Zanussi | ZRB34103WA | User manual | ZANUSSI ZRB34103WA Ръководство за употреба

ZANUSSI ZRB34103WA Ръководство за употреба
User Manual
GETTING
STARTED?
EASY.
ZRB34103WA
BG Ръководство за употреба
Хладилник-фризер
NL Gebruiksaanwijzing
Koel-vriescombinatie
FR Notice d'utilisation
Réfrigérateur/congélateur
DE Benutzerinformation
Kühl - Gefrierschrank
HU Használati útmutató
Hűtő - fagyasztó
2
12
22
32
42
ИНФОРМАЦИЯ ЗА БЕЗОПАСНОСТ
Преди монтирането и употребата на уреда внимателно
прочетете предоставените инструкции. Производителят не
е отговорен за наранявания или повреди в резултат на
неправилна инсталация или употреба. Винаги дръжте
инструкциите на безопасно и лесно достъпно място за
справка в бъдеще.
БЕЗОПАСНОСТ ЗА ДЕЦА И ХОРА С ОГРАНИЧЕНИ
СПОСОБНОСТИ
•
•
•
•
•
•
Този уред може да бъде използван от деца над 8
годишна възраст, както и лица с намалени физически,
сетивни и умствени възможности или лица без опит и
познания, само ако те са под наблюдение или бъдат
инструктирани относно безопасната употреба на уреда и
възможните рискове.
Уредът може да се използва от деца 3- и 8-годишна
възраст и хора с тежки или комплексни увреждания, ако
те са инструктирани.
Деца под 3-годишна възраст трябва да се държат далеч
от уреда, освен ако не са под постоянно наблюдение.
Не позволявайте на деца да си играят с уреда.
Деца няма да извършват почистване или поддръжка на
уреда без надзор.
Дръжте всички опаковачни материали далеч от деца и ги
изхвърлете, както е редно.
ОСНОВНА БЕЗОПАСНОСТ
•
2
Този уред е предназначен за употреба в домашни
условия и подобни приложения като:
– Ферми, кухненски помещения в магазини, офиси и
други работни среди
– От клиенти в хотели, мотели, места за отдих и други
места за живеене
•
•
•
•
•
•
•
•
ВНИМАНИЕ: Дръжте вентилационните отвори в корпуса
на уреда или във вградената структура, без да са
възпрепятствани.
ВНИМАНИЕ: Не използвайте механични приспособления
или други средства за ускоряване на процеса на
размразяване, освен препоръчаните от производителя.
ВНИМАНИЕ: Не повреждайте охладителната верига.
ВНИМАНИЕ: Не използвайте ел. уреди в отделенията за
съхранение на храна, освен ако не са от типа,
препоръчан от производителя.
Не използвайте водоструйка или пара, за да почистите
уреда.
Почистете уреда с мокър и мек парцал. Използвайте
само неутрални препарати. Не използвайте абразивни
продукти, грапави, почистващи кърпи, разтворители или
метални предмети.
Не съхранявайте експлозивни субстанции, като кутии
аерозол със запалимо гориво в този уред.
Ако захранващият кабел е повреден, той трябва да се
смени от производителя, оторизиран сервизен център
или лица със сходна квалификация, за да се избегне
опасност.
ИНСТРУКЦИИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ
МОНТАЖ
ВНИМАНИЕ! Само квалифициран
човек може да извърши монтажа
на уреда.
•
•
•
•
•
•
Премахнете всички опаковки.
Не монтирайте и не използвайте повреден
уред.
Следвайте инструкциите за инсталиране,
приложени към уреда.
Винаги внимавайте, когато местите уреда,
тъй като е тежък. Винаги използвайте
предпазни ръкавици и затворени обувки.
Уверете се, че има циркулация на въздуха
около уреда.
При първо инсталиране или след
реверсиране на вратичката изчакайте поне
4 часа, преди да свържете уреда към
захранването. Това е, за да се позволи на
•
•
•
•
•
•
маслото да се влива обратно в
компресора.
Преди да извършвате каквито и да било
действия върху уреда (напр. реверсиране
на вратата), извадете щепсела от контакта.
Не монтирайте уреда близо до радиатори,
печки, фурни или котлони.
Не излагайте уреда на дъжд.
Не монтирайте уреда на места с директна
слънчева светлина.
Не инсталирайте този уред на места, които
са прекалено влажни или студени.
Когато местите уреда, повдигнете го от
предния ъгъл, за да предотвратите
драскане по пода.
3
ЕЛЕКТРИЧЕСКО СВЪРЗВАНЕ
ВНИМАНИЕ! Риск от пожар или
токов удар.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
ВНИМАНИЕ! При позициониране
на уреда се уверете, че
захранващият кабел не е закачен
или повреден.
•
ВНИМАНИЕ! Не използвайте
разклонители или адаптери с
много входове.
•
Уредът трябва да е заземен.
Уверете се, че параметрите на табелката с
технически данни са съвместими с
електрическите данни на захранващата
мрежа.
Винаги използвайте правилно монтиран
контакт със защита от токов удар.
Уверете се, че не наранявате ел.
компоненти (напр. основен контакт за
захранване, захранващ кабел, компресор).
Свържете се с оторизирания сервизен
център или електротехник, за да смени
електрическите компоненти.
Захранващият кабел трябва да е под
нивото на основния контакт за захранване.
Свържете кабела за захранването към
контакта единствено в края на
инсталацията. Уверете се, че щепселът за
захранване е достъпен след
инсталирането.
Не издърпвайте захранващия кабел, за да
изключите уреда. Винаги издърпвайте
щепсела.
•
•
•
•
•
•
ВЪТРЕШНО ОСВЕТЛЕНИЕ
ВНИМАНИЕ! Опасност от токов
удар.
•
ВНИМАНИЕ! Опасност от
нараняване или повреда на уреда.
•
•
Уредът съдържа запалим газ, изобутан
(R600а), природен газ с високо ниво на
екологична съвместимост. Внимавайте да не
причините повреда на хладилната верига със
съдържание на изобутан.
• Не променяйте предназначението на
уреда.
• Не поставяйте електрически уреди (напр.
машини за сладолед) в уреда, освен ако те
са одобрени от производителя.
4
Видът на лампичката, използвана в този
уред, е само за домакински уреди. Не я
използвайте за битово осветление.
ГРИЖИ И ПОЧИСТВАНЕ
УПОТРЕБА
ВНИМАНИЕ! Риск от контузии,
изгаряния, електрически удар или
пожар.
Случай на повреда в хладилната верига,
уверете се, че няма пламъци и запалими
източници в стаята. Проветрете стаята.
Не позволявайте горещи съдове да се
допират до пластмасовите части на уреда.
Не поставяйте газирани напитки във
фризерното отделение. Това ще създаде
натиск върху контейнера за напитки.
Не съхранявайте запалими газове или
течности в уреда.
Не поставяйте запалителни материали или
предмети, които са напоени със
запалителни материали, в уреда, в близост
до него или върху него.
Не докосвайте компресора или
кондензатора. Те са горещи.
Не премахвайте или докосвайте неща от
фризерното отделение, ако ръцете ви са
мокри или влажни.
Не замразявайте отново храна, която вече
сте размразили.
Спазвайте инструкциите за съхранение
върху опаковката на замразената храна.
Опаковайте храните в материал, подходящ
за контакт с храна, преди да ги поставите в
отделението на фризера.
•
Преди поддръжка изключете уреда и
извадете щепсела на захранването от
контакта на ел. мрежа.
Този уред съдържа въглеводороди в
охлаждащия блок. Само квалифицирано
лице може да поддържа и презарежда
уреда.
Редовно проверявайте канала за
отцеждане на уреда и ако е необходимо, го
почистете. Ако каналът за отцеждане се
запуши, размразената вода ще се събере
на дъното на уреда.
ОБСЛУЖВАНЕ
• За поправка на уреда се свържете с
оторизиран сервизен център.
•
Използвайте само оригинални резервни
части.
ИЗХВЪРЛЯНЕ
•
•
ВНИМАНИЕ! Риск от нараняване
или задушаване.
•
•
•
Изключете уреда от електрозахранването.
Отрежете захранващия кабел и го
изхвърлете.
Отстранете вратичката, за да не могат
деца и домашни любимци да се заключат в
уреда.
•
Хладилната верига и изолационните
материали на този уред са благоприятни за
озона.
Изолационната пяна съдържа
възпламеним газ. Свържете се с
общинските власти за информация за това
как да изхвърлите уреда правилно.
Не повреждайте частта на охлаждащия
блок, който е близо до топлообменника.
ИНСТАЛИРАНЕ
ВНИМАНИЕ! Вж. глава
"Безопасност".
•
РАЗПОЛАГАНЕ
Монтирайте този уред в сухо, добре
проветриво помещение, където
температурата в помещението отговаря на
климатичния клас, посочен на табелката с
данни на уреда:
Климати‐
чен клас
•
Околна температура
•
SN
+10°C до + 32°C
N
+16°C до + 32°C
ST
+16°C до + 38°C
Т
+16°C до + 43°C
ЕЛЕКТРИЧЕСКО СВЪРЗВАНЕ
• Преди включване към
електрозахранващата мрежа проверете
дали напрежението и честотата на
табелката с данни отговарят на тези от
домашната ви електрозахранваща мрежа.
Уредът трябва да е заземен. За целта
щепселът на захранващия кабел има
специален контакт. Ако домашният контакт
на електрозахранването не е заземен,
свържете уреда към отделен заземяващ
кабел в съответствие с действащите
нормативни разпоредби след консултация
с квалифициран техник.
Производителят не носи отговорност, ако
горепосочените мерки за безопасност не
са спазени.
Уредът съответства на Директивите на
E.E.C.
МОНТАЖ НА УРЕДА И ОБРЪЩАНЕ НА
ВРАТАТА
Моля, вижте отделните инструкции
за монтаж (изисквания за
вентилация, нивелиране) и
обръщане на вратата.
ДЕЙСТВИЕ
ВКЛЮЧВАНЕ
Включете електрическия щепсел в контакта.
Завъртете регулатора за температурата по
посока на часовниковата стрелка на средно
положение.
ИЗКЛЮЧВАНЕ
За да изключите уреда, завъртете регулатора
за температурата в положение "О".
РЕГУЛИРАНЕ НА ТЕМПЕРАТУРАТА
Температурата се регулира автоматично.
Въпреки това можете сами да зададете
температура в уреда.
Изберете настройката, имайки предвид, че
температурата във вътрешността на уреда
зависи от:
• стайната температура,
• това колко често се отваря вратата
5
• количеството на съхраняваните храни,
• местоположението на уреда.
Обикновено средната настройка е найподходяща.
За да боравите с уреда:
1. Завъртете терморегулатора по посока на
часовниковата стрелка, за да постигнете
по-ниска температура в уреда.
2. Завъртете терморегулатора по посока
обратна на часовниковата стрелка, за да
постигнете по-висока температура в
уреда.
ВСЕКИДНЕВНА УПОТРЕБА
ЗАМРАЗЯВАНЕ НА ПРЕСНИ ХРАНИТЕЛНИ
ПРОДУКТИ
Фризерното отделение е подходящо за
замразяване на пресни хранителни продукти и
дълготрайно съхранение на готови дълбоко
замразени продукти.
За замразяване на пресни храни не е
необходимо да се променя средното
положение.
За по-бързо замразяване обаче, завъртете
регулатора на температурата към по-високите
положения, за да получите максимално
изстудяване.
При това положение
температурата на хладилника
може да падне до под 0°C. Ако
това се случи, завъртете
регулатора на температурата на
по-висока настройка.
Поставете свежата храна, която искате да
замразите в долното отделение.
Максималното количество храна, което може
да се замрази в рамките на 24 часа, е указано
на табелката с данни, етикет, поставен във
вътрешността на уреда.
Процесът на замразяване отнема 24 часа:
през този период не добавяйте други
хранителни продукти за замразяване.
СЪХРАНЕНИЕ НА ЗАМРАЗЕНИ ХРАНИ
При първоначално пускане или след дълъг
период, през който фризерът не е използван,
оставете уреда да работи поне 2 часа, преди
да поставите хранителните продукти в
отделението.
Чекмеджетата на фризера осигуряват бързо и
лесно откриване на храните, които желаете.
Ако големи количества храна следва да се
съхраняват, премахнете всички шкафчета,
освен най-долното шкафче, което трябва да
стои на своето място, за да осигурява добро
въздушно циркулиране. На всички рафтове е
възможно да поставите храната, която не се
подава 15 мм от вратата.
ВНИМАНИЕ! В случай на
аварийно размразяване, например
поради спиране на тока, ако
уредът е бил изключен за по-дълго
време, отколкото е посочено в
таблицата с техническите
спецификации срещу "Време на
повишаване", замразената храна
трябва се консумира бързо или да
се сготви веднага и след това да
се замрази отново (след
охлаждане).
СЪХРАНЕНИЕ НА ХРАНА В ХЛАДИЛНОТО
ОТДЕЛЕНИЕ
Покривайте или завивайте храната, особено
ако има силна миризма.
Поставяйте храната така, че въздухът да
може свободно да циркулира около нея.
Дръжте храната не по-близко от 20 мм от
задната стена и 15 мм от вратичката на
всички шкафове.
ГРИЖИ И ПОЧИСТВАНЕ
ВНИМАНИЕ! Вж. глава
"Безопасност".
6
ПОЧИСТВАНЕ НА ВЪТРЕШНОСТТА
Преди да използвате уреда за първи път,
трябва да почистите вътрешността и всички
вътрешни принадлежности с хладка сапунена
вода и малко неутрален сапун, за да
отстраните типичната за новите изделия
миризма, а след това подсушете напълно.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Не
използвайте препарати, абразивни
пудри, хлор или почистващи
препарати на маслена основа, тъй
като ще повредят покритието.
ПЕРИОДИЧНО ПОЧИСТВАНЕ
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Не
дърпайте, не движете и не
повреждайте тръбите и/или
кабелите в уреда.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Не
повреждайте охлаждащата
система.
Уредът трябва да се почиства редовно:
1. Почиствайте вътрешността и
принадлежностите с хладка вода и малко
неутрален сапун.
2. Редовно проверявайте уплътненията на
вратата и ги забърсвайте, за да сте
сигурни, че са чисти и без замърсявания.
3. Изплакнете и подсушете напълно.
4. Ако имате достъп, изчистете кондензатора
и компресора в задната част на уреда с
четка.
Това ще подобри работата на уреда и ще
реализира икономия на енергия
РАЗМРАЗЯВАНЕ НА ХЛАДИЛНИКА
При нормална употреба скрежът се
отстранява автоматично от изпарителя в
хладилното отделение при всяко спиране на
компресора на електромотора.
Важно е периодично да почиствате отвора за
оттичане на размразената вода в средата на
канала на хладилното отделение, за да
предотвратите преливане на водата и
отцеждането й върху храната вътре.
РАЗМРАЗЯВАНЕ НА ФРИЗЕРА
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Не
използвайте остри метални
инструменти за изстъргване на
скрежа от изпарителя, за да не го
повредите. Не използвайте
машинни съоръжения или други
средства за ускоряване на
процеса на размразяване,
различни от препоръчаните от
производителя. Покачването на
температурата на замразените
опаковки с храна по време на
размразяването може да съкрати
техния безопасен срок на
съхранение.
Около 12 часа преди
размразяването, задайте по-ниска
температура, за да се натрупа
достатъчен запас от студ за
прекъсването на работата.
Известно количество скреж винаги ще се
натрупва по рафтовете на фризера и около
горното отделение.
Размразете фризера, когато пластът скреж
достигне дебелина 3-5 мм.
1. Изключете уреда или изтеглете щепсела
от стенния контакт.
2. Извадете храната, увийте я в няколко
пласта вестници и я поставете на хладно
място.
ВНИМАНИЕ! Не докосвайте
замразена храна с мокри ръце.
Ръцете могат да залепнат за
храната.
3. Оставете вратичката отворена и пазате
пода от размразената вода, например с
парцал или плосък съд.
За да ускорите размразителния процес,
поставете съд с топла вода във
фризерното отделение. Освен това,
премахнете парченцата лед с шило преди
края на размразяването.
4. Когато размразяването приключи,
изсушете напълно вътрешната част и
запазете стъргалката за бъдеща
употреба.
5. Включете уреда.
Изчакайте поне 3 часа, преди да сложите
храна обратно във фризерното отделение.
7
ПЕРИОДИ НА БЕЗДЕЙСТВИЕ
Когато уредът не се използва за дълъг период
от време, вземете следните предпазни мерки:
1. Изключете уреда от електрозахранването.
2. Извадете всичката храна.
3. Размразете (ако е необходимо) и
изчистете уреда и всички
принадлежности.
4. Почистете уреда и всички
принадлежности.
5. Оставете вратата/вратите отворена/ени,
за да предотвратите появата на неприятни
миризми.
ОТСТРАНЯВАНЕ НА НЕИЗПРАВНОСТИ
ВНИМАНИЕ! Вж. глава
"Безопасност".
КАК ДА ПОСТЪПИТЕ, АКО...
Проблем
Възможна причина
Решение
Уредът е шумен.
Уредът не е правилно по‐
зициониран.
Проверете дали уредът стои
стабилно.
Лампичката не работи.
Лампичката е в режим на
изчакване.
Затворете и отворете врата‐
та.
Лампичката е дефектна.
Вижте "Смяна на лампичка‐
та".
Температурата е зададена
неправилно.
Вижте глава "Действие"/"Ко‐
мандно табло".
Поставени са прекалено
много хранителни продук‐
ти едновременно.
Изчакайте няколко часа и
след това отново проверете
температурата.
Температурата в помеще‐
нието е твърде висока.
Вижте таблицата за климати‐
чен клас на табелката с дан‐
ни.
Хранителните продукти,
поставени в уреда са твър‐
де топли.
Оставете хранителните про‐
дукти да се охладят до стай‐
на температура, преди да ги
съхранявате.
Изходът за вода е запу‐
шен.
Почистете изхода за вода.
Хранителните продукти
предотвратяват изтичане‐
то на водата в съда за съ‐
биране.
Уверете се, че хранителните
продукти не се допират до за‐
дната стена.
Изходящият маркуч за то‐
пяща се вода не е свързан
към тавата на изпарителя
над компресора.
Свържете изходящия маркуч
за топяща се вода към тавата
на изпарителя.
Компресорът работи не‐
прекъснато.
В хладилника се стича во‐
да.
Водата тече на пода.
8
Проблем
Температурата в уреда е
твърде ниска/висока.
Възможна причина
Решение
Регулаторът на температу‐
рата не е настроен пра‐
вилно.
Задайте по-висока/по-ниска
температура.
Температурата на храни‐
телните продукти е твърде
висока.
Изчакайте температурата на
хранителните продукти да
спадне до температурата в
помещението, преди съхра‐
нение.
Прекалено много храни‐
телни продукти са съхра‐
нявани едновременно.
Съхранявайте едновременно
по-малко хранителни продук‐
ти.
Страничните панели на
уреда са топли.
Това е нормално при рабо‐
та на топлообменника.
Уверете се, че има поне 30
мм място между всяка страна
на уреда и заобикалящите го
мебели, когато стайната тем‐
пература надвишава 38°C.
Има прекалено много кон‐
денз по задната стена на
хладилника.
Вратата е отваряна прека‐
лено често.
Отваряйте вратата, само ко‐
гато е необходимо.
Вратата не е напълно за‐
творена.
Уверете се, че вратата е на‐
пълно затворена.
Съхраняваната храна не е
опакована.
Опаковайте храната в подхо‐
дяща опаковка, преди да я
съхраните в уреда.
Температурата на околна‐
та среда е висока и уредът
е настроен на най-ниската
температура
Поставете терморегулатора
на по-висока температура, за
да разрешите автоматично
размразяване.
Уредът е напълно зареден
и уре е настроен на найниската температура
Поставете терморегулатора
на по-висока температура, за
да разрешите автоматично
размразяване.
Опитали сте да отворите
вратата веднага след като
сте я затворили.
Изчакайте няколко секунди,
след като сте затворили вра‐
тата, преди да я отворите от‐
ново.
По задната стена на хла‐
дилника има скреж.
Вратата не се отваря лес‐
но.
В случай, че съветите не водят до
постигане на желаните резултати,
свържете се с най-близкия
оторизиран сервизен център.
СМЯНА НА КРУШКАТА
Уредът е снабден с интериорна
LED лампичка с дълъготраен
живот.
Препоръчително е да се използват
само оригинални резервни части.
9
Използвайте само LED крушки
(основа E14). Максималната
мощност е посочена на
осветителното тяло.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Изключете
щепсела от контакта на
захранващата мрежа.
2. Сменете крушката с нова със същата
мощност и форма, специално проектирана
за домашни уреди.
3. Поставете капака на лампата.
4. Включете щепсела в контакта на
захранващата мрежа.
5. Отворете вратата.
Уверете се, че крушката светва.
1. Дръпнете лявата страна на капака на
крушката с пръстите си, за да го
отключите. Премахнете капака като го
дръпнете към себе си.
1
2
1
ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ
ПРОДУКТОВ ФИШ
10
Търговска марка
Zanussi
Модел
ZRB34103WA 925053517
категория
7. Хладилник – Фризер
Клас на енергийна ефективност
A++
Консумация на енергия в kWh за година въз основа
на стандартни тестови резултати за 24 часа. Реал‐
ната консумация на енергия зависи от начина, по
който се използва уреда и къде е разположен.
239
Обем за съхранение в литри, хладилник
220
Обем за съхранение в литри, звезда
-
Обем за съхранение в литри, мазе зона
-
Обем за съхранение в литри, вино
-
Обем за съхранение в литри, обща сума
329
Обем за съхранение в литри, фризер
109
Обем за съхранение в литри, охладител
-
Обем за съхранение в литри, други отделения
-
Класификация на звездите на фризерното отделе‐
ние с най-голям обем на съхранение (л)
****
Температура на проектиране на други отделения >
14 ° C (° C), ако има такива
-
Хладилник без скреж (Д/Н), хладилник
Не
Хладилник без скреж (Д/Н), фризер
Не
Захранването е безопасно в ч
30
Капацитет на замразяване в kg/24ч
5
Климатичен клас
SN-N-ST-T
Най-ниската околна температура, при която този
уред е предназначен за използване, в ° C
10
Най-висока околна температура, при която този
уред е предназначен за използване, в ° C
43
Акустични шумови емисии dB(A) re1 pW
40
Вграден уред Д/Н
Не
този уред е предназначен да се изолзва изключи‐
телно за съхранение на вино Д/Н
Не
ДОПЪЛНИТЕЛНИ ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ
Височина
1845 mm
Ширина
595 mm
Дълбочина
647 mm
Волтаж
230 - 240 V
Честота
50 Hz
Техническата информация се намира на
табелката с данни на външната или
вътрешната страна на уреда и на етикета за
енергийна категория.
ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА
Рециклирайте материалите със символа
.
Поставяйте опаковките в съответните
контейнери за рециклирането им. Помогнете
за опазването на околната среда и човешкото
здраве, както и за рециклирането на отпадъци
от електрически и електронни уреди. Не
изхвърляйте уредите, означени със символаl
, заедно с битовата смет. Върнете уреда в
местния пункт за рециклиране или се
обърнете към вашата общинска служба.
11
VEILIGHEIDSINFORMATIE
Lees zorgvuldig de meegeleverde instructies voor installatie en
gebruik van het apparaat. De fabrikant is niet verantwoordelijk
voor verwondingen of schade die voortvloeit uit de onjuiste
installatie of het onjuiste gebruik. Bewaar de instructies altijd op
een veilige, toegankelijke plek voor toekomstig gebruik.
VEILIGHEID VAN KINDEREN EN KWETSBARE
MENSEN
•
•
•
•
•
•
Dit apparaat kan worden gebruikt door kinderen van 8 jaar en
ouder en door mensen met beperkte lichamelijke, zintuiglijke of
verstandelijke vermogens of een gebrek aan ervaring en kennis,
indien zij onder toezicht staan of instructies hebben gekregen
over het veilig gebruiken van het apparaat en indien zij de
eventuele gevaren begrijpen.
Dit apparaat mag worden gebruikt door kinderen tussen de 3
en 8 jaar oud en personen met zware en complexe
beperkingen, indien ze duidelijk zijn geïnstrueerd.
Kinderen jonger dan 3 jaar dienen, mits zij voortdurend onder
toezicht staan, bij het apparaat uit de buurt te worden
gehouden.
Laat kinderen niet met het apparaat spelen.
Kinderen mogen zonder toezicht geen reinigings- en
onderhoudswerkzaamheden aan het apparaat uitvoeren.
Houd alle verpakkingen uit de buurt van kinderen en verwijder
ze op gepaste wijze.
ALGEMENE VEILIGHEID
•
12
Dit apparaat is bedoeld voor gebruik in huishoudelijke en
soortgelijke toepassingen, zoals:
– Boerderijen, personeelskeukens in winkels, kantoren of
andere werkomgevingen
– Door gasten in hotels, motels, bed&breakfasts en andere
woonomgevingen
•
•
•
•
•
•
•
•
WAARSCHUWING: Houd de ventilatieopeningen altijd vrij van
obstructies; dit geldt zowel voor losstaande als ingebouwde
modellen.
WAARSCHUWING: Gebruik geen mechanische of andere
middelen om het ontdooiproces te versnellen, behalve die
middelen die door de fabrikant zijn aanbevolen.
WAARSCHUWING: Let op dat u het koelcircuit niet
beschadigt.
WAARSCHUWING: Gebruik geen elektrische apparaten in de
koelkast, tenzij deze door de fabrikant worden aanbevolen.
Gebruik geen waterstralen of stoom om het apparaat te
reinigen.
Reinig het apparaat met een vochtige zachte doek. Gebruik
alleen neutrale reinigingsmiddelen. Gebruik geen
schuurmiddelen, schuursponsjes, oplosmiddelen of metalen
voorwerpen.
Bewaar geen explosieve substanties zoals spuitbussen met
drijfgas in dit apparaat.
Als de voedingskabel beschadigd is, moet de fabrikant, een
erkende serviceverlener of een gekwalificeerd persoon deze
vervangen teneinde gevaarlijke situaties te voorkomen.
VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN
INSTALLATIE
WAARSCHUWING! Alleen een
erkende installatietechnicus mag het
apparaat installeren.
•
•
•
•
•
•
Verwijder alle verpakkingsmaterialen.
Installeer en gebruik geen beschadigd apparaat.
Volg de installatie-instructies op die zijn
meegeleverd met het apparaat.
Pas altijd op bij verplaatsing van het apparaat,
want het is zwaar. Gebruik altijd
veiligheidshandschoenen en gesloten schoeisel.
Zorg ervoor dat rond het apparaat lucht kan
circuleren.
Bij de eerste installatie of na het omdraaien van
de deur moet u minstens 4 uur wachten voordat
u het apparaat op de stroom aansluit. Hierdoor
kan de olie terug in de compressor stromen.
•
•
•
•
•
•
Trek de stekker uit het stopcontact voordat u
handelingen aan het apparaat uitvoert (bijv. het
omdraaien van de deur).
Installeer het apparaat niet in de nabijheid van
radiatoren, fornuizen, ovens of kookplaten.
Stel het apparaat niet bloot aan regen.
Installeer het apparaat niet op een plaats met
direct zonlicht.
Installeer dit apparaat niet in ruimtes die te
vochtig of te koud zijn.
Til de voorkant van het apparaat op als u hem
wilt verplaatsen, om krassen op de vloer te
voorkomen.
AANSLUITING OP HET ELEKTRICITEITSNET
WAARSCHUWING! Gevaar voor
brand en elektrische schokken.
13
WAARSCHUWING! Zorg er bij het
plaatsen van het apparaat voor dat het
stroomsnoer niet klem zit of wordt
beschadigd.
WAARSCHUWING! Gebruik geen
meerwegstekkers en verlengsnoeren.
•
•
•
•
•
•
•
Dit apparaat moet worden aangesloten op een
geaard stopcontact.
Zorg ervoor dat de parameters op het
vermogensplaatje overeenkomen met
elektrische vermogen van de netstroom.
Gebruik altijd een juist geïnstalleerd
schokbestendig stopcontact.
Zorg dat u de elektrische onderdelen
(hoofdstekker, kabel, compressor) niet
beschadigt. Neem contact met de erkende
servicedienst of een elektricien om de
elektrische onderdelen te wijzigen.
De stroomkabel moet lager blijven dan het
niveau van de stopcontact.
Steek de stekker pas in het stopcontact als de
installatie is voltooid. Zorg ervoor dat het
netsnoer na installatie bereikbaar is.
Trek niet aan het netsnoer om het apparaat los
te koppelen. Trek altijd aan de stekker.
•
•
•
•
•
BINNENVERLICHTING
WAARSCHUWING! Gevaar voor
elektrische schokken.
•
WAARSCHUWING! Gevaar voor
letsel of schade aan het apparaat.
•
•
•
Het apparaat bevat ontvlambaar gas,
isobutaan (R600a), een aardgas met een hoge
ecologische compatibiliteit. Zorg ervoor dat u het
koelcircuit dat isobutaan bevat, niet beschadigt.
• De specificatie van dit apparaat niet wijzigen.
• Plaats geen elektrische apparaten (bijv.
ijsmachines) in het apparaat tenzij uitdrukkelijk
geschikt verklaard door de fabrikant.
• Als er schade aan het koelcircuit optreedt, zorg
er dan voor dat er zich geen vlammen en andere
ontstekingsbronnen in de kamer bevinden.
Lucht de ruimte indien dit gebeurt.
• Zet geen hete items op de kunststofonderdelen
van het apparaat.
• Plaats geen koolzuurhoudende dranken in het
vriesvak. Dit zal extra druk in de drankfles
veroorzaken.
• Bewaar geen ontvlambare gassen en
vloeistoffen in het apparaat.
• Plaats geen ontvlambare producten of items die
vochtig zijn door ontvlambare producten in, bij
of op het apparaat.
14
De soort lamp die in dit apparaat gebruikt wordt,
is uitsluitend geschikt voor huishoudelijke
apparaten. Gebruik het niet voor de verlichting
in huis.
ONDERHOUD EN REINIGING
GEBRUIK
WAARSCHUWING! Gevaar op letsel,
brandwonden of elektrische schokken.
Raak de compressor of condensator niet aan.
Ze zijn heet.
Zorg ervoor dat u nooit met natte of vochtige
handen items uit het vriesvak verwijderd of
aanraakt.
Vries ontdooide voedingswaren nooit opnieuw
in.
Bewaar de voedingswaren volgens de
instructies op de verpakking.
Wikkel het voedsel in eender welk
contactmateriaal voor voedsel alvorens het in
het vriesvak te plaatsen.
Schakel het apparaat uit en trek de stekker uit
het stopcontact voordat u
onderhoudshandelingen verricht.
Het koelcircuit van dit apparaat bevat
koolwaterstoffen. Enkel bevoegde personen
mogen de eenheid onderhouden en herladen.
Controleer regelmatig de afvoer van het
apparaat en reinig het indien nodig. Indien de
afvoer verstopt is, zal er water op de bodem van
het apparaat liggen.
SERVICE
• Neem contact op met de erkende servicedienst
voor reparatie van het apparaat.
• Gebruik uitsluitend originele reserveonderdelen.
VERWIJDERING
WAARSCHUWING! Gevaar voor
letsel of verstikking.
•
•
•
•
Haal de stekker uit het stopcontact.
Snij het netsnoer van het apparaat af en gooi dit
weg.
Verwijder de deur om te voorkomen dat
kinderen en huisdieren opgesloten raken in het
apparaat.
Het koelcircuit en de isolatiematerialen van dit
apparaat zijn ozonvriendelijk.
•
Het isolatieschuim bevat ontvlambare gassen.
Neem contact met uw plaatselijke overheid voor
informatie m.b.t. correcte afvalverwerking van
het apparaat.
•
Veroorzaak geen schade aan het deel van de
koeleenheid dat zich naast de warmtewisselaar
bevindt.
•
Dit apparaat moet worden aangesloten op een
geaard stopcontact. De netsnoerstekker is
voorzien van een contact voor dit doel. Als het
stopcontact niet geaard is, sluit het apparaat
dan aan op een afzonderlijk aardepunt, in
overeenstemming met de geldende regels.
Raadpleeg hiervoor een gekwalificeerd
elektricien.
De fabrikant kan niet aansprakelijk gesteld
worden als bovenstaande
veiligheidsvoorschriften niet opgevolgd worden.
Dit apparaat voldoet aan de EEG -richtlijnen.
MONTAGE
WAARSCHUWING! Raadpleeg de
hoofdstukken Veiligheid.
OPSTELLING
Het apparaat moet geïnstalleerd worden op een
droge, goed geventileerde plaats binnen waar de
omgevingstemperatuur overeenkomt met de
klimaatklasse die vermeld is op het typeplaatje van
het apparaat:
•
•
Klimaatklasse
Omgevingstemperatuur
SN
+10°C tot + 32°C
N
+16°C tot + 32°C
ST
+16°C tot + 38°C
T
+16°C tot + 43°C
INSTALLATIE VAN HET APPARAAT EN HET
OMDRAAIEN VAN DE DEUR
Raadpleeg afzonderlijke instructies
voor installatie (ventilatievereisten,
waterpas zetten) en omdraaien van de
deur.
ELEKTRISCHE AANSLUITING
• Zorg er vóór het aansluiten voor dat het voltage
en de frequentie op het typeplaatje
overeenkomen met de stroomtoevoer in uw huis.
BEDIENING
INSCHAKELEN
Steek de stekker in het stopcontact.
Draai de thermostaatknop op een gemiddelde
stand
UITSCHAKELEN
Draai de temperatuurknop op de stand "O" om het
apparaat uit te schakelen.
TEMPERATUURREGELING
De temperatuur wordt automatisch geregeld. U
kunt echter zelf een temperatuur in het apparaat
instellen.
Houd bij de instellingskeuze rekening met het feit
dat de temperatuur in het apparaat afhankelijk is
van:
• de kamertemperatuur,
• de frequentie waarmee de deur wordt geopend,
• de hoeveelheid etenswaren die wordt bewaard,
• de plek van het apparaat.
Een gemiddelde instelling is over het algemeen het
meest geschikt.
Voor de bediening van het apparaat:
1. Draai de temperatuurregelaar rechtsom om een
lagere temperatuur in het apparaat te
verkrijgen.
2. Draai de temperatuurregelaar linksom om een
hogere temperatuur in het apparaat te
verkrijgen.
15
DAGELIJKS GEBRUIK
VERS VOEDSEL INVRIEZEN
Het vriesvak is geschikt voor het invriezen van vers
voedsel en om diepvriesvoedsel langere tijd te
bewaren.
Om vers voedsel in te vriezen, moet de gemiddelde
instelling veranderd worden.
Om het invriezen sneller te laten verlopen, moet u
de thermostaatknop echter op een hogere stand
instellen om de maximale kou te verkrijgen.
In deze conditie komt de temperatuur
in het koelkastgedeelte mogelijk onder
de 0°C. Als dit het geval is, stelt u de
thermostaatknop weer in op een
warmere instelling.
Plaats het verse in te vriezen voedsel in het
onderste vak.
De maximale hoeveelheid voedsel die in 24 uur
ingevroren kan worden is vermeld op het
typeplaatje, een etiket dat aan de binnenkant van
het apparaat zit.
Het invriesproces duurt 24 uur. voeg tijdens deze
periode geen ander voedsel toe om in te vriezen.
HET BEWAREN VAN INGEVROREN VOEDSEL
Als u het apparaat voor het eerst of na een periode
dat het niet gebruikt is inschakelt, het apparaat
minstens 2 uur laten werken voordat u er producten
in plaatst.
De vriesladen zorgen ervoor dat u het
voedselpakket dat u wenst, snel en makkelijk kan
vinden. Indien grote hoeveelheden voedsel moeten
worden bewaard, verwijder dan alle lades behalve
de onderste lade die nodig is voor een goede
luchtcirculatie. Het voedsel kan op alle schappen
tot 15 mm ver naar de deur uitsteken.
WAARSCHUWING! In het geval van
onbedoelde ontdooiing, bijvoorbeeld
als de stroom langer is uitgevallen dan
de duur die op de kaart met
technische kenmerken onder
'maximale bewaartijd bij stroomuitval' is
vermeld, moet het ontdooide voedsel
snel geconsumeerd worden of
onmiddellijk bereid worden en dan
weer worden ingevroren (nadat het
afgekoeld is).
VOEDSEL BEWAREN IN EEN KOELVAK
Dek het voedsel af of verpak het, in het bijzonder
als het een sterke geur heeft.
Plaats het voedsel zodanig dat de lucht er vrij
omheen kan circuleren.
Bewaar het voedsel op alle schappen met een
afstand van minstens 20 mm van de achterwand en
minstens 15 mm van de deur.
ONDERHOUD EN REINIGING
WAARSCHUWING! Raadpleeg de
hoofdstukken Veiligheid.
DE BINNENKANT SCHOONMAKEN
Voordat u het apparaat voor de eerste keer
gebruikt, wast u de binnenkant en de interne
accessoires met lauwwarm water en een beetje
neutrale zeep om de typische geur van een nieuw
product weg te nemen. Droog daarna grondig af.
LET OP! Gebruik geen
reinigingsmiddelen, schuurpoeders,
chloor of reinigers op oliebasis. Deze
beschadigen de afwerking.
16
PERIODIEKE REINIGING
LET OP! Trek niet aan leidingen en/of
kabels aan de binnenkant van het
apparaat en verplaats of beschadig ze
niet.
LET OP! Let op dat u het koelsysteem
niet beschadigt.
Het apparaat moet regelmatig worden
schoongemaakt:
1. Maak de binnenkant en de accessoires schoon
met lauw water en wat neutrale zeep.
2. Controleer de afdichtingen regelmatig en wrijf
ze schoon om u ervan te verzekeren dat ze
schoon en vrij van resten zijn.
3. Spoel ze af en maak ze grondig droog.
4. Maak indien toegankelijk de condensor en de
compressor aan de achterkant van het
apparaat schoon met een borstel.
Dit zal de prestatie van het apparaat verbeteren
en het elektriciteitsverbruik reduceren.
HET ONTDOOIEN VAN DE KOELKAST
Rijp wordt elke keer als de compressormotor
tijdens normale werking stopt, automatisch van de
verdamper van het koelvak verwijderd.
Het is belangrijk om het afvoergaatje van het
dooiwater in het midden van het koelvak regelmatig
schoon te maken om te voorkomen dat het water
overloopt en op het voedsel in de koelkast gaat
druppelen.
DE VRIEZER ONTDOOIEN
LET OP! Gebruik nooit scherpe
metalen hulpmiddelen om de rijp van
de verdamper te krabben, deze zou
beschadigd kunnen raken. Gebruik
geen mechanische of andere middelen
om het ontdooiproces te versnellen,
behalve die middelen die door de
fabrikant zijn aanbevolen. Een
temperatuurstijging tijdens het
ontdooien van de ingevroren
levensmiddelen, kan de veilige
bewaartijd verkorten.
Stel ongeveer 12 uur voordat u gaat
ontdooien een lagere temperatuur in
om voldoende koudereserve op te
bouwen voor de onderbreking tijdens
de werking.
Een zekere hoeveelheid rijp zal zich altijd vormen op
de schappen van de vriezer en rond het bovenste
vak.
Ontdooi de vriezer wanneer de rijplaag een dikte
van ongeveer 3-5 mm bereikt heeft.
1. Trek de stekker uit het stopcontact of schakel
het apparaat uit.
2. Verwijder al het ingevroren voedsel, wikkel het
in een paar lagen krantenpapier en leg het op
een koele plaats.
WAARSCHUWING! Raak
diepvriesproducten nooit aan met
natte handen. Uw handen kunnen
hieraan vastvriezen.
3. Laat de deur open staan en bescherm de vloer
tegen het ontdooiwater met bijv. een doek of
een platte opvangbak.
Om het ontdooiproces te versnellen kunt u een
bak warm water in het vriesvak zetten.
Verwijder bovendien stukken ijs met een
ijsschraper voordat het ontdooien voltooid is.
4. Na afloop van het ontdooien de binnenkant
grondig droog maken en de schraper bewaren
voor toekomstig gebruik.
5. Schakel het apparaat in.
Wacht minstens 3 uur voordat u het voedsel
terugplaatst in het diepvriesvak.
PERIODES DAT HET APPARAAT NIET
GEBRUIKT WORDT
Neem de volgende voorzorgsmaatregelen als het
apparaat gedurende lange tijd niet gebruikt wordt:
1. Trek de stekker uit het stopcontact.
2. Verwijder al het voedsel.
3. Ontdooi het apparaat en toebehoren (indien
nodig) en maak alles schoon.
4. Maak het apparaat en alle toebehoren schoon.
5. Laat de deur/deuren open staan om
onaangename luchtjes te voorkomen.
PROBLEEMOPLOSSING
WAARSCHUWING! Raadpleeg de
hoofdstukken Veiligheid.
17
WAT MOET U DOEN ALS ...
Probleem
Oplossing
Het apparaat maakt lawaai.
Het apparaat is niet stevig en
stabiel geplaatst.
Controleer of het apparaat stabiel staat.
Het lampje werkt niet.
Het lampje staat in de standby-stand.
Sluit en open de deur.
De compressor werkt continu.
Er loopt water in de koelkast.
18
Mogelijke oorzaak
Het lampje is stuk.
Zie 'Het lampje vervangen'.
De temperatuur is fout ingesteld.
Raadpleeg het hoofdstuk 'Bediening/bedieningspaneel'.
Er worden veel producten tegelijk geplaatst.
Wacht een paar uur en controleer dan nogmaals de temperatuur.
De kamertemperatuur is te
hoog.
Zie het typeplaatje voor de klimaatklasse.
Het voedsel dat in het apparaat werd geplaatst, was te
warm.
Laat voedsel afkoelen tot kamertemperatuur voordat u het opslaat.
De waterafvoer is verstopt.
Reinig de waterafvoer.
Producten verhinderen dat
het water in de wateropvangbak loopt.
Zorg ervoor dat de producten de
achterwand niet raken.
Er ligt water op de vloer.
De dooiwaterafvoer is niet
aangesloten op de verdamperbak boven de compressor.
Maak de dooiwaterafvoer vast op
de verdamperbak.
De temperatuur in het apparaat is te laag/hoog.
De temperatuurknop is niet
goed ingesteld.
Stel een hogere/lagere temperatuur in.
De temperatuur van het voedsel is te hoog.
Laat het voedsel afkoelen tot kamertemperatuur voordat u het
conserveert.
Er werden veel producten tegelijk geplaatst.
Conserveer minder producten tegelijk.
De zijpanelen van het apparaat worden warm.
Dit is een normale situatie die
wordt veroorzaakt door de
werking van de warmtewisselaar.
Zorg ervoor dat er bij een omgevingstemperatuur van boven de
38°C tussen ieder apparaat en
het omliggende meubilair minstens een afstand van 30 mm
wordt aangehouden.
Er bevindt zich teveel condenswater op de achterwand
van de koelkast.
De deur is te vaak geopend.
Open de deur alleen als het nodig is.
De deur is niet volledig gesloten.
Zorg ervoor dat de deur volledig
gesloten is.
Probleem
Er bevindt zich vorst op de
achterwand van de koelkast.
Deur gaat niet makkelijk open.
Mogelijke oorzaak
Oplossing
Het bewaarde voedsel was
niet ingepakt.
Verpak voedsel in geschikt materiaal voordat u het in het apparaat
plaatst.
De omgevingstemperatuur is
hoog en het apparaat is ingesteld op de laagste temperatuur.
Zet de temperatuurregelaar op
een hogere temperatuur om automatisch ontdooien mogelijk te
maken.
Het apparaat is volledig geladen en is ingesteld op de
laagste temperatuur.
Zet de temperatuurregelaar op
een hogere temperatuur om automatisch ontdooien mogelijk te
maken.
U probeerde de deur na het
sluiten meteen weer te openen.
Wacht een paar seconden tussen het sluiten en weer openen
van de deur.
Bel, wanneer het advies niet tot
resultaten leidt, onze servicedienst
voor dit merk.
1
HET LAMPJE VERVANGEN
2
Het apparaat is uitgerust met een
LED-binnenlampje dat een lange
levensduur heeft.
1
Het wordt ten zeerste aanbevolen
uitsluitend originele reserveonderdelen
te gebruiken.
Gebruik uitsluitend ledlampen (E14basis). Het maximale vermogen wordt
getoond op de lampunit.
LET OP! Trek de stekker uit het
stopcontact.
1. Trek met uw vingers aan de linkerkant van de
lampekap om deze te ontgrendelen. Verwijder
de kap door deze naar u toe te trekken.
2. Vervang het kapotte lampje door een nieuw
lampje van gelijk vermogen en vorm dat
specifiek bedoeld is voor huishoudelijke
apparaten.
3. Plaats de afdekking van het lampje terug.
4. Steek de stekker in het stopcontact.
5. Open de deur.
Controleer of het lampje gaat branden.
TECHNISCHE GEGEVENS
PRODUCTINFORMATIEBLAD
Handelsmerk
Zanussi
Model
ZRB34103WA 925053517
Categorie
7. Koel-vrieskast
19
Energie-efficiëntieklasse
A++
Energieverbruik in kWh per jaar, gebaseerd op de resultaten van standaardtests gedurende 24 uur. Het feitelijke
energieverbruik is afhankelijk van de manier waarop het
apparaat wordt gebruikt en de plaats waar het zich bevindt
239
Opslagvolume in liter, koelkast
220
Opslagvolume in liter, ster
-
Opslagvolume in liter, kelderzone
-
Opslagvolume in liter, wijn
-
Opslagvolume in liter, totaal
329
Opslagvolume in liter, diepvries
109
Opslagvolume in liter, koeler
-
Opslagvolume in liter, andere ruimten
-
Sterclassificatie van het vriesvak met het hoogste opslagvolume (l)
****
De ontwerptemperatuur van andere ruimten > 14 °C (°C),
indien van toepassing
-
Vorstvrij (J/N), koelkast
Nee
Vorstvrij (J/N), vriezer
Nee
conserveringsduur bij stroomuitval in h
30
Vriesvermogen in kg/24h
5
Klimaatklasse
SN-N-ST-T
Laagste omgevingstemperatuur waarbij dit apparaat bedoeld is om te gebruiken, in °C
10
Hoogste omgevingstemperatuur waarbij dit apparaat bedoeld is om te gebruiken, in °C
43
Geluidsemissie dB(A) re1 pW
40
Ingebouwde apparatuur J/N
Nee
Dit apparaat is uitsluitend bedoeld voor het bewaren van
wijn J/N
Nee
AANVULLENDE TECHNISCHE GEGEVENS
20
Hoogte
1845 mm
Breedte
595 mm
Diepte
647 mm
Spanning (Voltage)
230 - 240 V
Frequentie
50 Hz
De technische gegevens staan op het typeplaatje
aan de binnen- of buitenkant van het apparaat en
op het energielabel.
MILIEUBESCHERMING
Recycleer de materialen met het symbool
. Gooi
de verpakking in een geschikte afvalcontainer om
het te recycleren. Bescherm het milieu en de
volksgezondheid en recycleer op een correcte
manier het afval van elektrische en elektronische
apparaten. Gooi apparaten gemarkeerd met het
symbool niet weg met het huishoudelijk afval.
Breng het product naar het milieustation bij u in de
buurt of neem contact op met de gemeente.
21
INFORMATIONS DE SÉCURITÉ
Avant d'installer et d'utiliser cet appareil, lisez soigneusement les
instructions fournies. Le fabricant ne pourra être tenu pour
responsable des blessures et dégâts résultant d'une mauvaise
installation ou utilisation. Conservez toujours les instructions dans
un lieu sûr et accessible pour vous y référer ultérieurement.
SÉCURITÉ DES ENFANTS ET DES PERSONNES
VULNÉRABLES
•
•
•
•
•
•
Cet appareil peut être utilisé par des enfants de plus de 8 ans,
ainsi que des personnes dont les capacités physiques,
sensorielles et mentales sont réduites ou dont les
connaissances et l'expérience sont insuffisantes, à condition
d'être surveillés ou d'avoir reçu des instructions concernant
l'utilisation sécurisée de l'appareil et de comprendre les risques
encourus.
Cet appareil peut être utilisé par des enfants entre 3 et 8 ans et
des personnes ayant un handicap très important et complexe à
condition d'avoir reçu de bonnes instructions.
Les enfants de moins de 3 ans doivent être tenus à l'écart de
l'appareil, à moins d'être surveillés en permanence.
Ne laissez pas les enfants jouer avec l'appareil.
Les enfants ne doivent pas nettoyer ni entreprendre une
opération de maintenance sur l'appareil sans surveillance.
Ne laissez pas les emballages à la portée des enfants et jetezles convenablement.
SÉCURITÉ GÉNÉRALE
•
22
Cet appareil est conçu uniquement pour un usage domestique
et des situations telles que :
– dans des fermes, des coins cuisines réservés au personnel
dans des magasins, bureaux et autres
– l'utilisation par les clients des hôtels, motels, des
environnements du type chambres d’hôtes et autres
environnements à caractère résidentiel
•
•
•
•
•
•
•
•
AVERTISSEMENT : Veillez à ce que les orifices de ventilation,
situés dans l'enceinte de l'appareil ou dans la structure
intégrée, ne soient pas obstrués.
AVERTISSEMENT : N'utilisez aucun dispositif mécanique ou
autre appareil pour accélérer le processus de dégivrage que
ceux recommandés par le fabricant.
AVERTISSEMENT : N'endommagez pas le circuit frigorifique.
AVERTISSEMENT : N'utilisez pas d'appareils électriques à
l'intérieur des compartiments de conservation des aliments de
l'appareil, sauf s'ils sont du type recommandé par le fabricant.
Ne pulvérisez pas d'eau ni de vapeur pour nettoyer l'appareil.
Nettoyez l'appareil avec un chiffon doux humide. Utilisez
uniquement des produits de lavage neutres. N'utilisez pas de
produits abrasifs, de tampons à récurer, de solvants ni d'objets
métalliques.
Ne conservez aucune substance explosive dans cet appareil,
comme des aérosols contenant un produit inflammable.
Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé
par le fabricant, son service après-vente ou des personnes de
qualification similaire afin d'éviter un danger.
CONSIGNES DE SÉCURITÉ
INSTALLATION
AVERTISSEMENT! L'appareil doit
être installé uniquement par un
professionnel qualifié.
•
•
•
•
•
•
Retirez l'intégralité de l'emballage.
N'installez pas et ne branchez pas un appareil
endommagé.
Suivez scrupuleusement les instructions
d'installation fournies avec l'appareil.
Soyez toujours vigilants lorsque vous déplacez
l'appareil car il est lourd. Utilisez toujours des
gants de sécurité et des chaussures fermées.
Assurez-vous que l'air circule autour de
l'appareil.
Lors de la première installation ou après avoir
inversé la porte, attendez au moins 4 heures
avant de brancher l'appareil sur le secteur. Cela
permet à l'huile de refouler dans le
compresseur.
•
•
•
•
•
•
Avant toute opération sur l'appareil (par ex.
inversion de la porte), débranchez la fiche de la
prise de courant.
N'installez pas l'appareil à proximité d'un
radiateur, d'une cuisinière, d'un four ou d'une
table de cuisson.
N'exposez pas l'appareil à la pluie.
N'installez pas l'appareil dans un endroit exposé
à la lumière directe du soleil.
N'installez pas l'appareil dans une pièce trop
humide ou trop froide.
Lorsque vous déplacez l'appareil, veillez à le
soulever par l'avant pour éviter de rayer le sol.
BRANCHEMENT ÉLECTRIQUE
AVERTISSEMENT! Risque
d'incendie ou d'électrocution.
23
AVERTISSEMENT! Lorsque vous
installez l'appareil, assurez-vous que le
câble d'alimentation n'est pas coincé
ou endommagé.
AVERTISSEMENT! N'utilisez pas
d'adaptateurs multiprises ni de
rallonges.
•
•
•
•
•
•
•
L’appareil doit être relié à la terre.
Vérifiez que les paramètres figurant sur la
plaque signalétique correspondent aux données
électriques de votre réseau.
Utilisez une prise correctement installée et
protégée contre les chocs.
Veillez à ne pas endommager les composants
électriques tels que la fiche secteur, le câble
d'alimentation ou le compresseur. Contactez le
service après-vente agréé ou un électricien pour
changer les composants électriques.
Le câble d'alimentation doit rester en dessous
du niveau de la fiche secteur.
Ne branchez la fiche d’alimentation à la prise de
courant qu’à la fin de l’installation. Assurez-vous
que la prise principale est accessible une fois
l’appareil installé.
Ne tirez jamais sur le câble d’alimentation
électrique pour débrancher l’appareil. Tirez
toujours sur la fiche de la prise secteur.
•
•
•
•
•
•
•
ÉCLAIRAGE INTÉRIEUR
AVERTISSEMENT! Risque
d'électrocution !
•
AVERTISSEMENT! Risque de
blessure corporelle ou de dommages
matériels.
•
•
L'appareil contient un gaz inflammable,
l'isobutane (R600a), un gaz naturel ayant un niveau
élevé de compatibilité environnementale. Veillez à
ne pas endommager le circuit frigorifique contenant
de l'isobutane.
• Ne modifiez pas les caractéristiques de cet
appareil.
• Ne placez aucun appareil électrique (sorbetière,
etc.) dans l'appareil, en l'absence d'indications
du fabricant.
• Si le circuit frigorifique est endommagé,
assurez-vous de l'absence de flammes et de
sources d'ignition dans la pièce. Aérez la pièce.
• Évitez tout contact d'éléments chauds avec les
parties en plastique de l'appareil.
• Ne placez jamais de boissons gazeuses dans le
congélateur. Cela engendrerait une pression sur
le récipient de la boisson.
24
Le type d'ampoule utilisé pour cet appareil est
uniquement destiné aux appareils domestiques.
Ne l'utilisez pas pour éclairer votre logement.
ENTRETIEN ET NETTOYAGE
UTILISATION
AVERTISSEMENT! Risque de
blessures, de brûlures, d'électrocution
ou d'incendie.
Ne stockez jamais de gaz ou de liquide
inflammable dans l'appareil.
Ne placez pas de produits inflammables ou
d'éléments imbibés de produits inflammables à
l'intérieur ou à proximité de l'appareil, ni sur
celui-ci.
Ne touchez pas le compresseur ni le
condenseur. Ils sont chauds.
Ne retirez pas et ne touchez pas les éléments
du compartiment congélateur avec les mains
mouillées ou humides.
Ne recongelez jamais un aliment qui a été
décongelé.
Respectez les instructions de stockage figurant
sur l'emballage des aliments surgelés.
Emballez les aliments dans un emballage adapté
au contact avec des aliments avant de les
placer dans le compartiment congélateur.
•
Avant toute opération d'entretien, éteignez
l'appareil et débranchez la fiche de la prise
secteur.
Cet appareil contient des hydrocarbures dans
son circuit de réfrigération. L'entretien et la
recharge du circuit de réfrigération doivent être
effectués par un professionnel qualifié.
Examinez régulièrement l'écoulement de
l'appareil et si nécessaire, nettoyez-le. Si l'orifice
est bouché, l'eau provenant du dégivrage
s'écoulera en bas de l'appareil.
MAINTENANCE
• Pour réparer l'appareil, contactez un service
après-vente agréé.
• Utilisez exclusivement des pièces d'origine.
MISE AU REBUT
AVERTISSEMENT! Risque de
blessure ou d'asphyxie.
•
Débranchez l'appareil de l'alimentation
électrique.
•
•
•
•
Coupez le câble d'alimentation et mettez-le au
rebut.
Retirez la porte pour empêcher les enfants et
les animaux de s'enfermer dans l'appareil.
Le circuit frigorifique et les matériaux d'isolation
de cet appareil préservent la couche d'ozone.
La mousse isolante contient un gaz inflammable.
Contactez votre service municipal pour obtenir
•
des informations sur la marche à suivre pour
mettre l'appareil au rebut.
N'endommagez pas la partie du circuit de
réfrigération située à proximité du condenseur
thermique.
INSTALLATION
AVERTISSEMENT! Reportez-vous
aux chapitres concernant la sécurité.
INSTALLATION
Cet appareil peut être installé dans un pièce
intérieure sèche et bien ventilée où la température
ambiante correspond à la classe climatique
indiquée sur la plaque signalétique de l'appareil :
Classe climatique
Température ambiante
SN
+10 °C à + 32 °C
N
+16 °C à + 32 °C
ST
+16 °C à + 38 °C
T
+16 °C à + 43 °C
•
•
•
plaque signalétique correspondent à celles de
votre réseau électrique domestique.
L'appareil doit être relié à la terre. La fiche du
cordon d'alimentation est fournie avec un
contact à cette fin. Si la prise de courant n'est
pas mise à la terre, branchez l'appareil à une
mise à la terre séparée conformément aux
réglementations en vigueur, en consultant un
électricien spécialisé.
Le fabricant décline toute responsabilité en cas
de non-respect de ces consignes de sécurité.
Cet appareil est conforme aux directives CEE.
INSTALLATION DE L'APPAREIL ET
RÉVERSIBILITÉ DE LA PORTE
Veuillez vous reportez aux instructions
séparées relatives à l'installation
(ventilation, conditions, mise de
niveau) et à la réversibilité de la porte.
BRANCHEMENT ÉLECTRIQUE
• Avant de brancher l'appareil, assurez-vous que
la tension et la fréquence indiquées sur la
FONCTIONNEMENT
MISE EN MARCHE
Insérez la fiche dans la prise murale.
Tournez le thermostat vers la droite sur une position
médiane.
MISE À L'ARRÊT
Pour éteindre l'appareil, tournez le thermostat sur la
position « O ».
RÉGLAGE DE LA TEMPÉRATURE
La température est régulée automatiquement.
Cependant, vous pouvez choisir vous-même la
température à l'intérieur de l'appareil.
Choisissez le réglage en tenant compte du fait que
la température à l'intérieur de l'appareil dépend de
plusieurs facteurs :
• la température ambiante,
• la fréquence d'ouverture de la porte
• la quantité de denrées entreposées,
• l'emplacement de l'appareil.
Un réglage intermédiaire est généralement le plus
indiqué.
Pour faire fonctionner l'appareil :
1. Tournez le thermostat vers la droite pour faire
baisser la température à l'intérieur de l'appareil.
2. Tournez le thermostat vers la gauche pour
remonter la température à l'intérieur de
l'appareil.
25
UTILISATION QUOTIDIENNE
CONGÉLATION D'ALIMENTS FRAIS
Le compartiment congélateur est idéal pour
congeler des aliments frais et conserver longtemps
des aliments congelés ou surgelés.
Pour congeler des aliments frais, il n'est pas
nécessaire de modifier le réglage moyen.
Toutefois, pour une congélation plus rapide,
tournez le thermostat sur la position maximale pour
obtenir plus de froid.
Dans ce cas, la température du
compartiment réfrigérateur est
susceptible de descendre en dessous
de 0 °C. Si cela se produit,
repositionnez le thermostat sur une
position inférieure pour obtenir moins
de froid.
Placez les aliments frais à congeler dans le
compartiment du bas.
La quantité maximale d'aliments frais que vous
pouvez congeler par tranche de 24 heures est
indiquée sur la plaque signalétique (située à
l'intérieur de l'appareil).
Le processus de congélation dure 24 heures : vous
ne devez ajouter aucun autre aliment à congeler
pendant cette période.
CONSERVATION D'ALIMENTS CONGELÉS ET
SURGELÉS
À la mise en service ou après un arrêt prolongé,
laissez fonctionner l'appareil vide pendant au moins
2 heures avant d'introduire les produits dans le
compartiment.
Les tiroirs de congélation vous permettent de
trouver facilement et rapidement les aliments dont
vous avez besoin. Si vous devez stocker une
grande quantité d'aliments, retirez tous les tiroirs et
le bac à glaçons, sauf le bac inférieur qui doit être
en place afin de permettre une circulation d'air
optimale. Vous pouvez ranger des aliments sur
toutes les clayettes en respectant un espace de
15 mm avec la porte.
AVERTISSEMENT! En cas de
décongélation accidentelle, due par
exemple à une coupure de courant, si
la coupure a duré plus longtemps
qu'indiqué au paragraphe « Autonomie
de fonctionnement » du chapitre
Caractéristiques techniques,
consommez rapidement les aliments
décongelés ou cuisez-les
immédiatement avant de les
recongeler (une fois refroidis).
CONSERVATION D'ALIMENTS DANS UN
COMPARTIMENT RÉFRIGÉRATEUR
Couvrez ou enveloppez les aliments, surtout s'ils
sont forts en saveurs.
Disposez les aliments de sorte que l'air puisse
circuler librement autour.
Tous les aliments placés sur les clayettes ne
doivent pas s'approcher de plus de 20 mm de la
paroi arrière, et de 15 mm de la porte.
ENTRETIEN ET NETTOYAGE
AVERTISSEMENT! Reportez-vous
aux chapitres concernant la sécurité.
NETTOYAGE DE L'INTÉRIEUR
Avant d'utiliser l'appareil pour la première fois,
nettoyez l'intérieur et tous les accessoires avec de
l'eau tiède savonneuse (pour supprimer toute odeur
de neuf), puis séchez-les soigneusement.
ATTENTION! N'utilisez jamais de
détergents, de produits abrasifs, de
nettoyants à base de chlore ou d'huile
car ils pourraient endommager le
revêtement.
26
NETTOYAGE PÉRIODIQUE
ATTENTION! Ne tirez pas, ne
déplacez pas, n'endommagez pas les
tuyaux et/ou câbles qui se trouvent à
l'intérieur de l'appareil.
ATTENTION! N'endommagez pas le
circuit de refroidissement.
L'appareil doit être nettoyé régulièrement :
1. Nettoyez l'intérieur et les accessoires avec de
l'eau tiède et additionnée d'un détergent doux.
2. Vérifiez régulièrement les joints de porte et
essuyez-les pour vous assurer qu'ils sont
propres et ne contiennent pas de résidus.
3. Rincez et séchez soigneusement.
4. S'ils sont accessibles, nettoyez le condenseur
et le compresseur situés à l'arrière de l'appareil
avec une brosse.
Cette opération améliore les performances de
l'appareil et permet des économies d'électricité.
DÉGIVRAGE DU RÉFRIGÉRATEUR
En fonctionnement normal, le givre est
automatiquement éliminé de l'évaporateur du
compartiment réfrigérateur à chaque fois que le
compresseur s'arrête.
Il est important de nettoyer régulièrement l'orifice
d'écoulement de la goulotte d'évacuation de l'eau
de dégivrage située au milieu du compartiment
réfrigérateur pour empêcher l'eau de déborder et
de couler à l'intérieur de l'appareil.
DÉGIVRAGE DU CONGÉLATEUR
ATTENTION! N'utilisez en aucun cas
d'objets métalliques ou tranchants
pour gratter la couche de givre sur
l'évaporateur, car vous risqueriez de le
détériorer. N'utilisez aucun dispositif
mécanique ou autre moyen artificiel
pour accélérer le processus de
dégivrage hormis ceux recommandés
par le fabricant. Une élévation de la
température des denrées congelées,
pendant le dégivrage, peut réduire leur
durée de conservation.
Mettez le thermostat sur la
température la plus basse 12 heures
avant d'effectuer le dégivrage afin
d'assurer une réserve de froid
suffisante.
Une certaine quantité de givre se forme toujours
sur les clayettes du congélateur et autour du
compartiment supérieur.
Dégivrez le congélateur lorsque l'épaisseur de la
couche de givre est comprise entre 3 et 5 mm.
1. Éteignez l'appareil, ou débranchez la fiche de la
prise secteur.
2. Sortez les denrées congelées, enveloppez-les
dans plusieurs feuilles de papier journal et
conservez-les dans un endroit frais.
AVERTISSEMENT! Ne touchez
pas les produits congelés avec les
mains humides. Risque de
brûlures ou d'arrachement de la
peau.
3. Laissez la porte ouverte et protégez le sol
contre l'eau de dégivrage, par ex. avec un
chiffon ou un récipient plat.
Le dégivrage peut être accéléré en plaçant un
récipient d'eau chaude dans le compartiment
congélateur. Retirez également les morceaux
de glace avec une spatule avant que le
processus de dégivrage ne soit terminé.
4. Une fois le dégivrage terminé, séchez
soigneusement l'intérieur et conservez la
spatule pour une utilisation ultérieure.
5. Mettez l'appareil en marche.
Attendez au moins 3 heures avant de replacer les
aliments dans le compartiment congélateur.
EN CAS DE NON-UTILISATION PROLONGÉE
Si l'appareil n'est pas utilisé pendant de longues
périodes, prenez les précautions suivantes :
1. Débranchez l'appareil de l'alimentation
électrique.
2. Retirez tous les aliments.
3. Dégivrez (si nécessaire) et nettoyez l'appareil
ainsi que tous les accessoires.
4. Nettoyez l'appareil et tous les accessoires.
5. Laissez la porte/les portes ouverte(s) pour
éviter la formation d'odeurs désagréables.
DÉPANNAGE
AVERTISSEMENT! Reportez-vous
aux chapitres concernant la sécurité.
27
QUE FAIRE SI…
Problème
Cause possible
Solution
L'appareil est bruyant.
L'appareil n'est pas stable.
Assurez-vous de la stabilité de
l'appareil.
L'éclairage ne fonctionne pas.
L'éclairage est en mode veille.
Fermez puis ouvrez la porte.
L'éclairage est défectueux.
Reportez-vous au chapitre
« Remplacement de l'ampoule ».
Il y a une erreur dans le réglage de la température.
Reportez-vous au chapitre
« Fonctionnement/Bandeau de
commande ».
Trop de produits ont été introduits simultanément.
Attendez quelques heures et vérifiez de nouveau la température.
La température ambiante est
trop élevée.
Reportez-vous au tableau des
classes climatiques de la plaque
signalétique.
Les aliments introduits dans
l'appareil étaient trop chauds.
Laissez refroidir les aliments à
température ambiante avant de
les mettre dans l'appareil.
L'orifice d'écoulement de
l'eau de dégivrage est obstrué.
Nettoyez l'orifice d'écoulement
de l'eau de dégivrage.
Des aliments empêchent l'eau
de s'écouler dans le réservoir
d'eau.
Assurez-vous que les produits ne
touchent pas la plaque arrière.
De l'eau coule sur le sol.
Le tuyau d'évacuation de l'eau
de dégivrage n'est pas raccordé au bac d'évaporation
situé au-dessus du compresseur.
Fixez le tuyau d'évacuation de
l'eau au bac d'évaporation de
l'eau de dégivrage.
La température à l'intérieur de
l'appareil est trop basse/
élevée.
Le thermostat n'est pas réglé
correctement.
Augmentez/réduisez la température.
La température des produits
est trop élevée.
Laissez les aliments refroidir à
température ambiante avant de
les placer dans l'appareil.
Trop de produits ont été introduits simultanément.
Introduisez moins de produits en
même temps.
Il s'agit d'un phénomène normal dû au fonctionnement du
condenseur.
Veillez à laisser un espace d'au
moins 30 mm entre les parois de
l'appareil et les parois des meubles qui l'entourent lorsque la
température ambiante dépasse
38 °C.
Le compresseur fonctionne en
permanence.
De l'eau s'écoule à l'intérieur
du réfrigérateur.
Les parois de l'appareil sont
chaudes.
28
Problème
Cause possible
Solution
Trop d'eau s'est condensée
sur la paroi arrière du réfrigérateur.
La porte a été ouverte trop
fréquemment.
N'ouvrez la porte qu'en cas de
nécessité.
La porte n'est pas entièrement fermée.
Assurez-vous que la porte est
entièrement fermée.
Les aliments conservés ne
sont pas emballés.
Enveloppez les aliments dans un
emballage adapté avant de les
ranger dans l'appareil.
La température ambiante est
élevée et l’appareil est réglé
sur la température la plus
basse.
Réglez le thermostat sur une
température supérieure pour permettre le dégivrage automatique.
L’appareil est entièrement
chargé et réglé sur la température la plus basse.
Réglez le thermostat sur une
température supérieure pour permettre le dégivrage automatique.
Vous avez essayé de rouvrir la
porte immédiatement après
l'avoir fermée.
Attendez quelques secondes
après avoir fermé la porte pour la
rouvrir.
Il y a du givre sur la paroi arrière du réfrigérateur.
La porte est difficile à ouvrir.
Si ces conseils n'apportent pas de
solution à votre problème, veuillez
consulter le service après-vente agréé
le plus proche.
REMPLACEMENT DE L'ÉCLAIRAGE
L'appareil est équipé d'un éclairage à
LED longue durée.
1
2
1
Il est recommandé d'utiliser
uniquement des pièces détachées
d'origine.
Utilisez des ampoules LED (base E14)
uniquement. La puissance maximale
est indiquée sur la base d'éclairage.
ATTENTION! Débranchez la fiche de
l'appareil de la prise secteur.
1. Tirez sur le côté gauche du diffuseur de
l'ampoule avec les doigts pour le déverrouiller.
Retirez le diffuseur et tirez-le vers vous.
2. Remplacez l'ampoule par une ampoule de
puissance et de forme identiques,
spécifiquement conçue pour les appareils
électroménagers.
3. Installez le diffuseur de l'ampoule.
4. Branchez la fiche de l'appareil à la prise
secteur.
5. Ouvrez la porte.
Vérifiez que l'ampoule s'allume.
29
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
FICHE D'INFORMATIONS PRODUIT
30
Marque
Zanussi
Modèle
ZRB34103WA 925053517
Catégorie
7. Réfrigérateur-congélateur
Classe d'efficacité énergétique
A++
Consommation d'énergie annuelle en kWh, calculée sur la
base du résultat obtenu pour 24 heures dans des conditions d’essai normalisées. La consommation d’énergie
réelle dépend des conditions d’utilisation et de l’emplacement de l’appareil.
239
Volume de stockage en litres, Réfrigérateur
220
Volume de stockage en litres, « Étoile »
-
Volume de stockage en litres, zone « Cave »
-
Volume de stockage en litres, « Vin »
-
Volume de stockage en litres, Total
329
Volume de stockage en litres, « Congélateur »
109
Volume de stockage en litres, « Zone fraîcheur »
-
Volume de stockage en litres, « Compartiments de type
autre »
-
Nombre d'étoiles du compartiment congélateur ayant le
volume de stockage le plus élevé (l)
****
Température de conception des « compartiments de type
autre » > 14 °C (°C), le cas échéant
-
« Sans givre » (O/N), Réfrigérateur
Non
« Sans givre » (O/N), Congélateur
Non
Autonomie en h
30
« Pouvoir de congélation », exprimé en kg/24 h
5
Classe climatique
SN-N-ST-T
Température ambiante la plus basse à laquelle l'appareil
est conçu pour être utilisé, en °C
10
Température ambiante la plus haute à laquelle l'appareil
est conçu pour être utilisé, en °C
43
Émissions acoustiques exprimées en dB(A) re 1 pW
40
Appareil intégrable O/N
Non
Cet appareil est destiné uniquement au stockage du vin
O/N
Non
AUTRES CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Hauteur
1845 mm
Largeur
595 mm
Profondeur
647 mm
Tension
230 - 240 V
Fréquence
50 Hz
Les caractéristiques techniques figurent sur la
plaque signalétique située sur le côté intérieur ou
extérieur de l'appareil et sur l'étiquette énergétique.
EN MATIÈRE DE PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT
Recyclez les matériaux portant le symbole
.
Déposez les emballages dans les conteneurs
prévus à cet effet. Contribuez à la protection de
l'environnement et à votre sécurité, recyclez vos
produits électriques et électroniques. Ne jetez pas
les appareils portant le symbole avec les ordures
ménagères. Emmenez un tel produit dans votre
centre local de recyclage ou contactez vos services
municipaux.
31
SICHERHEITSHINWEISE
Lesen Sie vor der Montage und dem Gebrauch des Geräts zuerst
die Bedienungsanleitung. Bei Verletzungen oder Schäden infolge
nicht ordnungsgemäßer Montage oder Verwendung übernimmt
der Hersteller keine Haftung. Bewahren Sie die Anleitung zum
Nachschlagen an einem sicheren und zugänglichen Ort auf.
SICHERHEIT VON KINDERN UND
SCHUTZBEDÜRFTIGEN PERSONEN
•
•
•
•
•
•
Das Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren und Personen mit
eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen
Fähigkeiten oder mit mangelnder Erfahrung und/oder
mangelndem Wissen nur dann verwendet werden, wenn sie
durch eine für ihre Sicherheit zuständige Person beaufsichtigt
werden oder in die sichere Verwendung des Geräts
eingewiesen wurden und die mit dem Gerät verbundenen
Gefahren verstanden haben.
Das Gerät kann von Kindern zwischen 3 und 8 Jahren und
Personen mit schweren Behinderungen oder
Mehrfachbehinderung benutzt werden, wenn Sie in die sichere
Verwendung eingewiesen wurden.
Halten Sie Kinder unter 3 Jahren vom Gerät fern, wenn sie nicht
ständig beaufsichtigt werden.
Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen.
Kinder dürfen keine Reinigung und Wartung ohne
Beaufsichtigung durchführen.
Halten Sie sämtliches Verpackungsmaterial von Kindern fern
und entsorgen Sie es auf angemessene Weise.
ALLGEMEINE SICHERHEIT
•
32
Dieses Gerät ist für die Verwendung im Haushalt und ähnliche
Zwecke vorgesehen, wie z. B.:
– Bauernhöfe, Personalküchenbereiche in Geschäften, Büros
und anderen Arbeitsumfeldern
– Für Gäste in Hotels, Motels, Pensionen und anderen
wohnungsähnlichen Räumlichkeiten
•
•
•
•
•
•
•
•
WARNUNG: Achten Sie darauf, dass die Belüftungsöffnungen
im Schrank, um das Gerät und in der Einbaunische nicht
blockiert sind.
WARNUNG: Versuchen Sie nicht, den Abtauvorgang durch
andere als vom Hersteller empfohlene mechanische oder
sonstige Hilfsmittel zu beschleunigen.
WARNUNG: Beschädigen Sie nicht den Kältekreislauf.
WARNUNG: Betreiben Sie in den Lebensmittelfächern des
Geräts keine anderen als die vom Hersteller empfohlenen
Elektrogeräte.
Reinigen Sie das Gerät nicht mit Wasserspray oder Dampf.
Reinigen Sie das Gerät mit einem weichen, feuchten Tuch.
Verwenden Sie ausschließlich Neutralreiniger. Benutzen Sie
keine Scheuermittel, scheuernde Reinigungsschwämmchen,
Lösungsmittel oder Metallgegenstände.
Bewahren Sie in dem Gerät keine explosiven Substanzen, wie
Spraydosen mit entzündlichen Treibgasen auf.
Wenn das Netzkabel beschädigt ist, muss es vom Hersteller,
seinem autorisierten Kundenservice oder einer gleichermaßen
qualifizierten Person ausgetauscht werden, um
Gefahrenquellen zu vermeiden.
SICHERHEITSANWEISUNGEN
MONTAGE
WARNUNG! Die Montage des Geräts
darf nur von einer qualifizierten
Fachkraft durchgeführt werden.
•
•
•
•
•
•
Entfernen Sie das gesamte
Verpackungsmaterial.
Montieren Sie ein beschädigtes Gerät nicht und
benutzen Sie es nicht.
Halten Sie sich an die mitgelieferte
Montageanleitung.
Seien Sie beim Umsetzen des Gerätes
vorsichtig, da es sehr schwer ist. Tragen Sie
stets Sicherheitshandschuhe und festes
Schuhwerk.
Stellen Sie sicher, dass die Luft um das Gerät
zirkulieren kann.
Warten Sie nach der Montage oder dem
Wechsel des Türanschlags mindestens 4
Stunden, bevor Sie das Gerät an die
•
•
•
•
•
•
Stromversorgung anschließen. Dies ist
erforderlich, damit das Öl in den Kompressor
zurückfließen kann.
Ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose,
bevor Sie am Gerät arbeiten (z.B. Wechsel des
Türanschlags).
Stellen Sie das Gerät nicht in der Nähe von
Heizkörpern, Herden, Backöfen oder
Kochfeldern auf.
Setzen Sie das Gerät nicht dem Regen aus.
Stellen Sie das Gerät nicht dort auf, wo es
direktem Sonnenlicht ausgesetzt sein könnte.
Stellen Sie dieses Gerät nicht in Bereichen auf,
die zu feucht oder kalt sind.
Wenn Sie das Gerät verschieben möchten,
heben Sie es bitte an der Vorderkante an, um
den Fußboden nicht zu verkratzen.
33
ELEKTRISCHER ANSCHLUSS
WARNUNG! Brand- und
Stromschlaggefahr.
•
•
WARNUNG! Achten Sie bei der
Montage des Geräts darauf, dass das
Netzkabel nicht eingeklemmt oder
beschädigt wird.
WARNUNG! Verwenden Sie keine
Mehrfachsteckdosen oder
Verlängerungskabel.
•
•
•
•
•
•
•
Das Gerät muss geerdet sein.
Stellen Sie sicher, dass die Daten auf dem
Typenschild mit den elektrischen Nennwerten
der Netzspannung übereinstimmen.
Schließen Sie das Gerät nur an eine
ordnungsgemäß installierte
Schutzkontaktsteckdose an.
Achten Sie darauf, elektrische Bauteile (wie
Netzstecker, Netzkabel und Kompressor) nicht
zu beschädigen. Wenden Sie sich an den
autorisierten Kundendienst oder einen Elektriker,
um die elektrischen Bauteile auszutauschen.
Das Netzkabel muss unterhalb des Netzsteckers
verlegt werden.
Stecken Sie den Netzstecker erst nach
Abschluss der Montage in die Steckdose.
Stellen Sie sicher, dass der Netzstecker nach
der Montage noch zugänglich ist.
Ziehen Sie nicht am Netzkabel, wenn Sie das
Gerät von der Stromversorgung trennen
möchten. Ziehen Sie stets am Netzstecker.
•
•
•
•
•
•
•
INNENBELEUCHTUNG
WARNUNG! Stromschlaggefahr.
•
Das Gerät enthält Isobutan (R600a), ein
brennbares Erdgas mit einem hohen Grad an
Umweltverträglichkeit. Achten Sie darauf, den
Kältekreislauf, der Isobutan enthält, nicht zu
beschädigen.
• Nehmen Sie keine technischen Änderungen am
Gerät vor.
• Stellen Sie keine elektrischen Geräte (z. B.
Eisbereiter) in das Gerät, wenn solche Geräte
nicht ausdrücklich vom Hersteller für diesen
Zweck zugelassen sind.
• Wird der Kältekreislauf beschädigt, stellen Sie
bitte sicher, dass es keine Flammen und
34
Die in diesem Gerät verwendete Lampe ist nur
für Haushaltsgeräte geeignet. Benutzen Sie
diese nicht für die Raumbeleuchtung.
REINIGUNG UND PFLEGE
GEBRAUCH
WARNUNG! Es besteht Verletzungs-,
Verbrennungs-, Stromschlag- oder
Brandgefahr.
Zündquellen im Raum gibt. Belüften Sie den
Raum.
Stellen Sie keine heißen Gegenstände auf die
Kunststoffteile des Geräts.
Legen Sie Erfrischungsgetränke nicht in das
Gefrierfach. Dadurch entsteht Druck auf den
Getränkebehälter.
Bewahren Sie keine entzündbaren Gase und
Flüssigkeiten im Gerät auf.
Laden Sie keine entflammbaren Produkte oder
Gegenstände, die mit entflammbaren Produkten
benetzt sind, in das Gerät und stellen Sie solche
nicht in die Nähe oder auf das Gerät.
Berühren Sie nicht den Kompressor oder den
Kondensator. Sie sind heiß.
Nehmen Sie keine Gegenstände aus dem
Gefrierfach bzw. berühren Sie diese nicht, falls
Ihre Hände nass oder feucht sind.
Frieren Sie aufgetaute Lebensmittel nicht wieder
ein.
Befolgen Sie die Hinweise auf der Verpackung
zur Aufbewahrung tiefgekühlter Lebensmittel.
Wickeln Sie die Lebensmittel in
Lebensmittelkontaktmaterial ein, bevor Sie sie in
das Gefrierfach legen.
WARNUNG! Verletzungsgefahr sowie
Risiko von Schäden am Gerät.
•
•
•
Schalten Sie das Gerät immer aus und ziehen
Sie den Netzstecker aus der Steckdose, bevor
Reinigungsarbeiten durchgeführt werden.
Der Kältekreis des Gerätes enthält
Kohlenwasserstoffe. Das Gerät muss von einer
qualifizierten Fachkraft gewartet und nachgefüllt
werden.
Prüfen Sie regelmäßig den Wasserabfluss des
Geräts und reinigen Sie ihn gegebenenfalls. Bei
verstopftem Wasserabfluss sammelt sich das
Abtauwasser am Boden des Geräts an.
SERVICE
• Wenden Sie sich zur Reparatur des Geräts an
den autorisierten Kundendienst.
• Verwenden Sie ausschließlich
Originalersatzteile.
•
ENTSORGUNG
WARNUNG! Verletzungs- und
Erstickungsgefahr.
•
•
•
Trennen Sie das Gerät von der
Stromversorgung.
Schneiden Sie das Netzkabel ab, und entsorgen
Sie es.
Entfernen Sie die Tür, um zu verhindern, dass
sich Kinder oder Haustiere in dem Gerät
einschließen.
•
•
Der Kältekreislauf und die Isolierungsmaterialien
dieses Gerätes sind ozonfreundlich.
Die Isolierung enthält entzündliches Gas. Für
Informationen zur korrekten Entsorgung des
Gerätes wenden Sie sich an Ihre kommunale
Behörde.
Achten Sie darauf, dass die Kühleinheit in der
Nähe des Wärmetauschers nicht beschädigt
wird.
MONTAGE
WARNUNG! Siehe Kapitel
Sicherheitshinweise.
•
AUFSTELLUNG
Installieren Sie dieses Gerät in einem trockenen,
gut belüfteten Raum, in dem die
Umgebungstemperatur mit der Klimaklasse
übereinstimmt, die auf dem Typenschild des Geräts
angegeben ist:
•
Klimaklasse
•
Umgebungstemperatur
SN
+10 °C bis +32 °C
N
+16 °C bis +32 °C
ST
+16 °C bis +38 °C
T
+16 °C bis +43 °C
Ihres Hausanschlusses mit den auf dem
Typenschild angegebenen Anschlusswerten
übereinstimmen.
Das Gerät muss geerdet sein. Zu diesem Zweck
ist der Netzstecker mit einem Schutzkontakt
ausgestattet. Falls die Steckdose Ihres
Hausanschlusses nicht geerdet sein sollte,
lassen Sie das Gerät gemäß den geltenden
Vorschriften von einem qualifizierten Elektriker
erden.
Der Hersteller übernimmt keinerlei Haftung bei
Missachtung der vorstehenden
Sicherheitshinweise.
Das Gerät entspricht den EC-Richtlinien.
MONTAGE DES GERÄTS UND WECHSELN
DES TÜRANSCHLAGS
Informationen zu Montage
(Belüftungsanforderungen,
waagrechte Ausrichtung) und zum
Wechsel des Türanschlags finden Sie
in einer separaten Montageanleitung.
ELEKTROANSCHLUSS
• Kontrollieren Sie vor der ersten Benutzung des
Geräts, ob die Netzspannung und -frequenz
BETRIEB
EINSCHALTEN DES GERÄTS
Stecken Sie den Stecker in die Netzsteckdose.
Drehen Sie den Temperaturregler im Uhrzeigersinn
auf eine mittlere Einstellung.
AUSSCHALTEN DES GERÄTS
Drehen Sie den Temperaturregler zum Ausschalten
des Geräts in die Position „O“.
TEMPERATURREGELUNG
Die Temperatur wird automatisch geregelt. Sie
können jedoch selbst die Temperatur im Inneren
des Gerätes einstellen.
Berücksichtigen Sie für eine exakte Einstellung,
dass die Temperatur im Inneren des Geräts von
folgenden Faktoren abhängt:
• Raumtemperatur,
• Häufigkeit der Türöffnung,
• Menge der gelagerten Lebensmittel,
• Aufstellungsort des Geräts.
35
Eine mittlere Einstellung ist im Allgemeinen am
besten geeignet.
Bedienung des Geräts:
1. Drehen Sie den Temperaturregler im
Uhrzeigersinn, um eine niedrigere Temperatur
im Inneren des Gerätes zu erreichen.
2. Drehen Sie den Temperaturregler gegen den
Uhrzeigersinn, um eine höhere Temperatur im
Inneren des Gerätes zu erreichen.
TÄGLICHER GEBRAUCH
EINFRIEREN FRISCHER LEBENSMITTEL
Der Gefrierraum eignet sich zum Einfrieren von
frischen Lebensmitteln und zum längerfristigen
Lagern von bereits gefrorenen und tiefgefrorenen
Lebensmitteln.
Für das Einfrieren frischer Lebensmittel ist eine
Änderung der mittleren Einstellung nicht
erforderlich.
Möchten Sie den Gefriervorgang beschleunigen,
drehen Sie den Temperaturregler auf eine höhere
Einstellung, um die maximal mögliche Kühlung zu
erreichen.
Unter diesen Umständen kann die
Temperatur im Kühlschrank unter 0 °C
fallen. Ist dies der Fall, stellen Sie den
Temperaturregler auf eine wärmere
Einstellung.
Legen Sie die frischen, einzufrierenden
Lebensmittel in das unterste Fach.
Die maximale Menge an Lebensmitteln, die
innerhalb von 24 Stunden eingefroren werden
kann, ist auf dem im Inneren des Geräts
befindlichen Typenschild angegeben.
Der Gefriervorgang dauert 24 Stunden: legen Sie
während dieses Zeitraums keine weiteren
einzufrierenden Lebensmittel in das Gerät.
LAGERN VON GEFRORENEN
LEBENSMITTELN
Lassen Sie das Gerät bei der ersten
Inbetriebnahme oder wenn das Gerät einige Zeit
nicht benutzt wurde, mindestens 2 Stunden lang
eingeschaltet, bevor Sie Lebensmittel hineingeben.
Die Gefrierschubladen sorgen dafür, dass Sie die
Lebensmittel schnell und einfach finden. Wenn
große Mengen an Lebensmitteln gelagert werden
sollen, entfernen Sie die Schubladen,
ausgenommen die untere Schublade, die an ihrem
Platz bleiben muss, um eine gute Luftzirkulation zu
garantieren. Es ist auf allen Ablagen möglich,
Lebensmittel bis zu einem Abstand von 15 mm zur
Tür einzulagern.
WARNUNG! Kam es zum Beispiel
durch einen Stromausfall, der länger
dauerte als der in der Tabelle mit den
technischen Daten angegebene Wert
(siehe „Lagerzeit bei Störung“) zu
einem ungewollten Abtauen, dann
müssen die aufgetauten Lebensmittel
sehr rasch verbraucht oder sofort
gekocht und nach dem Abkühlen
erneut eingefroren werden.
LAGERN VON LEBENSMITTELN IM
KÜHLRAUM
Decken Sie die Lebensmittel ab oder verpacken
Sie diese entsprechend, besonders wenn sie stark
riechen.
Legen Sie die Lebensmittel so hinein, dass die Luft
um sie zirkulieren kann.
Lagern Sie die Lebensmittel auf allen Ablagen mit
einem Mindestabstand von 20 mm zur Rückwand
und 15 mm zur Tür.
REINIGUNG UND PFLEGE
WARNUNG! Siehe Kapitel
Sicherheitshinweise.
REINIGEN DES INNENRAUMS
Bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen, beseitigen
Sie den typischen Neugeruch am besten durch
Reinigen der Innenteile mit lauwarmem Wasser und
einer neutralen Seife. Sorgfältig nachtrocknen.
36
VORSICHT! Verwenden Sie keine
chemischen Reinigungsmittel,
Scheuerpulver, chlor- oder ölhaltige
Reinigungsmittel, da diese die
Oberfläche beschädigen.
REGELMÄSSIGE REINIGUNG
VORSICHT! Ziehen Sie nicht an
Leitungen und/oder Kabeln im Innern
des Geräts und achten Sie darauf,
diese nicht zu verschieben oder zu
beschädigen.
VORSICHT! Beschädigen Sie nicht
das Kühlsystem.
Das gesamte Gerät muss regelmäßig gereinigt
werden:
1. Reinigen Sie das Innere und die Zubehörteile
mit lauwarmem Wasser und etwas Neutralseife.
2. Prüfen und säubern Sie die Türdichtungen in
regelmäßigen Abständen, um zu gewährleisten,
dass diese sauber und frei von Fremdkörpern
sind.
3. Spülen und trocknen Sie diese sorgfältig ab.
4. Reinigen Sie den Kondensator und den
Kompressor auf der Geräterückseite, falls diese
zugänglich sind, mit einer Bürste.
Dadurch verbessert sich die Leistung des
Geräts und es verbraucht weniger Strom.
ABTAUEN DES KÜHLSCHRANKS
Reif im Verdampfer des Kühlfachs wird bei jedem
Anhalten des Motorkompressors während des
Normalbetriebs automatisch eliminiert.
Eine regelmäßige Reinigung des AbtauwasserAblauflochs in der Mitte des Kühlfachkanals ist
wichtig, um zu verhindern, dass das Wasser
überläuft und auf das Lebensmittel im Inneren
tropft.
ABTAUEN DES KÜHLSCHRANK
VORSICHT! Verwenden Sie nie
scharfe Metallwerkzeuge, um Reif vom
Verdampfer zu kratzen, weil er dadurch
beschädigt werden könnte.
Verwenden Sie kein anderes
mechanisches Gerät oder jegliche
künstliche Hilfsmittel, um den
Abtauprozess zu beschleunigen, als
was der Hersteller vorgeschlagen hat.
Ein Temperaturanstieg der gefrorenen
Lebensmittelpakete während des
Abtauens kann deren
Haltbarkeitsdauer verkürzen.
Ungefähr 12 Stunden vor dem
Abtauen stellen Sie eine niedrigere
Temperatur ein, um ausreichend
Kältereserve für die
Betriebsunterbrechung aufzubauen.
Eine gewisse Menge Reif bildet sich immer an den
Regalen des Kühlschrank und um das obere Fach.
Tauen Sie den Gefrierschrank dann ab, wenn die
Reifschicht eine Dicke von ung. 3-5 mm erreicht.
1. Schalten Sie das Haushaltsgerät ab oder
ziehen Sie den Stromstecker aus der
Steckdose.
2. Entfernen Sie das gesamte eingelagerte
Lebensmittel, packen Sie es in mehrere
Schichten Zeitungspapier und legen Sie es an
einen kühlen Ort.
WARNUNG! Berühren Sie
gefrorenes Lebensmittel nicht mit
nassen Händen. Die Hände
können auf den Produkten
festfrieren.
3. Lassen Sie die Tür offen und schützen Sie den
Boden vor dem Abtauwasser, beispielsweise
mit einem Tuch oder einem flachen Gefäß.
Zur Beschleunigung des Abtauprozesses
stellen Sie einen Topf mit warmem Wasser in
das Gefrierfach. Zusätzlich entfernen Sie
Eisstücke mit einem Eiskratzer, bevor der
Abtauprozess abgeschlossen wird.
4. Nach Abschluss des Abtauprozesses trocknen
Sie den Innenraum gründlich und behalten Sie
den Kratzer für spätere Verwendung.
5. Schalten Sie das Haushaltsgerät ein.
Warten Sie mindestens 3 Stunden, bevor Sie das
Lebensmittel in das Gefrierfach zurücklegen.
STILLSTANDSZEITEN
Bei längerem Stillstand des Geräts müssen Sie
folgende Vorkehrungen treffen:
37
1. Trennen Sie das Gerät von der
Netzstromversorgung.
2. Entnehmen Sie alle Lebensmittel.
3. Tauen Sie das Gerät ab (falls erforderlich).
Reinigen Sie das Gerät und alle Zubehörteile.
4. Reinigen Sie das Gerät und alle Zubehörteile.
5. Lassen Sie die Tür(en) offen, um das Entstehen
unangenehmer Gerüche zu vermeiden.
FEHLERSUCHE
WARNUNG! Siehe Kapitel
Sicherheitshinweise.
WAS TUN, WENN...
Störung
Abhilfe
Das Gerät erzeugt Geräusche.
Unebenheiten im Boden wurden nicht ausgeglichen.
Prüfen Sie, ob das Gerät stabil
steht.
Die Lampe funktioniert nicht.
Die Lampe ist im StandbyModus.
Schließen und öffnen Sie die Tür.
Die Lampe ist defekt.
Siehe „Austauschen der Lampe“.
Die Temperatur wurde falsch
eingestellt.
Siehe Kapitel „Betrieb“/„Bedienfeld“.
Es wurden zu viele Lebensmittel gleichzeitig eingelegt.
Warten Sie einige Stunden und
prüfen Sie erneut die Temperatur.
Die Raumtemperatur ist zu
hoch.
Siehe Klimaklasse auf dem Typenschild.
In das Gerät eingelegte Lebensmittel waren noch zu
warm.
Lassen Sie die Lebensmittel auf
Raumtemperatur abkühlen, bevor
Sie sie einlagern.
Der Wasserablauf ist verstopft.
Reinigen Sie den Wasserablauf.
Lebensmittelprodukte verhindern das Abfließen des Wassers in den Wassersammelbehälter.
Stellen Sie sicher, dass die Lebensmittel nicht die Rückwand
berühren.
Wasser läuft auf den Boden.
Der Tauwasserablauf ist nicht
mit der Verdampferschale
über dem Kompressor verbunden.
Verbinden Sie den Tauwasserablauf mit der Verdampferschale.
Die Temperatur im Gerät ist
zu niedrig/zu hoch.
Der Temperaturregler ist nicht
richtig eingestellt.
Stellen Sie eine höhere/niedrigere Temperatur ein.
Die Temperatur der Lebensmittelprodukte ist zu hoch.
Lassen Sie die Lebensmittel auf
Raumtemperatur abkühlen, bevor
Sie sie in das Gerät geben.
Der Kompressor ist durchgehend in Betrieb.
Wasser fließt in den Kühlschrank.
38
Mögliche Ursache
Störung
Mögliche Ursache
Abhilfe
Viele Lebensmittelprodukte
wurden zur selben Zeit eingelagert.
Lagern Sie weniger Lebensmittel
zur selben Zeit ein.
Die Seitenwände des Geräts
sind warm.
Dies ist ein normaler Zustand,
der durch den Betrieb des
Wärmeaustauschers verursacht wird.
Um einen einwandfreien Betrieb
bei Umgebungstemperaturen
über 38 °C zu gewährleisten,
muss zwischen den Geräteseiten
und den angrenzenden Küchenmöbeln ein Abstand von mindestens 30 mm eingehalten werden.
Es gibt zu viel Kondenswasser
an der Rückwand des Kühlschranks.
Die Tür wurde zu häufig geöffnet.
Öffnen Sie die Tür nur bei Bedarf.
Die Tür wurde nicht vollständig geschlossen.
Achten Sie darauf, die Tür vollständig zu schließen.
Das eingelagerte Lebensmittel wurde nicht verpackt.
Packen Sie das Lebensmittel in
eine geeignete Verpackung, bevor Sie es in das Gerät legen.
Die Umgebungstemperatur ist
hoch und das Gerät auf die
niedrigste Temperatur eingestellt.
Stellen Sie den Temperaturregler
auf eine höhere Temperatur, um
das automatische Abtauen zu ermöglichen.
Das Gerät ist voll beladen
und auf die niedrigste Temperatur eingestellt.
Stellen Sie den Temperaturregler
auf eine höhere Temperatur, um
das automatische Abtauen zu ermöglichen.
Sie haben versucht, die Tür
unmittelbar nach dem Schließen wieder zu öffnen.
Warten Sie einige Sekunden
zwischen dem Schließen und erneuten Öffnen der Tür.
Auf der Rückwand des Kühlschranks hat sich Eis gebildet.
Die Tür lässt sich nicht leicht
öffnen.
Bitte wenden Sie sich an den
nächsten autorisierten Kundendienst,
wenn alle genannten
Abhilfemaßnahmen nicht zum
gewünschten Erfolg führen.
AUSTAUSCHEN DER LAMPE
Das Gerät ist mit einer langlebigen
LED-Innenbeleuchtung ausgestattet.
Verwenden Sie nur LED-Lampen (E14
Fassung). Die maximale Leistung ist
auf der Lampe angegeben.
VORSICHT! Ziehen Sie den
Netzstecker aus der Steckdose.
1. Ziehen Sie an der linken Seite der
Lampenabdeckung mit Ihren Fingern, um sie zu
entriegeln. Entfernen Sie die Abdeckung,
indem Sie sie zu sich ziehen.
Es wird dringend empfohlen nur
Originalersatzteile zu verwenden.
39
1
2
1
2. Ersetzen Sie die defekte Lampe durch eine
Lampe mit der gleichen Leistung und Form, die
speziell für Haushaltsgeräte vorgesehen ist.
3. Bringen Sie die Lampenabdeckung an.
4. Stecken Sie den Netzstecker in die Steckdose.
5. Öffnen Sie die Tür.
Prüfen Sie, ob die Lampe brennt.
TECHNISCHE DATEN
PRODUKTDATENBLATT
40
Warenzeichen
Zanussi
Modellkennung
ZRB34103WA 925053517
Kategorie
7. Kühl-Gefrierschrank
Energieeffizienzklasse
A++
Energieverbrauch in kWh/Jahr, auf der Grundlage von Ergebnissen der Normprüfung über 24 Stunden. Der tatsächliche Verbrauch hängt von der Nutzung und vom
Standort des Geräts ab
239
Nutzinhalt in Liter, Kühlgerät
220
Nutzinhalt in Liter, Star
-
Nutzinhalt in Liter, Kellerzone
-
Nutzinhalt in Liter, Wein
-
Nutzinhalt in Liter, Total
329
Nutzinhalt in Liter, Gefrierschrank,
109
Nutzinhalt in Liter, Kühler
-
Nutzinhalt in Liter, andere Lagerfächer
-
Sternebewertung des Gefrierfachs mit dem höchsten Lagerraum in Liter
****
Auslegungstemperatur der anderen Fächer > 14 °C (°C),
falls vorhanden
-
Frostfrei (J/N), Kühlgerät
Nein
Frostfrei (J/N), Gefrierschrank
Nein
Stromausfallsicherung in Stunden Std.
30
Gefriervermögen in kg/24 Stunden
5
Klimaklasse
SN-N-ST-T
Niedrigste Temperature, bei der das Gerät zur Verwendung bestimmt ist, in °C
10
Höchste Temperature, bei der das Gerät zur Verwendung
bestimmt ist, in °C
43
Luftschallemissionen in db(A) re1 pW
40
Einbaugerät (J/N)
Nein
Dieses Gerät ist ausschließlich zur Lagerung von Wein
bestimmt (J/N)
Nein
ZUSÄTZLICHE TECHNISCHE DATEN
Höhe
1845 mm
Breite
595 mm
Tiefe
647 mm
Spannung
230 - 240 V
Frequenz
50 Hz
Die technischen Daten befinden sich auf dem
Typenschild auf der Innen- oder Außenseite des
Geräts sowie auf dem Energielabel.
UMWELTTIPPS
Recyceln Sie Materialien mit dem Symbol
.
Entsorgen Sie die Verpackung in den
entsprechenden Recyclingbehältern. Recyceln Sie
zum Umwelt- und Gesundheitsschutz elektrische
und elektronische Geräte. Entsorgen Sie Geräte
mit diesem Symbol nicht mit dem Hausmüll.
Bringen Sie das Gerät zu Ihrer örtlichen
Sammelstelle oder wenden Sie sich an Ihr
Gemeindeamt.
41
BIZTONSÁGI INFORMÁCIÓK
Az üzembe helyezés és használat előtt gondosan olvassa el a
mellékelt útmutatót. A gyártó nem vállal felelősséget a
helytelen beszerelés vagy használat miatt keletkezett
sérülésekért és károkért. Tartsa biztonságos és elérhető
helyen az útmutatót, hogy szükség esetén mindig a
rendelkezésére álljon.
GYERMEKEK ÉS FOGYATÉKKAL ÉLŐ SZEMÉLYEK
BIZTONSÁGA
•
•
•
•
•
•
A készüléket 8 év feletti gyermekek és csökkent fizikai,
értelmi vagy mentális képességű, illetve megfelelő
tapasztalatok vagy ismeretek híján lévő személyek csak
felügyelettel, vagy a készülék biztonságos használatára
vonatkozó megfelelő tájékoztatás esetén használhatják.
A készüléket 3-8 éves gyermekek, illetve súlyos, komplex
fogyatékossággal élő személyek kizárólag akkor
használhatják, ha megfelelő oktatásban részesültek.
3 évesnél fiatalabb gyermekek kizárólag folyamatos
felügyelet mellett tartózkodhatnak a készülék közelében.
Ne hagyja, hogy gyermekek játsszanak a készülékkel.
Gyermekek felügyelet nélkül nem végezhetnek tisztítási vagy
karbantartási tevékenységet a készüléken.
Minden csomagolóanyagot tartson távol a gyermekektől, és
megfelelően dobja azokat hulladékba.
ÁLTALÁNOS BIZTONSÁG
•
•
42
A készüléket háztartási, illetve más hasonló felhasználási
területekre szánták, mint például:
– Hétvégi házak, üzletek, irodák és egyéb munkahelyeken
kialakított személyzeti konyhák
– Hotelek, motelek, szállások és egyéb lakás céljára
szolgáló ingatlanok esetén az ügyfelek számára
FIGYELMEZTETÉS: Ne takarja le a készülékházon vagy a
beépített szerkezeten lévő szellőzőnyílásokat.
•
•
•
•
•
•
•
FIGYELMEZTETÉS: Csak a gyártó által ajánlott mechanikus
berendezéseket vagy eszközöket használjon a leolvasztás
meggyorsítására.
FIGYELMEZTETÉS: Ügyeljen arra, hogy ne sérüljön meg a
hűtőkör.
FIGYELMEZTETÉS: Kizárólag a gyártó által ajánlott típusú
elektromos berendezéseket használjon a készülék ételtároló
rekeszeiben.
A készülék tisztításához ne használjon vízsugarat vagy gőzt.
A készüléket puha, nedves ruhával tisztítsa. Csak semleges
tisztítószert használjon. Ne használjon súrolószert,
súrolószivacsot, oldószert vagy fém tárgyat.
Tilos robbanásveszélyes termékeket és anyagokat (pl.:
gyulladásveszélyes hajtógázzal töltött aeroszolos flakonokat)
tárolni a készülékben.
Ha a hálózati kábel megsérül, azt a gyártónak vagy a
márkaszerviznek vagy más hasonlóan képzett személynek
kell kicserélnie, nehogy veszélyhelyzet álljon elő.
BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK
ÜZEMBE HELYEZÉS
FIGYELMEZTETÉS! A készüléket
csak képesített személy helyezheti
üzembe.
•
•
•
•
•
•
•
Távolítsa el az összes csomagolóanyagot.
Ne helyezzen üzembe, és ne is használjon
sérült készüléket.
Tartsa be a készülékhez mellékelt üzembe
helyezési útmutatóban foglaltakat.
A készülék nehéz, ezért legyen körültekintő a
mozgatásakor. Mindig használjon
munkavédelmi kesztyűt és zárt lábbelit.
Gondoskodjon arról, hogy keringeni tudjon a
levegő a készülék körül.
Az első üzembe helyezéskor vagy az ajtó
nyitási irányának megfordítása után várjon
legalább 4 órát, mielőtt csatlakoztatja a
készüléket az elektromos hálózathoz. Ez
azért szükséges, hogy az olaj
visszafolyhasson a kompresszorba.
A készüléken elvégzendő bármilyen művelet
végrehajtása (pl. az ajtó nyitási irányának
megfordítása) előtt húzza ki a hálózati
vezetéket a hálózati aljzatból.
•
•
•
•
•
Ne helyezze üzembe a készüléket radiátorok,
tűzhelyek, sütők vagy főzőlapok közelében.
Ne tegye ki a készüléket esőnek.
Ne helyezze üzembe a készüléket közvetlen
napsugárzásnak kitett helyen.
A készüléket nem szabad túl párás vagy túl
hideg környezetben üzemeltetni.
A készülék mozgatásakor a készülék elejének
peremét emelje fel, ellenkező esetben
megkarcolhatja a padlót.
ELEKTROMOS CSATLAKOZTATÁS
FIGYELMEZTETÉS! Tűz- és
áramütésveszély.
FIGYELMEZTETÉS! A készülék
elhelyezésekor ügyeljen arra, hogy a
hálózati kábel ne csípődjön be és ne
sérüljön meg.
FIGYELMEZTETÉS! Ne használjon
hálózati elosztókat és hosszabbító
kábeleket.
•
A készüléket kötelező földelni.
43
•
•
•
•
•
•
Ellenőrizze, hogy az adattáblán szereplő
adatok megfelelnek-e a helyi elektromos
hálózat paramétereinek.
Mindig megfelelően felszerelt, áramütés ellen
védett aljzatot használjon.
Ügyeljen az elektromos alkatrészek (pl.
hálózati csatlakozódugasz, hálózati kábel,
kompresszor) épségére. Ha az elektromos
alkatrészek cserére szorulnak, forduljon a
hivatalos márkaszervizhez vagy elektromos
szakemberhez.
A hálózati kábelnek a hálózati aljzat szintje
alatt kell elhelyezkednie.
Csak az üzembe helyezés befejezése után
csatlakoztassa a hálózati csatlakozódugót a
hálózati csatlakozóaljzatba. Ügyeljen arra,
hogy a hálózati dugasz üzembe helyezés után
is könnyen elérhető legyen.
A készülék csatlakozásának bontására, soha
ne a hálózati kábelnél fogva húzza ki a
csatlakozódugót. A kábelt mindig a
csatlakozódugónál fogva húzza ki.
•
•
•
•
BELSŐ VILÁGÍTÁS
FIGYELMEZTETÉS! Vigyázat!
Áramütés-veszély!
•
A készülékben gyúlékony, azonban igen
környezetbarát földgáz, izobután (R600a)
taláható. Ügyeljen arra, hogy ne sértse meg a
hűtőkör izobutánt tartalmazó alkatrészeit.
• Ne változtassa meg a készülék műszaki
jellemzőit.
• Ne helyezzen más elektromos készüléket
(például fagylaltkészítő gépet) a készülék
belsejébe, hacsak ezt a gyártó kifejezetten
nem javasolja.
• Amennyiben a hűtőkör megsérül, tartózkodjon
mindennemű nyílt láng és gyújtószikra
használatától. Szellőztesse ki a helyiséget.
• Ügyeljen arra, hogy forró tárggyal ne érjen a
készülék műanyag részeihez.
• Ne tegyen üditőitalt a fagyasztótérbe. A
fagyás ugyanis nyomást fejt ki az italtároló
edényre.
• Ne tároljon gyúlékony gázt vagy folyadékot a
készülékben.
• Ne tegyen gyúlékony anyagot vagy gyúlékony
anyaggal szennyezett tárgyat a készülékbe,
annak közelébe, illetve annak tetejére.
• Ne érintse meg a készülék kompresszorát és
kondenzátorát. Ezek üzem közben forróvá
válnak.
44
A készülékben használt égő kizárólag
háztartási készülékekhez használható.
Otthona kivilágítására ne használja.
ÁPOLÁS ÉS TISZTÍTÁS
FIGYELMEZTETÉS! Személyi
sérülés vagy a készülék
károsodásának veszélye áll fenn.
HASZNÁLAT
FIGYELMEZTETÉS! Sérülés-,
égés-, áramütés- és tűzveszély.
Nedves/vizes kézzel ne vegyen ki semmilyen
ételt a fagyasztóból, és ne is érintse meg
azokat.
Az egyszer már felolvasztott ételt ne
fagyassza vissza.
Kövesse a fagyasztott étel csomagolásán
található tárolási útmutatásokat.
A fagyasztórekeszbe helyezés előtt
csomagolja be az élelmiszert a többi
élelmiszerrel való érintkezés
megakadályozásához.
•
•
•
Karbantartás előtt kapcsolja ki a készüléket,
és húzza ki a hálózati csatlakozódugót a
csatlakozóaljzatból.
A készülék hűtőegysége szénhidrogén
hűtőközeget tartalmaz. Az elektromos
üzembe helyezést és a készülék
hűtőközeggel való feltöltését csak képesített
személy végezheti el.
Rendszeresen ellenőrizze a készülék
olvadékvíz-elvezető nyílását, és szükség
szerint tisztítsa ki. Ha az olvadékvíz-elvezető
nyílás el van záródva, a víz összegyűlik a
készülék alján.
SZERVIZ
• A készülék javítását bízza a márkaszervizre.
• Csak eredeti pótalkatrészeket használjon.
ÁRTALMATLANÍTÁS
FIGYELMEZTETÉS! Sérülés- vagy
fulladásveszély.
•
•
•
•
Bontsa a készülék hálózati csatlakozását.
Vágja le a hálózati tápkábelt, és helyezze a
hulladékba.
Szerelje le az ajtót, hogy megakadályozza a
gyermekek és háziállatok készülékben
rekedését.
A készülék hűtőköre és szigetelése ózonbarát
anyagokat tartalmaz.
•
A szigetelőhab gyúlékony gázt tartalmaz. A
készülék megfelelő ártalmatlanítására
vonatkozó tájékoztatásért lépjen kapcsolatba
a helyi hatóságokkal.
•
Ügyeljen arra, hogy ne sérüljön meg a
hűtőegység azon része, mely a hőcserélő
közelében található.
ÜZEMBE HELYEZÉS
FIGYELMEZTETÉS! Lásd a
„Biztonság” című fejezetet.
ELHELYEZÉS
A készülék olyan száraz, jól szellőző helyiségben
helyezhető üzembe, amelynek környezeti
hőmérséklete megfelel annak a
klímabesorolásnak, amely a készülék
adattábláján fel van tüntetve:
Klímaosz‐
tály
Környezeti hőmérséklet
SN
+10°C és +32°C között
N
+16°C és +32°C között
ST
+16°C és +38°C között
T
+16°C és +43°C között
•
•
•
feszültség és frekvencia megegyezik-e az
elektromos hálózat értékeivel.
A készüléket kötelező földelni. Az elektromos
hálózati vezeték dugasza ilyen típusú (földelt).
Ha az elektromos hálózati csatlakozóaljzat
nincs leföldelve, csatlakoztassa a készüléket
az érvényben lévő jogszabályok szerint külön
földpólushoz, miután konzultált egy képesített
villanyszerelővel.
A gyártó minden felelősséget elhárít magától,
ha a fenti biztonsági óvintézkedéseket nem
tartják be.
A készülék megfelel az EGK irányelveinek.
A KÉSZÜLÉK ÜZEMBE HELYEZÉSE ÉS AZ
AJTÓ NYITÁSI IRÁNYÁNAK MEGFORDÍTÁSA
Az üzembe helyezésre (szellőzési
követelmények, vízszintezés) és az
ajtó nyitási irányának megfordítására
vonatkozó utasítások külön
mellékletben találhatók.
ELEKTROMOS CSATLAKOZTATÁS
• Az elektromos csatlakoztatás előtt győződjön
meg arról, hogy az adattáblán feltüntetett
MŰKÖDÉS
BEKAPCSOLÁS
Illessze a csatlakozódugót az elektromos hálózati
aljzatba.
Forgassa a hőmérséklet-szabályozót az
óramutató járásával megegyező irányban egy
közepes beállításra.
KIKAPCSOLÁS
A készülék kikapcsolásához forgassa a
hőmérséklet-szabályozót "O" állásba.
A HŐMÉRSÉKLET BEÁLLÍTÁSA
A hőmérséklet szabályozása automatikusan
történik. Mindazonáltal saját maga is beállíthatja
a készülékben levő hőmérsékletet.
A beállítás kiválasztásakor szem előtt kell tartani,
hogy a készülék belsejében levő hőmérséklet az
alábbi tényezőktől függ:
• szobahőmérséklet,
• az ajtónyitások gyakorisága,
• a tárolt élelmiszer mennyisége,
• a készülék elhelyezése.
Általában egy közepes beállítás a leginkább
megfelelő.
A készülék működtetése:
1. Forgassa el a hőmérséklet-szabályozót az
óramutató járásával megegyező irányban,
hogy alacsonyabb hőmérsékletet érjen el a
készülék belsejében.
2. Forgassa el a hőmérséklet-szabályozót az
óramutató járásával ellentétes irányban, hogy
magasabb hőmérsékletet érjen el a készülék
belsejében.
45
NAPI HASZNÁLAT
FRISS ÉLELMISZER LEFAGYASZTÁSA
A fagyasztórekesz alkalmas friss élelmiszerek
lefagyasztására, valamint fagyasztott és
mélyhűtött élelmiszerek hosszú távú tárolására
is.
Friss élelmiszerek fagyasztásához nem
szükséges megváltoztatnia a közepes beállítást.
A gyorsabb fagyasztási művelet érdekében
forgassa a hőmérséklet-szabályozót a magasabb
beállítások felé, hogy maximális hűtést érjen el.
Ebben az esetben a fagyasztórekesz
hőmérséklete 0 °C alá is eshet. Ha
ez az eset előfordul, állítsa
magasabb értékre a hőmérsékletszabályzót.
Helyezze a fagyasztandó friss élelmiszert az alsó
rekeszbe.
A 24 óra alatt lefagyasztható maximális
élelmiszer-mennyiség a készülék belsejében
található adattáblán van feltüntetve.
A fagyasztási folyamat 24 órát vesz igénybe: ez
alatt az idő alatt ne tegyen be további
lefagyasztandó élelmiszert.
FAGYASZTOTT ÉLELMISZEREK TÁROLÁSA
Az első indításkor, illetve hosszabb használaton
kívüli periódus után, mielőtt élelmiszereket
helyezne a fagyasztótérbe, üzemeltesse legalább
2 óráig a készüléket.
A fagyasztófiókok használatával könnyen és
gyorsan megtalálja a kívánt élelemcsomagot. Ha
nagyobb mennyiségű élelmet kell tárolni,
eltávolíthatja a fiókokat, kivéve az alsót, melynek
mindig a helyén kell maradnia, a levegő
megfelelő áramlásának biztosítása érdekében.
Minden polcra helyezhető az ajtótól 15 mm-re
kinyúló étel.
FIGYELMEZTETÉS! Véletlenszerű,
például áramkimaradás miatt
bekövetkező leolvadás esetén,
amikor az áramszünet hosszabb
ideig tart, mint az az érték, amely a
műszaki jellemzők között az
„áramkimaradási biztonság” alatt van
feltüntetve, a felolvadt élelmiszert
gyorsan el kell fogyasztani, vagy
azonnal meg kell főzni, majd pedig
(a kihűlés után) újra lefagyasztani.
ÉLELMISZERTÁROLÁS A HŰTŐTÉRBEN
Takarja le vagy csomagolja be az élelmiszereket,
különösen, ha valamelyiknek erős az aromája.
Úgy helyezze be az ételeket, hogy a levegő
szabadon körbe tudja járni azokat.
A polcokon az élelmiszereket tárolja legalább 20
mm távolságra a hátsó faltól és 15 mm
távolságra az ajtótól.
ÁPOLÁS ÉS TISZTÍTÁS
FIGYELMEZTETÉS! Lásd a
„Biztonság” című fejezetet.
A KÉSZÜLÉK BELSEJÉNEK TISZTÍTÁSA
A készülék legelső használata előtt mossa ki a
készülék belsejét és az összes belső tartozékot
semleges mosogatószeres langyos vízzel, hogy
eltávolítsa a tökéletesen új termékek tipikus
szagát, majd alaposan szárítsa ki.
VIGYÁZAT! Ne használjon
mosószereket, súrolóporokat, klórvagy olajtartalmú tisztítószereket,
mert ezek károsítják a felületet.
46
RENDSZERES TISZTÍTÁS
VIGYÁZAT! Ne húzza meg, ne
mozgassa és ne sértse meg a
készülékben lévő csöveket és/vagy
kábeleket.
VIGYÁZAT! Ügyeljen arra, hogy ne
sérüljön meg a hűtőrendszer.
A készüléket rendszeresen tisztítani kell:
1. A készülék belsejét és a tartozékokat langyos
vízzel és egy kevés semleges
mosogatószerrel tisztítsa meg.
2. Rendszeresen ellenőrizze az ajtótömítéseket,
és törölje tisztára, hogy biztosítsa azok
tisztaságát és szennyeződésmentességét.
3. Gondosan öblítse le és szárítsa meg.
4. Amennyiben hozzáférhető, tisztítsa meg a
kondenzátort és a készülék hátulján lévő
kompresszort egy kefével.
Ezzel javíthatja a készülék teljesítményét, és
csökkentheti az áramfogyasztást.
A HŰTŐSZEKRÉNY LEOLVASZTÁSA
Rendeltetésszerű használat közben a dér minden
alkalommal automatikusan leolvad a hűtőrekesz
párologtatójáról, amint leáll a kompresszor.
Fontos, hogy a hűtőszekrény-csatorna közepén
látható lefolyónyílást, amely a jégmentesítésből
származó vizet befogadja, rendszeresen
megtisztítsa, nehogy a víz túlfolyjon és
rácsöpögjön a készülékben lévő élelmiszerekre.
A FAGYASZTÓ LEOLVASZTÁSA
VIGYÁZAT! Soha ne próbálja meg
éles fémeszközökkel lekaparni a
jeget az elpárologtatóról, mert
felsértheti azt. A leolvasztás
felgyorsítására kizárólag a gyártó
által ajánlott eszközöket vagy
anyagokat használjon. Ha a
leolvasztás közben a fagyasztott
élelmiszercsomagok hőmérséklete
megemelkedik, biztonságos tárolási
idejük lerövidülhet.
A leolvasztás előtt kb. 12 órával
állítson be alacsonyabb
hőmérsékletet annak érdekében,
hogy a működés megszakítására
elegendő hűtési tartalék
halmozódjon fel.
Bizonyos mennyiségű dér mindig képződik a
fagyasztó polcain és a felső rekesz körül.
Olvassza le a fagyasztót, amikor a dérréteg
vastagsága meghaladja a 3-5 mm-t.
1. Kapcsolja ki a készüléket, vagy húzza ki a
dugót a konnektorból.
2. Szedjen ki minden élelmiszert a készülékből,
csomagolja be azokat több réteg
újságpapírba, és tegye hideg helyre.
FIGYELMEZTETÉS! Ne érintse
meg a fagyasztott élelmiszert
nedves kézzel. A keze
hozzáfagyhat az élelmiszerhez.
3. Hagyja nyitva azt ajtót, és védje meg a padlót
az olvadékvíztől, például egy ruhadarab
leterítésével vagy egy lapos edény
elhelyezésével.
A leolvasztási folyamat felgyorsítása
érdekében helyezzen egy fazék langyos vizet
a fagyasztórekeszbe. Emellett jégkaparóval
távolítsa el azokat a jégdarabokat, amelyek a
leolvasztás befejezése előtt leválaszthatók.
4. A jégmentesítés befejezése után szárítsa ki
alaposan a készülék belsejét, és tegye el a
jégkaparót későbbi használatra.
5. Kapcsolja be a készüléket.
Várjon legalább 3 órát az élelmiszer fagyasztóba
való visszahelyezése előtt.
HA A KÉSZÜLÉK NINCS HASZNÁLATBAN
Ha a készüléket hosszú időn át nem használja,
az alábbi óvintézkedéseket végezze el:
1. Válassza le a készüléket az elektromos
táphálózatról.
2. Vegye ki az összes élelmiszert.
3. Olvassza le (szükség esetén) és tisztítsa
meg a készüléket és az összes tartozékot.
4. Tisztítsa meg a készüléket és az összes
tartozékot.
5. Hagyja résnyire nyitva az ajtót/ajtókat, hogy
ne képződjenek kellemetlen szagok.
HIBAELHÁRÍTÁS
FIGYELMEZTETÉS! Lásd a
„Biztonság” című fejezetet.
47
MI A TEENDŐ, HA ...
Jelenség
Lehetséges ok
Megoldás
A készülék zajos.
A készülék alátámasztása
nem megfelelő.
Ellenőrizze, hogy a készülék
stabilan áll-e.
A világítás nem működik.
A világítás készenléti üzem‐
módban van.
Csukja be, majd nyissa ki az aj‐
tót.
A világítás izzója meghibá‐
sodott.
Olvassa el az „Izzócsere” c.
részt.
A hőmérséklet beállítása
nem megfelelő.
Olvassa el a „Működés”/„Keze‐
lőpanel” c. szakaszt.
Túl sok élelmiszert helyezett
egyszerre a készülékbe.
Várjon néhány órát, majd ellen‐
őrizze ismét a hőmérsékletet.
A szobahőmérséklet túl ma‐
gas.
Olvassa el az adattáblán lévő
klímabesorolást.
A készülékbe helyezett étel
túl meleg volt.
A behelyezés előtt várja meg,
amíg az étel lehűl szobahőmér‐
sékletre.
A vízkifolyó eltömődött.
Tisztítsa meg a kifolyónyílást.
Az élelmiszerek megakadá‐
lyozzák, hogy a víz a víz‐
gyűjtőbe folyjon.
Ügyeljen arra, hogy az élelmi‐
szerek ne érjenek a hátsó fal‐
hoz.
Víz folyik ki a padlóra.
A leolvasztási víz nem a
kompresszor fölötti párolog‐
tató tálcába folyik.
Illessze a leolvasztási víz kifo‐
lyóját a párologtató tálcához.
A készülékben a hőmérsék‐
let túl alacsony/magas.
A hőmérséklet-szabályozó
nincs helyesen beállítva.
Állítson be magasabb/alacso‐
nyabb hőmérsékletet.
Az élelmiszerek hőmérsék‐
lete túl magas.
Hagyja, hogy az élelmiszerek
hőmérséklete szobahőmérsék‐
letre csökkenjen a tárolás előtt.
Túl sok élelmiszert tárolt el
egy időben.
Egyszerre kevesebb terméket
tároljon el.
A készülék oldalfalai mele‐
gek.
Ez a készülék normális vise‐
kedése, melyet a hőcserélő
működése okoz.
Ellenőrizze, hogy legalább 30
mm hely van-e a készülék falai
és a környező bútorok között,
amikor a környezeti hőmérsék‐
let túllépi a 38 °C-ot.
A hűtőszekrény hátfalán túl
sok kondenzvíz jelenik meg.
Túl gyakran nyitogatta a ké‐
szülék ajtaját.
Csak akkor nyissa ki az ajtót,
amikor szükséges.
Az ajtót nem megfelelően
csukta be.
Győződjön meg róla, hogy az
ajtó teljesen be van csukva.
A kompresszor folyamatosan
működik.
Víz folyik be a hűtőszekrény‐
be.
48
Jelenség
A hűtőszekrény hátfalán dér
jelenik meg.
Az ajtó nehezen nyitható.
Lehetséges ok
Megoldás
A tárolt étel nincs becsoma‐
golva.
Mielőtt a készülékben tárolná,
megfelelően csomagolja be az
ételeket.
A környezeti hőmérséklet
magas, és a készülék a leg‐
alacsonyabb hőmérsékletre
van állítva.
Állítsa a hőmérséklet-szabályo‐
zót magasabb hőmérsékleti ér‐
tékre az automatikus jégmente‐
sítés lehetővé tételéhez.
A készülék teljesen tele van
pakolva, és a legalacso‐
nyabb hőmérsékletre van ál‐
lítva.
Állítsa a hőmérséklet-szabályo‐
zót magasabb hőmérsékleti ér‐
tékre az automatikus jégmente‐
sítés lehetővé tételéhez.
Az ajtót közvetlenül a becsu‐
kást követően újra ki akarta
nyitni.
Az ajtó bezárása, majd újbóli
kinyitása között várjon néhány
másodpercet.
Amennyiben a fenti tanácsok nem
vezetnek eredményre, forduljon a
legközelebbi márkaszervizhez.
1
IZZÓCSERE
2
A készüléket hosszú élettartamú
belső LED-világítással szereltük fel.
1
Javasoljuk, hogy mindig eredeti
cserealkatrészt használjon.
Kizárólag LED égőt (E14 foglalat)
használjon. A maximális teljesítmény
a lámpaegységen látható.
VIGYÁZAT! Húzza ki a dugaszt a
hálózati aljzatból.
1. A lámpbúra bal oldalát az ujjaival meghúzva
szabadítsa fel azt. Maga felé mozgatva
válassza le a lámpabúrát.
2. Olyan csereizzót használjon, melynek
teljesítménye és alakja azonos az eredetivel,
és kifejezetten háztartási eszközökhöz
gyártották.
3. Helyezze vissza a lámpabúrát.
4. Csatlakoztassa a hálózati vezetéket a
hálózati aljzatba.
5. Nyissa ki az ajtót.
Győződjön meg arról, hogy a világítás
bekapcsol-e.
MŰSZAKI ADATOK
TERMÉKISMERTETŐ ADATLAP
Védjegy
Zanussi
Modell
ZRB34103WA 925053517
Kategória
7. Hűtő-fagyasztó
49
Energiahatékonysági osztály
A++
kWh/év energiafogyasztás 24 órás szabványos teszte‐
redmények alapján. A tényleges energiafogyasztás függ
a készülék elhelyezésétől és használatának módjától
239
Tárolási térfogat literben, hűtőszekrény
220
Tárolási térfogat literben, csillag besorolás
-
Tárolási térfogat literben, borhűtő zóna
-
Tárolási térfogat literben, borhűtő
-
Tárolási térfogat literben, teljes
329
Tárolási térfogat literben, fagyasztó
109
Tárolási térfogat literben, gyorshűtő
-
Tárolási térfogat literben, egyéb rekeszek
-
A legmagasabb tárolási térfogatú fagyasztórekesz csil‐
lag értékelése (l)
****
Egyéb terek tervezési hőmérséklete > 14 °C (°C), ha
van
-
Jegesedésmentes (I/N), hűtőszekrény
Nem
Jegesedésmentes (I/N), fagyasztó
Nem
Áramkimaradástól független, órában
30
Fagyasztókapacitás kg/24 órában kifejezve
5
Klímaosztály
SN-N-ST-T
Legalacsonyabb környezeti hőmérséklet, amelyben a
készülék rendeltetésszerűen használható, °C értékben
10
Legmagasabb környezeti hőmérséklet, amelyben a ké‐
szülék rendeltetésszerűen használható, °C értékben
43
Akusztikus zajkibocsátás dB(A) re1 pW
40
Beépíthető készülék I/N
Nem
Ezt a készüléket kizárólag borok tárolására tervezték
I/N
Nem
KIEGÉSZÍTŐ MŰSZAKI ADATOK
50
Magasság
1845 mm
Szélesség
595 mm
Mélység
647 mm
Feszültség
230 - 240 V
Frekvencia
50 Hz
A műszaki adatok a készülék külsején vagy
belsejében lévő adattáblán és az
energiatakarékossági címkén találhatók.
KÖRNYEZETVÉDELMI TUDNIVALÓK
szimbólummal ellátott készüléket ne dobja a
háztartási hulladék közé. Juttassa el a készüléket
a helyi újrahasznosító telepre, vagy lépjen
kapcsolatba a hulladékkezelésért felelős
hivatallal.
A
következő jelzéssel ellátott anyagokat
hasznosítsa újra. Újrahasznosításhoz tegye a
megfelelő konténerekbe a csomagolást. Járuljon
hozzá környezetünk és egészségünk
védelméhez, és hasznosítsa újra az elektromos
és elektronikus hulladékot. A
tiltó
51
*
280158463-A-412019
WWW.ZANUSSI.COM/SHOP
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising