Electrolux | KBD4X | User manual | Electrolux KBD4X Használati utasítás

Electrolux KBD4X Használati utasítás
KBD4X
KBD4Z
KBD4T
EBD4X
KBD9X
KBD9Z
KBD9T
EBD9X
HU Melegítő fiók
Kezelési útmutató
2
2
www.electrolux .com
TARTALOM
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
BIZTONSÁGI INFORMÁCIÓK .................................................................... 3
TERMÉKLEÍRÁS ........................................................................................ 8
HASZNÁLAT ............................................................................................... 9
TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS ............................................................ 11
MI A TEENDŐ, HA A MELEGÍTŐ FIÓK NEM MŰKÖDIK? ...................... 12
BESZERELÉSI UTASÍTÁSOK.................................................................. 12
KÖRNYEZETVÉDELMI MEGFONTOLÁSOK .......................................... 13
AZ ÖN ELÉGEDETTSÉGE ÉRDEKÉBEN
Köszönjük, hogy megvásárolta ezt az Electrolux készüléket. Ön egy olyan terméket
választott, amely magával hozza az évtizedes szakmai tapasztalatot és innovációt.
Ötletes, ízléses, és az Ön gondolata szerint tervezték. Így aztán valahányszor használja,
abban a biztos tudatban lehet, hogy mindenkor nagyszerű eredményeket fog elérni.
Üdvözöljük az Electrolux-nál.
Látogassan el weboldalunkra:
tanácsokért, kiadványaink letöltése, az esetleges működési rendellenességek
elhárítása érdekében, szerviz információkért:
www.electrolux.com
a termék regisztrálása és hatékonyabb szerviz érdekében:
www.electrolux.com/productregistration
tartozékok, segédanyagok és eredeti alkatrészek vásárlása érdekében a
készülékhez:
www.electrolux.com/shop
VÁSÁRLÓI TÁMOGATÁS ÉS SZERVIZ
Kizárólag eredeti alkatrészek használatát javasoljuk.
Ha készülékével a szervizhez fordul, legyenek kéznél az alábbi adatok.
Ezek az információk az adattáblán olvashatók. Típus, termékszám, sorozatszám.
Figyelmeztetés - Fontos biztonsági információk
Általános információk és hasznos tanácsok
Környezetvédelmi információk.
A változtatások jogát fenntartjuk.
MAGYAR
1.
3
BIZTONSÁGI INFORMÁCIÓK
Az üzembe helyezés és használat előtt gondosan
olvassa el a mellékelt útmutatót. A gyártó nem vállal
felelősséget a helytelen beszerelés vagy használat miatt
keletkezett sérülésekért és károkért. Tartsa biztonságos
és elérhető helyen az útmutatót, hogy szükség esetén
mindig a rendelkezésére álljon. Ez a készülék megfelel a
hatályos biztonsági előírásoknak. Nem megfelelő
használata személyi vagy tárgyi sérüléseket okozhat.
1.1 Gyermekek és sérülékeny személyek
biztonsága






FIGYELMEZTETÉS!
Fulladás, sérülés vagy tartós egészségkárosodás
kockázata áll fenn.
A készüléket 8 év feletti gyermekek és csökkent
fizikai, értelmi vagy mentális képességű, illetve
megfelelő tapasztalatok vagy ismeretek híján lévő
személyek csak felügyelettel, vagy a készülék
biztonságos használatára vonatkozó megfelelő
tájékoztatás esetén használhatják.
Ne hagyja, hogy gyermekek játsszanak a készülékkel.
A 3 évesnél kisebb gyermekeket tartsa távol a
készüléktől.
Minden csomagolóanyagot tartson távol a
gyermekektől, és megfelelően dobja azokat
hulladékba.
A gyermekeket és kedvenc háziállatokat tartsa távol a
készüléktől működés közben, és működés után,
lehűléskor. A készülék elérhető részei használat
közben forróvá válhatnak.
Gyermekek felügyelet nélkül nem végezhetnek
tisztítási vagy karbantartási tevékenységet a
készüléken.
A készüléket és annak tápkábelét 8 évesnél fiatalabb
gyermekektől elzárva kell tartani.
4
www.electrolux.com
1.2 Általános biztonság
Használat közben a készülék és az elérhető részek
nagyon felforrósodhatnak. Legyen óvatos, hogy ne érjen
a fűtőelemekhez. Amikor a készülékből kiveszi vagy
behelyezi az edényeket, mindig használjon konyhai
edényfogó kesztyűt.
 A választott hőmérséklettől és a működési időtől
függően a hőmérséklet a készülék belsejében elérheti
a 80ºC-t. Szükség esetén használjon konyhai kesztyűt
vagy törlőruhát az edények melegítő fiókból való
kivételéhez.
 Ne üljön vagy függeszkedjen a fiókra, mert a
polcvezető sínek károsodhatnak. A fiók maximális
terhelhetősége 15 kg.
 Ne tároljon műanyag vagy gyúlékony tárgyakat a
készülék belsejében. Ezek a készülék működése
közben megolvadhatnak vagy meggyulladhatnak.
Tűzveszély!
 Ne használja a készüléket a konyha levegőjének
felmelegítésére. Az elért magas hőmérséklet a
készülékhez közeli, gyúlékony tárgyak
meggyulladását okozhatja.
 A készüléket, annak élettartama végén válassza le a
villamos táphálózatról és tegye a készülék hálózati
kábelét alkalmatlanná a használatra, hogy ne
jelentsenek veszélyforrást a gyermekek számára.
1.3 Telepítés
 Tartsa be a készülékhez mellékelt használati
útmutatóban leírtakat.
 A közvetlen érintkezés elleni védelmet az integrációs
mód biztosítja
MAGYAR
5
 Az elektromos rendszert a III. túfeszültségi osztályba
sorolt érintkezők közötti minimális nyitású multipoláris
védőkapcsolóval kell felszerelni.
 Ha hálózati dugót használnak a készülék
csatlakoztatására, ennek hozzáférhetőnek kell
maradnia a beszerelést követően is.

Figyelmeztetés! A készülék villamos hálózatra
történő csatlakoztatása előtt hasonlítsa össze a helyi
villamos táplálás adatait (feszültség, frekvencia) az
adattáblán található jellemzőkkel. Ha ezek az adatok
nem egyeznek, problémák merülhetnek fel. Ha
bármilyen kétsége van, forduljon egy
villanyszerelőhöz.

Figyelmeztetés! Ha a villamos vezeték dugóját
eltávolították, a készüléket csak villanyszerelő
szerelheti fel és csatlakoztathatja. Vegye fel a
kapcsolatot egy képesített villanyszerelővel, aki ismeri
a biztonsági előírásokat és a munkákat azok, valamint
a jelen kézikönyvben foglalt útmutatások betartásával
végzi. A gyártó nem vállal felelősséget a hibás
felszerelésből vagy csatlakoztatásból eredő károkért

Figyelmeztetés! A készülék biztonsága villamossági
szempontból csak akkor garantált, ha le van földelve.
A gyártó nem vállal felelősséget a felszerelés védő
rendszerének hiánya vagy hibája okozta károsodásért
(pl. áramütés).

Figyelmeztetés! Csak akkor használja a készüléket,
ha már beszerelték azt beépített helyzetébe. A
használó nem férhet hozzá a készülék villamos
alkatrészeihez.
6
www.electrolux.com

FIGYELMEZTETÉS! Soha ne nyissa fel a készülék
szerkezetét. A lehetséges érintkezés a villamos
vezető részekkel, vagy a villamos vagy mechanikai
alkatrészek megváltoztatása veszélyt jelenthet a
használó biztonságára és károsan befolyásolja a
készülék helyes működését.
1.4 Tisztítás
 Ne használjon kdörzsölő hatású tisztítószereket vagy
éles fém kaparókat az üvegfelületek tisztítására, mivel
ezek a felület törését, karcolódását eredményezhetik.
 Ne használjon gőztisztítót a készülék tisztítására.
 Ne használjon nagynyomású vagy gőzsugaras tisztító
eszközöket. A gőz hatással lehet a villamos
alkatrészekre és rövidzárlatot okozhat. A gőznyomás
hosszú távon a készülék felületének és alkatrészeinek
károsodását okozhatja.
1.5 Javítások
 Haa tápkábel sérült, azt a gyártónak, egy
meghatalmazott technikusnak vagy szakképzett
személynek kell helyettesítenie az esetleges
veszélyhelyzetek elkerülése érdekében.

Figyelmeztetés! Mielőtt bármilyen telepítési vagy
javítási műveletet végezne, csatlakoztassa le a
készüléket az elektromos hálózatról. A készüléknek az
elektromos hálózatról való leválasztására a következő
feltételek közül egyet kell alkalmazni:
- a kapcsolótábla biztosítóit / megszakítóit kell
leválasztani.
- a dugót el kell távolítani az aljzatból. A dugónak az
aljzatból való eltávolításához ne a villamos kábelt
húzza, hanem közvetlenül magát a dugót.
MAGYAR
Figyelmeztetés! Javítást és karbantartást,
különösen az áramvezető részeken csak a gyártó által
felhatalmazott villanyszerelő végezhet. A gyártó és a
viszonteladók nem vállalnak a felelősséget a
személyekben, háziállatokban vagy a vagyoni
javakban okozott károkért, melyet nem felhatalmazott
személyzet által végrehajtott javítás vagy karbantartás
okozott.

Figyelmeztetés! A garanciális időszakban javítást
csak a gyártó által felhatalmazott technikus végezhet.
Ellenkező esetben bármilyen, a javításból eredő
károsodás a garanciából való kizárással jár.

7
8
2.
www.electrolux.com
TERMÉKLEÍRÁS
2.1
Főbb alkatrészek
1
Ki/be kapcsoló és jelzőfény
4
2
Termosztát
5
3
Csúszásmentes betét
2.2
Elülső panel push-push
mechanizmussal vagy
fogantyúval
Tartórács (a modelltől függően)
Hogyan működik az edénymelegítő
Ezt a készüléket ellátták meleg levegő
keringető rendszerrel. Egy ventilátor
osztja el a villamos fűtőtest által keltett
hőt a készülék belsejében.
A termosztát teszi lehetővé a
használónak, hogy meghatározza és
szabályozza a kívánt hőmérsékletet.
A készülék által keringtetett forró levegő
gyorsan és egyenletesen felmelegíti az
edényt.
Egy védőrács akadályozza meg a
fűtőráccsal és a ventilátorral való véletlen
érintkezést.
A fiók alaplapjára csúszásgátló betétet
szereltek, hogy megvédjék a tányérokat
és tálakat a csúszkálástól, amikor a fiókot
kihúzzák vagy becsukják.
MAGYAR
3.
9
HASZNÁLAT
3.1
Az első használat előtt
Mielőtt először használja a készüléket,
tisztítsa meg belül és kívül, követve a
„Tisztítás és karbantartás” fejezetben
megadott utasításokat követve.
Távolítsa el a csúszásgátló talpat.
Majd legalább 2 órán át melegítse fel az
edénymelegítőt. Ehhez fordítsa a
hőfokszabályozót a maximális helyzetbe
(lásd a „Hőmérséklet kiválasztása”
fejezetet).
Győződjön meg arról, hogy amikor ezt
teszi, a konyha jól szellőztetett.
A készülék részeit különleges termék
védi. Emiatt az első felmelegítésnél
kellemetlen szagot fog kibocsátani. Mind
a szag és az esetlegesen képződő füst
rövid idő után eltűnik, és azt jelzi, hogy
bármi rossz lenne a csatlakozással vagy
a készülékkel.
3.2
Kezelőlap
3.3
Az edénymelegítő használatához a
következőképpen járjon el:
 Helyezze az edényeket a fiókba.
 Ügyeljen arra, hogy a felszolgáló
tálakat ne helyezze a szellőző nyílások
elé, függőleges helyzetben.
A meleg levegő nem tudna teljesen
távozni a nyílásokon keresztül. Az
edények melegítése nem lenne
egyenletes.
 Válassza ki a kívánt funkciót a
hőfokszabályozónak a kívánt helyzetbe
való elfordításával.
 Kapcsolja be a készüléket a gomb
lenyomásával. A kapcsoló jelzőfénye
felgyullad.
 Csukja be a fiókot.
Legyen óvatos, ne alkalmazzon túl nagy
erőt a fiók becsukásánál, mivel az ismét
kinyílhat. Mielőtt kiveszi a meleg edényt,
ki kell kapcsolnia az edénymelegítőt a
kapcsoló ismételt lenyomásával.
3.4
A kezelőlapon egy funkció kapcsoló és
egy ki/be kapcsoló található. A kezelőlap
csak akkor látható, amikor a fiók nyitva
van.
Az edénymelegítő
használata
Funkció kiválasztás
A termosztát gombját elforgatva 30 80°C közötti hőmérsékletet lehet
beállítani.
Ne erőltesse a termosztát szabályozót a
„0” helyzettől balra, vagy a maximum
helyzettől jobbra, mert ez károsíthatja a
készüléket.
Amint a kiválasztott hőmérsékletet elérte,
a fűtés kikapcsol. Amikor a hőmérséklet a
kiválasztott érték alá csökken, a fűtés
ismét visszakapcsol.
A hőmérsékleti skálán az abszolút
hőmérsékleteket jelölték ºC-ban. A
további szimbólumok megfelelnek az
edénycsoportok optimális
hőmérsékletének:
10
www.electrolux.com
Szimbólum
°C (*)
Funkció
30°C
Felolvasztás.
Tészták kelesztése.
Joghurt erjesztése.
Tészta letakarása.
Pohár letakarása.
45°C
Csészék és poharak
melegítése.
-
60°C
Edények melegítése.
Élelmiszerek kíméletes
melegítése.
70°C
Ételek melegen tartása.
Tányér előmelegítése és
étel lefedése.
80°C
Élelmiszerek melegítése.
Tányér előmelegítése.
* A hőmérsékelti értékek üres és zárt fiókra vonatkoznak.
3.5
Figyelmeztetés
Melegítési idő
Következő tényezők befolyásolják a
melegítési időt:
 az edény anyaga és vastagsága;
 a terhelés mértéke;
 az edények elrendezése;
 a hőmérséklet beállítása.
 a fiók gyakori nyitása és zárása.
Tehát nem lehet teljesen pontos
útmutatásokat adni.
A napi használat során tapasztalni fogja
az Ön számára legmegfelelőbb
beállításokat.
Javaslatok az étel melegen tartása és az
étel melegítése funkciókhoz:
Fűtse elő az edénymelegítőt 15 percig,
hogy biztosítsa a belső térben a kívánt
hőmérsékletet.
Tányér előmelegítése.
MAGYAR
4.
11
TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS
Tisztítás az egyetlen karbantartási
művelet, ami rendszerint szükséges.
FIGYELEM!
A tisztítást úgy kell elvégezni az
edénymelegítőn, hogy le kell választani a
villamos táphálózatról. Húzza ki a
villásdugót az aljzatból vagy válassza le
az edénymelegítő tápáramkörét.
Ne használjon agresszív vagy koptató
hatású tisztítószereket, dörzsölő
szivacsot vagy hegyes tárgyakat mivel
szennyeződések vagy kopás jelei
tűnhetnek fel.
Ne használjon nagynyomású vagy
gőzsugaras tisztító készülékeket.
4.1
A készülék homlok és
kezelő lapja
Az edénymelegítőt nedves ruhával lehet
tisztítani. Ha nagyon piszkos, akkor adjon
néhány csepp folyékony mosogatószert a
mosóvízhez.
Törölje szárazra a felületeket száraz
ruhával.
A
rozsdamentes
előlappal
ellátott
edénymelegítőhöz
a
rozsdamentes
felületek kezelésére gyártott termékeket
lehet használni.
Ezek a termékek megvédik a felületeket,
hogy ne legyenek rövid idő alatt ismét
piszkosak. Egy ilyen termék vékony
rétegét puha ruhával vigye fel a felületre.
Az alumínium előlapos edénymelegítőkhöz használjon egy finom
üvegtisztító terméket és egy puha ruhát,
amely nem bocsát ki bolyhokat. Törölje
vízszintesen, a felületre gyakorolt
nyomás nélkül.
4.2
Az edénymelegítő
belseje
Rendszeresen tisztítsa meg az
edénymelegítőt belül nedves ruhával. Ha
nagyon piszkos, akkor adjon néhány
csepp folyékony mosogatószert a
mosóvízhez.
Törölje szárazra a felületeket száraz
ruhával
Kerülje el, hogy víz hatoljon be a
légkeverő nyíláson át.
Csak akkor használja az edénymelegítőt,
amikor az már teljesen száraz.
Csúszásmentes betét
A csúszásmentes felületű betétet ki lehet
venni, hogy megkönnyítse a fiók
tisztítását.
A betétet kézzel lehet tisztítani, meleg
vizet és néhány csepp folyékony
mosogatószert használva. Szárítsa meg
alaposan.
A csúszásmentes felületű betétet csak
akkor helyezze vissza, ha már teljesen
száraz.
12
5.
www.electrolux.com
MI A TEENDŐ, HA A MELEGÍTŐ FIÓK NEM
MŰKÖDIK?
FIGYELEM!
Bármilyen típusú javítást csak
szakosodott technikus végezhet. Bármely
javítás, amelyet nem a gyártó által
felhatalmazott személy végez, az
veszélyes.
Az alábbi meghibásodásokat a
felhasználó is elháríthatja a Műszaki
Segélyszolgálat igénybe vétele nélkül.
Mielőtt kapcsolatba lép a Műszaki
Segélyszolgálattal ellenőrizze a
következőket:
 Az edény nem melegszik fel eléggé.
Ellenőrizze, hogy:
 a készüléket bekapcsolta-e;
 megfelelő hőmérsékletet választott-e;
 az edények ne takarják el a szellőző
nyílásokat;
 az edényt hagyta-e megfelelő ideig
felmelegedni.
6.
 A fűtési idő különféle tényezőktől függ,
úgymint például:
 az edény anyaga és vastagsága;
 a terhelés mértéke;
 az edények elrendezése;
 Az edény nem melegszik fel.
Ellenőrizze, hogy:
 hallja-e a ventilátor hangját. Ha a
ventilátor működik, akkor a fűtőtest
ment tönkre; ha a ventilátor nem
működik, akkor a ventilátor ment
tönkre. Ha a ventilátor nem működik,
azt jelenti, hogy eltört.
 a kapcsolótábla biztosítók /
megszakítók kiolvadtak vagy/
kioldottak.
 Az edény túlmelegszik:
 a hőmérséklet kiválasztó tönkrement.
 A ki/be kapcsoló lámpája nem gyullad
ki:
 a kapcsoló jelzőlámpája kiégett.
BESZERELÉSI UTASÍTÁSOK
6.1
Beszerelés előtt
Ellenőrizze az adattáblán feltüntetett
bemenő feszültséget, hogy azonos-e a
használandó villamos csatlakozó aljzat
feszültségével.
Nyissa ki a fiókot és vegye ki az összes
tartozékot, távolítsa el a csomagoló
anyagot.
FIGYELEM!
Az edénymelegítő homlok-felülete
védőfóliával lehet bevonva. Az
edénymelegítő első használata előtt
óvatosan távolítsa el ezt a fóliát.
Győződjön meg arról, hogy az
edénymelegítő nem sérült-e meg
bármilyen módon. Ellenőrizze, hogy a
fiók rendben nyílik és csukódik-e. Ha
bármilyen károsodást talál, forduljon a
Műszaki Segélyszolgálathoz.
FIGYELEM:
A villamos csatlakozó aljzatnak könnyen
hozzáférhetőnek kell lennie, miután az
edénymelegítőt beszerelték.
Az edénymelegítőt csak a gyártó által
megadott készülékekkel kombinálva
lehet beépíteni. Ha ez más
készülékekkel kombinálva történik, a
garancia többé nem érvényes, mivel
lehetetlen garantálni, hogy az
edénymelegítő helyesen fog működni.
MAGYAR
6.2
Beszerelés
Tartsa be a készülékhez mellékelt
használati útmutatóban leírtakat.
Az edénymelegítőnek más készülékkel
kombinálva való beszereléséhez kell
lennie egy rögzített, közbenső polcnak a
burkolatban, amely mindkét készülék
tömegét megtartja.
Az edénymelegítővel kombinálandó
készüléket közvetlenül az utóbbira kell
helyezni, anélkül, hogy szükség lenne
egy elválasztó polcra.
Az edénymelegítővel kombinálva
beépítendő készülékre a vonatkozó
utasításokat és a beszerelési füzetben
megadottakat tartsa be.
6.3
13
FIGYELEM:
A készüléket földelni kell.
Ha az edénymelegítőt hajlékony
vezetékkel szerelték fel és cseréje
valaha szükséges lesz, akkor egy
hivatalos eladás utáni szolgálattal
cseréltesse ki, mert ez különleges
szerszámokat igényel.
A gyártó és a viszonteladók nem
vállalnak felelősséget semmilyen
károsodásért, amelyeket személyeknek,
háziállatoknak vagy a vagyonban
okozhat, ha ezeket a beszerelési
utasításokat nem veszik figyelembe.
Villamos csatlakozás
A villamos beszerelést csak a hatályos
jogszabályok szerint minősített
villanyszerelőnek kell végeznie.
Mielőtt csatlakoztatja az edénymelegítőt
a villamos hálózathoz, ellenőrizze, hogy
a hálózati feszültség és frekvencia
megfelel-e az adattáblán – amely a
fűtőblokkban belül található - feltüntetett
értéknek.
A villamos csatlakozást olyan többsarkú
kapcsolón keresztül kell megvalósítani,
amely alkalmas az elviselhető áram
vezetésére, és az érintkezői között
legalább 3 mm légköz van.
A csatlakozásnak tartalmaznia kell a
hatályos szabványoknak megfelelő
földelést.
7.
KÖRNYEZETVÉDELMI MEGFONTOLÁSOK
Hasznosítsa újra a jelölt anyagokat.
Ezek újrahasznosításához tegye a
csomagolást a megfelelő tartályba.
Segítsen védeni a környezetet és az ember
egészségét, hasznosítsa újra a villamos és
elektronikus készülékek hulladékait.
Ne dobja ki a jelölt készülékeket a
háztartási hulladékba. Juttassa
vissza a terméket a helyi
újrahasznosító telepre vagy lépjen
kapcsolatba helyhatósági hivatallal.
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising