Electrolux | EUF2047AOW | User manual | Electrolux EUF2047AOW Ръководство за употреба

Electrolux EUF2047AOW Ръководство за употреба
EUF2047AOW
EUF2047AOX
BG
CS
HU
RO
SK
Фризер
Mraznička
Fagyasztó
Congelator
Mraznička
Ръководство за употреба
Návod k použití
Használati útmutató
Manual de utilizare
Návod na používanie
2
14
25
37
48
2
www.electrolux.com
СЪДЪРЖАНИЕ
1. ИНФОРМАЦИЯ ЗА БЕЗОПАСНОСТ............................................................... 2
2. ИНСТРУКЦИИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ................................................................. 4
3. ИНСТАЛИРАНЕ.................................................................................................6
4. КОНТРОЛЕН ПАНЕЛ........................................................................................7
5. ВСЕКИДНЕВНА УПОТРЕБА............................................................................ 8
6. ГРИЖИ И ПОЧИСТВАНЕ................................................................................. 9
7. ОТСТРАНЯВАНЕ НА НЕИЗПРАВНОСТИ.....................................................10
8. ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ....................................................................................12
МИСЛИМ ЗА ВАС
Благодарим ви, че закупихте уред от Electrolux. Избрахте продукт, който
носи със себе си десетилетия професионален опит и нововъведения.
Оригинален и стилен, той е създаден с мисъл за вас. Така че, когато и да го
използвате, можете да сте сигурни, че ще получите невероятни резултати
по всяко време.
Добре дошли в Electrolux.
Посетете нашия уебсайт, за да:
Получите полезни съвети, брошури, отстраняване на неизправности,
сервизна информация:
www.electrolux.com/webselfservice
Регистрирате своя продукт за по-добро обслужване:
www.registerelectrolux.com
Купите аксесоари, консумативи и оригинални резервни части за вашия
уред:
www.electrolux.com/shop
ГРИЖИ ЗА КЛИЕНТА И ОБСЛУЖВАНЕ
Препоръчваме използването на оригинални резервни части.
Когато се свързвате с нашия оторизиран отдел "Обслужване", трябва да
имате под ръка следната информация: Модел, PNC (номер на продукт),
сериен номер.
Информацията можете да намерите на табелката с данни.
Предупреждение / Внимание-Важна информация за безопасност
Обща информация и съвети
Информация за опазване на околната среда
Запазваме си правото на изменения.
1.
ИНФОРМАЦИЯ ЗА БЕЗОПАСНОСТ
Преди монтирането и употребата на уреда
внимателно прочетете предоставените инструкции.
Производителят не е отговорен за наранявания или
повреди в резултат на неправилна инсталация или
БЪЛГАРСКИ
3
употреба. Винаги дръжте инструкциите на безопасно
и лесно достъпно място за справка в бъдеще.
1.1 Безопасност за деца и хора с ограничени
способности
•
•
•
•
•
•
Този уред може да бъде използван от деца над 8
годишна възраст, както и лица с намалени
физически, сетивни и умствени възможности или
лица без опит и познания, само ако те са под
наблюдение или бъдат инструктирани относно
безопасната употреба на уреда и възможните
рискове.
Уредът може да се използва от деца 3- и 8годишна възраст и хора с тежки или комплексни
увреждания, ако те са инструктирани.
Деца под 3-годишна възраст трябва да се държат
далеч от уреда, освен ако не са под постоянно
наблюдение.
Не позволявайте на деца да си играят с уреда.
Деца няма да извършват почистване или
поддръжка на уреда без надзор.
Дръжте всички опаковачни материали далеч от
деца и ги изхвърлете, както е редно.
1.2 Основна безопасност
•
•
•
Този уред е предназначен за употреба в домашни
условия и подобни приложения като:
– Ферми, кухненски помещения в магазини, офиси
и други работни среди
– От клиенти в хотели, мотели, места за отдих и
други места за живеене
ВНИМАНИЕ: Дръжте вентилационните отвори в
корпуса на уреда или във вградената структура,
без да са възпрепятствани.
ВНИМАНИЕ: Не използвайте механични
приспособления или други средства за ускоряване
4
www.electrolux.com
•
•
•
•
•
•
на процеса на размразяване, освен препоръчаните
от производителя.
ВНИМАНИЕ: Не повреждайте охладителната
верига.
ВНИМАНИЕ: Не използвайте ел. уреди в
отделенията за съхранение на храна, освен ако не
са от типа, препоръчан от производителя.
Не използвайте водоструйка или пара, за да
почистите уреда.
Почистете уреда с мокър и мек парцал.
Използвайте само неутрални препарати. Не
използвайте абразивни продукти, грапави,
почистващи кърпи, разтворители или метални
предмети.
Не съхранявайте експлозивни субстанции, като
кутии аерозол със запалимо гориво в този уред.
Ако захранващият кабел е повреден, той трябва да
се смени от производителя, оторизиран сервизен
център или лица със сходна квалификация, за да
се избегне опасност.
2. ИНСТРУКЦИИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ
2.1 Монтаж
ВНИМАНИЕ!
Само квалифициран човек
може да извърши монтажа
на уреда.
•
•
•
•
•
•
Премахнете всички опаковки.
Не монтирайте и не използвайте
повреден уред.
Следвайте инструкциите за
инсталиране, приложени към
уреда.
Винаги внимавайте, когато местите
уреда, тъй като е тежък. Винаги
използвайте предпазни ръкавици и
затворени обувки.
Уверете се, че има циркулация на
въздуха около уреда.
При първо инсталиране или след
реверсиране на вратичката
изчакайте поне 4 часа, преди да
свържете уреда към захранването.
•
•
•
•
•
•
Това е, за да се позволи на
маслото да се влива обратно в
компресора.
Преди да извършвате каквито и да
било действия върху уреда (напр.
реверсиране на вратата), извадете
щепсела от контакта.
Не монтирайте уреда близо до
радиатори, печки, фурни или
котлони.
Не излагайте уреда на дъжд.
Не монтирайте уреда на места с
директна слънчева светлина.
Не инсталирайте този уред на
места, които са прекалено влажни
или студени.
Когато местите уреда, повдигнете
го от предния ъгъл, за да
предотвратите драскане по пода.
БЪЛГАРСКИ
2.2 Електрическо свързване
ВНИМАНИЕ!
Риск от пожар или токов
удар.
ВНИМАНИЕ!
При позициониране на
уреда се уверете, че
захранващият кабел не е
закачен или повреден.
ВНИМАНИЕ!
Не използвайте
разклонители или
адаптери с много входове.
•
•
•
•
•
•
•
Уредът трябва да е заземен.
Уверете се, че параметрите на
табелката с технически данни са
съвместими с електрическите
данни на захранващата мрежа.
Винаги използвайте правилно
монтиран контакт със защита от
токов удар.
Уверете се, че не наранявате ел.
компоненти (напр. основен контакт
за захранване, захранващ кабел,
компресор). Свържете се с
оторизирания сервизен център или
електротехник, за да смени
електрическите компоненти.
Захранващият кабел трябва да е
под нивото на основния контакт за
захранване.
Свържете кабела за захранването
към контакта единствено в края на
инсталацията. Уверете се, че
щепселът за захранване е
достъпен след инсталирането.
Не издърпвайте захранващия
кабел, за да изключите уреда.
Винаги издърпвайте щепсела.
2.3 Употреба
ВНИМАНИЕ!
Риск от контузии,
изгаряния, електрически
удар или пожар.
Уредът съдържа запалим газ,
изобутан (R600а), природен газ с
високо ниво на екологична
5
съвместимост. Внимавайте да не
причините повреда на хладилната
верига със съдържание на изобутан.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Не променяйте предназначението
на уреда.
Не поставяйте електрически уреди
(напр. машини за сладолед) в
уреда, освен ако те са одобрени от
производителя.
Случай на повреда в хладилната
верига, уверете се, че няма
пламъци и запалими източници в
стаята. Проветрете стаята.
Не позволявайте горещи съдове да
се допират до пластмасовите части
на уреда.
Не поставяйте газирани напитки
във фризерното отделение. Това
ще създаде натиск върху
контейнера за напитки.
Не съхранявайте запалими газове
или течности в уреда.
Не поставяйте запалителни
материали или предмети, които са
напоени със запалителни
материали, в уреда, в близост до
него или върху него.
Не докосвайте компресора или
кондензатора. Те са горещи.
Не премахвайте или докосвайте
неща от фризерното отделение,
ако ръцете ви са мокри или влажни.
Не замразявайте отново храна,
която вече сте размразили.
Спазвайте инструкциите за
съхранение върху опаковката на
замразената храна.
Опаковайте храните в материал,
подходящ за контакт с храна, преди
да ги поставите в отделението на
фризера.
2.4 Грижи и почистване
ВНИМАНИЕ!
Опасност от нараняване
или повреда на уреда.
•
•
Преди поддръжка изключете уреда
и извадете щепсела на
захранването от контакта на ел.
мрежа.
Този уред съдържа въглеводороди
в охлаждащия блок. Само
6
www.electrolux.com
•
квалифицирано лице може да
поддържа и презарежда уреда.
Редовно проверявайте канала за
отцеждане на уреда и ако е
необходимо, го почистете. Ако
каналът за отцеждане се запуши,
размразената вода ще се събере
на дъното на уреда.
2.5 Обслужване
•
•
За поправка на уреда се свържете с
оторизиран сервизен център.
Използвайте само оригинални
резервни части.
2.6 Изхвърляне
•
•
•
•
•
•
ВНИМАНИЕ!
Риск от нараняване или
задушаване.
Изключете уреда от
електрозахранването.
Отрежете захранващия кабел и го
изхвърлете.
Отстранете вратичката, за да не
могат деца и домашни любимци да
се заключат в уреда.
Хладилната верига и
изолационните материали на този
уред са благоприятни за озона.
Изолационната пяна съдържа
възпламеним газ. Свържете се с
общинските власти за информация
за това как да изхвърлите уреда
правилно.
Не повреждайте частта на
охлаждащия блок, който е близо до
топлообменника.
3. ИНСТАЛИРАНЕ
ВНИМАНИЕ!
Вж. глава "Безопасност".
•
3.1 Разполагане
Монтирайте този уред в сухо, добре
проветриво помещение, където
температурата в помещението
отговаря на климатичния клас,
посочен на табелката с данни на
уреда:
Клима‐
тичен
клас
Околна температура
SN
+10°C до + 32°C
N
+16°C до + 32°C
ST
+16°C до + 38°C
Т
+16°C до + 43°C
3.2 Електрическо свързване
•
Преди включване към
електрозахранващата мрежа
проверете дали напрежението и
честотата на табелката с данни
•
•
отговарят на тези от домашната ви
електрозахранваща мрежа.
Уредът трябва да е заземен. За
целта щепселът на захранващия
кабел има специален контакт. Ако
домашният контакт на
електрозахранването не е заземен,
свържете уреда към отделен
заземяващ кабел в съответствие с
действащите нормативни
разпоредби след консултация с
квалифициран техник.
Производителят не носи
отговорност, ако горепосочените
мерки за безопасност не са
спазени.
Уредът съответства на
Директивите на E.E.C.
3.3 Монтаж на уреда и
обръщане на вратата
Моля, вижте отделните
инструкции за монтаж
(изисквания за
вентилация, нивелиране) и
обръщане на вратата.
БЪЛГАРСКИ
7
4. КОНТРОЛЕН ПАНЕЛ
1
4
2
1
2
3
4
Температурна скала
Ключ за температурата
икона за режим ECO
икона FastFreeze
3
4.1 Включване
1. Включете уреда в захранващата
мрежа.
2. За да включите уреда, докоснете
ключа за температурата, докато
всички LED LED индикатори
светнат.
След приблизително 3 секунди LED
индикаторите угасват и температурата
е настроена по подразбиране (ECO
режим). LED индикатор близо до
иконата за режим ECO премигва.
4.2 Изключване
1. За да изключите уреда, като
натиснете ключа за температурата
за 3 секунди.
Всички LED индикатори се изключват.
2. За да изключите уреда от
захранването, извадете щепсела
от захранващия контакт.
4.3 Регулиране на
температурата
За да регулирате функцията ,
натиснете ключа за температурата .
Всеки път, когато е натиснат ключа,
зададената температура се премества
с 1 позиция и съответния LED
индикатор светва. Натиснете ключа за
температура неколкократно до
достигане на желаната температура.
Настройката ще бъде фиксирана.
Избирането е
последователно, от -15°C
до -24°C.
Най-студена настройка:
-24°C.
Най-топла настройка:
-15°C
Най-подходяща настройка:
режим ECO (-18°C).
Изберете настройката, имайки
предвид, че температурата във
вътрешността на уреда зависи от:
• стайната температура
• това колко често се отваря
вратата
• количеството на съхраняваните
храни
• местоположението на уреда.
4.4 Режим на заспиване на
дисплея
След 30 секунди без употреба на
устройството, дисплея влиза в режим
на заспиване. Само LED индикатора
сътоветстващ на зададената
температура светва със слаба
светлина. Всички други LED
индикатори се изключват. За да
деактивирате този режим натиснете
ключа за температурата.
4.5 режим ECO
В този режим температурата е
нагласена на -18°C.
8
www.electrolux.com
Това е най-добрата
температура за
осигуряване на добро
съхранение на храна с
минимална консумация на
енергия.
За да активирате режим ECO,
натиснете бутона за температура
неколкократно, докато LED
индикатора до иконата за режим ECO
светне.
4.6 функция FastFreeze
Ако трябва бързо да намалите
температурата в хладилното
отделение, за да шоково замразите
храна, предлагаме да активирате
функция FastFreeze за подходящо
съхранение на храна.
За да активирате тази функция
натиснете неколкократно ключа за
температурата, докато LED
индикатора до иконата FastFreeze
светне. LED индикаторът на текущата
зададена температура светва.
Тази функция спира
автоматично след 52 часа.
Когато се деактивира
функцията, предишната
настройка на
температурата се
възстановява.
4.7 Аларма за отворена врата
Ако вратичката е оставена отворена
за около 80 секунди, алармата за
отворена врата се активира. LED
индикаторът на текущата зададена
температура премигва, а звукът е
включен.
Може да деактивирате
алармата като затворите
вратичката или натиснете
ключа за температурата.
4.8 Аларма за висока
температура
Повишаването на температурата в
уреда (например поради предишно
спиране на тока или отворена врата)
активира алармата за висока
температура. LED индикаторът на
текущата зададена температура
премигва, а звукът е включен.
Когато се възстановят
нормалните условия,
алармата за висока
темперaтура се
деактивира. Можете да
изключите тази аларма,
като натиснете ключа за
температурата.
Може да деактивирате
тази функция по всяко
време, като натиснете
ключа на температурата и
изберете нова
температурна настройка.
5. ВСЕКИДНЕВНА УПОТРЕБА
ВНИМАНИЕ!
Вж. глава "Безопасност".
5.1 Съхранение на замразени
храни
При първоначално пускане или след
дълъг период, през който уредът не е
използван, оставете го да работи поне
2 часа с включена функция
FastFreeze, преди да поставите
хранителните продукти в отделението.
Чекмеджетата на фризера осигуряват
бързо и лесно откриване на храните,
които желаете. Ако големи количества
храна следва да се съхраняват,
премахнете всички шкафчета, освен
най-долното шкафче, което трябва да
БЪЛГАРСКИ
стои на своето място, за да осигурява
добро въздушно циркулиране. На
всички рафтове е възможно да
поставите храната, която не се подава
15 мм от вратата.
ВНИМАНИЕ!
В случай на аварийно
размразяване, например
поради спиране на тока,
ако уредът е бил изключен
за по-дълго време,
отколкото е посочено в
таблицата с техническите
спецификации срещу
"Време на повишаване",
замразената храна трябва
се консумира бързо или да
се сготви веднага и след
това да се замрази отново
(след охлаждане).
5.2 Замразяване на пресни
хранителни продукти
Фризерното отделение е подходящо
за замразяване на пресни хранителни
продукти и дълготрайно съхранение
9
на готови дълбоко замразени
продукти.
За замразяване на малко количество
прясна храна не е необходимо да се
променя настоящото положение.
За да замразите пресни хранителни
продукти, активирайте функцията
FastFreeze най-малко 24 часа преди
поставянето на хранителни продукти
за замразяване във фризерното
отделение.
Поставете хранителните продукти за
замразяване в горните две отделения.
Максималното количество храна,
което може да се замрази в рамките
на 24 часа, е указано на табелката с
данни.
Процесът на замразяване отнема 24
часа: през този период не добавяйте
други хранителни продукти за
замразяване.
Когато процесът на замразяване
приключи, се върнете на
необходимата температура (вж.
"Функция FastFreeze").
6. ГРИЖИ И ПОЧИСТВАНЕ
ВНИМАНИЕ!
Вж. глава "Безопасност".
6.1 Почистване на
вътрешността
Преди да използвате уреда за първи
път, трябва да почистите
вътрешността и всички вътрешни
принадлежности с хладка сапунена
вода и малко неутрален сапун, за да
отстраните типичната за новите
изделия миризма, а след това
подсушете напълно.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
Не използвайте препарати,
абразивни пудри, хлор или
почистващи препарати на
маслена основа, тъй като
ще повредят покритието.
6.2 Периодично почистване
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
Не дърпайте, не движете и
не повреждайте тръбите
и/или кабелите в уреда.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
Не повреждайте
охлаждащата система.
Уредът трябва да се почиства
редовно:
1. Почиствайте вътрешността и
принадлежностите с хладка вода и
малко неутрален сапун.
2. Редовно проверявайте
уплътненията на вратата и ги
забърсвайте, за да сте сигурни, че
са чисти и без замърсявания.
3. Изплакнете и подсушете напълно.
4. Ако имате достъп, изчистете
кондензатора и компресора в
задната част на уреда с четка.
10
www.electrolux.com
Това ще подобри работата на
уреда и ще реализира икономия на
енергия
6.3 Обезскрежаване на
фризера
Отделението на фризера е без
заскрежаване. Това означава, че не се
образува скреж, когато той работи,
нито по вътрешните стени, нито по
хранителните продукти.
1. Изключете уреда от
електрозахранването.
2. Извадете всичката храна.
3. Почистете уреда и всички
принадлежности.
4. Оставете вратата/вратите
отворена/ени, за да предотвратите
появата на неприятни миризми.
6.4 Периоди на бездействие
Когато уредът не се използва за дълъг
период от време, вземете следните
предпазни мерки:
7. ОТСТРАНЯВАНЕ НА НЕИЗПРАВНОСТИ
ВНИМАНИЕ!
Вж. глава "Безопасност".
7.1 Как да постъпите, ако...
Проблем
Възможна причина
Решение
Уредът е шумен.
Уредът не е правилно
позициониран.
Проверете дали уредът
стои стабилно.
Звуковата или визуална‐ Уредът е включен нео‐
та аларма е включена.
тдавна или температу‐
рата е още твърде висо‐
ка.
Компресорът работи не‐
прекъснато.
Вижте „Аларма/индикатор
за отворена врата" или
„Аларма/индикатор за ви‐
сока температура".
Температурата в уреда
е твърде висока.
Вижте „Аларма/индикатор
за отворена врата" или
„Аларма/индикатор за ви‐
сока температура".
Температурата е зада‐
дена неправилно.
Вижте глава "Дей‐
ствие"/"Командно табло".
Поставени са прекалено Изчакайте няколко часа и
много хранителни про‐
след това отново провере‐
дукти едновременно.
те температурата.
Температурата в поме‐
щението е твърде висо‐
ка.
Вижте таблицата за клима‐
тичен клас на табелката с
данни.
БЪЛГАРСКИ
Проблем
Възможна причина
11
Решение
Хранителните продукти, Оставете хранителните
поставени в уреда са
продукти да се охладят до
твърде топли.
стайна температура, преди
да ги съхранявате.
Функцията FastFreeze е
включена.
Вижте „Функция
FastFreeze".
Компресорът не старти‐ Това е нормално, не е
ра незабавно след нати‐ възникнала неизправ‐
скане на бутона
ност.
FastFreeze или след
смяна на температурата.
Компресорът се включва
след определено време.
Водата тече на пода.
Изходящият маркуч за
топяща се вода не е
свързан към тавата на
изпарителя над компре‐
сора.
Свържете изходящия мар‐
куч за топяща се вода към
тавата на изпарителя.
Не може да се задава
температура.
Функцията FastFreeze
или ShoppingMode е
включена.
Изключете FastFreeze или
ShoppingMode ръчно, или
изчакайте, докато функ‐
цията се нулира автома‐
тично, за да зададете тем‐
пературата. Вижте "Функ‐
ция FastFreeze или
ShoppingMode".
Температурата в уреда
е твърде ниска/висока.
Регулаторът на темпе‐
ратурата не е настроен
правилно.
Задайте по-висока/по-нис‐
ка температура.
Температурата на хра‐
нителните продукти е
твърде висока.
Изчакайте температурата
на хранителните продукти
да спадне до температура‐
та в помещението, преди
съхранение.
Функцията FastFreeze е
включена.
Вижте „Функция
FastFreeze".
Вратата не се отваря
лесно.
Опитали сте да отвори‐ Изчакайте няколко секун‐
те вратата веднага след ди, след като сте затвори‐
като сте я затворили.
ли вратата, преди да я от‐
ворите отново.
В случай, че съветите не
водят до постигане на
желаните резултати,
свържете се с най-близкия
оторизиран сервизен
център.
12
www.electrolux.com
8. ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ
8.1 Продуктов фиш
Търговска марка
Electrolux
Модел
EUF2047AOW 925041446
EUF2047AOX 925041447
категория
8. Вертикален фризер
Клас на енергийна ефективност
A+
Консумация на енергия в kWh за година въз
258
основа на стандартни тестови резултати за 24
часа. Реалната консумация на енергия зависи
от начина, по който се използва уреда и къде
е разположен.
Обем за съхранение в литри, хладилник
-
Обем за съхранение в литри, звезда
-
Обем за съхранение в литри, мазе зона
-
Обем за съхранение в литри, вино
-
Обем за съхранение в литри, обща сума
180
Обем за съхранение в литри, фризер
180
Обем за съхранение в литри, охладител
-
Обем за съхранение в литри, други отделения Класификация на звездите на фризерното от‐
деление с най-голям обем на съхранение (л)
****
Температура на проектиране на други отделе‐ ния > 14 ° C (° C), ако има такива
Хладилник без скреж (Д/Н), хладилник
-
Хладилник без скреж (Д/Н), фризер
Да
Захранването е безопасно в ч
11
Капацитет на замразяване в kg/24ч
20
Климатичен клас
SN-N-ST-T
Най-ниската околна температура, при която
10
този уред е предназначен за използване, в ° C
Най-висока околна температура, при която то‐ 43
зи уред е предназначен за използване, в ° C
Акустични шумови емисии dB(A) re1 pW
42
Вграден уред Д/Н
Не
БЪЛГАРСКИ
този уред е предназначен да се изолзва из‐
ключително за съхранение на вино Д/Н
8.2 Допълнителни технически
данни
Височина
1550 mm
Ширина
595 mm
Дълбочина
668 mm
13
Не
Волтаж
230 - 240 V
Честота
50 Hz
Техническата информация се намира
на табелката с данни на външната или
вътрешната страна на уреда и на
етикета за енергийна категория.
9. ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА
Рециклирайте материалите със
символа . Поставяйте опаковките в
съответните контейнери за
рециклирането им. Помогнете за
опазването на околната среда и
човешкото здраве, както и за
рециклирането на отпадъци от
електрически и електронни уреди. Не
изхвърляйте уредите, означени със
символаl , заедно с битовата смет.
Върнете уреда в местния пункт за
рециклиране или се обърнете към
вашата общинска служба.
14
www.electrolux.com
OBSAH
1. BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE....................................................................... 14
2. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY .............................................................................16
3. INSTALACE......................................................................................................18
4. OVLÁDACÍ PANEL...........................................................................................18
5. DENNÍ POUŽÍVÁNÍ.......................................................................................... 20
6. ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA........................................................................................ 20
7. ODSTRAŇOVÁNÍ ZÁVAD................................................................................ 21
8. TECHNICKÉ ÚDAJE........................................................................................ 23
MYSLÍME NA VÁS
Děkujeme, že jste si zakoupili spotřebič značky Electrolux. Vybrali jste si produkt,
se kterým jsou spjaty desítky let profesionálních zkušeností a inovací. Tento
důmyslný a stylový spotřebič byl navržen s ohledem na jeho uživatele. Kdykoliv
jej proto používáte, můžete se spolehnout, že pokaždé dosáhnete skvělých
výsledků.
Vítá Vás Electrolux.
Navštivte naše stránky ohledně:
Rady ohledně používání, brožury, poradce při potížích, servisních informací:
www.electrolux.com/webselfservice
Registrace vašeho spotřebiče, kterou získáte lepší servis:
www.registerelectrolux.com
Nákupu příslušenství, spotřebního materiálu a originálních náhradních dílů pro
váš spotřebič:
www.electrolux.com/shop
PÉČE O ZÁKAZNÍKY A SERVIS
Doporučujeme používat originální náhradní díly.
Při kontaktu se servisním střediskem se ujistěte, že máte k dispozici následující
údaje: Model, výrobní číslo (PNC), sériové číslo.
Tyto informace jsou uvedeny na typovém štítku.
Upozornění / Důležité bezpečnostní informace
Všeobecné informace a rady
Poznámky k ochraně životního prostředí
Zmĕny vyhrazeny.
1.
BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE
Tento návod si pečlivě přečtěte ještě před instalací
spotřebiče a jeho prvním použitím. Výrobce nenese
odpovědnost za žádný úraz ani škodu v důsledku
nesprávné instalace nebo použití. Návod k použití vždy
ČESKY
15
uchovávejte na bezpečném a přístupném místě pro jeho
budoucí použití.
1.1 Bezpečnost dětí a postižených osob
•
•
•
•
•
•
Tento spotřebič smí používat děti starší osmi let nebo
osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo
duševními schopnostmi nebo osoby bez patřičných
zkušeností a znalostí, pouze pokud tak činí pod
dozorem nebo vedením, které zohledňuje bezpečný
provoz spotřebiče, a pokud rozumí rizikům spojeným s
provozem spotřebiče.
Děti ve věku tří až osmi let a osoby s rozsáhlým a
komplexním postižením mohou tento spotřebič
používat, pokud k tomu dostaly řádné pokyny.
Děti mladší tří let bez stálého dozoru držte z dosahu
spotřebiče.
Nenechte děti hrát si se spotřebičem.
Čištění a uživatelskou údržbu spotřebiče by neměly
provádět děti bez dozoru.
Všechny obaly uschovejte z dosahu dětí a řádně je
zlikvidujte.
1.2 Všeobecné bezpečnostní informace
•
•
•
•
Tento spotřebič je určen pro použití v domácnosti a
pro následující způsoby použití:
– Ve farmářských domech, v kuchyňkách pro
zaměstnance v obchodech, kancelářích a jiných
pracovních prostředích
– Pro zákazníky hotelů, motelů, penzionů a jiných
ubytovacích zařízení
VAROVÁNÍ: Udržujte volně průchodné větrací otvory
na povrchu spotřebiče nebo kolem vestavěného
spotřebiče.
VAROVÁNÍ: K urychlení odmrazování nepoužívejte
mechanické ani jiné pomocné prostředky, které nejsou
doporučeny výrobcem.
VAROVÁNÍ: Nepoškozujte chladicí okruh.
16
www.electrolux.com
•
•
•
•
•
VAROVÁNÍ: V prostoru chladicích spotřebičů
nepoužívejte jiné elektrické přístroje, než typy
schválené k tomuto účelu výrobcem.
K čištění spotřebiče nepoužívejte proud vody nebo
páru.
Vyčistěte spotřebič vlhkým měkkým hadrem.
Používejte pouze neutrální mycí prostředky.
Nepoužívejte prostředky s drsnými částicemi,
drátěnky, rozpouštědla nebo kovové předměty.
V tomto spotřebiči neuchovávejte výbušné směsi, jako
např. aerosolové spreje s hořlavým hnacím plynem.
Jestliže je poškozený přívodní kabel, smí ho vyměnit
pouze výrobce, autorizované servisní středisko nebo
osoba s podobnou příslušnou kvalifikací, jinak by
mohlo dojít k úrazu.
2. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY
2.1 Instalace
VAROVÁNÍ!
Tento spotřebič smí
instalovat jen kvalifikovaná
osoba.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Odstraňte veškerý obalový materiál.
Poškozený spotřebič neinstalujte ani
nepoužívejte.
Řiďte se pokyny k instalaci dodanými
spolu s tímto spotřebičem.
Při přemisťování spotřebiče buďte
vždy opatrní, protože je těžký. Vždy
používejte ochranné rukavice a
uzavřenou obuv.
Přesvědčte se, že vzduch může okolo
spotřebiče volně proudit.
Při první instalaci nebo změně směru
otevírání dveří počkejte alespoň čtyři
hodiny, než spotřebič připojíte k
napájení. Olej tak může natéct zpět
do kompresoru.
Před každou činností na spotřebiči
(např. změna směru otevírání dveří)
vytáhněte zástrčku ze síťové zásuvky.
Neinstalujte spotřebič v blízkosti
topidel, sporáků, trub či varných
desek.
Nevystavujte spotřebič dešti.
•
•
•
Neinstalujte spotřebič tam, kde by se
dostal do přímého slunečního světla.
Neinstalujte spotřebič v příliš vlhkých
či příliš chladných místech.
Při přemisťování spotřebiče jej
nadzdvihněte za přední okraj, abyste
zabránili poškrábání podlahy.
2.2 Připojení k elektrické síti
VAROVÁNÍ!
Hrozí nebezpečí požáru
nebo úrazu elektrickým
proudem.
VAROVÁNÍ!
Při instalaci spotřebiče se
ujistěte, že není napájecí
kapel nikde zachycený či
poškozený.
VAROVÁNÍ!
Nepoužívejte rozbočovací
zástrčky ani prodlužovací
kabely.
•
•
Spotřebič musí být uzemněn.
Zkontrolujte, zda údaje na typovém
štítku souhlasí s parametry elektrické
sítě.
ČESKY
•
•
•
•
•
Vždy používejte správně instalovanou
síťovou zásuvku s ochranou proti
úrazu elektrickým proudem.
Dbejte na to, abyste nepoškodili
elektrické součásti (např. napájecí
kabel, síťovou zástrčku, kompresor).
Při výměně elektrických součástí se
obraťte na autorizované servisní
středisko či elektrikáře.
Napájecí kabel musí zůstat pod
úrovní síťové zástrčky.
Síťovou zástrčku zapojte do síťové
zásuvky až na konci instalace
spotřebiče. Po instalaci musí zůstat
síťová zástrčka nadále dostupná.
Neodpojujte spotřebič ze zásuvky
tahem za kabel. Vždy tahejte za
zástrčku.
•
•
•
•
•
2.4 Čištění a údržba
VAROVÁNÍ!
Hrozí nebezpečí poranění
nebo poškození spotřebiče.
2.3 Použití spotřebiče
VAROVÁNÍ!
Hrozí nebezpečí zranění,
popálení, úrazu elektrickým
proudem nebo požáru.
Spotřebič obsahuje hořlavý plyn
isobutan (R600a) - zemní plyn, který je
dobře snášen životním prostředím.
Dbejte na to, abyste nepoškodili chladicí
okruh obsahující isobutan.
•
•
•
•
•
•
•
Neměňte technické parametry tohoto
spotřebiče.
Do spotřebiče nevkládejte jiná
elektrická zařízení (jako např.
výrobníky zmrzliny), pokud nejsou
výrobcem označena jako použitelná.
Pokud dojde k poškození chladicího
okruhu, ujistěte se, že se v místnosti
nenachází zdroje otevřeného ohně či
možného vznícení. Místnost
vyvětrejte.
Zabraňte kontaktu horkých předmětů
s plastovými částmi spotřebiče.
Do mrazicího oddílu nevkládejte
sycené nápoje. V nádobě takových
nápojů by vznikl přetlak.
Ve spotřebiči neuchovávejte hořlavé
plyny a kapaliny.
Do spotřebiče, do jeho blízkosti nebo
na spotřebič neumísťujte hořlavé
předměty nebo předměty obsahující
hořlavé látky.
17
Nedotýkejte se kompresoru či
kondenzátoru. Jsou horké.
Nedotýkejte se a neodstraňujte
předměty či potraviny z mrazicího
oddílu, pokud máte mokré či vlhké
ruce.
Nezmrazujte znovu potraviny, které
byly rozmražené.
Dodržujte skladovací pokyny uvedené
na balení mražených potravin.
Potraviny před vložením do mrazicího
oddílu zabalte do jakéhokoli
vhodného materiálu pro kontakt s
potravinami.
•
•
•
Před čištěním nebo údržbou spotřebič
vždy vypněte a vytáhněte síťovou
zástrčku ze zásuvky.
Tento spotřebič obsahuje uhlovodíky
v chladicí jednotce. Údržbu a doplnění
jednotky smí provádět pouze
kvalifikovaná osoba.
Pravidelně kontrolujte vypouštěcí
otvor spotřebiče a v případě potřeby
jej vyčistěte. Jestliže je otvor ucpaný,
bude se na dně spotřebiče
shromažďovat voda.
2.5 Obsluha
•
•
Pro opravu spotřebiče se obraťte na
autorizované servisní středisko.
Používejte výhradně originální
náhradní díly.
2.6 Likvidace
VAROVÁNÍ!
Hrozí nebezpečí úrazu či
udušení.
•
•
•
•
Odpojte spotřebič od elektrické sítě.
Odřízněte a vyhoďte síťový kabel.
Odstraňte dveře, abyste zabránili
uvěznění dětí a domácích zvířat ve
spotřebiči.
Chladicí okruh a izolační materiály
tohoto spotřebiče neškodí ozonové
vrstvě.
18
www.electrolux.com
•
Izolační pěna obsahuje hořlavé plyny.
Pro informace ohledně správné
likvidace spotřebiče se obraťte na
místní úřady.
•
Nepoškozujte část chladicí jednotky,
která se nachází blízko výměníku
tepla.
3. INSTALACE
VAROVÁNÍ!
Viz kapitoly o bezpečnosti.
•
3.1 Umístění
Spotřebič instalujte na suchém, dobře
větraném místě, jehož okolní teplota
odpovídá klimatické třídě uvedené na
typovém štítku spotřebiče:
Klima‐
tická
třída
Okolní teplota
SN
+10 °C až 32 °C
N
+16 °C až 32 °C
ST
+16 °C až 38 °C
T
+16 °C až 43 °C
•
•
3.3 Instalace spotřebiče a
změna směru otevírání dveří
K instalaci (požadavky na
odvětrání, vyrovnání) a
změně směru otevírání dveří
si pročtěte si samostatné
pokyny.
3.2 Připojení k elektrické síti
•
uvedené na typovém štítku odpovídají
napětí v domácí síti.
Spotřebič musí být uzemněn.
Zástrčka napájecího kabelu je k
tomuto účelu vybavena příslušným
kontaktem. Pokud není domácí
zásuvka uzemněná, poraďte se s
odborníkem a připojte spotřebič k
samostatnému uzemnění v souladu s
platnými předpisy.
Výrobce odmítá veškerou
odpovědnost v případě nedodržení
výše uvedených pokynů.
Tento spotřebič je v souladu se
směrnicemi EHS.
Spotřebič smí být připojen k síti až po
ověření, že napětí a frekvence
4. OVLÁDACÍ PANEL
1
4
2
1
2
3
4
Teplotní stupnice
Tlačítko teploty
Ikona režimu ECO
Ikona FastFreeze
3
4.1 Zapnutí spotřebiče
1. Zapojte spotřebič do elektrické
zásuvky.
2. K zapnutí spotřebiče stiskněte
tlačítko teploty, dokud se nerozsvítí
všechny LED kontrolky.
Po přibližně třech sekundách LED
kontrolky zhasnou a je nastavena
výchozí teplota (režim ECO). LED
kontrolka vedle symbolu režimu ECO
svítí.
4.2 Vypnutí spotřebiče
1. K vypnutí spotřebiče na tři sekundy
stiskněte tlačítko teploty.
Všechny LED kontrolky zhasnou.
ČESKY
2. Spotřebič odpojíte od elektrické sítě
vytáhnutím zástrčky ze síťové
zásuvky.
4.3 Regulace teploty
K regulaci teploty stiskněte tlačítko
teploty. Po každém stisknutí tohoto
tlačítka se nastavená teplota posune o
jednu polohu a rozsvítí se odpovídající
LED kontrolka. Opakovaně stiskněte
tlačítko teploty, dokud nezvolíte
požadovanou teplotu. Nastavení bude
uloženo.
Teplota se postupně mění
od -15 °C do -24 °C.
Nejchladnější nastavení: -24
°C.
Nejteplejší nastavení: -15 °C
Nejvhodnější nastavení:
režim ECO (-18 °C).
Při volbě nastavení mějte na paměti, že
teplota uvnitř spotřebiče závisí na:
• teplotě místnosti
• četnosti otevírání dveří
• množství uložených potravin
• umístění spotřebiče.
4.4 Režim spánku displeje
Po 30 sekundách bez žádné interakce se
spotřebičem se displej přepne do režimu
spánku. Tlumeně svítí pouze LED
kontrolka odpovídající aktuálně
nastavené teplotě. Všechny ostatní LED
kontrolky jsou zhasnuté. K vypnutí tohoto
režimu stiskněte tlačítko teploty.
4.5 Režim ECO
V tomto režimu je teplota nastavena na
-18 °C.
Toto je nejlepší teplota k
zajištění dobrého
uchovávání potravin s
minimální spotřebou
energie.
K zapnutí režimu ECO stiskněte
opakovaně tlačítko teploty, dokud se na
ovládacím panelu nerozsvítí LED
kontrolka vedle ikony režimu ECO.
19
4.6 Funkce FastFreeze
Potřebujete-li rychle snížit teplotu v
mrazicím oddílu s cílem rychle zmrazit
čerstvé potraviny, pro jejich řádné
uskladnění doporučujeme zapnout funkci
FastFreeze.
Tuto funkci zapnete opakovaným
stisknutím tlačítka teploty, dokud se na
ovládacím panelu nerozsvítí kontrolka
LED vedle ikony FastFreeze. Rozsvítí se
kontrolka aktuálně nastavené teploty.
Funkce se automaticky
vypne za 52 hodin. Když se
funkce vypne, obnoví se
předchozí nastavení teploty.
Tuto funkci můžete kdykoli
vypnout stisknutím tlačítka
teploty a volbou nového
nastavení teploty.
4.7 Výstraha otevřených dveří
Jsou-li dveře otevřené po dobu asi 80
sekund, zapne se výstraha otevřených
dveří. Kontrolka LED aktuálně nastavené
teploty bliká a je zapnutá zvuková
signalizace.
Tuto výstrahu můžete
vypnout tak, že zavřete
dveře nebo stisknete tlačítko
teploty.
4.8 Výstraha vysoké teploty
Zvýšení teploty ve spotřebiči (například z
důvodu předchozího výpadku proudu
nebo otevření dveří) zapne výstrahu
vysoké teploty. Kontrolka LED aktuálně
nastavené teploty bliká a je zapnutá
zvuková signalizace.
Po obnovení normálních
podmínek se výstraha
vysoké teploty vypne. Tuto
výstrahu můžete vypnout
stisknutím tlačítka teploty.
20
www.electrolux.com
5. DENNÍ POUŽÍVÁNÍ
VAROVÁNÍ!
Viz kapitoly o bezpečnosti.
5.1 Uskladnění zmrazených
potravin
Po prvním spuštění spotřebiče nebo po
jeho dlouhodobé odstávce nechte
spotřebič před vložením potravin běžet
nejméně dvě hodiny se zapnutou funkcí
FastFreeze. Zásuvky na zmrazování
potravin zajišťují rychlý a snadný přístup
k balení potravin, které potřebujete.
Jestliže chcete vložit velké množství
potravin, vyjměte ze spotřebiče všechny
zásuvky kromě spodní, která musí být na
svém místě, aby byla zajištěna řádná
cirkulace vzduchu. Na všech policích lze
uložit potraviny, které přečnívají do
vzdálenosti 15 mm ode dveří.
VAROVÁNÍ!
V případě náhodného
rozmrazení, například z
důvodu výpadku proudu, a
pokud výpadek proudu trval
delší dobu, než je
„Skladovací doba při
poruše“ uvedená v tabulce
technických údajů, je nutné
rozmražené potraviny rychle
spotřebovat nebo ihned
tepelně upravit a (po
ochlazení) opět zmrazit.
5.2 Zmrazování čerstvých
potravin
Mrazicí oddíl se hodí pro zmrazování
čerstvých potravin a pro dlouhodobé
uložení zmrazených a
hlubokozmrazených potravin.
Chcete-li zmrazit menší množství
čerstvých potravin, není nutné měnit
aktuální nastavení.
Chcete-li zmrazit čerstvé potraviny,
zapněte funkci FastFreeze minimálně 24
hodin před uložením zmrazovaných
potravin do mrazicího oddílu.
Vložte potraviny ke zmražení do dvou
horních oddílů.
Maximální množství čerstvých potravin,
které je možné zmrazit během 24 hodin,
je uvedeno na typovém štítku.
Zmrazování trvá 24 hodin: po tuto dobu
nevkládejte do spotřebiče žádné další
potraviny ke zmražení.
Když je zmrazování potravin dokončeno,
zvolte opět požadovanou teplotu (viz
„Funkce FastFreeze“).
6. ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA
VAROVÁNÍ!
Viz kapitoly o bezpečnosti.
6.1 Čistění vnitřku spotřebiče
Před prvním použitím spotřebiče omyjte
vnitřek a veškeré vnitřní příslušenství
vlažnou vodou s trochou neutrálního
mycího prostředku, abyste odstranili
typický pach nového výrobku, pak vše
důkladně vytřete do sucha.
POZOR!
Nepoužívejte čisticí
prostředky, abrazivní prášky,
čističe na bázi chlóru nebo
ropy, které mohou poškodit
povrch spotřebiče.
ČESKY
6.2 Pravidelné čištění
POZOR!
Nehýbejte s žádnými
trubkami nebo kabely uvnitř
spotřebiče, netahejte za ně a
nepoškozujte je.
POZOR!
Nepoškozujte chladicí
systém.
Spotřebič je nutné pravidelně čistit:
1. Vnitřek a všechno vnitřní
příslušenství omyjte vlažnou vodou s
trochou neutrálního mycího
prostředku.
2. Pravidelně kontrolujte těsnění dveří a
otírejte je, aby bylo čisté, bez
usazených nečistot.
3. Vše důkladně opláchněte a osušte.
4. Jsou-li dostupné, vyčistěte
kondenzátor a kompresor na zadní
straně spotřebiče kartáčem.
21
Zlepší se tím výkon spotřebiče a
sníží spotřeba energie.
6.3 Odmrazování mrazničky
Mrazicí oddíl je beznámrazový. To
znamená, že se v zapnutém spotřebiči
nevytváří námraza ani na vnitřních
stěnách, ani na potravinách.
6.4 Vyřazení spotřebiče z
provozu
Jestliže spotřebič nebudete po dlouhou
dobu používat, proveďte následná
opatření:
1. Odpojte spotřebič od elektrické sítě.
2. Vyjměte všechny potraviny.
3. Vyčistěte spotřebič a všechno
příslušenství.
4. Nechte dveře pootevřené, abyste
zabránili vzniku nepříjemných pachů.
7. ODSTRAŇOVÁNÍ ZÁVAD
VAROVÁNÍ!
Viz kapitoly o bezpečnosti.
7.1 Co dělat, když...
Problém
Možná příčina
Řešení
Spotřebič je hlučný.
Spotřebič není správně
postaven.
Zkontrolujte stabilní polohu
spotřebiče.
Je spuštěna optická či
zvuková výstraha.
Spotřebič byl zapnut ne‐
dávno nebo teplota je je‐
ště příliš vysoká.
Viz „Výstraha/ukazatel
otevřených dveří“ nebo „Vý‐
straha/ukazatel vysoké te‐
ploty“.
Teplota ve spotřebiči je
příliš vysoká.
Viz „Výstraha/ukazatel
otevřených dveří“ nebo „Vý‐
straha/ukazatel vysoké te‐
ploty“.
Nesprávně nastavená te‐
plota.
Viz pokyny v části „Provoz“/
„Ovládací panel“.
Uložili jste příliš velké
množství potravin najed‐
nou.
Počkejte několik hodin a pak
znovu zkontrolujte teplotu.
Kompresor funguje
nepřetržitě.
22
www.electrolux.com
Problém
Možná příčina
Řešení
Teplota v místnosti je
příliš vysoká.
Viz tabulka klimatické třídy
na typovém štítku.
Vložili jste do spotřebiče
příliš teplé potraviny.
Před uložením nechte potra‐
viny vychladnout na teplotu
místnosti.
Funkce FastFreeze je za‐ Viz „Funkce FastFreeze“.
pnutá.
Po stisknutí FastFreeze
nebo po změně teploty se
kompresor nespustí
okamžitě.
Toto je normální jev, který Kompresor se po určité době
nepředstavuje poruchu
spustí.
spotřebiče.
Na podlaze teče voda.
Vývod rozmražené vody
(kondenzátu) neústí do
odpařovací misky nad
kompresorem.
Vložte vývod rozmražené vo‐
dy (kondenzátu) do
odpařovací misky.
Teplotu nelze nastavit.
Je zapnutá funkce FastF‐
reeze nebo ShoppingMo‐
de.
Ručně vypněte funkci FastF‐
reeze nebo ShoppingMode,
či případně vyčkejte s nasta‐
vováním teploty, dokud se
daná funkce neresetuje au‐
tomaticky. Viz „Funkce
FastFreeze nebo Shopping‐
Mode“.
Teplota ve spotřebiči je
příliš nízká/vysoká.
Není správně nastavený
regulátor teploty.
Nastavte vyšší/nižší teplotu.
Teplota potravin je příliš
vysoká.
Před uložením nechte potra‐
viny vychladnout na teplotu
místnosti.
Funkce FastFreeze je za‐ Viz „Funkce FastFreeze“.
pnutá.
Dveře nelze snadno
otevřít.
Pokusili jste se otevřít
dveře ihned po jejich
uzavření.
Pokud tyto rady nevedou
ke kýženému výsledku,
obraťte se na nejbližší
autorizované servisní
středisko.
Vyčkejte několik sekund po
zavření dveří, než je znovu
otevřete.
ČESKY
8. TECHNICKÉ ÚDAJE
8.1 Informační list výrobku
Ochranná známka
Electrolux
Model
EUF2047AOW 925041446
EUF2047AOX 925041447
Kategorie
8. Vysoká mraznička
Třída energetické účinnosti
A+
Spotřeba energie v kWh za rok, založená na vý‐
sledcích normalizované zkoušky po dobu 24 ho‐
din. Skutečná spotřeba energie závisí na způso‐
bu použití a umístění spotřebiče.
258
Užitný objem v litrech, chladnička
-
Užitný objem v litrech, hvězdička
-
Užitný objem v litrech, chladicí prostor
-
Užitný objem v litrech, pro víno
-
Užitný objem v litrech, celkový
180
Užitný objem v litrech, mraznička
180
Užitný objem v litrech, Chladicí jednotka
-
Užitný objem v litrech, jiné prostory
-
Počet hvězdiček u mrazícího oddílu s nejvyšší
úložnou kapacitou (l)
****
Určená teplota jiných prostorů > 14 °C (°C), jsou- li k dispozici
Beznámrazová (A/N), chladnička
-
Beznámrazová (A/N), mraznička
Ano
Doba skladování při vypnutí v hodinách
11
Mrazicí výkon v kg/24 h
20
Klimatická třída
SN-N-ST-T
Tento spotřebič je určen k použití za nejnižší te‐
ploty okolí, v °C
10
Tento spotřebič je určen k použití za nejvyšší te‐
ploty okolí, v °C
43
Emise hluku šířeného vzduchem, dB(A) re1 pW
42
Vestavný spotřebič, A/N
Ne
Tento spotřebič je určen výhradně k uchovávání
vína, A/N
Ne
23
24
www.electrolux.com
8.2 Další technické údaje
Výška
1550 mm
Šířka
595 mm
Hloubka
668 mm
Napětí
230 - 240 V
Frekvence
50 Hz
Technické údaje jsou uvedeny na
typovém štítku umístěném na vnější
nebo vnitřní straně spotřebiče a na
energetickém štítku.
9. POZNÁMKY K OCHRANĚ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
Recyklujte materiály označené
určené k likvidaci. Spotřebiče označené
symbolem . Obaly vyhoďte do
příslušných odpadních kontejnerů k
recyklaci. Pomáhejte chránit životní
prostředí a lidské zdraví a recyklovat
elektrické a elektronické spotřebiče
příslušným symbolem nelikvidujte
spolu s domovním odpadem. Spotřebič
odevzdejte v místním sběrném dvoře
nebo kontaktujte místní úřad.
MAGYAR
25
TARTALOM
1. BIZTONSÁGI INFORMÁCIÓK..........................................................................25
2. BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK............................................................................ 27
3. ÜZEMBE HELYEZÉS....................................................................................... 29
4. KEZELŐPANEL................................................................................................30
5. NAPI HASZNÁLAT........................................................................................... 31
6. ÁPOLÁS ÉS TISZTÍTÁS...................................................................................32
7. HIBAELHÁRÍTÁS............................................................................................. 33
8. MŰSZAKI ADATOK.......................................................................................... 34
GONDOLUNK ÖNRE
Köszönjük, hogy Electrolux terméket vásárolt. Ön olyan készülék tulajdonosa lett,
mely mögött több évtizedes szakmai tapasztalat és innováció áll. Rendkívüli
tudását és stílusos megjelenését az Ön igényei ihlették. Valahányszor csak
használja, biztos lehet abban, hogy a benne foglalt tudás a siker garanciája.
Köszöntjük az Electrolux világában!
Látogassa meg a weboldalunkat:
Kezelési tanácsok, kiadványok, hibaelhárító, szerviz információk:
www.electrolux.com/webselfservice
További előnyökért regisztrálja készülékét:
www.registerelectrolux.com
Kiegészítők, segédanyagok és eredeti alkatrészek vásárlása a készülékhez:
www.electrolux.com/shop
VÁSÁRLÓI TÁMOGATÁS ÉS SZERVIZ
Kizárólag eredeti alkatrészek használatát javasoljuk.
Ha készülékével a szervizhez fordul, legyenek kéznél az alábbi adatok: Típus,
termékszám, sorozatszám.
Ezek az információk az adattáblán olvashatók.
Figyelmeztetés - Biztonsági információk
Általános információk és hasznos tanácsok
Környezetvédelmi információk
A változtatások jogát fenntartjuk.
1.
BIZTONSÁGI INFORMÁCIÓK
Az üzembe helyezés és használat előtt gondosan
olvassa el a mellékelt útmutatót. A gyártó nem vállal
felelősséget a helytelen beszerelés vagy használat miatt
keletkezett sérülésekért és károkért. Tartsa biztonságos
26
www.electrolux.com
és elérhető helyen az útmutatót, hogy szükség esetén
mindig a rendelkezésére álljon.
1.1 Gyermekek és fogyatékkal élő személyek
biztonsága
•
•
•
•
•
•
A készüléket 8 év feletti gyermekek és csökkent
fizikai, értelmi vagy mentális képességű, illetve
megfelelő tapasztalatok vagy ismeretek híján lévő
személyek csak felügyelettel, vagy a készülék
biztonságos használatára vonatkozó megfelelő
tájékoztatás esetén használhatják.
A készüléket 3-8 éves gyermekek, illetve súlyos,
komplex fogyatékossággal élő személyek kizárólag
akkor használhatják, ha megfelelő oktatásban
részesültek.
3 évesnél fiatalabb gyermekek kizárólag folyamatos
felügyelet mellett tartózkodhatnak a készülék
közelében.
Ne hagyja, hogy gyermekek játsszanak a készülékkel.
Gyermekek felügyelet nélkül nem végezhetnek
tisztítási vagy karbantartási tevékenységet a
készüléken.
Minden csomagolóanyagot tartson távol a
gyermekektől, és megfelelően dobja azokat
hulladékba.
1.2 Általános Biztonság
•
•
A készüléket háztartási, illetve más hasonló
felhasználási területekre szánták, mint például:
– Hétvégi házak, üzletek, irodák és egyéb
munkahelyeken kialakított személyzeti konyhák
– Hotelek, motelek, szállások és egyéb lakás céljára
szolgáló ingatlanok esetén az ügyfelek számára
FIGYELMEZTETÉS: Ne takarja le a készülékházon
vagy a beépített szerkezeten lévő szellőzőnyílásokat.
MAGYAR
•
•
•
•
•
•
•
27
FIGYELMEZTETÉS: Csak a gyártó által ajánlott
mechanikus berendezéseket vagy eszközöket
használjon a leolvasztás meggyorsítására.
FIGYELMEZTETÉS: Ügyeljen arra, hogy ne sérüljön
meg a hűtőkör.
FIGYELMEZTETÉS: Kizárólag a gyártó által ajánlott
típusú elektromos berendezéseket használjon a
készülék ételtároló rekeszeiben.
A készülék tisztításához ne használjon vízsugarat
vagy gőzt.
A készüléket puha, nedves ruhával tisztítsa. Csak
semleges tisztítószert használjon. Ne használjon
súrolószert, súrolószivacsot, oldószert vagy fém
tárgyat.
Tilos robbanásveszélyes termékeket és anyagokat
(pl.: gyulladásveszélyes hajtógázzal töltött aeroszolos
flakonokat) tárolni a készülékben.
Ha a hálózati kábel megsérül, azt a gyártónak vagy a
márkaszerviznek vagy más hasonlóan képzett
személynek kell kicserélnie, nehogy veszélyhelyzet
álljon elő.
2. BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK
2.1 Üzembe helyezés
FIGYELMEZTETÉS!
A készüléket csak képesített
személy helyezheti üzembe.
•
•
•
•
•
•
Távolítsa el az összes
csomagolóanyagot.
Ne helyezzen üzembe, és ne is
használjon sérült készüléket.
Tartsa be a készülékhez mellékelt
üzembe helyezési útmutatóban
foglaltakat.
A készülék nehéz, ezért legyen
körültekintő a mozgatásakor. Mindig
használjon munkavédelmi kesztyűt és
zárt lábbelit.
Gondoskodjon arról, hogy keringeni
tudjon a levegő a készülék körül.
Az első üzembe helyezéskor vagy az
ajtó nyitási irányának megfordítása
•
•
•
•
•
után várjon legalább 4 órát, mielőtt
csatlakoztatja a készüléket az
elektromos hálózathoz. Ez azért
szükséges, hogy az olaj
visszafolyhasson a kompresszorba.
A készüléken elvégzendő bármilyen
művelet végrehajtása (pl. az ajtó
nyitási irányának megfordítása) előtt
húzza ki a hálózati vezetéket a
hálózati aljzatból.
Ne helyezze üzembe a készüléket
radiátorok, tűzhelyek, sütők vagy
főzőlapok közelében.
Ne tegye ki a készüléket esőnek.
Ne helyezze üzembe a készüléket
közvetlen napsugárzásnak kitett
helyen.
A készüléket nem szabad túl párás
vagy túl hideg környezetben
üzemeltetni.
28
www.electrolux.com
•
A készülék mozgatásakor a készülék
elejének peremét emelje fel,
ellenkező esetben megkarcolhatja a
padlót.
2.2 Elektromos csatlakoztatás
FIGYELMEZTETÉS!
Tűz- és áramütésveszély.
FIGYELMEZTETÉS!
A készülék elhelyezésekor
ügyeljen arra, hogy a
hálózati kábel ne csípődjön
be és ne sérüljön meg.
FIGYELMEZTETÉS!
Ne használjon hálózati
elosztókat és hosszabbító
kábeleket.
•
•
•
•
•
•
•
A készüléket kötelező földelni.
Ellenőrizze, hogy az adattáblán
szereplő adatok megfelelnek-e a helyi
elektromos hálózat paramétereinek.
Mindig megfelelően felszerelt,
áramütés ellen védett aljzatot
használjon.
Ügyeljen az elektromos alkatrészek
(pl. hálózati csatlakozódugasz,
hálózati kábel, kompresszor)
épségére. Ha az elektromos
alkatrészek cserére szorulnak,
forduljon a hivatalos márkaszervizhez
vagy elektromos szakemberhez.
A hálózati kábelnek a hálózati aljzat
szintje alatt kell elhelyezkednie.
Csak az üzembe helyezés befejezése
után csatlakoztassa a hálózati
csatlakozódugót a hálózati
csatlakozóaljzatba. Ügyeljen arra,
hogy a hálózati dugasz üzembe
helyezés után is könnyen elérhető
legyen.
A készülék csatlakozásának
bontására, soha ne a hálózati
kábelnél fogva húzza ki a
csatlakozódugót. A kábelt mindig a
csatlakozódugónál fogva húzza ki.
A készülékben gyúlékony,
azonban igen környezetbarát földgáz,
izobután (R600a) taláható. Ügyeljen arra,
hogy ne sértse meg a hűtőkör izobutánt
tartalmazó alkatrészeit.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
2.4 Ápolás és tisztítás
FIGYELMEZTETÉS!
Személyi sérülés vagy a
készülék károsodásának
veszélye áll fenn.
2.3 Használat
FIGYELMEZTETÉS!
Sérülés-, égés-, áramütésés tűzveszély.
Ne változtassa meg a készülék
műszaki jellemzőit.
Ne helyezzen más elektromos
készüléket (például fagylaltkészítő
gépet) a készülék belsejébe, hacsak
ezt a gyártó kifejezetten nem
javasolja.
Amennyiben a hűtőkör megsérül,
tartózkodjon mindennemű nyílt láng
és gyújtószikra használatától.
Szellőztesse ki a helyiséget.
Ügyeljen arra, hogy forró tárggyal ne
érjen a készülék műanyag részeihez.
Ne tegyen üditőitalt a fagyasztótérbe.
A fagyás ugyanis nyomást fejt ki az
italtároló edényre.
Ne tároljon gyúlékony gázt vagy
folyadékot a készülékben.
Ne tegyen gyúlékony anyagot vagy
gyúlékony anyaggal szennyezett
tárgyat a készülékbe, annak
közelébe, illetve annak tetejére.
Ne érintse meg a készülék
kompresszorát és kondenzátorát.
Ezek üzem közben forróvá válnak.
Nedves/vizes kézzel ne vegyen ki
semmilyen ételt a fagyasztóból, és ne
is érintse meg azokat.
Az egyszer már felolvasztott ételt ne
fagyassza vissza.
Kövesse a fagyasztott étel
csomagolásán található tárolási
útmutatásokat.
A fagyasztórekeszbe helyezés előtt
csomagolja be az élelmiszert a többi
élelmiszerrel való érintkezés
megakadályozásához.
•
Karbantartás előtt kapcsolja ki a
készüléket, és húzza ki a hálózati
csatlakozódugót a
csatlakozóaljzatból.
MAGYAR
•
•
A készülék hűtőegysége
szénhidrogén hűtőközeget tartalmaz.
Az elektromos üzembe helyezést és a
készülék hűtőközeggel való feltöltését
csak képesített személy végezheti el.
Rendszeresen ellenőrizze a készülék
olvadékvíz-elvezető nyílását, és
szükség szerint tisztítsa ki. Ha az
olvadékvíz-elvezető nyílás el van
záródva, a víz összegyűlik a készülék
alján.
•
•
•
•
•
2.5 Szerviz
•
•
A készülék javítását bízza a
márkaszervizre.
Csak eredeti pótalkatrészeket
használjon.
•
29
Bontsa a készülék hálózati
csatlakozását.
Vágja le a hálózati tápkábelt, és
helyezze a hulladékba.
Szerelje le az ajtót, hogy
megakadályozza a gyermekek és
háziállatok készülékben rekedését.
A készülék hűtőköre és szigetelése
ózonbarát anyagokat tartalmaz.
A szigetelőhab gyúlékony gázt
tartalmaz. A készülék megfelelő
ártalmatlanítására vonatkozó
tájékoztatásért lépjen kapcsolatba a
helyi hatóságokkal.
Ügyeljen arra, hogy ne sérüljön meg a
hűtőegység azon része, mely a
hőcserélő közelében található.
2.6 Ártalmatlanítás
FIGYELMEZTETÉS!
Sérülés- vagy
fulladásveszély.
3. ÜZEMBE HELYEZÉS
FIGYELMEZTETÉS!
Lásd a „Biztonság” című
fejezetet.
•
3.1 Elhelyezés
A készülék olyan száraz, jól szellőző
helyiségben helyezhető üzembe,
amelynek környezeti hőmérséklete
megfelel annak a klímabesorolásnak,
amely a készülék adattábláján fel van
tüntetve:
Klíma‐
osztály
Környezeti hőmérséklet
SN
+10°C és +32°C között
N
+16°C és +32°C között
ST
+16°C és +38°C között
T
+16°C és +43°C között
3.2 Elektromos csatlakoztatás
•
Az elektromos csatlakoztatás előtt
győződjön meg arról, hogy az
adattáblán feltüntetett feszültség és
•
•
frekvencia megegyezik-e az
elektromos hálózat értékeivel.
A készüléket kötelező földelni. Az
elektromos hálózati vezeték dugasza
ilyen típusú (földelt). Ha az
elektromos hálózati csatlakozóaljzat
nincs leföldelve, csatlakoztassa a
készüléket az érvényben lévő
jogszabályok szerint külön
földpólushoz, miután konzultált egy
képesített villanyszerelővel.
A gyártó minden felelősséget elhárít
magától, ha a fenti biztonsági
óvintézkedéseket nem tartják be.
A készülék megfelel az EGK
irányelveinek.
3.3 A készülék üzembe
helyezése és az ajtó nyitási
irányának megfordítása
Az üzembe helyezésre
(szellőzési követelmények,
vízszintezés) és az ajtó
nyitási irányának
megfordítására vonatkozó
utasítások külön
mellékletben találhatók.
30
www.electrolux.com
4. KEZELŐPANEL
1
4
2
1
2
3
4
Hőmérsékleti skála
Hőmérséklet gomb
ECO üzemmód ikon
FastFreeze ikon
3
4.1 Bekapcsolás
1. Csatlakoztassa a készüléket az
elektromos hálózati aljzatba.
2. A készülék bekapcsolásához addig
tartsa megérintve a hőmérséklet
gombot, amíg az összes LED
visszajelző világítani nem kezd.
Körülbelül 3 másodperc elteltével a LED
visszajelzők fénye elhalványul, és a
készülék a hőmérsékletet az
alapértelmezett értékre állítja (ECO
üzemmód). Az ECO üzemmód ikonja
mellett található LED visszajelző világít.
4.2 Kikapcsolás
1. A készülék kikapcsolásához tartsa
nyomva a hőmérséklet gombot 3
másodpercig.
Az összes LED visszajelző kialszik.
2. A készülék áramtalanításához húzza
ki a csatlakozódugót a hálózati
aljzatból.
4.3 A hőmérséklet beállítása
A hőmérséklet beállításához nyomja meg
a hőmérséklet gombot. A gomb minden
egyes megnyomására a hőmérséklet
beállított értéke 1 hellyel továbblép, és a
megfelelő LED visszajelző világítani
kezd. A hőmérséklet gomb
megnyomását addig folytassa, amíg a
kívánt hőmérséklet meg nem jelenik. A
beállított érték rögzül.
A kiválasztás progresszívan,
-15 °C és -24 °C között
változik.
Leghidegebb beállítás:
-24 °C.
Legmelegebb beállítás:
-15 °C
Legmegfelelőbb beállítás:
ECO üzemmód (-18 °C).
A beállítás kiválasztásakor szem előtt
kell tartani, hogy a készülék belsejében
levő hőmérséklet az alábbi tényezőktől
függ:
• szobahőmérséklet
• az ajtónyitások gyakorisága
• a tárolt élelmiszer mennyisége
• a készülék elhelyezése.
4.4 A kijelző alvó üzemmódja
Amennyiben a készülék 30 másodpercig
nem kap semmilyen utasítást, a kijelző
alvó üzemmódba lép. Mindössze a
beállított hőmérséklet LED visszajelzője
világít halványan. Az összes többi LED
visszajelző kialszik. Az üzemmód
kikapcsolásához nyomja meg a
hőmérséklet gombot.
4.5 ECO üzemmód
Ennél az üzemmódnál a beállított
hőmérséklet értéke -18 °C.
Ez a hőmérséklet
legideálisabb értéke az
élelmiszerek megfelelő
tárolásához a legkisebb
energiafogyasztás mellett.
Az ECO üzemmód bekapcsolásához
addig nyomja meg többször a
MAGYAR
hőmérséklet gombot, míg a LED
visszajelző az ECO üzemmód ikonja
mellett világítani nem kezd.
4.6 FastFreeze funkció
Ha gyorsan kell lecsökkenteni a
hőmérsékletet a fagyasztótérben a friss
élelmiszer lefagyasztásához, azt
javasoljuk, hogy kapcsolja be a
FastFreeze funkciót a termékek
megfelelő tárolása érdekében.
A funkció bekapcsolásához addig
nyomja meg többször a hőmérséklet
gombot, míg a LED visszajelző a
FastFreeze ikon mellett világítani nem
kezd. Világítani kezd a beállított
hőmérséklet LED visszajelzője.
Ez a funkció 52 óra elteltével
automatikusan kikapcsol.
Amikor a funkció kikapcsol,
a korábban beállított
hőmérséklet helyreállt.
A funkciót a hőmérséklet
gomb megnyomásával és új
hőmérsékleti érték
beállításával bármikor ki
lehet kapcsolni.
31
bekapcsol. A beállított hőmérséklet LED
visszajelzője villog, és hangjelzés
hallható.
A riasztást az ajtó
becsukásával vagy a
hőmérséklet gomb
megnyomásával lehet
kikapcsolni.
4.8 Magas hőmérséklet miatti
riasztás
A készülékben a hőmérséklet (például
áramkimaradás vagy nyitott ajtó miatti)
emelkedése aktiválja a magas
hőmérséklet riasztást. A beállított
hőmérséklet LED visszajelzője villog, és
hangjelzés hallható.
Amikor a normál feltételek
helyreálltak, a magas
hőmérséklet riasztás
kikapcsol. A riasztást a
hőmérséklet gomb
megnyomásával lehet
kikapcsolni.
4.7 Nyitott ajtó riasztás
Ha az ajtó hozzávetőleg 80 másodpercig
nyitva marad, az ajtó nyitva riasztás
5. NAPI HASZNÁLAT
FIGYELMEZTETÉS!
Lásd a „Biztonság” című
fejezetet.
5.1 Fagyasztott élelmiszerek
tárolása
Az első indításkor, illetve hosszabb
használaton kívüli idő után, mielőtt az
élelmiszereket a rekeszbe pakolná,
üzemeltesse legalább 2 órán át a
készüléket bekapcsolt FastFreeze
funkcióval. A fagyasztófiókok
használatával könnyen és gyorsan
megtalálja a kívánt élelemcsomagot. Ha
nagyobb mennyiségű élelmet kell tárolni,
eltávolíthatja a fiókokat, kivéve az alsót,
melynek mindig a helyén kell maradnia,
a levegő megfelelő áramlásának
biztosítása érdekében. Minden polcra
helyezhető az ajtótól 15 mm-re kinyúló
étel.
32
www.electrolux.com
FIGYELMEZTETÉS!
Véletlenszerű, például
áramkimaradás miatt
bekövetkező leolvadás
esetén, amikor az
áramszünet hosszabb ideig
tart, mint az az érték, amely
a műszaki jellemzők között
az „áramkimaradási
biztonság” alatt van
feltüntetve, a felolvadt
élelmiszert gyorsan el kell
fogyasztani, vagy azonnal
meg kell főzni, majd pedig (a
kihűlés után) újra
lefagyasztani.
5.2 Friss élelmiszer
lefagyasztása
A fagyasztórekesz alkalmas friss
élelmiszerek lefagyasztására, valamint
fagyasztott és mélyhűtött élelmiszerek
hosszú távú tárolására is.
Kis mennyiségű friss élelmiszer
lefagyasztásához nem szükséges
megváltoztatnia az aktuális beállítást.
Friss élelmiszer lefagyasztásához
aktiválja a FastFreeze funkciót legalább
24 órával azelőtt, hogy a lefagyasztani
kívánt élelmiszert behelyezi a
fagyasztórekeszbe.
Helyezze a lefagyasztandó élelmiszert a
két felső rekeszbe.
Az adattáblán megtekintheti azt a
maximális élelmiszer-mennyiséget,
amely 24 óra alatt lefagyasztható.
A fagyasztási folyamat 24 órát vesz
igénybe: ez alatt az idő alatt ne tegyen
be további lefagyasztandó élelmiszert.
Amikor a fagyasztási folyamat
befejeződött, állítsa vissza a készüléket
a kívánt hőmérsékletre (lásd:
„FastFreeze funkció”).
6. ÁPOLÁS ÉS TISZTÍTÁS
FIGYELMEZTETÉS!
Lásd a „Biztonság” című
fejezetet.
6.1 A készülék belsejének
tisztítása
A készülék legelső használata előtt
mossa ki a készülék belsejét és az
összes belső tartozékot semleges
mosogatószeres langyos vízzel, hogy
eltávolítsa a tökéletesen új termékek
tipikus szagát, majd alaposan szárítsa ki.
VIGYÁZAT!
Ne használjon
mosószereket,
súrolóporokat, klór- vagy
olajtartalmú tisztítószereket,
mert ezek károsítják a
felületet.
6.2 Rendszeres tisztítás
VIGYÁZAT!
Ne húzza meg, ne
mozgassa és ne sértse meg
a készülékben lévő csöveket
és/vagy kábeleket.
VIGYÁZAT!
Ügyeljen arra, hogy ne
sérüljön meg a
hűtőrendszer.
A készüléket rendszeresen tisztítani kell:
1. A készülék belsejét és a tartozékokat
langyos vízzel és egy kevés
semleges mosogatószerrel tisztítsa
meg.
2. Rendszeresen ellenőrizze az
ajtótömítéseket, és törölje tisztára,
hogy biztosítsa azok tisztaságát és
szennyeződésmentességét.
3. Gondosan öblítse le és szárítsa meg.
4. Amennyiben hozzáférhető, tisztítsa
meg a kondenzátort és a készülék
hátulján lévő kompresszort egy
kefével.
MAGYAR
Ezzel javíthatja a készülék
teljesítményét, és csökkentheti az
áramfogyasztást.
6.3 A fagyasztó leolvasztása
A fagyasztótér dérmentes kivitelű. Ez azt
jelenti, hogy a működés közben nem
képződik dér a készülékben, a belső
falakon vagy pedig az élelmiszereken.
33
1. Válassza le a készüléket az
elektromos táphálózatról.
2. Vegye ki az összes élelmiszert.
3. Tisztítsa meg a készüléket és az
összes tartozékot.
4. Hagyja résnyire nyitva az ajtót/
ajtókat, hogy ne képződjenek
kellemetlen szagok.
6.4 Ha a készülék nincs
használatban
Ha a készüléket hosszú időn át nem
használja, az alábbi óvintézkedéseket
végezze el:
7. HIBAELHÁRÍTÁS
FIGYELMEZTETÉS!
Lásd a „Biztonság” című
fejezetet.
7.1 Mi a teendő, ha ...
Jelenség
Lehetséges ok
A készülék zajos.
A készülék alátámasztása Ellenőrizze, hogy a készülék
nem megfelelő.
stabilan áll-e.
A hangjelzéses vagy viz‐
uális riasztás be van kap‐
csolva.
A készüléket mostanában
kapcsolta be, vagy a hő‐
mérséklet még mindig túl
magas.
Olvassa el a „Nyitott ajtó
riasztás/visszajelző” vagy a
„Magas hőmérséklet miatti
riasztás/visszajelző” című
részt.
A készülékben a hőmér‐
séklet túl magas.
Olvassa el a „Nyitott ajtó
riasztás/visszajelző” vagy a
„Magas hőmérséklet miatti
riasztás/visszajelző” című
részt.
A kompresszor folyamato‐ A hőmérséklet beállítása
san működik.
nem megfelelő.
Megoldás
Olvassa el a „Működés”/„Ke‐
zelőpanel” c. szakaszt.
Túl sok élelmiszert helye‐ Várjon néhány órát, majd el‐
zett egyszerre a készülék‐ lenőrizze ismét a hőmérsék‐
be.
letet.
A szobahőmérséklet túl
magas.
Olvassa el az adattáblán lé‐
vő klímabesorolást.
34
www.electrolux.com
Jelenség
Lehetséges ok
Megoldás
A készülékbe helyezett
étel túl meleg volt.
A behelyezés előtt várja
meg, amíg az étel lehűl szo‐
bahőmérsékletre.
A FastFreeze funkció be
van kapcsolva.
Lásd a „FastFreeze funkció"
c. fejezetet.
A kompresszor nem indul Ez normális jelenség,
el azonnal a FastFreeze
nem történt hiba.
kapcsoló megnyomása, il‐
letve a hőmérséklet módo‐
sítása után.
A kompresszor bizonyos idő
elteltével kapcsol be.
Víz folyik ki a padlóra.
A leolvasztási víz nem a
kompresszor fölötti páro‐
logtató tálcába folyik.
Illessze a leolvasztási víz ki‐
folyóját a párologtató tálcá‐
hoz.
A hőmérséklet nem állít‐
ható be.
A FastFreeze vagy Shop‐ Kapcsolja ki manuálisan a
pingMode funkció be van FastFreeze vagy Shopping‐
kapcsolva.
Mode funkciót, vagy a hő‐
mérséklet beállításával vár‐
jon a funkció automatikus ki‐
kapcsolásáig. Olvassa el a
„FastFreeze vagy Shopping‐
Mode funkció” c. szakaszt.
A készülékben a hőmér‐
A hőmérséklet-szabályo‐
séklet túl alacsony/magas. zó nincs helyesen beállít‐
va.
Az ajtó nehezen nyitható.
Állítson be magasabb/
alacsonyabb hőmérsékletet.
Az élelmiszerek hőmér‐
séklete túl magas.
Hagyja, hogy az élelmisze‐
rek hőmérséklete szobahő‐
mérsékletre csökkenjen a tá‐
rolás előtt.
A FastFreeze funkció be
van kapcsolva.
Lásd a „FastFreeze funkció"
c. fejezetet.
Az ajtót közvetlenül a be‐
csukást követően újra ki
akarta nyitni.
Az ajtó bezárása, majd újbóli
kinyitása között várjon né‐
hány másodpercet.
Amennyiben a fenti tanácsok
nem vezetnek eredményre,
forduljon a legközelebbi
márkaszervizhez.
8. MŰSZAKI ADATOK
8.1 Termékismertető adatlap
Védjegy
Electrolux
MAGYAR
Modell
EUF2047AOW 925041446
EUF2047AOX 925041447
Kategória
8. Egyenes fagyasztó
Energiahatékonysági osztály
A+
kWh/év energiafogyasztás 24 órás szabványos
258
teszteredmények alapján. A tényleges energiafo‐
gyasztás függ a készülék elhelyezésétől és hasz‐
nálatának módjától
Tárolási térfogat literben, hűtőszekrény
-
Tárolási térfogat literben, csillag besorolás
-
Tárolási térfogat literben, borhűtő zóna
-
Tárolási térfogat literben, borhűtő
-
Tárolási térfogat literben, teljes
180
Tárolási térfogat literben, fagyasztó
180
Tárolási térfogat literben, gyorshűtő
-
Tárolási térfogat literben, egyéb rekeszek
-
A legmagasabb tárolási térfogatú fagyasztóre‐
kesz csillag értékelése (l)
****
Egyéb terek tervezési hőmérséklete > 14 °C (°C), ha van
Jegesedésmentes (I/N), hűtőszekrény
-
Jegesedésmentes (I/N), fagyasztó
Igen
Áramkimaradástól független, órában
11
Fagyasztókapacitás kg/24 órában kifejezve
20
Klímaosztály
SN-N-ST-T
Legalacsonyabb környezeti hőmérséklet, amely‐
ben a készülék rendeltetésszerűen használható,
°C értékben
10
Legmagasabb környezeti hőmérséklet, amelyben 43
a készülék rendeltetésszerűen használható, °C
értékben
Akusztikus zajkibocsátás dB(A) re1 pW
42
Beépíthető készülék I/N
Nem
Ezt a készüléket kizárólag borok tárolására ter‐
vezték I/N
Nem
35
36
www.electrolux.com
8.2 Kiegészítő műszaki adatok
Magasság
1550 mm
Szélesség
595 mm
Mélység
668 mm
Feszültség
230 - 240 V
Frekvencia
50 Hz
A műszaki adatok a készülék külsején
vagy belsejében lévő adattáblán és az
energiatakarékossági címkén találhatók.
9. KÖRNYEZETVÉDELMI TUDNIVALÓK
A
következő jelzéssel ellátott
anyagokat hasznosítsa újra.
Újrahasznosításhoz tegye a megfelelő
konténerekbe a csomagolást. Járuljon
hozzá környezetünk és egészségünk
védelméhez, és hasznosítsa újra az
elektromos és elektronikus hulladékot. A
tiltó szimbólummal ellátott készüléket
ne dobja a háztartási hulladék közé.
Juttassa el a készüléket a helyi
újrahasznosító telepre, vagy lépjen
kapcsolatba a hulladékkezelésért felelős
hivatallal.
ROMÂNA
37
CUPRINS
1. INFORMAŢII PRIVIND SIGURANŢA............................................................... 37
2. INSTRUCŢIUNI DE SIGURANŢĂ.................................................................... 39
3. INSTALAREA................................................................................................... 41
4. PANOU DE COMANDĂ....................................................................................42
5. UTILIZAREA ZILNICĂ...................................................................................... 43
6. ÎNGRIJIREA ŞI CURĂŢAREA.......................................................................... 44
7. DEPANARE...................................................................................................... 45
8. DATE TEHNICE............................................................................................... 46
NE GÂNDIM LA DUMNEAVOASTRĂ
Vă mulţumim pentru că aţi achiziţionat un aparat Electrolux. Aţi ales un produs
care include decenii de experienţă profesională şi de inovaţie. Ingenios şi stilat, a
fost conceput special pentru dumneavoastră. Pentru ca atunci când îl utilizaţi să
aveţi întotdeauna aceleaşi rezultate extraordinare.
Bine aţi venit la Electrolux.
Vizitaţi website-ul la:
Aici găsiţi sfaturi privind utilizarea, broşuri, informaţii care vă ajută la
rezolvarea unor probleme apărute şi informaţii despre service:
www.electrolux.com/webselfservice
Înregistraţi-vă produsul pentru a beneficia de servicii mai bune:
www.registerelectrolux.com
Cumpăraţi accesorii, consumabile şi piese de schimb originale pentru aparatul
dvs.:
www.electrolux.com/shop
SERVICIUL DE RELAŢII CU CLIENŢII ŞI SERVICE
Utilizaţi doar piese de schimb originale.
Atunci când contactaţi centrul autorizat de service, asiguraţi-vă că aveţi
disponibile următoarele informaţii: Model, PNC, Număr de serie.
Informaţiile pot fi găsite pe plăcuţa cu datele tehnice.
Avertisment / Atenţie-Informaţii privind siguranţa
Informaţii generale şi recomandări
Informaţii privind mediul înconjurător
Ne rezervãm dreptul asupra efectuãrii de modificãri.
1.
INFORMAŢII PRIVIND SIGURANŢA
Înainte de instalarea şi de utilizarea aparatului, citiţi cu
atenţie instrucţiunile furnizate. Producătorul nu este
responsabil pentru nicio vătămare sau daună rezultată
din instalarea sau utilizarea incorectă. Păstraţi
38
www.electrolux.com
permanent instrucţiunile într-un loc sigur şi accesibil
pentru o consultare ulterioară.
1.1 Siguranţa copiilor şi a persoanelor vulnerabile
•
•
•
•
•
•
Acest aparat poate fi utilizat de copiii cu vârsta mai
mare de 8 ani, de persoanele cu capacităţi fizice,
senzoriale sau mentale reduse sau de persoanele fără
cunoştinţe sau experienţă doar sub supraveghere sau
după o scurtă instruire care să le ofere informaţiile
necesare despre utilizarea sigură a aparatului şi să le
permită să înţeleagă pericolele la care se expun.
Acest aparat poate fi folosit de copiii cu vârsta între 3
şi 8 ani şi de persoanele cu dizabilităţi profunde şi
complexe dacă au fost instruite adecvat.
Copiii cu vârsta mai mică de 3 ani nu trebuie lăsaţi să
se apropie de aparat dacă nu sunt supravegheaţi
permanent.
Nu lăsaţi copiii să se joace cu aparatul.
Copiii nu vor realiza curăţarea sau întreţinerea
realizată de utilizator asupra aparatului fără a fi
supravegheaţi.
Nu lăsaţi ambalajele la îndemâna copiilor şi aruncaţi-le
conform reglementărilor.
1.2 Aspecte generale privind siguranţa
•
•
•
Acest aparat este conceput pentru o utilizare casnică
şi la aplicaţii similare, cum ar fi:
– În casele de la ferme, bucătăriile pentru personal
din magazine, birouri şi alte medii de lucru
– De către clienţii din hoteluri, moteluri, unităţi de
cazare cu mic dejun şi alte medii de tip rezidenţial
AVERTISMENT: Menţineţi libere fantele de ventilaţie
de pe carcasa aparatului sau din structura în care este
încorporat.
AVERTISMENT: Nu utilizaţi dispozitive mecanice sau
alte instrumente diferite de cele recomandate de
producător pentru a accelera procesul de dezgheţare.
ROMÂNA
•
•
•
•
•
•
39
AVERTISMENT: Nu deterioraţi circuitul frigorific.
AVERTISMENT: Nu utilizaţi aparate electrice în
interiorul compartimentelor de conservare a
alimentelor ale aparatului, decât dacă sunt de tipul
recomandat de producător.
Nu folosiţi apă pulverizată şi abur pentru curăţarea
aparatului.
Curăţaţi aparatul cu o lavetă moale, umedă. Utilizaţi
numai detergenţi neutri. Nu folosiţi produse abrazive,
bureţi abrazivi, solvenţi sau obiecte metalice.
Nu depozitaţi în acest aparat substanţe explozive,
cum ar fi recipiente cu aerosoli cu un combustibil
inflamabil.
În cazul în care cablul de alimentare este deteriorat,
trebuie înlocuit de producător, de Centrul de service
autorizat al acestuia sau de persoane cu o calificare
similară pentru a se evita orice pericol.
2. INSTRUCŢIUNI DE SIGURANŢĂ
2.1 Instalarea
AVERTISMENT!
Doar o persoană calificată
trebuie să instaleze acest
aparat.
•
•
•
•
•
•
•
Îndepărtaţi toate ambalajele.
Dacă aparatul este deteriorat, nu îl
instalaţi sau utilizaţi.
Urmaţi instrucţiunile de instalare
furnizate împreună cu aparatul.
Aveţi întotdeauna grijă când mutaţi
aparatul deoarece acesta este greu.
Folosiţi întotdeauna mănuşi de
protecţie şi încălţăminte închisă.
Asiguraţi-vă că aerul poate circula în
jurul aparatului.
După instalare sau după inversarea
uşii, aşteptaţi cel puţin 4 ore înainte
de a conecta aparatul la sursa de
alimentare. Aceasta pentru a permite
uleiului să curgă înapoi în compresor.
Înainte de a efectua orice operaţie
asupra aparatul (de ex. inversarea
uşii), scoateţi ştecherul din priză.
•
•
•
•
•
Nu instalaţi aparatul aproape de
radiatoare sau aragaze, cuptoare sau
plite.
Nu expuneţi aparatul la precipitaţii.
Nu instalaţi aparatul direct în lumina
razelor de soare.
Nu instalaţi acest aparat în zonele cu
umiditate ridicată sau prea reci.
Când mutaţi aparatul, ridicaţi din
partea frontală, pentru a evita
zgârierea podelei.
2.2 Conexiunea electrică
AVERTISMENT!
Pericol de incendiu şi
electrocutare.
AVERTISMENT!
Atunci când amplasaţi
aparatul, asiguraţi-vă că nu
blocaţi sau deterioraţi cablul
de alimentare.
40
www.electrolux.com
AVERTISMENT!
Nu folosiţi prize multiple şi
cabluri prelungitoare.
•
•
•
•
•
•
•
Aparatul trebuie legat la o priză cu
împământare.
Asiguraţi-vă că parametrii de pe
plăcuţa cu date tehnice sunt
compatibili cu valorile nominale ale
sursei de alimentare.
Utilizaţi întotdeauna o priză cu
protecţie (împământare) contra
electrocutării, montată corect.
Procedaţi cu atenţie pentru a nu
deteriora componentele electrice (de
exemplu, ştecherul, cablul de
alimentare electrică şi compresorul).
Contactaţi Centrul de service autorizat
sau un electrician pentru schimbarea
componentelor electrice.
Cablul de alimentare electrică trebuie
să rămână sub nivelul ştecherului.
Introduceţi ştecherul în priză numai
după încheierea procedurii de
instalare. Asiguraţi accesul la priză
după instalare.
Nu trageţi de cablul de alimentare
pentru a scoate din priză aparatul.
Trageţi întotdeauna de ştecher.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
2.4 Îngrijirea şi curăţarea
AVERTISMENT!
Pericol de vătămare
personală sau deteriorare a
aparatului.
2.3 Modul de utilizare
AVERTISMENT!
Pericol de vătămare, arsuri,
electrocutare sau incendiu.
•
•
Aparatul conţine gaz inflamabil,
izobutan (R600a), un gaz natural cu un
nivel ridicat de compatibilitate cu mediul.
Aveţi grijă să nu deterioraţi circuitul
frigorific care conţine izobutan.
•
•
•
Nu modificaţi specificaţiile acestui
aparat.
Nu introduceţi aparate electrice (de
exemplu, aparate de făcut îngheţată)
în interiorul aparatului, decât dacă
acest lucru este recomandat de către
producător.
Dacă circuitul frigorific este deteriorat,
asiguraţi-vă că nu există flăcări şi
surse de aprindere în cameră. Aerisiţi
camera.
Nu lăsaţi obiecte fierbinţi să atingă
piesele din plastic ale aparatului.
Nu introduceţi băuturi răcoritoare în
compartimentul congelatorului.
Aceasta va crea presiune în
recipientul cu băutură.
Nu depozitaţi gaze şi lichide
inflamabile în aparat.
Produsele inflamabile sau obiectele
umezite cu produse inflamabile nu
trebuie introduse în aparat, nici puse
adiacent sau deasupra acestuia.
Nu atingeţi compresorul sau
condensatorul. Sunt fierbinţi.
Nu scoateţi sau atingeţi obiecte din
congelator cu mâinile ude sau umede.
Nu recongelaţi alimente care au fost
dezgheţate.
Respectaţi instrucţiunile de depozitare
de pe ambalajul preparatelor
congelate.
Ambalaţi mâncarea în orice tip de
ambalaj alimentar înainte de a o
introduce în compartimentul
congelator.
•
Înainte de a efectua operaţiile de
întreţinere, dezactivaţi aparatul şi
scoateţi ştecherul din priză.
Acest aparat conţine hidrocarburi în
unitatea de răcire. Doar o persoană
calificată trebuie să efectueze
întreţinerea şi încărcarea unităţii.
Verificaţi regulat evacuarea aparatului
şi, dacă este necesar, curăţaţi-o.
Dacă evacuarea este blocată, apa
dezgheţată se va acumula în partea
de jos a aparatului.
2.5 Service
•
•
Pentru a repara aparatul contactaţi
Centrul de service autorizat.
Utilizaţi numai piese de schimb
originale.
ROMÂNA
2.6 Gestionarea deşeurilor
după încheierea ciclului de
viaţă al aparatului
AVERTISMENT!
Pericol de vătămare sau
sufocare.
•
•
•
•
•
•
Deconectaţi aparatul de la sursa de
alimentare electrică.
Tăiaţi cablul electric şi îndepărtaţi-l.
Scoateţi uşa pentru a preveni
închiderea copiilor sau a animalelor
de companie în aparat.
41
Circuitul frigorific şi materialele de
izolare a acestui aparat nu afectează
stratul de ozon.
Spuma izolatoare conţine gaze
inflamabile. Contactaţi autoritatea
locală pentru informaţii privind
aruncarea adecvată a acestui aparat.
Nu deterioraţi partea unităţii de răcire
apropiată de schimbătorul de căldură.
3. INSTALAREA
AVERTISMENT!
Consultaţi capitolele privind
siguranţa.
•
3.1 Amplasarea
Acest aparat poate fi instalat la interior
într-un loc uscat şi bine ventilat în care
temperatura ambiantă corespunde cu
clasa climatică indicată pe plăcuţa cu
datele tehnice ale aparatului:
Clasa
clima‐
tică
Temperatura camerei
SN
+10°C la + 32°C
N
+16°C la + 32°C
ST
+16°C la + 38°C
T
+16°C la + 43°C
•
3.2 Conexiunea electrică
•
•
Înainte de a conecta aparatul,
asiguraţi-vă că tensiunea şi frecvenţa
indicate pe plăcuţa cu datele tehnice
corespund cu sursa de alimentare a
locuinţei.
Aparatul trebuie legat la o priză cu
împământare. Ştecherul cablului
electric este prevăzut cu un contact în
acest scop. Dacă priza din locuinţă nu
este împământată, conectaţi aparatul
la o împământare separată, în
conformitate cu reglementările în
vigoare, după ce aţi consultat un
electrician calificat.
Producătorul nu-şi asumă nicio
responsabilitate dacă aceste măsuri
de siguranţă nu sunt respectate.
Acest aparat este conform cu
Directivele C.E.E.
3.3 Instalarea aparatului şi
inversarea uşii
Consultaţi instrucţiunile
separate pentru instalare
(cerinţe de ventilare,
aducere la nivel) şi
inversarea uşii.
42
www.electrolux.com
4. PANOU DE COMANDĂ
1
4
2
1
2
3
4
Scală de temperatură
Tastă pentru temperatură
Pictogramă mod ECO
Pictogramă FastFreeze
3
4.1 Pornirea aparatului
1. Conectaţi aparatul la o priză
electrică.
2. Pentru a porni aparatul, atingeţi tasta
pentru temperatură până când se
aprind toţi indicatorii LED.
După circa 3 secunde, indicatorii LED se
estompează şi temperatura este setată
la valoarea implicită (modul ECO).
Indicatorul LED de lângă pictograma
pentru modul ECO se aprinde.
4.2 Oprirea aparatului
1. Pentru a opri aparatul, apăsaţi tasta
pentru temperatură timp de 3
secunde.
Toţi indicatorii LED se sting.
2. Pentru a deconecta aparatul de la
alimentarea electrică, scoateţi
ştecherul din priză.
4.3 Reglarea temperaturii
Pentru a regla temperatura, apăsaţi tasta
pentru temperatură. De fiecare dată când
tasta este apăsată, temperatura setată
se mută cu 1 poziţie şi indicatorul LED
corespunzător se aprinde. Apăsaţi în
mod repetat tasta pentru temperatură
până când este selectată temperatura
necesară. Setarea va fi permanentă.
Selecţia este progresivă,
variind de la -15°C la -24°C.
Setarea cu temperatura cea
mai scăzută: -24°C.
Setarea cu temperatura cea
mai ridicată: -15°C
Setarea recomandată:
Modul ECO (-18°C).
Alegeţi setarea ţinând cont de faptul că
temperatura din interiorul aparatului
depinde de:
• temperatura camerei
• frecvenţa de deschidere a uşii
• cantitatea de alimente conservate
• amplasarea aparatului.
4.4 Modul repaus al afişajului
După 30 de secunde de lipsă a
interacţiunii cu aparatul, afişajul intră în
modul repaus. Este aprins cu lumină
redusă doar indicatorul LED
corespunzător temperaturii setate. Restul
indicatoarelor LED sunt stinse. Pentru a
dezactiva acest mod, apăsaţi tasta
pentru temperatură.
4.5 Modul ECO
În acest mod, temperatura este setată la
-18°C.
Aceasta este temperatura
ideală pentru asigurarea
conservării optime a
alimentelor cu consum
minim de energie.
Pentru a activa ECO, apăsaţi tasta
pentru temperatură în mod repetat până
când indicatorul LED din dreptul
pictogramei modului ECO se aprinde.
4.6 Funcţia FastFreeze
Dacă doriţi să scădeţi rapid temperatura
din compartimentul congelator pentru a
congela rapid alimentele proaspete, vă
sugerăm să activaţi funcţia FastFreeze
pentru depozitarea adecvată a
alimentelor.
ROMÂNA
Pentru a activa această funcţie, apăsaţi
în mod repetat tasta pentru temperatură
până când se aprinde indicatorul LED din
dreptul pictogramei FastFreeze. Se
aprinde indicatorul LED pentru
temperatura setată în acel moment.
Această funcţie se opreşte
automat după 52 de ore. La
dezactivarea funcţiei,
setarea anterioară de
temperatură este restabilită.
Puteţi dezactiva în orice
moment această funcţie
dacă apăsaţi tasta pentru
temperatură şi alegeţi o
nouă setare pentru
temperatură.
4.7 Alarma pentru uşă deschisă
Dacă uşa a fost lăsată deschisă timp de
aproximativ 80 de secunde, se activează
alarma pentru uşă deschisă. Clipeşte
indicatorul LED al temperaturii setate în
acel moment şi sunetul este pornit.
43
Puteţi dezactiva această
alarmă dacă închideţi uşa
sau dacă apăsaţi tasta
pentru temperatură.
4.8 Alarmă pentru temperatură
ridicată
O creştere a temperaturii din aparat (de
exemplu din cauza unei întreruperi
anterioare a curentului sau deschiderii
uşii) activează alarma pentru
temperatură înaltă. Clipeşte indicatorul
LED al temperaturii setate în acel
moment şi sunetul este pornit.
La restabilirea condiţiilor
normale, alarma pentru
temperatură înaltă se
dezactivează. Puteţi opri
această alarmă prin
apăsarea tastei pentru
temperatură.
5. UTILIZAREA ZILNICĂ
AVERTISMENT!
Consultaţi capitolele privind
siguranţa.
5.1 Stocarea preparatelor
congelate
La prima pornire sau după o perioadă de
neutilizare, înainte de a introduce
alimentele în compartiment, lăsaţi
aparatul să funcţioneze timp de cel puţin
2 ore cu funcţia FastFreeze activată.
Sertarele congelatorului vă permit să
găsiţi rapid şi uşor pachetul de alimente
dorit. Dacă se stochează cantităţi mari
de alimente, scoateţi toate sertarele cu
excepţia sertarului inferior care trebuie
păstrat pentru a asigura o circulaţie bună
a aerului. Pe toate rafturile se pot aşeza
alimente care depăşesc aliniamentul uşii
cu maxim 15 mm.
AVERTISMENT!
În cazul dezgheţării
accidentale, de exemplu din
cauza unei întreruperi a
curentului, dacă curentul a
fost întrerupt mai mult timp
decât valoarea indicată în
tabelul cu caracteristicile
tehnice din secţiunea
„Timpul de atingere a
condiţiilor normale de
funcţionare”, alimentele
decongelate trebuie
consumate rapid sau trebuie
gătite imediat şi apoi
recongelate (după ce s-au
răcit).
5.2 Congelarea alimentelor
proaspete
Compartimentul congelator este adecvat
pentru congelarea alimentelor proaspete
şi pentru depozitarea pe termen lung a
alimentelor congelate.
44
www.electrolux.com
Pentru a congela o cantitate redusă de
alimente proaspete nu este necesar să
modificaţi setarea curentă.
Pentru a congela alimente proaspete,
activaţi funcţia FastFreeze cu cel puţin
24 ore înainte de a introduce alimentele
de congelat în compartimentul
congelator.
Puneţi alimentele ce urmează a fi
congelate în cele două compartimente
de sus.
de ore este specificată pe plăcuţa cu
date tehnice.
Procesul de congelare durează 24 de
ore: în acest interval de timp nu mai
puneţi alte alimente la congelat.
După ce procesul de congelare s-a
terminat, reveniţi la temperatura
necesară (consultaţi „Funcţia
FastFreeze").
Cantitatea maximă de alimente care
poate fi congelată într-o perioadă de 24
6. ÎNGRIJIREA ŞI CURĂŢAREA
AVERTISMENT!
Consultaţi capitolele privind
siguranţa.
6.1 Curăţarea interiorului
Înainte de a folosi aparatul pentru prima
oară, spălaţi interiorul şi toate accesoriile
interne cu apă călduţă şi cu săpun neutru
pentru a înlătura mirosul specific de
produs nou, după care uscaţi bine.
ATENŢIE!
Nu folosiţi detergenţi, pulberi
abrazive, agenţi de curăţare
pe bază de clor sau ulei
deoarece vor deteriora
stratul acoperitor.
6.2 Curăţarea periodică
ATENŢIE!
Nu trageţi, nu deplasaţi şi nu
deterioraţi conductele şi/sau
cablurile din interiorul
aparatului.
ATENŢIE!
Nu deterioraţi sistemul de
răcire.
Aparatul trebuie curăţat regulat:
1. Curăţaţi interiorul şi accesoriile cu o
soluţie cu apă caldă şi săpun neutru.
2. Verificaţi regulat garniturile uşii şi
ştergeţi-le pentru a vă asigura că
sunt curate.
3. Clătiţi şi uscaţi bine.
4. Dacă este accesibil, curăţaţi cu o
perie condensatorul şi compresorul
din spatele aparatului.
Astfel se vor îmbunătăţi
performanţele aparatului şi se va
economisi energia.
6.3 Decongelarea
congelatorului
În compartimentul congelatorului nu se
formează gheaţa. Acest lucru înseamnă
că gheaţa nu se acumulează în timpul
funcţionării, nici pe pereţii interni, nici pe
alimente.
6.4 Perioadele de
nefuncţionare
Atunci când aparatul nu este utilizat
perioade îndelungate, luaţi următoarele
măsuri de precauţie:
1. Deconectaţi aparatul de la sursa de
alimentare cu electricitate.
2. Scoateţi toate alimentele.
3. Curăţaţi aparatul şi toate accesoriile.
4. Lăsaţi uşa/uşile deschise pentru a
preveni formarea mirosurilor
neplăcute.
ROMÂNA
45
7. DEPANARE
AVERTISMENT!
Consultaţi capitolele privind
siguranţa.
7.1 Ce trebuie făcut dacă...
Problemă
Cauză posibilă
Soluţie
Aparatul face zgomot.
Aparatul nu este aşezat
corect.
Verificaţi dacă aparatul este
stabil.
Este activată o alarmă so‐ Aparatul a fost pornit re‐
Consultaţi „Alarmă/Indicator
noră sau vizuală.
cent sau temperatura încă pentru uşă deschisă” sau
este prea ridicată.
„Alarmă/Indicator pentru
temperatură ridicată”.
Temperatura din aparat
este prea mare.
Compresorul funcţionează Temperatura nu este se‐
continuu.
tată corect.
Consultaţi „Alarmă/Indicator
pentru uşă deschisă” sau
„Alarmă/Indicator pentru
temperatură ridicată”.
Consultaţi capitolul „Funcţio‐
narea”/„Panoul de co‐
mandă”.
Au fost introduse multe
produse alimentare în
acelaşi timp.
Aşteptaţi câteva ore şi apoi
verificaţi din nou temperatu‐
ra.
Temperatura camerei es‐
te prea mare.
Consultaţi desenul cu clasa
climatică de pe plăcuţa cu
date tehnice.
Alimentele introduse în
aparat erau prea calde.
Lăsaţi alimentele să se
răcească la temperatura ca‐
merei înainte de a le introdu‐
ce în aparat.
Funcţia FastFreeze este
activată.
Consultaţi paragraful „Func‐
ţia FastFreeze”.
Compresorul nu porneşte
imediat după apăsarea
FastFreeze sau după
schimbarea temperaturii.
Acest lucru este normal,
nu a survenit nici o eroa‐
re.
Compresorul porneşte după
un timp.
Apa curge pe podea.
Tubul de drenare a apei
Puneţi tubul de drenare a
rezultate din topire nu es‐ apei rezultate din topire în
te conectat la tăviţa de
tăviţa de evaporare.
evaporare situată pe com‐
presor.
46
www.electrolux.com
Problemă
Cauză posibilă
Soluţie
Temperatura nu poate fi
setată.
Funcţia FastFreeze sau
ShoppingMode este acti‐
vată.
Dezactivaţi funcţia FastFree‐
ze sau ShoppingMode ma‐
nual sau aşteptaţi până când
funcţia se resetează automat
pentru a seta temperatura.
Consultaţi „Funcţia Fast‐
Freeze sau ShoppingMode”.
Temperatura din aparat
Regulatorul de tempera‐
este prea mică/prea mare. tură nu este setat corect.
Uşa nu se deschide uşor.
Setaţi o temperatură mai
mare/mai mică.
Temperatura alimentelor
este prea ridicată.
Lăsaţi temperatura alimente‐
lor să scadă până la tempe‐
ratura camerei înainte de
stocare.
Funcţia FastFreeze este
activată.
Consultaţi paragraful „Func‐
ţia FastFreeze”.
Aţi încercat să re-deschi‐
deţi uşa imediat după ce
a fost închisă.
Aşteptaţi câteva secunde
înainte de a închide şi redeschide uşa.
Dacă soluţia indicată nu
conduce la rezultatul dorit,
contactaţi cel mai apropiat
Centru de service autorizat.
8. DATE TEHNICE
8.1 Fişă cu informaţii despre produs
Marcă
Electrolux
Model
EUF2047AOW 925041446
EUF2047AOX 925041447
Categorie
8. Congelator vertical
Clasă de eficienţă energetică
A+
Consumul de energie electrică în kWh/an, bazat 258
pe rezultatele testelor standard pentru 24 de ore.
Consumul real de energie va depinde de modul
de utilizare a aparatului şi de amplasamentul
acestuia.
Volumul de depozitare în litri, Frigider
-
Volumul de depozitare în litri, Stea
-
Volumul de depozitare în litri, Zonă pivniţă
-
ROMÂNA
Volumul de depozitare în litri, Vin
-
Volumul de depozitare în litri, Total
180
Volumul de depozitare în litri, Congelator
180
Volumul de depozitare în litri, Răcitor
-
47
Volumul de depozitare în litri, Alte compartimente Număr stele al compartimentului congelator cu
cel mai mare volum de depozitare (I)
****
Temperatura proiectată a „altor compartimente” > 14 °C (°C), dacă există
Fără gheaţă (D/N), Frigider
-
Fără gheaţă (D/N), Congelator
Da
Autonomie fără curent în h
11
Capacitate de îngheţare în kg/24h
20
Clasă climă
SN-N-ST-T
Cea mai mică temperatură ambientală la care
acest aparat este menit a fi utilizat, în °C
10
Cea mai mare temperatură ambientală la care
acest aparat este menit a fi utilizat, în °C
43
Emisii sonore dB(A) re1 pW
42
Aparat încorporabil D/N
Nu
Acest aparat este menit a fi utilizat exclusiv pen‐
tru depozitarea de vin D/N
Nu
8.2 Date tehnice suplimentare
Înălţime
1550 mm
Lăţime
595 mm
Adâncime
668 mm
Tensiune
230 - 240 V
Frecvenţă
50 Hz
Informaţiile tehnice sunt specificate pe
plăcuţa cu date tehnice, aflată pe partea
exterioară sau interioară a aparatului şi
pe eticheta energetică.
9. INFORMAŢII PRIVIND MEDIUL
Reciclaţi materialele marcate cu simbolul
. Pentru a recicla ambalajele, acestea
trebuie puse în containerele
corespunzătoare. Ajutaţi la protejarea
mediului şi a sănătăţii umane şi la
reciclarea deşeurilor din aparatele
electrice şi electrocasnice. Nu aruncaţi
aparatele marcate cu acest simbol
împreună cu deşeurile menajere.
Returnaţi produsul la centrul local de
reciclare sau contactaţi administraţia
oraşului dvs.
48
www.electrolux.com
OBSAH
1. BEZPEČNOSTNÉ INFORMÁCIE.....................................................................48
2. BEZPEČNOSTNÉ POKYNY............................................................................ 50
3. INŠTALÁCIA.....................................................................................................52
4. OVLÁDACÍ PANEL...........................................................................................53
5. KAŽDODENNÉ POUŽÍVANIE.......................................................................... 54
6. OŠETROVANIE A ČISTENIE...........................................................................55
7. RIEŠENIE PROBLÉMOV................................................................................. 55
8. TECHNICKÉ ÚDAJE........................................................................................ 57
MYSLÍME NA VÁS
Ďakujeme, že ste si kúpili spotrebič značky Electrolux. Vybrali ste si výrobok,
ktorý v sebe skrýva desaťročia odborných skúseností a inovácií. Je dômyselný a
štýlový a pri jeho navrhovaní sme mysleli predovšetkým na vás. Pri každom
použití si tak môžete byť istí, že dosiahnete vynikajúce výsledky.
Vitajte vo svete Electrolux.
Navštívte našu internetovú stránku, kde nájdete:
Tipy na používanie, brožúry, pokyny na riešenie problémov a informácie o
údržbe:
www.electrolux.com/webselfservice
Zaregistrujte si výrobok a využívajte ešte lepšie služby:
www.registerelectrolux.com
Môžete si kúpiť príslušenstvo, spotrebný materiál a originálne náhradné diely
pre váš spotrebič:
www.electrolux.com/shop
STAROSTLIVOSŤ A SLUŽBY ZÁKAZNÍKOM
Odporúčame, aby ste používali originálne náhradné diely.
Keď budete kontaktovať autorizované servisné stredisko, nezabudnite si pripraviť
nasledujúce údaje: Model, číslo výrobku, sériové číslo.
Tieto informácie nájdete na typovom štítku.
Varovanie/upozornenie – Bezpečnostné pokyny
Všeobecné informácie a tipy
Ochrana životného prostredia
Vyhradzujeme si právo na zmeny bez predchádzajúceho upozornenia.
1.
BEZPEČNOSTNÉ INFORMÁCIE
Pred inštaláciou a používaním spotrebiča si pozorne
prečítajte priložený návod na používanie. Výrobca
nezodpovedá za zranenia ani za škody spôsobené
nesprávnou montážou alebo používaním. Tieto pokyny
SLOVENSKY
49
uskladnite na bezpečnom a prístupnom mieste, aby ste
do nich mohli v budúcnosti nahliadnuť.
1.1 Bezpečnosť detí a zraniteľných osôb
•
•
•
•
•
•
Tento spotrebič smú používať deti staršie ako 8 rokov
a osoby so zníženou fyzickou, zmyslovou alebo
psychickou spôsobilosťou alebo nedostatkom
skúseností a znalostí, iba ak sú pod dozorom
zodpovednej osoby alebo ak boli zodpovednou
osobou poučené o bezpečnom používaní spotrebiča a
rozumejú prípadným rizikám.
Deti od 3 do 8 rokov a osoby s vyššou mierou
postihnutia smú tento spotrebič používať, iba ak boli
náležite poučené a rozumejú rizikám.
Deti do 3 rokov nesmú mať prístup k spotrebiču, iba
ak sú nepretržite pod dohľadom zodpovednej osoby.
Nedovoľte, aby sa deti hrali so spotrebičom.
Deti nesmú spotrebič bez dozoru čistiť ani vykonávať
žiadnu údržbu na spotrebiči.
Obaly vždy uschovajte mimo dosah detí a náležite ich
zlikvidujte.
1.2 Všeobecná bezpečnosť
•
•
•
Tento spotrebič je určený na používanie v domácnosti
a podobnom prostredí, ako sú napr.:
– chalupy, chaty, kuchynské priestory pre
zamestnancov v obchodoch, úradoch a v inom
pracovnom prostredí
– Pre klientov v hoteloch, moteloch, ubytovacích
zariadeniach s raňajkami a iných obytných
objektoch.
VAROVANIE: Vetracie otvory na skrini spotrebiča
alebo konštrukcii zabudovateľného spotrebiča musia
zostať voľné a nezakryté.
VAROVANIE: Na urýchlenie odmrazovania
nepoužívajte mechanické nástroje ani iné prostriedky,
ak ich neodporučil výrobca.
50
www.electrolux.com
•
•
•
•
•
•
VAROVANIE: Nepoškodzujte chladiaci okruh.
VAROVANIE: V spotrebiči, vo vnútri priehradiek na
uchovávanie potravín nepoužívajte elektrické
spotrebiče, ak ich neodporúča výrobca.
Na čistenie spotrebiča nepoužívajte prúd vody ani
paru.
Spotrebič čistite vlhkou mäkkou handričkou.
Používajte iba neutrálne saponáty. Nepoužívajte
abrazívne výrobky, špongie s abrazívnou vrstvou,
rozpúšťadlá ani kovové predmety.
V tomto spotrebiči neskladujte výbušné látky, ako
napríklad aerosólové nádoby s horľavými hnacími
látkami.
Ak je poškodený elektrický napájací kábel, musíte ho
dať vymeniť u výrobcu, v autorizovanom servisnom
stredisku alebo u kvalifikovanej osoby, aby sa predišlo
nebezpečenstvu.
2. BEZPEČNOSTNÉ POKYNY
2.1 Montáž
VAROVANIE!
Tento spotrebič smie
nainštalovať iba
kvalifikovaná osoba.
•
•
•
•
•
•
•
Odstráňte všetky obaly.
Neinštalujte ani nepoužívajte
poškodený spotrebič.
Dodržiavajte pokyny na inštaláciu
dodané so spotrebičom.
Vždy dávajte pozor, ak presúvate
spotrebič, pretože je ťažký. Vždy
používajte ochranné rukavice a
uzavretú obuv.
Uistite sa, že okolo spotrebiča môže
prúdiť vzduch.
Pri prvej inštalácii alebo po zmene
smeru otvárania dvierok počkajte
minimálne 4 hodiny pred pripojením
spotrebiča do napájania. Je to
potrebné na to, aby olej stiekol späť
do kompresora.
Pred vykonávaním úprav na
spotrebiči (napr. zmena smeru
•
•
•
•
•
otvárania dvierok) vytiahnite sieťovú
zástrčku zo sieťovej zásuvky.
Spotrebič neinštalujte blízko
radiátorov, sporákov, rúr ani varných
panelov.
Spotrebič nevystavujte dažďu.
Neinštalujte spotrebič na priamom
slnečnom svetle.
Spotrebič neinštalujte do oblastí, ktoré
sú príliš vlhké alebo príliš studené.
Pri presúvaní spotrebiča nadvihnite
jeho prednú hranu, aby ste
nepoškriabali podlahu.
2.2 Zapojenie do elektrickej
siete
VAROVANIE!
Hrozí nebezpečenstvo
požiaru a zásahu
elektrickým prúdom.
SLOVENSKY
VAROVANIE!
Pri umiestňovaní spotrebiča
sa uistite, že nie je elektrický
napájací kábel zachytený
alebo poškodený.
VAROVANIE!
Nepoužívajte viaczásuvkové
adaptéry a predlžovacie
káble.
•
•
•
•
•
•
•
Spotrebič musí byť uzemnený.
Uistite sa, že parametre na typovom
štítku sú kompatibilné s elektrickým
napätím zdroja napájania.
Vždy používajte správne
nainštalovanú zásuvku odolnú proti
nárazom.
Dávajte pozor, aby ste nepoškodili
elektrické komponenty (napr. sieťovú
zástrčku, sieťový kábel, kompresor).
Ak je potrebná výmena elektrických
komponentov, obráťte sa na
autorizované servisné stredisko alebo
elektrikára.
Sieťový kábel musí byť pod úrovňou
sieťovej zástrčky.
Sieťovú zástrčku pripojte do sieťovej
zásuvky až po dokončení inštalácie.
Po inštalácii sa uistite, že máte
prístup k sieťovej zástrčke.
Spotrebič neodpájajte ťahaním za
napájací kábel. Vždy ťahajte za
sieťovú zástrčku.
2.3 Použitie
VAROVANIE!
Riziko poranenia, popálenia,
zásahu elektrickým prúdom
alebo riziko požiaru.
Spotrebič obsahuje horľavý plyn,
izobután (R600a), prírodný plyn s
vysokou úrovňou environmentálnej
kompatibility. Dávajte pozor, aby ste
nepoškodili chladiaci okruh, ktorý
obsahuje izobután.
•
•
Nemeňte technické parametre tohto
spotrebiča.
Do spotrebiča nevkladajte iné
elektrické spotrebiče (napr. výrobníky
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
51
zmrzliny), pokiaľ nie sú na tento účel
určené výrobcom.
Ak sa poškodí chladiaci okruh, uistite
sa, že v miestnosti nie sú plamene a
zdroje vznietenia. Miestnosť dobre
vyvetrajte.
Nedovoľte, aby sa plastových častí
spotrebiča dotýkali horúce predmety.
Do mraziaceho priestoru nedávajte
sýtené a nealkoholické nápoje.
Vytvoril by sa tlak na nádobu s
nápojom.
V spotrebiči neskladujte horľavé plyny
ani kvapaliny.
Horľavé produkty alebo predmety,
ktoré obsahujú horľavé látky,
nevkladajte do spotrebiča, do jeho
blízkosti ani naň.
Nedotýkajte sa kompresora ani
kondenzátora. Sú horúce.
Ak máte mokré alebo vlhké ruky, z
mraziaceho priestoru nevyberajte
žiadne predmety, ani sa ich
nedotýkajte.
Rozmrazené potraviny nikdy znovu
nezmrazujte.
Dodržiavajte pokyny týkajúce sa
správneho uskladnenia uvedené na
obale mrazených potravín.
Potraviny pred vložením do
mraziaceho priestoru zabaľte do
materiálu určeného na styk s
potravinami.
2.4 Ošetrovanie a čistenie
VAROVANIE!
Hrozí nebezpečenstvo
poranenia alebo poškodenia
spotrebiča.
•
•
•
Pred vykonávaním údržby spotrebič
vypnite a vytiahnite jeho zástrčku zo
sieťovej zásuvky.
Tento spotrebič obsahuje uhľovodíky
v chladiacej jednotke. Údržbu a
dopĺňanie jednotky smie vykonať iba
kvalifikovaná osoba.
Pravidelne kontrolujte odtok
spotrebiča a v prípade potreby ho
vyčistite. Ak je odtok upchatý,
odmrazená voda sa bude
zhromažďovať na dne spotrebiča.
52
www.electrolux.com
2.5 Servis
•
•
Ak treba dať spotrebič opraviť,
obráťte sa na autorizované servisné
stredisko.
Používajte iba originálne náhradné
diely.
•
•
•
2.6 Likvidácia
VAROVANIE!
Hrozí nebezpečenstvo
poranenia alebo udusenia.
•
•
•
Odstráňte dvierka, aby ste zabránili
uviaznutiu detí a domácich zvierat v
spotrebiči.
Chladiaci okruh a izolačné materiály
tohto spotrebiča nepoškodzujú
ozónovú vrstvu.
Penová izolácia obsahuje horľavý
plyn. Informácie o správnej likvidácii
spotrebiča vám poskytne váš miestny
úrad.
Nepoškoďte tú časť chladiacej
jednotky, ktorá sa nachádza blízko
výmenníka tepla.
Spotrebič odpojte od elektrickej siete.
Odrežte elektrický kábel a zlikvidujte
ho.
3. INŠTALÁCIA
VAROVANIE!
Pozrite si kapitoly ohľadne
bezpečnosti.
•
3.1 Umiestnenie
Tento spotrebič môžete nainštalovať do
suchého a dobre vetraného interiéru, kde
teplota prostredia zodpovedá klimatickej
triede uvedenej na typovom štítku
spotrebiča:
•
typovom štítku zodpovedajú vašim
domácim hodnotám napájania.
Spotrebič musí byť uzemnený.
Zástrčka na napájacom kábli
obsahuje kontakt, ktorý slúži na tento
účel. Ak domáca sieťová zásuvka nie
je uzemnená, spotrebič pripojte
k samostatnému uzemneniu v súlade
s platnými predpismi. Poraďte sa s
kvalifikovaným elektrikárom.
Výrobca odmieta akúkoľvek
zodpovednosť pri nedodržaní hore
uvedených bezpečnostných opatrení.
Tento spotrebič spĺňa smernice EHS.
Klima‐
tická
trieda
Teplota prostredia
•
SN
+10 °C až +32 °C
3.3 Inštalácia spotrebiča a
zmena smeru otvárania dverí
N
+16 °C až +32 °C
ST
+16 °C až +38 °C
T
+16 °C až +43 °C
3.2 Zapojenie do elektrickej
siete
•
Pred zapojením do siete sa uistite, či
napätie a frekvencia uvedené na
Pozrite si samostatné
pokyny ohľadom inštalácie
(požiadavky na vetranie,
vyrovnanie do vodorovnej
polohy) a zmeny smeru
otvárania dverí.
SLOVENSKY
53
4. OVLÁDACÍ PANEL
1
4
2
1
2
3
4
Teplotný rozsah
Tlačidlo teploty
Ikona režimu ECO
Ikona FastFreeze
3
4.1 Zapnutie
1. Spotrebič zapojte do zásuvky
elektrickej siete.
2. Ak chcete spotrebič zapnúť, dotknite
sa tlačidla teploty, až kým sa
nerozsvietia všetky ukazovatele LED.
Po približne 3 sekundách ukazovatele
LED zhasnú a teplota sa nastaví na
predvolené nastavenie (režim ECO).
Rozsvieti sa ukazovateľLED vedľa režimu
ECO.
4.2 Vypnutie
1. Spotrebič vypnite stlačením tlačidla
teploty na 3 sekundy.
Všetky ukazovatele LED zhasnú.
2. Ak chcete spotrebič odpojiť od
elektrickej siete, odpojte zástrčku
spotrebiča zo sieťovej zásuvky.
4.3 Regulácia teploty
Teplota sa reguluje stlačením tlačidla
teploty. Po každom stlačení tlačidla sa
teplota zmení o 1 úroveň a rozsvieti sa
príslušný LED ukazovateľ. Opakovane sa
dotýkajte tlačidla teploty, až kým
nenastavíte požadovanú teplotu.
Nastavenie sa uloží.
Teplota sa mení postupne,
od teploty -15 °C po -24 °C
Najchladnejšie nastavenie:
-24 °C.
Najteplejšie nastavenie: -15
°C
Najvhodnejšie nastavenie:
ECO režim (-18 °C).
Nastavenie treba vybrať s prihliadnutím
na skutočnosť, že teplota v spotrebiči
závisí od:
•
•
•
•
izbovej teploty,
frekvencie otvárania dvierok,
množstva uchovávaných potravín,
umiestenia spotrebiča.
4.4 Režim spánku displeja
Po 30 sekundách nečinnosti spotrebiča
sa displej prepne do režimu spánku.
Svieti len ukazovateľ LED, ktorý
zodpovedá aktuálnemu nastaveniu
teploty, a to slabým svetlom. Všetky
ostatné ukazovatele LED sú zhasnuté.
Ak chcete tento režim vypnúť, stlačte
tlačidlo teploty.
4.5 Režim ECO
Pri tomto režime je teplota nastavená na
-18°C.
Je to najlepšia teplota na
zaistenie správneho
uskladnenia potravín pri
minimálnej spotrebe energie.
Ak chcete zapnúť režim ECO,
opakovane stláčajte tlačidlo teploty, až
kým sa nerozsvieti ukazovateľ LED vedľa
režimu ECO.
4.6 Funkcia FastFreeze
Ak potrebujete okamžite znížiť teplotu v
mrazničke na rýchle zmrazenie čerstvých
potravín, navrhujeme zapnúť funkciu
FastFreeze, ktorá zabezpečí správne
skladovanie potravín.
Ak chcete zapnúť túto funkciu,
opakovane stláčajte tlačidlo teploty, kým
sa nerozsvieti ukazovateľ LED vedľa
ikony FastFreeze. Rozsvieti sa
ukazovateľ LED práve nastavenej
teploty.
54
www.electrolux.com
Táto funkcia sa automaticky
vypne po 52 hodinách. Po
vypnutí funkcie sa obnoví
predchádzajúce nastavenie
teploty.
Túto funkciu môžete vypnúť
kedykoľvek stlačením
tlačidla teploty a zvolením
nového nastavenia teploty.
4.7 Alarm otvorených dvierok
Alarm otvorených dvierok sa zapne, ak
necháte dvierka otvorené asi 80 sekúnd.
Ukazovateľ LED práve nastavenej teploty
bliká a znie zvukový signál.
4.8 Alarm pri zvýšení vnútornej
teploty
Zvýšenie teploty v spotrebiči (napríklad
následkom predchádzajúceho výpadku
elektrického prúdu alebo pri otvorení
dvierok) spôsobí zapnutie alarmu pri
zvýšení teploty. LED ukazovateľ práve
nastavenej teploty bliká a znie zvukový
signál.
Alarm pri zvýšení vnútornej
teploty sa vypne po
obnovení normálnych
podmienok. Tento alarm
môžete vypnúť stlačením
tlačidla teploty.
Tento alarm môžete vypnúť
zatvorením dvierok alebo
stlačením tlačidla teploty.
5. KAŽDODENNÉ POUŽÍVANIE
VAROVANIE!
Pozrite si kapitoly ohľadne
bezpečnosti.
5.1 Skladovanie mrazených
potravín
Pri prvom uvedení do prevádzky alebo
po dlhodobom odstavení nechajte
spotrebič pred vložením potravín bežať
najmenej 2 hodiny so zapnutou funkciou
FastFreeze. Zásuvky mrazničky zaisťujú
rýchle a jednoduché hľadanie
požadovaných potravín. Ak je potrebné
zmraziť veľké množstvo potravín, vyberte
všetky zásuvky okrem dolnej zásuvky,
ktorá musí zostať na svojom mieste, aby
bola zaistená správna cirkulácia
vzduchu. Na všetky police môžete
položiť potraviny, ktoré vyčnievajú až do
15 mm od dverí.
VAROVANIE!
V prípade neúmyselného
rozmrazenia potravín,
napríklad v dôsledku
výpadku elektrického prúdu,
za predpokladu, že čas
trvania výpadku energie bol
dlhší ako údaj uvedený v
technických údajoch pod
položkou „akumulačná
doba“, rozmrazené potraviny
treba čo najskôr spotrebovať
alebo uvariť a potom znova
zmraziť (po ochladení).
5.2 Zmrazovanie čerstvých
potravín
Mraziaci priestor je vhodný na
zmrazovanie čerstvých potravín a na
dlhodobé uchovávanie mrazených a
hlboko mrazených potravín.
Pri zmrazovaní malého množstva
čerstvých potravín nie je nutné meniť
predvolené nastavenie spotrebiča.
Pri zmrazovaní čerstvých potravín
zapnite funkciu FastFreeze najmenej 24
hodín pred vložením potravín určených
na zmrazenie do mraziaceho priestoru.
SLOVENSKY
Čerstvé potraviny, ktoré chcete zmraziť,
vložte do dvoch horných chladiacich
priečinkov.
55
Keď sa zmrazovanie skončí, znova
nastavte požadovanú teplotu (pozri
„FunkciaFastFreeze").
Maximálne množstvo potravín, ktoré sa
dá zmraziť počas 24 hodín, je uvedené
na typovom štítku.
Proces zmrazovania trvá 24 hodín: v
tomto čase nepridávajte ďalšie potraviny
na zmrazenie.
6. OŠETROVANIE A ČISTENIE
VAROVANIE!
Pozrite si kapitoly ohľadne
bezpečnosti.
6.1 Čistenie vnútrajška
Pred prvým použitím spotrebiča treba
jeho vnútro a všetky jeho diely umyť
vlažnou vodou s prídavkom neutrálneho
umývacieho prostriedku, aby ste
odstránili typický zápach nového
spotrebiča. Potom všetky povrchy
dôkladne osušte.
UPOZORNENIE!
Nepoužívajte saponáty,
abrazívne prášky ani čistiace
prostriedky na báze chlóru
alebo oleja, pretože
poškodia povrchovú vrstvu.
6.2 Pravidelné čistenie
UPOZORNENIE!
Neťahajte, nepresúvajte
a nepoškodzujte žiadne
rúrky a/ani káble vnútri
spotrebiča.
UPOZORNENIE!
Nepoškodzujte chladiaci
systém.
Zariadenie je nutné pravidelne čistiť:
7. RIEŠENIE PROBLÉMOV
VAROVANIE!
Pozrite si kapitoly ohľadne
bezpečnosti.
1. Vnútro spotrebiča a príslušenstvo
umyte vlažnou vodou s prídavkom
neutrálneho saponátu.
2. Pravidelne kontrolujte tesnenia
dvierok a udržiavajte ich čisté.
Zvyšky potravín a nečistoty utrite
handričkou.
3. Opláchnite a riadne vysušte.
4. Kefou vyčistite kondenzátor a
kompresor na zadnej strane
spotrebiča, ak sú prístupné.
Tým zvýšite výkonnosť spotrebiča
a usporíte elektrickú energiu.
6.3 Odmrazovanie mrazničky
Priestor mrazničky je beznámrazový.
Znamená to, že sa tu počas prevádzky
netvorí námraza, a to ani na vnútorných
stenách, ani na potravinách.
6.4 Obdobia mimo prevádzky
Ak spotrebič nebudete dlhší čas
používať, vykonajte nasledujúce
opatrenia:
1. Spotrebič odpojte od elektrického
napájania.
2. Vyberte všetky potraviny.
3. Spotrebič a všetky časti
príslušenstva vyčistite.
4. Dvierka nechajte pootvorené, aby sa
zabránilo vzniku nepríjemného
zápachu.
56
www.electrolux.com
7.1 Čo robiť, keď...
Problém
Možná príčina
Riešenie
Nadmerná hlučnosť spo‐
trebiča.
Spotrebič nestojí pevne
na podklade.
Skontrolujte, či spotrebič sta‐
bilne stojí.
Zapol sa zvukový alebo vi‐ Spotrebič ste zapli iba ne‐ Pozrite si časť „Alarm/
zuálny alarm.
dávno alebo teplota je
Ukazovateľ pri otvorených
ešte stále vysoká.
dvierkach“ alebo „Alarm/
Ukazovateľ pri zvýšení vnú‐
tornej teploty“.
Teplota v spotrebiči je prí‐ Pozrite si časť „Alarm/
liš vysoká.
Ukazovateľ pri otvorených
dvierkach“ alebo „Alarm/
Ukazovateľ pri zvýšení vnú‐
tornej teploty“.
Kompresor pracuje bez
prestania.
Teplota nie je nastavená
správne.
Pozrite si kapitolu „Prevádz‐
ka”/„Ovládací panel”.
Do spotrebiča ste vložili
naraz veľa potravín.
Počkajte niekoľko hodín a
potom opäť skontrolujte te‐
plotu.
Izbová teplota je príliš vy‐
soká.
Pozrite si údaje o klimatickej
triede uvedené na typovom
štítku.
Potraviny vložené do spo‐ Pred vložením nechajte po‐
trebiča boli príliš teplé.
traviny vychladnúť na izbovú
teplotu.
Je zapnutá funkcia Fast‐
Freeze.
Kompresor sa nezapne ih‐ Je to normálne, nie je to
neď po stlačení FastFree‐ porucha.
ze alebo po zmene teplo‐
ty.
Pozrite si časť „Funkcia
FastFreeze“.
Kompresor sa zapne po urči‐
tom čase.
Voda vyteká na podlahu.
Odtokový kanálik na vodu Odtokový kanálik pripevnite
z rozmrazenej námrazy
k odparovacej miske.
nie je pripojený k odparo‐
vacej miske nad kompre‐
sorom.
Nedá sa nastaviť teplota.
Je zapnutá funkcia Fast‐
Freeze alebo Shopping‐
Mode.
Funkciu FastFreeze alebo
ShoppingMode vypnite ma‐
nuálne alebo počkajte, kým
sa funkcia nevypne automa‐
ticky. Pozrite si časť „Funk‐
cia FastFreeze alebo Shop‐
pingMode“.
SLOVENSKY
57
Problém
Možná príčina
Riešenie
Teplota vnútri spotrebiča
je príliš nízka alebo príliš
vysoká.
Nie je správne nastavený
regulátor teploty.
Nastavte vyššiu alebo nižšiu
teplotu.
Teplota potravín je príliš
vysoká.
Pred vložením do spotrebiča
nechajte potraviny najprv vy‐
chladnúť na izbovú teplotu.
Je zapnutá funkcia Fast‐
Freeze.
Pozrite si časť „Funkcia
FastFreeze“.
Dvierka sa ťažko otvárajú. Pokúsili ste sa opäť otvo‐ Medzi zatvorením a opätov‐
riť dvierka ihneď po zatvo‐ ným otvorením dvierok po‐
rení.
čkajte niekoľko sekúnd.
Ak pomocou hore
uvedených pokynov
nedosiahnete požadovaný
výsledok, kontaktujte
najbližšie autorizované
servisné stredisko.
8. TECHNICKÉ ÚDAJE
8.1 Informačný list výrobku
Obchodná značka
Electrolux
Model
EUF2047AOW 925041446
EUF2047AOX 925041447
Kategória
8. Skriňová mraznička
Trieda energetickej efektívnosti
A+
Spotreba energie v kWh za rok na základe vý‐
258
sledkov štandardného testu za 24 hodín. Skutoč‐
ná spotreba energie bude závisieť od toho, ako
sa spotrebič používa a kde je umiestnený
Skladovací objem v litroch, Chladnička
-
Skladovací objem v litroch, Hviezdička
-
Skladovací objem v litroch, Zóna s vyššou teplo‐
tou
-
Skladovací objem v litroch, Víno
-
Skladovací objem v litroch, Celkom
180
Skladovací objem v litroch, Mraznička
180
Skladovací objem v litroch, Chiller (nulová zóna)
-
58
www.electrolux.com
Skladovací objem v litroch, Iné oddelenia
-
Počet hviezdičiek pre mraziace oddelenie s naj‐
väčším skladovacím objemom (l)
****
Určená teplota „iných oddelení“ > 14 °C (°C), ak
existujú
-
Beznámrazový systém (A/N), Chladnička
-
Beznámrazový systém (A/N), Mraznička
Áno
Bezpečný čas pri prerušení dodávky prúdu v h
11
Kapacita mrazenia v kg/24 h
20
Klimatická trieda
SN-N-ST-T
Najnižšia izbová teplota, pri ktorej je spotrebič ur‐ 10
čený na používanie, v °C
Najvyššia izbová teplota, pri ktorej je spotrebič
určený na používanie, v °C
43
Úroveň vydávaného hluku dB(A) re1 pW
42
Vstavaný spotrebič A/N
Nie
Tento spotrebič je určený výlučne na uchováva‐
nie vína A/N
Nie
8.2 Dodatočné technické údaje
Výška
1550 mm
Šírka
595 mm
Hĺbka
668 mm
Napätie
230 - 240 V
Frekvencia
50 Hz
Technické údaje sú uvedené na typovom
štítku, na vonkajšej alebo vnútornej
strane spotrebiča a na štítku
energetických parametrov.
9. OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA
Materiály označené symbolom
spotrebiče označené symbolom spolu s
odovzdajte na recykláciu. . Obal hoďte
do príslušných kontajnerov na recykláciu.
Chráňte životné prostredie a zdravie ľudí
a recyklujte odpad z elektrických a
elektronických spotrebičov. Nelikvidujte
odpadom z domácnosti. Výrobok
odovzdajte v miestnom recyklačnom
zariadení alebo sa obráťte na obecný
alebo mestský úrad.
*
SLOVENSKY
59
280158173-A-222019
www.electrolux.com/shop
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising