Zanussi | ZSM17100XA | User manual | ZANUSSI ZSM17100XA Ohjekirja

ZANUSSI ZSM17100XA Ohjekirja
User Manual
GETTING
STARTED?
EASY.
ZSM17100
FI
Käyttöohje
Mikroaaltouuni
SV Bruksanvisning
Mikrovågsugn
2
13
TURVALLISUUSTIEDOT
Lue laitteen mukana toimitetut ohjeet ennen laitteen asennusta ja
käyttöä. Valmistaja ei ota vastuuta henkilö- tai
omaisuusvahingoista, jotka aiheutuvat laitteen virheellisestä
asennuksesta tai käytöstä. Pidä ohjeet aina laitteen mukana
tulevia käyttökertoja varten.
LASTEN JA TAITAMATTOMIEN HENKILÖIDEN
TURVALLISUUS
VAROITUS!
Tukehtumis-, henkilövamma- tai pysyvän vammautumisen
vaara.
•
•
•
•
•
•
•
Vähintään 8 vuotta täyttäneet lapset ja sellaiset henkilöt, joiden
fyysiset, sensoriset tai henkiset kyvyt eivät ole tähän riittäviä tai
joilla ei ole laitteen tuntemusta tai kokemusta sen käytöstä,
saavat käyttää tätä laitetta ainoastaan silloin, kun heidän
turvallisuudestaan vastaava henkilö valvoo ja ohjaa heitä
käyttämään laitetta turvallisesti ja ymmärtämään sen käyttöön
liittyvät vaarat.
Älä anna lasten leikkiä laitteella.
Alle 3-vuotiaita lapsia ei saa jättää ilman valvontaa laitteen
lähelle.
Pidä kaikki pakkausmateriaalit lasten ulottumattomissa.
Pidä lapset ja kotieläimet poissa laitteen luota silloin, kun se on
toiminnassa tai se jäähtyy. Laitteen kosketettavissa olevat osat
ovat kuumia.
Jos laitteessa on lapsilukko, suosittelemme sen käyttämistä.
Lapset eivät saa suorittaa puhdistusta tai huoltoa ilman
valvontaa.
Pidä laite ja sen johto alle 8-vuotiaiden lasten ulottumattomissa.
YLEISET TURVALLISUUSOHJEET
•
2
Laite on tarkoitettu käytettäväksi kotiympäristöissä ja
vastaavissa ympäristöissä, kuten:
– maatalot, henkilöstön keittiöympäristöt liikkeissä, toimistoissa
ja muissa työympäristöissä
hotellien, motellien ja muiden majatalojen asiakkaiden
käyttöympäristöt.
Laitteen sisäosa kuumenee käytön aikana. Älä kosketa laitteen
lämpövastuksiin. Käytä aina uunikintaita, kun käsittelet
lisävarusteita tai uunivuokia.
Laitteen puhdistuksessa ei saa käyttää painepesuria.
Kytke laite pois toiminnasta ja irrota pistoke pistorasiasta ennen
ylläpitotoimien aloittamista.
Mikäli luukku tai luukun tiivisteet ovat vaurioituneet, laitetta ei
saa käyttää ennen kuin ammattitaitoinen henkilö on korjannut
sen.
Jos virtajohto vaurioituu, sen saa vaaratilanteiden välttämiseksi
vaihtaa vain valmistaja, valtuutettu huoltoliike tai vastaava
ammattitaitoinen henkilö.
Ainoastaan ammattitaitoinen henkilö saa suorittaa huolto- tai
korjaustoimenpiteet, joissa mikroaaltoenergialta suojaava
suojakansi on poistettava.
Älä käytä tätä laitetta ulkoisella ajastimella tai erillisellä
kaukosäädinjärjestelmällä.
Älä lämmitä nesteitä ja muita elintarvikkeita tiivistetyissä
astioissa. Ne voivat räjähtää.
Käytä ainoastaan välineitä, jotka sopivat mikroaaltouunissa
käytettäviksi.
Syttymisvaaran vuoksi laitetta on valvottava, jos ruokaa
lämmitetään muovi- tai paperiastioissa.
Laite on tarkoitettu elintarvikkeiden ja juomien lämmittämiseen.
Henkilö-, syttymis- tai tulipalovaara on olemassa, jos laitteella
kuivataan elintarvikkeita tai vaatteita tai lämmitetään
lämmitysalustoja, tossuja, sieniä, kosteita liinoja tms.
Jos laitteesta pääsee savua, kytke laite pois toiminnasta tai
irrota pistoke pistorasiasta. Pidä luukku kiinni, jotta liekit
tukahtuvat.
Juomien kuumentaminen mikroaaltotoiminnolla voi aiheuttaa
viivästyneen kiehumisen. Käsittele astiaa varovasti.
Ravistele tuttipullojuomaa ja sekoita vauvanruokatölkin sisältö ja
tarkista lämpötila ennen kuin annat ruoan lapselle
palovammojen välttämiseksi.
–
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
3
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Laitteella ei saa lämmittää kananmunia kuorineen ja keitettyjä
kananmunia, sillä ne voivat räjähtää jopa mikroaaltolämmityksen
päätyttyä.
Laite tulee puhdistaa säännöllisesti ja kaikki ruokajäämät tulee
poistaa.
Jos laitetta ei pidetä puhtaana, sen pinnan kunto voi heikentyä,
jolloin laitteen käyttöikä voi lyhentyä ja mahdollisia vaaratilanteita
esiintyä.
Kosketettavissa olevien pintojen lämpötila saattaa tulla
kuumaksi laitteen toiminnan aikana.
Mikroaaltouunia ei saa sijoittaa kalustekaapin sisälle, ellei sitä
ole tarkoitettu kalusteeseen asennettavaksi.
Laitteiden takaosan pinta on asetettava seinää vasten.
Älä käytä hankausaineita tai teräviä metallikaapimia lasiluukun
puhdistamisessa, sillä ne voivat naarmuttaa pintaa, mistä voi olla
seurauksena luukun lasin särkyminen.
Huomioi kaapin vähimmäismitat (tarvittaessa). Lue ohjeet
Asennus-luvusta.
Laitetta tulee käyttää koristeellinen ovi (jos olemassa) auki.
TURVALLISUUSOHJEET
ASENNUS
VAROITUS! Asennuksen saa
suorittaa vain ammattitaitoinen henkilö.
•
•
•
•
•
•
•
•
Poista kaikki pakkausmateriaalit.
Vaurioitunutta laitetta ei saa asentaa tai käyttää.
Noudata koneen mukana toimitettuja ohjeita.
Siirrä laitetta aina varoen, sillä se on raskas.
Käytä aina suojakäsineitä.
Älä koskaan vedä laitetta sen kahvasta kiinni
pitäen.
Noudata mainittuja vähimmäisetäisyyksiä muihin
laitteisiin ja kalusteisiin.
Varmista, että laite asennetaan turvallisten
rakenteiden alapuolelle ja lähelle.
Laitteen sivujen on oltava saman korkuisten
laitteiden tai kalusteiden lähellä.
•
•
•
•
•
•
KÄYTTÖ
VAROITUS! Henkilövahinkojen,
palovammojen ja sähköiskujen tai
räjähdyksen vaara.
SÄHKÖLIITÄNNÄT
VAROITUS! Tulipalo- ja
sähköiskuvaara.
4
Kaikki sähkökytkennät tulee jättää asiantuntevan
sähköasentajan vastuulle.
Laite on kytkettävä maadoitettuun pistorasiaan.
Varmista, että arvokilven sähkötiedot vastaavat
kotitalouden sähköverkon arvoja. Ota muussa
tapauksessa yhteyttä sähköasentajaan.
Jos laite kytketään pistorasiaan jatkojohdolla,
tarkista, että johto on maadoitettu.
Varmista, ettei pistoke ja virtajohto vaurioidu.
Ota yhteyttä huoltopalveluun tai
sähköasentajaan vaurioituneen virtajohdon
vaihtamiseksi.
Älä vedä virtajohdosta pistoketta irrottaessasi.
Vedä aina pistokkeesta.
•
•
•
•
Älä muuta laitteen teknisiä ominaisuuksia.
Älä jätä laitetta ilman valvontaa toiminnan aikana.
Älä paina avointa uunin luukkua.
Varmista, ettei tuuletusaukoissa ole esteitä.
•
Älä käytä laitetta työtasona tai sen sisätilaa
tavaroiden tai tuotteiden säilyttämiseen.
HOITO JA PUHDISTUS
VAROITUS! Ne voivat aiheuttaa
henkilövahinkoja, tulipaloja tai laitteen
vaurioitumisen.
•
•
•
•
Kytke laite pois toiminnasta ja irrota pistoke
pistorasiasta ennen ylläpitotoimien aloittamista.
Puhdista laite säännöllisesti, jotta pintamateriaali
ei vaurioidu.
Älä anna ruokaroiskeiden tai pesuaineen jäämien
kerääntyä luukun tiivisteeseen.
Laitteeseen jäänyt rasva tai ruoka voi aiheuttaa
tulipalon.
•
•
Puhdista laite kostealla pehmeällä liinalla. Käytä
vain mietoja puhdistusaineita. Älä käytä
hankausainetta, hankaavia pesulappuja,
liuottimia tai metalliesineitä.
Jos käytät uuninpuhdistussuihketta, noudata
tuotepakkauksessa olevia turvallisuusohjeita.
HÄVITTÄMINEN
VAROITUS! Henkilövahinko- tai
tukehtumisvaara.
•
•
Irrota pistoke pistorasiasta.
Leikkaa johto irti ja hävitä se.
TUOTEKUVAUS
LAITTEEN OSAT
1 2 3 4
1 Valo
2 Lukitusjärjestelmä
3 Käyttöpaneeli
4 Tehonsäädin
5 Ajastimen säädin
6 Luukun avauspainike
7 Aallonohjaimen suojus
8 Pyörivän alustan akseli
8
7
6 5
VARUSTEET
Lasialusta ja rullaohjain.
Pyörivä alustakokoonpano
Käytä aina pyörivää
alustakokoonpanoa valmistaessasi
ruokaa mikroaaltouunilla.
5
KÄYTTÖÖNOTTO
VAROITUS! Lue turvallisuutta
koskevat luvut.
•
•
Poista kaikki osat ja ylimääräiset
pakkausmateriaalit mikroaaltouunista.
Puhdista laite ennen ensimmäistä käyttökertaa.
UUDEN LAITTEEN PUHDISTAMINEN
HUOMIO! Lue ohjeet kohdasta "Hoito
ja puhdistus".
PÄIVITTÄINEN KÄYTTÖ
VAROITUS! Lue turvallisuutta
koskevat luvut.
YLEISTIETOA LAITTEEN KÄYTÖSTÄ
• Kun laite on kytketty pois päältä, anna ruoan olla
joidenkin minuuttien ajan.
• Poista alumiinifolio, metalliastiat jne. ennen
ruoan valmistamista.
Kypsennys
•
•
•
•
•
•
•
•
•
6
Jos mahdollista, peitä kypsennettävä ruoka
materiaalilla, joka sopii käytettäväksi
mikroaaltouunissa. Voit jättää ruoan peittämättä
vain silloin, kun haluat saavuttaa rapean
lopputuloksen.
Älä ylikypsennä ruokia valitsemalla liian suuren
tehon tai pitkän aika-asetuksen. Ruoka voi
kuivua, palaa tai syttyä.
Älä käytä laitetta kananmunien tai etanoiden
kypsentämiseen kuorineen, sillä ne voivat
räjähtää. Munakkaissa munankeltuaiset on
lävistettävä ensin.
Pistä ruokaan haarukalla useita kertoja reikiä
ennen kypsentämistä, kun ruoassa on "kalvo" tai
"kuori" (esim. perunat, tomaatit, makkarat). Täten
vältät ruoan räjähtämisen.
Aseta pitempi aika-asetus, jos ruoka on viileää
tai pakastettu.
Kastiketta sisältävää ruokaa on sekoitettava aika
ajoin.
Vihannekset, jotka ovat rakenteeltaan kovia
(esim. porkkanat, herneet tai kukkakaali), tulee
kypsentää vedessä.
Käännä suurempia kappaleita kypsennyksen
puolivälissä.
Jos mahdollista, leikkaa vihannekset
samankokoisiksi paloiksi.
•
•
•
Käytä tasaisia leveitä astioita.
Älä käytä posliini-, keraamisia tai saviastioita,
joissa on pieniä reikiä (esim. kahvoissa tai
lasittomissa pohjissa). Reikiin pääsevä kosteus
voi aiheuttaa astian halkeamisen lämmittäessä.
Lasialusta toimii lämmitettävien ruokien tai
nesteiden työalustana. Mikroaaltouunin toiminta
edellyttää sen käyttöä.
Lihan, linnunlihan ja kalan sulattaminen
•
•
Aseta pakasteruoka ilman pakkausta pienelle
ylösalaisin käännetylle lautaselle astiaan, jotta
sulanut neste valuu astiaan.
Käännä ruoka sulatuksen puolivälissä. Jos
mahdollista, jaa ja poista sitten sulaneet
kappaleet.
Voin, kakkupalojen, rahkan
sulattaminen
•
Älä sulata ruokaa kokonaan laitteessa, vaan
anna ruoan sulaa huoneenlämpötilassa. Tulos on
tällöin tasaisempi. Poista kaikki metalli- tai
alumiinipakkaukset kokonaan ennen
sulattamista.
Hedelmien ja vihannesten sulattaminen
•
•
Älä sulata laitteessa kokonaan hedelmiä ja
vihanneksia, joita halutaan käyttää raakoina.
Anna niiden sulaa huoneenlämpötilassa.
Voit käyttää korkeampaa tehoa
mikroaaltouunissa, kun kypsennät hedelmiä ja
vihanneksia sulattamatta niitä ensin.
Valmisruoat
•
•
Voit valmistaa valmisaterioita laitteessa vain
silloin, kun niiden pakkaus sopii mikroaaltouuniin
käytettäväksi.
Noudata pakkauksessa olevia valmistajan ohjeita
(esim. poista metallikansi ja lävistä muovikalvo).
Sopivat keittoastiat ja materiaalit
Mikroaalto
Keittoastia / materiaali
Sulatus
Lämmitys
Kypsennys
Uunin kestävä lasi ja posliini (ei metalliosia, esim.
Pyrex, kuumuutta kestävä lasi)
X
X
X
Uuniin sopimaton lasi ja posliini 1)
X
--
--
Lasi ja lasikeraaminen uunin/sulatuksen kestävä materiaali (esim. Arcoflam), grillin ritilä
X
X
X
Keramiikka 2), saviastiat2)
X
X
X
Kuumuuden kestävyys jopa 200 °C 3)
X
X
X
Pahvi, paperi
X
--
--
Talouskelmu
X
--
--
Paistopussi mikroaaltouunin kestävällä sulkijalla 3)
X
X
X
Metalliset paistoalustat (esim. emali, valurauta)
--
--
--
Uunivuoat, musta lakka tai silikonipäällysteiset 3)
--
--
--
Leivinpelti
--
--
--
Ruskistusastiat (esim. ruskistuspannu tai -lautanen)
--
X
X
Valmisruoat pakkauksissa 3)
X
X
X
1) Ei hopeisia, kultaisia, platina- tai metallilevyjä/-koristeita
2) Ilman kvartsi- tai metalliosia tai metallia sisältäviä lasitteita
3) Noudata valmistajan ohjeita maksimilämpötilaan liittyen.
X sopiva
-- sopimaton
MIKROAALTOUUNIN KYTKEMINEN
TOIMINTAAN JA POIS TOIMINNASTA
HUOMIO! Älä anna mikroaaltouunin
toimia, jos sen sisällä ei ole ruokaa.
1. Käännä tehonsäädintä tehoasetuksen
valitsemiseksi.
2. Käännä ajastimen säädintä ajan asettamiseksi,
mikroaaltouuni kytkeytyy tällöin automaattisesti
toimintaan.
Mikroaaltouuni käynnistyy automaattisesti, kun
tehotaso ja aika on asetettu ja luukku suljettu.
Mikroaaltouunin kytkeminen pois toiminnasta:
• Odota, että laite kytkeytyy automaattisesti pois
päältä, kun ajastimen säädin saavuttaa 0asennon.
• Käännä ajastimen säädin 0-asentoon.
• Avaa luukku. Laite pysähtyy automaattisesti.
Sulje luukku jatkaaksesi kypsennystä. Tarkista
ruoka tämän lisätoiminnon avulla.
7
TEHON ASETUSTAULUKKO
Symboli
Tehoasetus
Teho
Matala
119 Watt
Sulatus
231 Watt
Keskikova
385 Watt
Keskikorkea
539 Watt
Korkea
700 Watt
LISÄVARUSTEIDEN KÄYTTÄMINEN
VAROITUS! Lue turvallisuutta
koskevat luvut.
PYÖRIVÄN ALUSTAKOKOONPANON
ASENTAMINEN
HUOMIO! Älä kypsennä ruokaa ilman
pyörivää alustakokoonpanoa. Käytä
ainoastaan mikroaaltouunin mukana
toimitettua pyörivää
alustakokoonpanoa.
Älä koskaan valmista ruokaa suoraan
lasialustan päällä.
VIHJEITÄ JA NEUVOJA
VAROITUS! Lue turvallisuutta
koskevat luvut.
8
1. Aseta rullaohjain pyörivän alustan akselin
ympärille.
2. Aseta lasialusta rullaohjaimeen.
MIKROAALTOA KOSKEVIA VINKKEJÄ
Ongelma
Korjaustoimenpide
Et löydä valmistettavaa ruokamäärää koskevia tietoja.
Katso vastaavan ruoan tiedot. Pidennä tai lyhennä kypsennysaikoja seuraavan säännön mukaisesti: Kaksinkertainen määrä = lähes kaksinkertainen aika,
Puolet pienempi määrä = puolet lyhyempi aika
Ruoasta tuli liian kuivaa.
Aseta lyhyempi kypsennysaika tai valitse alhaisempi
mikroaaltouunin teho.
Ruoka ei ole sulanut, se ei ole kuumaa tai
kypsää ennen asetetun ajan päättymistä.
Aseta pitempi kypsennysaika tai suurempi teho. Huomaa, että suuret astiat vaativat pitemmän ajan.
Kun asetettu aika päättyy, ruoka on ylikuumentunut reunoilta, mutta ei vielä valmista
keskeltä.
Aseta seuraavalla kerralla pienempi teho ja pitempi aika.
Sekoita nesteitä, kuten keittoja, puolivälissä.
Riisin kohdalla parhaat tulokset saavutetaan
käyttämällä matalaa ja leveää astiaa.
SULATTAMINEN
Sulata liha aina rasvainen puoli alaspäin.
Älä sulata peitettyä lihaa, koska se voi kypsyä
sulamisen sijaan.
Sulata kokonainen kana aina rintapuoli alaspäin.
KYPSENNYS
Poista aina jäähdytetty liha ja linnunliha jääkaapista
vähintään 30 minuuttia ennen kypsentämistä.
Anna lihan, linnunlihan, kalan ja vihannesten olla
peitettynä kypsennyksen jälkeen.
Sivele hiukan öljyä tai voisulaa kalan päälle.
Kaikki vihannekset tulee kypsentää täydellä
mikroaaltoteholla.
Lisää 30 – 45 ml kylmää vettä jokaiseen 250 g
vihanneksia.
Leikkaa tuoreet vihannekset samankokoisiksi
paloiksi ennen kypsentämistä. Kypsennä
vihanneksia astia peitettynä.
UUDELLEEN LÄMMITYS
Kun lämmität uudelleen valmisruokia, noudata aina
pakkauksessa olevia ohjeita.
HOITO JA PUHDISTUS
VAROITUS! Lue turvallisuutta
koskevat luvut.
PUHDISTUKSEEN LIITTYVIÄ
HUOMAUTUKSIA JA VINKKEJÄ
• Puhdista laitteen etupinnat lämpimällä vedellä ja
miedolla pesuaineella käyttäen pehmeää
puhdistusliinaa.
• Käytä metallipintojen puhdistuksessa
tavanomaista puhdistusainetta.
• Puhdista laite sisältä jokaisen käytön jälkeen.
Tällä tavoin se on helpompi puhdistaa eivätkä
roiskeet pala kiinni.
•
•
•
•
Poista itsepintaiset tahrat erityisellä
puhdistusaineella.
Puhdista kaikki lisävarusteet säännöllisesti ja
anna niiden kuivua. Käytä pehmeää liinaa,
lämmintä vettä ja puhdistusainetta.
Voit pehmentää vaikeasti poistettavat jäämät
kiehauttamalla lasillisen vettä täydellä
mikroaaltouunin teholla 2-3 minuutin ajan.
Voit poistaa hajut sekoittamalla lasilliseen vettä
2 rkl sitruunamehua ja kiehauttamalla sitä
täydellä mikroaaltouunin teholla 5 minuutin ajan.
9
VIANMÄÄRITYS
VAROITUS! Lue turvallisuutta
koskevat luvut.
KÄYTTÖHÄIRIÖT
Ongelma
Mahdollinen syy
Korjaustoimenpide
Laite ei toimi lainkaan.
Laite on poistettu käytöstä.
Kytke laite toimintaan.
Laite ei toimi lainkaan.
Laitteen pistoke ei ole pistorasiassa.
Kytke laite sähköverkkoon.
Laite ei toimi lainkaan.
Sulaketaulun sulake on palanut.
Tarkista sulake. Jos sulake palaa
useita kertoja, ota yhteys sähköasentajaan.
Laite ei toimi lainkaan.
Luukku ei ole kunnolla kiinni.
Varmista, ettei luukun käyttöalueella ole esteitä.
Valo ei syty.
Lamppu on palanut.
Lamppu on vaihdettava.
Sisätilassa esiintyy kipinää.
Sisätilassa on metallisia tai metalliosia sisältäviä astioita.
Poista astia laitteesta.
Sisätilassa esiintyy kipinää.
Sisätilassa on metallivartaita tai alumiinifoliota, joka koskettaa sisäseiniin.
Varmista, etteivät vartaat ja folio
kosketa sisäseiniin.
Pyörivästä alustakokoonpanosta kuuluu
hankausääniä.
Lasialustan alapuolella on jokin esine tai epäpuhtauksia.
Puhdista lasialustan alapuolella
oleva alue.
Laite pysähtyy ilman ilmeistä syytä.
Toimintahäiriö.
Jos tämä ongelma toistuu, ota yhteyttä valtuutettuun huoltopalveluun.
HUOLTOTIEDOT
Jos ratkaisua ei löydy, ota yhteys jälleenmyyjään tai
valtuutettuun huoltopalveluun.
Huoltopalvelun vaatimat tiedot on merkitty
arvokilpeen. Arvokilpi on laitteessa. Älä poista
arvokilpeä laitteesta.
Suosittelemme, että kirjoitat tiedot tähän:
10
Malli (MOD.)
........................................
Tuotenumero (PNC)
........................................
Sarjanumero (S.N.)
........................................
ASENNUS
VAROITUS! Lue turvallisuutta
koskevat luvut.
YLEISTÄ
C
D
HUOMIO! Älä tuki ilmanvaihtoaukkoja.
Laite voi muutoin ylikuumentua.
A
B
HUOMIO! Älä liitä laitetta sovittimiin
tai jatkojohtoihin. Muutoin olemassa on
ylikuormituksen ja tulipalon vaara.
HUOMIO! Asennuskorkeus on
vähintään 85 cm.
•
•
•
•
•
Tämä mikroaaltouuni on tarkoitettu ainoastaan
kalusteeseen sijoitettavaksi. Se tulee asettaa
vakaalla ja tasaiselle alustalle.
Kaapin takaseinää ei saa olla kohdassa, jossa
mikroaaltouuni sijaitsee.
Suojaa mikroaaltouuni höyryltä, kuumalta ilmalta
ja vesiroiskeilta.
Jos mikroaaltouuni on liian lähellä televisiota ja
radiota, se voi aiheuttaa häiriötä vastaanoton
signaaliin.
Jos mikroaaltouunia kuljetetaan kylmässä
ilmastossa, älä kytke sitä toimintaan välittömästi
asennuksen jälkeen. Anna sen olla
huoneenlämpötilassa ja absorboida lämpö.
SÄHKÖLIITÄNTÄ
VAROITUS! Sähköliitäntä on
annettava ammattitaitoisen
sähköasentajan tehtäväksi.
Asennuksen vähimmäisetäisyydet
Mitat
mm
A
380 + 2
B
560 + 8
C
300
D
18
2. Jos kaapin syvyys on yli 300 mm, aseta
sabluuna kaapin pohjalle ja tarkista sen
sopivuus. Jos se on sopiva, merkitse ruuvien
sijainnit. Poista sabluuna ja kiinnitä kannatin
ruuveilla merkittyyn kohtaan.
Ohita tämä vaihe, jos kaapin
syvyys on 300 mm.
Valmistaja ei vastaa vahingoista, jos
kappaleen "Turvallisuusohjeet" ohjeita
ei ole noudatettu.
Mikroaaltouunin mukana toimitetaan virtajohto ja
pistoke.
Virtajohdossa on maajohdin maadoituspistoke.
Pistoke on liitettävä pistorasiaan, joka on asennettu
ja maadoitettu oikein. Jos järjestelmässä tapahtuu
oikosulku, maadoitus vähentää sähköiskun vaaraa.
MIKROAALTOUUNIN ASENTAMINEN
1. Tarkista, että kaluste on mitoiltaan asennuksen
vähimmäisetäisyyksien mukainen.
=
=
11
3. Asenna mikroaaltouuni. Jos kannatin on
kiinnitetty, varmista, että se lukitsee laitteen
takaosan paikoilleen.
4. Avaa ovi ja kiinnitä mikroaaltouuni kaappiin
ruuvilla.
YMPÄRISTÖNSUOJELU
Kierrätä materiaalit, jotka on merkitty merkillä
.
Kierrätä pakkaus laittamalla se asianmukaiseen
kierrätysastiaan. Suojele ympäristöä ja ihmisten
terveyttä kierrättämällä sähkö- ja elektroniikkaromut.
Älä hävitä merkillä
12
merkittyjä kodinkoneita
kotitalousjätteen mukana. Palauta tuote paikalliseen
kierrätyskeskukseen tai ota yhteyttä paikalliseen
viranomaiseen.
SÄKERHETSINFORMATION
Läs noga de bifogade instruktionerna före installation och
användning av produkten. Tillverkaren kan inte hållas ansvarig för
personskador eller skador på egendom som orsakats av felaktig
installation eller användning. Förvara alltid instruktionerna
tillsammans med produkten för framtida bruk.
SÄKERHET FÖR BARN OCH HANDIKAPPADE
VARNING!
Risk för kvävning, skador eller permanent invaliditet.
•
•
•
•
•
•
•
Denna produkt kan användas av barn från 8 års ålder och
uppåt, och av personer med nedsatt fysisk, sensorisk eller
mental förmåga, samt personer med bristande erfarenhet och
kunskap, om de övervakas eller instrueras beträffande hur
produkten används på ett säkert sätt och förstår de risker som
är förknippade med användningen.
Låt inte barn leka med produkten.
Barn under 3 år får inte lämnas utan tillsyn i närheten av
produkten.
Håll allt förpackningsmaterial utom räckhåll för barn.
Håll barn och husdjur borta från produkten när den är igång
eller när den svalnar. Åtkomliga delar är mycket varma.
Om produkten har ett barnlås rekommenderar vi att du aktiverar
det.
Rengöring och användarunderhåll ska inte utföras av barn utan
tillsyn.
Produkten med sladd ska hållas utom räckhåll för barn som är
yngre än 8 år
ALLMÄN SÄKERHET
•
Produkten är avsedd att användas i hushåll och liknande
användningsområden som t.ex.:
– Bondgårdar, personalkök i butiker, på kontor och andra
arbetsmiljöer
– Av gäster på hotell, motell, bed and breakfast och andra
typer av boendemiljöer
13
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
14
Produkten blir varm inuti när den är igång. Vidrör inte
värmeelementen som finns i produkten. Använd alltid handskar
för att ta ut eller sätta in tillbehör eller eldfasta formar.
Använd inte ångrengörare vid rengöring av produkten.
Stäng av produkten och koppla bort den från eluttaget före
underhåll.
Om luckan eller tätningarna är skadade får du inte använda
ugnen förrän den har reparerats av en behörig person.
Om nätsladden är skadad måste den bytas av tillverkaren,
tillverkarens auktoriserade servicerepresentant eller personer
med motsvarande utbildning, för att undvika fara.
Bara en behörig person kan utföra service eller reperation som
involverar borttagning av ett lock som ger skydd mot
mikrovågsenergi.
Använd inte produkten med en extern timer eller ett separat
fjärrkontrollsystem.
Hetta inte upp vätskor och mat i slutna behållare. De kan
explodera.
Använd endast kärl som är lämpliga för mikrovågsugn.
Vid uppvärmning av mat i plast- eller pappersbehållare ska du
hålla ett öga på ugnen eftersom det finns risk för antändning.
Produkten är avsedd för uppvärmning av mat och dryck.
Torkning av mat eller kläder, eller uppvärmning av värmedynor,
tofflor, svampar, disktrasor o. dyl. kan leda till skador eller
eldsvåda.
Om det kommer ut rök ska du genast stänga av produkten eller
dra ur kontakten ur vägguttaget och ha luckan stängd för att
inte lågorna ska sprida sig.
Vid uppvärmning av drycker i mikrovågsugn kan fördröjd
stötkokning inträffa. Var därför försiktig när du hanterar
behållaren.
Innehållet i nappflaskor och barnmatsburkar måste skakas eller
röras om. Kontrollera temperaturen innan barnet äter så att han
eller hon inte bränner sig.
Ägg med skalet på eller hela hårdkokta ägg får inte värmas i
mikrougnen eftersom de kan explodera, även efter du har tagit
ut dem ur mikrougnen.
•
•
•
•
•
•
•
•
Mikrougnen ska rengöras regelbundet och matrester ska tas
bort.
Om inte mikrougnen hålls ren kan det leda till att ytorna i ugnen
blir dåliga och att ugnen inte fungerar som den ska, vilket i sin
tur kan leda till att en farlig situation uppstår.
När produkten är i gång kan temperaturen bli hög hos åtkomliga
ytor
Mikrovågsugnen får inte placeras i ett skåp såvida den inte har
testats för detta ändamål.
Bakre ytan på produkterna ska placeras mot en vägg.
Använd inte skarpa rengöringsmedel med slipeffekt eller vassa
metallskrapor för att rengöra ugnsluckans glasskivor eftersom
dessa kan repa ytan, vilket i sin tur kan leda till att glaset
spricker.
Tänk på skåpets minsta mått (i förekommande fall). Se kapitlet
Montering.
Produkten måste användas med den dekorativa luckan öppen (i
förekommande fall).
SÄKERHETSINSTRUKTIONER
INSTALLATION
VARNING! Endast en behörig person
får installera den här produkten.
•
•
•
•
•
•
•
•
Avlägsna allt förpackningsmaterial.
Installera eller använd inte en skadad produkt.
Följ de installationsinstruktioner som följer med
produkten.
Produkten är tung, så var alltid försiktig när du
flyttar den. Använd alltid skyddshandskar.
Dra aldrig produkten i handtaget.
Minsta avstånd till andra produkter ska beaktas.
Kontrollera att produkten har installerats under
och bredvid stadiga skåp- eller bänkstommar.
Produktens sidor måste gränsa till produkter
eller enheter med samma höjd.
ELEKTRISK ANSLUTNING
VARNING! Risk för brand och
elektriska stötar.
•
•
Alla elektriska anslutningar ska göras av en
behörig elektriker.
Produkten måste jordas.
•
•
•
•
Kontrollera att produktens märkdata
överensstämmer med din strömkälla. I annat fall,
kontakta en elektriker.
Om ugnen ansluts till uttaget via en
förlängningssladd måste även den vara jordad.
Kontrollera så att du inte skadar stickkontakten
och nätkabeln. Kontakta service eller en
elektriker för att ersätta en skadad nätkabel.
Dra inte i strömkabeln för att koppla bort
produkten från eluttaget. Ta alltid tag i
stickkontakten.
ANVÄND
VARNING! Risk för skador,
brännskador, elstötar eller explosion
föreligger.
•
•
•
•
•
Ändra inte produktens specifikationer.
Lämna inte produkten utan tillsyn under
användning.
Tyng inte ner luckan när den är öppen.
Se till att ventilationsöppningarna inte är
blockerade.
Använd inte produkten som arbets- eller
avlastningsyta.
15
•
SKÖTSEL OCH RENGÖRING
VARNING! Det finns risk för
personskador, brand eller skador på
produkten.
•
•
•
•
Stäng av produkten och koppla bort den från
eluttaget före underhåll.
Rengör produkten regelbundet för att förhindra
att ytmaterialet försämras.
Låt inte rester av matspill eller rengöringsmedel
ackumuleras på tätningarna runt luckan.
Kvarblivet fett eller mat i ugnen kan orsaka
brand.
•
Rengör ugnen med en fuktig, mjuk trasa.
Använd bara neutrala rengöringsmedel. Använd
inte produkter med slipeffekt, skursvampar,
lösningsmedel eller metallföremål.
Om du använder en ugnssprej ska du följa
säkerhetsanvisningarna på förpackningen.
AVFALLSHANTERING
VARNING! Risk för kvävning eller
skador.
•
•
Koppla loss produkten från eluttaget.
Klipp av strömkabeln och kassera den.
PRODUKTBESKRIVNING
ALLMÄN ÖVERSIKT
1 2 3 4
1 Ugnslampa
2 Säkerhetsspärrsystem
3 Kontrollpanel
4 Effektknapp
5 Timerknapp
6 Lucköppnare
7 Vågledarkåpa
8 Tallrikens axel
8
7
6 5
TILLBEHÖR
Tillagningstallrik i glas och rotationsring.
Tallrikens tillhörande delar
Använd alltid tallrikens tillhörande delar
för tillagning av mat i mikrovågsugnen.
INNAN MASKINEN ANVÄNDS FÖRSTA GÅNGEN
VARNING! Se säkerhetsavsnitten.
16
FÖRSTA RENGÖRING
FÖRSIKTIGHET! Se kapitlet
"Underhåll och rengöring".
•
•
Ta ut alla delarna och ytterligare förpackning
från mikrovågsugnen.
Rengör produkten innan du använder den första
gången.
DAGLIG ANVÄNDNING
VARNING! Se säkerhetsavsnitten.
•
ALLMÄN INFORMATION OM HUR MAN
ANVÄNDER MIKRON
• Låt maträtter stå några minuter i ugnen efter att
den har stängts av.
• Avlägsna aluminiumfoliepaketering,
metallbehållare, etc. innan du tillagar maten.
Tillagning
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Om möjligt, täck över maten med ett material
som är lämpligt för användning i mikrovågsugn.
Tillaga mat utan lock endast om du vill ha en
knaprig skorpa
Tillaga inte rätter för länge genom att ställa in för
stark effekt och för lång tid. Maten kan torka
eller brännas vid på vissa ställen.
Använd inte produkten för att koka sniglar eller
ägg med skalet på – de kan sprängas. För
stekta ägg, stick först hål på äggulan.
Stick hål på livsmedel med "skal" såsom potatis,
tomater eller korvar flera gånger med en gaffel
före tillagning, så att maten inte sprängs.
Nerkylda eller frysta livsmedel behöver längre
tillagningstid.
Rätter som innehåller sås behöver röras om med
jämna mellanrum.
Grönsaker som har en fast struktur såsom
morötter, ärtor eller blomkål bör tillagas i vatten.
Vänd på större bitar efter halva tillagningstiden.
Om möjligt, skär grönsaker i bitar av liknande
storlek.
Använd platta, breda tallrikar.
Använd inte kokkärl gjorda av porslin, keramik
eller lergods som har små hål (t.ex. på
handtagen, eller oglaserad botten). Fukt som
kommer in i hålen kan göra att kokkärlet spricker
när det värms upp.
Tillagningstallriken i glas är platsen där man
värmer mat och vätska. Den är nödvändig för att
mikrougnen ska fungera.
Upptining av kött, fågel, fisk
•
•
Lägg den frysta maten utan förpackning på en
liten tallrik med en behållare under så att vätskan
rinner ner i behållaren.
Vänd på maten efter halva upptiningstiden. Om
möjligt, skär bort och avlägsna delar som har
tinats upp.
Upptining av smör, portioner av
bakelser, kvarg
•
Tina inte upp maten helt och hållet i ugnen, utan
lämna den framme en stund för att tinas upp i
rumstemperatur. Det ger ett jämnare resultat.
Avlägsna all metall- och aluminiumpaketering
eller -delar helt och hållet före upptining.
Upptining av frukt, grönsaker
•
•
Tina inte upp frukt och grönsaker helt och hållet
i ugnen om de ska prepareras mer när de
fortfarande är råa. Låt dem istället tina i
rumstemperatur.
Du kan använda högre effekt för att tillaga frukt
och grönsaker utan att först behöva tina dem.
Färdiglagade maträtter
•
•
Du kan värma färdiglagade rätter i ugnen bara
om förpackningen är lämplig för användning i
mikrovågsugn.
Du måste följa tillverkarens instruktioner på
förpackningen (t.ex. avlägsna metallocket och
sticka hål på ett plastöverdrag).
Lämpliga kokkärl och material
Mikrovågsugn
Kokkärl/material
Avfrostning
Ugnsfast glas och porslin (utan metalldelar, t.ex. Pyrex, värmebeständigt glas)
X
Uppvärmning
X
Tillagning
X
17
Mikrovågsugn
Kokkärl/material
Avfrostning
Uppvärmning
Tillagning
Ej ugnsfast glas och porslin 1)
X
--
--
Glas- och vitrokeramik av ugns-/fryssäkert material
(t.ex. Arcoflam), grillgaller
X
X
X
Keramik 2), stengods 2)
X
X
X
Värmetålig plast upp till 200 °C 3)
X
X
X
Kartong, papper
X
--
--
Plastfolie
X
--
--
Stekpåse med förslutning som är lämplig för mikrovågsugn 3)
X
X
X
Stekpannor av metall, t.ex. av gjutjärn eller med
emalj
--
--
--
Bakformar, svart lack eller silikonbelagd 3)
--
--
--
Bakplåt
--
--
--
Kokkärl för bryning, t.ex. stek- eller krispplatta
--
X
X
Färdigmat i förpackning 3)
X
X
X
1) Utan dekor av silver, guld, platina eller metall
2) Utan kvarts- eller metalldelar eller glasyrer som innehåller metall
3) Du måste följa tillverkarens instruktioner om maxtemperaturer.
X Lämplig
-- Ej lämplig
AKTIVERA OCH AVAKTIVERA
MIKROVÅGSUGNEN
FÖRSIKTIGHET! Låt inte
mikrovågsugnen vara på om den är
tom.
1. Vrid på effektknappen för att välja effekt.
2. Vrid timerknappen för att ställa in timern. Detta
sätter på mikrovågsugnen automatiskt.
18
Mikrovågsugnen börjar tillaga automatiskt när
effektnivå och tid ställts in och ugnsluckan stängts.
Avaktivera produkten:
• vänta tills produkten stängs av automatiskt när
timerknappen nått läget 0.
• vrid timerknappen till läget 0.
• öppna luckan. Produkten stannar automatiskt.
Stäng luckan för att fortsätta tillagningen.
Använd detta alternativ för att inspektera maten.
EFFEKTINSTÄLLNINGSTABELL
Symbol
Effektinställning
Effekt
Låg effekt
119 Watt
Tina
231 Watt
Rosa
385 Watt
Medelhög
539 Watt
Höjd
700 Watt
ANVÄNDNING AV TILLBEHÖR
VARNING! Se säkerhetsavsnitten.
1. Placera rotationsringen runt axeln.
2. Placera tillagningstallriken på rotationsringen
SÄTTA IN DEN ROTERANDE PLATTAN
FÖRSIKTIGHET! Tillaga aldrig mat
utan den roterande tallriken. Använd
bara setet med roterande tallrik som
levereras med mikrovågsugnen.
Tillaga aldrig mat direkt på
glastallriken.
RÅD OCH TIPS
VARNING! Se säkerhetsavsnitten.
TIPS FÖR MIKROVÅGSUGN
Problem
Det finns inga angivelser för den tillagade
mängden livsmedel.
Lösning
Använd värden för ett liknande livsmedel. Öka eller
minska tillagningstider enligt följande regel: Dubbla
mängden = nästan dubbla tiden, Halva mängden
= halva tiden
19
Problem
Lösning
Maten blev för torr.
Ställ in kortare tillagningstid eller välj lägre effekt.
Maten är fortfarande inte tinad, varm eller
tillagad när tiden har förflutit.
Ställ in längre tillagningstid eller välj högre effekt. Observera att större portioner tar längre tid.
När tillagningstiden har förflutit är maten
överhettad i kanterna men fortfarande inte
klar i mitten.
Nästa gång, välj lägre effekt och längre koktid. Rör om
vätskor (t.ex. soppa) efter halva tiden.
Du får bättre resultat med ris om du använder
platta, breda kärl.
UPPTINING
Tina alltid mat med fettsidan nedåt.
Tina aldrig mat i förpackning eftersom detta kan
göra att maten tillagas istället för att tinas.
Tina alltid hel kyckling med bröstsidan nedåt.
Låt kött, kyckling, fisk och grönsaker vara täckta
efter tillagning.
Borsta lite olja eller smält smör över fisken.
Alla grönsaker ska kokas vid full mikrovågseffekt.
Tillsätt 30 - 45 ml kallt vatten för varje 250 g
grönsaker.
Skär grönsakerna i jämna bitar före tillagning. Koka
alla grönsaker med lock på behållaren.
TILLAGNING
Ta alltid ut kött och kyckling från kylen en halvtimme
före tillagning.
UPPVÄRMNING
När man värmer färdiglagat kött ska man alltid följa
instruktionerna på förpackningen.
SKÖTSEL OCH RENGÖRING
VARNING! Se säkerhetsavsnitten.
•
•
TIPS OCH ANMÄRKNINGAR OM RENGÖRING
• Torka av framsidan med en mjuk trasa och varmt
vatten och diskmedel.
• Använd ett rengöringsmedel avsett för rengöring
av metallytor.
• Rengör produkten efter varje
användningstillfälle. På det viset kan du lättare få
bort smuts och det bränner inte fast.
FELSÖKNING
VARNING! Se säkerhetsavsnitten.
20
•
•
Ta bort envis smuts med ett speciellt
rengöringsmedel.
Rengör alla delar med jämna mellanrum och låt
dem torka. Använd en mjuk duk med varmt
vatten och ett rengöringsmedel.
Koka ett glas vatten vid full mikrovågseffekt i 2
till 3 minuter för att mjuka upp det hårda och ta
bort rester.
Blanda ett glas vatten med 2 teskedar
citronjuice och koka vid full mikrovågseffekt i 5
minuter för att ta bort dålig lukt.
VAD GÖR JAG OM...
Problem
Möjlig orsak
Lösning
Produkten fungerar
inte.
Produkten är avaktiverad.
Aktivera produkten.
Produkten fungerar
inte.
Stickkontakten sitter inte i eluttaget.
Anslut produkten.
Produkten fungerar
inte.
Säkringen i säkringslådan har gått.
Kontrollera säkringen. Om säkringen går vid upprepade tillfällen,
kontakta en kvalificerad elektriker.
Produkten fungerar
inte.
Luckan är inte stängd ordentligt.
Se till att inget är i vägen.
Belysningen fungerar
inte.
Lampan är trasig.
Lampan måste bytas.
Det blir gnistor i ugnen.
Formar av metall eller metalldelar
används.
Ta ur formen ur ugnen.
Det blir gnistor i ugnen.
Grillspett av metall eller aluminiumfolie vidrör innerväggarna i ugnen.
Se till att grillspett eller folie inte
vidrör innerväggarna.
Den roterande glastallriken låter och gnisslar.
Det kan vara smuts eller något som
tar emot under tallriken.
Rengör under den roterande glastallriken.
Ugnen stängs av utan
någon anledning.
Ett fel har uppstått.
Om det händer vid upprepade tillfällen ska du ringa en auktoriserad
serviceverkstad.
SERVICEINFORMATION
Kontakta försäljaren eller en auktoriserad
serviceverkstad om du inte kan avhjälpa felet.
Information som kundtjänst behöver finns på
märkplåten. Märkplåten sitter på produkten. Ta inte
bort märkplåten från produkten.
Vi rekommenderar att du antecknar den här:
Modell (MOD.)
........................................
PNC (produktnummer)
........................................
Serienummer (S.N.)
........................................
INSTALLATION
VARNING! Se säkerhetsavsnitten.
ALLMÄN INFORMATION
FÖRSIKTIGHET! Blockera inte
ventilationen. Om du gör det kan
produkten överhettas.
21
FÖRSIKTIGHET! Anslut inte
produkten till en adapter eller
förlängningssladd. Det kan orsaka
överspänning och brand kan uppstå.
C
D
FÖRSIKTIGHET! Lägsta
installationshöjd är 85 cm.
•
•
•
•
•
Mikrovågsugnen är endast avsedd för
inbyggnad. Den måste stå på en stabil och plan
yta.
Skåpet får inte ha en bakvägg där
mikrovågsugnen ska stå.
Sätt mikrovågsugnen långt ifrån ånga, varm luft
och vatten.
Om mikrovågsugnen står nära TV-apparaten
och radion kan det orsaka störning i den
mottagna signalen.
Om du transporterar mikrovågsugnen i kallt
väder ska du vänta med att sätta på den. Låt
den stå i rumstemperatur och absorbera
värmen.
ELEKTRISK INSTALLATION
VARNING! Endast en kvalificerad
person får utföra den elektriska
installationen.
Tillverkaren är inte ansvarig om du inte
följer säkerhetsföreskrifterna i avsnittet
"Säkerhetsinformation".
Denna mikrovågsugn levereras med en
huvudkontakt och en huvudkabel.
Kabeln har en jordledning med jordad kontakt.
Stickkontakten måste anslutas till ett uttag som är
ordentligt installerat och jordat. Vid kortslutning
minskar jordning risken för elstötar.
A
B
Monteringsavstånd
Mått
mm
A
380 + 2
B
560 + 8
C
300
D
18
2. Om skåpdjupet är över 300 mm sätter du
mallen på botten i skåpet och kontrollerar om
den passar. Om ja, markera var skruvarna ska
sitta. Ta bort mallen och fäst fast hållaren med
skruvarna på den markerade platsen.
Hoppa över det här steget om
skåpets djup är 300 mm.
INSTALLERA MIKROVÅGSUGNEN
1. Kontrollera om måtten på möblerna uppfyller
monteringsavstånden.
=
=
3. Installera mikrovågsugnen. Om du har fäst fast
hållaren måste du kontrollera att den låser
produktens baksida.
22
4. Öppna luckan och fäst fast mikrovågsugnen i
skåpet med en skruv.
MILJÖSKYDD
symbolen med hushållsavfallet. Lämna in
produkten på närmaste återvinningsstation eller
kontakta kommunkontoret.
Återvinn material med symbolen
. Återvinn
förpackningen genom att placera den i lämpligt kärl.
Bidra till att skydda vår miljö och vår hälsa genom
att återvinna avfall från elektriska och elektroniska
produkter. Släng inte produkter märkta med
23
*
867300856-A-272019
WWW.ZANUSSI.COM/SHOP
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising