Progress | DPGS14M | User manual | Progress DPGS14M Uživatelský manuál

Progress DPGS14M Uživatelský manuál
Návod k použití
Ohřevní zásuvka
DPGS14M
2
OBSAH
Bezpečnostní informace
Popis přístroje
Použití
Čištění a údržba
3
6
7
9
Co mám dělat, jestliže zásuvka pro ohřev
nádobí nefunguje?
10
Pokyny pro instalaci
10
Ochrana životního prostředí
12
3
BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE
Tento návod si pečlivě přečtěte ještě před instalací spotřebiče a
jeho prvním použitím. Výrobce nezodpovídá za škody a zranění
způsobená nesprávnou instalací či chybným používáním. Návod k použití vždy uchovávejte spolu se spotřebičem pro jeho
budoucí použití. Tento spotřebič splňuje požadavky platných
bezpečnostních předpisů. Nesprávné použití může způsobit
škody na zdraví osob a na věcech.
Bezpečnost dětí a postižených osob
•
•
•
•
•
•
UPOZORNĚNÍ! Hrozí nebezpečí udušení, úrazu nebo
jiných trvalých následků.
Tento spotřebič smí používat děti starší 8 let nebo osoby se
sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo osoby bez patřičných zkušeností a znalostí
pouze, pokud tak činí pod dozorem osoby, která je zodpovědná za jejich bezpečnost nebo byly poučeny o použití
spotřebiče a o souvisejících rizicích.
Nenechte děti hrát si se spotřebičem. Neumožňujte přístup
ke spotřebiči dětem mladším 3 let a bez dozoru.
Obalové materiály uchovávejte mimo dosah dětí.
Je-li spotřebič v provozu nebo pokud chladne, nedovolte
dětem a domácím zvířatům, aby se k němu přibližovaly.
Přístupné části jsou horké.
Čištění a uživatelskou údržbu spotřebiče by neměly provádět děti bez dozoru.
Spotřebič a příslušný kabel uchovávejte mimo dosah dětí
mladších 8 let.
Všeobecné bezpečnostní informace
Při provozu je vnitřek spotřebiče horký. Nedotýkejte se
topných těles ve spotřebiči. Při vkládání či vyjímání příslušenství či nádobí vždy používejte kuchyňské chňapky odolné proti teplu.
• V závislosti na zvolené teplotě a době ohřevu může teplota uvnitř přístroje dosahovat 80°C. V případě potřeby při
vyjímání nádobí z ohřívače používejte kuchyňské chňapky
4
•
•
•
•
nebo utěrky. Neopírejte se o zásuvku a nesedejte si na ni,
Jelikož by mohlo dojít k poškození teleskopických vedení.
Maximální nosnost zásuvky je 15 kg.
Do zásuvky pro ohřev nádobí nevkládejte plastové nádoby
či jiné hořlavé předměty. Tyto předměty se mohou při zapnutí přístroje roztavit nebo vznítit. Nebezpečí požáru!
Nepoužívejte přístroj pro ohřátí vzduchu v kuchyni. Snadno hořlavé předměty umístěné v blízkosti spotřebiče by se
mohly vznítit vlivem vysoké teploty.
Spotřebiče vyřazené z provozu musí být odpojeny z elektrické sítě a elektrický kabel musí být zneškodněn, aby pro
děti nebyl nebezpečný.
Instalace
• Postupujte podle pokynů pro instalaci,
které jsou poskytovány samostatně.
• Ochrana proti přímému styku musí být
zajištěna způsobem instalace
• Elektrický systém musí být vybaven
vícepólovým ochranným jističem s
minimální mezerou mezi kontakty
odpovídající kategorii přepětí III.
• Elektrické zapojení musí být provedeno
pomocí zástrčky, která po instalaci musí
zůstat přístupná.
UPOZORNĚNÍ! Před připojením
spotřebiče k elektrické síti porovnejte údaje (napětí a frekvenci)
uvedené na jeho typovém štítku
s údaji použité elektrické sítě.
Pokud se tyto údaje neshodují,
mohou nastat problémy. V případě
jakýchkoliv pochyb se obraťte na
elektrikáře.
UPOZORNĚNÍ! V případě použití
kabelu bez zástrčky musí být zástrčka instalována a připojena kvalifikovaným elektrikářem. Obraťte
se na kvalifikovaného elektrikáře,
který zná platné bezpečnostní
předpisy a bude postupovat za
dodržení těchto předpisů a všech
pokynů uvedených v tomto návodu. Výrobce nemůže nést žádnou
odpovědnost za škody vzniklé
chybnou instalací nebo připojením
UPOZORNĚNÍ! Elektrickou
bezpečnost spotřebiče je možné
zaručit pouze v případě, že
je přístroj uzemněn. Výrobce
nemůže nést žádnou odpovědnost
za škody vzniklé absencí nebo
chybnou instalací ochranného
systému (např. elektrický šok).
UPOZORNĚNÍ! Přístroj používejte
pouze po jeho správném vestavění. Pouze tak je možné zaručit,
že uživatel nebude mít přístup k
součástem pod napětím.
UPOZORNĚNÍ! Nikdy neotevírejte
konstrukci přístroje. Možný kontakt s částmi pod napětím nebo
případné změny na elektrických
a mechanických komponentech
mohou představovat nebezpečí
pro uživatele a také ovlivnit správnou funkčnost přístroje.
5
Čištění
• Nepoužívejte drsné čisticí prostředky
nebo ostré kovové škrabky k čistění
skleněných dvířek, mohly by poškrábat
povrch, což by mohlo následně vést k
rozbití skla.
• K čištění spotřebiče nepoužívejte čisticí
zařízení na páru.
• Nepoužívejte vysokotlaké nebo parní
proudové čisticí zařízení. Pára by se
mohla dostat k součástem pod napětím
a způsobit zkrat. Tlak páry může časem
poškodit povrch spotřebiče a jeho
komponenty.
Opravy
• Jestliže je poškozený přívodní kabel,
smí ho vyměnit pouze výrobce, servisní
technik nebo osoba s podobnou příslušnou kvalifikací, jinak by mohlo dojít k
úrazu.
UPOZORNĚNÍ! V průběhu
provádění instalace a opravných
prací musí být přístroj odpojen z
elektrické sítě. Chcete-li přístroj
od elektrické sítě odpojit, musíte
nejdříve:
–– Vypnout vypínače a pojistky na
elektrickém rozvaděči.
–– Odpojit zástrčku přístroje z
elektrické zásuvky. Pokud
chcete zástrčku vytáhnout ze
zásuvky, netahejte za elektrický
kabel, ale přímo za zástrčku.
UPOZORNĚNÍ! Opravy a údržba,
zejména na částech vedoucích
elektrický proud, musí být prováděny pouze techniky autorizovanými výrobcem. Výrobce ani
prodejce nepřebírá žádnou odpovědnost za případné poškození
osob, zvířat a majetku v důsledku
oprav a údržby prováděných neautorizovanou osobou.
UPOZORNĚNÍ! Opravy prováděné v průběhu záruční lhůty musí
být vykonávány pouze výrobcem
autorizovanými techniky. Pokud
tomu tak nebude, potom je škoda
vyplývající z dotyčné opravy ze
záruky vyloučena.
6
POPIS PŘÍSTROJE
Hlavní součásti
Jak zásuvka pro ohřev nádobí
pracuje
Tento přístroj je vybaven systémem cirkulace horkého vzduchu. Větrák rozvádí horký vzduch generovaný elektrickým topným
tělesem po celém prostoru přístroje.
Termostat umožňuje uživateli zvolit a kontrolovat teplotu požadovanou pro vložené
nádobí.
1
2
3
4
Vypínač a kontrolka On/Off
Termostat
Protiskluzová podložka
Přední panel s mechanismem push-push
nebo rukojetí
Cirkulující horký vzduch je generován tak,
aby nádobí ohříval rychle a rovnoměrně.
Ochranná mřížka zabraňuje náhodnému
styku s topnými tělesy a s větrákem.
Dno zásuvky je vybaveno protiskluzovou podložkou, která brání posunu talířů
po povrchu zásuvky při jejím otvírání a
zavírání.
7
POUŽITÍ
Před prvním použitím přístroje
Před prvním použitím přístroje je vhodné
ho zevnitř i zvenku vyčistit, v souladu s
instrukcemi týkajícími se údržby přístroje
uvedenými v části “Čištění a údržba”.
Odstraňte neklouzavou podložku.
Poté zásuvku pro ohřev nádobí nejméně
2 hodiny zahřívejte. Otočte ovladač pro
nastavení teploty na pozici maximum. (viz
oddíl „Volba teploty”).
Ujistěte se, že prostor kuchyně je v
průběhu této činnosti dobře odvětráván.
Části přístroje jsou chráněny speciálním
ochranným materiálem. Z tohoto důvodu
můžete během prvního spuštění přístroje
zaznamenat zápach. Jak zápach, tak
možný kouř, který po krátké době zmizí,
nejsou známkami problému přístroje nebo
jeho připojení.
Ovládací panel
Použití zásuvky pro ohřev
nádobí
• Při použití zásuvky pro ohřev nádobí
postupujte následovně:
• Vložte nádobí do zásuvky.
• Neukládejte vysoké talíře ve svislé
poloze před větrací otvory.
• Teplý vzduch by nemohl proudit skrze
otvory. Nádobí by nebylo ohřáto rovnoměrným způsobem.
• Požadovanou funkci zvolíte otočením
termostatu do požadované pozice.
• Zapněte přístroj stisknutím vypínače.
Kontrolka vypínače se rozsvítí.
• Zavřete zásuvku pro ohřev nádobí.
• Při zavírání zásuvky pro ohřev nádobí
nepoužívejte přílišnou sílu. Zásuvka by
se mohla znovu otevřít. Před vyjmutím
ohřátého nádobí je nutné přístroj vypnout opětovným stisknutím vypínače.
Volba funkcí
Otáčením voliče termostatu můžete
vybírat požadovanou teplotu mezi 30 a 80
°C.
Termostat nikdy silou nepřetáčejte
směrem doleva od pozice“0” nebo
směrem doprava od pozice maximum.
Může dojít k jeho poškození.
Jakmile je dosaženo zvolené teploty,
dojde k vypnutí topného tělesa. Jakmile
teplota klesne pod zvolenou hodnotu,
topné těleso se znovu spustí.
Na teplotní stupnici jsou vyznačeny absolutní teploty ve stupních Celsia a symboly,
které označují optimální teploty pro jednotlivé typy nádobí:
Ovládací panel je vybaven přepínačem a
vypínačem On/Off. Ovládací panel je viditelný pouze, pokud je zásuvka pro ohřev
nádobí otevřená.
8
Symbol
°C (*)
Funkce
Varování
30°C
Rozmrazování.
Kynutí těsta.
Fermentace jogurtu.
Přikryjte těsto.
Přikryjte kelímek.
45°C
Ohřívání šálků a sklenic.
-
60°C
Ohřev nádobí.
Jemný ohřev pokrmů.
Předehřejte talíř.
70°C
Udržování teploty pokrmů.
Předehřejte talíř a přikryjte
pokrm.
80°C
Ohřev pokrmů.
Předehřejte talíř.
* Teploty se vztahují na prázdnou a zavřenou zásuvku.
Doba ohřevu
Na dobu ohřevu mají vliv různé faktory:
• Materiál a tloušťka nádobí;
• Množství nádobí;
• Jak je nádobí umístěno;
• Nastavení teploty.
• Opakované otvírání a zavírání zásuvky.
• Není tedy možné uvést přesnou dobu
ohřevu.
• Postupně s tím, jak budete déle a déle
přístroj využívat, poznáte nastavení,
které je nejvhodnější právě pro Vaše
nádobí.
Doporučení pro funkci „udržování teploty pokrmů“ a „ohřev pokrmů“:
Ohřívací zásuvku předehřívejte po dobu
15 minut, aby vnitřní prostor měl požadovanou teplotu.
9
ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA
Čištění je jediná forma údržby, kterou
přístroj běžně vyžaduje.
UPOZORNĚNÍ! Čištění musí být
prováděno pouze, když je přístroj odpojen od elektrické sítě.
Vytáhněte zástrčku z elektrické
sítě, nebo přístroj odpojte z elektrického okruhu.
Nepoužívejte agresivní nebo
abrazivní čisticí prostředky, abrazivní čisticí houby nebo špičaté
předměty, které by na povrchu
přístroje mohly zanechat skvrny
nebo škrábance.
Nepoužívejte vysokotlaké nebo
parní čistící přístroje.
Přední a ovládací panel přístroje
Zásuvka pro ohřev nádobí může být
čištěna za použití vlhkého hadříku. Pokud
je přístroj silně znečištěný, je možné do
vody, kterou přístroj umýváme, přidat
několik kapek čisticího prostředku.
Povrch přístroje osušte suchým hadrem.
U zásuvek pro ohřev nádobí s čelním panelem z nerezavějící oceli je možné použít
speciální přípravek.
Tyto přípravky chrání povrchy po určitou
dobu před znečištěním. Měkkým hadříkem
naneste na nerezový povrch tenkou vrstvu
přípravku.
U zásuvek pro ohřev nádobí s hliníkovým
čelním panelem použijte jemný čisticí
prostředek a měkký hadřík, který nezanechává chmýří. Povrch čistěte horizontálně
bez vyvinutí tlaku.
Vnitřní prostor zásuvky pro
ohřev nádobí
Vnitřní prostor zásuvky pro ohřev nádobí
po každém použití čistěte vlhkým hadříkem. Pokud je přístroj silně znečištěný,
je možné do vody, kterou přístroj umýváme, přidat několik kapek čisticího
prostředku.
Povrch přístroje osušte suchým hadrem.
Zabraňte vniku vody do větracích otvorů.
Zásuvku pro ohřev nádobí je možné znovu
použít teprve, když je dokonale suchá.
Protiskluzová podložka
Aby bylo čištění vnitřního prostoru přístroje jednodušší, je možné protiskluzovou
podložku vyjmout.
Podložku čistěte pokud možno ručně teplou vodou a jemným čisticím přípravkem.
Podložku řádně osušte.
Protiskluzovou podložku je možné do
zásuvky pro ohřev nádobí vrátit pouze ve
chvíli, kdy je zcela suchá.
10
CO MÁM DĚLAT, JESTLIŽE ZÁSUVKA PRO OHŘEV
NÁDOBÍ NEFUNGUJE?
UPOZORNĚNÍ! Všechny opravy
přístroje mohou být prováděny
výhradně autorizovaným technikem. Jakákoliv oprava provedená neautorizovanou osobou je
nebezpečná.
Následující závady mohou být odstraněny uživatelem bez nutného
zásahu servisního střediska.
Před kontaktováním autorizovaného
servisního střediska zkontrolujte následující:
Nádobí se dostatečně neohřívá.
Zkontrolujte zda:
–– Je přístroj zapnutý;
–– Byla zvolena správná teplota;
–– Větrací otvory nejsou zakryty nádobím;
–– Nádobí bylo v zásuvce pro ohřev
ponecháno dostatečně dlouho.
• Doba ohřevu je závislá na různých
faktorech jako například:
–– Materiál a tloušťka nádobí;
–– Množství nádobí;
–– Jak je nádobí umístěno;
• Nádobí se vůbec neohřálo.
Zkontrolujte zda:
–– Je slyšitelný zvuk větráku. Pokud
funguje větrák, je poškozené topné
těleso přístroje. Pokud větrák nefunguje, znamená to, že je poškozený.
–– Pojistky jsou roztavené nebo se
neaktivovaly jističe.
• Nádobí je příliš ohřáté:
–– Je poškozen volič teploty.
• Kontrolka vypínače on/off nesvítí:
–– Kontrolka vypínače je spálená.
POKYNY PRO INSTALACI
Před instalací
Zkontrolujte, zda je vstupní napětí uvedené
na štítku stejné jako napětí zásuvky, kterou
budete používat.
Otevřete zásuvku pro ohřev nádobí, vyjměte
veškeré příslušenství a odstraňte obalový
materiál.
UPOZORNĚNÍ! Přední povrch zásuvky pro ohřívání nádobí může být
zabalen do ochranné fólie.
Před prvním použitím tento film
pečlivě odstraňte.
Ujistěte se, že zásuvka pro ohřev
nádobí není žádným způsobem
poškozena. Zkontrolujte, že zásuvku
je možné bez problémů otevřít a zavřít. Pokud zjistíte jakékoliv poškození, kontaktujte servisní středisko.
UPOZORNĚNÍ! Elektrická zásuvka musí být snadno přístupná
i po vestavění zásuvky pro ohřev
nádobí.
11
Zásuvka smí být vestavěna pouze do
elektrických spotřebičů uvedených výrobcem. Pokud je namontována v kombinaci
s jinými spotřebiči, záruka již není platná,
protože není možné zaručit, že bude zachována správná funkčnost přístroje.
Instalace
UPOZORNĚNÍ! Postupujte podle
pokynů pro instalaci, které jsou
poskytovány samostatně.
Chcete-li zásuvku pro ohřev nádobí instalovat v kombinaci s jiným
přístrojem, musí být zbudována
pevná středová nosná plocha,
která unese hmotnost obou přístrojů.
Kombinovaný přístroj bude naopak
umístěn bez použití středové plochy přímo na vestavěnou zásuvku
pro ohřev nádobí.
Při instalaci přístroje, který budete
kombinovat se zásuvkou pro ohřev
nádobí, postupujte podle pokynů
uvedených v příslušné montážní
brožuře.
Elektrické připojení
Elektrické připojení musí být provedeno
kvalifikovaným elektrikářem v souladu s
platnými právními předpisy.
Před zapojením zásuvky pro ohřev nádobí
do elektrické sítě zkontrolujte, zda napětí
a frekvence vaší elektrické sítě odpovídají údajům uvedeným na typovém štítku
umístěném uvnitř přístroje.
Elektrické připojení je provedeno prostřednictvím vícepólového spínače, který je
vhodný pro tolerovanou intenzitu a který
má minimální mezeru mezi kontakty 3
mm. Tento spínač zajistí v případě nouze
nebo při čištění zásuvky pro ohřev nádobí
její odpojení.
V souladu s platnými normami by připojení
mělo zahrnovat také správné uzemnění.
UPOZORNĚNÍ! Přístroj musí být
uzemněn.
Pro případnou výměnu napájecího
kabelu připojeného k zásuvce pro
ohřev nádobí se obraťte na autorizované servisní středisko, protože
tento úkon vyžaduje použití speciálního nářadí.
Výrobce ani prodejce nenese
žádnou odpovědnost za škody na
majetku, ani za zranění lidí nebo
zvířat, v případě, že tyto instalační
pokyny nebudou dodrženy.
12
OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
.Recyklujte materiály označené symbolem.
Obaly vyhoďte do příslušných odpadních
kontejnerů pro recyklaci.
Pomáhejte chránit životní prostředí a
lidské zdraví a recyklovat elektrické a
elektronické spotřebiče určené k likvidaci.
Spotřebiče označené příslušným
symbolem nelikvidujte spolu s domovním
odpadem. Spotřebič odevzdejte v místním
sběrném dvoře nebo kontaktujte místní
úřad.
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising