Electrolux | EKI6052EIW | User manual | Electrolux EKI6052EIW Brukermanual

Electrolux EKI6052EIW Brukermanual
EKI6052EIW
NO
Komfyr
Bruksanvisning
2
www.electrolux.com
INNHOLD
1. SIKKERHETSINFORMASJON...........................................................................3
2. SIKKERHETSANVISNINGER............................................................................ 5
3. MONTERING......................................................................................................8
4. PRODUKTBESKRIVELSE................................................................................. 9
5. FØR FØRSTEGANGS BRUK.............................................................................9
6. KOMFYRTOPP – DAGLIG BRUK.................................................................... 11
7. KOKETOPP - RÅD OG TIPS............................................................................15
8. KOMFYRTOPP – STELL OG RENGJØRING.................................................. 16
9. OVN – DAGLIG BRUK .....................................................................................17
10. OVN - RÅD OG TIPS......................................................................................18
11. OVN – STELL OG RENGJØRING .................................................................29
12. FEILSØKING.................................................................................................. 32
13. ENERGIEFFEKTIV.........................................................................................34
VI TENKER PÅ DEG
Takk for at du har kjøpt et produkt fra Electrolux. Du har valgt et produkt som
bringer flere tiår med erfaring og innovasjon med seg. Genial og stilig, og den er
designet med tanke på deg. Du kan være trygg på at du får gode resultater hver
gang du bruker den.
Velkommen til Electrolux.
Gå inn på nettstedet vårt for å:
Få råd om bruk, finne brosjyrer, feilsøking, serviceinformasjon:
www.electrolux.com/webselfservice
Registrer produktet ditt for å få bedre service:
www.registerelectrolux.com
Kjøp tilbehør, forbruksvarer og originale reservedeler til produktet ditt:
www.electrolux.com/shop
KUNDESTØTTE OG SERVICE
Bruk alltid originale reservedeler.
Når du kontakter vår autoriserte serviceavdeling, må du sørge for å ha følgende
data for hånden: Modell, PNC (produktnummer), serienummer.
Informasjonen finner du på typeskiltet.
Advarsel/Forsiktig – Sikkerhetsinformasjon
Generell informasjon og tips
Miljøinformasjon
Med forbehold om endringer.
NORSK
1.
3
SIKKERHETSINFORMASJON
Les medfølgende instruksjoner grundig før du installerer
og bruker apparatet. Produsenten er ikke ansvarlig for
personskader eller andre skader som følge av feilaktig
montering eller bruk. Hold alltid instruksjonene på et
trygt og tilgjengelig sted for fremtidig referanse.
1.1 Sikkerhet for barn og utsatte personer
ADVARSEL!
Fare for kvelning, skade og permanent uførhet.
•
•
•
•
•
•
•
•
Dette apparatet kan brukes av barn fra 8 år og
oppover og personer med reduserte fysiske,
sensoriske eller mentale evner eller manglende
erfaring og kunnskap hvis de har tilsyn eller får
instruksjon i sikker bruk av apparatet og forstår hvilke
farer som kan inntreffe.
Barn mellom 3 og 8 år og personer med svært
omfattende og komplekse funksjonsnedsettelser må
holdes på avstand fra apparatet med mindre de er
under tilsyn hele tiden.
Barn yngre enn 3 år må holdes på avstand fra
apparatet hvis de ikke er under tilsyn hele tiden.
Ikke la barn leke med apparatet.
Oppbevar all emballasje utilgjengelig for barn, og kast
den i samsvar med lokale reguleringer.
Hold barn og kjæledyr borte fra apparatet når det er i
bruk eller når det avkjøles. Tilgjengelige deler kan bli
varme under bruk.
Hvis apparatet har barnesikring, skal du aktivere den.
Rengjøring og vedlikehold av apparatet skal ikke
utføres av barn med mindre de er under tilsyn.
1.2 Generell sikkerhet
•
Bare en kvalifisert person må montere og skifte ut
strømledningen.
4
www.electrolux.com
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Dette apparatet er for bruk opptil 2000 meter over
havet.
Apparatet skal ikke brukes på skip, båter eller fartøy.
For å unngå overoppheting, ikke installer apparatet
bak en dekorativ dør.
Ikke monter apparatet på en plattform som ikke er
beregnet på dette apparatet.
Apparatet er ikke beregnet for å brukes sammen med
et separat fjernkontrollsystem eller et eksternt tidsur.
ADVARSEL: Matlaging uten tilsyn på en koketopp
med fett eller olje kan være farlig og kan resultere i
brann.
DU MÅ ALDRI prøve å slukke en brann med vann,
men du må slå av produktet og deretter dekke flamme
f.eks. med et lokk eller et brannteppe.
FORSIKTIG: Tilberedningsprosessen må gjøres under
tilsyn. En kortvarig tilberedningsprosess må overvåkes
kontinuerlig.
ADVARSEL: Brannfare: Ikke oppbevar gjenstander på
kokeoverflatene.
Ikke bruk damprengjøring til å rengjøre apparatet.
Ikke bruk skurende rengjøringsmidler eller skarpe
skrapegjenstander av metall for å rengjøre dørglasset
eller hengslede lokk på koketoppen, da dette kan ripe
opp glasset og føre til at glasset blir matt.
Metallgjenstander som kniver, gafler, skjeer og lokk
må ikke legges på komfyrtoppen fordi de kan bli
varme.
Hvis den glasskeramiske overflaten er sprukket, skal
apparatet slås av og kontakten tas ut. Hvis apparatet
er koblet til strømnettet direkte ved hjelp av
sikringsboksen, fjerner du sikringen for å koble fra
apparatet fra strømforsyningen. I begge tilfeller, tar du
kontakt med det autoriserte servicesenteret.
Etter bruk slår du av koketoppen med kontrollenheten
og du skal ikke stole på kokekarsensoren.
NORSK
•
•
•
•
•
•
•
•
5
ADVARSEL: Apparatet og tilgjengelige deler blir
varme under bruk. Pass på at du ikke berører
varmeelementene.
Bruk alltid grillvotter når du tar ut eller putter inn
tilbehør eller ovnsutstyr.
Før vedlikehold kutt strømforsyningen.
ADVARSEL: Sørg for at apparatet er slått av før du
bytter lampen for å unngå fare for elektrisk støt.
Om stikkontakten er skadet må den erstattes av
produsenten, et autorisert servicesenter eller
tilsvarende kvalifiserte personer for å unngå elektriske
fare.
Vær forsiktig når du berører oppbevaringsskuffen. Den
kan bli varm.
For å fjerne hyllestøttene, må du først trekk fronten på
hyllestøtten og baksiden på hyllestøtten vekk fra
sideveggene. Bruk omvendt rekkefølge for å montere
ovnsstigene.
ADVARSEL: Bruk bare koketoppbeskyttelser som
produsenten av kokeapparatet enten har utviklet selv
eller angitt som egnet for bruk i apparatets
bruksanvisning, eller koketoppbeskyttelser som er
bygd inn i apparatet. Bruk av uriktige beskyttelser kan
føre til ulykker.
2. SIKKERHETSANVISNINGER
2.1 Installasjon
ADVARSEL!
Bare en kvalifisert person
må montere dette produktet.
•
•
•
•
•
Fjern all emballasje.
Ikke monter eller bruk et skadet
apparat.
Følg installasjonsanvisningene som
følger med apparatet.
Vær alltid forsiktig når du flytter
apparatet. Det er tungt. Bruk alltid
vernebriller og lukket fottøy.
Ikke dra eller løft apparatet etter
håndtaket.
•
•
•
•
•
•
Kjøkkenskapet og fordypningen må
ha de riktige målene.
Overhold minsteavstanden fra andre
apparater og enheter.
Monter apparatet på et trygt og egnet
sted som oppfyller
monteringskravene.
Deler av apparatet fører strøm. Dekk
apparatet med møbler for å forhindre
berøring av farlige deler.
Sidene på apparatet må stå ved siden
av apparater eller enheter av samme
høyde.
Ikke monter produktet ved siden av en
dør eller under et vindu. Dette hindrer
varme kokekar fra å falle ned fra
6
www.electrolux.com
•
produktet når døren eller vinduet er
åpnet.
Sørg for å montere en stabilisering,
for å hindre at produktet velter. Se
installasjonskapittelet.
2.2 Elektrisk tilkobling
ADVARSEL!
Fare for brann og elektrisk
støt.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Alle elektriske tilkoblinger skal utføres
av en kvalifisert elektriker.
Apparatet må være jordet.
Kontroller at parameterne på
typeskiltet er kompatible med de
elektriske spesifikasjonene til
strømforsyningen.
Bruk alltid et korrekt montert, jordet
støpsel.
Bruk ikke multi-plug-adaptere eller
skjøteledninger.
Strømkablene må ikke berøre eller
komme nær apparatets dør eller
sprekken under apparatet, spesielt
ikke når den er i bruk eller når døren
er varm.
Støtbeskyttelsen til strømførende og
isolerte deler må festes på en måte
som gjør at den ikke kan fjernes uten
verktøy.
Sett ikke støpselet i stikkontakten før
monteringen er fullført. Påse at det er
tilgang til stikkontakten etter
monteringen.
Hvis stikkontakten er løs skal du ikke
sette i støpselet.
Dra ikke i kabelen for å koble fra
apparatet. Trekk alltid i selve
støpselet.
Bruk bare riktige isolasjonsenheter:
vernebrytere, sikringer (sikringer av
skrutypen skal fjernes fra holderen),
jordfeilbrytere og kontaktorer.
Den elektriske monteringen må ha en
isoleringsenhet som lar deg frakoble
apparatet fra strømnettet ved alle
poler. Isoleringsenheten må ha en
kontaktåpningsbredde på minst 3 mm.
Lukk døren til apparatet helt før du
setter støpselet i stikkontakten.
2.3 Bruk
ADVARSEL!
Fare for skade og
brannskader.
Risiko for elektrisk støt.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Dette apparatet er kun for
husholdningsbruk.
Dette apparatets spesifikasjoner må
ikke endres.
Pass på at ventilasjonsåpningene ikke
er blokkerte.
Apparatet må ikke være uten tilsyn
mens det er i bruk.
Slå av apparatet etter hver bruk.
Vær forsiktig når du åpner døren til
apparatet når apparatet er i bruk.
Varm luft kan strømme ut.
Bruk ikke apparatet med våte hender
eller når det er i kontakt med vann.
Bruk ikke apparatet som arbeids- eller
oppbevaringsflate.
Personer som bruker en pacemaker
må holde en avstand på minst 30 cm
fra induksjonskokesonene når
apparatet er i bruk.
ADVARSEL!
Risiko for brann og
eksplosjon
•
•
•
•
•
•
Oppvarming av fett og olje kan frigjøre
brennbare damper. Hold flammer eller
varme gjenstander unna fett og oljer
når du bruker dem til tilbereding av
mat.
Dampen fra svært varm olje, kan føre
til selvantennelse.
Brukt olje som kan inneholde
matrester, kan forårsake brann ved en
lavere temperatur enn olje som
brukes for første gang.
Legg ikke brennbare produkter, eller
gjenstander som er fuktet med
brennbare produkter, inn i eller i
nærheten av apparatet.
Ikke la gnister eller åpne flammer
komme i kontakt med apparatet når
du åpner døren.
Åpne døren til apparatet forsiktig.
Bruk av ingredienser som inneholder
alkohol kan føre til en blanding av
alkohol og luft.
NORSK
ADVARSEL!
Fare for skade på produktet.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
For å unngå skade eller misfarging på
emaljen:
– sett ikke kokekar eller andre
gjenstander i apparatet direkte på
bunnen.
– legg ikke aluminiumsfolie på
apparatet eller direkte på bunnen
av hulrommet.
– ikke tøm vann direkte inn i det
varme apparatet.
– ikke oppbevar fuktig servise eller
mat i apparatet når tilberedningen
er ferdig.
– vær forsiktig når du fjerner eller
monterer tilleggsutstyret.
Misfarge på apparatets emalje eller
rustfritt stål har ingen innvirkning på
funksjonen.
Bruk en grill-/stekepanne for bløte
kaker. Fruktsaft kan forårsake
permanente flekker.
Ikke plasser varme kokekar på
betjeningspanelet.
Ikke la panner koke tørre.
Vær forsiktig slik at ingen gjenstander
eller varme kokekar faller på
apparatet. Overflaten kan bli skadet.
Ikke aktiver kokesonene med tomme
kokekar eller uten kokekar.
Kokekar av støpejern, støpt
aluminium eller kokekar med ødelagt
bunn kan lage riper i
glasskeramikken. Løft alltid disse
objektene opp når du må flytte dem
på platetoppen.
Dette apparatet skal kun brukes til
matlaging. Det må ikke brukes til
andre formål, f.eks. oppvarming av
rommet.
2.4 Stell og rengjøring
ADVARSEL!
Risiko for skade, brann eller
skade på produktet.
•
•
•
Slå av produktet før vedlikehold.
Trekk støpselet ut av stikkontakten.
Påse at produktet er kaldt. Det er fare
for at glasspanelene kan knuses.
Erstatt umiddelbart panelene til
glassdørene om disse har blitt skadet.
•
•
•
•
•
•
•
2.5 Innvendig lys
ADVARSEL!
Fare for elektrisk støt.
•
•
•
Typen lyspære eller halogenlampe
som brukes i dette produktet er kun
for husholdningsprodukter. Skal ikke
brukes til vanlig belysning.
Koble strømmen fra produktet før du
skifter lyspære.
Bruk bare lyspærer med tilsvarende
spesifikasjoner.
2.6 Service
•
•
Kontakt det autoriserte
servicesenteret for å reparere
apparatet.
Det skal bare brukes originale
reservedeler.
2.7 Avfallsbehandling
ADVARSEL!
Fare for skade og kvelning.
•
7
Kontakt det autoriserte
servicesenteret.
Vær forsiktig når du fjerner døren fra
produktet. Døren er tung!
Fett og mat som blir liggende i
apparatet kan forårsake en brann.
Rengjør apparatet med jevne
mellomrom for å forhindre skade på
overflaten.
Påse at innsiden og døren tørkes med
en klut etter hver bruk. Damp ved
bruk av produktet kondenserer på de
indre veggene og kan føre til
korrosjon. For å redusere kondensen,
kan du la produktet stå på i 10
minutter før du setter inn maten.
Rengjør apparatet med en fuktet myk
klut. Bruk kun nøytralt vaskemiddel.
Bruk ikke slipeprodukter, slipende
rengjøringsputer, løsemidler eller
metallobjekter.
Følg sikkerhetsanvisningene på
pakken hvis du bruker ovnsspray.
Ikke rengjør den katalytiske emaljen
(hvis aktuelt) med noen form for
vaskemiddel.
Koble produktet fra strømmen.
8
www.electrolux.com
•
Kutt av strømkabelen, lukk produktet
og kast den.
•
Fjern dørlåsen for å forhindre at barn
eller dyr kan bli innestengt i produktet.
3. MONTERING
ADVARSEL!
Se etter i
Sikkerhetskapitlene.
3.1 Tekniske data
Mål
Justerbar
850 - 936 mm
Bredde
596 mm
Dybde
600 mm
3.3 Vippesikring
FORSIKTIG!
Monter vippesikringen for å
hindre at produktet kan
velte. Vippesikringen
fungerer bare når produktet
er plassert på et passende
sted.
Produktet ditt har symbolet
som er vist på bildet
(avhengig av modell) for å
minne deg på å montere
vippeskringen.
3.2 Elektrisk montering
ADVARSEL!
Produsenten er ikke
ansvarlig om du ikke følger
sikkerhetsreglene i kapitlene
om sikkerhet.
Apparatet leveres med støpsel og
strømledning.
ADVARSEL!
Strømledningen må ikke
komme i kontakt med den
delen av apparatet som er
skyggelagt i figuren.
Sørg for at du monterer
vippesikringen i korrekt
høyde.
For mer informasjon om montering av
produktet, se et separat monteringshefte.
NORSK
4. PRODUKTBESKRIVELSE
4.1 Generell oversikt
1
2 3
4
9
5
5
4
3
2
1
6
7
8
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Bryter for ovnsfunksjoner
Betjeningsbryter (for temperaturen)
Temperaturindikator/symbol
Brytere til komfyrtoppen
Varmeelement
Ovnslampe
Uttakbare brettstiger
Vifte
Brettplasseringer
4.2 Oversikt over koketoppen
1
2
140 mm
3
180 mm
180 mm
210 mm
4
6
1 Induksjonskokesone 1400 W med
PowerBoost 2500 W
2 Damputslipp - nummer og posisjon
avhenger av modellen
3 Induksjonskokesone 1800 W med
PowerBoost 2800 W
4 Induksjonskokesone 1800 W med
PowerBoost 2800 W
5 Betjeningspanel
6 Induksjonskokesone 2300 W med
PowerBoost 3600 W
5
4.3 Tilbehør
•
•
•
Rist
Til kokekar, kakeformer, steker.
Stekebrett
Til kaker og kjeks.
Grill-/stekepanne
•
Til baking og steking eller som panne
for å samle opp fett.
Oppbevaringsskuff
Oppbevaringsskuffen er under
stekeovnsrommet.
5. FØR FØRSTEGANGS BRUK
ADVARSEL!
Se etter i
Sikkerhetskapitlene.
5.1 Første gangs rengjøring
Ta ut alt inventar og alle uttakbare
brettstiger fra ovnen.
9
10
www.electrolux.com
Se etter i kapittelet "Stell og rengjøring".
Rengjør ovnen og alt tilbehør før første
gangs bruk.
Sett tilbehøret og den avtagbare
hyllestøtten tilbake i den opprinnelige
posisjonen.
5.6 Deaktivere og aktivere den
mekaniske dørlåsen - i
hovedovnen
1. Trykk på dørlisten B på begge sider.
Listen frigjøres.
5.2 Bruk av sensorfelt
For å aktivere en funksjon, trykk og hold
det valgte symbolet på displayet i minst 1
sekund.
2
B
5.3 Skjult lås
For å bruke produktet, trykker du på
bryteren. Bryteren kommer ut.
5.4 Forvarming
1
2. Trekk dørlisten opp og ta den av.
3. Ta av dørlåsen 1, flytt den til høyre 2
og sett den inn igjen.
Forvarm den tomme ovnen før første
gangs bruk.
1
1. Still inn funksjonen .Still inn
maksimumstemperaturen.
2. La ovnen stå på i 1 time.
3. Still inn funksjonen . Still inn
maksimumstemperaturen.
4. La ovnen stå på i 15 minutter.
5. Still inn funksjonen . Still inn
maksimumstemperaturen.
6. La ovnen stå på i 15 minutter.
7. Slå ovnen av og la den avkjøle.
Tilbehør kan bli varmere enn vanlig.
Ovnen kan avgi lukt og røyk. Sørg for
tilstrekkelig ventilasjon i rommet.
2
4. Hold i dørlisten B på begge sider, og
plasser den på den innvendige
kanten på døren. Sett dørlisten inn i
den øvre kanten på døren.
5.5 Åpne og lukke døren med
den mekaniske dørlåsen
Den mekaniske dørlåsen er aktivert som
standard.
Skyv låsen mot høyre for å åpne døren.
B
Slik aktiverer du den mekaniske
dørlåsen
Utføre prosedyren ovenfor om igjen, og
flytt håndtaket tilbake til venstre.
Lukk døren uten å trykke på
låsehendelen.
Den mekaniske dørlåsen
deaktiveres ikke når
apparatet slås av.
NORSK
11
6. KOMFYRTOPP – DAGLIG BRUK
ADVARSEL!
Se etter i
Sikkerhetskapitlene.
6.1 koketoppens betjeningspanel
1 2
3
4
5
6
8
7
Bruk sensorfeltene til å betjene produktet. Displayer, indikatorer og lydsignaler forteller
hvilke funksjoner som er i bruk.
Sen‐
Funksjon
sorfelt
Beskrivelse
-
Effekttrinndisplay
For å vise effekttrinnet.
-
Tidsindikatorer for koke‐
soner
Viser hvilken sone tiden er innstilt for.
-
Tidsurdisplay
Vise tiden i minutter.
–
Velge kokesone.
–
Øke eller redusere tiden.
6
Lås / Barnesikring
Låse/låse opp betjeningspanelet.
7
STOP+GO
Aktiverer og deaktiverer funksjonen.
8
PowerBoost
Aktiverer og deaktiverer funksjonen.
1
2
3
4
5
/
6.2 Effekttrinndisplayer
Display
Beskrivelse
Kokesonen er slått av.
12
www.electrolux.com
Display
Beskrivelse
Kokesonen er i bruk.
-
STOP+GO er aktivert.
Automatisk oppvarming er aktivert.
PowerBoost er aktivert.
+ tall
Det har oppstått en feil.
/
OptiHeat Control (Tretrinns restvarmeindikator): fortsett koking /
hold varm / restvarme.
/
Lås /Barnesikring er aktivert.
Uegnet eller for lite kokekar, eller ikke noe kokekar på kokeso‐
nen.
Automatisk utkobling er aktivert.
6.3 OptiHeat Control (Tretrinns
restvarmeindikator)
•
•
ADVARSEL!
/
/
Forbrenningsfare som følge
av restvarme. Indikatorene
viser nivået av restvarme for
kokesonene du bruker for
øyeblikket. Indikatorene kan
også tennes for de
nærliggende kokesonene
selv om du ikke bruker dem.
Induksjonskokesonene skaper den
nødvendige varmen for tilberedning
direkte i bunnen av kokekaret.
Glasskeramikken blir varmet opp av
restvarmen fra kokekaret.
6.4 Effekttrinnet
Drei bryteren til riktig effekttrinn for å angi
eller endre effekttrinn. For å deaktivere,
dreier du betjeningsbryteren til avposisjon
•
•
tennes og kokesonen slås
automatisk av etter 2 minutter.
du deaktiverer ikke en kokesone eller
endrer effekttrinnet. Etter en stund
tennes , og koketoppen
deaktiveres.
Forholdet mellom effekttrinnet og
tiden som koketoppen deaktiveres
etter:
Effekttrinn
.
6.5 Automatisk utkobling
Funksjonen deaktiverer koketoppen
automatisk hvis:
•
•
du stiller ikke inn effekttrinnet etter du
har aktivert koketoppen,
du søler noe eller setter noe på
betjeningspanelet i mer enn 10
sekunder (en panne, klut, o.l.). Et
lydsignalet høres, deretter slås
koketoppen av. Fjern objektet elle
vask betjeningspanelet.
koketoppen blir for varm (f.eks. hvis
en kasserolle tørrkokes). Før
koketoppen brukes igjen, må
kokesonene være kalde.
du bruker feil kokeredskap. Symbolet
alle kokesonene er deaktiverte,
,1–2
koketoppen deak‐
tiveres etter
6 timer
3–4
5 timer
5
4 timer
NORSK
Effekttrinn
koketoppen deak‐
tiveres etter
6–9
1,5 timer
6.6 Automatisk oppvarming
Hvis du aktiverer denne funksjonen kan
du få en nødvendig varmeinnstilling i en
kortere tid. Funksjonen aktiverer det
høyeste effekttrinnet for en bestemt tid,
og senker deretter effekttrinnet til den
riktige varmeinnstillingen.
For å aktivere funksjonen
må kokesonen være kald.
Aktivere funksjonen for en kokesone:
drei bryteren til kokesoneposisjon A.
vises i displayet. Velg riktig effekttrinn
umiddelbart.
Deaktivere funksjonen: vri knappen til
av-stillingen.
6.7 PowerBoost
Denne funksjonen gjør mer kraft
tilgjengelig til induksjonskokesonene.
Funksjonen kan aktiveres for
induksjonskokesonen kun i en begrenset
tidsperiode. Etter den tiden vil
induksjonskokesonen automatisk gå
tilbake til den høyeste effekttrinnet.
Aktivere funksjonen for en kokesone:
berør
.
tennes.
For å deaktivere funksjonen. endre
effekttrinn.
6.8 Tidtaker
Timer med nedtelling
Du kan bruke denne funksjonen til å stille
inn hvor lenge kokesonen skal være på i
en enkelt økt.
Angi først varmeinnstilling for kokesonen
og velg deretter funksjonen.
Velge kokesone: berør flere ganger,
inntil indikatoren for nødvendig kokesone
tennes.
Aktivere funksjonen: berør
på
timeren for å angi tiden (00 - 99
13
minutter). Når indikatoren for kokesonen
blinker langsommere, har nedtellingen
startet.
For å vise gjenværende tid: velg
kokesonen med . Indikatoren for
kokesonen begynner å blinke raskt.
Displayet viser gjenværende tid.
.
Endre tiden: velg kokesonen med
Berør
eller
.
Slik deaktiverer du funksjonen: velg
kokesonen med
og berør .
Gjenstående tid teller tilbake til 00.
Indikatoren til kokesonen slokkes. For å
deaktivere funksjonen, kan du også
berøre
og
samtidig.
Når tiden er omme, høres et
lydsignal og 00 blinker.
Kokesonen deaktiveres.
Slik stopper du lydsignalet: berør
.
CountUp Timer (Tidsur med
opptelling)
Du kan bruke denne funksjonen til å
kontrollere hvor lenge kokesonen er
aktiv.
Velge kokesone: berør flere ganger,
inntil indikatoren for nødvendig kokesone
tennes.
Slik aktiverer du funksjonen: berør
til tidsuret.
tennes. Når indikatoren for
kokesonen blinker langsommere, har
opptellingen startet. Displayet veksler
og tiden som telles opp
mellom
(minutter).
Se hvor lenge kokesonen er på: velg
kokesonen med . Indikatoren for
kokesonen begynner å blinke raskt. Den
viser hvor lenge sonen er i bruk.
Slik deaktiverer du funksjonen: velg
og berør
eller
kokesonen med
Indikatoren for kokesonen slokker.
Varselur
Du kan bruke denne funksjonen som
Varselur når koketoppen er på og når
kokesonene ikke er i bruk.
Varmeinnstillingsdisplayet viser
.
.
14
www.electrolux.com
Slik aktiverer du funksjonen: berør
.
Berør
eller
på tidsuret for å stille
inn tiden. Kokesonedisplayene
deaktiveres automatisk etter 10
sekunder. Når tiden er omme, høres et
lydsignal og 00 blinker.
Denne funksjonen forhindrer at
koketoppen blir slått på ved en feil.
For å aktivere funksjonen:
Komfyrtoppen må være deaktivert. Berør
i 4 sekunder til
.
Slik stopper du lydsignalet: berør
Slik deaktiverer du funksjonen: slå på
venstre fremre kokesone kort og slå den
av igjen.
Funksjonen har ingen effekt
på bruken av kokesonene.
For å deaktivere funksjonen:
Komfyrtoppen må være deaktivert. Berør
i 4 sekunder til
.
tennes. Berør
i 4 sekunder til
tennes for alle soner. Still inn
effekttrinn innen 4 sekunder. Du kan
betjene komfyrtoppen. Når du slår av
produktet, blir funksjonen aktivert igjen.
.
6.12 Effektstyring-funksjon
For å deaktivere denne funksjonen:
•
berør . Det tidligere effekttrinnet
aktiveres.
•
Når du endrer effekttrinn,
deaktiveres funksjonen og
displayene viser de nye
effekttrinnene.
•
•
6.10 Lås
Du kan låse sensorene på koketoppen
når kokesonene er i drift.
•
Still inn effekttrinnet først.
.
For å deaktivere denne funksjonen:
Når du slår av koketoppen,
deaktiveres også denne
funksjonen.
blinker. Berør
kokesone: aktiver en kokesonen.
Funksjonen deaktiverer ikke
tidsurfunksjonen.
berør . Det tidligere effekttrinnet
aktiveres.
.
vil tennes i 4 sekunder.
Funksjonen stiller alle de aktive
kokesonene på laveste effekttrinn.
For å aktivere funksjonen: berør
tennes i 4 sekunder.Tidsuret blir
værende på.
blinker. Berør
vil tennes i 4 sekunder.
For å overstyre funksjonen for kun én
6.9 STOP+GO
For å aktivere funksjonen: berør
tennes.
6.11 Barnesikring
•
Kokesonene er gruppert i henhold til
plasseringen og tallet til fasene i
koketoppen. Se bildet.
Hver fase har en maksimal elektrisk
last.
Funksjonen deler effekten mellom
kokesonene som er koblet til samme
fase.
Funksjonen aktiveres når det totale
elektriske lasten til kokesonene som
er koblet til én enkelt fase
overskrides.
Funksjonen reduserer effekten til de
andre kokesonene som er koblet til
samme fase.
Displayet for de reduserte sonene
skifter mellom to nivåer.
NORSK
15
7. KOKETOPP - RÅD OG TIPS
ADVARSEL!
Se etter i
Sikkerhetskapitlene.
7.1 Kokekar
På induksjonskokesoner
lager et sterkt
elektromagnetisk felt raskt
varme i kokekaret.
Bruk egnede kokekar til
induksjonskokesonene.
Materiale i kokekar
•
riktig: støpejern, stål, emaljert stål,
rustfritt stål, bunn med flere lag (med
riktig merke fra produsenten).
• ikke riktig: aluminium, kobber,
messing, glass, keramikk, porselen.
Kokekaret er riktig til
induksjonskoketopp, hvis:
•
•
vann koker veldig raskt på en sone
med den høyeste varmeinnstillingen.
en magnet fester seg til bunnen av
kokekaret.
Kokekarets bunn må være
så tykk og jevn som mulig.
Sørg for at pannebaser er
rene og tørre før du setter
dem på den keramiske
koketoppens overflate.
Kokekarenes mål
Induksjonskokesonene tilpasser seg
størrelsen på kokekarets bunn
automatisk.
Kokesonens effektivitet henger sammen
med kokekarets mål. Kokekar med en
smalere diameter enn anbefalt minimum
mottar bare halvparten av en kokesones
effektgrad.
7.2 Minimum diameter for
kokekar
Kokesone
Diameter på
kokekar (mm)
Venstre bak
125 – 140
Kokesone
Diameter på
kokekar (mm)
Høyre bak
145 – 180
Høyre foran
145 – 180
Venstre foran
180 – 210
7.3 Støy under bruk
Hvis du kan høre:
•
knekkelyder: kokekaret består av
forskjellige materialer
(sandwichkonstruksjon).
• plystrelyd: du bruker en kokesone på
et høyt effekttrinn, og kokekaret
består av forskjellige materialer (en
sandwichkonstruksjon).
• summing: du bruker et høyt
effekttrinn.
• klikkelyder: det skjer elektriske
koblinger.
• hvesing, summing: viften går.
Lydene er normale og betyr ikke noen
funksjonsfeil.
7.4 Öko Timer (Eco-timer)
For å spare energi, slås kokesonen av
før tidsuret med nedtelling høres.
Forskjellen i driftstid avhenger av valgt
effekttrinn og hvor lenge tilberedningen
varer.
7.5 Eksempler på
tilberedningsmåter
Korrelasjonen mellom varmeinnstillingen
til en sone og dens forbruk er ikke
lineær. Når du øker varmeinnstillingen er
den ikke proporsjonal med økt
strømforbruk. Dette betyr at en
kokesonen med middels
varmeinnstillinger bruker mindre enn
halvparten av effekten sin.
Opplysningene i tabellen er
kun veiledende.
16
www.electrolux.com
Varmeinn‐
stilling
Brukes til:
Tid
(min)
Tips
Slik holder du ferdig tilberedt
mat varm.
etter
behov
Sett et lokk på kokekaret.
1-2
Hollandaise-saus, smelte:
smør, sjokolade og gelatin.
5 - 25
Bland innimellom.
1-2
Størkning: luftige omeletter,
bakte egg.
10 - 40
Tilberedes med lokk.
2-3
Svell ris og melkeretter, opp‐ 25 - 50
varm ferdigretter.
Tilsett minimum to ganger så
mye væske som ris, melke‐
retter må røres i under hele
prosedyren.
3-4
Dampkoke grønnsaker, fisk,
kjøtt.
20 - 45
Tilsett et par spiseskjeer væ‐
ske.
4-5
Dampkoking av poteter.
20 - 60
Bruk maks ¼ l vann for 750
g poteter.
4-5
Koking av større matvare‐
mengder, gryteretter og sup‐
per.
60 150
Opptil 3 liter væske pluss in‐
gredienser.
6-7
Forsiktig steking: filet, cordon etter
bleu av kalv, koteletter, ko‐
behov
ketter, pølser, lever, sause‐
jevning, egg, pannekaker,
smultringer.
Snu etter halve steketiden.
7-8
Steking, stekte potetternin‐
ger, loin-biffer, biff.
Snu etter halve steketiden.
9
Koke opp vann, koke pasta, brune kjøtt (gulasj, grytestek), frityrkoke
pommes frites.
-1
5 - 15
Kok store mengder vann.PowerBoost er aktivert.
8. KOMFYRTOPP – STELL OG RENGJØRING
ADVARSEL!
Se etter i
Sikkerhetskapitlene.
8.2 Rengjøring av koketoppen
•
8.1 Generell informasjon
•
•
•
•
•
Rengjør komfyrtoppen etter hver bruk.
Bruk kokekar med ren base.
Riper eller mørke flekker på overflaten
påvirker ikke komfyrtoppens funksjon.
Bruk et spesialrengjøringsprodukt for
overflaten på komfyrtoppen.
Bruk en spesialskrape til glasset.
•
Fjern umiddelbart: Smeltet plast,
plastfolie, sukker og mat som
inneholder sukker, ellers kan skitten
forårsake skade på koketoppen. Vær
varsom slik at du unngår
forbrenninger. Bruk en spesiell
koketoppskrape på glassflaten i en
skarp vinkel og skyv bladet bortover
flaten.
Etter at koketoppen er tilstrekkelig
avkjølt fjernes: kalkringer,
vannringer, fettflekker, blanke
NORSK
metalliske misfarginger. Rengjør
koketoppen med en fuktig klut og
rengjøringsmiddel som ikke sliper.
Tørk koketoppen med en myk klut
etter rengjøring.
•
17
Fjerne skinnende metallisk
misfarging: Bruk en oppløsning av
vann og eddik og rengjør glassflaten
med en fuktig klut.
9. OVN – DAGLIG BRUK
ADVARSEL!
Se etter i
Sikkerhetskapitlene.
9.1 Ovnsfunksjoner
Symbol
Ovnfunksjon
Bruk
Av-posisjon
Ovnen er av.
Varmluft
Slik baker du på opp til to brettplasseringer sam‐
tidig og tørker mat.
Still inn ovnstemperaturen til 20 °C - 40 °C lave‐
re enn ved Tradisjonell.
Pai / Pizza
Slik steker du på én brettplassering, slik at du
oppnår en mer intens bruning og sprø bunn.
Tradisjonell
Slik baker og steker du mat på et hyllenivå.
Tørking
Slik tørker du skåret frukt, grønnsaker og sopp.
Maks Grill
Slik griller du mye flat mat og rister brød.
Bruning
Slik steker du store steker eller fjærkre med ben
på ett hyllenivå. Også for å gratinere og brune.
Varmluft med fukt
Denne funksjonen er berenget på å spare strøm
under matlaging. For matlagningsanvisningene,
se kapitlet "Råd og tips", Varmluft med fukt.
Ovnsdøren skal være stengt slik at funksjon ikke
avbrytes og for å påse at ovnen er så energief‐
fektiv som mulig. Når du bruker denne funksjo‐
nen avviker temperaturen i ovnsrommet fra den
innstilte temperaturen. Varmeeffekten kan redu‐
seres. Se "energieffektivitet" for generelle anbe‐
falinger for energisparing. Denne funksjonen
brukes til å overholde energieffektivitetsklasse i
henhold til EN 60350-1.
Når du bruker denne funksjonen slukkes lampen
automatisk.
18
www.electrolux.com
9.2 Aktivering og deaktivering
av ovnen
Hvorvidt produktet har
brytersymboler, eller
indikatorer eller lys:
• Indikatoren lyser når
ovnen varmes opp.
• Lampen lyser når
produktet er i bruk.
• Symbolet viser om
programvelgeren
kontrollerer kokesonen,
ovnsfunksjoner eller
temperaturen.
Rist og grill-/stekepanne sammen:
Skyv langpannen inn mellom sporene på
brettstigen og risten på sporene over.
1. Drei bryteren for å velge en
stekeovnsfunksjon.
2. Drei termostatbryteren for å velge en
temperaturinnstilling.
3. Drei bryteren for ovnsfunksjoner og
temperaturvelgeren til AV-posisjon
for å slå av ovnen.
9.3 Kjølevifte
Mens ovnen er i bruk, slår kjøleviften seg
på automatisk for å holde ovnens
overflater kalde. Hvis du slår av ovnen
kjøleviften stopper.
•
9.4 Sette inn stekeovnens
tilbehør
Grill – /stekepanne:
Skyv grill - /langpannen inn i sporene på
brettstigene.
•
Alt tilbehør har små
fordypninger på begge
sidene øverst for å øke
sikkerheten.
Fordypningene hindrer
også de i å tippe.
Den høye kanten rundt
hele risten forhindrer at
kokekar og former sklir.
10. OVN - RÅD OG TIPS
ADVARSEL!
Se etter i
Sikkerhetskapitlene.
Temperaturer og steketider i
tabellene er kun veiledende.
De avhenger av oppskrift,
samt mengde og kvalitet på
ingrediensene som brukes.
10.1 Baking
Still inn lavere temperatur ved første
bruk.
Steketiden kan forlenges med 10 – 15
minutter dersom du steker kaker i flere
høyder.
Kaker og bakverk med forskjellige høyde
brunes ikke alltid likt. Det er ikke
nødvendig å skifte temperaturinnstilling
ved ujevn bruning. Forskjellene utjevnes
under stekingen.
Stekebrettene i ovnen kan vri seg under
stekingen. Når stekebrettene blir kalde,
får de tilbake sin opprinnelige form.
NORSK
10.2 Baketips
Bakeresultater
Mulig årsak
Feilhåndtering
Bunnen av kaken har
ikke brunet seg nok.
Brettplasseringen er feil.
Sett kaken på en lavere ovns‐
rist.
Kaken faller sammen
og blir klissete eller
randete.
Temperaturen i ovnen er
for høy.
Senk ovnstemperaturen litt ne‐
ste gang.
For kort steketid.
Velg lengre steketid og senk
ovnstemperaturen neste gang.
Kaken er for tørr.
Ovnstemperaturen er for
lav.
Øk ovnstemperaturen neste
gang.
For lang steketid.
Velg kortere steketid neste
gang
Ovnstemperaturen er for
høy og steketiden er for
kort.
Senk ovnstemperaturen og la
kaken steke lenger.
Kakedeigen er ikke jevnt
fordelt.
Spre kakedeigen jevnt på ste‐
kebrettet neste gang.
Kaken stekes ujevnt.
Kaken er ikke ferdig
Ovnstemperaturen er for
etter den angitte steke‐ lav.
tiden i oppskriften.
Øk ovnstemperaturen litt neste
gang.
10.3 Varmluftsteking
Mat
Temperatur
(°C)
Tid (min)
Skuffplas‐
sering
Rundstykker
175 - 185
15 - 20
2+4
Grove rundstykker
165 - 180
20 - 30
2+4
Fylte smørbrød
170 - 180
15 - 20
2+4
Formstekt brød
170 - 190
30 - 40
1+4
Saltkringler
160 - 170
15 - 20
2+4
Loff / Formstekt brød
170 - 180
35 - 45
2+4
Helkornbrød
160 - 170
35 - 45
2+4
Rugbrød, blanding
250
-
2+4
- steking
160 - 170
60 - 70
2+4
Baguetter
180 - 200
20 - 30
2+4
Pannekake
150 - 160
50 - 60
3
Fruktkaker
140 - 150
70 - 80
3
Muffins
160 - 170
15 - 25
2+4
19
20
www.electrolux.com
Mat
Temperatur
(°C)
Tid (min)
Skuffplas‐
sering
Rundstykke
190 - 210
6 - 15
3
Boller
185 - 195
8 - 15
2+4
Langloff
170 - 180
25 - 35
2+4
Pepperkaker
160 - 170
8 - 15
2+4
Formkake
150 - 160
30 - 40
2+4
Sukkerbrød/sandkaker
150 - 160
50 - 60
2
Marengs
100
90 - 120
2+4
Marengsbunner
100
90 - 120
2+4
Kjeks
150 - 160
10 - 20
2+4
Vannbakkels
155 - 165
30 - 40
2+4
Fruktterter, mørdeig
150 - 160
forhåndsbaking,
baser 10 – 15
2+4
Fruktterter, mørdeig
150 - 160
ferdig 35 – 45
2+4
Fruktterter, smuldredeig
170 - 180
30 - 40
2+4
10.4 Varmluftssteking
Mat
Temperatur
(°C)
Tid (min)
Skuffplas‐
sering
Fisk, koking
150 – 160
-1)
2+4
Fisk, steking
165 – 175
- 1)
2+4
Kjøttpudding
165 – 175
60 – 70
2+4
Danske kjøttboller
165 – 175
35 – 45
2+4
Leverpostei
165 – 175
65 – 75
2+4
Potetgrateng
175
55 – 65
2+4
Lasagne, hjemmelaget
175
60 – 70
2+4
Lasagne, frossen
175
30 – 452)
2+4
Pastagrateng
165 – 175
40 – 50
2+4
Pizza, hjemmelaget
180 – 200
20 – 35
3
Frossen pizza
180 – 200
15 – 252)
2+4
Pommes frites, frosne
180 – 200
30 – 452)
2+4
NORSK
Mat
Temperatur
(°C)
21
Tid (min)
Skuffplas‐
sering
Terter, hjemmelaget – forhåndsba‐ 165 – 175
king, runde
15 – 20
2+4
Terter, hjemmelaget – ferdig
165 – 175
30 – 40
2+4
Terter, frosne
175
25 – 352)
2+4
1) Når du steker eller koker fisk, avhenger tilberedningstiden av hvor tykk fisken er. Fisken
er ferdig når kjøttet er hvitt. Du kan sjekke det ved å stikke en gaffel i fisken. Hvis kjøtter
løsner fra beinet, er fisken ferdig.
2) Når du steker på to nivåer (dobbel porsjon), blir tilberedningstiden omtrent 1/3 lenger enn
det som står på emballasjen. Hvis den angitte tiden er 30 minutter, blir tilberedningstiden
rundt 30 + 10 = 40 minutter.
10.5 Vanlig baking
Mat
Temperatur
(°C)
Tid (min)
Skuffplas‐
sering
Rundstykker
200 - 225
8 - 12
3-4
Grove rundstykker
190 - 200
20 - 25
3-4
Fylte smørbrød
200 - 225
10 - 12
3-4
Ciabatta
210 - 230
10 - 20
3-4
Foccacia
220 - 230
15 - 20
3-4
Pitabrød
250
5 - 15
3-4
Saltkringler
180 - 200
12 - 15
3-4
Loff
190 - 210
25 - 40
1-2
Ciabatta
210 - 220
15 - 25
1-2
Helkornbrød
180 - 200
35 - 45
1-2
Rugbrød, blanding
275
-
1
- steking
190
55 - 65
1
Baguetter
220 - 230
15 - 30
3-4
Pannekake
170 - 180
50 - 60
2-3
Formkake
170 - 180
35 - 45
3-4
Sukkerbrød/sandkaker
170 - 180
40 - 50
1-2
Sandwichkake, rull
200 - 225
8 - 12
3-4
Marengs
100
90 - 120
3-4
Marengsbunner
100
90 - 120
3-4
22
www.electrolux.com
Mat
Temperatur
(°C)
Tid (min)
Skuffplas‐
sering
Kjeks
160 - 180
6 - 15
3-4
Vannbakkels
170 - 190
30 - 45
3-4
Rullekake
190 - 210
10 - 12
3-4
Fruktterter, mørdeig
175 - 200
forhåndsba‐
king, rull 10 –
15
3-4
Fruktterter, mørdeig
175
ferdig 35 – 45
3-4
Fruktterter, smuldredeig
190 - 200
25 - 35
3-4
Kransekake
210 - 230
10 - 12
2
10.6 Over- og undervarme
Mat
Temperatur (°C) Tid (min)
Skuffplas‐
sering
Fisk, koking
160 – 170
-1)
2–3
Fisk, steking
180 – 200
-1)
2–3
Kjøttpudding
175 – 200
45 – 60
2–3
Danske kjøttboller
175 – 200
30 – 45
3–4
Leverpostei
180 – 200
50 – 60
2–3
Gratinert
180 – 200
50 – 60
2–3
Potetgrateng
200
55 – 65
3–4
Lasagne, hjemmelaget
200
50 – 60
2–3
Lasagne, frossen
175 – 200
30 – 452)
3–4
Pastagrateng
180 – 200
30 – 40
2–3
Pizza, hjemmelaget
220 – 230
15 – 25
2–3
Frossen pizza
220 – 230
15 – 252)
2–3
Pommes frites, frosne
225 – 250
20 – 302)
3–4
Terter, hjemmelaget – forhåndsba‐ 190 – 210
king, runde
15 – 25
3–4
Terter, hjemmelaget – ferdig
20 – 30
3–4
190 – 210
NORSK
23
Mat
Temperatur (°C) Tid (min)
Skuffplas‐
sering
Terter, frosne
200 – 225
3–4
20 – 302)
1) Når du steker eller koker fisk, avhenger tilberedningstiden av hvor tykk fisken er. Fisken
er ferdig når kjøttet er hvitt. Du kan sjekke det ved å stikke en gaffel i fisken. Hvis kjøtter
løsner fra beinet, er fisken ferdig.
2) Når du steker på to nivåer (dobbel porsjon), blir tilberedningstiden omtrent 1/3 lenger enn
det som står på emballasjen. Hvis den angitte tiden er 30 minutter, blir tilberedningstiden
rundt 30 + 10 = 40 minutter.
10.7 Pizzatabell
Mat
Temperatur (°C) Tid (min)
Skuffplas‐
sering
Ciabatta
200 – 220
10 – 20
2–3
Foccacia
220 – 230
10 – 20
2–3
Ciabatta
190 – 200
15 – 25
2–3
Fruktterter, mørdeig
170 – 180
35 – 45
2–3
Fruktterter, smuldredeig
175 – 200
25 – 35
2–3
Pizza, hjemmelaget (tykk – med
mye fyll)
180 – 200
25 – 35
1–2
Pizza, hjemmelaget (tynn bunn)
200 – 2301)
15 – 20
1–2
Frossen pizza
200
15 – 20
1–2
Terter, hjemmelaget forhåndsba‐
king, runde
175 – 200
35 – 45
3–4
Terter, hjemmelaget ferdig
175 – 200
35 – 45
3–4
Terter, frosne
200
15 – 25
3–4
1) Forvarm ovnen.
10.8 Varmluft med fukt
Brød og pizza
Mat
Temperatur (°C)
Tid (min)
Skuffplas‐
sering
Hamburgerbrød
180
25 - 35
3
Frossen pizza 350 g
190
25 - 35
3
24
www.electrolux.com
Kaker på bakebrett
Mat
Temperatur (°C)
Tid (min)
Skuffplas‐
sering
Rullekake
180
20 - 30
3
Brownies
180
30 - 40
3
Mat
Temperatur (°C)
Tid (min)
Skuffplas‐
sering
Sufflé
200
30 - 40
3
Sukkerbrødbunn
180
20 - 30
3
Formkake med syltetøy
150
25 - 35
3
Mat
Temperatur (°C)
Tid (min)
Skuffplas‐
sering
Fisk i poser 300 g
180
25 - 35
3
Hel fisk 200 g
180
25 - 35
3
Fiskefilet 300 g
180
25 - 35
3
Mat
Temperatur (°C)
Tid (min)
Skuffplas‐
sering
Kjøtt i pose 250 g
200
25 - 35
3
Kjøttspyd 500 g
200
30 - 40
3
Mat
Temperatur (°C)
Tid (min)
Skuffplas‐
sering
Cookies
180
25 - 35
3
Makroner
160
25 - 35
3
Muffins
180
25 - 35
3
Salte kjeks
170
20 - 30
3
Sandkaker
150
25 - 35
3
Små terter
170
15 - 25
3
Kake i boks
Fisk
Kjøtt
Småbakst
NORSK
25
Vegetarianer
Mat
Temperatur (°C)
Tid (min)
Skuffplas‐
sering
Blandede grønnsaker i pose
400 g
180
25 - 35
3
Omelett
200
20 - 30
3
Grønnsaker på brett 700 g
180
25 - 35
3
10.9 Tips for steking
Snu steken etter 1/2-2/3 av
tilberedningstiden.
Bruk varmebestandig ovnsutstyr.
Tildekket mager stek.
Steker og fisk i store stykker (1 kg eller
mer).
Store steker kan stekes direkte på
brettet, eller på ovnsristen over brettet.
Pensle kjøttstykker med egne safter flere
ganger under steking.
Legg litt vann i brettet for å unngå at
dryppende fett svir.
10.10 Varmluftssteking
Storfekjøtt
Mat
Temperatur
(°C)
Tid (min/kg)
Skuffplas‐
sering
Roastbiff1)
125
80 – 120
2–3
Rundstek – bruning
200
totalt 10
2–3
Rundstek – steking
150
50 – 60
2–3
Roastbiff
160
90 – 120
1–2
1) Andre. Kan brunes etter steking under grill eller med over-/undervarme ved 250 °C. Hvis
du bruker et steketermometer, må du ta det ut før du griller.
Kalvekjøtt
Mat
Temperatur
(°C)
Tid (min/kg)
Skuffplas‐
sering
Oksefilet1)
160
60 – 70
2–3
1) Andre. Kan brunes etter steking under grill eller med over-/undervarme ved 250 °C. Hvis
du bruker et steketermometer, må du ta det ut før du griller.
Lammekjøtt
Mat
Temperatur
(°C)
Tid (min/kg)
Skuffplas‐
sering
Lår/bog/sadel
160
80 – 100
2
26
www.electrolux.com
Svinekjøtt
Mat
Temperatur
(°C)
Tid (min/kg)
Skuffplas‐
sering
Svinestek1)
175
60 – 70
2–3
Svinekam1)
175
60
2–3
Nakkefileter
160
90 – 120
2–3
Skinke
150
60 – 100
1–2
1) Andre. Kan brunes etter steking under grill eller med over-/undervarme ved 250 °C. Hvis
du bruker et steketermometer, må du ta det ut før du griller.
Fjærfe
Mat
Temperatur
(°C)
Tid (min/kg)
Skuffplas‐
sering
Kylling, i deler
180
55 – 65
2–3
And1)
150
55 – 65
2–3
Langsteking av and1)
130
til sammen om‐
trent 5 timer
2–3
Stekt kalkun, fylt
150
50 – 60
1–2
Kalkunbryst
175
70 – 80
2–3
1) Andre. Kan brunes etter steking under grill eller med over-/undervarme ved 250 °C. Hvis
du bruker et steketermometer, må du ta det ut før du griller.
10.11 Vanlig steking
Storfekjøtt
Mat
Temperatur (°C) Tid (min/kg)
Skuffplas‐
sering
Roastbiff1)
125
80 – 120
2–3
Rundstek – bruning
225
totalt 10
2–3
Rundstek – steking
160
50 – 60
2–3
Roastbiff
180
90 – 120
1–3
1) Andre. Kan brunes etter steking under grill eller med over-/undervarme ved 250 °C. Hvis
du bruker et steketermometer, må du ta det ut før du griller.
NORSK
27
Kalvekjøtt
Mat
Temperatur (°C) Tid (min/kg)
Skuffplas‐
sering
Oksefilet1)
180
2–3
60 – 70
1) Andre. Kan brunes etter steking under grill eller med over-/undervarme ved 250 °C. Hvis
du bruker et steketermometer, må du ta det ut før du griller.
Lammekjøtt
Mat
Temperatur (°C) Tid (min/kg)
Skuffplas‐
sering
Lår/skulder/ribbe
180
2
80 – 100
Svinekjøtt
Mat
Temperatur (°C) Tid (min/kg)
Skuffplas‐
sering
Svinestek1)
200
60 – 70
3
Svinekam1)
200
60
3
Nakkefileter
180
90 – 120
2–3
Skinke
160
60 – 100
1–2
1) Andre. Kan brunes etter steking under grill eller med over-/undervarme ved 250 °C. Hvis
du bruker et steketermometer, må du ta det ut før du griller.
Fjærfe
Mat
Temperatur (°C) Tid (min/kg)
Skuffplas‐
sering
Kylling, i deler
200
55 – 65
2–3
And1)
160
55 – 65
2–3
Langsteking av and1)
130
til sammen om‐ 2 – 3
trent 5 timer
Stekt kalkun, fylt
160
50 – 60
1–2
Kalkunbryst
200
70 – 80
2–3
1) Andre. Kan brunes etter steking under grill eller med over-/undervarme ved 250 °C. Hvis
du bruker et steketermometer, må du ta det ut før du griller.
10.12 Generell grilling
ADVARSEL!
Ha alltid ovnsdøren lukket
når du griller.
•
Grill alltid med maksimum
temperaturinnstilling.
•
•
•
Sett risten inn på brettplasseringen
som anbefales i grilltabellen.
Sett alltid inn langpannen på nederste
brettplassering for å samle opp fettet.
Grill kun flate stykker av kjøtt eller
fisk.
28
www.electrolux.com
Grillområdet er plassert på midten av
risten.
10.13 Max. Grill
Mat
Temperatur (°C)
Tid (min)
1. side
2. side
Skuff‐
plasse‐
ring
Burgere
maks 1)
9 - 15
8 - 13
4
Svinefilet
maks.
10 – 12
6 - 10
4
Pølser
maks.
10 – 12
6–8
4
Filetbiffer av okse, kalv
maks.
7 - 10
6–8
4
Ristet brød
maks 1)
1–4
1–4
4-5
Varme smørbrød
maks.
6–8
-
4
1) Forvarm ovnen
10.14 Tørking
Legg bakepapir på ovnsristene.
Åpne døren til produktet og la produktet
avkjøle seg. Fullført deretter
tørkeprosessen.
Slik oppnår du best resultat: slå av
produktet etter at halve tiden har passert.
Grønnsaker
Skuffplassering
Mat
Temperatur
(°C)
Tid (t)
1 posi‐
sjon
2 posisjo‐
ner
Bønner
60 – 70
6–8
3
2/4
Paprika
60 – 70
5–6
3
2/4
Suppegrønnsaker
60 – 70
5–6
3
2/4
Sjampinjonger
50 – 60
6–8
3
2/4
Urter
40 – 50
2–3
3
2/4
Mat
Temperatur
(°C)
Tid (t)
1 posi‐
sjon
2 posisjo‐
ner
Plommer
60 – 70
8 – 10
3
2/4
Frukt
Skuffplassering
NORSK
29
Skuffplassering
Mat
Temperatur
(°C)
Tid (t)
1 posi‐
sjon
2 posisjo‐
ner
Aprikoser
60 – 70
8 – 10
3
2/4
Epleskiver
60 – 70
6–8
3
2/4
Pærer
60 – 70
6–9
3
2/4
11. OVN – STELL OG RENGJØRING
ADVARSEL!
Se etter i
Sikkerhetskapitlene.
11.1 Merknader om rengjøring
Rengjør ovnens forside med en myk klut med varmt vann og et mildt
vaskemiddel.
For å rengjøre metalloverflater, bruk et dedikert rengjøringsmiddel.
Rengjørings‐ Rengjør fastbrent smuss med stekeovnsrens. Du må ikke bruke
ovnsrenser på de katalytiske overflatene.
midler
Rengjør ovnsrommet etter bruk. Fettoppsamling eller andre matrester
kan føre til brann. Risikoen er høyere for grillpannen.
Tørk av ovnsrommet med en myk klut etter bruk.
Hverdags‐
bruk
Rengjør alt tilbehør etter hver bruk og la det tørke. Bruk en myk klut
med varmt vann og vaskemiddel. Ikke rengjør tilbehøret i oppvask‐
maskinen.
Praktisk til‐
behør
Rengjør ikke tilbehør med slippbelegg ved hjelp av sterke vaskemid‐
ler, skarpe kanter eller i oppvaskmaskin.
11.2 Ovner i rustfritt stål eller
aluminium
Rengjør ovnsdøren kun med en våt klut
eller svamp. Tørk av med en myk klut.
Du må aldri bruke stålull, syre eller
skurende produkter, da de kan skade
overflaten. Rengjør ovnens
betjeningspanel på samme måte.
11.3 Katalytisk rengjøring
FORSIKTIG!
Ikke rengjør den katalytiske
overflaten med ovnsspray,
såpe eller andre
rengjøringsmidler. Det vil
skade den katalytiske
overflaten.
30
www.electrolux.com
FORSIKTIG!
Slå alltid ovnen lys på når du
bruker katalytisk rengjøring
(hvis aktuelt).
ADVARSEL!
Hold barn unna når du
rengjør ovnen ved høy
temperatur. Ovnens
overflate blir svært varm, og
det er en risiko for
brannskader.
1
Bruk omvendt rekkefølge for å montere
ovnsstigene.
FORSIKTIG!
Pass på at den lengre
festede ledningen er i front.
Endende på de to
ledningene må peke
bakover. Uriktig montering
kan føre til skade på
emaljen.
Flekker eller misfarging av
den katalytiske overflaten
har ingenting å si for de
katalytiske egenskapene.
Før du aktiverer katalytisk
rensing må du fjerne alt
tilbehør fra ovnen.
Ovnsveggene med katalytisk emalje er
selvrensende. De suger opp fettet som
samler seg på veggene når apparatet er i
bruk.
For best mulig selvrenseffekt skal du
varme opp en tom ovn med jevne
mellomrom.
1. Rengjør gulvet i ovnen med varmt
vann og oppvaskmiddel, og tørk.
2. Still inn ovnstemperaturen på 250 °C
og la stekeovnen være på i 1 time.
3. Når apparatet er avkjølt, rengjør du
det med en myk og fuktig svamp.
2
11.5 Ta av ovnsdøren
Ta av døren for å gjøre rengjøringen
enklere.
1
2
11.4 Fjerne stigene
Fjern brettstigene for å rengjøre ovnen.
1. Trekk den fremre delen av brettstigen
ut fra sideveggen.
2. Trekk den bakre delen av brettstigen
ut fra veggen og ta den ut.
1. Åpne døren helt.
2. Skyv glidebryteren til du hører et
klikk.
3. Lukk døren til den låses.
4. Ta av døren.
Ta av døren ved først å trekke den ut
på den ene siden, deretter på den
andre.
Sett inn ovnsdøren når rengjøringen er
ferdig i motsatt rekkefølge. Pass på at du
hører et klikk når du setter døren på
plass igjen. Bruk tang om nødvendig.
NORSK
11.6 Ta ut og rengjøre
dørglassene
Dørglasset kan avvike i type
og form fra hva du ser på
bildene i eksemplet i bildene.
Antall glass kan også være
forskjellig.
1. Hold dørlisten (B) øverst på døren på
begge sider og trykk innover for å
frigjøre klipslåsen.
31
Baklampe
Du finner glassdekselet til
lampen bak i ovnsrommet.
1. Drei glassdekselet mot urviserne for
å ta det av.
2. Rengjør lampedekselet.
3. Skift lyspæren i stekeovnslampen
med en egnet stekeovnspære som
tåler 300 °C.
Bruk samme type ovnslampe.
4. Monter glassdekselet.
2
Lyspæren på siden
B
Finn glassdekselet til på venstre side av
ovnsrommet.
1
2. Trekk dørlisten mot deg for å fjerne
den.
3. Hold et og et glasspanel øverst i
kanten og trekk det oppover og ut av
føringen.
4. Rengjør glasspanelene.
Du setter inn panelene ved å følge
ovennevnte fremgangsmåte i omvendt
rekkefølge.
11.7 Slik bytter du pære
ADVARSEL!
Fare for elektrisk støt.
Pæren kan være varm.
1. Slå ovnen av.
Vent til ovnen er avkjølt.
2. Koble fra strømtilførselen til ovnen.
3. Legg en klut på bunnen i
ovnsrommet.
1. Fjern den venstre brettstigen for å få
tilgang til lampen.
2. Bruk en smal, butt gjenstand (f.eks.
skaftet på en teskje) for å fjerne
glassdekselet.
3. Rengjør lampedekselet.
4. Erstatt pæren med en egnet
varmebestandig lyspære som tåler
300 °C.
5. Monter glassdekselet.
6. Monter den venstre ovnsstigen.
32
www.electrolux.com
11.8 Ta ut skuffen
ADVARSEL!
Ikke oppbevar brennbare
ting (f.eks.
rengjøringsprodukter,
plastposer, grytekluter, papir
eller rengjøringsspray) i
skuffen. Skuffen kan bli varm
når stekeovnen er i bruk.
Fare for brann
Skuffen under stekeovnen kan tas ut for
rengjøring.
1. Trekk skuffen ut til den stopper.
2. Løft skuffen litt, slik at den står på
skrått opp fra skinnene.
For å sette på plass igjen skuffen, følger
du fremgangsmåten i omvendt
rekkefølge.
12. FEILSØKING
ADVARSEL!
Se etter i
Sikkerhetskapitlene.
12.1 Hva må gjøres hvis...
Feil
Mulig årsak
Feilhåndtering
Du kan ikke starte appara‐
tet.
Apparatet er ikke koblet til
en strømforsyning eller er
uriktig tilkoblet.
Sjekk at apparatet er riktig
koblet til strømforsyningen.
Du kan ikke starte appara‐
tet.
Sikringen har gått.
Kontroller at sikringen er
årsaken til funksjonssvik‐
ten. Hvis sikringene går
gjentatte ganger, må du
kontakte en elektriker.
Du kan ikke aktivere eller
betjene koketoppen.
Du har berørt 2 eller flere
sensorfelt samtidig
Berør bare ett sensorfelt.
Du kan ikke aktivere eller
betjene koketoppen.
STOP+GO-funksjonen er
aktivert.
Se kapittelet "Koketopp –
Daglig bruk".
Du kan ikke aktivere eller
betjene koketoppen.
Det er vann eller fettsprut
på betjeningspanelet.
Tørk av betjeningspanelet.
Et lydsignal høres, deretter Du har dekket til ett eller
slås koketoppen av.
flere sensorfelt.
Et lydsignal høres når ko‐
ketoppen slår seg av.
Fjern gjenstanden fra sen‐
sorfeltene.
Restvarmeindikatoren vi‐
ses ikke.
Sonen er ikke varm fordi
den var i bruk bare en kort
stund.
Kontakt servicesenteret
dersom sonen fortsatt ikke
blir varm etter lang tids
bruk.
Den automatiske oppvar‐
mingsfunksjonen fungerer
ikke.
Sonen er varm.
La sonen bli tilstrekkelig
kald.
NORSK
33
Feil
Mulig årsak
Den automatiske oppvar‐
mingsfunksjonen fungerer
ikke.
Det er valgt høyeste effekt‐ Det høyeste effekttrinnet
trinn.
har samme effekt som
funksjonen.
Effekttrinnet endres mel‐
lom to trinn.
Effektstyring brukes.
Se kapittelet "Koketopp –
Daglig bruk".
Sensorfeltene blir varme.
Kokekaret er for stort eller
du har plassert det for nær
betjeningspanelet.
Sett store kokekar på de
bakre sonene om mulig.
vises på koketoppens
display.
Den automatiske utko‐
plingsfunksjonen er i bruk.
Deaktiver koketoppen og
aktiver den igjen.
vises på koketoppens
display.
Barnesikringen eller låse‐
funksjonen er i bruk.
Se kapittelet "Koketopp –
Daglig bruk".
vises på koketoppens
display.
Det er ikke noen kokekar
på kokesonen.
Sett kokekar på kokeso‐
nen.
vises på koketoppens
display.
Du bruker feil type koke‐
kar.
Bruk riktig kokekar. Se et‐
ter i kapittelet "Koketopp –
Råd og tips".
vises på koketoppens
display.
Diameteren på kokekarets
bunn er for liten for koke‐
sonen.
Bruk kokekar med riktige
mål. Se etter i kapittelet
"Koketopp – Råd og tips".
Ovnen blir ikke varm.
Stekeovnen er slått av.
Slå på stekeovnen.
Ovnen blir ikke varm.
Nødvendige innstillinger er Sørg for at innstillingene er
ikke valgt.
riktige.
Lampen lyser ikke.
Pæren er defekt.
Skift ut lampen.
Damp og kondens legger
seg på maten og i ovns‐
rommet.
Du har latt retten stå for
lenge i ovnen.
Ikke la maten bli stående i
ovnen lenger enn 15 – 20
minutter etter at tilbered‐
ningen er ferdig.
12.2 Servicedata
Hvis du ikke greier å løse problemet selv,
kontakter du forhandleren eller et
autorisert servicesenter.
Feilhåndtering
typeskiltet. Typeskiltet er plassert på den
fremre rammen til ovnsrommet. Ikke fjern
typeskiltet fra ovnsrommet.
Nødvendig informasjon som
servicesenteret trenger, kan du finne på
Vi anbefaler at du noterer opplysningene her:
Modell (MOD.)
.........................................
Produktnummer (PNC)
.........................................
34
www.electrolux.com
Vi anbefaler at du noterer opplysningene her:
Serienummer (S.N.)
.........................................
13. ENERGIEFFEKTIV
13.1 Produktinformasjon for koketopp i henhold til EU 66/2014
Modellidentifikasjon
EKI6052EIW
Koketopptype
Koketopp på en frittstående komfyr
Antall tilberedingssoner
4
Oppvarmingsteknologi
Induksjon
Diameter av sirkulære koke‐ Venstre foran
soner (Ø)
Venstre bak
Høyre foran
Høyre bak
21,0 cm
14,0 cm
18,0 cm
18,0 cm
Strømforbruk per kokesone
(EC electric cooking)
171,4 Wh/kg
176,4 Wh/kg
171,2 Wh/kg
166,2 Wh/kg
Venstre foran
Venstre bak
Høyre foran
Høyre bak
Strømforbruk av koketoppen (EC electric hob)
EN 60350-2 - Elektriske
husholdningsapparater for matlaging del 2: Koketopper - metoder for måling
av ytelse.
13.2 Komfyrtopp –
Energisparende
Du kan spare energi på hverdagslig
tilberedning hvis du følger hintene under.
•
•
•
•
•
•
171,3 Wh/kg
Legg alltid lokk på kokekaret, hvis det
er mulig.
Plasser kokekaret på kokesonen før
du slår den på.
Sett mindre kokekar på mindre
kokesoner.
Sett kokekaret direkte på midten av
kokesonen.
Bruk restvarmen for å holde maten
varm eller for å smelte den.
Bruk kun mengden du trenger når du
varmer opp vann.
13.3 Produktinformasjon for ovner i henhold til EU 65-66/2014
Leverandørens navn
Electrolux
Modellidentifikasjon
EKI6052EIW
Energieffektivitetsindeks
95.3
Energieffektivitetsklasse
A
Energiforbruk med standard matmengde, over- og 0.95 kWh/syklus
undervarme
NORSK
Energiforbruk med standard matmengde, vifte‐
tvunget modus
0.82 kWh/syklus
Antall hulrom
1
Varmekilde
Elektrisitet
Volum
73 l
Type ovn
Ovn inni frittstående komfyr
Masse
60.7 kg
EN 60350-1 – Elektriske
kjøkkenapparater – Del 1: Typer, ovner,
dampovner og griller – metoder for
måling av ytelse.
13.4 Ovn – Energisparende
Ovnen har funksjoner som
hjelper deg med å spare
strøm under matlaging.
Påse at ovnsdøren er lukket ordentlig
mens ovnen er på. Åpne ikke døren for
ofte under matlaging. Hold dørpakningen
ren og sørg for at den sitter godt på
plass.
Bruk kokekar i metall for å øke
energisparingen.
Matlaging med vifte
Bruk om mulig tilberedningsfunksjoner
med vifte for å spare strøm.
Restvarme
Når tilberedningstiden er lengre enn 30
minutter, reduser ovntemperaturen til
minimum 3 - 10 minutter før
tilberedningen avsluttes. Restvarmen i
ovnen fortsetter å steke.
Bruk restvarmen til å varme opp andre
tallerkener.
Slik holder du maten varm
Hvis du vil bruke restvarmen til å holde
måltidet varmt, velg lavest mulig
temperaturinnstilling.
Varmluft med fukt
Funksjonen er laget med tanke på å
spare strøm under tilberedning.
Når det er mulig skal du ikke
forhåndsvarme ovnen før matlaging.
Hold pausene mellom stekingen så kort
som mulig når du lager flere retter om
gangen.
14. BESKYTTELSE AV MILJØET
Resirkuler materialer som er merket med
symbolet . Legg emballasjen i riktige
beholdere for å resirkulere det. Bidrar til
å beskytte miljøet, menneskers helse og
for å resirkulere avfall av elektriske og
elektroniske produkter. Ikke kast
produkter som er merket med symbolet
*
sammen med husholdningsavfallet.
Produktet kan leveres der hvor
tilsvarende produkt selges eller på
miljøstasjonen i kommunen. Kontakt
kommunen for nærmere opplysninger.
35
867338664-A-312019
www.electrolux.com/shop
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising