Electrolux | EKC6010NOW | User manual | Electrolux EKC6010NOW Ohjekirja

Electrolux EKC6010NOW Ohjekirja
EKC6010NOW
FI
Liesi
Käyttöohje
2
www.electrolux.com
SISÄLTÖ
1. TURVALLISUUSTIEDOT................................................................................... 3
2. TURVALLISUUSOHJEET.................................................................................. 5
3. ASENNUS.......................................................................................................... 8
4. TUOTEKUVAUS.................................................................................................9
5. KÄYTTÖÖNOTTO.............................................................................................. 9
6. KEITTOTASO - PÄIVITTÄINEN KÄYTTÖ........................................................11
7. KEITTOTASO - VIHJEITÄ JA VINKKEJÄ........................................................ 11
8. KEITTOTASO - HOITO JA PUHDISTUS......................................................... 12
9. UUNI - PÄIVITTÄINEN KÄYTTÖ .....................................................................13
10. UUNI - NEUVOJA JA VINKKEJÄ................................................................... 14
11. UUNI - HOITO JA PUHDISTUS..................................................................... 22
12. VIANMÄÄRITYS............................................................................................. 25
13. ENERGIATEHOKKUUS................................................................................. 26
SINUN PARHAAKSESI
Kiitämme teitä Electrolux-laitteen hankinnasta. Olette valinneet tuotteen, joka
perustuu vuosikymmenien aikana saatuun kokemukseen ja innovaatioon.
Kekseliäs ja tyylikäs laite, joka on suunniteltu teitä ajatellen. Laitetta
käyttäessänne voitte olla aina varma erinomaisista tuloksista.
Tervetuloa Electroluxiin.
Vieraile verkkosivullamme:
Saadaksesi käyttöön liittyviä neuvoja, esitteitä, vianmääritysohjeita ja huoltoohjeita:
www.electrolux.com/webselfservice
Tuotteen rekisteröimiseksi parempaa huoltoa varten:
www.registerelectrolux.com
Ostaaksesi laitteesi lisävarusteita, kulutusosia ja alkuperäisiä varaosia:
www.electrolux.com/shop
ASIAKASPALVELU JA HUOLTO
Suosittelemme alkuperäisten varaosien käyttöä.
Pidä seuraavat tiedot saatavilla ottaessasi yhteyttä valtuutettuun
huoltoliikkeeseemme. Malli, tuotenumero, sarjanumero.
Kyseiset tiedot löytyvät laitteen arvokilvestä.
Varoitukset/huomautukset ja turvallisuusohjeet
Yleisohjeet ja vinkit
Ympäristönsuojelu
Oikeus muutoksiin pidätetään.
SUOMI
1.
3
TURVALLISUUSTIEDOT
Lue laitteen mukana toimitetut ohjeet ennen laitteen
asennusta ja käyttöä. Valmistaja ei ota vastuuta
henkilövahingoista tai vahingoista, jotka aiheutuvat
virheellisestä asennuksesta tai käytöstä. Säilytä ohjeita
aina varmassa ja helppopääsyisessä paikassa tulevia
käyttökertoja varten.
1.1 Lasten ja taitamattomien henkilöiden turvallisuus
VAROITUS!
Tukehtumis- tai henkilövamman tai pysyvän
vammautumisen vaara.
•
•
•
•
•
•
•
Vähintään 8 vuotta täyttäneet lapset ja sellaiset
henkilöt, joiden fyysiset, sensoriset tai henkiset kyvyt
eivät ole tähän riittäviä tai joilla ei ole laitteen
tuntemusta tai kokemusta sen käytöstä, saavat
käyttää tätä laitetta ainoastaan silloin, kun heidän
turvallisuudestaan vastaava henkilö valvoo ja ohjaa
heitä käyttämään laitetta turvallisesti ja ymmärtämään
sen käyttöön liittyvät vaarat.
Laite on pidettävä 3-8-vuotiaiden lasten ja erittäin
vakavasti liikuntarajoitteisten henkilöiden
ulottumattomissa, ellei heitä valvota jatkuvasti.
Alle 3-vuotiaat lapset tulee pitää kaukana laitteesta,
ellei heitä valvota jatkuvasti.
Älä anna lasten leikkiä laitteella.
Kaikki pakkaukset tulee pitää lasten ulottumattomissa
ja hävittää asianmukaisesti.
Pidä lapset ja kotieläimet poissa laitteen luota silloin,
kun se on toiminnassa tai se jäähtyy. Laitteen
kosketettavissa olevat osat voivat kuumentua käytön
aikana.
Lapset eivät saa puhdistaa laitetta tai suorittaa
laitteeseen käyttäjän huoltotoimenpiteitä.
4
www.electrolux.com
1.2 Yleiset turvallisuusohjeet
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Asennuksen ja johdon vaihtamisen saa suorittaa vain
ammattitaitoinen henkilö.
Tämä laite on tarkoitettu käytettäväksi korkeintaan 2
000 metriä merenpinnan yläpuolella.
Tätä laitetta ei ole tarkoitettu käytettäväksi laivoissa,
veneissä tai aluksissa.
Laitetta ei saa asentaa kalusteoven taakse, jotta se ei
ylikuumenisi.
Älä asenna laitetta tason päälle.
Älä käytä tätä laitetta ulkoisella ajastimella tai erillisellä
kaukosäädinjärjestelmällä.
VAROITUS: Rasvalla tai öljyllä kypsentäminen ilman
valvontaa voi olla vaarallista ja se voi johtaa
tulipaloon.
Älä KOSKAAN yritä sammuttaa tulta vedellä, vaan
kytke laite pois toiminnasta ja peitä sitten liekit
esimerkiksi kannella tai sammutuspeitteellä.
HUOMAUTUS: Ruoan kypsymistä tulee valvoa.
Lyhytaikaista ruoan kypsymistä on valvottava
jatkuvasti.
VAROITUS: Tulipalon vaara: Älä säilytä mitään
keittotason päällä.
Laitteen puhdistuksessa ei saa käyttää painepesuria.
Älä käytä hankausaineita tai teräviä metallikaapimia
keittotason lasiluukun tai saranalla varustettujen
lasikansien puhdistamisessa, sillä ne voivat
naarmuttaa pintaa, mistä voi olla seurauksena lasin
särkyminen.
Metalliesineitä, kuten veitsiä, haarukoita, lusikoita ja
kansia ei saa asettaa keittotasolle, koska ne voivat
kuumentua.
Jos keraaminen/lasipinta on vaurioitunut, katkaise
virta laitteesta ja irrota pistoke pistorasiasta. Jos laite
on liitetty sähköverkkoon suoraan kytkentäkoteloa
käyttäen, irrota sulake virran katkaisemiseksi
SUOMI
•
•
•
•
•
•
•
•
laitteesta. Ota joka tapauksessa yhteys valtuutettuun
huoltoliikkeeseen.
VAROITUS: Laite ja näkyvissä olevat osat
kuumenevat käytön aikana. Varo koskettamasta uunin
lämmitysvastuksia.
Käytä aina uunikintaita, kun käsittelet lisävarusteita tai
uunivuokia.
Irrota pistoke pistorasiasta ennen kuin aloitat
huoltotoimenpiteet.
VAROITUS: Varmista ennen lampun vaihtoa, että laite
on pois päältä. Näin vältät mahdollisen sähköiskun.
Jos virtajohto vaurioituu, sen saa sähkövaaran
välttämiseksi vaihtaa vain valmistaja, valtuutettu
huoltoliike tai vastaava ammattitaitoinen henkilö.
Ole varovainen koskettaessasi säilytyslaatikkoa. Se
voi kuumentua.
Poista kannatinkiskot vetämällä ensin kannatinkiskon
etuosasta ja sen jälkeen takaosa irti sivuseinistä.
Kiinnitä kannattimet takaisin paikalleen suorittamalla
toimenpiteet päinvastaisessa järjestyksessä.
VAROITUS: Käytä ainoastaan kodinkoneen
valmistajan suunnittelemia keittotason suojia, laitteen
valmistajan käyttöohjeessa määritettyjä suojia tai
keittotason mukana toimitettuja suojia. Virheellisten
suojien käyttö voi aiheuttaa onnettomuuksia.
2. TURVALLISUUSOHJEET
2.1 Asennus
•
•
•
•
5
•
VAROITUS!
Asennuksen saa suorittaa
vain ammattitaitoinen
henkilö.
•
Poista kaikki pakkausmateriaalit.
Vaurioitunutta laitetta ei saa asentaa
tai käyttää.
Noudata koneen mukana toimitettuja
asennusohjeita.
Siirrä laitetta aina varoen, sillä se on
raskas. Käytä aina suojakäsineitä ja
suojaavia jalkineita.
•
•
•
Älä koskaan vedä laitetta sen
kahvasta kiinni pitäen.
Keittiön kaapin ja asennuspaikan on
oltava saman kokoiset.
Noudata mainittuja
vähimmäisetäisyyksiä muihin
laitteisiin ja kalusteisiin.
Asenna laite turvalliseen ja sopivaan
paikkaan, joka täyttää
asennusvaatimukset.
Laitteen osat ovat jännitteenalaisia.
Sulje laite kalusteella estääksesi
pääsyn vaarallisiin osiin.
6
www.electrolux.com
•
•
•
Laitteen sivujen on oltava saman
korkuisten laitteiden tai kalusteiden
vieressä.
Älä asenna laitetta oven viereen tai
ikkunan alapuolelle. Tällöin
keittoastioiden putoaminen laitteesta
vältetään oven tai ikkunan avaamisen
yhteydessä.
Varmista, että asennat sen vakaasti
laitteen kallistumisen estämiseksi. Lue
ohjeet Asennus-luvusta.
2.2 Sähköliitännät
VAROITUS!
Tulipalo- ja sähköiskuvaara.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Kaikki sähköliitännät tulee antaa.
Laite on kytkettävä maadoitettuun
pistorasiaan.
Varmista, että arvokilvessä olevat
parametrit ovat verkkovirtalähteen
sähköarvojen mukaisia.
Kytke pistoke maadoitettuun
pistorasiaan.
Älä käytä jakorasioita tai jatkojohtoja.
Älä anna virtajohtojen koskettaa
laitteen luukkua tai päästä niitä luukun
tai laitteen alapuolella olevan
asennustilan lähelle, varsinkaan
laitteen ollessa toiminnassa tai luukun
ollessa kuuma.
Jännitteenalaisten ja eristettyjen osien
suojat tulee asentaa niin, ettei niiden
irrotus onnistu ilman työkaluja.
Kytke pistoke pistorasiaan vasta
asennuksen jälkeen. Varmista, että
laitteen verkkovirtakytkentä on
ulottuvilla laitteen asennuksen
jälkeen.
Jos pistoke on löysästi kiinni
virtajohdossa, älä kiinnitä sitä
pistorasiaan.
Älä vedä virtajohdosta pistoketta
irrottaessasi. Vedä aina pistokkeesta.
Käytä vain asianmukaisia
eristyslaitteita: suojakytkimet,
sulakkeet (ruuvattavat sulakkeet on
irrotettava kannasta),
vikavirtakytkimet ja kontaktorit.
Sähköasennuksessa on oltava erotin,
joka mahdollistaa laitteen irrottamisen
sähköverkosta kaikista navoista.
Erottimen kontaktiaukon leveys on
oltava vähintään 3 mm.
•
Sulje laitteen luukku kokonaan ennen
pistokkeen liittämistä pistorasiaan.
2.3 Käyttö
VAROITUS!
Tulipalo- ja
henkilövahinkovaara.
Sähköiskun vaara.
•
•
•
•
•
•
•
•
Tämä laite on tarkoitettu ainoastaan
kotitalouskäyttöön.
Älä muuta laitteen teknisiä
ominaisuuksia.
Varmista, ettei tuuletusaukoissa ole
esteitä.
Älä jätä laitetta ilman valvontaa
toiminnan aikana.
Kytke laite pois toiminnasta jokaisen
käyttökerran jälkeen.
Avaa laitteen luukku varoen laitteen
ollessa toiminnassa. Laitteesta voi
tulla kuumaa ilmaa.
Älä käytä laitetta märillä käsillä tai kun
se on kosketuksissa veteen.
Älä käytä laitetta työtasona tai
säilytystasona.
VAROITUS!
Tulipalo- ja räjähdysvaara.
•
•
•
•
•
•
Kuumista rasvoista ja öljyistä voi
päästä syttyviä höyryjä. Pidä liekit tai
kuumat esineet kaukana rasvoista ja
öljyistä, kun käytät niitä
ruoanvalmistukseen.
Erittäin kuumasta öljystä pääsevät
höyryt voivat sytyttää tulipalon.
Käytetty öljy, jossa voi olla ruokaaineksien jäämiä, voi aiheuttaa
tulipalon alhaisemmassa lämpötilassa
kuin ensimmäistä kertaa käytettävä
öljy.
Älä aseta laitteeseen, sen lähelle tai
päälle syttyviä tuotteita tai syttyviin
tuotteisiin kostutettuja esineitä.
Älä anna kipinöiden tai avotulen
päästä laitteeseen avatessasi
luukkua.
Avaa laitteen luukku varoen. Alkoholia
sisältävät aineet voivat kehittää
helposti syttyvän alkoholin ja ilman
seoksen.
VAROITUS!
Laite voi muutoin vaurioitua.
SUOMI
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Emalipinnan vaurioitumisen tai
värimuutoksien estäminen:
– Älä aseta uunivuokia tai muita
esineitä suoraan laitteen pohjalle.
– Älä aseta alumiinifoliota laitteen
päälle tai suoraan uunin pohjalle.
– Älä aseta vettä suoraan kuumaan
laitteeseen.
– Älä säilytä kosteita astioita tai
ruokia laitteessa sen käytön
jälkeen.
– Ole varovainen, kun irrotat tai
kiinnität lisävarusteita.
Uunin emalipintojen tai
ruostumattoman teräksen
värimuutokset eivät vaikuta laitteen
toimintaan.
Käytä korkeareunaista uunivuokaa
kosteiden leivonnaisten
paistamisessa. Hedelmä- ja
marjamehut voivat jättää pysyviä
jälkiä.
Älä pidä kuumaa keittoastiaa
käyttöpaneelin päällä.
Älä anna kattiloiden kiehua kuiviin.
Älä anna esineiden tai keittoastioiden
pudota laitteen päälle. Pinta voi
vaurioitua.
Älä kytke keittoalueita toimintaan
keittoastian ollessa tyhjä tai ilman
keittoastiaa.
Valuraudasta tai -alumiinista
valmistetut tai vaurioituneen pohjan
omaavat keittoastiat voivat
naarmuttaa pintaa. Nosta ne aina irti
keittotasosta liikuttamisen aikana.
Tämä laite on tarkoitettu ainoastaan
ruoanlaittoon. Sitä ei saa käyttää
muihin tarkoituksiin, esimerkiksi
huoneen lämmittämiseen.
2.4 Hoito ja puhdistus
VAROITUS!
Ne voivat aiheuttaa
henkilövahinkoja, tulipaloja
tai laitteen vaurioitumisen.
•
•
•
Kytke laite pois toiminnasta ennen
huoltotoimenpiteiden aloittamista.
Irrota pistoke pistorasiasta.
Tarkista, että laite on kylmä. Vaarana
on lasilevyjen rikkoutuminen.
Vaihda välittömästi vaurioituneet
luukun lasipaneelit. Ota yhteyttä
valtuutettuun huoltoliikkeeseen.
•
•
•
•
•
•
•
7
Ole varovainen irrottaessasi luukkua.
Luukku on painava!
Laitteeseen jäänyt rasva tai ruoka voi
aiheuttaa tulipalon.
Puhdista laite säännöllisesti, jotta
pintamateriaali ei vaurioidu.
Varmista, että uunin sisäosa ja luukku
pyyhitään kuiviksi jokaisen
käyttökerran jälkeen. Laitteen aikana
muodostunut höyry tiivistyy uunin
sisäseiniin ja se voi aiheuttaa
korroosiota. Tiivistymistä voi vähentää
käyttämällä laitetta 10 minuuttia
ennen ruokien kypsentämistä.
Puhdista laite kostealla pehmeällä
liinalla. Käytä ainoastaan mietoja
pesuaineita. Älä käytä
hankausainetta, hankaavia
pesulappuja, liuottimia tai
metalliesineitä.
Jos käytät uuninpuhdistussuihketta,
noudata tuotepakkauksessa olevia
turvallisuusohjeita.
Älä puhdista katalyyttistä emalia (jos
olemassa) pesuaineella.
2.5 Sisävalo
VAROITUS!
Sähköiskun vaara.
•
•
•
Tässä laitteessa käytetty lamppu- tai
halogeenilampputyyppi on tarkoitettu
vain kodinkoneiden valaistukseen. Älä
käytä sitä rakennuksen
valaisemiseen.
Ennen lampun vaihtamista laite on
irrotettava pistorasiasta.
Käytä ainoastaan ominaisuuksiltaan
samanlaisia lamppuja.
2.6 Huoltopalvelu
•
•
Kun laite on korjattava, ota yhteyttä
valtuutettuun huoltopalveluun.
Käytä vain alkuperäisiä varaosia.
2.7 Hävittäminen
VAROITUS!
Henkilövahinko- tai
tukehtumisvaara.
•
•
Irrota pistoke pistorasiasta.
Leikkaa virtajohto laitteen läheltä ja
hävitä se.
8
www.electrolux.com
•
Poista luukun lukitus, jotta lapset ja
eläimet eivät voisi jäädä kiinni laitteen
sisälle.
3. ASENNUS
VAROITUS!
Lue turvallisuutta koskevat
luvut.
3.1 Tekniset tiedot
Mitat
Korkeus
850 - 936 mm
Leveys
596 mm
Syvyys
600 mm
3.3 Kaatumiseste
HUOMIO!
Asenna kaatumiseste, jotta
laite ei kaadu väärän
kuormituksen seurauksena.
Kaatumiseste toimii vain,
kun laite on asetettu oikeaan
kohtaan.
Laitteessa on kuvien
mukaiset symbolit
(mallikohtainen), joka
muistuttaa kaatumisesteen
asentamisesta.
3.2 Sähköliitäntä
VAROITUS!
Valmistaja ei vastaa
vahingoista, jos kappaleiden
"Turvallisuusohjeet" ohjeita
ei ole noudatettu.
Laitteen mukana toimitetaan virtajohto
ilman pistoketta.
VAROITUS!
Virtajohto ei saa olla
kosketuksessa kuvaan
merkityn laitteen osan
kanssa.
Varmista, että asennat
kaatumisesteen oikealle
korkeudelle.
Katso lisätietoa laitteen asennuksesta
erillisestä asennusoppaasta.
SUOMI
9
4. TUOTEKUVAUS
4.1 Laitteen osat
1
2 3
4
8
5
5
4
3
2
1
6
7
1
2
3
4
5
6
7
8
Uunin toimintojen väännin
Lämpötilan valitsin
Lämpötilan merkkivalo / symboli
Keittotason vääntimet
Lämpövastus
Lamppu
Irrotettava kannatin
Kannatintasot
4.2 Keittoalueet
1
3
2
145 mm
180 mm
210 mm
6
145 mm
5
4
4.3 Lisävarusteet
•
•
1 Keittoalue 1200 W
2 Höyryaukko - määrä ja sijainti riippuu
mallista
3 Keittoalue 1800 W
4 Keittoalue 1200 W
5 Jälkilämmön merkkivalo
6 Keittoalue 2300 W
Ritilä
Käytetään keittoastioiden,
kakkuvuokien ja paistien alustana.
Leivinpelti
Kakkuja ja pikkuleipiä varten.
5. KÄYTTÖÖNOTTO
VAROITUS!
Lue turvallisuutta koskevat
luvut.
•
•
Grilli / uunipannu
Käytetään leivonnassa, paistamisessa
tai rasvankeruuastiana.
Säilytyslaatikko
Säilytyslaatikko on uunitilan
alapuolella.
10
www.electrolux.com
5.1 Uuden laitteen
puhdistaminen
Poista kaikki lisävarusteet ja irrotettavat
uunipeltien kannatinkiskot uunista.
Lue ohjeet kohdasta "Hoito ja puhdistus".
Puhdista uuni ja lisävarusteet ennen
ensimmäistä käyttökertaa.
Aseta varusteet ja irrotettavat
kannattimet takaisin alkuperäiseen
asentoon.
5.2 Esikuumennus
2
B
1
2. Irrota luukun reunalista vetämällä sitä
ylöspäin.
3. Irrota lukitusvipu 1, siirrä sitä oikealle
2 ja kiinnitä se takaisin paikalleen.
Esikuumenna tyhjä uuni ennen
ensimmäistä käyttökertaa.
1
1. Aseta toiminto .Aseta
maksimilämpötila.
2. Anna uunin käydä yhden tunnin ajan.
3. Aseta toiminto . Aseta
maksimilämpötila.
4. Anna uunin käydä 15 minuuttia.
5. Sammuta uuni ja odota, että se
jäähtyy.
Varusteet voivat kuumentua tavallista
enemmän. Uunista voi tulla hajua ja
savua. Tarkista, että huoneen ilmavirtaus
on riittävä.
2
4. Pitele luukun reunalistaa B
molemmalta puolelta ja aseta se
luukun sisäreunaan. Aseta luukun
reunalista luukun yläreunaan.
5.3 Luukun avaaminen ja
sulkeminen mekaanisen
lukituksen ollessa päällä
Luukun mekaaninen lukitus on
oletusasetuksena käytössä.
Avaa luukku siirtämällä lukkoa oikealle.
B
Mekaanisen uunin lukituksen
kytkeminen toimintaan
Suorita edellä mainitut toimenpiteet
uudelleen ja siirrä vipu takaisin
vasemmalle.
Sulje luukku lukitusvipua painamatta.
5.4 Mekaanisen uunin
lukituksen kytkeminen pois
päältä - pääuunissa
1. Paina luukun reunalistaa B
molemmalta puolelta. Tiiviste irtoaa.
Kun laite kytketään pois
toiminnasta, luukun
mekaaninen lukitus ei poistu
käytöstä.
SUOMI
11
6. KEITTOTASO - PÄIVITTÄINEN KÄYTTÖ
VAROITUS!
Lue turvallisuutta koskevat
luvut.
6.1 Sähkökeittoalueen
lämpöasetus
Symbo‐
lit
6.2 Jälkilämmön merkkivalo
VAROITUS!
Palovammojen vaara on
olemassa jälkilämmön
vuoksi.
Toiminto
Pois toiminnasta
1-9
Käännä valitun keittoalueen väännin
vaaditun tehotason kohdalle.
Kun lopetat keittoalueen käytön, käännä
väännin off-asentoon.
Tehotasot
Merkkivalo syttyy, kun keittoalue on
kuuma. Se ei kuitenkaan toimi, jos laite
on kytketty irti verkkovirrasta.
Käytä jälkilämpöä
vähentääksesi energian
kulutusta. Kytke keittoalue
pois toiminnasta noin 5-10
minuuttia ennen
kypsennysprosessin
päättymistä.
7. KEITTOTASO - VIHJEITÄ JA VINKKEJÄ
VAROITUS!
Lue turvallisuutta koskevat
luvut.
Emaloidusta teräksestä
valmistetut tai alumiini- tai
kuparipohjaiset keittoastiat
voivat aiheuttaa
värimuutoksia keraamiseen
pintaan.
7.1 Keittoastiat
Keittoastian pohjan tulee olla
mahdollisimman paksu ja
tasainen.
Varmista, että keittoastioiden
pohjat ovat puhtaita ja kuivia
ennen niiden asettamista
keittotasolle.
7.2 Esimerkkejä
keittotoiminnoista
Taulukossa annetut tiedot
ovat ainoastaan suuntaaantavia.
Tehotaso
Käyttökohde:
Aika
(min)
Vinkkejä
1
Valmiiden ruokien lämpimä‐
näpito.
tarpeen Aseta keittoastian päälle
mukaan kansi.
1-2
Hollandaise-kastike, voin,
suklaan ja liivatteen sulatta‐
minen.
5 - 25
Sekoita aika ajoin.
12
www.electrolux.com
Tehotaso
Käyttökohde:
Aika
(min)
Vinkkejä
1-2
Kiinteyttäminen: munakkaat,
paistetut kananmunat.
10 - 40
Valmista kannen alla.
2-3
Riisin ja maitoruokien haudu‐ 25 - 50
tus, valmisruokien kuumenta‐
minen.
Lisää vähintään kaksinker‐
tainen määrä nestettä riisin
suhteen, sekoita maitoruokia
kypsennyksen puolivälissä.
3-4
Höyrytetyt vihannekset, kala, 20 - 45
liha.
Lisää nestettä muutama ruo‐
kalusikallinen.
4-5
Höyryssä kypsennetyt peru‐
nat.
Käytä korkeintaan ¼ litraa
vettä/750 g perunoita.
4-5
Suurten ruokamäärien kyp‐
60 sentäminen, pataruoat ja kei‐ 150
tot.
6-7
Leikkeiden, vasikanlihan,
tarpeen Käännä kypsennyksen puoli‐
cordon bleun, kotlettien, pyö‐ mukaan välissä.
ryköiden, makkaroiden, mak‐
san, kastikepohjan, kanan‐
munien, ohukaisten ja munk‐
kien paistaminen.
7-8
Voimakas paistaminen: sipu‐ 5 - 15
liperunat, ulkofilee, pihvit.
9
Veden keittäminen, pastan keittäminen, lihan ruskistaminen (gulassi,
patapaisti), ranskalaisten friteeraus.
20 - 60
Enintään 3 litraa nestettä +
valmistusaineet.
Käännä kypsennyksen puoli‐
välissä.
8. KEITTOTASO - HOITO JA PUHDISTUS
VAROITUS!
Lue turvallisuutta koskevat
luvut.
8.2 Keittotason puhdistaminen
•
8.1 Yleistä
•
•
•
•
•
Puhdista keittotaso jokaisen käytön
jälkeen.
Tarkista aina, että keittoastian pohja
on puhdas.
Pinnan naarmut tai tummat läiskät
eivät vaikuta keittotason toimintaan.
Käytä keittotason pintaan sopivaa
erityistä puhdistusainetta.
Käytä erityistä lasipintaan tarkoitettua
kaavinta.
•
•
Poista välittömästi: sulanut muovi,
tuorekelmu, sokeri ja sokeripitoinen
ruoka. Muutoin epäpuhtaudet voivat
vahingoittaa keittotasoa. Varo
palovammoja. Käytä keittotason
erityistä kaavinta viistosti lasipintaa
vasten ja liikuta kaavinta pintaa pitkin.
Poista sitten, kun keittotaso on
jäähtynyt riittävästi: kalkkirenkaat,
vesirenkaat, rasvatahrat, kirkkaat
metalliset värimuutokset. Puhdista
keittotaso kostealla liinalla ja miedolla
puhdistusaineella. Pyyhi keittotaso
pehmeällä kuivalla liinalla
puhdistuksen jälkeen.
Poista kirkkaat metalliset
värimuutokset: käytä veden ja
SUOMI
13
viinietikan liuosta ja puhdista lasipinta
liinalla.
9. UUNI - PÄIVITTÄINEN KÄYTTÖ
VAROITUS!
Lue turvallisuutta koskevat
luvut.
9.1 Uunin toiminnot
Symboli
Uunin toiminto
Käyttötarkoitus
Pois toiminnasta
Uuni on kytketty pois toiminnasta.
Ylä + alalämpö
Ruokien ja leivonnaisten paistaminen yhdellä ta‐
solla.
Suuri grilli
Matalien suurien ruokamäärien grillaus sekä lei‐
vän paahtaminen.
Grilli
Matalien ruokien grillaus ja leivän paahtaminen.
Alalämpövastus
Rapeapohjaisten kakkujen paistaminen ja säilö‐
minen.
Kostea ylä + alaläm‐ Tämä toiminto säästää energiaa paistamisen ai‐
pö
kana. Katso valmistusohjeet luvusta "Neuvoja ja
vinkkejä", Kostea ylä + alalämpö. Uunin luukun
on oltava kiinni ruoanlaiton aikana, jotta toiminto
ei keskeytyisi ja uunin energiatehokkuus olisi
mahdollisimman suuri. Kun käytät tätä toimintoa,
uunin sisälämpötila voi poiketa lämpötila-asetuk‐
sesta. Kuumennusteho voi laskea. Katso yleisiä
energian säästämiseen liittyviä suosituksia luvus‐
ta "Energiatehokkuus", Energiansäästö. Tämän
toiminnon avulla noudatetaan energiatehokkuus‐
luokan vaatimuksia standardin EN 60350-1 mu‐
kaisesti.
Kun tämä toiminto on toiminnassa, lamppu on
sammunut.
Painikelukitus
Uunin ja keittotason toimintojen lukitseminen.
14
www.electrolux.com
9.2 Uunin kytkeminen
toimintaan ja pois toiminnasta
Laitteen säätimien
symbolit, merkkivalot ja
lamput ovat mallikohtaisia:
• Merkkivalo syttyy uunin
kuumenemisen aikana.
• Lamppu syttyy uunin
toiminnan aikana.
• Symboli osoittaa,
säätääkö valitsin jotakin
keittoaluetta, uunin
toimintoja vai lämpötilaa.
1. Käännä uunin toimintojen väännin
haluamasi toiminnon kohdalle.
2. Käännä lämpötilan väännin
haluamasi lämpötilan kohdalle.
3. Uuni kytketään pois toiminnasta
kääntämällä uunin toimintojen
väännin ja lämpötilan väännin Offasentoon.
9.5 Uunipeltien ja ritilän
asettaminen kannattimille
Uunipannu:
Työnnä uunipannu kannatintason
ohjauskiskojen väliin.
Paistoritilä ja uunipannu yhdessä:
Paina uunipannu kannatinkiskon
ohjauskiskojen väliin ja paistoritilä
yläpuolella oleviin ohjauskiskoihin.
9.3 Uunin ja keittotason
lukitseminen
Uunin toimintojen vääntimessä on
sisäänrakennettu toimintolukitus.
Toimintolukitus ei katkaise
lieden virransyöttöä.
Käännä väännin symbolin
kohdalle.
Väännin tulee ulos noin 2 mm.
Uunin ja keittotason lukituksen
avaaminen: Paina väännintä ja käännä
se haluttuun asentoon.
•
9.4 Jäähdytyspuhallin
Kun uuni on toiminnassa,
jäähdytyspuhallin kytkeytyy
automaattisesti toimintaan uunin pintojen
pitämiseksi viileinä. Kun kytket uunin
pois toiminnasta, jäähdytyspuhallin
pysähtyy.
10. UUNI - NEUVOJA JA VINKKEJÄ
VAROITUS!
Lue turvallisuutta koskevat
luvut.
•
Lisävarusteiden oikeassa
ja vasemmassa
yläosassa on pienet lovet
niiden turvallisuuden
parantamiseksi. Lovet
estävät myös
kallistumisen.
Ritilän yläreuna estää
keittoastioiden
luisumisen.
SUOMI
15
Eri kannatintasoilla olevat leivonnaiset
voivat ruskistua epätasaisesti. Lämpötilaasetusta ei tarvitse muuttaa, jos
ruskistuminen on epätasaista. Erot
tasaantuvat paistumisen jatkuessa.
Taulukoissa mainitut
lämpötilat ja paistoajat ovat
ainoastaan suuntaa-antavia.
Lämpötila ja paistoaika
riippuvat reseptistä sekä
käytettyjen ainesten
laadusta ja määrästä.
Uunissa olevat pellit voivat vääntyä
paistamisen aikana. Jäähtyessään
uunipellit palautuvat kuitenkin
alkuperäiseen muotoonsa.
10.1 Paistaminen
Käytä ensimmäisellä kerralla
alhaisempaa lämpötilaa.
Jos paistat useammalla kuin yhdellä
kannatintasolla, voit pidentää paistoaikaa
10 – 15 minuuttia.
10.2 Leivontavinkkejä
Leivontatulos
Mahdollinen syy
Korjaustoimenpide
Kakun pohja ei ole riit‐
tävän kypsä.
Kannatintaso on virheelli‐
nen.
Laita kakku alemmalle kanna‐
tintasolle.
Kakku laskeutuu, se
on taikinainen tai liian
kostea.
Uunin lämpötila on liian
korkea.
Käytä seuraavalla kerralla hiu‐
kan alhaisempaa lämpötilaa.
Liian lyhyt paistoaika.
Aseta seuraavalla kerralla pi‐
tempi paistoaika ja alhaisempi
lämpötila.
Kakku on liian kuiva.
Uunin lämpötila on liian
matala.
Käytä seuraavalla kerralla hiu‐
kan korkeampaa lämpötilaa.
Liian pitkä paistoaika.
Aseta seuraavalla kerralla ly‐
hyempi paistoaika.
Kakku kypsyy epäta‐
saisesti.
Liian korkea paistolämpö‐ Alenna uunin lämpötilaa ja pi‐
tila ja liian lyhyt paistoaika. dennä paistoaikaa.
Kakkutaikina ei ole jakau‐
tunut tasaisesti.
Kakku ei paistu resep‐ Uunin lämpötila on liian
tissä ilmoitetussa pais‐ matala.
toajassa.
Levitä kakkutaikina seuraavalla
kerralla tasaisesti leivinpeltiin.
Käytä seuraavalla kerralla hiu‐
kan korkeampaa lämpötilaa.
10.3 Ylä- ja alalämpö
Ruokalaji
Lämpötila (°C)
Aika (min)
Kannatin‐
taso
Sämpylät
200-225
10 - 20
3-4
Kokojyväsämpylät
190-200
20-25
3-4
Täytetyt voileivät
200-225
10-12
3-4
16
www.electrolux.com
Ruokalaji
Lämpötila (°C)
Aika (min)
Kannatin‐
taso
Vuokaleipä
190-210
30-40
2-3
Ciabatta-sämpylät
210-230
10 - 20
3-4
Focaccia
220-230
15 - 20
3-4
Pitaleipä
250
5-15
3-4
Pretzelit
180-200
12-15
3-4
Vehnäleipä / Kokonainen leipä
175-225
35-45
2
Vehnäleipä
190-210
25-40
1-2
Ciabatta
210-220
15-25
1-2
Kokojyväleipä
180-200
35-45
1-2
Ruisleipä, sekavilja
275
lämmitys
1
- kypsennys
190
55-65
1
Patongit
220-230
15 - 30
3-4
Pannukakku
170-180
50 - 60
2-3
Hedelmäkakut
150-170
70 - 80
3
Muffinssit
180-200
10 - 20
3
Kääretorttu
220-250
6-15
3
Pullat
220-250
8-15
3
Hiivaleipä
180-200
25-35
3
Piparkakku
220-225
8-12
3
Vuokakakku
170-180
35-45
3-4
Sokerikakut
170-180
40 - 50
1-2
Voileipäkakut, rullat
200-225
8-12
3-4
Marengit
100
90-120
3-4
Marenkipohjat
100
90-120
3-4
- lämmitys
uunin ollessa
25
pois toiminnasta
3-4
Pikkuleivät
160-180
6-15
3-4
Voitaikina
170-190
30-45
3-4
Kääretortut
190-210
10-12
3-4
Hedelmäkakut, murotaikinapohja
175-200
esikypsennys,
rulla 10-15
3-4
SUOMI
17
Ruokalaji
Lämpötila (°C)
Aika (min)
Kannatin‐
taso
Hedelmäkakut, murotaikinapohja
175
viimeistely
35-45
3-4
Hedelmäkakut, murotaikina
190-200
25-35
3-4
Marsipaanikakku
210-230
10-12
2
Pannukakku
210-220
15 - 30
2
Ruokalaji
Lämpötila (°C)
Aika (min)
Kannatin‐
taso
Kala, keitto
160 - 170
-1)
2-3
Kala, friteeraus
180 - 200
-1)
2-3
Lihamureke
175 - 200
45 - 60
2-3
Lihapullat
175 - 200
30 - 45
3-4
Maksapâté
180 - 200
50 - 60
2-3
Gratiinit
180 - 200
50 - 60
2-3
Perunapaistos
200
55 - 65
3-4
Lasagne, itse valmistettu
200
50 - 60
2-3
Lasagne, pakaste
175 - 200
30 - 452)
3-4
Makaronivuoka
180 - 200
30 - 40
2-3
Pizza, kotitekoinen
220 - 230
15 - 25
2-3
Pizza, pakaste
220 - 230
15 - 252)
2-3
Ranskalaiset, pakaste
225 - 250
20 - 302)
3-4
Piiraat, itse valmistetut - esikyp‐
sennys, rulla
190 - 210
15 - 25
3-4
Piiraat, itse valmistetut - viimeistely 190 - 210
20 - 30
3-4
Tortut, pakaste
20 - 302)
3-4
10.4 Ylä- ja alalämpö
200 - 225
1) Kun kalaa friteerataan tai keitetään, keittoaika riippuu kalan paksuudesta. Kala on kypsä,
kun sen liha on valkoista. Kokeile lävistämällä kala haarukalla. Jos liha irtoaa helposti ruo‐
doista, kala on kypsä.
2) Kahta tasoa käyttäessä (kaksinkertainen annos) aika on noin 1/3 pakkauksessa mainittua
aikaa pitempi. Jos annettu aika on 30 minuuttia, valmistusaika on noin 30 + 10 = 40 min.
18
www.electrolux.com
10.5 Vinkkejä paistamiseen
Käännä paistia, kun paistoajasta on
kulunut 1/2 - 2/3.
Käytä lämmönkestäviä uunivuokia.
Paista vähärasvaista lihaa peitettynä.
Paista liha tai kala suurina (vähintään 1
kg:n) palasina.
Aseta suurikokoiset paistit suoraan
paistoastiaan tai paistoritilän päälle,
jonka alla on paistoastia.
Valele paistien päälle niistä tulevia
nesteitä useita kertoja paistamisen
aikana
Kaada hiukan nestettä paistoastiaan,
jotta valuva rasva ei pala.
10.6 Paistotoiminto
Naudanliha
Ruokalaji
Lämpötila (°C)
Aika (min/kg)
Kannatin‐
taso
Paahtopaisti1)
125
80 - 120
2-3
Reisipaisti - ruskistus
225
yhteensä 10
2-3
Reisipaisti - paisto
160
50 - 60
2-3
Paahtopaisti
180
90 - 120
1-3
1) Muut. Voidaan viimeistellä ruskistamalla pinta grillin alapuolella tai ylä-/alalämmöllä läm‐
pötilassa 250 °C. Jos paistolämpömittaria käytetään, poista se ennen grillausta.
Vasikanliha
Ruokalaji
Lämpötila (°C)
Aika (min/kg)
Kannatin‐
taso
Naudanfilee1)
180
60 - 70
2-3
1) Muut. Voidaan viimeistellä ruskistamalla pinta grillin alapuolella tai ylä-/alalämmöllä läm‐
pötilassa 250 °C. Jos paistolämpömittaria käytetään, poista se ennen grillausta.
Lammas
Ruokalaji
Lämpötila (°C)
Aika (min/kg)
Kannatin‐
taso
Koipi/lapa/kylki
180
80 - 100
2
Ruokalaji
Lämpötila (°C)
Aika (min/kg)
Kannatinta‐
so
Porsaanpaisti1)
200
60 - 70
3
Porsaankylkipaisti1)
200
60
3
Niskapaistit
180
90 - 120
2-3
Porsaanliha
SUOMI
19
Ruokalaji
Lämpötila (°C)
Aika (min/kg)
Kannatinta‐
so
Kinkku
160
60 - 100
1-2
1) Muut. Voidaan viimeistellä ruskistamalla pinta grillin alapuolella tai ylä-/alalämmöllä läm‐
pötilassa 250 °C. Jos paistolämpömittaria käytetään, poista se ennen grillausta.
Lintupaisti
Ruokalaji
Lämpötila (°C)
Aika (min/kg)
Kannatinta‐
so
Kana, paloiteltu
200
55 - 65
2-3
Ankka1)
160
55 - 65
2-3
Ankka, hiljainen kypsennys1)
130
yhteensä noin
5 tuntia
2-3
Kalkkunapaisti, täytetty
160
50 - 60
1-2
Kalkkunarinta
200
70 - 80
2-3
1) Muut. Voidaan viimeistellä ruskistamalla pinta grillin alapuolella tai ylä-/alalämmöllä läm‐
pötilassa 250 °C. Jos paistolämpömittaria käytetään, poista se ennen grillausta.
10.7 Kostea ylä + alalämpö
Leipä ja pizza
Ruokalaji
Lämpötila (°C)
Aika (min)
Kannatinta‐
so
Pullat
180
25 - 35
3
Pakastepizza 350 g
190
25 - 35
3
Ruokalaji
Lämpötila (°C)
Aika (min)
Kannatinta‐
so
Kääretorttu
180
20 - 30
3
Brownie
180
30 - 40
3
Ruokalaji
Lämpötila (°C)
Aika (min)
Kannatinta‐
so
Kohokas
200
30 - 40
3
Torttupohja
180
20 - 30
3
Täytekakkupohja
150
25 - 35
3
Leivonnaiset leivinpellillä
Vuokakakku
20
www.electrolux.com
Kala
Ruokalaji
Lämpötila (°C)
Aika (min)
Kannatinta‐
so
Kalat pusseissa, 300 g
180
25 - 35
3
Kokonainen kala, 200 g
180
25 - 35
3
Kalafilee, 300 g
180
25 - 35
3
Ruokalaji
Lämpötila (°C)
Aika (min)
Kannatinta‐
so
Liha pussissa, 250 g
200
25 - 35
3
Lihavartaat, 500 g
200
30 - 40
3
Ruokalaji
Lämpötila (°C)
Aika (min)
Kannatinta‐
so
Pikkuleivät
180
25 - 35
3
Macaronit
160
25 - 35
3
Muffinssit
180
25 - 35
3
Suolakeksit
170
20 - 30
3
Murotaikinapikkuleivät
150
25 - 35
3
Leivonnaiset
170
15 - 25
3
Ruokalaji
Lämpötila (°C)
Aika (min)
Kannatinta‐
so
Vihannessekoitus pussissa,
400 g
180
25 - 35
3
Munakas
200
20 - 30
3
Vihannekset leivinpellillä, 700 g 180
25 - 35
3
Liha
Pienet leivonnaiset
Kasvisruoat
10.8 Säilöntä
•
•
•
•
•
•
•
Käytä ainoastaan samankokoisia
kaupoista saatavilla olevia
säilöntäpurkkeja.
Älä käytä kierrekorkillisia ja
pikalukittavia lasipurkkeja tai
metallitölkkejä.
Käytä ensimmäistä kannatintasoa
alhaalta laskettuna.
Aseta leivinpellille korkeintaan kuusi
yhden litran säilöntäpurkkia.
•
Täytä purkit samaan kohtaan ja sulje
ne kiinnittimellä.
Purkit eivät saa koskettaa toisiaan.
Kaada noin 1/2 litraa vettä
leivinpellille, jotta uunissa on riittävästi
kosteutta.
Kun neste alkaa kiehua kevyesti
ensimmäisissä purkeissa (litran
purkissa noin 35 - 60 minuutin
kuluttua), katkaise virta uunista tai
alenna lämpötila 100 °C:seen (katso
taulukko).
SUOMI
21
Pehmeät marjat/hedelmät
Säilöttävä tuote
Lämpötila (°C)
Keittoaika siitä,
kun kiehuminen
alkaa (min)
Jatka keittämistä
100 °C:ssa (min)
Mansikat, mustikat,
vadelmat, kypsät
karviaiset
160 - 170
35 - 45
-
Säilöttävä tuote
Lämpötila (°C)
Keittoaika siitä,
kun kiehuminen
alkaa (min)
Jatka keittämistä
100 °C:ssa (min)
Päärynät, kvittenit,
luumut
160 - 170
35 - 45
10 - 15
Säilöttävä tuote
Lämpötila (°C)
Keittoaika siitä,
kun kiehuminen
alkaa (min)
Jatka keittämistä
100 °C:ssa (min)
Porkkanat1)
160 - 170
50 - 60
5 - 10
Kurkut
160 - 170
50 - 60
-
Pikkelsi
160 - 170
50 - 60
5 - 10
Kyssäkaali, her‐
neet, parsa
160 - 170
50 - 60
15 - 20
Kivelliset hedelmät
Vihannekset
1) Jätä uuniin virta katkaistuna.
10.9 Grillaaminen
•
Grillaa vain ohuita liha- tai kalapaloja.
VAROITUS!
Grillauksen aikana uunin
luukun on aina oltava kiinni.
•
•
•
Grillaa aina lämpötilan
maksimiasetuksella.
Aseta ritilä grillaustaulukossa
suositellulle kannatintasolle.
Laita uunipannu aina ensimmäiselle
kannatintasolle rasvan keräämiseksi.
Grillausalue on asetettu ritilän keskelle.
10.10 Grillaus
Ruokalaji
Lämpötila
(°C)
Aika (min)
Kanna‐
tintaso
1. puoli
2. puoli
Porsaankyljykset
250
7-9
4-6
3-4
Lampaankyljykset
250
7 - 10
5-6
3-4
22
www.electrolux.com
Ruokalaji
Lämpötila
(°C)
Aika (min)
Kanna‐
tintaso
1. puoli
2. puoli
Kana, paloiteltu
250
20 - 25
15 - 20
3-4
Makkarat
250
3-5
2-4
3-4
Porsaankylkipalat, esikypsennetty
20 minuuttia
250
15 - 20
15 - 20
3-4
Kala, turska ja lohi viipaleina
250
10 - 15
5 - 10
3-4
10.11 Maksigrilli
Ruokalaji
Lämpötila (°C)
Aika (min)
1. puoli
2. puoli
Kannatin‐
taso
Jauhelihapihvit
maksimi 1)
9 - 15
8 - 13
4
Porsaanfilee
maksimi
10 - 12
6 - 10
4
Makkarat
maksimi
10 - 12
6-8
4
Naudanfilepihvit, vasikanliha‐ maksimi
pihvit
7 - 10
6-8
4
Paahtoleipä
maksimi 1)
1-4
1-4
4-5
Täytetyt paahtoleivät
maksimi
6-8
-
4
1) Esikuumenna uuni
11. UUNI - HOITO JA PUHDISTUS
VAROITUS!
Lue turvallisuutta koskevat
luvut.
11.1 Puhdistukseen liittyviä huomautuksia
Puhdista uunin etupinnat lämpimällä vedellä ja miedolla pesuaineella
käyttäen pehmeää puhdistusliinaa.
Käytä metallipintojen puhdistuksessa erityistä puhdistusainetta.
Puhdistusai‐ Poista pinttyneet tahrat erityisellä uuninpuhdistusaineella.
neet
SUOMI
23
Puhdista uunin sisäosa jokaisen käytön jälkeen. Rasvan tai muiden
ruokaroiskeiden kertyminen voi johtaa tulipaloon. Riski on suurempi
grillipannussa.
Jokapäiväi‐
nen käyttö
Kuivaa sisäosa pehmeällä liinalla jokaisen käyttökerran jälkeen.
Puhdista kaikki lisävarusteet käytön jälkeen ja anna niiden kuivua.
Käytä pehmeää liinaa, lämmintä vettä ja puhdistusainetta. Lisävarus‐
teita ei saa pestä astianpesukoneessa.
Lisävarus‐
teet
Tarttumattomia lisävarusteita ei saa puhdistaa voimakkailla pesuai‐
neilla, teräväreunaisilla esineillä tai pestä astianpesukoneessa
11.2 Ruostumattomat teräs- ja
alumiinipintaiset uunit
Puhdista uuninluukku käyttäen
ainoastaan kosteaa liinaa tai sientä.
Kuivaa pehmeällä liinalla.
Älä käytä teräsvillaa, happoja tai
hankaavia aineita, sillä ne saattavat
vahingoittaa uunin pintaa. Noudata
vastaavaa varovaisuutta käyttöpaneelin
puhdistuksen aikana.
11.3 Uunipeltien
kannatinkiskojen irrottaminen
Puhdista uuni poistamalla kannattimet.
1. Vedä uunipeltien kannattimen etuosa
irti sivuseinästä.
1
2
Kiinnitä kannattimet takaisin paikalleen
suorittamalla toimenpiteet
päinvastaisessa järjestyksessä.
HUOMIO!
Varmista, että pitempi
kiinnityslanka on asennettu
etuosaan. Kummankin
langan päiden on osoitettava
takaosaan. Virheellinen
asennus voi vahingoittaa
emalipintaa.
11.4 Uunin luukun irrottaminen
Irrota luukku puhdistamisen
helpottamiseksi.
2. Vedä uunipeltien kannattimen
takaosa irti seinästä ja poista se.
24
www.electrolux.com
3. Tartu lasipaneeleihin yläreunasta ja
vedä ne yksi kerrallaan
ohjauskiskosta ylöspäin.
1
2
1. Avaa luukku kokonaan auki.
2. Siirrä liukuosaa, kunnes kuulet
napsahduksen.
3. Sulje luukku, kunnes liukuosa
lukittuu.
4. Irrota luukku.
Irrota luukku vetämällä sitä ulospäin
ensin toiselta puolelta, ja sen jälkeen
toiselta puolelta.
Asenna uuninluukku takaisin paikalleen
puhdistuksen jälkeen noudattamalla
ohjeita päinvastaisessa järjestyksessä.
Varmista, että kuulet napsahduksen, kun
asennat luukun takaisin paikoilleen.
Käytä tarvittaessa hieman voimaa.
11.5 Luukun lasien irrottaminen
ja puhdistaminen
Hankkimasi uunin luukun
lasi voi poiketa kuvissa
olevasta lasityypistä ja sen
muodosta. Lasien lukumäärä
voi myös vaihdella.
4. Puhdista luukun lasilevyt.
Asenna paneelit suorittamalla edellä
kuvatut toimenpiteet päinvastaisessa
järjestyksessä.
11.6 Uunin katto
VAROITUS!
Kytke laite pois toiminnasta
ennen lämpövastuksen
siirtämistä. Tarkista, että
laite on kylmä. Olemassa on
palovammojen vaara.
Irrota ritilöiden kannattimet.
Voit poistaa lämpövastuksen uunin katon
puhdistamisen helpottamiseksi.
1. Ruuvaa lämmitysvastusta paikallaan
pitävä ruuvi irti. Käytä ensimmäisellä
kerralla ruuvimeisseliä.
1. Pidä kiinni luukun yläreunassa
olevasta listasta B kummaltakin
puolelta ja työnnä sisäänpäin siten,
että kiinnitystiiviste vapautuu.
2
B
1
2. Irrota luukun reunalista vetämällä sitä
eteenpäin.
2. Vedä varovasti lämmitysvastusta
alaspäin.
3. Puhdista uunin katto lämpimällä
vedellä ja miedolla puhdistusaineella
käyttäen pehmeää puhdistusliinaa.
Anna pintojen lopuksi kuivua.
Asenna lämpövastus takaisin paikalleen
suorittamalla toimenpiteet
päinvastaisessa järjestyksessä.
Asenna ritilöiden kannattimet.
SUOMI
VAROITUS!
Varmista, että lämpövastus
on asennettu oikein ja ettei
se putoa alas.
11.8 Laatikon irrotus
11.7 Lampun vaihtaminen
VAROITUS!
Älä säilytä laatikossa
tulenarkoja esineitä (kuten
puhdistustarvikkeita,
muovipusseja, patalappuja,
paperia tai
puhdistussuihkeita). Laatikko
voi kuumentua uunia
käytettäessä. Tulipalon
vaara
VAROITUS!
Sähköiskun vaara.
Lamppu voi olla kuuma.
1. Kytke uuni pois päältä.
Odota, että uuni jäähtyy.
2. Irrota uunin pistoke pistorasiasta.
3. Peitä uunin pohja kankaalla.
Takalamppu
Lampun suojalasi sijaitsee
uunin takaosassa.
1. Irrota suojalasi kiertämällä sitä
vastapäivään.
2. Puhdista suojalasi.
3. Vaihda tilalle uunin lamppu, jonka
lämmönkestävyys on 300 °C.
25
Käytä tyypiltään samanlaista uunin
lamppua.
4. Kiinnitä suojalasi paikalleen.
Uunin alapuolella oleva laatikko voidaan
irrottaa puhdistamista varten.
1. Vedä laatikkoa ulos, kunnes se
pysähtyy.
2. Nosta laatikkoa hieman niin, että voit
nostaa sitä ylöspäin vinosti laatikon
liukukiskoihin nähden.
Asenna laatikko takaisin paikalleen
suorittamalla toimenpiteet
päinvastaisessa järjestyksessä.
12. VIANMÄÄRITYS
VAROITUS!
Lue turvallisuutta koskevat
luvut.
12.1 Käyttöhäiriöt
Ongelma
Mahdollinen syy
Korjaustoimenpide
Laite ei kytkeydy toimin‐
taan.
Laitetta ei ole kytketty säh‐ Tarkista, onko laite kytketty
köverkkoon tai se on liitetty oikein sähköverkkoon.
sähköverkkoon virheelli‐
sesti.
Laite ei kytkeydy toimin‐
taan.
Sulake on palanut.
Jälkilämmön merkkivalo ei
syty.
Alue ei ole kuuma, koska
Jos alue on toiminut riittä‐
sitä on käytetty vain vähän vän kauan ollakseen kuu‐
aikaa.
ma, ota yhteys valtuutet‐
tuun huoltoliikkeeseen.
Tarkista, onko toimintahäi‐
riön syynä sulake. Jos su‐
lake palaa aina uudelleen,
käänny sähköalan ammat‐
tilaisen puoleen.
26
www.electrolux.com
Ongelma
Mahdollinen syy
Korjaustoimenpide
Uuni ei kuumene.
Uuni on kytketty pois toi‐
minnasta.
Kytke uuni toimintaan.
Uuni ei kuumene.
Tarvittavia asetuksia ei ole
tehty.
Varmista, että asetukset
ovat oikein.
Valo ei syty.
Lamppu on palanut.
Vaihda lamppu.
Höyryä ja kosteutta muo‐
Ruoka on jätetty uuniin
dostuu ruokaan ja uunin si‐ liian pitkäksi ajaksi.
sälle.
12.2 Huoltotiedot
Älä jätä ruokia uuniin
15-20 minuuttia pitemmäk‐
si ajaksi kypsennyksen jäl‐
keen.
Huoltopalvelun vaatimat tiedot on
merkitty arvokilpeen. Arvokilpi sijaitsee
uunin sisäosan etukehyksessä. Älä
poista arvokilpeä uunista.
Jos ratkaisua ei löydy, ota yhteys
jälleenmyyjään taivaltuutettuun
huoltopalveluun.
Suosittelemme, että kirjoita tiedot tähän:
Malli (MOD.)
.........................................
Tuotenumero (PNC)
.........................................
Sarjanumero (S.N.)
.........................................
13. ENERGIATEHOKKUUS
13.1 Keittotason tuotetiedot standardin EU 66/2014 mukaisesti
Mallin tunnus
EKC6010NOW
Keittotasotyyppi
Keittotason sisäosa Vapaasti seisova liesi
Keittoalueiden määrä
4
Kuumennustekniikka
Säteilevä lämmitin
Pyöreiden keittoalueiden
halkaisija (Ø)
Vasemmalla edessä
Vasemmalla takana
Oikealla edessä
Oikealla takana
21,0 cm
14,5 cm
14,5 cm
18,0 cm
Energiankulutus keittoaluet‐ Vasemmalla edessä
ta kohti (EC electric cooking) Vasemmalla takana
Oikealla edessä
Oikealla takana
182,3 Wh/kg
181,8 Wh/kg
181,8 Wh/kg
182,1 Wh/kg
Keittotason energiankulutus (EC electric hob)
182,0 Wh/kg
EN 60350-2 - Sähkötoimiset keittiön
kodinkoneet - Osa 2: Keittotasot Suorituskyvyn mittaustavat.
SUOMI
13.2 Keittotaso Energiansäästö
Voit säästää energiaa jokapäiväisen
ruoanvalmistuksen aikana seuraavia
vinkkejä noudattamalla.
•
•
•
Käytä veden kuumentamisen aikana
ainoastaan tarvittavaa vesimäärää.
Mikäli mahdollista, peitä keittoastia
aina kannella.
Aseta keittoastia keittoalueelle ennen
alueen kytkemistä toimintaan.
•
•
•
•
27
Keittoastian pohjan tulee vastata
keittoalueen halkaisijaa.
Aseta pieni keittoastia pienemmälle
keittoalueelle.
Aseta keittoastia suoraan keittoalueen
keskelle.
Käytä jälkilämpöä ruoan pitämiseksi
lämpimänä tai ruoan sulattamiseksi.
13.3 Uunien tuotetiedot standardin EU 65-66/2014 mukaisesti
Tavarantoimittajan nimi
Electrolux
Mallin tunnus
EKC6010NOW
Energialuokka
95.4
Energiatehokkuusluokka
A
Energiankulutus normaalikäytössä Ylä- ja alaläm‐
pö -toiminnossa
0.83 kWh/ohjelma
Pesien lukumäärä
1
Lämpölähde
Sähkö
Tilavuus
77 l
Uunityyppi
Uunin sisäosa Vapaasti seisova
liesi
Massa
54.5 kg
EN 60350-1 - Ruoanlaittoon tarkoitetut
sähkötoimiset kodinkoneet - Osa 1:
Tuotesarjat, uunit, höyryuunit ja grillit Suorituskyvyn mittaustavat.
Kun mahdollista, älä esikuumenna uunia
ennen ruokien asettamista uuniin.
13.4 Uuni - Energiansäästö
Jälkilämpö
Kun kypsennys kestää yli 30 minuuttia,
laske uunin lämpötila minimiin 3 - 10
minuuttia ennen kypsennysajan
päättymistä. Uunin jälkilämpö kypsentää
ruokaa edelleen.
Uunissa on joitakin
toimintoja, joiden avulla voit
säästää energiaa.
Varmista, että uunin luukku on suljettu
hyvin uunin ollessa toiminnassa. Älä
avaa luukkua liian usein kypsennyksen
aikana. Pidä luukun tiiviste puhtaana ja
varmista, että se on hyvin kiinni
paikoillaan.
Käytä metallisia keittoastioita
energiatehokkuuden parantamiseksi.
Minimoi paistojen väliset tauot, kun
valmistat kerralla useampia ruokia.
Lämmitä muita ruokia jälkilämpöä
käyttäen.
Ruokien lämpimänäpito
Valitse alhaisin mahdollisin lämpötilaasetus hyödyntääksesi jälkilämmön ja
säilyttääksesi aterian lämpimänä.
28
www.electrolux.com
Kostea ylä + alalämpö
Toiminto säästää energiaa paistamisen
aikana.
14. YMPÄRISTÖNSUOJELU
Kierrätä materiaalit, jotka on merkitty
merkillä . Kierrätä pakkaus laittamalla
se asianmukaiseen kierrätysastiaan.
Suojele ympäristöä ja ihmisten terveyttä
kierrättämällä sähkö- ja
elektroniikkaromut. Älä hävitä merkillä
*
merkittyjä kodinkoneita kotitalousjätteen
mukana. Palauta tuote paikalliseen
kierrätyskeskukseen tai ota yhteyttä
paikalliseen viranomaiseen.
SUOMI
29
30
www.electrolux.com
SUOMI
31
867338764-A-322019
www.electrolux.com/shop
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising