Zanussi | ZRA33103WA | User manual | ZANUSSI ZRA33103WA Ръководство за употреба

ZANUSSI ZRA33103WA Ръководство за употреба
User Manual
GETTING
STARTED?
EASY.
ZRA33103WA
BG Ръководство за употреба
Хладилник
CS Návod k použití
Chladnička
HU Használati útmutató
Hűtőszekrény
PL Instrukcja obsługi
Chłodziarka
RO Manual de utilizare
Frigider
SK Návod na používanie
Chladnička
2
11
19
28
37
46
ИНФОРМАЦИЯ ЗА БЕЗОПАСНОСТ
Преди монтирането и употребата на уреда внимателно
прочетете предоставените инструкции. Производителят не
е отговорен за наранявания или повреди в резултат на
неправилна инсталация или употреба. Винаги дръжте
инструкциите на безопасно и лесно достъпно място за
справка в бъдеще.
БЕЗОПАСНОСТ ЗА ДЕЦА И ХОРА С ОГРАНИЧЕНИ
СПОСОБНОСТИ
•
•
•
•
•
•
Този уред може да бъде използван от деца над 8
годишна възраст, както и лица с намалени физически,
сетивни и умствени възможности или лица без опит и
познания, само ако те са под наблюдение или бъдат
инструктирани относно безопасната употреба на уреда и
възможните рискове.
Уредът може да се използва от деца 3- и 8-годишна
възраст и хора с тежки или комплексни увреждания, ако
те са инструктирани.
Деца под 3-годишна възраст трябва да се държат далеч
от уреда, освен ако не са под постоянно наблюдение.
Не позволявайте на деца да си играят с уреда.
Деца няма да извършват почистване или поддръжка на
уреда без надзор.
Дръжте всички опаковачни материали далеч от деца и ги
изхвърлете, както е редно.
ОСНОВНА БЕЗОПАСНОСТ
•
2
Този уред е предназначен за употреба в домашни
условия и подобни приложения като:
– Ферми, кухненски помещения в магазини, офиси и
други работни среди
– От клиенти в хотели, мотели, места за отдих и други
места за живеене
•
•
•
•
•
•
•
•
ВНИМАНИЕ: Дръжте вентилационните отвори в корпуса
на уреда или във вградената структура, без да са
възпрепятствани.
ВНИМАНИЕ: Не използвайте механични приспособления
или други средства за ускоряване на процеса на
размразяване, освен препоръчаните от производителя.
ВНИМАНИЕ: Не повреждайте охладителната верига.
ВНИМАНИЕ: Не използвайте ел. уреди в отделенията за
съхранение на храна, освен ако не са от типа,
препоръчан от производителя.
Не използвайте водоструйка или пара, за да почистите
уреда.
Почистете уреда с мокър и мек парцал. Използвайте
само неутрални препарати. Не използвайте абразивни
продукти, грапави, почистващи кърпи, разтворители или
метални предмети.
Не съхранявайте експлозивни субстанции, като кутии
аерозол със запалимо гориво в този уред.
Ако захранващият кабел е повреден, той трябва да се
смени от производителя, оторизиран сервизен център
или лица със сходна квалификация, за да се избегне
опасност.
ИНСТРУКЦИИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ
МОНТАЖ
ВНИМАНИЕ! Само квалифициран
човек може да извърши монтажа
на уреда.
•
•
•
•
•
•
Премахнете всички опаковки.
Не монтирайте и не използвайте повреден
уред.
Следвайте инструкциите за инсталиране,
приложени към уреда.
Винаги внимавайте, когато местите уреда,
тъй като е тежък. Винаги използвайте
предпазни ръкавици и затворени обувки.
Уверете се, че има циркулация на въздуха
около уреда.
При първо инсталиране или след
реверсиране на вратичката изчакайте поне
4 часа, преди да свържете уреда към
захранването. Това е, за да се позволи на
•
•
•
•
•
•
маслото да се влива обратно в
компресора.
Преди да извършвате каквито и да било
действия върху уреда (напр. реверсиране
на вратата), извадете щепсела от контакта.
Не монтирайте уреда близо до радиатори,
печки, фурни или котлони.
Не излагайте уреда на дъжд.
Не монтирайте уреда на места с директна
слънчева светлина.
Не инсталирайте този уред на места, които
са прекалено влажни или студени.
Когато местите уреда, повдигнете го от
предния ъгъл, за да предотвратите
драскане по пода.
3
ЕЛЕКТРИЧЕСКО СВЪРЗВАНЕ
ВНИМАНИЕ! Риск от пожар или
токов удар.
ВНИМАНИЕ! При позициониране
на уреда се уверете, че
захранващият кабел не е закачен
или повреден.
ВНИМАНИЕ! Не използвайте
разклонители или адаптери с
много входове.
•
•
•
•
•
•
•
Уредът трябва да е заземен.
Уверете се, че параметрите на табелката с
технически данни са съвместими с
електрическите данни на захранващата
мрежа.
Винаги използвайте правилно монтиран
контакт със защита от токов удар.
Уверете се, че не наранявате ел.
компоненти (напр. основен контакт за
захранване, захранващ кабел, компресор).
Свържете се с оторизирания сервизен
център или електротехник, за да смени
електрическите компоненти.
Захранващият кабел трябва да е под
нивото на основния контакт за захранване.
Свържете кабела за захранването към
контакта единствено в края на
инсталацията. Уверете се, че щепселът за
захранване е достъпен след
инсталирането.
Не издърпвайте захранващия кабел, за да
изключите уреда. Винаги издърпвайте
щепсела.
•
•
•
•
•
ВЪТРЕШНО ОСВЕТЛЕНИЕ
ВНИМАНИЕ! Опасност от токов
удар.
•
Уредът съдържа запалим газ, изобутан
(R600а), природен газ с високо ниво на
екологична съвместимост. Внимавайте да не
причините повреда на хладилната верига със
съдържание на изобутан.
• Не променяйте предназначението на
уреда.
• Не поставяйте електрически уреди (напр.
машини за сладолед) в уреда, освен ако те
са одобрени от производителя.
4
Видът на лампичката, използвана в този
уред, е само за домакински уреди. Не я
използвайте за битово осветление.
ГРИЖИ И ПОЧИСТВАНЕ
ВНИМАНИЕ! Опасност от
нараняване или повреда на уреда.
•
•
•
УПОТРЕБА
ВНИМАНИЕ! Риск от контузии,
изгаряния, електрически удар или
пожар.
Случай на повреда в хладилната верига,
уверете се, че няма пламъци и запалими
източници в стаята. Проветрете стаята.
Не позволявайте горещи съдове да се
допират до пластмасовите части на уреда.
Не съхранявайте запалими газове или
течности в уреда.
Не поставяйте запалителни материали или
предмети, които са напоени със
запалителни материали, в уреда, в близост
до него или върху него.
Не докосвайте компресора или
кондензатора. Те са горещи.
Преди поддръжка изключете уреда и
извадете щепсела на захранването от
контакта на ел. мрежа.
Този уред съдържа въглеводороди в
охлаждащия блок. Само квалифицирано
лице може да поддържа и презарежда
уреда.
Редовно проверявайте канала за
отцеждане на уреда и ако е необходимо, го
почистете. Ако каналът за отцеждане се
запуши, размразената вода ще се събере
на дъното на уреда.
ОБСЛУЖВАНЕ
• За поправка на уреда се свържете с
оторизиран сервизен център.
• Използвайте само оригинални резервни
части.
ИЗХВЪРЛЯНЕ
ВНИМАНИЕ! Риск от нараняване
или задушаване.
•
•
•
Изключете уреда от електрозахранването.
Отрежете захранващия кабел и го
изхвърлете.
Отстранете вратичката, за да не могат
деца и домашни любимци да се заключат в
уреда.
•
•
Хладилната верига и изолационните
материали на този уред са благоприятни за
озона.
Изолационната пяна съдържа
възпламеним газ. Свържете се с
•
общинските власти за информация за това
как да изхвърлите уреда правилно.
Не повреждайте частта на охлаждащия
блок, който е близо до топлообменника.
ИНСТАЛИРАНЕ
ВНИМАНИЕ! Вж. глава
"Безопасност".
•
РАЗПОЛАГАНЕ
Монтирайте този уред в сухо, добре
проветриво помещение, където
температурата в помещението отговаря на
климатичния клас, посочен на табелката с
данни на уреда:
Климати‐
чен клас
•
Околна температура
•
SN
+10°C до + 32°C
N
+16°C до + 32°C
ST
+16°C до + 38°C
Т
+16°C до + 43°C
ЕЛЕКТРИЧЕСКО СВЪРЗВАНЕ
• Преди включване към
електрозахранващата мрежа проверете
дали напрежението и честотата на
табелката с данни отговарят на тези от
домашната ви електрозахранваща мрежа.
Уредът трябва да е заземен. За целта
щепселът на захранващия кабел има
специален контакт. Ако домашният контакт
на електрозахранването не е заземен,
свържете уреда към отделен заземяващ
кабел в съответствие с действащите
нормативни разпоредби след консултация
с квалифициран техник.
Производителят не носи отговорност, ако
горепосочените мерки за безопасност не
са спазени.
Уредът съответства на Директивите на
E.E.C.
МОНТАЖ НА УРЕДА И ОБРЪЩАНЕ НА
ВРАТАТА
Моля, вижте отделните инструкции
за монтаж (изисквания за
вентилация, нивелиране) и
обръщане на вратата.
КОМАНДНО ТАБЛО
ВКЛЮЧВАНЕ
1. Включете щепсела в контакта на
захранващата мрежа.
2. Завъртете регулатора за температурата
по посока на часовниковата стрелка на
средно положение.
ИЗКЛЮЧВАНЕ
За да изключите уреда, завъртете регулатора
за температурата в положение "О".
РЕГУЛИРАНЕ НА ТЕМПЕРАТУРАТА
Температурата се регулира автоматично.
Въпреки това можете сами да зададете
температура в уреда.
Изберете настройката, имайки предвид, че
температурата във вътрешността на уреда
зависи от:
• стайната температура,
• това колко често се отваря вратата
• количеството на съхраняваните храни,
• местоположението на уреда.
Обикновено средната настройка е найподходяща.
За да боравите с уреда:
1. Завъртете терморегулатора по посока на
часовниковата стрелка, за да постигнете
по-ниска температура в уреда.
2. Завъртете терморегулатора по посока
обратна на часовниковата стрелка, за да
постигнете по-висока температура в
уреда.
5
ВСЕКИДНЕВНА УПОТРЕБА
ВНИМАНИЕ! Вж. глава
"Безопасност".
СЪХРАНЕНИЕ НА ХРАНА В ХЛАДИЛНОТО
ОТДЕЛЕНИЕ
Покривайте или завивайте храната, особено
ако има силна миризма.
Поставяйте храната така, че въздухът да
може свободно да циркулира около нея.
Дръжте храната не по-близко от 20 мм от
задната стена и 15 мм от вратичката на
всички шкафове.
ГРИЖИ И ПОЧИСТВАНЕ
ВНИМАНИЕ! Вж. глава
"Безопасност".
ПОЧИСТВАНЕ НА ВЪТРЕШНОСТТА
Преди да използвате уреда за първи път,
трябва да почистите вътрешността и всички
вътрешни принадлежности с хладка сапунена
вода и малко неутрален сапун, за да
отстраните типичната за новите изделия
миризма, а след това подсушете напълно.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Не
използвайте препарати, абразивни
пудри, хлор или почистващи
препарати на маслена основа, тъй
като ще повредят покритието.
4. Ако имате достъп, изчистете кондензатора
и компресора в задната част на уреда с
четка.
Това ще подобри работата на уреда и ще
реализира икономия на енергия
РАЗМРАЗЯВАНЕ НА ХЛАДИЛНИКА
При нормална употреба скрежът се
отстранява автоматично от изпарителя в
хладилното отделение при всяко спиране на
компресора на електромотора.
Важно е периодично да почиствате отвора за
оттичане на размразената вода в средата на
канала на хладилното отделение, за да
предотвратите преливане на водата и
отцеждането й върху храната вътре.
ПЕРИОДИЧНО ПОЧИСТВАНЕ
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Не
дърпайте, не движете и не
повреждайте тръбите и/или
кабелите в уреда.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Не
повреждайте охлаждащата
система.
Уредът трябва да се почиства редовно:
1. Почиствайте вътрешността и
принадлежностите с хладка вода и малко
неутрален сапун.
2. Редовно проверявайте уплътненията на
вратата и ги забърсвайте, за да сте
сигурни, че са чисти и без замърсявания.
3. Изплакнете и подсушете напълно.
6
ПЕРИОДИ НА БЕЗДЕЙСТВИЕ
Когато уредът не се използва за дълъг период
от време, вземете следните предпазни мерки:
1. Изключете уреда от електрозахранването.
2. Извадете всичката храна.
3. Почистете уреда и всички
принадлежности.
4. Оставете вратата/вратите отворена/ени,
за да предотвратите появата на неприятни
миризми.
ОТСТРАНЯВАНЕ НА НЕИЗПРАВНОСТИ
ВНИМАНИЕ! Вж. глава
"Безопасност".
КАК ДА ПОСТЪПИТЕ, АКО...
Проблем
Възможна причина
Решение
Уредът е шумен.
Уредът не е правилно по‐
зициониран.
Проверете дали уредът стои
стабилно.
Лампичката не работи.
Лампичката е в режим на
изчакване.
Затворете и отворете врата‐
та.
Лампичката е дефектна.
Вижте "Смяна на лампичка‐
та".
Температурата е зададена
неправилно.
Вижте глава "Действие"/"Ко‐
мандно табло".
Поставени са прекалено
много хранителни продук‐
ти едновременно.
Изчакайте няколко часа и
след това отново проверете
температурата.
Температурата в помеще‐
нието е твърде висока.
Вижте таблицата за климати‐
чен клас на табелката с дан‐
ни.
Хранителните продукти,
поставени в уреда са твър‐
де топли.
Оставете хранителните про‐
дукти да се охладят до стай‐
на температура, преди да ги
съхранявате.
Изходът за вода е запу‐
шен.
Почистете изхода за вода.
Хранителните продукти
предотвратяват изтичане‐
то на водата в съда за съ‐
биране.
Уверете се, че хранителните
продукти не се допират до за‐
дната стена.
Водата тече на пода.
Изходящият маркуч за то‐
пяща се вода не е свързан
към тавата на изпарителя
над компресора.
Свържете изходящия маркуч
за топяща се вода към тавата
на изпарителя.
Температурата в уреда е
твърде ниска/висока.
Регулаторът на температу‐
рата не е настроен пра‐
вилно.
Задайте по-висока/по-ниска
температура.
Температурата на храни‐
телните продукти е твърде
висока.
Изчакайте температурата на
хранителните продукти да
спадне до температурата в
помещението, преди съхра‐
нение.
Компресорът работи не‐
прекъснато.
В хладилника се стича во‐
да.
7
Проблем
Има прекалено много кон‐
денз по задната стена на
хладилника.
По задната стена на хла‐
дилника има скреж.
Вратата не се отваря лес‐
но.
Възможна причина
Решение
Прекалено много храни‐
телни продукти са съхра‐
нявани едновременно.
Съхранявайте едновременно
по-малко хранителни продук‐
ти.
Вратата е отваряна прека‐
лено често.
Отваряйте вратата, само ко‐
гато е необходимо.
Вратата не е напълно за‐
творена.
Уверете се, че вратата е на‐
пълно затворена.
Съхраняваната храна не е
опакована.
Опаковайте храната в подхо‐
дяща опаковка, преди да я
съхраните в уреда.
Температурата на околна‐
та среда е висока и уредът
е настроен на най-ниската
температура
Поставете терморегулатора
на по-висока температура, за
да разрешите автоматично
размразяване.
Уредът е напълно зареден
и уре е настроен на найниската температура
Поставете терморегулатора
на по-висока температура, за
да разрешите автоматично
размразяване.
Опитали сте да отворите
вратата веднага след като
сте я затворили.
Изчакайте няколко секунди,
след като сте затворили вра‐
тата, преди да я отворите от‐
ново.
В случай, че съветите не водят до
постигане на желаните резултати,
свържете се с най-близкия
оторизиран сервизен център.
1. Дръпнете лявата страна на капака на
крушката с пръстите си, за да го
отключите. Премахнете капака като го
дръпнете към себе си.
1
СМЯНА НА КРУШКАТА
Уредът е снабден с интериорна
LED лампичка с дълъготраен
живот.
Препоръчително е да се използват
само оригинални резервни части.
Използвайте само LED крушки
(основа E14). Максималната
мощност е посочена на
осветителното тяло.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Изключете
щепсела от контакта на
захранващата мрежа.
8
2
1
2. Сменете крушката с нова със същата
мощност и форма, специално проектирана
за домашни уреди.
3. Поставете капака на лампата.
4. Включете щепсела в контакта на
захранващата мрежа.
5. Отворете вратата.
Уверете се, че крушката светва.
ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ
ПРОДУКТОВ ФИШ
Търговска марка
Zanussi
Модел
ZRA33103WA 925041759
категория
1. Хладилник с едно или повече от‐
деления за пресни хранителни про‐
дукти
Клас на енергийна ефективност
A+
Консумация на енергия в kWh за година въз основа
на стандартни тестови резултати за 24 часа. Реал‐
ната консумация на енергия зависи от начина, по
който се използва уреда и къде е разположен.
139
Обем за съхранение в литри, хладилник
314
Обем за съхранение в литри, звезда
-
Обем за съхранение в литри, мазе зона
-
Обем за съхранение в литри, вино
-
Обем за съхранение в литри, обща сума
314
Обем за съхранение в литри, фризер
-
Обем за съхранение в литри, охладител
-
Обем за съхранение в литри, други отделения
-
Класификация на звездите на фризерното отделе‐
ние с най-голям обем на съхранение (л)
нито една
Температура на проектиране на други отделения >
14 ° C (° C), ако има такива
-
Хладилник без скреж (Д/Н), хладилник
Не
Хладилник без скреж (Д/Н), фризер
-
Захранването е безопасно в ч
-
Капацитет на замразяване в kg/24ч
-
Климатичен клас
SN-N-ST-T
Най-ниската околна температура, при която този
уред е предназначен за използване, в ° C
10
Най-висока околна температура, при която този
уред е предназначен за използване, в ° C
43
Акустични шумови емисии dB(A) re1 pW
39
Вграден уред Д/Н
Не
този уред е предназначен да се изолзва изключи‐
телно за съхранение на вино Д/Н
Не
9
ДОПЪЛНИТЕЛНИ ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ
Височина
1550 mm
Ширина
595 mm
Дълбочина
668 mm
Волтаж
230 - 240 V
Честота
50 Hz
Техническата информация се намира на
табелката с данни на външната или
вътрешната страна на уреда и на етикета за
енергийна категория.
ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА
Рециклирайте материалите със символа
.
Поставяйте опаковките в съответните
контейнери за рециклирането им. Помогнете
за опазването на околната среда и човешкото
здраве, както и за рециклирането на отпадъци
от електрически и електронни уреди. Не
10
изхвърляйте уредите, означени със символаl
, заедно с битовата смет. Върнете уреда в
местния пункт за рециклиране или се
обърнете към вашата общинска служба.
BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE
Tento návod si pečlivě přečtěte ještě před instalací spotřebiče
a jeho prvním použitím. Výrobce nenese odpovědnost za
žádný úraz ani škodu v důsledku nesprávné instalace nebo
použití. Návod k použití vždy uchovávejte na bezpečném a
přístupném místě pro jeho budoucí použití.
BEZPEČNOST DĚTÍ A POSTIŽENÝCH OSOB
•
•
•
•
•
•
Tento spotřebič smí používat děti starší osmi let nebo osoby
se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními
schopnostmi nebo osoby bez patřičných zkušeností a
znalostí, pouze pokud tak činí pod dozorem nebo vedením,
které zohledňuje bezpečný provoz spotřebiče, a pokud
rozumí rizikům spojeným s provozem spotřebiče.
Děti ve věku tří až osmi let a osoby s rozsáhlým a
komplexním postižením mohou tento spotřebič používat,
pokud k tomu dostaly řádné pokyny.
Děti mladší tří let bez stálého dozoru držte z dosahu
spotřebiče.
Nenechte děti hrát si se spotřebičem.
Čištění a uživatelskou údržbu spotřebiče by neměly provádět
děti bez dozoru.
Všechny obaly uschovejte z dosahu dětí a řádně je
zlikvidujte.
VŠEOBECNÉ BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE
•
•
Tento spotřebič je určen pro použití v domácnosti a pro
následující způsoby použití:
– Ve farmářských domech, v kuchyňkách pro zaměstnance
v obchodech, kancelářích a jiných pracovních prostředích
– Pro zákazníky hotelů, motelů, penzionů a jiných
ubytovacích zařízení
VAROVÁNÍ: Udržujte volně průchodné větrací otvory na
povrchu spotřebiče nebo kolem vestavěného spotřebiče.
11
•
•
•
•
•
•
•
VAROVÁNÍ: K urychlení odmrazování nepoužívejte
mechanické ani jiné pomocné prostředky, které nejsou
doporučeny výrobcem.
VAROVÁNÍ: Nepoškozujte chladicí okruh.
VAROVÁNÍ: V prostoru chladicích spotřebičů nepoužívejte
jiné elektrické přístroje, než typy schválené k tomuto účelu
výrobcem.
K čištění spotřebiče nepoužívejte proud vody nebo páru.
Vyčistěte spotřebič vlhkým měkkým hadrem. Používejte
pouze neutrální mycí prostředky. Nepoužívejte prostředky s
drsnými částicemi, drátěnky, rozpouštědla nebo kovové
předměty.
V tomto spotřebiči neuchovávejte výbušné směsi, jako např.
aerosolové spreje s hořlavým hnacím plynem.
Jestliže je poškozený přívodní kabel, smí ho vyměnit pouze
výrobce, autorizované servisní středisko nebo osoba s
podobnou příslušnou kvalifikací, jinak by mohlo dojít k úrazu.
BEZPEČNOSTNÍ POKYNY
INSTALACE
VAROVÁNÍ! Tento spotřebič smí
instalovat jen kvalifikovaná osoba.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
12
Odstraňte veškerý obalový materiál.
Poškozený spotřebič neinstalujte ani
nepoužívejte.
Řiďte se pokyny k instalaci dodanými spolu s
tímto spotřebičem.
Při přemisťování spotřebiče buďte vždy
opatrní, protože je těžký. Vždy používejte
ochranné rukavice a uzavřenou obuv.
Přesvědčte se, že vzduch může okolo
spotřebiče volně proudit.
Při první instalaci nebo změně směru
otevírání dveří počkejte alespoň čtyři hodiny,
než spotřebič připojíte k napájení. Olej tak
může natéct zpět do kompresoru.
Před každou činností na spotřebiči (např.
změna směru otevírání dveří) vytáhněte
zástrčku ze síťové zásuvky.
Neinstalujte spotřebič v blízkosti topidel,
sporáků, trub či varných desek.
Nevystavujte spotřebič dešti.
Neinstalujte spotřebič tam, kde by se dostal
do přímého slunečního světla.
•
•
Neinstalujte spotřebič v příliš vlhkých či příliš
chladných místech.
Při přemisťování spotřebiče jej nadzdvihněte
za přední okraj, abyste zabránili poškrábání
podlahy.
PŘIPOJENÍ K ELEKTRICKÉ SÍTI
VAROVÁNÍ! Hrozí nebezpečí požáru
nebo úrazu elektrickým proudem.
VAROVÁNÍ! Při instalaci spotřebiče
se ujistěte, že není napájecí kapel
nikde zachycený či poškozený.
VAROVÁNÍ! Nepoužívejte
rozbočovací zástrčky ani
prodlužovací kabely.
•
•
•
•
Spotřebič musí být uzemněn.
Zkontrolujte, zda údaje na typovém štítku
souhlasí s parametry elektrické sítě.
Vždy používejte správně instalovanou síťovou
zásuvku s ochranou proti úrazu elektrickým
proudem.
Dbejte na to, abyste nepoškodili elektrické
součásti (např. napájecí kabel, síťovou
•
•
•
zástrčku, kompresor). Při výměně elektrických
součástí se obraťte na autorizované servisní
středisko či elektrikáře.
Napájecí kabel musí zůstat pod úrovní síťové
zástrčky.
Síťovou zástrčku zapojte do síťové zásuvky
až na konci instalace spotřebiče. Po instalaci
musí zůstat síťová zástrčka nadále dostupná.
Neodpojujte spotřebič ze zásuvky tahem za
kabel. Vždy tahejte za zástrčku.
POUŽITÍ SPOTŘEBIČE
VAROVÁNÍ! Hrozí nebezpečí
zranění, popálení, úrazu elektrickým
proudem nebo požáru.
Spotřebič obsahuje hořlavý plyn isobutan
(R600a) - zemní plyn, který je dobře snášen
životním prostředím. Dbejte na to, abyste
nepoškodili chladicí okruh obsahující isobutan.
• Neměňte technické parametry tohoto
spotřebiče.
• Do spotřebiče nevkládejte jiná elektrická
zařízení (jako např. výrobníky zmrzliny),
pokud nejsou výrobcem označena jako
použitelná.
• Pokud dojde k poškození chladicího okruhu,
ujistěte se, že se v místnosti nenachází zdroje
otevřeného ohně či možného vznícení.
Místnost vyvětrejte.
• Zabraňte kontaktu horkých předmětů s
plastovými částmi spotřebiče.
• Ve spotřebiči neuchovávejte hořlavé plyny a
kapaliny.
• Do spotřebiče, do jeho blízkosti nebo na
spotřebič neumísťujte hořlavé předměty nebo
předměty obsahující hořlavé látky.
• Nedotýkejte se kompresoru či kondenzátoru.
Jsou horké.
•
Typ osvětlení použitý u tohoto spotřebiče je
určen pouze do domácích spotřebičů.
Nepoužívejte je pro osvětlení domácnosti.
ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA
VAROVÁNÍ! Hrozí nebezpečí
poranění nebo poškození spotřebiče.
•
•
•
Před čištěním nebo údržbou spotřebič vždy
vypněte a vytáhněte síťovou zástrčku ze
zásuvky.
Tento spotřebič obsahuje uhlovodíky v
chladicí jednotce. Údržbu a doplnění jednotky
smí provádět pouze kvalifikovaná osoba.
Pravidelně kontrolujte vypouštěcí otvor
spotřebiče a v případě potřeby jej vyčistěte.
Jestliže je otvor ucpaný, bude se na dně
spotřebiče shromažďovat voda.
OBSLUHA
• Pro opravu spotřebiče se obraťte na
autorizované servisní středisko.
• Používejte výhradně originální náhradní díly.
LIKVIDACE
VAROVÁNÍ! Hrozí nebezpečí úrazu
či udušení.
•
•
•
•
•
•
Odpojte spotřebič od elektrické sítě.
Odřízněte a vyhoďte síťový kabel.
Odstraňte dveře, abyste zabránili uvěznění
dětí a domácích zvířat ve spotřebiči.
Chladicí okruh a izolační materiály tohoto
spotřebiče neškodí ozonové vrstvě.
Izolační pěna obsahuje hořlavé plyny. Pro
informace ohledně správné likvidace
spotřebiče se obraťte na místní úřady.
Nepoškozujte část chladicí jednotky, která se
nachází blízko výměníku tepla.
VNITŘNÍ OSVĚTLENÍ
VAROVÁNÍ! Nebezpečí úrazu
elektrickým proudem!
INSTALACE
VAROVÁNÍ! Viz kapitoly o
bezpečnosti.
UMÍSTĚNÍ
Spotřebič instalujte na suchém, dobře větraném
místě, jehož okolní teplota odpovídá klimatické
třídě uvedené na typovém štítku spotřebiče:
13
Klimatická
třída
Okolní teplota
•
SN
+10 °C až 32 °C
N
+16 °C až 32 °C
ST
+16 °C až 38 °C
T
+16 °C až 43 °C
PŘIPOJENÍ K ELEKTRICKÉ SÍTI
• Spotřebič smí být připojen k síti až po ověření,
že napětí a frekvence uvedené na typovém
štítku odpovídají napětí v domácí síti.
• Spotřebič musí být uzemněn. Zástrčka
napájecího kabelu je k tomuto účelu vybavena
•
příslušným kontaktem. Pokud není domácí
zásuvka uzemněná, poraďte se s odborníkem
a připojte spotřebič k samostatnému
uzemnění v souladu s platnými předpisy.
Výrobce odmítá veškerou odpovědnost v
případě nedodržení výše uvedených pokynů.
Tento spotřebič je v souladu se směrnicemi
EHS.
INSTALACE SPOTŘEBIČE A ZMĚNA SMĚRU
OTEVÍRÁNÍ DVEŘÍ
K instalaci (požadavky na odvětrání,
vyrovnání) a změně směru otevírání
dveří si pročtěte si samostatné
pokyny.
OVLÁDACÍ PANEL
ZAPNUTÍ SPOTŘEBIČE
1. Zasuňte zástrčku do zásuvky.
2. Otočte regulátorem teploty doprava na
střední nastavení.
VYPNUTÍ SPOTŘEBIČE
Chcete-li spotřebič vypnout, otočte regulátorem
teploty do polohy „O“.
REGULACE TEPLOTY
Teplota se reguluje automaticky. Teplotu uvnitř
spotřebiče však můžete nastavit sami.
Při volbě nastavení mějte na paměti, že teplota
uvnitř spotřebiče závisí na:
• teplotě místnosti,
• četnosti otevírání dveří,
• množství uložených potravin,
• umístění spotřebiče.
Optimální je obvykle střední nastavení.
Chcete-li spotřebič nastavit:
1. Otočte regulátorem teploty po směru
hodinových ručiček, chcete-li uvnitř
spotřebiče dosáhnout nižší teploty.
2. Otočte regulátorem teploty proti směru
hodinových ručiček, chcete-li uvnitř
spotřebiče dosáhnout vyšší teploty.
DENNÍ POUŽÍVÁNÍ
VAROVÁNÍ! Viz kapitoly o
bezpečnosti.
SKLADOVÁNÍ POTRAVIN V CHLADICÍM
ODDÍLU
Potraviny zakrývejte nebo je zabalujte, zejména
mají-li silnou vůni.
Potraviny položte tak, aby okolo nich mohl
proudit volně vzduch.
Potraviny by měly být na všech policích umístěny
alespoň 20 mm od zadní stěny a 15 mm od dveří.
ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA
VAROVÁNÍ! Viz kapitoly o
bezpečnosti.
14
ČISTĚNÍ VNITŘKU SPOTŘEBIČE
Před prvním použitím spotřebiče omyjte vnitřek a
veškeré vnitřní příslušenství vlažnou vodou s
trochou neutrálního mycího prostředku, abyste
odstranili typický pach nového výrobku, pak vše
důkladně vytřete do sucha.
POZOR! Nepoužívejte čisticí
prostředky, abrazivní prášky, čističe
na bázi chlóru nebo ropy, které
mohou poškodit povrch spotřebiče.
ODMRAZOVÁNÍ CHLADNIČKY
Během normálního používání se námraza
automaticky odstraňuje z výparníku chladicího
oddílu při každém vypnutí motoru kompresoru.
Odtokový otvor pro rozmraženou vodu, který se
nachází uprostřed žlábku v chladicím oddíle, se
musí pravidelně čistit, aby voda nemohla přetéct
a kapat na uložené potraviny.
PRAVIDELNÉ ČIŠTĚNÍ
POZOR! Nehýbejte s žádnými
trubkami nebo kabely uvnitř
spotřebiče, netahejte za ně a
nepoškozujte je.
POZOR! Nepoškozujte chladicí
systém.
Spotřebič je nutné pravidelně čistit:
1. Vnitřek a všechno vnitřní příslušenství omyjte
vlažnou vodou s trochou neutrálního mycího
prostředku.
2. Pravidelně kontrolujte těsnění dveří a otírejte
je, aby bylo čisté, bez usazených nečistot.
3. Vše důkladně opláchněte a osušte.
4. Jsou-li dostupné, vyčistěte kondenzátor a
kompresor na zadní straně spotřebiče
kartáčem.
Zlepší se tím výkon spotřebiče a sníží
spotřeba energie.
VYŘAZENÍ SPOTŘEBIČE Z PROVOZU
Jestliže spotřebič nebudete po dlouhou dobu
používat, proveďte následná opatření:
1. Odpojte spotřebič od elektrické sítě.
2. Vyjměte všechny potraviny.
3. Vyčistěte spotřebič a všechno příslušenství.
4. Nechte dveře pootevřené, abyste zabránili
vzniku nepříjemných pachů.
ODSTRAŇOVÁNÍ ZÁVAD
VAROVÁNÍ! Viz kapitoly o
bezpečnosti.
CO DĚLAT, KDYŽ...
Problém
Možná příčina
Řešení
Spotřebič je hlučný.
Spotřebič není správně po‐
staven.
Zkontrolujte stabilní polohu
spotřebiče.
Osvětlení nefunguje.
Osvětlení je v pohotovost‐
ním režimu.
Zavřete a otevřete dveře.
Vadná žárovka.
Viz „Výměna žárovky“.
Nesprávně nastavená teplo‐
ta.
Viz pokyny v části „Provoz“/
„Ovládací panel“.
Uložili jste příliš velké množ‐
ství potravin najednou.
Počkejte několik hodin a pak
znovu zkontrolujte teplotu.
Kompresor funguje
nepřetržitě.
15
Problém
V chladničce teče voda.
Možná příčina
Řešení
Teplota v místnosti je příliš
vysoká.
Viz tabulka klimatické třídy na
typovém štítku.
Vložili jste do spotřebiče
příliš teplé potraviny.
Před uložením nechte potraviny
vychladnout na teplotu místnos‐
ti.
Odtokový otvor je ucpaný.
Vyčistěte odtokový otvor.
Vložené potraviny brání od‐
toku vody do odtokového ot‐
voru.
Přemístěte potraviny tak, aby
se nedotýkaly zadní stěny.
Na podlaze teče voda.
Vývod rozmražené vody
(kondenzátu) neústí do
odpařovací misky nad kom‐
presorem.
Vložte vývod rozmražené vody
(kondenzátu) do odpařovací
misky.
Teplota ve spotřebiči je příliš
nízká/vysoká.
Není správně nastavený re‐
gulátor teploty.
Nastavte vyšší/nižší teplotu.
Teplota potravin je příliš vy‐
soká.
Před uložením nechte potraviny
vychladnout na teplotu místnos‐
ti.
Uložili jste příliš velké množ‐
ství potravin najednou.
Najednou ukládejte menší
množství potravin.
Dveře byly otvírány příliš ča‐
sto.
Dveře otevírejte jen v případě
potřeby.
Dveře nejsou zcela dovřené.
Ujistěte se, že jsou dveře zcela
dovřené.
Uložené potraviny nebyly
zabalené.
Před uložením do spotřebiče jí‐
dlo zabalte do vhodného obalu.
Okolní teplota je vysoká a
spotřebič je nastaven na
nejnižší teplotu.
Nastavte pomocí ovladače vy‐
šší teplotu, aby se spotřebič au‐
tomaticky odmrazil.
Spotřebič je zcela zaplněný
a je nastaven na nejnižší te‐
plotu.
Nastavte pomocí ovladače vy‐
šší teplotu, aby se spotřebič au‐
tomaticky odmrazil.
Pokusili jste se otevřít dveře
ihned po jejich uzavření.
Vyčkejte několik sekund po
zavření dveří, než je znovu
otevřete.
Na zadní stěně chladničky je
příliš mnoho kondenzované
vody.
Na zadní stěně chladničky je
námraza.
Dveře nelze snadno otevřít.
Pokud tyto rady nevedou
ke kýženému výsledku, obraťte se
na nejbližší autorizované servisní
středisko.
16
VÝMĚNA ŽÁROVKY
Tento spotřebič je vybaven vnitřním
osvětlením pomocí LED diod s
dlouhou životností.
Důrazně doporučujeme používat
pouze originální náhradní díly.
Používejte pouze LED žárovky
(objímka E14). Maximální výkon je
zobrazen na těle žárovky.
2. Vyměňte žárovku za novou o stejném výkonu
a tvaru, která je určena pouze pro použití v
domácích spotřebičích.
3. Nasaďte kryt žárovky.
4. Zasuňte zástrčku do zásuvky.
5. Otevřete dveře spotřebiče.
Přesvědčte se, že se osvětlení rozsvítí.
POZOR! Vytáhněte zástrčku ze
zásuvky.
1. Prsty uvolněte levou stranu krytu žárovky.
Kryt vytáhněte směrem k sobě.
1
2
1
TECHNICKÉ ÚDAJE
INFORMAČNÍ LIST VÝROBKU
Ochranná známka
Zanussi
Model
ZRA33103WA 925041759
Kategorie
1. Chladnička s jedním nebo více úlo‐
žnými oddíly pro čerstvé potraviny
Třída energetické účinnosti
A+
Spotřeba energie v kWh za rok, založená na výsledcích
normalizované zkoušky po dobu 24 hodin. Skutečná
spotřeba energie závisí na způsobu použití a umístění
spotřebiče.
139
Užitný objem v litrech, chladnička
314
Užitný objem v litrech, hvězdička
-
Užitný objem v litrech, chladicí prostor
-
Užitný objem v litrech, pro víno
-
Užitný objem v litrech, celkový
314
Užitný objem v litrech, mraznička
-
Užitný objem v litrech, Chladicí jednotka
-
17
Užitný objem v litrech, jiné prostory
-
Počet hvězdiček u mrazícího oddílu s nejvyšší úložnou
kapacitou (l)
Žádný
Určená teplota jiných prostorů > 14 °C (°C), jsou-li k di‐
spozici
-
Beznámrazová (A/N), chladnička
Ne
Beznámrazová (A/N), mraznička
-
Doba skladování při vypnutí v hodinách
-
Mrazicí výkon v kg/24 h
-
Klimatická třída
SN-N-ST-T
Tento spotřebič je určen k použití za nejnižší teploty
okolí, v °C
10
Tento spotřebič je určen k použití za nejvyšší teploty
okolí, v °C
43
Emise hluku šířeného vzduchem, dB(A) re1 pW
39
Vestavný spotřebič, A/N
Ne
Tento spotřebič je určen výhradně k uchovávání vína,
A/N
Ne
DALŠÍ TECHNICKÉ ÚDAJE
Výška
1550 mm
Šířka
595 mm
Hloubka
668 mm
Napětí
230 - 240 V
Frekvence
50 Hz
Technické údaje jsou uvedeny na typovém štítku
umístěném na vnější nebo vnitřní straně
spotřebiče a na energetickém štítku.
POZNÁMKY K OCHRANĚ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
Recyklujte materiály označené symbolem
.
Obaly vyhoďte do příslušných odpadních
kontejnerů k recyklaci. Pomáhejte chránit životní
prostředí a lidské zdraví a recyklovat elektrické a
elektronické spotřebiče určené k likvidaci.
18
Spotřebiče označené příslušným symbolem
nelikvidujte spolu s domovním odpadem.
Spotřebič odevzdejte v místním sběrném dvoře
nebo kontaktujte místní úřad.
BIZTONSÁGI INFORMÁCIÓK
Az üzembe helyezés és használat előtt gondosan olvassa el a
mellékelt útmutatót. A gyártó nem vállal felelősséget a
helytelen beszerelés vagy használat miatt keletkezett
sérülésekért és károkért. Tartsa biztonságos és elérhető
helyen az útmutatót, hogy szükség esetén mindig a
rendelkezésére álljon.
GYERMEKEK ÉS FOGYATÉKKAL ÉLŐ SZEMÉLYEK
BIZTONSÁGA
•
•
•
•
•
•
A készüléket 8 év feletti gyermekek és csökkent fizikai,
értelmi vagy mentális képességű, illetve megfelelő
tapasztalatok vagy ismeretek híján lévő személyek csak
felügyelettel, vagy a készülék biztonságos használatára
vonatkozó megfelelő tájékoztatás esetén használhatják.
A készüléket 3-8 éves gyermekek, illetve súlyos, komplex
fogyatékossággal élő személyek kizárólag akkor
használhatják, ha megfelelő oktatásban részesültek.
3 évesnél fiatalabb gyermekek kizárólag folyamatos
felügyelet mellett tartózkodhatnak a készülék közelében.
Ne hagyja, hogy gyermekek játsszanak a készülékkel.
Gyermekek felügyelet nélkül nem végezhetnek tisztítási vagy
karbantartási tevékenységet a készüléken.
Minden csomagolóanyagot tartson távol a gyermekektől, és
megfelelően dobja azokat hulladékba.
ÁLTALÁNOS BIZTONSÁG
•
•
A készüléket háztartási, illetve más hasonló felhasználási
területekre szánták, mint például:
– Hétvégi házak, üzletek, irodák és egyéb munkahelyeken
kialakított személyzeti konyhák
– Hotelek, motelek, szállások és egyéb lakás céljára
szolgáló ingatlanok esetén az ügyfelek számára
FIGYELMEZTETÉS: Ne takarja le a készülékházon vagy a
beépített szerkezeten lévő szellőzőnyílásokat.
19
•
•
•
•
•
•
•
FIGYELMEZTETÉS: Csak a gyártó által ajánlott mechanikus
berendezéseket vagy eszközöket használjon a leolvasztás
meggyorsítására.
FIGYELMEZTETÉS: Ügyeljen arra, hogy ne sérüljön meg a
hűtőkör.
FIGYELMEZTETÉS: Kizárólag a gyártó által ajánlott típusú
elektromos berendezéseket használjon a készülék ételtároló
rekeszeiben.
A készülék tisztításához ne használjon vízsugarat vagy gőzt.
A készüléket puha, nedves ruhával tisztítsa. Csak semleges
tisztítószert használjon. Ne használjon súrolószert,
súrolószivacsot, oldószert vagy fém tárgyat.
Tilos robbanásveszélyes termékeket és anyagokat (pl.:
gyulladásveszélyes hajtógázzal töltött aeroszolos flakonokat)
tárolni a készülékben.
Ha a hálózati kábel megsérül, azt a gyártónak vagy a
márkaszerviznek vagy más hasonlóan képzett személynek
kell kicserélnie, nehogy veszélyhelyzet álljon elő.
BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK
ÜZEMBE HELYEZÉS
FIGYELMEZTETÉS! A készüléket
csak képesített személy helyezheti
üzembe.
•
•
•
•
•
•
•
20
Távolítsa el az összes csomagolóanyagot.
Ne helyezzen üzembe, és ne is használjon
sérült készüléket.
Tartsa be a készülékhez mellékelt üzembe
helyezési útmutatóban foglaltakat.
A készülék nehéz, ezért legyen körültekintő a
mozgatásakor. Mindig használjon
munkavédelmi kesztyűt és zárt lábbelit.
Gondoskodjon arról, hogy keringeni tudjon a
levegő a készülék körül.
Az első üzembe helyezéskor vagy az ajtó
nyitási irányának megfordítása után várjon
legalább 4 órát, mielőtt csatlakoztatja a
készüléket az elektromos hálózathoz. Ez
azért szükséges, hogy az olaj
visszafolyhasson a kompresszorba.
A készüléken elvégzendő bármilyen művelet
végrehajtása (pl. az ajtó nyitási irányának
megfordítása) előtt húzza ki a hálózati
vezetéket a hálózati aljzatból.
•
•
•
•
•
Ne helyezze üzembe a készüléket radiátorok,
tűzhelyek, sütők vagy főzőlapok közelében.
Ne tegye ki a készüléket esőnek.
Ne helyezze üzembe a készüléket közvetlen
napsugárzásnak kitett helyen.
A készüléket nem szabad túl párás vagy túl
hideg környezetben üzemeltetni.
A készülék mozgatásakor a készülék elejének
peremét emelje fel, ellenkező esetben
megkarcolhatja a padlót.
ELEKTROMOS CSATLAKOZTATÁS
FIGYELMEZTETÉS! Tűz- és
áramütésveszély.
FIGYELMEZTETÉS! A készülék
elhelyezésekor ügyeljen arra, hogy a
hálózati kábel ne csípődjön be és ne
sérüljön meg.
FIGYELMEZTETÉS! Ne használjon
hálózati elosztókat és hosszabbító
kábeleket.
•
A készüléket kötelező földelni.
•
•
•
•
•
•
Ellenőrizze, hogy az adattáblán szereplő
adatok megfelelnek-e a helyi elektromos
hálózat paramétereinek.
Mindig megfelelően felszerelt, áramütés ellen
védett aljzatot használjon.
Ügyeljen az elektromos alkatrészek (pl.
hálózati csatlakozódugasz, hálózati kábel,
kompresszor) épségére. Ha az elektromos
alkatrészek cserére szorulnak, forduljon a
hivatalos márkaszervizhez vagy elektromos
szakemberhez.
A hálózati kábelnek a hálózati aljzat szintje
alatt kell elhelyezkednie.
Csak az üzembe helyezés befejezése után
csatlakoztassa a hálózati csatlakozódugót a
hálózati csatlakozóaljzatba. Ügyeljen arra,
hogy a hálózati dugasz üzembe helyezés után
is könnyen elérhető legyen.
A készülék csatlakozásának bontására, soha
ne a hálózati kábelnél fogva húzza ki a
csatlakozódugót. A kábelt mindig a
csatlakozódugónál fogva húzza ki.
HASZNÁLAT
BELSŐ VILÁGÍTÁS
FIGYELMEZTETÉS! Vigyázat!
Áramütés-veszély!
•
ÁPOLÁS ÉS TISZTÍTÁS
FIGYELMEZTETÉS! Személyi
sérülés vagy a készülék
károsodásának veszélye áll fenn.
•
•
•
FIGYELMEZTETÉS! Sérülés-,
égés-, áramütés- és tűzveszély.
A készülékben gyúlékony, azonban igen
környezetbarát földgáz, izobután (R600a)
taláható. Ügyeljen arra, hogy ne sértse meg a
hűtőkör izobutánt tartalmazó alkatrészeit.
• Ne változtassa meg a készülék műszaki
jellemzőit.
• Ne helyezzen más elektromos készüléket
(például fagylaltkészítő gépet) a készülék
belsejébe, hacsak ezt a gyártó kifejezetten
nem javasolja.
• Amennyiben a hűtőkör megsérül, tartózkodjon
mindennemű nyílt láng és gyújtószikra
használatától. Szellőztesse ki a helyiséget.
• Ügyeljen arra, hogy forró tárggyal ne érjen a
készülék műanyag részeihez.
• Ne tároljon gyúlékony gázt vagy folyadékot a
készülékben.
• Ne tegyen gyúlékony anyagot vagy gyúlékony
anyaggal szennyezett tárgyat a készülékbe,
annak közelébe, illetve annak tetejére.
• Ne érintse meg a készülék kompresszorát és
kondenzátorát. Ezek üzem közben forróvá
válnak.
A készülékben használt égő kizárólag
háztartási készülékekhez használható.
Otthona kivilágítására ne használja.
Karbantartás előtt kapcsolja ki a készüléket,
és húzza ki a hálózati csatlakozódugót a
csatlakozóaljzatból.
A készülék hűtőegysége szénhidrogén
hűtőközeget tartalmaz. Az elektromos
üzembe helyezést és a készülék
hűtőközeggel való feltöltését csak képesített
személy végezheti el.
Rendszeresen ellenőrizze a készülék
olvadékvíz-elvezető nyílását, és szükség
szerint tisztítsa ki. Ha az olvadékvíz-elvezető
nyílás el van záródva, a víz összegyűlik a
készülék alján.
SZERVIZ
• A készülék javítását bízza a márkaszervizre.
• Csak eredeti pótalkatrészeket használjon.
ÁRTALMATLANÍTÁS
FIGYELMEZTETÉS! Sérülés- vagy
fulladásveszély.
•
•
•
•
•
•
Bontsa a készülék hálózati csatlakozását.
Vágja le a hálózati tápkábelt, és helyezze a
hulladékba.
Szerelje le az ajtót, hogy megakadályozza a
gyermekek és háziállatok készülékben
rekedését.
A készülék hűtőköre és szigetelése ózonbarát
anyagokat tartalmaz.
A szigetelőhab gyúlékony gázt tartalmaz. A
készülék megfelelő ártalmatlanítására
vonatkozó tájékoztatásért lépjen kapcsolatba
a helyi hatóságokkal.
Ügyeljen arra, hogy ne sérüljön meg a
hűtőegység azon része, mely a hőcserélő
közelében található.
21
ÜZEMBE HELYEZÉS
FIGYELMEZTETÉS! Lásd a
„Biztonság” című fejezetet.
ELHELYEZÉS
A készülék olyan száraz, jól szellőző helyiségben
helyezhető üzembe, amelynek környezeti
hőmérséklete megfelel annak a
klímabesorolásnak, amely a készülék
adattábláján fel van tüntetve:
Klímaosz‐
tály
Környezeti hőmérséklet
SN
+10°C és +32°C között
N
+16°C és +32°C között
ST
+16°C és +38°C között
T
+16°C és +43°C között
•
•
•
feszültség és frekvencia megegyezik-e az
elektromos hálózat értékeivel.
A készüléket kötelező földelni. Az elektromos
hálózati vezeték dugasza ilyen típusú (földelt).
Ha az elektromos hálózati csatlakozóaljzat
nincs leföldelve, csatlakoztassa a készüléket
az érvényben lévő jogszabályok szerint külön
földpólushoz, miután konzultált egy képesített
villanyszerelővel.
A gyártó minden felelősséget elhárít magától,
ha a fenti biztonsági óvintézkedéseket nem
tartják be.
A készülék megfelel az EGK irányelveinek.
A KÉSZÜLÉK ÜZEMBE HELYEZÉSE ÉS AZ
AJTÓ NYITÁSI IRÁNYÁNAK MEGFORDÍTÁSA
Az üzembe helyezésre (szellőzési
követelmények, vízszintezés) és az
ajtó nyitási irányának megfordítására
vonatkozó utasítások külön
mellékletben találhatók.
ELEKTROMOS CSATLAKOZTATÁS
• Az elektromos csatlakoztatás előtt győződjön
meg arról, hogy az adattáblán feltüntetett
KEZELŐPANEL
BEKAPCSOLÁS
1. Csatlakoztassa a dugaszt a hálózati aljzatba.
2. Forgassa a hőmérséklet-szabályozót az
óramutató járásával megegyező irányba egy
közepes beállításra.
KIKAPCSOLÁS
A készülék kikapcsolásához forgassa a
hőmérséklet-szabályozót "O" állásba.
A HŐMÉRSÉKLET BEÁLLÍTÁSA
A hőmérséklet szabályozása automatikusan
történik. Mindazonáltal saját maga is beállíthatja
a készülékben levő hőmérsékletet.
A beállítás kiválasztásakor szem előtt kell tartani,
hogy a készülék belsejében levő hőmérséklet az
alábbi tényezőktől függ:
NAPI HASZNÁLAT
FIGYELMEZTETÉS! Lásd a
„Biztonság” című fejezetet.
22
• szobahőmérséklet,
• az ajtónyitások gyakorisága,
• a tárolt élelmiszer mennyisége,
• a készülék elhelyezése.
Általában egy közepes beállítás a leginkább
megfelelő.
A készülék működtetése:
1. Forgassa el a hőmérséklet-szabályozót az
óramutató járásával megegyező irányban,
hogy alacsonyabb hőmérsékletet érjen el a
készülék belsejében.
2. Forgassa el a hőmérséklet-szabályozót az
óramutató járásával ellentétes irányban, hogy
magasabb hőmérsékletet érjen el a készülék
belsejében.
ÉLELMISZERTÁROLÁS A HŰTŐTÉRBEN
Takarja le vagy csomagolja be az élelmiszereket,
különösen, ha valamelyiknek erős az aromája.
Úgy helyezze be az ételeket, hogy a levegő
szabadon körbe tudja járni azokat.
A polcokon az élelmiszereket tárolja legalább 20
mm távolságra a hátsó faltól és 15 mm
távolságra az ajtótól.
ÁPOLÁS ÉS TISZTÍTÁS
FIGYELMEZTETÉS! Lásd a
„Biztonság” című fejezetet.
A KÉSZÜLÉK BELSEJÉNEK TISZTÍTÁSA
A készülék legelső használata előtt mossa ki a
készülék belsejét és az összes belső tartozékot
semleges mosogatószeres langyos vízzel, hogy
eltávolítsa a tökéletesen új termékek tipikus
szagát, majd alaposan szárítsa ki.
VIGYÁZAT! Ne használjon
mosószereket, súrolóporokat, klórvagy olajtartalmú tisztítószereket,
mert ezek károsítják a felületet.
Ezzel javíthatja a készülék teljesítményét, és
csökkentheti az áramfogyasztást.
A HŰTŐSZEKRÉNY LEOLVASZTÁSA
Rendeltetésszerű használat közben a dér minden
alkalommal automatikusan leolvad a hűtőrekesz
párologtatójáról, amint leáll a kompresszor.
Fontos, hogy a hűtőszekrény-csatorna közepén
látható lefolyónyílást, amely a jégmentesítésből
származó vizet befogadja, rendszeresen
megtisztítsa, nehogy a víz túlfolyjon és
rácsöpögjön a készülékben lévő élelmiszerekre.
RENDSZERES TISZTÍTÁS
VIGYÁZAT! Ne húzza meg, ne
mozgassa és ne sértse meg a
készülékben lévő csöveket és/vagy
kábeleket.
VIGYÁZAT! Ügyeljen arra, hogy ne
sérüljön meg a hűtőrendszer.
A készüléket rendszeresen tisztítani kell:
1. A készülék belsejét és a tartozékokat langyos
vízzel és egy kevés semleges
mosogatószerrel tisztítsa meg.
2. Rendszeresen ellenőrizze az ajtótömítéseket,
és törölje tisztára, hogy biztosítsa azok
tisztaságát és szennyeződésmentességét.
3. Gondosan öblítse le és szárítsa meg.
4. Amennyiben hozzáférhető, tisztítsa meg a
kondenzátort és a készülék hátulján lévő
kompresszort egy kefével.
HA A KÉSZÜLÉK NINCS HASZNÁLATBAN
Ha a készüléket hosszú időn át nem használja,
az alábbi óvintézkedéseket végezze el:
1. Válassza le a készüléket az elektromos
táphálózatról.
2. Vegye ki az összes élelmiszert.
3. Tisztítsa meg a készüléket és az összes
tartozékot.
4. Hagyja résnyire nyitva az ajtót/ajtókat, hogy
ne képződjenek kellemetlen szagok.
HIBAELHÁRÍTÁS
FIGYELMEZTETÉS! Lásd a
„Biztonság” című fejezetet.
23
MI A TEENDŐ, HA ...
Jelenség
Lehetséges ok
Megoldás
A készülék zajos.
A készülék alátámasztása
nem megfelelő.
Ellenőrizze, hogy a készülék
stabilan áll-e.
A világítás nem működik.
A világítás készenléti üzem‐
módban van.
Csukja be, majd nyissa ki az aj‐
tót.
A világítás izzója meghibá‐
sodott.
Olvassa el az „Izzócsere” c.
részt.
A hőmérséklet beállítása
nem megfelelő.
Olvassa el a „Működés”/„Keze‐
lőpanel” c. szakaszt.
Túl sok élelmiszert helyezett
egyszerre a készülékbe.
Várjon néhány órát, majd ellen‐
őrizze ismét a hőmérsékletet.
A szobahőmérséklet túl ma‐
gas.
Olvassa el az adattáblán lévő
klímabesorolást.
A készülékbe helyezett étel
túl meleg volt.
A behelyezés előtt várja meg,
amíg az étel lehűl szobahőmér‐
sékletre.
A vízkifolyó eltömődött.
Tisztítsa meg a kifolyónyílást.
Az élelmiszerek megakadá‐
lyozzák, hogy a víz a víz‐
gyűjtőbe folyjon.
Ügyeljen arra, hogy az élelmi‐
szerek ne érjenek a hátsó fal‐
hoz.
Víz folyik ki a padlóra.
A leolvasztási víz nem a
kompresszor fölötti párolog‐
tató tálcába folyik.
Illessze a leolvasztási víz kifo‐
lyóját a párologtató tálcához.
A készülékben a hőmérsék‐
let túl alacsony/magas.
A hőmérséklet-szabályozó
nincs helyesen beállítva.
Állítson be magasabb/alacso‐
nyabb hőmérsékletet.
Az élelmiszerek hőmérsék‐
lete túl magas.
Hagyja, hogy az élelmiszerek
hőmérséklete szobahőmérsék‐
letre csökkenjen a tárolás előtt.
Túl sok élelmiszert tárolt el
egy időben.
Egyszerre kevesebb terméket
tároljon el.
Túl gyakran nyitogatta a ké‐
szülék ajtaját.
Csak akkor nyissa ki az ajtót,
amikor szükséges.
Az ajtót nem megfelelően
csukta be.
Győződjön meg róla, hogy az
ajtó teljesen be van csukva.
A tárolt étel nincs becsoma‐
golva.
Mielőtt a készülékben tárolná,
megfelelően csomagolja be az
ételeket.
A kompresszor folyamatosan
működik.
Víz folyik be a hűtőszekrény‐
be.
A hűtőszekrény hátfalán túl
sok kondenzvíz jelenik meg.
24
Jelenség
A hűtőszekrény hátfalán dér
jelenik meg.
Az ajtó nehezen nyitható.
Lehetséges ok
Megoldás
A környezeti hőmérséklet
magas, és a készülék a leg‐
alacsonyabb hőmérsékletre
van állítva.
Állítsa a hőmérséklet-szabályo‐
zót magasabb hőmérsékleti ér‐
tékre az automatikus jégmente‐
sítés lehetővé tételéhez.
A készülék teljesen tele van
pakolva, és a legalacso‐
nyabb hőmérsékletre van ál‐
lítva.
Állítsa a hőmérséklet-szabályo‐
zót magasabb hőmérsékleti ér‐
tékre az automatikus jégmente‐
sítés lehetővé tételéhez.
Az ajtót közvetlenül a becsu‐
kást követően újra ki akarta
nyitni.
Az ajtó bezárása, majd újbóli
kinyitása között várjon néhány
másodpercet.
Amennyiben a fenti tanácsok nem
vezetnek eredményre, forduljon a
legközelebbi márkaszervizhez.
1
IZZÓCSERE
2
A készüléket hosszú élettartamú
belső LED-világítással szereltük fel.
1
Javasoljuk, hogy mindig eredeti
cserealkatrészt használjon.
Kizárólag LED égőt (E14 foglalat)
használjon. A maximális teljesítmény
a lámpaegységen látható.
VIGYÁZAT! Húzza ki a dugaszt a
hálózati aljzatból.
1. A lámpbúra bal oldalát az ujjaival meghúzva
szabadítsa fel azt. Maga felé mozgatva
válassza le a lámpabúrát.
2. Olyan csereizzót használjon, melynek
teljesítménye és alakja azonos az eredetivel,
és kifejezetten háztartási eszközökhöz
gyártották.
3. Helyezze vissza a lámpabúrát.
4. Csatlakoztassa a hálózati vezetéket a
hálózati aljzatba.
5. Nyissa ki az ajtót.
Győződjön meg arról, hogy a világítás
bekapcsol-e.
MŰSZAKI ADATOK
TERMÉKISMERTETŐ ADATLAP
Védjegy
Zanussi
Modell
ZRA33103WA 925041759
Kategória
1. Hűtőszekrény egy vagy több fris‐
sentartó rekesszel
Energiahatékonysági osztály
A+
25
kWh/év energiafogyasztás 24 órás szabványos teszte‐
redmények alapján. A tényleges energiafogyasztás függ
a készülék elhelyezésétől és használatának módjától
139
Tárolási térfogat literben, hűtőszekrény
314
Tárolási térfogat literben, csillag besorolás
-
Tárolási térfogat literben, borhűtő zóna
-
Tárolási térfogat literben, borhűtő
-
Tárolási térfogat literben, teljes
314
Tárolási térfogat literben, fagyasztó
-
Tárolási térfogat literben, gyorshűtő
-
Tárolási térfogat literben, egyéb rekeszek
-
A legmagasabb tárolási térfogatú fagyasztórekesz csil‐
lag értékelése (l)
Nincs
Egyéb terek tervezési hőmérséklete > 14 °C (°C), ha
van
-
Jegesedésmentes (I/N), hűtőszekrény
Nem
Jegesedésmentes (I/N), fagyasztó
-
Áramkimaradástól független, órában
-
Fagyasztókapacitás kg/24 órában kifejezve
-
Klímaosztály
SN-N-ST-T
Legalacsonyabb környezeti hőmérséklet, amelyben a
készülék rendeltetésszerűen használható, °C értékben
10
Legmagasabb környezeti hőmérséklet, amelyben a ké‐
szülék rendeltetésszerűen használható, °C értékben
43
Akusztikus zajkibocsátás dB(A) re1 pW
39
Beépíthető készülék I/N
Nem
Ezt a készüléket kizárólag borok tárolására tervezték
I/N
Nem
KIEGÉSZÍTŐ MŰSZAKI ADATOK
Magasság
1550 mm
Szélesség
595 mm
Mélység
668 mm
Feszültség
230 - 240 V
Frekvencia
50 Hz
A műszaki adatok a készülék külsején vagy
belsejében lévő adattáblán és az
energiatakarékossági címkén találhatók.
KÖRNYEZETVÉDELMI TUDNIVALÓK
A
következő jelzéssel ellátott anyagokat
hasznosítsa újra. Újrahasznosításhoz tegye a
megfelelő konténerekbe a csomagolást. Járuljon
26
hozzá környezetünk és egészségünk
védelméhez, és hasznosítsa újra az elektromos
és elektronikus hulladékot. A
tiltó
szimbólummal ellátott készüléket ne dobja a
háztartási hulladék közé. Juttassa el a készüléket
a helyi újrahasznosító telepre, vagy lépjen
kapcsolatba a hulladékkezelésért felelős
hivatallal.
27
INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA
Przed przystąpieniem do instalacji i rozpoczęciem eksploatacji
urządzenia należy uważnie zapoznać się z dołączoną
instrukcją obsługi. Producent nie odpowiada za obrażenia ciała
ani szkody spowodowane nieprawidłową instalacją lub
eksploatacją urządzenia. Należy zachować instrukcję obsługi
w bezpiecznym i łatwo dostępnym miejscu w celu
wykorzystania w przyszłości.
BEZPIECZEŃSTWO DZIECI I OSÓB O
OGRANICZONYCH ZDOLNOŚCIACH RUCHOWYCH,
SENSORYCZNYCH LUB UMYSŁOWYCH
•
•
•
•
•
•
Urządzenie mogą obsługiwać dzieci po ukończeniu ósmego
roku życia oraz osoby o ograniczonych zdolnościach
fizycznych, sensorycznych lub umysłowych, a także
nieposiadające odpowiedniej wiedzy lub doświadczenia, jeśli
będą one nadzorowane lub zostaną poinstruowane w
zakresie bezpiecznego korzystania z urządzenia i będą
świadome związanych z tym zagrożeń.
Urządzenie mogą obsługiwać dzieci w wieku od 3 do 8 lat i
osoby o znacznym stopniu niepełnosprawności, jeśli zostaną
uprzednio odpowiednio poinstruowane.
Dzieci poniżej 3 roku życia nie powinny zbliżać się do
urządzenia, jeśli nie znajdują się pod stałym nadzorem.
Nie pozwalać, aby dzieci bawiły się urządzeniem.
Dzieci nie powinny zajmować się czyszczeniem ani
konserwacją urządzenia bez odpowiedniego nadzoru.
Przechowywać opakowanie w miejscu niedostępnym dla
dzieci lub pozbyć się go w odpowiedni sposób.
OGÓLNE ZASADY BEZPIECZEŃSTWA
•
28
Urządzenie jest przeznaczone do użytku w gospodarstwie
domowym oraz do podobnych zastosowań w takich
miejscach, jak:
– Gospodarstwa rolne, kuchnie w obiektach sklepowych,
biurowych oraz innych placówkach pracowniczych
do obsługi przez klientów w hotelach, motelach, obiektach
noclegowych i innych obiektach mieszkalnych.
OSTRZEŻENIE: Otwory wentylacyjne w obudowie
urządzenia lub w zabudowie nie mogą być zakryte ani
zanieczyszczone.
OSTRZEŻENIE: Nie wolno używać żadnych urządzeń ani
środków do przyspieszania odmrażania urządzenia z
wyjątkiem tych, które zaleca producent.
OSTRZEŻENIE: Należy zachować ostrożność, aby nie
uszkodzić układu chłodniczego.
OSTRZEŻENIE: Do wnętrza urządzenia nie wolno wkładać
żadnych urządzeń elektrycznych z wyjątkiem tych, które
zaleca producent.
Urządzenia nie wolno czyścić wodą pod ciśnieniem ani parą
wodną.
Czyścić urządzenie za pomocą wilgotnej szmatki. Stosować
wyłącznie neutralne środki czyszczące. Nie używać
produktów ściernych, myjek do szorowania,
rozpuszczalników ani metalowych przedmiotów.
Nie przechowywać w urządzeniu substancji wybuchowych,
np. puszek z aerozolem zawierających łatwopalny gaz
pędny.
Jeśli przewód zasilający jest uszkodzony, ze względów
bezpieczeństwa musi go wymienić producent, autoryzowane
centrum serwisowe lub inna wykwalifikowana osoba.
–
•
•
•
•
•
•
•
•
WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA
INSTALACJA
OSTRZEŻENIE! Urządzenie może
zainstalować wyłącznie
wykwalifikowana osoba.
•
•
•
•
Usunąć wszystkie elementy opakowania.
Nie instalować ani nie używać uszkodzonego
urządzenia.
Należy postępować zgodnie z instrukcją
instalacji dołączoną do urządzenia.
Zachować ostrożność podczas przenoszenia
urządzenia, ponieważ jest ono ciężkie. Należy
zawsze stosować rękawice ochronne i mieć
na stopach pełne obuwie.
•
•
•
•
Wokół urządzenia należy zapewnić przepływ
powietrza.
Po zainstalowaniu nowego urządzenia lub
zmianie kierunku otwierania jego drzwi należy
odczekać co najmniej 4 godziny przed
podłączeniem urządzenia do zasilania. Jest to
niezbędne, aby olej spłynął z powrotem do
sprężarki.
Przed wykonaniem jakichkolwiek czynności
przy urządzeniu (np. przed zmianą kierunku
otwierania drzwi) należy wyjąć wtyczkę
przewodu zasilającego z gniazdka.
Nie instalować urządzenia w pobliżu
grzejników, kuchenek, piekarników ani płyt
grzejnych.
29
•
•
•
•
Nie narażać urządzenia na zamoczenie przez
deszcz.
Nie instalować urządzenia w miejscu
narażonym na bezpośrednie działanie
promieni słonecznych.
Nie instalować urządzenia w miejscach, gdzie
występuje zbyt duża wilgotność lub zbyt niska
temperatura.
Przesuwając urządzenie, należy podnieść
jego przednią krawędź, aby uniknąć
zarysowania podłogi.
PODŁĄCZENIE DO SIECI ELEKTRYCZNEJ
OSTRZEŻENIE! Występuje
zagrożenie pożarem i porażeniem
prądem elektrycznym.
OSTRZEŻENIE! Ustawiając
urządzenie, należy uważać, aby nie
przycisnąć lub nie uszkodzić
przewodu zasilającego.
OSTRZEŻENIE! Nie stosować
rozgałęźników ani przedłużaczy.
•
•
•
•
•
•
•
Urządzenie musi być uziemione.
Upewnić się, że parametry na tabliczce
znamionowej odpowiadają parametrom
znamionowym źródła zasilania.
Należy używać wyłącznie prawidłowo
zamontowanego gniazda elektrycznego z
uziemieniem.
Należy zwrócić uwagę, aby nie uszkodzić
elementów elektrycznych (np. wtyczki,
przewodu zasilającego, sprężarki). Jeśli
wystąpi konieczność wymiany elementów
elektrycznych, należy skontaktować się z
autoryzowanym punktem serwisowym lub
elektrykiem.
Przewód zasilający powinien znajdować się
poniżej wtyczki.
Podłączyć wtyczkę do gniazda elektrycznego
dopiero po zakończeniu instalacji. Należy
zadbać o to, aby po zakończeniu instalacji
urządzenia wtyczka przewodu zasilającego
była łatwo dostępna.
Odłączając urządzenie, nie należy ciągnąć za
przewód zasilający. Należy zawsze ciągnąć
za wtyczkę sieciową.
Urządzenie zawiera palny gaz – izobutan
(R600a) – który jest gazem ziemnym,
spełniającym wymogi dotyczące ochrony
środowiska. Należy zachować ostrożność, aby
nie uszkodzić układu chłodniczego
zawierającego izobutan.
• Nie zmieniać parametrów technicznych
urządzenia.
• Nie umieszczać w urządzeniu innych
urządzeń elektrycznych (np. maszynek do
lodów), chyba że zostały one przeznaczone
do tego celu przez producenta.
• W razie uszkodzenia układu chłodniczego
należy zadbać o to, aby w pomieszczeniu nie
było otwartego płomienia ani źródeł zapłonu.
Przewietrzyć pomieszczenie.
• Nie dopuszczać, aby gorące przedmioty
dotykały plastikowych elementów urządzenia.
• Nie wolno przechowywać w urządzeniu
łatwopalnych gazów i płynów.
• Nie umieszczać w urządzeniu, na nim ani w
jego pobliżu łatwopalnych substancji ani
przedmiotów nasączonych łatwopalnymi
substancjami.
• Nie dotykać sprężarki ani skraplacza. Są one
gorące.
OŚWIETLENIE WEWNĘTRZNE
OSTRZEŻENIE! Zagrożenie
porażeniem prądem.
•
KONSERWACJA I CZYSZCZENIE
OSTRZEŻENIE! Zagrożenie
odniesieniem obrażeń lub
uszkodzeniem urządzenia.
•
•
UŻYTKOWANIE
OSTRZEŻENIE! Niebezpieczeństwo
odniesienia obrażeń ciała,
oparzenia, porażenia prądem lub
pożaru.
30
Oświetlenie zastosowane w tym urządzeniu
jest przeznaczone wyłącznie do urządzeń
domowych. Nie należy używać jej do
oświetlania pomieszczeń.
•
Przed przystąpieniem do konserwacji należy
wyłączyć urządzenie i wyjąć wtyczkę
przewodu zasilającego z gniazda
elektrycznego.
W układzie chłodniczym urządzenia znajdują
się związki węglowodorowe. Konserwacją i
napełnianiem układu chłodniczego może
zajmować się wyłącznie wykwalifikowana
osoba.
Regularnie sprawdzać odpływ skroplin w
urządzeniu i w razie potrzeby oczyszczać go.
Gdy odpływ zablokuje się, na dnie urządzenia
zbiera się woda.
SERWIS
• Aby naprawić urządzenie, należy
skontaktować się z autoryzowanym centrum
serwisowym.
• Należy stosować wyłącznie oryginalne części
zamienne.
•
•
UTYLIZACJA
•
OSTRZEŻENIE! Zagrożenie
odniesieniem obrażeń lub
uduszeniem.
•
•
•
Odłączyć urządzenie od źródła zasilania.
Odciąć i wyrzucić przewód zasilający.
Wymontować drzwi, aby uniemożliwić
zamknięcie się dziecka lub zwierzęcia
wewnątrz urządzenia.
Czynnik w układzie chłodniczym i materiały
izolacyjne zastosowane w tym urządzeniu nie
stanowią zagrożenia dla warstwy ozonowej.
Pianka izolacyjna zawiera łatwopalny gaz.
Aby uzyskać informacje dotyczące
prawidłowej utylizacji urządzenia, należy
skontaktować się z lokalnymi władzami.
Należy uważać, aby nie uszkodzić układu
chłodniczego w pobliżu wymiennika ciepła.
INSTALACJA
OSTRZEŻENIE! Patrz rozdział
dotyczący bezpieczeństwa.
USTAWIANIE
Urządzenie należy zainstalować w suchym,
dobrze wietrzonym pomieszczeniu, w którym
temperatura otoczenia będzie odpowiadać klasie
klimatycznej wskazanej na tabliczce
znamionowej urządzenia:
Klasa kli‐
matyczna
•
•
Temperatura otoczenia
•
SN
od +10°C do + 32°C
N
od +16°C do + 32°C
ST
od +16°C do + 38°C
T
od +16°C do + 43°C
PODŁĄCZENIE DO SIECI ELEKTRYCZNEJ
• Przed podłączeniem urządzenia do gniazdka
należy sprawdzić, czy napięcie oraz
częstotliwość na tabliczce znamionowej
odpowiadają napięciu w sieci domowej.
Urządzenie musi być uziemione. Wtyczka
przewodu zasilającego jest w tym celu
wyposażona w specjalny styk. Jeśli gniazdko
nie ma wyprowadzonego uziemienia,
urządzenie należy podłączyć do oddzielnego
uziemienia zgodnie z aktualnymi przepisami
po konsultacji z wykwalifikowanym
elektrykiem.
Producent nie ponosi żadnej
odpowiedzialności w przypadku
nieprzestrzegania podanych zaleceń
bezpieczeństwa.
Urządzenie spełnia wymogi dyrektyw EWG.
INSTALACJA URZĄDZENIA I ZMIANA
KIERUNKU OTWIERANIA DRZWI
Należy zapoznać się z osobnymi
instrukcjami dotyczącymi instalacji
(wymagania dotyczące wentylacji,
poziomowanie) oraz zmiany kierunku
otwierania drzwi.
PANEL STEROWANIA
WŁĄCZANIE
1. Włożyć wtyczkę przewodu zasilającego do
gniazda elektrycznego.
2. Obrócić regulator temperatury zgodnie z
ruchem wskazówek zegara do środkowego
ustawienia.
WYŁĄCZANIE
Aby wyłączyć urządzenie, ustawić pokrętło
regulacji temperatury w położeniu „O”.
REGULACJA TEMPERATURY
Temperatura jest regulowana automatycznie.
Jednak użytkownik może również samodzielnie
ustawić temperaturę w komorze urządzenia.
31
Ustawienie temperatury należy wybrać,
uwzględniając fakt, że temperatura wewnątrz
urządzenia zależy od:
• temperatury w pomieszczeniu,
• częstotliwości otwierania drzwi,
• ilości przechowywanej żywności,
• miejsca, w którym umieszczono urządzenie.
Ustawienie średnie jest zazwyczaj najbardziej
odpowiednie.
Obsługa urządzenia:
1. Obrócić pokrętło regulacji temperatury
zgodnie z ruchem wskazówek zegara, aby
uzyskać niższą temperaturę w komorze
urządzenia.
2. Obrócić pokrętło regulacji temperatury
przeciwnie do ruchu wskazówek zegara, aby
uzyskać wyższą temperaturę w komorze
urządzenia.
CODZIENNA EKSPLOATACJA
OSTRZEŻENIE! Patrz rozdział
dotyczący bezpieczeństwa.
PRZECHOWYWANIE ŻYWNOŚCI W
KOMORZE CHŁODZIARKI
Artykuły spożywcze należy przykryć lub owinąć –
szczególnie te, które wydzielają mocny zapach.
Zapewnić swobodny przepływ powietrza wokół
artykułów spożywczych.
Żywność przechowywana na półkach nie
powinna znajdować się bliżej niż 20 mm od tylnej
ścianki i 15 mm od drzwi urządzenia.
KONSERWACJA I CZYSZCZENIE
OSTRZEŻENIE! Patrz rozdział
dotyczący bezpieczeństwa.
CZYSZCZENIE WNĘTRZA
W celu usunięcia zapachu nowego produktu,
przed pierwszym uruchomieniem urządzenia,
należy umyć jego wnętrze i znajdujące się w nim
akcesoria letnią wodą z dodatkiem neutralnego
środka czyszczącego, a następnie dokładnie
osuszyć.
UWAGA! Nie należy stosować
żrących detergentów, materiałów
ściernych, środków na bazie chloru
lub oleju, ponieważ mogłoby to
spowodować uszkodzenie
powierzchni urządzenia.
OKRESOWE CZYSZCZENIE
UWAGA! Nie należy ciągnąć,
przesuwać ani dopuszczać do
uszkodzenia rurek i/lub przewodów
w urządzeniu.
UWAGA! Nie wolno uszkodzić
układu chłodzenia.
Urządzenie należy regularnie czyścić:
32
1. Wnętrze i akcesoria należy myć letnią wodą z
dodatkiem neutralnego środka
czyszczącego.
2. Regularnie sprawdzać i przecierać uszczelki
drzwi, aby nie gromadziły się na nich
zabrudzenia.
3. Dokładnie opłukać i wysuszyć.
4. Jeśli skraplacz i sprężarka z tyłu urządzenia
są dostępne, oczyścić je za pomocą szczotki.
Pozwoli to poprawić to wydajność urządzenia
i zmniejszyć zużycie energii elektrycznej.
ROZMRAŻANIE CHŁODZIARKI
Za każdym razem przy wyłączeniu silnika
sprężarki podczas normalnego użytkowania
szron jest usuwany automatycznie z parownika
komory chłodziarki.
Należy okresowo czyścić otwór odpływowy
znajdujący się na środku rynienki w komorze
chłodziarki, aby zapobiec przelewaniu się wody i
jej kapaniu na żywność.
PRZERWY W UŻYTKOWANIU URZĄDZENIA
Jeśli urządzenie nie będzie użytkowane przez
długi czas, należy wykonać następujące
czynności:
1. Odłączyć urządzenie od zasilania.
2. Wyjąć wszystkie artykuły spożywcze.
3. Wyczyścić urządzenie oraz wszystkie
akcesoria.
4. Pozostawić uchylone drzwi, aby uniknąć
powstawania nieprzyjemnych zapachów.
ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW
OSTRZEŻENIE! Patrz rozdział
dotyczący bezpieczeństwa.
CO ZROBIĆ, GDY…
Problem
Prawdopodobna przyczyna
Rozwiązanie
Urządzenie pracuje głośno.
Urządzenie nie stoi stabilnie.
Sprawdzić, czy urządzenie jest
wypoziomowane.
Nie działa oświetlenie.
Oświetlenie jest w trybie
czuwania.
Zamknąć i otworzyć drzwi.
Przepaliła się żarówka.
Patrz „Wymiana żarówki”.
Nie ustawiono prawidłowo
temperatury.
Patrz rozdział „Eksploatacja”
lub „Panel sterowania”.
Włożono na raz zbyt wiele
produktów do przechowania.
Odczekać kilka godzin i ponow‐
nie sprawdzić temperaturę.
Temperatura w pomieszcze‐
niu jest za wysoka.
Zapoznać się z informacją doty‐
czącą klasy klimatycznej na
tabliczce znamionowej.
Włożono za ciepłe potrawy
do urządzenia.
Przed umieszczeniem żywności
w urządzeniu należy odczekać,
aż ostygnie ona do temperatury
pokojowej.
Odpływ skroplin jest nie‐
drożny.
Oczyścić odpływ skroplin.
Produkty uniemożliwiają
spływanie skroplin do ry‐
nienki na tylnej ściance.
Upewnić się, że produkty nie
stykają się z tylną ścianką.
Woda wylewa się na podło‐
gę.
Końcówka wężyka odprowa‐
dzającego wodę z odszra‐
niania nie jest połączona z
pojemnikiem umieszczonym
nad sprężarką.
Zamocować końcówkę wężyka
odprowadzającego wodę z od‐
szraniania w pojemniku umie‐
szczonym nad sprężarką.
Temperatura w urządzeniu
jest za niska lub za wysoka.
Nie ustawiono prawidłowo
regulatora temperatury.
Ustawić wyższą/niższą tempe‐
raturę.
Sprężarka pracuje bez prze‐
rwy.
Woda spływa do komory
chłodziarki.
33
Problem
Na tylnej ścianie chłodziarki
zbiera się za dużo skroplin.
Na tylnej ściance chodziarki
zgromadził się szron.
Drzwi stawiają opór przy ot‐
wieraniu.
Prawdopodobna przyczyna
Rozwiązanie
Temperatura produktów jest
za wysoka.
Pozostawić produkty, aby os‐
tygły do temperatury pokojowej
i dopiero wtedy włożyć je do
urządzenia.
Włożono na raz zbyt wiele
produktów do przechowania.
Ograniczyć liczbę produktów
wkładanych jednocześnie do
przechowania.
Zbyt często otwierano drzwi.
Drzwi urządzenia otwierać tylko
wtedy, gdy jest to konieczne.
Drzwi nie zamknięto prawid‐
łowo.
Sprawdzić, czy drzwi zamknięto
prawidłowo.
Nie opakowano produktów
spożywczych.
Opakować odpowiednio pro‐
dukty spożywcze przed ich
umieszczeniem w urządzeniu.
Temperatura otoczenia jest
wysoka, a w urządzeniu us‐
tawiono najniższą tempera‐
turę.
Ustawić pokrętło regulacji tem‐
peratury na wyższą temperatu‐
rę, aby umożliwić automatyczne
odszranianie.
Urządzenie jest w pełni zała‐
dowane i ustawiono w nim
najniższą temperaturę.
Ustawić pokrętło regulacji tem‐
peratury na wyższą temperatu‐
rę, aby umożliwić automatyczne
odszranianie.
Próbowano otworzyć drzwi
zaraz po ich zamknięciu.
Po zamknięciu drzwi należy od‐
czekać kilka sekund przed ich
ponownym otworzeniem.
Jeżeli podane rozwiązania nie
przynoszą pożądanego efektu,
należy skontaktować się z
najbliższym autoryzowanym centrum
serwisowym.
WYMIANA OŚWIETLENIA
UWAGA! Wyjąć wtyczkę przewodu
zasilającego z gniazda.
1. Odblokować klosz oświetlenia, pociągając go
palcami z lewej strony. Zdjąć klosz,
pociągając go do siebie.
1
Urządzenie wyposażono w bardzo
trwałe oświetlenie wnętrza typu LED.
Zaleca się stosowanie wyłącznie
oryginalnych części zamiennych.
Należy stosować wyłącznie źródła
światła LED (oprawa E14). Moc
maksymalną podano na kloszu
oświetlenia.
34
2
1
2. Wymienić żarówkę na żarówkę o takiej samej
mocy i kształcie, przeznaczoną specjalnie do
urządzeń domowych.
3. Zamontować klosz oświetlenia.
4. Włożyć wtyczkę przewodu zasilającego do
gniazda.
5. Otworzyć drzwi.
Upewnić się, że oświetlenie się włącza.
DANE TECHNICZNE
KARTA INFORMACYJNA PRODUKTU
Znak towarowy
Zanussi
Model
ZRA33103WA 925041759
Kategoria
1. Chłodziarka z co najmniej jedną
komorą do przechowywania świeżej
żywności
Klasa efektywności energetycznej
A+
Zużycie energii w kWH rocznie na podstawie wyników
testu przeprowadzonego w normalnych warunkach w
cyklu 24 godzinnym. Rzeczywiste zużycie energii zale‐
ży od sposobu użytkowania urządzenia i miejsca, w któ‐
rym się ono znajduje
139
Pojemność użytkowa w litrach, lodówka
314
Pojemność użytkowa w litrach, Star
-
Pojemność użytkowa w litrach, strefa piwniczna
-
Pojemność użytkowa w litrach, wino
-
Pojemność użytkowa w litrach, łącznie
314
Pojemność użytkowa w litrach, zamrażarka
-
Pojemność użytkowa w litrach, chłodziarka
-
Pojemność użytkowa w litrach, pozostałe komory
-
Oznaczenie gwiazdkowe komory zamrażania o najwięk‐
szej pojemności użytkowej (l)
Brak
Temperatura projektowa „pozostałych komór” > 14 °C
(°C),jeśli występują
-
„System bezszronowy” (T/N), lodówka
Nie
„System bezszronowy” (T/N), zamrażarka
-
Bezpieczny czas przechowywania bez zasilania, godzin
-
Zdolność zamrażania w kg/24 h
-
Klasa klimatyczna
SN-N-ST-T
Najniższa temperatura otoczenia, w której urządzenie
jest przeznaczone do użytku, w °C
10
35
Najwyższa temperatura otoczenia, w której urządzenie
jest przeznaczone do użytku, w °C
43
Poziom emitowanego hałasu, podany w dB(A) re1 pW
39
Przeznaczony do zabudowy T/N
Nie
Urządzenie przeznaczone wyłącznie do przechowywa‐
nia wina T/N
Nie
DODATKOWE DANE TECHNICZNE
Wysokość
1550 mm
Szerokość
595 mm
Głębokość
668 mm
Napięcie
230 - 240 V
Częstotliwość
50 Hz
Dane techniczne podano na tabliczce
znamionowej znajdującej się wewnątrz lub na
zewnątrz urządzenia oraz na etykiecie z
oznaczeniem klasy energetycznej.
OCHRONA ŚRODOWISKA
Materiały oznaczone symbolem
należy
poddać utylizacji. Opakowanie urządzenia włożyć
do odpowiedniego pojemnika w celu
przeprowadzenia recyklingu. Należy zadbać o
ponowne przetwarzanie odpadów urządzeń
elektrycznych i elektronicznych, aby chronić
środowisko naturalne oraz ludzkie zdrowie. Nie
36
wolno wyrzucać urządzeń oznaczonych
symbolem razem z odpadami domowymi.
Należy zwrócić produkt do miejscowego punktu
ponownego przetwarzania lub skontaktować się z
odpowiednimi władzami miejskimi.
INFORMAŢII PRIVIND SIGURANŢA
Înainte de instalarea şi de utilizarea aparatului, citiţi cu atenţie
instrucţiunile furnizate. Producătorul nu este responsabil
pentru nicio vătămare sau daună rezultată din instalarea sau
utilizarea incorectă. Păstraţi permanent instrucţiunile într-un loc
sigur şi accesibil pentru o consultare ulterioară.
SIGURANŢA COPIILOR ŞI A PERSOANELOR
VULNERABILE
•
•
•
•
•
•
Acest aparat poate fi utilizat de copiii cu vârsta mai mare de
8 ani, de persoanele cu capacităţi fizice, senzoriale sau
mentale reduse sau de persoanele fără cunoştinţe sau
experienţă doar sub supraveghere sau după o scurtă
instruire care să le ofere informaţiile necesare despre
utilizarea sigură a aparatului şi să le permită să înţeleagă
pericolele la care se expun.
Acest aparat poate fi folosit de copiii cu vârsta între 3 şi 8 ani
şi de persoanele cu dizabilităţi profunde şi complexe dacă au
fost instruite adecvat.
Copiii cu vârsta mai mică de 3 ani nu trebuie lăsaţi să se
apropie de aparat dacă nu sunt supravegheaţi permanent.
Nu lăsaţi copiii să se joace cu aparatul.
Copiii nu vor realiza curăţarea sau întreţinerea realizată de
utilizator asupra aparatului fără a fi supravegheaţi.
Nu lăsaţi ambalajele la îndemâna copiilor şi aruncaţi-le
conform reglementărilor.
ASPECTE GENERALE PRIVIND SIGURANŢA
•
•
Acest aparat este conceput pentru o utilizare casnică şi la
aplicaţii similare, cum ar fi:
– În casele de la ferme, bucătăriile pentru personal din
magazine, birouri şi alte medii de lucru
– De către clienţii din hoteluri, moteluri, unităţi de cazare cu
mic dejun şi alte medii de tip rezidenţial
AVERTISMENT: Menţineţi libere fantele de ventilaţie de pe
carcasa aparatului sau din structura în care este încorporat.
37
•
•
•
•
•
•
•
AVERTISMENT: Nu utilizaţi dispozitive mecanice sau alte
instrumente diferite de cele recomandate de producător
pentru a accelera procesul de dezgheţare.
AVERTISMENT: Nu deterioraţi circuitul frigorific.
AVERTISMENT: Nu utilizaţi aparate electrice în interiorul
compartimentelor de conservare a alimentelor ale aparatului,
decât dacă sunt de tipul recomandat de producător.
Nu folosiţi apă pulverizată şi abur pentru curăţarea
aparatului.
Curăţaţi aparatul cu o lavetă moale, umedă. Utilizaţi numai
detergenţi neutri. Nu folosiţi produse abrazive, bureţi
abrazivi, solvenţi sau obiecte metalice.
Nu depozitaţi în acest aparat substanţe explozive, cum ar fi
recipiente cu aerosoli cu un combustibil inflamabil.
În cazul în care cablul de alimentare este deteriorat, trebuie
înlocuit de producător, de Centrul de service autorizat al
acestuia sau de persoane cu o calificare similară pentru a se
evita orice pericol.
INSTRUCŢIUNI DE SIGURANŢĂ
INSTALAREA
AVERTISMENT! Doar o persoană
calificată trebuie să instaleze acest
aparat.
•
•
•
•
•
•
•
38
Îndepărtaţi toate ambalajele.
Dacă aparatul este deteriorat, nu îl instalaţi
sau utilizaţi.
Urmaţi instrucţiunile de instalare furnizate
împreună cu aparatul.
Aveţi întotdeauna grijă când mutaţi aparatul
deoarece acesta este greu. Folosiţi
întotdeauna mănuşi de protecţie şi
încălţăminte închisă.
Asiguraţi-vă că aerul poate circula în jurul
aparatului.
După instalare sau după inversarea uşii,
aşteptaţi cel puţin 4 ore înainte de a conecta
aparatul la sursa de alimentare. Aceasta
pentru a permite uleiului să curgă înapoi în
compresor.
Înainte de a efectua orice operaţie asupra
aparatul (de ex. inversarea uşii), scoateţi
ştecherul din priză.
•
•
•
•
•
Nu instalaţi aparatul aproape de radiatoare
sau aragaze, cuptoare sau plite.
Nu expuneţi aparatul la precipitaţii.
Nu instalaţi aparatul direct în lumina razelor
de soare.
Nu instalaţi acest aparat în zonele cu
umiditate ridicată sau prea reci.
Când mutaţi aparatul, ridicaţi din partea
frontală, pentru a evita zgârierea podelei.
CONEXIUNEA ELECTRICĂ
AVERTISMENT! Pericol de incendiu
şi electrocutare.
AVERTISMENT! Atunci când
amplasaţi aparatul, asiguraţi-vă că
nu blocaţi sau deterioraţi cablul de
alimentare.
AVERTISMENT! Nu folosiţi prize
multiple şi cabluri prelungitoare.
•
Aparatul trebuie legat la o priză cu
împământare.
•
•
•
•
•
•
Asiguraţi-vă că parametrii de pe plăcuţa cu
date tehnice sunt compatibili cu valorile
nominale ale sursei de alimentare.
Utilizaţi întotdeauna o priză cu protecţie
(împământare) contra electrocutării, montată
corect.
Procedaţi cu atenţie pentru a nu deteriora
componentele electrice (de exemplu,
ştecherul, cablul de alimentare electrică şi
compresorul). Contactaţi Centrul de service
autorizat sau un electrician pentru schimbarea
componentelor electrice.
Cablul de alimentare electrică trebuie să
rămână sub nivelul ştecherului.
Introduceţi ştecherul în priză numai după
încheierea procedurii de instalare. Asiguraţi
accesul la priză după instalare.
Nu trageţi de cablul de alimentare pentru a
scoate din priză aparatul. Trageţi întotdeauna
de ştecher.
MODUL DE UTILIZARE
AVERTISMENT! Pericol de
vătămare, arsuri, electrocutare sau
incendiu.
Aparatul conţine gaz inflamabil, izobutan
(R600a), un gaz natural cu un nivel ridicat de
compatibilitate cu mediul. Aveţi grijă să nu
deterioraţi circuitul frigorific care conţine izobutan.
• Nu modificaţi specificaţiile acestui aparat.
• Nu introduceţi aparate electrice (de exemplu,
aparate de făcut îngheţată) în interiorul
aparatului, decât dacă acest lucru este
recomandat de către producător.
• Dacă circuitul frigorific este deteriorat,
asiguraţi-vă că nu există flăcări şi surse de
aprindere în cameră. Aerisiţi camera.
• Nu lăsaţi obiecte fierbinţi să atingă piesele din
plastic ale aparatului.
• Nu depozitaţi gaze şi lichide inflamabile în
aparat.
• Produsele inflamabile sau obiectele umezite
cu produse inflamabile nu trebuie introduse în
aparat, nici puse adiacent sau deasupra
acestuia.
• Nu atingeţi compresorul sau condensatorul.
Sunt fierbinţi.
•
Tipul de bec utilizat în acest aparat este
dedicat exclusiv aparatelor electrocasnice. Nu
îl utilizaţi în alte scopuri.
ÎNGRIJIREA ŞI CURĂŢAREA
AVERTISMENT! Pericol de
vătămare personală sau deteriorare
a aparatului.
•
•
•
Înainte de a efectua operaţiile de întreţinere,
dezactivaţi aparatul şi scoateţi ştecherul din
priză.
Acest aparat conţine hidrocarburi în unitatea
de răcire. Doar o persoană calificată trebuie
să efectueze întreţinerea şi încărcarea unităţii.
Verificaţi regulat evacuarea aparatului şi, dacă
este necesar, curăţaţi-o. Dacă evacuarea este
blocată, apa dezgheţată se va acumula în
partea de jos a aparatului.
SERVICE
• Pentru a repara aparatul contactaţi Centrul de
service autorizat.
• Utilizaţi numai piese de schimb originale.
GESTIONAREA DEŞEURILOR DUPĂ
ÎNCHEIEREA CICLULUI DE VIAŢĂ AL
APARATULUI
AVERTISMENT! Pericol de
vătămare sau sufocare.
•
•
•
•
•
•
Deconectaţi aparatul de la sursa de
alimentare electrică.
Tăiaţi cablul electric şi îndepărtaţi-l.
Scoateţi uşa pentru a preveni închiderea
copiilor sau a animalelor de companie în
aparat.
Circuitul frigorific şi materialele de izolare a
acestui aparat nu afectează stratul de ozon.
Spuma izolatoare conţine gaze inflamabile.
Contactaţi autoritatea locală pentru informaţii
privind aruncarea adecvată a acestui aparat.
Nu deterioraţi partea unităţii de răcire
apropiată de schimbătorul de căldură.
BECUL INTERIOR
AVERTISMENT! Pericol de
electrocutare.
39
INSTALAREA
AVERTISMENT! Consultaţi
capitolele privind siguranţa.
AMPLASAREA
Acest aparat poate fi instalat la interior într-un loc
uscat şi bine ventilat în care temperatura
ambiantă corespunde cu clasa climatică indicată
pe plăcuţa cu datele tehnice ale aparatului:
Clasa cli‐
matică
Temperatura camerei
SN
+10°C la + 32°C
N
+16°C la + 32°C
ST
+16°C la + 38°C
T
+16°C la + 43°C
•
•
•
datele tehnice corespund cu sursa de
alimentare a locuinţei.
Aparatul trebuie legat la o priză cu
împământare. Ştecherul cablului electric este
prevăzut cu un contact în acest scop. Dacă
priza din locuinţă nu este împământată,
conectaţi aparatul la o împământare separată,
în conformitate cu reglementările în vigoare,
după ce aţi consultat un electrician calificat.
Producătorul nu-şi asumă nicio
responsabilitate dacă aceste măsuri de
siguranţă nu sunt respectate.
Acest aparat este conform cu Directivele
C.E.E.
INSTALAREA APARATULUI ŞI INVERSAREA
UŞII
Consultaţi instrucţiunile separate
pentru instalare (cerinţe de ventilare,
aducere la nivel) şi inversarea uşii.
CONEXIUNEA ELECTRICĂ
• Înainte de a conecta aparatul, asiguraţi-vă că
tensiunea şi frecvenţa indicate pe plăcuţa cu
PANOUL DE COMANDĂ
PORNIREA APARATULUI
1. Introduceţi ştecherul în priză.
2. Rotiţi butonul de reglare a temperaturii la
dreapta, la o valoare medie.
OPRIREA APARATULUI
Pentru a opri aparatul, rotiţi butonul de reglare a
temperaturii pe poziţia „O”.
REGLAREA TEMPERATURII
Temperatura este reglată automat. Însă puteţi
seta singuri o temperatură în interiorul aparatului.
Alegeţi setarea ţinând cont de faptul că
temperatura din interiorul aparatului depinde de:
• temperatura din încăpere,
• frecvenţa de deschidere a uşii,
• cantitatea de alimente stocate,
• amplasarea aparatului.
În general, cea mai adecvată este setarea medie.
Pentru utilizarea aparatului:
1. Rotiţi regulatorul pentru temperatură în
sensul acelor de ceasornic pentru a obţine o
temperatură mai redusă în interiorul
aparatului.
2. Rotiţi regulatorul pentru temperatură în sens
invers acelor de ceasornic pentru a obţine o
temperatură mai ridicată în interiorul
aparatului.
UTILIZAREA ZILNICĂ
AVERTISMENT! Consultaţi
capitolele privind siguranţa.
40
DEPOZITAREA ALIMENTELOR ÎNTR-UN
COMPARTIMENT FRIGIDER
Acoperiţi sau înveliţi alimentele, mai ales dacă au
un miros puternic.
Poziţionaţi alimentele astfel încât aerul să poată
circula liber în jurul lor.
Ţineţi alimentele pe toate rafturile la o distanţă de
minim 20 de mm pe peretele din spate şi la
minim 15 mm de uşă.
ÎNGRIJIREA ŞI CURĂŢAREA
AVERTISMENT! Consultaţi
capitolele privind siguranţa.
CURĂŢAREA INTERIORULUI
Înainte de a folosi aparatul pentru prima oară,
spălaţi interiorul şi toate accesoriile interne cu
apă călduţă şi cu săpun neutru pentru a înlătura
mirosul specific de produs nou, după care uscaţi
bine.
ATENŢIE! Nu folosiţi detergenţi,
pulberi abrazive, agenţi de curăţare
pe bază de clor sau ulei deoarece
vor deteriora stratul acoperitor.
Astfel se vor îmbunătăţi performanţele
aparatului şi se va economisi energia.
DEZGHEŢAREA FRIGIDERULUI
Gheaţa este eliminată automat din evaporatorul
compartimentului frigider de fiecare dată când se
opreşte motorul compresorului, în timpul utilizării
normale.
Este necesară curăţarea periodică a orificiului de
evacuare a apei rezultate din dezgheţare, situat
in mijlocul canalului de colectare din
compartimentul frigider, pentru ca apa să nu dea
pe dinafară şi să nu se scurgă peste alimente.
CURĂŢAREA PERIODICĂ
ATENŢIE! Nu trageţi, nu deplasaţi şi
nu deterioraţi conductele şi/sau
cablurile din interiorul aparatului.
ATENŢIE! Nu deterioraţi sistemul de
răcire.
Aparatul trebuie curăţat regulat:
1. Curăţaţi interiorul şi accesoriile cu o soluţie
cu apă caldă şi săpun neutru.
2. Verificaţi regulat garniturile uşii şi ştergeţi-le
pentru a vă asigura că sunt curate.
3. Clătiţi şi uscaţi bine.
4. Dacă este accesibil, curăţaţi cu o perie
condensatorul şi compresorul din spatele
aparatului.
PERIOADELE DE NEFUNCŢIONARE
Atunci când aparatul nu este utilizat perioade
îndelungate, luaţi următoarele măsuri de
precauţie:
1. Deconectaţi aparatul de la sursa de
alimentare cu electricitate.
2. Scoateţi toate alimentele.
3. Curăţaţi aparatul şi toate accesoriile.
4. Lăsaţi uşa/uşile deschise pentru a preveni
formarea mirosurilor neplăcute.
DEPANARE
AVERTISMENT! Consultaţi
capitolele privind siguranţa.
41
CE TREBUIE FĂCUT DACĂ...
Problemă
Soluţie
Aparatul face zgomot.
Aparatul nu este aşezat co‐
rect.
Verificaţi dacă aparatul este
stabil.
Becul nu funcţionează.
Becul se află în modul aş‐
teptare.
Închideţi şi deschideţi uşa.
Becul este defect.
Consultaţi paragraful „Înlocuirea
becului”.
Temperatura nu este setată
corect.
Consultaţi capitolul „Funcţiona‐
rea”/„Panoul de comandă”.
Au fost introduse multe pro‐
duse alimentare în acelaşi
timp.
Aşteptaţi câteva ore şi apoi ve‐
rificaţi din nou temperatura.
Temperatura camerei este
prea mare.
Consultaţi desenul cu clasa cli‐
matică de pe plăcuţa cu date
tehnice.
Alimentele introduse în apa‐
rat erau prea calde.
Lăsaţi alimentele să se
răcească la temperatura came‐
rei înainte de a le introduce în
aparat.
Orificiul pentru drenarea
apei este înfundat.
Curăţaţi orificiul pentru drena‐
rea apei.
Alimentele pot împiedica
scurgerea apei respective în
colector.
Asiguraţi-vă că alimentele nu
ating peretele din spate.
Apa curge pe podea.
Tubul de drenare a apei re‐
zultate din topire nu este co‐
nectat la tăviţa de evaporare
situată pe compresor.
Puneţi tubul de drenare a apei
rezultate din topire în tăviţa de
evaporare.
Temperatura din aparat este
prea mică/prea mare.
Regulatorul de temperatură
nu este setat corect.
Setaţi o temperatură mai
mare/mai mică.
Temperatura alimentelor es‐
te prea ridicată.
Lăsaţi temperatura alimentelor
să scadă până la temperatura
camerei înainte de stocare.
Au fost introduse prea multe
alimente în acelaşi timp.
Introduceţi mai puţine alimente
în acelaşi timp.
Uşa a fost deschisă prea
frecvent.
Deschideţi uşa doar atunci
când este necesar.
Uşa nu a fost închisă com‐
plet.
Asiguraţi-vă că uşa este com‐
plet închisă.
Compresorul funcţionează
continuu.
În frigider curge apă.
Există prea multă apă con‐
densată pe peretele din spa‐
te al frigiderului.
42
Cauză posibilă
Problemă
Există gheaţă pe peretele
posterior al frigiderului.
Uşa nu se deschide uşor.
Cauză posibilă
Soluţie
Alimentele depozitate nu
sunt ambalate.
Împachetaţi alimentele în am‐
balaje adecvate înainte de a le
depozita în aparat.
Temperatura mediului am‐
biant este ridicată şi aparatul
este setat pe temperatura
cea mai mică.
Setaţi regulatorul de tempera‐
tură la o temperatură mai ridi‐
cată pentru a permite dezgheţa‐
rea automată.
Aparatul este încărcat com‐
plet şi este setat la tempera‐
tura cea mai mică.
Setaţi regulatorul de tempera‐
tură la o temperatură mai ridi‐
cată pentru a permite dezgheţa‐
rea automată.
Aţi încercat să re-deschideţi
uşa imediat după ce a fost
închisă.
Aşteptaţi câteva secunde înain‐
te de a închide şi re-deschide
uşa.
Dacă soluţia indicată nu conduce la
rezultatul dorit, contactaţi cel mai
apropiat Centru de service autorizat.
1
ÎNLOCUIREA BECULUI
2
Aparatul este echipat cu o sursă de
lumină interioară de tip LED cu o
durată mare de funcţionare.
1
Se recomandă insistent utilizarea
exclusivă a pieselor de schimb
originale.
Folosiţi doar becuri LED (soclu E14).
Puterea maximă este marcată pe
bec.
ATENŢIE! Scoateţi ştecherul din
priză.
2. Înlocuiţi becul cu unul de aceeaşi putere şi
formă, proiectat special pentru utilizarea în
aparatele electrocasnice.
3. Puneţi la loc capacul becului.
4. Introduceţi ştecherul în priză.
5. Deschideţi uşa.
Verificaţi dacă becul se aprinde.
1. Trageţi cu degetele de partea stângă a
capacului lămpii pentru a-l debloca. Scoateţi
capacul trăgându-l spre dvs.
DATE TEHNICE
FIŞĂ CU INFORMAŢII DESPRE PRODUS
Marcă
Zanussi
Model
ZRA33103WA 925041759
43
Categorie
1. Frigider cu unul sau mai multe
compartimente pentru stocarea ali‐
mentelor proaspete
Clasă de eficienţă energetică
A+
Consumul de energie electrică în kWh/an, bazat pe re‐
zultatele testelor standard pentru 24 de ore. Consumul
real de energie va depinde de modul de utilizare a apa‐
ratului şi de amplasamentul acestuia.
139
Volumul de depozitare în litri, Frigider
314
Volumul de depozitare în litri, Stea
-
Volumul de depozitare în litri, Zonă pivniţă
-
Volumul de depozitare în litri, Vin
-
Volumul de depozitare în litri, Total
314
Volumul de depozitare în litri, Congelator
-
Volumul de depozitare în litri, Răcitor
-
Volumul de depozitare în litri, Alte compartimente
-
Număr stele al compartimentului congelator cu cel mai
mare volum de depozitare (I)
Niciuna
Temperatura proiectată a „altor compartimente” > 14 °C
(°C), dacă există
-
Fără gheaţă (D/N), Frigider
Nu
Fără gheaţă (D/N), Congelator
-
Autonomie fără curent în h
-
Capacitate de îngheţare în kg/24h
-
Clasă climă
SN-N-ST-T
Cea mai mică temperatură ambientală la care acest
aparat este menit a fi utilizat, în °C
10
Cea mai mare temperatură ambientală la care acest
aparat este menit a fi utilizat, în °C
43
Emisii sonore dB(A) re1 pW
39
Aparat încorporabil D/N
Nu
Acest aparat este menit a fi utilizat exclusiv pentru de‐
pozitarea de vin D/N
Nu
DATE TEHNICE SUPLIMENTARE
44
Înălţime
1550 mm
Lăţime
595 mm
Adâncime
668 mm
Tensiune
230 - 240 V
Frecvenţă
50 Hz
Informaţiile tehnice sunt specificate pe plăcuţa cu
date tehnice, aflată pe partea exterioară sau
interioară a aparatului şi pe eticheta energetică.
INFORMAŢII PRIVIND MEDIUL
Reciclaţi materialele marcate cu simbolul
.
Pentru a recicla ambalajele, acestea trebuie puse
în containerele corespunzătoare. Ajutaţi la
protejarea mediului şi a sănătăţii umane şi la
reciclarea deşeurilor din aparatele electrice şi
electrocasnice. Nu aruncaţi aparatele marcate cu
acest simbol împreună cu deşeurile menajere.
Returnaţi produsul la centrul local de reciclare
sau contactaţi administraţia oraşului dvs.
45
BEZPEČNOSTNÉ INFORMÁCIE
Pred inštaláciou a používaním spotrebiča si pozorne prečítajte
priložený návod na používanie. Výrobca nezodpovedá za
zranenia ani za škody spôsobené nesprávnou montážou alebo
používaním. Tieto pokyny uskladnite na bezpečnom a
prístupnom mieste, aby ste do nich mohli v budúcnosti
nahliadnuť.
BEZPEČNOSŤ DETÍ A ZRANITEĽNÝCH OSÔB
•
•
•
•
•
•
Tento spotrebič smú používať deti staršie ako 8 rokov a
osoby so zníženou fyzickou, zmyslovou alebo psychickou
spôsobilosťou alebo nedostatkom skúseností a znalostí, iba
ak sú pod dozorom zodpovednej osoby alebo ak boli
zodpovednou osobou poučené o bezpečnom používaní
spotrebiča a rozumejú prípadným rizikám.
Deti od 3 do 8 rokov a osoby s vyššou mierou postihnutia
smú tento spotrebič používať, iba ak boli náležite poučené a
rozumejú rizikám.
Deti do 3 rokov nesmú mať prístup k spotrebiču, iba ak sú
nepretržite pod dohľadom zodpovednej osoby.
Nedovoľte, aby sa deti hrali so spotrebičom.
Deti nesmú spotrebič bez dozoru čistiť ani vykonávať žiadnu
údržbu na spotrebiči.
Obaly vždy uschovajte mimo dosah detí a náležite ich
zlikvidujte.
VŠEOBECNÁ BEZPEČNOSŤ
•
•
46
Tento spotrebič je určený na používanie v domácnosti a
podobnom prostredí, ako sú napr.:
– chalupy, chaty, kuchynské priestory pre zamestnancov v
obchodoch, úradoch a v inom pracovnom prostredí
– Pre klientov v hoteloch, moteloch, ubytovacích
zariadeniach s raňajkami a iných obytných objektoch.
VAROVANIE: Vetracie otvory na skrini spotrebiča alebo
konštrukcii zabudovateľného spotrebiča musia zostať voľné a
nezakryté.
•
•
•
•
•
•
•
VAROVANIE: Na urýchlenie odmrazovania nepoužívajte
mechanické nástroje ani iné prostriedky, ak ich neodporučil
výrobca.
VAROVANIE: Nepoškodzujte chladiaci okruh.
VAROVANIE: V spotrebiči, vo vnútri priehradiek na
uchovávanie potravín nepoužívajte elektrické spotrebiče, ak
ich neodporúča výrobca.
Na čistenie spotrebiča nepoužívajte prúd vody ani paru.
Spotrebič čistite vlhkou mäkkou handričkou. Používajte iba
neutrálne saponáty. Nepoužívajte abrazívne výrobky,
špongie s abrazívnou vrstvou, rozpúšťadlá ani kovové
predmety.
V tomto spotrebiči neskladujte výbušné látky, ako napríklad
aerosólové nádoby s horľavými hnacími látkami.
Ak je poškodený elektrický napájací kábel, musíte ho dať
vymeniť u výrobcu, v autorizovanom servisnom stredisku
alebo u kvalifikovanej osoby, aby sa predišlo
nebezpečenstvu.
BEZPEČNOSTNÉ POKYNY
MONTÁŽ
VAROVANIE! Tento spotrebič smie
nainštalovať iba kvalifikovaná osoba.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Odstráňte všetky obaly.
Neinštalujte ani nepoužívajte poškodený
spotrebič.
Dodržiavajte pokyny na inštaláciu dodané so
spotrebičom.
Vždy dávajte pozor, ak presúvate spotrebič,
pretože je ťažký. Vždy používajte ochranné
rukavice a uzavretú obuv.
Uistite sa, že okolo spotrebiča môže prúdiť
vzduch.
Pri prvej inštalácii alebo po zmene smeru
otvárania dvierok počkajte minimálne 4 hodiny
pred pripojením spotrebiča do napájania. Je
to potrebné na to, aby olej stiekol späť do
kompresora.
Pred vykonávaním úprav na spotrebiči (napr.
zmena smeru otvárania dvierok) vytiahnite
sieťovú zástrčku zo sieťovej zásuvky.
Spotrebič neinštalujte blízko radiátorov,
sporákov, rúr ani varných panelov.
Spotrebič nevystavujte dažďu.
•
•
•
Neinštalujte spotrebič na priamom slnečnom
svetle.
Spotrebič neinštalujte do oblastí, ktoré sú
príliš vlhké alebo príliš studené.
Pri presúvaní spotrebiča nadvihnite jeho
prednú hranu, aby ste nepoškriabali podlahu.
ZAPOJENIE DO ELEKTRICKEJ SIETE
VAROVANIE! Hrozí nebezpečenstvo
požiaru a zásahu elektrickým
prúdom.
VAROVANIE! Pri umiestňovaní
spotrebiča sa uistite, že nie je
elektrický napájací kábel zachytený
alebo poškodený.
VAROVANIE! Nepoužívajte
viaczásuvkové adaptéry a
predlžovacie káble.
•
•
Spotrebič musí byť uzemnený.
Uistite sa, že parametre na typovom štítku sú
kompatibilné s elektrickým napätím zdroja
napájania.
47
•
•
•
•
•
Vždy používajte správne nainštalovanú
zásuvku odolnú proti nárazom.
Dávajte pozor, aby ste nepoškodili elektrické
komponenty (napr. sieťovú zástrčku, sieťový
kábel, kompresor). Ak je potrebná výmena
elektrických komponentov, obráťte sa na
autorizované servisné stredisko alebo
elektrikára.
Sieťový kábel musí byť pod úrovňou sieťovej
zástrčky.
Sieťovú zástrčku pripojte do sieťovej zásuvky
až po dokončení inštalácie. Po inštalácii sa
uistite, že máte prístup k sieťovej zástrčke.
Spotrebič neodpájajte ťahaním za napájací
kábel. Vždy ťahajte za sieťovú zástrčku.
POUŽITIE
VAROVANIE! Riziko poranenia,
popálenia, zásahu elektrickým
prúdom alebo riziko požiaru.
Spotrebič obsahuje horľavý plyn, izobután
(R600a), prírodný plyn s vysokou úrovňou
environmentálnej kompatibility. Dávajte pozor,
aby ste nepoškodili chladiaci okruh, ktorý
obsahuje izobután.
• Nemeňte technické parametre tohto
spotrebiča.
• Do spotrebiča nevkladajte iné elektrické
spotrebiče (napr. výrobníky zmrzliny), pokiaľ
nie sú na tento účel určené výrobcom.
• Ak sa poškodí chladiaci okruh, uistite sa, že v
miestnosti nie sú plamene a zdroje vznietenia.
Miestnosť dobre vyvetrajte.
• Nedovoľte, aby sa plastových častí spotrebiča
dotýkali horúce predmety.
• V spotrebiči neskladujte horľavé plyny ani
kvapaliny.
• Horľavé produkty alebo predmety, ktoré
obsahujú horľavé látky, nevkladajte do
spotrebiča, do jeho blízkosti ani naň.
• Nedotýkajte sa kompresora ani kondenzátora.
Sú horúce.
•
Typ žiarovky použitý v tomto spotrebiči je
určený iba pre domáce spotrebiče.
Nepoužívajte ju na osvetlenie domácnosti.
OŠETROVANIE A ČISTENIE
VAROVANIE! Hrozí nebezpečenstvo
poranenia alebo poškodenia
spotrebiča.
•
•
•
Pred vykonávaním údržby spotrebič vypnite a
vytiahnite jeho zástrčku zo sieťovej zásuvky.
Tento spotrebič obsahuje uhľovodíky
v chladiacej jednotke. Údržbu a dopĺňanie
jednotky smie vykonať iba kvalifikovaná
osoba.
Pravidelne kontrolujte odtok spotrebiča a v
prípade potreby ho vyčistite. Ak je odtok
upchatý, odmrazená voda sa bude
zhromažďovať na dne spotrebiča.
SERVIS
• Ak treba dať spotrebič opraviť, obráťte sa na
autorizované servisné stredisko.
• Používajte iba originálne náhradné diely.
LIKVIDÁCIA
VAROVANIE! Hrozí nebezpečenstvo
poranenia alebo udusenia.
•
•
•
•
•
•
Spotrebič odpojte od elektrickej siete.
Odrežte elektrický kábel a zlikvidujte ho.
Odstráňte dvierka, aby ste zabránili uviaznutiu
detí a domácich zvierat v spotrebiči.
Chladiaci okruh a izolačné materiály tohto
spotrebiča nepoškodzujú ozónovú vrstvu.
Penová izolácia obsahuje horľavý plyn.
Informácie o správnej likvidácii spotrebiča
vám poskytne váš miestny úrad.
Nepoškoďte tú časť chladiacej jednotky, ktorá
sa nachádza blízko výmenníka tepla.
VNÚTORNÉ OSVETLENIE
VAROVANIE! Hrozí nebezpečenstvo
zásahu elektrickým prúdom.
INŠTALÁCIA
VAROVANIE! Pozrite si kapitoly
ohľadne bezpečnosti.
48
UMIESTNENIE
Tento spotrebič môžete nainštalovať do suchého
a dobre vetraného interiéru, kde teplota
prostredia zodpovedá klimatickej triede uvedenej
na typovom štítku spotrebiča:
Klimatická
trieda
•
Teplota prostredia
SN
+10 °C až +32 °C
N
+16 °C až +32 °C
ST
+16 °C až +38 °C
T
+16 °C až +43 °C
•
•
Spotrebič musí byť uzemnený. Zástrčka na
napájacom kábli obsahuje kontakt, ktorý slúži
na tento účel. Ak domáca sieťová zásuvka nie
je uzemnená, spotrebič pripojte
k samostatnému uzemneniu v súlade
s platnými predpismi. Poraďte sa s
kvalifikovaným elektrikárom.
Výrobca odmieta akúkoľvek zodpovednosť pri
nedodržaní hore uvedených bezpečnostných
opatrení.
Tento spotrebič spĺňa smernice EHS.
INŠTALÁCIA SPOTREBIČA A ZMENA SMERU
OTVÁRANIA DVERÍ
ZAPOJENIE DO ELEKTRICKEJ SIETE
• Pred zapojením do siete sa uistite, či napätie
a frekvencia uvedené na typovom štítku
zodpovedajú vašim domácim hodnotám
napájania.
Pozrite si samostatné pokyny
ohľadom inštalácie (požiadavky na
vetranie, vyrovnanie do vodorovnej
polohy) a zmeny smeru otvárania
dverí.
OVLÁDACÍ PANEL
ZAPNUTIE
1. Zástrčku spotrebiča zapojte do sieťovej
zásuvky.
2. Otočte regulátor teploty doprava do strednej
polohy.
VYPNUTIE
Ak chcete spotrebič vypnúť, otočte ovládač
teploty do polohy „O”.
REGULÁCIA TEPLOTY
Teplota sa reguluje automaticky. Teplotu vnútri
spotrebiča však môžete nastaviť sami.
Nastavenie treba vybrať s prihliadnutím na
skutočnosť, že teplota v spotrebiči závisí od:
• teploty v miestnosti,
• frekvencie otvárania dvierok,
• množstva uchovávaných potravín,
• umiestenia spotrebiča.
Stredné nastavenie je vo všeobecnosti
najvhodnejšie.
Prevádzka spotrebiča:
1. Otočte ovládač teploty v smere otáčania
hodinových ručičiek, aby ste nastavili nižšiu
teplotu vnútri spotrebiča.
2. Otočte ovládač teploty proti smeru otáčania
hodinových ručičiek, aby ste nastavili vyššiu
teplotu vnútri spotrebiča.
KAŽDODENNÉ POUŽÍVANIE
VAROVANIE! Pozrite si kapitoly
ohľadne bezpečnosti.
SKLADOVANIE POTRAVÍN V CHLADIACOM
PRIESTORE
Potraviny prikryte alebo zabaľte, hlavne ak majú
prenikavú arómu.
Potraviny uložte tak, aby vzduch mohol voľne
cirkulovať okolo nich.
Potraviny ukladajte na poličkách nie menej ako
20 mm od zadnej steny a 15 mm od dverí.
49
OŠETROVANIE A ČISTENIE
VAROVANIE! Pozrite si kapitoly
ohľadne bezpečnosti.
ČISTENIE VNÚTRAJŠKA
Pred prvým použitím spotrebiča treba jeho vnútro
a všetky jeho diely umyť vlažnou vodou s
prídavkom neutrálneho umývacieho prostriedku,
aby ste odstránili typický zápach nového
spotrebiča. Potom všetky povrchy dôkladne
osušte.
UPOZORNENIE! Nepoužívajte
saponáty, abrazívne prášky ani
čistiace prostriedky na báze chlóru
alebo oleja, pretože poškodia
povrchovú vrstvu.
3. Opláchnite a riadne vysušte.
4. Kefou vyčistite kondenzátor a kompresor na
zadnej strane spotrebiča, ak sú prístupné.
Tým zvýšite výkonnosť spotrebiča a usporíte
elektrickú energiu.
ODMRAZOVANIE CHLADNIČKY
Pri normálnom používaní sa námraza
automaticky odstraňuje z výparníka chladiaceho
priestoru pri každom zastavení motora
kompresora.
Je dôležité, aby ste odtokový otvor v strednej
časti chladiaceho priestoru pravidelne čistili, aby
sa zabránilo pretekaniu vody a jej kvapkaniu na
potraviny vnútri chladničky.
PRAVIDELNÉ ČISTENIE
UPOZORNENIE! Neťahajte,
nepresúvajte a nepoškodzujte
žiadne rúrky a/ani káble vnútri
spotrebiča.
UPOZORNENIE! Nepoškodzujte
chladiaci systém.
Zariadenie je nutné pravidelne čistiť:
1. Vnútro spotrebiča a príslušenstvo umyte
vlažnou vodou s prídavkom neutrálneho
saponátu.
2. Pravidelne kontrolujte tesnenia dvierok a
udržiavajte ich čisté. Zvyšky potravín a
nečistoty utrite handričkou.
OBDOBIA MIMO PREVÁDZKY
Ak spotrebič nebudete dlhší čas používať,
vykonajte nasledujúce opatrenia:
1. Spotrebič odpojte od elektrického napájania.
2. Vyberte všetky potraviny.
3. Spotrebič a všetky časti príslušenstva
vyčistite.
4. Dvierka nechajte pootvorené, aby sa
zabránilo vzniku nepríjemného zápachu.
RIEŠENIE PROBLÉMOV
VAROVANIE! Pozrite si kapitoly
ohľadne bezpečnosti.
ČO ROBIŤ, KEĎ...
50
Problém
Možná príčina
Riešenie
Nadmerná hlučnosť spotre‐
biča.
Spotrebič nestojí pevne na
podklade.
Skontrolujte, či spotrebič stabil‐
ne stojí.
Nesvieti žiarovka.
Žiarovka je v pohotovost‐
nom režime.
Zatvorte a otvorte dvierka.
Problém
Možná príčina
Riešenie
Žiarovka je vypálená.
Pozrite si časť „Výmena žiarov‐
ky”.
Teplota nie je nastavená
správne.
Pozrite si kapitolu „Prevádzka”/
„Ovládací panel”.
Do spotrebiča ste vložili na‐
raz veľa potravín.
Počkajte niekoľko hodín a po‐
tom opäť skontrolujte teplotu.
Izbová teplota je príliš vyso‐
ká.
Pozrite si údaje o klimatickej
triede uvedené na typovom štít‐
ku.
Potraviny vložené do spotre‐
biča boli príliš teplé.
Pred vložením nechajte potravi‐
ny vychladnúť na izbovú teplo‐
tu.
Upchaný odtokový kanálik
na rozmrazenú vodu.
Vyčistite odtokový kanálik.
Potraviny uložené v spotre‐
biči bránia odtekaniu vody
do odtokového kanálika.
Dávajte pozor, aby sa potraviny
nedotýkali zadnej steny.
Voda vyteká na podlahu.
Odtokový kanálik na vodu z
rozmrazenej námrazy nie je
pripojený k odparovacej mi‐
ske nad kompresorom.
Odtokový kanálik pripevnite k
odparovacej miske.
Teplota vnútri spotrebiča je
príliš nízka alebo príliš vyso‐
ká.
Nie je správne nastavený re‐
gulátor teploty.
Nastavte vyššiu alebo nižšiu te‐
plotu.
Teplota potravín je príliš vy‐
soká.
Pred vložením do spotrebiča
nechajte potraviny najprv vy‐
chladnúť na izbovú teplotu.
Do spotrebiča ste vložili na‐
raz veľa potravín.
Do spotrebiča vkladajte naraz
menej potravín.
Dvierka boli otvárané príliš
často.
Dvierka otvorte, len ak je to po‐
trebné.
Dvierka neboli úplne zatvo‐
rené.
Uistite sa, že sú dvierka úplne
zatvorené.
Uskladnené potraviny neboli
zabalené.
Potraviny pred uskladnením v
spotrebiči zabaľte do vhodného
obalu.
Okolitá teplota je vysoká a
spotrebič je nastavený na
najnižšiu teplotu.
Regulátor teploty nastavte na
vyššiu teplotu, aby bolo možné
automatické rozmrazovanie.
Kompresor pracuje bez pre‐
stania.
Voda steká do chladiaceho
priestoru.
Na zadnej stene chladničky
je príliš veľa skondenzovanej
vody.
Na zadnej stene chladničky
je námraza.
51
Problém
Dvierka sa ťažko otvárajú.
Možná príčina
Riešenie
Spotrebič je plne naplnený a
je nastavený na najnižšiu te‐
plotu.
Regulátor teploty nastavte na
vyššiu teplotu, aby bolo možné
automatické rozmrazovanie.
Pokúsili ste sa opäť otvoriť
dvierka ihneď po zatvorení.
Medzi zatvorením a opätovným
otvorením dvierok počkajte nie‐
koľko sekúnd.
Ak pomocou hore uvedených
pokynov nedosiahnete požadovaný
výsledok, kontaktujte najbližšie
autorizované servisné stredisko.
1
2
VÝMENA OSVETLENIA
1
Spotrebič je vybavený trvácnym
vnútorným osvetlením LED.
Dôrazne sa odporúča používať iba
originálne náhradné diely.
Použite iba LED žiarovky (E14
základné). Maximálny výkon je
uvedený na jednotke žiarovky.
UPOZORNENIE! Zástrčku sieťového
kábla vytiahnite zo sieťovej zásuvky.
1. Kryt osvetlenia uvoľnite potiahnutím jeho
ľavej strany prstami. Kryt odoberte
potiahnutím smerom k sebe.
2. Nefunkčnú žiarovku vymeňte za žiarovku s
rovnakým výkonom a tvarom špeciálne
určenú pre domáce spotrebiče.
3. Namontujte kryt žiarovky.
4. Zástrčku spotrebiča zapojte do sieťovej
zásuvky.
5. Dvierka otvorte.
Skontrolujte, či sa žiarovka rozsvietila.
TECHNICKÉ ÚDAJE
INFORMAČNÝ LIST VÝROBKU
52
Obchodná značka
Zanussi
Model
ZRA33103WA 925041759
Kategória
1. Chladnička s jedným alebo viac‐
erými skladovacími priestormi na čer‐
stvé potraviny
Trieda energetickej efektívnosti
A+
Spotreba energie v kWh za rok na základe výsledkov
štandardného testu za 24 hodín. Skutočná spotreba
energie bude závisieť od toho, ako sa spotrebič používa
a kde je umiestnený
139
Skladovací objem v litroch, Chladnička
314
Skladovací objem v litroch, Hviezdička
-
Skladovací objem v litroch, Zóna s vyššou teplotou
-
Skladovací objem v litroch, Víno
-
Skladovací objem v litroch, Celkom
314
Skladovací objem v litroch, Mraznička
-
Skladovací objem v litroch, Chiller (nulová zóna)
-
Skladovací objem v litroch, Iné oddelenia
-
Počet hviezdičiek pre mraziace oddelenie s najväčším
skladovacím objemom (l)
Žiadna
Určená teplota „iných oddelení“ > 14 °C (°C), ak existu‐
jú
-
Beznámrazový systém (A/N), Chladnička
Nie
Beznámrazový systém (A/N), Mraznička
-
Bezpečný čas pri prerušení dodávky prúdu v h
-
Kapacita mrazenia v kg/24 h
-
Klimatická trieda
SN-N-ST-T
Najnižšia izbová teplota, pri ktorej je spotrebič určený
na používanie, v °C
10
Najvyššia izbová teplota, pri ktorej je spotrebič určený
na používanie, v °C
43
Úroveň vydávaného hluku dB(A) re1 pW
39
Vstavaný spotrebič A/N
Nie
Tento spotrebič je určený výlučne na uchovávanie vína
A/N
Nie
DODATOČNÉ TECHNICKÉ ÚDAJE
Výška
1550 mm
Šírka
595 mm
Hĺbka
668 mm
Napätie
230 - 240 V
Frekvencia
50 Hz
Technické údaje sú uvedené na typovom štítku,
na vonkajšej alebo vnútornej strane spotrebiča
a na štítku energetických parametrov.
OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA
Materiály označené symbolom odovzdajte na
Nelikvidujte spotrebiče označené symbolom
recykláciu.
. Obal hoďte do príslušných
kontajnerov na recykláciu. Chráňte životné
prostredie a zdravie ľudí a recyklujte odpad z
elektrických a elektronických spotrebičov.
spolu s odpadom z domácnosti. Výrobok
odovzdajte v miestnom recyklačnom zariadení
alebo sa obráťte na obecný alebo mestský úrad.
53
*
54
55
280158439-A-392019
WWW.ZANUSSI.COM/SHOP
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising