Zanussi | ZRB36101WA | User manual | ZANUSSI ZRB36101WA Ръководство за употреба

ZANUSSI ZRB36101WA Ръководство за употреба
User Manual
GETTING
STARTED?
EASY.
ZRB36101WA
ZRB36101XA
BG Ръководство за употреба
Хладилник-фризер
HU Használati útmutató
Hűtő - fagyasztó
RO Manual de utilizare
Frigider cu congelator
2
12
22
ИНФОРМАЦИЯ ЗА БЕЗОПАСНОСТ
Преди монтирането и употребата на уреда внимателно
прочетете предоставените инструкции. Производителят не
е отговорен за наранявания или повреди в резултат на
неправилна инсталация или употреба. Винаги дръжте
инструкциите на безопасно и лесно достъпно място за
справка в бъдеще.
БЕЗОПАСНОСТ ЗА ДЕЦА И ХОРА С ОГРАНИЧЕНИ
СПОСОБНОСТИ
•
•
•
•
•
•
Този уред може да бъде използван от деца над 8
годишна възраст, както и лица с намалени физически,
сетивни и умствени възможности или лица без опит и
познания, само ако те са под наблюдение или бъдат
инструктирани относно безопасната употреба на уреда и
възможните рискове.
Уредът може да се използва от деца 3- и 8-годишна
възраст и хора с тежки или комплексни увреждания, ако
те са инструктирани.
Деца под 3-годишна възраст трябва да се държат далеч
от уреда, освен ако не са под постоянно наблюдение.
Не позволявайте на деца да си играят с уреда.
Деца няма да извършват почистване или поддръжка на
уреда без надзор.
Дръжте всички опаковачни материали далеч от деца и ги
изхвърлете, както е редно.
ОСНОВНА БЕЗОПАСНОСТ
•
2
Този уред е предназначен за употреба в домашни
условия и подобни приложения като:
– Ферми, кухненски помещения в магазини, офиси и
други работни среди
– От клиенти в хотели, мотели, места за отдих и други
места за живеене
•
•
•
•
•
•
•
•
ВНИМАНИЕ: Дръжте вентилационните отвори в корпуса
на уреда или във вградената структура, без да са
възпрепятствани.
ВНИМАНИЕ: Не използвайте механични приспособления
или други средства за ускоряване на процеса на
размразяване, освен препоръчаните от производителя.
ВНИМАНИЕ: Не повреждайте охладителната верига.
ВНИМАНИЕ: Не използвайте ел. уреди в отделенията за
съхранение на храна, освен ако не са от типа,
препоръчан от производителя.
Не използвайте водоструйка или пара, за да почистите
уреда.
Почистете уреда с мокър и мек парцал. Използвайте
само неутрални препарати. Не използвайте абразивни
продукти, грапави, почистващи кърпи, разтворители или
метални предмети.
Не съхранявайте експлозивни субстанции, като кутии
аерозол със запалимо гориво в този уред.
Ако захранващият кабел е повреден, той трябва да се
смени от производителя, оторизиран сервизен център
или лица със сходна квалификация, за да се избегне
опасност.
ИНСТРУКЦИИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ
МОНТАЖ
ВНИМАНИЕ! Само квалифициран
човек може да извърши монтажа
на уреда.
•
•
•
•
•
•
Премахнете всички опаковки.
Не монтирайте и не използвайте повреден
уред.
Следвайте инструкциите за инсталиране,
приложени към уреда.
Винаги внимавайте, когато местите уреда,
тъй като е тежък. Винаги използвайте
предпазни ръкавици и затворени обувки.
Уверете се, че има циркулация на въздуха
около уреда.
При първо инсталиране или след
реверсиране на вратичката изчакайте поне
4 часа, преди да свържете уреда към
захранването. Това е, за да се позволи на
•
•
•
•
•
•
маслото да се влива обратно в
компресора.
Преди да извършвате каквито и да било
действия върху уреда (напр. реверсиране
на вратата), извадете щепсела от контакта.
Не монтирайте уреда близо до радиатори,
печки, фурни или котлони.
Не излагайте уреда на дъжд.
Не монтирайте уреда на места с директна
слънчева светлина.
Не инсталирайте този уред на места, които
са прекалено влажни или студени.
Когато местите уреда, повдигнете го от
предния ъгъл, за да предотвратите
драскане по пода.
3
ЕЛЕКТРИЧЕСКО СВЪРЗВАНЕ
ВНИМАНИЕ! Риск от пожар или
токов удар.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
ВНИМАНИЕ! При позициониране
на уреда се уверете, че
захранващият кабел не е закачен
или повреден.
•
ВНИМАНИЕ! Не използвайте
разклонители или адаптери с
много входове.
•
Уредът трябва да е заземен.
Уверете се, че параметрите на табелката с
технически данни са съвместими с
електрическите данни на захранващата
мрежа.
Винаги използвайте правилно монтиран
контакт със защита от токов удар.
Уверете се, че не наранявате ел.
компоненти (напр. основен контакт за
захранване, захранващ кабел, компресор).
Свържете се с оторизирания сервизен
център или електротехник, за да смени
електрическите компоненти.
Захранващият кабел трябва да е под
нивото на основния контакт за захранване.
Свържете кабела за захранването към
контакта единствено в края на
инсталацията. Уверете се, че щепселът за
захранване е достъпен след
инсталирането.
Не издърпвайте захранващия кабел, за да
изключите уреда. Винаги издърпвайте
щепсела.
•
•
•
•
•
•
ВЪТРЕШНО ОСВЕТЛЕНИЕ
ВНИМАНИЕ! Опасност от токов
удар.
•
ВНИМАНИЕ! Опасност от
нараняване или повреда на уреда.
•
•
Уредът съдържа запалим газ, изобутан
(R600а), природен газ с високо ниво на
екологична съвместимост. Внимавайте да не
причините повреда на хладилната верига със
съдържание на изобутан.
• Не променяйте предназначението на
уреда.
• Не поставяйте електрически уреди (напр.
машини за сладолед) в уреда, освен ако те
са одобрени от производителя.
4
Видът на лампичката, използвана в този
уред, е само за домакински уреди. Не я
използвайте за битово осветление.
ГРИЖИ И ПОЧИСТВАНЕ
УПОТРЕБА
ВНИМАНИЕ! Риск от контузии,
изгаряния, електрически удар или
пожар.
Случай на повреда в хладилната верига,
уверете се, че няма пламъци и запалими
източници в стаята. Проветрете стаята.
Не позволявайте горещи съдове да се
допират до пластмасовите части на уреда.
Не поставяйте газирани напитки във
фризерното отделение. Това ще създаде
натиск върху контейнера за напитки.
Не съхранявайте запалими газове или
течности в уреда.
Не поставяйте запалителни материали или
предмети, които са напоени със
запалителни материали, в уреда, в близост
до него или върху него.
Не докосвайте компресора или
кондензатора. Те са горещи.
Не премахвайте или докосвайте неща от
фризерното отделение, ако ръцете ви са
мокри или влажни.
Не замразявайте отново храна, която вече
сте размразили.
Спазвайте инструкциите за съхранение
върху опаковката на замразената храна.
Опаковайте храните в материал, подходящ
за контакт с храна, преди да ги поставите в
отделението на фризера.
•
Преди поддръжка изключете уреда и
извадете щепсела на захранването от
контакта на ел. мрежа.
Този уред съдържа въглеводороди в
охлаждащия блок. Само квалифицирано
лице може да поддържа и презарежда
уреда.
Редовно проверявайте канала за
отцеждане на уреда и ако е необходимо, го
почистете. Ако каналът за отцеждане се
запуши, размразената вода ще се събере
на дъното на уреда.
ОБСЛУЖВАНЕ
• За поправка на уреда се свържете с
оторизиран сервизен център.
•
Използвайте само оригинални резервни
части.
ИЗХВЪРЛЯНЕ
•
•
ВНИМАНИЕ! Риск от нараняване
или задушаване.
•
•
•
Изключете уреда от електрозахранването.
Отрежете захранващия кабел и го
изхвърлете.
Отстранете вратичката, за да не могат
деца и домашни любимци да се заключат в
уреда.
•
Хладилната верига и изолационните
материали на този уред са благоприятни за
озона.
Изолационната пяна съдържа
възпламеним газ. Свържете се с
общинските власти за информация за това
как да изхвърлите уреда правилно.
Не повреждайте частта на охлаждащия
блок, който е близо до топлообменника.
ИНСТАЛИРАНЕ
ВНИМАНИЕ! Вж. глава
"Безопасност".
•
РАЗПОЛАГАНЕ
Монтирайте този уред в сухо, добре
проветриво помещение, където
температурата в помещението отговаря на
климатичния клас, посочен на табелката с
данни на уреда:
Климати‐
чен клас
•
Околна температура
•
SN
+10°C до + 32°C
N
+16°C до + 32°C
ST
+16°C до + 38°C
Т
+16°C до + 43°C
ЕЛЕКТРИЧЕСКО СВЪРЗВАНЕ
• Преди включване към
електрозахранващата мрежа проверете
дали напрежението и честотата на
табелката с данни отговарят на тези от
домашната ви електрозахранваща мрежа.
Уредът трябва да е заземен. За целта
щепселът на захранващия кабел има
специален контакт. Ако домашният контакт
на електрозахранването не е заземен,
свържете уреда към отделен заземяващ
кабел в съответствие с действащите
нормативни разпоредби след консултация
с квалифициран техник.
Производителят не носи отговорност, ако
горепосочените мерки за безопасност не
са спазени.
Уредът съответства на Директивите на
E.E.C.
МОНТАЖ НА УРЕДА И ОБРЪЩАНЕ НА
ВРАТАТА
Моля, вижте отделните инструкции
за монтаж (изисквания за
вентилация, нивелиране) и
обръщане на вратата.
ДЕЙСТВИЕ
ВКЛЮЧВАНЕ
Включете електрическия щепсел в контакта.
Завъртете регулатора за температурата по
посока на часовниковата стрелка на средно
положение.
ИЗКЛЮЧВАНЕ
За да изключите уреда, завъртете регулатора
за температурата в положение "О".
РЕГУЛИРАНЕ НА ТЕМПЕРАТУРАТА
Температурата се регулира автоматично.
Въпреки това можете сами да зададете
температура в уреда.
Изберете настройката, имайки предвид, че
температурата във вътрешността на уреда
зависи от:
• стайната температура,
• това колко често се отваря вратата
5
• количеството на съхраняваните храни,
• местоположението на уреда.
Обикновено средната настройка е найподходяща.
За да боравите с уреда:
1. Завъртете терморегулатора по посока на
часовниковата стрелка, за да постигнете
по-ниска температура в уреда.
2. Завъртете терморегулатора по посока
обратна на часовниковата стрелка, за да
постигнете по-висока температура в
уреда.
ВСЕКИДНЕВНА УПОТРЕБА
ЗАМРАЗЯВАНЕ НА ПРЕСНИ ХРАНИТЕЛНИ
ПРОДУКТИ
Фризерното отделение е подходящо за
замразяване на пресни хранителни продукти и
дълготрайно съхранение на готови дълбоко
замразени продукти.
За замразяване на пресни храни не е
необходимо да се променя средното
положение.
За по-бързо замразяване обаче, завъртете
регулатора на температурата към по-високите
положения, за да получите максимално
изстудяване.
При това положение
температурата на хладилника
може да падне до под 0°C. Ако
това се случи, завъртете
регулатора на температурата на
по-висока настройка.
Поставете свежата храна, която искате да
замразите в долното отделение.
Максималното количество храна, което може
да се замрази в рамките на 24 часа, е указано
на табелката с данни, етикет, поставен във
вътрешността на уреда.
Процесът на замразяване отнема 24 часа:
през този период не добавяйте други
хранителни продукти за замразяване.
СЪХРАНЕНИЕ НА ЗАМРАЗЕНИ ХРАНИ
При първоначално пускане или след дълъг
период, през който фризерът не е използван,
оставете уреда да работи поне 2 часа, преди
да поставите хранителните продукти в
отделението.
Чекмеджетата на фризера осигуряват бързо и
лесно откриване на храните, които желаете.
Ако големи количества храна следва да се
съхраняват, премахнете всички шкафчета,
освен най-долното шкафче, което трябва да
стои на своето място, за да осигурява добро
въздушно циркулиране. На всички рафтове е
възможно да поставите храната, която не се
подава 15 мм от вратата.
ВНИМАНИЕ! В случай на
аварийно размразяване, например
поради спиране на тока, ако
уредът е бил изключен за по-дълго
време, отколкото е посочено в
таблицата с техническите
спецификации срещу "Време на
повишаване", замразената храна
трябва се консумира бързо или да
се сготви веднага и след това да
се замрази отново (след
охлаждане).
СЪХРАНЕНИЕ НА ХРАНА В ХЛАДИЛНОТО
ОТДЕЛЕНИЕ
Покривайте или завивайте храната, особено
ако има силна миризма.
Поставяйте храната така, че въздухът да
може свободно да циркулира около нея.
Дръжте храната не по-близко от 20 мм от
задната стена и 15 мм от вратичката на
всички шкафове.
ГРИЖИ И ПОЧИСТВАНЕ
ВНИМАНИЕ! Вж. глава
"Безопасност".
6
ПОЧИСТВАНЕ НА ВЪТРЕШНОСТТА
Преди да използвате уреда за първи път,
трябва да почистите вътрешността и всички
вътрешни принадлежности с хладка сапунена
вода и малко неутрален сапун, за да
отстраните типичната за новите изделия
миризма, а след това подсушете напълно.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Не
използвайте препарати, абразивни
пудри, хлор или почистващи
препарати на маслена основа, тъй
като ще повредят покритието.
ПЕРИОДИЧНО ПОЧИСТВАНЕ
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Не
дърпайте, не движете и не
повреждайте тръбите и/или
кабелите в уреда.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Не
повреждайте охлаждащата
система.
Уредът трябва да се почиства редовно:
1. Почиствайте вътрешността и
принадлежностите с хладка вода и малко
неутрален сапун.
2. Редовно проверявайте уплътненията на
вратата и ги забърсвайте, за да сте
сигурни, че са чисти и без замърсявания.
3. Изплакнете и подсушете напълно.
4. Ако имате достъп, изчистете кондензатора
и компресора в задната част на уреда с
четка.
Това ще подобри работата на уреда и ще
реализира икономия на енергия
РАЗМРАЗЯВАНЕ НА ХЛАДИЛНИКА
При нормална употреба скрежът се
отстранява автоматично от изпарителя в
хладилното отделение при всяко спиране на
компресора на електромотора.
Важно е периодично да почиствате отвора за
оттичане на размразената вода в средата на
канала на хладилното отделение, за да
предотвратите преливане на водата и
отцеждането й върху храната вътре.
РАЗМРАЗЯВАНЕ НА ФРИЗЕРА
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Не
използвайте остри метални
инструменти за изстъргване на
скрежа от изпарителя, за да не го
повредите. Не използвайте
машинни съоръжения или други
средства за ускоряване на
процеса на размразяване,
различни от препоръчаните от
производителя. Покачването на
температурата на замразените
опаковки с храна по време на
размразяването може да съкрати
техния безопасен срок на
съхранение.
Около 12 часа преди
размразяването, задайте по-ниска
температура, за да се натрупа
достатъчен запас от студ за
прекъсването на работата.
Известно количество скреж винаги ще се
натрупва по рафтовете на фризера и около
горното отделение.
Размразете фризера, когато пластът скреж
достигне дебелина 3-5 мм.
1. Изключете уреда или изтеглете щепсела
от стенния контакт.
2. Извадете храната, увийте я в няколко
пласта вестници и я поставете на хладно
място.
ВНИМАНИЕ! Не докосвайте
замразена храна с мокри ръце.
Ръцете могат да залепнат за
храната.
3. Оставете вратичката отворена и пазате
пода от размразената вода, например с
парцал или плосък съд.
За да ускорите размразителния процес,
поставете съд с топла вода във
фризерното отделение. Освен това,
премахнете парченцата лед с шило преди
края на размразяването.
4. Когато размразяването приключи,
изсушете напълно вътрешната част и
запазете стъргалката за бъдеща
употреба.
5. Включете уреда.
Изчакайте поне 3 часа, преди да сложите
храна обратно във фризерното отделение.
7
ПЕРИОДИ НА БЕЗДЕЙСТВИЕ
Когато уредът не се използва за дълъг период
от време, вземете следните предпазни мерки:
1. Изключете уреда от електрозахранването.
2. Извадете всичката храна.
3. Размразете (ако е необходимо) и
изчистете уреда и всички
принадлежности.
4. Почистете уреда и всички
принадлежности.
5. Оставете вратата/вратите отворена/ени,
за да предотвратите появата на неприятни
миризми.
ОТСТРАНЯВАНЕ НА НЕИЗПРАВНОСТИ
ВНИМАНИЕ! Вж. глава
"Безопасност".
КАК ДА ПОСТЪПИТЕ, АКО...
Проблем
Възможна причина
Решение
Уредът е шумен.
Уредът не е правилно по‐
зициониран.
Проверете дали уредът стои
стабилно.
Лампичката не работи.
Лампичката е в режим на
изчакване.
Затворете и отворете врата‐
та.
Лампичката е дефектна.
Вижте "Смяна на лампичка‐
та".
Температурата е зададена
неправилно.
Вижте глава "Действие"/"Ко‐
мандно табло".
Поставени са прекалено
много хранителни продук‐
ти едновременно.
Изчакайте няколко часа и
след това отново проверете
температурата.
Температурата в помеще‐
нието е твърде висока.
Вижте таблицата за климати‐
чен клас на табелката с дан‐
ни.
Хранителните продукти,
поставени в уреда са твър‐
де топли.
Оставете хранителните про‐
дукти да се охладят до стай‐
на температура, преди да ги
съхранявате.
Изходът за вода е запу‐
шен.
Почистете изхода за вода.
Хранителните продукти
предотвратяват изтичане‐
то на водата в съда за съ‐
биране.
Уверете се, че хранителните
продукти не се допират до за‐
дната стена.
Изходящият маркуч за то‐
пяща се вода не е свързан
към тавата на изпарителя
над компресора.
Свържете изходящия маркуч
за топяща се вода към тавата
на изпарителя.
Компресорът работи не‐
прекъснато.
В хладилника се стича во‐
да.
Водата тече на пода.
8
Проблем
Температурата в уреда е
твърде ниска/висока.
Възможна причина
Решение
Регулаторът на температу‐
рата не е настроен пра‐
вилно.
Задайте по-висока/по-ниска
температура.
Температурата на храни‐
телните продукти е твърде
висока.
Изчакайте температурата на
хранителните продукти да
спадне до температурата в
помещението, преди съхра‐
нение.
Прекалено много храни‐
телни продукти са съхра‐
нявани едновременно.
Съхранявайте едновременно
по-малко хранителни продук‐
ти.
Страничните панели на
уреда са топли.
Това е нормално при рабо‐
та на топлообменника.
Уверете се, че има поне 30
мм място между всяка страна
на уреда и заобикалящите го
мебели, когато стайната тем‐
пература надвишава 38°C.
Има прекалено много кон‐
денз по задната стена на
хладилника.
Вратата е отваряна прека‐
лено често.
Отваряйте вратата, само ко‐
гато е необходимо.
Вратата не е напълно за‐
творена.
Уверете се, че вратата е на‐
пълно затворена.
Съхраняваната храна не е
опакована.
Опаковайте храната в подхо‐
дяща опаковка, преди да я
съхраните в уреда.
Температурата на околна‐
та среда е висока и уредът
е настроен на най-ниската
температура
Поставете терморегулатора
на по-висока температура, за
да разрешите автоматично
размразяване.
Уредът е напълно зареден
и уре е настроен на найниската температура
Поставете терморегулатора
на по-висока температура, за
да разрешите автоматично
размразяване.
Опитали сте да отворите
вратата веднага след като
сте я затворили.
Изчакайте няколко секунди,
след като сте затворили вра‐
тата, преди да я отворите от‐
ново.
По задната стена на хла‐
дилника има скреж.
Вратата не се отваря лес‐
но.
В случай, че съветите не водят до
постигане на желаните резултати,
свържете се с най-близкия
оторизиран сервизен център.
СМЯНА НА КРУШКАТА
Уредът е снабден с интериорна
LED лампичка с дълъготраен
живот.
Препоръчително е да се използват
само оригинални резервни части.
9
Използвайте само LED крушки
(основа E14). Максималната
мощност е посочена на
осветителното тяло.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Изключете
щепсела от контакта на
захранващата мрежа.
2. Сменете крушката с нова със същата
мощност и форма, специално проектирана
за домашни уреди.
3. Поставете капака на лампата.
4. Включете щепсела в контакта на
захранващата мрежа.
5. Отворете вратата.
Уверете се, че крушката светва.
1. Дръпнете лявата страна на капака на
крушката с пръстите си, за да го
отключите. Премахнете капака като го
дръпнете към себе си.
1
2
1
ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ
ПРОДУКТОВ ФИШ
10
Търговска марка
Zanussi
Модел
ZRB36101WA 925053503
ZRB36101XA 925053512
категория
7. Хладилник – Фризер
Клас на енергийна ефективност
A+
Консумация на енергия в kWh за година въз основа
на стандартни тестови резултати за 24 часа. Реал‐
ната консумация на енергия зависи от начина, по
който се използва уреда и къде е разположен.
304
Обем за съхранение в литри, хладилник
220
Обем за съхранение в литри, звезда
-
Обем за съхранение в литри, мазе зона
-
Обем за съхранение в литри, вино
-
Обем за съхранение в литри, обща сума
329
Обем за съхранение в литри, фризер
109
Обем за съхранение в литри, охладител
-
Обем за съхранение в литри, други отделения
-
Класификация на звездите на фризерното отделе‐
ние с най-голям обем на съхранение (л)
****
Температура на проектиране на други отделения >
14 ° C (° C), ако има такива
-
Хладилник без скреж (Д/Н), хладилник
Не
Хладилник без скреж (Д/Н), фризер
Не
Захранването е безопасно в ч
30
Капацитет на замразяване в kg/24ч
5
Климатичен клас
SN-N-ST-T
Най-ниската околна температура, при която този
уред е предназначен за използване, в ° C
10
Най-висока околна температура, при която този
уред е предназначен за използване, в ° C
43
Акустични шумови емисии dB(A) re1 pW
40
Вграден уред Д/Н
Не
този уред е предназначен да се изолзва изключи‐
телно за съхранение на вино Д/Н
Не
ДОПЪЛНИТЕЛНИ ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ
Височина
1845 mm
Ширина
595 mm
Дълбочина
647 mm
Волтаж
230 - 240 V
Честота
50 Hz
Техническата информация се намира на
табелката с данни на външната или
вътрешната страна на уреда и на етикета за
енергийна категория.
ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА
Рециклирайте материалите със символа
.
Поставяйте опаковките в съответните
контейнери за рециклирането им. Помогнете
за опазването на околната среда и човешкото
здраве, както и за рециклирането на отпадъци
от електрически и електронни уреди. Не
изхвърляйте уредите, означени със символаl
, заедно с битовата смет. Върнете уреда в
местния пункт за рециклиране или се
обърнете към вашата общинска служба.
11
BIZTONSÁGI INFORMÁCIÓK
Az üzembe helyezés és használat előtt gondosan olvassa el a
mellékelt útmutatót. A gyártó nem vállal felelősséget a
helytelen beszerelés vagy használat miatt keletkezett
sérülésekért és károkért. Tartsa biztonságos és elérhető
helyen az útmutatót, hogy szükség esetén mindig a
rendelkezésére álljon.
GYERMEKEK ÉS FOGYATÉKKAL ÉLŐ SZEMÉLYEK
BIZTONSÁGA
•
•
•
•
•
•
A készüléket 8 év feletti gyermekek és csökkent fizikai,
értelmi vagy mentális képességű, illetve megfelelő
tapasztalatok vagy ismeretek híján lévő személyek csak
felügyelettel, vagy a készülék biztonságos használatára
vonatkozó megfelelő tájékoztatás esetén használhatják.
A készüléket 3-8 éves gyermekek, illetve súlyos, komplex
fogyatékossággal élő személyek kizárólag akkor
használhatják, ha megfelelő oktatásban részesültek.
3 évesnél fiatalabb gyermekek kizárólag folyamatos
felügyelet mellett tartózkodhatnak a készülék közelében.
Ne hagyja, hogy gyermekek játsszanak a készülékkel.
Gyermekek felügyelet nélkül nem végezhetnek tisztítási vagy
karbantartási tevékenységet a készüléken.
Minden csomagolóanyagot tartson távol a gyermekektől, és
megfelelően dobja azokat hulladékba.
ÁLTALÁNOS BIZTONSÁG
•
•
12
A készüléket háztartási, illetve más hasonló felhasználási
területekre szánták, mint például:
– Hétvégi házak, üzletek, irodák és egyéb munkahelyeken
kialakított személyzeti konyhák
– Hotelek, motelek, szállások és egyéb lakás céljára
szolgáló ingatlanok esetén az ügyfelek számára
FIGYELMEZTETÉS: Ne takarja le a készülékházon vagy a
beépített szerkezeten lévő szellőzőnyílásokat.
•
•
•
•
•
•
•
FIGYELMEZTETÉS: Csak a gyártó által ajánlott mechanikus
berendezéseket vagy eszközöket használjon a leolvasztás
meggyorsítására.
FIGYELMEZTETÉS: Ügyeljen arra, hogy ne sérüljön meg a
hűtőkör.
FIGYELMEZTETÉS: Kizárólag a gyártó által ajánlott típusú
elektromos berendezéseket használjon a készülék ételtároló
rekeszeiben.
A készülék tisztításához ne használjon vízsugarat vagy gőzt.
A készüléket puha, nedves ruhával tisztítsa. Csak semleges
tisztítószert használjon. Ne használjon súrolószert,
súrolószivacsot, oldószert vagy fém tárgyat.
Tilos robbanásveszélyes termékeket és anyagokat (pl.:
gyulladásveszélyes hajtógázzal töltött aeroszolos flakonokat)
tárolni a készülékben.
Ha a hálózati kábel megsérül, azt a gyártónak vagy a
márkaszerviznek vagy más hasonlóan képzett személynek
kell kicserélnie, nehogy veszélyhelyzet álljon elő.
BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK
ÜZEMBE HELYEZÉS
FIGYELMEZTETÉS! A készüléket
csak képesített személy helyezheti
üzembe.
•
•
•
•
•
•
•
Távolítsa el az összes csomagolóanyagot.
Ne helyezzen üzembe, és ne is használjon
sérült készüléket.
Tartsa be a készülékhez mellékelt üzembe
helyezési útmutatóban foglaltakat.
A készülék nehéz, ezért legyen körültekintő a
mozgatásakor. Mindig használjon
munkavédelmi kesztyűt és zárt lábbelit.
Gondoskodjon arról, hogy keringeni tudjon a
levegő a készülék körül.
Az első üzembe helyezéskor vagy az ajtó
nyitási irányának megfordítása után várjon
legalább 4 órát, mielőtt csatlakoztatja a
készüléket az elektromos hálózathoz. Ez
azért szükséges, hogy az olaj
visszafolyhasson a kompresszorba.
A készüléken elvégzendő bármilyen művelet
végrehajtása (pl. az ajtó nyitási irányának
megfordítása) előtt húzza ki a hálózati
vezetéket a hálózati aljzatból.
•
•
•
•
•
Ne helyezze üzembe a készüléket radiátorok,
tűzhelyek, sütők vagy főzőlapok közelében.
Ne tegye ki a készüléket esőnek.
Ne helyezze üzembe a készüléket közvetlen
napsugárzásnak kitett helyen.
A készüléket nem szabad túl párás vagy túl
hideg környezetben üzemeltetni.
A készülék mozgatásakor a készülék elejének
peremét emelje fel, ellenkező esetben
megkarcolhatja a padlót.
ELEKTROMOS CSATLAKOZTATÁS
FIGYELMEZTETÉS! Tűz- és
áramütésveszély.
FIGYELMEZTETÉS! A készülék
elhelyezésekor ügyeljen arra, hogy a
hálózati kábel ne csípődjön be és ne
sérüljön meg.
FIGYELMEZTETÉS! Ne használjon
hálózati elosztókat és hosszabbító
kábeleket.
•
A készüléket kötelező földelni.
13
•
•
•
•
•
•
Ellenőrizze, hogy az adattáblán szereplő
adatok megfelelnek-e a helyi elektromos
hálózat paramétereinek.
Mindig megfelelően felszerelt, áramütés ellen
védett aljzatot használjon.
Ügyeljen az elektromos alkatrészek (pl.
hálózati csatlakozódugasz, hálózati kábel,
kompresszor) épségére. Ha az elektromos
alkatrészek cserére szorulnak, forduljon a
hivatalos márkaszervizhez vagy elektromos
szakemberhez.
A hálózati kábelnek a hálózati aljzat szintje
alatt kell elhelyezkednie.
Csak az üzembe helyezés befejezése után
csatlakoztassa a hálózati csatlakozódugót a
hálózati csatlakozóaljzatba. Ügyeljen arra,
hogy a hálózati dugasz üzembe helyezés után
is könnyen elérhető legyen.
A készülék csatlakozásának bontására, soha
ne a hálózati kábelnél fogva húzza ki a
csatlakozódugót. A kábelt mindig a
csatlakozódugónál fogva húzza ki.
•
•
•
•
BELSŐ VILÁGÍTÁS
FIGYELMEZTETÉS! Vigyázat!
Áramütés-veszély!
•
A készülékben gyúlékony, azonban igen
környezetbarát földgáz, izobután (R600a)
taláható. Ügyeljen arra, hogy ne sértse meg a
hűtőkör izobutánt tartalmazó alkatrészeit.
• Ne változtassa meg a készülék műszaki
jellemzőit.
• Ne helyezzen más elektromos készüléket
(például fagylaltkészítő gépet) a készülék
belsejébe, hacsak ezt a gyártó kifejezetten
nem javasolja.
• Amennyiben a hűtőkör megsérül, tartózkodjon
mindennemű nyílt láng és gyújtószikra
használatától. Szellőztesse ki a helyiséget.
• Ügyeljen arra, hogy forró tárggyal ne érjen a
készülék műanyag részeihez.
• Ne tegyen üditőitalt a fagyasztótérbe. A
fagyás ugyanis nyomást fejt ki az italtároló
edényre.
• Ne tároljon gyúlékony gázt vagy folyadékot a
készülékben.
• Ne tegyen gyúlékony anyagot vagy gyúlékony
anyaggal szennyezett tárgyat a készülékbe,
annak közelébe, illetve annak tetejére.
• Ne érintse meg a készülék kompresszorát és
kondenzátorát. Ezek üzem közben forróvá
válnak.
14
A készülékben használt égő kizárólag
háztartási készülékekhez használható.
Otthona kivilágítására ne használja.
ÁPOLÁS ÉS TISZTÍTÁS
FIGYELMEZTETÉS! Személyi
sérülés vagy a készülék
károsodásának veszélye áll fenn.
HASZNÁLAT
FIGYELMEZTETÉS! Sérülés-,
égés-, áramütés- és tűzveszély.
Nedves/vizes kézzel ne vegyen ki semmilyen
ételt a fagyasztóból, és ne is érintse meg
azokat.
Az egyszer már felolvasztott ételt ne
fagyassza vissza.
Kövesse a fagyasztott étel csomagolásán
található tárolási útmutatásokat.
A fagyasztórekeszbe helyezés előtt
csomagolja be az élelmiszert a többi
élelmiszerrel való érintkezés
megakadályozásához.
•
•
•
Karbantartás előtt kapcsolja ki a készüléket,
és húzza ki a hálózati csatlakozódugót a
csatlakozóaljzatból.
A készülék hűtőegysége szénhidrogén
hűtőközeget tartalmaz. Az elektromos
üzembe helyezést és a készülék
hűtőközeggel való feltöltését csak képesített
személy végezheti el.
Rendszeresen ellenőrizze a készülék
olvadékvíz-elvezető nyílását, és szükség
szerint tisztítsa ki. Ha az olvadékvíz-elvezető
nyílás el van záródva, a víz összegyűlik a
készülék alján.
SZERVIZ
• A készülék javítását bízza a márkaszervizre.
• Csak eredeti pótalkatrészeket használjon.
ÁRTALMATLANÍTÁS
FIGYELMEZTETÉS! Sérülés- vagy
fulladásveszély.
•
•
•
•
Bontsa a készülék hálózati csatlakozását.
Vágja le a hálózati tápkábelt, és helyezze a
hulladékba.
Szerelje le az ajtót, hogy megakadályozza a
gyermekek és háziállatok készülékben
rekedését.
A készülék hűtőköre és szigetelése ózonbarát
anyagokat tartalmaz.
•
A szigetelőhab gyúlékony gázt tartalmaz. A
készülék megfelelő ártalmatlanítására
vonatkozó tájékoztatásért lépjen kapcsolatba
a helyi hatóságokkal.
•
Ügyeljen arra, hogy ne sérüljön meg a
hűtőegység azon része, mely a hőcserélő
közelében található.
ÜZEMBE HELYEZÉS
FIGYELMEZTETÉS! Lásd a
„Biztonság” című fejezetet.
ELHELYEZÉS
A készülék olyan száraz, jól szellőző helyiségben
helyezhető üzembe, amelynek környezeti
hőmérséklete megfelel annak a
klímabesorolásnak, amely a készülék
adattábláján fel van tüntetve:
Klímaosz‐
tály
Környezeti hőmérséklet
SN
+10°C és +32°C között
N
+16°C és +32°C között
ST
+16°C és +38°C között
T
+16°C és +43°C között
•
•
•
feszültség és frekvencia megegyezik-e az
elektromos hálózat értékeivel.
A készüléket kötelező földelni. Az elektromos
hálózati vezeték dugasza ilyen típusú (földelt).
Ha az elektromos hálózati csatlakozóaljzat
nincs leföldelve, csatlakoztassa a készüléket
az érvényben lévő jogszabályok szerint külön
földpólushoz, miután konzultált egy képesített
villanyszerelővel.
A gyártó minden felelősséget elhárít magától,
ha a fenti biztonsági óvintézkedéseket nem
tartják be.
A készülék megfelel az EGK irányelveinek.
A KÉSZÜLÉK ÜZEMBE HELYEZÉSE ÉS AZ
AJTÓ NYITÁSI IRÁNYÁNAK MEGFORDÍTÁSA
Az üzembe helyezésre (szellőzési
követelmények, vízszintezés) és az
ajtó nyitási irányának megfordítására
vonatkozó utasítások külön
mellékletben találhatók.
ELEKTROMOS CSATLAKOZTATÁS
• Az elektromos csatlakoztatás előtt győződjön
meg arról, hogy az adattáblán feltüntetett
MŰKÖDÉS
BEKAPCSOLÁS
Illessze a csatlakozódugót az elektromos hálózati
aljzatba.
Forgassa a hőmérséklet-szabályozót az
óramutató járásával megegyező irányban egy
közepes beállításra.
KIKAPCSOLÁS
A készülék kikapcsolásához forgassa a
hőmérséklet-szabályozót "O" állásba.
A HŐMÉRSÉKLET BEÁLLÍTÁSA
A hőmérséklet szabályozása automatikusan
történik. Mindazonáltal saját maga is beállíthatja
a készülékben levő hőmérsékletet.
A beállítás kiválasztásakor szem előtt kell tartani,
hogy a készülék belsejében levő hőmérséklet az
alábbi tényezőktől függ:
• szobahőmérséklet,
• az ajtónyitások gyakorisága,
• a tárolt élelmiszer mennyisége,
• a készülék elhelyezése.
Általában egy közepes beállítás a leginkább
megfelelő.
A készülék működtetése:
1. Forgassa el a hőmérséklet-szabályozót az
óramutató járásával megegyező irányban,
hogy alacsonyabb hőmérsékletet érjen el a
készülék belsejében.
2. Forgassa el a hőmérséklet-szabályozót az
óramutató járásával ellentétes irányban, hogy
magasabb hőmérsékletet érjen el a készülék
belsejében.
15
NAPI HASZNÁLAT
FRISS ÉLELMISZER LEFAGYASZTÁSA
A fagyasztórekesz alkalmas friss élelmiszerek
lefagyasztására, valamint fagyasztott és
mélyhűtött élelmiszerek hosszú távú tárolására
is.
Friss élelmiszerek fagyasztásához nem
szükséges megváltoztatnia a közepes beállítást.
A gyorsabb fagyasztási művelet érdekében
forgassa a hőmérséklet-szabályozót a magasabb
beállítások felé, hogy maximális hűtést érjen el.
Ebben az esetben a fagyasztórekesz
hőmérséklete 0 °C alá is eshet. Ha
ez az eset előfordul, állítsa
magasabb értékre a hőmérsékletszabályzót.
Helyezze a fagyasztandó friss élelmiszert az alsó
rekeszbe.
A 24 óra alatt lefagyasztható maximális
élelmiszer-mennyiség a készülék belsejében
található adattáblán van feltüntetve.
A fagyasztási folyamat 24 órát vesz igénybe: ez
alatt az idő alatt ne tegyen be további
lefagyasztandó élelmiszert.
FAGYASZTOTT ÉLELMISZEREK TÁROLÁSA
Az első indításkor, illetve hosszabb használaton
kívüli periódus után, mielőtt élelmiszereket
helyezne a fagyasztótérbe, üzemeltesse legalább
2 óráig a készüléket.
A fagyasztófiókok használatával könnyen és
gyorsan megtalálja a kívánt élelemcsomagot. Ha
nagyobb mennyiségű élelmet kell tárolni,
eltávolíthatja a fiókokat, kivéve az alsót, melynek
mindig a helyén kell maradnia, a levegő
megfelelő áramlásának biztosítása érdekében.
Minden polcra helyezhető az ajtótól 15 mm-re
kinyúló étel.
FIGYELMEZTETÉS! Véletlenszerű,
például áramkimaradás miatt
bekövetkező leolvadás esetén,
amikor az áramszünet hosszabb
ideig tart, mint az az érték, amely a
műszaki jellemzők között az
„áramkimaradási biztonság” alatt van
feltüntetve, a felolvadt élelmiszert
gyorsan el kell fogyasztani, vagy
azonnal meg kell főzni, majd pedig
(a kihűlés után) újra lefagyasztani.
ÉLELMISZERTÁROLÁS A HŰTŐTÉRBEN
Takarja le vagy csomagolja be az élelmiszereket,
különösen, ha valamelyiknek erős az aromája.
Úgy helyezze be az ételeket, hogy a levegő
szabadon körbe tudja járni azokat.
A polcokon az élelmiszereket tárolja legalább 20
mm távolságra a hátsó faltól és 15 mm
távolságra az ajtótól.
ÁPOLÁS ÉS TISZTÍTÁS
FIGYELMEZTETÉS! Lásd a
„Biztonság” című fejezetet.
A KÉSZÜLÉK BELSEJÉNEK TISZTÍTÁSA
A készülék legelső használata előtt mossa ki a
készülék belsejét és az összes belső tartozékot
semleges mosogatószeres langyos vízzel, hogy
eltávolítsa a tökéletesen új termékek tipikus
szagát, majd alaposan szárítsa ki.
VIGYÁZAT! Ne használjon
mosószereket, súrolóporokat, klórvagy olajtartalmú tisztítószereket,
mert ezek károsítják a felületet.
16
RENDSZERES TISZTÍTÁS
VIGYÁZAT! Ne húzza meg, ne
mozgassa és ne sértse meg a
készülékben lévő csöveket és/vagy
kábeleket.
VIGYÁZAT! Ügyeljen arra, hogy ne
sérüljön meg a hűtőrendszer.
A készüléket rendszeresen tisztítani kell:
1. A készülék belsejét és a tartozékokat langyos
vízzel és egy kevés semleges
mosogatószerrel tisztítsa meg.
2. Rendszeresen ellenőrizze az ajtótömítéseket,
és törölje tisztára, hogy biztosítsa azok
tisztaságát és szennyeződésmentességét.
3. Gondosan öblítse le és szárítsa meg.
4. Amennyiben hozzáférhető, tisztítsa meg a
kondenzátort és a készülék hátulján lévő
kompresszort egy kefével.
Ezzel javíthatja a készülék teljesítményét, és
csökkentheti az áramfogyasztást.
A HŰTŐSZEKRÉNY LEOLVASZTÁSA
Rendeltetésszerű használat közben a dér minden
alkalommal automatikusan leolvad a hűtőrekesz
párologtatójáról, amint leáll a kompresszor.
Fontos, hogy a hűtőszekrény-csatorna közepén
látható lefolyónyílást, amely a jégmentesítésből
származó vizet befogadja, rendszeresen
megtisztítsa, nehogy a víz túlfolyjon és
rácsöpögjön a készülékben lévő élelmiszerekre.
A FAGYASZTÓ LEOLVASZTÁSA
VIGYÁZAT! Soha ne próbálja meg
éles fémeszközökkel lekaparni a
jeget az elpárologtatóról, mert
felsértheti azt. A leolvasztás
felgyorsítására kizárólag a gyártó
által ajánlott eszközöket vagy
anyagokat használjon. Ha a
leolvasztás közben a fagyasztott
élelmiszercsomagok hőmérséklete
megemelkedik, biztonságos tárolási
idejük lerövidülhet.
A leolvasztás előtt kb. 12 órával
állítson be alacsonyabb
hőmérsékletet annak érdekében,
hogy a működés megszakítására
elegendő hűtési tartalék
halmozódjon fel.
Bizonyos mennyiségű dér mindig képződik a
fagyasztó polcain és a felső rekesz körül.
Olvassza le a fagyasztót, amikor a dérréteg
vastagsága meghaladja a 3-5 mm-t.
1. Kapcsolja ki a készüléket, vagy húzza ki a
dugót a konnektorból.
2. Szedjen ki minden élelmiszert a készülékből,
csomagolja be azokat több réteg
újságpapírba, és tegye hideg helyre.
FIGYELMEZTETÉS! Ne érintse
meg a fagyasztott élelmiszert
nedves kézzel. A keze
hozzáfagyhat az élelmiszerhez.
3. Hagyja nyitva azt ajtót, és védje meg a padlót
az olvadékvíztől, például egy ruhadarab
leterítésével vagy egy lapos edény
elhelyezésével.
A leolvasztási folyamat felgyorsítása
érdekében helyezzen egy fazék langyos vizet
a fagyasztórekeszbe. Emellett jégkaparóval
távolítsa el azokat a jégdarabokat, amelyek a
leolvasztás befejezése előtt leválaszthatók.
4. A jégmentesítés befejezése után szárítsa ki
alaposan a készülék belsejét, és tegye el a
jégkaparót későbbi használatra.
5. Kapcsolja be a készüléket.
Várjon legalább 3 órát az élelmiszer fagyasztóba
való visszahelyezése előtt.
HA A KÉSZÜLÉK NINCS HASZNÁLATBAN
Ha a készüléket hosszú időn át nem használja,
az alábbi óvintézkedéseket végezze el:
1. Válassza le a készüléket az elektromos
táphálózatról.
2. Vegye ki az összes élelmiszert.
3. Olvassza le (szükség esetén) és tisztítsa
meg a készüléket és az összes tartozékot.
4. Tisztítsa meg a készüléket és az összes
tartozékot.
5. Hagyja résnyire nyitva az ajtót/ajtókat, hogy
ne képződjenek kellemetlen szagok.
HIBAELHÁRÍTÁS
FIGYELMEZTETÉS! Lásd a
„Biztonság” című fejezetet.
17
MI A TEENDŐ, HA ...
Jelenség
Lehetséges ok
Megoldás
A készülék zajos.
A készülék alátámasztása
nem megfelelő.
Ellenőrizze, hogy a készülék
stabilan áll-e.
A világítás nem működik.
A világítás készenléti üzem‐
módban van.
Csukja be, majd nyissa ki az aj‐
tót.
A világítás izzója meghibá‐
sodott.
Olvassa el az „Izzócsere” c.
részt.
A hőmérséklet beállítása
nem megfelelő.
Olvassa el a „Működés”/„Keze‐
lőpanel” c. szakaszt.
Túl sok élelmiszert helyezett
egyszerre a készülékbe.
Várjon néhány órát, majd ellen‐
őrizze ismét a hőmérsékletet.
A szobahőmérséklet túl ma‐
gas.
Olvassa el az adattáblán lévő
klímabesorolást.
A készülékbe helyezett étel
túl meleg volt.
A behelyezés előtt várja meg,
amíg az étel lehűl szobahőmér‐
sékletre.
A vízkifolyó eltömődött.
Tisztítsa meg a kifolyónyílást.
Az élelmiszerek megakadá‐
lyozzák, hogy a víz a víz‐
gyűjtőbe folyjon.
Ügyeljen arra, hogy az élelmi‐
szerek ne érjenek a hátsó fal‐
hoz.
Víz folyik ki a padlóra.
A leolvasztási víz nem a
kompresszor fölötti párolog‐
tató tálcába folyik.
Illessze a leolvasztási víz kifo‐
lyóját a párologtató tálcához.
A készülékben a hőmérsék‐
let túl alacsony/magas.
A hőmérséklet-szabályozó
nincs helyesen beállítva.
Állítson be magasabb/alacso‐
nyabb hőmérsékletet.
Az élelmiszerek hőmérsék‐
lete túl magas.
Hagyja, hogy az élelmiszerek
hőmérséklete szobahőmérsék‐
letre csökkenjen a tárolás előtt.
Túl sok élelmiszert tárolt el
egy időben.
Egyszerre kevesebb terméket
tároljon el.
A készülék oldalfalai mele‐
gek.
Ez a készülék normális vise‐
kedése, melyet a hőcserélő
működése okoz.
Ellenőrizze, hogy legalább 30
mm hely van-e a készülék falai
és a környező bútorok között,
amikor a környezeti hőmérsék‐
let túllépi a 38 °C-ot.
A hűtőszekrény hátfalán túl
sok kondenzvíz jelenik meg.
Túl gyakran nyitogatta a ké‐
szülék ajtaját.
Csak akkor nyissa ki az ajtót,
amikor szükséges.
Az ajtót nem megfelelően
csukta be.
Győződjön meg róla, hogy az
ajtó teljesen be van csukva.
A kompresszor folyamatosan
működik.
Víz folyik be a hűtőszekrény‐
be.
18
Jelenség
A hűtőszekrény hátfalán dér
jelenik meg.
Az ajtó nehezen nyitható.
Lehetséges ok
Megoldás
A tárolt étel nincs becsoma‐
golva.
Mielőtt a készülékben tárolná,
megfelelően csomagolja be az
ételeket.
A környezeti hőmérséklet
magas, és a készülék a leg‐
alacsonyabb hőmérsékletre
van állítva.
Állítsa a hőmérséklet-szabályo‐
zót magasabb hőmérsékleti ér‐
tékre az automatikus jégmente‐
sítés lehetővé tételéhez.
A készülék teljesen tele van
pakolva, és a legalacso‐
nyabb hőmérsékletre van ál‐
lítva.
Állítsa a hőmérséklet-szabályo‐
zót magasabb hőmérsékleti ér‐
tékre az automatikus jégmente‐
sítés lehetővé tételéhez.
Az ajtót közvetlenül a becsu‐
kást követően újra ki akarta
nyitni.
Az ajtó bezárása, majd újbóli
kinyitása között várjon néhány
másodpercet.
Amennyiben a fenti tanácsok nem
vezetnek eredményre, forduljon a
legközelebbi márkaszervizhez.
1
IZZÓCSERE
2
A készüléket hosszú élettartamú
belső LED-világítással szereltük fel.
1
Javasoljuk, hogy mindig eredeti
cserealkatrészt használjon.
Kizárólag LED égőt (E14 foglalat)
használjon. A maximális teljesítmény
a lámpaegységen látható.
VIGYÁZAT! Húzza ki a dugaszt a
hálózati aljzatból.
1. A lámpbúra bal oldalát az ujjaival meghúzva
szabadítsa fel azt. Maga felé mozgatva
válassza le a lámpabúrát.
2. Olyan csereizzót használjon, melynek
teljesítménye és alakja azonos az eredetivel,
és kifejezetten háztartási eszközökhöz
gyártották.
3. Helyezze vissza a lámpabúrát.
4. Csatlakoztassa a hálózati vezetéket a
hálózati aljzatba.
5. Nyissa ki az ajtót.
Győződjön meg arról, hogy a világítás
bekapcsol-e.
MŰSZAKI ADATOK
TERMÉKISMERTETŐ ADATLAP
Védjegy
Zanussi
Modell
ZRB36101WA 925053503
ZRB36101XA 925053512
19
Kategória
7. Hűtő-fagyasztó
Energiahatékonysági osztály
A+
kWh/év energiafogyasztás 24 órás szabványos teszte‐
redmények alapján. A tényleges energiafogyasztás függ
a készülék elhelyezésétől és használatának módjától
304
Tárolási térfogat literben, hűtőszekrény
220
Tárolási térfogat literben, csillag besorolás
-
Tárolási térfogat literben, borhűtő zóna
-
Tárolási térfogat literben, borhűtő
-
Tárolási térfogat literben, teljes
329
Tárolási térfogat literben, fagyasztó
109
Tárolási térfogat literben, gyorshűtő
-
Tárolási térfogat literben, egyéb rekeszek
-
A legmagasabb tárolási térfogatú fagyasztórekesz csil‐
lag értékelése (l)
****
Egyéb terek tervezési hőmérséklete > 14 °C (°C), ha
van
-
Jegesedésmentes (I/N), hűtőszekrény
Nem
Jegesedésmentes (I/N), fagyasztó
Nem
Áramkimaradástól független, órában
30
Fagyasztókapacitás kg/24 órában kifejezve
5
Klímaosztály
SN-N-ST-T
Legalacsonyabb környezeti hőmérséklet, amelyben a
készülék rendeltetésszerűen használható, °C értékben
10
Legmagasabb környezeti hőmérséklet, amelyben a ké‐
szülék rendeltetésszerűen használható, °C értékben
43
Akusztikus zajkibocsátás dB(A) re1 pW
40
Beépíthető készülék I/N
Nem
Ezt a készüléket kizárólag borok tárolására tervezték
I/N
Nem
KIEGÉSZÍTŐ MŰSZAKI ADATOK
20
Magasság
1845 mm
Szélesség
595 mm
Mélység
647 mm
Feszültség
230 - 240 V
Frekvencia
50 Hz
A műszaki adatok a készülék külsején vagy
belsejében lévő adattáblán és az
energiatakarékossági címkén találhatók.
KÖRNYEZETVÉDELMI TUDNIVALÓK
A
következő jelzéssel ellátott anyagokat
hasznosítsa újra. Újrahasznosításhoz tegye a
megfelelő konténerekbe a csomagolást. Járuljon
hozzá környezetünk és egészségünk
védelméhez, és hasznosítsa újra az elektromos
és elektronikus hulladékot. A
szimbólummal ellátott készüléket ne dobja a
háztartási hulladék közé. Juttassa el a készüléket
a helyi újrahasznosító telepre, vagy lépjen
kapcsolatba a hulladékkezelésért felelős
hivatallal.
tiltó
21
INFORMAŢII PRIVIND SIGURANŢA
Înainte de instalarea şi de utilizarea aparatului, citiţi cu atenţie
instrucţiunile furnizate. Producătorul nu este responsabil
pentru nicio vătămare sau daună rezultată din instalarea sau
utilizarea incorectă. Păstraţi permanent instrucţiunile într-un loc
sigur şi accesibil pentru o consultare ulterioară.
SIGURANŢA COPIILOR ŞI A PERSOANELOR
VULNERABILE
•
•
•
•
•
•
Acest aparat poate fi utilizat de copiii cu vârsta mai mare de
8 ani, de persoanele cu capacităţi fizice, senzoriale sau
mentale reduse sau de persoanele fără cunoştinţe sau
experienţă doar sub supraveghere sau după o scurtă
instruire care să le ofere informaţiile necesare despre
utilizarea sigură a aparatului şi să le permită să înţeleagă
pericolele la care se expun.
Acest aparat poate fi folosit de copiii cu vârsta între 3 şi 8 ani
şi de persoanele cu dizabilităţi profunde şi complexe dacă au
fost instruite adecvat.
Copiii cu vârsta mai mică de 3 ani nu trebuie lăsaţi să se
apropie de aparat dacă nu sunt supravegheaţi permanent.
Nu lăsaţi copiii să se joace cu aparatul.
Copiii nu vor realiza curăţarea sau întreţinerea realizată de
utilizator asupra aparatului fără a fi supravegheaţi.
Nu lăsaţi ambalajele la îndemâna copiilor şi aruncaţi-le
conform reglementărilor.
ASPECTE GENERALE PRIVIND SIGURANŢA
•
•
22
Acest aparat este conceput pentru o utilizare casnică şi la
aplicaţii similare, cum ar fi:
– În casele de la ferme, bucătăriile pentru personal din
magazine, birouri şi alte medii de lucru
– De către clienţii din hoteluri, moteluri, unităţi de cazare cu
mic dejun şi alte medii de tip rezidenţial
AVERTISMENT: Menţineţi libere fantele de ventilaţie de pe
carcasa aparatului sau din structura în care este încorporat.
•
•
•
•
•
•
•
AVERTISMENT: Nu utilizaţi dispozitive mecanice sau alte
instrumente diferite de cele recomandate de producător
pentru a accelera procesul de dezgheţare.
AVERTISMENT: Nu deterioraţi circuitul frigorific.
AVERTISMENT: Nu utilizaţi aparate electrice în interiorul
compartimentelor de conservare a alimentelor ale aparatului,
decât dacă sunt de tipul recomandat de producător.
Nu folosiţi apă pulverizată şi abur pentru curăţarea
aparatului.
Curăţaţi aparatul cu o lavetă moale, umedă. Utilizaţi numai
detergenţi neutri. Nu folosiţi produse abrazive, bureţi
abrazivi, solvenţi sau obiecte metalice.
Nu depozitaţi în acest aparat substanţe explozive, cum ar fi
recipiente cu aerosoli cu un combustibil inflamabil.
În cazul în care cablul de alimentare este deteriorat, trebuie
înlocuit de producător, de Centrul de service autorizat al
acestuia sau de persoane cu o calificare similară pentru a se
evita orice pericol.
INSTRUCŢIUNI DE SIGURANŢĂ
INSTALAREA
AVERTISMENT! Doar o persoană
calificată trebuie să instaleze acest
aparat.
•
•
•
•
•
•
•
Îndepărtaţi toate ambalajele.
Dacă aparatul este deteriorat, nu îl instalaţi
sau utilizaţi.
Urmaţi instrucţiunile de instalare furnizate
împreună cu aparatul.
Aveţi întotdeauna grijă când mutaţi aparatul
deoarece acesta este greu. Folosiţi
întotdeauna mănuşi de protecţie şi
încălţăminte închisă.
Asiguraţi-vă că aerul poate circula în jurul
aparatului.
După instalare sau după inversarea uşii,
aşteptaţi cel puţin 4 ore înainte de a conecta
aparatul la sursa de alimentare. Aceasta
pentru a permite uleiului să curgă înapoi în
compresor.
Înainte de a efectua orice operaţie asupra
aparatul (de ex. inversarea uşii), scoateţi
ştecherul din priză.
•
•
•
•
•
Nu instalaţi aparatul aproape de radiatoare
sau aragaze, cuptoare sau plite.
Nu expuneţi aparatul la precipitaţii.
Nu instalaţi aparatul direct în lumina razelor
de soare.
Nu instalaţi acest aparat în zonele cu
umiditate ridicată sau prea reci.
Când mutaţi aparatul, ridicaţi din partea
frontală, pentru a evita zgârierea podelei.
CONEXIUNEA ELECTRICĂ
AVERTISMENT! Pericol de incendiu
şi electrocutare.
AVERTISMENT! Atunci când
amplasaţi aparatul, asiguraţi-vă că
nu blocaţi sau deterioraţi cablul de
alimentare.
AVERTISMENT! Nu folosiţi prize
multiple şi cabluri prelungitoare.
•
Aparatul trebuie legat la o priză cu
împământare.
23
•
•
•
•
•
•
Asiguraţi-vă că parametrii de pe plăcuţa cu
date tehnice sunt compatibili cu valorile
nominale ale sursei de alimentare.
Utilizaţi întotdeauna o priză cu protecţie
(împământare) contra electrocutării, montată
corect.
Procedaţi cu atenţie pentru a nu deteriora
componentele electrice (de exemplu,
ştecherul, cablul de alimentare electrică şi
compresorul). Contactaţi Centrul de service
autorizat sau un electrician pentru schimbarea
componentelor electrice.
Cablul de alimentare electrică trebuie să
rămână sub nivelul ştecherului.
Introduceţi ştecherul în priză numai după
încheierea procedurii de instalare. Asiguraţi
accesul la priză după instalare.
Nu trageţi de cablul de alimentare pentru a
scoate din priză aparatul. Trageţi întotdeauna
de ştecher.
MODUL DE UTILIZARE
AVERTISMENT! Pericol de
vătămare, arsuri, electrocutare sau
incendiu.
•
•
BECUL INTERIOR
AVERTISMENT! Pericol de
electrocutare.
•
24
Tipul de bec utilizat în acest aparat este
dedicat exclusiv aparatelor electrocasnice. Nu
îl utilizaţi în alte scopuri.
ÎNGRIJIREA ŞI CURĂŢAREA
AVERTISMENT! Pericol de
vătămare personală sau deteriorare
a aparatului.
•
•
•
Aparatul conţine gaz inflamabil, izobutan
(R600a), un gaz natural cu un nivel ridicat de
compatibilitate cu mediul. Aveţi grijă să nu
deterioraţi circuitul frigorific care conţine izobutan.
• Nu modificaţi specificaţiile acestui aparat.
• Nu introduceţi aparate electrice (de exemplu,
aparate de făcut îngheţată) în interiorul
aparatului, decât dacă acest lucru este
recomandat de către producător.
• Dacă circuitul frigorific este deteriorat,
asiguraţi-vă că nu există flăcări şi surse de
aprindere în cameră. Aerisiţi camera.
• Nu lăsaţi obiecte fierbinţi să atingă piesele din
plastic ale aparatului.
• Nu introduceţi băuturi răcoritoare în
compartimentul congelatorului. Aceasta va
crea presiune în recipientul cu băutură.
• Nu depozitaţi gaze şi lichide inflamabile în
aparat.
• Produsele inflamabile sau obiectele umezite
cu produse inflamabile nu trebuie introduse în
aparat, nici puse adiacent sau deasupra
acestuia.
• Nu atingeţi compresorul sau condensatorul.
Sunt fierbinţi.
• Nu scoateţi sau atingeţi obiecte din congelator
cu mâinile ude sau umede.
• Nu recongelaţi alimente care au fost
dezgheţate.
Respectaţi instrucţiunile de depozitare de pe
ambalajul preparatelor congelate.
Ambalaţi mâncarea în orice tip de ambalaj
alimentar înainte de a o introduce în
compartimentul congelator.
Înainte de a efectua operaţiile de întreţinere,
dezactivaţi aparatul şi scoateţi ştecherul din
priză.
Acest aparat conţine hidrocarburi în unitatea
de răcire. Doar o persoană calificată trebuie
să efectueze întreţinerea şi încărcarea unităţii.
Verificaţi regulat evacuarea aparatului şi, dacă
este necesar, curăţaţi-o. Dacă evacuarea este
blocată, apa dezgheţată se va acumula în
partea de jos a aparatului.
SERVICE
• Pentru a repara aparatul contactaţi Centrul de
service autorizat.
• Utilizaţi numai piese de schimb originale.
GESTIONAREA DEŞEURILOR DUPĂ
ÎNCHEIEREA CICLULUI DE VIAŢĂ AL
APARATULUI
AVERTISMENT! Pericol de
vătămare sau sufocare.
•
•
•
•
•
•
Deconectaţi aparatul de la sursa de
alimentare electrică.
Tăiaţi cablul electric şi îndepărtaţi-l.
Scoateţi uşa pentru a preveni închiderea
copiilor sau a animalelor de companie în
aparat.
Circuitul frigorific şi materialele de izolare a
acestui aparat nu afectează stratul de ozon.
Spuma izolatoare conţine gaze inflamabile.
Contactaţi autoritatea locală pentru informaţii
privind aruncarea adecvată a acestui aparat.
Nu deterioraţi partea unităţii de răcire
apropiată de schimbătorul de căldură.
INSTALAREA
AVERTISMENT! Consultaţi
capitolele privind siguranţa.
AMPLASAREA
Acest aparat poate fi instalat la interior într-un loc
uscat şi bine ventilat în care temperatura
ambiantă corespunde cu clasa climatică indicată
pe plăcuţa cu datele tehnice ale aparatului:
Clasa cli‐
matică
Temperatura camerei
SN
+10°C la + 32°C
N
+16°C la + 32°C
ST
+16°C la + 38°C
T
+16°C la + 43°C
•
•
•
datele tehnice corespund cu sursa de
alimentare a locuinţei.
Aparatul trebuie legat la o priză cu
împământare. Ştecherul cablului electric este
prevăzut cu un contact în acest scop. Dacă
priza din locuinţă nu este împământată,
conectaţi aparatul la o împământare separată,
în conformitate cu reglementările în vigoare,
după ce aţi consultat un electrician calificat.
Producătorul nu-şi asumă nicio
responsabilitate dacă aceste măsuri de
siguranţă nu sunt respectate.
Acest aparat este conform cu Directivele
C.E.E.
INSTALAREA APARATULUI ŞI INVERSAREA
UŞII
Consultaţi instrucţiunile separate
pentru instalare (cerinţe de ventilare,
aducere la nivel) şi inversarea uşii.
CONEXIUNEA ELECTRICĂ
• Înainte de a conecta aparatul, asiguraţi-vă că
tensiunea şi frecvenţa indicate pe plăcuţa cu
FUNCŢIONAREA
PORNIREA APARATULUI
Introduceţi ştecherul într-o priză.
Rotiţi butonul de reglare a temperaturii în sens
orar pe o setare medie.
OPRIREA APARATULUI
Pentru a opri aparatul, rotiţi butonul de reglare a
temperaturii pe poziţia „O”.
REGLAREA TEMPERATURII
Temperatura este reglată automat. Însă puteţi
seta singuri o temperatură în interiorul aparatului.
Alegeţi setarea ţinând cont de faptul că
temperatura din interiorul aparatului depinde de:
• temperatura din încăpere,
• frecvenţa de deschidere a uşii,
• cantitatea de alimente stocate,
• amplasarea aparatului.
În general, cea mai adecvată este setarea medie.
Pentru utilizarea aparatului:
1. Rotiţi regulatorul pentru temperatură în
sensul acelor de ceasornic pentru a obţine o
temperatură mai redusă în interiorul
aparatului.
2. Rotiţi regulatorul pentru temperatură în sens
invers acelor de ceasornic pentru a obţine o
temperatură mai ridicată în interiorul
aparatului.
UTILIZAREA ZILNICĂ
CONGELAREA ALIMENTELOR PROASPETE
Compartimentul congelator este adecvat pentru
congelarea alimentelor proaspete şi pentru
depozitarea pe termen lung a alimentelor
congelate.
Pentru a congela alimente proaspete nu este
necesar să modificaţi setarea medie.
Cu toate acestea, pentru o congelare mai rapidă,
rotiţi butonul de reglare a temperaturii spre o
setare mai mare, pentru a obţine o răcire
maximă.
25
În acest caz, este posibil ca
temperatura din compartimentul
frigider să scadă sub 0°C. Dacă se
produce această situaţie, aduceţi
butonul de reglare a temperaturii pe
o setare mai caldă.
Puneţi alimentele proaspete pregătite pentru
congelare în compartimentul inferior.
Cantitatea maximă de alimente care poate fi
congelată într-o perioadă de 24 de ore este
specificată pe plăcuţa cu date tehnice, o
etichetă situată în interiorul aparatului.
Procesul de congelare durează 24 de ore: în
acest interval de timp nu mai puneţi alte alimente
la congelat.
STOCAREA PREPARATELOR CONGELATE
La prima pornire sau după o perioadă de
neutilizare, înainte de a introduce alimentele în
congelator, lăsaţi aparatul să funcţioneze timp de
cel puţin 2 ore.
Sertarele congelatorului vă permit să găsiţi rapid
şi uşor pachetul de alimente dorit. Dacă se
stochează cantităţi mari de alimente, scoateţi
toate sertarele cu excepţia sertarului inferior care
trebuie păstrat pentru a asigura o circulaţie bună
a aerului. Pe toate rafturile se pot aşeza alimente
care depăşesc aliniamentul uşii cu maxim 15
mm.
AVERTISMENT! În cazul dezgheţării
accidentale, de exemplu din cauza
unei întreruperi a curentului, dacă
curentul a fost întrerupt mai mult timp
decât valoarea indicată în tabelul cu
caracteristicile tehnice din secţiunea
„Timpul de atingere a condiţiilor
normale de funcţionare”, alimentele
decongelate trebuie consumate rapid
sau trebuie gătite imediat şi apoi
recongelate (după ce s-au răcit).
DEPOZITAREA ALIMENTELOR ÎNTR-UN
COMPARTIMENT FRIGIDER
Acoperiţi sau înveliţi alimentele, mai ales dacă au
un miros puternic.
Poziţionaţi alimentele astfel încât aerul să poată
circula liber în jurul lor.
Ţineţi alimentele pe toate rafturile la o distanţă de
minim 20 de mm pe peretele din spate şi la
minim 15 mm de uşă.
ÎNGRIJIREA ŞI CURĂŢAREA
AVERTISMENT! Consultaţi
capitolele privind siguranţa.
CURĂŢAREA INTERIORULUI
Înainte de a folosi aparatul pentru prima oară,
spălaţi interiorul şi toate accesoriile interne cu
apă călduţă şi cu săpun neutru pentru a înlătura
mirosul specific de produs nou, după care uscaţi
bine.
ATENŢIE! Nu folosiţi detergenţi,
pulberi abrazive, agenţi de curăţare
pe bază de clor sau ulei deoarece
vor deteriora stratul acoperitor.
CURĂŢAREA PERIODICĂ
ATENŢIE! Nu trageţi, nu deplasaţi şi
nu deterioraţi conductele şi/sau
cablurile din interiorul aparatului.
ATENŢIE! Nu deterioraţi sistemul de
răcire.
26
Aparatul trebuie curăţat regulat:
1. Curăţaţi interiorul şi accesoriile cu o soluţie
cu apă caldă şi săpun neutru.
2. Verificaţi regulat garniturile uşii şi ştergeţi-le
pentru a vă asigura că sunt curate.
3. Clătiţi şi uscaţi bine.
4. Dacă este accesibil, curăţaţi cu o perie
condensatorul şi compresorul din spatele
aparatului.
Astfel se vor îmbunătăţi performanţele
aparatului şi se va economisi energia.
DEZGHEŢAREA FRIGIDERULUI
Gheaţa este eliminată automat din evaporatorul
compartimentului frigider de fiecare dată când se
opreşte motorul compresorului, în timpul utilizării
normale.
Este necesară curăţarea periodică a orificiului de
evacuare a apei rezultate din dezgheţare, situat
in mijlocul canalului de colectare din
compartimentul frigider, pentru ca apa să nu dea
pe dinafară şi să nu se scurgă peste alimente.
2. Scoateţi toate alimentele din acesta,
înfăşuraţi-le în mai multe straturi de ziar şi
puneţi-le într-un loc răcoros.
DEZGHEŢAREA CONGELATORULUI
ATENŢIE! Nu folosiţi niciodată
instrumente metalice ascuţite pentru
a îndepărta gheaţa de pe evaporator
deoarece îl puteţi deteriora. Nu
utilizaţi dispozitive mecanice sau
instrumente diferite de cele
recomandate de producător pentru a
accelera procesul de dezgheţare.
Creşterea temperaturii pachetelor cu
alimente congelate, în timpul
dezgheţării, poate scurta durata de
conservare în siguranţă a acestora.
Cu aproximativ 12 ore înainte de
dezgheţare, setaţi o temperatură mai
redusă pentru a acumula suficientă
rezervă de răcire pentru întreruperea
funcţionării.
Întotdeauna se va forma gheaţă pe rafturile
congelatorului şi în jurul compartimentului
superior.
Dezgheţaţi congelatorul atunci când grosimea
stratului de gheaţă atinge aproximativ 3-5 mm.
1. Opriţi aparatul sau scoateţi ştecherul din
priză.
AVERTISMENT! Nu atingeţi
alimentele congelate cu mâinile
ude. În contact cu alimentele
mâinile vă pot îngheţa.
3. Lăsaţi uşa deschisă şi protejaţi podeaua de
apa de la dezgheţare, de ex. cu o lavetă sau
un vas întins.
Pentru a accelera procesul de dezgheţare,
puneţi o oală cu apă caldă în compartimentul
congelator. Suplimentar, cu o racletă de
gheaţă îndepărtaţi bucăţile de gheaţă înainte
de terminarea dezgheţării.
4. După terminarea dezgheţării, uscaţi bine
interiorul şi păstraţi racleta pentru a o folosi şi
pe viitor.
5. Porniţi aparatul.
Aşteptaţi cel puţin 3 ore înainte de a pune
alimentele înapoi în compartimentul congelator.
PERIOADELE DE NEFUNCŢIONARE
Atunci când aparatul nu este utilizat perioade
îndelungate, luaţi următoarele măsuri de
precauţie:
1. Deconectaţi aparatul de la sursa de
alimentare cu electricitate.
2. Scoateţi toate alimentele.
3. Dezgheţaţi (dacă este cazul) şi curăţaţi
aparatul şi toate accesoriile.
4. Curăţaţi aparatul şi toate accesoriile.
5. Lăsaţi uşa/uşile deschise pentru a preveni
formarea mirosurilor neplăcute.
DEPANARE
AVERTISMENT! Consultaţi
capitolele privind siguranţa.
CE TREBUIE FĂCUT DACĂ...
Problemă
Cauză posibilă
Soluţie
Aparatul face zgomot.
Aparatul nu este aşezat co‐
rect.
Verificaţi dacă aparatul este
stabil.
Becul nu funcţionează.
Becul se află în modul aş‐
teptare.
Închideţi şi deschideţi uşa.
27
Problemă
Soluţie
Becul este defect.
Consultaţi paragraful „Înlocuirea
becului”.
Temperatura nu este setată
corect.
Consultaţi capitolul „Funcţiona‐
rea”/„Panoul de comandă”.
Au fost introduse multe pro‐
duse alimentare în acelaşi
timp.
Aşteptaţi câteva ore şi apoi ve‐
rificaţi din nou temperatura.
Temperatura camerei este
prea mare.
Consultaţi desenul cu clasa cli‐
matică de pe plăcuţa cu date
tehnice.
Alimentele introduse în apa‐
rat erau prea calde.
Lăsaţi alimentele să se
răcească la temperatura came‐
rei înainte de a le introduce în
aparat.
Orificiul pentru drenarea
apei este înfundat.
Curăţaţi orificiul pentru drena‐
rea apei.
Alimentele pot împiedica
scurgerea apei respective în
colector.
Asiguraţi-vă că alimentele nu
ating peretele din spate.
Apa curge pe podea.
Tubul de drenare a apei re‐
zultate din topire nu este co‐
nectat la tăviţa de evaporare
situată pe compresor.
Puneţi tubul de drenare a apei
rezultate din topire în tăviţa de
evaporare.
Temperatura din aparat este
prea mică/prea mare.
Regulatorul de temperatură
nu este setat corect.
Setaţi o temperatură mai
mare/mai mică.
Temperatura alimentelor es‐
te prea ridicată.
Lăsaţi temperatura alimentelor
să scadă până la temperatura
camerei înainte de stocare.
Au fost introduse prea multe
alimente în acelaşi timp.
Introduceţi mai puţine alimente
în acelaşi timp.
Panourile laterale ale apara‐
tului sunt calde.
Este o stare normală cau‐
zată de funcţionarea
schimbătorului de căldură.
Lăsaţi un spaţiu de minim 30
mm între fiecare latură a apara‐
tului şi mobilierul înconjurător
atunci când temperatura mediu‐
lui ambiant depăşeşte 38°C.
Există prea multă apă con‐
densată pe peretele din spa‐
te al frigiderului.
Uşa a fost deschisă prea
frecvent.
Deschideţi uşa doar atunci
când este necesar.
Uşa nu a fost închisă com‐
plet.
Asiguraţi-vă că uşa este com‐
plet închisă.
Alimentele depozitate nu
sunt ambalate.
Împachetaţi alimentele în am‐
balaje adecvate înainte de a le
depozita în aparat.
Compresorul funcţionează
continuu.
În frigider curge apă.
28
Cauză posibilă
Problemă
Există gheaţă pe peretele
posterior al frigiderului.
Uşa nu se deschide uşor.
Cauză posibilă
Soluţie
Temperatura mediului am‐
biant este ridicată şi aparatul
este setat pe temperatura
cea mai mică.
Setaţi regulatorul de tempera‐
tură la o temperatură mai ridi‐
cată pentru a permite dezgheţa‐
rea automată.
Aparatul este încărcat com‐
plet şi este setat la tempera‐
tura cea mai mică.
Setaţi regulatorul de tempera‐
tură la o temperatură mai ridi‐
cată pentru a permite dezgheţa‐
rea automată.
Aţi încercat să re-deschideţi
uşa imediat după ce a fost
închisă.
Aşteptaţi câteva secunde înain‐
te de a închide şi re-deschide
uşa.
Dacă soluţia indicată nu conduce la
rezultatul dorit, contactaţi cel mai
apropiat Centru de service autorizat.
1
ÎNLOCUIREA BECULUI
2
Aparatul este echipat cu o sursă de
lumină interioară de tip LED cu o
durată mare de funcţionare.
1
Se recomandă insistent utilizarea
exclusivă a pieselor de schimb
originale.
Folosiţi doar becuri LED (soclu E14).
Puterea maximă este marcată pe
bec.
ATENŢIE! Scoateţi ştecherul din
priză.
2. Înlocuiţi becul cu unul de aceeaşi putere şi
formă, proiectat special pentru utilizarea în
aparatele electrocasnice.
3. Puneţi la loc capacul becului.
4. Introduceţi ştecherul în priză.
5. Deschideţi uşa.
Verificaţi dacă becul se aprinde.
1. Trageţi cu degetele de partea stângă a
capacului lămpii pentru a-l debloca. Scoateţi
capacul trăgându-l spre dvs.
DATE TEHNICE
FIŞĂ CU INFORMAŢII DESPRE PRODUS
Marcă
Zanussi
Model
ZRB36101WA 925053503
ZRB36101XA 925053512
Categorie
7. Frigider-congelator
Clasă de eficienţă energetică
A+
29
Consumul de energie electrică în kWh/an, bazat pe re‐
zultatele testelor standard pentru 24 de ore. Consumul
real de energie va depinde de modul de utilizare a apa‐
ratului şi de amplasamentul acestuia.
304
Volumul de depozitare în litri, Frigider
220
Volumul de depozitare în litri, Stea
-
Volumul de depozitare în litri, Zonă pivniţă
-
Volumul de depozitare în litri, Vin
-
Volumul de depozitare în litri, Total
329
Volumul de depozitare în litri, Congelator
109
Volumul de depozitare în litri, Răcitor
-
Volumul de depozitare în litri, Alte compartimente
-
Număr stele al compartimentului congelator cu cel mai
mare volum de depozitare (I)
****
Temperatura proiectată a „altor compartimente” > 14 °C
(°C), dacă există
-
Fără gheaţă (D/N), Frigider
Nu
Fără gheaţă (D/N), Congelator
Nu
Autonomie fără curent în h
30
Capacitate de îngheţare în kg/24h
5
Clasă climă
SN-N-ST-T
Cea mai mică temperatură ambientală la care acest
aparat este menit a fi utilizat, în °C
10
Cea mai mare temperatură ambientală la care acest
aparat este menit a fi utilizat, în °C
43
Emisii sonore dB(A) re1 pW
40
Aparat încorporabil D/N
Nu
Acest aparat este menit a fi utilizat exclusiv pentru de‐
pozitarea de vin D/N
Nu
DATE TEHNICE SUPLIMENTARE
Înălţime
1845 mm
Lăţime
595 mm
Adâncime
647 mm
Tensiune
230 - 240 V
Frecvenţă
50 Hz
Informaţiile tehnice sunt specificate pe plăcuţa cu
date tehnice, aflată pe partea exterioară sau
interioară a aparatului şi pe eticheta energetică.
INFORMAŢII PRIVIND MEDIUL
Reciclaţi materialele marcate cu simbolul
.
Pentru a recicla ambalajele, acestea trebuie puse
30
în containerele corespunzătoare. Ajutaţi la
protejarea mediului şi a sănătăţii umane şi la
Returnaţi produsul la centrul local de reciclare
sau contactaţi administraţia oraşului dvs.
reciclarea deşeurilor din aparatele electrice şi
electrocasnice. Nu aruncaţi aparatele marcate cu
acest simbol
împreună cu deşeurile menajere.
31
*
280158408-A-402019
WWW.ZANUSSI.COM/SHOP
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising