Zanussi | ZRB33100WA | User manual | ZANUSSI ZRB33100WA Handleiding

ZANUSSI ZRB33100WA Handleiding
User Manual
GETTING
STARTED?
EASY.
ZRB33100WA
ZRB33100XA
NL Gebruiksaanwijzing
Koel-vriescombinatie
EN User Manual
Fridge Freezer
FR Notice d'utilisation
Réfrigérateur/congélateur
DE Benutzerinformation
Kühl - Gefrierschrank
2
12
21
31
VEILIGHEIDSINFORMATIE
Lees zorgvuldig de meegeleverde instructies voor installatie en
gebruik van het apparaat. De fabrikant is niet verantwoordelijk
voor verwondingen of schade die voortvloeit uit de onjuiste
installatie of het onjuiste gebruik. Bewaar de instructies altijd op
een veilige, toegankelijke plek voor toekomstig gebruik.
VEILIGHEID VAN KINDEREN EN KWETSBARE
MENSEN
•
•
•
•
•
•
Dit apparaat kan worden gebruikt door kinderen van 8 jaar en
ouder en door mensen met beperkte lichamelijke, zintuiglijke of
verstandelijke vermogens of een gebrek aan ervaring en kennis,
indien zij onder toezicht staan of instructies hebben gekregen
over het veilig gebruiken van het apparaat en indien zij de
eventuele gevaren begrijpen.
Dit apparaat mag worden gebruikt door kinderen tussen de 3
en 8 jaar oud en personen met zware en complexe
beperkingen, indien ze duidelijk zijn geïnstrueerd.
Kinderen jonger dan 3 jaar dienen, mits zij voortdurend onder
toezicht staan, bij het apparaat uit de buurt te worden
gehouden.
Laat kinderen niet met het apparaat spelen.
Kinderen mogen zonder toezicht geen reinigings- en
onderhoudswerkzaamheden aan het apparaat uitvoeren.
Houd alle verpakkingen uit de buurt van kinderen en verwijder
ze op gepaste wijze.
ALGEMENE VEILIGHEID
•
2
Dit apparaat is bedoeld voor gebruik in huishoudelijke en
soortgelijke toepassingen, zoals:
– Boerderijen, personeelskeukens in winkels, kantoren of
andere werkomgevingen
– Door gasten in hotels, motels, bed&breakfasts en andere
woonomgevingen
•
•
•
•
•
•
•
•
WAARSCHUWING: Houd de ventilatieopeningen altijd vrij van
obstructies; dit geldt zowel voor losstaande als ingebouwde
modellen.
WAARSCHUWING: Gebruik geen mechanische of andere
middelen om het ontdooiproces te versnellen, behalve die
middelen die door de fabrikant zijn aanbevolen.
WAARSCHUWING: Let op dat u het koelcircuit niet
beschadigt.
WAARSCHUWING: Gebruik geen elektrische apparaten in de
koelkast, tenzij deze door de fabrikant worden aanbevolen.
Gebruik geen waterstralen of stoom om het apparaat te
reinigen.
Reinig het apparaat met een vochtige zachte doek. Gebruik
alleen neutrale reinigingsmiddelen. Gebruik geen
schuurmiddelen, schuursponsjes, oplosmiddelen of metalen
voorwerpen.
Bewaar geen explosieve substanties zoals spuitbussen met
drijfgas in dit apparaat.
Als de voedingskabel beschadigd is, moet de fabrikant, een
erkende serviceverlener of een gekwalificeerd persoon deze
vervangen teneinde gevaarlijke situaties te voorkomen.
VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN
INSTALLATIE
WAARSCHUWING! Alleen een
erkende installatietechnicus mag het
apparaat installeren.
•
•
•
•
•
•
Verwijder alle verpakkingsmaterialen.
Installeer en gebruik geen beschadigd apparaat.
Volg de installatie-instructies op die zijn
meegeleverd met het apparaat.
Pas altijd op bij verplaatsing van het apparaat,
want het is zwaar. Gebruik altijd
veiligheidshandschoenen en gesloten schoeisel.
Zorg ervoor dat rond het apparaat lucht kan
circuleren.
Bij de eerste installatie of na het omdraaien van
de deur moet u minstens 4 uur wachten voordat
u het apparaat op de stroom aansluit. Hierdoor
kan de olie terug in de compressor stromen.
•
•
•
•
•
•
Trek de stekker uit het stopcontact voordat u
handelingen aan het apparaat uitvoert (bijv. het
omdraaien van de deur).
Installeer het apparaat niet in de nabijheid van
radiatoren, fornuizen, ovens of kookplaten.
Stel het apparaat niet bloot aan regen.
Installeer het apparaat niet op een plaats met
direct zonlicht.
Installeer dit apparaat niet in ruimtes die te
vochtig of te koud zijn.
Til de voorkant van het apparaat op als u hem
wilt verplaatsen, om krassen op de vloer te
voorkomen.
AANSLUITING OP HET ELEKTRICITEITSNET
WAARSCHUWING! Gevaar voor
brand en elektrische schokken.
3
WAARSCHUWING! Zorg er bij het
plaatsen van het apparaat voor dat het
stroomsnoer niet klem zit of wordt
beschadigd.
WAARSCHUWING! Gebruik geen
meerwegstekkers en verlengsnoeren.
•
•
•
•
•
•
•
Dit apparaat moet worden aangesloten op een
geaard stopcontact.
Zorg ervoor dat de parameters op het
vermogensplaatje overeenkomen met
elektrische vermogen van de netstroom.
Gebruik altijd een juist geïnstalleerd
schokbestendig stopcontact.
Zorg dat u de elektrische onderdelen
(hoofdstekker, kabel, compressor) niet
beschadigt. Neem contact met de erkende
servicedienst of een elektricien om de
elektrische onderdelen te wijzigen.
De stroomkabel moet lager blijven dan het
niveau van de stopcontact.
Steek de stekker pas in het stopcontact als de
installatie is voltooid. Zorg ervoor dat het
netsnoer na installatie bereikbaar is.
Trek niet aan het netsnoer om het apparaat los
te koppelen. Trek altijd aan de stekker.
•
•
•
•
•
BINNENVERLICHTING
WAARSCHUWING! Gevaar voor
elektrische schokken.
•
WAARSCHUWING! Gevaar voor
letsel of schade aan het apparaat.
•
•
•
Het apparaat bevat ontvlambaar gas,
isobutaan (R600a), een aardgas met een hoge
ecologische compatibiliteit. Zorg ervoor dat u het
koelcircuit dat isobutaan bevat, niet beschadigt.
• De specificatie van dit apparaat niet wijzigen.
• Plaats geen elektrische apparaten (bijv.
ijsmachines) in het apparaat tenzij uitdrukkelijk
geschikt verklaard door de fabrikant.
• Als er schade aan het koelcircuit optreedt, zorg
er dan voor dat er zich geen vlammen en andere
ontstekingsbronnen in de kamer bevinden.
Lucht de ruimte indien dit gebeurt.
• Zet geen hete items op de kunststofonderdelen
van het apparaat.
• Plaats geen koolzuurhoudende dranken in het
vriesvak. Dit zal extra druk in de drankfles
veroorzaken.
• Bewaar geen ontvlambare gassen en
vloeistoffen in het apparaat.
• Plaats geen ontvlambare producten of items die
vochtig zijn door ontvlambare producten in, bij
of op het apparaat.
4
De soort lamp die in dit apparaat gebruikt wordt,
is uitsluitend geschikt voor huishoudelijke
apparaten. Gebruik het niet voor de verlichting
in huis.
ONDERHOUD EN REINIGING
GEBRUIK
WAARSCHUWING! Gevaar op letsel,
brandwonden of elektrische schokken.
Raak de compressor of condensator niet aan.
Ze zijn heet.
Zorg ervoor dat u nooit met natte of vochtige
handen items uit het vriesvak verwijderd of
aanraakt.
Vries ontdooide voedingswaren nooit opnieuw
in.
Bewaar de voedingswaren volgens de
instructies op de verpakking.
Wikkel het voedsel in eender welk
contactmateriaal voor voedsel alvorens het in
het vriesvak te plaatsen.
Schakel het apparaat uit en trek de stekker uit
het stopcontact voordat u
onderhoudshandelingen verricht.
Het koelcircuit van dit apparaat bevat
koolwaterstoffen. Enkel bevoegde personen
mogen de eenheid onderhouden en herladen.
Controleer regelmatig de afvoer van het
apparaat en reinig het indien nodig. Indien de
afvoer verstopt is, zal er water op de bodem van
het apparaat liggen.
SERVICE
• Neem contact op met de erkende servicedienst
voor reparatie van het apparaat.
• Gebruik uitsluitend originele reserveonderdelen.
VERWIJDERING
WAARSCHUWING! Gevaar voor
letsel of verstikking.
•
•
•
•
Haal de stekker uit het stopcontact.
Snij het netsnoer van het apparaat af en gooi dit
weg.
Verwijder de deur om te voorkomen dat
kinderen en huisdieren opgesloten raken in het
apparaat.
Het koelcircuit en de isolatiematerialen van dit
apparaat zijn ozonvriendelijk.
•
Het isolatieschuim bevat ontvlambare gassen.
Neem contact met uw plaatselijke overheid voor
informatie m.b.t. correcte afvalverwerking van
het apparaat.
•
Veroorzaak geen schade aan het deel van de
koeleenheid dat zich naast de warmtewisselaar
bevindt.
•
Dit apparaat moet worden aangesloten op een
geaard stopcontact. De netsnoerstekker is
voorzien van een contact voor dit doel. Als het
stopcontact niet geaard is, sluit het apparaat
dan aan op een afzonderlijk aardepunt, in
overeenstemming met de geldende regels.
Raadpleeg hiervoor een gekwalificeerd
elektricien.
De fabrikant kan niet aansprakelijk gesteld
worden als bovenstaande
veiligheidsvoorschriften niet opgevolgd worden.
Dit apparaat voldoet aan de EEG -richtlijnen.
MONTAGE
WAARSCHUWING! Raadpleeg de
hoofdstukken Veiligheid.
OPSTELLING
Het apparaat moet geïnstalleerd worden op een
droge, goed geventileerde plaats binnen waar de
omgevingstemperatuur overeenkomt met de
klimaatklasse die vermeld is op het typeplaatje van
het apparaat:
•
•
Klimaatklasse
Omgevingstemperatuur
SN
+10°C tot + 32°C
N
+16°C tot + 32°C
ST
+16°C tot + 38°C
T
+16°C tot + 43°C
INSTALLATIE VAN HET APPARAAT EN HET
OMDRAAIEN VAN DE DEUR
Raadpleeg afzonderlijke instructies
voor installatie (ventilatievereisten,
waterpas zetten) en omdraaien van de
deur.
ELEKTRISCHE AANSLUITING
• Zorg er vóór het aansluiten voor dat het voltage
en de frequentie op het typeplaatje
overeenkomen met de stroomtoevoer in uw huis.
BEDIENING
INSCHAKELEN
Steek de stekker in het stopcontact.
Draai de thermostaatknop op een gemiddelde
stand
UITSCHAKELEN
Draai de temperatuurknop op de stand "O" om het
apparaat uit te schakelen.
TEMPERATUURREGELING
De temperatuur wordt automatisch geregeld. U
kunt echter zelf een temperatuur in het apparaat
instellen.
Houd bij de instellingskeuze rekening met het feit
dat de temperatuur in het apparaat afhankelijk is
van:
• de kamertemperatuur,
• de frequentie waarmee de deur wordt geopend,
• de hoeveelheid etenswaren die wordt bewaard,
• de plek van het apparaat.
Een gemiddelde instelling is over het algemeen het
meest geschikt.
Voor de bediening van het apparaat:
1. Draai de temperatuurregelaar rechtsom om een
lagere temperatuur in het apparaat te
verkrijgen.
2. Draai de temperatuurregelaar linksom om een
hogere temperatuur in het apparaat te
verkrijgen.
5
DAGELIJKS GEBRUIK
VERS VOEDSEL INVRIEZEN
Het vriesvak is geschikt voor het invriezen van vers
voedsel en om diepvriesvoedsel langere tijd te
bewaren.
Om vers voedsel in te vriezen, moet de gemiddelde
instelling veranderd worden.
Om het invriezen sneller te laten verlopen, moet u
de thermostaatknop echter op een hogere stand
instellen om de maximale kou te verkrijgen.
In deze conditie komt de temperatuur
in het koelkastgedeelte mogelijk onder
de 0°C. Als dit het geval is, stelt u de
thermostaatknop weer in op een
warmere instelling.
Plaats het verse in te vriezen voedsel in het
onderste vak.
De maximale hoeveelheid voedsel die in 24 uur
ingevroren kan worden is vermeld op het
typeplaatje, een etiket dat aan de binnenkant van
het apparaat zit.
Het invriesproces duurt 24 uur. voeg tijdens deze
periode geen ander voedsel toe om in te vriezen.
HET BEWAREN VAN INGEVROREN VOEDSEL
Als u het apparaat voor het eerst of na een periode
dat het niet gebruikt is inschakelt, het apparaat
minstens 2 uur laten werken voordat u er producten
in plaatst.
De vriesladen zorgen ervoor dat u het
voedselpakket dat u wenst, snel en makkelijk kan
vinden. Indien grote hoeveelheden voedsel moeten
worden bewaard, verwijder dan alle lades behalve
de onderste lade die nodig is voor een goede
luchtcirculatie. Het voedsel kan op alle schappen
tot 15 mm ver naar de deur uitsteken.
WAARSCHUWING! In het geval van
onbedoelde ontdooiing, bijvoorbeeld
als de stroom langer is uitgevallen dan
de duur die op de kaart met
technische kenmerken onder
'maximale bewaartijd bij stroomuitval' is
vermeld, moet het ontdooide voedsel
snel geconsumeerd worden of
onmiddellijk bereid worden en dan
weer worden ingevroren (nadat het
afgekoeld is).
VOEDSEL BEWAREN IN EEN KOELVAK
Dek het voedsel af of verpak het, in het bijzonder
als het een sterke geur heeft.
Plaats het voedsel zodanig dat de lucht er vrij
omheen kan circuleren.
Bewaar het voedsel op alle schappen met een
afstand van minstens 20 mm van de achterwand en
minstens 15 mm van de deur.
ONDERHOUD EN REINIGING
WAARSCHUWING! Raadpleeg de
hoofdstukken Veiligheid.
DE BINNENKANT SCHOONMAKEN
Voordat u het apparaat voor de eerste keer
gebruikt, wast u de binnenkant en de interne
accessoires met lauwwarm water en een beetje
neutrale zeep om de typische geur van een nieuw
product weg te nemen. Droog daarna grondig af.
LET OP! Gebruik geen
reinigingsmiddelen, schuurpoeders,
chloor of reinigers op oliebasis. Deze
beschadigen de afwerking.
6
PERIODIEKE REINIGING
LET OP! Trek niet aan leidingen en/of
kabels aan de binnenkant van het
apparaat en verplaats of beschadig ze
niet.
LET OP! Let op dat u het koelsysteem
niet beschadigt.
Het apparaat moet regelmatig worden
schoongemaakt:
1. Maak de binnenkant en de accessoires schoon
met lauw water en wat neutrale zeep.
2. Controleer de afdichtingen regelmatig en wrijf
ze schoon om u ervan te verzekeren dat ze
schoon en vrij van resten zijn.
3. Spoel ze af en maak ze grondig droog.
4. Maak indien toegankelijk de condensor en de
compressor aan de achterkant van het
apparaat schoon met een borstel.
Dit zal de prestatie van het apparaat verbeteren
en het elektriciteitsverbruik reduceren.
HET ONTDOOIEN VAN DE KOELKAST
Rijp wordt elke keer als de compressormotor
tijdens normale werking stopt, automatisch van de
verdamper van het koelvak verwijderd.
Het is belangrijk om het afvoergaatje van het
dooiwater in het midden van het koelvak regelmatig
schoon te maken om te voorkomen dat het water
overloopt en op het voedsel in de koelkast gaat
druppelen.
DE VRIEZER ONTDOOIEN
LET OP! Gebruik nooit scherpe
metalen hulpmiddelen om de rijp van
de verdamper te krabben, deze zou
beschadigd kunnen raken. Gebruik
geen mechanische of andere middelen
om het ontdooiproces te versnellen,
behalve die middelen die door de
fabrikant zijn aanbevolen. Een
temperatuurstijging tijdens het
ontdooien van de ingevroren
levensmiddelen, kan de veilige
bewaartijd verkorten.
Stel ongeveer 12 uur voordat u gaat
ontdooien een lagere temperatuur in
om voldoende koudereserve op te
bouwen voor de onderbreking tijdens
de werking.
Een zekere hoeveelheid rijp zal zich altijd vormen op
de schappen van de vriezer en rond het bovenste
vak.
Ontdooi de vriezer wanneer de rijplaag een dikte
van ongeveer 3-5 mm bereikt heeft.
1. Trek de stekker uit het stopcontact of schakel
het apparaat uit.
2. Verwijder al het ingevroren voedsel, wikkel het
in een paar lagen krantenpapier en leg het op
een koele plaats.
WAARSCHUWING! Raak
diepvriesproducten nooit aan met
natte handen. Uw handen kunnen
hieraan vastvriezen.
3. Laat de deur open staan en bescherm de vloer
tegen het ontdooiwater met bijv. een doek of
een platte opvangbak.
Om het ontdooiproces te versnellen kunt u een
bak warm water in het vriesvak zetten.
Verwijder bovendien stukken ijs met een
ijsschraper voordat het ontdooien voltooid is.
4. Na afloop van het ontdooien de binnenkant
grondig droog maken en de schraper bewaren
voor toekomstig gebruik.
5. Schakel het apparaat in.
Wacht minstens 3 uur voordat u het voedsel
terugplaatst in het diepvriesvak.
PERIODES DAT HET APPARAAT NIET
GEBRUIKT WORDT
Neem de volgende voorzorgsmaatregelen als het
apparaat gedurende lange tijd niet gebruikt wordt:
1. Trek de stekker uit het stopcontact.
2. Verwijder al het voedsel.
3. Ontdooi het apparaat en toebehoren (indien
nodig) en maak alles schoon.
4. Maak het apparaat en alle toebehoren schoon.
5. Laat de deur/deuren open staan om
onaangename luchtjes te voorkomen.
PROBLEEMOPLOSSING
WAARSCHUWING! Raadpleeg de
hoofdstukken Veiligheid.
7
WAT MOET U DOEN ALS ...
Probleem
Oplossing
Het apparaat maakt lawaai.
Het apparaat is niet stevig en
stabiel geplaatst.
Controleer of het apparaat stabiel staat.
Het lampje werkt niet.
Het lampje staat in de standby-stand.
Sluit en open de deur.
De compressor werkt continu.
Er loopt water in de koelkast.
8
Mogelijke oorzaak
Het lampje is stuk.
Zie 'Het lampje vervangen'.
De temperatuur is fout ingesteld.
Raadpleeg het hoofdstuk 'Bediening/bedieningspaneel'.
Er worden veel producten tegelijk geplaatst.
Wacht een paar uur en controleer dan nogmaals de temperatuur.
De kamertemperatuur is te
hoog.
Zie het typeplaatje voor de klimaatklasse.
Het voedsel dat in het apparaat werd geplaatst, was te
warm.
Laat voedsel afkoelen tot kamertemperatuur voordat u het opslaat.
De waterafvoer is verstopt.
Reinig de waterafvoer.
Producten verhinderen dat
het water in de wateropvangbak loopt.
Zorg ervoor dat de producten de
achterwand niet raken.
Er ligt water op de vloer.
De dooiwaterafvoer is niet
aangesloten op de verdamperbak boven de compressor.
Maak de dooiwaterafvoer vast op
de verdamperbak.
De temperatuur in het apparaat is te laag/hoog.
De temperatuurknop is niet
goed ingesteld.
Stel een hogere/lagere temperatuur in.
De temperatuur van het voedsel is te hoog.
Laat het voedsel afkoelen tot kamertemperatuur voordat u het
conserveert.
Er werden veel producten tegelijk geplaatst.
Conserveer minder producten tegelijk.
De zijpanelen van het apparaat worden warm.
Dit is een normale situatie die
wordt veroorzaakt door de
werking van de warmtewisselaar.
Zorg ervoor dat er bij een omgevingstemperatuur van boven de
38°C tussen ieder apparaat en
het omliggende meubilair minstens een afstand van 30 mm
wordt aangehouden.
Er bevindt zich teveel condenswater op de achterwand
van de koelkast.
De deur is te vaak geopend.
Open de deur alleen als het nodig is.
De deur is niet volledig gesloten.
Zorg ervoor dat de deur volledig
gesloten is.
Probleem
Er bevindt zich vorst op de
achterwand van de koelkast.
Deur gaat niet makkelijk open.
Mogelijke oorzaak
Oplossing
Het bewaarde voedsel was
niet ingepakt.
Verpak voedsel in geschikt materiaal voordat u het in het apparaat
plaatst.
De omgevingstemperatuur is
hoog en het apparaat is ingesteld op de laagste temperatuur.
Zet de temperatuurregelaar op
een hogere temperatuur om automatisch ontdooien mogelijk te
maken.
Het apparaat is volledig geladen en is ingesteld op de
laagste temperatuur.
Zet de temperatuurregelaar op
een hogere temperatuur om automatisch ontdooien mogelijk te
maken.
U probeerde de deur na het
sluiten meteen weer te openen.
Wacht een paar seconden tussen het sluiten en weer openen
van de deur.
Bel, wanneer het advies niet tot
resultaten leidt, onze servicedienst
voor dit merk.
1
HET LAMPJE VERVANGEN
2
Het apparaat is uitgerust met een
LED-binnenlampje dat een lange
levensduur heeft.
1
Het wordt ten zeerste aanbevolen
uitsluitend originele reserveonderdelen
te gebruiken.
Gebruik uitsluitend ledlampen (E14basis). Het maximale vermogen wordt
getoond op de lampunit.
LET OP! Trek de stekker uit het
stopcontact.
1. Trek met uw vingers aan de linkerkant van de
lampekap om deze te ontgrendelen. Verwijder
de kap door deze naar u toe te trekken.
2. Vervang het kapotte lampje door een nieuw
lampje van gelijk vermogen en vorm dat
specifiek bedoeld is voor huishoudelijke
apparaten.
3. Plaats de afdekking van het lampje terug.
4. Steek de stekker in het stopcontact.
5. Open de deur.
Controleer of het lampje gaat branden.
TECHNISCHE GEGEVENS
PRODUCTINFORMATIEBLAD
Handelsmerk
Zanussi
Model
ZRB33100WA 925053253
ZRB33100XA 925053254
9
Categorie
7. Koel-vrieskast
Energie-efficiëntieklasse
A+
Energieverbruik in kWh per jaar, gebaseerd op de resultaten van standaardtests gedurende 24 uur. Het feitelijke
energieverbruik is afhankelijk van de manier waarop het
apparaat wordt gebruikt en de plaats waar het zich bevindt
294
Opslagvolume in liter, koelkast
194
Opslagvolume in liter, ster
-
Opslagvolume in liter, kelderzone
-
Opslagvolume in liter, wijn
-
Opslagvolume in liter, totaal
303
Opslagvolume in liter, diepvries
109
Opslagvolume in liter, koeler
-
Opslagvolume in liter, andere ruimten
-
Sterclassificatie van het vriesvak met het hoogste opslagvolume (l)
****
De ontwerptemperatuur van andere ruimten > 14 °C (°C),
indien van toepassing
-
Vorstvrij (J/N), koelkast
Nee
Vorstvrij (J/N), vriezer
Nee
conserveringsduur bij stroomuitval in h
30
Vriesvermogen in kg/24h
5
Klimaatklasse
SN-N-ST-T
Laagste omgevingstemperatuur waarbij dit apparaat bedoeld is om te gebruiken, in °C
10
Hoogste omgevingstemperatuur waarbij dit apparaat bedoeld is om te gebruiken, in °C
43
Geluidsemissie dB(A) re1 pW
40
Ingebouwde apparatuur J/N
Nee
Dit apparaat is uitsluitend bedoeld voor het bewaren van
wijn J/N
Nee
AANVULLENDE TECHNISCHE GEGEVENS
10
Hoogte
1745 mm
Breedte
595 mm
Diepte
647 mm
Spanning (Voltage)
230 - 240 V
Frequentie
50 Hz
De technische gegevens staan op het typeplaatje
aan de binnen- of buitenkant van het apparaat en
op het energielabel.
MILIEUBESCHERMING
Recycleer de materialen met het symbool
. Gooi
de verpakking in een geschikte afvalcontainer om
het te recycleren. Bescherm het milieu en de
volksgezondheid en recycleer op een correcte
manier het afval van elektrische en elektronische
apparaten. Gooi apparaten gemarkeerd met het
symbool niet weg met het huishoudelijk afval.
Breng het product naar het milieustation bij u in de
buurt of neem contact op met de gemeente.
11
SAFETY INFORMATION
Before the installation and use of the appliance, carefully read the
supplied instructions. The manufacturer is not responsible for any
injuries or damage that are the result of incorrect installation or
usage. Always keep the instructions in a safe and accessible
location for future reference.
CHILDREN AND VULNERABLE PEOPLE SAFETY
•
•
•
•
•
•
This appliance can be used by children aged from 8 years and
above and persons with reduced physical, sensory or mental
capabilities or lack of experience and knowledge if they have
been given supervision or instruction concerning the use of the
appliance in a safe way and understand the hazards involved.
This appliance may be used by children between 3 and 8 years
of age and persons with very extensive and complex disabilities,
if they have been properly instructed.
Children of less than 3 years of age should be kept away from
the appliance unless continuously supervised.
Do not let children play with the appliance.
Children shall not carry out cleaning and user maintenance of
the appliance without supervision.
Keep all packaging away from children and dispose of it
appropriately.
GENERAL SAFETY
•
•
•
12
This appliance is intended to be used in household and similar
applications such as:
– Farm houses; staff kitchen areas in shops, offices and other
working environments
– By clients in hotels, motels, bed and breakfast and other
residential type environments
WARNING: Keep ventilation openings, in the appliance
enclosure or in the built-in structure, clear of obstruction.
WARNING: Do not use mechanical devices or other means to
accelerate the defrosting process, other than those
recommended by the manufacturer.
•
•
•
•
•
•
WARNING: Do not damage the refrigerant circuit.
WARNING: Do not use electrical appliances inside the food
storage compartments of the appliance, unless they are of the
type recommended by the manufacturer.
Do not use water spray and steam to clean the appliance.
Clean the appliance with a moist soft cloth. Only use neutral
detergents. Do not use abrasive products, abrasive cleaning
pads, solvents or metal objects.
Do not store explosive substances such as aerosol cans with a
flammable propellant in this appliance.
If the supply cord is damaged, it must be replaced by the
manufacturer, its Authorised Service Centre or similarly
qualified persons in order to avoid a hazard.
SAFETY INSTRUCTIONS
INSTALLATION
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
ELECTRICAL CONNECTION
WARNING! Only a qualified person
must install this appliance.
WARNING! Risk of fire and electric
shock.
Remove all the packaging.
Do not install or use a damaged appliance.
Follow the installation instructions supplied with
the appliance.
Always take care when moving the appliance as
it is heavy. Always use safety gloves and
enclosed footwear.
Make sure the air can circulate around the
appliance.
At first installation or after reversing the door
wait at least 4 hours before connecting the
appliance to the power supply. This is to allow
the oil to flow back in the compressor.
Before carrying out any operations on the
appliance (e.g. reversing the door), remove the
plug from the power socket.
Do not install the appliance close to radiators or
cookers, ovens or hobs.
Do not expose the appliance to the rain.
Do not install the appliance where there is direct
sunlight.
Do not install this appliance in areas that are too
humid or too cold.
When you move the appliance, lift it by the front
edge to avoid scratching the floor.
WARNING! When positioning the
appliance, ensure the supply cord is
not trapped or damaged.
WARNING! Do not use multi-plug
adapters and extension cables.
•
•
•
•
•
•
•
The appliance must be earthed.
Make sure that the parameters on the rating
plate are compatible with the electrical ratings
of the mains power supply.
Always use a correctly installed shockproof
socket.
Make sure not to cause damage to the electrical
components (e.g. mains plug, mains cable,
compressor). Contact the Authorised Service
Centre or an electrician to change the electrical
components.
The mains cable must stay below the level of the
mains plug.
Connect the mains plug to the mains socket
only at the end of the installation. Make sure that
there is access to the mains plug after the
installation.
Do not pull the mains cable to disconnect the
appliance. Always pull the mains plug.
13
•
USE
WARNING! Risk of injury, burns,
electric shock or fire.
The appliance contains flammable gas,
isobutane (R600a), a natural gas with a high level
of environmental compatibility. Be careful not to
cause damage to the refrigerant circuit containing
isobutane.
• Do not change the specification of this
appliance.
• Do not put electrical appliances (e.g. ice cream
makers) in the appliance unless they are stated
applicable by the manufacturer.
• If damage occurs to the refrigerant circuit, make
sure that there are no flames and sources of
ignition in the room. Ventilate the room.
• Do not let hot items to touch the plastic parts of
the appliance.
• Do not put soft drinks in the freezer
compartment. This will create pressure on the
drink container.
• Do not store flammable gas and liquid in the
appliance.
• Do not put flammable products or items that are
wet with flammable products in, near or on the
appliance.
• Do not touch the compressor or the condenser.
They are hot.
• Do not remove or touch items from the freezer
compartment if your hands are wet or damp.
• Do not freeze again food that has been thawed.
• Follow the storage instructions on the
packaging of frozen food.
• Wrap the food in any food contact material
before putting it in the freezer compartment.
INTERNAL LIGHTING
WARNING! Risk of electric shock.
The type of lamp used for this appliance is for
household appliances only. Do not use it for
house lighting.
CARE AND CLEANING
WARNING! Risk of injury or damage
to the appliance.
•
•
•
Before maintenance, deactivate the appliance
and disconnect the mains plug from the mains
socket.
This appliance contains hydrocarbons in the
cooling unit. Only a qualified person must do the
maintenance and the recharging of the unit.
Regularly examine the drain of the appliance and
if necessary, clean it. If the drain is blocked,
defrosted water collects in the bottom of the
appliance.
SERVICE
• To repair the appliance contact the Authorised
Service Centre.
• Use original spare parts only.
DISPOSAL
WARNING! Risk of injury or
suffocation.
•
•
•
•
•
•
Disconnect the appliance from the mains
supply.
Cut off the mains cable and discard it.
Remove the door to prevent children and pets
to be closed inside of the appliance.
The refrigerant circuit and the insulation
materials of this appliance are ozone-friendly.
The insulation foam contains flammable gas.
Contact your municipal authority for information
on how to discard the appliance correctly.
Do not cause damage to the part of the cooling
unit that is near the heat exchanger.
INSTALLATION
WARNING! Refer to Safety chapters.
POSITIONING
This appliance can be installed in a dry, well
ventilated indoor where the ambient temperature
corresponds to the climate class indicated on the
rating plate of the appliance:
14
Climate
class
Ambient temperature
SN
+10°C to + 32°C
N
+16°C to + 32°C
Climate
class
Ambient temperature
ST
+16°C to + 38°C
T
+16°C to + 43°C
ELECTRICAL CONNECTION
• Before plugging in, ensure that the voltage and
frequency shown on the rating plate correspond
to your domestic power supply.
• The appliance must be earthed. The power
supply cable plug is provided with a contact for
this purpose. If the domestic power supply
•
•
socket is not earthed, connect the appliance to
a separate earth in compliance with current
regulations, consulting a qualified electrician.
The manufacturer declines all responsibility if
the above safety precautions are not observed.
This appliance complies with the E.E.C.
Directives.
INSTALLATION OF THE APPLIANCE AND
DOOR REVERSAL
Please refer to separate instructions
on installation (ventilation
requirements, levelling) and door
reversal.
OPERATION
SWITCHING ON
Insert the electrical plug into a wall socket.
Turn the temperature regulator clockwise to a
medium setting.
SWITCHING OFF
To turn off the appliance, turn the temperature
regulator to the "O" position.
TEMPERATURE REGULATION
The temperature is regulated automatically.
However, you can set a temperature inside the
appliance yourself.
Choose the setting keeping in mind that the
temperature inside the appliance depends on:
• room temperature,
• frequency of opening the door,
• quantity of food stored,
• appliance location.
A medium setting is generally the most suitable
one.
To operate the appliance:
1. Turn the temperature regulator clockwise to
obtain a lower temperature inside the
appliance.
2. Turn the temperature regulator
counterclockwise to obtain a higher
temperature inside the appliance.
DAILY USE
FREEZING FRESH FOOD
The freezer compartment is suitable for freezing
fresh food and storing frozen and deep-frozen food
for a long time.
To freeze fresh foods it is not necessary to change
the medium setting.
However, for a faster freezing operation, turn the
temperature regulator toward higher settings to
obtain the maximum coldness.
In this condition, the refrigerator
compartment temperature might drop
below 0°C. If this occurs reset the
temperature regulator to a warmer
setting.
Place the fresh food to be frozen in the bottom
compartment.
The maximum amount of food that can be frozen in
24 hours is specified on the rating plate, a label
located on the inside of the appliance.
The freezing process lasts 24 hours: during this
period do not add other food to be frozen.
STORAGE OF FROZEN FOOD
When first starting-up or after a period out of use,
before putting the products in the compartment let
the appliance run at least 2 hours.
The freezer drawers ensure that it is quick and easy
to find the food package you want. If large
quantities of food are to be stored, remove all
drawers except for the bottom drawer which needs
15
to be in place to provide good air circulation. On all
shelves it is possible to place food that protrude
until 15 mm from the door.
WARNING! In the event of accidental
defrosting, for example due to a power
failure, if the power has been off for
longer that the value shown in the
technical characteristics chart under
"rising time", the defrosted food must
be consumed quickly or cooked
immediately and then re-frozen (after
cooling).
STORING FOOD IN A FRIDGE
COMPARTMENT
Cover or wrap the food, particularly if it has a
strong flavour.
Position the food so that air can circulate freely
around it.
Keep the food on all shelves no closer than 20 mm
from the rear wall and 15 mm from the door.
CARE AND CLEANING
WARNING! Refer to Safety chapters.
CLEANING THE INTERIOR
Before using the appliance for the first time, the
interior and all internal accessories should be
washed with lukewarm water and some neutral
soap to remove the typical smell of a brand-new
product, then dried thoroughly.
DEFROSTING OF THE REFRIGERATOR
Frost is automatically eliminated from the
evaporator of the refrigerator compartment every
time the motor compressor stops during normal
use.
It is important to periodically clean the defrost water
drain hole in the middle of the refrigerator
compartment channel to prevent the water
overflowing and dripping onto the food inside.
CAUTION! Do not use detergents,
abrasive powders, chlorine or oilbased cleaners as they will damage
the finish.
PERIODIC CLEANING
CAUTION! Do not pull, move or
damage any pipes and/or cables
inside the appliance.
CAUTION! Do not damage the
cooling system.
The equipment has to be cleaned regularly:
1. Clean the inside and accessories with
lukewarm water and some neutral soap.
2. Regularly check the door seals and wipe them
clean to ensure they are clean and free from
debris.
3. Rinse and dry thoroughly.
4. If accessible, clean the condenser and the
compressor at the back of the appliance with a
brush.
This will improve the performance of the
appliance and save electricity consumption.
16
DEFROSTING THE FREEZER
CAUTION! Never use sharp metal
tools to scrape off frost from the
evaporator as you could damage it. Do
not use a mechanical device or any
artificial means to speed up the
thawing process other than those
recommended by the manufacturer. A
temperature rise of the frozen food
packs during defrosting may shorten
their safe storage life.
About 12 hours prior to defrosting, set
a lower temperature, in order to build
up sufficient chill reserve for the
interruption in operation.
A certain amount of frost will always form on the
freezer shelves and around the top compartment.
Defrost the freezer when the frost layer reaches a
thickness of about 3-5 mm.
1. Switch off the appliance, or pull out the
electrical plug from the wall socket.
2. Remove any stored food, wrap it in several
layers of newspaper and put it in a cool place.
WARNING! Do not touch frozen
food with wet hands. Hands can
freeze to the goods.
3. Leave the door open and protect the floor from
the defrosting water e.g. with a cloth or a flat
vessel.
In order to speed up the defrosting process,
place a pot of warm water in the freezer
compartment. In addition, remove pieces of ice
with an ice scraper before defrosting is
complete.
4. When defrosting is complete, dry the interior
thoroughly and keep the scraper for future use.
5. Switch on the appliance.
Wait at least 3 hours before putting the food back
into the freezer compartment.
PERIODS OF NON-OPERATION
When the appliance is not in use for long periods,
take the following precautions:
1. Disconnect the appliance from electricity
supply.
2. Remove all food.
3. Defrost (if necessary) and clean the appliance
and all accessories.
4. Clean the appliance and all accessories.
5. Leave the door/doors open to prevent
unpleasant smells.
TROUBLESHOOTING
WARNING! Refer to Safety chapters.
WHAT TO DO IF...
Problem
Possible cause
Solution
The appliance is noisy.
The appliance is not supported properly.
Check if the appliance stands
stable.
The lamp does not work.
The lamp is in stand-by mode.
Close and open the door.
The lamp is defective.
Refer to "Replacing the lamp".
Temperature is set incorrectly.
Refer to "Operation"/"Control
Panel" chapter.
Many food products were put
in at the same time.
Wait a few hours and then check
the temperature again.
The room temperature is too
high.
Refer to climate class chart on
the rating plate.
Food products placed in the
appliance were too warm.
Allow food products to cool to
room temperature before storing.
The water outlet is clogged.
Clean the water outlet.
Food products prevent water
from flowing into the water
collector.
Make sure that food products do
not touch the rear plate.
The compressor operates
continually.
Water flows inside the refrigerator.
17
Problem
Possible cause
Water flows on the floor.
The melting water outlet is
not connected to the evaporative tray above the compressor.
Attach the melting water outlet to
the evaporative tray.
The temperature in the appliance is too low/too high.
The temperature regulator is
not set correctly.
Set a higher/lower temperature.
The food products temperature is too high.
Let the food products temperature decrease to room temperature before storage.
Many food products were
stored at the same time.
Store less food products at the
same time.
Side panels of the appliance
are warm.
This is a normal state caused
by operation of the heat exchanger.
Make sure that there is at least
30 mm of space between each
side of the appliance and the
surrounding furniture when the
ambient temperature exceeds
38°C.
There is too much condensed
water on the rear wall of the
refrigerator.
Door was opened too frequently.
Open the door only when necessary.
Door was not closed completely.
Make sure the door is closed
completely.
Stored food was not wrapped.
Wrap food in suitable packaging
before storing it in the appliance.
The ambient temperature is
high and the appliance is set
to the lowest temperature.
Set the temperature regulator to
a higher temperature to allow automatic defrosting.
The appliance is fully loaded
and is set to the lowest temperature.
Set the temperature regulator to
a higher temperature to allow automatic defrosting.
You attempted to re-open the
door immediately after closing.
Wait a few seconds between
closing and re-opening of the
door.
There is frost on the rear wall
of the refrigerator.
Door does not open easily.
If the advice does not lead to the
desired result, contact the nearest
Authorised Service Centre.
REPLACING THE LAMP
The appliance is equipped with a longlife LED interior light.
18
Solution
It is strongly recommended to use
original spare parts only.
Use LED bulbs (E14 base) only. The
maximum power is shown on the lamp
unit.
CAUTION! Disconnect the plug from
the mains socket.
1. Pull the left side of the lamp cover with your
fingers to unlock it. Remove the cover by
pulling it towards yourself.
1
2. Replace the bulb with one of the same power
and shape, specifically designed for household
appliances.
3. Install the lamp cover.
4. Connect the plug to the mains socket.
5. Open the door.
Make sure that the light switches on.
2
1
TECHNICAL DATA
PRODUCT INFORMATION SHEET
Trade Mark
Zanussi
Model
ZRB33100WA 925053253
ZRB33100XA 925053254
Category
7. Refrigerator-freezer
Energy efficiency class
A+
Energy consumption in kWh per year, based on standard
test results for 24 hours. The actual energy consumption
will depend on how the appliance is used and where it is
located
294
Storage volume in litres, Fridge
194
Storage volume in litres, Star
-
Storage volume in litres, Cellar zone
-
Storage volume in litres, Wine
-
Storage volume in litres, Total
303
Storage volume in litres, Freezer
109
Storage volume in litres, Chiller
-
Storage volume in litres, Other compartments
-
Star rating of freezer compartment with highest storage
volume (l)
****
Design temperature of other compartments > 14 °C (°C),
if any
-
Frost free (Y/N), Fridge
No
Frost free (Y/N), Freezer
No
19
Power cut safe in h
30
Freezing capacity in kg/24h
5
Climate class
SN-N-ST-T
Lowest ambient temperature at which this appliance is intended to be used, in °C
10
Highest ambient temperature at which this appliance is intended to be used, in °C
43
Acoustical noise emissions dB(A) re1 pW
40
Built in appliance Y/N
No
This appliance is intended to be used exclusively for the
storage of wine Y/N
No
ADDITIONAL TECHNICAL DATA
Height
1745 mm
Width
595 mm
Depth
647 mm
Voltage
230 - 240 V
Frequency
50 Hz
The technical information is situated in the rating
plate, on the external or internal side of the
appliance and on the energy label.
ENVIRONMENTAL CONCERNS
Recycle materials with the symbol
. Put the
packaging in relevant containers to recycle it. Help
protect the environment and human health by
recycling waste of electrical and electronic
appliances. Do not dispose of appliances marked
20
with the symbol with the household waste.
Return the product to your local recycling facility or
contact your municipal office.
INFORMATIONS DE SÉCURITÉ
Avant d'installer et d'utiliser cet appareil, lisez soigneusement les
instructions fournies. Le fabricant ne pourra être tenu pour
responsable des blessures et dégâts résultant d'une mauvaise
installation ou utilisation. Conservez toujours les instructions dans
un lieu sûr et accessible pour vous y référer ultérieurement.
SÉCURITÉ DES ENFANTS ET DES PERSONNES
VULNÉRABLES
•
•
•
•
•
•
Cet appareil peut être utilisé par des enfants de plus de 8 ans,
ainsi que des personnes dont les capacités physiques,
sensorielles et mentales sont réduites ou dont les
connaissances et l'expérience sont insuffisantes, à condition
d'être surveillés ou d'avoir reçu des instructions concernant
l'utilisation sécurisée de l'appareil et de comprendre les risques
encourus.
Cet appareil peut être utilisé par des enfants entre 3 et 8 ans et
des personnes ayant un handicap très important et complexe à
condition d'avoir reçu de bonnes instructions.
Les enfants de moins de 3 ans doivent être tenus à l'écart de
l'appareil, à moins d'être surveillés en permanence.
Ne laissez pas les enfants jouer avec l'appareil.
Les enfants ne doivent pas nettoyer ni entreprendre une
opération de maintenance sur l'appareil sans surveillance.
Ne laissez pas les emballages à la portée des enfants et jetezles convenablement.
SÉCURITÉ GÉNÉRALE
•
Cet appareil est conçu uniquement pour un usage domestique
et des situations telles que :
– dans des fermes, des coins cuisines réservés au personnel
dans des magasins, bureaux et autres
– l'utilisation par les clients des hôtels, motels, des
environnements du type chambres d’hôtes et autres
environnements à caractère résidentiel
21
•
•
•
•
•
•
•
•
AVERTISSEMENT : Veillez à ce que les orifices de ventilation,
situés dans l'enceinte de l'appareil ou dans la structure
intégrée, ne soient pas obstrués.
AVERTISSEMENT : N'utilisez aucun dispositif mécanique ou
autre appareil pour accélérer le processus de dégivrage que
ceux recommandés par le fabricant.
AVERTISSEMENT : N'endommagez pas le circuit frigorifique.
AVERTISSEMENT : N'utilisez pas d'appareils électriques à
l'intérieur des compartiments de conservation des aliments de
l'appareil, sauf s'ils sont du type recommandé par le fabricant.
Ne pulvérisez pas d'eau ni de vapeur pour nettoyer l'appareil.
Nettoyez l'appareil avec un chiffon doux humide. Utilisez
uniquement des produits de lavage neutres. N'utilisez pas de
produits abrasifs, de tampons à récurer, de solvants ni d'objets
métalliques.
Ne conservez aucune substance explosive dans cet appareil,
comme des aérosols contenant un produit inflammable.
Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé
par le fabricant, son service après-vente ou des personnes de
qualification similaire afin d'éviter un danger.
CONSIGNES DE SÉCURITÉ
INSTALLATION
AVERTISSEMENT! L'appareil doit
être installé uniquement par un
professionnel qualifié.
•
•
•
•
•
•
22
Retirez l'intégralité de l'emballage.
N'installez pas et ne branchez pas un appareil
endommagé.
Suivez scrupuleusement les instructions
d'installation fournies avec l'appareil.
Soyez toujours vigilants lorsque vous déplacez
l'appareil car il est lourd. Utilisez toujours des
gants de sécurité et des chaussures fermées.
Assurez-vous que l'air circule autour de
l'appareil.
Lors de la première installation ou après avoir
inversé la porte, attendez au moins 4 heures
avant de brancher l'appareil sur le secteur. Cela
permet à l'huile de refouler dans le
compresseur.
•
•
•
•
•
•
Avant toute opération sur l'appareil (par ex.
inversion de la porte), débranchez la fiche de la
prise de courant.
N'installez pas l'appareil à proximité d'un
radiateur, d'une cuisinière, d'un four ou d'une
table de cuisson.
N'exposez pas l'appareil à la pluie.
N'installez pas l'appareil dans un endroit exposé
à la lumière directe du soleil.
N'installez pas l'appareil dans une pièce trop
humide ou trop froide.
Lorsque vous déplacez l'appareil, veillez à le
soulever par l'avant pour éviter de rayer le sol.
BRANCHEMENT ÉLECTRIQUE
AVERTISSEMENT! Risque
d'incendie ou d'électrocution.
AVERTISSEMENT! Lorsque vous
installez l'appareil, assurez-vous que le
câble d'alimentation n'est pas coincé
ou endommagé.
AVERTISSEMENT! N'utilisez pas
d'adaptateurs multiprises ni de
rallonges.
•
•
•
•
•
•
•
L’appareil doit être relié à la terre.
Vérifiez que les paramètres figurant sur la
plaque signalétique correspondent aux données
électriques de votre réseau.
Utilisez une prise correctement installée et
protégée contre les chocs.
Veillez à ne pas endommager les composants
électriques tels que la fiche secteur, le câble
d'alimentation ou le compresseur. Contactez le
service après-vente agréé ou un électricien pour
changer les composants électriques.
Le câble d'alimentation doit rester en dessous
du niveau de la fiche secteur.
Ne branchez la fiche d’alimentation à la prise de
courant qu’à la fin de l’installation. Assurez-vous
que la prise principale est accessible une fois
l’appareil installé.
Ne tirez jamais sur le câble d’alimentation
électrique pour débrancher l’appareil. Tirez
toujours sur la fiche de la prise secteur.
•
•
•
•
•
•
•
ÉCLAIRAGE INTÉRIEUR
AVERTISSEMENT! Risque
d'électrocution !
•
AVERTISSEMENT! Risque de
blessure corporelle ou de dommages
matériels.
•
•
L'appareil contient un gaz inflammable,
l'isobutane (R600a), un gaz naturel ayant un niveau
élevé de compatibilité environnementale. Veillez à
ne pas endommager le circuit frigorifique contenant
de l'isobutane.
• Ne modifiez pas les caractéristiques de cet
appareil.
• Ne placez aucun appareil électrique (sorbetière,
etc.) dans l'appareil, en l'absence d'indications
du fabricant.
• Si le circuit frigorifique est endommagé,
assurez-vous de l'absence de flammes et de
sources d'ignition dans la pièce. Aérez la pièce.
• Évitez tout contact d'éléments chauds avec les
parties en plastique de l'appareil.
• Ne placez jamais de boissons gazeuses dans le
congélateur. Cela engendrerait une pression sur
le récipient de la boisson.
Le type d'ampoule utilisé pour cet appareil est
uniquement destiné aux appareils domestiques.
Ne l'utilisez pas pour éclairer votre logement.
ENTRETIEN ET NETTOYAGE
UTILISATION
AVERTISSEMENT! Risque de
blessures, de brûlures, d'électrocution
ou d'incendie.
Ne stockez jamais de gaz ou de liquide
inflammable dans l'appareil.
Ne placez pas de produits inflammables ou
d'éléments imbibés de produits inflammables à
l'intérieur ou à proximité de l'appareil, ni sur
celui-ci.
Ne touchez pas le compresseur ni le
condenseur. Ils sont chauds.
Ne retirez pas et ne touchez pas les éléments
du compartiment congélateur avec les mains
mouillées ou humides.
Ne recongelez jamais un aliment qui a été
décongelé.
Respectez les instructions de stockage figurant
sur l'emballage des aliments surgelés.
Emballez les aliments dans un emballage adapté
au contact avec des aliments avant de les
placer dans le compartiment congélateur.
•
Avant toute opération d'entretien, éteignez
l'appareil et débranchez la fiche de la prise
secteur.
Cet appareil contient des hydrocarbures dans
son circuit de réfrigération. L'entretien et la
recharge du circuit de réfrigération doivent être
effectués par un professionnel qualifié.
Examinez régulièrement l'écoulement de
l'appareil et si nécessaire, nettoyez-le. Si l'orifice
est bouché, l'eau provenant du dégivrage
s'écoulera en bas de l'appareil.
MAINTENANCE
• Pour réparer l'appareil, contactez un service
après-vente agréé.
• Utilisez exclusivement des pièces d'origine.
MISE AU REBUT
AVERTISSEMENT! Risque de
blessure ou d'asphyxie.
•
Débranchez l'appareil de l'alimentation
électrique.
23
•
•
•
•
Coupez le câble d'alimentation et mettez-le au
rebut.
Retirez la porte pour empêcher les enfants et
les animaux de s'enfermer dans l'appareil.
Le circuit frigorifique et les matériaux d'isolation
de cet appareil préservent la couche d'ozone.
La mousse isolante contient un gaz inflammable.
Contactez votre service municipal pour obtenir
•
des informations sur la marche à suivre pour
mettre l'appareil au rebut.
N'endommagez pas la partie du circuit de
réfrigération située à proximité du condenseur
thermique.
INSTALLATION
AVERTISSEMENT! Reportez-vous
aux chapitres concernant la sécurité.
INSTALLATION
Cet appareil peut être installé dans un pièce
intérieure sèche et bien ventilée où la température
ambiante correspond à la classe climatique
indiquée sur la plaque signalétique de l'appareil :
Classe climatique
Température ambiante
SN
+10 °C à + 32 °C
N
+16 °C à + 32 °C
ST
+16 °C à + 38 °C
T
+16 °C à + 43 °C
•
•
•
plaque signalétique correspondent à celles de
votre réseau électrique domestique.
L'appareil doit être relié à la terre. La fiche du
cordon d'alimentation est fournie avec un
contact à cette fin. Si la prise de courant n'est
pas mise à la terre, branchez l'appareil à une
mise à la terre séparée conformément aux
réglementations en vigueur, en consultant un
électricien spécialisé.
Le fabricant décline toute responsabilité en cas
de non-respect de ces consignes de sécurité.
Cet appareil est conforme aux directives CEE.
INSTALLATION DE L'APPAREIL ET
RÉVERSIBILITÉ DE LA PORTE
Veuillez vous reportez aux instructions
séparées relatives à l'installation
(ventilation, conditions, mise de
niveau) et à la réversibilité de la porte.
BRANCHEMENT ÉLECTRIQUE
• Avant de brancher l'appareil, assurez-vous que
la tension et la fréquence indiquées sur la
FONCTIONNEMENT
MISE EN MARCHE
Insérez la fiche dans la prise murale.
Tournez le thermostat vers la droite sur une position
médiane.
MISE À L'ARRÊT
Pour éteindre l'appareil, tournez le thermostat sur la
position « O ».
RÉGLAGE DE LA TEMPÉRATURE
La température est régulée automatiquement.
Cependant, vous pouvez choisir vous-même la
température à l'intérieur de l'appareil.
24
Choisissez le réglage en tenant compte du fait que
la température à l'intérieur de l'appareil dépend de
plusieurs facteurs :
• la température ambiante,
• la fréquence d'ouverture de la porte
• la quantité de denrées entreposées,
• l'emplacement de l'appareil.
Un réglage intermédiaire est généralement le plus
indiqué.
Pour faire fonctionner l'appareil :
1. Tournez le thermostat vers la droite pour faire
baisser la température à l'intérieur de l'appareil.
2. Tournez le thermostat vers la gauche pour
remonter la température à l'intérieur de
l'appareil.
UTILISATION QUOTIDIENNE
CONGÉLATION D'ALIMENTS FRAIS
Le compartiment congélateur est idéal pour
congeler des aliments frais et conserver longtemps
des aliments congelés ou surgelés.
Pour congeler des aliments frais, il n'est pas
nécessaire de modifier le réglage moyen.
Toutefois, pour une congélation plus rapide,
tournez le thermostat sur la position maximale pour
obtenir plus de froid.
Dans ce cas, la température du
compartiment réfrigérateur est
susceptible de descendre en dessous
de 0 °C. Si cela se produit,
repositionnez le thermostat sur une
position inférieure pour obtenir moins
de froid.
Placez les aliments frais à congeler dans le
compartiment du bas.
La quantité maximale d'aliments frais que vous
pouvez congeler par tranche de 24 heures est
indiquée sur la plaque signalétique (située à
l'intérieur de l'appareil).
Le processus de congélation dure 24 heures : vous
ne devez ajouter aucun autre aliment à congeler
pendant cette période.
CONSERVATION D'ALIMENTS CONGELÉS ET
SURGELÉS
À la mise en service ou après un arrêt prolongé,
laissez fonctionner l'appareil vide pendant au moins
2 heures avant d'introduire les produits dans le
compartiment.
Les tiroirs de congélation vous permettent de
trouver facilement et rapidement les aliments dont
vous avez besoin. Si vous devez stocker une
grande quantité d'aliments, retirez tous les tiroirs et
le bac à glaçons, sauf le bac inférieur qui doit être
en place afin de permettre une circulation d'air
optimale. Vous pouvez ranger des aliments sur
toutes les clayettes en respectant un espace de
15 mm avec la porte.
AVERTISSEMENT! En cas de
décongélation accidentelle, due par
exemple à une coupure de courant, si
la coupure a duré plus longtemps
qu'indiqué au paragraphe « Autonomie
de fonctionnement » du chapitre
Caractéristiques techniques,
consommez rapidement les aliments
décongelés ou cuisez-les
immédiatement avant de les
recongeler (une fois refroidis).
CONSERVATION D'ALIMENTS DANS UN
COMPARTIMENT RÉFRIGÉRATEUR
Couvrez ou enveloppez les aliments, surtout s'ils
sont forts en saveurs.
Disposez les aliments de sorte que l'air puisse
circuler librement autour.
Tous les aliments placés sur les clayettes ne
doivent pas s'approcher de plus de 20 mm de la
paroi arrière, et de 15 mm de la porte.
ENTRETIEN ET NETTOYAGE
AVERTISSEMENT! Reportez-vous
aux chapitres concernant la sécurité.
NETTOYAGE DE L'INTÉRIEUR
Avant d'utiliser l'appareil pour la première fois,
nettoyez l'intérieur et tous les accessoires avec de
l'eau tiède savonneuse (pour supprimer toute odeur
de neuf), puis séchez-les soigneusement.
ATTENTION! N'utilisez jamais de
détergents, de produits abrasifs, de
nettoyants à base de chlore ou d'huile
car ils pourraient endommager le
revêtement.
NETTOYAGE PÉRIODIQUE
ATTENTION! Ne tirez pas, ne
déplacez pas, n'endommagez pas les
tuyaux et/ou câbles qui se trouvent à
l'intérieur de l'appareil.
ATTENTION! N'endommagez pas le
circuit de refroidissement.
L'appareil doit être nettoyé régulièrement :
1. Nettoyez l'intérieur et les accessoires avec de
l'eau tiède et additionnée d'un détergent doux.
2. Vérifiez régulièrement les joints de porte et
essuyez-les pour vous assurer qu'ils sont
propres et ne contiennent pas de résidus.
25
3. Rincez et séchez soigneusement.
4. S'ils sont accessibles, nettoyez le condenseur
et le compresseur situés à l'arrière de l'appareil
avec une brosse.
Cette opération améliore les performances de
l'appareil et permet des économies d'électricité.
DÉGIVRAGE DU RÉFRIGÉRATEUR
En fonctionnement normal, le givre est
automatiquement éliminé de l'évaporateur du
compartiment réfrigérateur à chaque fois que le
compresseur s'arrête.
Il est important de nettoyer régulièrement l'orifice
d'écoulement de la goulotte d'évacuation de l'eau
de dégivrage située au milieu du compartiment
réfrigérateur pour empêcher l'eau de déborder et
de couler à l'intérieur de l'appareil.
DÉGIVRAGE DU CONGÉLATEUR
ATTENTION! N'utilisez en aucun cas
d'objets métalliques ou tranchants
pour gratter la couche de givre sur
l'évaporateur, car vous risqueriez de le
détériorer. N'utilisez aucun dispositif
mécanique ou autre moyen artificiel
pour accélérer le processus de
dégivrage hormis ceux recommandés
par le fabricant. Une élévation de la
température des denrées congelées,
pendant le dégivrage, peut réduire leur
durée de conservation.
Mettez le thermostat sur la
température la plus basse 12 heures
avant d'effectuer le dégivrage afin
d'assurer une réserve de froid
suffisante.
DÉPANNAGE
AVERTISSEMENT! Reportez-vous
aux chapitres concernant la sécurité.
26
Une certaine quantité de givre se forme toujours
sur les clayettes du congélateur et autour du
compartiment supérieur.
Dégivrez le congélateur lorsque l'épaisseur de la
couche de givre est comprise entre 3 et 5 mm.
1. Éteignez l'appareil, ou débranchez la fiche de la
prise secteur.
2. Sortez les denrées congelées, enveloppez-les
dans plusieurs feuilles de papier journal et
conservez-les dans un endroit frais.
AVERTISSEMENT! Ne touchez
pas les produits congelés avec les
mains humides. Risque de
brûlures ou d'arrachement de la
peau.
3. Laissez la porte ouverte et protégez le sol
contre l'eau de dégivrage, par ex. avec un
chiffon ou un récipient plat.
Le dégivrage peut être accéléré en plaçant un
récipient d'eau chaude dans le compartiment
congélateur. Retirez également les morceaux
de glace avec une spatule avant que le
processus de dégivrage ne soit terminé.
4. Une fois le dégivrage terminé, séchez
soigneusement l'intérieur et conservez la
spatule pour une utilisation ultérieure.
5. Mettez l'appareil en marche.
Attendez au moins 3 heures avant de replacer les
aliments dans le compartiment congélateur.
EN CAS DE NON-UTILISATION PROLONGÉE
Si l'appareil n'est pas utilisé pendant de longues
périodes, prenez les précautions suivantes :
1. Débranchez l'appareil de l'alimentation
électrique.
2. Retirez tous les aliments.
3. Dégivrez (si nécessaire) et nettoyez l'appareil
ainsi que tous les accessoires.
4. Nettoyez l'appareil et tous les accessoires.
5. Laissez la porte/les portes ouverte(s) pour
éviter la formation d'odeurs désagréables.
QUE FAIRE SI…
Problème
Cause possible
Solution
L'appareil est bruyant.
L'appareil n'est pas stable.
Assurez-vous de la stabilité de
l'appareil.
L'éclairage ne fonctionne pas.
L'éclairage est en mode veille.
Fermez puis ouvrez la porte.
L'éclairage est défectueux.
Reportez-vous au chapitre
« Remplacement de l'ampoule ».
Il y a une erreur dans le réglage de la température.
Reportez-vous au chapitre
« Fonctionnement/Bandeau de
commande ».
Trop de produits ont été introduits simultanément.
Attendez quelques heures et vérifiez de nouveau la température.
La température ambiante est
trop élevée.
Reportez-vous au tableau des
classes climatiques de la plaque
signalétique.
Les aliments introduits dans
l'appareil étaient trop chauds.
Laissez refroidir les aliments à
température ambiante avant de
les mettre dans l'appareil.
L'orifice d'écoulement de
l'eau de dégivrage est obstrué.
Nettoyez l'orifice d'écoulement
de l'eau de dégivrage.
Des aliments empêchent l'eau
de s'écouler dans le réservoir
d'eau.
Assurez-vous que les produits ne
touchent pas la plaque arrière.
De l'eau coule sur le sol.
Le tuyau d'évacuation de l'eau
de dégivrage n'est pas raccordé au bac d'évaporation
situé au-dessus du compresseur.
Fixez le tuyau d'évacuation de
l'eau au bac d'évaporation de
l'eau de dégivrage.
La température à l'intérieur de
l'appareil est trop basse/
élevée.
Le thermostat n'est pas réglé
correctement.
Augmentez/réduisez la température.
La température des produits
est trop élevée.
Laissez les aliments refroidir à
température ambiante avant de
les placer dans l'appareil.
Trop de produits ont été introduits simultanément.
Introduisez moins de produits en
même temps.
Il s'agit d'un phénomène normal dû au fonctionnement du
condenseur.
Veillez à laisser un espace d'au
moins 30 mm entre les parois de
l'appareil et les parois des meubles qui l'entourent lorsque la
température ambiante dépasse
38 °C.
Le compresseur fonctionne en
permanence.
De l'eau s'écoule à l'intérieur
du réfrigérateur.
Les parois de l'appareil sont
chaudes.
27
Problème
Cause possible
Solution
Trop d'eau s'est condensée
sur la paroi arrière du réfrigérateur.
La porte a été ouverte trop
fréquemment.
N'ouvrez la porte qu'en cas de
nécessité.
La porte n'est pas entièrement fermée.
Assurez-vous que la porte est
entièrement fermée.
Les aliments conservés ne
sont pas emballés.
Enveloppez les aliments dans un
emballage adapté avant de les
ranger dans l'appareil.
La température ambiante est
élevée et l’appareil est réglé
sur la température la plus
basse.
Réglez le thermostat sur une
température supérieure pour permettre le dégivrage automatique.
L’appareil est entièrement
chargé et réglé sur la température la plus basse.
Réglez le thermostat sur une
température supérieure pour permettre le dégivrage automatique.
Vous avez essayé de rouvrir la
porte immédiatement après
l'avoir fermée.
Attendez quelques secondes
après avoir fermé la porte pour la
rouvrir.
Il y a du givre sur la paroi arrière du réfrigérateur.
La porte est difficile à ouvrir.
Si ces conseils n'apportent pas de
solution à votre problème, veuillez
consulter le service après-vente agréé
le plus proche.
REMPLACEMENT DE L'ÉCLAIRAGE
L'appareil est équipé d'un éclairage à
LED longue durée.
1
2
1
Il est recommandé d'utiliser
uniquement des pièces détachées
d'origine.
Utilisez des ampoules LED (base E14)
uniquement. La puissance maximale
est indiquée sur la base d'éclairage.
ATTENTION! Débranchez la fiche de
l'appareil de la prise secteur.
1. Tirez sur le côté gauche du diffuseur de
l'ampoule avec les doigts pour le déverrouiller.
Retirez le diffuseur et tirez-le vers vous.
28
2. Remplacez l'ampoule par une ampoule de
puissance et de forme identiques,
spécifiquement conçue pour les appareils
électroménagers.
3. Installez le diffuseur de l'ampoule.
4. Branchez la fiche de l'appareil à la prise
secteur.
5. Ouvrez la porte.
Vérifiez que l'ampoule s'allume.
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
FICHE D'INFORMATIONS PRODUIT
Marque
Zanussi
Modèle
ZRB33100WA 925053253
ZRB33100XA 925053254
Catégorie
7. Réfrigérateur-congélateur
Classe d'efficacité énergétique
A+
Consommation d'énergie annuelle en kWh, calculée sur la
base du résultat obtenu pour 24 heures dans des conditions d’essai normalisées. La consommation d’énergie
réelle dépend des conditions d’utilisation et de l’emplacement de l’appareil.
294
Volume de stockage en litres, Réfrigérateur
194
Volume de stockage en litres, « Étoile »
-
Volume de stockage en litres, zone « Cave »
-
Volume de stockage en litres, « Vin »
-
Volume de stockage en litres, Total
303
Volume de stockage en litres, « Congélateur »
109
Volume de stockage en litres, « Zone fraîcheur »
-
Volume de stockage en litres, « Compartiments de type
autre »
-
Nombre d'étoiles du compartiment congélateur ayant le
volume de stockage le plus élevé (l)
****
Température de conception des « compartiments de type
autre » > 14 °C (°C), le cas échéant
-
« Sans givre » (O/N), Réfrigérateur
Non
« Sans givre » (O/N), Congélateur
Non
Autonomie en h
30
« Pouvoir de congélation », exprimé en kg/24 h
5
Classe climatique
SN-N-ST-T
Température ambiante la plus basse à laquelle l'appareil
est conçu pour être utilisé, en °C
10
Température ambiante la plus haute à laquelle l'appareil
est conçu pour être utilisé, en °C
43
Émissions acoustiques exprimées en dB(A) re 1 pW
40
Appareil intégrable O/N
Non
Cet appareil est destiné uniquement au stockage du vin
O/N
Non
29
AUTRES CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Hauteur
1745 mm
Largeur
595 mm
Profondeur
647 mm
Tension
230 - 240 V
Fréquence
50 Hz
Les caractéristiques techniques figurent sur la
plaque signalétique située sur le côté intérieur ou
extérieur de l'appareil et sur l'étiquette énergétique.
EN MATIÈRE DE PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT
Recyclez les matériaux portant le symbole
.
Déposez les emballages dans les conteneurs
prévus à cet effet. Contribuez à la protection de
l'environnement et à votre sécurité, recyclez vos
produits électriques et électroniques. Ne jetez pas
30
les appareils portant le symbole avec les ordures
ménagères. Emmenez un tel produit dans votre
centre local de recyclage ou contactez vos services
municipaux.
SICHERHEITSHINWEISE
Lesen Sie vor der Montage und dem Gebrauch des Geräts zuerst
die Bedienungsanleitung. Bei Verletzungen oder Schäden infolge
nicht ordnungsgemäßer Montage oder Verwendung übernimmt
der Hersteller keine Haftung. Bewahren Sie die Anleitung zum
Nachschlagen an einem sicheren und zugänglichen Ort auf.
SICHERHEIT VON KINDERN UND
SCHUTZBEDÜRFTIGEN PERSONEN
•
•
•
•
•
•
Das Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren und Personen mit
eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen
Fähigkeiten oder mit mangelnder Erfahrung und/oder
mangelndem Wissen nur dann verwendet werden, wenn sie
durch eine für ihre Sicherheit zuständige Person beaufsichtigt
werden oder in die sichere Verwendung des Geräts
eingewiesen wurden und die mit dem Gerät verbundenen
Gefahren verstanden haben.
Das Gerät kann von Kindern zwischen 3 und 8 Jahren und
Personen mit schweren Behinderungen oder
Mehrfachbehinderung benutzt werden, wenn Sie in die sichere
Verwendung eingewiesen wurden.
Halten Sie Kinder unter 3 Jahren vom Gerät fern, wenn sie nicht
ständig beaufsichtigt werden.
Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen.
Kinder dürfen keine Reinigung und Wartung ohne
Beaufsichtigung durchführen.
Halten Sie sämtliches Verpackungsmaterial von Kindern fern
und entsorgen Sie es auf angemessene Weise.
ALLGEMEINE SICHERHEIT
•
Dieses Gerät ist für die Verwendung im Haushalt und ähnliche
Zwecke vorgesehen, wie z. B.:
– Bauernhöfe, Personalküchenbereiche in Geschäften, Büros
und anderen Arbeitsumfeldern
– Für Gäste in Hotels, Motels, Pensionen und anderen
wohnungsähnlichen Räumlichkeiten
31
•
•
•
•
•
•
•
•
WARNUNG: Achten Sie darauf, dass die Belüftungsöffnungen
im Schrank, um das Gerät und in der Einbaunische nicht
blockiert sind.
WARNUNG: Versuchen Sie nicht, den Abtauvorgang durch
andere als vom Hersteller empfohlene mechanische oder
sonstige Hilfsmittel zu beschleunigen.
WARNUNG: Beschädigen Sie nicht den Kältekreislauf.
WARNUNG: Betreiben Sie in den Lebensmittelfächern des
Geräts keine anderen als die vom Hersteller empfohlenen
Elektrogeräte.
Reinigen Sie das Gerät nicht mit Wasserspray oder Dampf.
Reinigen Sie das Gerät mit einem weichen, feuchten Tuch.
Verwenden Sie ausschließlich Neutralreiniger. Benutzen Sie
keine Scheuermittel, scheuernde Reinigungsschwämmchen,
Lösungsmittel oder Metallgegenstände.
Bewahren Sie in dem Gerät keine explosiven Substanzen, wie
Spraydosen mit entzündlichen Treibgasen auf.
Wenn das Netzkabel beschädigt ist, muss es vom Hersteller,
seinem autorisierten Kundenservice oder einer gleichermaßen
qualifizierten Person ausgetauscht werden, um
Gefahrenquellen zu vermeiden.
SICHERHEITSANWEISUNGEN
MONTAGE
WARNUNG! Die Montage des Geräts
darf nur von einer qualifizierten
Fachkraft durchgeführt werden.
•
•
•
•
•
•
32
Entfernen Sie das gesamte
Verpackungsmaterial.
Montieren Sie ein beschädigtes Gerät nicht und
benutzen Sie es nicht.
Halten Sie sich an die mitgelieferte
Montageanleitung.
Seien Sie beim Umsetzen des Gerätes
vorsichtig, da es sehr schwer ist. Tragen Sie
stets Sicherheitshandschuhe und festes
Schuhwerk.
Stellen Sie sicher, dass die Luft um das Gerät
zirkulieren kann.
Warten Sie nach der Montage oder dem
Wechsel des Türanschlags mindestens 4
Stunden, bevor Sie das Gerät an die
•
•
•
•
•
•
Stromversorgung anschließen. Dies ist
erforderlich, damit das Öl in den Kompressor
zurückfließen kann.
Ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose,
bevor Sie am Gerät arbeiten (z.B. Wechsel des
Türanschlags).
Stellen Sie das Gerät nicht in der Nähe von
Heizkörpern, Herden, Backöfen oder
Kochfeldern auf.
Setzen Sie das Gerät nicht dem Regen aus.
Stellen Sie das Gerät nicht dort auf, wo es
direktem Sonnenlicht ausgesetzt sein könnte.
Stellen Sie dieses Gerät nicht in Bereichen auf,
die zu feucht oder kalt sind.
Wenn Sie das Gerät verschieben möchten,
heben Sie es bitte an der Vorderkante an, um
den Fußboden nicht zu verkratzen.
ELEKTRISCHER ANSCHLUSS
WARNUNG! Brand- und
Stromschlaggefahr.
•
•
WARNUNG! Achten Sie bei der
Montage des Geräts darauf, dass das
Netzkabel nicht eingeklemmt oder
beschädigt wird.
WARNUNG! Verwenden Sie keine
Mehrfachsteckdosen oder
Verlängerungskabel.
•
•
•
•
•
•
•
Das Gerät muss geerdet sein.
Stellen Sie sicher, dass die Daten auf dem
Typenschild mit den elektrischen Nennwerten
der Netzspannung übereinstimmen.
Schließen Sie das Gerät nur an eine
ordnungsgemäß installierte
Schutzkontaktsteckdose an.
Achten Sie darauf, elektrische Bauteile (wie
Netzstecker, Netzkabel und Kompressor) nicht
zu beschädigen. Wenden Sie sich an den
autorisierten Kundendienst oder einen Elektriker,
um die elektrischen Bauteile auszutauschen.
Das Netzkabel muss unterhalb des Netzsteckers
verlegt werden.
Stecken Sie den Netzstecker erst nach
Abschluss der Montage in die Steckdose.
Stellen Sie sicher, dass der Netzstecker nach
der Montage noch zugänglich ist.
Ziehen Sie nicht am Netzkabel, wenn Sie das
Gerät von der Stromversorgung trennen
möchten. Ziehen Sie stets am Netzstecker.
•
•
•
•
•
•
•
INNENBELEUCHTUNG
WARNUNG! Stromschlaggefahr.
•
Das Gerät enthält Isobutan (R600a), ein
brennbares Erdgas mit einem hohen Grad an
Umweltverträglichkeit. Achten Sie darauf, den
Kältekreislauf, der Isobutan enthält, nicht zu
beschädigen.
• Nehmen Sie keine technischen Änderungen am
Gerät vor.
• Stellen Sie keine elektrischen Geräte (z. B.
Eisbereiter) in das Gerät, wenn solche Geräte
nicht ausdrücklich vom Hersteller für diesen
Zweck zugelassen sind.
• Wird der Kältekreislauf beschädigt, stellen Sie
bitte sicher, dass es keine Flammen und
Die in diesem Gerät verwendete Lampe ist nur
für Haushaltsgeräte geeignet. Benutzen Sie
diese nicht für die Raumbeleuchtung.
REINIGUNG UND PFLEGE
GEBRAUCH
WARNUNG! Es besteht Verletzungs-,
Verbrennungs-, Stromschlag- oder
Brandgefahr.
Zündquellen im Raum gibt. Belüften Sie den
Raum.
Stellen Sie keine heißen Gegenstände auf die
Kunststoffteile des Geräts.
Legen Sie Erfrischungsgetränke nicht in das
Gefrierfach. Dadurch entsteht Druck auf den
Getränkebehälter.
Bewahren Sie keine entzündbaren Gase und
Flüssigkeiten im Gerät auf.
Laden Sie keine entflammbaren Produkte oder
Gegenstände, die mit entflammbaren Produkten
benetzt sind, in das Gerät und stellen Sie solche
nicht in die Nähe oder auf das Gerät.
Berühren Sie nicht den Kompressor oder den
Kondensator. Sie sind heiß.
Nehmen Sie keine Gegenstände aus dem
Gefrierfach bzw. berühren Sie diese nicht, falls
Ihre Hände nass oder feucht sind.
Frieren Sie aufgetaute Lebensmittel nicht wieder
ein.
Befolgen Sie die Hinweise auf der Verpackung
zur Aufbewahrung tiefgekühlter Lebensmittel.
Wickeln Sie die Lebensmittel in
Lebensmittelkontaktmaterial ein, bevor Sie sie in
das Gefrierfach legen.
WARNUNG! Verletzungsgefahr sowie
Risiko von Schäden am Gerät.
•
•
•
Schalten Sie das Gerät immer aus und ziehen
Sie den Netzstecker aus der Steckdose, bevor
Reinigungsarbeiten durchgeführt werden.
Der Kältekreis des Gerätes enthält
Kohlenwasserstoffe. Das Gerät muss von einer
qualifizierten Fachkraft gewartet und nachgefüllt
werden.
Prüfen Sie regelmäßig den Wasserabfluss des
Geräts und reinigen Sie ihn gegebenenfalls. Bei
verstopftem Wasserabfluss sammelt sich das
Abtauwasser am Boden des Geräts an.
SERVICE
• Wenden Sie sich zur Reparatur des Geräts an
den autorisierten Kundendienst.
• Verwenden Sie ausschließlich
Originalersatzteile.
33
•
ENTSORGUNG
WARNUNG! Verletzungs- und
Erstickungsgefahr.
•
•
•
Trennen Sie das Gerät von der
Stromversorgung.
Schneiden Sie das Netzkabel ab, und entsorgen
Sie es.
Entfernen Sie die Tür, um zu verhindern, dass
sich Kinder oder Haustiere in dem Gerät
einschließen.
•
•
Der Kältekreislauf und die Isolierungsmaterialien
dieses Gerätes sind ozonfreundlich.
Die Isolierung enthält entzündliches Gas. Für
Informationen zur korrekten Entsorgung des
Gerätes wenden Sie sich an Ihre kommunale
Behörde.
Achten Sie darauf, dass die Kühleinheit in der
Nähe des Wärmetauschers nicht beschädigt
wird.
MONTAGE
WARNUNG! Siehe Kapitel
Sicherheitshinweise.
•
AUFSTELLUNG
Installieren Sie dieses Gerät in einem trockenen,
gut belüfteten Raum, in dem die
Umgebungstemperatur mit der Klimaklasse
übereinstimmt, die auf dem Typenschild des Geräts
angegeben ist:
•
Klimaklasse
•
Umgebungstemperatur
SN
+10 °C bis +32 °C
N
+16 °C bis +32 °C
ST
+16 °C bis +38 °C
T
+16 °C bis +43 °C
Ihres Hausanschlusses mit den auf dem
Typenschild angegebenen Anschlusswerten
übereinstimmen.
Das Gerät muss geerdet sein. Zu diesem Zweck
ist der Netzstecker mit einem Schutzkontakt
ausgestattet. Falls die Steckdose Ihres
Hausanschlusses nicht geerdet sein sollte,
lassen Sie das Gerät gemäß den geltenden
Vorschriften von einem qualifizierten Elektriker
erden.
Der Hersteller übernimmt keinerlei Haftung bei
Missachtung der vorstehenden
Sicherheitshinweise.
Das Gerät entspricht den EC-Richtlinien.
MONTAGE DES GERÄTS UND WECHSELN
DES TÜRANSCHLAGS
Informationen zu Montage
(Belüftungsanforderungen,
waagrechte Ausrichtung) und zum
Wechsel des Türanschlags finden Sie
in einer separaten Montageanleitung.
ELEKTROANSCHLUSS
• Kontrollieren Sie vor der ersten Benutzung des
Geräts, ob die Netzspannung und -frequenz
BETRIEB
EINSCHALTEN DES GERÄTS
Stecken Sie den Stecker in die Netzsteckdose.
Drehen Sie den Temperaturregler im Uhrzeigersinn
auf eine mittlere Einstellung.
AUSSCHALTEN DES GERÄTS
Drehen Sie den Temperaturregler zum Ausschalten
des Geräts in die Position „O“.
34
TEMPERATURREGELUNG
Die Temperatur wird automatisch geregelt. Sie
können jedoch selbst die Temperatur im Inneren
des Gerätes einstellen.
Berücksichtigen Sie für eine exakte Einstellung,
dass die Temperatur im Inneren des Geräts von
folgenden Faktoren abhängt:
• Raumtemperatur,
• Häufigkeit der Türöffnung,
• Menge der gelagerten Lebensmittel,
• Aufstellungsort des Geräts.
Eine mittlere Einstellung ist im Allgemeinen am
besten geeignet.
Bedienung des Geräts:
1. Drehen Sie den Temperaturregler im
Uhrzeigersinn, um eine niedrigere Temperatur
im Inneren des Gerätes zu erreichen.
2. Drehen Sie den Temperaturregler gegen den
Uhrzeigersinn, um eine höhere Temperatur im
Inneren des Gerätes zu erreichen.
TÄGLICHER GEBRAUCH
EINFRIEREN FRISCHER LEBENSMITTEL
Der Gefrierraum eignet sich zum Einfrieren von
frischen Lebensmitteln und zum längerfristigen
Lagern von bereits gefrorenen und tiefgefrorenen
Lebensmitteln.
Für das Einfrieren frischer Lebensmittel ist eine
Änderung der mittleren Einstellung nicht
erforderlich.
Möchten Sie den Gefriervorgang beschleunigen,
drehen Sie den Temperaturregler auf eine höhere
Einstellung, um die maximal mögliche Kühlung zu
erreichen.
Unter diesen Umständen kann die
Temperatur im Kühlschrank unter 0 °C
fallen. Ist dies der Fall, stellen Sie den
Temperaturregler auf eine wärmere
Einstellung.
Legen Sie die frischen, einzufrierenden
Lebensmittel in das unterste Fach.
Die maximale Menge an Lebensmitteln, die
innerhalb von 24 Stunden eingefroren werden
kann, ist auf dem im Inneren des Geräts
befindlichen Typenschild angegeben.
Der Gefriervorgang dauert 24 Stunden: legen Sie
während dieses Zeitraums keine weiteren
einzufrierenden Lebensmittel in das Gerät.
LAGERN VON GEFRORENEN
LEBENSMITTELN
Lassen Sie das Gerät bei der ersten
Inbetriebnahme oder wenn das Gerät einige Zeit
nicht benutzt wurde, mindestens 2 Stunden lang
eingeschaltet, bevor Sie Lebensmittel hineingeben.
Die Gefrierschubladen sorgen dafür, dass Sie die
Lebensmittel schnell und einfach finden. Wenn
große Mengen an Lebensmitteln gelagert werden
sollen, entfernen Sie die Schubladen,
ausgenommen die untere Schublade, die an ihrem
Platz bleiben muss, um eine gute Luftzirkulation zu
garantieren. Es ist auf allen Ablagen möglich,
Lebensmittel bis zu einem Abstand von 15 mm zur
Tür einzulagern.
WARNUNG! Kam es zum Beispiel
durch einen Stromausfall, der länger
dauerte als der in der Tabelle mit den
technischen Daten angegebene Wert
(siehe „Lagerzeit bei Störung“) zu
einem ungewollten Abtauen, dann
müssen die aufgetauten Lebensmittel
sehr rasch verbraucht oder sofort
gekocht und nach dem Abkühlen
erneut eingefroren werden.
LAGERN VON LEBENSMITTELN IM
KÜHLRAUM
Decken Sie die Lebensmittel ab oder verpacken
Sie diese entsprechend, besonders wenn sie stark
riechen.
Legen Sie die Lebensmittel so hinein, dass die Luft
um sie zirkulieren kann.
Lagern Sie die Lebensmittel auf allen Ablagen mit
einem Mindestabstand von 20 mm zur Rückwand
und 15 mm zur Tür.
REINIGUNG UND PFLEGE
WARNUNG! Siehe Kapitel
Sicherheitshinweise.
REINIGEN DES INNENRAUMS
Bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen, beseitigen
Sie den typischen Neugeruch am besten durch
Reinigen der Innenteile mit lauwarmem Wasser und
einer neutralen Seife. Sorgfältig nachtrocknen.
VORSICHT! Verwenden Sie keine
chemischen Reinigungsmittel,
Scheuerpulver, chlor- oder ölhaltige
Reinigungsmittel, da diese die
Oberfläche beschädigen.
35
REGELMÄSSIGE REINIGUNG
VORSICHT! Ziehen Sie nicht an
Leitungen und/oder Kabeln im Innern
des Geräts und achten Sie darauf,
diese nicht zu verschieben oder zu
beschädigen.
VORSICHT! Beschädigen Sie nicht
das Kühlsystem.
Das gesamte Gerät muss regelmäßig gereinigt
werden:
1. Reinigen Sie das Innere und die Zubehörteile
mit lauwarmem Wasser und etwas Neutralseife.
2. Prüfen und säubern Sie die Türdichtungen in
regelmäßigen Abständen, um zu gewährleisten,
dass diese sauber und frei von Fremdkörpern
sind.
3. Spülen und trocknen Sie diese sorgfältig ab.
4. Reinigen Sie den Kondensator und den
Kompressor auf der Geräterückseite, falls diese
zugänglich sind, mit einer Bürste.
Dadurch verbessert sich die Leistung des
Geräts und es verbraucht weniger Strom.
ABTAUEN DES KÜHLSCHRANKS
Reif im Verdampfer des Kühlfachs wird bei jedem
Anhalten des Motorkompressors während des
Normalbetriebs automatisch eliminiert.
Eine regelmäßige Reinigung des AbtauwasserAblauflochs in der Mitte des Kühlfachkanals ist
wichtig, um zu verhindern, dass das Wasser
überläuft und auf das Lebensmittel im Inneren
tropft.
ABTAUEN DES KÜHLSCHRANK
VORSICHT! Verwenden Sie nie
scharfe Metallwerkzeuge, um Reif vom
Verdampfer zu kratzen, weil er dadurch
beschädigt werden könnte.
Verwenden Sie kein anderes
mechanisches Gerät oder jegliche
künstliche Hilfsmittel, um den
Abtauprozess zu beschleunigen, als
was der Hersteller vorgeschlagen hat.
Ein Temperaturanstieg der gefrorenen
Lebensmittelpakete während des
Abtauens kann deren
Haltbarkeitsdauer verkürzen.
Ungefähr 12 Stunden vor dem
Abtauen stellen Sie eine niedrigere
Temperatur ein, um ausreichend
Kältereserve für die
Betriebsunterbrechung aufzubauen.
Eine gewisse Menge Reif bildet sich immer an den
Regalen des Kühlschrank und um das obere Fach.
Tauen Sie den Gefrierschrank dann ab, wenn die
Reifschicht eine Dicke von ung. 3-5 mm erreicht.
1. Schalten Sie das Haushaltsgerät ab oder
ziehen Sie den Stromstecker aus der
Steckdose.
2. Entfernen Sie das gesamte eingelagerte
Lebensmittel, packen Sie es in mehrere
Schichten Zeitungspapier und legen Sie es an
einen kühlen Ort.
WARNUNG! Berühren Sie
gefrorenes Lebensmittel nicht mit
nassen Händen. Die Hände
können auf den Produkten
festfrieren.
3. Lassen Sie die Tür offen und schützen Sie den
Boden vor dem Abtauwasser, beispielsweise
mit einem Tuch oder einem flachen Gefäß.
Zur Beschleunigung des Abtauprozesses
stellen Sie einen Topf mit warmem Wasser in
das Gefrierfach. Zusätzlich entfernen Sie
Eisstücke mit einem Eiskratzer, bevor der
Abtauprozess abgeschlossen wird.
4. Nach Abschluss des Abtauprozesses trocknen
Sie den Innenraum gründlich und behalten Sie
den Kratzer für spätere Verwendung.
5. Schalten Sie das Haushaltsgerät ein.
Warten Sie mindestens 3 Stunden, bevor Sie das
Lebensmittel in das Gefrierfach zurücklegen.
STILLSTANDSZEITEN
Bei längerem Stillstand des Geräts müssen Sie
folgende Vorkehrungen treffen:
36
1. Trennen Sie das Gerät von der
Netzstromversorgung.
2. Entnehmen Sie alle Lebensmittel.
3. Tauen Sie das Gerät ab (falls erforderlich).
Reinigen Sie das Gerät und alle Zubehörteile.
4. Reinigen Sie das Gerät und alle Zubehörteile.
5. Lassen Sie die Tür(en) offen, um das Entstehen
unangenehmer Gerüche zu vermeiden.
FEHLERSUCHE
WARNUNG! Siehe Kapitel
Sicherheitshinweise.
WAS TUN, WENN...
Störung
Mögliche Ursache
Abhilfe
Das Gerät erzeugt Geräusche.
Unebenheiten im Boden wurden nicht ausgeglichen.
Prüfen Sie, ob das Gerät stabil
steht.
Die Lampe funktioniert nicht.
Die Lampe ist im StandbyModus.
Schließen und öffnen Sie die Tür.
Die Lampe ist defekt.
Siehe „Austauschen der Lampe“.
Die Temperatur wurde falsch
eingestellt.
Siehe Kapitel „Betrieb“/„Bedienfeld“.
Es wurden zu viele Lebensmittel gleichzeitig eingelegt.
Warten Sie einige Stunden und
prüfen Sie erneut die Temperatur.
Die Raumtemperatur ist zu
hoch.
Siehe Klimaklasse auf dem Typenschild.
In das Gerät eingelegte Lebensmittel waren noch zu
warm.
Lassen Sie die Lebensmittel auf
Raumtemperatur abkühlen, bevor
Sie sie einlagern.
Der Wasserablauf ist verstopft.
Reinigen Sie den Wasserablauf.
Lebensmittelprodukte verhindern das Abfließen des Wassers in den Wassersammelbehälter.
Stellen Sie sicher, dass die Lebensmittel nicht die Rückwand
berühren.
Wasser läuft auf den Boden.
Der Tauwasserablauf ist nicht
mit der Verdampferschale
über dem Kompressor verbunden.
Verbinden Sie den Tauwasserablauf mit der Verdampferschale.
Die Temperatur im Gerät ist
zu niedrig/zu hoch.
Der Temperaturregler ist nicht
richtig eingestellt.
Stellen Sie eine höhere/niedrigere Temperatur ein.
Die Temperatur der Lebensmittelprodukte ist zu hoch.
Lassen Sie die Lebensmittel auf
Raumtemperatur abkühlen, bevor
Sie sie in das Gerät geben.
Der Kompressor ist durchgehend in Betrieb.
Wasser fließt in den Kühlschrank.
37
Störung
Mögliche Ursache
Viele Lebensmittelprodukte
wurden zur selben Zeit eingelagert.
Lagern Sie weniger Lebensmittel
zur selben Zeit ein.
Die Seitenwände des Geräts
sind warm.
Dies ist ein normaler Zustand,
der durch den Betrieb des
Wärmeaustauschers verursacht wird.
Um einen einwandfreien Betrieb
bei Umgebungstemperaturen
über 38 °C zu gewährleisten,
muss zwischen den Geräteseiten
und den angrenzenden Küchenmöbeln ein Abstand von mindestens 30 mm eingehalten werden.
Es gibt zu viel Kondenswasser
an der Rückwand des Kühlschranks.
Die Tür wurde zu häufig geöffnet.
Öffnen Sie die Tür nur bei Bedarf.
Die Tür wurde nicht vollständig geschlossen.
Achten Sie darauf, die Tür vollständig zu schließen.
Das eingelagerte Lebensmittel wurde nicht verpackt.
Packen Sie das Lebensmittel in
eine geeignete Verpackung, bevor Sie es in das Gerät legen.
Die Umgebungstemperatur ist
hoch und das Gerät auf die
niedrigste Temperatur eingestellt.
Stellen Sie den Temperaturregler
auf eine höhere Temperatur, um
das automatische Abtauen zu ermöglichen.
Das Gerät ist voll beladen
und auf die niedrigste Temperatur eingestellt.
Stellen Sie den Temperaturregler
auf eine höhere Temperatur, um
das automatische Abtauen zu ermöglichen.
Sie haben versucht, die Tür
unmittelbar nach dem Schließen wieder zu öffnen.
Warten Sie einige Sekunden
zwischen dem Schließen und erneuten Öffnen der Tür.
Auf der Rückwand des Kühlschranks hat sich Eis gebildet.
Die Tür lässt sich nicht leicht
öffnen.
Bitte wenden Sie sich an den
nächsten autorisierten Kundendienst,
wenn alle genannten
Abhilfemaßnahmen nicht zum
gewünschten Erfolg führen.
AUSTAUSCHEN DER LAMPE
Das Gerät ist mit einer langlebigen
LED-Innenbeleuchtung ausgestattet.
Es wird dringend empfohlen nur
Originalersatzteile zu verwenden.
38
Abhilfe
Verwenden Sie nur LED-Lampen (E14
Fassung). Die maximale Leistung ist
auf der Lampe angegeben.
VORSICHT! Ziehen Sie den
Netzstecker aus der Steckdose.
1. Ziehen Sie an der linken Seite der
Lampenabdeckung mit Ihren Fingern, um sie zu
entriegeln. Entfernen Sie die Abdeckung,
indem Sie sie zu sich ziehen.
1
2
1
2. Ersetzen Sie die defekte Lampe durch eine
Lampe mit der gleichen Leistung und Form, die
speziell für Haushaltsgeräte vorgesehen ist.
3. Bringen Sie die Lampenabdeckung an.
4. Stecken Sie den Netzstecker in die Steckdose.
5. Öffnen Sie die Tür.
Prüfen Sie, ob die Lampe brennt.
TECHNISCHE DATEN
PRODUKTDATENBLATT
Warenzeichen
Zanussi
Modellkennung
ZRB33100WA 925053253
ZRB33100XA 925053254
Kategorie
7. Kühl-Gefrierschrank
Energieeffizienzklasse
A+
Energieverbrauch in kWh/Jahr, auf der Grundlage von Ergebnissen der Normprüfung über 24 Stunden. Der tatsächliche Verbrauch hängt von der Nutzung und vom
Standort des Geräts ab
294
Nutzinhalt in Liter, Kühlgerät
194
Nutzinhalt in Liter, Star
-
Nutzinhalt in Liter, Kellerzone
-
Nutzinhalt in Liter, Wein
-
Nutzinhalt in Liter, Total
303
Nutzinhalt in Liter, Gefrierschrank,
109
Nutzinhalt in Liter, Kühler
-
Nutzinhalt in Liter, andere Lagerfächer
-
Sternebewertung des Gefrierfachs mit dem höchsten Lagerraum in Liter
****
Auslegungstemperatur der anderen Fächer > 14 °C (°C),
falls vorhanden
-
Frostfrei (J/N), Kühlgerät
Nein
Frostfrei (J/N), Gefrierschrank
Nein
Stromausfallsicherung in Stunden Std.
30
39
Gefriervermögen in kg/24 Stunden
5
Klimaklasse
SN-N-ST-T
Niedrigste Temperature, bei der das Gerät zur Verwendung bestimmt ist, in °C
10
Höchste Temperature, bei der das Gerät zur Verwendung
bestimmt ist, in °C
43
Luftschallemissionen in db(A) re1 pW
40
Einbaugerät (J/N)
Nein
Dieses Gerät ist ausschließlich zur Lagerung von Wein
bestimmt (J/N)
Nein
ZUSÄTZLICHE TECHNISCHE DATEN
Höhe
1745 mm
Breite
595 mm
Tiefe
647 mm
Spannung
230 - 240 V
Frequenz
50 Hz
Die technischen Daten befinden sich auf dem
Typenschild auf der Innen- oder Außenseite des
Geräts sowie auf dem Energielabel.
UMWELTTIPPS
mit diesem Symbol nicht mit dem Hausmüll.
Bringen Sie das Gerät zu Ihrer örtlichen
Sammelstelle oder wenden Sie sich an Ihr
Gemeindeamt.
Recyceln Sie Materialien mit dem Symbol
.
Entsorgen Sie die Verpackung in den
entsprechenden Recyclingbehältern. Recyceln Sie
zum Umwelt- und Gesundheitsschutz elektrische
und elektronische Geräte. Entsorgen Sie Geräte
40
*
41
42
43
280158425-A-392019
WWW.ZANUSSI.COM/SHOP
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising