Electrolux | EBD4X | User manual | Electrolux EBD4X Uživatelský manuál

Electrolux EBD4X Uživatelský manuál
KBD4X
KBD4Z
KBD4T
EBD4X
KBD9X
KBD9Z
KBD9T
EBD9X
CS Ohřevní zásuvka
Uživatelský manuál
2
2
www.electrolux .com
OBSAH
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE ................................................................. 3
POPIS PŘÍSTROJE .................................................................................... 7
POUŽITÍ ...................................................................................................... 8
ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA ................................................................................. 10
CO MÁM DĚLAT, JESTLIŽE ZÁSUVKA PRO OHŘEV NÁDOBÍ
NEFUNGUJE? .......................................................................................... 11
POKYNY PRO INSTALACI ....................................................................... 11
OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ..................................................... 12
MYSLÍME NA VÁS
Děkujeme, že jste si zakoupili spotřebič značky Electrolux. Vybrali jste si produkt, se
kterým jsou spjaty desítky let profesionálních zkušeností a inovací. Tento důmyslný a
stylový spotřebič byl navržen s ohledem na jeho uživatele. Kdykoliv jej proto používáte,
můžete se spolehnout, že pokaždé dosáhnete skvělých výsledků. Vítá Vás Electrolux.
Navštivte naše stránky ohledně:
Rady ohledně používání, brožury, poradce při potížích, servisních informací:
www.electrolux.com
Registrace vašeho spotřebiče, kterou získáte lepší servis:
www.electrolux.com/productregistration
Nákupu příslušenství, spotřebního materiálu a originálních náhradních dílů pro váš
spotřebič:
www.electrolux.com/shop
PÉČE O ZÁKAZNÍKY A SERVIS
Doporučujeme používat originální náhradní díly.
Při kontaktu se servisním střediskem se ujistěte, že máte k dispozici následující údaje.
Tyto informace jsou uvedeny na typovém štítku. Model, výrobní číslo (PNC), sériové číslo.
Upozornění / Důležité bezpečnostní informace
Všeobecné informace a rady
Poznámky k ochraně životního prostředí.
Změny vyhrazeny.
ČEŠTINA
1.
3
BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE
Tento návod si pečlivě přečtěte ještě před instalací
spotřebiče a jeho prvním použitím. Výrobce nezodpovídá
za škody a zranění způsobená nesprávnou instalací či
chybným používáním. Návod k použití vždy uchovávejte
spolu se spotřebičem pro jeho budoucí použití. Tento
spotřebič splňuje požadavky platných bezpečnostních
předpisů. Nesprávné použití může způsobit škody na
zdraví osob a na věcech.
1.1
Bezpečnost dětí a postižených osob
UPOZORNĚNÍ!
Hrozí nebezpečí udušení, úrazu nebo jiných trvalých
následků.
 Tento spotřebič smí používat děti starší 8 let nebo
osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo
duševními schopnostmi nebo osoby bez patřičných
zkušeností a znalostí pouze, pokud tak činí pod
dozorem osoby, která je zodpovědná za jejich
bezpečnost nebo byly poučeny o použití spotřebiče a
o souvisejících rizicích.
 Nenechte děti hrát si se spotřebičem. Neumožňujte
přístup ke spotřebiči dětem mladším 3 let a bez
dozoru.
 Obalové materiály uchovávejte mimo dosah dětí.
 Je-li spotřebič v provozu nebo pokud chladne,
nedovolte dětem a domácím zvířatům, aby se k němu
přibližovaly. Přístupné části jsou horké.
 Čištění a uživatelskou údržbu spotřebiče by neměly
provádět děti bez dozoru.
 Spotřebič a příslušný kabel uchovávejte mimo dosah
dětí mladších 8 let.
4
www.electrolux.com
1.2 Všeobecné bezpečnostní informace
Při provozu je vnitřek spotřebiče horký. Nedotýkejte se
topných těles ve spotřebiči. Při vkládání či vyjímání
příslušenství či nádobí vždy používejte kuchyňské
chňapky odolné proti teplu.
 V závislosti na zvolené teplotě a době ohřevu může
teplota uvnitř přístroje dosahovat 80°C. V případě
potřeby při vyjímání nádobí z ohřívače používejte
kuchyňské chňapky nebo utěrky.
 Neopírejte se o zásuvku a nesedejte si na ni, jelikož
by mohlo dojít k poškození teleskopických vedení.
Maximální nosnost zásuvky je 15 kg.
 Do zásuvky pro ohřev nádobí nevkládejte plastové
nádoby či jiné hořlavé předměty. Tyto předměty se
mohou při zapnutí přístroje roztavit nebo vznítit.
Nebezpečí požáru!
 Nepoužívejte přístroj pro ohřátí vzduchu v kuchyni.
Snadno hořlavé předměty umístěné v blízkosti
spotřebiče by se mohly vznítit vlivem vysoké teploty.
 Spotřebiče vyřazené z provozu musí být odpojeny z
elektrické sítě a elektrický kabel musí být zneškodněn,
aby pro děti nebyl nebezpečný.
1.3 Instalace
 Postupujte podle pokynů pro instalaci, které jsou
poskytovány samostatně.
 Ochrana proti přímému styku musí být zajištěna
způsobem instalace
 Elektrický systém musí být vybaven vícepólovým
ochranným jističem s minimální mezerou mezi
kontakty odpovídající kategorii přepětí III.
 Elektrické zapojení musí být provedeno pomocí
zástrčky, která po instalaci musí zůstat přístupná.
ČEŠTINA





5
Upozornění! Před připojením spotřebiče k elektrické
síti porovnejte údaje (napětí a frekvenci) uvedené na
jeho typovém štítku s údaji použité elektrické sítě.
Pokud se tyto údaje neshodují, mohou nastat
problémy. V případě jakýchkoliv pochyb se obraťte na
elektrikáře.
Upozornění! V případě použití kabelu bez zástrčky
musí být zástrčka instalována a připojena
kvalifikovaným elektrikářem. Obraťte se na
kvalifikovaného elektrikáře, který zná platné
bezpečnostní předpisy a bude postupovat za dodržení
těchto předpisů a všech pokynů uvedených v tomto
návodu. Výrobce nemůže nést žádnou odpovědnost za
škody vzniklé chybnou instalací nebo připojením
Upozornění! Elektrickou bezpečnost spotřebiče je
možné zaručit pouze v případě, že je přístroj uzemněn.
Výrobce nemůže nést žádnou odpovědnost za škody
vzniklé absencí nebo chybnou instalací ochranného
systému (např. elektrický šok).
Upozornění! Přístroj používejte pouze po jeho
správném vestavění. Pouze tak je možné zaručit, že
uživatel nebude mít přístup k součástem pod napětím.
UPOZORNĚNÍ! Nikdy neotevírejte konstrukci
přístroje. Možný kontakt s částmi pod napětím nebo
případné změny na elektrických a mechanických
komponentech mohou představovat nebezpečí pro
uživatele a také ovlivnit správnou funkčnost přístroje.
1.4 Čištění
 Nepoužívejte drsné čisticí prostředky nebo ostré
kovové škrabky k čistění skleněných dvířek, mohly by
poškrábat povrch, což by mohlo následně vést k rozbití
skla.
6
www.electrolux.com
 K čištění spotřebiče nepoužívejte čisticí zařízení na
páru.
 Nepoužívejte vysokotlaké nebo parní proudové čisticí
zařízení. Pára by se mohla dostat k součástem pod
napětím a způsobit zkrat. Tlak páry může časem
poškodit povrch spotřebiče a jeho komponenty.
1.5 Opravy
 Jestliže je poškozený přívodní kabel, smí ho vyměnit
pouze výrobce, servisní technik nebo osoba s
podobnou příslušnou kvalifikací, jinak by mohlo dojít k
úrazu.

Upozornění! V průběhu provádění instalace a
opravných prací musí být přístroj odpojen z elektrické
sítě. Chcete-li přístroj od elektrické sítě odpojit, musíte
nejdříve:
- vypnout vypínače a pojistky na elektrickém
rozvaděči.
- odpojit zástrčku přístroje z elektrické zásuvky.
Pokud chcete zástrčku vytáhnout ze zásuvky,
netahejte za elektrický kabel, ale přímo za zástrčku.

Upozornění! Opravy a údržba, zejména na částech
vedoucích elektrický proud, musí být prováděny pouze
techniky autorizovanými výrobcem. Výrobce ani
prodejce nepřebírá žádnou odpovědnost za případné
poškození osob, zvířat a majetku v důsledku oprav a
údržby prováděných neautorizovanou osobou.

Upozornění! Opravy prováděné v průběhu záruční
lhůty musí být vykonávány pouze výrobcem
autorizovanými techniky. Pokud tomu tak nebude,
potom je škoda vyplývající z dotyčné opravy ze záruky
vyloučena.
ČEŠTINA
2.
POPIS PŘÍSTROJE
2.1
Hlavní součásti
1
Vypínač a kontrolka On/Off
4
2
Termostat
5
3
Protiskluzová podložka
2.2
Přední panel s mechanismem
push-push nebo rukojetí
Opěrná mřížka (podle modelu)
Jak zásuvka pro ohřev nádobí pracuje
Tento přístroj je vybaven systémem
cirkulace horkého vzduchu. Větrák
rozvádí horký vzduch generovaný
elektrickým topným tělesem po celém
prostoru přístroje.
Termostat umožňuje uživateli zvolit a
kontrolovat teplotu požadovanou pro
vložené nádobí.
Cirkulující horký vzduch je generován tak,
aby nádobí ohříval rychle a rovnoměrně.
Ochranná mřížka zabraňuje náhodnému
styku s topnými tělesy a s větrákem.
Dno zásuvky je vybaveno protiskluzovou
podložkou, která brání posunu talířů po
povrchu zásuvky při jejím otvírání a
zavírání.
7
8
www.electrolux.com
3.
POUŽITÍ
3.1
Před prvním použitím
přístroje
Před prvním použitím přístroje je vhodné
ho zevnitř i zvenku vyčistit, v souladu s
instrukcemi týkajícími se údržby přístroje
uvedenými v části „Čištění a údržba”.
Odstraňte neklouzavou podložku.
Poté zásuvku pro ohřev nádobí nejméně
2 hodiny zahřívejte. Otočte ovladač pro
nastavení teploty na pozici maximum. (viz
oddíl „Volba teploty”).
Ujistěte se, že prostor kuchyně je v
průběhu této činnosti dobře odvětráván.
Části přístroje jsou chráněny speciálním
ochranným materiálem. Z tohoto důvodu
můžete během prvního spuštění přístroje
zaznamenat zápach. Jak zápach, tak
možný kouř, který po krátké době zmizí,
nejsou známkami problému přístroje
nebo jeho připojení.
3.2
Ovládací panel
3.3
Použití zásuvky pro ohřev
nádobí
Při použití zásuvky pro ohřev nádobí
postupujte následovně:
 Vložte nádobí do zásuvky.
 Neukládejte vysoké talíře ve svislé
poloze před větrací otvory.
Teplý vzduch by nemohl proudit skrze
otvory. Nádobí by nebylo ohřáto
rovnoměrným způsobem.
 Požadovanou funkci zvolíte otočením
termostatu do požadované pozice.
 Zapněte přístroj stisknutím vypínače.
Kontrolka vypínače se rozsvítí.
 Zavřete zásuvku pro ohřev nádobí.
Při zavírání zásuvky pro ohřev nádobí
nepoužívejte přílišnou sílu. Zásuvka by
se mohla znovu otevřít. Před vyjmutím
ohřátého nádobí je nutné přístroj vypnout
opětovným stisknutím vypínače.
3.4
Volba funkcí
Otáčením voliče termostatu můžete
vybírat požadovanou teplotu mezi 30 a
80 °C.
Termostat nikdy silou nepřetáčejte
směrem doleva od pozice“0” nebo
směrem doprava od pozice maximum.
Může dojít k jeho poškození.
Jakmile je dosaženo zvolené teploty,
dojde k vypnutí topného tělesa. Jakmile
teplota klesne pod zvolenou hodnotu,
topné těleso se znovu spustí.
Na teplotní stupnici jsou vyznačeny
absolutní teploty ve stupních Celsia a
symboly, které označují optimální teploty
pro jednotlivé typy nádobí:
Ovládací panel je vybaven přepínačem a
vypínačem On/Off. Ovládací panel je
viditelný pouze, pokud je zásuvka pro
ohřev nádobí otevřená.
ČEŠTINA
Symbol
°C (*)
Funkce
30°C
Rozmrazování.
Kynutí těsta.
Fermentace jogurtu.
Přikryjte těsto.
Přikryjte kelímek.
45°C
Ohřívání šálků a sklenic.
-
60°C
Ohřev nádobí.
Jemný ohřev pokrmů.
Předehřejte talíř.
70°C
Udržování teploty pokrmů.
Předehřejte talíř a
přikryjte pokrm.
80°C
Ohřev pokrmů.
Předehřejte talíř.
* Teploty se vztahují na prázdnou a zavřenou zásuvku.
3.5
Doba ohřevu
Na dobu ohřevu mají vliv různé faktory:
 materiál a tloušťka nádobí;
 množství nádobí;
 jak je nádobí umístěno;
 nastavení teploty.
 opakované otvírání a zavírání zásuvky.
Není tedy možné uvést přesnou dobu
ohřevu.
Postupně s tím, jak budete déle a déle
přístroj využívat, poznáte nastavení, které
je nejvhodnější právě pro Vaše nádobí.
Doporučení pro funkci „udržování teploty
pokrmů“ a „ohřev pokrmů“:
Ohřívací zásuvku předehřívejte po dobu
15 minut, aby vnitřní prostor měl
požadovanou teplotu.
Varování
9
10
4.
www.electrolux.com
ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA
Čištění je jediná forma údržby, kterou
přístroj běžně vyžaduje.
UPOZORNĚNÍ!
Čištění musí být prováděno pouze, když
je přístroj odpojen od elektrické sítě.
Vytáhněte zástrčku z elektrické sítě, nebo
přístroj odpojte z elektrického okruhu.
Nepoužívejte agresivní nebo abrazivní
čisticí prostředky, abrazivní čisticí houby
nebo špičaté předměty, které by na
povrchu přístroje mohly zanechat skvrny
nebo škrábance.
Nepoužívejte vysokotlaké nebo parní
čistící přístroje.
4.1
Přední a ovládací panel
přístroje
Zásuvka pro ohřev nádobí může být
čištěna za použití vlhkého hadříku. Pokud
je přístroj silně znečištěný, je možné do
vody, kterou přístroj umýváme, přidat
několik kapek čisticího prostředku.
Povrch přístroje osušte suchým hadrem.
U zásuvek pro ohřev nádobí s čelním
panelem z nerezavějící oceli je možné
použít speciální přípravek.
Tyto přípravky chrání povrchy po určitou
dobu
před
znečištěním.
Měkkým
hadříkem naneste na nerezový povrch
tenkou vrstvu přípravku.
U zásuvek pro ohřev nádobí s hliníkovým
čelním panelem použijte jemný čisticí
prostředek a měkký hadřík, který
nezanechává chmýří. Povrch čistěte
horizontálně bez vyvinutí tlaku.
4.2
Vnitřní prostor zásuvky
pro ohřev nádobí
Vnitřní prostor zásuvky pro ohřev nádobí
po každém použití čistěte vlhkým
hadříkem. Pokud je přístroj silně
znečištěný, je možné do vody, kterou
přístroj umýváme, přidat několik kapek
čisticího prostředku.
Povrch osušte suchým hadrem
Zabraňte vniku vody do větracích otvorů.
Zásuvku pro ohřev nádobí je možné
znovu použít teprve, když je dokonale
suchá.
Protiskluzová podložka
Aby bylo čištění vnitřního prostoru
přístroje jednodušší, je možné
protiskluzovou podložku vyjmout.
Podložku čistěte pokud možno ručně
teplou vodou a jemným čisticím
přípravkem. Podložku řádně osušte.
Protiskluzovou podložku je možné do
zásuvky pro ohřev nádobí vrátit pouze ve
chvíli, kdy je zcela suchá.
ČEŠTINA
5.
11
CO MÁM DĚLAT, JESTLIŽE ZÁSUVKA PRO
OHŘEV NÁDOBÍ NEFUNGUJE?
UPOZORNĚNÍ!
Všechny opravy přístroje mohou být
prováděny výhradně autorizovaným
technikem. Jakákoliv oprava provedená
neautorizovanou osobou je nebezpečná.
Následující závady mohou být
odstraněny uživatelem bez nutného
zásahu servisního střediska.
Před kontaktováním autorizovaného
servisního střediska zkontrolujte
následující:
 Nádobí se dostatečně neohřívá.
Zkontrolujte zda:
 je přístroj zapnutý;
 byla zvolena správná teplota;
 větrací otvory nejsou zakryty
nádobím;
 nádobí bylo v zásuvce pro ohřev
ponecháno dostatečně dlouho.
6.
 Doba ohřevu je závislá na různých
faktorech jako například:
 materiál a tloušťka nádobí;
 množství nádobí;
 jak je nádobí umístěno;
 Nádobí se vůbec neohřálo. Zkontrolujte
zda:
 je slyšitelný zvuk větráku. Pokud
funguje větrák, je poškozené topné
těleso přístroje. Pokud větrák
nefunguje, znamená to, že je
poškozený.
 pojistky jsou roztavené nebo se
neaktivovaly jističe.
 Nádobí je příliš ohřáté:
 je poškozen volič teploty.
 Kontrolka vypínače on/off nesvítí:
 kontrolka vypínače je spálená.
POKYNY PRO INSTALACI
6.1
Před instalací
Zkontrolujte, zda je vstupní napětí
uvedené na štítku stejné jako napětí
zásuvky, kterou budete používat.
Otevřete zásuvku pro ohřev nádobí,
vyjměte veškeré příslušenství a
odstraňte obalový materiál.
UPOZORNĚNÍ!
Přední povrch zásuvky pro ohřívání
nádobí může být zabalen do ochranné
fólie. Před prvním použitím tento film
pečlivě odstraňte.
Ujistěte se, že zásuvka pro ohřev nádobí
není žádným způsobem poškozena.
Zkontrolujte, že zásuvku je možné bez
problémů otevřít a zavřít. Pokud zjistíte
jakékoliv poškození, kontaktujte servisní
středisko.
UPOZORNĚNÍ:
Elektrická zásuvka musí být snadno
přístupná i po vestavění zásuvky pro
ohřev nádobí.
Zásuvka smí být vestavěna pouze do
elektrických spotřebičů uvedených
výrobcem. Pokud je namontována v
kombinaci s jinými spotřebiči, záruka již
není platná, protože není možné zaručit,
že bude zachována správná funkčnost
přístroje.
12
www.electrolux.com
6.2
Instalace
Postupujte podle pokynů pro
instalaci, které jsou poskytovány
samostatně.
Chcete-li zásuvku pro ohřev nádobí
instalovat v kombinaci s jiným přístrojem,
musí být zbudována pevná středová
nosná plocha, která unese hmotnost
obou přístrojů.
Kombinovaný přístroj bude naopak
umístěn bez použití středové plochy
přímo na vestavěnou zásuvku pro ohřev
nádobí.
Při instalaci přístroje, který budete
kombinovat se zásuvkou pro ohřev
nádobí, postupujte podle pokynů
uvedených v příslušné montážní brožuře.
6.3
a který má minimální mezeru mezi
kontakty 3 mm. Tento spínač zajistí v
případě nouze nebo při čištění zásuvky
pro ohřev nádobí její odpojení.
V souladu s platnými normami by
připojení mělo zahrnovat také správné
uzemnění.
UPOZORNĚNÍ:
Přístroj musí být uzemněn.
Pro případnou výměnu napájecího
kabelu připojeného k zásuvce pro ohřev
nádobí se obraťte na autorizované
servisní středisko, protože tento úkon
vyžaduje použití speciálního nářadí.
Výrobce ani prodejce nenese žádnou
odpovědnost za škody na majetku, ani
za zranění lidí nebo zvířat, v případě, že
tyto instalační pokyny nebudou
dodrženy.
Elektrické připojení
Elektrické připojení musí být provedeno
kvalifikovaným elektrikářem v souladu s
platnými právními předpisy.
Před zapojením zásuvky pro ohřev
nádobí do elektrické sítě zkontrolujte,
zda napětí a frekvence vaší elektrické
sítě odpovídají údajům uvedeným na
typovém štítku umístěném uvnitř
přístroje.
Elektrické připojení je provedeno
prostřednictvím vícepólového spínače,
který je vhodný pro tolerovanou intenzitu
7.
OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
Recyklujte materiály označené
symbolem.
Obaly vyhoďte do příslušných odpadních
kontejnerů pro recyklaci.
Pomáhejte chránit životní prostředí a lidské
zdraví a recyklovat elektrické a elektronické
spotřebiče určené k likvidaci.
Spotřebiče označené příslušným
symbolem nelikvidujte spolu s
domovním odpadem. Spotřebič
odevzdejte v místním sběrném dvoře
nebo kontaktujte místní úřad.
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising