Electrolux | ERF3305AOW | User manual | Electrolux ERF3305AOW Brugermanual

Electrolux ERF3305AOW Brugermanual
ERF3305AOW
DA
FI
FR
NO
SV
Køleskab
Jääkaappi
Réfrigérateur
Kjøleskap
Kylskåp
Brugsanvisning
Käyttöohje
Notice d'utilisation
Bruksanvisning
Bruksanvisning
2
12
22
34
44
2
www.electrolux.com
INDHOLDSFORTEGNELSE
1. OM SIKKERHED................................................................................................ 2
2. SIKKERHEDSANVISNINGER............................................................................4
3. INSTALLATION.................................................................................................. 6
4. BETJENINGSPANEL......................................................................................... 6
5. DAGLIG BRUG...................................................................................................6
6. VEDLIGEHOLDELSE OG RENGØRING........................................................... 7
7. FEJLFINDING.....................................................................................................8
8. TEKNISKE DATA............................................................................................. 10
VI TÆNKER PÅ DIG
Tak for dit køb af et Electrolux-apparat. Du har valgt et produkt, som giver dig
årtiers professionel erfaring og innovation på én gang. Genialt og elegant. Det er
designet med dig i tankerne. Så uanset hvornår du bruger det, kan du være
sikker på, at du får fantastiske resultater hver gang.
Velkommen til Electrolux.
Besøg vores websted for at:
Få rådgivning, brochurer, fejlfinding, serviceinformation:
www.electrolux.com/webselfservice
Registrere dit produkt for bedre service:
www.registerelectrolux.com
Købe tilbehør, forbrugsvarer og originale reservedele til dit apparat:
www.electrolux.com/shop
KUNDEPLEJE OG SERVICE
Brug altid originale reservedele.
Sørg for at have følgende data tilgængelig, når du kontakter vores autoriserede
servicecenter: Model, PNC, serienummer.
Du finder oplysningerne på maskinens typeskilt.
Advarsel/Forsigtig-Sikkerhedsanvisninger
Generelle oplysninger og gode råd
Miljøoplysninger
Ret til ændringer uden varsel forbeholdes.
1.
OM SIKKERHED
Læs brugsanvisningen grundigt, før apparatet installeres
og tages i brug. Producenten påtager sig intet ansvar for
eventuelle skader, der er resultatet af forkert installation
eller brug. Opbevar altid brugsanvisningen på et sikkert
og tilgængeligt sted til senere opslag.
DANSK
3
1.1 Sikkerhed for børn og andre udsatte personer
•
•
•
•
•
•
Apparatet kan bruges af børn fra 8 år og opefter samt
af personer med nedsat fysisk, sensorisk eller psykisk
funktionsevne, eller som mangler den nødvendige
erfaring eller viden, hvis de er under opsyn eller er
blevet instrueret i at bruge apparatet på en sikker
måde samt forstår de medfølgende farer.
Dette apparat kan bruges af børn mellem 3 og 8 år og
personer med omfattende og komplekst handicap,
hvis de er blevet instrueret korrekt.
Børn på under 3 år skal holdes på afstand af
apparatet, med mindre de overvåges konstant.
Børn må ikke lege med apparatet.
Børn må ikke udføre rengøring og vedligholdelse på
apparatet uden opsyn.
Opbevar al emballage utilgængeligt for børn, og
bortskaf det korrekt.
1.2 Generelt om sikkerhed
•
•
•
•
•
Dette apparat er beregnet til husholdningsbrug eller
lignende anvendelse, som f.eks.:
– Stuehuse, kantineområder i butikker, på kontorer og
i andre arbejdsmiljøer
– Af kunder på hoteller, moteller, bed & breakfast og
andre miljøer af indkvarteringstypen
ADVARSEL: Sørg for, at der er frit gennemtræk
gennem udluftninger, både i apparatets kabinet og i et
evt. indbygningselement.
ADVARSEL: Brug ikke mekaniske redskaber eller
andre kunstige hjælpemidler til at fremskynde
optøningen, medmindre de er anbefalet af
producenten.
ADVARSEL: Undgå at beskadige kølekredsløbet.
ADVARSEL: Brug ikke el-apparater indvendig i
køleskabet, med mindre det er anbefalet af
producenten.
4
www.electrolux.com
•
•
•
•
Undlad at bruge højtryksrenser eller damp til at
rengøre apparatet.
Rengør apparatet med en fugtig, blød klud. Brug kun
et neutralt rengøringsmiddel. Brug ikke slibende
midler, skuresvampe, opløsningsmidler eller
metalgenstande.
Opbevar ikke eksplosive stoffer, som f.eks.
aerosolbeholdere med brændbar drivgas, i dette
apparat.
Hvis netledningen er beskadiget, skal den af
sikkerhedsgrunde udskiftes af producenten, et
autoriseret servicecenter eller en tekniker med
tilsvarende kvalifikationer.
2. SIKKERHEDSANVISNINGER
2.1 Installation
ADVARSEL!
Apparatet må kun installeres
af en sagkyndig.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Fjern al emballagen.
Undlad at installere eller bruge et
beskadiget apparat.
Følg installationsvejledningen, der
følger med apparatet.
Vær altid forsigtig, når du flytter
apparatet, da det er tungt. Brug altid
sikkerhedshandsker og lukket fodtøj.
Sørg for, at luften kan cirkulere
omkring apparatet.
Vent mindst 4 timer, inden du slutter
apparatet til strømforsyningen efter
første installation eller efter at have
vendt døren. Dette er for, at olien kan
løbe tilbage i kompressoren.
Inden der udføres nogen form for
arbejde på apparatet (f.eks. vending
af døren), skal stikket altid tages ud af
kontakten.
Installér ikke apparatet tæt på
radiatorer eller komfurer, ovne eller
kogeplader.
Udsæt ikke apparatet for regn.
Installér ikke apparatet, hvor der er
direkte sollys.
Montér ikke apparatet på områder,
der er for fugtige eller for kolde.
•
Når du flytter apparatet, skal du løfte
op i forkanten, så gulvet ikke bliver
ridset.
2.2 Tilslutning, el
ADVARSEL!
Risiko for brand og elektrisk
stød.
ADVARSEL!
Ved placering af apparatet
skal du sørge for, at
forsyningsledningen ikke
sætter sig fast eller bliver
beskadiget.
ADVARSEL!
Brug ikke adaptere med flere
stik og forlængerledninger.
•
•
•
•
Apparatet skal tilsluttes strøm m/jord,
jvf. Stærkstrømsreglementet.
Sørg for, at parametrene på
typeskiltet er kompatible med de
elektriske data for strømforsyningen.
Brug altid en korrekt monteret lovlig
stikkontakt.
Pas på, du ikke beskadiger de
elektriske komponenter (f.eks. netstik,
netledning, kompressor). Kontakt det
autoriserede servicecenter eller en
DANSK
•
•
•
elektriker for at skifte de elektriske
komponenter.
Netledningen skal være under
niveauet for netstikket.
Sæt først netstikket i stikkontakten
ved installationens afslutning. Sørg
for, at der er adgang til elstikket efter
installationen.
Undgå at slukke for apparatet ved at
trække i netledningen. Tag altid selve
netstikket ud af kontakten.
2.3 Brug
ADVARSEL!
Risiko for personskade,
forbrændinger, elektrisk stød
eller brand.
Dette apparat indeholder
brændbar gas, isobutan (R600a), en
naturgas med høj biologisk
nedbrydelighed. Vær omhyggelig med
ikke at forårsage skade på
kølekredsløbet, der indeholder isobutan.
•
•
•
•
•
•
•
Apparatets specifikationer må ikke
ændres.
Anbring ikke el-apparater (f.eks.
ismaskiner) i apparatet, medmindre
det er angivet på apparatet som egnet
af producenten.
Hvis der opstår skader på
kølekredsløbet, skal du sørge for, at
der ikke er åben ild eller
antændelseskilder i rummet. Luft ud i
rummet.
Lad ikke varme ting røre apparatets
plastdele.
Opbevar ikke brandfarlig gas og
væsker i apparatet.
Undlad at bruge brændbare produkter
eller ting, der er fugtet med
brændbare produkter, i apparatet eller
i nærheden af eller på dette.
Rør ikke ved kompressoren eller
kondensatoren. De er varme.
2.4 Indvendig belysning
ADVARSEL!
Risiko for elektrisk stød.
•
5
Det type lampe, der anvendes til dette
apparat, er kun til
husholdningsapparater. Den må ikke
bruges til anden belysning.
2.5 Vedligeholdelse og
rengøring
ADVARSEL!
Risiko for skader på
mennesker eller apparat.
•
•
•
Sluk for apparatet, og tag stikket ud af
kontakten inden vedligeholdelse.
Apparatets kølesystem indeholder
kulbrinter. Kun en faguddannet
person må udføre vedligeholdelse og
opladning af enheden.
Undersøg jævnligt apparatets afløb,
og rengør det, hvis det er nødvendigt.
Hvis afløbet er blokeret, ophobes
afrimningsvandet i bunden af
apparatet.
2.6 Service
•
•
Kontakt det autoriserede
servicecenter for at få repareret
apparatet.
Brug kun originale reservedele.
2.7 Bortskaffelse
ADVARSEL!
Risiko for personskade eller
kvælning.
•
•
•
•
•
•
Tag stikket ud af kontakten.
Klip elledningen af, og kassér den.
Fjern lågen, så børn og kæledyr ikke
kan blive lukket inde i apparatet.
Apparatets kølekredsløb og
isoleringsmaterialer er ozonvenlige.
Isoleringsskummet indeholder
brændbar gas. Kontakt din
genbrugsplads ang. oplysninger om,
hvordan apparatet bortskaffes korrekt.
Undgå at beskadige delene til
køleenheden, der befinder sig i
nærheden af varmeveksleren.
6
www.electrolux.com
3. INSTALLATION
ADVARSEL!
Se kapitlerne om sikkerhed.
•
3.1 Opstilling
Apparatet kan installeres et tørt sted med
god udluftning, hvor rumtemperaturen
passer til den anførte klimaklasse på
apparatets typeskilt:
Klima‐
klasse
Omgivelsestemperatur
SN
+10°C til +32°C
N
+16°C til +32°C
ST
+16°C til +38°C
T
+16°C til +43°C
3.2 Tilslutning, el
•
Inden tilslutning til lysnettet skal det
kontrolleres, at spændingen og
•
•
frekvensen på mærkepladen svarer til
boligens forsyningsstrøm.
Apparatet skal tilsluttes strøm m/jord,
jvf. Stærkstrømsreglementet. Stikket
på netledningen har en kontakt til
dette formål. Hvis der ikke er jord på
stikkontakten, tilsluttes apparatet en
særskilt jordforbindelse iht.
Stærkstrømsreglementet. Spørg en
autoriseret installatør til råds.
Producenten fralægger sig ethvert
ansvar, hvis de nævnte
sikkerhedsregler ikke overholdes.
Apparatet er i overensstemmelse med
EU-direktiverne.
3.3 Installation af apparatet og
vending af dør
Se særskilt vejledning om
installation (krav til
lufttilførsel, nivellering) og
vending af dør.
4. BETJENINGSPANEL
4.1 Aktivering
1. Sæt stikket i stikkontakten.
2. Drej termostatknappen med uret til
en mellemindstilling.
4.2 Deaktivering
Sluk for apparatet ved at dreje
termostatknappen til stilling "O".
4.3 Indstilling af temperatur
Temperaturen reguleres automatisk. Du
kan dog selv indstille en temperatur
inden i apparatet.
Vælg indstillingen, mens du husker på, at
temperaturen i apparatet afhænger af:
• rumtemperaturen
• hvor ofte lågen åbnes
• mængden af mad
• hvor apparatet står.
I reglen er en mellemindstilling den mest
passende.
Sådan betjenes apparatet:
1. Drej temperaturvælgeren med uret
for at opnå en lavere temperatur
inden i apparatet.
2. Drej temperaturvælgeren mod uret
for at opnå en højere temperatur
inden i apparatet.
5. DAGLIG BRUG
ADVARSEL!
Se kapitlerne om sikkerhed.
5.1 Opbevaring af mad i et
køleskab
Læg låg på maden eller pak den ind,
især hvis den lugter stærkt.
DANSK
Placer maden, så luften kan cirkulere frit
rundt om den.
Opbevar maden på alle hylder, ikke
tættere end 20 mm fra bagvæggen og 15
mm fra lågen.
A
OK
B
OK
5.2 Temperaturlampe
Køleskabet er udstyret med
temperaturindikatoren for korrekt
opbevaring af madvarer. Symbolet på
apparatets sidevæg angiver det koldeste
område i køleskabet.
Hvis OK viser (A), kan der lægges friske
madvarer i området, der er angivet med
symbolet, hvis ikke (B), justeres
temperaturvælgeren til en koldere
indstilling, og temperaturindikatoren
kontrolleres igen efter 12 timer.
7
Når du har sat de friske
madvarer i apparatet eller
efter at have åbnet døren
flere gange i træk eller i en
lang periode, er det normalt,
at lampen ikke vises OK.
Vent mindst 12 timer, inden
du genjusterer
temperaturvælgeren.
6. VEDLIGEHOLDELSE OG RENGØRING
ADVARSEL!
Se kapitlerne om sikkerhed.
6.1 Indvendig rengøring
Inden apparatet tages i brug bør det
vaskes indvendig (inkl. tilbehør) med
lunkent vand tilsat neutral sæbe for at
fjerne den typiske lugt af nyt apparat. Tør
grundigt efter.
FORSIGTIG!
Brug ikke vaskemidler,
skurepulver, chlor eller
oliebaserede
rengøringsmidler, da de
beskadiger finishets
overflade.
6.2 Regelmæssig rengøring
FORSIGTIG!
Undgå at trække i, flytte eller
beskadige evt. rør og/eller
ledninger i apparatet.
FORSIGTIG!
Undgå at beskadige
kølesystemet.
Apparatet skal jævnlig rengøres:
1. Vask det indvendigt, inkl. tilbehør,
med lunkent vand tilsat neutral sæbe.
2. Efterse jævnlig dørpakningerne, og
tør dem af, så de er rene og fri for
belægninger.
3. Skyl og tør grundigt af.
4. Rens kondensatoren og
kompressoren bag på skabet med en
børste, hvis der er adgang til dem.
Dette øger apparatets ydeevne og
sparer strøm.
6.3 Afrimning af køleskabet
Under normal drift afrimes fordamperen i
køleafdelingen automatisk, hver gang
motorkompressoren standser.
Afløbet til afrimningsvand sidder midt i
renden i køleafdelingen. Det skal jævnlig
renses, så vandet ikke løber over og
drypper ned på maden i skabet.
8
www.electrolux.com
6.4 Pause i brug
Tag følgende forholdsregler, når
apparatet ikke skal bruges i længere tid:
2. Tag al maden ud.
3. Rengør apparatet inkl. alt tilbehør.
4. Lad døren/dørene stå åben for at
forebygge ubehagelig lugt.
1. Tag stikket ud af stikkontakten.
7. FEJLFINDING
ADVARSEL!
Se kapitlerne om sikkerhed.
7.1 Hvis noget går galt...
Problemer
Mulige årsager
Apparatet støjer.
Apparatet står ikke stabilt. Kontrollér, om apparatet står
stabilt.
Pæren lyser ikke.
Pæren er i standby.
Luk døren, og åbn den.
Pæren er defekt.
Se under "Udskiftning af pæ‐
ren".
Kompressoren kører hele
tiden.
Løsning
Temperaturen er indstillet Se kapitlet "Betjening"/"Be‐
forkert.
tjeningspanel".
Der blev lagt for store
mængder madvarer i på
samme tid.
Vent nogle få timer, og kon‐
trollér så temperaturen igen.
Der er for høj stuetempe‐
ratur.
Se klimaklassediagrammet
på typepladen.
Madvarerne var for var‐
me, da de blev lagt i ap‐
paratet.
Lad madvarerne komme ned
på stuetemperatur, før de
lægges i.
Der løber vand inde i køle‐ Vandafløbet er tilstoppet.
skabet.
Madvarer forhindrer, at
vandet løber ned i vand‐
beholderen.
Rens vandafløbet.
Sørg for, at madvarerne ikke
rører ved bagpladen.
Der løber vand ud på gul‐
vet.
Smeltevandsafløbet er ik‐ Tilslut smeltevandsafløbet til
ke tilsluttet fordampnings‐ fordampningsbakken.
bakken over kompresso‐
ren.
Temperaturen i apparatet
er for lav/høj.
Temperaturen er ikke ind‐ Vælg en højere/lavere tem‐
stillet korrekt.
peratur.
Madvarernes temperatur
er for høj.
Lad madvarerne køle ned til
stuetemperatur, før de sæt‐
tes i skabet.
DANSK
Problemer
Mulige årsager
Løsning
Der blev opbevaret for
store mængder mad på
samme tid.
Læg færre madvarer i ad
gangen.
9
Der er for meget konden‐ Lågen blev åbnet for hyp‐ Åbn kun lågen, når det er
seret vand på køleskabets pigt.
nødvendigt.
bageste væg.
Der er rim på køleskabets
bageste væg.
Lågen åbner ikke nemt.
Lågen blev ikke lukket
helt.
Sørg for, at lågen er helt luk‐
ket.
Opbevaret mad blev ikke
pakket ind.
Pak mad ind i velegnet em‐
ballage, inden det opbevares
i apparatet.
Den omgivende tempera‐
tur er høj, og apparatet
står på den laveste tem‐
peratur.
Indstil tempeturvælgeren til
en højere temperatur for at
give mulighed for automatisk
afrimning.
Apparatet er helt fuldt og
står på den laveste tem‐
peratur.
Indstil tempeturvælgeren til
en højere temperatur for at
give mulighed for automatisk
afrimning.
Du forsøgte at åbne lågen Vent nogle få sekunder mel‐
igen, lige efter den blev
lem lukning og genåbning af
lukket.
lågen.
Hvis rådet ikke fører til det
ønskede resultat, skal du
kontakte det nærmeste
autoriserede servicecenter.
7.2 Udskiftning af pæren
Apparatet er forsynet med
en indvendig LED-pære med
lang holdbarhed.
låse op for det. Fjern dækslet ved at
trække det mod dig selv.
1
2
1
Det anbefales kraftigt kun at
bruge originale reservedele.
Brug kun LED-pærer (E14base). Den maksimale effekt
er angivet på
lampeenheden.
FORSIGTIG!
Tag stikket ud af kontakten.
1. Træk i den venstre side af
lampedækslet med fingrene for at
2. Udskift pæren med en, der har
samme effekt og form, og som er
specielt beregnet til
husholdningsapparater.
3. Montér lampedækslet.
4. Sæt stikket i stikkontakten.
5. Åbn lågen.
Se efter, at lampen lyser.
10
www.electrolux.com
8. TEKNISKE DATA
8.1 Produktdatablad
Varemærk
Electrolux
Model
ERF3305AOW 925041770
Kategori
1. Køleskab med et eller flere rum
til opbevaring af ferske madvarer
Energieffektivitetsklasse
A+
Elforbrug i kWh/år på grundlag af standardisere‐
de prøvningsresultater for 24 timer. Det faktiske
elforbrug vil afhænge af, hvordan apparatet an‐
vendes og dets placering
139
Nettorumfang i liter, køleskab
314
Nettorumfang i liter, Star
-
Nettorumfang i liter, Cellar-zone
-
Nettorumfang i liter, vinskab
-
Nettorumfang i liter, samlet
314
Nettorumfang i liter, fryser
-
Nettorumfang i liter, køle/fryseapparater
-
Nettorumfang i liter, køleskab
-
Stjernemærkning af fryserum med højeste netto‐
rumfang (l)
Ingen
Designtemperatur for andet rum> 14 °C (°C),
hvis det er relevant
-
Frostfri (J/N), køleskab
Nej
Frostfri (J/N), fryser
-
Optøningstid ved strømafbrydelse i timer
-
Indfrysningskapacitet i kg/24 t
-
Klimaklasse
SN-N-ST-T
Laveste temperatur, som apparatet er beregnet
til brug i °C
10
Højeste temperatur, som apparatet er beregnet
til brug i °C
43
Emission af støj dB(A) re 1 pW
39
Apparat beregnet til indbygning J/N
Nej
Apparatet er udelukkende beregnet til opbeva‐
ring af vin J/N
Nej
DANSK
8.2 Yderligere tekniske data
Højde
1550 mm
Bredde
595 mm
Dybde
668 mm
Spænding
230 - 240 V
Hyppighed
50 Hz
11
De tekniske specifikationer fremgår af
mærkeplade udvendigt eller indvendigt i
apparatets samt af energimærket.
9. MILJØHENSYN
Genbrug materialer med symbolet .
Anbring emballagematerialet i passende
beholdere til genbrug. Hjælp med at
beskytte miljøet og menneskelig
sundhed samt at genbruge affald af
elektriske og elektroniske apparater.
Kasser ikke apparater, der er mærket
med symbolet , sammen med
husholdningsaffaldet. Lever produktet
tilbage til din lokale genbrugsplads eller
kontakt din kommune.
12
www.electrolux.com
SISÄLTÖ
1. TURVALLISUUSTIEDOT................................................................................. 12
2. TURVALLISUUSOHJEET................................................................................ 14
3. ASENNUS........................................................................................................ 16
4. KÄYTTÖPANEELI............................................................................................ 16
5. PÄIVITTÄINEN KÄYTTÖ..................................................................................17
6. HOITO JA PUHDISTUS................................................................................... 17
7. VIANMÄÄRITYS............................................................................................... 18
8. TEKNISET TIEDOT.......................................................................................... 20
SINUN PARHAAKSESI
Kiitämme teitä Electrolux-laitteen hankinnasta. Olette valinneet tuotteen, joka
perustuu vuosikymmenien aikana saatuun kokemukseen ja innovaatioon.
Kekseliäs ja tyylikäs laite, joka on suunniteltu teitä ajatellen. Laitetta
käyttäessänne voitte olla aina varma erinomaisista tuloksista.
Tervetuloa Electroluxiin.
Vieraile verkkosivullamme:
Saadaksesi käyttöön liittyviä neuvoja, esitteitä, vianmääritysohjeita ja huoltoohjeita:
www.electrolux.com/webselfservice
Tuotteen rekisteröimiseksi parempaa huoltoa varten:
www.registerelectrolux.com
Ostaaksesi laitteesi lisävarusteita, kulutusosia ja alkuperäisiä varaosia:
www.electrolux.com/shop
ASIAKASPALVELU JA HUOLTO
Suosittelemme alkuperäisten varaosien käyttöä.
Pidä seuraavat tiedot saatavilla ottaessasi yhteyttä valtuutettuun
huoltoliikkeeseemme. Malli, tuotenumero, sarjanumero.
Kyseiset tiedot löytyvät laitteen arvokilvestä.
Varoitukset/huomautukset ja turvallisuusohjeet
Yleisohjeet ja vinkit
Ympäristönsuojelu
Oikeus muutoksiin pidätetään.
1.
TURVALLISUUSTIEDOT
Lue laitteen mukana toimitetut ohjeet ennen laitteen
asennusta ja käyttöä. Valmistaja ei ota vastuuta
henkilövahingoista tai vahingoista, jotka aiheutuvat
virheellisestä asennuksesta tai käytöstä. Säilytä ohjeita
SUOMI
13
aina varmassa ja helppopääsyisessä paikassa tulevia
käyttökertoja varten.
1.1 Lasten ja taitamattomien henkilöiden turvallisuus
•
•
•
•
•
•
Vähintään 8 vuotta täyttäneet lapset ja sellaiset
henkilöt, joiden fyysiset, sensoriset tai henkiset kyvyt
eivät ole tähän riittäviä tai joilla ei ole laitteen
tuntemusta tai kokemusta sen käytöstä, saavat
käyttää tätä laitetta ainoastaan silloin, kun heidän
turvallisuudestaan vastaava henkilö valvoo ja ohjaa
heitä käyttämään laitetta turvallisesti ja ymmärtämään
sen käyttöön liittyvät vaarat.
3-8-vuotiaat lapset ja erittäin vakavasti
liikuntarajoitteiset henkilöt saavat käyttää tätä laitetta,
jos heitä on ohjattu asianmukaisesti.
Alle 3-vuotiaat lapset tulee pitää kaukana laitteesta,
ellei heitä valvota jatkuvasti.
Älä anna lasten leikkiä laitteella.
Lapset eivät saa puhdistaa laitetta tai suorittaa
laitteeseen käyttäjän huoltotoimenpiteitä.
Kaikki pakkaukset tulee pitää lasten ulottumattomissa
ja hävittää asianmukaisesti.
1.2 Yleiset turvallisuusohjeet
•
•
•
•
Laite on tarkoitettu käytettäväksi kotiympäristöissä ja
vastaavissa ympäristöissä, kuten:
– maatalot, henkilöstön keittiöympäristöt liikkeissä,
toimistoissa ja muissa työympäristöissä
– hotellien, motellien ja muiden majatalojen
asiakkaiden käyttöympäristöt.
VAROITUS: Pidä kalusteeseen asennetun laitteen
syvennyksen tai kalustekaapin ilmanvaihtoaukot
vapaina.
VAROITUS: Älä yritä nopeuttaa sulatusta mekaanisilla
tai muilla sellaisilla välineillä, joita valmistaja ei ole
neuvonut käyttämään.
VAROITUS: Varo, ettei jäähdytysputkisto vaurioidu.
14
www.electrolux.com
•
•
•
•
•
VAROITUS: Älä käytä sähkölaitteita elintarvikkeiden
säilytystiloissa, elleivät ne ole valmistajan
suosittelemaa tyyppiä.
Älä suihkuta vettä tai käytä höyryä laitteen
puhdistamiseen.
Puhdista laite kostealla pehmeällä liinalla. Käytä vain
mietoja puhdistusaineita. Älä käytä hankausainetta,
hankaavia pesulappuja, liuottimia tai metalliesineitä.
Älä säilytä laitteessa räjähtäviä aineita, kuten syttyvien
ponneaineiden aerosolipulloja.
Jos virtajohto vaurioituu, sen saa vaaratilanteiden
välttämiseksi vaihtaa vain valmistaja, valtuutettu
huoltoliike tai vastaava ammattitaitoinen henkilö.
2. TURVALLISUUSOHJEET
2.1 Asennus
VAROITUS!
Asennuksen saa suorittaa
vain ammattitaitoinen
henkilö.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Poista kaikki pakkausmateriaalit.
Vaurioitunutta laitetta ei saa asentaa
tai käyttää.
Noudata koneen mukana toimitettuja
asennusohjeita.
Siirrä laitetta aina varoen, sillä se on
raskas. Käytä aina suojakäsineitä ja
suojaavia jalkineita.
Varmista, että ilmankierto on hyvä
laitteen ympärillä.
Odota vähintään 4 tuntia ennen
laitteen kytkemistä sähköverkkoon
ensimmäisen asennuksen tai oven
avautumissuunnan vaihtamisen
jälkeen. Täten öljy virtaa takaisin
kompressoriin.
Irrota pistoke sähköverkosta aina
ennen laitteen käsittelyä (esim. oven
avautumissuunnan vaihtamista).
Älä asenna laitetta lämmittimien tai
liesien, uunien tai keittotasojen
lähelle.
Suojaa laite vesisateelta.
Laitetta ei saa asentaa suoraan
auringonvaloon.
•
•
Tätä laitetta ei saa asentaa liian
kosteisiin tai kylmiin ympäristöihin.
Kun siirrät laitetta, nosta sitä
etureunasta, jottet naarmuta lattiaa.
2.2 Sähköliitäntä
VAROITUS!
Tulipalo- ja sähköiskuvaara.
VAROITUS!
Varmista laitteen
sijoittamisen yhteydessä,
ettei virtajohto ole jäänyt
puristuksiin tai ole
vaurioitunut.
VAROITUS!
Älä käytä jakorasioita tai
jatkojohtoja.
•
•
•
•
Laite on kytkettävä maadoitettuun
pistorasiaan.
Varmista, että arvokilvessä olevat
parametrit ovat verkkovirtalähteen
sähköarvojen mukaisia.
Kytke pistoke maadoitettuun
pistorasiaan.
Varmista, etteivät sähköosat vaurioidu
(esim. pistoke, virtajohto,
kompressori). Ota yhteyttä
valtuutettuun huoltopalveluun tai
SUOMI
•
•
•
sähköasentajaan sähköosien
vaihtamiseksi.
Virtajohdon on oltava aina pistokkeen
alapuolella.
Kytke pistoke pistorasiaan vasta
asennuksen jälkeen. Varmista, että
laitteen verkkovirtakytkentä on
ulottuvilla laitteen asennuksen
jälkeen.
Älä vedä virtajohdosta pistoketta
irrottaessasi. Vedä aina pistokkeesta.
2.3 Käyttö
VAROITUS!
Henkilövahinkojen,
palovammojen tai
sähköiskujen tai tulipalon
vaara.
•
2.5 Hoito ja puhdistus
VAROITUS!
Virheellinen käyttö voi
aiheuttaa henkilövahinkoja
tai laitteen vaurioitumisen.
•
•
•
Laite sisältää syttyvää kaasua,
isobutaania (R600a), joka on hyvin
ympäristöystävällinen maakaasu. Varo,
ettei isobutaania sisältävä
jäähdytysputkisto vaurioidu.
•
•
•
•
•
•
•
Älä muuta laitteen teknisiä
ominaisuuksia.
Älä aseta sähkölaitteita (esim.
jäätelökoneita) laitteeseen, ellei
valmistaja ole antanut lupaa niiden
käyttöön.
Jos jäähdytysputkisto vaurioituu,
varmista, ettei huoneessa ole avotulta
ja sytytyslähteitä. Huolehdi hyvästä
ilmanvaihdosta.
Älä anna kuumien esineiden koskea
laitteen muoviosia.
Älä säilytä tulenarkoja kaasuja tai
nesteitä laitteessa.
Älä aseta laitteeseen, sen lähelle tai
päälle syttyviä tuotteita tai syttyviin
tuotteisiin kostutettuja esineitä.
Älä kosketa kompressoriin tai
lauhduttimeen. Ne ovat kuumia.
Kytke laite pois toiminnasta ja irrota
pistoke pistorasiasta ennen
ylläpitotoimien aloittamista.
Laitteen jäähdytysyksikkö sisältää
hiilivetyä. Ainoastaan pätevä alan
ammattilainen saa huoltaa yksikköä ja
täyttää sen uudelleen.
Tarkista laitteen poistoaukko
säännöllisesti ja puhdista se
tarvittaessa. Jos poistoaukko on
tukossa, sulanut vesi kerääntyy
laitteen pohjalle.
2.6 Huoltopalvelu
•
•
Kun laite on korjattava, ota yhteyttä
valtuutettuun huoltopalveluun.
Käytä vain alkuperäisiä varaosia.
2.7 Hävittäminen
VAROITUS!
Henkilövahinko- tai
tukehtumisvaara.
•
•
•
•
•
2.4 Sisävalo
VAROITUS!
Sähköiskun vaara.
15
Tässä laitteessa käytetty
lampputyyppi on tarkoitettu vain
kodinkoneiden valaistukseen. Älä
käytä sitä rakennuksen
valaisemiseen.
•
Irrota pistoke pistorasiasta.
Leikkaa johto irti ja hävitä se.
Poista ovi, jotta lapset ja eläimet eivät
voisi jäädä kiinni laitteen sisälle.
Tämän laitteen jäähdytysputkistossa
ja eristysmateriaaleissa ei ole
otsonikerrokselle haitallisia aineita.
Eristevaahto sisältää tulenarkaa
kaasua. Kysy lisätietoa laitteen
oikeaoppisesta hävittämisestä
paikalliselta viranomaiselta.
Älä vaurioita lämmönvaihtimen lähellä
olevaa jääkaapin osaa.
16
www.electrolux.com
3. ASENNUS
VAROITUS!
Lue turvallisuutta koskevat
luvut.
•
3.1 Sijoittaminen
Asenna tämä laite kuivaan ja hyvin
tuuletettuun sisätilaan, jossa ympäristön
lämpötila vastaa laitteen arvokilvessä
mainittua ilmastoluokkaa:
Ilmas‐
toluok‐
ka
Ympäristölämpötila
SN
+10°C – +32°C
N
+16 °C – +32°C
ST
+16 °C – +38°C
T
+16 °C – +43 °C
•
3.2 Sähköliitäntä
•
•
Ennen kuin kytket laitteen
verkkovirtaan, tarkista, että
arvokilvessä mainittu jännite ja
taajuus vastaavat verkkovirran arvoja.
Laite on kytkettävä maadoitettuun
pistorasiaan. Virtajohdon pistoke on
varustettu maadoituskoskettimella.
Jos pistorasia, johon laite kytketään,
ei ole maadoitettu, ota yhteys
sähköasentajaan ja pyydä asentajaa
kytkemään laite erilliseen
maadoitusliittimeen voimassa olevien
määräysten mukaisesti.
Valmistaja ei vastaa millään tavalla
vahingoista, mikäli edellä olevia
turvallisuusohjeita ei ole noudatettu.
Tämä kodinkone täyttää Euroopan
yhteisön direktiivien vaatimukset.
3.3 Laitteen asennus ja luukun
avautumissuunnan vaihtaminen
Katso erilliset asennusta ja
avautumissuunnan vaihtoa
koskevat ohjeet (ilmankieroa
ja tasapainotusta koskevat
vaatimukset).
4. KÄYTTÖPANEELI
4.1 Laitteen käynnistäminen
1. Kiinnitä pistoke pistorasiaan.
2. Käännä lämpötilan säädintä
myötäpäivään keskiasentoon.
4.2 Laitteen kytkeminen pois
toiminnasta
Laite kytketään pois toiminnasta
kääntämällä lämpötilan säädin asentoon
"O".
4.3 Lämpötilan säätäminen
Lämpötila säätyy automaattisesti.
Lämpötilaa voidaan kuitenkin säätää
laitteen sisällä.
Valitse asetus ottamalla huomioon, että
sisälämpötilaan vaikuttavat seuraavat
seikat:
• huoneen lämpötila
• oven avaustiheys
• säilytettävien elintarvikkeiden määrä
• laitteen sijainti.
Keskiasento on yleensä sopivin asetus.
Laitteen käyttö:
1. Käännä lämpötilan säädintä
myötäpäivään laitteen sisälämpötilan
laskemiseksi.
2. Käännä lämpötilan säädintä
vastapäivään laitteen sisälämpötilan
nostamiseksi.
SUOMI
17
5. PÄIVITTÄINEN KÄYTTÖ
VAROITUS!
Lue turvallisuutta koskevat
luvut.
5.1 Elintarvikkeiden
säilyttäminen
jääkaappiosastossa
Peitä ruoka kannella tai kääri se folioon
tms. erityisesti, kun ruoka on
voimakastuoksuista.
Sijoita elintarvikkeet jääkaappiin siten,
että ilma pääsee kiertämään vapaasti
niiden ympärillä.
Säilytä elintarvikkeita kaikilla hyllyillä
vähintään 20 mm päässä takaseinästä ja
15 mm päässä ovesta.
5.2 Lämpötilan merkkivalo
Jääkaapissa on lämpötilanäyttö
elintarvikkeiden oikeaoppista säilytystä
varten. Laitteen sivuseinässä oleva
symboli osoittaa jääkaapin kylmimmän
osaston.
Jos näytössä näkyy OK (A), aseta
tuoreet elintarvikkeet symbolin
osoittamaan kohtaan. Säädä muussa
tapauksessa (B) lämpötilan säädin
alhaisempaan asetukseen ja odota 12
tuntia ennen lämpötilamittarin uudelleen
tarkistamista.
A
OK
B
OK
Kun olet lisännyt tuoreita
elintarvikkeita laitteeseen tai
kun ovi on avattu toistuvasti
tai pidemmäksi ajaksi, on
normaalia, ettei OK näy
näytössä. Odota vähintään
12 tuntia ennen lämpötilan
säätimen uudelleen säätöä.
6. HOITO JA PUHDISTUS
VAROITUS!
Lue turvallisuutta koskevat
luvut.
6.1 Sisätilan puhdistaminen
Ennen kuin otat laitteen käyttöön, pese
sisäosat ja kaikki kaapin sisälle
sijoitettavat varusteet haalealla vedellä ja
miedolla pesuaineella poistaaksesi
uudelle laitteelle tyypillisen hajun. Kuivaa
pinnat ja varusteet lopuksi huolellisesti.
HUOMIO!
Älä käytä puhdistusaineita,
hankaavia jauheita, klooria
tai öljypohjaisia
puhdistusaineita, sillä ne
vahingoittavat pintoja.
6.2 Säännöllinen puhdistus
HUOMIO!
Älä vedä, siirrä tai vahingoita
laitteen sisällä olevia putkia
ja/tai kaapeleita.
HUOMIO!
Varo vahingoittamasta
jäähdytysjärjestelmää.
Laite on puhdistettava säännöllisesti:
1. Puhdista sisäosa ja varusteet
lämpimällä vedellä ja
käsitiskiaineella.
2. Tarkista oven tiivisteet säännöllisesti
ja pyyhi ne puhtaaksi.
3. Huuhtele ja kuivaa huolellisesti.
4. Jos mahdollista, puhdista laitteen
takaosassa sijaitsevat lauhdutin ja
kompressori harjalla.
Tämä parantaa laitteen suorituskykyä
ja säästää energiaa.
18
www.electrolux.com
6.3 Jääkaapin sulattaminen
Normaalikäytössä huurretta poistuu
automaattisesti jääkaappiosaston
höyrystimestä aina kompressorin
pysähtyessä.
Jääkaappiosaston kanavan keskellä
oleva sulatusveden tyhjennysaukko on
tärkeää puhdistaa säännöllisin väliajoin,
jotta vettä ei tulvi yli ja tipu ruokien
päälle.
6.4 Jos laitetta ei käytetä
pitkään aikaan
Jos laitetta ei ole tarkoitus käyttää
pitkään aikaan, suorita seuraavat
toimenpiteet:
1.
2.
3.
4.
Kytke laite irti verkkovirrasta.
Ota kaikki ruoat pois.
Puhdista laite ja kaikki lisävarusteet.
Jätä ovi/ovet raolleen, jotta laitteen
sisälle ei muodostu epämiellyttävää
hajua.
7. VIANMÄÄRITYS
VAROITUS!
Lue turvallisuutta koskevat
luvut.
7.1 Käyttöhäiriöt
Ongelma
Mahdollinen syy
Ratkaisu
Laitteen käyntiääni on ko‐
va.
Laitetta ei ole tuettu kun‐
nolla paikalleen.
Tarkista, onko laite vakaa.
Valo ei syty.
Lamppu on valmiustilas‐
sa.
Sulje ja avaa ovi.
Lamppu on palanut.
Lue ohjeet kohdasta "Lam‐
pun vaihtaminen".
Kompressori käy jatkuvas‐ Lämpötila on asetettu vir‐
ti.
heellisesti.
Katso kohta "Käyttö"/"Käyt‐
töpaneeli".
Laitteeseen on pantu mo‐ Odota muutama tunti ja tar‐
nia elintarvikkeita sama‐
kista lämpötila uudelleen.
naikaisesti.
Huoneen lämpötila on
liian korkea.
Katso ilmastoluokan tauluk‐
ko arvokilvestä.
Ruoka on pantu kodinko‐ Anna ruoan jäähtyä huoneen
neeseen liian lämpimänä. lämpötilaan ennen pakasta‐
mista.
SUOMI
Ongelma
Mahdollinen syy
Vettä valuu jääkaapin si‐
sälle.
Veden tyhjennysaukko on Puhdista veden tyhjennys‐
tukossa.
aukko.
19
Ratkaisu
Elintarvikkeet estävät ve‐
den valumisen vedenke‐
ruukaukaloon.
Tarkista, että elintarvikkeet
eivät kosketa takaseinään.
Vettä valuu lattialle.
Sulatusvesiaukkoa ei ole
liitetty kompressorin ylä‐
puolella olevaan haihdu‐
tusastiaan.
Kiinnitä sulatusveden poisto‐
putki haihdutusastiaan.
Laitteen lämpötila on liian
alhainen tai korkea.
Lämpötilaa ei ole säädetty Säädä lämpötila korkeam‐
oikein.
maksi/alhaisemmaksi.
Ruoat ovat liian lämpimiä. Anna ruokien lämpötilan las‐
kea huoneen lämpötilaan
ennen kuin laitat ruoat lait‐
teeseen.
Laitteeseen on lisätty mo‐ Aseta laitteeseen vähemmän
nia elintarvikkeita yhdellä ruokia yhdellä kertaa.
kertaa.
Jääkaapin takaseinässä
on liikaa lauhdevettä.
Jääkaapin takaseinässä
on huurretta.
Ovea on avattu liian tihe‐
ään.
Avaa ovi vain tarvittaessa.
Ovea ei ole suljettu kun‐
nolla.
Varmista, että ovi on suljettu
kunnolla.
Säilytettäviä elintarvikkei‐
ta ei ole kääritty.
Kääri elintarvikkeet asianmu‐
kaiseen pakkaukseen ennen
niiden asettamista kaappiin.
Ympäristölämpötila on
korkea ja laitteeseen on
asetettu alhaisin lämpöti‐
la.
Aseta lämpötilan säädin kor‐
keampaan lämpötila-asetuk‐
seen automaattisen sulatuk‐
sen mahdollistamiseksi.
Laite on täytetty täyteen
Aseta lämpötilan säädin kor‐
ja siihen on asetettu alhai‐ keampaan lämpötila-asetuk‐
sin lämpötila.
seen automaattisen sulatuk‐
sen mahdollistamiseksi.
Ovi ei avaudu helposti.
Yritit avata oven välittö‐
mästi sen sulkemisen jäl‐
keen.
Jos ongelmaa ei ratkaista
ohjeiden avulla, ota yhteyttä
paikalliseen valtuutettuun
huoltoliikkeeseen.
Odota muutama sekunti
oven sulkemisen jälkeen en‐
nen kuin avaat oven uudel‐
leen.
7.2 Lampun vaihtaminen
Laitteessa on pitkäikäinen
LED-valo.
20
www.electrolux.com
On erittäin suositeltavaa
käyttää ainoastaan
alkuperäisiä varaosia.
Käytä ainoastaan LEDvaloja (E14-kantaiset).
Maksimiteho on merkitty
lamppuyksikköön.
2. Vaihda lamppu saman tehoiseen ja muotoiseen lamppuun, joka on
tarkoitettu erityisesti kodinkoneisiin.
3. Kiinnitä lampun suojus takaisin
paikalleen.
4. Kiinnitä pistoke pistorasiaan.
5. Avaa luukku.
Varmista, että valo syttyy.
HUOMIO!
Irrota pistoke pistorasiasta.
1. Irrota lampun suojus vetämällä sitä
vasemmalta puolelta sormilla. Poista
suojus vetämällä sitä itseesi päin.
1
2
1
8. TEKNISET TIEDOT
8.1 Tuoteselosteella
Tavaramerkki
Electrolux
Malli
ERF3305AOW 925041770
Luokka
1. Jääkaappi yhdellä tai useam‐
malla tuoreen ruoan säilytysloke‐
rolla
Energiatehokkuusluokka
A+
Vuotuinen energiankulutus kilowattitunteina vuo‐
dessa, perutuen perustestien tuloksiin 24 tunnin
aikana. Tosiasiallinen energiankulutus riippuu
laitteen käyttötavoista ja laitteen sijoituksesta
139
Käyttötilavuus litraa, jääkaappi
314
Käyttötilavuus litraa, Star
-
Käyttötilavuus litraa, kellarialue
-
Käyttötilavuus litraa, viini
-
SUOMI
Varastotilavuus litraa, yhteensä
314
Käyttötilavuus litraa, pakastin
-
Käyttötilavuus litraa, viileäkaappi
-
Käyttötilavuus litraa, muut osastot
-
Tähtiluokitus pakastinokerolle, jonka tilavuus on
suurin (l)
Ei mitään
Muiden osien rakenteelliset lämpötilat > 14 °C
(°C),
-
Frost free (K/E), jääkaappi
Ei
Frost free (K/E), pakastin
-
Sähkökatkosuojattu h
-
Pakastuskyky kg/24h
-
Ilmastoluokka
SN-N-ST-T
Alhaisin ympäristön lämpötila, jossa laitetta on
tarkoitus käyttää, ° C
10
Korkein ympäristön lämpötila, jossa laitetta on
tarkoitus käyttää, ° C
43
Akustinen melu dB(A) re1 pW
39
Integroitu laite K/E
Ei
Tämä laite on tarkoitettu ainoastaan viinin säilyt‐
tämiseen K/E
Ei
8.2 Tekniset lisätiedot
Korkeus
1550 mm
Leveys
595 mm
Syvyys
668 mm
Jännite
230 - 240 V
Taajuus
50 Hz
21
Tekniset tiedot on merkitty laitteen
ulkopuolelle tai sisäpuolelle kiinnitettyyn
arvokilpeen ja energiatarraan.
9. YMPÄRISTÖNSUOJELU
Kierrätä materiaalit, jotka on merkitty
merkillä . Kierrätä pakkaus laittamalla
se asianmukaiseen kierrätysastiaan.
Suojele ympäristöä ja ihmisten terveyttä
kierrättämällä sähkö- ja
elektroniikkaromut. Älä hävitä merkillä
merkittyjä kodinkoneita kotitalousjätteen
mukana. Palauta tuote paikalliseen
kierrätyskeskukseen tai ota yhteyttä
paikalliseen viranomaiseen.
22
www.electrolux.com
TABLE DES MATIÈRES
1. INFORMATIONS DE SÉCURITÉ..................................................................... 22
2. CONSIGNES DE SÉCURITÉ........................................................................... 24
3. INSTALLATION................................................................................................ 26
4. BANDEAU DE COMMANDE............................................................................ 27
5. UTILISATION QUOTIDIENNE..........................................................................27
6. ENTRETIEN ET NETTOYAGE.........................................................................28
7. DÉPANNAGE................................................................................................... 29
8. CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES.............................................................31
NOUS PENSONS À VOUS
Merci d'avoir choisi ce produit Electrolux. Avec ce produit, vous bénéficiez de
dizaines d'années d'expérience professionnelle et d'innovation. Ingénieux et
élégant, il a été conçu sur mesure pour vous. Grâce à cet appareil, vous savez
que chaque utilisation vous apportera satisfaction.
Bienvenue chez Electrolux.
Visitez notre site Internet pour :
Obtenir des conseils d'utilisation, des brochures, de l'aide, des informations :
www.electrolux.com/webselfservice
Enregistrez votre produit pour obtenir un meilleur service :
www.registerelectrolux.com
Acheter des accessoires, consommables et pièces de rechange d'origine pour
votre appareil :
www.electrolux.com/shop
SERVICE APRÈS-VENTE
Utilisez toujours des pièces d'origine.
Avant de contacter le service après-vente, assurez-vous de disposer des
informations suivantes : Modèle, PNC, numéro de série.
Vous trouverez ces informations sur la plaque signalétique.
Avertissement/Consignes de sécurité
Informations générales et conseils
Informations en matière de protection de l'environnement
Sous réserve de modifications.
1.
INFORMATIONS DE SÉCURITÉ
Avant d'installer et d'utiliser cet appareil, lisez
soigneusement les instructions fournies. Le fabricant ne
pourra être tenu pour responsable des blessures et
dégâts résultant d'une mauvaise installation ou
FRANÇAIS
23
utilisation. Conservez toujours les instructions dans un
lieu sûr et accessible pour vous y référer ultérieurement.
1.1 Sécurité des enfants et des personnes
vulnérables
•
•
•
•
•
•
Cet appareil peut être utilisé par des enfants de plus
de 8 ans, ainsi que des personnes dont les capacités
physiques, sensorielles et mentales sont réduites ou
dont les connaissances et l'expérience sont
insuffisantes, à condition d'être surveillés ou d'avoir
reçu des instructions concernant l'utilisation sécurisée
de l'appareil et de comprendre les risques encourus.
Cet appareil peut être utilisé par des enfants entre 3 et
8 ans et des personnes ayant un handicap très
important et complexe à condition d'avoir reçu de
bonnes instructions.
Les enfants de moins de 3 ans doivent être tenus à
l'écart de l'appareil, à moins d'être surveillés en
permanence.
Ne laissez pas les enfants jouer avec l'appareil.
Les enfants ne doivent pas nettoyer ni entreprendre
une opération de maintenance sur l'appareil sans
surveillance.
Ne laissez pas les emballages à la portée des enfants
et jetez-les convenablement.
1.2 Sécurité générale
•
•
Cet appareil est conçu uniquement pour un usage
domestique et des situations telles que :
– dans des fermes, des coins cuisines réservés au
personnel dans des magasins, bureaux et autres
– l'utilisation par les clients des hôtels, motels, des
environnements du type chambres d’hôtes et autres
environnements à caractère résidentiel
AVERTISSEMENT : Veillez à ce que les orifices de
ventilation, situés dans l'enceinte de l'appareil ou dans
la structure intégrée, ne soient pas obstrués.
24
www.electrolux.com
•
•
•
•
•
•
•
AVERTISSEMENT : N'utilisez aucun dispositif
mécanique ou autre appareil pour accélérer le
processus de dégivrage que ceux recommandés par
le fabricant.
AVERTISSEMENT : N'endommagez pas le circuit
frigorifique.
AVERTISSEMENT : N'utilisez pas d'appareils
électriques à l'intérieur des compartiments de
conservation des aliments de l'appareil, sauf s'ils sont
du type recommandé par le fabricant.
Ne pulvérisez pas d'eau ni de vapeur pour nettoyer
l'appareil.
Nettoyez l'appareil avec un chiffon doux humide.
Utilisez uniquement des produits de lavage neutres.
N'utilisez pas de produits abrasifs, de tampons à
récurer, de solvants ni d'objets métalliques.
Ne conservez aucune substance explosive dans cet
appareil, comme des aérosols contenant un produit
inflammable.
Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être
remplacé par le fabricant, son service après-vente ou
des personnes de qualification similaire afin d'éviter
un danger.
2. CONSIGNES DE SÉCURITÉ
2.1 Installation
AVERTISSEMENT!
L'appareil doit être installé
uniquement par un
professionnel qualifié.
•
•
•
•
Retirez l'intégralité de l'emballage.
N'installez pas et ne branchez pas un
appareil endommagé.
Suivez scrupuleusement les
instructions d'installation fournies
avec l'appareil.
Soyez toujours vigilants lorsque vous
déplacez l'appareil car il est lourd.
Utilisez toujours des gants de sécurité
et des chaussures fermées.
•
•
•
•
•
Assurez-vous que l'air circule autour
de l'appareil.
Lors de la première installation ou
après avoir inversé la porte, attendez
au moins 4 heures avant de brancher
l'appareil sur le secteur. Cela permet
à l'huile de refouler dans le
compresseur.
Avant toute opération sur l'appareil
(par ex. inversion de la porte),
débranchez la fiche de la prise de
courant.
N'installez pas l'appareil à proximité
d'un radiateur, d'une cuisinière, d'un
four ou d'une table de cuisson.
N'exposez pas l'appareil à la pluie.
FRANÇAIS
•
•
•
N'installez pas l'appareil dans un
endroit exposé à la lumière directe du
soleil.
N'installez pas l'appareil dans une
pièce trop humide ou trop froide.
Lorsque vous déplacez l'appareil,
veillez à le soulever par l'avant pour
éviter de rayer le sol.
2.2 Branchement électrique
AVERTISSEMENT!
Risque d'incendie ou
d'électrocution.
AVERTISSEMENT!
Lorsque vous installez
l'appareil, assurez-vous que
le câble d'alimentation n'est
pas coincé ou endommagé.
2.3 Utilisation
AVERTISSEMENT!
Risque de blessures, de
brûlures, d'électrocution ou
d'incendie.
L'appareil contient un gaz
inflammable, l'isobutane (R600a), un gaz
naturel ayant un niveau élevé de
compatibilité environnementale. Veillez à
ne pas endommager le circuit frigorifique
contenant de l'isobutane.
•
•
•
AVERTISSEMENT!
N'utilisez pas d'adaptateurs
multiprises ni de rallonges.
•
•
•
•
•
•
•
L’appareil doit être relié à la terre.
Vérifiez que les paramètres figurant
sur la plaque signalétique
correspondent aux données
électriques de votre réseau.
Utilisez une prise correctement
installée et protégée contre les chocs.
Veillez à ne pas endommager les
composants électriques tels que la
fiche secteur, le câble d'alimentation
ou le compresseur. Contactez le
service après-vente agréé ou un
électricien pour changer les
composants électriques.
Le câble d'alimentation doit rester en
dessous du niveau de la fiche
secteur.
Ne branchez la fiche d’alimentation à
la prise de courant qu’à la fin de
l’installation. Assurez-vous que la
prise principale est accessible une
fois l’appareil installé.
Ne tirez jamais sur le câble
d’alimentation électrique pour
débrancher l’appareil. Tirez toujours
sur la fiche de la prise secteur.
25
•
•
•
•
Ne modifiez pas les caractéristiques
de cet appareil.
Ne placez aucun appareil électrique
(sorbetière, etc.) dans l'appareil, en
l'absence d'indications du fabricant.
Si le circuit frigorifique est
endommagé, assurez-vous de
l'absence de flammes et de sources
d'ignition dans la pièce. Aérez la
pièce.
Évitez tout contact d'éléments chauds
avec les parties en plastique de
l'appareil.
Ne stockez jamais de gaz ou de
liquide inflammable dans l'appareil.
Ne placez pas de produits
inflammables ou d'éléments imbibés
de produits inflammables à l'intérieur
ou à proximité de l'appareil, ni sur
celui-ci.
Ne touchez pas le compresseur ni le
condenseur. Ils sont chauds.
2.4 Éclairage intérieur
AVERTISSEMENT!
Risque d'électrocution !
•
Le type d'ampoule utilisé pour cet
appareil est uniquement destiné aux
appareils domestiques. Ne l'utilisez
pas pour éclairer votre logement.
2.5 Entretien et nettoyage
AVERTISSEMENT!
Risque de blessure
corporelle ou de dommages
matériels.
26
www.electrolux.com
•
•
•
Avant toute opération d'entretien,
éteignez l'appareil et débranchez la
fiche de la prise secteur.
Cet appareil contient des
hydrocarbures dans son circuit de
réfrigération. L'entretien et la recharge
du circuit de réfrigération doivent être
effectués par un professionnel
qualifié.
Examinez régulièrement l'écoulement
de l'appareil et si nécessaire,
nettoyez-le. Si l'orifice est bouché,
l'eau provenant du dégivrage
s'écoulera en bas de l'appareil.
2.6 Maintenance
•
•
•
•
•
•
•
•
Pour réparer l'appareil, contactez un
service après-vente agréé.
Utilisez exclusivement des pièces
d'origine.
Débranchez l'appareil de
l'alimentation électrique.
Coupez le câble d'alimentation et
mettez-le au rebut.
Retirez la porte pour empêcher les
enfants et les animaux de s'enfermer
dans l'appareil.
Le circuit frigorifique et les matériaux
d'isolation de cet appareil préservent
la couche d'ozone.
La mousse isolante contient un gaz
inflammable. Contactez votre service
municipal pour obtenir des
informations sur la marche à suivre
pour mettre l'appareil au rebut.
N'endommagez pas la partie du
circuit de réfrigération située à
proximité du condenseur thermique.
2.7 Mise au rebut
AVERTISSEMENT!
Risque de blessure ou
d'asphyxie.
3. INSTALLATION
AVERTISSEMENT!
Reportez-vous aux chapitres
concernant la sécurité.
3.2 Branchement électrique
•
3.1 Installation
Cet appareil peut être installé dans un
pièce intérieure sèche et bien ventilée où
la température ambiante correspond à la
classe climatique indiquée sur la plaque
signalétique de l'appareil :
Classe Température ambiante
climati‐
que
SN
+10 °C à + 32 °C
N
+16 °C à + 32 °C
ST
+16 °C à + 38 °C
T
+16 °C à + 43 °C
•
•
•
Avant de brancher l'appareil, assurezvous que la tension et la fréquence
indiquées sur la plaque signalétique
correspondent à celles de votre
réseau électrique domestique.
L'appareil doit être relié à la terre. La
fiche du cordon d'alimentation est
fournie avec un contact à cette fin. Si
la prise de courant n'est pas mise à la
terre, branchez l'appareil à une mise
à la terre séparée conformément aux
réglementations en vigueur, en
consultant un électricien spécialisé.
Le fabricant décline toute
responsabilité en cas de non-respect
de ces consignes de sécurité.
Cet appareil est conforme aux
directives CEE.
FRANÇAIS
27
3.3 Installation de l'appareil et
réversibilité de la porte
Veuillez vous reportez aux
instructions séparées
relatives à l'installation
(ventilation, conditions, mise
de niveau) et à la
réversibilité de la porte.
4. BANDEAU DE COMMANDE
4.1 Mise en marche
1. Branchez l'appareil sur le secteur.
2. Tournez le thermostat vers la droite
sur une position médiane.
4.2 Mise hors tension
Pour éteindre l'appareil, tournez le
thermostat sur la position « O ».
4.3 Réglage de la température
La température est régulée
automatiquement. Cependant, vous
pouvez choisir vous-même la
température à l'intérieur de l'appareil.
Choisissez le réglage en tenant compte
du fait que la température à l'intérieur de
l'appareil dépend de plusieurs facteurs :
• la température ambiante,
• la fréquence d'ouverture de la porte
• la quantité de denrées entreposées,
• l'emplacement de l'appareil.
Un réglage intermédiaire est
généralement le plus indiqué.
Pour faire fonctionner l'appareil :
1. Tournez le thermostat vers la droite
pour faire baisser la température à
l'intérieur de l'appareil.
2. Tournez le thermostat vers la gauche
pour remonter la température à
l'intérieur de l'appareil.
5. UTILISATION QUOTIDIENNE
AVERTISSEMENT!
Reportez-vous aux chapitres
concernant la sécurité.
5.1 Conservation d'aliments
dans un compartiment
réfrigérateur
Couvrez ou enveloppez les aliments,
surtout s'ils sont forts en saveurs.
Disposez les aliments de sorte que l'air
puisse circuler librement autour.
Tous les aliments placés sur les
clayettes ne doivent pas s'approcher de
plus de 20 mm de la paroi arrière, et de
15 mm de la porte.
5.2 Indicateur de température
Pour un bon stockage des aliments, le
réfrigérateur est doté d'un indicateur de
température. Le symbole sur la paroi
latérale de l'appareil indique la zone la
plus froide du réfrigérateur.
Si « OK » s'affiche (A), placez les
aliments frais dans la zone indiquée par
le symbole. Si ce n'est pas le cas (B),
réglez le thermostat sur une température
inférieure et attendez 12 heures avant de
vérifier à nouveau.
A
OK
B
OK
28
www.electrolux.com
Après chargement de
denrées fraîches dans
l'appareil ou après des
ouvertures répétées (ou une
ouverture prolongée) de la
porte, il est normal que
l'inscription OK. disparaisse.
Attendez au moins
12 heures avant de régler le
thermostat.
6. ENTRETIEN ET NETTOYAGE
AVERTISSEMENT!
Reportez-vous aux chapitres
concernant la sécurité.
6.1 Nettoyage de l'intérieur
Avant d'utiliser l'appareil pour la première
fois, nettoyez l'intérieur et tous les
accessoires avec de l'eau tiède
savonneuse (pour supprimer toute odeur
de neuf), puis séchez-les
soigneusement.
ATTENTION!
N'utilisez jamais de
détergents, de produits
abrasifs, de nettoyants à
base de chlore ou d'huile car
ils pourraient endommager
le revêtement.
6.2 Nettoyage périodique
ATTENTION!
Ne tirez pas, ne déplacez
pas, n'endommagez pas les
tuyaux et/ou câbles qui se
trouvent à l'intérieur de
l'appareil.
assurer qu'ils sont propres et ne
contiennent pas de résidus.
3. Rincez et séchez soigneusement.
4. S'ils sont accessibles, nettoyez le
condenseur et le compresseur situés
à l'arrière de l'appareil avec une
brosse.
Cette opération améliore les
performances de l'appareil et permet
des économies d'électricité.
6.3 Dégivrage du réfrigérateur
En fonctionnement normal, le givre est
automatiquement éliminé de
l'évaporateur du compartiment
réfrigérateur à chaque fois que le
compresseur s'arrête.
Il est important de nettoyer régulièrement
l'orifice d'écoulement de la goulotte
d'évacuation de l'eau de dégivrage située
au milieu du compartiment réfrigérateur
pour empêcher l'eau de déborder et de
couler à l'intérieur de l'appareil.
ATTENTION!
N'endommagez pas le circuit
de refroidissement.
L'appareil doit être nettoyé
régulièrement :
1. Nettoyez l'intérieur et les accessoires
avec de l'eau tiède et additionnée
d'un détergent doux.
2. Vérifiez régulièrement les joints de
porte et essuyez-les pour vous
6.4 En cas de non-utilisation
prolongée
Si l'appareil n'est pas utilisé pendant de
longues périodes, prenez les précautions
suivantes :
FRANÇAIS
1. Débranchez l'appareil de
l'alimentation électrique.
2. Retirez tous les aliments.
3. Nettoyez l'appareil et tous les
accessoires.
29
4. Laissez la porte/les portes ouverte(s)
pour éviter la formation d'odeurs
désagréables.
7. DÉPANNAGE
AVERTISSEMENT!
Reportez-vous aux chapitres
concernant la sécurité.
7.1 Que faire si…
Problème
Cause possible
Solution
L'appareil est bruyant.
L'appareil n'est pas sta‐
ble.
Assurez-vous de la stabilité
de l'appareil.
L'éclairage ne fonctionne
pas.
L'éclairage est en mode
veille.
Fermez puis ouvrez la porte.
L'éclairage est défectu‐
eux.
Reportez-vous au chapitre
« Remplacement de l'am‐
poule ».
Il y a une erreur dans le
réglage de la températu‐
re.
Reportez-vous au chapitre
« Fonctionnement/Bandeau
de commande ».
Trop de produits ont été
introduits simultanément.
Attendez quelques heures et
vérifiez de nouveau la tem‐
pérature.
La température ambiante
est trop élevée.
Reportez-vous au tableau
des classes climatiques de
la plaque signalétique.
Les aliments introduits
dans l'appareil étaient
trop chauds.
Laissez refroidir les aliments
à température ambiante
avant de les mettre dans
l'appareil.
L'orifice d'écoulement de
l'eau de dégivrage est
obstrué.
Nettoyez l'orifice d'écoule‐
ment de l'eau de dégivrage.
Des aliments empêchent
l'eau de s'écouler dans le
réservoir d'eau.
Assurez-vous que les pro‐
duits ne touchent pas la pla‐
que arrière.
Le tuyau d'évacuation de
l'eau de dégivrage n'est
pas raccordé au bac
d'évaporation situé audessus du compresseur.
Fixez le tuyau d'évacuation
de l'eau au bac d'évapora‐
tion de l'eau de dégivrage.
Le compresseur fonction‐
ne en permanence.
De l'eau s'écoule à l'inté‐
rieur du réfrigérateur.
De l'eau coule sur le sol.
30
www.electrolux.com
Problème
Cause possible
Solution
La température à l'inté‐
rieur de l'appareil est trop
basse/élevée.
Le thermostat n'est pas
réglé correctement.
Augmentez/réduisez la tem‐
pérature.
La température des pro‐
duits est trop élevée.
Laissez les aliments refroidir
à température ambiante
avant de les placer dans
l'appareil.
Trop de produits ont été
introduits simultanément.
Introduisez moins de pro‐
duits en même temps.
La porte a été ouverte
trop fréquemment.
N'ouvrez la porte qu'en cas
de nécessité.
Trop d'eau s'est conden‐
sée sur la paroi arrière du
réfrigérateur.
La porte n'est pas entière‐ Assurez-vous que la porte
ment fermée.
est entièrement fermée.
Il y a du givre sur la paroi
arrière du réfrigérateur.
La porte est difficile à ou‐
vrir.
Les aliments conservés
ne sont pas emballés.
Enveloppez les aliments
dans un emballage adapté
avant de les ranger dans
l'appareil.
La température ambiante
est élevée et l’appareil est
réglé sur la température
la plus basse.
Réglez le thermostat sur une
température supérieure pour
permettre le dégivrage auto‐
matique.
L’appareil est entièrement
chargé et réglé sur la
température la plus bas‐
se.
Réglez le thermostat sur une
température supérieure pour
permettre le dégivrage auto‐
matique.
Vous avez essayé de rou‐ Attendez quelques secondes
vrir la porte immédiate‐
après avoir fermé la porte
ment après l'avoir fermée. pour la rouvrir.
Si ces conseils n'apportent
pas de solution à votre
problème, veuillez consulter
le service après-vente agréé
le plus proche.
7.2 Remplacement de
l'éclairage
L'appareil est équipé d'un
éclairage à LED longue
durée.
Il est recommandé d'utiliser
uniquement des pièces
détachées d'origine.
Utilisez des ampoules LED
(base E14) uniquement. La
puissance maximale est
indiquée sur la base
d'éclairage.
ATTENTION!
Débranchez la fiche de
l'appareil de la prise secteur.
1. Tirez sur le côté gauche du diffuseur
de l'ampoule avec les doigts pour le
FRANÇAIS
déverrouiller. Retirez le diffuseur et
tirez-le vers vous.
1
2
1
31
2. Remplacez l'ampoule par une
ampoule de puissance et de forme
identiques, spécifiquement conçue
pour les appareils électroménagers.
3. Installez le diffuseur de l'ampoule.
4. Branchez la fiche de l'appareil à la
prise secteur.
5. Ouvrez la porte.
Vérifiez que l'ampoule s'allume.
8. CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
8.1 Fiche d'informations produit
Marque
Electrolux
Modèle
ERF3305AOW 925041770
Catégorie
1. Réfrigérateur comportant un ou
plusieurs compartiments de stoc‐
kage de denrées fraîches
Classe d'efficacité énergétique
A+
Consommation d'énergie annuelle en kWh, cal‐
139
culée sur la base du résultat obtenu pour 24 heu‐
res dans des conditions d’essai normalisées. La
consommation d’énergie réelle dépend des con‐
ditions d’utilisation et de l’emplacement de l’ap‐
pareil.
Volume de stockage en litres, Réfrigérateur
314
Volume de stockage en litres, « Étoile »
-
Volume de stockage en litres, zone « Cave »
-
Volume de stockage en litres, « Vin »
-
Volume de stockage en litres, Total
314
Volume de stockage en litres, « Congélateur »
-
Volume de stockage en litres, « Zone fraîcheur » Volume de stockage en litres, « Compartiments
de type autre »
-
Nombre d'étoiles du compartiment congélateur
ayant le volume de stockage le plus élevé (l)
Néant
32
www.electrolux.com
Température de conception des « compartiments de type autre » > 14 °C (°C), le cas échéant
« Sans givre » (O/N), Réfrigérateur
Non
« Sans givre » (O/N), Congélateur
-
Autonomie en h
-
« Pouvoir de congélation », exprimé en kg/24 h
-
Classe climatique
SN-N-ST-T
Température ambiante la plus basse à laquelle
l'appareil est conçu pour être utilisé, en °C
10
Température ambiante la plus haute à laquelle
l'appareil est conçu pour être utilisé, en °C
43
Émissions acoustiques exprimées en dB(A)
re 1 pW
39
Appareil intégrable O/N
Non
Cet appareil est destiné uniquement au stockage Non
du vin O/N
8.2 Autres caractéristiques
techniques
Hauteur
1550 mm
Largeur
595 mm
Profondeur
668 mm
Tension
230 - 240 V
Fréquence
50 Hz
Les caractéristiques techniques figurent
sur la plaque signalétique située sur le
côté intérieur ou extérieur de l'appareil et
sur l'étiquette énergétique.
9. EN MATIÈRE DE PROTECTION DE
L'ENVIRONNEMENT
Recyclez les matériaux portant le
symbole . Déposez les emballages
dans les conteneurs prévus à cet effet.
Contribuez à la protection de
l'environnement et à votre sécurité,
recyclez vos produits électriques et
électroniques. Ne jetez pas les appareils
portant le symbole
avec les ordures
FRANÇAIS
ménagères. Emmenez un tel produit
dans votre centre local de recyclage ou
contactez vos services municipaux.
33
34
www.electrolux.com
INNHOLD
1. SIKKERHETSINFORMASJON.........................................................................34
2. SIKKERHETSANVISNINGER.......................................................................... 36
3. MONTERING....................................................................................................38
4. BETJENINGSPANEL....................................................................................... 38
5. DAGLIG BRUK................................................................................................. 39
6. STELL OG RENGJØRING............................................................................... 39
7. FEILSØKING.................................................................................................... 40
8. TEKNISKE DATA............................................................................................. 42
VI TENKER PÅ DEG
Takk for at du har kjøpt et produkt fra Electrolux. Du har valgt et produkt som
bringer flere tiår med erfaring og innovasjon med seg. Genial og stilig, og den er
designet med tanke på deg. Du kan være trygg på at du får gode resultater hver
gang du bruker den.
Velkommen til Electrolux.
Gå inn på nettstedet vårt for å:
Få råd om bruk, finne brosjyrer, feilsøking, serviceinformasjon:
www.electrolux.com/webselfservice
Registrer produktet ditt for å få bedre service:
www.registerelectrolux.com
Kjøp tilbehør, forbruksvarer og originale reservedeler til produktet ditt:
www.electrolux.com/shop
KUNDESTØTTE OG SERVICE
Bruk alltid originale reservedeler.
Når du kontakter vår autoriserte serviceavdeling, må du sørge for å ha følgende
data for hånden: Modell, PNC (produktnummer), serienummer.
Informasjonen finner du på typeskiltet.
Advarsel/Forsiktig – Sikkerhetsinformasjon
Generell informasjon og tips
Miljøinformasjon
Med forbehold om endringer.
1.
SIKKERHETSINFORMASJON
Les medfølgende instruksjoner grundig før du installerer
og bruker apparatet. Produsenten er ikke ansvarlig for
personskader eller andre skader som følge av feilaktig
montering eller bruk. Hold alltid instruksjonene på et
trygt og tilgjengelig sted for fremtidig referanse.
NORSK
35
1.1 Sikkerhet for barn og utsatte mennesker
•
•
•
•
•
•
Dette apparatet kan brukes av barn fra 8 år og
oppover og personer med reduserte fysiske,
sensoriske eller mentale evner eller manglende
erfaring og kunnskap hvis de har tilsyn eller får
instruksjon i sikker bruk av apparatet og forstår hvilke
farer som kan inntreffe.
Apparatet kan brukes av barn mellom 3 og 8 år og
personer med svært omfattende og komplekse
funksjonsnedsettelser, hvis de har fått de riktige
instruksjonene.
Barn yngre enn 3 år må holdes på avstand fra
apparatet hvis de ikke er under tilsyn hele tiden.
Ikke la barn leke med apparatet.
Rengjøring og vedlikehold av apparatet skal ikke
utføres av barn med mindre de er under tilsyn.
Oppbevar all emballasje utilgjengelig for barn, og kast
den i samsvar med lokale reguleringer.
1.2 Generell sikkerhet
•
•
•
•
•
•
Dette produktet er ment å brukes i husholdninger og
lignende applikasjoner som:
– Gårdshus; ansattes kjøkkenområder i butikker,
kontorer og andre arbeidsmiljøer
– Av kunder i hoteller, moteller, bed and breakfast og
andre boligtype miljøer
ADVARSEL: Påse at ventilasjonsåpninger i produktets
kabinett eller i innebygde konstruksjoner ikke
blokkeres.
ADVARSEL: Bruk ikke mekaniske enheter eller andre
metoder for å akselerere avfrostingsprosessen unntatt
de som anbefales av produsenten.
ADVARSEL: Du må ikke skade kjølekretsen.
ADVARSEL: Bruk ikke elektriske produkter inne i
oppbevaringshyllene på produktet, med mindre de er
av den typen som anbefales av produsenten.
Bruk ikke vannspray og damp for å rengjøre produktet.
36
www.electrolux.com
•
•
•
Rengjør produktet med en fuktet myk klut. Bruk kun
nøytrale vaskemidler. Bruk ikke slipeprodukter,
slipende rengjøringsputer, løsemidler eller
metallobjekter.
Oppbevar ikke eksplosive stoffer som
aerosolbeholdere med brennbart drivstoff i dette
produktet.
Hvis strømkabelen blir skadet, må den skiftes av
produsenten, autorisert servicesenter eller annen
kvalifisert person for å unngå risiko.
2. SIKKERHETSANVISNINGER
2.1 Installering
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
2.2 Elektrisk tilkopling
ADVARSEL!
Bare en kvalifisert person
må montere dette produktet.
ADVARSEL!
Fare for brann og elektrisk
støt.
Fjern all emballasje.
Ikke monter eller bruk et skadet
apparat.
Følg installasjonsanvisningene som
følger med apparatet.
Vær alltid forsiktig når du flytter
apparatet. Det er tungt. Bruk alltid
vernebriller og lukket fottøy.
Påse at luft kan sirkulere rundt
apparatet.
Ved første installering eller etter
reversering av døren, vent minst 4
timer før du kobler apparatet til
strømforsyningen. Dette påser at oljen
renner tilbake til kompressoren.
Før du gjør noe med apparatet (for
eksempel reversering av døren), fjern
støpselet fra stikkontakten.
Installer ikke apparatet i nærheten av
radiatorer eller komfyrer, ovner eller
kokeplater.
Utsett ikke apparatet for regn.
Plasser ikke apparatet i direkte sollys.
Installer ikke apparatet på meget
fuktige eller kalde steder.
Når du flytter apparatet skal du løfte
det i forkant for å unngå riper på
gulvet.
ADVARSEL!
Når du plasserer produktet,
må du sørge for at kabelen
ikke er i klem eller skadet.
ADVARSEL!
Ikke bruk grenuttak eller
skjøteledninger.
•
•
•
•
•
•
•
Apparatet må være jordet.
Kontroller at parameterne på
typeskiltet er kompatible med de
elektriske spesifikasjonene til
strømforsyningen.
Bruk alltid et korrekt montert, jordet
støpsel.
Sørg for ikke å forårsake skade på
elektriske komponenter (f. eks
støpsel, nettkabel, kompressor). Ta
kontakt med servicesenteret eller en
elektriker for å endre de elektriske
komponentene.
Strømkabelen må ligge under nivået
til støpselet.
Sett ikke støpselet i stikkontakten før
monteringen er fullført. Påse at det er
tilgang til stikkontakten etter
monteringen.
Dra ikke i kabelen for å koble fra
apparatet. Trekk alltid i selve
støpselet.
NORSK
2.3 Bruk
ADVARSEL!
Fare for skade, brannskader,
elektrisk støt eller brann.
Apparatet inneholder brennbare
gasser, isobutan (R600a), naturgass
med liten innvirkning på miljøet. Vær
forsiktig så du ikke forårsaker skade på
kjølemiddelkretsen som inneholder
isobutan.
•
•
•
•
•
•
•
Dette apparatets spesifikasjoner må
ikke endres.
Legg ikke elektriske apparater (f. eks.
iskremmaskin) i apparatet med
mindre slik anvendelse er oppgitt av
produsenten.
Dersom det skulle oppstå skade på
kjølemiddelkretsen, må du kontrollere
at det ikke er flammer og
antenningskilder i rommet. Luft
rommet godt.
La ikke varme artikler komme i
nærheten av plastdelene til apparatet.
Oppbevar ikke lett antennelig gasser
eller væske i apparatet.
Legg ikke brennbare produkter, eller
gjenstander som er fuktet med
brennbare produkter, inn i eller i
nærheten av apparatet.
Rør ikke kompressoren eller
kondensatoren. De er varme.
•
•
•
2.6 Service
•
•
•
Typen lampe som brukes i dette
produktet er kun for
husholdningsprodukter. Skal ikke
brukes til vanlig belysning.
2.5 Stell og rengjøring
ADVARSEL!
Fare for personskade eller
skade på produktet.
Kontakt det autoriserte
servicesenteret for å reparere
apparatet.
Det skal bare brukes originale
reservedeler.
2.7 Avfallsbehandling
ADVARSEL!
Fare for skade og kvelning.
•
•
•
•
•
2.4 Innvendig belysning
ADVARSEL!
Fare for elektrisk støt.
37
Slå av produktet og trekk støpselet ut
av stikkontakten før rengjøring og
vedlikehold.
Dette produktet inneholder
hydrokarbon i kjøleenheten.
Vedlikehold og etterfylling av enheten
må kun foretas av en kvalifisert
person.
Undersøk regelmessig avløpsrøret til
kjøleskapet og rengjør om nødvendig.
Hvis avløpet er blokkert, vil vann som
har tinet samle seg i bunnen av
produktet.
•
Koble produktet fra strømmen.
Kutt av strømkabelen og kast den.
Fjern døren for å forhindre at barn og
dyr blir stengt inne i produktet.
Kjølemiddelkretsen og
isolasjonsmaterialet til dette produktet
er ozon-vennlig.
Isolasjonsskummet inneholder
brennbare gasser. Kontakt
kommunen din for informasjon om
hvordan du kaster produktet på en
riktig måte.
Ikke forårsak skade på den delen av
kjøleenheten som er nær
varmeveksleren.
38
www.electrolux.com
3. MONTERING
ADVARSEL!
Se etter i
Sikkerhetskapitlene.
•
3.1 Plassering
Dette produktet kan monteres på et sted
der romtemperaturen samsvarer med
den klimaklassen som er oppført på
produktet:
Klima‐
klasse
Omgivelsestemperatur
SN
+10°C til + 32°C
N
+16°C til + 32°C
ST
+16°C til + 38°C
T
+16°C til + 43°C
3.2 Elektrisk tilkopling
•
Før du setter støpselet inn i
stikkontakten, forsikre deg om at
•
•
spenningen og frekvensen som er
oppført på typeskiltet samsvarer med
strømnettet i hjemmet ditt.
Produktet må være jordet. Støpselet
på strømledningen er utstyrt med
jordingskontakt. Dersom husets
stikkontakt ikke er jordet, skal
produktet koples til en separat jording
i overensstemmelse med gjeldende
forskrifter. Kontakt en faglært
elektriker.
Produsenten fraskriver seg ethvert
ansvar dersom sikkerhetsreglene ikke
blir fulgt.
Dette produktet er i
overensstemmelse med EØSdirektivene.
3.3 Installering av produktet og
omhengsling av døren
Se separate instrukser om
montering (ventileringskrav,
nivellering) og dørhengsel.
4. BETJENINGSPANEL
4.1 Slå på
1. Sett støpselet inn i stikkontakten.
2. Drei termostatbryteren med urviserne
til middels innstilling.
4.2 Slå av
Drei termostatbryteren til "O"-posisjon for
å slå av produktet.
4.3 Temperturregulering
Temperaturen reguleres automatisk.
Imidlertid kan du stille temperaturen i
apparatet på egen hånd.
Velg innstillingen med tanke på at
temperaturen inne i apparatet avhenger
av følgende:
• romtemperatur,
• hvor ofte døren åpnes,
• mengde mat som oppbevares,
• apparatets plassering.
Vanligvis er en middels innstilling best
egnet.
Slik bruker du apparatet:
1. Drei temperaturregulatoren med
urviseren for å oppnå en lavere
temperatur inne i apparatet.
2. Drei temperaturregulatoren mot
urviseren for å oppnå en høyere
temperatur inne i apparatet.
NORSK
39
5. DAGLIG BRUK
ADVARSEL!
Se etter i
Sikkerhetskapitlene.
5.1 Oppbevare mat i et
kjøleskap
(B), må du justere temperaturkontrolleren
en kaldere innstilling og vente i 12 timer
før du kontrollerer temperaturindikatoren
på nytt.
A
OK
B
OK
Dekk til eller pakk inn maten, særlig hvis
den har sterk lukt.
Plasser maten slik at luften kan sirkulere
fritt rundt den.
Oppbevar maten på alle hyllene minst 20
mm fra bakveggen og 15 mm fra døren.
5.2 Temperaturindikator
For riktig oppbevaring av mat er
kjøleskapet utstyrt med
temperaturindikator. Symbolet på
sideveggen av produktet viser det
kaldeste området i kjøleskapet.
Etter at det er satt fersk mat
inn i produktet eller døren
har blitt åpnet gjentatte
ganger eller over en lengre
periode, er det normalt at
indikatoren ikke å vise OK.
Vent minst 12 timer før du
justerer temperaturkontrollen
igjen.
Hvis OK vises (A), legg inn fersk mat i
området markert med symbol, hvis ikke
6. STELL OG RENGJØRING
ADVARSEL!
Se etter i
Sikkerhetskapitlene.
6.1 Rengjøre inne i ovnen
Før du tar produktet i bruk, må du vaske
innsiden samt alt utstyr i lunkent vann
tilsatt et nøytralt rengjøringsmiddel, for å
fjerne den typiske lukten som sitter i
flunkende nye produkter. Husk å tørke
nøye.
FORSIKTIG!
Ikke bruk kraftige
vaskemidler eller
skurepulver, klor eller
oljebasert vaskemiddel, da
dette vil skade finishen.
6.2 Regelmessig rengjøring
FORSIKTIG!
Ikke trekk i, flytt eller påfør
skade på noen rør og/eller
kabler inne i produktet.
FORSIKTIG!
Ikke ødelegg kjølesystemet.
Utstyret skal rengjøres regelmessig:
1. Rengjør innsiden og tilbehøret med
lunkent vann tilsatt litt nøytral såpe.
2. Kontroller dørpakningene
regelmessig og vask dem for å sikre
at de er rene og fri for matrester.
3. Skyll og tørk grundig.
4. Hvis du kan komme til, rengjøres
kondensatoren og kompressoren bak
på produktet med en børste.
Dette gjør at produktets ytelse blir
bedre, og du sparer energi.
40
www.electrolux.com
6.3 Avising av kjøleskapet
6.4 Perioder uten bruk
Frost blir automatisk fjernet fra
fordamperen i kjøleskap-rommet hver
gang kompressoren stopper under
normal bruk.
Hvis produktet ikke skal brukes over
lengre tid tas følgende forholdsregler:
Det er viktig å jevnlig rengjøre
dreneringshullet for tinevann i
kjøleskapskanalen for å hindre at vannet
overfyller og drypper på mat i skapet.
1. Trekk støpselet til produktet ut av
stikkontakten.
2. Fjern alle matvarer.
3. Rengjør produktet og alt tilbehøret.
4. La døren/dørene stå på gløtt for å
hindre at det dannes ubehagelig lukt.
7. FEILSØKING
ADVARSEL!
Se etter i
Sikkerhetskapitlene.
7.1 Hva du må gjøre hvis...
Problem
Mulig årsak
Apparatet er støyende.
Apparatet står ikke stødig. Kontroller at apparatet står
stabilt.
Lampen tennes ikke.
Lampen er i standby-mo‐
dus.
Lukk døren og åpne den
igjen.
Pæren er defekt.
Se "Skifte lyspære".
Temperaturen er innstilt
feil.
Se kapittelet "Bruk"/"Betje‐
ningspanel".
Mye mat ble lagt i fryse‐
ren på en gang.
Vent noen timer og kontroller
temperaturen igjen.
Romtemperaturen er for
høy.
Se klimaklassediagrammet
på typeplaten.
Kompressoren arbeider
uavbrutt.
Løsning
Matvarene du la i appara‐ Avkjøl matvarer til romtem‐
tet var for varme.
peratur før du legger de i
skapet.
Det renner vann inne i kjø‐ Dreneringshullet er til‐
leskapet.
stoppet.
Rengjør dreneringshullet.
NORSK
Problem
Mulig årsak
41
Løsning
Matprodukter forhindrer at Pass på at ingen matvarer
vannet renner inn i vann‐ berører bakveggen.
oppsamlingsbeholderen.
Det renner vann på gulvet. Smeltevannets utløp er ik‐ Fest smeltevannsrøret til for‐
ke koblet til fordamper‐
damperpannen.
pannen over kompresso‐
ren.
Temperaturen i apparatet
er for høy/lav.
Temperaturregulatoren er Still inn lavere/høyere tem‐
ikke riktig innstilt.
peratur.
Matvarene har for høy
temperatur.
Avkjøl matvarene til romtem‐
peratur før du legger de i
skapet.
For mange matvarer er
lagt inn i apparatet samti‐
dig.
Legg færre matvarer inn i
apparatet samtidig.
Det er for mye kondensert Du åpner døren for ofte.
vann på bakveggen i kjø‐
leskapet.
Åpne døren kun når det er
nødvendig.
Døren ble ikke lukket rik‐
tig.
Påse at døren er ordentlig
lukket.
Lagret mat ble ikke pak‐
ket inn.
Pakk inn mat i egnet embal‐
lasje før du legger det i ska‐
pet.
Det er frost på bakveggen Omgivelsestemperaturen Still temperaturregulatoren til
i kjøleskapet.
er høy og apparatet er
en høyere temperatur for å
satt til laveste temperatur. starte automatisk avriming.
Apparatet er fullt og er
Still temperaturregulatoren til
satt til laveste temperatur. en høyere temperatur for å
starte automatisk avriming.
Vanskelig å åpne døren.
Du prøvde å åpne døren Vent noen sekunder før du
like etter at du lukket den. åpner døren på nytt.
Dersom rådet ikke gir
resultater, kontakt nærmeste
autoriserte servicesenter.
7.2 Skifte lyspære
Produktet er utstyrt med et
ekstra holdbart LED-taklys.
Det anbefales på det
sterkeste å kun bruke
originale reservedeler.
Bruk kun LED-pærer (E14sokkel). Maksimal styrke er
angitt på lampedekselet.
FORSIKTIG!
Trekk støpselet ut av
stikkontakten.
42
www.electrolux.com
1. Trekk ut den venstre siden av
lampedekselet med fingrene for å
låse det opp. Ta ut dekselet ved å
trekke det mot deg.
1
2. Skift ut lyspæren med en pære med
samme effekt og form, og som er
spesielt beregnet på
husholdningsapparater.
3. Sett lampedekselet på igjen.
4. Sett støpslet i stikkontakten.
5. Åpne døren.
Kontroller at lyset tennes.
2
1
8. TEKNISKE DATA
8.1 Produktinformasjonsark
Varemerke
Electrolux
Modell
ERF3305AOW 925041770
Kategori
1. Kjøleskap med ett eller flere
oppbevaringsrom for fersk mat
Energieffektivitetsklasse
A+
Strømforbruk i kWh per år, basert på standard te‐ 139
stresultater i 24 timer. Det faktiske strømforbru‐
ket vil avhenge av hvordan apparatet brukes og
hvor det er plassert
Lagringsvolum i liter, kjøleskap
314
Lagringsvolum i liter, Star
-
Lagringsvolum i liter, skuff
-
Lagringsvolum i liter, vin
-
Lagringsvolum i liter, total
314
Lagringsvolum i liter, fryser
-
Lagringsvolum i liter, chiller
-
Lagringsvolum i liter, andre deler
-
Stjerneklassifisering av fryserommet med høye‐
ste lagringsvolum (l)
Ingen
Design temperatur av andre rom > 14 °C (°C),
hvis noen
-
NORSK
Frostfritt (J/N), kjøleskap
Nei
Frostfritt (J/N), fryser
-
Strømbruddsikker i t
-
Frysekapasitet i kg/24t
-
Klimaklasse
SN-N-ST-T
43
Laveste omgivelsestemperatur der dette appara‐ 10
tet skal brukes, i °C
Høyeste omgivelsestemperatur der dette appara‐ 43
tet skal brukes, i °C
Akustisk støyutslipp dB(A) re1 pW
39
Innebygget apparat J/N
Nei
Dette apparatet er beregnet på å brukes uteluk‐
kende til lagring av vin J/N
Nei
8.2 Ytterligere tekniske data
Justerbar
1550 mm
Bredde
595 mm
Dybde
668 mm
Spenning
230 - 240 V
Frekvens
50 Hz
Tekniske data finner du på typeskiltet til
høyre utvendig på apparatet, på den
utvendige eller innvendige siden av
apparatet og på energietiketten.
9. BESKYTTELSE AV MILJØET
Resirkuler materialer som er merket med
symbolet . Legg emballasjen i riktige
beholdere for å resirkulere det. Bidrar til
å beskytte miljøet, menneskers helse og
for å resirkulere avfall av elektriske og
elektroniske produkter. Ikke kast
produkter som er merket med symbolet
sammen med husholdningsavfallet.
Produktet kan leveres der hvor
tilsvarende produkt selges eller på
miljøstasjonen i kommunen. Kontakt
kommunen for nærmere opplysninger.
44
www.electrolux.com
INNEHÅLL
1. SÄKERHETSINFORMATION...........................................................................44
2. SÄKERHETSINSTRUKTIONER.......................................................................46
3. INSTALLATION................................................................................................ 48
4. KONTROLLPANELEN......................................................................................48
5. DAGLIG ANVÄNDNING................................................................................... 48
6. SKÖTSEL OCH RENGÖRING......................................................................... 49
7. FELSÖKNING...................................................................................................50
8. TEKNISKA DATA............................................................................................. 52
VI TÄNKER PÅ DIG
Tack för att du köpt en Electrolux-produkt. Du har valt en produkt som för med sig
årtionden av yrkeserfarenhet och innovation. Genial och elegant har den
utformats med dig i åtanke. Så när du än använder den kan du känna dig trygg
med att veta att du får fantastiska resultat varje gång.
Välkommen till Electrolux.
Besök vår webbplats för att:
Få användningsråd, broschyrer, felsökningshjälp och serviceinformation:
www.electrolux.com/webselfservice
Registrera din produkt för bättre service:
www.registerelectrolux.com
Köpa tillbehör, förbrukningsvaror och originalreservdelar till din produkt:
www.electrolux.com/shop
KUNDTJÄNST OCH SERVICE
Vi rekommenderar att originalreservdelar används.
Ha följande uppgifter till hands när du kontaktar serviceavdelningen: Modell,
PNC, serienummer.
Informationen står på typskylten.
Varnings-/viktig säkerhetsinformation
Allmän information och tips
Miljöinformation
Med reservation för ändringar.
1.
SÄKERHETSINFORMATION
Läs noga de bifogade instruktionerna före installation
och användning av produkten. Tillverkaren är inte
ansvarig för eventuella personskador eller andra skador
som uppkommit som ett resultat av felaktig installation
SVENSKA
45
eller användning. Förvara alltid bruksanvisningen på en
säker och tillgänglig plats för framtida bruk.
1.1 Säkerhet för unga och personer med
funktionsnedsättning
•
•
•
•
•
•
Denna produkt kan användas av barn från 8 års ålder
och uppåt, och av personer med nedsatt fysisk,
sensorisk eller mental förmåga, samt personer med
bristande erfarenhet och kunskap, om de övervakas
eller instrueras beträffande hur produkten används på
ett säkert sätt och förstår de risker som är förknippade
med användningen.
Denna produkt kan användas av barn mellan 3 och 8
år och personer med mycket omfattande och
komplexa funktionsnedsättningar, om de har fått rätt
instruktion.
Barn under 3 år ska inte vistas i närheten av
produkten utan ständig uppsikt.
Låt inte barn leka med produkten.
Barn får inte utföra städning och underhåll av
apparaten utan uppsikt.
Håll allt förpackningsmaterial utom räckhåll för barn
och kassera det på lämpligt sätt.
1.2 Allmän säkerhet
•
•
•
•
Produkten är avsedd att användas i hushåll och
liknande användningsområden som t.ex.:
– Bondgårdar, personalkök i butiker, på kontor och
andra arbetsmiljöer
– Av gäster på hotell, motell, bed and breakfast och
andra typer av boendemiljöer
VARNING: Se till att ventilationsöppningarna inte
blockeras.
VARNING: Använd inga mekaniska verktyg eller
andra medel för att påskynda avfrostningsprocessen
utöver de som rekommenderas av tillverkaren.
VARNING: Var noga med att inte skada kylkretsen.
46
www.electrolux.com
•
•
•
•
•
VARNING: Använd inga elektriska apparater inne i
förvaringsutrymmena såvida de inte är av en typ som
rekommenderas av tillverkaren.
Spruta inte vatten eller ånga på produkten för att
rengöra den.
Rengör produkten med en fuktig, mjuk trasa. Använd
bara neutrala rengöringsmedel. Använd inte produkter
med slipeffekt, skursvampar, lösningsmedel eller
metallföremål.
Förvara inte explosiva ämnen som t.ex. sprejburkar
med lättantändligt bränsle i den här produkten.
Om nätsladden är skadad måste den bytas av
tillverkaren, tillverkarens auktoriserade servicecenter
eller personer med motsvarande utbildning, för att
undvika fara.
2. SÄKERHETSINSTRUKTIONER
2.1 Installation
VARNING!
Endast en behörig person
får installera den här
produkten.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Avlägsna allt förpackningsmaterial.
Installera eller använd inte en skadad
produkt.
Följ installationsinstruktionerna som
följer med produkten.
Var alltid försiktig när produkten rör
sig eftersom den är tung. Använd
alltid skyddshandskar och täckta skor.
Se till att luft kan cirkulera i produkten.
Vid första installationen eller om
dörren har hängts om, vänta minst 4
timmar innan du ansluter till elnätet.
Detta för att oljan ska rinna tillbaka i
kompressorn.
Innan du utför något på produkten (t
ex hänger om dörren), ska du dra ut
kontakten ur vägguttaget.
Installera inte produkten nära
element, spisar, ugnar eller hällar.
Produkten får inte utsättas för regn.
Installera inte produkten där den står i
direkt solljus.
•
•
Installera inte produkten på platser
som är mycket fuktiga eller kalla.
När du flyttar produkten, lyft upp den i
framkanten för att inte repa golvet.
2.2 Elektrisk anslutning
VARNING!
Risk för brand och elektriska
stötar.
VARNING!
När du sätter in din produkt,
se till att elsladden inte
kommer under produkten
eller skadas.
VARNING!
Använd inte grenuttag eller
förlängningssladdar.
•
•
•
•
Produkten måste jordas.
Se till att de parametrarna på
märkskylten överensstämmer med
elnätets elektricitet.
Använd alltid ett korrekt installerat,
stötsäkert och jordat eluttag.
Kontrollera så att du inte skadar de
elektriska komponenterna (t.ex.
stickkontakten, nätkabeln,
SVENSKA
•
•
•
kompressorn). Kontakta ett
auktoriserat servicecenter eller en
elektriker för att ersätta skadade
komponenter.
Nätkabeln måste vara under
stickkontaktens nivå.
Anslut stickkontakten till eluttaget först
vid slutet av installationen. Kontrollera
att stickkontakten är åtkomlig efter
installationen.
Dra inte i anslutningssladden för att
koppla bort produkten från eluttaget.
Ta alltid tag i stickkontakten.
2.3 Användning
VARNING!
Risk för skador, brännskador
eller elstötar föreligger.
Produkten innehåller brandfarlig
gas, isobutan (R600a), en naturgas med
hög miljökompatibilitet Var försiktig så att
du inte skadar kylkretsen som innehåller
isobutan.
•
•
•
•
•
•
•
Ändra inte produktens specifikationer.
Ställ inte elektriska produkter (t.ex.
glassmaskiner) i produkten om inte
tillverkaren uttryckligen säger att det
är lämpligt.
Om kylkretsen skadas får inga
flammor eller antändningskällor finnas
i rummet. Ventilera rummet.
Låt inte varma föremål vidröra
plastdelarna i produkten.
Förvara inte brandfarliga gaser eller
vätskor i produkten.
Placera inga lättantändliga produkter
eller föremål som är fuktiga med
lättantändliga produkter i, nära eller
på produkten.
Vidrör inte kompressorn eller
kondensorn. De är heta.
•
2.5 Skötsel och rengöring
VARNING!
Risk för personskador och
skador på produkten
föreligger.
•
•
•
Stäng av produkten och koppla bort
den från eluttaget före underhåll.
Kylenheten i denna product innehåller
kolväten Endast en behörig person får
utföra underhåll och fylla
kylapparaten.
Undersök regelbundet
tömningskanalen i kylen och rengör
den vid behov. Om tömningskanalen
täpps igen kommer avfrostat vatten
att samlas på produktens botten.
2.6 Service
•
•
Kontakta en auktoriserad
serviceverkstad för reparation av
produkten.
Använd endast originaldelar.
2.7 Avfallshantering
VARNING!
Risk för kvävning eller
skador.
•
•
•
•
•
2.4 Lampa inuti produkten
VARNING!
Risk för elektrisk stöt!
47
Lampan som används för den här
produkten är endast avsedd för
hushållsprodukter. Får ej användas
som husbelysning.
•
Koppla loss produkten från eluttaget.
Klipp av strömkabeln och kassera
den.
Ta bort locket för att hindra att barn
eller djur stängs in inuti produkten.
Kylkretsen och isoleringsmaterialet i
den här produkten är "ozonvänliga".
Isoleringsmaterialet innehåller
brandfarlig gas. Kontakta kommunen
för information om hur produkten
kasseras korrekt.
Orsaka inte skada på den delen av
kylenheten som är nära
värmeväxlaren.
48
www.electrolux.com
3. INSTALLATION
VARNING!
Se säkerhetsavsnitten.
3.1 Placering
•
Produkten kan installeras på en torr och
välventilerad plats inomhus där
omgivningstemperaturen motsvarar den
klimatklass som anges på typskylten:
Klimat‐
klass
Omgivningstemperatur
SN
+10 °C till + 32 °C
N
+16 °C till + 32 °C
ST
+16 °C till + 38 °C
T
+16 °C till + 43 °C
3.2 Elektrisk anslutning
•
Kontrollera att nätspänningen och
nätfrekvensen överensstämmer med
•
•
hushållsapparatens märkdata som
anges på typskylten före anslutning till
ett eluttag.
Produkten måste jordas. Nätkabelns
stickkontakt är försedd med en
kontakt för detta ändamål. Om
nätspänningsmatningen inte är
jordad, kontakta en kvalificerad
elektriker för att ansluta
hushållsapparaten till en separat jord
enligt gällande bestämmelser.
Tillverkaren ansvarar inte för skador
orsakade av att ovanstående
säkerhetsåtgärder inte har följts.
Denna produkt uppfyller kraven enligt
EU:s direktiv.
3.3 Installera produkten och
hänga om dörren
Se separata anvisningar om
installation (ventilationskrav,
avvägning) och omhängning
av dörren.
4. KONTROLLPANELEN
4.1 Slå på
1. Sätt i stickkontakten i eluttaget.
2. Vrid temperaturreglaget medurs till
en medelhög inställning.
4.2 Stänga av
Stäng av produkten genom att vrida
temperaturreglaget till "O"-läget.
4.3 Temperaturreglering
Temperaturen regleras automatiskt. Du
kan ställa in en temperatur inuti
produkten.
Välj inställning, men tänk på att
temperaturen inne i kylen beror på:
• rumstemperatur,
• hur ofta man öppnar dörren,
• mängden livsmedel som förvaras,
• produktens placering.
En medelhög inställning är i regel
lämpligast.
För att använda produkten:
1. Vrid temperaturvredet medsols för att
få en lägre temperatur inuti
produkten.
2. Vrid temperaturvredet motsols för att
få en högre temperatur inuti
produkten.
5. DAGLIG ANVÄNDNING
VARNING!
Se säkerhetsavsnitten.
5.1 Förvara mat i kylskåpet
Täck över eller förpacka maten, särskilt
om den har en stark smak.
Placera matvarorna så att luft kan
cirkulera fritt omkring dem.
SVENSKA
Ställ matvarorna på alla hyllor och inte
närmare än 20 mm från bakre väggen
och 15 mm från dörren.
49
När du har lagt in färsk mat i
produkten eller när du
öppnat dörren flera gånger
under en lång tid är det
normalt att meddelandet OK
försvinner. Vänta i minst 12
timmar innan du ändrar på
temperaturkontrollen.
5.2 Temperaturdisplay
För att förvara matvarorna rätt är kylen
försedd med temperaturindikator.
Symbolen vid sidan av kylen anger det
kallaste området i kylen.
Om OK visas (A) lägger du in färska
matvaror i området som indikeras med
symbolen, om inte (B) justerar du
temperaturvredet till en kallare inställning
och väntar 12 timmar innan du
kontrollerar temperaturindikatorn igen.
A
OK
B
OK
6. SKÖTSEL OCH RENGÖRING
VARNING!
Se säkerhetsavsnitten.
6.1 Invändig rengöring
Innan du använder produkten första
gången ska du rengöra insidan och alla
invändiga tillbehör med ljummet vatten
och en liten mängd neutral såpa för att ta
bort den typiska lukten hos nya
produkter. Eftertorka sedan noga.
FÖRSIKTIGHET!
Använd inte
rengöringsmedel,
skurpulver, klor eller
oljebaserade
rengöringsmedel eftersom
de skadar ytan.
6.2 Regelbunden rengöring
FÖRSIKTIGHET!
Du får inte dra, flytta eller
skada rörledningarna och/
eller kablarna i produkten.
FÖRSIKTIGHET!
Var noga med att inte skada
kylsystemet.
Utrustningen måste rengöras med jämna
mellanrum:
1. Rengör kylens/frysens insida och alla
tillbehör med ljummet vatten och en
liten mängd neutral såpa.
2. Inspektera regelbundet
dörrtätningarna och torka dem rena
från eventuell smuts.
3. Skölj av och torka noggrant.
4. Rengör kondensorn och
kompressorn (om de går att komma
åt) på produktens baksida med en
borste.
Detta förbättrar kylskåpets prestanda
och bidrar till en lägre
energiförbrukning.
6.3 Avfrostning av kylskåpet
Frost avlägsnas automatiskt i
kylutrymmet varje gång kompressorn
stannar under normal användning.
50
www.electrolux.com
Det är viktigt att regelbundet rengöra
smältvattnets tömningshål i mitten baktill
av kylskåpsutrymmet för att undvika att
vattnet rinner över och droppar ned på
matvaror och golv.
6.4 Långa uppehåll i
användning
Följ nedanstående anvisningar om
produkten inte skall användas på länge:
1.
2.
3.
4.
Koppla loss produkten från eluttaget.
Plocka ur alla matvaror.
Rengör produkten och alla tillbehör.
Låt dörren/dörrarna stå på glänt så
att inte dålig lukt bildas.
7. FELSÖKNING
VARNING!
Se säkerhetsavsnitten.
7.1 Vad gör jag om...
Problem
Möjlig orsak
Åtgärd
Produkten bullrar.
Produkten står ostadigt.
Kontrollera om produkten
står stabilt.
Lampan fungerar inte.
Lampan är i standby-läge. Stäng och öppna dörren.
Lampan är trasig.
Kompressorn arbetar utan Temperaturen är felaktigt
uppehåll.
inställd.
Se kapitlet "Drift"/"Kontroll‐
panel".
Många matvaror inlagda
samtidigt.
Vänta några timmar och kon‐
trollera sedan temperaturen
igen.
Rumstemperaturen är för
hög.
Se klimatklasstabellen på
märkskylten.
Alltför varm mat har lagts
in.
Låt mat svalna till rumstem‐
peratur före infrysning.
Vatten rinner inne i kylskå‐ Vattenutloppet är igen‐
pet.
täppt.
Vatten rinner ut på golvet.
Se avsnittet ”Byte av lam‐
pan”.
Rengör vattenutloppet.
Matvaror hindrar vattnet
från att rinna in i vatten‐
uppsamlaren.
Kontrollera att inga matvaror
har kontakt med den bakre
väggen.
Smältvattensutloppet är
inte anslutet till avdunst‐
ningsbrickan ovanför
kompressorn.
Anslut tömningsslangen till
avdunstningsbrickan.
SVENSKA
Problem
Möjlig orsak
51
Åtgärd
Temperaturen i produkten Temperaturen är felaktigt
är för låg/hög.
inställd.
Matvarornas temperatur
är för hög.
Ställ in en högre/lägre tem‐
peratur.
Låt matvarornas temperatur
sjunka till rumstemperatur in‐
nan du lägger in dem.
Många matvaror har lagts Lägg in färre matvaror för
in för förvaring samtidigt. förvaring samtidigt.
Det finns för mycket kon‐
densvatten på kylskåpets
bakre vägg.
Dörren har öppnats för
ofta.
Öppna dörren bara när det
behövs.
Dörren stängdes inte or‐
dentligt.
Se till att dörren är ordentligt
stängd.
Mat som lagts in är inte
ordentligt förpackad.
Förpacka maten på lämpligt
sätt innan den läggs in.
Det finns frost på den bak‐ Omgivningstemperaturen
re väggen i kylskåpet.
är hög och produkten är
inställd på den lägsta
temperaturen.
Ställ in temperaturvredet till
en högre temperatur för att
automatisk avfrostning ska
fungera.
Produkten är full med livs‐ Ställ in temperaturvredet till
medel och är inställd på
en högre temperatur för att
den lägsta temperaturen. automatisk avfrostning ska
fungera.
Det är svårt att öppna dör‐ Du försökte öppna dörren Vänta några sekunder mel‐
ren.
direkt efter stängning.
lan stängning och återöpp‐
nande av dörren.
Kontakta närmaste
auktoriserade
serviceverkstad om dessa
råd inte löser problemet.
7.2 Byte av lampan
Produkten har en
innerbelysning bestående av
en LED-lampa med lång
livslängd.
Vi rekommenderar starkt att
endast använda
originalreservdelar.
Använd endast LED-lampor
(E14-bas). Den maximala
effekten anges på
lampenheten.
FÖRSIKTIGHET!
Koppla bort kylskåpet från
eluttaget.
1. Dra vänster sida av lampskyddet
med dina fingrar för att låsa upp det.
Ta bort skyddet genom att dra det
mot dig.
52
www.electrolux.com
1
2
1
2. Byt lampan mot en med samma
effekt och form och som är
specialtillverkad för
hushållsapparater.
3. Sätt tillbaka lampglaset.
4. Sätt i stickkontakten i eluttaget.
5. Öppna luckan.
Kontrollera att belysningen tänds.
8. TEKNISKA DATA
8.1 Informationsblad
Varumärke
Electrolux
Modell
ERF3305AOW 925041770
Kategori
1. Kylskåp med ett eller flera färs‐
kvaruutrymmen
Energieffektivitetsklass
A+
Energiförbrukning kWh per år, baserad på resul‐ 139
tat från standardiserade provningar under 24 tim‐
mar. Den verkliga energiförbrukningen beror på
hur apparaten används och var den placeras
Förvaringsvolym i liter, kyl
314
Förvaringsvolym i liter, stjärna
-
Förvaringsvolym i liter, källarzon
-
Förvaringsvolym i liter, vin
-
Förvaringsvolym i liter, total
314
Förvaringsvolym i liter, frys
-
Förvaringsvolym i liter, sval
-
Förvaringsvolym i liter, annat utrymme
-
Stjärnmärkning av frysutrymme med största för‐
varingsvolym (l)
Ingen
Designtemperatur i annat utrymme > 14°C (°C),
om något
-
Frostfri (J/N), kyl
Nej
Frostfri (J/N), frys
-
SVENSKA
Säkerhet vid strömavbrott i h
-
Infrysningskapacitet” i kg/24 tim
-
Klimatklass
SN-N-ST-T
Lägsta omgivningstemperatur vid vilken denna
apparat är avsedd att användas, i °C
10
Högsta omgivningstemperatur vid vilken denna
apparat är avsedd att användas, i °C
43
Akustiskt buller dB(A) re1 pW
39
Inbyggd apparat J/N
Nej
Denna apparat är avsedd att uteslutande använ‐
das för förvaring av vin J/N
Nej
8.2 Ytterligare teknisk data
Höjd
1550 mm
Bredd
595 mm
Djup
668 mm
Nätspänning
230 - 240 V
Frekvens
50 Hz
53
Teknisk information finns på typskylten
som sitter på insidan eller utsidan av
produkten och på energietiketten.
9. MILJÖSKYDD
Återvinn material med symbolen .
Återvinn förpackningen genom att
placera den i lämpligt kärl. Bidra till att
skydda vår miljö och vår hälsa genom att
återvinna avfall från elektriska och
elektroniska produkter. Släng inte
*
produkter märkta med symbolen med
hushållsavfallet. Lämna in produkten på
närmaste återvinningsstation eller
kontakta kommunkontoret.
54
www.electrolux.com
SVENSKA
55
280158437-A-392019
www.electrolux.com/shop
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising