Electrolux | EKC6010NOW | User manual | Electrolux EKC6010NOW Brugermanual

Electrolux EKC6010NOW Brugermanual
EKC6010NOW
DA
Komfur
Brugsanvisning
2
www.electrolux.com
INDHOLDSFORTEGNELSE
1. OM SIKKERHED................................................................................................ 3
2. SIKKERHEDSANVISNINGER............................................................................5
3. INSTALLATION.................................................................................................. 8
4. PRODUKTBESKRIVELSE................................................................................. 9
5. FØR FØRSTE ANVENDELSE........................................................................... 9
6. KOGESEKTION – DAGLIG BRUG...................................................................10
7. KOGESEKTION - TIPS OG RÅD..................................................................... 11
8. KOGESEKTION – VEDLIGEHOLDELSE OG RENGØRING........................... 12
9. OVN – DAGLIG BRUG .................................................................................... 12
10. OVN - TIPS OG RÅD......................................................................................14
11. OVN – VEDLIGEHOLDELSE OG RENGØRING............................................21
12. FEJLFINDING.................................................................................................24
13. ENERGIEFFEKTIV.........................................................................................25
VI TÆNKER PÅ DIG
Tak for dit køb af et Electrolux-apparat. Du har valgt et produkt, som giver dig
årtiers professionel erfaring og innovation på én gang. Genialt og elegant. Det er
designet med dig i tankerne. Så uanset hvornår du bruger det, kan du være
sikker på, at du får fantastiske resultater hver gang.
Velkommen til Electrolux.
Besøg vores websted for at:
Få rådgivning, brochurer, fejlfinding, serviceinformation:
www.electrolux.com/webselfservice
Registrere dit produkt for bedre service:
www.registerelectrolux.com
Købe tilbehør, forbrugsvarer og originale reservedele til dit apparat:
www.electrolux.com/shop
KUNDEPLEJE OG SERVICE
Brug altid originale reservedele.
Sørg for at have følgende data tilgængelig, når du kontakter vores autoriserede
servicecenter: Model, PNC, serienummer.
Du finder oplysningerne på maskinens typeskilt.
Advarsel/Forsigtig-Sikkerhedsanvisninger
Generelle oplysninger og gode råd
Miljøoplysninger
Ret til ændringer uden varsel forbeholdes.
DANSK
1.
3
OM SIKKERHED
Læs brugsanvisningen grundigt, før apparatet installeres
og tages i brug. Producenten påtager sig intet ansvar for
eventuelle skader, der er resultatet af forkert installation
eller brug. Opbevar altid brugsanvisningen på et sikkert
og tilgængeligt sted til senere opslag.
1.1 Sikkerhed for børn og andre udsatte personer
ADVARSEL!
Risiko for kvælning, personskade eller
permanent invaliditet.
•
•
•
•
•
•
•
Apparatet kan bruges af børn fra 8 år og opefter samt
af personer med nedsat fysisk, sensorisk eller psykisk
funktionsevne, eller som mangler den nødvendige
erfaring eller viden, hvis de er under opsyn eller er
blevet instrueret i at bruge apparatet på en sikker
måde samt forstår de medfølgende farer.
Børn mellem 3 og 8 år og personer med omfattende
og komplekst handicap skal holdes på afstand af
apparatet, medmindre de overvåges konstant.
Børn på under 3 år skal holdes på afstand af
apparatet, med mindre de overvåges konstant.
Børn må ikke lege med apparatet.
Opbevar al emballage utilgængeligt for børn, og
bortskaf det korrekt.
Lad ikke børn og husdyr komme tæt på apparatet, når
det er i drift, eller mens det køler af. Tilgængelige dele
kan blive meget varme under brugen.
Børn må ikke udføre rengøring og vedligholdelse på
apparatet uden opsyn.
1.2 Generelt om sikkerhed
•
•
Installation af apparatet og udskiftning af ledningen
må kun foretages af en tekniker.
Dette apparat er beregnet til brug op til en højde på
2000 m over havets overflade.
4
www.electrolux.com
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Dette apparat er ikke beregnet til at blive brugt på
skibe, både eller fartøjer.
Undlad at installere apparatet bag en dekorativ dør for
at undgå overophedning.
Apparatet må ikke installeres på en platform.
Betjen ikke apparatet med et tænd-sluk-ur eller en
særskilt fjernbetjening.
ADVARSEL: Tilberedning uden opsyn på en
kogesektion med fedt eller olie kan være farligt og kan
muligvis resultere i brand.
Forsøg ALDRIG at slukke en brand med vand, men
sluk for apparatet og dæk den åbne ild til med f.eks. et
låg eller et brandtæppe.
FORSIGTIG: Tilberedningsprocessen skal overvåges.
En kortvarig tilberedningsproces skal overvåges
kontinuerligt.
ADVARSEL: Fare for brand: Opbevar ikke genstande
på kogefladerne.
Undlad at bruge en damprenser til at rengøre
apparatet.
Brug ikke skrappe slibende rengøringsmidler eller
skarpe metalskrabere til at rengøre kogesektionens
glaslåge eller glasset i de hængslede låg. De kan
ridse overfladen, med det resultat, at glasset knuses.
Læg ikke metalgenstande som knive, gafler, skeer og
grydelåg på kogesektionen, da de kan blive meget
varme.
Hvis glaskeramikken/glasoverfladen er revnet, skal du
slukke for apparatet og afbryde det fra ledningsnettet.
Hvis apparatet er tilsluttet til ledningsnettet direkte ved
hjælp af en samledåse, skal du fjerne sikringen for at
afbryde apparatet fra stømforsyningen. Kontakt i
begge tilfælde det autoriserede servicecenter.
ADVARSEL: Apparatet og de tilgængelige dele bliver
meget varme under brug. Pas på ikke at røre
varmelegemerne.
DANSK
•
•
•
•
•
•
•
5
Brug altid ovnhandsker til at tage ribber eller ovnfaste
fade ud eller sætte dem i.
Tag stikket ud inden vedligeholdelse.
ADVARSEL: Se efter, at der er slukket for apparatet,
inden pæren skiftes. Ellers er der risiko for elektrisk
stød.
Hvis strømforsyningskablet er beskadiget, skal det af
sikkerhedsmæssige grunde udskiftes af producenten,
et autoriseret servicecenter eller en tekniker for at
undgå elektrisk stød.
Vær forsigtig, når du rør ved opbevaringsskuffen. Den
kan blive meget varm.
For at fjerne ovnribberne skal du først trække
ovnribbens forende og derefter dens bagende væk fra
sidevæggene. Montér ovnribberne i omvendt
rækkefølge.
ADVARSEL: Brug kun kogesektionssikringer udformet
af producenten af madlavningsapparatet, eller som er
angivet af producenten af apparatet i
brugsanvisningen som velegnede til brug, eller
kogesektionssikringer indbygget i apparatet. Brug af
upassende sikringer kan medføre uheld.
2. SIKKERHEDSANVISNINGER
2.1 Installation
ADVARSEL!
Apparatet må kun installeres
af en sagkyndig.
•
•
•
•
•
•
•
Fjern al emballagen.
Undlad at installere eller bruge et
beskadiget apparat.
Følg installationsvejledningen, der
følger med apparatet.
Vær altid forsigtig, når du flytter
apparatet, da det er tungt. Brug altid
sikkerhedshandsker og lukket fodtøj.
Træk aldrig i apparatet i håndtaget.
Køkkenskabet og indhakket skal have
passende mål.
Mindsteafstanden til andre apparater
og enheder skal overholdes.
•
•
•
•
•
Installér apparatet et sikkert og
velegnet sted, der opfylder
installationskrav.
Apparatets dele kan være
strømførende. Luk apparatet sammen
med køkkenelementet for at forhindre,
at de farlige dele berøres.
Apparatets sider skal stå ved siden af
apparater eller enheder med samme
højde.
Montér ikke apparatet op mod en dør
eller under et vindue. Dette for at
undgå, at der falder varmt kogegrej
ned fra apparatet, når døren eller
vinduet åbnes.
Sørg for at montere stabiliserende
midler for at forhindre, at apparatet
kan vælte. Se
installationsvejledningen.
6
www.electrolux.com
2.2 Tilslutning, el
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
ADVARSEL!
Risiko for brand og elektrisk
stød.
•
Alle elektriske forbindelser bør
foretages af en kvalificeret elektriker.
Apparatet skal tilsluttes strøm m/jord,
jvf. Stærkstrømsreglementet.
Sørg for, at parametrene på
typeskiltet er kompatible med de
elektriske data for strømforsyningen.
Brug altid en korrekt monteret lovlig
stikkontakt.
Brug ikke adaptere til flere stik og
forlængerledninger.
Elledninger må ikke komme i berøring
med eller nær ved apparatets låge,
især når det er tændt, eller lågen er
varm.
Beskyttelsen mod elektrisk stød fra
strømførende og isolerede dele skal
fastgøres, så den ikke kan fjernes
uden værktøj.
Sæt først netstikket i stikkontakten
ved installationens afslutning. Sørg
for, at der er adgang til elstikket efter
installationen.
Hvis stikkontakten er løs, må du ikke
sætte netstikket i.
Undgå at slukke for apparatet ved at
trække i netledningen. Tag altid selve
netstikket ud af kontakten.
Brug kun korrekte isoleringsenheder:
Gruppeafbrydere, sikringer (sikringer
med skruegevind skal tages ud af
fatningen), fejlstrømsrelæer og
kontaktorer.
Apparatets installation skal udføres
med et isolationsudstyr, så
forbindelsen til lysnettet kan afbrydes
på alle poler. Isolationsudstyret skal
have en brydeafstand på mindst 3
mm.
Luk apparatets luge helt, inden du
sætter netstikket i stikkontakten.
•
2.3 Brug
ADVARSEL!
Risiko for personskade og
forbrændinger.
Risiko for elektrisk stød.
•
•
•
•
•
Dette apparat er kun til
husholdningsbrug.
Apparatets specifikationer må ikke
ændres.
Sørg for, at ventilationsåbningerne
ikke er tildækkede.
Lad ikke apparatet være uden opsyn,
når der er tændt for det.
Sluk altid apparatet efter brug.
Vær forsigtig, når du åbner apparatets
låge, hvis apparatet er i brug. Der kan
trænge meget varm luft ud.
Betjen ikke apparatet med våde
hænder, eller når det har kontakt med
vand.
Brug ikke apparatet som arbejds- eller
som frasætningsplads.
ADVARSEL!
Risiko for brand og
eksplosion
•
•
•
•
•
•
Fedtstoffer og olie kan udsende
brændbare dampe, når de opvarmes.
Hold flammer eller opvarmede
genstande væk fra fedtstoffer og olie,
når du tilbereder mad med dem.
De dampe, som meget varm olie
udsender, kan forårsage
selvantændelse.
Brugt olie, der kan indholde
madrester, kan forårsage brand ved
en lavere temperatur end olie, der
bruges for første gang.
Undlad at bruge brændbare produkter
eller ting, der er fugtet med
brændbare produkter, i apparatet eller
i nærheden af eller på dette.
Lad ikke gnister eller åben ild komme
i nærheden af apparatet, når du åbner
lågen.
Åbn apparatets låge forsigtigt. Brug af
ingredienser med alkohol kan
medføre, at der dannes en blanding af
alkohol og luft.
ADVARSEL!
Risiko for beskadigelse af
apparatet.
•
Sådan undgår du at beskadige eller
misfarve emaljen:
– Stil ikke ovnfaste fade eller andre
genstande direkte på apparatets
bund.
DANSK
•
•
•
•
•
•
•
•
– Sæt ikke aluminiumsfolie på
apparatet eller direkte på
apparatets bund.
– Hæld aldrig vand direkte ind i det
varme apparat.
– Lad ikke fugtige fade og retter stå
i apparatet efter tilberedningen.
– Vær forsigtig, når du fjerner eller
monterer tilbehøret.
Farveændring af emaljen eller rustfrit
stål forringer ikke apparatets ydeevne.
Brug en dyb bradepande til fugtige
kager. Frugtsaft kan lave pletter, som
ikke kan fjernes.
Opbevar ikke varmt kogegrej på
betjeningspanelet.
Lad ikke kogegrej koge tørt.
Pas på, der ikke falder genstande
eller kogegrej ned på apparatet.
Overfladen kan blive beskadiget.
Tænd aldrig for en kogezone, hvis
den er tom, eller der står tomt
kogegrej på den.
Kogegrej af støbejern, aluminium eller
med en beskadiget bund kan
forårsage ridser. Løft altid disse
genstande, når du skal flytte dem på
kogesektionen.
Dette apparat må kun anvendes til
tilberedning af fødevarer. Det må ikke
anvendes til andre formål, f.eks.
rumopvarmning.
2.4 Vedligeholdelse og
rengøring
ADVARSEL!
Risiko for personskade,
brand eller skade på
apparatet.
•
•
•
•
•
Sluk for apparatet inden
vedligeholdelse.
Tag stikket ud af kontakten.
Kontrollér, at apparatet er kølet af.
Der er risiko for, at ovnglasset går i
stykker.
Udskift øjeblikkeligt ovnglassets
paneler, hvis de er beskadigede.
Kontakt det autoriserede
servicecenter.
Vær forsigtig, når du tager lågen af
apparatet. Døren er tung!
Fedt og madrester i apparatet kan
skabe brand.
•
•
•
•
•
7
Rengør jævnligt apparatet for at
forhindre forringelse af
overfladematerialet.
Sørg for at tørre ovnrummet og lågen
af efter hver brug. Damp, der dannes
under apparatets drift, kondenserer
på ovnrummets vægge og kan
forårsage korrosion. Tænd apparatet
10 minutter inden tilberedning for at
mindske kondenseringen.
Rengør apparatet med en fugtig, blød
klud. Brug kun neutrale
rengøringsmidler. Brug ikke slibende
midler, skuresvampe,
opløsningsmidler eller
metalgenstande.
Hvis du bruger en ovnspray, skal du
følge instruktionerne på emballagen.
Rengør ikke katalytisk emalje (hvis
relevant) med nogen form for
rengøringsmiddel.
2.5 Indvendig belysning
ADVARSEL!
Risiko for elektrisk stød.
•
•
•
Den type pære eller halogenlampe,
der bruges til dette apparat, er kun
beregnet til husholdningsapparater.
Den må ikke bruges til anden
belysning.
Før lampen skiftes, skal apparatet
afbrydes fra lysnettet.
Brug kun lamper med de samme
specifikationer.
2.6 Service
•
•
Kontakt det autoriserede
servicecenter for at få repareret
apparatet.
Brug kun originale reservedele.
2.7 Bortskaffelse
ADVARSEL!
Risiko for personskade eller
kvælning.
•
•
•
Tag stikket ud af kontakten.
Klip netledningen af tæt ved apparatet
og bortskaf den.
Fjern lågelåsen for at forhindre, at
børn og kæledyr bliver fanget i
apparatet.
8
www.electrolux.com
3. INSTALLATION
ADVARSEL!
Se kapitlerne om sikkerhed.
3.1 Tekniske data
Mål
Højde
850 - 936 mm
Bredde
596 mm
Dybde
600 mm
3.2 Elektrisk installation
3.3 Tippesikring
FORSIGTIG!
Montér tippesikringen for at
undgå, at apparatet vælter
ved ukorrekt anbringelse af
genstande. Tippesikringen
fungerer kun, hvis apparatet
er monteret korrekt.
Dit apparat har symbolerne
vist på billederne (hvis
relevant) for at minde dig om
installationen af
tippesikringen.
ADVARSEL!
Producenten er ikke
ansvarlig, hvis du ikke følger
sikkerhedsforskrifterne i
kapitlerne om sikkerhed.
Dette apparat er forsynet med et
netkabel og uden et netstik.
ADVARSEL!
El-kablet må ikke røre den
del af apparatet som er
gråskraveret på
illustrationen.
Sørg for at montere
tippesikringen i den korrekte
højde.
Se det medfølgende installationshæfte
for at få mere at vide om apparatets
installation.
DANSK
4. PRODUKTBESKRIVELSE
4.1 Oversigt over apparatet
1
2 3
4
8
5
5
4
3
2
1
6
7
1
2
3
4
5
6
7
8
Funktionsvælger for ovnfunktioner
Funktionsvælger (temperatur)
Temperaturindikator/-symbol
Knapper til kogesektion
Varmelegeme
Lampe
Hyldeholder, flytbar
Hyldepositioner
4.2 Oversigt over kogesektionen
1
2
145 mm
180 mm
210 mm
6
3
1 Kogezone, 1200 W
2 Dampudgang – nummer og position
afhænger af model
3 Kogezone, 1800 W
4 Kogezone, 1200 W
5 Restvarmeindikator
6 Kogezone, 2300 W
145 mm
5
4
4.3 Tilbehør
•
•
•
Trådrist
Til kogegrej, kageforme, stege.
Bageplade
Til kager og lagkagebunde.
Grill/bradepande
•
Til bagning og stegning, eller som
drypbakke til opsamling af fedt.
Opbevaringsskuffe
Opbevaringsskuffen er under
ovnrummet.
5. FØR FØRSTE ANVENDELSE
ADVARSEL!
Se kapitlerne om sikkerhed.
5.1 Rengøring før ibrugtagning
Fjern al tilbehøret og de udtagelige
ovnribber fra ovnen.
9
10
www.electrolux.com
Se kapitlet "Vedligeholdelse og
rengøring".
Gør ovnen og tilbehøret rent, inden du
tager det i brug.
Anbring tilbehør og udtagelige ovnribber i
deres oprindelige positioner.
2
B
1
5.2 Forvarmning
Forvarm den tomme ovn, inden du tager
den i brug.
1. Indstil funktionen .Indstil den
maksimale temperatur.
2. Lad ovnen være tændt i 1 time.
3. Indstil funktionen . Indstil den
maksimale temperatur.
4. Lad ovnen være tændt i 15 minutter.
5. Sluk for ovnen, og lad den køle ned.
Tilbehøret kan blive varmere end
normalt. Ovnen kan udsende lugt og røg.
Sørg for, at der er tilstrækkelig udluftning
i rummet.
5.3 Åbning og lukning af lågen
med den mekaniske dørlås
2. Træk lågelisten op og fjern den.
3. Fjern låsearmen 1, flyt den til højre 2
og sæt den i igen.
1
2
4. Hold lågelisten B i hver ende og
placer den på indersiden af lågen.
Sæt lågelisten i den øverste kant af
lågen.
Den mekaniske dørlås er som standard
aktiveret.
Skub sikringen mod højre for at åbne
ovnlågen.
B
Luk lågen uden at trykke på låsearmen.
5.4 Deaktivering af den
mekaniske dørlås - i
hovedovnen
Aktivér den mekaniske dørlås
Foretag ovennævnte procedure igen og
flyt låsearmen tilbage til venstre.
1. Tryk på lågelisten B på hver side. Det
frigiver låsen.
6. KOGESEKTION – DAGLIG BRUG
ADVARSEL!
Se kapitlerne om sikkerhed.
Den mekaniske dørlås
deaktiveres ikke, når der
slukkes for apparatet.
DANSK
6.1 Varmetrin
Symbo‐
ler
Funktion
Slukposition
1-9
6.2 Restvarmeindikator
ADVARSEL!
Forbrændingsrisiko ved
restvarme.
Varmeindstillinger
Brug restvarmen til at
nedsætte energiforbruget.
Sluk for kogezonen ca. 5 10 minutter før
madlavningen er afsluttet.
11
Drej knappen for den valgte kogezone til
en nødvendig varmeindstilling.
Drej knappen til slut-positionen for at
afslutte tilberedningsprocessen.
Indikatoren tændes, når en kogezone er
varm, men den virker ikke, hvis
netstrømmen afbrydes.
7. KOGESEKTION - TIPS OG RÅD
ADVARSEL!
Se kapitlerne om sikkerhed.
Kogegrej af emaljeret stål
eller med alu- eller
kobberbund kan give
misfarvninger på
glaskeramikken.
7.1 Kogegrej
Bunden af kogegrejet skal
være så tyk og plan som
muligt.
Sørg for, at kogegrejets
bund er ren og tør, inden det
placeres på kogesektionens
overflade.
7.2 Eksempler på anvendelse
Data i tabellen er kun
vejledende.
Varmetrin
Anvendes til:
Tid
(min.)
Råd
1
At holde færdigtilberedt mad
varm.
efter
behov
Læg et låg på kogegrejet.
1-2
Hollandaise sauce, smelte:
smør, chokolade, husblas.
5 - 25
Rør ind imellem.
1-2
Stivne/størkne: luftige om‐
eletter, bagte æg.
10 - 40
Læg låg på under tilbered‐
ningen.
2-3
Videre kogning af ris og
mælkeretter, opvarmning af
færdigretter.
25 - 50
Tilsæt mindst dobbelt så me‐
get væske som ris, rør rundt
i mælkeretter halvvejs under
tilberedningen.
3-4
Dampning af grøntsager,
fisk, kød.
20 - 45
Tilsæt et par spsk. væske.
4-5
Dampning af kartofler.
20 - 60
Brug højst ¼ l vand til 750 g
kartofler.
12
www.electrolux.com
Varmetrin
Anvendes til:
Tid
(min.)
Råd
4-5
Kogning af større portioner,
sammenkogte retter og sup‐
per.
60 150
Op til 3 l væske plus ingredi‐
enser.
6-7
Nænsom stegning af:
efter
schnitzler, cordon bleu (kal‐ behov
vekød), koteletter, frikadeller,
pølser, lever, æg, pandeka‐
ger, æbleskiver.
Vendes undervejs.
7-8
Kraftig stegning, brasede
kartofler, tournedos, steaks.
Vendes undervejs.
9
Kogning af vand, pasta, bruning af kød (gullasch, grydesteg), friture‐
kogning af pommes frites.
5 - 15
8. KOGESEKTION – VEDLIGEHOLDELSE OG
RENGØRING
ADVARSEL!
Se kapitlerne om sikkerhed.
8.1 Generelle oplysninger
•
•
•
•
•
Rengør altid kogesektionen efter
brug.
Brug altid kogegrej med en ren bund.
Skrammer eller mørke pletter på
overfladen har ingen betydning for
kogesektionens funktion.
Brug et specielt rengøringsmiddel til
overfladen på kogesektionen.
Brug en speciel skraber til glasset.
8.2 Rengøring af
kogesektionen
•
Fjern straks: smeltet plast, plastfolie,
sukker og mad med sukker. Ellers kan
9. OVN – DAGLIG BRUG
ADVARSEL!
Se kapitlerne om sikkerhed.
•
•
snavs forårsage skader på
kogesektionen. Vær forsigtig for at
undgå forbrændinger. Brug en
specialskraber til kogesektioner på
glasoverfladen, og bevæg bladet hen
over overfladen.
Fjernes, når apparatet er kølet
tilstrækkeligt ned: Rande af kalk
eller vand, fedtstænk og
metalskinnende misfarvning. Rengør
kogesektionen med en fugtig klud og
et ikke-slibende opvaskemiddel. Tør
kogesektionen af med en blød klud
efter rengøring.
Fjern metalskinnende misfarvning:
Brug en opløsning af vand med
eddike og rengør glasoverfladen med
en klud.
DANSK
13
9.1 Ovnfunktioner
Symbol
Ovnfunktion
Egnet til
Slukposition
Ovnen er slukket.
Over-undervarme
Til bagning og stegning på én ristposition.
Stor grill
Til grillstegning af store mængder flade madvarer
og til toastbrød.
Lille grill
Til grillstegning af flade madvarer og til ristning af
brød.
Nederste varmeele‐ Til bagning af kager med sprød bund og til hen‐
ment
kogning.
Fugtig over-/under‐
varme
Denne funktion er beregnet til at spare energi un‐
der madlavning. Se kapitlet "Råd" vedrørende til‐
beredningsanvisninger, Fugtig over-/undervarme.
Ovnlågen bør være lukket under tilberedning, så
funktionen ikke afbrydes og for at sikre, at ovnen
virker med den højest mulige energieffektivitet.
Når du bruger denne funktion, kan temperaturen i
ovnrummet variere fra den indstillede temperatur.
Varmeeffekten kan blive reduceret. Få generelle
anbefalinger til at spare energi i kapitlet "Ener‐
gieffektivitet", Energibesparelse. Denne funktion
blev anvendt til at overholde energieffektivitets‐
klassen iht. EN 60350-1.
Når du bruger denne funktion, er lampen slukket.
Panel Lås
Til låsning af ovn- og kogesektionsfunktionerne.
9.2 Aktivering og deaktivering
af ovnen
Afhænger af model, hvis
apparatet har
knapsymboler, indikatorer
eller kontrollamper:
• Indikatoren tændes, når
ovnen varmer op.
• Lampen tændes, når
ovnen er i gang.
• Symbolet viser, om
knappen styrer en af
kogezonerne,
ovnfunktionerne eller
temperaturen.
1. Drej knappen til ovnfunktionerne for
at vælge en ovnfunktion.
2. Drej termostatknappen for at vælge
en temperatur.
3. For at slukke for ovnen drejes
knapperne til ovnfunktionerne og
temperaturen til sluk-positionen.
9.3 Låsning af ovnen og
kogesektionen
Ovnens funktionsvælger har en
indbygget funktionslås.
Funktionslåsen deaktiverer
ikke komfurets
strømforsyning.
14
www.electrolux.com
Drej knappen til symbolet .
Knappen går ca. 2 mm ud.
Oplåsning af ovnen og
kogesektionen: Tryk på knappen, og
drej den til den ønskede position.
Rist og grill/bradepande sammen:
Skub grill / bradepanden ind mellem
ovnribbens skinner og risten på
skinnerne ovenover.
9.4 Køleblæser
Når ovnen er tændt, bliver blæseren
automatisk slået til for at holde ovnen
kølig på de udvendige sider. Hvis du
slukker for ovnen, blæseren stopper.
9.5 Indsættelse af ovntilbehør
Grill / bradepande:
Skub grill / bradepanden mellem
ovnribbens skinner.
•
•
Alt tilbehør har små
fordybninger foroven på
højre og venstre side for
at øge sikkerheden.
Fordybningerne hindrer
også væltning.
Den højre kant rundt om
risten er en anordning,
der forhindrer kogegrejet i
at glide.
10. OVN - TIPS OG RÅD
ADVARSEL!
Se kapitlerne om sikkerhed.
Bagetiden kan kan forlænges med 10 –
15 minutter, når du bager på mere end
én ribbe.
Tabellernes temperaturer og
bagetider er kun vejledende.
De afhænger af opskrifterne
samt af kvaliteten og
mængden af de anvendte
ingredienser.
Kager og bagværk med forskellig højde
kan brune ujævnt. Der er ikke
nødvendigt at ændre
temperaturindstillingen, hvis der sker en
ujævn bruning. Forskellene udlignes
under bagning.
10.1 Bagning
Brug den laveste temperatur den første
gang.
Plader i ovnen kan blive forvredet under
bagning. Pladerne retter sig ud, når de er
kølet af.
DANSK
15
10.2 Bagetip
Bageresultater
Mulige årsager
Løsning
Kagens bund er ikke
bagt nok.
Forkert ovnrille.
Sæt kagen i en lavere ovnrille.
Kagen falder sammen
og bliver klæg eller
med vandstriber.
Der er for høj ovntempera‐ Vælg en lidt lavere ovntempera‐
tur.
tur den næste gang.
Kagen er for tør.
Der er for lav ovntempera‐ Vælg en højere ovntemperatur
tur.
den næste gang.
Kagen bliver ujævnt
bagt.
Kagen er ikke klar på
bagetiden angivet i en
opskrift.
Bagetiden er for kort.
Vælg en længere bagetid og en
lavere ovntemperatur den næ‐
ste gang.
Bagetiden er for lang.
Vælg en kortere bagetid den
næste gang.
Ovntemperaturen er for
høj, og bagetiden er for
kort.
Vælg en lavere ovntemperatur
og længere bagetid.
Kagedejen er ikke jævnt
fordelt.
Fordel kagedejen jævnt på ba‐
gepladen den næste gang.
Der er for lav ovntempera‐ Vælg en lidt højere ovntempe‐
tur.
ratur den næste gang.
10.3 Over- og undervarme
Madvare
Temperatur
(°C)
Tid (min.)
Ovnrille
Boller
200-225
10-20
3-4
Fuldkorns boller
190-200
20-25
3-4
Fyldte sandwiches
200-225
10-12
3-4
Formbrød
190-210
30-40
2-3
Ciabatta boller
210-230
10-20
3-4
Foccacia
220-230
15-20
3-4
Pita brød
250
5-15
3-4
Kringler
180-200
12-15
3-4
Hvidt brød / Rundt brød
175-225
35-45
2
Hvidt brød
190-210
25-40
1-2
Ciabatta
210-220
15-25
1-2
Fuldkorns brød
180-200
35-45
1-2
16
www.electrolux.com
Madvare
Temperatur
(°C)
Tid (min.)
Ovnrille
Rugbrødsblanding
275
opvarmning
1
- bagning
190
55-65
1
Flutes
220-230
15-30
3-4
Pandekager
170-180
50-60
2-3
Frugtkager
150-170
70-80
3
Muffins
180-200
10-20
3
Roulade
220-250
6-15
3
Boller
220-250
8-15
3
Langt brød
180-200
25-35
3
Honningkage
220-225
8-12
3
Kage på fad
170-180
35-45
3-4
Sandkage/Madeira kage
170-180
40-50
1-2
Sandwich kage, bolle
200-225
8-12
3-4
Marengs
100
90-120
3-4
Marengsbunde
100
90-120
3-4
- opvarmning
med slukket ovn 25
3-4
Lagkagebunde
160-180
6-15
3-4
Vandbakkelser
170-190
30-45
3-4
Roulade
190-210
10-12
3-4
Frugttærter, småkager af mørdej
175-200
Forbagte, bol‐
ler 10 - 15
3-4
Frugttærter, småkager af mørdej
175
slut 35 - 45
3-4
Frugttærter, smuldrekage
190-200
25-35
3-4
Marcipankage i høj form
210-230
10-12
2
Pandekager
210-220
15-30
2
10.4 Madlavning med over- og undervarme
Madvare
Temperatur (°C) Tid (min.)
Ovnrille
Fisk, kogning
160 - 170
-1)
2-3
Fisk, stegning
180 - 200
-1)
2-3
DANSK
Madvare
Temperatur (°C) Tid (min.)
Ovnrille
Farsbrød
175 - 200
45 - 60
2-3
Frikadeller
175 - 200
30 - 45
3-4
Leverpostej
180 - 200
50 - 60
2-3
Gratin
180 - 200
50 - 60
2-3
Kartoffelgratin
200
55 - 65
3-4
Lasagne, hjemmelavet
200
50 - 60
2-3
Lasagne, frossen
175 - 200
30 - 452)
3-4
Pastagratin
180 - 200
30 - 40
2-3
Pizza, hjemmelavet
220 - 230
15 - 25
2-3
Pizza, frossen
220 - 230
15 - 252)
2-3
Pommes frites, frosne
225 - 250
20 - 302)
3-4
Tærter, hjemmelavede - forbag‐
ning, bund
190 - 210
15 - 25
3-4
Tærte, hjemmelavet - færdiggørel‐
se
190 - 210
20 - 30
3-4
Tærte, frossen færdigret
200 - 225
20 - 302)
3-4
17
1) Ved stegning eller kogning af fisk er tilberedningstiden afhængig af fiskens tykkelse. Fi‐
sken er færdig, når fiskekødet er hvidt. Prøv at stikke ved rydbenet med en gaffel. Hvis kø‐
det slipper let er fisken færdig.
2) Ved tilberedning på to niveauer (dobbelt portion) er tiden ca. 1/3 længere, end den er an‐
givet på emballagen. Er der angivet 30 min, bliver tilberedningstiden ca. 30+10 = 40 min.
10.5 Tips til stegning
Vend stegen efter 1/2 - 2/3 af
tilberedningstiden.
Brug varmeresistent ovngrej.
Steg magert kød tildækket.
Steg kød og fisk i store stykker (1 kg eller
mere).
Steg store stege direkte i fadet eller på
grillristen over fadet.
Dryp stege med deres egen saft
adskillige gange under stegning.
Hæld noget vand i bakken for at
forhindre, at dryppende fedt brænder.
10.6 Stegning med over- og undervarme
Oksekød
Madvare
Temperatur (°C) Tid (min./kg)
Ovnrille
Engelsk roastbeef 1)
125
80 - 120
2-3
Culotte - bruning
225
i alt 10
2-3
18
www.electrolux.com
Madvare
Temperatur (°C) Tid (min./kg)
Ovnrille
Culotte - stegning
160
50 - 60
2-3
Engelsk roastbeef
180
90 - 120
1-3
1) Andet. Efterbruning ved grill eller over-undervarme 250°C. Anvender du et madlavnings‐
termometer, skal det fjernes inden brug af grill.
Kalv
Madvare
Temperatur (°C) Tid (min./kg)
Ovnrille
Filet 1)
180
2-3
60 - 70
1) Andet. Efterbruning ved grill eller over-undervarme 250°C. Anvender du et madlavnings‐
termometer, skal det fjernes inden brug af grill.
Lammekød
Madvare
Temperatur (°C) Tid (min./kg)
Ovnrille
Kølle/bov/ryg
180
2
80 - 100
Svin
Madvare
Temperatur (°C) Tid (min./kg)
Ovnrille
Nakkesteg af svinekød 1)
200
60 - 70
3
Ribbensteg 1)
200
60
3
Nakkefilet
180
90 - 120
2-3
Skinke
160
60 - 100
1-2
1) Andet. Efterbruning ved grill eller over-undervarme 250°C. Anvender du et madlavnings‐
termometer, skal det fjernes inden brug af grill.
Fjerkræ
Madvare
Temperatur (°C) Tid (min./kg)
Ovnrille
Kylling, opskåret
200
55 - 65
2-3
And 1)
160
55 - 65
2-3
And langtidsstegning 1)
130
i alt ca. 5 timer
2-3
Kalkun helstegt farseret
160
50 - 60
1-2
Kalkunbryst
200
70 - 80
2-3
1) Andet. Efterbruning ved grill eller over-undervarme 250°C. Anvender du et madlavnings‐
termometer, skal det fjernes inden brug af grill.
DANSK
10.7 Fugtig over-/undervarme
Brød og pizza
Madvare
Temperatur (°C)
Tid (min.)
Ovnrille
Boller
180
25 - 35
3
Frossen pizza 350 g
190
25 - 35
3
Madvare
Temperatur (°C)
Tid (min.)
Ovnrille
Roulade
180
20 - 30
3
Brownie
180
30 - 40
3
Madvare
Temperatur (°C)
Tid (min.)
Ovnrille
Soufflè
200
30 - 40
3
Sukkerbund til tærte
180
20 - 30
3
Victoriakager
150
25 - 35
3
Madvare
Temperatur (°C)
Tid (min.)
Ovnrille
Fisk i Fish in poser 300 g
180
25 - 35
3
Hel fisk 200 g
180
25 - 35
3
Fiskefilet 300 g
180
25 - 35
3
Madvare
Temperatur (°C)
Tid (min.)
Ovnrille
Kød i pose 250 g
200
25 - 35
3
Kødspyd 500 g
200
30 - 40
3
Madvare
Temperatur (°C)
Tid (min.)
Ovnrille
Cookies
180
25 - 35
3
Makroner
160
25 - 35
3
Muffins
180
25 - 35
3
Salte kiks
170
20 - 30
3
Småkager af mørdej
150
25 - 35
3
Tarteletter
170
15 - 25
3
Kager på bageplade
Kager i form
Fisk
Kød
Små bagte varer
19
20
www.electrolux.com
Vegetarisk
Madvare
Temperatur (°C)
Tid (min.)
Ovnrille
Blandet grønt i pose 400 g
180
25 - 35
3
Omelet
200
20 - 30
3
Grøntsager på bakke 700 g
180
25 - 35
3
10.8 Henkogning
•
•
•
•
•
Brug kun standardhenkogningsglas i
samme størrelse.
Brug ikke glas med skrue- og
bajonetlåg eller metaldåser.
Brug 1. rist fra neden til denne
funktion.
Stil højst seks 1 liters
henkogningsglas på bagepladen.
Fyld glassene op til samme niveau og
luk med en bøjle.
•
•
•
Glassene må ikke røre hinanden.
Hæld ca. 1/2 liter vand på
bagepladen, så luften i ovnen er
tilstrækkelig fugtig.
Sluk for ovnen, eller sæt
temperaturen ned til 100 °C, når
væsken i glassene begynder at simre
(i 1 liters glas efter ca. 35 - 60 min.)
(se tabellen).
Bærfrugter
Bevar
Temperatur (°C)
Tilberedningstid,
Kog færdig ved
til væsken begyn‐ 100 °C (min.)
der at simre (min.)
Jordbær, blåbær,
hindbær, modne
stikkelsbær
160 - 170
35 - 45
Bevar
Temperatur (°C)
Tilberedningstid,
Kog færdig ved
til væsken begyn‐ 100 °C (min.)
der at simre (min.)
Pærer, kvæder,
blommer
160 - 170
35 - 45
Bevar
Temperatur (°C)
Tilberedningstid,
Kog færdig ved
til væsken begyn‐ 100 °C (min.)
der at simre (min.)
Gulerødder1)
160 - 170
50 - 60
5 - 10
Agurker
160 - 170
50 - 60
-
Blandet pickles
160 - 170
50 - 60
5 - 10
Kålrabi, ærter,
asparges
160 - 170
50 - 60
15 - 20
-
Stenfrugter
10 - 15
Grøntsager
1) Skal køle af i ovnen, når den er slukket.
DANSK
10.9 Generelt om grillstegning
•
21
Grill kun flade stykker af kød eller fisk.
ADVARSEL!
Grill altid med ovnlågen
lukket.
•
•
•
Grill altid med højeste
temperaturindstilling.
Sæt risten i den ovnrille, der
anbefales i grilltabellen.
Sæt altid bradepanden på første
ovnrille, så den kan opsamle fedtet.
Ovnen griller på midten af pladen.
10.10 Grillstegning
Madvare
Temperatur Tid (min.)
(°C)
1. side
2. side
Ovnrille
Svinekotelet
250
7-9
4-6
3-4
Lammekoteletter
250
7 - 10
5-6
3-4
Kylling, opskåret
250
20 - 25
15 - 20
3-4
Pølser
250
3-5
2-4
3-4
Stegeben, forstegte i 20 min
250
15 - 20
15 - 20
3-4
Fisk, skiver af torsk eller laks
250
10 - 15
5 - 10
3-4
10.11 Stor grill
Madvare
Temperatur (°C)
Tid (min.)
Ovnrille
1. side
2. side
Burgere
maks. 1)
9 - 15
8 - 13
4
Svinemørbrad
maks
10 - 12
6 - 10
4
Pølser
maks
10 - 12
6-8
4
Tournedos, kalvebøf
maks
7 - 10
6-8
4
Toastbrød
maks. 1)
1-4
1-4
4-5
Toastbrød med pålæg
maks
6-8
-
4
1) Forvarm ovnen
11. OVN – VEDLIGEHOLDELSE OG RENGØRING
ADVARSEL!
Se kapitlerne om sikkerhed.
22
www.electrolux.com
11.1 Bemærkninger om rengøring
Aftør ovnens front med en blød klud opvredet i varmt vand tilsat et
mildt rengøringsmiddel.
Metalflader rengøres med et specifikt rengøringsmiddel.
Rengørings‐ Fastsiddende snavs fjernes med et specielt ovnrensemiddel.
midler
Rengør altid ovnrummet efter brug. Ophobning af fedt eller andre
madrester kan medføre en brand. Risikoen er højere for bradepan‐
den.
Hverdags‐
brug
Tør ovnrummet med en blød klud efter hver brug.
Rengør alt tilbehør efter hver brug og lad det tørre. Brug en blød klud
opvredet i varmt vand tilsat et rengøringsmiddel. Tilbehøret må ikke
lægges i en opvaskemaskine.
Tilbehør
Rengør ikke nonstick-tilbehøret med aggressive midler, skarpe gen‐
stande eller i en opvaskemaskine.
11.2 Ovne af rustfrit stål eller
aluminium
Rengør kun ovnlågen med en fugtig klud
eller svamp. Tør efter med en blød klud.
Brug aldrig ståluld, syre eller slibende
midler. De kan beskadige ovnens
udvendige flader. Brug samme
fremgangsmåde til at rengøre ovnens
betjeningspanel.
11.3 Udtagning af ovnribber
Tag ovnribberne ud for at rengøre ovnen.
1. Træk forenden af ribben væk fra
sidevæggen.
1
2
Montér ovnribberne i omvendt
rækkefølge.
FORSIGTIG!
Sørg for, at den længste
fastgørelsestråd er foran.
Enden af de to tråde skal
pege bagud. Forkert
installation kan beskadige
emaljen.
11.4 Fjernelse af ovnlågen
Tag ovnlågen af for at lette rengøringen.
2. Træk den bageste ende af ovnribben
væk fra sidevæggen, og fjern den.
DANSK
23
1
2
4. Rengør lågens ovnglas.
Brug samme fremgangsmåde omvendt
for at installere glasset.
1. Åbn lågen helt.
2. Flyt skyderen, indtil der høres et klik.
3. Luk lågen, indtil skyderen blokerer for
den.
4. Fjern lågen.
For at tage lågen af skal du trække
den opad, først på den ene side,
derefter den anden.
Sæt ovnlågen på plads efter rengøringen
i modsat rækkefølge. Kontroller, at der
høres et klik, når du trykker lågen på
plads. Brug om nødvendigt lidt kraft.
11.5 Fjernelse og rengøring af
lågens glas
11.6 Ovnens loft
ADVARSEL!
Sluk for apparatet, inden du
fjerner varmeelementet.
Kontroller, at apparatet er
kølet af. Der er risiko for
forbrænding.
Tag ovnribberne ud.
Du kan fjerne varmelegemet, så det er
nemmere at rengøre ovnens loft.
1. Fjern skruen, der holder
varmeelementet fast. Brug en
skruetrækker første gang.
Glasset i produktet kan
adskille sig med hensyn til
type og form fra
illustrationerne i
vejledningen. Antallet af glas
kan også variere.
1. Hold i begge sider af lågelisten B i
lågens overkant, og tryk indad, indtil
låsehagen slipper.
2
B
1
2. Træk i lågelisten, og tag den ud.
3. Hold i overkanten af hvert enkelt af
ovnlågens ovnglas, og træk dem
opad og ud af skinnen.
2. Træk forsigtigt varmeelementet ned.
3. Tør ovnens loft af med en blød klud
opvredet i varmt vand og
rengøringsmiddel, og lad det tørre.
Montér varmelegemet i den omvendte
rækkefølge.
Monter ovnribberne.
ADVARSEL!
Sørg for, at varmeelementet
er korrekt monteret, og at
det ikke falder ned.
24
www.electrolux.com
11.7 Udskiftning af pæren
ADVARSEL!
Risiko for elektrisk stød.
Pæren kan være meget
varm.
4. Montér dækglasset.
11.8 Udtagning af skuffen
ADVARSEL!
Opbevar ikke brændbare
genstande (såsom
rensesvampe, plasticposer,
grillhandsker, papir eller
rensesprays) i skuffen. Når
du bruger ovnen, kan
skuffen blive varm.
Brandfare
1. Sluk ovnen.
Vent, til ovnen er kølet ned.
2. Tag stikket ud af kontakten.
3. Læg en klud i bunden af ovnrummet.
Baglampe
Du finder lampeglasset
bagerst i ovnrummet.
1. Drej dækglasset mod uret for at
fjerne det.
2. Gør glasset rent.
3. Udskift ovnpæren med en egnet 300
°C varmefast ovnpære.
Brug en ovnpære af samme type.
Opbevaringsskuffen under ovnen kan
tages ud for at lette rengøringen.
1. Træk skuffen så langt ud, den kan
komme.
2. Løft lidt op i skuffen, så den kan
løftes skråt opefter og ud af
skinnerne.
Brug samme fremgangsmåde til at sætte
skuffen i, men i omvendt rækkefølge.
12. FEJLFINDING
ADVARSEL!
Se kapitlerne om sikkerhed.
12.1 Hvis noget går galt...
Problemer
Mulige årsager
Løsning
Du kan ikke tænde for ap‐
paratet.
Apparatet er ikke sluttet til Kontrollér, om apparatet er
en strømforsyning, eller det tilsluttet korrekt til strømfor‐
er forkert tilsluttet.
syningen.
Du kan ikke tænde for ap‐
paratet.
Sikringen er sprunget.
Tjek om fejlen skyldes en
defekt sikring. Kontakt en
kvalificeret installatør, hvis
sikringen springer flere
gange i træk.
Restvarmeindikator tænder Kogezonen er ikke varm,
ikke.
fordi den kun har været
tændt i kort tid.
Kontakt et autoriseret ser‐
vicecenter, hvis kogezonen
har været i drift tilstrække‐
lig længe til at være varm.
Ovnen bliver ikke varm.
Ovnen er slukket.
Tænd for ovnen.
Ovnen bliver ikke varm.
Der er ikke foretaget de
nødvendige indstillinger.
Se efter, om indstillingerne
er rigtige.
Pæren ikke lyser.
Pæren er defekt.
Udskift pæren.
DANSK
Problemer
Mulige årsager
Der samler sig damp og
Maden har stået for længe
kondensvand på maden og i ovnen.
i ovnrummet.
12.2 Serviceoplysninger
Kontakt forhandleren eller et autoriseret
servicecenter, hvis du ikke selv kan løse
problemet.
25
Løsning
Lad ikke maden stå i ov‐
nen længere end 15-20 mi‐
nutter efter tilberedningen.
Typeskiltet er placeret på ovnrummets
frontramme. Typeskiltet må ikke fjernes
fra ovnrummet.
De nødvendige oplysninger til
servicecenteret er angivet på typeskiltet.
Det anbefales, at du noterer oplysningerne her:
Model (MOD.)
.........................................
Produktnummer (PNC)
.........................................
Serienummer (S.N.)
.........................................
13. ENERGIEFFEKTIV
13.1 Produktoplysninger for kogesektion i overensstemmelse med
EU 66/2014
Identifikation af model
EKC6010NOW
Type kogesektion
Kogesektion i fritstående komfur
Antal kogezoner
4
Opvarmningsteknologi
Keramisk kogeplade
Diameter af runde kogezo‐
ner (Ø)
Forreste venstre
Bageste venstre
Forreste højre
Bageste højre
21,0 cm
14,5 cm
14,5 cm
18,0 cm
Energiforbrug pr. kogezone
(EC electric cooking)
Forreste venstre
Bageste venstre
Forreste højre
Bageste højre
182,3 Wh/kg
181,8 Wh/kg
181,8 Wh/kg
182,1 Wh/kg
Kogesektionens energiforbrug (EC electric hob)
EN 60350-2 - Elektroniske
husholdningsapparater til madlavning Del 2: Kogesektioner - Metoder til måling
af ydeevne.
182,0 Wh/kg
13.2 Kogesektion Energibesparelse
Du kan spare energi ved madlavning i
hverdagen, hvis du følger nedenstående
råd.
26
www.electrolux.com
•
•
•
•
Når du opvarmer vand, bør du kun
bruge den nødvendige mængde.
Læg altid låg på kogegrejet, hvis det
er muligt.
Inden du aktiverer kogezonen, skal du
stille kogegrejet på den.
Kogegrejets bund skal have den
samme diameter som kogezonen.
•
•
•
Sæt det mindre kogegrej på de
mindre kogezoner.
Sæt kogegrejet direkte i midten af
kogezonen.
Brug restvarmen til at holde maden
varm eller for at smelte den.
13.3 Produktinformation for ovne i henhold til EU 65-66/2014
Leverandørens navn
Electrolux
Identifikation af model
EKC6010NOW
Energieffektivitetsindeks
95.4
Energieffektivitetsklasse
A
Energiforbrug med en standardmængde, alminde‐ 0.83 kWh/cyklus
lig tilstand
Antal ovnrum
1
Varmekilde
Elektricitet
Volumen
77 l
Type ovn
Ovn i fritstående komfur
Vægt
54.5 kg
EN 60350-1 - Elkogeapparater til
husholdning - Del 1: Komfurer, ovne,
dampovne og grillapparater - Metoder til
måling af ydeevne.
13.4 Ovn - Energibesparelse
Ovnen har funktioner, som
hjælper dig med at spare
energi ved daglig
madlavning.
Sørg for, at ovnens låge er lukket korrekt,
når ovnen er tændt. Åbn ikke lågen for
ofte under tilberedning. Hold
lågepakningen ren, og sørg for, at den
sidder godt fast.
Brug metalkogegrej til at øge
energibesparelsen.
Forvarm om muligt ikke ovnen inden
tilberedning.
Hold pauserne mellem bagning så korte
som muligt, når du tilbereder nogle få
retter på én gang.
Restvarme
Når tilberedningsvarigheden er længere
end 30 minutter, skal du reducere
ovntemperaturen til minimum 3 - 10
minutter inden afslutningen af
tilberedningen. Restvarmen i ovnen
bliver ved med at tilberede maden.
Brug restvarmen til at opvarme andre
retter.
Holde mad varm
Vælg den lavest mulige
temperaturindstilling for at bruge
restvarme og holde et måltid varmt.
Fugtig over-/undervarme
Funktion beregnet til at spare energi
under madlavning.
DANSK
27
14. MILJØHENSYN
Genbrug materialer med symbolet .
Anbring emballagematerialet i passende
beholdere til genbrug. Hjælp med at
beskytte miljøet og menneskelig
sundhed samt at genbruge affald af
elektriske og elektroniske apparater.
*
Kasser ikke apparater, der er mærket
med symbolet , sammen med
husholdningsaffaldet. Lever produktet
tilbage til din lokale genbrugsplads eller
kontakt din kommune.
867338765-A-322019
www.electrolux.com/shop
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising