Juno | JWS14S0 | User manual | Juno JWS14S0 Korisnički priručnik

Juno JWS14S0 Korisnički priručnik
Knjižica s
uputama
Ladica za
zagrijavanje
JWS14S0
2
SADRŽAJ
Informacije o sigurnosti
Opis uređaja
Primjena
Čišćenje i održavanje
3 Što učiniti ako grijač posude ne radi?
6 Upute za postavljanje
7 Čuvanje okoliša
9
10
10
12
3
INFORMACIJE O SIGURNOSTI
Prije instaliranja i uporabe aparata pažljivo pročitajte upute
za uporabu. Proizvođač ne snosi odgovornost za kvarove ili
greške koje su posljedica neprikladne, odnosno nepravilne
uporabe aparata. Upute uvijek držite pri ruci u slučaju potrebe tijekom uporabe. Aparat udovoljava trenutačno važećim
sigurnosnim standardima. Nepravilna uporaba aparata može
ugroziti korisnika.
Sigurnost djece i slabijih osoba
•
•
•
•
•
•
POZOR! Opasnost od gušenja, ozljede ili trajne nesposobnosti.
Ovu opremu mogu koristiti djeca u dobi od 8 godina i odrasli s ograničenim fizičkim, osjetilnim ili mentalnim sposobnostima ili s malo iskustva ili znanja o korištenju opreme
ako su pod nadzorom ili ako su obučeni za uporabu opreme i ako su razumjeli uključene rizike.
Nemojte dopustiti djeci da se igraju s opremom. Djecu
ispod 3 godine držite dalje od opreme.
Svu ambalažu čuvajte izvan dohvata djece.
Djeci i kućnim ljubimcima ne dozvoljavajte približavanje
uređaju dok je u radu ili dok se hladi. Dostupni dijelovi su
vrući.
Čišćenje i održavanje uređaja ne smiju obavljati djeca bez
nadzora.
Opremu i kabel držite izvan dohvata djece mlađe od 8 godina.
Opća sigurnosna upozorenja
Unutrašnjost uređaja se zagrijava dok je u radu. Ne dodirujte
grijače u uređaju. Prilikom vađenja ili stavljanja pribora ili
posuđa obvezno koristite rukavice otporne na toplinu.
• Ovisno o izabranoj temperaturi i vremenu djelovanja, temperatura u unutrašnjosti aparata može doseći i 80 °C. Koristite rukavice ili krpe za posuđe, ako je potrebno, da biste
izvadili posuđe iz ladice za zagrijavanje.
• Ne sjedajte na ladicu i ne vješajte se na nju, jer time
4
možete oštetiti teleskopske vodilice. Maksimalno opterećenje ladice iznosi 15 kilograma.
• Nemojte držati plastične posude ili zapaljive predmete u ladici za zagrijavanje. Ovi predmeti se mogu istopiti ili zapaliti
kada uključite aparat. Opasnost od požara!
• Ne koristite aparat za zagrijavanje kuhinjskog okoliša. Lako
zapaljivi predmeti smješteni u njegovoj blizini mogu se zapaliti zbog visoke temperature.
• Aparati koji se više ne koriste moraju se odvojiti od napajanja, a električni kabel učiniti neupotrebljivim, tako da ne
predstavljaju opasnost za djecu.
Instalacija
• Pogledajte upute za postavljanje isporučene zasebno.
• Zaštita od izravnog kontakta mora biti
zajamčena načinom integracije
• Električni sustav mora biti opremljen
omnipolarnom zaštitnom sklopkom s
minimalnim otvorom između kontakata
kategorije prenapona III.
• Električni priključak mora biti izveden
pomoću utikača, koji mora biti dostupan
nakon instalacije.
POZOR! Prije spajanja aparata
na električnu mrežu, usporedite
podatke o priključku (napon i
frekvenciju) naznačene na pločici
s podacima o napajanju koje se
koristi. U slučaju da se podaci ne
podudaraju, mogu se pojaviti problemi. Ako niste sigurni, obratite
se električaru.
POZOR! U slučaju kabela bez
utikača, on mora biti instaliran i
priključen od strane kvalificiranog
električara. U tom slučaju obratite
se kvalificiranom električaru koji je
upoznat s sigurnosnim propisima
i koji obavlja radove u skladu s
istim i svim uputama sadržanim u
ovom priručniku. Proizvođač ne
preuzima nikakvu odgovornost za
štete uzrokovane pogreškama u
montaži ili priključenju
POZOR! Električna sigurnost
aparata je zajamčena samo ako
je priključen na regulirani uzemljivač. Proizvođač nije odgovoran
za štetu uzrokovanu neizvršenim
ili neispravnim radom uzemljivača
(npr. strujni udar).
POZOR! Aparat koristite samo nakon što je ispravno instaliran. Samo
na taj način ne postoji rizik doticanja
elemenata pod naponom.
POZOR! Nikada ne otvarajte
strukturu aparata. Mogući kontakt s elementima pod naponom ili
bilo kakve promjene u električnoj i
mehaničkoj strukturi mogu stvoriti
opasne situacije za korisnika i ugroziti ispravno funkcioniranje aparata.
Čišćenje
• Nemojte koristiti agresivna abrazivna
sredstva za čišćenje ili oštre metalne
strugače za čišćenje stakla na vratima
pećnice jer mogu oštetiti površinu, a to
može dovesti do loma stakla.
• Ne čistite aparat parnim napravama za
čišćenje.
• Ne upotrebljavajte visokotlačne ili parne
aparate za čišćenje. Para može oštetiti
električne komponente i uzrokovati kratak
spoj. Čestom upotrebom para pod tlakom
može oštetiti i površinu te ostale komponente aparata.
5
Popravci
• Ako je kabel za napajanje oštećen,
mora ga zamijeniti proizvođač,
ovlašteni tehničar ili kvalificirana osoba
kako bi se izbjegle opasne situacije.
POZOR! Prije početka
namještanja aparata, ili prije
početka popravka, potrebno je
aparat isključiti sa napajanja. Da
biste aparat isključili sa napajanja,
to učinite na sljedeći način:
–– Isključite odgovarajuće prekidače i osigurače u električnom
ormariću.
–– Izvucite utikač iz utičnice. Za
isključivanje aparata sa mreže
nikad ne vucite za napojni kabel,
nego uhvatite rukom za sam
utikač.
POZOR! Održavanje ili popravak,
posebno dijelova pod naponom,
smije obavljati samo tehničko
osoblje ovlašteno od proizvođača.
Proizvođač i trgovac ne preuzimaju nikakvu odgovornost za
bilo kakvu štetu prouzročenu
osobama, životinjama ili stvarima
koje su posljedica popravaka ili
održavanja od strane neovlaštenog osoblja.
POZOR! Sve popravke na uređaju
tijekom jamstvenog razdoblja
mogu obavljati samo tehničari
ovlašteni od proizvođača. U suprotnom, bilo kakva šteta nastala
takvim popravcima isključena je iz
jamstva.
6
OPIS UREĐAJA
Osnovne komponente
Kako radi ladica za zagrijavanje
Aparat je opremljen sistemom za kruženje
toplog zraka. Ventilator rasporedi toplotu
koju isijava električni grijač po čitavoj unutrašnjosti aparata.
Termostat omogućuje korisniku da izabere
temperaturu do koje želi da aparat zagrije
posuđe.
1
2
3
4
Prekidač i signalna lampica On/Off
Termostat
Neklizajuća podloga
Prednja ploča s potisnim mehanizmom
ili ručkom
Vruć zrak koji kruži po unutrašnjosti aparata hitro i ravnomjerno zagrije posuđe.
Zaštitna rešetka sprječava slučajni kontakt
s grijačem i ventilatorom.
Dno ladice presvučeno je posebnom
podlogom koja sprječava klizanje tanjura i
drugog posuđa tijekom otvaranja ili zatvaranja ladice.
7
PRIMJENA
Prije prve uporabe
Uporaba ladice za zagrijavanje
Prije prve uporabe aparat očistite s
unutarnje i vanjske strane, i pri tome se
pridržavajte uputa iz poglavlja “Čišćenje i
održavanje”.
• Ladicu za zagrijavanje koristite prema
sljedećem postupku:
• Posuđe stavite u ladicu.
• Izbjegavajte vertikalno stavljanje tanjura ispred otvora za ventilaciju.
• Vrući zrak ne bi u potpunosti izašao
iz pukotina. Posuđe se ne bi grijalo
homogeno.
• Okretanjem gumba termostata u
određeni položaj izaberite željenu
temperaturu.
• Uključite aparat pritiskom na prekidač
za uključenje, koji će pri tome zasvijetliti.
• Zatvorite ladicu.
• Ladicu ne zatvarajte prejako, jer se
može ponovno otvoriti. Prije no što
počnete vaditi vruću posudu iz ladice,
isključite je pritiskom na prekidač.
Uklonite protukliznu podlogu.
Zagrijavajte ladicu za zagrijavanje barem
2 sata. Postavite regulator temperature u
maksimalni položaj (pogledajte odjeljak
„Odabir temperature“).
Tijekom ovih operacija pobrinite se da
kuhinja bude temeljito prozračena.
Dijelovi aparata zaštićeni su posebnom
presvlakom. Taj proizvod može tijekom
prvog zagrijavanja aparata da stvori
neprijatan vonj. Neprijatan miris i dim brzo
nestaju i ne znače da je aparat u kvaru ili
da je krivo priključen.
Kontrolna ploča
Odabir funkcije
Okretanjem gumba termostata možete
birati temperaturu između 30 i 80 °C.
Nikad ne pokušajte gumb termostata
na silu pomaći lijevo od položaja „0“,
ili desno od maksimalnog položaja, jer
time možete oštetiti aparat.
Čim je postignuta izabrana temperatura,
grijanje se isključi. Kad temperatura padne
pod izabranu vrijednost, grijanje se ponovno uključi.
Temperaturna ljestvica označena stvarnim
vrijednostima temperature, izraženim u °C,
i simbolima, koji odgovaraju optimalnim
temperaturama za pojedine vrste posude:
Kontrolna ploča opremljena je selektorom
i prekidačem za uključivanje / isključivanje.
Kontrolna ploča se vidi samo kad je ladica
otvorena.
8
Simbol
°C (*)
Funkcija
Upozorenje
30 °C
Odmrzavanje.
Dizanje tijesta.
Fermentacija jogurta.
Pokrivanje tijesta.
Pokrivanje staklenke.
45°C
Zagrijavanje šalica i čaša.
-
60°C
Zagrijavanje posuđa.
Delikatno zagrijavanje hrane.
Prethodno zagrijavanje tanjura.
70°C
Držanje hrane na toplom.
Prethodno zagrijavanje tanjura i
pokrivanje jela.
80°C
Zagrijavanje hrane.
Prethodno zagrijavanje tanjura.
* Temperature se odnose na prazan i zatvoreni grijač
Vrijeme zagrijavanja
Vrijeme zagrijavanja ovisi o više čimbenika:
• Materijala i debljine posuđa;
• Količine posuđa;
• Rasporeda posuđa u ladici;
• Izbora temperature;
• Ponovljenih otvaranja i zatvaranja
grijača.
• Stoga nije moguće dati apsolutne
informacije.
• Iz praktičnog iskustva upotrebe grijača
posude možete zaključiti koje su optimalne postavke za svaku potrebu.
Prijedlozi za funkciju „zadržavanje hrane toplom“ i „zagrijavanje hrane“:
Ladicu za zagrijavanje prethodno zagrijte
na 15 minuta tako da unutarnji prostor
dosegne željenu temperaturu.
9
ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE
Čišćenje je jedina radnja, koja je potrebna za održavanje aparata
POZOR! Prije čišćenja,aparat obavezno morate isključiti iz električne
mreže. Izvucite utikač iz utičnice ili
prekinite dovod elektrike u grijač
posude.
Ne upotrebljavajte agresivna ili
abrazivna sredstva za čišćenje,
grube spužve ili oštre predmete,
jer mogu ostaviti mrlje.
Ne upotrebljavajte visokotlačne ili
parne aparate za čišćenje.
Prednji dio aparata i kontrolna
ploča
Ladicu za zagrijavanje možete čistiti samo
vlažnom krpom. Ako je vrlo zamazana,
dodajte nekoliko kapljica deterdženta za
ručno pranje posuđa u vodu kojom perete
aparat.
Zatim obrišite površine suhom krpom.
Za grijače posude s prednjom stranicom iz
nehrđajućeg čelika možete koristiti posebne proizvode za njegu nehrđajućeg čelika.
Ti proizvodi sprječavaju da se površine
prebrzo opet zamažu. Mekom krpom nanesite tanak sloj tog proizvoda na površinu
aparata
Za grijače posude s prednjom stranicom
iz aluminija koristite blago sredstvo za
čišćenje sta i meku krpu koja ne pušta
vlakna. Brišite u vodoravnom smjeru, i ne
pritišćite prejako na površinu, jer je aluminij osjetljiv na ogrebotine i rezove
Unutrašnjost grijača posude
Unutrašnjost grijača posude redovito čistite vlažnom krpom. Ako je vrlo zamazana,
dodajte nekoliko kapljica deterdženta za
ručno pranje posuđa u vodu kojom perete
aparat.
Zatim obrišite površine suhom krpom.
Pazite da voda ne uđe u otvore za
kruženje zraka.
Grijač posude upotrijebite tek kad je posve
suh.
Neklizajuća podloga
Za lakše čišćenje ladice možete odstraniti
podlogu protiv klizanja.
Podlogu možete očistiti ručno, i to toplom
vodom i nekoliko kapljica deterdženta za
ručno pranje posuđa. Temeljito obrišite i
ostavite da se osuši.
Podlogu protiv klizanja ponovno stavite na
svoje mjesto tek kad je posve suha.
10
ŠTO UČINITI AKO GRIJAČ POSUDE NE RADI?
POZOR! Bilo kakav popravak
aparata smije obaviti samo specijalizirana stručna osoba. Svaki
popravak kojeg izvrši osoba, koja
za to nije ovlaštena od strane
proizvođača, je opasan.
Sljedeće greške korisnik može
ukloniti bez intervencije Službe za
pomoć.
Prije no što pozovete servisnu službu,
molimo Vas da provjerite slijedeće:
Posuda se dovoljno ne zagrije.
Provjerite slijedeće:
–– Da li ste uključili aparat;
–– Da li ste izabrali pravu temperaturu;
–– Da li posuda prekriva otvore za
kruženje zraka;
–– Da li se je posuda zagrijavala dovoljno dugo.
• Vrijeme zagrijavanja ovisno je o više
čimbenika:
–– Materijala i debljine posuđa;
–– Količine posuđa;
–– Rasporeda posuđa u ladici;
• Posuda se uopće ne zagrije. Provjerite slijedeće:
–– Da li se čuje zvuk rada ventilatora.
Ako ventilator djeluje, vjerojatno je
oštećen grijač. Ako ventilator ne
djeluje, najvjerojatnije je došlo do
kvara na ventilatoru.
–– Provjerite dali su pregorjeli osigurači, odnosno dali su se uključili
sigurnosni prekidači
• Posuda se zagrije prejako.
–– Možda je došlo do kvara na gumbu
za izbor temperature.
• Prekidač za paljenje/gašenje ne
zasvijetli:
–– Signalna lampica prekidača je
pregorjela
UPUTE ZA POSTAVLJANJE
Prije namještanja
Provjerite da li napon, naveden na natpisnoj
tablici aparata, odgovara naponu u električnoj instalaciji na koju namjeravate priključiti
aparat.
Otvorite ladicu i iz nje izvadite sve dijelove;
također odstranite svu ambalažu
POZOR! Prednja, dakle čelna
površina grijača za posudu možda
je prekrivena zaštitnim slojem, odnosno folijom.
Prije prve uporabe grijača posude
pažljivo odstranite tu foliju.
Provjerite dali je grijač posude negdje oštećen. Provjerite također da li
se ladica pravilno otvara i zatvara.
Ako ste otkrili kakvo oštećenje, odmah pozovite servisnu službu.
POZOR! Nakon postavljanja grijača posude utičnica mora biti lako
dostupna.
11
Grijač posude namještajte isključivo u
kombinaciji s aparatima, odnosno napravama koje navodi proizvođač. Ako grijač
namjestite u kombinaciji s drugim aparatima, garancija ne važi, jer u takvom slučaju
nije moguće osigurati pravilno djelovanje
grijača posude
Instalacija
POZOR! Pogledajte upute za postavljanje isporučene zasebno.
Ako namjeravate grijač za posudu
ugraditi u kombinaciji s nekim drugim aparatom, u kućištu mora biti
pričvršćena dodatna polica, koja
će nositi težinu oba aparata.
Aparat kojeg želite ugraditi u
kombinaciji s grijačem posude
postavite neposredno na tu policu;
djeljiva polica nije potrebna.
Za ugradnjo aparata kojeg kombinirate s grijačem posude pridržavajte se uputa, priloženih k tom
aparatu.
Električni priključak
Električni priključak mora izvršiti kvalificirani električar u skladu s važećim propisima.
Prije spajanja grijača posude na napajanje, provjerite jesu li podaci o naponu i
frekvenciji na pločici s podacima unutar
uređaja sukladni podacima o električnom
sustavu.
Električni priključak se izvodi preko
omnipolarnog prekidača, prikladnog za
intenzitet napajanja i minimalne udaljenosti od 3 mm između kontakata, kako bi
se osiguralo isključenje u slučaju nužde ili
tijekom čišćenja grijača posude.
Priključak mora uključivati odgovarajuće
uzemljenje, u skladu s važećim propisima.
POZOR! Aparat mora biti uzemljen.
Ako se fleksibilni kabel za napajanje priključen na grijač posude
mora zamijeniti, kontaktirajte
ovlašteni servisni centar jer su
potrebni posebni alati.
Proizvođač i trgovci ne preuzimaju nikakvu odgovornost za bilo
kakvu štetu prouzročenu ljudima,
životinjama ili stvarima koje nastaju uslijed nepoštivanja uputa za
instalaciju.
12
ČUVANJE OKOLIŠA
.Reciklirajte materijale sa simbolom.
Ambalažu za recikliranje odložite u prikladne spremnike.
Pomozite u zaštiti okoliša i ljudskog
zdravlja, kao i u recikliranju otpada od
električnih i elektroničkih uređaja
Uređaje označene simbolom ne bacajte zajedno s kućnim otpadom. Proizvod
odnesite na lokalno reciklažno mjesto ili
kontaktirajte nadležnu službu.
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising