Electrolux EKC7010NOW Användarmanual
EKC7010NOW
SV
Spis
Bruksanvisning
2
www.electrolux.com
INNEHÅLL
1. SÄKERHETSINFORMATION.............................................................................3
2. SÄKERHETSINSTRUKTIONER.........................................................................5
3. INSTALLATION.................................................................................................. 8
4. PRODUKTBESKRIVNING..................................................................................9
5. FÖRE FÖRSTA ANVÄNDNING......................................................................... 9
6. HÄLL – DAGLIG ANVÄNDNING...................................................................... 10
7. HÄLL - RÅD OCH TIPS.................................................................................... 11
8. HÄLL – UNDERHÅLL OCH RENGÖRING....................................................... 11
9. UGN – DAGLIG ANVÄNDNING ...................................................................... 12
10. UGN – RÅD OCH TIPS.................................................................................. 13
11. UGN – UNDERHÅLL OCH RENGÖRING...................................................... 21
12. FELSÖKNING.................................................................................................24
13. ENERGIEFFEKTIVITET................................................................................. 25
VI TÄNKER PÅ DIG
Tack för att du köpt en Electrolux-produkt. Du har valt en produkt som för med sig
årtionden av yrkeserfarenhet och innovation. Genial och elegant har den
utformats med dig i åtanke. Så när du än använder den kan du känna dig trygg
med att veta att du får fantastiska resultat varje gång.
Välkommen till Electrolux.
Besök vår webbplats för att:
Få användningsråd, broschyrer, felsökningshjälp och serviceinformation:
www.electrolux.com/webselfservice
Registrera din produkt för bättre service:
www.registerelectrolux.com
Köpa tillbehör, förbrukningsvaror och originalreservdelar till din produkt:
www.electrolux.com/shop
KUNDTJÄNST OCH SERVICE
Vi rekommenderar att originalreservdelar används.
Ha följande uppgifter till hands när du kontaktar serviceavdelningen: Modell,
PNC, serienummer.
Informationen står på typskylten.
Varnings-/viktig säkerhetsinformation
Allmän information och tips
Miljöinformation
Med reservation för ändringar.
SVENSKA
1.
3
SÄKERHETSINFORMATION
Läs noga de bifogade instruktionerna före installation
och användning av produkten. Tillverkaren är inte
ansvarig för eventuella personskador eller andra skador
som uppkommit som ett resultat av felaktig installation
eller användning. Förvara alltid bruksanvisningen på en
säker och tillgänglig plats för framtida bruk.
1.1 Säkerhet för barn och handikappade
VARNING!
Risk för kvävning, skador eller permanent
invaliditet.
•
•
•
•
•
•
•
Denna produkt kan användas av barn från 8 års ålder
och uppåt, och av personer med nedsatt fysisk,
sensorisk eller mental förmåga, samt personer med
bristande erfarenhet och kunskap, om de övervakas
eller instrueras beträffande hur produkten används på
ett säkert sätt och förstår de risker som är förknippade
med användningen.
Barn mellan 3 och 8 år eller personer med mycket
omfattande och komplexa funktionsnedsättningar ska
inte vara i närheten av produkten om de inte är under
uppsikt.
Barn under 3 år ska inte vistas i närheten av
produkten utan ständig uppsikt.
Låt inte barn leka med produkten.
Håll allt förpackningsmaterial utom räckhåll för barn
och kassera det på lämpligt sätt.
Barn och husdjur ska hållas borta från produkten när
den är igång eller när den svalnar. Åtkomliga delar
kan bli heta under användning
Barn får inte utföra städning och underhåll av
apparaten utan uppsikt.
4
www.electrolux.com
1.2 Allmän säkerhet
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Endast behöriga personer får installera den här
produkten och byta kabel.
Produkten är avsedd att användas på en höjd på upp
till 2000 meter över havet.
Produkten är inte avsedd att användas på fartyg, båtar
eller dylikt.
För att undvika överhettning får produkten inte
installeras bakom en dekorativ lucka.
Placera inte produkten på en sockel.
Använd inte produkten med en extern timer eller ett
separat fjärrkontrollsystem.
VARNING: Oövervakad matlagning på en häll med fett
eller olja kan vara farligt och kan leda till brand.
Försök ALDRIG att släcka en eld med vatten, utan
stäng av produkten och täck över flamman, t.ex. med
ett lock eller brandfilt.
VARNING: Tillagningsprocessen måste övervakas. En
kort tillagningsprocess måste ständigt övervakas.
VARNING: Brandfara: Förvara inte saker på
kokytorna.
Använd inte ångrengörare vid rengöring av produkten.
Använd inte skarpa rengöringsmedel med slipeffekt
eller vassa metallskrapor för att rengöra glasluckan
eller hällens gångjärnsförsedda lock eftersom dessa
kan repa ytan, vilket i sin tur kan leda till att glaset
spricker.
Metallföremål som knivar, gafflar, skedar och lock bör
inte placeras på hällens yta eftersom de blir varma.
Om keramik-/glasytan är sprucken, stäng av
produkten och dra ur elsladden. Om produkten är
ansluten till elnätet direkt med kopplingsboxen, ta bort
säkringen för att koppla från produkten från
strömförsörjningen. I båda fallen, kontakta vårt
auktoriserade servicecenter.
SVENSKA
•
•
•
•
•
•
•
•
5
VARNING: Produkten och åtkomliga delar blir mycket
varma under användning. Var försiktig så att du
undviker att vidröra värmeelementen.
Använd alltid ugnsvantar för att ta ut eller sätta in
tillbehör eller eldfasta formar.
Koppla från strömtillförseln före underhåll.
VARNING: Kontrollera att produkten är avstängd
innan du byter lampa för att undvika risken för elstötar.
Om nätsladden är skadad måste den bytas av
tillverkaren, tillverkarens auktoriserade servicecenter
eller personer med motsvarande utbildning, för att
undvika elektrisk fara.
Var försiktig när du rör vid förvaringslådan. Den kan bli
mycket het.
För att ta bort ugnsstegarna drar du först ut den
främre delen av ugnsstegen och sedan den bakre
delen från sidoväggarna. Sätt tillbaka ugnsstegarna i
omvänd ordning.
VARNING: Använd endast hällskydd som designats
av tillverkaren av produkten eller som anges av
tillverkaren i bruksanvisningen som lämplig, eller
hällskydd som medföljer. Olyckor kan inträffa om fel
skydd används.
2. SÄKERHETSINSTRUKTIONER
2.1 Installation
VARNING!
Endast en behörig person
får installera den här
produkten.
•
•
•
•
•
•
Avlägsna allt förpackningsmaterial.
Installera eller använd inte en skadad
produkt.
Följ installationsinstruktionerna som
följer med produkten.
Var alltid försiktig när produkten rör
sig eftersom den är tung. Använd
alltid skyddshandskar och täckta skor.
Dra aldrig produkten i handtaget.
Köksskåpet och inbyggnaden måste
ha passande mått.
•
•
•
•
•
Minsta avstånd till andra produkter
ska beaktas.
Installera produkten på en säker och
lämplig plats som uppfyller
installationskraven.
Delar av produkten är strömförande.
Stäng produkten med skåpluckan för
att undvika att vidröra farliga delar.
Produktens sidor måste gränsa till
produkter eller enheter med samma
höjd.
Installera inte produkten nära en dörr
eller under ett fönster. Detta förhindrar
att heta kokkärl faller ned från
produkten när dörren eller fönstret är
öppet.
6
www.electrolux.com
•
Se till att montera ett stöd för att
förhindra att produkten tippar. Se
kapitlet Montering.
2.3 Användning
VARNING!
Risk för skador och
brännskador.
Risk för elektrisk stöt.
2.2 Elektrisk anslutning
VARNING!
Risk för brand och elektriska
stötar.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Alla elektriska anslutningar ska
utföras av en kvalificerad elektriker.
Produkten måste jordas.
Se till att de parametrarna på
märkskylten överensstämmer med
elnätets elektricitet.
Använd alltid ett korrekt installerat,
stötsäkert och jordat eluttag.
Använd inte grenuttag eller
förlängningssladdar.
Låt inte nätkablar komma i kontakt
med eller komma nära produktens
lucka eller nichen nedanför produkten,
speciellt inte när den är igång eller om
luckan är het.
Stötskyddet för strömförande och
isolerade delar måste fästas på ett
sådant sätt att det inte kan tas bort
utan verktyg.
Anslut stickkontakten till eluttaget först
vid slutet av installationen. Kontrollera
att stickkontakten är åtkomlig efter
installationen.
Anslut inte stickkontakten om
vägguttaget sitter löst.
Dra inte i anslutningssladden för att
koppla bort produkten från eluttaget.
Ta alltid tag i stickkontakten.
Använd endast rätt isoleringsenheter:
strömbrytare, säkringar (säkringar av
skruvtyp tas ur hållaren),
jordfelsbrytare och kontaktorer.
Den elektriska installationen måste ha
en isolationsenhet så att du kan
koppla från produkten från nätet vid
alla poler. Kontaktöppningen på
isolationsenheten måste vara minst 3
mm bred.
Stäng produktens lucka helt innan du
ansluter kontakten till eluttaget.
•
•
•
•
•
•
•
•
Denna produkt är endast avsedd för
hushållsbruk.
Ändra inte produktens specifikationer.
Se till att ventilationsöppningarna inte
är blockerade.
Lämna inte produkten utan tillsyn
under användning.
Stäng av produkten efter varje
användningstillfälle.
Var försiktig när du öppnar
produktens lucka medan produkten är
igång. Het luft kan strömma ut.
Använd inte produkten med våta
händer eller när den är i kontakt med
vatten.
Använd inte produkten som arbetseller avlastningsyta.
VARNING!
Risk för brand och explosion
•
•
•
•
•
•
Fetter och olja kan frigöra
lättantändliga ångor när de värms
upp. Håll flammor eller uppvärmda
föremål borta från fetter och oljor när
du lagar mat med dem.
Ångorna som frigörs i mycket het olja
kan orsaka självantändning.
Redan använd olja, som kan innehålla
matrester, kan orsaka brand vi lägre
temperatur än olja som används för
första gången.
Placera inga lättantändliga produkter
eller föremål som är fuktiga med
lättantändliga produkter i, nära eller
på produkten.
Låt inte gnistor eller öppna lågor
komma i kontakt med produkten när
du öppnar luckan.
Öppna produktens lucka försiktigt.
Användning av ingredienser som
innehåller alkohol kan producera en
blandning av luft och alkohol.
VARNING!
Risk för skador på produkten
föreligger.
•
För att förhindra skada eller
missfärgning på emaljen:
SVENSKA
•
•
•
•
•
•
•
•
– sätt inte eldfasta formar eller
andra föremål direkt på
produktens botten.
– lägg inte aluminiumfolie på
produkten eller direkt på
produktens botten.
– ställ inte hett vatten direkt i den
heta produkten.
– låt inte fuktiga kärl eller matvaror
stå kvar i produkten efter att
tillagningen är klar.
– var försiktig när du tar bort eller
monterar tillbehör.
Missfärgning av emaljen eller den
rostfria ytan påverkar inte produktens
funktion.
Använd en djup form för mjuka kakor.
Fruktjuicer orsakar fläckar som kan bli
bestående.
Placera inga heta kokkärl på
kontrollpanelen.
Låt inte kokkärl torrkoka.
Var försiktig så att inte föremål eller
kokkärl faller på produkten. Ytan kan
skadas.
Aktivera inte kokzonerna med tomma
kokkärl eller utan kokkärl.
Kokkärl av gjutjärn, aluminium eller
med skadad botten kan orsaka repor.
Lyft alltid upp dessa föremål när du
måste flytta dem på kokhällen.
Denna produkt är endast avsedd för
matlagning. Den får inte användas för
några andra ändamål, t.ex. för
rumsuppvärmning.
2.4 Skötsel och rengöring
VARNING!
Det finns risk för
personskador, brand eller
skador på produkten.
•
•
•
•
•
Stäng av produkten före underhåll.
Koppla bort produkten från eluttaget.
Se till att produkten har svalnat. Det
finns även risk för att glaspanelerna
kan spricka.
Byt omedelbart ut luckans glaspaneler
om de är skadade. Kontakta
auktoriserat servicecenter.
Var försiktig när du tar bort luckan.
Luckan är tung!
Kvarblivet fett eller mat i produkten
kan orsaka brand.
•
•
•
•
•
2.5 Lampa inuti produkten
VARNING!
Risk för elektrisk stöt!
•
•
•
Typen av glödlampa eller
halogenlampa som används för den
här produkten är endast avsedd för
hushållsprodukter. Får ej användas
som husbelysning.
Innan du byter lampan ska du koppla
ur produkten från nätuttaget.
Använd bara lampor med samma
specifikationer.
2.6 Service
•
•
Kontakta en auktoriserad
serviceverkstad för reparation av
produkten.
Använd endast originaldelar.
2.7 Kassering
VARNING!
Risk för kvävning eller
skador.
•
•
7
Rengör produkten regelbundet för att
förhindra att ytmaterialet försämras.
Ugnsutrymmet och luckan måste
torkas av efter varje
användningstillfälle. Ånga som bildas
vid användningen av ugnen
kondenseras på innerväggarna och
kan orsaka korrosion. För att minska
kondensen kan man låta produkten
vara igång i 10 minuter före tillagning.
Rengör produkten med en fuktig, mjuk
trasa. Använd bara neutrala
rengöringsmedel. Använd inte
produkter med slipeffekt,
skursvampar, lösningsmedel eller
metallföremål.
Om du använder en ugnssprej ska du
följa säkerhetsanvisningarna på
förpackningen.
Rengör inte den katalytiska emaljen
(om tillämpligt) med något slag av
rengöringsmedel.
Koppla loss produkten från eluttaget.
Klipp av elkabeln nära produkten och
kassera den.
8
www.electrolux.com
•
Ta bort luckspärren för att förhindra
att barn eller husdjur blir instängda i
maskinen.
3. INSTALLATION
VARNING!
Se säkerhetsavsnitten.
3.1 Tekniska data
Mått
Höjd
850 - 936 mm
Bredd
696 mm
Djup
600 mm
3.2 Elektrisk installation
3.3 Tippskydd
FÖRSIKTIGHET!
Montera tippskyddet för att
hindra att produkten välter
vid felaktig belastning.
Tippskyddet fungerar endast
när produkten står på rätt
plats.
Din produkt har symbolerna
som visas på bilderna (i
förekommande fall) för att
påminna dig om att montera
tippskyddet.
VARNING!
Tillverkaren kan inte hållas
ansvarig om
säkerhetsföreskrifterna i
kapitlena "Säkerhet" inte
följs.
Denna produkt levereras med en
huvudkabel men utan huvudkontakt.
VARNING!
Nätkabeln får inte vidröra
den del av produkten som är
skuggad på bilden.
Kontrollera att du placerar
tippskyddet på rätt höjd.
Mer information om hur produkten ska
installeras finns i ett separat
installationshäfte.
SVENSKA
4. PRODUKTBESKRIVNING
4.1 Allmän översikt
1
2
3 4
5
6
5
4
3
2
1
9
7
8
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Strömlampa/symbol
Vred för ugnsfunktionerna
Kontrollvred (för temperaturen)
Temperaturindikator/symbol
Vred för hällen
Värmeelement
Lampa
Ugnsstege, löstagbar
Ugnsnivåer
4.2 Beskrivning av hällen
1
2
145 mm
180 mm
210 mm
6
3
1 Kokzon 1200 W
2 Ångutlopp - antal och position beror
på modell
3 Kokzon 1700 W
4 Kokzon 1200 W
5 Restvärmeindikator
6 Kokzon 2100 W
145 mm
5
4
4.3 Tillbehör
•
•
•
Galler
För kokkärl, bakformar och stekkärl.
Bakplåt
För kakor och småkakor.
Långpanna
•
5. FÖRE FÖRSTA ANVÄNDNING
VARNING!
Se säkerhetsavsnitten.
För bakning och stekning eller som
fettuppsamlingsfat.
Förvaringslåda
Förvaringslådan finns under
ugnsutrymmet.
9
10
www.electrolux.com
5.1 Första rengöring
Ta ut alla tillbehör och flyttbara
ugnsstegar ur ugnen.
2
Se avsnittet "Underhåll och rengöring".
Rengör ugnen och tillbehören innan du
använder den första gången.
Sätt tillbaka tillbehören och de flyttbara
ugnsstegarna på sin ursprungliga plats.
5.2 Förvärmning
Sätt den tomma ugnen på förvärmning
innan du använder den första gången.
B
1
2. Dra upp lucktätningen och ta bort
den.
3. Lossa spaken 1, flytta den åt höger 2
och sätt tillbaka den.
1. Ställ in funktionen .Ställ in maximal
temperatur.
2. Låt ugnen stå på i en timme.
3. Ställ in funktionen . Ställ in
maximal temperatur.
4. Låt ugnen vara igång i 15 minuter.
5. Stäng av ugnen och låt den svalna.
Tillbehören kan bli varmare än normalt.
Ugnen kan avge lukt och rök. Se till att
ventilationen är tillräcklig i rummet.
1
2
4. Håll i lucktätningen B i varje sida och
sätt den på luckans innerkant. Sätt
lucktätningen i luckans övre kant.
5.3 Öppna och stänga luckan
med det mekaniska lucklåset
Det mekaniska lucklåset är som standard
aktiverat.
För att öppna luckan förs låset åt höger.
B
Aktivera det mekaniska lucklåset
Stäng luckan utan att trycka in lucklåset.
5.4 Avaktivera det mekaniska
lucklåset - i huvudugnen
Gör enligt ovanstående anvisningar igen
och flytta tillbaka lucklåset till vänster.
1. Tryck på lucktätningen B på varje
sida. Tätningen släpper.
6. HÄLL – DAGLIG ANVÄNDNING
VARNING!
Se säkerhetsavsnitten.
Avstängning av produkten
inaktiverar inte det
mekaniska lucklåset.
SVENSKA
6.1 Värmeläge
Symbo‐
ler
Funktion
Avstängt läge
1-6
6.2 Restvärmeindikator
VARNING!
Risk för brännskador från
restvärme.
Värmeinställningar
Utnyttja restvärmen för att
minska energiförbrukningen.
Stäng av kokzonen ca 5-10
minuter innan tillagningen är
klar.
11
Vrid vredet för vald kokzon till önskad
värmeinställning.
När tillagningen är klar, vrid vredet till avposition.
Kontrollampan tänds när en kokzon är
varm, men den fungerar inte om
nätströmmen är urkopplad.
7. HÄLL - RÅD OCH TIPS
VARNING!
Se säkerhetsavsnitten.
7.1 Kokkärl
Kokkärlens botten skall vara
så tjock och så plan som
möjligt.
Se till att kastrullens botten
är ren och torr innan du
sätter den på hällen.
Kokkärl av emaljerat stål
med aluminium- eller
kopparbotten kan orsaka
färgskiftning på
glaskeramiken.
7.2 Exempel på
tillagningsområden
Vär‐
melä‐
ge:
Gör så här:
1
Varmhållning
2
Lätt sjudning
3
Sjudning
4
Stekning/bryning
5
Uppkokning
6
Uppkokning/snabbstekning/
fritering
8. HÄLL – UNDERHÅLL OCH RENGÖRING
VARNING!
Se säkerhetsavsnitten.
8.2 Rengöring av hällen
•
8.1 Allmän information
•
•
•
•
•
Rengör hällen efter varje
användningstillfälle.
Använd alltid kokkärl med ren botten.
Repor eller mörka fläckar på ytan har
ingen inverkan på hur hällen fungerar.
Använd ett särskilt rengöringsmedel
för hällens yta.
Använd en speciell skrapa för glaset.
•
Ta omedelbart bort: smält plast,
plastfolie, socker och mat som
innehåller socker, annars kan denna
smuts orsaka skador på hällen. Var
försiktig och undvik brännskador. Sätt
specialskrapan snett mot glasytan och
för bladet över ytan.
Ta bort när hällen svalnat
tillräckligt: kalkringar, vattenringar,
fettstänk, glänsande metalliska
missfärgningar. Rengör hällen med en
fuktig duk och icke slipande
rengöringsmedel. Efter rengöring,
torka hällen med en mjuk duk.
12
www.electrolux.com
•
Ta bort missfärgning på blank
metall: använd en lösning av vatten
och vinäger och rengör glasytan med
en trasa.
9. UGN – DAGLIG ANVÄNDNING
VARNING!
Se säkerhetsavsnitten.
9.1 Ugnsfunktioner
Symbol
Ugnsfunktion
Program
Avstängt läge
Ugnen är avstängd.
Över/Undervärme
För bakning och stekning på en ugnsnivå.
Max Grill
För grillning av tunna livsmedel i stora mängder
och för rostning av bröd.
Grill
För att grilla tunna matvaror och rosta bröd.
Undre värmeele‐
ment
För bakning av kakor med knaprig botten och för
att torka mat.
Traditionell bakning
med ånga
Denna funktionen är för att spara energi under
tillagningen. För matlagningsinstruktioner, se ka‐
pitlet "Råd och Tips" Traditionell bakning med
ånga. Ugnsluckan ska hållas stängd under tillag‐
ningen så att funktionen inte avbryts och att ug‐
nen fungerar med högsta möjliga energieffektivi‐
tet. När du använder den här funktionen kan tem‐
peraturen i ugnen skilja sig från inställd tempera‐
tur. Värmeeffekten kan minska. För allmänna
energibesparingsanvisningar, se kapitlet "Energi‐
effektivitet", Energibesparing. Denna funktion an‐
vändes för att följa energieffektivitetsklass enligt
EN 60350-1.
När du använder den här funktionen är lampan
släckt.
Knapplås
För att låsa ugns- och hällfunktioner.
SVENSKA
9.2 Aktivera och inaktivera
ugnen
Det beror på modellen om
produkten har
vredsymboler,
kontrollampor eller
lampor:
• Kontrollampan tänds när
ugnen värms upp.
• Lampan tänds när
produkten är igång.
• Symbolen visar om
kontrollvredet styr en av
kokzonerna,
ugnsfunktionerna eller
temperaturen.
1. Vrid vredet för ugnsfunktionerna för
att välja en ugnsfunktion.
2. Vrid temperaturvredet för att välja
temperatur.
3. Inaktivera ugnen genom att vrida
vreden för ugnsfunktionerna och
temperatur till avstängt läge.
9.5 Sätta in ugnstillbehören
Långpanna:
För in långpannan mellan skenorna på
ugnsstegen.
Galler och långpanna tillsammans:
För in långpannan mellan skenorna på
hyllstöden och ugnsgallret på skenorna
ovan.
9.3 Låsa ugnen och hällen
Vredet för ugnsfunktionerna har ett
inbyggt funktionslås.
Funktionslåset inaktiverar
inte strömförsörjningen till
spisen.
Vrid vredet till symbolen .
Vredet hoppar ut cirka 2 mm.
Låsa upp ugnen och hällen: Tryck på
vredet och vrid det till önskat läge.
•
9.4 Kylfläkt
När ugnen är på, slås fläkten på
automatiskt för att hålla ugnens ytor
svala. Om du stänger av ugnen stängs
fläkten av.
10. UGN – RÅD OCH TIPS
VARNING!
Se säkerhetsavsnitten.
•
Alla tillbehör har små
fördjupningar längst upp
på höger och vänster
sida för att öka
säkerheten.
Fördjupningarna ger
också ett tippskydd.
Den höga kanten runt
stegen förhindrar att
husgeråden halkar ur.
13
14
www.electrolux.com
Du kan förlänga gräddningstiden med
10–15 minuter om du bakar på mer än
en nivå.
Temperaturerna och
gräddningstiderna i
tabellerna är endast
riktvärden. De beror på
recepten samt på
ingrediensernas kvalitet och
mängd.
Bakverk vid olika nivåer blir inte alltid lika
bruna. Du behöver inte ändra
ugnstemperaturen om de blir olika bruna.
Detta jämnar ut sig under bakningen.
10.1 Gräddning
Använd den lägre temperaturen första
gången.
Plåtarna i ugnen kan vrida sig under
bakning. När plåtarna kallnar igen återtar
de sin normala form.
10.2 Tips för bakning
Bakresultat
Möjlig orsak
Lösning
Kakans botten är inte
tillräckligt gräddad.
Ugnsnivån är fel.
Ställ kakan på en lägre ugnsni‐
vå.
Kakan faller ihop och
blir degig eller får vat‐
tenränder.
Ugnstemperaturen är för
hög.
Ställ in något lägre ugnstempe‐
ratur nåsta gång.
För kort gräddningstid.
Ställ in längre gräddningstid och
lägre ugnstemperatur nåsta
gång.
Kakan är för torr.
Ugnstemperaturen är för
låg.
Ställ in högre ugnstemperatur
nåsta gång.
För lång gräddningstid.
Ställ in kortare gräddningstid
nästa gång.
Ugnstemperaturen är för
hög och gräddningstiden
är för kort.
Ställ in lägre ugnstemperatur
och längre gräddningstid.
Kaksmeten har inte förde‐
lats jämnt.
Fördela smeten jämnare på
bakplåten nästa gång.
Ugnstemperaturen är för
låg.
Ställ in något högre ugnstempe‐
ratur nåsta gång.
Kakan blir ojämn.
Kakan blir inte klar på
tiden som anges i re‐
ceptet.
10.3 Traditionell bakning
Livsmedel
Temperatur
(°C)
Tid (min)
Ugnsnivå
Franskbullar
200-225
10-20
3-4
Grahamsbullar
190-200
20-25
3-4
Fyllda smörgåsar
200-225
10-12
3-4
Formbröd
190-210
30-40
2-3
SVENSKA
Livsmedel
Temperatur
(°C)
Tid (min)
Ugnsnivå
Ciabattabullar
210-230
10-20
3-4
Foccacia
220-230
15-20
3-4
Pitabröd
250
5-15
3-4
Salta kringlor
180-200
12-15
3-4
Vitt bröd / runt bröd
175-225
35-45
2
Vitt bröd
190-210
25-40
1-2
Ciabatta
210-220
15-25
1-2
Fullkornsbröd
180-200
35-45
1-2
Rågbröd, blandning
275
värmning
1
- bakning
190
55-65
1
Baguetter
220-230
15-30
3-4
Pannkakor
170-180
50-60
2-3
Fruktkakor
150-170
70-80
3
Muffins
180-200
10-20
3
Rulltårta
220-250
6-15
3
Bullar
220-250
8-15
3
Lång limpa
180-200
25-35
3
Pepparkakor
220-225
8-12
3
Kaka i form
170-180
35-45
3-4
Sockerkakor/Madeirakakor
170-180
40-50
1-2
Smörgåstårta, bullar
200-225
8-12
3-4
Maränger
100
90-120
3-4
Marängbottnar
100
90-120
3-4
- värmning
med ugnen av‐
stängd
25
3-4
Småkakor
160-180
6-15
3-4
Petit-choux
170-190
30-45
3-4
Rulltårta
190-210
10-12
3-4
Frukttårtor, mördegskakor
175-200
förbakning, bul‐ 3-4
lar 10-15
Frukttårtor, mördegskakor
175
dekorering
35-45
3-4
15
16
www.electrolux.com
Livsmedel
Temperatur
(°C)
Tid (min)
Ugnsnivå
Frukttårtor, smuldeg
190-200
25-35
3-4
Mjuk marsipankaka
210-230
10-12
2
Pannkakor
210-220
15-30
2
10.4 Över/Undervärme
Livsmedel
Temperatur (°C) Tid (min)
Ugnsnivå
Fisk, kokning
160 - 170
-1)
2-3
Fisk, stekning
180 - 200
-1)
2-3
Köttfärslimpa
175 - 200
45 - 60
2-3
Danska köttbullar
175 - 200
30 - 45
3-4
Leverpâté
180 - 200
50 - 60
2-3
Gratänger
180 - 200
50 - 60
2-3
Potatisgratäng
200
55 - 65
3-4
Lasagne, hemlagad
200
50 - 60
2-3
Lasagne, frusen
175 - 200
30 - 452)
3-4
Pastagratäng
180 - 200
30 - 40
2-3
Pizza, hembakad
220 - 230
15 - 25
2-3
Fryst pizza
220 - 230
15 - 252)
2-3
Pommes frites, frusna
225 - 250
20 - 302)
3-4
Tårtor, hembakade - förbakning,
bullar
190 - 210
15 - 25
3-4
Tårtor, hembakade - dekorering
190 - 210
20 - 30
3-4
Tårtor, frusna
200 - 225
20 - 302)
3-4
1) När man steker eller kokar fisk, beror tillagningstiden på fiskens tjocklek. Fisken är klar
när köttet är vitt. Kontrollera genom att sticka en gaffel i fisken. Om köttet lossnar lätt från
benet, är fisken klar.
2) Med tillagning på två nivåer (dubbel portion) tar det ca 1/3 längre tid än vad som anges
på förpackningen. Om den angivna tiden är 30 min blir tillagningstiden ungefär 30 + 10 = 40
min.
10.5 Tips gällande
ugnsstekning
Använd värmebeständiga ugnsformar.
Stek magert kött övertäckt.
Tillaga stora stekar eller kyckling direkt
på plåten eller på gallret med en plåt
under.
SVENSKA
Häll lite vatten på plåten för att förhindra
att droppande fett bränner fast.
Ös köttet med sin egen köttsaft flera
gånger under stekning.
Vänd steken efter 1/2 - 2/3 av stektiden.
Stek kött och fisk i stora bitar som väger
minst 1kg.
10.6 Stekning med Över/Undervärme
Nötkött
Livsmedel
Temperatur (°C) Tid (min/kg)
Ugnsnivå
Engelsk rostbiff 1)
125
80 - 120
2-3
Rumpstek - bryning
225
totalt 10
2-3
Rumpstek - stekning
160
50 - 60
2-3
Engelsk rostbiff
180
90 - 120
1-3
1) Övrigt. Kan brynas efter stekning under grillen eller med över-/undervärme på 250 °C.
Använder du en matlagningstermometer ska den tas bort före grillning.
Kalv
Livsmedel
Temperatur (°C) Tid (min/kg)
Ugnsnivå
Oxfilé1)
180
2-3
60 - 70
1) Övrigt. Kan brynas efter stekning under grillen eller med över-/undervärme på 250 °C.
Använder du en matlagningstermometer ska den tas bort före grillning.
Lamm
Livsmedel
Temperatur (°C) Tid (min/kg)
Ugnsnivå
Lägg/bog/revben
180
2
80 - 100
Fläsk
Livsmedel
Temperatur (°C) Tid (min/kg)
Ugnsnivå
Fläskstek 1)
200
60 - 70
3
Fläskkotlett 1)
200
60
3
Fläskkarré
180
90 - 120
2-3
Skinka
160
60 - 100
1-2
1) Övrigt. Kan brynas efter stekning under grillen eller med över-/undervärme på 250 °C.
Använder du en matlagningstermometer ska den tas bort före grillning.
Fågel
Livsmedel
Temperatur (°C) Tid (min/kg)
Ugnsnivå
Kyckling, i bitar
200
55 - 65
2-3
Anka 1)
160
55 - 65
2-3
17
18
www.electrolux.com
Livsmedel
Temperatur (°C) Tid (min/kg)
Ugnsnivå
Anka lågtemperaturtillagad 1)
130
totalt ca 5 tim‐
mar
2-3
Stekt kalkon, fylld
160
50 - 60
1-2
Kalkonbröst
200
70 - 80
2-3
1) Övrigt. Kan brynas efter stekning under grillen eller med över-/undervärme på 250 °C.
Använder du en matlagningstermometer ska den tas bort före grillning.
10.7 Traditionell bakning med ånga
Bröd och pizza
Livsmedel
Temperatur (°C)
Tid (min)
Ugnsnivå
Bullar
180
25 - 35
3
Fryst pizza 350 g
190
25 - 35
3
Livsmedel
Temperatur (°C)
Tid (min)
Ugnsnivå
Rulltårta
180
20 - 30
3
Brownie
180
30 - 40
3
Livsmedel
Temperatur (°C)
Tid (min)
Ugnsnivå
Soufflé
200
30 - 40
3
Sockerkaksbotten
180
20 - 30
3
Tårtbotten
150
25 - 35
3
Livsmedel
Temperatur (°C)
Tid (min)
Ugnsnivå
Fisk i påsar 300 g
180
25 - 35
3
Hel fisk, 200 g
180
25 - 35
3
Fiskfilé, 300 g
180
25 - 35
3
Livsmedel
Temperatur (°C)
Tid (min)
Ugnsnivå
Kött i påse 250 g
200
25 - 35
3
Köttspett 500 g
200
30 - 40
3
Kakor på en bakplåt
Kakor i burk
Fisk
Kött
SVENSKA
19
Små bakade godsaker
Livsmedel
Temperatur (°C)
Tid (min)
Ugnsnivå
Cookies
180
25 - 35
3
Mandelbiskvier
160
25 - 35
3
Muffins
180
25 - 35
3
Crackers
170
20 - 30
3
Mördegskakor
150
25 - 35
3
Tarteletter
170
15 - 25
3
Livsmedel
Temperatur (°C)
Tid (min)
Ugnsnivå
Blandade grönsaker i påse 400
g
180
25 - 35
3
Omelett
200
20 - 30
3
Grönsaker på plåt 700 g
180
25 - 35
3
Vegetarian
10.8 Konservering Undervärme
•
•
•
•
Använd enbart, på marknaden
tillgängliga, konserveringsburkar av
samma mått.
Använd inte glas med skruvlock och
bajonettförslutning eller metallburkar.
Använd första nivån från botten för
ändamålet.
Sätt inte mer än sex enliters burkar på
plåten.
•
•
•
•
Fyll burkarna till samma nivå och
förslut med en klämma.
Burkarna får inte röra vid varandra.
Häll ca. 1/2 liter vatten i bakplåten så
att det blir tillräckligt fuktigt i ugnen.
När vätskan i de första burkarna
börjar sjuda (efter ca. 35 – 60 minuter
för enlitersburkar), stäng av ugnen
eller sänk temperaturen till 100 °C (se
tabell).
Torkad frukt
Konservering
Temperatur (°C)
Jordgubbar, blåbär, 160 - 170
hallon, mogna krus‐
bär
Tid till det sjuder
(min.)
Fortsatt tillag‐
ningstid på 100 °C
(min.)
35 - 45
-
Stenfrukt
Konservering
Temperatur (°C)
Tid till det sjuder
(min.)
Fortsatt tillag‐
ningstid på 100 °C
(min.)
Päron, kvitten,
plommon
160 - 170
35 - 45
10 - 15
20
www.electrolux.com
Grönsaker
Konservering
Temperatur (°C)
Tid till det sjuder
(min.)
Fortsatt tillag‐
ningstid på 100 °C
(min.)
Morötter 1)
160 - 170
50 - 60
5 - 10
Gurka
160 - 170
50 - 60
-
Blandade inlagda
grönsaker
160 - 170
50 - 60
5 - 10
Kålrabbi, ärtor,
sparris
160 - 170
50 - 60
15 - 20
1) Låt stå i frånslagen ugn.
10.9 Grillning i allmänhet
•
VARNING!
Grilla alltid med stängd
ugnslucka.
•
•
•
Grilla alltid med maximal
temperaturinställning.
Placera gallret på den ugnsnivå som
rekommenderas i grilltabellen.
Placera alltid den djupa formen som
ska fånga upp fettet på den första
hyllpositionen.
Grilla endast tunna bitar av kött eller
fisk.
Grillområdet är inställt i mitten av hyllan.
10.10 Grillning
Livsmedel
Temperatur Tid (min)
(°C)
1:a si‐
2:a sidan
dan
Ugnsni‐
vå
Fläskkotletter
250
7-9
4-6
3-4
Lammkotletter
250
7 - 10
5-6
3-4
Kyckling, i bitar
250
20 - 25
15 - 20
3-4
Korv
250
3-5
2-4
3-4
Revben, förtillagade i 20 min.
250
15 - 20
15 - 20
3-4
Fisk, skivor av torsk eller lax
250
10 - 15
5 - 10
3-4
SVENSKA
21
10.11 Snabb grillning
Livsmedel
Temperatur (°C)
Tid (min)
Ugnsnivå
1:a si‐
dan
2:a sidan
Hamburgare
högst1)
9 - 15
8 - 13
4
Fläskfilé
högst
10 - 12
6 - 10
4
Korv
högst
10 - 12
6-8
4
Nötbiffar, kalvbiffar
högst
7 - 10
6-8
4
Rostat bröd
högst1)
1-4
1-4
4-5
Varma smörgåsar
högst
6-8
-
4
1) Förvärm ugnen
11. UGN – UNDERHÅLL OCH RENGÖRING
VARNING!
Se säkerhetsavsnitten.
11.1 Anmärkningar om rengöring
Torka av framsidan av ugnen med en mjuk trasa och varmt vatten
och milt rengöringsmedel.
Använd ett rengöringsmedel avsett för rengöring av metallytor.
Rengörings‐ Ta bort envisa fläckar med speciell ugnsrengöring.
medel
Rengör ugnen efter varje användningstillfälle. Fettansamling eller
andra matrester kan leda till eldsvåda. Risken är högre för grillpan‐
nan.
Används
varje dag
Torka av ugnen med en mjuk trasa efter användning.
Rengör alla ugnstillbehör efter varje användningstillfälle och låt dem
torka. Använd en mjuk trasa med varmt vatten och ett rengöringsme‐
del. Diska inte tillbehören i diskmaskin.
Tillbehör
Rengör inte tillbehör med nonstickbeläggning med rengöringsmedel
med slipeffekt, skarpa föremål eller i diskmaskinen.
22
www.electrolux.com
11.2 Ugnar i rostfritt stål eller
aluminium
Rengör ugnsluckan endast med en fuktig
trasa eller svamp. Torka med en mjuk
trasa.
Använd aldrig stålull, syror eller
produkter med slipeffekt för rengöring
eftersom de kan skada ugnens ytor.
Rengör ugnens kontrollpanel med
samma försiktighet.
11.4 Ta bort ugnsluckan
Ta bort luckan för att göra rengöringen
enklare.
1
2
11.3 Borttagning av
ugnsstegarna
Vid rengöring av ugnen ska
ugnsstegarna tas bort.
1. Dra först ut stegarnas främre del från
sidoväggen.
2. Dra ut stegen baktill från ugnssidan
och ta bort den.
1
1. Öppna luckan helt.
2. Flytta glidstycket tills du hör ett
klickande ljud.
3. Stäng luckan tills glidstycket spärrar
den.
4. Ta bort dörren.
Luckan tas bort genom att du drar
den utåt först på ena sidan och
sedan på andra sidan.
Sätt tillbaka ugnsluckan i omvänd
ordning när rengöringen är klar. Du ska
höra ett klickljud när du sätter tillbaka
luckan. Använd en tång om det behövs.
11.5 Ta bort och rengöra
luckglasen
Glaset i luckan på din
produkt kan skilja sig från
den typ och form du ser på
bilderna. Antalet glas kan
skilja sig.
2
Sätt tillbaka ugnsstegarna i omvänd
ordning.
FÖRSIKTIGHET!
Se till att den längre
fixeringsdelen är framtill. De
två fixeringsdelarnas ändar
måste peka bakåt. Felaktig
installation kan skada
emaljen.
1. Ta tag i lucklist B på båda sidorna av
luckans övre kant och tryck inåt för
att frigöra klämlåset.
2
B
1
2. Dra lucklisten framåt för att ta bort
den.
SVENSKA
3. Håll luckglasen i överkanten ett i
taget och dra dem uppåt och ut ur
skenorna.
23
11.7 Byte av glödlampa
VARNING!
Risk för elektrisk stöt!
Lampan kan bli mycket
varm.
1. Stäng av ugnen.
Vänta tills ugnen har svalnat.
2. Koppla bort ugnen från eluttaget.
3. Lägg en trasa på ugnsbotten.
4. Rengör ugnsluckans glaspaneler.
Sätt tillbaka glasen genom att följa
stegen i omvänd ordning.
11.6 Ugnstak
VARNING!
Inaktivera produkten innan
du tar bort värmeelementet.
Se till att ugnen har svalnat.
Det finns risk för att du
bränna dig.
Ta ut ugnsstegarna.
Du kan ta bort värmeelementet för att
göra det enklare att rengöra ugnstaket.
1. Ta bort skruven som håller fast
värmeelementet. Använd en
skruvmejsel första gången.
Baklampan
Lampglaset hittar du längst
bak i utrymmet.
1. Ta bort lampglaset genom att vrida
det moturs.
2. Rengör lampglaset.
3. Byt ugnslampan mot en passande
300 °C värmeresistent ugnslampa.
Använd samma typ av lampa.
4. Sätt tillbaka lampglaset.
11.8 Ta bort förvaringslådan
VARNING!
Förvara inte lättantändliga
föremål (t.ex.
rengöringsmaterial,
plastpåsar, ugnsvantar,
papper eller
rengöringssprayer) i
förvaringslådan.
Förvaringslådan kan bli het
när du använder ugnen. Risk
för brand föreligger
För rengöring kan förvaringslådan under
ugnen tas bort.
2. Dra försiktigt värmeelementet nedåt.
3. Rengör ugnstaket med en mjuk trasa
och en lösning av varmt vatten och
diskmedel och låt det torka.
Sätt tillbaka värmeelementet i omvänd
ordning.
Sätt i ugnsstegarna.
VARNING!
Se till att värmeelementet är
korrekt installerat och inte
faller ned.
1. Dra ut förvaringslådan så långt det
går.
2. Lyft förvaringslådan en aning så att
den kan lyftas snett uppåt ur
styrtapparna.
För att sätta tillbaka luckan utför du
stegen i omvänd ordning.
24
www.electrolux.com
12. FELSÖKNING
VARNING!
Se säkerhetsavsnitten.
12.1 Vad gör jag om...
Problem
Möjlig orsak
Lösning
Jag inte kan sätta på pro‐
dukten.
Produkten är inte ansluten Kontrollera att produkten
till strömförsörjningen eller är korrekt ansluten till
den är ansluten på fel sätt. strömförsörjningen.
Jag inte kan sätta på pro‐
dukten.
Säkringen har gått.
Kontrollera om säkringen
är orsaken till felet. Om
säkringen går gång på
gång, tala med en kvalifi‐
cerad elektriker.
Restvärmeindikatorn tänds Zonen är inte varm efter‐
inte.
som den bara har varit
påslagen en kort stund.
Kontakta en auktoriserad
serviceverkstad om kokzo‐
nen varit på tillräckligt
länge för att vara varm.
Ugnen värms inte upp.
Ugnen är avstängd.
Sätt på ugnen.
Ugnen värms inte upp.
Nödvändiga inställningar
är inte gjorda.
Kontrollera att rätt inställ‐
ningar gjorts.
Lampan fungerar inte.
Lampan är trasig.
Byt ut lampan.
Ånga och kondens avsätts
på maten och i ugnen.
Du lät maten stå för länge i Låt inte maträtter stå i ug‐
ugnen.
nen längre än 15 - 20 mi‐
nuter efter att tillagningen
är klar.
12.2 Serviceinformation
Kontakta din återförsäljare elleren
auktoriserad serviceverkstad om du inte
kan avhjälpa felet.
Information som kundtjänst behöver finns
på märkplåten. Typskylten sitter på
ugnsutrymmets yttre kant. Avlägsna inte
märkskylten från ugnsutrymmet.
Vi rekommenderar att du antecknar uppgifterna här:
Modell (MOD.)
.........................................
Produktnummer (PNC)
.........................................
Serienummer (S.N.)
.........................................
SVENSKA
25
13. ENERGIEFFEKTIVITET
13.1 Produktinformation för häll enligt EU 66/2014
Modellbeskrivning
EKC7010NOW
Typ av häll
Häll inuti fristående spis
Antal kokzoner
4
Uppvärmningsteknik
Strålvärmare
Diameter på runda kokzoner Vänster fram
(Ø)
Vänster bak
Höger fram
Höger bak
21,0 cm
14,5 cm
14,5 cm
18,0 cm
Energiförbrukning per kok‐
zon (EC electric cooking)
179,6 Wh / kg
180,3 Wh / kg
180,3 Wh / kg
177,3 Wh / kg
Vänster fram
Vänster bak
Höger fram
Höger bak
Energiförbrukning för hällen (EC electric hob)
EN 60350-2 - Elektriska
matlagningsapparater - Del 2: Hällar –
Metoder för mätning av prestanda.
•
13.2 Häll - Energibesparing
•
Du kan spara energi vid
vardagsmatlagningen om du följer
nedanstående tips.
•
•
Värm bara upp den mängd vatten du
behöver.
•
•
•
179,4 Wh / kg
Sätt om möjligt alltid ett lock på
kokkärlet.
Ställ kokkärlet på kokzonen innan du
aktiverar den.
Kokkärlets botten ska ha samma
diameter som kokzonen.
Ställ ett mindre kokkärl på mindre
kokzoner.
Ställ kokkärlet i mitten av kokzonen.
Använd restvärmen för att hålla maten
varm eller för att smälta den.
13.3 Produktinformation för ugnar enligt EU 65-66/2014
Leverantörens namn
Electrolux
Modellbeskrivning
EKC7010NOW
Energiindex
95.4
Energieffektivitetsklass
A
Energiförbrukning med en standardrätt, över/
undervärme
0.83 kWh/program
Antal kaviteter
1
Värmekälla
Elektricitet
Ljudstyrka
77 l
Typ av ugn
Ugn inuti fristående spis
Massa
56.2 kg
26
www.electrolux.com
EN 60350-1 - Elektriska
matlagningsprodukter för hushållsbruk Del 1: Områden, ugnar, ångugnar och
grillar - Funktionsprovning.
13.4 Ugn - Energibesparing
Denna ugn har funktioner
som låter dig spara energi
under vanlig matlagning.
Se till att ugnsluckan är ordentligt stängd
när produkten är påslagen. Öppna inte
ugnsluckan för ofta under tillagning. Håll
lucktätningen ren och se till att den inte
har lossnat på något ställe.
Använd metalltallrikar för att förbättra
energibesparingen.
Håll pauser mellan tillagning så korta
som möjligt när du förbereder flera rätter
på en gång.
Restvärme
När tillagningen är längre än 30 minuter,
sänk ugnstemperaturen till ett minimum
3-10 minuter innan tillagningen är klar.
Restvärmen i ugnen fortsätter laga
maten.
Använd restvärmen för att värma annan
mat.
För varmhållning av mat
Välj lägsta möjliga temperaturinställning
för att använda restvärme och hålla
maten varm.
Traditionell bakning med ånga
För att spara energi under tillagningen.
Om det är möjligt, undvik att förvärma
ugnen före tillagning.
14. MILJÖSKYDD
Återvinn material med symbolen .
Återvinn förpackningen genom att
placera den i lämpligt kärl. Bidra till att
skydda vår miljö och vår hälsa genom att
återvinna avfall från elektriska och
elektroniska produkter. Släng inte
*
produkter märkta med symbolen med
hushållsavfallet. Lämna in produkten på
närmaste återvinningsstation eller
kontakta kommunkontoret.
SVENSKA
27
867338683-A-302019
www.electrolux.com/shop
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising