Zanussi | ZRB33103WA | User manual | ZANUSSI ZRB33103WA Uživatelský manuál

ZANUSSI ZRB33103WA Uživatelský manuál
User Manual
GETTING
STARTED?
EASY.
ZRB33103WA
CS Návod k použití
Chladnička s mrazničkou
PT Manual de instruções
Combinado
RO Manual de utilizare
Frigider cu congelator
SK Návod na používanie
Chladnička s mrazničkou
2
11
21
31
BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE
Tento návod si pečlivě přečtěte ještě před instalací spotřebiče
a jeho prvním použitím. Výrobce nenese odpovědnost za
žádný úraz ani škodu v důsledku nesprávné instalace nebo
použití. Návod k použití vždy uchovávejte na bezpečném a
přístupném místě pro jeho budoucí použití.
BEZPEČNOST DĚTÍ A POSTIŽENÝCH OSOB
•
•
•
•
•
•
Tento spotřebič smí používat děti starší osmi let nebo osoby
se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními
schopnostmi nebo osoby bez patřičných zkušeností a
znalostí, pouze pokud tak činí pod dozorem nebo vedením,
které zohledňuje bezpečný provoz spotřebiče, a pokud
rozumí rizikům spojeným s provozem spotřebiče.
Děti ve věku tří až osmi let a osoby s rozsáhlým a
komplexním postižením mohou tento spotřebič používat,
pokud k tomu dostaly řádné pokyny.
Děti mladší tří let bez stálého dozoru držte z dosahu
spotřebiče.
Nenechte děti hrát si se spotřebičem.
Čištění a uživatelskou údržbu spotřebiče by neměly provádět
děti bez dozoru.
Všechny obaly uschovejte z dosahu dětí a řádně je
zlikvidujte.
VŠEOBECNÉ BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE
•
•
2
Tento spotřebič je určen pro použití v domácnosti a pro
následující způsoby použití:
– Ve farmářských domech, v kuchyňkách pro zaměstnance
v obchodech, kancelářích a jiných pracovních prostředích
– Pro zákazníky hotelů, motelů, penzionů a jiných
ubytovacích zařízení
VAROVÁNÍ: Udržujte volně průchodné větrací otvory na
povrchu spotřebiče nebo kolem vestavěného spotřebiče.
•
•
•
•
•
•
•
VAROVÁNÍ: K urychlení odmrazování nepoužívejte
mechanické ani jiné pomocné prostředky, které nejsou
doporučeny výrobcem.
VAROVÁNÍ: Nepoškozujte chladicí okruh.
VAROVÁNÍ: V prostoru chladicích spotřebičů nepoužívejte
jiné elektrické přístroje, než typy schválené k tomuto účelu
výrobcem.
K čištění spotřebiče nepoužívejte proud vody nebo páru.
Vyčistěte spotřebič vlhkým měkkým hadrem. Používejte
pouze neutrální mycí prostředky. Nepoužívejte prostředky s
drsnými částicemi, drátěnky, rozpouštědla nebo kovové
předměty.
V tomto spotřebiči neuchovávejte výbušné směsi, jako např.
aerosolové spreje s hořlavým hnacím plynem.
Jestliže je poškozený přívodní kabel, smí ho vyměnit pouze
výrobce, autorizované servisní středisko nebo osoba s
podobnou příslušnou kvalifikací, jinak by mohlo dojít k úrazu.
BEZPEČNOSTNÍ POKYNY
INSTALACE
VAROVÁNÍ! Tento spotřebič smí
instalovat jen kvalifikovaná osoba.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Odstraňte veškerý obalový materiál.
Poškozený spotřebič neinstalujte ani
nepoužívejte.
Řiďte se pokyny k instalaci dodanými spolu s
tímto spotřebičem.
Při přemisťování spotřebiče buďte vždy
opatrní, protože je těžký. Vždy používejte
ochranné rukavice a uzavřenou obuv.
Přesvědčte se, že vzduch může okolo
spotřebiče volně proudit.
Při první instalaci nebo změně směru
otevírání dveří počkejte alespoň čtyři hodiny,
než spotřebič připojíte k napájení. Olej tak
může natéct zpět do kompresoru.
Před každou činností na spotřebiči (např.
změna směru otevírání dveří) vytáhněte
zástrčku ze síťové zásuvky.
Neinstalujte spotřebič v blízkosti topidel,
sporáků, trub či varných desek.
Nevystavujte spotřebič dešti.
Neinstalujte spotřebič tam, kde by se dostal
do přímého slunečního světla.
•
•
Neinstalujte spotřebič v příliš vlhkých či příliš
chladných místech.
Při přemisťování spotřebiče jej nadzdvihněte
za přední okraj, abyste zabránili poškrábání
podlahy.
PŘIPOJENÍ K ELEKTRICKÉ SÍTI
VAROVÁNÍ! Hrozí nebezpečí požáru
nebo úrazu elektrickým proudem.
VAROVÁNÍ! Při instalaci spotřebiče
se ujistěte, že není napájecí kapel
nikde zachycený či poškozený.
VAROVÁNÍ! Nepoužívejte
rozbočovací zástrčky ani
prodlužovací kabely.
•
•
•
•
Spotřebič musí být uzemněn.
Zkontrolujte, zda údaje na typovém štítku
souhlasí s parametry elektrické sítě.
Vždy používejte správně instalovanou síťovou
zásuvku s ochranou proti úrazu elektrickým
proudem.
Dbejte na to, abyste nepoškodili elektrické
součásti (např. napájecí kabel, síťovou
3
•
•
•
zástrčku, kompresor). Při výměně elektrických
součástí se obraťte na autorizované servisní
středisko či elektrikáře.
Napájecí kabel musí zůstat pod úrovní síťové
zástrčky.
Síťovou zástrčku zapojte do síťové zásuvky
až na konci instalace spotřebiče. Po instalaci
musí zůstat síťová zástrčka nadále dostupná.
Neodpojujte spotřebič ze zásuvky tahem za
kabel. Vždy tahejte za zástrčku.
•
VNITŘNÍ OSVĚTLENÍ
VAROVÁNÍ! Nebezpečí úrazu
elektrickým proudem!
•
POUŽITÍ SPOTŘEBIČE
VAROVÁNÍ! Hrozí nebezpečí
zranění, popálení, úrazu elektrickým
proudem nebo požáru.
Spotřebič obsahuje hořlavý plyn isobutan
(R600a) - zemní plyn, který je dobře snášen
životním prostředím. Dbejte na to, abyste
nepoškodili chladicí okruh obsahující isobutan.
• Neměňte technické parametry tohoto
spotřebiče.
• Do spotřebiče nevkládejte jiná elektrická
zařízení (jako např. výrobníky zmrzliny),
pokud nejsou výrobcem označena jako
použitelná.
• Pokud dojde k poškození chladicího okruhu,
ujistěte se, že se v místnosti nenachází zdroje
otevřeného ohně či možného vznícení.
Místnost vyvětrejte.
• Zabraňte kontaktu horkých předmětů s
plastovými částmi spotřebiče.
• Do mrazicího oddílu nevkládejte sycené
nápoje. V nádobě takových nápojů by vznikl
přetlak.
• Ve spotřebiči neuchovávejte hořlavé plyny a
kapaliny.
• Do spotřebiče, do jeho blízkosti nebo na
spotřebič neumísťujte hořlavé předměty nebo
předměty obsahující hořlavé látky.
• Nedotýkejte se kompresoru či kondenzátoru.
Jsou horké.
• Nedotýkejte se a neodstraňujte předměty či
potraviny z mrazicího oddílu, pokud máte
mokré či vlhké ruce.
• Nezmrazujte znovu potraviny, které byly
rozmražené.
• Dodržujte skladovací pokyny uvedené na
balení mražených potravin.
4
Potraviny před vložením do mrazicího oddílu
zabalte do jakéhokoli vhodného materiálu pro
kontakt s potravinami.
Typ osvětlení použitý u tohoto spotřebiče je
určen pouze do domácích spotřebičů.
Nepoužívejte je pro osvětlení domácnosti.
ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA
VAROVÁNÍ! Hrozí nebezpečí
poranění nebo poškození spotřebiče.
•
•
•
Před čištěním nebo údržbou spotřebič vždy
vypněte a vytáhněte síťovou zástrčku ze
zásuvky.
Tento spotřebič obsahuje uhlovodíky v
chladicí jednotce. Údržbu a doplnění jednotky
smí provádět pouze kvalifikovaná osoba.
Pravidelně kontrolujte vypouštěcí otvor
spotřebiče a v případě potřeby jej vyčistěte.
Jestliže je otvor ucpaný, bude se na dně
spotřebiče shromažďovat voda.
OBSLUHA
• Pro opravu spotřebiče se obraťte na
autorizované servisní středisko.
• Používejte výhradně originální náhradní díly.
LIKVIDACE
VAROVÁNÍ! Hrozí nebezpečí úrazu
či udušení.
•
•
•
•
•
•
Odpojte spotřebič od elektrické sítě.
Odřízněte a vyhoďte síťový kabel.
Odstraňte dveře, abyste zabránili uvěznění
dětí a domácích zvířat ve spotřebiči.
Chladicí okruh a izolační materiály tohoto
spotřebiče neškodí ozonové vrstvě.
Izolační pěna obsahuje hořlavé plyny. Pro
informace ohledně správné likvidace
spotřebiče se obraťte na místní úřady.
Nepoškozujte část chladicí jednotky, která se
nachází blízko výměníku tepla.
INSTALACE
VAROVÁNÍ! Viz kapitoly o
bezpečnosti.
UMÍSTĚNÍ
Spotřebič instalujte na suchém, dobře větraném
místě, jehož okolní teplota odpovídá klimatické
třídě uvedené na typovém štítku spotřebiče:
Klimatická
třída
Okolní teplota
SN
+10 °C až 32 °C
N
+16 °C až 32 °C
ST
+16 °C až 38 °C
T
+16 °C až 43 °C
•
•
•
Spotřebič musí být uzemněn. Zástrčka
napájecího kabelu je k tomuto účelu vybavena
příslušným kontaktem. Pokud není domácí
zásuvka uzemněná, poraďte se s odborníkem
a připojte spotřebič k samostatnému
uzemnění v souladu s platnými předpisy.
Výrobce odmítá veškerou odpovědnost v
případě nedodržení výše uvedených pokynů.
Tento spotřebič je v souladu se směrnicemi
EHS.
INSTALACE SPOTŘEBIČE A ZMĚNA SMĚRU
OTEVÍRÁNÍ DVEŘÍ
K instalaci (požadavky na odvětrání,
vyrovnání) a změně směru otevírání
dveří si pročtěte si samostatné
pokyny.
PŘIPOJENÍ K ELEKTRICKÉ SÍTI
• Spotřebič smí být připojen k síti až po ověření,
že napětí a frekvence uvedené na typovém
štítku odpovídají napětí v domácí síti.
PROVOZ
ZAPNUTÍ SPOTŘEBIČE
Zasuňte zástrčku do síťové zásuvky.
Otočte regulátorem teploty po směru hodinových
ručiček na střední nastavení.
VYPNUTÍ SPOTŘEBIČE
Chcete-li spotřebič vypnout, otočte regulátorem
teploty do polohy „O“.
REGULACE TEPLOTY
Teplota se reguluje automaticky. Teplotu uvnitř
spotřebiče však můžete nastavit sami.
Při volbě nastavení mějte na paměti, že teplota
uvnitř spotřebiče závisí na:
• teplotě místnosti,
• četnosti otevírání dveří,
• množství uložených potravin,
• umístění spotřebiče.
Optimální je obvykle střední nastavení.
Chcete-li spotřebič nastavit:
1. Otočte regulátorem teploty po směru
hodinových ručiček, chcete-li uvnitř
spotřebiče dosáhnout nižší teploty.
2. Otočte regulátorem teploty proti směru
hodinových ručiček, chcete-li uvnitř
spotřebiče dosáhnout vyšší teploty.
DENNÍ POUŽÍVÁNÍ
ZMRAZOVÁNÍ ČERSTVÝCH POTRAVIN
Mrazicí oddíl se hodí pro zmrazování čerstvých
potravin a pro dlouhodobé uložení zmrazených a
hlubokozmrazených potravin.
Chcete-li zmrazovat čerstvé potraviny, není nutné
měnit střední nastavení.
K rychlejšímu zmrazování otočte regulátorem
teploty směrem na vyšší nastavení, abyste
dosáhli maximálního chladu.
5
Teplota chladicího oddílu pak může
klesnout pod 0 °C. V takovém
případě otočte regulátorem teploty
zpět na teplejší nastavení.
Vložte čerstvé potraviny ke zmražení do
spodního oddílu.
Maximální množství čerstvých potravin, které je
možné zmrazit za 24 hodin, je uvedeno na
typovém štítku uvnitř spotřebiče.
Zmrazování trvá 24 hodin: po tuto dobu
nevkládejte do spotřebiče žádné další potraviny
ke zmrazení.
USKLADNĚNÍ ZMRAZENÝCH POTRAVIN
Po prvním spuštění spotřebiče nebo po jeho
dlouhodobé odstávce nechte spotřebič před
vložením potravin běžet nejméně dvě hodiny.
Zásuvky na zmrazování potravin zajišťují rychlý a
snadný přístup k balení potravin, které
potřebujete. Jestliže chcete vložit velké množství
potravin, vyjměte ze spotřebiče všechny zásuvky
kromě spodní, která musí být na svém místě, aby
byla zajištěna řádná cirkulace vzduchu. Na všech
policích lze uložit potraviny, které přečnívají do
vzdálenosti 15 mm ode dveří.
VAROVÁNÍ! V případě náhodného
rozmrazení, například z důvodu
výpadku proudu, a pokud výpadek
proudu trval delší dobu, než je
„Skladovací doba při
poruše“ uvedená v tabulce
technických údajů, je nutné
rozmražené potraviny rychle
spotřebovat nebo ihned tepelně
upravit a (po ochlazení) opět zmrazit.
SKLADOVÁNÍ POTRAVIN V CHLADICÍM
ODDÍLU
Potraviny zakrývejte nebo je zabalujte, zejména
mají-li silnou vůni.
Potraviny položte tak, aby okolo nich mohl
proudit volně vzduch.
Potraviny by měly být na všech policích umístěny
alespoň 20 mm od zadní stěny a 15 mm od dveří.
ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA
VAROVÁNÍ! Viz kapitoly o
bezpečnosti.
ČISTĚNÍ VNITŘKU SPOTŘEBIČE
Před prvním použitím spotřebiče omyjte vnitřek a
veškeré vnitřní příslušenství vlažnou vodou s
trochou neutrálního mycího prostředku, abyste
odstranili typický pach nového výrobku, pak vše
důkladně vytřete do sucha.
POZOR! Nepoužívejte čisticí
prostředky, abrazivní prášky, čističe
na bázi chlóru nebo ropy, které
mohou poškodit povrch spotřebiče.
PRAVIDELNÉ ČIŠTĚNÍ
POZOR! Nehýbejte s žádnými
trubkami nebo kabely uvnitř
spotřebiče, netahejte za ně a
nepoškozujte je.
POZOR! Nepoškozujte chladicí
systém.
Spotřebič je nutné pravidelně čistit:
6
1. Vnitřek a všechno vnitřní příslušenství omyjte
vlažnou vodou s trochou neutrálního mycího
prostředku.
2. Pravidelně kontrolujte těsnění dveří a otírejte
je, aby bylo čisté, bez usazených nečistot.
3. Vše důkladně opláchněte a osušte.
4. Jsou-li dostupné, vyčistěte kondenzátor a
kompresor na zadní straně spotřebiče
kartáčem.
Zlepší se tím výkon spotřebiče a sníží
spotřeba energie.
ODMRAZOVÁNÍ CHLADNIČKY
Během normálního používání se námraza
automaticky odstraňuje z výparníku chladicího
oddílu při každém vypnutí motoru kompresoru.
Odtokový otvor pro rozmraženou vodu, který se
nachází uprostřed žlábku v chladicím oddíle, se
musí pravidelně čistit, aby voda nemohla přetéct
a kapat na uložené potraviny.
ODMRAZOVÁNÍ MRAZNIČKY
POZOR! K odstraňování námrazy z
výparníku nepoužívejte nikdy ostré
kovové nástroje, mohli byste jej
poškodit. K urychlení odmrazování
nepoužívejte mechanické nebo jiné
pomocné prostředky, které nejsou
doporučeny výrobcem. Zvýšení
teploty zmražených potravin během
odmrazování může zkrátit dobu jejich
skladování.
Asi 12 hodin před odmrazováním
nastavte nižší teplotu, aby se
vytvořila dostatečná zásoba chladu
pro přerušení provozu spotřebiče.
Na policích mrazničky a okolo horního oddílu se
vždy bude tvořit určité množství námrazy.
Mrazničku odmrazujte, když vrstva námrazy
dosáhne tloušťky kolem 3–5 mm.
1. Vypněte spotřebič nebo vytáhněte zástrčku
ze zásuvky.
2. Vyjměte všechny zmrazené potraviny,
zabalte je do několika vrstev novin a dejte je
na chladné místo.
3. Nechte dveře otevřené a zabezpečte podlahu
před rozmrazovanou vodou např. pomocí
hadru nebo ploché nádoby.
Chcete-li urychlit odmrazování, postavte do
mrazicího oddílu hrnek s teplou vodou.
Pomocí škrabky odstraňujte také kusy ledu
ještě před dokončením odmrazování.
4. Po skončení odmrazování vysušte důkladně
vnitřní prostor a škrabku uschovejte pro další
použití.
5. Zapněte spotřebič.
Počkejte alespoň tři hodiny, než jídlo vložíte zpět
do mrazicího oddílu.
VYŘAZENÍ SPOTŘEBIČE Z PROVOZU
Jestliže spotřebič nebudete po dlouhou dobu
používat, proveďte následná opatření:
1. Odpojte spotřebič od elektrické sítě.
2. Vyjměte všechny potraviny.
3. Odmrazte (v případě potřeby) a vyčistěte
spotřebič a všechno příslušenství.
4. Vyčistěte spotřebič a všechno příslušenství.
5. Nechte dveře pootevřené, abyste zabránili
vzniku nepříjemných pachů.
VAROVÁNÍ! Nedotýkejte se
zmrazených potravin vlhkýma
rukama. Ruce by vám mohly k
potravinám přimrznout.
ODSTRAŇOVÁNÍ ZÁVAD
VAROVÁNÍ! Viz kapitoly o
bezpečnosti.
CO DĚLAT, KDYŽ...
Problém
Možná příčina
Řešení
Spotřebič je hlučný.
Spotřebič není správně po‐
staven.
Zkontrolujte stabilní polohu
spotřebiče.
Osvětlení nefunguje.
Osvětlení je v pohotovost‐
ním režimu.
Zavřete a otevřete dveře.
Vadná žárovka.
Viz „Výměna žárovky“.
Nesprávně nastavená teplo‐
ta.
Viz pokyny v části „Provoz“/
„Ovládací panel“.
Kompresor funguje
nepřetržitě.
7
Problém
Řešení
Uložili jste příliš velké množ‐
ství potravin najednou.
Počkejte několik hodin a pak
znovu zkontrolujte teplotu.
Teplota v místnosti je příliš
vysoká.
Viz tabulka klimatické třídy na
typovém štítku.
Vložili jste do spotřebiče
příliš teplé potraviny.
Před uložením nechte potraviny
vychladnout na teplotu místnos‐
ti.
Odtokový otvor je ucpaný.
Vyčistěte odtokový otvor.
Vložené potraviny brání od‐
toku vody do odtokového ot‐
voru.
Přemístěte potraviny tak, aby
se nedotýkaly zadní stěny.
Na podlaze teče voda.
Vývod rozmražené vody
(kondenzátu) neústí do
odpařovací misky nad kom‐
presorem.
Vložte vývod rozmražené vody
(kondenzátu) do odpařovací
misky.
Teplota ve spotřebiči je příliš
nízká/vysoká.
Není správně nastavený re‐
gulátor teploty.
Nastavte vyšší/nižší teplotu.
Teplota potravin je příliš vy‐
soká.
Před uložením nechte potraviny
vychladnout na teplotu místnos‐
ti.
Uložili jste příliš velké množ‐
ství potravin najednou.
Najednou ukládejte menší
množství potravin.
Boční panely spotřebiče jsou
teplé.
Jedná se o běžný stav, který
je způsoben provozem vý‐
měníku tepla.
Když je okolní teplota vyšší než
38 °C, mezi každou stranou
spotřebiče a okolním nábytkem
musí být prostor alespoň 30
mm.
Na zadní stěně chladničky je
příliš mnoho kondenzované
vody.
Dveře byly otvírány příliš ča‐
sto.
Dveře otevírejte jen v případě
potřeby.
Dveře nejsou zcela dovřené.
Ujistěte se, že jsou dveře zcela
dovřené.
Uložené potraviny nebyly
zabalené.
Před uložením do spotřebiče jí‐
dlo zabalte do vhodného obalu.
Okolní teplota je vysoká a
spotřebič je nastaven na
nejnižší teplotu.
Nastavte pomocí ovladače vy‐
šší teplotu, aby se spotřebič au‐
tomaticky odmrazil.
Spotřebič je zcela zaplněný
a je nastaven na nejnižší te‐
plotu.
Nastavte pomocí ovladače vy‐
šší teplotu, aby se spotřebič au‐
tomaticky odmrazil.
Pokusili jste se otevřít dveře
ihned po jejich uzavření.
Vyčkejte několik sekund po
zavření dveří, než je znovu
otevřete.
V chladničce teče voda.
Na zadní stěně chladničky je
námraza.
Dveře nelze snadno otevřít.
8
Možná příčina
Pokud tyto rady nevedou
ke kýženému výsledku, obraťte se
na nejbližší autorizované servisní
středisko.
1
2
VÝMĚNA ŽÁROVKY
1
Tento spotřebič je vybaven vnitřním
osvětlením pomocí LED diod s
dlouhou životností.
Důrazně doporučujeme používat
pouze originální náhradní díly.
Používejte pouze LED žárovky
(objímka E14). Maximální výkon je
zobrazen na těle žárovky.
POZOR! Vytáhněte zástrčku ze
zásuvky.
2. Vyměňte žárovku za novou o stejném výkonu
a tvaru, která je určena pouze pro použití v
domácích spotřebičích.
3. Nasaďte kryt žárovky.
4. Zasuňte zástrčku do zásuvky.
5. Otevřete dveře spotřebiče.
Přesvědčte se, že se osvětlení rozsvítí.
1. Prsty uvolněte levou stranu krytu žárovky.
Kryt vytáhněte směrem k sobě.
TECHNICKÉ ÚDAJE
INFORMAČNÍ LIST VÝROBKU
Ochranná známka
Zanussi
Model
ZRB33103WA 925053266
Kategorie
7. Chladnička s mrazničkou
Třída energetické účinnosti
A++
Spotřeba energie v kWh za rok, založená na výsledcích
normalizované zkoušky po dobu 24 hodin. Skutečná
spotřeba energie závisí na způsobu použití a umístění
spotřebiče.
231
Užitný objem v litrech, chladnička
194
Užitný objem v litrech, hvězdička
-
Užitný objem v litrech, chladicí prostor
-
Užitný objem v litrech, pro víno
-
Užitný objem v litrech, celkový
303
Užitný objem v litrech, mraznička
109
Užitný objem v litrech, Chladicí jednotka
-
Užitný objem v litrech, jiné prostory
-
Počet hvězdiček u mrazícího oddílu s nejvyšší úložnou
kapacitou (l)
****
9
Určená teplota jiných prostorů > 14 °C (°C), jsou-li k di‐
spozici
-
Beznámrazová (A/N), chladnička
Ne
Beznámrazová (A/N), mraznička
Ne
Doba skladování při vypnutí v hodinách
30
Mrazicí výkon v kg/24 h
5
Klimatická třída
SN-N-ST-T
Tento spotřebič je určen k použití za nejnižší teploty
okolí, v °C
10
Tento spotřebič je určen k použití za nejvyšší teploty
okolí, v °C
43
Emise hluku šířeného vzduchem, dB(A) re1 pW
40
Vestavný spotřebič, A/N
Ne
Tento spotřebič je určen výhradně k uchovávání vína,
A/N
Ne
DALŠÍ TECHNICKÉ ÚDAJE
Výška
1745 mm
Šířka
595 mm
Hloubka
647 mm
Napětí
230 - 240 V
Frekvence
50 Hz
Technické údaje jsou uvedeny na typovém štítku
umístěném na vnější nebo vnitřní straně
spotřebiče a na energetickém štítku.
POZNÁMKY K OCHRANĚ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
Recyklujte materiály označené symbolem
.
Obaly vyhoďte do příslušných odpadních
kontejnerů k recyklaci. Pomáhejte chránit životní
prostředí a lidské zdraví a recyklovat elektrické a
elektronické spotřebiče určené k likvidaci.
10
Spotřebiče označené příslušným symbolem
nelikvidujte spolu s domovním odpadem.
Spotřebič odevzdejte v místním sběrném dvoře
nebo kontaktujte místní úřad.
INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA
Leia atentamente as instruções fornecidas antes de instalar e
utilizar o aparelho. O fabricante não poderá ser responsabilizado
por ferimentos ou danos resultantes de instalação incorreta ou
utilização incorreta. Guarde sempre as instruções num sítio
seguro e acessível para consultar no futuro.
SEGURANÇA PARA CRIANÇAS E PESSOAS
VULNERÁVEIS
•
•
•
•
•
•
Este aparelho pode ser utilizado por crianças de 8 ou mais
anos de idade e por pessoas com capacidades físicas,
sensoriais ou mentais reduzidas ou com pouca experiência e
conhecimento se tiverem recebido supervisão ou instruções
relativas à utilização do aparelho de forma segura e
compreenderem os perigos envolvidos.
Este aparelho pode ser utilizado por crianças com idade entre
3 e 8 anos e pessoas portadoras de incapacidade profunda e
complexa desde que recebam as instruções adequadas.
As crianças com menos de 3 anos de idade devem ser
mantidas afastadas do aparelho ou constantemente vigiadas.
Não permita que as crianças brinquem com o aparelho.
A limpeza e a manutenção básica do aparelho não devem ser
efetuadas por crianças sem supervisão.
Mantenha todos os materiais de embalagem fora do alcance
das crianças e elimine-os de forma apropriada.
SEGURANÇA GERAL
•
•
Este aparelho destina-se exclusivamente a utilizações
domésticas ou semelhantes, tais como:
– turismo rural; áreas de cozinha destinadas ao pessoal em
lojas, escritórios e outros ambientes de trabalho;
– utilização por clientes de hotéis, motéis e outros ambientes
do tipo residencial.
AVISO: As aberturas de ventilação do aparelho ou da estrutura
onde ele se encontra encastrado têm de ser mantidas sem
obstruções.
11
•
•
•
•
•
•
•
AVISO: Não utilize um dispositivo mecânico ou qualquer meio
artificial para acelerar o processo de descongelação além
daqueles recomendados pelo fabricante.
AVISO: Não danifique o circuito de refrigeração.
AVISO: Não utilize aparelhos elétricos dentro dos
compartimentos do aparelho destinados a alimentos, a não ser
que sejam do tipo recomendado pelo fabricante.
Não utilize jatos de água ou vapor para limpar o aparelho.
Limpe o aparelho com um pano macio e húmido. Utilize apenas
detergentes neutros. Não utilize produtos abrasivos, esfregões,
solventes ou objetos metálicos.
Não guarde substâncias explosivas, como latas de aerossóis
com agente pressurizante inflamável, dentro do aparelho.
Se o cabo de alimentação estiver danificado, deve ser
substituído pelo fabricante, por um Centro de Assistência
Técnica Autorizado ou por uma pessoa igualmente qualificada,
para evitar perigos.
INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA
INSTALAÇÃO
AVISO! A instalação deste aparelho
tem de ser efetuada por uma pessoa
qualificada.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
12
Remova toda a embalagem.
Não instale nem utilize o aparelho se ele estiver
danificado.
Siga as instruções de instalação fornecidas
com o aparelho.
Tenha sempre cuidado quando deslocar o
aparelho porque ele é pesado. Utilize sempre
luvas e calçado de proteção.
Certifique-se de que o ar pode circular em
torno do aparelho.
Após a instalação ou após uma inversão da
porta, aguarde pelo menos 4 horas antes de
ligar o aparelho à alimentação elétrica. Isto
permite que o óleo regresse ao compressor.
Antes de efetuar qualquer operação no aparelho
(por exemplo, inverter a porta), retire a ficha da
tomada elétrica.
Não instale o aparelho perto de radiadores,
fogões, fornos ou placas.
Não exponha o aparelho a chuva.
Não instale o aparelho em locais com luz solar
direta.
•
•
Não instale este aparelho em locais demasiado
húmidos ou frios.
Quando deslocar o aparelho, eleve-o na parte
da frente para evitar riscar o chão.
LIGAÇÃO ELÉTRICA
AVISO! Risco de incêndio e choque
elétrico.
AVISO! Quando colocar o aparelho
na posição definitiva, certifique-se de
que o cabo de alimentação não fica
entalado ou danificado.
AVISO! Não utilize adaptadores com
várias tomadas, nem cabos de
extensão.
•
•
•
•
O aparelho tem de ficar ligado à terra.
Certifique-se de que os parâmetros indicados
na placa de características são compatíveis
com a alimentação elétrica.
Utilize sempre uma tomada bem instalada e à
prova de choques elétricos.
Certifique-se de que não danifica os
componentes elétricos (ficha e cabo de
•
•
•
alimentação elétrica, compressor, etc.).
Contacte um Centro de Assistência Técnica
Autorizado ou um eletricista se for necessário
substituir componentes elétricos.
O cabo de alimentação deve ficar abaixo do
nível da ficha.
Ligue a ficha à tomada elétrica apenas no final
da instalação. Certifique-se de que a ficha fica
acessível após a instalação.
Não puxe o cabo de alimentação para desligar o
aparelho. Puxe sempre a ficha de alimentação.
LUZ INTERIOR
AVISO! Risco de choque elétrico.
•
MANUTENÇÃO E LIMPEZA
AVISO! Risco de ferimentos ou danos
no aparelho.
UTILIZAÇÃO
AVISO! Risco de ferimentos,
queimaduras, choque elétrico ou
incêndio.
•
•
O aparelho contém gás inflamável,
isobutano (R600a), que é um gás natural com um
alto nível de compatibilidade ambiental. Tenha
cuidado para não provocar danos no circuito de
refrigeração que contém isobutano.
• Não altere as especificações deste aparelho.
• Não coloque dispositivos elétricos (por ex.
máquinas de fazer gelados) no interior do
aparelho, exceto se forem autorizados pelo
fabricante.
• Se ocorrerem danos no circuito de refrigeração,
certifique-se de que não existem chamas e
fontes de ignição na divisão. Ventile bem a
divisão.
• Não permita que objetos quentes toquem nas
peças de plástico do aparelho.
• Não coloque bebidas gaseificadas dentro do
congelador. Isto irá criar pressão no recipiente
da bebida.
• Não guarde gases e líquidos inflamáveis no
aparelho.
• Não coloque produtos inflamáveis, ou objetos
molhados com produtos inflamáveis, no interior,
perto ou em cima do aparelho.
• Não toque no compressor ou no condensador.
Estão quentes.
• Não remova nem toque em peças do
compartimento de congelação com as mãos
húmidas ou molhadas.
• Não volte a congelar alimentos que já foram
descongelados.
• Cumpra as instruções de armazenamento das
embalagens dos alimentos congelados.
• Embale os alimentos em material próprio para
contacto com alimentos antes de os colocar no
congelador.
Este aparelho utiliza uma lâmpada de um tipo
que se destina exclusivamente a aparelhos
domésticos. Não a utilize para iluminação em
casa.
•
Antes de qualquer acção de manutenção,
desactive o aparelho e desligue a ficha da
tomada eléctrica.
Este aparelho contém hidrocarbonetos na sua
unidade de arrefecimento A manutenção e o
recarregamento só devem ser efectuados por
uma pessoa qualificada.
Inspeccione regularmente o escoamento do
aparelho e limpe-o, se necessário. Se o orifício
de escoamento estiver bloqueado, a água
descongelada fica acumulada na parte inferior
do aparelho.
ASSISTÊNCIA
• Contacte um Centro de Assistência Técnica
Autorizado se for necessário reparar o aparelho.
• Utilize apenas peças de substituição originais.
ELIMINAÇÃO
AVISO! Risco de ferimentos ou
asfixia.
•
•
•
•
•
•
Desligue o aparelho da alimentação eléctrica.
Corte o cabo de alimentação eléctrica e
elimine-o.
Remova a porta para evitar que crianças ou
animais de estimação fiquem fechados no
interior do aparelho.
O circuito de refrigeração e os materiais de
isolamento deste aparelho não prejudicam a
camada de ozono.
A espuma de isolamento contém gás inflamável.
Contacte a sua autoridade municipal para saber
como eliminar o aparelho correctamente.
Não provoque danos na parte da unidade de
arrefecimento que está próxima do permutador
de calor.
13
INSTALAÇÃO
AVISO! Consulte os capítulos
relativos à segurança.
•
POSICIONAMENTO
Este aparelho deve ser instalado num espaço
interior seco e bem ventilado, onde a temperatura
ambiente corresponda à classe climática indicada
na placa de características do aparelho:
•
Classe climática
•
Temperatura ambiente
SN
+10 °C a +32 °C
N
+16 °C a +32 °C
ST
+16 °C a +38 °C
T
+16 °C a +43 °C
placa de características correspondem à rede
elétrica da sua casa.
O aparelho tem de ficar ligado à terra. A ficha
do cabo de alimentação é fornecida com um
contacto para esse fim. Se a tomada elétrica
doméstica não estiver ligada à terra, ligue o
aparelho a uma ligação à terra separada que
cumpra as normas atuais; consulte um
eletricista qualificado.
O fabricante declina toda a responsabilidade
caso as precauções de segurança acima não
sejam cumpridas.
Este aparelho está em conformidade com as
Diretivas da C.E.E.
INSTALAÇÃO DO APARELHO E INVERSÃO
DA ABERTURA DAS PORTAS
Consulte as instruções separadas
relativas à instalação (requisitos de
ventilação, nivelamento) e à inversão
da abertura das portas.
LIGAÇÃO ELÉTRICA
• Antes de ligar a ficha na tomada, certifique-se
de que a voltagem e a frequência indicadas na
FUNCIONAMENTO
LIGAR
Introduza a ficha na tomada eléctrica.
Rode o regulador de temperatura no sentido
horário para um valor médio.
DESLIGAR
Para desligar o aparelho, rode o regulador da
temperatura para a posição “O”.
REGULAÇÃO DA TEMPERATURA
A temperatura é regulada automaticamente. No
entanto, pode selecionar manualmente uma
temperatura no interior do aparelho.
Escolha a regulação tendo em conta que a
temperatura no interior do aparelho depende do
seguinte:
• temperatura ambiente;
• frequência de abertura da porta;
• quantidade de alimentos armazenados;
• localização do aparelho.
Normalmente, uma regulação média é a mais
adequada.
Para regular o aparelho:
1. Rode o regulador de temperatura no sentido
horário para baixar a temperatura no interior do
aparelho.
2. Rode o regulador de temperatura no sentido
anti-horário para aumentar a temperatura no
interior do aparelho.
UTILIZAÇÃO DIÁRIA
CONGELAR ALIMENTOS FRESCOS
O congelador é adequado para congelar alimentos
frescos e conservar alimentos congelados e
ultracongelados a longo prazo.
14
Para congelar alimentos frescos, é suficiente
manter a regulação no valor médio.
No entanto, para uma congelação mais rápida, rode
o regulador de temperatura para definições
superiores para obter o máximo de frio.
Neste estado, a temperatura do
frigorífico pode descer abaixo dos 0
°C. Se isto ocorrer, regule a
temperatura para um valor mais
quente.
Coloque os alimentos frescos a congelar no
compartimento inferior.
A quantidade máxima de alimentos que podem ser
congelados em 24 horas está indicada na placa
de características, situada no interior do
aparelho.
O processo de congelação demora 24 horas: não
introduza mais alimentos para congelar durante
este período.
ARMAZENAMENTO DE ALIMENTOS
CONGELADOS
Quando ligar pela primeira vez ou após um período
sem utilização, deixe o aparelho funcionar pelo
menos 2 horas antes de colocar produtos no
compartimento.
As gavetas do congelador permitem encontrar a
embalagem pretendida com rapidez e facilidade.
Se pretender armazenar grandes quantidades de
alimentos, retire todas as gavetas, excepto a gaveta
inferior que deve ficar no seu sítio para permitir uma
boa circulação de ar. Pode colocar alimentos que
fiquem salientes até 15 mm da porta em todas as
prateleiras.
AVISO! Em caso de descongelação
acidental, por exemplo, devido a falta
de electricidade, se a energia estiver
desligada durante mais tempo do que
o “Tempo de autonomia” indicado na
tabela de características técnicas, os
alimentos descongelados terão de ser
consumidos rapidamente ou
cozinhados imediatamente e depois
novamente congelados (depois de
arrefecerem).
CONSERVAR ALIMENTOS NUM
FRIGORÍFICO
Cubra ou embale os alimentos, especialmente se
tiverem um odor forte.
Posicione os alimentos de modo a permitir a
circulação de ar em torno deles.
Mantenha os alimentos a mais de 20 mm da
parede traseira e a mais de 15 mm da porta em
todas as prateleiras.
MANUTENÇÃO E LIMPEZA
AVISO! Consulte os capítulos
relativos à segurança.
LIMPEZA DO INTERIOR
Antes de utilizar o aparelho pela primeira vez, limpe
o interior e todos os acessórios internos com água
morna e detergente neutro, para remover o cheiro
típico de um produto novo, e seque
minuciosamente.
CUIDADO! Não utilize detergentes,
pós abrasivos, cloro ou produtos de
limpeza à base de óleos, porque estes
produtos danificam o acabamento.
LIMPEZA PERIÓDICA
CUIDADO! Não puxe, não desloque,
nem danifique quaisquer tubos e/ou
cabos no interior do aparelho.
CUIDADO! Não danifique o circuito
de refrigeração.
O equipamento tem de ser limpo regularmente:
1. Limpe o interior e os acessórios com água
morna e um pouco de detergente neutro.
2. Verifique regularmente os vedantes da porta e
limpe-os para garantir que estão limpos e sem
resíduos.
3. Enxagúe e seque cuidadosamente.
4. Se estiver acessível, limpe o condensador e o
compressor na parte de trás do aparelho com
uma escova.
Esta operação vai melhorar o desempenho do
aparelho e reduzir o consumo de eletricidade.
DESCONGELAR O FRIGORÍFICO
O gelo é eliminado automaticamente do
evaporador do compartimento do frigorífico sempre
que o motor do compressor pára, durante o
funcionamento normal.
É importante limpar regularmente o orifício de
descarga da água descongelada, no centro do
15
canal do compartimento do frigorífico, para evitar o
transbordamento de água para os alimentos.
DESCONGELAR O CONGELADOR
CUIDADO! Nunca utilize objetos
metálicos afiados para raspar o gelo
do evaporador, porque pode danificálo. Não utilize um dispositivo mecânico
ou qualquer meio artificial para
acelerar o processo de
descongelação além dos
recomendados pelo fabricante. Um
aumento da temperatura das
embalagens dos alimentos
congelados, durante a descongelação,
pode reduzir o tempo de
armazenamento seguro.
Cerca de 12 horas antes de
descongelar, selecione uma
temperatura inferior para criar uma
reserva de frio suficiente para a
interrupção do funcionamento.
Haverá sempre a formação de uma certa
quantidade de gelo nas prateleiras do congelador e
em redor do compartimento superior.
Descongele o congelador quando a camada de
gelo atingir uma espessura de 3 a 5 mm.
1. Desligue o aparelho ou retire a ficha da tomada
elétrica.
2. Retire os alimentos armazenados, embrulhe-os
em várias folhas de jornal e coloque-os num
local frio.
AVISO! Não toque nos alimentos
congelados com as mãos
molhadas. Pode ficar com as
mãos coladas aos produtos.
3. Deixe a porta aberta e proteja o chão contra a
água descongelada, por exemplo, com um
pano ou um recipiente plano.
Para acelerar o processo de descongelação,
coloque um tacho com água quente no
compartimento do congelador. Utilize também
um raspador de gelo para retirar os pedaços
de gelo antes do fim da descongelação.
4. Quando a descongelação terminar, seque o
interior minuciosamente e guarde o raspador
para utilização futura.
5. Ligue o aparelho.
Aguarde pelo menos 3 horas antes de voltar a
colocar os alimentos no compartimento do
congelador.
PERÍODOS DE INACTIVIDADE
Quando não pretender utilizar o aparelho durante
bastante tempo, adopte as seguintes precauções:
1. Desligue o aparelho da alimentação eléctrica.
2. Retire todos os alimentos.
3. Descongele (se necessário) e limpe o aparelho
e todos os acessórios.
4. Limpe o aparelho e todos os acessórios.
5. Deixe a(s) porta(s) aberta(s) para evitar cheiros
desagradáveis.
RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS
AVISO! Consulte os capítulos
relativos à segurança.
O QUE FAZER SE...
Problema
O aparelho emite demasiado
ruído.
16
Causa possível
O aparelho não está apoiado
corretamente.
Solução
Verifique se o aparelho está estável.
Problema
A lâmpada não funciona.
Causa possível
Solução
A lâmpada está em modo de
espera.
Feche e abra a porta.
A lâmpada está avariada.
Consulte “Substituir a lâmpada”.
A temperatura regulada não é
adequada.
Consulte o capítulo “Funcionamento”/“Painel de comandos”.
Guardou demasiados alimentos ao mesmo tempo.
Aguarde algumas horas e volte a
verificar a temperatura.
A temperatura ambiente está
demasiado elevada.
Consulte a classe climática na
placa de características.
Os alimentos colocados no
aparelho estavam demasiado
quentes.
Deixe que os alimentos arrefeçam até à temperatura ambiente
antes de os guardar.
A saída da água está obstruída.
Limpe a saída da água.
Existem alimentos a impedir
que a água escorra para o
coletor da água.
Certifique-se de que os alimentos não tocam na parede traseira.
Existe água a escorrer para o
chão.
A saída da água descongelada não está ligada ao tabuleiro de evaporação, por cima
do compressor.
Encaixe o tubo de saída da água
descongelada no tabuleiro de
evaporação.
A temperatura no aparelho está demasiado baixa/alta.
O regulador de temperatura
não está bem regulado.
Regule para uma temperatura
mais alta/baixa.
A temperatura de algum produto está demasiado elevada.
Deixe que a temperatura dos alimentos diminua até à temperatura ambiente antes de os guardar.
Guardou demasiados alimentos ao mesmo tempo.
Guarde menos alimentos ao
mesmo tempo.
Os painéis laterais do aparelho estão quentes.
Trata-se de um estado normal
que se deve ao funcionamento do permutador de calor.
Certifique-se de que existe um
espaço de 30 mm ou mais entre
cada lado do aparelho e os móveis adjacentes quando a temperatura ambiente for superior a
38 °C.
Existe demasiada água condensada na parede traseira
do frigorífico.
A porta foi aberta demasiadas
vezes.
Abra a porta apenas quando for
mesmo necessário.
A porta não está totalmente
fechada.
Certifique-se de que a porta está
totalmente fechada.
Os alimentos armazenados
não estão embalados.
Coloque os alimentos em embalagens adequadas antes de os
guardar no aparelho.
O compressor funciona continuamente.
Há fluxo de água para o interior do frigorífico.
17
Problema
Há gelo na parede traseira do
frigorífico.
A porta não abre facilmente.
Causa possível
Solução
A temperatura ambiente é
elevada e o aparelho está regulado para a temperatura
mais baixa.
Selecione uma temperatura superior no regulador de temperatura para permitir a descongelação automática.
O aparelho está totalmente
carregado e regulado para a
temperatura mais baixa.
Selecione uma temperatura superior no regulador de temperatura para permitir a descongelação automática.
Tentou reabrir a porta imediatamente após a fechar.
Aguarde alguns segundos entre
o fecho e a reabertura da porta.
Se estes conselhos não resultarem,
contacte o Centro de Assistência
Técnica Autorizado mais próximo.
1
SUBSTITUIR A LÂMPADA
2
O aparelho está equipado com uma
luz interior LED de longa duração.
1
Recomendamos vivamente que utilize
apenas peças de substituição
originais.
Utilize apenas lâmpadas LED (base
E14). A potência máxima está indicada
na unidade da lâmpada.
CUIDADO! Desligue a ficha da
tomada eléctrica.
1. Puxe o lado esquerdo da tampa da lâmpada
com os dedos para a desbloquear. Remova a
tampa puxando-a para si.
2. Substitua a lâmpada por uma com a mesma
potência e forma, especialmente concebida
para aparelhos domésticos.
3. Instale a tampa da lâmpada.
4. Ligue a ficha na tomada eléctrica.
5. Abra a porta.
Certifique-se de que a lâmpada acende.
DADOS TÉCNICOS
FICHA DE INFORMAÇÃO DO PRODUTO
18
Marca comercial
Zanussi
Modelo
ZRB33103WA 925053266
Categoria
7. Combinado
Classe de eficiência energética
A++
Consumo de energia em kWh por ano, com base nos resultados de teste normalizados durante 24 horas. O valor
real do consumo de energia dependerá do modo de utilização do aparelho e da sua localização.
231
Volume de armazenagem em litros, frigorífico
194
Volume de armazenagem em litros, Zona de estrelas
-
Volume de armazenagem em litros, Zona de adega
-
Volume de armazenagem em litros, Vinho
-
Volume de armazenagem em litros, Total
303
Volume de armazenagem em litros, Congelador
109
Volume de armazenagem em litros, Compartimento refrigerado
-
Volume de armazenagem em litros, Outros compartimentos
-
Classificação de estrelas do compartimento do congelador ao maior volume de armazenagem (l)
****
Temperatura de design dos outros compartimentos > 14
°C (°C), se existentes
-
Sem gelo (S/N), Frigorífico
Não
Sem gelo (S/N), Congelador
Não
Segurança de corte de alimentação em h
30
Capacidade de congelamento em kg/24 h
5
Classe de climatização
SN-N-ST-T
Temperatura ambiente mais baixa de utilização deste eletrodoméstico, em °C
10
Temperatura ambiente mais alta de utilização deste eletrodoméstico, em °C
43
Nível de emissão de ruído dB(A) re1 pW
40
Eletrodoméstico de encastrar S/N
Não
A utilização deste eletrodoméstico é exclusivamente para
o armazenamento de vinho S/N
Não
DADOS TÉCNICOS ADICIONAIS
Altura
1745 mm
Largura
595 mm
Profundidade
647 mm
Tensão
230 - 240 V
Frequência
50 Hz
As informações técnicas encontram-se na placa de
características, que está no exterior ou no interior
do aparelho e na etiqueta de energia.
19
PREOCUPAÇÕES AMBIENTAIS
Recicle os materiais que apresentem o símbolo
.
Coloque a embalagem nos contentores indicados
para reciclagem. Ajude a proteger o ambiente e a
saúde pública através da reciclagem dos aparelhos
eléctricos e electrónicos. Não elimine os aparelhos
20
que tenham o símbolo juntamente com os
resíduos domésticos. Coloque o produto num
ponto de recolha para reciclagem local ou contacte
as suas autoridades municipais.
INFORMAŢII PRIVIND SIGURANŢA
Înainte de instalarea şi de utilizarea aparatului, citiţi cu atenţie
instrucţiunile furnizate. Producătorul nu este responsabil
pentru nicio vătămare sau daună rezultată din instalarea sau
utilizarea incorectă. Păstraţi permanent instrucţiunile într-un loc
sigur şi accesibil pentru o consultare ulterioară.
SIGURANŢA COPIILOR ŞI A PERSOANELOR
VULNERABILE
•
•
•
•
•
•
Acest aparat poate fi utilizat de copiii cu vârsta mai mare de
8 ani, de persoanele cu capacităţi fizice, senzoriale sau
mentale reduse sau de persoanele fără cunoştinţe sau
experienţă doar sub supraveghere sau după o scurtă
instruire care să le ofere informaţiile necesare despre
utilizarea sigură a aparatului şi să le permită să înţeleagă
pericolele la care se expun.
Acest aparat poate fi folosit de copiii cu vârsta între 3 şi 8 ani
şi de persoanele cu dizabilităţi profunde şi complexe dacă au
fost instruite adecvat.
Copiii cu vârsta mai mică de 3 ani nu trebuie lăsaţi să se
apropie de aparat dacă nu sunt supravegheaţi permanent.
Nu lăsaţi copiii să se joace cu aparatul.
Copiii nu vor realiza curăţarea sau întreţinerea realizată de
utilizator asupra aparatului fără a fi supravegheaţi.
Nu lăsaţi ambalajele la îndemâna copiilor şi aruncaţi-le
conform reglementărilor.
ASPECTE GENERALE PRIVIND SIGURANŢA
•
•
Acest aparat este conceput pentru o utilizare casnică şi la
aplicaţii similare, cum ar fi:
– În casele de la ferme, bucătăriile pentru personal din
magazine, birouri şi alte medii de lucru
– De către clienţii din hoteluri, moteluri, unităţi de cazare cu
mic dejun şi alte medii de tip rezidenţial
AVERTISMENT: Menţineţi libere fantele de ventilaţie de pe
carcasa aparatului sau din structura în care este încorporat.
21
•
•
•
•
•
•
•
AVERTISMENT: Nu utilizaţi dispozitive mecanice sau alte
instrumente diferite de cele recomandate de producător
pentru a accelera procesul de dezgheţare.
AVERTISMENT: Nu deterioraţi circuitul frigorific.
AVERTISMENT: Nu utilizaţi aparate electrice în interiorul
compartimentelor de conservare a alimentelor ale aparatului,
decât dacă sunt de tipul recomandat de producător.
Nu folosiţi apă pulverizată şi abur pentru curăţarea
aparatului.
Curăţaţi aparatul cu o lavetă moale, umedă. Utilizaţi numai
detergenţi neutri. Nu folosiţi produse abrazive, bureţi
abrazivi, solvenţi sau obiecte metalice.
Nu depozitaţi în acest aparat substanţe explozive, cum ar fi
recipiente cu aerosoli cu un combustibil inflamabil.
În cazul în care cablul de alimentare este deteriorat, trebuie
înlocuit de producător, de Centrul de service autorizat al
acestuia sau de persoane cu o calificare similară pentru a se
evita orice pericol.
INSTRUCŢIUNI DE SIGURANŢĂ
INSTALAREA
AVERTISMENT! Doar o persoană
calificată trebuie să instaleze acest
aparat.
•
•
•
•
•
•
•
22
Îndepărtaţi toate ambalajele.
Dacă aparatul este deteriorat, nu îl instalaţi
sau utilizaţi.
Urmaţi instrucţiunile de instalare furnizate
împreună cu aparatul.
Aveţi întotdeauna grijă când mutaţi aparatul
deoarece acesta este greu. Folosiţi
întotdeauna mănuşi de protecţie şi
încălţăminte închisă.
Asiguraţi-vă că aerul poate circula în jurul
aparatului.
După instalare sau după inversarea uşii,
aşteptaţi cel puţin 4 ore înainte de a conecta
aparatul la sursa de alimentare. Aceasta
pentru a permite uleiului să curgă înapoi în
compresor.
Înainte de a efectua orice operaţie asupra
aparatul (de ex. inversarea uşii), scoateţi
ştecherul din priză.
•
•
•
•
•
Nu instalaţi aparatul aproape de radiatoare
sau aragaze, cuptoare sau plite.
Nu expuneţi aparatul la precipitaţii.
Nu instalaţi aparatul direct în lumina razelor
de soare.
Nu instalaţi acest aparat în zonele cu
umiditate ridicată sau prea reci.
Când mutaţi aparatul, ridicaţi din partea
frontală, pentru a evita zgârierea podelei.
CONEXIUNEA ELECTRICĂ
AVERTISMENT! Pericol de incendiu
şi electrocutare.
AVERTISMENT! Atunci când
amplasaţi aparatul, asiguraţi-vă că
nu blocaţi sau deterioraţi cablul de
alimentare.
AVERTISMENT! Nu folosiţi prize
multiple şi cabluri prelungitoare.
•
Aparatul trebuie legat la o priză cu
împământare.
•
•
•
•
•
•
Asiguraţi-vă că parametrii de pe plăcuţa cu
date tehnice sunt compatibili cu valorile
nominale ale sursei de alimentare.
Utilizaţi întotdeauna o priză cu protecţie
(împământare) contra electrocutării, montată
corect.
Procedaţi cu atenţie pentru a nu deteriora
componentele electrice (de exemplu,
ştecherul, cablul de alimentare electrică şi
compresorul). Contactaţi Centrul de service
autorizat sau un electrician pentru schimbarea
componentelor electrice.
Cablul de alimentare electrică trebuie să
rămână sub nivelul ştecherului.
Introduceţi ştecherul în priză numai după
încheierea procedurii de instalare. Asiguraţi
accesul la priză după instalare.
Nu trageţi de cablul de alimentare pentru a
scoate din priză aparatul. Trageţi întotdeauna
de ştecher.
MODUL DE UTILIZARE
AVERTISMENT! Pericol de
vătămare, arsuri, electrocutare sau
incendiu.
•
•
BECUL INTERIOR
AVERTISMENT! Pericol de
electrocutare.
•
Tipul de bec utilizat în acest aparat este
dedicat exclusiv aparatelor electrocasnice. Nu
îl utilizaţi în alte scopuri.
ÎNGRIJIREA ŞI CURĂŢAREA
AVERTISMENT! Pericol de
vătămare personală sau deteriorare
a aparatului.
•
•
•
Aparatul conţine gaz inflamabil, izobutan
(R600a), un gaz natural cu un nivel ridicat de
compatibilitate cu mediul. Aveţi grijă să nu
deterioraţi circuitul frigorific care conţine izobutan.
• Nu modificaţi specificaţiile acestui aparat.
• Nu introduceţi aparate electrice (de exemplu,
aparate de făcut îngheţată) în interiorul
aparatului, decât dacă acest lucru este
recomandat de către producător.
• Dacă circuitul frigorific este deteriorat,
asiguraţi-vă că nu există flăcări şi surse de
aprindere în cameră. Aerisiţi camera.
• Nu lăsaţi obiecte fierbinţi să atingă piesele din
plastic ale aparatului.
• Nu introduceţi băuturi răcoritoare în
compartimentul congelatorului. Aceasta va
crea presiune în recipientul cu băutură.
• Nu depozitaţi gaze şi lichide inflamabile în
aparat.
• Produsele inflamabile sau obiectele umezite
cu produse inflamabile nu trebuie introduse în
aparat, nici puse adiacent sau deasupra
acestuia.
• Nu atingeţi compresorul sau condensatorul.
Sunt fierbinţi.
• Nu scoateţi sau atingeţi obiecte din congelator
cu mâinile ude sau umede.
• Nu recongelaţi alimente care au fost
dezgheţate.
Respectaţi instrucţiunile de depozitare de pe
ambalajul preparatelor congelate.
Ambalaţi mâncarea în orice tip de ambalaj
alimentar înainte de a o introduce în
compartimentul congelator.
Înainte de a efectua operaţiile de întreţinere,
dezactivaţi aparatul şi scoateţi ştecherul din
priză.
Acest aparat conţine hidrocarburi în unitatea
de răcire. Doar o persoană calificată trebuie
să efectueze întreţinerea şi încărcarea unităţii.
Verificaţi regulat evacuarea aparatului şi, dacă
este necesar, curăţaţi-o. Dacă evacuarea este
blocată, apa dezgheţată se va acumula în
partea de jos a aparatului.
SERVICE
• Pentru a repara aparatul contactaţi Centrul de
service autorizat.
• Utilizaţi numai piese de schimb originale.
GESTIONAREA DEŞEURILOR DUPĂ
ÎNCHEIEREA CICLULUI DE VIAŢĂ AL
APARATULUI
AVERTISMENT! Pericol de
vătămare sau sufocare.
•
•
•
•
•
•
Deconectaţi aparatul de la sursa de
alimentare electrică.
Tăiaţi cablul electric şi îndepărtaţi-l.
Scoateţi uşa pentru a preveni închiderea
copiilor sau a animalelor de companie în
aparat.
Circuitul frigorific şi materialele de izolare a
acestui aparat nu afectează stratul de ozon.
Spuma izolatoare conţine gaze inflamabile.
Contactaţi autoritatea locală pentru informaţii
privind aruncarea adecvată a acestui aparat.
Nu deterioraţi partea unităţii de răcire
apropiată de schimbătorul de căldură.
23
INSTALAREA
AVERTISMENT! Consultaţi
capitolele privind siguranţa.
AMPLASAREA
Acest aparat poate fi instalat la interior într-un loc
uscat şi bine ventilat în care temperatura
ambiantă corespunde cu clasa climatică indicată
pe plăcuţa cu datele tehnice ale aparatului:
Clasa cli‐
matică
Temperatura camerei
SN
+10°C la + 32°C
N
+16°C la + 32°C
ST
+16°C la + 38°C
T
+16°C la + 43°C
•
•
•
datele tehnice corespund cu sursa de
alimentare a locuinţei.
Aparatul trebuie legat la o priză cu
împământare. Ştecherul cablului electric este
prevăzut cu un contact în acest scop. Dacă
priza din locuinţă nu este împământată,
conectaţi aparatul la o împământare separată,
în conformitate cu reglementările în vigoare,
după ce aţi consultat un electrician calificat.
Producătorul nu-şi asumă nicio
responsabilitate dacă aceste măsuri de
siguranţă nu sunt respectate.
Acest aparat este conform cu Directivele
C.E.E.
INSTALAREA APARATULUI ŞI INVERSAREA
UŞII
Consultaţi instrucţiunile separate
pentru instalare (cerinţe de ventilare,
aducere la nivel) şi inversarea uşii.
CONEXIUNEA ELECTRICĂ
• Înainte de a conecta aparatul, asiguraţi-vă că
tensiunea şi frecvenţa indicate pe plăcuţa cu
FUNCŢIONAREA
PORNIREA APARATULUI
Introduceţi ştecherul într-o priză.
Rotiţi butonul de reglare a temperaturii în sens
orar pe o setare medie.
OPRIREA APARATULUI
Pentru a opri aparatul, rotiţi butonul de reglare a
temperaturii pe poziţia „O”.
REGLAREA TEMPERATURII
Temperatura este reglată automat. Însă puteţi
seta singuri o temperatură în interiorul aparatului.
Alegeţi setarea ţinând cont de faptul că
temperatura din interiorul aparatului depinde de:
• temperatura din încăpere,
• frecvenţa de deschidere a uşii,
• cantitatea de alimente stocate,
• amplasarea aparatului.
În general, cea mai adecvată este setarea medie.
Pentru utilizarea aparatului:
1. Rotiţi regulatorul pentru temperatură în
sensul acelor de ceasornic pentru a obţine o
temperatură mai redusă în interiorul
aparatului.
2. Rotiţi regulatorul pentru temperatură în sens
invers acelor de ceasornic pentru a obţine o
temperatură mai ridicată în interiorul
aparatului.
UTILIZAREA ZILNICĂ
CONGELAREA ALIMENTELOR PROASPETE
Compartimentul congelator este adecvat pentru
congelarea alimentelor proaspete şi pentru
depozitarea pe termen lung a alimentelor
congelate.
24
Pentru a congela alimente proaspete nu este
necesar să modificaţi setarea medie.
Cu toate acestea, pentru o congelare mai rapidă,
rotiţi butonul de reglare a temperaturii spre o
setare mai mare, pentru a obţine o răcire
maximă.
În acest caz, este posibil ca
temperatura din compartimentul
frigider să scadă sub 0°C. Dacă se
produce această situaţie, aduceţi
butonul de reglare a temperaturii pe
o setare mai caldă.
Puneţi alimentele proaspete pregătite pentru
congelare în compartimentul inferior.
Cantitatea maximă de alimente care poate fi
congelată într-o perioadă de 24 de ore este
specificată pe plăcuţa cu date tehnice, o
etichetă situată în interiorul aparatului.
Procesul de congelare durează 24 de ore: în
acest interval de timp nu mai puneţi alte alimente
la congelat.
STOCAREA PREPARATELOR CONGELATE
La prima pornire sau după o perioadă de
neutilizare, înainte de a introduce alimentele în
congelator, lăsaţi aparatul să funcţioneze timp de
cel puţin 2 ore.
Sertarele congelatorului vă permit să găsiţi rapid
şi uşor pachetul de alimente dorit. Dacă se
stochează cantităţi mari de alimente, scoateţi
toate sertarele cu excepţia sertarului inferior care
trebuie păstrat pentru a asigura o circulaţie bună
a aerului. Pe toate rafturile se pot aşeza alimente
care depăşesc aliniamentul uşii cu maxim 15
mm.
AVERTISMENT! În cazul dezgheţării
accidentale, de exemplu din cauza
unei întreruperi a curentului, dacă
curentul a fost întrerupt mai mult timp
decât valoarea indicată în tabelul cu
caracteristicile tehnice din secţiunea
„Timpul de atingere a condiţiilor
normale de funcţionare”, alimentele
decongelate trebuie consumate rapid
sau trebuie gătite imediat şi apoi
recongelate (după ce s-au răcit).
DEPOZITAREA ALIMENTELOR ÎNTR-UN
COMPARTIMENT FRIGIDER
Acoperiţi sau înveliţi alimentele, mai ales dacă au
un miros puternic.
Poziţionaţi alimentele astfel încât aerul să poată
circula liber în jurul lor.
Ţineţi alimentele pe toate rafturile la o distanţă de
minim 20 de mm pe peretele din spate şi la
minim 15 mm de uşă.
ÎNGRIJIREA ŞI CURĂŢAREA
AVERTISMENT! Consultaţi
capitolele privind siguranţa.
CURĂŢAREA INTERIORULUI
Înainte de a folosi aparatul pentru prima oară,
spălaţi interiorul şi toate accesoriile interne cu
apă călduţă şi cu săpun neutru pentru a înlătura
mirosul specific de produs nou, după care uscaţi
bine.
ATENŢIE! Nu folosiţi detergenţi,
pulberi abrazive, agenţi de curăţare
pe bază de clor sau ulei deoarece
vor deteriora stratul acoperitor.
CURĂŢAREA PERIODICĂ
ATENŢIE! Nu trageţi, nu deplasaţi şi
nu deterioraţi conductele şi/sau
cablurile din interiorul aparatului.
ATENŢIE! Nu deterioraţi sistemul de
răcire.
Aparatul trebuie curăţat regulat:
1. Curăţaţi interiorul şi accesoriile cu o soluţie
cu apă caldă şi săpun neutru.
2. Verificaţi regulat garniturile uşii şi ştergeţi-le
pentru a vă asigura că sunt curate.
3. Clătiţi şi uscaţi bine.
4. Dacă este accesibil, curăţaţi cu o perie
condensatorul şi compresorul din spatele
aparatului.
Astfel se vor îmbunătăţi performanţele
aparatului şi se va economisi energia.
DEZGHEŢAREA FRIGIDERULUI
Gheaţa este eliminată automat din evaporatorul
compartimentului frigider de fiecare dată când se
opreşte motorul compresorului, în timpul utilizării
normale.
Este necesară curăţarea periodică a orificiului de
evacuare a apei rezultate din dezgheţare, situat
in mijlocul canalului de colectare din
compartimentul frigider, pentru ca apa să nu dea
pe dinafară şi să nu se scurgă peste alimente.
25
2. Scoateţi toate alimentele din acesta,
înfăşuraţi-le în mai multe straturi de ziar şi
puneţi-le într-un loc răcoros.
DEZGHEŢAREA CONGELATORULUI
ATENŢIE! Nu folosiţi niciodată
instrumente metalice ascuţite pentru
a îndepărta gheaţa de pe evaporator
deoarece îl puteţi deteriora. Nu
utilizaţi dispozitive mecanice sau
instrumente diferite de cele
recomandate de producător pentru a
accelera procesul de dezgheţare.
Creşterea temperaturii pachetelor cu
alimente congelate, în timpul
dezgheţării, poate scurta durata de
conservare în siguranţă a acestora.
Cu aproximativ 12 ore înainte de
dezgheţare, setaţi o temperatură mai
redusă pentru a acumula suficientă
rezervă de răcire pentru întreruperea
funcţionării.
Întotdeauna se va forma gheaţă pe rafturile
congelatorului şi în jurul compartimentului
superior.
Dezgheţaţi congelatorul atunci când grosimea
stratului de gheaţă atinge aproximativ 3-5 mm.
1. Opriţi aparatul sau scoateţi ştecherul din
priză.
AVERTISMENT! Nu atingeţi
alimentele congelate cu mâinile
ude. În contact cu alimentele
mâinile vă pot îngheţa.
3. Lăsaţi uşa deschisă şi protejaţi podeaua de
apa de la dezgheţare, de ex. cu o lavetă sau
un vas întins.
Pentru a accelera procesul de dezgheţare,
puneţi o oală cu apă caldă în compartimentul
congelator. Suplimentar, cu o racletă de
gheaţă îndepărtaţi bucăţile de gheaţă înainte
de terminarea dezgheţării.
4. După terminarea dezgheţării, uscaţi bine
interiorul şi păstraţi racleta pentru a o folosi şi
pe viitor.
5. Porniţi aparatul.
Aşteptaţi cel puţin 3 ore înainte de a pune
alimentele înapoi în compartimentul congelator.
PERIOADELE DE NEFUNCŢIONARE
Atunci când aparatul nu este utilizat perioade
îndelungate, luaţi următoarele măsuri de
precauţie:
1. Deconectaţi aparatul de la sursa de
alimentare cu electricitate.
2. Scoateţi toate alimentele.
3. Dezgheţaţi (dacă este cazul) şi curăţaţi
aparatul şi toate accesoriile.
4. Curăţaţi aparatul şi toate accesoriile.
5. Lăsaţi uşa/uşile deschise pentru a preveni
formarea mirosurilor neplăcute.
DEPANARE
AVERTISMENT! Consultaţi
capitolele privind siguranţa.
CE TREBUIE FĂCUT DACĂ...
Problemă
26
Cauză posibilă
Soluţie
Aparatul face zgomot.
Aparatul nu este aşezat co‐
rect.
Verificaţi dacă aparatul este
stabil.
Becul nu funcţionează.
Becul se află în modul aş‐
teptare.
Închideţi şi deschideţi uşa.
Problemă
Cauză posibilă
Soluţie
Becul este defect.
Consultaţi paragraful „Înlocuirea
becului”.
Temperatura nu este setată
corect.
Consultaţi capitolul „Funcţiona‐
rea”/„Panoul de comandă”.
Au fost introduse multe pro‐
duse alimentare în acelaşi
timp.
Aşteptaţi câteva ore şi apoi ve‐
rificaţi din nou temperatura.
Temperatura camerei este
prea mare.
Consultaţi desenul cu clasa cli‐
matică de pe plăcuţa cu date
tehnice.
Alimentele introduse în apa‐
rat erau prea calde.
Lăsaţi alimentele să se
răcească la temperatura came‐
rei înainte de a le introduce în
aparat.
Orificiul pentru drenarea
apei este înfundat.
Curăţaţi orificiul pentru drena‐
rea apei.
Alimentele pot împiedica
scurgerea apei respective în
colector.
Asiguraţi-vă că alimentele nu
ating peretele din spate.
Apa curge pe podea.
Tubul de drenare a apei re‐
zultate din topire nu este co‐
nectat la tăviţa de evaporare
situată pe compresor.
Puneţi tubul de drenare a apei
rezultate din topire în tăviţa de
evaporare.
Temperatura din aparat este
prea mică/prea mare.
Regulatorul de temperatură
nu este setat corect.
Setaţi o temperatură mai
mare/mai mică.
Temperatura alimentelor es‐
te prea ridicată.
Lăsaţi temperatura alimentelor
să scadă până la temperatura
camerei înainte de stocare.
Au fost introduse prea multe
alimente în acelaşi timp.
Introduceţi mai puţine alimente
în acelaşi timp.
Panourile laterale ale apara‐
tului sunt calde.
Este o stare normală cau‐
zată de funcţionarea
schimbătorului de căldură.
Lăsaţi un spaţiu de minim 30
mm între fiecare latură a apara‐
tului şi mobilierul înconjurător
atunci când temperatura mediu‐
lui ambiant depăşeşte 38°C.
Există prea multă apă con‐
densată pe peretele din spa‐
te al frigiderului.
Uşa a fost deschisă prea
frecvent.
Deschideţi uşa doar atunci
când este necesar.
Uşa nu a fost închisă com‐
plet.
Asiguraţi-vă că uşa este com‐
plet închisă.
Alimentele depozitate nu
sunt ambalate.
Împachetaţi alimentele în am‐
balaje adecvate înainte de a le
depozita în aparat.
Compresorul funcţionează
continuu.
În frigider curge apă.
27
Problemă
Există gheaţă pe peretele
posterior al frigiderului.
Uşa nu se deschide uşor.
Cauză posibilă
Soluţie
Temperatura mediului am‐
biant este ridicată şi aparatul
este setat pe temperatura
cea mai mică.
Setaţi regulatorul de tempera‐
tură la o temperatură mai ridi‐
cată pentru a permite dezgheţa‐
rea automată.
Aparatul este încărcat com‐
plet şi este setat la tempera‐
tura cea mai mică.
Setaţi regulatorul de tempera‐
tură la o temperatură mai ridi‐
cată pentru a permite dezgheţa‐
rea automată.
Aţi încercat să re-deschideţi
uşa imediat după ce a fost
închisă.
Aşteptaţi câteva secunde înain‐
te de a închide şi re-deschide
uşa.
Dacă soluţia indicată nu conduce la
rezultatul dorit, contactaţi cel mai
apropiat Centru de service autorizat.
1
ÎNLOCUIREA BECULUI
2
Aparatul este echipat cu o sursă de
lumină interioară de tip LED cu o
durată mare de funcţionare.
1
Se recomandă insistent utilizarea
exclusivă a pieselor de schimb
originale.
Folosiţi doar becuri LED (soclu E14).
Puterea maximă este marcată pe
bec.
ATENŢIE! Scoateţi ştecherul din
priză.
2. Înlocuiţi becul cu unul de aceeaşi putere şi
formă, proiectat special pentru utilizarea în
aparatele electrocasnice.
3. Puneţi la loc capacul becului.
4. Introduceţi ştecherul în priză.
5. Deschideţi uşa.
Verificaţi dacă becul se aprinde.
1. Trageţi cu degetele de partea stângă a
capacului lămpii pentru a-l debloca. Scoateţi
capacul trăgându-l spre dvs.
DATE TEHNICE
FIŞĂ CU INFORMAŢII DESPRE PRODUS
28
Marcă
Zanussi
Model
ZRB33103WA 925053266
Categorie
7. Frigider-congelator
Clasă de eficienţă energetică
A++
Consumul de energie electrică în kWh/an, bazat pe re‐
zultatele testelor standard pentru 24 de ore. Consumul
real de energie va depinde de modul de utilizare a apa‐
ratului şi de amplasamentul acestuia.
231
Volumul de depozitare în litri, Frigider
194
Volumul de depozitare în litri, Stea
-
Volumul de depozitare în litri, Zonă pivniţă
-
Volumul de depozitare în litri, Vin
-
Volumul de depozitare în litri, Total
303
Volumul de depozitare în litri, Congelator
109
Volumul de depozitare în litri, Răcitor
-
Volumul de depozitare în litri, Alte compartimente
-
Număr stele al compartimentului congelator cu cel mai
mare volum de depozitare (I)
****
Temperatura proiectată a „altor compartimente” > 14 °C
(°C), dacă există
-
Fără gheaţă (D/N), Frigider
Nu
Fără gheaţă (D/N), Congelator
Nu
Autonomie fără curent în h
30
Capacitate de îngheţare în kg/24h
5
Clasă climă
SN-N-ST-T
Cea mai mică temperatură ambientală la care acest
aparat este menit a fi utilizat, în °C
10
Cea mai mare temperatură ambientală la care acest
aparat este menit a fi utilizat, în °C
43
Emisii sonore dB(A) re1 pW
40
Aparat încorporabil D/N
Nu
Acest aparat este menit a fi utilizat exclusiv pentru de‐
pozitarea de vin D/N
Nu
DATE TEHNICE SUPLIMENTARE
Înălţime
1745 mm
Lăţime
595 mm
Adâncime
647 mm
Tensiune
230 - 240 V
Frecvenţă
50 Hz
Informaţiile tehnice sunt specificate pe plăcuţa cu
date tehnice, aflată pe partea exterioară sau
interioară a aparatului şi pe eticheta energetică.
INFORMAŢII PRIVIND MEDIUL
Reciclaţi materialele marcate cu simbolul
.
Pentru a recicla ambalajele, acestea trebuie puse
în containerele corespunzătoare. Ajutaţi la
protejarea mediului şi a sănătăţii umane şi la
29
reciclarea deşeurilor din aparatele electrice şi
electrocasnice. Nu aruncaţi aparatele marcate cu
acest simbol
30
împreună cu deşeurile menajere.
Returnaţi produsul la centrul local de reciclare
sau contactaţi administraţia oraşului dvs.
BEZPEČNOSTNÉ INFORMÁCIE
Pred inštaláciou a používaním spotrebiča si pozorne prečítajte
priložený návod na používanie. Výrobca nezodpovedá za
zranenia ani za škody spôsobené nesprávnou montážou alebo
používaním. Tieto pokyny uskladnite na bezpečnom a
prístupnom mieste, aby ste do nich mohli v budúcnosti
nahliadnuť.
BEZPEČNOSŤ DETÍ A ZRANITEĽNÝCH OSÔB
•
•
•
•
•
•
Tento spotrebič smú používať deti staršie ako 8 rokov a
osoby so zníženou fyzickou, zmyslovou alebo psychickou
spôsobilosťou alebo nedostatkom skúseností a znalostí, iba
ak sú pod dozorom zodpovednej osoby alebo ak boli
zodpovednou osobou poučené o bezpečnom používaní
spotrebiča a rozumejú prípadným rizikám.
Deti od 3 do 8 rokov a osoby s vyššou mierou postihnutia
smú tento spotrebič používať, iba ak boli náležite poučené a
rozumejú rizikám.
Deti do 3 rokov nesmú mať prístup k spotrebiču, iba ak sú
nepretržite pod dohľadom zodpovednej osoby.
Nedovoľte, aby sa deti hrali so spotrebičom.
Deti nesmú spotrebič bez dozoru čistiť ani vykonávať žiadnu
údržbu na spotrebiči.
Obaly vždy uschovajte mimo dosah detí a náležite ich
zlikvidujte.
VŠEOBECNÁ BEZPEČNOSŤ
•
•
Tento spotrebič je určený na používanie v domácnosti a
podobnom prostredí, ako sú napr.:
– chalupy, chaty, kuchynské priestory pre zamestnancov v
obchodoch, úradoch a v inom pracovnom prostredí
– Pre klientov v hoteloch, moteloch, ubytovacích
zariadeniach s raňajkami a iných obytných objektoch.
VAROVANIE: Vetracie otvory na skrini spotrebiča alebo
konštrukcii zabudovateľného spotrebiča musia zostať voľné a
nezakryté.
31
•
•
•
•
•
•
•
VAROVANIE: Na urýchlenie odmrazovania nepoužívajte
mechanické nástroje ani iné prostriedky, ak ich neodporučil
výrobca.
VAROVANIE: Nepoškodzujte chladiaci okruh.
VAROVANIE: V spotrebiči, vo vnútri priehradiek na
uchovávanie potravín nepoužívajte elektrické spotrebiče, ak
ich neodporúča výrobca.
Na čistenie spotrebiča nepoužívajte prúd vody ani paru.
Spotrebič čistite vlhkou mäkkou handričkou. Používajte iba
neutrálne saponáty. Nepoužívajte abrazívne výrobky,
špongie s abrazívnou vrstvou, rozpúšťadlá ani kovové
predmety.
V tomto spotrebiči neskladujte výbušné látky, ako napríklad
aerosólové nádoby s horľavými hnacími látkami.
Ak je poškodený elektrický napájací kábel, musíte ho dať
vymeniť u výrobcu, v autorizovanom servisnom stredisku
alebo u kvalifikovanej osoby, aby sa predišlo
nebezpečenstvu.
BEZPEČNOSTNÉ POKYNY
MONTÁŽ
VAROVANIE! Tento spotrebič smie
nainštalovať iba kvalifikovaná osoba.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
32
Odstráňte všetky obaly.
Neinštalujte ani nepoužívajte poškodený
spotrebič.
Dodržiavajte pokyny na inštaláciu dodané so
spotrebičom.
Vždy dávajte pozor, ak presúvate spotrebič,
pretože je ťažký. Vždy používajte ochranné
rukavice a uzavretú obuv.
Uistite sa, že okolo spotrebiča môže prúdiť
vzduch.
Pri prvej inštalácii alebo po zmene smeru
otvárania dvierok počkajte minimálne 4 hodiny
pred pripojením spotrebiča do napájania. Je
to potrebné na to, aby olej stiekol späť do
kompresora.
Pred vykonávaním úprav na spotrebiči (napr.
zmena smeru otvárania dvierok) vytiahnite
sieťovú zástrčku zo sieťovej zásuvky.
Spotrebič neinštalujte blízko radiátorov,
sporákov, rúr ani varných panelov.
Spotrebič nevystavujte dažďu.
•
•
•
Neinštalujte spotrebič na priamom slnečnom
svetle.
Spotrebič neinštalujte do oblastí, ktoré sú
príliš vlhké alebo príliš studené.
Pri presúvaní spotrebiča nadvihnite jeho
prednú hranu, aby ste nepoškriabali podlahu.
ZAPOJENIE DO ELEKTRICKEJ SIETE
VAROVANIE! Hrozí nebezpečenstvo
požiaru a zásahu elektrickým
prúdom.
VAROVANIE! Pri umiestňovaní
spotrebiča sa uistite, že nie je
elektrický napájací kábel zachytený
alebo poškodený.
VAROVANIE! Nepoužívajte
viaczásuvkové adaptéry a
predlžovacie káble.
•
•
Spotrebič musí byť uzemnený.
Uistite sa, že parametre na typovom štítku sú
kompatibilné s elektrickým napätím zdroja
napájania.
•
•
•
•
•
Vždy používajte správne nainštalovanú
zásuvku odolnú proti nárazom.
Dávajte pozor, aby ste nepoškodili elektrické
komponenty (napr. sieťovú zástrčku, sieťový
kábel, kompresor). Ak je potrebná výmena
elektrických komponentov, obráťte sa na
autorizované servisné stredisko alebo
elektrikára.
Sieťový kábel musí byť pod úrovňou sieťovej
zástrčky.
Sieťovú zástrčku pripojte do sieťovej zásuvky
až po dokončení inštalácie. Po inštalácii sa
uistite, že máte prístup k sieťovej zástrčke.
Spotrebič neodpájajte ťahaním za napájací
kábel. Vždy ťahajte za sieťovú zástrčku.
•
VNÚTORNÉ OSVETLENIE
VAROVANIE! Hrozí nebezpečenstvo
zásahu elektrickým prúdom.
•
Spotrebič obsahuje horľavý plyn, izobután
(R600a), prírodný plyn s vysokou úrovňou
environmentálnej kompatibility. Dávajte pozor,
aby ste nepoškodili chladiaci okruh, ktorý
obsahuje izobután.
• Nemeňte technické parametre tohto
spotrebiča.
• Do spotrebiča nevkladajte iné elektrické
spotrebiče (napr. výrobníky zmrzliny), pokiaľ
nie sú na tento účel určené výrobcom.
• Ak sa poškodí chladiaci okruh, uistite sa, že v
miestnosti nie sú plamene a zdroje vznietenia.
Miestnosť dobre vyvetrajte.
• Nedovoľte, aby sa plastových častí spotrebiča
dotýkali horúce predmety.
• Do mraziaceho priestoru nedávajte sýtené a
nealkoholické nápoje. Vytvoril by sa tlak na
nádobu s nápojom.
• V spotrebiči neskladujte horľavé plyny ani
kvapaliny.
• Horľavé produkty alebo predmety, ktoré
obsahujú horľavé látky, nevkladajte do
spotrebiča, do jeho blízkosti ani naň.
• Nedotýkajte sa kompresora ani kondenzátora.
Sú horúce.
• Ak máte mokré alebo vlhké ruky, z
mraziaceho priestoru nevyberajte žiadne
predmety, ani sa ich nedotýkajte.
• Rozmrazené potraviny nikdy znovu
nezmrazujte.
• Dodržiavajte pokyny týkajúce sa správneho
uskladnenia uvedené na obale mrazených
potravín.
Typ žiarovky použitý v tomto spotrebiči je
určený iba pre domáce spotrebiče.
Nepoužívajte ju na osvetlenie domácnosti.
OŠETROVANIE A ČISTENIE
VAROVANIE! Hrozí nebezpečenstvo
poranenia alebo poškodenia
spotrebiča.
POUŽITIE
VAROVANIE! Riziko poranenia,
popálenia, zásahu elektrickým
prúdom alebo riziko požiaru.
Potraviny pred vložením do mraziaceho
priestoru zabaľte do materiálu určeného na
styk s potravinami.
•
•
•
Pred vykonávaním údržby spotrebič vypnite a
vytiahnite jeho zástrčku zo sieťovej zásuvky.
Tento spotrebič obsahuje uhľovodíky
v chladiacej jednotke. Údržbu a dopĺňanie
jednotky smie vykonať iba kvalifikovaná
osoba.
Pravidelne kontrolujte odtok spotrebiča a v
prípade potreby ho vyčistite. Ak je odtok
upchatý, odmrazená voda sa bude
zhromažďovať na dne spotrebiča.
SERVIS
• Ak treba dať spotrebič opraviť, obráťte sa na
autorizované servisné stredisko.
• Používajte iba originálne náhradné diely.
LIKVIDÁCIA
VAROVANIE! Hrozí nebezpečenstvo
poranenia alebo udusenia.
•
•
•
•
•
•
Spotrebič odpojte od elektrickej siete.
Odrežte elektrický kábel a zlikvidujte ho.
Odstráňte dvierka, aby ste zabránili uviaznutiu
detí a domácich zvierat v spotrebiči.
Chladiaci okruh a izolačné materiály tohto
spotrebiča nepoškodzujú ozónovú vrstvu.
Penová izolácia obsahuje horľavý plyn.
Informácie o správnej likvidácii spotrebiča
vám poskytne váš miestny úrad.
Nepoškoďte tú časť chladiacej jednotky, ktorá
sa nachádza blízko výmenníka tepla.
33
INŠTALÁCIA
VAROVANIE! Pozrite si kapitoly
ohľadne bezpečnosti.
UMIESTNENIE
Tento spotrebič môžete nainštalovať do suchého
a dobre vetraného interiéru, kde teplota
prostredia zodpovedá klimatickej triede uvedenej
na typovom štítku spotrebiča:
Klimatická
trieda
Teplota prostredia
SN
+10 °C až +32 °C
N
+16 °C až +32 °C
ST
+16 °C až +38 °C
T
+16 °C až +43 °C
•
•
•
zodpovedajú vašim domácim hodnotám
napájania.
Spotrebič musí byť uzemnený. Zástrčka na
napájacom kábli obsahuje kontakt, ktorý slúži
na tento účel. Ak domáca sieťová zásuvka nie
je uzemnená, spotrebič pripojte
k samostatnému uzemneniu v súlade
s platnými predpismi. Poraďte sa s
kvalifikovaným elektrikárom.
Výrobca odmieta akúkoľvek zodpovednosť pri
nedodržaní hore uvedených bezpečnostných
opatrení.
Tento spotrebič spĺňa smernice EHS.
INŠTALÁCIA SPOTREBIČA A ZMENA SMERU
OTVÁRANIA DVERÍ
Pozrite si samostatné pokyny
ohľadom inštalácie (požiadavky na
vetranie, vyrovnanie do vodorovnej
polohy) a zmeny smeru otvárania
dverí.
ZAPOJENIE DO ELEKTRICKEJ SIETE
• Pred zapojením do siete sa uistite, či napätie
a frekvencia uvedené na typovom štítku
PREVÁDZKA
ZAPNUTIE
Zástrčku zasuňte do sieťovej zásuvky.
Ovládač teploty otočte v smere pohybu
hodinových ručičiek do strednej polohy.
VYPNUTIE
Ak chcete spotrebič vypnúť, otočte ovládač
teploty do polohy "O".
REGULÁCIA TEPLOTY
Teplota sa reguluje automaticky. Teplotu vnútri
spotrebiča však môžete nastaviť sami.
Nastavenie treba vybrať s prihliadnutím na
skutočnosť, že teplota v spotrebiči závisí od:
• teploty v miestnosti,
• frekvencie otvárania dvierok,
• množstva uchovávaných potravín,
• umiestenia spotrebiča.
Stredné nastavenie je vo všeobecnosti
najvhodnejšie.
Prevádzka spotrebiča:
1. Otočte ovládač teploty v smere otáčania
hodinových ručičiek, aby ste nastavili nižšiu
teplotu vnútri spotrebiča.
2. Otočte ovládač teploty proti smeru otáčania
hodinových ručičiek, aby ste nastavili vyššiu
teplotu vnútri spotrebiča.
KAŽDODENNÉ POUŽÍVANIE
ZMRAZOVANIE ČERSTVÝCH POTRAVÍN
Mraziaci priestor je vhodný na zmrazovanie
čerstvých potravín a na dlhodobé uchovávanie
mrazených a hlboko mrazených potravín.
Pri zmrazovaní čerstvých potravín nie je nutné
meniť nastavenie spotrebiča.
34
V záujme rýchlejšieho zmrazenia potravín však
odporúčame nastaviť regulátor teploty na
intenzívnejšie chladenie.
V takýchto podmienkach môže
klesnúť teplota chladiaceho priestoru
pod 0 °C. Ak sa tak stane, nastavte
regulátor teploty na vyššiu teplotu.
cirkulácia vzduchu. Na všetky police môžete
položiť potraviny, ktoré vyčnievajú až do 15 mm
od dverí.
VAROVANIE! V prípade
neúmyselného rozmrazenia potravín,
napríklad v dôsledku výpadku
elektrického prúdu, za predpokladu,
že čas trvania výpadku energie bol
dlhší ako údaj uvedený v
technických údajoch pod položkou
„akumulačná doba“, rozmrazené
potraviny treba čo najskôr
spotrebovať alebo uvariť a potom
znova zmraziť (po ochladení).
Potraviny určené na zmrazenie môžete vložiť do
spodnej priehradky.
Maximálne množstvo potravín, ktoré možno
zmraziť za 24 hodín, sa uvádza na typovom
štítku, ktorý sa nachádza vo vnútri spotrebiča.
Proces zmrazovania trvá 24 hodín: v tomto čase
nepridávajte ďalšie potraviny na zmrazenie.
SKLADOVANIE MRAZENÝCH POTRAVÍN
Pri prvom zapnutí spotrebiča alebo ak ste ho dlho
nepoužívali, nechajte spotrebič v prevádzke
aspoň 2 hodiny, až potom vložte potraviny do
mrazničky.
Zásuvky mrazničky zaisťujú rýchle a jednoduché
hľadanie požadovaných potravín. Ak je potrebné
zmraziť veľké množstvo potravín, vyberte všetky
zásuvky okrem dolnej zásuvky, ktorá musí zostať
na svojom mieste, aby bola zaistená správna
SKLADOVANIE POTRAVÍN V CHLADIACOM
PRIESTORE
Potraviny prikryte alebo zabaľte, hlavne ak majú
prenikavú arómu.
Potraviny uložte tak, aby vzduch mohol voľne
cirkulovať okolo nich.
Potraviny ukladajte na poličkách nie menej ako
20 mm od zadnej steny a 15 mm od dverí.
OŠETROVANIE A ČISTENIE
VAROVANIE! Pozrite si kapitoly
ohľadne bezpečnosti.
ČISTENIE VNÚTRAJŠKA
Pred prvým použitím spotrebiča treba jeho vnútro
a všetky jeho diely umyť vlažnou vodou s
prídavkom neutrálneho umývacieho prostriedku,
aby ste odstránili typický zápach nového
spotrebiča. Potom všetky povrchy dôkladne
osušte.
UPOZORNENIE! Nepoužívajte
saponáty, abrazívne prášky ani
čistiace prostriedky na báze chlóru
alebo oleja, pretože poškodia
povrchovú vrstvu.
PRAVIDELNÉ ČISTENIE
UPOZORNENIE! Neťahajte,
nepresúvajte a nepoškodzujte
žiadne rúrky a/ani káble vnútri
spotrebiča.
Zariadenie je nutné pravidelne čistiť:
1. Vnútro spotrebiča a príslušenstvo umyte
vlažnou vodou s prídavkom neutrálneho
saponátu.
2. Pravidelne kontrolujte tesnenia dvierok a
udržiavajte ich čisté. Zvyšky potravín a
nečistoty utrite handričkou.
3. Opláchnite a riadne vysušte.
4. Kefou vyčistite kondenzátor a kompresor na
zadnej strane spotrebiča, ak sú prístupné.
Tým zvýšite výkonnosť spotrebiča a usporíte
elektrickú energiu.
ODMRAZOVANIE CHLADNIČKY
Pri normálnom používaní sa námraza
automaticky odstraňuje z výparníka chladiaceho
priestoru pri každom zastavení motora
kompresora.
Je dôležité, aby ste odtokový otvor v strednej
časti chladiaceho priestoru pravidelne čistili, aby
sa zabránilo pretekaniu vody a jej kvapkaniu na
potraviny vnútri chladničky.
UPOZORNENIE! Nepoškodzujte
chladiaci systém.
35
2. Vyberte všetky skladované potraviny, zabaľte
ich do niekoľkých vrstiev novinového papiera
a uložte na chladnom mieste.
ODMRAZOVANIE MRAZNIČKY
UPOZORNENIE! Na odstraňovanie
námrazy z výparníka nikdy
nepoužívajte ostré predmety. Mohli
by ste spotrebič poškodiť. Na
urýchlenie odmrazovania
nepoužívajte mechanické nástroje
ani iné prostriedky, s výnimkou
prostriedkov, ktoré odporučil
výrobca. Počas odmrazovania
spotrebiča stúpne teplota mrazených
potravín, preto sa môže skrátiť ich
trvanlivosť.
Približne 12 hodín pred
odmrazovaním nastavte nižšiu
teplotu, aby si potraviny vytvorili
dostatočnú rezervu chladu pred
prerušením činnosti.
Na policiach a v okolí hornej časti mrazničky sa
vždy vytvára určité množstvo námrazy.
Keď vrstva námrazy dosiahne hrúbku približne 3
až 5 mm, mrazničku odmrazte.
1. Spotrebič vypnite alebo vytiahnite zástrčku
zo sieťovej zásuvky.
VAROVANIE! Nedotýkajte sa
mrazených potravín mokrými
rukami. Ruky by vám mohli
primrznúť k potravinám.
3. Dvierka nechajte otvorené a chráňte podlahu
pred rozmrazenou vodou, napr. handričkou
alebo plochou nádobou.
Do mraziaceho priestoru vložte hrniec s
teplou vodou, aby sa proces odmrazovania
urýchlil. Okrem toho odstráňte škrabkou na
ľad kusy ľadu ešte predtým, ako sa úplne
rozmrazia.
4. Po dokončení odmrazovania vnútro
starostlivo osušte a odložte si škrabku na
budúce použitie.
5. Spotrebič zapnite.
Pred vložením potravín späť do mraziaceho
priestoru počkajte minimálne 3 hodiny.
OBDOBIA MIMO PREVÁDZKY
Ak spotrebič nebudete dlhší čas používať,
vykonajte nasledujúce opatrenia:
1. Spotrebič odpojte od elektrického napájania.
2. Vyberte všetky potraviny.
3. Spotrebič odmrazte (v prípade potreby) a
potom spotrebič a všetky časti príslušenstva
vyčistite.
4. Spotrebič a všetky časti príslušenstva
vyčistite.
5. Dvierka nechajte pootvorené, aby sa
zabránilo vzniku nepríjemného zápachu.
RIEŠENIE PROBLÉMOV
VAROVANIE! Pozrite si kapitoly
ohľadne bezpečnosti.
ČO ROBIŤ, KEĎ...
36
Problém
Možná príčina
Riešenie
Nadmerná hlučnosť spotre‐
biča.
Spotrebič nestojí pevne na
podklade.
Skontrolujte, či spotrebič stabil‐
ne stojí.
Nesvieti žiarovka.
Žiarovka je v pohotovost‐
nom režime.
Zatvorte a otvorte dvierka.
Problém
Možná príčina
Riešenie
Žiarovka je vypálená.
Pozrite si časť „Výmena žiarov‐
ky”.
Teplota nie je nastavená
správne.
Pozrite si kapitolu „Prevádzka”/
„Ovládací panel”.
Do spotrebiča ste vložili na‐
raz veľa potravín.
Počkajte niekoľko hodín a po‐
tom opäť skontrolujte teplotu.
Izbová teplota je príliš vyso‐
ká.
Pozrite si údaje o klimatickej
triede uvedené na typovom štít‐
ku.
Potraviny vložené do spotre‐
biča boli príliš teplé.
Pred vložením nechajte potravi‐
ny vychladnúť na izbovú teplo‐
tu.
Upchaný odtokový kanálik
na rozmrazenú vodu.
Vyčistite odtokový kanálik.
Potraviny uložené v spotre‐
biči bránia odtekaniu vody
do odtokového kanálika.
Dávajte pozor, aby sa potraviny
nedotýkali zadnej steny.
Voda vyteká na podlahu.
Odtokový kanálik na vodu z
rozmrazenej námrazy nie je
pripojený k odparovacej mi‐
ske nad kompresorom.
Odtokový kanálik pripevnite k
odparovacej miske.
Teplota vnútri spotrebiča je
príliš nízka alebo príliš vyso‐
ká.
Nie je správne nastavený re‐
gulátor teploty.
Nastavte vyššiu alebo nižšiu te‐
plotu.
Teplota potravín je príliš vy‐
soká.
Pred vložením do spotrebiča
nechajte potraviny najprv vy‐
chladnúť na izbovú teplotu.
Do spotrebiča ste vložili na‐
raz veľa potravín.
Do spotrebiča vkladajte naraz
menej potravín.
Bočné panely spotrebiča sú
teplé.
Je to normálny stav spôso‐
bený prevádzkou výmenníka
tepla.
Keď teplota okolia prekročí 38
°C, uistite sa, že medzi každou
stranou spotrebiča a okolitým
nábytkom je minimálne 30 mm
odstup.
Na zadnej stene chladničky
je príliš veľa skondenzovanej
vody.
Dvierka boli otvárané príliš
často.
Dvierka otvorte, len ak je to po‐
trebné.
Dvierka neboli úplne zatvo‐
rené.
Uistite sa, že sú dvierka úplne
zatvorené.
Uskladnené potraviny neboli
zabalené.
Potraviny pred uskladnením v
spotrebiči zabaľte do vhodného
obalu.
Kompresor pracuje bez pre‐
stania.
Voda steká do chladiaceho
priestoru.
37
Problém
Možná príčina
Riešenie
Na zadnej stene chladničky
je námraza.
Okolitá teplota je vysoká a
spotrebič je nastavený na
najnižšiu teplotu.
Regulátor teploty nastavte na
vyššiu teplotu, aby bolo možné
automatické rozmrazovanie.
Spotrebič je plne naplnený a
je nastavený na najnižšiu te‐
plotu.
Regulátor teploty nastavte na
vyššiu teplotu, aby bolo možné
automatické rozmrazovanie.
Pokúsili ste sa opäť otvoriť
dvierka ihneď po zatvorení.
Medzi zatvorením a opätovným
otvorením dvierok počkajte nie‐
koľko sekúnd.
Dvierka sa ťažko otvárajú.
Ak pomocou hore uvedených
pokynov nedosiahnete požadovaný
výsledok, kontaktujte najbližšie
autorizované servisné stredisko.
1
2
VÝMENA OSVETLENIA
1
Spotrebič je vybavený trvácnym
vnútorným osvetlením LED.
Dôrazne sa odporúča používať iba
originálne náhradné diely.
Použite iba LED žiarovky (E14
základné). Maximálny výkon je
uvedený na jednotke žiarovky.
UPOZORNENIE! Zástrčku sieťového
kábla vytiahnite zo sieťovej zásuvky.
1. Kryt osvetlenia uvoľnite potiahnutím jeho
ľavej strany prstami. Kryt odoberte
potiahnutím smerom k sebe.
2. Nefunkčnú žiarovku vymeňte za žiarovku s
rovnakým výkonom a tvarom špeciálne
určenú pre domáce spotrebiče.
3. Namontujte kryt žiarovky.
4. Zástrčku spotrebiča zapojte do sieťovej
zásuvky.
5. Dvierka otvorte.
Skontrolujte, či sa žiarovka rozsvietila.
TECHNICKÉ ÚDAJE
INFORMAČNÝ LIST VÝROBKU
38
Obchodná značka
Zanussi
Model
ZRB33103WA 925053266
Kategória
7. Chladnička s mrazničkou
Trieda energetickej efektívnosti
A++
Spotreba energie v kWh za rok na základe výsledkov
štandardného testu za 24 hodín. Skutočná spotreba
energie bude závisieť od toho, ako sa spotrebič používa
a kde je umiestnený
231
Skladovací objem v litroch, Chladnička
194
Skladovací objem v litroch, Hviezdička
-
Skladovací objem v litroch, Zóna s vyššou teplotou
-
Skladovací objem v litroch, Víno
-
Skladovací objem v litroch, Celkom
303
Skladovací objem v litroch, Mraznička
109
Skladovací objem v litroch, Chiller (nulová zóna)
-
Skladovací objem v litroch, Iné oddelenia
-
Počet hviezdičiek pre mraziace oddelenie s najväčším
skladovacím objemom (l)
****
Určená teplota „iných oddelení“ > 14 °C (°C), ak existu‐
jú
-
Beznámrazový systém (A/N), Chladnička
Nie
Beznámrazový systém (A/N), Mraznička
Nie
Bezpečný čas pri prerušení dodávky prúdu v h
30
Kapacita mrazenia v kg/24 h
5
Klimatická trieda
SN-N-ST-T
Najnižšia izbová teplota, pri ktorej je spotrebič určený
na používanie, v °C
10
Najvyššia izbová teplota, pri ktorej je spotrebič určený
na používanie, v °C
43
Úroveň vydávaného hluku dB(A) re1 pW
40
Vstavaný spotrebič A/N
Nie
Tento spotrebič je určený výlučne na uchovávanie vína
A/N
Nie
DODATOČNÉ TECHNICKÉ ÚDAJE
Výška
1745 mm
Šírka
595 mm
Hĺbka
647 mm
Napätie
230 - 240 V
Frekvencia
50 Hz
Technické údaje sú uvedené na typovom štítku,
na vonkajšej alebo vnútornej strane spotrebiča
a na štítku energetických parametrov.
OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA
Materiály označené symbolom odovzdajte na
Nelikvidujte spotrebiče označené symbolom
recykláciu.
. Obal hoďte do príslušných
kontajnerov na recykláciu. Chráňte životné
prostredie a zdravie ľudí a recyklujte odpad z
elektrických a elektronických spotrebičov.
spolu s odpadom z domácnosti. Výrobok
odovzdajte v miestnom recyklačnom zariadení
alebo sa obráťte na obecný alebo mestský úrad.
39
*
280158395-A-382019
WWW.ZANUSSI.COM/SHOP
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising