Electrolux | ERF3307AOX | User manual | Electrolux ERF3307AOX Korisnički priručnik

Electrolux ERF3307AOX Korisnički priručnik
ERF3307AOW
ERF3307AOX
HR
SR
SL
Hladnjak
Фрижидер
Hladilnik
Upute za uporabu
Упутство за употребу
Navodila za uporabo
2
13
25
2
www.electrolux.com
SADRŽAJ
1. INFORMACIJE O SIGURNOSTI........................................................................ 2
2. SIGURNOSNE UPUTE...................................................................................... 4
3. POSTAVLJANJE................................................................................................ 5
4. UPRAVLJAČKA PLOČA.....................................................................................6
5. SVAKODNEVNA UPORABA..............................................................................7
6. ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE...............................................................................8
7. RJEŠAVANJE PROBLEMA................................................................................8
8. TEHNIČKI PODACI.......................................................................................... 10
MISLIMO NA VAS
Hvala vam što ste kupili Electrolux uređaj. Izabrali ste proizvod koji sa sobom
donosi desetljeća profesionalnog iskustva i inovacija. Domišljat i elegantan,
projektiran je misleći na vas. Stoga, uvijek kada ga koristite, možete biti sigurni
znajući da ćete svaki put dobiti izvrsne rezultate.
Dobrodošli u Electrolux.
Posjetite našu internetsku stranicu za:
Dobivanje savjeta o korištenju, rješavanje problema, brošure i servisne
informacije:
www.electrolux.com/webselfservice
Registriranje vašeg proizvoda za bolji servis:
www.registerelectrolux.com
Kupujte dodatnu opremu, potrošni materijal i originalne rezervne dijele za svoj
uređaj:
www.electrolux.com/shop
BRIGA O KUPCIMA I SERVIS
Preporučujemo uporabu originalnih rezervnih dijelova.
Prilikom kontaktiranja ovlaštenog servisnog centra, provjerite da su vam dostupni
sljedeći podaci: Model, PNC, serijski broj.
Informacije možete pronaći na natpisnoj pločici.
Upozorenje / Oprez - sigurnosne informacije
Opće informacije i savjeti
Ekološke informacije
Zadržava se pravo na izmjene.
1.
INFORMACIJE O SIGURNOSTI
Prije postavljanja i korištenja uređaja, pažljivo pročitajte
isporučene upute. Proizvođač nije odgovoran za bilo
kakvu ozljedu ili oštećenje koji su rezultat neispravnog
postavljanja ili korištenja. Upute uvijek držite na
sigurnom i pristupačnom mjestu za buduću upotrebu.
HRVATSKI
3
1.1 Sigurnost djece i osjetljivih osoba
•
•
•
•
•
•
Ovaj uređaj mogu koristiti djeca od 8 godina pa na
više i osobe smanjenih tjelesnih, osjetilnih ili mentalnih
mogućnosti ili osobe koje ne raspolažu iskustvom ili
znanjem ako su pod nadzorom osobe odgovorne za
njihovu sigurnost i rade po uputama koje se odnose
na sigurno korištenje uređaja te razumiju uključene
opasnosti.
Ovaj uređaj mogu koristiti djeca između 3 i 8 godina i
osobe s velikim i složenim invaliditetom, ako su
pravilno upućene.
Djeca mlađa od 3 godine trebaju se držati podalje od
uređaja ako nisu pod trajnim nadzorom.
Ne dozvolite djeci da se igraju s uređajem.
Bez nadzora djeca ne smiju čistiti uređaj i provoditi
održavanje koje izvršava korisnik.
Sva pakiranja držite izvan dohvata djece i odlažite ih
na odgovarajući način.
1.2 Opća sigurnost
•
•
•
•
•
Ovaj uređaj namijenjen je za upotrebu u kućanstvu i
za slične namjene kao što su:
– Farme, čajne kuhinje koje upotrebljavaju zaposleni
u prodavaonicama, uredima i drugim radnim
prostorima
– Klijenti hotela, motela, iznajmljivanja soba s
doručkom i drugih vrsta smještaja
UPOZORENJE: Ventilacijski otvori na kućištu uređaja
ili ugradnom elementu ne smiju biti blokirani.
UPOZORENJE: Ne koristite mehaničke uređaje ili
druga sredstva za ubrzavanje postupka odmrzavanja
osim onih koje preporučuje proizvođač.
UPOZORENJE: Pazite da ne oštetite sustav hlađenja.
UPOZORENJE: Ne koristite električne uređaje u
odjeljcima za čuvanje namirnica ako nisu preporučeni
od strane proizvođača.
4
www.electrolux.com
•
•
•
•
Za čišćenje uređaja ne koristite prskanje vodom i
parom.
Uređaj očistite vlažnom mekom krpom. Koristite samo
neutralne deterdžente. Nikada ne koristite abrazivna
sredstva, jastučiće za ribanje, otapala ili metalne
predmete.
U ovaj uređaj ne spremajte eksplozivna sredstva,
poput limenki spreja sa zapaljivim punjenjem.
Ako je kabel za napajanje oštećen, proizvođač ili
ovlašteni servisni centar ili slična kvalificirana osoba
mora ga zamijeniti kako bi se izbjegla opasnost.
2. SIGURNOSNE UPUTE
2.1 Postavljanje
UPOZORENJE!
Samo kvalificirana osoba
smije postaviti ovaj uređaj.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Odstranite svu ambalažu.
Ne postavljajte i ne koristite oštećeni
uređaj.
Pridržavajte se uputa za ugradnju
koje su priložene uređaju.
Prilikom pomicanja uređaja uvijek
budite pažljivi jer je uređaj težak.
Uvijek nosite zaštitne rukavice i
zatvorenu obuću.
Provjerite može li zrak kružiti oko
uređaja.
Prilikom prvog postavljanja ili nakon
promjene smjera otvaranja vrata,
pričekajte najmanje 4 sata prije
priključenja uređaja na napajanje. Na
taj način se omogućuje povrat ulja u
kompresor.
Prije provođenja bilo kakvih radnji na
uređaju (npr. promjena smjera
otvaranja vrata), izvucite utikač iz
utičnice.
Uređaj ne postavljajte u blizini
radijatora, štednjaka, pećnice ili ploča
za kuhanje.
Ne izlažite uređaj kiši.
Uređaj ne postavljajte na direktno
sunčevo svjetlo.
Ne postavljajte ovaj uređaj na mjesta
koja su prevlažna ili prehladna.
•
Prilikom pomicanja kućišta podignite
prednji kraj kako biste izbjegli
ogrebotine na podu.
2.2 Priključak na električnu
mrežu
UPOZORENJE!
Opasnost od požara i
strujnog udara.
UPOZORENJE!
Kod postavljanja aparata
provjerite da kabel napajanja
nije presavijen ili prignječen.
UPOZORENJE!
Ne koristite višeputne
utikače i produžne kabele.
•
•
•
•
•
•
Uređaj mora biti uzemljen.
Uvjerite se da su parametri na
natpisnoj pločici kompatibilni s
električnim detaljima napajanja.
Uvijek koristite pravilno ugrađenu
utičnicu sa zaštitom od strujnog
udara.
Pazite da ne oštetite električne
komponente (npr. utikač, kabel
napajanja, kompresor). Za zamjenu
električnih komponenti kontaktirajte
ovlašteni servis.
Kabel napajanja mora biti ispod razine
utikača.
Utikač kabela napajanja utaknite u
utičnicu tek po završetku postavljanja.
HRVATSKI
•
Provjerite postoji li pristup utikaču
nakon postavljanja.
Ne povlačite kabel napajanja kako
biste utikač izvukli iz utičnice. Uvijek
uhvatite i povucite utikač.
2.5 Čišćenje i održavanje
UPOZORENJE!
Opasnost od ozljeda ili
oštećenja uređaja.
2.3 Upotreba
UPOZORENJE!
Opasnost od ozljede,
opeklina, strujnog udara ili
požara.
U uređaju se nalazi zapaljivi plin
izobutan (R600a), prirodni plin koji je
izrazito ekološki kompatibilan. Pazite da
ne uzrokujete oštećenje u sustavu
hlađenja koji sadži izobutan.
•
•
•
•
•
•
•
Ne mijenjajte specifikacije ovog
uređaja.
U uređaj ne stavljajte električne
uređaje (npr. aparate za izradu
sladoleda) osim ako je proizvođač
naveo da je to moguće.
Ako dođe do oštećenja u sustavu
hlađenja, provjerite da nema vatre i
izvora plamena u prostoriji. Dobro
prozračujte prostoriju.
Ne dozvolite da vrući predmeti
dodiruju plastične dijelove uređaja.
U uređaj ne spremajte zapaljivi plin i
tekućinu.
Ne stavljajte zapaljive predmete ili
predmete namočene zapaljivim
sredstvima u, pored ili na uređaj.
Ne dodirujte kompresor ili
kondenzator. Oni su vrući.
2.4 Unutarnja rasvjeta
UPOZORENJE!
Opasnost od električnog
udara.
•
U ovom uređaju se koristi vrsta svjetla
namijenjena samo za kućanske
5
uređaje. Ne koristite ga za kućno
osvjetljenje.
•
•
•
Prije održavanja, uređaj isključite i
utikač izvucite iz utičnice mrežnog
napajanja.
Ovaj uređaj sadrži ugljikovodike u
rashladnoj jedinici. Samo kvalificirana
osoba smije održavati i ponovno puniti
jedinicu.
Redovito provjerite ispust uređaja i po
potrebi ga očistite. Ako je ispust
začepljen, na dnu uređaja će se
skupljati odmrznuta voda.
2.6 Usluga
•
•
Za popravak uređaja kontaktirajte
ovlašteni servis.
Koristite samo originalne rezervne
dijelove.
2.7 Odlaganje
UPOZORENJE!
Opasnost od ozljede ili
gušenja.
•
•
•
•
•
•
Uređaj isključite iz električne mreže.
Prerežite električni kabel i bacite ga.
Skinite vrata kako biste spriječili da se
djeca i kućni ljubimci zatvore u uređaj.
Sustav hlađenja i izolacijski materijali
ovog uređaja nisu štetni za ozon.
Izolacijska pjena sadrži zapaljive
plinove. Za informacije o pravilnom
odlaganju uređaja kontaktirajte
komunalnu službu.
Nemojte prouzročiti oštećenje dijelova
jedinice hlađenja u blizini izmjenjivača
topline.
3. POSTAVLJANJE
UPOZORENJE!
Pogledajte poglavlja sa
sigurnosnim uputama.
3.1 Pozicioniranje
Uređaj se može montirati na suho mjesto
s dobrom ventilacijom gdje sobna
6
www.electrolux.com
temperatura odgovara klimatskoj klasi
označenoj na nazivnoj pločici uređaja:
Klimats Temperatura okoline
ka
klasa
SN
od +10°C do + 32°C
N
od +16°C do + 32°C
ST
od +16°C do + 38°C
T
od +16°C do + 43°C
3.2 Spajanje na električnu
mrežu
•
•
•
•
kontaktom za tu svrhu. Ako vaša
kućna električna utičnica nije
uzemljena, spojite uređaj na odvojeno
uzemljenje u skladu s važećim
propisima, konzultirajući ovlaštenog
električara.
Proizvođač odbija svaku odgovornost
ukoliko gornje sigurnosne mjere
opreza nisu poduzete.
Ovaj je uređaj u skladu sa sljedećim
EEZ direktivama:
3.3 Postavljanje uređaja i
promjena smjera otvaranja
vrata
Pogledajte posebne upute
za postavljanje (zahtjevi za
ventilaciju, niveliranje) i
promjena smjera otvaranja
vrata.
Prije spajanja, provjerite odgovaraju li
napon i frekvencija na nazivnoj pločici
električnom napajanju u vašem domu.
Uređaj mora biti uzemljen. Utikač na
električnom kabelu isporučen je s
4. UPRAVLJAČKA PLOČA
1
4
2
1
2
3
4
Ikona načina rada ECO
Tipka za temperaturu
Ljestvica temperature
Ikona ShoppingMode
3
4.1 Uključenje
4.3 Regulacija temperature
1. Uključite uređaj u zidnu utičnicu.
2. Za uključenje uređaja, dodirujte tipku
temperature dok svi LED indikatori
ne svijetle.
Nakon otprilike 3 sekunde LED indikatori
blijede i temperatura je postavljena na
osnovnu postavku (način rada ECO).
LED indikator do načina rada ECO
svijetli.
Da biste regulirali temperaturu, pritisnite
tipku za temperaturu. Svaki put kada
pritisnete tipku, postavljena temperatura
pomiče se za 1 položaj i svijetli
odgovarajući LED indikator. Pritišćite
tipku temperature više puta sve dok se
ne odabere željena vrijednost
temperature. Postavljena vrijednost bit
će stalno prikazana.
4.2 Isključivanje
1. Za isključenje uređaja pritisnite tipku
temperature na 3 sekunde.
Svi LED indikatori će se isključiti.
2. Za isključivanje uređaja iz napajanja
isključite utikač iz utičnice.
HRVATSKI
Odabir je progresivan, kreće
se u rasponu od +2°C do
+8°C.
Najhladnija postavka: +2°C.
Najtoplija postavka: +8°C
Najprikladnija postavka:
ECO način rada (+3 do +4
°C).
Odaberite točnu postavku imajući u vidu
da temperatura u uređaju ovisi o
sljedećem:
• sobnoj temperaturi
• učestalosti otvaranja vrata
• količini pohranjene hrane
• položaju uređaja.
4.4 Spavajući način rada
zaslona
Nakon 30 sekundi neaktivnosti, zaslon
ulazi u spavajući način rada. Svijetli
samo LED indikator koji odgovara
trenutno postavljenoj temperaturi. Svi
ostali LED indikatori su isključeni. Za
isključenje tog načina rada, pritisnite
tipku temperature.
4.5 Način rada ECO
U tom načinu rada temperatura je
postavljena između +3 i +4°C.
To je najbolja temperatura
za osiguranje dobre
očuvanosti hrane s
minimalnom potrošnjom
energije.
Za uključenje načina rada ECO pritisnite
tipku temperature dok se indikator LED
7
pored oznake načina rada ECO ne
uključi na upravljačkoj ploči.
4.6 ShoppingMode funkcija
Ako u hladnjak morate staviti veliku
količinu toplih namirnica, na primjer,
nakon kupovine, predlažemo vam
aktiviranje funkcije ShoppingMode radi
bržeg hlađenja proizvoda i sprječavanja
zagrijavanja namirnica koje već jesu
odjeljku hladnjaka.
Da biste tu funkciju uključili, uzastopce
pritišćite tipku za temperaturu dok se
LED indikator pokraj ikone
ShoppingMode ne upali. Pali se i LED
indikator koji odgovara temperaturi od +2
°C.
Funkcija se automatski
isključuje nakon 6 sata.
Nakon isključivanja funkcije
vraća se prethodna postavka
temperature.
Tu funkciju možete isključiti
u bilo kojem trenutku
pritiskom tipke za
temperaturu i odabirom nove
postavke temperature.
4.7 Indikator otvorenih vrata
Ako su vrata otvorena otprilike 5 minuta,
uključuje se indikator otvorenih vrata.
LED indikator trenutačno postavljene
temperature treperi.
Taj indikator možete isključiti
zatvaranjem vrata ili
pritiskom tipke temperature.
5. SVAKODNEVNA UPORABA
UPOZORENJE!
Pogledajte poglavlja sa
sigurnosnim uputama.
5.1 Pohranjivanje hrane u
odjeljku hladnjaka
Pokrivajte ili zamatajte hranu, naročito
ako ima jak miris.
Stavite hranu tako da zrak može
slobodno kružiti oko nje.
Namirnice na policama držite udaljene
najmanje 20 mm od stražnje stjenke i 15
mm od vrata.
8
www.electrolux.com
6. ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE
UPOZORENJE!
Pogledajte poglavlja sa
sigurnosnim uputama.
6.1 Čišćenje unutrašnjosti
Prije prve uporabe uređaja, unutrašnjost i
sav unutrašnji pribor operite toplom
vodom i neutralnim sapunom kako biste
uklonili tipičan miris novog proizvoda,
zatim dobro osušite.
OPREZ!
Ne koristite deterdžente,
abrazivne praške, klor ili
sredstva za čišćenje s uljem
jer će ona oštetiti vanjsku
oblogu.
4. Ako je dostupan, kondenzator i
kompresor u stražnjem dijelu uređaja
čistite četkom.
To će poboljšati rad uređaja i
uštedjeti električnu energiju
6.3 Odmrzavanje hladnjaka
Inje se automatski uklanja s isparivača
odjeljka zamrzivača svaki put kada se
zaustavi motor kompresora tijekom
normalne uporabe
Povremeno treba očistiti otvor za
ispuštanje otopljene vode u sredini
kanala odjeljka hladnjaka kako bi se
spriječilo da ga voda preplavi te iscuri na
hranu u unutrašnjosti.
6.2 Redovito čišćenje
OPREZ!
Nemojte povlačiti, pomicati ili
oštetiti cijevi i/ili kabele
unutar uređaja.
OPREZ!
Pazite da ne oštetite
rashladni sustav.
6.4 Razdoblje nekorištenja
Ako uređaj nećete koristiti dulje vrijeme
poduzmite sljedeće mjere opreza:
Opremu treba redovito čistiti:
1. Očistite unutrašnjost i pribor mlakom
vodom i neutralnim sapunom.
2. Redovito provjeravajte brtve na
vratima i čistite kako biste bili sigurni
da su čiste i bez naslaga.
3. Dobro isperite i osušite.
1. Odvojite uređaj od električnog
napajanja.
2. Izvadite svu hranu.
3. Očistite uređaj i sav pribor.
4. Vrata ostavite otvorena kako biste
spriječili stvaranje neugodnih mirisa.
7. RJEŠAVANJE PROBLEMA
UPOZORENJE!
Pogledajte poglavlja sa
sigurnosnim uputama.
7.1 Što učiniti ako ...
Problem
Mogući uzrok
Rješenje
Uređaj je bučan.
Uređaj nije ispravno po‐
duprt.
Provjerite stoji li uređaj sta‐
bilno.
HRVATSKI
Problem
Mogući uzrok
Rješenje
Uključen je zvučni ili vi‐
zualni alarm.
Uređaj ste nedavno
uključili ili je temperatura
još uvijek previsoka.
Pogledajte "Alarm/indikator
otvorenih vrata" ili "Alarm/
indikator za visoku tempera‐
turu".
Temperatura u uređaju je
previsoka.
Pogledajte "Alarm/indikator
otvorenih vrata" ili "Alarm/
indikator za visoku tempera‐
turu".
Svjetlo ne radi.
Svjetlo je u stanju priprav‐ Zatvorite i otvorite vrata.
nosti.
Svjetlo je neispravno.
Obratite se najbližem
ovlaštenom servisu.
Kompresor neprekidno ra‐ Temperatura nije ispravno Pogledajte odjeljak "Rad
di.
postavljena.
uređaja/upravljačka ploča".
Odjednom je u uređaj
Pričekajte nekoliko sati, a
stavljeno puno namirnica. zatim ponovno provjerite
temperaturu.
Temperatura prostorije je
previsoka.
Pogledajte grafikon
klimatske klase na nazivnoj
pločici.
Namirnice stavljene u
uređaj bila su pretople.
Prije pohranjivanja ostavite
da se namirnice ohlade do
sobne temperature.
Funkcija ShoppingMode
je uključena.
Pogledajte poglavlje
"Funkcija ShoppingMode".
Kompresor se ne pokreće To je normalno i nije
neposredno nakon pritiska došlo do pogreške.
ShoppingMode ili nakon
promjene temperature.
Kompresor se pokreće
nakon nekog vremena.
Voda teče u hladnjak.
Izlaz za vodu je za‐
čepljen.
Očistite izlaz za vodu.
Namirnice sprječavaju
istjecanje vode u kolektor
za vodu.
Provjerite da proizvodi ne
dodiruju stražnju stjenku.
Voda curi na pod.
Otvor za otopljenu vodu
Pričvrstite otvor za otopljenu
nije priključen na pliticu za vodu na pliticu za
isparavanje iznad
isparavanje.
kompresora.
9
10
www.electrolux.com
Problem
Mogući uzrok
Rješenje
Temperaturu nije moguće
podesiti.
Uključena je funkcija
FastFreeze ili Shopping‐
Mode.
Ručno isključite FastFreeze
ili ShoppingMode, ili pri‐
čekajte s podešavanjem
temperature dok se funkcija
automatski ponovno ne po‐
stavi. Pogledajte "Funkcija
FastFreeze ili ShoppingMo‐
de".
Temperatura u uređaju je
preniska/previsoka.
Regulator temperature
nije ispravno postavljen.
Postavite na višu/nižu
temperaturu.
Temperatura hrane je
previsoka.
Prije spremanja namirnica
ostavite ih da se ohlade na
sobnu temperaturu.
Stavili ste mnogo namirni‐ Istodobno stavljajte manje
ca odjednom.
namirnica.
Na stražnjoj stijenki
hladnjaka previše je kon‐
denzirane vode.
Vrata se lagano ne
otvaraju.
Funkcija ShoppingMode
je uključena.
Pogledajte poglavlje
"Funkcija ShoppingMode".
Vrata su se prečesto ot‐
varala.
Vrata otvarajte samo kada je
potrebno.
Vrata nisu bila potpuno
zatvorena.
Provjerite jesu li vrata potpu‐
no zatvorena.
Pohranjene namirnice ni‐
su omotane.
Prije pohranjivanja u uređaj
namirnice omotajte u priklad‐
no pakiranje.
Pokušali ste ponovno ot‐ Prije zatvaranja i ponovnog
voriti vrata neposredno
otvaranja vrata pričekajte
nakon njihova zatvaranja. nekoliko sekundi.
Ako ovi savjeti ne daju
željene rezultate,
kontaktirajte najbliži
ovlašteni servis.
Samo je servisnom centru dopušteno
zamijeniti uređaj za osvjetljenje. Obratite
se ovlaštenom servisnom centru.
7.2 Zamjena žarulje
Uređaj je opremljen unutarnjim LED
osvjetljenjem dugog vijeka trajanja.
8. TEHNIČKI PODACI
8.1 Informacijski list proizvoda
Naziv dobavljača ili zaštitni znak
Electrolux
HRVATSKI
Model
ERF3307AOW 925041760
ERF3307AOX 925041763
Kategorija
1. Hladnjak s jednim ili više
odjeljaka za pohranu svježe hra‐
ne
razred energetske učinkovitosti
A+
Potrošnja energije u kWh godišnje, na osnovi re‐
zultata standardnog testa za 24 sata.. Stvarna
potrošnja energije ovisiti će o načinu uporabe
uređaja i njegovoj lokaciji
139
Zapremnina u litrama, hladnjak
314
Zapremnina u litrama, zvijezda
-
Zapremnina u litrama, zona podruma
-
Zapremnina u litrama, vino
-
Zapremnina u litrama, ukupno
314
Zapremnina u litrama, zamrzivač
-
Mjesto za pohranu u litrama, hladnjak
-
Zapremnina u litrama, ostali odjeljci
-
Broj zvjezdica za odjeljak zamrzivača s najvećom Nijedan
zapremninom (l)
Ciljana temperatura ostalih odjeljaka > 14 °C
(°C), ako postoje
-
Bez inja (D/N), Hladnjak
Ne
Bez inja (D/N), zamrzivač
-
Sigurnosno isključivanje napajanja u h
-
Kapacitet zamrzavanja u kg/24h
-
Klimatska klasa
SN-N-ST-T
Najniža ambijentalna temperatura na kojoj je
predviđena uporaba uređaja, u °C
10
Najviša ambijentalna temperatura na kojoj je
predviđena uporaba uređaja, u °C
43
Akustička emisija buke dB(A) re1 pW
39
Kućanski uređaj namijenjen za ugradnju D/N
Ne
Ovaj uređaj namijenjen je isključivo za pohranu
vina D/N
Ne
11
12
www.electrolux.com
8.2 Dodatni tehnički podaci
Visina
1550 mm
Širina
595 mm
Dubina
668 mm
Napon
230 - 240 V
Frekvencija
50 Hz
Tehničke informacije nalaze se na
natpisnoj pločici na vanjskoj ili unutarnjoj
strani uređaja i na energetskoj oznaci.
9. BRIGA ZA OKOLIŠ
Reciklirajte materijale sa simbolom .
Ambalažu za recikliranje odložite u
prikladne spremnike. Pomozite u zaštiti
okoliša i ljudskog zdravlja, kao i u
recikliranju otpada od električnih i
elektroničkih uređaja. Uređaje označene
simbolom ne bacajte zajedno s kućnim
otpadom. Proizvod odnesite na lokalno
reciklažno mjesto ili kontaktirajte
nadležnu službu.
СРПСКИ
13
САДРЖАЈ
1. ИНФОРМАЦИЈЕ О БЕЗБЕДНОСТИ.............................................................. 13
2. БЕЗБЕДНОСНА УПУТСТВА...........................................................................15
3. ИНСТАЛАЦИЈА............................................................................................... 17
4. КОМАНДНА ТАБЛА.........................................................................................18
5. СВАКОДНЕВНА УПОТРЕБА.......................................................................... 19
6. НЕГА И ЧИШЋЕЊЕ........................................................................................19
7. РЕШАВАЊЕ ПРОБЛЕМА............................................................................... 20
8. ТЕХНИЧКИ ПОДАЦИ...................................................................................... 23
МИ МИСЛИМО НА ВАС
Хвала вам што сте купили Electrolux уређај. Одабрали сте производ који са
собом носи више деценија професионалног искуства и иновација. Генијалан
и модеран, дизајниран је имајући у виду вас. Према томе, сваки пут када га
користите можете бити сигурни да ћете добити одличне резултате.
Добро дошли у Electrolux.
Посетите наш веб сајт на адреси:
Обезбедите савете у вези са коришћењем, брошуре, решења за
проблеме, информације о сервисирању:
www.electrolux.com/webselfservice
Региструјте свој производ ради боље услуге:
www.registerelectrolux.com
Купите додатни прибор, потрошне материјале и оригиналне резервне
делове за свој уређај:
www.electrolux.com/shop
БРИГА О КОРИСНИКУ И СЕРВИСИРАЊЕ
Препоручујемо вам да користите оригиналне резервне делове.
Приликом обраћања сервисној служби, проверите да ли поседујете следеће
податке: Модел, број производа (PNC), серијски број.
Информације се могу наћи на плочици са техничким карактеристикама.
Упозорење/опрез - упутства о безбедности
Опште информације и савети
Информацији о заштити животне средине
Задржано право измена.
1.
ИНФОРМАЦИЈЕ О БЕЗБЕДНОСТИ
Пре инсталације и коришћења уређаја, пажљиво
прочитајте приложено упутство. Произвођач није
одговоран за било какве повреде или штету које су
резултат неисправне инсталације или употребе.
14
www.electrolux.com
Чувајте упутство за употребу на безбедном и
приступачном месту за будуће коришћење.
1.1 Безбедност деце и осетљивих особа
•
•
•
•
•
•
Овај уређај могу да користе деца старија од 8
година и особе са смањеним физичким, чулним
или менталним способностима, кao особе којима
недостају искуство и знање, уколико им се
обезбеди надзор или им се дају упутства у вези са
употребом уређаја на безбедан начин и уколико
схватају могуће опасности.
Овај уређај могу да користе деца узраста између 3
и 8 година старости, као и особе са веома тешким
и сложеним инвалидитетом, ако су упућени на
одговарајући начин.
Децу млађу од 3 године треба удаљити од уређаја
уколико нису под непрекидним надзором.
Немојте да дозволите деци да се играју уређајем.
Деца не смеју да обављају чишћење и корисничко
одржавање уређаја без надзора.
Држите сву амбалажу даље од деце и одлажите је
на одговарајући начин.
1.2 Опште мере безбедности
•
•
Овај уређај је намењен за коришћење у
домаћинствима и сличним окружењима, као што
су:
– куће на фармама; кухиње за особље у
продавницама, канцеларијама и другим радним
окружењима;
– од стране клијената у хотелима, мотелима,
пансионима и другим окружењима стационарног
типа.
УПОЗОРЕЊЕ: Отвори за вентилацију, на кућишту
уређаја или на уградном елементу, не смеју да се
блокирају.
СРПСКИ
•
•
•
•
•
•
•
15
УПОЗОРЕЊЕ: Не користите механичке уређаје
или друга средства да убрзате процес
одмрзавања, осим оних која су препоручена од
стране произвођача.
УПОЗОРЕЊЕ: Немојте да оштетите коло
расхладног средства.
УПОЗОРЕЊЕ: Не користите електричне уређаје
унутар преграда за одлагање хране унутар
уређаја, осим ако њихов тип препоручује
произвођач.
Немојте користити млаз воде или пару за чишћење
уређаја.
Уређај чистите влажном меком крпом. Користите
искључиво неутралне детерџенте. Немојте
користити абразивне производе, абразивне
јастучиће за чишћење, раствараче или металне
предмете.
Немојте држати експлозивне материје као што су
аеросол лименке са запаљивим погонским горивом
у овом уређају.
Уколико је кабл за напајање оштећен, њега мора
да замени произвођач, његов Овлашћени
сервисни центар или лица сличне квалификације,
како би се избегла опасност.
2. БЕЗБЕДНОСНА УПУТСТВА
2.1 Инсталирање
УПОЗОРЕЊЕ!
Само квалификована
особа може да инсталира
овај уређај.
•
•
•
•
Уклоните комплетну амбалажу.
Немојте да инсталирате или
користите оштећен уређај.
Придржавајте се упутстава за
монтирање које сте добили уз
уређај.
Увек водите рачуна приликом
померања уређаја зато што је
тежак. Увек користите заштитне
рукавице и затворену обућу.
•
•
•
•
•
Уверите се да ваздух може да
циркулише око уређаја.
При првој инсталацији или након
промене смера отварања врата
сачекајте најмање 4 сата пре
укључивања уређаја на извор
напајања. Ово ће омогућити да се
уље слије назад у компресор.
Пре обављања било каквих радњи
на уређају (нпр. промене смера
отварања врата), исључите уређај
извлачењем утикача из мрежне
утичнице.
Не монтирајте уређај близу
радијатора, шпорета, рерни или
плоча за кување.
Не излажите уређај киши.
16
www.electrolux.com
•
•
•
Не монтирајте уређај на местима
која су изложена директној сунчевој
светлости.
Немојте да инсталирате уређај у
областима које су сувише влажне
или сувише хладне.
Када померате уређај, подигните
предњу ивицу да се не би изгребао
под.
2.2 Прикључење на
електричну мрежу
УПОЗОРЕЊЕ!
Ризик од пожара и струјног
удара.
УПОЗОРЕЊЕ!
Приликом позиционирања
уређаја, уверите се да
кабл за напајање није
заглављен или оштећен.
УПОЗОРЕЊЕ!
Немојте да користите
адаптере са више
утичница и продужне
каблове.
•
•
•
•
•
•
•
Уређај мора да буде уземљен.
Уверите се да су параметри на
плочици са техничким
карактеристикама компатибилни са
одговарајућим параметрима
електричне мреже за напајање.
Увек користите прописно уграђену
утичницу са заштитом од струјног
удара.
Водите рачуна да не изазовете
штету на електричним
компонентама (нпр. на утикачу,
каблу за напајање, компресору).
Обратите се овлашћеном
сервисном центру или електричару
ради замене електричних
компоненти.
Кабл за напајање мора да остане
испод нивоа зидне утичнице.
Прикључите главни кабл за
напајање на зидну утичницу тек на
крају инсталације. Водите рачуна
да постоји приступ мрежном
утикачу након инсталације.
Не вуците кабл за напајање како
бисте искључили уређај. Кабл
искључите тако што ћете извући
утикач из утичнице.
2.3 Употреба
УПОЗОРЕЊЕ!
Постоји ризик од повреде,
опекотина, струјног удара
или пожара.
Уређај садржи запаљиви гас,
изобутан (R600а), природни гас са
високим нивоом компатибилности са
животном средином. Водите рачуна да
не оштетите коло расхладног средства
које садржи изобутан.
•
•
•
•
•
•
•
Немојте да мењате спецификацију
овог уређаја.
Не стављајте електричне уређаје
(нпр. уређаје за прављење
сладоледа) у апарат, осим ако нису
наведени као погодни од стране
произвођача.
Ако дође до оштећења расхладног
кола, уверите се да у просторији
нема пламена и извора паљења.
Проветрите просторију.
Не дозволите врућим предметима
да додирну пластичне делове
уређаја.
Немојте држати запаљиве гасове и
течности у уређају.
Запаљиве материје или предмете
натопљне запаљивим материјама
немојте стављати унутар и поред
уређаја или на њега.
Не додирујте компресор или
кондензатор. Они су врели.
2.4 Унутрашње осветљење
УПОЗОРЕЊЕ!
Ризик од струјног удара.
•
Тип лампице који се користи за овај
уређај погодaн је само за
осветљавање кућних апарата.
Немојте га користити за расвету у
домаћинству.
СРПСКИ
2.5 Нега и чишћење
2.7 Одлагање
УПОЗОРЕЊЕ!
Ризик од повреде или
оштећења уређаја.
•
•
•
Пре чишћења искључите уређај и
извуците утикач из зидне утичнице.
Овај уређај садржи угљоводонике у
јединици за хлађење. Само
квалификована особа може да
обавља одржавање и пуњење ове
јединице.
Редовно проверавајте отвор
уређаја и, уколико је потребно,
очистите га. Уколико је овај отвор
запушен, отопљена вода ће се
скупљати на дну уређаја.
2.6 Услуга
•
•
Ради оправке уређаја обратите се
овлашћеном сервисном центру..
Користите само оригиналне
резервне делове.
17
УПОЗОРЕЊЕ!
Ризик од повреде или
гушења.
•
•
•
•
•
•
Одвојте кабл за напајање уређаја
од мрежног напајања.
Одсеците кабл за напајање и
баците га у смеће.
Уклоните врата да бисте спречили
да се деца и кућни љубимци
затворе унутар уређаја.
Струјно коло фрижидера и
изолациони материјали овог
уређаја не оштећују озон.
Изолациона пена садржи запаљиве
гасове. Обратите се општинским
органима да бисте сазнали како да
правилно одложите уређај у отпад.
Немојте да оштетите део за
хлађење који је близу грејног тела.
3. ИНСТАЛАЦИЈА
УПОЗОРЕЊЕ!
Погледајте поглавља о
безбедности.
3.2 Прикључење на
електричну мрежу
•
3.1 Постављање
Овај уређај може се монтирати на
сувом, добро проветреном затвореном
простору, на којем температура
просторије одговара класи климе
означеној на плочици са техничким
карактеристикама уређаја:
Класа
климе
Температура просторије
SN
+10 °C дo + 32 °C
N
+16 °C дo + 32 °C
ST
+16 °C дo + 38 °C
T
+16 °C дo + 43 °C
•
•
•
Пре укључивања, обезбедите да
напон и фреквенција приказани на
плочици са техничким
карактеристикама одговарају
напајању у вашем домаћинству.
Уређај мора да буде уземљен.
Утикач кабла за напајање на себи
има контакт у ту сврху. Ако домаћа
утичница за напајање није
уземљена, повежите уређај на
одвојено уземљење у складу са
важећим прописима, уз
консултације са квалификованим
електричарем.
Произвођач одбија сваку
одговорност уколико се не поштују
горе наведене мере
предострожности.
Овај уређај је усклађен са
директивама ЕЕЗ-а.
18
www.electrolux.com
3.3 Инсталација уређаја и
преокретање врата
Погледајте посебно
упутство за инсталацију
(захтеви вентилације,
нивелисања) и
преокретање врата.
4. КОМАНДНА ТАБЛА
1
4
2
1
2
3
4
Икона режима ECO
Тастер за температуру
Температурна скала
Икона ShoppingMode
3
4.1 Укључивање
1. Прикључите уређај на електричну
зидну утичницу.
2. Да бисте укључили уређај,
додирните тастер за температуру
све док се не упале сви LED
индикатори.
Након приближно 3 секунде,
индикатори LED се гасе, а
температура се враћа на фабричка
подешавања (режим ECO). Индикатор
LED поред иконице режима ECO
почиње да светли.
4.2 Искључивање уређаја
1. Да бисте искључили уређај,
притисните тастер за температуру
на 3 секунде.
Сви LED индикатори ће се угасити.
2. Да бисте искључили уређај из
електричног напајања, извуците
утикач кабла за напајање из
мрежне утичнице.
4.3 Регулација температуре
Да бисте регулисали температуру,
притисните тастер за температуру.
Сваки пут када притиснете овај
тастер, подешена температура помера
се за 1 позицију и пали се
одговарајући LED индикатор.
Узастопно притискајте тастер за
температуру све док се не изабере
потребна температура. Ово
подешавање ће бити фиксно.
Изабрана вредност се
мења, у распону од +2 °C
дo +8 °C.
Најхладније подешавање:
+2 °C.
Најтоплије подешавање:
+8 °C
Најпогодније подешавање:
ECO режим (+3 °C до +4
°C).
Изаберите подешавање имајући у
виду да температура унутар уређаја
зависи од:
• собне температуре
• учесталости отварања врата
• количине хране у њему
• локације уређаја.
4.4 Режим мировања за
дисплеј
Након 30 секунди без икакве
интеракције са уређајем, дисплеј
прелази у режим мировања. Само LED
индикатор који одговара тренутно
подешеној температури светли
слабим светлом. Сви остали LED
индикатори су исључени. Да бисте
СРПСКИ
деактивирали овај режим притисните
тастер за температуру.
4.5 ECO режим
У овом режиму температура је
подешена између +3 и +4 °C.
Ово је најбоља
температура којом ће
обезбедити добро чување
хране уз минималну
потрошњу енергије.
Да бисте активирали режим ECO
узастопно притискајте тастер за
температуру све док индикатор LED
поред иконице режима ECO не почне
да светли.
4.6 Функција ShoppingMode
Уколико треба да убаците велику
количину топле хране у фрижидер, на
пример после обављене куповине у
супермаркету, предлажемо вам да
активирате функцију ShoppingMode
како би се производи брже охладили и
како бисте спречили загревање хране
која се већ налази у одељку
фрижидера.
Да бисте активирали ову функцију,
узастопно притискајте тастер за
температуру док не почне да светли
19
LED индикатор поред иконе
ShoppingMode. Такође се пали и LED
индикатор који одговара температури
од +2 °C.
Ова функција се
аутоматски зауставља
након 6 сати. Када се
функција деактивира,
температура се враћа на
претходно подешавање.
Ову функцију можете да
деактивирате у било ком
тренутку притиском на
тастер за температуру
подешавањем нове
вредности температуре.
4.7 Индикатор за отворена
врата
Ако су врата остала отворена
приближно 5 минута, активира се
индикатор за отворена врата. Трепери
LED индикатор за тренутно подешену
температуру.
Можете да деактивирате
овај индикатро ако
затворите врата или
притиском на тастер за
температуру.
5. СВАКОДНЕВНА УПОТРЕБА
УПОЗОРЕЊЕ!
Погледајте поглавља о
безбедности.
5.1 Складиштење хране у
одељку фрижидера
Намирнице стављајте тако да ваздух
може слободно да струји око њих.
Намирнице на свим полицама чувајте
на удаљености од најмање 20 мм од
задњег зида и 15 мм од врата.
Покријте или умотајте храну, посебно
ако има јаки мирис
6. НЕГА И ЧИШЋЕЊЕ
УПОЗОРЕЊЕ!
Погледајте поглавља о
безбедности.
6.1 Чишћење унутрашњости
Пре прве употребе уређаја,
унутрашњост и све унутрашње
додатке треба опрати млаком водом и
неким неутралним детерџентом да би
20
www.electrolux.com
се уклонио карактеристичан мирис
потпуно новог производа, а затим га
добро осушити.
ОПРЕЗ
Немојте користити
детерџенте, абразивна
средства, хлор нити
средства за чишћење на
бази уља.
6.2 Периодично чишћење
6.3 Одмрзавање фрижидера
Лед се аутоматски уклања из
испаривача коморе фрижидера увек
када се компресор мотора заустави
током нормалне употребе.
Отвор за истицање одмрзнуте воде,
смештен у средини канала у одељку
фрижидера, треба редовно чистити
како би се спречило преливање и
капање воде по храни смештеној у
фрижидеру.
ОПРЕЗ
Немојте да вучете,
померате или оштећујете
цеви и/или каблове унутар
уређаја.
ОПРЕЗ
Немојте да оштетите
систем за хлађење.
Уређај треба редовно чистити:
1. Очистите унутрашњост и приборе
топлом водом и неким неутралним
детерџентом.
2. Редовно проверавајте заптивке
врата и водите рачуна да остану
чисте и да на њима нема отпадака.
3. Исперите и добро осушите.
4. Ако је могуће приступити
кондензатору и компресору са
задње стране уређаја, очистите их
помоћу четке.
На тај начин ћете побољшати
перформансе уређаја и смањити
потрошњу електричне енергије.
6.4 Периоди када се не
користи уређај
Када се уређај не користи дуже време,
предузмите следеће мере
предострожности:
1. Ископчајте апарат из електричне
мреже.
2. Извадите сву храну.
3. Очистите уређај и сав прибор.
4. Оставите врата отворена како
бисте спречили настајање
непријатних мириса.
7. РЕШАВАЊЕ ПРОБЛЕМА
УПОЗОРЕЊЕ!
Погледајте поглавља о
безбедности.
7.1 Шта учинити ако...
Проблем
Могући узрок
Решење
Уређај је бучан.
Уређај није правилно по‐ Проверите да ли уређај
стављен.
стоји стабилно.
СРПСКИ
21
Проблем
Могући узрок
Решење
Звучни или визуелни
аларм је укључен.
Уређај је недавно ук‐
ључен или је температу‐
ра још увек сувише ви‐
сока.
Погледајте „Аларм/индика‐
тор за отворена врата“ или
„Аларм/индикатор за висо‐
ку температуру“.
Температура у уређају
је превисока.
Погледајте „Аларм/индика‐
тор за отворена врата“ или
„Аларм/индикатор за висо‐
ку температуру“.
Лампица је у режиму
приправности.
Затворите и отворите вра‐
та.
Лампица је неисправна.
Обратите се најближем
овлашћеном сервисном
центру.
Лампица не ради.
Компресор ради без пре‐ Температура је погреш‐
кида.
но подешена.
Погледајте одељак „Рад“/
„Командна табла“.
Истовремено је смеште‐ Сачекајте неколико сати и
но много прехрамбених затим поново проверите
производа.
температуру.
Собна температура је
превисока.
Погледајте графикон кли‐
матских класа на плочици
са техничким карактери‐
стикама.
Прехрамбени производи Оставите прехрамбене
које сте ставили у уређај производе да се охладе на
су превише топли.
собној температури, пре
него што их ставите у уре‐
ђај.
Функција ShoppingMode
је укључена.
Погледајте одељак „Функ‐
ција ShoppingMode“.
Компресор се не покре‐ То је нормално, није до‐ Компресор започиње рад
ће одмах након притиска шло ни до какве грешке. након одређеног времена.
на ShoppingMode или
након промене темпера‐
туре.
Вода се задржава у фри‐ Одвод за воду је зачеп‐
жидеру.
љен.
Очистите одвод за воду.
Прехрамбени производи Пазите да прехрамбени
спречавају да вода
производи не додирују зад‐
отиче у посуду за при‐
њу плочу.
купљање воде.
22
www.electrolux.com
Проблем
Могући узрок
Решење
Вода се задржава на по‐ Одвод за одмрзнуту во‐ Причврстите одвод за од‐
ду.
ду није повезан са по‐
мрзнуту воду за послужав‐
служавником за испара‐ ник за испаравање.
вање изнад компресора.
Температура не може да Функција FastFreeze или Ручно искључите FastFree‐
се подеси.
ShoppingMode је ук‐
ze или ShoppingMode, или
ључена.
сачекајте док се функција
не ресетује аутоматски на
постављену температуру.
Погледајте одељак „Функ‐
ција FastFreeze или Shop‐
pingMode“.
Температура у уређају је Регулатор температуре
превише ниска/висока.
није правилно подешен.
Температура прехрам‐
бених производа је пре‐
висока.
Подесите вишу/нижу тем‐
пературу.
Сачекајте да температура
прехрамбених производа
опадне на собну темпера‐
туру пре смештања у фри‐
жидер.
Истовремено је смеште‐ Истовремено смештајте
но много прехрамбених мањи број прехрамбених
производа у фрижидер. производа.
Превише кондензоване
воде се налази на зад‐
њем зиду фрижидера.
Функција ShoppingMode
је укључена.
Погледајте одељак „Функ‐
ција ShoppingMode“.
Врата су сувише често
отварана.
Отварајте врата само када
је неопходно.
Врата нису била затво‐
рена до краја.
Проверите да ли су врата
затворена до краја.
Смештена храна није
била умотана.
Умотајте храну у одговара‐
јуће паковање пре него
што је ставите у уређај.
Врата се тешко отварају. Покушали сте да отво‐
рите врата одмах након
што сте их претходно
затворили.
Ако ови савети не дају
жељене резултате,
обратите се најближем
овлашћеном сервису.
7.2 Замена сијалице
Уређај је опремљен унутрашњом LED
лампицом чији је век трајања дугачак.
Сачекајте неколико секун‐
ди између затварања и по‐
новног отварања врата.
Замену уређаја за осветљење може
да обави само особље сервиса.
Обратите се Овлашћеном сервисном
центру.
СРПСКИ
8. ТЕХНИЧКИ ПОДАЦИ
8.1 Лист са информацијама о производу
Заштитни знак
Electrolux
Moдел
ERF3307AOW 925041760
ERF3307AOX 925041763
Категорија
1. Фрижидер са једним или ви‐
ше одељака за смештање све‐
же хране
Класа енергетске ефикасности
A+
Годишња потрошња електричне енергије у
kWh, на бази резултата стандардних испити‐
вања током 24 сата. Стварна потрошња елек‐
тричне енергије зависиће од тога како се уре‐
ђај користи и где је смештен
139
Складишна запремина у литрима, фрижидер
314
Складишна запремина у литрима, „Star“
-
Складишна запремина у литрима, зона „Под‐
рум“
-
Складишна запремина у литрима, вино
-
Складишна запремина у литрима, укупно
314
Складишна запремина у литрима, замрзивач
-
Складишна запремина у литрима, расхлађи‐
вач
-
Складишна запремина у литрима, остали
одељци
-
Број звездица за одељак замрзивача са најве‐ Ништа
ћом складишном запремином (л)
Пројектована температура свих осталих ком‐
поненти > 14 °C (°C), ако их има
-
Без иња (Да/Не), фрижидер
Не
Без иња (Да/Не), замрзивач
-
Отпорност на прекид напајања у сатима
-
Капацитет замрзавања у кг/24ч
-
Класа климе
SN-N-ST-T
Најнижа температура просторије при којој је
предвиђено коришћење овог уређаја, у °C
10
23
24
www.electrolux.com
Највиша температура просторије при којој је
предвиђено коришћење овог уређаја, у °C
43
Емисија буке dB(A) re1 pW
39
Уграђени уређај Да/Не
Не
Овај уређај намењен је искључиво за склади‐
штење вина Да/Не
Не
8.2 Додатни технички подаци
Висина
1550 mm
Ширина
595 mm
Дубина
668 mm
Напон
230 - 240 V
Фреквенција
50 Hz
Техничке информације се налазе на
плочици са техничким
карактеристикама са спољне или
унутрашње стране уређаја и на ознаци
енергетског разреда.
9. ЕКОЛОШКА ПИТАЊА
Рециклирајте материјале са симболом
електричних уређаја. Уређаје
. Паковање одложите у
одговарајуће контејнере ради
рециклирања. Помозите у заштити
животне средине и људског здравља
као и у рециклирању отпадног
материјала од електронских и
обележене симболом немојте
бацати заједно са смећем. Производ
вратите у локални центар за
рециклирање или се обратите
општинској канцеларији.
SLOVENŠČINA
25
KAZALO
1. VARNOSTNE INFORMACIJE.......................................................................... 25
2. VARNOSTNA NAVODILA................................................................................ 27
3. NAMESTITEV...................................................................................................28
4. UPRAVLJALNA PLOŠČA.................................................................................29
5. VSAKODNEVNA UPORABA............................................................................30
6. VZDRŽEVANJE IN ČIŠČENJE........................................................................ 31
7. ODPRAVLJANJE TEŽAV................................................................................. 31
8. TEHNIČNI PODATKI........................................................................................ 33
MISLIMO NA VAS
Zahvaljujemo se vam za nakup Electroluxove naprave. Izbrali ste izdelek, ki
vključuje desetletja profesionalnih izkušenj in izboljšav. Inovativen in eleganten je
bil zasnovan z mislijo na vas. Kadarkoli ga boste uporabili, ste lahko prepričani v
zagotovitev odličnih rezultatov.
Dobrodošli pri Electroluxu.
Obiščite naše spletno mesto za:
pridobitev nasvetov glede uporabe, brošure, odpravljanje težav, servisne
informacije:
www.electrolux.com/webselfservice
Registrirajte svoj izdelek za boljši servis:
www.registerelectrolux.com
Kupite dodatke, potrošni material in originalne nadomestne dele za vašo
napravo:
www.electrolux.com/shop
POMOČ STRANKAM IN SERVIS
Priporočamo uporabo originalnih nadomestnih delov.
Ko kličete servis, imejte pri roki naslednje podatke: model, številko izdelka,
serijsko številko.
Podatke najdete na ploščici za tehnične navedbe.
Opozorilo/Pozor - Varnostne informacije
Splošne informacije in nasveti
Okoljske informacije.
Pridržujemo si pravico do sprememb.
1.
VARNOSTNE INFORMACIJE
Pred namestitvijo in uporabo naprave natančno
preberite priložena navodila. Proizvajalec ni odgovoren
za poškodbe ali škodo, nastalo zaradi nepravilne
namestitve ali uporabe. Navodila vedno shranite na
varnem in dostopnem mestu za poznejšo uporabo.
26
www.electrolux.com
1.1 Varnost otrok in ranljivih oseb
•
•
•
•
•
•
To napravo lahko uporabljajo otroci od osmega leta
naprej ter osebe z zmanjšanimi telesnimi, čutnimi ali
razumskimi sposobnostmi ali s pomanjkanjem
izkušenj ter znanja le pod nadzorom ali če so dobile
ustrezna navodila glede varne uporabe naprave in če
se zavedajo nevarnosti, ki obstajajo.
To napravo lahko po ustreznih navodilih uporabljajo
otroci med tretjim in osmim letom starosti ter invalidi.
Otroci, mlajši od treh let, se ne smejo približevati
napravi, če niso pod nenehnim nadzorom.
Preprečite, da bi se otroci igrali z napravo.
Čiščenja naprave in uporabniškega vzdrževanja na
njej ne smejo izvajati otroci brez nadzora.
Vso embalažo hranite zunaj dosega otrok in jo
ustrezno zavrzite.
1.2 Splošna varnostna navodila
•
•
•
•
•
•
Ta naprava je namenjena uporabi v gospodinjstvu in
podobni vrsti uporabe, npr.:
– kmečkih hišah; kuhinjah za zaposlene v trgovinah,
pisarnah in drugih delovnih okoljih,
– s strani gostov v hotelih, motelih, kjer nudijo
prenočišča z zajtrkom, in drugih stanovanjskih
okoljih.
OPOZORILO: Prezračevalne odprtine na ohišju
naprave ali vgradni konstrukciji naj ne bodo ovirane.
OPOZORILO: Za odtaljevanje ne uporabljajte
mehanskih priprav ali drugih sredstev, razen tistih, ki
jih priporoča proizvajalec.
OPOZORILO: Ne poškodujte hladilnega krogotoka.
OPOZORILO: V predelkih za shranjevanje hrane v
napravi ne uporabljajte električnih priprav, razen tistih,
ki jih priporoča proizvajalec.
Za čiščenje naprave ne uporabljajte vodnega pršca in
pare.
SLOVENŠČINA
•
•
•
27
Napravo očistite z vlažno mehko krpo. Uporabljajte
samo nevtralna čistilna sredstva. Za čiščenje ne
uporabljajte abrazivnih čistil, grobih gobic, topil ali
kovinskih predmetov.
V napravi ne shranjujte eksplozivov, kot so embalaže
z aerosoli z vnetljivim plinom.
Če je napajalni kabel poškodovan, ga mora zamenjati
predstavnik proizvajalca, pooblaščenega servisnega
centra ali druga strokovno usposobljena oseba, da se
izognete nevarnosti.
2. VARNOSTNA NAVODILA
2.1 Namestitev
2.2 Električna povezava
OPOZORILO!
To napravo lahko namesti le
strokovno usposobljena
oseba.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Odstranite vso embalažo.
Ne nameščajte ali uporabljajte
poškodovane naprave.
Upoštevajte navodila za namestitev,
priložena napravi.
Pri premikanju naprave bodite pazljivi,
ker je težka. Vedno uporabljajte
zaščitne rokavice in priloženo obutev.
Poskrbite, da bo zrak lahko krožil
okrog naprave.
Ob prvi namestitvi ali po zamenjavi
strani odpiranja vrat počakajte vsaj
štiri ure, preden napravo priključite na
napajanje. To pa zato, da olje steče
nazaj v kompresor.
Pred izvajanjem kakršnih koli del na
napravi (npr. pred zamenjavo strani
odpiranja vrat) iztaknite vtič iz
vtičnice.
Naprave ne postavljajte v bližino
radiatorjev, štedilnikov, pečic ali
kuhalnih plošč.
Naprave ne izpostavljajte dežju.
Naprave ne postavljajte na mesto,
kjer je izpostavljena neposredni
sončni svetlobi.
Naprave ne postavljajte v prevlažne
ali premrzle prostore.
Napravo pri premikanju dvignite na
sprednjem delu, da ne opraskate tal.
OPOZORILO!
Nevarnost požara in
električnega udara.
OPOZORILO!
Pri nameščanju naprave
pazite, da napajalnega kabla
v kaj ne ujamete ali ga
poškodujete.
OPOZORILO!
Ne uporabljajte razdelilnikov
in podaljškov.
•
•
•
•
•
•
•
Naprava mora biti ozemljena.
Preverite, ali so parametri s ploščice
za tehnične navedbe združljivi z
električno napetostjo omrežja.
Vedno uporabite pravilno nameščeno
varnostno vtičnico.
Pazite, da ne poškodujete električnih
sestavnih delov (npr. vtiča,
priključnega kabla, kompresorja). Za
zamenjavo električnih sestavnih delov
se obrnite na pooblaščeni servisni
center ali električarja.
Priključni kabel mora biti speljan pod
vtičem.
Vtič vtaknite v vtičnico šele ob koncu
nameščanja. Poskrbite, da bo vtič
dosegljiv tudi po namestitvi.
Ne vlecite za električni priključni
kabel, če želite izključiti napravo.
Vedno povlecite za vtič.
28
www.electrolux.com
2.3 Uporaba
OPOZORILO!
Nevarnost poškodbe,
opeklin, električnega udara
ali požara.
Naprava vsebuje vnetljiv plin
izobutan (R600a), zemeljski plin z visoko
stopnjo okoljske neoporečnosti. Pazite,
da ne poškodujete hladilnega krogotoka,
ki vsebuje izobutan.
•
•
•
•
•
•
•
Ne spreminjajte specifikacij te
naprave.
V napravo ne postavljajte električnih
naprav (npr. aparatov za sladoled),
razen če jih za ta namen odobri
proizvajalec.
Če se poškoduje hladilni krogotok,
poskrbite, da v prostoru ne bo ognja
in virov vžiga. Prostor prezračite.
Preprečite stik vročih predmetov s
plastičnimi deli naprave.
V napravi ne shranjujte vnetljivega
plina in tekočin.
V napravo, njeno bližino ali nanjo ne
postavljajte vnetljivih izdelkov ali
mokrih predmetov z vnetljivimi izdelki.
Ne dotikajte se kompresorja ali
kondenzatorja, ker je vroč.
2.4 Notranja osvetlitev
OPOZORILO!
Nevarnost električnega
udara.
•
Vrsta lučke, uporabljene v tej napravi,
je prilagojena le gospodinjskim
aparatom. Ne uporabljajte je za hišno
razsvetljavo.
2.5 Vzdrževanje in čiščenje
OPOZORILO!
Nevarnost telesnih poškodb
ali poškodb naprave.
3. NAMESTITEV
OPOZORILO!
Oglejte si poglavja o
varnosti.
•
•
•
Pred vzdrževanjem izklopite napravo
in iztaknite vtič iz vtičnice.
Ta naprava vsebuje ogljikovodike v
hladilni enoti. Vzdrževalna dela in
ponovno polnjenje enote lahko opravi
le pooblaščena oseba.
V napravi redno preverjajte odtok
vode in ga po potrebi očistite. Če je
odtok zamašen, se odtajana voda
nabira na dnu naprave.
2.6 Servis
•
•
Za popravilo naprave se obrnite na
pooblaščeni servisni center.
Uporabljajte samo originalne
nadomestne dele.
2.7 Odstranjevanje
OPOZORILO!
Nevarnost poškodbe ali
zadušitve.
•
•
•
•
•
•
Napravo izključite iz napajanja.
Odrežite električni priključni kabel in
ga zavrzite.
Odstranite vrata in na ta način
preprečite, da bi se otroci in živali
zaprli v napravo.
Hladilni krogotok in izolacijski material
naprave sta ozonu prijazna.
Izolacijska pena vsebuje vnetljiv plin.
Za informacije o pravilnem
odstranjevanju naprave se obrnite na
občinsko upravo.
Ne poškodujte dela hladilne enote, ki
se nahaja v bližini kondenzatorja.
SLOVENŠČINA
3.1 Postavitev
•
To napravo lahko namestite v suhem,
dobro prezračevanem prostoru s
temperaturo, ki ustreza klimatskemu
razredu s ploščice za tehnične navedbe
naprave:
Klimat‐ Temperatura okolja
ski raz‐
red
SN
od +10 °C do + 32 °C
N
od +16 °C do + 32 °C
ST
od +16 °C do + 38 °C
T
od +16 °C do + 43 °C
•
•
3.3 Namestitev naprave in
sprememba smeri odpiranja
vrat
Oglejte si ločena navodila
glede namestitve (zahteve
glede prezračevanja,
namestitev v vodoraven
položaj) in spremembe smeri
odpiranja vrat.
3.2 Električna povezava
•
29
Naprava mora biti ozemljena. Zato
ima vtič napajalnega kabla varnostni
kontakt. Če vtičnica hišne električne
napeljave ni ozemljena, napravo
priključite na ločeno ozemljitev v
skladu z veljavnimi predpisi, pred tem
pa se posvetujte z usposobljenim
električarjem.
Proizvajalec ne prevzema
odgovornosti v primeru neupoštevanja
zgornjih varnostnih navodil.
Naprava je izdelana v skladu z
direktivami EGS.
Pred priključitvijo naprave se
prepričajte, da se napetost in
frekvenca s ploščice za tehnične
navedbe ujemata s hišno električno
napeljavo.
4. UPRAVLJALNA PLOŠČA
1
4
2
1
2
3
4
Ikona načina ECO
Tipka za nastavitev temperature
Temperaturna lestvica
Ikona ShoppingMode
3
4.1 Vklop
4.2 Izklop
1. Vtič naprave vtaknite v električno
vtičnico.
2. Za vklop naprave pritiskajte tipko za
nastavitev temperature, dokler ne
zasvetijo vsi indikatorji LED.
Po približno treh sekundah se indikatorji
LED zatemnijo, temperatura pa se
nastavi na privzeto nastavitev (način
ECO). Zasveti indikator LED poleg ikone
načina ECO.
1. Za izklop naprave tri sekunde
pritiskajte tipko za nastavitev
temperature.
Vse svetleče diode ugasnejo.
2. Za izključitev naprave iz električnega
omrežja iztaknite vtič iz vtičnice.
4.3 Nastavitev temperature
Za nastavitev temperature pritisnite tipko
za nastavitev temperature. Z vsakim
pritiskom tipke se nastavljena
temperatura premakne za en položaj in
zasveti ustrezna svetleča dioda.
30
www.electrolux.com
Pritiskajte tipko za nastavitev
temperature, dokler ni izbrana želena
temperatura. Nastavitev bo shranjena.
Izbira je progresivna in se
spreminja od +2 °C do +8
°C.
Najnižja nastavitev: +2 °C.
Najvišja nastavitev: +8 °C
Najprimernejša nastavitev:
način ECO (od +3 do +4 °C).
Nastavitev izberite ob upoštevanju, da je
temperatura v napravi odvisna od:
• temperature v prostoru
• pogostosti odpiranja vrat
• količine shranjenih živil
• mesta postavitve naprave.
4.4 Način spanja prikazovalnika
Če naprave ne uporabljate 30 sekund,
prikazovalnik preide v način spanja.
Rahlo sveti samo svetleča dioda, ki
ustreza trenutno nastavljeni temperaturi.
Vse druge svetleče diode ugasnejo. Za
izklop tega načina pritisnite tipko za
nastavitev temperature.
4.5 Način ECO
V tem načinu je temperatura nastavljena
med +3 in +4 °C.
To je najboljša temperatura
za zagotovitev dobrega
ohranjanja živil ob najmanjši
porabi energije.
Za vklop načina ECO pritiskajte tipko za
nastavitev temperature, dokler ne zasveti
svetleča dioda LED poleg ikone načina
ECO.
4.6 Funkcija ShoppingMode
Če želite dati v hladilnik večjo količino
tople hrane, na primer po nakupu,
predlagamo, da vklopite funkcijo
ShoppingMode, da hitreje ohladite
izdelke in se s tem izognete segrevanju
ostale hrane v hladilniku.
Za vklop te funkcije pritiskajte tipko za
nastavitev temperature, dokler ne zasveti
svetleča dioda poleg ikone
ShoppingMode. Zasveti tudi svetleča
dioda, ki ustreza temperaturi +2 °C.
Ta funkcija se samodejno
izklopi po 6 urah. Ko se
funkcija izklopi, se ponastavi
prejšnja nastavitev
temperature.
To funkcijo lahko izklopite
kadarkoli s pritiskom tipke za
nastavitev temperature in z
izbiro nove nastavitve
temperature.
4.7 Indikator odprtih vrat
Če vrata pustite odprta približno 5 minut,
se vklopi indikator za odprta vrata. Utripa
svetleča dioda trenutno nastavljene
temperature.
Ta indikator lahko izklopite
tako, da zaprete vrata ali
pritisnete tipko za nastavitev
temperature.
5. VSAKODNEVNA UPORABA
OPOZORILO!
Oglejte si poglavja o
varnosti.
5.1 Shranjevanje hrane v
hladilniku
Živila pokrijte ali zavijte, še posebej, če
imajo močan vonj.
Živila shranite tako, da bo okoli njih lahko
prosto krožil zrak.
Na vseh policah naj bodo živila
shranjena najmanj 20 mm stran od
zadnje stene in 15 mm od vrat.
SLOVENŠČINA
31
6. VZDRŽEVANJE IN ČIŠČENJE
6.1 Čiščenje notranjosti
4. Če sta kondenzator in kompresor na
hrbtni strani naprave dosegljiva, ju
očistite s krtačko.
Na ta način boste izboljšali delovanje
naprave in prihranili porabo
električne energije.
Pred prvo uporabo naprave morate
notranjost in vso notranjo opremo očistiti
z mlačno vodo in nevtralnim pomivalnim
sredstvom, da odstranite tipičen vonj po
novem, ter nato temeljito posušiti.
Med običajno uporabo se ob vsaki
zaustavitvi kompresorja ivje samodejno
odtaja z izparilnika v hladilnem prostoru.
POZOR!
Ne uporabljajte čistilnih
sredstev, grobih praškov,
klora ali oljnih čistil, ker
poškodujejo površino.
Pomembno je, da redno čistite odprtino
za odtekanje odtajane vode na sredini
kanala hladilnega prostora in s tem
preprečite prelivanje in kapljanje vode po
živilih v notranjosti.
OPOZORILO!
Oglejte si poglavja o
varnosti.
6.3 Odtaljevanje hladilnika
6.2 Redno čiščenje
POZOR!
Cevi in/ali kablov v napravi
ne smete vleči, premikati ali
jih poškodovati.
POZOR!
Ne poškodujte hladilnega
sistema.
Napravo morate redno čistiti:
1. Očistite notranjost in dodatno opremo
z mlačno vodo ter nekaj nevtralnega
pomivalnega sredstva.
2. Redno preverjajte vratna tesnila in jih
očistite, da na njih ne bo ostankov
hrane in umazanije.
3. Temeljito izperite in posušite.
6.4 Obdobja neuporabe
Če naprave dlje časa ne uporabljate,
opravite naslednje varnostne ukrepe:
1. Napravo izključite iz električnega
omrežja.
2. Odstranite vsa živila.
3. Očistite napravo ter vso opremo.
4. Pustite vrata odprta, da preprečite
nastanek neprijetnih vonjav.
7. ODPRAVLJANJE TEŽAV
OPOZORILO!
Oglejte si poglavja o
varnosti.
7.1 Kaj storite v primeru ...
Težava
Možen vzrok
Rešitev
Naprava je glasna.
Naprava ni pravilno pod‐
prta.
Preverite, ali je naprava sta‐
bilno na tleh.
32
www.electrolux.com
Težava
Možen vzrok
Rešitev
Deluje zvočni ali vidni
alarm.
Napravo ste vklopili pred
kratkim ali pa je tempera‐
tura še vedno previsoka.
Oglejte si »Alarm/indikator
za odprta vrata« ali »Alarm/
indikator visoke temperatu‐
re«.
Temperatura v napravi je
previsoka.
Oglejte si »Alarm/indikator
za odprta vrata« ali »Alarm/
indikator visoke temperatu‐
re«.
Luč je v stanju pripravlje‐
nosti.
Zaprite in odprite vrata.
Luč je okvarjena.
Obrnite se na najbližji poob‐
laščeni servisni center.
Luč ne sveti.
Kompresor deluje nepreki‐ Temperatura je nepravil‐
njeno.
no nastavljena.
Oglejte si poglavje »Delova‐
nje«/»Upravljalna plošča«.
Hkrati je shranjenih veliko Počakajte nekaj ur in ponov‐
živil.
no preverite temperaturo.
Temperatura v prostoru je Oglejte si razpredelnico kli‐
previsoka.
matskih razredov na ploščici
za tehnične navedbe.
Živila, ki ste jih dali v na‐
pravo, so bila pretopla.
Počakajte, da se živila ohla‐
dijo na sobno temperaturo,
preden jih shranite.
Funkcija ShoppingMode
je vklopljena.
Oglejte si »Funkcija Shop‐
pingMode«.
Kompresor se ne zažene To je običajno, ni prišlo do Kompresor se zažene po do‐
takoj po pritisku Shopping‐ napake.
ločenem času.
Mode ali spremembi tem‐
perature.
Voda teče v hladilnik.
Zamašen je odvod vode.
Očistite odvod vode.
Živila v napravi prepreču‐
jejo odtekanje vode v zbi‐
ralnik.
Živila se ne smejo dotikati
zadnje stene.
Voda teče na tla.
Odvod odtajane vode ni
priključen na izparilni pla‐
denj nad kompresorjem.
Odvod odtajane vode name‐
stite na izparilni pladenj.
Temperature ni mogoče
nastaviti.
Funkcija FastFreeze ali
ShoppingMode je vklop‐
ljena.
Ročno izklopite funkcijo
FastFreeze ali ShoppingMo‐
de ali počakajte, da se funk‐
cija samodejno ponastavi na
nastavljeno temperaturo.
Oglejte si »Funkcija Fast‐
Freeze ali ShoppingMode«.
SLOVENŠČINA
Težava
Možen vzrok
Rešitev
Temperatura v napravi je
prenizka/previsoka.
Regulator temperature ni
pravilno nastavljen.
Nastavite višjo/nižjo tempe‐
raturo.
33
Temperatura živil je previ‐ Živila naj se pred hrambo
soka.
ohladijo na sobno tempera‐
turo.
Na zadnji steni hladilnika
je preveč kondenzirane
vode.
Vrata se težko odpirajo.
Hkrati je bilo shranjenih
veliko živil.
Hkrati imejte shranjenih manj
živil.
Funkcija ShoppingMode
je vklopljena.
Oglejte si »Funkcija Shop‐
pingMode«.
Vrata so bila prepogosto
odprta.
Vrata odprite samo, ko je tre‐
ba.
Vrata niso bila povsem
zaprta.
Poskrbite, da bodo vrata po‐
vsem zaprta.
Shranjena živila niso bila
zaščitena.
Živila pred hrambo v napravi
zavijte v primerno embalažo.
Vrata ste poskusili ponov‐ Med zapiranjem in ponovnim
no odpreti takoj, ko ste jih odpiranjem vrat počakajte
zaprli.
nekaj sekund.
Če nasvet ne bo prinesel
želenega uspeha, se obrnite
na najbližji pooblaščeni
servisni center.
Žarnico lahko zamenja le serviser.
Obrnite se na pooblaščeni servisni
center.
7.2 Zamenjava žarnice
Naprava ima notranjo svetlečo diodo z
dolgo življenjsko dobo.
8. TEHNIČNI PODATKI
8.1 Informacijski list izdelka
Blagovna znamka
Electrolux
Model
ERF3307AOW 925041760
ERF3307AOX 925041763
Kategorija
1. Hladilnik z enim ali več predali
za shranjevanje svežih živil
Razred energijske učinkovitosti
A+
34
www.electrolux.com
Poraba energije v kWh na leto na podlagi rezul‐
tatov standardnega preskusa za 24 ur. Dejanska
poraba energije je odvisna od načina uporabe
aparata in njegove lokacije.
139
Prostornina shranjevanja v litrih, hladilnik
314
Prostornina shranjevanja v litrih, zvezdica
-
Prostornina shranjevanja v litrih, območje kleti
-
Prostornina shranjevanja v litrih, vino
-
Prostornina shranjevanja v litrih, skupaj
314
Prostornina shranjevanja v litrih, zamrzovalnik
-
Prostornina shranjevanja v litrih, hladilnik
-
Prostornina shranjevanja v litrih, drugi predelki
-
Ocena z zvezdico zamrzovalnika z največjo pro‐
stornino shranjevanja (I)
Brez
Načrtovana temperatura drugih predelkov > 14
°C (°C), če obstajajo
-
Brez ledu (D/N), hladilnik
Ne
Brez ledu (D/N), zamrzovalnik
-
Varen izklop električne energije
-
Zmogljivost zamrzovanja v kg/24 h
-
Klimatski razred
SN-N-ST-T
Najnižja temperatura prostora, pri kateri se upo‐
rablja ta aparat v °C
10
Najvišja temperatura prostora, pri kateri se upo‐
rablja ta aparat v °C
43
Emisije akustičnega hrupa, izražene v dB(A) re1
Pw
39
Vgradni aparat D/N
Ne
Ta aparat se uporablja izključno za shranjevanje
vina D/N
Ne
8.2 Dodatni tehnični podatki
Višina
1550 mm
Širina
595 mm
Globina
668 mm
Napetost
230 - 240 V
Frekvenca
50 Hz
Tehnični podatki se nahajajo na ploščici
za tehnične navedbe na zunanji ali
notranji strani naprave in energijski
nalepki.
SLOVENŠČINA
35
9. SKRB ZA OKOLJE
Reciklirajte materiale, ki jih označuje
simbol . Embalažo odložite v ustrezne
zabojnike za reciklažo. Pomagajte
zaščititi okolje in zdravje ljudi ter
reciklirati odpadke električnih in
elektronskih naprav. Naprav, označenih
*
s simbolom , ne odstranjujte z
gospodinjskimi odpadki. Izdelek vrnite na
krajevno zbirališče za recikliranje ali se
obrnite na občinski urad.
280158445-A-402019
www.electrolux.com/shop
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising