Zanussi | ZFU23403WA | User manual | ZANUSSI ZFU23403WA Ръководство за употреба

ZANUSSI ZFU23403WA Ръководство за употреба
User Manual
GETTING
STARTED?
EASY.
ZFU23403WA
BG Ръководство за употреба
Фризер
HU Használati útmutató
Fagyasztó
2
10
ИНФОРМАЦИЯ ЗА СИГУРНОСТ
Внимателно прочетете предоставените инструкции преди
инсталиране и употреба на уреда. Производителят не е
отговорен за контузии или наранявания в резултат на
неправилна инсталация или употреба. Винаги дръжте
инструкциите на безопасно и лесно за достъп място за
справка в бъдеще.
БЕЗОПАСНОСТ ЗА ДЕЦАТА И ХОРАТА С
ОГРАНИЧЕНИ СПОСОБНОСТИ
•
•
•
•
Този уред може да се използва от деца на 8 или повече
години и от хора с увреждания, ако са получили
инструктаж и/или контролиран преглед за безопасна
употреба на уреда и разбират потенциалните опасности.
Не позволявайте на децата да си играят с уреда.
Деца няма да извършват почистване или поддръжка на
уреда без надзор.
Дръжте всичките опаковачни материали далеч от деца и
ги изхвърлете, както е редно.
ОБЩИ МЕРКИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ
•
•
•
•
•
2
Този уред е предназначен за употреба в домашни
условия и подобни приложения като:
– Селскостопански къщи; кухненски зони за персонал в
магазини, офиси и други работни места
– От клиенти в хотели, мотели, места за отдих и други
места за живеене
Не запушвайте вентилационните отвори от външната
или вътрешната част на уреда.
Не използвайте механични приспособления или други
средства за ускоряване на процеса на размразяване,
освен препоръчаните от производителя.
Не повреждайте хладилната верига.
Не използвайте електрически уреди, различни от
типовете, препоръчани от производителя, вътре в
отделенията за съхранение на хранителни продукти.
•
•
•
•
Не почиствайте уреда чрез водна струя или пара.
Почиствайте уреда с навлажнена мека кърпа.
Използвайте само неутрални препарати. Не използвайте
абразивни продукти, абразивни стъргалки, разтворители
или метални предмети.
Не съхранявайте в този уред експлозивни вещества като
аерозолни флакони със запалимо гориво.
Ако захранващият кабел е повреден, той трябва да се
смени от производителя, оторизиран сервизен център
или лица със сходна квалификация, за да се избегне
опасност.
ИНСТРУКЦИИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ
МОНТАЖ
ВНИМАНИЕ! Уредът трябва да се
инсталира само от квалифицирани
лица.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Отстранете цялата опаковка и
транспортните болтове.
Не монтирайте или използвайте повредени
уреди.
Следвайте инструкциите за инсталиране,
приложени към уреда.
Винаги внимавайте, когато местите уреда,
тъй като е тежък. Винаги използвайте
предпазни ръкавици и затворени обувки.
Уверете се, че въздухът може да
циркулира около уреда.
Изчакайте поне 4 часа преди за свържете
уреда към електрозахранването. Това ще
позволи на смазката да потече обратно в
компресора.
Не инсталирайте уреда близо до
радиатори или печки, фурни или котлони.
Задната част на уреда трябва да е до
стената.
Не инсталирайте уреда на места с пряка
директна светлина.
Не монтирайте този уред в зони, които са
прекалено влажни или студени като
строителни халета, гаражи или винарски
изби.
Когато местите корпуса, наклонете го на
предния му ръб, за да избегнете
надраскване на пода.
СВЪРЗВАНЕ КЪМ ЕЛЕКТРИЧЕСКАТА
МРЕЖА
ВНИМАНИЕ! Риск от пожар и
токов удар.
•
•
•
•
•
•
•
•
Уредът трябва да е заземен.
Уверете се, че информацията за
електричеството от табелката с данни
съответства на електрозахранването. В
противен случай се свържете с
електротехник.
Винаги използвайте правилно инсталиран,
защитен от удари контакт.
Не използвайте разклонители и
удължителни кабели.
Уверете се, че не сте повредели
електрическите компоненти (напр. щепсел,
кабел, компресор). Свържете се с
оторизираният сервизен център или
електротехник, за да смени електрическите
компоненти.
Кабелът трябва да е под нивото на
щепсела.
Включете захранващия щепсел към
контакта единствено в края на
инсталацията. Уверете се, че щепселът за
захранване е достъпен след
инсталирането.
Не дърпайте захранващия кабел, за да
изключите уреда. Винаги издърпвайте
щепсела.
3
УПОТРЕБА
ВНИМАНИЕ! Риск от нараняване,
изгаряния, токов удар или пожар.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Не променяйте спецификациите на уреда.
Не поставяйте електрически уреди (напр.
машини за сладолед) в уреда, освен ако те
са одобрени от производителя.
Внимавайте да не причините повреда на
хладилната верига. Той съдържа изобутан
(R600a), природен газ с високо ниво на
екологична съвместимост. Този газ е
запалим.
Случай на повреда в хладилната верига,
уверете се, че няма пламъци и запалими
източници в стаята. Проветрете стаята.
Не позволявайте на горещи съдове да се
допират до пластмасовите части на уреда.
Не поставяйте газирани напитки във
фризерното отделение. Това ще създаде
натиск върху контейнерът за напитки.
Не съхранявайте запалими газове или
течности в уреда.
Не поставяйте запалителни материали или
предмети, които са напоени със
запалителни материали, в уреда, в близост
до него или върху него.
Не докосвайте компресора или
кондензатора. Те са горещи.
Не премахвайте или докосвайте неща от
фризерното отделение, ако ръцете Ви са
мокри или влажни.
Не замразявайте отново храна, която вече
сте размразили.
Спазвайте инструкциите за съхранение
върху опаковката на замразената храна.
ГРИЖИ И ПОЧИСТВАНЕ
ВНИМАНИЕ! Опасност от
нараняване или повреда на уреда.
4
•
•
•
Преди поддръжка изключете уреда и
извадете щепсела на захранването от
контакта на ел. мрежа.
Този уред съдържа въглеводороди в
охлаждащия блок. Само квалифицирано
лице може да поддържа и презарежда
уреда.
Редовно проверявайте канала за
отцеждане на уреда и ако е необходимо, го
почистете. Ако каналът за отцеждане се
запуши, размразената вода ще се събере
на дъното на уреда.
ИЗХВЪРЛЯНЕ
ВНИМАНИЕ! Риск от нараняване
или задушаване.
•
•
•
•
•
•
Изключете уреда от електрозахранването.
Отрежете захранващия кабел и го
изхвърлете.
Отстранете вратичката, за да не могат
деца и домашни любимци да се заключат в
уреда.
Хладилната верига и изолационните
материали на този уред са благоприятни за
озона.
Изолационната пяна съдържа
възпламеним газ. Свържете се с
общинските власти за информация за това
как да изхвърлите уреда правилно.
Не повреждайте частта на охлаждащия
блок, който е близо до топлообменника.
KОМАНДНО ТАБЛО
1
2
3
1 Регулатор за температурата
2 Лампичка на алармата
3 Индикаторна лампичка за
електрозахранване
ВКЛЮЧВАНЕ
1. Поставете щепсела в контакта.
2. Завъртете регулатора за температурата
по посока на часовниковата стрелка на
средно положение.
Индикатора на захранването и лампичките
на алармата ще се включат.
Обикновено средната настройка е
най-подходяща.
Точната настройка обаче трябва
да се избере, като се има предвид,
че температурата във
вътрешността на уреда зависи от:
• стайната температура,
• колко често се отваря вратата,
• количеството на съхраняваните
храни,
• местоположението на уреда.
ИЗКЛЮЧВАНЕ
За да изключите уреда, завъртете регулатора
за температурата на позиция
.
Светлинният индикатор за
захранване остава включен,
докато уредът е изключен от
захранващия контакт.
РЕГУЛИРАНЕ НА ТЕМПЕРАТУРАТА
Температурата се регулира автоматично.
1. Завъртете регулатора за температурата
на по-ниска настройка с цел минимално
охлаждане.
2. Завъртете регулатора температурата на
по-висока настройка с цел максимално
охлаждане.
АЛАРМА ЗА ВИСОКА ТЕМПЕРАТУРА
Когато температурата в уреда се повиши
(например поради по-ранно прекъсване на
електрозахранването или отваряне на
вратата), лампичката на алармата се включва.
Когато нормалните условия бъдат
възстановени, лампичката на алармата ще
изгасне.
ВСЕКИДНЕВНА УПОТРЕБА
ВНИМАНИЕ! Вж. глава
"Безопасност".
СЪХРАНЕНИЕ НА ЗАМРАЗЕНИ ХРАНИ
При първоначално пускане или след дълъг
период, през който уредът не е използван,
оставете го да работи поне 2 часа .
Чекмеджетата на фризера осигуряват бързо и
лесно откриване на храните, които желаете.
Ако големи количества храна следва да се
съхраняват, премахнете всички шкафчета,
освен най-долното шкафче, което трябва да
стои на своето място, за да осигурява добро
въздушно циркулиране. На всички рафтове е
възможно да поставите храната, която не се
подава 15 мм от вратата.
5
ВНИМАНИЕ! В случай на
аварийно размразяване, например
поради спиране на тока, ако
уредът е бил изключен за по-дълго
време, отколкото е посочено в
таблицата с техническите
спецификации срещу "Време на
повишаване", замразената храна
трябва се консумира бързо или да
се сготви веднага и след това да
се замрази отново (след
охлаждане).
ЗАМРАЗЯВАНЕ НА ПРЕСНИ ХРАНИТЕЛНИ
ПРОДУКТИ
Фризерното отделение е подходящо за
замразяване на пресни хранителни продукти и
дълготрайно съхранение на готови дълбоко
замразени продукти.
За замразяване на пресни храни не е
необходимо да се променя средното
положение.
За по-бързо замразяване обаче, завъртете
регулатора на температурата към по-високите
положения, за да получите максимално
изстудяване.
Поставете свежата храна, която искате да
замразите в горните две отделения.
Максималното количество храна, което може
да се замрази в рамките на 24 часа, е указано
на табелката с данни, етикет, поставен във
вътрешността на уреда.
Процесът на замразяване отнема 24 часа:
през този период не добавяйте други
хранителни продукти за замразяване.
ГРИЖИ И ПОЧИСТВАНЕ
ВНИМАНИЕ! Вж. глава
"Безопасност".
ПОЧИСТВАНЕ НА ВЪТРЕШНОСТТА
Преди да използвате уреда за първи път,
почистете вътрешността и всички вътрешни
принадлежности с хладка сапунена вода
(неутрален сапун), за да отстраните
типичната за новите изделия миризма, а след
това подсушете напълно.
Не използвайте миялни препарати
или абразивни прахове, тъй като
това ще повреди покритието.
ПЕРИОДИЧНО ПОЧИСТВАНЕ
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Не
дърпайте, не движете и не
повреждайте тръбите и/или
кабелите в корпуса.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Внимавайте
да не повредите охлаждащата
система.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Когато
местите корпуса, наклонете го на
предния му ръб, за да избегнете
надраскване на пода.
Уредът трябва да се почиства редовно:
6
1. Почиствайте вътрешността и
принадлежностите с хладка вода и малко
неутрален сапун.
2. Редовно проверявайте уплътненията на
вратата и ги забърсвайте, за да сте
сигурни, че са чисти и без замърсявания.
3. Изплакнете и подсушете напълно.
4. Ако имате достъп, изчистете кондензатора
и компресора в задната част на уреда с
четка.
Тази операция ще подобри работата на
уреда и ще реализира икономия на
енергия.
РАЗМРАЗЯВАНЕ НА ФРИЗЕРА
Известно количество скреж винаги
ще се натрупва по рафтовете на
фризера и около горното
отделение. Размразете фризера,
когато замръзналия слой достигне
дебелина от около 3-5 мм.
Размразяването може да се
ускори, чрез поставянето на купи с
гореща вода (не кипяща) във
вътрешността на фризера.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Не
използвайте остри метални
инструменти за изстъргване на
скрежа от изпарителя, за да не го
повредите. Не използвайте
машинни съоръжения или други
средства за ускоряване на
процеса на размразяване,
различни от препоръчаните от
производителя. Покачването на
температурата на замразени
опаковки с храна по време на
размразяването може да съкрати
техния безопасен срок на
съхранение.
1. Изключете уреда или изтеглете щепсела
от стенния контакт.
2. Извадете храната, увийте я в няколко
пласта вестници и я поставете на хладно
място.
3. Извадете чекмеджетата от фризера.
4. Поставете изолационен материал около
чекмеджетата, например одеяла или
вестници.
5. Оставете вратата отворена и поставете
пластмасовата стъргалка на съответното
място в центъра на дъното, като
поставите под нея съда за събиране на
водата от разтопения скреж.
6. Внимателно изстържете леда, когато
започне да се топи (използвайте дървена
или пластмасова стъргалка).
7. Когато всичкият лед се разтопи,
подсушете вътрешността изцяло и
запазете стъргалката за бъдеща
употреба.
8. Включете уреда и върнете на място
замразените храни.
ПЕРИОДИ НА БЕЗДЕЙСТВИЕ
Когато уредът не се използва за дълъг период
от време, вземете следните предпазни мерки:
1. Изключете уреда от електрозахранването.
2. Извадете всичката храна.
3. Размразете (ако е необходимо) и
изчистете уреда и всички
принадлежности.
4. Оставете вратата/вратите отворена/ени,
за да предотвратите появата на неприятни
миризми.
ОТСТРАНЯВАНЕ НА НЕИЗПРАВНОСТИ
ВНИМАНИЕ! Вж. глава
"Безопасност".
КАК ДА ПОСТЪПИТЕ, АКО...
Проблем
Възможна причина
Решение
Уредът е шумен.
Уредът не е правилно по‐
зициониран.
Проверете дали уредът стои
стабилно.
Компресорът работи не‐
прекъснато.
Температурата е зададена
неправилно.
Вижте глава "Действие"/"Ко‐
мандно табло".
Поставени са прекалено
много хранителни продук‐
ти едновременно.
Изчакайте няколко часа и
след това отново проверете
температурата.
Температурата в помеще‐
нието е твърде висока.
Вижте таблицата за климати‐
чен клас на табелката с дан‐
ни.
7
Проблем
Температурата в уреда е
твърде ниска/висока.
Вратата не се отваря лес‐
но.
Възможна причина
Решение
Хранителните продукти,
поставени в уреда са твър‐
де топли.
Оставете хранителните про‐
дукти да се охладят до стай‐
на температура, преди да ги
съхранявате.
Регулаторът на температу‐
рата не е настроен пра‐
вилно.
Задайте по-висока/по-ниска
температура.
Температурата на храни‐
телните продукти е твърде
висока.
Изчакайте температурата на
хранителните продукти да
спадне до температурата в
помещението, преди съхра‐
нение.
Опитали сте да отворите
вратата веднага след като
сте я затворили.
Изчакайте няколко секунди,
след като сте затворили вра‐
тата, преди да я отворите от‐
ново.
В случай, че съветите не водят до
постигане на желаните резултати,
свържете се с най-близкия
оторизиран сервизен център.
ИНСТАЛИРАНЕ
ВНИМАНИЕ! Вж. глава
"Безопасност".
РАЗПОЛАГАНЕ
Монтирайте този уред в сухо, добре
проветриво помещение, където
температурата в помещението отговаря на
климатичния клас, посочен на табелката с
данни на уреда:
Климати‐
чен клас
8
Околна температура
SN
+10°C до + 32°C
N
+16°C до + 32°C
ST
+16°C до + 38°C
Т
+16°C до + 43°C
СВЪРЗВАНЕ КЪМ ЕЛЕКТРИЧЕСКАТА
МРЕЖА
• Преди включване към
електрозахранващата мрежа проверете
дали напрежението и честотата на
табелката с данни отговарят на тези от
домашната ви електрозахранваща мрежа.
• Уредът трябва да е заземен. За целта
щепселът на захранващия кабел има
специален контакт. Ако домашният контакт
на електрозахранването не е заземен,
свържете уреда към отделен заземяващ
кабел в съответствие с действащите
нормативни разпоредби след консултация
с квалифициран техник.
• Производителят не носи отговорност, ако
горепосочените мерки за безопасност не
са спазени.
• Уредът съответства на Директивите на
E.E.C.
МОНТАЖ НА УРЕДА И ОБРЪЩАНЕ НА
ВРАТАТА
Моля, вижте отделните инструкции
за монтаж (изисквания за
вентилация, нивелиране) и
обръщане на вратата.
ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ
В съответствие с 1/1998. (I. 12.) IKIM
правителствен указ
Производител
Electrolux
Продуктова категория
Фризер
Височина
1550 мм
Ширина
595 мм
Дълбочина
668 мм
Нетен капацитет на фри‐
зера
194 л
Енергиен клас (от A++ до
G, където A++ е найефективният, а G е наймалко ефективният)
A+
Консумация на електрое‐
нергия (зависи от употре‐
бата и разположението)
245 kWh/y
Оценка със звезди
****
Време на повишаване
17 ч
Капацитет на замразява‐
не
19 кг/24 ч
Климатичен клас
SN-N-ST-T
Волтаж
230 - 240 V
Честота
50 Hz
Ниво на шум
40 dB/A
Вграден
Номер
Техническите данни се намират на табелката
с данни на външната или вътрешната страна
на уреда и на етикета за енергийна категория.
ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА
Рециклирайте материалите със символа
.
Поставяйте опаковките в съответните
контейнери за рециклирането им. Помогнете
за опазването на околната среда и човешкото
здраве, както и за рециклирането на отпадъци
от електрически и електронни уреди. Не
изхвърляйте уредите, означени със символаl
, заедно с битовата смет. Върнете уреда в
местния пункт за рециклиране или се
обърнете към вашата общинска служба.
9
BIZTONSÁGI TUDNIVALÓK
Az üzembe helyezés és használat előtt gondosan olvassa el a
mellékelt útmutatót. A gyártó nem vállal felelősséget a
helytelen beszerelés vagy használat miatt keletkezett
sérülésekért és károkért. Tartsa biztonságos és elérhető
helyen az útmutatót, hogy szükség esetén mindig a
rendelkezésére álljon.
GYERMEKEK ÉS FOGYATÉKKAL ÉLŐ SZEMÉLYEK
BIZTONSÁGA
•
•
•
•
A készüléket 8 év feletti gyermekek és csökkent képességű
személyek csak felügyelettel és/vagy a készülék biztonságos
használatára és a potenciális veszélyekre vonatkozó
megfelelő tájékoztatás megértése esetén használhatják.
Ne hagyja, hogy gyermekek játsszanak a készülékkel.
Gyermekek felügyelet nélkül nem végezhetnek tisztítási vagy
karbantartási tevékenységet a készüléken.
Minden csomagolóanyagot tartson távol a gyermekektől, és
megfelelően dobja azokat hulladékba.
ÁLTALÁNOS BIZTONSÁG
•
•
•
•
•
•
10
A készüléket háztartási, illetve más hasonló felhasználási
területekre szánták, mint például:
– Hétvégi házak, üzletek, irodák és egyéb munkahelyeken
kialakított személyzeti konyhák
– Hotelek, motelek, szállások és egyéb lakás céljára
szolgáló ingatlanok esetén az ügyfelek számára
Ne takarja le a készülékházon vagy a beépített szerkezeten
lévő szellőzőnyílásokat.
Csak a gyártó által ajánlott mechanikus berendezéseket
vagy eszközöket használjon a leolvasztás meggyorsítására.
Ügyeljen arra, hogy ne sérüljön meg a hűtőkör.
Kizárólag a gyártó által ajánlott típusú elektromos
berendezéseket használjon a készülék ételtároló
rekeszeiben.
A készülék tisztításához ne használjon vízsugarat vagy gőzt.
•
•
•
A készüléket puha, nedves ruhával tisztítsa. Csak semleges
tisztítószert használjon. Ne használjon súrolószert,
súrolószivacsot, oldószert vagy fém tárgyat.
Tilos robbanásveszélyes termékeket és anyagokat (pl.:
gyulladásveszélyes hajtógázzal töltött aeroszolos flakonokat)
tárolni a készülékben.
Ha a hálózati kábel megsérül, azt a gyártónak vagy a
márkaszerviznek vagy más hasonlóan képzett személynek
kell kicserélnie, nehogy veszélyhelyzet álljon elő.
BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK
ÜZEMBE HELYEZÉS
FIGYELMEZTETÉS! A készüléket
csak képesített személy helyezheti
üzembe.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Távolítsa el az összes csomagolást és a
szállítási rögzítőcsavarokat.
Ne helyezzen üzembe, és ne is használjon
sérült készüléket.
Tartsa be a készülékhez mellékelt üzembe
helyezési útmutatóban foglaltakat.
Súlyos a készülék, ezért legyen körültekintő a
mozgatásakor. Mindig használjon
munkavédelmi kesztyűt és zárt lábbelit.
Gondoskodjon arról, hogy keringeni tudjon a
levegő a készülék körül.
Várjon legalább 4 órát, mielőtt csatlakoztatja a
készüléket az elektromos hálózathoz. Ez
azért szükséges, hogy az olaj
visszafolyhasson a kompresszorba.
Ne helyezze üzembe a készüléket radiátorok,
tűzhelyek, sütők vagy főzőlapok közelében.
A készülék hátoldalát a falhoz kell állítani.
Ne helyezze üzembe a készüléket közvetlen
napsugárzásnak kitett helyen.
Ne telepítse a készüléket túl párás vagy hideg
helyekre, például építkezések felvonulási
épületébe, garázsba vagy borpincébe.
A készülék mozgatásakor a készülék elejének
peremét emelje fel, ellenkező esetben
megkarcolhatja a padlót.
ELEKTROMOS CSATLAKOZTATÁS
•
•
•
•
•
•
•
HASZNÁLAT
FIGYELMEZTETÉS! Sérülés-,
égés-, áramütés- és tűzveszély.
•
•
FIGYELMEZTETÉS! Tűz- és
áramütésveszély.
•
A készüléket kötelező földelni.
Ellenőrizze, hogy az adattáblán szereplő
elektromos adatok megfelelnek-e a háztartási
hálózati áram paramétereinek. Amennyiben
nem, forduljon szakképzett villanyszerelőhöz.
Mindig megfelelően felszerelt, áramütés ellen
védett aljzatot használjon.
Ne használjon hálózati elosztókat és
hosszabbító kábeleket.
Ügyeljen az elektromos alkatrészek (pl.
hálózati csatlakozódugasz, hálózati kábel,
kompresszor) épségére. Ha az elektromos
alkatrészek cserére szorulnak, forduljon a
hivatalos márkaszervizhez vagy elektromos
szakemberhez.
A hálózati kábelnek a hálózati aljzat szintje
alatt kell elhelyezkednie.
Csak az üzembe helyezés befejezése után
csatlakoztassa a hálózati csatlakozódugót a
hálózati csatlakozóaljzatba. Ügyeljen arra,
hogy a hálózati dugasz üzembe helyezés után
is könnyen elérhető legyen.
A készülék csatlakozásának bontására, soha
ne a hálózati kábelnél fogva húzza ki a
csatlakozódugót. A kábelt mindig a
csatlakozódugónál fogva húzza ki.
•
Ne változtassa meg a készülék műszaki
jellemzőit.
Ne helyezzen más elektromos készüléket
(például fagylaltkészítő gépet) a készülék
belsejében, hacsak ezt a gyártó kifejezetten
nem javasolja.
Ügyeljen arra, hogy ne sértse meg a hűtőkör
alkatrészeit. A hűtőkör igen környezetbarát
11
•
•
•
•
•
•
•
•
•
földgázt, izobutánt (R600a) tartalmaz. Ez a
gáz gyúlékony.
Amennyiben a hűtőkör megsérül, tartózkodjon
mindennemű nyílt láng és gyújtószikra
használatától. Szellőztesse ki a helyiséget.
Ügyeljen arra, hogy forró tárggyal ne érjen a
készülék műanyag részeihez.
Ne tegyen üditőitalt a fagyasztótérbe. A
szénsav ugyanis nyomást fejt ki az italtároló
edényre.
Ne tároljon gyúlékony gázt vagy folyadékot a
készülékben.
Ne tegyen gyúlékony anyagot vagy gyúlékony
anyaggal szennyezett tárgyat a készülékbe,
annak közelébe, illetve annak tetejére.
Ne érintse meg a készülék kompresszorát és
kondenzátorát. Ezek üzem közben forróvá
válnak.
Nedves/vizes kézzel ne vegyen ki semmilyen
ételt a fagyasztóból, és ne is érintse meg
azokat.
Az egyszer már felolvasztott ételt ne
fagyassza vissza.
Kövesse a fagyasztott étel csomagolásán
található tárolási útmutatásokat.
•
•
ÁRTALMATLANÍTÁS
FIGYELMEZTETÉS! Sérülés- vagy
fulladásveszély.
•
•
•
•
•
ÁPOLÁS ÉS TISZTÍTÁS
FIGYELMEZTETÉS! Személyi
sérülés vagy a készülék
károsodásának veszélye áll fenn.
•
A készülék hűtőegysége szénhidrogén
hűtőközeget tartalmaz. Az elektromos
üzembe helyezést és a készülék
hűtőközeggel való feltöltését csak képesített
személy végezheti el.
Rendszeresen ellenőrizze a készülék
olvadékvíz-elvezető nyílását, és szükség
szerint tisztítsa ki. Ha az olvadékvíz-elvezető
nyílás el van záródva, a víz összegyűlik a
készülék alján.
•
Bontsa a készülék hálózati csatlakozását.
Vágja le a hálózati tápkábelt, és helyezze a
hulladékba.
Szerelje le az ajtót, hogy megakadályozza a
gyermekek és háziállatok készülékben
rekedését.
A készülék hűtőköre és szigetelése ózonbarát
anyagokat tartalmaz.
A szigetelőhab gyúlékony gázt tartalmaz. A
készülék megfelelő ártalmatlanítására
vonatkozó tájékoztatásért lépjen kapcsolatba
a helyi hatóságokkal.
Ügyeljen arra, hogy ne sérüljön meg a
hűtőegység azon része, mely a hőcserélő
közelében található.
Karbantartás előtt kapcsolja ki a készüléket,
és húzza ki a hálózati csatlakozódugót a
csatlakozóaljzatból.
KEZELŐPANEL
1
2
3
BEKAPCSOLÁS
1. Csatlakoztassa a hálózati vezetéket a
konnektorhoz.
12
1 Hőmérséklet-szabályozó
2 Figyelmeztető fény
3 Bekapcsolás visszajelző
2. Forgassa a hőmérséklet-szabályozót az
óramutató járásával megegyező irányban
egy közepes beállításra.
A bekapcsolás visszajelző és a figyelmeztető
fények világítani kezdenek.
KIKAPCSOLÁS
A készülék kikapcsolásához forgassa a
hőmérséklet-szabályozót
állásba.
A bekapcsolás visszajelző
bekapcsolt állapotban marad, amíg a
készüléket ki nem húzza a hálózati
aljzatból.
A HŐMÉRSÉKLET BEÁLLÍTÁSA
A hőmérséklet szabályozása automatikusan
történik.
1. A minimális hűtés érdekében forgassa a
hőmérséklet-szabályozót az alacsonyabb
beállítások felé.
2. A maximális hűtés érdekében forgassa a
hőmérséklet-szabályozót a magasabb
beállítások felé.
Általában a közepes beállítás a
legmegfelelőbb.
A pontos beállítás kiválasztásakor
azonban szem előtt kell tartani, hogy
a készülék belsejében levő
hőmérséklet a következő tényezőktől
is függ:
• szobahőmérséklet,
• az ajtónyitások gyakorisága,
• a tárolt élelmiszer mennyisége,
• a készülék elhelyezése.
MAGAS HŐMÉRSÉKLET MIATTI RIASZTÁS
Ha a készülék belső hőmérséklete megemelkedik
(például korábbi áramkimaradás vagy a hűtőajtó
kinyitása miatt), a figyelmeztető jelzőfény
bekapcsol.
Amikor a normál körülmények helyreálltak, a
figyelmeztető jelzőfény kialszik.
NAPI HASZNÁLAT
FIGYELMEZTETÉS! Olvassa el a
„Biztonság” című fejezetet.
FAGYASZTOTT ÉLELMISZEREK TÁROLÁSA
Az első indításkor, illetve hosszabb használaton
kívüli idő után, mielőtt az élelmiszereket a
rekeszbe pakolná, üzemeltesse legalább 2 órán
át a készüléket . A fagyasztófiókok használatával
könnyen és gyorsan megtalálja a kívánt
élelemcsomagot. Ha nagyobb mennyiségű
élelmet kell tárolni, eltávolíthatja a fiókokat,
kivéve az alsót, melynek mindig a helyén kell
maradnia, a levegő megfelelő áramlásának
biztosítása érdekében. Minden polcra helyezhető
az ajtótól 15 mm-re kinyúló étel.
FIGYELMEZTETÉS! Véletlenszerű,
például áramkimaradás miatt
bekövetkező leolvadás esetén,
amikor az áramszünet hosszabb
ideig tart, mint az az érték, amely a
műszaki jellemzők között az
„áramkimaradási biztonság” alatt van
feltüntetve, a felolvadt élelmiszert
gyorsan el kell fogyasztani, vagy
azonnal meg kell főzni, majd pedig
(a kihűlés után) újra lefagyasztani.
FRISS ÉLELMISZER LEFAGYASZTÁSA
A fagyasztórekesz alkalmas friss élelmiszerek
lefagyasztására, valamint fagyasztott és
mélyhűtött élelmiszerek hosszú távú tárolására
is.
Friss élelmiszerek fagyasztásához nem
szükséges megváltoztatnia a közepes beállítást.
A gyorsabb fagyasztási művelet érdekében
forgassa a hőmérséklet-szabályozót a magasabb
beállítások irányába, hogy maximális hűtést érjen
el.
Helyezze a fagyasztandó friss élelmiszert a két
felső rekeszbe.
A 24 óra alatt lefagyasztható maximális
élelmiszer-mennyiség az adatlapon van
feltüntetve, amely a készülék belsejében
található.
A fagyasztási folyamat 24 órát vesz igénybe: ez
alatt az idő alatt ne tegyen be további
lefagyasztandó élelmiszert.
13
ÁPOLÁS ÉS TISZTÍTÁS
FIGYELMEZTETÉS! Olvassa el a
„Biztonság” című fejezetet.
A KÉSZÜLÉK BELSEJÉNEK TISZTÍTÁSA
Az első használat előtt mossa ki a készülék
belsejét és az összes belső tartozékot semleges
kémhatású tisztítószeres, langyos vízzel, hogy
eltávolítsa a teljesen új termékek tipikus szagát,
majd alaposan szárítsa ki a készüléket.
Ne használjon mosószereket vagy
súrolóporokat, mert ezek
megsérthetik a felületet.
RENDSZERES TISZTÍTÁS
VIGYÁZAT! Ne húzza meg, ne
mozgassa és ne sértse meg a
készülékházban lévő csöveket és/
vagy kábeleket.
VIGYÁZAT! Ügyeljen arra, hogy ne
sérüljön meg a hűtőkör.
VIGYÁZAT! A készülék
mozgatásakor a készülék elejének
peremét emelje fel, ellenkező
esetben megkarcolhatja a padlót.
A készüléket rendszeresen tisztítani kell:
1. A készülék belsejét és a tartozékokat langyos
vízzel és egy kevés semleges
mosogatószerrel tisztítsa meg.
2. Rendszeresen ellenőrizze az ajtótömítéseket,
és törölje tisztára, hogy biztosítsa azok
tisztaságát és szennyeződésmentességét.
3. Gondosan öblítse le és szárítsa meg.
4. Amennyiben hozzáférhető, tisztítsa meg a
kondenzátort és a készülék hátulján lévő
kompresszort egy kefével.
Ezzel a művelettel javíthatja a készülék
teljesítményét, és csökkentheti az
áramfogyasztást.
14
A FAGYASZTÓ LEOLVASZTÁSA
Bizonyos mennyiségű dér mindig
képződik a fagyasztó polcain és a
felső rekesz körül. Olvassza le a
fagyasztót, amikor a dérréteg
vastagsága meghaladja a 3-5 mm-t.
A leolvasztás felgyorsítható, ha
meleg (nem forró) vizet tartalmazó
edényeket helyez a fagyasztóba.
VIGYÁZAT! Soha ne próbálja meg
éles fémeszközzel lekaparni a jeget
az elpárologtatóról, mert felsértheti
azt. A leolvasztás felgyorsítására
kizárólag a gyártó által ajánlott
eszközöket vagy anyagokat
használjon. Ha a leolvasztás közben
a fagyasztott élelmiszercsomagok
hőmérséklete megemelkedik,
biztonságos tárolási idejük
lerövidülhet.
1. Kapcsolja ki a készüléket, és húzza ki a
dugót a konnektorból.
2. Szedjen ki minden élelmiszert a készülékből,
csomagolja be azokat több réteg
újságpapírba, és tegye hideg helyre.
3. Vegye ki a fagyasztófiókokat.
4. Tegyen szigetelőanyagot (pl. takaró vagy
újságpapír) a fiókok köré.
5. Hagyja nyitva az ajtót, és tegye a műanyag
kaparókést a megfelelő alsó középső
támaszra, és tegyen alá egy tálat a kiolvadt
víz összegyűjtése céljából.
6. Óvatosan kaparja le a jeget, amikor elkezd
felolvadni (egy fa vagy műanyag
kaparókéssel).
7. Amikor a jég elolvadt, szárítsa ki alaposan a
készülék belsejét, és őrizze meg a
kaparókést, hogy máskor is felhasználhassa.
8. Kapcsolja be a készüléket, és helyezze
vissza a fagyasztott élelmiszereket.
HA A KÉSZÜLÉK NINCS HASZNÁLATBAN
Ha a készüléket hosszú időn át nem használja,
az alábbi óvintézkedéseket végezze el:
1. Válassza le a készüléket az elektromos
táphálózatról.
2. Vegye ki az összes élelmiszert.
3. Olvassza le (szükség esetén) és tisztítsa
meg a készüléket és az összes tartozékot.
4. Hagyja résnyire nyitva az ajtót/ajtókat, hogy
ne képződjenek kellemetlen szagok.
HIBAELHÁRÍTÁS
FIGYELMEZTETÉS! Olvassa el a
„Biztonság” című fejezetet.
MI A TEENDŐ, HA ...
Hibajelenség
Lehetséges ok
Megoldás
A készülék zajos.
A készülék alátámasztása
nem megfelelő.
Ellenőrizze, hogy a készülék
stabilan áll-e.
A kompresszor folyamatosan
működik.
A hőmérséklet beállítása
nem megfelelő.
Olvassa el a „Működés”/„Keze‐
lőpanel” c. szakaszt.
Túl sok élelmiszert helyezett
egyszerre a készülékbe.
Várjon néhány órát, majd ellen‐
őrizze ismét a hőmérsékletet.
A szobahőmérséklet túl ma‐
gas.
Olvassa el az adattáblán lévő
klímabesorolást.
A készülékbe helyezett étel
túl meleg volt.
A behelyezés előtt várja meg,
amíg az étel lehűl szobahőmér‐
sékletre.
A hőmérséklet-szabályozó
nincs helyesen beállítva.
Állítson be magasabb/alacso‐
nyabb hőmérsékletet.
Az élelmiszerek hőmérsék‐
lete túl magas.
Hagyja, hogy az élelmiszerek
hőmérséklete szobahőmérsék‐
letre csökkenjen a tárolás előtt.
Az ajtót közvetlenül a becsu‐
kást követően újra ki akarta
nyitni.
Az ajtó bezárása, majd újbóli
kinyitása között várjon néhány
másodpercet.
A készülékben a hőmérsék‐
let túl alacsony/magas.
Az ajtó nehezen nyitható.
Amennyiben a fenti tanácsok nem
vezetnek eredményre, forduljon a
legközelebbi márkaszervizhez.
ÜZEMBE HELYEZÉS
FIGYELMEZTETÉS! Olvassa el a
„Biztonság” című fejezetet.
ELHELYEZÉS
A készülék olyan száraz, jól szellőző helyiségben
helyezhető üzembe, amelynek környezeti
hőmérséklete megfelel annak a
15
•
klímabesorolásnak, amely a készülék
adattábláján fel van tüntetve:
Klímaosz‐
tály
Környezeti hőmérséklet
SN
+10°C és +32°C között
N
+16°C és +32°C között
ST
+16°C és +38°C között
T
+16°C és +43°C között
•
•
A készüléket kötelező földelni. Az elektromos
hálózati vezeték dugasza ilyen típusú (földelt).
Ha az elektromos hálózati csatlakozóaljzat
nincs leföldelve, csatlakoztassa a készüléket
az érvényben lévő jogszabályok szerint külön
földpólushoz, miután konzultált egy képesített
villanyszerelővel.
A gyártó minden felelősséget elhárít magától,
ha a fenti biztonsági óvintézkedéseket nem
tartják be.
A készülék megfelel az EGK irányelveinek.
A KÉSZÜLÉK ÜZEMBE HELYEZÉSE ÉS AZ
AJTÓ NYITÁSI IRÁNYÁNAK MEGFORDÍTÁSA
ELEKTROMOS CSATLAKOZTATÁS
• Az elektromos csatlakoztatás előtt győződjön
meg arról, hogy az adattáblán feltüntetett
feszültség és frekvencia megegyezik-e az
elektromos hálózat értékeivel.
Az üzembe helyezésre (szellőzési
követelmények, vízszintezés) és az
ajtó nyitási irányának megfordítására
vonatkozó utasítások külön
mellékletben találhatók.
MŰSZAKI ADATOK
Az 1/1998. (I. 12.) IKIM miniszteri rendeletnek
megfelelően
Gyártó védjegye
Electrolux
A készülék kategóriája
Fagyasztó
Magasság
1550 mm
Szélesség
595 mm
Mélység
668 mm
Fagyasztó nettó térfogata
194 l
Energiaosztály (A++ és G
között, ahol az A++ a leg‐
hatékonyabb, a G a legke‐
vésbé hatékony)
A+
Villamosenergia-fogyasz‐
tás (A mindenkori energia‐
fogyasztás a készülék
használatától és elhelyezé‐
sétől függ.)
245 kWh/év
Fagyasztótér csillagszám
jele
****
Áramkimaradási biztonság
17 ó
Fagyasztási teljesítmény
19 kg/24 ó
Klímaosztály
SN-N-ST-T
Üzemi feszültség
230 - 240 V
Frekvencia
50 Hz
Zajteljesítmény
40 dB/A
Beépíthető
Nem
A műszaki adatok megtalálhatók a készülék
külsején vagy belsejében lévő adattáblán és az
energiatakarékossági címkén.
KÖRNYEZETVÉDELMI TUDNIVALÓK
szimbólummal ellátott készüléket ne dobja a
háztartási hulladék közé. Juttassa el a készüléket
a helyi újrahasznosító telepre, vagy lépjen
kapcsolatba a hulladékkezelésért felelős
hivatallal.
A
következő jelzéssel ellátott anyagokat
hasznosítsa újra. Újrahasznosításhoz tegye a
megfelelő konténerekbe a csomagolást. Járuljon
hozzá környezetünk és egészségünk
védelméhez, és hasznosítsa újra az elektromos
és elektronikus hulladékot. A
tiltó
16
*
17
18
19
280158050-A-112019
WWW.ZANUSSI.COM/SHOP
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising