Juno | JWS14S0 | User manual | Juno JWS14S0 Používateľská príručka

Juno JWS14S0 Používateľská príručka
Návod na
používanie
Ohrevná
zásuvka
JWS14S0
2
OBSAH
Bezpečnostní informace
Opis spotrebiča
Používanie
Čistenie a údržba
25 Čo robiť, ak ohrevná zásuvka nefunguje? 32
28 Pokyny pre inštaláciu
32
29 Ochrana životného prostredia
34
31
3
BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE
Pred inštaláciou a používaním spotrebiča si pozorne
prečítajte priložený návod na používanie. Výrobca nie je
zodpovedný za škody a zranenia spôsobené nesprávnou
inštaláciou a používaním. Návod na používanie uchovávajte
vždy v blízkosti spotrebiča, aby ste doň mohli v budúcnosti
nahliadnuť. Toto zariadenie je v zhode s platnými bezpečnostnými normami. Jeho nevhodné použitie môže spôsobiť
zranenie osôb a škody na majetku.
Bezpečnost dětí a postižených osob
•
•
•
•
•
•
UPOZORNENIE! Nebezpečenstvo udusenia, poranenia alebo trvalého postihnutia.
Deti staršie ako 8 rokov a osoby so zníženými fyzickými,
zmyslovými alebo psychickými schopnosťami alebo nedostatkom skúseností a znalostí môžu tento spotrebič
používať len vtedy, ak sú pod dozorom dospelej osoby
alebo osoby, ktorá je zodpovedná za ich bezpečnosť.
Nedovoľte, aby sa deti hrali so spotrebičom. Deti mladšie
ako 3 roky, ktoré nie sú po dozorom, udržujte v dostatočnej
vzdialenosti od zariadenia.
Obaly uschovajte mimo dosahu detí.
Nedovoľte deťom ani domácim zvieratám priblížiť sa k
spotrebiču počas prevádzky alebo keď je horúci. Prístupné
časti sú horúce.
Čistenie a údržbu nesmú vykonávať deti bez dozoru.
Udržujte zariadenie a príslušný kábel mimo dosah detí mladších ako 8 rokov.
Všeobecné bezpečnostné pokyny
Počas činnosti spotrebiča môže prístupný povrch spotrebiča
dosiahnuť vysokú teplotu. Nedotýkajte sa rezistorov zariadenia. Pri vyberaní alebo vkladaní príslušenstva alebo hrncov
vždy používajte ochranné rukavice, odolné voči teplu.
• V závislosti od nastavenej teploty a času prevádzky môže
teplota v ohrevnej zásuvke dosiahnuť až 80°C. Pri vyberaní riadu zo zásuvky si chráňte ruky a používajte chňapky
4
•
•
•
•
alebo rukavice. Na ohrevnú zásuvku sa nevešajte a nesadajte si na ňu.
Teleskopický systém by sa mohol poškodiť. Maximálna
nosnosť zásuvky je 15 kg.
V ohrevnej zásuvke neskladujte plastové nádoby alebo
horľavé predmety. Pri zapnutí spotrebiča by sa tieto predmety mohli roztopiť alebo zapáliť. Hrozí nebezpečenstvo
požiaru.
Spotrebič nepoužívajte na zohrievanie vzduchu v kuchyni.
Vysoké teploty môžu spôsobiť zapálenie horľavých predmetov v blízkosti spotrebiča.Vysoké teploty môžu spôsobiť
zapálenie horľavých predmetov v blízkosti spotrebiča
Keď po skončení životnosti spotrebiča vyradíte z prevádzky, odpojte ho od elektrickej siete a odstráňte elektrický
kábel, aby sa spotrebič nedal používať a aby nepredstavoval nebezpečenstvo napríklad pre deti.
Inštalácia
• Počas inštalácie, postupujte podľa pokynov dodaných oddelene.
• Inštalácia musí zabezpečovať ochranu
pred nebezpečným dotykovým napätím.
• Elektrický rozvod musí byť vybavený
ochranným omnipolárnym vypínačom s
minimálnou vzdialenosťou medzi kontaktmi kategórie prepätia III.
• Elektrické zapojenie musí byť vykonané
prostredníctvom zástrčky, pričom táto
musí byť dostupná aj po inštalácii.
UPOZORNENIE! Pred zapojením
do elektrickej siete porovnajte
údaje na typovom štítku (napätie a
frekvencia) s parametrami príslušnej
elektrickej siete. Ak sa údaje nezhodujú, môžu sa vyskytnúť problémy V
prípade pochybností sa obráťte na
elektrikára.
UPOZORNENIE! Ak bola elektrická
zástrčka odstránená, spotrebič smie
inštalovať a zapojiť do elektrickej
siete len kvalifikovaný technik.
Obráťte sa na kvalifikovaného
elektrikára, ktorý pozná a rešpektuje
platné bezpečnostné predpisy.
Výrobca nezodpovedá za škody
spôsobené nesprávnym zabudovaním alebo zapojením.
UPOZORNENIE! Elektrickú
bezpečnosť spotrebiča je možné
zaručiť len vtedy, keď je spotrebič správne uzemnený. Výrobca
nezodpovedá za škody a zranenia
spôsobené chýbajúcim alebo nesprávnym ochranným systémom v
elektrickej inštalácii (napr. elektrický
úder).
UPOZORNENIE! Spotrebič
používajte až po správnom zabudovaní ohrevnej zásuvky. Len v
zabudovanom stave je zaručené,
že používateľ nebude mať prístup k
elektrickým komponentom
UPOZORNENIE! Rám spotrebiča
v žiadnom prípade nerozoberajte a
5
neotvárajte. Akýkoľvek kontakt alebo
zásah do elektrických alebo mechanických komponentov spotrebiča
môže viesť k ohrozeniu používateľa
a nesprávnemu fungovaniu spotrebiča.
Čistenie
• Na čistenie skla dvierok nepoužívajte
drsné práškové prostriedky, ani ostré kovové škrabky, pretože by mohli poškrabať
povrch, čo môže spôsobiť rozbitie skla.
• Na čistenie spotrebiča nepoužívajte
parné čističe.
• Na čistenie nepoužívajte parné a tlakové
zariadenia. Para sa môže dostať k
elektrickým komponentom a spôsobiť
skrat. Para alebo tlak môžu spôsobiť
poškodenie povrchu spotrebiča a jeho
komponentov.
Opravy
• Ak je napájací kábel poškodený, musí
byť vymenený výrobcom, autorizovaným
technikom alebo kvalifikovanou osobou,
aby sa zabránilo nebezpečným situáciám.
UPOZORNENIE! Pri inštalácii a
oprave musí byť spotrebič odpojený
od elektrickej siete. Spotrebič je
odpojený od elektrickej siete vtedy,
ak je splnená aspoň jedna z nasledujúcich podmienok:
–– Prívod elektrickej energie do spotrebiča je vypnutý prostredníctvom
poistiek alebo ističa
–– Zástrčka spotrebiča je odpojená
od elektrickej zásuvky. Pri
vyťahovaní zástrčky zo zásuvky
neťahajte za elektrický kábel, ale
uchopte zástrčku.
UPOZORNENIE! Opravy a údržbu
predovšetkým elektrických komponentov smú vykonávať len kvalifikovaní servisní technici. Výrobca
a predajca nezodpovedajú za zranenie osôb, zvierat alebo za škody
na majetku, ktoré súvisia s opravou
alebo údržbou, ktorú vykonala neoprávnená osoba.
UPOZORNENIE! Opravy počas
záručnej doby smie vykonať len
oprávnený servisný technik. V
opačnom prípade sú škody vyplývajúce z príslušnej opravy vylúčené
zo záruky.
6
OPIS SPOTREBIČA
Hlavné časti
Ako ohrevná zásuvka funguje
Tento spotrebič je vybavený teplovzdušným cirkulačným systémom. Ventilátor
rozptyľuje teplo generované elektrickým
ohrevným telesom po celom vnútornom
priestore zásuvky.
Termostat používateľovi umožňuje nastaviť a ovládať požadovanú teplotu riadu.
1
2
3
4
Vypínač a kontrolka Zap./Vyp.
Termostat
Podložka s protišmykovým povrchom
Čelný panel s mechanizmom push-push alebo rukoväťou
Cirkulujúci horúci vzduch zohrieva riad
rýchlo a rovnomerne.
Kovová mriežka chráni ohrevné teleso aj
ventilátor.
Základňa zásuvky je opatrená protišmykovou podložkou, ktorá zabraňuje
kĺzaniu tanierov a iného riadu pri otváraní
a zatváraní zásuvky.
7
POUŽÍVANIE
Pred prvým použitím
Používanie ohrevnej zásuvky
Pred prvým použitím by ste mali vyčistiť
vnútorné aj vonkajšie povrchy spotrebiča
podľa pokynov uvedených v časti “Čistenie a údržba”.
• Pri používaní ohrevnej zásuvky postupujte nasledovne:
• Riad vložte do zásuvky
• Neklaďte servírovacie taniere zvislo
dopredu pred vetracie štrbiny.
• Teplý vzduch by neprúdil voľne cez
štrbiny. Riad by nebol ohriaty rovnomerne.
• Otočením ovládača termostatu do
príslušnej polohy nastavte požadovanú
funkciu.
• Spotrebič zapnite stlačením tlačidla,
ktorý sa rozsvieti.
• Zásuvku zatvorte.
• Dbajte na to, aby ste pri zatváraní
nepoužili priveľa sily, inak sa môže zásuvka znova otvoriť. Skôr ako vyberiete
zohriaty riad zo zásuvky, vypnite zohrievanie opätovným stlačením spínača.
Odstráňte protišmykovú podložku.
Potom nechajte ohrevnú zásuvku zohrievať dve hodiny. Ovládač termostatu otočte
do maximálnej polohy (pozri časť „Nastavenie teploty“).
Pri tomto postupe by ste mali zabezpečiť,
aby bola kuchyňa dobre vetraná.
Jednotlivé časti spotrebiča sú ošetrené
špeciálnym ochranným prostriedkom.
Pri prvom zohrievaní sa preto zo spotrebiča uvoľňuje špecifický zápach. Zápach
aj eventuálny dym, ktoré sa pri prvom
zohrievaní môžu objaviť, po krátkom čase
zmiznú a neznamenajú poruchu spotrebiča alebo jeho nesprávne zapojenie.
Ovládací panel
Nastavenie funkcie
Otáčaním ovládača termostatu môžete
nastaviť teplotu od 30 do 80 °C.
Ovládač termostatu nepretáčajte
doľava za polohu „0“ alebo doprava za
maximálnu polohu, pretože poškodíte
spotrebič.
Pri dosiahnutí nastavenej teploty sa ohrev
vypne. Keď teplota klesne pod určitú hodnotu, ohrev sa znovu zapne.
Teplotná škála je uvedená v absolútnych
číslach °C, a zobrazená symbolmi, ktoré
zodpovedajú optimálnym teplotám pre
príslušný riad:
Ovládací panel je vybavený voličom a
vypínačom Zap./Vyp. Ovládací panel je
viditeľný len pri otvorenej zásuvke.
8
Symbol
°C (*)
Funkcia
Varovanie
30 °C
Rozmrazovanie.
Kysnutie cesta.
Kvasenie jogurtu.
Zakryte cesto.
Zakryte nádobku.
45°C
Ohrev šálok a pohárov.
-
60°C
Ohrev riadu.
Jemný ohrev potravín.
Predhrejte tanier.
70°C
Udržujte potraviny v teple.
Predhrejte tanier a zakryte jedlo.
80°C
Ohrev potravín.
Predhrejte tanier.
* Uvedené teploty sa vzťahujú na prázdnu a zatvorenú zásuvku.
Čas ohrevu
Čas ohrevu ovplyvňuje viacero faktorov:
• Materiál a hrúbka riadu,
• Množstvo riadu v zásuvke,
• Rozloženie riadu v zásuvke,
• Nastavenie teploty,
• Opakované otváranie a zatváranie
zásuvky.
• Z toho dôvodu nie je možné uviesť
presné časy ohrevu.
• Pri používaní spotrebiča sami zistíte,
aké nastavenie najlepšie vyhovuje
vášmu riadu.
Odporúčania pre funkcie uchovávanie
teploty pokrmov a zohrievanie pokrmov
Ohrevnú zásuvku predhrievajte 15 minút,
aby vnútorné prostredie dosiahlo požadovanú teplotu.
9
ČISTENIE A ÚDRŽBA
Za normálnych okolností si spotrebič
vyžaduje len čistenie bez ďalšej údržby.
UPOZORNENIE! Pred čistením
treba ohrevnú zásuvku odpojiť od
elektrickej siete. Zástrčku spotrebiča odpojte od elektrickej siete
alebo vypnite prívod elektrickej
energie do spotrebiča.
Na čistenie nepoužívajte agresívne alebo abrazívne čistiace
prostriedky, drsné špongie alebo
špicaté či ostré predmety, pretože
môžete spôsobiť vznik fľakov
alebo odratých miest.
Na čistenie nepoužívajte tlakové
alebo parné čistiace zariadenia.
Vnútro ohrevnej zásuvky
Vnútro zásuvky pravidelne čistite vlhkou
handričkou. Ak sú povrchy veľmi znečistené, pridajte do vody pár kvapiek
tekutého prostriedku na umývanie riadu.
Povrchy potom dôkladne utrite suchou
handričkou.
Zabráňte prieniku vody do vetracích
otvorov.
Ohrevnú zásuvku používajte, až keď je
zásuvka úplne suchá.
Podložka s protišmykovým
povrchom
Prednú časť spotrebiča a
ovládací panel
V záujme zjednodušenia čistenia zásuvky
môžete podložku s protišmykovým povrchom vybrať.
Ohrevnej zásuvky stačí čistiť len vlhkou
handričkou. Ak sú povrchy veľmi znečistené, pridajte do vody pár kvapiek
tekutého prostriedku na umývanie riadu.
Podložku môžete umyť ručne teplou
vodou s prídavkom niekoľkých kvapiek
tekutého prostriedku na umývanie riadu.
Podložku dôkladne vysušte.
Povrchy potom dôkladne utrite suchou
handričkou.
Až keď je podložka úplne suchá, vložte ju
späť do zásuvky.
Na čistenie ohrevných zásuviek s antikorovou prednou časťou môžete použiť
špeciálne prostriedky na ošetrenie antikorových povrchov.
Tieto prostriedky na určitý čas zabraňujú
následnému znečisteniu povrchu. Prostriedok aplikujte na antikorový povrch v tenkej
vrstve pomocou mäkkej handričky.
Na čistenie ohrevných zásuviek s hliníkovou prednou časťou
môžete použiť jemný prostriedok na
ošetrenie skla a mäkkú handričku, z ktorej
sa neuvoľňujú vlákna. Povrch utierajte
vodorovne a netlačte, pretože hliník je
chúlostivý a ľahko na ňom vzniknú škrabance a ryhy.
10
ČO ROBIŤ, AK OHREVNÁ ZÁSUVKA NEFUNGUJE?
Nasledujúce problémy môžu
byť vyriešené používateľom bez
zákroku Servisnej služby.
Skôr, ako sa obrátite na servisné stredisko, prečítajte si nasledujúce pokyny
faktorov, ako napríklad:
–– Materiál a hrúbka riadu,
–– Množstvo riadu v zásuvke,
–– Rozloženie riadu v zásuvke,
• Riad sa nezohrieva. Skontrolujte, či:
–– Počujete zvuk ventilátora. Ak ventilátor funguje, pravdepodobne ide
o poruchu ohrevného telesa. Ak
ventilátor nefunguje, ide o poruchu
ventilátora.
–– Nie je vyhodená poistka / istič.
Riad sa nezohrieva dostatočne.
Skontrolujte, či:
• Riad sa príliš zohrieva:
–– Ide o poruchu ovládača teploty
–– Je spotrebič zapnutý,
–– Ste nastavili vhodnú teplotu,
–– Otvory na cirkuláciu vzduchu nie sú
zakryté riadom,
–– Ste riad nechali v ohrevnej zásuvke dostatočne dlho na to, aby sa
zohrial.
• Čas zohrievania závisí od viacerých
• Spínač ZAP/VYP sa nerozsvieti:
–– Svetelný ukazovateľ prevádzky je
nefunkčný.
UPOZORNENIE! Akékoľvek opravy smie vykonávať len špecializovaný technik. Akékoľvek neodborné
zásahy vykonané neoprávnenou
osobou sú nebezpečné.
POKYNY PRE INŠTALÁCIU
Pred inštaláciou
Skontrolujte, či je napájacie napätie
uvedené na typovom štítku rovnaké ako
napätie elektrickej siete na mieste zapojenia.
Zásuvku otvorte, vyberte z nej všetko príslušenstvo a odstráňte všetky obaly.
UPOZORNENIE! Na prednej
časti ohrevnej zásuvky sa môže
nachádzať ochranná fólia.
Pred prvým použitím ohrevnej
zásuvky fóliu opatrne odstráňte.
Skontrolujte, či ohrevná zásuvka
nie je poškodená. Skontrolujte, či
sa správne otvára a zatvára. Ak zistíte známky poškodenia, obráťte
sa na predajcu alebo autorizované
servisné stredisko.
UPOZORNENIE! Použitá elektrická zásuvka musí byť ľahko
prístupná aj po inštalácii ohrevnej
zásuvky.
11
Ohrevnú zásuvku môžete pri zabudovaní
kombinovať len so spotrebičmi, ktoré
odporúča výrobca. V prípade zabudovania
v kombinácii s inými spotrebičmi záruka
stráca platnosť, pretože nie je možné
zaručiť bezchybnú prevádzku ohrevnej
zásuvky.
Inštalácia
UPOZORNENIE! Počas inštalácie,
postupujte podľa pokynov dodaných oddelene.
Zapojenie do elektrickej siete musí
obsahovať viacpólový spínač, ktorý je
vhodný pre dané zaťaženie a má vzdialenosť medzi kontaktmi aspoň 3 mm a ktorý
zabezpečí odpojenie spotrebiča od elektrickej siete v naliehavom prípade alebo pri
čistení spotrebiča.
Spotrebič musí byť správne uzemnený v
súlade s platnými predpismi.
UPOZORNENIE! Ohrevná zásuvka musí byť uzemnená!
Pri zabudovaní ohrevnej zásuvky
v kombinácii s iným spotrebičom
treba na dne kuchynskej skrinky
inštalovať pevnú policu, ktorá
udrží hmotnosť oboch spotrebičov.
Ak treba flexibilný napájací kábel
pripojený k ohrevnej zásuvke
vymeniť, obráťte sa na autorizované servisné stredisko, pretože
pri výmene treba použiť špeciálne
nástroje.
Spotrebič určený na kombináciu
s ohrevnou zásuvkou sa umiestni
priamo na ohrevnú zásuvku bez
toho, aby ste potrebovali použiť
oddeľovaciu policu.
Výrobca ani predajca nezodpovedajú za škody na majetku a
zranenia spôsobené osobám a
zvieratám, ak neboli dodržané
pokyny pre inštaláciu.
Pri inštalácii spotrebiča, ktorý
kombinujete s ohrevnou zásuvkou,
sa riaďte pokynmi v príslušnom
návode na používanie a inštaláciu.
Zapojenie do elektrickej siete
Zapojenie do elektrickej siete musí
vykonať kvalifikovaný elektrikár v súlade s
platnými predpismi.
Pred zapojením ohrevnej zásuvky do
elektrickej siete skontrolujte, či sa napätie
a frekvencia elektrickej siete na mieste
zapojenia zhodujú s údajmi uvedenými
na typovom štítku spotrebiča, ktorý sa
nachádza vo vnútri zásuvky.
12
OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA
.Materiály označené symbolom odovzdajte na recykláciu.
Obal hoďte do príslušných kontajnerov na
recykláciu.
Chráňte životné prostredie a zdravie ľudí a
recyklujte odpad z elektrických a elektronických spotrebičov.
Nelikvidujte spotrebiče označené
symbolom spolu s odpadom z domácnosti. Výrobok odovzdajte v miestnom
recyklačnom zariadení alebo sa obráťte
na obecný alebo mestský úrad.
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising