Electrolux | EN3601MOX | User manual | Electrolux EN3601MOX Ръководство за употреба

Electrolux EN3601MOX Ръководство за употреба
EN3601MOX
BG
HU
TR
Хладилник-фризер
Hűtő - fagyasztó
Buzdolabı
Ръководство за употреба
Használati útmutató
Kullanma Kılavuzu
2
14
26
2
www.electrolux.com
СЪДЪРЖАНИЕ
1. ИНФОРМАЦИЯ ЗА БЕЗОПАСНОСТ............................................................... 2
2. ИНСТРУКЦИИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ................................................................. 4
3. ИНСТАЛИРАНЕ.................................................................................................6
4. ДЕЙСТВИЕ........................................................................................................ 7
5. ВСЕКИДНЕВНА УПОТРЕБА............................................................................ 7
6. ГРИЖИ И ПОЧИСТВАНЕ................................................................................. 8
7. ОТСТРАНЯВАНЕ НА НЕИЗПРАВНОСТИ.....................................................10
8. ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ....................................................................................12
МИСЛИМ ЗА ВАС
Благодарим ви, че закупихте уред от Electrolux. Избрахте продукт, който
носи със себе си десетилетия професионален опит и нововъведения.
Оригинален и стилен, той е създаден с мисъл за вас. Така че, когато и да го
използвате, можете да сте сигурни, че ще получите невероятни резултати
по всяко време.
Добре дошли в Electrolux.
Посетете нашия уебсайт, за да:
Получите полезни съвети, брошури, отстраняване на неизправности,
сервизна информация:
www.electrolux.com/webselfservice
Регистрирате своя продукт за по-добро обслужване:
www.registerelectrolux.com
Купите аксесоари, консумативи и оригинални резервни части за вашия
уред:
www.electrolux.com/shop
ГРИЖИ ЗА КЛИЕНТА И ОБСЛУЖВАНЕ
Препоръчваме използването на оригинални резервни части.
Когато се свързвате с нашия оторизиран отдел "Обслужване", трябва да
имате под ръка следната информация: Модел, PNC (номер на продукт),
сериен номер.
Информацията можете да намерите на табелката с данни.
Предупреждение / Внимание-Важна информация за безопасност
Обща информация и съвети
Информация за опазване на околната среда
Запазваме си правото на изменения.
1.
ИНФОРМАЦИЯ ЗА БЕЗОПАСНОСТ
Преди монтирането и употребата на уреда
внимателно прочетете предоставените инструкции.
Производителят не е отговорен за наранявания или
повреди в резултат на неправилна инсталация или
БЪЛГАРСКИ
3
употреба. Винаги дръжте инструкциите на безопасно
и лесно достъпно място за справка в бъдеще.
1.1 Безопасност за деца и хора с ограничени
способности
•
•
•
•
•
•
Този уред може да бъде използван от деца над 8
годишна възраст, както и лица с намалени
физически, сетивни и умствени възможности или
лица без опит и познания, само ако те са под
наблюдение или бъдат инструктирани относно
безопасната употреба на уреда и възможните
рискове.
Уредът може да се използва от деца 3- и 8годишна възраст и хора с тежки или комплексни
увреждания, ако те са инструктирани.
Деца под 3-годишна възраст трябва да се държат
далеч от уреда, освен ако не са под постоянно
наблюдение.
Не позволявайте на деца да си играят с уреда.
Деца няма да извършват почистване или
поддръжка на уреда без надзор.
Дръжте всички опаковачни материали далеч от
деца и ги изхвърлете, както е редно.
1.2 Основна безопасност
•
•
•
Този уред е предназначен за употреба в домашни
условия и подобни приложения като:
– Ферми, кухненски помещения в магазини, офиси
и други работни среди
– От клиенти в хотели, мотели, места за отдих и
други места за живеене
ВНИМАНИЕ: Дръжте вентилационните отвори в
корпуса на уреда или във вградената структура,
без да са възпрепятствани.
ВНИМАНИЕ: Не използвайте механични
приспособления или други средства за ускоряване
4
www.electrolux.com
•
•
•
•
•
•
на процеса на размразяване, освен препоръчаните
от производителя.
ВНИМАНИЕ: Не повреждайте охладителната
верига.
ВНИМАНИЕ: Не използвайте ел. уреди в
отделенията за съхранение на храна, освен ако не
са от типа, препоръчан от производителя.
Не използвайте водоструйка или пара, за да
почистите уреда.
Почистете уреда с мокър и мек парцал.
Използвайте само неутрални препарати. Не
използвайте абразивни продукти, грапави,
почистващи кърпи, разтворители или метални
предмети.
Не съхранявайте експлозивни субстанции, като
кутии аерозол със запалимо гориво в този уред.
Ако захранващият кабел е повреден, той трябва да
се смени от производителя, оторизиран сервизен
център или лица със сходна квалификация, за да
се избегне опасност.
2. ИНСТРУКЦИИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ
2.1 Монтаж
ВНИМАНИЕ!
Само квалифициран човек
може да извърши монтажа
на уреда.
•
•
•
•
•
•
Премахнете всички опаковки.
Не монтирайте и не използвайте
повреден уред.
Следвайте инструкциите за
инсталиране, приложени към
уреда.
Винаги внимавайте, когато местите
уреда, тъй като е тежък. Винаги
използвайте предпазни ръкавици и
затворени обувки.
Уверете се, че има циркулация на
въздуха около уреда.
При първо инсталиране или след
реверсиране на вратичката
изчакайте поне 4 часа, преди да
свържете уреда към захранването.
•
•
•
•
•
•
Това е, за да се позволи на
маслото да се влива обратно в
компресора.
Преди да извършвате каквито и да
било действия върху уреда (напр.
реверсиране на вратата), извадете
щепсела от контакта.
Не монтирайте уреда близо до
радиатори, печки, фурни или
котлони.
Не излагайте уреда на дъжд.
Не монтирайте уреда на места с
директна слънчева светлина.
Не инсталирайте този уред на
места, които са прекалено влажни
или студени.
Когато местите уреда, повдигнете
го от предния ъгъл, за да
предотвратите драскане по пода.
БЪЛГАРСКИ
2.2 Електрическо свързване
ВНИМАНИЕ!
Риск от пожар или токов
удар.
ВНИМАНИЕ!
При позициониране на
уреда се уверете, че
захранващият кабел не е
закачен или повреден.
ВНИМАНИЕ!
Не използвайте
разклонители или
адаптери с много входове.
•
•
•
•
•
•
•
Уредът трябва да е заземен.
Уверете се, че параметрите на
табелката с технически данни са
съвместими с електрическите
данни на захранващата мрежа.
Винаги използвайте правилно
монтиран контакт със защита от
токов удар.
Уверете се, че не наранявате ел.
компоненти (напр. основен контакт
за захранване, захранващ кабел,
компресор). Свържете се с
оторизирания сервизен център или
електротехник, за да смени
електрическите компоненти.
Захранващият кабел трябва да е
под нивото на основния контакт за
захранване.
Свържете кабела за захранването
към контакта единствено в края на
инсталацията. Уверете се, че
щепселът за захранване е
достъпен след инсталирането.
Не издърпвайте захранващия
кабел, за да изключите уреда.
Винаги издърпвайте щепсела.
2.3 Употреба
ВНИМАНИЕ!
Риск от контузии,
изгаряния, електрически
удар или пожар.
Уредът съдържа запалим газ,
изобутан (R600а), природен газ с
високо ниво на екологична
5
съвместимост. Внимавайте да не
причините повреда на хладилната
верига със съдържание на изобутан.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Не променяйте предназначението
на уреда.
Не поставяйте електрически уреди
(напр. машини за сладолед) в
уреда, освен ако те са одобрени от
производителя.
Случай на повреда в хладилната
верига, уверете се, че няма
пламъци и запалими източници в
стаята. Проветрете стаята.
Не позволявайте горещи съдове да
се допират до пластмасовите части
на уреда.
Не поставяйте газирани напитки
във фризерното отделение. Това
ще създаде натиск върху
контейнера за напитки.
Не съхранявайте запалими газове
или течности в уреда.
Не поставяйте запалителни
материали или предмети, които са
напоени със запалителни
материали, в уреда, в близост до
него или върху него.
Не докосвайте компресора или
кондензатора. Те са горещи.
Не премахвайте или докосвайте
неща от фризерното отделение,
ако ръцете ви са мокри или влажни.
Не замразявайте отново храна,
която вече сте размразили.
Спазвайте инструкциите за
съхранение върху опаковката на
замразената храна.
Опаковайте храните в материал,
подходящ за контакт с храна, преди
да ги поставите в отделението на
фризера.
2.4 Вътрешно осветление
ВНИМАНИЕ!
Опасност от токов удар.
•
Видът на лампичката, използвана в
този уред, е само за домакински
уреди. Не я използвайте за битово
осветление.
6
www.electrolux.com
2.5 Грижи и почистване
2.7 Изхвърляне
ВНИМАНИЕ!
Опасност от нараняване
или повреда на уреда.
•
•
•
Преди поддръжка изключете уреда
и извадете щепсела на
захранването от контакта на ел.
мрежа.
Този уред съдържа въглеводороди
в охлаждащия блок. Само
квалифицирано лице може да
поддържа и презарежда уреда.
Редовно проверявайте канала за
отцеждане на уреда и ако е
необходимо, го почистете. Ако
каналът за отцеждане се запуши,
размразената вода ще се събере
на дъното на уреда.
2.6 Обслужване
•
•
ВНИМАНИЕ!
Риск от нараняване или
задушаване.
•
•
•
•
•
•
За поправка на уреда се свържете с
оторизиран сервизен център.
Използвайте само оригинални
резервни части.
Изключете уреда от
електрозахранването.
Отрежете захранващия кабел и го
изхвърлете.
Отстранете вратичката, за да не
могат деца и домашни любимци да
се заключат в уреда.
Хладилната верига и
изолационните материали на този
уред са благоприятни за озона.
Изолационната пяна съдържа
възпламеним газ. Свържете се с
общинските власти за информация
за това как да изхвърлите уреда
правилно.
Не повреждайте частта на
охлаждащия блок, който е близо до
топлообменника.
3. ИНСТАЛИРАНЕ
ВНИМАНИЕ!
Вж. глава "Безопасност".
3.2 Електрическо свързване
•
3.1 Разполагане
Монтирайте този уред в сухо, добре
проветриво помещение, където
температурата в помещението
отговаря на климатичния клас,
посочен на табелката с данни на
уреда:
Клима‐
тичен
клас
Околна температура
SN
+10°C до + 32°C
N
+16°C до + 32°C
ST
+16°C до + 38°C
Т
+16°C до + 43°C
•
•
•
Преди включване към
електрозахранващата мрежа
проверете дали напрежението и
честотата на табелката с данни
отговарят на тези от домашната ви
електрозахранваща мрежа.
Уредът трябва да е заземен. За
целта щепселът на захранващия
кабел има специален контакт. Ако
домашният контакт на
електрозахранването не е заземен,
свържете уреда към отделен
заземяващ кабел в съответствие с
действащите нормативни
разпоредби след консултация с
квалифициран техник.
Производителят не носи
отговорност, ако горепосочените
мерки за безопасност не са
спазени.
Уредът съответства на
Директивите на E.E.C.
БЪЛГАРСКИ
7
3.3 Монтаж на уреда и
обръщане на вратата
Моля, вижте отделните
инструкции за монтаж
(изисквания за
вентилация, нивелиране) и
обръщане на вратата.
4. ДЕЙСТВИЕ
4.1 Включване
Включете електрическия щепсел в
контакта.
Завъртете регулатора за
температурата по посока на
часовниковата стрелка на средно
положение.
4.2 Изключване
За да изключите уреда, завъртете
регулатора за температурата в
положение "О".
4.3 Регулиране на
температурата
Температурата се регулира
автоматично. Въпреки това можете
сами да зададете температура в
уреда.
Изберете настройката, имайки
предвид, че температурата във
вътрешността на уреда зависи от:
•
•
•
стайната температура,
това колко често се отваря вратата
количеството на съхраняваните
храни,
• местоположението на уреда.
Обикновено средната настройка е
най-подходяща.
За да боравите с уреда:
1. Завъртете терморегулатора по
посока на часовниковата стрелка,
за да постигнете по-ниска
температура в уреда.
2. Завъртете терморегулатора по
посока обратна на часовниковата
стрелка, за да постигнете повисока температура в уреда.
5. ВСЕКИДНЕВНА УПОТРЕБА
5.1 Замразяване на пресни
хранителни продукти
Фризерното отделение е подходящо
за замразяване на пресни хранителни
продукти и дълготрайно съхранение
на готови дълбоко замразени
продукти.
За замразяване на пресни храни не е
необходимо да се променя средното
положение.
За по-бързо замразяване обаче,
завъртете регулатора на
температурата към по-високите
положения, за да получите
максимално изстудяване.
При това положение
температурата на
хладилника може да падне
до под 0°C. Ако това се
случи, завъртете
регулатора на
температурата на повисока настройка.
Поставете свежата храна, която
искате да замразите в долното
отделение.
Максималното количество храна,
което може да се замрази в рамките
на 24 часа, е указано на табелката с
данни, етикет, поставен във
вътрешността на уреда.
8
www.electrolux.com
Процесът на замразяване отнема 24
часа: през този период не добавяйте
други хранителни продукти за
замразяване.
5.2 Съхранение на замразени
храни
При първоначално пускане или след
дълъг период, през който фризерът не
е използван, оставете уреда да работи
поне 2 часа, преди да поставите
хранителните продукти в отделението.
Чекмеджетата на фризера осигуряват
бързо и лесно откриване на храните,
които желаете. Ако големи количества
храна следва да се съхраняват,
премахнете всички шкафчета, освен
най-долното шкафче, което трябва да
стои на своето място, за да осигурява
добро въздушно циркулиране. На
всички рафтове е възможно да
поставите храната, която не се подава
15 мм от вратата.
ВНИМАНИЕ!
В случай на аварийно
размразяване, например
поради спиране на тока,
ако уредът е бил изключен
за по-дълго време,
отколкото е посочено в
таблицата с техническите
спецификации срещу
"Време на повишаване",
замразената храна трябва
се консумира бързо или да
се сготви веднага и след
това да се замрази отново
(след охлаждане).
5.3 Съхранение на храна в
хладилното отделение
Покривайте или завивайте храната,
особено ако има силна миризма.
Поставяйте храната така, че въздухът
да може свободно да циркулира около
нея.
Дръжте храната не по-близко от 20 мм
от задната стена и 15 мм от
вратичката на всички шкафове.
6. ГРИЖИ И ПОЧИСТВАНЕ
ВНИМАНИЕ!
Вж. глава "Безопасност".
6.1 Почистване на
вътрешността
Преди да използвате уреда за първи
път, трябва да почистите
вътрешността и всички вътрешни
принадлежности с хладка сапунена
вода и малко неутрален сапун, за да
отстраните типичната за новите
изделия миризма, а след това
подсушете напълно.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
Не използвайте препарати,
абразивни пудри, хлор или
почистващи препарати на
маслена основа, тъй като
ще повредят покритието.
6.2 Периодично почистване
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
Не дърпайте, не движете и
не повреждайте тръбите
и/или кабелите в уреда.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
Не повреждайте
охлаждащата система.
Уредът трябва да се почиства
редовно:
1. Почиствайте вътрешността и
принадлежностите с хладка вода и
малко неутрален сапун.
2. Редовно проверявайте
уплътненията на вратата и ги
забърсвайте, за да сте сигурни, че
са чисти и без замърсявания.
3. Изплакнете и подсушете напълно.
БЪЛГАРСКИ
4. Ако имате достъп, изчистете
кондензатора и компресора в
задната част на уреда с четка.
Това ще подобри работата на
уреда и ще реализира икономия на
енергия
6.3 Размразяване на
хладилника
При нормална употреба скрежът се
отстранява автоматично от
изпарителя в хладилното отделение
при всяко спиране на компресора на
електромотора.
Важно е периодично да почиствате
отвора за оттичане на размразената
вода в средата на канала на
хладилното отделение, за да
предотвратите преливане на водата и
отцеждането й върху храната вътре.
6.4 Размразяване на фризера
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
Не използвайте остри
метални инструменти за
изстъргване на скрежа от
изпарителя, за да не го
повредите. Не използвайте
машинни съоръжения или
други средства за
ускоряване на процеса на
размразяване, различни от
препоръчаните от
производителя.
Покачването на
температурата на
замразените опаковки с
храна по време на
размразяването може да
съкрати техния безопасен
срок на съхранение.
9
Около 12 часа преди
размразяването, задайте
по-ниска температура, за
да се натрупа достатъчен
запас от студ за
прекъсването на работата.
Известно количество скреж винаги ще
се натрупва по рафтовете на фризера
и около горното отделение.
Размразете фризера, когато пластът
скреж достигне дебелина 3-5 мм.
1. Изключете уреда или изтеглете
щепсела от стенния контакт.
2. Извадете храната, увийте я в
няколко пласта вестници и я
поставете на хладно място.
ВНИМАНИЕ!
Не докосвайте
замразена храна с
мокри ръце. Ръцете
могат да залепнат за
храната.
3. Оставете вратичката отворена и
пазате пода от размразената вода,
например с парцал или плосък
съд.
За да ускорите размразителния
процес, поставете съд с топла
вода във фризерното отделение.
Освен това, премахнете
парченцата лед с шило преди края
на размразяването.
4. Когато размразяването приключи,
изсушете напълно вътрешната
част и запазете стъргалката за
бъдеща употреба.
5. Включете уреда.
Изчакайте поне 3 часа, преди да
сложите храна обратно във
фризерното отделение.
6.5 Периоди на бездействие
Когато уредът не се използва за дълъг
период от време, вземете следните
предпазни мерки:
1. Изключете уреда от
електрозахранването.
2. Извадете всичката храна.
3. Размразете (ако е необходимо) и
изчистете уреда и всички
принадлежности.
10
www.electrolux.com
4. Почистете уреда и всички
принадлежности.
5. Оставете вратата/вратите
отворена/ени, за да предотвратите
появата на неприятни миризми.
7. ОТСТРАНЯВАНЕ НА НЕИЗПРАВНОСТИ
ВНИМАНИЕ!
Вж. глава "Безопасност".
7.1 Как да постъпите, ако...
Проблем
Възможна причина
Решение
Уредът е шумен.
Уредът не е правилно
позициониран.
Проверете дали уредът
стои стабилно.
Лампичката не работи.
Лампичката е в режим
на изчакване.
Затворете и отворете вра‐
тата.
Лампичката е дефектна. Вижте "Смяна на лампич‐
ката".
Компресорът работи не‐
прекъснато.
Температурата е зада‐
дена неправилно.
Вижте глава "Дей‐
ствие"/"Командно табло".
Поставени са прекалено Изчакайте няколко часа и
много хранителни про‐
след това отново провере‐
дукти едновременно.
те температурата.
Температурата в поме‐
щението е твърде висо‐
ка.
Вижте таблицата за клима‐
тичен клас на табелката с
данни.
Хранителните продукти, Оставете хранителните
поставени в уреда са
продукти да се охладят до
твърде топли.
стайна температура, преди
да ги съхранявате.
В хладилника се стича
вода.
Изходът за вода е запу‐
шен.
Почистете изхода за вода.
Хранителните продукти Уверете се, че хранителни‐
предотвратяват изтича‐ те продукти не се допират
нето на водата в съда за до задната стена.
събиране.
Водата тече на пода.
Изходящият маркуч за
топяща се вода не е
свързан към тавата на
изпарителя над компре‐
сора.
Свържете изходящия мар‐
куч за топяща се вода към
тавата на изпарителя.
Температурата в уреда
е твърде ниска/висока.
Регулаторът на темпе‐
ратурата не е настроен
правилно.
Задайте по-висока/по-нис‐
ка температура.
БЪЛГАРСКИ
Проблем
11
Възможна причина
Решение
Температурата на хра‐
нителните продукти е
твърде висока.
Изчакайте температурата
на хранителните продукти
да спадне до температура‐
та в помещението, преди
съхранение.
Прекалено много храни‐ Съхранявайте едновре‐
телни продукти са съ‐
менно по-малко хранител‐
хранявани едновремен‐ ни продукти.
но.
Страничните панели на
уреда са топли.
Това е нормално при ра‐ Уверете се, че има поне 30
бота на топлообменни‐ мм място между всяка
ка.
страна на уреда и заобика‐
лящите го мебели, когато
стайната температура над‐
вишава 38°C.
Има прекалено много
конденз по задната сте‐
на на хладилника.
Вратата е отваряна пре‐ Отваряйте вратата, само
калено често.
когато е необходимо.
Вратата не е напълно
затворена.
Уверете се, че вратата е
напълно затворена.
Съхраняваната храна не Опаковайте храната в под‐
е опакована.
ходяща опаковка, преди да
я съхраните в уреда.
По задната стена на
хладилника има скреж.
Вратата не се отваря
лесно.
Температурата на окол‐
ната среда е висока и
уредът е настроен на
най-ниската температу‐
ра
Поставете терморегулато‐
ра на по-висока температу‐
ра, за да разрешите авто‐
матично размразяване.
Уредът е напълно заре‐
ден и уре е настроен на
най-ниската температу‐
ра
Поставете терморегулато‐
ра на по-висока температу‐
ра, за да разрешите авто‐
матично размразяване.
Опитали сте да отвори‐ Изчакайте няколко секун‐
те вратата веднага след ди, след като сте затвори‐
като сте я затворили.
ли вратата, преди да я от‐
ворите отново.
В случай, че съветите не
водят до постигане на
желаните резултати,
свържете се с най-близкия
оторизиран сервизен
център.
7.2 Смяна на крушката
Уредът е снабден с
интериорна LED лампичка
с дълъготраен живот.
12
www.electrolux.com
Препоръчително е да се
използват само
оригинални резервни
части.
1
2
Използвайте само LED
крушки (основа E14).
Максималната мощност е
посочена на
осветителното тяло.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
Изключете щепсела от
контакта на захранващата
мрежа.
1. Дръпнете лявата страна на капака
на крушката с пръстите си, за да го
отключите. Премахнете капака
като го дръпнете към себе си.
1
2. Сменете крушката с нова със
същата мощност и форма,
специално проектирана за
домашни уреди.
3. Поставете капака на лампата.
4. Включете щепсела в контакта на
захранващата мрежа.
5. Отворете вратата.
Уверете се, че крушката светва.
8. ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ
8.1 Продуктов фиш
Търговска марка
Electrolux
Модел
EN3601MOX 925053542
категория
7. Хладилник – Фризер
Клас на енергийна ефективност
A++
Консумация на енергия в kWh за година въз
239
основа на стандартни тестови резултати за 24
часа. Реалната консумация на енергия зависи
от начина, по който се използва уреда и къде
е разположен.
Обем за съхранение в литри, хладилник
220
Обем за съхранение в литри, звезда
-
Обем за съхранение в литри, мазе зона
-
Обем за съхранение в литри, вино
-
Обем за съхранение в литри, обща сума
329
Обем за съхранение в литри, фризер
109
Обем за съхранение в литри, охладител
-
Обем за съхранение в литри, други отделения -
БЪЛГАРСКИ
Класификация на звездите на фризерното от‐
деление с най-голям обем на съхранение (л)
13
****
Температура на проектиране на други отделе‐ ния > 14 ° C (° C), ако има такива
Хладилник без скреж (Д/Н), хладилник
Не
Хладилник без скреж (Д/Н), фризер
Не
Захранването е безопасно в ч
30
Капацитет на замразяване в kg/24ч
5
Климатичен клас
SN-N-ST-T
Най-ниската околна температура, при която
10
този уред е предназначен за използване, в ° C
Най-висока околна температура, при която то‐ 43
зи уред е предназначен за използване, в ° C
Акустични шумови емисии dB(A) re1 pW
40
Вграден уред Д/Н
Не
този уред е предназначен да се изолзва из‐
ключително за съхранение на вино Д/Н
Не
8.2 Допълнителни технически
данни
Височина
1845 mm
Ширина
595 mm
Дълбочина
647 mm
Волтаж
230 - 240 V
Честота
50 Hz
Техническата информация се намира
на табелката с данни на външната или
вътрешната страна на уреда и на
етикета за енергийна категория.
9. ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА
Рециклирайте материалите със
символа . Поставяйте опаковките в
съответните контейнери за
рециклирането им. Помогнете за
опазването на околната среда и
човешкото здраве, както и за
рециклирането на отпадъци от
електрически и електронни уреди. Не
изхвърляйте уредите, означени със
символаl , заедно с битовата смет.
Върнете уреда в местния пункт за
рециклиране или се обърнете към
вашата общинска служба.
14
www.electrolux.com
TARTALOM
1. BIZTONSÁGI INFORMÁCIÓK..........................................................................14
2. BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK............................................................................ 16
3. ÜZEMBE HELYEZÉS....................................................................................... 18
4. MŰKÖDÉS........................................................................................................19
5. NAPI HASZNÁLAT........................................................................................... 19
6. ÁPOLÁS ÉS TISZTÍTÁS...................................................................................20
7. HIBAELHÁRÍTÁS............................................................................................. 22
8. MŰSZAKI ADATOK.......................................................................................... 24
GONDOLUNK ÖNRE
Köszönjük, hogy Electrolux terméket vásárolt. Ön olyan készülék tulajdonosa lett,
mely mögött több évtizedes szakmai tapasztalat és innováció áll. Rendkívüli
tudását és stílusos megjelenését az Ön igényei ihlették. Valahányszor csak
használja, biztos lehet abban, hogy a benne foglalt tudás a siker garanciája.
Köszöntjük az Electrolux világában!
Látogassa meg a weboldalunkat:
Kezelési tanácsok, kiadványok, hibaelhárító, szerviz információk:
www.electrolux.com/webselfservice
További előnyökért regisztrálja készülékét:
www.registerelectrolux.com
Kiegészítők, segédanyagok és eredeti alkatrészek vásárlása a készülékhez:
www.electrolux.com/shop
VÁSÁRLÓI TÁMOGATÁS ÉS SZERVIZ
Kizárólag eredeti alkatrészek használatát javasoljuk.
Ha készülékével a szervizhez fordul, legyenek kéznél az alábbi adatok: Típus,
termékszám, sorozatszám.
Ezek az információk az adattáblán olvashatók.
Figyelmeztetés - Biztonsági információk
Általános információk és hasznos tanácsok
Környezetvédelmi információk
A változtatások jogát fenntartjuk.
1.
BIZTONSÁGI INFORMÁCIÓK
Az üzembe helyezés és használat előtt gondosan
olvassa el a mellékelt útmutatót. A gyártó nem vállal
felelősséget a helytelen beszerelés vagy használat miatt
keletkezett sérülésekért és károkért. Tartsa biztonságos
MAGYAR
15
és elérhető helyen az útmutatót, hogy szükség esetén
mindig a rendelkezésére álljon.
1.1 Gyermekek és fogyatékkal élő személyek
biztonsága
•
•
•
•
•
•
A készüléket 8 év feletti gyermekek és csökkent
fizikai, értelmi vagy mentális képességű, illetve
megfelelő tapasztalatok vagy ismeretek híján lévő
személyek csak felügyelettel, vagy a készülék
biztonságos használatára vonatkozó megfelelő
tájékoztatás esetén használhatják.
A készüléket 3-8 éves gyermekek, illetve súlyos,
komplex fogyatékossággal élő személyek kizárólag
akkor használhatják, ha megfelelő oktatásban
részesültek.
3 évesnél fiatalabb gyermekek kizárólag folyamatos
felügyelet mellett tartózkodhatnak a készülék
közelében.
Ne hagyja, hogy gyermekek játsszanak a készülékkel.
Gyermekek felügyelet nélkül nem végezhetnek
tisztítási vagy karbantartási tevékenységet a
készüléken.
Minden csomagolóanyagot tartson távol a
gyermekektől, és megfelelően dobja azokat
hulladékba.
1.2 Általános Biztonság
•
•
A készüléket háztartási, illetve más hasonló
felhasználási területekre szánták, mint például:
– Hétvégi házak, üzletek, irodák és egyéb
munkahelyeken kialakított személyzeti konyhák
– Hotelek, motelek, szállások és egyéb lakás céljára
szolgáló ingatlanok esetén az ügyfelek számára
FIGYELMEZTETÉS: Ne takarja le a készülékházon
vagy a beépített szerkezeten lévő szellőzőnyílásokat.
16
www.electrolux.com
•
•
•
•
•
•
•
FIGYELMEZTETÉS: Csak a gyártó által ajánlott
mechanikus berendezéseket vagy eszközöket
használjon a leolvasztás meggyorsítására.
FIGYELMEZTETÉS: Ügyeljen arra, hogy ne sérüljön
meg a hűtőkör.
FIGYELMEZTETÉS: Kizárólag a gyártó által ajánlott
típusú elektromos berendezéseket használjon a
készülék ételtároló rekeszeiben.
A készülék tisztításához ne használjon vízsugarat
vagy gőzt.
A készüléket puha, nedves ruhával tisztítsa. Csak
semleges tisztítószert használjon. Ne használjon
súrolószert, súrolószivacsot, oldószert vagy fém
tárgyat.
Tilos robbanásveszélyes termékeket és anyagokat
(pl.: gyulladásveszélyes hajtógázzal töltött aeroszolos
flakonokat) tárolni a készülékben.
Ha a hálózati kábel megsérül, azt a gyártónak vagy a
márkaszerviznek vagy más hasonlóan képzett
személynek kell kicserélnie, nehogy veszélyhelyzet
álljon elő.
2. BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK
2.1 Üzembe helyezés
FIGYELMEZTETÉS!
A készüléket csak képesített
személy helyezheti üzembe.
•
•
•
•
•
•
Távolítsa el az összes
csomagolóanyagot.
Ne helyezzen üzembe, és ne is
használjon sérült készüléket.
Tartsa be a készülékhez mellékelt
üzembe helyezési útmutatóban
foglaltakat.
A készülék nehéz, ezért legyen
körültekintő a mozgatásakor. Mindig
használjon munkavédelmi kesztyűt és
zárt lábbelit.
Gondoskodjon arról, hogy keringeni
tudjon a levegő a készülék körül.
Az első üzembe helyezéskor vagy az
ajtó nyitási irányának megfordítása
•
•
•
•
•
után várjon legalább 4 órát, mielőtt
csatlakoztatja a készüléket az
elektromos hálózathoz. Ez azért
szükséges, hogy az olaj
visszafolyhasson a kompresszorba.
A készüléken elvégzendő bármilyen
művelet végrehajtása (pl. az ajtó
nyitási irányának megfordítása) előtt
húzza ki a hálózati vezetéket a
hálózati aljzatból.
Ne helyezze üzembe a készüléket
radiátorok, tűzhelyek, sütők vagy
főzőlapok közelében.
Ne tegye ki a készüléket esőnek.
Ne helyezze üzembe a készüléket
közvetlen napsugárzásnak kitett
helyen.
A készüléket nem szabad túl párás
vagy túl hideg környezetben
üzemeltetni.
MAGYAR
•
A készülék mozgatásakor a készülék
elejének peremét emelje fel,
ellenkező esetben megkarcolhatja a
padlót.
2.2 Elektromos csatlakoztatás
FIGYELMEZTETÉS!
Tűz- és áramütésveszély.
FIGYELMEZTETÉS!
A készülék elhelyezésekor
ügyeljen arra, hogy a
hálózati kábel ne csípődjön
be és ne sérüljön meg.
FIGYELMEZTETÉS!
Ne használjon hálózati
elosztókat és hosszabbító
kábeleket.
•
•
•
•
•
•
•
A készüléket kötelező földelni.
Ellenőrizze, hogy az adattáblán
szereplő adatok megfelelnek-e a helyi
elektromos hálózat paramétereinek.
Mindig megfelelően felszerelt,
áramütés ellen védett aljzatot
használjon.
Ügyeljen az elektromos alkatrészek
(pl. hálózati csatlakozódugasz,
hálózati kábel, kompresszor)
épségére. Ha az elektromos
alkatrészek cserére szorulnak,
forduljon a hivatalos márkaszervizhez
vagy elektromos szakemberhez.
A hálózati kábelnek a hálózati aljzat
szintje alatt kell elhelyezkednie.
Csak az üzembe helyezés befejezése
után csatlakoztassa a hálózati
csatlakozódugót a hálózati
csatlakozóaljzatba. Ügyeljen arra,
hogy a hálózati dugasz üzembe
helyezés után is könnyen elérhető
legyen.
A készülék csatlakozásának
bontására, soha ne a hálózati
kábelnél fogva húzza ki a
csatlakozódugót. A kábelt mindig a
csatlakozódugónál fogva húzza ki.
2.3 Használat
FIGYELMEZTETÉS!
Sérülés-, égés-, áramütésés tűzveszély.
17
A készülékben gyúlékony,
azonban igen környezetbarát földgáz,
izobután (R600a) taláható. Ügyeljen arra,
hogy ne sértse meg a hűtőkör izobutánt
tartalmazó alkatrészeit.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Ne változtassa meg a készülék
műszaki jellemzőit.
Ne helyezzen más elektromos
készüléket (például fagylaltkészítő
gépet) a készülék belsejébe, hacsak
ezt a gyártó kifejezetten nem
javasolja.
Amennyiben a hűtőkör megsérül,
tartózkodjon mindennemű nyílt láng
és gyújtószikra használatától.
Szellőztesse ki a helyiséget.
Ügyeljen arra, hogy forró tárggyal ne
érjen a készülék műanyag részeihez.
Ne tegyen üditőitalt a fagyasztótérbe.
A fagyás ugyanis nyomást fejt ki az
italtároló edényre.
Ne tároljon gyúlékony gázt vagy
folyadékot a készülékben.
Ne tegyen gyúlékony anyagot vagy
gyúlékony anyaggal szennyezett
tárgyat a készülékbe, annak
közelébe, illetve annak tetejére.
Ne érintse meg a készülék
kompresszorát és kondenzátorát.
Ezek üzem közben forróvá válnak.
Nedves/vizes kézzel ne vegyen ki
semmilyen ételt a fagyasztóból, és ne
is érintse meg azokat.
Az egyszer már felolvasztott ételt ne
fagyassza vissza.
Kövesse a fagyasztott étel
csomagolásán található tárolási
útmutatásokat.
A fagyasztórekeszbe helyezés előtt
csomagolja be az élelmiszert a többi
élelmiszerrel való érintkezés
megakadályozásához.
2.4 Belső világítás
FIGYELMEZTETÉS!
Vigyázat! Áramütés-veszély!
•
A készülékben használt égő kizárólag
háztartási készülékekhez
használható. Otthona kivilágítására
ne használja.
18
www.electrolux.com
2.5 Ápolás és tisztítás
FIGYELMEZTETÉS!
Személyi sérülés vagy a
készülék károsodásának
veszélye áll fenn.
•
•
•
Karbantartás előtt kapcsolja ki a
készüléket, és húzza ki a hálózati
csatlakozódugót a
csatlakozóaljzatból.
A készülék hűtőegysége
szénhidrogén hűtőközeget tartalmaz.
Az elektromos üzembe helyezést és a
készülék hűtőközeggel való feltöltését
csak képesített személy végezheti el.
Rendszeresen ellenőrizze a készülék
olvadékvíz-elvezető nyílását, és
szükség szerint tisztítsa ki. Ha az
olvadékvíz-elvezető nyílás el van
záródva, a víz összegyűlik a készülék
alján.
2.6 Szerviz
•
•
Csak eredeti pótalkatrészeket
használjon.
2.7 Ártalmatlanítás
FIGYELMEZTETÉS!
Sérülés- vagy
fulladásveszély.
•
•
•
•
•
•
A készülék javítását bízza a
márkaszervizre.
Bontsa a készülék hálózati
csatlakozását.
Vágja le a hálózati tápkábelt, és
helyezze a hulladékba.
Szerelje le az ajtót, hogy
megakadályozza a gyermekek és
háziállatok készülékben rekedését.
A készülék hűtőköre és szigetelése
ózonbarát anyagokat tartalmaz.
A szigetelőhab gyúlékony gázt
tartalmaz. A készülék megfelelő
ártalmatlanítására vonatkozó
tájékoztatásért lépjen kapcsolatba a
helyi hatóságokkal.
Ügyeljen arra, hogy ne sérüljön meg a
hűtőegység azon része, mely a
hőcserélő közelében található.
3. ÜZEMBE HELYEZÉS
FIGYELMEZTETÉS!
Lásd a „Biztonság” című
fejezetet.
3.2 Elektromos csatlakoztatás
•
3.1 Elhelyezés
A készülék olyan száraz, jól szellőző
helyiségben helyezhető üzembe,
amelynek környezeti hőmérséklete
megfelel annak a klímabesorolásnak,
amely a készülék adattábláján fel van
tüntetve:
Klíma‐
osztály
Környezeti hőmérséklet
SN
+10°C és +32°C között
N
+16°C és +32°C között
ST
+16°C és +38°C között
T
+16°C és +43°C között
•
•
•
Az elektromos csatlakoztatás előtt
győződjön meg arról, hogy az
adattáblán feltüntetett feszültség és
frekvencia megegyezik-e az
elektromos hálózat értékeivel.
A készüléket kötelező földelni. Az
elektromos hálózati vezeték dugasza
ilyen típusú (földelt). Ha az
elektromos hálózati csatlakozóaljzat
nincs leföldelve, csatlakoztassa a
készüléket az érvényben lévő
jogszabályok szerint külön
földpólushoz, miután konzultált egy
képesített villanyszerelővel.
A gyártó minden felelősséget elhárít
magától, ha a fenti biztonsági
óvintézkedéseket nem tartják be.
A készülék megfelel az EGK
irányelveinek.
MAGYAR
19
3.3 A készülék üzembe
helyezése és az ajtó nyitási
irányának megfordítása
Az üzembe helyezésre
(szellőzési követelmények,
vízszintezés) és az ajtó
nyitási irányának
megfordítására vonatkozó
utasítások külön
mellékletben találhatók.
4. MŰKÖDÉS
4.1 Bekapcsolás
Illessze a csatlakozódugót az elektromos
hálózati aljzatba.
Forgassa a hőmérséklet-szabályozót az
óramutató járásával megegyező
irányban egy közepes beállításra.
4.2 Kikapcsolás
A készülék kikapcsolásához forgassa a
hőmérséklet-szabályozót "O" állásba.
4.3 A hőmérséklet beállítása
A hőmérséklet szabályozása
automatikusan történik. Mindazonáltal
saját maga is beállíthatja a készülékben
levő hőmérsékletet.
A beállítás kiválasztásakor szem előtt
kell tartani, hogy a készülék belsejében
levő hőmérséklet az alábbi tényezőktől
függ:
• szobahőmérséklet,
• az ajtónyitások gyakorisága,
• a tárolt élelmiszer mennyisége,
• a készülék elhelyezése.
Általában egy közepes beállítás a
leginkább megfelelő.
A készülék működtetése:
1. Forgassa el a hőmérsékletszabályozót az óramutató járásával
megegyező irányban, hogy
alacsonyabb hőmérsékletet érjen el a
készülék belsejében.
2. Forgassa el a hőmérsékletszabályozót az óramutató járásával
ellentétes irányban, hogy magasabb
hőmérsékletet érjen el a készülék
belsejében.
5. NAPI HASZNÁLAT
5.1 Friss élelmiszer
lefagyasztása
A fagyasztórekesz alkalmas friss
élelmiszerek lefagyasztására, valamint
fagyasztott és mélyhűtött élelmiszerek
hosszú távú tárolására is.
Ebben az esetben a
fagyasztórekesz
hőmérséklete 0 °C alá is
eshet. Ha ez az eset
előfordul, állítsa magasabb
értékre a hőmérsékletszabályzót.
Friss élelmiszerek fagyasztásához nem
szükséges megváltoztatnia a közepes
beállítást.
Helyezze a fagyasztandó friss élelmiszert
az alsó rekeszbe.
A gyorsabb fagyasztási művelet
érdekében forgassa a hőmérsékletszabályozót a magasabb beállítások felé,
hogy maximális hűtést érjen el.
A 24 óra alatt lefagyasztható maximális
élelmiszer-mennyiség a készülék
belsejében található adattáblán van
feltüntetve.
20
www.electrolux.com
A fagyasztási folyamat 24 órát vesz
igénybe: ez alatt az idő alatt ne tegyen
be további lefagyasztandó élelmiszert.
5.2 Fagyasztott élelmiszerek
tárolása
Az első indításkor, illetve hosszabb
használaton kívüli periódus után, mielőtt
élelmiszereket helyezne a
fagyasztótérbe, üzemeltesse legalább 2
óráig a készüléket.
A fagyasztófiókok használatával könnyen
és gyorsan megtalálja a kívánt
élelemcsomagot. Ha nagyobb
mennyiségű élelmet kell tárolni,
eltávolíthatja a fiókokat, kivéve az alsót,
melynek mindig a helyén kell maradnia,
a levegő megfelelő áramlásának
biztosítása érdekében. Minden polcra
helyezhető az ajtótól 15 mm-re kinyúló
étel.
5.3 Élelmiszertárolás a
hűtőtérben
Takarja le vagy csomagolja be az
élelmiszereket, különösen, ha
valamelyiknek erős az aromája.
Úgy helyezze be az ételeket, hogy a
levegő szabadon körbe tudja járni
azokat.
A polcokon az élelmiszereket tárolja
legalább 20 mm távolságra a hátsó faltól
és 15 mm távolságra az ajtótól.
FIGYELMEZTETÉS!
Véletlenszerű, például
áramkimaradás miatt
bekövetkező leolvadás
esetén, amikor az
áramszünet hosszabb ideig
tart, mint az az érték, amely
a műszaki jellemzők között
az „áramkimaradási
biztonság” alatt van
feltüntetve, a felolvadt
élelmiszert gyorsan el kell
fogyasztani, vagy azonnal
meg kell főzni, majd pedig (a
kihűlés után) újra
lefagyasztani.
6. ÁPOLÁS ÉS TISZTÍTÁS
FIGYELMEZTETÉS!
Lásd a „Biztonság” című
fejezetet.
6.1 A készülék belsejének
tisztítása
A készülék legelső használata előtt
mossa ki a készülék belsejét és az
összes belső tartozékot semleges
mosogatószeres langyos vízzel, hogy
eltávolítsa a tökéletesen új termékek
tipikus szagát, majd alaposan szárítsa ki.
VIGYÁZAT!
Ne használjon
mosószereket,
súrolóporokat, klór- vagy
olajtartalmú tisztítószereket,
mert ezek károsítják a
felületet.
MAGYAR
6.2 Rendszeres tisztítás
VIGYÁZAT!
Ne húzza meg, ne
mozgassa és ne sértse meg
a készülékben lévő csöveket
és/vagy kábeleket.
VIGYÁZAT!
Ügyeljen arra, hogy ne
sérüljön meg a
hűtőrendszer.
A készüléket rendszeresen tisztítani kell:
1. A készülék belsejét és a tartozékokat
langyos vízzel és egy kevés
semleges mosogatószerrel tisztítsa
meg.
2. Rendszeresen ellenőrizze az
ajtótömítéseket, és törölje tisztára,
hogy biztosítsa azok tisztaságát és
szennyeződésmentességét.
3. Gondosan öblítse le és szárítsa meg.
4. Amennyiben hozzáférhető, tisztítsa
meg a kondenzátort és a készülék
hátulján lévő kompresszort egy
kefével.
Ezzel javíthatja a készülék
teljesítményét, és csökkentheti az
áramfogyasztást.
6.3 A hűtőszekrény
leolvasztása
Rendeltetésszerű használat közben a
dér minden alkalommal automatikusan
leolvad a hűtőrekesz párologtatójáról,
amint leáll a kompresszor.
Fontos, hogy a hűtőszekrény-csatorna
közepén látható lefolyónyílást, amely a
jégmentesítésből származó vizet
befogadja, rendszeresen megtisztítsa,
nehogy a víz túlfolyjon és rácsöpögjön a
készülékben lévő élelmiszerekre.
21
6.4 A fagyasztó leolvasztása
VIGYÁZAT!
Soha ne próbálja meg éles
fémeszközökkel lekaparni a
jeget az elpárologtatóról,
mert felsértheti azt. A
leolvasztás felgyorsítására
kizárólag a gyártó által
ajánlott eszközöket vagy
anyagokat használjon. Ha a
leolvasztás közben a
fagyasztott
élelmiszercsomagok
hőmérséklete
megemelkedik, biztonságos
tárolási idejük lerövidülhet.
A leolvasztás előtt kb. 12
órával állítson be
alacsonyabb hőmérsékletet
annak érdekében, hogy a
működés megszakítására
elegendő hűtési tartalék
halmozódjon fel.
Bizonyos mennyiségű dér mindig
képződik a fagyasztó polcain és a felső
rekesz körül.
Olvassza le a fagyasztót, amikor a
dérréteg vastagsága meghaladja a 3-5
mm-t.
1. Kapcsolja ki a készüléket, vagy
húzza ki a dugót a konnektorból.
2. Szedjen ki minden élelmiszert a
készülékből, csomagolja be azokat
több réteg újságpapírba, és tegye
hideg helyre.
FIGYELMEZTETÉS!
Ne érintse meg a
fagyasztott élelmiszert
nedves kézzel. A keze
hozzáfagyhat az
élelmiszerhez.
3. Hagyja nyitva azt ajtót, és védje meg
a padlót az olvadékvíztől, például egy
ruhadarab leterítésével vagy egy
lapos edény elhelyezésével.
A leolvasztási folyamat felgyorsítása
érdekében helyezzen egy fazék
langyos vizet a fagyasztórekeszbe.
Emellett jégkaparóval távolítsa el
azokat a jégdarabokat, amelyek a
22
www.electrolux.com
leolvasztás befejezése előtt
leválaszthatók.
4. A jégmentesítés befejezése után
szárítsa ki alaposan a készülék
belsejét, és tegye el a jégkaparót
későbbi használatra.
5. Kapcsolja be a készüléket.
Várjon legalább 3 órát az élelmiszer
fagyasztóba való visszahelyezése előtt.
6.5 Ha a készülék nincs
használatban
1. Válassza le a készüléket az
elektromos táphálózatról.
2. Vegye ki az összes élelmiszert.
3. Olvassza le (szükség esetén) és
tisztítsa meg a készüléket és az
összes tartozékot.
4. Tisztítsa meg a készüléket és az
összes tartozékot.
5. Hagyja résnyire nyitva az ajtót/
ajtókat, hogy ne képződjenek
kellemetlen szagok.
Ha a készüléket hosszú időn át nem
használja, az alábbi óvintézkedéseket
végezze el:
7. HIBAELHÁRÍTÁS
FIGYELMEZTETÉS!
Lásd a „Biztonság” című
fejezetet.
7.1 Mi a teendő, ha ...
Jelenség
Lehetséges ok
A készülék zajos.
A készülék alátámasztása Ellenőrizze, hogy a készülék
nem megfelelő.
stabilan áll-e.
A világítás nem működik.
A világítás készenléti
üzemmódban van.
Csukja be, majd nyissa ki az
ajtót.
A világítás izzója meghi‐
básodott.
Olvassa el az „Izzócsere” c.
részt.
A kompresszor folyamato‐ A hőmérséklet beállítása
san működik.
nem megfelelő.
Megoldás
Olvassa el a „Működés”/„Ke‐
zelőpanel” c. szakaszt.
Túl sok élelmiszert helye‐ Várjon néhány órát, majd el‐
zett egyszerre a készülék‐ lenőrizze ismét a hőmérsék‐
be.
letet.
Víz folyik be a hűtőszek‐
rénybe.
A szobahőmérséklet túl
magas.
Olvassa el az adattáblán lé‐
vő klímabesorolást.
A készülékbe helyezett
étel túl meleg volt.
A behelyezés előtt várja
meg, amíg az étel lehűl szo‐
bahőmérsékletre.
A vízkifolyó eltömődött.
Tisztítsa meg a kifolyónyí‐
lást.
Az élelmiszerek megaka‐
dályozzák, hogy a víz a
vízgyűjtőbe folyjon.
Ügyeljen arra, hogy az élel‐
miszerek ne érjenek a hátsó
falhoz.
MAGYAR
23
Jelenség
Lehetséges ok
Megoldás
Víz folyik ki a padlóra.
A leolvasztási víz nem a
kompresszor fölötti páro‐
logtató tálcába folyik.
Illessze a leolvasztási víz ki‐
folyóját a párologtató tálcá‐
hoz.
A készülékben a hőmér‐
A hőmérséklet-szabályo‐
séklet túl alacsony/magas. zó nincs helyesen beállít‐
va.
Állítson be magasabb/
alacsonyabb hőmérsékletet.
Az élelmiszerek hőmér‐
séklete túl magas.
Hagyja, hogy az élelmisze‐
rek hőmérséklete szobahő‐
mérsékletre csökkenjen a tá‐
rolás előtt.
Túl sok élelmiszert tárolt
el egy időben.
Egyszerre kevesebb termék‐
et tároljon el.
A készülék oldalfalai me‐
legek.
Ez a készülék normális vi‐ Ellenőrizze, hogy legalább
sekedése, melyet a hő‐
30 mm hely van-e a készü‐
cserélő működése okoz.
lék falai és a környező búto‐
rok között, amikor a környe‐
zeti hőmérséklet túllépi a
38 °C-ot.
A hűtőszekrény hátfalán
túl sok kondenzvíz jelenik
meg.
Túl gyakran nyitogatta a
készülék ajtaját.
Csak akkor nyissa ki az ajtót,
amikor szükséges.
Az ajtót nem megfelelően
csukta be.
Győződjön meg róla, hogy
az ajtó teljesen be van csuk‐
va.
A tárolt étel nincs becs‐
omagolva.
Mielőtt a készülékben tárol‐
ná, megfelelően csomagolja
be az ételeket.
A környezeti hőmérséklet
magas, és a készülék a
legalacsonyabb hőmér‐
sékletre van állítva.
Állítsa a hőmérséklet-szabá‐
lyozót magasabb hőmérsék‐
leti értékre az automatikus
jégmentesítés lehetővé téte‐
léhez.
A készülék teljesen tele
van pakolva, és a legala‐
csonyabb hőmérsékletre
van állítva.
Állítsa a hőmérséklet-szabá‐
lyozót magasabb hőmérsék‐
leti értékre az automatikus
jégmentesítés lehetővé téte‐
léhez.
Az ajtót közvetlenül a be‐
csukást követően újra ki
akarta nyitni.
Az ajtó bezárása, majd újbóli
kinyitása között várjon né‐
hány másodpercet.
A hűtőszekrény hátfalán
dér jelenik meg.
Az ajtó nehezen nyitható.
Amennyiben a fenti tanácsok
nem vezetnek eredményre,
forduljon a legközelebbi
márkaszervizhez.
24
www.electrolux.com
7.2 Izzócsere
1
A készüléket hosszú
élettartamú belső LEDvilágítással szereltük fel.
2
Javasoljuk, hogy mindig
eredeti cserealkatrészt
használjon.
Kizárólag LED égőt (E14
foglalat) használjon. A
maximális teljesítmény a
lámpaegységen látható.
VIGYÁZAT!
Húzza ki a dugaszt a
hálózati aljzatból.
1. A lámpbúra bal oldalát az ujjaival
meghúzva szabadítsa fel azt. Maga
felé mozgatva válassza le a
lámpabúrát.
1
2. Olyan csereizzót használjon,
melynek teljesítménye és alakja
azonos az eredetivel, és kifejezetten
háztartási eszközökhöz gyártották.
3. Helyezze vissza a lámpabúrát.
4. Csatlakoztassa a hálózati vezetéket
a hálózati aljzatba.
5. Nyissa ki az ajtót.
Győződjön meg arról, hogy a
világítás bekapcsol-e.
8. MŰSZAKI ADATOK
8.1 Termékismertető adatlap
Védjegy
Electrolux
Modell
EN3601MOX 925053542
Kategória
7. Hűtő-fagyasztó
Energiahatékonysági osztály
A++
kWh/év energiafogyasztás 24 órás szabványos
239
teszteredmények alapján. A tényleges energiafo‐
gyasztás függ a készülék elhelyezésétől és hasz‐
nálatának módjától
Tárolási térfogat literben, hűtőszekrény
220
Tárolási térfogat literben, csillag besorolás
-
Tárolási térfogat literben, borhűtő zóna
-
Tárolási térfogat literben, borhűtő
-
Tárolási térfogat literben, teljes
329
Tárolási térfogat literben, fagyasztó
109
Tárolási térfogat literben, gyorshűtő
-
Tárolási térfogat literben, egyéb rekeszek
-
MAGYAR
A legmagasabb tárolási térfogatú fagyasztóre‐
kesz csillag értékelése (l)
25
****
Egyéb terek tervezési hőmérséklete > 14 °C (°C), ha van
Jegesedésmentes (I/N), hűtőszekrény
Nem
Jegesedésmentes (I/N), fagyasztó
Nem
Áramkimaradástól független, órában
30
Fagyasztókapacitás kg/24 órában kifejezve
5
Klímaosztály
SN-N-ST-T
Legalacsonyabb környezeti hőmérséklet, amely‐
ben a készülék rendeltetésszerűen használható,
°C értékben
10
Legmagasabb környezeti hőmérséklet, amelyben 43
a készülék rendeltetésszerűen használható, °C
értékben
Akusztikus zajkibocsátás dB(A) re1 pW
40
Beépíthető készülék I/N
Nem
Ezt a készüléket kizárólag borok tárolására ter‐
vezték I/N
Nem
8.2 Kiegészítő műszaki adatok
Magasság
1845 mm
Szélesség
595 mm
Mélység
647 mm
Feszültség
230 - 240 V
Frekvencia
50 Hz
A műszaki adatok a készülék külsején
vagy belsejében lévő adattáblán és az
energiatakarékossági címkén találhatók.
9. KÖRNYEZETVÉDELMI TUDNIVALÓK
A
következő jelzéssel ellátott
anyagokat hasznosítsa újra.
Újrahasznosításhoz tegye a megfelelő
konténerekbe a csomagolást. Járuljon
hozzá környezetünk és egészségünk
védelméhez, és hasznosítsa újra az
elektromos és elektronikus hulladékot. A
tiltó szimbólummal ellátott készüléket
ne dobja a háztartási hulladék közé.
Juttassa el a készüléket a helyi
újrahasznosító telepre, vagy lépjen
kapcsolatba a hulladékkezelésért felelős
hivatallal.
26
www.electrolux.com
İÇİNDEKİLER
1. GÜVENLIK BILGILERI..................................................................................... 26
2. GÜVENLIK TALIMATLARI............................................................................... 28
3. MONTAJ........................................................................................................... 30
4. ÇALIŞTIRMA.................................................................................................... 31
5. GÜNLÜK KULLANIM........................................................................................31
6. BAKIM VE TEMIZLIK........................................................................................32
7. SORUN GIDERME........................................................................................... 33
8. TEKNIK VERILER............................................................................................ 35
9. TÜKETICININ SEÇIMLIK HAKLARI................................................................. 37
BİZİM İÇİN ÖNEMLİSİNİZ
Bir Electrolux cihazı aldığınız için teşekkürler. Size onlarca yıllık profesyonel
deneyim ve yenilik sunan bir ürün tercih ettiniz. Sizi düşünerek tasarlanan yaratıcı
ve şık bir ürün. Bu ürünü her kullandığınızda, daima en iyi sonuçları
alacağınızdan emin olabilirsiniz.
Electrolux'e hoş geldiniz.
Aşağıdakiler için web sitemizi ziyaret edin:
Kullanım önerileri, broşürler, sorun giderme bilgileri, servis bilgileri edinmek
için:
www.electrolux.com/webselfservice
Ürününüzü daha iyi servis için kaydedin:
www.registerelectrolux.com
Cihazınız için Aksesuarlar, Sarf Malzemeleri ve Orijinal yedek parçalar satın
alın:
www.electrolux.com/shop
MÜŞTERİ HİZMETLERİ VE SERVİS
Orijinal yedek parça kullanılmasını tavsiye ederiz.
Yetkili Servis Merkezimizle iletişim sırasında, aşağıdaki verilerin bulunduğunu
kontrol edin: Model, PNC, Seri Numarası.
Bilgiler, bilgi etiketinde yazılıdır.
Uyarı / Dikkat-Güvenlik bilgileri
Genel bilgiler ve tavsiyeler
Çevre ile ilgili bilgiler
Önceden haber verilmeksizin değişiklik yapma hakkı saklıdır.
1.
GÜVENLIK BILGILERI
Cihazın montaj ve kullanımından önce, verilen talimatları
dikkatlice okuyun. Üretici, yanlış kurulum veya
kullanımdan kaynaklanan yaralanma ya da hasarlardan
TÜRKÇE
27
sorumlu değildir. Talimatları, ileride kullanabilmeniz için
her zaman güvenli ve kolay ulaşılabilir bir yerde tutun.
1.1 Çocukların ve tehlikeye açık kişilerin güvenliği
•
•
•
•
•
•
Bu cihaz, güvenli şekilde kullanımı ve oluşabilecek
tehlikeler hakkında talimat, gözetim veya bilgi
verilmesi halinde 8 yaş ve üzeri çocuklar ve fiziksel,
duyumsal veya zihinsel kapasitesi düşük veya bilgi ve
deneyimi olmayan kişiler tarafından kullanılabilir.
3 ile 8 yaş arasındaki çocuklar ve ileri düzey zihinsel
ile fiziksel engellere sahip kişiler bu ürünü yalnızca
yeteri kadar bilgilendirilmiş olması halinde
kullanmalıdır.
3 yaşından küçük çocuklar, sürekli olarak
gözlemlenmedikçe cihazdan uzak tutulmalıdır.
Çocukların cihazla oynamasına izin vermeyin.
Temizlik ve bakım işlemi çocuklar tarafından, denetim
altında olmadıkları sürece, yapılmamalıdır.
Tüm ambalajları çocuklardan uzak tutun ve uygun
şekilde bertaraf edin.
1.2 Genel Güvenlik
•
•
•
•
Bu cihaz, aşağıdaki gibi ev ve benzeri alanlarda
kullanılmak üzere tasarlanmıştır:
– Çiftlik evleri; mağaza, ofis ve diğer çalışma
ortamlarındaki çalışanlar için yapılmış mutfak
bölümleri
– Otel, motel, pansiyon ve diğer konaklama tarzı
yerlerdeki müşteriler tarafından
UYARI: Cihazın kabinindeki veya ankastre yapıdaki
havalandırma menfezlerinin tıkanmasını önleyin.
UYARI: Buz çözme sürecini hızlandırmak için üretici
tarafından önerilenin dışında mekanik cihazlar veya
başka yöntemler kullanmayın.
UYARI: Soğutucu devresine zarar vermeyin.
28
www.electrolux.com
•
•
•
•
•
UYARI: Üretici tarafından önerilen tipte olmadıkları
sürece, cihazın yiyecek saklama bölmelerinin içinde
elektrikli cihazlar kullanmayın.
Cihazı temizlemek için su spreyi veya buhar
kullanmayın.
Cihazı yumuşak nemli bir bezle temizleyin. Sadece
nötr deterjanlar kullanın. Aşındırıcı ürünler, aşındırıcı
ovma bezleri, çözücüler veya metal cisimler
kullanmayın.
Yanıcı itici gazlı aerosol teneke kutular gibi patlayıcı
maddeleri bu cihazda saklamayın.
Elektrik kablosunun zarar görmesi durumunda, bir
kazanın meydana gelmesine engel olmak için,
kablonun değişimi, üretici, Yetkili Servis veya benzer
nitelikteki kalifiye bir kişi tarafından yapılmalıdır.
2. GÜVENLIK TALIMATLARI
2.1 Montaj
UYARI!
Cihazın montajı yalnızca
kalifiye bir kişi tarafından
yapılmalıdır.
•
•
•
•
•
•
•
Tüm ambalajları çıkartın.
Hasarlı bir cihazı monte etmeyin ya
da kullanmayın.
Cihazla birlikte verilen montaj
talimatlarını takip edin.
Cihazı hareket ettirdiğinizde dikkatli
olun, cihaz ağırdır. Her zaman
koruyucu eldiven ve koruyuculu
ayakkabı kullanın.
Cihazın çevresinde havanın
dolaşabileceğinden emin olun.
İlk kurulum sonrası veya kapı açılma
yönü değiştirildikten sonra cihazı güç
kaynağına bağlamadan önce en az 4
saat bekleyin. Bunun amacı yağın
kompresöre geri akmasını
sağlamaktır.
Cihaz üzerinde herhangi bir müdahale
yapmadan önce (örn; kapı açılma
yönünün değiştirilmesi) cihazın fişini
prizden çekin.
•
•
•
•
•
Cihazı radyatörler, fırınlar, ankastre
fırın ya da ocakların yakınına monte
etmeyin.
Cihazı yağmura maruz bırakmayın.
Doğrudan güneş ışığı alan yerlere
cihazı monte etmeyin.
Bu cihazı çok nemli veya çok soğuk
olan yerlere kurmayın.
Cihazı hareket ettirirken, zeminin
çizilmemesi için cihazın ön
kenarından kaldırın.
2.2 Elektrik bağlantısı
UYARI!
Yangın ve elektrik çarpması
riski.
UYARI!
Cihazı konumlandırırken,
elektrik kablosunun
sıkışmadığından veya zarar
görmediğinden emin olun.
UYARI!
Priz çoğaltıcılarını ve uzatma
kablolarını kullanmayın.
•
Cihaz topraklanmalıdır.
TÜRKÇE
•
•
•
•
•
•
Anma değeri plakasındaki
parametrelerinin ana güç kaynağının
elektrik gücüne uygun olduğunda
emin olun.
Her zaman doğru monte edilmiş,
darbeye dayanıklı bir priz kullanın.
Elektriksel aksamlara (ör. fiş, elektrik
kablosu, kompresör) zarar
vermemeye özen gösterin. Elektrik
aksamlarını değiştirmek için Yetkili
Servise ya da bir elektrikçiye
başvurun.
Elektrik kablosu fiş seviyesinin altında
kalmalıdır.
Fişi prize sadece kurulum
tamamlandıktan sonra takın.
Kurulumdan sonra elektrik fişine
erişilebildiğinden emin olun.
Cihazın fişini prizden çıkarmak için
elektrik kablosunu çekmeyin. Her
zaman fişten tutarak çekin.
2.3 Kullanım
•
•
•
•
2.4 Dahili ışık
UYARI!
Elektrik çarpması riski.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Cihazın teknik özelliklerini kesinlikle
değiştirmeyin.
Üretici tarafından önerilmediği sürece
cihaz içine elektrikli cihazları (ör.
dondurma makineleri) koymayın.
Soğutucu devrede hasar oluşursa,
odada alevlerin ve ateşleme
kaynaklarının olmadığından emin
olun. Odayı iyice havalandırın.
Sıcak maddelerin cihazın plastik
parçalarına temas etmesine izin
vermeyin.
İçecekleri dondurucu bölmesine
koymayın. Bu durum içecek
kutusunda basınç oluşturacaktır.
Yanıcı gaz ve sıvıları cihazda
saklamayın.
Cihazın içine, üzerine veya yakınına
yanıcı ürünler ya da yanıcı ürünlerle
ıslanmış maddeler koymayın.
Kompresöre ya da yoğuşturucuya
dokunmayın. Bunlar sıcaktır.
Bu cihazda kullanılan lamba türü
yalnızca ev aletleri içindir. Ev
aydınlatması için kullanmayın.
2.5 Bakım ve temizlik
UYARI!
Yaralanma veya cihazın
zarar görme riski söz
konusudur.
UYARI!
Yaralanma, yanık, elektrik
çarpması ya da yangın riski.
Cihaz yüksek çevresel uyumluluğa
sahip bir doğal gaz olan yanıcı izobütan
(R600a) içerir. İzobütan içeren soğutucu
devresine zarar vermemeye dikkat edin.
29
Elleriniz ıslak ya da nemli ise
dondurucu bölmesinden yiyecekleri
çıkarmayın ya da bunlara
dokunmayın.
Çözülmüş olan yiyeceği yeniden
dondurmayın.
Dondurulmuş yiyeceğin paketi
üstündeki saklama talimatlarına
başvurun.
Yiyecekleri dondurucu bölmesine
koymadan önce herhangi bir gıdayla
temas etmemesi için sarın.
•
•
•
Bakım işleminden önce, cihazı devre
dışı bırakın ve elektrik fişini prizden
çekin.
Bu cihaz, soğutma ünitesinde
hidrokarbonlar içerir. Ünitenin bakım
ve şarj işlemleri sadece kalifiye bir
personel tarafından yapılmalıdır.
Cihazın tahliyesini düzenli olarak
kontrol edin ve gerekirse temizleyin.
Tahliye kısmı tıkalı ise, buzu
çözülmüş su cihazın alt kısmında
toplanır.
2.6 Servis
•
•
Cihazı onarmak için yetkili bir Servis
Merkezine başvurun.
Sadece orijinal yedek parçalar
kullanın.
2.7 Elden çıkarma
UYARI!
Yaralanma ya da boğulma
riski.
•
Cihazın fişini prizden çekin.
30
www.electrolux.com
•
•
•
•
•
Elektrik kablosunu kesin ve atın.
Çocukların ve hayvanların cihazda
kapalı kalmasını önlemek için kapıyı
çıkarın.
Bu cihazın soğutucu devresi ve
yalıtım maddeleri ozon dostudur.
Yalıtım köpüğü yanıcı gaz içerir.
Cihazı nasıl doğru şekilde elden
çıkaracağınıza ilişkin bilgi için
belediyenize başvurun.
Isı eşanjörünün yanındaki soğutma
ünitesi kısmına zarar vermemeye
dikkat edin.
Üretici / İhracatçı :
ELECTROLUX APPLIANCES AB
BUSINESS SECTOR EMA-EMEA (SEE)
ST GÖRANSGATAN 143
SE-105 45 STOCKHOLM
TEL: +46 (8) 738 60 00
FAX: +46 (8) 738 63 35
www.electrolux.com
İthalatcı: Electrolux Dayanıklı Tüketim
Mamulleri San. ve Tic. AŞ.
TR-34435 Taksim-Beyoğlu-İstanbul
Müşteri Hizmetleri: 0 850 250 35 89
musteri_hizmetleri@electrolux.com
WEB: www.electrolux.com.tr
Kullanım Ömrü Bilgisi :
Kullanım ömrü küçük ev aletlerinde 7 yıl,
diğer beyaz eşya ürünlerinde ise 10
yıldır. Kullanım ömrü, üretici ve/veya
ithalatçı firmanın cihazınızla ilgili yedek
parça temini ve bakım süresini ifade
eder.
SWEDEN
3. MONTAJ
UYARI!
Güvenlik bölümlerine bakın.
3.1 Konumlandırma
Bu cihaz, cihaz üzerindeki bilgi etiketinde
belirtilen iklim sınıfına uygun ortam
sıcaklığına sahip, kuru ve iyi
havalandırılan bir iç mekana monte
edilebilir. Bilgi etiketinde şu bilgiler yer
alır:
İklim sı‐ Ortam sıcaklığı
nıfı
SN
+10°C ila + 32°C
N
+16°C ila + 32°C
ST
+16°C ila + 38°C
T
+16°C ila + 43°C
3.2 Elektrik bağlantısı
•
Cihazın fişini prize takmadan önce,
bilgi etiketinde yazılı voltaj ve frekans
•
•
•
değerlerinin evinizin elektrik
beslemesinin sahip olduğu değerlerle
aynı olduğundan emin olun.
Cihaz topraklanmalıdır. Elektrik
kablosunun fişi bu amaca yönelik
olarak bir kontak ile donatılmıştır.
Eğer evin elektrik prizi topraklı
değilse, kalifiye bir elektrikçiye
danışarak yürürlükteki kanunlara
uygun olarak cihazı ayrı bir toprak
hattına bağlayın.
Üretici firma, yukarıda belirtilen
güvenlik önlemlerine uyulamaması
halinde hiçbir sorumluluk kabul etmez.
Bu cihaz, E.E.C. Direktifleri ile
uyumludur.
3.3 Cihazın kurulması ve
kapının yönünün değiştirilmesi
Lütfen ayrıca kurulum
(havalandırma
gereksinimleri, seviye ayarı)
ve kapının yönünün
değiştirilmesi talimatlarına
bakın.
TÜRKÇE
31
4. ÇALIŞTIRMA
4.1 Cihazın açılması
Elektrik fişini prize takın.
Isı ayar düğmesini saat yönünde
döndürerek bir orta ayara getirin.
4.2 Cihazın kapanması
Cihazı kapatmak için, ısı ayar düğmesini
"O" konumuna getirin.
4.3 Sıcaklığın ayarlanması
Sıcaklık otomatik olarak ayarlanır. Ancak;
cihazın içindeki sıcaklığı kendiniz
ayarlayabilirsiniz.
• oda sıcaklığı,
• kapı açma sıklığı,
• cihaza konan yiyecek miktarı,
• cihaz konumu.
Orta seviyede bir ayar genellikle en
uygun olanıdır.
Cihazı çalıştırmak için:
1. Cihazın içinde daha düşük bir
sıcaklık elde etmek için sıcaklık
regülatörünü saat yönünde çevirin.
2. Cihazın içinde daha yüksek bir
sıcaklık elde etmek için sıcaklık
regülatörünü saatin tersi yönde
çevirin.
Cihaz içindeki sıcaklığın aşağıdaki
hususlara bağlı olduğu dikkate alınarak
seçilmelidir:
5. GÜNLÜK KULLANIM
5.1 Taze yiyeceklerin
dondurulması
5.2 Dondurulmuş yiyeceklerin
muhafazası
Dondurucu bölmesi, taze yiyeceklerin
dondurulması, dondurulmuş ve derin
dondurulmuş yiyeceklerin uzun süreli
muhafazası için uygundur.
Cihazı ilk kez çalıştırdığınızda veya belirli
bir süre kullanım dışı bıraktıktan sonra,
yiyecekleri bölmeye yerleştirmeden önce,
cihazı en az 2 saat boyunca çalışmaya
bırakın.
Taze yiyecekleri dondurmak için orta
seviyedeki soğukluk ayarı yeterlidir.
Ancak, daha hızlı bir dondurma işlemi
için, maksimum soğukluk elde etmek
amacıyla sıcaklık ayar düğmesini yüksek
ayarlara getirin.
Bu durumda, soğutucu
bölmesi sıcaklığı 0°C'nin
altına düşebilir. Böyle bir
durumla karşılaşırsanız,
sıcaklık ayar düğmesini
daha sıcak bir ayara getirin.
Dondurulacak olan taze yiyeceği alt
bölüm.
24 saatte dondurulabilecek maksimum
yiyecek miktarı, cihazın içinde bulunan
bilgi etiketi üzerinde yazar.
Dondurma işlemi 24 saat sürer: bu süre
boyunca, dondurulmak üzere başka bir
yiyecek koymayın.
Dondurucu çekmeceleri istediğiniz
yiyecek paketini bulmanızı hızlandırır ve
kolaylaştırır. Çok miktarda yiyecek
saklanacak ise, iyi bir hava dolaşımı
sağlamak için bulunması gereken alt
çekmece haricindeki tüm çekmeceleri
çıkarın. Kapıya en fazla 15 mm kadar
yaklaşacak şekilde tüm raflara yiyecek
koymak mümkündür.
32
www.electrolux.com
UYARI!
Kazara buz çözme işlemi
uygulanması halinde,
örneğin bir elektrik
kesintisinden dolayı; eğer
elektrik kesintisi, teknik
özellikler bölümünde
"başlatma süresi" başlığı
kısmında belirtilen süreden
daha uzun sürerse, buzu
çözülen yiyecek hemen
tüketilmeli veya derhal
pişirilmelidir ve sonra
yeniden dondurulmalıdır
(soğuduktan sonra).
5.3 Gıdaları bir buzdolabı
bölmesinde saklama
Yiyecekleri, özellikle keskin bir kokusu
varsa, kapatın veya sarın.
Yiyecekleri, etrafında hava rahatça
devridaim yapabilecek şekilde yerleştirin.
Yiyecekleri tüm raflarda arka duvardan
20 mm ve kapıdan 15 mm daha yakında
saklamayın.
6. BAKIM VE TEMIZLIK
UYARI!
Güvenlik bölümlerine bakın.
6.1 İç kısmın temizliği
Cihazı ilk kez kullanmadan önce, yeni bir
ürünün sahip olduğu tipik kokuyu
gidermek için cihazın iç kısmının ve dahili
aksesuarlarının ılık su ve biraz nötr
sabun kullanarak yıkanıp ve daha sonra
iyice kurulanması gerekir.
DİKKAT!
Bitişe zarar vereceklerinden
dolayı deterjan, aşındırıcı
tozlar, klor veya yağ bazlı
temizlik maddeleri
kullanmayın.
6.2 Periyodik temizlik
DİKKAT!
Cihazın içerisindeki boruları
ve/veya kabloları çekmeyin,
oynatmayın veya zarar
vermeyin.
DİKKAT!
Soğutma sistemine zarar
vermeyin.
Cihaz düzenli olarak temizlenmelidir:
1. Cihazın iç kısmını ve aksesuarlarını
ılık su ve biraz beyaz sabun
kullanarak temizleyin.
2. Temiz ve kirden arınmış kalmalarını
sağlamak için kapı contalarını düzenli
olarak kontrol edip silerek temizleyin.
3. İyice durulayıp, kurulayın.
4. Varsa, cihazın arka tarafındaki
yoğuşturucuyu ve kompresörü bir
fırça ile temizleyin.
Bu işlem, cihazın performansını
artırır ve elektrik tüketimini azaltır.
6.3 Buzdolabı buzunun
çözülmesi
Soğutucu bölmesinin buharlaştırıcı
devresindeki buzlar, normal çalışma
esnasında motor kompresörü her
durduğunda otomatik olarak giderilir.
Suyun taşmasını ve içerdeki yiyeceklerin
üzerine damlamasını önlemek için
soğutucu bölmesi kanalının ortasındaki
buz çözme suyu tahliye deliğinin
periyodik olarak temizlenmesi önemlidir.
TÜRKÇE
6.4 Dondurucunun buzunun
çözdürülmesi
DİKKAT!
Evaporatördeki buz
oluşumlarını kesinlikle sivri
uçlu metal nesnelerle
kazımayın, aksi halde
evaporatöre zarar
verebilirsiniz. Eritme sürecini
hızlandırmak için üretici
tarafından önerilenin dışında
mekanik bir alet veya başka
bir suni yöntem kullanmayın.
Buz çözme sırasında
dondurulmuş yiyecek
paketlerinin sıcaklığının
artması, bunların güvenli
muhafaza ömrünü
kısaltabilir.
Buz çözdürme işlemi
esnasında yiyeceklerin
yeterince soğuk kalabilmesi
için 12 saat öncesinden
daha soğuk bir kademe
ayarlayın.
Dondurucu raflarında ve üst bölmenin
etrafında her zaman belirli bir miktarda
buz (karlanma) olur.
Buzun kalınlığı yaklaşık 3-5 mm'ye
ulaştığında dondurucunun buzunu
çözdürün.
1. Cihazı kapatın veya cihazın fişini
prizden çekin.
2. Cihazın içindeki yiyecekleri çıkarın,
birkaç kat gazete kağıdına sarın ve
serin bir yere koyun.
33
UYARI!
Donmuş yiyeceğe ıslak
ellerle dokunmayın.
Elleriniz, donmuş
yiyeceklere yapışabilir.
3. Kapıyı açık bırakın ve bez ya da düz
bir kap kullanarak yerleri buz çözme
suyundan koruyun.
Buz çözme sürecini hızlandırmak
için, dondurucu bölmesine içinde
sıcak su olan bir kap koyun. Buna ek
olarak, buz çözme işlemi
tamamlanmadan önce kırılan buz
parçalarını bir buz kazıyıcı ile
çıkartın.
4. Buz çözme işlemi tamamlandığında,
iç kısmı iyice temizleyin ve kazıyıcıyı
ilerde kullanmak üzere saklayın.
5. Cihazı açın.
Dondurucu bölümüne yeniden yemek
koymadan önce en az 3 saat bekleyin.
6.5 Kullanım dışı olan süreler
Cihaz uzunca bir süre
kullanılmayacaksa, aşağıdaki önlemleri
alın:
1. Cihazın elektrik beslemesini kesin.
2. İçindeki tüm yiyecekleri çıkarın.
3. Buz çözme (gerekiyorsa) işlemini
yapıp, cihazı ve tüm aksesuarlarını
temizleyin.
4. Cihazı ve tüm aksesuarlarını
temizleyin.
5. Kötü kokuların oluşmasını önlemek
için kapısını/kapılarını hafif aralık
bırakın.
7. SORUN GIDERME
UYARI!
Güvenlik bölümlerine bakın.
7.1 Bu durumlarda ne yapmalı...
Problem
Muhtemel neden
Çözüm
Cihaz gürültülü çalışıyor.
Cihaz düzgün şekilde
desteklenmemiştir.
Cihazın sabit durup durma‐
dığını kontrol edin.
34
www.electrolux.com
Problem
Muhtemel neden
Çözüm
Lamba çalışmıyor.
Lamba bekleme modun‐
dadır.
Kapıyı kapatıp açın.
Lamba arızalı.
"Lambanın değiştirilmesi"
bölümüne bakın.
Kompresör devamlı çalışı‐ Sıcaklık yanlış ayarlan‐
yor.
mıştır.
Cihaza aynı anda birçok
yiyecek konulmuştur.
"Çalıştırma"/"Kontrol paneli"
bölümüne bakın.
Birkaç saat bekleyin ve sı‐
caklığı tekrar kontrol edin.
Oda sıcaklığı çok yüksek‐ Bilgi etiketindeki iklim sınıfı
tir.
tablosuna bakın.
Gıdalar, cihaza çok sıcak‐ Dondurucuya koymadan ön‐
ken yerleştirilmiştir.
ce gıda ürünlerinin oda sı‐
caklığına gelmesini bekleyin.
Soğutucunun içine su akı‐ Su çıkış oluğu tıkalıdır.
yor.
Su çıkış oluğunu temizleyin.
Cihazın içindeki gıda
Cihazın içindeki gıda ürünle‐
ürünleri, suyun su toplayı‐ rinin arka panele temas et‐
cısına akmasını engelli‐
mediğinden emin olun.
yordur.
Yere su akıyor.
Eriyen su tahliye çıkışı,
kompresörün üstündeki
buharlaşma kabına bağlı
değildir.
Eriyen su çıkışını buharlaş‐
ma kabına yönlendirilecek
şekilde takın.
Cihazın içindeki sıcaklık
çok düşük/yüksek.
Sıcaklık ayarı doğru seçil‐ Daha yüksek/düşük bir sı‐
memiştir.
caklık ayarlayın.
Gıda ürünlerinin sıcaklığı
çok yüksektir.
Gıda ürünlerini koymadan
önce sıcaklıklarının oda sı‐
caklığına düşmesini bekle‐
yin.
Cihaza aynı anda birçok
gıda ürünü konulmuştur.
Aynı anda daha az gıda ürü‐
nü koyun.
Cihazın yan panelleri sı‐
cak.
Kondensörün çalışması‐
nın neden olduğu normal
bir durumdur.
Ortam sıcaklığı 38°C'yi aş‐
tığında cihazın tarafındaki
mobilyalar ile arasında en az
30 mm mesafe olduğundan
emin olun.
Buzdolabının arka pane‐
linde çok fazla yoğuşma
suyu mevcut.
Kapı çok sık açılmıştır.
Sadece gerektiğinde kapıyı
açın.
Kapı tam olarak kapatıl‐
mamıştır.
Kapının tamamen kapalı ol‐
duğunu kontrol edin.
TÜRKÇE
Problem
Muhtemel neden
35
Çözüm
Saklanan yiyecekler
Cihaza yerleştirmeden önce
doğru şekilde sarılmamış‐ yiyecekleri uygun bir şekilde
tır.
paketleyin.
Buzdolabının arka duva‐
rında buz var.
Kapı rahatça açılmıyor.
Ortam sıcaklığı yüksek ve Otomatik buz çözme işlemi‐
cihaz en düşük sıcaklığa ne izin vermek için sıcaklık
ayarlı.
regülatörünü daha yüksek bir
sıcaklığa ayarlayın.
Cihaz tamamen dolu ve
en düşük sıcaklığa ayarlı.
Otomatik buz çözme işlemi‐
ne izin vermek için sıcaklık
regülatörünü daha yüksek bir
sıcaklığa ayarlayın.
Kapı kapatılır kapatılmaz
hemen tekrar açılmaya
çalışılmıştır.
Kapıyı kapattıktan sonra tek‐
rar açmadan önce birkaç sa‐
niye bekleyin.
Bu tavsiye ile istenen
sonucu alamazsanız, en
yakındaki Yetkili Servis
Merkezini arayın.
parmaklarınızla çekin. Kapağı
kendinize doğru çekerek çıkarın.
1
7.2 Lambanın değiştirilmesi
2
Cihaz, uzun ömürlü LED
dahili ışığı ile donatılmıştır.
1
Değişimlerde orijinal yedek
parça kullanmanız kesinlikle
tavsiye edilir.
Yalnızca LED ampuller
(E14) kullanın. Maksimum
güç değeri lamba ünitesinde
gösterilmiştir.
DİKKAT!
Elektrik fişini prizden çekin.
1. Kilitten kurtarmak için lamba
kapağının sol tarafından
2. Lambayı aynı güç değerinde ve
özellikle ev cihazları için tasarlanmış
bir lambayla değiştirin.
3. Lamba kapağını takın.
4. Elektrik fişini prize takın.
5. Kapıyı açın.
Lambanın yandığından emin olun.
8. TEKNIK VERILER
8.1 Ürün bilgi Sayfası
Ticari Marka
Electrolux
Model
EN3601MOX 925053542
36
www.electrolux.com
Kategori
7. Dikey dondurucu
Enerji verimlilik sınıfı
A++
Yıllık kWsaat olarak enerji tüketimi, 24 saatlik
239
standart test sonuçları üzerinden hesaplanır. En‐
erji tüketimi, cihazın kullanış şekline ve nereye
kurulduğuna bağlıdır
Litre cinsinden saklama hacmi, Buzdolabı
220
Litre cinsinden saklama hacmi, Yıldız
-
Litre cinsinden saklama hacmi, Bölme
-
Litre cinsinden saklama hacmi, Şarap
-
Litre cinsinden saklama hacmi, Toplam
329
Litre cinsinden saklama hacmi, Dondurucu
109
Litre cinsinden saklama hacmi, Soğutucu
-
Litre cinsinden saklama hacmi, Diğer bölmeler
-
En yüksek depolama hacmine sahip dondurucu
bölmesinin yıldız sınıflandırması (l)
****
Diğer bölmelerin tasarım sıcaklığı > 14 °C (°C),
varsa
-
Buzsuz (E/H), Buzdolabı
Hayır
Buzsuz (E/H), Dondurucu
Hayır
Güç kesintisi güvenliği (s olarak)
30
Dondurma kapasitesi kg/24s
5
İklim sınıfı
SN-N-ST-T
Bu cihazın kullanılacağı en düşük ortam sıcaklığı 10
(°C olarak)
Bu cihazın kullanılacağı en yüksek ortam sıcak‐
lığı (°C olarak)
43
Akustik gürültü emisyonları dB(A) re1 pW
40
Ankastre cihaz E/H
Hayır
Bu cihaz, yalnızca şarap saklamak üzere kullanıl‐ Hayır
mak için tasarlanmıştır E/H
8.2 İlave teknik veriler
Yükseklik
1845 mm
Genişlik
595 mm
Derinlik
647 mm
Voltaj
230 - 240 V
Sıklık
50 Hz
Teknik bilgiler, cihazın dış ya da iç
tarafındaki bilgi etiketinde ve enerji
etiketinde bulunmaktadır.
TÜRKÇE
37
9. TÜKETICININ SEÇIMLIK HAKLARI
1. Malın ayıplı olduğunun anlaşılması
durumunda tüketici;
a. Satılanı geri vermeye hazır
olduğunu bildirerek sözleşmeden
dönme,
b. Satılanı alıkoyup ayıp oranında
satış bedelinden indirim isteme,
c. Aşırı bir masraf gerektirmediği
takdirde, bütün masrafları
satıcıya ait olmak üzere satılanın
ücretsiz onarılmasını isteme,
d. İmkân varsa, satılanın ayıpsız bir
misli ile değiştirilmesini isteme,
seçimlik haklarından birini
kullanabilir. Satıcı, tüketicinin
tercih ettiği bu talebi yerine
getirmekle yükümlüdür.
2. Ücretsiz onarım veya malın ayıpsız
misli ile değiştirilmesi hakları üretici
veya ithalatçıya karşı da kullanılabilir.
Bu fıkradaki hakların yerine
getirilmesi konusunda satıcı, üretici
ve ithalatçı müteselsilen sorumludur.
Üretici veya ithalatçı, malın kendisi
tarafından piyasaya sürülmesinden
sonra ayıbın doğduğunu ispat ettiği
takdirde sorumlu tutulmaz.
3. Ücretsiz onarım veya malın ayıpsız
misli ile değiştirilmesinin satıcı için
orantısız güçlükleri beraberinde
getirecek olması hâlinde tüketici,
sözleşmeden dönme veya ayıp
oranında bedelden indirim
haklarından birini kullanabilir.
Orantısızlığın tayininde malın ayıpsız
değeri, ayıbın önemi ve diğer
seçimlik haklara başvurmanın tüketici
açısından sorun teşkil edip
etmeyeceği gibi hususlar dikkate
alınır.
4. Ücretsiz onarım veya malın ayıpsız
misli ile değiştirilmesi haklarından
birinin seçilmesi durumunda bu
talebin satıcıya, üreticiye veya
ithalatçıya yöneltilmesinden itibaren
azami otuz iş günü, konut ve tatil
amaçlı taşınmazlarda ise altmış iş
günü içinde yerine getirilmesi
zorunludur. Ancak, bu Kanunun 58
inci maddesi uyarınca çıkarılan
yönetmelik eki listede yer alan
mallara ilişkin, tüketicinin ücretsiz
onarım talebi, yönetmelikte belirlenen
azami tamir süresi içinde yerine
getirilir. Aksi hâlde tüketici diğer
seçimlik haklarını kullanmakta
serbesttir.
5. Tüketicinin sözleşmeden dönme
veya ayıp oranında bedelden indirim
hakkını seçtiği durumlarda, ödemiş
olduğu bedelin tümü veya bedelden
yapılan indirim tutarı derhâl tüketiciye
iade edilir.
6. Seçimlik hakların kullanılması
nedeniyle ortaya çıkan tüm
masraflar, tüketicinin seçtiği hakkı
yerine getiren tarafça karşılanır.
Tüketici bu seçimlik haklarından biri
ile birlikte 11/1/2011 tarihli ve 6098
sayılı Türk Borçlar Kanunu hükümleri
uyarınca tazminat da talep edebilir.
Tüketici, garantiden doğan haklarının
kullanılması ile ilgili olarak çıkabilecek
uyuşmazlıklarda yerleşim yerinin
bulunduğu veya tüketici işleminin
yapıldığı yerdeki Tüketici Hakem
Heyetine veya Tüketici Mahkemesine
başvurabilir.
10. ÇEVREYLE İLGILI BILGILER
Şu sembole sahip malzemeler geri
dönüştürülebilir . Ambalajı geri
dönüşüm için uygun konteynerlere
koyun. Elektrikli ve elektronik cihaz
atıklarının geri dönüşümüne ve çevre ve
insan sağlığının korunmasına yardımcı
*
olun. Ev atığı sembolü bulunan
cihazları atmayın. Ürünü yerel geri
dönüşüm tesislerinize gönderin ya da
belediye ile irtibata geçin.
AEEE Yönetmeliğine Uygundur.
38
www.electrolux.com
TÜRKÇE
39
280158208-A-282019
www.electrolux.com/shop
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising