Electrolux KBD4X Handleiding
KBD4X
KBD4Z
KBD4T
EBD4X
NL
KBD9X
KBD9Z
KBD9T
EBD9X
Verwarmende lade
Gebruiksaanwijzing
2
2
www.electrolux .com
INHOUD
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
VEILIGHEIDSINFORMATIE ....................................................................... 3
BESCHRIJVING VAN HET APPARAAT .................................................... 8
FUNCTIE..................................................................................................... 9
REINIGING EN ONDERHOUD ................................................................. 11
WAT TE DOEN BIJ STORINGEN? .......................................................... 12
INSTALLATIE-INSTRUCTIES .................................................................. 12
MILIEUOVERWEGINGEN ........................................................................ 13
SPECIAAL VOOR U
Bedankt voor uw aanschaf van een Electrolux apparaat. U koos voor een product dat
jaren professionele ervaring en innovatie betekent. Ingenieus en stijlvol,speciaal voor u
ontworpen. Wanneer u het gebruikt, kunt u er op vertrouwen dat u keer op keer
fantastische resultaten zult krijgen. Welkom bij Electrolux.
Ga naar onze website voor:
Advies over gebruik, brochures, het oplossen van problemen en
onderhoudsinformatie:
www.electrolux.com
Registreer uw product voor een betere service:
www.electrolux.com/productregistration
Koop accessoires, verbruiksartikelen en originele reserveonderdelen voor uw
apparaat:
www.electrolux.com/shop
KLANTENSERVICE
Wij raden altijd het gebruik van originele onderdelen aan.
Zorg ervoor dat u contact met de klantenservice opneemt met de volgende gegevens bij
de hand.
De informatie staat op het typeplaatje. model, productcode (PNC) serienummer.
Waarschuwing - Belangrijke veiligheidsinformatie
Algemene informatie en tips
Milieu-informatie.
Wijzigingen voorbehouden.
NEDERLANDS
1.
3
VEILIGHEIDSINFORMATIE
Lees zorgvuldig de meegeleverde instructies voor
installatie en gebruik van het apparaat. De fabrikant is
niet verantwoordelijk voor letsel en schade veroorzaakt
door een foutieve installatie. Bewaar de instructies van
het apparaat voor toekomstig gebruik. Dit apparaat
voldoet aan de van kracht zijnde veiligheidsnormen.
Onjuist gebruik kan de gebruiker in gevaar brengen.
1.1
Veiligheid van kinderen en kwetsbare mensen
WAARSCHUWING!
Gevaar voor verstikking, letsel of permanente
invaliditeit.
 Dit apparaat kan worden gebruikt door kinderen van 8
jaar en ouder en door mensen met beperkte
lichamelijke, zintuiglijke of verstandelijke vermogens of
een gebrek aan ervaring en kennis, indien zij onder
toezicht staan van een volwassene of van iemand die
verantwoordelijk is voor hun veiligheid.
 Laat kinderen niet met het apparaat spelen. Kinderen
jonger dan 3 jaar moeten niet zonder toezicht in de
buurt van het apparaat worden gelaten.
 Houd alle verpakkingsmaterialen uit de buurt van
kinderen.
 Houd kinderen en huisdieren uit de buurt van het
apparaat als het in werking is of afkoelt. Het apparaat
is heet.
 Reiniging en onderhoud mag niet worden uitgevoerd
door kinderen zonder toezicht.
 Houd het apparaat en de snoeren buiten het bereik
van kinderen jonger dan 8 jaar.
4
www.electrolux.com
1.2 Algemene veiligheid
Van binnen wordt het apparaat heet als het in werking is.
Raak de verwarmingselementen in het apparaat niet
aan. Gebruik altijd ovenhandschoenen om accessoires
of kookgerei te plaatsen of verwijderen.
 Afhankelijk van de ingestelde temperatuur en tijd, kan
de binnenkant van het apparaat temperaturen van
80ºC bereiken. Bescherm uw handen door
ovenwanten of pannenlappen te gebruiken als u het
servies uit de servieswarmer haalt.
 Leun of zit niet op de lade. Dit beschadigt de
telescoopgeleiders. Leun of zit niet op de lade. Dit
beschadigt de telescoopgeleiders. De lade kan een
maximaal gewicht van 15 kg dragen.
 Bewaar geen synthetische of licht ontvlambare
voorwerpen in de servieswarmer, aangezien deze
zouden kunnen smelten of vlam vatten bij het
aanzetten. Brandgevaar.
 Gebruik het apparaat niet als verwarming. De hoge
temperaturen kunnen licht ontvlambare voorwerpen in
de buurt van het apparaat doen vlam vatten.
 Als u het apparaat op het einde van zijn levensduur
niet meer gebruikt, sluit hem van het elektriciteitsnet af
en maak het snoer onbruikbaar zodat het geen gevaar
meer oplevert bij eventuele kinderspelletjes.
1.3 Installatie
 Voor de installatie verwijzen wij u naar de apart
geleverde handleiding.
 De beveiliging tegen direct contact dient door de
inbouwmethode te worden gewaarborgd.
 In het elektrische systeem moet een mogelijkheid
worden voorzien om het apparaat uit te schakelen, met
NEDERLANDS






5
een contactscheiding op alle polen die zorgt voor
volledige ontkoppeling bij overspanning van categorie
III.
Als voor de elektrische aansluiting een plug wordt
gebruikt, dan moet die na installatie toegankelijk zijn.
OPGELET! Controleer voor u het apparaat aansluit
of de gegevens (spanning en frequentie) op het
typeplaatje overeenkomen met de stroomspanning van
uw installatie. Indien dit niet het geval is, zouden er
zich storingen kunnen voordoen. Indien dit niet het
geval is, zouden er zich storingen kunnen voordoen.
Neem bij twijfel contact op met een elektricien.
OPGELET! Als de stekker is verwijderd van het
elektrische snoer, dient het apparaat door een
technicus te worden geïnstalleerd en aangesloten.
Neem contact op met een erkend elektricien die de
bestaande veiligheidsnormen in acht neemt. De
fabrikant stelt zich niet verantwoordelijk voor schade
opgelopen door een onjuiste montage of aansluiting
OPGELET! De elektrische veiligheid van het
apparaat wordt slechts gegarandeerd als het geaard
is. De fabrikant stelt zich niet verantwoordelijk voor
schade opgelopen door een gebrekkig
beveiligingssysteem van de installatie of het ontbreken
ervan (bijv. elektrische schokken).
OPGELET! Gebruik het apparaat pas nadat het is
ingebouwd. Slechts op deze manier wordt
gewaarborgd dat u geen elektrische onderdelen kan
bereiken.
OPGELET! Open nooit de ommanteling van het
apparaat. Eventueel aanrakingen met geleidende
onderdelen of wijzigingen aan elektrische of
mechanische onderdelen kunnen gevaarlijk zijn voor
de gebruiker en een correcte werking van het
apparaat verhinderen.
6
www.electrolux.com
1.4 Reiniging
 Gebruik nooit agressieve reinigingsmiddelen of
scherpe metalen schrapers om de glazen deur schoon
te maken, deze kunnen krassen veroorzaken op het
oppervlak, waardoor het glas zou kunnen breken.
 Gebruik geen stoomreiniger om het apparaat schoon
te maken.
 Gebruik geen hogedruk- of stoomreinigers. De stoom
kan elektrische onderdelen raken en kortsluiting
veroorzaken. De druk van de stoom kan op lange
termijn ook schade veroorzaken aan het oppervlak van
het apparaat en aan de onderdelen.
1.5 Reparatie
 Als de voedingskabel beschadigd is, moet de fabrikant,
een erkende serviceverlener of een gekwalificeerd
persoon deze vervangen teneinde gevaarlijke situaties
te voorkomen.

OPGELET! Het apparaat moet bij installatie en
reparatie van het elektriciteitsnet worden afgesloten.
Om het apparaat af te sluiten, dient u zich ervan te
vergewissen dat:
- De
ekeringen/stroomonderbrekers
op
het
schakelbord zijn uitgeschakeld.
- De stekker uit het stopcontact is. Trek om de
stekker uit het stopcontact te halen niet aan het
snoer maar aan de stekker zelf.

OPGELET! Alle reparaties of onderhoud, in het
bijzonder van onderdelen onder stroom, mogen alleen
door de fabrikant erkende vakmensen worden
uitgevoerd. De fabrikant en handelaars stellen zich niet
verantwoordelijk voor persoonlijke letsels, letsels bij
NEDERLANDS
7
dieren of materiële schade veroorzaakt door reparaties
en onderhoud door niet bevoegde personen.

OPGELET! Alle reparaties tijdens de garantietijd
mogen alleen door de fabrikant erkende vakmensen
worden uitgevoerd. Als dit niet het geval is valt de
schade door die reparatie niet onder de garantie.
8
2.
www.electrolux.com
BESCHRIJVING VAN HET APPARAAT
2.1
Belangrijkste onderdelen
2
Aan/uit-schakelaar en
controlelampje
Thermostaat
3
Antislipbodem
1
2.2
4
5
Frontje met push-push
mechanisme of greep
Onderzet rooster (afhankelijk
van het model)
Werkingsprincipe
Dit apparaat is met een heteluchtsysteem
uitgerust. Een ventilator verdeelt de door
een elektrische weerstand
voortgebrachte warmte in het apparaat.
Met de thermostaat kan u de gewenste
temperatuur voor het serviesgoed
instellen en controleren.
Het serviesgoed warmt dankzij de
heteluchtcirculatie snel en gelijkmatig op.
Zowel de weerstand als de ventilator
worden door een metalen rooster
beschermd.
De lade is met een antislipbodem
uitgerust, die het serviesgoed bij het
openen en sluiten op zijn plaats houdt.
NEDERLANDS
3.
9
FUNCTIE
3.1
Vóór de eerste
ingebruikname
Reinig voor de eerste ingebruikname de
binnen-en buitenkant van de
servieswarmer volgens de aanwijzingen
onder “Reiniging en onderhoud”.
Verwijder de antislipbasis.
Warm vervolgens de servieswarmer
gedurende ten minste 2 uur op. Draai
hiervoor de temperatuurknop op de
hoogste stand (raadpleeg het hoofdstuk
“Temperatuur instellen”).
Voorzie een goede verluchting in de
keuken.
De gele onderdelen zijn met een speciaal
product beschermd. Daardoor zal er bij
de eerste opwarming geur vrijkomen.
Zowel de geur als het eventueel ontstaan
van rook verdwijnen na korte tijd en
wijzen niet op een onjuiste aansluiting of
storing van het apparaat.
3.2
Bedieningspaneel
3.3
Ga om de servieswarmer te gebruiken als
volgt te werk:
 Plaats het serviesgoed in de lade.
 Zet geen borden voor de ventilatieopeningen rechtop neer.
De circulatie van warme lucht wordt
anders verhinderd. Het servies zal dan
ook niet egaal verwarmd worden.
 Selecteer de gewenste functie door de
thermostaatknop naar de gewenste
stand te draaien.
 Zet het apparaat aan door de
schakelaar in te drukken, die
vervolgens oplicht.
 Sluit de lade.
Let erop dat de lade kan opengaan als hij
met te veel kracht wordt gesloten.
Schakel alvorens het hete serviesgoed te
verwijderen de servieswarmer uit door
nogmaals de schakelaar in te drukken.
3.4
Het bedieningspaneel heeft een
functieknop en een aan/uit-schakelaar.
Het bedieningspaneel is alleen zichtbaar
wanneer de lade open is.
Hoe de servieswarmer te
gebruiken
Functie selecteren
Door aan de thermostaat te draaien kan u
een temperatuur tussen 30 en 80 °C
instellen.
Forceer de thermostaatknop niet naar
links van de stand “0” of naar rechts van
de hoogste stand, aangezien dat schade
zou kunnen veroorzaken.
Zodra de ingestelde temperatuur is
bereikt, gaat de verwarming uit. Als de
temperatuur onder de ingestelde
temperatuur daalt, springt de verwarming
weer aan.
Op de temperatuurschaal staan absolute
waarden in ºC vermeld maar symbolen,
die overeenstemmen met de optimale
temperatuur voor een bepaald type
serviesgoed:
10
www.electrolux.com
Symbool
°C (*)
Functie
30°C
Ontdooien.
Deeg rijzen.
Yoghurt maken.
Deeg afdekken.
Houder afdekken.
45°C
Kopjes en glazen opwarmen.
-
60°C
Servies opwarmen.
Voedsel lichtjes opwarmen.
Bord voorverwarmen.
70°C
Voedsel warmhouden.
Bord voorwerwarmen en
maaltijd afdekken.
80°C
Voedsel opwarmen.
Bord voorverwarmen.
* Temperaturen bij lade leeg en gesloten.
3.5
Waarschuwing
Opwarmtijden
Diverse factoren kunnen de opwarmtijd
beïnvloeden:
 Materiaal en dikte van het serviesgoed;
 Hoeveelheid ingeladen serviesgoed;
 Hoe het serviesgoed werd opgestapeld;
 Ingestelde temperatuur.
 lade herhaaldelijk geopend en
gesloten.
Hierdoor is het niet mogelijk precieze
gegevens te verschaffen over de
opwarmtijd.
Door de laden in de praktijk te gebruiken
zult u zelf ervaren wat voor u de beste
instellingen zijn.
Aanbevelingen voor de functie ‘voedsel
warmhouden’ en ‘voedsel opwarmen’:
Verwarm het apparaat voor gedurende
15 minuten om ervoor te zorgen dat de
binnenkant op de vereiste temperatuur is.
NEDERLANDS
4.
11
REINIGING EN ONDERHOUD
Normaal gezien is het reinigen het enige
nodige onderhoud.
OPGELET!
Het reinigen dient te gebeuren als de
servieswarmer van het elektriciteitsnet is
losgekoppeld. Trek de stekker uit het
stopcontact of schakel het elektriciteitscircuit
van de servieswarmer uit.
Gebruik geen bijtende of schuurmiddelen,
schuursponzen of scherpe voorwerpen,
aangezien die vlekken en krassen
kunnen veroorzaken.
Gebruik geen hogedruk- of stoomreinigers.
4.1
Frontje en
bedieningspaneel
Het volstaat de oven met een vochtige
doek te reinigen. Als die heel vuil is, kan
u enkele druppels afwasmiddel aan het
water toevoegen.
Wrijf de servieswarmer daarna droog met
een droge doek.
Voor de servieswarmers met een roestvrij
stalen
voorkant
kunnen
speciale
producten worden gebruikt voor de
behandeling
van
roestvrij
stalen
oppervlakken.
Deze producten voorkomen dat de
oppervlakken weer snel vuil raken. Breng
met een zachte doek een dunne laag van
het product op het oppervlak aan.
Voor de servieswarmers met een aluminium
voorkant kan u wat glasreiniger gebruiken met
een zachte doek die geen draden loslaat.
Maak horizontaal schoon zonder druk uit te
oefenen op het oppervlak, aangezien
aluminium erg gevoelig is voor krassen en
beschadiging.
4.2
Binnenkant van de
servieswarmer
Maak de binnenkant van de
servieswarmer regelmatig schoon met
een vochtige doek. Als die heel vuil is,
kan u enkele druppels afwasmiddel aan
het water toevoegen.
Wrijf de oppervlakken daarna droog met
een droge doek.
Vermijd dat er water in de
ventilatieopeningen komt.
Gebruik de servieswarmer pas weer als
hij volledig is opgedroogd.
Antislipbodem
U kan de antislipbodem verwijderen om
de lade gemakkelijker schoon te maken.
De antislipbodem kan met de hand
worden gewassen in warm water met
enkele druppels afwasmiddel. Droog op
het einde goed af.
Plaats de antislipbodem pas weer op zijn
plaats als de lade volledig is opgedroogd.
12
www.electrolux.com
5.
WAT TE DOEN BIJ STORINGEN?
OPGELET!
Alle reparaties dienen door vakmensen te
worden uitgevoerd. Alle reparaties
uitgevoerd door personen die niet door
de fabrikant worden erkend kunnen
gevaarlijk zijn.
De gebruiker kan, zonder contact op te
nemen met de klantenservice,
onderstaande storingen zelf verhelpen.
Controleer alvorens contact op te nemen
met de technische dienst de volgende
punten:
 Het serviesgoed warmt niet goed op?
Controleer:
 Of het apparaat aan staat;
 Of u de juiste temperatuur hebt
ingesteld;
 Of de ventilatieopeningen door het
serviesgoed bedekt worden;
 Of het serviesgoed lang genoeg heeft
opgewarmd.
6.
 De opwarmtijd hangt van verschillende
factoren af, zoals bijvoorbeeld:
 Materiaal en dikte van het
serviesgoed;
 Hoeveelheid ingeladen serviesgoed;
 Hoe het serviesgoed werd
opgestapeld;
 Het serviesgoed warmt niet op?
Controleer:
 Het serviesgoed warmt niet op? Als
de ventilator werkt, dan betekent dat
dat de weerstand waarschijnlijk
defect is; als de ventilator niet werkt,
betekent dat dat de ventilator
waarschijnlijk defect is.
 De zekeringen/ stroomonderbrekers
op het schakelbord zijn
gesmolten/gesprongen.
 Het serviesgoed warmt te veel op?
 De temperatuurknop is defect.
 De aan/uit-schakelaar licht niet op?
 Het indicatielampje is gesprongen.
INSTALLATIE-INSTRUCTIES
6.1
Voor de installatie
Controleer of de stroomspanning op het
typeplaatje overeenkomt met de
stroomspanning van uw installatie.
Open de lade en verwijder alle
accessoires en verpakkingsmateriaal.
OPGELET!
De voorkant van de servieswarmer kan
bedekt zijn met een beschermende folie.
Verwijder deze folie voorzichtig voordat u
het apparaat voor het eerst gebruikt.
Controleer of de servieswarmer niet
beschadigd is. Controleer of de lade van
de servieswarmer vlot open- en
dichtgaat. In geval van schade, neem
contact op met de technische dienst.
OPGELET!
Na de installatie van de sevieswarmer
moet de stekker bereikbaar blijven.
De servieswarmer kan alleen worden
ingebouwd in combinatie met de door de
fabrikant aangeduide apparaten. Als hij
in combinatie met andere apparaten
wordt gemonteerd, vervalt de garantie,
aangezien het niet mogelijk is een
correcte werking van het apparaat te
garanderen.
NEDERLANDS
6.2
Inbouw
Wij verwijzen u naar de apart
geleverde handleiding voor installatie.
Om de servieswarmer in combinatie met
een ander apparaat in te bouwen is er
een vast schap nodig, dat het gewicht
van beide apparaten kan dragen.
Het apparaat dat met de servieswarmer
wordt geïnstalleerd dient rechtstreeks op
de servieswarmer te worden geplaatst,
waarbij er geen tussenschap nodig is.
Om het apparaat te installeren dat
samen met de servieswarmer wordt
ingebouwd, volg de instructies in de
respectieve gebruiksaanwijzing en
installatie-instructies.
6.3
Elektrische aansluiting
De elektrische installatie moet worden
uitgevoerd door een elektricien die
bevoegd is op grond van de heersende
regelgeving.
Voordat u de servieswarmer aansluit op
de netstroom, controleert u of de voltage
en de frequentie overeenkomen met
hetgeen op het typeplaatje vermeld staat
dat zich in het verwarmingsblok aan de
binnenkant bevindt.
7.
13
De elektrische aansluiting komt tot stand
via een meerpolige schakelaar die de
maximale intensiteit kan verdragen en
die een minimale ruimte van 3mm tussen
de contacten heeft, waardoor de stroom
in noodgevallen of bij het schoonmaken
van de servieswarmer wordt afgesloten.
De aansluiting moet zijn voorzien van
een correcte aarding, in
overeenstemming met de geldende
normen.
OPGELET!
De servieswarmer moet geaard zijn.
Als de voedingskabel van de lade
vervangen moet worden, dan dient u zich
te melden bij een erkend reparateur
omdat hiervoor zeer specifiek
gereedschap nodig is.
De fabrikant en detailhandelaren
aanvaarden geen enkele
aansprakelijkheid voor enige schade die
wordt toegebracht aan mensen, dieren of
eigendommen, indien deze installatieinstructies niet worden opgevolgd.
MILIEUOVERWEGINGEN
Recycle de materialen met het
symbool.
Gooi de verpakking in een geschikte
verzamelcontainer om het te recyclen.
Help om het milieu en de volksgezondheid
te beschermen en recycle het afval van
elektrische en elektronische apparaten.
Gooi apparaten gemarkeerd met
het Symbool niet weg met het
huishoudelijke afval. Breng het
product naar het milieustation bij u in de
buurt of neem contact op met de
gemeente.
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement