AEG | MBE2658DE | User manual | Aeg MBE2658DE Ръководство за употреба

Aeg MBE2658DE Ръководство за употреба
1_AEG_Bulgarian_MG_BASE_AL28UICTO_SAFETYMAY19_Layout 1 04/10/2018 15:13 Page 1
MBE2658DE
BG
Наръчник на потребителя
Микровълнова фурна
2
HR
Korisnički priručnik
Mikrovalne pečnice
29
HU
Felhasználói útmutató
Mikrohullámü sütő
54
RO
Manual de utilizare
Cuptor cu microunde
80
SL
Uporabniški priročnik
Mikrovalovna pečica
106
SR
Priručnik Za Korisnika
Mikrotalasna Pećnica
131
1_AEG_Bulgarian_MG_BASE_AL28UICTO_SAFETYMAY19_Layout 1 04/10/2018 15:13 Page 2
2
www.aeg.com
ние МислиМ за Вас
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
Важни инструкции за безопасност .................................................................3
инсталация....................................................................................................................8
общ преглед на уреда.............................................................................................12
преди да използВате за пърВи път.................................................................13
експлоатация.............................................................................................................14
таблици за готВене ................................................................................................18
съВети и препоръки ...............................................................................................25
какВо да праВя, ако..................................................................................................27
спецификации............................................................................................................28
инфорМация за опазВане на околната среда ..........................................28
ние МислиМ за Вас
благодарим Ви, че избрахте този продукт на AEG. ние го създадохме, за да ви
осигурим безупречна работа за дълги години, с иновативни технологии, които
опростяват ежедневието – качества, които не бихте открили в обикновените
домакински уреди. Моля, отделете няколко минути за четене, за да постигнете
най-добрите резултати с него.
Посетете нашата уебстраница на:
Вижте полезни съвети, брошури, отстраняване на неизправности, сервизна
информация:
www.aeg.com
регистрирайте своя продукт за по-добро обслужване:
www.registeraeg.com
купете принадлежности, консумативи и оригинални резервни части за вашия
уред:
www.aeg.com/shop
грижи за клиента и обслужВане
препоръчваме използването на оригинални резервни части.
когато се свързвате с отдел "обслужване", трябва да имате под ръка следната
информация. информацията можете да намерите на табелката с данни. Модел, PNC
(номер на продукт), сериен номер.
предупреждение/Внимание-Важна информация за безопасност
обща информация и съвети
информация за опазване на околната среда
запазваме си правото на изменения без предизвестие.
1_AEG_Bulgarian_MG_BASE_AL28UICTO_SAFETYMAY19_Layout 1 04/10/2018 15:13 Page 3
БЪЛГАРСКИ
1.
3
Важни инструкции за безопасност
този уред може да бъде използван от деца на и над 8
годишна възраст и лица с намалени физически,
сензорни или умствени възможности или липса на
опит и знания, ако са под надзор или ако са
инструктирани относно използването на уреда по
безопасен начин и ако разбират възможните рискове.
децата трябва да бъдат надзиравани, за да сте
сигурни, че не си играят с уреда. почистване и
поддръжка от потребителя не може да се извършват
от деца, освен при условие че са над 8 годишна
възраст и са под надзор.
този уред не е предназначен за използване на морска
височина над 2000 м.
ВАЖНО! Важни инструкции за
безопасност: прочетете ВниМателно и
запазете за спраВки В бъдеще.
ВНИМАНИЕ!
ако вратата или уплътненията са повредени,
фурната не може да се използва, преди
повредата да бъде отстранена от компетентно
лице.
ВНИМАНИЕ!
изпълняването на каквито и да било ремонтни
дейности, включващи свалянето на предпазния
капак за микровълни от лице, което не е
компетентно за последните е опасно.
ВНИМАНИЕ!
течностите и другите храни не трябва да бъдат
подгрявани в запечатани съдове, понеже те
могат да експлодират.
1_AEG_Bulgarian_MG_BASE_AL28UICTO_SAFETYMAY19_Layout 1 04/10/2018 15:13 Page 4
4
www.aeg.com
този битов електрически прибор е предназначен за
използване в домакинства и подобни области, като:
кухненски отделения за персонала в магазини, офиси
и други работни места; селски къщи; за клиенти в
хотели, мотели и други места за хотелско
настаняване; хотелско настаняване, включващо легло
и закуска.
използвайте само безопасни за работа с
микровълнова фурна съдове и прибори.
употребата на метални съдове за храна или напитки
по време на микровълново готвене не е позволена.
не оставяйте фурната без надзор, когато използвате
еднократни пластмасови, хартиени или други
запалими съдове за храна.
Микровълновата печка е предназначена за затопляне
на храна и напитка. сушенето на храна или дрехи и
затоплянето на грейки, чехли, гъби, влажни кърпи и
други подобни може да доведе до опасност от
нараняване, запалване или пожар.
ако подгряваната храна започне да изпуска дим, не
отВаряЙте Вратичката. изключете фурната от
бутона и от контакта и изчакайте храната да спре да
изпуска дим. отварянето на вратичката, докато
храната изпуска дим може да предизвика пожар.
Микровълновото подгряване на напитки може да
предизвика забавено изкипяване, по тази причина
трябва да се внимава при манипулация на съда.
за да се избегнат изгаряния, съдържанието на шишета и буркани с детски храни трябва да бъде разклатено преди употреба, а температурата –
проверена.
не гответе цели яйца с черупките им. дори цели
твърдо сварени яйца не бива да бъдат подгрявани в
1_AEG_Bulgarian_MG_BASE_AL28UICTO_SAFETYMAY19_Layout 1 04/10/2018 15:13 Page 5
БЪЛГАРСКИ
5
микровълнова фурна, понеже те могат да експлодират
след приключване на микровълновата обработка.
1.1 поддръжка и почистване
Вратичка:
за да почистите всяка следа от замърсяване,
почиствайте редовно двете страни на вратичката,
уплътненията й и уплътнителните повърхности с меко
влажно парче плат. не използвайте агресивни
абразивни средства за почистване или остри метални
предмети за стържене за почистване на стъклото на
вратичката, понеже те могат да надраскат
повърхността, което може да доведе до счупване на
стъклото.
Вътрешност на фурната:
за да почистите, избърсвайте всяко място, което е
напръскано или на което е разсипано със меко влажно
парче плат или гъба след всяко готвене, докато
фурната е още топла. за по-големи коли-чества
разсипано използвайте мек сапун и избършете няколко
пъти с влажно парче плат, докато не почистите всичко.
не сваляйте направляващия капак за микровълните.
погрижете се мекият сапун и водата да не проникват в
малките вентилационни отвори в стените, понеже това
може да повреди фурната. не използвайте
почистващи препарати под формата на спрей вътре
във фурната. подгрявайте редовно фурната с
помощта на грила. остатъците от храна или
напръсканото могат да образуват дим или лоша
миризма. почистете направляващия капак за
микровълните, вътрешността на фурната, въртящата
се чиния и подпората на чинията след употреба. те
трябва да са сухи и чисти от мазнина. натрупаната
1_AEG_Bulgarian_MG_BASE_AL28UICTO_SAFETYMAY19_Layout 1 04/10/2018 15:13 Page 6
6
www.aeg.com
мазнина може да се прегрее и да започне да пуши или
да се запали.
Външност на фурната:
отвън фурната Ви може да бъде почиствана лесно с
мек сапун и вода. уверете се, че сапунът е отстранен с
влажно парче и подсушете отвън с мека кърпа.
панел за управление:
отворете вратичката преди почистване, за да
деактивирате панела за управление. трябва да
внимавате при почистване на панела за управление. с
помощта на парче плат, намокрено само с вода, леко
избършете панела, докато не бъде почистен.
избягвайте използването на обилно количество вода.
не използвайте никакви химически или абразивни
средства за почистване.
Въртяща чиния и нейната опора:
свалете въртящата чиния и нейната опора от
фурната. измийте въртящата чиния и нейната опора с
мек сапунен разтвор. подсушете с меко парче плат.
Въртящата чиния и опората й могат да се мият в
съдомиялна.
скари:
те трябва да бъдат измивани в мек миещ разтвор и
подсушавани. скарите могат да се мият безопасно в
съдомиялни машини.
ВАЖНО!
почиствайте редовно фурната и отстранявайте
всякакви остатъци от храна. неподдържането на
чистота на фурната може да предизвика
изхабяване на повърхността, което може
сериозно да повлияе на срока на годност на
уреда и е възможно да предизвика опасни
ситуации.
1_AEG_Bulgarian_MG_BASE_AL28UICTO_SAFETYMAY19_Layout 1 04/10/2018 15:13 Page 7
БЪЛГАРСКИ
7
Внимавайте да не разместите въртящата се
поставка, докато изваждате съдовете от уреда.
ВАЖНО!
не бива да се използват устройства за
почистване с пара.
тази микровълнова фурна е предназначена за вграждане.
този уред и неговите изложени на достъп части се
загряват по време на използване. избягвайте да
докосвате нагорещени елементи.
ВНИМАНИЕ!
дръжте децата далече от вратичката и
откритите части, които могат да се нагорещят,
когато грилът се използва. децата трябва да
стоят далече, за да се предотвратят изгаряния.
ВАЖНО!
не използвайте продуктите от търговската мрежа
за почистване на печки, пароструйни уреди,
абразивни, агресивни почистващи средства,
нищо което съдържа натриева основа или
абразивни гъби върху никоя част от
микровълновата си фурна.
1_AEG_Bulgarian_MG_BASE_AL28UICTO_SAFETYMAY19_Layout 1 04/10/2018 15:13 Page 8
8
www.aeg.com
2. инсталация
,
ϱϵϲ
DŝŶ͘
ϴϱϬ
Микровълновата може да бъде
монтирана в позиции A или б:
A
Б
Позиция
A
б
размери в (мм)
Класическа
фурна
Размер на нишата
Ш
Д
В
562 x 550 x 450
562 x 500 x 450
1_AEG_Bulgarian_MG_BASE_AL28UICTO_SAFETYMAY19_Layout 1 04/10/2018 15:13 Page 9
БЪЛГАРСКИ
9
2.1 инсталация на уреда
4 mm
4 mm
4 mm
1. отстранете всички части от
опаковката и проверете внимателно
за следи от увреждане.
2. поставете закрепващите кукички
към кухненския шкаф като
използвате приложеното указание и
шаблон.
3. поставете уреда бавно в кухненския
шкаф без да прилагате сила. уредът
трябва да се повдигне върху
закрепващите кукички и след това
да се спусне в мястото. В случай на
пречка по време на закрепването,
кукичката може да се отвърти
обратно. предната рамка на
фурната трябва да прилепне плътно
към предния отвор на шкафа.
4. проверете дали уредът е стабилен и
не се клати. проверете дали има
пролука 4 мм между горната врата
на шкафа и горната страна на
панела (вижте диаграмата).
1_AEG_Bulgarian_MG_BASE_AL28UICTO_SAFETYMAY19_Layout 1 04/10/2018 15:13 Page 10
10
www.aeg.com
2.2 свързване на уреда към
електрическото захранване
(A)
• електрическият контакт трябва да е
лесно достъпен, за да може уредът
лесно да бъде изключен в спешен
случай. иначе трябва да бъде
възможно да се прекъсне
захранването на фурната чрез
вграждане на прекъсвач в
електрическата инсталация като се
спазват правилата за окабеляване.
• захранващият кабел може да бъде
сменян само от електротехник.
• В случай че захранващият кабел
бъде повреден, същият трябва да
бъде заменен от производителя,
негов сервиз или от лице с подобна
квалификация, с цел избягване на
евентуална опасност.
• контактът не трябва да бъде
разположен зад шкафа.
• най-доброто място е над шкафа,
виж (A).
• свържете уреда към монофазен
променлив ток 220-240 V/50 Hz с
правилно монтиран заземен контакт.
контактът трябва да има
16 A предпазител.
• преди инсталация вържете връзка
на захранващия кабел, за да
улесните прокарването му до точка
(A) при инсталацията.
• при поставяне на уреда във висок
шкаф, не опъвайте електрическия
кабел.
• не потапяйте щепсела и
захранващия кабел във вода или
друга течност.
• не допускайте преминаването на
захранващия кабел по гореща или
по остра повърхност, като например
зоната на вентилация на горещ
въздух в задната горна част на
фурната.
1_AEG_Bulgarian_MG_BASE_AL28UICTO_SAFETYMAY19_Layout 1 04/10/2018 15:13 Page 11
БЪЛГАРСКИ
11
2.3 допълнителни препоръки
не използвайте микровълновата фурна
за термична обработка на мазнина за
пържене (използване като фритюрник).
температурата не може да бъде
контролирана и мазнината може да се
запали. за приготвяне на пуканки
използвайте само специални продукти
за микровълнова.
лица с пеЙсМеЙкъри трябва да се
консултират със своя лекар или с
производителя на пейсмейкъра за
предпазни мерки, отнасящи се до
микровълнови фурни.
никога не допускайте да попаднат и не
пъхайте предмети в отворите за
заключване на вратичката и във
вентилационните отвори. В случай на
разлив, незабавно изключете фурната и
прекъснете захранването от
електрическата мрежа, след което се
свържете с упълномощен сервизен
техник на ELECTROLUX.
никога не модифицирайте фурната по
никакъв начин.
използвайте само въртяща чиния и
подложка за нея, предназначени
специално за тази фурна. не
използвайте фурната без въртящата
чиния.
за да предотвратите счупване на
въртящата чиния:
• преди да я почиствате с вода, я
оставете да се охлади.
• не поставяйте горещи храни или
горещи съдове на студена въртяща
чиния.
• не поставяйте студени храни или
студени съдове на гореща въртяща
чиния.
при микровълново затопляне не
използвайте пластмасови опаковки, ако
фурната е все още гореща след
използването на режими грил и грил
с МикроВълноВа, тъй като е
възможно да се разтопят.
пластмасовите съдове не бива да
бъдат използвани при гореизброените
режими, освен ако производителят им
не декларира, че те са подходящи.
нито производителят, нито търговският
представител могат да поемат
отговорност за повреди на фурната или
телесни наранявания, причинени в
следствие на неспазване на
процедурата за правилно електрическо
свързване. епизодично могат да се
образуват водни пари или капки по
стените на фурната или около
уплътненията на вратичката и по
уплътнителните повърхности. това е
нормално явление и не е признак на теч
на микровълновата фурна или
неизправност.
1_AEG_Bulgarian_MG_BASE_AL28UICTO_SAFETYMAY19_Layout 1 04/10/2018 15:13 Page 12
12
www.aeg.com
3. общ преглед на уреда
3.1 МикроВълноВа фурна
1
2
3
1 нагряващ елемент
4
5
2
3
4
5
6
7
9
3.2 аксесоари
1
2
3
4
8
7
6
8
9
на грила
преден панел
Вътрешно осветление
панел за управление
бутон за отваряне на
вратата
направляващ капак за
микровълните
Вътрешно пространство
на фурната
уплътняващ пакет
уплътнения на
вратичката и
уплътнителни
повърхности
проверете дали са доставени следните
принадлежности:
1 Въртяща чиния
2 опора на въртящата чиния
3 Висока скара
4 ниска скара
• разположете опората на въртящата
чиния върху дъното на вътрешността
на фурната.
• после поставете въртящата чиния на
опората й.
• за да предотвратите повреди на
въртящата чиния, повдигайте
достатъчно съдовете и контейнерите
над повърхността й, когато ги
изваждате от фурната.
когато поръчвате принадлежности,
моля упоменете на Вашия
търговски или сервизен
представител на ELECTROLUX
два елемента: наименование на
частта и наименование на модела.
1_AEG_Bulgarian_MG_BASE_AL28UICTO_SAFETYMAY19_Layout 1 04/10/2018 15:13 Page 13
БЪЛГАРСКИ
13
3.3 панел за упраВление
1
2
бутони ниво
на мощност
3
бутони за любими
4
бутон грил
5
автоматично
размразяване
бутон за
автоматично
размразяване
6
бутон кухненски
таймер
грил
7
грил с микровълнова
копче Хронометър/
тегло
8
бутон старт/
потвърждение/
бърз старт
9
бутон стоп
индикатори на
цифровия дисплей:
1
любими
кухненски таймер
2
3
4
5
6
Микровълнова
7
стоп/отмяна
10 бутон за отваряне
заключване
за детска безопасност
8
9
на вратата
задаване на точен час
10
сегменти на дисплея
тегло
нива на мощност
4. преди да използВате за пърВи път
4.1 Включване
при първоначалното включване на фурната ще имате възможност да настроите
часовника.часовникът на фурната е 24
часов.
1. фурната ще издаде звуков сигнал и
всички икони върху дисплея ще
присветнат за половин секунда.
използвайте прибора за управление,
за да изберете опция ‘on’ (Вкл.) или
‘oFF’ (изкл.) за часовника.
2a. за да изключите часовника,
завъртете прибора за управление,
докато върху дисплея се появи ‘oFF’,
след което натиснете бутон СТАРТ.
фурната е готова за експлоатация.
ако сте изключили часовника и
желаете да го включите отново,
натиснете двукратно бутон
КУХНЕНСКИ ТАЙМЕР и следвайте
указанията в точка 2б
2b. за включване на часовника завъртете
прибора за управление, докато върху
дисплея се появи ‘on’ (Вкл.), след
което натиснете бутон СТАРТ.
Пример: за да настроите часовника на
18:45.
1. завъртете контролния регулатор, за да
настроите часа.
2. за потвърждение натиснете бутон
СТАРТ.
1_AEG_Bulgarian_MG_BASE_AL28UICTO_SAFETYMAY19_Layout 1 04/10/2018 15:13 Page 14
14
www.aeg.com
3. завъртете прибора за управление, за
да настроите минутите.
4. за потвърждение натиснете бутон
СТАРТ.
След като часовникът бъде сверен,
точният час ще се показва върху
дисплея.
4.2 режим на готовност
(икономичен режим)
фурната автоматично влиза в режим на
готовност, ако в рамките на 5 минути не
бъде предприето никакво действие.
Пример: ако часовникът не е бил
настроен: дисплеят ще се изключи.
за изход от режима на готовност отворете
вратата, натиснете някой от бутоните или
завъртете прибора за управление.
Пример: ако часовникът е бил настроен:
след изтичане на петминутния период,
точният час ще бъде показан.
4.3 настройване на часовника,
след като точният час е бил
зададен
Можете да настройвате часовника и след
като точният час е вече зададен.
Пример: промяна от 18.45 към 19.50.
1. натиснете двукратно бутон
КУХНЕНСКИ ТАЙМЕР.
2. натиснете бутон СТАРТ.
3. завъртете прибора за управление,
докато върху дисплея се изпише ‘19’.
4. натиснете бутон СТАРТ.
5. завъртете прибора за управление,
докато върху дисплея се изпише ‘50’.
6. натиснете бутон СТАРТ.
4.4 отмяна на часовника и
задаване режим на
готовност (икономичен
режим)
1. натиснете двукратно бутон
КУХНЕНСКИ ТАЙМЕР.
2. завъртете контролния регулатор,
докато върху дисплея се изпише ‘oFF’.
3. за потвърждение натиснете бутон
СТАРТ.
4.5 заключване за детска
безопасност
това е функция за безопасност, която
предотвратява нежелано включване на
фурната от деца. докато е активирано,
никоя от функциите на фурната не може
да бъде включена.
активирането и деактивирането на
функцията заключване за детска безопасност може да бъде изпълнено единствено, когато фурната не функционира.
Пример: заключване
натиснете и задръжте бутон СТОП,
докато символ ‘заключване за детска
безопасност’ бъде изобразен върху
дисплея.
Пример: отключване
натиснете и задръжте бутон СТОП,
докато символът ‘заключване за детска
безопасност’ се изключи.
докато функцията е активна, всички
бутони, с изключение на СТОП са
деактивирани.
5. експлоатация
5.1 Hива на мощност на
микровълновата фурна
Пример: за подгряване на супа за
2 минути и 30 секунди на 630 W
микровълнова мощност.
1. натиснете бутон НИВО НА МОЩОНСТ
от дясната страна на триъгълника,
докато бъде показано ‘630 W’.
2. Rзавъртете контролния регулатор,
за да въведете времетраене.
3. натиснете бутон СТАРТ.
докато фурната е в режим
микровълново готвене, можете да
регулирате нивото на мощност
чрез натискане на бутона точно
под желаната настройка.
Можете да зададете нивото на
мощност по време на работа на
фурната, като натиснете и
задържите желания бутон НИВО
НА МОЩНОСТ, докато настройката
бъде маркирана върху дисплея.
1_AEG_Bulgarian_MG_BASE_AL28UICTO_SAFETYMAY19_Layout 1 04/10/2018 15:13 Page 15
БЪЛГАРСКИ
прекалено висока мощност или
прекалено продължително готвене
могат да прегреят храната,
предизвиквайки пожар.
ако бъде избрана мощност от
900 W, максималното време за
микровълново готвене, което може
да бъде зададено е 15 минути.
В случай че фурната работи в
произволен режим за 3 или повече
минути, вентилаторът ще остане
включен 2 минути, след като
готвенето завърши. при отваряне на
вратата той ще спре, а когато я
затворите - ще се включи отново,
докато двете минути не изтекат
(включително времето, през което
15
вратата е била отворена). ако
фурната работи за по-малко от
3 минути, вентилаторът няма да се
включи.
След приключване на готвенето
въртящата се чиния ще продължи
хода си, докато съдът за готвене
достигне първоначалното си
положение. Вътрешното осветление
ще остане включено до завършване
хода на въртящата се чиния, или в
продължение на 5 секунди (подългото от двете). След края на
процеса ще прозвучи аудио сигнал.
Ако през това време вратата бъде
отворена, въртенето ще се
преустанови.
5.2 нива на мощност
Настройка на
мощността
Препоръчително използване
900 W/
Високо
използва се за готвене или предварително подгряване - (напр. супа,
печено, храна от консерва, топли напитки, зеленчуци, риба и др).
630 W
използва се за дълго готвене на плътна храна като печен джолан, месно
руло и ястия на плата, а също за деликатни блюда като сос със сирене и
бисквитена торта. при тази ниска мощност сосът няма да изкипи и
храната ще се сготви равномерно без преваряване по краищата.
450 W
ътни храни, които се нуждаят от продължително готвене при
конвенционално готвене, (напр. ястия от говеждо), се препоръчва тази
настройка на силата, за да бъде месото крехко.
270 W/
разМразяВане
90 W
0W
изберете тази настройка на мощността, за да сте сигурни, че ястието ще
се размрази равномерно. тази настройка също е идеална за варене на
ориз, паста, кнедли и крем карамел.
за деликатно размразяване, (напр. сладкарски крем или сладкарско тесто).
за престояване/кухненски хронометър.
W = WATT
5.3 намалена степен на мощност
Режим на готвене
Микровълнова 900 W
Стандартно време
15 минути
Намалена степен на мощност
Микровълнова 630 W
грил
10 минути
грил 500 W
грил с микровълнова
10 минути
грил 500 W
1_AEG_Bulgarian_MG_BASE_AL28UICTO_SAFETYMAY19_Layout 1 04/10/2018 15:13 Page 16
16
www.aeg.com
5.4 регулиране на
времетраенето по време
на готвене
имате възможност да регулирате
времетраенето по време на готвене.
Пример: добавяне на 2 минути (120
секунди) с помощта на бутон СТАРТ.
1. натиснете бутон СТАРТ четири пъти.
Времетраенето ще бъде увеличено
със 120 секунди.
5.5 употреба на бутон стоп
натиснете бутон СТОП веднъж, за да
влезете в режим пауза.
натиснете повторно бутон СТОП, за да
отмените времетраенето за готвене.
5.6 кухненски таймер
задаване на кухненски таймер.
1. натиснете бутон КУХНЕНСКИ
ТАЙМЕР.
2. завъртете контролния регулатор, за
да въведете времетраене.
3. натиснете бутон СТАРТ. таймерът
ще стартира автоматично.
докато таймерът е активиран,
времетраенето може да бъде
удължено чрез завъртане на
контролния регулатор или
натискане на бутон СТАРТ.
функцията таймер може да бъде
използвана единствено, докато
фурната не функционира.
5.7 бърз старт
Можете директно да стартирате готвене
на 900 W/Висока за 30 секунди чрез
натискане на бутон СТАРТ.
за добавяне на още време, натис
нете бутон СТАРТ.
5.8 изключване на звука
функцията служи за изключване на
звука.
1. натиснете бутон КУХНЕНСКИ
ТАЙМЕР 3 пъти, докато върху
дисплея се изпише ‘Soun’.
2. завъртете контролния регулатор,
докато върху дисплея се изпише ‘oFF’.
3. натиснете бутон СТАРТ.
Включване на звука.
1. натиснете бутон КУХНЕНСКИ
ТАЙМЕР 3 пъти, докато върху
дисплея се изпише ‘Soun’.
2. завъртете контролния регулатор,
докато върху дисплея се изпише ‘on’.
3. натиснете бутон СТАРТ.
5.9 пауза
поставяне в пауза, докато фурната
работи на микровълнов режим.
1. натиснете бутон СТОП или отворете
вратата.
2. фурната може да бъде поставена в
пауза за период до 5 минути.
3. натиснете бутон СТАРТ, за да
продължите готвенето.
5.10 грил и грил с микро
вълнова
тази микровълнова фурна има два
режима на готвене грил:
само грил
грил с микровълнова
ВАЖНО! за печене на грил се
препоръчва използването на
високата или на ниската скара.
при пускането на грила за първи
път можете да доловите дим или
миризма на изгоряло, това е
нормално и не показва повреда на
фурната. за да избегнете този
проблем, при първото пускане на
фурната го включете без храна за
20 минути.
1. завъртете контролния регулатор, за
да въведете времетраенето за
готвене.
2. натиснете бутон ГРИЛ веднъж за
влизане в режим грил с
Микровълнова (грил + микровълново
готвене), след което натиснете бутон
СТАРТ.
натиснете отново бутон ГРИЛ, за да
изберете самостоятелно действие на
режим грил.
3. натиснете бутон СТАРТ.
1_AEG_Bulgarian_MG_BASE_AL28UICTO_SAFETYMAY19_Layout 1 04/10/2018 15:13 Page 17
БЪЛГАРСКИ
при работа в режим грил с
Микровълнова , нивата на
микровълнова мощност 90 W и
900 W не са достъпни.
за изход от режими грил с
Микровълнова или грил натиснете
бутон ГРИЛ, докато върху дисплея
не остане единствено символът за
микровълново готвене.
5.11 любими
фурната разполага с 3 любими рецепти.
Меко масло
разтопен шоколад
кекс в чаша
Пример: разтопяване на масло.
1. натиснете еднократно бутон
ЛЮБИМИ 1.
2. завъртете контролния регулатор, за
да въведете теглото.
3. натиснете бутон СТАРТ.
ако върху сегментите на дисплея
се показва въртяща се фигура,
това означава, че храната трябва
да бъде разбъркана или
преобърната. за да продължите
готвенето, натиснете бутон СТАРТ.
функцията за автоматично
размразяване ще спре, след като
зададеното времетраене изтече.
нивата на мощност за
предварително зададените
любими рецепти не могат да бъдат
променяни.
Могат да бъдат приготвени 1-4
кейка в чаша.
ВНИМАНИЕ! Шоколадът може да
се нагорещи много! В случай че
шоколадът се нуждае от попродължително време за
приготвяне, добавете 10 секунди.
бъдете внимателни при
приготвянето на шоколада, тъй
като може да прегори.
замяна на любими рецепти с Ваши
собствени.
1. натиснете бутона за задаване НИВО
НА МОЩНОСТ.
2. завъртете контролния регулатор, за
да въведете желаното времетраене
за готвене.
17
3. натиснете и задръжте бутонът
ЛЮБИМИ, който желаете да
настроите, докато чуете еднократен
звуков сигнал и съответната звезда
светне.
Връщане на любими към фабрично
зададените настройки.
1. натиснете бутон СТОП.
2. натиснете и задръжте НИВО НА
МОЩОНСТ 450 W за 3 секунди.
фурната ще възстанови фабричните
настройки на любими.
5.12 автоматично
размразяване
с помощта на тази функция фурната
автоматично избира правилните режим
и времетраене за готвене в зависимост
от теглото на храната.
Можете да избирате между 2 менюта за
автоматично размразяване.
1. автоматично размразяване:
Месо/риба/птици
2. автоматично размразяване: Хляб
Пример: размразяване на пържола с
тегло от 0,2 кг.
1. изберете менюто за автоматично
размразяване с еднократно
натискане на бутон АВТОМАТИЧНО
РАЗМРАЗЯВАНЕ.
2. завъртете контролния регулатор, за
да изберете теглото.
3. натиснете бутон СТАРТ.
ако върху сегментите на дисплея
се показва въртяща се фигура,
това означава, че храната трябва
да бъде разбъркана или
преобърната.
за да продължите готвенето,
натиснете бутон СТАРТ. функцията
за автоматично размразяване ще
спре, след като зададеното
времетраене изтече. регулирането
на времетраене/мощност при
автоматично размразяване не е
достъпно.
1_AEG_Bulgarian_MG_BASE_AL28UICTO_SAFETYMAY19_Layout 1 04/10/2018 15:13 Page 18
18
www.aeg.com
6. таблици за готВене
6.1 любими
Любими
Меко масло
Тегло
0,05-0,25 kg
Бутон
разтопен
шоколад
0,1-0,2 kg
•
кекс в чаша
1-4 чаши
•
•
Процедура
поставете маслото в съд от
огнеупорно стъкло. разбъркайте
добре след готвене.
разчупете шоколада на малки
парченца. поставете ги в съд от
огнеупорно стъкло. след
прозвучаване на звуковия сигнал
разбъркайте добре. разбъркайте
добре след готвене.
ВНИМАНИЕ! Шоколадът може
да се нагорещи много! В случай
че шоколадът се нуждае от
по-продължително време за
приготвяне, добавете 10
секунди. бъдете внимателни при
приготвянето на шоколада, тъй
като може да прегори.
пригответе кекса според описанието
в рецептата. поставете чашата
близо до ръба на въртящата чиния.
след приготвяне изчакайте 30
секунди.
1_AEG_Bulgarian_MG_BASE_AL28UICTO_SAFETYMAY19_Layout 1 04/10/2018 15:13 Page 19
БЪЛГАРСКИ
19
6.2 рецепти за кекс в чаша
Шоколадов кекс в чаша
Малинов кекс в чаша
съставки
за 1 чаша:
съставки
за 1 чаша:
2½ супени лъжици (25 r) обикновено
брашно
2 супени лъжици (12 r) какао на прах
2½ супени лъжици (30 r) пудра захар
¼ чаена лъжичка
бакпулвер
1½ супена лъжица (15 r) растително масло
¼ чаена лъжичка
екстракт от
ванилия
1
средно голямо
яйце
2½ супени лъжици (25 r) обикновено
брашно
2½ супени лъжици (30 r) фина захар
¼ чаена лъжичка
бакпулвер
1½ супени лъжици (15 r) растително масло
½ чаена лъжичка
екстракт от
ванилия
1
средно голямо
яйце
1½ супена лъжица малинов
конфитюр без
семки
начин:
1. поставете всички сухи съставки в
чаша, разбъркайте добре с вилица.
2. добавете растителното масло,
екстракта от ванилия и яйцето, след
което разбъркайте добре.
3. поставете чашата далеч от центъра
на въртящата чиния.
4. за готвенето използвайте
.
докато се приготвя, кексът ще
излезе извън чашата.
изчакайте 30 секунди, след като
готвенето е приключило.
декорирайте с маслен шоколадов крем.
пояснение: ако желаете да приготвите
портокалов кекс със шоколад в чаша,
заменете екстракта от ванилия с ½
чаена лъжичка портокалов екстракт.
начин:
1. поставете всички сухи съставки в
чаша, разбъркайте добре с вилица.
2. добавете растителното масло и
яйцето, след което разбъркайте
добре.
3. превъртете конфитюра с лъжичка,
така че в сместа да се получат
ивици.
4. поставете чашата далеч от центъра
на въртящата чиния.
5. за готвенето използвайте
.
докато се приготвя, кексът ще
излезе извън чашата.
изчакайте 30 секунди, след като
готвенето е приключило.
декорирайте с маслен ванилов крем.
1_AEG_Bulgarian_MG_BASE_AL28UICTO_SAFETYMAY19_Layout 1 04/10/2018 15:13 Page 20
20
БЪЛГАРСКИ
www.aeg.com
Ябълков кекс в чаша
Кекс от фъстъчено масло в чаша
съставки
за 1 чаша:
съставки
за 1 чаша:
2½ супени лъжици (25 r) обикновено
брашно
2 супени лъжици (30 r) мека кафява
захар
¼ чаена лъжичка
бакпулвер
¼ чаена лъжичка
канела
1½ супени лъжици (15 r) растително масло
1
средно голямо
яйце
1½ супени лъжици (30 r) ябълково пюре
половин (7 г)
бисквита
дайджестив,
натрошена
2½ супени лъжици (25 r) обикновено
брашно
2 супени лъжици (30 r) мека кафява захар
¼ чаена лъжичка бакпулвер
1½ супени лъжици (15 r) растително масло
¼ чаена лъжичка екстракт от
ванилия
2 супени лъжици (30 r) леко фъстъчено
масло
1
средно голямо
яйце
начин:
1. поставете всички сухи съставки (с
изключение на бисквитата) в чаша,
разбъркайте добре с вилица.
2. добавете растителното масло и
яйцето, след което разбъркайте
добре.
3. Внимателно превъртете ябълковото
пюре с лъжичка, така че в сместа да
се получат ивици.
4. посипете с натрошената бисквита
дайджестив.
5. поставете чашата далеч от центъра
на въртящата чиния.
6. за готвенето използвайте
.
докато се приготвя, кексът ще
излезе извън чашата.
изчакайте 30 секунди, след като
готвенето е приключило.
поставете топинг от лъжица ванилов
сладолед.
ВНИМАНИЕ! ябълковото пюре
ще бъде нагорещено.
начин:
1. поставете всички сухи съставки в
чаша, разбъркайте добре с вилица.
2. добавете растителното масло,
екстракта от ванилия, фъстъченото
масло и яйцето, след което
разбъркайте добре.
3. поставете чашата далеч от центъра
на въртящата чиния.
4. за готвенето използвайте
.
докато се приготвя, кексът ще
излезе извън чашата.
изчакайте 30 секунди, след като
готвенето е приключило.
намажете с течен шоколад.
пояснение: използвайте хрупкаво
фъстъчено масло, в зависимост от
предпочитанията Ви.
1_AEG_Bulgarian_MG_BASE_AL28UICTO_SAFETYMAY19_Layout 1 04/10/2018 15:13 Page 21
БЪЛГАРСКИ
21
Кекс в чаша, поръсен с лимон
Кекс с морков в чаша
съставки
за 1 чаша:
2½ супени лъжици (25 r) обикновено
брашно
2½ супени лъжици (30 r) фина захар
¼ чаена лъжичка бакпулвер
1½ супени лъжици (15 r) растително масло
1 чаена лъжичка
лимонови кори
1
средно голямо
яйце
топинг:
1 супена лъжица
лимонов сок,
смесен с 2 супени
лъжици фина
захар
съставки
за 1 чаша:
2 супени лъжици (20 г) обикновено
брашно
2½ супени лъжици (30 r) мека кафява захар
¼ чаена лъжичка бакпулвер
¼ чаена лъжичка канела
¼ чаена лъжичка смляно индийско
орехче
1 супена лъжица
смлени бадеми
1½ супени лъжици (15 r) слънчогледово
масло
кора от ½
портокал
30 г
настъргани
моркови
1
средно голямо
яйце
топинг крем:
15 г масло,
омекнало
40 г захарна
глазура,
40 г пълномаслено
крема сирене,
½ чаена лъжичка
портокалов сок
начин:
1. поставете всички сухи съставки в
чаша, разбъркайте добре с вилица.
2. добавете растителното масло,
лимоновите кори и яйцето, след
което разбъркайте добре.
3. поставете чашата далеч от центъра
на въртящата чиния.
4. за готвенето използвайте
.
докато се приготвя, кексът ще
излезе извън чашата.
5. пригответе топинг за поръсване,
смесвайки лимоновия сок с фина
захар.
6. след изпичане отлепете кекса,
пробийте цялата повърхност на
кората с шиш, след което поръсете с
топинг целия кекс и изчакайте 30
секунди.
начин:
1. поставете всички сухи съставки в
чаша, разбъркайте добре с вилица.
2. добавете слънчогледовото масло,
портокаловите кори, настъргания
морков и яйцето, след което
разбъркайте добре.
3. поставете чашата далеч от центъра
на въртящата чиния.
4. за готвенето използвайте
.
докато се приготвя, кексът ще
излезе извън чашата.
5. пригответе топинга, като смесите
масло, захарна глазура, крема
сирене и портокалов сок.
изчакайте 30 секунди, след като
готвенето е приключило.
оставете кекса да изстине. след което
добавете топинга.
1_AEG_Bulgarian_MG_BASE_AL28UICTO_SAFETYMAY19_Layout 1 04/10/2018 15:13 Page 22
22
www.aeg.com
6.3 автоматично размразяване
Автоматично
Тегло
размразяване
Месо/риба/
0,2-1,0 кг
птици
Бутон
x1
Процедура
•
•
(цели риби,
рибен стек,
рибено филе,
пилешки крака,
пилешки гърди,
кайма, стек,
пържоли, бургери,
наденички)
•
•
поставете храната в тава в центъра
на въртящата чиния.
когато прозвучи звуковия сигнал,
обърнете храната, пренаредете я и
отделете. защитете тънките части и
горещите места с алуминиево
фолио.
след размразяване увийте в
алуминиево фолио за 15-45 мин,
докато се размрази добре.
кайма: когато прозвучи звуковият
сигнал, обърнете храната. извадете
размразените части, ако е
възможно.
не е подходящо за цели птици.
Хляб
0,1-1,0 кг
x2
•
•
•
разпределете в тавата в средата на
въртящата се чиния. при 1,0 кг
разпределете директно върху
въртящата чиния.
когато прозвучи звуковият сигнал,
обърнете, пренаредете и извадете
размразените късове.
след размразяване покрийте с
алуминиево фолио и оставете да
престои 5-15 минути, докато се
размрази добре.
Въведете само теглото на храната. не включвайте теглото на съда.
за храните, които тежат повече или по-малко от теглата/количествата, упоменати в таблицата,
използвайте ръчен режим на работа.
крайната температура ще варира в зависимост от началната температура.
стековете и хапките трябва да бъдат замразени в един слой.
след обръщане защитете размразените части с малки, равни парчета алуминиево фолио.
1_AEG_Bulgarian_MG_BASE_AL28UICTO_SAFETYMAY19_Layout 1 04/10/2018 15:13 Page 23
БЪЛГАРСКИ
23
6.4 подгряване на храна и напитки
Количество
- г/мл 1 чаша
150
1 чаша
150
6 чаши
900
1 блюдо
1000
400
Храна/напитки
Мляко,
Вода,
плато
Микро
Микро
Микро
Микро
Микро
Степенна
мощност
900 W
900 W
900 W
900 W
900 W
Настр
ойка
Време
- мин 1
2
8-10
9-11
4-6
Метод
не покривай
не покривай
не покривай
не покривай
наръсете малко вода върху
соса, покрийте, разбъркайте
по средата на времето за
подгряване
покрийте, разбъркайте след
затоплянето
ако е необходимо, долейте
малко вода, покрийте,
разбъркайте по средата на
времето за подгряване
залейте отгоре тънко със
соса, покрийте
покрийте
супа/задушено
200
Микро
900 W
1-2
зеленчуци
500
Микро
900 W
3-5
Месо, 1 резен 1)
200
Микро
900 W
3
рибено филе 1)
200
Микро
900 W
3-5
сладкиш, 1 парче
бебешка храна,
1 бурканче
150
190
Микро
Микро
450 W
450 W
½-1
½-1
опене на маргарин
или масло 1)
топене на шоколад
50
Микро
900 W
½
поставете в съд за сладкиш
прехвърлете в подходящ
съд за микровълнова, след
подгряването разбъркайте
добре и опитайте
температурата
покрийте
100
Микро
450 W
3-4
разбърквайте периодично
1)
от хладилника
6.5 размразяване
Храна
гулаш
сладкиш,
1 парче
сладкиш,
Количество
-г500
Микро
150
Микро
250
Микро
Настр
ойка
СтепенВреме
на
Метод
- мин мощност
270 W
8-9 разбъркайте по
средата на времето
за размразяване
90 W
1-3 поставете в съд за
сладкиш
270 W
3-5 разстелете
равномерно,
обърнете по средата
на времето за
размразяване
Време за
престой
- мин 10-30
5
5
1_AEG_Bulgarian_MG_BASE_AL28UICTO_SAFETYMAY19_Layout 1 04/10/2018 15:13 Page 24
24
www.aeg.com
6.6 готвене на замразени храни
Храна
рибено
филе
плато
Количество
-г300
Микро
400
Микро
Настр
ойка
СтепенВреме
на
Метод
- мин мощност
900 W
9-11 покрийте
900 W
8-10
покрийте, разбъркайте
след 6 минути
Време за
престой
- мин 2
2
6.7 готвене и печене на грил
Храна
броколи/
грах
Количество
-г500
Моркови
500
пеca
1000
рамстек
2 броя
400
запичане
до покафеняване на
огретена
тост със
сирене
замразена
пица
СтепенВреме за
Време
на
Метод
престой
- мин мощност
- мин Микро
900 W
6-8
добавете 4-5 с.л. вода,
покрийте, разбъркайте
по средата на
времето за готвене
Микро
900 W
9-11 нарежете на кръгчета,
добавете 4-5 с.л.
вода, покрийте, разб
ъркайте по средата на
времето за готвене
Микро
450 W
16-17 подправете на вкус,
10
грил с
450 W
9-10 1) поставете на ниската
микровълнова
скара, обърнете след 1)
Микро
450 W
9-10
грил
9-10
грил
10-11 1) поставете на високата
грил
10-11 скара, обърнете
след 1), подправете
след печенето
грил
11-15 сложете съда на
ниската скара
Настр
ойка
1 брой
грил
грил
450 W
4-5 1)
3-4 2)
400
Микро
грил с
микровълнова
450 W
450 W
4-5
5-6
поставете 2 филийки
хляб върху високата
поставка, след което
покрийте едната от
тях със сирене и
гответе 1), поставете
препечената филийка
върху сиренето,
обърнете и гответе 2)
сложете на ниската
скара
В случай че фурната работи в произволен режим за 3 или повече минути, вентилаторът ще
остане включен 2 минути, след като готвенето завърши. при отваряне на вратата той ще спре,
а когато я затворите - ще се включи отново, докато двете минути не изтекат (включително
времето, през което вратата е била отворена). ако фурната работи за по-малко от 3 минути,
вентилаторът няма да се включи.
1_AEG_Bulgarian_MG_BASE_AL28UICTO_SAFETYMAY19_Layout 1 04/10/2018 15:13 Page 25
БЪЛГАРСКИ
25
7. съВети и препоръки
7.1 готварско оборудване, безопасно за микровълнова
обработка
Готварско
оборудване
алуминиево фолио/
съдове от фолио
порцелан и
керамика
стъклени съдове
като напр. Pyrex ®
Метал
пластмаса/полисти
рен напр. опаковки
на храни за бързо
хранене
торби за
замразяване/
печене
Хартиени чинии,
купички и кухненска
хартия
сламени и дървени
съдове
рециклирана
хартия
и вестници
Безопасно за
микровълнов
а обработка
3/7
3/7
3
7
3
3
3
3
7
Коментари
Малки парчета алуминиево фолио могат да бъдат
използвани за защита на храната от прегряване.
дръжте фолиото най-малко на 2 см от стените на
фурната, понеже може да се образува електрическа
дъга. не се препоръчват съдове от фолио, освен ако
не са посочени от производителя, внимателно
следвайте инструкциите.
по принцип порцелан, керамика, керамични съдове с
глазура и костен порцелан са подходящи, с
изключение на тези с метални декорации.
трябва да се внимава при употребата на фини
стъклени съдове, понеже могат да се счупят или да се
спукат, ако бъдат внезапно нагрети.
трябва да се внимава при употребата на фини
стъклени съдове, понеже могат да се счупят или да се
спукат, ако бъдат внезапно нагрети.
не се препоръчва употребата на метални съдове в
микровълновата, понеже се образува електрическа
дъга, която може да предизвика пожар.
трябва да бъдат надупчени, за да може парата да
излиза. уверете се, че торбите са подходящи за
микровълново приложение. не използвайте
пластмасови или метални връзки, понеже могат да се
стопят или да се запалят при образуване на
електрическа дъга.
използвайте само при подгряване за абсорбиране на
влагата. трябва да се внимава, понеже прегряването
може да предизвика пожар.
Винаги наблюдавайте фурната при използване на
тези съдове, понеже прегряването може да
предизвика пожар.
Могат да съдържат метални екстракти, които биха
образували електрическа дъга и могат да
предизвикат пожар.
1_AEG_Bulgarian_MG_BASE_AL28UICTO_SAFETYMAY19_Layout 1 04/10/2018 15:13 Page 26
26
www.aeg.com
7.2 съвети за готвене с микровълновата фурна
Съвети за готвене с микровълновата фурна
състав
Храна, богата на мазнини или захар (напр. коледен пудинг, пай от кайма)
има нужда от по-малко време за подгряване. трябва да се внимава,
понеже прегряването може да предизвика пожар.
размер
за постигане на равномерна топлинна обработка пригответе всички
парчета с еднакъв размер.
температура първоначалната температура на храната оказва влияние на нужното
на храната
време за приготвяне. направете разрези в храни с пълнежи, (например
понички със сладко), за да изпуснете топлината и парата.
подредба
поставете най-дебелите части от храната откъм външната страна на съда
- (напр. пилешките бутчета).
покриване
използвайте вентилирано фолио за микровълнова или подходящ капак.
пробиване
Храни с черупка, кожа или мембрана трябва да бъдат надупчени на
няколко места преди готвене или подгряване, понеже се образува пара,
която би могла да предизвика експлозия - (напр. картофи, риба, пиле,
наденички).
ВАЖНО! яйцата не бива да бъдат загрявани с микровълни, понеже
могат да експлодират, дори след приключване на готвенето, (напр.
на очи, твърдо сварени).
бъркане,
от основна важност за равномерно сготвяне е храната да се бърка,
обръщане и
обръща и пренарежда по време на приготвяне. Винаги бъркайте и
пренареждане пренареждайте от външната страна в посока към центъра.
престой
необходимо е храната да се остави да престои след приключване на
готвенето, за да се даде възможност на топлината да се разпредели
равномерно из нея.
защита
нагретите части могат да се предпазят с малки парчета фолио, които
отразяват микровълните, (напр. крилца и крака на цяло пиле).
използвайте топлоизолиращи кухненски ръкавици, когато вадите храната от фурната, за да
предотвратите изгаряния. Винаги отваряйте съдовете, пакетите за пуканки, торбички за готвене
в микровълнова и др. далече от лицето и ръцете, за да предотвратите изгаряне от пара.
Винаги стойте настрани от вратичката на фурната, когато я отваряте, за да предотвратите
изгаряне от излизащата пара и топлина. нарязвайте пълнени ястия след подгряването им, за
да изпуснете парата и да предотвратите изгаряне.
1_AEG_Bulgarian_MG_BASE_AL28UICTO_SAFETYMAY19_Layout 1 04/10/2018 15:13 Page 27
БЪЛГАРСКИ
27
8. какВо да праВя, ако
Проблем
Микровълновата не
работи нормално?
•
•
•
Микровълновият режим •
не работи?
•
•
Въртящата чиния не се •
върти?
•
•
Микровълновата не
се изключва?
•
•
•
Вътрешната лампа не
работи?
•
на храната й трябва
повече време да се
подгрее и да се сготви
отколкото преди?
•
Вратата не се отваря
поради прекъсване на
захранването?
•
•
•
Проверете дали . . .
предпазителите в кутията за предпазители са изправни.
електрическият ток не е спрял.
ако предпазителите продължат да горят, моля, свържете се с
квалифициран електротехник.
Вратичката е добре затворена.
уплътненията на вратичката и повърхностите им са чисти.
бутон СТАРТ е бил натиснат.
опората на въртящата чиния е правилно свързана към
задвижването.
съдът във фурната не стърчи извън въртящата чиния.
Храната не стърчи извън ръба на въртящата чиния, пречейки
й да се върти.
няма нещо във вдлъбнатината под въртящата чиния.
изключете уреда от кутията с предпазителите.
свържете се с упълномощен сервизен представител на
ELECTROLUX.
свържете се с Вашия упълномощен сервизен представител
на ELECTROLUX. Вътрешното осветление може да бъде
заменено единствено от обучен сервизен техник на
ELECTROLUX.
задайте по-дълго време за готвене (двойно количество =
прибл. двойно време) или,
ако храната е по-студена от обикновено, обръщайте или
завъртете отвреме навреме или,
задайте по-висока степен на мощност.
отворете вратата внимателно, като я издърпате навън при
долния десен ъгъл на стъклото.
1_AEG_Bulgarian_MG_BASE_AL28UICTO_SAFETYMAY19_Layout 1 04/10/2018 15:13 Page 28
28
www.aeg.com
9. спецификации
захранващо напрежение AC
предпазител разпределение
линия/прекъсвач
необходима мощност AC: Микровълнова
грил
Микровълноваwave/грил
изходна мощност:
Микровълнова
грил
220-240 V, 50 Hz, монофазно
Микровълнова честота
Външни размери:
MBE2658DE
размери на вътр. пространство
2450 MHz 1) (група 2 / клас б)
596 mm (Ш) x 459 mm (В) x 404 mm (д)
342 mm (Ш) x 207 mm (В) x 368 mm (д) 2)
обем на фурната
26 литра 2)
Въртяща чиния
ø 325 mm, стъкло
тегло
прибл. 19,5 кг
1)
2)
Минимална 16 а
1.4 kW
0.85 kW
2.20 kW
900 W (IEC 60705)
800 W
този продукт изпълнява изискванията на европейския стандарт EN55011.
В съответствие със стандарта този продукт е класифициран като уред от група 2 клас б.
група 2 означава, че уредът целево генерира радиочестотна енергия под формата на
електромагнитно излъчване за топлинна обработка на храна.
клас б оборудване означава, че уредът е подходящ за използване в домакински сгради.
Вътрешната вместимост е изчислена чрез измерване на максималната ширина, дълбочина и
височина.
действителната вместимост на храна е по-малка.
10. инфорМация за опазВане на околната
среда
рециклирайте материалите със
символа
. поставяйте опаковките в
съответните контейнери за
рециклирането им.
помогнете за опазването на околната
среда и човешкото здраве, както и за
рециклирането на отпадъци от
електрически и електронни уреди.
не изхвърляйте уредите, означени със
символа
, заедно с битовата смет.
Върнете уреда в местния пункт за
рециклиране или се обърнете към
вашата общинска служба.
2_AEG_Croatian_MG_BASE_AL28UICTO_SAFETYMAY19_Layout 1 05/10/2018 07:36 Page 29
HRVATSKI
29
sadržaj
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
Važne sigurnosne upute .......................................................................................30
ugradnja .......................................................................................................................34
pregled značajki pećnice.....................................................................................38
prije prVe uporabe...................................................................................................39
rad ....................................................................................................................................40
Vodič za kuHanje .......................................................................................................44
natuknice i saVjeti ...................................................................................................50
Što učiniti ako.............................................................................................................52
teHnički podaci ...........................................................................................................53
informacije o zbrinjaVanju otpada.................................................................53
mislimo na Vas
drago nam je da ste odabrali aeg-ov proizvod. osmislili smo ga na način koji će vam
pružiti besprijekornu učinkovitost dugi niz godina uz najnoviju tehnologiju koja
pojednostavljuje vaše svakodnevne zadatke. značajke koje nudi ovaj proizvod odlike su
vrhunskih uređaja. pročitajte upute u nastavku kako biste optimalno iskoristili mogućnosti
vaše nove mikrovalne pećnice.
Posjetite našu internetsku stranicu za:
dobivanje savjeta o korištenju, prospekata, rješavanju problema, servisnim
informacija:
www.aeg.com
registriranje vašeg proizvoda za bolji servis:
www.registeraeg.com
kupovinu dodatne opreme, potrošnog materijala i originalnih rezervnih dijelova za
vaš uređaj:
www.aeg.com/shop
briga o kupcima i serVis
preporučujemo uporabu originalnih rezervnih dijelova.
kada se obraćate servisu, provjerite da su Vam dostupni sljedeći podaci.
informacije možete pronaći na nazivnoj pločici. model, pnc, serijski broj.
upozorenje / oprez - sigurnosne informacije
opće informacije i savjeti
informacije za zaštitu okoliša
zadržava se pravo na izmjene bez prethodne najave.
2_AEG_Croatian_MG_BASE_AL28UICTO_SAFETYMAY19_Layout 1 05/10/2018 07:36 Page 30
30
1.
www.aeg.com
Važne sigurnosne upute
ovu pećnicu smiju upotrebljavati djeca starija od 8 godina i
osobe s ograničenim fizičkim, osjetilnim ili mentalnim
sposobnostima te nedostatnim iskustvom i znanjem u vezi
sa sigurnom uporabom pećnice. u tom im slučaju treba
omogućiti razumijevanje potencijalnih opasnosti. nadzirite
djecu kako biste osigurali da se ne igraju s pećnicom.
čišćenje i korisničko održavanje ne smiju provoditi djeca,
osim ako imaju najmanje 8 godina te su pod strogim
nadzorom.
ovaj uređaj nije namijenjen za korištenje na visinama
iznad 2000 m.
VAŽNO! Važne sigurnosne upute:
pažljiVo pročitajte upute i sačuVajte iH
za buduću uporab.
UPOZORENJE!
ako su vrata ili brtva vrata oštećeni, pećnica se ne
smije upotrebljavati sve dok ju ne popravi ovlaštena
osoba.
UPOZORENJE!
skidanje pokrova koji štiti od energije mikrovalova
je opasno. takve zahvate, servisiranja i popravke
smije obavljati samo ovlaštena i stručna osoba.
UPOZORENJE!
tekućine i ostalu vrstu hrane ne smijete zagrijavati u
zatvorenim posudama jer bi moglo doći do
eksplozije.
ovaj je uređaj namijenjen za korištenje u domaćinstvu i za
slične namjene, kao što je: u područjima kuhinjskog
osoblja u prodajnim centrima, uredima i drugim radnim
okruženjima; u farmerskim kućama; kod klijenata u
2_AEG_Croatian_MG_BASE_AL28UICTO_SAFETYMAY19_Layout 1 05/10/2018 07:36 Page 31
HRVATSKI
31
hotelima, motelima i drugim stambenim okruženjima;
prostorima za spavanje i doručak.
upotrijebite isključivo posude i posuđe prikladno za
mikrovalnu pećnicu.
metalni spremnici za hranu i piće nisu pogodni za kuhanje
u mikrovalnoj pećnici.
ne ostavljajte pećnicu bez nadzora kada upotrebljavate
potrošne plastične, papirnate ili druge zapaljive posude za
hranu.
mikrovalna pećnica je namijenjena za grijanje hrane i pića.
sušenje hrane i tkanina te zagrijavanje grijačih podloga,
papuča, spužvi, vlažne odjeće i sličnih stvari može
prouzročiti ozljede, zapaljenje ili požar.
ne otVarajte Vrata pećnice ako se zagrijavana
hrana počne dimiti. isključite pećnicu i iskopčajte kabel
napajanja dok se hrana ne prestane dimiti. otvaranje vrata
dok se hrana dimi može uzrokovati vatru.
zagrijavanje napitaka u mikrovalnoj pećnici može
uzrokovati naknadno kipljenje. stoga posebno pripazite pri
vađenju posude sa zagrijanom tekućinom.
sadržaj bočica za bebe i dječju hrana u staklenkama
potrebno je promiješati ili protresti, a njihovu temperaturu
provjeriti prije konzumacije da ne bi došlo do opeklina.
ne kuhajte jaja u ljusci. cijela tvrdo kuhana jaja ne smijete
zagrijavati u mikrovalnoj pećnici jer bi se mogla rasprsnuti
čak i nakon zagrijavanja.
1.1 održavanje i čišćenje
Vrata:
da biste uklonili sve tragove nečistoće, redovito čistite
obje strane vrata, brtve na vratima i brtvene površine
mekanom namočenom krpom. ne upotrebljavajte jaka
2_AEG_Croatian_MG_BASE_AL28UICTO_SAFETYMAY19_Layout 1 05/10/2018 07:36 Page 32
32
www.aeg.com
sredstva za čišćenje ili oštre metalne strugače da biste
očistili staklo na vratima pećnice jer mogu grebati po
površini, a to može dovesti do razbijanja stakla.
unutrašnjost pećnice:
pri čišćenju obrišite manje mrlje mekanom namočenom
krpom ili spužvicom nakon svake uporabe dok je pećnica
još topla. za teža onečišćenja, upotrijebite blagi sapun i
obrišite namočenom krpom nekoliko puta dok ne uklonite
sve ostatke. ne uklanjajte poklopac valovoda. pobrinite
se da blagi sapun ili voda ne prodire u male otvore
stjenke kako biste spriječili oštećenja pećnice. ne
upotrebljavajte sredstva za prskanje u odjeljku za
kuhanje. redovito zagrijavajte pećnicu pomoću grila.
ostaci hrane i pošpricano ulje mogu uzrokovati dim ili
neugodan miris. nakon uporabe očistite zaštitni poklopac
valovoda, odjeljak za kuhanje, okretni pladanj i nosač
okretnog pladnja. ovi dijelovi moraju biti suhi i bez tragova
masnoće. može doći do pregr-ijavanja nakupljene
masnoće te nastanka dima i vatre.
kućište pećnice:
kućište pećnice možete jednostavno čistiti pomoću
blagog sapuna i vode. obrišite pjenu sapuna vlažnom
krpom i osušite kućište pomoću mekanog ubrusa.
upravljačka ploča:
otvorite vrata prije čišćenja da biste prekinuli rad
upravljačke ploče. pažljivo čistite upravljačku ploču.
pomoću krpe koja je namočena isključivo vodom, lagano
obrišite ploču dok ne bude čista. izbjegavajte
upotrebljavati prekomjerne količine vode. ne
upotrebljavajte nikakvo kemijsko ili abrazivno sredstvo za
čišćenje.
okretni pladanj i nosač okretnog pladnja:
uklonite okretni pladanj i nosač okretnog pladnja iz
pećnice. operite okretni pladanj i nosač okretnog pladnja
2_AEG_Croatian_MG_BASE_AL28UICTO_SAFETYMAY19_Layout 1 05/10/2018 07:36 Page 33
HRVATSKI
33
u sapunici. osušite mekanom krpom. okretni pladanj i
nosač okretnog pladnja možete prati u perilici za suđe.
rešetke:
trebate ih prati u blagoj otopini za ispiranje te osušiti.
rešetke možete prati u perilici za suđe.
VAŽNO!
čistite pećnicu u pravilnim intervalima i uklonite sve
ostatke hrane. zanemarivanje čistoće pećnice
može dovesti do propadanja površine, a to
izuzetno utječe na vijek trajanja. u najgorem
slučaju može biti smanjena sigurnost pećnice.
budite pažljivi s rotirajućim tanjurem kad iz
mikrovalne pećnice vadite spremnike.
VAŽNO!
ne biste smjeli upotrebljavati parni čistač.
mikrovalna pećnica nije namijenjena da se koristi kao
ugradbeni uređaj.
tijekom uporabe dolazi do pregrijavanja pećnice i njezinih
dostupnih dijelova. budite oprezni kako ne biste dodirivali
vruće elemente.
WARNING!
držite djecu podalje od vrata i dostupnih dijelova
pećnice koji mogu biti vrući pri uporabi grila. držite
djecu podalje kako se ne bi opekla.
VAŽNO!
ne upotrebljavajte komercijalna sredstva za
čišćenje pećnice, parne čistače, abrazivna ili
intenzivna sredstva, sredstva koja sadrže natrijhidroksid ili spužvice za ribanje za bilo koji dio ove
mikrovalne pećnice.
2_AEG_Croatian_MG_BASE_AL28UICTO_SAFETYMAY19_Layout 1 05/10/2018 07:36 Page 34
34
www.aeg.com
2. ugradnja
,
ϱϵϲ
DŝŶ͘
ϴϱϬ
mikrovalnu pećnicu možete ugraditi u
položaju a ili b:
A
B
Položaj
a
b
mjere u (mm)
Konvencionalna pećnica
Dimenzije otvora
Š
D
V
562 x 550 x 450
562 x 500 x 450
2_AEG_Croatian_MG_BASE_AL28UICTO_SAFETYMAY19_Layout 1 05/10/2018 07:36 Page 35
HRVATSKI
35
2.1 ugradnja mikrovalne pećnice
4 mm
4 mm
4 mm
1. uklonite čitavo pakiranje i pažljivo
provjerite postoji li bilo kakvo
oštećenje.
2. pričvrsne kuke postavite na kuhinjski
ormar koristeći upute i predložak.
3. uređaj polako postavite u kuhinjski
ormar bez primjene sile. uređaj je
potrebno podići na pričvrsne kuke, a
zatim spustiti na mjesto. u slučaju
smetnji tijekom postavljanja, ova kuka
se može podesiti. prednja strana
pećnice se brtvi po prednjem otvoru
ormara.
4. pobrinite se da je pećnica stabilna te
da nije nagnuta. pobrinite se da postoji
razmak od 4 mm između vrata gornjeg
ormarića i vrha okvira pećnice
(pogledajte prikaz).
2_AEG_Croatian_MG_BASE_AL28UICTO_SAFETYMAY19_Layout 1 05/10/2018 07:36 Page 36
36
www.aeg.com
2.2 spajanje pećnice na izvor
napajanja
(a)
• električna utičnica uvijek mora imati
slobodan pristup kako biste u hitnom
slučaju mogli jednostavno iskopčati
utikač. ili trebate biti u mogućnosti
odvojiti pećnicu od izvora napajanja
ugradnjom sklopke u fiksnom ožičenju
u skladu s odgovarajućim pravilima
ožičenja.
• kabel za napajanje zamjenjuje
isključivo električar.
• ako je kabel napajanja oštećen,
proizvođač, servisni tehničar ili
kvalificirana osoba moraju ga zamijeniti
kako bi se spriječile opasne situacije.
• utičnicu ne postavljajte iza ormarića za
ugradbenu pećnicu.
• najbolji je položaj iznad ormarića,
pogledajte (a).
• pećnicu spojite na jednofazni priključak
(220-240 V/50 Hz) izmjenične struje
preko pravilno ugrađene utičnice s
uzemljenjem. utičnica mora biti
zaštićena osiguračem od 16 a.
• prije ugradnje stavite komad konopca
na kabel za napajanje kako biste pri
ugradnji pećnice olakšali spajanje s
točkom (a).
• pri uguravanju pećnice u visoki
kuhinjski ormarić, ne gnječite kabel za
napajanje.
• nikada ne uranjajte kabel za napajanje
ili utikač u vodu ili bilo koju drugu
tekućinu.
• pobrinite se da kabel za napajanje nije
položen na vrućim ili oštrim
površinama, kao što su vrući otvori za
prozračivanje pri stražnjem vrhu
pećnice.
2_AEG_Croatian_MG_BASE_AL28UICTO_SAFETYMAY19_Layout 1 05/10/2018 07:36 Page 37
HRVATSKI
37
2.3 dodatni savjeti
ne upotrebljavajte mikrovalnu pećnicu da
biste zagrijavali ulje za duboko prženje.
nećete biti u stanju kontrolirati temperaturu
te bi ulje mogla zahvatiti vatra. da biste
pripremili kokice, upotrijebite isključivo
kokice u posebnim vrećicama za
mikrovalnu pećnicu.
pojedinci koji imaju srčani
stimulator trebaju se raspitati kod
svog liječnika ili proizvođača srčanih
stimulatora u vezi opasnosti povezanih s
mikrovalnim pećnicama.
ne dopustite da tekućina ili bilo koji
predmet uđe u otvore za zasune vrata ili
otvora za prozračivanje. u slučaju
prolijevanja odmah isključite pećnicu i
izvadite utikač iz utičnice te zovite
ovlaštenog servisnog predstavnika tvrtke
electroluX.
ne poduzimajte nikakve izmjene na
pećnici.
upotrijebite isključivo okretni pladanj i
nosač okretnog pladnja koji su izrađeni za
ovu pećnicu. ne upotrebljavajte pećnicu
bez okretnog pladnja.
da biste spriječili lom okretnog pladnja:
• prije pranja vodom, ostavite ga da se
rashladi.
• ne stavljajte vruću hranu ili pribor na
hladan okretni pladanj.
• ne stavljajte hladnu hranu ili pribor na
vrući okretni pladanj.
za kuhanje/pečenje hrane u mikrovalnoj
pećnici nemojte koristiti plastične
spremnike ako je pećnica još vruća nakon
rada u načinu gril i kombinirani gril
jer bi se ti spremnici tada mogli rastopiti.
plastične posude ne smijete upotrijebiti
tijekom navedenih načina rada osim ako ih
njihov proizvođač ne označi prikladnima.
proizvođač i distributer ne preuzimaju
nikakvu odgovornost za oštećenja na
pećnici ili osobne ozljede koje su
posljedica pogrešnog načina priključivanja
pećnice na električnu mrežu. Vodene pare
ili kapljice mogu se povremeno pojaviti na
stjenkama pećnice te oko brtvi na vratima
ili brtvenim površinama. ta uobičajena
pojava ne ukazuje na propuštanje ili bilo
kakav kvar na mikrovalnoj pećnici.
2_AEG_Croatian_MG_BASE_AL28UICTO_SAFETYMAY19_Layout 1 05/10/2018 07:36 Page 38
38
www.aeg.com
3. pregled značajki pećnice
3.1 mikrovalne pečnice
1
2
3
4
5
9
8
7
1
2
3
4
5
6
7
8
9
grijač
okvir prednjice
svjetlo u pećnici
upravljačka ploča
gumb za otvaranje vrata
poklopac valovoda
odjeljak za kuhanje
pogonska osovina
brtve vrata i brtvene
površine
6
3.2 dodatna oprema
1
2
3
4
provjerite jesu li isporučeni sljedeći dijelovi
dodatne opreme:
1 okretni pladanj
2 nosač okretnog pladnja
3 Visoka rešetka
4 niska rešetka
• nosač okretnog pladnja stavite u
unutarnji prostor pećnice.
• zatim postavite okretni pladanj na nosač
okretnog pladnja.
• da biste izbjegli oštećenja okretnog
pladnja, osigurajte slobodno podizanje
posuđa ili posuda s ruba okretnog
pladnja pri uklanjanju iz pećnice.
kod naručivanja dodataka dobavljaču
ili ovlaštenom servisnom predstavniku
tvrtke electroluX navedite naziv
dijela i naziv modela.
2_AEG_Croatian_MG_BASE_AL28UICTO_SAFETYMAY19_Layout 1 05/10/2018 07:36 Page 39
HRVATSKI
39
3.3 upravljačka ploča
1 pokazivači na digitalnom
2
gumbi za razinu
snage
3
gumbi za omiljene
stavke
4
gumb za gril
5
gumb za
automatsko
odmrzavanje
6
gumb za kuhinjski
sat
kombinirani gril
7
okretni gumb
sat/težina
mikrovalovi
8
gumb za pokretanje/
potvrdu/brzi početak
zaustavi/otkaži
9
gumb za
zaustavljanje
blokada za djecu
10 gumb za otvaranje
zaslonu:
1
omiljene stavke
kuhinjski sat
2
3
automatsko odmrzavanje
4
gril
5
6
7
8
vrata
postavi vrijeme
9
segmenti na zaslonu
10
težina
razina snage
4. prije prVe uporabe
4.1 stavljanje utikača u utičnicu
sat se postavlja kod prvog uključivanja
pećnice. pećnica je opremljena 24-satnim
satom.
1. čut će se zvučni signal, a na zaslonu
će se upaliti sve ikone u trajanju od
pola sekunde.
uz pomoć okretnog gumba odaberite
opciju sata "isključi"(on) ili "uključi"
(off).
2a. kako bi se sat isključio, okretni gumb
okrećite sve dok se na zaslonu ne
prikaže "isključi" (off) te zatim pritisnite
gumb START. pećnica je spremna za
uporabu.
ako ste sat isključili i želite ga ponovno
uključiti, dva puta pritisnite gumb
KUHINJSKI SAT i krenite na korak
2b.
2b. kako bi se sat uključio, okretni gumb
okrećite sve dok se na zaslonu ne
prikaže "uključi" te zatim pritisnite gumb
START.
Primjer: da biste postaviti vrijeme na
18:45.
1. okrećite okretni gumb da podesite sate.
2. pritisnite gumb START za potvrdu.
3. za podešavanje minuta potrebno je
okretati okretni gumb.
4. pritisnite gumb START za potvrdu.
2_AEG_Croatian_MG_BASE_AL28UICTO_SAFETYMAY19_Layout 1 05/10/2018 07:36 Page 40
40
www.aeg.com
kada se sat podesi, na zaslonu će biti
prikazano vrijeme.
4.2 stanje pripravnosti (Štedljiv
način rada)
pećnica će se automatski prebaciti u stanje
pripravnosti kada se ne koristi duže od
5 minuta.
Primjer: ako sat još uvijek nije podešen:
zaslon će se isključiti.
kako biste izašli iz stanja pripravnosti, pritisnite bilo koju gumb ili okrenite okretni gumb.
Primjer: ako je sat podešen:
nakon 5 minuta, vrijeme će biti prikazano.
4.3 podešavanje sata kad je već
postavljen
sat možete podesiti i nakon njegovog
postavljanja.
Primjer: da biste sat promijenili s 18:45 na
19:50.
1. dva puta pritisnite gumb KUHINJSKI
SAT.
2. pritisnite gumb START.
3. okretni gumb okrećite tako dugo dook
se na zaslonu ne prikaže “19”.
4. pritisnite gumb START.
5. okretni gumb okrećite tako dugo dook
se na zaslonu ne prikaže “50”.
6. pritisnite gumb START.
4.4 za otkazivanje sata i
prebacivanje u stanje
pripravnosti (Štedljiv način
rada)
1. dva puta pritisnite gumb KUHINJSKI
SAT.
2. okrećite okretni gumb sve dok se na
zaslonu ne prikaže "off" (isključeno).
3. pritisnite gumb START za potvrdu.
4.5 blokada za djecu
pećnica je opremljena sigurnosnom
značajkom koja sprječava nehotično
uključivanje pećnice od strane djeteta.
nakon aktiviranja ove sigurnosne značajke
nijedna funkcija pećnice neće djelovati sve
dok se značajka ne isključi. uključivanje
odnosno isključivanje značajke moguće je
samo kada pećnica ne radi.
Primjer: uključivanje blokade za djecu.
pritisnite i držite gumb STOP sve dok se ne
upali simbol blokade za djecu.
Primjer: isključivanje blokade za djecu.
pritisnite i držite gumb STOP sve dok se
simbol blokade za djecu ne ugasi.
kad je sigurnosna značajka uključena,
onemogućena je uporaba svih gumba
osim gumba STOP.
5. rad
5.1 kuhanje mikrovalnom
pećicom
Primjer: da biste zagrijali juhu za 2 minute i
30 sekunda pri snazi pećnice od 630 W.
1. pritisnite gumb RAZINA SNAGE na
desnoj strani trokuta sve dok se na
zaslonu ne prikaže “630 W”.
2. okrećite okretni gumb za unos
vremena.
3. pritisnite gumb START.
u načinu rada pećnice za kuhanje
može se podesiti razina snage
pećnice pritiskom na gumb koji se
nalazi točno ispod tražene postavke.
razinu snage možete podesiti kad
pećnica već radi tako da pritisnete i
držite gumb RAZINA SNAGE sve dok
na zaslonu ne svijetli nova postavka
za snagu. uporaba pećnice na vrlo
visokim razinama snage ili pretjerano
dugo vrijeme kuhanja pregrijava
hranu te može uzrokovati vatru.
ako ste odabrali 900 W, onda
maksimalno vrijeme kuhanja za tu
postavku iznosi 15 minuta.
ako pećnica u bilo kojem načinu rada
radi 3 minute ili duže, ventilator će
ostati upaljen još 2 minute nakon
završetka kuhanja. otvorite vrata i
ventilator će se isključiti, zatim
zatvorite vrata i ventilator će se
ponovno uključiti sve dok ne prođe
vrijeme od 2 minute (uključujući
vrijeme kada su vrata otvorena). ako
pećnica radi manje od 3 minute,
ventilator se neće uključiti.
nakon kuhanja okretna ploča još će se
i dalje okretati sve dok se posuda za
kuhanje ne vrati u početni položaj.
unutarnje svjetlo ostat će upaljeno sve
do dovršetka okretanja, ili 5 sekundi
(ovisno o tome što traje dulje). na
kraju će se čuti zvučni signal. ako se
vrata tijekom tog postupka otvore,
okretanje će se zaustaviti.
2_AEG_Croatian_MG_BASE_AL28UICTO_SAFETYMAY19_Layout 1 05/10/2018 07:36 Page 41
HRVATSKI
41
5.2 razina snage
Postavka
snage
900 W/
Visoka
Preporučena uporaba
za brzo kuhanje ili podgrijavanje juhe, složenaca, hrane u limenci, toplih napitaka,
povrća, ribe itd.
630 W
za duže kuhanje guste hrane kao što su pečenke, mesne štruce i servirani obroci,
te osjetljivih jela kao što je umak od sira ili biskviti. kod ove smanjene postavke
umak neće prekipjeti i hrana će se ravnomjerno kuhati bez pregrijavanja na
rubnim dijelovima.
450 W
za gustu hranu koja zahtijeva više vremena kod uobičajenog kuhanja (primjerice
jela s govedinom) preporučena je uporaba ove postavke snage kako bi meso bilo
mekano.
270 W/
odmrzaVanje
90 W
za ravnomjerno odmrzavanje jela odaberite ovu postavku snage. ova je postavka
također idealna za “krčkanje” riže, tjesteninu, valjuške te kremu od jaja.
0W
za stajanje/kuhinjski sat.
za lagano odmrzavanje, (primjerice kremastih i drugih slastica).
W = Vat
5.3 smanjena razina snage
Način kuhanja
mikrovalovi 900 W
Standardno vrijeme
15 minuta
Smanjena razina snage
mikrovalna 630 W
gril
10 minuta
gril 500 W
kombinirani gril
10 minuta
gril 500 W
5.4 podešavanje trajanja kuhanja
tijekom kuhanja
trajanje kuhanja možete podesiti tijekom
kuhanja.
Primjer: 2 minute (120 sekundi) možete
dodati prethodno određenom vremenu
kuhanja uz pomoć gumba START.
1. četiri puta pritisnite gumb START.
trajanje kuhanja produžit će se za 120
sekundi.
5.5 uz pomoć gumba stop
jednom pritisnite gumb STOP za
prebacivanje u način rada pause
(pauziranje).
ponovnim pritiskom gumba STOP poništit će
se vrijeme kuhanja.
5.6 kuhinjski sat
postavljanje kuhinjskog sata.
1. pritisnite gumb KUHINJSKI SAT.
2. okrećite okretni gumb za unos vremena.
3. pritisnite gumb START. sat će se
automatski pokrenuti.
Vrijeme se može produžiti kad je
mjerač vremena već aktiviran tako da
okrećete okretni gumb ili pritiskom na
gumb START.
funkcija kuhinjskog sata može se
koristiti samo kada pećnica još ne
radi.
5.7 brzo pokretanje
kuhanje možete pokrenuti odmah na
900 W/Visoka s trajanjem od 30 sekundi
pritiskom na gumb START.
za produživanje vremena kuhanja
pritisnite gumb START.
2_AEG_Croatian_MG_BASE_AL28UICTO_SAFETYMAY19_Layout 1 05/10/2018 07:36 Page 42
42
www.aeg.com
5.8 prigušen zvuk
isključivanje zvučnih signala.
1. 3 puta pritisnite gumb KUHINJSKI SAT
sve dok se na zaslonu ne prikaže "soun"
(zvuk).
2. okrećite okretni gumb sve dok se na
zaslonu ne prikaže "off" (isključeno).
3. pritisnite gumb START.
uključivanje zvučnih signala.
1. 3 puta pritisnite gumb KUHINJSKI SAT
sve dok se na zaslonu ne prikaže "soun"
(zvuk).
2. okrećite okretni gumb sve dok se na
zaslonu ne prikaže "on" (uključeno).
3. pritisnite gumb START.
5.9 pauziranje
pauziranje rada mikrovalne pećnice.
1. pritisnite gumb STOP ili otvorite vrata.
2. pećnica neće raditi do 5 minuta.
3. pritisnite gumb START za nastavak
kuhanja.
5.10 gril i kombinirani gril
ova mikrovalna pećnica omogućava dva
načina kuhanja s grilom:
samo gril
kombinirani gril (gril s mikrovalovima)
VAŽNO! kod grilanja je preporučeno
upotrijebiti visoku ili nisku rešetku.
kod prve uporabe grila može se
osjetiti dim ili miris gorenja. to je
uobičajeno i ne ukazuje na kvar
pećnice. da biste izbjegli taj problem,
prilikom prve uporabe uključite gril
bez hrane tijekom 20 minuta.
1. okrećite okretni gumb za unos vremena
kuhanja.
2. jednom pritisnite gumb GRIL za
kombinirano kuhanje grilom (gril +
mikrovalovi) i pritisnite gumb START.
ponovno pritisnite gumb GRIL ako želite
odabrati samo gril.
3. pritisnite gumb START.
u načinu rada kombiniranog grila nisu
dostupne razine snage od 90 W i
900 W.
za izlazak iz načina kombiniranog grila
ili grila pritisnite gumb GRIL sve dok
na zaslonu ne svijetli samo simbol za
mikrovalove.
5.11 omiljene stavke
pećnica ima 3 omiljene stavke za recepte.
omekšavanje maslaca
topljenje čokolade
kolač u šalici
Primjer: omekšavanje maslaca.
1. jednom pritisnite gumb OMILJENE 1.
2. okrećite okretni gumb za unos težine.
3. pritisnite gumb START.
ako je na zaslonu prikazan rotirajući
uzorak, znači da je hranu potrebno
promiješati ili okrenuti.
za nastavak kuhanja pritisnite gumb
START. na kraju automatskog
odmrzavanja, program će se
automatski zaustaviti.
razina snage za prethodno
postavljene omiljene stavke ne može
se podesiti.
1-4 kolači u šalici mogu se kuhati.
UPOZORENJE! čokolada može biti
vrlo vruća! ako je čokoladu potrebno
kuhati duže, produžite vrijeme
kuhanja za 10 sekundi. budite
oprezni sa čokoladom jer se
može pregrijati i izgorjeti.
presnimavanje omiljenih stavki vašim
vlastitim receptima.
1. pritisnite gumb RAZINA SNAGE za
odabir snage.
2. okrećite okretni gumb za unos traženog
vremena kuhanja.
3. pritisnite i držite gumb OMILJENE koju
želite postaviti sve dok ne čujete
jednostruki zvučni signal i dok se ne
prikaže zvjezdica omiljene stavke.
resetiranje omiljenih stavki na tvorničke
postavke.
1. pritisnite gumb STOP.
2. pritisnite i 3 sekunde držite gumbe
RAZINA SNAGE 450 W.
omiljene stavke resetirat će se na
tvorničke postavke.
2_AEG_Croatian_MG_BASE_AL28UICTO_SAFETYMAY19_Layout 1 05/10/2018 07:36 Page 43
HRVATSKI
5.12 automatsko odmrzavanje
automatsko odmrzavanje automatski
odredi način i vrijeme kuhanja na temelju
težine hrane.
možete odabrati između 2 izbornika za
automatsko odmrzavanje.
1. automatsko odmrzavanje:
meso/riba/piletina
2. automatsko odmrzavanje: kruh
Primjer: odmrzavanje odreska težine
0,2 kg.
1. odaberite izbornik za automatsko
odmrzavanje tako da jednom pritisnete
gumb AUTOMATSKO
ODMRZAVANJE.
2. okrećite okretni gumb za odabir težine.
3. pritisnite gumb START.
ako je na zaslonu prikazan rotirajući
uzorak, znači da je hranu potrebno
promiješati ili okrenuti.
za nastavak kuhanja pritisnite gumb
START. na kraju automatskog
odmrzavanja, program će se
automatski zaustaviti. podešavanje
vremena/snage nije dostupno kod
automatskog odmrzavanja.
43
2_AEG_Croatian_MG_BASE_AL28UICTO_SAFETYMAY19_Layout 1 05/10/2018 07:36 Page 44
44
www.aeg.com
6. Vodič za kuHanje
6.1 omiljene stavke
Omiljene stavke
Težina
omekšavanje
0,05-0,25 kg
maslaca
Gumb
•
topljenje čokolade 0,1-0,2 kg
•
kolač u šalici
•
1-4 šalice
Postupak
stavite maslac u vatrostalnu posudu..
dobro promiješajte nakon kuhanja.
čokoladu natrgajte na komadiće. stavite
ju u vatrostalnu posudu. promiješajte ju
kad začujete zvučni signal. dobro
promiješajte nakon kuhanja.
UPOZORENJE!: čokolada može
biti vrlo vruća! ako je čokoladu
potrebno kuhati duže, produžite
vrijeme kuhanja za 10 sekundi.
budite oprezni sa čokoladom jer
se može pregrijati i izgorjeti.
kolač napravite prema receptu. Šalicu
stavite bliže rubu okretnog pladnja.
ostavite da se ohladi 30 sekundi nakon
kuhanja.
6.2 recepti za kolač u šalici
Kolač u šalici od maslaca od kikirikija
sastojci za 1 šalicu:
2½ žlice (25 g) običnog brašna
2 žlice (30 g) smeđeg šećera
¼ žličica
praška za pecivo
1½ žlica (15 g) biljnog ulja
¼ žličice
ekstrakta od vanilije
2 žlice (30 g) glatkog maslaca od
kikirikija
1
srednje veliko jaje
metoda:
1. sve suhe sastojke stavite u šalicu i
dobro ih promiješajte uz pomoć vilice.
2. dodajte biljno ulje, ekstrakt vanilije,
maslac od kikirikija i jaje te zatim sve
dobro promiješajte.
3. Šalicu stavite malo dalje od sredine
okretnog pladnja.
4. kuhajte tako da pritisnete
. kolač u
šalici će se dizati tijekom kuhanja.
nakon kuhanja ostavite kolač da se ohladi
30 sekundi.
poslužite uz namaz od čokolade.
savjet: upotrijebite hrskavi maslac od
kikirikija ako ga volite.
Kolač u šalici s glazurom od limuna
sastojci za 1 šalicu:
2½ žlice (25 g) običnog brašna
2½ žlice (30 g) šećera u prahu
¼ žličice
praška za pecivo
1½ žlice (15 g) biljnog ulja
1 žličica
naribane kore od limuna
1
srednje veliko jaje
glazura: 1 žlica soka od limuna pomiješanog
s 2 žlice šećera u prahu
metoda:
1. sve suhe sastojke stavite u šalicu i
dobro ih promiješajte uz pomoć vilice.
2. dodajte biljno ulje, naribanu koru od
limuna i jaje te zatim sve dobro
promiješajte.
3. Šalicu stavite malo dalje od sredine
okretnog pladnja.
4. kuhajte tako da pritisnete
. kolač u
šalici će se dizati tijekom kuhanja.
5. glazuru napravite miješanjem soka od
limuna i šećera u prahu.
6. nakon kuhanja kolač probušite odozgo
uz pomoć čačkalice, a nakon toga po
kolaču sipajte glazuru i ostavite ga da
stoji 30 sekundi.
2_AEG_Croatian_MG_BASE_AL28UICTO_SAFETYMAY19_Layout 1 05/10/2018 07:36 Page 45
HRVATSKI
Bogat čokoladni kolač u šalici
sastojci za 1 šalicu:
2½ žlice (25 g) običnog brašna
2 žlice (12 g) kakaa u prahu
2½ žlice (30 g) šećera u prahu
¼ žličice
praška za pecivo
1½ žlica (15 g) biljnog ulja
¼ žličice
ekstrakta od vanilije
1
srednje veliko jaje
metoda:
1. sve suhe sastojke stavite u šalicu i
dobro ih promiješajte uz pomoć vilice.
2. dodajte biljno ulje, ekstrakt vanilije i
jaje te zatim sve dobro promiješajte.
3. Šalicu stavite malo dalje od sredine
okretnog pladnja.
4. kuhajte tako da pritisnete
. kolač u
šalici će se dizati tijekom kuhanja.
nakon kuhanja ostavite kolač da se ohladi
30 sekundi.
kolač ukrasite čokoladnom glazurom.
savjet: ako želite napraviti kolač u šalici
od čokolade i naranče, ekstrakt od vanilije
zamijenite s 1/2 žličice ekstrakta od
naranče.
45
Kolač u šalici od malina
sastojci za 1 šalicu:
2½ žlice (25 g) običnog brašna
2½ žlice (30 g) šećera u prahu
¼ žličice
praška za pecivo
1½ žlica (15 g) biljnog ulja
½ žličice
ekstrakta od vanilije
1
srednje veliko jaje
1½ žlice
džema od malina bez
sjemena
metoda:
1. sve suhe sastojke stavite u šalicu i
dobro ih promiješajte uz pomoć vilice.
2. dodajte biljno ulje, ekstrakt vanilije i jaje
te zatim sve dobro promiješajte.
3. umiješajte džem uz pomoć žlice.
4. Šalicu stavite malo dalje od sredine
okretnog pladnja.
5. kuhajte tako da pritisnete
. kolač u
šalici će se dizati tijekom kuhanja.
nakon kuhanja ostavite kolač da se ohladi
30 sekundi.
kolač ukrasite glazurom od vanilije.
2_AEG_Croatian_MG_BASE_AL28UICTO_SAFETYMAY19_Layout 1 05/10/2018 07:36 Page 46
46
www.aeg.com
Kolač u šalici od drobljenca od jabuka
sastojci za 1 šalicu:
2½ žlice (25 g) običnog brašna
2 žlice (30 g) smeđeg šećera
¼ žličice
praška za pecivo
¼ žličice
mljevenog cimeta
1½ žlica (15 g) biljnog ulja
1
srednje veliko jaje
1½ žlica (30 g) umaka od jabuka
pola (7 g)
drobljenog keksa
metoda:
1. sve suhe sastojke (osim keksa) stavite
u šalicu i dobro promiješajte uz pomoć
vilice.
2. dodajte biljno ulje i jaje i dobro
promiješajte.
3. umiješajte umak od jabuka uz pomoć
žlice.
4. na kolač posipajte drobljeni keks.
5. Šalicu stavite malo dalje od sredine
okretnog pladnja.
6. kuhajte tako da pritisnete
. kolač u
šalici će se dizati tijekom kuhanja.
nakon kuhanja ostavite kolač da se ohladi
30 sekundi.
kolač poslužite sa sladoledom od vanilije.
UPOZORENJE! umak od jabuka bit
će vrući.
Kolač u šalici od mrkve
sastojci za 1 šalicu:
2 žlice (20 g) običnog brašna
2½ žlice (30 g) smeđeg šećera
¼ žličice
praška za pecivo
¼ žličice
mljevenog cimeta
¼ žličice
mljevenog muškatnog
oraščića
1 žlice
mljevenih badema
1½ žlice (15 g) suncokretovog ulja
naribana korica od 1/2
naranče
30 g
naribane mrkve
1
srednje veliko jaje
kremasta glazura: 15 g omekšanog maslaca
40 g šećera za glazuru, 40 g punomasnog
kremastog sira, ½ žličice soka od naranče
metoda:
1. sve suhe sastojke stavite u šalicu i
dobro ih promiješajte uz pomoć vilice.
2. dodajte suncokretovo ulje, naribanu
koru od naranče, naribanu mrkvu i jaje
te zatim sve dobro promiješajte.
3. Šalicu stavite malo dalje od sredine
okretnog pladnja.
4. kuhajte tako da pritisnete
. kolač u
šalici će se dizati tijekom kuhanja.
5. glazuru napravite miješanjem maslaca,
šećera za glazuru, kremastog sira i
soka od naranče.
nakon kuhanja ostavite kolač da se ohladi
30 sekundi.
ostavite kolač da se ohladi te nakon toga
po njemu posipajte glazuru.
2_AEG_Croatian_MG_BASE_AL28UICTO_SAFETYMAY19_Layout 1 05/10/2018 07:36 Page 47
HRVATSKI
47
6.3 automatsko odmrzavanje
Automatsko
odmrzavanje
meso/riba/perad
Težina
0,2-1,0 kg
Gumb
x1
Postupak
•
•
(cijela riba, riblji
odresci, riblji filei,
pileći bataci, pileća
prsa, mljeveno
meso, odrezak,
ražnjići,
pljeskavice,
kobasice)
•
•
stavite hranu u posudu za quiche na
sredinu okretnog pladnja.
kad začujete zvučni signal, okrenite
hranu, presložite je i razdvojite.
aluminijskom folijom zaštitite tanke
dijelove i topla mjesta.
nakon odmrzavanja hranu umotajte u
aluminijsku foliju za 15-45 min do
potpunog odmrzavanja.
mljeveno meso: kad začujete zvučni
signal, okrenite hranu. po mogućnosti
uklonite odmrznute dijelove.
nije prikladno za cijelu perad.
kruh
0,1-1,0 kg
x2
•
•
•
rasporedite u posudi za quiche na
sredini okretnog pladnja. za 1,0 kg
rasporedite izravno na okretnom
pladnju.
kad začujete zvučni signal, okrenite
hranu, presložite je i uklonite
odmrznute ploške.
nakon odmrzavanja hranu pokrijte
aluminijskom folijom i pustite da odstoji
5-15 min do potpunog odmrzavanja.
unesite samo težinu hrane. nemojte uračunati težinu posude.
težine/količine vezane uz vaganje hrane navedene su u tablici. potrebno napraviti ručno.
konačna se temperatura mijenja prema početnoj temperaturi.
odreske i ražnjiće zamrzavajte u jednom sloju.
mljeveno meso zamrzavajte u tankom sloju.
2_AEG_Croatian_MG_BASE_AL28UICTO_SAFETYMAY19_Layout 1 05/10/2018 07:36 Page 48
48
www.aeg.com
6.4 zagrijavanje hrane i pića
Količina
Postavka
-g/mlmlijeko, 1 šalica
150
mikro
Voda,
1 šalica
150
mikro
6 šalica
900
mikro
1 posuda 1000
mikro
jedan servirani
400
mikro
obrok
Snaga
razina
900 W
900 W
900 W
900 W
900 W
Vrijeme
-min1
2
8-10
9-11
4-6
juha/varivo
200
mikro
900 W
1-2
povrće
500
mikro
900 W
3-5
meso, 1 ploška 1)
200
mikro
900 W
3
riblji file 1)
200
mikro
900 W
3-5
kolač, 1 kriška
150
mikro
450 W
½-1
Hrana za bebe,
1 teglica
190
mikro
450 W
½-1
topljenje margarina
ili maslaca 1)
topljenje čokolade
50
mikro
900 W
½
stavite u okruglu rebrastu
keramičku posudu za quiche
prebacite u posudu prikladnu
za mikrovalnu pećnicu, nakon
zagrijavanja dobro promiješajte
i provjerite temperaturu
pokrijte
100
mikro
450 W
3-4
povremeno promiješajte
Hrana/piće
1)
Način
ne pokrivajte
ne pokrivajte
ne pokrivajte
ne pokrivajte
pospite malo vode po umaku,
pokrijte i promiješajte lagano
dok je jelo napola gotovo
pokrijte, promiješajte nakon
zagrijavanja
prema potrebi dodajte malo
vode, pokrijte i promiješajte
lagano dok je jelo napola
gotovo
prelijte tankim slojem umaka i
pokrijte
pokrijte
ohlađeno
6.5 odmrzavanje
Hrana
Količina
Snaga Vrijeme
Postavka
-grazina -min-
gulaš
500
mikro
270 W
8-9
kolač,
1 kriška
150
mikro
90 W
1-3
Voće,
250
mikro
270 W
3-5
Način
promiješajte lagano dok je
jelo napola odmrznuto
stavite u okruglu rebrastu
keramičku posudu za
quiche
ravnomjerno ih
rasporedite, lagano ih
okrećite dok su napola
odmrznuti
Vrijeme
stajanja
-min10-30
5
5
2_AEG_Croatian_MG_BASE_AL28UICTO_SAFETYMAY19_Layout 1 05/10/2018 07:36 Page 49
HRVATSKI
49
6.6 kuhanje kada je hrana još zamrznuta
Hrana
riblji file
jedan
servirani
obrok
Količina
-g-
Postavka
300
400
mikro
mikro
Snaga Vrijeme
razina -min900 W
900 W
9-11
8-10
Način
pokrijte
pokrijte, promiješajte
nakon 6 min
Vrijeme
stajanja
-min2
2
6.7 kuhanje i gril
Količina
-g-
Postavka
brokule/
grašak
500
mikro
900 W
mrkve
500
mikro
900 W
pečenje
1000
mikro
kombinirani
gril
mikro
gril
gril
gril
450 W
450 W
Hrana
pržolica
(ramstek)
2 komada
pečenje
složenaca
sir tost
zamrznuta
pizza
400
Snaga Vrijeme
razina -min-
450 W
gril
1 komad
gril
gril
450 W
400
mikro
kombinirani
gril
450 W
450 W
6-8
Način
dodajte 4-5 jž vode,
pokrijte i promiješajte
lagano dok je jelo napola
kuhano
9-11 narežite na kolutiće,
dodajte 4-5 jž vode,
pokrijte i promiješajte
lagano dok je jelo napola
kuhano
16-17 začinite po ukusu, stavite
9-10 1) na nisku rešetku, okrenite
nakon 1)
9-10
9-10
10-11 1) stavite na visoku rešetku,
10-11 okrenite nakon 1), začinite
nakon grilanja
11-15 posudu stavite na nisku
rešetku
4-5 1) stavite 2 komada kruha na
3-4 2) viši držač, pokrijte jedan
komad sa sirom, kuhajte 1),
stavite tostirani komad
kruha na sir otopljen na
drugom komadu kruha,
okrenite sve zajedno i
kuhajte 2)
4-5 stavite na nisku rešetku
5-6
Vrijeme
stajanja
-min-
-
10
ako pećnica u bilo kojem načinu rada radi 3 minute ili duže, ventilator će ostati upaljen još 2 minute
nakon završetka kuhanja. otvorite vrata i ventilator će se zaustaviti, zatim zatvorite vrata i ventilator će
se ponovno upaliti sve dok ne prođu 2 minute (uključujući vrijeme kada su vrata otvorena).
ako pećnica radi manje od 3 minute, ventilator se neće uključiti.
2_AEG_Croatian_MG_BASE_AL28UICTO_SAFETYMAY19_Layout 1 05/10/2018 07:36 Page 50
50
www.aeg.com
7. natuknice i saVjeti
7.1 posuđe prikladno za kuhanje u mikrovalnoj pećnici
Posuđe za kuhanje
aluminijska folija/
aluminijske posude
porculan i keramika
stakleno posuđe,
primjerice pyrex ®
metalno posuđe
plastika/stiropor,
primjerice posude za
brzu hranu
Vrećice za
zamrzavanje/
pečenje
papirnati tanjuri, čaše
i kuhinjski papir
slamnato i drveno
posuđe
reciklirani
i novinski papir
Prikladno za
mikrovalove
3/7
3/7
3
7
3
3
3
3
7
Napomene
možete upotrijebiti manje komade aluminijske folije da
biste zaštitili hranu od pregrijavanja. foliju udaljite barem 2
cm od stjenki pećnice. u protivnom može doći do iskrenja.
aluminijske posude nisu preporučljive. izuzetak su posude
s posebnom oznakom proizvođača, (pritom pažljivo
pročitajte upute).
porculan, keramika, glazirano glineno posuđe i bjelokosni
porculan obično su prikladni, izuzev posuđa s metalnom
dekoracijom.
budite oprezni pri uporabi finog staklenog posuđa jer
uslijed naglog zagrijavanja može doći do lomljenja.
nije preporučljivo u mikrovalnoj pećnici upotrebljavati
metalno posuđe jer će doći do iskrenja uslijed kojeg može
nastati vatra.
budite oprezni jer se neke posude mogu iskriviti, rastopiti ili
promijeniti boju pri visokim temperaturama.
trebate ih probušiti da bi para mogla izaći. osigurajte da
su vrećice prikladne za mikrovalnu pećnicu. ne
upotrebljavajte plastične ili metalne vezice jer se mogu
rastopiti ili zapaliti uslijed iskrenja metala.
upotrijebite ih isključivo za zagrijavanje ili upijanje
masnoće. budite oprezni jer pregrijavanje može uzrokovati
vatru.
upotrijebite ih uz strogi nadzor jer pregrijavanje ovih
materijala može uzrokovati vatru.
može sadržavati tragove metala koji mogu uzrokovati
iskrenje i vatru.
2_AEG_Croatian_MG_BASE_AL28UICTO_SAFETYMAY19_Layout 1 05/10/2018 07:36 Page 51
HRVATSKI
51
7.2 savjeti za kuhanje mikrovalnom pećnicom
Savjeti za kuhanje mikrovalnom pećnicom
sastav
Veličina
temperatura
slaganje
pokrivanje
ubadanje
miješanje,
okretanje i
preslagivanje
stajanje
zaštita
Hrana koja obiluje masnoćom ili šećerom (primjerice božićni puding ili male
voćne pite) zahtijeva kraće zagrijavanje. budite oprezni jer pregrijavanje može
uzrokovati vatru.
radi ravnomjernog kuhanja, kuhajte sve komade u jednakoj veličini.
početna temperatura hrane određuje količinu vremena potrebnog za kuhanje.
zarežite punjenu hranu da biste oslobodili toplinu ili paru (primjerice krafne
punjene marmeladom).
stavite najdeblje dijelove hrane prema rubu posude (primjerice pileći bataci).
upotrijebite prozračan plastični omot za mikrovalnu pećnicu ili prikladan
poklopac.
Hranu s ljuskom, kožom ili ovitkom probodite na više mjesta prije kuhanja ili
podgrijavanja jer nakupljena para može uzrokovati rasprsnuće (primjerice
krumpir, riba, piletina ili kobasice).
VAŽNO! jaja ne zagrijavajte u mikrovalnoj pećnici jer može doći do
rasprsnuća, čak i nakon kuhanja (primjerice jaje skuhano bez ljuske ili
tvrdo kuhano jaje).
za ravnomjerno zagrijavanje važno je miješati, okretati i preslagivati hranu dok
se kuha. uvijek miješajte i preslagujte hranu od rubnog dijela prema sredini.
Vrijeme stajanja nakon kuhanja potrebno je jer omogućuje ravnomjerno širenje
topline čitavom hranom.
tople dijelove hrane možete zaštititi tako da ih prekrijete manjim komadima
aluminijske folije koja odbija mikrovalove (primjerice pileći bataci ili krilca).
pri uklanjanju hrane iz pećnice upotrijebite kuhinjske rukavice ili sličan pribor kako biste spriječili
opekline. posude, vrećice s kokicama za mikrovalnu pećnicu te vrećice za kuhanje otvarajte podalje od
lica i ruku da biste izbjegli opekline uzrokovane parom.
nemojte stajati preblizu pri otvaranju vrata pećnice da biste izbjegli opekline uslijed vruće pare. nakon
zagrijavanja narežite punjenu pečenu hranu da biste oslobodili vruću paru i izbjegli opekline.
2_AEG_Croatian_MG_BASE_AL28UICTO_SAFETYMAY19_Layout 1 05/10/2018 07:36 Page 52
52
www.aeg.com
8. Što učiniti ako
Problem
mikrovalna pećnica ne
radi ispravno?
način rada
mikrovalovima ne
funkcionira?
okretni pladanj ne radi?
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
mikrovalna se pećnica ne •
može isključiti?
•
ne radi unutarnje
•
osvjetljenje?
potrebno je duže vrijeme •
za potpuno zagrijavanje i
kuhanje nego inače?
•
•
Vrata se ne mogu otvoriti •
zbog nestanka struje?
Provjerite . . .
osigurači u kutiji s osiguračima rade.
nije došlo do prekida napajanja.
ako osigurači nastavljaju iskakati, obratite se kvalificiranom
električaru.
Vrata nisu ispravno zatvorena.
brtve vrata i njihove površine su čiste.
pritisnuli ste gumb START.
nosač okretnog pladnja je ispravno spojen na pogon.
posuđe za pećnicu nije većih dimenzija od okretnog pladnja.
Hrana ne prelazi rubove okretnog pladnja čime bi sprječavala
njegovo okretanje.
nema ostataka hrane ispod okretnog pladnja.
isključite osigurač za pećnicu u kutiji s osiguračima.
zovite ovlaštenog servisnog predstavnika tvrtke electroluX.
zovite ovlaštenog servisnog predstavnika tvrtke electroluX.
unutarnju lampicu smije zamijeniti samo osposobljeni i ovlašteni
servisni predstavnik tvrtke electroluX.
postavite duže vrijeme kuhanja (dvostruka količina = približno
dvostruko vrijeme) ili,
ako je hrana hladnija nego obično, povremeno je okrenite ili,
odaberite više postavke snage.
pažljivo otvorite vrata tako da ih povučete prema van u donjem
desnom kutu staklenih vrata.
2_AEG_Croatian_MG_BASE_AL28UICTO_SAFETYMAY19_Layout 1 05/10/2018 07:36 Page 53
HRVATSKI
53
9. teHnički podaci
ac mrežni napon
220-240 V, 50 Hz, jedna faza
distribucija linije osigurač/prekidača
potrebna je snaga izmjenične struje: mikrovalovi
gril
mikrovalovi/gril
izlazna snaga:
mikrovalovi
gril
minimalno 16 a
1.4 kW
0.85 kW
2.20 kW
900 W (iec 60705)
800 W
frekvencija mikrovalova
Vanjske dimenzije:
dimenzije odjeljka za kuhanje
2450 mHz 1) (skupina 2/klase b)
596 mm (Š) x 459 mm (V) x 404 mm (d)
342 mm (Š) x 207 mm (V) x 368 mm (d) 2)
mbe2658de
zapremina pećnice
26 litara 2)
okretni pladanj
ø 325 mm, staklo
težina
otpr. 19,5 kg
1)
2)
ovaj proizvod udovoljava zahtjevima europskog standarda en55011.
u skladu s ovim standardom ovaj je proizvod klasificiran kao oprema skupina 2, klase b.
skupina 2 znači da uređaj kod zagrijavanja hrane namjerno stvara radiofrekvencijsku energiju u obliku
elektromagnetske radijacije.
oprema klase b znači da je oprema prikladna za uporabu u domaćinstvima.
unutarnja se zapremina izračunava mjerenjem maksimalne širine, dubine i visine.
stvarna zapremina za držanje hrane je manja.
10. informacije o zbrinjaVanju otpada
reciklirajte materijale sa simbolom
ambalažu za recikliranje odložite u
prikladne spremnike.
pomozite u zaštiti okoliša i ljudskog
zdravlja, kao i u recikliranju otpada od
električnih i elektroničkih uređaja.
.
uređaje označene simbolom
ne
bacajte zajedno s kućnim otpadom.
proizvod odnesite na lokalno reciklažno
mjesto ili kontaktiraje nadležnu službu.
3_AEG_Hungarian_MG_BASE_AL28UICTO_SAFETYMAY19_Layout 1 08/10/2018 14:39 Page 54
54
www.aeg.com
tartaloM
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
Fontos biztonsági utasítások ...........................................................................55
telepítés........................................................................................................................59
készülék áttekintése..............................................................................................63
az első használat előtt........................................................................................64
használat......................................................................................................................65
sütési táblázat .........................................................................................................69
tippek és tanáCsok...................................................................................................76
Mit tegyünk ha ............................................................................................................78
előírások ......................................................................................................................79
környezetvédelMi inForMáCió ...........................................................................79
törődünk önnel
köszönjük, hogy ezt az aeg terméket választotta. Mindennapokat megkönnyítő innovatív
technológiákkal alkottuk meg, olyan funkciókkal, amelyek a szokványos készülékeken
nem találhatók meg, azért, hogy sok éven át kifogástalan teljesítményt nyújtson önnek.
kérjük töltsön pár percet az olvasásával, hogy a legtöbbet hozhassa ki belőle.
Látogassa meg a weboldalunkat:
kezelési tanácsok, kiadványok, hibaelhárító, szerviz információk:
www.aeg.com
további előnyökért regisztrálja készülékét:
www.registeraeg.com
kiegészítők, segédanyagok és eredeti alkatrészek vásárlása a készülékhez:
www.aeg.com/shop
vásárlói táMogatás és szerviz
kizárólag eredeti alkatrészek használatát javasoljuk.
ha készülékével a szervizhez fordul, legyenek kéznél az alábbi adatok.
ezek az információk az adattáblán olvashatók. típus, termékszám, sorozatszám.
Figyelmeztetés - biztonsági információk
általános információk és hasznos tanácsok
környezetvédelmi információk
a változtatások jogát fenntartjuk.
3_AEG_Hungarian_MG_BASE_AL28UICTO_SAFETYMAY19_Layout 1 08/10/2018 14:39 Page 55
MAGYAR
1.
55
Fontos biztonsági utasítások
8 évnél idősebb gyerekek, csökkent fizikai-, értelmi-, vagy
mentális képességű személyek, illetve megfelelő
tapasztalatokkal és ismeretekkel nem rendelkező
személyek felügyelet mellett, vagy akkor használhatják a
készüléket, ha annak biztonságos üzemeltetéséről
útmutatást kaptak, és a kapcsolódó kockázatokat
megértették. Figyelni kell a gyermekekre, hogy ne
játszanak a készülékkel. a készülék tisztítását és
felhasználói karbantartását 8 évnél idősebb gyerekek
végezhetik, de csak felügyelet mellett.
ez a készülék nem alkalmas arra, hogy 2000 m feletti
magasságokban használják.
IFONTOS! Fontos biztonsági utasítások:
FigyelMesen olvassa el, és őrizze Meg.
FIGYELMEZTETÉS!
ha az ajtó vagy annak tömítése megsérült, ne
használja a sütőt mindaddig, amíg szakember el
nem végezte ezek javítását!
FIGYELMEZTETÉS!
kizárólag szakképzett szerelő végezhet a
mikrohullámú sugárzás ellen védő borítás
eltávolításával járó szervizelést vagy javítást!
FIGYELMEZTETÉS!
a folyadékokat és ételeket nem szabad lezárt
tárolóedényben melegíteni, mert könnyen
felrobbanhatnak.
ajánlott a készülék háztartási és olyan hasonló területeken
való használata, mint például: konyhaszemélyzet részére
üzletekben, irodákban és hasonló munkakörnyezetekben;
parasztházakban; ügyfelek részére hotelekben,
3_AEG_Hungarian_MG_BASE_AL28UICTO_SAFETYMAY19_Layout 1 08/10/2018 14:39 Page 56
56
www.aeg.com
motelekben és más lakókörnyezetekben; éjszakai szállást
és reggelit biztosító környezetekben.
Csak mikrohullámú sütőbe való tárolókat és edényeket
használjon.
Fém tárolóedényeket ne használjon a mikrohullámmal
történő főzéskor.
eldobható műanyag, papír vagy egyéb éghető ételtartó
használatakor kísérje figyelemmel a sütés folyamatát.
a mikrohullámú sütő élelmiszerek és italok felmelegítésére
szolgál. ha a készüléket élelmiszerek vagy ruhaneműk
megszárítására, esetleg villanypárnák, papucsok,
szivacsok, nedves ruhaneműk és hasonlók
felmelegítésére használják, fennáll a sérülés, a
meggyulladás vagy a tűzokozás veszélye.
ha a melegített étel füstölni kezd, ne nyissa ki a
készülék aJtaJát. kapcsolja ki és húzza ki a sütőt a
konnektorból, és várja meg, amíg az étel már nem füstöl.
az ajtó kinyitása az étel füstölése közben tüzet okozhat.
italok mikrohullámú melegítése után utólag is kifuthat a
folyadék, ezért az edény kézbevételekor legyen
körültekintő.
az égési sérülések elkerülése érdekében a cumisüvegek
és bébiételes üvegek tartalmát mindig keverje meg vagy
rázza fel, és fogyasztás előtt ellenőrizze hőmérsékletüket.
a héjában ne főzzön tojást, és az egész keménytojáso-kat
nem melegítse mikrohullámú sütőben, mert a
mikrohullámú főzés befejezése után is felrobbanhatnak.
1.1
ápolás és tisztítás
ajtó:
a szennymaradványokat az ajtó mindkét oldalának,
tömítéseinek és tömítőfelületeinek nedves puha ronggyal
történő rendszeres tisztításával távolítsa el. az ajtóüveg
3_AEG_Hungarian_MG_BASE_AL28UICTO_SAFETYMAY19_Layout 1 08/10/2018 14:39 Page 57
MAGYAR
57
tisztításához ne használjon erős súrolószereket vagy éles
fémkaparókat, mert megkarcolhatják a felületét, amitől az
üveg összetörhet.
sütőtér:
tisztításhoz, minden használat után, amíg a sütő meleg
törölje le az összes foltot, kifolyt ételt egy nedves puha
ronggyal vagy szivaccsal. Makacsabb foltokhoz
használjon enyhe mosószert, és többször törölje le
nedves ronggyal, amíg minden szennyeződés eltűnik. ne
távolítsa el a hullámterelő burkolatát. vigyázzon arra,
hogy az enyhe mosószer és a víz átjutva a sütő falának
apró lyukain kárt ne tegyen a sütőben. ne használjon
szórófejes tisztítókat a sütőtérben. Melegítse fel a sütőt
rendszeresen a grill funkcióval. a visszamaradó étel és a
kifröccsent zsír füstöt és kellemetlen szagot okozhat.
használat után tisztítsa le a hullámterelő lemezt, a sütő
belsejét, a forgótányért és a forgótányértartót. ezeknek
száraznak és zsírmentesnek kell lenniük. a lerakódott zsír
túlhevülhet és füstölni kezdhet vagy meggyulladhat.
sütő külseje:
a sütő külseje enyhe mosószeres vízzel könnyen
tisztítható. gondoskodjon arról, hogy a mosószer puha
ronggyal le legyen törölve.
vezérlőpanel:
tisztítás előtt nyissa ki az ajtaját a vezérlőpanel
inaktiválásához. a vezérlőpanel tisztításakor oda kell
figyelni. egy vizes ronggyal gyengéden törölgesse a
panelt, amíg tiszta nem lesz. ne használjon túl sok vizet.
ne használjon semmilyen vegyszert vagy súrolószert.
Forgótányér és forgótányértartó:
vegye ki a forgótányért és forgótányértartót a sütőből.
Mosogassa el a forgótányért és a tartóját enyhe
mosószeres vízben. puha ruhával törölgesse le. a
forgótányér és forgótányértartó is tisztítható
mosogatógépben.
3_AEG_Hungarian_MG_BASE_AL28UICTO_SAFETYMAY19_Layout 1 08/10/2018 14:39 Page 58
58
www.aeg.com
tartók:
ezeket mossa meg enyhe mosószeres folyadékban,
majd szárítsa meg. a tartórácsok mosogatógépben is
moshatók.
IFONTOS!
rendszeres időközönként takarítsa meg a sütőt, és
távolítson el minden étellerakódást. a sütő tisztán
tartásának elmulasztása a felület
elhasználódásához vezet, ami a készülék
élettartamát negatívan befolyásolja, és könnyen
veszélyhelyzetet okozhat.
ügyeljen rá, hogy az edények készülékből történő
kivételekor ne mozdítsa el a forgótányért.
IFONTOS!
gőztisztítót nem szabad használni.
a mikrohullámú sütőt beépített használatra tervezték.
a készülék, és annak hozzáférhető részei a használat
során felforrósodhatnak. ügyeljen, hogy a fűtőtesteket ne
érintse meg.
FIGYELMEZTETÉS!
a gyermekeket tartsa távol az ajtótól és azoktól az
elérhető alkatrészektől, amelyek a grill használata
közben átforrósodhatnak. a gyermekeket távol kell
tartani, nehogy megégessék magukat.
IFONTOS!
Figyelmeztetés: ne használjon általános
forgalomban lévő tisztítószereket, gőztisztító
berendezést, súroló, durva tisztítószereket,
semmiféle nátrium-hidroxid tartalmú szert vagy
súroló eszközt a mikrohullámú sütő egyetlen
részén sem.
3_AEG_Hungarian_MG_BASE_AL28UICTO_SAFETYMAY19_Layout 1 08/10/2018 14:39 Page 59
MAGYAR
2. telepítés
,
ϱϵϲ
DŝŶ͘
ϴϱϬ
a mikrohullámú sütő a vagy b helyzetben
rögzíthető:
A
B
Helyzet
a
b
Méretek (mm)
Hagyományossütő
Méretigény
Sz
Mé Ma
562 x 550 x 450
562 x 500 x 450
59
3_AEG_Hungarian_MG_BASE_AL28UICTO_SAFETYMAY19_Layout 1 08/10/2018 14:39 Page 60
60
www.aeg.com
2.1 a berendezés üzembe helyezese
4 mm
4 mm
4 mm
1. távolítson el minden csomagolást, és
gondosan ellenőrizze, hogy nem
látható-e sérülés rajta.
2. a mellékelt használati utasítások és a
modell alapján szerelje a rögzítő
kampókat a konyhaszekrényre.
3. a készüléket óvatosan és erőkifejtés
nélkül szerelje a konyhaszekrénybe. a
készüléket emelje fel és helyezze a
rögzítő kampókra, ezt követően pedig
nyomja le, hogy rögzüljön. ha a
felszerelésnél interferencia történik, a
kampó elfordítható. a sütő elülső
kerete kell illeszkedjen a
konyhaszekrény elülső nyílásához.
4. győződjön meg arról, hogy a készülék
stabil és nem ferde. Figyeljen arra,
hogy egy 4 mm-es hézag maradjon a
fölötte lévő konyhaszekrényajtó és az
sütő előlapjának kerete között (lásd az
ábrán).
3_AEG_Hungarian_MG_BASE_AL28UICTO_SAFETYMAY19_Layout 1 08/10/2018 14:39 Page 61
MAGYAR
61
2.2 a készülék csatlakoztatása
a villamos hálózatra
(a)
• a konnektor mindig legyen
hozzáférhető azért, hogy az egység
veszély esetén könnyen kihúzható
legyen. Másik lehetőségként az
elektromos hálózatba szabályszerűen
beépített kapcsolóval lehetővé kell
tenni a sütő lekapcsolását a hálózatról.
• a tápkábelt csak villanyszerelő
cserélheti ki.
• ha a tápkábel sérült, a
veszélyhelyzetek elkerülése érdekében
a gyártónak, a hivatalos
márkaszervizének vagy megfelelően
képzett szakembernek kell azt
kicserélnie.
• a konnektor nem lehet a
konyhaszekrény mögött.
• a legjobb helye a konyhaszekrény
fölött van, lásd (a).
• a berendezést egy megfelelően
telepített földelt dugóval csatlakoztassa
egyfázisú 220-240 v/50 hz váltakozó
áramra. a készüléket úgy kell
olvasztott egy 16 a-es biztosíték.
• üzembe helyezés előtt kössön egy
darab zsinórt a tápkábelre, hogy a
csatlakoztatást létrehozhassa az (a)
pontnál a készülék üzembe helyezése
közben.
• ha egy magas falú konyhaszekrénybe
helyezi el a készüléket, ne nyomja
össze a tápkábelt.
• a tápkábelt és a dugót ne merítse
vízbe vagy bármilyen egyéb
folyadékba.
• a tápkábelt forró vagy éles felületen ne
vezesse végig, például a meleg levegő
szellőzők előtt a sütő tetejénél és
hátuljánál.
3_AEG_Hungarian_MG_BASE_AL28UICTO_SAFETYMAY19_Layout 1 08/10/2018 14:39 Page 62
62
www.aeg.com
2.3 további tanácsok
ne használja a mikrohullámú sütőt olaj
felmelegítésre, olajban sütéshez. a hőfoka
nem szabályozható, és az olaj lángra
kaphat. pattogatott kukorica készítéséhez
kizárólag speciális mikrohullámú
pattogatottkukorica-készítőket használjon.
szívritMusszabályzóval
rendelkező személyek orvosuknál vagy a
szabályzó gyártójánál tájékozódjanak a
mikrohullámú sütőkkel kapcsolatos
elővigyázatosságokra vonatkozóan.
ne töltsön és ne tegyen semmit se az
ajtózár nyílásaiba és a szellőzőnyílásokba.
ha bármi kifolyik, azonnal kapcsolja ki és
húzza ki a konnektorból a sütőt, és hívja a
hivatalos eleCtroluX márkaszervizt.
semmilyen módon ne alakítsa át a sütőt.
Csak a sütőhöz tervezett forgótányért és
forgótányértartót használja. ne használja a
sütőt forgótányér nélkül.
a forgótányér összetörését megelőzendő:
• Mielőtt vízzel megtisztítaná a
forgótányért, hagyja azt kihűlni.
• Forró ételeket és forró eszközöket ne
tegyen a hideg forgótányérra.
• hideg ételeket és hideg eszközöket ne
tegyen a forró forgótányérra.
ne használjon műanyag edényt
mikrohullámmal történő melegítéshez, ha
a sütő a grill vagy a duál grill
üzemmód használata után még meleg,
mivel az edények megolvadhatnak.
Műanyag dobozokat nem szabad
használni a fent említett üzemmódoknál
csak akkor, ha a gyártó nyilatkozata
szerint alkalmasak rá.
a gyártó és a forgalmazó sem vállal
felelősséget a helyes elektromos bekötési
eljárás elmulasztása miatt a sütőben
bekövetkező károkért és személyi
sérülésekért. esetenként vízpára csapódik
ki és vízcseppek keletkeznek a sütő falain
vagy az ajtószigetelés és szigetelőfelületek
körül. ez normális dolog, és nem jelenti
azt, hogy ereszt a mikrohullámú sütő vagy
hibásan működik.
3_AEG_Hungarian_MG_BASE_AL28UICTO_SAFETYMAY19_Layout 1 08/10/2018 14:39 Page 63
MAGYAR
63
3. készülék áttekintése
3.1 Mikrohullámü sütő
1
2
3
4
5
9
8
7
1
2
3
4
5
6
7
8
9
grillsütőelem
előlap
sütőtér világítás
vezérlőpanel
ajtónyitó gomb
hullámterelő fedele
sütőtér
görgőalátét
ajtószigetelés és
szigetelőfelületek
6
3.2 kiegészítő
1
2
3
4
ellenőrizze, hogy a következő kiegészítők
megvannak-e:
1 Forgótányér
2 Forgótányértartó
3 Magas tartó
4 alacsony tartó
• helyezze a forgótányértartót a sütőtér
aljára.
• ezután helyezze a forgótányért a
forgótányér-tartóra.
• a forgótányér épsége érdekében a
tálakat és tárolóedényeket kellően
emelje a forgótányér pereme fölé,
amikor kiveszi azokat a sütőből.
amikor kiegészítőket rendel, két
dolgot kell megemlítenie a
forgalmazónak vagy eleCtroluX
márkaszerviznek: az alkatrész nevét
és a modell nevét.
3_AEG_Hungarian_MG_BASE_AL28UICTO_SAFETYMAY19_Layout 1 08/10/2018 14:39 Page 64
64
www.aeg.com
3.3 vezérlőpanel
1
2
teljesítményszint
gombok
3
kedvencek gombok
4
grill gomb
5
automatikus
kiolvasztás gomb
6
konyhai időzítő gomb
grill
7
idő/súly beállító
gomb
duál grill
8
start/Megerősítés/
Quick start gomb
Mikrohullám
9
stop gomb
a digitális kijelzőn lévő ikonok:
kedvencek
1
konyhai óra
2
3
automatikus kiolvasztás
4
5
6
10 ajtónyitó gomb
stop/törlés
7
gyermekzár
8
óra beállítása
9
szakaszok kijelzése
súly
10
teljesítményszintek
4. az első használat előtt
4.1 Csatlakoztatás
a sütő első bedugásakor lehetősége van
beállítani az órát. a sütő 24 órás kijelzéssel
rendelkezik.
1. a sütő hangjelzést ad és az összes
kijelző fél másodpercre felvillan.
az elfordítható gombbal válassza ki az
óra bekapcsolt (“on”) vagy kikapcsolt
(“oFF”) módját.
2a. az óra kikapcsolásához forgassa el a
gombot, amíg a kijelzőn az “oFF” felirat
nem látható, majd nyomja meg a
START gombot. a sütő készen áll a
használatra.
ha kikapcsolta az órát és szeretné
visszakapcsolni, nyomja meg kétszer a
KONYHAI ÓRA gombot és kövesse
a 2b. lépés utasítását.
2b. az óra bekapcsolásához forgassa el a
gombot, amíg a kijelzőn az “on” felirat
nem látható, majd nyomja meg a
START gombot.
Például: az óra beállítása 18:45-re.
1. Forgassa el a gombot az óra érték
beállításához.
2. nyomja meg az START gombot a
jóváhagyáshoz.
3. Forgassa el a gombot a perc érték
beállításához.
4. nyomja meg az START gombot a
jóváhagyáshoz.
3_AEG_Hungarian_MG_BASE_AL28UICTO_SAFETYMAY19_Layout 1 08/10/2018 14:39 Page 65
MAGYAR
ha az óra be van állítva, a kijelzőn
megjelenik a pontos idő.
4.2 készenléti
(energiatakarékos) mód
a sütő automatikusan készenléti módba lép 5
perc tétlenség után.
Például: ha az órát nem állították be:
a kijelző kikapcsol.
a készenléti módból való kilépéshez nyissa ki
az ajtót, nyomja meg valamelyik gombot
vagy forgassa el a szabályozó gombot.
Például: ha az órát beállították:
az 5 perces időtartam után az idő
megjelenik.
4.3 az óra átállítása
átállíthatja az óra idejét, ha korábban már
beállította az órát.
Például: 18.45-ről 19.50-re váltás.
1. nyomja meg kétszer a KONYHAI ÓRA
gombot.
2. nyomja meg az START gombot.
3. Forgassa el a gombot, amíg meg nem
jelenik a “19” érték.
4. nyomja meg az START gombot.
5. Forgassa el a gombot, amíg meg nem
jelenik a “50” érték.
6. nyomja meg az START gombot.
65
4.4 az óra törlése és a készenléti
(energiatakarékos) mód
bekapcsolása
1. nyomja meg kétszer a KONYHAI ÓRA
gombot.
2. Forgassa el a tekerőgombot, amíg az
“oFF” meg nem jelenik.
3. nyomja meg az START gombot a
jóváhagyáshoz.
4.5 gyermekzár
a sütő biztonsági funkciója megakadályozza,
hogy egy gyerek véletlenül bekapcsolja a
sütőt. ha a zár be van kapcsolva, a mikrohullámú sütő egyik része sem működik, mindaddig, amíg a zárat ki nem kapcsolják. a zár ki
vagy bekapcsolása csak a sütő leállított módjában lehetséges.
Például: a gyermekzár bekapcsolása.
nyomja meg és tartsa lenyomva a STOP
gombot, amíg a “gyermekzár” jelzés be nem
kapcsol.
Például: a gyermekzár kikapcsolása.
nyomja meg és tartsa lenyomva a STOP
gombot, amíg a “gyermekzár” jelzés ki nem
kapcsol.
ha a gyermekzár funkciót
bekapcsolják, a STOP gomb
kivételével egyik gomb sem működik.
5. használat
5.1 Mikrohullámú főzés
Például: leves felmelegítéséhez 2 perc 30
másodpercig tartó 630 W-os mikrohullámú
teljesítménnyel.
1. nyomja meg a TELJESÍTMÉNYSZINT
gombot a háromszög jobb oldalán,
amíg a “630 W” érték meg nem jelenik.
2. Forgassa el a gombot az idő
beviteléhez.
3. nyomja meg az START gombot.
Mikrohullámú sütési módban a kívánt
beállítás alatti gomb megnyomásával
állíthatja be a teljesítményszintet.
a sütő működése közben a
teljesítményszintet a kívánt
TELJESÍTMÉNYSZINT gomb
megnyomásával és a gomb kívánt új
érték kijelzőn történő megjelenéséig
történő nyomva tartásával állíthatja be.
a túl magas teljesítményszint vagy a
túl hosszú sütési idő túlhevítheti az
ételt, ami tüzet okozhat.
a 900 W-os teljesítmény szinthez
maximálisan csak 15 perc
mikrohullám időtartam állítható be.
ha a sütő bármelyik üzemmódban
3 percet vagy azt meghaladó ideig
működik, a sütés végeztével a
ventilátor további két percig működik.
ha kinyitják az ajtót a sütő leáll, ha
becsukják az ajtót, újból elindul, amíg
2 perc le nem járt (beleszámítva a
nyitott ajtó időtartamát is). ha a sütőt
3 percnél rövidebb ideig működtetik, a
ventilátor nem kapcsol be.
a főzés után a forgótányér továbbra
forog, amíg a főzőedény vissza nem
tér a kezdeti indítási pozícióba. a
sütőtér lámpája a forgás befejezéséig
vagy 5 másodpercig világít (amelyik
tovább tart). a művelet befejezésekor
a sütő hangjelzést ad. ha a művelet
közben kinyitják az ajtót, a forgás leáll.
3_AEG_Hungarian_MG_BASE_AL28UICTO_SAFETYMAY19_Layout 1 08/10/2018 14:39 Page 66
66
www.aeg.com
5.2 teljesítményszintek
Teljesítméy
beállítás
900 W/
Magas
630 W
450 W
Használati javaslat
gyors főzésre vagy melegítésre használható, (pl. leves, húsok, konzervek,
meleg italok, zöldségek, hal stb. esetében).
hosszabb ideig tartó főzésére használható, pecsenyék, fasírtok, egytálételek és
ezekhez hasonló sűrű ételek valamint a sajtszószok és piskóták és ezekhez
hasonló érzékeny ételeknél. ennél az alacsonyabb állásnál a szószok nem
forrnak fel és az ételek egyenletesen, anélkül sülnek át, hogy a széleken
megégnének.
a hagyományosan hosszú főzési időt igénylő sűrű ételekhez, (pl. a marhából
készülő ételekhez) tanácsos ezt a teljesítményszintet beállítani, hogy a hús
puha maradjon.
270 W/
kiolvasztáshoz válassza ezt a teljesítményszintet azért, hogy az étel
kiolvasztás egyenletesen olvadjon ki. ez a beállítás szintén megfelelő a rizs, tészta-, nudli
párolásához vagy a tojáspuding főzéshez.
90 W
enyhe kiolvasztáshoz, (pl. krémesekhez vagy cukrászsüteményekhez).
0W
pihentetéshez/sütőórának.
W = Watt
5.3 Csökkentett teljesítményszint
Sütési mód
Mikrohullám 900 W
Szokásos idő
15 perc
Csökkentett teljesítményszint
630 W mikrohullám
grill
10 perc
grill 500 W
duál grill
10 perc
grill 500 W
5.4 a sütési időtartam beállítása
sütés közben
sütés közben átállíthatja a sütés idejét.
Például: 2 perc (120 másodperc)
hozzáadása a START gombot használva.
1. nyomja meg négyszer a START
gombot.
a sütési idő 120 másodperccel
meghosszabbodik.
5.6 konyhai őra
a konyhai időzítő beállítása.
1. nyomja meg az KONYHAI ÓRA
gombot.
2. Forgassa el a gombot az idő
beviteléhez.
3. nyomja meg az START gombot. az
időzítő automatikusan elindul.
az időzítő számlálása közben az
időtartam megnövelhető a gomb
elforgatásával vagy a START gomb
megnyomásával. az időzítő funkciót
csak akkor használható, ha a sütő
nem működik.
5.5 a stop gomb használata
a STOP gomb egyszeri megnyomásával
szünet módba lép.
a STOP gomb újbóli megnyomásával törli a
sütési időtartamot.
.
3_AEG_Hungarian_MG_BASE_AL28UICTO_SAFETYMAY19_Layout 1 08/10/2018 14:39 Page 67
MAGYAR
5.7 gyors indítás
közvetlenül elindíthatja a készüléket
900 W/Magas teljesítménnyel 30
másodperces időtartamban, ha megnyomja
a START gombot.
az időtartam megnöveléséhez nyomja
meg a START gombot.
5.8 némítás
a hangjelzések kikapcsolása.
1. nyomja meg 3-szor az KONYHAI ÓRA
gombot, amíg a “soun” jelzés meg nem
jelenik.
2. Forgassa el a tekerőgombot, amíg az
“oFF” felirat meg nem jelenik.
3. nyomja meg az START gombot.
a hangjelzések bekapcsolása.
1. nyomja meg 3-szor az KONYHAI ÓRA
gombot, amíg a “soun” jelzés meg nem
jelenik.
2. Forgassa el a tekerőgombot, amíg az
“on” felirat meg nem jelenik.
3. nyomja meg az START gombot.
5.9 szünet
a készülék leállítása a mikrohullámú
üzemmód működése közben.
1. nyomja meg a STOP gombot vagy
nyissa ki az ajtót.
2. a sütő leáll 5 percre.
3. nyomja meg a START gombot a sütés
folytatásához.
5.10 grill és duál grill
a mikrohullámú sütőnek két grill sütési
üzemmódja van:
Csak grill
duál grill (grill mikrohullámmal)
FONTOS! grillezéshez javasolt a
magas vagy az alacsony tartó.
Füstöt vagy égett szagot érezhet a
grill első használatakor, ami normális
dolog, és nem jelenti a sütő hibás
működését. ennek a problémának az
elkerülésére a sütő első
használatakor étel nélkül 20 percig
működtesse a grillt.
67
1. Forgassa el a gombot a sütési
időtartam megadásához.
2. nyomja meg egyszer a GRILL gombot
a duál grill üzemmód (grill +
Mikrohullám) kiválasztásához, majd
nyomja meg a START gombot.
nyomja meg újból a GRILL gombot a
csak grill mód kiválasztásához.
3. nyomja meg az START gombot.
duál grill módban a 90 W-os és a
900 W-os mikrohullámú teljesít
ményszint nem elérhető.
a duál grill vagy grill módból való
kilépéshez nyomja meg a GRILL
gombot, amíg a "csak mikrohullám"
jelzés nem kezd világítani a kijelzőn.
5.11 kedvencek
a sütő 3 kedvenc recepttel rendelkezik.
vaj lágyítás
Forró csokoládé
bögrés sütemény
Például: vaj lágyítása.
1. nyomja meg egyszer a KEDVENCEK 1
gombot.
2. a gomb elforgatásával adja meg a
tömeget.
3. nyomja meg az START gombot.
ha a kijelzőn egy körbe forgó jelzés
látható, az azt jelzi, hogy az ételt meg
kell keverni vagy meg kell fordítani.
a sütés folytatásához nyomja meg a
START gombot. az automatikus
kiolvasztás idejének végén a program
automatikusan leáll.
az előre beállított kedvencek
receptek teljesítményszintje nem
módosítható.
1-4 bögrés sütemény készíthető el.
FIGYELMEZTETÉS! a csokoládé
nagyon felforrósodhat! ha a
csokoládé elkészítéséhez több időre
van szükség, adjon hozzá még 10
másodpercet. vigyázzon a
csokoládéval, mivel túlmelegedhet és
megéghet.
3_AEG_Hungarian_MG_BASE_AL28UICTO_SAFETYMAY19_Layout 1 08/10/2018 14:39 Page 68
68
www.aeg.com
a kedvencek program felülírása saját
receptekkel.
1. a TELJESÍTMÉNYSZINT gombbal
válassza ki a kívánt teljesítményt.
2. Forgassa el a gombot a kívánt sütési
időtartam megadásához.
3. nyomja meg és tartsa lenyomva azt a
KEDVENCEK gombot, amelyiket be
szeretné állítani, addig, amíg egy
hangjelzést nem ad a készülék és a
kedvencek csillag nem jelenik meg.
a kedvencek visszaállítása a gyári
beállításokra.
1. nyomja meg az STOP gombot.
2. tartsa 3 másodpercig lenyomva a
TELJESÍTMÉNYSZINT 450 W
gombokat.
a sütő visszaállítja a kedvenceket a
gyári beállításokra.
5.12 automatikus kiolvasztás
az automatikus kiolvasztás funkció
automatikusan meghatározza a helyes
melegítési módot és szükséges
időtartamot az étel súlya alapján.
két automatikus kiolvasztás menü közül
választhat.
1. automatikus kiolvasztás:
hús/hal/szárnyas
2. automatikus kiolvasztás: kenyér
Például: 0,2 kg steak kiolvasztása.
1. válassza ki az automatikus kiolvasztás
programot az AUTOMATIKUS
KIOLVASZTÁS gomb
megnyomásával.
2. a gomb elforgatásával válassza ki a
megfelelő súlyt.
3. nyomja meg az START gombot.
ha a kijelzőn egy körbe forgó jelzés
látható, az azt jelzi, hogy az ételt meg
kell keverni vagy meg kell fordítani.
a sütés folytatásához nyomja meg a
START gombot. az automatikus
kiolvasztás idejének végén a program
automatikusan leáll. az
idő/teljesítmény beállítás nem
elérhető az automatikus leolvasztás
üzemmódban.
3_AEG_Hungarian_MG_BASE_AL28UICTO_SAFETYMAY19_Layout 1 08/10/2018 14:39 Page 69
MAGYAR
69
6. sütési táblázat
6.1 kedvencek
Kedvencek
vaj lágyítás
Súly
0,05-0,25 kg
Forró csokoládé
0,1-0,2 kg
bögrés sütemény 1-4 bögréhez
Gomb
•
•
•
Eljárás
tegye a vajat egy hőálló üvegedénybe.
Melegítés után keverje meg.
törje szét a csokoládét kis darabokra.
tegye a csokoládét egy hőálló
üvegedénybe. keverje meg, ha
hangjelzést hall. Melegítés után keverje
meg.
FIGYELMEZTETÉS! a csokoládé
nagyon felforrósodhat! ha a
csokoládé elkészítéséhez több
időre van szükség, adjon hozzá
még 10 másodpercet. vigyázzon a
csokoládéval, mivel túlmelegedhet
és megéghet.
kövesse a receptet a sütemény
elkészítéséhez. helyezze a bögrét a
forgótányér szélére. Melegítés után
hagyja 30 másodpercig állni.
3_AEG_Hungarian_MG_BASE_AL28UICTO_SAFETYMAY19_Layout 1 08/10/2018 14:39 Page 70
70
www.aeg.com
6.2 bögrés süti receptek
Csokis bögrés süti gazdagon
hozzávalók
1 bögréhez:
2½ evőkanál (25 g)
2 evőkanál (12 g)
2½ evőkanál (30 g)
¼ kiskanál
1½ evőkanál (15 g)
¼ kiskanál
1
Fodros málnás bögrés sütemény
hozzávalók
1 bögréhez:
finomliszt
kakaópor
porcukor
sütőpor
növényi olaj
vanília kivonat
közepes tojás
2½ evőkanál (25 g) finomliszt
2½ evőkanál (30 g) porcukor
¼ kiskanál
sütőpor
1½ evőkanál (15 g) növényi olaj
½ kiskanál
vanília kivonat
1
közepes tojás
1½ evőkanál
magnélküli málna lekvár
elkészítés:
elkészítés:
1. tegye az összes száraz hozzávalót a
bögrébe, és keverje jól össze őket egy
villával.
2. adja hozzá a növényi olajat, vanília
kivonatot és a tojást. keverje jól össze.
3. helyezze a bögrét a forgótányér
közepére.
4. süsse meg a
használva. a sütés
során a sütemény kiemelkedik a
bögréből.
sütés után hagyja 30 másodpercig állni.
1. tegye az összes száraz hozzávalót a
bögrébe, és keverje jól össze őket egy
villával.
2. adja hozzá a növényi olajat, vanília
kivonatot és a tojást. keverje jól össze.
3. Forgassa bele a lekvárt egy kanállal,
hogy színt adjon a keverékhez.
4. helyezze a bögrét a forgótányér
közepére.
5. süsse meg a
használva. a sütés
során a sütemény kiemelkedik a
bögréből.
sütés után hagyja 30 másodpercig állni.
díszítse egy kis csokoládé krémmel.
tipp: narancsos csokis bögrés süti
készítéséhez a vanília kivonat helyett
használjon ½ kiskanál narancs kivonatot.
díszítse egy kis vanília krémmel.
3_AEG_Hungarian_MG_BASE_AL28UICTO_SAFETYMAY19_Layout 1 08/10/2018 14:39 Page 71
MAGYAR
Almás bögrés sütemény
hozzávalók
1 bögréhez:
2½ evőkanál (25 g) finomliszt
2 evőkanál (30 g) finomított
barnacukorral
¼ kiskanál
sütőpor
¼ kiskanál
őrölt fahéjjal
1½ evőkanál (15 g) növényi olaj
1
közepes tojás
1½ evőkanál (30 g) almaszósszal
fél (7 g)
teljes kiőrlésű keksz,
törve
elkészítés:
1. tegye az összes száraz hozzávalót
(a keksz kivételével) a bögrébe, és
keverje jól össze őket egy villával.
2. adja hozzá a növényi olajat, a vanília
kivonatot és a tojást. keverje jól össze.
3. óvatosan keverje hozzá az almaszószt
egy kanállal, hogy színt adjon a
keverékhez.
4. a tetejét díszítse keksz darabkákkal.
5. helyezze a bögrét a forgótányér
közepére.
6. süsse meg a
használva. a sütés
során a sütemény kiemelkedik a
bögréből.
sütés után hagyja 30 másodpercig állni.
díszítse a tetejét egy gombóc vanília
fagylalttal.
FIGYELMEZTETÉS! az almaszósz
felforrósodik.
71
Mogyoróvajas bögrés sütemény
hozzávalók
1 bögréhez:
2½ evőkanál (25 g) finomliszt
2 evőkanál (30 g) finomított
barnacukorral
¼ kiskanál
sütőpor
1½ evőkanál (15 g) növényi olaj
¼ kiskanál
vanília kivonat
2 evőkanál (30 g) lágy mogyoróvaj
1
közepes tojás
elkészítés:
1. tegye az összes száraz hozzávalót a
bögrébe, és keverje jól össze őket egy
villával.
2. adja hozzá a növényi olajat, vanília
kivonatot, mogyoróvajat és a tojást.
keverje jól össze a hozzávalókat.
3. helyezze a bögrét a forgótányér
közepére.
4. süsse meg a
használva. a sütés
során a sütemény kiemelkedik a
bögréből.
sütés után hagyja 30 másodpercig állni.
kenje meg a tetejét csokoládéval.
tipp: ízlése szerint használhat ropogós
mogyoróvajat is.
3_AEG_Hungarian_MG_BASE_AL28UICTO_SAFETYMAY19_Layout 1 08/10/2018 14:39 Page 72
72
www.aeg.com
Citromos bögrés sütemény
hozzávalók
1 bögréhez:
2½ evőkanál (25 g) finomliszt
2½ evőkanál (30 g) porcukor
¼ kiskanál
sütőpor
1½ evőkanál (15 g) növényi olaj
1 kiskanál
citromhéj
1
közepes tojás
sütemény
1 evőkanál citromlé
tetejéhez:
2 evőkanál porcukorral
elkeverve
elkészítés:
1. tegye az összes száraz hozzávalót a
bögrébe, és keverje jól össze őket egy
villával.
2. adja hozzá a növényi olajat,
citromhéjat és a tojást. keverje őket jól
össze.
3. helyezze a bögrét a forgótányér
közepére.
4. süsse meg a
használva. a sütés
során a sütemény kiemelkedik a
bögréből.
5. a tetejét szórja meg porcukorral
összekevert citromlével.
6. a sütés után lazítsa meg a süteményt,
szurkálja meg a tetejét több helyen egy
nyárssal, majd szórja a citromlével
összekevert porcukrot a sütemény
tetejére, és hagyja állni 30
másodpercig.
Répás bögrés süteményű
hozzávalók
1 bögréhez:
2 evőkanál (20 g)
2½ evőkanál (30 g)
¼ kiskanál
¼ kiskanál
¼ kiskanál
1 evőkanál
1½ evőkanál (15 g)
30 g
1
krém:
finomliszt
barnacukor
sütőpor
őrölt fahéjjal
őrölt szerecsendió
őrölt mandula
napraforgó olaj
½ narancs héja
reszelt sárgarépa
közepes tojás
15 g vaj, lágy,
40 g porcukor,
40 g zsíros krémsajt,
½ kiskanál narancslé
elkészítés:
1. tegye az összes száraz hozzávalót a
bögrébe, és keverje jól össze őket egy
villával.
2. adja hozzá a napraforgó olajat,
citromhéjat, reszelt sárgarépát és a
tojást. Jól keverje el.
3. helyezze a bögrét a forgótányér
közepére.
4. süsse meg a
használva. a sütés
során a sütemény kiemelkedik a
bögréből.
5. készítse el a sütemény tetejének
krémjét: keverje össze a vajat,
porcukrot, krémsajtot és narancslevet.
sütés után hagyja 30 másodpercig állni.
hagyja kihűlni a süteményt, majd kenje a
tetejére az elkészített krémet.
3_AEG_Hungarian_MG_BASE_AL28UICTO_SAFETYMAY19_Layout 1 08/10/2018 14:39 Page 73
MAGYAR
73
6.3 automatikus kiolvasztás
Automatikus
kiolvasztás
hús/hal/baromfi
Súly
0,2-1,0 kg
Gomb
x1
Eljárás
•
•
(egész hal,
halszelet, halfilé,
csirkecomb,
csirkemell,
vagdalthús, steak,
hússzelet, darált
hús, kolbász)
•
•
helyezze az ételt egy sütőtálban a
forgótányér közepére.
amikor a hangjelzés megszólal fordítsa
át, rendezze át és húzza szét az ételt.
a vékony részeket és forró pontokat
takarja alufóliával.
kiolvasztást követően csomagolja
15–45 percre alufóliába, amíg teljesen
ki nem olvad.
vagdalt hús: amikor a hangjelzés
megszólal fordítsa át az ételt. ha
lehetséges a felolvadt részeket vegye
ki.
egész baromfihoz nem alkalmas.
kenyér
0,1-1,0 kg
x2
•
•
•
terítse szét a forgótányér közepén egy
sütőtálban. 1,0 kg esetén terítse szét
közvetlenül a forgótányéron.
amikor a hangjelzés megszólal fordítsa
át, rendezze el és vegye ki a kiolvadt
szeleteket.
kiolvasztást követően csomagolja
alufóliába és 5–15 percre hagyja állni,
amíg teljesen ki nem olvad.
Csak az étel súlyát adja meg. ne számolja bele az edény súlyát.
a táblázatban megadott ételek tömegével többé-kevésbé megegyező tömegű ételekhez manuális
programokat használjon.
a végső hőmérséklet a kezdeti hőmérséklettől függően változhat.
a steakek és hússzeletek egy rétegben legyenek fagyasztva.
a darált hús vékony formában legyen lefagyasztva.
3_AEG_Hungarian_MG_BASE_AL28UICTO_SAFETYMAY19_Layout 1 08/10/2018 14:39 Page 74
74
www.aeg.com
6.4 étel és ital melegítése
egytálétel
150
150
900
1000
400
Mikro
Mikro
Mikro
Mikro
Mikro
Teljesít
mény
szint
900 W
900 W
900 W
900 W
900 W
leves/ragu
zöldségek
200
500
Mikro
Mikro
900 W
900 W
1-2
3-5
hús, 1 szelet 1)
200
Mikro
900 W
3
halfilé 1)
200
Mikro
900 W
3-5
sütemény, 1 szelet
babaétel, 1 üveg
150
190
Mikro
Mikro
450 W
450 W
½-1
½-1
Margarin vagy vaj
olvasztása 1)
Csokoládé
olvasztása
50
Mikro
900 W
½
tegye sütőtálba
tegye át egy megfelelő
mikrosütőálló tárolóedénybe,
melegítés után jól keverje meg,
és ellenőrizze a hőmérsékletét
fedje
100
Mikro
450 W
3-4
időnként keverje
Mennyiség
Beállítás
-g/ml-
Étel/ital
tej,
víz ,
1)
1 pohár
1 pohár
6 pohár
1 tál
Idő
-perc1
2
8-10
9-11
4-6
Eljárás
ne fedje le
ne fedje le
ne fedje le
ne fedje le
hintsen egy kis vizet a szószra,
fedje le, melegítés közben
keverje meg
fedje, melegítés után keverje
ha szükséges adjon hozzá vizet,
fedje le, melegítés közben
keverje meg
vékonyan terítsen szószt a
tetejére, fedje le
fedje
fagyasztásból
6.5 kiolvasztás
gulyás
500
Mikro
Teljesít
mény
szint
270 W
sütemény,
1 szelet
gyümölcs
150
Mikro
90 W
1-3
250
Mikro
270 W
3-5
Étel
Mennyiség
Beállítás
-g-
Idő
-perc8-9
Eljárás
kiolvasztás közben
keverje meg
tegye sütőtálba
egyenletesen terítse
szét, kiolvasztás felénél
fordítsa meg
Pihentetési
idő
-perc10-30
5
5
3_AEG_Hungarian_MG_BASE_AL28UICTO_SAFETYMAY19_Layout 1 08/10/2018 14:39 Page 75
MAGYAR
75
6.6 sütés fagyott ételből
Étel
halfilé
egytálétel
Mennyiség
Beállítás
-g300
400
Mikro
Mikro
Teljesít
mény
szint
900 W
900 W
Idő
-perc9-11
8-10
Pihentetési
idő
-percfedje
2
fedje, 6 perc után keverje
2
Eljárás
6.7 sütés sé grillezés
brokkoli/
borsó
500
Mikro
Teljesít
mény
szint
900 W
répa
500
Mikro
900 W
sültek
1000
450 W
450 W
450 W
hátszín
2 darab
400
Mikro
duál grill
Mikro
grill
grill
grill
Étel
gratin-tálak
barnítása
sajtos
piritós
Fagyasztott
pizza
Mennyiség
Beállítás
-g-
grill
1 piece
grill
grill
450 W
400
Mikro
duál grill
450 W
450 W
Idő
-perc6-8
Eljárás
adjon hozzá 4–5 e.k.
vizet, fedje le, főzés
közben keverje meg
9-11 vágja karikákra, adjon
hozzá 4–5 e.k. vizet, fedje
le, főzés közben keverje
meg
16-17 fűszerezze ízlés szerint,
9-10 1) tegye az alacsony tartóra,
9-10 később fordítsa meg 1)
9-10
10-11 1) tegye a magas tartóra,
10-11 később fordítsa meg 1),
grillezés után fűszerezze
11-15 tegye a tálat az alacsony
tartóra
4-5 1) helyezzen 2 szelet
3-4 2) kenyeret a felső rácsra,
az egyik szeletre tegyen
sajtot, melegítse meg 1),
tegye a megpirított
szeletet a sajtra, fordítsa
meg és melegítse meg 2)
4-5 tegye az alacsony tartóra
5-6
Pihentetési
idő
-perc-
-
10
ha a sütő bármelyik üzemmódban 3 percet vagy azt meghaladó ideig működik, a sütés végeztével a
ventilátor további két percig működik. nyissa ki az ajtót és a készülék leáll. Csukja be az ajtót és újra
elindul, amíg a két percet el nem éri (beleszámítva a nyitott ajtó időtartamát is). ha a sütőt 3 percnél
rövidebb ideig működtetik, a ventilátor nem kapcsol be.
3_AEG_Hungarian_MG_BASE_AL28UICTO_SAFETYMAY19_Layout 1 08/10/2018 14:39 Page 76
76
www.aeg.com
7. tippek és tanáCsok
7.1 Mikrohullámú sütőedénykészlet
Edénykészlet
Mikrosütő
álló
alufólia/fóliaedények
3/7
porcelán és kerámia
3/7
üvegtálak pl.
pyrex ®
Fém
Műanyag/polisztirol pl.
mélyhűtőtálcák
Fagyasztó/sütőzacskók
papírtányér, pohár és
papírtörlő
nád- és faedények
Újrahasznosított papír
és újságpapír
3
7
3
3
3
3
7
Megjegyzések
az ételek túlmelegedés elleni védelmére kis alufólia
darabokat lehet használni. a fólia ne legyen 2 cm-nél
közelebb a sütő falához, mert ívet húzhat. az
alufóliadobozok használata nem ajánlott kivéve akkor, ha
a gyártó. ezt megengedi, gondosan tartsa be az
utasításokat.
a porcelán, cserép, fajansz és kínai porcelán általában
alkalmasak, kivéve azok, amelyeken fémes díszítés van.
kényes üvegedények használatakor körültekintően kell
eljárni, mert a hirtelen melegítéstől eltörhetnek vagy
elrepedhetnek.
Mikrohullámú energiához nem tanácsos fémedényeket
használni, mert ívet húznak, ami tüzet okozhat.
oda kell figyelni, mert bizonyos edények magas
hőmérsékleten deformálódnak, megolvadnak vagy
elszíneződnek.
a gőz kiengedéséhez át kell szúrni. győződjön meg arról,
hogy a sütőtasak használható-e mikrohullámban. ne
használjon műanyag és fém lezárókat, mert
elolvadhatnak vagy meggyulladhatnak a fém szikrázása
miatt.
Csak megmelegítéshez vagy pára felitatásához
használja. oda kell rá figyelni, mert a túlhevülése tüzet
okozhat.
Csak felügyelet mellett használja ezeket az anyagokat a
sütőben, mert a túlhevülésük tüzet okozhat.
Fémtartalmú lehet, ami a villamos ívet húzhat (szikrázhat),
és ezzel tüzet okozhat.
3_AEG_Hungarian_MG_BASE_AL28UICTO_SAFETYMAY19_Layout 1 08/10/2018 14:39 Page 77
MAGYAR
77
7.2 Mikrohullámú sütési tanacsok
Mikrohullámú sütési tanacsok
összetétel
a magas zsír - vagy cukortartalmú ételek (pl. pudingok, piték) kevesebb
melegítési időt igényelnek. Figyelmesnek kell lenni, mert a túlmelegítés tüzet
okozhat.
Méret
az egyenletes sütés érdekében a darabok legyenek azonos méretűek.
ételhőmérséklet az étel kezdeti hőmérséklete kihat a szükséges sütési idő hosszára.
bevágással biztosítsa a töltelékes ételeken, (pl. lekvárosfánkon), a hő vagy gőz
távozását.
elrendezés
az étel vastagabb darabjait, (például a csirkecombokat), az edény szélére
helyezze.
Fedés
használjon légáteresztő mikrohullámú celofánt vagy egy alkalmas fedőt.
átszúrás
a héjas, bőrös vagy hártyás ételeket sütés vagy újramelegítés előtt több
ponton meg kell szúrni azért, mert a keletkező gőz miatt az étel szétrobbanhat,
(pl. burgonya, hal, csirke, kolbász esetében).
FONTOS! tojást nem szabad mikrohullámban melegíteni, mert még a
sütés befejezése után is szétrobbanhat, (pl. buggyantott tojást, kemény
tojást).
keverés,
az egyenletes főzés érdekében fontos az ételt főzés közben megkeverni,
átfordítás és
átfordítani vagy átrendezni. Mindig a széle felől a közepe felé kell keverni vagy
átrendezés
átrendezni.
pihentetés
sütés utáni fontos pihentetni az ételt azért, hogy a hő egyenletesen át tudja
járni.
letakarás
a meleg részeket betakarhatjuk egy kis fóliadarabbal, ami visszaveri a
mikrohullámokat, (pl. csirkelábak és szárnyak esetében).
amikor ételt vesz ki a sütőből, az égési sérülések elkerülése érdekében használjon edényalátétet és
sütőkesztyűt. a gőz okozta égések elkerülése érdekében mindig a kezét védve és az arcától eltartva
nyissa ki a tárolóedényeket, pattogatott kukorica készítőket, sütőzacskókat stb.
a sütő ajtó nyitásakor mindig álljon kissé távolabb, nehogy a kiszökő gőz és forróság égési sérüléseket
okozzon. a töltött sülteket melegítés után szeletelje fel, hogy a gőz távozásával megelőzze az égési
sérülést.
3_AEG_Hungarian_MG_BASE_AL28UICTO_SAFETYMAY19_Layout 1 08/10/2018 14:39 Page 78
78
www.aeg.com
8. Mit tegyünk ha
Probléma
a mikrohullámú eszköz
nem működik
megfelelően?
•
•
•
a mikrohullámú
•
üzemmód nem működik? •
•
a forgótányér nem forog? •
•
•
a mikró nem akar
kikapcsolni?
a belső világítás nem
működik?
tovább tart az étel
átmelegítése és sütése
mint korábban?
áramszünet miatt nem
nyílik ki az ajtó?
•
•
•
•
•
•
•
•
Ellenőrizze, hogy . . .
a biztosítékok a biztosítékdobozban jók-e.
nem volt-e áramszünet.
ha a biztosítékok folyamatosan kiégnek, lépjen kapcsolatba egy
képzett villanyszerelővel.
az ajtó megfelelően záródik-e.
az ajtó tömítései és felületei tiszták-e.
a START gombot megnyomták.
a forgótányértartó rendesen kapcsolódik-e a meghajtóhoz.
a sütőeszközök nem lógnak-e le a forgótányérról.
az étel nem lóg-e túl a forgótányér szélén, akadályozva annak
forgását.
nincs-e valami a forgótányér alatti mélyedésben.
húzza ki az eszközt a biztosítékdobozból.
hívja a hivatalos eleCtroluX márkaszervizt.
hívja a hivatalos eleCtroluX márkaszervizt. a belső világítást
csak egy képzett hivatalos eleCtroluX szerelő cserélheti ki.
állítson be hosszabb sütési időt (kétszeres mennyiség = majd
kétszer annyi idő) vagy,
ha az étel hidegebb a megszokottnál, váltogassa vagy fordítsa
meg időről időre vagy,
állítson be magasabb teljesítményt.
az ajtóüveget a jobb alsó sarkánál kifelé húzva óvatosan nyissa ki
az ajtót.
3_AEG_Hungarian_MG_BASE_AL28UICTO_SAFETYMAY19_Layout 1 08/10/2018 14:39 Page 79
MAGYAR
79
9. előírások
váltakozó hálózati feszültség
220-240 v, 50 hz, egy fázisú
elosztó hálózati biztosíték/áramköri megszakító
Felvett teljesítmény:
Mikrohullám
grill
Mikrohullám/grill
leadott teljesítmény:
Mikrohullám
grill
Minimális 16 a
1.4 kW
0.85 kW
2.20 kW
900 W (ieC 60705)
800 W
Mikrohullám frekvenciája
külső méretek:
sütőtér mérete
2450 Mhz 1) (b kategória 2-es csoport)
596 mm (sz) x 459 mm (Ma) x 404 mm (Mé)
342 mm (sz) x 207 mm (Ma) x 368 mm (Mé) 2)
Mbe2658de
sütő térfogata
26 liter 2)
Forgótányér
ø 325 mm, üveg
súly
kb. 19,5 kg
1)
2)
a termék teljesíti az en55011 európai szabvány követelményeit.
a szabványnak való megfelelőség vizsgálata során a terméket a 2. csoport b osztályú készülékeként
sorolták be.
a 2. csoportba olyan készülékek tartoznak, amelyek ételek hőkezelése céljából rendeltetésszerűen
rádiófrekvenciás energiát állítanak elő elektromágneses sugárzás formájában.
a b kategóriájú készülék az jelenti, hogy a készülék háztartásbeli használatra alkalmas.
a belső kapacitás meghatározása a maximális szélesség, mélység és magasság mérésével történt.
az étel tárolására ténylegesen használható kapacitás kisebb.
10. környezetvédelMi inForMáCió
a következő jelzéssel ellátott anyagokat
hasznosítsa újra:
. Újrahasznosításhoz
tegye a megfelelő konténerekbe a
csomagolást.
Járuljon hozzá környezetünk és
egészségünk védelméhez, és hasznosítsa
újra az elektromos és elektronikus
hulladékot.
a
tiltó szimbólummal ellátott
készüléket ne dobja a háztartási hulladék
közé. Juttassa el a készüléket a helyi
újrahasznosító telepre, vagy lépjen
kapcsolatba a hulladékkezelésért felelős
hivatallal.
5_AEG_Slovenian_MG_BASE_AL28UICTO_SAFETYMAY19_Layout 1 05/10/2018 07:44 Page 106
106
www.aeg.com
vsebina
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
Pomembna varnostna navodila .......................................................................107
namestitev..................................................................................................................111
Pregled aParata .....................................................................................................115
Pred Prvo uPorabo................................................................................................116
delovanJe....................................................................................................................117
tabela Za KuHanJe ...................................................................................................121
naPotKi in nasveti....................................................................................................127
KaJ storiti, če ............................................................................................................129
sPecifiKaciJe ..............................................................................................................130
oKolJsKe informaciJe ...........................................................................................130
mislimo na vas
Zahvaljujemo se vam za izbiro izdelka aeg. ustvarili smo ga z namenom, da vam bo
brezhibno služil vrsto let, vključili pa smo tudi inovativne tehnologije, ki olajšajo življenje –
lastnosti, ki jih v običajnih gospodinjskih aparatih morda ne bi našli. vzemite si nekaj minut
za branje in si s tem omogočite kar najboljšo izkoriščenost naprave.
Obiščite našo spletno stran za:
nasvete glede uporabe, brošure, odpravljanje motenj, servisne informacije:
www.aeg.com
registrirajte vaš izdelek za boljši servis:
www.registeraeg.com
Kupite dodatke, potrošni material in originalne nadomestne dele za vaš aparat:
www.aeg.com/shop
Pomoč stranKam in servis
Priporočamo uporabo originalnih nadomestnih delov.
Ko kličete servis, imejte pri roki naslednje podatke.
Podatke najdete na ploščici s tehničnimi podatki. model, Pnc, serijska številka.
opozorilo/Pozor - varnostne informacije
splošne informacije in nasveti
okoljske informacije
Pridržujemo si pravice do sprememb brez predhodnega obvestila.
5_AEG_Slovenian_MG_BASE_AL28UICTO_SAFETYMAY19_Layout 1 05/10/2018 07:44 Page 107
SLOVENŠČINA
1.
107
Pomembna varnostna navodila
ta gospodinjski aparat lahko uporabljajo otroci stari od 8
let naprej in tudi osebe z zmanjšanimi telesnimi, čutnimi ali
duševnimi zmožnostmi, ali pa tiste osebe s pomanjkljivimi
izkušnjami oziroma znanji, če imajo nadzor ali napotila
glede uporabe aparata na varen način in se zavedajo
nevarnosti uporabe. otroke nadzorujte pri uporabi aparata
in pazite, da se z njo ne bodo igrali. otroci ne smejo čistiti
in vzdrževati naprave razen če so stari 8 let in več, in so
nadzorovani.
izdelek ni namenjen za uporabo na višinah nad 2000 m.
POMEMBNO! Pomembna varnostna
navodila: PoZorno Preberite in
sHranite Za v PriHodnJe.
OPOZORILO!!
če so vrata ali tesnila vrat poškodovana, ne smete
uporabljati pečice, dokler je ne popravi usposobljen
serviser.
OPOZORILO!
servis ali popravilo, ki vključuje odstranjevanje
pokrova, ki ščiti pred izpostavljenostjo pred
mikrovalovno energijo, lahko izvede le pooblaščen
serviser, saj je to nevarno.
OPOZORILO!
tekočin in ostalih živil ne segrevajte v zaprtih
posodah, saj lahko eksplodirajo.
ta aparat je namenjen za uporabo v gospodinjstvu in
podobnih okoljih: kuhinjah za osebje v trgovinah, pisarnah
in drugih delovnih okoljih; kmetijah; s strani gostov v
hotelih, motelih in podobnih nastanitvenih objektih;
ponudbe nočitev z zajtrkom.
5_AEG_Slovenian_MG_BASE_AL28UICTO_SAFETYMAY19_Layout 1 05/10/2018 07:44 Page 108
108
www.aeg.com
uporabljajte samo posode in kuhinjske pripomočke, ki so
namenjeni za uporabo v mikrovalovni pečici.
Kovinske posode za hrano in pijačo med kuhanjem z
mikrovalovi niso dovoljene.
Pečice med uporabo plastičnih, papirnatih ali drugih
vnetljivih posod ne puščajte brez nadzora.
mikrovalovna pečica je namenjena za pogrevanje hrane in
pijače. sušenje hrane ali oblačil in gretje grelnih blazin,
copat, pomivalnih gobic, vlažnih oblačil in podobnega
lahko privede do morebitnih poškodb, samovžiga ali
požara.
če se začne iz hrane, ki jo segrevate, močno kaditi, ne
odPiraJte vrat. izklopite in odklopite pečico ter
počakajte, da se iz hrane neha kaditi. odpiranje vrat,
medtem ko se iz hrane močno kadi, lahko povzroči požar.
segrevanje pijač z mikrovalovi lahko povzroči zakasnjeno
in nenadno vretje tekočine, zato bodite pri rokovanju s
posodo previdni.
vsebino otroških stekleničk in kozarčkov otroške hrane je
treba pred uporabo premešati ali pretresti ter preveriti
temperaturo, sicer lahko pride do opeklin.
v mikrovalovni pečici ne kuhajte jajc v lupini in ne
pogrevajte že trdo kuhanih jajc, saj lahko tudi po
segrevanju jajca eksplodirajo.
1.1 nega in čiščenje
vrata:
s suho in mehko krpo redno čistite obe strani vrat, tesnila
vrat in tesnilne površine, saj boste le tako poskrbeli za
stalno čistočo. Za čiščenje stekla na vratih ne uporabljajte
grobih in jedkih čistil ali ostrih kovinskih strgal, saj lahko
opraskajo površino stekla in povzročijo nevarnost, da se
steklo razbije.
5_AEG_Slovenian_MG_BASE_AL28UICTO_SAFETYMAY19_Layout 1 05/10/2018 07:44 Page 109
SLOVENŠČINA
109
notranjost pečice:
Po vsaki uporabi, ko je pečica še topla, z mehko krpo ali
gobo obrišite morebitne madeže. Za trdovratnejše
madeže uporabite blago milo in vlažno krpo ter večkrat
obrišite, dokler ne odstranite vseh nečistoč. ne
odstranjujte pokrova vodila mikrovalov. Pazite, da blago
milo ali voda ne zaideta v majhne prezračevalne odprtine
na stenah, saj lahko poškodujeta pečico. Za čiščenje
notranjosti pečice ne uporabljajte čistil v razpršilu. redno
segrevajte pečico s pomočjo žara. ostanki hrane ali
maščobe lahko povzročijo dimljenje ali smrad. Po uporabi
očistite pokrov vodila mikrovalov, vrtljivi podstavek in
nosilec vrtljivega podstavka. ti morajo biti suhi in
nemastni. nakopičena maščoba se lahko močno segreje
ter se začne dimiti ali se celo vname.
Zunanjost pečice:
Zunanjost pečice lahko enostavno očistite z blagim milom
in vodo. milo obrišite z vlažno krpo, zunanjost pa nato
osušite z mehko in suho krpo.
nadzorna plošča:
Pred čiščenjem odprite vrata in tako dezaktivirajte
nadzorno ploščo. Pri čiščenju nadzorne plošče bodite
previdni. Ploščo s krpo, rahlo namočeno samo v vodo,
obrišite do čistega. Pazite, da ne uporabite preveč vode.
ne uporabljajte kakršnih koli kemikalij ali jedkih čistil.
vrtljivi podstavek in nosilec vrtljivega podstavka:
iz pečice odstranite vrtljivi podstavek in njegov nosilec.
vrtljivi podstavek in nosilec operite v blagi milnici. obrišite
s suho krpo. tako vrtljivi podstavek kot nosilec lahko
operete tudi v pomivalnem stroju.
stojala:
operite jih v blagi milnici in posušite. Primerni so tudi za
uporabo v pomivalnem stroju.
5_AEG_Slovenian_MG_BASE_AL28UICTO_SAFETYMAY19_Layout 1 05/10/2018 07:44 Page 110
110
www.aeg.com
POMEMBNO!
Pečico čistite redno in odstranite morebitno
nakopičeno hrano. malomarno vzdrževanje in
čiščenje pečice lahko povzroči razkrajanje
površine, kar lahko negativno vpliva na življenjsko
dobo aparata in lahko povzroči tudi nevarno
situacijo.
Pazite, da ne založite vrtljive plošče pri
odstranjevanju posod iz naprave.
POMEMBNO!
ne uporabljajte parnega čistilnika.
mikrovalovna pečica je namenjena vgradni uporabi.
med uporabo postanejo gospodinjski aparat in njegovi
dosegljivi deli vroči. Paziti moramo, da se ne dotikamo
vročih površin.
OPOZORILO!
vrata in podobni deli, ki se med uporabo funkcije
žara segrejejo, naj bodo izven dosega otrok. na
splošno postavite napravo izven dosega otrok, da se
ne opečejo.
POMEMBNO!
Za čiščenje mikrovalovne pečice ne uporabljajte
čistil za pečice, parnih čistilnikov, jedkih in grobih
čistil, čistil, ki vsebujejo natrijev hidroksid ali žičnatih
gobic.
5_AEG_Slovenian_MG_BASE_AL28UICTO_SAFETYMAY19_Layout 1 05/10/2018 07:44 Page 111
SLOVENŠČINA
2. namestitev
,
ϱϵϲ
DŝŶ͘
ϴϱϬ
mikrovalovno pečico lahko namestite v
položaj a ali b:
A
B
Položaj
a
b
mere v (mm)
Konvencional
na pečica
Velikost niše
Š
G
V
562 x 550 x 450
562 x 500 x 450
111
5_AEG_Slovenian_MG_BASE_AL28UICTO_SAFETYMAY19_Layout 1 05/10/2018 07:44 Page 112
112
www.aeg.com
2.1 namestitev aparata
4 mm
4 mm
4 mm
1. odstranite embalažo in pazljivo
preverite, ali je aparat morda
poškodovan.
2. namestite pritrdilne kavlje na kuhinjsko
omarico s pomočjo navodil za uporabo
in priložene predloge.
3. namestite aparat v kuhinjsko omarico
počasi in brez sile. napravo je treba
dvigniti na pritrdilne kavlje in nato
spustiti na svoje mesto. v primeru
težav med vgradnjo lahko kavlje še
enkrat nastavite. sprednji okvir pečice
se mora prilegati sprednji odprtini na
omarici.
4. Preverite, ali je naprava stabilna in
vodoravna. med zgornjimi vrati omare
in vrhom ohišja pečice zagotovite
4 mm vrzel (glejte diagram).
5_AEG_Slovenian_MG_BASE_AL28UICTO_SAFETYMAY19_Layout 1 05/10/2018 07:44 Page 113
SLOVENŠČINA
113
2.2 Priključevanje aparata na
napajanje
(a)
• električna vtičnica mora biti zlahka
dostopna, da lahko aparat v sili hitro in
enostavno odklopite. lahko pa pečico
skladno z navodili za električno
napeljavo povežete s stikalom, s
katerim lahko v trenutku izklopite
napajanje.
• Kabel za napajanje lahko zamenja
samo električar.
• če se napajalni kabel poškoduje, ga
mora zamenjati proizvajalec,
usposobljen serviser ali podobno
usposobljena oseba, saj je le tako
zagotovljena ustrezna varnost.
• vtičnica naj ne bo za kuhinjsko omaro.
• najboljši položaj je nad omaro, glejte
(a).
• napravo priključite na pravilno
nameščeno ozemljeno enofazno
vtičnico z izmeničnim tokom
220-240 v/50 Hz. vtičnica mora biti
zlita z 16 a varovalko.
• Pred namestitvijo na napajalni kabel
privežite vrvico in si tako olajšajte
dostop do priključitvene točke (a) po
namestitvi.
• Ko aparat vstavljate v visoko kuhinjsko
omaro, pazite, da ne stisnete
napajalnega kabla.
• napajalnega kabla ali vtiča ne
potapljajte v vodo ali katero koli drugo
tekočino.
• napajalni kabel speljite tako, da se ne
bo dotikal vročih ali ostrih površin, kot
je npr. Prezračevalna reža za vroč zrak
na zgornjem delu pečice.
5_AEG_Slovenian_MG_BASE_AL28UICTO_SAFETYMAY19_Layout 1 05/10/2018 07:44 Page 114
114
www.aeg.com
2.3 dodatni napotek
ne uporabljajte mikrovalovne pečice za
segrevanje olja za cvrtje. temperature ne
morete nadzirati in olje se lahko vname. Za
pripravo pokovke uporabljajte samo
koruzo, namenjeno za pripravo pokovke v
mikrovalovnih pečicah.
osebe s srčnimi sPodbuJevalniKi
naj se pri svojem zdravniku ali proizvajalcu
srčnega spodbujevalnika pozanimajo o
varnostnih ukrepih pri uporabi
mikrovalovnih pečic.
v odprtine zapaha vrat ali prezračevalne
odprtine nikoli ne polijte tekočin ali
vstavljajte predmetov. če pride do razlitja,
takoj ugasnite in izklopite pečico in
pokličite pooblaščenega serviserja
electroluX.
nikoli na nikakršen način ne spreminjajte
pečice.
uporabljajte samo vrtljivi podstavek in
nosilec, ki sta zasnovana za to pečico. ne
uporabljajte pečice brez vrtljivega
podstavka.
Preprečevanje poškodb vrtljivega
podstavka:
• Pred čiščenjem vrtljivega podstavka z
vodo počakajte, da se le-ta ohladi.
• na hladen podstavek ne postavljajte
vročih živil ali vročih pripomočkov.
• na vroč podstavek ne postavljajte
hladnih živil ali hladnih pripomočkov.
ne uporabljajte plastičnih posod za
kuhanje z mikrovalovi, če je pečica še
vedno vroča po uporabi načinov Žar in
Kombinirani Žar, saj se lahko stopi.
Plastičnih posod ne uporabljajte v zgoraj
omenjenih načinih, razen če proizvajalec
posode navaja, da je za to primerna.
niti proizvajalec niti trgovec ne moreta
prevzeti kakršne koli odgovornosti za
škodo na pečici ali za osebne poškodbe,
ki so posledica nepravilne priključitve
aparata. na stenah pečice ali okoli tesnil
ter na tesnilnih površinah se lahko
občasno pojavi vodna para ali vodne
kapljice. to je običajen pojav in ne pomeni,
da mikrovalovna pečica pušča ali da je
okvarjena.
5_AEG_Slovenian_MG_BASE_AL28UICTO_SAFETYMAY19_Layout 1 05/10/2018 07:44 Page 115
SLOVENŠČINA
115
3. Pregled aParata
3.1 mikrovalovna pečica
1
2
3
4
5
9
8
7
1
2
3
4
5
6
7
8
9
grelni element za žar
sprednja plošča
lučka pečice
nadzorna plošča
tipka za odpiranje vrat
Pokrov vodila mikrovalov
notranjost pečice
tesnilo
vratna tesnila in tesnilne
površine
6
3.2 dodatna oprema
1
2
3
4
Preverite, ali je priložena naslednja dodatna
oprema:
1 vrtljivi podstavek
2 nosilec vrtljivega podstavka
3 visoko stojalo
4 nizko stojalo
• nosilec vrtljivega podstavka postavite
na dno notranjosti pečice.
• nato postavite vrtljivi podstavek na
nosilec.
• če ne želite poškodovati vrtljivega
podstavka, pazite, da posode
pri jemanju iz pečice dvignete nad rob
vrtljivega podstavka.
Ko naročate pripomočke, prodajalcu
ali pooblaščenemu serviserju
electroluX sporočite naziv dela
in model.
5_AEG_Slovenian_MG_BASE_AL28UICTO_SAFETYMAY19_Layout 1 05/10/2018 07:44 Page 116
116
www.aeg.com
3.3 nadzorna plošča
1
digitalni indikatorji na
prikazovalniku:
1
Priljubljene
2
tipke nivojev moči
3
tipke za priljubljene
4
tipka žar
5
tipka za samodejno
odmrzovanje
6
tipka za kuhinjski
časovnik
7
vrtljivi gumb
časovnik/teža
8
tipka za začetek/
potrditev/hiter zagon
9
tipka za zaustavitev
Kuhinjski časovnik
2
3
samodejno
odmrzovanje
4
Žar
5
6
Kombinirani žar
10 tipka za odpiranje
mikrovalovi
7
vrat
Zaustavitev/prekinitev
varnostno zaklepanje
8
9
nastavitev ure
Prikaz segmentov
10
teža
nivoji moči
4. Pred Prvo uPorabo
4.1 vklop
Ko pečico prvič priključite, imate možnost
nastavljanja ure. Pečica ima 24-urni prikaz
časa.
1. Pečica se bo oglasila in vse zaslonske
ikone bodo vključene za pol sekunde.
Z gumbom izberite “vklop” ali “izklop”
ure.
2a. Za izklop ure obračajte gumb, dokler ni
na zaslonu prikazano “off” (izklop),
nato pritisnite tipko START. Pečica je
pripravljena na uporabo.
če ste uro izklopili in jo želite vklopiti
nazaj, dvakrat pritisnite tipko
KUHINJSKI ČASOVNIK in glejte
točko 2b.
2b. Za vklop ure obračajte gumb, dokler ni
na zaslonu prikazano “on” (vklop), nato
pritisnite tipko START.
Primer: Za nastavitev časa na 18:45.
1. obračajte gumb za prilagoditev ure.
2. Pritisnite tipko START za potrditev.
3. obračajte gumb za prilagoditev minut.
4. Pritisnite tipko START za potrditev.
Ko je ura nastavljena, bo čas dneva
prikazan na zaslonu.
5_AEG_Slovenian_MG_BASE_AL28UICTO_SAFETYMAY19_Layout 1 05/10/2018 07:44 Page 117
SLOVENŠČINA
4.2 stanje pripravljenosti
(varčno delovanje)
Pečica bo samodejno preklopila v stanje
pripravljenosti, če je ne boste uporabljali
5 minut.
Primer: če ura ni bila nastavljena:
Zaslon se bo izklopil.
Za izhod iz stanja pripravljenosti odprite
vratca, pritisnite katero koli tipko ali zavrtite
gumb.
Primer: če je bila ura nastavljena:
Po obdobju 5 minut bo čas prikazan.
4.3 Prilagoditev ure, ko je
nastavljena
uro lahko prilagodite, ko je bil nastavljen čas.
Primer: Za spremembo iz 18.45 v 19.50.
1. dvakrat pritisnite tipko KUHINJSKI
ČASOVNIK.
2. Pritisnite tipko START.
3. obračajte gumb, dokler se ne prikaže
“19”.
4. Pritisnite tipko START.
5. obračajte gumb, dokler se ne prikaže
“50”.
6. Pritisnite tipko START.
117
4.4 če želite preklicati uro in
nastaviti stanje
pripravljenosti (varčno
delovanje)
1. dvakrat pritisnite tipko KUHINJSKI
ČASOVNIK.
2. obračajte gumb, dokler se ne prikaže
“off”.
3. Pritisnite tipko START za potrditev.
4.5 varnostno zaklepanje
Pečica ima varnostno funkcijo, ki preprečuje
neželeno upravljanje pečice s strani otrok.
Ko je funkcija aktivirana, mikrovalovna
pečica ne bo delovala, dokler funkcija
zaklepanja ni izključena.
vklop in izklop zaklepanja je mogoč samo,
če pečica ne deluje.
Primer: Za vklop zaklepanja.
Pritisnite in zadržite tipko STOP, dokler se
ne vklopi simbol “varnostnega zaklepanja”.
Primer: Za izklop zaklepanja.
Pritisnite in zadržite tipko STOP, dokler se
simbol “varnostnega zaklepanja” ne izklopi.
Ko je varnostno zaklepanje vklopljeno,
so vse tipke onemogočene, razen
tipke STOP.
5. delovanJe
5.1 Kuhanje mikrovalovi
Primer: Pogrevanje juhe 2 minuti in 30
sekund pri 630 W moči.
1. Pritisnite tipko MOČ na desni strani
trikotnika, dokler ni prikazano “630 W”.
2. obračajte gumb za vnos časa.
3. Pritisnite tipko START.
v načinu kuhanja z mikrovalovi lahko
prilagodite nivo moči pečice s
pritiskom tipke neposredno pod
želeno nastavitvijo.
nivo moči lahko nastavite, ko pečica
deluje, tako da pritisnete in zadržite
tipko MOČ, dokler ni prikazana nova
nastavitev nivoja moči. Previsoka moč
mikrovalov ali predolgo kuhanje hrane
lahko le-to preveč segrejejo in
zanetijo požar.
če ste izbrali 900 W, je najdaljši čas
mikrovalov, ki ga lahko izberete,
15 minut.
če pečica deluje v katerem koli
načinu 3 minute ali dlje, bo ventilator
vključen še 2 minuti po koncu
kuhanja. odprite vratca in ventilator
se bo zaustavil, zaprite vratca in
znova se bo zagnal, dokler ne
potečeta 2 minuti (vklj. čas odpiranja
vratc). če pečica deluje manj kot
3 minute, se ventilator ne bo vključil.
Po kuhanju se bo vrtljivi krožnik še
naprej vrtel, dokler se posoda za
kuhanje ne vrne v začetni položaj.
lučka prostora za kuhanje bo ostala
vključena do konca vrtenja ali za 5
sekund (kar je več). Pečica bo
zapiskala ob zaključku. če med tem
postopkom odprete vrata, se vrtenje
zaustavi.
5_AEG_Slovenian_MG_BASE_AL28UICTO_SAFETYMAY19_Layout 1 05/10/2018 07:44 Page 118
118
www.aeg.com
5.2 nivoji moči
Nastavitev
Priporočena uporaba
moči
900 W/
Za hitro kuhanje ali pogrevanje (npr. juh, enolončnic, hrane iz pločevinke, toplih
naJviŠJa
pijač, zelenjave, rib ipd).
630 W
Za daljše kuhanje gostih jedi, kot so npr. pečenke, mesne štruce ipd., pa tudi za
bolj občutljive jedi, kot so sirove omake in biskviti. Pri tej nastavitvi omaka ne bo
prekipela in hrana se bo skuhala enakomerno, ne da bi se pri robovih skuhala
preveč.
450 W
270 W/
odmrZovanJe
90 W
Za goste jedi, ki zahtevajo daljše obdobje konvencionalnega kuhanja, (npr. za
govedino), priporočamo uporabo te nastavitve, saj ohranja mehkost mesa.
Za odmrzovanje uporabite to nastavitev, saj omogoča enakomerno odmrzovanje
jedi. ta nastavitev je primerna tudi za lahno vrenje riža, testenin in cmokov ter
kuhanje jajčne kreme.
Za počasno odmrzovanje, (npr. kremnih tort ali drobnega peciva).
0W
Za počivanje/kuhinjski časovnik.
W = Watt
5.3 Zmanjšana moč
Način kuhanja
mikrovalovi 900 W
Standardni čas
15 minut
Zmanjšana moč
mikrovalovi 630 W
Žar
10 minut
Žar 500 W
Kombinirani žar
10 minut
Žar 500 W
5.4 Prilagoditev časa kuhanja
med kuhanjem
čas kuhanja lahko prilagodite tudi med
kuhanjem.
Primer: Za dodajanje 2 minut (120
sekund) s tipko START.
1. Štirikrat pritisnite tipko START.
čas kuhanja se bo povečal za 120
sekund.
5.5 s tipko stop
Pritisnite tipko STOP za vstop v način
prekinitve.
Ponovno pritisnite tipko STOP za preklic
časa kuhanja.
5.6 Kuhinjski časovnik
Za nastavitev kuhinjskega časovnika.
1. Pritisnite tipko KUHINJSKI ČASOVNIK.
2. obračajte gumb za vnos časa.
3. Pritisnite tipko START. časovnik se bo
samodejno zagnal.
čas lahko podaljšate med
delovanjem časovnika, tako da
obračate gumb ali pritisnete tipko
START. funkcijo časovnika se lahko
uporabi le, če pečica ne deluje.
5.7 Hitri zagon
Kuhati lahko začnete neposredno z
900 W/naJviŠJa za 30 sekund s pritiskom
tipke START.
če želite dodati več časa, pritisnite
tipko START.
5.8 izklop zvoka
Za izklop zvoka.
1. 3-krat pritisnite tipko KUHINJSKI
ČASOVNIK, dokler ni prikazano
“soun”.
2. obračajte gumb, dokler se ne prikaže
“off”.
3. Pritisnite tipko START.
5_AEG_Slovenian_MG_BASE_AL28UICTO_SAFETYMAY19_Layout 1 05/10/2018 07:44 Page 119
SLOVENŠČINA
Za vklop zvoka.
1. 3-krat pritisnite tipko KUHINJSKI
ČASOVNIK, dokler ni prikazano “soun”.
2. obračajte gumb, dokler se ne prikaže
“on”.
3. Pritisnite tipko START.
5.9 Premor
Za premor delovanje mikrovalovne pečice.
1. Pritisnite tipko STOP za odpiranje vratc.
2. Pečica bo naredila premor za do 5
minut.
3. Pritisnite START za nadaljevanje
kuhanja.
5.10 Žar in kombinirani žar
mikrovalovna pečica ima dva načina za žar:
samo žar
Kombinirani žar (žar z mikrovalovi)
POMEMBNO! Za žar priporočamo
visoko ali nizko stojalo. Ko boste prvič
uporabili žar, boste morda opazili dim
ali vonj po zažganem; to je običajen
pojav in ne pomeni okvare pečice. če
se želite izogniti temu, pred prvo
uporabo pečice zaženite samo
delovanje žara (brez hrane v pečici) in
ga pustite delovati 20 minut.
1. obračajte gumb za vnos časa kuhanja.
2. Pritisnite tipko ŽAR za način
kombinirani žar (žar + mikrovalovi) in
pritisnite tipko START.
Znova pritisnite tipko ŽAR, če želite
izbrati samo žar.
3. Pritisnite tipko START.
v načinu kombiniranega žara ravni
moči mikrovalov 90 W in 900 W nista
na voljo.
Za izhod iz načina žara ali
kombiniranega žara pritisnite tipko
ŽAR , dokler ni na zaslonu osvetljen
samo simbol mikrovalov.
5.11 Priljubljene
Pečica ima 3 priljubljene recepte.
mehčanje masla
topljenje čokolade
tortica v lončku
119
Primer: Za mehčanje masla.
1. Pritisnite tipko PRILJUBLJENE 1.
2. obračajte gumb za vnos teže.
3. Pritisnite tipko START.
če deli zaslona predstavljajo vrteč
vzorec, to pomeni, da morate hrano
premešati ali obrniti. Za nadaljevanje
kuhanja pritisnite tipko START.
na koncu časa samodejnega
odmrzovanja se bo program
samodejno zaustavil.
nivojev moči za prednastavljene
priljubljene recepte ni mogoče
spremeniti.
Pripravite lahko 1-4 tortice v lončku.
OPOZORILO! čokolada lahko
postane zelo vroča! če čokolada
potrebuje dalj časa za kuhanje,
dodajte 10 sekund.
Pazite na čokolado, da se ne pregreje
in zgori.
če želite prepisati priljubljene z lastnimi
recepti.
1. Pritisnite tipko MOČ za izbiro moči.
2. obračajte gumb za vnos potrebnega
časa kuhanja.
3. Pritisnite in zadržite tipko
PRILJUBLJENE, ki jo želite nastaviti,
dokler ne zaslišite enkratnega piska in
zagledate zvezdice za priljubljene.
Za ponovno nastavitev priljubljenih nazaj
na tovarniške nastavitve.
1. Pritisnite tipko STOP.
2. Pritisnite in zadržite tipko MOČ 450 W
za 3 sekunde.
Pečica bo ponastavila priljubljene na
tovarniške nastavitve.
5.12 samodejno odmrzovanje
samodejno odmrzovanje deluje tako, da
samodejno ugotovi ustrezen čas za
kuhanje tudi glede na težo hrane.
izberete lahko med 2 menijema za
samodejno odmrzovanje.
1. samodejno odmrzovanje:
meso/ribe/perutnina
2. samodejno odmrzovanje: kruh
5_AEG_Slovenian_MG_BASE_AL28UICTO_SAFETYMAY19_Layout 1 05/10/2018 07:44 Page 120
120
www.aeg.com
Primer: za odmrzovanje 0,2 kg zrezka.
1. izberite meni za samodejno
odmrzovanje tako, da pritisnete tipko
SAMODEJNO ODMRZOVANJE.
2. obračajte gumb za izbiro teže.
3. Pritisnite tipko START.
če deli zaslona predstavljajo vrteč
vzorec, to pomeni, da morate hrano
premešati ali obrniti. Za nadaljevanje
kuhanja pritisnite tipko START. na
koncu časa samodejnega
odmrzovanja se bo program
samodejno zaustavil. med
samodejnim odtajevanjem
prilagoditev časa/moči ni na voljo.
5_AEG_Slovenian_MG_BASE_AL28UICTO_SAFETYMAY19_Layout 1 05/10/2018 07:44 Page 121
SLOVENŠČINA
121
6. tabela Za KuHanJe
6.1 Priljubljene
Priljubljene
mehčanje masla
Teža
0,05-0,25 kg
Gumb
•
topljenje čokolade 0,1-0,2 kg
•
tortica v lončku
•
1-4 lončki
Postopek
vstavite maslo v ustrezno posodico.
dobro premešajte po kuhanju..
razlomite čokolado v manjše kose.
vstavite čokolado v ustrezno posodico.
Pomešajte, ko zazveni signal. dobro
premešajte po kuhanju.
OPOZORILO!: čokolada lahko
postane zelo vroča! če čokolada
potrebuje dalj časa za kuhanje,
dodajte 10 sekund. Pazite na
čokolado, da se ne pregreje in zgori.
napravite torto po receptu. lončke
postavite proti robu vrtljivega
podstavka. Pustite stati 30 sekund po
kuhanju.
6.2 recepti za torte v lončku
Torta v lončku z arašidovim maslom
sestavine za 1 lonček:
2½ žlice (25 g) navadne moke
2 žlici (30 g)
mehkega rjavega
sladkorja
¼ žličke
pecilnega praška
1½ žlice (15 g) rastlinskega olja
¼ žličke
izvlečka vanilje
2 žlici (30 g)
gladkega arašidovega
masla
1
srednje veliko jajce
način:
1. vstavite vse suhe sestavine v lonček,
dobro premešajte z vilico.
2. dodajte rastlinsko olje, izvleček vanilje,
arašidovo maslo in jajce, dobro
premešajte.
3. lonček postavite izven središča
vrtljivega podstavka.
4. skuhajte s
. med kuhanjem bo
torta zrasla iz lončka.
Po kuhanju pustite, da stoji 30 sekund.
Posujte s čokolado.
nasvet: Po želji lahko uporabite tudi
hrustljavo arašidovo maslo.
Limonina torta v lončku
sestavine za 1 lonček:
2½ žlice (25 g) navadne moke
2½ žlice (30 g) mletega sladkorja
¼ žličke
pecilnega praška
1½ žlice (15 g) rastlinskega olja
1 žlička
limonine lupinice
1
srednje veliko jajce
Preliv: 1 žlica limoninega soka, zmešanega z
2 žlicama mletega sladkorja
način:
1. vstavite vse suhe sestavine v lonček,
dobro premešajte z vilico.
2. dodajte rastlinsko olje, izvleček
limonine lupine in jajce, dobro
premešajte.
3. lonček postavite izven središča
vrtljivega podstavka.
4. skuhajte s
. med kuhanjem bo
torta zrasla iz lončka.
5. na vrhu posujte z mešanico limoninega
soka in mletega sladkorja.
6. Po kuhanju zrahljajte torto, preluknjajte
zgornji del z vilico, nato pokapljajte
nekaj kapljic po torti in pustite stati
30 sekund.
5_AEG_Slovenian_MG_BASE_AL28UICTO_SAFETYMAY19_Layout 1 05/10/2018 07:44 Page 122
122
www.aeg.com
Bogata čokoladna tortica v lončku
sestavine za 1 lonček:
2½ žlice (25 g) navadne moke
2 žlici (12 g)
kakava v prahu
2½ žlice (30 g) mletega sladkorja
¼ žličke
pecilnega praška
1½ žlice (15 g) rastlinskega olja
¼ žličke
izvlečka vanilje
1
srednje veliko jajce
način:
1. vstavite vse suhe sestavine v lonček,
dobro premešajte z vilico.
2. dodajte rastlinsko olje, izvleček vanilje
in jajce, dobro premešajte.
3. lonček postavite izven središča
vrtljivega podstavka.
4. skuhajte s
. med kuhanjem bo
torta zrasla iz lončka.
Po kuhanju pustite, da stoji 30 sekund.
okrasite s čokoladnim maslom.
nasvet: če želite, lahko izvleček vanilje
nadomestite s ½ žličke izvlečka
pomaranče.
Malinova tortica v lončku
sestavine za 1 lonček:
2½ žlice (25 g) navadne moke
2½ žlice (30 g) mletega sladkorja
¼ žličke
pecilnega praška
1½ žlice (15 g) rastlinskega olja
½ žličke
izvlečka vanilje
1
srednje veliko jajce
1½ žlice
malinove marmelade
brez semen
način:
1. vstavite vse suhe sestavine v lonček,
dobro premešajte z vilico.
2. dodajte rastlinsko olje, izvleček vanilje
in jajce, dobro premešajte.
3. Z žlico zmešajte v "marmelado" in
razvlecite mešanico.
4. lonček postavite izven središča
vrtljivega podstavka.
5. skuhajte s
. med kuhanjem bo
torta zrasla iz lončka.
Po kuhanju pustite, da stoji 30 sekund.
okrasite z vaniljinim maslom.
5_AEG_Slovenian_MG_BASE_AL28UICTO_SAFETYMAY19_Layout 1 05/10/2018 07:44 Page 123
SLOVENŠČINA
Jabolčni desert v lončku
sestavine za 1 lonček:
2½ žlice (25 g) navadne moke
2 žlici (30 g)
mehkega rjavega
sladkorja
¼ žličke
pecilnega praška
¼ žličke
zmletega cimeta
1½ žlice (15 g) rastlinskega olja
1
srednje veliko jajce
1½ žlice (30 g) čežane
polovica (7 g) strtega albert piškota
način:
1. vstavite vse suhe sestavine (razen
biskvita) v lonček, dobro premešajte z
vilico.
2. dodajte rastlinsko olje in jajce, dobro
premešajte.
3. Z žlico nežno zmešajte v čežano in
razvlecite mešanico.
4. na vrhu posujte s strtimi albert keksi.
5. lonček postavite izven središča
vrtljivega podstavka.
6. skuhajte s
. med kuhanjem bo
torta zrasla iz lončka.
Po kuhanju pustite, da stoji 30 sekund.
Posujte z malce vaniljevega sladoleda.
OPOZORILO! čežana bo vroča.
123
Korenčkova torta v lončku
sestavine za 1 lonček:
2 žlici (20 g)
navadne moke
2½ žlice (30 g) svetlo rjavega sladkorja
¼ žličke
pecilnega praška
¼ žličke
zmletega cimeta
¼ žličke
zmletega muškatnega
oreščka
1 žlica
zmletih mandljev
1½ žlice (15 g) sončničnega olja
lupinica ½ pomaranče
30 g
naribanega korenja
1
srednje veliko jajce
Kremni preliv: 15 g masla, zmehčanega,
40 g sladkorja v prahu, 40 g polnomastnega
smetanovega sira, ½ žlička pomarančnega
soka
način:
1. vstavite vse suhe sestavine v lonček,
dobro premešajte z vilico.
2. dodajte sončnično olje, pomarančno
lupino, naribano korenje in jajce, dobro
premešajte.
3. lonček postavite izven središča
vrtljivega podstavka.
4. skuhajte s
. med kuhanjem bo
torta zrasla iz lončka.
5. Za preliv zmešajte maslo, sladkor v
prahu, smetanov sir in pomarančni sok.
Po kuhanju pustite, da stoji 30 sekund.
Pustite, da se torta ohladi, nato dodajte
zgornjo plast.
5_AEG_Slovenian_MG_BASE_AL28UICTO_SAFETYMAY19_Layout 1 05/10/2018 07:44 Page 124
124
www.aeg.com
6.3 samodejno odmrzovanje
Samodejno
odmrzovanje
meso/ribe/
perutnina
Teža
0,2-1,0 kg
Gumb
x1
Postopek
•
•
(cela riba, ribje
palčke, ribji fileji,
piščančja bedra,
piščančje prsi,
mleto meso, zrezki,
karéji, burgerji,
klobase)
•
•
Hrano položite v posodo in na sredino
vrtljivega podstavka.
Ko mikrovalovna pečica zapiska, jed
obrnite, prerazporedite in ločite. tanke
dele in vroče dele zaščitite s koščki
aluminijeve folije.
Po odmrzovanju zavijte v aluminijevo
folijo za 15-45 min, dokler v celoti ne
odmrzne.
mleto meso: ko mikrovalovna pečica
zapiska, jed obrnite. če je mogoče,
odstranite že odmrznjene dele.
ni primerno za celega piščanca.
Kruh
0,1-1,0 kg
x2
•
•
•
Hrano položite v posodo in na sredino
vrtljivega podstavka.
v primeru večjega kosa (1,0 kg)
položite neposredno na vrtljivi
podstavek.
Ko mikrovalovna pečica zapiska,
obrnite, prerazporedite in odstranite že
odmrznjene rezine.
Po odmrzovanju zavijte v aluminijevo
folijo in pustite počivati 5-15 min, dokler
v celoti ne odmrzne.
vnesite samo težo hrane. ne vključujte tudi teže posode.
Za hrano, ki je težja ali lažja od količin, navedenih na seznamu, uporabite ročno delovanje.
Končna temperatura bo različna in odvisna od začetne temperature.
Zrezki in karéji naj bodo zamrznjeni v enem sloju (ne eden na drugem).
mleto meso naj bo zamrznjeno v čim tanjši obliki.
5_AEG_Slovenian_MG_BASE_AL28UICTO_SAFETYMAY19_Layout 1 05/10/2018 07:44 Page 125
SLOVENŠČINA
125
6.4 Pogrevanje hrane in pijače
Količina
-g/mlmleko,
1 sk
150
voda,
1 sk
150
6 sk
900
1 posoda 1000
Jed na krožniku
400
Nastavitev
mikro
mikro
mikro
mikro
mikro
Moč
raven
900 W
900 W
900 W
900 W
900 W
Čas
-Min1
2
8-10
9-11
4-6
Juha/obara
200
mikro
900 W
1-2
Zelenjava
500
mikro
900 W
3-5
meso, 1 rezina 1)
200
mikro
900 W
3
ribji file 1)
200
mikro
900 W
3-5
torta, 1 rezina
Hrana za dojenčke,
1 kozarec
150
190
mikro
mikro
450 W
450 W
½-1
½-1
topljenje margarine
ali masla 1)
topljenje čokolade
50
mikro
900 W
½
postavite v nizko posodo
preložite v primerno posodo za
mikrovalovne pečice ter po
segrevanju dobro premešajte in
preverite temperaturo
pokrijte
100
mikro
450 W
3-4
občasno premešajte
Hrana/pijača
1)
Metoda
ne pokrivajte
ne pokrivajte
ne pokrivajte
ne pokrivajte
na omako pokapajte malo vode,
pokrijte, na polovici premešajte
pokrijte, premešajte med
pogrevanjem
po potrebi dodajte malo vode,
pokrijte, na polovici premešajte
na tanko prelijte z omako,
pokrijte
pokrijte
ohlajeno
6.5 odmrzovanje
Količina
-g-
Nastavitev
Moč
raven
Čas
-Min-
golaž
500
mikro
270 W
8-9
torta,
1 rezina
sadje
150
mikro
90 W
1-3
250
mikro
270 W
3-5
Hrana
Metoda
na polovici odmrzovanja
premešajte
postavite v nizko posodo
enakomerno razporedite,
na polovici odmrzovanja
obrnite
Čas
počivanja
-min10-30
5
5
5_AEG_Slovenian_MG_BASE_AL28UICTO_SAFETYMAY19_Layout 1 05/10/2018 07:44 Page 126
126
www.aeg.com
6.6 Kuhanje zamrznjene hrane
Hrana
ribji file
Jed na
krožniku
Količina
-g-
Nastavitev
Moč
raven
Čas
-Min-
300
400
mikro
mikro
900 W
900 W
9-11
8-10
Metoda
pokrijte
pokrijte, premešajte po 6
minutah
Čas
počivanja
-min2
2
6.7 Kuhanje in pečenje z žarom
Hrana
Količina
-g-
Nastavitev
Moč
raven
Čas
-Min-
brokoli/grah
500
mikro
900 W
6-8
Korenje
500
mikro
900 W
Peče
1000
ramstek
2 kosa
400
če želite
zapeči
gratinirane
jedi
toast s
sirom
Zamrznjena
pica
mikro
450 W
Kombinirani 450 W
žar
mikro
450 W
Žar
Žar
Žar
Žar
1 kos
400
Žar
Žar
450 W
mikro
450 W
Kombinirani 450 W
žar
Metoda
dodajte 4-5 žlic vode,
pokrijte, na polovici
kuhanja premešajte
9-11 narežite na obročke,
dodajte 4-5 žlic vode,
pokrijte, na polovici
kuhanja premešajte
16-17 začinite po okusu,
9-10 1) postavite na nizko stojalo,
obrnite po 1)
9-10
9-10
10-11 1) postavite na visoko stojalo,
10-11 obrnite po 1), začinite po
pečenju
11-15 posodo postavite na nizko
stojalo
4-5 1)
3-4 2)
4-5
5-6
Čas
počivanja
-min-
-
10
postavite 2 kosa kruha na
visoko rešetko, en kos
pokrijte s sirom,
skuhajte 1), postavite
pečeno rezino na vrh sira
na toastu, obrnite in
skuhajte 2)
postavite na nizko stojalo
če pečica deluje v katerem koli načinu 3 minute ali dlje, bo ventilator vključen še 2 minuti po koncu
kuhanja. odprite vratca in pečica se bo zaustavila, zaprite vratca in znova se bo zagnala, dokler ne
potečeta 2 minuti (vklj. čas odpiranja vratc). če pečica deluje manj kot 3 minute, se ventilator ne bo
vključil.
5_AEG_Slovenian_MG_BASE_AL28UICTO_SAFETYMAY19_Layout 1 05/10/2018 07:44 Page 127
SLOVENŠČINA
127
7. naPotKi in nasveti
7.1 Posoda, ki je varna za uporabo v mikrovalovni pečici
Posoda
aluminijeva folija/
posode iz alu-folije
Porcelan in keramika
steklovina, npr.
Pyrex ®
Kovina
Plastika/stiropor npr.
posode za hitro
hrano
vrečke za
zamrzovalnik/
pečenje
Papir - krožniki,
kozarci in kuhinjske
brisače
slamnate in lesene
posode
recikliran papir
in časopis
Varno
3/7
3/7
3
7
3
3
3
3
7
Opombe
manjše koščke aluminijeve folije lahko uporabite za zaščito
hrane pred pregrevanjem. folija naj bo vsaj
2 cm oddaljena od notranjih sten pečice, saj bo povzročila
iskrenje. Posode iz aluminijeve folije niso priporočljive,
razen če tako navaja proizvajalec (pazljivo preberite
navodila).
Porcelan, lončeni izdelki, glazirani glineni izdelki in kostni
porcelan so običajno primerni za uporabo, razen če
vsebujejo kovinske okraske.
Pri uporabi steklovine bodite posebej pazljivi, saj se lahko
pri prehitrem segrevanju razbije ali poči.
uporaba kovinskih posod v mikrovalovni pečici ni
priporočljiva, saj povzročajo iskrenje, kar lahko povzroči
požar.
bodite previdni, saj se nekatere posode pri visokih
temperaturah zvijajo, topijo ali razbarvajo.
morate jih preluknjati in omogočiti uhajanje pare. Preverite,
ali je vrečka primerna za uporabo v mikrovalovni pečici. ne
uporabljajte plastičnih ali kovinskih vrvic, saj se lahko
stopijo ali zaradi iskrenja celo vnamejo.
uporabljajte samo za pogrevanje ali za vpijanje vlage.
bodite previdni, saj predolgo segrevanje lahko povzroči
požar.
Pri segrevanju bodite vedno prisotni, saj pregrevanje lahko
povzroči požar.
lahko vsebuje sledove kovin, kar bo povzročilo iskrenje in
nevarnost požara.
5_AEG_Slovenian_MG_BASE_AL28UICTO_SAFETYMAY19_Layout 1 05/10/2018 07:44 Page 128
128
www.aeg.com
7.2 nasveti za kuhanje z mikrovalovi
Nasveti za kuhanje z mikrovalovi
sestava
Hrana, ki vsebuje veliko maščob ali sladkorja (npr. razni pudingi, potice), se hitro
segreje. bodite previdni, saj predolgo segrevanje lahko povzroči požar.
velikost
Za čim bolj enakomerno kuhanje naj bodo kosi hrane čim bolj enake velikosti.
temperatura Začetna temperatura hrane vpliva na čas, ki je potreben za kuhanje. Hrano, ki
hrana
vsebuje nadev, (npr. krofe z marmelado), prebodite in tako omogočite
sproščanje toplote ali pare.
razporedite
najdebelejše dele hrane, (kot so npr. piščančja bedra), postavite čim bolj na rob
krožnika.
Pokrijte
uporabljajte perforirano folijo za mikrovalovne pečice ali ustrezen pokrov.
Prebodite
Hrano z lupino, kožo ali membrano, (kot je npr. krompir, ribe, piščanec in
klobase), morate pred kuhanjem ali segrevanjem prebosti na več mestih, sicer
lahko nakopičena para povzroči eksplozijo hrane.
POMEMBNO!! jajc, tudi že zakrknjenih ali trdo kuhanih, ne segrevajte z
mikrovalovi, saj lahko eksplodirajo tudi po končanem kuhanju.
mešajte,
če želite, da je hrana enakomerno kuhana, jo morate med kuhanjem mešati,
obračajte in
obračati in prerazporejati. mešajte in prerazporejajte jo vedno od zunanjega
prerazporejajte roba proti središču.
Počivanje
Po kuhanju je potrebno jed nekaj časa pustiti, da toploti omogočite enakomerno
porazdelitev po hrani.
Zaščitite
te dele hrane, (npr. noge in perutnice pri piščancu), lahko zaščitite z manjšimi
koščki folije, ki odbija mikrovalove.
če želite preprečiti opekline, za odstranjevanje živil iz pečice uporabite temu namenjena držala ali pa
rokavice. Posode, vrečke s pokovko, vrečke za kuhanje v mikrovalovnih pečicah ipd. vedno odpirajte
tako, da so obrnjene proč od obraza in rok, ter se tako izognite opeklinam.
Pri odpiranju vrat pečice bodite vedno obrnjeni proč in se tako izognite možnosti opeklin zaradi pare in
vročine. nadevano pečeno hrano po segrevanju narežite, da sprostite paro in se izognete opeklinam.
5_AEG_Slovenian_MG_BASE_AL28UICTO_SAFETYMAY19_Layout 1 05/10/2018 07:44 Page 129
SLOVENŠČINA
129
8. KaJ storiti, če
Težava
mikrovalovna pečica ne
deluje pravilno?
način mikrovalov ne
deluje?
vrtljivi podstavek se ne
vrti?
mikrovalovna pečica se
noče izklopiti?
notranja osvetlitev ne
deluje?
Hrana se segreva dlje
časa, kot se je včasih?
ali se vrata ne bodo
odprla zaradi izpada
energije?
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Preverite, ali . . .
varovalke v škatli z varovalkami delujejo.
Je morda prišlo do izpada toka.
če varovalke še naprej pregorevajo, se obrnite na usposobljenega
električarja.
so vrata dobro zaprta.
so tesnila vrat in njihove naležne površine čiste.
tipka START je bila pritisnjena.
Je nosilec vrtljivega podstavka pravilno postavljen na pogon.
Posoda v pečici ne sega preko roba vrtljivega podstavka.
Hrana ne sega preko roba vrtljivega podstavka in preprečuje
njegovo vrtenje.
ni pod vrtljivim podstavkom morda kakšen tujek.
Prekinite stik aparata z varovalkami.
Pokličite pooblaščenega serviserja electroluX.
Pokličite vašega pooblaščenega serviserja electroluX.
notranjo lučko lahko zamenja samo usposobljen pooblaščen
serviser electroluX.
nastavite daljši čas kuhanja (dvojna količina = skoraj dvojni
potreben čas), oz.
če je hrana hladnejša kot običajno, med segrevanjem občasno
obrnite hrano, oz.
nastavite višjo moč.
Pazljivo odprite vrata tako, da navzven potegnete spodnji desni
rob stekla vrat.
5_AEG_Slovenian_MG_BASE_AL28UICTO_SAFETYMAY19_Layout 1 05/10/2018 07:44 Page 130
130
www.aeg.com
9. sPecifiKaciJe
napetost (ac - izmenični tok)
220-240 v, 50 Hz, enofazna
spletno distribucijo varovalke/stikalo
Poraba energije:
mikrovalovi
Žar
mikrovalovi/žar
izhodna moč:
mikrovalovi
Žar
najmanj 16 a
1.4 kW
0.85 kW
2.20 kW
900 W (iec 60705)
800 W
frekvenca mikrovalov
Zunanje dimenzije:
dimenzije odprtine
2450 mHz 1) (skupina 2 / razred b)
596 mm (Š) x 459 mm (v) x 404 mm (g)
342 mm (Š) x 207 mm (v) x 368 mm (g) 2)
mbe2658de
Kapaciteta pečice
26 litrov 2)
vrtljivi podstavek
ø 325 mm, steklo
teža
pribl. 19,5 kg
1)
2)
izdelek izpolnjuje zahteve evropskega standarda en55011.
skladno s tem standardom je izdelek razvrščen kot naprava skupine 2 razreda b.
skupina 2 pomeni, da naprava namenoma ustvarja radiofrekvenčno energijo v obliki
elektromagnetnega sevanja, ki ga uporablja za toplotno obdelavo hrane.
razred b pomeni, da je naprava primerna za uporabo v domačih gospodinjstvih.
notranjo kapaciteto je mogoče izračunati z merjenjem največje širine, globine in višine.
dejanska kapaciteta, namenjena hrani, je manjša.
10. oKolJsKe informaciJe
reciklirajte materiale, ki jih označuje
simbol
. embalažo odložite v ustrezne
zabojnike za reciklažo.
Pomagajte zaščititi okolje in zdravje ljudi
ter reciklirati odpadke električnih in
elektronskih naprav.
naprav, označenih s simbolom
, ne
odstranjujte z gospodinjskimi odpadki.
izdelek vrnite na krajevno zbirališče za
recikliranje ali se obrnite na občinski urad.
4_AEG_Romanian_MG_BASE_AL28UICTO_SAFETYMAY19_Layout 1 04/10/2018 15:09 Page 80
80
www.aeg.com
CoNŢINUt
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
INStRUCŢIUNI IMPoRtANtE DE SIgURANŢă ..........................................................81
INStALARE .......................................................................................................................86
PREzENtAREA APARAtULUI .......................................................................................90
ÎNAINtE DE PRIMA UtILIzARE......................................................................................91
oPERARE..........................................................................................................................92
gRAFICE DE gătIRE ......................................................................................................96
SECREtE ŞI PoNtURI .................................................................................................102
CE Să FACEŢI DACă.....................................................................................................104
SPECIFICAŢII..................................................................................................................105
INFoRMAŢII PRIVIND MEDIUL.....................................................................................105
NE gÂNDIM LA DUMNEAVoAStRă
Vă mulţumim că aţi achiziţionat acest produs AEg. Prin folosirea tehnologiilor inovative aparatul are funcţii pe care nu le puteţi găsi la alte aparate ordinare-, cuptorul cu
microunde a fost conceput pentru a asigura performanţe remarcabile mai mulţi ani de zile.
Vă rugăm să alocaţi câteva minute citirii acestui manual, pentru a putea beneficia la
maxim de acest aparat.
Vizitaţi website-ul la:
Aici găsiţi sfaturi privind utilizarea, broşuri, informaţii care vă ajută la rezolvarea
unor probleme apărute şi informaţii despre service:
www.aeg.com
Înregistraţi-vă produsul pentru a beneficia de servicii mai bune:
www.registeraeg.com
Cumpăraţi accesorii, consumabile şi piese de schimb originale pentru aparatul dvs:
www.aeg.com/shop
SERVICIUL DE RELAŢII CU CLIENŢII ŞI SERVICE
Vă recomandăm utilizarea pieselor de schimb originale.
Atunci când contactaţi unitatea de Service, asiguraţi-vă că aveţi disponibile următoarele
informaţii. Informaţiile pot fi găsite pe plăcuţa cu datele tehnice. Model, PNC, Număr de serie.
Avertisment / Atenţie-Informaţii privind siguranţa
Informaţii generale şi recomandări
Informaţii privind mediul înconjurător
Ne rezervăm dreptul asupra efectuării de modificări fără preaviz.
4_AEG_Romanian_MG_BASE_AL28UICTO_SAFETYMAY19_Layout 1 04/10/2018 15:09 Page 81
ROMÂNĂ
1.
81
INStRUCŢIUNI IMPoRtANtE DE SIgURANŢă
Acest aparat poate fi utilizat de copii cu vârste de cel puţin
8 ani şi de persoane cu capacităţi fizice, senzoriale sau
mentale reduse sau lipsite de experienţă şi cunoştinţe
numai cu condiţia supravegherii sau instruirii lor cu privire
la utilizarea aparatului întrun mod sigur şi numai dacă
înţeleg riscurile implicate. Copiii trebuie supravegheaţi,
pentru a se asigura că nu se joacă cu aparatul. Curăţarea
şi întreţinerea ce cade în sarcina utilizatorului nu trebuie să
fie efectuate de copii dacă aceştia nu au cel puţin 8 ani şi
dacă nu sunt supravegheaţi.
Acest dispozitiv nu a fost proiectat pentru a fi utilizat la
înălțimi mai mari de 2000 m.
IMPORTANT! INStRUCŢIUNI IMPoRtANtE DE
SIgURANŢă: CItIŢI CU AtENŢIE MANUALUL ŞI
PăStRAŢI-L PENtRU REFERINŢE
ULtERIoARE.
AVERTIZARE!
În cazul avarierii uşii sau a garniturilor ușii, cuptorul
nu poate fi utilizat până când nu este reparat de
către o persoană specializată.
AVERTIZARE!
Este periculos ca altcineva în afară de persoanele
competente să realizeze reparaţii, care necesită
îndepărtarea carcasei care protejează împotriva
expunerii la energia microundelor.
AVERTIZARE!
Lichidele şi alimentele nu trebuie încălzite în
recipiente etanşe, deoarece recipientele pot
exploda.
4_AEG_Romanian_MG_BASE_AL28UICTO_SAFETYMAY19_Layout 1 04/10/2018 15:09 Page 82
82
www.aeg.com
Acest aparat este destinat uzului în aplicaţii casnice şi
similare acestora ca de exemplu: bucătării pentru angajaţi
în magazine, birouri şi alte medii de lucru; case tip fermă;
de către clienţi în hoteluri, moteluri şi alte medii
rezidențiale; medii de tip bed & breakfast.
Folosiţi doar recipiente şi ustensile care prezintă siguranţă
la utilizarea cu cuptorul cu microunde.
Recipientele metalice pentru alimente şi băuturi nu sunt
permise în timpul preparării la microunde.
Nu folosiţi cuptorul nesupravegheat când folosiţi recipiente
din plastic reciclabil, hârtie sau alte recipiente de mâncare
inflamabile.
Cuptorul cu microunde este destinat încălzirii alimentelor şi
băuturilor. Uscarea alimentelor sau hainelor şi încălzirea
pernelor electrice, papucilor de casă, bureților, pânze
umede şi alte articole similare pot duce la riscul de
vătămare, aprindere şi incendiu.
Dacă mâncarea încălzită începe să fumege, NU
DESCHIDEŢI UŞA. opriţi cuptorul şi scoateţi ştecherul din
priză, apoi aşteptaţi până ce mâncarea nu mai fumegă.
Pericol de incendiu, dacă deschideţi uşa în timp ce
mâncarea fumegă.
La încălzirea băuturilor în cuptorul cu microunde poate
avea loc fierbere vulcanică întârziată, din acest motiv
procedaţi cu grijă când manipulaţi recipientul.
Conţinutul sticlelor pentru hrănirea sugarilor sau a borcanelor cu mâncare pentru copii trebuie amestecate sau
agitate, iar temperatura trebuie verificată înainte de consumare pentru a preveni arsurile.
Nu preparaţi ouăle în coajă şi evitaţi încălzirea acestora în
cuptoarele cu microunde, deoarece ele pot exploda chiar
după ce perioada de gătire s-a terminat.
4_AEG_Romanian_MG_BASE_AL28UICTO_SAFETYMAY19_Layout 1 04/10/2018 15:09 Page 83
1.1 Întreţinere & curăţare
ROMÂNĂ
83
Uşa:
Pentru a îndepărta toate urmele de murdărie, curăţaţi cu
regularitate ambele părţi ale uşii, iar garniturile de
etanşare ale uşii şi suprafeţele de etanşare curăţaţi-le cu
o cârpă umezită. Nu folosiţi soluţii de curăţat abrazive,
sau curăţătoare din sârmă pentru curăţirea geamului
cuptorului deoarece acesta se poate zgâria sticla ceea ce
poate duce la spargerea ei.
Interiorul cuptorului:
La curăţare ştergeţi petele şi urmele cu o cârpă moale
sau burete după fiecare utilizare, cât timp încă cuptorul
este cald. Pentru pete persistente folosiţi săpun slab şi
ştergeţi de mai multe ori cu o cârpă umezită, până când
toate reziduurile sunt îndepărtate. Nu scoateţi plăcuţa de
protecţie a ghidului de unde. Asiguraţi-vă că săpunul slab
sau apa nu penetrează orificiile mici de ventilare din
perete, ceea ce ar putea duce la defectarea cuptorului.
Nu utilizaţi soluţii de curăţat de tip pulverizator pe
interiorul cuptorului. Încălziţi în mod regulat cuptorul
folosind modul grill. Rămăşiţele de alimente sau stropi de
grăsimi pot provoca fum sau miros urât. După folosire
curăţaţi plăcuţa de protecţie a ghidului de unde, cavitatea
cuptorului, platoul rotativ şi suportul platoului rotativ. Ele
trebuie să fie uscate şi degresate. grăsimea acumulată se
poate încălzi, poate fumega şi se poate aprinde.
Exteriorul cuptorului:
Exteriorul cuptorului poate fi curăţat uşor cu apă săpunită.
Asiguraţi-vă că săpunul este şters cu o cârpă umezită şi
apoi ştergeţi exteriorul cu un ştergar moale.
Panou de control:
Înaintea curăţării deschideţi uşa, pentru a dezactiva
panoul de control. Atenţie când curăţaţi panoul de control.
4_AEG_Romanian_MG_BASE_AL28UICTO_SAFETYMAY19_Layout 1 04/10/2018 15:09 Page 84
84
www.aeg.com
Folosind o cârpă umezită doar cu apă, ştergeţi uşor
panoul de comandă până când devine curat. Evitaţi
folosirea de cantităţi excesive de apă. Nu folosiţi agenţi
de curăţat chimici sau abrazivi.
Platou rotativ & suport platou rotativ:
Scoateţi platoul rotativ şi suportul platoului rotativ din
cuptor. Spălaţi platoul rotativ şi suportul platoului rotativ
cu apă săpunită care nu are efecte corosive. Ştergeţi cu
o cârpă moale. Atât platoul rotativ, cât şi suportul platoului
rotativ pot fi spălaţi cu detergent de vase.
grătarele:
Acestea trebuie spălate în soluţie uşoară de spălat apoi
uscate. A nu se spăla grătarele cu maşina de spălat
vase.
IMPORTANT!
Curaţaţi cuptorul la intervale regulate si înlăturaţi
orice depuneri de alimente. Dacă nu menţineţi
cuptorul într-o stare curată, suprafaţa se poate
deteriora şi astfel durata de viaţă a cuptorului poate
fi afectată, respectiv se pot produce situaţii de
pericol.
trebuie să fiţi atenţi pentru a nu deplasa discul
rotativ atunci când scoateţi recipientele din aparat.
IMPORTANT!
Nu folosiţi dispozitiv de curăţat cu abur.
Cuptorul cu microunde este conceput pentru a fi utilizat
încorporat.
Aparatul şi componentele expuse ale acestuia se
încălzesc în timpul utilizării. trebuie acordată atenţie
pentru a evita contactul cu elementele fierbinţi.
4_AEG_Romanian_MG_BASE_AL28UICTO_SAFETYMAY19_Layout 1 04/10/2018 15:09 Page 85
ROMÂNĂ
85
AVERTIZARE!
Ţineţi copiii la distanţă de uşa sau de părţile
accesibile care pot deveni fierbinţi în timpul folosirii
grill-ului. Copii ar trebui ţinuţi la distanţă de cuptor
pentru ai feri de ardere.
IMPORTANT!
Pentru curăţarea oricărei părţi a cuptorului cu
microunde nu folosiţi detergenţi comerciali de
curăţat cuptorul, curăţător cu aburi, produse
abrazive dure respectiv nicio substanţă cu conţinut
de hidroxid de sodiu sau spălătoare de sârmă.
4_AEG_Romanian_MG_BASE_AL28UICTO_SAFETYMAY19_Layout 1 04/10/2018 15:09 Page 86
86
www.aeg.com
2. INStALARE
,
ϱϵϲ
DŝŶ͘
ϴϱϬ
Cuptorul poate fi instalat în poziţia A sau B:
A
B
Poziţie
A
B
Dimensiunea nişei
L
A
Î
562 x 550 x 450
562 x 500 x 450
Unităţi de măsură în (mm)
Cuptor
convenţional
4_AEG_Romanian_MG_BASE_AL28UICTO_SAFETYMAY19_Layout 1 04/10/2018 15:09 Page 87
ROMÂNĂ
87
2.1 Instalarea aparatului
4 mm
4 mm
4 mm
1. Scoateţi ambalajul şi verificaţi atent să
nu existe semne de deteriorare.
2. Fixați cârligele de fixare pe dulapul din
bucătărie conform instrucțiunilor și
modelului.
3. Fixați dispozitivul încet și fără a-l forța
în dulapul din bucătărie. Dispozitivul
trebuie ridicat pe cârligele de fixare și
apoi coborât în poziția dorită. În caz de
nepotrivire pe durata fixării, cârligul se
poate întoarce. Cadrul frontal al
cuptorului ar trebui să fie fixat pe
deschizătura frontală a dulapului.
4. Asiguraţi-vă că aparatul este stabil şi
nu este înclinat. Asiguraţi un spaţiu
liber de 4 mm între uşa de sus a
bufetului şi partea de sus a cadrului de
cuptor (vezi diagrama).
4_AEG_Romanian_MG_BASE_AL28UICTO_SAFETYMAY19_Layout 1 04/10/2018 15:09 Page 88
88
www.aeg.com
2.2 Racordarea aparatului la
reţeaua electrică
(A)
• Priza electrică trebuie să fie într-un loc
accesibil, astfel ca în caz de urgenţă
ştecherul aparatul să poată fi scos
uşor. Sau se poate izola cuptorul de la
reţeaua electrică prin montarea unui
întrerupător în cablul fix, conform
normelor de cablare.
• Cablul de alimentare poate fi înlocuit
doar de către un electrician.
• În situaţia în care cablul de alimentare
este defect, acesta trebuie înlocuit de
producător, operatorul de service sau
alte persoane calificate, pentru a evita
apariţia pericolelor.
• Priza nu trebuie pusă în spatele
bufetului.
• Cea mai bună poziţie este deasupra
bufetului, vezi (A).
• Racordaţi aparatul la un curent
alternativ monofazic, 220-240 V/50 Hz,
printr-o priză montată corect şi legată
la pământ. Priză trebuie să fie legata la
un circuit cu o siguranta de 16 A.
• Înaintea instalării, legaţi un şnur de
cablul de alimentare, pentru a putea
facilita conectarea la (A) când aparatul
este instalat.
• Când introduceţi aparatul în bufet, NU
striviţi cablul de alimentare.
• Nu scufundaţi cablul de alimentare sau
ştecherul în apă sau în alte lichide.
• Nu permiteţi trecerea cablului de
alimentare peste suprafeţe tăioase,
cum ar fi de exemplu zona de
evacuare a aerului cald aflată pe
partea de sus spate a cuptorului.
4_AEG_Romanian_MG_BASE_AL28UICTO_SAFETYMAY19_Layout 1 04/10/2018 15:09 Page 89
ROMÂNĂ
89
2.3 Sfat suplimentar
Nu folosiţi cuptorul cu microunde la
încălzirea uleiului pentru prăjire.
temperatura nu poate fi controlată şi uleiul
se poate aprinde. Pentru floricele
(popcorn) folosiţi aparate speciale cu
microunde pentru producerea floricelelor.
Persoanele cu PACEMAKER trebuie să se
consulte cu medicul lor sau cu
producătorul pacemaker-ului privind
măsurile de precauţie la utilizarea
cuptorului.
Niciodată nu turnaţi lichide şi nu introduceţi
obiecte în orificiile închizătorilor de uşă sau
în orificiile de ventilare. În cazul unei
vărsări accidentale, opriţi şi scoateţi din
priză imediat cuptorul şi chemaţi un agent
de service autorizat ELECtRoLUX.
Niciodată nu modificaţi cuptorul.
Folosiţi doar platoul rotativ şi suportul
platoului rotativ. Nu puneţi în funcţionare
cuptorul fără platoul rotativ.
Pentru a preveni ruperea platoului rotativ:
• Înaintea curăţării platoului rotativ cu
apă, lăsaţi-l să se răcească.
• Nu aşezaţi alimente sau ustensile
fierbinţi pe platoul rotativ rece.
• Nu aşezaţi alimente sau ustensile reci
pe platoul rotativ fierbinte.
Nu utilizaţi recipiente din plastic în cuptorul
cu microunde dacă cuptorul este încă
fierbinte după folosirea modului gRILL şi
DUAL gRILL deoarece ar putea să se
topească. Recipientele din plastic nu
trebuie utilizate în modurile de lucru
descrise mai sus, doar dacă producatorul
recipientului subliniază faptul că se pot
utiliza.
Nici producătorul şi nici furnizorul nu îşi
asumă răspunderea pentru deteriorarea
cuptorului sau pentru accidentările apărute
ca urmare a nerespectării procedurilor
corecte de racordare electrică. ocazional
pot apărea vapori de apă şi picături pe
pereţii cuptorului sau în jurul garniturii de
etanşare a uşii şi pe suprafeţele de
etanşare. Acesta este un proces normal şi
nu este un semn de scurgere sau
defecţiune la cuptorul cu microunde.
4_AEG_Romanian_MG_BASE_AL28UICTO_SAFETYMAY19_Layout 1 04/10/2018 15:09 Page 90
90
www.aeg.com
3. PREzENtAREA APARAtULUI
3.1 Cuptorul cu microunde
1
2
3
4
5
9
8
7
Element de încălzire gril
Margine frontală
Becul cuptorului
Panou de control
tasta deschidere uşă
Plăcuţă de protecţie a
ghidului de unde
7 Cavitate cuptor
8 garnitură de etanşare
9 garnituri de etanşare uşă
şi suprafeţe de etanşare
1
2
3
4
5
6
6
3.2 Accesorii
1
2
3
4
Verificaţi să fie livrate toate
accesoriile:
1 Platou rotativ
2 Suport platou rotativ
3 grătar înalt
4 grătar scund
• Aşezaţi platoul rotativ la baza cavităţii.
• Apoi aşezaţi platoul rotativ pe suport.
• Pentru a evita crăparea platoului rotativ,
asiguraţi-vă că vasele sau recipientele
sunt ridicate destul peste marginea
platoului atunci când le scoateţi din
cuptor.
Când comandaţi accesorii, vă rugăm
să menţionaţi vânzătorului sau
agentului de service autorizat
ELECtRoLUX două lucruri:
denumirea piesei şi denumirea
modelului.
4_AEG_Romanian_MG_BASE_AL28UICTO_SAFETYMAY19_Layout 1 04/10/2018 15:09 Page 91
ROMÂNĂ
91
3.3 Panou de control
1
Indicatorii afişajului digital:
Favorite
1
temporizator de
bucătărie
2
Butoane niveluri
de putere
3
Butoane favorite
4
Buton grill
5
Buton autodecongelare
2
3
Auto-decongelare
6
4
Buton temporizator
de bucătărie
grill
7
Dual grill
Buton temporizator/
greutate
8
Buton /Pornire/
Confirmare/
pornire rapidă
9
Buton oprire
5
6
Cuptor cu microunde
7
oprire/Anulare
10 tasta deschidere uşă
Protecţie copii
8
Fixare ceas
9
Segmente de afişaj
10
greutate
Niveluri de putere
4. ÎNAINtE DE PRIMA UtILIzARE
4.1 Conectare
Când cuptorul este conectat pentru prima
dată, aveţi opţiunea de a seta ceasul.
Cuptorul are un ceas cu 24 de ore.
1. Cuptorul va scoate un sunet şi toate
simbolurile de pe afişaj se vor aprinde
timp de jumătate de secundă.
Utilizaţi butonul pentru a selecta ceasul
pe opţiunea “on” (pornit) sau “oFF”
(oprit).
2a. Pentru a opri ceasul, rotiți butonul până
se afişează mesajul “oFF”, apoi apăsaţi
tasta START. Cuptorul este gata de
utilizare.
Dacă aţi dezactivat ceasul și doriţi să îl
activați din nou, apăsaţi de două ori
tasta TEMPORIZATOR DE
BUCĂTĂRIE și urmați pasul 2b.
2b. Pentru a porni ceasul, rotiți butonul până
se afişează mesajul “on”, apoi apăsaţi
tasta START.
Exemplu: Pentru a seta ceasul la ora 18:45.
1. Rotiţi butonul rotativ pentru a fixa ora.
2. Apăsaţi butonul START pentru
confirmare.
3. Rotiți butonul pentru a ajusta minutele.
4. Apăsaţi butonul START pentru
confirmare.
4_AEG_Romanian_MG_BASE_AL28UICTO_SAFETYMAY19_Layout 1 04/10/2018 15:09 Page 92
92
www.aeg.com
Când ceasul este setat, ora din zi va fi
afişată pe ecran.
4.2 Regimul econ (Mod
economic)
Cuptorul va intra automat în modul Econ
dacă nu este folosit într-un interval de 5
minute.
Exemplu: Dacă ceasul nu a fost setat:
Ecranul se va stinge.
Pentru a ieşi din modul de aşteptare,
deschideţi uşa și apăsaţi orice tastă sau rotiți
butonul.
Exemplu: Dacă ceasul a fost setat:
După intervalul de 5 minute, timpul va fi
afişat timp.
4.3 Reglarea ceasului când este
deja fixată o oră
Puteţi regla ceasul după ce aţi fixat o oră.
Exemplu: Pentru a schimba de la 18.45 la
19.50.
1. Apăsaţi de două ori tasta
TEMPORIZATOR DE BUCĂTĂRIE.
2. Apăsaţi butonul START.
3. Rotiți butonul până se afişează “19”.
4. Apăsaţi butonul START.
5. Rotiți butonul până se afişează “50”.
6. Apăsaţi butonul START.
4.4 Pentru a anula ceasul şi a
intra în modul econ (Modul
economic)
1. Apăsaţi de două ori tasta
TEMPORIZATOR DE BUCĂTĂRIE.
2. Rotiţi butonul rotativ până când pe afişaj
vedeţi “oFF”.
3. Apăsaţi butonul START pentru
confirmare.
4.5 Protecţie copii
Cuptorul are o funcţie de siguranţă care
împiedică punerea în funcţiune accidentală a
cuptorului de către un copil. Când protecţia
este activată, nicio componentă a cuptorului
cu microunde nu va funcţiona până când
funcţia de protecţie nu este dezactivată. Activarea şi dezactivarea protecţiei este posibilă
numai când cuptorul nu este în funcţiune.
Exemplu: Pentru activarea protecţiei.
Apăsaţi şi menţineţi apăsat butonul STOP
până când se aprinde simbolul “protecţie
copii”.
Exemplu: Pentru dezactivarea protecţiei.
Apăsaţi şi menţineţi apăsat butonul STOP
până când simbolul “protecţie copii” se
stinge.
Când protecţia pentru copii este
activată, toate butoanele sunt
dezactivate, cu excepţia butonului
STOP.
5. oPERARE
5.1 gătirea folosind cuptorul cu
microunde
Exemplu: Pentru încălzirea supelor pentru
2 minute şi 30 de secunde la o putere a
microundelor de 630 W.
1. Apăsaţi butonul NIVEL PUTERE din
dreapta triunghiului până când se
afişează “630 W”.
2. Rotiţi butonul rotativ pentru a fixa
timpul.
3. Apăsaţi butonul START.
În modul de gătire la microunde puteţi
regla nivelul de putere al cuptorului
apăsând butonul aflat imediat sub
reglajul dorit.
Puteţi regla nivelul de putere când
cuptorul este în funcţiune apăsând şi
ţinând apăsat butonul NIVEL PUTERE
dorit până când noua putere reglată
este evidenţiată pe afişaj. Dacă
valorile de tensiune sunt prea mari
sau perioadele de gătire sunt prea
lungi, mâncarea se poate supraîncălzi
şi se poate aprinde.
Dacă aţi ales 900 W, atunci timpul
maxim de microunde ce poate fi fixat
este 15 de minute.
Dacă cuptorul funcţionează în oricare
dintre moduri timp de 3 minute sau
mai mult, ventilatorul va rămâne pornit
încă 2 minute după încheierea gătirii.
Dacă deschideţi uşa, acesta se va
opri; dacă închideţi uşa, acesta va
porni din nou până la expirarea celor
2 minute (inclusiv timpul petrecut cu
uşa deschisă). Dacă cuptorul
4_AEG_Romanian_MG_BASE_AL28UICTO_SAFETYMAY19_Layout 1 04/10/2018 15:09 Page 93
ROMÂNĂ
funcţionează mai puţin de 3 minute,
ventilatorul nu va mai porni.
După ce ați terminat de gătit, platoul va
continua să se rotească până când
vasul de gătit revine la poziția inițială.
Lumina din interior va rămâne aprinsă
93
până la finaliarea rotației sau pentru 5
secunde (oricare durează mai mult).
Cuptorul va produce un sunet atunci
când timpul setat s-a scurs. Dacă ușa
este deschisă în timpul acestui proces,
rotația se va opri.
5.2 Niveluri de putere
Setări
Mod de utilizare sugerat
putere
900 W/
Utilizat pentru gătire rapidă sau reîncălzire (ex. supă, caserole, conserve,
PUtERE MARE băuturi calde, legume, peste, etc).
630 W
Regim folosit pentru gătire pentru o perioadă mai lungă a alimentelor dense
cum ar fi articulaţii prăjite, felii de carne şi alimente pe platou, dar şi pentru
alimente mai sensibile cum ar fi sosurile de brânză şi pandişpan. La această
setare cu valori reduse sosul nu va clocoti şi alimentele vor fi gătite uniform fără
să se prăjească în părţile laterale.
450 W
În cazul mâncărurilor dense, care necesită o perioadă de gătire mai lungă, (de
exemplu carne de vită), se recomandă acest nivel de putere pentru a se
asigura frăgezimea cărnii.
270 W/
DECoNgELAR
E
90 W
0W
Pentru decongelare selectaţi acest nivel de putere, care asigură o decongelare
uniformă a alimentelor. Această setare este ideală şi pentru fierberea uşoară a
orezului, a pastelor, a găluştelor şi gătirea cremei de ouă.
Pentru decongelarea uşoară (de exemplu a cremelor pentru prăjituri sau a
prăjiturilor).
Pentru regim de aşteptare/temporizator bucătărie.
W = WAtt
5.3 Nivel de putere redus
Regim de gătire
Microunde 900 W
Perioadă standard
15 minute
Nivel de putere redus
Microunde 630 W
grill
10 minute
grill 500 W
Dual grill
10 minute
grill 500 W
4_AEG_Romanian_MG_BASE_AL28UICTO_SAFETYMAY19_Layout 1 04/10/2018 15:09 Page 94
94
www.aeg.com
5.4 Reglarea timpului de gătire
în timpul gătirii
Puteţi regla timpul de gătire în timpul gătirii.
Exemplu: Pentru a adăuga 2 minute (120
de secunde) cu ajutorul butonului START.
1. Apăsaţi butonul START de patru ori.
timpul de gătire va creşte cu 120 de
secunde.
5.5 Folosirea butonului stop
Apăsaţi butonul STOP o singură dată
pentru a intra în modul Pauză.
Apăsaţi butonul STOP din nou pentru a
anula timpul de gătire.
5.6 temporizator de bucătărie
Pentru a fixa temporizatorul de bucătărie.
1. Apăsaţi butonul TEMPORIZATOR DE
BUCĂTĂRIE.
2. Rotiţi butonul rotativ pentru a fixa
timpul.
3. Apăsaţi butonul START.
temporizatorul va porni automat.
timpul va putea fi prelungit când
temporizatorul este în funcţiune prin
rotirea butonului rotativ sau apăsarea
butonului START.
Funcţia temporizator poate fi folosită
numai când cuptorul nu este în
funcţiune.
5.7 Pornire rapidă
Puteţi să începeţi direct să gătiţi la
900 W/PUtERE MARE timp de 30 de
secunde prin apăsarea butonului START.
Pentru a adăuga mai mult timp,
apăsaţi butonul START.
5.8 Mut
Pentru oprirea sunetului.
1. Apăsaţi butonul TEMPORIZATOR DE
BUCĂTĂRIE de 3 ori până când se
afişează “Soun”.
2. Rotiţi butonul rotativ până când se
afişează “oFF”.
3. Apăsaţi butonul START.
Pentru pornirea sunetului.
1. Apăsaţi butonul TEMPORIZATOR DE
BUCĂTĂRIE de 3 ori până când se
afişează “Soun”.
2. Rotiţi butonul rotativ până când se
afişează “on”.
3. Apăsaţi butonul START.
5.9 Pauză
Pentru a pune pe pauză funcţionarea
microundelor.
1. Apăsaţi butonul STOP sau deschideţi
uşa.
2. Cuptorul va face o pauză de până la
5 minute.
3. Apăsaţi START pentru a continua
gătirea.
5.10 grill şi dual grill
Acest cuptor cu microunde are două
moduri de gătire grill:
Doar grill
Dual grill (grill combinat cu microunde)
IMPORTANT! Pentru modul grill este
recomandat utilizarea grătarelor înalt
si scund. La prima utilizare a modului
grill s-ar putea sa simţiţi miros de fum
sau de ars, acesta este un lucru
normal si nu indică o defecţiune a
cuptorului.
Pentru a evita acest lucru la prima
utilizare în modul grill, lasati sa
funcţioneze în acest mod fără
alimente timp de 20 de minute.
1. Rotiţi butonul rotativ pentru a fixa timpul
de gătire.
2. Apăsaţi butonul GRILL o singură dată
pentru modul Dual grill (grill +
Microunde) şi apăsaţi butonul START.
Apăsaţi butonul GRILL încă o dată
pentru a selecta modul grill exclusiv.
3. Apăsaţi butonul START.
În modul Dual grill nivelurile de putere
a microundelor de 90 W şi 900 W nu
sunt disponibile.
Pentru a ieşi din modul Dual grill sau
grill, apăsaţi butonul GRILL până
când simbolul de microunde exclusiv
este iluminat pe afişaj.
4_AEG_Romanian_MG_BASE_AL28UICTO_SAFETYMAY19_Layout 1 04/10/2018 15:09 Page 95
ROMÂNĂ
95
5.11 Favorite
5.12 Auto-decongelare
Cuptorul are 3 reţete favorite.
Auto-decongelarea stabileşte automat
modul de gătire corect şi timpul de gătire în
funcţie de greutatea alimentului.
Înmuierea untului
topire ciocolată
Prăjitură la cană
Exemplu: Pentru a înmuia untul.
1. Apăsaţi butonul FAVORIT 1 o singură
dată.
2. Rotiţi butonul rotativ pentru a introduce
greutatea.
3. Apăsaţi butonul START.
Dacă segmentele de afişaj se aprind
rotativ, acest lucru arată că alimentul
trebuie amestecat sau întors invers.
Pentru a continua gătirea, apăsaţi
butonul START. La sfârşitul timpului
de auto-decongelare, programul se
va opri automat.
Nivelurile de putere pentru reţetele
Favorite pre-setate nu pot fi reglate.
Pot fi gătite 1-4 prăjituri la cană.
AVERTIZARE! Ciocolata ar putea
să devină foarte fierbinte! Dacă
ciocolata are nevoie de un timp de
gătire mai lung, atunci adăugaţi
10 secunde.
Aveţi grijă când încălziţi ciocolata
deoarece se poate supraîncălzi şi vă
poate arde.
Pentru a suprascrie Favoritele cu propriile
dvs. reţete.
1. Apăsaţi butonul NIVEL PUTERE pentru
a alege puterea.
2. Rotiţi butonul rotativ pentru a introduce
timpul de gătire necesar.
3. Apăsaţi şi menţineţi apăsat butonul
FAVORIT pe care doriţi să-l
suprascrieţi până când auziţi un singur
sunet şi apare steaua pentru favorite.
Pentru a restabili Favoritele la setările din
fabrică.
1. Apăsaţi butonul STOP.
2. Apăsaţi şi menţineţi apăsat butonul
NIVEL PUTERE 450 W timp de
3 secunde.
Cuptorul va restabili Favoritele la
setările din fabrică.
Puteţi alege din 2 meniuri de autodecongelare.
1. Auto-decongelare: Carne/Peşte/Pasăre
2. Auto-decongelare: Pâine
Exemplu: Pentru a decongela 0,2 kg de
friptură.
1. Selectaţi meniul de auto-decongelare
apăsând butonul DECONGELARE
AUTOMATĂ o singură dată.
2. Rotiţi butonul rotativ pentru a alege
greutatea.
3. Apăsaţi butonul START.
Dacă segmentele de afişaj se aprind
rotativ, acest lucru arată că alimentul
trebuie amestecat sau întors invers.
Pentru a continua gătirea, apăsaţi
butonul START. La sfârşitul timpului
de auto-decongelare, programul se
va opri automat. Ajustările
timp/Putere nu sunt disponibile în
modul de decongelare automată.
4_AEG_Romanian_MG_BASE_AL28UICTO_SAFETYMAY19_Layout 1 04/10/2018 15:09 Page 96
96
www.aeg.com
6. gRAFICE DE gătIRE
6.1 Favorite
Favorite
Înmuierea untului
Greutate
0,05-0,25 kg
Buton
topire ciocolată
0,1-0,2 kg
•
Prăjitură la cană
1-4 Căni
•
•
Procedură
Aşezaţi untul într-un vas de sticlă pirex.
Amestecaţi bine după înmuiere.
Rupeţi ciocolata în bucăţele. Aşezaţi
ciocolata într-un vas de sticlă pirex.
Amestecaţi când auziţi soneria. Amestecaţi
bine după topire.
AVERTIZARE: Ciocolata ar putea să
devină foarte fierbinte! Dacă ciocolata
are nevoie de un timp de gătire mai
lung, atunci adăugaţi 10 secunde.
Aveţi grijă când încălziţi ciocolata
deoarece se poate supraîncălzi şi vă
poate arde.
Pregătiţi prăjitura ca în reţetă. Aşezaţi cana
spre marginea platoului rotativ. Aşteptaţi
30 de secunde de la finalizarea gătirii.
6.2 Reţete de prăjituri la cană
Prăjitură la cană cu unt de arahide
Ingrediente pentru 1 cană:
2½ linguri (25 g) făină simplă
2 linguri (30 g)
zahăr brun
¼ lingurita
praf de copt
1½ lingură (15 g) ulei vegetal
¼ lingurita
esenţă de vanilie
2 linguri (30 g) unt de arahide fin
1
ou mediu
Metodă:
1. Puneţi toate ingredientele uscate într-o
cană, amestecaţi bine cu o furculiţă.
2. Adăugaţi uleiul vegetal, esenţa de
vanilie, unul de arahide şi oul şi
amestecaţi bine.
3. Aşezaţi cana mai departe de centrul
platoului rotativ.
4. gătiţi apăsând pe
. Prăjitura va
creşte ieşind afară din cană în timpul
gătirii.
După gătire, aşteptaţi 30 de secunde.
Puneţi deasupra ciocolată tartinabilă.
Secret: Folosiţi unt de arahide crocant
dacă îl preferaţi.
Prăjitură la cană cu glazură de lămâie
Ingrediente pentru 1 cană:
2½ linguri (25 g) făină simplă
2½ linguri (30 g) zahăr farin
¼ lingurita
praf de copt
1½ lingură (15 g) ulei vegetal
1 lingurita
coajă de lămâie rasă
1
ou mediu
glazură: 1 lingură suc de lămâie amestecat
cu 2 linguri zahăr farin
Metodă:
1. Puneţi toate ingredientele uscate într-o
cană, amestecaţi bine cu o furculiţă.
2. Adăugaţi uleiul vegetal, coaja de
lămâie rasă şi oul şi amestecaţi bine.
3. Aşezaţi cana mai departe de centrul
platoului rotativ.
4. gătiţi apăsând pe
. Prăjitura va
creşte ieşind afară din cană în timpul
gătirii.
5. Faceţi glazura amestecând sucul de
lămâie cu zahărulfarin.
6. După ce aţi gătit-o, detaşaţi prăjitura,
străpungeţi-o în mai multe locuri pe
deasupra cu un beţişor de frigărui, apoi
glazuraţi prăjitura şi aşteptaţi 30 de
secunde.
4_AEG_Romanian_MG_BASE_AL28UICTO_SAFETYMAY19_Layout 1 04/10/2018 15:09 Page 97
ROMÂNĂ
Prăjitură la cană cu multă ciocolată
Ingrediente pentru 1 cană:
2½ linguri (25 g) făină simplă
2 linguri (12 g) pudrade cacao
2½ linguri (30 g) zahăr farin
¼ lingurita
praf de copt
1½ lingură (15 g) ulei vegetal
¼ lingurita
esenţă de vanilie
1
ou mediu
Metodă:
1. Puneţi toate ingredientele uscate într-o
cană, amestecaţi bine cu o furculiţă.
2. Adăugaţi uleiul vegetal, esenţa de
vanilie şi oul şi amestecaţi bine.
3. Aşezaţi cana mai departe de centrul
platoului rotativ.
4. gătiţi apăsând pe
. Prăjitura va
creşte ieşind afară din cană în timpul
gătirii.
După gătire, aşteptaţi 30 de secunde.
Decoraţi prăjitura cu cremă de unt şi
ciocolată.
Secret: Pentru a face o Prăjitură la cană
cu ciocolată şi portocale, înlocuiţi esenţa
de vanilie cu ½ lingură de esenţă de
portocale.
97
Prăjitură la cană cu zmeură
Ingrediente pentru 1 cană:
2½ linguri (25 g) făină simplă
2½ linguri (30 g) zahăr farin
¼ lingurita
praf de copt
1½ lingură (15 g) ulei vegetal
¼ lingurita
esenţă de vanilie
1
ou mediu
1½ lingură
gem de zmeură fără
seminţe
Metodă:
1. Puneţi toate ingredientele uscate într-o
cană, amestecaţi bine cu o furculiţă.
2. Adăugaţi uleiul vegetal, esenţa de
vanilie şi oul şi amestecaţi bine.
3. Introduceţi gemul cu o lingură astfel
încât să decoraţi amestecul.
4. Aşezaţi cana mai departe de centrul
platoului rotativ.
5. gătiţi apăsând pe
. Prăjitura va
creşte ieşind afară din cană în timpul
gătirii.
După gătire, aşteptaţi 30 de secunde.
Decoraţi cu cremă de unt cu vanilie.
4_AEG_Romanian_MG_BASE_AL28UICTO_SAFETYMAY19_Layout 1 04/10/2018 15:09 Page 98
98
www.aeg.com
Prăjitură la cană cu bucăţele de mere
Ingrediente pentru 1 cană:
2½ linguri (25 g) făină simplă
2 linguri (30 g) zahăr brun
¼ lingurita
praf de copt
¼ lingurita
scorţişoară măcinată
1½ lingură (15 g) ulei vegetal
1
ou mediu
1½ lingură (30 g) gem de mere
jumătate (7 g) de biscuit digestiv,
sfărâmat
Metodă:
1. Puneţi toate ingredientele uscate
(cu excepţia biscuitului) într-o cană şi
amestecaţi bine cu o furculiţă.
2. Adăugaţi uleiul vegetal şi oul şi
amestecaţi bine.
3. Introduceţi uşor gemul de mere cu o
lingură astfel încât să decoraţi
amestecul.
4. Aşezaţi în vârf biscuitul digestiv
sfărâmat.
5. Aşezaţi cana mai departe de centrul
platoului rotativ.
6. gătiţi apăsând pe
. Prăjitura va
creşte ieşind afară din cană în timpul
gătirii.
După gătire, aşteptaţi 30 de secunde.
Aşezaţi în vârf o cupă de îngheţată de
vanilie.
AVERTIZARE! gemul de mere va
fi fierbinte.
Prăjitură la cană cu morcovi
Ingrediente pentru 1 cană:
2 linguri (20 g) făină simplă
2½ linguri (30 g) zahăr brun
¼ lingurita
praf de copt
¼ lingurita
scorţişoară măcinată
¼ lingurita
nucşoară măcinată
1 lingură
migdale măcinate
1½ lingură (15 g) ulei de floarea soarelui
coaja rasă de la ½
portocală
30 g
morcov ras
1
ou mediu
topping cremă: 15 g unt, înmuiat, 40 g zahăr
pudră, 40 g cremă de brânză nedegresată
½ lingură suc de portocale
Metodă:
1. Puneţi toate ingredientele uscate într-o
cană, amestecaţi bine cu o furculiţă.
2. Adăugaţi uleiul vegetal, coaja de
lămâie rasă, morcovul ras şi oul şi
amestecaţi bine.
3. Aşezaţi cana mai departe de centrul
platoului rotativ.
4. gătiţi apăsând pe
. Prăjitura va
creşte ieşind afară din cană în timpul
gătirii.
5. Pregătiţi topping-ul amestecând
împreună untul, zahărul pudră, crema
de brânză şi sucul de portocale.
După gătire, aşteptaţi 30 de secunde.
Lăsaţi să se răcească, apoi adăugaţi
topping-ul.
4_AEG_Romanian_MG_BASE_AL28UICTO_SAFETYMAY19_Layout 1 04/10/2018 15:09 Page 99
ROMÂNĂ
99
6.3 Auto-decongelare
Auto-decongelare
Greutate
Carne/peşte/
0,2-1,0 kg
pasăre
Buton
x1
•
•
Peşte întreg, peşte
prăjit, file de peşte,
pulpe de pui, piept
de pui, carne
tocată, cotlete,
burgeri, cârnati)
•
•
Pâine
0,1-1,0 kg
x2
•
•
•
Procedură
Puneţi alimentul într-o farfurioară şi
aşezaţi farfurioara în centrul platoului
rotativ.
Când se declanşează sunetul de
alarmă, întoarceţi alimentul, rearanjaţi
sau separaţi ingredientele. Protejaţi
părţile mai subţiri şi locurile care se pot
supraîncălzi cu folie de aluminiu.
După decongelare, pentru 15-45 min.
înveliţi alimentul într-o folie de aluminiu,
până când are loc decongelarea
completă.
Carne tocată: Când se declanşează
sunetul de alarmă, întoarceţi alimentul.
Dacă este posibil, îndepărtaţi părţile
decongelate.
Procedura nu este valabilă pentru
carnea de pasăre întreagă.
Distribuiţi alimentul într-o farfurioară şi
aşezaţi farfurioara în centrul platoului
rotativ. Pentru 1,0 kg aşezaţi alimentul
direct pe platoul rotativ.
Când se declanşează sunetul de
alarmă, întoarceţi alimentul, rearanjaţi
şi îndepărtaţi feliile decongelate.
După decongelare înveliţi alimentul
într-o folie de aluminiu, şi pentru 5-15
min. lăsaţi-l până când are loc
decongelarea completă.
Introduceţi doar greutatea alimentului. Nu includeţi greutatea recipientului.
Pentru alimente ce cântăresc mai mult sau mai puţin decât greutăţile/cantităţile precizate în grafic,
folosiţi funcţia manuală.
temperatura finală variază conform temperaturii iniţiale.
Steak-urile şi cotletele pot fi congelate unitar.
Carnea tocată trebuie congelată sub o formă subţire.
4_AEG_Romanian_MG_BASE_AL28UICTO_SAFETYMAY19_Layout 1 04/10/2018 15:09 Page 100
100
www.aeg.com
6.4 Încălzirea alimentelor & băuturilor
Cantitate
Setare
-g/ml1 ceaşcă
150
Micro
1 cană
150
Micro
6 căni
900
Micro
1 vas
1000
Micro
400
Micro
Alimente/Băuturi
Lapte,
Apă,
Platou
Putere
Nivel
900 W
900 W
900 W
900 W
900 W
Timp
-Min1
2
8-10
9-11
4-6
Mod de preparare
nu acoperiţi
nu acoperiţi
nu acoperiţi
nu acoperiţi
se stropeşte cu puţină apă pe
sos, se pune capacul, se întorc
alimentele când sunt pe
jumătate gata preparate
acoperiţi şi agitaţi după încălzire
dacă este necesar, adăugaţi
nişte apă, acoperiţi şi agitaţi la
jumătatea perioadei de încălzire
stropiţi un strat subţire de sos
deasupra, apoi acoperiţi
acoperiţi
Supă/tocană
Legume
200
500
Micro
Micro
900 W
900 W
1-2
3-5
Carne, 1 felie 1)
200
Micro
900 W
3
Fileu de peşte 1)
200
Micro
900 W
3-5
Prăjitură, 1 felie
Alimente pentru
copii, 1 borcan
150
190
Micro
Micro
450 W
450 W
½-1
½-1
topire de
margarină sau unt 1)
topire ciocolată
50
Micro
900 W
½
aşezaţi într-o farfurioară
puneţi într-un recipient destinat
folosirii în cuptorul cu
microunde, iar după încălzire
agitaţi şi testaţi temperatura
acoperiţi
100
Micro
450 W
3-4
agitaţi ocazional
1)
dacă au fost congelate
6.5 Decongelare
Cantitate
-g-
Setare
Putere
Nivel
Timp
-Min-
gulaş
500
Micro
270 W
8-9
Prăjitură, 1
felie
Fructe
150
Micro
90 W
1-3
250
Micro
270 W
3-5
Aliment
Mod de preparare
agitaţi la jumătatea
perioadei de decongelare
aşezaţi într-o farfurioară
întindeţi uniform şi
întoarceţi la jumătatea
perioadei de decongelare
Timp de
repaus
-Min10-30
5
5
4_AEG_Romanian_MG_BASE_AL28UICTO_SAFETYMAY19_Layout 1 04/10/2018 15:09 Page 101
ROMÂNĂ
101
6.6 gătirea din starea congelată
Aliment
Fileu de
peşte
Un platou de
mâncare
Cantitate
-g-
Setare
Putere
Nivel
Timp
-Min-
300
Micro
900 W
9-11
acoperiţi
400
Micro
900 W
8-10
se acoperă, se amestecă
după 6 min
Mod de preparare
Timp de
repaus
-Min2
2
6.7 gătirea şi frigerea
Cantitate
-g-
Setare
Putere
Nivel
Timp
-Min-
Broccoli/
Mazăre
500
Micro
900 W
6-8
Morcovi
500
Micro
900 W
9-11
Fripturi
1000
Felii de
friptură
2 bucăţi
400
Aliment
Preparare în
vase pentru
gratinat
toast
caşcaval
Pizza
congelată
Micro
450 W
Dual grill 450 W
Micro
450 W
grill
grill
grill
grill
1 bucată
400
grill
grill
16-17
9-10 1)
9-10
9-10
10-11 1)
10-11
11-15
450 W
Micro
450 W
Dual grill 450 W
4-5 1)
3-4 2)
4-5
5-6
Mod de preparare
se adaugă 4-5 linguri de
apă, se acoperă, se
amestecă la jumatatea
preparării
se taie sub formă de inele,
se adaugă 4 - 5 linguri de
apă, se acoperă, se
amestecă la jumatatea
preparării
se condimentează după
gust, se aşează pe
grătarul scund, se întoarce
după 1)
se asează pe grătarul
înalt, se întorc după 1), se
condimenteză după
preparare
se aşează vasul pe
grătarul scund
Timp de
repaus
-Min-
-
10
aşezaţi 2 felii de pâine pe
grătarul înalt, acoperiţi o
felie cu brânză, gătiţi 1),
aşezaţi felia prăjită
deasupra brânzei de pe
pâinea prăjită, întoarceţi
invers şi gătiţi 2)
se aşează pe grătarul
scund
Dacă cuptorul funcţionează în oricare dintre moduri timp de 3 minute sau mai mult, ventilatorul va
rămâne pornit încă 2 minute după încheierea gătirii. Dacă deschideţi uşa, acesta se va opri; dacă
închideţi uşa, acesta va porni din nou până la expirarea celor 2 minute (inclusiv timpul petrecut cu uşa
deschisă). Dacă cuptorul funcţionează mai puţin de 3 minute, ventilatorul nu va mai porni.
4_AEG_Romanian_MG_BASE_AL28UICTO_SAFETYMAY19_Layout 1 04/10/2018 15:09 Page 102
102
www.aeg.com
7. SECREtE ŞI PoNtURI
7.1 Vase de gătit sigure pentru cuptorul cu microunde
Vase de gătit
Folie de aluminiu/
recipiente din folie
Porţelan şi ceramice
Produse din sticlă, de
exemplu Pyrex ®
Metal
Plastic/polistiren, de
exemplu recipientele
fast food
Pungi de congelare/
de prăjire
tăvi de hârtie,
pahare şi hârtie de
bucătărie
Recipiente din paie şi
lemn
Hârtie reciclată
şi ziare
Siguranţă
sub acţiunea
microundelor
3/7
3/7
3
7
3
3
3
3
7
Comentarii
Pentru a preveni supraîncălzirea alimentului, pot fi folosite
bucăţi mici de folie de aluminiu. Ţineţi folia la o distanţă de
cel puţin 2 cm faţă de pereţii cuptorului, deoarece se poate
forma un arc electric. Nu sunt recomandate recipientele
din folie, dacă folosirea în cuptoare cu microunde nu este
specificată de producători precum. Respectaţi întocmai
instrucţiunile.
Porţelanul, olăria, ceramicele emailate şi porţelanul fosfatic
sunt potrivite de obicei, exceptând cele cu decoraţii
metalice.
Aveţi grijă, deoarece produsele din sticlă se pot crăpa şi
sparge, dacă sunt încălzite brusc.
Nu se recomandă folosirea vaselor de gătit din metal,
deoarece microundele pot produce arc electric şi astfel
incendiu.
Aveţi grijă deoarece unele recipiente se deformează, se
topesc sau se decolorează la temperaturi înalte.
trebuie tăiate pentru a se permite evacuarea aburului.
Asiguraţi-vă că pungile sunt potrivite pentru folosirea în
cuptorul cu microunde. Nu folosiţi elemente de legare din
plastic sau metal, deoarece ele se pot aprinde sub
acţiunea arcului.
Se folosesc doar pentru încălzire sau absorbirea umezelii.
Aveţi grijă, deoarece în urma supraîncălzirii se pot
produce incendii.
Întotdeauna supravegheaţi cuptorul când folosiţi aceste
materiale, deoarece prin supraîncălzire se pot produce
incendii.
Pot conţine elemente de metal care în urma arcului
electric pot produce incendii.
4_AEG_Romanian_MG_BASE_AL28UICTO_SAFETYMAY19_Layout 1 04/10/2018 15:09 Page 103
ROMÂNĂ
103
7.2 Sfaturi privind gătirea folosind cuptorul cu microunde
Sfaturi privind gătirea folosind cuptorul cu microunde
Compoziţie
Mărime
temperatura
alimentelor
Aranjare
Capac
Despicare
Agitare,
întoarcere şi
rearanjare
Perioada de
repaus
Protejare
Alimentele cu conţinut mare de grăsime sau zahăr (de ex. budinca de Crăciun,
plăcinte cu fructe) necesită un timp mai scurt de încălzire. Aveţi grijă, deoarece
în urma supraîncălzirii se pot produce incendii.
Pentru o coacere uniformă, toate bucăţile trebuie să aibă aceeaşi mărime.
temperatura iniţială a alimentelor afectează timpul de gătire necesar. tăiaţi
alimentele cu umplutură-de exemplu gogoaşele-pentru a elimina căldura sau
aburii.
Aşezaţi partea mai groasă a alimentului către exteriorul farfuriei, (de exemplu
pulpa de pasăre).
Folosiţi folie adezivă cu aerisire pentru cuptoare cu microunde sau capac
potrivit.
Alimentele cu coajă, pieliţă sau membrană trebuie tăiate în mai multe locuri
înaintea gătirii sau încălzirii, deoarece poate acumula abur şi alimentul poate
exploda. (Astfel de alimente sunt: cartofi, peşte, pui, cârnaţi.)
IMPORTANT! ouăle nu trebuie încălzite sau fierte folosind microundele,
deoarece pot exploda şi după ce procesul de gătire a luat sfârşit.
Pentru o gătire uniformă este esenţială agitarea, întoarcerea şi rearanjarea
alimentului în timpul gătirii. Întotdeauna agitaţi şi rearanjaţi alimentele din
exterior către centru.
După gătire este important să lăsaţi alimentul câtva timp, astfel căldura se va
dispersa în mod egal.
zonele predispuse supraîncălzirii (-de exemplu picioarele şi aripile puilor-) pot fi
acoperite cu bucăţi mici de folie ce reflectă microundele.
Pentru a evita arsurile, când scoateţi alimentele din cuptor folosiţi mijloace de prindere a vaselor sau
mănuşi de bucătărie. Pentru evitarea arsurilor provocate de vaporii fierbinţi, întotdeauna deschideţi la
distanţă mare de faţă şi mâini recipientele, pungile de popcorn, pungile de gătit, etc.
La deschiderea uşii întotdeauna îndepărtaţi-vă de cuptor, pentru a evita producerea de arsuri de la
aburul şi căldura excesivă eliberată. După încălzire tăiaţi în felii alimentele umplute prăjite, pentru a
permite eliberarea aburilor şi a evita arsurile.
4_AEG_Romanian_MG_BASE_AL28UICTO_SAFETYMAY19_Layout 1 04/10/2018 15:09 Page 104
104
www.aeg.com
8. CE Să FACEŢI DACă
Problemă
Cuptorul cu microunde
nu funcţionează
corespunzător?
•
•
•
Regimul de microunde nu •
funcţionează?
•
•
Platoul rotativ nu se
•
roteşte?
•
•
Cuptorul cu microunde
nu decuplează?
Becul din interior nu se
aprinde?
Mâncarea este încălzită
şi gătită într-un timp mai
lung ca înainte?
Uşa nu se deschide din
cauza unei pene de
curent?
•
•
•
•
•
•
•
•
Verificaţi dacă . . .
Siguranţele din cutia de siguranţe funcţionează.
Nu a căzut curentul.
Dacă siguranţele continuă să ardă, contactaţi un electrician
calificat.
Uşa este închisă corespunzător.
garniturile de etanşare de la uşă şi suprafeţele lor sunt curate.
Butonul START a fost apăsat.
Suportul platoului rotativ este conectat corespunzător la
mecanismul de acţionare.
Vasul de pe platoul rotativ nu trece dincolo de marginea platoului.
Mâncarea nu trece dincolo de marginea platoului rotativ,
împiedicând astfel rotirea acestuia.
Nu există nimic sub platoul rotativ.
Decuplaţi aparatul de la cutia de siguranţe.
Chemaţi un agent de service autorizat ELECtRoLUX.
Chemaţi agentul dumneavoastră de service autorizat
ELECtRoLUX. Becul interior poate fi schimbat numai de un agent
de service calificat autorizat ELECtRoLUX.
Setaţi o perioadă mai lungă de gătire (cantitate dublă = aproape
timp dublu) sau,
Dacă mâncarea este mai rece ca de obicei, rotiţi-o şi întoarceţi-o
din când în când, sau,
Setaţi un nivel de putere mai mare.
Deschideţi uşa cu atenţie trăgând spre exterior colţul din dreapta
jos al geamului uşii.
4_AEG_Romanian_MG_BASE_AL28UICTO_SAFETYMAY19_Layout 1 04/10/2018 15:09 Page 105
ROMÂNĂ
105
9. SPECIFICAŢII
tensiune AC
220-240 V, 50 Hz, monofazică
Linie de siguranţă Distributie/întreruptor
Putere AC consumată:
Microunde
grill
Microunde/grill
Putere de ieşire:
Microunde
grill
Minim 16 A
1.4 kW
0.85 kW
2.20 kW
900 W (IEC 60705)
800 W
Frecvenţă microunde
Dimensiuni exterioare:
Cavity Dimensions
2450 MHz 1) (grupul 2/clasa B)
596 mm (L) x 459 mm (I) x 404 mm (A)
342 mm (L) x 207 mm (I) x 368 mm (A) 2)
MBE2658DE
Capacitate cuptor
26 litri 2)
Platou rotativ
ø 325 mm, sticlă
greutate
aprox. 19,5 kg
1)
2)
Acest produs satisface cerinţele Standardului European EN55011.
Conform acestui Standard, acest produs este încadrat ca echipament în grupul 2, clasa B.
Echipamentul aparţinând grupul 2 generează în mod intenţionat energie de radiofrecvenţă sub forma
radiaţiei electromagnetice, necesară pentru tratarea termică a alimentelor.
Echipamentul aparţinând clasa B este potrivit uzului casnic.
Capacitatea internă este calculată prin măsurarea lăţimii, a adâncimii şi a înălţimii, maxime.
Capacitatea efectivă pentru alimente este mai mică.
10. INFoRMAŢII PRIVIND MEDIUL
Reciclaţi materialele marcate cu simbolul
Pentru a recicla ambalajele, acestea
trebuie puse în containerele
corespunzătoare.
Ajutaţi la protejarea mediului şi a sănătăţii
umane şi la reciclarea deşeurilor din
aparatele electrice şi electrocasnice.
.
Nu aruncaţi aparatele marcate cu acest
simbol
împreună cu deşeurile
menajere. Returnaţi produsul la centrul
local de reciclare sau contactaţi
administraţia oraşului dvs.
6_AEG_Serbian_MG_BASE_AL28UICTO_SAFETYMAY19_Layout 1 05/10/2018 07:50 Page 131
Српски
131
sadRžaj
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
VažNa uPutstVa o bezbedNosti ........................................................................132
iNstalaCija ..................................................................................................................137
PRegled uReđaja .....................................................................................................141
PRe PRVe uPotRebe .................................................................................................142
RuKoVaNje...................................................................................................................143
tabele za KuVaNje ..................................................................................................147
saVeti i NazNaKe........................................................................................................153
Šta učiNiti aKo ...........................................................................................................155
sPeCifiKaCije ..............................................................................................................156
iNfoRmaCije o zaŠtiti oKoliNe............................................................................156
МИ МИСЛИМО НА ВАС
Hvala Vam što ste odabrali ovaj aeg proizvod. Napravili smo ga tako da Vam tokom
mnogo godina pruži besprekorne performanse, uz inovativnu tehnologiju koja
pojednostavljuje život - funkcije koje nećete naći na običnim uređajima. molimo Vas da
odvojite nekoliko minuta i pročitate uputstvo da biste dobili najbolje rezultate.
Посетите наш веб сајт на адреси:
Обезбедите савете у вези са коришћењем, брошуре, решења за проблеме,
информације о сервисирању:
www.aeg.com
Региструјте свој производ ради боље услуге:
www.registeraeg.com
Купите додатни прибор, потрошни материјал и оригиналне резервне делове
за свој уређај:
www.aeg.com/shop
БРИГА О КОРИСНИКУ И СЕРВИСИРАЊЕ
Препоручујемо вам да користите оригиналне резервне делове.
Приликом обраћања сервисној служби, проверите да ли поседујете следеће податке.
Информације се могу наћи на плочици са техничким карактеристикама. Модел, број
производа (PNC), серијски број.
Упозорење/опрез - упутства о безбедности
Опште информације и савети
Информације о заштити животне средине
Подложне су променама без претходне најаве.
6_AEG_Serbian_MG_BASE_AL28UICTO_SAFETYMAY19_Layout 1 05/10/2018 07:50 Page 132
132
1.
www.aeg.com
VažNa uPutstVa o bezbedNosti
ovaj uređaj mogu koristiti deca koja su napunila najmanje
8 godina i osobe sa smanjenim fizičkim, čulnim ili
mentalnim sposobnostima, kao i osobe koje nemaju
dovoljno iskustva i znanja ukoliko su pod nadzorom ili su
dobili uputstva koja se odnose na upotrebu ovog uređaja
na bezbedan način i razumeju povezane opasnosti. deca
se moraju nadgledati da biste bili sigurni da se ne igraju
uređajem. čišćenje i korisničko održavanje ne smeju
obavljati deca koja nisu napunila najmanje 8 godina i koja
nisu pod nadzorom.
ovaj uređaj nije namenjen za korišćenje na visinama
preko 2000 m.
VAŽNO! VažNa uPutstVa o bezbedNosti:
PažljiVo PRočitajte i sačuVajte za
slučaju PotRebe.
UPOZORENJE!
ako su vrata ili pečati vrata oštećeni, ne sme se
rukovati rernom dok se ne opravi od strane
kompetentne osobe.
UPOZORENJE!
opasno je za bilo koga ko nije kompetentna osoba
da izvrši uslugu ili opravi uređaj koji uključuje
uklanjanje poklopca koji daje zaštitu od izlaganja
energiji mikrotalasne pećnice.
UPOZORENJE!
tečnosti i ostala hrana ne smeju se zagrevati u
zatvorenim posudama, pošto mogu lako da
eksplodiraju.
ovaj aparat je namenjen za upotrebu u domaćinstvima i
za slične primene, na primer: u kuhinjama za zaposlene u
6_AEG_Serbian_MG_BASE_AL28UICTO_SAFETYMAY19_Layout 1 05/10/2018 07:50 Page 133
Српски
133
prodavnicama, kancelarijama i drugim radnim
okruženjima; u kućama na farmama; za upotrebu od
strane klijenata u hotelima, motelima i drugim
rezidencijalnim objektima; u uslužnim objektima koji nude
prenoćište sa doručkom.
Koristite samo posude i pribor koji su predviđeni za
mikrotalasne.
Метални контејнери за храну и пиће нису допуштени у
току кувања путем микроталасне пећнице.
Nemojte ostavljati pećnicu bez nadzora kada koristite
plastične, papirne ili druge zapaljive posude za hranu za
jednokratnu upotrebu.
mikrotalasna rerna je namenjena za zagrevanje hrane i
pića. sušenje hrane ili odeće i zagrevanje grejnih
jastučića, papuča, sunđera, mokrih krpa i sličnih predmeta
može da izazove rizik od povrede, zapaljenja ili požara.
ako se pri zagrevanju hrane pojavi dim, Nemojte
otVaRati VRata. isključite pećnicu, izvadite utikač iz
utičnice i sačekajte dok hrana ne prestane da se puši.
otvaranje vrata dok se hrana puši može izazvati požar.
zagrevanje napitaka u mikrotalasnoj može dovesti do
odloženog eruptivnog ključanja, te je potrebno voditi
računa prilikom rukovanja posudom.
sadržaji flašica za hranjenje i tegli hrana za bebe treba
da se promešaju ili protresu a temperatura da se proveri
pre konzumacije, kako bi se izbegle opekotine.
Nemojte kuvati jaja u ljusci, niti podgrevati cela tvrdo
kuvana jaja u mikrotalasnoj pećnici, jer mogu eksplodirati
čak i nakon što se priprema u mikrotalasnoj završi.
6_AEG_Serbian_MG_BASE_AL28UICTO_SAFETYMAY19_Layout 1 05/10/2018 07:50 Page 134
134
www.aeg.com
1.1 Nega i čišćenje
Vrata:
da biste uklonili sve tragove prljavštine, redovno čistite
obe strane vrata, zaptivke vrata i zaptivne površine
mekom, vlažnom krpom. Nemojte koristiti gruba
abrazivna sredstva za čišćenje niti metalne strugače da
biste očistili staklo na vratima, jer oni mogu izgrebati
površinu, što može dovesti do pucanja stakla.
unutrašnji deo pećnice:
Pri čišćenju obrišite sve što je poprskano ili prosuto
mekom vlažnom krpom ili sunđerom nakon svake
upotrebe pećnice dok je još uvek topla. za tvrđe mrlje
koristite blagu sapunicu i obrišite nekoliko puta vlažnom
krpom dok se ne uklone svi ostaci. Nemojte skidati filter
magnetrona. Vodite računa da blaga sapunica ili voda ne
prodru u male otvore na zidovima, što može izazvati
oštećenja pećnice. Nemojte prskati sredstava za čišćenje
po unutrašnjosti pećnice. Redovno zagrevajte pećnicu
koristeći roštilj. ostaci hrane ili prosuta masnoća mogu
izazvati dim ili smrad. očistite filter magnetrona,
unutrašnjost pećnice, rotirajući tanjir i nosač tanjira nakon
upotrebe. oni moraju biti suvi i bez masnoće na sebi.
Nakupljena masnoća se može pregrejati i dimiti, ili zahvatiti
požar.
spoljašnji deo pećnice:
spoljašnji deo pećnice može se lako očistiti blagom
sapunicom i vodom. Vodite računa da se sapunica obriše
mokrom krpom i spoljašnjost posuši mekim ubrusom.
Kontrolna tabla:
otvorite vrata pre čišćenja da biste deaktivirali kontrolnu
tablu. morate biti pažljivi prilikom čišćenja kontrolne table.
Koristeći krpu natopljenu samo vodom nežno obrišite
tablu dok ne bude čista. izbegavajte upotrebu preteranih
6_AEG_Serbian_MG_BASE_AL28UICTO_SAFETYMAY19_Layout 1 05/10/2018 07:50 Page 135
Српски
135
količina vode. Nemojte koristiti nikakve hemikalije niti
abrazivne čistače.
Rotirajući tanjir i nosač tanjira:
izvadite rotirajući tanjir i nosač tanjira iz pećnice. operite
ih vodom sa blagom sapunicom. Posušite mekom krpom.
i Rotirajući tanjir i nosač tanjira mogu se prati u mašini za
suđe.
Postolja:
treba ih oprati blagim sredstvom za pranje posuđa i
osušiti. Postolja se mogu prati u mašini za suđe.
VAŽNO!
čistite pećnicu u redovnim intervalima i uklonite sve
ostatke hrane. ako ne održavate pećnicu u čistom
stanju, to može dovesti do propadanja površine, što
može negativno uticati na vek trajanja uređaja i
možda dovesti i do opasne situacije.
Треба водити рачуна да се не загуби окретница
када се уклањају контејнери са уређаја.
VAŽNO!
Paročistač se ne sme koristiti.
Rerna mikrotalasne pećnice treba da se koristi kao
ugrađena.
uređaj i njegovi dostupni delovi postaju vreli tokom
upotrebe. treba voditi računa da se izbegne dodirivanje
grejnih elemenata.
UPOZORENJE!
držite decu na udaljenosti od vrata i pristupačnih
delova koji mogu postati vreli kada je roštilj u
upotrebi. držite decu na udaljenosti od vrata da biste
sprečili da se opeku.
6_AEG_Serbian_MG_BASE_AL28UICTO_SAFETYMAY19_Layout 1 05/10/2018 07:50 Page 136
136
www.aeg.com
VAŽNO!
Nemojte koristiti komercijalne čistače za pećnice,
paročistače, abrazivna, gruba sredstava za
čišćenje, ništa što sadrži natrijum hidroksid niti žice
za ribanje na bilo kom delu vaše mikrotalasne
pećnice.
6_AEG_Serbian_MG_BASE_AL28UICTO_SAFETYMAY19_Layout 1 05/10/2018 07:50 Page 137
Српски
2. iNstalaCija
,
ϱϵϲ
DŝŶ͘
ϴϱϬ
mikrotalasna se može namestiti u položaj
a ili b:
A
B
Položaj
a
b
mere u (mm)
Tradicionalna
pećnica
Veličina udubljenja
Š
D
V
562 x 550 x 450
562 x 500 x 450
137
6_AEG_Serbian_MG_BASE_AL28UICTO_SAFETYMAY19_Layout 1 05/10/2018 07:50 Page 138
138
www.aeg.com
2.1 instaliranje uređaja
4 mm
4 mm
4 mm
1. uklonite čitavo pakovanje i pažljivo
proverite da li ima znakova oštećenja.
2. Postavite kuke za učvršćivanje na
kuhinjski ormar koristeći uputstva i
šablone koje ste dobili.
3. Polako i bez primene sile montirajte
uređaj na kuhinjski ormarići. uređaj bi
trebalo da se podigne na kuke za
učvršćivanje a zatim da se spusti u svoj
položaj. u slučaju smetnji tokom
montiranja ovaj postupak se može
ponoviti. Prednji okvir rerne trebalo bi
da potpuno prione na prednji otvor
kuhinjskog ormarića.
4. uverite se da je uređaj stabilan i da nije
nagnut. Pobrinite se da se održi
razmak od 4 mm između vrata
ormarića/ kuhinjskog dela iznad vrha
okvira (pogledajte dijagram).
6_AEG_Serbian_MG_BASE_AL28UICTO_SAFETYMAY19_Layout 1 05/10/2018 07:50 Page 139
Српски
139
2.2 Priključivanje uređaja na
električno napajanje
(a)
• električna utičnica mora biti lako
dostupna, tako da se uređaj može
jednostavno isključiti u slučaju
opasnosti. ili mora postojati mogućnost
da se pećnica izoluje od napajanje
ugradnjom prekidača u fiksne
instalacije u skladu sa pravilima mreže.
• električni napojni kabl može zameniti
samo električar.
• ako je dovodni kabl oštećen mora da
ga zameni proizvođač, njegov servisni
predstavnik ili slično kvalifikovana
osoba kako bi se izbegla opasnost.
• utičnica ne sme biti smeštena iza
ormarića.
• Najbolji položaj je iznad ormarića,
pogledajte (a).
• Priključite uređaj na monofaznu
naizmeničnu struju 220-240 V/50 Hz
preko pravilno instalirane uzemljene
utičnice. utičnica mora imati osigurač
od 16 a.
• Pre instalacije, zavežite komad kanapa
za napojni kabl pećnice da biste ga
lakše provukli kroz otvor i olakšali
priključak na poziciju (a) kada se
uređaj priključuje.
• Kada ubacujete uređaj u ormarić sa
visokom stranama, Nemojte zgnječiti
električni napojni kabl.
• Ne uranjajte električni kabl niti utikač u
vodu ili neku drugu tečnost.
• Ne dozvolite da električni kabl prelazi
preko vrelih ili oštrih ivica, kao što su
ventilacione oblasti sa vrelim
vazduhom na gornjem zadnjem delu
pećnice.
6_AEG_Serbian_MG_BASE_AL28UICTO_SAFETYMAY19_Layout 1 05/10/2018 07:50 Page 140
140
www.aeg.com
2.3 dodatni savet
Nemojte koristiti mikrotalasnu pećnicu da
biste zagrejali ulje za prženje u ulju.
temperatura se ne može kontrolisati i ulje
se može zapaliti. da biste pravili kokice,
koristite samo posebne mikrotalasne
pećnice za pravljenje kokica.
osobe sa PejsmejKeRom treba da se
posavetuju sa svojim doktorom ili
proizvođačem pejsmejkera o merama
predostrožnosti koje se odnose na
mikrotalasne pećnice.
Nikada ne sipajte i ne umećite predmete u
otvore brave na vratima ili ventilacione
otvore. u slučaju prosipanja, odmah
isključite i izvucite iz napajanja rernu i
pozovite ovlašćenog eleCtRoluX
servisnog agenta.
Nikada ne modifikujte pećnicu ni na koji
način.
Koristite samo rotirajući tanjir i nosač
tanjira koji su konstruisani za ovu pećnicu.
Nemojte uključivati pećnicu bez rotacione
ploče.
da biste sprečili pucanje rotacione ploče:
• Pre čišćenja rotacione ploče vodom,
ostavite je da se ohladi.
• Ne stavljajte vrelu hranu niti vrelo
posuđe na hladnu rotirajući tanjir.
• Ne stavljajte hladnu hranu niti hladno
posuđe na vrelu rotirajući tanjir.
Ne koristite plastične kontejnere za
mikrotalasnu pećnicu ako je rerna i dalje
vrela od korišćenja režima RoŠtilj i
duPli jer mogu da se istope. Plastične
posude se ne smeju koristiti tokom
pomenutih režima, osim ako proizvođač
posuda navede da su odgovarajuće.
Ni proizvođač ni dobavljač ne mogu
prihvatiti odgovornost za štete na pećnici ili
fizičke povrede koje nastanu zbog
nepoštovanja tačnog postupka električnog
priključivanja. Povremeno se na zidovima
pećnice ili oko zaptivki vrata i zaptivnih
površina mogu formirati vodena para ili
kapljice. to je uobičajena pojava i ne znači
da mikrotalasna pećnica propušta ili da je
neispravna.
6_AEG_Serbian_MG_BASE_AL28UICTO_SAFETYMAY19_Layout 1 05/10/2018 07:50 Page 141
Српски
141
3. PRegled uReđaja
3.1 mikrotalasna pećnica
1
2
3
1 element za zagrevanje
4
5
9
8
7
2
3
4
5
6
7
8
9
roštilja
Prednji ram
svetlo rerne
Kontrolna tabla
dugma za otvaranje vrata
filter magnetrona
udubljenje pećnice
Vođica za rotirajući tanjir
zaptivke vrata i zaptivne
površine
6
3.2 dodaci
1
2
3
4
uverite se da li su isporučeni sledeći
dodaci:
1 Rotirajući tanjir
2 Nosač tanjira
3 Visoko postolje
4 Nisko postolje
• Postavite pokretnu podršku za rotirajući
tanjir na pod šupljine.
• zatim postavite rotirajući tanjir na nosač
tanjir.
• da biste izbegli oštećenje rotirajući
tanjir, pobrinite se da podižete posude
bez dodirivanja ivice rotacione ploče
kada ih vadite iz pećnice.
Kada naručite dodatke, molimo vas
da napomenete dve stavke: ime dela i
ime modela vašem prodavcu ili
ovlašćenom eleCtRoluX
servisnom agentu.
6_AEG_Serbian_MG_BASE_AL28UICTO_SAFETYMAY19_Layout 1 05/10/2018 07:50 Page 142
142
www.aeg.com
3.3 Kontrolna tabla
1
2
Nivoi snage
dugmadi
3
omiljena dugmad
4
dugme roštilj
5
dugme za
automatsko
odmrzavanje
6
dugme za
kuhinjski tajmer
7
okruglo dugme za
tajmer/težina
8
Početak/Potvrdi/
dugme za brzo
pokretanje
zaustavi/otkaži
9
zaključavanje zarad
bezbednosti dece
dugme za
zaustavljanje
10 dugma za otvaranje
indikatori digitalnog prikaza:
omiljeni
1
Kuhinjski tajmer
2
3
automatsko
odmrzavanje
4
Roštilj
5
dupli roštilj
6
mikrotalasna
7
8
9
vrata
Podesite sat
Prikaz segmenata
10
težina
Nivoi snage
4. PRe PRVe uPotRebe
4.1 uključivanje
Kada se rerna po prvi put uključi imate
opciju podešavanja sata. Rerna ima 24hr
sat.
1. Rerna će se čuti i sve ikone prikaza će
se uključiti na pola sekunde.
Koristite dugme da biste izabrali da sat
bude ‘uključen’ ili ‘isključen’.
2a. da biste isključili sat, okrenite dugme
dok prikaz na pokaže ‘isključeno’, zatim
pritisnite dugme POKRENI. Rerna je
spremna za korišćenje.
ako ste isključili sat i želite da ga
ponovo uključite, dva puta pritisnite
dugme KUHINJSKI TAJMER i sledite
2b.
2b. da biste uključili sat, okrenite dugme
dok prikaz ne pokaže ‘uključeno’, zatim
pritisnite dugme POKRENI.
Primer: da podesite sat na 18:45.
1. Rotirajte dugme da biste prilagodili sat.
2. Pritisnite dugme POKRENI da biste
potvrdili.
3. Rotirajte dugme da biste prilagodili
minute.
4. Pritisnite dugme POKRENI da biste
potvrdili.
6_AEG_Serbian_MG_BASE_AL28UICTO_SAFETYMAY19_Layout 1 05/10/2018 07:50 Page 143
Српски
Kada je sat podešen vreme dana će
se pokazati na prikazu.
4.2 Pripravnost (Režim
ekonomičnosti)
Rerna će automatski ući u režim
pripravnosti ako se ne koristi u periodu od
5 minuta.
Primer: ako sat nije podešen:
Prikaz će se isključiti.
da biste izašli iz režima pripravnosti, pritisnite bilo koje dugme ili rotirajte dugme.
Primer: ako je sat podešen:
Nakon perioda od 5 minuta, vreme će se
prikazati.
4.3 Prilagođavanje sata kada je
podešen
možete da prilagodite sat nakon što je
vreme podešeno.
Primer: da biste promenili sa 18.45 na
19.50.
1. dva puta pritisnite dugme KUHINJSKI
TAJMER.
2. Pritisnite dugme POKRENI.
3. Rotirajte dugme dok se ‘19’ ne prikaže.
4. Pritisnite dugme POKRENI.
5. Rotirajte dugme dok se ‘50’ ne prikaže.
6. Pritisnite dugme POKRENI.
143
4.4 da biste otkazali sat i
podesili pripravnost (Režim
ekonomičnosti)
1. dva puta pritisnite dugme KUHINJSKI
TAJMER.
2. Rotirajte dugme dok se ‘off’ ne prikaže.
3. Pritisnite dugme POKRENI da biste
potvrdili.
4.5 zaključavanje zarad
bezbednosti dece
Rerna ima funkciju bezbednosti koja
sprečava slučajno pokretanje rerne od
strane deteta. Kada je zaključavanje
podešeno, nijedan deo mikrotalasne
pećnice neće raditi dok se funkcija
zaključavanja ne isključi. zaključavanje ili
otključavanje je samo moguće kada rerna
ne radi.
Primer: da biste prebacili na zaključano.
Pritisnite i držite dugme ZAUSTAVI dok se
simbol ‘zaključavanje za decu’ ne uključi.
Primer: da biste prebacili na otključano.
Pritisnite i držite dugme ZAUSTAVI dok se
simbol ‘zaključavanje za decu’ ne prebaci
na isključeno.
Kada je zaključavanje za decu
uključeno, sva dugmad su prikazana
osim dugmeta ZAUSTAVI.
5. RuKoVaNje
5.1 Kuvanje u mikrotalasnoj
Primer: da bi se podgrejala supa u trajanju
od 2 minuta 30 sekundi na 630 W
mikrotalasne energije.
1. Pritisnite dugme za SNAGU
ZAGREVANJA na desnoj strani trougla
dok se ‘630 W’ ne prikaže.
2. Rotirajte dugme da biste uneli vreme.
3. Pritisnite dugme POKRENI.
iu režimu mikrotalasnog kuvanja,
možete da prilagodite nivo snage
rerne pritiskajući dugme direktno
ispod neophodnog podešavanja.
možete da podesite nivo snage kada
rerna radi pritiskajući i držeći
obavezno dugme za SNAGU
ZAGREVANJA dok novo
podešavanje snage ne bude
osvetljeno na prikazu. Previsoka
jačina struje i predugo vreme
pripreme mogu pregrejati hranu i
izazvati požar.
ako je 900 W izabrano onda je
maksimalno vreme mikrotalasne
pećnice koje može da se unese
15 minuta.
ako rerna radi u bilo kojem režimu
3 minuta ili duže, ventilator će ostati
uključen na 2 minuta nakon što se
kuvanje okonča. otvorite vrata i
zaustaviće se, zatvorite vrata i
ponovo će se pokrenuti dok se
2 minuta ne okončaju (uključujući
vreme otvaranja vrata). ako rerna radi
manje od 3 minuta ventilator se neće
uključiti.
6_AEG_Serbian_MG_BASE_AL28UICTO_SAFETYMAY19_Layout 1 05/10/2018 07:50 Page 144
144
www.aeg.com
Nakon kuvanja pokretni sto će
nastaviti da se rotira dok se činija za
kuvanje ne vrati na svoju prvobitnu
početnu poziciju. svetlo unutrašnjosti
će ostati upaljeno do završetka
rotacije, ili na 5 sekundi (štagod traje
duže). Rerna će se čuti kada se
završi. ako su vrata otvorena u toku
ovog procesa, rotacija će se
zaustaviti.
5.2 Nivoi snage
Podešavanje
Preporučena upotreba
snage
900 W/jaKo Koristi se za brzo kuvanje ili zagrevanje, (npr. supe, dinstanih jela, konzervirane
hrane, toplih napitaka, povrća, ribe itd).
630 W
Koristi se za duže kuvanje guste hrane, kao što su pečeni but, vekna od mesa i
glazirani obroci, takođe z osetljiva jela, kao što su sos od sira i vrlo meki kolači.
Na ovom nivou snage sos se neće prekuvati i hrana će se ravnomerno kuvati
bez prekuvavanja sa strane.
450 W
za gustu hranu za koju je potrebno dugo vreme pripreme kada se kuva na
tradicionalan način, (npr. jela od govedine), savetuje se korišćenje ovog
podešavanja da biste osigurali da meso bude mekano.
270 W/odmR za odmrzavanje odaberite ovaj nivo snage da biste osigurali da se jela
zaVaNje
ravnomerno odmrznu. ova vradnost snage je idealna za lagano ključanje pirinča,
testenina, knedli i kuvanje pudinga od jaja.
90 W
za blago odmrzavanje, (npr. kremastih kolača ili peciva).
0W
za stajanje/kuhinjski tajmer.
W = Vat
5.3 smanjena jačina energije
Način kuvanja
mikrotalasna 900 W
Standardno vreme
15 minuta
Smanjena jačina energije
mikrotalasna 630 W
Roštilj
10 minuta
Roštilj 500 W
dupli roštilj
10 minuta
Roštilj 500 W
5.4 Prilagođavanje vremena
kuvanja u toku kuvanja
možete da prilagodite vreme kuvanja u toku
kuvanja.
Primer: da biste dodali 2 minuta
(120 sekundi) koristeći dugme POKRENI.
1. četiri puta pritisnite dugme POKRENI.
Vreme kuvanja će se povećati za 120
sekundi.
5.5 Korišćenje dugmeta za
zaustavljanje
jednom pritisnite dugme ZAUSTAVI da
biste ušli u režim Pauze.
Pritisnite ponovo dugme ZAUSTAVI da
biste otkazali vreme kuvanja.
5.6 Kuhinjski tajmer
da biste podesili kuhinjski tajmer.
1. Pritisnite dugme KUHINJSKI TAJMER.
2. Rotirajte dugme da biste uneli vreme.
3. Pritisnite dugme POKRENI. tajmer će
se automatski pokrenuti.
Vreme može da se poveća kada
tajmer rati rotirajući dugme ili
pritiskajući dugme POKRENI.
funkcija tajmera može da se koristi
samo kada rerna ne radi.
6_AEG_Serbian_MG_BASE_AL28UICTO_SAFETYMAY19_Layout 1 05/10/2018 07:50 Page 145
Српски
5.7 brzo pokretanje
možete odmah da započnete kuvanje na
900 W/VisoKo na 30 sekundi pritiskajući
dugme POKRENI.
da biste dodali više vremena pritisnite
dugme POKRENI.
5.8 utišano
da biste isključili zvuk.
1. Pritisnite dugme KUHINJSKI TAJMER
3 puta dok se ‘soun’ (zvuk) ne prikaže.
2. Rotirajte dugme dok se ‘off’ ne
prikaže.
3. Pritisnite dugme POKRENI.
da biste uključili zvuk.
1. Pritisnite dugme KUHINJSKI TAJMER
3 puta dok se ‘soun’ (zvuk) ne prikaže.
2. Rotirajte dugme dok se ‘on’ ne prikaže.
3. Pritisnite dugme POKRENI.
5.9 Pauza
da biste pauzirali dok mikrotalasna
pećnica radi.
1. Pritisnite dugme ZAUSTAVI ili otvorite
vrata.
2. Rerna će pauzirati do 5 minuta.
3. Pritisnite POKRENI da biste nastavili da
kuvate.
5.10 Roštilj i dupli
ova mikrotalasna pećnica ima dva režima
za roštilj:
samo roštilj
dvostruki roštilj (roštilj sa mikrotalasima)
VAŽNO! za pečenje roštilja
preporučuje se visoko ili nisko
postolje. možda ćete osetiti dim ili
miris paljevine kada koristite roštilj po
prvi put, to je uobičajeno i ne
predstavlja kvar pećnice. da biste
izbegli taj problem, kada prvi put
koristite pećnicu, neka roštilj radi bez
hrane 20 minuta.
1. Rotirajte dugme da biste ušli u vreme
kuvanja.
2. Pritisnite dugme ROŠTILJ jednom za
režim dupli (roštilj + mikrotalasna
pećnica) i pritisnite dugme POKRENI.
145
Pritisnite ponovo dugme ROŠTILJ da
biste izabrali samo režim Roštilj.
3. Pritisnite dugme POKRENI.
u režimu dupli nivoi snage
mikrotalasne pećnice od 90 W i 900 W
su dostupni.
da biste izašli iz dupli ili Roštilj režima
pritisnite dugme ROŠTILJ dok se
samo simbol za mikrotalasnu pećnicu
osvetli na prikazu.
5.11 omiljeni
Rerna ima 3 omiljena recepta.
omekšati puter
otopiti čokoladu
Kolač u šolji
Primer: za omekšavanje putera.
1. jednom pritisnite dugme OMILJENO 1.
2. Rotirajte dugme da biste ušli u težinu.
3. Pritisnite dugme POKRENI.
ako segmenti prikaza pokazuju šemu
rotacije ovo ukazuje na to da hrana
treba da se promeša ili okrene. da
biste nastavili da kuvate, pritisnite
dugme POKRENI. Na kraju
automatskog vremena odmrzavanja,
program će automatski stati.
Nivoi snage za unapred podešene
omiljeno recepte ne može da se
prilagodi.
1-4 kolača u šolji mogu da se
kuvaju.
UPOZORENJE! čokolada može
postati jako vruća! ako čokolada
treba da se duže kuva dodajte
10 sekundi.
Pazite na čokoladu jer može da se
pregreje i zagori.
da biste pregazili omiljeno za svoje
recepte.
1. Pritisnite dugme za SNAGU
ZAGREVANJA da biste izabrali snagu.
2. Rotirajte dugme da biste ušli u željeno
vreme kuvanja.
3. Pritisnite i držite dugme OMILJENO
koje želite da podesite dok ne čujete
zvučni signal i dok se zvezdica za
omiljeno na prikaže.
6_AEG_Serbian_MG_BASE_AL28UICTO_SAFETYMAY19_Layout 1 05/10/2018 07:50 Page 146
146
www.aeg.com
da biste ponovo podesili omiljeno na
fabričko podešavanje.
1. Pritisnite dugme ZAUSTAVI.
2. Pritisnite i držite SNAGU
ZAGREVANJA 450 W na 3 sekunde.
Rerna će resetovati omiljeno na
fabrička podešavanja.
5.12 automatsko odmrzavanje
automatsko odmrzavanje automatski radi
da bi ispravilo režim kuvanja i vreme
kuvanja bazirano na težini hrane.
možete da izaberete od 2 menija za
automatsko odmrzavanje.
1. automatsko odmrzavanje:
meso/Riba/divljač
2. automatsko odmrzavanje: Hleb
Primer: da biste odmrzli 0,2 kg šnicle.
1. izaberite meni za automatsko
odmrzavanje jednom pritiskajući dugme
AUTOMATSKO ODMRZAVANJE.
2. Rotirajte dugme da biste izabrali težinu.
3. Pritisnite dugme POKRENI.
ako segmenti prikaza pokazuju šemu
rotacije ovo ukazuje na to da hrana
treba da se promeša ili okrene.
da biste nastavili da kuvate, pritisnite
dugme POKRENI. Na kraju
automatskog vremena odmrzavanja,
program će automatski stati.
Prilagođavanje vremena/napajanja
nije dostupno u automatsko
odleđivanju.
6_AEG_Serbian_MG_BASE_AL28UICTO_SAFETYMAY19_Layout 1 05/10/2018 07:50 Page 147
Српски
147
6. tabele za KuVaNje
6.1 omiljeni
Omiljeni
omekšati puter
Težina
0,05-0,25 kg
Dugme
otopiti čokoladu
0,1-0,2 kg
•
Kolač u šolji
1-4 šolje
•
•
Postupak
stavite puter u pireks činiju.
dobro promešajte nakon kuvanja.
izlomite čokoladu u male delove.
stavite čokoladu u pireks činiju.
mešajte kada se čuje zvučni signal.
dobro promešajte nakon kuvanja.
UPOZORENJE!: čokolada može
postati jako vruća! ako čokolada
treba da se duže kuva dodajte
10 sekundi. Pazite na čokoladu jer
može da se pregreje i zagori.
Napravite kolač po receptu. stavite
šolju na kraj pokretnog dela. stanite na
30 sekundi nakon kuvanja.
6.2 Recepti za kolač u šolji
Kolač u šolji od putera od kikirikija
sastojci za 1 šolju:
2½ kašike (25 g)
2 kašike (30 g)
¼ kašičica
1½ kašike (15 g)
¼ kašičica
2 kašike (30 g)
1
običnog brašna
mekog braon šećera
praška za pečenje
ulja
ekstrakta od vanile
putera od kikirikija
jaje srednje veličine
metoda:
1. stavite sve suve sastojke u šolju, dobro
pomešajte sa viljuškom.
2. dodajte ulje, ekstrakt od vanile, puter
od kikirikija i jaje, dobro promešajte.
3. stavite šolju van centra pokretnog dela.
4. Kuvajte koristeći
. Kolač će se
podići iz šolje u toku kuvanja.
Nakon kuvanja, stanite na 30 sekundi.
Na vrh stavite istopljenu čokoladu.
savet: ako više volite koristite puter od
komadića kikirikija.
Kolač u šolji od limuna
sastojci za 1 šolju:
2½ kašike (25 g) običnog brašna
2½ kašike (30 g) sitnog šećera
¼ kašičica
praška za pečenje
1½ kašike (15 g) ulja
1 kašičica
kore od limuna
1
jaje srednje veličine
Preliv: 1 kašičica soka od limuna pomešanih
sa 2 kašičice sitnog šećera
metoda:
1. stavite sve suve sastojke u šolju, dobro
pomešajte sa viljuškom.
2. dodajte ulje, koru od limuna i jaje,
dobro promešajte.
3. stavite šolju van centra pokretnog dela.
4. Kuvajte koristeći
. Kolač će se
podići iz šolje u toku kuvanja.
5. Napravite preliv dodajući sok od limuna
sa sitnim šećerom.
6. Nakon kuvanja, izvadite kolač, izbodite
vrh i pospite preliv preko kolača,
ostavite da stoji 30 sekundi.
6_AEG_Serbian_MG_BASE_AL28UICTO_SAFETYMAY19_Layout 1 05/10/2018 07:50 Page 148
148
www.aeg.com
Bogati čokoladni kolač u šolji
sastojci za 1 šolju:
2½ kašike (25 g)
2 kašike (12 g)
2½ kašike (30 g)
¼ kašičica
1½ kašike (15 g)
¼ kašičica
1
običnog brašna
kakaa u prahu
sitnog šećera
praška za pečenje
ulja
ekstrakta od vanile
jaje srednje veličine
metoda:
1. stavite sve suve sastojke u šolju, dobro
pomešajte sa viljuškom.
2. dodajte ulje, ekstrakt vanile i jaje,
dobro promešajte.
3. stavite šolju van centra pokretnog dela.
4. Kuvajte koristeći
. Kolač će se
podići iz šolje u toku kuvanja.
Nakon kuvanja, stanite na 30 sekundi.
dekorišite sa naslagom puter krema od
čokolade.
savet: da biste napravili kolač u šolju od
čokoladne narandže zamenite ekstrakt
vanile sa ½ kašičice ekstrakta narandže.
Kolač u šolji od maline
sastojci za 1 šolju:
2½ kašike (25 g) običnog brašna
2½ kašike (30 g) sitnog šećera
¼ kašičica
praška za pečenje
1½ kašike (15 g) ulja
½ kašičica
ekstrakta od vanile
1
jaje srednje veličine
1½ kašike
pekmeza od maline bez
semenki
metoda:
1. stavite sve suve sastojke u šolju, dobro
pomešajte sa viljuškom.
2. dodajte ulje, ekstrakt vanile i jaje,
dobro promešajte.
3. dodajte pekmez koristeći kašiku tako
da se ubaci u mešavinu.
4. stavite šolju van centra pokretnog dela.
5. Kuvajte koristeći
. Kolač će se
podići iz šolje u toku kuvanja.
Nakon kuvanja, stanite na 30 sekundi.
dekorišite sa naslagom vanila krema od
putera.
6_AEG_Serbian_MG_BASE_AL28UICTO_SAFETYMAY19_Layout 1 05/10/2018 07:50 Page 149
Српски
Kolač iz šolje od komadića jabuke
sastojci za 1 šolju:
2½ kašike (25 g) običnog brašna
2 kašike (30 g) mekog braon šećera
¼ kašičica
praška za pečenje
¼ kašičica
cimeta u prahu
1½ kašike (15 g) ulja
1
jaje srednje veličine
1½ kašike (30 g) sosa od jabuke
pola (7 g)
digestivnih biskvita,
izlomljenih
metoda:
1. stavite sve suve sastojke (osim
biskvita) u šolju, dobro promešajte sa
viljuškom.
2. dodajte ulje i jaje, dobro promešajte.
3. Pažljivo dodajte sos od jabuke koristeći
kašiku tako da se pomeša sa
mešavinom.
4. Na vrh stavite izdrobljeni biskvit.
5. stavite šolju van centra pokretnog dela.
6. Kuvajte koristeći
. Kolač će se
podići iz šolje u toku kuvanja.
Nakon kuvanja, stanite na 30 sekundi.
dodajte kuglu sladoleda od vanile.
UPOZORENJE! sos od jabuke će
biti vruć.
149
Kolač u šolji od šargarepe
sastojci za 1 šolju:
2 kašike (20 g) običnog brašna
2½ kašike (30 g) braon šećera
¼ kašičica
praška za pečenje
¼ kašičica
cimeta u prahu
¼ kašičica
muskatnog oraščića u
prahu
1 tbsp
mlevenih lešnika
1½ kašike (15 g) ulja
kora od ½ narandže
30 g
izrendane šargarepe
1
jaje srednje veličine
Preliv od krema: 15 g putera, otopljenog
40 g šećera u prahu, 40 g punomasnog krem
sira, ½ kašičica soka od narandže
metoda:
1. stavite sve suve sastojke u šolju, dobro
pomešajte sa viljuškom.
2. dodajte ulje, koru od narandže,
izrendanu šargarepu i jaje, dobro
promešajte.
3. stavite šolju van centra pokretnog dela.
4. Kuvajte koristeći
. Kolač će se
podići iz šolje u toku kuvanja.
5. Napravite preliv mešajući puter, šećer u
prahu, krem sir i sok od narandže.
Nakon kuvanja, stanite na 30 sekundi.
Pustite da se kolač ohladi, zatim dodajte
preliv.
6_AEG_Serbian_MG_BASE_AL28UICTO_SAFETYMAY19_Layout 1 05/10/2018 07:50 Page 150
150
Српски
www.aeg.com
6.3 automatsko odmrzavanje
Automatsko
odmrzavanje
meso/riba/živinsko
meso
Težina
0,2-1,0 kg
Dugme
x1
Postupak
•
•
(Cela riba, riblji
odresci, riblji filei,
pileći bataci, pileće
grudi, mleveno
meso, odrezak,
kotleti, pljeskavice,
kobasice)
•
•
stavite hranu u porculansku posudu na
sredinu rotacione ploče.
Kada se čuje zvonce, okrenite hranu,
rasporedite i odvojite. zaštitite tanke
delove i topla mesta aluminijumskom
folijom.
Nakon odmrzavanja, umotajte u
aluminijumsku foliju 15-45 min, dok se
dobro ne odledi.
mleveno meso: Kada se čuje zvonce,
okrenite hranu. uklonite odmrznute
delove ako je moguće.
Nije pogodno za celo pile.
Hleb
0,1-1,0 kg
x2
•
•
•
Rasporedite u porculanskoj posudi na
sredini rotacione ploče. za 1,0 kg
rasporedite direktno na rotirajući tanjir.
Kada se čuje zvonce, okrenite,
rasporedite i uklonite odmrznute kriške.
Nakon odmrzavanja, pokrijte
aluminijumskom folijom i neka stoji
5-15 min, dok ne bude dobro
odleđeno.
unesite samo težinu hrane. Nemojte uključiti težinu posude.
za hranu koja je teža ili lakša od težina/kvantiteta koji se nalazi na tabeli, koristite manuelno
rukovanje.
Krajnja temperatura će varirati zavisno od početne temperature.
odresci i kotleti treba da budu zamrznuti u jednom sloju.
mleveno meso treba da bude zamrznuto u tankom obliku.
6_AEG_Serbian_MG_BASE_AL28UICTO_SAFETYMAY19_Layout 1 05/10/2018 07:50 Page 151
Српски
151
6.4 zagrevanje hrane i pića
Količina Podeša Jačina
-g/mlvanje energije
mleko,, 1 šolja
150
mikro
900 W
Voda,
1 šolja
150
mikro
900 W
6 šolja
900
mikro
900 W
1 porcija
1000
mikro
900 W
obrok za jedan
400
mikro
900 W
tanjir
Hrana/piće
Vreme
-Min1
2
8-10
9-11
4-6
Način
ne poklapati
ne poklapati
ne poklapati
ne poklapati
poprskajte malo vode po sosu,
poklopite, promešajte na
polovini zagrevanja
poklopite, promešajte nakon
zagrevanja
ako treba, dodati malo vode,
poklopite, promešajte na
polovini zagrevanja
tanko rasporedite sos po vrhu,
poklopite
poklopite
supa/paprikaš
200
mikro
900 W
1-2
Povrće
500
mikro
900 W
3-5
meso, 1 kriška 1)
200
mikro
900 W
3
Riblji file 1)
200
mikro
900 W
3-5
Kolač, 1 kriška
Hrana za bebe,
1 tegla
150
190
mikro
mikro
450 W
450 W
½-1
½-1
topljenje margarina
ili putera 1)
topljenje čokolade
50
mikro
900 W
½
stavite u porculansku posudu
prebacite u odgovarajuću
posudu za mikrotalasnu, nakon
zagrevanja dobro promešajte i
proverite temperaturu
poklopite
100
mikro
450 W
3-4
povremeno promešajte
1)
od hladne/og
6.5 odmrzavanje
Hrana
Količina
-g-
Podeša Jačina Vreme
vanje energije -Min-
gulaš
500
mikro
270 W
8-9
Kolač,
1 kriška
Voće
150
mikro
90 W
1-3
250
mikro
270 W
3-5
Način
promešajte na polovini
odmrzavanja
stavite u porculansku
posudu
rasporedite ravnomerno,
okrenite na polovini
odmrzavanja
Vreme
stajanja
-Min10-30
5
5
6_AEG_Serbian_MG_BASE_AL28UICTO_SAFETYMAY19_Layout 1 05/10/2018 07:50 Page 152
152
www.aeg.com
6.6 Kuvanje od odmrznutog
Hrana
Riblji file
obrok od
jednog
tanjira
Količina
-g-
Podeša Jačina Vreme
vanje energije -Min-
300
400
mikro
mikro
900 W
900 W
9-11
8-10
Način
poklopite
poklopite, promešajte
nakon 6 minuta
Vreme
stajanja
-Min2
2
6.7 Kuvanje i roštilj
Količina
-g-
Podeša
vanje
Prokule/
grašak
500
mikro
900 W
6-8
Šargarepa
500
mikro
900 W
9-11
Pečenja
1000
Hrana
Režanj
400
pečenice
2 komada
bruniranje
zapečenih
jela
topli sendvič 1 komad
sa sirom
zaleđena
pica
400
Jačina Vreme
energije -Min-
mikro
450 W
dupli roštilj 450 W
mikro
450 W
Roštilj
Roštilj
Roštilj
Roštilj
Roštilj
Roštilj
450 W
mikro
450 W
dupli roštilj 450 W
Način
dodajte 4-5 vk vode,
poklopite, promešajte na
polovini kuvanja
isecite na kolutove,
dodajte 4-5 vk vode,
poklopite, promešajte na
polovini kuvanja
začinite po ukusu, stavite
na nisko postolje, kasnije
okrenite 1)
16-17
9-10 1)
9-10
9-10
10-11 1) stavite na visoko postolje,
10-11 kasnije okrenite 1), začinite
nakon roštiljanja
11-15 stavite posudu na nisko
postolje
4-5 1)
3-4 2)
4-5
5-6
Vreme
stajanja
-Min-
-
10
stavite 2 komada hleba na
visoku mrežu, jedan
komad prekrijte sirom,
kuvajte 1), stavite tostirani
komad preko komada sa
sirom, okrenite i kuvajte 2)
stavite na nisko postolje
ako rerna radi u bilo kojem režimu 3 minuta ili duže, ventilator će ostati uključen na 2 minuta nakon
što se kuvanje okonča. otvorite vrata i zaustaviće se, zatvorite vrata i ponovo će se pokrenuti dok se
2 minuta ne okončaju (uključujući vreme otvaranja vrata). ako rerna radi manje od 3 minuta ventilator
se neće uključiti.
6_AEG_Serbian_MG_BASE_AL28UICTO_SAFETYMAY19_Layout 1 05/10/2018 07:50 Page 153
Српски
153
7. saVeti i NazNaKe
7.1 bezbedno posuđe za mikrotalasnu
Posuđe
aluminijumska folija/
posude od
aluminijumske folije
Porcelan i keramika
stakleno posuđe,
npr. Pyrex ®
metal
Plastične/polistirolske
posude, npr. za brzu
hranu
Kese za
zamrzivač/pečenje
Papir - tanjiri, šolje i
kuhinjski papir
slamnate i drvene
posude
Reciklirani papir i
novine
Bezbedno za
mikrotalasnu
3/7
3/7
3
7
3
3
3
3
7
Komentari
mali komadi aluminijumske folije mogu se koristiti za
zaštitu hrane od pregrevanja. držite foliju najmanje 2 cm
od zidova pećnice, jer može doći do varničenja. Posude od
folije nisu preporučljive, osim ako ih navodi proizvođač
pažljivo sledite uputstva.
Porcelan, grnčarija, glazirano glineno posuđe i arkopal su
obično pogodni, osim onih sa metalnim ukrasima.
treba voditi računa prilikom korišćenja staklenog posuđa,
jer može popucati ili napuknuti ako se naglo zagreva.
Ne preporučuje se upotreba metalnog posuđa prilikom
upotrebe mikrotalasne energije, jer može stvarati varnice,
koje mogu izazvati požar.
mora se voditi računa, jer se neke posude deformišu, tope
ili gube boju pri visokim temperaturama.
moraju se probosti da bi para mogla da izlazi. Proverite da
li su kese odgovarajuće za upotrebu u mikrotalasnoj.
Nemojte koristiti plastične ili metalne vezice, jer se mogu
istopiti ili zapaliti zbog varničenja metala.
Koristite samo za zagrevanje ili upijanje vlage. mora se
voditi računa, jer pregrevanje može izazvati požar.
uvek nadgledajte pećnicu kada koristite ove materijale, jer
pregrevanje može izazvati požar.
mogu sadržati ekstrakte metala koji će izazvati „varničenje“
i mogu izazvati požar.
6_AEG_Serbian_MG_BASE_AL28UICTO_SAFETYMAY19_Layout 1 05/10/2018 07:50 Page 154
154
www.aeg.com
7.2 saveti o kuvanju u mikrotalasnoj pećnici
Saveti o kuvanju u mikrotalasnoj pećnici
sastav
Veličina
temperatura
hrane
Rasporedite
Poklopac
Probodite
Promešajte,
okrenite,
rasporedite
stajanje
zaštitite
Hrana bogata masnoćom ili šećerom (npr. božićni puding, pite od jabuka)
zahteva kraće vreme zagrevanja. mora se voditi računa, jer pregrevanje može
izazvati požar.
Radi ravnomernog kuvanja napravite sve jednake komade.
Početna temperatura hrane utiče na količinu vremena potrebnog za kuvanje.
zaseći hranu sa nadevima, (npr. krofne sa džemom), da biste oslobodili toplotu
ili paru.
stavite najdeblje delove hrane prema spoljašnjem delu posude, (npr. pileće
batake).
Koristite prijanjajuću foliju sa otvorima za mikrotalasnu ili odgovarajući poklopac.
Hrana sa ljuskom, korom ili opnom mora se probosti na nekoliko mesta pre
kuvanja ili zagrevanja zbog nagomilavanja pare, što može izazvati eksploziju
hrane, (npr. krompira, ribe, piletine, kobasice).
VAŽNO! jaja se ne smeju zagrevati pomoću mikrotalasne energije, jer
mogu eksplodirati, čak i nakon što se kuvanje završi, (npr. poširana, tvrdo
kuvana).
Radi ravnomernog kuvanja neophodno je promešati, okrenuti i rasporediti hranu
tokom pripreme. uvek promešajte i rasporedite od spoljašnje strane prema
centru.
Nakon kuvanja neophodno je vreme stajanja koje omogućava da se toplota
ravnomerno rasporedi kroz hranu.
topli delovi mogu se zaštititi malim komadima folije, koja odbija mikrotalase,
(npr. pileće noge i krila).
Koristite krpe za hvatanje vrelih sudova ili zaštitne rukavice za rernu kada vadite hranu iz pećnice da
biste sprečili opekotine. Posude, aparate za kokice, kese za pečenje u rerni itd. uvek otvarajte na
udaljenosti od lica i ruku da bi ste izbegli opekotine od pare.
uvek se odmaknite od vrata pećnice kada ih otvarate da biste izbegli opekotine od ispuštene pare i
toplote. isecite punjenu pečenu hranu nakon zagrevanja da biste oslobodili paru i izbegli opekotine.
6_AEG_Serbian_MG_BASE_AL28UICTO_SAFETYMAY19_Layout 1 05/10/2018 07:50 Page 155
Српски
155
8. Šta učiNiti aKo
Problem
mikrotalasna ne radi
pravilno?
mikrotalasni režim ne
radi?
Rotirajući tanjir se ne
okreće?
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
mikrotalasna neće da se •
isključi?
•
unutrašnje svetlo ne
•
radi?
Hrani je potrebno više
•
vremena za zagrevanje i
kuvanje nego pre?
•
Vrata se neće otvoriti
usled nestanka struje?
•
•
Proverite da li . . .
osigurači u kutiji sa osiguračima rade.
Nije nestalo struje.
ako osigurači nastave da pregorevaju, obratite se kvalifikovanom
električaru.
Vrata su pravilno zatvorena.
zaptivke vrata i njihove površine su čiste.
dugme POKRENI je pritisnuto.
Nosač tanjira je pravilno spojen sa pogonom.
Posuda za pećnicu ne prelazi preko rotacione ploče.
Hrana ne prelazi preko ivice rotacione ploče sprečavajući je da se
okreće.
Nema ništa u udubljenju ispod rotacione ploče.
isključite uređaj sa napajanja.
Pozovite ovlašćenog eleCtRoluX servisnog agenta.
Pozovite svog ovlašćenog eleCtRoluX servisnog agenta.
unutrašnje svetlo može da zameni kvalifikovani ovlašćeni
eleCtRoluX servisni agent.
Podesite duže vreme kuvanja (dupla količina = skoro duplo vreme)
ili,
ako je hrana hladnija nego obično, okrećite je s vremena na
vreme ili,
Podesite veću postavku snage.
Pažljivo otvorite vrata tako što ćete ih povući od vas pri donjoj
desnoj strani ugla staklenih vrata.
6_AEG_Serbian_MG_BASE_AL28UICTO_SAFETYMAY19_Layout 1 05/10/2018 07:50 Page 156
156
www.aeg.com
9. sPeCifiKaCije
Napon aC napajanja
220-240 V, 50 Hz, jednofazni
osigurač na liniji napajanja
Potrebna aC snaga:
izlazna snaga:
frekvencija mikrotalasa
spoljašnje dimenzije:
unutrašnje dimenzije
mikrotalasna
Roštilj
mikrotalasna/roštilj
mikrotalasna
Roštilj
mbe2658de
Минимум 16 a
1.4 kW
0.85 kW
2.20 kW
900 W (ieC 60705)
800 W
2450 mHz 1) (grupa 2 / klasa b)
596 mm (Š) x 459 mm (V) x 404 mm (d)
342 mm (Š) x 207 mm (V) x 368 mm (d) 2)
Kapacitet pećnice
26 litara 2)
Rotirajući tanjir
ø 325 mm, staklena
težina
oko 19,5 kg
1)
2)
ovaj proizvod zadovoljava zahteve evropskog standarda eN55011.
u skladu sa ovim standardom, ovaj proizvod je klasifikovan kao oprema 2. grupe b klase.
grupa 2 znači da uređaj namerno proizvodi energiju radiofrekvencije u obliku elektromagnetne
radijacije radi termičke obrade hrane.
uređaj b klase znači da je oprema pogodna za upotrebu u domaćinstvu.
unutrašnji kapacitet se izračunava merenjem maksimalne širine, dubine i visine.
stvarni kapacitet prijema hrane je manji.
10. iNfoRmaCije o zaŠtiti oKoliNe
Рециклирајте материјале са
симболом
. Паковање одложите у
одговарајуће контејнере ради
рециклирања.
Помозите у заштити животне средине и
људског здравља као и у рециклирању
отпадног материјала од електронских и
електричних уређаја.
Уређаје обележене симболом
немојте бацати заједно са смећем.
Производ вратите у локални центар за
рециклирање или се обратите
општинској канцеларији.
6_AEG_Serbian_MG_BASE_AL28UICTO_SAFETYMAY19_Layout 1 05/10/2018 07:50 Page 157
Српски
157
6_AEG_Serbian_MG_BASE_AL28UICTO_SAFETYMAY19_Layout 1 05/10/2018 07:50 Page 158
158
www.aeg.com
6_AEG_Serbian_MG_BASE_AL28UICTO_SAFETYMAY19_Layout 1 05/10/2018 07:50 Page 159
Српски
159
tiNs-b229uRR0
6_AEG_Serbian_MG_BASE_AL28UICTO_SAFETYMAY19_Layout 1 05/10/2018 07:50 Page 160
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising