Electrolux | EKI6359EOW | User manual | Electrolux EKI6359EOW Brugermanual

Electrolux EKI6359EOW Brugermanual
EKI6359EOW
DA
Komfur
Brugsanvisning
2
www.electrolux.com
INDHOLDSFORTEGNELSE
1. OM SIKKERHED................................................................................................ 3
2. SIKKERHEDSANVISNINGER............................................................................5
3. INSTALLATION.................................................................................................. 8
4. PRODUKTBESKRIVELSE................................................................................. 9
5. FØR FØRSTE ANVENDELSE......................................................................... 10
6. KOGESEKTION – DAGLIG BRUG...................................................................11
7. KOGESEKTION - TIPS OG RÅD..................................................................... 15
8. KOGESEKTION – VEDLIGEHOLDELSE OG RENGØRING........................... 17
9. OVN – DAGLIG BRUG .................................................................................... 17
10. OVN - URFUNKTIONER................................................................................ 20
11. OVN - TIPS OG RÅD......................................................................................20
12. OVN – VEDLIGEHOLDELSE OG RENGØRING............................................33
13. FEJLFINDING.................................................................................................36
14. ENERGIEFFEKTIV.........................................................................................38
VI TÆNKER PÅ DIG
Tak for dit køb af et Electrolux-apparat. Du har valgt et produkt, som giver dig
årtiers professionel erfaring og innovation på én gang. Genialt og elegant. Det er
designet med dig i tankerne. Så uanset hvornår du bruger det, kan du være
sikker på, at du får fantastiske resultater hver gang.
Velkommen til Electrolux.
Besøg vores websted for at:
Få rådgivning, brochurer, fejlfinding, serviceinformation:
www.electrolux.com/webselfservice
Registrere dit produkt for bedre service:
www.registerelectrolux.com
Købe tilbehør, forbrugsvarer og originale reservedele til dit apparat:
www.electrolux.com/shop
KUNDEPLEJE OG SERVICE
Brug altid originale reservedele.
Sørg for at have følgende data tilgængelig, når du kontakter vores autoriserede
servicecenter: Model, PNC, serienummer.
Du finder oplysningerne på maskinens typeskilt.
Advarsel/Forsigtig-Sikkerhedsanvisninger
Generelle oplysninger og gode råd
Miljøoplysninger
Ret til ændringer uden varsel forbeholdes.
DANSK
1.
3
OM SIKKERHED
Læs brugsanvisningen grundigt, før apparatet installeres
og tages i brug. Producenten påtager sig intet ansvar for
eventuelle skader, der er resultatet af forkert installation
eller brug. Opbevar altid brugsanvisningen på et sikkert
og tilgængeligt sted til senere opslag.
1.1 Sikkerhed for børn og andre udsatte personer
ADVARSEL!
Risiko for kvælning, personskade eller
permanent invaliditet.
•
•
•
•
•
•
•
•
Apparatet kan bruges af børn fra 8 år og opefter samt
af personer med nedsat fysisk, sensorisk eller psykisk
funktionsevne, eller som mangler den nødvendige
erfaring eller viden, hvis de er under opsyn eller er
blevet instrueret i at bruge apparatet på en sikker
måde samt forstår de medfølgende farer.
Børn mellem 3 og 8 år og personer med omfattende
og komplekst handicap skal holdes på afstand af
apparatet, medmindre de overvåges konstant.
Børn på under 3 år skal holdes på afstand af
apparatet, med mindre de overvåges konstant.
Børn må ikke lege med apparatet.
Opbevar al emballage utilgængeligt for børn, og
bortskaf det korrekt.
Lad ikke børn og husdyr komme tæt på apparatet, når
det er i drift, eller mens det køler af. Tilgængelige dele
kan blive meget varme under brugen.
Hvis apparatet har en børnesikring, skal den aktiveres.
Børn må ikke udføre rengøring og vedligholdelse på
apparatet uden opsyn.
1.2 Generelt om sikkerhed
•
Installation af apparatet og udskiftning af ledningen
må kun foretages af en tekniker.
4
www.electrolux.com
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Dette apparat er beregnet til brug op til en højde på
2000 m over havets overflade.
Dette apparat er ikke beregnet til at blive brugt på
skibe, både eller fartøjer.
Undlad at installere apparatet bag en dekorativ dør for
at undgå overophedning.
Apparatet må ikke installeres på en platform.
Betjen ikke apparatet med et tænd-sluk-ur eller en
særskilt fjernbetjening.
ADVARSEL: Tilberedning uden opsyn på en
kogesektion med fedt eller olie kan være farligt og kan
muligvis resultere i brand.
Forsøg ALDRIG at slukke en brand med vand, men
sluk for apparatet og dæk den åbne ild til med f.eks. et
låg eller et brandtæppe.
FORSIGTIG: Tilberedningsprocessen skal overvåges.
En kortvarig tilberedningsproces skal overvåges
kontinuerligt.
ADVARSEL: Fare for brand: Opbevar ikke genstande
på kogefladerne.
Undlad at bruge en damprenser til at rengøre
apparatet.
Brug ikke skrappe slibende rengøringsmidler eller
skarpe metalskrabere til at rengøre kogesektionens
glaslåge eller glasset i de hængslede låg. De kan
ridse overfladen, med det resultat, at glasset knuses.
Læg ikke metalgenstande som knive, gafler, skeer og
grydelåg på kogesektionen, da de kan blive meget
varme.
Hvis glaskeramikken/glasoverfladen er revnet, skal du
slukke for apparatet og afbryde det fra ledningsnettet.
Hvis apparatet er tilsluttet til ledningsnettet direkte ved
hjælp af en samledåse, skal du fjerne sikringen for at
afbryde apparatet fra stømforsyningen. Kontakt i
begge tilfælde det autoriserede servicecenter.
Efter brug skal der slukkes for kogesektionen med
funktionsvælgeren - stol ikke på gryderegistreringen.
DANSK
•
•
•
•
•
•
•
•
•
5
ADVARSEL: Apparatet og de tilgængelige dele bliver
meget varme under brug. Pas på ikke at røre
varmelegemerne.
Brug altid ovnhandsker til at tage ribber eller ovnfaste
fade ud eller sætte dem i.
Tag stikket ud inden vedligeholdelse.
ADVARSEL: Se efter, at der er slukket for apparatet,
inden pæren skiftes. Ellers er der risiko for elektrisk
stød.
Hvis strømforsyningskablet er beskadiget, skal det af
sikkerhedsmæssige grunde udskiftes af producenten,
et autoriseret servicecenter eller en tekniker for at
undgå elektrisk stød.
Brug kun den anbefalede temperaturføler
(termometer) til dette apparat.
Vær forsigtig, når du rør ved opbevaringsskuffen. Den
kan blive meget varm.
For at fjerne ovnribberne skal du først trække
ovnribbens forende og derefter dens bagende væk fra
sidevæggene. Montér ovnribberne i omvendt
rækkefølge.
ADVARSEL: Brug kun kogesektionssikringer udformet
af producenten af madlavningsapparatet, eller som er
angivet af producenten af apparatet i
brugsanvisningen som velegnede til brug, eller
kogesektionssikringer indbygget i apparatet. Brug af
upassende sikringer kan medføre uheld.
2. SIKKERHEDSANVISNINGER
2.1 Installation
ADVARSEL!
Apparatet må kun installeres
af en sagkyndig.
•
•
•
Fjern al emballagen.
Undlad at installere eller bruge et
beskadiget apparat.
Følg installationsvejledningen, der
følger med apparatet.
•
•
•
•
•
Vær altid forsigtig, når du flytter
apparatet, da det er tungt. Brug altid
sikkerhedshandsker og lukket fodtøj.
Træk aldrig i apparatet i håndtaget.
Køkkenskabet og indhakket skal have
passende mål.
Mindsteafstanden til andre apparater
og enheder skal overholdes.
Installér apparatet et sikkert og
velegnet sted, der opfylder
installationskrav.
6
www.electrolux.com
•
•
•
•
Apparatets dele kan være
strømførende. Luk apparatet sammen
med køkkenelementet for at forhindre,
at de farlige dele berøres.
Apparatets sider skal stå ved siden af
apparater eller enheder med samme
højde.
Montér ikke apparatet op mod en dør
eller under et vindue. Dette for at
undgå, at der falder varmt kogegrej
ned fra apparatet, når døren eller
vinduet åbnes.
Sørg for at montere stabiliserende
midler for at forhindre, at apparatet
kan vælte. Se
installationsvejledningen.
2.2 Tilslutning, el
ADVARSEL!
Risiko for brand og elektrisk
stød.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Alle elektriske forbindelser bør
foretages af en kvalificeret elektriker.
Apparatet skal tilsluttes strøm m/jord,
jvf. Stærkstrømsreglementet.
Sørg for, at parametrene på
typeskiltet er kompatible med de
elektriske data for strømforsyningen.
Brug altid en korrekt monteret lovlig
stikkontakt.
Brug ikke adaptere til flere stik og
forlængerledninger.
Elledninger må ikke komme i berøring
med eller nær ved apparatets låge,
især når det er tændt, eller lågen er
varm.
Beskyttelsen mod elektrisk stød fra
strømførende og isolerede dele skal
fastgøres, så den ikke kan fjernes
uden værktøj.
Sæt først netstikket i stikkontakten
ved installationens afslutning. Sørg
for, at der er adgang til elstikket efter
installationen.
Hvis stikkontakten er løs, må du ikke
sætte netstikket i.
Undgå at slukke for apparatet ved at
trække i netledningen. Tag altid selve
netstikket ud af kontakten.
Brug kun korrekte isoleringsenheder:
Gruppeafbrydere, sikringer (sikringer
med skruegevind skal tages ud af
fatningen), fejlstrømsrelæer og
kontaktorer.
•
•
Apparatets installation skal udføres
med et isolationsudstyr, så
forbindelsen til lysnettet kan afbrydes
på alle poler. Isolationsudstyret skal
have en brydeafstand på mindst 3
mm.
Luk apparatets luge helt, inden du
sætter netstikket i stikkontakten.
2.3 Brug
ADVARSEL!
Risiko for personskade og
forbrændinger.
Risiko for elektrisk stød.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Dette apparat er kun til
husholdningsbrug.
Apparatets specifikationer må ikke
ændres.
Sørg for, at ventilationsåbningerne
ikke er tildækkede.
Lad ikke apparatet være uden opsyn,
når der er tændt for det.
Sluk altid apparatet efter brug.
Vær forsigtig, når du åbner apparatets
låge, hvis apparatet er i brug. Der kan
trænge meget varm luft ud.
Betjen ikke apparatet med våde
hænder, eller når det har kontakt med
vand.
Brug ikke apparatet som arbejds- eller
som frasætningsplads.
Brugere med en pacemaker skal
holde en afstand på mindst 30 cm fra
induktionskogezonerne, når apparatet
er i drift.
ADVARSEL!
Risiko for brand og
eksplosion
•
•
•
•
Fedtstoffer og olie kan udsende
brændbare dampe, når de opvarmes.
Hold flammer eller opvarmede
genstande væk fra fedtstoffer og olie,
når du tilbereder mad med dem.
De dampe, som meget varm olie
udsender, kan forårsage
selvantændelse.
Brugt olie, der kan indholde
madrester, kan forårsage brand ved
en lavere temperatur end olie, der
bruges for første gang.
Undlad at bruge brændbare produkter
eller ting, der er fugtet med
DANSK
•
•
brændbare produkter, i apparatet eller
i nærheden af eller på dette.
Lad ikke gnister eller åben ild komme
i nærheden af apparatet, når du åbner
lågen.
Åbn apparatets låge forsigtigt. Brug af
ingredienser med alkohol kan
medføre, at der dannes en blanding af
alkohol og luft.
ADVARSEL!
Risiko for beskadigelse af
apparatet.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Sådan undgår du at beskadige eller
misfarve emaljen:
– Stil ikke ovnfaste fade eller andre
genstande direkte på apparatets
bund.
– Sæt ikke aluminiumsfolie på
apparatet eller direkte på
apparatets bund.
– Hæld aldrig vand direkte ind i det
varme apparat.
– Lad ikke fugtige fade og retter stå
i apparatet efter tilberedningen.
– Vær forsigtig, når du fjerner eller
monterer tilbehøret.
Farveændring af emaljen eller rustfrit
stål forringer ikke apparatets ydeevne.
Brug en dyb bradepande til fugtige
kager. Frugtsaft kan lave pletter, som
ikke kan fjernes.
Opbevar ikke varmt kogegrej på
betjeningspanelet.
Lad ikke kogegrej koge tørt.
Pas på, der ikke falder genstande
eller kogegrej ned på apparatet.
Overfladen kan blive beskadiget.
Tænd aldrig for en kogezone, hvis
den er tom, eller der står tomt
kogegrej på den.
Kogegrej af støbejern, aluminium eller
med en beskadiget bund kan
forårsage ridser. Løft altid disse
genstande, når du skal flytte dem på
kogesektionen.
Dette apparat må kun anvendes til
tilberedning af fødevarer. Det må ikke
anvendes til andre formål, f.eks.
rumopvarmning.
7
2.4 Vedligeholdelse og
rengøring
ADVARSEL!
Risiko for personskade,
brand eller skade på
apparatet.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Sluk for apparatet inden
vedligeholdelse.
Tag stikket ud af kontakten.
Kontrollér, at apparatet er kølet af.
Der er risiko for, at ovnglasset går i
stykker.
Udskift øjeblikkeligt ovnglassets
paneler, hvis de er beskadigede.
Kontakt det autoriserede
servicecenter.
Vær forsigtig, når du tager lågen af
apparatet. Døren er tung!
Fedt og madrester i apparatet kan
skabe brand.
Rengør jævnligt apparatet for at
forhindre forringelse af
overfladematerialet.
Sørg for at tørre ovnrummet og lågen
af efter hver brug. Damp, der dannes
under apparatets drift, kondenserer
på ovnrummets vægge og kan
forårsage korrosion. Tænd apparatet
10 minutter inden tilberedning for at
mindske kondenseringen.
Rengør apparatet med en fugtig, blød
klud. Brug kun neutrale
rengøringsmidler. Brug ikke slibende
midler, skuresvampe,
opløsningsmidler eller
metalgenstande.
Hvis du bruger en ovnspray, skal du
følge instruktionerne på emballagen.
Rengør ikke katalytisk emalje (hvis
relevant) med nogen form for
rengøringsmiddel.
2.5 Indvendig belysning
ADVARSEL!
Risiko for elektrisk stød.
•
Den type pære eller halogenlampe,
der bruges til dette apparat, er kun
beregnet til husholdningsapparater.
Den må ikke bruges til anden
belysning.
8
www.electrolux.com
•
•
Før lampen skiftes, skal apparatet
afbrydes fra lysnettet.
Brug kun lamper med de samme
specifikationer.
2.6 Service
•
•
Kontakt det autoriserede
servicecenter for at få repareret
apparatet.
Brug kun originale reservedele.
2.7 Bortskaffelse
ADVARSEL!
Risiko for personskade eller
kvælning.
•
•
•
Tag stikket ud af kontakten.
Klip netledningen af tæt ved apparatet
og bortskaf den.
Fjern lågelåsen for at forhindre, at
børn og kæledyr bliver fanget i
apparatet.
3. INSTALLATION
ADVARSEL!
Se kapitlerne om sikkerhed.
3.1 Tekniske data
Mål
Højde
850 - 936 mm
Bredde
596 mm
Dybde
600 mm
3.2 Elektrisk installation
ADVARSEL!
Producenten er ikke
ansvarlig, hvis du ikke følger
sikkerhedsforskrifterne i
kapitlerne om sikkerhed.
Dette apparat er forsynet med et stik og
et forbindelseskabel.
ADVARSEL!
El-kablet må ikke røre den
del af apparatet som er
gråskraveret på
illustrationen.
3.3 Tippesikring
FORSIGTIG!
Montér tippesikringen for at
undgå, at apparatet vælter
ved ukorrekt anbringelse af
genstande. Tippesikringen
fungerer kun, hvis apparatet
er monteret korrekt.
Dit apparat har symbolerne
vist på billederne (hvis
relevant) for at minde dig om
installationen af
tippesikringen.
DANSK
Sørg for at montere
tippesikringen i den korrekte
højde.
Se det medfølgende installationshæfte
for at få mere at vide om apparatets
installation.
4. PRODUKTBESKRIVELSE
4.1 Oversigt over apparatet
1
11
10
2 3 4
5
6
7
5
4
3
2
1
8
9
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Funktionsvælger for ovnfunktioner
Display
Funktionsvælger (til temperaturen)
Temperaturindikator/-symbol
Bøsning til termometer
Varmelegeme
Ovnpære
Ovnribber, udtagelige
Ventilator
Ovnrumsprægning
Rillepositioner
4.2 Oversigt over kogesektionen
1
2
140 mm
180 mm
180 mm
210 mm
6
3
5
4
4.3 Tilbehør
•
•
•
1 Induktionszone, 1400 W, med
PowerBoost, 2500 W
2 Dampudgang – nummer og position
afhænger af model
3 Induktionszone, 1800 W, med
PowerBoost, 2800 W
4 Induktionszone, 1800 W, med
PowerBoost, 2800 W
Betjeningspanel,
kogesektion
5
Induktionszone,
2300
W, med
6
PowerBoost, 3600 W
Trådrist
Til kogegrej, kageforme, stege.
Bageplade
Til kager og lagkagebunde.
Grill/bradepande
Til bagning og stegning, eller som
drypbakke til opsamling af fedt.
•
•
Stegetermometer
Bruges til at måle, hvor gennemstegt
kødet er.
Opbevaringsskuffe
Opbevaringsskuffen er under
ovnrummet.
9
10
www.electrolux.com
5. FØR FØRSTE ANVENDELSE
ADVARSEL!
Se kapitlerne om sikkerhed.
5.1 Rengøring før ibrugtagning
Fjern al tilbehøret og de udtagelige
ovnribber fra ovnen.
Se kapitlet "Vedligeholdelse og
rengøring".
Gør ovnen og tilbehøret rent, inden du
tager det i brug.
Anbring tilbehør og udtagelige ovnribber i
deres oprindelige positioner.
5.2 Brug af sensorfelterne
Berør, og hold på det valgte symbol på
displayet i mindst 1 sekund for at
aktivere funktionen.
3. Indstil funktionen . Indstil den
maksimale temperatur.
4. Lad ovnen være tændt i 15 minutter.
5. Indstil funktionen . Indstil den
maksimale temperatur.
6. Lad ovnen være tændt i 15 minutter.
7. Sluk for ovnen, og lad den køle ned.
Tilbehøret kan blive varmere end
normalt. Ovnen kan udsende lugt og røg.
Sørg for, at der er tilstrækkelig udluftning
i rummet.
5.5 Åbning og lukning af lågen
med den mekaniske dørlås
Den mekaniske dørlås er som standard
aktiveret.
Skub sikringen mod højre for at åbne
ovnlågen.
5.3 Indstilling og ændring af tid
blinker, når apparatet tilsluttes til
lysnettet, hvis der var strømafbrydelse,
eller hvis timeren ikke er indstillet.
eller
for at indstille det
1. Tryk på
korrekte klokkeslæt.
Efter ca. 5 sekunder holder displayet op
med at blinke og viser det aktuelle
klokkeslæt, du har indstillet.
2. For at ændre klokkeslættet skal du
trykke gentagne gange på
samtidigt, indtil
og
begynder at blinke.
Når timer-funktionen er aktiv,
kan du ikke ændre den
aktuelle tid.
5.4 Forvarmning
Forvarm den tomme ovn, inden du tager
den i brug.
For funktionen:
Dampbagning se kapitlet
"Daglig brug," Indstilling af
funktionen: Dampbagning".
1. Indstil funktionen .Indstil den
maksimale temperatur.
2. Lad ovnen være tændt i 1 time.
Luk lågen uden at trykke på låsearmen.
5.6 Deaktivering af den
mekaniske dørlås - i
hovedovnen
1. Tryk på lågelisten B på hver side. Det
frigiver låsen.
2
B
1
2. Træk lågelisten op og fjern den.
3. Fjern låsearmen 1, flyt den til højre 2
og sæt den i igen.
DANSK
11
Aktivér den mekaniske dørlås
Foretag ovennævnte procedure igen og
flyt låsearmen tilbage til venstre.
1
Den mekaniske dørlås
deaktiveres ikke, når der
slukkes for apparatet.
2
4. Hold lågelisten B i hver ende og
placer den på indersiden af lågen.
Sæt lågelisten i den øverste kant af
lågen.
B
6. KOGESEKTION – DAGLIG BRUG
ADVARSEL!
Se kapitlerne om sikkerhed.
6.1 Betjeningspanel, kogesektion
1
2 3
4
10
9
5
8
6
7
Brug sensorfelterne til at betjene apparatet. Display, kontrollamper og signaler viser de
funktioner, der er i brug.
Sens‐
orfelt
1
Funktion
Kommentar
ON/OFF
Tænder/slukker for kogesektionen.
12
www.electrolux.com
Sens‐
orfelt
Funktion
Kommentar
2
Lås / Børnesikring af ov‐
nen
Låser/låser op for betjeningspanelet.
3
STOP+GO
Aktiverer/deaktiverer funktionen.
-
Display for varmetrin
Visning af varmetrinnet.
-
Kogezoneindikatorer for
timer
Viser den kogezone, som du har tidsind‐
stillet.
-
Timerdisplay
Viser tiden i minutter.
-
Vælger kogezone.
/
-
Øger eller mindsker tiden.
/
-
Indstilling af et varmetrin.
PowerBoost
Aktiverer/deaktiverer funktionen.
4
5
6
7
8
9
10
6.2 Display for varmetrin
Display
Beskrivelse
Kogezonen er slukket.
-
Kogezonen er tændt.
STOP+GO er i brug.
Opkogningsautomatik er i brug.
PowerBoost er i brug.
+ tal
Der er en funktionsfejl.
En kogezone er stadig varm (restvarme).
Lås /Børnesikring af ovnen er i brug.
Uegnet eller for lille kogegrej, eller der står intet kogegrej på ko‐
gezonen.
Automatisk slukning er i brug.
DANSK
6.3 Restvarmeindikator
ADVARSEL!
Forbrændingsrisiko ved
restvarme. Kontrollamperne
viser niveauet af restvarme
for kogezonerne, du bruger.
Kontrollamperne kan også
blive tændt for tilstødende
kogezoner, selv hvis du ikke
bruger dem.
Induktionskogezoner producerer den
varme, der er nødvendig til
madlavningen, i selve kogegrejets bund.
Glaskeramikken opvarmes af varmen i
kogegrejet.
6.4 Aktivering og deaktivering
Tryk på
i 1 sekund for at tænde eller
slukke for kogesektionen.
6.5 Automatisk slukning
Funktionen slukker automatisk for
kogesektionen, hvis:
•
•
•
•
•
•
alle kogezoner deaktiveres,
du ikke indstiller varmetrinnet, når
kogesektionen er aktiveret,
du spilder noget, eller lægger noget
på betjeningspanelet i mere end 10
sekunder (en gryde/pande, en klud
osv.). Der udsendes et lydsignal, og
kogesektionen slukkes. Fjern
genstanden, eller tør
betjeningspanelet af.
kogesektionen bliver for varm (f.eks.
når sovsegryden koger tør). Lad
kogezonen køle af, før du bruger
kogesektionen igen.
Du bruger forkert kogegrej. Symbolet
vises, og efter 2 minutter slukkes
kogezonen automatisk.
du behøver ikke deaktivere en
kogezone eller ændre varmetrinnet.
Efter et stykke tid tændes , og
kogesektionen slukkes.
Forholdet mellem varmetrinnet og
tiden efter, at kogesektionen
deaktiveres:
Varmetrin
13
Kogesektionen
deaktiveres efter
6 timer
,1-2
3-4
5 timer
5
4 timer
6-9
1,5 time
6.6 Varmetrin
Tryk på
på
for at øge varmetrinnet. Tryk
for at mindske varmetrinnet. Tryk
og
samtidigt for at slukke for
på
kogezonen.
6.7 Opkogningsautomatik
Ved at aktivere denne funktion kan du
opnå et ønsket varmetrin på kortere tid.
Funktionen vælger det højeste varmetrin
i et stykke tid og skruer derefter ned til
det ønskede niveau.
For at aktivere funktionen
skal kogezonen være kold.
Sådan aktiveres funktionen for en
kogezone: Tryk på
Tryk straks på
(
(
tændes).
tændes). Tryk
straks på , indtil det ønskede
varmetrin aktiveres. Efter 3 sekunder
tændes
.
Sådan deaktiveres funktionen: Tryk på
.
6.8 PowerBoost
Denne funktion tilfører ekstra effekt til
induktionskogezonerne. Funktionen kan
kun aktiveres for induktionskogezonerne
i et begrænset stykke tid. Derefter skifter
induktionszonen automatisk tilbage på
det højeste varmetrin.
Sådan aktiveres funktionen for en
kogezone: Tryk på
.
tændes.
Sådan deaktiveres funktionen: Tryk på
eller
.
14
www.electrolux.com
6.9 Timer
6.10 STOP+GO
Nedtællingstimer
Du kan bruge funktionen til at indstille,
hvor længe kogezonen skal være tændt
under én tilberedning.
Denne funktion indstiller alle aktive
kogezoner til det laveste varmetrin.
Indstil først varmetrinnet til kogezonen og
derefter funktionen.
Sådan indstilles kogezonen: Tryk på
en eller flere gange, indtil
kontrollampen for den ønskede
kogezone tændes.
Når funktionen er aktiv, kan varmetrinnet
ikke ændres.
Funktionen standser ikke
timerfunktionen.
Sådan aktiveres funktionen: Tryk på
.
tændes.
Sådan deaktiveres funktionen: Tryk på
. Det forrige varmetrin aktiveres.
Sådan aktiveres funktionen eller
eller
på
ændres tiden: Tryk på
timeren for at indstille tiden (00 - 99
minutter). Når kontrollampen for
kogezonen begynder at blinke langsomt,
er nedtællingen begyndt.
6.11 Lås
Sådan vises den resterende tid: Vælg
Indstil først varmetrinnet.
kogezonen med . Kontrollampen for
kogezonen begynder at blinke hurtigt.
Displayet viser resttiden.
Sådan aktiveres funktionen: Tryk på
Sådan deaktiveres funktionen: Indstil
kogezonen med , og tryk på .
Resttiden tæller baglæns ned til 00.
Kontrollampen for kogezonen slukkes.
Når nedtællingen er slut,
høres en lyd, og 00 blinker.
Kogezonen slukkes.
Sådan stoppes lyden: Tryk på
.
Minutur
Du kan bruge timeren som et Minutur,
når kogesektionen er tændt, og
kogezonerne ikke betjenes. Displayet
viser varmetrinnet
.
Betjeningspanelet kan låses, mens
kogezonerne er aktive. Det forhindrer
utilsigtet ændring af varmetrinnet.
.
tændes i 4 sekunder.Timeren
forbliver tændt.
Sådan deaktiveres funktionen: Tryk på
. Det forrige varmetrin aktiveres.
Når du slukker for
kogesektionen, deaktiverer
du også denne funktion.
6.12 Børnesikring af ovnen
Funktionen hindrer utilsigtet betjening af
kogesektionen.
Sådan aktiveres funktionen: Tænd for
. Indstil ikke
kogesektionen med
varmetrin. Tryk på
i 4 sekunder.
Sådan aktiveres funktionen: Tryk på
tændes. Sluk for kogesektionen med
. Tryk på
eller
på timeren for at
indstille tiden. Når nedtællingen er slut,
høres en lyd, og 00 blinker.
Sådan deaktiveres funktionen: Tænd
for kogesektionen med
Sådan stoppes lyden: Tryk på
tændes. Sluk for kogesektionen med
.
Sådan deaktiveres funktionen: Tryk på
og derefter på . Resttiden tæller
baglæns ned til 00.
Funktionen påvirker ikke
betjeningen af kogezonerne.
varmetrin. Tryk på
.
. Indstil ikke
i 4 sekunder.
.
Sådan tilsidesættes funktionen til en
enkelt tilberedning: Tænd for
kogesektionen med
.
tændes. Tryk
på
i 4 sekunder. Indstil varmetrinnet
inden 10 sekunder. Kogesektionen kan
betjenes. Når du tænder for
DANSK
kogesektionen med
funktionen igen.
, aktiveres
•
15
Varmetrindisplayet for de reducerede
zoner skifter mellem to niveauer.
6.13 Effektstyring-funktion
•
•
•
•
•
Alle kogezoner er tilsluttet til én fase.
Se billedet.
Fasen har en maksimal el-belastning.
Funktionen fordeler effekten mellem
kogezonerne.
Funktionen aktiveres, når
kogezonernes samlede el-belastning
overskrides.
Funktionen reducerer effekten til de
andre kogezoner.
7. KOGESEKTION - TIPS OG RÅD
ADVARSEL!
Se kapitlerne om sikkerhed.
7.1 Kogegrej
Kogegrejets mål
Induktionskogezoner tilpasser sig
automatisk til størrelsen af kogegrejets
bund.
For induktionskogezoner
skaber et stærkt
elektromagnetisk felt hurtigt
varme i kogegrejet.
Kogezonens effektivitet er relateret til
kogegrejets diameter. Kogegrej med en
mindre diameter end den minimale
modtager kun en del af den effekt,
kogezonen skaber.
Brug induktionskogezonerne
med kogegrej, der er egnet
hertil.
7.2 Mindste diameter for
kogegrej
Kogegrej
Korrekt: Støbejern, emaljeret jern,
rustfrit stål, sandwichbund (med en
korrekt mærkning fra en producent).
• Ukorrekt: Aluminium, kobber,
messing, glas, keramik, porcelæn.
Kogegrej er egnet til
induktionskogesektioner, hvis:
Kogezone
Diameter af ko‐
gegrej (mm)
Bageste venstre
125 - 140
Bageste højre
145 - 180
Forreste højre
145 - 180
Forreste venstre
180 - 210
•
•
•
Vand hurtigt kommer i kog på en
zone, der står på det højeste
varmetrin.
En magnet hæfter ved kogegrejets
bund.
Bunden af kogegrejet skal
være så tyk og plan som
muligt.
Sørg for, at kogegrejets
bund er ren og tør, inden det
placeres på kogesektionens
overflade.
7.3 Lyden under drift
Hvis du kan høre:
•
•
•
små knald: kogegrejet består af
forskellige materialer (en
sandwichstruktur).
fløjtende lyd: du bruger en kogezone
på et højt varmetrin, og kogegrejet
består af flere materialer (en
sandwichstruktur).
brummen: du bruger et højt varmetrin.
16
www.electrolux.com
•
klikken: der opstår elektrisk
omskiftning.
• hvislen, summen: bæseren kører.
Lydene er normale og betyder ikke, at
der er noget galt.
7.4 Eksempler på anvendelse
ikke lineær. Når du øger
varmeindstillingen, er det ikke
proportionelt med øgningen af
strømforbruget. Dette betyder, at en
kogezone med middel varmeindstilling
bruger under halvdelen af dens effekt.
Data i tabellen er kun
vejledende.
Sammenhængen mellem en zones
varmeindstilling og dens strømforbrug er
Varmetrin
Anvendes til:
Tid
(min.)
Råd
At holde færdigtilberedt mad
varm.
efter
behov
Læg et låg på kogegrejet.
1-2
Hollandaise sauce, smelte:
smør, chokolade, husblas.
5 - 25
Rør ind imellem.
1-2
Stivne/størkne: luftige om‐
eletter, bagte æg.
10 - 40
Læg låg på under tilbered‐
ningen.
2-3
Videre kogning af ris og
mælkeretter, opvarmning af
færdigretter.
25 - 50
Tilsæt mindst dobbelt så me‐
get væske som ris, rør rundt
i mælkeretter halvvejs under
tilberedningen.
3-4
Dampning af grøntsager,
fisk, kød.
20 - 45
Tilsæt et par spsk. væske.
4-5
Dampning af kartofler.
20 - 60
Brug højst ¼ l vand til 750 g
kartofler.
4-5
Kogning af større portioner,
sammenkogte retter og sup‐
per.
60 150
Op til 3 l væske plus ingredi‐
enser.
6-7
Nænsom stegning af:
efter
schnitzler, cordon bleu (kal‐ behov
vekød), koteletter, frikadeller,
pølser, lever, æg, pandeka‐
ger, æbleskiver.
Vendes undervejs.
7-8
Kraftig stegning, brasede
kartofler, tournedos, steaks.
Vendes undervejs.
9
Kogning af vand, pasta, bruning af kød (gullasch, grydesteg), friture‐
kogning af pommes frites.
-1
5 - 15
Kogning af større mængder vand. PowerBoost er aktiveret.
DANSK
17
8. KOGESEKTION – VEDLIGEHOLDELSE OG
RENGØRING
ADVARSEL!
Se kapitlerne om sikkerhed.
8.1 Generelle oplysninger
•
•
•
•
•
Rengør altid kogesektionen efter
brug.
Brug altid kogegrej med en ren bund.
Skrammer eller mørke pletter på
overfladen har ingen betydning for
kogesektionens funktion.
Brug et specielt rengøringsmiddel til
overfladen på kogesektionen.
Brug en speciel skraber til glasset.
8.2 Rengøring af
kogesektionen
•
•
•
snavs forårsage skader på
kogesektionen. Vær forsigtig for at
undgå forbrændinger. Brug en
specialskraber til kogesektioner på
glasoverfladen, og bevæg bladet hen
over overfladen.
Fjernes, når apparatet er kølet
tilstrækkeligt ned: Rande af kalk
eller vand, fedtstænk og
metalskinnende misfarvning. Rengør
kogesektionen med en fugtig klud og
et ikke-slibende opvaskemiddel. Tør
kogesektionen af med en blød klud
efter rengøring.
Fjern metalskinnende misfarvning:
Brug en opløsning af vand med
eddike og rengør glasoverfladen med
en klud.
Fjern straks: smeltet plast, plastfolie,
sukker og mad med sukker. Ellers kan
9. OVN – DAGLIG BRUG
ADVARSEL!
Se kapitlerne om sikkerhed.
9.1 Ovnfunktioner
Symbol
Ovnfunktion
Anvendelse
Slukposition
Ovnen er slukket.
Varmluft
Til at bage på op til to ristpositioner ad gangen
og til tørring af madvarer.
Sæt temperaturen 20 - 40 °C lavere end ved
Over-undervarme.
Over-undervarme
Til bagning og stegning på én ristposition.
Tærte/pizza
Til bagning på én ristposition med kraftigere bru‐
ning og sprød bund.
Bruning
Til stegning af større stege eller fjerkræ på én
ovnrille. Også til at lave gratiner og til at brune.
18
www.electrolux.com
Symbol
Ovnfunktion
Anvendelse
Stor grill
Til grillstegning af store mængder flade madva‐
rer og til toastbrød.
Dampbagning
Til at tilføje fugtighed under madlavningen. Til at
opnå den rette farve og sprøde skorpe under
bagning. Til at give større saftighed under gen‐
opvarmning.
Tørring
Til tørring af snittet frugt, grønt og svampe.
Fugtig varmluft
Denne funktion er beregnet til at spare energi
under madlavning. Se kapitlet "Råd" vedrørende
tilberedningsanvisninger, Fugtig varmluft. Ovnlå‐
gen bør være lukket under tilberedning, så funk‐
tionen ikke afbrydes og for at sikre, at ovnen vir‐
ker med den højest mulige energieffektivitet. Når
du bruger denne funktion, kan temperaturen i
ovnrummet variere fra den indstillede tempera‐
tur. Varmeeffekten kan blive reduceret. Få gene‐
relle anbefalinger til at spare energi i kapitlet
"Energieffektivitet", Energibesparelse. Denne
funktion blev anvendt til at overholde energief‐
fektivitetsklassen iht. EN 60350-1.
Når du bruger denne funktion, slukkes lampen
automatisk.
Panel Lås
Til låsning af ovnfunktioner.
9.2 Aktivering og deaktivering
af ovnen
Afhænger af model, hvis
apparatet har
knapsymboler, indikatorer
eller kontrollamper:
• Indikatoren tændes, når
ovnen varmer op.
• Lampen tændes, når
ovnen er i gang.
• Symbolet viser, om
knappen styrer en af
kogezonerne,
ovnfunktionerne eller
temperaturen.
1. Drej knappen til ovnfunktionerne for
at vælge en ovnfunktion.
2. Drej termostatknappen for at vælge
en temperatur.
3. For at slukke for ovnen drejes
knapperne til ovnfunktionerne og
temperaturen til sluk-positionen.
9.3 Låsning af ovnen
Ovnens funktionsvælger har en
indbygget funktionslås.
Funktionslåsen deaktiverer
ikke komfurets
strømforsyning.
Drej knappen til symbolet .
Knappen går ca. 2 mm ud.
Oplåsning af ovnen: Tryk på knappen,
og drej den til den ønskede position.
9.4 Køleblæser
Når ovnen er tændt, bliver blæseren
automatisk slået til for at holde ovnen
DANSK
kølig på de udvendige sider. Hvis du
slukker for ovnen, blæseren stopper.
9.5 Brug af termometeret
Termometeret måler kernetemperaturen i
kødet.
Der skal tages hensyn til to temperaturer:
•
•
Ovntemperaturen. Se stege-/
bagetabellen.
Kernetemperaturen. Se tabellen for
stegetermometeret.
FORSIGTIG!
Brug kun termometeret, som
hører til apparatet eller et
tilsvarende anskaffet som
original reservedel.
1. Indsæt termometerets spids i midten
af kødet.
2. Sæt termometerets stik ind i
kontakten på forsiden af apparatet.
Du kan ændre temperaturen på et
vilkårligt tidspunkt under tilberedningen.
Tryk på knappen
eller
for at ændre
den indstillede kerne temperatur.
ADVARSEL!
Pas på, når du trækker
spidsen og stikket til
stegetermometeret ud.
Termometeret er meget
varmt. Der er risiko for
forbrænding.
9.6 Indsættelse af ovntilbehør
Grill / bradepande:
Skub grill / bradepanden mellem
ovnribbens skinner.
Indikatoren for termometeret
blinker.
Rist og grill/bradepande sammen:
Skub grill / bradepanden ind mellem
ovnribbens skinner og risten på
skinnerne ovenover.
3. Tryk på knappen
eller
for at
indstille kerne temperaturen.
Du kan indstille temperaturen fra
30°C til 99°C. Se værdierne i
tabellen.
4. Vælg ovnfunktion og ovntemperatur.
5. Tryk på en vilkårlig knap for at slå
signalet fra.
Når kødet når den indstillede kerne
temperatur, lyder en akustisk alarm i
to minutter.
6. Sluk for komfuret.
7. Tag termometerets stik ud af
bøsningen. Tag kødet ud af
apparatet.
19
Hvis kødet ikke er stegt, som du ønsker
det, kan du gentage ovenstående trin og
indstille en højere kerne temperatur.
20
www.electrolux.com
•
•
Alt tilbehør har små
fordybninger foroven på
højre og venstre side for
at øge sikkerheden.
Fordybningerne hindrer
også væltning.
Den højre kant rundt om
risten er en anordning,
der forhindrer kogegrejet i
at glide.
10. OVN - URFUNKTIONER
10.1 Display
A
B
C
D
A.
B.
C.
D.
Indikator for minutur
Tidsdisplay
Indikator for klokkeslæt
Indikator for termometer
10.2 Knapper
Knap
Funktion
Beskrivelse
MINUS
Indstilling af tiden.
PLUS
Indstilling af tiden.
10.3 Indstilling af minuturet
Tryk på
eller
gentagne gange for
at indstille den nødvendige tid.
Minuturet starter automatisk efter 5
sekunder.
Når tiden er gået, udsendes der et
lydsignal. Tryk på en vilkårlig knap for at
slå signalet fra.
Annullér minuturet ved at trykke på
eller , og tryk derefter på
og hold
den nede, til urfunktionen forsvinder, og
der høres et lydsignal.
11. OVN - TIPS OG RÅD
ADVARSEL!
Se kapitlerne om sikkerhed.
Tabellernes temperaturer og
bagetider er kun vejledende.
De afhænger af opskrifterne
samt af kvaliteten og
mængden af de anvendte
ingredienser.
DANSK
11.1 Bagning
21
Brug den laveste temperatur den første
gang.
nødvendigt at ændre
temperaturindstillingen, hvis der sker en
ujævn bruning. Forskellene udlignes
under bagning.
Bagetiden kan kan forlænges med 10 –
15 minutter, når du bager på mere end
én ribbe.
Plader i ovnen kan blive forvredet under
bagning. Pladerne retter sig ud, når de er
kølet af.
Kager og bagværk med forskellig højde
kan brune ujævnt. Der er ikke
11.2 Bagetip
Bageresultater
Mulige årsager
Løsning
Kagens bund er ikke
bagt nok.
Forkert ovnrille.
Sæt kagen i en lavere ovnrille.
Kagen falder sammen
og bliver klæg eller
med vandstriber.
Der er for høj ovntempera‐ Vælg en lidt lavere ovntempera‐
tur.
tur den næste gang.
Kagen er for tør.
Der er for lav ovntempera‐ Vælg en højere ovntemperatur
tur.
den næste gang.
Kagen bliver ujævnt
bagt.
Kagen er ikke klar på
bagetiden angivet i en
opskrift.
Bagetiden er for kort.
Vælg en længere bagetid og en
lavere ovntemperatur den næ‐
ste gang.
Bagetiden er for lang.
Vælg en kortere bagetid den
næste gang.
Ovntemperaturen er for
høj, og bagetiden er for
kort.
Vælg en lavere ovntemperatur
og længere bagetid.
Kagedejen er ikke jævnt
fordelt.
Fordel kagedejen jævnt på ba‐
gepladen den næste gang.
Der er for lav ovntempera‐ Vælg en lidt højere ovntempe‐
tur.
ratur den næste gang.
11.3 Bagning med varmluft
Madvare
Temperatur
(°C)
Tid (min.)
Ovnrille
Boller
175 - 185
15 - 20
2+4
Fuldkorns boller
165 - 180
20 - 30
2+4
Fyldte sandwiches
170 - 180
15 - 20
2+4
Formbrød
170 - 190
30 - 40
1+4
Kringler
160 - 170
15 - 20
2+4
Hvidt brød / Rundt brød
170 - 180
35 - 45
2+4
22
www.electrolux.com
Madvare
Temperatur
(°C)
Tid (min.)
Ovnrille
Fuldkorns brød
160 - 170
35 - 45
2+4
Rugbrødsblanding
250
-
2+4
- bagning
160 - 170
60 - 70
2+4
Flutes
180 - 200
20 - 30
2+4
Pandekager
150 - 160
50 - 60
3
Frugtkager
140 - 150
70 - 80
3
Muffins
160 - 170
15 - 25
2+4
Roulade
190 - 210
6 - 15
3
Boller
185 - 195
8 - 15
2+4
Langt brød
170 - 180
25 - 35
2+4
Honningkage
160 - 170
8 - 15
2+4
Kage på fad
150 - 160
30 - 40
2+4
Sandkage/Madeira kage
150 - 160
50 - 60
2
Marengs
100
90 - 120
2+4
Marengsbunde
100
90 - 120
2+4
Lagkagebunde
150 - 160
10 - 20
2+4
Vandbakkelser
155 - 165
30 - 40
2+4
Frugttærter, småkager af mørdej
150 - 160
præ-bagte, baser 2 + 4
10 - 15
Frugttærter, småkager af mørdej
150 - 160
slut 35 - 45
2+4
Frugttærter, smuldrekage
170 - 180
30 - 40
2+4
11.4 Bagning med over- og undervarme
Madvare
Temperatur
(°C)
Tid (min.)
Ovnrille
Boller
200 - 225
8 - 12
3-4
Fuldkorns boller
190 - 200
20 - 25
3-4
Fyldte sandwiches
200 - 225
10 - 12
3-4
Ciabatta boller
210 - 230
10 - 20
3-4
Foccacia
220 - 230
15 - 20
3-4
Pita brød
250
5 - 15
3-4
DANSK
Madvare
Temperatur
(°C)
Tid (min.)
Ovnrille
Kringler
180 - 200
12 - 15
3-4
Hvidt brød
190 - 210
25 - 40
1-2
Ciabatta
210 - 220
15 - 25
1-2
Fuldkorns brød
180 - 200
35 - 45
1-2
Rugbrødsblanding
275
-
1
- bagning
190
55 - 65
1
Småt gærbrød
220 - 230
15 - 30
3-4
Pandekager
170 - 180
50 - 60
2-3
Kage på fad
170 - 180
35 - 45
3-4
Sandkage/Madeira kage
170 - 180
40 - 50
1-2
Sandwich kage, bolle
200 - 225
8 - 12
3-4
Marengs
100
90 - 120
3-4
Marengsbunde
100
90 - 120
3-4
Lagkagebunde
160 - 180
6 - 15
3-4
Vandbakkelser
170 - 190
30 - 45
3-4
Roulade
190 - 210
10 - 12
3-4
Frugttærter, småkager af mørdej
175 - 200
forbagte, boller 3 - 4
10 - 15
Frugttærter, småkager af mørdej
175
slut 35 - 45
3-4
Frugttærter, smuldrekage
190 - 200
25 - 35
3-4
Marcipankage i høj form
210 - 230
10 - 12
2
11.5 Madlavning med varmluft
Madvare
Temperatur
(°C)
Tid (min.)
Ovnrille
Fisk, kogning
150 - 160
-1)
2+4
Fisk, stegning
165 - 175
-1)
2+4
Farsbrød
165 - 175
60 - 70
2+4
Frikadeller
165 - 175
35 - 45
2+4
Leverpostej
165 - 175
65 - 75
2+4
Kartoffelgratin
175
55 - 65
2+4
23
24
www.electrolux.com
Madvare
Temperatur
(°C)
Tid (min.)
Ovnrille
Lasagne, hjemmelavet
175
60 - 70
2+4
Lasagne, frossen
175
30 - 452)
2+4
Pastagratin
165 - 175
40 - 50
2+4
Pommes frites, frosne
180 - 200
30 - 452)
2+4
Tærter, hjemmelavede - forbag‐
ning, bund
165 - 175
15 - 20
2+4
Tærte, hjemmelavet - færdiggørel‐ 165 - 175
se
30 - 40
2+4
Tærte, frossen færdigret
25 - 352)
2+4
175
1) Ved stegning eller kogning af fisk er tilberedningstiden afhængig af fiskens tykkelse. Fi‐
sken er færdig, når fiskekødet er hvidt. Prøv at stikke ved rydbenet med en gaffel. Hvis kø‐
det slipper let er fisken færdig.
2) Ved tilberedning på to niveauer (dobbelt portion) er tiden ca. 1/3 længere, end den er an‐
givet på emballagen. Er der angivet 30 min, bliver tilberedningstiden ca. 30+10 = 40 min.
11.6 Madlavning med over- og undervarme
Madvare
Temperatur (°C) Tid (min.)
Ovnrille
Fisk, kogning
160 - 170
-1)
2-3
Fisk, stegning
180 - 200
-1)
2-3
Farsbrød
175 - 200
45 - 60
2-3
Frikadeller
175 - 200
30 - 45
3-4
Leverpostej
180 - 200
50 - 60
2-3
Gratin
180 - 200
50 - 60
2-3
Kartoffelgratin
200
55 - 65
3-4
Lasagne, hjemmelavet
200
50 - 60
2-3
Lasagne, frossen
175 - 200
30 - 452)
3-4
Pastagratin
180 - 200
30 - 40
2-3
Pommes frites, frosne
225 - 250
20 - 302)
3-4
Tærter, hjemmelavede - forbag‐
ning, bund
190 - 210
15 - 25
3-4
Tærte, hjemmelavet - færdiggørel‐
se
190 - 210
20 - 30
3-4
DANSK
Madvare
Temperatur (°C) Tid (min.)
Ovnrille
Tærte, frossen færdigret
200 - 225
3-4
20 - 302)
25
1) Ved stegning eller kogning af fisk er tilberedningstiden afhængig af fiskens tykkelse. Fi‐
sken er færdig, når fiskekødet er hvidt. Prøv at stikke ved rydbenet med en gaffel. Hvis kø‐
det slipper let er fisken færdig.
2) Ved tilberedning på to niveauer (dobbelt portion) er tiden ca. 1/3 længere, end den er an‐
givet på emballagen. Er der angivet 30 min, bliver tilberedningstiden ca. 30+10 = 40 min.
11.7 Pizza-tærte
Madvare
Temperatur (°C) Tid (min.)
Ovnrille
Ciabatta boller
200 - 220
10 - 20
2-3
Foccacia
220 - 230
10 - 20
2-3
Ciabatta
190 - 200
15 - 25
2-3
Frugttærter, småkager af mørdej
170 - 180
35 - 45
2-3
Frugttærter, smuldrekage
175 - 200
25 - 35
2-3
Pizza, hjemmelavet (tyk - med me‐ 180 - 200
get fyld)
25 - 35
1-2
Pizza, hjemmelavet (tynd)
200 - 2301)
15 - 20
1-2
Pizza, frossen
200
15 - 20
1-2
Tærter, hjemmelavede - forbag‐
ning, bund
175 - 200
35 - 45
3-4
Tærte, hjemmelavet - færdiggørel‐
se
175 - 200
35 - 45
3-4
Tærte, frossen færdigret
200
15 - 25
3-4
1) Forvarm ovnen.
11.8 Fugtig varmluft
Brød og pizza
Madvare
Temperatur (°C)
Tid (min.)
Ovnrille
Boller
180
25 - 35
3
Frossen pizza 350 g
190
25 - 35
3
Madvare
Temperatur (°C)
Tid (min.)
Ovnrille
Roulade
180
20 - 30
3
Brownie
180
30 - 40
3
Kager på bageplade
26
www.electrolux.com
Kager i form
Madvare
Temperatur (°C)
Tid (min.)
Ovnrille
Soufflè
200
30 - 40
3
Sukkerbund til tærte
180
20 - 30
3
Victoriakager
150
25 - 35
3
Madvare
Temperatur (°C)
Tid (min.)
Ovnrille
Fisk i Fish in poser 300 g
180
25 - 35
3
Hel fisk 200 g
180
25 - 35
3
Fiskefilet 300 g
180
25 - 35
3
Madvare
Temperatur (°C)
Tid (min.)
Ovnrille
Kød i pose 250 g
200
25 - 35
3
Kødspyd 500 g
200
30 - 40
3
Madvare
Temperatur (°C)
Tid (min.)
Ovnrille
Cookies
180
25 - 35
3
Makroner
160
25 - 35
3
Muffins
180
25 - 35
3
Salte kiks
170
20 - 30
3
Småkager af mørdej
150
25 - 35
3
Tarteletter
170
15 - 25
3
Madvare
Temperatur (°C)
Tid (min.)
Ovnrille
Blandet grønt i pose 400 g
180
25 - 35
3
Omelet
200
20 - 30
3
Grøntsager på bakke 700 g
180
25 - 35
3
Fisk
Kød
Små bagte varer
Vegetarisk
DANSK
11.9 Dampbagning
Bageri
Madvare
Temperatur Vand i
(°C)
ovnrum‐
mets
prægning
(ml)
Tilbered‐
ningstid
(min.)
Tid (min.)
Ovn‐
rille
Franskbrød
180
150
10
30 - 40
2
Boller
200
150
5
20 - 25
2
Focaccia
190
150
10
20 - 25
1
Hjemmelavet
pizza
230
150
10
15 - 20
2
Småkager, sco‐ 160
nes, croissant
150
10
10 - 20
2
Frugtkage, ka‐
nelsnegle
150
10
70 - 80
2
160
Frosne madvarer
Madvare
Temperatur Vand i
(°C)
ovnrum‐
mets
prægning
(ml)
Tilbered‐
ningstid
(min.)
Tid (min.)
Ovn‐
rille
Pizza
200
100
10
15
2
Croissant
170
50
10
25
2
Lasagne
200
200
10
35 - 45
2
Madregenerering
Madvare
Temperatur Vand i
(°C)
ovnrum‐
mets
prægning
(ml)
Tilbered‐
ningstid
(min.)
Tid (min.)
Ovn‐
rille
Franskbrød
110
100
-
30 - 40
2
Boller
110
100
-
20 - 25
2
Hjemmelavet
pizza
110
100
-
15 - 20
2
Focaccia
110
100
-
20 - 30
2
Grøntsager
110
100
-
15 - 25
2
Ris
110
100
-
15 - 26
2
27
28
www.electrolux.com
Madvare
Temperatur Vand i
(°C)
ovnrum‐
mets
prægning
(ml)
Tilbered‐
ningstid
(min.)
Tid (min.)
Ovn‐
rille
Pasta
110
100
-
15 - 27
2
Kød
110
100
-
15 - 28
2
Stegning
Madvare
Tempera‐
tur (°C)
Vand i ovn‐
rummets
prægning
(ml)
Tilbered‐ Tid (min.)
ningstid
(min.)
Ovnril‐
le
Kylling
210
200
-
70 - 75
2
Kylling, halv
210
200
-
35 - 50
2
Flæskesteg
180
200
-
65 - 70
2
Roastbeef 1 - 1,5
kg
1. Rød
2. Rosa i midten
3. Gennemstegt
200
200
-
1. 50 - 55
2. 60 - 65
3. 65 - 70
2
Stegt kalkun
200
200
-
70 - 85
2
11.10 Tips til stegning
Vend stegen efter 1/2 - 2/3 af
tilberedningstiden.
Brug varmeresistent ovngrej.
Steg magert kød tildækket.
Steg kød og fisk i store stykker (1 kg eller
mere).
Steg store stege direkte i fadet eller på
grillristen over fadet.
Dryp stege med deres egen saft
adskillige gange under stegning.
Hæld noget vand i bakken for at
forhindre, at dryppende fedt brænder.
11.11 Stegning med varmluft
Kalvekød
Madvare
Temperatur
(°C)
Tid (min./kg)
Ovnrille
Filet 1)
160
60 - 70
2-3
1) Andet. Efterbruning ved grill eller over-undervarme 250°C. Anvender du et madlavnings‐
termometer, skal det fjernes inden brug af grill.
DANSK
29
Lammekød
Madvare
Temperatur
(°C)
Tid (min./kg)
Ovnrille
Kølle/bov/ryg
160
80 - 100
2
Madvare
Temperatur
(°C)
Tid (min./kg)
Ovnrille
Flæskesteg 1)
175
60 - 70
2-3
Ribbensteg 1)
175
60
2-3
Nakkefilet
160
90 - 120
2-3
Skinke
150
60 - 100
1-2
Svin
1) Andet. Efterbruning ved grill eller over-undervarme 250°C. Anvender du et madlavnings‐
termometer, skal det fjernes inden brug af grill.
Fjerkræ
Madvare
Temperatur
(°C)
Tid (min./kg)
Ovnrille
Kylling, opskåret
180
55 - 65
2-3
And 1)
150
55 - 65
2-3
And langtidsstegning 1)
130
i alt ca. 5 timer
2-3
Kalkun helstegt farseret
150
50 - 60
1-2
Kalkunbryst
175
70 - 80
2-3
1) Andet. Efterbruning ved grill eller over-undervarme 250°C. Anvender du et madlavnings‐
termometer, skal det fjernes inden brug af grill.
11.12 Stegning med over- og undervarme
Kalvekød
Madvare
Temperatur (°C) Tid (min./kg)
Ovnrille
Filet 1)
180
2-3
60 - 70
1) Andet. Efterbruning ved grill eller over-undervarme 250°C. Anvender du et madlavnings‐
termometer, skal det fjernes inden brug af grill.
Lammekød
Madvare
Temperatur (°C) Tid (min./kg)
Ovnrille
Kølle/bov/ryg
180
2
80 - 100
30
www.electrolux.com
Svin
Madvare
Temperatur (°C) Tid (min./kg)
Ovnrille
Flæskesteg 1)
200
60 - 70
3
Ribbensteg 1)
200
60
3
Nakkefilet
180
90 - 120
2-3
Skinke
160
60 - 100
1-2
1) Andet. Efterbruning ved grill eller over-undervarme 250°C. Anvender du et madlavnings‐
termometer, skal det fjernes inden brug af grill.
Fjerkræ
Madvare
Temperatur (°C) Tid (min./kg)
Ovnrille
Kylling, opskåret
200
55 - 65
2-3
And 1)
160
55 - 65
2-3
And langtidsstegning 1)
130
i alt ca. 5 timer
2-3
Kalkun helstegt farseret
160
50 - 60
1-2
Kalkunbryst
200
70 - 80
2-3
1) Andet. Efterbruning ved grill eller over-undervarme 250°C. Anvender du et madlavnings‐
termometer, skal det fjernes inden brug af grill.
11.13 Tabel for termometer
Oksekød
Madvare
Kernetemperatur (°C)
Ovnrille
Engelsk roastbeef
55 - 65
2-3
Culotte - bruning
55 - 65
2-3
Culotte - stegning
55 - 65
2-3
Engelsk roastbeef
75 - 80
1-2
Kalvekød
Madvare
Kernetemperatur (°C)
Ovnrille
Filet
65
2-3
Madvare
Kernetemperatur (°C)
Ovnrille
Kølle/bov/ryg
90
2
Lammekød
DANSK
31
Svin
Madvare
Kernetemperatur (°C)
Ovnrille
Flæskesteg
80
2-3
Nakkefilet
75 - 80
2-3
Skinke
70 - 75
1-2
Madvare
Kernetemperatur (°C)
Ovnrille
Kalkunbryst
75 - 80
2-3
Fjerkræ
11.14 Generelt om grillstegning
ADVARSEL!
Grill altid med ovnlågen
lukket.
•
•
•
•
Grill altid med højeste
temperaturindstilling.
Sæt risten i den ovnrille, der
anbefales i grilltabellen.
Sæt altid bradepanden på første
ovnrille, så den kan opsamle fedtet.
Grill kun flade stykker af kød eller fisk.
Ovnen griller på midten af pladen.
11.15 Tørring
Læg bagepapir på ovnens riste.
Sådan opnår du det bedste resultat: sluk
apparatet, når halvdelen af den
nødvendige tid er gået. Åbn apparatets
låge, så ovnrummet kan køle ned. Efter
dette kan du afslutte tørringen.
Grøntsager
Madvare
Temperatur
(°C)
Tid (t)
Bønner
60 - 70
Peberfrugt
Ovnrille
1 rille
2 riller
6-8
3
2/4
60 - 70
5-6
3
2/4
Suppeurter
60 - 70
5-6
3
2/4
Svampe
50 - 60
6-8
3
2/4
Krydderurter
40 - 50
2-3
3
2/4
Madvare
Temperatur
(°C)
Tid (t)
Blommer
60 - 70
8 - 10
Frugt
Ovnrille
1 rille
2 riller
3
2/4
32
www.electrolux.com
Madvare
Temperatur
(°C)
Tid (t)
Abrikoser
60 - 70
Æble, i skiver
Pærer
Ovnrille
1 rille
2 riller
8 - 10
3
2/4
60 - 70
6-8
3
2/4
60 - 70
6-9
3
2/4
11.16 Oplysninger til testinstitutter
Madvare
Funktion
Tempe‐
ratur
(°C)
Tid (min.)
Tilbehør
Ovnrille
Små kager i form
(20 små kager pr.
plade)
Over-undervar‐
me
170
20 - 30
Plade
3
Små kager i form
(20 små kager pr.
plade)
Varmluft
150
20 - 35
Plade
3
Små kager i form
(20 små kager pr.
plade)
Varmluft
150
20 - 40
Plade
1/4
Æbletærte, 2 forme Over-undervar‐
(ø 20 cm) på risten, me
diagonalt forskudt
180
70 - 90
Rist
1
Æbletærte, 2 forme Varmluft
(ø 20 cm) på risten,
diagonalt forskudt
160
70 - 90
Rist
2
Æbletærte, 2 forme Tærte/pizza
(ø 20 cm) på risten,
diagonalt forskudt
170
70 - 90
Rist
1
Æbletærte, 2 forme Dampbagning
(ø 20 cm) på risten,
diagonalt for‐
skudt.1)
160
70 - 80
Plade
2
Fedtfri formkage, 1
form (ø 26 cm) på
risten
Over-undervar‐
me
160
30 - 45
Rist
3
Fedtfri formkage, 1
form (ø 26 cm) på
risten
Varmluft
150
30 - 45
Rist
2
Fedtfri formkage, 1
form (ø 26 cm) på
risten
Varmluft
150
30 - 50
Rist
1/4
DANSK
33
Madvare
Funktion
Tempe‐
ratur
(°C)
Tid (min.)
Tilbehør
Ovnrille
Småkager
Varmluft
140
20 - 35
Plade
3
Småkager
Varmluft
140
25 - 45
Plade
1/4
Småkager
Over-undervar‐
me
160
20 - 35
Plade
3
Toastbrød
Lille grill
Maks.
5-9
Rist
4
Bøfburger
Lille grill
Maks.
15 - 20 før‐
ste side.
10 - 15 an‐
den side.
Rist/
4
Dryppan‐
de
1) Tilføj 150 ml vand i ovnrummets prægning.
12. OVN – VEDLIGEHOLDELSE OG RENGØRING
ADVARSEL!
Se kapitlerne om sikkerhed.
Rengør ikke nonstick-tilbehøret med
aggressive midler, skarpe genstande
eller i en opvaskemaskine
12.1 Bemærkninger om
rengøring
12.2 Ovne af rustfrit stål eller
aluminium
Rengøringsmidler
Rengør kun ovnlågen med en fugtig klud
eller svamp. Tør efter med en blød klud.
Aftør ovnens front med en blød klud
opvredet i varmt vand tilsat et mildt
rengøringsmiddel.
Metalflader rengøres med et specifikt
rengøringsmiddel.
Fastsiddende snavs fjernes med et
specielt ovnrensemiddel. Anvend ikke
ovnrens på de katalytiske overflader.
Hverdagsbrug
Rengør altid ovnrummet efter brug.
Ophobning af fedt eller andre madrester
kan medføre en brand. Risikoen er
højere for bradepanden.
Tør ovnrummet med en blød klud efter
hver brug.
Tilbehør
Rengør alt tilbehør efter hver brug og lad
det tørre. Brug en blød klud opvredet i
varmt vand tilsat et rengøringsmiddel.
Tilbehøret må ikke lægges i
opvaskemaskinen.
Brug aldrig ståluld, syre eller slibende
midler. De kan beskadige ovnens
udvendige flader. Brug samme
fremgangsmåde til at rengøre ovnens
betjeningspanel.
12.3 Katalytisk rensning
FORSIGTIG!
Rens ikke den katalytiske
belægning med ovnspray,
sæbe eller andre
rengøringsmidler. Dette vil
beskadige den katalytiske
overflade.
FORSIGTIG!
Tænd altid for
ovnbelysningen, når du
bruger katalytisk rengøring
(hvis det er relevant).
34
www.electrolux.com
ADVARSEL!
Lad ikke børn komme i
nærheden af ovnen, når du
rengør den ved høj
temperatur. Ovnens
overflade bliver meget varm,
og der er risiko for
forbrændinger.
Pletter eller misfarvning af
den katalytiske belægning
forringer ikke de katalytiske
egenskaber.
2. Lad eddiken opløse kalkresterne ved
stuetemperatur i 30 minutter.
3. Rengør ovnrummet med varmt vand
og en blød klud.
12.5 Udtagning af ovnribber
Tag ovnribberne ud for at rengøre ovnen.
1. Træk forenden af ribben væk fra
sidevæggen.
Fjern alt tilbehør fra ovnen,
før du aktiverer den
katalytiske rengøring.
Ovnens sider med katalytisk belægning
er selvrensende. De absorberer fedt,
som samles på siderne, når apparatet
bruges.
Opvarm jævnligt det tomme apparat for
at understøtte den selvrensende
procedure.
1. Rens ovnbunden med varmt vand og
opvaskemiddel, og tør den.
2. Indstil funktionen .
3. Indstil ovntemperaturen til 250 °C, og
lad den være tændt i 1 time.
4. Når apparatet er kølet af, skal du
rengøre det med en blød og fugtig
svamp.
12.4 Rengøring af
ovnrumsprægningen
Rengøringsproceduren fjerner kalkrester
fra ovnrummets prægning efter
tilberedning med damp.
For funktionen:
Dampbagningvi anbefaler at
udføre rengøringen som
minimum hver gang, der er
udført 5 - 10
madlavningscyklusser.
1. Hæld 250 ml hvid eddike i
ovnrumsprægningen i bunden af
ovnen.
Brug maks. 6 % eddike uden
tilsætningsstoffer.
2. Træk den bageste ende af ovnribben
væk fra sidevæggen, og fjern den.
1
2
Montér ovnribberne i omvendt
rækkefølge.
FORSIGTIG!
Sørg for, at den længste
fastgørelsestråd er foran.
Enden af de to tråde skal
pege bagud. Forkert
installation kan beskadige
emaljen.
12.6 Fjernelse af ovnlågen
Tag ovnlågen af for at lette rengøringen.
DANSK
35
1
2
4. Rengør lågens ovnglas.
Brug samme fremgangsmåde omvendt
for at installere glasset.
1. Åbn lågen helt.
2. Flyt skyderen, indtil der høres et klik.
3. Luk lågen, indtil skyderen blokerer for
den.
4. Fjern lågen.
For at tage lågen af skal du trække
den opad, først på den ene side,
derefter den anden.
Sæt ovnlågen på plads efter rengøringen
i modsat rækkefølge. Kontroller, at der
høres et klik, når du trykker lågen på
plads. Brug om nødvendigt lidt kraft.
12.7 Fjernelse og rengøring af
lågens glas
Glasset i produktet kan
adskille sig med hensyn til
type og form fra
illustrationerne i
vejledningen. Antallet af glas
kan også variere.
1. Hold i begge sider af lågelisten B i
lågens overkant, og tryk indad, indtil
låsehagen slipper.
2
B
1
2. Træk i lågelisten, og tag den ud.
3. Hold i overkanten af hvert enkelt af
ovnlågens ovnglas, og træk dem
opad og ud af skinnen.
12.8 Udskiftning af pæren
ADVARSEL!
Risiko for elektrisk stød.
Pæren kan være meget
varm.
1. Sluk ovnen.
Vent, til ovnen er kølet ned.
2. Tag stikket ud af kontakten.
3. Læg en klud i bunden af ovnrummet.
Baglampe
Du finder lampeglasset
bagerst i ovnrummet.
1. Drej dækglasset mod uret for at
fjerne det.
2. Gør glasset rent.
3. Udskift ovnpæren med en egnet 300
°C varmefast ovnpære.
Brug en ovnpære af samme type.
4. Montér dækglasset.
12.9 Udtagning af skuffen
ADVARSEL!
Opbevar ikke brændbare
genstande (såsom
rensesvampe, plasticposer,
grillhandsker, papir eller
rensesprays) i skuffen. Når
du bruger ovnen, kan
skuffen blive varm.
Brandfare
Opbevaringsskuffen under ovnen kan
tages ud for at lette rengøringen.
1. Træk skuffen så langt ud, den kan
komme.
36
www.electrolux.com
2. Løft lidt op i skuffen, så den kan
løftes skråt opefter og ud af
skinnerne.
Brug samme fremgangsmåde til at sætte
skuffen i, men i omvendt rækkefølge.
13. FEJLFINDING
ADVARSEL!
Se kapitlerne om sikkerhed.
13.1 Hvis noget går galt...
Problemer
Mulige årsager
Du kan ikke tænde for ap‐
paratet.
Apparatet er ikke sluttet til Kontrollér, om apparatet er
en strømforsyning, eller det tilsluttet korrekt til strømfor‐
er forkert tilsluttet.
syningen.
Du kan ikke tænde for ap‐
paratet.
Sikringen er sprunget.
Kogesektionen kan ikke
tændes eller betjenes.
Du har rørt ved 2 eller flere Berør kun ét sensorfelt.
sensorfelte samtidigt.
Kogesektionen kan ikke
tændes eller betjenes.
Funktionen STOP+GO er i
gang.
Kogesektionen kan ikke
tændes eller betjenes.
Der er vand eller fedtstænk Tør betjeningspanelet af.
på betjeningspanelet.
Der udsendes et lydsignal, Du har tildækket et eller
og kogesektionen slukkes. flere sensorfelter.
Der udsendes et lydsignal,
når kogesektionen slukkes.
Sektionen slukkes.
Løsning
Tjek om fejlen skyldes en
defekt sikring. Kontakt en
kvalificeret installatør, hvis
sikringen springer flere
gange i træk.
Se kapitlet "Kogesektion –
Daglig brug".
Flyt genstanden fra sens‐
orfelterne.
Du har lagt noget på sens‐ Flyt genstanden fra taste‐
rne.
orfelterne .
Restvarmeindikator tænder Kogezonen er ikke varm,
ikke.
fordi den kun har været
tændt i kort tid.
Kontakt et autoriseret ser‐
vicecenter, hvis kogezonen
har været i drift tilstrække‐
lig længe til at være varm.
Opkogningsautomatik star‐ Kogezonen er varm.
ter ikke.
Lad kogezonen køle til‐
strækkeligt af.
Opkogningsautomatik star‐ Det højeste varmetrin er
ter ikke.
valgt.
Højeste varmetrin har sam‐
me effekt som funktionen.
Varmetrinnet skifter mel‐
lem to forskellige varme‐
trin.
Se kapitlet "Kogesektion –
Daglig brug".
Strømstyringsfunktion er
tændt.
DANSK
37
Problemer
Mulige årsager
Løsning
Tasterne bliver varme.
Kogegrejet er for stort, eller Sæt om muligt stort koge‐
det er placeret for tæt på
grej på de bageste koge‐
betjeningspanelet.
zoner.
vises på kogesektio‐
nens display.
Automatisk slukning er ak‐
tiveret.
vises på kogesektio‐
nens display.
Børnesikringen eller funkti‐ Se kapitlet "Kogesektion –
onslåsen er slået til.
Daglig brug".
vises på kogesektio‐
nens display.
Der står ikke kogegrej på
kogezonen.
Sæt kogegrej på kogezo‐
nen.
vises på kogesektio‐
nens display.
Der er brugt uegnet koge‐
grej.
Brug egnet kogegrej. Se
kapitlet "Kogesektion - Nyt‐
tige oplysninger og råd".
vises på kogesektio‐
nens display.
Diameteren på kogegrejets Brug kogegrej med de ret‐
bund er for lille til kogezo‐ te mål. Se kapitlet "Koge‐
nen.
sektion - Nyttige oplysnin‐
ger og råd".
Ovnen bliver ikke varm.
Ovnen er slukket.
Tænd for ovnen.
Ovnen bliver ikke varm.
Uret er ikke indstillet.
Indstil uret.
Ovnen bliver ikke varm.
Der er ikke foretaget de
nødvendige indstillinger.
Se efter, om indstillingerne
er rigtige.
Pæren ikke lyser.
Pæren er defekt.
Udskift pæren.
Displayet viser "12.00".
Der har været strømafbry‐
delse.
Nulstil uret.
Displayet viser F11.
Termometerets stik er ikke Sæt termometerets stik så
sat korrekt ind i bøsningen. langt ind som muligt i bøs‐
ningen.
Sluk og tænd for kogesek‐
tionen.
Der samler sig damp og
Maden har stået for længe
kondensvand på maden og i ovnen.
i ovnrummet.
Lad ikke maden stå i ov‐
nen længere end 15-20 mi‐
nutter efter tilberedningen.
Der er ingen brugbar mad‐
lavningsfunktion ved hjælp
af Dampbagning-funktio‐
nen.
Du har ikke fyldt ovnrum‐
mets prægning med vand.
Se "Aktivering af Damp‐
bagning-funktionen".
Vandet i ovnrummets
prægning koger ikke.
Temperaturen er for lav.
Indstil temperaturen til
mindst 110°C. Se kapitlet
"Nyttige oplysninger og
råd".
38
www.electrolux.com
Problemer
Mulige årsager
Løsning
Vandet kommer ud af ovn‐
rummets prægning.
Der er for meget vand i
ovnrummets prægning.
Sluk for ovnen, og sørg for,
at apparatet er koldt. Tør
vandet op med en klud el‐
ler en svamp. Tilføj den
rette mængde vand i ovn‐
rummets prægning. Se
"Aktivering af Dampbag‐
ning-funktionen".
13.2 Serviceoplysninger
Kontakt forhandleren eller et autoriseret
servicecenter, hvis du ikke selv kan løse
problemet.
Typeskiltet er placeret på ovnrummets
frontramme. Typeskiltet må ikke fjernes
fra ovnrummet.
De nødvendige oplysninger til
servicecenteret er angivet på typeskiltet.
Det anbefales, at du noterer oplysningerne her:
Model (MOD.)
.........................................
Produktnummer (PNC)
.........................................
Serienummer (S.N.)
.........................................
14. ENERGIEFFEKTIV
14.1 Produktoplysninger for kogesektion i overensstemmelse med
EU 66/2014
Identifikation af model
EKI6359EOW
Type kogesektion
Kogesektion i fritstående komfur
Antal kogezoner
4
Opvarmningsteknologi
Induktion
Diameter af runde kogezo‐
ner (Ø)
Forreste venstre
Bageste venstre
Forreste højre
Bageste højre
21,0 cm
14,0 cm
18,0 cm
18,0 cm
Energiforbrug pr. kogezone
(EC electric cooking)
Forreste venstre
Bageste venstre
Forreste højre
Bageste højre
175,1 Wh/kg
176,9 Wh/kg
170,0 Wh/kg
170,0 Wh/kg
Kogesektionens energiforbrug (EC electric hob)
EN 60350-2 - Elektroniske
husholdningsapparater til madlavning -
173,0 Wh/kg
Del 2: Kogesektioner - Metoder til måling
af ydeevne.
DANSK
14.2 Kogesektion Energibesparelse
Du kan spare energi ved madlavning i
hverdagen, hvis du følger nedenstående
råd.
•
•
Når du opvarmer vand, bør du kun
bruge den nødvendige mængde.
Læg altid låg på kogegrejet, hvis det
er muligt.
•
•
•
•
39
Inden du aktiverer kogezonen, skal du
stille kogegrejet på den.
Sæt det mindre kogegrej på de
mindre kogezoner.
Sæt kogegrejet direkte i midten af
kogezonen.
Brug restvarmen til at holde maden
varm eller for at smelte den.
14.3 Produktinformation for ovne og produktinformationsark*
Leverandørens navn
Electrolux
Identifikation af model
EKI6359EOW
Energieffektivitetsindeks
95.3
Energieffektivitetsklasse
A
Energiforbrug med en standardmængde, alminde‐ 0.95 kWh/cyklus
lig tilstand
Energiforbrug med en standardmængde, blæsert‐
vungen tilstand
0.82 kWh/cyklus
Antal ovnrum
1
Varmekilde
Elektricitet
Volumen
73 l
Type ovn
Ovn i fritstående komfur
Vægt
60.6 kg
* For EU ifølge EU-fordninger 65/2014 og 66/2014.
For Hviderusland ifølge STB 2478-2017, bilag G; STB 2477-2017, bilag A og B.
For Ukraine ifølge 568/32020.
Energieffektivitetsklasse gælder ikke for Rusland.
EN 60350-1 - Elkogeapparater til husholdning - Del 1: Komfurer, ovne, dampovne og
grillapparater - Metoder til måling af ydeevne.
14.4 Ovn - Energibesparelse
Ovnen har funktioner, som
hjælper dig med at spare
energi ved daglig
madlavning.
Sørg for, at ovnens låge er lukket korrekt,
når ovnen er tændt. Åbn ikke lågen for
ofte under tilberedning. Hold
lågepakningen ren, og sørg for, at den
sidder godt fast.
Brug metalkogegrej til at øge
energibesparelsen.
Forvarm om muligt ikke ovnen inden
tilberedning.
Hold pauserne mellem bagning så korte
som muligt, når du tilbereder nogle få
retter på én gang.
40
www.electrolux.com
Tilberedning med blæser
Brug om muligt tilberedningsfunktionerne
med blæser for at spare energi.
Restvarme
Når tilberedningsvarigheden er længere
end 30 minutter, skal du reducere
ovntemperaturen til minimum 3 - 10
minutter inden afslutningen af
tilberedningen. Restvarmen i ovnen
bliver ved med at tilberede maden.
Brug restvarmen til at opvarme andre
retter.
Holde mad varm
Vælg den lavest mulige
temperaturindstilling for at bruge
restvarme og holde et måltid varmt.
Fugtig varmluft
Funktion beregnet til at spare energi
under madlavning.
15. MILJØHENSYN
Genbrug materialer med symbolet .
Anbring emballagematerialet i passende
beholdere til genbrug. Hjælp med at
beskytte miljøet og menneskelig
sundhed samt at genbruge affald af
elektriske og elektroniske apparater.
*
Kasser ikke apparater, der er mærket
med symbolet , sammen med
husholdningsaffaldet. Lever produktet
tilbage til din lokale genbrugsplads eller
kontakt din kommune.
DANSK
41
42
www.electrolux.com
DANSK
43
867338718-A-332019
www.electrolux.com/shop
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising