Zanussi | ZRB36104XA | User manual | ZANUSSI ZRB36104XA Ръководство за употреба

ZANUSSI ZRB36104XA Ръководство за употреба
User Manual
GETTING
STARTED?
EASY.
ZRB36104WA
ZRB36104XA
BG Ръководство за употреба
Хладилник-фризер
CS Návod k použití
Chladnička s mrazničkou
HU Használati útmutató
Hűtő - fagyasztó
PT Manual de instruções
Combinado
SK Návod na používanie
Chladnička s mrazničkou
UK Інструкція
Холодильник-морозильник
2
13
23
33
43
53
ИНФОРМАЦИЯ ЗА БЕЗОПАСНОСТ
Преди монтирането и употребата на уреда внимателно
прочетете предоставените инструкции. Производителят не
е отговорен за наранявания или повреди в резултат на
неправилна инсталация или употреба. Винаги дръжте
инструкциите на безопасно и лесно достъпно място за
справка в бъдеще.
БЕЗОПАСНОСТ ЗА ДЕЦА И ХОРА С ОГРАНИЧЕНИ
СПОСОБНОСТИ
•
•
•
•
•
•
Този уред може да бъде използван от деца над 8
годишна възраст, както и лица с намалени физически,
сетивни и умствени възможности или лица без опит и
познания, само ако те са под наблюдение или бъдат
инструктирани относно безопасната употреба на уреда и
възможните рискове.
Уредът може да се използва от деца 3- и 8-годишна
възраст и хора с тежки или комплексни увреждания, ако
те са инструктирани.
Деца под 3-годишна възраст трябва да се държат далеч
от уреда, освен ако не са под постоянно наблюдение.
Не позволявайте на деца да си играят с уреда.
Деца няма да извършват почистване или поддръжка на
уреда без надзор.
Дръжте всички опаковачни материали далеч от деца и ги
изхвърлете, както е редно.
ОСНОВНА БЕЗОПАСНОСТ
•
2
Този уред е предназначен за употреба в домашни
условия и подобни приложения като:
– Ферми, кухненски помещения в магазини, офиси и
други работни среди
– От клиенти в хотели, мотели, места за отдих и други
места за живеене
•
•
•
•
•
•
•
•
ВНИМАНИЕ: Дръжте вентилационните отвори в корпуса
на уреда или във вградената структура, без да са
възпрепятствани.
ВНИМАНИЕ: Не използвайте механични приспособления
или други средства за ускоряване на процеса на
размразяване, освен препоръчаните от производителя.
ВНИМАНИЕ: Не повреждайте охладителната верига.
ВНИМАНИЕ: Не използвайте ел. уреди в отделенията за
съхранение на храна, освен ако не са от типа,
препоръчан от производителя.
Не използвайте водоструйка или пара, за да почистите
уреда.
Почистете уреда с мокър и мек парцал. Използвайте
само неутрални препарати. Не използвайте абразивни
продукти, грапави, почистващи кърпи, разтворители или
метални предмети.
Не съхранявайте експлозивни субстанции, като кутии
аерозол със запалимо гориво в този уред.
Ако захранващият кабел е повреден, той трябва да се
смени от производителя, оторизиран сервизен център
или лица със сходна квалификация, за да се избегне
опасност.
ИНСТРУКЦИИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ
МОНТАЖ
ВНИМАНИЕ! Само квалифициран
човек може да извърши монтажа
на уреда.
•
•
•
•
•
•
Премахнете всички опаковки.
Не монтирайте и не използвайте повреден
уред.
Следвайте инструкциите за инсталиране,
приложени към уреда.
Винаги внимавайте, когато местите уреда,
тъй като е тежък. Винаги използвайте
предпазни ръкавици и затворени обувки.
Уверете се, че има циркулация на въздуха
около уреда.
При първо инсталиране или след
реверсиране на вратичката изчакайте поне
4 часа, преди да свържете уреда към
захранването. Това е, за да се позволи на
•
•
•
•
•
•
маслото да се влива обратно в
компресора.
Преди да извършвате каквито и да било
действия върху уреда (напр. реверсиране
на вратата), извадете щепсела от контакта.
Не монтирайте уреда близо до радиатори,
печки, фурни или котлони.
Не излагайте уреда на дъжд.
Не монтирайте уреда на места с директна
слънчева светлина.
Не инсталирайте този уред на места, които
са прекалено влажни или студени.
Когато местите уреда, повдигнете го от
предния ъгъл, за да предотвратите
драскане по пода.
3
ЕЛЕКТРИЧЕСКО СВЪРЗВАНЕ
ВНИМАНИЕ! Риск от пожар или
токов удар.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
ВНИМАНИЕ! При позициониране
на уреда се уверете, че
захранващият кабел не е закачен
или повреден.
•
ВНИМАНИЕ! Не използвайте
разклонители или адаптери с
много входове.
•
Уредът трябва да е заземен.
Уверете се, че параметрите на табелката с
технически данни са съвместими с
електрическите данни на захранващата
мрежа.
Винаги използвайте правилно монтиран
контакт със защита от токов удар.
Уверете се, че не наранявате ел.
компоненти (напр. основен контакт за
захранване, захранващ кабел, компресор).
Свържете се с оторизирания сервизен
център или електротехник, за да смени
електрическите компоненти.
Захранващият кабел трябва да е под
нивото на основния контакт за захранване.
Свържете кабела за захранването към
контакта единствено в края на
инсталацията. Уверете се, че щепселът за
захранване е достъпен след
инсталирането.
Не издърпвайте захранващия кабел, за да
изключите уреда. Винаги издърпвайте
щепсела.
•
•
•
•
•
•
ВЪТРЕШНО ОСВЕТЛЕНИЕ
ВНИМАНИЕ! Опасност от токов
удар.
•
ВНИМАНИЕ! Опасност от
нараняване или повреда на уреда.
•
•
Уредът съдържа запалим газ, изобутан
(R600а), природен газ с високо ниво на
екологична съвместимост. Внимавайте да не
причините повреда на хладилната верига със
съдържание на изобутан.
• Не променяйте предназначението на
уреда.
• Не поставяйте електрически уреди (напр.
машини за сладолед) в уреда, освен ако те
са одобрени от производителя.
4
Видът на лампичката, използвана в този
уред, е само за домакински уреди. Не я
използвайте за битово осветление.
ГРИЖИ И ПОЧИСТВАНЕ
УПОТРЕБА
ВНИМАНИЕ! Риск от контузии,
изгаряния, електрически удар или
пожар.
Случай на повреда в хладилната верига,
уверете се, че няма пламъци и запалими
източници в стаята. Проветрете стаята.
Не позволявайте горещи съдове да се
допират до пластмасовите части на уреда.
Не поставяйте газирани напитки във
фризерното отделение. Това ще създаде
натиск върху контейнера за напитки.
Не съхранявайте запалими газове или
течности в уреда.
Не поставяйте запалителни материали или
предмети, които са напоени със
запалителни материали, в уреда, в близост
до него или върху него.
Не докосвайте компресора или
кондензатора. Те са горещи.
Не премахвайте или докосвайте неща от
фризерното отделение, ако ръцете ви са
мокри или влажни.
Не замразявайте отново храна, която вече
сте размразили.
Спазвайте инструкциите за съхранение
върху опаковката на замразената храна.
Опаковайте храните в материал, подходящ
за контакт с храна, преди да ги поставите в
отделението на фризера.
•
Преди поддръжка изключете уреда и
извадете щепсела на захранването от
контакта на ел. мрежа.
Този уред съдържа въглеводороди в
охлаждащия блок. Само квалифицирано
лице може да поддържа и презарежда
уреда.
Редовно проверявайте канала за
отцеждане на уреда и ако е необходимо, го
почистете. Ако каналът за отцеждане се
запуши, размразената вода ще се събере
на дъното на уреда.
ОБСЛУЖВАНЕ
• За поправка на уреда се свържете с
оторизиран сервизен център.
•
Използвайте само оригинални резервни
части.
ИЗХВЪРЛЯНЕ
•
•
ВНИМАНИЕ! Риск от нараняване
или задушаване.
•
•
•
Изключете уреда от електрозахранването.
Отрежете захранващия кабел и го
изхвърлете.
Отстранете вратичката, за да не могат
деца и домашни любимци да се заключат в
уреда.
•
Хладилната верига и изолационните
материали на този уред са благоприятни за
озона.
Изолационната пяна съдържа
възпламеним газ. Свържете се с
общинските власти за информация за това
как да изхвърлите уреда правилно.
Не повреждайте частта на охлаждащия
блок, който е близо до топлообменника.
ИНСТАЛИРАНЕ
ВНИМАНИЕ! Вж. глава
"Безопасност".
•
РАЗПОЛАГАНЕ
Монтирайте този уред в сухо, добре
проветриво помещение, където
температурата в помещението отговаря на
климатичния клас, посочен на табелката с
данни на уреда:
Климати‐
чен клас
•
Околна температура
•
SN
+10°C до + 32°C
N
+16°C до + 32°C
ST
+16°C до + 38°C
Т
+16°C до + 43°C
ЕЛЕКТРИЧЕСКО СВЪРЗВАНЕ
• Преди включване към
електрозахранващата мрежа проверете
дали напрежението и честотата на
табелката с данни отговарят на тези от
домашната ви електрозахранваща мрежа.
Уредът трябва да е заземен. За целта
щепселът на захранващия кабел има
специален контакт. Ако домашният контакт
на електрозахранването не е заземен,
свържете уреда към отделен заземяващ
кабел в съответствие с действащите
нормативни разпоредби след консултация
с квалифициран техник.
Производителят не носи отговорност, ако
горепосочените мерки за безопасност не
са спазени.
Уредът съответства на Директивите на
E.E.C.
МОНТАЖ НА УРЕДА И ОБРЪЩАНЕ НА
ВРАТАТА
Моля, вижте отделните инструкции
за монтаж (изисквания за
вентилация, нивелиране) и
обръщане на вратата.
ДЕЙСТВИЕ
ВКЛЮЧВАНЕ
Включете електрическия щепсел в контакта.
Завъртете регулатора за температурата по
посока на часовниковата стрелка на средно
положение.
ИЗКЛЮЧВАНЕ
За да изключите уреда, завъртете регулатора
за температурата в положение "О".
РЕГУЛИРАНЕ НА ТЕМПЕРАТУРАТА
Температурата се регулира автоматично.
Въпреки това можете сами да зададете
температура в уреда.
Изберете настройката, имайки предвид, че
температурата във вътрешността на уреда
зависи от:
• стайната температура,
• това колко често се отваря вратата
5
• количеството на съхраняваните храни,
• местоположението на уреда.
Обикновено средната настройка е найподходяща.
За да боравите с уреда:
1. Завъртете терморегулатора по посока на
часовниковата стрелка, за да постигнете
по-ниска температура в уреда.
2. Завъртете терморегулатора по посока
обратна на часовниковата стрелка, за да
постигнете по-висока температура в
уреда.
ВСЕКИДНЕВНА УПОТРЕБА
ВНИМАНИЕ! Вж. глава
"Безопасност".
СЪХРАНЕНИЕ НА ХРАНА В ХЛАДИЛНОТО
ОТДЕЛЕНИЕ
Покривайте или завивайте храната, особено
ако има силна миризма.
Поставяйте храната така, че въздухът да
може свободно да циркулира около нея.
Дръжте храната не по-близко от 20 мм от
задната стена и 15 мм от вратичката на
всички шкафове.
СЪХРАНЕНИЕ НА ЗАМРАЗЕНИ ХРАНИ
При първоначално пускане или след дълъг
период, през който уредът не е използван,
оставете го да работи поне 2 часа .
Чекмеджетата на фризера осигуряват бързо и
лесно откриване на храните, които желаете.
Ако големи количества храна следва да се
съхраняват, премахнете всички шкафчета,
освен най-долното шкафче, което трябва да
стои на своето място, за да осигурява добро
въздушно циркулиране. На всички рафтове е
възможно да поставите храната, която не се
подава 15 мм от вратата.
ВНИМАНИЕ! В случай на
аварийно размразяване, например
поради спиране на тока, ако
уредът е бил изключен за по-дълго
време, отколкото е посочено в
таблицата с техническите
спецификации срещу "Време на
повишаване", замразената храна
трябва се консумира бързо или да
се сготви веднага и след това да
се замрази отново (след
охлаждане).
6
ЗАМРАЗЯВАНЕ НА ПРЕСНИ ХРАНИТЕЛНИ
ПРОДУКТИ
Фризерното отделение е подходящо за
замразяване на пресни хранителни продукти и
дълготрайно съхранение на готови дълбоко
замразени продукти.
За замразяване на пресни храни не е
необходимо да се променя средното
положение.
За по-бързо замразяване обаче, завъртете
регулатора на температурата към по-високите
положения, за да получите максимално
изстудяване.
При това положение
температурата на хладилника
може да падне до под 0 °C. Ако
това се случи, завъртете
регулатора на температурата на
по-висока настройка.
Поставете свежата храна, която искате да
замразите в долното отделение.
Максималното количество храна, което може
да се замрази в рамките на 24 часа, е указано
на табелката с данни, етикет, поставен във
вътрешността на уреда.
Процесът на замразяване отнема 24 часа:
през този период не добавяйте други
хранителни продукти за замразяване.
ОТДЕЛЕНИЕ С НИСКА ТЕМПЕРАТУРА
Отделението с ниска температура е
подходящо за съхраняване на пресни
хранителни продукти като риба, месо, морски
дарове, защото температурата вътре е пониска, отколкото в останалата част на
хладилника.
ГРИЖИ И ПОЧИСТВАНЕ
ВНИМАНИЕ! Вж. глава
"Безопасност".
ПОЧИСТВАНЕ НА ВЪТРЕШНОСТТА
Преди да използвате уреда за първи път,
трябва да почистите вътрешността и всички
вътрешни принадлежности с хладка сапунена
вода и малко неутрален сапун, за да
отстраните типичната за новите изделия
миризма, а след това подсушете напълно.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Не
използвайте препарати, абразивни
пудри, хлор или почистващи
препарати на маслена основа, тъй
като ще повредят покритието.
РАЗМРАЗЯВАНЕ НА ХЛАДИЛНИКА
При нормално използване скрежът се
отстранява автоматично от изпарителя в
хладилното отделение при всяко спиране на
компресора на електромотора. Водата от
размразяването се оттича по улей и се събира
в специален контейнер, разположен в задната
част на уреда, над електромотора на
компресора, откъдето се изпарява.
Важно е периодично да почиствате отвора за
оттичане на размразената вода в средата на
хладилното отделение, за да предотвратите
преливане на водата и отцеждането й върху
храната вътре.
ПЕРИОДИЧНО ПОЧИСТВАНЕ
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Не
дърпайте, не движете и не
повреждайте тръбите и/или
кабелите в уреда.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Не
повреждайте охлаждащата
система.
Уредът трябва да се почиства редовно:
1. Почиствайте вътрешността и
принадлежностите с хладка вода и малко
неутрален сапун.
2. Редовно проверявайте уплътненията на
вратата и ги забърсвайте, за да сте
сигурни, че са чисти и без замърсявания.
3. Изплакнете и подсушете напълно.
4. Ако имате достъп, изчистете кондензатора
и компресора в задната част на уреда с
четка.
Това ще подобри работата на уреда и ще
реализира икономия на енергия
РАЗМРАЗЯВАНЕ НА ФРИЗЕРА
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Не
използвайте остри метални
инструменти за изстъргване на
скрежа от изпарителя, за да не го
повредите. Не използвайте
машинни съоръжения или други
средства за ускоряване на
процеса на размразяване,
различни от препоръчаните от
производителя. Покачването на
температурата на замразените
опаковки с храна по време на
размразяването може да съкрати
техния безопасен срок на
съхранение.
7
Около 12 часа преди
размразяването, задайте по-ниска
температура, за да се натрупа
достатъчен запас от студ за
прекъсването на работата.
Известно количество скреж винаги ще се
натрупва по рафтовете на фризера и около
горното отделение.
Размразете фризера, когато пластът скреж
достигне дебелина 3-5 мм.
1. Изключете уреда или изтеглете щепсела
от стенния контакт.
2. Извадете храната, увийте я в няколко
пласта вестници и я поставете на хладно
място.
ВНИМАНИЕ! Не докосвайте
замразена храна с мокри ръце.
Ръцете могат да залепнат за
храната.
3. Оставете вратичката отворена и пазате
пода от размразената вода, например с
парцал или плосък съд.
За да ускорите размразителния процес,
поставете съд с топла вода във
фризерното отделение. Освен това,
премахнете парченцата лед с шило преди
края на размразяването.
4. Когато размразяването приключи,
изсушете напълно вътрешната част и
запазете стъргалката за бъдеща
употреба.
5. Включете уреда.
Изчакайте поне 3 часа, преди да сложите
храна обратно във фризерното отделение.
ПЕРИОДИ НА БЕЗДЕЙСТВИЕ
Когато уредът не се използва за дълъг период
от време, вземете следните предпазни мерки:
1. Изключете уреда от електрозахранването.
2. Извадете всичката храна.
3. Размразете (ако е необходимо) и
изчистете уреда и всички
принадлежности.
4. Почистете уреда и всички
принадлежности.
5. Оставете вратата/вратите отворена/ени,
за да предотвратите появата на неприятни
миризми.
ОТСТРАНЯВАНЕ НА НЕИЗПРАВНОСТИ
ВНИМАНИЕ! Вж. глава
"Безопасност".
КАК ДА ПОСТЪПИТЕ, АКО...
Проблем
Възможна причина
Решение
Уредът е шумен.
Уредът не е правилно по‐
зициониран.
Проверете дали уредът стои
стабилно.
Лампичката не работи.
Лампичката е в режим на
изчакване.
Затворете и отворете врата‐
та.
Лампичката е дефектна.
Вижте "Смяна на лампичка‐
та".
Температурата е зададена
неправилно.
Вижте глава "Действие"/"Ко‐
мандно табло".
Поставени са прекалено
много хранителни продук‐
ти едновременно.
Изчакайте няколко часа и
след това отново проверете
температурата.
Компресорът работи не‐
прекъснато.
8
Проблем
Възможна причина
Решение
Температурата в помеще‐
нието е твърде висока.
Вижте таблицата за климати‐
чен клас на табелката с дан‐
ни.
Хранителните продукти,
поставени в уреда са твър‐
де топли.
Оставете хранителните про‐
дукти да се охладят до стай‐
на температура, преди да ги
съхранявате.
Изходът за вода е запу‐
шен.
Почистете изхода за вода.
Хранителните продукти
предотвратяват изтичане‐
то на водата в съда за съ‐
биране.
Уверете се, че хранителните
продукти не се допират до за‐
дната стена.
Водата тече на пода.
Изходящият маркуч за то‐
пяща се вода не е свързан
към тавата на изпарителя
над компресора.
Свържете изходящия маркуч
за топяща се вода към тавата
на изпарителя.
Температурата в уреда е
твърде ниска/висока.
Регулаторът на температу‐
рата не е настроен пра‐
вилно.
Задайте по-висока/по-ниска
температура.
Температурата на храни‐
телните продукти е твърде
висока.
Изчакайте температурата на
хранителните продукти да
спадне до температурата в
помещението, преди съхра‐
нение.
Прекалено много храни‐
телни продукти са съхра‐
нявани едновременно.
Съхранявайте едновременно
по-малко хранителни продук‐
ти.
Страничните панели на
уреда са топли.
Това е нормално при рабо‐
та на топлообменника.
Уверете се, че има поне 30
мм място между всяка страна
на уреда и заобикалящите го
мебели, когато стайната тем‐
пература надвишава 38°C.
Има прекалено много кон‐
денз по задната стена на
хладилника.
Вратата е отваряна прека‐
лено често.
Отваряйте вратата, само ко‐
гато е необходимо.
Вратата не е напълно за‐
творена.
Уверете се, че вратата е на‐
пълно затворена.
Съхраняваната храна не е
опакована.
Опаковайте храната в подхо‐
дяща опаковка, преди да я
съхраните в уреда.
В хладилника се стича во‐
да.
9
Проблем
По задната стена на хла‐
дилника има скреж.
Вратата не се отваря лес‐
но.
Възможна причина
Решение
Температурата на околна‐
та среда е висока и уредът
е настроен на най-ниската
температура
Поставете терморегулатора
на по-висока температура, за
да разрешите автоматично
размразяване.
Уредът е напълно зареден
и уре е настроен на найниската температура
Поставете терморегулатора
на по-висока температура, за
да разрешите автоматично
размразяване.
Опитали сте да отворите
вратата веднага след като
сте я затворили.
Изчакайте няколко секунди,
след като сте затворили вра‐
тата, преди да я отворите от‐
ново.
В случай, че съветите не водят до
постигане на желаните резултати,
свържете се с най-близкия
оторизиран сервизен център.
1. Дръпнете лявата страна на капака на
крушката с пръстите си, за да го
отключите. Премахнете капака като го
дръпнете към себе си.
1
СМЯНА НА КРУШКАТА
Уредът е снабден с интериорна
LED лампичка с дълъготраен
живот.
Препоръчително е да се използват
само оригинални резервни части.
Използвайте само LED крушки
(основа E14). Максималната
мощност е посочена на
осветителното тяло.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Изключете
щепсела от контакта на
захранващата мрежа.
2
1
2. Сменете крушката с нова със същата
мощност и форма, специално проектирана
за домашни уреди.
3. Поставете капака на лампата.
4. Включете щепсела в контакта на
захранващата мрежа.
5. Отворете вратата.
Уверете се, че крушката светва.
ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ
ПРОДУКТОВ ФИШ
10
Търговска марка
Zanussi
Модел
ZRB36104WA 925053504
ZRB36104XA 925053505
категория
7. Хладилник – Фризер
Клас на енергийна ефективност
A++
Консумация на енергия в kWh за година въз основа
на стандартни тестови резултати за 24 часа. Реал‐
ната консумация на енергия зависи от начина, по
който се използва уреда и къде е разположен.
239
Обем за съхранение в литри, хладилник
220
Обем за съхранение в литри, звезда
-
Обем за съхранение в литри, мазе зона
-
Обем за съхранение в литри, вино
-
Обем за съхранение в литри, обща сума
329
Обем за съхранение в литри, фризер
109
Обем за съхранение в литри, охладител
-
Обем за съхранение в литри, други отделения
-
Класификация на звездите на фризерното отделе‐
ние с най-голям обем на съхранение (л)
****
Температура на проектиране на други отделения >
14 ° C (° C), ако има такива
-
Хладилник без скреж (Д/Н), хладилник
Не
Хладилник без скреж (Д/Н), фризер
Не
Захранването е безопасно в ч
30
Капацитет на замразяване в kg/24ч
5
Климатичен клас
SN-N-ST-T
Най-ниската околна температура, при която този
уред е предназначен за използване, в ° C
10
Най-висока околна температура, при която този
уред е предназначен за използване, в ° C
43
Акустични шумови емисии dB(A) re1 pW
40
Вграден уред Д/Н
Не
този уред е предназначен да се изолзва изключи‐
телно за съхранение на вино Д/Н
Не
ДОПЪЛНИТЕЛНИ ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ
Височина
1845 mm
Ширина
595 mm
Дълбочина
647 mm
Волтаж
230 - 240 V
Честота
50 Hz
Техническата информация се намира на
табелката с данни на външната или
вътрешната страна на уреда и на етикета за
енергийна категория.
11
ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА
Рециклирайте материалите със символа
.
Поставяйте опаковките в съответните
контейнери за рециклирането им. Помогнете
за опазването на околната среда и човешкото
здраве, както и за рециклирането на отпадъци
от електрически и електронни уреди. Не
12
изхвърляйте уредите, означени със символаl
, заедно с битовата смет. Върнете уреда в
местния пункт за рециклиране или се
обърнете към вашата общинска служба.
BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE
Tento návod si pečlivě přečtěte ještě před instalací spotřebiče
a jeho prvním použitím. Výrobce nenese odpovědnost za
žádný úraz ani škodu v důsledku nesprávné instalace nebo
použití. Návod k použití vždy uchovávejte na bezpečném a
přístupném místě pro jeho budoucí použití.
BEZPEČNOST DĚTÍ A POSTIŽENÝCH OSOB
•
•
•
•
•
•
Tento spotřebič smí používat děti starší osmi let nebo osoby
se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními
schopnostmi nebo osoby bez patřičných zkušeností a
znalostí, pouze pokud tak činí pod dozorem nebo vedením,
které zohledňuje bezpečný provoz spotřebiče, a pokud
rozumí rizikům spojeným s provozem spotřebiče.
Děti ve věku tří až osmi let a osoby s rozsáhlým a
komplexním postižením mohou tento spotřebič používat,
pokud k tomu dostaly řádné pokyny.
Děti mladší tří let bez stálého dozoru držte z dosahu
spotřebiče.
Nenechte děti hrát si se spotřebičem.
Čištění a uživatelskou údržbu spotřebiče by neměly provádět
děti bez dozoru.
Všechny obaly uschovejte z dosahu dětí a řádně je
zlikvidujte.
VŠEOBECNÉ BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE
•
•
Tento spotřebič je určen pro použití v domácnosti a pro
následující způsoby použití:
– Ve farmářských domech, v kuchyňkách pro zaměstnance
v obchodech, kancelářích a jiných pracovních prostředích
– Pro zákazníky hotelů, motelů, penzionů a jiných
ubytovacích zařízení
VAROVÁNÍ: Udržujte volně průchodné větrací otvory na
povrchu spotřebiče nebo kolem vestavěného spotřebiče.
13
•
•
•
•
•
•
•
VAROVÁNÍ: K urychlení odmrazování nepoužívejte
mechanické ani jiné pomocné prostředky, které nejsou
doporučeny výrobcem.
VAROVÁNÍ: Nepoškozujte chladicí okruh.
VAROVÁNÍ: V prostoru chladicích spotřebičů nepoužívejte
jiné elektrické přístroje, než typy schválené k tomuto účelu
výrobcem.
K čištění spotřebiče nepoužívejte proud vody nebo páru.
Vyčistěte spotřebič vlhkým měkkým hadrem. Používejte
pouze neutrální mycí prostředky. Nepoužívejte prostředky s
drsnými částicemi, drátěnky, rozpouštědla nebo kovové
předměty.
V tomto spotřebiči neuchovávejte výbušné směsi, jako např.
aerosolové spreje s hořlavým hnacím plynem.
Jestliže je poškozený přívodní kabel, smí ho vyměnit pouze
výrobce, autorizované servisní středisko nebo osoba s
podobnou příslušnou kvalifikací, jinak by mohlo dojít k úrazu.
BEZPEČNOSTNÍ POKYNY
INSTALACE
VAROVÁNÍ! Tento spotřebič smí
instalovat jen kvalifikovaná osoba.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
14
Odstraňte veškerý obalový materiál.
Poškozený spotřebič neinstalujte ani
nepoužívejte.
Řiďte se pokyny k instalaci dodanými spolu s
tímto spotřebičem.
Při přemisťování spotřebiče buďte vždy
opatrní, protože je těžký. Vždy používejte
ochranné rukavice a uzavřenou obuv.
Přesvědčte se, že vzduch může okolo
spotřebiče volně proudit.
Při první instalaci nebo změně směru
otevírání dveří počkejte alespoň čtyři hodiny,
než spotřebič připojíte k napájení. Olej tak
může natéct zpět do kompresoru.
Před každou činností na spotřebiči (např.
změna směru otevírání dveří) vytáhněte
zástrčku ze síťové zásuvky.
Neinstalujte spotřebič v blízkosti topidel,
sporáků, trub či varných desek.
Nevystavujte spotřebič dešti.
Neinstalujte spotřebič tam, kde by se dostal
do přímého slunečního světla.
•
•
Neinstalujte spotřebič v příliš vlhkých či příliš
chladných místech.
Při přemisťování spotřebiče jej nadzdvihněte
za přední okraj, abyste zabránili poškrábání
podlahy.
PŘIPOJENÍ K ELEKTRICKÉ SÍTI
VAROVÁNÍ! Hrozí nebezpečí požáru
nebo úrazu elektrickým proudem.
VAROVÁNÍ! Při instalaci spotřebiče
se ujistěte, že není napájecí kapel
nikde zachycený či poškozený.
VAROVÁNÍ! Nepoužívejte
rozbočovací zástrčky ani
prodlužovací kabely.
•
•
•
•
Spotřebič musí být uzemněn.
Zkontrolujte, zda údaje na typovém štítku
souhlasí s parametry elektrické sítě.
Vždy používejte správně instalovanou síťovou
zásuvku s ochranou proti úrazu elektrickým
proudem.
Dbejte na to, abyste nepoškodili elektrické
součásti (např. napájecí kabel, síťovou
•
•
•
zástrčku, kompresor). Při výměně elektrických
součástí se obraťte na autorizované servisní
středisko či elektrikáře.
Napájecí kabel musí zůstat pod úrovní síťové
zástrčky.
Síťovou zástrčku zapojte do síťové zásuvky
až na konci instalace spotřebiče. Po instalaci
musí zůstat síťová zástrčka nadále dostupná.
Neodpojujte spotřebič ze zásuvky tahem za
kabel. Vždy tahejte za zástrčku.
•
VNITŘNÍ OSVĚTLENÍ
VAROVÁNÍ! Nebezpečí úrazu
elektrickým proudem!
•
POUŽITÍ SPOTŘEBIČE
VAROVÁNÍ! Hrozí nebezpečí
zranění, popálení, úrazu elektrickým
proudem nebo požáru.
Spotřebič obsahuje hořlavý plyn isobutan
(R600a) - zemní plyn, který je dobře snášen
životním prostředím. Dbejte na to, abyste
nepoškodili chladicí okruh obsahující isobutan.
• Neměňte technické parametry tohoto
spotřebiče.
• Do spotřebiče nevkládejte jiná elektrická
zařízení (jako např. výrobníky zmrzliny),
pokud nejsou výrobcem označena jako
použitelná.
• Pokud dojde k poškození chladicího okruhu,
ujistěte se, že se v místnosti nenachází zdroje
otevřeného ohně či možného vznícení.
Místnost vyvětrejte.
• Zabraňte kontaktu horkých předmětů s
plastovými částmi spotřebiče.
• Do mrazicího oddílu nevkládejte sycené
nápoje. V nádobě takových nápojů by vznikl
přetlak.
• Ve spotřebiči neuchovávejte hořlavé plyny a
kapaliny.
• Do spotřebiče, do jeho blízkosti nebo na
spotřebič neumísťujte hořlavé předměty nebo
předměty obsahující hořlavé látky.
• Nedotýkejte se kompresoru či kondenzátoru.
Jsou horké.
• Nedotýkejte se a neodstraňujte předměty či
potraviny z mrazicího oddílu, pokud máte
mokré či vlhké ruce.
• Nezmrazujte znovu potraviny, které byly
rozmražené.
• Dodržujte skladovací pokyny uvedené na
balení mražených potravin.
Potraviny před vložením do mrazicího oddílu
zabalte do jakéhokoli vhodného materiálu pro
kontakt s potravinami.
Typ osvětlení použitý u tohoto spotřebiče je
určen pouze do domácích spotřebičů.
Nepoužívejte je pro osvětlení domácnosti.
ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA
VAROVÁNÍ! Hrozí nebezpečí
poranění nebo poškození spotřebiče.
•
•
•
Před čištěním nebo údržbou spotřebič vždy
vypněte a vytáhněte síťovou zástrčku ze
zásuvky.
Tento spotřebič obsahuje uhlovodíky v
chladicí jednotce. Údržbu a doplnění jednotky
smí provádět pouze kvalifikovaná osoba.
Pravidelně kontrolujte vypouštěcí otvor
spotřebiče a v případě potřeby jej vyčistěte.
Jestliže je otvor ucpaný, bude se na dně
spotřebiče shromažďovat voda.
OBSLUHA
• Pro opravu spotřebiče se obraťte na
autorizované servisní středisko.
• Používejte výhradně originální náhradní díly.
LIKVIDACE
VAROVÁNÍ! Hrozí nebezpečí úrazu
či udušení.
•
•
•
•
•
•
Odpojte spotřebič od elektrické sítě.
Odřízněte a vyhoďte síťový kabel.
Odstraňte dveře, abyste zabránili uvěznění
dětí a domácích zvířat ve spotřebiči.
Chladicí okruh a izolační materiály tohoto
spotřebiče neškodí ozonové vrstvě.
Izolační pěna obsahuje hořlavé plyny. Pro
informace ohledně správné likvidace
spotřebiče se obraťte na místní úřady.
Nepoškozujte část chladicí jednotky, která se
nachází blízko výměníku tepla.
15
INSTALACE
VAROVÁNÍ! Viz kapitoly o
bezpečnosti.
UMÍSTĚNÍ
Spotřebič instalujte na suchém, dobře větraném
místě, jehož okolní teplota odpovídá klimatické
třídě uvedené na typovém štítku spotřebiče:
Klimatická
třída
Okolní teplota
SN
+10 °C až 32 °C
N
+16 °C až 32 °C
ST
+16 °C až 38 °C
T
+16 °C až 43 °C
•
•
•
Spotřebič musí být uzemněn. Zástrčka
napájecího kabelu je k tomuto účelu vybavena
příslušným kontaktem. Pokud není domácí
zásuvka uzemněná, poraďte se s odborníkem
a připojte spotřebič k samostatnému
uzemnění v souladu s platnými předpisy.
Výrobce odmítá veškerou odpovědnost v
případě nedodržení výše uvedených pokynů.
Tento spotřebič je v souladu se směrnicemi
EHS.
INSTALACE SPOTŘEBIČE A ZMĚNA SMĚRU
OTEVÍRÁNÍ DVEŘÍ
K instalaci (požadavky na odvětrání,
vyrovnání) a změně směru otevírání
dveří si pročtěte si samostatné
pokyny.
PŘIPOJENÍ K ELEKTRICKÉ SÍTI
• Spotřebič smí být připojen k síti až po ověření,
že napětí a frekvence uvedené na typovém
štítku odpovídají napětí v domácí síti.
PROVOZ
ZAPNUTÍ SPOTŘEBIČE
Zasuňte zástrčku do síťové zásuvky.
Otočte regulátorem teploty po směru hodinových
ručiček na střední nastavení.
VYPNUTÍ SPOTŘEBIČE
Chcete-li spotřebič vypnout, otočte regulátorem
teploty do polohy „O“.
REGULACE TEPLOTY
Teplota se reguluje automaticky. Teplotu uvnitř
spotřebiče však můžete nastavit sami.
Při volbě nastavení mějte na paměti, že teplota
uvnitř spotřebiče závisí na:
• teplotě místnosti,
• četnosti otevírání dveří,
• množství uložených potravin,
• umístění spotřebiče.
Optimální je obvykle střední nastavení.
Chcete-li spotřebič nastavit:
1. Otočte regulátorem teploty po směru
hodinových ručiček, chcete-li uvnitř
spotřebiče dosáhnout nižší teploty.
2. Otočte regulátorem teploty proti směru
hodinových ručiček, chcete-li uvnitř
spotřebiče dosáhnout vyšší teploty.
DENNÍ POUŽÍVÁNÍ
VAROVÁNÍ! Viz kapitoly o
bezpečnosti.
16
SKLADOVÁNÍ POTRAVIN V CHLADICÍM
ODDÍLU
Potraviny zakrývejte nebo je zabalujte, zejména
mají-li silnou vůni.
Potraviny položte tak, aby okolo nich mohl
proudit volně vzduch.
Potraviny by měly být na všech policích umístěny
alespoň 20 mm od zadní stěny a 15 mm od dveří.
USKLADNĚNÍ ZMRAZENÝCH POTRAVIN
Po prvním spuštění spotřebiče nebo po jeho
dlouhodobé odstávce nechte spotřebič před
vložením potravin běžet nejméně dvě hodiny .
Zásuvky na zmrazování potravin zajišťují rychlý a
snadný přístup k balení potravin, které
potřebujete. Jestliže chcete vložit velké množství
potravin, vyjměte ze spotřebiče všechny zásuvky
kromě spodní, která musí být na svém místě, aby
byla zajištěna řádná cirkulace vzduchu. Na všech
policích lze uložit potraviny, které přečnívají do
vzdálenosti 15 mm ode dveří.
VAROVÁNÍ! V případě náhodného
rozmrazení, například z důvodu
výpadku proudu, a pokud výpadek
proudu trval delší dobu, než je
„Skladovací doba při
poruše“ uvedená v tabulce
technických údajů, je nutné
rozmražené potraviny rychle
spotřebovat nebo ihned tepelně
upravit a (po ochlazení) opět zmrazit.
K rychlejšímu zmrazování otočte regulátorem
teploty směrem na vyšší nastavení, abyste
dosáhli maximálního chladu.
Teplota chladicího oddílu pak může
klesnout pod 0 °C. V takovém
případě otočte regulátorem teploty
zpět na teplejší nastavení.
Vložte čerstvé potraviny ke zmražení do
spodního oddílu.
Maximální množství čerstvých potravin, které je
možné zmrazit za 24 hodin, je uvedeno na
typovém štítku uvnitř spotřebiče.
Zmrazování trvá 24 hodin: po tuto dobu
nevkládejte do spotřebiče žádné další potraviny
ke zmrazení.
ODDÍL S NÍZKOU TEPLOTOU
Oddíl s nízkou teplotou je určen k uchovávání
čerstvých potravin jako ryb, masa a mořských
plodů, protože je zde nižší teplota než ve
zbývající části chladničky.
ZMRAZOVÁNÍ ČERSTVÝCH POTRAVIN
Mrazicí oddíl se hodí pro zmrazování čerstvých
potravin a pro dlouhodobé uložení zmrazených a
hlubokozmrazených potravin.
Chcete-li zmrazovat čerstvé potraviny, není nutné
měnit střední nastavení.
ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA
VAROVÁNÍ! Viz kapitoly o
bezpečnosti.
ČISTĚNÍ VNITŘKU SPOTŘEBIČE
Před prvním použitím spotřebiče omyjte vnitřek a
veškeré vnitřní příslušenství vlažnou vodou s
trochou neutrálního mycího prostředku, abyste
odstranili typický pach nového výrobku, pak vše
důkladně vytřete do sucha.
POZOR! Nepoužívejte čisticí
prostředky, abrazivní prášky, čističe
na bázi chlóru nebo ropy, které
mohou poškodit povrch spotřebiče.
PRAVIDELNÉ ČIŠTĚNÍ
POZOR! Nehýbejte s žádnými
trubkami nebo kabely uvnitř
spotřebiče, netahejte za ně a
nepoškozujte je.
POZOR! Nepoškozujte chladicí
systém.
Spotřebič je nutné pravidelně čistit:
1. Vnitřek a všechno vnitřní příslušenství omyjte
vlažnou vodou s trochou neutrálního mycího
prostředku.
2. Pravidelně kontrolujte těsnění dveří a otírejte
je, aby bylo čisté, bez usazených nečistot.
3. Vše důkladně opláchněte a osušte.
4. Jsou-li dostupné, vyčistěte kondenzátor a
kompresor na zadní straně spotřebiče
kartáčem.
17
Zlepší se tím výkon spotřebiče a sníží
spotřeba energie.
ODMRAZOVÁNÍ CHLADNIČKY
Během normálního používání se námraza
automaticky odstraňuje z výparníku chladicího
oddílu při každém vypnutí motoru kompresoru.
Rozmrazená voda vytéká žlábkem do speciální
nádoby na zadní straně spotřebiče nad motorem
kompresoru, kde se odpařuje.
Odtokový otvor pro rozmraženou vodu, který se
nachází uprostřed žlábku v chladicím oddíle, se
musí pravidelně čistit, aby voda nemohla přetéct
a kapat na uložené potraviny.
ODMRAZOVÁNÍ MRAZNIČKY
POZOR! K odstraňování námrazy z
výparníku nepoužívejte nikdy ostré
kovové nástroje, mohli byste jej
poškodit. K urychlení odmrazování
nepoužívejte mechanické nebo jiné
pomocné prostředky, které nejsou
doporučeny výrobcem. Zvýšení
teploty zmražených potravin během
odmrazování může zkrátit dobu jejich
skladování.
Asi 12 hodin před odmrazováním
nastavte nižší teplotu, aby se
vytvořila dostatečná zásoba chladu
pro přerušení provozu spotřebiče.
ODSTRAŇOVÁNÍ ZÁVAD
VAROVÁNÍ! Viz kapitoly o
bezpečnosti.
18
Na policích mrazničky a okolo horního oddílu se
vždy bude tvořit určité množství námrazy.
Mrazničku odmrazujte, když vrstva námrazy
dosáhne tloušťky kolem 3–5 mm.
1. Vypněte spotřebič nebo vytáhněte zástrčku
ze zásuvky.
2. Vyjměte všechny zmrazené potraviny,
zabalte je do několika vrstev novin a dejte je
na chladné místo.
VAROVÁNÍ! Nedotýkejte se
zmrazených potravin vlhkýma
rukama. Ruce by vám mohly k
potravinám přimrznout.
3. Nechte dveře otevřené a zabezpečte podlahu
před rozmrazovanou vodou např. pomocí
hadru nebo ploché nádoby.
Chcete-li urychlit odmrazování, postavte do
mrazicího oddílu hrnek s teplou vodou.
Pomocí škrabky odstraňujte také kusy ledu
ještě před dokončením odmrazování.
4. Po skončení odmrazování vysušte důkladně
vnitřní prostor a škrabku uschovejte pro další
použití.
5. Zapněte spotřebič.
Počkejte alespoň tři hodiny, než jídlo vložíte zpět
do mrazicího oddílu.
VYŘAZENÍ SPOTŘEBIČE Z PROVOZU
Jestliže spotřebič nebudete po dlouhou dobu
používat, proveďte následná opatření:
1. Odpojte spotřebič od elektrické sítě.
2. Vyjměte všechny potraviny.
3. Odmrazte (v případě potřeby) a vyčistěte
spotřebič a všechno příslušenství.
4. Vyčistěte spotřebič a všechno příslušenství.
5. Nechte dveře pootevřené, abyste zabránili
vzniku nepříjemných pachů.
CO DĚLAT, KDYŽ...
Problém
Možná příčina
Řešení
Spotřebič je hlučný.
Spotřebič není správně po‐
staven.
Zkontrolujte stabilní polohu
spotřebiče.
Osvětlení nefunguje.
Osvětlení je v pohotovost‐
ním režimu.
Zavřete a otevřete dveře.
Vadná žárovka.
Viz „Výměna žárovky“.
Kompresor funguje
nepřetržitě.
Nesprávně nastavená teplo‐
ta.
Viz pokyny v části „Provoz“/
„Ovládací panel“.
Uložili jste příliš velké množ‐
ství potravin najednou.
Počkejte několik hodin a pak
znovu zkontrolujte teplotu.
Teplota v místnosti je příliš
vysoká.
Viz tabulka klimatické třídy na
typovém štítku.
Vložili jste do spotřebiče
příliš teplé potraviny.
Před uložením nechte potraviny
vychladnout na teplotu místnos‐
ti.
Odtokový otvor je ucpaný.
Vyčistěte odtokový otvor.
Vložené potraviny brání od‐
toku vody do odtokového ot‐
voru.
Přemístěte potraviny tak, aby
se nedotýkaly zadní stěny.
Na podlaze teče voda.
Vývod rozmražené vody
(kondenzátu) neústí do
odpařovací misky nad kom‐
presorem.
Vložte vývod rozmražené vody
(kondenzátu) do odpařovací
misky.
Teplota ve spotřebiči je příliš
nízká/vysoká.
Není správně nastavený re‐
gulátor teploty.
Nastavte vyšší/nižší teplotu.
Teplota potravin je příliš vy‐
soká.
Před uložením nechte potraviny
vychladnout na teplotu místnos‐
ti.
Uložili jste příliš velké množ‐
ství potravin najednou.
Najednou ukládejte menší
množství potravin.
Boční panely spotřebiče jsou
teplé.
Jedná se o běžný stav, který
je způsoben provozem vý‐
měníku tepla.
Když je okolní teplota vyšší než
38 °C, mezi každou stranou
spotřebiče a okolním nábytkem
musí být prostor alespoň 30
mm.
Na zadní stěně chladničky je
příliš mnoho kondenzované
vody.
Dveře byly otvírány příliš ča‐
sto.
Dveře otevírejte jen v případě
potřeby.
Dveře nejsou zcela dovřené.
Ujistěte se, že jsou dveře zcela
dovřené.
V chladničce teče voda.
19
Problém
Na zadní stěně chladničky je
námraza.
Dveře nelze snadno otevřít.
Možná příčina
Řešení
Uložené potraviny nebyly
zabalené.
Před uložením do spotřebiče jí‐
dlo zabalte do vhodného obalu.
Okolní teplota je vysoká a
spotřebič je nastaven na
nejnižší teplotu.
Nastavte pomocí ovladače vy‐
šší teplotu, aby se spotřebič au‐
tomaticky odmrazil.
Spotřebič je zcela zaplněný
a je nastaven na nejnižší te‐
plotu.
Nastavte pomocí ovladače vy‐
šší teplotu, aby se spotřebič au‐
tomaticky odmrazil.
Pokusili jste se otevřít dveře
ihned po jejich uzavření.
Vyčkejte několik sekund po
zavření dveří, než je znovu
otevřete.
Pokud tyto rady nevedou
ke kýženému výsledku, obraťte se
na nejbližší autorizované servisní
středisko.
1. Prsty uvolněte levou stranu krytu žárovky.
Kryt vytáhněte směrem k sobě.
1
VÝMĚNA ŽÁROVKY
2
Tento spotřebič je vybaven vnitřním
osvětlením pomocí LED diod s
dlouhou životností.
Důrazně doporučujeme používat
pouze originální náhradní díly.
Používejte pouze LED žárovky
(objímka E14). Maximální výkon je
zobrazen na těle žárovky.
1
2. Vyměňte žárovku za novou o stejném výkonu
a tvaru, která je určena pouze pro použití v
domácích spotřebičích.
3. Nasaďte kryt žárovky.
4. Zasuňte zástrčku do zásuvky.
5. Otevřete dveře spotřebiče.
Přesvědčte se, že se osvětlení rozsvítí.
POZOR! Vytáhněte zástrčku ze
zásuvky.
TECHNICKÉ ÚDAJE
INFORMAČNÍ LIST VÝROBKU
20
Ochranná známka
Zanussi
Model
ZRB36104WA 925053504
ZRB36104XA 925053505
Kategorie
7. Chladnička s mrazničkou
Třída energetické účinnosti
A++
Spotřeba energie v kWh za rok, založená na výsledcích
normalizované zkoušky po dobu 24 hodin. Skutečná
spotřeba energie závisí na způsobu použití a umístění
spotřebiče.
239
Užitný objem v litrech, chladnička
220
Užitný objem v litrech, hvězdička
-
Užitný objem v litrech, chladicí prostor
-
Užitný objem v litrech, pro víno
-
Užitný objem v litrech, celkový
329
Užitný objem v litrech, mraznička
109
Užitný objem v litrech, Chladicí jednotka
-
Užitný objem v litrech, jiné prostory
-
Počet hvězdiček u mrazícího oddílu s nejvyšší úložnou
kapacitou (l)
****
Určená teplota jiných prostorů > 14 °C (°C), jsou-li k di‐
spozici
-
Beznámrazová (A/N), chladnička
Ne
Beznámrazová (A/N), mraznička
Ne
Doba skladování při vypnutí v hodinách
30
Mrazicí výkon v kg/24 h
5
Klimatická třída
SN-N-ST-T
Tento spotřebič je určen k použití za nejnižší teploty
okolí, v °C
10
Tento spotřebič je určen k použití za nejvyšší teploty
okolí, v °C
43
Emise hluku šířeného vzduchem, dB(A) re1 pW
40
Vestavný spotřebič, A/N
Ne
Tento spotřebič je určen výhradně k uchovávání vína,
A/N
Ne
DALŠÍ TECHNICKÉ ÚDAJE
Výška
1845 mm
Šířka
595 mm
Hloubka
647 mm
Napětí
230 - 240 V
Frekvence
50 Hz
Technické údaje jsou uvedeny na typovém štítku
umístěném na vnější nebo vnitřní straně
spotřebiče a na energetickém štítku.
POZNÁMKY K OCHRANĚ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
Recyklujte materiály označené symbolem
Obaly vyhoďte do příslušných odpadních
.
kontejnerů k recyklaci. Pomáhejte chránit životní
prostředí a lidské zdraví a recyklovat elektrické a
21
elektronické spotřebiče určené k likvidaci.
Spotřebiče označené příslušným symbolem
nelikvidujte spolu s domovním odpadem.
22
Spotřebič odevzdejte v místním sběrném dvoře
nebo kontaktujte místní úřad.
BIZTONSÁGI INFORMÁCIÓK
Az üzembe helyezés és használat előtt gondosan olvassa el a
mellékelt útmutatót. A gyártó nem vállal felelősséget a
helytelen beszerelés vagy használat miatt keletkezett
sérülésekért és károkért. Tartsa biztonságos és elérhető
helyen az útmutatót, hogy szükség esetén mindig a
rendelkezésére álljon.
GYERMEKEK ÉS FOGYATÉKKAL ÉLŐ SZEMÉLYEK
BIZTONSÁGA
•
•
•
•
•
•
A készüléket 8 év feletti gyermekek és csökkent fizikai,
értelmi vagy mentális képességű, illetve megfelelő
tapasztalatok vagy ismeretek híján lévő személyek csak
felügyelettel, vagy a készülék biztonságos használatára
vonatkozó megfelelő tájékoztatás esetén használhatják.
A készüléket 3-8 éves gyermekek, illetve súlyos, komplex
fogyatékossággal élő személyek kizárólag akkor
használhatják, ha megfelelő oktatásban részesültek.
3 évesnél fiatalabb gyermekek kizárólag folyamatos
felügyelet mellett tartózkodhatnak a készülék közelében.
Ne hagyja, hogy gyermekek játsszanak a készülékkel.
Gyermekek felügyelet nélkül nem végezhetnek tisztítási vagy
karbantartási tevékenységet a készüléken.
Minden csomagolóanyagot tartson távol a gyermekektől, és
megfelelően dobja azokat hulladékba.
ÁLTALÁNOS BIZTONSÁG
•
•
A készüléket háztartási, illetve más hasonló felhasználási
területekre szánták, mint például:
– Hétvégi házak, üzletek, irodák és egyéb munkahelyeken
kialakított személyzeti konyhák
– Hotelek, motelek, szállások és egyéb lakás céljára
szolgáló ingatlanok esetén az ügyfelek számára
FIGYELMEZTETÉS: Ne takarja le a készülékházon vagy a
beépített szerkezeten lévő szellőzőnyílásokat.
23
•
•
•
•
•
•
•
FIGYELMEZTETÉS: Csak a gyártó által ajánlott mechanikus
berendezéseket vagy eszközöket használjon a leolvasztás
meggyorsítására.
FIGYELMEZTETÉS: Ügyeljen arra, hogy ne sérüljön meg a
hűtőkör.
FIGYELMEZTETÉS: Kizárólag a gyártó által ajánlott típusú
elektromos berendezéseket használjon a készülék ételtároló
rekeszeiben.
A készülék tisztításához ne használjon vízsugarat vagy gőzt.
A készüléket puha, nedves ruhával tisztítsa. Csak semleges
tisztítószert használjon. Ne használjon súrolószert,
súrolószivacsot, oldószert vagy fém tárgyat.
Tilos robbanásveszélyes termékeket és anyagokat (pl.:
gyulladásveszélyes hajtógázzal töltött aeroszolos flakonokat)
tárolni a készülékben.
Ha a hálózati kábel megsérül, azt a gyártónak vagy a
márkaszerviznek vagy más hasonlóan képzett személynek
kell kicserélnie, nehogy veszélyhelyzet álljon elő.
BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK
ÜZEMBE HELYEZÉS
FIGYELMEZTETÉS! A készüléket
csak képesített személy helyezheti
üzembe.
•
•
•
•
•
•
•
24
Távolítsa el az összes csomagolóanyagot.
Ne helyezzen üzembe, és ne is használjon
sérült készüléket.
Tartsa be a készülékhez mellékelt üzembe
helyezési útmutatóban foglaltakat.
A készülék nehéz, ezért legyen körültekintő a
mozgatásakor. Mindig használjon
munkavédelmi kesztyűt és zárt lábbelit.
Gondoskodjon arról, hogy keringeni tudjon a
levegő a készülék körül.
Az első üzembe helyezéskor vagy az ajtó
nyitási irányának megfordítása után várjon
legalább 4 órát, mielőtt csatlakoztatja a
készüléket az elektromos hálózathoz. Ez
azért szükséges, hogy az olaj
visszafolyhasson a kompresszorba.
A készüléken elvégzendő bármilyen művelet
végrehajtása (pl. az ajtó nyitási irányának
megfordítása) előtt húzza ki a hálózati
vezetéket a hálózati aljzatból.
•
•
•
•
•
Ne helyezze üzembe a készüléket radiátorok,
tűzhelyek, sütők vagy főzőlapok közelében.
Ne tegye ki a készüléket esőnek.
Ne helyezze üzembe a készüléket közvetlen
napsugárzásnak kitett helyen.
A készüléket nem szabad túl párás vagy túl
hideg környezetben üzemeltetni.
A készülék mozgatásakor a készülék elejének
peremét emelje fel, ellenkező esetben
megkarcolhatja a padlót.
ELEKTROMOS CSATLAKOZTATÁS
FIGYELMEZTETÉS! Tűz- és
áramütésveszély.
FIGYELMEZTETÉS! A készülék
elhelyezésekor ügyeljen arra, hogy a
hálózati kábel ne csípődjön be és ne
sérüljön meg.
FIGYELMEZTETÉS! Ne használjon
hálózati elosztókat és hosszabbító
kábeleket.
•
A készüléket kötelező földelni.
•
•
•
•
•
•
Ellenőrizze, hogy az adattáblán szereplő
adatok megfelelnek-e a helyi elektromos
hálózat paramétereinek.
Mindig megfelelően felszerelt, áramütés ellen
védett aljzatot használjon.
Ügyeljen az elektromos alkatrészek (pl.
hálózati csatlakozódugasz, hálózati kábel,
kompresszor) épségére. Ha az elektromos
alkatrészek cserére szorulnak, forduljon a
hivatalos márkaszervizhez vagy elektromos
szakemberhez.
A hálózati kábelnek a hálózati aljzat szintje
alatt kell elhelyezkednie.
Csak az üzembe helyezés befejezése után
csatlakoztassa a hálózati csatlakozódugót a
hálózati csatlakozóaljzatba. Ügyeljen arra,
hogy a hálózati dugasz üzembe helyezés után
is könnyen elérhető legyen.
A készülék csatlakozásának bontására, soha
ne a hálózati kábelnél fogva húzza ki a
csatlakozódugót. A kábelt mindig a
csatlakozódugónál fogva húzza ki.
•
•
•
•
BELSŐ VILÁGÍTÁS
FIGYELMEZTETÉS! Vigyázat!
Áramütés-veszély!
•
A készülékben gyúlékony, azonban igen
környezetbarát földgáz, izobután (R600a)
taláható. Ügyeljen arra, hogy ne sértse meg a
hűtőkör izobutánt tartalmazó alkatrészeit.
• Ne változtassa meg a készülék műszaki
jellemzőit.
• Ne helyezzen más elektromos készüléket
(például fagylaltkészítő gépet) a készülék
belsejébe, hacsak ezt a gyártó kifejezetten
nem javasolja.
• Amennyiben a hűtőkör megsérül, tartózkodjon
mindennemű nyílt láng és gyújtószikra
használatától. Szellőztesse ki a helyiséget.
• Ügyeljen arra, hogy forró tárggyal ne érjen a
készülék műanyag részeihez.
• Ne tegyen üditőitalt a fagyasztótérbe. A
fagyás ugyanis nyomást fejt ki az italtároló
edényre.
• Ne tároljon gyúlékony gázt vagy folyadékot a
készülékben.
• Ne tegyen gyúlékony anyagot vagy gyúlékony
anyaggal szennyezett tárgyat a készülékbe,
annak közelébe, illetve annak tetejére.
• Ne érintse meg a készülék kompresszorát és
kondenzátorát. Ezek üzem közben forróvá
válnak.
A készülékben használt égő kizárólag
háztartási készülékekhez használható.
Otthona kivilágítására ne használja.
ÁPOLÁS ÉS TISZTÍTÁS
FIGYELMEZTETÉS! Személyi
sérülés vagy a készülék
károsodásának veszélye áll fenn.
HASZNÁLAT
FIGYELMEZTETÉS! Sérülés-,
égés-, áramütés- és tűzveszély.
Nedves/vizes kézzel ne vegyen ki semmilyen
ételt a fagyasztóból, és ne is érintse meg
azokat.
Az egyszer már felolvasztott ételt ne
fagyassza vissza.
Kövesse a fagyasztott étel csomagolásán
található tárolási útmutatásokat.
A fagyasztórekeszbe helyezés előtt
csomagolja be az élelmiszert a többi
élelmiszerrel való érintkezés
megakadályozásához.
•
•
•
Karbantartás előtt kapcsolja ki a készüléket,
és húzza ki a hálózati csatlakozódugót a
csatlakozóaljzatból.
A készülék hűtőegysége szénhidrogén
hűtőközeget tartalmaz. Az elektromos
üzembe helyezést és a készülék
hűtőközeggel való feltöltését csak képesített
személy végezheti el.
Rendszeresen ellenőrizze a készülék
olvadékvíz-elvezető nyílását, és szükség
szerint tisztítsa ki. Ha az olvadékvíz-elvezető
nyílás el van záródva, a víz összegyűlik a
készülék alján.
SZERVIZ
• A készülék javítását bízza a márkaszervizre.
• Csak eredeti pótalkatrészeket használjon.
ÁRTALMATLANÍTÁS
FIGYELMEZTETÉS! Sérülés- vagy
fulladásveszély.
•
•
•
•
Bontsa a készülék hálózati csatlakozását.
Vágja le a hálózati tápkábelt, és helyezze a
hulladékba.
Szerelje le az ajtót, hogy megakadályozza a
gyermekek és háziállatok készülékben
rekedését.
A készülék hűtőköre és szigetelése ózonbarát
anyagokat tartalmaz.
25
•
A szigetelőhab gyúlékony gázt tartalmaz. A
készülék megfelelő ártalmatlanítására
vonatkozó tájékoztatásért lépjen kapcsolatba
a helyi hatóságokkal.
•
Ügyeljen arra, hogy ne sérüljön meg a
hűtőegység azon része, mely a hőcserélő
közelében található.
ÜZEMBE HELYEZÉS
FIGYELMEZTETÉS! Lásd a
„Biztonság” című fejezetet.
ELHELYEZÉS
A készülék olyan száraz, jól szellőző helyiségben
helyezhető üzembe, amelynek környezeti
hőmérséklete megfelel annak a
klímabesorolásnak, amely a készülék
adattábláján fel van tüntetve:
Klímaosz‐
tály
Környezeti hőmérséklet
SN
+10°C és +32°C között
N
+16°C és +32°C között
ST
+16°C és +38°C között
T
+16°C és +43°C között
•
•
•
feszültség és frekvencia megegyezik-e az
elektromos hálózat értékeivel.
A készüléket kötelező földelni. Az elektromos
hálózati vezeték dugasza ilyen típusú (földelt).
Ha az elektromos hálózati csatlakozóaljzat
nincs leföldelve, csatlakoztassa a készüléket
az érvényben lévő jogszabályok szerint külön
földpólushoz, miután konzultált egy képesített
villanyszerelővel.
A gyártó minden felelősséget elhárít magától,
ha a fenti biztonsági óvintézkedéseket nem
tartják be.
A készülék megfelel az EGK irányelveinek.
A KÉSZÜLÉK ÜZEMBE HELYEZÉSE ÉS AZ
AJTÓ NYITÁSI IRÁNYÁNAK MEGFORDÍTÁSA
Az üzembe helyezésre (szellőzési
követelmények, vízszintezés) és az
ajtó nyitási irányának megfordítására
vonatkozó utasítások külön
mellékletben találhatók.
ELEKTROMOS CSATLAKOZTATÁS
• Az elektromos csatlakoztatás előtt győződjön
meg arról, hogy az adattáblán feltüntetett
MŰKÖDÉS
BEKAPCSOLÁS
Illessze a csatlakozódugót az elektromos hálózati
aljzatba.
Forgassa a hőmérséklet-szabályozót az
óramutató járásával megegyező irányban egy
közepes beállításra.
KIKAPCSOLÁS
A készülék kikapcsolásához forgassa a
hőmérséklet-szabályozót "O" állásba.
A HŐMÉRSÉKLET BEÁLLÍTÁSA
A hőmérséklet szabályozása automatikusan
történik. Mindazonáltal saját maga is beállíthatja
a készülékben levő hőmérsékletet.
A beállítás kiválasztásakor szem előtt kell tartani,
hogy a készülék belsejében levő hőmérséklet az
alábbi tényezőktől függ:
26
• szobahőmérséklet,
• az ajtónyitások gyakorisága,
• a tárolt élelmiszer mennyisége,
• a készülék elhelyezése.
Általában egy közepes beállítás a leginkább
megfelelő.
A készülék működtetése:
1. Forgassa el a hőmérséklet-szabályozót az
óramutató járásával megegyező irányban,
hogy alacsonyabb hőmérsékletet érjen el a
készülék belsejében.
2. Forgassa el a hőmérséklet-szabályozót az
óramutató járásával ellentétes irányban, hogy
magasabb hőmérsékletet érjen el a készülék
belsejében.
NAPI HASZNÁLAT
FIGYELMEZTETÉS! Lásd a
„Biztonság” című fejezetet.
ÉLELMISZERTÁROLÁS A HŰTŐTÉRBEN
Takarja le vagy csomagolja be az élelmiszereket,
különösen, ha valamelyiknek erős az aromája.
Úgy helyezze be az ételeket, hogy a levegő
szabadon körbe tudja járni azokat.
A polcokon az élelmiszereket tárolja legalább 20
mm távolságra a hátsó faltól és 15 mm
távolságra az ajtótól.
FAGYASZTOTT ÉLELMISZEREK TÁROLÁSA
Az első indításkor, illetve hosszabb használaton
kívüli idő után, mielőtt az élelmiszereket a
rekeszbe pakolná, üzemeltesse legalább 2 órán
át a készüléket . A fagyasztófiókok használatával
könnyen és gyorsan megtalálja a kívánt
élelemcsomagot. Ha nagyobb mennyiségű
élelmet kell tárolni, eltávolíthatja a fiókokat,
kivéve az alsót, melynek mindig a helyén kell
maradnia, a levegő megfelelő áramlásának
biztosítása érdekében. Minden polcra helyezhető
az ajtótól 15 mm-re kinyúló étel.
FIGYELMEZTETÉS! Véletlenszerű,
például áramkimaradás miatt
bekövetkező leolvadás esetén,
amikor az áramszünet hosszabb
ideig tart, mint az az érték, amely a
műszaki jellemzők között az
„áramkimaradási biztonság” alatt van
feltüntetve, a felolvadt élelmiszert
gyorsan el kell fogyasztani, vagy
azonnal meg kell főzni, majd pedig
(a kihűlés után) újra lefagyasztani.
mélyhűtött élelmiszerek hosszú távú tárolására
is.
Friss élelmiszerek fagyasztásához nem
szükséges megváltoztatnia a közepes beállítást.
A gyorsabb fagyasztási művelet érdekében
forgassa a hőmérséklet-szabályozót a magasabb
beállítások irányába, hogy maximális hűtést érjen
el.
Ebben az esetben a fagyasztórekesz
hőmérséklete 0 °C alá is eshet. Ha
ez az eset előfordul, állítsa
magasabb értékre a hőmérsékletszabályzót.
Helyezze a fagyasztandó friss élelmiszert az alsó
rekeszbe.
A 24 óra alatt lefagyasztható maximális
élelmiszer-mennyiség az adatlapon van
feltüntetve, amely a készülék belsejében
található.
A fagyasztási folyamat 24 órát vesz igénybe: ez
alatt az idő alatt ne tegyen be további
lefagyasztandó élelmiszert.
ALACSONY HŐMÉRSÉKLETŰ REKESZ
Az alacsony hőmérsékletű rekesz alkalmas friss
élelmiszerek (például hal, hús, tenger
gyümölcsei) tárolására, mivel a hőmérséklet itt
alacsonyabb, mint a hűtőszekrény többi
részében.
FRISS ÉLELMISZER LEFAGYASZTÁSA
A fagyasztórekesz alkalmas friss élelmiszerek
lefagyasztására, valamint fagyasztott és
ÁPOLÁS ÉS TISZTÍTÁS
FIGYELMEZTETÉS! Lásd a
„Biztonság” című fejezetet.
A KÉSZÜLÉK BELSEJÉNEK TISZTÍTÁSA
A készülék legelső használata előtt mossa ki a
készülék belsejét és az összes belső tartozékot
semleges mosogatószeres langyos vízzel, hogy
eltávolítsa a tökéletesen új termékek tipikus
szagát, majd alaposan szárítsa ki.
VIGYÁZAT! Ne használjon
mosószereket, súrolóporokat, klórvagy olajtartalmú tisztítószereket,
mert ezek károsítják a felületet.
27
RENDSZERES TISZTÍTÁS
VIGYÁZAT! Ne húzza meg, ne
mozgassa és ne sértse meg a
készülékben lévő csöveket és/vagy
kábeleket.
VIGYÁZAT! Ügyeljen arra, hogy ne
sérüljön meg a hűtőrendszer.
A készüléket rendszeresen tisztítani kell:
1. A készülék belsejét és a tartozékokat langyos
vízzel és egy kevés semleges
mosogatószerrel tisztítsa meg.
2. Rendszeresen ellenőrizze az ajtótömítéseket,
és törölje tisztára, hogy biztosítsa azok
tisztaságát és szennyeződésmentességét.
3. Gondosan öblítse le és szárítsa meg.
4. Amennyiben hozzáférhető, tisztítsa meg a
kondenzátort és a készülék hátulján lévő
kompresszort egy kefével.
Ezzel javíthatja a készülék teljesítményét, és
csökkentheti az áramfogyasztást.
A HŰTŐSZEKRÉNY LEOLVASZTÁSA
Rendeltetésszerű használat során az olvadékvíz
minden alkalommal automatikusan távozik a
hűtőrekesz elpárologtatójáról, amint a
kompresszor leáll. A jégmentesítéssel keletkezett
víz a hűtőtér hátsó falán levő, vályúszerű
csatornán keresztül a készülék hátulján, a
kompresszor felett elhelyezett tartályba jut,
ahonnan elpárolog.
Fontos, hogy a hűtőszekrény hátfalának közepén
látható olvadékvíz kivezetőnyílást, amely a
jégmentesítésből származó vizet elvezeti,
rendszeresen megtisztítsa, nehogy a víz
befolyjon a tárolótérbe, károsítva a készüléket
vagy a tárolt árut.
A FAGYASZTÓ LEOLVASZTÁSA
VIGYÁZAT! Soha ne próbálja meg
éles fémeszközökkel lekaparni a
jeget az elpárologtatóról, mert
felsértheti azt. A leolvasztás
felgyorsítására kizárólag a gyártó
által ajánlott eszközöket vagy
anyagokat használjon. Ha a
leolvasztás közben a fagyasztott
élelmiszercsomagok hőmérséklete
megemelkedik, biztonságos tárolási
idejük lerövidülhet.
A leolvasztás előtt kb. 12 órával
állítson be alacsonyabb
hőmérsékletet annak érdekében,
hogy a működés megszakítására
elegendő hűtési tartalék
halmozódjon fel.
Bizonyos mennyiségű dér mindig képződik a
fagyasztó polcain és a felső rekesz körül.
Olvassza le a fagyasztót, amikor a dérréteg
vastagsága meghaladja a 3-5 mm-t.
1. Kapcsolja ki a készüléket, vagy húzza ki a
dugót a konnektorból.
2. Szedjen ki minden élelmiszert a készülékből,
csomagolja be azokat több réteg
újságpapírba, és tegye hideg helyre.
FIGYELMEZTETÉS! Ne érintse
meg a fagyasztott élelmiszert
nedves kézzel. A keze
hozzáfagyhat az élelmiszerhez.
3. Hagyja nyitva azt ajtót, és védje meg a padlót
az olvadékvíztől, például egy ruhadarab
leterítésével vagy egy lapos edény
elhelyezésével.
A leolvasztási folyamat felgyorsítása
érdekében helyezzen egy fazék langyos vizet
a fagyasztórekeszbe. Emellett jégkaparóval
távolítsa el azokat a jégdarabokat, amelyek a
leolvasztás befejezése előtt leválaszthatók.
4. A jégmentesítés befejezése után szárítsa ki
alaposan a készülék belsejét, és tegye el a
jégkaparót későbbi használatra.
5. Kapcsolja be a készüléket.
Várjon legalább 3 órát az élelmiszer fagyasztóba
való visszahelyezése előtt.
HA A KÉSZÜLÉK NINCS HASZNÁLATBAN
Ha a készüléket hosszú időn át nem használja,
az alábbi óvintézkedéseket végezze el:
1. Válassza le a készüléket az elektromos
táphálózatról.
2. Vegye ki az összes élelmiszert.
28
3. Olvassza le (szükség esetén) és tisztítsa
meg a készüléket és az összes tartozékot.
4. Tisztítsa meg a készüléket és az összes
tartozékot.
5. Hagyja résnyire nyitva az ajtót/ajtókat, hogy
ne képződjenek kellemetlen szagok.
HIBAELHÁRÍTÁS
FIGYELMEZTETÉS! Lásd a
„Biztonság” című fejezetet.
MI A TEENDŐ, HA ...
Jelenség
Lehetséges ok
Megoldás
A készülék zajos.
A készülék alátámasztása
nem megfelelő.
Ellenőrizze, hogy a készülék
stabilan áll-e.
A világítás nem működik.
A világítás készenléti üzem‐
módban van.
Csukja be, majd nyissa ki az aj‐
tót.
A világítás izzója meghibá‐
sodott.
Olvassa el az „Izzócsere” c.
részt.
A hőmérséklet beállítása
nem megfelelő.
Olvassa el a „Működés”/„Keze‐
lőpanel” c. szakaszt.
Túl sok élelmiszert helyezett
egyszerre a készülékbe.
Várjon néhány órát, majd ellen‐
őrizze ismét a hőmérsékletet.
A szobahőmérséklet túl ma‐
gas.
Olvassa el az adattáblán lévő
klímabesorolást.
A készülékbe helyezett étel
túl meleg volt.
A behelyezés előtt várja meg,
amíg az étel lehűl szobahőmér‐
sékletre.
A vízkifolyó eltömődött.
Tisztítsa meg a kifolyónyílást.
Az élelmiszerek megakadá‐
lyozzák, hogy a víz a víz‐
gyűjtőbe folyjon.
Ügyeljen arra, hogy az élelmi‐
szerek ne érjenek a hátsó fal‐
hoz.
Víz folyik ki a padlóra.
A leolvasztási víz nem a
kompresszor fölötti párolog‐
tató tálcába folyik.
Illessze a leolvasztási víz kifo‐
lyóját a párologtató tálcához.
A készülékben a hőmérsék‐
let túl alacsony/magas.
A hőmérséklet-szabályozó
nincs helyesen beállítva.
Állítson be magasabb/alacso‐
nyabb hőmérsékletet.
Az élelmiszerek hőmérsék‐
lete túl magas.
Hagyja, hogy az élelmiszerek
hőmérséklete szobahőmérsék‐
letre csökkenjen a tárolás előtt.
Túl sok élelmiszert tárolt el
egy időben.
Egyszerre kevesebb terméket
tároljon el.
A kompresszor folyamatosan
működik.
Víz folyik be a hűtőszekrény‐
be.
29
Jelenség
Lehetséges ok
Megoldás
A készülék oldalfalai mele‐
gek.
Ez a készülék normális vise‐
kedése, melyet a hőcserélő
működése okoz.
Ellenőrizze, hogy legalább 30
mm hely van-e a készülék falai
és a környező bútorok között,
amikor a környezeti hőmérsék‐
let túllépi a 38 °C-ot.
A hűtőszekrény hátfalán túl
sok kondenzvíz jelenik meg.
Túl gyakran nyitogatta a ké‐
szülék ajtaját.
Csak akkor nyissa ki az ajtót,
amikor szükséges.
Az ajtót nem megfelelően
csukta be.
Győződjön meg róla, hogy az
ajtó teljesen be van csukva.
A tárolt étel nincs becsoma‐
golva.
Mielőtt a készülékben tárolná,
megfelelően csomagolja be az
ételeket.
A környezeti hőmérséklet
magas, és a készülék a leg‐
alacsonyabb hőmérsékletre
van állítva.
Állítsa a hőmérséklet-szabályo‐
zót magasabb hőmérsékleti ér‐
tékre az automatikus jégmente‐
sítés lehetővé tételéhez.
A készülék teljesen tele van
pakolva, és a legalacso‐
nyabb hőmérsékletre van ál‐
lítva.
Állítsa a hőmérséklet-szabályo‐
zót magasabb hőmérsékleti ér‐
tékre az automatikus jégmente‐
sítés lehetővé tételéhez.
Az ajtót közvetlenül a becsu‐
kást követően újra ki akarta
nyitni.
Az ajtó bezárása, majd újbóli
kinyitása között várjon néhány
másodpercet.
A hűtőszekrény hátfalán dér
jelenik meg.
Az ajtó nehezen nyitható.
Amennyiben a fenti tanácsok nem
vezetnek eredményre, forduljon a
legközelebbi márkaszervizhez.
IZZÓCSERE
A készüléket hosszú élettartamú
belső LED-világítással szereltük fel.
Javasoljuk, hogy mindig eredeti
cserealkatrészt használjon.
Kizárólag LED égőt (E14 foglalat)
használjon. A maximális teljesítmény
a lámpaegységen látható.
VIGYÁZAT! Húzza ki a dugaszt a
hálózati aljzatból.
1. A lámpbúra bal oldalát az ujjaival meghúzva
szabadítsa fel azt. Maga felé mozgatva
válassza le a lámpabúrát.
30
1
2
1
2. Olyan csereizzót használjon, melynek
teljesítménye és alakja azonos az eredetivel,
és kifejezetten háztartási eszközökhöz
gyártották.
3. Helyezze vissza a lámpabúrát.
4. Csatlakoztassa a hálózati vezetéket a
hálózati aljzatba.
5. Nyissa ki az ajtót.
Győződjön meg arról, hogy a világítás
bekapcsol-e.
MŰSZAKI ADATOK
TERMÉKISMERTETŐ ADATLAP
Védjegy
Zanussi
Modell
ZRB36104WA 925053504
ZRB36104XA 925053505
Kategória
7. Hűtő-fagyasztó
Energiahatékonysági osztály
A++
kWh/év energiafogyasztás 24 órás szabványos teszte‐
redmények alapján. A tényleges energiafogyasztás függ
a készülék elhelyezésétől és használatának módjától
239
Tárolási térfogat literben, hűtőszekrény
220
Tárolási térfogat literben, csillag besorolás
-
Tárolási térfogat literben, borhűtő zóna
-
Tárolási térfogat literben, borhűtő
-
Tárolási térfogat literben, teljes
329
Tárolási térfogat literben, fagyasztó
109
Tárolási térfogat literben, gyorshűtő
-
Tárolási térfogat literben, egyéb rekeszek
-
A legmagasabb tárolási térfogatú fagyasztórekesz csil‐
lag értékelése (l)
****
Egyéb terek tervezési hőmérséklete > 14 °C (°C), ha
van
-
Jegesedésmentes (I/N), hűtőszekrény
Nem
Jegesedésmentes (I/N), fagyasztó
Nem
Áramkimaradástól független, órában
30
Fagyasztókapacitás kg/24 órában kifejezve
5
Klímaosztály
SN-N-ST-T
Legalacsonyabb környezeti hőmérséklet, amelyben a
készülék rendeltetésszerűen használható, °C értékben
10
Legmagasabb környezeti hőmérséklet, amelyben a ké‐
szülék rendeltetésszerűen használható, °C értékben
43
Akusztikus zajkibocsátás dB(A) re1 pW
40
Beépíthető készülék I/N
Nem
Ezt a készüléket kizárólag borok tárolására tervezték
I/N
Nem
31
KIEGÉSZÍTŐ MŰSZAKI ADATOK
Magasság
1845 mm
Szélesség
595 mm
Mélység
647 mm
Feszültség
230 - 240 V
Frekvencia
50 Hz
A műszaki adatok a készülék külsején vagy
belsejében lévő adattáblán és az
energiatakarékossági címkén találhatók.
KÖRNYEZETVÉDELMI TUDNIVALÓK
A
következő jelzéssel ellátott anyagokat
hasznosítsa újra. Újrahasznosításhoz tegye a
megfelelő konténerekbe a csomagolást. Járuljon
hozzá környezetünk és egészségünk
védelméhez, és hasznosítsa újra az elektromos
és elektronikus hulladékot. A
32
tiltó
szimbólummal ellátott készüléket ne dobja a
háztartási hulladék közé. Juttassa el a készüléket
a helyi újrahasznosító telepre, vagy lépjen
kapcsolatba a hulladékkezelésért felelős
hivatallal.
INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA
Leia atentamente as instruções fornecidas antes de instalar e
utilizar o aparelho. O fabricante não poderá ser responsabilizado
por ferimentos ou danos resultantes de instalação incorreta ou
utilização incorreta. Guarde sempre as instruções num sítio
seguro e acessível para consultar no futuro.
SEGURANÇA PARA CRIANÇAS E PESSOAS
VULNERÁVEIS
•
•
•
•
•
•
Este aparelho pode ser utilizado por crianças de 8 ou mais
anos de idade e por pessoas com capacidades físicas,
sensoriais ou mentais reduzidas ou com pouca experiência e
conhecimento se tiverem recebido supervisão ou instruções
relativas à utilização do aparelho de forma segura e
compreenderem os perigos envolvidos.
Este aparelho pode ser utilizado por crianças com idade entre
3 e 8 anos e pessoas portadoras de incapacidade profunda e
complexa desde que recebam as instruções adequadas.
As crianças com menos de 3 anos de idade devem ser
mantidas afastadas do aparelho ou constantemente vigiadas.
Não permita que as crianças brinquem com o aparelho.
A limpeza e a manutenção básica do aparelho não devem ser
efetuadas por crianças sem supervisão.
Mantenha todos os materiais de embalagem fora do alcance
das crianças e elimine-os de forma apropriada.
SEGURANÇA GERAL
•
•
Este aparelho destina-se exclusivamente a utilizações
domésticas ou semelhantes, tais como:
– turismo rural; áreas de cozinha destinadas ao pessoal em
lojas, escritórios e outros ambientes de trabalho;
– utilização por clientes de hotéis, motéis e outros ambientes
do tipo residencial.
AVISO: As aberturas de ventilação do aparelho ou da estrutura
onde ele se encontra encastrado têm de ser mantidas sem
obstruções.
33
•
•
•
•
•
•
•
AVISO: Não utilize um dispositivo mecânico ou qualquer meio
artificial para acelerar o processo de descongelação além
daqueles recomendados pelo fabricante.
AVISO: Não danifique o circuito de refrigeração.
AVISO: Não utilize aparelhos elétricos dentro dos
compartimentos do aparelho destinados a alimentos, a não ser
que sejam do tipo recomendado pelo fabricante.
Não utilize jatos de água ou vapor para limpar o aparelho.
Limpe o aparelho com um pano macio e húmido. Utilize apenas
detergentes neutros. Não utilize produtos abrasivos, esfregões,
solventes ou objetos metálicos.
Não guarde substâncias explosivas, como latas de aerossóis
com agente pressurizante inflamável, dentro do aparelho.
Se o cabo de alimentação estiver danificado, deve ser
substituído pelo fabricante, por um Centro de Assistência
Técnica Autorizado ou por uma pessoa igualmente qualificada,
para evitar perigos.
INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA
INSTALAÇÃO
AVISO! A instalação deste aparelho
tem de ser efetuada por uma pessoa
qualificada.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
34
Remova toda a embalagem.
Não instale nem utilize o aparelho se ele estiver
danificado.
Siga as instruções de instalação fornecidas
com o aparelho.
Tenha sempre cuidado quando deslocar o
aparelho porque ele é pesado. Utilize sempre
luvas e calçado de proteção.
Certifique-se de que o ar pode circular em
torno do aparelho.
Após a instalação ou após uma inversão da
porta, aguarde pelo menos 4 horas antes de
ligar o aparelho à alimentação elétrica. Isto
permite que o óleo regresse ao compressor.
Antes de efetuar qualquer operação no aparelho
(por exemplo, inverter a porta), retire a ficha da
tomada elétrica.
Não instale o aparelho perto de radiadores,
fogões, fornos ou placas.
Não exponha o aparelho a chuva.
Não instale o aparelho em locais com luz solar
direta.
•
•
Não instale este aparelho em locais demasiado
húmidos ou frios.
Quando deslocar o aparelho, eleve-o na parte
da frente para evitar riscar o chão.
LIGAÇÃO ELÉTRICA
AVISO! Risco de incêndio e choque
elétrico.
AVISO! Quando colocar o aparelho
na posição definitiva, certifique-se de
que o cabo de alimentação não fica
entalado ou danificado.
AVISO! Não utilize adaptadores com
várias tomadas, nem cabos de
extensão.
•
•
•
•
O aparelho tem de ficar ligado à terra.
Certifique-se de que os parâmetros indicados
na placa de características são compatíveis
com a alimentação elétrica.
Utilize sempre uma tomada bem instalada e à
prova de choques elétricos.
Certifique-se de que não danifica os
componentes elétricos (ficha e cabo de
•
•
•
alimentação elétrica, compressor, etc.).
Contacte um Centro de Assistência Técnica
Autorizado ou um eletricista se for necessário
substituir componentes elétricos.
O cabo de alimentação deve ficar abaixo do
nível da ficha.
Ligue a ficha à tomada elétrica apenas no final
da instalação. Certifique-se de que a ficha fica
acessível após a instalação.
Não puxe o cabo de alimentação para desligar o
aparelho. Puxe sempre a ficha de alimentação.
LUZ INTERIOR
AVISO! Risco de choque elétrico.
•
MANUTENÇÃO E LIMPEZA
AVISO! Risco de ferimentos ou danos
no aparelho.
UTILIZAÇÃO
AVISO! Risco de ferimentos,
queimaduras, choque elétrico ou
incêndio.
•
•
O aparelho contém gás inflamável,
isobutano (R600a), que é um gás natural com um
alto nível de compatibilidade ambiental. Tenha
cuidado para não provocar danos no circuito de
refrigeração que contém isobutano.
• Não altere as especificações deste aparelho.
• Não coloque dispositivos elétricos (por ex.
máquinas de fazer gelados) no interior do
aparelho, exceto se forem autorizados pelo
fabricante.
• Se ocorrerem danos no circuito de refrigeração,
certifique-se de que não existem chamas e
fontes de ignição na divisão. Ventile bem a
divisão.
• Não permita que objetos quentes toquem nas
peças de plástico do aparelho.
• Não coloque bebidas gaseificadas dentro do
congelador. Isto irá criar pressão no recipiente
da bebida.
• Não guarde gases e líquidos inflamáveis no
aparelho.
• Não coloque produtos inflamáveis, ou objetos
molhados com produtos inflamáveis, no interior,
perto ou em cima do aparelho.
• Não toque no compressor ou no condensador.
Estão quentes.
• Não remova nem toque em peças do
compartimento de congelação com as mãos
húmidas ou molhadas.
• Não volte a congelar alimentos que já foram
descongelados.
• Cumpra as instruções de armazenamento das
embalagens dos alimentos congelados.
• Embale os alimentos em material próprio para
contacto com alimentos antes de os colocar no
congelador.
Este aparelho utiliza uma lâmpada de um tipo
que se destina exclusivamente a aparelhos
domésticos. Não a utilize para iluminação em
casa.
•
Antes de qualquer acção de manutenção,
desactive o aparelho e desligue a ficha da
tomada eléctrica.
Este aparelho contém hidrocarbonetos na sua
unidade de arrefecimento A manutenção e o
recarregamento só devem ser efectuados por
uma pessoa qualificada.
Inspeccione regularmente o escoamento do
aparelho e limpe-o, se necessário. Se o orifício
de escoamento estiver bloqueado, a água
descongelada fica acumulada na parte inferior
do aparelho.
ASSISTÊNCIA
• Contacte um Centro de Assistência Técnica
Autorizado se for necessário reparar o aparelho.
• Utilize apenas peças de substituição originais.
ELIMINAÇÃO
AVISO! Risco de ferimentos ou
asfixia.
•
•
•
•
•
•
Desligue o aparelho da alimentação eléctrica.
Corte o cabo de alimentação eléctrica e
elimine-o.
Remova a porta para evitar que crianças ou
animais de estimação fiquem fechados no
interior do aparelho.
O circuito de refrigeração e os materiais de
isolamento deste aparelho não prejudicam a
camada de ozono.
A espuma de isolamento contém gás inflamável.
Contacte a sua autoridade municipal para saber
como eliminar o aparelho correctamente.
Não provoque danos na parte da unidade de
arrefecimento que está próxima do permutador
de calor.
35
INSTALAÇÃO
AVISO! Consulte os capítulos
relativos à segurança.
•
POSICIONAMENTO
Este aparelho deve ser instalado num espaço
interior seco e bem ventilado, onde a temperatura
ambiente corresponda à classe climática indicada
na placa de características do aparelho:
•
Classe climática
•
Temperatura ambiente
SN
+10 °C a +32 °C
N
+16 °C a +32 °C
ST
+16 °C a +38 °C
T
+16 °C a +43 °C
placa de características correspondem à rede
elétrica da sua casa.
O aparelho tem de ficar ligado à terra. A ficha
do cabo de alimentação é fornecida com um
contacto para esse fim. Se a tomada elétrica
doméstica não estiver ligada à terra, ligue o
aparelho a uma ligação à terra separada que
cumpra as normas atuais; consulte um
eletricista qualificado.
O fabricante declina toda a responsabilidade
caso as precauções de segurança acima não
sejam cumpridas.
Este aparelho está em conformidade com as
Diretivas da C.E.E.
INSTALAÇÃO DO APARELHO E INVERSÃO
DA ABERTURA DAS PORTAS
Consulte as instruções separadas
relativas à instalação (requisitos de
ventilação, nivelamento) e à inversão
da abertura das portas.
LIGAÇÃO ELÉTRICA
• Antes de ligar a ficha na tomada, certifique-se
de que a voltagem e a frequência indicadas na
FUNCIONAMENTO
LIGAR
Introduza a ficha na tomada eléctrica.
Rode o regulador de temperatura no sentido
horário para um valor médio.
DESLIGAR
Para desligar o aparelho, rode o regulador da
temperatura para a posição “O”.
REGULAÇÃO DA TEMPERATURA
A temperatura é regulada automaticamente. No
entanto, pode selecionar manualmente uma
temperatura no interior do aparelho.
Escolha a regulação tendo em conta que a
temperatura no interior do aparelho depende do
seguinte:
• temperatura ambiente;
• frequência de abertura da porta;
• quantidade de alimentos armazenados;
• localização do aparelho.
Normalmente, uma regulação média é a mais
adequada.
Para regular o aparelho:
1. Rode o regulador de temperatura no sentido
horário para baixar a temperatura no interior do
aparelho.
2. Rode o regulador de temperatura no sentido
anti-horário para aumentar a temperatura no
interior do aparelho.
UTILIZAÇÃO DIÁRIA
AVISO! Consulte os capítulos
relativos à segurança.
36
CONSERVAR ALIMENTOS NUM
FRIGORÍFICO
Cubra ou embale os alimentos, especialmente se
tiverem um odor forte.
Posicione os alimentos de modo a permitir a
circulação de ar em torno deles.
Mantenha os alimentos a mais de 20 mm da
parede traseira e a mais de 15 mm da porta em
todas as prateleiras.
ARMAZENAMENTO DE ALIMENTOS
CONGELADOS
Quando ligar pela primeira vez ou após um período
sem utilização, deixe o aparelho em funcionamento
durante 2 horas ou mais . As gavetas do
congelador permitem encontrar a embalagem
pretendida com rapidez e facilidade. Se pretender
armazenar grandes quantidades de alimentos, retire
todas as gavetas, excepto a gaveta inferior que
deve ficar no seu sítio para permitir uma boa
circulação de ar. Pode colocar alimentos que
fiquem salientes até 15 mm da porta em todas as
prateleiras.
AVISO! Em caso de descongelação
acidental, por exemplo, devido a falta
de electricidade, se a energia estiver
desligada durante mais tempo do que
o “Tempo de autonomia” indicado na
tabela de características técnicas, os
alimentos descongelados terão de ser
consumidos rapidamente ou
cozinhados imediatamente e depois
novamente congelados (depois de
arrefecerem).
No entanto, para uma congelação mais rápida, rode
o regulador de temperatura para definições
superiores para obter o máximo de frio.
Neste estado, a temperatura do
frigorífico pode descer abaixo dos 0
°C. Se isto ocorrer, regule a
temperatura para um valor mais
quente.
Coloque os alimentos frescos a congelar no
compartimento inferior.
A quantidade máxima de alimentos que podem ser
congelados em 24 horas está indicada na etiqueta
de características que existe no interior do
aparelho.
O processo de congelação demora 24 horas: não
introduza mais alimentos para congelar durante
este período.
COMPARTIMENTO DE BAIXA
TEMPERATURA
O compartimento de baixa temperatura é adequado
para guardar alimentos frescos como peixe, carne e
marisco porque tem uma temperatura inferior à do
resto do frigorífico.
CONGELAR ALIMENTOS FRESCOS
O congelador é adequado para congelar alimentos
frescos e conservar alimentos congelados e
ultracongelados a longo prazo.
Para congelar alimentos frescos, é suficiente
manter a regulação no valor médio.
MANUTENÇÃO E LIMPEZA
AVISO! Consulte os capítulos
relativos à segurança.
LIMPEZA DO INTERIOR
Antes de utilizar o aparelho pela primeira vez, limpe
o interior e todos os acessórios internos com água
morna e detergente neutro, para remover o cheiro
típico de um produto novo, e seque
minuciosamente.
CUIDADO! Não utilize detergentes,
pós abrasivos, cloro ou produtos de
limpeza à base de óleos, porque estes
produtos danificam o acabamento.
LIMPEZA PERIÓDICA
CUIDADO! Não puxe, não desloque,
nem danifique quaisquer tubos e/ou
cabos no interior do aparelho.
37
CUIDADO! Não danifique o circuito
de refrigeração.
O equipamento tem de ser limpo regularmente:
1. Limpe o interior e os acessórios com água
morna e um pouco de detergente neutro.
2. Verifique regularmente os vedantes da porta e
limpe-os para garantir que estão limpos e sem
resíduos.
3. Enxagúe e seque cuidadosamente.
4. Se estiver acessível, limpe o condensador e o
compressor na parte de trás do aparelho com
uma escova.
Esta operação vai melhorar o desempenho do
aparelho e reduzir o consumo de eletricidade.
DESCONGELAR O FRIGORÍFICO
O gelo é eliminado automaticamente do
evaporador do compartimento do frigorífico sempre
que o compressor motorizado pára, durante o
funcionamento normal. A água resultante da
descongelação é drenada por um canal para um
recipiente especial colocado na parte traseira do
aparelho, sobre o compressor motorizado, onde
evapora.
É importante limpar periodicamente o orifício de
descarga da água da descongelação, no centro do
canal do compartimento do frigorífico, para evitar o
transbordamento de água para os alimentos.
DESCONGELAR O CONGELADOR
CUIDADO! Nunca utilize objetos
metálicos afiados para raspar o gelo
do evaporador, porque pode danificálo. Não utilize um dispositivo mecânico
ou qualquer meio artificial para
acelerar o processo de
descongelação além dos
recomendados pelo fabricante. Um
aumento da temperatura das
embalagens dos alimentos
congelados, durante a descongelação,
pode reduzir o tempo de
armazenamento seguro.
38
Cerca de 12 horas antes de
descongelar, selecione uma
temperatura inferior para criar uma
reserva de frio suficiente para a
interrupção do funcionamento.
Haverá sempre a formação de uma certa
quantidade de gelo nas prateleiras do congelador e
em redor do compartimento superior.
Descongele o congelador quando a camada de
gelo atingir uma espessura de 3 a 5 mm.
1. Desligue o aparelho ou retire a ficha da tomada
elétrica.
2. Retire os alimentos armazenados, embrulhe-os
em várias folhas de jornal e coloque-os num
local frio.
AVISO! Não toque nos alimentos
congelados com as mãos
molhadas. Pode ficar com as
mãos coladas aos produtos.
3. Deixe a porta aberta e proteja o chão contra a
água descongelada, por exemplo, com um
pano ou um recipiente plano.
Para acelerar o processo de descongelação,
coloque um tacho com água quente no
compartimento do congelador. Utilize também
um raspador de gelo para retirar os pedaços
de gelo antes do fim da descongelação.
4. Quando a descongelação terminar, seque o
interior minuciosamente e guarde o raspador
para utilização futura.
5. Ligue o aparelho.
Aguarde pelo menos 3 horas antes de voltar a
colocar os alimentos no compartimento do
congelador.
PERÍODOS DE INACTIVIDADE
Quando não pretender utilizar o aparelho durante
bastante tempo, adopte as seguintes precauções:
1. Desligue o aparelho da alimentação eléctrica.
2. Retire todos os alimentos.
3. Descongele (se necessário) e limpe o aparelho
e todos os acessórios.
4. Limpe o aparelho e todos os acessórios.
5. Deixe a(s) porta(s) aberta(s) para evitar cheiros
desagradáveis.
RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS
AVISO! Consulte os capítulos
relativos à segurança.
O QUE FAZER SE...
Problema
Causa possível
Solução
O aparelho emite demasiado
ruído.
O aparelho não está apoiado
corretamente.
Verifique se o aparelho está estável.
A lâmpada não funciona.
A lâmpada está em modo de
espera.
Feche e abra a porta.
A lâmpada está avariada.
Consulte “Substituir a lâmpada”.
A temperatura regulada não é
adequada.
Consulte o capítulo “Funcionamento”/“Painel de comandos”.
Guardou demasiados alimentos ao mesmo tempo.
Aguarde algumas horas e volte a
verificar a temperatura.
A temperatura ambiente está
demasiado elevada.
Consulte a classe climática na
placa de características.
Os alimentos colocados no
aparelho estavam demasiado
quentes.
Deixe que os alimentos arrefeçam até à temperatura ambiente
antes de os guardar.
A saída da água está obstruída.
Limpe a saída da água.
Existem alimentos a impedir
que a água escorra para o
coletor da água.
Certifique-se de que os alimentos não tocam na parede traseira.
Existe água a escorrer para o
chão.
A saída da água descongelada não está ligada ao tabuleiro de evaporação, por cima
do compressor.
Encaixe o tubo de saída da água
descongelada no tabuleiro de
evaporação.
A temperatura no aparelho está demasiado baixa/alta.
O regulador de temperatura
não está bem regulado.
Regule para uma temperatura
mais alta/baixa.
A temperatura de algum produto está demasiado elevada.
Deixe que a temperatura dos alimentos diminua até à temperatura ambiente antes de os guardar.
Guardou demasiados alimentos ao mesmo tempo.
Guarde menos alimentos ao
mesmo tempo.
O compressor funciona continuamente.
Há fluxo de água para o interior do frigorífico.
39
Problema
Causa possível
Solução
Os painéis laterais do aparelho estão quentes.
Trata-se de um estado normal
que se deve ao funcionamento do permutador de calor.
Certifique-se de que existe um
espaço de 30 mm ou mais entre
cada lado do aparelho e os móveis adjacentes quando a temperatura ambiente for superior a
38 °C.
Existe demasiada água condensada na parede traseira
do frigorífico.
A porta foi aberta demasiadas
vezes.
Abra a porta apenas quando for
mesmo necessário.
A porta não está totalmente
fechada.
Certifique-se de que a porta está
totalmente fechada.
Os alimentos armazenados
não estão embalados.
Coloque os alimentos em embalagens adequadas antes de os
guardar no aparelho.
A temperatura ambiente é
elevada e o aparelho está regulado para a temperatura
mais baixa.
Selecione uma temperatura superior no regulador de temperatura para permitir a descongelação automática.
O aparelho está totalmente
carregado e regulado para a
temperatura mais baixa.
Selecione uma temperatura superior no regulador de temperatura para permitir a descongelação automática.
Tentou reabrir a porta imediatamente após a fechar.
Aguarde alguns segundos entre
o fecho e a reabertura da porta.
Há gelo na parede traseira do
frigorífico.
A porta não abre facilmente.
Se estes conselhos não resultarem,
contacte o Centro de Assistência
Técnica Autorizado mais próximo.
1. Puxe o lado esquerdo da tampa da lâmpada
com os dedos para a desbloquear. Remova a
tampa puxando-a para si.
1
SUBSTITUIR A LÂMPADA
O aparelho está equipado com uma
luz interior LED de longa duração.
Recomendamos vivamente que utilize
apenas peças de substituição
originais.
Utilize apenas lâmpadas LED (base
E14). A potência máxima está indicada
na unidade da lâmpada.
CUIDADO! Desligue a ficha da
tomada eléctrica.
40
2
1
2. Substitua a lâmpada por uma com a mesma
potência e forma, especialmente concebida
para aparelhos domésticos.
3. Instale a tampa da lâmpada.
4. Ligue a ficha na tomada eléctrica.
5. Abra a porta.
Certifique-se de que a lâmpada acende.
DADOS TÉCNICOS
FICHA DE INFORMAÇÃO DO PRODUTO
Marca comercial
Zanussi
Modelo
ZRB36104WA 925053504
ZRB36104XA 925053505
Categoria
7. Combinado
Classe de eficiência energética
A++
Consumo de energia em kWh por ano, com base nos resultados de teste normalizados durante 24 horas. O valor
real do consumo de energia dependerá do modo de utilização do aparelho e da sua localização.
239
Volume de armazenagem em litros, frigorífico
220
Volume de armazenagem em litros, Zona de estrelas
-
Volume de armazenagem em litros, Zona de adega
-
Volume de armazenagem em litros, Vinho
-
Volume de armazenagem em litros, Total
329
Volume de armazenagem em litros, Congelador
109
Volume de armazenagem em litros, Compartimento refrigerado
-
Volume de armazenagem em litros, Outros compartimentos
-
Classificação de estrelas do compartimento do congelador ao maior volume de armazenagem (l)
****
Temperatura de design dos outros compartimentos > 14
°C (°C), se existentes
-
Sem gelo (S/N), Frigorífico
Não
Sem gelo (S/N), Congelador
Não
Segurança de corte de alimentação em h
30
Capacidade de congelamento em kg/24 h
5
Classe de climatização
SN-N-ST-T
Temperatura ambiente mais baixa de utilização deste eletrodoméstico, em °C
10
Temperatura ambiente mais alta de utilização deste eletrodoméstico, em °C
43
Nível de emissão de ruído dB(A) re1 pW
40
Eletrodoméstico de encastrar S/N
Não
A utilização deste eletrodoméstico é exclusivamente para
o armazenamento de vinho S/N
Não
41
DADOS TÉCNICOS ADICIONAIS
Altura
1845 mm
Largura
595 mm
Profundidade
647 mm
Tensão
230 - 240 V
Frequência
50 Hz
As informações técnicas encontram-se na placa de
características, que está no exterior ou no interior
do aparelho e na etiqueta de energia.
PREOCUPAÇÕES AMBIENTAIS
Recicle os materiais que apresentem o símbolo
.
Coloque a embalagem nos contentores indicados
para reciclagem. Ajude a proteger o ambiente e a
saúde pública através da reciclagem dos aparelhos
eléctricos e electrónicos. Não elimine os aparelhos
42
que tenham o símbolo juntamente com os
resíduos domésticos. Coloque o produto num
ponto de recolha para reciclagem local ou contacte
as suas autoridades municipais.
BEZPEČNOSTNÉ INFORMÁCIE
Pred inštaláciou a používaním spotrebiča si pozorne prečítajte
priložený návod na používanie. Výrobca nezodpovedá za
zranenia ani za škody spôsobené nesprávnou montážou alebo
používaním. Tieto pokyny uskladnite na bezpečnom a
prístupnom mieste, aby ste do nich mohli v budúcnosti
nahliadnuť.
BEZPEČNOSŤ DETÍ A ZRANITEĽNÝCH OSÔB
•
•
•
•
•
•
Tento spotrebič smú používať deti staršie ako 8 rokov a
osoby so zníženou fyzickou, zmyslovou alebo psychickou
spôsobilosťou alebo nedostatkom skúseností a znalostí, iba
ak sú pod dozorom zodpovednej osoby alebo ak boli
zodpovednou osobou poučené o bezpečnom používaní
spotrebiča a rozumejú prípadným rizikám.
Deti od 3 do 8 rokov a osoby s vyššou mierou postihnutia
smú tento spotrebič používať, iba ak boli náležite poučené a
rozumejú rizikám.
Deti do 3 rokov nesmú mať prístup k spotrebiču, iba ak sú
nepretržite pod dohľadom zodpovednej osoby.
Nedovoľte, aby sa deti hrali so spotrebičom.
Deti nesmú spotrebič bez dozoru čistiť ani vykonávať žiadnu
údržbu na spotrebiči.
Obaly vždy uschovajte mimo dosah detí a náležite ich
zlikvidujte.
VŠEOBECNÁ BEZPEČNOSŤ
•
•
Tento spotrebič je určený na používanie v domácnosti a
podobnom prostredí, ako sú napr.:
– chalupy, chaty, kuchynské priestory pre zamestnancov v
obchodoch, úradoch a v inom pracovnom prostredí
– Pre klientov v hoteloch, moteloch, ubytovacích
zariadeniach s raňajkami a iných obytných objektoch.
VAROVANIE: Vetracie otvory na skrini spotrebiča alebo
konštrukcii zabudovateľného spotrebiča musia zostať voľné a
nezakryté.
43
•
•
•
•
•
•
•
VAROVANIE: Na urýchlenie odmrazovania nepoužívajte
mechanické nástroje ani iné prostriedky, ak ich neodporučil
výrobca.
VAROVANIE: Nepoškodzujte chladiaci okruh.
VAROVANIE: V spotrebiči, vo vnútri priehradiek na
uchovávanie potravín nepoužívajte elektrické spotrebiče, ak
ich neodporúča výrobca.
Na čistenie spotrebiča nepoužívajte prúd vody ani paru.
Spotrebič čistite vlhkou mäkkou handričkou. Používajte iba
neutrálne saponáty. Nepoužívajte abrazívne výrobky,
špongie s abrazívnou vrstvou, rozpúšťadlá ani kovové
predmety.
V tomto spotrebiči neskladujte výbušné látky, ako napríklad
aerosólové nádoby s horľavými hnacími látkami.
Ak je poškodený elektrický napájací kábel, musíte ho dať
vymeniť u výrobcu, v autorizovanom servisnom stredisku
alebo u kvalifikovanej osoby, aby sa predišlo
nebezpečenstvu.
BEZPEČNOSTNÉ POKYNY
MONTÁŽ
VAROVANIE! Tento spotrebič smie
nainštalovať iba kvalifikovaná osoba.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
44
Odstráňte všetky obaly.
Neinštalujte ani nepoužívajte poškodený
spotrebič.
Dodržiavajte pokyny na inštaláciu dodané so
spotrebičom.
Vždy dávajte pozor, ak presúvate spotrebič,
pretože je ťažký. Vždy používajte ochranné
rukavice a uzavretú obuv.
Uistite sa, že okolo spotrebiča môže prúdiť
vzduch.
Pri prvej inštalácii alebo po zmene smeru
otvárania dvierok počkajte minimálne 4 hodiny
pred pripojením spotrebiča do napájania. Je
to potrebné na to, aby olej stiekol späť do
kompresora.
Pred vykonávaním úprav na spotrebiči (napr.
zmena smeru otvárania dvierok) vytiahnite
sieťovú zástrčku zo sieťovej zásuvky.
Spotrebič neinštalujte blízko radiátorov,
sporákov, rúr ani varných panelov.
Spotrebič nevystavujte dažďu.
•
•
•
Neinštalujte spotrebič na priamom slnečnom
svetle.
Spotrebič neinštalujte do oblastí, ktoré sú
príliš vlhké alebo príliš studené.
Pri presúvaní spotrebiča nadvihnite jeho
prednú hranu, aby ste nepoškriabali podlahu.
ZAPOJENIE DO ELEKTRICKEJ SIETE
VAROVANIE! Hrozí nebezpečenstvo
požiaru a zásahu elektrickým
prúdom.
VAROVANIE! Pri umiestňovaní
spotrebiča sa uistite, že nie je
elektrický napájací kábel zachytený
alebo poškodený.
VAROVANIE! Nepoužívajte
viaczásuvkové adaptéry a
predlžovacie káble.
•
•
Spotrebič musí byť uzemnený.
Uistite sa, že parametre na typovom štítku sú
kompatibilné s elektrickým napätím zdroja
napájania.
•
•
•
•
•
Vždy používajte správne nainštalovanú
zásuvku odolnú proti nárazom.
Dávajte pozor, aby ste nepoškodili elektrické
komponenty (napr. sieťovú zástrčku, sieťový
kábel, kompresor). Ak je potrebná výmena
elektrických komponentov, obráťte sa na
autorizované servisné stredisko alebo
elektrikára.
Sieťový kábel musí byť pod úrovňou sieťovej
zástrčky.
Sieťovú zástrčku pripojte do sieťovej zásuvky
až po dokončení inštalácie. Po inštalácii sa
uistite, že máte prístup k sieťovej zástrčke.
Spotrebič neodpájajte ťahaním za napájací
kábel. Vždy ťahajte za sieťovú zástrčku.
•
VNÚTORNÉ OSVETLENIE
VAROVANIE! Hrozí nebezpečenstvo
zásahu elektrickým prúdom.
•
Spotrebič obsahuje horľavý plyn, izobután
(R600a), prírodný plyn s vysokou úrovňou
environmentálnej kompatibility. Dávajte pozor,
aby ste nepoškodili chladiaci okruh, ktorý
obsahuje izobután.
• Nemeňte technické parametre tohto
spotrebiča.
• Do spotrebiča nevkladajte iné elektrické
spotrebiče (napr. výrobníky zmrzliny), pokiaľ
nie sú na tento účel určené výrobcom.
• Ak sa poškodí chladiaci okruh, uistite sa, že v
miestnosti nie sú plamene a zdroje vznietenia.
Miestnosť dobre vyvetrajte.
• Nedovoľte, aby sa plastových častí spotrebiča
dotýkali horúce predmety.
• Do mraziaceho priestoru nedávajte sýtené a
nealkoholické nápoje. Vytvoril by sa tlak na
nádobu s nápojom.
• V spotrebiči neskladujte horľavé plyny ani
kvapaliny.
• Horľavé produkty alebo predmety, ktoré
obsahujú horľavé látky, nevkladajte do
spotrebiča, do jeho blízkosti ani naň.
• Nedotýkajte sa kompresora ani kondenzátora.
Sú horúce.
• Ak máte mokré alebo vlhké ruky, z
mraziaceho priestoru nevyberajte žiadne
predmety, ani sa ich nedotýkajte.
• Rozmrazené potraviny nikdy znovu
nezmrazujte.
• Dodržiavajte pokyny týkajúce sa správneho
uskladnenia uvedené na obale mrazených
potravín.
Typ žiarovky použitý v tomto spotrebiči je
určený iba pre domáce spotrebiče.
Nepoužívajte ju na osvetlenie domácnosti.
OŠETROVANIE A ČISTENIE
VAROVANIE! Hrozí nebezpečenstvo
poranenia alebo poškodenia
spotrebiča.
POUŽITIE
VAROVANIE! Riziko poranenia,
popálenia, zásahu elektrickým
prúdom alebo riziko požiaru.
Potraviny pred vložením do mraziaceho
priestoru zabaľte do materiálu určeného na
styk s potravinami.
•
•
•
Pred vykonávaním údržby spotrebič vypnite a
vytiahnite jeho zástrčku zo sieťovej zásuvky.
Tento spotrebič obsahuje uhľovodíky
v chladiacej jednotke. Údržbu a dopĺňanie
jednotky smie vykonať iba kvalifikovaná
osoba.
Pravidelne kontrolujte odtok spotrebiča a v
prípade potreby ho vyčistite. Ak je odtok
upchatý, odmrazená voda sa bude
zhromažďovať na dne spotrebiča.
SERVIS
• Ak treba dať spotrebič opraviť, obráťte sa na
autorizované servisné stredisko.
• Používajte iba originálne náhradné diely.
LIKVIDÁCIA
VAROVANIE! Hrozí nebezpečenstvo
poranenia alebo udusenia.
•
•
•
•
•
•
Spotrebič odpojte od elektrickej siete.
Odrežte elektrický kábel a zlikvidujte ho.
Odstráňte dvierka, aby ste zabránili uviaznutiu
detí a domácich zvierat v spotrebiči.
Chladiaci okruh a izolačné materiály tohto
spotrebiča nepoškodzujú ozónovú vrstvu.
Penová izolácia obsahuje horľavý plyn.
Informácie o správnej likvidácii spotrebiča
vám poskytne váš miestny úrad.
Nepoškoďte tú časť chladiacej jednotky, ktorá
sa nachádza blízko výmenníka tepla.
45
INŠTALÁCIA
VAROVANIE! Pozrite si kapitoly
ohľadne bezpečnosti.
UMIESTNENIE
Tento spotrebič môžete nainštalovať do suchého
a dobre vetraného interiéru, kde teplota
prostredia zodpovedá klimatickej triede uvedenej
na typovom štítku spotrebiča:
Klimatická
trieda
Teplota prostredia
SN
+10 °C až +32 °C
N
+16 °C až +32 °C
ST
+16 °C až +38 °C
T
+16 °C až +43 °C
•
•
•
zodpovedajú vašim domácim hodnotám
napájania.
Spotrebič musí byť uzemnený. Zástrčka na
napájacom kábli obsahuje kontakt, ktorý slúži
na tento účel. Ak domáca sieťová zásuvka nie
je uzemnená, spotrebič pripojte
k samostatnému uzemneniu v súlade
s platnými predpismi. Poraďte sa s
kvalifikovaným elektrikárom.
Výrobca odmieta akúkoľvek zodpovednosť pri
nedodržaní hore uvedených bezpečnostných
opatrení.
Tento spotrebič spĺňa smernice EHS.
INŠTALÁCIA SPOTREBIČA A ZMENA SMERU
OTVÁRANIA DVERÍ
Pozrite si samostatné pokyny
ohľadom inštalácie (požiadavky na
vetranie, vyrovnanie do vodorovnej
polohy) a zmeny smeru otvárania
dverí.
ZAPOJENIE DO ELEKTRICKEJ SIETE
• Pred zapojením do siete sa uistite, či napätie
a frekvencia uvedené na typovom štítku
PREVÁDZKA
ZAPNUTIE
Zástrčku zasuňte do sieťovej zásuvky.
Ovládač teploty otočte v smere pohybu
hodinových ručičiek do strednej polohy.
VYPNUTIE
Ak chcete spotrebič vypnúť, otočte ovládač
teploty do polohy "O".
REGULÁCIA TEPLOTY
Teplota sa reguluje automaticky. Teplotu vnútri
spotrebiča však môžete nastaviť sami.
Nastavenie treba vybrať s prihliadnutím na
skutočnosť, že teplota v spotrebiči závisí od:
• teploty v miestnosti,
• frekvencie otvárania dvierok,
• množstva uchovávaných potravín,
• umiestenia spotrebiča.
Stredné nastavenie je vo všeobecnosti
najvhodnejšie.
Prevádzka spotrebiča:
1. Otočte ovládač teploty v smere otáčania
hodinových ručičiek, aby ste nastavili nižšiu
teplotu vnútri spotrebiča.
2. Otočte ovládač teploty proti smeru otáčania
hodinových ručičiek, aby ste nastavili vyššiu
teplotu vnútri spotrebiča.
KAŽDODENNÉ POUŽÍVANIE
VAROVANIE! Pozrite si kapitoly
ohľadne bezpečnosti.
46
SKLADOVANIE POTRAVÍN V CHLADIACOM
PRIESTORE
Potraviny prikryte alebo zabaľte, hlavne ak majú
prenikavú arómu.
Potraviny uložte tak, aby vzduch mohol voľne
cirkulovať okolo nich.
Potraviny ukladajte na poličkách nie menej ako
20 mm od zadnej steny a 15 mm od dverí.
SKLADOVANIE MRAZENÝCH POTRAVÍN
Pri prvom uvedení do prevádzky alebo po
dlhodobom odstavení nechajte spotrebič pred
vložením potravín bežať najmenej 2 hodiny .
Zásuvky mrazničky zaisťujú rýchle a jednoduché
hľadanie požadovaných potravín. Ak je potrebné
zmraziť veľké množstvo potravín, vyberte všetky
zásuvky okrem dolnej zásuvky, ktorá musí zostať
na svojom mieste, aby bola zaistená správna
cirkulácia vzduchu. Na všetky police môžete
položiť potraviny, ktoré vyčnievajú až do 15 mm
od dverí.
VAROVANIE! V prípade
neúmyselného rozmrazenia potravín,
napríklad v dôsledku výpadku
elektrického prúdu, za predpokladu,
že čas trvania výpadku energie bol
dlhší ako údaj uvedený v
technických údajoch pod položkou
„akumulačná doba“, rozmrazené
potraviny treba čo najskôr
spotrebovať alebo uvariť a potom
znova zmraziť (po ochladení).
V záujme rýchlejšieho zmrazenia potravín však
odporúčame nastaviť regulátor teploty na
intenzívnejšie chladenie.
V takýchto podmienkach môže
klesnúť teplota chladiaceho priestoru
pod 0 °C. Ak sa tak stane, nastavte
regulátor teploty na vyššiu teplotu.
Potraviny určené na zmrazenie môžete vložiť do
spodnej priehradky.
Maximálne množstvo potravín, ktoré možno
zmraziť za 24 hodín, sa uvádza na typovom
štítku, ktorý sa nachádza vo vnútri spotrebiča.
Proces zmrazovania trvá 24 hodín: v tomto čase
nepridávajte ďalšie potraviny na zmrazenie.
ODDELENIE S NÍZKOU TEPLOTOU
Oddelenie s nízkou teplotou je vhodné na
skladovanie čerstvých potravín ako ryby, mäso a
morské plody, pretože teplota v ňom je nižšia ako
v ostatných častiach chladničky.
ZMRAZOVANIE ČERSTVÝCH POTRAVÍN
Mraziaci priestor je vhodný na zmrazovanie
čerstvých potravín a na dlhodobé uchovávanie
mrazených a hlboko mrazených potravín.
Pri zmrazovaní čerstvých potravín nie je nutné
meniť nastavenie spotrebiča.
OŠETROVANIE A ČISTENIE
VAROVANIE! Pozrite si kapitoly
ohľadne bezpečnosti.
ČISTENIE VNÚTRAJŠKA
Pred prvým použitím spotrebiča treba jeho vnútro
a všetky jeho diely umyť vlažnou vodou s
prídavkom neutrálneho umývacieho prostriedku,
aby ste odstránili typický zápach nového
spotrebiča. Potom všetky povrchy dôkladne
osušte.
UPOZORNENIE! Nepoužívajte
saponáty, abrazívne prášky ani
čistiace prostriedky na báze chlóru
alebo oleja, pretože poškodia
povrchovú vrstvu.
PRAVIDELNÉ ČISTENIE
UPOZORNENIE! Neťahajte,
nepresúvajte a nepoškodzujte
žiadne rúrky a/ani káble vnútri
spotrebiča.
UPOZORNENIE! Nepoškodzujte
chladiaci systém.
Zariadenie je nutné pravidelne čistiť:
1. Vnútro spotrebiča a príslušenstvo umyte
vlažnou vodou s prídavkom neutrálneho
saponátu.
2. Pravidelne kontrolujte tesnenia dvierok a
udržiavajte ich čisté. Zvyšky potravín a
nečistoty utrite handričkou.
3. Opláchnite a riadne vysušte.
47
4. Kefou vyčistite kondenzátor a kompresor na
zadnej strane spotrebiča, ak sú prístupné.
Tým zvýšite výkonnosť spotrebiča a usporíte
elektrickú energiu.
ODMRAZOVANIE CHLADNIČKY
Pri normálnom používaní sa námraza
automaticky odstraňuje z výparníka chladiaceho
priestoru pri každom zastavení motora
kompresora. Odmrazená voda odteká cez
žliabok do osobitnej nádoby na zadnej stene
spotrebiča nad motorom kompresora, z ktorej sa
odparuje.
Je dôležité, aby ste odtokový otvor v strednej
časti chladiaceho priestoru pravidelne čistili, aby
sa zabránilo pretekaniu vody a jej kvapkaniu na
potraviny vnútri chladničky.
ODMRAZOVANIE MRAZNIČKY
UPOZORNENIE! Na odstraňovanie
námrazy z výparníka nikdy
nepoužívajte ostré predmety. Mohli
by ste spotrebič poškodiť. Na
urýchlenie odmrazovania
nepoužívajte mechanické nástroje
ani iné prostriedky, s výnimkou
prostriedkov, ktoré odporučil
výrobca. Počas odmrazovania
spotrebiča stúpne teplota mrazených
potravín, preto sa môže skrátiť ich
trvanlivosť.
Približne 12 hodín pred
odmrazovaním nastavte nižšiu
teplotu, aby si potraviny vytvorili
dostatočnú rezervu chladu pred
prerušením činnosti.
RIEŠENIE PROBLÉMOV
VAROVANIE! Pozrite si kapitoly
ohľadne bezpečnosti.
48
Na policiach a v okolí hornej časti mrazničky sa
vždy vytvára určité množstvo námrazy.
Keď vrstva námrazy dosiahne hrúbku približne 3
až 5 mm, mrazničku odmrazte.
1. Spotrebič vypnite alebo vytiahnite zástrčku
zo sieťovej zásuvky.
2. Vyberte všetky skladované potraviny, zabaľte
ich do niekoľkých vrstiev novinového papiera
a uložte na chladnom mieste.
VAROVANIE! Nedotýkajte sa
mrazených potravín mokrými
rukami. Ruky by vám mohli
primrznúť k potravinám.
3. Dvierka nechajte otvorené a chráňte podlahu
pred rozmrazenou vodou, napr. handričkou
alebo plochou nádobou.
Do mraziaceho priestoru vložte hrniec s
teplou vodou, aby sa proces odmrazovania
urýchlil. Okrem toho odstráňte škrabkou na
ľad kusy ľadu ešte predtým, ako sa úplne
rozmrazia.
4. Po dokončení odmrazovania vnútro
starostlivo osušte a odložte si škrabku na
budúce použitie.
5. Spotrebič zapnite.
Pred vložením potravín späť do mraziaceho
priestoru počkajte minimálne 3 hodiny.
OBDOBIA MIMO PREVÁDZKY
Ak spotrebič nebudete dlhší čas používať,
vykonajte nasledujúce opatrenia:
1. Spotrebič odpojte od elektrického napájania.
2. Vyberte všetky potraviny.
3. Spotrebič odmrazte (v prípade potreby) a
potom spotrebič a všetky časti príslušenstva
vyčistite.
4. Spotrebič a všetky časti príslušenstva
vyčistite.
5. Dvierka nechajte pootvorené, aby sa
zabránilo vzniku nepríjemného zápachu.
ČO ROBIŤ, KEĎ...
Problém
Možná príčina
Nadmerná hlučnosť spotre‐
biča.
Spotrebič nestojí pevne na
podklade.
Skontrolujte, či spotrebič stabil‐
ne stojí.
Nesvieti žiarovka.
Žiarovka je v pohotovost‐
nom režime.
Zatvorte a otvorte dvierka.
Žiarovka je vypálená.
Pozrite si časť „Výmena žiarov‐
ky”.
Teplota nie je nastavená
správne.
Pozrite si kapitolu „Prevádzka”/
„Ovládací panel”.
Do spotrebiča ste vložili na‐
raz veľa potravín.
Počkajte niekoľko hodín a po‐
tom opäť skontrolujte teplotu.
Izbová teplota je príliš vyso‐
ká.
Pozrite si údaje o klimatickej
triede uvedené na typovom štít‐
ku.
Potraviny vložené do spotre‐
biča boli príliš teplé.
Pred vložením nechajte potravi‐
ny vychladnúť na izbovú teplo‐
tu.
Upchaný odtokový kanálik
na rozmrazenú vodu.
Vyčistite odtokový kanálik.
Potraviny uložené v spotre‐
biči bránia odtekaniu vody
do odtokového kanálika.
Dávajte pozor, aby sa potraviny
nedotýkali zadnej steny.
Voda vyteká na podlahu.
Odtokový kanálik na vodu z
rozmrazenej námrazy nie je
pripojený k odparovacej mi‐
ske nad kompresorom.
Odtokový kanálik pripevnite k
odparovacej miske.
Teplota vnútri spotrebiča je
príliš nízka alebo príliš vyso‐
ká.
Nie je správne nastavený re‐
gulátor teploty.
Nastavte vyššiu alebo nižšiu te‐
plotu.
Teplota potravín je príliš vy‐
soká.
Pred vložením do spotrebiča
nechajte potraviny najprv vy‐
chladnúť na izbovú teplotu.
Do spotrebiča ste vložili na‐
raz veľa potravín.
Do spotrebiča vkladajte naraz
menej potravín.
Bočné panely spotrebiča sú
teplé.
Je to normálny stav spôso‐
bený prevádzkou výmenníka
tepla.
Keď teplota okolia prekročí 38
°C, uistite sa, že medzi každou
stranou spotrebiča a okolitým
nábytkom je minimálne 30 mm
odstup.
Na zadnej stene chladničky
je príliš veľa skondenzovanej
vody.
Dvierka boli otvárané príliš
často.
Dvierka otvorte, len ak je to po‐
trebné.
Kompresor pracuje bez pre‐
stania.
Voda steká do chladiaceho
priestoru.
Riešenie
49
Problém
Na zadnej stene chladničky
je námraza.
Dvierka sa ťažko otvárajú.
Možná príčina
Riešenie
Dvierka neboli úplne zatvo‐
rené.
Uistite sa, že sú dvierka úplne
zatvorené.
Uskladnené potraviny neboli
zabalené.
Potraviny pred uskladnením v
spotrebiči zabaľte do vhodného
obalu.
Okolitá teplota je vysoká a
spotrebič je nastavený na
najnižšiu teplotu.
Regulátor teploty nastavte na
vyššiu teplotu, aby bolo možné
automatické rozmrazovanie.
Spotrebič je plne naplnený a
je nastavený na najnižšiu te‐
plotu.
Regulátor teploty nastavte na
vyššiu teplotu, aby bolo možné
automatické rozmrazovanie.
Pokúsili ste sa opäť otvoriť
dvierka ihneď po zatvorení.
Medzi zatvorením a opätovným
otvorením dvierok počkajte nie‐
koľko sekúnd.
Ak pomocou hore uvedených
pokynov nedosiahnete požadovaný
výsledok, kontaktujte najbližšie
autorizované servisné stredisko.
1. Kryt osvetlenia uvoľnite potiahnutím jeho
ľavej strany prstami. Kryt odoberte
potiahnutím smerom k sebe.
1
VÝMENA OSVETLENIA
Spotrebič je vybavený trvácnym
vnútorným osvetlením LED.
Dôrazne sa odporúča používať iba
originálne náhradné diely.
Použite iba LED žiarovky (E14
základné). Maximálny výkon je
uvedený na jednotke žiarovky.
UPOZORNENIE! Zástrčku sieťového
kábla vytiahnite zo sieťovej zásuvky.
2
1
2. Nefunkčnú žiarovku vymeňte za žiarovku s
rovnakým výkonom a tvarom špeciálne
určenú pre domáce spotrebiče.
3. Namontujte kryt žiarovky.
4. Zástrčku spotrebiča zapojte do sieťovej
zásuvky.
5. Dvierka otvorte.
Skontrolujte, či sa žiarovka rozsvietila.
TECHNICKÉ ÚDAJE
INFORMAČNÝ LIST VÝROBKU
50
Obchodná značka
Zanussi
Model
ZRB36104WA 925053504
ZRB36104XA 925053505
Kategória
7. Chladnička s mrazničkou
Trieda energetickej efektívnosti
A++
Spotreba energie v kWh za rok na základe výsledkov
štandardného testu za 24 hodín. Skutočná spotreba
energie bude závisieť od toho, ako sa spotrebič používa
a kde je umiestnený
239
Skladovací objem v litroch, Chladnička
220
Skladovací objem v litroch, Hviezdička
-
Skladovací objem v litroch, Zóna s vyššou teplotou
-
Skladovací objem v litroch, Víno
-
Skladovací objem v litroch, Celkom
329
Skladovací objem v litroch, Mraznička
109
Skladovací objem v litroch, Chiller (nulová zóna)
-
Skladovací objem v litroch, Iné oddelenia
-
Počet hviezdičiek pre mraziace oddelenie s najväčším
skladovacím objemom (l)
****
Určená teplota „iných oddelení“ > 14 °C (°C), ak existu‐
jú
-
Beznámrazový systém (A/N), Chladnička
Nie
Beznámrazový systém (A/N), Mraznička
Nie
Bezpečný čas pri prerušení dodávky prúdu v h
30
Kapacita mrazenia v kg/24 h
5
Klimatická trieda
SN-N-ST-T
Najnižšia izbová teplota, pri ktorej je spotrebič určený
na používanie, v °C
10
Najvyššia izbová teplota, pri ktorej je spotrebič určený
na používanie, v °C
43
Úroveň vydávaného hluku dB(A) re1 pW
40
Vstavaný spotrebič A/N
Nie
Tento spotrebič je určený výlučne na uchovávanie vína
A/N
Nie
DODATOČNÉ TECHNICKÉ ÚDAJE
Výška
1845 mm
Šírka
595 mm
Hĺbka
647 mm
Napätie
230 - 240 V
Frekvencia
50 Hz
Technické údaje sú uvedené na typovom štítku,
na vonkajšej alebo vnútornej strane spotrebiča
a na štítku energetických parametrov.
OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA
Materiály označené symbolom odovzdajte na
recykláciu.
. Obal hoďte do príslušných
kontajnerov na recykláciu. Chráňte životné
prostredie a zdravie ľudí a recyklujte odpad z
51
elektrických a elektronických spotrebičov.
Nelikvidujte spotrebiče označené symbolom
spolu s odpadom z domácnosti.
52
Výrobok
odovzdajte v miestnom recyklačnom zariadení
alebo sa obráťte na obecný alebo mestský úrad.
ІНФОРМАЦІЯ З ТЕХНІКИ БЕЗПЕКИ
Перед установкою та експлуатацією приладу слід уважно
прочитати інструкцію користувача. Виробник не несе
відповідальності за травми або збитки через неправильне
встановлення або використання. Інструкції з експлуатації
слід зберігати в безпечному і доступному місці з метою
користування в майбутньому.
БЕЗПЕКА ДІТЕЙ І ВРАЗЛИВИХ ОСІБ
•
•
•
•
•
•
Діти від 8 років, особи з обмеженими фізичними,
сенсорними чи розумовими здібностями та особи без
відповідного досвіду та знань можуть користуватися цим
приладом лише під наглядом або після отримання
інструктажу стосовно безпечного користування приладом
і пов’язаних ризиків.
Діти у віці від 3 до 8 років та особи зі значними та
складними обмеженими можливостями можуть
користуватися приладом лише після належного
навчання.
Не слід залишати дітей до трьох років без постійного
нагляду поблизу приладу.
Не дозволяйте дітям гратися з приладом.
Дітям забороняється виконувати очищення чи роботи з
обслуговування приладу, які можуть виконуватися
користувачем, без нагляду.
Тримайте всі пакувальні матеріали подалі від дітей та
утилізуйте ці матеріали належним чином.
ЗАГАЛЬНІ ПРАВИЛА БЕЗПЕКИ
•
Цей прилад призначено для використання в побутових і
аналогічних сферах:
– у фермерських будинках, на кухнях магазинів, офісів
та інших робочих середовищ;
– клієнтами готелів, мотелів, міні-готелів та в інших
житлових приміщеннях.
53
•
•
•
•
•
•
•
•
ПОПЕРЕДЖЕННЯ! Вентиляційні отвори в корпусі
приладу та у вбудованій конструкції мають бути
відкритими.
ПОПЕРЕДЖЕННЯ! Для прискорення процесу
розморожування не застосовуйте механічні пристрої або
інші засоби, окрім тих, що рекомендовані виробником.
ПОПЕРЕДЖЕННЯ! Стежте за тим, щоб не пошкодити
контур циркуляції холодоагенту.
ПОПЕРЕДЖЕННЯ! Не застосовуйте електричні пристрої
всередині відділень для зберігання продуктів, якщо вони
не передбачені для цієї мети виробником.
Не застосовуйте водяні розпилювачі або пару для
чищення.
Протріть прилад вологою м’якою ганчіркою.
Використовуйте тільки нейтральні миючі засоби. Не
використовуйте абразивні засоби, жорсткі серветки для
очищення, розчинники або металеві предмети.
Не зберігайте в цьому приладі легкозаймисті речовини,
зокрема аерозольні балончики з паливом.
Задля уникнення небезпеки при пошкодженні
електричного кабелю його заміну має здійснювати
виробник, представник його авторизованого сервісного
центру або інша кваліфікована особа.
ІНСТРУКЦІЇ З ТЕХНІКИ БЕЗПЕКИ
ВСТАНОВЛЕННЯ
•
ПОПЕРЕДЖЕННЯ! Установлювати
цей прилад повинен лише
кваліфікований фахівець.
•
•
•
•
•
54
Повністю зніміть упаковку.
Не встановлюйте й не використовуйте
пошкоджений прилад.
Дотримуйтеся інструкцій зі встановлення,
що постачаються разом із приладом.
Будьте обережні під час переміщення
приладу, оскільки він важкий.
Використовуйте захисні рукавички та
взуття, що постачається в комплекті.
Подбайте про те, щоб повітря могло вільно
циркулювати навколо приладу.
•
•
•
•
Під час першої установки або після
переставлення дверцят зачекайте
принаймні 4 години, перш ніж підключати
прилад до живлення. Це потрібно для того,
щоб масло могло стекти назад до
компресора.
Перш ніж виконувати будь-які операції на
приладі (наприклад, переставлення
дверцят), витягніть вилку з електричної
розетки.
Не встановлюйте прилад поблизу
обігрівачів, кухонних плит, духових шаф чи
варильних поверхонь.
Встановлюйте прилад там, де на нього не
потраплятиме дощ.
Встановлюйте прилад так, щоб на нього не
попадало пряме сонячне проміння.
•
•
Не встановлюйте прилад у місцях з
високою вологістю або низькою
температурою.
Пересуваючи прилад, піднімайте його за
передній край, аби не подряпати підлогу.
ПІД’ЄДНАННЯ ДО ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ
ПОПЕРЕДЖЕННЯ! Існує ризик
займання та ураження
електричним струмом.
ПОПЕРЕДЖЕННЯ! При
розміщенні приладу
переконайтеся, що шнур живлення
не затиснуто і не пошкоджено.
ПОПЕРЕДЖЕННЯ! Не
використовуйте розгалужувачі,
перехідники й подовжувачі.
•
•
•
•
•
•
•
Прилад повинен бути заземленим.
Переконайтеся в тому, що параметри на
табличці з технічними даними сумісні з
електричними параметрами
електроживлення від мережі.
Завжди використовуйте правильно
встановлену протиударну розетку.
Стежте за тим, щоб не пошкодити
електричні компоненти (наприклад,
штепсель, кабель живлення, компресор).
При необхідності заміни електричних
компонентів слід звернутися до
авторизованого сервісного центру або до
електрика.
Кабель живлення повинен знаходитися
нижче рівня штепсельної вилки.
Вставляйте штепсельну вилку в розетку
електроживлення лише після закінчення
установки. Переконайтеся, що після
установки є вільний доступ до розетки
електроживлення.
Не тягніть за кабель живлення, щоб
відключити прилад з мережі. Завжди
вимикайте, витягаючи штепсельну вилку.
пошкодити контур циркуляції холодоагенту,
що містить ізобутан.
• Не змінюйте технічні специфікації цього
приладу.
• Не дозволяється класти всередину
приладу інші електричні прилади
(наприклад, апарати для виготовлення
морозива), якщо інше не зазначається
виробником.
• У разі пошкодження контуру циркуляції
холодоагенту, переконайтесь у відсутності
полум’я та джерел займання в кімнаті.
Провітріть приміщення.
• Не ставте гарячі предмети на пластикові
частини приладу.
• Не кладіть газовані напої в морозильну
камеру. Це створить тиск на пляшку з
напоєм.
• Не зберігайте у приладі займисті гази та
рідини.
• Не кладіть усередину приладу, поряд із
ним або на нього легкозаймисті речовини
чи предмети, змочені в легкозаймистих
речовинах.
• Не торкайтеся компресора чи
конденсатора. Вони гарячі.
• Не виймайте предмети з морозильної
камери та не торкайтеся їх мокрими або
вологими руками.
• Не заморожуйте ті продукти, що були
раніше розморожені.
• Дотримуйтеся вказаних на упаковці із
замороженими продуктами інструкцій щодо
зберігання.
• Замотуйте продукти у пакування, придатне
для харчових продуктів, перш, ніж класти їх
у морозильну камеру.
ВНУТРІШНЯ ПІДСВІТКА
ПОПЕРЕДЖЕННЯ! Небезпека
враження електричним струмом.
•
КОРИСТУВАННЯ
ПОПЕРЕДЖЕННЯ! Існує
небезпека травмування, опіків,
ураження електричним струмом і
пожежі.
У приладі міститься легкозаймистий газ,
ізобутан (R600a), — природний газ з високим
рівнем екологічності. Стежте за тим, щоб не
Тип лампи, що застосовується у цьому
приладі, призначено лише для побутових
приладів. Не використовуйте її для
освітлення оселі.
ДОГЛЯД І ЧИЩЕННЯ
ПОПЕРЕДЖЕННЯ! Існує ризик
травмування або пошкодження
приладу.
•
Перед початком ремонту прилад треба
від’єднати від електромережі, знявши
запобіжник або витягнувши шнур живлення
з розетки.
55
•
•
У холодильному агрегаті цього приладу
містяться вуглеводні. Обслуговування та
перезаряджання агрегату повинен
виконувати лише кваліфікований
спеціаліст.
Регулярно оглядайте дренажний отвір
приладу та очищуйте його за необхідності.
У разі блокування отвору розморожена
вода збиратиметься на дні приладу.
СЕРВІС
• Для ремонту приладу звертайтеся до
авторизованого сервісного центру.
• Використовуйте лише оригінальні запасні
частини.
УТИЛІЗАЦІЯ
ПОПЕРЕДЖЕННЯ! Існує
небезпека задушення.
•
•
•
•
•
•
Від’єднайте прилад від електромережі.
Відріжте кабель живлення й викиньте його.
Зніміть дверцята, щоб запобігти запиранню
дітей чи домашніх тварин усередині
приладу.
Контур циркуляції холодоагенту й ізоляційні
матеріали приладу є екологічно чистими.
Ізоляційна піна містить займистий газ. Щоб
отримати інформацію про належну
утилізацію приладу, слід звернутися до
органів муніципальної влади.
Не пошкоджуйте елементи охолоджувача,
що знаходяться поруч із теплообмінником.
Цей продукт по змісту небезпечних речовин
відповідає вимогам Технічного регламенту
обмеження використання деяких небезпечних
речовин в електричному та електронному
обладнанні (постанова Кабінета Міністрів
України №1057 від 3 грудня 2008р.)
УСТАНОВКА
ПОПЕРЕДЖЕННЯ! Див. розділи з
інформацією щодо техніки
безпеки.
РОЗМІЩЕННЯ
Цей прилад слід встановлювати в сухому,
добре провітрюваному приміщенні, де
температура навколишнього середовища
відповідає кліматичному класу, вказаному на
табличці з технічними даними приладу:
Кліматич‐
ний клас
Навколишня температура
SN
+10°C до +32°C
N
+16°C до +32°C
ST
+16°C до +38°C
T
+16°C до +43°C
•
•
•
показники напруги й частоти, вказані на
табличці з паспортними даними,
відповідають показникам мережі у вашому
регіоні.
Прилад повинен бути заземленим. З цією
метою вилка приладу оснащена
спеціальним контактом. Якщо у розетці
заземлення немає, заземліть прилад
окремо у відповідності до чинних
нормативних вимог, проконсультувавшись
із кваліфікованим електриком.
Виробник не несе відповідальності у разі
недотримання цих правил техніки безпеки.
Цей прилад відповідає директивам ЄЕС.
УСТАНОВКА ПРИЛАДУ Й ДВЕРЕЙ НА
ІНШИЙ БІК
Дивіться окремі інструкції щодо
встановлення (вимоги до
вентиляції, вирівнювання) й
встановлення дверей на інший бік.
ПІД’ЄДНАННЯ ДО ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ
• Перш ніж під’єднати прилад до
електромережі, переконайтеся, що
ОПИС РОБОТИ
УВІМКНЕННЯ
Вставте вилку у стінну розетку.
56
Поверніть регулятор температури за
годинниковою стрілкою в середнє положення.
ВИМКНЕННЯ
Щоб вимкнути прилад, поверніть регулятор
температури в положення «O».
РЕГУЛЮВАННЯ ТЕМПЕРАТУРИ
Температура регулюється автоматично. Проте
можна встановити температуру всередині
приладу самостійно.
Виберіть необхідне значення з урахуванням
того, що температура всередині приладу
залежить від наступних чинників:
• температури у приміщенні;
• частота відкривання дверцят;
•
кількість продуктів, що зберігаються
всередині приладу;
• розташування приладу.
Середнє значення в налаштуваннях зазвичай
є найбільш оптимальним.
Керування приладом:
1. Для отримання нижчої температури
всередині приладу поверніть регулятор
температури за годинниковою стрілкою.
2. Для отримання вищої температури
всередині приладу поверніть регулятор
температури проти годинникової стрілки.
ЩОДЕННЕ КОРИСТУВАННЯ
ПОПЕРЕДЖЕННЯ! Див. розділи з
інформацією щодо техніки
безпеки.
ЗБЕРІГАННЯ ПРОДУКТІВ У
ХОЛОДИЛЬНОМУ ВІДДІЛЕННІ
Накривайте або загортайте продукти,
особливо ті, що сильно пахнуть.
Розміщуйте продукти так, щоб повітря могло
вільно циркулювати довкола них.
Зберігайте продукти на всіх поличках на
відстані не менше 20 мм від задньої стінки та
15 мм від дверцят.
ЗБЕРІГАННЯ ЗАМОРОЖЕНИХ ПРОДУКТІВ
При першому вмиканні або після тривалого
періоду простою залиште холодильник
попрацювати щонайменше впродовж 2 годин .
Шухляди морозильної камери дозволяють
легко знайти бажаний пакет з продуктами.
Якщо потрібно зберігати великий об’єм
продуктів, вийміть усі шухляди, крім
найнижчої, яка має бути на місці для
забезпечення гарної циркуляції повітря. На
полицях можна розташовувати продукти, які
виступають максимум до 15 мм від дверцят.
ПОПЕРЕДЖЕННЯ! У разі
випадкового розморожування,
якщо, наприклад,
електропостачання було відсутнє
довше, ніж зазначено в таблиці
технічних характеристик у графі
«rising time», розморожені
продукти необхідно якнайшвидше
спожити або негайно приготувати,
охолодити та знову заморозити.
ЗАМОРОЖУВАННЯ СВІЖИХ ПРОДУКТІВ
Морозильна камера підходить для
заморожування свіжих продуктів і тривалого
зберігання заморожених продуктів і продуктів
глибокої заморозки.
Для заморожування свіжих продуктів немає
потреби змінювати середнє положення на
інше.
Однак для швидшого заморожування
поверніть регулятор температури до більшого
значення, щоб забезпечити максимальне
охолодження.
За таких умов температура в
холодильному відділенні може
опуститися нижче 0 °C. У цьому
випадку слід встановити регулятор
температури на вище значення.
Для заморожування свіжих продуктів їх можна
помістити у відділення на дні.
Максимальна кількість продуктів, яку можна
заморозити за 24 години, вказана на табличці
з технічними даними, що розташована
всередині приладу.
Процес заморожування триває 24 години:
впродовж цього періоду не додавайте нові
продукти для заморожування.
ВІДДІЛЕННЯ НИЗЬКОЇ ТЕМПЕРАТУРИ
Відділення низької температури підходить для
зберігання свіжих продуктів (риби, м’яса,
морепродуктів тощо), оскільки температура в
ньому нижча, ніж в інших відділеннях
холодильника.
57
ДОГЛЯД ТА ЧИСТКА
ПОПЕРЕДЖЕННЯ! Див. розділи з
інформацією щодо техніки
безпеки.
ОЧИЩЕННЯ КАМЕРИ
Щоб усунути типовий запах нового приладу,
перш ніж користуватися ним, помийте камеру і
все внутрішнє приладдя теплою водою з
нейтральним милом, а потім ретельно витріть.
режимі звичайної експлуатації припиняється
робота компресора. Тала вода витікає через
жолоб у спеціальний контейнер у задній
частині приладу над двигуном компресора, де
потім випаровується.
Слід періодично чистити зливний отвір для
талої води, розміщений посередині каналу
холодильного відділення, щоб запобігти
переливанню води через край і потраплянню її
на продукти в холодильнику.
УВАГА Не використовуйте миючі
засоби, абразивні порошки, хлор
або засоби для чищення на основі
масла, оскільки вони можуть
пошкодити оздоблення поверхні.
ПЕРІОДИЧНЕ ОЧИЩЕННЯ
УВАГА Не тягніть, не пересувайте
та не пошкоджуйте трубки й кабелі
всередині приладу.
УВАГА Стежте за тим, щоб не
пошкодити систему охолодження.
Прилад необхідно регулярно чистити:
1. Камеру та аксесуари мийте теплою водою
з нейтральним милом.
2. Регулярно перевіряйте ущільнювачі
дверцят і очищуйте їх від бруду та
залишків продуктів.
3. Промийте чистою водою і ретельно
витріть.
4. Конденсатор і компресор у задній частині
приладу необхідно чистити за допомогою
щітки.
Це покращить роботу приладу та
дозволить заощадити електроенергію.
РОЗМОРОЖУВАННЯ ХОЛОДИЛЬНИКА
Іній автоматично видаляється з випарника
холодильного відділення щоразу, коли в
58
РОЗМОРОЖУВАННЯ МОРОЗИЛЬНИКА
УВАГА У жодному разі не
використовуйте гострі металеві
предмети для видалення інею з
випарника, щоб не пошкодити
його. Для прискорення процесу
розморожування не застосовуйте
механічні пристрої чи інші засоби,
окрім засобів, рекомендованих
виробником. Підвищення
температури заморожених
продуктів під час розморожування
може скоротити термін їхньої
придатності.
Приблизно за 12 годин до
розморожування встановіть нижчу
температуру, щоб накопичити
достатній резерв холоду,
зважаючи на заплановану перерву
в роботі приладу.
На поличках морозильника й навколо
верхнього відділення завжди формується
певна кількість інею.
Коли товщина шару інею досягне приблизно
3-5 мм, розморозьте морозильник.
1. Вимкніть прилад або витягніть вилку з
розетки.
2. Вийміть продукти, загорніть їх у декілька
газет і покладіть у прохолодне місце.
ПОПЕРЕДЖЕННЯ! Не
торкайтеся заморожених
продуктів вологими руками.
Руки можуть примерзнути до
предметів.
3. Залиште дверцята відкритими й захистіть
підлогу від талої води, наприклад,
поклавши тканину або пласку ємність.
Для прискорення процесу розморожування
поставте у морозильне відділення
посудину з теплою водою. Також
видаляйте кусочки льоду за допомогою
шкребка для льоду, що відколюються в
процесі розморожування.
4. Коли розморожування завершиться,
ретельно висушіть внутрішні поверхні й
заховайте шкребок для використання в
майбутньому.
5. Увімкніть прилад.
Зачекайте принаймні 3 години, перш ніж
ставити продукти назад у морозильне
відділення.
ПЕРІОДИ ПРОСТОЮ
Якщо прилад тривалий час не експлуатується,
виконайте наступні запобіжні дії:
1. Відключіть прилад від електромережі.
2. Вийміть із приладу всі продукти.
3. Розморозьте (якщо необхідно) та помийте
прилад і всі аксесуари.
4. Помийте прилад і всі аксесуари.
5. Залишіть дверцята відкритими, щоб
запобігти утворенню неприємних запахів.
УСУНЕННЯ ПРОБЛЕМ
ПОПЕРЕДЖЕННЯ! Див. розділи з
інформацією щодо техніки
безпеки.
НЕОБХІДНІ ДІЇ В РАЗІ ВИНИКНЕННЯ ПРОБЛЕМ
Несправність
Можлива причина
Спосіб усунення
Прилад шумить під час ро‐
боти
Прилад не зафіксовано на‐
лежним чином.
Переконайтеся, що прилад
стоїть стійко.
Лампа не світиться.
Лампа знаходиться в ре‐
жимі очікування.
Зачиніть, а потім відчиніть
дверцята.
Лампа несправна.
Див. розділ «Заміна лампи».
Неправильно налаштовано
температуру.
Див. розділ «Опис роботи»/
«Панель керування».
У приладі одночасно збері‐
гається багато продуктів.
Зачекайте кілька годин, а по‐
тім знову перевірте темпера‐
туру.
Температура у приміщенні
надто висока.
Див. діаграму кліматичного
класу на табличці з технічни‐
ми даними.
Компресор працює без зу‐
пинок.
59
Несправність
Спосіб усунення
Продукти, покладені в при‐
лад, були недостатньо
охолодженими.
Перш ніж завантажувати хар‐
чові продукти для зберігання,
зачекайте, доки вони охоло‐
нуть до кімнатної температу‐
ри.
Забився отвір для зливан‐
ня води.
Очистьте отвір для зливання
води.
Продукти харчування пе‐
решкоджають стіканню во‐
ди у збірник.
Переконайтеся в тому, що
продукти харчування не тор‐
каються задньої стінки.
Вода тече на підлогу.
Отвір для зливання талої
води не під’єднано до ви‐
парного дека, яке знахо‐
диться над компресором.
Під’єднайте випарне деко до
отвору для зливання талої во‐
ди.
Температура всередині
приладу занадто низька
або занадто висока.
Неправильно налаштовано
регулятор температури.
Установіть більше або менше
значення температури.
Температура продуктів
харчування занадто висо‐
ка.
Зачекайте, доки продукти
харчування охолонуть до кім‐
натної температури, перш ніж
завантажувати їх для збері‐
гання.
У приладі одночасно збері‐
галося багато продуктів.
Не зберігайте в холодильнику
значну кількість продуктів
харчування одночасно.
Бокові панелі приладу теп‐
лі.
Це нормальний стан, який
виникає через роботу теп‐
лообмінника.
Переконайтеся, що кожна
сторона приладу знаходиться
на відстані принаймні 30 мм
від стінок меблів, коли темпе‐
ратура навколишнього сере‐
довища перевищує 38 °С.
На задній стінці холодиль‐
ника забагато конденсова‐
ної води.
Дверцята відчинялися за‐
надто часто.
Відчиняйте дверцята лише в
разі потреби.
Дверцята не зачинено по‐
вністю.
Переконайтеся в тому, що
дверцята зачинено повністю.
Продукти, що зберігають‐
ся, не було запаковано.
Запакуйте продукти належ‐
ним чином перед зберіганням
у приладі.
Температура навко‐
лишнього середовища ви‐
сока і в приладі встановле‐
на найнижча температура.
Встановіть регулятор темпе‐
ратури на вищу температуру,
щоб дозволити автоматичне
розморожування.
Вода затікає всередину хо‐
лодильника.
Іній на задній стінці холо‐
дильника.
60
Можлива причина
Несправність
Дверцята відчиняються із
зусиллям.
Можлива причина
Спосіб усунення
Прилад повністю заванта‐
жений і встановлено на‐
йнижчу температуру.
Встановіть регулятор темпе‐
ратури на вищу температуру,
щоб дозволити автоматичне
розморожування.
Ви спробували відчинити
дверцята відразу після за‐
криття.
Перш ніж знову відчинити
дверцята, зачекайте кілька
секунд після закриття.
Якщо ці поради не допомогли,
зверніться до найближчого
авторизованого сервісного центру.
1. Щоб розблокувати плафон, потягніть
пальцями його ліву частину. Зніміть
плафон, потягнувши його до себе.
1
ЗАМІНА ЛАМПИ
Прилад оснащено довговічною
світлодіодною лампою.
Наполегливо рекомендується
використовувати лише оригінальні
запасні частини.
Використовуйте лише світлодіодні
лампи (база Е14). Максимальна
потужність зазначена на плафоні.
УВАГА Витягніть вилку з розетки.
2
1
2. Вставте нову лампочку такої самої
потужності та форми, спеціально
призначену для побутових приладів.
3. Встановіть плафон.
4. Підключіть вилку до розетки.
5. Відчиніть дверцята.
Переконайтеся в тому, що лампа
світиться.
ТЕХНІЧНІ ДАНІ
ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТОК ВИРОБУ
Торгова марка
Zanussi
Модель
ZRB36104WA 925053504
ZRB36104XA 925053505
Категорія
7. Холодильник-морозильник
Клас енергоефективності
A++
Споживання енергії в кВт∙год, виходячи зі стандарт‐
них результатів випробувань за 24 години. Фактичне
споживання енергії залежатиме від характеру вико‐
ристання приладу та місця його розташування
239
Об'єм зберігання в літрах, холодильник
220
Об'єм зберігання в літрах, зірок
-
Об'єм зберігання в літрах, зона льоху
-
61
Об'єм зберігання в літрах, вино
-
Об'єм зберігання в літрах, усього
329
Об'єм зберігання в літрах, морозильник
109
Об'єм зберігання в літрах, охолоджувач
-
Об'єм зберігання в літрах, інші відділення
-
Кількість зірок морозильного відділення з найвищим
об'ємом зберігання (л)
****
Проектна температура інших відділень > 14 °C (°C),
за наявності
-
«Frost free» (Т/Н), Холодильник
Ні
«Frost free» (Т/Н), Морозильник
Ні
Зберігання холоду при відключенні живлення, год.
30
Продуктивність заморожування, кг/24 год.
5
Кліматичний клас
SN-N-ST-T
Найнижча температура навколишнього середовища,
при якій цей прилад призначено для використання, у
°C
10
Найвища температура навколишнього середовища,
при якій цей прилад призначено для використання, у
°C
43
Викиди шуму в дБ(A) відносно 1 пВт
40
Вбудований прилад Т/Н
Ні
Цей прилад призначено виключно для зберігання ви‐
на Т/Н
Нi
ДОДАТКОВІ ТЕХНІЧНІ ДАНІ
Висота
1845 мм
Ширина
595 мм
Товщина
647 мм
Напруга
230 - 240 В
Частота
50 Гц
Технічна інформація міститься на табличці з
технічними даними, розташованій на
зовнішній або внутрішній поверхні приладу, і
на табличці електричних параметрів.
ОХОРОНА ДОВКІЛЛЯ
Здавайте на повторну переробку матеріали,
приладів. Не викидайте прилади, позначені
.
позначені відповідним символом
Викидайте упаковку у відповідні контейнери
для вторинної сировини. Допоможіть
захистити навколишнє середовище та
здоров’я інших людей і забезпечити вторинну
переробку електричних і електронних
відповідним символом , разом з іншим
домашнім сміттям. Поверніть продукт до
заводу із вторинної переробки у вашій
місцевості або зверніться до місцевих
муніципальних органів влади.
62
*
63
280158410-A-392019
WWW.ZANUSSI.COM/SHOP
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising