Electrolux | EUE2220JHW | User manual | Electrolux EUE2220JHW Användarmanual

Electrolux EUE2220JHW Användarmanual
EUE2220JHW
SV
Frysskåp
Bruksanvisning
2
www.electrolux.com
INNEHÅLL
1. SÄKERHETSINFORMATION.............................................................................2
2. SÄKERHETSINSTRUKTIONER.........................................................................4
3. KONTROLLPANEL.............................................................................................5
4. DAGLIG ANVÄNDNING..................................................................................... 6
5. SKÖTSEL OCH RENGÖRING........................................................................... 7
6. FELSÖKNING.....................................................................................................8
7. INSTALLATION.................................................................................................. 9
8. TEKNISKA DATA............................................................................................. 11
VI TÄNKER PÅ DIG
Tack för att du köpt en Electrolux-produkt. Du har valt en produkt som för med sig
årtionden av yrkeserfarenhet och innovation. Genial och elegant har den
utformats med dig i åtanke. Så när du än använder den kan du känna dig trygg
med att veta att du får fantastiska resultat varje gång.
Välkommen till Electrolux.
Besök vår webbplats för att:
Få användningsråd, broschyrer, felsökningshjälp och serviceinformation:
www.electrolux.com/webselfservice
Registrera din produkt för bättre service:
www.registerelectrolux.com
Köpa tillbehör, förbrukningsvaror och originalreservdelar till din produkt:
www.electrolux.com/shop
KUNDTJÄNST OCH SERVICE
Vi rekommenderar att originalreservdelar används.
Ha följande uppgifter till hands när du kontaktar serviceavdelningen: Modell,
PNC, serienummer.
Informationen står på typskylten.
Varnings-/viktig säkerhetsinformation
Allmän information och tips
Miljöinformation
Med reservation för ändringar.
1.
SÄKERHETSINFORMATION
Läs noga de bifogade instruktionerna före installation
och användning av produkten. Tillverkaren är inte
ansvarig för eventuella personskador eller andra skador
som uppkommit som ett resultat av felaktig installation
SVENSKA
3
eller användning. Förvara alltid bruksanvisningen på en
säker och tillgänglig plats för framtida bruk.
1.1 Säkerhet för barn och handikappade
•
•
•
•
Denna produkt kan användas av barn från 8 års ålder
och uppåt, och av personer med nedsatt fysisk,
sensorisk eller mental förmåga, samt personer med
bristande erfarenhet och kunskap, om de övervakas
eller instrueras beträffande hur produkten används på
ett säkert sätt och förstår de risker som är förknippade
med användningen.
Låt inte barn leka med produkten.
Barn får inte utföra städning och underhåll av
apparaten utan uppsikt.
Håll allt förpackningsmaterial utom räckhåll för barn
och kassera det på lämpligt sätt.
1.2 Allmän säkerhet
•
•
•
•
•
•
•
Produkten är avsedd att användas i hushåll och
liknande användningsområden som t.ex.:
– Bondgårdar, personalkök i butiker, på kontor och
andra arbetsmiljöer
– Av gäster på hotell, motell, bed and breakfast och
andra typer av boendemiljöer
Se till att ventilationsöppningarna inte blockeras i
produktens nisch eller i inbyggnadsutrymmet.
Använd inga mekaniska verktyg eller andra medel för
att påskynda avfrostningsprocessen utöver de som
rekommenderas av tillverkaren.
Var noga med att inte skada kylkretsen.
Använd inga elektriska apparater inne i
förvaringsutrymmena såvida de inte är av en typ som
rekommenderas av tillverkaren.
Spruta inte vatten eller ånga för att rengöra produkten.
Rengör produkten med en fuktig, mjuk trasa. Använd
bara neutrala rengöringsmedel. Använd inte produkter
4
www.electrolux.com
•
•
med slipeffekt, skursvampar, lösningsmedel eller
metallföremål.
Förvara inte explosiva ämnen som t.ex. sprejburkar
med lättantändligt bränsle i den här produkten.
Om nätsladden är skadad måste den bytas av
tillverkaren, tillverkarens auktoriserade
servicerepresentant eller personer med motsvarande
utbildning, för att undvika fara.
2. SÄKERHETSINSTRUKTIONER
2.1 Installation
VARNING!
Endast en behörig person
får installera den här
produkten.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Ta bort förpackningen och
transportbultarna.
Installera eller använd inte en skadad
produkt.
Följ installationsinstruktionerna som
följer med produkten.
Var alltid försiktig när produkten rör
sig eftersom den är tung. Använd
alltid skyddshandskar och täckta skor.
Se till att luft kan cirkulera i produkten.
Vid första installationen eller om
dörren har hängts om, vänta minst 4
timmar innan du ansluter till elnätet.
Detta för att oljan ska rinna tillbaka i
kompressorn.
Innan du utför något på produkten (t
ex hänger om dörren), ska du dra ut
kontakten ur vägguttaget.
Installera inte produkten nära
element, spisar, ugnar eller hällar.
Installera inte produkten där den står i
direkt solljus.
Montera inte den här produkten i
områden som är för fuktiga eller för
kalla, som t.ex. byggnadsförråd,
garage eller vinkällare.
När du flyttar produkten, lyft upp den i
framkanten för att inte repa golvet.
2.2 Elektrisk anslutning
VARNING!
Risk för brand och elektriska
stötar.
•
•
•
•
•
•
•
•
Produkten måste jordas.
Se till att de parametrarna på
märkskylten överensstämmer med
elnätets elektricitet.
Använd alltid ett korrekt installerat,
stötsäkert och jordat eluttag.
Använd inte grenuttag eller
förlängningssladdar.
Kontrollera så att du inte skadar de
elektriska komponenterna (t.ex.
stickkontakten, nätkabeln,
kompressorn). Kontakta ett
auktoriserat servicecenter eller en
elektriker för att ersätta skadade
komponenter.
Nätkabeln måste vara under
stickkontaktens nivå.
Anslut stickkontakten till eluttaget först
vid slutet av installationen. Kontrollera
att stickkontakten är åtkomlig efter
installationen.
Dra inte i anslutningssladden för att
koppla bort produkten från eluttaget.
Ta alltid tag i stickkontakten.
2.3 Använd
VARNING!
Risk för skador, brännskador
eller elstötar föreligger.
•
•
Ändra inte produktens specifikationer.
Ställ inte elektriska produkter (t.ex.
glassmaskiner) i produkten om inte
SVENSKA
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
tillverkaren uttryckligen säger att det
är lämpligt.
Var försiktig så att du inte skadar
kylkretsen. Den innehåller isobutan
(R600a), en naturgas som är
miljöanpassad i hög grad. Denna gas
är lättantändlig.
Om kylkretsen skadas får inga
flammor eller antändningskällor finnas
i rummet. Ventilera rummet.
Låt inte varma föremål vidröra
plastdelarna i produkten.
Lägg inte in läskedrycker i frysen.
Detta skapar tryck i dricksflaskan.
Förvara inte brandfarliga gaser eller
vätskor i produkten.
Placera inga lättantändliga produkter
eller föremål som är fuktiga med
lättantändliga produkter i, nära eller
på produkten.
Vidrör inte kompressorn eller
kondensorn. De är heta.
Ta inte bort och vidrör inte föremål
från frysdelen om händerna är våta
eller fuktiga.
Frys inte mat igen som en gång tinats.
Följ förvaringsanvisningarna på
förpackningen till den frusna maten.
•
•
•
2.5 Avfallshantering
VARNING!
Risk för kvävning eller
skador.
•
•
•
•
•
•
2.4 Skötsel och rengöring
VARNING!
Risk för personskador och
skador på produkten
föreligger.
5
Stäng av produkten och koppla bort
den från eluttaget före underhåll.
Kylenheten i denna product innehåller
kolväten Endast en behörig person får
utföra underhåll och fylla
kylapparaten.
Undersök regelbundet
tömningskanalen i kylen och rengör
den vid behov. Om tömningskanalen
täpps igen kommer avfrostat vatten
att samlas på produktens botten.
Koppla loss produkten från eluttaget.
Klipp av strömkabeln och kassera
den.
Ta bort locket för att hindra att barn
eller djur stängs in inuti produkten.
Kylkretsen och isoleringsmaterialet i
den här produkten är "ozonvänliga".
Isoleringsmaterialet innehåller
brandfarlig gas. Kontakta kommunen
för information om hur produkten
kasseras korrekt.
Orsaka inte skada på den delen av
kylenheten som är nära
värmeväxlaren.
3. KONTROLLPANEL
1
2
3
3.1 Slå på
1. Sätt i stickkontakten i eluttaget.
1 Temperaturreglage
2 Larmindikator
3 Strömindikatorlampa
2. Vrid temperaturregulatorn medsols till
inställningen medium.
Strömindikatorn och larmlamporna
tänds.
6
www.electrolux.com
3.2 Stänga av
Stäng av produkten genom att vrida
temperaturreglaget till
-läget.
Nätindikatorn fortsätter att
lysa tills produkten kopplas
loss från eluttaget.
3.3 Temperaturreglering
Temperaturen regleras automatiskt.
Gör följande för att använda produkten:
1. vrid temperaturreglaget mot de låga
inställningarna för att erhålla låga
kylnivåer
2. vrid temperaturreglaget mot de höga
inställningarna för att erhålla höga
kylnivåer
En medelhög inställning är i
regel lämpligast. Den exakta
inställningen bör dock väljas
med hänsyn till att
temperaturen inne i
hushållsapparaten beror på:
• rumstemperatur
• hur ofta man öppnar
dörren
• mängden livsmedel som
förvaras
• apparatens placering.
Om produkten är inställd på
en låg temperatur, och
omgivningstemperaturen är
hög eller produkten är full
med matvaror, kan
kompressorn arbeta
kontinuerligt och medföra att
frost bildas på den bakre
väggen. I detta fall ska
temperaturreglaget ställas in
på en högre temperatur för
att möjliggöra automatisk
avfrostning och minskad
energiförbrukning.
3.4 Larm vid för hög temperatur
Vid en temperaturökning i apparaten
(t.ex. på grund av ett tidigare
strömavbrott eller öppning av dörren)
tänds larmlampan.
När de normala förhållanden har
återställts slocknar larmlampan
automatiskt.
4. DAGLIG ANVÄNDNING
VARNING!
Se säkerhetsavsnitten.
4.1 Förvaring av fryst mat
Vid första uppstart eller efter ett uppehåll
i avstängt läge, låt produkten stå på i
minst två timmar med FastFreezefunktionen på innan du lägger in några
matvaror.
Fryslådorna gör att du snabbt och enkelt
kan hitta det matpaket du söker. Ska
stora mängder mat frysas kan alla lådor
tas bort och maten placeras på hyllorna.
Maten får inte placeras närmare än 15
mm från dörren.
VARNING!
I händelse av en oavsiktlig
avfrostning, t.ex. vid ett
strömavbrott och avbrottet
varar längre än den tid som
anges i den tekniska
informationen under
"Temperaturökningstid",
måste den tinade maten
konsumeras snabbt eller
omedelbart tillagas och
sedan frysas in på nytt (när
maten har kallnat).
4.2 Infrysning av färska
livsmedel
Produkten är lämplig för infrysning av
färska livsmedel och långvarig förvaring
av frysta och djupfrysta matvaror.
SVENSKA
För att frysa in färsk mat behöver inte
den medelhöga inställningen ändras.
För snabbare infrysning kan dock
temperaturreglaget vridas till en högre
inställning för att erhålla en högre
kyleffekt.
7
Den största mängd mat som kan frysas
inom 24 timmar anges på typskylten som
sitter på insidan.
Infrysningen tar 24 timmar: lägg inte in
andra livsmedel som ska frysas under
denna period.
Lägg de färska matvarorna som ska
frysas in i de två översta facken.
5. SKÖTSEL OCH RENGÖRING
VARNING!
Se säkerhetsavsnitten.
5.1 Invändig rengöring
Innan du använder produkten första
gången ska du rengöra insidan och alla
invändiga tillbehör med ljummet vatten
och en liten mängd neutral såpa för att ta
bort den typiska lukten hos nya
produkter. Eftertorka sedan noga.
FÖRSIKTIGHET!
Använd inte
rengöringsmedel,
skurpulver, klor eller
oljebaserade
rengöringsmedel eftersom
de skadar ytan.
5.2 Regelbunden rengöring
FÖRSIKTIGHET!
Dra inte i, flytta inte och
undvik att skada
rörledningarna och kablarna
inne i produkten.
FÖRSIKTIGHET!
Var försiktig så att du inte
skadar kylsystemet.
FÖRSIKTIGHET!
När du flyttar produkten ska
du lyfta upp den i
framkanten så att inte golvet
repas.
Utrustningen måste rengöras med jämna
mellanrum:
1. Rengör kylens/frysens insida och alla
tillbehör med ljummet vatten och en
liten mängd neutral såpa.
2. Inspektera regelbundet
dörrtätningarna och torka dem rena
från eventuell smuts.
3. Skölj av och torka noggrant.
4. Rengör kondensorn och
kompressorn (om de går att komma
åt) på produktens baksida med en
borste.
Detta förbättrar produktens
prestanda och bidrar till en lägre
energiförbrukning.
5.3 Avfrostning av frysen
FÖRSIKTIGHET!
Använd aldrig vassa
metallverktyg för att skrapa
av frost från evaporatorn,
eftersom den kan skadas.
Använd inga mekaniska
verktyg eller andra medel för
att påskynda
avfrostningsprocessen
utöver de som
rekommenderas av
tillverkaren. En
temperaturhöjning hos frysta
matförpackningar kan
förkorta tiden som de kan
förvaras utan säkerhetsrisk.
Cirka 12 timmar före
avfrostningen ställer du in en
lägre temperatur för att
bygga upp en tillräcklig
kylreserv för driftsavbrottet.
En viss mängd frost bildas alltid på
fryshyllorna och runt det övre facket.
8
www.electrolux.com
Frosta av frysen när frostlagret har en
tjocklek på cirka 3-5 mm.
1. Stäng av produkten och koppla loss
den från eluttaget.
2. Plocka ut matvarorna, slå in dem i
flera lager med tidningspapper och
lägg dem på en sval plats.
VARNING!
Ta inte i fryst mat med
våta händer. Dina
händer kan frysa fast vid
matvarorna.
3. Låt dörren stå öppen och sätt fast
plastskrapan längst ned i mitten och
placera en behållare undertill för att
samla upp avfrostningsvattnet.
För att påskynda
avfrostningsprocessen kan du
placera en skål med varmt vatten i
frysfacket. Du kan också ta bort
isbitar som lossnar innan
avfrostningen är klar.
4. När avfrostningen är klar torkar du
noga av produktens insida. Spara
skrapan för framtida bruk.
5. Sätt på produkten.
Efter tre timmar ska de matvaror läggas
tillbaka i frysfacket som du tidigare
plockade ut.
5.4 Långa uppehåll i
användning
Följ nedanstående anvisningar om
produkten inte skall användas på länge:
1. Koppla loss produkten från eluttaget.
2. Plocka ur alla matvaror.
3. Avfrosta (i förekommande fall) och
rengör produkten och alla tillbehör.
4. Låt dörren/dörrarna stå på glänt så
att inte dålig lukt bildas.
6. FELSÖKNING
VARNING!
Se säkerhetsavsnitten.
6.1 Vad gör jag om...
Problem
Möjlig orsak
Åtgärd
Produkten bullrar.
Produkten står ostadigt.
Kontrollera om produkten
står stabilt.
Kompressorn arbetar utan Temperaturen är felaktigt
uppehåll.
inställd.
Se kapitlet "Drift"/"Kontroll‐
panel".
Många matvaror inlagda
samtidigt.
Vänta några timmar och kon‐
trollera sedan temperaturen
igen.
Rumstemperaturen är för
hög.
Se klimatklasstabellen på
märkskylten.
Alltför varm mat har lagts
in.
Låt mat svalna till rumstem‐
peratur före infrysning.
SVENSKA
Problem
Möjlig orsak
Åtgärd
Temperaturen i produkten Temperaturen är felaktigt
är för låg/hög.
inställd.
Matvarornas temperatur
är för hög.
Sidopanelerna är varma.
9
Ställ in en högre/lägre tem‐
peratur.
Låt matvarornas temperatur
sjunka till rumstemperatur in‐
nan du lägger in dem.
Det är värme som avges
från värmeväxlaren och är
helt normalt.
Det är svårt att öppna dör‐ Du försökte öppna dörren Vänta i minst 30 sekunder
ren.
direkt efter stängning.
mellan stängning och åter‐
öppnande av dörren.
Kontakta närmaste
auktoriserade
serviceverkstad om dessa
råd inte löser problemet.
7. INSTALLATION
VARNING!
Se säkerhetsavsnitten.
7.1 Placering
Produkten kan installeras på en torr och
välventilerad plats inomhus där
omgivningstemperaturen motsvarar den
klimatklass som anges på typskylten:
Klimat‐
klass
Omgivningstemperatur
SN
+10 °C till + 32 °C
N
+16 °C till + 32 °C
ST
+16 °C till + 38 °C
T
+16 °C till + 43 °C
7.2 Elektrisk anslutning
•
•
Kontrollera att nätspänningen och
nätfrekvensen överensstämmer med
produktens märkdata som anges på
typskylten före anslutning till ett
eluttag.
Produkten måste jordas. Nätkabelns
stickkontakt är försedd med en
kontakt för detta ändamål. Om
•
•
nätspänningsmatningen inte är
jordad, kontakta en kvalificerad
elektriker för att ansluta produkten till
en separat jord enligt gällande
bestämmelser.
Tillverkaren ansvarar inte för skador
orsakade av att ovanstående
säkerhetsåtgärder inte har följts.
Denna produkt uppfyller kraven enligt
EEG-direktiven.
7.3 Justering av höjd
Dörrjusteringen beror på en
riktig avvägning.
Du bör tömma produkten
innan du utför denna åtgärd.
Du kan justera höjden med de två främre
justerbara fötterna längst ner:
10
www.electrolux.com
1. Ta bort pluggen från framsidan av
produkten.
Du kan också justera höjden med de två
hjulen baktill:
2. Med en insexnyckel 10 eller en
stjärnskruvmejsel kan du justera
höjden på produkten på baksidan.
För riktningen på justeringen, följ
indikationen på pluggen.
Hjulen på baksida kan
justeras genom att vrida
muttern på den gängade
staven till vänster för att höja
produkten eller till höger för
att sänka den.
3. Sätt tillbaka pluggen.
UP
7.4 Installera produkten och
hänga om dörren
Se separata anvisningar om
installation och omhängning
av dörren.
DOWN
FÖRSIKTIGHET!
Om produkten placeras mot
en vägg ska de medföljande
distanserna användas för att
hålla det minimiavstånd som
anges i
monteringsanvisningen.
SVENSKA
FÖRSIKTIGHET!
Om produkten installeras
intill en vägg, ska ett 10-mm
avstånd mellan väggen och
den sida av produkten där
gångjärnen sitter ge
tillräckligt utrymme för att
öppna dörren när delarna
inuti kylskåpet tas bort (t ex
vid rengöring).
11
FÖRSIKTIGHET!
Om du ska vända dörren, de
alltid till att skydda golvet
från repor med ett slitstarkt
material.
8. TEKNISKA DATA
Höjd
1550 mm
Nätspänning
230 - 240 V
Bredd
595 mm
Frekvens
50 Hz
Djup
668 mm
Temperaturökningstid
16 tim.
Teknisk information finns på typskylten
som sitter på insidan eller utsidan av
produkten och på energietiketten.
9. MILJÖSKYDD
Återvinn material med symbolen .
Återvinn förpackningen genom att
placera den i lämpligt kärl. Bidra till att
skydda vår miljö och vår hälsa genom att
återvinna avfall från elektriska och
elektroniska produkter. Släng inte
*
produkter märkta med symbolen med
hushållsavfallet. Lämna in produkten på
närmaste återvinningsstation eller
kontakta kommunkontoret.
280158032-A-102019
www.electrolux.com/shop
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising