Zanussi | ZRA33103WA | User manual | ZANUSSI ZRA33103WA Handleiding

ZANUSSI ZRA33103WA Handleiding
User Manual
GETTING
STARTED?
EASY.
ZRA33103WA
NL Gebruiksaanwijzing
Koelkast
FR Notice d'utilisation
Réfrigérateur
DE Benutzerinformation
Kühlschrank
PT Manual de instruções
Frigorífico
2
11
20
29
VEILIGHEIDSINFORMATIE
Lees zorgvuldig de meegeleverde instructies voor installatie en
gebruik van het apparaat. De fabrikant is niet verantwoordelijk
voor verwondingen of schade die voortvloeit uit de onjuiste
installatie of het onjuiste gebruik. Bewaar de instructies altijd op
een veilige, toegankelijke plek voor toekomstig gebruik.
VEILIGHEID VAN KINDEREN EN KWETSBARE
MENSEN
•
•
•
•
•
•
Dit apparaat kan worden gebruikt door kinderen van 8 jaar en
ouder en door mensen met beperkte lichamelijke, zintuiglijke of
verstandelijke vermogens of een gebrek aan ervaring en kennis,
indien zij onder toezicht staan of instructies hebben gekregen
over het veilig gebruiken van het apparaat en indien zij de
eventuele gevaren begrijpen.
Dit apparaat mag worden gebruikt door kinderen tussen de 3
en 8 jaar oud en personen met zware en complexe
beperkingen, indien ze duidelijk zijn geïnstrueerd.
Kinderen jonger dan 3 jaar dienen, mits zij voortdurend onder
toezicht staan, bij het apparaat uit de buurt te worden
gehouden.
Laat kinderen niet met het apparaat spelen.
Kinderen mogen zonder toezicht geen reinigings- en
onderhoudswerkzaamheden aan het apparaat uitvoeren.
Houd alle verpakkingen uit de buurt van kinderen en verwijder
ze op gepaste wijze.
ALGEMENE VEILIGHEID
•
2
Dit apparaat is bedoeld voor gebruik in huishoudelijke en
soortgelijke toepassingen, zoals:
– Boerderijen, personeelskeukens in winkels, kantoren of
andere werkomgevingen
– Door gasten in hotels, motels, bed&breakfasts en andere
woonomgevingen
•
•
•
•
•
•
•
•
WAARSCHUWING: Houd de ventilatieopeningen altijd vrij van
obstructies; dit geldt zowel voor losstaande als ingebouwde
modellen.
WAARSCHUWING: Gebruik geen mechanische of andere
middelen om het ontdooiproces te versnellen, behalve die
middelen die door de fabrikant zijn aanbevolen.
WAARSCHUWING: Let op dat u het koelcircuit niet
beschadigt.
WAARSCHUWING: Gebruik geen elektrische apparaten in de
koelkast, tenzij deze door de fabrikant worden aanbevolen.
Gebruik geen waterstralen of stoom om het apparaat te
reinigen.
Reinig het apparaat met een vochtige zachte doek. Gebruik
alleen neutrale reinigingsmiddelen. Gebruik geen
schuurmiddelen, schuursponsjes, oplosmiddelen of metalen
voorwerpen.
Bewaar geen explosieve substanties zoals spuitbussen met
drijfgas in dit apparaat.
Als de voedingskabel beschadigd is, moet de fabrikant, een
erkende serviceverlener of een gekwalificeerd persoon deze
vervangen teneinde gevaarlijke situaties te voorkomen.
VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN
INSTALLATIE
WAARSCHUWING! Alleen een
erkende installatietechnicus mag het
apparaat installeren.
•
•
•
•
•
•
Verwijder alle verpakkingsmaterialen.
Installeer en gebruik geen beschadigd apparaat.
Volg de installatie-instructies op die zijn
meegeleverd met het apparaat.
Pas altijd op bij verplaatsing van het apparaat,
want het is zwaar. Gebruik altijd
veiligheidshandschoenen en gesloten schoeisel.
Zorg ervoor dat rond het apparaat lucht kan
circuleren.
Bij de eerste installatie of na het omdraaien van
de deur moet u minstens 4 uur wachten voordat
u het apparaat op de stroom aansluit. Hierdoor
kan de olie terug in de compressor stromen.
•
•
•
•
•
•
Trek de stekker uit het stopcontact voordat u
handelingen aan het apparaat uitvoert (bijv. het
omdraaien van de deur).
Installeer het apparaat niet in de nabijheid van
radiatoren, fornuizen, ovens of kookplaten.
Stel het apparaat niet bloot aan regen.
Installeer het apparaat niet op een plaats met
direct zonlicht.
Installeer dit apparaat niet in ruimtes die te
vochtig of te koud zijn.
Til de voorkant van het apparaat op als u hem
wilt verplaatsen, om krassen op de vloer te
voorkomen.
AANSLUITING OP HET ELEKTRICITEITSNET
WAARSCHUWING! Gevaar voor
brand en elektrische schokken.
3
WAARSCHUWING! Zorg er bij het
plaatsen van het apparaat voor dat het
stroomsnoer niet klem zit of wordt
beschadigd.
WAARSCHUWING! Gebruik geen
meerwegstekkers en verlengsnoeren.
•
•
•
•
•
•
•
Dit apparaat moet worden aangesloten op een
geaard stopcontact.
Zorg ervoor dat de parameters op het
vermogensplaatje overeenkomen met
elektrische vermogen van de netstroom.
Gebruik altijd een juist geïnstalleerd
schokbestendig stopcontact.
Zorg dat u de elektrische onderdelen
(hoofdstekker, kabel, compressor) niet
beschadigt. Neem contact met de erkende
servicedienst of een elektricien om de
elektrische onderdelen te wijzigen.
De stroomkabel moet lager blijven dan het
niveau van de stopcontact.
Steek de stekker pas in het stopcontact als de
installatie is voltooid. Zorg ervoor dat het
netsnoer na installatie bereikbaar is.
Trek niet aan het netsnoer om het apparaat los
te koppelen. Trek altijd aan de stekker.
GEBRUIK
WAARSCHUWING! Gevaar op letsel,
brandwonden of elektrische schokken.
•
Raak de compressor of condensator niet aan.
Ze zijn heet.
BINNENVERLICHTING
WAARSCHUWING! Gevaar voor
elektrische schokken.
•
De soort lamp die in dit apparaat gebruikt wordt,
is uitsluitend geschikt voor huishoudelijke
apparaten. Gebruik het niet voor de verlichting
in huis.
ONDERHOUD EN REINIGING
WAARSCHUWING! Gevaar voor
letsel of schade aan het apparaat.
•
•
•
Schakel het apparaat uit en trek de stekker uit
het stopcontact voordat u
onderhoudshandelingen verricht.
Het koelcircuit van dit apparaat bevat
koolwaterstoffen. Enkel bevoegde personen
mogen de eenheid onderhouden en herladen.
Controleer regelmatig de afvoer van het
apparaat en reinig het indien nodig. Indien de
afvoer verstopt is, zal er water op de bodem van
het apparaat liggen.
SERVICE
• Neem contact op met de erkende servicedienst
voor reparatie van het apparaat.
• Gebruik uitsluitend originele reserveonderdelen.
VERWIJDERING
Het apparaat bevat ontvlambaar gas,
isobutaan (R600a), een aardgas met een hoge
ecologische compatibiliteit. Zorg ervoor dat u het
koelcircuit dat isobutaan bevat, niet beschadigt.
• De specificatie van dit apparaat niet wijzigen.
• Plaats geen elektrische apparaten (bijv.
ijsmachines) in het apparaat tenzij uitdrukkelijk
geschikt verklaard door de fabrikant.
• Als er schade aan het koelcircuit optreedt, zorg
er dan voor dat er zich geen vlammen en andere
ontstekingsbronnen in de kamer bevinden.
Lucht de ruimte indien dit gebeurt.
• Zet geen hete items op de kunststofonderdelen
van het apparaat.
• Bewaar geen ontvlambare gassen en
vloeistoffen in het apparaat.
• Plaats geen ontvlambare producten of items die
vochtig zijn door ontvlambare producten in, bij
of op het apparaat.
4
WAARSCHUWING! Gevaar voor
letsel of verstikking.
•
•
•
•
•
•
Haal de stekker uit het stopcontact.
Snij het netsnoer van het apparaat af en gooi dit
weg.
Verwijder de deur om te voorkomen dat
kinderen en huisdieren opgesloten raken in het
apparaat.
Het koelcircuit en de isolatiematerialen van dit
apparaat zijn ozonvriendelijk.
Het isolatieschuim bevat ontvlambare gassen.
Neem contact met uw plaatselijke overheid voor
informatie m.b.t. correcte afvalverwerking van
het apparaat.
Veroorzaak geen schade aan het deel van de
koeleenheid dat zich naast de warmtewisselaar
bevindt.
MONTAGE
WAARSCHUWING! Raadpleeg de
hoofdstukken Veiligheid.
OPSTELLING
Het apparaat moet geïnstalleerd worden op een
droge, goed geventileerde plaats binnen waar de
omgevingstemperatuur overeenkomt met de
klimaatklasse die vermeld is op het typeplaatje van
het apparaat:
•
•
•
Klimaatklasse
Omgevingstemperatuur
SN
+10°C tot + 32°C
N
+16°C tot + 32°C
ST
+16°C tot + 38°C
T
+16°C tot + 43°C
Dit apparaat moet worden aangesloten op een
geaard stopcontact. De netsnoerstekker is
voorzien van een contact voor dit doel. Als het
stopcontact niet geaard is, sluit het apparaat
dan aan op een afzonderlijk aardepunt, in
overeenstemming met de geldende regels.
Raadpleeg hiervoor een gekwalificeerd
elektricien.
De fabrikant kan niet aansprakelijk gesteld
worden als bovenstaande
veiligheidsvoorschriften niet opgevolgd worden.
Dit apparaat voldoet aan de EEG -richtlijnen.
INSTALLATIE VAN HET APPARAAT EN HET
OMDRAAIEN VAN DE DEUR
Raadpleeg afzonderlijke instructies
voor installatie (ventilatievereisten,
waterpas zetten) en omdraaien van de
deur.
ELEKTRISCHE AANSLUITING
• Zorg er vóór het aansluiten voor dat het voltage
en de frequentie op het typeplaatje
overeenkomen met de stroomtoevoer in uw huis.
BEDIENINGSPANEEL
INSCHAKELEN
1. Steek de stekker in het stopcontact.
2. Draai de temperatuurknop naar rechts op een
gemiddelde stand.
UITSCHAKELEN
Draai de temperatuurknop op de stand "O" om het
apparaat uit te schakelen.
TEMPERATUURREGELING
De temperatuur wordt automatisch geregeld. U
kunt echter zelf een temperatuur in het apparaat
instellen.
Houd bij de instellingskeuze rekening met het feit
dat de temperatuur in het apparaat afhankelijk is
van:
• de kamertemperatuur,
• de frequentie waarmee de deur wordt geopend,
• de hoeveelheid etenswaren die wordt bewaard,
• de plek van het apparaat.
Een gemiddelde instelling is over het algemeen het
meest geschikt.
Voor de bediening van het apparaat:
1. Draai de temperatuurregelaar rechtsom om een
lagere temperatuur in het apparaat te
verkrijgen.
2. Draai de temperatuurregelaar linksom om een
hogere temperatuur in het apparaat te
verkrijgen.
DAGELIJKS GEBRUIK
WAARSCHUWING! Raadpleeg de
hoofdstukken Veiligheid.
5
VOEDSEL BEWAREN IN EEN KOELVAK
Dek het voedsel af of verpak het, in het bijzonder
als het een sterke geur heeft.
Plaats het voedsel zodanig dat de lucht er vrij
omheen kan circuleren.
Bewaar het voedsel op alle schappen met een
afstand van minstens 20 mm van de achterwand en
minstens 15 mm van de deur.
ONDERHOUD EN REINIGING
WAARSCHUWING! Raadpleeg de
hoofdstukken Veiligheid.
DE BINNENKANT SCHOONMAKEN
Voordat u het apparaat voor de eerste keer
gebruikt, wast u de binnenkant en de interne
accessoires met lauwwarm water en een beetje
neutrale zeep om de typische geur van een nieuw
product weg te nemen. Droog daarna grondig af.
LET OP! Gebruik geen
reinigingsmiddelen, schuurpoeders,
chloor of reinigers op oliebasis. Deze
beschadigen de afwerking.
4. Maak indien toegankelijk de condensor en de
compressor aan de achterkant van het
apparaat schoon met een borstel.
Dit zal de prestatie van het apparaat verbeteren
en het elektriciteitsverbruik reduceren.
HET ONTDOOIEN VAN DE KOELKAST
Rijp wordt elke keer als de compressormotor
tijdens normale werking stopt, automatisch van de
verdamper van het koelvak verwijderd.
Het is belangrijk om het afvoergaatje van het
dooiwater in het midden van het koelvak regelmatig
schoon te maken om te voorkomen dat het water
overloopt en op het voedsel in de koelkast gaat
druppelen.
PERIODIEKE REINIGING
LET OP! Trek niet aan leidingen en/of
kabels aan de binnenkant van het
apparaat en verplaats of beschadig ze
niet.
LET OP! Let op dat u het koelsysteem
niet beschadigt.
Het apparaat moet regelmatig worden
schoongemaakt:
1. Maak de binnenkant en de accessoires schoon
met lauw water en wat neutrale zeep.
2. Controleer de afdichtingen regelmatig en wrijf
ze schoon om u ervan te verzekeren dat ze
schoon en vrij van resten zijn.
3. Spoel ze af en maak ze grondig droog.
PROBLEEMOPLOSSING
WAARSCHUWING! Raadpleeg de
hoofdstukken Veiligheid.
6
PERIODES DAT HET APPARAAT NIET
GEBRUIKT WORDT
Neem de volgende voorzorgsmaatregelen als het
apparaat gedurende lange tijd niet gebruikt wordt:
1. Trek de stekker uit het stopcontact.
2. Verwijder al het voedsel.
3. Maak het apparaat en alle toebehoren schoon.
4. Laat de deur/deuren open staan om
onaangename luchtjes te voorkomen.
WAT MOET U DOEN ALS ...
Probleem
Mogelijke oorzaak
Oplossing
Het apparaat maakt lawaai.
Het apparaat is niet stevig en
stabiel geplaatst.
Controleer of het apparaat stabiel staat.
Het lampje werkt niet.
Het lampje staat in de standby-stand.
Sluit en open de deur.
De compressor werkt continu.
Er loopt water in de koelkast.
Het lampje is stuk.
Zie 'Het lampje vervangen'.
De temperatuur is fout ingesteld.
Raadpleeg het hoofdstuk 'Bediening/bedieningspaneel'.
Er worden veel producten tegelijk geplaatst.
Wacht een paar uur en controleer dan nogmaals de temperatuur.
De kamertemperatuur is te
hoog.
Zie het typeplaatje voor de klimaatklasse.
Het voedsel dat in het apparaat werd geplaatst, was te
warm.
Laat voedsel afkoelen tot kamertemperatuur voordat u het opslaat.
De waterafvoer is verstopt.
Reinig de waterafvoer.
Producten verhinderen dat
het water in de wateropvangbak loopt.
Zorg ervoor dat de producten de
achterwand niet raken.
Er ligt water op de vloer.
De dooiwaterafvoer is niet
aangesloten op de verdamperbak boven de compressor.
Maak de dooiwaterafvoer vast op
de verdamperbak.
De temperatuur in het apparaat is te laag/hoog.
De temperatuurknop is niet
goed ingesteld.
Stel een hogere/lagere temperatuur in.
De temperatuur van het voedsel is te hoog.
Laat het voedsel afkoelen tot kamertemperatuur voordat u het
conserveert.
Er werden veel producten tegelijk geplaatst.
Conserveer minder producten tegelijk.
De deur is te vaak geopend.
Open de deur alleen als het nodig is.
De deur is niet volledig gesloten.
Zorg ervoor dat de deur volledig
gesloten is.
Het bewaarde voedsel was
niet ingepakt.
Verpak voedsel in geschikt materiaal voordat u het in het apparaat
plaatst.
Er bevindt zich teveel condenswater op de achterwand
van de koelkast.
7
Probleem
Er bevindt zich vorst op de
achterwand van de koelkast.
Deur gaat niet makkelijk open.
Mogelijke oorzaak
Oplossing
De omgevingstemperatuur is
hoog en het apparaat is ingesteld op de laagste temperatuur.
Zet de temperatuurregelaar op
een hogere temperatuur om automatisch ontdooien mogelijk te
maken.
Het apparaat is volledig geladen en is ingesteld op de
laagste temperatuur.
Zet de temperatuurregelaar op
een hogere temperatuur om automatisch ontdooien mogelijk te
maken.
U probeerde de deur na het
sluiten meteen weer te openen.
Wacht een paar seconden tussen het sluiten en weer openen
van de deur.
Bel, wanneer het advies niet tot
resultaten leidt, onze servicedienst
voor dit merk.
1
HET LAMPJE VERVANGEN
2
Het apparaat is uitgerust met een
LED-binnenlampje dat een lange
levensduur heeft.
1
Het wordt ten zeerste aanbevolen
uitsluitend originele reserveonderdelen
te gebruiken.
Gebruik uitsluitend ledlampen (E14basis). Het maximale vermogen wordt
getoond op de lampunit.
LET OP! Trek de stekker uit het
stopcontact.
1. Trek met uw vingers aan de linkerkant van de
lampekap om deze te ontgrendelen. Verwijder
de kap door deze naar u toe te trekken.
2. Vervang het kapotte lampje door een nieuw
lampje van gelijk vermogen en vorm dat
specifiek bedoeld is voor huishoudelijke
apparaten.
3. Plaats de afdekking van het lampje terug.
4. Steek de stekker in het stopcontact.
5. Open de deur.
Controleer of het lampje gaat branden.
TECHNISCHE GEGEVENS
PRODUCTINFORMATIEBLAD
8
Handelsmerk
Zanussi
Model
ZRA33103WA 925041759
Categorie
1. Koelkast met één of meer bewaarruimten voor verse levensmiddelen
Energie-efficiëntieklasse
A+
Energieverbruik in kWh per jaar, gebaseerd op de resultaten van standaardtests gedurende 24 uur. Het feitelijke
energieverbruik is afhankelijk van de manier waarop het
apparaat wordt gebruikt en de plaats waar het zich bevindt
139
Opslagvolume in liter, koelkast
314
Opslagvolume in liter, ster
-
Opslagvolume in liter, kelderzone
-
Opslagvolume in liter, wijn
-
Opslagvolume in liter, totaal
314
Opslagvolume in liter, diepvries
-
Opslagvolume in liter, koeler
-
Opslagvolume in liter, andere ruimten
-
Sterclassificatie van het vriesvak met het hoogste opslagvolume (l)
Geen
De ontwerptemperatuur van andere ruimten > 14 °C (°C),
indien van toepassing
-
Vorstvrij (J/N), koelkast
Nee
Vorstvrij (J/N), vriezer
-
conserveringsduur bij stroomuitval in h
-
Vriesvermogen in kg/24h
-
Klimaatklasse
SN-N-ST-T
Laagste omgevingstemperatuur waarbij dit apparaat bedoeld is om te gebruiken, in °C
10
Hoogste omgevingstemperatuur waarbij dit apparaat bedoeld is om te gebruiken, in °C
43
Geluidsemissie dB(A) re1 pW
39
Ingebouwde apparatuur J/N
Nee
Dit apparaat is uitsluitend bedoeld voor het bewaren van
wijn J/N
Nee
AANVULLENDE TECHNISCHE GEGEVENS
Hoogte
1550 mm
Breedte
595 mm
Diepte
668 mm
Spanning (Voltage)
230 - 240 V
Frequentie
50 Hz
De technische gegevens staan op het typeplaatje
aan de binnen- of buitenkant van het apparaat en
op het energielabel.
MILIEUBESCHERMING
Recycleer de materialen met het symbool
. Gooi
de verpakking in een geschikte afvalcontainer om
het te recycleren. Bescherm het milieu en de
volksgezondheid en recycleer op een correcte
9
manier het afval van elektrische en elektronische
apparaten. Gooi apparaten gemarkeerd met het
symbool
10
niet weg met het huishoudelijk afval.
Breng het product naar het milieustation bij u in de
buurt of neem contact op met de gemeente.
INFORMATIONS DE SÉCURITÉ
Avant d'installer et d'utiliser cet appareil, lisez soigneusement les
instructions fournies. Le fabricant ne pourra être tenu pour
responsable des blessures et dégâts résultant d'une mauvaise
installation ou utilisation. Conservez toujours les instructions dans
un lieu sûr et accessible pour vous y référer ultérieurement.
SÉCURITÉ DES ENFANTS ET DES PERSONNES
VULNÉRABLES
•
•
•
•
•
•
Cet appareil peut être utilisé par des enfants de plus de 8 ans,
ainsi que des personnes dont les capacités physiques,
sensorielles et mentales sont réduites ou dont les
connaissances et l'expérience sont insuffisantes, à condition
d'être surveillés ou d'avoir reçu des instructions concernant
l'utilisation sécurisée de l'appareil et de comprendre les risques
encourus.
Cet appareil peut être utilisé par des enfants entre 3 et 8 ans et
des personnes ayant un handicap très important et complexe à
condition d'avoir reçu de bonnes instructions.
Les enfants de moins de 3 ans doivent être tenus à l'écart de
l'appareil, à moins d'être surveillés en permanence.
Ne laissez pas les enfants jouer avec l'appareil.
Les enfants ne doivent pas nettoyer ni entreprendre une
opération de maintenance sur l'appareil sans surveillance.
Ne laissez pas les emballages à la portée des enfants et jetezles convenablement.
SÉCURITÉ GÉNÉRALE
•
Cet appareil est conçu uniquement pour un usage domestique
et des situations telles que :
– dans des fermes, des coins cuisines réservés au personnel
dans des magasins, bureaux et autres
– l'utilisation par les clients des hôtels, motels, des
environnements du type chambres d’hôtes et autres
environnements à caractère résidentiel
11
•
•
•
•
•
•
•
•
AVERTISSEMENT : Veillez à ce que les orifices de ventilation,
situés dans l'enceinte de l'appareil ou dans la structure
intégrée, ne soient pas obstrués.
AVERTISSEMENT : N'utilisez aucun dispositif mécanique ou
autre appareil pour accélérer le processus de dégivrage que
ceux recommandés par le fabricant.
AVERTISSEMENT : N'endommagez pas le circuit frigorifique.
AVERTISSEMENT : N'utilisez pas d'appareils électriques à
l'intérieur des compartiments de conservation des aliments de
l'appareil, sauf s'ils sont du type recommandé par le fabricant.
Ne pulvérisez pas d'eau ni de vapeur pour nettoyer l'appareil.
Nettoyez l'appareil avec un chiffon doux humide. Utilisez
uniquement des produits de lavage neutres. N'utilisez pas de
produits abrasifs, de tampons à récurer, de solvants ni d'objets
métalliques.
Ne conservez aucune substance explosive dans cet appareil,
comme des aérosols contenant un produit inflammable.
Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé
par le fabricant, son service après-vente ou des personnes de
qualification similaire afin d'éviter un danger.
CONSIGNES DE SÉCURITÉ
INSTALLATION
AVERTISSEMENT! L'appareil doit
être installé uniquement par un
professionnel qualifié.
•
•
•
•
•
•
12
Retirez l'intégralité de l'emballage.
N'installez pas et ne branchez pas un appareil
endommagé.
Suivez scrupuleusement les instructions
d'installation fournies avec l'appareil.
Soyez toujours vigilants lorsque vous déplacez
l'appareil car il est lourd. Utilisez toujours des
gants de sécurité et des chaussures fermées.
Assurez-vous que l'air circule autour de
l'appareil.
Lors de la première installation ou après avoir
inversé la porte, attendez au moins 4 heures
avant de brancher l'appareil sur le secteur. Cela
permet à l'huile de refouler dans le
compresseur.
•
•
•
•
•
•
Avant toute opération sur l'appareil (par ex.
inversion de la porte), débranchez la fiche de la
prise de courant.
N'installez pas l'appareil à proximité d'un
radiateur, d'une cuisinière, d'un four ou d'une
table de cuisson.
N'exposez pas l'appareil à la pluie.
N'installez pas l'appareil dans un endroit exposé
à la lumière directe du soleil.
N'installez pas l'appareil dans une pièce trop
humide ou trop froide.
Lorsque vous déplacez l'appareil, veillez à le
soulever par l'avant pour éviter de rayer le sol.
BRANCHEMENT ÉLECTRIQUE
AVERTISSEMENT! Risque
d'incendie ou d'électrocution.
AVERTISSEMENT! Lorsque vous
installez l'appareil, assurez-vous que le
câble d'alimentation n'est pas coincé
ou endommagé.
AVERTISSEMENT! N'utilisez pas
d'adaptateurs multiprises ni de
rallonges.
•
•
•
•
•
•
•
L’appareil doit être relié à la terre.
Vérifiez que les paramètres figurant sur la
plaque signalétique correspondent aux données
électriques de votre réseau.
Utilisez une prise correctement installée et
protégée contre les chocs.
Veillez à ne pas endommager les composants
électriques tels que la fiche secteur, le câble
d'alimentation ou le compresseur. Contactez le
service après-vente agréé ou un électricien pour
changer les composants électriques.
Le câble d'alimentation doit rester en dessous
du niveau de la fiche secteur.
Ne branchez la fiche d’alimentation à la prise de
courant qu’à la fin de l’installation. Assurez-vous
que la prise principale est accessible une fois
l’appareil installé.
Ne tirez jamais sur le câble d’alimentation
électrique pour débrancher l’appareil. Tirez
toujours sur la fiche de la prise secteur.
UTILISATION
AVERTISSEMENT! Risque de
blessures, de brûlures, d'électrocution
ou d'incendie.
•
l'intérieur ou à proximité de l'appareil, ni sur
celui-ci.
Ne touchez pas le compresseur ni le
condenseur. Ils sont chauds.
ÉCLAIRAGE INTÉRIEUR
AVERTISSEMENT! Risque
d'électrocution !
•
Le type d'ampoule utilisé pour cet appareil est
uniquement destiné aux appareils domestiques.
Ne l'utilisez pas pour éclairer votre logement.
ENTRETIEN ET NETTOYAGE
AVERTISSEMENT! Risque de
blessure corporelle ou de dommages
matériels.
•
•
•
Avant toute opération d'entretien, éteignez
l'appareil et débranchez la fiche de la prise
secteur.
Cet appareil contient des hydrocarbures dans
son circuit de réfrigération. L'entretien et la
recharge du circuit de réfrigération doivent être
effectués par un professionnel qualifié.
Examinez régulièrement l'écoulement de
l'appareil et si nécessaire, nettoyez-le. Si l'orifice
est bouché, l'eau provenant du dégivrage
s'écoulera en bas de l'appareil.
MAINTENANCE
• Pour réparer l'appareil, contactez un service
après-vente agréé.
• Utilisez exclusivement des pièces d'origine.
MISE AU REBUT
L'appareil contient un gaz inflammable,
l'isobutane (R600a), un gaz naturel ayant un niveau
élevé de compatibilité environnementale. Veillez à
ne pas endommager le circuit frigorifique contenant
de l'isobutane.
• Ne modifiez pas les caractéristiques de cet
appareil.
• Ne placez aucun appareil électrique (sorbetière,
etc.) dans l'appareil, en l'absence d'indications
du fabricant.
• Si le circuit frigorifique est endommagé,
assurez-vous de l'absence de flammes et de
sources d'ignition dans la pièce. Aérez la pièce.
• Évitez tout contact d'éléments chauds avec les
parties en plastique de l'appareil.
• Ne stockez jamais de gaz ou de liquide
inflammable dans l'appareil.
• Ne placez pas de produits inflammables ou
d'éléments imbibés de produits inflammables à
AVERTISSEMENT! Risque de
blessure ou d'asphyxie.
•
•
•
•
•
•
Débranchez l'appareil de l'alimentation
électrique.
Coupez le câble d'alimentation et mettez-le au
rebut.
Retirez la porte pour empêcher les enfants et
les animaux de s'enfermer dans l'appareil.
Le circuit frigorifique et les matériaux d'isolation
de cet appareil préservent la couche d'ozone.
La mousse isolante contient un gaz inflammable.
Contactez votre service municipal pour obtenir
des informations sur la marche à suivre pour
mettre l'appareil au rebut.
N'endommagez pas la partie du circuit de
réfrigération située à proximité du condenseur
thermique.
13
INSTALLATION
AVERTISSEMENT! Reportez-vous
aux chapitres concernant la sécurité.
INSTALLATION
Cet appareil peut être installé dans un pièce
intérieure sèche et bien ventilée où la température
ambiante correspond à la classe climatique
indiquée sur la plaque signalétique de l'appareil :
Classe climatique
Température ambiante
SN
+10 °C à + 32 °C
N
+16 °C à + 32 °C
ST
+16 °C à + 38 °C
T
+16 °C à + 43 °C
•
•
•
plaque signalétique correspondent à celles de
votre réseau électrique domestique.
L'appareil doit être relié à la terre. La fiche du
cordon d'alimentation est fournie avec un
contact à cette fin. Si la prise de courant n'est
pas mise à la terre, branchez l'appareil à une
mise à la terre séparée conformément aux
réglementations en vigueur, en consultant un
électricien spécialisé.
Le fabricant décline toute responsabilité en cas
de non-respect de ces consignes de sécurité.
Cet appareil est conforme aux directives CEE.
INSTALLATION DE L'APPAREIL ET
RÉVERSIBILITÉ DE LA PORTE
Veuillez vous reportez aux instructions
séparées relatives à l'installation
(ventilation, conditions, mise de
niveau) et à la réversibilité de la porte.
BRANCHEMENT ÉLECTRIQUE
• Avant de brancher l'appareil, assurez-vous que
la tension et la fréquence indiquées sur la
BANDEAU DE COMMANDE
MISE EN MARCHE
1. Branchez l'appareil sur le secteur.
2. Tournez le thermostat vers la droite sur une
position médiane.
MISE HORS TENSION
Pour éteindre l'appareil, tournez le thermostat sur la
position « O ».
RÉGLAGE DE LA TEMPÉRATURE
La température est régulée automatiquement.
Cependant, vous pouvez choisir vous-même la
température à l'intérieur de l'appareil.
Choisissez le réglage en tenant compte du fait que
la température à l'intérieur de l'appareil dépend de
plusieurs facteurs :
• la température ambiante,
• la fréquence d'ouverture de la porte
• la quantité de denrées entreposées,
• l'emplacement de l'appareil.
Un réglage intermédiaire est généralement le plus
indiqué.
Pour faire fonctionner l'appareil :
1. Tournez le thermostat vers la droite pour faire
baisser la température à l'intérieur de l'appareil.
2. Tournez le thermostat vers la gauche pour
remonter la température à l'intérieur de
l'appareil.
UTILISATION QUOTIDIENNE
AVERTISSEMENT! Reportez-vous
aux chapitres concernant la sécurité.
14
CONSERVATION D'ALIMENTS DANS UN
COMPARTIMENT RÉFRIGÉRATEUR
Couvrez ou enveloppez les aliments, surtout s'ils
sont forts en saveurs.
Disposez les aliments de sorte que l'air puisse
circuler librement autour.
Tous les aliments placés sur les clayettes ne
doivent pas s'approcher de plus de 20 mm de la
paroi arrière, et de 15 mm de la porte.
ENTRETIEN ET NETTOYAGE
AVERTISSEMENT! Reportez-vous
aux chapitres concernant la sécurité.
NETTOYAGE DE L'INTÉRIEUR
Avant d'utiliser l'appareil pour la première fois,
nettoyez l'intérieur et tous les accessoires avec de
l'eau tiède savonneuse (pour supprimer toute odeur
de neuf), puis séchez-les soigneusement.
ATTENTION! N'utilisez jamais de
détergents, de produits abrasifs, de
nettoyants à base de chlore ou d'huile
car ils pourraient endommager le
revêtement.
Cette opération améliore les performances de
l'appareil et permet des économies d'électricité.
DÉGIVRAGE DU RÉFRIGÉRATEUR
En fonctionnement normal, le givre est
automatiquement éliminé de l'évaporateur du
compartiment réfrigérateur à chaque fois que le
compresseur s'arrête.
Il est important de nettoyer régulièrement l'orifice
d'écoulement de la goulotte d'évacuation de l'eau
de dégivrage située au milieu du compartiment
réfrigérateur pour empêcher l'eau de déborder et
de couler à l'intérieur de l'appareil.
NETTOYAGE PÉRIODIQUE
ATTENTION! Ne tirez pas, ne
déplacez pas, n'endommagez pas les
tuyaux et/ou câbles qui se trouvent à
l'intérieur de l'appareil.
ATTENTION! N'endommagez pas le
circuit de refroidissement.
L'appareil doit être nettoyé régulièrement :
1. Nettoyez l'intérieur et les accessoires avec de
l'eau tiède et additionnée d'un détergent doux.
2. Vérifiez régulièrement les joints de porte et
essuyez-les pour vous assurer qu'ils sont
propres et ne contiennent pas de résidus.
3. Rincez et séchez soigneusement.
4. S'ils sont accessibles, nettoyez le condenseur
et le compresseur situés à l'arrière de l'appareil
avec une brosse.
EN CAS DE NON-UTILISATION PROLONGÉE
Si l'appareil n'est pas utilisé pendant de longues
périodes, prenez les précautions suivantes :
1. Débranchez l'appareil de l'alimentation
électrique.
2. Retirez tous les aliments.
3. Nettoyez l'appareil et tous les accessoires.
4. Laissez la porte/les portes ouverte(s) pour
éviter la formation d'odeurs désagréables.
DÉPANNAGE
AVERTISSEMENT! Reportez-vous
aux chapitres concernant la sécurité.
15
QUE FAIRE SI…
Problème
Cause possible
Solution
L'appareil est bruyant.
L'appareil n'est pas stable.
Assurez-vous de la stabilité de
l'appareil.
L'éclairage ne fonctionne pas.
L'éclairage est en mode veille.
Fermez puis ouvrez la porte.
L'éclairage est défectueux.
Reportez-vous au chapitre
« Remplacement de l'ampoule ».
Il y a une erreur dans le réglage de la température.
Reportez-vous au chapitre
« Fonctionnement/Bandeau de
commande ».
Trop de produits ont été introduits simultanément.
Attendez quelques heures et vérifiez de nouveau la température.
La température ambiante est
trop élevée.
Reportez-vous au tableau des
classes climatiques de la plaque
signalétique.
Les aliments introduits dans
l'appareil étaient trop chauds.
Laissez refroidir les aliments à
température ambiante avant de
les mettre dans l'appareil.
L'orifice d'écoulement de
l'eau de dégivrage est obstrué.
Nettoyez l'orifice d'écoulement
de l'eau de dégivrage.
Des aliments empêchent l'eau
de s'écouler dans le réservoir
d'eau.
Assurez-vous que les produits ne
touchent pas la plaque arrière.
De l'eau coule sur le sol.
Le tuyau d'évacuation de l'eau
de dégivrage n'est pas raccordé au bac d'évaporation
situé au-dessus du compresseur.
Fixez le tuyau d'évacuation de
l'eau au bac d'évaporation de
l'eau de dégivrage.
La température à l'intérieur de
l'appareil est trop basse/
élevée.
Le thermostat n'est pas réglé
correctement.
Augmentez/réduisez la température.
La température des produits
est trop élevée.
Laissez les aliments refroidir à
température ambiante avant de
les placer dans l'appareil.
Trop de produits ont été introduits simultanément.
Introduisez moins de produits en
même temps.
La porte a été ouverte trop
fréquemment.
N'ouvrez la porte qu'en cas de
nécessité.
La porte n'est pas entièrement fermée.
Assurez-vous que la porte est
entièrement fermée.
Le compresseur fonctionne en
permanence.
De l'eau s'écoule à l'intérieur
du réfrigérateur.
Trop d'eau s'est condensée
sur la paroi arrière du réfrigérateur.
16
Problème
Il y a du givre sur la paroi arrière du réfrigérateur.
La porte est difficile à ouvrir.
Cause possible
Solution
Les aliments conservés ne
sont pas emballés.
Enveloppez les aliments dans un
emballage adapté avant de les
ranger dans l'appareil.
La température ambiante est
élevée et l’appareil est réglé
sur la température la plus
basse.
Réglez le thermostat sur une
température supérieure pour permettre le dégivrage automatique.
L’appareil est entièrement
chargé et réglé sur la température la plus basse.
Réglez le thermostat sur une
température supérieure pour permettre le dégivrage automatique.
Vous avez essayé de rouvrir la
porte immédiatement après
l'avoir fermée.
Attendez quelques secondes
après avoir fermé la porte pour la
rouvrir.
Si ces conseils n'apportent pas de
solution à votre problème, veuillez
consulter le service après-vente agréé
le plus proche.
1
2
REMPLACEMENT DE L'ÉCLAIRAGE
1
L'appareil est équipé d'un éclairage à
LED longue durée.
Il est recommandé d'utiliser
uniquement des pièces détachées
d'origine.
Utilisez des ampoules LED (base E14)
uniquement. La puissance maximale
est indiquée sur la base d'éclairage.
ATTENTION! Débranchez la fiche de
l'appareil de la prise secteur.
1. Tirez sur le côté gauche du diffuseur de
l'ampoule avec les doigts pour le déverrouiller.
Retirez le diffuseur et tirez-le vers vous.
2. Remplacez l'ampoule par une ampoule de
puissance et de forme identiques,
spécifiquement conçue pour les appareils
électroménagers.
3. Installez le diffuseur de l'ampoule.
4. Branchez la fiche de l'appareil à la prise
secteur.
5. Ouvrez la porte.
Vérifiez que l'ampoule s'allume.
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
FICHE D'INFORMATIONS PRODUIT
Marque
Zanussi
Modèle
ZRA33103WA 925041759
17
Catégorie
1. Réfrigérateur comportant un ou plusieurs compartiments de stockage de
denrées fraîches
Classe d'efficacité énergétique
A+
Consommation d'énergie annuelle en kWh, calculée sur la
base du résultat obtenu pour 24 heures dans des conditions d’essai normalisées. La consommation d’énergie
réelle dépend des conditions d’utilisation et de l’emplacement de l’appareil.
139
Volume de stockage en litres, Réfrigérateur
314
Volume de stockage en litres, « Étoile »
-
Volume de stockage en litres, zone « Cave »
-
Volume de stockage en litres, « Vin »
-
Volume de stockage en litres, Total
314
Volume de stockage en litres, « Congélateur »
-
Volume de stockage en litres, « Zone fraîcheur »
-
Volume de stockage en litres, « Compartiments de type
autre »
-
Nombre d'étoiles du compartiment congélateur ayant le
volume de stockage le plus élevé (l)
Néant
Température de conception des « compartiments de type
autre » > 14 °C (°C), le cas échéant
-
« Sans givre » (O/N), Réfrigérateur
Non
« Sans givre » (O/N), Congélateur
-
Autonomie en h
-
« Pouvoir de congélation », exprimé en kg/24 h
-
Classe climatique
SN-N-ST-T
Température ambiante la plus basse à laquelle l'appareil
est conçu pour être utilisé, en °C
10
Température ambiante la plus haute à laquelle l'appareil
est conçu pour être utilisé, en °C
43
Émissions acoustiques exprimées en dB(A) re 1 pW
39
Appareil intégrable O/N
Non
Cet appareil est destiné uniquement au stockage du vin
O/N
Non
AUTRES CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
18
Hauteur
1550 mm
Largeur
595 mm
Profondeur
668 mm
Tension
230 - 240 V
Fréquence
50 Hz
Les caractéristiques techniques figurent sur la
plaque signalétique située sur le côté intérieur ou
extérieur de l'appareil et sur l'étiquette énergétique.
EN MATIÈRE DE PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT
Recyclez les matériaux portant le symbole
.
Déposez les emballages dans les conteneurs
prévus à cet effet. Contribuez à la protection de
l'environnement et à votre sécurité, recyclez vos
produits électriques et électroniques. Ne jetez pas
les appareils portant le symbole avec les ordures
ménagères. Emmenez un tel produit dans votre
centre local de recyclage ou contactez vos services
municipaux.
19
SICHERHEITSHINWEISE
Lesen Sie vor der Montage und dem Gebrauch des Geräts zuerst
die Bedienungsanleitung. Bei Verletzungen oder Schäden infolge
nicht ordnungsgemäßer Montage oder Verwendung übernimmt
der Hersteller keine Haftung. Bewahren Sie die Anleitung zum
Nachschlagen an einem sicheren und zugänglichen Ort auf.
SICHERHEIT VON KINDERN UND
SCHUTZBEDÜRFTIGEN PERSONEN
•
•
•
•
•
•
Das Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren und Personen mit
eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen
Fähigkeiten oder mit mangelnder Erfahrung und/oder
mangelndem Wissen nur dann verwendet werden, wenn sie
durch eine für ihre Sicherheit zuständige Person beaufsichtigt
werden oder in die sichere Verwendung des Geräts
eingewiesen wurden und die mit dem Gerät verbundenen
Gefahren verstanden haben.
Das Gerät kann von Kindern zwischen 3 und 8 Jahren und
Personen mit schweren Behinderungen oder
Mehrfachbehinderung benutzt werden, wenn Sie in die sichere
Verwendung eingewiesen wurden.
Halten Sie Kinder unter 3 Jahren vom Gerät fern, wenn sie nicht
ständig beaufsichtigt werden.
Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen.
Kinder dürfen keine Reinigung und Wartung ohne
Beaufsichtigung durchführen.
Halten Sie sämtliches Verpackungsmaterial von Kindern fern
und entsorgen Sie es auf angemessene Weise.
ALLGEMEINE SICHERHEIT
•
20
Dieses Gerät ist für die Verwendung im Haushalt und ähnliche
Zwecke vorgesehen, wie z. B.:
– Bauernhöfe, Personalküchenbereiche in Geschäften, Büros
und anderen Arbeitsumfeldern
– Für Gäste in Hotels, Motels, Pensionen und anderen
wohnungsähnlichen Räumlichkeiten
•
•
•
•
•
•
•
•
WARNUNG: Achten Sie darauf, dass die Belüftungsöffnungen
im Schrank, um das Gerät und in der Einbaunische nicht
blockiert sind.
WARNUNG: Versuchen Sie nicht, den Abtauvorgang durch
andere als vom Hersteller empfohlene mechanische oder
sonstige Hilfsmittel zu beschleunigen.
WARNUNG: Beschädigen Sie nicht den Kältekreislauf.
WARNUNG: Betreiben Sie in den Lebensmittelfächern des
Geräts keine anderen als die vom Hersteller empfohlenen
Elektrogeräte.
Reinigen Sie das Gerät nicht mit Wasserspray oder Dampf.
Reinigen Sie das Gerät mit einem weichen, feuchten Tuch.
Verwenden Sie ausschließlich Neutralreiniger. Benutzen Sie
keine Scheuermittel, scheuernde Reinigungsschwämmchen,
Lösungsmittel oder Metallgegenstände.
Bewahren Sie in dem Gerät keine explosiven Substanzen, wie
Spraydosen mit entzündlichen Treibgasen auf.
Wenn das Netzkabel beschädigt ist, muss es vom Hersteller,
seinem autorisierten Kundenservice oder einer gleichermaßen
qualifizierten Person ausgetauscht werden, um
Gefahrenquellen zu vermeiden.
SICHERHEITSANWEISUNGEN
MONTAGE
WARNUNG! Die Montage des Geräts
darf nur von einer qualifizierten
Fachkraft durchgeführt werden.
•
•
•
•
•
•
Entfernen Sie das gesamte
Verpackungsmaterial.
Montieren Sie ein beschädigtes Gerät nicht und
benutzen Sie es nicht.
Halten Sie sich an die mitgelieferte
Montageanleitung.
Seien Sie beim Umsetzen des Gerätes
vorsichtig, da es sehr schwer ist. Tragen Sie
stets Sicherheitshandschuhe und festes
Schuhwerk.
Stellen Sie sicher, dass die Luft um das Gerät
zirkulieren kann.
Warten Sie nach der Montage oder dem
Wechsel des Türanschlags mindestens 4
Stunden, bevor Sie das Gerät an die
•
•
•
•
•
•
Stromversorgung anschließen. Dies ist
erforderlich, damit das Öl in den Kompressor
zurückfließen kann.
Ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose,
bevor Sie am Gerät arbeiten (z.B. Wechsel des
Türanschlags).
Stellen Sie das Gerät nicht in der Nähe von
Heizkörpern, Herden, Backöfen oder
Kochfeldern auf.
Setzen Sie das Gerät nicht dem Regen aus.
Stellen Sie das Gerät nicht dort auf, wo es
direktem Sonnenlicht ausgesetzt sein könnte.
Stellen Sie dieses Gerät nicht in Bereichen auf,
die zu feucht oder kalt sind.
Wenn Sie das Gerät verschieben möchten,
heben Sie es bitte an der Vorderkante an, um
den Fußboden nicht zu verkratzen.
21
ELEKTRISCHER ANSCHLUSS
WARNUNG! Brand- und
Stromschlaggefahr.
•
•
WARNUNG! Achten Sie bei der
Montage des Geräts darauf, dass das
Netzkabel nicht eingeklemmt oder
beschädigt wird.
WARNUNG! Verwenden Sie keine
Mehrfachsteckdosen oder
Verlängerungskabel.
•
•
•
•
•
•
•
Das Gerät muss geerdet sein.
Stellen Sie sicher, dass die Daten auf dem
Typenschild mit den elektrischen Nennwerten
der Netzspannung übereinstimmen.
Schließen Sie das Gerät nur an eine
ordnungsgemäß installierte
Schutzkontaktsteckdose an.
Achten Sie darauf, elektrische Bauteile (wie
Netzstecker, Netzkabel und Kompressor) nicht
zu beschädigen. Wenden Sie sich an den
autorisierten Kundendienst oder einen Elektriker,
um die elektrischen Bauteile auszutauschen.
Das Netzkabel muss unterhalb des Netzsteckers
verlegt werden.
Stecken Sie den Netzstecker erst nach
Abschluss der Montage in die Steckdose.
Stellen Sie sicher, dass der Netzstecker nach
der Montage noch zugänglich ist.
Ziehen Sie nicht am Netzkabel, wenn Sie das
Gerät von der Stromversorgung trennen
möchten. Ziehen Sie stets am Netzstecker.
•
•
INNENBELEUCHTUNG
WARNUNG! Stromschlaggefahr.
•
Das Gerät enthält Isobutan (R600a), ein
brennbares Erdgas mit einem hohen Grad an
Umweltverträglichkeit. Achten Sie darauf, den
Kältekreislauf, der Isobutan enthält, nicht zu
beschädigen.
• Nehmen Sie keine technischen Änderungen am
Gerät vor.
• Stellen Sie keine elektrischen Geräte (z. B.
Eisbereiter) in das Gerät, wenn solche Geräte
nicht ausdrücklich vom Hersteller für diesen
Zweck zugelassen sind.
• Wird der Kältekreislauf beschädigt, stellen Sie
bitte sicher, dass es keine Flammen und
22
Die in diesem Gerät verwendete Lampe ist nur
für Haushaltsgeräte geeignet. Benutzen Sie
diese nicht für die Raumbeleuchtung.
REINIGUNG UND PFLEGE
WARNUNG! Verletzungsgefahr sowie
Risiko von Schäden am Gerät.
•
•
•
GEBRAUCH
WARNUNG! Es besteht Verletzungs-,
Verbrennungs-, Stromschlag- oder
Brandgefahr.
Zündquellen im Raum gibt. Belüften Sie den
Raum.
Stellen Sie keine heißen Gegenstände auf die
Kunststoffteile des Geräts.
Bewahren Sie keine entzündbaren Gase und
Flüssigkeiten im Gerät auf.
Laden Sie keine entflammbaren Produkte oder
Gegenstände, die mit entflammbaren Produkten
benetzt sind, in das Gerät und stellen Sie solche
nicht in die Nähe oder auf das Gerät.
Berühren Sie nicht den Kompressor oder den
Kondensator. Sie sind heiß.
Schalten Sie das Gerät immer aus und ziehen
Sie den Netzstecker aus der Steckdose, bevor
Reinigungsarbeiten durchgeführt werden.
Der Kältekreis des Gerätes enthält
Kohlenwasserstoffe. Das Gerät muss von einer
qualifizierten Fachkraft gewartet und nachgefüllt
werden.
Prüfen Sie regelmäßig den Wasserabfluss des
Geräts und reinigen Sie ihn gegebenenfalls. Bei
verstopftem Wasserabfluss sammelt sich das
Abtauwasser am Boden des Geräts an.
SERVICE
• Wenden Sie sich zur Reparatur des Geräts an
den autorisierten Kundendienst.
• Verwenden Sie ausschließlich
Originalersatzteile.
ENTSORGUNG
WARNUNG! Verletzungs- und
Erstickungsgefahr.
•
•
•
Trennen Sie das Gerät von der
Stromversorgung.
Schneiden Sie das Netzkabel ab, und entsorgen
Sie es.
Entfernen Sie die Tür, um zu verhindern, dass
sich Kinder oder Haustiere in dem Gerät
einschließen.
•
•
Der Kältekreislauf und die Isolierungsmaterialien
dieses Gerätes sind ozonfreundlich.
Die Isolierung enthält entzündliches Gas. Für
Informationen zur korrekten Entsorgung des
Gerätes wenden Sie sich an Ihre kommunale
Behörde.
•
Achten Sie darauf, dass die Kühleinheit in der
Nähe des Wärmetauschers nicht beschädigt
wird.
MONTAGE
WARNUNG! Siehe Kapitel
Sicherheitshinweise.
•
AUFSTELLUNG
Installieren Sie dieses Gerät in einem trockenen,
gut belüfteten Raum, in dem die
Umgebungstemperatur mit der Klimaklasse
übereinstimmt, die auf dem Typenschild des Geräts
angegeben ist:
•
Klimaklasse
•
Umgebungstemperatur
SN
+10 °C bis +32 °C
N
+16 °C bis +32 °C
ST
+16 °C bis +38 °C
T
+16 °C bis +43 °C
Ihres Hausanschlusses mit den auf dem
Typenschild angegebenen Anschlusswerten
übereinstimmen.
Das Gerät muss geerdet sein. Zu diesem Zweck
ist der Netzstecker mit einem Schutzkontakt
ausgestattet. Falls die Steckdose Ihres
Hausanschlusses nicht geerdet sein sollte,
lassen Sie das Gerät gemäß den geltenden
Vorschriften von einem qualifizierten Elektriker
erden.
Der Hersteller übernimmt keinerlei Haftung bei
Missachtung der vorstehenden
Sicherheitshinweise.
Das Gerät entspricht den EC-Richtlinien.
MONTAGE DES GERÄTS UND WECHSELN
DES TÜRANSCHLAGS
Informationen zu Montage
(Belüftungsanforderungen,
waagrechte Ausrichtung) und zum
Wechsel des Türanschlags finden Sie
in einer separaten Montageanleitung.
ELEKTROANSCHLUSS
• Kontrollieren Sie vor der ersten Benutzung des
Geräts, ob die Netzspannung und -frequenz
BEDIENFELD
EINSCHALTEN DES GERÄTS
1. Stecken Sie den Netzstecker in die
Netzsteckdose.
2. Drehen Sie den Temperaturregler im
Uhrzeigersinn auf eine mittlere Einstellung.
AUSSCHALTEN DES GERÄTS
Drehen Sie den Temperaturregler zum Ausschalten
des Geräts in die Position „O“.
TEMPERATURREGELUNG
Die Temperatur wird automatisch geregelt. Sie
können jedoch selbst die Temperatur im Inneren
des Gerätes einstellen.
Berücksichtigen Sie für eine exakte Einstellung,
dass die Temperatur im Inneren des Geräts von
folgenden Faktoren abhängt:
• Raumtemperatur,
• Häufigkeit der Türöffnung,
• Menge der gelagerten Lebensmittel,
• Aufstellungsort des Geräts.
Eine mittlere Einstellung ist im Allgemeinen am
besten geeignet.
Bedienung des Geräts:
1. Drehen Sie den Temperaturregler im
Uhrzeigersinn, um eine niedrigere Temperatur
im Inneren des Gerätes zu erreichen.
2. Drehen Sie den Temperaturregler gegen den
Uhrzeigersinn, um eine höhere Temperatur im
Inneren des Gerätes zu erreichen.
23
TÄGLICHER GEBRAUCH
WARNUNG! Siehe Kapitel
Sicherheitshinweise.
LAGERN VON LEBENSMITTELN IM
KÜHLRAUM
Decken Sie die Lebensmittel ab oder verpacken
Sie diese entsprechend, besonders wenn sie stark
riechen.
Legen Sie die Lebensmittel so hinein, dass die Luft
um sie zirkulieren kann.
Lagern Sie die Lebensmittel auf allen Ablagen mit
einem Mindestabstand von 20 mm zur Rückwand
und 15 mm zur Tür.
REINIGUNG UND PFLEGE
WARNUNG! Siehe Kapitel
Sicherheitshinweise.
REINIGEN DES INNENRAUMS
Bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen, beseitigen
Sie den typischen Neugeruch am besten durch
Reinigen der Innenteile mit lauwarmem Wasser und
einer neutralen Seife. Sorgfältig nachtrocknen.
VORSICHT! Verwenden Sie keine
chemischen Reinigungsmittel,
Scheuerpulver, chlor- oder ölhaltige
Reinigungsmittel, da diese die
Oberfläche beschädigen.
REGELMÄSSIGE REINIGUNG
3. Spülen und trocknen Sie diese sorgfältig ab.
4. Reinigen Sie den Kondensator und den
Kompressor auf der Geräterückseite, falls diese
zugänglich sind, mit einer Bürste.
Dadurch verbessert sich die Leistung des
Geräts und es verbraucht weniger Strom.
ABTAUEN DES KÜHLSCHRANKS
Reif im Verdampfer des Kühlfachs wird bei jedem
Anhalten des Motorkompressors während des
Normalbetriebs automatisch eliminiert.
Eine regelmäßige Reinigung des AbtauwasserAblauflochs in der Mitte des Kühlfachkanals ist
wichtig, um zu verhindern, dass das Wasser
überläuft und auf das Lebensmittel im Inneren
tropft.
VORSICHT! Ziehen Sie nicht an
Leitungen und/oder Kabeln im Innern
des Geräts und achten Sie darauf,
diese nicht zu verschieben oder zu
beschädigen.
VORSICHT! Beschädigen Sie nicht
das Kühlsystem.
Das gesamte Gerät muss regelmäßig gereinigt
werden:
1. Reinigen Sie das Innere und die Zubehörteile
mit lauwarmem Wasser und etwas Neutralseife.
2. Prüfen und säubern Sie die Türdichtungen in
regelmäßigen Abständen, um zu gewährleisten,
dass diese sauber und frei von Fremdkörpern
sind.
24
STILLSTANDSZEITEN
Bei längerem Stillstand des Geräts müssen Sie
folgende Vorkehrungen treffen:
1. Trennen Sie das Gerät von der
Netzstromversorgung.
2. Entnehmen Sie alle Lebensmittel.
3. Reinigen Sie das Gerät und alle Zubehörteile.
4. Lassen Sie die Tür(en) offen, um das Entstehen
unangenehmer Gerüche zu vermeiden.
FEHLERSUCHE
WARNUNG! Siehe Kapitel
Sicherheitshinweise.
WAS TUN, WENN...
Störung
Mögliche Ursache
Abhilfe
Das Gerät erzeugt Geräusche.
Unebenheiten im Boden wurden nicht ausgeglichen.
Prüfen Sie, ob das Gerät stabil
steht.
Die Lampe funktioniert nicht.
Die Lampe ist im StandbyModus.
Schließen und öffnen Sie die Tür.
Die Lampe ist defekt.
Siehe „Austauschen der Lampe“.
Die Temperatur wurde falsch
eingestellt.
Siehe Kapitel „Betrieb“/„Bedienfeld“.
Es wurden zu viele Lebensmittel gleichzeitig eingelegt.
Warten Sie einige Stunden und
prüfen Sie erneut die Temperatur.
Die Raumtemperatur ist zu
hoch.
Siehe Klimaklasse auf dem Typenschild.
In das Gerät eingelegte Lebensmittel waren noch zu
warm.
Lassen Sie die Lebensmittel auf
Raumtemperatur abkühlen, bevor
Sie sie einlagern.
Der Wasserablauf ist verstopft.
Reinigen Sie den Wasserablauf.
Lebensmittelprodukte verhindern das Abfließen des Wassers in den Wassersammelbehälter.
Stellen Sie sicher, dass die Lebensmittel nicht die Rückwand
berühren.
Wasser läuft auf den Boden.
Der Tauwasserablauf ist nicht
mit der Verdampferschale
über dem Kompressor verbunden.
Verbinden Sie den Tauwasserablauf mit der Verdampferschale.
Die Temperatur im Gerät ist
zu niedrig/zu hoch.
Der Temperaturregler ist nicht
richtig eingestellt.
Stellen Sie eine höhere/niedrigere Temperatur ein.
Die Temperatur der Lebensmittelprodukte ist zu hoch.
Lassen Sie die Lebensmittel auf
Raumtemperatur abkühlen, bevor
Sie sie in das Gerät geben.
Viele Lebensmittelprodukte
wurden zur selben Zeit eingelagert.
Lagern Sie weniger Lebensmittel
zur selben Zeit ein.
Der Kompressor ist durchgehend in Betrieb.
Wasser fließt in den Kühlschrank.
25
Störung
Es gibt zu viel Kondenswasser
an der Rückwand des Kühlschranks.
Auf der Rückwand des Kühlschranks hat sich Eis gebildet.
Die Tür lässt sich nicht leicht
öffnen.
Mögliche Ursache
Abhilfe
Die Tür wurde zu häufig geöffnet.
Öffnen Sie die Tür nur bei Bedarf.
Die Tür wurde nicht vollständig geschlossen.
Achten Sie darauf, die Tür vollständig zu schließen.
Das eingelagerte Lebensmittel wurde nicht verpackt.
Packen Sie das Lebensmittel in
eine geeignete Verpackung, bevor Sie es in das Gerät legen.
Die Umgebungstemperatur ist
hoch und das Gerät auf die
niedrigste Temperatur eingestellt.
Stellen Sie den Temperaturregler
auf eine höhere Temperatur, um
das automatische Abtauen zu ermöglichen.
Das Gerät ist voll beladen
und auf die niedrigste Temperatur eingestellt.
Stellen Sie den Temperaturregler
auf eine höhere Temperatur, um
das automatische Abtauen zu ermöglichen.
Sie haben versucht, die Tür
unmittelbar nach dem Schließen wieder zu öffnen.
Warten Sie einige Sekunden
zwischen dem Schließen und erneuten Öffnen der Tür.
Bitte wenden Sie sich an den
nächsten autorisierten Kundendienst,
wenn alle genannten
Abhilfemaßnahmen nicht zum
gewünschten Erfolg führen.
AUSTAUSCHEN DER LAMPE
Das Gerät ist mit einer langlebigen
LED-Innenbeleuchtung ausgestattet.
entriegeln. Entfernen Sie die Abdeckung,
indem Sie sie zu sich ziehen.
1
2
1
Es wird dringend empfohlen nur
Originalersatzteile zu verwenden.
Verwenden Sie nur LED-Lampen (E14
Fassung). Die maximale Leistung ist
auf der Lampe angegeben.
VORSICHT! Ziehen Sie den
Netzstecker aus der Steckdose.
1. Ziehen Sie an der linken Seite der
Lampenabdeckung mit Ihren Fingern, um sie zu
26
2. Ersetzen Sie die defekte Lampe durch eine
Lampe mit der gleichen Leistung und Form, die
speziell für Haushaltsgeräte vorgesehen ist.
3. Bringen Sie die Lampenabdeckung an.
4. Stecken Sie den Netzstecker in die Steckdose.
5. Öffnen Sie die Tür.
Prüfen Sie, ob die Lampe brennt.
TECHNISCHE DATEN
PRODUKTDATENBLATT
Warenzeichen
Zanussi
Modellkennung
ZRA33103WA 925041759
Kategorie
1. Kühlschrank, der über mindestens
ein Lagerfach für frische Lebensmittel
verfügt
Energieeffizienzklasse
A+
Energieverbrauch in kWh/Jahr, auf der Grundlage von Ergebnissen der Normprüfung über 24 Stunden. Der tatsächliche Verbrauch hängt von der Nutzung und vom
Standort des Geräts ab
139
Nutzinhalt in Liter, Kühlgerät
314
Nutzinhalt in Liter, Star
-
Nutzinhalt in Liter, Kellerzone
-
Nutzinhalt in Liter, Wein
-
Nutzinhalt in Liter, Total
314
Nutzinhalt in Liter, Gefrierschrank,
-
Nutzinhalt in Liter, Kühler
-
Nutzinhalt in Liter, andere Lagerfächer
-
Sternebewertung des Gefrierfachs mit dem höchsten Lagerraum in Liter
Keine
Auslegungstemperatur der anderen Fächer > 14 °C (°C),
falls vorhanden
-
Frostfrei (J/N), Kühlgerät
Nein
Frostfrei (J/N), Gefrierschrank
-
Stromausfallsicherung in Stunden Std.
-
Gefriervermögen in kg/24 Stunden
-
Klimaklasse
SN-N-ST-T
Niedrigste Temperature, bei der das Gerät zur Verwendung bestimmt ist, in °C
10
Höchste Temperature, bei der das Gerät zur Verwendung
bestimmt ist, in °C
43
Luftschallemissionen in db(A) re1 pW
39
Einbaugerät (J/N)
Nein
Dieses Gerät ist ausschließlich zur Lagerung von Wein
bestimmt (J/N)
Nein
27
ZUSÄTZLICHE TECHNISCHE DATEN
Höhe
1550 mm
Breite
595 mm
Tiefe
668 mm
Spannung
230 - 240 V
Frequenz
50 Hz
Die technischen Daten befinden sich auf dem
Typenschild auf der Innen- oder Außenseite des
Geräts sowie auf dem Energielabel.
UMWELTTIPPS
Recyceln Sie Materialien mit dem Symbol
.
Entsorgen Sie die Verpackung in den
entsprechenden Recyclingbehältern. Recyceln Sie
zum Umwelt- und Gesundheitsschutz elektrische
und elektronische Geräte. Entsorgen Sie Geräte
28
mit diesem Symbol nicht mit dem Hausmüll.
Bringen Sie das Gerät zu Ihrer örtlichen
Sammelstelle oder wenden Sie sich an Ihr
Gemeindeamt.
INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA
Leia atentamente as instruções fornecidas antes de instalar e
utilizar o aparelho. O fabricante não poderá ser responsabilizado
por ferimentos ou danos resultantes de instalação incorreta ou
utilização incorreta. Guarde sempre as instruções num sítio
seguro e acessível para consultar no futuro.
SEGURANÇA PARA CRIANÇAS E PESSOAS
VULNERÁVEIS
•
•
•
•
•
•
Este aparelho pode ser utilizado por crianças de 8 ou mais
anos de idade e por pessoas com capacidades físicas,
sensoriais ou mentais reduzidas ou com pouca experiência e
conhecimento se tiverem recebido supervisão ou instruções
relativas à utilização do aparelho de forma segura e
compreenderem os perigos envolvidos.
Este aparelho pode ser utilizado por crianças com idade entre
3 e 8 anos e pessoas portadoras de incapacidade profunda e
complexa desde que recebam as instruções adequadas.
As crianças com menos de 3 anos de idade devem ser
mantidas afastadas do aparelho ou constantemente vigiadas.
Não permita que as crianças brinquem com o aparelho.
A limpeza e a manutenção básica do aparelho não devem ser
efetuadas por crianças sem supervisão.
Mantenha todos os materiais de embalagem fora do alcance
das crianças e elimine-os de forma apropriada.
SEGURANÇA GERAL
•
•
Este aparelho destina-se exclusivamente a utilizações
domésticas ou semelhantes, tais como:
– turismo rural; áreas de cozinha destinadas ao pessoal em
lojas, escritórios e outros ambientes de trabalho;
– utilização por clientes de hotéis, motéis e outros ambientes
do tipo residencial.
AVISO: As aberturas de ventilação do aparelho ou da estrutura
onde ele se encontra encastrado têm de ser mantidas sem
obstruções.
29
•
•
•
•
•
•
•
AVISO: Não utilize um dispositivo mecânico ou qualquer meio
artificial para acelerar o processo de descongelação além
daqueles recomendados pelo fabricante.
AVISO: Não danifique o circuito de refrigeração.
AVISO: Não utilize aparelhos elétricos dentro dos
compartimentos do aparelho destinados a alimentos, a não ser
que sejam do tipo recomendado pelo fabricante.
Não utilize jatos de água ou vapor para limpar o aparelho.
Limpe o aparelho com um pano macio e húmido. Utilize apenas
detergentes neutros. Não utilize produtos abrasivos, esfregões,
solventes ou objetos metálicos.
Não guarde substâncias explosivas, como latas de aerossóis
com agente pressurizante inflamável, dentro do aparelho.
Se o cabo de alimentação estiver danificado, deve ser
substituído pelo fabricante, por um Centro de Assistência
Técnica Autorizado ou por uma pessoa igualmente qualificada,
para evitar perigos.
INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA
INSTALAÇÃO
AVISO! A instalação deste aparelho
tem de ser efetuada por uma pessoa
qualificada.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
30
Remova toda a embalagem.
Não instale nem utilize o aparelho se ele estiver
danificado.
Siga as instruções de instalação fornecidas
com o aparelho.
Tenha sempre cuidado quando deslocar o
aparelho porque ele é pesado. Utilize sempre
luvas e calçado de proteção.
Certifique-se de que o ar pode circular em
torno do aparelho.
Após a instalação ou após uma inversão da
porta, aguarde pelo menos 4 horas antes de
ligar o aparelho à alimentação elétrica. Isto
permite que o óleo regresse ao compressor.
Antes de efetuar qualquer operação no aparelho
(por exemplo, inverter a porta), retire a ficha da
tomada elétrica.
Não instale o aparelho perto de radiadores,
fogões, fornos ou placas.
Não exponha o aparelho a chuva.
Não instale o aparelho em locais com luz solar
direta.
•
•
Não instale este aparelho em locais demasiado
húmidos ou frios.
Quando deslocar o aparelho, eleve-o na parte
da frente para evitar riscar o chão.
LIGAÇÃO ELÉTRICA
AVISO! Risco de incêndio e choque
elétrico.
AVISO! Quando colocar o aparelho
na posição definitiva, certifique-se de
que o cabo de alimentação não fica
entalado ou danificado.
AVISO! Não utilize adaptadores com
várias tomadas, nem cabos de
extensão.
•
•
•
•
O aparelho tem de ficar ligado à terra.
Certifique-se de que os parâmetros indicados
na placa de características são compatíveis
com a alimentação elétrica.
Utilize sempre uma tomada bem instalada e à
prova de choques elétricos.
Certifique-se de que não danifica os
componentes elétricos (ficha e cabo de
•
•
•
alimentação elétrica, compressor, etc.).
Contacte um Centro de Assistência Técnica
Autorizado ou um eletricista se for necessário
substituir componentes elétricos.
O cabo de alimentação deve ficar abaixo do
nível da ficha.
Ligue a ficha à tomada elétrica apenas no final
da instalação. Certifique-se de que a ficha fica
acessível após a instalação.
Não puxe o cabo de alimentação para desligar o
aparelho. Puxe sempre a ficha de alimentação.
UTILIZAÇÃO
AVISO! Risco de ferimentos,
queimaduras, choque elétrico ou
incêndio.
O aparelho contém gás inflamável,
isobutano (R600a), que é um gás natural com um
alto nível de compatibilidade ambiental. Tenha
cuidado para não provocar danos no circuito de
refrigeração que contém isobutano.
• Não altere as especificações deste aparelho.
• Não coloque dispositivos elétricos (por ex.
máquinas de fazer gelados) no interior do
aparelho, exceto se forem autorizados pelo
fabricante.
• Se ocorrerem danos no circuito de refrigeração,
certifique-se de que não existem chamas e
fontes de ignição na divisão. Ventile bem a
divisão.
• Não permita que objetos quentes toquem nas
peças de plástico do aparelho.
• Não guarde gases e líquidos inflamáveis no
aparelho.
• Não coloque produtos inflamáveis, ou objetos
molhados com produtos inflamáveis, no interior,
perto ou em cima do aparelho.
• Não toque no compressor ou no condensador.
Estão quentes.
•
MANUTENÇÃO E LIMPEZA
AVISO! Risco de ferimentos ou danos
no aparelho.
•
•
•
Antes de qualquer acção de manutenção,
desactive o aparelho e desligue a ficha da
tomada eléctrica.
Este aparelho contém hidrocarbonetos na sua
unidade de arrefecimento A manutenção e o
recarregamento só devem ser efectuados por
uma pessoa qualificada.
Inspeccione regularmente o escoamento do
aparelho e limpe-o, se necessário. Se o orifício
de escoamento estiver bloqueado, a água
descongelada fica acumulada na parte inferior
do aparelho.
ASSISTÊNCIA
• Contacte um Centro de Assistência Técnica
Autorizado se for necessário reparar o aparelho.
• Utilize apenas peças de substituição originais.
ELIMINAÇÃO
AVISO! Risco de ferimentos ou
asfixia.
•
•
•
•
•
LUZ INTERIOR
AVISO! Risco de choque elétrico.
Este aparelho utiliza uma lâmpada de um tipo
que se destina exclusivamente a aparelhos
domésticos. Não a utilize para iluminação em
casa.
•
Desligue o aparelho da alimentação eléctrica.
Corte o cabo de alimentação eléctrica e
elimine-o.
Remova a porta para evitar que crianças ou
animais de estimação fiquem fechados no
interior do aparelho.
O circuito de refrigeração e os materiais de
isolamento deste aparelho não prejudicam a
camada de ozono.
A espuma de isolamento contém gás inflamável.
Contacte a sua autoridade municipal para saber
como eliminar o aparelho correctamente.
Não provoque danos na parte da unidade de
arrefecimento que está próxima do permutador
de calor.
INSTALAÇÃO
AVISO! Consulte os capítulos
relativos à segurança.
POSICIONAMENTO
Este aparelho deve ser instalado num espaço
interior seco e bem ventilado, onde a temperatura
ambiente corresponda à classe climática indicada
na placa de características do aparelho:
31
Classe climática
Temperatura ambiente
SN
+10 °C a +32 °C
N
+16 °C a +32 °C
ST
+16 °C a +38 °C
T
+16 °C a +43 °C
LIGAÇÃO ELÉTRICA
• Antes de ligar a ficha na tomada, certifique-se
de que a voltagem e a frequência indicadas na
placa de características correspondem à rede
elétrica da sua casa.
• O aparelho tem de ficar ligado à terra. A ficha
do cabo de alimentação é fornecida com um
•
•
contacto para esse fim. Se a tomada elétrica
doméstica não estiver ligada à terra, ligue o
aparelho a uma ligação à terra separada que
cumpra as normas atuais; consulte um
eletricista qualificado.
O fabricante declina toda a responsabilidade
caso as precauções de segurança acima não
sejam cumpridas.
Este aparelho está em conformidade com as
Diretivas da C.E.E.
INSTALAÇÃO DO APARELHO E INVERSÃO
DA ABERTURA DAS PORTAS
Consulte as instruções separadas
relativas à instalação (requisitos de
ventilação, nivelamento) e à inversão
da abertura das portas.
PAINEL DE COMANDOS
LIGAR
1. Ligue a ficha na tomada eléctrica.
2. Rode o regulador da temperatura no sentido
horário para uma regulação média.
DESLIGAR
Para desligar o aparelho, rode o regulador da
temperatura para a posição “O”.
REGULAÇÃO DA TEMPERATURA
A temperatura é regulada automaticamente. No
entanto, pode selecionar manualmente uma
temperatura no interior do aparelho.
Escolha a regulação tendo em conta que a
temperatura no interior do aparelho depende do
seguinte:
• temperatura ambiente;
• frequência de abertura da porta;
• quantidade de alimentos armazenados;
• localização do aparelho.
Normalmente, uma regulação média é a mais
adequada.
Para regular o aparelho:
1. Rode o regulador de temperatura no sentido
horário para baixar a temperatura no interior do
aparelho.
2. Rode o regulador de temperatura no sentido
anti-horário para aumentar a temperatura no
interior do aparelho.
UTILIZAÇÃO DIÁRIA
AVISO! Consulte os capítulos
relativos à segurança.
CONSERVAR ALIMENTOS NUM
FRIGORÍFICO
Cubra ou embale os alimentos, especialmente se
tiverem um odor forte.
32
Posicione os alimentos de modo a permitir a
circulação de ar em torno deles.
Mantenha os alimentos a mais de 20 mm da
parede traseira e a mais de 15 mm da porta em
todas as prateleiras.
MANUTENÇÃO E LIMPEZA
Esta operação vai melhorar o desempenho do
aparelho e reduzir o consumo de eletricidade.
AVISO! Consulte os capítulos
relativos à segurança.
LIMPEZA DO INTERIOR
Antes de utilizar o aparelho pela primeira vez, limpe
o interior e todos os acessórios internos com água
morna e detergente neutro, para remover o cheiro
típico de um produto novo, e seque
minuciosamente.
CUIDADO! Não utilize detergentes,
pós abrasivos, cloro ou produtos de
limpeza à base de óleos, porque estes
produtos danificam o acabamento.
DESCONGELAR O FRIGORÍFICO
O gelo é eliminado automaticamente do
evaporador do compartimento do frigorífico sempre
que o motor do compressor pára, durante o
funcionamento normal.
É importante limpar regularmente o orifício de
descarga da água descongelada, no centro do
canal do compartimento do frigorífico, para evitar o
transbordamento de água para os alimentos.
LIMPEZA PERIÓDICA
CUIDADO! Não puxe, não desloque,
nem danifique quaisquer tubos e/ou
cabos no interior do aparelho.
CUIDADO! Não danifique o circuito
de refrigeração.
O equipamento tem de ser limpo regularmente:
1. Limpe o interior e os acessórios com água
morna e um pouco de detergente neutro.
2. Verifique regularmente os vedantes da porta e
limpe-os para garantir que estão limpos e sem
resíduos.
3. Enxagúe e seque cuidadosamente.
4. Se estiver acessível, limpe o condensador e o
compressor na parte de trás do aparelho com
uma escova.
PERÍODOS DE INACTIVIDADE
Quando não pretender utilizar o aparelho durante
bastante tempo, adopte as seguintes precauções:
1. Desligue o aparelho da alimentação eléctrica.
2. Retire todos os alimentos.
3. Limpe o aparelho e todos os acessórios.
4. Deixe a(s) porta(s) aberta(s) para evitar cheiros
desagradáveis.
RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS
AVISO! Consulte os capítulos
relativos à segurança.
O QUE FAZER SE...
Problema
Causa possível
Solução
O aparelho emite demasiado
ruído.
O aparelho não está apoiado
corretamente.
Verifique se o aparelho está estável.
A lâmpada não funciona.
A lâmpada está em modo de
espera.
Feche e abra a porta.
33
Problema
Solução
A lâmpada está avariada.
Consulte “Substituir a lâmpada”.
A temperatura regulada não é
adequada.
Consulte o capítulo “Funcionamento”/“Painel de comandos”.
Guardou demasiados alimentos ao mesmo tempo.
Aguarde algumas horas e volte a
verificar a temperatura.
A temperatura ambiente está
demasiado elevada.
Consulte a classe climática na
placa de características.
Os alimentos colocados no
aparelho estavam demasiado
quentes.
Deixe que os alimentos arrefeçam até à temperatura ambiente
antes de os guardar.
A saída da água está obstruída.
Limpe a saída da água.
Existem alimentos a impedir
que a água escorra para o
coletor da água.
Certifique-se de que os alimentos não tocam na parede traseira.
Existe água a escorrer para o
chão.
A saída da água descongelada não está ligada ao tabuleiro de evaporação, por cima
do compressor.
Encaixe o tubo de saída da água
descongelada no tabuleiro de
evaporação.
A temperatura no aparelho está demasiado baixa/alta.
O regulador de temperatura
não está bem regulado.
Regule para uma temperatura
mais alta/baixa.
A temperatura de algum produto está demasiado elevada.
Deixe que a temperatura dos alimentos diminua até à temperatura ambiente antes de os guardar.
Guardou demasiados alimentos ao mesmo tempo.
Guarde menos alimentos ao
mesmo tempo.
A porta foi aberta demasiadas
vezes.
Abra a porta apenas quando for
mesmo necessário.
A porta não está totalmente
fechada.
Certifique-se de que a porta está
totalmente fechada.
Os alimentos armazenados
não estão embalados.
Coloque os alimentos em embalagens adequadas antes de os
guardar no aparelho.
A temperatura ambiente é
elevada e o aparelho está regulado para a temperatura
mais baixa.
Selecione uma temperatura superior no regulador de temperatura para permitir a descongelação automática.
O aparelho está totalmente
carregado e regulado para a
temperatura mais baixa.
Selecione uma temperatura superior no regulador de temperatura para permitir a descongelação automática.
O compressor funciona continuamente.
Há fluxo de água para o interior do frigorífico.
Existe demasiada água condensada na parede traseira
do frigorífico.
Há gelo na parede traseira do
frigorífico.
34
Causa possível
Problema
A porta não abre facilmente.
Causa possível
Solução
Tentou reabrir a porta imediatamente após a fechar.
Aguarde alguns segundos entre
o fecho e a reabertura da porta.
Se estes conselhos não resultarem,
contacte o Centro de Assistência
Técnica Autorizado mais próximo.
1
SUBSTITUIR A LÂMPADA
2
O aparelho está equipado com uma
luz interior LED de longa duração.
1
Recomendamos vivamente que utilize
apenas peças de substituição
originais.
Utilize apenas lâmpadas LED (base
E14). A potência máxima está indicada
na unidade da lâmpada.
CUIDADO! Desligue a ficha da
tomada eléctrica.
1. Puxe o lado esquerdo da tampa da lâmpada
com os dedos para a desbloquear. Remova a
tampa puxando-a para si.
2. Substitua a lâmpada por uma com a mesma
potência e forma, especialmente concebida
para aparelhos domésticos.
3. Instale a tampa da lâmpada.
4. Ligue a ficha na tomada eléctrica.
5. Abra a porta.
Certifique-se de que a lâmpada acende.
DADOS TÉCNICOS
FICHA DE INFORMAÇÃO DO PRODUTO
Marca comercial
Zanussi
Modelo
ZRA33103WA 925041759
Categoria
1. Frigorífico com um ou mais compartimentos de armazenamento de alimentos frescos
Classe de eficiência energética
A+
Consumo de energia em kWh por ano, com base nos resultados de teste normalizados durante 24 horas. O valor
real do consumo de energia dependerá do modo de utilização do aparelho e da sua localização.
139
Volume de armazenagem em litros, frigorífico
314
Volume de armazenagem em litros, Zona de estrelas
-
Volume de armazenagem em litros, Zona de adega
-
Volume de armazenagem em litros, Vinho
-
35
Volume de armazenagem em litros, Total
314
Volume de armazenagem em litros, Congelador
-
Volume de armazenagem em litros, Compartimento refrigerado
-
Volume de armazenagem em litros, Outros compartimentos
-
Classificação de estrelas do compartimento do congelador ao maior volume de armazenagem (l)
Nenhum
Temperatura de design dos outros compartimentos > 14
°C (°C), se existentes
-
Sem gelo (S/N), Frigorífico
Não
Sem gelo (S/N), Congelador
-
Segurança de corte de alimentação em h
-
Capacidade de congelamento em kg/24 h
-
Classe de climatização
SN-N-ST-T
Temperatura ambiente mais baixa de utilização deste eletrodoméstico, em °C
10
Temperatura ambiente mais alta de utilização deste eletrodoméstico, em °C
43
Nível de emissão de ruído dB(A) re1 pW
39
Eletrodoméstico de encastrar S/N
Não
A utilização deste eletrodoméstico é exclusivamente para
o armazenamento de vinho S/N
Não
DADOS TÉCNICOS ADICIONAIS
Altura
1550 mm
Largura
595 mm
Profundidade
668 mm
Tensão
230 - 240 V
Frequência
50 Hz
As informações técnicas encontram-se na placa de
características, que está no exterior ou no interior
do aparelho e na etiqueta de energia.
PREOCUPAÇÕES AMBIENTAIS
que tenham o símbolo juntamente com os
resíduos domésticos. Coloque o produto num
ponto de recolha para reciclagem local ou contacte
as suas autoridades municipais.
Recicle os materiais que apresentem o símbolo
.
Coloque a embalagem nos contentores indicados
para reciclagem. Ajude a proteger o ambiente e a
saúde pública através da reciclagem dos aparelhos
eléctricos e electrónicos. Não elimine os aparelhos
36
*
37
38
39
280158438-A-392019
WWW.ZANUSSI.COM/SHOP
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising