AEG | KDE911424M | User manual | Aeg KDE911424M Ohjekirja

Aeg KDE911424M Ohjekirja
KDK911424M
KDE911424M
KDE911424B
KDK912924M
KDE912924M
KDK911424T
USER
MANUAL
FI
Käyttöohje
Lammityslaatikko
02
2
www.aeg.com
SISÄLLYSLUETTELO
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
TURVALLISUUSTIEDOT ............................................................................ 3
LAITTEEN KUVAUS ................................................................................... 7
KÄYTTÖ ...................................................................................................... 8
PUHDISTUS JA HUOLTO ........................................................................ 10
MITÄ TEEN, JOS ASTIALÄMMITIN EI TOIMI? ........................................ 11
ASENNUSOHJEET .................................................................................. 11
YMPÄRISTÖNSUOJELU .......................................................................... 12
OLEMME AJATTELEN SINUA
Kiitämme teitä Aeg-laitteen hankinnasta. Olette valinneet tuotteen, joka perustuu
vuosikymmenien aikana saatuun kokemukseen ja innovaatioon. Kekseliäs ja tyylikäs laite,
joka on suunniteltu teitä ajatellen. Laitetta käyttäessänne voitte olla aina varma
erinomaisista tuloksista. Tervetuloa Aegiin.
Vieraile verkkosivullamme:
Saadaksesi käyttöön liittyviä neuvoja, esitteitä, vianmääritysohjeita ja huoltoohjeita:
www.aeg.com
Tuotteen rekisteröimiseksi parempaa huoltoa varten:
www.aeg.com/productregistration
Ostaaksesi laitteesi lisävarusteita, kulutusosia ja alkuperäisiä varaosia:
www.aeg.com/shop
ASIAKASPALVELU JA HUOLTO
Suosittelemme alkuperäisten varaosien käyttöä.
Pidä seuraavat tiedot saatavilla ottaessasi yhteyttä valtuutettuun huoltoliikkeeseen.
Kyseiset tiedot löytyvät laitteen arvokilvestä. Malli, tuotenumero, sarjanumero.
Varoitukset/huomautukset ja turvallisuusohjeet.
Yleisohjeet ja vinkit.
Ympäristönsuojeluohjeita.
Oikeus muutoksiin pidätetään ilman erillistä ilmoitusta.
SUOMI
1.
3
TURVALLISUUSTIEDOT
Lue laitteen mukana toimitetut ohjeet ennen laitteen
asennusta ja käyttöä. Valmistaja ei ota vastuuta henkilötai omaisuusvahingoista, jotka aiheutuvat lattee
virheellisestä asennuksesta tai käytöstä. Pidä ohjeet aina
laitteen mukana tulevia käyttökertoja varten. Tämä laite
on voimassa olevien turvallisuusmääräysten mukainen.
Virheellinen käyttö voi aiheuttaa henkilò- tai
omaisuusvahinkoja.
1.1 Lasten ja taitamattomien henkilöiden
turvallisuus
VAROITUS!
Tukehtumis-, henkilövamma- tai pysyvän
vammautumisen vaara.
• Vähintään 8 vuotta täyttäneet lapset ja sellaiset
henkilöt, joiden fyysiset, sensoriset tai henkiset kyvyt
eivät ole tähän riittäviä tai joilla ei ole laitteen
tuntemusta tai kokemusta sen käytöstä, saavat
käyttää tätä laitetta ainoastaan silloin, kun heidän
turvallisuudestaan vastaava henkilö valvoo heitä.
• Älä anna lasten leikkiä laitteella. Pidä alle 3-vuotiaat
lapset loitolla laitteesta ellei heitä valvota.
• Pidä kaikki pakkausmateriaalit lasten
ulottumattomissa.
• Pidä lapset ja kotieläimet poissa laitteen luota silloin,
kun se on toiminnassa tai se jäähtyy. Laitteen
kosketettavissa olevat osat ovat kuumia.
• Lapset eivät saa suorittaa puhdistusta tai huoltoa
ilman valvontaa.
• Pidä laite ja sen johto alle 8-vuotiaiden lasten
ulottumattomissa.
4
www.aeg.com
1.2 Yleiset turvallisuusohjeet
Laitteen sisäosa kuumenee käytön aikana. Älä kosketa
laitteen lämpövastuksiin. Käytä aina uunikintaita, kun
käsittelet lisävarusteita tai uunivuokia.
• Valitusta lämpötilasta ja käyttöajasta riippuen laitteen
sisälämpötila voi nousta 80 ºC:een. Suojaa kätesi
patalapuilla tai uunikintaalla, kun otat astiat pois
astialämmittimestä.
• Älä istu äläkä riipu laatikossa. Teleskooppikiskot
voivat vahingoittua. Laatikon maksimikapasiteetti on
25 kg.
• Älä säilytä synteettisestä materiaalista valmistettuja
astioita tai helposti syttyviä esineitä
astialämmittimessä. Tällaiset esineet voivat sulaa tai
syttyä tuleen, kun laite käynnistetään. Tulipalovaara!
• Älä käytä laitetta keittiön lämpötilan nostamiseen.
Saavutettu korkea lämpötila voi saada laitteen lähellä
olevat herkästi syttyvät esineet palamaan.
• Kun laitetta ei enää käytetä, irrota se virtalähteestä ja
tee virtajohdosta käyttökelvoton, jotta laite ei aiheuta
vaaraa esimerkiksi lasten leikeissä.
1.3 Asennus
• Noudata erillisiä asennusohjeita.
• Kosketussuoja on varmistettava asennuksessa
• Sähköasennuksessa on oltava erotin, joka
mahdollistaa laitteen irrottamisen sähköverkosta
kaikista navoista. Erotuksen on oltava täydellinen
ylijänniteluokassa III.
SUOMI
5
• Sähköliitäntä on tehtävä pistokkeen avulla, ja sen on
oltava helppopääsyisessä paikassa myös asennuksen
jälkeen.
•
Varoitus! Vertaa tietokilven sähkömerkintöjä (jännite
ja taajuus) käytettävän virtalähteen tietoihin ennen
laitteen kytkemistä virtapiiriin. Jos tiedot eivät ole
yhdenmukaiset, seurauksena voi olla ongelmia. Jos et
ole varma asiasta, ota yhteyttä sähköasentajaan.
•
Varoitus! Jos virtajohdon pistoke on irrotettu,
sähköasentajan täytyy asentaa se ja kytkeä laite. Ota
yhteyttä pätevään sähköasentajaan, joka tuntee
nykyiset turvastandardit ja noudattaa niitä ja kaikkia
tämän oppaan tietoja. Valmistaja ei ole vastuussa
vaurioista, jotka johtuvat asennus- ja kytkentävirheistä
•
Varoitus! Laitteen sähköturvallisuus voidaan taata
vain, jos se on maadoitettu. Valmistaja ei ole
vastuussa vaurioista, jotka johtuvat asennuksen
suojajärjestelmän puuttumisesta tai sen vioista (esim.
sähköisku).
•
Varoitus! Käytä laitetta vasta sitten, kun se on
asennettu kiinteästi. Vain näin voidaan varmistaa, että
käyttäjät eivät koske laitteen sähköosiin.
•
VAROITUS! Älä koskaan avaa laitteen runkoa.
Mahdolliset kosketukset sähköjohtojen kanssa tai
sähköjärjestelmän tai mekaanisten osien muutokset
voivat vaarantaa käyttäjän turvallisuuden ja haitata
laitteen virheetöntä toimintaa.
1.4 Puhdistus
• Älä käytä hankausaineita tai teräviä metallikaapimia
lasiluukun puhdistamisessa, sillä ne voivat naarmuttaa
6
www.aeg.com
pintaa, mistä voi olla seurauksena luukun lasin
särkyminen.
• Älä käytä höyrypuhdistinta laitteen puhdistuksessa.
• Älä käytä puhdistuksessa korkeapaine- tai
höyrysuihkupesureita. Höyry voi vaikuttaa
sähkökomponentteihin ja aiheuttaa oikosulun. Myös
höyryn paine voi vahingoittaa laitteen pintaa ja
komponentteja pidemmällä aikavälillä.
1.5 Korjaukset
• Jos virtajohto vaurioituu, sen saa vaaratilanteiden
välttämiseksi vaihtaa vain valmistaja, valtuutettu
huoltoliike tai vastaava ammattitaitoinen henkilö.
•
Varoitus! Laite tulee irrottaa virtalähteestä asennusja korjaustöiden ajaksi. Irrota laite virtalähteestä jollakin
seuraavista tavoista:
- irrota sulaketaulun sulake.
- irrota
pistoke
pistorasiasta.
Irrota
pistoke
pistorasiasta vetämällä pistokkeesta. Älä koskaan
vedä virtajohdosta.
•
Varoitus! Valmistajan valtuuttaman sähkömiehen
tulee tehdä etenkin sähköisten osien korjaus- ja
huoltotyöt. Valmistaja ja jälleenmyyjät eivät ole
vastuussa ihmisille, eläimille ja omaisuudelle
koituneista vahingoista, jotka johtuvat
valtuuttamattoman henkilön tekemistä korjaus- ja
huoltotöistä.
•
Varoitus! Takuuaikana korjauksia saa tehdä vain
valmistajan valtuuttama sähköasentaja. Muussa
tapauksessa korjauksesta johtuvat vahingot eivät kuulu
takuun piiriin.
SUOMI
2.
LAITTEEN KUVAUS
2.1
Pääkomponentit
1
Virtakytkin ja On/Off-merkkivalo
4
2
Termostaatti
5
3
Liukuestematto
2.2
Etupaneeli työntömekanismilla
tai kahvalla
Laatikon säleikkö (riippuen
mallista)
Astia lämmittimen toimintaperiaate
Laitteessa on lämpimän ilman
kiertojärjestelmä. Tuuletin siirtää
sähköisen lämmityselementin tuottamaa
lämpöä laitteen sisällä.
Termostaatin avulla käyttäjä voi määrittää
ja säätää astioiden haluttua lämpötilaa.
Kiertävä kuuma ilma lämmittää astiat
nopeasti ja tasaisesti.
Lämmityselementin ja tuulettimen
suojana on metalliritilä.
Laatikon pohjalla on liukuestematto, joka
pitää astiat paikallaan, kun laatikko
avataan ja suljetaan.
7
8
www.aeg.com
3.
KÄYTTÖ
3.1
Ennen ensimmäistä
käyttökertaa
Ennen laitteen ensimmäistä käyttökertaa
sen sisä- ja ulko-osat tulee puhdistaa
osion “Puhdistus ja huolto” ohjeita
noudattamalla.
Irrota liukumista estävä pohja.
Kuumenna sen jälkeen astialämmitintä
vähintään kaksi tuntia. Käännä lämpötilan
säädin tätä varten maksimiasentoon
(katso kohta Lämpötilan valitseminen).
Varmista, että keittiössä on tämä
tehdessäsi hyvä ilmastointi.
Laitteen osat on suojattu erikoistuotteella.
Tästä syystä ensimmäisen
kuumennuksen aikana syntyy vieras haju.
Haju ja mahdollisesti syntyvä savu
katoavat vähän ajan kuluttua. Ne eivät
ole merkki siitä, että kytkennöissä tai
laitteessa on jotain vikaa.
3.2
Ohjauspaneeli
Ohjauspaneelissa on lämpötilansäädin ja
virtakytkin. Ohjauspaneeli on näkyvissä
vain, kun laatikko on auki.
3.3
Astialämmittimen käyttö
Käytä astialämmitintä seuraavasti:
• Pane astiat laatikkoon.
• Vältä lautasten asettamista
pystysuoraan ilmanvaihtoaukkojen
eteen.
Kuuma ilma ei silloin pääsisi kokonaan
ulos aukoista. Astioita ei tällöin
kuumennettaisi tasaisesti.
• Valitse haluamasi lämpötila
kääntämällä termostaatti haluttuun
asentoon.
• Käynnistä laite painamalla kytkintä,
johon syttyy valo.
• Sulje laatikko.
Varo käyttämästä liiallista voimaa
laatikkoa sulkiessasi, sillä laatikko voi
aueta uudestaan. Ennen kuin otat
lämpimät astiat laatikosta sammuta
astialämmitin painamalla virtakytkintä
uudestaan.
3.4
Toiminnon valitseminen
Lämpötilaksi voidaan valita 30 - 80 ℃
termostaattia kääntämällä.
Älä väännä termostaattia väkisin
vasemmalle 0-asentoon tai oikealle
maksimiasennon yli, sillä se voi
vaurioittaa laitetta.
Heti kun haluttu lämpötila saavutetaan,
kuumennus kytkeytyy pois päältä. Kun
lämpötila laskee asetetun lämpötilan
alapuolelle, kuumennus kytkeytyy
uudestaan päälle.
Lämpötiloja merkitty absoluuttisina
celsiusasteina, ja symboleilla, jotka
vastaavat eri astioiden ihanteellista
lämpötilaa:
SUOMI
Symboli
°C
Toiminto
30°C
Sulatus.
Taikinan kohotus.
Jogurtin käymisprosessi.
Peitä taikina.
Peitä purkki.
45°C
Kuppien/lasien lämmitys.
-
60°C
Ruokailuastioiden lämmitys.
Ruokien hellävarainen
lämmitys.
Ruoan esilämmitys.
70°C
Ruokien lämpimänäpito.
Esikuumenna ruoka ja
peitä astia.
80°C
Ruoan lämmitys.
Ruoan esilämmitys.
* Lämpötilat viittaavat tyhjään ja suljettuun laatikkoon.
3.5
Varoitukset
Kuumennusajat
Monet tekijät vaikuttavat
kuumennusaikoihin:
• Iden materiaali ja paksuus
• Kuorman määrä
• Astioiden asettelu
• Lämpötila-asetus
• Laatikon jatkuva avaaminen ja
sulkeminen.
Tästä syystä on mahdotonta antaa
tarkkoja lämmitysaikoja.
Käyttäessäsi astialämmitintä enemmän,
opit lämmittimen parhaat asetukset.
Suosituksia toimintoihin lämpimänäpito
ja ruokien lämmitys
Esikuumenna lämmityslaatikkoa 15
minuuttia, jotta laatikon sisälämpötila
on vaaditulla tasolla.
9
10
4.
www.aeg.com
PUHDISTUS JA HUOLTO
Normaalisti puhdistus on ainoa tarvittava
huoltotoimenpide.
VAROITUS!
Irrota laite verkkovirrasta ennen
puhdistuksen aloittamista. Irrota pistoke
pistorasiasta tai kytke astialämmitin irti
virtapiiristä.
Älä käytä voimakkaita tai hankaavia
puhdistusaineita, hankaussieniä tai
teräviä esineitä, sillä ne voivat aiheuttaa
tahroja tai hankausjälkiä.
Älä käytä puhdistuksessa korkeapainetai höyrysuihkupesureita
4.1
Laitteen etuosa ja
ohjauspaneeli
Astialämmitin voidaan puhdistaa
kostealla liinalla. Jos se on erittäin
likainen, lisää pesuveteen muutama tippa
astianpesuainetta.
Pyyhi pinnat kuivalla liinalla.
Astianlämmittimet, joiden etuosa on
ruostumatonta terästä, voidaan puhdistaa
ruostumattomalle teräkselle tarkoitetuilla
puhdistusaineilla.
Nämä
tuotteet
estävät
pintojen
likaantumisen joksikin aikaa. Sivele
ainetta pinnalle ohut kerros pehmeällä
liinalla.
Astialämmittimet, joiden etuosa on
alumiinia voidaan puhdistaa
lasinpuhdistusaineilla ja pehmeällä
nukkaamattomalla liinalla. Pyyhi
vaakasuorin liikkein painamatta pintaa,
sillä alumiiniin tulee helposti naarmuja.
4.2
Astialämmittimen
sisäpuoli
Puhdista astialämmittimen sisäpuoli
säännöllisesti kostealla liinalla. Jos se on
erittäin likainen, lisää pesuveteen
muutama tippa astianpesuainetta.
Pyyhi pinnat kuivalla liinalla
Älä päästä vettä ilmanvaihtoaukkoon.
Käytä astialämmitintä vasta sitten, kun se
on täysin kuiva.
Liukuestematto
Liukuestematto voidaan poistaa, jotta
laatikko on helpompi puhdistaa.
Matto voidaan puhdistaa käsin kuumalla
vedellä ja muutamalla tipalla
astianpesuainetta. Kuivaa matto
huolellisesti.
Liukuestematto asetetaan takaisin
paikalleen, kun se on täysin kuiva
SUOMI
5.
MITÄ TEEN, JOS ASTIALÄMMITIN EI TOIMI?
VAROITUS!
Asiantuntevan teknikon tulee tehdä
korjaukset. Kaikki valmistajan
valtuuttamattoman henkilön tekemät
korjaukset ovat vaarallisia.
Seuraavat vikatilan voidaan poissulkea
käyttäjän toimesta ilman huoltoliikkeen
interventiota.
Tarkista seuraavat asiat, ennen kuin otat
yhteyttä huoltoon:
• Astialämmitin ei kuumene tarpeeksi.
Tarkista että:
− Laite on käynnistetty.
− Oikea lämpötila on valittu.
− Astiat eivät tuki ilmanvaihtoaukkoja.
− Astia on saanut lämmetä riittävän
kauan.
6.
11
• Kuumennusaika riippuu useasta
tekijästä, kuten esimerkiksi:
− Astian materiaalista ja paksuudesta.
− Astioiden määrästä.
− Astioiden asettelusta.
• Astialämmitin ei kuumene lainkaan.
Tarkistettavat asiat:
− Kuulet tuulettimen äänen. Jos
tuuletin toimii, kuumennuselementti
on rikki. Jos tuuletin ei toimi, tuuletin
on rikki.
− Sulakkeet ovat palaneet /
virtakytkimet ovat lauenneet.
• Astiat kuumenevat liikaa:
− Lämpötilansäädin on rikki.
• Virtakytkimeen ei tule valoa:
− Kytkimen merkkivalo on palanut.
ASENNUSOHJEET
6.1
Ennen asentamista
Tarkista, että arvokilpeen merkitty
tulojännite vastaa sen pistokkeen
jännitettä, jota aiot käyttää.
Avaa laatikko, ota siitä kaikki
lisävarusteet ulos ja poista
pakkausmateriaali
HUOMIO!
Astialämmittimen etupinnassa voi olla
suojakelmu. Poista suojakelmu
huolellisesti ennen astialämmittimen
ensimmäistä käyttökertaa.
Varmista, että laite ei ole vaurioitunut
millään tavalla. Tarkista, että laatikko
avautuu ja sulkeutuu oikein. Jos
havaitset vaurioita, ota yhteyttä huoltoon.
HUOMIO:
Pistorasian tulee olla helppopääsyisessä
paikassa astialämmittimen asentamisen
jälkeen.
Astialämmitin tulee yhdistää kiinteästi
vain valmistajan ilmoittamiin laitteisiin.
Jos se on asennettu kiinteästi muihin
kuin valmistajan ilmoittamiin laitteisiin,
takuun voimassaolo lakkaa, koska sen
oikeaa toimintaa ei ole mahdollista taata.
12
www.aeg.com
6.2
Asennus
Noudata erilisiä asennusohjeita.
Jotta astialämmitin voidaan yhdistää
muihin laitteisiin, sijoitusyksikössä tulee
olla kiinteä taso, joka kantaa molempien
laitteiden painon.
Astialämmittimeen yhdistettävä laite
asetetaan sen päälle. Erillistä tasoa ei
tarvita.
Asenna astialämmittimeen yhdistetty
laite noudattamalla asianmukaisia ohjeita
ja asennusohjeita.
6.3
VAROITUS:
Astialämmitin täytyy maadoittaa.
Jos lämmityslaatikkoon liitetty joustava
virtajohto on vaihdettava, ota yhteyttä
valtuutettuun huoltoliikkeeseen, koska
sen vaihtamiseen tarvitaan
erikoistyökaluja.
Valmistaja ja jälleenmyyjät eivät ota
vastuuta ihmisille, eläimille tai
omaisuudelle aiheutuvista vahingoista,
jos näitä asennusohjeita ei noudateta.
Sähköliitäntä
Sähköliitäntä tulee antaa pätevän
sähköasentajan vastuulle ja se tulee
suorittaa voimassa olevan
lainsäädännön mukaisesti.
Ennen astialämmittimen liittämistä
pistorasiaan tulee tarkistaa, että
sähköverkon jännite ja taajuus vastaavat
laitteen sisällä olevaan lämmitysosaan
kiinnitetyn arvokilven tietoja.
Tällöin laite tulee kytkeä virtapiiriin
kaikkinapaisella katkaisimella ja
kosketinten väliin pitää jäädä vähintään 3
mm tilaa.
Liitännässä on oltava oikea maadoitus
voimassa olevien standardien
mukaisesti.
7.
YMPÄRISTÖNSUOJELU
Kierrätä kaikki materiaalit, joissa
on tämä merkki.
Vie pakkausmateriaali
kierrätyspisteeseen.
Suojele ympäristöä ja ihmisten terveyttä
kierrättämällä sähkö- ja
elektroniikkalaitteet.
Tuotteita, joissa on tämä merkki ei
saa laittaa sekajätteen joukkoon.
Vie tuote kierrätyskeskukseen.
Tarkempia tietoja saat jäteasioita
hoitavilta paikallisviranomaisilta.
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising