AEG | KDE911424M | User manual | Aeg KDE911424M Lietotāja rokasgrāmata

Aeg KDE911424M Lietotāja rokasgrāmata
KDK911424M
KDE911424M
KDE911424B
KDK912924M
KDE912924M
KDK911424T
USER
MANUAL
LV
Lietošanas pamācība
Trauku sildītajs
02
2
www.aeg.com
SATURS
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
DROŠĪBAS INFORMĀCIJA ........................................................................ 3
IEKĀRTAS APRAKSTS .............................................................................. 7
LIETOŠANA ................................................................................................ 8
TĪRĪŠANA UN TEHNISKĀ APKOPE ........................................................ 10
KO DARĪT, JA TRAUKU SILDĪTĀJS NEDARBOJAS?............................. 11
UZSTĀDĪŠANAS NORĀDĪJUMI ............................................................... 11
RŪPES PAR VIDI ..................................................................................... 12
DOMĀJOT PAR JUMS
Paldies, ka iegādājāties Aeg iekārtu. Jūs esat izvēlējušies produktu, kas līdzi nes
desmitiem gadu garumā uzkrāto pieredzi un radītās inovācijas. Atjautīgi un stilīgi, turklāt
tieši jums! Tādēļ, kad vien to lietosiet, varat būt pārliecināti, ka rezultāti būs nemainīgi
lieliski. Laipni lūdzam Aeg saimē.
Apmeklējiet mūsu tīmekļa vietni:
Saņemiet padomus par lietošanu, bukletus, tehnisko palīdzību, informāciju par
servisu.
www.aeg.com
Reģistrējiet savu produktu, lai saņemtu labāku apkalpošanu:
www.aeg.com/productregistration
Iegādājieties ierīcei oriģinālās rezerves daļas, materiālus un piederumus:
www.aeg.com/shop
RŪPES PAR KLIENTIEM UN SERVISS
Mēs iesakām lietot oriģinālas rezerves daļas.
Sazinoties ar servisa daļu, pārliecinieties, ka jums ir zināmi dati, kas
atrodami uz iekārtas tehnisko datu plāksnītes ― modelis, PNC, sērijas numurs.
Brīdinājumi / informācija par drošību.
Vispārēja informācija un padomi.
Informācija par ietekmi uz vidi.
Var mainīties bez iepriekšēja paziņojuma.
LATVIEŠU
1.
3
DROŠĪBAS INFORMĀCIJA
Pirms ierīces uzstādīšanas un lietošanas rūpīgi izlasiet
pievienotos norādījumus. Ražotājs neatbild par
bojājumiem, ko radījusi ierīces nepareiza uzstādīšana vai
lietošana. Saglabājiet šos norādījumus ierīces tuvumā
turpmākām uzziņām. Šī iekārta atbilst aktuālajiem
drošības standartiem. Iekārtas nepareiza lietošana var
apdraudēt lietotājus, tuvumā esošos cilvēkus un
īpašumu.
1.1
Bērnu un nespējīgu cilvēku drošība
BRĪDINĀJUMS!
Nosmakšanas, savainošanās vai pastāvīgas
invaliditātes risks.
• Šo ierīci drīkst izmantot bērni no 8 gadu vecuma un
cilvēki ar ierobežotām fiziskām, uztveres vai garīgām
spējām, vai pieredzes un zināšanu trūkumu, ja viņus
uzrauga pieaugušais vai par viņu drošību atbildīgā
persona.
• Neļaujiet bērniem rotaļāties ar ierīci Bērniem, kas
jaunāki par trim gadiem, nedrīkst ļaut tuvoties iekārtai.
• Glabājiet iesaiņojuma materiālus bērniem
nepieejamās vietās.
• Neļaujiet bērniem un dzīvniekiem tuvoties ierīcei tās
darbības vai dzesēšanas laikā. Pieejamās sastāvdaļas
ir karstas.
• Tīrīšanu un lietotāja veikto apkopi nedrīkst veikt bērni
bez uzraudzības.
• Turiet ierīci un tās elektrības vadu bērniem, kas ir
jaunāki par 8 gadu vecumu, nepieejamā vietā.
4
www.aeg.com
1.2 Vispārīgi drošības norādījumi
Lietošanas laikā ierīce sakarst Nepieskarieties
sildelementiem ierīces iekšpusē. Vienmēr izmantojiet
cepeškrāsns cimdus, ievietojot vai izņemot piederumus
vai karstumizturīgus cepeškrāsns traukus.
• Atkarībā no izvēlētās temperatūras un darbības laika
temperatūra iekārtas iekšpusē var sasniegt 80ºC. Lai
izņemtu traukus no trauku sildītāja, izmantojiet virtuves
cimdus vai papīra dvieli.
• Nesēdiet vai neatbalstieties pret atvilktni. Tādējādi var
bojāt teleskopiskās vadotnes. Atvilktnes maksimālā
noslodze ir 15 kg.
• Trauku sildītājā nedrīkst uzglabāt sintētiskus traukus
vai viegli uzliesmojošus priekšmetus. Ieslēdzot iekārtu,
šādi trauki vai priekšmeti var izkust vai aizdegties.
Aizdegšanās risks!
• Neizmantojiet iekārtu, lai sildītu virtuves gaisu.
Sasniedzot augstu temperatūru, var aizdegties iekārtai
tuvu esošie priekšmeti.
• Kad pārtraucat lietot iekārtu tās kalpošanas laika
beigās, atvienojiet to no strāvas padeves un padariet
strāvas vadu nelietojamu, lai iekārta neradītu draudus,
ja, piemēram, ar to rotaļājas bērni.
1.3 Uzstādīšana
• Instalēšanas laikā, sekojiet norādījumiem, kas
piegādāti atsevišķi.
• Uzstādīšana jāveic tādā veidā, lai pasargātu no
saskares ar spriegumam pieslēgtām daļām.
• Elektriskajai sistēmai jābūt aprīkotai ar atslēgšanas
slēdzi, kas atvieno visu kontaktu polus, nodrošinot
pilnīgu atvienošanu atbilstoši III kategorijas
pārspriegumam.
LATVIEŠU
5
• Elektriskā savienojuma izveidei jāizmanto
kontaktspraudnis; tam pēc uzstādīšanas ir jābūt
pieejamam.
•
Brīdinājums! Pirms pievienojat iekārtu barošanas
avotam datu plāksnītē norādītos strāvas datus
(spriegums un frekvence) salīdziniet ar atbilstošā
barošanas avota datiem. Ja šie dati nesakrīt, var
rasties problēmas. Neskaidrību gadījumā lūdzam
sazināties ar elektriķi.
•
Brīdinājums! Ja iekārtu ir paredzēts pievienot,
neizmantojot kontaktspraudni (cietsavienojums),
iekārtas uzstādīšana un pievienošana ir jāuztic
tehniskajam speciālistam. Sazinieties ar kvalificētu
elektriķi, kurš ievēro drošības standartus un visus šajā
rokasgrāmatā ietvertos norādījumus. Ražotājs
neuzņemas atbildību par bojājumiem, kas radušies
uzstādīšanas vai pievienošanas kļūmju rezultātā.
•
Brīdinājums! Iekārtas elektrodrošību var garantēt
vienīgi tad, ja tā ir sazemēta. Ražotājs neuzņemas
atbildību par bojājumiem, kas radušies drošinātāju
trūkuma vai elektroinstalācijas nepilnību gadījumā
(piemēram, elektrošoks).
•
Brīdinājums! Lietojiet ierīci tikai tad, kad tā ir pilnībā
iebūvēta virtuves mēbelēs. Tikai tādējādi var garantēt,
ka lietotāji nevar piekļūt elektriskajām detaļām.
•
BRĪDINĀJUMS! Nekad neatveriet iekārtas korpusu.
Pieskaršanās detaļām, kas vada elektrību, un
elektriskas vai mehāniskas detaļas maiņa var
apdraudēt lietotāju drošību un traucēt iekārtas pareizai
darbībai.
6
www.aeg.com
1.4 Tīrīšana
• Neizmantojiet raupjus, abrazīvus tīrīšanas līdzekļus vai
asus metāla skrāpjus ierīces tīrīšanai, jo tie vai
saskrāpēt virsmu.
• Netīriet ierīci ar tvaika tīrītāju.
• Neizmantojiet augstspiediena vai tvaika strūklas
tīrīšanas iekārtas. Tvaiks var bojāt elektriskās detaļas
un radīt īssavienojumu. Tvaika spiediens var ilgtermiņā
radīt iekārtas virsmas un detaļu bojājumus.
1.5 Remonts
• Ja iekārtas barošanas kabelis ir bojāts, tas jānomaina,
vēršoties pie ražotāja, pilnvarota speciālista vai
kvalificēta elektriķa, lai novērstu iespējamos
apdraudējumus.
•
Brīdinājums! Uzstādīšanas un remontdarbu laikā
iekārta jāatvieno no strāvas padeves. Lai to izdarītu,
jāizpilda viens no šiem punktiem:
- Drošinātājiem jābūt atvienotiem;
- Ierīce jāatvieno no barošanas avota. Lai to izdarītu,
neraujiet aiz strāvas vada, bet gan aiz
kontaktdakšas.
•
Brīdinājums! Remontdarbi un tehniskā apkope jo
īpaši tām detaļām, kas vada strāvu, jāveic ražotāja
pilnvarotiem speciālistiem. Ražotājs un mazumtirgotāji
neuzņemas atbildību par bojājumiem, ko radījuši
cilvēki, dzīvnieki vai priekšmeti remontdarbu vai
tehniskās apkopes laikā, ko veikušas nepilnvarotas
personas.
•
Brīdinājums! Garantijas laikā remontdarbus veic
tikai ražotāja pilnvaroti speciālisti. Pretējā gadījumā
garantija nesedz remontdarbu laikā radītos bojājumus.
LATVIEŠU
2.
7
IEKĀRTAS APRAKSTS
2.1
Galvenās detaļas
1
Ieslēgšanas/izslēgšanas slēdzis
un kontrollampiņa
4
2
Termostats
5
3
Pretslīdes paliktnis
2.2
Priekšējais panelis ar
nospiešanas mehānismu vai
rokturi
Atvilktnes režģis (atkarībā no
modeļa)
Kā darbojas trauku sildītājs?
Iekārtai ir siltā gaisa cirkulācijas sistēma.
Ventilators izplata elektriskā sildelementa
radīto karstumu iekārtas iekšpusē.
Termostats ļauj lietotājiem noteikt un
kontrolēt trauku vēlamo temperatūru.
Ģenerētais cirkulējošais karstais gaiss
ātri un vienmērīgi uzkarsē traukus.
Metāla režģis aizsargā gan sildelementu,
gan ventilatoru.
Atvilktnes pamatnei ir neslīdošs paliktnis,
kas neļauj šķīvjiem un traukiem iekārtas
atvēršanas un aizvēršanas laikā slīdēt.
8
www.aeg.com
3.
LIETOŠANA
3.1
Pirms iekārtas pirmās
lietošanas reizes
Pirms iekārtas pirmās lietošanas reizes tā
jāiztīra no iekšpuses un no ārpuses,
ievērojot tīrīšanas norādījumus, kas
ietverti sadaļā “Tīrīšana un tehniskā
apkope”.
Izņemiet neslīdošo pamatni.
Pēc tam darbiniet trauku sildītāju vismaz
2 stundas. Lai to veiktu, iestatiet
maksimāli augstu temperatūru (skatiet
sadaļu “Temperatūras izvēle”).
Šī procesa laikā jānodrošina laba virtuves
ventilācija.
Iekārtas detaļas ir pārklātas ar īpašu
līdzekli. Tādēļ pirmās lietošanas laikā
jūtams neparasts aromāts. Gan aromāts,
gan dūmi, kas var šajā brīdī rasties, pēc
neilga laika pazudīs. Tie nenorāda ne uz
nepareizu pievienošanu strāvas avotam,
ne uz iekārtas nepareizu darbību.
3.2
Vadības panelis
Vadības panelī ir termostats un
ieslēgšanas/izslēgšanas slēdzis. Vadības
panelis ir redzams tikai tad, ja atvilktne ir
atvērta.
3.3
Trauku sildītāja lietošana
Lai lietotu trauku sildītāju, rīkojieties šādi:
• Ievietojiet traukus atvilktnē.
• Nenovietojiet šķīvjus vertikāli
ventilācijas atveru priekšā.
Siltais gaiss nevarēs pilnvērtīgi iziet
caur atverēm. Tas izraisīs trauku
nevienmērīgas sildīšanu.
• Pagriežot termostatu vēlamajā pozīcijā,
uzstādiet attiecīgo funkciju.
• Ieslēdziet iekārtu, nospiežot slēdzi, kas
attiecīgi iedegsies.
• Aizveriet atvilktni.
Neaizveriet atvilktni pārāk spēcīgi, jo tā
var atvērties vēlreiz. Pirms trauku
izņemšanas iekārta ir jāizslēdz, vēlreiz
nospiežot slēdzi.
3.4
Funkcijas izvēle
Pagriežot termostata vadību, iespējams
atlasīt temperatūru robežās no 30 līdz
80°C.
Negrieziet termostata vadību ar spēku pa
kreisi no “0” pozīcijas vai pa labi no
maksimālās pozīcijas, jo tādējādi var
bojāt iekārtu.
Kad uzstādītā temperatūra ir sasniegta,
sildīšana tiek pārtraukta. Kad temperatūra
nokrīt zem atlasītās vērtības, sildīšana
atsākas.
Uz temperatūras skalas ir atzīmētas
absolūtas vērtības grādos pēc Celsija un
simbolos, kas atbilst optimālai trauku
grupu temperatūrai:
LATVIEŠU
Simbols
°C (*)
Funkcija
Brīdinājums
30°C
Atkausēšana.
Mīklas raudzēšana.
Jogurta fermentēšana.
Pārklājiet mīklu.
Nosedziet trauku.
45°C
Krūžu un glāžu sildīšana.
-
60°C
Vakariņu sildīšana.
Smalku pārtikas produktu
sildīšana.
Vispirms uzsildiet šķīvi.
70°C
Pārtikas produktu uzturēšana
siltā stāvoklī.
Uzsildiet šķīvi un
pārklājiet ēdienu.
80°C
Pārtikas produktu sildīšana.
Vispirms uzsildiet šķīvi.
* Temperatūra attiecas uz atvilktni, kamēr tā ir tukša un aizvērta.
3.5
Sildīšanas laiks
Sildīšanas laiku ietekmē vairāki faktori:
• Trauku materiāls un biezums.
• Trauku daudzums.
• Ielādes izkārtojums.
• Temperatūras iestatījums.
• Atvilktnes atkārtota atvēršana un
aizvēršana
Tādēļ nav iespējams noteikt precīzu
sildīšanas laiku.
Jo biežāk lietosiet trauku sildītāju, jo
labāk spēsiet noteikt vispiemērotākos
iestatījumus.
Funkcijas izvēles ieteikumi ēdiena
temperatūras uzturēšanai un ēdiena
sildīšanai:
Lai iekārtas iekšpusē sasniegtu vēlamo
temperatūru, 15 minūtes veiciet
sildīšanas atvilktnes priekškarsēšanu.
9
10
4.
www.aeg.com
TĪRĪŠANA UN TEHNISKĀ APKOPE
Parasti nepieciešama vienīgi iekārtas
tīrīšana.
BRĪDINĀJUMS!
Trauku sildītāju drīkst tīrīt tikai tad, kad tas
atvienots no strāvas padeves. Izņemiet
kontaktdakšu no kontaktligzdas vai
atvienojiet trauku sildītāju no strāvas
padeves avota.
Neizmantojiet īpaši spēcīgas iedarbības
vai abrazīvus tīrīšanas līdzekļus,
abrazīvus sūkļus vai asus priekšmetus, jo
var rasties traipi vai skrāpējumi.
Nelietojiet augstspiediena vai tvaika
strūklas tīrīšanas iekārtas.
4.1
Iekārtas priekšējais un
vadības panelis
Trauku sildītāju var tīrīt ar mitru drānu. Ja
iekārta ir ļoti netīra, ūdenim pievienojiet
dažus pilienus mazgājamā līdzekļa.
Nosusiniet virsmu ar sausu drānu.
Trauku sildītājiem ar nerūsoša tērauda
paneli var izmantot speciālus līdzekļus
nerūsoša tērauda virsmu apstrādei.
Šie produkti neļauj virsmām tik ātri
nosmērēties. Uzklājiet šo produktu uz
virsmas plānā kārtiņā ar mīkstu drānu.
Trauku sildītājiem ar alumīnija paneli var
izmantot saudzīgus stikla tīrīšanas
līdzekļus un mīkstu drānu, kas neveido
plūksnas. Tīriet horizontālā virzienā,
neizdarot spiedienu uz virsmu.
4.2
Trauku sildītāja iekšpuse
Regulāri tīriet trauku sildītāja iekšpusi ar
mitru drānu. Ja iekārta ir ļoti netīra,
ūdenim pievienojiet dažus pilienus
mazgājamā līdzekļa.
Nosusiniet virsmu ar sausu drānu.
Neļaujiet ūdenim iekļūt gaisa cirkulācijas
atverē.
Trauku sildītāju drīkst izmantot tikai tad,
kad tas ir pilnībā izžuvis.
Pretslīdes paliktnis
Pretslīdes paliktni var noņemt, lai
atvieglotu atvilktnes tīrīšanu.
Paliktni var tīrīt ar rokām, izmantojot
karstu ūdeni un dažus pilienus
mazgāšanas līdzekļa. Rūpīgi nosusiniet!
Pretslīdes paliktni drīkst ievietot atpakaļ
tikai tad, kad tas pilnībā izžuvis.
LATVIEŠU
5.
11
KO DARĪT, JA TRAUKU SILDĪTĀJS
NEDARBOJAS?
BRĪDINĀJUMS!
Jebkādus remontdarbus drīkst veikt
vienīgi kvalificēts speciālists. Ja
remontdarbus veic ražotāja nepilnvarota
persona, tas ir bīstami.
Tomēr, turpmāk norādītos traucējumus
lietotājs var novērst, nezvanot tehniskās
palīdzības dienestam.
Pirms sazināšanās ar tehniskās
palīdzības dienestu, lūdzu, pārbaudiet
šādus faktorus:
• Trauki nepietiekami uzsilst. Pārbaudiet,
vai:
− Iekārta ir ieslēgta.
− Izvēlēta atbilstoša temperatūra.
− Gaisa cirkulācijas atveres neaizsedz
ievietotie trauki.
6.
− Izvēlēts pietiekami ilgs laiks trauku
sildīšanai.
• Sildīšanas laiks ir atkarīgs no vairākiem
faktoriem, piemēram:
− Trauku materiāls un biezums.
− Trauku daudzums.
− Ielādes izkārtojums.
• Trauki neuzsilst nemaz. Pārbaudiet,
vai:
− Var dzirdēt ventilatora troksni. Ja
ventilators darbojas, tad ir bojāts
sildelements. Ja ventilators
nedarbojas, tad tas ir bojāts.
− Ir izsists drošinātājs
• Trauki pārāk uzkarst, pārbaudiet, vai:
− Termostata selektors nav bojāts.
• Ieslēgšanas/izslēgšanas slēdzis
neiedegas, pārbaudiet, vai:
− Nav izdegusi slēdža kontrollampiņa.
UZSTĀDĪŠANAS NORĀDĪJUMI
6.1
Pirms uzstādīšanas
Pārbaudiet, vai iekārtas pieslēguma
spriegums, kas norādīts datu plāksnītē,
sakrīt ar vēlamā barošanas avota
spriegumu.
Atveriet atvilktni, izņemiet visus
papildpiederumus un izpakojiet tos.
BRĪDINĀJUMS!
Trauku sildītāja priekšējā virsma var būt
ietīta aizsargplēvē. Pirms trauku sildītāja
pirmās lietošanas reizes šī aizsargplēve
rūpīgi jānoņem.
Pārliecinieties, vai trauku sildītājs nav
bojāts. Pārbaudiet, vai atvilktni var
pareizi atvērt un aizvērt. Ja konstatējat
bojājumus, sazinieties ar tehniskās
palīdzības dienestu.
BRĪDINĀJUMS:
Pēc trauku sildītāja uzstādīšanas
kontaktrozetei jābūt viegli pieejamai.
Trauku sildītāju drīkst iebūvēt tikai kopā
ar ražotāja norādītajām iekārtām. Ja to
iebūvē kopā ar citām ierīcēm, garantija
vairs nav spēkā, jo nav iespējams
nodrošināt trauku sildītāja pareizu
darbību.
12
www.aeg.com
6.2
Uzstādīšana
Instalēšanas laikā, sekojiet
norādījumiem, kas piegādāti atsevišķi.
Lai iebūvētu trauku sildītāju kopā ar kādu
citu ierīci, jāizmanto fiksēts korpusa
starpplaukts, kas atbalstītu abu iekārtu
svaru.
Iekārta, ko uzstāda kopā ar trauku
sildītāju, jānovieto virs trauku sildītāja.
Šādā gadījumā nav nepieciešams
atdalošais plaukts.
Lai iebūvētu iekārtas, kas ir kopā ar
trauku sildītāju, ievērojiet atbilstošos
norādījumus un skatiet uzstādīšanas
brošūru.
6.3
Jānodrošina pareizs zemējums.
BRĪDINĀJUMS:
Trauku sildītājam jābūt sazemētam.
Ja kādreiz jāmaina iekārtas elastīgais
barošanas vads, tas jāveic oficiālajam
pēcpārdošanas servisam, jo, lai to
izdarītu, nepieciešami specializēti
instrumenti.
Ražotājs un mazumtirgotājs neuzņemas
atbildību par cilvēku vai dzīvnieku
traumām vai īpašuma bojājumiem, kas
radušies šo uzstādīšanas norādījumu
neievērošanas rezultātā.
Pievienošana barošanas
avotam
Elektroinstalācija jāveic kvalificētam
elektriķim.
Pirms trauku sildītāja pievienošanas
barošanas avotam pārbaudiet, vai fāžu
spriegums un frekvence atbilst tam, kas
norādīts sildīšanas kamerā ievietotajā
datu plāksnītē.
Savienojums jāveic, izmantojot
omnipolāru slēdzi, kas piemērots
attiecīgajai intensitātei un kuram ir
vismaz 3 mm atstarpe starp kontaktiem,
tādējādi ārkārtas situācijā vai trauku
sildītāja tīrīšanas laikā ļaujot pārtraukt
strāvas padevi.
7.
RŪPES PAR VIDI
Nododiet otrreizējai pārstrādei
materiālus ar šādu simbolu.
Otrreizējai pārstrādei ievietojiet
iepakojumu atbilstošā tvertnē.
Palīdziet aizsargāt vidi un cilvēku
veselību un nododiet elektroiekārtas
otrreizējai pārstrādei.
Neizmetiet iekārtas ar šādu
simbolu miskastē kopā ar
sadzīves atkritumiem. Nododiet
produktu otrreizējās pārstrādes punktā
vai sazinieties ar pašvaldības iestādi.
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising