Electrolux EKC8000W1 Användarmanual
EKC8000W1
SV
Spis
Bruksanvisning
2
www.electrolux.com
INNEHÅLL
1. SÄKERHETSINFORMATION.............................................................................3
2. SÄKERHETSINSTRUKTIONER.........................................................................5
3. INSTALLATION.................................................................................................. 8
4. PRODUKTBESKRIVNING..................................................................................9
5. FÖRE FÖRSTA ANVÄNDNING......................................................................... 9
6. HÄLL – DAGLIG ANVÄNDNING...................................................................... 11
7. HÄLL - RÅD OCH TIPS.................................................................................... 11
8. HÄLL – UNDERHÅLL OCH RENGÖRING....................................................... 12
9. UGN – DAGLIG ANVÄNDNING ...................................................................... 13
10. UGN - KLOCKFUNKTIONER......................................................................... 16
11. UGN – RÅD OCH TIPS.................................................................................. 17
12. UGN – UNDERHÅLL OCH RENGÖRING...................................................... 29
13. FELSÖKNING.................................................................................................32
14. ENERGIEFFEKTIVITET................................................................................. 33
VI TÄNKER PÅ DIG
Tack för att du köpt en Electrolux-produkt. Du har valt en produkt som för med sig
årtionden av yrkeserfarenhet och innovation. Genial och elegant har den
utformats med dig i åtanke. Så när du än använder den kan du känna dig trygg
med att veta att du får fantastiska resultat varje gång.
Välkommen till Electrolux.
Besök vår webbplats för att:
Få användningsråd, broschyrer, felsökningshjälp och serviceinformation:
www.electrolux.com/webselfservice
Registrera din produkt för bättre service:
www.registerelectrolux.com
Köpa tillbehör, förbrukningsvaror och originalreservdelar till din produkt:
www.electrolux.com/shop
KUNDTJÄNST OCH SERVICE
Vi rekommenderar att originalreservdelar används.
Ha följande uppgifter till hands när du kontaktar serviceavdelningen: Modell,
PNC, serienummer.
Informationen står på typskylten.
Varnings-/viktig säkerhetsinformation
Allmän information och tips
Miljöinformation
Med reservation för ändringar.
SVENSKA
1.
3
SÄKERHETSINFORMATION
Läs noga de bifogade instruktionerna före installation
och användning av produkten. Tillverkaren är inte
ansvarig för eventuella personskador eller andra skador
som uppkommit som ett resultat av felaktig installation
eller användning. Förvara alltid bruksanvisningen på en
säker och tillgänglig plats för framtida bruk.
1.1 Säkerhet för barn och handikappade
VARNING!
Risk för kvävning, skador eller permanent
invaliditet.
•
•
•
•
•
•
•
•
Denna produkt kan användas av barn från 8 års ålder
och uppåt, och av personer med nedsatt fysisk,
sensorisk eller mental förmåga, samt personer med
bristande erfarenhet och kunskap, om de övervakas
eller instrueras beträffande hur produkten används på
ett säkert sätt och förstår de risker som är förknippade
med användningen.
Barn mellan 3 och 8 år eller personer med mycket
omfattande och komplexa funktionsnedsättningar ska
inte vara i närheten av produkten om de inte är under
uppsikt.
Barn under 3 år ska inte vistas i närheten av
produkten utan ständig uppsikt.
Låt inte barn leka med produkten.
Håll allt förpackningsmaterial utom räckhåll för barn
och kassera det på lämpligt sätt.
Barn och husdjur ska hållas borta från produkten när
den är igång eller när den svalnar. Åtkomliga delar
kan bli heta under användning
Om apparaten har ett barnlås, måste detta aktiveras.
Barn får inte utföra städning och underhåll av
apparaten utan uppsikt.
4
www.electrolux.com
1.2 Allmän säkerhet
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Endast behöriga personer får installera den här
produkten och byta kabel.
Produkten är avsedd att användas på en höjd på upp
till 2000 meter över havet.
Produkten är inte avsedd att användas på fartyg, båtar
eller dylikt.
För att undvika överhettning får produkten inte
installeras bakom en dekorativ lucka.
Placera inte produkten på en sockel.
Använd inte produkten med en extern timer eller ett
separat fjärrkontrollsystem.
VARNING: Oövervakad matlagning på en häll med fett
eller olja kan vara farligt och kan leda till brand.
Försök ALDRIG att släcka en eld med vatten, utan
stäng av produkten och täck över flamman, t.ex. med
ett lock eller brandfilt.
VARNING: Tillagningsprocessen måste övervakas. En
kort tillagningsprocess måste ständigt övervakas.
VARNING: Brandfara: Förvara inte saker på
kokytorna.
Använd inte ångrengörare vid rengöring av produkten.
Använd inte skarpa rengöringsmedel med slipeffekt
eller vassa metallskrapor för att rengöra glasluckan
eller hällens gångjärnsförsedda lock eftersom dessa
kan repa ytan, vilket i sin tur kan leda till att glaset
spricker.
Metallföremål som knivar, gafflar, skedar och lock bör
inte placeras på hällens yta eftersom de blir varma.
Om keramik-/glasytan är sprucken, stäng av
produkten och dra ur elsladden. Om produkten är
ansluten till elnätet direkt med kopplingsboxen, ta bort
säkringen för att koppla från produkten från
strömförsörjningen. I båda fallen, kontakta vårt
auktoriserade servicecenter.
SVENSKA
•
•
•
•
•
•
•
•
•
VARNING: Produkten och åtkomliga delar blir mycket
varma under användning. Var försiktig så att du
undviker att vidröra värmeelementen.
Använd alltid ugnsvantar för att ta ut eller sätta in
tillbehör eller eldfasta formar.
Koppla från strömtillförseln före underhåll.
VARNING: Kontrollera att produkten är avstängd
innan du byter lampa för att undvika risken för elstötar.
Om nätsladden är skadad måste den bytas av
tillverkaren, tillverkarens auktoriserade servicecenter
eller personer med motsvarande utbildning, för att
undvika elektrisk fara.
Använd endast matlagningstermometern som
rekommenderas för den här produkten.
Var försiktig när du rör vid förvaringslådan. Den kan bli
mycket het.
För att ta bort ugnsstegarna drar du först ut den
främre delen av ugnsstegen och sedan den bakre
delen från sidoväggarna. Sätt tillbaka ugnsstegarna i
omvänd ordning.
VARNING: Använd endast hällskydd som designats
av tillverkaren av produkten eller som anges av
tillverkaren i bruksanvisningen som lämplig, eller
hällskydd som medföljer. Olyckor kan inträffa om fel
skydd används.
2. SÄKERHETSINSTRUKTIONER
2.1 Installation
VARNING!
Endast en behörig person
får installera den här
produkten.
•
•
•
•
5
Avlägsna allt förpackningsmaterial.
Installera eller använd inte en skadad
produkt.
Följ installationsinstruktionerna som
följer med produkten.
Var alltid försiktig när produkten rör
sig eftersom den är tung. Använd
alltid skyddshandskar och täckta skor.
•
•
•
•
•
•
Dra aldrig produkten i handtaget.
Köksskåpet och inbyggnaden måste
ha passande mått.
Minsta avstånd till andra produkter
ska beaktas.
Installera produkten på en säker och
lämplig plats som uppfyller
installationskraven.
Delar av produkten är strömförande.
Stäng produkten med skåpluckan för
att undvika att vidröra farliga delar.
Produktens sidor måste gränsa till
produkter eller enheter med samma
höjd.
6
www.electrolux.com
•
•
Installera inte produkten nära en dörr
eller under ett fönster. Detta förhindrar
att heta kokkärl faller ned från
produkten när dörren eller fönstret är
öppet.
Se till att montera ett stöd för att
förhindra att produkten tippar. Se
kapitlet Montering.
2.2 Elektrisk anslutning
VARNING!
Risk för brand och elektriska
stötar.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Alla elektriska anslutningar ska
utföras av en kvalificerad elektriker.
Produkten måste jordas.
Se till att de parametrarna på
märkskylten överensstämmer med
elnätets elektricitet.
Använd alltid ett korrekt installerat,
stötsäkert och jordat eluttag.
Använd inte grenuttag eller
förlängningssladdar.
Låt inte nätkablar komma i kontakt
med eller komma nära produktens
lucka eller nichen nedanför produkten,
speciellt inte när den är igång eller om
luckan är het.
Stötskyddet för strömförande och
isolerade delar måste fästas på ett
sådant sätt att det inte kan tas bort
utan verktyg.
Anslut stickkontakten till eluttaget först
vid slutet av installationen. Kontrollera
att stickkontakten är åtkomlig efter
installationen.
Anslut inte stickkontakten om
vägguttaget sitter löst.
Dra inte i anslutningssladden för att
koppla bort produkten från eluttaget.
Ta alltid tag i stickkontakten.
Använd endast rätt isoleringsenheter:
strömbrytare, säkringar (säkringar av
skruvtyp tas ur hållaren),
jordfelsbrytare och kontaktorer.
Den elektriska installationen måste ha
en isolationsenhet så att du kan
koppla från produkten från nätet vid
alla poler. Kontaktöppningen på
isolationsenheten måste vara minst 3
mm bred.
Stäng produktens lucka helt innan du
ansluter kontakten till eluttaget.
2.3 Användning
VARNING!
Risk för skador och
brännskador.
Risk för elektrisk stöt.
•
•
•
•
•
•
•
•
Denna produkt är endast avsedd för
hushållsbruk.
Ändra inte produktens specifikationer.
Se till att ventilationsöppningarna inte
är blockerade.
Lämna inte produkten utan tillsyn
under användning.
Stäng av produkten efter varje
användningstillfälle.
Var försiktig när du öppnar
produktens lucka medan produkten är
igång. Het luft kan strömma ut.
Använd inte produkten med våta
händer eller när den är i kontakt med
vatten.
Använd inte produkten som arbetseller avlastningsyta.
VARNING!
Risk för brand och explosion
•
•
•
•
•
•
Fetter och olja kan frigöra
lättantändliga ångor när de värms
upp. Håll flammor eller uppvärmda
föremål borta från fetter och oljor när
du lagar mat med dem.
Ångorna som frigörs i mycket het olja
kan orsaka självantändning.
Redan använd olja, som kan innehålla
matrester, kan orsaka brand vi lägre
temperatur än olja som används för
första gången.
Placera inga lättantändliga produkter
eller föremål som är fuktiga med
lättantändliga produkter i, nära eller
på produkten.
Låt inte gnistor eller öppna lågor
komma i kontakt med produkten när
du öppnar luckan.
Öppna produktens lucka försiktigt.
Användning av ingredienser som
innehåller alkohol kan producera en
blandning av luft och alkohol.
VARNING!
Risk för skador på produkten
föreligger.
•
För att förhindra skada eller
missfärgning på emaljen:
SVENSKA
•
•
•
•
•
•
•
•
– sätt inte eldfasta formar eller
andra föremål direkt på
produktens botten.
– lägg inte aluminiumfolie på
produkten eller direkt på
produktens botten.
– ställ inte hett vatten direkt i den
heta produkten.
– låt inte fuktiga kärl eller matvaror
stå kvar i produkten efter att
tillagningen är klar.
– var försiktig när du tar bort eller
monterar tillbehör.
Missfärgning av emaljen eller den
rostfria ytan påverkar inte produktens
funktion.
Använd en djup form för mjuka kakor.
Fruktjuicer orsakar fläckar som kan bli
bestående.
Placera inga heta kokkärl på
kontrollpanelen.
Låt inte kokkärl torrkoka.
Var försiktig så att inte föremål eller
kokkärl faller på produkten. Ytan kan
skadas.
Aktivera inte kokzonerna med tomma
kokkärl eller utan kokkärl.
Kokkärl av gjutjärn, aluminium eller
med skadad botten kan orsaka repor.
Lyft alltid upp dessa föremål när du
måste flytta dem på kokhällen.
Denna produkt är endast avsedd för
matlagning. Den får inte användas för
några andra ändamål, t.ex. för
rumsuppvärmning.
2.4 Skötsel och rengöring
VARNING!
Det finns risk för
personskador, brand eller
skador på produkten.
•
•
•
•
•
Stäng av produkten före underhåll.
Koppla bort produkten från eluttaget.
Se till att produkten har svalnat. Det
finns även risk för att glaspanelerna
kan spricka.
Byt omedelbart ut luckans glaspaneler
om de är skadade. Kontakta
auktoriserat servicecenter.
Var försiktig när du tar bort luckan.
Luckan är tung!
Kvarblivet fett eller mat i produkten
kan orsaka brand.
•
•
•
•
•
2.5 Lampa inuti produkten
VARNING!
Risk för elektrisk stöt!
•
•
•
Typen av glödlampa eller
halogenlampa som används för den
här produkten är endast avsedd för
hushållsprodukter. Får ej användas
som husbelysning.
Innan du byter lampan ska du koppla
ur produkten från nätuttaget.
Använd bara lampor med samma
specifikationer.
2.6 Service
•
•
Kontakta en auktoriserad
serviceverkstad för reparation av
produkten.
Använd endast originaldelar.
2.7 Kassering
VARNING!
Risk för kvävning eller
skador.
•
•
7
Rengör produkten regelbundet för att
förhindra att ytmaterialet försämras.
Ugnsutrymmet och luckan måste
torkas av efter varje
användningstillfälle. Ånga som bildas
vid användningen av ugnen
kondenseras på innerväggarna och
kan orsaka korrosion. För att minska
kondensen kan man låta produkten
vara igång i 10 minuter före tillagning.
Rengör produkten med en fuktig, mjuk
trasa. Använd bara milda
rengöringsmedel. Använd inte
produkter med slipeffekt,
skursvampar, lösningsmedel eller
metallföremål.
Om du använder en ugnssprej ska du
följa säkerhetsanvisningarna på
förpackningen.
Rengör inte den katalytiska emaljen
(om tillämpligt) med något slag av
rengöringsmedel.
Koppla loss produkten från eluttaget.
Klipp av elkabeln nära produkten och
kassera den.
8
www.electrolux.com
•
Ta bort luckspärren för att förhindra
att barn eller husdjur blir instängda i
maskinen.
3. INSTALLATION
VARNING!
Se säkerhetsavsnitten.
3.1 Tekniska data
Mått
Höjd
850 - 936 mm
Bredd
596 mm
Djup
600 mm
3.2 Elektrisk installation
3.3 Tippskydd
FÖRSIKTIGHET!
Montera tippskyddet för att
hindra att produkten välter
vid felaktig belastning.
Tippskyddet fungerar endast
när produkten står på rätt
plats.
Din produkt har symbolerna
som visas på bilderna (i
förekommande fall) för att
påminna dig om att montera
tippskyddet.
VARNING!
Tillverkaren kan inte hållas
ansvarig om
säkerhetsföreskrifterna i
kapitlena "Säkerhet" inte
följs.
Denna produkt levereras med en
huvudkontakt och en huvudkabel.
VARNING!
Nätkabeln får inte vidröra
den del av produkten som är
skuggad på bilden.
Kontrollera att du placerar
tippskyddet på rätt höjd.
Mer information om hur produkten ska
installeras finns i ett separat
installationshäfte.
SVENSKA
4. PRODUKTBESKRIVNING
4.1 Allmän översikt
1
2 3 4
5
12
11
6
7
8
5
4
3
2
1
9
10
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Vred för ugnsfunktionerna
Display
Temperaturvred
Temperaturindikator/symbol
Vred för hällen
Uttag för matlagningstermometern
Värmeelement
Lampa
Ugnsstege, löstagbar
Fläkt
Ugnsutrymmets prägling
Ugnsnivåer
4.2 Beskrivning av hällen
1
2
145 mm
170 mm
265 mm
140/210 mm
6
3
145 mm
5
4
4.3 Tillbehör
•
•
•
1 Kokzon 1200 W
2 Ångutlopp - antal och position beror
på modell
3 Kokzon 1500/2400 W
4 Kokzon 1200 W
5 Restvärmeindikator
6 Kokzon 1000/2200 W
Galler
För kokkärl, bakformar och stekkärl.
Bakplåt
För kakor och småkakor.
Långpanna
För bakning och stekning eller som
fettuppsamlingsfat.
•
•
5. FÖRE FÖRSTA ANVÄNDNING
VARNING!
Se säkerhetsavsnitten.
Matlagningstermometer
För att mäta temperaturen inuti
maten.
Förvaringslåda
Förvaringslådan finns under
ugnsutrymmet.
9
10
www.electrolux.com
5.1 Första rengöring
5.5 Öppna och stänga luckan
med det mekaniska lucklåset
Ta ut alla tillbehör och flyttbara
ugnsstegar ur ugnen.
Se avsnittet "Underhåll och rengöring".
Rengör ugnen och tillbehören innan du
använder den första gången.
Sätt tillbaka tillbehören och de flyttbara
ugnsstegarna på sin ursprungliga plats.
Det mekaniska lucklåset är som standard
aktiverat.
För att öppna luckan förs låset åt höger.
5.2 Ställa in och ställa om
klockan
blinkar när du ansluter ugnen till
eluttaget, när det varit ett strömavbrott
eller när timern inte är inställd.
eller
för att ställa in
1. Tryck på
rätt tid.
Efter cirka 5 sekunder slutar
blinkningarna och displayen visar den
inställda tiden.
2. För att ändra tiden, tryck på
samtidigt tills
och
Stäng luckan utan att trycka in lucklåset.
5.6 Avaktivera det mekaniska
lucklåset - i huvudugnen
1. Tryck på lucktätningen B på varje
sida. Tätningen släpper.
2
börjar blinka.
När timerfunktionen är aktiv
kan du inte ändra den
aktuella tiden.
5.3 Infällbara vred
För att använda produkten, tryck på
kontrollvredet. Vredet kommer ut.
B
1
2. Dra upp lucktätningen och ta bort
den.
3. Lossa spaken 1, flytta den åt höger 2
och sätt tillbaka den.
5.4 Förvärmning
Sätt den tomma ugnen på förvärmning
innan du använder den första gången.
1. Ställ in funktionen .Ställ in maximal
temperatur.
2. Låt ugnen stå på i en timme.
3. Ställ in funktionen . Ställ in
maximal temperatur.
4. Låt ugnen vara igång i 15 minuter.
5. Ställ in funktionen . Ställ in
maximal temperatur.
6. Låt ugnen vara igång i 15 minuter.
7. Stäng av ugnen och låt den svalna.
Tillbehören kan bli varmare än normalt.
Ugnen kan avge lukt och rök. Se till att
ventilationen är tillräcklig i rummet.
1
2
4. Håll i lucktätningen B i varje sida och
sätt den på luckans innerkant. Sätt
lucktätningen i luckans övre kant.
SVENSKA
11
Aktivera det mekaniska lucklåset
Gör enligt ovanstående anvisningar igen
och flytta tillbaka lucklåset till vänster.
Avstängning av produkten
inaktiverar inte det
mekaniska lucklåset.
B
6. HÄLL – DAGLIG ANVÄNDNING
VARNING!
Se säkerhetsavsnitten.
6.1 Värmeläge
Symbo‐
ler
Funktion
Avstängt läge
Dubbel kokzon
Varmhållning
1-9
Värmeinställningar
Utnyttja restvärmen för att
minska energiförbrukningen.
Stäng av kokzonen ca 5-10
minuter innan tillagningen är
klar.
Vrid vredet för vald kokzon till önskad
värmeinställning.
När tillagningen är klar, vrid vredet till avposition.
6.2 Aktivera och inaktivera de
yttre ringarna
Du kan justera den yta som du tillagar på
efter storleken på kokkärlet.
Aktivera den yttre ringen: vrid vredet
medurs genom ett ljusmotstånd för att
. Vrid sedan vredet moturs till rätt
värmeläge.
Inaktivera den yttre ringen: vrid vredet
till avstängt läge. Indikeringen slocknar.
6.3 Restvärmeindikator
VARNING!
Risk för brännskador från
restvärme.
Kontrollampan tänds när en kokzon är
varm, men den fungerar inte om
nätströmmen är urkopplad.
7. HÄLL - RÅD OCH TIPS
VARNING!
Se säkerhetsavsnitten.
7.1 Kokkärl
Kokkärlens botten skall vara
så tjock och så plan som
möjligt.
Se till att kastrullens botten
är ren och torr innan du
sätter den på hällen.
12
www.electrolux.com
Kokkärl av emaljerat stål
med aluminium- eller
kopparbotten kan orsaka
färgskiftning på
glaskeramiken.
Värmein‐
ställning
7.2 Exempel på olika typer av
tillagning
Uppgifterna i tabellen är
endast avsedda som
vägledning.
Använd för:
Tid
(min)
Tips
Varmhållning av tillagad mat. efter
behov
Lägg ett lock på ett kokkärl.
1-2
Hollandaisesås, smältning
av: smör, choklad, gelatin.
5 - 25
Rör om med jämna mellan‐
rum.
1-2
Stanning: fluffiga omeletter,
äggstanning.
10 - 40
Tillaga med lock.
2-3
Småkoka ris och mjölkrätter,
värma färdiglagade rätter.
25 - 50
Minst dubbelt så mycket
vätska som ris, rör om mjölk‐
baserade rätter under tillag‐
ningen.
3-4
Ångkoka grönsaker, fisk,
kött.
20 - 45
Tillsätt några matskedar
vätska.
4-5
Kokning av potatis.
20 - 60
Använd max. ¼ liter vatten
till 750 g potatis.
4-5
Tillaga större mängder mat,
stuvningar och soppor.
60 150
Upp till 3 l vätska plus ingre‐
dienser.
6-7
Lätt stekning: schnitzel, cor‐
don bleu, kotletter, kroketter,
korv, lever, ägg, pannkakor,
munkar.
efter
behov
Vänd efter halva tiden.
7-8
Kraftig stekning, potatiskro‐
ketter, njurstek, fransyska.
5 - 15
Vänd efter halva tiden.
9
Koka vatten, koka pasta, bryna kött (gulasch, grytstek), fritera pom‐
mes frites.
-1
8. HÄLL – UNDERHÅLL OCH RENGÖRING
VARNING!
Se säkerhetsavsnitten.
8.1 Allmän information
•
•
•
Rengör hällen efter varje
användningstillfälle.
Använd alltid kokkärl med ren botten.
Repor eller mörka fläckar på ytan har
ingen inverkan på hur hällen fungerar.
•
•
Använd ett särskilt rengöringsmedel
för hällens yta.
Använd en speciell skrapa för glaset.
VARNING!
Förvara rakbladsskrapan
utom räckhåll för barn.
Använd rakbladsskrapan
med försiktighet, rakbladet
är mycket vasst.
SVENSKA
8.2 Rengöring av hällen
•
•
Ta omedelbart bort: smält plast,
plastfolie, socker och mat som
innehåller socker, annars kan denna
smuts orsaka skador på hällen. Var
försiktig och undvik brännskador. Sätt
specialskrapan snett mot glasytan och
för bladet över ytan.
Ta bort när hällen svalnat
tillräckligt: kalkringar, vattenringar,
•
13
fettstänk, glänsande metalliska
missfärgningar. Rengör hällen med en
fuktig duk och icke slipande
rengöringsmedel. Efter rengöring,
torka hällen med en mjuk duk.
Ta bort missfärgning på blank
metall: använd en lösning av vatten
och vinäger och rengör glasytan med
en trasa.
9. UGN – DAGLIG ANVÄNDNING
VARNING!
Se säkerhetsavsnitten.
9.1 Ugnsfunktioner
Symbol
Ugnsfunktion
Program
Avstängt läge
Ugnen är avstängd.
Varmluft
För att baka på upp till två nivåer samtidigt och
för att torka mat.
Ställ in ugnstemperaturen 20 - 40 °C lägre än för
Över/Undervärme.
Paj/pizza
För ugnsbakning på en nivå av rätter som kräver
mer intensiv bryning och som ska ha knaprig
botten.
Över/Undervärme
För bakning och stekning på en ugnsnivå.
Ångbakning
För att tillsätta fuktighet under tillagningen. För
att få den rätta färgen och krispigheten under
gräddning. För att få rätten saftigare under upp‐
värmning.
Max Grill
För grillning av tunna livsmedel i stora mängder
och för rostning av bröd.
Bryning
För stekning på en ugnsnivå av större stycken
kött eller fågel med ben. Även för att göra gra‐
tänger och bryna.
14
www.electrolux.com
Symbol
Ugnsfunktion
Program
Varmluft med fukt
Denna funktionen är för att spara energi under
tillagningen. För matlagningsinstruktioner, se ka‐
pitlet "Råd och Tips" Varmluft med fukt. Ugns‐
luckan ska hållas stängd under tillagningen så
att funktionen inte avbryts och att ugnen fungerar
med högsta möjliga energieffektivitet. När du an‐
vänder den här funktionen kan temperaturen i
ugnen skilja sig från inställd temperatur. Värme‐
effekten kan minska. För allmänna energibespa‐
ringsanvisningar, se kapitlet "Energieffektivitet",
Energibesparing. Denna funktion användes för
att följa energieffektivitetsklass enligt EN
60350-1.
När du använder den här funktionen släcks lam‐
pan automatiskt.
9.2 Aktivera och inaktivera
ugnen
Det beror på modellen om
produkten har
vredsymboler,
kontrollampor eller
lampor:
• Kontrollampan tänds när
ugnen värms upp.
• Lampan tänds när
produkten är igång.
• Symbolen visar om
kontrollvredet styr en av
kokzonerna,
ugnsfunktionerna eller
temperaturen.
1. Vrid vredet för ugnsfunktionerna för
att välja en ugnsfunktion.
2. Vrid temperaturvredet för att välja
temperatur.
3. Inaktivera ugnen genom att vrida
vreden för ugnsfunktionerna och
temperatur till avstängt läge.
9.3 Aktivera funktionen:
Ångbakning
Den här funktionen ger bättre fuktighet
under tillagning.
VARNING!
Det finns risk för
brännskador och skador på
produkten.
Ånga som släpps ut kan orsaka
brännskador:
•
•
Öppna inte luckan när funktionen är
igång. Ångbakning.
Öppna ugnsluckan försiktigt när
funktionen har varit på. Ångbakning.
Se avsnittet "Råd och tips".
1. Öppna ugnsluckan.
2. Fyll botten med kranvatten.
Ugnsutrymmets hålighet rymmer max
250 ml.
Vattnet ska fyllas på innan du sätter
på förvärmning och när ugnen är kall.
3. Vrid funktionsvredet: Ångbakning
4. Vrid temperaturvredet för att välja
temperatur.
5. Lägg i maten i ugnen och stäng
ugnsluckan.
FÖRSIKTIGHET!
Fyll inte på ugnens
botten med vatten när
ugnen är igång eller när
den fortfarande är varm.
6. För att stänga av produkten, vrid
vreden för ugnsfunktioner och
temperatur till av-läget.
.
SVENSKA
15
7. Ta bort vatten från ugnsutrymmets
botten.
VARNING!
Se till att ugnen är kall
innan du tar bort
eventuellt kvarvarande
vatten från ugnens
botten.
9.4 Kylfläkt
När ugnen är på, slås fläkten på
automatiskt för att hålla ugnens ytor
svala. Om du stänger av ugnen fortsätter
fläkten att gå tills ugnen svalnat..
9.5 Använda
matlagningstermometern
Matlagningstermometern mäter
innertemperaturen vid tillagning av kött.
Två temperaturer behöver ställas in:
•
•
Ugnstemperaturen. Se tabellen för
stekning.
Innertemperaturen. Se tabellen för
innertemperatur.
FÖRSIKTIGHET!
Använd endast
matlagningstermometern
som medföljer produkten
eller originalreservdelar.
1. Sätt in spetsen på
matlagningstermometern i mitten av
köttet.
2. Sätt in kontakten till
matlagningstermometern i uttaget på
produktens framsida. Kontrollampan
för matlagningstermometern
blinkar.
3. Tryck på - eller -knappen för att
ställa in innertemperaturen.
Du kan ställa in temperaturen mellan
30 °C och 99 °C. Se värdena i
tabellen.
4. Välj ugnsfunktion och
ugnstemperatur.
5. Tryck på en knapp för att stänga av
signalen.
En ljudsignal hörs i två minuter när
köttet uppnått den inställda
innertemperaturen.
6. Stänga av produkten.
7. Ta ut matlagningstermometerns
kontakt ur uttaget. Ta ut köttet ur
produkten.
Om köttet har stekts som du önskar, utför
ovanstående på nytt och ställ in en högre
innertemperatur.
Du kan ändra temperaturen när som
helst under tillagningen. Tryck på
-
eller -knappen igen för att ställa in
innertemperaturen.
VARNING!
Var försiktig när du tar ut
matlagningstermometerns
spets och kontakt.
Matlagningstermometern är
varm. Det finns risk för att du
bränner dig.
9.6 Sätta in ugnstillbehören
Långpanna:
För in långpannan mellan skenorna på
ugnsstegen.
16
www.electrolux.com
•
•
Galler och långpanna tillsammans:
Alla tillbehör har små
fördjupningar längst upp
på höger och vänster
sida för att öka
säkerheten.
Fördjupningarna ger
också ett tippskydd.
Den höga kanten runt
stegen förhindrar att
husgeråden halkar ur.
För in långpannan mellan skenorna på
hyllstöden och ugnsgallret på skenorna
ovan.
10. UGN - KLOCKFUNKTIONER
10.1 Display
A
B
C
D
A.
B.
C.
D.
Kontrollampa för signalur
Tidvisning
Kontrollampa för klocka
Kontrollampa för
matlagningstermometer
10.2 Knappar
Knapp
Funktion
Beskrivning
MINUS
Gör så här för att ställa in tiden.
PLUS
Gör så här för att ställa in tiden.
10.3 Ställa in Signalur
Tryck på
eller
flera gånger för att
ställa in önskad tid.
Signaluret startar automatiskt efter fem
sekunder.
När den inställda tiden har gått avges en
ljudsignal. Tryck på valfri knapp för att
stänga av signalen.
SVENSKA
För att avbryta singnalursfunktionen,
tryck på
eller
och tryck därefter
17
och håll inne
tills klockfunktionen
slocknar och ljudsignalen hörs.
11. UGN – RÅD OCH TIPS
VARNING!
Se säkerhetsavsnitten.
Temperaturerna och
gräddningstiderna i
tabellerna är endast
riktvärden. De beror på
recepten samt på
ingrediensernas kvalitet och
mängd.
Du kan förlänga gräddningstiden med
10–15 minuter om du bakar på mer än
en nivå.
Bakverk vid olika nivåer blir inte alltid lika
bruna. Du behöver inte ändra
ugnstemperaturen om de blir olika bruna.
Detta jämnar ut sig under bakningen.
Plåtarna i ugnen kan vrida sig under
bakning. När plåtarna kallnar igen återtar
de sin normala form.
11.1 Gräddning
Använd den lägre temperaturen första
gången.
11.2 Tips för bakning
Bakresultat
Möjlig orsak
Lösning
Kakans botten är inte
tillräckligt gräddad.
Ugnsnivån är fel.
Ställ kakan på en lägre ugnsni‐
vå.
Kakan faller ihop och
blir degig eller får vat‐
tenränder.
Ugnstemperaturen är för
hög.
Ställ in något lägre ugnstempe‐
ratur nåsta gång.
För kort gräddningstid.
Ställ in längre gräddningstid och
lägre ugnstemperatur nåsta
gång.
Kakan är för torr.
Ugnstemperaturen är för
låg.
Ställ in högre ugnstemperatur
nåsta gång.
För lång gräddningstid.
Ställ in kortare gräddningstid
nästa gång.
Ugnstemperaturen är för
hög och gräddningstiden
är för kort.
Ställ in lägre ugnstemperatur
och längre gräddningstid.
Kaksmeten har inte förde‐
lats jämnt.
Fördela smeten jämnare på
bakplåten nästa gång.
Ugnstemperaturen är för
låg.
Ställ in något högre ugnstempe‐
ratur nåsta gång.
Kakan blir ojämn.
Kakan blir inte klar på
tiden som anges i re‐
ceptet.
18
www.electrolux.com
11.3 Baka i varmluft
Livsmedel
Temperatur
(°C)
Tid (min)
Ugnsnivå
Franskbullar
175 - 185
15 - 20
2+4
Grahamsbullar
165 - 180
20 - 30
2+4
Fyllda smörgåsar
170 - 180
15 - 20
2+4
Formbröd
170 - 190
30 - 40
1+4
Salta kringlor
160 - 170
15 - 20
2+4
Vitt bröd / runt bröd
170 - 180
35 - 45
2+4
Fullkornsbröd
160 - 170
35 - 45
2+4
Rågbröd, blandning
250
-
2+4
- bakning
160 - 170
60 - 70
2+4
Baguetter
180 - 200
20 - 30
2+4
Pannkakor
150 - 160
50 - 60
3
Fruktkakor
140 - 150
70 - 80
3
Muffins
160 - 170
15 - 25
2+4
Rulltårta
190 - 210
6 - 15
3
Bullar
185 - 195
8 - 15
2+4
Lång limpa
170 - 180
25 - 35
2+4
Pepparkakor
160 - 170
8 - 15
2+4
Kaka i form
150 - 160
30 - 40
2+4
Sockerkakor/Madeirakakor
150 - 160
50 - 60
2
Maränger
100
90 - 120
2+4
Marängbottnar
100
90 - 120
2+4
Småkakor
150 - 160
10 - 20
2+4
Petit-choux
155 - 165
30 - 40
2+4
Frukttårtor, mördegskakor
150 - 160
förbakning, bott‐
nar 10-15
2+4
Frukttårtor, mördegskakor
150 - 160
dekorering 35-45 2 + 4
Frukttårtor, smuldeg
170 - 180
30 - 40
2+4
SVENSKA
11.4 Övervärme
Livsmedel
Temperatur
(°C)
Tid (min)
Ugnsnivå
Franskbullar
200 - 225
8 - 12
3-4
Grahamsbullar
190 - 200
20 - 25
3-4
Fyllda smörgåsar
200 - 225
10 - 12
3-4
Ciabattabullar
210 - 230
10 - 20
3-4
Foccacia
220 - 230
15 - 20
3-4
Pitabröd
250
5 - 15
3-4
Salta kringlor
180 - 200
12 - 15
3-4
Vitt bröd
190 - 210
25 - 40
1-2
Ciabatta
210 - 220
15 - 25
1-2
Fullkornsbröd
180 - 200
35 - 45
1-2
Rågbröd, blandning
275
-
1
- bakning
190
55 - 65
1
Baguetter
220 - 230
15 - 30
3-4
Pannkakor
170 - 180
50 - 60
2-3
Kaka i form
170 - 180
35 - 45
3-4
Sockerkakor/Madeirakakor
170 - 180
40 - 50
1-2
Smörgåstårta, bullar
200 - 225
8 - 12
3-4
Maränger
100
90 - 120
3-4
Marängbottnar
100
90 - 120
3-4
Småkakor
160 - 180
6 - 15
3-4
Petit-choux
170 - 190
30 - 45
3-4
Rulltårta
190 - 210
10 - 12
3-4
Frukttårtor, mördegskakor
175 - 200
förbakning,
bullar 10-15
3-4
Frukttårtor, mördegskakor
175
dekorering
35-45
3-4
Frukttårtor, smuldeg
190 - 200
25 - 35
3-4
Mjuk marsipankaka
210 - 230
10 - 12
2
19
20
www.electrolux.com
11.5 Tillaga i varmluft
Livsmedel
Temperatur
(°C)
Tid (min)
Ugnsnivå
Fisk, kokning
150 - 160
-1)
2+4
Fisk, stekning
165 - 175
-1)
2+4
Köttfärslimpa
165 - 175
60 - 70
2+4
Danska köttbullar
165 - 175
35 - 45
2+4
Leverpâté
165 - 175
65 - 75
2+4
Potatisgratäng
175
55 - 65
2+4
Lasagne, hemlagad
175
60 - 70
2+4
Lasagne, fryst
175
30 - 452)
2+4
Pastagratäng
165 - 175
40 - 50
2+4
Pommes frites, frusna
180 - 200
30 - 452)
2+4
Tårtor, hembakade - förbakning,
bullar
165 - 175
15 - 20
2+4
Tårtor, hembakade - dekorering
165 - 175
30 - 40
2+4
Tårtor, frusna
175
25 - 352)
2+4
1) När man steker eller kokar fisk, beror tillagningstiden på fiskens tjocklek. Fisken är klar
när köttet är vitt. Kontrollera genom att sticka en gaffel i fisken. Om köttet lossnar lätt från
benet, är fisken klar.
2) Med tillagning på två nivåer (dubbel portion) tar det ca 1/3 längre tid än vad som anges
på förpackningen. Om den angivna tiden är 30 min blir tillagningstiden ungefär 30 + 10 = 40
min.
11.6 Över/Undervärme
Livsmedel
Temperatur (°C) Tid (min)
Ugnsnivå
Fisk, kokning
160 - 170
-1)
2-3
Fisk, stekning
180 - 200
-1)
2-3
Köttfärslimpa
175 - 200
45 - 60
2-3
Danska köttbullar
175 - 200
30 - 45
3-4
Leverpâté
180 - 200
50 - 60
2-3
Gratinované jedlo
180 - 200
50 - 60
2-3
Potatisgratäng
200
55 - 65
3-4
Lasagne, hemlagad
200
50 - 60
2-3
SVENSKA
21
Livsmedel
Temperatur (°C) Tid (min)
Ugnsnivå
Lasagne, fryst
175 - 200
30 - 452)
3-4
Pastagratäng
180 - 200
30 - 40
2-3
Pommes frites, frusna
225 - 250
20 - 302)
3-4
Tårtor, hembakade - förbakning,
bullar
190 - 210
15 - 25
3-4
Tårtor, hembakade - dekorering
190 - 210
20 - 30
3-4
Tårtor, frusna
200 - 225
20 - 302)
3-4
1) När man steker eller kokar fisk, beror tillagningstiden på fiskens tjocklek. Fisken är klar
när köttet är vitt. Kontrollera genom att sticka en gaffel i fisken. Om köttet lossnar lätt från
benet, är fisken klar.
2) Med tillagning på två nivåer (dubbel portion) tar det ca 1/3 längre tid än vad som anges
på förpackningen. Om den angivna tiden är 30 min blir tillagningstiden ungefär 30 + 10 = 40
min.
11.7 Pizza-tabell
Livsmedel
Temperatur (°C) Tid (min)
Ugnsnivå
Ciabattabullar
200 - 220
10 - 20
2-3
Foccacia
220 - 230
10 - 20
2-3
Ciabatta
190 - 200
15 - 25
2-3
Frukttårtor, mördegskakor
170 - 180
35 - 45
2-3
Frukttårtor, smuldeg
175 - 200
25 - 35
2-3
Pizza, hemlagad (tjock - med
mycket fyllning)
180 - 200
25 - 35
1-2
Pizza, hemlagad (tunn botten)
200 - 2301)
15 - 20
1-2
Fryst pizza
200
15 - 20
1-2
Tårtor, hembakade - förbakning,
bullar
175 - 200
35 - 45
3-4
Tårtor, hembakade - dekorering
175 - 200
35 - 45
3-4
Tårtor, frusna
200
15 - 25
3-4
1) Förvärm ugnen.
22
www.electrolux.com
11.8 Varmluft med fukt
Bröd och pizza
Livsmedel
Temperatur (°C)
Tid (min)
Ugnsnivå
Bullar
180
25 - 35
3
Fryst pizza 350 g
190
25 - 35
3
Livsmedel
Temperatur (°C)
Tid (min)
Ugnsnivå
Rulltårta
180
20 - 30
3
Brownie
180
30 - 40
3
Livsmedel
Temperatur (°C)
Tid (min)
Ugnsnivå
Soufflé
200
30 - 40
3
Sockerkaksbotten
180
20 - 30
3
Tårtbotten
150
25 - 35
3
Livsmedel
Temperatur (°C)
Tid (min)
Ugnsnivå
Fisk i påsar 300 g
180
25 - 35
3
Hel fisk, 200 g
180
25 - 35
3
Fiskfilé, 300 g
180
25 - 35
3
Livsmedel
Temperatur (°C)
Tid (min)
Ugnsnivå
Kött i påse 250 g
200
25 - 35
3
Köttspett 500 g
200
30 - 40
3
Livsmedel
Temperatur (°C)
Tid (min)
Ugnsnivå
Cookies
180
25 - 35
3
Mandelbiskvier
160
25 - 35
3
Muffins
180
25 - 35
3
Crackers
170
20 - 30
3
Mördegskakor
150
25 - 35
3
Tarteletter
170
15 - 25
3
Kakor på en bakplåt
Kakor i burk
Fisk
Kött
Små bakade godsaker
SVENSKA
23
Vegetarian
Livsmedel
Temperatur (°C)
Tid (min)
Ugnsnivå
Blandade grönsaker i påse 400
g
180
25 - 35
3
Omelett
200
20 - 30
3
Grönsaker på plåt 700 g
180
25 - 35
3
11.9 Ångbakning
Bakning
Livsmedel
Temperatur Vatten i ut‐ Förupp‐
(°C)
rymmets
värmnings‐
upphöj‐
tid (min)
ning (ml)
Tid (min)
Ugns‐
nivå
Franskbröd
180
150
10
30 - 40
2
Franskbullar
200
150
5
20 - 25
2
Focaccia
190
150
10
20 - 25
1
Hemlagad piz‐
za
230
150
10
15 - 20
2
Cookies, sco‐
nes, croissant
160
150
10
10 - 20
2
Plommonkaka,
kanelbullar
160
150
10
70 - 80
2
Frysta matvaror
Livsmedel
Temperatur Vatten i ut‐ Förupp‐
(°C)
rymmets
värmnings‐
upphöj‐
tid (min)
ning (ml)
Tid (min)
Ugns‐
nivå
Pizza
200
100
10
15
2
Croissant
170
50
10
25
2
Lasagne
200
200
10
35 - 45
2
Sous-vide-tillagning
Livsmedel
Temperatur Vatten i ut‐ Förupp‐
(°C)
rymmets
värmnings‐
upphöj‐
tid (min)
ning (ml)
Tid (min)
Ugns‐
nivå
Franskbröd
110
100
-
30 - 40
2
Franskbullar
110
100
-
20 - 25
2
24
www.electrolux.com
Livsmedel
Temperatur Vatten i ut‐ Förupp‐
(°C)
rymmets
värmnings‐
upphöj‐
tid (min)
ning (ml)
Tid (min)
Ugns‐
nivå
Hemlagad piz‐
za
110
100
-
15 - 20
2
Focaccia
110
100
-
20 - 30
2
Grönsaker
110
100
-
15 - 25
2
Ris
110
100
-
15 - 26
2
Pasta
110
100
-
15 - 27
2
Kött
110
100
-
15 - 28
2
Stekning
Livsmedel
Tempera‐
tur (°C)
Vatten i ut‐
rymmets
upphöjning
(ml)
Förupp‐
värm‐
ningstid
(min)
Tid (min)
Ugns‐
nivå
Kyckling
210
200
-
70 - 75
2
Halv kyckling
210
200
-
35 - 50
2
Grillad fläskstek
180
200
-
65 - 70
2
Rostbiff, 1 - 1,5 kg 200
1. Röd
2. Mellan
3. Välstekt
200
-
1. 50 - 55
2. 60 - 65
3. 65 - 70
2
Grillad kalkon
200
-
70 - 85
2
200
11.10 Tips gällande
ugnsstekning
Använd värmebeständiga ugnsformar.
Stek magert kött övertäckt.
Tillaga stora stekar eller kyckling direkt
på plåten eller på gallret med en plåt
under.
Häll lite vatten på plåten för att förhindra
att droppande fett bränner fast.
Vänd steken efter 1/2 - 2/3 av stektiden.
Stek kött och fisk i stora bitar som väger
minst 1kg.
Ös köttet med sin egen köttsaft flera
gånger under stekning.
SVENSKA
25
11.11 Steka i varmluft
Kalvkött
Livsmedel
Temperatur
(°C)
Tid (min/kg)
Ugnsnivå
Oxfilé1)
160
60 - 70
2-3
1) Övrigt. Kan brynas efter stekning under grillen eller med över-/undervärme på 250 °C.
Använder du en matlagningstermometer ska den tas bort före grillning.
Lamm
Livsmedel
Temperatur
(°C)
Tid (min/kg)
Ugnsnivå
Lägg/bog/sadel
160
80 - 100
2
Livsmedel
Temperatur
(°C)
Tid (min/kg)
Ugnsnivå
Fläskstek 1)
175
60 - 70
2-3
Fläskkotlett 1)
175
60
2-3
Fläskkarré
160
90 - 120
2-3
Skinka
150
60 - 100
1-2
Fläsk
1) Övrigt. Kan brynas efter stekning under grillen eller med över-/undervärme på 250 °C.
Använder du en matlagningstermometer ska den tas bort före grillning.
Fågel
Livsmedel
Temperatur
(°C)
Tid (min/kg)
Ugnsnivå
Kyckling, i bitar
180
55 - 65
2-3
Anka 1)
150
55 - 65
2-3
Anka lågtemperaturtillagad 1)
130
totalt ca 5 tim‐
mar
2-3
Stekt kalkon, fylld
150
50 - 60
1-2
Kalkonbröst
175
70 - 80
2-3
1) Övrigt. Kan brynas efter stekning under grillen eller med över-/undervärme på 250 °C.
Använder du en matlagningstermometer ska den tas bort före grillning.
26
www.electrolux.com
11.12 Stekning med Över/Undervärme
Kalvkött
Livsmedel
Temperatur (°C) Tid (min/kg)
Ugnsnivå
Oxfilé1)
180
2-3
60 - 70
1) Övrigt. Kan brynas efter stekning under grillen eller med över-/undervärme på 250 °C.
Använder du en matlagningstermometer ska den tas bort före grillning.
Lamm
Livsmedel
Temperatur (°C) Tid (min/kg)
Ugnsnivå
Lägg/bog/revben
180
2
80 - 100
Fläsk
Livsmedel
Temperatur (°C) Tid (min/kg)
Ugnsnivå
Fläskstek 1)
200
60 - 70
3
Fläskkotlett 1)
200
60
3
Fläskkarré
180
90 - 120
2-3
Skinka
160
60 - 100
1-2
1) Övrigt. Kan brynas efter stekning under grillen eller med över-/undervärme på 250 °C.
Använder du en matlagningstermometer ska den tas bort före grillning.
Fågel
Livsmedel
Temperatur (°C) Tid (min/kg)
Ugnsnivå
Kyckling, i bitar
200
55 - 65
2-3
Anka 1)
160
55 - 65
2-3
Anka lågtemperaturtillagad 1)
130
totalt ca 5 tim‐
mar
2-3
Stekt kalkon, fylld
160
50 - 60
1-2
Kalkonbröst
200
70 - 80
2-3
1) Övrigt. Kan brynas efter stekning under grillen eller med över-/undervärme på 250 °C.
Använder du en matlagningstermometer ska den tas bort före grillning.
11.13 Tabell matlagningstermometer
Nötkött
Livsmedel
Innertemperatur (°C)
Ugnsnivå
Engelsk rostbiff
55 - 65
2-3
Rumpstek - bryning
55 - 65
2-3
Rumpstek - stekning
55 - 65
2-3
SVENSKA
Livsmedel
Innertemperatur (°C)
Ugnsnivå
Engelsk rostbiff
75 - 80
1-2
27
Kalv
Livsmedel
Innertemperatur (°C)
Ugnsnivå
Oxfilé
65
2-3
Livsmedel
Innertemperatur (°C)
Ugnsnivå
Lägg/bog/sadel
90
2
Livsmedel
Innertemperatur (°C)
Ugnsnivå
Fläskstek
80
2-3
Fläskkarré
75 - 80
2-3
Skinka
70 - 75
1-2
Livsmedel
Innertemperatur (°C)
Ugnsnivå
Kalkonbröst
75 - 80
2-3
Lamm
Fläsk
Fågel
11.14 Grillning i allmänhet
•
VARNING!
Grilla alltid med stängd
ugnslucka.
•
•
•
Grilla alltid med maximal
temperaturinställning.
Placera gallret på den ugnsnivå som
rekommenderas i grilltabellen.
Placera alltid den djupa formen som
ska fånga upp fettet på den första
hyllpositionen.
Grilla endast tunna bitar av kött eller
fisk.
Grillområdet är inställt i mitten av hyllan.
11.15 Information till provanstalter
Livsmedel
Funktion
Tempe‐
ratur
(°C)
Tid (min)
Tillbehör Ugnsni‐
vå
Småkakor (20
stycken/plåt)
Över/Undervär‐
me
170
20 - 30
Plåt
3
Småkakor (20
stycken/plåt)
Varmluft
150
20 - 35
Plåt
3
28
www.electrolux.com
Livsmedel
Funktion
Tempe‐
ratur
(°C)
Tid (min)
Tillbehör Ugnsni‐
vå
Småkakor (20
stycken/plåt)
Varmluft
150
20 - 40
Plåt
1/4
Äpplepaj, 2 formar Över/Undervär‐
(diameter 20 cm) på me
gallret, som skiftar
diagonalt
180
70 - 90
Galler
1
Äpplepaj, 2 formar Varmluft
(diameter 20 cm) på
gallret, som skiftar
diagonalt
160
70 - 90
Galler
2
Äpplepaj, 2 formar Paj/pizza
(diameter 20 cm) på
gallret, som skiftar
diagonalt
170
70 - 90
Galler
1
Äpplepaj, 2 formar Ångbakning
(diameter 20 cm) på
gallret, som står
diagonalt.1)
160
70 - 80
Plåt
2
Fettfri sockerkaka, Över/Undervär‐
1 form (diameter 26 me
cm) på gallret
160
30 - 45
Galler
3
Fettfri sockerkaka, Varmluft
1 form (diameter 26
cm) på gallret
150
30 - 45
Galler
2
Fettfri sockerkaka, Varmluft
1 form (diameter 26
cm) på gallret
150
30 - 50
Galler
1/4
Shortbread/smör‐
degsremsor
Varmluft
140
20 - 35
Plåt
3
Shortbread/smör‐
degsremsor
Varmluft
140
25 - 45
Plåt
1/4
Shortbread/smör‐
degsremsor
Över/Undervär‐
me
160
20 - 35
Plåt
3
Rostat bröd
Grill
Max
5-9
Galler
4
Hamburgare av nöt‐ Grill
kött
Max
15 - 20 för‐ Galler/
sta sidan.
långpan‐
10 - 15 and‐ na
ra sidan.
1) Häll 150 ml vatten i ugnens botten.
4
SVENSKA
29
12. UGN – UNDERHÅLL OCH RENGÖRING
VARNING!
Se säkerhetsavsnitten.
12.1 Anmärkningar om rengöring
Torka av framsidan av ugnen med en mjuk trasa och varmt vatten
och milt rengöringsmedel.
Använd ett rengöringsmedel avsett för rengöring av metallytor.
Rengörings‐ Ta bort envisa fläckar med speciell ugnsrengöring. Applicera inte
ugnsrengöringsmedel på de katalytiska ytorna.
medel
Rengör ugnen efter varje användningstillfälle. Fettansamling eller
andra matrester kan leda till eldsvåda. Risken är högre för grillpan‐
nan.
Används
varje dag
Torka av ugnen med en mjuk trasa efter användning.
Rengör alla ugnstillbehör efter varje användningstillfälle och låt dem
torka. Använd en mjuk trasa med varmt vatten och ett rengöringsme‐
del. Diska inte tillbehören i diskmaskin.
Tillbehör
Rengör inte tillbehör med nonstickbeläggning med rengöringsmedel
med slipeffekt, skarpa föremål eller i diskmaskinen.
12.2 Ugnar i rostfritt stål eller
aluminium
Rengör ugnsluckan endast med en fuktig
trasa eller svamp. Torka med en mjuk
trasa.
Använd aldrig stålull, syror eller
produkter med slipeffekt för rengöring
eftersom de kan skada ugnens ytor.
Rengör ugnens kontrollpanel med
samma försiktighet.
12.3 Katalytisk rengöring
FÖRSIKTIGHET!
Rengör inte den katalytiska
ytan med ugnssprej, såpa
eller andra rengöringsmedel.
Det skadar den katalytiska
ytan.
FÖRSIKTIGHET!
Tänd alltid ugnslampan vid
katalytisk rengöring (i
förekommande fall).
VARNING!
Håll barn borta när du rengör
ugnen vid höga
temperaturer. Ugnsytan blir
mycket varm och det finns
risk att man bränner sig.
Fläckar eller missfärgning av
den katalytiska ytan
påverkar inte de katalytiska
egenskaperna.
Ta ut alla tillbehör ur ugnen
innan den katalytiska
rengöringen aktiveras.
30
www.electrolux.com
Väggarna med katalytisk emalj är
självrengörande. De absorberar fett som
samlas på väggarna när produkten är
igång.
För att stödja denna
självrengöringsprocedur ska ugnen
värmas upp tom regelbundet.
1. Rengör ugnens botten med varmt
vatten och diskmedel, och torka den
sedan.
2. Ställ in ugnstemperaturen på 250 °C
och låt ugnen vara på i en timme.
3. När produkten har svalnat, rengör
den med en mjuk, fuktig svamp.
2. Dra ut stegen baktill från ugnssidan
och ta bort den.
12.4 Rengöring av
ugnsutrymmets botten
2
Rengöringsproceduren tar bort
kalkstensbeläggningar från botten efter
en ångkokning.
För funktionen:
Ångbakningvi
rekommenderar att
rengöringsproceduren görs
efter 5-10 användningar.
1. Häll 250 ml vit vinäger i
ugnutrymmets botten.
Använd högst 6 % vinäger utan
tillsatser.
2. Låt vinägern lösa upp
kalkstensresterna i
omgivningstemperatur under 30
minuter.
3. Gör rent ugnsutrymmet med
varmvatten och en mjuk trasa.
1
Sätt tillbaka ugnsstegarna i omvänd
ordning.
FÖRSIKTIGHET!
Se till att den längre
fixeringsdelen är framtill. De
två fixeringsdelarnas ändar
måste peka bakåt. Felaktig
installation kan skada
emaljen.
12.6 Ta bort ugnsluckan
Ta bort luckan för att göra rengöringen
enklare.
12.5 Borttagning av
ugnsstegarna
Vid rengöring av ugnen ska
ugnsstegarna tas bort.
1. Dra först ut stegarnas främre del från
sidoväggen.
1
2
1. Öppna luckan helt.
SVENSKA
2. Flytta glidstycket tills du hör ett
klickande ljud.
3. Stäng luckan tills glidstycket spärrar
den.
4. Ta bort dörren.
Luckan tas bort genom att du drar
den utåt först på ena sidan och
sedan på andra sidan.
Sätt tillbaka ugnsluckan i omvänd
ordning när rengöringen är klar. Du ska
höra ett klickljud när du sätter tillbaka
luckan. Använd en tång om det behövs.
12.7 Ta bort och rengöra
luckglasen
Glaset i luckan på din
produkt kan skilja sig från
den typ och form du ser på
bilderna. Antalet glas kan
skilja sig.
1. Ta tag i lucklist B på båda sidorna av
luckans övre kant och tryck inåt för
att frigöra klämlåset.
31
12.8 Byte av: Lampa
VARNING!
Risk för elektrisk stöt!
Lampan kan bli mycket
varm.
1. Stäng av ugnen. Vänta tills ugnen är
kall.
2. Koppla bort ugnen från eluttaget.
3. Lägg en trasa på ugnsbotten.
Baklampan
Lampglaset hittar du längst
bak i utrymmet.
1. Ta bort lampglaset genom att vrida
det moturs.
2. Rengör lampglaset.
3. Byt ugnslampan mot en passande
300 °C värmeresistent ugnslampa.
Använd samma typ av lampa.
4. Sätt tillbaka lampglaset.
Sidolampan
Lampglaset hittar du på vänster sida i
ugnen.
2
B
1
2. Dra lucklisten framåt för att ta bort
den.
3. Håll luckglasen i överkanten ett i
taget och dra dem uppåt och ut ur
skenorna.
4. Rengör ugnsluckans glaspaneler.
Sätt tillbaka glasen genom att följa
stegen i omvänd ordning.
1. Ta ut den vänstra stegen för att
komma åt lampan.
2. Använd ett smalt och trubbigt föremål
(t.ex. en tesked) för att avlägsna
lampglaset.
3. Rengör lampglaset.
4. Byt ut lampan mot en passande
lampa som tål upp till 300 °C.
5. Sätt tillbaka lampglaset.
6. Sätt i vänster ugnsstege.
32
www.electrolux.com
12.9 Ta bort förvaringslådan
VARNING!
Förvara inte lättantändliga
föremål (t.ex.
rengöringsmaterial,
plastpåsar, ugnsvantar,
papper eller
rengöringssprayer) i
förvaringslådan.
Förvaringslådan kan bli het
när du använder ugnen. Risk
för brand föreligger
För rengöring kan förvaringslådan under
ugnen tas bort.
1. Dra ut förvaringslådan så långt det
går.
2. Lyft förvaringslådan en aning så att
den kan lyftas snett uppåt ur
styrtapparna.
För att sätta tillbaka luckan utför du
stegen i omvänd ordning.
13. FELSÖKNING
VARNING!
Se säkerhetsavsnitten.
13.1 Vad gör jag om...
Problem
Möjlig orsak
Lösning
Jag inte kan sätta på pro‐
dukten.
Produkten är inte ansluten Kontrollera att produkten
till strömförsörjningen eller är korrekt ansluten till
den är ansluten på fel sätt. strömförsörjningen.
Jag inte kan sätta på pro‐
dukten.
Säkringen har gått.
Kontrollera om säkringen
är orsaken till felet. Om
säkringen går gång på
gång, tala med en kvalifi‐
cerad elektriker.
Restvärmeindikatorn tänds Zonen är inte varm efter‐
inte.
som den bara har varit
påslagen en kort stund.
Kontakta en auktoriserad
serviceverkstad om kokzo‐
nen varit på tillräckligt
länge för att vara varm.
Det går inte att aktivera
den yttre värmezonen.
Aktivera den inre värmezo‐
nen först.
Ugnen värms inte upp.
Ugnen är avstängd.
Sätt på ugnen.
Ugnen värms inte upp.
Klockan är inte ställd.
Ställ klockan.
Ugnen värms inte upp.
Nödvändiga inställningar
är inte gjorda.
Kontrollera att rätt inställ‐
ningar gjorts.
Lampan fungerar inte.
Lampan är trasig.
Byt ut lampan.
Displayen visar "12.00".
Det har varit strömavbrott.
Ställ klockan.
Displayen visar F11.
Kontakten till matlagnings‐
termometern är inte rätt
isatt i uttaget.
Sätt in matlagningstermo‐
meterns kontakt så långt in
i uttaget det går.
SVENSKA
Problem
Möjlig orsak
Ånga och kondens avsätts
på maten och i ugnen.
Du lät maten stå för länge i Låt inte maträtter stå i ug‐
ugnen.
nen längre än 15 - 20 mi‐
nuter efter att tillagningen
är klar.
33
Lösning
Det blev inte bra när jag
Du fyllde inte på bottens‐
använde Ångbakning-funk‐ kålen med vatten.
tionen.
Se "Aktivera Ångbakningfunktionen".
Vattnet i bottenskålen ko‐
kar inte.
Temperaturen är för låg.
Ställ in temperaturen till
minst 110 °C. Se kapitlet
"Tips och tips".
Vattnet rinner ut ur bot‐
tenskålen.
Det är för mycket vatten i
bottenskålen.
Stäng av ugnen och se till
att den är helt kall. Ta bort
vattnet med en svamp eller
en disktrasa. Tillsätt rätt
mängd vatten i bottenskå‐
len. Se "Aktivera Ångbak‐
ning-funktionen".
13.2 Serviceinformation
Information som kundtjänst behöver finns
på märkplåten. Typskylten sitter på
ugnsutrymmets yttre kant. Avlägsna inte
märkskylten från ugnsutrymmet.
Kontakta din återförsäljare elleren
auktoriserad serviceverkstad om du inte
kan avhjälpa felet.
Vi rekommenderar att du antecknar uppgifterna här:
Modell (MOD.)
.........................................
Produktnummer (PNC)
.........................................
Serienummer (S.N.)
.........................................
14. ENERGIEFFEKTIVITET
14.1 Produktinformation för häll enligt EU 66/2014
Modellbeskrivning
EKC8000W1
Typ av häll
Häll inuti fristående spis
Antal kokzoner
4
Uppvärmningsteknik
Strålvärmare
Diameter på runda kokzoner Vänster fram
(Ø)
Vänster bak
Höger fram
21,0 cm
14,5 cm
14,5 cm
Längd (L) och bredd (B) för
kokzon som inte är rund
L 26,5 cm
B 17,0 cm
Höger bak
34
www.electrolux.com
Energiförbrukning per kok‐
zon (EC electric cooking)
Vänster fram
Vänster bak
Höger fram
Höger bak
183,6 Wh / kg
188,3 Wh / kg
188,3 Wh / kg
180,0 Wh / kg
Energiförbrukning för hällen (EC electric hob)
EN 60350-2 - Elektriska
matlagningsapparater - Del 2: Hällar –
Metoder för mätning av prestanda.
•
14.2 Häll - Energibesparing
•
Du kan spara energi vid
vardagsmatlagningen om du följer
nedanstående tips.
•
•
Värm bara upp den mängd vatten du
behöver.
•
•
•
185,1 Wh / kg
Sätt om möjligt alltid ett lock på
kokkärlet.
Ställ kokkärlet på kokzonen innan du
aktiverar den.
Kokkärlets botten ska ha samma
diameter som kokzonen.
Ställ ett mindre kokkärl på mindre
kokzoner.
Ställ kokkärlet i mitten av kokzonen.
Använd restvärmen för att hålla maten
varm eller för att smälta den.
14.3 Produktinformation för ugnar och produktiInformationsblad*
Leverantörens namn
Electrolux
Modellbeskrivning
EKC8000W1
Energiindex
95.3
Energieffektivitetsklass
A
Energiförbrukning med en standardrätt, över/
undervärme
0.95 kWh/program
Energiförbrukning med en standardrätt, varmluft
0.82 kWh/program
Antal kaviteter
1
Värmekälla
Elektricitet
Ljudstyrka
73 l
Typ av ugn
Ugn inuti fristående spis
Massa
57.8 kg
* För Europeiska unionen enligt EU-förordningarna 65/2014 och 66/2014.
För Republiken Vitryssland enligt STB 2478-2017, bilaga G; STB 2477-2017, bilagor‐
na A och B.
För Ukraina enligt 568/32020.
Energieffektivitetsklassen är inte tillämplig för Ryssland.
EN 60350-1 - Elektriska matlagningsprodukter för hushållsbruk - Del 1: Områden,
ugnar, ångugnar och grillar - Funktionsprovning.
SVENSKA
14.4 Ugn - Energibesparing
Denna ugn har funktioner
som låter dig spara energi
under vanlig matlagning.
Se till att ugnsluckan är ordentligt stängd
när produkten är påslagen. Öppna inte
ugnsluckan för ofta under tillagning. Håll
lucktätningen ren och se till att den inte
har lossnat på något ställe.
Använd metalltallrikar för att förbättra
energibesparingen.
35
Restvärme
När tillagningen är längre än 30 minuter,
sänk ugnstemperaturen till ett minimum
3-10 minuter innan tillagningen är klar.
Restvärmen i ugnen fortsätter laga
maten.
Använd restvärmen för att värma annan
mat.
För varmhållning av mat
Välj lägsta möjliga temperaturinställning
för att använda restvärme och hålla
maten varm.
Varmluft med fukt
För att spara energi under tillagningen.
Om det är möjligt, undvik att förvärma
ugnen före tillagning.
Håll pauser mellan tillagning så korta
som möjligt när du förbereder flera rätter
på en gång.
Laga mat med varmluft
När det är möjligt, använd
varmluftsfunktionen för att spara energi.
15. MILJÖSKYDD
Återvinn material med symbolen .
Återvinn förpackningen genom att
placera den i lämpligt kärl. Bidra till att
skydda vår miljö och vår hälsa genom att
återvinna avfall från elektriska och
elektroniska produkter. Släng inte
*
produkter märkta med symbolen med
hushållsavfallet. Lämna in produkten på
närmaste återvinningsstation eller
kontakta kommunkontoret.
867338750-A-362019
www.electrolux.com/shop
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising