUSTAVI.
2. Pritisnite i držite SNAGU
ZAGREVANJA 400 W na 3 sekunde.
Rerna će resetovati omiljeno na
fabrička podešavanja.
5.11 automatsko odmrzavanje
automatsko odmrzavanje automatski radi
da bi ispravilo režim kuvanja i vreme
kuvanja bazirano na težini hrane.
možete da izaberete od 2 menija za
automatsko odmrzavanje.
1. automatsko odmrzavanje:
meso/Riba/divljač
2. automatsko odmrzavanje: Hleb
Primer: da biste odmrzli 0,2 kg šnicle.
1. izaberite meni za automatsko
odmrzavanje jednom pritiskajući dugme
AUTOMATSKO ODMRZAVANJE.
2. Rotirajte dugme da biste izabrali težinu.
3. Pritisnite dugme POKRENI.
ako segmenti prikaza pokazuju šemu
rotacije ovo ukazuje na to da hrana
treba da se promeša ili okrene.
da biste nastavili da kuvate, pritisnite
dugme POKRENI. Na kraju
automatskog vremena odmrzavanja,
program će automatski stati.
Prilagođavanje vremena/napajanja
nije dostupno u automatsko
odleđivanju.
5_AEG_Serbian_CS_BASE_AL28UICTO_SAFETYMAY19_Layout 1 24/09/2018 13:58 Page 117
Српски
117
6. tabele za KuVaNje
6.1 omiljeni
Omiljeni
omekšati puter
Težina
0,05-0,25 kg
Dugme
otopiti čokoladu
0,1-0,2 kg
•
Kolač u šolji
1-4 šolje
•
•
Postupak
stavite puter u pireks činiju.
dobro promešajte nakon kuvanja.
izlomite čokoladu u male delove.
stavite čokoladu u pireks činiju.
mešajte kada se čuje zvučni signal.
dobro promešajte nakon kuvanja.
UPOZORENJE!: čokolada može
postati jako vruća! ako čokolada
treba da se duže kuva dodajte
10 sekundi. Pazite na čokoladu jer
može da se pregreje i zagori.
Napravite kolač po receptu. stavite
šolju na kraj pokretnog dela. stanite na
30 sekundi nakon kuvanja.
6.2 Recepti za kolač u šolji
Kolač u šolji od putera od kikirikija
sastojci za 1 šolju:
2½ kašike (25 g)
2 kašike (30 g)
¼ kašičica
1½ kašike (15 g)
¼ kašičica
2 kašike (30 g)
1
običnog brašna
mekog braon šećera
praška za pečenje
ulja
ekstrakta od vanile
putera od kikirikija
jaje srednje veličine
metoda:
1. stavite sve suve sastojke u šolju, dobro
pomešajte sa viljuškom.
2. dodajte ulje, ekstrakt od vanile, puter
od kikirikija i jaje, dobro promešajte.
3. stavite šolju van centra pokretnog dela.
4. Kuvajte koristeći
. Kolač će se
podići iz šolje u toku kuvanja.
Nakon kuvanja, stanite na 30 sekundi.
Na vrh stavite istopljenu čokoladu.
savet: ako više volite koristite puter od
komadića kikirikija.
Kolač u šolji od limuna
sastojci za 1 šolju:
2½ kašike (25 g) običnog brašna
2½ kašike (30 g) sitnog šećera
¼ kašičica
praška za pečenje
1½ kašike (15 g) ulja
1 kašičica
kore od limuna
1
jaje srednje veličine
Preliv: 1 kašičica soka od limuna pomešanih
sa 2 kašičice sitnog šećera
metoda:
1. stavite sve suve sastojke u šolju, dobro
pomešajte sa viljuškom.
2. dodajte ulje, koru od limuna i jaje,
dobro promešajte.
3. stavite šolju van centra pokretnog dela.
4. Kuvajte koristeći
. Kolač će se
podići iz šolje u toku kuvanja.
5. Napravite preliv dodajući sok od limuna
sa sitnim šećerom.
6. Nakon kuvanja, izvadite kolač, izbodite
vrh i pospite preliv preko kolača,
ostavite da stoji 30 sekundi.
5_AEG_Serbian_CS_BASE_AL28UICTO_SAFETYMAY19_Layout 1 24/09/2018 13:58 Page 118
118
www.aeg.com
Bogati čokoladni kolač u šolji
sastojci za 1 šolju:
2½ kašike (25 g)
2 kašike (12 g)
2½ kašike (30 g)
¼ kašičica
1½ kašike (15 g)
¼ kašičica
1
običnog brašna
kakaa u prahu
sitnog šećera
praška za pečenje
ulja
ekstrakta od vanile
jaje srednje veličine
metoda:
1. stavite sve suve sastojke u šolju, dobro
pomešajte sa viljuškom.
2. dodajte ulje, ekstrakt vanile i jaje,
dobro promešajte.
3. stavite šolju van centra pokretnog dela.
4. Kuvajte koristeći
. Kolač će se
podići iz šolje u toku kuvanja.
Nakon kuvanja, stanite na 30 sekundi.
dekorišite sa naslagom puter krema od
čokolade.
savet: da biste napravili kolač u šolju od
čokoladne narandže zamenite ekstrakt
vanile sa ½ kašičice ekstrakta narandže.
Kolač u šolji od maline
sastojci za 1 šolju:
2½ kašike (25 g) običnog brašna
2½ kašike (30 g) sitnog šećera
¼ kašičica
praška za pečenje
1½ kašike (15 g) ulja
½ kašičica
ekstrakta od vanile
1
jaje srednje veličine
1½ kašike
pekmeza od maline bez
semenki
metoda:
1. stavite sve suve sastojke u šolju, dobro
pomešajte sa viljuškom.
2. dodajte ulje, ekstrakt vanile i jaje,
dobro promešajte.
3. dodajte pekmez koristeći kašiku tako
da se ubaci u mešavinu.
4. stavite šolju van centra pokretnog dela.
5. Kuvajte koristeći
. Kolač će se
podići iz šolje u toku kuvanja.
Nakon kuvanja, stanite na 30 sekundi.
dekorišite sa naslagom vanila krema od
putera.
5_AEG_Serbian_CS_BASE_AL28UICTO_SAFETYMAY19_Layout 1 24/09/2018 13:58 Page 119
Српски
Kolač iz šolje od komadića jabuke
sastojci za 1 šolju:
2½ kašike (25 g) običnog brašna
2 kašike (30 g) mekog braon šećera
¼ kašičica
praška za pečenje
¼ kašičica
cimeta u prahu
1½ kašike (15 g) ulja
1
jaje srednje veličine
1½ kašike (30 g) sosa od jabuke
pola (7 g)
digestivnih biskvita,
izlomljenih
metoda:
1. stavite sve suve sastojke (osim
biskvita) u šolju, dobro promešajte sa
viljuškom.
2. dodajte ulje i jaje, dobro promešajte.
3. Pažljivo dodajte sos od jabuke koristeći
kašiku tako da se pomeša sa
mešavinom.
4. Na vrh stavite izdrobljeni biskvit.
5. stavite šolju van centra pokretnog dela.
6. Kuvajte koristeći
. Kolač će se
podići iz šolje u toku kuvanja.
Nakon kuvanja, stanite na 30 sekundi.
dodajte kuglu sladoleda od vanile.
UPOZORENJE! sos od jabuke će
biti vruć.
119
Kolač u šolji od šargarepe
sastojci za 1 šolju:
2 kašike (20 g) običnog brašna
2½ kašike (30 g) braon šećera
¼ kašičica
praška za pečenje
¼ kašičica
cimeta u prahu
¼ kašičica
muskatnog oraščića u
prahu
1 tbsp
mlevenih lešnika
1½ kašike (15 g) ulja
kora od ½ narandže
30 g
izrendane šargarepe
1
jaje srednje veličine
Preliv od krema: 15 g putera, otopljenog
40 g šećera u prahu, 40 g punomasnog krem
sira, ½ kašičica soka od narandže
metoda:
1. stavite sve suve sastojke u šolju, dobro
pomešajte sa viljuškom.
2. dodajte ulje, koru od narandže,
izrendanu šargarepu i jaje, dobro
promešajte.
3. stavite šolju van centra pokretnog dela.
4. Kuvajte koristeći
. Kolač će se
podići iz šolje u toku kuvanja.
5. Napravite preliv mešajući puter, šećer u
prahu, krem sir i sok od narandže.
Nakon kuvanja, stanite na 30 sekundi.
Pustite da se kolač ohladi, zatim dodajte
preliv.
5_AEG_Serbian_CS_BASE_AL28UICTO_SAFETYMAY19_Layout 1 24/09/2018 13:58 Page 120
120
www.aeg.com
6.3 automatsko odmrzavanje
Automatsko
odmrzavanje
meso/riba/živinsko
meso
Težina
0,2-0,8 kg
Dugme
x1
Postupak
•
•
(Cela riba, riblji
odresci, riblji filei,
pileći bataci, pileće
grudi, mleveno
meso, odrezak,
kotleti, pljeskavice,
kobasice)
•
•
stavite hranu u porculansku posudu na
sredinu rotacione ploče.
Kada se čuje zvonce, okrenite hranu,
rasporedite i odvojite. zaštitite tanke
delove i topla mesta aluminijumskom
folijom.
Nakon odmrzavanja, umotajte u
aluminijumsku foliju 15-45 min, dok se
dobro ne odledi.
mleveno meso: Kada se čuje zvonce,
okrenite hranu. uklonite odmrznute
delove ako je moguće.
Nije pogodno za celo pile.
Hleb
0,1-1,0 kg
x2
•
•
•
Rasporedite u porculanskoj posudi na
sredini rotacione ploče. za 1,0 kg
rasporedite direktno na rotirajući tanjir.
Kada se čuje zvonce, okrenite,
rasporedite i uklonite odmrznute kriške.
Nakon odmrzavanja, pokrijte
aluminijumskom folijom i neka stoji
5-15 min, dok ne bude dobro
odleđeno.
unesite samo težinu hrane. Nemojte uključiti težinu posude.
za hranu koja je teža ili lakša od težina/kvantiteta koji se nalazi na tabeli, koristite manuelno
rukovanje.
Krajnja temperatura će varirati zavisno od početne temperature.
odresci i kotleti treba da budu zamrznuti u jednom sloju.
mleveno meso treba da bude zamrznuto u tankom obliku.
5_AEG_Serbian_CS_BASE_AL28UICTO_SAFETYMAY19_Layout 1 24/09/2018 13:58 Page 121
Српски
121
6.4 zagrevanje hrane i pića
Količina Podeša Jačina
-g/mlvanje energije
mleko,, 1 šolja
150
mikro
800 W
Voda,
1 šolja
150
mikro
800 W
6 šolja
900
mikro
800 W
1 porcija
1000
mikro
800 W
obrok za jedan
400
mikro
800 W
tanjir
Hrana/piće
Vreme
-Min1
1-2
10-12
11-13
3-6
Način
ne poklapati
ne poklapati
ne poklapati
ne poklapati
poprskajte malo vode po sosu,
poklopite, promešajte na
polovini zagrevanja
poklopite, promešajte nakon
zagrevanja
ako treba, dodati malo vode,
poklopite, promešajte na
polovini zagrevanja
tanko rasporedite sos po vrhu,
poklopite
poklopite
supa/paprikaš
200
mikro
800 W
1-2
Povrće
500
mikro
800 W
4-5
meso, 1 kriška 1)
200
mikro
800 W
3-4
Riblji file 1)
200
mikro
800 W
2-3
Kolač, 1 kriška
Hrana za bebe,
1 tegla
150
190
mikro
mikro
400 W
400 W
½
1
topljenje margarina
ili putera 1)
topljenje čokolade
50
mikro
800 W
½
stavite u porculansku posudu
prebacite u odgovarajuću
posudu za mikrotalasnu, nakon
zagrevanja dobro promešajte i
proverite temperaturu
poklopite
100
mikro
400 W
2-3
povremeno promešajte
1)
od hladne/og
6.5 odmrzavanje
Hrana
Količina
-g-
Podeša Jačina Vreme
vanje energije -Min-
gulaš
500
mikro
240 W
8-12
Kolač,
1 kriška
Voće
150
mikro
80 W
2-5
250
mikro
240 W
4-5
Način
promešajte na polovini
odmrzavanja
stavite u porculansku
posudu
rasporedite ravnomerno,
okrenite na polovini
odmrzavanja
Vreme
stajanja
-Min10-30
5
5
5_AEG_Serbian_CS_BASE_AL28UICTO_SAFETYMAY19_Layout 1 24/09/2018 13:58 Page 122
122
Српски
www.aeg.com
6.6 Kuvanje od odmrznutog
Hrana
Količina
-g-
Riblji file
obrok od
jednog
tanjira
Podeša Jačina Vreme
vanje energije -Min-
300
400
mikro
mikro
800 W
800 W
Količina
-g-
Jačina
energije
Vreme
-Min-
Prokule/
grašak
Šargarepa
500
800 W
9-11
500
800 W
10-12
Pečenja
1000
800 W
19-21
Riblji file
200
800 W
3-4
Način
10-12 poklopite
9-11 poklopite, promešajte
nakon 6 minuta
Vreme
stajanja
-Min2
2
6.7 Kuvanje
Hrana
Način
dodajte 4-5 vk vode, poklopite,
promešajte na polovini kuvanja
isecite na kolutove, dodajte 4-5
vk vode, poklopite, promešajte
na polovini kuvanja
začinite po ukusu, stavite u
plitku posudu, okrenite na pola
kuvanja
začinite po ukusu, stavite u
porculansku posudu, poklopite
Vreme
stajanja
-Min-
10
2
ako rerna radi u bilo kojem režimu 3 minuta ili duže, ventilator će ostati uključen na 2 minuta nakon
što se kuvanje okonča. otvorite vrata i zaustaviće se, zatvorite vrata i ponovo će se pokrenuti dok se
2 minuta ne okončaju (uključujući vreme otvaranja vrata). ako rerna radi manje od 3 minuta ventilator
se neće uključiti.
5_AEG_Serbian_CS_BASE_AL28UICTO_SAFETYMAY19_Layout 1 24/09/2018 13:58 Page 123
Српски
123
7. saVeti i NazNaKe
7.1 bezbedno posuđe za mikrotalasnu
Posuđe
aluminijumska folija/
posude od
aluminijumske folije
Porcelan i keramika
stakleno posuđe,
npr. Pyrex ®
metal
Plastične/polistirolske
posude, npr. za brzu
hranu
Kese za
zamrzivač/pečenje
Papir - tanjiri, šolje i
kuhinjski papir
slamnate i drvene
posude
Reciklirani papir i
novine
Bezbedno za
mikrotalasnu
3/7
3/7
3
7
3
3
3
3
7
Komentari
mali komadi aluminijumske folije mogu se koristiti za
zaštitu hrane od pregrevanja. držite foliju najmanje 2 cm
od zidova pećnice, jer može doći do varničenja. Posude od
folije nisu preporučljive, osim ako ih navodi proizvođač
pažljivo sledite uputstva.
Porcelan, grnčarija, glazirano glineno posuđe i arkopal su
obično pogodni, osim onih sa metalnim ukrasima.
treba voditi računa prilikom korišćenja staklenog posuđa,
jer može popucati ili napuknuti ako se naglo zagreva.
Ne preporučuje se upotreba metalnog posuđa prilikom
upotrebe mikrotalasne energije, jer može stvarati varnice,
koje mogu izazvati požar.
mora se voditi računa, jer se neke posude deformišu, tope
ili gube boju pri visokim temperaturama.
moraju se probosti da bi para mogla da izlazi. Proverite da
li su kese odgovarajuće za upotrebu u mikrotalasnoj.
Nemojte koristiti plastične ili metalne vezice, jer se mogu
istopiti ili zapaliti zbog varničenja metala.
Koristite samo za zagrevanje ili upijanje vlage. mora se
voditi računa, jer pregrevanje može izazvati požar.
uvek nadgledajte pećnicu kada koristite ove materijale, jer
pregrevanje može izazvati požar.
mogu sadržati ekstrakte metala koji će izazvati „varničenje“
i mogu izazvati požar.
5_AEG_Serbian_CS_BASE_AL28UICTO_SAFETYMAY19_Layout 1 24/09/2018 13:58 Page 124
124
www.aeg.com
7.2 saveti o kuvanju u mikrotalasnoj pećnici
Saveti o kuvanju u mikrotalasnoj pećnici
sastav
Veličina
temperatura
hrane
Rasporedite
Poklopac
Probodite
Promešajte,
okrenite,
rasporedite
stajanje
zaštitite
Hrana bogata masnoćom ili šećerom (npr. božićni puding, pite od jabuka)
zahteva kraće vreme zagrevanja. mora se voditi računa, jer pregrevanje može
izazvati požar.
Radi ravnomernog kuvanja napravite sve jednake komade.
Početna temperatura hrane utiče na količinu vremena potrebnog za kuvanje.
zaseći hranu sa nadevima, (npr. krofne sa džemom), da biste oslobodili toplotu
ili paru.
stavite najdeblje delove hrane prema spoljašnjem delu posude, (npr. pileće
batake).
Koristite prijanjajuću foliju sa otvorima za mikrotalasnu ili odgovarajući poklopac.
Hrana sa ljuskom, korom ili opnom mora se probosti na nekoliko mesta pre
kuvanja ili zagrevanja zbog nagomilavanja pare, što može izazvati eksploziju
hrane, (npr. krompira, ribe, piletine, kobasice).
VAŽNO! jaja se ne smeju zagrevati pomoću mikrotalasne energije, jer
mogu eksplodirati, čak i nakon što se kuvanje završi, (npr. poširana, tvrdo
kuvana).
Radi ravnomernog kuvanja neophodno je promešati, okrenuti i rasporediti hranu
tokom pripreme. uvek promešajte i rasporedite od spoljašnje strane prema
centru.
Nakon kuvanja neophodno je vreme stajanja koje omogućava da se toplota
ravnomerno rasporedi kroz hranu.
topli delovi mogu se zaštititi malim komadima folije, koja odbija mikrotalase,
(npr. pileće noge i krila).
Koristite krpe za hvatanje vrelih sudova ili zaštitne rukavice za rernu kada vadite hranu iz pećnice da
biste sprečili opekotine. Posude, aparate za kokice, kese za pečenje u rerni itd. uvek otvarajte na
udaljenosti od lica i ruku da bi ste izbegli opekotine od pare.
uvek se odmaknite od vrata pećnice kada ih otvarate da biste izbegli opekotine od ispuštene pare i
toplote. isecite punjenu pečenu hranu nakon zagrevanja da biste oslobodili paru i izbegli opekotine.
5_AEG_Serbian_CS_BASE_AL28UICTO_SAFETYMAY19_Layout 1 24/09/2018 13:58 Page 125
Српски
125
8. Šta učiNiti aKo
Problem
mikrotalasna ne radi
pravilno?
mikrotalasni režim ne
radi?
Rotirajući tanjir se ne
okreće?
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
mikrotalasna neće da se •
isključi?
•
unutrašnje svetlo ne
•
radi?
Hrani je potrebno više
•
vremena za zagrevanje i
kuvanje nego pre?
•
Vrata se neće otvoriti
usled nestanka struje?
•
•
Proverite da li . . .
osigurači u kutiji sa osiguračima rade.
Nije nestalo struje.
ako osigurači nastave da pregorevaju, obratite se kvalifikovanom
električaru.
Vrata su pravilno zatvorena.
zaptivke vrata i njihove površine su čiste.
dugme POKRENI je pritisnuto.
Nosač tanjira je pravilno spojen sa pogonom.
Posuda za pećnicu ne prelazi preko rotacione ploče.
Hrana ne prelazi preko ivice rotacione ploče sprečavajući je da se
okreće.
Nema ništa u udubljenju ispod rotacione ploče.
isključite uređaj sa napajanja.
Pozovite ovlašćenog eleCtRoluX servisnog agenta.
Pozovite svog ovlašćenog eleCtRoluX servisnog agenta.
unutrašnje svetlo može da zameni kvalifikovani ovlašćeni
eleCtRoluX servisni agent.
Podesite duže vreme kuvanja (dupla količina = skoro duplo vreme)
ili,
ako je hrana hladnija nego obično, okrećite je s vremena na
vreme ili,
Podesite veću postavku snage.
Pažljivo otvorite vrata tako što ćete ih povući od vas pri donjoj
desnoj strani ugla staklenih vrata.
5_AEG_Serbian_CS_BASE_AL28UICTO_SAFETYMAY19_Layout 1 24/09/2018 13:58 Page 126
126
www.aeg.com
9. sPeCifiKaCije
Napon aC napajanja
osigurač na liniji napajanja
Potrebna aC snaga:
izlazna snaga:
frekvencija mikrotalasa
spoljašnje dimenzije:
unutrašnje dimenzije
220-240 V, 50 Hz, jednofazni
mikrotalasna
mikrotalasna
mbb1756se
Минимум 10 a
1.25 kW
800 W (ieC 60705)
2450 mHz 1) (grupa 2 / klasa b)
595 mm (Š) x 371 mm (V) x 312 mm (d)
285 mm (Š) x 202 mm (V) x 298 mm (d) 2)
Kapacitet pećnice
17 litara 2)
Rotirajući tanjir
ø 272 mm, staklena
težina
oko 16 kg
1)
2)
ovaj proizvod zadovoljava zahteve evropskog standarda eN55011.
u skladu sa ovim standardom, ovaj proizvod je klasifikovan kao oprema 2. grupe b klase.
grupa 2 znači da uređaj namerno proizvodi energiju radiofrekvencije u obliku elektromagnetne
radijacije radi termičke obrade hrane.
uređaj b klase znači da je oprema pogodna za upotrebu u domaćinstvu.
unutrašnji kapacitet se izračunava merenjem maksimalne širine, dubine i visine.
stvarni kapacitet prijema hrane je manji.
10. iNfoRmaCije o zaŠtiti oKoliNe
Рециклирајте материјале са
симболом
. Паковање одложите у
одговарајуће контејнере ради
рециклирања.
Помозите у заштити животне средине и
људског здравља као и у рециклирању
отпадног материјала од електронских и
електричних уређаја.
Уређаје обележене симболом
немојте бацати заједно са смећем.
Производ вратите у локални центар за
рециклирање или се обратите
општинској канцеларији.
6_AEG_SQ_CS_BASE_AL28UICTO_SAFETYMAY19_Layout 1 24/09/2018 14:25 Page 127
SHQIP
127
PËRMbAjTjA
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
INFORMAcIONe sIguRIe ............................................................................................128
INsTALIMI........................................................................................................................132
PËRshkRIMI I PROdukTIT..........................................................................................136
PARA PËRdORIMIT TË PARË......................................................................................137
FuNksIONIMI .................................................................................................................138
TAbeLAT e gATIMIT .....................................................................................................141
sheNjA PARALAjMËRuese dhe kËshILLA ..........................................................147
RIPARIMI I deFekTeVe................................................................................................149
INFORMAcIONe TekNIke ...........................................................................................150
PËRsA I PËRkeT AMbIeNTIT......................................................................................150
Ne MeNdOjMË PËR ju
ju falenderojmë që zgjodhët këtë produkt Aeg. Ne e kemi prodhuar këtë pajisje për t’ju
dhënë një performancë pa të meta për shumë vite, me teknologji inovative që ju ndihmon
të keni një jetë më të thjeshtë – disa karakteristika ju mund të mos i gjeni në pajisjet e
zakonshme. ju lutemi të shpenzoni disa minuta për ta lexuar në mënyrë që të merrni më
të mirën nga kjo pajisje.
Vizitoni faqen tonë të internetit për:
udhëzime për përdorim, riparimin e defekteve, informacione shërbimi:
www.aeg.com
Regjistroni produktin tuaj për shërbim më të mirë:
www.registeraeg.com
blini aksesorë, pjesë këmbimi konsumi dhe origjinale për pajisjen tuaj:
www.aeg.com/shop
kujdesI NdAj kLIeNTIT dhe seRVIsIMI
Ne ju rekomandojmë përdorimin e pjesëve origjinale.
kur kontaktoni shërbimin, sigurohuni që keni të gatshme të dhënat si në vijim.
Informacioni mund të gjendet në pllakën e informacionit. Modeli, PNc, Numri serial.
Informacion sigurie –Paralajmërues/kaucion
Informacion i përgjithshëm dhe këshilla
Informacion ekologjik
subjekt për tu ndryshuar pa njoftim.
6_AEG_SQ_CS_BASE_AL28UICTO_SAFETYMAY19_Layout 1 24/09/2018 14:25 Page 128
128
1.
www.aeg.com
INFORMAcIONe sIguRIe
kjo pajisje mund të përdoret vetëm nga fëmijët mbi 8 vjeç
dhe nga personat me aftësi të kufizuara fizike, motorike
apo mendore apo dhe me mungesë përvoje dhe njohurie
vetëm nëse ata mbikëqyren apo u janë dhënë udhëzime
përsa i përket përdorimit të pajisjes në mënyrë të sigurtë
dhe që ata të kenë kuptuar rreziqet e mundshme. Fëmijët
duhet të mbikëqyren për tu siguruar që ata nuk luajnë me
pajisjen. Pastrimi dhe mirëmbajtja gjatë përdorimit nuk
duhet të kryhet nga fëmijët përderisa ata janë nën 8 vjeç
dhe nuk janë të mbikëqyrur.
kjo pajisje nuk mund të përdoret në lartësi mbi 2000m.
E RËNDËSISHME! udhËZIMe sIguRIe TË
RËNdËsIshMe: LeXONI Me kujdes dhe
RuAjeNI PËR ReFeReNcË NË TË ARdhMeN.
KUJDES!
Nëse dera ose dorezat e dyerve janë dëmtuar,
furra nuk duhet të vihet në funksionim derisa të jetë
riparuar nga një person i kualifikuar.
KUJDES!
Është e rrezikshme për cilindo person tjetër përveç
personit të kualifikuar të kryejë çdo shërbim apo
riparim që përfshin heqjen e një kapaku që jep
mbrojtje nga ekspozimi i energjisë në mikrovalë.
KUJDES!
Lëngjet dhe ushqime të tjera nuk duhet të nxehen
në enë hermetike pasi ato janë më të mundshme
për shpërthim.
kjo pajisje është prodhuar për përdorim shtëpiak dhe aplikacione të ngjashme si : ambiente kuzhine për stafin në
dyqane, zyra dhe ambiente të tjera pune; shtëpi fermere;
6_AEG_SQ_CS_BASE_AL28UICTO_SAFETYMAY19_Layout 1 24/09/2018 14:25 Page 129
SHQIP
129
tek klientët në hotele, motele dhe ambiente të tjera
rezidenciale; në hotelet e llojit që ofrojnë fjetje dhe
mëngjes.
Përdorni mikrovalën vetëm me kuti dhe enë kuzhine të
sigurta.
enët metalike për ushqimin dhe pijet nuk lejohen gjatë
gatimit në mikrovalë.
Mos e lini sobën pa mbikëqyrje ndërkohë që përdorni enë
plastike, letre apo të tjera me ushqim të djegshëm.
soba me mikrovalë është projektuar për të ngrohur
ushqim dhe pije. Tharja e ushqimit apo e rrobave dhe
nxehja e jastëkëve ngrohës, shapkave, sfungjerëve,
leckave të lagura dhe të ngjashme mund të rrezikojë
lëndimin dhe ndezjen e zjarrit.
Nëse ushqimi që po ngrohet fillon të nxjerrë tym, MOs
hAPNI deRËN. Fikeni dhe hiqeni nga priza sobën dhe
prisni derisa ushqimi të mos nxjerrë më tym. duke hapur
derën ndërkohë që ushqimi nxjerr tym, ju mund të
shkaktoni zjarr.
Ngrohja në mikrovalë e pijeve mund të rezultojë me zierje
eruptive të vonuar, prandaj kujdesuni kur të veproni me
enën.
Përmbajtja e shisheve me ushqim dhe kavanozave me
ushqim për foshnja duhet të nxirren ose të tunden dhe
temperatura duhet të kontrollohet para konsumimit, në
mënyrë që të shmanget djegia.
Mos zieni vezë me lëvozhgë dhe vezët e ziera më parë
nuk mund të ngrohen në mikrovalë pasi ato mund të shpërthejnë pasi të ketë mbaruar gatimi në mikrovalë.
6_AEG_SQ_CS_BASE_AL28UICTO_SAFETYMAY19_Layout 1 24/09/2018 14:25 Page 130
130
www.aeg.com
1.1 Mirëmbajtja dhe pastrimi
dera:
Për të hequr gjithë papastërtitë, pastroni rregullisht të dyja
anët e derës, dorezat e derës dhe sipërfaqet e guarnicioneve me një pecetë të butë, të njomë. Mos përdorni
pastrues gërryes të fortë apo gërryes metalik të mprehtë
për të pastruar derën prej xhami të sobës pasi kjo mund
të gërvisht sipërfaqen, e cila mund të rezultojë me
shkatërrimin e xhamit.
Pjesa e brendshme e sobës:
Për pastrim, fshini çdo derdhje apo spërkatje me një
pecetë të njomë të butë ose me një sfungjer pas çdo
përdorimi ndërkohë që soba është e ngrohtë. Për ndotje
të mëdha, përdorni pecetë të njomur me ujë me sapun
disa herë derisa të keni hequr mbetjet. Mos zhvendosni
kapakun e mikrovalës. sigurohuni që uji me sapun apo
thjesht uji të mos depërtojë në vrimat e vogla në mure, të
cilat mund të shkaktojnë dëme të sobës. Mos përdorni
pastrues me spërkatje për interiorin e sobës. Pastroni
kapakun e mikrovalës, zgavrën e sobës, platformën
rrotulluese dhe mbështetësen e saj pas përdorimit. këto
duhet të jenë të thata dhe pa yndyrë. Yndyra e
grumbulluar mund të mbinxehet dhe të filloj të krijohet
tym apo të krijohet zjarr.
Pjesa e jashtme e sobës:
Pjesa e jashtme e sobës tuaj mund të pastrohet
lehtësisht me ujë dhe sapun. sigurohuni që keni një leckë
të njomë me sapun, dhe më pas thani pjesën e jashtme
me një pecetë të butë.
Paneli i kontrollit:
hapni derën para se ta pastroni dhe çaktivizoni panelin e
kontrollit. Tregoni kujdes kur pastroni panelin e kontrollit.
kur përdorni leckë të njomur me ujë, me kujdes fërkoni
panelin derisa të pastrohet. shmangni përdorimin e
6_AEG_SQ_CS_BASE_AL28UICTO_SAFETYMAY19_Layout 1 24/09/2018 14:25 Page 131
SHQIP
131
sasive të mëdha të ujit. Mos përdorni ndonjë lloj pastruesi
kimik apo gërryes.
Platforma rrotulluese dhe mbështetësja e platformës:
hiqni platformën dhe mbështetësen e platformës nga
soba. Lani platformën dhe mbështetësen e platformës
me ujë dhe sapun. Thajini me një copë të butë. Të dyja si
platforma edhe mbështetësja e platformës janë të sigurta
për tu përdorur në lavastovilje.
E RËNDËSISHME!
Pastroni sobën në intervale kohe të caktuara dhe
hiqni mbetjet e ushqimit. gabimet në mirëmbajtjen
e sobës në kushtet e pastrimit mund të shkaktojnë
keqësimin e sipërfaqes e cila mund të ndikojë më
pas në jetëgjatësinë e pajisjes dhe ndoshta mund
të rezultojë në situata të rrezikshme.
duhet treguar kujdes, por jo duke zhvendosur
platformën rrotulluese duke lëvizur enët nga pajisja.
E RËNDËSISHME!
Nuk duhet përdorur pastrues me avull.
Furra me mikrovalë është projektuar për vendosje me
integrim.
kjo pajisje dhe pjesët e saj të aksesueshme mund të
nxehen gjatë përdorimit.
KUJDES!
Mbani fëmijët larg nga dera për të parandaluar
rrezikun që ata të digjen.
E RËNDËSISHME!
Mos përdorni pastrues komercial për sobën,
pastrues me avull, gërryes, pastrues të ashpër, apo
të tillë që përmbajnë hidroksid natriumi apo pade
pastrimi në ndonjë pjesë të sobës suaj me
mikrovalë.
6_AEG_SQ_CS_BASE_AL28UICTO_SAFETYMAY19_Layout 1 24/09/2018 14:25 Page 132
132
www.aeg.com
2. INsTALIMI
,
ϰϵϱͬϱϵϱ
DŝŶ͘
ϴϱϬ
Mikrovala mund të vendoset në pozicionin
A, b, c ose d:
A
B
C
E
Pozicioni
D
D
A
b+c
d
konvencionale soba
2.1 Përdorimi i sigurt i pajisjes
Nëse montoni mikrovalën në pozicionin b
ose c:
• kabineti duhet të jetë një minimum prej
500 mm (e) mbi tavolinën e punës dhe
nuk duhet të instalohet direkt mbi
kapak.
• kjo pajisje është testuar dhe miratuar
për përdorim vetëm pranë furrave
shtëpiake me gazi, elektrike dhe me
induksion.
Numri Niche
Gj
Gj
L
562 x 550 x 360
562 x 300 x 350
562 x 300 x 360
562 x 500 x 350
562 x 500 x 360
Përmasat në (mm)
• duhet të lejohet hapësira e
mjaftueshme ndërmjet gatimit dhe
mikrovalës për të parandaluar
mbinxehjen e furrës me mikrovalë,
rrethuar ngabufe dhe pajisje.
• Mos e përdorni vatrën e gatimit pa tigan
kur furra me mikrovalë është në punë.
• kujdes këshillohet kur shikoni furrën me
mikrovalë gjatë gatimit.
6_AEG_SQ_CS_BASE_AL28UICTO_SAFETYMAY19_Layout 1 24/09/2018 14:25 Page 133
SHQIP
133
2.2 Instalimi i pajisjes
2.5 mm
4 mm
4 mm
2.5 mm
1. hiqni paketimin dhe kontrolloni me
kujdes për ndonjë shenjë dëmtimi.
2. kjo furrë është projektuar për t'u
përshtatur në një dollap 350 mm të lartë
si standard. kur vendosni në një dollap
360 mm të lartë: - zhvidhosni dhe hiqni
4 këmbët nga fundi i furrës. Rrotulloni
këmbët 90 gradë dhe rregulloni në anën
e gjatë në pjesën e përparme të furrës.
3. Montoni dhe fiksoni në anën e djathtë të
bufesë së kuzhinës duke përdorur fletën
e udhëzimeve të furnizuar.
4. Vendosni pajisjen me ngadalë në kutinë
e kuzhinës, dhe pa forcë. Pajisja duhet të
vendoset në çengelat fiksues dhe më
pas të ulet në vendin e vet. Fiksoni furrën
në anën e majtë duke përdorur dy vidat e
furnizuara.
5. sigurohuni që pajisja është e
qëndrueshme dhe nuk lëkundet.
sigurohuni që të ruhet distanca 2.5 mm
midis derës së bufesë dhe pjesës ballore
të kornizës (shih diagramin).
6_AEG_SQ_CS_BASE_AL28UICTO_SAFETYMAY19_Layout 1 24/09/2018 14:25 Page 134
134
www.aeg.com
2.3 Lidhja e pajisjes me
energjinë
(A)
• kutia elektrike duhet të jetë lehtësisht e
arritshme në mënyrë që të hiqet
lehtësisht nga priza në rast
emergjence. Ose mundësisht duhet të
jetë e mundur për tu izoluar nga soba
nga furnizuesi duke inkorporuar çelësin
në telat e fiksuar në përputhje me
rregullat e kabllove.
• kordoni i furnizimit me energji mund të
zëvendësohet vetëm nga një
elektricist.
• Nëse kordoni i furnizimit është
dëmtuar, duhet të zëvendësohet nga
prodhuesi, agjenti i tij i shërbimit ose
personat e kualifikuar në mënyrë të
ngjashme në mënyrë që të shmanget
rreziku.
• kutia nuk duhet të lihet pas bufesë.
• Pozicioni më i mirë për afër bufesë,
shih (A).
• Lidhni pajisjen me një fazë
220-240 V/50 hz me rrymë të alternuar
me anë të një kutie të instaluar me
tokëzim. kutia duhet të lidhet me rrymë
10 A.
• Para instalimit, shtrëngoni një copë
nga kordoni i furnizimit me energji për
të lehtësuar lidhjen me pikën (A) kur
pajisja të jetë instaluar.
• kur fusni pajisjen në bufenë me
pozicionuar lart anash, MOs përthyeni
kordonin e furnizimit me energji.
• Mos zhysni kordonin e furnizimit me
energji ose ta vendosni në ujë apo
lëngje të tjera.
• Mos lejo që kabllo furnizues të bie mbi
sipërfaqe të nxehta apo të ashpra, siç
mund të jetë zona e ajrit të nxehtë në
pjesën e përparme të sobës.
6_AEG_SQ_CS_BASE_AL28UICTO_SAFETYMAY19_Layout 1 24/09/2018 14:25 Page 135
SHQIP
135
2.4 këshilla shtesë
Mos përdorni sobën me mikrovalë për të
nxehur vajin për skuqje të thellë. Temperatura nuk mund të kontrollohet dhe vaji
mund të shkaktojë zjarr. Për të përgatitur
kokoshka, përdorni vetëm përgatitës
kokoshkash speciale për mikrovalë.
Individët me sTIMuLues kARdIAk duhet
të konsultohen me mjekun e tyre apo
prodhuesin e stimuluesit kardiak për masa
paraprake përsa i përket sobave me
mikrovalë.
Asnjëherë mos vendosni apo futni ndonjë
objekt në zgavrën e hapjes së derës apo
zgavrat e ventilimit. Në rast të ndonjë derdhjeje, fikni dhe hiqni menjëherë nga priza
sobën dhe kontaktoni agjentin e shërbimit
të autorizuar eLecTROLuX.
Asnjëherë mos modifikoni sobën në
ndonjë mënyrë.
Përdorni vetëm platformë rrotulluese dhe
suport për platformë të dizajnuar për këtë
sobë. Mos e vini në punë sobën pa
platformë rrotulluese.
Për të parandaluar thyerjen e platformës
rrotulluese:
• Para se ta pastroni platformën me ujë,
lëreni platformën të ftohet.
• Mos vendosni ushqime dhe enë të
nxehta në platformë të ftohtë.
• Mos vendosni ushqime dhe enë të
ftohta në platformë të nxehta.
As prodhuesi as shitësi nuk mund të
pranojnë përgjegjësinë për dëme në sobë
apo lëndime personale që kanë rezultuar
nga gabimet gjatë procedurave jo korrekte
të lidhjeve elektrike. Avujt dhe pikat e ujit
mund të krijohen në muret e sobës ose
përreth guarnicionit të derës dhe sipërfaqeve hermetike. kjo është një dukuri normale dhe nuk është tregues për rrjedhje të
mikrovalës apo mosfunksionim të saj.
6_AEG_SQ_CS_BASE_AL28UICTO_SAFETYMAY19_Layout 1 24/09/2018 14:25 Page 136
136
www.aeg.com
3. PËRshkRIMI I PROdukTIT
3.1 sobë me mikrovalë
1
2
Fletë ballore
Llamba e sobës
Paneli i kontrollit
button për hapjen e
derës
5 kapaku i valëve
6 Zgavra e sobës
7 guarnicion dere dhe
sipërfaqe hermetike
1
2
3
4
3
4
7
6
5
3.2 Aksesorë
1
2
kontrolloni për tu siguruar që aksesorët e
mëposhtëm janë furnizuar:
1 Platforma rrotulluese
2 suport i platformës rrotulluese
• Vendosni mbështetësen e platformës
rrotulluese në paketimin hermetik mbi
bazamentin e zgavrës.
• Më pas vendosni platformën mbi
suportin e saj.
• Për të shmangur dëmtime të platformës
rrotulluese, sigurohuni që enët dhe
mbajtëset të jenë vendosur mirë në
buzët e platformës kur ta lëvizni nga
soba.
kur porosisni aksesorë, ju lutemi të
informoni për dy njësi: emri i pjesës
dhe emri i modelit tek shitësi juaj apo
tek një agjent i shërbimit të autorizuar
eLecTROLuX.
6_AEG_SQ_CS_BASE_AL28UICTO_SAFETYMAY19_Layout 1 24/09/2018 14:25 Page 137
SHQIP
137
3.3 Paneli i kontrollit
1
Tregues dixhital në ekran:
Favorite
1
Ora e kuzhinës
2
3
shkrirja automatike
Mikrovala
4
5
2
Çelësat e nivelit
të fuqisë
3
Çelësat e preferuar
4
Çelësi i shkrirjes së
akullit automatikisht
5
Çelësi i orës së
kuzhinës
6
butoni i orës/peshës
7
start/konfirmo/
Çelësi i fillimit
të shpejtë
8
Çelësi i ndalimit
9
button për hapjen
e derës
stop/Fshi
siguresa për sigurinë
ndaj fëmijëve
6
Regjistro orën
segmente ekrani
7
Pesha
8
Nivelet e fuqisë
9
4. PARA PËRdORIMIT TË PARË
4.1 Vendos në prizë
kur furra është e mbyllur për herë të parë ju
keni mundësi të vendosni orën. soba ka një
orë 24h.
1. soba do të lëshoj një sinjal në ikonat e
ekranit dhe do të fiket për gjysëm
sekondë.
Përdorni butonin për të zgjedhur orën
'ndezur' ose orën 'fikur.
2a. Për ta çaktivizuar orën, fikni çelësin
derisa të shfaqet 'fikur' në ekran dhe
më pas shtypni butonin START. Furra
është gati për t'u përdorur.
Nëse e keni fikur orën dhe dëshironi ta
ktheni atë përsëri, shtypni dy herë
OREN E KUZHINES dy herë dhe
ndiqni 2b.
2b. Për ta ndezur orën, rrotullojeni çelësin
derisa ekrani të tregojë 'ndezur', më
pas shtypni butonin START.
Shembull: Për të regjistruar orën 18:45.
1. Rrotulloni butonin për të rregulluar orën.
2. shtypni START si çelës për konfirmim.
3. Rrotulloni butonin për të rregulluar
minutat.
4. shtypni START si çelës për konfirmim.
kur regjistrohet ora, ora e ditës do të
shfaqet në ekran.
6_AEG_SQ_CS_BASE_AL28UICTO_SAFETYMAY19_Layout 1 24/09/2018 14:25 Page 138
138
www.aeg.com
4.2 standby (Modaliteti
ekonomik)
soba do të kalojë automatikisht në
modalitetin standby nëse nuk do të përdoret
brenda një kohe prej 5 min.
Shembull: Nëse ora nuk është regjistruar:
ekrani do të fiket.
Për të dalë nga modaliteti standby hapni
derën, shtypni një çelës çfarëdo ose
rrotulloni butonin.
Shembull: Nëse ora është regjistruar:
Pas periudhës kohore 5 minutëshe, koha
do të shfaqet.
4.3 Rregulloni orën kur është
regjistruar
ju mund të rregulloni orën me zile pasi të
jetë regjistruar ora.
Shembull: Për të ndryshuar nga 18.45
tek19.50.
1. shtypni butonin ORA E KUZHINES dy
herë.
2. shtypni START si çelës.
3. Rrotulloni butonin derisa të shfaqet ‘19’.
4. shtypni START si çelës.
5. Rrotulloni butonin derisa të shfaqet ‘50’.
6. shtypni START si çelës.
4.4 Për të fshirë orën me zile
dhe regjistroni standby
(Modaliteti ekonomik)
1. shtypni butonin ORA E KUZHINES dy
herë.
2. Rrotulloni butonin derisa të shfaqet
‘oFF’.
3. shtypni START si çelës për konfirmim.
4.5 siguresa për sigurinë e
fëmijëve
soba ka një karakteristikë sigurie e cila
parandalon funksionimin aksidental të
sobës nga një fëmijë. Pasi është regjistruar
siguresa, asnjë pjesë e mikrovalës nuk do
të funksionojë derisa siguresa të jetë fikur.
Aktivizimi dhe çaktivizimi i siguresës është i
mundur vetëm kur soba nuk është në
funksionim.
Shembull: Për të aktivizuar siguresën.
shtypni dhe mbani STOP si çelës derisa
simboli ‘siguresa e fëmijëve’ të aktivizohet.
Shembull: Për të çaktivizuar siguresën.
shtypni dhe mbani STOP si çelës derisa
simboli ‘siguresa e fëmijëve’ të çaktivizohet.
kur siguresa për fëmijët është
aktivizuar, të gjithë çelësat janë
çaktivizuar përveç STOP si çelës.
5. FuNksIONIMI
5.1 gatimi në mikrovalë
Shembull: Për të nxehur supën 2 minuta
dhe 30 sekonda në fuqi mikrovale 560 W.
1. shtypni çelësin e NIVELIT TË FUQISË
në trekëndëshin djathtas derisa ‘560 W’
të shfaqet në ekran.
2. Rrotulloni butonin për të hyrë te ora.
3. shtyp START si çelës.
Në modalitetin e gatimit në mikrovalë,
ju mund të rregulloni nivelin e fuqisë
së sobës duke shtypur çelësin direkt
tek regjistrimet e kërkuara.
ju mund të regjistroni nivelin e fuqisë
kur soba punon, duke shtypur dhe
mbajtur NIVELIN e sobës që
kërkohet derisa fuqia e re shfaqet e
regjistruar në ekran. Nivelet e
energjisë që janë tepër të larta apo
kohët e gatimit që janë tepër të gjata
mund të mbinxehin ushqimin duke
rezultuar në zjarr.
Nëse keni selektuar 800 W dhe koha
maksimale e mikrovalës mund të
shtohet me 15 minuta.
soba funksionon në çdo modalitet për
3 minuta ose më gjatë, ventilatori rri
ndezur për 2 minuta pasi gatimi
mbaron. hapni derën dhe do ndalojë,
mbyll derën dhe do vazhdojë prapë
derisa 2 minuta të mbarojnë (përfshi
kohën e hapjes së derës). Nëse soba
punon për më shumë se 3 minuta
atëherë do fillojë të punojë ventilatori.
Pas gatimit, tabakaja rrotulluese do të
vazhdojë të rrotullohet derisa ena e
gatimit të kthehet në pozicionin fillestar
të startit. drita e zgavrës do të mbetet
e ndezur deri në përfundimin e
rrotullimit, ose për 5 sekonda (cilado
që është më e madhe). Furra do të
lëshojë sinjal zanor kur të përfundojë.
Nëse dera është hapur gjatë këtij
procesi, rrotullimi do të ndalet.
6_AEG_SQ_CS_BASE_AL28UICTO_SAFETYMAY19_Layout 1 24/09/2018 14:25 Page 139
SHQIP
139
5.2 Nivelet e fuqisë
Fuqia
Përdorimi i sugjeruar
regjistrimi
800 W/LART Përdoret për gatim të shpejtë ose ringrohje ( p.sh. supë, tava, ushqim të konservuar, pije të nxehta, perime, peshk).
560 W
Përdoret për gatime të gjata të ushqimit të ngjeshur siç janë të skuqurat, piskavica
dhe gatime tave, gjithashtu për gatime sensitive siç është krem djathi dhe ëmbëlsira brumi. Në këtë regjistrim të reduktuar, salca nuk do të ziejë dhe të derdhet
dhe ushqimi do të gatuhet pa u derdhur në të dy anët.
400 W
Për ushqime të ngjeshura që kërkojnë kohë gatimi më të gjata kur gatuhet në
mënyrë konvencionale ( p.sh. biftekë) është e këshillueshme që të përdorni
regjistrimin e fuqisë për të siguruar që mishi piqet.
240 W/
shkRIRjA
80 W
Për të shkrirë, selekto regjistrimin e fuqisë, për të siguruar që gatimi do të shkrijë
si duhet. ky regjistrim është gjithashtu ideal për oriz të zier, makarona, njoki dhe
vezë të gatuara fort.
Për shkrirje të butë ( p.sh. krem kuzhine ose pastë).
0W
Për orën e kuzhinës/me zile.
W = WATT
5.3 Niveli i reduktuar i fuqisë
Modaliteti i gatimit
Mikrovala 800 W
Koha standarte
15 minuta
5.4 Rregullimi i kohës së gatimit
gjatë gatimit
ju mund të rregulloni kohën e gatimit gjatë
gatimit.
Shembull: Për të shtuar 2 minuta
(120 sekonda) përdorni START si çelës.
1. shtypni START si çelës katër herë.
koha e gatimit do të rritet me 120
sekonda.
5.5 Përdorim i çelësit stop
shtypni STOP si çelës njëherë për të hyrë
në modalitetin Pauzë.
shtypni STOP si çelës përsëri për të fshirë
kohën e gatimit.
5.6 Ora e kuzhinës
Të regjistrosh orën e kuzhinës.
1. shtypni ORA E KUZHINES si çelës.
2. Rrotulloni butonin për të hyrë te ora.
3. shtypni START si çelës. Ora do të
startojë automatikisht.
Niveli i reduktuar i fuqisë
Mikrovala 560 W
Ora mund të zgjatet kur koha është
duke funksionuar duke rrotulluar
butonin ose duke shtypur START si
çelës.
Funksioni i orës mund të përdoret
vetëm nëse soba nuk është në
funksionim.
5.7 Fillimi i shpejtë
ju mund të startoni direkt gatimin me
800 W/LART për 30 sekonda duke shtypur
START si çelës.
Për të shtuar më shumë kohë shtyp
START si çelës.
5.8 Pa sinjal
Fikni sinjalin.
1. shtyp ORA E KUZHINES si çelës 3
herë derisa në ekran të shfaqet ‘soun’.
2. Rrotulloni butonin derisa në ekran
shfaqet ‘oFF’.
3. shtypni START si çelës.
6_AEG_SQ_CS_BASE_AL28UICTO_SAFETYMAY19_Layout 1 24/09/2018 14:25 Page 140
140
www.aeg.com
Për të aktivizuar sinjalin.
1. shtyp ORA E KUZHINES si çelës 3
herë derisa në ekran të shfaqet ‘soun’.
2. Rrotulloni butonin derisa të shfaqet në
ekran ‘on’.
3. shtypni START si çelës.
5.9 Pauzë
Për ta ndaluar ndërkohë që mikrovala
është duke funksionuar.
1. shtyp STOP si çelës për të hapur
derën.
2. soba do të ndalojë për mbi 5 minuta.
3. shtyp START për të vazhduar me
gatimin.
5.10 Favorite
soba ka 3 receta favorite.
gjalp i shkrirë
Çokollatë e shkrirë
kek me formë
Shembull: Për të shkrirë gjalpin.
1. shtypni FAVORITE 1 si çelës njëherë.
2. Rrotulloni butonin për të vendosur
peshën.
3. shtypni START si çelës.
Nëse segmentet në ekran kalojnë
platformën rrotulluese, kjo tregon se
ushqimi duhet të trazohet ose të
hiqet. Për të vazhduar gatimin,
shtypni START si çelës. Në fund të
kohës së shkrirjes automatike,
programi do të ndalojë automatikisht.
Nivelet e fuqisë për të regjistruar më
parë recetat favorite nuk mund të
rregullohen.
1-4 kek në forma mund të gatuhen.
KUJDES! Çokollata mund të nxehet
shumë! Nëse çokollata ka nevojë për
më shumë kohë gatimi, atëherë
shtoni 10 sekonda.
Tregoni kujdes me çokollatën pasi
mund të mbinxehet dhe të digjet.
Për të shkruar mbi Favoritet për recetat
tuaja.
1. Shtypni çelësin e NIVELIT TË FUQISË
për të selektuar fuqinë.
2. Rrotulloni butonin për të hyrë në kohën
e gatimit të kërkuar.
3. shtypni dhe mbani FAVORITE si çelës
që doni të regjistroni derisa të dëgjoni
sinjalin akustik dhe ylli favorit është i
dukshëm.
Për të regjistruar sërish Favorite tek
regjistrimet e fabrikës.
1. shtypni STOP si çelës.
2. shtypni dhe mbani NIVELIT TË
FUQISË 400 W për 3 sekonda.
soba do të kalojë Favorite në
regjistrimet e fabrikës.
5.11 shkrirja automatike
shkrirja automatike funksionon jashtë
modalitetit të gatimit dhe kohës së gatimit
bazuar në peshën e ushqimit.
ju mund të zgjidhni 2 menu shkrirje automatike.
1. shkrirja automatike:
Mish/Peshk/shpendë
2. shkrirja automatike: bukë
Shembull: Për të shkrirë 0.2 kg biftek.
1. selekto menunë e shkrirjes automatike
duke shtypur SHKRIRJA
AUTOMATIKE si çelës një herë.
2. Rrotulloni butonin për të selektuar
peshën.
3. shtyp START si çelës.
Nëse segmentet në ekran kalojnë
platformën rrotulluese, kjo tregon se
ushqimi duhet të trazohet ose të
hiqet. Për të vazhduar gatimin,
shtypni START si çelës. Në fund të
kohës së shkrirjes automatike,
programi do të ndalojë automatikisht.
Rregullimi i kohës/energjisë nuk është
i disponueshëm në shkrirjen
automatike.
6_AEG_SQ_CS_BASE_AL28UICTO_SAFETYMAY19_Layout 1 24/09/2018 14:25 Page 141
SHQIP
141
6. TAbeLAT e gATIMIT
6.1 Favorite
Favorite
gjalp i shkrirë
Pesha
0.05-0.25 kg
Çelësi
•
Çokollatë e shkrirë 0.1-0.2 kg
•
kek me formë
•
1-4 forma
Procedura
Vendosni gjalpin në një tavë xhami.
Trazoni mirë pas gatimit.
Ndani çokollatën në copa të vogla.
Vendosni çokollatën në një tavë xhami.
Trazoni kur të dëgjohet sinjali akustik.
Trazoni mirë pas gatimit.
KUJDES: Çokollata mund të nxehet shumë! Nëse çokollata do më
shumë kohë, atëherë shtoni edhe
10 sekonda kohë gatimi. Tregoni
kujdes me çokollatën pasi mund
të mbinxehet dhe të digjet.
Pregatisni kekun si në recetë.
Vendosni formën në këndin e
platformës. Lëreni për 30 sekonda pas
gatimit.
6.2 Receta kek me forma
Kek me forma me shumë çokollatë
Kek me fruta pylli
Përbërësit
për një kupë:
Përbërësit
për një kupë
2½ lugë çaji (25 g) Miell
2 lugë gjelle (12 g) Pluhur kakaoje
2½ lugë gjelle (30 g) sheqer Puhur
¼ lugë çaji
Pluhur gatimi
1½ lugë gjelle (15 g) Vaj gatimi
¼ lugë çaji
ekstrakt vanilje
1
Vezë mesatare
2½ lugë gjelle (25 g)
2½ lugë gjelle (30 g)
¼ lugë çaji
1½ lugë gjelle (15 g)
½ lugë çaji
1
1½ lugë gjelle
Miell
sheqer Puhur
Pluhur gatimi
Vaj gatimi
ekstrakt vanilje
Vezë mesatare
Reçel fruta pylli pa fara
Metoda:
Metoda:
1. Vendos të gjithë përbërësit e thatë në
një kupë të madhe, përziejini mirë me
një pirun.
2. shtoni vaj perimesh, ekstrakt vanilje dhe
vezë, përziejini mirë.
3. Vendosni kupën në mes të platformës.
4. Përdorimi për gatim
. keku do të
fryhet dhe do të dalë nga kupa gjatë
gatimit.
Pas gatimit, lëreni aty për 30 sekonda.
1. Vendos të gjithë përbërësit e thatë në
një kupë të madhe, përziejini mirë me
një pirun.
2. shtoni vaj perimesh, ekstrakt vanilje
dhe vezë, përziejini mirë.
3. Zhysni lugën në përzierje dhe kështu
mund të trazoni më mirë.
4. Vendosni kupën në mes të platformës.
5. Përdorimi për gatimit
. keku do të
fryhet dhe do të dalë nga kupa gjatë
gatimit.
Pas gatimit, lëreni aty për 30 sekonda.
dekoroni me një sasi krem çokollate të
trazuar.
këshillë: Për të pregatitur kek me çokollatë
dhe portokall, zëvendësoni ekstraktin e
vaniljes me ½ lugë çaji ekstrakt portokalli.
dekoroni me një sasi krem vanilje.
6_AEG_SQ_CS_BASE_AL28UICTO_SAFETYMAY19_Layout 1 24/09/2018 14:25 Page 142
142
www.aeg.com
Kek me copa molle
Përbërësit
për një kupë
2½ lugë gjelle (25 g)
2 lugë gjelle (30 g)
¼ lugë çaji
¼ lugë çaji
1½ lugë gjelle (15 g)
1
1½ lugë gjelle (30 g)
gjysëm (7 g)
Kek me gjalp kikiriku
Përbërësit
për një kupë
Miell
sheqer kaf
Pluhur gatimi
kanellë
Vaj gatimi
Vezë mesatare
salcë molle
biskota digjestive. të
thërrmuara
Metoda:
1. Vendosni të gjithë përbërësit e thatë
(përveç biskotave) në një kupë,
përziejini mirë me pirun.
2. shtoni vaj vegjetal dhe vezë, përziejini
mirë.
3. Me kujdes trazoni salcën e mollës duke
përdorur një lugë që të rregullojë
përzierjen.
4. Mbuloni sipërfaqen me biskota
digjestive të thërrmuara.
5. Vendosni kupën në mes të platformës.
6. Përdorimi per gatimit
. keku do të
fryhet dhe do të dalë nga kupa gjatë
gatimit.
Pas gatimit, lëreni aty për 30 sekonda.
Mbuloni me një lugë të madhe krem vaniljeje.
Kujdes! salca e mollës do të
nxehet.
2½ lugë gjelle(25 g)
2 lugë gjelle (30 g)
¼ lugë çaji
1½ lugë gjelle (15 g)
¼ lugë çaji
2 lugë gjelle (30 g)
1
Miell
sheqer kaf
Pluhur gatimi
Vaj gatimi
ekstrakt vanilje
gjalp kikiriku i butë
Vezë mesatare
Metoda:
1. Vendos të gjithë përbërësit e thatë në
një kupë të madhe, përziejini mirë me
një pirun.
2. shtoni vaj vegjetal, ekstrakt vanilje,
gjalp kikiriku, dhe trazoni mirë vezët.
3. Vendosni kupën në mes të platformës.
4. Përdorimi për gatim
. keku do të
fryhet dhe do të dalë nga kupa gjatë
gatimit.
Pas gatimit, lëreni aty për 30 sekonda.
sipërfaqen mbulojeni me copa çokollate.
këshillë: Përdorni gjalp kikiriku krokant
nëse e preferoni.
6_AEG_SQ_CS_BASE_AL28UICTO_SAFETYMAY19_Layout 1 24/09/2018 14:25 Page 143
SHQIP
Kek me lëkurë limoni
Përbërësit
për një kupë:
2½ lugë gjelle (25 g)
2½ lugë gjelle (30 g)
¼ lugë çaji
1½ lugë gjelle (15 g)
1 lugë çaji
1
Pregatitja:
Miell
sheqer Puhur
Pluhur gatimi
Vaj gatimi
lëkurë limoni
Vezë mesatare
1lugë gjelle lëng limoni
përzihet me 2 lugë gjelle
sheqer kastori
Metoda:
1. Vendos të gjithë përbërësit e thatë në
një kupë të madhe, përziejini mirë me
një pirun.
2. shtoni vaj vegjetal, lëng limoni dhe
vezë, përziejini mirë.
3. Vendosni kupën në mes të platformës
4. Përdorimi për gatim
. keku do të
fryhet dhe do të dalë nga kupa gjatë
gatimit.
5. bëni lyerjen e sipërfaqes me përzierje
lëng limoni me sheqer pluhur.
6. Pas gatimit, lëreni kekun, shponi
sipërfaqen, dhe më pas spërkatni
sipërfaqen e kekut, lëreni për 30
sekonda.
143
Kek me karrota
Përbërësit
për një kupë:
2 lugë gjelle (20 g)
2½ lugë gjelle(30 g)
¼ lugë çaji
¼ lugë çaji
¼ lugë çaji
1 lugë gjelle
1½ lugë gjelle (15 g)
Miell
sheqer kafe i lehtë
Pluhur gatimi
kanellë
bazë arra muskat
bazë bajame
Vaj luledielli
lëkurë ½ portokalli
30 g
karrotë e grirë
1
Vezë mesatare
Pregatitja e kremit: 15 g gjalp, i shkrirë
40 g sheqer i ngrirë, 40
g krem djathi, ½ lugë
çaji lëng portokalli
Metoda:
1. Vendos të gjithë përbërësit e thatë në
një kupë të madhe, përziejini mirë me
një pirun.
2. shtoni vaj luledielli, lëng portokalli,
karrotë të grirë dhe vezë, përziejini
mirë.
3. Vendosni kupën në mes të platformës.
4. Përdorimi për gatim
. keku do të
fryhet dhe do të dalë nga kupa gjatë
gatimit.
5. bëni sipërfaqen duke përzier gjalpin,
sheqer kokërr, krem djathi dhe lëng
portokalli të gjitha bashkë.
Pas gatimit, lëreni aty për 30 sekonda.
Lëreni kekun të ftohet, më pas shtoni
mbushjen.
6_AEG_SQ_CS_BASE_AL28UICTO_SAFETYMAY19_Layout 1 24/09/2018 14:25 Page 144
144
www.aeg.com
6.3 shkrirja automatike
Shkrirja automatike
Pesha
Mish/peshk/shpendë 0.2-0.8 kg
Çelësi
x1
•
•
(I gjithë peshku,
qofte peshku, fileto
peshku, kofshë pule,
gjoks pule, mish i
grirë, biftekë, bërxolla, hamburger, salsiçe)
•
•
Procedura
Vendosni ushqimin në tabaka torte në
qendër të platformës.
kur të dëgjohet sinjali akustik, nxirrni
ushqimin, riorganizoni dhe veçoni.
Pjesët e holla të tabelës dhe vendet e
ngrohta me qese alumini.
Pas shkrirjes, mbajeni në qese
alumini për 15-45 min, derisa të
shkrijë e gjitha.
Mish i grirë: kur dëgjohet sinjali
akustik, nxirrni ushqimin. hiqni pjesët
e shkrira nëse është e mundur.
jo e përshtatshme për të gjithë
pulën.
bukë
0.1-1.0 kg
x2
•
•
•
shpërndani në një enë të sheshtë në
qendër të platformës. Për 1.0 kg,
shpërndani direkt në platformë.
kur dëgjohet sinjali akustik, fikeni,
riorganizoni dhe hiqni pjesët e shkrira.
Pas shkrirjes mbulojeni me qese
alumini dhe lëreni 5-15 min derisa të
shkrijë e gjitha.
Regjistroni vetëm peshën e ushqimit. Mos përfshini edhe peshën e enës.
Për ushqimet që peshojnë më pak ose më shumë se pesha/sasia e dhënë në tabelë, përdorni manualin e përdorimit.
Temperatura finale do të variojë në përputhje me temperaturën fillestare.
biftekët dhe bërxollat duhet të ngrihen në një shtresë.
Mishi i grirë duhet të ngrijë vetëm në feta të holla.
6_AEG_SQ_CS_BASE_AL28UICTO_SAFETYMAY19_Layout 1 24/09/2018 14:25 Page 145
SHQIP
145
6.4 Ngrohja e ushqimit dhe pijeve
Sasi
Niveli i
Regjistrim
-g/mlFuqise
Qumësht, 1 filxhan
150
Mikro
800 W
ujë,
1 filxhan
150
Mikro
800 W
6 filxhanë 900
Mikro
800 W
1 tas
1000
Mikro
800 W
Një pjatë miell
400
Mikro
800 W
supë/turli
200
Mikro
800 W
Perime
500
Mikro
800 W
Mish, 1 copë 1)
200
Mikro
800 W
Ushqim/pije
Ora
-Min1
1-2
10-12
11-13
3-6
1-2
4-5
3-4
Metoda
mos e mbuloni
mos e mbuloni
mos e mbuloni
mos e mbuloni
mbulo, trazo gjatë gatimit
mbulo, trazo pas nxehjes
mbulo, trazo gjatë gatimit
shpërndani salcë mbi mbushjen,
mbulo
mbulo
Fileto peshku 1)
200
Mikro
800 W
2-3
kek, 1 fetë
ushqim bebe,
1 kavanoz
150
190
Mikro
Mikro
400 W
400 W
½
1
Margarinë ose gjalp i
shkrirë 1)
Çokollatë e shkrirë
50
Mikro
800 W
½
vend në enë të sheshtë
zhvendosni në një enë të përshtatshme për mikrovalë, pas nxehjes trazoni mirë dhe testoni
temperaturën
mbulo
100
Mikro
400 W
2-3
trazoni herë pas here
1)
nga e ftohur
6.5 shkrirja
Sasi
-g-
Regjistrim
Niveli i
Fuqise
Ora
-Min-
gulash
500
Mikro
240 W
8-12
kek, 1 sfetë
Fruta
150
250
Mikro
Mikro
80 W
240 W
2-5
4-5
Ushqimi
Metoda
trazoni ndërkohë që
shkrin
vend në enë të sheshtë
nxirreni jashtë sipas
rastit, hiqeni nëse është
gjysëm e shkrirë
Koha e
ndenjies
-Min10-30
5
5
6_AEG_SQ_CS_BASE_AL28UICTO_SAFETYMAY19_Layout 1 24/09/2018 14:25 Page 146
146
www.aeg.com
6.6 gatimi nga ushqimet e ngrira
Ushqimi
Fileto peshku
Një pjatë
mielll
Sasi
-g-
Regjistrim
Niveli i
Fuqise
Ora
-Min-
300
400
Mikro
Mikro
800 W
800 W
10-12 mbulo
9-11 mbulo, trazo pas 6 minutash
Metoda
Koha e
ndenjies
-Min2
2
6.7 gatimi
Sasi
-g-
Niveli i
Fuqise
Ora
-Min-
brokoli/bizele
500
800 W
9-11
karrota
500
800 W
10-12
Pjekja
1000
800 W
19-21
Fileto peshku
200
800 W
3-4
Ushqimi
Metoda
shto 4-5 lugë gjelle ujë,
mbulo, trazo nga mesi i gatimit
prit në rrathë, shto 4-5 lugë
gjelle ujë, mbulo, trazo nga
mesi i gatimit
sezoni për shije, vendosni në
një tigan gatimi, kthejeni në
anën tjetër gjatë gatimit
për shije, vendoseni në një
pjatë qeramike, mbulojeni
Koha e
ndenjies
-Min-
10
2
Nëse soba funksionon për 3 minuta ose më gjatë, ventilatori do të ndizet për 2 minuta pasi mbaron
gatimi. hapni derën dhe do ndalojë, mbyllni derën dhe do të fillojë sërish derisa të kenë mbaruar 2
minuta (përfshi edhe kohën e derës hapur) Nëse soba punon më pak se 3 minuta, ventilatori nuk
ndizet.
6_AEG_SQ_CS_BASE_AL28UICTO_SAFETYMAY19_Layout 1 24/09/2018 14:25 Page 147
SHQIP
147
7. sheNjA PARALAjMËRuese dhe kËshILLA
7.1 enë gatimi të sigurta për mikrovalë
Enë gatimi
Qese alumini/enë
mbajtëse
kina dhe qeramika
enë qelqi
p.sh. tavë xhami ®
Metal
enë plastike/polistireni psh. për ushqim
të shpejtë
Çanta
frigoriferike/pjekjeje
Pjata letra, kupa dhe
letër kuzhine
enë kashte dhe druri
Letër e riciklueshme
dhe gazetë
Mikrovala
e sigurtë
3/7
3/7
3
7
3
3
3
3
7
Komente
Pjesë të vogla prej qese alumini mund të përdoren për të
mbuluar ushqimin nga mbinxehja. Mbani qeset të paktën 2
cm larg mureve të sobës, pasi mund të krijohen shkëndija.
enët prej qese alumini nuk rekomandohen, vetëm nëse
specifikohen nga fabrikuesi. Ndiqni me kujdes udhëzimet.
Porcelani, qeramika, enë argjile xhami dhe kocke janë
zakonisht të përshtatshme, përjashto ato me dekorime
metalike.
Tregoni kujdes kur përdorni enë xhami fin pasi mund të
thyhet apo plasaritet nëse nxehet menjëherë.
Nuk rekomandohet të përdorni enë gatimi metalike duke
përdorur fuqinë e mikrovalës pasi mund të krijohen
shkëndija, që mund të çojnë në zjarr.
duhet të tregoni kujdes pasi disa enë mund të prishen,
shkrijnë apo çngjyrosen në temperatura të larta.
duhet shtypur për të lënë avullin të dalë.
sigurohuni që çantat janë të përshtatshme për përdorim
në mikrovalë. Mos përdorni lidhëse plastike ose metalike,
pasi ato mund të shkrijnë ose të shkaktojnë zjarr për shkak
të shkëndijave metalike.
Përdoreni vetëm për ngrohje ose për të thithur lagështinë.
Tregoni kujdes pasi nga mbinxehja mund të shkaktojë
zjarr.
gjithmonë mbikëqyreni sobën kur përdorni këto materiale
pasi mbinxehja mund të shkaktojë zjarr.
Mund të përmbaje ekstrakte metali që mund të shkaktojnë
shkëndija dhe rrjedhimisht zjarr.
6_AEG_SQ_CS_BASE_AL28UICTO_SAFETYMAY19_Layout 1 24/09/2018 14:25 Page 148
148
www.aeg.com
7.2 këshilla për gatimi në mikrovalë
Këshilla për gatimi në mikrovalë
Përbërja
ushqimet me përqindje të lartë yndyre ose sheqeri p.sh. puding krishtlindje,
byrek me mish) kërkojnë më pak kohë ngrohjeje. Tregoni kujdes pasi mbinxehja
mund të shkaktojë zjarr.
Madhësia
Për çdo gatim duhet të bëni të gjitha copat në madhësi të njëjtë.
Temperatura e Temperatura fillestare e ushqimit ndikon në sasinë e kohës së nevojshme për
ushqimit
gatim. Prisni ushqimet me mbushje (p.sh. me reçel dhe brumë) që të çlirojnë nxehtësinë apo avullin.
Organizimi
Vendosni pjesët më të trasha të ushqimit drejt me pjesën e jashtme të enës
(p.sh. stika me mish pule).
Mbulo
Vendosni qese të ajrosur për mikrovalë ose kapak të përshtatshëm.
shpimi
ushqimet me lëvozhgë, lëkurë apo membranë duhet të shpohen në vende të
ndryshme para se të gatuhen ose të ringrohen pasi mund të formohet avull dhe
të shkaktohet shpërthim i ushqimit (p.sh. patate, peshk, pulë, salsiçe).
E RËNDËSISHME! Vezët nuk duhet të nxehen duke përdorur fuqinë e
mikrovalës pasi ato mund të shpërthejnë, edhe pasi gatimi të ketë përfunduar (p.sh. vezët poshe, të ziera fort)
Trazo, rrotullo Për çdo gatim është esenciale të trazoni, rrotulloni dhe riorganizoni ushqimin
dhe riorganizo gjatë gatimit. gjithmonë shponi dhe riorganizoni nga ana e jashtme drejt
qendrës.
Lënia në vend koha e lënies në vend është e domosdoshme pas gatimit për të siguruar që
ngrohja të shpërndahet njësoj në gjithë ushqimin.
Mbulimi
Zonat e ngrohta mund të ruhen në copa të vogla qeseje, të cilat reflektojnë
mikrovalët (p.sh. krahët dhe kofshët e pulës).
Përdor mbajtëse tenxhereje apo dorashka kuzhine kur lëvizni ushqimin nga soba për të parandaluar
djegiet. gjithmonë hapni enët, përgatitësit e kokoshkave, qeset e gatimit në sobë etj. larg fytyrës dhe
duarve për të shmangur djegiet nga avulli.
gjithmonë qëndroni pak larg derës së sobës kur e hapni për të shmangur djegiet nga avulli dhe
nxehtësia që del. Prisni në feta gatimet e pjekura të mbushura pas ngrohjes për të çliruar avullin dhe
për të shmangur djegiet.
6_AEG_SQ_CS_BASE_AL28UICTO_SAFETYMAY19_Layout 1 24/09/2018 14:25 Page 149
SHQIP
149
8. RIPARIMI I deFekTeVe
Problemi
Pajisja juaj me mikrovalë •
nuk po punon si duhet? •
•
Modaliteti i mikrovalës
•
nuk po funksionon?
•
•
Platforma nuk rrotullohet? •
•
•
•
•
•
Llamba e brendshme nuk •
funksionon?
Mikrovala nuk fiket?
ushqimi kërkon më
•
shumë kohë për tu
ngrohur apo për tu gatuar •
se më parë?
•
dera nuk do të hapet për •
shkak të ndërprerjes së
energjisë?
Kontrollo nëse . . .
siguresa në kutinë e siguresës punon.
Nuk ka pasur ndërprerje të energjisë.
Nëse siguresa godet, kontaktoni një elektricist të kualifikuar.
dera nuk është mbyllur si duhet.
guarnicionet e derës dhe sipërfaqet e tyre janë të pastra.
Atëherë START si çelës është shypur.
Mbështetësja e platformës është lidhur si duhet me mekanizmin.
Pjesët e sobës nuk kalojnë përtej platformës.
ushqimi nuk ka kaluar përtej këndit të platformës për të penguar
kështu rrotullimin.
Nuk kas asgjë që pengon afër platformës.
Izoloni pajisjen nga kutia e siguresave.
kontaktoni një agjent të shërbimit të autorizuar eLecTROLuX.
kontaktoni agjentin e shërbimit të autorizuar eLecTROLuX.
Llamba e interiorit mund të ndërrohet vetëm nga një agjent i
shërbimit të autorizuar i trajnuar eLecTROLuX.
Regjistro një kohë më të gjatë gatimit (sasia dyfish = koha afërsisht
dyfish) ose
Nëse ushqimi është më i ftohtë se zakonisht rrotulloni herë pas
here ose
Regjistro një gradë më të lartë energjie.
hapni derën me kujdes duke e tërhequr në këndin e poshtëm
djathtas të xhamit të derës.
6_AEG_SQ_CS_BASE_AL28UICTO_SAFETYMAY19_Layout 1 24/09/2018 14:25 Page 150
150
www.aeg.com
9. INFORMAcIONe TekNIke
Voltazhi i linjës Ac
220-240 V, 50 hz, faza singëll
kutia shpërndarëse/Qarku i shkurtër
Fuqia e kërkuar Ac:
Mikrovala
Fuqia e jashtme:
Mikrovala
Frekuenca e mikrovalës
dimensionet e jashtme:
Mbb1756se
dimensionet e zgavrës
Minimumi 10 A
1.25 kW
800 W (Iec 60705)
2450 Mhz 1) (grupi 2/klasa b)
595 mm (gj) x 371 mm (L) x 312 mm (gj)
285 mm (gj) x 202 mm (L) x 298 mm (gj) 2)
kapaciteti i sobës
17 litra 2)
Platforma rrotulluese
ø 272 mm, xham
Pesha
afro 16 kg
1)
2)
ky produkt plotëson të gjitha kërkesat e standardit evropian eN55011.
Në konformitet me këtë standard, ky produkt është klasifikuar si pajisje e grupit 2 klasa b.
grupi 2 do të thotë që pajisja me qëllim gjeneron energji radio-frekuence në një formë të rrezatimit
elektromagnetik për të ngrohur ushqimin.
Pajisja e klasës b do të thotë që pajisja është e përshtatshme për tu përdorur në ambiente shtëpiake.
kapaciteti i brendshëm është llogaritur duke matur gjerësinë, thellësinë dhe lartësinë maksimale.
kapaciteti aktual për të ruajtur ushqim është më i lartë.
10. PËRsA I PËRkeT AMbIeNTIT
Materiale riciklimi me simbolin
.
Vendosni paketimin në kazanët e aplikuar
për riciklim.
Ndihmoni për të mbrojtur mjedisin dhe
shëndetin njerëzor dhe ricikloni pajisjet
elektrike dhe elektronike.
Mos hidhni pajisjet e shënuara me simbolin
me mbeturinat shtëpiake. Riktheni
produktin në qendrën lokale të riciklimit
ose kontaktoni zyrën e komunës.
6_AEG_SQ_CS_BASE_AL28UICTO_SAFETYMAY19_Layout 1 24/09/2018 14:25 Page 151
SHQIP
151
TINs-b234uRR1
6_AEG_SQ_CS_BASE_AL28UICTO_SAFETYMAY19_Layout 1 24/09/2018 14:25 Page 152
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising