Electrolux | EXS18JEIWI | User manual | Electrolux EXS18JEIWI User Manual

Electrolux EXS18JEIWI User Manual
(;6-(,:
(;6-(,:
(;6-(,:
EN
IT
PL
8VHU0DQXDO
MANUALE PER L’UTENTE
9.
10.
11.
12.
13.
14.
8
9
11
12
13
14
20
20
21
24
25
26
,5.30:/
:(-,;@05:;9<*;065:
)LMVYL[OLPUZ[HSSH[PVU
0UZ[HSSH[PVUHUK<ZL
HUK\ZLVM[OLHWWSPHUJL
>(9505.
JHYLM\SS`YLHK[OL
9PZRVMZ\MMVJH[PVUPUQ\Y`
Z\WWSPLKPUZ[Y\J[PVUZ
VYWLYTHULU[KPZHIPSP[`
;OLTHU\MHJ[\YLYPZUV[
YLZWVUZPISLPMHUPUJVYYLJ[
‹*VU[HJ[HUH\[OVYPZLK
PUZ[HSSH[PVUHUK\ZLJH\ZLZ
PUZ[HSSLYMVYPUZ[HSSH[PVUVM
PUQ\YPLZHUKKHTHNLZ(S^H`Z
[OPZ\UP[
RLLW[OLPUZ[Y\J[PVUZ^P[O[OL
HWWSPHUJLMVYM\[\YLYLMLYLUJL ‹*VU[HJ[HUH\[OVYPZLK
ZLY]PJL[LJOUPJPHUMVYYLWHPY
VYTHPU[LUHUJLVM[OPZ\UP[
*OPSKYLUHUK]\SULYHISL
‹;OLZVJRL[V\[SL[YLX\PYLK
WLVWSLZHML[`
[VZ\WWS`WV^LYT\Z[
>(9505.
ILJVUULJ[LKHUK
9PZRVMZ\MMVJH[PVUPUQ\Y`
JVTTPZZPVULKI`H
VYWLYTHULU[KPZHIPSP[`
SPJLUJLKJVU[YHJ[VY
‹0M[OLZ\WWS`JVYKPZ
‹;OPZHWWSPHUJLJHUIL
KHTHNLKP[T\Z[
\ZLKI`JOPSKYLUHNLK
ILYLWSHJLKI`[OL
MYVT`LHYZHUKHIV]L
THU\MHJ[\YLYP[ZZLY]PJL
HUKWLYZVUZ^P[OYLK\JLK
HNLU[VYZPTPSHYS`X\HSPÄLK
WO`ZPJHSZLUZVY`VYTLU[HS
WLYZVUZPUVYKLY[VH]VPKH
JHWHIPSP[PLZVYSHJRVM
OHaHYK
L_WLYPLUJLHUKRUV^SLKNL
‹0UZ[HSSH[PVU^VYRT\Z[IL
PM[OL`OH]LILLUNP]LU
WLYMVYTLKPUHJJVYKHUJL
Z\WLY]PZPVUVYPUZ[Y\J[PVU
^P[O[OLUH[PVUHS^PYPUN
JVUJLYUPUN\ZLVM[OL
Z[HUKHYKZHUK[OL
HWWSPHUJLPUHZHML^H`HUK
LSLJ[YPJP[`Z\WWSPLYZZLY]PJL
\UKLYZ[HUK[OLOHaHYKZ
Y\SLZI`H\[OVYPZLK
PU]VS]LK
WLYZVUULSVUS`
‹*OPSKYLUZOHSSUV[WSH`^P[O
‹0M[OL\UP[PZ[VILTV]LK
[OLHWWSPHUJL
[VHUV[OLYSVJH[PVUVY
‹*SLHUPUNHUK\ZLY
KPZWVZLKVMVUS`H
THPU[LUHUJLZOHSSUV[IL
Z\P[HIS`X\HSPÄLKWLYZVU
THKLI`JOPSKYLU^P[OV\[
PZWLYTP[[LK[V\UKLY[HRL
Z\WLY]PZPVU
Z\JO^VYR
^^^LSLJ[YVS\_JVT
‹0M`V\UV[PJLHU\U\ZHS
ZP[\H[PVUZ\JOHZHI\YUPUN
ZTLSSWSLHZLZ^P[JOVMM[OL
WV^LY[V[OLHPYJVUKP[PVULY
HUKJVU[HJ[HU,SLJ[YVS\_
ZLY]PJLHNLU[0M[OPZ
HIUVYTHSZ[H[\ZJVU[PU\LZ
[OLHPYJVUKP[PVULYTH`IL
KHTHNLKVYL]LUJH\ZL
LSLJ[YPJZOVJRVYÄYL
‹+VUV[VWLYH[L[OLHPY
JVUKP[PVULY^P[O^L[OHUKZ
;OPZTH`JH\ZLLSLJ[YPJ
ZOVJR
‹+VUV[KHTHNLVYJ\[
VMM[OLWV^LYJVYKVY
V[OLY^PYLZ0M[OPZVJJ\YZ
WSLHZLOH]LP[YLWHPYLKVY
YLWSHJLKI`HUHJJYLKP[LK
[LJOUPJPHU
‹+VUV[JVUULJ[[OPZHPY
JVUKP[PVULY[VHT\S[PV\[SL[
WV^LYIVHYK
‹7SLHZLZ^P[JOVMM[OL
WV^LYZ\WWS`[V[OLHPY
JVUKP[PVULYPMP[PZUV[[V
IL\ZLKMVYHUL_[LUKLK
WLYPVK6[OLY^PZLP[^PSS
HJJ\T\SH[LK\Z[HUKTH`
JH\ZLHÄYL
‹)LMVYLJSLHUPUN[OL
HPYJVUKP[PVULYWSLHZL
KPZJVUULJ[[OLWV^LY
Z\WWS`PUVYKLY[VLSPTPUH[L
[OLWVZZPIPSP[`VMLSLJ[YPJ
ZOVJR
‹;OLWV^LYZ\WWS`ZOV\SK
ILTH[JOLK^P[O[OLHPY
JVUKP[PVULYHJJVYKPUN[V
[OLPUZ[HSSH[PVUTHU\HS
(PYJVUKP[PVULYZWYV]PKLK
^P[OHZ\WWS`JVYKZOV\SK
ILJVUULJ[LKKPYLJ[S`
[VHWV^LYV\[SL[^P[OH
Z\P[HISLZHML[`Z^P[JO(PY
JVUKP[PVULYZ[OH[HYLOHYK
^PYLKT\Z[ILJVUULJ[LK
[VHZ\P[HISLZHML[`JPYJ\P[
IYLHRLYHJJVYKPUN[V[OL
PUZ[HSSH[PVUTHU\HS
‹7SLHZLLUZ\YL[OH[[OL
WV^LYZ\WWS`[V[OLHPY
JVUKP[PVULYPZZ[HISLHUK
TLL[Z[OLYLX\PYLTLU[Z
ZL[V\[PU[OLPUZ[HSSH[PVU
THU\HS
‹(S^H`ZLUZ\YL[OLWYVK\J[
PZPUZ[HSSLK^P[OHWWYVWYPH[L
LHY[OPUN
‹-VYZHML[`ILZ\YL[V[\YU
VMM[OLJPYJ\P[IYLHRLY
ILMVYLWLYMVYTPUNHU`
THPU[LUHUJLVYJSLHUPUN
VY^OLU[OLWYVK\J[
PZUV[\ZLKMVYHU
L_[LUKLKWLYPVKVM[PTL
(JJ\T\SH[LKK\Z[TH`
JH\ZLÄYLVYLSLJ[YPJZOVJR
‹:LSLJ[[OLTVZ[HWWYVWYPH[L
[LTWLYH[\YL0[JHUZH]L
LSLJ[YPJP[`
,5.30:/
‹+VUV[RLLW^PUKV^Z
HUKKVVYZVWLUMVYHSVUN
[PTLK\YPUNVWLYH[PVU0[
^PSSYLZ\S[PUPUZ\MÄJPLU[
WLYMVYTHUJL
‹+VUV[ISVJR[OLHPYPUSL[
VYV\[SL[0[^PSSYLZ\S[PU
PUZ\MÄJPLU[WLYMVYTHUJL
HUKJH\ZLTHSM\UJ[PVUZ
‹2LLWJVTI\Z[PISLTH[LYPHSZ
H^H`MYVT[OL\UP[ZH[SLHZ[
T0[TH`JH\ZLÄYL
‹+VUV[Z[LWVU[OL[VWVM
[OLV\[KVVY\UP[VYWSHJL
OLH]`[OPUNZVUP[0[TH`
JH\ZLKHTHNLVYPUQ\Y`
‹+VUV[H[[LTW[[VYLWHPY[OL
HPYJVUKP[PVULYI``V\YZLSM
0UJVYYLJ[YLWHPYZTH`JH\ZL
LSLJ[YPJZOVJRVYÄYL7SLHZL
JVU[HJ[`V\YSVJHSH\[OVYPZLK
ZLY]PJLJLU[YL
‹+VUV[PUZLY[`V\YOHUKZVY
VIQLJ[ZPU[V[OLHPYPUSL[VY
V\[SL[0[TH`JH\ZLPUQ\Y`
‹+VUV[L_WVZLHUPTHSZVY
WSHU[ZKPYLJ[S`[V[OLHPYÅV^
‹+VUV[\ZL[OL\UP[MVYHU`
V[OLYW\YWVZLZ\JOHZ
WYLZLY]PUNMVVKVYKY`PUN
JSV[OLZ
‹+VUV[ZWSHZO^H[LYVU[OL
HPYJVUKP[PVULY0[TH`JH\ZL
LSLJ[YPJZOVJRVYTHSM\UJ[PVU
‹-VYZHML[`ILZ\YL[V[\YU
VMM[OLJPYJ\P[IYLHRLY
ILMVYLWLYMVYTPUNHU`
THPU[LUHUJLVYJSLHUPUN
VY^OLU[OLWYVK\J[
PZUV[\ZLKMVYHU
L_[LUKLKWLYPVKVM[PTL
(JJ\T\SH[LKK\Z[TH`
JH\ZLÄYLVYLSLJ[YPJZOVJR
‹0UZ[HSSZ:LY]PJLZTHPU[HPUZ
YLWHPYLZJOLJRZMVYSLHRZVY
KLJVTTPZZPVUZLX\PWTLU[
HUKWYVK\J[YLJ`JSPUNZOV\SK
ILJHYYPLKV\[I`UH[\YHS
WLYZVUZ[OH[OVSK[OLYLSL]HU[
JLY[PÄJH[LZ
‹3LHRJOLJRZ^P[O[OL
MVSSV^PUNMYLX\LUJ`!^OLYL
HSLHRHNLKL[LJ[PVUZ`Z[LT
PZPUZ[HSSLKH[SLHZ[L]LY`
TVU[OZ
‹6WLYH[VYZVMLX\PWTLU[^OPJO
PZYLX\PYLK[VILJOLJRLK
MVYSLHRZZOHSSLZ[HISPZOHUK
THPU[HPUYLJVYKZMVYLHJO
WPLJLVMZ\JOLX\PWTLU[
‹;OPZ\UP[JVU[HPUZH9(
YLMYPNLYHU[Å\PK^P[OH.>7
LX\HS[V9LMYPNLYHU[
^LPNO[! e2.
KLWLUKPUNVUKPMMLYLU[
TVKLSZ
^^^LSLJ[YVS\_JVT
@V\JHUHSZVNL[[OPZTHU\HS[OYV\NO`V\YSVJHSKPZ[YPI\[VYVY
I`]PZP[PUNV\Y^LIZP[L
7SLHZLÄUK[OL,SLJ[YVS\_^LIHKKYLZZLZ[V`V\YSVJHSJV\U[Y`
MYVTILSV^[HISL
*V\U[Y` >LIZP[LHKKYLZZ *V\U[Y` >LIZP[LHKKYLZZ
(SIHUPH
^^^LSLJ[YVS\_HS
5L[OLY ^^^LSLJ[YVS\_US
SHUKZ
(\Z[YPH
^^^LSLJ[YVS\_H[
5VY^H` ^^^LSLJ[YVS\_UV
)LSNP\T ^^^LSLJ[YVS\_IL
7VSHUK
)\SNHYPH ^^^LSLJ[YVS\_IN
7VY[\NHS ^^^LSLJ[YVS\_W[
*YVH[PH
9VTHUPH ^^^LSLJ[YVS\_YV
^^^LSLJ[YVS\_OY
^^^LSLJ[YVS\_WS
*aLJO ^^^LSLJ[YVS\_Ja
9LW\ISPR
:LYIPH
^^^LSLJ[YVS\_YZ
+LUTHYR ^^^LSLJ[YVS\_KR
:SV]HRPH ^^^LSLJ[YVS\_ZR
-PUSHUK
^^^LSLJ[YVS\_Ä
:SV]LUPH ^^^LSLJ[YVS\_ZS
-YHUJL
^^^LSLJ[YVS\_MY
:WHPU
^^^LSLJ[YVS\_LZ
.LYTHU` ^^^LSLJ[YVS\_KL
:^LKLU ^^^LSLJ[YVS\_ZL
.YLLJL
:^P[aLY ^^^LSLJ[YVS\_JO
SHUK
^^^LSLJ[YVS\_NY
/\UNHY` ^^^LSLJ[YVS\_O\
;\YRL`
^^^LSLJ[YVS\_JVT
[Y
0[HS`
<2 0YLSHUK
^^^LSLJ[YVS\_
JV\R
^^^LSLJ[YVS\_P[
3\_LT ^^^LSLJ[YVS\_S\
IV\YN
7SLHZL]PZP[^^^LSLJ[YVS\_JVTMVYTVYLPUMVYHT[PVU
ENGLISH
2. PRODUCT DESCRIPTION
All the pictures in this manual are for explanation
purposes only. The actual shape of the indoor unit
you purchased may be slight different on front
panel and display window. The actual shape shall
prevail.
2.1 Console Type
4
5
2
1
6
3
11
SET TEMPERATURE( C)
FAN
HIGH
MED
LOW
AUTO
COOL
DRY
HEAT
TEMP
MODE
HORIZONTAL/
SWING
ON/OFF FAN SPEED
SLEEP
TIMER ON
VERTICAL/
TIMER OFF
SWING
RESET LOCK
FOLLOW
ME
TURBO
7
10
8
9
1
2
3
4
5
6
Air flow louver (at air outlet)
Wire controller (optional)
Installation part
Display panel
Connecting pipe
7
Drain hose, refrigerant connecting
pipe (optional)
8 Connective cable (optional)
9 Stop valve
10 Fan hood
11 Remote controller
7
8
www.electrolux.com
3. CONTROL PANEL
3.1 Console Type
3
4
1
2
1 OPERATION indication lamp
This indicator illuminates when the unit is
operational.
2 TIMER indication lamp
Lights up during Timer operation.
3 DEF./FAN indication lamp
Lights up when the air conditioner starts
defrosting automatically in heating operation
(applicable to cooling & heating models only)
or fan only mode is selected(applicable to
cooling only models).
4 TEMPORARY button
This button is used to operate the unit
temporarily in case you misplace the remote
controller or its batteries are exhausted. One
press of the manual control button will lead
to the forced AUTO operation. If press the
operate under forced COOL operation. The
forced COOL operation is used for testing
purposes only, please do not choose it
unless it is necessary.
ENGLISH
9
4. REMOTE CONTROL
4.1 How to use the Remote
control
1. Keep the remote control where its
signal can reach the receiver of the
indoor unit.
2. When operate the air conditioner, make
sure the remote control is pointing to
the signal receiver of the indoor unit.
3. When the remote control sends out
will blink for
a signal, the symbol
about 1 second on the display of the
remote control.
4. The indoor unit will acknowledge the
signal with a beep when it receives the
signal from the remote control.
5. Please press the button of the remote
control and resend the signal if you did
not hear a beep from the indoor unit.
tThe air conditioner will not
operate if curtains, doors or other
materials block the signals from
the remote control to the indoor
unit.
tPrevent any liquid from falling
into the remote control. Do not
expose the remote control to
direct sunlight or heat.
tIf the infrared signal receiver on
the indoor unit is exposed to
direct sunlight, the air conditioner
may not function properly. Use
curtains to prevent the sunlight
from falling on the receiver.
tIf other electrical appliances react
to the remote control, either move
these appliances or consult your
local dealer.
4.2 Location of the Remote Control
Fig.01
Max. 8m
t Keep the remote control where its
signal can reach the receiver of the
indoor unit (a maximum distance of
8 m is allowed).
t When you select the timer operation,
the remote control automatically
transmits a signal to the indoor unit at
the speci ed time.
t If you keep the remote control in a
position that hinders proper signal
transmission, a time lag of up to
15 minutes may occur.
t When the remote control sends out
will blink
a signal, the symbol
for about 1 second on the display.
The indoor unit will acknowledge the
signal with a beep when it receives an
effective signal.
10
www.electrolux.com
4.3 Battery installation/replacement
Fig.02
t Slide the battery compartment cover
off and insert two new alkaline dry
batteries (2x AAA 1.5 Volt). Make sure
that the polarity of (+) or (-) is installed
correctly.
t Slide the battery compartment cover
back on.
tWhen changing batteries, do
not use old or varied ones,
otherwise, it may cause
problems with the remote
control.
tIf the remote control is not used
for a long time, remove the
batteries as old batteries may
leak or corrode and damage the
remote control.
tThe battery life during normal
use is about six months.
tIf the remote control does
not operate normally,please
remove and re t the batteries. If
abnormal operation continues,
replace with new batteries.
ENGLISH
11
5. REMOTE CONTROL
5.1 Console Type
SET TEMPERATURE( C)
FAN
HIGH
MED
LOW
AUTO
COOL
DRY
HEAT
TEMP
2
1
3
4
5
6
8
ON/OFF
FAN SPEED
HORIZONTAL/
SLEEP
SWING
TIMER ON
MODE
9
10
11
VERTICAL/
TIMER OFF
RESET LOCK
SWING
12
FOLLOW
ME
TURBO
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
TEMP DOWN Button
TEMP UP Button
MODE Button
HORIZONTAL/SWING Button
VERTICAL/SWING Button
RESET Button
FOLLOW ME Button
ON/OFF Button
FAN SPEED Button
TIMER ON Button
ECONOMY/SLEEP Button
TIMER OFF Button
LOCK Button
Turbo Button
13
14
7
Push this button to decrease the indoor
temperature setting in 1°C(2°F) increments
to 17°C(62°F).
seconds, the auto swing feature of the
louver is activated. The horizontal louver
would swing up/down automatically. Press
it again to stop.
TEMP UP Button
VERTICAL/SWING BUTTON
TEMP DOWN Button
Push this button to increase the indoor
temperature setting in 1°C(2°F) increments
to 30°C(88°F).
MODE BUTTON
Each time the button is pressed, the
operation mode is selected in the
sequence of the following:
AUTO
COOL
DRY
HEAT
FAN
Heat mode is for reverse cycle
models only.
HORIZONTAL/SWING BUTTON
When press the button once and quickly,
the air flow direction setting feature of
the louver is activated. The moving angle
of the louver is 6º for each press. Keep
pressing the button to move the louver
to the desired position. If keep pressing
the button without releasing for 2 more
When press the button once and quickly,
the air flow direction setting feature of
the louver is activated.The moving angle
of the louver is 6º for each press. Keep
pressing the button to move the louver
to the desired position. If keep pressing
the button without releasing for 2 more
seconds, the auto swing feature of the
louver is activated. The vertical louver
would swing right/left automatically. Press
it again to stop.
RESET BUTTON
Once the recessed RESET button is
pressed, all of the current settings will be
cancelled and the controller will return to
the initial settings.
FOLLOW ME BUTTON
Push this button to initiate the Follow Me
function, the remote controller begins
12
www.electrolux.com
to detect the actual temperature at its
location. The remote controller will send
this signal to the air conditioner every
3 minutes interval until press the Follow
Me button again. The air conditioner will
beep to indicate the Follow Me feature
has ended if it does not receive the signal
during any 7 minutes interval.
the function. This function is available
on COOL, HEAT or AUTO mode only
and maintain the most comfortable
temperature for you.
TIMER OFF BUTTON
Operation starts when this button is
pressed and stops when the button is
pressed again.
Press this button to activate the Auto-off
time setting. Each press will increase the
time setting in 30 minutes increments, up
to 10 hours, then at 1 hour increments up
to 24 hours. To cancel the Auto-off time
setting, just press the button until the time
setting is 0.0.
FAN SPEED BUTTON
LOCK BUTTON
Used to select the fan speed in four steps.
When you press the Lock button,all
current settings are locked in and the
remote controller does not accept any
operation except that of the Lock. Press
again to cancel the Lock mode.
ON/OFF BUTTON
AUTO
LOW
MED
HIGH
TIMER ON BUTTON
Press this button to activate the Auto-on
time setting. Each press will increase the
time setting in 30 minutes increments, up
to 10 hours, then at 1 hour increments up
to 24 hours. To cancel the Auto-on time
setting, just press the button until the time
setting is 0.0.
TURBO BUTTON
Push this button to activate the Turbo
function which enables the unit to reach
the preset temperature at cooling or
heating operation in the shortest time(if
the unit has no this function, there is no
corresponding operation happened when
press Turbo button.)
ECONOMY/SLEEP BUTTON
Press this button to activate the EnergySaving mode. Press again to stop
6. REMOTE CONTROL DISPLAY INDICATOR
2
3
4
5
SET TEMPERATURE
1
6
TIMER ON OFF
9
1
2
3
4
5
MODE display
Transmission Indicator
Temp./Timer display
ON/OFF display
MODE display(FAN mode)
8
7
6
7
8
9
FAN SPEED display
FOLLOW ME display
TIMER display
LOCK Indicator
ENGLISH 13
MODE +0:73(@
-6336>4,+0:73(@
+PZWSH`Z[OLJ\YYLU[ZLSLJ[LKTVKL
0UJS\KPUN(<;6*663+9@/,(;
JVVSPUN OLH[PUNTVKLSZVUS`HUK-(5
>OLUWYLZZPUN-6336>4,I\[[VUPU
*663VY/,(;TVKL[OLYLTV[LZLUZPUN
M\UJ[PVUPZHJ[P]H[LKHUK[OPZPUKPJH[VY
KPZWSH`Z
;9(5:40::06505+0*(;69
;OPZ[YHUZTPZZPVUPUKPJH[VY^PSSSPNO[^OLU
YLTV[LJVU[YVSSLY[YHUZTP[ZZPNUHSZ[V[OL
PUKVVY\UP[
;04,9+0:73(@
;OL[LTWLYH[\YLZL[[PUNMYVT‡*‡-
[V‡*‡-VY[PTLYZL[[PUNeO
^PSSILKPZWSH`LK0M-(5VUS`TVKLPZ
ZLSLJ[LK[OLYL^PSSILUVKPZWSH`
;OPZKPZWSH`HYLHZOV^Z[OLZL[[PUNZVM[OL
;04,9;OH[PZPMVUS`[OL(\[VVU[PTL
M\UJ[PVUPZZL[P[^PSSKPZWSH`;04,9650M
VUS`[OL(\[VVMM[PTLM\UJ[PVUPZZL[P[^PSS
KPZWSH`;04,96--0MIV[OM\UJ[PVUZHYL
ZL[P[^PSSKPZWSH`;04,9656--^OPJO
PUKPJH[LZ`V\OH]LJOVZLUIV[O[OL(\[V
VU[PTLHUK(\[VVMM[PTL
656--+0:73(@
36*205+0*(;69
;,47;04,9+0:73(@
;OPZPUKPJH[VY^PSSILKPZWSH`LK^OLU[OL
\UP[PZVWLYH[PUN
-(5:7,,++0:73(@
36*2+0:73(@0:+0:73(@,+>/,57<:/05.
;/,36*2)<;;657<:/;/,36*2)<;;65
;6*3,(9+0:73(@
+PZWSH`Z[OLZLSLJ[LKMHUZWLLK!(<;6
/0./4,+HUK36>5V[OPUNKPZWSH`Z
^OLU[OLMHUZWLLKPZZLSLJ[LKPU(<;6
ZWLLK>OLU(<;6VY+9@4VKL
PZZLSLJ[LK[OLYL^PSSILUVZPNUHSZ
KPZWSH`LK
-09:;<:,
,UZ\YL[OL\UP[PZWS\NNLKPUHUKWV^LY
PZH]HPSHISL
)LZ\YL[OLIH[[LYPLZHYLPUZLY[LK
JVYYLJ[S`PU[OLYLTV[LJVU[YVS[OL
SPNO[ZVU[OLYLTV[LJVU[YVS^PSSILVU
:L[[OL[PTLI`*VU[YVSI\[[VUZHUK
JVUÄYTI`WYLZZPUN[OL*SVJRI\[[VU
7605;;/,9,46;,*65;963;6;/,05+669
<50;(5+79,::656--)<;;65;6;<95
;/,<50;65
‹05*(:,6-,5,9.@*<;6--69
796+<*;:/<;+6>5>/,5
9,46=05.;/,76>,9*69+
69,=,5>/,5*/(5.05.;/,
9,46;,*65;963)(;;,90,:;/,
40*96796*,::69>0339,;<95)(*2
;6;/,(<;646+,
‹;/,+,-(<3;67,9(;05.46+,
0:(<;665*,@6<:,3,*;;/,
67,9(;05.46+,>0;/9,46;,
*65;963;/,67,9(;05.*65+0;065:
>033),:(=,+05;/,05+669<50;»:
40*96*647<;,94,469@;/,
5,?;;04,;/,(09*65+0;065,9>033
:;(9;67,9(;05.<5+,9;/,:(4,
*65+0;065:>/,5@6<:0473@7<:/
;/,656--)<;;656-;/,9,46;,
*65;963
14
www.electrolux.com
8. FIRST USE
8.1 CONSOLE TYPE
Ensure the unit is plugged in and power is available. The OPERATION indicator on
the display panel of the indoor unit illuminates.
Automatic Operation
SET TEMPERATURE( C)
FAN
HIGH
MED
LOW
AUTO
COOL
DRY
HEAT
TEMP
C
A
MODE
HORIZONTAL/
SWING
B
ON/OFF FAN SPEED
SLEEP
TIMER ON
VERTICAL/
TIMER OFF
SWING
RESET LOCK
FOLLOW
ME
TURBO
1. Press the MODE button to select Auto
(A).
2. Press the TEMP button (B) to
set the desired temperature. The
temperature can be set within a range
of 17ºC/62ºF~30ºC/88ºF in 1ºC/2ºF
increments.
3. Press the ON/OFF button (C) to start
the air conditioner.
t*OUIF"VUPNPEF UIFBJS
conditioner can logically choose
UIFNPEFPG$PPMJOH 'BO )FBUJOH
and Dehumidifying by sensing
the difference between the actual
ambient room temperature and
the set temperature on the remote
controller.
t*OUIF"VUPNPEF ZPVDBOOPU
switch the fan speed. It has already
been automatically controlled.
t*GUIF"VUPNPEFJTOPU
DPNGPSUBCMFGPSZPV UIFEFTJred
mode can be selected manually.
ENGLISH
15
Dehumidifying Operation
SET TEMPERATURE( C)
FAN
HIGH
MED
LOW
AUTO
COOL
DRY
HEAT
TEMP
C
A
MODE
HORIZONTAL/
SWING
B
ON/OFF FAN SPEED
SLEEP
TIMER ON
VERTICAL/
TIMER OFF
SWING
RESET LOCK
FOLLOW
ME
1. Press the MODE button to select DRY
mode.
2. Press the TEMP button to set the
desired temperature. The temperature
can be set within a range of
17ºC/62ºF~30ºC/88ºF in 1ºC/2ºF
increments.
3. Press the ON/OFF button to start the
air conditioner.
In the Dehumidifying mode, you
can not switch the fan speed. It
has already been automatically
controlled.
TURBO
Cooling/Heating/Fan Operation
SET TEMPERATURE( C)
FAN
HIGH
MED
LOW
AUTO
COOL
DRY
HEAT
TEMP
D
A
MODE
B
ON/OFF FAN SPEED
HORIZONTAL/
SLEEP
SWING
TIMER ON
VERTICAL/
TIMER OFF
RESET LOCK
SWING
FOLLOW
ME
TURBO
C
1. Press the MODE button (A) to select
COOL, HEAT (Reverse cycle models
only) or FAN mode.
2. Press the TEMP button (B) to
set the desired temperature. The
temperature can be set within a range
of 17ºC/62ºF~30ºC/88ºF in 1ºC/2ºF
increments.
3. Press the FAN SPEED button (C) to
select the fan speed in four steps Auto, Low, Med, or High.
4. Press the ON/OFF button (D) to start
the air conditioner. The OPERATION
indicator on the display panel of the
indoor unit illuminates. The operating
mode is selected in accordance with
the room temperature and operation
starts after approximately 3 minutes (If
you select FAN mode, the unit will start
immediately).
In the Fan mode, the setting
temperature is not displayed in
the remote controller and you
are not able to control the room
temperature either. In this case,
only step 1, 3 and 4 may be
performed.
16
www.electrolux.com
Horizontal/swing and Vertical/swing button function
SET TEMPERATURE( C)
FAN
HIGH
MED
LOW
AUTO
COOL
DRY
HEAT
TEMP
MODE
ON/OFF FAN SPEED
HORIZONTAL/
SLEEP
SWING
A
TIMER ON
VERTICAL/
TIMER OFF
RESET LOCK
SWING
FOLLOW
ME
TURBO
1. When press the button (A) once and
quickly, the air flow direction setting
feature of the louver is activated. The
moving angle of the louver is 6º for
each press.Keep pressing the button to
move the louver to the desired position.
2. If press the button without releasing
for 2 more seconds, the auto swing
feature of the louver is activated. The
horizontal/vertical louver would swing
(up/down or left/right) automatically.
Press it again to stop.
When the louver swing or move
to a position which would affect
the cooling and heating effect
of the air conditioner, it would
automatically change the swing/
moving direction.
Timer Operation
Press the TIMER ON button (A) can set
the auto-on time of the unit. And press the
TIMER OFF button (B) can set the auto-off
time of the unit.
SET TEMPERATURE( C)
FAN
HIGH
MED
LOW
AUTO
COOL
DRY
HEAT
To set the Auto-on time.
TEMP
MODE
HORIZONTAL/
SWING
VERTICAL/
SWING
ON/OFF
FAN SPEED
SLEEP
TIMER ON
A
RESET LOCK
FOLLOW
ME
TIMER OFF
B
TURBO
1. Press the TIMER ON button. The
remote controller shows TIMER ON,
the last Auto-on setting time and
the signal “h” will be shown on the
LCD display area. Now it is ready to
reset the Auto-on time to START the
operation.
2. Push the TIMER ON button again to set
desired Auto-on time. Each time you
press the button, the time increases in
30 minutes increments, up to 10 hours,
then at 1 hour increments up to
24 hours.
3. After setting the TIMER ON, there will
be a one-half second delay before
the remote controller transmits the
signal to the air conditioner. Then, after
approximately another 2 seconds, the
signal “h” will disappear and the set
temperature will re-appear on the LCD
display window.
ENGLISH
To set the Auto-off time.
1. Press the TIMER OFF button. The
remote controller shows TIMER OFF,
the last Auto-off setting time and
the signal “h” will be shown on the
LCD display area. Now it is ready to
reset the Auto-off time to START the
operation.
2. Push the TIMER OFF button again
to set desired Auto-off time. Each
time you press the button, the time
increases in 30 minutes increments, up
to 10 hours, then at 1 hour increments
up to 24 hours.
3. After setting the TIMER OFF, there will
be a one-half second delay before
the remote controller transmits the
signal to the air conditioner. Then, after
approximately another 2 seconds, the
signal “h” will disappear and the set
temperature will re-appear on the LCD
display window.
The effective operation time set by
the remote controller for the timer
function is limited to the following
settings: 0.5, 1.0, 1.5, 2.0, 2.5,
3.0, 3.5, 4.0, 4.5, 5.0, 5.5, 6.0,
6.5, 7.0, 7.5, 8.0, 8.5, 9.0, 9.5, 10,
11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19,
20, 21, 22, 23 and 24.
Example of Timer setting
Fig.07
Fig.08
h
h
TIMER ON
TIMER ON OFF
Start
Start
Stop
Off
On
Set
Set
6 hours later
Fig.08
2 hours later
after setting
10 hours later
after setting
Fig.10
h
h
TIMER OFF
TIMER ON OFF
Start
Stop
Stop
Off
On
Set
10 hours later
17
Set
2 hours later
after setting
5 hours later
after setting
18
www.electrolux.com
TIMER ON (Auto-on Operation)
The TIMER ON feature is useful when
you want the unit to turn on automatically
before say when you return home. The
air conditioner will automatically start
operating at the set time.
Example (refer to Fig.07):
To start the air conditioner in 6 hours.
1. Press the TIMER ON button, the last
setting of starting operation time and
the signal “h” will show on the display
area.
2. Press the TIMER ON button to display
“6:0h” on the TIMER ON display of the
remote controller.
3. Wait for 3 seconds and the TIMER
ON indicator stops flashing and this
function is activated. The digital display
area will show the temperature again.
TIMER OFF (Auto-off Operation)
The TIMER OFF feature is useful when you
want the unit to turn off automatically after
you go to bed. The air conditioner will stop
automatically at the set time.
Example (refer to Fig.08):
To stop the air conditioner in 10 hours.
1. Press the TIMER OFF button, the last
setting of stopping operation time and
the signal “h” will show on the display
area.
2. Press the TIMER OFF button to display
“10h” on the TIMER OFF display of the
remote controller.
3. Wait for 3 seconds and the TIMER
OFF indicator stops flashing and this
function is activated. The digital display
area will show the temperature again.3
COMBINED TIMER (Setting
both ON and OFF timers
simultaneously)
TIMER OFF ė TIMER ON (On ė
Stop ė Start operation)
This feature is useful when you want to
stop the air conditioner after you go to
bed, and start it again in the morning when
you wake up or when you return home.
Example (refer to Fig.09):
To stop the air conditioner 2 hours after
setting and start it again 10 hours after
setting.
1. Press the TIMER OFF button.
2. Press the TIMER OFF button again to
display 2.0h on the TIMER OFF display.
3. Press the TIMER ON button.
4. Press the TIMER ON button again to
display 10h on the TIMER ON display.
5. Wait for the remote control to display
the setting temperature.
TIMER ON ė TIMER OFF
(Off ė Start ė Stop operation)
This feature is useful when you want to
start the air conditioner before you wake
up and stop it after you leave the house.
Example (refer to Fig.10):
To start the air conditioner 2 hours after
setting, and stop it 5 hours after setting.
1. Press the TIMER ON button.
2. Press the TIMER ON button again to
display 2.0h on the TIMER ON display.
3. Press the TIMER OFF button.
4. Press the TIMER OFF button again to
display 5.0h on the TIMER OFF display.
5. Wait for the remote control to
display the setting temperature.
The timer setting(TIMER ON or
TIMER OFF) that in sequence
occurs directly after the set time will
ENGLISH
19
ECONOMY/SLEEP OPERATION
When you press the SLEEP button (A),
the economic running function will be
activated.During Cooling, Heating or
AUTO operation, the set temperature
of the air conditioner owill automatically
increase or decrease 1C per hour for
2 hours. After 2 hours, the set point will
continue at that temperature and the fan
motor will be set to LOW speed. The
sleep mode function can maintain the
most comfortable temperature and save
more energy for you.
The ECONOMY/SLEEP function
is only available under Cooling,
Heating and AUTO operation.
SET TEMPERATURE( C)
FAN
HIGH
MED
LOW
AUTO
COOL
DRY
HEAT
TEMP
ON/OFF FAN SPEED
MODE
HORIZONTAL/
SWING
SLEEP
TIMER ON
A
VERTICAL/
TIMER OFF
SWING
RESET LOCK
FOLLOW
ME
TURBO
Reset and Lock buttons function
SET TEMPERATURE( C)
FAN
HIGH
MED
LOW
AUTO
COOL
DRY
HEAT
TEMP
MODE
HORIZONTAL/
SWING
VERTICAL/
SWING
B
ON/OFF
FAN SPEED
SLEEP
TIMER ON
RESET LOCK
FOLLOW
ME
TIMER OFF
TURBO
A
1. When you press the recessed LOCK
button (A), all current settings are
locked in and remote controller does
not accept any operation except that of
the LOCK. Use the LOCK mode when
you want to prevent settings from being
changed accidentally. Press the LOCK
button again when you want to cancel
the LOCK mode. A lock symbol will
appear on the bottom right hand side
of the remote controller display when
the LOCK function is activated.
2. When you press the recessed RESET
button (B), all current settings are
cancelled and return to original factory
settings.
20
www.electrolux.com
9. OPERATING TEMPERATURE
Operating
temperature
i nd OOr s ide
(°C)
COOLing Operati On
h eating Operati On
d rying Operati On
2. If the air conditioner runs for a long
time in cooling mode and the humidity
is high(over 80%), condensed water
may drip out of the unit. Please sets the
vertical air flow louver to its maximum
angle (vertically to the floor), and set
HIGH fan mode.
Suggestion:
For the unit adopts an Electric Heater,
when the outside ambient temperature is
below 0ºC(32ºF), we strongly recommend
you to keep the machine plugged in order
to guarantee it running smoothly.
ranges
17~32
0~30
10~32
Outd
OOr
s ide
(°C)
0~50
-15~30
0~50
Important!
1. Optimum performance will be achieved
within these operating temperatures.
If air conditioner is used outside of
the above conditions, certain safety
protection features might come into
operation and cause the unit to function
abnormally.
10. OPTIMAL OPERATION
To achieve optimal performance, please
note the following:
t Adjust the air flow direction correctly so
that it is not forwards people.
t Adjust the temperature to achieve the
highest comfort level. Do not adjust the
unit to excessive temperature levels.
t Close doors and windows on COOL or
HEAT modes, or performance may be
reduced.
t Use TIMER ON button on the remote
controller to select a time you want to
start your air conditioner.
t Do not put any object near air inlet or
conditioner may be reduced and the air
conditioner may stop running.
t
cooling or heating performance may be
reduced.
t Do not operate unit with horizontal
louvre in closed position.
ENGLISH
21
11. CLEANING AND MAINTENANCE
11.1 Before Mainatenance
Turn the system off before cleaning. To
clean, wipe with a soft, dry cloth. Do not
use bleach or abrasives.
WARNING!
Power supply must be disconnectd
before cleaning the indoor unit.
t"DMPUIEBNQFOFEXJUIDPME
water may be used on the indoor
unit if it is very dirty. Then wipe it
with a dry cloth.
t%POPUVTFBDIFNJDBMMZUreated
cloth or duster to clean the unit.
t%POPUVTFCFO[JOF UIJOOFr,
polishing powder, or similar
solvents for cleaning. These may
cause the plastic surface to crack
or deform.
t/FWFSVTFXBUFSIPUUFSUIBO
40ºC/104ºF to clean the front
panel, it could cause deformation
of discoloration.
11.2 Cleaning the Unit
Wipe the unit with a soft dry cloth only. If
the unit is very dirty, wipe it with a cloth
soaked in warm water.
22
www.electrolux.com
11.3.1 Console Type
Fig.33
1. Open the front panel.
2.
Press the claws on the right and left
upward.
3.
Hold the tabs of the frame, and
remove the claws in 4 places.
renewed by washing it with water
once every 6 months. We recommend
replacing it once every 3 years.)
Fig.34
4.
pure water may be used to clean the
Fig.35
heavy, please use soft brush and mild
detergent to clean it and dry out in the
cool place).
t The air-in side should face up when
using vacuum cleaner.
t The air-in side should face down when
using water.
5.
the front panel. (Operation without
dust will accumulate inside the indoor
Fig.36
under the direct sunlight.
Fig.37
ENGLISH
11.4 Cleaning the air outlet and
the panel
1. Use a dry and soft cloth to wipe it.
2. Pure water or mild detergent may be
used if it is very dirty.
WARNING!
t Do not use benzene, thinner,
polishing power, or similar
solvents for cleaning. These may
cause the surface tocrack or
deform.
t To avoid the risk of electrical
into the indoor unit.
t Never wipe the air flow louver
violently.
t An air conditioner without air
of the room, which would cause
malfunctions by accumulation.
11.5
1.
2.
3.
4.
the front panel.
11.6 Preparation for extended
non-operation
If you plan to idle the unit for a long time,
perform the following:
1.
23
2. Operate the fan for about half a day to
dry the inside of the unit.
3. Stop the air conditioner and disconnect
power.
4. Remove the batteries from the remote
controller. The outdoor unit requires
periodic maintenance and cleaning. Do
not attempt to do this yourself. Contact
your dealer or service provider.
11.7 Pre-season inspection
1. Check that the wiring is not broken off
or disconnected.
2.
3.
4. Check if the air outlet or inlet is blocked
after the air conditioner has not been
used for a long time.
WARNING!
t Do not touch the metal parts of
Injuries can occur when handling
sharp metal edges.
t Do not use water to clean inside
the air conditioner. Exposure to
water can destroy the insulation,
leading to possible electric
shock.
t
make sure that the power and
circuit breaker are turned off.
t
water at more than 40ºC/104ºF.
Shake off moisture completely
and dry it in the shade. Do not
expose it directly to the sun, it
may shrink.
24
www.electrolux.com
12. OPERATION TIPS
;/,-6336>05.,=,5;:4(@6**<9+<905.
5694(367,9(;065
7YV[LJ[PVUVM[OLHPYJVUKP[PVULY
*VTWYLZZVYWYV[LJ[PVU
‹ ;OLJVTWYLZZVYJHU»[YLZ[HY[MVY
TPU\[LZHM[LYP[Z[VWZ
(5;0*63+(09*66305.(5+/,(;05.
46+,3:653@
‹ ;OL\UP[PZKLZPNULKUV[[VISV^JVSKHPY
VU/,(;TVKL^OLU[OLPUKVVYOLH[
L_JOHUNLYPZPUVULVM[OLMVSSV^PUN
[OYLLZP[\H[PVUZHUK[OLZL[[LTWLYH[\YL
OHZUV[ILLUYLHJOLK
(>/,5/,(;05./(:1<:;:;(9;,+
)+,-96:;05.
*36>;,47,9(;<9,/,(;05.
‹ ;OLPUKVVYVYV\[KVVYMHUZ[VWY\UUPUN
^OLUKLMYVZ[PUN*VVSPUNHUKOLH[PUN
TVKLSZVUS`
+,-96:;05.*66305.(5+/,(;05.
46+,3:653@
‹ -YVZ[TH`ILNLULYH[LKVU[OLV\[KVVY
\UP[K\YPUNOLH[J`JSL^OLUV\[KVVY
[LTWLYH[\YLPZSV^HUKO\TPKP[`PZOPNO
YLZ\S[PUNPUSV^LYOLH[PUNLMÄJPLUJ`VM
[OLHPYJVUKP[PVULY
‹ +\YPUN[OPZJVUKP[PVUHPYJVUKP[PVULY
^PSSZ[VWOLH[PUNVWLYH[PVUHUKZ[HY[
KLMYVZ[PUNH\[VTH[PJHSS`
‹ ;OL[PTL[VKLMYVZ[TH`]HY`MYVT[V
TPU\[LZHJJVYKPUN[V[OLV\[KVVY
[LTWLYH[\YLHUK[OLHTV\U[VMMYVZ[
I\PS[\WVU[OLV\[KVVY\UP[
(^OP[LTPZ[JVTPUNV\[MYVT[OL
PUKVVY\UP[
‹ (^OP[LTPZ[TH`NLULYH[LK\L[VH
SHYNL[LTWLYH[\YLKPMMLYLUJLIL[^LLU
HPYPUSL[HUKHPYV\[SL[VU*663TVKLPU
HUPUKVVYLU]PYVUTLU[[OH[OHZHOPNO
YLSH[P]LO\TPKP[`
‹ (^OP[LTPZ[TH`NLULYH[LK\L[V
TVPZ[\YLNLULYH[LKMYVTKLMYVZ[PUN
WYVJLZZ^OLU[OLHPYJVUKP[PVULY
YLZ[HY[ZPU/,(;TVKLVWLYH[PVUHM[LY
KLMYVZ[PUN
3V^UVPZLVM[OLHPYJVUKP[PVULY
‹ @V\TH`OLHYHSV^OPZZPUNZV\UK^OLU
[OLJVTWYLZZVYPZY\UUPUNVYOHZQ\Z[
Z[VWWLKY\UUPUN0[PZ[OLZV\UKVM[OL
YLMYPNLYHU[ÅV^PUNVYJVTPUN[VHZ[VW
‹ @V\JHUHSZVOLHYHSV^¸ZX\LHR¹
ZV\UK^OLU[OLJVTWYLZZVYPZY\UUPUN
VYOHZQ\Z[Z[VWWLKY\UUPUN;OPZPZ
JH\ZLKI`OLH[L_WHUZPVUHUKJVSK
JVU[YHJ[PVUVM[OLWSHZ[PJWHY[ZPU[OL
\UP[^OLU[OL[LTWLYH[\YLPZJOHUNPUN
‹ (UVPZLTH`ILOLHYKK\L[VSV\]LY
YLZ[VYPUN[VP[ZVYPNPUHSWVZP[PVU^OLU
WV^LYPZ[\YULKVU
+\Z[PZISV^UV\[MYVT[OLPUKVVY
\UP[
;OPZPZHUVYTHSJVUKP[PVU^OLU[OLHPY
JVUKP[PVULYOHZUV[ILLU\ZLKMVYH
SVUN[PTLVYK\YPUNÄYZ[\ZLVM[OL\UP[
(WLJ\SPHYZTLSSJVTLZV\[MYVT[OL
PUKVVY\UP[
;OPZPZJH\ZLKI`[OLPUKVVY\UP[NP]PUN
VMMZTLSSZWLYTLH[LKMYVTI\PSKPUN
TH[LYPHSMYVTM\YUP[\YLVYZTVRL
;OLHPYJVUKP[PVULY[\YUZ[V-(5
VUS`TVKLMYVT*663VY/,(;
-VYJVVSPUNHUKOLH[PUNTVKLSZ
VUS`TVKL
>OLUPUKVVY[LTWLYH[\YLYLHJOLZ[OL
[LTWLYH[\YLZL[[PUNVUHPYJVUKP[PVULY
[OLJVTWYLZZVY^PSSZ[VWH\[VTH[PJHSS`
HUK[OLHPYJVUKP[PVULY[\YUZ[V-(5
VUS`TVKL;OLJVTWYLZZVY^PSSZ[HY[
HNHPU^OLU[OLPUKVVY[LTWLYH[\YL
YPZLZVU*663TVKLVYMHSSZVU/,(;
TVKL-VYJVVSPUNHUKOLH[PUNTVKLSZ
VUS`[V[OLZL[WVPU[
;OLHPYJVUKP[PVULYY\UZ(U[P
TPSKL^M\UJ[PVUHM[LY[\YUPUNVMM[OL
\UP[
>OLU[\YUPUNVMM[OL\UP[\UKLY
*663(<;6*663-69*,+*663
HUK+9@TVKL[OLHPYJVUKP[PVULY
^PSSY\U(U[PTPSKL^M\UJ[PVUMVY
TPU\[LZPM[\YUZVMMVU/,(;
TVKL[OL\UP[^PSSJVU[PU\LVWLYH[PUN
MVYHIV\[ZLJVUKZH[36>MHU
ZWLLK[OLUZ[VW[OLVWLYH[PVUHUK[\YU
VMM[OL\UP[H\[VTH[PJHSS`
ENGLISH
+YPWWPUN^H[LYTH`NLULYH[LVU[OL
Z\YMHJLVM[OLPUKVVY\UP[^OLUJVVSPUN
PUHOPNOYLSH[P]LS`O\TPKP[`YLSH[P]L
O\TPKP[`OPNOLY[OHU (KQ\Z[[OL
OVYPaVU[HSSV\]LY[V[OLTH_PT\THPY
V\[SL[WVZP[PVUHUKZLSLJ[/0./MHU
ZWLLK
/LH[PUNTVKL-VYJVVSPUNHUK
OLH[PUNTVKLSZVUS`
;OLHPYJVUKP[PVULYKYH^ZPUOLH[
MYVT[OLV\[KVVY\UP[HUKYLSLHZLZ
P[]PH[OLPUKVVY\UP[K\YPUNOLH[PUN
VWLYH[PVU>OLU[OLV\[KVVY
[LTWLYH[\YLMHSSZOLH[KYH^UPUI`[OL
HPJVUKP[PVULYKLJYLHZLZHJJVYKPUNS`
([[OLZHTL[PTLOLH[SVHKPUNVM
[OLHPYJVUKP[PVULYPUJYLHZLZK\L[V
SHYNLYKPMMLYLUJLIL[^LLUPUKVVYHUK
V\[KVVY[LTWLYH[\YL0MHJVTMVY[HISL
[LTWLYH[\YLJHU»[ILHJOPL]LKI`[OL
25
HPYJVUKP[PVULY^LZ\NNLZ[`V\\ZLH
Z\WWSLTLU[HY`OLH[PUNKL]PJL
(\[VYLZ[HY[M\UJ[PVU
‹ 7V^LYMHPS\YLK\YPUNVWLYH[PVU^PSSZ[VW
[OL\UP[JVTWSL[LS`
‹ -VY[OL\UP[^P[OV\[(\[VYLZ[HY[
MLH[\YL^OLU[OLWV^LYYLZ[VYLZ[OL
67,9(;065PUKPJH[VYVU[OLPUKVVY
\UP[Z[HY[ZÅashing. To restart the
operation, push the ON/OFF button on
the remote controller. For the unit with
Auto-restart feature, when the power
restores, the unit restarts automatically
with all the previous settings preserved
by the memory function.
13. TROUBLESHOOTING
67,9(;0659<505+0*(;69696;/,9
05+0*(;69:*65;05<,-3(:/05.
0-65,6-;/,-6336>05.*6+,(77,(9:
65;/,+0:73(@(9,(!,,,,
777769---
-
;YV\ISL
;OL\UP[TH`Z[VWVWLYH[PVU
VYJVU[PU\L[VY\UPUHZHML[`
JVUKP[PVUKLWLUKPUNVUTVKLSZ
>HP[PUNMVYHIV\[TPU\[LZ[OL
MH\S[TH`ILYLJV]LYLKH\[VTH[P
JHSS`PMUV[KPZJVUULJ[[OLWV^LY
HUK[OLUJVUULJ[P[PUHNHPU0M[OL
WYVISLTZ[PSSL_PZ[ZKPZJVUULJ[[OL
WV^LYHUKJVU[HJ[[OLULHYLZ[
J\Z[VTLYZLY]PJLJLU[LY
-<:,)36>:-9,8<,5;3@69*09*<0;
)9,(2,9;907:-9,8<,5;3@
6;/,96)1,*;:69>(;,9-(3305;6;/,(09
*65+0;065,9
;,990)3,6+69:(9,:4,33,+69()569
4(3:6<5+:(9,/,(9+
:;67;/,(09*65+0;065,9044,+0(;,3@
+0:*655,*;;/,76>,9(5+*65;(*;
;/,5,(9,:;*<:;64,9:,9=0*,*,5;,9
26
www.electrolux.com
4HSM\UJ[PVUZ
<50;+6,:56;
:;(9;
*H\ZL
76>,9*<;
>(0;-6976>,9;6),9,:;69,+
<50;4(@/(=,),*64,
<573<..,+
*/,*2;/(;73<.0::,*<9,3@05>(33
9,*,7;(*3,
-<:,4(@/(=,)36>5
9,73(*,;/,-<:,
)(;;,9@059,46;,*65;9633,9
4(@/(=,),,5,?/(<:;,+
9,73(*,;/,)(;;,9@
;/,;04,@6</(=,:,;>0;/
;04,90:05*699,*;
<50;56;
*66305.69
/,(;05.
*66305.
/,(;05.
46+,3:653@
9664=,9@
>,33>/03,(09
-36>05.6<;
-964;/,(09
*65+0;065,9
>OH[ZOV\SKILKVUL&
>(0;69*(5*,3;04,9:,;;05.
:,;;,47,9(;<9,*699,*;3@-69
05(7796790(;,;,47,9(;<9,
:,;;05.
+,;(03,+4,;/6+73,(:,9,-,9;6
(09-03;,90:)36*2,+
*3,(5;/,(09-03;,9
+669:69>05+6>:(9,67,5
*36:,;/,+669:69>05+6>:
(09053,;696<;3,;6-05+669
696<;+669<50;/(:),,5
)36*2,+
*6479,::69405<;,:
796;,*;065/(:),,5(*;0=(;,+
¸<:05.9,46;,*65;963¹:,*;065
*3,(96):;9<*;065:(>(@-09:;;/,5
9,:;(9;;/,<50;
>(0;
0-;/,;96<)3,/(:56;),,5*699,*;,+73,(:,*65;(*;(36*(3+,(3,969;/,5,(9,:;
*<:;64,9:,9=0*,*,5;,9),:<9,;605-694;/,46-;/,+,;(03,+4(3-<5*;065:(5+<50;
46+,35<4),9
5V[LZ!+VUV[H[[LTW[[VYLWHPY[OL\UP[`V\YZLSM
Always consult an authorized service provider.
14. CORRECT DISPOSAL OF THIS PRODUCT
;OPZTHYRPUNPUKPJH[LZ[OH[[OPZWYVK\J[ZOV\SKUV[ILKPZWVZLK^P[OV[OLYOV\ZLOVSK
^HZ[LZ[OYV\NOV\[[OL,<;VWYL]LU[WVZZPISLOHYT[V[OLLU]PYVUTLU[VYO\THUOLHS[O
MYVT\UJVU[YVSSLK^HZ[LKPZWVZHSYLJ`JSLP[YLZWVUZPIS`[VWYVTV[L[OLZ\Z[HPUHISLYL\ZL
VMTH[LYPHSYLZV\YJLZ;VYL[\YU`V\Y\ZLKKL]PJLWSLHZL\ZL[OLYL[\YUHUKJVSSLJ[PVU
Z`Z[LTZVYJVU[HJ[[OLYL[HPSLY^OLYL[OLWYVK\J[^HZW\YJOHZLK;OL`JHU[HRL[OPZ
WYVK\J[MVYLU]PYVUTLU[HSZHMLYLJ`JSPUN
ENGLISH
27
28
www.electrolux.com
29
33
34
34
36
37
38
39
45
45
46
49
50
51
29
30
www.electrolux.com
31
32
www.electrolux.com
33
2.1 Tipo di console
4
5
2
1
6
3
11
SET TEMPER ATURE( C)
FAN
HIGH
MED
LOW
AUTO
COOL
DRY
HEAT
TEMP
MODE
HORIZONT AL/
SWIN G
ON/OFF
SLEEP
FAN SPEE D
TIMER ON
VER TICAL /
TIMER OF F
SWIN G
RESET LOCK
FOLLO W
ME
TURB O
7
10
8
9
1
2
3
4
5
Feritoia flusso dell'aria (per lo scarico
dell'aria)
Ingresso aria (con un filtro per l'aria
all'interno)
Telecomando cablato (opzionale)
Telecomando
Parte installazione
6
7
8
Pannello del display
Tubo di collegamento (opzionale)
Tubo di drenaggio, tubo di
collegamento refrigerante (opzionale)
9 Cavo connettivo
10 Valvola stop
11 Cappuccio ventola
34
www.electrolux.com
3.1 Tipo di console
3
4
1
2
1 FUNZIONAMENTO spia di allarme
Questo indicatore si illumina quando l'unità
è in funzionamento.
2 TIMER spia di allarme
Luci accese durante il funzionamento del timer.
3 Spia DEF./FAN
Luci accese quando il condizionatore d'aria
inizia lo sbrinamento automatico in fase di
riscaldamento (applicabile soltanto ai modelli
caldo e freddo) o se si seleziona la modalità
solo ventilazione (applicabile soltanto ai
modelli di raffreddamento).
4 Pulsante temporaneo
Questo pulsante è usato per far funzionare
temporaneamente l'unità in caso di
smarrimento del telecomando o quando le
batterie sono esaurite. Premendo una volta
il pulsante del controllo manuale, si
visualizzerà la funzione forzata AUTO.
Premendo due volte il pulsante nell'arco di
cinque secondi, l'unità funzionerà con la
modalità COOL (freddo). La funzione
forzata COOL è usata a soli scopi di test,
non usarla se non è strettamente necessario.
35
.
8m
SE
AU
TO
CO
OL
T TE
MP
DR
Y
HE
AT
ER
MP
MOD
SW
E
ING
ON
/OFF
FA
OM
RE
N SP
EC
ON
ION
Y
TIM
ER
SE
FO
LL
ME OW
T LO
CK
DISPLED
LAY
TU
TIM
RB
ER
O
OF
F
AT
UR
E(
C)
FA
N
HIGH
ME
D
LO
W
TE
ON
EE
D
36
www.electrolux.com
5.1 Tipo di console
SET TEMPER ATURE( C)
FAN
HIGH
MED
LOW
AUTO
COOL
DRY
HEAT
TEMP
2
1
8
ON/OFF
FAN SPEED
HORIZON TAL/
SLEEP
SWING
TIMER ON
MODE
9
3
4
VE RTICAL/
TIMER OFF
RESE T LOCK
SWING
5
6
7
10
11
12
FOLLOW
ME
TURBO
13
14
37
2
3
4
5
SET TEMPERATURE
1
6
TIMER ON OFF
9
8
7
38
www.electrolux.com
39
8.1 Tipo di console
SET TEMPER ATURE( C)
FAN
HIGH
MED
LOW
AUTO
COOL
DRY
HEAT
TEMP
C
A
MODE
HORIZON TAL/
SWING
B
ON/OFF FAN SPEED
SLEEP
TIMER ON
VE RTICAL/
TIMER OFF
SWING
RESET LOCK
FOLLOW
ME
TURBO
40
www.electrolux.com
SET TEMPERATURE( C)
FAN
HIGH
MED
LOW
AUTO
COOL
DRY
HEAT
TEMP
C
A
MODE
HORIZONTAL/
SWING
B
ON/OFF FAN SPEED
SLEEP
TIMER ON
VERTICAL/
TIMER OFF
SWING
RESET LOCK
FOLLOW
ME
TURBO
SET TEMPERATURE( C)
FAN
HIGH
MED
LOW
AUTO
COOL
DRY
HEAT
TEMP
D
A
MODE
B
ON/OFF FAN SPEED
HORIZONTAL/
SLEEP
SWING
TIMER ON
VERTICAL/
TIMER OFF
RESET LOCK
SWING
FOLLOW
ME
TURBO
C
41
SET TEMPERATURE( C)
FAN
HIGH
MED
LOW
AUTO
COOL
DRY
HEAT
TEMP
MODE
ON/OFF FAN SPEED
HORIZONTAL/
SLEEP
SWING
A
TIMER ON
VERTICAL/
TIMER OFF
RESET LOCK
SWING
FOLLOW
ME
TURBO
SET TEMPERATURE( C)
FAN
HIGH
MED
LOW
AUTO
COOL
DRY
HEAT
TEMP
MODE
HORIZONTAL/
SWING
VERTICAL/
SWING
ON/OFF
FAN SPEED
SLEEP
TIMER ON
A
RESET LOCK
FOLLOW
ME
TIMER OFF
B
TURBO
42
www.electrolux.com
43
44
www.electrolux.com
SET TEMPERATURE( C)
FAN
HIGH
MED
LOW
AUTO
COOL
DRY
HEAT
TEMP
ON/OFF FAN SPEED
MODE
HORIZONTAL/
SWING
SLEEP
TIMER ON
A
VERTICAL/
TIMER OFF
SWING
RESET LOCK
FOLLOW
ME
TURBO
SET TEMPERATURE( C)
FAN
HIGH
MED
LOW
AUTO
COOL
DRY
HEAT
TEMP
MODE
HORIZONTAL/
SWING
VERTICAL/
SWING
B
ON/OFF
FAN SPEED
SLEEP
TIMER ON
RESET LOCK
FOLLOW
ME
TIMER OFF
TURBO
A
45
46
www.electrolux.com
47
13.3.1 Tipo di console
Fig.33
Fig.34
Fig.35
Fig.36
Fig.37
1. Aprire il pannello frontale.
2. Rimuovere il filtro dell'aria
Premere leggermente verso il basso
le staffe a destra e a sinistra del filtro
dell'aria; successivamente, spingerle
verso l'alto
3. Rimuovere il filtro a funzionamento
speciale. Sostenere la scheda del telaio
e rimuovere i ganci in 4 parti.
(Il filtro a funzionamento speciale può
essere rinnovato lavandolo con
acqua una volta ogni 6 mesi. Ne
raccomandiamo la sostituzione una
volta ogni 3 anni.)
4. Pulizia del filtro dell'aria (Utilizzare un
aspirapolvere e o acqua purificata per
pulire il filtro d'aria. Se l'accumulo di
polvere fosse troppo pesante, si prega
di utilizzare una spazzola morbida e
detergente per effettuare la pulizia.
Lasciare asciugare in un luogo fresco).
t Il lato d'ingresso dell'aria dovrebbe
essere rivolto verso l'alto durante
l'uso dell'aspirapolvere.
t Il lato d'ingresso dell'aria dovrebbe
essere rivolto verso il basso durante
l'uso di acqua.
5. Impostare il filtro d'aria e il filtro a
funzionamento speciale e chiudere
il pannello frontale. (Il funzionamento
senza filtri d'aria potrebbe provocare
problemi quali accumulo di polvere
all'interno dell'unità interna). Non
asciugare il filtro dell'aria utilizzando
fonti di calore o sotto la luce diretta
del sole.
48
www.electrolux.com
49
50
www.electrolux.com
51
52
www.electrolux.com
ENGLISH
53
54
www.electrolux.com
55
59
60
60
62
63
64
65
71
71
72
75
76
78
55
56
57
58
59
2.1 Typ konsoli
4
5
2
1
6
3
11
SET TEMPER ATURE( C)
FAN
HIGH
MED
LOW
AUTO
COOL
DRY
HEAT
TEMP
MODE
HORIZONT AL/
SWIN G
ON/OFF
SLEEP
FAN SPEE D
TIMER ON
VER TICAL /
TIMER OF F
SWIN G
RESET LOCK
FOLLO W
ME
TURB O
7
10
8
9
1
2
Listewka przewodu powietrza
(przy wylocie powietrza)
Wlot powietrza (z filtrem powietrza)
3
4
5
6
Sterownik przewodowy (opcjonalnie)
Pilot zdalnego sterowania
Część instalacji
Panel wyświetlacza
7
8
Przewód łączący (opcjonalnie)
Wąż odpływu, rura czynnika
chłodzącego (opcjonalnie)
9 Kabel łączący
10 Zawór odcinający
11 Pokrywa wentylatora
60
3.1 Typ konsoli
1 Lampka kontrolna PRACA
Lampka podświetla się, gdy jednostka pracuje.
2 Lampka kontrolna CZASOMIERZ
3
4
1
2
Lampka podświetla się podczas pracy z funkcją
czasomierza.
3 Lampka kontrolna DEF./FAN
Lampka podświetla się, gdy klimatyzator
rozpocznie odmrażanie automatyczne w trybie
grzania (dotyczy wyłącznie modeli z funkcją
chłodzenia i grzania) lub gdy wybrany zostanie
tryb tylko wentylator (dotyczy wyłącznie modeli
chłodzących).
4 Przycisk tymczasowy
Przycisk służy do tymczasowej obsługi jednostki,
gdy operator nie ma dostępu do pilota zdalnego
sterowania lub baterie pilota zdalnego sterowania
się wyczerpały. Jedno naciśnięcie przycisku
sterowania ręcznego spowoduje wymuszoną
pracę automatyczną urządzenia. Dwukrotne
naciśnięcie przycisku w przeciągu pięciu sekund
spowoduje wymuszoną pracę w trybie
CHŁODZENIA. Wymuszone CHŁODZENIE służy
wyłącznie do celów testowych. Można z niej
korzystać wyłącznie wtedy, gdy zaistnieje taka
konieczność.
61
.
8m
SE
AU
TO
CO
OL
T TE
MP
DR
Y
HE
AT
ER
MP
MOD
SW
E
ING
ON
/OFF
FA
OM
RE
N SP
EC
ON
ION
Y
TIM
ER
SE
FO
LL
ME OW
T LO
CK
DISPLED
LAY
TU
TIM
RB
ER
O
OF
F
AT
UR
E(
C)
FA
N
HIGH
ME
D
LO
W
TE
ON
EE
D
62
5.1 Typ konsoli
SET TEMPER ATURE( C)
FAN
HIGH
MED
LOW
AUTO
COOL
DRY
HEAT
TEMP
2
1
8
ON/OFF
FAN SPEED
HORIZON TAL/
SLEEP
SWING
TIMER ON
MODE
9
3
4
VE RTICAL/
TIMER OFF
RESE T LOCK
SWING
5
6
7
10
11
12
FOLLOW
ME
TURBO
13
14
63
2
3
4
5
SET TEMPERATURE
1
6
TIMER ON OFF
9
8
7
64
65
8.1Typ konsoli
SET TEMPER ATURE( C)
FAN
HIGH
MED
LOW
AUTO
COOL
DRY
HEAT
TEMP
C
A
MODE
HORIZON TAL/
SWING
B
ON/OFF FAN SPEED
SLEEP
TIMER ON
VE RTICAL/
TIMER OFF
SWING
RESET LOCK
FOLLOW
ME
TURBO
66
SET TEMPERATURE( C)
FAN
HIGH
MED
LOW
AUTO
COOL
DRY
HEAT
TEMP
C
A
MODE
HORIZONTAL/
SWING
B
ON/OFF FAN SPEED
SLEEP
TIMER ON
VERTICAL/
TIMER OFF
SWING
RESET LOCK
FOLLOW
ME
TURBO
SET TEMPERATURE( C)
FAN
HIGH
MED
LOW
AUTO
COOL
DRY
HEAT
TEMP
D
A
MODE
B
ON/OFF FAN SPEED
HORIZONTAL/
SLEEP
SWING
TIMER ON
VERTICAL/
TIMER OFF
RESET LOCK
SWING
FOLLOW
ME
TURBO
C
67
SET TEMPERATURE( C)
FAN
HIGH
MED
LOW
AUTO
COOL
DRY
HEAT
TEMP
MODE
ON/OFF FAN SPEED
HORIZONTAL/
SLEEP
SWING
A
TIMER ON
VERTICAL/
TIMER OFF
RESET LOCK
SWING
FOLLOW
ME
TURBO
SET TEMPERATURE( C)
FAN
HIGH
MED
LOW
AUTO
COOL
DRY
HEAT
TEMP
MODE
HORIZONTAL/
SWING
VERTICAL/
SWING
ON/OFF
FAN SPEED
SLEEP
TIMER ON
A
RESET LOCK
FOLLOW
ME
TIMER OFF
B
TURBO
68
h
TIMER ON
h
TIMER ON OFF
Usta-
h
h
TIMER OFF
TIMER ON OFF
Usta-
69
70
SET TEMPERATURE( C)
FAN
HIGH
MED
LOW
AUTO
COOL
DRY
HEAT
TEMP
ON/OFF FAN SPEED
MODE
HORIZONTAL/
SWING
SLEEP
TIMER ON
A
VERTICAL/
TIMER OFF
SWING
RESET LOCK
FOLLOW
ME
TURBO
SET TEMPERATURE( C)
FAN
HIGH
MED
LOW
AUTO
COOL
DRY
HEAT
TEMP
MODE
HORIZONTAL/
SWING
VERTICAL/
SWING
B
ON/OFF
FAN SPEED
SLEEP
TIMER ON
RESET LOCK
FOLLOW
ME
TIMER OFF
TURBO
A
71
72
73
13.3.1 Typ konsoli
Fig.33
Fig.34
Fig.35
Fig.36
1. Otwórz panel przedni.
2. Wyjmij filtr przeciwpyłowy
Delikatnie przyciśnij blokady po prawej
i lewej stronie filtra powietrza, a
następnie pociągnij do góry
3. Zdejmij filtr specjalny. Przytrzymaj
wypustki ramy i zdejmij blokady z
czterech pozycji.
(Aby zregenerować filtr specjalny,
należy umyć go wodą. Filtr można
regenerować raz na 6 miesięcy.
Zalecamy wymianę filtra co 3 lata.)
4. Wyczyścić filtr powietrza (Filtr można
wyczyścić odkurzaczem lub czystą
wodą. Jeśli na filtrze zgromadzi się
zbyt dużo pyłu, wyczyść go miękką
szczotką i delikatnym detergentem, a
następnie wysusz w chłodnym miejscu).
t Podczas odkurzania filtra strona wlotu
powietrza musi być skierowana w górę.
t Podczas czyszczenia filtra wodą strona
wlotu powietrza musi być skierowana
w dół.
5. Załóż z powrotem filtr powietrza i filtr
specjalny i zamknij panel przedni.
(Uruchomienie urządzenia bez filtrów
powietrza może doprowadzić do jego
zapylenia). Nie susz filtra w pobliżu
źródeł ciepła lub na słońcu.
Fig.37
74
75
76
77
78
79
ZZZHOHFWUROX[FRPVKRS
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising