Juno | JWS14S0 | User manual | Juno JWS14S0 Instrukcja obsługi

Juno JWS14S0 Instrukcja obsługi
Instrukcja
użytkowania
Szuflada
grzewcza
JWS14S0
2
SPIS TREŚCI
Informacje dotyczące bezpieczeństwa
Opis urządzenia
Użytkowanie
Czyszczenie i konserwacja
3
6
7
9
Co robić, kiedy podgrzewacz naczyń nie
chce działać?
10
Instrukcja instalacji
10
Ochrona środowiska naturalnego
12
3
INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA
Przed instalacją i rozpoczęciem eksploatacji urządzenia
należy dokładnie przeczytać dołączoną instrukcję obsługi.
Producent nie odpowiada za uszkodzenia i obrażenia ciała
spowodowane nieprawidłową instalacją i eksploatacją. Należy zachować instrukcję wraz z urządzeniem do wykorzystania w przyszłości. Niniejsze urządzenie jest zgodne z
obowiązującymi przepisami w zakresie bezpieczeństwa. Nieprawidłowe użytkowanie go może spowodować uszkodzenia
mienia lub obrażenia osób.
Bezpieczeństwo dzieci i osób wymagających szczególnej troski
•
•
•
•
•
•
UWAGA! Występuje zagrożenie uduszeniem lub odniesieniem obrażeń mogących skutkować trwałym
kalectwem.
Urządzenie mogą obsługiwać dzieci po ukończeniu ósmego roku życia oraz osoby o ograniczonych zdolnościach
fizycznych, sensorycznych lub umysłowych bądź nieposiadające odpowiedniej wiedzy i doświadczenia, jeśli będą
one nadzorowane przez dorosłą osobę lub osobę odpowiedzialną za ich bezpieczeństwo.
Nie należy pozwalać, aby dzieci bawiły się urządzeniem.
Dzieci w wieku poniżej 3 lat bez nadzoru należy trzymać z
dala od urządzenia.
Wszystkie opakowania należy przechowywać poza zasięgiem dzieci.
Dzieci i zwierzęta nie powinny zbliżać się do pracującego
lub stygnącego urządzenia. Łatwo dostępne elementy urządzenia mocno się nagrzewają.
Czyszczeniem i konserwacją nie mogą zajmować się dzieci
bez nadzoru dorosłych.
Trzymać urządzenie oraz kabel z dala od zasięgu dzieci w
wieku poniżej 8 lat.
Ogólne zasady bezpieczeństwa
Podczas pracy urządzenia jego wnętrze mocno się nagr-
4
zewa. Nie dotykać elementów grzejnych w urządzeniu. Podczas wyjmowania i wkładania akcesoriów lub naczyń należy zawsze używać rękawic kuchennych.
• W zależności od wybranej temperatury i czasu pracy, temperatura wewnątrz urządzenia może osiągnąć 80°C. Aby
wyjąć naczynia z podgrzewacza, należy chronić dłonie,
używając rękawic lub ścierki. Nie siadać ani nie wieszać się
na szufladzie.
• Spowoduje to uszkodzenie prowadnic teleskopowych. Maksymalna ładowność szuflady wynosi 15 kg.
• Nie przechowywać syntetycznych pojemników lub przedmiotów łatwopalnych wewnątrz podgrzewacza naczyń. Po
włączeniu urządzenia te pojemniki i przedmioty mogą się
stopić lub spowodować pożar. Niebezpieczeństwo pożaru.
• Nie używać urządzenia do podgrzewania powietrza w
kuchni. Wysokie temperatury w urządzeniu mogą spowodować zapalenie się łatwopalnych przedmiotów znajdujących się w jego pobliżu.
• Po zaprzestaniu korzystania z urządzenia, na koniec jego
okresu zdolności użytkowej, odłączyć urządzenie od źródła
zasilania i uniemożliwić użycie przewodu elektrycznego,
aby urządzenie nie stanowiło zagrożenia, np. jeśli dzieci
wykorzystają je do zabawy.
Instalacja
• Należy zapoznać się z dołączonymi osobno instrukcjami instalacji.
• Instalacja powinna zapewnić ochronę
przed bezpośrednim kontaktem z elementami będącymi pod napięciem.
• System elektryczny musi być wyposażony
w urządzenia do odłączania, z separacją styków wszystkich biegunów, które
zapewniają pełne odłączenie w kategorii
przepięcia III.
• Jeżeli wtyczka służy do podłączenia
elektrycznego, musi być dostępna po jej
zainstalowaniu.
UWAGA! Przed podłączeniem
urządzenia należy porównać dane
dotyczące zasilania elektrycznego
(napięcie i częstotliwość) wskazane
na tabliczce znamionowej z danymi
źródła zasilania. Jeśli dane nie są
zgodne, mogą występować problemy. W razie wątpliwości skontaktować się z elektrykiem.
UWAGA! W przypadku kabla
bez wtyczki powinna ona zostać
zamontowana i podłączona przez
wyspecjalizowanego elektryka.
W tym celu należy się zwrócić do
wyspecjalizowanego elektryka, który
posiada wiedzę na temat przepisów
bezpieczeństwa i który wykonuje
tego typu prace z poszanowaniem
takich przepisów oraz wszelkich
wskazówek zamieszczonych w
5
niniejszym podręczniku. Producent
nie przyjmuje na siebie żadnej
odpowiedzialności za szkody powstałe z powodu błędów popełnionych
podczas instalacji lub podłączania
urządzenia.
UWAGA! Bezpieczeństwo instalacji
elektrycznej urządzenia może być
zagwarantowane tylko, jeśli urządzenie jest uziemione. Producent nie
ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia wynikające z braku lub wad
systemu ochronnego instalacji (np.
za porażenie prądem elektrycznym).
UWAGA! Korzystać z urządzenia po jego zainstalowaniu w
zabudowie meblowej. Tylko w taki
sposób można zagwarantować, że
użytkownicy nie będą mieli dostępu
do elementów instalacji elektrycznej.
UWAGA! Nigdy nie otwierać
obudowy urządzenia. Ewentualny
kontakt z częściami przewodzącymi
prąd elektryczny lub zmiany dokonane w elementach elektrycznych
lub mechanicznych mogą stanowić
zagrożenie dla bezpieczeństwa
użytkowników i źle wpłynąć na
prawidłowe działanie urządzenia.
Czyszczenie
• Do czyszczenia szyb w drzwiach nie
należy używać ściernych środków
czyszczących ani ostrych, metalowych
myjek, ponieważ mogą one porysować
powierzchnię, co może skutkować pęknięciem szkła.
• Nie czyścić urządzenia za pomocą myjek
parowych.
• Do czyszczenia nie stosować myjek ciśnieniowych ani parowych. Para mogłaby
bowiem przedostać się do komponentów
będących pod napięciem i spowodować
zwarcie. Ciśnienie pary może także
spowodować uszkodzenie powierzchni i
komponentów urządzenia, które pojawi się
po dłuższym czasie.
Naprawa
• Jeśli przewód zasilający jest uszkodzony,
ze względów bezpieczeństwa musi go
wymienić producent, autoryzowany serwis
lub inna wykwalifikowana osoba.
UWAGA! Na czas instalacji i naprawy urządzenie należy odłączyć
od źródła zasilania. Aby odłączyć
urządzenie od źródła zasilania,
należy spełnić jeden z poniższych
warunków:
–– Odłączyć bezpieczniki na tablicy
rozdzielczej / wyłączniki automatyczne;
–– Wyjąć wtyczkę z gniazdka
elektrycznego. Aby wyjąć wtyczkę
z gniazdka elektrycznego, nie
należy ciągnąć za przewód, ale
bezpośrednio za wtyczkę.
UWAGA! Wyłącznie serwisanci
upoważnieni przez producenta mogą
dokonać naprawy i konserwacji, szczególnie części przewodzących prąd
elektryczny. Producent i sprzedawcy
nie ponoszą odpowiedzialności za
jakiekolwiek szkody wyrządzone
osobom, zwierzętom lub rzeczom w
wyniku dokonania napraw i konserwacji przez osoby nieupoważnione.
UWAGA! Wyłącznie serwisanci
upoważnieni przez producenta mogą
dokonywać napraw urządzenia w
okresie gwarancyjnym. W przeciwnym razie wszelkie uszkodzenia
wynikające z takiej naprawy nie są
objęte gwarancją.
6
OPIS URZĄDZENIA
Główne elementy
Jak działa podgrzewacz
naczyń?
Urządzenie wyposażone jest w układ
cyrkulacji ciepłego powietrza. Wentylator
rozprowadza ciepło wytwarzane przez
grzałkę elektryczną w całej przestrzeni
wnętrza urządzenia.
Termostat umożliwia użytkownikowi wybór
i utrzymanie żądanej temperatury naczyń.
1
2
3
4
Wyłącznik i kontrolka wł./wył.
Termostat
Mata z powierzchnią antypoślizgową
Panel przedni z mechanizmem
push-push lub uchwytem
Cyrkulujące gorące powietrze, po ogrzaniu, szybko i równomiernie, podgrzewa
naczynia.
Metalowa kratka chroni grzałkę i wentylator.
Podstawa szuflady wyposażona jest w
matę antypoślizgową zapobiegającą
ślizganiu się naczyń podczas wysuwania i
wsuwania szuflady.
7
UŻYTKOWANIE
Przed pierwszym użyciem
Przed rozpoczęciem użytkowania urządzenia należy wyczyścić wewnętrzną i zewnętrzną część urządzenia, stosując się do
instrukcji czyszczenia podanych w rozdziale
“Czyszczenie i konserwacja”.
Wyjąć podstawę antypoślizgową.
Następnie rozgrzewać urządzenie przez
przynajmniej 2 godziny. W tym celu włączyć
regulację temperatury na maksymalną wartość (zobacz część „Wybieranie funkcji”).
Upewnić się, że podczas tej operacji kuchnia jest dobrze przewietrzona.
Elementy urządzenia zabezpieczone są
specjalnym środkiem. Z tego względu podczas pierwszej godziny rozgrzewania będzie
uwalniać się nieprzyjemna woń. Zarówno
woń, jak i dym, które powstaną, znikną po
krótkim czasie i żaden z tych czynników
nie wskazuje na niewłaściwe podłączenie
urządzenia ani na problem z samym urządzeniem.
Panel sterowania
Korzystanie z podgrzewacza
naczyń
• Aby korzystać z podgrzewacza naczyń,
należy postępować w następujący
sposób:
• Umieścić naczynia w szufladzie.
• Unikać układania naczyń do serwowania potraw w pionie przed otworami
wentylacyjnymi.
• Ciepłe powietrze mogłoby nie wydostać
się całkowicie przez otwory. Naczynia
nie zostałyby wówczas rozgrzane w
sposób jednolity.
• Wybrać żądaną funkcję, ustawiając
pokrętło w żądanym położeniu.
• Włączyć urządzenie przez naciśnięcie
przełącznika, który się zaświeci.
• Wsunąć szufladę.
• Należy zachować ostrożność, aby nie
używać zbyt dużej siły przy wsuwaniu
szuflady, ponieważ może się ponownie
wysunąć. Przed wyjęciem ciepłych
naczyń należy wyłączyć podgrzewacz,
ponownie naciskając przełącznik.
Wybieranie funkcji
Obracając pokrętłem wyboru funkcji,
można wybrać temperatury w przedziale
od 30 do 80°C.
Nie należy na siłę obracać pokrętła
wyboru funkcji na lewo od położenia
„0" lub na prawo od położenia wartości
maksymalnej, ponieważ może to uszkodzić urządzenie.
Po osiągnięciu nastawionej temperatury
ogrzewanie wyłącza się. Jeśli temperatura
spadnie poniżej nastawionej wartości,
ogrzewanie załącza się ponownie.
Skala temperatury jest oznaczona bezwzględnymi wartościami temperatur w °C, i
ma symbole odpowiadające temperaturom
optymalnym dla różnych grup naczyń:
Panel sterowania zawiera pokrętło wyboru
funkcji oraz przełącznik wł./wył. Panel
sterowania widoczny jest tylko wtedy, gdy
szuflada jest wysunięta.
8
Symbol
°C (*)
Funkcja
Ostrzeżenie
30°C
Rozmrażanie.
Wyrastanie ciasta.
Fermentacja jogurtu.
Przykryć ciasto.
Przykryć naczynie.
45°C
Podgrzewanie filiżanek/szkła
-
60°C
Podgrzewanie naczyń.
Delikatne podgrzewanie potraw.
Podgrzać potrawę.
70°C
Utrzymywanie temperatury potraw.
Podgrzać potrawę i przykryć.
80°C
Podgrzewanie potraw.
Podgrzać potrawę.
* Temperatury dotyczą szuflady pustej i zamkniętej.
Czas podgrzewania
Na czas podgrzewania wpływają różne
czynniki:
• Materiał i grubość naczyń;
• Liczba załadowanych przedmiotów;
• Rozmieszczenie naczyń;
• Nastawa temperatury.
• Częste otwieranie i zamykanie szuflady.
• Z tego względu nie można podać
precyzyjnego czasu podgrzewania.
• W miarę nabierania doświadczenia w
użytkowaniu podgrzewacza można
poznać najlepsze ustawienia dla stosowanych naczyń.
Propozycje dla funkcji utrzymywania
temperatury potraw i podgrzewania
żywności:
Wstępnie rozgrzać podgrzewacz naczyń
przez 15 minut, aby we wnętrzu szuflady
ustaliła się wymagana temperatura.
9
CZYSZCZENIE I KONSERWACJA
Czyszczenie jest jedyną wymaganą
czynnością konserwacyjną.
UWAGA! Czyszczenie należy wykonywać po uprzednim
odłączeniu podgrzewacza naczyń
od źródła zasilania elektrycznego. Wyjąć wtyczkę z gniazdka
elektrycznego lub rozłączyć obwód
zasilania podgrzewacza.
Nie używać żrących środków
czyszczących ani środków o
właściwościach ściernych, szorstkich gąbek ani ostrych przedmiotów, ponieważ mogą pojawić
się plamy lub ślady tarcia.
Do czyszczenia nie stosować
myjek ciśnieniowych ani parowych.
Przednia część urządzenia i
panel sterowania
Podgrzewacz naczyń można czyścić tylko
za pomocą wilgotnej ściereczki. Jeżeli jest
bardzo zabrudzony, dodać kilka kropel
płynu do mycia naczyń do wody, w której
płukana jest ściereczka.
Wytrzeć powierzchnie do sucha, używając
suchej ściereczki.
W przypadku podgrzewaczy naczyń z
frontem ze stali nierdzewnej, można stosować specjalne produkty do powierzchni
ze stali nierdzewnej.
Produkty te zabezpieczają powierzchnię
na pewien czas przed ponownym zabrudzeniem. Nanieść cienką warstwę takiego
produktu na powierzchnię, używając
miękkiej ściereczki.
Do podgrzewaczy z frontem aluminiowym
stosować łagodny produkt do czyszczenia
szkła i miękką niestrzępiącą się ściereczkę. Wycierać w poziomie bez naciskania na powierzchnię, ponieważ aluminium
jest wrażliwe na zarysowania i nacięcia.
Wnętrze podgrzewacza naczyń
Regularnie czyścić wnętrze podgrzewacza naczyń, używając miękkiej ściereczki.
Jeżeli jest bardzo zabrudzony, dodać kilka
kropel płynu do mycia naczyń do wody, w
której płukana jest ściereczka.
Wytrzeć powierzchnie do sucha, używając
suchej ściereczki.
Unikać przenikania wody przez otwór do
cyrkulacji powietrza.
Podgrzewacza można użyć ponownie
dopiero po jego całkowitym wyschnięciu.
Mata z powierzchnią
antypoślizgową
Matę z powierzchnią antypoślizgową
można wyjąć, aby ułatwić czyszczenie
szuflady.
Matę można wyczyścić ręcznie, używając
gorącej wody z kilkoma kroplami płynu do
naczyń. Dokładnie wysuszyć.
Matę antypoślizgową należy włożyć na
miejsce dopiero po jej całkowitym wyschnięciu.
10
CO ROBIĆ, KIEDY PODGRZEWACZ NACZYŃ NIE
CHCE DZIAŁAĆ?
UWAGA! Wyłącznie wykwalifikowany serwisant może dokonać
naprawy urządzenia. Wykonywanie napraw przez osoby nieupoważnione przez producenta
wiąże się z ryzykiem.
Użytkownik, zanim skorzysta z
usług serwisu, może samodzielnie
poradzić sobie z wymienionymi
poniżej usterkami.
Przed skontaktowaniem się z serwisem
należy sprawdzić:
Podgrzewacz nie nagrzewa się
wystarczająco. Sprawdzić, czy:
–– Urządzenie zostało włączone.
–– Wybrano odpowiednią temperaturę.
–– Otwory cyrkulacji powietrza nie są
zasłonięte naczyniami.
–– Naczynia pozostawiono do podgrzania na wystarczająco długo.
• Czas podgrzewania zależy od wielu
czynników, takich jak np:
–– Materiał i grubość naczyń;
–– Liczba załadowanych przedmiotów;
–– Rozmieszczenie naczyń;
• Podgrzewacz nie nagrzewa się.
Sprawdzić, czy:
–– Słychać odgłos wentylatora. Jeśli
wentylator pracuje wówczas grzałka
jest uszkodzona; Jeśli wentylator
nie pracuje, oznacza to, że jest
uszkodzony.
–– Bezpieczniki na tablicy rozdzielczej/
wyłączniki automatyczne zostały
wyłączone/zadziałały.
• Naczynia nagrzewają się zbyt mocno:
–– Uszkodzony regulator temperatury.
• Przełącznik wł./wył. nie świeci się:
–– Spaliło się podświetlenie przełącznika.
INSTRUKCJA INSTALACJI
Przed rozpoczęciem instalacji
Sprawdzić, czy napięcie wskazane na
tabliczce znamionowej odpowiada napięciu sieci zasilającej, do której ma być
podłączone urządzenie.
Wysunąć szufladę i wyjąć z niej wszystkie
akcesoria i elementy opakowania.
UWAGA! Powierzchnia czołowa
podgrzewacza naczyń może być
zabezpieczona folią ochronną.
Przed rozpoczęciem użytkowania
podgrzewacza naczyń usunąć
starannie folię.
Należy dokładnie sprawdzić, czy
podgrzewacz naczyń nie jest w
żaden sposób uszkodzony. Sprawdzić, czy szuflada otwiera się i
zamyka prawidłowo. W przypa-
dku stwierdzenia jakiegokolwiek
uszkodzenia należy skontaktować
się z serwisem.
UWAGA! Gniazdo zasilania
elektrycznego powinno być łatwo
dostępne po zainstalowaniu podgrzewacza naczyń.
11
Podgrzewacz naczyń powinien być
wbudowany w połączeniu z urządzeniami wskazanymi przez producenta. Jeśli
zostanie zamontowany z innymi urządzeniami, gwarancja straci ważność, ponieważ
nie można zagwarantować prawidłowej
pracy podgrzewacza naczyń.
Instalacja
UWAGA! Należy zapoznać się z
dołączonymi osobno instrukcjami
instalacji.
Aby zabudować podgrzewacz
naczyń w połączeniu z innym
urządzeniem, wymagana jest stała
półka, która wytrzyma ciężar obu
urządzeń.
Urządzenie, które ma współpracować z podgrzewaczem naczyń,
będzie umieszczone bezpośrednio
na nim, bez potrzeby stosowania
półki oddzielającej.
Aby zabudować urządzenie, które
współpracuje z podgrzewaczem
naczyń, należy postępować
według wskazówek podanych w
odpowiednich instrukcjach i ulotce
dotyczącej montażu.
Podłączenie do sieci
elektrycznej
Podłączenia do sieci elektrycznej musi
dokonać wykwalifikowany elektryk, zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Przed podłączeniem podgrzewacza
naczyń do sieci elektrycznej należy
sprawdzić, czy napięcie i częstotliwość
sieci odpowiada wartościom podanym
na tabliczce znamionowej umieszczonej
wewnątrz na bloku grzejnym.
Urządzenie przyłącza się do sieci za
pośrednictwem wyłącznika wielobiegunowego dostosowanego do występującego natężenia prądu o rozwarciu
styków co najmniej 3 mm, który zapewni
odłączenie urządzenia w przypadku awarii
lub czyszczenia.
Połączenie powinno obejmować prawidłowe uziemienie, zgodnie z obowiązującymi normami.
UWAGA! Podgrzewacz naczyń
musi być uziemiony.
Jeśli wystąpi konieczność dokonania wymiany elastycznego przewodu zasilającego podgrzewacz
naczyń, należy ją zlecić serwisowi
producenta, ponieważ wymaga to
użycia specjalnych narzędzi.
Producent i sprzedawcy detaliczni
nie ponoszą odpowiedzialności za
jakiekolwiek szkody wyrządzone
ludziom, zwierzętom lub mieniu, w
wyniku nieprzestrzegania niniejszej instrukcji instalacji.
12
OCHRONA ŚRODOWISKA NATURALNEGO
.Materiały oznaczone symbolem.
Opakowanie urządzenia włożyć do
odpowiedniego pojemnika w celu przeprowadzenia recyklingu.
Należy zadbać o ponowne przetwarzanie
odpadów urządzeń elektrycznych i elektronicznych, aby chronić środowisko naturalne oraz ludzkie zdrowie.
Nie wolno wyrzucać urządzeń
oznaczonych symbolem razem z odpadami domowymi. Należy zwrócić produkt
do miejscowego punktu ponownego
przetwarzania lub skontaktować się z
odpowiednimi władzami miejskimi.
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising