Electrolux | EBD4X | User manual | Electrolux EBD4X Korisnički priručnik

Electrolux EBD4X Korisnički priručnik
KBD4X
KBD4Z
KBD4T
EBD4X
KBD9X
KBD9Z
KBD9T
EBD9X
HR Ladica za zagrijavanje
Uputstva za upotrebu
2
2
www.electrolux .com
SADRŽAJ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
INFORMACIJE O SIGURNOSTI ................................................................ 3
OPIS UREĐAJA .......................................................................................... 7
PRIMJENA .................................................................................................. 8
ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE ..................................................................... 10
ŠTO UČINITI AKO GRIJAČ POSUDE NE RADI? .................................... 11
UPUTE ZA POSTAVLJANJE.................................................................... 11
ČUVANJE OKOLIŠA ................................................................................ 12
MISLIMO NA VAS
Hvala vam što ste kupili Electrolux uređaj. Izabrali ste proizvod koji sa sobom donosi
desetljeća profesionalnog iskustva i inovacija. Domišljat i elegantan, projektiran je misleći
na vas. Stoga, uvijek kada ga koristite, možete biti sigurni znajući da ćete svaki put dobiti
izvrsne rezultate. Dobrodošli u Electrolux.
Posjetite našu internetsku stranicu za:
Dobivanje savjeta o korištenju, prospekata, rješavanje problema, servisne
informacije:
www.electrolux.com
Registriranje vašeg proizvoda za bolji servis:
www.electrolux.com/productregistration
Kupovinu dodatne opreme, potrošnog materijala i originalnih rezervnih dijelova za
vaš uređaj:
www.electrolux.com/shop
BRIGA O KUPCIMA I SERVIS
Preporučujemo uporabu originalnih rezervnih dijelova.
Kada se obraćate servisu, provjerite jesu li Vam dostupni sljedeći podaci.
Informacije možete pronaći na nazivnoj pločici. Model, PNC, serijski broj.
Upozorenje / Oprez - sigurnosne informacije.
Opće informacije i savjeti.
Informacije o zaštiti okoliša.
Zadržava se pravo na izmjene.
HRVATSKI
1.
INFORMACIJE O SIGURNOSTI
Prije instaliranja i uporabe aparata pažljivo pročitajte
upute za uporabu. Proizvođač ne snosi odgovornost za
kvarove ili greške koje su posljedica neprikladne,
odnosno nepravilne uporabe aparata. Upute uvijek
držite pri ruci u slučaju potrebe tijekom uporabe. Aparat
udovoljava trenutačno važećim sigurnosnim
standardima. Nepravilna uporaba aparata može ugroziti
korisnika.
1.1
Sigurnost djece i slabijih osoba
UPOZORENJE!
Opasnost od gušenja, ozljede ili trajne
nesposobnosti.
• Ovu opremu mogu koristiti djeca u dobi od 8 godina i
odrasli s ograničenim fizičkim, osjetilnim ili mentalnim
sposobnostima ili s malo iskustva ili znanja o
korištenju opreme ako su pod nadzorom ili ako su
obučeni za uporabu opreme i ako su razumjeli
uključene rizike.
• Nemojte dopustiti djeci da se igraju s opremom. Djecu
ispod 3 godine držite dalje od opreme.
• Svu ambalažu čuvajte izvan dohvata djece.
• Djeci i kućnim ljubimcima ne dozvoljavajte
približavanje uređaju dok je u radu ili dok se hladi.
Dostupni dijelovi su vrući.
• Čišćenje i održavanje uređaja ne smiju obavljati djeca
bez nadzora.
• Opremu i kabel držite izvan dohvata djece mlađe od 8
godina.
3
4
www.electrolux.com
1.2 Opća sigurnosna upozorenja
Unutrašnjost uređaja se zagrijava dok je u radu. Ne
dodirujte grijače u uređaju. Prilikom vađenja ili stavljanja
pribora ili posuđa obvezno koristite rukavice otporne na
toplinu.
• Ovisno o izabranoj temperaturi i vremenu djelovanja,
temperatura u unutrašnjosti aparata može doseći i
80 °C. Koristite rukavice ili krpe za posuđe, ako je
potrebno, da biste izvadili posuđe iz ladice za
zagrijavanje.
• Ne sjedajte na ladicu i ne vješajte se na nju, jer time
možete oštetiti teleskopske vodilice. Maksimalno
opterećenje ladice iznosi 15 kilograma.
• Nemojte držati plastične posude ili zapaljive predmete
u ladici za zagrijavanje. Ovi predmeti se mogu istopiti
ili zapaliti kada uključite aparat. Opasnost od požara!
• Ne koristite aparat za zagrijavanje kuhinjskog okoliša.
Lako zapaljivi predmeti smješteni u njegovoj blizini
mogu se zapaliti zbog visoke temperature.
• Aparati koji se više ne koriste moraju se odvojiti od
napajanja, a električni kabel učiniti neupotrebljivim,
tako da ne predstavljaju opasnost za djecu.
1.3 Instalacija
• Pogledajte upute za postavljanje isporučene zasebno.
• Zaštita od izravnog kontakta mora biti zajamčena
načinom integracije
• Električni sustav mora biti opremljen omnipolarnom
zaštitnom sklopkom s minimalnim otvorom između
kontakata kategorije prenapona III.
• Električni priključak mora biti izveden pomoću utikača,
koji mora biti dostupan nakon instalacije.
HRVATSKI
•
•
•
•
•
5
Pozor! Prije spajanja aparata na električnu mrežu,
usporedite podatke o priključku (napon i frekvenciju)
naznačene na pločici s podacima o napajanju koje se
koristi. U slučaju da se podaci ne podudaraju, mogu se
pojaviti problemi. Ako niste sigurni, obratite se električaru.
Pozor! U slučaju kabela bez utikača, on mora biti
instaliran i priključen od strane kvalificiranog
električara. U tom slučaju obratite se kvalificiranom
električaru koji je upoznat s sigurnosnim propisima i
koji obavlja radove u skladu s istim i svim uputama
sadržanim u ovom priručniku. Proizvođač ne preuzima
nikakvu odgovornost za štete uzrokovane pogreškama
u montaži ili priključenju
Pozor! Električna sigurnost aparata je zajamčena
samo ako je priključen na regulirani uzemljivač.
Proizvođač nije odgovoran za štetu uzrokovanu
neizvršenim ili neispravnim radom uzemljivača (npr.
strujni udar).
Pozor! Aparat koristite samo nakon što je ispravno
instaliran.
Samo na taj način ne postoji rizik doticanja elemenata
pod naponom.
POZOR! Nikada ne otvarajte strukturu aparata.
Mogući kontakt s elementima pod naponom ili bilo
kakve promjene u električnoj i mehaničkoj strukturi
mogu stvoriti opasne situacije za korisnika i ugroziti
ispravno funkcioniranje aparata.
1.4 Čišćenje
• Nemojte koristiti agresivna abrazivna sredstva za
čišćenje ili oštre metalne strugače za čišćenje stakla
na vratima pećnice jer mogu oštetiti površinu, a to
može dovesti do loma stakla.
6
www.electrolux.com
• Ne čistite aparat parnim napravama za čišćenje.
• Ne čistite aparat visokotlačnim ili parnim napravama za
čišćenje Para može oštetiti električne komponente i
uzrokovati kratak spoj. Čestom upotrebom para pod
tlakom može oštetiti i površinu te ostale komponente
aparata.
1.5 Popravci
• Ako je kabel za napajanje oštećen, mora ga zamijeniti
proizvođač, ovlašteni tehničar ili kvalificirana osoba
kako bi se izbjegle opasne situacije.
•
Pozor! Prije početka namještanja aparata, ili prije
početka popravka, potrebno je aparat isključiti sa
napajanja. Da biste aparat isključili sa napajanja, to
učinite na sljedeći način:
- isključite odgovarajuće prekidače i osigurače u
električnom ormariću.
- izvucite utikač iz utičnice. Za isključivanje aparata
sa mreže nikad ne vucite za napojni kabel, nego
uhvatite rukom za sam utikač.
•
Pozor! Održavanje ili popravak, posebno dijelova
pod naponom, smije obavljati samo tehničko osoblje
ovlašteno od proizvođača. Proizvođač i trgovac ne
preuzimaju nikakvu odgovornost za bilo kakvu štetu
prouzročenu osobama, životinjama ili stvarima koje su
posljedica popravaka ili održavanja od strane
neovlaštenog osoblja.
•
Pozor! Sve popravke na uređaju tijekom
jamstvenog razdoblja mogu obavljati samo tehničari
ovlašteni od proizvođača. U suprotnom, bilo kakva
šteta nastala takvim popravcima isključena je iz
jamstva.
HRVATSKI
2.
7
OPIS UREĐAJA
2.1
Osnovne komponente
1
Prekidač i signalna lampica On/Off
4
2
Termostat
5
3
Neklizajuća podloga
2.2
Prednja ploča s potisnim
mehanizmom ili ručkom
Potporna rešetka (ovisno o
modelu)
Kako radi ladica za zagrijavanje
Aparat je opremljen sistemom za
kruženje toplog zraka. Ventilator
rasporedi toplotu koju isijava električni
grijač po čitavoj unutrašnjosti aparata.
Termostat omogućuje korisniku da
izabere temperaturu do koje želi da
aparat zagrije posuđe.
Vruć zrak koji kruži po unutrašnjosti
aparata hitro i ravnomjerno zagrije
posuđe.
Zaštitna rešetka sprječava slučajni
kontakt s grijačem i ventilatorom.
Dno ladice presvučeno je posebnom
podlogom koja sprječava klizanje tanjura i
drugog posuđa tijekom otvaranja ili
zatvaranja ladice.
8
www.electrolux.com
3.
PRIMJENA
3.1
Prije prve uporabe
Prije prve uporabe aparat očistite s
unutarnje i vanjske strane, i pri tome se
pridržavajte uputa iz poglavlja „Čišćenje i
održavanje“.
Uklonite protukliznu podlogu.
Zagrijavajte ladicu za zagrijavanje barem
2 sata. Postavite regulator temperature u
maksimalni položaj (pogledajte odjeljak
„Odabir temperature“).
Tijekom ovih operacija pobrinite se da
kuhinja bude temeljito prozračena.
Dijelovi aparata zaštićeni su posebnom
presvlakom. Taj proizvod može tijekom
prvog zagrijavanja aparata da stvori
neprijatan vonj. Neprijatan miris i dim
brzo nestaju i ne znače da je aparat u
kvaru ili da je krivo priključen.
3.2
Kontrolna ploča
3.3
Uporaba ladice za
zagrijavanje
Ladicu za zagrijavanje koristite prema
sljedećem postupku:
• Posuđe stavite u ladicu.
• Izbjegavajte vertikalno stavljanje
tanjura ispred otvora za ventilaciju.
Vrući zrak ne bi u potpunosti izašao iz
pukotina. Posuđe se ne bi grijalo
homogeno.
• Okretanjem gumba termostata u
određeni položaj izaberite željenu
temperaturu.
• Uključite aparat pritiskom na prekidač
za uključenje, koji će pri tome
zasvijetliti.
• Zatvorite ladicu.
Ladicu ne zatvarajte prejako, jer se može
ponovno otvoriti. Prije no što počnete
vaditi vruću posudu iz ladice, isključite je
pritiskom na prekidač.
3.4
Odabir funkcije
Okretanjem gumba termostata možete
birati temperaturu između 30 i 80 °C.
Nikad ne pokušajte gumb termostata na
silu pomaći lijevo od položaja „0“, ili
desno od maksimalnog položaja, jer time
možete oštetiti aparat.
Čim je postignuta izabrana temperatura,
grijanje se isključi. Kad temperatura
padne pod izabranu vrijednost, grijanje
se ponovno uključi.
Temperaturna ljestvica označena
stvarnim vrijednostima temperature,
izraženim u °C, i simbolima, koji
odgovaraju optimalnim temperaturama za
pojedine vrste posude:
Kontrolna ploča opremljena je selektorom
i prekidačem za uključivanje /
isključivanje. Kontrolna ploča se vidi
samo kad je ladica otvorena.
HRVATSKI
Simbol
°C (*)
Funkcija
Upozorenje
30 °C
Odmrzavanje.
Dizanje tijesta.
Fermentacija jogurta.
Pokrivanje tijesta.
Pokrivanje staklenke.
45 °C
Zagrijavanje šalica i čaša.
-
60 °C
Zagrijavanje posuđa.
Delikatno zagrijavanje
hrane.
Prethodno zagrijavanje tanjura.
70 °C
Držanje hrane na toplom.
Prethodno zagrijavanje tanjura
i pokrivanje jela.
80 °C
Zagrijavanje hrane.
Prethodno zagrijavanje tanjura.
* Temperature se odnose na prazan i zatvoreni grijač
3.5
Vrijeme zagrijavanja
Vrijeme zagrijavanja ovisi o više
čimbenika:
• materijala i debljine posuđa;
• Količine posuđa;
• rasporeda posuđa u ladici;
• izbora temperature;
• ponovljenih otvaranja i zatvaranja
grijača.
Stoga nije moguće dati apsolutne
informacije.
Iz praktičnog iskustva upotrebe grijača
posude možete zaključiti koje su
optimalne postavke za svaku potrebu.
Prijedlozi za funkciju „zadržavanje hrane
toplom“ i „zagrijavanje hrane“:
Ladicu za zagrijavanje prethodno zagrijte
na 15 minuta tako da unutarnji prostor
dosegne željenu temperaturu.
9
10
4.
www.electrolux.com
ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE
Čišćenje je jedina radnja, koja je
potrebna za održavanje aparata
POZOR!
Prije čišćenja,aparat obavezno morate
isključiti iz električne mreže. Izvucite
utikač iz utičnice ili prekinite dovod
elektrike u grijač posude.
Ne upotrebljavajte agresivna ili abrazivna
sredstva za čišćenje, grube spužve ili
oštre predmete, jer mogu ostaviti mrlje.
Ne upotrebljavajte visokotlačne ili parne
aparate za čišćenje.
4.1
Prednji dio aparata i
kontrolna ploča
Ladicu za zagrijavanje možete čistiti
samo vlažnom krpom. Ako je vrlo
zamazana, dodajte nekoliko kapljica
deterdženta za ručno pranje posuđa u
vodu kojom perete aparat.
Zatim obrišite površine suhom krpom
Za grijače posude s prednjom stranicom
iz nehrđajućeg čelika možete koristiti
posebne proizvode za njegu nehrđajućeg
čelika.
Ti proizvodi sprječavaju da se površine
prebrzo opet zamažu. Mekom krpom
nanesite tanak sloj tog proizvoda na
površinu aparata
Za grijače posude s prednjom stranicom
iz aluminija koristite blago sredstvo za
čišćenje sta i meku krpu koja ne pušta
vlakna. Brišite u vodoravnom smjeru, i
ne pritišćite prejako na površinu, jer je
aluminij osjetljiv na ogrebotine i rezove
4.2
Unutrašnjost grijača
posude
Unutrašnjost grijača posude redovito
čistite vlažnom krpom. Ako je vrlo
zamazana, dodajte nekoliko kapljica
deterdženta za ručno pranje posuđa u
vodu kojom perete aparat.
Temeljito obrišite površine suhom krpom.
Pazite da voda ne uđe u otvore za
kruženje zraka.
Grijač posude upotrijebite tek kad je
posve suh.
Neklizajuća podloga
Za lakše čišćenje ladice možete odstraniti
podlogu protiv klizanja.
Podlogu možete očistiti ručno, i to toplom
vodom i nekoliko kapljica deterdženta za
ručno pranje posuđa. Temeljito obrišite i
ostavite da se osuši.
Podlogu protiv klizanja ponovno stavite
na svoje mjesto tek kad je posve suha.
HRVATSKI
5.
ŠTO UČINITI AKO GRIJAČ POSUDE NE RADI?
POZOR!
Bilo kakav popravak aparata smije obaviti
samo specijalizirana stručna osoba.
Svaki popravak kojeg izvrši osoba, koja
za to nije ovlaštena od strane
proizvođača, je opasan.
Sljedeće greške korisnik može ukloniti
bez intervencije Službe za pomoć.
Prije no što pozovete servisnu službu,
molimo Vas da provjerite slijedeće:
• Posuda se dovoljno ne zagrije.
Provjerite slijedeće:
− da li ste uključili aparat;
− da li ste izabrali pravu temperaturu;
− da li posuda prekriva otvore za
kruženje zraka;
− da li se je posuda zagrijavala
dovoljno dugo.
• Vrijeme zagrijavanja ovisno je o više
čimbenika:
− materijala i debljine posuđa;
6.
11
− količine posuđa;
− rasporeda posuđa u ladici;
• Posuda se uopće ne zagrije. Provjerite
slijedeće:
− da li se čuje zvuk rada ventilatora.
Ako ventilator djeluje, vjerojatno je
oštećen grijač. Ako ventilator ne
djeluje, najvjerojatnije je došlo do
kvara na ventilatoru.
− Provjerite dali su pregorjeli osigurači,
odnosno dali su se uključili sigurnosni
prekidači
• Posuda se zagrije prejako.
− možda je došlo do kvara na gumbu
za izbor temperature.
• Prekidač za paljenje/gašenje ne
zasvijetli:
− signalna lampica prekidača je
pregorjela
UPUTE ZA POSTAVLJANJE
6.1
Prije namještanja
Provjerite da li napon, naveden na
natpisnoj tablici aparata, odgovara
naponu u električnoj instalaciji na koju
namjeravate priključiti aparat.
Otvorite ladicu i iz nje izvadite sve
dijelove; također odstranite svu
ambalažu
POZOR!
Prednja, dakle čelna površina grijača za
posudu možda je prekrivena zaštitnim
slojem, odnosno folijom. Prije prve
uporabe grijača posude pažljivo
odstranite tu foliju.
Provjerite dali je grijač posude negdje
oštećen. Provjerite također da li se
ladica pravilno otvara i zatvara. Ako ste
otkrili kakvo oštećenje, odmah pozovite
servisnu službu.
POZOR:
Nakon postavljanja grijača posude
utičnica mora biti lako dostupna.
Grijač posude namještajte isključivo u
kombinaciji s aparatima, odnosno
napravama koje navodi proizvođač. Ako
grijač namjestite u kombinaciji s drugim
aparatima, garancija ne važi, jer u
takvom slučaju nije moguće osigurati
pravilno djelovanje grijača posude
12
www.electrolux.com
6.2
Namještanje
Pogledajte upute za postavljanje
isporučene zasebno.
Ako namjeravate grijač za posudu
ugraditi u kombinaciji s nekim drugim
aparatom, u kućištu mora biti pričvršćena
dodatna polica, koja će nositi težinu oba
aparata.
Aparat kojeg želite ugraditi u kombinaciji
s grijačem posude postavite neposredno
na tu policu; djeljiva polica nije potrebna.
Za ugradnjo aparata kojeg kombinirate s
grijačem posude pridržavajte se uputa,
priloženih k tom aparatu.
6.3
Električni priključak
Električni priključak mora izvršiti
kvalificirani električar u skladu s važećim
propisima.
Prije spajanja grijača posude na
napajanje, provjerite jesu li podaci o
naponu i frekvenciji na pločici s
podacima unutar uređaja sukladni
podacima o električnom sustavu.
7.
Električni priključak se izvodi preko
omnipolarnog prekidača, prikladnog za
intenzitet napajanja i minimalne
udaljenosti od 3 mm između kontakata,
kako bi se osiguralo isključenje u slučaju
nužde ili tijekom čišćenja grijača posude.
Priključak mora uključivati odgovarajuće
uzemljenje, u skladu s važećim
propisima.
POZOR:
Aparat mora biti uzemljen.
Ako se fleksibilni kabel za napajanje
priključen na grijač posude mora
zamijeniti, kontaktirajte ovlašteni servisni
centar jer su potrebni posebni alati.
Proizvođač i trgovci ne preuzimaju
nikakvu odgovornost za bilo kakvu štetu
prouzročenu ljudima, životinjama ili
stvarima koje nastaju uslijed
nepoštivanja uputa za instalaciju.
ČUVANJE OKOLIŠA
Reciklirajte materijale sa
simbolom.
Ambalažu za recikliranje odložite u
prikladne spremnike.
Pomozite u zaštiti okoliša i ljudskog
zdravlja, kao i u recikliranju otpada od
električnih i elektroničkih uređaja.
Uređaje označene simbolom ne
bacajte zajedno s kućnim
otpadom. Proizvod odnesite na
lokalno reciklažno mjesto ili kontaktirajte
nadležnu službu.
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising