ROSENLEW | RJP4545V | User manual | Rosenlew RJP4545V Ohjekirja

Rosenlew RJP4545V Ohjekirja
User Manual
GETTING
STARTED?
EASY.
FI
Käyttöohje
Jääpakastin
NO Bruksanvisning
Kombiskap
SV Bruksanvisning
Kyl-frys
2
12
22
RJP4545V
TURVALLISUUSTIEDOT
Lue laitteen mukana toimitetut ohjeet ennen laitteen asennusta ja
käyttöä. Valmistaja ei ota vastuuta henkilövahingoista tai
vahingoista, jotka aiheutuvat virheellisestä asennuksesta tai
käytöstä. Säilytä ohjeita aina varmassa ja helppopääsyisessä
paikassa tulevia käyttökertoja varten.
LASTEN JA TAITAMATTOMIEN HENKILÖIDEN
TURVALLISUUS
•
•
•
•
•
•
Vähintään 8 vuotta täyttäneet lapset ja sellaiset henkilöt, joiden
fyysiset, sensoriset tai henkiset kyvyt eivät ole tähän riittäviä tai
joilla ei ole laitteen tuntemusta tai kokemusta sen käytöstä,
saavat käyttää tätä laitetta ainoastaan silloin, kun heidän
turvallisuudestaan vastaava henkilö valvoo ja ohjaa heitä
käyttämään laitetta turvallisesti ja ymmärtämään sen käyttöön
liittyvät vaarat.
3-8-vuotiaat lapset ja erittäin vakavasti liikuntarajoitteiset
henkilöt saavat käyttää tätä laitetta, jos heitä on ohjattu
asianmukaisesti.
Alle 3-vuotiaat lapset tulee pitää kaukana laitteesta, ellei heitä
valvota jatkuvasti.
Älä anna lasten leikkiä laitteella.
Lapset eivät saa puhdistaa laitetta tai suorittaa laitteeseen
käyttäjän huoltotoimenpiteitä.
Kaikki pakkaukset tulee pitää lasten ulottumattomissa ja hävittää
asianmukaisesti.
YLEISET TURVALLISUUSOHJEET
•
•
2
Laite on tarkoitettu käytettäväksi kotiympäristöissä ja
vastaavissa ympäristöissä, kuten:
– maatalot, henkilöstön keittiöympäristöt liikkeissä, toimistoissa
ja muissa työympäristöissä
– hotellien, motellien ja muiden majatalojen asiakkaiden
käyttöympäristöt.
VAROITUS: Pidä kalusteeseen asennetun laitteen syvennyksen
tai kalustekaapin ilmanvaihtoaukot vapaina.
•
•
•
•
•
•
•
VAROITUS: Älä yritä nopeuttaa sulatusta mekaanisilla tai muilla
sellaisilla välineillä, joita valmistaja ei ole neuvonut käyttämään.
VAROITUS: Varo, ettei jäähdytysputkisto vaurioidu.
VAROITUS: Älä käytä sähkölaitteita elintarvikkeiden
säilytystiloissa, elleivät ne ole valmistajan suosittelemaa tyyppiä.
Älä suihkuta vettä tai käytä höyryä laitteen puhdistamiseen.
Puhdista laite kostealla pehmeällä liinalla. Käytä vain mietoja
puhdistusaineita. Älä käytä hankausainetta, hankaavia
pesulappuja, liuottimia tai metalliesineitä.
Älä säilytä laitteessa räjähtäviä aineita, kuten syttyvien
ponneaineiden aerosolipulloja.
Jos virtajohto vaurioituu, sen saa vaaratilanteiden välttämiseksi
vaihtaa vain valmistaja, valtuutettu huoltoliike tai vastaava
ammattitaitoinen henkilö.
TURVALLISUUSOHJEET
ASENNUS
SÄHKÖLIITÄNTÄ
VAROITUS! Asennuksen saa
suorittaa vain ammattitaitoinen henkilö.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Poista kaikki pakkausmateriaalit.
Vaurioitunutta laitetta ei saa asentaa tai käyttää.
Noudata koneen mukana toimitettuja
asennusohjeita.
Siirrä laitetta aina varoen, sillä se on raskas.
Käytä aina suojakäsineitä ja suojaavia jalkineita.
Varmista, että ilmankierto on hyvä laitteen
ympärillä.
Odota vähintään 4 tuntia ennen laitteen
kytkemistä sähköverkkoon ensimmäisen
asennuksen tai oven avautumissuunnan
vaihtamisen jälkeen. Täten öljy virtaa takaisin
kompressoriin.
Irrota pistoke sähköverkosta aina ennen laitteen
käsittelyä (esim. oven avautumissuunnan
vaihtamista).
Älä asenna laitetta lämmittimien tai liesien,
uunien tai keittotasojen lähelle.
Suojaa laite vesisateelta.
Laitetta ei saa asentaa suoraan auringonvaloon.
Tätä laitetta ei saa asentaa liian kosteisiin tai
kylmiin ympäristöihin.
Kun siirrät laitetta, nosta sitä etureunasta, jottet
naarmuta lattiaa.
VAROITUS! Tulipalo- ja
sähköiskuvaara.
VAROITUS! Varmista laitteen
sijoittamisen yhteydessä, ettei
virtajohto ole jäänyt puristuksiin tai ole
vaurioitunut.
VAROITUS! Älä käytä jakorasioita tai
jatkojohtoja.
•
•
•
•
•
•
•
Laite on kytkettävä maadoitettuun pistorasiaan.
Varmista, että arvokilvessä olevat parametrit ovat
verkkovirtalähteen sähköarvojen mukaisia.
Kytke pistoke maadoitettuun pistorasiaan.
Varmista, etteivät sähköosat vaurioidu (esim.
pistoke, virtajohto, kompressori). Ota yhteyttä
valtuutettuun huoltopalveluun tai
sähköasentajaan sähköosien vaihtamiseksi.
Virtajohdon on oltava aina pistokkeen
alapuolella.
Kytke pistoke pistorasiaan vasta asennuksen
jälkeen. Varmista, että laitteen
verkkovirtakytkentä on ulottuvilla laitteen
asennuksen jälkeen.
Älä vedä virtajohdosta pistoketta irrottaessasi.
Vedä aina pistokkeesta.
3
KÄYTTÖ
VAROITUS! Henkilövahinkojen,
palovammojen tai sähköiskujen tai
tulipalon vaara.
Laite sisältää syttyvää kaasua, isobutaania
(R600a), joka on hyvin ympäristöystävällinen
maakaasu. Varo, ettei isobutaania sisältävä
jäähdytysputkisto vaurioidu.
• Älä muuta laitteen teknisiä ominaisuuksia.
• Älä aseta sähkölaitteita (esim. jäätelökoneita)
laitteeseen, ellei valmistaja ole antanut lupaa
niiden käyttöön.
• Jos jäähdytysputkisto vaurioituu, varmista, ettei
huoneessa ole avotulta ja sytytyslähteitä.
Huolehdi hyvästä ilmanvaihdosta.
• Älä anna kuumien esineiden koskea laitteen
muoviosia.
• Älä aseta virvoitusjuomia pakastimeen. Muutoin
juomasäiliöön muodostuu painetta.
• Älä säilytä tulenarkoja kaasuja tai nesteitä
laitteessa.
• Älä aseta laitteeseen, sen lähelle tai päälle
syttyviä tuotteita tai syttyviin tuotteisiin
kostutettuja esineitä.
• Älä kosketa kompressoriin tai lauhduttimeen. Ne
ovat kuumia.
• Älä poista pakastimen tuotteita tai kosketa niihin,
jos kätesi ovat märät tai kosteat.
• Älä pakasta uudelleen jo sulaneita elintarvikkeita.
• Noudata pakasteiden pakkauksessa olevia
säilytysohjeita.
• Kääri ruoat elintarvikekäyttöön tarkoitettuun
materiaaliin ennen niiden asettamista
pakastimeen.
SISÄVALO
VAROITUS! Sähköiskun vaara.
•
Tässä laitteessa käytetty lampputyyppi on
tarkoitettu vain kodinkoneiden valaistukseen. Älä
käytä sitä rakennuksen valaisemiseen.
HOITO JA PUHDISTUS
VAROITUS! Virheellinen käyttö voi
aiheuttaa henkilövahinkoja tai laitteen
vaurioitumisen.
•
•
•
Kytke laite pois toiminnasta ja irrota pistoke
pistorasiasta ennen ylläpitotoimien aloittamista.
Laitteen jäähdytysyksikkö sisältää hiilivetyä.
Ainoastaan pätevä alan ammattilainen saa
huoltaa yksikköä ja täyttää sen uudelleen.
Tarkista laitteen poistoaukko säännöllisesti ja
puhdista se tarvittaessa. Jos poistoaukko on
tukossa, sulanut vesi kerääntyy laitteen pohjalle.
HUOLTOPALVELU
• Kun laite on korjattava, ota yhteyttä valtuutettuun
huoltopalveluun.
• Käytä vain alkuperäisiä varaosia.
HÄVITTÄMINEN
VAROITUS! Henkilövahinko- tai
tukehtumisvaara.
•
•
•
•
•
•
Irrota pistoke pistorasiasta.
Leikkaa johto irti ja hävitä se.
Poista ovi, jotta lapset ja eläimet eivät voisi jäädä
kiinni laitteen sisälle.
Tämän laitteen jäähdytysputkistossa ja
eristysmateriaaleissa ei ole otsonikerrokselle
haitallisia aineita.
Eristevaahto sisältää tulenarkaa kaasua. Kysy
lisätietoa laitteen oikeaoppisesta hävittämisestä
paikalliselta viranomaiselta.
Älä vaurioita lämmönvaihtimen lähellä olevaa
jääkaapin osaa.
ASENNUS
VAROITUS! Lue turvallisuutta
koskevat luvut.
SIJOITTAMINEN
Asenna tämä laite kuivaan ja hyvin tuuletettuun
sisätilaan, jossa ympäristön lämpötila vastaa laitteen
arvokilvessä mainittua ilmastoluokkaa:
4
Ilmastoluokka
Ympäristölämpötila
SN
+10°C – +32°C
N
+16 °C – +32°C
ST
+16 °C – +38°C
Ilmastoluokka
T
Ympäristölämpötila
+16 °C – +43 °C
•
•
SÄHKÖLIITÄNTÄ
• Ennen kuin kytket laitteen verkkovirtaan, tarkista,
että arvokilvessä mainittu jännite ja taajuus
vastaavat verkkovirran arvoja.
• Laite on kytkettävä maadoitettuun pistorasiaan.
Virtajohdon pistoke on varustettu
maadoituskoskettimella. Jos pistorasia, johon
laite kytketään, ei ole maadoitettu, ota yhteys
sähköasentajaan ja pyydä asentajaa kytkemään
laite erilliseen maadoitusliittimeen voimassa
olevien määräysten mukaisesti.
Valmistaja ei vastaa millään tavalla vahingoista,
mikäli edellä olevia turvallisuusohjeita ei ole
noudatettu.
Tämä kodinkone täyttää Euroopan yhteisön
direktiivien vaatimukset.
LAITTEEN ASENNUS JA LUUKUN
AVAUTUMISSUUNNAN VAIHTAMINEN
Katso erilliset asennusta ja
avautumissuunnan vaihtoa koskevat
ohjeet (ilmankieroa ja tasapainotusta
koskevat vaatimukset).
KÄYTTÖ
KÄYTTÖPANEELI
1
2
1 Pakastimen lämpötilan säädin
2 Hälytysmerkkivalo
3 Virran merkkivalo
3
4
5
6
5 QuickFreeze / Hälytyksen kuittauspainike
6 Jääkaapin lämpötilan säädin
4 QuickFreeze -merkkivalo
LAITTEEN KÄYNNISTÄMINEN
1. Kiinnitä pistoke pistorasiaan.
Virran merkkivalo syttyy.
2. Kytke jääkaappi päälle.
Katso kohta "Jääkaapin kytkeminen päälle".
3. Kytke pakastin päälle.
Katso kohta "Pakastimen kytkeminen päälle".
JÄÄKAAPIN KYTKEMINEN PÄÄLLE
Jääkaappi kytketään toimintaan kääntämällä
jääkaapin lämpötilan säädintä myötäpäivään
keskiasentoon.
PAKASTIMEN KYTKEMINEN PÄÄLLE
Pakastin kytketään toimintaan kääntämällä
pakastimen lämpötilan säädintä myötäpäivään
keskiasentoon.
LAITTEEN KYTKEMINEN POIS TOIMINNASTA
1. Kytke jääkaappi pois toiminnasta.
Katso kohta "Jääkaapin kytkeminen pois
toiminnasta".
2. Kytke pakastin pois toiminnasta.
Katso kohta "Pakastimen kytkeminen pois
toiminnasta".
3. Irrota pistoke pistorasiasta.
Virran merkkivalo sammuu.
5
JÄÄKAAPIN KYTKEMINEN POIS
TOIMINNASTA
Jääkaappi kytketään pois toiminnasta kääntämällä
jääkaapin lämpötilan säädintä myötäpäivään
asentoon "O".
PAKASTIMEN KYTKEMINEN POIS
TOIMINNASTA
Pakastin kytketään pois toiminnasta kääntämällä
pakastimen lämpötilan säädintä myötäpäivään
asentoon "O".
LÄMPÖTILAN SÄÄTÄMINEN
Lämpötila säätyy automaattisesti.
Jos sijoituspaikan lämpötila on korkea
tai laite on täynnä ja laitteen
lämpötilaksi on valittu alhaisin
lämpötila, kompressori voi käydä
jatkuvasti, jolloin takaseinään
muodostuu huurretta. Tässä
tapauksessa lämpötilan säätimet tulee
kääntää korkeampaan lämpötilaan tai
QuickFreeze-toiminto tulee kytkeä
toimintaan automaattisen sulatuksen
käynnistämiseksi ja energiankulutuksen
laskemiseksi.
Lämpötilaa säädetään asettamalla lämpötilan säädin
suurempien tai pienempien asetusarvojen kohdalle.
Huomioi lämpötilan säätämisessä seuraavat siihen
vaikuttavat asiat:
• huoneen lämpötila
• oven avaustiheys
• säilytettävien elintarvikkeiden määrä
• laitteen sijaintipaikka.
QUICKFREEZE -TOIMINTO
Toiminto kytkeytyy automaattisesti pois
toiminnasta 52 tunnin kuluttua.
Kytke toiminto QuickFreeze päälle painamalla
QuickFreeze.
QuickFreeze-toiminnon merkkivalo syttyy.
Voit poistaa toiminnon käytöstä milloin
tahansa painamalla QuickFreeze.
QuickFreeze-merkkivalo sammuu.
KORKEAN LÄMPÖTILAN HÄLYTYS
Kun laitteen sisälämpötila kohoaa (esimerkiksi
sähkökatkon tai oven avaamisen vuoksi):
• hälytysmerkkivalo vilkkuu
• kuuluu äänimerkki.
Äänimerkin voi vaientaa painamalla hälytyksen
kuittauspainiketta.
Kun lämpötila on palautunut normaaliksi,
hälytysmerkkivalon vilkkuminen loppuu ja äänimerkki
sammuu automaattisesti.
Keskiasento on yleensä sopivin asetus.
PÄIVITTÄINEN KÄYTTÖ
VAROITUS! Lue turvallisuutta
koskevat luvut.
ELINTARVIKKEIDEN SÄILYTTÄMINEN
JÄÄKAAPPIOSASTOSSA
Peitä ruoka kannella tai kääri se folioon tms.
erityisesti, kun ruoka on voimakastuoksuista.
Sijoita elintarvikkeet jääkaappiin siten, että ilma
pääsee kiertämään vapaasti niiden ympärillä.
Säilytä elintarvikkeita kaikilla hyllyillä vähintään 20
mm päässä takaseinästä ja 15 mm päässä ovesta.
PAKASTEIDEN SÄILYTTÄMINEN
Kun käytät pakastinta ensimmäistä kertaa tai pitkän
käyttämättömän jakson jälkeen, anna laitteen toimia
vähintään 2 tunnin ajan QuickFreeze-toiminnolla.
Pakastuslaatikoiden ansiosta löydät haluamasi
pakkauksen helposti ja nopeasti. Jos pakastat
6
suuren määrän elintarvikkeita, poista kaikki laatikot
alalaatikkoa lukuun ottamatta. Alalaatikon on oltava
paikallaan, jotta ilmankierto toimii asianmukaisesti.
Kaikille hyllyille on mahdollista sijoittaa
elintarvikkeita, jotka tulevat korkeintaan 15 mm oven
yli.
VAROITUS! Jos pakastin sulaa
vahingossa esimerkiksi sähkökatkon
vuoksi, kun sähkö on ollut poikki
pitempään kuin teknisissä
ominaisuuksissa (kohdassa
Käyttöönottoaika) mainitun ajan,
sulaneet elintarvikkeet on käytettävä
nopeasti tai valmistettava ruoaksi,
jonka jälkeen ne voidaan pakastaa
uudelleen (kun ne ovat jäähtyneet).
TUOREIDEN ELINTARVIKKEIDEN
PAKASTAMINEN
Pakastinosasto soveltuu tuoreiden elintarvikkeiden
pakastamiseen sekä valmispakasteiden
pitkäaikaiseen säilyttämiseen.
Kun pakastat pieniä määriä tuoreita elintarvikkeita,
asetusta ei tarvitse muuttaa.
Kun pakastat tuoretta ruokaa, aktivoi QuickFreezetoiminto vähintään 24 tuntia ennen elintarvikkeiden
asettamista pakastinosastoon.
Laita pakastettavat elintarvikkeet alimpaan
osastoon.
24 tunnin aikana pakastettavien elintarvikkeiden
enimmäismäärä on merkitty arvokilpeen.
Pakastuminen kestää 24 tuntia: tänä aikana
pakastimeen ei saa lisätä uusia pakastettavia ruokia.
Kun pakastuminen on päättynyt, palauta lämpötila
normaaliin säilytyslämpötilaan (katso kohta
"QuickFreeze-toiminto").
Tässä tilassa jääkaappiosaston
lämpötila voi laskea alle 0 °C. Aseta
lämpötilan säädin tällöin suuremman
lämpötila-asetuksen kohdalle.
HOITO JA PUHDISTUS
VAROITUS! Lue turvallisuutta
koskevat luvut.
SISÄTILAN PUHDISTAMINEN
Ennen kuin otat laitteen käyttöön, pese sisäosat ja
kaikki kaapin sisälle sijoitettavat varusteet haalealla
vedellä ja miedolla pesuaineella poistaaksesi
uudelle laitteelle tyypillisen hajun. Kuivaa pinnat ja
varusteet lopuksi huolellisesti.
JÄÄKAAPIN SULATTAMINEN
Normaalikäytössä huurretta poistuu automaattisesti
jääkaappiosaston höyrystimestä aina kompressorin
pysähtyessä. Sulatusvesi valuu laitteen takana,
kompressorin yläpuolella sijaitsevaan kaukaloon,
josta se haihtuu.
Jääkaappiosaston kanavan keskellä oleva
sulatusveden tyhjennysaukko on tärkeää puhdistaa
säännöllisin väliajoin, jotta vettä ei tulvi yli ja tipu
ruokien päälle.
HUOMIO! Älä käytä puhdistusaineita,
hankaavia jauheita, klooria tai
öljypohjaisia puhdistusaineita, sillä ne
vahingoittavat pintoja.
SÄÄNNÖLLINEN PUHDISTUS
HUOMIO! Älä vedä, siirrä tai
vahingoita laitteen sisällä olevia putkia
ja/tai kaapeleita.
HUOMIO! Varo vahingoittamasta
jäähdytysjärjestelmää.
Laite on puhdistettava säännöllisesti:
1. Puhdista sisäosa ja varusteet lämpimällä
vedellä ja käsitiskiaineella.
2. Tarkista oven tiivisteet säännöllisesti ja pyyhi ne
puhtaaksi.
3. Huuhtele ja kuivaa huolellisesti.
4. Jos mahdollista, puhdista laitteen takaosassa
sijaitsevat lauhdutin ja kompressori harjalla.
Tämä parantaa laitteen suorituskykyä ja säästää
energiaa.
PAKASTIMEN SULATTAMINEN
HUOMIO! Älä koskaan käytä teräviä
metalliesineitä huurteen poistamisessa
haihduttimesta, sillä tämä voi
vahingoittaa sitä. Älä yritä nopeuttaa
sulatusta mekaanisilla tai muilla
välineillä, joita valmistaja ei ole
neuvonut käyttämään. Pakasteiden
lämpötilan nouseminen sulatuksen
aikana voi lyhentää niiden turvallista
säilytysaikaa.
7
Aseta alhaisempi lämpötila noin 12
tuntia ennen sulatuksen aloittamista,
jotta pakasteet jäätyvät
mahdollisimman kylmiksi ja varaavat
näin itseensä kylmää
sulatustoimenpiteen ajaksi.
Pakastimen hyllyihin ja yläosastoon muodostuu aina
jonkin verran huurretta.
Sulata pakastin, kun huurrekerroksen paksuus on
noin 3-5 mm.
1. Kytke laite pois toiminnasta tai irrota pistoke
pistorasiasta.
2. Poista pakastimesta kaikki elintarvikkeet, kääri
ne paksulti sanomalehteen ja laita viileään
paikkaan.
VAROITUS! Älä koske
pakastettuun ruokaan märin käsin.
Kädet voivat jäätyä kiinni ruokaan.
3. Jätä ovi auki ja suojaa lattia valuvalta vedeltä
(esim. pyyhkeellä tai matalalla astialla).
Voit nopeuttaa sulatusta asettamalla lämmintä
vettä sisältävän astian pakastimen sisään.
Poista myös jääpalat jääkaapimella sulatuksen
aikana.
4. Kun pakastin on sulatettu, kuivaa sisäpinnat
hyvin ja laita kaavin talteen.
5. Kytke laitteeseen virta.
Odota vähintään 3 tuntia ennen elintarvikkeiden
asettamista takaisin pakastinosastoon.
JOS LAITETTA EI KÄYTETÄ PITKÄÄN AIKAAN
Jos laitetta ei ole tarkoitus käyttää pitkään aikaan,
suorita seuraavat toimenpiteet:
1. Kytke laite irti verkkovirrasta.
2. Ota kaikki ruoat pois.
3. Sulata (jos tarpeen) ja puhdista laite sekä kaikki
sen varusteet.
4. Puhdista laite ja kaikki lisävarusteet.
5. Jätä ovi/ovet raolleen, jotta laitteen sisälle ei
muodostu epämiellyttävää hajua.
VIANMÄÄRITYS
VAROITUS! Lue turvallisuutta
koskevat luvut.
KÄYTTÖHÄIRIÖT
Ongelma
Mahdollinen syy
Laitteen käyntiääni on kova.
Laitetta ei ole tuettu kunnolla
paikalleen.
Tarkista, onko laite vakaa.
Valo ei syty.
Lamppu on valmiustilassa.
Sulje ja avaa ovi.
Lamppu on palanut.
Lue ohjeet kohdasta "Lampun
vaihtaminen".
Lämpötila on asetettu virheellisesti.
Katso kohta "Käyttö"/"Käyttöpaneeli".
Laitteeseen on pantu monia
elintarvikkeita samanaikaisesti.
Odota muutama tunti ja tarkista
lämpötila uudelleen.
Huoneen lämpötila on liian
korkea.
Katso ilmastoluokan taulukko arvokilvestä.
Ruoka on pantu kodinkoneeseen liian lämpimänä.
Anna ruoan jäähtyä huoneen lämpötilaan ennen pakastamista.
QuickFreeze-toiminto on kytkettynä.
Katso kohta "QuickFreeze-toiminto".
Kompressori käy jatkuvasti.
8
Ratkaisu
Ongelma
Mahdollinen syy
Ratkaisu
Kompressori ei käynnisty heti
QuickFreeze-painikkeen painamisen tai lämpötilan muuttamisen jälkeen.
Tämä on normaalia, eikä tarkoita vikaa.
Kompressori käynnistyy jonkin
ajan kuluttua.
Vettä valuu jääkaapin sisälle.
Veden tyhjennysaukko on tukossa.
Puhdista veden tyhjennysaukko.
Elintarvikkeet estävät veden
valumisen vedenkeruukaukaloon.
Tarkista, että elintarvikkeet eivät
kosketa takaseinään.
Vettä valuu lattialle.
Sulatusvesiaukkoa ei ole liitetty kompressorin yläpuolella
olevaan haihdutusastiaan.
Kiinnitä sulatusveden poistoputki
haihdutusastiaan.
Lämpötilaa ei voi säätää.
QuickFreeze tai QuickChilltoiminto on kytketty päälle.
Kytke QuickFreeze tai QuickChill
pois päältä manuaalisesti tai odota, kunnes toiminto nollautuu automaattisesti lämpötilan asettamiseksi. Katso kohta "QuickFreezetai QuickChill-toiminto".
Laitteen lämpötila on liian alhainen tai korkea.
Lämpötilaa ei ole säädetty oikein.
Säädä lämpötila korkeammaksi/
alhaisemmaksi.
Ruoat ovat liian lämpimiä.
Anna ruokien lämpötilan laskea
huoneen lämpötilaan ennen kuin
laitat ruoat laitteeseen.
Laitteeseen on lisätty monia
elintarvikkeita yhdellä kertaa.
Aseta laitteeseen vähemmän ruokia yhdellä kertaa.
QuickFreeze-toiminto on kytkettynä.
Katso kohta "QuickFreeze-toiminto".
Laitteen sivupaneelit ovat lämpimiä.
Tämä on normaalia ja se johtuu lämmönvaihtimen toiminnasta.
Varmista, että etäisyys kalusteisiin on vähintään 30 mm laitteen
molemmilla puolilla ympäristölämpötilan ollessa yli 38 °C.
Jääkaapin takaseinässä on liikaa lauhdevettä.
Ovea on avattu liian tiheään.
Avaa ovi vain tarvittaessa.
Ovea ei ole suljettu kunnolla.
Varmista, että ovi on suljettu kunnolla.
Säilytettäviä elintarvikkeita ei
ole kääritty.
Kääri elintarvikkeet asianmukaiseen pakkaukseen ennen niiden
asettamista kaappiin.
Yritit avata oven välittömästi
sen sulkemisen jälkeen.
Odota muutama sekunti oven
sulkemisen jälkeen ennen kuin
avaat oven uudelleen.
Ovi ei avaudu helposti.
9
Jos ongelmaa ei ratkaista ohjeiden
avulla, ota yhteyttä paikalliseen
valtuutettuun huoltoliikkeeseen.
1. Paina lampun suojuksen (1) liikkuvaa osaa sen
irrottamiseksi.
2. Poista lampun suojus (2).
LAMPUN VAIHTAMINEN
Laitteessa on pitkäikäinen LED-valo.
2
1
On erittäin suositeltavaa käyttää
ainoastaan alkuperäisiä varaosia.
Käytä ainoastaan LED-valoja (E14kantaiset). Maksimiteho on merkitty
lamppuyksikköön.
HUOMIO! Irrota pistoke pistorasiasta.
3. Vaihda lamppu saman tehoiseen ja muotoiseen lamppuun, joka on tarkoitettu
erityisesti kodinkoneisiin.
4. Kiinnitä lampun suojus takaisin paikalleen.
5. Kiinnitä pistoke pistorasiaan.
6. Avaa luukku. Varmista, että valo syttyy.
TEKNISET TIEDOT
TUOTESELOSTEELLA
10
Tavaramerkki
Rosenlew
Malli
RJP4545V 925053625
Luokka
7. Jääpakastin
Energiatehokkuusluokka
A+
Vuotuinen energiankulutus kilowattitunteina vuodessa, perutuen perustestien tuloksiin 24 tunnin aikana. Tosiasiallinen energiankulutus riippuu laitteen käyttötavoista ja laitteen sijoituksesta
304
Käyttötilavuus litraa, jääkaappi
220
Käyttötilavuus litraa, Star
-
Käyttötilavuus litraa, kellarialue
-
Käyttötilavuus litraa, viini
-
Varastotilavuus litraa, yhteensä
329
Käyttötilavuus litraa, pakastin
109
Käyttötilavuus litraa, viileäkaappi
-
Käyttötilavuus litraa, muut osastot
-
Tähtiluokitus pakastinokerolle, jonka tilavuus on suurin (l)
****
Muiden osien rakenteelliset lämpötilat > 14 °C (°C),
-
Frost free (K/E), jääkaappi
Ei
Frost free (K/E), pakastin
Ei
Sähkökatkosuojattu h
30
Pakastuskyky kg/24h
11
Ilmastoluokka
SN-N-ST-T
Alhaisin ympäristön lämpötila, jossa laitetta on tarkoitus
käyttää, ° C
10
Korkein ympäristön lämpötila, jossa laitetta on tarkoitus
käyttää, ° C
43
Akustinen melu dB(A) re1 pW
42
Integroitu laite K/E
Ei
Tämä laite on tarkoitettu ainoastaan viinin säilyttämiseen
K/E
Ei
TEKNISET LISÄTIEDOT
Korkeus
1845 mm
Leveys
595 mm
Syvyys
647 mm
Jännite
230 - 240 V
Taajuus
50 Hz
Tekniset tiedot on merkitty laitteen ulkopuolelle tai
sisäpuolelle kiinnitettyyn arvokilpeen ja
energiatarraan.
YMPÄRISTÖNSUOJELU
Kierrätä materiaalit, jotka on merkitty merkillä
.
Kierrätä pakkaus laittamalla se asianmukaiseen
kierrätysastiaan. Suojele ympäristöä ja ihmisten
terveyttä kierrättämällä sähkö- ja elektroniikkaromut.
Älä hävitä merkillä
kotitalousjätteen mukana. Palauta tuote paikalliseen
kierrätyskeskukseen tai ota yhteyttä paikalliseen
viranomaiseen.
merkittyjä kodinkoneita
11
SIKKERHETSINFORMASJON
Les medfølgende instruksjoner grundig før du installerer og
bruker apparatet. Produsenten er ikke ansvarlig for personskader
eller andre skader som følge av feilaktig montering eller bruk.
Hold alltid instruksjonene på et trygt og tilgjengelig sted for
fremtidig referanse.
SIKKERHET FOR BARN OG UTSATTE MENNESKER
•
•
•
•
•
•
Dette apparatet kan brukes av barn fra 8 år og oppover og
personer med reduserte fysiske, sensoriske eller mentale evner
eller manglende erfaring og kunnskap hvis de har tilsyn eller får
instruksjon i sikker bruk av apparatet og forstår hvilke farer som
kan inntreffe.
Apparatet kan brukes av barn mellom 3 og 8 år og personer
med svært omfattende og komplekse funksjonsnedsettelser,
hvis de har fått de riktige instruksjonene.
Barn yngre enn 3 år må holdes på avstand fra apparatet hvis de
ikke er under tilsyn hele tiden.
Ikke la barn leke med apparatet.
Rengjøring og vedlikehold av apparatet skal ikke utføres av barn
med mindre de er under tilsyn.
Oppbevar all emballasje utilgjengelig for barn, og kast den i
samsvar med lokale reguleringer.
GENERELL SIKKERHET
•
•
•
12
Dette produktet er ment å brukes i husholdninger og lignende
applikasjoner som:
– Gårdshus; ansattes kjøkkenområder i butikker, kontorer og
andre arbeidsmiljøer
– Av kunder i hoteller, moteller, bed and breakfast og andre
boligtype miljøer
ADVARSEL: Påse at ventilasjonsåpninger i produktets kabinett
eller i innebygde konstruksjoner ikke blokkeres.
ADVARSEL: Bruk ikke mekaniske enheter eller andre metoder
for å akselerere avfrostingsprosessen unntatt de som anbefales
av produsenten.
•
•
•
•
•
•
ADVARSEL: Du må ikke skade kjølekretsen.
ADVARSEL: Bruk ikke elektriske produkter inne i
oppbevaringshyllene på produktet, med mindre de er av den
typen som anbefales av produsenten.
Bruk ikke vannspray og damp for å rengjøre produktet.
Rengjør produktet med en fuktet myk klut. Bruk kun nøytrale
vaskemidler. Bruk ikke slipeprodukter, slipende
rengjøringsputer, løsemidler eller metallobjekter.
Oppbevar ikke eksplosive stoffer som aerosolbeholdere med
brennbart drivstoff i dette produktet.
Hvis strømkabelen blir skadet, må den skiftes av produsenten,
autorisert servicesenter eller annen kvalifisert person for å
unngå risiko.
SIKKERHETSANVISNINGER
INSTALLERING
ADVARSEL! Når du plasserer
produktet, må du sørge for at kabelen
ikke er i klem eller skadet.
ADVARSEL! Bare en kvalifisert
person må montere dette produktet.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Fjern all emballasje.
Ikke monter eller bruk et skadet apparat.
Følg installasjonsanvisningene som følger med
apparatet.
Vær alltid forsiktig når du flytter apparatet. Det
er tungt. Bruk alltid vernebriller og lukket fottøy.
Påse at luft kan sirkulere rundt apparatet.
Ved første installering eller etter reversering av
døren, vent minst 4 timer før du kobler apparatet
til strømforsyningen. Dette påser at oljen renner
tilbake til kompressoren.
Før du gjør noe med apparatet (for eksempel
reversering av døren), fjern støpselet fra
stikkontakten.
Installer ikke apparatet i nærheten av radiatorer
eller komfyrer, ovner eller kokeplater.
Utsett ikke apparatet for regn.
Plasser ikke apparatet i direkte sollys.
Installer ikke apparatet på meget fuktige eller
kalde steder.
Når du flytter apparatet skal du løfte det i forkant
for å unngå riper på gulvet.
ELEKTRISK TILKOPLING
ADVARSEL! Fare for brann og
elektrisk støt.
ADVARSEL! Ikke bruk grenuttak eller
skjøteledninger.
•
•
•
•
•
•
•
Apparatet må være jordet.
Kontroller at parameterne på typeskiltet er
kompatible med de elektriske spesifikasjonene
til strømforsyningen.
Bruk alltid et korrekt montert, jordet støpsel.
Sørg for ikke å forårsake skade på elektriske
komponenter (f. eks støpsel, nettkabel,
kompressor). Ta kontakt med servicesenteret
eller en elektriker for å endre de elektriske
komponentene.
Strømkabelen må ligge under nivået til
støpselet.
Sett ikke støpselet i stikkontakten før
monteringen er fullført. Påse at det er tilgang til
stikkontakten etter monteringen.
Dra ikke i kabelen for å koble fra apparatet.
Trekk alltid i selve støpselet.
BRUK
ADVARSEL! Fare for skade,
brannskader, elektrisk støt eller brann.
13
STELL OG RENGJØRING
Apparatet inneholder brennbare gasser,
isobutan (R600a), naturgass med liten innvirkning
på miljøet. Vær forsiktig så du ikke forårsaker skade
på kjølemiddelkretsen som inneholder isobutan.
• Dette apparatets spesifikasjoner må ikke endres.
• Legg ikke elektriske apparater (f. eks.
iskremmaskin) i apparatet med mindre slik
anvendelse er oppgitt av produsenten.
• Dersom det skulle oppstå skade på
kjølemiddelkretsen, må du kontrollere at det ikke
er flammer og antenningskilder i rommet. Luft
rommet godt.
• La ikke varme artikler komme i nærheten av
plastdelene til apparatet.
• Legg ikke mineralvann i fryseren. Dette vil skape
trykk i drikkebeholderen.
• Oppbevar ikke lett antennelig gasser eller
væske i apparatet.
• Legg ikke brennbare produkter, eller
gjenstander som er fuktet med brennbare
produkter, inn i eller i nærheten av apparatet.
• Rør ikke kompressoren eller kondensatoren. De
er varme.
• Berør eller ta ikke ut varer fra fryseren med våte/
fuktige hender.
• Frys ikke tinet mat på nytt.
• Følg oppbevaringsinstruksjonene på
emballasjen for frossen mat.
• Pakk maten i plast eller i en beholder før du
setter maten i fryseskapet.
ADVARSEL! Fare for personskade
eller skade på produktet.
•
•
•
SERVICE
• Kontakt det autoriserte servicesenteret for å
reparere apparatet.
• Det skal bare brukes originale reservedeler.
AVFALLSBEHANDLING
ADVARSEL! Fare for skade og
kvelning.
•
•
•
•
•
INNVENDIG BELYSNING
ADVARSEL! Fare for elektrisk støt.
•
Slå av produktet og trekk støpselet ut av
stikkontakten før rengjøring og vedlikehold.
Dette produktet inneholder hydrokarbon i
kjøleenheten. Vedlikehold og etterfylling av
enheten må kun foretas av en kvalifisert person.
Undersøk regelmessig avløpsrøret til kjøleskapet
og rengjør om nødvendig. Hvis avløpet er
blokkert, vil vann som har tinet samle seg i
bunnen av produktet.
•
Koble produktet fra strømmen.
Kutt av strømkabelen og kast den.
Fjern døren for å forhindre at barn og dyr blir
stengt inne i produktet.
Kjølemiddelkretsen og isolasjonsmaterialet til
dette produktet er ozon-vennlig.
Isolasjonsskummet inneholder brennbare
gasser. Kontakt kommunen din for informasjon
om hvordan du kaster produktet på en riktig
måte.
Ikke forårsak skade på den delen av
kjøleenheten som er nær varmeveksleren.
Typen lampe som brukes i dette produktet er
kun for husholdningsprodukter. Skal ikke brukes
til vanlig belysning.
MONTERING
ADVARSEL! Se etter i
Sikkerhetskapitlene.
PLASSERING
Dette produktet kan monteres på et sted der
romtemperaturen samsvarer med den klimaklassen
som er oppført på produktet:
14
Klimaklasse
Omgivelsestemperatur
SN
+10°C til + 32°C
N
+16°C til + 32°C
ST
+16°C til + 38°C
T
+16°C til + 43°C
ELEKTRISK TILKOPLING
• Før du setter støpselet inn i stikkontakten,
forsikre deg om at spenningen og frekvensen
som er oppført på typeskiltet samsvarer med
strømnettet i hjemmet ditt.
• Produktet må være jordet. Støpselet på
strømledningen er utstyrt med jordingskontakt.
Dersom husets stikkontakt ikke er jordet, skal
produktet koples til en separat jording i
overensstemmelse med gjeldende forskrifter.
Kontakt en faglært elektriker.
•
•
Produsenten fraskriver seg ethvert ansvar
dersom sikkerhetsreglene ikke blir fulgt.
Dette produktet er i overensstemmelse med
EØS-direktivene.
INSTALLERING AV PRODUKTET OG
OMHENGSLING AV DØREN
Se separate instrukser om montering
(ventileringskrav, nivellering) og
dørhengsel.
BRUK
BETJENINGSPANEL
1
2
1 Termostatbryter fryser
2 Alarmlampe
3
4
5
6
5 QuickFreeze / Knapp for tilbakestilling av alarm
6 Termostatbryter for kjøleskap
3 Strømindikatorlampe
4 QuickFreeze-indikator
SLÅ PÅ
1. Sett støpselet inn i stikkontakten.
Strømindikator-lampen tennes.
2. Slå på kjøleskapet.
Se «Slå på kjøleskapet».
3. Slå på fryseren.
Se «Slå på fryseren».
Se «Slå av fryseren».
3. Koble støpselet fra stikkontakten.
Strømindikatorlampen slukkes.
SLÅ PÅ KJØLESKAPET
For å slå på kjøleskapet, drei termostatbryteren med
urviserne til middels innstilling.
SLÅ FRYSEREN AV
For å slå av fryseren, drei termostatbryteren til "O"posisjon.
SLÅ PÅ FRYSEREN
For å skru på fryseren, drei fryserens
temperaturregulator med urviserne til middels
innstilling.
REGULERE TEMPERATUREN
Temperaturen reguleres automatisk.
SLÅ AV KJØLESKAPET
For å slå av kjøleskapet, drei termostatbryteren til
"O"-posisjon.
SLÅ AV
1. Slå av kjøleskapet.
Se «Slå av kjøleskapet».
2. Slå av fryseren.
15
Dersom romtemperaturen er høy eller
det oppbevares store mengder
matvarer og produktet er innstilt på
laveste temperatur, vil produktet
muligens gå kontinuerlig. Dermed kan
det danne seg rim på bakveggen. I så
fall må reguleringsbryterne stilles på
en høyere temperatur eller
QuickFreeze aktiveres, slik at den
automatiske avrimingsfunksjonen
aktiveres og energiforbruket dermed
reduseres.
Drei termostatbryteren til høyere innstilling for å
oppnå ønsket temperatur.
Vanligvis er middels innstilling mest
passende.
Likevel bør du huske på at temperaturen inne i
produktet avhenger av følgende når du velger
innstilling:
• romtemperatur,
• hvor ofte døren åpnes,
• mengden mat som lagres;
• produktets plassering.
QUICKFREEZE-FUNKSJON
Denne funksjonen stopper automatisk
etter 52 timer.
Aktiver QuickFreeze-funksjonen ved å trykke på
QuickFreeze.
QuickFreeze-indikatoren tennes.
Denne funksjonen kan du deaktivere til
enhver tid ved å trykke på
QuickFreeze.
QuickFreeze-indikatoren slukkes.
HØY TEMPERATUR-ALARM
Temperaturøkning i produktet (for eksempel på
grunn av strømbrudd eller fordi døren står åpen)
vises slik:
• alarmlampen blinker
• lydsignalet høres.
Lydsignalet kan slås av ved å trykke på knappen for
tilbakestilling av alarmen.
Når normale forhold er gjenopprettet, slutter
alarmlampen å blinke og lydsignalet stopper
automatisk.
DAGLIG BRUK
ADVARSEL! Se etter i
Sikkerhetskapitlene.
OPPBEVARE MAT I ET KJØLESKAP
Dekk til eller pakk inn maten, særlig hvis den har
sterk lukt.
Plasser maten slik at luften kan sirkulere fritt rundt
den.
Oppbevar maten på alle hyllene minst 20 mm fra
bakveggen og 15 mm fra døren.
OPPBEVARING AV FROSNE MATVARER
Når produktet slås på for første gang eller etter en
periode der den ikke var i bruk, må du la den stå på
i minst 2 timer med QuickFreeze-funksjonen slått
på. Fryseskuffene sikrer at du enkelt og raskt finner
det du leter etter. Skal du oppbevare store
mengder mat, kan du ta ut alle skuffene bortsett fra
den nederste skuffen, som må være på plass for å
gi god luftsirkulasjon. På alle hyllene kan du la
matvarene stikke ut 15 mm fra døren.
16
ADVARSEL! Dersom det oppstår
tining, f.eks. på grunn av strømbrudd,
og hvis strømmen er borte lenger enn
den verdien som er oppført i tabellen
over tekniske egenskaper under
"stigetid", må den tinte maten brukes
opp så raskt som mulig eller tilberedes
øyeblikkelig og så fryses inn igjen
(etter avkjøling).
FRYSING AV FERSK MAT
Fryserdelen passer for frysing av fersk mat, og
lagring av frossen og dyp-frossen mat over lengre
tid.
Det er ikke nødvendig å endre den aktuelle
innstillingen når du vil fryse mindre mengder ferske
matvarer.
Når du vil fryse ferske matvarer, må QuickFreezefunksjonen aktiveres minst 24 timer før varene som
skal fryses legges i fryserommet.
Plasser de ferske matvarene som skal fryses,
nederst i seksjonen.
Maksimal mengde mat som kan fryses på 24 timer,
er angitt på typeskiltet.
Innfrysingsprosessen varer i ett døgn: i løpet av
denne perioden må du ikke legge inn flere matvarer
som skal fryses.
Når fryseprosessen er ferdig, går du tilbake til
ønsket temperatur igjen (se «QuickFreeze
Funksjon»).
I denne innstillingen kan temperaturen
i kjøledelen synke under 0 °C. Hvis
dette skjer, stilles
temperaturregulatoren tilbake til en
varmere innstilling.
STELL OG RENGJØRING
ADVARSEL! Se etter i
Sikkerhetskapitlene.
RENGJØRE INNE I OVNEN
Før du tar produktet i bruk, må du vaske innsiden
samt alt utstyr i lunkent vann tilsatt et nøytralt
rengjøringsmiddel, for å fjerne den typiske lukten
som sitter i flunkende nye produkter. Husk å tørke
nøye.
FORSIKTIG! Ikke bruk kraftige
vaskemidler eller skurepulver, klor eller
oljebasert vaskemiddel, da dette vil
skade finishen.
REGELMESSIG RENGJØRING
FORSIKTIG! Ikke trekk i, flytt eller
påfør skade på noen rør og/eller kabler
inne i produktet.
FORSIKTIG! Ikke ødelegg
kjølesystemet.
Utstyret skal rengjøres regelmessig:
1. Rengjør innsiden og tilbehøret med lunkent
vann tilsatt litt nøytral såpe.
2. Kontroller dørpakningene regelmessig og vask
dem for å sikre at de er rene og fri for
matrester.
3. Skyll og tørk grundig.
4. Hvis du kan komme til, rengjøres
kondensatoren og kompressoren bak på
produktet med en børste.
Dette gjør at produktets ytelse blir bedre, og du
sparer energi.
AVRIMING AV KJØLESKAPET
Under normal bruk blir rim automatisk fjernet fra
kjøleseksjonens fordamper hver gang
kompressoren stopper. Smeltevannet ledes ut
gjennom et dreneringsrør og ned i en beholder på
baksiden av produktet, over kompressoren, hvor det
fordamper.
Det er viktig å rengjøre dreneringshullet for
smeltevann med jevne mellomrom, for å hindre at
vannet flommer over og drypper ned på maten inne
i kjøleskapet.
AVRIMING AV FRYSEREN
FORSIKTIG! Ikke bruk skarpe
metallredskaper til å skrape rim av
fordamperen, da det kan skade den.
Ikke bruk mekaniske redskaper eller
annet utstyr som ikke produsenten har
anbefalt for å gjøre
avrimingsprosessen raskere. En
temperaturstigning i pakkene med
frossen mat under tining, kan redusere
matens holdbarhetstid.
Ca. 12 timer før avriming velger du en
lavere temperatur for å bygge opp
tilstrekkelig kjølereserve før
driftsbruddet.
Det vil alltid danne seg en viss mengde rim på
frysehyllene og i området øverst i seksjonen.
Rim av fryseren når rimlaget har blitt ca. 3-5 mm
tykt.
1. Skru av produktet eller trekk støpselet ut av
stikkontakten.
2. Ta ut alle matvarene, pakk dem godt inn i flere
lag avispapir og legg dem på et kaldt sted.
ADVARSEL! Ikke ta på frosne
matvarer med våte hender. Det
kan gi frostskader.
17
3. La døren stå åpen og beskytt gulvet mot
tinevannet, f.eks. med et tøystykke eller en flat
beholder.
Sett en bolle med varmt vann inn i fryseren for å
få avrimingsprosessen til å gå raskere. Fjern
også stykker av is med en isskrape før
avrimingen er ferdig.
4. Tørk fryseseksjonens innside grundig når
avrimingen er ferdig, og oppbevar skrapen for
fremtidig bruk.
5. Slå på produktet.
Vent minst 3 timer før du setter maten tilbake i
fryserommet.
PERIODER UTEN BRUK
Hvis produktet ikke skal brukes over lengre tid tas
følgende forholdsregler:
1. Trekk støpselet til produktet ut av stikkontakten.
2. Fjern alle matvarer.
3. Tine (ved behov) og rengjør produktet og alt
tilbehøret.
4. Rengjør produktet og alt tilbehøret.
5. La døren/dørene stå på gløtt for å hindre at det
dannes ubehagelig lukt.
FEILSØKING
ADVARSEL! Se etter i
Sikkerhetskapitlene.
HVA DU MÅ GJØRE HVIS...
Problem
Løsning
Apparatet er støyende.
Apparatet står ikke stødig.
Kontroller at apparatet står stabilt.
Lampen tennes ikke.
Lampen er i standby-modus.
Lukk døren og åpne den igjen.
Pæren er defekt.
Se "Skifte lyspære".
Temperaturen er innstilt feil.
Se kapittelet "Bruk"/"Betjeningspanel".
Mye mat ble lagt i fryseren på
en gang.
Vent noen timer og kontroller
temperaturen igjen.
Romtemperaturen er for høy.
Se klimaklassediagrammet på typeplaten.
Matvarene du la i apparatet
var for varme.
Avkjøl matvarer til romtemperatur
før du legger de i skapet.
Funksjonen QuickFreeze er
aktivert.
Se "QuickFreeze-funksjonen".
Kompressoren starter ikke
med en gang når du trykker på
QuickFreeze eller etter at temperaturen er endret.
Dette er normalt, det har ikke
oppstått en feil.
Kompressoren starter etter noe
tid.
Det renner vann inne i kjøleskapet.
Dreneringshullet er tilstoppet.
Rengjør dreneringshullet.
Matprodukter forhindrer at
vannet renner inn i vannoppsamlingsbeholderen.
Pass på at ingen matvarer berører bakveggen.
Kompressoren arbeider uavbrutt.
18
Mulig årsak
Problem
Mulig årsak
Løsning
Det renner vann på gulvet.
Smeltevannets utløp er ikke
koblet til fordamperpannen
over kompressoren.
Fest smeltevannsrøret til fordamperpannen.
Temperaturen kan ikke stilles
inn.
QuickFreeze-funksjonen eller
QuickChill-funksjonen er slått
på.
Slå av QuickFreeze eller QuickChill manuelt, eller vent til funksjonen tilbakestilles automatisk
for å velge temperaturen. Se
"QuickFreeze-funksjonen eller
QuickChill-funksjonen".
Temperaturen i apparatet er
for høy/lav.
Temperaturregulatoren er ikke
riktig innstilt.
Still inn lavere/høyere temperatur.
Matvarene har for høy temperatur.
Avkjøl matvarene til romtemperatur før du legger de i skapet.
For mange matvarer er lagt
inn i apparatet samtidig.
Legg færre matvarer inn i apparatet samtidig.
Funksjonen QuickFreeze er
aktivert.
Se "QuickFreeze-funksjonen".
Apparatets sidepaneler er varme.
Dette er en normal tilstand
som skyldes driften av varmeveksleren.
Påse at det er minst 30 mm mellomrom mellom hver side av apparatet og de andre gjenstandene i rommet når omgivelsestemperaturen overskrider 38°C.
Det er for mye kondensert
vann på bakveggen i kjøleskapet.
Du åpner døren for ofte.
Åpne døren kun når det er nødvendig.
Døren ble ikke lukket riktig.
Påse at døren er ordentlig lukket.
Lagret mat ble ikke pakket
inn.
Pakk inn mat i egnet emballasje
før du legger det i skapet.
Du prøvde å åpne døren like
etter at du lukket den.
Vent noen sekunder før du åpner
døren på nytt.
Vanskelig å åpne døren.
Dersom rådet ikke gir resultater,
kontakt nærmeste autoriserte
servicesenter.
SKIFTE LYSPÆRE
Produktet er utstyrt med et ekstra
holdbart LED-taklys.
Det anbefales på det sterkeste å kun
bruke originale reservedeler.
Bruk kun LED-pærer (E14-sokkel).
Maksimal styrke er angitt på
lampedekselet.
FORSIKTIG! Trekk støpselet ut av
stikkontakten.
1. Skyv den bevegelige delen av lampedekselet
(1) for å hekte det av.
2. Ta av lampedekselet (2).
19
1
2
3. Skift ut lyspæren med en pære med samme
effekt og form, og som er spesielt beregnet på
husholdningsapparater.
4. Sett lampedekselet på igjen.
5. Sett støpslet i stikkontakten.
6. Åpne døren. Kontroller at lyset tennes.
TEKNISKE DATA
PRODUKTINFORMASJONSARK
20
Varemerke
Rosenlew
Modell
RJP4545V 925053625
Kategori
7. Kjøleskap-fryser
Energieffektivitetsklasse
A+
Strømforbruk i kWh per år, basert på standard testresultater i 24 timer. Det faktiske strømforbruket vil avhenge av
hvordan apparatet brukes og hvor det er plassert
304
Lagringsvolum i liter, kjøleskap
220
Lagringsvolum i liter, Star
-
Lagringsvolum i liter, skuff
-
Lagringsvolum i liter, vin
-
Lagringsvolum i liter, total
329
Lagringsvolum i liter, fryser
109
Lagringsvolum i liter, chiller
-
Lagringsvolum i liter, andre deler
-
Stjerneklassifisering av fryserommet med høyeste lagringsvolum (l)
****
Design temperatur av andre rom > 14 °C (°C), hvis noen
-
Frostfritt (J/N), kjøleskap
Nei
Frostfritt (J/N), fryser
Nei
Strømbruddsikker i t
30
Frysekapasitet i kg/24t
11
Klimaklasse
SN-N-ST-T
Laveste omgivelsestemperatur der dette apparatet skal
brukes, i °C
10
Høyeste omgivelsestemperatur der dette apparatet skal
brukes, i °C
43
Akustisk støyutslipp dB(A) re1 pW
42
Innebygget apparat J/N
Nei
Dette apparatet er beregnet på å brukes utelukkende til
lagring av vin J/N
Nei
YTTERLIGERE TEKNISKE DATA
Justerbar
1845 mm
Bredde
595 mm
Dybde
647 mm
Spenning
230 - 240 V
Frekvens
50 Hz
Tekniske data finner du på typeskiltet til høyre
utvendig på apparatet, på den utvendige eller
innvendige siden av apparatet og på
energietiketten.
BESKYTTELSE AV MILJØET
Resirkuler materialer som er merket med symbolet
. Legg emballasjen i riktige beholdere for å
resirkulere det. Bidrar til å beskytte miljøet,
menneskers helse og for å resirkulere avfall av
elektriske og elektroniske produkter. Ikke kast
produkter som er merket med symbolet
med husholdningsavfallet. Produktet kan leveres
der hvor tilsvarende produkt selges eller på
miljøstasjonen i kommunen. Kontakt kommunen for
nærmere opplysninger.
sammen
21
SÄKERHETSINFORMATION
Läs noga de bifogade instruktionerna före installation och
användning av produkten. Tillverkaren är inte ansvarig för
eventuella personskador eller andra skador som uppkommit som
ett resultat av felaktig installation eller användning. Förvara alltid
bruksanvisningen på en säker och tillgänglig plats för framtida
bruk.
SÄKERHET FÖR BARN OCH PERSONER MED
FUNKTIONSNEDSÄTTNINGAR
•
•
•
•
•
•
Denna produkt kan användas av barn från 8 års ålder och
uppåt, och av personer med nedsatt fysisk, sensorisk eller
mental förmåga, samt personer med bristande erfarenhet och
kunskap, om de övervakas eller instrueras beträffande hur
produkten används på ett säkert sätt och förstår de risker som
är förknippade med användningen.
Denna produkt kan användas av barn mellan 3 och 8 år och
personer med mycket omfattande och komplexa
funktionsnedsättningar, om de har fått rätt instruktion.
Barn under 3 år ska inte vistas i närheten av produkten utan
ständig uppsikt.
Låt inte barn leka med produkten.
Barn får inte utföra städning och underhåll av apparaten utan
uppsikt.
Håll allt förpackningsmaterial utom räckhåll för barn och kassera
det på lämpligt sätt.
ALLMÄN SÄKERHET
•
•
22
Produkten är avsedd att användas i hushåll och liknande
användningsområden som t.ex.:
– Bondgårdar, personalkök i butiker, på kontor och andra
arbetsmiljöer
– Av gäster på hotell, motell, bed and breakfast och andra
typer av boendemiljöer
VARNING: Se till att ventilationsöppningarna inte blockeras.
•
•
•
•
•
•
•
VARNING: Använd inga mekaniska verktyg eller andra medel
för att påskynda avfrostningsprocessen utöver de som
rekommenderas av tillverkaren.
VARNING: Var noga med att inte skada kylkretsen.
VARNING: Använd inga elektriska apparater inne i
förvaringsutrymmena såvida de inte är av en typ som
rekommenderas av tillverkaren.
Spruta inte vatten eller ånga på produkten för att rengöra den.
Rengör produkten med en fuktig, mjuk trasa. Använd bara
neutrala rengöringsmedel. Använd inte produkter med
slipeffekt, skursvampar, lösningsmedel eller metallföremål.
Förvara inte explosiva ämnen som t.ex. sprejburkar med
lättantändligt bränsle i den här produkten.
Om nätsladden är skadad måste den bytas av tillverkaren,
tillverkarens auktoriserade servicecenter eller personer med
motsvarande utbildning, för att undvika fara.
SÄKERHETSINSTRUKTIONER
INSTALLATION
ELEKTRISK ANSLUTNING
VARNING! Endast en behörig person
får installera den här produkten.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Avlägsna allt förpackningsmaterial.
Installera eller använd inte en skadad produkt.
Följ installationsinstruktionerna som följer med
produkten.
Var alltid försiktig när produkten rör sig eftersom
den är tung. Använd alltid skyddshandskar och
täckta skor.
Se till att luft kan cirkulera i produkten.
Vid första installationen eller om dörren har
hängts om, vänta minst 4 timmar innan du
ansluter till elnätet. Detta för att oljan ska rinna
tillbaka i kompressorn.
Innan du utför något på produkten (t ex hänger
om dörren), ska du dra ut kontakten ur
vägguttaget.
Installera inte produkten nära element, spisar,
ugnar eller hällar.
Produkten får inte utsättas för regn.
Installera inte produkten där den står i direkt
solljus.
Installera inte produkten på platser som är
mycket fuktiga eller kalla.
När du flyttar produkten, lyft upp den i
framkanten för att inte repa golvet.
VARNING! Risk för brand och
elektriska stötar.
VARNING! När du sätter in din
produkt, se till att elsladden inte
kommer under produkten eller skadas.
VARNING! Använd inte grenuttag
eller förlängningssladdar.
•
•
•
•
•
•
Produkten måste jordas.
Se till att de parametrarna på märkskylten
överensstämmer med elnätets elektricitet.
Använd alltid ett korrekt installerat, stötsäkert
och jordat eluttag.
Kontrollera så att du inte skadar de elektriska
komponenterna (t.ex. stickkontakten, nätkabeln,
kompressorn). Kontakta ett auktoriserat
servicecenter eller en elektriker för att ersätta
skadade komponenter.
Nätkabeln måste vara under stickkontaktens
nivå.
Anslut stickkontakten till eluttaget först vid slutet
av installationen. Kontrollera att stickkontakten
är åtkomlig efter installationen.
23
•
Dra inte i anslutningssladden för att koppla bort
produkten från eluttaget. Ta alltid tag i
stickkontakten.
ANVÄNDNING
•
SKÖTSEL OCH RENGÖRING
VARNING! Risk för personskador och
skador på produkten föreligger.
VARNING! Risk för skador,
brännskador eller elstötar föreligger.
•
Produkten innehåller brandfarlig gas,
isobutan (R600a), en naturgas med hög
miljökompatibilitet Var försiktig så att du inte skadar
kylkretsen som innehåller isobutan.
• Ändra inte produktens specifikationer.
• Ställ inte elektriska produkter (t.ex.
glassmaskiner) i produkten om inte tillverkaren
uttryckligen säger att det är lämpligt.
• Om kylkretsen skadas får inga flammor eller
antändningskällor finnas i rummet. Ventilera
rummet.
• Låt inte varma föremål vidröra plastdelarna i
produkten.
• Lägg inte in läskedrycker i frysen. Detta skapar
tryck i dricksflaskan.
• Förvara inte brandfarliga gaser eller vätskor i
produkten.
• Placera inga lättantändliga produkter eller
föremål som är fuktiga med lättantändliga
produkter i, nära eller på produkten.
• Vidrör inte kompressorn eller kondensorn. De är
heta.
• Ta inte bort och vidrör inte föremål från frysdelen
om händerna är våta eller fuktiga.
• Frys inte mat igen som en gång tinats.
• Följ förvaringsanvisningarna på förpackningen till
den frysta maten.
• Lägg maten i påse eller förvaringsburk innan du
lägger det i frysfacket.
Lampan som används för den här produkten är
endast avsedd för hushållsprodukter. Får ej
användas som husbelysning.
•
•
Stäng av produkten och koppla bort den från
eluttaget före underhåll.
Kylenheten i denna product innehåller kolväten
Endast en behörig person får utföra underhåll
och fylla kylapparaten.
Undersök regelbundet tömningskanalen i kylen
och rengör den vid behov. Om tömningskanalen
täpps igen kommer avfrostat vatten att samlas
på produktens botten.
SERVICE
• Kontakta en auktoriserad serviceverkstad för
reparation av produkten.
• Använd endast originaldelar.
AVFALLSHANTERING
VARNING! Risk för kvävning eller
skador.
•
•
•
•
•
•
Koppla loss produkten från eluttaget.
Klipp av strömkabeln och kassera den.
Ta bort locket för att hindra att barn eller djur
stängs in inuti produkten.
Kylkretsen och isoleringsmaterialet i den här
produkten är "ozonvänliga".
Isoleringsmaterialet innehåller brandfarlig gas.
Kontakta kommunen för information om hur
produkten kasseras korrekt.
Orsaka inte skada på den delen av kylenheten
som är nära värmeväxlaren.
LAMPA INUTI PRODUKTEN
VARNING! Risk för elektrisk stöt!
INSTALLATION
VARNING! Se säkerhetsavsnitten.
PLACERING
Produkten kan installeras på en torr och
välventilerad plats inomhus där
24
omgivningstemperaturen motsvarar den klimatklass
som anges på typskylten:
•
Klimatklass
Omgivningstemperatur
SN
+10 °C till + 32 °C
N
+16 °C till + 32 °C
ST
+16 °C till + 38 °C
T
+16 °C till + 43 °C
•
•
ELEKTRISK ANSLUTNING
• Kontrollera att nätspänningen och nätfrekvensen
överensstämmer med hushållsapparatens
märkdata som anges på typskylten före
anslutning till ett eluttag.
Produkten måste jordas. Nätkabelns
stickkontakt är försedd med en kontakt för detta
ändamål. Om nätspänningsmatningen inte är
jordad, kontakta en kvalificerad elektriker för att
ansluta hushållsapparaten till en separat jord
enligt gällande bestämmelser.
Tillverkaren ansvarar inte för skador orsakade av
att ovanstående säkerhetsåtgärder inte har
följts.
Denna produkt uppfyller kraven enligt EU:s
direktiv.
INSTALLERA PRODUKTEN OCH HÄNGA OM
DÖRREN
Se separata anvisningar om installation
(ventilationskrav, avvägning) och
omhängning av dörren.
ANVÄNDNING
KONTROLLPANEL
1
1 Temperaturreglage för frys
2 Larmindikering
2
3
4
5
6
5 QuickFreeze / Larmåterställningsknapp
6 Temperaturreglage för kyl
3 Strömindikatorlampa
4 QuickFreeze-indikator
SLÅ PÅ
1. Sätt i stickkontakten i eluttaget.
Motsvarande indikatorlampa tänds.
2. Slå på kylen.
Se ”Slå på kylen”.
3. Slå på frysen.
Se ”Slå på frysen”.
SLÅ PÅ KYLEN
Slå på kylen genom att vrida kylens
temperaturreglage medurs till en medelhög
inställning.
SLÅ PÅ FRYSEN
Slå på frysen genom att vrida frysens
temperaturreglage medurs till en medelhög
inställning.
STÄNGA AV
1. Stäng av kylen.
Se ”Stänga av kylen”.
2. Stäng av frysen.
Se ”Stänga av frysen”.
3. Dra ut stickkontakten ur eluttaget.
Nätindikatorn slocknar.
25
STÄNGA AV KYLEN
Stäng av kylen genom att vrida kylens
temperaturreglage medurs till "O"-läget.
STÄNGA AV FRYSEN
Stäng av frysen genom att vrida frysens
temperaturreglage medurs till "O"-läget.
TEMPERATURREGLERING
Temperaturen regleras automatiskt.
Om produkten är inställd på en låg
temperatur och
omgivningstemperaturen är hög eller
full med matvaror, kan kompressorn
arbeta kontinuerligt och medföra att
frost bildas på insidans bakre vägg. I
detta fall måste temperaturreglaget
ställas in på en högre temperatur eller
QuickFreeze aktiveras för att
möjliggöra automatisk avfrostning och
sänka energiförbrukningen.
Vrid temperaturreglaget mot de höga
inställningarna för att erhålla de kylnivåer som krävs.
En medelhög inställning är i regel
lämpligast.
Den exakta inställningen bör dock väljas med
hänsyn till att temperaturen inne i hushållsapparaten
beror på:
•
•
•
•
rumstemperatur
hur ofta man öppnar dörren
mängden matvaror som förvaras
hushållsapparatens placering.
QUICKFREEZE-FUNKTION
Denna funktion stängs av automatiskt
efter 52 timmar.
Aktivera QuickFreeze-funktionen genom att trycka
på QuickFreeze.
QuickFreeze-indikatorn tänds.
Funktionen kan när som helst stängas
av genom att trycka på QuickFreeze.
QuickFreeze-indikatorn slocknar.
LARM VID FÖR HÖG TEMPERATUR
En temperaturökning i produkten (t.ex. på grund av
ett tidigare strömavbrott eller om dörren lämnas
öppen) indikeras genom att:
• larmlampan blinkar
• ljudsignalen ljuder.
Signalen stängs av genom att trycka på
larmåterställningsknappen.
Vid återgång till normala förhållanden slutar
larmindikeringen att blinka och signalen stängs av
automatiskt.
DAGLIG ANVÄNDNING
VARNING! Se säkerhetsavsnitten.
FÖRVARA MAT I KYLSKÅPET
Täck över eller förpacka maten, särskilt om den har
en stark smak.
Placera matvarorna så att luft kan cirkulera fritt
omkring dem.
Ställ matvarorna på alla hyllor och inte närmare än
20 mm från bakre väggen och 15 mm från dörren.
FÖRVARING AV FRYST MAT
Vid första uppstart eller efter ett uppehåll i avstängt
läge, låt produkten stå på i minst två timmar med
QuickFreeze-funktionen på innan du lägger in några
matvaror. Fryslådorna gör att du snabbt och enkelt
kan hitta det matpaket du söker. Om stora mängder
mat skall förvaras, plocka ur alla lådor utom den
26
nedre lådan. Denna måste vara på plats för att
säkerställa god luftcirkulation. På alla hyllor kan man
placera mat som sticker ut 15 mm från dörren.
VARNING! I händelse av en oavsiktlig
avfrostning, t.ex. vid ett strömavbrott
och avbrottet varar längre än den tid
som anges i den tekniska
informationen under "Säkerhet vid
strömavbrott", måste den tinade maten
konsumeras snabbt eller omedelbart
tillagas och sedan frysas in på nytt (när
maten har kallnat).
INFRYSNING AV FÄRSKA LIVSMEDEL
Produkten är lämplig för infrysning av färska
livsmedel och långvarig förvaring av frysta och
djupfrysta matvaror.
Den aktuella inställningen behöver inte ändras för
att frysa in en liten mängd färska livsmedel.
För infrysning av färska livsmedel, aktivera
QuickFreeze-funktionen minst 24 timmar innan
livsmedlet som ska frysas placeras i frysfacket.
Placera färska livsmedel som ska frysas in i det
nedersta facket.
Den största mängden matvaror som kan frysas inom
24 timmar anges på typskylten.
Infrysningen tar 24 timmar: lägg inte in andra
livsmedel som ska frysas under denna period.
Återgå till önskad temperatur (se "QuickFreezefunktionen") när infrysningen är klar.
I detta läge kan temperaturen i
kylskåpsutrymmet sjunka under 0 °C.
Ställ i så fall in temperaturreglaget på
en varmare inställning.
SKÖTSEL OCH RENGÖRING
VARNING! Se säkerhetsavsnitten.
INVÄNDIG RENGÖRING
Innan du använder produkten första gången ska du
rengöra insidan och alla invändiga tillbehör med
ljummet vatten och en liten mängd neutral såpa för
att ta bort den typiska lukten hos nya produkter.
Eftertorka sedan noga.
ränna i en särskild behållare som sitter ovanför
kompressorn på produktens baksida, där vattnet
avdunstar.
Det är viktigt att regelbundet rengöra smältvattnets
tömningshål i mitten av kylskåpsutrymmet för att
undvika att vattnet rinner över och droppar ned på
matvarorna och vidare ut på golvet.
FÖRSIKTIGHET! Använd inte
rengöringsmedel, skurpulver, klor eller
oljebaserade rengöringsmedel
eftersom de skadar ytan.
REGELBUNDEN RENGÖRING
FÖRSIKTIGHET! Du får inte dra,
flytta eller skada rörledningarna och/
eller kablarna i produkten.
FÖRSIKTIGHET! Var noga med att
inte skada kylsystemet.
Utrustningen måste rengöras med jämna
mellanrum:
1. Rengör kylens/frysens insida och alla tillbehör
med ljummet vatten och en liten mängd neutral
såpa.
2. Inspektera regelbundet dörrtätningarna och
torka dem rena från eventuell smuts.
3. Skölj av och torka noggrant.
4. Rengör kondensorn och kompressorn (om de
går att komma åt) på produktens baksida med
en borste.
Detta förbättrar kylskåpets prestanda och
bidrar till en lägre energiförbrukning.
AVFROSTNING AV KYLSKÅPET
Frost avlägsnas automatiskt i kylutrymmet varje
gång kompressorn stannar under normal
användning. Det avfrostade vattnet töms ut via en
AVFROSTNING AV FRYSEN
FÖRSIKTIGHET! Använd aldrig vassa
metallverktyg för att skrapa av frost
från evaporatorn, eftersom den kan
skadas. Använd inga mekaniska
verktyg eller andra medel för att
påskynda avfrostningsprocessen
utöver de som rekommenderas av
tillverkaren. Om de frysta livsmedlen
inte bihåller den låga temperaturen
under avfrostningen kan det förkorta
hållbarhetstiden på dem.
Cirka 12 timmar före avfrostningen
ställer du in en lägre temperatur för att
bygga upp en tillräcklig kylreserv för
driftsavbrottet.
En viss mängd frost bildas alltid på fryshyllorna och
runt det övre facket.
Frosta av frysen när frostlagret har en tjocklek på
cirka 3-5 mm.
1. Stäng av produkten eller koppla loss den från
eluttaget.
27
2. Plocka ut matvarorna, slå in dem i flera lager
med tidningspapper och lägg dem på en sval
plats.
5. Slå på produkten.
Vänta i minst 3 timmar innan du lägger tillbaka
maten i frysfacket.
VARNING! Ta inte i fryst mat med
våta händer. Dina händer kan frysa
fast i matvarorna.
3. Låt dörren vara öppen och skydda golvet från
avfrostningsvattnet med t.ex. en trasa eller ett
tråg.
För att påskynda avfrostningsprocessen kan du
placera en skål med varmt vatten i frysfacket.
Du kan också ta bort lösa isbitar med en
isskrapa innan avfrostningen är klar.
4. När avfrostningen är klar torkar du noga av
produktens insida. Spara skrapan för framtida
bruk.
LÅNGA UPPEHÅLL I ANVÄNDNING
Följ nedanstående anvisningar om produkten inte
skall användas på länge:
1. Koppla loss produkten från eluttaget.
2. Plocka ur alla matvaror.
3. Avfrosta (i förekommande fall) och rengör
produkten och alla tillbehör.
4. Rengör produkten och alla tillbehör.
5. Låt dörren/dörrarna stå på glänt så att inte
dålig lukt bildas.
FELSÖKNING
VARNING! Se säkerhetsavsnitten.
VAD GÖR JAG OM...
Problem
Åtgärd
Produkten bullrar.
Produkten står ostadigt.
Kontrollera om produkten står
stabilt.
Lampan fungerar inte.
Lampan är i standby-läge.
Stäng och öppna dörren.
Lampan är trasig.
Se avsnittet ”Byte av lampan”.
Temperaturen är felaktigt inställd.
Se kapitlet "Drift"/"Kontrollpanel".
Många matvaror inlagda samtidigt.
Vänta några timmar och kontrollera sedan temperaturen igen.
Rumstemperaturen är för hög.
Se klimatklasstabellen på märkskylten.
Alltför varm mat har lagts in.
Låt mat svalna till rumstemperatur före infrysning.
Funktionen QuickFreeze är
på.
Se "Funktionen QuickFreeze".
Kompressorn startar inte omedelbart när QuickFreezeknappen trycks in eller när
temperaturen ändras.
Detta är normalt och indikerar
inte att något fel har uppstått.
Kompressorn startar efter ett tag.
Vatten rinner inne i kylskåpet.
Vattenutloppet är igentäppt.
Rengör vattenutloppet.
Kompressorn arbetar utan
uppehåll.
28
Möjlig orsak
Problem
Möjlig orsak
Åtgärd
Matvaror hindrar vattnet från
att rinna in i vattenuppsamlaren.
Kontrollera att inga matvaror har
kontakt med den bakre väggen.
Vatten rinner ut på golvet.
Smältvattensutloppet är inte
anslutet till avdunstningsbrickan ovanför kompressorn.
Anslut tömningsslangen till avdunstningsbrickan.
Temperaturen kan inte ställas
in.
Funktionen QuickFreeze eller
QuickChill är påslagen.
Stäng av QuickFreeze eller
QuickChill manuellt eller vänta
med att ställa in temperaturen
tills funktionen har återställts automatiskt. Se "QuickFreeze- eller
QuickChill-funktionen".
Temperaturen i produkten är
för låg/hög.
Temperaturen är felaktigt inställd.
Ställ in en högre/lägre temperatur.
Matvarornas temperatur är för
hög.
Låt matvarornas temperatur sjunka till rumstemperatur innan du
lägger in dem.
Många matvaror har lagts in
för förvaring samtidigt.
Lägg in färre matvaror för förvaring samtidigt.
Funktionen QuickFreeze är
på.
Se "Funktionen QuickFreeze".
Sidopanelerna är varma.
Det är värme som avges från
värmeväxlaren och är helt normalt.
Se till att det finns minst 30 mm
utrymme på varje sida av apparaten och omgivande skåp när omgivningstemperaturen överstiger
38 °C.
Det finns för mycket kondensvatten på kylskåpets bakre
vägg.
Dörren har öppnats för ofta.
Öppna dörren bara när det behövs.
Dörren stängdes inte ordentligt.
Se till att dörren är ordentligt
stängd.
Mat som lagts in är inte ordentligt förpackad.
Förpacka maten på lämpligt sätt
innan den läggs in.
Du försökte öppna dörren direkt efter stängning.
Vänta några sekunder mellan
stängning och återöppnande av
dörren.
Det är svårt att öppna dörren.
Kontakta närmaste auktoriserade
serviceverkstad om dessa råd inte
löser problemet.
BYTE AV LAMPAN
Produkten har en innerbelysning
bestående av en LED-lampa med lång
livslängd.
Vi rekommenderar starkt att endast
använda originalreservdelar.
29
Använd endast LED-lampor (E14bas). Den maximala effekten anges på
lampenheten.
FÖRSIKTIGHET! Koppla bort
kylskåpet från eluttaget.
3. Byt lampan mot en med samma effekt och form
och som är specialtillverkad för
hushållsapparater.
4. Sätt tillbaka lampglaset.
5. Sätt i stickkontakten i eluttaget.
6. Öppna luckan. Kontrollera att belysningen
tänds.
1. Tryck på den rörliga delen på lampglaset (1) för
att lossa det.
2. Avlägsna lampglaset (2).
1
2
TEKNISKA DATA
INFORMATIONSBLAD
Varumärke
30
Rosenlew
Modell
RJP4545V 925053625
Kategori
7. Kyl-frys
Energieffektivitetsklass
A+
Energiförbrukning kWh per år, baserad på resultat från
standardiserade provningar under 24 timmar. Den verkliga
energiförbrukningen beror på hur apparaten används och
var den placeras
304
Förvaringsvolym i liter, kyl
220
Förvaringsvolym i liter, stjärna
-
Förvaringsvolym i liter, källarzon
-
Förvaringsvolym i liter, vin
-
Förvaringsvolym i liter, total
329
Förvaringsvolym i liter, frys
109
Förvaringsvolym i liter, sval
-
Förvaringsvolym i liter, annat utrymme
-
Stjärnmärkning av frysutrymme med största förvaringsvolym (l)
****
Designtemperatur i annat utrymme > 14°C (°C), om något
-
Frostfri (J/N), kyl
Nej
Frostfri (J/N), frys
Nej
Säkerhet vid strömavbrott i h
30
Infrysningskapacitet” i kg/24 tim
11
Klimatklass
SN-N-ST-T
Lägsta omgivningstemperatur vid vilken denna apparat är
avsedd att användas, i °C
10
Högsta omgivningstemperatur vid vilken denna apparat är
avsedd att användas, i °C
43
Akustiskt buller dB(A) re1 pW
42
Inbyggd apparat J/N
Nej
Denna apparat är avsedd att uteslutande användas för förvaring av vin J/N
Nej
YTTERLIGARE TEKNISK DATA
Höjd
1845 mm
Bredd
595 mm
Djup
647 mm
Nätspänning
230 - 240 V
Frekvens
50 Hz
Teknisk information finns på typskylten som sitter
på insidan eller utsidan av produkten och på
energietiketten.
MILJÖSKYDD
symbolen med hushållsavfallet. Lämna in
produkten på närmaste återvinningsstation eller
kontakta kommunkontoret.
Återvinn material med symbolen
. Återvinn
förpackningen genom att placera den i lämpligt kärl.
Bidra till att skydda vår miljö och vår hälsa genom
att återvinna avfall från elektriska och elektroniska
produkter. Släng inte produkter märkta med
31
*
280158207-A-272019
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising