Electrolux | LMS4253TMX | User manual | Electrolux LMS4253TMX Instrukcja obsługi

Electrolux LMS4253TMX Instrukcja obsługi
1_ELECTROLUX_polish_25LGRILL_SBI_BASE_AJ26UICTO_Layout 1 10/07/2019 14:20 Page 1
LMS4253TMX
PL
RO
RU
SK
SL
SV
Kuchenka MIkrofalowa
Cuptor cu microunde
Микроволновая печь
Mikrovlnná Rúra
Mikrovalovna pečica
Mikrovågsugn
Instrukcja ObsługI
Manual de utilizare
Инструкция по эксплуатации
Návod Na Obsluhu
Uporabniški priročnik
Användarmanual
2
21
39
58
77
94
1_ELECTROLUX_polish_25LGRILL_SBI_BASE_AJ26UICTO_Layout 1 10/07/2019 14:20 Page 2
2
www.electrolux.com
SpIS TReśCI
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
WAżNe INfORMACje dOTyCząCe bezpIeCzeńSTWA...........................................3
MONTAż ..............................................................................................................................8
pRzegLąd URządzeNIA...............................................................................................12
ObSŁUgA..........................................................................................................................13
pOdpOWIedzI I WSKAzÓWKI.......................................................................................17
ROzWIązyWANIe pRObLeMÓW..................................................................................19
dANe TeChNICzNe ........................................................................................................20
INfORMACje dOTyCząCe OChRONy śROdOWISKA ...........................................20
z MyśLą O TObIe
dziękujemy za zakup urządzenia electrolux. jest ono owocem dziesięcioleci doświadczeń i innowacji. To pomysłowe i stylowe urządzenie zostało zaprojektowane z myślą o Tobie.
Użytkując je, możesz mieć zawsze pewność uzyskania wspaniałych efektów. Witamy w świecie
marki electrolux!
Zapraszamy na naszą witrynę internetową, aby uzyskać:
Wskazówki dotyczące użytkowania, broszury, pomoc w rozwiązywaniu problemów
oraz informacje dotyczące serwisu:
www.electrolux.com
zarejestruj swój produkt, aby uprościć jego obsługę serwisową:
www.electrolux.com/productregistration
Kupuj akcesoria, materiały eksploatacyjne i oryginalne części zamienne do swojego
urządzenia:
www.electrolux.com/shop
ObSŁUgA KLIeNTA
zalecamy stosowanie oryginalnych części zamiennych.
Kontaktując się z serwisem, należy przygotować poniższe dane.
Informacje można znaleźć na tabliczce znamionowej. Model, numer produktu, numer seryjny.
Ostrzeżenie/przestroga – informacje dotyczące bezpieczeństwa
Ogólne informacje i wskazówki
Informacje dotyczące środowiska naturalnego
Może ulec zmianie bez powiadomienia.
1_ELECTROLUX_polish_25LGRILL_SBI_BASE_AJ26UICTO_Layout 1 10/07/2019 14:20 Page 3
POLSKI
1.
3
WAżNe INfORMACje dOTyCząCe bezpIeCzeńSTWA
Urządzenie mogą użytkować dzieci powyżej 8 roku życia
oraz osoby o ograniczonych możliwościach fizycznych lub
umysłowych, przez osoby niedoświadczone lub o
niewystarczającej wiedzy pod warunkiem, że korzystają z
urządzenia pod nadzorem lub zostały poinstruowane w
zakresie bezpiecznej obsługi urządzenia i znają
niebezpieczeństwa związane z użytkowaniem urządzenia.
Należy dopilnować, aby dzieci nie bawiły się urządzeniem.
dzieci powyżej 8 roku życia nie mogą czyścić i
przeprowadzać konserwacji urządzenia bez nadzoru.
Urządzenie nie nadaje się do użytku na wysokości powyżej
2000 m.
WAŻNE! WAżNe INfORMACje dOTyCząCe
bezpIeCzeńSTWA: NALeży pRzeCzyTAć je
UWAżNIe I zAChOWAć dO UżyTKU W
pRzySzŁOśCI.
OSTRZEŻENIE!
jeśli drzwiczki lub uszczelki drzwiczek są
uszkodzone, nie wolno korzystać z kuchenki,
dopóki nie zostanie naprawiona przez
wykwalifikowanego serwisanta.
OSTRZEŻENIE!
Wszelkie czynności serwisowe lub naprawy
wymagające demontażu obudowy chroniącej przed
promieniowaniem mikrofalowym mogą być
wykonywane wyłącznie przez wykwalifikowane
osoby.
OSTRZEŻENIE!
Nie wolno podgrzewać płynów ani żywności w
szczelnych pojemnikach, ponieważ mogą
wybuchnąć.
1_ELECTROLUX_polish_25LGRILL_SBI_BASE_AJ26UICTO_Layout 1 10/07/2019 14:20 Page 4
4
www.electrolux.com
Urządzenie przeznaczone jest do użytku domowego i
podobnych zastosowań takich jak: kuchnie dla personelu w
sklepach, biurach i innych pomieszczeniach roboczych;
gospodarstwa; przez klientów w hotelach, motelach i innych
pomieszczeniach mieszkalnych; pensjonaty i pokoje
gościnne.
Należy używać wyłącznie naczyń i sztućców
przeznaczonych dla kuchenek mikrofalowych.
Korzystanie z metalowych naczyń do przygotowania
żywności i napojów w kuchence mikrofalowej jest
zabronione.
Korzystajac z jednorazowych pojemników na żywność
wykonanych z plastiku, papieru lub innych łatwopalnych
materiałów nie należy pozostawiać kuchenki bez nadzoru.
Kuchenka mikrofalowa służy do podgrzewania pożywienia i
napojów. Suszenie w niej pożywienia lub ubrań i
podgrzewanie plastrów rozgrzewających, kapci, gąbek,
wilgotnych szmatek itp. niesie ryzyko obrażeń, zapłonu lub
pożaru.
jeżeli podgrzewana żywność zacznie dymić, NIe WOLNO
OTWIeRAć drzwi. Należy wyłączyć urządzenie, odłączyć
je od źródła zasilania i poczekać, aż żywność przestanie
dymić. Otwarcie drzwi, gdy żywność dymi może
spowodować pożar.
podgrzewanie napojów w kuchence mikrofalowej może
spowodować opóźnione wrzenie z wyrzutem płynu, dlatego
podczas wyjmowania pojemnika należy zachować
ostrożność.
zawartość butelek do karmienia niemowląt oraz
słoiczków z żywnością dla dzieci powinna być przed podaniem do spożycia zamieszana lub wstrząśnięta, a ich
temperatura sprawdzona, żeby uniknąć oparzeń.
1_ELECTROLUX_polish_25LGRILL_SBI_BASE_AJ26UICTO_Layout 1 10/07/2019 14:20 Page 5
POLSKI
5
W kuchenkach mikrofalowych nie należy gotować jajek w
skorupkach ani podgrzewać całych jajek na twardo,
ponieważ mogą wybuchnąć nawet po zakończeniu
gotowania.
1.1 Konserwacja i czyszczenie
drzwi:
Aby usunąć brud, należy regularnie czyścić obie ich
strony, uszczelki drzwi oraz powierzchnie uszczelniające
miękką i wilgotną ściereczką. do czyszczenia szyby
drzwi nie należy używać agresywnych środków ściernych
ani ostrych metalowych druciaków, ponieważ może to
spowodować uszkodzenie szyby.
Wnętrze kuchenki:
W celu wyczyszczenia należy wytrzeć plamy miękką i
wilgotną ściereczką lub gąbką po każdym użyciu, gdy
kuchenka jest ciepła. Trudniejsze do usunięcia plamy
należy kilkakrotnie przecierać ściereczką zwilżoną w
łagodnym roztworze mydła, aż do usunięcia plamy. Nie
należy zdejmować osłony generatora mikrofal. Należy
uważać, aby łagodny roztwór mydła ani woda nie dostały
się do małych otworów w ściankach, ponieważ może to
spowodować uszkodzenie kuchenki. We wnętrzu
kuchenki nie należy używać środków czyszczących w
aerozolu. Kuchenkę należy regularnie podgrzewać,
używając grilla. pozostawione resztki żywności i tłuste
plamy mogą spowodować powstawanie dymu lub
nieprzyjemnych zapachów. po zakończeniu korzystania
należy wyczyścić osłonę generatora mikrofal, wnętrze
kuchenki, podstawę obrotową i podpórkę podstawy
obrotowej. elementy te muszą być suche i nie mogą być
tłuste. Nagromadzony tłuszcz może się przegrzać i zacząć
dymić lub zapalić się.
1_ELECTROLUX_polish_25LGRILL_SBI_BASE_AJ26UICTO_Layout 1 10/07/2019 14:20 Page 6
6
www.electrolux.com
Obudowa kuchenki:
Obudowę kuchenki można łatwo wyczyścić łagodnym
roztworem wody i mydła. Mydło należy wytrzeć wilgotną
ściereczką i osuszyć obudowę miękkim ręcznikiem.
panel sterowania:
przed rozpoczęciem czyszczenia należy otworzyć drzwi
w celu wyłączenia panelu sterowania. podczas
czyszczenia panelu sterowania należy zachować
ostrożność. Należy użyć tylko ściereczki zwilżonej wodą i
delikatnie przetrzeć aż do wyczyszczenia. Nie należy
używać nadmiernej ilości wody. Nie należy używać
środków chemicznych ani ściernych.
podstawa obrotowa i podpórka podstawy obrotowej:
podstawę obrotową i podpórkę podstawy obrotowej
należy wyjąć z kuchenki. Należy je umyć łagodnym
roztworem mydła. Należy je wytrzeć miękką ściereczką.
podstawę obrotową i podpórkę podstawy obrotowej
można myć w zmywarce.
Ruszty:
Należy je myć w łagodnym roztworze płynu do naczyń i
wysuszyć. Ruszty można myć w zmywarce do naczyń.
WAŻNE!
Kuchenkę należy czyścić regularnie i usuwać
resztki żywności. zaniedbanie czyszczenia
kuchenki może prowadzić do zniszczenia
zanieczyszczonych powierzchni, zmniejszenia
trwałości urządzenia, a nawet spowodować
zagrożenie.
Wyjmując naczynia z kuchenki, należy zachować
szczególną ostrożność, żeby nie przesunąć talerza
obrotowego.
1_ELECTROLUX_polish_25LGRILL_SBI_BASE_AJ26UICTO_Layout 1 10/07/2019 14:20 Page 7
POLSKI
WAŻNE!
Nie należy używać urządzeń do czyszczenia
parowego.
Ta kuchenka jest przeznaczona do instalacji w zabudowie.
Urządzenie i jego dostępne części nagrzewają się podczas
użytkowania. Należy użytkować urządzenie ostrożnie, aby
ich nie dotykać.
OSTRZEŻENIE!
Aby zapobiec poparzeniu nie pozwalać dzieciom na
przebywanie w pobliżu drzwi urządzenia. Nie wolno
dotykać drzwiczek kuchenki, zewnętrznej obudowy,
panelu tylnego, ścianek komory, otworów
wentylacyjnych, akcesoriów ani naczyń podczas
pracy w trybie.
WAŻNE!
do czyszczenia jakiejkolwiek części kuchenki
mikrofalowej nie należy używać dostępnych w
sprzedaży środków czyszczących do kuchenek,
urządzeń do czyszczenia parowego, środków
ściernych, żrących środków czyszczących,
środków zawierających wodorotlenek sodu lub
druciaków.
7
1_ELECTROLUX_polish_25LGRILL_SBI_BASE_AJ26UICTO_Layout 1 10/07/2019 14:20 Page 8
8
www.electrolux.com
2. MONTAż
>
0
388
20
3,5
4,5
2.1 Montaż urządzenia
1. zdejmij opakowanie i sprawdź
dokładnie, czy urządzenie nie jest
uszkodzone.
2. zamontuj wspornik mocujący po
prawej stronie szafki kuchennej
wykorzystując szablon instalacyjny i
dwie śruby dostarczone w zestawie.
3. powoli włóż urządzenie do szafki
kuchennej, nie używając siły, dopóki
nie zostanie zamocowane na
wspornikach. Upewnij się, że
urządzenie jest zamocowane stabilnie i
ustawione na środku.
4. Umocuj kuchenkę z lewej strony za
pomocą 2 śrub dostarczonych w
zestawie.
5. przednia obudowa kuchenki powinna
ściśle wypełniać przedni otwór szafki.
WAŻNE!
Nie wolno instalować urządzenia w
szafkach kuchennych w przypadku
braku określonego 45-milimetrowego
tylnego komina. Nieodpowiednia
wentylacja może negatywnie wpłynąć
na wydajność i trwałość urządzenia.
1_ELECTROLUX_polish_25LGRILL_SBI_BASE_AJ26UICTO_Layout 1 10/07/2019 14:20 Page 9
POLSKI
9
1_ELECTROLUX_polish_25LGRILL_SBI_BASE_AJ26UICTO_Layout 1 10/07/2019 14:20 Page 10
10
www.electrolux.com
2.2 podłączanie urządzenia do
źródła zasilania
(A)
• gniazdko elektryczne powinno być
łatwo dostępne, aby w sytuacji
awaryjnej można było szybko odłączyć
urządzenie. ewentualnie należy
umożliwić odłączenie kuchenki od
źródła zasilania, podłączając wyłącznik
do instalacji zgodnie z odpowiednimi
zaleceniami dotyczącymi okablowania.
• Wyłącznie elektryk może dokonać
wymiany przewodu zasilającego.
• jeśli przewód zasilający jest
uszkodzony, musi zostać wymieniony
przez producenta, jego
autoryzowanego serwisanta lub
odpowiednio wykwalifikowaną osobę,
żeby uniknąć niebezpieczeństwa.
• gniazdko nie powinno być
umieszczone za szafką.
• Najlepsza pozycja, to gniazdko
umieszczone nad szafką, patrz pozycja
(A).
• podłącz urządzenie do jednofazowego
źródła zasilania prądem zmiennym o
napięciu 230 V/50 hz za
pośrednictwem prawidłowo
zamontowanego i uziemionego
gniazdka. Obwód gniazdka
elektrycznego należy zabezpieczyć
bezpiecznikiem 16 A.
• przed rozpoczęciem montażu należy
przywiązać sznurek do przewodu
zasilającego w celu ułatwienia
podłączania do punktu (A) podczas
montażu urządzenia.
• podczas wkładania urządzenia do
wysokiej szafki należy uważać, aby NIe
przygnieść przewodu zasilającego.
• Nie należy zanurzać przewodu
zasilającego ani wtyczki w wodzie lub
innych płynach.
• Nie należy umieszczać przewodu
zasilającego nad gorącymi lub ostro
zakończonymi powierzchniami, na
przykład otworem odprowadzania
gorącego powietrza u góry tylnej części
kuchenki.
1_ELECTROLUX_polish_25LGRILL_SBI_BASE_AJ26UICTO_Layout 1 10/07/2019 14:20 Page 11
POLSKI
11
2.3 dodatkowe wskazówki
Nie należy używać kuchenki mikrofalowej
do podgrzewania oleju w celu smażenia.
Kontrola temperatury będzie niemożliwa, a
olej może się zapalić. Aby przygotować
prażoną kukurydzę, należy użyć
specjalnych pojemników.
Osoby korzystające z ROzRUSzNIKÓW
SeRCA powinny skontaktować się
lekarzem lub producentem rozrusznika, aby
uzyskać informacje o środkach ostrożności
dotyczących korzystania z kuchenek
mikrofalowych.
Nie należy wlewać płynów ani wkładać
żadnych przedmiotów do otworów blokady
drzwi ani otworów wentylacyjnych. W
przypadku zalania kuchenki należy
natychmiast odłączyć ją od sieci
elektrycznej i porozumieć się z
autoryzowanym serwisem eLeCTROLUX.
Nie wolno w żaden sposób modyfikować
kuchenki.
Należy używać wyłącznie podstawy
obrotowej i podpórki podstawy obrotowej
przeznaczonych dla tej kuchenki. Nie należy
używać kuchenki bez podstawy obrotowej.
Aby uniknąć uszkodzenia podstawy
obrotowej:
• przed wymyciem podstawy obrotowej
należy pozostawić ją do ostygnięcia.
• Nie należy kłaść gorących potraw ani
sztućców na zimną podstawę obrotową.
• Nie należy kłaść zimnych potraw ani
sztućców na gorącą podstawę obrotową.
Nie wolno używać plastikowych naczyń,
jeśli komora operacyjna nie ostygła jeszcze
po użyciu gRILLA, ponieważ mogłyby się
roztopić. Nie należy korzystać z
plastikowych naczyń w powyższych trybach,
chyba że ich producent określi, że są
odpowiednie.
producent ani sprzedawca nie ponoszą
odpowiedzialności za obrażenia ciała
spowodowane nieprawidłowym
wykonaniem procedury podłączania do
źródła zasilania. Na obudowie kuchenki lub
wokół uszczelki drzwi może czasami
gromadzić się para wodna lub krople wody.
jest to normalne zjawisko i nie oznacza
nieszczelności ani uszkodzenia kuchenki.
OSTRZEŻENIE!
po użyciu gRILLA komora
operacyjna, drzwi, obudowa i
elementy wyposażenia kuchenki stają
się bardzo gorące. przed
rozpoczęciem czyszczenia upewnij
się, że są całkowicie zimne.
1_ELECTROLUX_polish_25LGRILL_SBI_BASE_AJ26UICTO_Layout 1 10/07/2019 14:20 Page 12
12
www.electrolux.com
3. pRzegLąd URządzeNIA
3.1 Kuchenka mikrofalowa
1
2
3
4
5
8
7
1
2
3
4
5
6
7
8
grzałka grilla
płyta czołowa
Oświetlenie kuchenki
panel sterowania
przycisk otwierania drzwi
Osłona generatora mikrofal
Wnętrze kuchenki
Uszczelki drzwi i
powierzchnie
uszczelniające
6
3.2 Akcesoria
1
2
3
Należy sprawdzić, czy z kuchenką
dostarczone są następujące akcesoria:
1 podstawa obrotowa
2 podpórka podstawy obrotowej
3 Wysoki ruszt
• Ułóż podpórkę podstawy obrotowej na
dnie komory kuchenki.
• Następnie ustaw podstawę obrotową na
podpórce podstawy obrotowej.
• Aby uniknąć uszkodzenia podstawy
obrotowej, podczas wyjmowania potraw
lub pojemników z kuchenki należy
upewnić się, że są one podnoszone bez
dotykania pierścienia podstawy
obrotowej.
zamawiając akcesoria, należy podać
sprzedawcy lub pracownikowi
autoryzowanego serwisu
eLeCTROLUX dwie informacje:
nazwę części i nazwę modelu.
1_ELECTROLUX_polish_25LGRILL_SBI_BASE_AJ26UICTO_Layout 1 10/07/2019 14:20 Page 13
POLSKI
13
3.3 panel sterowania
1
Wskaźniki na wyświetlaczu:
gotowanie
wieloetapowe
zegar ustawiony
1
2
3
4
przycisk mikrofale
+ grill
5
przycisk
automatyczne
gotowanie
6
przycisk czas/masa
7
przycisk
start/szybki start
8
przycisk
pauza/anulowanie
9
przycisk czas +/-
10
przycisk otwierania
drzwi
Ustawianie zegara
Masa
Automatyczne
rozmrażanie
2
3
4
5
6
Mikrofale
grill
przyciski poziomów
mocy
przycisk grillowania
zabezpieczenie przed
dziećmi
7
8
Kurczak
9
Napoje
Spaghetti
10
pizza
prażona kukurydza
ziemniaki
Automatyczne podgrzewanie
4. ObSŁUgA
4.1 Ustawienie zegara
po podłączeniu kuchenki po raz pierwszy
można ustawić zegar. Kuchenka
wyposażona jest w zegar wyświetlający
godzinę w systemie 12-godzinnym i
24-godzinnym.
Przykład: Ustawienie zegara.
1. W trybie czuwania naciśnij 1 raz
przycisk Czas/Masa, aby ustawić
wyświetlanie wskazań zegara w
systemie 12-godzinnym. jeśli chcesz
2.
3.
4.
5.
ustawić wyświetlanie wskazań zegara
w systemie 24-godzinnym, ponownie
naciśnij przycisk.
Naciśnij przycisk Czas +/-, aby ustawić
godzinę.
Naciśnij przycisk Czas/Masa, aby
zaakceptować.
Naciśnij przycisk Czas +/-, aby ustawić
minuty.
Naciśnij przycisk Czas/Masa, aby
zaakceptować.
1_ELECTROLUX_polish_25LGRILL_SBI_BASE_AJ26UICTO_Layout 1 10/07/2019 14:20 Page 14
14
www.electrolux.com
podczas procesu możesz nacisnąć
przycisk Czas/Masa, aby sprawdzić
aktualną godzinę.
4.2 gotowanie z użyciem
mikrofal
gotowanie z użyciem mikrofal pozwala
dostosować poziom mocy mikrofal i czas
gotowania. Najpierw należy wybrać
poziom mocy naciskając przycisk Poziom
Mocy (zapoznaj się z poniższą tabelą).
Naciśnij przycisk Czas +/-, aby
wprowadzić czas gotowania. Maksymalny
czas gotowania wynosi 95 minut.
Przykład: gotowanie: przez 5 minut z
ustawieniem poziomu mocy na 60 %.
1. Otwórz drzwi kuchenki i włóż potrawę
do środka. zamknij drzwi.
2. Naciśnij 5 razy przycisk Poziom Mocy.
3. Naciśnij przycisk Czas +/-, aby
wprowadzić czas gotowania.
4. Naciśnij przycisk Start/Szybki Start.
W celu sprawdzenia poziomu mocy
mikrofal podczas gotowania należy
nacisnąć przycisk Poziom Mocy.
domyślny poziom mocy mikrofal to
100 %.
po zakończeniu gotowania system
wyemituje sygnał dźwiękowy i
wyświetli się komunikat end. przed
rozpoczęciem kolejnej sesji
gotowania naciśnij dowolny przycisk,
aby wyczyścić wyświetlacz i
zresetować system. zbyt wysokie
poziomy mocy lub zbyt długie czasy
gotowania mogą doprowadzić do
przegrzania potraw, powodując
pożar.
Przyciski
Poziomów Mocy
x1
x2
x3
x4
x5
x6
x7
x8
x9
x 10
x 11
Poziomy Mocy
100 % (p100)
90 % (p-90)
80 % (p-80)
70 % (p-70)
60 % (p-60)
50 % (p-50)
40 % (p-40)
30 % (p-30)
20 % (p-20)
10 % (p-10)
0 % (p-00)
4.3 grill
Tryb pracy z grillem nadaje się szczególnie
do przygotowania cienkich plastów mięsa,
steków, klopsów, kebabów, kiełbasek oraz
kawałków kurczaka. Sprawdzi się również
przy przygotowaniu kanapek i zapiekanek.
Maksymalny czas gotowania wynosi
95 minut.
Przykład: grillowanie przez 12 minut.
1. Otwórz drzwi kuchenki i włóż potrawę
do środka. zamknij drzwi.
2. Naciśnij przycisk Grill.
3. Naciśnij przycisk Czas +/-, aby
wprowadzić czas gotowania.
4. Naciśnij przycisk Start/Szybki Start.
WAŻNE! do grillowania zalecane jest
użycie wysokiego lub niskiego rusztu.
4.4 Mikrofale + grill
Tryb Kombinowany Mikrofale/grill łączy
funkcje mikrofal i grilla, które są
przełączane w różnych chwilach procesu
gotowania. Maksymalny czas gotowania
wynosi 95 minut.
Przykład: Ustawienie trybu pracy
kombinowanej przez 25 minut.
1. Otwórz drzwi kuchenki i włóż potrawę
do środka. zamknij drzwi.
2. Naciśnij 1 lub 2 razy przycisk Mikrofale
+ Grill.
3. Naciśnij przycisk Czas +/-, aby
wprowadzić czas gotowania.
4. Naciśnij przycisk Start/Szybki Start.
Przycisk
Mikrofale
Mikrofale +
Grill
x1
30 %
Co - 1
Grill
Zastosow
anie
70 %
x2
Co - 2
45 %
ryba,
ziemniaki,
zapiekanki
pudding,
omlet,
pieczone
ziemniaki,
drób
55 %
1_ELECTROLUX_polish_25LGRILL_SBI_BASE_AJ26UICTO_Layout 1 10/07/2019 14:20 Page 15
POLSKI
15
4.5 Szybki start
4.7 Automatyczne rozmrażanie
Naciskając przycisk Start/SzybkI Start
można bezpośrednio rozpocząć gotowanie
z ustawieniem mocy na 100 % przez
30 sekund.
programy automatycznego rozmrażania
automatycznie ustawiają prawidłowy tryb i
czas procesu.
Przykład: Rozmrażanie zamrożonej
potrawy przez 10 minut.
1. Otwórz drzwi kuchenki i włóż potrawę
do środka. zamknij drzwi.
2. Naciśnij 8 razy przycisk Automatyczne
Gotowanie, aż wyświetli się A-08.
3. Naciśnij przycisk Czas +/-, aby ustawić
10 minut.
4. Naciśnij przycisk Start/Szybki Start.
Aby zwiększyć czas, naciśnij przycisk
Start/Szybki Start.
4.6 Automatyczne gotowanie
programy automatycznego gotowania
automatycznie ustawiają prawidłowy tryb i
czas gotowania. dostępnych jest
8 programów automatycznego gotowania.
Automatyc Potrawa
zne
Gotowanie
A - 01
Kurczak
800 - 1400 g
A - 02
prażona kukurydza
99 g
A - 03
Mleko/kawa
1 - 3 filiżanki
A - 04
pieczone ziemniaki
1 - 3 szt
A - 05
Spaghetti
100 - 300 g
A - 06
Automatyczne
podgrzewanie
200 - 800 g
A - 07
pizza
150 - 450 g
A - 08
Automatyczne
rozmrażanie
Tryb
Gotowania
Mikrofale +
grill
Mikrofale
Mikrofale
Mikrofale
Mikrofale
Mikrofale
Mikrofale +
grill
Mikrofale
1. Otwórz drzwi kuchenki i włóż potrawę
do środka. zamknij drzwi.
2. Naciśnij przycisk Automatyczne
Gotowanie, aby wybrać potrawę.
3. Naciśnij przycisk Czas/Masa, aby
wybrać ilość lub masę.
4. Naciśnij przycisk Start/Szybki Start.
Obróć 2 lub 3 razy kurczaka podczas
procesu, zamknij drzwi kuchenki i
naciśnij przycisk Start/Szybki Start,
aby wznowić proces.
Obróć 2 lub 3 razy kurczaka podczas
procesu, zamknij drzwi kuchenki i
naciśnij przycisk Start/Szybki Start,
aby wznowić proces.
4.8 gotowanie wieloetapowe
Maksymalnie można zaprogramować
sekwencję 3 etapów.
Przykład: gotowanie:
etap 1: 2 minuty 30 sekund z ustawieniem
mocy na 70 %
etap 2: 5 minut w trybie grilla
1. Otwórz drzwi kuchenki i włóż potrawę
do środka. zamknij drzwi.
2. Naciśnij 4 razy przycisk Poziom Mocy.
3. Naciśnij przycisk Czas +/-, aby
wprowadzić czas gotowania.
4. Naciśnij 1 raz przycisk Grill.
5. Naciśnij przycisk Czas +/-, aby
wprowadzić czas gotowania.
6. Naciśnij przycisk Start/Szybki Start.
funkcji Automatycznego gotowania,
Automatycznego Rozmrażania i
Szybkiego Startu nie można ustawić
jako program gotowania
wieloetapowego.
4.9 zabezpieczenie przed
dziećmi
blokada rodzicielska uniemożliwia dzieciom
wykonywanie czynności bez nadzoru.
blokada rodzicielska włączy się
automatycznie, jeśli w ciągu 1 minuty nie
zostanie naciśnięty żaden przycisk. Aby
anulować funkcję, otwórz drzwi kuchenki.
1_ELECTROLUX_polish_25LGRILL_SBI_BASE_AJ26UICTO_Layout 1 10/07/2019 14:20 Page 16
16
www.electrolux.com
4.10 pauze
żeby włączyć tryb pauzy, gdy kuchenka
pracuje.
1. Naciśnij 1 raz przycisk
Pauza/Anulowanie, aby podczas
gotowania wprowadzić tryb pauzy.
2. Naciśnij przycisk Start/Szybki Start, aby
kontynuować gotowanie.
Otwarcie drzwi powoduje zatrzymanie
pracy kuchenki.
1_ELECTROLUX_polish_25LGRILL_SBI_BASE_AJ26UICTO_Layout 1 10/07/2019 14:20 Page 17
POLSKI
17
5. pOdpOWIedzI I WSKAzÓWKI
5.1 pojemniki przeznaczone do kuchenek mikrofalowych
Pojemnik
Przeznaczone Uwagi
do kuchenek
mikrofalowych
Małych kawałków folii aluminiowej można użyć do
folia aluminiowa/
3/7
zabezpieczenia potrawy przed przegrzaniem. folia
pojemniki z folii
powinna znajdować się co najmniej 2 cm od ścianek
kuchenki, w przeciwnym razie może dojść do powstania
łuku elektrycznego. Stosowanie pojemników z folii nie jest
zalecane, chyba że producent określił model. Należy
dokładnie przestrzegać instrukcji.
porcelana, wyroby ceramiczne, garnki glazurowane i
porcelana i ceramika 3 / 7
ceramika wypalana są zwykle odpowiednie, z wyjątkiem
tych z metalowymi dekoracjami.
Należy zachować ostrożność podczas korzystania z
Szkło np. pyrex®
3
cienkich pojemników szklanych, ponieważ mogą pęknąć
po nagłym podgrzaniu.
Stosowanie pojemników metalowych w kuchenkach
Metal
7
mikrofalowych nie jest zalecane, ponieważ powodują one
powstawanie łuku elektrycznego, co może spowodować
pożar.
Należy zachować ostrożność, ponieważ niektóre
plastik/polistyren np. 3
pojemniki odkształcają się, topią i odbarwiają w wysokiej
pojemniki na
temperaturze.
potrawy typu
fastfood
Woreczki do
Należy je przekłuć, aby umożliwić wydostawanie się pary.
3
zamrażania/
Należy upewnić się, że woreczki można stosować w
pieczenia
kuchenkach mikrofalowych. Nie należy używać
plastikowych ani metalowych opasek, ponieważ mogą się
stopić lub zapalić z powodu powstania łuku elektrycznego.
papier - talerze,
Należy używać tylko do podgrzewania lub pochłaniania
3
kubki i papier
wilgoci. Należy zachować ostrożność, ponieważ
śniadaniowy
przegrzanie może spowodować pożar.
pojemniki ze słomy 3
Korzystając z tych materiałów należy zawsze nadzorować
lub drewna
kuchenkę, ponieważ przegrzanie może spowodować
pożar.
papier makulaturowy 7
Może zawierać cząsteczki metalu, które spowodują
i gazety
powstanie łuku elektrycznego, co może doprowadzić do
pożaru.
1_ELECTROLUX_polish_25LGRILL_SBI_BASE_AJ26UICTO_Layout 1 10/07/2019 14:20 Page 18
18
www.electrolux.com
5.2 porady dotyczące gotowania w kuchence mikrofalowej
Porady dotyczące gotowania w kuchence mikrofalowej
Skład
potrawy zawierające dużą ilość tłuszczu lub cukru (np. pudding lub paszteciki)
wymagają ogrzewania przez krótszy czas. Należy zachować ostrożność,
ponieważ przegrzanie może spowodować pożar.
Wielkość
W celu równomiernego ugotowania wszystkie kawałki powinny być tej samej
wielkości.
Temperatura
początkowa temperatura potrawy z nadzieniem wpływa na wymagany czas
potraw
gotowania. potrawy z nadzieniem (np. pączki) należy przekłuć, aby
wypuścić ciepło lub parę.
Rozmieszczenie Największe kawałki potrawy, na przykład udka, należy umieścić przy
zewnętrznych ściankach naczynia.
przykrycie
Należy użyć folii spożywczej z otworami do kuchenek mikrofalowych lub
odpowiedniej pokrywki.
przekłuwanie
potrawy w skorupce, ze skórą lub błoną należy przed gotowaniem lub
odgrzaniem nakłuć w kilku miejscach, ponieważ wewnątrz potrawy gromadzi się
para, która może spowodować wybuch potrawy, (np. ziemniaki, ryba, kurczak lub
kiełbaski).
WAŻNE! Nie należy podgrzewać jajek, na przykład sadzonych lub na
twardo, za pomocą mikrofal, ponieważ mogą wybuchnąć nawet po
zakończeniu gotowania.
Mieszanie,
W celu równomiernego ugotowania konieczne jest, aby podczas gotowania
obracanie i
mieszać, obracać i zmieniać ułożenie potrawy. zawsze należy mieszać i zmieniać
zmiana ułożenia ułożenie od zewnątrz do środka.
pozostawienie po ugotowaniu potrawę należy pozostawić na pewien czas, aby umożliwić
równomierne rozproszenie ciepła w całej potrawie.
Osłona
Nagrzane części można osłonić małymi kawałkami folii aluminiowej, które
odbijają mikrofale, (np. udka i skrzydełka kurczaka).
podczas wyjmowania żywności z kuchenki należy używać odpowiednich uchwytów i
rękawic, aby uniknąć oparzeń. Należy zawsze otwierać pojemniki, pojemniki do kukurydzy
prażonej, worki do gotowania itp. z dala od twarzy i rąk, aby uniknąć oparzeń oparami.
Należy zawsze stać z dala od otwieranych drzwiczek, aby uniknąć oparzeń spowodowanych
wydostającą się parą lub gorącym powietrzem. potrawy nadziewane należy pokroić po
podgrzaniu, aby uwolnić gorące powietrze i uniknąć oparzeń.
1_ELECTROLUX_polish_25LGRILL_SBI_BASE_AJ26UICTO_Layout 1 10/07/2019 14:20 Page 19
POLSKI
19
6. ROzWIązyWANIe pRObLeMÓW
Problem
Sprawdź, czy . . .
Kuchenka mikrofalowa
nie działa prawidłowo?
•
•
•
Tryb gotowania
mikrofalami nie działa
prawidłowo?
podstawa obrotowa nie
obraca się?
•
•
•
•
•
•
•
Kuchenka mikrofalowa
nie wyłącza się?
Oświetlenie wnętrza nie
działa prawidłowo?
•
•
•
podgrzewanie potraw
trwa dłużej niż
wcześniej?
•
•
•
bezpieczniki w skrzynce bezpieczników działają prawidłowo.
Nie występuje przerwa w dostawie energii.
jeżeli bezpieczniki są nadal wyłączane, skontaktuj się z
wykwalifikowanym elektrykiem.
drzwi są prawidłowo zamknięte.
Uszczelki drzwi i powierzchnie uszczelniająca są czyste.
Naciśnięty został przycisk START.
podpórka podstawy obrotowej jest prawidłowo założona na
napęd.
Naczynie nie jest większe od podstawy obrotowej.
potrawa nie jest większa od podstawy obrotowej, co uniemożliwia
jej obracanie.
We wgłębieniu pod podstawą obrotową nie znajdują się żadne
przedmioty.
Odłącz urządzenie od źródła zasilania.
Wezwij pracownika autoryzowanego serwisu eLeCTROLUX.
Wezwij pracownika autoryzowanego serwisu eLeCTROLUX.
Lampkę podświetlającą wnętrze kuchenki mogą wymieniać
wyłącznie osoby upoważnione przez firmę eLeCTROLUX.
Ustaw dłuższy czas gotowania (podwójna ilość = niemal dwa razy
dłuższy czas) lub
jeżeli potrawa jest zimniejsza niż zwykle, co pewien czas obróć ją
lub odwróć lub
Ustaw wyższą moc.
jeśli kuchenka pracuje w dowolnym trybie przez 2 minuty lub dłużej, po zakończeniu
gotowania wentylator pozostanie włączony przez 3 minuty.
1_ELECTROLUX_polish_25LGRILL_SBI_BASE_AJ26UICTO_Layout 1 10/07/2019 14:20 Page 20
20
www.electrolux.com
7. dANe TeChNICzNe
Napięcie przemienne
230 V, 50 hz, jednofazowe
bezpiecznik line dystrybucja/wyłącznik
pobór mocy:
Mikrofale
grill
Moc wyjściowa:
Mikrofale
grill
Minimalny 16 A
1.400 kW
1.000 kW
900 W (IeC 60705)
1000 W
Częstotliwość mikrofal
Wymiary zewnętrzne:
Wymiary wnętrza
pojemność kuchenki
2450 Mhz 1) (grupa 2 / Klasa b)
595 mm (szer.) x 388 mm (wys.) x 378 mm (głęb.)
340 mm (szer.) x 220 mm (wys.) x 364 mm (głęb.) 2)
25 litrów 2)
LMS4253TM
podstawa obrotowa
ø 270 mm, szkło
Masa
ok. 15,7 kg
1)
2)
To urządzenie jest zgodne z wymaganiami normy europejskiej eN55011.
zgodnie z tą normą, ten produkt zaklasyfikowano jako urządzenie grupa 2 klasa b.
grupa 2 oznacza, że urządzenie celowo generuje energię o częstotliwości radiowej w
postaci promieniowania elektromagnetycznego w celu podgrzewania potraw.
Klasa b oznacza, że urządzenie może być używane w budynkach mieszkalnych.
pojemność wewnętrzną oblicza się, mierząc maksymalną szerokość, głębokość i
wysokość. Rzeczywista pojemność przeznaczona dla potraw jest mniejsza.
8. INfORMACje dOTyCząCe OChRONy śROdOWISKA
Materiały oznaczone symbolem
należy poddać utylizacji. Opakowanie
urządzenia włożyć do odpowiedniego
pojemnika w celu przeprowadzenia
ponownego przetworzenia.
Należy zadbać o ponowne przetwarzanie
odpadów urządzeń elektrycznych i
elektronicznych, aby chronić środowisko
naturalne oraz ludzkie zdrowie.
Nie wolno wyrzucać urządzeń
oznaczonych symbolem
razem z
odpadami domowymi. Należy zwrócić
produkt do miejscowego punktu
ponownego przetwarzania lub
skontaktować się z odpowiednimi
władzami miejskimi.
2_ELECTROLUX_Romanian_25LGRILL_SBI_BASE_AJ26UICTO_Layout 1 10/07/2019 13:59 Page 21
ROMÂNĂ
21
CoNŢINUt
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
INStRUCŢIUNI IMPoRtANtE DE SIgURANŢă ..........................................................22
INStALARE .......................................................................................................................27
PREzENtAREA APARAtULUI .......................................................................................31
oPERARE..........................................................................................................................32
SECREtE ŞI PoNtURI ...................................................................................................35
CE Să fACEŢI DACă.......................................................................................................37
SPECIfICAŢII ....................................................................................................................38
INfoRMAŢII PRIVIND MEDIUL.......................................................................................38
NE gÂNDIM LA DUMNEAVoAStRă
Vă mulţumim că aţi achiziţionat un aparat Electrolux. Aţi ales un produs care include
decenii de experienţă profesională şi de inovaţie. Ingenios şi stilat, a fost conceput special
pentru dumneavoastră. Pentru ca atunci când îl utilizați să veţi întotdeauna aceleaşi
rezultate extraordinare. Bine aţi venit la Electrolux.
Vizitaţi website-ul la:
Aici găsiţi sfaturi privind utilizarea, broşuri, informaţii care vă ajută la rezolvarea
unor probleme apărute şi informaţii despre service:
www.electrolux.com
Înregistraţi-vă produsul pentru a beneficia de servicii mai bune:
www.electrolux.com/productregistration
Cumpăraţi accesorii, consumabile şi piese de schimb originale pentru aparatul dvs:
www.electrolux.com/shop
SERVICIUL DE RELAŢII CU CLIENŢII ŞI SERVICE
Vă recomandăm utilizarea pieselor de schimb originale.
Atunci când contactaţi unitatea de Service, asiguraţi-vă că aveţi disponibile următoarele
informaţii. Informaţiile pot fi găsite pe plăcuţa cu datele tehnice. Model, PNC, Număr de serie.
Avertisment / Atenţie-Informaţii privind siguranţa
Informaţii generale şi recomandări
Informaţii privind mediul înconjurător
Ne rezervăm dreptul asupra efectuării de modificări fără preaviz.
2_ELECTROLUX_Romanian_25LGRILL_SBI_BASE_AJ26UICTO_Layout 1 10/07/2019 13:59 Page 22
22
1.
www.electrolux.com
INStRUCŢIUNI IMPoRtANtE DE SIgURANŢă
Acest aparat poate fi utilizat de copii cu vârste de cel puţin
8 ani şi de persoane cu capacităţi fizice, senzoriale sau
mentale reduse sau lipsite de experienţă şi cunoştinţe
numai cu condiţia supravegherii sau instruirii lor cu privire
la utilizarea aparatului întrun mod sigur şi numai dacă
înţeleg riscurile implicate. Copiii trebuie supravegheaţi,
pentru a se asigura că nu se joacă cu aparatul. Curăţarea
şi întreţinerea ce cade în sarcina utilizatorului nu trebuie să
fie efectuate de copii dacă aceştia nu au cel puţin 8 ani şi
dacă nu sunt supravegheaţi.
Acest dispozitiv nu a fost proiectat pentru a fi utilizat la
înălțimi mai mari de 2000 m.
IMPORTANT! INStRUCŢIUNI IMPoRtANtE DE
SIgURANŢă: CItIŢI CU AtENŢIE MANUALUL ŞI
PăStRAŢI-L PENtRU REfERINŢE
ULtERIoARE.
AVERTIZARE!
În cazul avarierii uşii sau a garniturilor ușii, cuptorul
nu poate fi utilizat până când nu este reparat de
către o persoană specializată.
AVERTIZARE!
Este periculos ca altcineva în afară de persoanele
competente să realizeze reparaţii, care necesită
îndepărtarea carcasei care protejează împotriva
expunerii la energia microundelor.
AVERTIZARE!
Lichidele şi alimentele nu trebuie încălzite în
recipiente etanşe, deoarece recipientele pot
exploda.
2_ELECTROLUX_Romanian_25LGRILL_SBI_BASE_AJ26UICTO_Layout 1 10/07/2019 13:59 Page 23
ROMÂNĂ
23
Acest aparat este destinat uzului în aplicaţii casnice şi
similare acestora ca de exemplu: bucătării pentru angajaţi
în magazine, birouri şi alte medii de lucru; case tip fermă;
de către clienţi în hoteluri, moteluri şi alte medii
rezidențiale; medii de tip bed & breakfast.
folosiţi doar recipiente şi ustensile care prezintă siguranţă
la utilizarea cu cuptorul cu microunde.
Recipientele metalice pentru alimente şi băuturi nu sunt
permise în timpul preparării la microunde.
Nu folosiţi cuptorul nesupravegheat când folosiţi recipiente
din plastic reciclabil, hârtie sau alte recipiente de mâncare
inflamabile.
Cuptorul cu microunde este destinat încălzirii alimentelor şi
băuturilor. Uscarea alimentelor sau hainelor şi încălzirea
pernelor electrice, papucilor de casă, bureților, pânze
umede şi alte articole similare pot duce la riscul de
vătămare, aprindere şi incendiu.
Dacă mâncarea încălzită începe să fumege, NU
DESCHIDEŢI UŞA. opriţi cuptorul şi scoateţi ştecherul din
priză, apoi aşteptaţi până ce mâncarea nu mai fumegă.
Pericol de incendiu, dacă deschideţi uşa în timp ce
mâncarea fumegă.
La încălzirea băuturilor în cuptorul cu microunde poate
avea loc fierbere vulcanică întârziată, din acest motiv
procedaţi cu grijă când manipulaţi recipientul.
Conţinutul sticlelor pentru hrănirea sugarilor sau a borcanelor cu mâncare pentru copii trebuie amestecate sau
agitate, iar temperatura trebuie verificată înainte de consumare pentru a preveni arsurile.
Nu preparaţi ouăle în coajă şi evitaţi încălzirea acestora în
cuptoarele cu microunde, deoarece ele pot exploda chiar
după ce perioada de gătire s-a terminat.
2_ELECTROLUX_Romanian_25LGRILL_SBI_BASE_AJ26UICTO_Layout 1 10/07/2019 13:59 Page 24
24
1.1 Întreţinere & curăţare
www.electrolux.com
Uşa:
Pentru a îndepărta toate urmele de murdărie, curăţaţi cu
regularitate ambele părţi ale uşii, iar garniturile de
etanşare ale uşii şi suprafeţele de etanşare curăţaţi-le cu
o cârpă umezită. Nu folosiţi soluţii de curăţat abrazive,
sau curăţătoare din sârmă pentru curăţirea geamului
cuptorului deoarece acesta se poate zgâria sticla ceea ce
poate duce la spargerea ei.
Interiorul cuptorului:
La curăţare ştergeţi petele şi urmele cu o cârpă moale
sau burete după fiecare utilizare, cât timp încă cuptorul
este cald. Pentru pete persistente folosiţi săpun slab şi
ştergeţi de mai multe ori cu o cârpă umezită, până când
toate reziduurile sunt îndepărtate. Nu scoateţi plăcuţa de
protecţie a ghidului de unde. Asiguraţi-vă că săpunul slab
sau apa nu penetrează orificiile mici de ventilare din
perete, ceea ce ar putea duce la defectarea cuptorului.
Nu utilizaţi soluţii de curăţat de tip pulverizator pe
interiorul cuptorului. Încălziţi în mod regulat cuptorul
folosind modul grill. Rămăşiţele de alimente sau stropi de
grăsimi pot provoca fum sau miros urât. După folosire
curăţaţi plăcuţa de protecţie a ghidului de unde, cavitatea
cuptorului, platoul rotativ şi suportul platoului rotativ. Ele
trebuie să fie uscate şi degresate. grăsimea acumulată se
poate încălzi, poate fumega şi se poate aprinde.
Exteriorul cuptorului:
Exteriorul cuptorului poate fi curăţat uşor cu apă săpunită.
Asiguraţi-vă că săpunul este şters cu o cârpă umezită şi
apoi ştergeţi exteriorul cu un ştergar moale.
Panou de control:
Înaintea curăţării deschideţi uşa, pentru a dezactiva
panoul de control. Atenţie când curăţaţi panoul de control.
2_ELECTROLUX_Romanian_25LGRILL_SBI_BASE_AJ26UICTO_Layout 1 10/07/2019 13:59 Page 25
ROMÂNĂ
25
folosind o cârpă umezită doar cu apă, ştergeţi uşor
panoul de comandă până când devine curat. Evitaţi
folosirea de cantităţi excesive de apă. Nu folosiţi agenţi
de curăţat chimici sau abrazivi.
Platou rotativ & suport platou rotativ:
Scoateţi platoul rotativ şi suportul platoului rotativ din
cuptor. Spălaţi platoul rotativ şi suportul platoului rotativ
cu apă săpunită care nu are efecte corosive. Ştergeţi cu
o cârpă moale. Atât platoul rotativ, cât şi suportul platoului
rotativ pot fi spălaţi cu detergent de vase.
grătarele:
Acestea trebuie spălate în soluţie uşoară de spălat apoi
uscate. A nu se spăla grătarele cu maşina de spălat
vase.
IMPORTANT!
Curaţaţi cuptorul la intervale regulate si înlăturaţi
orice depuneri de alimente. Dacă nu menţineţi
cuptorul într-o stare curată, suprafaţa se poate
deteriora şi astfel durata de viaţă a cuptorului poate
fi afectată, respectiv se pot produce situaţii de
pericol.
trebuie să fiţi atenţi pentru a nu deplasa discul
rotativ atunci când scoateţi recipientele din aparat.
IMPORTANT!
Nu folosiţi dispozitiv de curăţat cu abur.
Cuptorul cu microunde este conceput pentru a fi utilizat
încorporat.
Aparatul şi componentele expuse ale acestuia se
încălzesc în timpul utilizării. trebuie acordată atenţie
pentru a evita contactul cu elementele fierbinţi.
2_ELECTROLUX_Romanian_25LGRILL_SBI_BASE_AJ26UICTO_Layout 1 10/07/2019 13:59 Page 26
26
www.electrolux.com
AVERTIZARE!
Ţineţi copiii la distanţă de uşa sau de părţile
accesibile care pot deveni fierbinţi în timpul folosirii
grill-ului. Copii ar trebui ţinuţi la distanţă de cuptor
pentru ai feri de ardere.
IMPORTANT!
Pentru curăţarea oricărei părţi a cuptorului cu
microunde nu folosiţi detergenţi comerciali de
curăţat cuptorul, curăţător cu aburi, produse
abrazive dure respectiv nicio substanţă cu conţinut
de hidroxid de sodiu sau spălătoare de sârmă.
2_ELECTROLUX_Romanian_25LGRILL_SBI_BASE_AJ26UICTO_Layout 1 10/07/2019 13:59 Page 27
ROMÂNĂ
2. INStALARE
>
0
388
20
3,5
4,5
2.1 Instalarea aparatului
1. Scoateţi ambalajul şi verificaţi atent să
nu existe semne de deteriorare.
2. Montați suportul de fixare pe partea
dreaptă a dulapului de bucătărie,
folosind fișa de instalare și cele două
șuruburi furnizate.
3. Montați încet aparatul în dulapul de
bucătărie, fără a-l forța, până când se
fixează în suporturi. Asigurați-vă că
aparatul este stabil și centrat.
4. fixați cuptorul pe partea stângă, folosind
cele două șuruburi furnizate.
5. Cadrul frontal al cuptorului ar trebui să
fie fixat pe deschizătura frontală a
dulapului.
IMPORTANT!
Nu instalați acest aparat în dulapuri
de bucătărie fără coșul spate
specificat de 45 mm. Ventilația
necorespunzătoare poate afecta
performanțele și durata de viață a
aparatului.
27
2_ELECTROLUX_Romanian_25LGRILL_SBI_BASE_AJ26UICTO_Layout 1 10/07/2019 13:59 Page 28
28
www.electrolux.com
2_ELECTROLUX_Romanian_25LGRILL_SBI_BASE_AJ26UICTO_Layout 1 10/07/2019 13:59 Page 29
ROMÂNĂ
29
2.2 Racordarea aparatului la
reţeaua electrică
(A)
• Priza electrică trebuie să fie într-un loc
accesibil, astfel ca în caz de urgenţă
ştecherul aparatul să poată fi scos
uşor. Sau se poate izola cuptorul de la
reţeaua electrică prin montarea unui
întrerupător în cablul fix, conform
normelor de cablare.
• Cablul de alimentare poate fi înlocuit
doar de către un electrician.
• În situaţia în care cablul de alimentare
este defect, acesta trebuie înlocuit de
producător, operatorul de service sau
alte persoane calificate, pentru a evita
apariţia pericolelor.
• Priza nu trebuie pusă în spatele
bufetului.
• Cea mai bună poziţie este deasupra
bufetului, vezi (A).
• Racordaţi aparatul la un curent
alternativ monofazic, 230 V/50 Hz,
printr-o priză montată corect şi legată
la pământ. Priză trebuie să fie legata la
un circuit cu o siguranta de 16 A.
• Înaintea instalării, legaţi un şnur de
cablul de alimentare, pentru a putea
facilita conectarea la (A) când aparatul
este instalat.
• Când introduceţi aparatul în bufet, NU
striviţi cablul de alimentare.
• Nu scufundaţi cablul de alimentare sau
ştecherul în apă sau în alte lichide.
• Nu permiteţi trecerea cablului de
alimentare peste suprafeţe tăioase,
cum ar fi de exemplu zona de
evacuare a aerului cald aflată pe
partea de sus spate a cuptorului.
2_ELECTROLUX_Romanian_25LGRILL_SBI_BASE_AJ26UICTO_Layout 1 10/07/2019 13:59 Page 30
30
www.electrolux.com
2.3 Sfat suplimentar
Nu folosiţi cuptorul cu microunde la
încălzirea uleiului pentru prăjire.
temperatura nu poate fi controlată şi uleiul
se poate aprinde. Pentru floricele
(popcorn) folosiţi aparate speciale cu
microunde pentru producerea floricelelor.
Persoanele cu PACEMAKER trebuie să se
consulte cu medicul lor sau cu
producătorul pacemaker-ului privind
măsurile de precauţie la utilizarea
cuptorului.
Niciodată nu turnaţi lichide şi nu introduceţi
obiecte în orificiile închizătorilor de uşă sau
în orificiile de ventilare. În cazul unei
vărsări accidentale, opriţi şi scoateţi din
priză imediat cuptorul şi chemaţi un agent
de service autorizat ELECtRoLUX.
Niciodată nu modificaţi cuptorul.
folosiţi doar platoul rotativ şi suportul
platoului rotativ. Nu puneţi în funcţionare
cuptorul fără platoul rotativ.
Pentru a preveni ruperea platoului rotativ:
• Înaintea curăţării platoului rotativ cu
apă, lăsaţi-l să se răcească.
• Nu aşezaţi alimente sau ustensile
fierbinţi pe platoul rotativ rece.
• Nu aşezaţi alimente sau ustensile reci
pe platoul rotativ fierbinte.
Nu folosiți recipiente de plastic pentru
prepararea la microunde în cazul în care
cuptorul este încă fierbinte după utilizarea
modului gRătAR, deoarece se pot topi.
Recipientele din plastic nu trebuie utilizate
în modurile de lucru descrise mai sus, doar
dacă producatorul recipientului subliniază
faptul că se pot utiliza.
Nici producătorul şi nici furnizorul nu îşi
asumă răspunderea pentru deteriorarea
cuptorului sau pentru accidentările apărute
ca urmare a nerespectării procedurilor
corecte de racordare electrică. ocazional
pot apărea vapori de apă şi picături pe
pereţii cuptorului sau în jurul garniturii de
etanşare a uşii şi pe suprafeţele de
etanşare. Acesta este un proces normal şi
nu este un semn de scurgere sau
defecţiune la cuptorul cu microunde.
AVERTIZARE!
După utilizarea modului gRătAR,
interiorul cuptorului, ușa, dulapul în
care este amplasat cuptorul și
accesoriile vor fi foarte fierbinți.
Înainte de a le curăța, asigurați-vă că
s-au răcit complet.
2_ELECTROLUX_Romanian_25LGRILL_SBI_BASE_AJ26UICTO_Layout 1 10/07/2019 13:59 Page 31
ROMÂNĂ
31
3. PREzENtAREA APARAtULUI
3.1 Cuptorul cu microunde
1
2
3
4
5
8
7
Element de încălzire gril
Margine frontală
Becul cuptorului
Panou de control
Buton deschidere uşă
Plăcuţă de protecţie a
ghidului de unde
7 Cavitate cuptor
8 garnituri de etanşare uşă
şi suprafeţe de etanşare
1
2
3
4
5
6
6
3.2 Accesorii
1
2
3
Verificaţi să fie livrate toate
accesoriile:
1 Platou rotativ
2 Suport platou rotativ
3 grătar înalt
• Aşezaţi platoul rotativ la baza cavităţii.
• Apoi aşezaţi platoul rotativ pe suport.
• Pentru a evita crăparea platoului rotativ,
asiguraţi-vă că vasele sau recipientele
sunt ridicate destul peste marginea
platoului atunci când le scoateţi din
cuptor.
Când comandaţi accesorii, vă rugăm
să menţionaţi vânzătorului sau
agentului de service autorizat
ELECtRoLUX două lucruri:
denumirea piesei şi denumirea
modelului.
2_ELECTROLUX_Romanian_25LGRILL_SBI_BASE_AJ26UICTO_Layout 1 10/07/2019 13:59 Page 32
32
www.electrolux.com
3.3 Panou de control
1
Indicatorii afişajului digital:
2
Butoane niveluri
de putere
gătirea în mai
multe faze
3
Buton grill
Setarea ceasului
1
Setare ceas
greutate
Auto-decongelare
2
3
4
5
6
Cuptor cu microunde
4
tasta micro. + grătar
5
tasta gătire automată
6
tasta ceas/greutate
7
tasta pornire/pornire
rapidă
8
tasta pauză/anulare
9
tasta timp +/-
10
Buton deschidere uşă
grill
Protecţie copii
7
8
Pui
9
Băuturi
Spaghete
10
Pizza
Popcorn
Cartofi
Reîncălzire automată
4. oPERARE
4.1 Setarea ceasului
Când conectați cuptorul la priză pentru
prima dată, aveți opțiunea de a seta
ceasul. Cuptorul este prevăzut cu ceas în
formatul de 12 și 24 de ore.
Example: Pentru a seta ceasul.
1. În modul Stand-by, apăsați tasta
Ceas/Greutate o dată pentru a seta
ceasul în formatul de 12 ore; dacă doriți
să setați ceasul în formatul de 24 de
ore, apăsați-o din nou.
2. Apăsați tasta Timp +/- pentru a ajusta
ora.
3. Apăsați tasta Ceas/Greutate pentru
confirmare.
4. Apăsați tasta Timp +/- pentru a ajusta
minutele.
5. Apăsați tasta Ceas/Greutate pentru
confirmare.
În timpul gătitului, puteți apăsa tasta
Ceas/Greutate pentru a verifica ora
din zi.
2_ELECTROLUX_Romanian_25LGRILL_SBI_BASE_AJ26UICTO_Layout 1 10/07/2019 13:59 Page 33
ROMÂNĂ
4.2 gătirea folosind cuptorul cu
microunde
gătirea la microunde vă permite să
personalizați timpul și puterea de gătire.
Mai întâi, selectați un nivel de putere
apăsând tasta Nivel De Putere (a se
vedea tabelul de mai jos). Apăsați tasta
Timp +/- pentru a introduce timpul de
gătire. timpul maxim de gătire este de
95 de minute.
Exemplu: Pentru a găti timp de 5 minute
la un nivel de putere de 60 %.
1. Deschideți ușa cuptorului și așezați
mâncarea înăuntru. Închideți ușa.
2. Apăsați tasta Nivel De Putere de 5 ori.
3. Apăsați tasta Timp +/- pentru a
introduce timpul de gătire.
4. Apăsați tasta Pornire/Pornire Rapidă.
Pentru a verifica nivelul de putere al
microundelor în timpul gătirii, apăsați
tasta Nivel De Putere. Nivelul implicit
de putere este 100 %.
La sfârșitul procesului de gătire,
sistemul va emite un semnal sonor și
se afișează mesajul End. Înainte de a
începe altă sesiune de gătire, apăsați
orice tastă pentru a șterge afișajul și a
reseta sistemul. Nivelurile de putere
prea ridicate sau timpii de gătire prea
lungi pot supraîncălzi alimentele,
ceea ce poate conduce la incendii.
Butoane Niveluri
De Putere
x1
x2
x3
x4
x5
x6
x7
x8
x9
x 10
x 11
Niveluri De Putere
100 % (P100)
90 % (P-90)
80 % (P-80)
70 % (P-70)
60 % (P-60)
50 % (P-50)
40 % (P-40)
30 % (P-30)
20 % (P-20)
10 % (P-10)
0 % (P-00)
4.3 grill
Prepararea la grătar este deosebit de utilă
pentru felii subțiri de carne, fripturi, cotlete,
kebab, cârnați și bucăți de carne de pui.
33
Este, de asemenea, adecvată pentru
sandvișuri calde și preparate gratinate.
timpul maxim de gătire este de 95 de
minute.
Exemplu: Pentru a prepara la grătar timp
de 12 minute.
1. Deschideți ușa cuptorului și așezați
mâncarea înăuntru. Închideți ușa.
2. Apăsați tasta Grătar.
3. Apăsați tasta Timp +/- pentru a
introduce timpul de gătire.
4. Apăsați tasta Pornire/Pornire Rapidă.
IMPORTANT! Pentru modul grill este
recomandat utilizarea grătarelor înalt
si scund.
4.4 Micro. + grătar
Modul Combi Micro/grill combină funcțiile
de microunde și grill pe diferite perioade de
timp, în timpul gătirii. timpul maxim de
gătire este de 95 de minute.
Exemplu: Pentru a seta gătirea Combi
timp de 25 de minute.
1. Deschideți ușa cuptorului și așezați
mâncarea înăuntru. Închideți ușa.
2. Apăsați tasta Micro. + Grătar o dată
sau de două ori.
3. Apăsați tasta Timp +/- pentru a
introduce timpul de gătire.
4. Apăsați tasta Pornire/Pornire Rapidă.
Tasta
Micro. +
Grătar
x1
Co - 1
Cuptor Cu Grill
Microunde
Utilizare
30 %
70 %
x2
Co - 2
55 %
45 %
pește,
cartofi, au
gratin
budincă,
omletă,
cartofi
copți, pui
4.5 Pornire rapidă
Puteți porni direct procesul de gătire la
100 % timp de 30 de secunde, apăsând
tasta Pornire/Pornire Rapidă.
Pentru a adăuga mai mult timp,
apăsați tasta Pornire/Pornire
Rapidă.
2_ELECTROLUX_Romanian_25LGRILL_SBI_BASE_AJ26UICTO_Layout 1 10/07/2019 13:59 Page 34
34
www.electrolux.com
4.6 gătirea automată
funcția de gătire automată detectează
timpul de gătire și modul de gătire corect.
Puteți alege din 8 meniuri.
Gătirea
Aliment
Automată
A - 01
A - 02
A - 03
A - 04
A - 05
A - 06
A - 07
A - 08
Pui
800 - 1400 g
Popcorn
99 g
Lapte/Cafea
1 - 3 cești
Cartof copt
1 - 3 buc
Spaghete
100 - 300 g
Reîncălzire
automată
200 - 800 g
Pizza
150 - 450 g
Auto-decongelare
Regim De
Gătire
Micro. +
grătar
Micro.
Micro.
Micro.
Micro.
Micro.
Micro. +
grătar
Micro.
1. Deschideți ușa cuptorului și așezați
mâncarea înăuntru. Închideți ușa.
2. Apăsați tasta Gătire Automată pentru
a selecta alimentele.
3. Apăsați tasta Ceas/Greutate pentru a
selecta cantitatea sau greutatea.
4. Apăsați tasta Pornire/Pornire Rapidă.
Întoarceți bucata de pui de 2 sau de 3
ori în timpul gătitului, închideți ușa
cuptorului și apăsați tasta
Pornire/Pornire Rapidă pentru a
relua gătitul.
4.7 Auto-decongelare
funcția de decongelare automată
detectează modul de gătire corect pentru
decongelarea alimentelor.
Exemplu: Pentru a decongela alimente
congelate timp de 10 minute.
1. Deschideți ușa cuptorului și așezați
mâncarea înăuntru. Închideți ușa.
2. Apăsați tasta Gătire Automată de 8 ori
până când se afișează A-08.
3. Apăsați tasta Timp +/- pentru a seta
10 minute.
4. Apăsați tasta Pornire/Pornire Rapidă.
Întoarceți bucata de pui de 2 sau de
3 ori în timpul gătitului, închideți ușa
cuptorului și apăsați tasta
Pornire/Pornire Rapidă pentru a
relua gătitul.
4.8 gătirea în mai multe faze
Poate fi programată o secvență de 3 faze
(maximum).
Exemplu: Pentru gătire:
faza 1: 2 minute 30 secunde la 70 %
faza 2: 5 minute la grill
1. Deschideți ușa cuptorului și așezați
mâncarea înăuntru. Închideți ușa.
2. Apăsați tasta Nivel De Putere de 4 ori.
3. Apăsați tasta Timp +/- pentru a
introduce timpul de gătire.
4. Apăsați tasta Grătar o dată.
5. Apăsați tasta Timp +/- pentru a
introduce timpul de gătire.
6. Apăsați tasta Pornire/Pornire Rapidă.
funcțiile gătire Automată,
Decongelare Automată și Pornire
Rapidă nu pot fi setate ca program de
gătire în mai multe faze.
4.9 Protecţie copii
Protecția pentru copii împiedică utilizarea
nesupravegheată a aparatului de către
copii. Protecția pentru copii este activată în
mod automat după 1 minut de inactivitate a
utilizatorului. Pentru a anula, deschideți
ușa.
4.10 Pauză
Pentru a pune pe pauză funcţionarea
microundelor.
1. Apăsați tasta Pauză/Anulare o dată
pentru a intra în modul pauză în timpul
procesului de gătire.
2. Apăsați tasta Pornire/Pornire Rapidă
pentru a continua procesul de gătire.
Cuptorul va înceta să mai funcționeze
la deschiderea ușii.
2_ELECTROLUX_Romanian_25LGRILL_SBI_BASE_AJ26UICTO_Layout 1 10/07/2019 13:59 Page 35
ROMÂNĂ
35
5. SECREtE ŞI PoNtURI
5.1 Vase de gătit sigure pentru cuptorul cu microunde
Vase de gătit
Siguranţă
Comentarii
sub acţiunea
microundelor
folie de aluminiu/
Pentru a preveni supraîncălzirea alimentului, pot fi folosite
3/7
recipiente din folie
bucăţi mici de folie de aluminiu. Ţineţi folia la o distanţă de
cel puţin 2 cm faţă de pereţii cuptorului, deoarece se poate
forma un arc electric. Nu sunt recomandate recipientele
din folie, dacă folosirea în cuptoare cu microunde nu este
specificată de producători precum. Respectaţi întocmai
instrucţiunile.
Porţelan şi ceramice 3 / 7
Porţelanul, olăria, ceramicele emailate şi porţelanul fosfatic
sunt potrivite de obicei, exceptând cele cu decoraţii
metalice.
Produse din sticlă, de 3
Aveţi grijă, deoarece produsele din sticlă se pot crăpa şi
exemplu Pyrex ®
sparge, dacă sunt încălzite brusc.
Metal
Nu se recomandă folosirea vaselor de gătit din metal,
7
deoarece microundele pot produce arc electric şi astfel
incendiu.
Plastic/polistiren, de 3
Aveţi grijă deoarece unele recipiente se deformează, se
exemplu recipientele
topesc sau se decolorează la temperaturi înalte.
fast food
Pungi de congelare/ 3
trebuie tăiate pentru a se permite evacuarea aburului.
de prăjire
Asiguraţi-vă că pungile sunt potrivite pentru folosirea în
cuptorul cu microunde. Nu folosiţi elemente de legare din
plastic sau metal, deoarece ele se pot aprinde sub
acţiunea arcului.
tăvi de hârtie,
Se folosesc doar pentru încălzire sau absorbirea umezelii.
3
pahare şi hârtie de
Aveţi grijă, deoarece în urma supraîncălzirii se pot
bucătărie
produce incendii.
Recipiente din paie şi 3
Întotdeauna supravegheaţi cuptorul când folosiţi aceste
lemn
materiale, deoarece prin supraîncălzire se pot produce
incendii.
Hârtie reciclată
Pot conţine elemente de metal care în urma arcului
7
şi ziare
electric pot produce incendii.
2_ELECTROLUX_Romanian_25LGRILL_SBI_BASE_AJ26UICTO_Layout 1 10/07/2019 13:59 Page 36
36
www.electrolux.com
5.2 Sfaturi privind gătirea folosind cuptorul cu microunde
Sfaturi privind gătirea folosind cuptorul cu microunde
Compoziţie
Mărime
temperatura
alimentelor
Aranjare
Capac
Despicare
Agitare,
întoarcere şi
rearanjare
Perioada de
repaus
Protejare
Alimentele cu conţinut mare de grăsime sau zahăr (de ex. budinca de Crăciun,
plăcinte cu fructe) necesită un timp mai scurt de încălzire. Aveţi grijă, deoarece
în urma supraîncălzirii se pot produce incendii.
Pentru o coacere uniformă, toate bucăţile trebuie să aibă aceeaşi mărime.
temperatura iniţială a alimentelor afectează timpul de gătire necesar. tăiaţi
alimentele cu umplutură-de exemplu gogoaşele-pentru a elimina căldura sau
aburii.
Aşezaţi partea mai groasă a alimentului către exteriorul farfuriei, (de exemplu
pulpa de pasăre).
folosiţi folie adezivă cu aerisire pentru cuptoare cu microunde sau capac
potrivit.
Alimentele cu coajă, pieliţă sau membrană trebuie tăiate în mai multe locuri
înaintea gătirii sau încălzirii, deoarece poate acumula abur şi alimentul poate
exploda. (Astfel de alimente sunt: cartofi, peşte, pui, cârnaţi.)
IMPORTANT! ouăle nu trebuie încălzite sau fierte folosind microundele,
deoarece pot exploda şi după ce procesul de gătire a luat sfârşit.
Pentru o gătire uniformă este esenţială agitarea, întoarcerea şi rearanjarea
alimentului în timpul gătirii. Întotdeauna agitaţi şi rearanjaţi alimentele din
exterior către centru.
După gătire este important să lăsaţi alimentul câtva timp, astfel căldura se va
dispersa în mod egal.
zonele predispuse supraîncălzirii (-de exemplu picioarele şi aripile puilor-) pot fi
acoperite cu bucăţi mici de folie ce reflectă microundele.
Pentru a evita arsurile, când scoateţi alimentele din cuptor folosiţi mijloace de prindere a
vaselor sau mănuşi de bucătărie. Pentru evitarea arsurilor provocate de vaporii fierbinţi,
întotdeauna deschideţi la distanţă mare de faţă şi mâini recipientele, pungile de popcorn,
pungile de gătit, etc.
La deschiderea uşii întotdeauna îndepărtaţi-vă de cuptor, pentru a evita producerea de
arsuri de la aburul şi căldura excesivă eliberată. După încălzire tăiaţi în felii alimentele
umplute prăjite, pentru a permite eliberarea aburilor şi a evita arsurile.
2_ELECTROLUX_Romanian_25LGRILL_SBI_BASE_AJ26UICTO_Layout 1 10/07/2019 13:59 Page 37
ROMÂNĂ
37
6. CE Să fACEŢI DACă
Problemă
Verificaţi dacă . . .
Cuptorul cu microunde
nu funcţionează
corespunzător?
•
•
•
Regimul de microunde nu •
funcţionează?
•
•
Platoul rotativ nu se
•
roteşte?
•
•
Cuptorul cu microunde
nu decuplează?
Becul din interior nu se
aprinde?
Mâncarea este încălzită
şi gătită într-un timp mai
lung ca înainte?
•
•
•
•
•
•
•
Siguranţele din cutia de siguranţe funcţionează.
Nu a căzut curentul.
Dacă siguranţele continuă să ardă, contactaţi un electrician
calificat.
Uşa este închisă corespunzător.
garniturile de etanşare de la uşă şi suprafeţele lor sunt curate.
Butonul START a fost apăsat.
Suportul platoului rotativ este conectat corespunzător la
mecanismul de acţionare.
Vasul de pe platoul rotativ nu trece dincolo de marginea platoului.
Mâncarea nu trece dincolo de marginea platoului rotativ,
împiedicând astfel rotirea acestuia.
Nu există nimic sub platoul rotativ.
Decuplaţi aparatul de la cutia de siguranţe.
Chemaţi un agent de service autorizat ELECtRoLUX.
Chemaţi agentul dumneavoastră de service autorizat
ELECtRoLUX. Becul interior poate fi schimbat numai de un agent
de service calificat autorizat ELECtRoLUX.
Setaţi o perioadă mai lungă de gătire (cantitate dublă = aproape
timp dublu) sau,
Dacă mâncarea este mai rece ca de obicei, rotiţi-o şi întoarceţi-o
din când în când, sau,
Setaţi un nivel de putere mai mare.
În cazul în care cuptorul funcționează în orice mod timp de 2 minute sau mai mult,
ventilatorul va rămâne pornit timp de 3 minute după ce se încheie procesul de gătire.
2_ELECTROLUX_Romanian_25LGRILL_SBI_BASE_AJ26UICTO_Layout 1 10/07/2019 13:59 Page 38
38
www.electrolux.com
7. SPECIfICAŢII
tensiune AC
Linie de siguranţă Distributie/întreruptor
Putere AC consumată:
Microunde
grill
Putere de ieşire:
Microunde
grill
230 V, 50 Hz, monofazică
Minim 16 A
1.400 kW
1.000 kW
900 W (IEC 60705)
1000 W
frecvenţă microunde
Dimensiuni exterioare:
Dimensiuni cavitate
2450 MHz 1) (grupul 2/clasa B)
595 mm (L) x 388 mm (I) x 378 mm (A)
340 mm (L) x 220 mm (I) x 364 mm (A) 2)
LMS4253tM
Capacitate cuptor
25 litri 2)
Platou rotativ
ø 270 mm, sticlă
greutate
aprox. 15,7 kg
1)
2)
Acest produs satisface cerinţele Standardului European EN55011.
Conform acestui Standard, acest produs este încadrat ca echipament în grupul 2, clasa B.
Echipamentul aparţinând grupul 2 generează în mod intenţionat energie de radiofrecvenţă
sub forma radiaţiei electromagnetice, necesară pentru tratarea termică a alimentelor.
Echipamentul aparţinând clasa B este potrivit uzului casnic.
Capacitatea internă este calculată prin măsurarea lăţimii, a adâncimii şi a înălţimii,
maxime.
Capacitatea efectivă pentru alimente este mai mică.
8. INfoRMAŢII PRIVIND MEDIUL
Reciclaţi materialele marcate cu simbolul
Pentru a recicla ambalajele, acestea
trebuie puse în containerele
corespunzătoare.
Ajutaţi la protejarea mediului şi a sănătăţii
umane şi la reciclarea deşeurilor din
aparatele electrice şi electrocasnice.
.
Nu aruncaţi aparatele marcate cu acest
simbol
împreună cu deşeurile
menajere. Returnaţi produsul la centrul
local de reciclare sau contactaţi
administraţia oraşului dvs.
3_ELECTROLUX_Russian_25LGRILL_SBI_BASE_AJ26UICTO_Layout 1 10/07/2019 14:21 Page 39
PYCCKИЙ
39
соДерЖанИе
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
ИнструкцИИ по безопасностИ...........................................................................40
установка .....................................................................................................................45
схема устройства....................................................................................................49
работа.............................................................................................................................50
советЫ И поДсказкИ................................................................................................54
Что Делать, еслИ........................................................................................................56
технИЧескИе характерИстИкИ............................................................................57
ЭкологИЧеская ИнформацИя .............................................................................57
оптИмальнЫе результатЫ
благодарим вас за приобретение прибора Electrolux. вы выбрали изделие, за которым
стоят десятилетия профессионального опыта и инноваций. уникальное и стильное, оно
создавалось с заботой о вас. поэтому когда бы вы ни воспользовались им, вы можете
быть уверены: результаты всегда будут превосходными. Добро пожаловать в мир
Electrolux!
На нашем веб-сайте Вы сможете:
найти рекомендации по использованию изделий, руководства по эксплуатации,
мастер устранения неисправностей, информацию о техническом обслуживании:
www.electrolux.ru/support
зарегистрировать свое изделия для улучшения обслуживания:
www.promo.electrolux.ru
приобрести дополнительные принадлежности, расходные материалы и
оригинальные запасные части для своего прибора:
www.electrolux-1.ru
поДДерЖка потребИтелей И сервИсное
обслуЖИванИе
мы рекомендуем использовать оригинальные запчасти.
при обращении в сервис-центр следует иметь под рукой следующую информацию.
Данная информация находится на табличке с техническими данными. модель, продуктовый
номер (PNC), серийный номер.
внимание / важные сведения по технике безопасности
общая информация и рекомендации
Информация по охране окружающей среды
право на изменения сохраняется.
3_ELECTROLUX_Russian_25LGRILL_SBI_BASE_AJ26UICTO_Layout 1 10/07/2019 14:21 Page 40
40
1.
www.electrolux.com
ИнструкцИИ по безопасностИ
запрещается использование данного устройства детьми
до 8 лет; лицам с ослабленными физическими,
чувствительными или умственными способностями;
лицам, не имеющим опыта работы с устройством и не
знающим как им пользоваться, за исключением случаев,
когда устройство используется перечисленными выше
лицами под присмотром или руководством лиц,
обеспечивающих безопасное использование и
понимание связанных с ним рисков. необходимо
следить, чтобы дети не играли с устройством. уход и
очистка прибора может осуществляться детьми старше
8 лет, однако только под присмотром взрослых,
способных обеспечить безопасность.
Этот прибор не предназначен для использования на
высоте выше 2000 м.
ВНИМАНИЕ! ИнструкцИИ по
безопасностИ: внИмательно проЧтИте
Их И сохранИте, ЧтобЫ обраЩаться к
нИм в ДальнейШем.
ВНИМАНИЕ!
в случае повреждения дверцы или
уплотнителей печь можно эксплуатировать
только после проведения ремонта
квалифицированным специалистом.
ВНИМАНИЕ!
работы по сервисному обслуживанию и
ремонту, требующие демонтажа корпуса,
который обеспечивает защиту от опасного
излучения микроволновой энергии, должен
выполнять только квалифицированный
специалист.
3_ELECTROLUX_Russian_25LGRILL_SBI_BASE_AJ26UICTO_Layout 1 10/07/2019 14:21 Page 41
PYCCKИЙ
41
ВНИМАНИЕ!
Жидкости и другие виды пищи нельзя нагревать в
запечатанных контейнерах, так как они могут
взорваться.
Данный прибор предназначен для использования в
быту и схожих целях, например: на кухнях для
персонала в магазинах, офисах и других рабочих
средах; в приусадебных домах; клиентами гостиниц,
мотелей и других жилых помещений; в гостевых домах.
Используйте только те контейнеры и принадлежности,
которые предназначены для свЧ-печей.
металлические контейнеры для пищевых продуктов
и напитков не подходят для применения в микроволновой печи.
не оставляйте печь без присмотра при использовании
одноразовой пластиковой посуды, бумаги или других
воспламеняющихся пищевых контейнеров.
микроволновая печь предназначена для разогрева
пищи и напитков. сушка пищи или одежды, а также
разогрев греющих подушечек, тапок, губок, влажной
ткани и схожих предметов может привести к травмам и
возгоранию.
если нагреваемая пища начинает дымиться, не
открЫвайте Дверцу. выключите печь, выньте вилку
из розетки и подождите, пока пища перестанет
дымиться. открытие дверцы во время того, как пища
дымится, может привести к пожару.
нагревание напитков в свЧ-печи может привести к
тому, что они забурлят и вскипят, спустя некоторое
время. поэтому следует осторожно обращаться с
контейнером.
3_ELECTROLUX_Russian_25LGRILL_SBI_BASE_AJ26UICTO_Layout 1 10/07/2019 14:21 Page 42
42
www.electrolux.com
во избежание ожогов перед употреблением содержимое бутылочек и баночек с детским питанием необходимо взболтать и проверить их температуру.
не варите яйца в скорлупе и не подогревайте в свЧпечах яйца, сваренные целиком вкрутую, поскольку они
могут взрываться даже после завершения
приготовления.
1.1 уход и очистка
Дверца:
Чтобы удалить все следы грязи, регулярно очищайте
обе стороны дверцы, дверные прокладки и
уплотняемые поверхности мягкой влажной тканью.
не используйте сильнодействующие абразивные
чистящие средства и острые металлические скребки
для очистки стекла дверцы печи, поскольку они могут
поцарапать поверхность, что может привести к
раскалыванию стекла.
внутренние поверхности печи:
Чтобы выполнить очистку, вытирайте пятна и следы
расплескивания мягкой влажной тканью или губкой
после каждого использования, пока печь еще
горячая. если пятна не удается очистить,
используйте мягкое мыло и несколько раз протрите
их мягкой тканью, чтобы удалить все остатки. не
снимайте крышку волновода. убедитесь в том, что
мягкое мыло или вода не проникают в маленькие
отверстия в стенках, так как это может повредить
печь. не используйте чистящие средства
аэрозольного типа для очистки внутренних
поверхностей. регулярно прогревайте печь с
помощью гриля. остатки пищи или пролитый жир
могут вызывать появление дыма или неприятного
3_ELECTROLUX_Russian_25LGRILL_SBI_BASE_AJ26UICTO_Layout 1 10/07/2019 14:21 Page 43
PYCCKИЙ
43
запаха. после использования очищайте крышку
волновода, духовку, вращающуюся подставку и опору
вращающейся подставки. они должны быть сухими и
нежирными. перегрев накопившегося жира может
привести к задымлению или возгоранию.
внешние поверхности печи:
внешние поверхности печи можно легко очистить с
помощью мягкого мыла и воды. вытрите мыло
влажной тканью, а затем высушите внешние
поверхности мягким полотенцем.
панель управления:
перед очисткой откройте дверцу, чтобы
деактивировать панель управления. панель
управления необходимо очищать с осторожностью.
смочите тряпку водой и аккуратно протрите панель,
чтобы очистить ее. не используйте слишком много
воды. не используйте химическое или абразивное
чистящее средство.
вращающаяся подставка и опора вращающейся
подставки:
выньте вращающуюся подставку и опору
вращающейся подставки из печи. промойте
вращающуюся подставку и опору вращающейся
подставки мягкой водой с мылом. высушите их
мягкой тканью. как подставка, так и её опора
пригодны для мытья в посудомоечной машине.
решетки:
решетки необходимо мыть мягким жидким чистящим
раствором, а затем высушивать. они пригодны для
мытья в посудомоечной машине.
3_ELECTROLUX_Russian_25LGRILL_SBI_BASE_AJ26UICTO_Layout 1 10/07/2019 14:21 Page 44
44
www.electrolux.com
ВНИМАНИЕ!
регулярно чистите печь, удаляя остатки пищи.
неспособность поддерживать печь в чистом
состоянии может привести к повреждению
поверхности. Это может негативно сказаться на
сроке службы изделия и вызвать опасную
ситуацию.
вынимая контейнеры из устройства, следует
проявлять особую осторожность, чтобы не
сместить вращающуюся подставку.
ВНИМАНИЕ!
не применяйте пароочиститель.
микроволновая печь предназначена для
встраивания.
Детали данного прибора нагреваются во время работы.
будьте осторожны! не дотрагивайтесь до
нагревательных элементов.
ВНИМАНИЕ!
не допускайте детей к дверце свЧ-печи и ее
частей, которые могут нагреваться во время
использования гриля. следите за детьми во
избежание ожогов.
ВНИМАНИЕ!
не используйте промышленные очистители для
печей, пароочистители, абразивные
сильнодействующие чистящие средства,
любые химикаты, содержащие гидроокись
натрия или губки для посуды при очистке любой
детали микроволновой печи.
3_ELECTROLUX_Russian_25LGRILL_SBI_BASE_AJ26UICTO_Layout 1 10/07/2019 14:21 Page 45
PYCCKИЙ
45
2. установка
>
0
388
20
3,5
4,5
2.1 установка прибора
1. удалите всю упаковку и внимательно
осмотрите её на предмет
повреждений.
2. зафиксируйте крепежную скобу на
правой стороне кухонного шкафа
при помощи двух входящих в
комплект винтов, следуя инструкции
по эксплуатации.
3. медленно введите устройство в
кухонный шкаф до щелчка, не
прикладывая усилий. убедитесь в
том, что устройство расположено по
центру и не шатается.
4. зафиксируйте печь с левой стороны
при помощи двух входящих в
комплект винтов.
5. передний край печи должен быть
заподлицо с открытым фронтальным
пространством кухонного шкафа.
ВНИМАНИЕ!
не устанавливайте устройство в
кухонные шкафы без указанной в
спецификациях задней трубы
45 мм. ненадлежащая вентиляция
может негативным образом
отразиться на рабочих
характеристиках устройства и
привести к сокращению срока
службы.
3_ELECTROLUX_Russian_25LGRILL_SBI_BASE_AJ26UICTO_Layout 1 10/07/2019 14:21 Page 46
46
www.electrolux.com
3_ELECTROLUX_Russian_25LGRILL_SBI_BASE_AJ26UICTO_Layout 1 10/07/2019 14:21 Page 47
PYCCKИЙ
47
2.2 подключение прибора к
источнику питания
(A)
• Электрическая розетка должна
находиться неподалеку, чтобы
прибор можно было легко
выключить из сети в аварийной
ситуации. кроме того, можно
изолировать печь от источника
питания, встроив выключатель в
фиксированную проводку согласно
правилам монтажа проводов.
• Шнур питания может заменять
только электрик.
• если входящий в комплект шнур
поврежден, во избежание опасности
его следует заменить в
авторизованном сервисном центре
Electrolux.
• розетку не следует размещать за
шкафом.
• самое лучшее положение – над
шкафом (A).
• подключите прибор к однофазному
источнику переменного тока
230 в/50 гц с помощью правильно
установленной заземленной
розетки.
• перед установкой печи привяжите
верёвку к вилке шнура питания,
чтобы без особых усилий достать
его для последующего подключения
к электрической розетке.
• вставляя прибор в шкаф с высокими
стенками, постарайтесь не
сплющить шнур питания.
• не погружайте шнур питания или
вилку в воду или в иную жидкость.
• следите за тем, чтобы шнур
питания не лежал на горячих поверхностях или на острых углах (таких
как вентиляционные отверстия для
горячего воздуха в верхней части
задней стенки печи).
3_ELECTROLUX_Russian_25LGRILL_SBI_BASE_AJ26UICTO_Layout 1 10/07/2019 14:21 Page 48
48
www.electrolux.com
2.3 Дополнительные советы
не используйте свЧ-печь для
нагревания масла при глубоком
прожаривании. температуру
невозможно контролировать, и масло
может загореться. Этот прибор не
предназначен для приготовления
попкорна. Для приготовления попкорна
используйте только
специализированные свЧ-устройства.
лица, имеющие
карДИостИмуляторЫ, должны
узнать у своих врачей или у
производителя кардиостимулятора,
какие меры предосторожности нужно
принимать при обращении с свЧпечами.
никогда не проливайте жидкость на
отверстия замка дверцы или на
вентиляционные отверстия. не
допускается вставлять в них какие-либо
предметы. при разливе жидкости
немедленно выключите печь, выньте
вилку из розетки и обратитесь в
ближайший авторизованный сервисный
центр Electrolux.
никогда не вносите изменения в
конструкцию печи.
Используйте вращающуюся подставку и
опору вращающейся подставки,
разработанные для этой печи. не
включайте печь без вращающейся
подставки.
Чтобы предотвратить поломку
вращающейся подставки, выполните
следующие действия:
• вращающаяся подставка должна
успеть остыть перед тем, как вы
будете ее мыть.
• не ставьте горячую пищу или
горячие приспособления на
холодную подставку.
• не ставьте холодную пищу или
холодные приспособления на
горячую подставку.
если печь еще не остыла после
использования в режиме грИля, не
ставьте в нее пластиковые контейнеры,
поскольку они могут расплавиться. в
этих режимах не нужно использовать
пластиковые контейнеры, если
производитель контейнера не
указывает, что они пригодны для этого.
Изготовитель, уполномоченное
изготовителем лицо, импортёр и
продавец не несут никакой
ответственности за повреждение печи
или личный ущерб, вызванный
несоблюдением правильной процедуры
подключения электричества. на стенках
печи или вокруг дверных прокладок и
уплотняемых поверхностей иногда
могут образовываться водяной пар или
капли. Это нормальная ситуация и она
не указывает на утечку свЧ-излучения
или неполадки.
ВНИМАНИЕ!
в процессе приготовления в
режиме грИля камера печи,
дверца, корпус и принадлежности
сильно нагреваются. перед
очисткой убедитесь в том, что они
полностью остыли.
3_ELECTROLUX_Russian_25LGRILL_SBI_BASE_AJ26UICTO_Layout 1 10/07/2019 14:21 Page 49
PYCCKИЙ
49
3. схема устройства
3.1 свч-печь
1
2
3
1 нагревательный
элемент гриля
2 передняя накладка
3 освещение печи
4
5
4 панель управления
5 кнопка открытия
дверцы
6 крышка волновода
7 рабочая камера
8 Дверные прокладки и
8
7
6
уплотняемые
поверхности
3.2 аксессуары
2
убедитесь в наличии следующих
аксессуаров:
1
вращающаяся подставка
2
опора вращающейся подставки
3
верхняя решетка
3
• поместите опору вращающейся
подставки на дно углубления.
• затем поместите вращающуюся
подставку на опору.
• Чтобы не повредить вращающуюся
подставку, не задевайте ее края
тарелками или контейнерами,
вынимая их из печи.
1
при заказе аксессуаров в магазине
или авторизованном сервисном
центре укажите наименование
аксессуара, а также модель и/или
продуктовый номер печи.
3_ELECTROLUX_Russian_25LGRILL_SBI_BASE_AJ26UICTO_Layout 1 10/07/2019 14:21 Page 50
50
www.electrolux.com
3.3 панель управления
1
указатели на
цифровом дисплее:
2
кнопки
«уровни мощности»
3
кнопка гриль
приготовление в
несколько этапов 4
кнопка
«микроволны
+ гриль»
Часы
1
настройка часов
вес
автоматическая
разморозка
2
3
4
5
6
свЧ-излучение
гриль
защитная блокировка
от детей
7
8
5
кнопка
«автоматическое
приготовление»
6
кнопка «Часы/вес»
7
кнопка «запуск /
быстрый запуск»
8
кнопка
«пауза/отмена»
9
кнопка «время +/-»
10
кнопка открытия
дверцы
курица
9
напитки
спагетти
10
пицца
попкорн
картофель
автоматическое разогревание
4. работа
4.1 настройка часов
при первом включении печи вы можете
настроить часы. Часы печи отображают
время в 12- или 24-часовом формате.
Пример: как выставить на часах время.
1. в режиме ожидания нажмите кнопку
Часы/Вес один раз, чтобы настроить
время в 12-часовом формате. Чтобы
настроить время в 24-часовом
формате, нажмите кнопку еще раз.
2. нажмите кнопку Время +/-, чтобы
настроить часы.
3. нажмите кнопку Часы/Вес для
подтверждения.
4. нажмите кнопку Время +/-, чтобы
настроить минуты.
5. нажмите кнопку Часы/Вес для
подтверждения.
3_ELECTROLUX_Russian_25LGRILL_SBI_BASE_AJ26UICTO_Layout 1 10/07/2019 14:21 Page 51
PYCCKИЙ
в процессе приготовления можно
нажать кнопку Часы/Вес, чтобы
посмотреть время.
4.2 уровни мощности свЧизлучения
в процессе приготовления в
микроволновой печи вы можете
настроить мощность и время. сначала
выберите уровень мощности при
помощи кнопки Уровень Мощности
(см. таблицу ниже). нажмите кнопку
Время +/-, чтобы ввести время
приготовления. максимальное время
приготовления составляет 95 минут.
Пример: Для приготовления блюда в
течение 5 минут на мощности 60 %.
1. откройте дверцу и поместите блюдо
внутрь. закройте дверцу.
2. нажмите кнопку Уровень Мощности
5 раз.
3. нажмите кнопку Время +/-, чтобы
ввести время приготовления.
4. нажмите кнопку Запуск / быстрый
Запуск.
Чтобы проверить уровень
мощности в процессе
приготовления, нажмите кнопку
Уровень Мощности. по
умолчанию установлен уровень
мощности 100 %.
по завершении приготовления
система выводит звуковой сигнал,
а на дисплее появляется надпись
«End». перед запуском
следующего цикла приготовления
нажмите любую кнопку, чтобы
сбросить дисплей и систему.
перегрев пищи вследствие выбора
слишком высокого уровня
мощности или слишком
длительного времени
приготовления может привести к
возгоранию.
Кнопки «Уровни
Мощности»
x1
x2
x3
x4
x5
x6
x7
x8
x9
x 10
x 11
51
Уровни Мощности
100 % (P100)
90 % (P-90)
80 % (P-80)
70 % (P-70)
60 % (P-60)
50 % (P-50)
40 % (P-40)
30 % (P-30)
20 % (P-20)
10 % (P-10)
0 % (P-00)
4.3 гриль
в режиме гриля особенно удобно
готовить тонкие ломтики мяса, стейки,
котлеты, жаркое, сосиски и кусочки
курицы. также его можно использовать
для приготовления горячих
бутербродов и запеканок.
максимальное время приготовления
составляет 95 минут.
Пример: приготовление блюда на
гриле в течение 12 минут.
1. откройте дверцу и поместите блюдо
внутрь. закройте дверцу.
2. нажмите кнопку Гриль.
3. нажмите кнопку Время +/-, чтобы
ввести время приготовления.
4. нажмите кнопку Запуск / быстрый
Запуск.
ВНИМАНИЕ! Для поджаривания
пищи рекомендуется использовать
верхнюю или нижнюю решетку.
4.4 микроволны + гриль
комбинированный режим объединяет в
себе функции микроволновой
обработки и гриля, которые
применяются на различных этапах
приготовления.
максимальное время приготовления
составляет 95 минут.
Пример: настройка комбинированного
режима для приготовления в течение
25 минут.
1. откройте дверцу и поместите блюдо
внутрь. закройте дверцу.
2. нажмите кнопку Микроволны +
Гриль один или два раза.
3_ELECTROLUX_Russian_25LGRILL_SBI_BASE_AJ26UICTO_Layout 1 10/07/2019 14:21 Page 52
52
www.electrolux.com
3. нажмите кнопку Время +/-, чтобы
ввести время приготовления.
4. нажмите кнопку Запуск / быстрый
Запуск.
Микроволны
+ Гриль
x1
Co - 1
СВЧГриль Использизлучение
ование
30 %
70 %
x2
Co - 2
55 %
45 %
рыба,
картофель,
запеканка
пудинг,
омлет,
запеченный
картофель, птица
4.5 быстрый запуск
вы можете запустить процесс
приготовления на мощности 100 %
в течение 30 секунд, просто нажав
кнопку Запуск / быстрый Запуск.
Чтобы увеличить время, нажмите
кнопку Запуск / быстрый Запуск.
4.6 автоматическое
приготовление
функция автоматического
приготовления автоматически
устанавливает режим и время
приготовления. вы можете выбрать
любое из 8 меню.
Автомати- Блюдо
ческое
Приготовление
A - 01
курица
800 - 1400 г
A - 02
попкорн
99 г
A - 03
молоко/кофе
1 - 3 стакана
A - 04
запеченный
картофель
1 - 3 шт
A - 05
спагетти
100 - 300 г
A - 06
автоматическое
разогревание
200 - 800 г
A - 07
пицца
150 - 450 г
A - 08
автоматическая
разморозка
Режим
Приготовления
микроволны
+ гриль
свЧизлучение
свЧизлучение.
свЧизлучение
свЧизлучение.
свЧизлучение
микроволны
+ гриль
свЧизлучение.
1. откройте дверцу и поместите блюдо
внутрь. закройте дверцу.
2. нажмите кнопку Автоматическое
Приготовление, чтобы выбрать
блюдо.
3. нажмите кнопку Часы/Вес, чтобы
выбрать количество или вес.
4. нажмите кнопку Запуск / быстрый
Запуск.
в процессе приготовления
переверните курицу 2–3 раза,
закройте дверцу и нажмите кнопку
Запуск / быстрый Запуск, чтобы
возобновить процесс
приготовления.
4.7 автоматическая
разморозка
функция автоматической разморозки
автоматически устанавливает режим и
время приготовления для
размораживания продукта.
Пример: разморозка замороженного
продукта в течение 10 минут.
1. откройте дверцу и поместите блюдо
внутрь. закройте дверцу.
2. нажмите кнопку Автоматическое
Приготовление 8 раз, чтобы на
экране появилась надпись A-08.
3_ELECTROLUX_Russian_25LGRILL_SBI_BASE_AJ26UICTO_Layout 1 10/07/2019 14:21 Page 53
PYCCKИЙ
3. нажмите кнопку Время +/-, чтобы
установить время 10 минут.
4. нажмите кнопку Запуск / быстрый
Запуск.
в процессе приготовления
переверните курицу 2–3 раза,
закройте дверцу и нажмите кнопку
Запуск / быстрый Запуск, чтобы
возобновить процесс
приготовления.
4.8 приготовление в несколько
этапов
вы можете запрограммировать
последовательность приготовления из
3 этапов.
Пример: приготовление:
Этап 1: 2 минуты 30 секунд на мощности
70 %
Этап 2: 5 минут на гриле
1. откройте дверцу и поместите блюдо
внутрь. закройте дверцу.
2. нажмите кнопку Уровень Мощности
4 раза.
3. нажмите кнопку Время +/-, чтобы
ввести время приготовления.
4. нажмите кнопку Гриль один раз.
5. нажмите кнопку Время +/-, чтобы
ввести время приготовления.
6. нажмите кнопку Запуск / быстрый
Запуск.
функции «автоматическое
приготовление», «автоматическая
разморозка» и «быстрый запуск»
недоступны для использования в
программе приготовления в
несколько этапов.
4.9 защитная блокировка от
детей
Детский замок предотвращает
бесконтрольное использование
устройства детьми. Детский замок
автоматически срабатывает через
1 минуту отсутствия эксплуатации. Чтобы
снять блокировку, откройте дверцу.
53
4.10 пауза
как перейти в режим паузы при
работающей печи.
1. нажмите кнопку Пауза/Отмена один
раз, чтобы приостановить процесс
приготовления.
2. нажмите кнопку Запуск / быстрый
Запуск, чтобы возобновить процесс
приготовления.
печь прекратит процесс приготовле
ния, когда вы откроете дверцу.
3_ELECTROLUX_Russian_25LGRILL_SBI_BASE_AJ26UICTO_Layout 1 10/07/2019 14:21 Page 54
54
www.electrolux.com
5. советЫ И поДсказкИ
5.1 посуда для свЧ-печей
Посуда
алюминиевая
фольга/
контейнеры из
фольги
Для СВЧпечей
3/7
фарфор и керамика 3 / 7
стеклянная тара
3
(например, Pyrex®)
металл
7
пластик и
3
полистирол
(например,
контейнеры для
продуктов быстрого
приготовления)
пакеты для
3
холодильника или
жарки
бумажные тарелки, 3
чашки и кухонная
бумага
контейнеры из
3
соломки и дерева
бумага из
вторсырья
и газеты
7
Комментарии
Для защиты пищи от перегрева могут применяться
маленькие кусочки алюминиевой фольги. Держите
фольгу на расстоянии не менее 2 см от стенок печи,
чтобы не возник дуговой разряд. контейнеры из
фольги не рекомендуется использовать, если это не
указано производителем ; тщательно выполняйте
инструкции.
фарфор, гончарные изделия, изделия из
глазированной глины и костяного фарфора, за
исключением изделий с металлическими
украшениями, обычно считаются пригодными.
при использовании изделий из тонкого стекла
необходимо соблюдать осторожность, поскольку при
внезапном нагреве они могут лопнуть или треснуть.
Использовать металлическую посуду в свЧ-печах не
рекомендуется, поскольку при этом образуется
дуговой разряд, который может вызвать пожар.
необходимо принимать меры предосторожности,
поскольку некоторые контейнеры могут покоробиться,
расплавиться или изменить окраску при высоких
температурах.
пакеты нужно протыкать, чтобы выпускать пар.
убедитесь в том, что они пригодны для
микроволновых печей. не применяйте пластиковые
или металлические стяжки, поскольку они могут
расплавиться или загореться из-за дугового разряда
на металлической поверхности.
Используйте их только для разогревания или
впитывания влаги. будьте внимательны: перегрев
может привести к пожару.
всегда присматривайте за печью при использовании
этих материалов, поскольку перегрев может вызвать
пожар.
может содержать следы металла, которые будут
вызывать дуговой разряд и могут привести к пожару.
3_ELECTROLUX_Russian_25LGRILL_SBI_BASE_AJ26UICTO_Layout 1 10/07/2019 14:21 Page 55
PYCCKИЙ
55
5.2 приготовление пищи в микроволновой печи
Приготовление пищи в микроволновой печи
состав
пищу с высоким содержанием жиров и сахара (рождественский пудинг,
сладкие пирожки) не нужно долго греть. будьте внимательны, так как перегрев
может привести к пожару.
размер
Чтобы пища нагревалась равномерно, сделайте так, чтобы все кусочки были
одного размера.
температура первоначальная температура пищи влияет на длительность приготовления.
пищи
Делайте надрезы на пище с наполнителями (например, на пончиках с
джемом), чтобы выпустить пар и тепло.
размещение разместите самые толстые кусочки еды (например, куриные ножки) так, чтобы
они находились у края блюда.
накрывание
Используйте липкую ленту для свЧ-печей или подходящую крышку.
протыкание
пищу, покрытую скорлупой, кожицей или мембраной, необходимо проткнуть в
нескольких местах перед приготовлением или разогревом. Иначе
скопившийся пар может привести к взрыву пищи (например, картофеля, рыбы,
цыплят или сосисок).
ВНИМАНИЕ! яйца не следует нагревать с помощью свЧ-излучения, так
как они могут взрываться даже после завершения приготовления
(например, яйца без скорлупы или сваренные вкрутую).
помешивание и Чтобы пища равномерно разогревалась, важно помешивать и переворачивать
переворачиее во время приготовления. помешивание и переворачивание всегда следует
вание
осуществлять, начиная от края к центру.
настаивание после приготовления необходимо дать пище остыть, чтобы тепло
распределилось равномерно.
Экранирование теплые области (например, куриных ножек и крыльев) можно экранировать
маленькими кусочками фольги, которые отражают свЧ-излучение.
во избежание ожогов используйте держатели для кастрюли или жаропрочные
перчатки, вынимая пищу из печи. всегда открывайте контейнеры, наборы для
приготовления попкорна, мешочки для приготовления в печи и т. д., направляя их в
сторону от лица и рук, чтобы вас не обдало паром.
при открывании дверцы печи всегда стойте поодаль, чтобы избежать тепловых
ожогов и ошпаривания. после нагревания нарезайте запеченную пищу ломтиками,
чтобы выпустить пар и не обжечься.
3_ELECTROLUX_Russian_25LGRILL_SBI_BASE_AJ26UICTO_Layout 1 10/07/2019 14:21 Page 56
56
www.electrolux.com
6. Что Делать, еслИ
Проблема
Удостовериться, что: / Предпринять следующее действие:
микроволновая печь не •
включается?
•
•
режим свЧ-излучения •
не функционирует?
•
•
вращающаяся
•
подставка не
вращается?
•
•
свЧ-излучение
не выключается?
не включается свет в
печи?
•
•
•
•
пища дольше
•
нагревается и
готовится, чем раньше?
•
•
не отключено электроснабжение.
не сработал защитный автоматический выключатель
электроснабжения.
если защитный автоматический выключатель
электроснабжения при включении прибора продолжает
срабатывать, обратитесь в авторизованный сервисный центр
Electrolux.
Дверца правильно закрыта.
Дверные прокладки и уплотняемые поверхности чистые.
была нажата кнопка СтАРт.
опора вращающейся подставки правильно подключена к
приводу.
посуда не выступает за пределы вращающейся подставки.
пища не выступает за пределы подставки, мешая ей
вращаться.
в углублении под вращающейся подставкой ничего нет.
отключите электроснабжение прибора.
обратитесь в авторизованный сервисный центр Electrolux.
обратитесь в авторизованный сервисный центр Electrolux.
(лампы внутреннего освещения могут быть заменены только в
авторизованном сервисном центре).
выберите более длительное время приготовления (двойной
объем требует увеличения времени приготовления почти в
два раза).
если пища холоднее, чем обычно, время от времени
помешивайте ее или поворачивайте.
выберите более высокий уровень мощности.
если печь работает в любом режиме в течение 2 минут или дольше, вентилятор
продолжает работать в течение 3 минут после завершения приготовления.
3_ELECTROLUX_Russian_25LGRILL_SBI_BASE_AJ26UICTO_Layout 1 10/07/2019 14:21 Page 57
PYCCKИЙ
57
7. технИЧескИе характерИстИкИ
напряжение переменного тока
плавкий предохранитель/выключатель
линии распределения
потребляемая мощность: свЧ излучение
гриль
выходная мощность:
свЧ излучение
гриль
230 в, 50 гц, однофазное
Частота свЧ-излучения
внешние размеры:
размеры духовки
2450 мгц 1) (группа 2, класс в)
595 мм (Ш) x 388 мм (в) x 378 мм (г)
340 мм (Ш) x 220 мм (в) x 364 мм (г) 2)
LMS4253TMX
минимум 16 A
1.400 квт
1.000 квт
900 вт (IEC 60705)
1000 вт
вместимость печи
25 литров 2)
вращающаяся подставка
Ø 270 мм, стекло
вес
около 15,7 кг
1)
2)
Этот продукт отвечает требованиям европейского стандарта EN55011.
согласно этому стандарту он классифицируется как оборудование группы 2 класса в.
группа 2 означает, что оборудование специально генерирует высокочастотную
энергию в виде электромагнитного излучения для тепловой обработки пищи.
оборудование класса в означает, что данное оборудование пригодно для
использования в домашних условиях.
внутренняя вместимость рассчитывается путем измерения максимальной ширины,
глубины и высоты. фактический объем вмещаемой пищи меньше.
8. ЭкологИЧеская ИнформацИя
материалы с символом
следует
сдавать на переработку. положите
упаковку в соответствующие
контейнеры для сбора вторичного
сырья.
принимая участие в переработке
старого электробытового оборудования,
вы помогаете защитить окружающую
среду и здоровье человека.
не выбрасывайте вместе с бытовыми
отходами бытовую технику, помеченную
символом
. Доставьте изделие на
местное предприятие по переработке
вторичного сырья или обратитесь в
свое муниципальное управление.
Дата производства данного изделия указана в серийном номере,
где первая цифра номера соответствует последней цифре года
производства, вторая и третья цифры – порядковому номеру недели.
например, серийный номер 93012345 означает, что изделие произведено
на тридцатой неделе 2019 года.
Изготовитель: Electrolux Appliances AB,
St. Göransgatan 143, 105 45 Stockholm, Швеция.
Изготовлено в китае.
Импортёр и уполномоченная изготовителем организация:
ооо ”Электролюкс рус”, кожевнический проезд 1, 115114,
москва; тел.: 8-800-200-3589, www.electrolux.ru, www.aeg.ru
4_ELECTROLUX_Slovakian_25LGRILL_SBI_BASE_AJ26UICTO_Layout 1 11/07/2019 12:14 Page 58
58
www.electrolux.com
obsah
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Dôležité bezpečnostné pokyny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59
Montáž . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64
prehľaD zariaDenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68
preVáDzka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69
raDy a tipy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73
riešenie probléMoV. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75
technické paraMetre. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76
inforMácie týkajúce sa ochrany žiVotného prostreDia . . . . . . . . 76
MyslÍMe na Vás
Ďakujeme, že ste si zakúpili spotrebič značky electrolux. Vybrali ste si výrobok, ktorý v sebe
skrýva desaťročia odborných skúseností a inovácií. Dômyselný a štýlový – pri jeho návrhu sme
mysleli na vás. preto si pri každom použití môžete byť istí, že dosiahnete vynikajúce výsledky.
Vitajte vo svete electrolux.
Navštívte našu stránku, kde nájdete:
tipy na používanie, brožúry, riešenie problémov a informácie o údržbe:
www.electrolux.com
zaregistrujte si produkt a využite tak ešte lepší servis:
www.electrolux.com/productregistration
Do spotrebiča si môžete zakúpiť príslušenstvo, spotrebný materiál a originálne
náhradné diely:
www.electrolux.com/shop
starostliVosŤ a slUžby zákaznÍkoM
odporúčame, aby ste používali originálne náhradné diely.
keď budete kontaktovať servis, nezabudnite si pripraviť nasledujúce údaje.
tieto informácie nájdete na výrobnom štítku: model, číslo výrobku, sériové číslo.
Varovanie/upozornenie – bezpečnostné pokyny
Všeobecné informácie a tipy
ochrana životného prostredia
Vyhradzujeme si právo na zmeny bez predchádzajúceho upozornenia.
4_ELECTROLUX_Slovakian_25LGRILL_SBI_BASE_AJ26UICTO_Layout 1 11/07/2019 12:14 Page 59
SLOVENČINA
1.
59
Dôležité bezpečnostné pokyny
toto zariadenie môžu používať deti od 8 rokov a osoby s
obmedzenou fyzickou, zmyslovou či mentálnou
schopnosťou či osoby bez dostatočných skúseností a
znalostí, pokiaľ sú pod dozorom alebo pokiaľ im boli
vysvetlené pokyny o bezpečnom používaní zariadenia a
pokiaľ si uvedomujú súvisiace riziká. Dbajte na to, aby
sa deti nehrali so zariadením. čistenie a užívateľskú
údržbu nesmú vykonávať deti do 8 rokov a deti bez
dozoru.
tento prístroj nie je určený na používanie v nadmorských
výškach viac ako 2000 m.
DÔLEŽITÉ! Dôležité bezpečnostné
pokyny: DôklaDne si prečÍtajte a
UchoVajte pre bUDúcU potrebU.
VÝSTRAHA!
ak sú poškodené dvierka alebo tesnenie dvierok,
rúru nesmie prevádzkovať, kým ju opraví
kompetentná osoba.
VÝSTRAHA!
je nebezpečné, aby osoba, ktorá nie je
kompetentnou osobou, vykonávala akýkoľvek servis
alebo opravu, ktoré zahŕňajú odstránenie krytu,
ktorý poskytuje ochranu pred vystavením
mikrovlnnej energii.
VÝSTRAHA!
kvapaliny ani iné potraviny sa nesmú zohrievať v
uzavretých nádobách, pretože by mohli
explodovať.
tento spotrebič je určený na použitie v domácnosti alebo
v podobných podmienkach, napr.: v zamestnaneckých
4_ELECTROLUX_Slovakian_25LGRILL_SBI_BASE_AJ26UICTO_Layout 1 11/07/2019 12:14 Page 60
60
www.electrolux.com
kuchynkách v obchodných, kancelárskych a iných
pracovných priestoroch; v hospodárskych budovách;
klientmi v hoteloch, moteloch a iných obytných
priestoroch; v zariadeniach typu penziónu.
používajte len nádoby a riady vhodné pre mikrovlnné
rúry.
kovové nádoby na jedlo a nápoje nie sú počas prípravy v
mikrovlnnej rúre povolené.
nenechávajte rúru bez dozoru, keď používate
jednorazové nádoby na jedlo z plastu, papiera alebo
iného horľavého materiálu.
Mikrovlnná rúra je určená na zohrievanie jedla a nápojov.
sušenie jedla alebo odevov a ohrievanie ohrievacích
podušiek, obuvi, špongií, vlhkých utierok a podobne
môže spôsobiť riziko úrazu, vznietenia alebo požiaru.
ak zohrievané jedlo začne dymiť, neotVárajte
DVierka. Vypnite a odpojte rúru a počkajte, kým jedlo
prestane dymiť. otvorenie dvierok, keď jedlo dymí, môže
spôsobiť požiar.
zohrievanie nápojov mikrovlnami môže mať za následok
oneskorené eruptívne zovretie, preto pri zaobchádzaní s
nádobou postupujte opatrne.
obsah fľašiek na kŕmenie a dojčenských pohárov musíte
premiešať alebo pretrepať a pred spotrebou musíte
skontrolovať teplotu, aby sa predišlo popáleninám.
nevarte vajcia v škrupine a nezohrievajte celé uvarené
vajcia v mikrovlnnej rúre. Mohli by explodovať aj po
skončení prípravy mikrovlnami.
4_ELECTROLUX_Slovakian_25LGRILL_SBI_BASE_AJ26UICTO_Layout 1 11/07/2019 12:14 Page 61
SLOVENČINA
61
1.1 údržba a čistenie
Dvierka:
pravidelne čistite obe strany dvierok, tesnenie dverí,
tesniace plochy mäkkou navlhčenou handričkou a
odstráňte všetky nečistoty. na čistenie skla dvierok rúry
nepoužívajte agresívne abrazívne čistiace prostriedky ani
ostré kovové škrabky, pretože by mohli poškriabať
povrch, čo by mohlo mať za následok rozbitie skla.
Vnútorný priestor rúry:
Utrite fľaky alebo rozliate zvyšky jedla pomocou vlhkej
mäkkej handričky alebo špongie po každom použití, kým
je rúra ešte teplá. na rozsiahlejšie fľaky použite slabý
mydlový roztok a niekoľkokrát utrite vlhkou handričkou až
kým sa neodstránia všetky zvyšky. neodstraňujte kryt
vlnovodu. Dbajte na to, aby mydlový roztok ani voda
neprenikli malými vetracími otvormi v stenách, čo by
mohlo spôsobiť poškodenie rúry. Vo vnútornom priestore
rúry nepoužívajte sprejové čističe. rúru pravidelne
zohrievajte používaním grilu. zvyšky jedla alebo
rozstriekaného tuku môžu spôsobiť dym alebo zápach.
po použití očistite kryt vlnovodu, vnútorný priestor rúry,
otočný tanier a držiak otočného taniera. Musia byť suché
a bez mastnoty. nahromadené tuky sa môžu prehriať a
začať dymiť alebo sa vznietiť.
Vonkajšie časti rúry:
Vonkajšie časti rúry možno jednoducho vyčistiť slabým
mydlovým roztokom. Mydlový roztok utrite vlhkou
handričkou a vonkajšiu časť osušte mäkkou utierkou.
ovládací panel:
pred čistením otvorte dvierka, čím sa ovládací panel
deaktivuje. pri čistení ovládacieho panela postupujte
opatrne. pomocou handričky namočenej v čistej vode
4_ELECTROLUX_Slovakian_25LGRILL_SBI_BASE_AJ26UICTO_Layout 1 11/07/2019 12:14 Page 62
62
www.electrolux.com
opatrne utierajte panel, kým nebude čistý. nepoužívajte
príliš veľa vody. nepoužívajte žiadne chemické ani
abrazívne čistiace prostriedky.
otočný tanier a držiak otočného taniera:
Vyberte otočný tanier a držiak otočného taniera z rúry.
Umyte otočný tanier a držiak otočného taniera v slabom
mydlovom roztoku. Vysušte mäkkou handričkou. otočný
tanier aj držiak otočného taniera možno umývať v
umývačke.
rošty:
rošty je potrebné umývať jemným tekutým prostriedkom
na umývanie riadu a osušiť. rošty možno umývať v
umývačke.
DÔLEŽITÉ!
rúru čistite pravidelne a odstraňuje zvyšky jedál.
nedodržanie pravidelného čistenia rúry môže viesť
k poškodeniu povrchu, ktoré by mohlo nepriaznivo
ovplyvniť životnosť zariadenia a viesť k
nebezpečnej situácii.
pri vyberaní nádob zo zariadenia si dávajte pozor,
aby ste nevychýlili otočný tanier.
DÔLEŽITÉ!
nepoužívajte parné čističe.
Mikrovlnná rúra sa má používať vstavaná.
zariadenie a jeho dostupné časti sa v priebehu
používania zahrejú. je treba sa vyhnúť styku s horúcimi
časťami.
VÝSTRAHA!
nedovoľte deťom zdržiavať sa v blízkosti dvierok a
príslušných častí rúry, ktoré sa počas používania
grilu môžu zohriať na vysokú teplotu. nepúšťajte deti
ku zariadeniu, aby sa nepopálili.
4_ELECTROLUX_Slovakian_25LGRILL_SBI_BASE_AJ26UICTO_Layout 1 11/07/2019 12:14 Page 63
SLOVENČINA
DÔLEŽITÉ!
žiadnu časť mikrovlnnej rúry nečistite čistiacimi
prostriedkami na tradičné rúry, parnými čističmi,
abrazívnymi ani agresívnymi čistiacimi
prostriedkami, prostriedkami s obsahom
hydroxidu sodného ani drôtenkami.
63
4_ELECTROLUX_Slovakian_25LGRILL_SBI_BASE_AJ26UICTO_Layout 1 11/07/2019 12:14 Page 64
64
www.electrolux.com
2. Montáž
>
0
388
20
3,5
4,5
2.1 Montáž zariadenia
1. odstráňte všetky obalové materiály a
dôkladne skontrolujte akékoľvek
známky poškodenia.
2. namontujte fixačnú konzolu na pravú
stranu kuchynskej skrine pomocou
inštalačného listu a dvoch dodaných
skrutiek.
3. pomaly a bez použitia sily nasaďte
spotrebič do kuchynskej skrinky, až
kým sa nezapadne do konzol.
zabezpečte, aby bol spotrebič stabilný
a centralizovaný.
4. pripevnite rúru na ľavej strane
pomocou dvoch dodaných skrutiek.
5. predný rám rúry musí byť priložený
oproti prednému otvoru skrinky.
DÔLEŽITÉ!
neinštalujte tento spotrebič do
kuchynských skriniek bez
špecifikovaného zadného priestoru
na vetranie s veľkosťou 45 mm.
nedostatočné vetranie môže mať
nepriaznivý vplyv na výkon a
životnosť spotrebiča.
4_ELECTROLUX_Slovakian_25LGRILL_SBI_BASE_AJ26UICTO_Layout 1 11/07/2019 12:14 Page 65
SLOVENČINA
65
4_ELECTROLUX_Slovakian_25LGRILL_SBI_BASE_AJ26UICTO_Layout 1 11/07/2019 12:14 Page 66
66
www.electrolux.com
2.2 pripojenie zariadenia k
napájaciemu zdroju
(a)
• elektrická zásuvka musí byť ľahko
dostupná, aby sa zariadenie dalo v
núdzovej situácii jednoducho odpojiť.
Druhou možnosťou je odpojiť rúru od
napájania pomocou vypínača v
pevnom vedení v súlade s elektrickými
predpismi.
• napájací kábel smie vymeniť len
elektrikár.
• ak je napájací kábel poškodený, musí
ho vymeniť výrobca, jeho servisný
zástupca alebo osoby s podobnou
kvalifikáciou, aby sa predišlo
nebezpečenstvu.
• zásuvka by sa nemala nachádzať
za kuchynskou linkou.
• najlepšie umiestnenie je nad
kuchynskou linkou, pozri (a).
• pripojte zariadenie k jednofázovému
napájaniu striedavého prúdu
230 V/50 hz prostredníctvom správne
nainštalovanej uzemnenej sieťovej
zásuvky. zásuvka musí byť istená
16 a poistkou.
• pred montážou uviažte kúsok špagátu
k napájaciemu káblu pre jednoduchšie
pripojenie k bodu (a), keď sa
zariadenie inštaluje.
• pri vkladaní zariadenia do vysokej
skrinky si dávajte pozor, aby ste
napájací kábel nepricvikli.
• neponárajte napájací kábel ani
zástrčku do vody ani do inej kvapaliny.
• neveďte napájací kábel ponad horúce
ani ostré povrchy, ako je napríklad
odvetrávanie horúceho vzduchu v
hornej časti zadnej strany rúry.
4_ELECTROLUX_Slovakian_25LGRILL_SBI_BASE_AJ26UICTO_Layout 1 11/07/2019 12:14 Page 67
SLOVENČINA
67
2.3 Ďalšie rady
nepoužívajte mikrovlnnú rúru na
zohrievanie oleja na fritovanie. teplota sa
nedá ovládať a olej sa môže vznietiť. na
prípravu popkornu používajte len špeciálne
nádoby a polotovary určené pre
mikrovlnné rúry.
osoby s karDiostiMUlátorMi by si
mali u lekára alebo výrobcu
kardiostimulátora overiť opatrenia týkajúce
sa používania mikrovlnných rúr.
nerozlievajte žiadne tekutiny ani
nevkladajte žiadne predmety do otvorov
zámky dvierok ani vetracích otvorov. ak
dôjde k rozliatiu, okamžite vypnite a
odpojte rúru a zavolajte do autorizovaného
servisu spoločnosti electrolUX.
rúru nikdy žiadnym spôsobom
neupravujte.
používajte len otočný tanier a držiak
otočného taniera určený pre túto rúru.
nepoužívajte rúru bez otočného taniera.
opatrenia zabraňujúce rozbitiu otočného
taniera:
• pred čistením vodou nechajte otočný
tanier vychladnúť.
• neklaďte horúce jedlá ani horúce riady
na studený otočný tanier.
• neklaďte studené jedlá ani studené
riady na horúci otočný tanier.
ak je rúra ešte stále horúca z použitia
režimu Gril, nepoužívajte na mikrovlnnú
tepelnú úpravu plastové nádoby, pretože
by sa mohli roztaviť. nádoby z umelej
hmoty sa nesmú používať počas vyššie
uvedených režimov, ak to neodporúča ich
výrobca.
Výrobca ani predajca nie sú zodpovední
za škody na rúre, ani za zranenie osôb
vzniknuté v dôsledku nedodržania
postupov správneho pripojenia rúry.
na stenách rúry alebo v okolí tesnenia
dvierok alebo tesniacich plôch sa môžu
občas tvoriť výpary alebo kvapôčky vody.
je to normálny jav a nie je to signalizácia
unikania mikrovĺn ani poruchy.
VÝSTRAHA!
po režime Gril bude vnútro rúry,
dvierka, skrinka rúry a príslušenstvo
veľmi horúce. pred čistením sa uistite,
že úplne vychladli.
4_ELECTROLUX_Slovakian_25LGRILL_SBI_BASE_AJ26UICTO_Layout 1 11/07/2019 12:14 Page 68
68
www.electrolux.com
3. prehľaD zariaDenia
3.1 Mikrovlnná rúra
1
2
3
4
5
8
7
6
1
2
3
4
5
Výhrevné teleso grilu
predné lemovanie
svetlo rúry
ovládací panel
tlačidlo otvorenia
dvierok
6 kryt vlnovodu
7 Vnútorný priestor rúry
8 tesnenie dvierok a
tesniace plochy
3.2 príslušenstvo
1
2
3
skontrolujte, či je súčasťou rúry
nasledujúce príslušenstvo:
1
otočný tanier
2
Držiak otočného taniera
3
Vysoký rošt
• Dajte držiak otočného taniera na dno
vnútorného priestoru.
• následne položte na držiak otočný
tanier.
• pri vyberaní jedál alebo nádob z rúry
dbajte na to, aby ste ich zdvihli ponad
obrubu otočného taniera. V opačnom
prípade sa otočný tanier môže
poškodiť.
pri objednávaní príslušenstva musíte
predajcovi, prípadne autorizovanému
servisu electrolUX vždy oznámiť
názov dielu a názov modelu.
4_ELECTROLUX_Slovakian_25LGRILL_SBI_BASE_AJ26UICTO_Layout 1 11/07/2019 12:14 Page 69
SLOVENČINA
69
3.3 ovládací panel
1
Digitálny displej s indikátormi:
Viacfázová
tepelná úprava
hodiny nastavené
1
nastavenie hodín
hmotnosť
automatické
rozmrazovanie
2
3
4
5
6
Mikrovlny
Gril
2
tlačidlá úrovní
výkonu
3
tlačidlo gril
4
tlačidlo mikrovlny
+ gril
5
tlačidlo automatickej
tepelnej úpravy
6
tlačidlo
hodiny/hmotnosť
7
tlačidlo štart/rýchly
štart
8
tlačidlo pauza/zrušiť
9
tlačidlo čas +/-
10
tlačidlo otvorenia
dvierok
Detský zámok
7
8
kurča
9
nápoje
špagety
10
pizza
pukance
zemiaky
automatický opätovný ohrev
4. preVáDzka
4.1 nastaviť hodiny
pri prvom zapojení sa môže zobraziť
možnosť nastavenia hodín. rúra má
12- a 24-hodinový režim hodín.
Príklad: ak chcete nastaviť hodiny.
1. V pohotovostnom režime stlačte raz
tlačidlo Hodiny/Hmotnosť na
nastavenie 12-hodinového režimu
hodín. ak chcete nastaviť 24-hodinový
režim hodín, stlačte ho znova.
2. stlačením tlačidla Čas +/- nastavte
hodinu.
3. stlačením tlačidla Hodiny/Hmotnosť
svoje nastavenie potvrďte.
4. stlačením tlačidla Čas +/- nastavte
minúty.
5. stlačením tlačidla Hodiny/Hmotnosť
svoje nastavenie potvrďte.
4_ELECTROLUX_Slovakian_25LGRILL_SBI_BASE_AJ26UICTO_Layout 1 11/07/2019 12:14 Page 70
70
www.electrolux.com
počas tepelnej úpravy môžete stlačiť
tlačidlo Hodiny/Hmotnosť na
kontrolu denného času.
4.2 priprava jedál v mikrovlnnej
rúre
Mikrovlnná tepelná úprava vám umožňuje
prispôsobiť výkon a čas tepelnej úpravy.
najprv stlačením tlačidla úroveň výkonu
vyberte Úroveň Výkonu (pozrite si tabuľku
nižšie). stlačením tlačidla Čas +/- zadajte
dobu tepelnej úpravy. Maximálny čas
tepelnej úpravy je 95 minút.
Príklad: ak chcete variť po dobu 5 minút s
úrovňou výkonu na 60 %.
1. otvorte dvierka rúry a dajte dovnútra
potraviny. zavrite dvierka.
2. stlačte 5-krát tlačidlo Úroveň Výkonu.
3. stlačením tlačidla Čas +/- zadajte dobu
tepelnej úpravy.
4. stlačte tlačidlo Štart/Rýchly Štart.
ak chcete počas tepelnej úpravy
skontrolovať úroveň mikrovlnného
výkonu, stlačte tlačidlo Úroveň
Výkonu. predvolená hodnota úrovne
výkonu je 100 %.
na konci tepelnej úpravy systém
zapípa a zobrazí sa nápis end
(koniec). pred spustením ďalšej
tepelnej úpravy stlačte ľubovoľné
tlačidlo, aby ste vynulovali displej a
resetovali systém. príliš vysoké
úrovne výkonu alebo príliš dlhé doby
tepelnej úpravy môžu spôsobiť
prehriatie potravín a spôsobiť tak
požiar.
Tlačidlá Úrovní
Výkonu
x1
x2
x3
x4
x5
x6
x7
x8
x9
x 10
x 11
Úroveí Výkonu
100 % (p100)
90 % (p-90)
80 % (p-80)
70 % (p-70)
60 % (p-60)
50 % (p-50)
40 % (p-40)
30 % (p-30)
20 % (p-20)
10 % (p-10)
0 % (p-00)
4.3 Gril
Varenie s grilom je užitočné najmä pri
tenkých plátkoch mäsa, steakoch,
rezňoch, kebaboch, párkoch a kusoch
kuraťa. je vhodné aj na tepelne
upravované sendviče a gratinované
pokrmy. Maximálny čas tepelnej úpravy je
95 minút.
Príklad: ak chcete grilovať po dobu
12 minút.
1. otvorte dvierka rúry a dajte dovnútra
potraviny. zavrite dvierka.
2. stlačte tlačidlo Gril.
3. stlačením tlačidla Čas +/- zadajte dobu
tepelnej úpravy.
4. stlačte tlačidlo Štart/Rýchly Štart.
DÔLEŽITÉ! na grilovanie sa odporúča
používať vysoký alebo nízky rošt.
4.4 Mikrovlny + Gril
režim kombinovanej prípravy s
Mikrovlnami/Grilom kombinuje počas
prípravy jedla funkcie mikrovĺn a grilu v
rôznych časových obdobiach. Maximálny
čas tepelnej úpravy je 95 minút.
Príklad: ak chcete nastaviť kombinovanú
tepelnú úpravu po dobu 25 minút.
1. otvorte dvierka rúry a dajte dovnútra
potraviny. zavrite dvierka.
2. stlačte raz alebo dvakrát tlačidlo
Mikrovlny + Gril.
3. stlačením tlačidla Čas +/- zadajte dobu
tepelnej úpravy.
4. stlačte tlačidlo Štart/Rýchly Štart.
Tlačidlo
Mikrovlny
Mikrovlny +
Gril
x1
30 %
co - 1
Gril
Použitie
70 %
x2
co - 2
45 %
ryby,
zemiaky,
gratinova
nie
puding,
omeleta,
pečené
zemiaky,
hydina
55 %
4_ELECTROLUX_Slovakian_25LGRILL_SBI_BASE_AJ26UICTO_Layout 1 11/07/2019 12:14 Page 71
SLOVENČINA
71
4.5 rýchly štart
4.7 automatické rozmrazovanie
stlačením tlačidla Štart/Rýchly Štart
môžete priamo spustiť tepelnú úpravu s
úrovňou výkonu 100 % po dobu
30 sekúnd.
režim automatického rozmrazovania
automaticky nastaví správny režim tepelnej
úpravy na rozmrazenie pokrmu.
Príklad: rozmrazenie zmrazeného
pokrmu po dobu 10 minút.
1. otvorte dvierka rúry a dajte dovnútra
potraviny. zavrite dvierka.
2. stlačte 8-krát tlačidlo Automatickej
Tepelnej Úpravy, zobrazí sa nápis
a-08.
3. stlačením tlačidla Čas +/- nastavte
10 minút.
4. stlačte tlačidlo Štart/Rýchly Štart.
ak chcete pridať viac času, stlačte
tlačidlo Štart/Rýchly Štart.
4.6 automatická tepelná úprava
režim automatickej tepelnej úpravy
automaticky nastaví správny režim a čas
tepelnej úpravy. Môžete si vybrať z
8 menu.
Automatická Pokrm
Tepelná
Úprava
a - 01
kurča
800 - 1400 g
a - 02
pukance
99 g
a - 03
Mlieko/káva
1 - 3 šálky
a - 04
pečené zemiaky
1 - 3 ks
a - 05
špagety
100 - 300 g
a - 06
automatický
opätovný ohrev
200 - 800 g
a - 07
pizza
150 - 450 g
a - 08
automatické
rozmrazovanie
Režim
Prípravy
Mikrovlny
+ Gril
Mikrovlny
Mikrovlny
Mikrovlny
Mikrovlny
Mikrovlny
Mikrovlny
+ Gril
Mikrovlny
1. otvorte dvierka rúry a dajte dovnútra
potraviny. zavrite dvierka.
2. stlačením tlačidla Automatickej
Tepelnej Úpravy vyberte pokrm.
3. stlačením tlačidla Hodiny/Hmotnosť
vyberte množstvo alebo hmotnosť.
4. stlačte tlačidlo Štart/Rýchly Štart.
počas tepelnej úpravy 2- až 3-krát
pretočte kurča a na pokračovanie v
tepelnej úprave zatvorte dvierka rúry
a stlačte tlačidlo Štart/Rýchly Štart.
počas tepelnej úpravy 2- až 3-krát
pretočte kurča a na pokračovanie v
tepelnej úprave zatvorte dvierka rúry
a stlačte tlačidlo Štart/Rýchly Štart.
4.8 Viacfázová tepelná úprava
Môžete naprogramovať sled (maximálne)
3 postupov.
Príklad: tepelná úprava:
postup 1: 2 minúty a 30 sekúnd na úrovni
výkonu 70 %
postup 2: 5 minút na grile
1. otvorte dvierka rúry a dajte dovnútra
potraviny. zavrite dvierka.
2. stlačte 4-krát tlačidlo Úroveň Výkonu.
3. stlačením tlačidla Čas +/- zadajte dobu
tepelnej úpravy.
4. stlačte raz tlačidlo Gril.
5. stlačením tlačidla Čas +/- zadajte dobu
tepelnej úpravy.
6. stlačte tlačidlo Štart/Rýchly Štart.
automatická tepelná úprava,
automatické rozmrazenie a rýchly
štart sa nedajú nastaviť ako program
viacfázovej tepelnej úpravy.
4.9 Detský zámok
Detský zámok bráni v prevádzke rúry deťmi
bez dozoru. Detský zámok sa automaticky
aktivuje po 1 minúte bez obsluhy
používateľom. ak ho chcete zrušiť, otvorte
dvierka rúry.
4_ELECTROLUX_Slovakian_25LGRILL_SBI_BASE_AJ26UICTO_Layout 1 11/07/2019 12:14 Page 72
72
www.electrolux.com
4.10 pauza
slúži na pozastavenie rúry počas prevádzky
mikrovlnnej rúry.
1. ak chcete počas tepelnej úpravy
pozastaviť tepelnú úpravu, stlačte raz
tlačidlo Pauza/Zrušiť.
2. ak chcete pokračovať v tepelnej úprave,
stlačte tlačidlo Štart/Rýchly Štart.
rúra pri otvorení dvierok zastaví
prevádzku.
4_ELECTROLUX_Slovakian_25LGRILL_SBI_BASE_AJ26UICTO_Layout 1 11/07/2019 12:14 Page 73
SLOVENČINA
73
5. raDy a tipy
5.1 riad vhodný do mikrovlnnej rúry
Riad
alobal/nádoby z
alobalu
Bezpečnosť
mikrovlnnej
rúry
3/7
porcelán a keramika 3 / 7
sklený riad, napr.
pyrex®
kov
3
7
Umelá hmota/
3
polystyrén, napr.
nádoby z prevádzok
rýchleho
občerstvenia
Vrecká do
3
mrazničky, vrecká na
pečenie
papierové taniere,
3
poháre a kuchynský
papier
nádoby zo slamy a 3
drevené nádoby
recyklovaný papier 7
a novinový papier
Poznámky
aby sa jedlo neprehrialo, môžete ho prikryť kúskami
alobalu. fóliu udržiavajte aspoň 2 cm od stien rúry,
pretože môže dôjsť k iskreniu. nádoby z fólie sa
neodporúčajú, ak ich výslovne neodporúča výrobca.
Dôkladne dodržujte pokyny výrobcov.
porcelán, keramika, glazúrované nádoby a kostný
porcelán sú v zásade vhodné, okrem prípadov, ak
obsahujú kovovú dekoráciu.
pri používaní jemného skla je potrebné postupovať
opatrne, pretože sa pri náhlom zahriatí môže rozbiť alebo
prasknúť.
neodporúča sa používať kovový riad v mikrovlnnej rúre,
pretože bude iskriť, čo môže mať za následok požiar.
je potrebné postupovať opatrne, pretože niektoré nádoby
sa pri vysokých teplotách topia alebo strácajú farbu.
Musia byť prepichnuté, aby mohla unikať para. Dbajte na
to, aby vrecká boli vhodné na používanie v mikrovlnnej
rúre. nepoužívajte plastové ani kovové svorky, pretože sa
môžu roztopiť alebo vznietiť pri iskrení.
používajte len na zohrievanie alebo na absorbovanie
vlhkosti. je potrebné postupovať opatrne, pretože
prehriatie môže spôsobiť požiar.
pri používaní týchto materiálov nenechávajte mikrovlnnú
rúru bez dozoru, lebo prehriatie môže zapríčiniť požiar.
Môže obsahovať čiastočky kovu, čo môže spôsobiť
iskrenie a viesť ku vzniku požiaru.
4_ELECTROLUX_Slovakian_25LGRILL_SBI_BASE_AJ26UICTO_Layout 1 11/07/2019 12:14 Page 74
74
www.electrolux.com
5.2 rady týkajúce sa prípravy jedál v mikrovlnnej rúre
Rady týkajúce sa prípravy jedál v mikrovlnnej rúre
zloženie
potraviny bohaté na tuk a cukor (napr. puding alebo koláč) vyžadujú kratší čas
ohrevu. je potrebné postupovať opatrne, pretože prehriatie môže spôsobiť požiar.
Veľkosť
rovnomernejšiu prípravu dosiahnete tak, že všetky kúsky budú mať rovnakú
veľkosť.
teplota jedla počiatočná teplota jedla má vplyv na čas potrebný na prípravu. Urobte zárez do
jedál z plnkami, ako sú napr. šišky s džemom, aby sa uvoľnilo teplo alebo para.
Usporiadanie Umiestnite najhrubšie časti jedla smerom k okraju taniera. (napr. kuracie stehná.)
prikrytie
použite perforovanú plastovú fóliu alebo vhodné veko.
prepichnutie jedlá so škrupinou, šupou alebo blanou sa pred varením alebo zohrievaním musia
na niekoľkých miestach prepichnúť, pretože tvoriaca sa para by mohla spôsobiť
explóziu jedla. príklad: zemiaky, ryby, kurčatá, párky.
DÔLEŽITÉ! Vajcia by sa v mikrovlnnej rúre nemali pripravovať, pretože by
mohli explodovať aj po skončení prípravy. príklad: vajcia natvrdo, stratené
vajcia.
premiešajte, na dosiahnutie rovnomernej prípravy je dôležité jedlo počas prípravy občas
otočte a
premiešať a obrátiť. Vždy miešajte smerom od okraja k stredu.
narovnajte
odstátie
po zohriatí je dôležité nechať jedlo postáť, aby sa teplo v jedle rovnomerne
rozptýlilo.
zakrytie
teplé oblasti je možné zakryť malými kúskami fólie, ktorá odráža mikrovlny (alobal).
príklad: kuracie nohy a krídla.
pri vyberaní jedál z rúry používajte držiaky na poháre alebo teplovzdorné rukavice.
zabránite tak popáleninám. Vždy otvárajte nádoby, vrecká a pod. tak, aby vám smerovali
od tváre a rúk. zabránite tak popáleninám spôsobeným parou.
pri otváraní dvierok nestojte príliš blízko, aby nedošlo k popáleninám spôsobeným
unikajúcou parou a teplom. po zohriatí pokrájajte plnené pečené jedlá, aby sa uvoľnila
para a zabránilo sa tak popáleninám.
4_ELECTROLUX_Slovakian_25LGRILL_SBI_BASE_AJ26UICTO_Layout 1 11/07/2019 12:14 Page 75
SLOVENČINA
75
6. riešenie probléMoV
Problém
Mikrovlnná rúra
nefunguje správne?
režim mikrovĺn
nefunguje?
otočný tanier sa
neotáča?
Mikrovlnná rúra sa
nevypne?
Vnútorné svetlo
nefunguje?
jedlo sa ohrieva a
pripravuje dlhšie než
predtým?
Skontrolujte, či . . .
• poistky v poistkovej skrinke fungujú.
• nedošlo k výpadku napájania.
• ak sa poistky stále vyhadzujú, obráťte sa na kvalifikovaného
elektrikára.
• Dvierka sú správne zavreté.
• tesnenia dvierok a ich povrch sú čisté.
• stlačili ste tlačidlo ŠTART.
• Držiak otočného taniera je správne položený na manžete.
• riad v rúre nepresahuje cez otočný tanier.
• jedlo nepresahuje cez okraj otočného taniera a nebráni jeho
otáčaniu.
• V priehlbine pod otočným tanierom nie je prekážka.
• zariadenie odpojte prostredníctvom poistkovej skrinky.
• zavolajte do autorizovaného servisu spoločnosti electrolUX.
• zavolajte do svojho autorizovaného servisu spoločnosti
electrolUX. interné svetlo môže vymeniť iba vyškolený
autorizovaný servis spoločnosti electrolUX.
• nastavte dlhší čas prípravy (dvojnásobné množstvo = takmer
dvojnásobný čas) alebo,
• ak je jedlo studenšie ako zvyčajne, občas ho otočte alebo obráťte
alebo,
• nastavte vyšší výkon.
ak rúra pracuje v ľubovoľnom režime 2 minúty alebo dlhšie, po ukončení tepelnej
úpravy sa na 3 minúty zapne ventilátor.
4_ELECTROLUX_Slovakian_25LGRILL_SBI_BASE_AJ26UICTO_Layout 1 11/07/2019 12:14 Page 76
76
www.electrolux.com
7. technické paraMetre
sieťové napätie
poistka/istič
príkon:
Výstupný výkon:
Mikrovlny
Gril
Mikrovlny
Gril
frekvencia mikrovĺn
Vonkajšie rozmery:
lMs4253tM
rozmery vnútorného priestoru
objem vnútorného priestoru
otočný tanier
hmotnosť
1)
2)
230 V, 50 hz, jedna fáza
Minimálne 16 a
1,400 kW
1,000 kW
900 W (iec 60705)
1000 W
2450 Mhz 1) (skupina 2/trieda b)
595 mm (š) x 388 mm (V) x 378 mm (h)
340 mm (š) x 220 mm (V) x 364 mm (h) 2)
25 litrov 2)
Ø 270 mm, sklený
pribl. 15,7 kg
tento výrobok spĺňa požiadavky európskej normy en55011.
V súlade s touto normou je tento výrobok klasifikovaný ako zariadenie skupiny 2, triedy b.
skupina 2 znamená, že zariadenie zámerne generuje rádiofrekvenčnú energiu vo forme
elektromagnetického žiarenia na účely tepelnej úpravy potravín.
trieda b znamená, že zariadenie je vhodné na používanie v domácnostiach.
Vnútorný objem sa vypočíta odmeraním maximálnej šírky, hĺbky a výšky. skutočný
disponibilný objem pre pokrmy je nižší.
8. inforMácie týkajúce sa ochrany žiVotného
prostreDia
Materiály označené symbolom
odovzdajte na recykláciu. obal hoďte do
príslušných kontajnerov na recykláciu.
chráňte životné prostredie a zdravie ľudí a
recyklujte odpad z elektrických a
elektronických spotrebičov.
nelikvidujte spotrebiče označené
symbolom
spolu s odpadom z
domácnosti. Výrobok odovzdajte v
miestnom recyklačnom stredisku alebo sa
obráťte na obecný alebo mestský úrad.
5_ELECTROLUX_Slovenian_25LGRILL_SBI_BASE_AJ26UICTO_Layout 1 10/07/2019 14:10 Page 77
SLOVENŠČINA
77
vsebina
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Pomembna varnostna navodila .........................................................................78
namestitev ....................................................................................................................82
Pregled aParata .......................................................................................................86
delovanJe......................................................................................................................87
naPotKi in nasveti......................................................................................................90
KaJ storiti, če ..............................................................................................................92
sPecifiKaciJe ................................................................................................................93
oKolJsKe informaciJe..............................................................................................93
mislimo na vas
Zahvaljujemo se vam, ker ste kupili electroluxov aparat. izbrali ste izdelek, ki s seboj
prinaša desetletja profesionalnih izkušenj in inovacij. iznajdljiv in moden, izdelan z
upoštevanjem vaših želja. to pomeni, da se lahko zanašate, da boste ob vsaki uporabi
izdelka dobili odlične rezultate. dobrodošli v electroluxu.
Obiščite našo spletno stran za:
nasvete glede uporabe, brošure, odpravljanje motenj, servisne informacije:
www.electrolux.com
registrirajte vaš izdelek za boljši servis:
www.electrolux.com/productregistration
Kupite dodatke, potrošni material in originalne nadomestne dele za vaš aparat:
www.electrolux.com/shop
Pomoč stranKam in servis
Priporočamo uporabo originalnih nadomestnih delov.
Ko kličete servis, imejte pri roki naslednje podatke.
Podatke najdete na ploščici s tehničnimi podatki. model, Pnc, serijska številka.
opozorilo/Pozor - varnostne informacije
splošne informacije in nasveti
okoljske informacije
Pridržujemo si pravice do sprememb brez predhodnega obvestila.
5_ELECTROLUX_Slovenian_25LGRILL_SBI_BASE_AJ26UICTO_Layout 1 10/07/2019 14:10 Page 78
78
1.
www.electrolux.com
Pomembna varnostna navodila
ta gospodinjski aparat lahko uporabljajo otroci stari od 8
let naprej in tudi osebe z zmanjšanimi telesnimi, čutnimi ali
duševnimi zmožnostmi, ali pa tiste osebe s pomanjkljivimi
izkušnjami oziroma znanji, če imajo nadzor ali napotila
glede uporabe aparata na varen način in se zavedajo
nevarnosti uporabe. otroke nadzorujte pri uporabi aparata
in pazite, da se z njo ne bodo igrali. otroci ne smejo čistiti
in vzdrževati naprave razen če so stari 8 let in več, in so
nadzorovani.
izdelek ni namenjen za uporabo na višinah nad 2000 m.
POMEMBNO! Pomembna varnostna
navodila: PoZorno Preberite in
shranite Za v PrihodnJe.
OPOZORILO!!
če so vrata ali tesnila vrat poškodovana, ne smete
uporabljati pečice, dokler je ne popravi usposobljen
serviser.
OPOZORILO!
servis ali popravilo, ki vključuje odstranjevanje
pokrova, ki ščiti pred izpostavljenostjo pred
mikrovalovno energijo, lahko izvede le pooblaščen
serviser, saj je to nevarno.
OPOZORILO!
tekočin in ostalih živil ne segrevajte v zaprtih
posodah, saj lahko eksplodirajo.
ta aparat je namenjen za uporabo v gospodinjstvu in
podobnih okoljih: kuhinjah za osebje v trgovinah, pisarnah
in drugih delovnih okoljih; kmetijah; s strani gostov v
hotelih, motelih in podobnih nastanitvenih objektih;
ponudbe nočitev z zajtrkom.
5_ELECTROLUX_Slovenian_25LGRILL_SBI_BASE_AJ26UICTO_Layout 1 10/07/2019 14:10 Page 79
SLOVENŠČINA
79
Uporabljajte samo posode in kuhinjske pripomočke, ki so
namenjeni za uporabo v mikrovalovni pečici.
Kovinske posode za hrano in pijačo med kuhanjem z
mikrovalovi niso dovoljene.
Pečice med uporabo plastičnih, papirnatih ali drugih
vnetljivih posod ne puščajte brez nadzora.
mikrovalovna pečica je namenjena za pogrevanje hrane in
pijače. sušenje hrane ali oblačil in gretje grelnih blazin,
copat, pomivalnih gobic, vlažnih oblačil in podobnega
lahko privede do morebitnih poškodb, samovžiga ali
požara.
če se začne iz hrane, ki jo segrevate, močno kaditi, ne
odPiraJte vrat. izklopite in odklopite pečico ter
počakajte, da se iz hrane neha kaditi. odpiranje vrat,
medtem ko se iz hrane močno kadi, lahko povzroči požar.
segrevanje pijač z mikrovalovi lahko povzroči zakasnjeno
in nenadno vretje tekočine, zato bodite pri rokovanju s
posodo previdni.
vsebino otroških stekleničk in kozarčkov otroške hrane je
treba pred uporabo premešati ali pretresti ter preveriti
temperaturo, sicer lahko pride do opeklin.
v mikrovalovni pečici ne kuhajte jajc v lupini in ne
pogrevajte že trdo kuhanih jajc, saj lahko tudi po
segrevanju jajca eksplodirajo.
1.1 nega in čiščenje
vrata:
s suho in mehko krpo redno čistite obe strani vrat, tesnila
vrat in tesnilne površine, saj boste le tako poskrbeli za
stalno čistočo. Za čiščenje stekla na vratih ne uporabljajte
grobih in jedkih čistil ali ostrih kovinskih strgal, saj lahko
opraskajo površino stekla in povzročijo nevarnost, da se
steklo razbije.
5_ELECTROLUX_Slovenian_25LGRILL_SBI_BASE_AJ26UICTO_Layout 1 10/07/2019 14:10 Page 80
80
www.electrolux.com
notranjost pečice:
Po vsaki uporabi, ko je pečica še topla, z mehko krpo ali
gobo obrišite morebitne madeže. Za trdovratnejše
madeže uporabite blago milo in vlažno krpo ter večkrat
obrišite, dokler ne odstranite vseh nečistoč. ne
odstranjujte pokrova vodila mikrovalov. Pazite, da blago
milo ali voda ne zaideta v majhne prezračevalne odprtine
na stenah, saj lahko poškodujeta pečico. Za čiščenje
notranjosti pečice ne uporabljajte čistil v razpršilu. redno
segrevajte pečico s pomočjo žara. ostanki hrane ali
maščobe lahko povzročijo dimljenje ali smrad. Po uporabi
očistite pokrov vodila mikrovalov, vrtljivi podstavek in
nosilec vrtljivega podstavka. ti morajo biti suhi in
nemastni. nakopičena maščoba se lahko močno segreje
ter se začne dimiti ali se celo vname.
Zunanjost pečice:
Zunanjost pečice lahko enostavno očistite z blagim milom
in vodo. milo obrišite z vlažno krpo, zunanjost pa nato
osušite z mehko in suho krpo.
nadzorna plošča:
Pred čiščenjem odprite vrata in tako dezaktivirajte
nadzorno ploščo. Pri čiščenju nadzorne plošče bodite
previdni. Ploščo s krpo, rahlo namočeno samo v vodo,
obrišite do čistega. Pazite, da ne uporabite preveč vode.
ne uporabljajte kakršnih koli kemikalij ali jedkih čistil.
vrtljivi podstavek in nosilec vrtljivega podstavka:
iz pečice odstranite vrtljivi podstavek in njegov nosilec.
vrtljivi podstavek in nosilec operite v blagi milnici. obrišite
s suho krpo. tako vrtljivi podstavek kot nosilec lahko
operete tudi v pomivalnem stroju.
stojala:
operite jih v blagi milnici in posušite. Primerni so tudi za
uporabo v pomivalnem stroju.
5_ELECTROLUX_Slovenian_25LGRILL_SBI_BASE_AJ26UICTO_Layout 1 10/07/2019 14:10 Page 81
SLOVENŠČINA
81
POMEMBNO!
Pečico čistite redno in odstranite morebitno
nakopičeno hrano. malomarno vzdrževanje in
čiščenje pečice lahko povzroči razkrajanje
površine, kar lahko negativno vpliva na življenjsko
dobo aparata in lahko povzroči tudi nevarno
situacijo.
Pazite, da ne založite vrtljive plošče pri
odstranjevanju posod iz naprave.
POMEMBNO!
ne uporabljajte parnega čistilnika.
mikrovalovna pečica je namenjena vgradni uporabi.
med uporabo postanejo gospodinjski aparat in njegovi
dosegljivi deli vroči. Paziti moramo, da se ne dotikamo
vročih površin.
OPOZORILO!
vrata in podobni deli, ki se med uporabo funkcije
žara segrejejo, naj bodo izven dosega otrok. na
splošno postavite napravo izven dosega otrok, da se
ne opečejo.
POMEMBNO!
Za čiščenje mikrovalovne pečice ne uporabljajte
čistil za pečice, parnih čistilnikov, jedkih in grobih
čistil, čistil, ki vsebujejo natrijev hidroksid ali žičnatih
gobic.
5_ELECTROLUX_Slovenian_25LGRILL_SBI_BASE_AJ26UICTO_Layout 1 10/07/2019 14:10 Page 82
82
www.electrolux.com
2. namestitev
>
0
388
20
3,5
4,5
2.1 namestitev aparata
1. odstranite embalažo in pazljivo preverite,
ali je aparat morda poškodovan.
2. Z dvema priloženima vijakoma
namestite montažni nosilec na desno
stran kuhinjske omare in upoštevajte
namestitvena navodila.
3. Počasi in brez uporabe sile namestite
napravo v kuhinjsko omaro, da se
zaskoči v nosilce. Prepričajte se, da je
naprava stabilna in sredinsko
poravnana.
4. Pritrdite pečico na levo stran s
priloženima vijakoma.
5. sprednji okvir pečice se mora prilegati
sprednji odprtini na omarici.
POMEMBNO!
naprave ne namestite v kuhinjskih
omarah brez navedenega 45 mm
zadnjega dimnika. nezadostno
prezračevanje lahko negativno vpliva
na delovanje in življenjsko dobo
naprave.
5_ELECTROLUX_Slovenian_25LGRILL_SBI_BASE_AJ26UICTO_Layout 1 10/07/2019 14:10 Page 83
SLOVENŠČINA
83
5_ELECTROLUX_Slovenian_25LGRILL_SBI_BASE_AJ26UICTO_Layout 1 10/07/2019 14:10 Page 84
84
www.electrolux.com
2.2 Priključevanje aparata na
napajanje
(a)
• električna vtičnica mora biti zlahka
dostopna, da lahko aparat v sili hitro in
enostavno odklopite. lahko pa pečico
skladno z navodili za električno
napeljavo povežete s stikalom, s
katerim lahko v trenutku izklopite
napajanje.
• Kabel za napajanje lahko zamenja
samo električar.
• če se napajalni kabel poškoduje, ga
mora zamenjati proizvajalec,
usposobljen serviser ali podobno
usposobljena oseba, saj je le tako
zagotovljena ustrezna varnost.
• vtičnica naj ne bo za kuhinjsko omaro.
• najboljši položaj je nad omaro, glejte
(a).
• napravo priključite na pravilno
nameščeno ozemljeno enofazno
vtičnico z izmeničnim tokom
230 v/50 hz. vtičnica mora biti zlita z
16 a varovalko.
• Pred namestitvijo na napajalni kabel
privežite vrvico in si tako olajšajte
dostop do priključitvene točke (a) po
namestitvi.
• Ko aparat vstavljate v visoko kuhinjsko
omaro, pazite, da ne stisnete
napajalnega kabla.
• napajalnega kabla ali vtiča ne
potapljajte v vodo ali katero koli drugo
tekočino.
• napajalni kabel speljite tako, da se ne
bo dotikal vročih ali ostrih površin, kot
je npr. Prezračevalna reža za vroč zrak
na zgornjem delu pečice.
5_ELECTROLUX_Slovenian_25LGRILL_SBI_BASE_AJ26UICTO_Layout 1 10/07/2019 14:10 Page 85
SLOVENŠČINA
85
2.3 dodatni napotek
ne uporabljajte mikrovalovne pečice za
segrevanje olja za cvrtje. temperature ne
morete nadzirati in olje se lahko vname. Za
pripravo pokovke uporabljajte samo
koruzo, namenjeno za pripravo pokovke v
mikrovalovnih pečicah.
osebe s srčnimi sPodbUJevalniKi
naj se pri svojem zdravniku ali proizvajalcu
srčnega spodbujevalnika pozanimajo o
varnostnih ukrepih pri uporabi
mikrovalovnih pečic.
v odprtine zapaha vrat ali prezračevalne
odprtine nikoli ne polijte tekočin ali
vstavljajte predmetov. če pride do razlitja,
takoj ugasnite in izklopite pečico in
pokličite pooblaščenega serviserja
electrolUX.
nikoli na nikakršen način ne spreminjajte
pečice.
Uporabljajte samo vrtljivi podstavek in
nosilec, ki sta zasnovana za to pečico. ne
uporabljajte pečice brez vrtljivega
podstavka.
Preprečevanje poškodb vrtljivega
podstavka:
• Pred čiščenjem vrtljivega podstavka z
vodo počakajte, da se le-ta ohladi.
• na hladen podstavek ne postavljajte
vročih živil ali vročih pripomočkov.
• na vroč podstavek ne postavljajte
hladnih živil ali hladnih pripomočkov.
ne uporabljajte plastičnih posod za
kuhanje z mikrovalovi, če je pečica še
vedno vroča po uporabi načina Žar, saj
se lahko stopi. Plastičnih posod ne
uporabljajte v zgoraj omenjenih načinih,
razen če proizvajalec posode navaja, da je
za to primerna.
niti proizvajalec niti trgovec ne moreta
prevzeti kakršne koli odgovornosti za
škodo na pečici ali za osebne poškodbe,
ki so posledica nepravilne priključitve
aparata. na stenah pečice ali okoli tesnil
ter na tesnilnih površinah se lahko
občasno pojavi vodna para ali vodne
kapljice. to je običajen pojav in ne pomeni,
da mikrovalovna pečica pušča ali da je
okvarjena.
OPOZORILO!
Po uporabi načina Žar prostor za
kuhanje, vrata, ohišje pečice in
pripomočki postanejo zelo vroči. Pred
čiščenjem se prepričajte, da so se
ohladili.
5_ELECTROLUX_Slovenian_25LGRILL_SBI_BASE_AJ26UICTO_Layout 1 10/07/2019 14:10 Page 86
86
www.electrolux.com
3. Pregled aParata
3.1 mikrovalovna pečica
1
2
3
4
5
8
7
1
2
3
4
5
6
7
8
grelni element za žar
sprednja plošča
lučka pečice
nadzorna plošča
gumb za odpiranje vrat
Pokrov vodila mikrovalov
notranjost pečice
vratna tesnila in tesnilne
površine
6
3.2 dodatna oprema
1
2
3
Preverite, ali je priložena naslednja dodatna
oprema:
1 vrtljivi podstavek
2 nosilec vrtljivega podstavka
3 visoko stojalo
• nosilec vrtljivega podstavka postavite
na dno notranjosti pečice.
• nato postavite vrtljivi podstavek na
nosilec.
• če ne želite poškodovati vrtljivega
podstavka, pazite, da posode
pri jemanju iz pečice dvignete nad rob
vrtljivega podstavka.
Ko naročate pripomočke, prodajalcu
ali pooblaščenemu serviserju
electrolUX sporočite naziv dela
in model.
5_ELECTROLUX_Slovenian_25LGRILL_SBI_BASE_AJ26UICTO_Layout 1 10/07/2019 14:10 Page 87
SLOVENŠČINA
87
3.3 nadzorna plošča
1
digitalni indikatorji na
prikazovalniku:
2
tipke nivojev moči
3
tipka žar
4
tipka mikro + žar
5
tipka samodejno
kuhanje
6
tipka ura/teža
7
tipka
začetek/hitri začetek
teža
8
samodejno
odmrzovanje
tipka
premor/prekinitev
9
tipka čas +/-
10
gumb za odpiranje
vrat
večstopenjsko
kuhanje
Ura nastavljena
1
nastavitev ure
2
3
4
5
6
mikrovalovi
Žar
varnostno zaklepanje
7
8
Piščanec
9
Pijače
Špageti
10
Pica
Pokovka
Krompir
samodejno pogrevanje
4. delovanJe
4.1 nastavljanje ure
Ko pečico prvič priključite, imate možnost
nastavljanja ure. Pečica lahko prikazuje
čas v 12- in 24-urnem načinu.
Primer: Za nastavitev časa.
1. v načinu pripravljenosti enkrat pritisnite
tipko Ura/Težaza nastavitev 12-urnega
prikaza časa, če želite nastaviti 24-urni
prikaz, znova pritisnite tipko.
2. Pritisnite tipko Čas +/- za prilagoditev
ure.
3. Pritisnite tipko Ura/Teža za potrditev.
4. Pritisnite tipko Čas +/- za prilagoditev
minut.
5. Pritisnite tipko Ura/Teža za potrditev.
med kuhanjem lahko pritisnete tipko
Ura/Teža in preverite čas dneva.
5_ELECTROLUX_Slovenian_25LGRILL_SBI_BASE_AJ26UICTO_Layout 1 10/07/2019 14:10 Page 88
88
www.electrolux.com
4.2 Kuhanje mikrovalovi
Kuhanje z mikrovalovi omogoča
prilagoditev moči in časa kuhanja. najprej
izberite nivo moči tako, da pritisnete tipko
Nivo Moči (glejte spodnjo tabelo).
Pritisnite tipko Čas +/- za vnos časa
kuhanja. najdaljši čas kuhanja je 95 minut.
Primer: Za kuhanje za 5 minut pri nivoju
moči 60 %.
1. odprite vrata pečice in vstavite hrano.
Zaprite vratca.
2. Pritisnite tipko Nivo Moči 5-krat.
3. Pritisnite tipko Čas +/- za vnos časa
kuhanja.
4. Pritisnite tipko Začetek/Hitri Začetek.
če želite preveriti nivo moči
mikrovalov med kuhanjem pritisnite
tipko Nivo Moči. Privzeti nivo moči je
100 %.
na koncu kuhanja bo sistem zapiskal
in prikazan bo napis end (Konec).
Preden začnete z novim kuhanjem,
pritisnite katero koli tipko, da počistite
zaslon in ponastavite sistem.
Previsoki nivoji moči ali predolgi časi
kuhanja lahko pregrejejo hrano in
povzročijo požar.
Tipke Nivojev
Moči
x1
x2
x3
x4
x5
x6
x7
x8
x9
x 10
x 11
Nivoji Moči
100 % (P100)
90 % (P-90)
80 % (P-80)
70 % (P-70)
60 % (P-60)
50 % (P-50)
40 % (P-40)
30 % (P-30)
20 % (P-20)
10 % (P-10)
0 % (P-00)
4.3 Žar
Kuhanje na žaru je predvsem uporabno za
tanke rezine mesa, zrezke, kotlete,
kebabe, klobase in kose piščanca.
Primerno je tudi za tople sendviče in
gratinirane jedi. najdaljši čas kuhanja je
95 minut.
Primer: Za uporabo Žara za 12 minut.
1. odprite vrata pečice in vstavite hrano.
Zaprite vratca.
2. Pritisnite tipko Žar.
3. Pritisnite tipko Čas +/- za vnos časa
kuhanja.
4. Pritisnite tipko Začetek/Hitri Začetek.
POMEMBNO! Za žar priporočamo
visoko ali nizko stojalo.
4.4 mikro + Žar
način Kombinacije Žara/mikrovalov
združuje funkciji žara in mikrovalov v
različnih časovnih obdobjih med kuhanjem.
najdaljši čas kuhanja je 95 minut.
Primer: Za nastavitev kombiniranega
kuhanja za 25 minut.
1. odprite vrata pečice in vstavite hrano.
Zaprite vratca.
2. Pritisnite tipko Mikro + Žar enkrat ali
dvakrat.
3. Pritisnite tipko Čas +/- za vnos časa
kuhanja.
4. Pritisnite tipko Začetek/Hitri Začetek.
Mikrovalovi Žar
Tipka
Uporaba
Mikro + Žar
x1
30 %
70 % ribe,
co - 1
krompir,
gratiniranje
x2
55 %
45 % puding,
co - 2
omlete,
pečen
krompir,
perutnina
4.5 hitri zagon
lahko neposredno začnete s kuhanjem pri
100 % za 30 sekund tako, da pritisnete
tipko Začetek/Hitri Začetek.
če želite dodati več časa, pritisnite
tipko Začetek/Hitri Začetek.
5_ELECTROLUX_Slovenian_25LGRILL_SBI_BASE_AJ26UICTO_Layout 1 10/07/2019 14:10 Page 89
SLOVENŠČINA
4.6 samodejno kuhanje
4.8 večstopenjsko kuhanje
samodejno kuhanje samodejno izbere
ustrezen način in čas kuhanja. izberete
lahko med 8 meniji.
Programirate lahko zaporedje 3 stopenj
(največ).
Primer: Za kuhanje:
stopnja 1: 2 minuti 30 sekund pri 70 %
stopnja 2: 5 minut žara
1. odprite vrata pečice in vstavite hrano.
Zaprite vratca.
2. Pritisnite tipko Nivo Moči 4-krat.
3. Pritisnite tipko Čas +/- za vnos časa
kuhanja.
4. Pritisnite tipko Žar enkrat.
5. Pritisnite tipko Čas +/- za vnos časa
kuhanja.
6. Pritisnite tipko Začetek/Hitri Začetek.
Samodejno Hrana
Kuhanje
a - 01
a - 02
a - 03
a - 04
a - 05
a - 06
a - 07
a - 08
Piščanec
800 - 1400 g
Pokovka
99 g
mleko/Kava
1 - 3 skodelice
Pečen Krompir
1 - 3 kosi
Špageti
100 - 300 g
samodejno
pogrevanje
200 - 800 g
Pica
150 - 450 g
samodejno
odmrzovanje
Način
Kuhanja
mikro +
Žar
mikro.
mikro.
mikro.
mikro.
mikro.
mikro +
Žar
mikro.
1. odprite vrata pečice in vstavite hrano.
Zaprite vratca.
2. Pritisnite tipko Samodejno Kuhanje za
izbiro hrane.
3. Pritisnite tipko Ura/Teža za izbiro
količine ali teže.
4. Pritisnite tipko Začetek/Hitri Začetek.
Piščanca obrnite 2- do 3-krat med
kuhanjem, zaprite vrata pečice in
pritisnite tipko Začetek/Hitri Začetek
za nadaljevanje kuhanja.
4.7 samodejno odmrzovanje
samodejno odtajevanje samodejno izbere
ustrezen način za odtajevanje hrane.
Primer: Za odtajevanje hrane v
10 minutah.
1. odprite vrata pečice in vstavite hrano.
Zaprite vratca.
2. Pritisnite tipko Samodejno Kuhanje
8-krat, da se prikaže a-08.
3. Pritisnite tipko Čas +/- za nastavitev
10 minut.
4. Pritisnite tipko Začetek/Hitri Začetek.
Piščanca obrnite 2- do 3-krat med
kuhanjem, zaprite vrata pečice in
pritisnite tipko Začetek/Hitri Začetek
za nadaljevanje kuhanja.
89
samodejno Kuhanje, samodejno
odmrzovanje in hitri Začetek ne
morete nastaviti za večstopenjsko
kuhanje.
4.9 varnostno zaklepanje
varnostno zaklepanje preprečuje
nepooblaščeno upravljanje s strani otrok.
varnostno zaklepanje se samodejno
aktivira po 1 minuti brez upravljanja s strani
uporabnika. Za preklic odprite vrata.
4.10 Premor
Za premor delovanje mikrovalovne pečice.
1. Pritisnite tipko Premor/Prekinitev za
vstop v način premora med kuhanjem.
2. Pritisnite tipko Začetek/Hitri Začetek za
nadaljevanje kuhanja.
Pečica bo prenehala delovati, ko
odprete vrata.
5_ELECTROLUX_Slovenian_25LGRILL_SBI_BASE_AJ26UICTO_Layout 1 10/07/2019 14:10 Page 90
90
www.electrolux.com
5. naPotKi in nasveti
5.1 Posoda, ki je varna za uporabo v mikrovalovni pečici
Posoda
aluminijeva folija/
posode iz alu-folije
Porcelan in keramika
steklovina, npr.
Pyrex ®
Kovina
Plastika/stiropor npr.
posode za hitro
hrano
vrečke za
zamrzovalnik/
pečenje
Papir - krožniki,
kozarci in kuhinjske
brisače
slamnate in lesene
posode
recikliran papir
in časopis
Varno
3/7
3/7
3
7
3
3
3
3
7
Opombe
manjše koščke aluminijeve folije lahko uporabite za zaščito
hrane pred pregrevanjem. folija naj bo vsaj
2 cm oddaljena od notranjih sten pečice, saj bo povzročila
iskrenje. Posode iz aluminijeve folije niso priporočljive,
razen če tako navaja proizvajalec (pazljivo preberite
navodila).
Porcelan, lončeni izdelki, glazirani glineni izdelki in kostni
porcelan so običajno primerni za uporabo, razen če
vsebujejo kovinske okraske.
Pri uporabi steklovine bodite posebej pazljivi, saj se lahko
pri prehitrem segrevanju razbije ali poči.
Uporaba kovinskih posod v mikrovalovni pečici ni
priporočljiva, saj povzročajo iskrenje, kar lahko povzroči
požar.
bodite previdni, saj se nekatere posode pri visokih
temperaturah zvijajo, topijo ali razbarvajo.
morate jih preluknjati in omogočiti uhajanje pare. Preverite,
ali je vrečka primerna za uporabo v mikrovalovni pečici. ne
uporabljajte plastičnih ali kovinskih vrvic, saj se lahko
stopijo ali zaradi iskrenja celo vnamejo.
Uporabljajte samo za pogrevanje ali za vpijanje vlage.
bodite previdni, saj predolgo segrevanje lahko povzroči
požar.
Pri segrevanju bodite vedno prisotni, saj pregrevanje lahko
povzroči požar.
lahko vsebuje sledove kovin, kar bo povzročilo iskrenje in
nevarnost požara.
5_ELECTROLUX_Slovenian_25LGRILL_SBI_BASE_AJ26UICTO_Layout 1 10/07/2019 14:10 Page 91
SLOVENŠČINA
91
5.2 nasveti za kuhanje z mikrovalovi
Nasveti za kuhanje z mikrovalovi
sestava
hrana, ki vsebuje veliko maščob ali sladkorja (npr. razni pudingi, potice), se hitro
segreje. bodite previdni, saj predolgo segrevanje lahko povzroči požar.
velikost
Za čim bolj enakomerno kuhanje naj bodo kosi hrane čim bolj enake velikosti.
temperatura Začetna temperatura hrane vpliva na čas, ki je potreben za kuhanje. hrano, ki
hrana
vsebuje nadev, (npr. krofe z marmelado), prebodite in tako omogočite
sproščanje toplote ali pare.
razporedite
najdebelejše dele hrane, (kot so npr. piščančja bedra), postavite čim bolj na rob
krožnika.
Pokrijte
Uporabljajte perforirano folijo za mikrovalovne pečice ali ustrezen pokrov.
Prebodite
hrano z lupino, kožo ali membrano, (kot je npr. krompir, ribe, piščanec in
klobase), morate pred kuhanjem ali segrevanjem prebosti na več mestih, sicer
lahko nakopičena para povzroči eksplozijo hrane.
POMEMBNO!! jajc, tudi že zakrknjenih ali trdo kuhanih, ne segrevajte z
mikrovalovi, saj lahko eksplodirajo tudi po končanem kuhanju.
mešajte,
če želite, da je hrana enakomerno kuhana, jo morate med kuhanjem mešati,
obračajte in
obračati in prerazporejati. mešajte in prerazporejajte jo vedno od zunanjega
prerazporejajte roba proti središču.
Počivanje
Po kuhanju je potrebno jed nekaj časa pustiti, da toploti omogočite enakomerno
porazdelitev po hrani.
Zaščitite
te dele hrane, (npr. noge in perutnice pri piščancu), lahko zaščitite z manjšimi
koščki folije, ki odbija mikrovalove.
če želite preprečiti opekline, za odstranjevanje živil iz pečice uporabite temu namenjena držala ali pa
rokavice. Posode, vrečke s pokovko, vrečke za kuhanje v mikrovalovnih pečicah ipd. vedno odpirajte
tako, da so obrnjene proč od obraza in rok, ter se tako izognite opeklinam.
Pri odpiranju vrat pečice bodite vedno obrnjeni proč in se tako izognite možnosti opeklin zaradi pare in
vročine. nadevano pečeno hrano po segrevanju narežite, da sprostite paro in se izognete opeklinam.
5_ELECTROLUX_Slovenian_25LGRILL_SBI_BASE_AJ26UICTO_Layout 1 10/07/2019 14:10 Page 92
92
www.electrolux.com
6. KaJ storiti, če
Težava
Preverite, ali . . .
mikrovalovna pečica ne
deluje pravilno?
•
•
•
način mikrovalov ne
deluje?
•
•
•
•
•
•
vrtljivi podstavek se ne
vrti?
mikrovalovna pečica se
noče izklopiti?
notranja osvetlitev ne
deluje?
hrana se segreva dlje
časa, kot se je včasih?
•
•
•
•
•
•
•
varovalke v škatli z varovalkami delujejo.
Je morda prišlo do izpada toka.
če varovalke še naprej pregorevajo, se obrnite na usposobljenega
električarja.
so vrata dobro zaprta.
so tesnila vrat in njihove naležne površine čiste.
tipka START je bila pritisnjena.
Je nosilec vrtljivega podstavka pravilno postavljen na pogon.
Posoda v pečici ne sega preko roba vrtljivega podstavka.
hrana ne sega preko roba vrtljivega podstavka in preprečuje
njegovo vrtenje.
ni pod vrtljivim podstavkom morda kakšen tujek.
Prekinite stik aparata z varovalkami.
Pokličite pooblaščenega serviserja electrolUX.
Pokličite vašega pooblaščenega serviserja electrolUX.
notranjo lučko lahko zamenja samo usposobljen pooblaščen
serviser electrolUX.
nastavite daljši čas kuhanja (dvojna količina = skoraj dvojni
potreben čas), oz.
če je hrana hladnejša kot običajno, med segrevanjem občasno
obrnite hrano, oz.
nastavite višjo moč.
če pečica deluje v katerem koli načinu 2 minute ali dlje, bo ventilator vključen še
3 minuti po koncu kuhanja.
5_ELECTROLUX_Slovenian_25LGRILL_SBI_BASE_AJ26UICTO_Layout 1 10/07/2019 14:10 Page 93
SLOVENŠČINA
93
7. sPecifiKaciJe
napetost (ac - izmenični tok)
230 v, 50 hz, enofazna
spletno distribucijo varovalke/stikalo
Poraba energije:
mikrovalovi
Žar
izhodna moč:
mikrovalovi
Žar
najmanj 16 a
1.400 kW
1.000 kW
900 W (iec 60705)
1000 W
frekvenca mikrovalov
Zunanje dimenzije:
dimenzije odprtine
2450 mhz 1) (skupina 2 / razred b)
595 mm (Š) x 388 mm (v) x 378 mm (g)
340 mm (Š) x 220 mm (v) x 364 mm (g) 2)
lms4253tm
Kapaciteta pečice
25 litrov 2)
vrtljivi podstavek
ø 270 mm, steklo
teža
pribl. 15,7 kg
1)
2)
izdelek izpolnjuje zahteve evropskega standarda en55011.
skladno s tem standardom je izdelek razvrščen kot naprava skupine 2 razreda b.
skupina 2 pomeni, da naprava namenoma ustvarja radiofrekvenčno energijo v obliki
elektromagnetnega sevanja, ki ga uporablja za toplotno obdelavo hrane.
razred b pomeni, da je naprava primerna za uporabo v domačih gospodinjstvih.
notranjo kapaciteto je mogoče izračunati z merjenjem največje širine, globine in višine.
dejanska kapaciteta, namenjena hrani, je manjša.
8. oKolJsKe informaciJe
reciklirajte materiale, ki jih označuje
simbol
. embalažo odložite v ustrezne
zabojnike za reciklažo.
Pomagajte zaščititi okolje in zdravje ljudi
ter reciklirati odpadke električnih in
elektronskih naprav.
naprav, označenih s simbolom
, ne
odstranjujte z gospodinjskimi odpadki.
izdelek vrnite na krajevno zbirališče za
recikliranje ali se obrnite na občinski urad.
6_ELECTROLUX_swedish_25LGRILL_SBI_BASE_AJ26UICTO_Layout 1 10/07/2019 14:11 Page 94
94
www.electrolux.com
innehÅll
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Viktiga säkerhetsinstruktioner ......................................................................95
installation .................................................................................................................99
ProduktöVersikt ....................................................................................................103
anVändning.................................................................................................................104
rÅd oCh tiPs ..............................................................................................................107
Vad gör jag om .........................................................................................................109
sPeCifikationer ........................................................................................................110
miljöinformation ....................................................................................................110
du stÅr i foCus
tack för att du köpt en electrolux-produkt. du har valt en produkt som för med sig årtionden av
yrkeserfarenhet och innovation. genial och snygg har den utformats med dig i åtanke. så när
du än använder den kan du känna dig trygg med att veta att du får fantastiska resultat varje
gång. Välkommen till electrolux.
Besök vår webbplats för att:
få tips om användning, broschyrer, felsökare, serviceinformation:
www.electrolux.com
registrera din produkt för bättre service:
www.electrolux.com/productregistration
köp tillbehör, förbrukningsvaror och originalreservdelar till din produkt:
www.electrolux.com/shop
kundtjänst oCh serViCe
Vi rekommenderar att originalreservdelar används.
ha följande uppgifter till hands när du kontaktar serviceavdelningen.
informationen finns på typskylten. modell, PnC, serienummer.
Varnings-/viktig säkerhetsinformation
allmän information och tips
miljöinformation
Vi förbehåller oss rätten till ändringar utan föregående meddelande.
6_ELECTROLUX_swedish_25LGRILL_SBI_BASE_AJ26UICTO_Layout 1 10/07/2019 14:11 Page 95
SVENSKA
1.
95
Viktiga säkerhetsinstruktioner
den här produkten kan användas av barn från 8 år och
uppåt samt av personer med nedsatt fysisk, sensorisk
eller mental förmåga eller bristande erfarenhet och
kunskaper om de har övervakats eller instruerats rörande
säkert bruk av produkten och förstår de risker som detta
bruk medför. håll barnen under uppsyn så att de inte
leker med apparaten. rengöring och användarunderhåll
får inte utföras av barn såvida de inte är minst 8 år och
övervakas under aktiviteten.
den här apparaten är inte avsedd för bruk på orter över
2 000 m över havet.
VIKTIGA! Viktiga
säkerhetsinstruktioner: läs denna
teXt noga oCh sPara den för framtida
Bruk.
VARNING!
om luckan eller lucktätningarna är skadade, får
ugnen inte användas förrän den har reparerats av
en behörig person.
VARNING!
det är farligt för andra än en behörig person att
utföra service eller reparation som innefattar
borttagande av ett hölje som skyddar mot
exponering av mikrovågsenergi.
VARNING!
Vätskor och annan mat får inte värmas upp i
förslutna behållare eftersom de kan explodera.
den här apparaten är avsedd för användning i hemmet
eller i liknande miljöer, till exempel: personalkök i affärer,
kontor eller andra arbetsplatser; lantgårdar; av kunder på
6_ELECTROLUX_swedish_25LGRILL_SBI_BASE_AJ26UICTO_Layout 1 10/07/2019 14:11 Page 96
96
www.electrolux.com
hotell, motell eller andra bostadsmiljöer; vandrarhem, bed
and breakfast eller liknande miljöer.
använd endast mikrovågssäkra behållare och kärl.
metallbehållare för mat och dryck är inte tillåtet under
tillagning i mikrovågsugn.
lämna inte ugnen utan uppsikt vid användning av
engångsplast, papper eller andra lättantändliga
matbehållare.
mikrovågsugnen är avsedd för uppvärmning av mat och
dryck. torkning av mat eller kläder samt uppvärmning av
värmekuddar, tofflor, tvättsvampar, fuktiga trasor eller
liknande kan innebära risk för skada, antändning av
material eller eldsvåda.
öPPna inte dörren om mat som värms upp börjar
ryka. stäng av ugnen, dra ur sladden och vänta tills
maten har slutat att ryka. om du öppnar dörren medan
maten ryker kan detta orsaka eldsvåda.
uppvärmning av drycker i mikrovågsugn kan medföra
försenad eruptiv kokning, och därför måste försiktighet
iakttas vid hantering av behållaren.
innehållet i nappflaskor och barnmatsburkar skall röras
om eller skakas och temperaturen kontrolleras före konsumtion, för att undvika brännskador.
koka inte ägg i sina skal. hela hårdkokta ägg bör inte
värmas i mikrovågsugn då de kan explodera även efter
det att mikrovåg-suppvärmningen är klar.
1.1 Skötsel och rengöring
dörren:
rengör regelbundet dörrens båda sidor, dörrtätningarna
och tätningsytorna med en mjuk, fuktig trasa, för att ta
bort alla spår av smuts. använd inte grova
6_ELECTROLUX_swedish_25LGRILL_SBI_BASE_AJ26UICTO_Layout 1 10/07/2019 14:11 Page 97
SVENSKA
97
rengöringsmedel med slipeffekt eller vassa metallskrapor
för att rengöra ugnens glasdörr eftersom de kan repa
ytan och göra så att glaset splittras.
ugnens insida:
använd en mjuk, fuktig trasa eller svamp till att torka ur
ugnen efter varje användning, medan den fortfarande är
varm. använd ett milt tvålmedel för grövre nedsmutsning,
och torka flera gånger med en fuktig trasa tills alla rester
har tagits borts. ta inte bort mikrovågsskyddet.
kontrollera så att det inte har kommit in handdiskmedel
eller vatten i de små ventilationsöppningarna på
väggarna, eftersom detta kan medföra skador på ugnen.
använd inte rengöringsmedel i sprejform till ugnens
insida. Värm upp ugnen regelbundet med grillen.
kvarlämnad mat eller fettstänk kan orsaka rök eller dålig
lukt. rengör mikrovågsskyddet, ugnsutrymmet, den
roterande tallriken och tallriksstödet efter användning.
dessa måste vara torra och fettfria. gammalt fett kan
överhettas och börja ryka eller fatta eld.
ugnens utsida:
du kan lätt rengöra ugnens utsida med ett milt
handdiskmedel och vatten. torka av diskmedlet med en
fuktig trasa, och torka utsidan torr med en mjuk handduk.
ugnens kontrollpanel:
öppna dörren före rengöring för att inaktivera ugnens
kontrollpanel. Var försiktig då du rengör ugnens
kontrollpanel. använd en trasa som endast har fuktats
med vatten, och torka försiktigt av panelen tills den är ren.
undvik att använda alltför rikliga mängder vatten. använd
inget rengöringsmedel, varken kemiskt eller med
slipeffekt.
roterande tallrik och tallriksstöd:
ta ur den roterande tallriken och stödet ur ugnen. rengör
den roterande tallriken och tallriksstödet med milt
6_ELECTROLUX_swedish_25LGRILL_SBI_BASE_AJ26UICTO_Layout 1 10/07/2019 14:11 Page 98
98
www.electrolux.com
handdiskmedel. torka torrt med en mjuk trasa. Både den
roterande tallriken och stödet tål att diskas i diskmaskin.
ställ:
dessa ska tvättas i en mild diskmedelslösning och torkas.
stället kan tvättas i diskmaskin.
VIKTIGA!
rengör ugnen regelbundet och ta bort eventuella
matrester. underlåtenhet att hålla ugnen ren kan
leda till förslitning av ytan som omvänt påverkar
dess livslängd och även kan resultera i en riskfylld
situation.
försiktighet bör iakttas för att inte flytta på den
roterande tallriken när du tar ut behållare från
enheten.
VIKTIGA!
Ångtvätt får inte användas.
mikrovågsugnen är avsedd att användas inbyggd.
den här produkten och dess åtkomstbara delar blir
varma under användningen. ingen får vidröra
värmeelementen.
VARNING!
håll barn borta från dörren och delar som de kan
nå som kan bli varma när grillen används. Barn bör
hållas på avstånd för att förhindra att de bränner
sig.
VIKTIGA!
använd inte ugnsrengöringsmedel från handeln,
ångtvätt, sträva rengöringsprodukter med
slipverkan, något som innehåller natriumhydroxid
eller skursvampar på någon del av
mikrovågsugnen.
6_ELECTROLUX_swedish_25LGRILL_SBI_BASE_AJ26UICTO_Layout 1 10/07/2019 14:11 Page 99
SVENSKA
2. installation
>
0
388
20
3,5
4,5
2.1 installera mikrovågsugnen
1. avlägsna allt förpackningsmaterial och
undersök apparaten noggrant för
tecken på skador.
2. sätt dit fästet i köksskåpets högra sida
med hjälp av installationsbladet och de
två skruvarna som medföljer.
3. sätt dit apparaten i köksskåpet
långsamt och utan att använda kraft så
att den sitter fast ordentligt i fästena.
säkerställ att apparaten sitter stadigt
och är centrerad.
4. sätt fast ugnen på vänster sida med de
två skruvarna som medföljer.
5. framsidan av ugnen ska ligga dikt an
mot skåpsöppningen.
VIKTIGA!
installera inte denna apparat i
köksskåp utan specificerad 45 mm
bakre skorsten. otillräcklig ventilation
kan inverka negativt på apparatens
funktion och livslängd.
99
6_ELECTROLUX_swedish_25LGRILL_SBI_BASE_AJ26UICTO_Layout 1 10/07/2019 14:11 Page 100
100
www.electrolux.com
6_ELECTROLUX_swedish_25LGRILL_SBI_BASE_AJ26UICTO_Layout 1 10/07/2019 14:11 Page 101
SVENSKA
101
2.2 ansluta apparaten till
strömkällan
(a)
• eluttaget ska vara lättillgänligt så att
enheten enkelt kan kopplas ur om en
nödsituation skulle uppstå. i annat fall
ska det vara möjligt att bryta strömmen
till ugnen genom att en brytare
monteras på det fasta kablaget i
enlighet med föreskrifterna för
elanslutningar.
• strömsladden får endast bytas ut av en
behörig elektriker.
• om nätsladden är skadad måste den
bytas ut av tillverkaren, dess
servicerepresentant, eller liknande
kvalificerad person för att undvika fara.
• kontakten får inte sitta bakom skåpet.
• det bästa läget är ovanför skåpet, se
(a).
• anslut apparaten till 230 V/50 hz
växelström (en-fas) via ett korrekt
installerat jordat uttag. uttaget måste
vara säkrat med en säkring på 16 a.
• knyt ett snöre runt strömsladden, före
installationen, för att underlätta
anslutning till läge (a) när apparaten
installeras.
• strömsladden fÅr inte vikas när
apparaten installeras i ett skåpt med
höga kanter.
• doppa inte strömsladden eller
kontakten i vatten eller annan vätska.
• låt inte strömsladden löpa över heta
eller vassa ytor, som t.ex. området
kring varmluftsventilen på den bakre
delen av ugnens ovansida.
6_ELECTROLUX_swedish_25LGRILL_SBI_BASE_AJ26UICTO_Layout 1 10/07/2019 14:11 Page 102
102
www.electrolux.com
2.3 Ytterligare råd
använd inte mikrovågsugnen för att värma
upp olja till fritering. temperaturen kan inte
kontrolleras och oljan kan fatta eld.
använd endast specialpopcorn för
mikrovågsugnar, om du vill poppa
popcorn.
individer med PaCemaker bör rådfråga
sin läkare eller tillverkaren av pacemakern
om säkerhetsföreskrifter beträffande
mikrovågsugnar.
undvik att spilla och stoppa inte in föremål
i dörrlåsöppningarna eller ventilationsöppningarna. i händelse av spill: stäng av
och koppla ur ugnen omedelbart och
kontakta en behörig eleCtroluXservicerepresentant.
ändra aldrig ugnen på något sätt.
använd endast den roterande tallrik och
det tallriksstöd som är utformat för denna
ugn. använd inte ugnen utan den
roterande tallriken.
för att förhindra den roterande tallriken
från att gå sönder:
• låt den roterande tallriken svalna innan
den görs ren med vatten.
• ställ inte het mat eller heta kärl på en
kall roterande tallrik.
• ställ inte kall mat eller kalla kärl på en
het roterande tallrik.
använd inte plastbehållare i
mikrovågsugnen om ugnen fortfarande är
varm efter användning av grill-läget,
eftersom de då kan smälta. Plastbehållare
får inte användas i de ovan nämnda
lägena, om inte tillverkaren uppger att
behållaren är lämplig för användning i
mikrovågsugn.
Varken tillverkaren eller återförsäljaren
påtar sig något ansvar för skador på
ugnen, eller personskador, som uppstår till
följd av försummelse att utföra en korrekt
elektrisk anslutning. Vattenånga eller
vattendroppar kan tillfälligtvis uppstå på
ugnsväggarna eller runt dörrtätningarna
och tätningsytorna. detta är normalt och
inget tecken på mikrovågsläckage eller fel.
VARNING!
efter användning av grill-läget blir
ugnsutrymmet, luckan, ugnshöljet och
tillbehören mycket heta. säkerställ att
de svalnat helt före rengöring.
6_ELECTROLUX_swedish_25LGRILL_SBI_BASE_AJ26UICTO_Layout 1 10/07/2019 14:11 Page 103
SVENSKA
103
3. ProduktöVersikt
3.1 mikrovågsugn
1
2
3
1
2
3
4
4
5
6
5
7
8
8
7
grillelement
framsida
ugnslampa
kontrollpanel
knapp för dörröppning
mikrovågsskydd
ugnsutrymme
dörrtätning och
tätningsytor
6
3.2 tillbehör
1
2
3
kontrollera att följande tillbehör finns med:
1 roterande tallrik
2 tallriksstöd
3 högt ställ
• Placera tallriksstödet på botten av
ugnsutrymmet.
• Placera sedan den roterande tallriken
på tallriksstödet.
• för att undvika skador på den roterande
tallriken måste du se till att tallrikar eller
behållare lyfts fritt från den roterande
tallrikens kant när du tar ut dem ur
ugnen.
när du beställer tillbehör av din
återförsäljare eller en behörig
eleCtroluX-servicerepresentant
behöver du uppge två saker: artikelns
namn och modellnamnet.
6_ELECTROLUX_swedish_25LGRILL_SBI_BASE_AJ26UICTO_Layout 1 10/07/2019 14:11 Page 104
104
www.electrolux.com
3.3 kontrollpanel
1
kontrollpanel:
flerstegstillagning
effektnivåknappar
3
knapp för grill
4
mikro.+ grill-knapp
5
autotillagning-knapp
6
klocka/vikt-knapp
klockinställningsläge
7
start/snabbstartknapp
Vikt
8
Paus/avbryt-knapp
klocka inställd
1
2
autoupptining
2
3
4
5
6
mikrovågor
7
8
kyckling
9
drycker
9
tid +/- -knapp
10
knapp för dörröppning
grill
Barnlås
spaghetti
10
Pizza
Popcorn
Potatis
autouppvärmning
4. anVändning
4.1 inställning av klockan
när ugnen kopplas in första gången har du
möjlighet att ställa in klockan. ugnen har
en 12-timmars- och en 24-timmarsklocka.
Exempel: för att ställa in klockan.
1. i standby-läge, tryck på Klocka/Viktknappen en gång för att ställa in
12-timmarsklocka. om du vill ställa in
24-timmarsklocka, tryck en gång till.
2. tryck på Tid +/- -knappen för att ställa
in timmar.
3. tryck på Klocka/Vikt-knappen för att
bekräfta.
4. tryck på Tid +/- -knappen för att ställa
in minuter.
5. tryck på Klocka/Vikt-knappen för att
bekräfta.
6_ELECTROLUX_swedish_25LGRILL_SBI_BASE_AJ26UICTO_Layout 1 10/07/2019 14:11 Page 105
SVENSKA
under tillagning kan du trycka på
Klocka/Vikt-knappen för att
kontrollera tidpunkten på dagen.
4.2 mikrovågor, tillagning
Vid mikrovågstillagning kan tillagningseffekten och tiden anpassas. först väljer du
effektnivå genom att trycka på Effektnivåknappen (se tabellen nedan). tryck på
Tid +/- -knappen för att ange
tillagningstiden. maximal tillagningstid är
95 minuter.
Exempel: tillagning i 5 minuter med 60 %
effektnivå.
1. öppna ugnsluckan och placera maten i
ugnen. stäng luckan.
2. tryck på Effektnivå-knappen 5 gånger.
3. tryck på Tid +/- -knappen för att ange
tillagningstiden.
4. tryck på Start/Snabbstart-knappen.
för att kontrollera
mikrovågseffektnivån under tillagning,
tryck på Effektnivå-knappen.
effektnivåns standardvärde är 100 %.
i slutet av tillagningen avger systemet
en pipsignal och end visas. innan en
ny tillagningscykel startas, tryck på
någon knapp för att radera displayen
och nollställa systemet. effektnivåer
som är för höga eller tillagningstider
som är för långa kan överhetta maten
och orsaka brand.
Effektnivåknappar Effektnivåer
x1
100 % (P100)
x2
90 % (P-90)
x3
80 % (P-80)
x4
70 % (P-70)
x5
60 % (P-60)
x6
50 % (P-50)
x7
40 % (P-40)
x8
30 % (P-30)
x9
20 % (P-20)
x 10
10 % (P-10)
x 11
0 % (P-00)
4.3 grill
grill-tillagning är speciellt användbart för
tunna köttskivor, stekar, kotletter, kebab,
korv och kycklingbitar. det passar även för
varma smörgåsar och gratinerade rätter.
105
maximal tillagningstid är 95 minuter.
Exempel: grillning i 12 minuter.
1. öppna ugnsluckan och placera maten i
ugnen. stäng luckan.
2. tryck på Grill-knappen.
3. tryck på Tid +/- -knappen för att ange
tillagningstiden.
4. tryck på Start/Snabbstart-knappen.
VIKTIGT! stället rekommenderas för
grillning.
4.4 mikro.+ grill
kombi mikro/grill-läget kombinerar
mikrovågsugn och grillfunktionerna vid
olika tidsperioder under tillagning. maximal
tillagningstid är 95 minuter.
Exempel: inställning av kombi-tillagning i
25 minuter.
1. öppna ugnsluckan och placera maten i
ugnen. stäng luckan.
2. tryck på Mikro. + Grill-knappen en
eller två gånger.
3. tryck på Tid +/- -knappen för att ange
tillagningstiden.
4. tryck på Start/Snabbstart-knappen.
Mikro.+
GrillKnapp
x1
Co - 1
x2
Co - 2
Mikrovågor Grill
30 %
55 %
Användning
70 % fisk, potatis,
gratäng
45 % pudding,
omelett,
bakad
potatis, fågel
4.5 snabbstart
du kan direkt starta tillagning på 100 % i
30 sekunder genom att trycka på
Start/Snabbstart-knappen.
tryck på Start/Snabbstart-knappen
för att öka tiden.
6_ELECTROLUX_swedish_25LGRILL_SBI_BASE_AJ26UICTO_Layout 1 10/07/2019 14:11 Page 106
106
www.electrolux.com
4.6 autotillagning
4.8 flerstegstillagning
autotillagningsfunktionen beräknar
automatiskt rätt tillagningsläge och
tillagningstid. det finns 8 menyer att välja
mellan.
en sekvens på 3 steg (max.) kan
programmeras.
Exempel: tillagning:
steg 1: 2 minuter och 30 sekunder på 70 %
steg 2: 5 minuters grillning
1. öppna ugnsluckan och placera maten i
ugnen. stäng luckan.
2. tryck på Effektnivå-knappen 4 gånger.
3. tryck på Tid +/- -knappen för att ange
tillagningstiden.
4. tryck på Grill-knappen en gång.
5. tryck på Tid +/- -knappen för att ange
tillagningstiden.
6. tryck på Start/Snabbstart-knappen.
Autotillag Mat
ning
a - 01
a - 02
a - 03
a - 04
a - 05
a - 06
a - 07
a - 08
kyckling
800 - 1400 g
Popcorn
99 g
mjölk/kaffe
1 - 3 koppar
Bakad Potatis
1 - 3 st
spaghetti
100 - 300 g
autouppvärmning
200 - 800 g
Pizza
150 - 450 g
autoupptining
Tillagning
släge
mikro.+
grill
mikro.
mikro.
mikro.
mikro.
mikro.
mikro.+
grill
mikro.
1. öppna ugnsluckan och placera maten i
ugnen. stäng luckan.
2. tryck på Autotillagning-knappen för
att välja mat.
3. tryck på Klocka/Vikt-knappen för att
välja mängd eller vikt.
4. tryck på Start/Snabbstart-knappen.
Vänd på kycklingen 2-3 gånger under
tillagningen, stäng ugnsluckan och
tryck på Start/Snabbstart-knappen
för att fortsätta tillagningen.
4.7 autoupptining
autoupptiningsfunktionen beräknar
automatiskt rätt tillagningsläge för upptining
av mat.
Exempel: upptining av fryst mat i
10 minuter.
1. öppna ugnsluckan och placera maten i
ugnen. stäng luckan.
2. tryck på Autotillagning-knappen
8 gånger tills a-08 visas.
3. tryck på Tid +/- -knappen för att ställa
in 10 minuter.
4. tryck på Start/Snabbstart-knappen.
Vänd på kycklingen 2-3 gånger under
tillagningen, stäng ugnsluckan och
tryck på Start/Snabbstart-knappen
för att fortsätta tillagningen.
autotillagning, autoupptining och
snabbstart kan inte ställas in som
flerstegs-tillagningsprogram.
4.9 Barnlås
det barnsäkra låset förhindrar oövervakad
användning av barn. det barnsäkra låset
aktiveras automatiskt då ugnen lämnats
oanvänd i 1 minut. öppna luckan för att
avbryta funktionen.
4.10 Paus
för att göra paus medan mikrovågsugnen
är igång.
1. tryck på Paus/Avbryt-knappen en
gång för att aktivera pausläget under
tillagning.
2. tryck på Start/Snabbstart-knappen för
att fortsätta tillagningen.
ugnen stängs av när luckan öppnas.
6_ELECTROLUX_swedish_25LGRILL_SBI_BASE_AJ26UICTO_Layout 1 10/07/2019 14:11 Page 107
SVENSKA
107
5. rÅd oCh tiPs
5.1 redskap som tål mikrovågsugn
Tillagningskärl
aluminiumfolie/
foliebehållare
Porslin och keramik
Mikrovågssäker
3/7
3/7
glasgods,
3
exempelvis Pyrex ®
metall
Plast/polystyren,
exempelvis
matbehållare
frys-/stekpåsar
Papper tallrikar,
muggar och
hushållspapper
halm- och
träbehållare
returpapper och
tidningar
7
3
3
3
3
7
Säkerhetskommentarer
små bitar aluminiumfolie kan användas för att skydda
maten mot överhettning. håll folien minst 2 cm från
ugnsväggarma eftersom ljusbågar kan uppstå.
foliebehållare rekommenderas inte om de inte är
specificerade av tillverkaren, följ anvisningarna noggrant.
Porslin, lergods, glaserat lergods och benporslin är
vanligtvis lämpligt, med undantag för de med metallisk
dekoration.
försiktighet ska iakttagas vid användning av fint glasgods,
eftersom det kan bräckas eller spricka om det värms upp
plötsligt.
Vi rekommenderar inte användning av tillagningsgods i
metall, eftersom det bildar ljusbågar som kan leda till
brand.
försiktighet måste iakttagas eftersom en del behållare
förvrids, smälter eller missfärgas vid höga temperaturer.
måste genomborras för att låta ånga komma ut. kontrollera
att påsarna är lämpliga för mikrovågsugn. använd inte
plast- eller metallband eftersom de kan smälta eller fatta
eld på grund av ljusbågsbildning.
använd endast för uppvärmning eller för att absorbera fukt.
försiktighet måste iakttagas eftersom överhettning kan
orsaka brand.
Var alltid uppmärksam på ugnen när du använder dessa
material, eftersom överhettning kan orsaka brand.
kan innehålla extrakt av färg vilket kan orsaka
ljusbågsbildning och leda till brand.
6_ELECTROLUX_swedish_25LGRILL_SBI_BASE_AJ26UICTO_Layout 1 10/07/2019 14:11 Page 108
108
www.electrolux.com
5.2 mikrovågor, tillagningsråd
Mikrovågor, tillagningsråd
sammansättning
storlek
temperatur
ordning
skydd
stick hål på
mat med mycket fett och socker (exempelvis finhackade pajer) kräver kortare
uppvärmningstid. försiktighet måste iakttagas eftersom överhettning kan leda
till brand.
se till att alla bitarna har samma storlek för jämn tillagning.
matens initiala temperatur påverkar tillagningstiden. skär i mat med fyllningar,
exempelvis syltmunkar, för att släppa ut värme eller ånga.
Placera de tjockaste delarna av maten mot fatets yttre kant. exempelvis
kycklinglår.
använd ventilerad mikrovågsfilm eller passande lock.
stick några hål i mat med skal, skinn eller hinna innan tillagning eller
återuppvärmning, eftersom ånga byggs upp som kan leda till att maten
exploderar. exempelvis potatis, fisk, kyckling, korv.
VIKTIGT!
rör om, vänd
och ordna om
låt stå
skydd
ägg ska inte värmas upp med mikrovågsenergi eftersom de kan
explodera, även efter tillagningen är över, exempelvis pocherade,
hårdkokta.
för jämn tillagning är det viktigt att röra om, vända och ordna om maten under
tillagning. rör alltid om och ordna om utifrån och in mot mitten.
att låta maten vila är nödvändigt efter tillagning för att göra det möjligt för
värmen att sprida sig jämnt genom maten.
Varma områden kan skyddas med små bitar folie, som reflekterar mikrovågor,
exempelvis ben och vingar på en kyckling.
använd grytlappar eller ugnsvantar när du tar ut mat ur ugnen för att förhindra
brännskador. håll alltid behållare som popcornpåsar, ugnspåsar etc. bortvända från
ansikte och händer när du öppnar dem, för att undvika att ångan orsakar brännskador.
stå alltid en bit ifrån ugnsdörren när du öppnar den för att undvika att brännas av ånga
och värme. skiva fyllda bakade maträtter efter uppvärmning för att släppa ut ånga och
undvika brännskador.
6_ELECTROLUX_swedish_25LGRILL_SBI_BASE_AJ26UICTO_Layout 1 10/07/2019 14:11 Page 109
SVENSKA
109
6. Vad gör jag om
Symtom
Kontroll/råd . . .
mikrovågsugnen inte
fungerar som den ska?
•
•
•
mikrovågsläget fungera
inte?
•
•
•
•
•
•
den roterande tallriken
roterar inte?
mikrovågsugnen stängs
inte av?
Belysningen inuti ugnen
fungerar inte?
det tar längre tid att
värma upp och laga
maten jämfört med
tidigare?
•
•
•
•
•
•
•
säkringarna i proppskåpet fungerar.
att det inte har förekommit ett strömavbrott.
om säkringarna fortsätter lösa ut kontaktar du en behörig
elektriker.
dörren har stängts ordentligt.
dörrtätningarna och tätningsytorna är rena.
START-knappen har tryckts in.
tallriksstödet har anslutits korrekt till drivningen.
den eldfasta formen inte är större än den roterande tallriken.
mat inte förekommer utanför den roterande tallrikens kant så att
tallriken förhindras att rotera.
inget blockerar rotationen i utrymmet under den roterande tallriken.
isolera apparaten från proppskåpet.
kontakta en behörig eleCtroluX-servicerepresentant.
kontakta behörig eleCtroluX-servicerepresentant.
ugnslampan får endast bytas av en utbildad och behörig
eleCtroluX-servicerepresentant.
ställ in en längre tillagningstid (dubbel mängd = knappt dubbel
koktid) eller,
om maten är kallare än normalt, rotera eller vrid kärlet då och då
eller,
ställ in en högre effektinställning.
om ugnen är igång 2 minuter eller längre i något läge fortsätter fläkten att gå 3 minuter
efter avslutad tillagning.
6_ELECTROLUX_swedish_25LGRILL_SBI_BASE_AJ26UICTO_Layout 1 10/07/2019 14:11 Page 110
110
www.electrolux.com
7. sPeCifikationer
Växelspänning
230 V, 50 hz, en-fas
distributionssäkring/-relä
Växelströmseffekt som krävs: mikrovågsugn
grill
uteffekt:
mikrovågsugn
grill
minst 16 a
1.400 kW
1.000 kW
900 W (ieC 60705)
1000 W
2450 mhz 1) (grupp 2/klass B)
595 mm (B) x 388 mm (h) x 378 mm (d)
340 mm (B) x 220 mm (h) x 364 mm (d) 2)
mikrovågsfrekvens
utvändigt mått:
invändigt mått
lms4253tm
ugnskapacitet
25 liter 2)
roterande tallrik
ø 270 mm, glas
Vikt
ca. 15.7 kg
1)
2)
den här produkten uppfyller kraven i den europeiska standarden en55011.
i enlighet med denna standard har produkten klassificerats som utrustning i grupp 2, klass
B.
grupp 2 innebär att utrustningen avsiktligen genererar radiofrekvensenergi i form av
elektromagnetisk strålning för värmebehandling av livsmedel.
klass B innebär att utrustningen är lämplig för bruk i hemmiljö.
den invändiga kapaciteten beräknas genom att maximal bredd, djup och höjd mäts.
den faktiska kapaciteten för att rymma mat är mindre.
8. miljöinformation
Återvinn material med symbolen
.
Återvinn förpackningen genom att placera
den i lämpligt kärl.
Bidra till att skydda vår miljö och vår hälsa
genom att återvinna avfall från elektriska
och elektroniska produkter.
släng inte produkter märkta med
symbolen
med hushållsavfallet. lämna
in produkten på närmaste
återvinningsstation eller kontakta
kommunkontoret.
6_ELECTROLUX_swedish_25LGRILL_SBI_BASE_AJ26UICTO_Layout 1 10/07/2019 14:11 Page 111
SVENSKA
111
electrolux.com/shop
tins-B270urr2
6_ELECTROLUX_swedish_25LGRILL_SBI_BASE_AJ26UICTO_Layout 1 10/07/2019 14:11 Page 112
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising