Electrolux | KBD4X | User manual | Electrolux KBD4X Kasutusjuhend

Electrolux KBD4X Kasutusjuhend
KBD4X
KBD4Z
KBD4T
EBD4X
ET
KBD9X
KBD9Z
KBD9T
EBD9X
Sööginõude soojendaja
Kasutusjuhend
2
2
www.electrolux .com
SISUKORD
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
OHUTUSINFO ............................................................................................ 3
SEADME KIRJELDUS ................................................................................ 7
KASUTAMINE ............................................................................................. 8
PUHASTAMINE JA HOOLDUS ................................................................ 10
MIDA TEHA, KUI SÖÖGINÕUDE SOOJENDAJA EI TÖÖTA? ............... 11
PAIGALDUSJUHISED .............................................................................. 11
KESKKONNAKAITSE ............................................................................... 12
ME MÕTLEME TEILE
Täname, et ostsite Electroluxi seadme! Te valisite aastakümnete pikkusel profikogemusel
ja uuenduslikkusel põhineva toote. See nupukas ja stiilne toode on töötatud välja teie
vajadusi silmas pidades. Tänu sellele saate selle toote igal kasutuskorral olla kindel
suurepäraste tulemuste saavutamises. tere tulemast Electroluxi kliendiks!
Külastage meie veebisaiti, et:
saada nõuandeid seadme kasutamise kohta, brošüüre, infot tõrkeotsingu ja
hoolduse kohta:
www.electrolux.com
registreerida oma toode parema teenindamise tagamiseks:
www.electrolux.com/productregistration
osta tarvikuid, kulumaterjale ja originaalvaruosi oma seadme jaoks:
www.electrolux.com/shop
KLIENDITEENINDUS JA HOOLDUS
Soovitame kasutada originaalvaruosi.
Hoolitsege, et teil on hoolduskeskusesse pöördumisel käepärast järgmised andmed,
mille leiate seadme andmesildilt: mudel, tootenumber, seerianumber.
Hoiatus! / Ettevaatust! – ohutusinfo
Üldinfo ja nõuanded
Keskkonnainfo
Võidakse muuta ilma ette teatamata.
EESTI
1.
3
OHUTUSINFO
Enne seadme paigaldamist ja kasutamist lugege
kaasasolev juhend tähelepanelikult läbi. Tootja ei vastuta
vale paigaldamise või ebaõige kasutuse tõttu tekkinud
vigastuste ja kahjude eest. Hoidke juhend alles, et
saaksite seda ka edaspidi kasutada. Antud seade vastab
kohalduvatele ohutusstandarditele. Seadme vale
kasutamine võib ohustada kasutajaid, kõrvalseisjaid ja
vara.
1.1
Laste ja ohustatud inimeste turvalisus
HOIATUS!
Lämbumise, vigastuse või püsiva kahjustuse oht.
 Seda seadet võivad kasutada vähemalt 8-aastased
lapsed ning samuti füüsilise, sensoorse või vaimse
puudega või kogemuste ja teadmisteta isikud juhul, kui
neid valvab täiskasvanud inimene või nende
turvalisuse eest vastutav isik.
 Ärge lubage lastel seadmega mängida. Hoidke alla
kolmeaastased lapsed seadmest eemal.
 Hoidke pakendid lastele kättesaamatuna.
 Hoidke lapsed ja lemmikloomad seadmest eemal, kui
see töötab või maha jahtub. Katmata osad on
kuumad.
 Ilma järelvalveta ei tohi lapsed seadet puhastada ega
hooldustoiminguid läbi viia.
 Hoidke seade ja selle juhe alla 8-aastastele lastele
kättesaamatus kohas.
4
www.electrolux.com
1.2 Üldine ohutus
Seade kuumeneb töötamise ajal. Olge hoolikas, et mitte
puudutada seadme sees olevaid kütteelemente.
Tarvikute või ahjukindlate nõude sissepanemisel või
väljavõtmisel kasutage alati ahjukindaid.
 Olenevalt valitud temperatuurist ja tööajast võib
temperatuur seadme sees tõusta kuni 80°C. Nõude
väljavõtmisel sööginõude soojendajast kaitske oma
käsi, kasutades kindaid või rätikut.
 Ärge istuge ega rippuge sahtlil – teleskoopsiinid
võivad kahjustada saada. Sahtli maksimaalne
kandevõime on 15 kg.
 Ärge hoidke sööginõude soojendajas sünteetilisi
anumaid ega süttivaid esemeid. Seadme
sisselülitamisel võivad need anumad ja esemed
sulada või süttida. Tuleoht!
 Ärge kasutage seda seadet ruumi kütteseadmena.
Seadme kõrge töötemperatuur võib põhjustada
seadme läheduses olevate süttivate esemete
süttimise.
 Seadme kasutuselt kõrvaldamisel selle tööea lõpus
lahutage seade voolutoitest ja muutke elektrijuhe
kasutuskõlbmatuks, nii et see ei kujutaks endast ohtu
näiteks lastele.
1.3 Paigaldamine
 Järgige paigaldusjuhendit, mis tarnitakse eraldi.
 Paigaldamisel tuleb tagada kaitse otsese kokkupuute
eest voolu all olevate osadega.
 Elektrisüsteemil peab olema ühenduse katkestamise
moodus, mis tagab täieliku lahtiühendamise igal
poolusel kategooria III ülepinge korral.
EESTI
5
 Elektriühenduse jaoks tuleb kasutada pistikut; see
peab olema paigaldamise järel ligipääsetav.

Hoiatus! Enne seadme elektrivõrku ühendamist
tuleb kontrollida, et andmesildi andmed (nimipinge ja sagedus) vastavad elektrivõrgu vastavatele näitajatele.
Pinge ja sageduse erinevus võib põhjustada
probleeme. Konsulteerige kahtluse korral elektrikuga.

Hoiatus! Kui seade paigaldatakse ilma pistikut
kasutamata (püsivalt ühendatud juhtme abil), peab
seadme paigaldamist ja ühendamist teostama
spetsialist. Pöörduge kehtivaid ohutusnõudeid tundva
ja järgiva elektriku poole, kes ühendab seadme
vastavalt käesolevale juhendile. Tootja ei ole vastutav
paigaldus- ega ühendusvigadest tulenevate kahjude
eest.

Hoiatus! Seadme elektriohutuse saab tagada ainult
selle maandamisel. Tootja ei ole vastutav
elektripaigaldise kaitsesüsteemi puudumise ega
puuduste põhjustatud kahjude (nt elektrilöögi) eest.

Hoiatus! Seadet tohib kasutada alles pärast selle
köögimööblisse integreerimist. Ainult nii saab tagada,
et kasutajatel puudub juurdepääs seadme
elektriosadele.

HOIATUS! Seadme raami ei tohi avada. Võimalik
kokkupuude seadme elektrit juhtivate osadega ning
elektri- või mehaaniliste osade muutmine võib
kasutajat ohustada ja takistada seadme nõuetekohast
talitlust.
1.4 Puhastamine
 Ärge kasutage seadme puhastamiseks abrasiivseid
puhastusvahendeid ega metallist kaabitsaid, kuna see
võib kriimustada pinda.
6
www.electrolux.com
 Ärge kasutage seadme puhastamiseks aurupuhastit.
 Ärge kasutage kõrgsurvepesureid ega aurujoaga
puhastusseadmeid. Aur võib mõjutada seadme
elektriosi ja põhjustada lühist. Surve all olev aurujuga
võib kahjustada ka seadme pindu ja osi pikas
perspektiivis.
1.5 Remont
 Kui seadme toitejuhe on kahjustatud, tuleb see lasta
vahetada tootjal, volitatud tehnikul või kvalifitseeritud
elektrikul, vältimaks võimalikke ohtusid.

Hoiatus! Paigaldus- ja remonttööde tegemise ajal
tuleb seadme elektritoide lahutada. Seadme
elektrivõrgust lahtiühendamiseks peab olema täidetud
üks järgmistest tingimustest:
- lülituskilbis tuleb vastavad sulavkaitsmed/lahklülitid
lahti ühendada
- pistik tuleb pistikupesast eemaldada. Pistikut
pistikupesast lahti ühendades ei tohi otse juhtmest
tõmmata. Kinni tuleb võtta pistikust.

Hoiatus! Seadme remont- ja hooldustöid (eeskätt
elektriosi puudutavaid töid) tohivad teha ainult tootja
volitatud tehnikud. Seadme tootja ega müüja ei vastuta
volitamata isikute tehtud remont- või hooldustööde
põhjustatud kahjude eest inimestele, loomadele ega
varale.

Hoiatus! Garantiiajal tohivad seadet remontida
ainult tootja volitatud tehnikud. Selle nõude eiramisel ei
kehti garantii remonttööde põhjustatud kahjude suhtes.
EESTI
2.
7
SEADME KIRJELDUS
2.1
Peamised komponendid
1
Sisse/välja lüliti ja tuli
4
2
Termostaat
5
3
Libisemiskindla pinnaga matt
2.2
Lükandmehhanismiga või
käepidemega esipaneel
Tugiraam (olenevalt mudelist)
Sööginõude soojendaja tööpõhimõte
Sellel seadmel on sooja õhu
ringlussüsteem. Ventilaator jaotab
elektrilise kuumutuselemendi
genereeritud soojuse seadme sisemuses
laiali.
Termostaat võimaldab kasutajal valida ja
kontrollida sööginõude soojendamise
temperatuuri.
Kuumutuselemendi genereeritud
soojendis ringlev soe õhk soojendab
sööginõusid kiiresti ja ühtlaselt.
Metallrest kaitseb nii kuumutuselementi
kui ventilaatorit.
Sahtli põhjal on libisemiskindel matt, et
taldrikud ja muud sööginõud ei liiguks
sahtli avamisel ja sulgemisel.
8
www.electrolux.com
3.
KASUTAMINE
3.1
Enne esmakordset
kasutamist
3.3
Sööginõude soojendaja
kasutamine
Enne seadme esmakordset kasutamist
tuleb puhastada selle sise- ja
välispindu peatükis “Puhastamine ja
hooldus” antud puhastamisjuhiseid
järgides.
Eemaldage libisemiskindel alus.
Kuumutage seejärel sööginõude
soojendajat vähemalt 2 tundi. Keerake
selleks temperatuurinupp maksimaalse
temperatuuri asendisse (vt ptk
”Temperatuuri valimine”).
Hoolitsege seda tehes, et köök on hästi
ventileeritud.
Seadme osad on kaitstud spetsiifilise
tootega. Seetõttu tuleb seadmest selle
esmakordsel kuumutamisel ebameeldivat
lõhna. Lühikese aja jooksul võib
seadmest tulla nii ebameeldivat lõhna kui
suitsu, ent see ei viita seadme
talitlushäirele.
Sööginõude soojendaja kasutamiseks
tehke järgmist.
 Pange sööginõud sahtlisse.
 Ärge asetage taldrikuid vertikaalselt
ventilatsiooniavade ette.
Soe õhk ei pääse sel juhul avadest
välja. See võib põhjustada nõude
ebaühtlast soojendamist.
 Valige soovitud funktsioon, keerates
termostaadinupu vastavasse
asendisse.
 Lülitage seade sisse sisse- ja
väljalülitamise lülitist. Töötähis süttib
põlema.
 Sulgege sahtel.
Ärge sahtlit liiga suure jõuga kinni lükake,
sest see võib vastasel korral uuesti
avaneda. Enne soojade nõude sahtlist
väljavõtmist tuleb sööginõude
soojendada sisse- ja väljalülitamise lülitist
välja lülitada.
3.2
3.4
Juhtpaneel
Funktsiooni valimine
Termostaadinupuga on valitavad
temperatuurid vahemikus 30 kuni 80°C.
Ärge keerake termostaadinuppu jõuga
vasakule üle väljalülitatud asendi “0” ega
paremale üle maksimaalse temperatuuri
asendi, sest see võib seadet kahjustada.
Seadme kuumutuselement lülitub välja
valitud temperatuuri saavutamisel.
Kuumutuselement lülitub uuesti sisse, kui
sahtli sisetemperatuur langeb allapoole
valitud väärtust.
Temperatuuriskaalal on absoluutsed
temperatuurid Celsiuse kraadides (ºC)
ning sümbolid, mis vastavad
optimaalsetele temperatuuridele erinevat
tüüpi sööginõude jaoks:
Juhtpaneelil on valitsnupp ning sisse- ja
väljalülitamise lüliti. Juhtpaneel on näha
ainult siis, kui sahtel on avatud.
EESTI
Sümbol
°C (*)
Funktsioon
30°C
Sulatamine.
Taina kergitamine.
Jogurti fermenteerimine.
Katta taigen.
Katta anum.
45°C
Tasside ja klaaside
soojendamine.
-
60°C
Taldrikute soojendamine.
Õrnade toiduainete
soojendamine.
70°C
Söögi soojashoidmine.
Eelsoojendage toit ja
katke kinni.
80°C
Toidu soojendamine.
Söögi eelsoojendamine.
* Temperatuurid kehtivad tühja ja suletud sahtli korral.
3.5
Hoiatus
Kuumutusajad
Vajalikku kuumutusaega mõjutavad
erinevad tegurid:
 sööginõude materjal ja paksus
 soojendatavate sööginõude kogus
 sööginõude soojendussahtlisse
paigutamise viis
 temperatuuri seadistus
 sahtli korduv avamine ja sulgemine
Seetõttu ei saa anda täpseid
kuumutusaegu.
Mida rohkem te sööginõude
soojendajat kasutate, seda lihtsamaks
muutub sobiva sätte valimine.
Soovitused toidu soojana hoidmise
funktsiooni ja toidu soojendamise
funktsiooni kasutamiseks:
Eelsoojendage soojendussahtlit 15
minutit, et tagada seadmes vajalik
sisetemperatuur.
Söögi eelsoojendamine.
9
10
4.
www.electrolux.com
PUHASTAMINE JA HOOLDUS
Puhastamine on ainus tavaolukorras
vajalik hooldustoiming.
HOIATUS!
Sööginõude soojendaja tuleb enne
puhastamist elektrivõrgust lahti
ühendada. Ühendage toitejuhtme pistik
pistikupesast lahti või lahutage seade
lülituskilbist.
Kasutada ei tohi agressiivseid ega
abrasiivseid puhastusvahendeid,
abrasiivseid nuustikuid ega teravaid
esemeid, sest võite neid kasutades
seadet kriimustada või seadmele võivad
plekid jääda.
Puhastamiseks ei tohi kasutada aurujuga
ega survepesureid.
4.1
Seadme esi- ja juhtpaneel
Puhastage sööginõude soojendajat niiske
lapiga. Kui seade on väga määrdunud,
siis kasutage nõudepesuvahendi lahust.
Kuivatage pinnad kuiva lapiga.
Roostevabast
terasest
esipaneeliga
sööginõude soojendajate puhastamiseks
tuleb kasutada spetsiaalseid roostevaba
terase puhastusvahendeid.
Sellised tooted hoiavad teatud aja jooksul
ära pindade määrdumise. Kandke selline
toode riiet kasutades õhukese kihina
pindadele.
Alumiiniumist esipaneeliga sööginõude
soojendaja vastavate pindade
puhastamiseks kasutage õrnatoimelist
klaaspindade puhastamise vahendit ja
ebemeid mitteandvat pehmet lappi.
Pühkige pinda rõhtsalt ilma sellele
tugevasti surumata.
4.2
Sööginõude soojendaja
sisepinnad
Puhastage sööginõude soojendaja
sisepindu korrapäraselt niiske lapiga. Kui
seade on väga määrdunud, siis kasutage
nõudepesuvahendi lahust.
Kuivatage pinnad kuiva lapiga.
Hoolitsege, et vett ei satu seadme
õhuavadesse.
Pärast puhastamist tohib sööginõude
soojendajat kasutada uuesti alles siis, kui
see on täiesti kuiv.
Libisemiskindla pinnaga matt
Libisemiskindla mati saab sahtlist välja
võtta seadme puhastamise
lihtsustamiseks.
Puhastage matti käsitsi sooja vee ja
mõne tilga nõudepesuvahendiga.
Kuivatage hoolikalt.
Libisemiskindla mati tohib sahtlisse tagasi
panna alles siis, kui see on täiesti kuiv.
EESTI
5.
11
MIDA TEHA, KUI SÖÖGINÕUDE SOOJENDAJA EI
TÖÖTA?
HOIATUS!
Seadet tohib remontida ainult pädev
tehnik. Tootja poolt volitamata isikute
tehtud remonttööd põhjustavad suuri
ohte.
Kuid järgmiseid tõrkeid saab lahendada
ilma hoolduskeskusesse pöördumist.
Kontrollige alltoodut enne abi saamiseks
hoolduskeskusesse pöördumist:
 Sööginõud ei soojene piisavalt.
Kontrollige, kas:
 seade on sisse lülitatud
 valitud on sobiv temperatuur
 nõud ei kata õhuavasid
 sööginõud soojenesid piisavalt kaua
 Soojendusaeg sõltub mitmest tegurist,
nagu näiteks:
 sööginõude materjal ja paksus
 soojendatavate sööginõude kogus
6.
 sööginõude soojendussahtlisse
paigutamise viis
 Sööginõud ei soojene üldse.
Kontrollige, kas:
 kuulete ventilaatori müra. Kui
ventilaator töötab, siis on
kuumutuselement rikkis. Kui
ventilaator ei tööta, siis on ventilaator
rikkis
 lülituskilbis ei ole sulavkaitsmed läbi
põlenud/automaatkaitsmed
rakendunud.
 Sööginõud on liiga kuumad:
 temperatuurivalits ei tööta
 Sisse- ja väljalülitamise lüliti töötähis ei
sütti:
 lüliti lamp on läbi põlenud
PAIGALDUSJUHISED
6.1
Enne paigaldamist
Kontrollige, et seadme andmesildil
näidatud sisendpinge vastab kasutatava
elektrivõrgu nimipingele.
Avage sahtel, võtke sellest välja kõik
tarvikud ja eemaldage kõik pakendi
osad.
HOIATUS!
Sööginõude soojendaja esipind võib olla
kaetud kaitsekilega. Eemaldage see kile
hoolikalt enne sööginõude soojendaja
esmakordset kasutamist.
Kontrollige, et sööginõude soojendaja ei
ole kahjustatud. Kontrollige, et sahtel
avaneb ja sulgub nõuetekohaselt.
Kahjustuste leidmisel pöörduge abi
saamiseks hoolduskeskusesse.
HOIATUS!
Sööginõude soojendaja elektrivõrku
ühendamiseks kasutatav pistikupesa
peab olema lihtsalt juurdepääsetav
pärast seadme paigaldamist.
Sööginõude soojendaja tohib
köögimööblisse integreerida ainult koos
tootja poolt lubatud seadmetega. Kui
integreerite selle köögimööblisse koos
muu seadmega, siis kaotab garantii
kehtivuse, kuna tootja ei saa sel juhul
tagada sööginõude soojendaja
nõuetekohast talitlust.
12
www.electrolux.com
6.2
Paigaldamine
Järgige paigaldusjuhendit, mis
tarnitakse eraldi.
Et sööginõude soojendaja saaks
integreerida koos mõne muu seadmega,
peab köögimööbli moodulis olema
vaheriiul, mis on piisavalt tugev mõlema
seadme raskuse kandmiseks.
Koos sööginõude soojendajaga
köögimööblisse integreeritav seade
paigaldatakse otse soojendaja peale.
Koos sööginõude soojendajaga
köögimööblisse integreeritava seadme
paigaldamiseks järgige selle paigaldusja kasutusjuhendis antud juhiseid.
6.3
Elektriline ühendamine
Seadme peab elektrivõrku ühendama
vastavalt kehtivatele nõuetele pädevaks
tunnistatud elektrik.
Enne sööginõude soojendaja elektrivõrku
ühendamist tuleb kontrollida, et
elektrivõrgu pinge ja sagedus vastavad
seadme sisemuses oleval andmesildil
toodud nimiandmetele.
7.
Seade tuleb ühendada elektrivõrku läbi
omnipolaarse lüliti, mis sobib seadme
tarbitavale voolutugevusele. Lüliti
kontaktide vahekaugus peab olema
vähemalt 3 mm, et sööginõude
soojendaja saaks elektrivõrgust lahti
ühendada hädaolukorras ja
puhastamiseks.
Ühendus peab olema sobivalt
maandatud.
HOIATUS:
Sööginõude soojendaja tuleb maandada.
Kui sööginõude soojendaja toitejuhe
vajab asendamist, siis tuleb lasta see töö
teha volitatud hoolduskeskuses, kuna
toitejuhtme asendamisel on vaja
kasutada eritööriistu.
Seadme tootja ega müüja ei vastuta
kahjude eest inimestele, loomadele ega
varale, mida põhjustab käesolevate
paigaldusjuhiste eiramine.
KESKKONNAKAITSE
Tagage selliste materjalide
ringlussevõtt, millel on järgmine sümbol.
Viige pakend selleks ettenähtud
konteinerisse, et selle saaks ringlusse
võtta.
Aidake kaitsta keskkonda ja inimeste tervist
ning tagage elektroonikaromude
ringlussevõtt.
Ärge visake selle sümboliga
tähistatud seadmeid ära koos
olmejäätmetega. Viige toode
kohalikku jäätmejaama või pöörduge
kohalikku omavalitsusse info saamiseks
kõrvaldamisnõuete kohta.
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising