Electrolux | EN3601MOX | User manual | Electrolux EN3601MOX Uživatelský manuál

Electrolux EN3601MOX Uživatelský manuál
EN3601MOX
CS
ET
LV
LT
SK
Chladnička s mrazničkou
Külmik-sügavkülmuti
Ledusskapis ar saldētavu
Šaldytuvas-šaldiklis
Chladnička s mrazničkou
Návod k použití
Kasutusjuhend
Lietošanas instrukcija
Naudojimo instrukcija
Návod na používanie
2
13
24
35
46
2
www.electrolux.com
OBSAH
1. BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE......................................................................... 2
2. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY ...............................................................................4
3. INSTALACE........................................................................................................6
4. PROVOZ.............................................................................................................6
5. DENNÍ POUŽÍVÁNÍ............................................................................................ 7
6. ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA.......................................................................................... 7
7. ODSTRAŇOVÁNÍ ZÁVAD.................................................................................. 9
8. TECHNICKÉ ÚDAJE........................................................................................ 11
MYSLÍME NA VÁS
Děkujeme, že jste si zakoupili spotřebič značky Electrolux. Vybrali jste si produkt,
se kterým jsou spjaty desítky let profesionálních zkušeností a inovací. Tento
důmyslný a stylový spotřebič byl navržen s ohledem na jeho uživatele. Kdykoliv
jej proto používáte, můžete se spolehnout, že pokaždé dosáhnete skvělých
výsledků.
Vítá Vás Electrolux.
Navštivte naše stránky ohledně:
Rady ohledně používání, brožury, poradce při potížích, servisních informací:
www.electrolux.com/webselfservice
Registrace vašeho spotřebiče, kterou získáte lepší servis:
www.registerelectrolux.com
Nákupu příslušenství, spotřebního materiálu a originálních náhradních dílů pro
váš spotřebič:
www.electrolux.com/shop
PÉČE O ZÁKAZNÍKY A SERVIS
Doporučujeme používat originální náhradní díly.
Při kontaktu se servisním střediskem se ujistěte, že máte k dispozici následující
údaje: Model, výrobní číslo (PNC), sériové číslo.
Tyto informace jsou uvedeny na typovém štítku.
Upozornění / Důležité bezpečnostní informace
Všeobecné informace a rady
Poznámky k ochraně životního prostředí
Zmĕny vyhrazeny.
1.
BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE
Tento návod si pečlivě přečtěte ještě před instalací
spotřebiče a jeho prvním použitím. Výrobce nenese
odpovědnost za žádný úraz ani škodu v důsledku
nesprávné instalace nebo použití. Návod k použití vždy
ČESKY
3
uchovávejte na bezpečném a přístupném místě pro jeho
budoucí použití.
1.1 Bezpečnost dětí a postižených osob
•
•
•
•
•
•
Tento spotřebič smí používat děti starší osmi let nebo
osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo
duševními schopnostmi nebo osoby bez patřičných
zkušeností a znalostí, pouze pokud tak činí pod
dozorem nebo vedením, které zohledňuje bezpečný
provoz spotřebiče, a pokud rozumí rizikům spojeným s
provozem spotřebiče.
Děti ve věku tří až osmi let a osoby s rozsáhlým a
komplexním postižením mohou tento spotřebič
používat, pokud k tomu dostaly řádné pokyny.
Děti mladší tří let bez stálého dozoru držte z dosahu
spotřebiče.
Nenechte děti hrát si se spotřebičem.
Čištění a uživatelskou údržbu spotřebiče by neměly
provádět děti bez dozoru.
Všechny obaly uschovejte z dosahu dětí a řádně je
zlikvidujte.
1.2 Všeobecné bezpečnostní informace
•
•
•
•
Tento spotřebič je určen pro použití v domácnosti a
pro následující způsoby použití:
– Ve farmářských domech, v kuchyňkách pro
zaměstnance v obchodech, kancelářích a jiných
pracovních prostředích
– Pro zákazníky hotelů, motelů, penzionů a jiných
ubytovacích zařízení
VAROVÁNÍ: Udržujte volně průchodné větrací otvory
na povrchu spotřebiče nebo kolem vestavěného
spotřebiče.
VAROVÁNÍ: K urychlení odmrazování nepoužívejte
mechanické ani jiné pomocné prostředky, které nejsou
doporučeny výrobcem.
VAROVÁNÍ: Nepoškozujte chladicí okruh.
4
www.electrolux.com
•
•
•
•
•
VAROVÁNÍ: V prostoru chladicích spotřebičů
nepoužívejte jiné elektrické přístroje, než typy
schválené k tomuto účelu výrobcem.
K čištění spotřebiče nepoužívejte proud vody nebo
páru.
Vyčistěte spotřebič vlhkým měkkým hadrem.
Používejte pouze neutrální mycí prostředky.
Nepoužívejte prostředky s drsnými částicemi,
drátěnky, rozpouštědla nebo kovové předměty.
V tomto spotřebiči neuchovávejte výbušné směsi, jako
např. aerosolové spreje s hořlavým hnacím plynem.
Jestliže je poškozený přívodní kabel, smí ho vyměnit
pouze výrobce, autorizované servisní středisko nebo
osoba s podobnou příslušnou kvalifikací, jinak by
mohlo dojít k úrazu.
2. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY
2.1 Instalace
VAROVÁNÍ!
Tento spotřebič smí
instalovat jen kvalifikovaná
osoba.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Odstraňte veškerý obalový materiál.
Poškozený spotřebič neinstalujte ani
nepoužívejte.
Řiďte se pokyny k instalaci dodanými
spolu s tímto spotřebičem.
Při přemisťování spotřebiče buďte
vždy opatrní, protože je těžký. Vždy
používejte ochranné rukavice a
uzavřenou obuv.
Přesvědčte se, že vzduch může okolo
spotřebiče volně proudit.
Při první instalaci nebo změně směru
otevírání dveří počkejte alespoň čtyři
hodiny, než spotřebič připojíte k
napájení. Olej tak může natéct zpět
do kompresoru.
Před každou činností na spotřebiči
(např. změna směru otevírání dveří)
vytáhněte zástrčku ze síťové zásuvky.
Neinstalujte spotřebič v blízkosti
topidel, sporáků, trub či varných
desek.
Nevystavujte spotřebič dešti.
•
•
•
Neinstalujte spotřebič tam, kde by se
dostal do přímého slunečního světla.
Neinstalujte spotřebič v příliš vlhkých
či příliš chladných místech.
Při přemisťování spotřebiče jej
nadzdvihněte za přední okraj, abyste
zabránili poškrábání podlahy.
2.2 Připojení k elektrické síti
VAROVÁNÍ!
Hrozí nebezpečí požáru
nebo úrazu elektrickým
proudem.
VAROVÁNÍ!
Při instalaci spotřebiče se
ujistěte, že není napájecí
kapel nikde zachycený či
poškozený.
VAROVÁNÍ!
Nepoužívejte rozbočovací
zástrčky ani prodlužovací
kabely.
•
•
Spotřebič musí být uzemněn.
Zkontrolujte, zda údaje na typovém
štítku souhlasí s parametry elektrické
sítě.
ČESKY
•
•
•
•
•
Vždy používejte správně instalovanou
síťovou zásuvku s ochranou proti
úrazu elektrickým proudem.
Dbejte na to, abyste nepoškodili
elektrické součásti (např. napájecí
kabel, síťovou zástrčku, kompresor).
Při výměně elektrických součástí se
obraťte na autorizované servisní
středisko či elektrikáře.
Napájecí kabel musí zůstat pod
úrovní síťové zástrčky.
Síťovou zástrčku zapojte do síťové
zásuvky až na konci instalace
spotřebiče. Po instalaci musí zůstat
síťová zástrčka nadále dostupná.
Neodpojujte spotřebič ze zásuvky
tahem za kabel. Vždy tahejte za
zástrčku.
•
•
•
•
•
2.4 Vnitřní osvětlení
VAROVÁNÍ!
Nebezpečí úrazu elektrickým
proudem!
2.3 Použití spotřebiče
VAROVÁNÍ!
Hrozí nebezpečí zranění,
popálení, úrazu elektrickým
proudem nebo požáru.
5
Nedotýkejte se kompresoru či
kondenzátoru. Jsou horké.
Nedotýkejte se a neodstraňujte
předměty či potraviny z mrazicího
oddílu, pokud máte mokré či vlhké
ruce.
Nezmrazujte znovu potraviny, které
byly rozmražené.
Dodržujte skladovací pokyny uvedené
na balení mražených potravin.
Potraviny před vložením do mrazicího
oddílu zabalte do jakéhokoli
vhodného materiálu pro kontakt s
potravinami.
•
Typ osvětlení použitý u tohoto
spotřebiče je určen pouze do
domácích spotřebičů. Nepoužívejte je
pro osvětlení domácnosti.
2.5 Čištění a údržba
Spotřebič obsahuje hořlavý plyn
isobutan (R600a) - zemní plyn, který je
dobře snášen životním prostředím.
Dbejte na to, abyste nepoškodili chladicí
okruh obsahující isobutan.
•
•
•
•
•
•
•
Neměňte technické parametry tohoto
spotřebiče.
Do spotřebiče nevkládejte jiná
elektrická zařízení (jako např.
výrobníky zmrzliny), pokud nejsou
výrobcem označena jako použitelná.
Pokud dojde k poškození chladicího
okruhu, ujistěte se, že se v místnosti
nenachází zdroje otevřeného ohně či
možného vznícení. Místnost
vyvětrejte.
Zabraňte kontaktu horkých předmětů
s plastovými částmi spotřebiče.
Do mrazicího oddílu nevkládejte
sycené nápoje. V nádobě takových
nápojů by vznikl přetlak.
Ve spotřebiči neuchovávejte hořlavé
plyny a kapaliny.
Do spotřebiče, do jeho blízkosti nebo
na spotřebič neumísťujte hořlavé
předměty nebo předměty obsahující
hořlavé látky.
VAROVÁNÍ!
Hrozí nebezpečí poranění
nebo poškození spotřebiče.
•
•
•
Před čištěním nebo údržbou spotřebič
vždy vypněte a vytáhněte síťovou
zástrčku ze zásuvky.
Tento spotřebič obsahuje uhlovodíky
v chladicí jednotce. Údržbu a doplnění
jednotky smí provádět pouze
kvalifikovaná osoba.
Pravidelně kontrolujte vypouštěcí
otvor spotřebiče a v případě potřeby
jej vyčistěte. Jestliže je otvor ucpaný,
bude se na dně spotřebiče
shromažďovat voda.
2.6 Obsluha
•
•
Pro opravu spotřebiče se obraťte na
autorizované servisní středisko.
Používejte výhradně originální
náhradní díly.
6
www.electrolux.com
2.7 Likvidace
VAROVÁNÍ!
Hrozí nebezpečí úrazu či
udušení.
•
•
•
Odpojte spotřebič od elektrické sítě.
Odřízněte a vyhoďte síťový kabel.
Odstraňte dveře, abyste zabránili
uvěznění dětí a domácích zvířat ve
spotřebiči.
•
•
•
Chladicí okruh a izolační materiály
tohoto spotřebiče neškodí ozonové
vrstvě.
Izolační pěna obsahuje hořlavé plyny.
Pro informace ohledně správné
likvidace spotřebiče se obraťte na
místní úřady.
Nepoškozujte část chladicí jednotky,
která se nachází blízko výměníku
tepla.
3. INSTALACE
VAROVÁNÍ!
Viz kapitoly o bezpečnosti.
•
3.1 Umístění
Spotřebič instalujte na suchém, dobře
větraném místě, jehož okolní teplota
odpovídá klimatické třídě uvedené na
typovém štítku spotřebiče:
Klima‐
tická
třída
Okolní teplota
SN
+10 °C až 32 °C
N
+16 °C až 32 °C
ST
+16 °C až 38 °C
T
+16 °C až 43 °C
•
•
3.3 Instalace spotřebiče a
změna směru otevírání dveří
K instalaci (požadavky na
odvětrání, vyrovnání) a
změně směru otevírání dveří
si pročtěte si samostatné
pokyny.
3.2 Připojení k elektrické síti
•
uvedené na typovém štítku odpovídají
napětí v domácí síti.
Spotřebič musí být uzemněn.
Zástrčka napájecího kabelu je k
tomuto účelu vybavena příslušným
kontaktem. Pokud není domácí
zásuvka uzemněná, poraďte se s
odborníkem a připojte spotřebič k
samostatnému uzemnění v souladu s
platnými předpisy.
Výrobce odmítá veškerou
odpovědnost v případě nedodržení
výše uvedených pokynů.
Tento spotřebič je v souladu se
směrnicemi EHS.
Spotřebič smí být připojen k síti až po
ověření, že napětí a frekvence
4. PROVOZ
4.1 Zapnutí spotřebiče
4.3 Regulace teploty
Zasuňte zástrčku do síťové zásuvky.
Teplota se reguluje automaticky. Teplotu
uvnitř spotřebiče však můžete nastavit
sami.
Otočte regulátorem teploty po směru
hodinových ručiček na střední nastavení.
4.2 Vypnutí spotřebiče
Chcete-li spotřebič vypnout, otočte
regulátorem teploty do polohy „O“.
Při volbě nastavení mějte na paměti, že
teplota uvnitř spotřebiče závisí na:
•
•
•
•
teplotě místnosti,
četnosti otevírání dveří,
množství uložených potravin,
umístění spotřebiče.
ČESKY
Optimální je obvykle střední nastavení.
Chcete-li spotřebič nastavit:
1. Otočte regulátorem teploty po směru
hodinových ručiček, chcete-li uvnitř
spotřebiče dosáhnout nižší teploty.
7
2. Otočte regulátorem teploty proti
směru hodinových ručiček, chcete-li
uvnitř spotřebiče dosáhnout vyšší
teploty.
5. DENNÍ POUŽÍVÁNÍ
5.1 Zmrazování čerstvých
potravin
Mrazicí oddíl se hodí pro zmrazování
čerstvých potravin a pro dlouhodobé
uložení zmrazených a
hlubokozmrazených potravin.
Chcete-li zmrazovat čerstvé potraviny,
není nutné měnit střední nastavení.
K rychlejšímu zmrazování otočte
regulátorem teploty směrem na vyšší
nastavení, abyste dosáhli maximálního
chladu.
Teplota chladicího oddílu
pak může klesnout pod 0 °C.
V takovém případě otočte
regulátorem teploty zpět na
teplejší nastavení.
Vložte čerstvé potraviny ke zmražení do
spodního oddílu.
Maximální množství čerstvých potravin,
které je možné zmrazit za 24 hodin, je
uvedeno na typovém štítku uvnitř
spotřebiče.
Zmrazování trvá 24 hodin: po tuto dobu
nevkládejte do spotřebiče žádné další
potraviny ke zmrazení.
5.2 Uskladnění zmrazených
potravin
Po prvním spuštění spotřebiče nebo po
jeho dlouhodobé odstávce nechte
spotřebič před vložením potravin běžet
nejméně dvě hodiny.
Zásuvky na zmrazování potravin zajišťují
rychlý a snadný přístup k balení potravin,
které potřebujete. Jestliže chcete vložit
velké množství potravin, vyjměte ze
spotřebiče všechny zásuvky kromě
spodní, která musí být na svém místě,
aby byla zajištěna řádná cirkulace
vzduchu. Na všech policích lze uložit
potraviny, které přečnívají do vzdálenosti
15 mm ode dveří.
VAROVÁNÍ!
V případě náhodného
rozmrazení, například z
důvodu výpadku proudu, a
pokud výpadek proudu trval
delší dobu, než je
„Skladovací doba při
poruše“ uvedená v tabulce
technických údajů, je nutné
rozmražené potraviny rychle
spotřebovat nebo ihned
tepelně upravit a (po
ochlazení) opět zmrazit.
5.3 Skladování potravin v
chladicím oddílu
Potraviny zakrývejte nebo je zabalujte,
zejména mají-li silnou vůni.
Potraviny položte tak, aby okolo nich
mohl proudit volně vzduch.
Potraviny by měly být na všech policích
umístěny alespoň 20 mm od zadní stěny
a 15 mm od dveří.
6. ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA
VAROVÁNÍ!
Viz kapitoly o bezpečnosti.
6.1 Čistění vnitřku spotřebiče
Před prvním použitím spotřebiče omyjte
vnitřek a veškeré vnitřní příslušenství
vlažnou vodou s trochou neutrálního
8
www.electrolux.com
mycího prostředku, abyste odstranili
typický pach nového výrobku, pak vše
důkladně vytřete do sucha.
POZOR!
Nepoužívejte čisticí
prostředky, abrazivní prášky,
čističe na bázi chlóru nebo
ropy, které mohou poškodit
povrch spotřebiče.
6.2 Pravidelné čištění
POZOR!
Nehýbejte s žádnými
trubkami nebo kabely uvnitř
spotřebiče, netahejte za ně a
nepoškozujte je.
POZOR!
Nepoškozujte chladicí
systém.
Spotřebič je nutné pravidelně čistit:
1. Vnitřek a všechno vnitřní
příslušenství omyjte vlažnou vodou s
trochou neutrálního mycího
prostředku.
2. Pravidelně kontrolujte těsnění dveří a
otírejte je, aby bylo čisté, bez
usazených nečistot.
3. Vše důkladně opláchněte a osušte.
4. Jsou-li dostupné, vyčistěte
kondenzátor a kompresor na zadní
straně spotřebiče kartáčem.
Zlepší se tím výkon spotřebiče a
sníží spotřeba energie.
6.3 Odmrazování chladničky
Během normálního používání se
námraza automaticky odstraňuje z
výparníku chladicího oddílu při každém
vypnutí motoru kompresoru.
Odtokový otvor pro rozmraženou vodu,
který se nachází uprostřed žlábku v
chladicím oddíle, se musí pravidelně
čistit, aby voda nemohla přetéct a kapat
na uložené potraviny.
6.4 Odmrazování mrazničky
POZOR!
K odstraňování námrazy z
výparníku nepoužívejte
nikdy ostré kovové nástroje,
mohli byste jej poškodit. K
urychlení odmrazování
nepoužívejte mechanické
nebo jiné pomocné
prostředky, které nejsou
doporučeny výrobcem.
Zvýšení teploty zmražených
potravin během
odmrazování může zkrátit
dobu jejich skladování.
Asi 12 hodin před
odmrazováním nastavte
nižší teplotu, aby se vytvořila
dostatečná zásoba chladu
pro přerušení provozu
spotřebiče.
Na policích mrazničky a okolo horního
oddílu se vždy bude tvořit určité množství
námrazy.
Mrazničku odmrazujte, když vrstva
námrazy dosáhne tloušťky kolem 3–5
mm.
1. Vypněte spotřebič nebo vytáhněte
zástrčku ze zásuvky.
2. Vyjměte všechny zmrazené
potraviny, zabalte je do několika
vrstev novin a dejte je na chladné
místo.
VAROVÁNÍ!
Nedotýkejte se
zmrazených potravin
vlhkýma rukama. Ruce
by vám mohly k
potravinám přimrznout.
3. Nechte dveře otevřené a zabezpečte
podlahu před rozmrazovanou vodou
ČESKY
např. pomocí hadru nebo ploché
nádoby.
Chcete-li urychlit odmrazování,
postavte do mrazicího oddílu hrnek s
teplou vodou. Pomocí škrabky
odstraňujte také kusy ledu ještě před
dokončením odmrazování.
4. Po skončení odmrazování vysušte
důkladně vnitřní prostor a škrabku
uschovejte pro další použití.
5. Zapněte spotřebič.
Počkejte alespoň tři hodiny, než jídlo
vložíte zpět do mrazicího oddílu.
6.5 Vyřazení spotřebiče z
provozu
Jestliže spotřebič nebudete po dlouhou
dobu používat, proveďte následná
opatření:
7. ODSTRAŇOVÁNÍ ZÁVAD
VAROVÁNÍ!
Viz kapitoly o bezpečnosti.
7.1 Co dělat, když...
Problém
Možná příčina
Řešení
Spotřebič je hlučný.
Spotřebič není správně
postaven.
Zkontrolujte stabilní polohu
spotřebiče.
Osvětlení nefunguje.
Osvětlení je v pohotovost‐ Zavřete a otevřete dveře.
ním režimu.
Kompresor funguje
nepřetržitě.
V chladničce teče voda.
9
1. Odpojte spotřebič od elektrické sítě.
2. Vyjměte všechny potraviny.
3. Odmrazte (v případě potřeby) a
vyčistěte spotřebič a všechno
příslušenství.
4. Vyčistěte spotřebič a všechno
příslušenství.
5. Nechte dveře pootevřené, abyste
zabránili vzniku nepříjemných pachů.
Vadná žárovka.
Viz „Výměna žárovky“.
Nesprávně nastavená te‐
plota.
Viz pokyny v části „Provoz“/
„Ovládací panel“.
Uložili jste příliš velké
množství potravin najed‐
nou.
Počkejte několik hodin a pak
znovu zkontrolujte teplotu.
Teplota v místnosti je
příliš vysoká.
Viz tabulka klimatické třídy
na typovém štítku.
Vložili jste do spotřebiče
příliš teplé potraviny.
Před uložením nechte potra‐
viny vychladnout na teplotu
místnosti.
Odtokový otvor je ucpaný. Vyčistěte odtokový otvor.
10
www.electrolux.com
Problém
Možná příčina
Řešení
Vložené potraviny brání
Přemístěte potraviny tak,
odtoku vody do odtokové‐ aby se nedotýkaly zadní stě‐
ho otvoru.
ny.
Na podlaze teče voda.
Vývod rozmražené vody
(kondenzátu) neústí do
odpařovací misky nad
kompresorem.
Vložte vývod rozmražené vo‐
dy (kondenzátu) do
odpařovací misky.
Teplota ve spotřebiči je
příliš nízká/vysoká.
Není správně nastavený
regulátor teploty.
Nastavte vyšší/nižší teplotu.
Teplota potravin je příliš
vysoká.
Před uložením nechte potra‐
viny vychladnout na teplotu
místnosti.
Uložili jste příliš velké
množství potravin najed‐
nou.
Najednou ukládejte menší
množství potravin.
Jedná se o běžný stav,
který je způsoben provo‐
zem výměníku tepla.
Když je okolní teplota vyšší
než 38 °C, mezi každou stra‐
nou spotřebiče a okolním ná‐
bytkem musí být prostor ale‐
spoň 30 mm.
Boční panely spotřebiče
jsou teplé.
Na zadní stěně chladničky Dveře byly otvírány příliš
je příliš mnoho kondenzo‐ často.
vané vody.
Dveře otevírejte jen v
případě potřeby.
Dveře nejsou zcela
dovřené.
Ujistěte se, že jsou dveře
zcela dovřené.
Uložené potraviny nebyly
zabalené.
Před uložením do spotřebiče
jídlo zabalte do vhodného
obalu.
Na zadní stěně chladničky Okolní teplota je vysoká a Nastavte pomocí ovladače
je námraza.
spotřebič je nastaven na vyšší teplotu, aby se
nejnižší teplotu.
spotřebič automaticky od‐
mrazil.
Spotřebič je zcela zaplně‐ Nastavte pomocí ovladače
ný a je nastaven na nej‐
vyšší teplotu, aby se
nižší teplotu.
spotřebič automaticky od‐
mrazil.
Dveře nelze snadno
otevřít.
Pokusili jste se otevřít
dveře ihned po jejich
uzavření.
Vyčkejte několik sekund po
zavření dveří, než je znovu
otevřete.
ČESKY
Pokud tyto rady nevedou
ke kýženému výsledku,
obraťte se na nejbližší
autorizované servisní
středisko.
1
7.2 Výměna žárovky
2
Tento spotřebič je vybaven
vnitřním osvětlením pomocí
LED diod s dlouhou
životností.
Důrazně doporučujeme
používat pouze originální
náhradní díly.
Používejte pouze LED
žárovky (objímka E14).
Maximální výkon je
zobrazen na těle žárovky.
POZOR!
Vytáhněte zástrčku ze
zásuvky.
11
1. Prsty uvolněte levou stranu krytu
žárovky. Kryt vytáhněte směrem k
sobě.
1
2. Vyměňte žárovku za novou o
stejném výkonu a tvaru, která je
určena pouze pro použití v domácích
spotřebičích.
3. Nasaďte kryt žárovky.
4. Zasuňte zástrčku do zásuvky.
5. Otevřete dveře spotřebiče.
Přesvědčte se, že se osvětlení
rozsvítí.
8. TECHNICKÉ ÚDAJE
8.1 Informační list výrobku
Ochranná známka
Electrolux
Model
EN3601MOX 925053542
Kategorie
7. Chladnička s mrazničkou
Třída energetické účinnosti
A++
Spotřeba energie v kWh za rok, založená na vý‐
sledcích normalizované zkoušky po dobu 24 ho‐
din. Skutečná spotřeba energie závisí na způso‐
bu použití a umístění spotřebiče.
239
Užitný objem v litrech, chladnička
220
Užitný objem v litrech, hvězdička
-
Užitný objem v litrech, chladicí prostor
-
Užitný objem v litrech, pro víno
-
Užitný objem v litrech, celkový
329
Užitný objem v litrech, mraznička
109
Užitný objem v litrech, Chladicí jednotka
-
12
www.electrolux.com
Užitný objem v litrech, jiné prostory
-
Počet hvězdiček u mrazícího oddílu s nejvyšší
úložnou kapacitou (l)
****
Určená teplota jiných prostorů > 14 °C (°C), jsou- li k dispozici
Beznámrazová (A/N), chladnička
Ne
Beznámrazová (A/N), mraznička
Ne
Doba skladování při vypnutí v hodinách
30
Mrazicí výkon v kg/24 h
5
Klimatická třída
SN-N-ST-T
Tento spotřebič je určen k použití za nejnižší te‐
ploty okolí, v °C
10
Tento spotřebič je určen k použití za nejvyšší te‐
ploty okolí, v °C
43
Emise hluku šířeného vzduchem, dB(A) re1 pW
40
Vestavný spotřebič, A/N
Ne
Tento spotřebič je určen výhradně k uchovávání
vína, A/N
Ne
8.2 Další technické údaje
Výška
1845 mm
Šířka
595 mm
Hloubka
647 mm
Napětí
230 - 240 V
Frekvence
50 Hz
Technické údaje jsou uvedeny na
typovém štítku umístěném na vnější
nebo vnitřní straně spotřebiče a na
energetickém štítku.
9. POZNÁMKY K OCHRANĚ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
Recyklujte materiály označené
určené k likvidaci. Spotřebiče označené
symbolem . Obaly vyhoďte do
příslušných odpadních kontejnerů k
recyklaci. Pomáhejte chránit životní
prostředí a lidské zdraví a recyklovat
elektrické a elektronické spotřebiče
příslušným symbolem nelikvidujte
spolu s domovním odpadem. Spotřebič
odevzdejte v místním sběrném dvoře
nebo kontaktujte místní úřad.
EESTI
13
SISUKORD
1. OHUTUSINFO.................................................................................................. 13
2. OHUTUSJUHISED........................................................................................... 15
3. PAIGALDAMINE...............................................................................................17
4. KASUTAMINE.................................................................................................. 17
5. IGAPÄEVANE KASUTAMINE.......................................................................... 18
6. PUHASTUS JA HOOLDUS.............................................................................. 18
7. VEAOTSING.....................................................................................................20
8. TEHNILISED ANDMED.................................................................................... 22
SULLE MÕELDES
Täname teid selle Electroluxi seadme ostmise eest. Olete valinud toote, mille
loomisel on rakendatud pikaaegset asjatundlikku kogemust ja uuenduslikkust.
Nutika ja stiilse disaini kõrval ei ole unustatud ka teid. Ükskõik, millal te seda ka ei
kasuta – suurepärastes tulemustes võite te alati kindel olla.
Teretulemast Electroluxi.
Külastage meie veebisaiti:
Kasutusnõuanded, brošüürid, veaotsing, teenindusinfo:
www.electrolux.com/webselfservice
Registreerige oma toode parema teeninduse saamiseks:
www.registerelectrolux.com
Ostke lisaseadmeid, tarvikuid ja originaalvaruosi:
www.electrolux.com/shop
KLIENDITEENINDUS
Soovitame alati kasutada originaalvaruosi.
Teenindusse pöördumisel peaksid teil olema varuks järgmised andmed: Mudel,
tootenumber (PNC), seerianumber.
Andmed leiate andmesildilt.
Hoiatus / oluline ohutusinfo
Üldine informatsioon ja nõuanded
Keskkonnateave
Jäetakse õigus teha muutusi.
1.
OHUTUSINFO
Enne seadme paigaldamist ja kasutamist lugege
kaasasolev juhend tähelepanelikult läbi. Tootja ei võta
endale vastutust vigastuste või varalise kahju eest, mis
on tingitud paigaldusnõuete eiramisest või väärast
14
www.electrolux.com
kasutusest. Hoidke kasutusjuhend kindlas kohas alles,
et saaksite seda vajadusel vaadata.
1.1 Laste ja ohustatud inimeste turvalisus
•
•
•
•
•
•
Üle 8-aastased lapsed ning füüsilise, sensoorse või
vaimse erivajadusega või oskuste ja teadmisteta
inimesed võivad seda seadet kasutada vaid järelvalve
olemasolul ja juhul, kui neid on õpetatud seadet
turvaliselt kasutama ning nad mõistavad seadme
kasutamisega kaasnevaid ohte.
Lapsed vanuses 3 kuni 8 aastat ning raske või
keerulise puudega isikud võivad seda seadet
kasutada ainult juhul, kui neid on põhjalikult
juhendatud.
Alla 3-aastased lapsed tuleks seadmest eemal hoida,
kui täiskasvanu nende tegevust ei jälgi.
Ärge lubage lastel seadmega mängida.
Ilma järelvalveta ei tohi lapset seadet puhastada ega
hooldustoiminguid läbi viia.
Hoidke pakendimaterjal lastele kättesaamatus kohas
ja kõrvaldage see nõuetekohaselt.
1.2 Üldine ohutus
•
•
•
•
See seade on mõeldud kasutamiseks koduses
majapidamises või muudes sarnastes kohtades,
näiteks:
– talumajapidamistes; personalile mõeldud köökides,
kontorites või muus sarnases keskkonnas.
– hotellides, motellides ja muudes majutuskohtades.
HOIATUS! Hoidke ventilatsiooniavad vabad nii
eraldiseisva kui ka sisseehitatud seadme puhul.
HOIATUS! Ärge kasutage sulamisprotsessi
kiirendamiseks mehhaanilisi ega muid vahendeid –
kasutage ainult tooja soovitatud tarvikuid.
HOIATUS! Vältige külmutusagensi süsteemi
kahjustamist.
EESTI
•
•
•
•
•
15
HOIATUS! Ärge kasutage toiduainete hoidmiseks
mõeldud osades elektrilisi seadmeid, kui need pole
tootja poolt spetsiaalselt soovitatud.
Ärge kasutage seadme puhastamiseks vee- või
aurupihustit.
Puhastage seadet pehme niiske lapiga. Kasutage
ainult neutraalseid pesuaineid. Ärge kasutage
abrasiivseid tooteid, küürimisšvamme, lahusteid ega
metallist esemeid.
Ärge hoidke selles seadmes süttivaid aineid ega
plahvatusohtlikke esemeid (nt aerosoolpihusteid).
Kui toitejuhe on vigastatud, laske see ohutuse mõttes
välja vahetada tootja, selle volitatud hooldekeskuses
või lihtsalt kvalifitseeritud isiku poolt.
2. OHUTUSJUHISED
2.1 Paigaldamine
HOIATUS!
Seadet tohib paigaldada
ainult kvalifitseeritud tehnik.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Eemaldage kõik pakkematerjalid.
Kahjustatud seadet ei tohi paigaldada
ega kasutada.
Järgige seadmega kaasasolevaid
paigaldusjuhiseid.
Kuna seade on raske, olge selle
liigutamisel ettevaatlik. Kasutage
töökindaid ja kinnisi jalanõusid.
Jälgige, et õhk saaks seadme ümber
vabalt liikuda.
Esmakordsel paigaldamisel või ukse
avamissuuna muutmisel oodake enne
elektrivõrku ühendamist vähemalt 4
tundi. See on vajalik selleks, et õli
saaks kompressorisse tagasi valguda.
Enne mis tahes toimingute läbiviimist
(nt ukse avamissuuna muutmine)
eemaldage toitejuhe seinakontaktist.
Ärge paigutage seadet radiaatorite,
pliitide ega ahjude lähedusse.
Ärge jätke seadet vihma kätte.
Ärge paigutage seadet otsese
päikesevalgusega kohta.
Ärge paigaldage seda seadet liiga
niiskesse või liiga külma kohta.
•
Seadme teise kohta viimisel tõstke
seda esiservast, et vältida põranda
kriimustamist.
2.2 Elektriühendus
HOIATUS!
Tulekahju- ja elektrilöögioht!
HOIATUS!
Seadme paigaldamisel
veenduge, et toitejuhe
kulgeks vabalt ega oleks
vigastatud.
HOIATUS!
Ärge kasutage
mitmikpistikuid ega
pikenduskaableid.
•
•
•
•
Seade peab olema maandatud.
Kontrollige, kas andmeplaadil olevad
elektriandmed vastavad teie kohaliku
vooluvõrgu näitajatele.
Kasutage alati nõuetekohaselt
paigaldatud elektriohutut pistikupesa.
Veenduge, et te elektrilisi osi ei
vigastaks (nt toitepistikut, toitejuhet,
kompressorit). Elektriliste osade
vahetamiseks pöörduge volitatud
teeninduskeskusse või elektriku
poole.
16
www.electrolux.com
•
•
•
Toitejuhe peab jääma toitepistikust
allapoole.
Ühendage toitepistik seinakontakti
alles pärast paigalduse lõpuleviimist.
Veenduge, et pärast paigaldamist
säilib juurdepääs toitepistikule.
Seadet vooluvõrgust eemaldades
ärge tõmmake toitekaablist. Võtke
alati kinni pistikust.
2.3 Kasutamine
2.4 Sisevalgustus
HOIATUS!
Elektrilöögi oht!
•
2.5 Puhastus ja hooldus
HOIATUS!
Seadme vigastamise või
kahjustamise oht!
HOIATUS!
Vigastuse, põletuse,
elektrilöögi või tulekahjuoht!
•
Seade sisaldab isobutaani
(R600a), so looduslik gaas, millel puudub
oluline keskkonnamõju. Olge ettevaatlik,
et te isobutaani sisaldavat
külmutusainesüsteemi ei vigastaks.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Ärge muutke seadme tehnilisi
omadusi.
Ärge pange seadmesse muid
elektriseadmeid (nt jäätisevalmistajat),
kui see pole tootja poolt ette nähtud.
Kui külmutusagens on viga saanud,
siis veenduge, ega seadmest ei tule
leeke või suitsu. Õhutage ruum
korralikult.
Jälgige, et kuumad esemed ei
puutuks vastu seadme plastpindu.
Ärge asetage kihisevaid jooke
sügavkülmikusse. See tekitab
joogipudelis rõhku.
Ärge hoidke seadmes süttivaid gaase
ega vedelikke.
Ärge pange süttivaid või süttiva
ainega määrdunud esemeid
seadmesse, selle lähedusse või
peale.
Ärge katsuge kompressorit ega
kondensaatorit. Need on kuumad.
Ärge eemaldage sügavkülmikust
toiduaineid ega puutuge neid
märgade või niiskete kätega.
Ärge külmutage juba ülessulatatud
toiduaineid.
Järgige külmutatud toiduainete
pakenditel olevaid säilitusjuhiseid.
Enne sügavkülmikuossa asetamist
pakkige toit mõnda toiduga
kokkupuutuvasse materjali.
See valgustitüüp on mõeldud
kasutamiseks üksnes selles seadmes.
Ärge kasutage seda ruumide
valgustamiseks.
•
•
Enne hooldust lülitage seade välja ja
ühendage toitepistik pistikupesast
lahti.
Selle seadme jahutusüksus sisaldab
süsivesinikke. Süsteemi tohib
hooldada ja laadida ainult
kvalifitseeritud tehnik.
Kontrollige regulaarselt külmiku
äravooluava; vajadusel puhastage.
Kui äravooluava on ummistunud,
koguneb sulamisvesi seadme põhjale.
2.6 Hooldus
•
•
Seadme parandamiseks võtke
ühendust volitatud
teeninduskeskusega.
Kasutage ainult originaalvaruosi.
2.7 Jäätmekäitlus
HOIATUS!
Lämbumis- või vigastusoht!
•
•
•
•
•
•
Eemaldage seade vooluvõrgust.
Lõigake toitekaabel seadme küljest
lahti ja visake ära.
Eemaldage uksekäepide, et vältida
laste ja loomade seadmesse
lõksujäämist.
Selle seadme külmutusagensi
süsteem ja isolatsioonimaterjalid on
osoonisõbralikud.
Isolatsioonivaht sisaldab tuleohtlikku
gaasi. Seadme õige kõrvaldamise
kohta saate täpsemaid juhiseid
kohalikust omavalitsusest.
Ärge vigastage soojusvaheti
läheduses paiknevat jahutusüksust.
EESTI
17
3. PAIGALDAMINE
HOIATUS!
Vt ohutust käsitlevaid
peatükke.
•
3.1 Paigaldamine
Selle seadme võib paigaldada kuiva,
hästiventileeritud kohta, kus ümbritsev
temperatuur jääb seadme andmesildil
olevasse kliimaklassi vahemikku:
Klii‐
mak‐
lass
Ümbritseva õhu tempera‐
tuur
SN
+10°C kuni + 32°C
N
+16°C kuni + 32°C
ST
+16°C kuni + 38°C
T
+16°C kuni + 43°C
•
•
elektriandmed vastavad teie
kohalikule vooluvõrgule.
Seade peab olema maandatud.
Toitekaabli pistikul on selle jaoks
vastav kontakt. Kui pistikupesa ei ole
maandatud, konsulteerige pädeva
elektrikuga ja ühendage seade eraldi
maandusjuhiga, mis vastab
kehtivatele normidele.
Seadme ohutusmeetmete eiramisel
vabaneb tootja mis tahes vastutusest.
See seade vastab EÜ direktiividele.
3.3 Seadme paigaldamine ja
ukse avamissuuna muutmine
Teavet paigaldamise
(ventilatsiooninõuded,
loodimine) ja ukse
avamissuuna muutmise
kohta leiate eraldi brošüürist.
3.2 Elektriühendus
•
Enne vooluvõrguga ühendamist
veenduge, et andmesildil olevad
4. KASUTAMINE
4.1 Sisselülitamine
Pange toitepistik pistikupessa.
Keerake temperatuuriregulaator
päripäeva keskmisse asendisse.
4.2 Väljalülitamine
Seadme väljalülitamiseks keerake
temperatuuriregulaator asendisse "O".
4.3 Temperatuuri reguleerimine
Temperatuuri reguleeritakse
automaatselt. Siiski on teil seadme
sisetemperatuuri võimalik ka ise valida.
Sobiva seade valimisel tuleb pidada
meeles, et seadme sisetemperatuur
sõltub:
• ruumi temperatuurist;
• ukse avamise sagedusest;
• säilitatava toidu kogusest;
• seadme asukohast.
Kõige sobivam on tavaliselt keskmine
seade.
Seadme kasutamiseks:
1. Seadmes madalama temperatuuri
saavutamiseks keerake
temperatuuriregulaatorit päripäeva.
2. Seadmes kõrgema temperatuuri
saavutamiseks keerake
temperatuuriregulaatorit vastupäeva.
18
www.electrolux.com
5. IGAPÄEVANE KASUTAMINE
5.1 Värske toidu külmutamine
Sügavkülmutiosa sobib värske toidu
külmutamiseks ning külmutatud ja
sügavkülmutatud toidu pikaajaliseks
säilitamiseks.
Värskete toiduainete külmutamiseks ei
pea keskmist seadet muutma.
Kui aga soovite kiiremat külmutamist,
keerake maksimaalse külmutustaseme
saavutamiseks temperatuuriregulaatorit
kõrgema seade suunas.
Selles olekus või külmikuosa
temperatuur langeda alla 0
°C. Sel juhul keerake
temperatuuriregulaatorit
soojemale tasemele.
Värsked külmutatavad toiduained võite
pannaalumisse sektsiooni.
Maksimaalne toidu kogus, mida 24 tunni
jooksul külmutada saab, on ära toodud
seadme siseküljel asuval andmeplaadil.
Külmutusprotsess kestab 24 tundi: selle
aja jooksul ärge muid toiduaineid
külmutamiseks lisage.
5.2 Külmutatud toidu
säilitamine
Esmakordsel käivitamisel või pärast
pikemaajalist kasutuspausi laske
seadmel vähemalt 2 tundi töötada, enne
kui sügavkülmikuosasse toiduaineid
asetate.
Tänu sügavkülmuti sahtlitele on vajalike
toidupakkide leidmine kiire ja lihtne. Kui
soovite säilitada suuremas koguses
toiduaineid, siis eemaldage kõik sahtlid
(välja arvatud alumine), mis peab jääma
oma kohale piisava õhuringluse
tagamiseks. Kõikidele riiulitele võib
paigutada toiduaineid, mis jäävad uksest
kuni 15 mm kaugusele.
HOIATUS!
Sulatamisprotsessi tahtmatul
käivitumisel, näiteks
elektrikatkestuse tõttu, kui
seade on olnud toiteta
kauem kui tehniliste
andmete tabelis toodud
"temperatuuri tõusu aeg"
seda lubaks, tuleb sulatatud
toit kiiresti ära tarvitada või
koheselt küpsetada ja
seejärel uuesti külmutada
(pärast jahtumist).
5.3 Toidu säilitamine
külmikusektsioonis
Katke toit kinni või mähkige sisse, eriti
juhul, kui see on tugeva lõhnaga.
Asetage toidud nii, et õhk saaks nende
ümber liikuda.
Hoidke toiduaineid riiulitel tagaseinast
vähemalt 20 mm ja uksest vähemalt 15
mm kaugusel.
6. PUHASTUS JA HOOLDUS
HOIATUS!
Vt ohutust käsitlevaid
peatükke.
6.1 Sisemuse puhastamine
Enne seadme esmakordset kasutamist
peske leige vee ja neutraalse seebiga
üle seadme sisemus ja kõik sisetarvikud,
et eemaldada uuele tootele omane lõhn,
seejärel kuivatage täielikult.
ETTEVAATUST!
Ärge kasutage pesuaineid,
abrasiivpulbreid, kloori- või
õlipõhiseid
puhastusvahendeid, sest
need võivad seadme pinda
kahjustada.
EESTI
6.2 Regulaarne puhastamine
ETTEVAATUST!
Ärge tõmmake, teisaldage
ega vigastage torusid ja/või
kaableid, mis paiknevad
seadme sees.
ETTEVAATUST!
Vältige jahutussüsteemi
kahjustamist.
Seadet tuleb regulaarselt puhastada:
1. Puhastage seadme sisemus ja
tarvikud sooja vee ja neutraalse
pesuvahendiga.
2. Kontrollige regulaarselt
uksetihendeid ja pühkige need
puhtaks, eemaldades mustuse ja
prahi.
3. Loputage ja kuivatage põhjalikult.
4. Puhastage seadme tagaküljel asuvat
kondensaatorit ja kompressorit
harjaga.
See parandab seadme jõudlust ja
vähendab elektritarbimist.
6.3 Külmiku sulatamine
Normaalkasutuse ajal eemaldatakse
härmatis külmiku aurusti küljest
automaatselt iga kord, kui kompressor
seiskub.
Puhastage regulaarselt külmiku sees
keskel olevat äravooluava auku, et ära
hoida vee kogunemist ja külmikus
olevatesse toiduainetesse imbumist.
19
6.4 Sügavkülmuti sulatamine
ETTEVAATUST!
Aurusti vigastamise
vältimiseks ärge kasutage
sellelt härmatise
eemaldamisel teravaid
metallist tööriistu. Ärge
kasutage sulatamise
kiirendamiseks mehaanilisi
seadmeid või muid
kunstlikke vahendeid peale
tootja poolt soovitatute.
Külmutatud toiduainete
temperatuuri tõus sulatamise
ajal võib lühendada nende
kõlblikkusaega.
Ligikaudu 12 tundi enne
sulatamist valige madalam
temperatuur, et luua piisav
külmareserv katkestuse
ajaks.
Sügavkülmiku riiulitel ja ülemise
sektsiooni ümbruses moodustub alati
teatud kogus härmatist.
Sulatage külmik, kui härmatisekihi
paksus on jõudnud 3-5 millimeetrini.
1. Lülitage seade välja või eemaldage
toitepistik pistikupesast.
2. Eemaldage säilitatavad toiduained,
pakkige need mitme ajalehekihi sisse
ja asetage jahedasse kohta.
HOIATUS!
Ärge puudutage
külmutatud tooteid
märgade kätega. Käed
võivad külmutatud
toodete külge kinni
jääda.
3. Jätke uks lahti ja asetage külmikust
väljavalguva sulamisvee eest
põrandale kaitseks lapp või madal
anum.
Sulatamisprotsessi kiirendamiseks
asetage sügavkülmakambrisse sooja
veega täidetud keedunõu. Lisaks
eemaldage kaabitsaga enne
sulatamise lõppu lahtimurdunud
jäätükid.
4. Kui sulatamine on lõppenud,
kuivatage põhjalikult seadme
20
www.electrolux.com
sisemus ja pange kaabits tulevaseks
kasutamiseks kõrvale.
5. Lülitage seade sisse.
Enne toidu tagasiasetamist sügavkülma
oodake vähemalt 3 tundi.
6.5 Seadme mittekasutamise
perioodid
1. Ühendage seade vooluvõrgust lahti.
2. Eemaldage kõik toiduained.
3. Sulatage (kui see on ette nähtud) ja
puhastage seade ning kõik tarvikud.
4. Puhastage seade ja kõik tarvikud.
5. Jätke uks/uksed lahti, et vältida
ebameeldivate lõhnade tekkimist.
Kui seadet pikema aja jooksul ei
kasutata, siis rakendage järgmisi
ohutusmeetmeid:
7. VEAOTSING
HOIATUS!
Vt ohutust käsitlevaid
peatükke.
7.1 Mida teha, kui...
Probleem
Võimalik põhjus
Lahendus
Seade teeb liiga valju mü‐ Seade ei ole paigutatud
ra.
tasapinnaliselt.
Kontrollige, kas seade paik‐
neb stabiilselt.
Lamp ei põle.
Lamp on ooterežiimis.
Sulgege ja avage uks.
Lamp on katki.
Vt jaotist "Lambi vahetami‐
ne".
Temperatuur on valesti
valitud.
Vt jaotist "Kasutami‐
ne"/"Juhtpaneel".
Panite külmikusse korra‐
ga liiga palju toiduaineid.
Oodake mõni tund, seejärel
kontrollige uuesti tempera‐
tuuri.
Ruumi temperatuur on lii‐
ga kõrge.
Kontrollige andmesildil ole‐
vat kliimaklassi.
Seadmesse paigutatud
toit oli liiga soe.
Enne toidu hoiustamist laske
sel jahtuda toatemperatuuri‐
ni.
Kompressor töötab pide‐
valt.
Külmiku sees voolab vesi. Vee väljavooluava on um‐ Puhastage vee väljavoolua‐
mistunud.
va.
Toiduained takistavad vee Veenduge, et toiduained ei
valgumist veekogumis‐
puutuks tagapaneeli.
nõusse.
Põrandal on vett.
Sulamisvee väljavooluava Suunake sulamisvee välja‐
ei ole ühendatud kom‐
voolujuhik aurustumisrenni.
pressori kohal asuva au‐
rustumisrenniga.
EESTI
Probleem
Võimalik põhjus
Temperatuur seadmes on
liiga madal/kõrge.
Temperatuuriregulaator ei Valige kõrgem/madalam
ole õigesti seadistatud.
temperatuur.
21
Lahendus
Toidu temperatuur on liiga Laske toiduainetel jahtuda
kõrge.
toatemperatuurini, enne kui
need külmikusse asetate.
Hoiustasite korraga liiga
palju toiduaineid.
Ärge pange külmikusse kor‐
raga liiga palju toitu.
Seadme külgpaneelid on
soojad.
Viga ei ole; põhjus peitub
soojusvaheti töös.
Kui ruumi temperatuur tõu‐
seb üle 38°C, peab olema
tagatud, et seadme mõle‐
mad küljed jääksid külgne‐
vast või seadme taga aset‐
sevast mööblist vähemalt 30
mm kaugusele.
Külmiku tagaseinal on lii‐
ga palju kondensvett.
Ust on avatud liiga tihti.
Avage ust ainult vajadusel.
Uks polnud täielikult sule‐ Kontrollige, kas uks on kor‐
tud.
ralikult suletud.
Toit ei ole korralikult sisse Enne toidu hoiulepanekut
pakitud.
mässige toit sobivasse pa‐
kendisse.
Külmiku tagaseinal on
härmatist.
Uks ei avaneb raskelt.
Ümbritsev temperatuur on
kõrge ja valitud on sead‐
me madalaim tempera‐
tuur.
Automaatse sulatuse võimal‐
damiseks seadke tempera‐
tuuriregulaator kõrgemale ta‐
semele.
Seade on väga täis ja va‐
litud on madalaim tempe‐
ratuur.
Automaatse sulatuse võimal‐
damiseks seadke tempera‐
tuuriregulaator kõrgemale ta‐
semele.
Üritasite ust avada liiga
kiiresti pärast selle sulge‐
mist.
Pärast ukse sulgemist ja en‐
ne selle uuesti avamist oo‐
dake mõni sekund.
Kui neist nõuannetest abi ei
ole, helistage lähimasse
volitatud teeninduskeskusse.
7.2 Lambi asendamine
Seade on varustatud
pikaealise sisemise LEDvalgustiga.
Soovitame tungivalt
kasutada üksnes
originaalvaruosi.
Kasutage ainult LED-pirne
(E14 tüüpi).
Maksimumvõimsus on
märgitud lambile.
22
www.electrolux.com
ETTEVAATUST!
Eemaldage toitepistik
pistikupesast.
1. Lambi katte eemaldamiseks
tõmmake seda vasakust küljest.
Eemaldage kate, tõmmates seda
enda suunas.
2. Vahetage vana pirn uue vastu, mis
on sarnase võimsuse ja kujuga ning
spetsiaalselt kodumasinate jaoks ette
nähtud.
3. Paigaldage lambi kate.
4. Ühendage toitepistik pistikupessa.
5. Avage uks.
Kontrollige, kas lamp läheb põlema.
1
2
1
8. TEHNILISED ANDMED
8.1 Tootekirjeldus
Kaubamärk
Electrolux
Mudel
EN3601MOX 925053542
Kategooria
7. Külmik-sügavkülmuti
Energiatõhususe klass
A++
Energiatarbimine kWh aastas, põhineb standard‐ 239
tingimustes mõõdetud 24 tunni tulemustel. Tege‐
lik energiatarbimine oleneb seadme kasutusvii‐
sist ja asukohast
Maht liitrites, tavakülmik
220
Maht liitrites, täht
-
Maht liitrites, keldritsoon
-
Maht liitrites, vein
-
Maht liitrites, kokku
329
Maht liitrites, sügavkülmik
109
Maht liitrites, jahekapp
-
Maht liitrites, teised sektsioonid
-
Suurima mahuga (l) sügavkülmiku sektsiooni tär‐ ****
nides väljendatud hinnang
EESTI
Iga kambri ettenähtud temperatuur > 14 °C (°C)
-
Jäätumisvaba (J/E), tavakülmik
Ei
Jäätumisvaba (J/E), sügavkülmik
Ei
Ohutu elektrikatkestuse kestus tundides
30
Külmutusvõimsus kg/24 tunni kohta
5
Kliimaklass
SN-N-ST-T
23
Madalaim ümbritsev temperatuur, mille puhul an‐ 10
tud seade on ette nähtud kasutamiseks, °C
Kõrgeim ümbritsev temperatuur, mille puhul an‐
tud seade on ette nähtud kasutamiseks, °C
43
Müra tase dB(A) re1 pW
40
Sisseehitatud seade J/E
Ei
Käesolev seade on ette nähtud ainult veini säili‐
tamiseks J/E
Ei
8.2 Täiendavad tehnilised
andmed
Kõrgus
1845 mm
Laius
595 mm
Sügavus
647 mm
Pinge
230 - 240 V
Sagedus
50 Hz
Täiendavad tehnilised andmed on kirjas
andmesildil, mis asub seadme sise- või
välisküljel, ja energiasildil.
9. JÄÄTMEKÄITLUS
Sümboliga
tähistatud materjalid võib
ringlusse suunata. Selleks viige pakendid
vastavatesse konteineritesse. Aidake
hoida keskkonda ja inimeste tervist ja
suunake elektri- ja elektroonilised
jäätmed ringlusse. Ärge visake
sümboliga tähistatud seadmeid muude
majapidamisjäätmete hulka. Viige seade
kohalikku ringluspunkti või pöörduge abi
saamiseks kohalikku omavalitsusse.
24
www.electrolux.com
SATURS
1. DROŠĪBAS INFORMĀCIJA..............................................................................24
2. DROŠĪBAS NORĀDĪJUMI................................................................................26
3. UZSTĀDĪŠANA.................................................................................................28
4. LIETOŠANA......................................................................................................28
5. IZMANTOŠANA IKDIENĀ................................................................................ 29
6. KOPŠANA UN TĪRĪŠANA.................................................................................29
7. PROBLĒMRISINĀŠANA.................................................................................. 31
8. TEHNISKIE DATI..............................................................................................33
MĒS DOMĀJAM PAR JUMS
Pateicamies, ka iegādājāties Electrolux ierīci. Ierīces ražošanā un modernizēšanā
uzkrāta gadu desmitiem ilga pieredze. Tā radīta pārdomāta un mūsdienīga, tieši
kā jums. Katru reizi to lietojot, varat būt pārliecināti, ka gūsiet labus rezultātus.
Laipni lūdzam Electrolux!
Apmeklējiet mūsu mājas lapu:
Atrodiet lietošanas padomus, brošūras, informāciju par traucējumu novēršanu
un apkopi:
www.electrolux.com/webselfservice
Reģistrējiet savu produktu, lai uzlabotu pakalpojumu:
www.registerelectrolux.com
Iegādājieties ierīcei oriģinālās rezerves daļas, materiālus un piederumus:
www.electrolux.com/shop
KLIENTU APKALPOŠANA UN PAKALPOJUMI
Iesakām izmantot oriģinālās rezerves daļas.
Sazinoties ar apkalpes dienestu, pārliecinieties, vai jums ir šādi dati: Modelis,
izstrādājuma Nr., sērijas numurs.
Šo informāciju var atrast tehnisko datu plāksnītē.
Drošības informācija brīdinājumam un piesardzībai
Vispārēja informācija un padomi
Informācija par apkārtējo vidi
Izmaiņu tiesības rezervētas.
1.
DROŠĪBAS INFORMĀCIJA
Pirms ierīces uzstādīšanas un lietošanas rūpīgi izlasiet
pievienotos norādījumus. Ražotājs neatbild par
savainojumiem un bojājumiem, kas radušies ierīces
nepareizas uzstādīšanas vai izmantošanas rezultātā.
Glabājiet šīs instrukcijas drošā, pieejamā vietā, lai tās
varētu izmantot nākotnē.
LATVIEŠU
25
1.1 Bērnu un nespējīgu cilvēku drošība
•
•
•
•
•
•
Šo ierīci drīkst izmantot bērni no 8 gadu vecuma un
cilvēki ar ierobežotām fiziskām, sensorām vai garīgām
spējām, vai pieredzes un zināšanu trūkumu atbildīgās
personas uzraudzībā vai, ja tie ir informēti par ierīces
drošu lietošanu un izprot potenciālos riskus.
Šo ierīci var izmantot bērni vecumā no 3 līdz 8 gadu
vecumam un personas ar ļoti plašu un sarežģītu
invaliditāti, ja tās saņēmušas pienācīgas norādes.
Bērni līdz 3 gadu vecumam nedrīkst atrasties ierīces
tuvumā bez pastāvīgas uzraudzības.
Neļaujiet bērniem rotaļāties ar ierīci.
Bērni nedrīkst tīrīt ierīci un veikt tās apkopi bez
uzraudzības.
Neļaujiet bērniem tuvoties iepakojumam un
atbrīvojieties no tā attiecīgi.
1.2 Vispārīgi drošības norādījumi
•
•
•
•
•
•
Ierīce paredzēta izmantošanai mājsaimniecībā un
līdzīgiem mērķiem, piemēram:
– lauku mājās, darbinieku virtuves zonās veikalos,
birojos un citās darba vietās;
– viesu lietošanai viesnīcās, moteļos, privātajās
viesnīcās un citās apdzīvojamās vidēs
BRĪDINĀJUMS! Sekojiet, lai ierīces korpusa vai
iebūvētās konstrukcijas ventilācijas atveres nebūtu
aizsērējušas.
BRĪDINĀJUMS! Nelietojiet ražotāja neieteiktas
mehāniskas ierīces vai citus līdzekļus atkušanas
procesa paātrināšanai.
BRĪDINĀJUMS! Nesabojājiet dzesētāja shēmu.
BRĪDINĀJUMS! Nelietojiet ēdiena uzglabāšanas
paredzētajos nodalījumos elektroierīces, ja vien to
izmantošanu neparedz ražotājs.
Ierīces tīrīšanai neizmantojiet tvaiku un neizsmidziniet
ūdeni.
26
www.electrolux.com
•
•
•
Tīriet ierīci ar mitru, mīkstu drānu. Lietojiet tikai
neitrālus tīrīšanas līdzekļus. Neizmantojiet abrazīvus
izstrādājumus, abrazīvus sūkļus, šķīdinātājus vai
metāla priekšmetus.
Neglabājiet ierīcē sprāgstošas vielas, tādas kā
aerosoli ar uzliesmojošu virzošo spēku.
Ja elektrības padeves vads ir bojāts, lai izvairītos no
nelaimes gadījumiem, to jānomaina ražotājam,
autorizētajam servisa centram vai kvalificētam
speciālistam.
2. DROŠĪBAS NORĀDĪJUMI
2.1 Uzstādīšana
BRĪDINĀJUMS!
Ierīci drīkst uzstādīt tikai
kvalificēta persona.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Noņemiet visu iesaiņojumu.
Neuzstādiet un nelietojiet bojātu ierīci.
Ievērojiet kopā ar ierīci piegādātās
uzstādīšanas norādes.
Vienmēr uzmanīgi pārvietojiet ierīci, jo
tā ir smaga. Vienmēr izmantojiet
drošības cimdus un ierīces
komplektācijā iekļautos apavus.
Pārliecinieties, ka ap ierīci brīvi cirkulē
gaiss.
Pēc uzstādīšanas vai durvju vēršanās
virziena maiņas nogaidiet vismaz 4
stundas, līdz pieslēdzat ierīci
elektrotīklam. Tas nepieciešams, lai
ļautu eļļai ieplūst atpakaļ kompresorā.
Pirms jebkāda darba veikšanas ar
ierīci (piemēram, durvju vēršanās
virziena maiņas) atvienojiet
kontaktdakšu no kontaktligzdas.
Neuzstādiet ierīci blakus radiatoriem,
plītīm, cepeškrāsnīm vai plīts
virsmām.
Nepakļaujiet ierīci lietus iedarbībai.
Neuzstādiet ierīci tiešos saules staros.
Neuzstādiet ierīci pārāk mitrās un
pārāk aukstās vietās.
Pārvietojot ierīci, paceliet to aiz
priekšējās malas, lai nesaskrāpētu
grīdu.
2.2 Elektrības padeves
pieslēgšana
BRĪDINĀJUMS!
Var izraisīt ugunsgrēku un
elektrošoku.
BRĪDINĀJUMS!
Novietojot ierīci,
pārliecinieties, ka vads nav
aizķēries vai bojāts.
BRĪDINĀJUMS!
Nelietojiet daudzkontaktu
adapterus vai pagarinātājus.
•
•
•
•
•
•
Ierīcei jābūt iezemētai.
Pārliecinieties, ka tehnisko datu
plāksnītē norādītie parametri atbilst
elektrotīkla parametriem.
Vienmēr izmantojiet pareizi uzstādītu
un drošu kontaktligzdu.
Rīkojieties uzmanīgi, lai nesabojātu
elektriskās detaļas (piem.,
kontaktspraudni, kabeli, kompresoru).
Sazinieties ar pilnvarotu servisa
centru vai elektriķi, lai nomainītu
elektriskās detaļas.
Strāvas kabelim jāatrodas zemāk par
spraudkontaktu.
Pieslēdziet kontaktspraudni
kontaktligzdai tikai uzstādīšanas
beigās. Pārbaudiet, vai pēc
uzstādīšanas kontaktspraudnim var
brīvi piekļūt.
LATVIEŠU
•
Nekad neatslēdziet ierīci no tīkla,
velkot aiz strāvas kabeļa. Vienmēr
velciet aiz kontaktspraudņa.
2.4 Iekšējais apgaismojums
BRĪDINĀJUMS!
Pastāv risks saņemt
elektrošoku.
2.3 Pielietojums
BRĪDINĀJUMS!
Savainojumu, apdegumu vai
elektrošoka risks.
Ierīce satur satur uzliesmojošu
gāzi, izobutānu (R600a), dabasgāzi, kas
ir videi praktiski nekaitīga. Rīkojieties
uzmanīgi, lai nesabojātu dzesētāja
shēmu, kas satur izobutānu.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Nemainiet šīs ierīces specifikācijas.
Neievietojiet elektriskās ierīces (piem.,
saldējuma pagatavošanas ierīci)
ierīcē, izņemot, ja ražotājs norādījis,
ka to var darīt.
Ja dzesētāja shēmā rodas bojājumi,
pārliecinieties, ka telpā nav liesmas
vai aizdegšanās avoti. Izvēdiniet
telpu.
Neļaujiet karstiem priekšmetiem
saskarties ar ierīces plastmasas
daļām.
Neglabājiet bezalkoholiskos dzērienus
saldētavas nodalījumā. Tas radīs
spiedienu dzēriena tvertnē.
Neuzglabājiet ierīcē viegli
uzliesmojošas gāzes vai šķidrumus.
Neievietojiet ierīcē, neturiet tās
tuvumā vai uz tās viegli uzliesmojošas
vielas vai ar viegli uzliesmojošām
vielām piesūcinātus priekšmetus.
Nepieskarieties kompresoram vai
kondensatoram. Tie ir karsti.
Neizņemiet un nepieskarieties
saldētavā ievietotajiem produktiem ar
slapjām vai mitrām rokām.
Nesasaldējiet atkārtoti atkausētu
pārtiku.
Ievērojiet uzglabāšanas norādījumus,
kas norādīti uz pārtikas iesaiņojuma.
Pirms pārtikas ievietošanas
saldētavas nodalījumā ietiniet to
pārtikai paredzētā iesaiņojuma
materiālā.
27
•
Šajā ierīcē izmantotā spuldze
paredzēta tikai mājsaimniecības
ierīcēm. Nelietojiet to telpu
apgaismošanai.
2.5 Apkope un tīrīšana
BRĪDINĀJUMS!
Pastāv savainojumu vai
ierīces bojājumu risks.
•
•
•
Pirms apkopes izslēdziet ierīci un
atvienojiet to no elektrotīkla.
Šīs ierīces dzsētājagregātā ir
ogļūdeņradis. Dzesētājagregāta
atkārtotas uzpildes darbus var veikt
tikai kvalificētas personas.
Regulāri pārbaudiet ierīces aizplūdes
atveri un, ja nepieciešams, iztīriet to.
Ja izplūdes sistēma nosprostota,
atkausētais ūdens sakrāsies ierīces
apakšējā daļā.
2.6 Servisa izvēlne
•
•
Lai salabotu ierīci, sazinieties ar
pilnvarotu servisa centru.
Lietojiet tikai oriģinālas rezerves
daļas.
2.7 Ierīces utilizācija
BRĪDINĀJUMS!
Pastāv savainošanās vai
nosmakšanas risks.
•
•
•
•
•
•
Atvienojiet ierīci no elektropadeves.
Nogrieziet strāvas kabeli un izmetiet
to.
Izņemiet durvis, lai novērstu bērnu vai
dzīvnieku ieslēgšanu ierīcē.
Šīs ierīces dzesētāja shēma un
izolācijas materiāli nekaitē ozona
slānim.
Izolācijas slānis satur viegli
uzliesmojošu gāzi. Sazinieties ar
vietējo pašvaldību, lai noskaidrotu, kā
pareizi atbrīvoties no ierīces.
Nesabojājiet dzesēšanas bloka daļu,
kas atrodas blakus siltummainim.
28
www.electrolux.com
3. UZSTĀDĪŠANA
BRĪDINĀJUMS!
Skatiet sadaļu "Drošība".
•
3.1 Novietojums
Šī ierīce jāuzstāda sausā, labi vēdināmā
telpā, kuras temperatūra atbilst ierīces
tehnisko datu plāksnītē norādītajai
klimatiskajai klasei:
Klimati‐ Temperatūras atbilstība
skā kla‐
se
•
SN
no +10°C līdz 32°C
•
N
no +16°C līdz 32°C
ST
no +16°C līdz 38°C
T
no +16°C līdz 43°C
3.3 Ierīces uzstādīšana un
durvju vēršanās virziena maiņa
Norādījumus par
uzstādīšanu (ventilācijas
prasībām, līmeņošanu) un
durvju vēršanās virziena
maiņu, lūdzu, skatiet
atsevišķajā pamācībā.
3.2 Elektrības padeves
pieslēgums
•
frekvences parametri atbilst mājas
elektrotīkla parametriem.
Ierīcei jābūt iezemētai. Lai
nodrošinātu zemējumu, strāvas
kabeļa kontaktspraudnis ir aprīkots ar
papildu kontaktu. Ja mājas elektrotīkla
kontaktligzda nav iezemēta, iepriekš
sazinoties ar kvalificētu speciālistu,
pievienojiet ierīcei atsevišķu, spēkā
esošiem noteikumiem atbilstošu
zemējumu.
Ražotājs neuzņemsies atbildību par
sekām, kas būs radušās, neievērojot
iepriekš minētos norādījumus.
Ierīce atbilst Eiropas Savienības
direktīvām.
Pirms ierīces pieslēgšanas
elektrotīklam pārbaudiet, vai tehnisko
datu plāksnītē minētie sprieguma un
4. LIETOŠANA
4.1 Ierīces ieslēgšana
Iespraudiet kontaktdakšu kontaktligzdā.
Pagrieziet temperatūras regulatoru
pulksteņrādītāju kustības virzienā līdz
vidējam iestatījumam.
4.2 Ierīces izslēgšana
Izslēdziet ierīci, pagriežot temperatūras
regulatoru pozīcijā "O"
4.3 Temperatūras regulēšana
Temperatūra tiek regulēta automātiski.
Tomēr jūs pats varat iestatīt ierīces
iekšējo temperatūru.
Izvēlieties vajadzīgo iestatījumu,
atceroties, ka temperatūra ierīces
iekšpusē ir atkarīga no:
•
•
•
telpas temperatūras;
durvju vēršanas biežuma;
ledusskapī uzglabāto produktu
daudzuma;
• ierīces atrašanās vietas.
Vidējais iestatījums parasti ir
vispiemērotākais.
Ierīces lietošana:
1. Pagrieziet temperatūras regulatoru
pulksteņa rādītāja virzienā, lai
pazeminātu ierīces iekšējo
temperatūru.
2. Pagrieziet temperatūras regulatoru
pretēji pulksteņa rādītāja virzienam,
lai paaugstinātu ierīces iekšējo
temperatūru.
LATVIEŠU
29
5. IZMANTOŠANA IKDIENĀ
5.1 Svaigas pārtikas
sasaldēšana
Saldētava piemērota svaigu produktu
sasaldēšanai un sasaldētu produktu
ilgstošai uzglabāšanai.
Lai sasaldētu svaigu pārtiku, nav
nepieciešams mainīt vidējos iestatījumus.
Tomēr, lai sasalšana notiktu ātrāk,
pagrieziet temperatūras regulatoru uz
augstāku iestatījumu, lai iegūtu
maksimālu aukstumu.
Šādā stāvoklī ledusskapja
nodalījuma temperatūra var
kristies zem 0 °C. Ja tas
notiek, atiestatiet
temperatūras regulatoru uz
siltāku iestatījumu.
Lai sasaldētu svaigus produktus,
aktivizējiet apakšējā nodalījumā.
Maksimālais produktu daudzums, ko var
sasaldēt 24 stundu laikā, ir minēts
tehnisko datu plāksnītē, kas atrodas
ierīces iekšpusē.
Sasaldēšana ilgst 24 stundas: šajā laikā
neievietojiet sasaldēšanai citus
produktus.
5.2 Saldētas pārtikas
uzglabāšana
Pirmo reizi ieslēdzot pēc ilgākas
nelietošanas, pirms produktu ielikšanas
nodalījumā ļaujiet iekārtai darboties
vismaz 2 stundas.
Saldētavas grozi ļauj viegli un ātri atrast
nepieciešamos produktus. Ja ir
jāuzglabā liels produktu daudzums,
izņemiet visas atvilktnes, izņemot
augšējo grozu, kuram ir jāatrodas savā
vietā, lai nodrošinātu labu gaisa
cirkulāciju. Uz visiem plauktiem var likt
produktus, kas izvirzās no durvīm ne
vairāk par 15 mm.
BRĪDINĀJUMS!
Ja sākas nejaušs
atkausēšanas process,
piemēram, strāvas padeves
pārtraukuma dēļ, ja tas bijis
ilgāks par tehnisko datu
plāksnītē minēto
uzglabāšanas ilgumu
strāvas padeves
pārtraukuma gadījumā,
atkausētos produktus
nekavējoties jāizmanto vai
jāpagatavo un pēc to
atdzišanas — atkārtoti
jāsasaldē.
5.3 Pārtikas uzglabāšana
ledusskapja nodalījumā
Pārklājiet vai iesaiņojiet produktus, īpaši
tos, kuriem piemīt stiprs aromāts.
Novietojiet produktus tā, lai ap tiem
varētu brīvi cirkulēt gaiss.
Glabājiet pārtiku uz visiem plauktiem ne
tuvāk kā 20 mm attālumā no
aizmugurējās sienas un 15 mm attālumā
no durvīm.
6. KOPŠANA UN TĪRĪŠANA
BRĪDINĀJUMS!
Skatiet sadaļu "Drošība".
6.1 Ierīces iekšpuses tīrīšana
Lai neitralizētu sākotnējo izstrādājuma
aromātu, pirms ierīces pirmās lietošanas
reizes mazgājiet iekšpusi un iekšējos
piederumus ar remdenu ziepjūdeni un
pēc tam rūpīgi nosusiniet tos.
UZMANĪBU!
Neizmantojiet mazgāšanas
līdzekļus, abrazīvos
pulverus, tīrīšanas līdzekļus
uz hlora vai eļļas bāzes, tā
kā tie var sabojāt apdari.
30
www.electrolux.com
6.2 Periodiska tīrīšana
UZMANĪBU!
Neraujiet, nepārvietojiet vai
nesabojājiet ierīcē esošās
caurules un/vai kabeļus.
UZMANĪBU!
Nesabojājiet dzesēšanas
sistēmu.
Ierīce regulāri jātīra
1. Tīriet iekšpusi un piederumus ar
remdenu ūdeni un neitrālu tīrīšanas
līdzekli.
2. Regulāri pārbaudiet durvju blīvējumu
un notīriet to, lai uz tā nebūtu
netīrumu.
3. Noskalojiet un rūpīgi nožāvējiet.
4. Ja tiem var piekļūt, tīriet ierīces
aizmugurē esošo kondensatoru un
kompresoru ar suku.
Tas uzlabos ierīces veiktspēju un
samazinās elektroenerģijas patēriņu
6.3 Ledusskapja atkausēšana
Normālas darbības laikā ik reizi, kad
kompresora motors apstājas,
apsarmojums, kas veidojas uz
ledusskapja nodalījumā esošā
iztvaikotāja, tiek automātiski likvidēts.
Tādēļ, lai nepieļautu ūdens pārplūšanu
un nokļūšanu uz produktiem, ir svarīgi
periodiski iztīrīt arī ledusskapja
nodalījuma vidusdaļā esošo atkausētā
ūdens aizplūdes atveri.
6.4 Saldētavas atkausēšana
UZMANĪBU!
Neizmantojiet cietus
skrāpjus ledus notīrīšanai no
iztvaikotāja, jo šādi to var
sabojāt. Nelietojiet ražotāja
neieteiktas mehāniskas
ierīces vai citus līdzekļus
atkausēšanas procesa
paātrināšanai. Atkausēšanas
laikā temperatūra
sasaldētajās paketēs
paaugstinās, tas var saīsināt
to derīguma laiku.
Lai uzkrātu pietiekamu
aukstuma rezervi, 12
stundas pirms atkausēšanas
iestatiet zemāku
temperatūru.
Uz saldētavas plauktiem un ap augšējo
nodalījumu vienmēr izveidojas sarmas
kārtiņa.
Atkausējiet saldētavu, kad ledus biezums
sasniedz aptuveni 3-5 mm.
1. Izslēdziet ierīci vai atvienojiet to no
elektrotīkla.
2. Izņemiet uzglabāto pārtiku, ietiniet to
vairākos avīžu slāņos un novietojiet
vēsā vietā.
BRĪDINĀJUMS!
Neaiztieciet saldētu
pārtiku ar slapjām
rokām. Jūsu rokas var
piesalt pie ēdiena.
3. Atstājiet durvis atvērtas un
pasargājiet grīdu no atkusušā ledus,
piemēram, izmantojot drānu vai
plakanu tilpni.
Lai paātrinātu atkausēšanu,
novietojiet saldētavas nodalījumā
trauku ar siltu ūdeni. Papildus pirms
atkausēšanas pabeigšanas izņemiet
atkusušos ledus gabalus ar ledus
skrāpja palīdzību.
4. Kad atkausēšana ir pabeigta, rūpīgi
nosusiniet ierīces iekšpusi un
saglabājiet skrāpi nākamajām
atkausēšanas reizēm.
5. Ieslēdziet ierīci.
Nogaidiet vismaz 3 stundas pirms
produktu ievietošanas atpakaļ saldētavā.
LATVIEŠU
6.5 Ierīces ilgstoša
neizmantošana
Ja ierīce netiek ilgstoši lietota, veiciet
šādus piesardzības pasākumus:
1. Atvienojiet ierīci no elektrotīkla.
2. Izņemiet produktus.
31
3. Atkausējiet (ja nepieciešams) un
iztīriet ierīci un notīriet visus
piederumus.
4. Iztīriet ierīci un visus piederumus.
5. Atstājiet durvis pusvirus, lai
nepieļautu nepatīkama aromāta
veidošanos.
7. PROBLĒMRISINĀŠANA
BRĪDINĀJUMS!
Skatiet sadaļu "Drošība".
7.1 Ko darīt, ja...
Problēmas
Iespējamais iemesls
Ierīce darbojoties rada
troksni.
Ierīce nav pareizi atbalstī‐ Pārbaudiet, vai ierīce stāv
ta.
stabili.
Lampa nedeg.
Lampa darbojas gaidīša‐
nas režīmā.
Aizveriet un atveriet durvis.
Lampa ir bojāta.
Skatiet sadaļu "Lampas no‐
mainīšana".
Temperatūra ir iestatīta
nepareizi.
Skatiet sadaļu "Lietoša‐
na"/"Vadības panelis".
Vienlaicīgi ielikts liels
daudzums pārtikas pro‐
duktu.
Pagaidiet dažas stundas un
pēc tam vēlreiz pārbaudiet
temperatūru.
Kompresors nepārtraukti
darbojas.
Risinājums
Istabas temperatūra ir pā‐ Skatiet klimata klases tabulu
rāk augsta.
uz datu plāksnītes.
Saldētavā ievietotie pro‐
dukti ir par siltu.
Pirms produktu uzglabāša‐
nas ļaujiet tiem atdzist līdz
istabas temperatūrai.
Ledusskapī ieplūst ūdens. Ūdens notece aizsērējusi. Iztīriet ūdens noteci.
Pārtikas produkti traucē
ūdens plūsmai ūdens ko‐
lektorā.
Pārliecinieties, ka pārtikas
produkti neskaras pie aizmu‐
gures paneļa.
Ūdens plūst uz grīdas.
Kušanas ūdens tekne nav Pievienojiet kušanas ūdens
pievienota iztvaikošanas tekni iztvaikošanas paplātei.
paplātei virs kompresora.
Temperatūra ierīcē ir pā‐
rāk zema/augsta.
Temperatūras regulators
nav pareizi iestatīts.
Iestatiet augstāku/zemāku
temperatūru.
Pārtikas produktu tempe‐
ratūra ir pārāk augsta.
Pirms ievietošanas ļaujiet
pārtikas produktiem atdzist
līdz istabas temperatūrai.
32
www.electrolux.com
Problēmas
Iespējamais iemesls
Risinājums
Vienlaicīgi tiek uzglabāts Glabājiet mazāk pārtikas
pārāk daudz pārtikas pro‐ produktu vienlaicīgi.
duktu.
Ierīces sānu paneļi ir silti.
Tā ir normāla parādība,
kuru izraisa siltummaiņa
darbība.
Gādājiet, lai starp visām ierī‐
ces pusēm un apkārtējām
mēbelēm būtu vismaz
30 mm atstarpe, ja gaisa
temperatūra pārsniedz
38 °C.
Uz ledusskapja aizmugu‐
rējās sienas sakrājies pā‐
rāk daudz ūdens konden‐
sāta.
Durvis tiek vērtas pārāk
bieži.
Atveriet durvis tikai tad, ja
tas ir nepieciešams.
Durvis nav bijušas pilnībā
aizvērtas.
Pārliecinieties, ka durvis ir
pilnībā aizvērtas.
Uzglabātā pārtika nav ie‐
saiņota.
Pirms pārtikas uzglabāšanas
ierīcē iesaiņojiet to piemēro‐
tā iepakojumā.
Uz ledusskapja aizmugu‐
rējās sienas sakrājies ap‐
sarmojums.
Gaisa temperatūra ir aug‐ Noregulējiet temperatūras
sta un ierīcei ir iestatīta
regulatoru uz augstāku tem‐
viszemākā temperatūra.
peratūru, lai noritētu automā‐
tiska atkušana.
Ierīce ir pilna, un ir iestatī‐ Noregulējiet temperatūras
ta viszemākā temperatū‐ regulatoru uz augstāku tem‐
ra.
peratūru, lai noritētu automā‐
tiska atkušana.
Durvis nevar viegli atvērt.
Jūs mēģināt atvērt durvis
uzreiz pēc aizvēršanas.
Ja šī informācija nepalīdz
novērst problēmu,
sazinieties ar tuvāko
pilnvaroto servisa centru.
7.2 Lampas nomainīšana
Ierīcei ir ilga darba mūža
iekšējais LED
apgaismojums.
Ir ļoti ieteicams izmantot tikai
oriģinālās rezerves daļas.
Pirms atverat durvis pēc to
aizvēršanas, nogaidiet dažas
sekundes.
Izmantojiet tikai LED
spuldzes (E14 vītne).
Maksimālā jauda norādīta uz
lampas pārsega.
UZMANĪBU!
Atvienojiet kontaktdakšu no
elektrotīkla.
1. Pavelciet spuldzes pārsega kreiso
pusi ar pirkstiem, lai atbrīvotu to.
Noņemiet pārsegu, pavelkot to pret
sevi.
LATVIEŠU
1
2
1
33
2. Nomainiet veco lampu ar jaunu tādas
pašas jaudas un formas lampu, kas
paredzēta izmantošanai
mājsaimniecības ierīcēs.
3. Uzlieciet spuldzes pārsegu.
4. Pievienojiet kontaktdakšu
elektrotīklam.
5. Atveriet durvis.
Pārliecinieties, ka spuldze ieslēdzas.
8. TEHNISKIE DATI
8.1 Ražojuma informācijas lapa
Preču zīme
Electrolux
Modelis
EN3601MOX 925053542
Kategorija
7.Ledusskapis-saldētava
Energoefektivitātes klase
A++
Enerģijas patēriņš kWh gadā, balstoties uz 24
stundu standarta testu rezultātiem. Faktiskais
enerģijas patēriņš ir atkarīgs no ierīces izmanto‐
šanas un tās atrašanās vietas.
239
Uzglabāšanas tilpums litros, ledusskapis
220
Uzglabāšanas tilpums litros, zvaigznīte
-
Uzglabāšanas tilpums litros, pagraba zona
-
Uzglabāšanas tilpums litros, vīns
-
Uzglabāšanas tilpums litros, kopsumma
329
Uzglabāšanas tilpums litros, saldētājs
109
Uzglabāšanas tilpums litros, vēsuma kamera
-
Uzglabāšanas tilpums litros, citi nodalījumi
-
Tā saldētāja nodalījuma zvaigznīšu apzīmējums,
kam vislielākais uzglabāšanas tilpums (l)
****
Projektētā temperatūra “citiem nodalījumiem” >
14 °C (°C), jā ir
-
Bezsarmas (J/N), ledusskapis
Nē
Bezsarmas (J/N), saldētājs
Nē
Enerģijas pārtraukšanas drošs, h
30
34
www.electrolux.com
Saldēšanas jauda, kg/24 h
5
Klimata klase
SN-N-ST-T
Zemākā apkārtējās vides temperatūra, kurā pa‐
redzēta šī iekārtas lietošana, °C
10
Augstākā apkārtējās vides temperatūra, kurā pa‐ 43
redzēta šī iekārtas lietošana, °C
Emitētais akustiskais troksnis, dB(A) re1 pW
40
Lebūvējama iekārta J/N
Nē
šī iekārta paredzēta vienīgi vīna uzglabāšanai
Jā/Nē
Nē
8.2 Papildu tehniskie dati
Augstums
1845 mm
Platums
595 mm
Dziļums
647 mm
Spriegums
230 - 240 V
Frekvence
50 Hz
Tehniskā informācija atrodas ierīces
ārpusē vai iekšpusē izvietotajā
elektroenerģijas datu plāksnītē.
9. APSVĒRUMI PAR VIDES AIZSARDZĪBU
Nododiet otrreizējai pārstrādei materiālus
Neizmetiet ierīces, kas apzīmētas ar šo
ar simbolu . Ievietojiet iepakojuma
materiālus atbilstošajos konteineros to
otrreizējai pārstrādei. Palīdziet aizsargāt
apkārtējo vidi un cilvēku veselību,
atkārtoti pārstrādājot elektrisko un
elektronisko iekārtu atkritumus.
simbolu , kopā ar mājsaimniecības
atkritumiem. Nododiet izstrādājumu
vietējā otrreizējās pārstrādes punktā vai
sazinieties ar vietējo pašvaldību.
LIETUVIŲ
35
TURINYS
1. SAUGOS INFORMACIJA................................................................................. 35
2. SAUGOS INSTRUKCIJOS............................................................................... 37
3. ĮRENGIMAS......................................................................................................39
4. NAUDOJIMAS.................................................................................................. 39
5. KASDIENIS NAUDOJIMAS.............................................................................. 40
6. VALYMAS IR PRIEŽIŪRA................................................................................ 41
7. TRIKČIŲ ŠALINIMAS....................................................................................... 42
8. TECHNINIAI DUOMENYS................................................................................44
MES GALVOJAME APIE JUS
Dėkojame, kad pirkote šį „Electrolux“ prietaisą. Jūs pasirinkote gaminį, kuris
pasižymi dešimtmečių profesionalia patirtimi ir naujovėmis. Originalus ir stilingas,
jis sukurtas galvojant apie jus. Taigi, kai tik naudojate jį, galite jaustis saugūs,
žinodami, kad kiekvieną kartą pasieksite puikių rezultatų.
Sveiki atvykę į „Electrolux“ pasaulį!
Apsilankykite mūsų interneto svetainėje, kad:
Gautumėte naudojimo patarimų, brošiūrų, trikčių šalinimo, aptarnavimo
informacijos:
www.electrolux.com/webselfservice
Užregistruotumėte savo gaminį geresniam aptarnavimui:
www.registerelectrolux.com
Įsigytumėte priedų, vartojamųjų prekių ir originalių atsarginių dalių savo
prietaisui:
www.electrolux.com/shop
KLIENTŲ PRIEŽIŪRA IR APTARNAVIMAS
Rekomenduojame naudoti tik originalias atsargines dalis.
Kreipdamiesi į įgaliotąjį techninės priežiūros centrą, būtinai pateikite šią
informaciją: modelis, PNC, serijos numeris.
Informacija yra nurodyta techninių duomenų plokštelėje.
Įspėjimas / atsargumo ir saugos informacija
Bendroji informacija ir patarimai
Aplinkosaugos informacija
Galimi pakeitimai.
1.
SAUGOS INFORMACIJA
Prieš įrengdami ir naudodami šį prietaisą, atidžiai
perskaitykite pateiktą instrukciją. Gamintojas neatsako
už sužalojimus ar žalą, patirtą dėl netinkamo prietaiso
įrengimo ar naudojimo. Instrukciją visada laikykite
36
www.electrolux.com
saugioje ir pasiekiamoje vietoje, kad prireikus
galėtumėte pasižiūrėti.
1.1 Vaikų ir pažeidžiamų žmonių sauga
•
•
•
•
•
•
Vyresni nei 8 metų vaikai ir asmenys, kurių fiziniai,
jutimo arba protiniai gebėjimai riboti, arba kuriems
trūksta patirties ir žinių, šį prietaisą gali naudoti tik
tuomet, jei jie prižiūrimi arba jiems buvo suteikti
nurodymai, kaip saugiai naudoti prietaisą, ir jei jie
supranta su prietaiso naudojimu susijusius pavojus.
Šį prietaisą gali naudoti nuo 3 iki 8 metų vaikai ir
asmenys, turintys labai sunkią ir sudėtingą negalią,
jeigu jie buvo tinkamai išmokyti tai daryti.
Mažesnių nei 3 metų vaikų negalima prileisti prie
prietaiso, jeigu jie nuolat nėra prižiūrimi.
Neleiskite vaikams žaisti šiuo prietaisu.
Vaikai be priežiūros negali atlikti prietaiso valymo ir
naudotojo priežiūros darbų.
Visas pakuotės medžiagas saugokite nuo vaikų ir
tinkamai pašalinkite.
1.2 Bendrieji saugos reikalavimai
•
•
•
•
Šis prietaisas skirtas tik naudojimui namų ūkyje; jį
galima naudoti, pavyzdžiui:
– ūkininkų gyvenamuosiuose namuose; darbuotojų
valgomuosiuose, pavyzdžiui, parduotuvėse,
biuruose ir kitoje darbo aplinkoje;
– viešbučiuose, moteliuose, svečių namuose ir kitose
gyvenamosiose vietose.
ĮSPĖJIMAS! Pasirūpinkite, kad nebūtų užkimštos
ventiliacinės angos, esančios prietaiso korpuse ar
įmontuotoje konstrukcijoje.
ĮSPĖJIMAS! Norėdami paspartinti atitirpinimo
procesą, nenaudokite jokių mechaninių prietaisų ar
kitų priemonių, išskyrus gamintojo rekomenduojamas.
ĮSPĖJIMAS! Nepažeiskite šaltnešio grandinės.
LIETUVIŲ
•
•
•
•
•
37
ĮSPĖJIMAS! Nenaudokite jokių elektrinių prietaisų
maisto produktų laikymo skyriuose, išskyrus tuos,
kuriuos rekomenduoja gamintojas.
Prietaisui valyti nenaudokite garų ir nepurkškite
vandeniu.
Valykite prietaisą drėgna, minkšta šluoste. Naudokite
tik neutralius ploviklius. Nenaudokite šveičiamųjų
produktų, šveitimo kempinių, tirpiklių arba metalinių
grandyklių.
Nelaikykite šiame prietaise sprogių medžiagų,
pavyzdžiui, aerozolinių talpyklių su degiu propelentu.
Jei pažeidžiamas maitinimo laidas, jį leidžiama keisti
tik gamintojui, jo įgaliotajam techninės priežiūros
centrui arba panašios kvalifikacijos asmenims – kitaip
gali kilti pavojus.
2. SAUGOS INSTRUKCIJOS
2.1 Įrengimas
•
•
•
•
•
•
•
•
•
ĮSPĖJIMAS!
Šį prietaisą įrengti privalo tik
kvalifikuotas asmuo.
•
Nuimkite visas pakavimo medžiagas.
Neįrenkite ir nenaudokite sugadinto
prietaiso.
Vadovaukitės su prietaisu pateiktomis
įrengimo instrukcijomis.
Visada būkite atsargūs, kai perkeliate
prietaisą, nes jis yra sunkus. Visada
mūvėkite apsaugines pirštines ir
avėkite uždarą avalynę.
Prietaisą statykite taip, kad aplink jį
galėtų cirkuliuoti oras.
Pirmą kartą įrengus arba pakeitus
durelių atidarymo kryptį, palaukite
bent 4 valandas, prieš jungdami
prietaisą į maitinimo tinklą. Per tą
laiką alyva sutekės atgal į
kompresorių.
Prieš atlikdami bet kokius darbus su
prietaisu (pvz., keičiant durelių
atidarymo kryptį), ištraukite kištuką iš
maitinimo lizdo.
Neįrenkite prietaiso šalia radiatorių,
viryklių, orkaičių arba kaitlenčių.
•
•
Nestatykite prietaiso ten, kur ant jo
galėtų užlyti.
Neįrenkite prietaiso tiesioginiais
saulės spinduliais apšviestoje vietoje.
Neįrenkite prietaiso per daug
drėgnose ar per šaltose vietose.
Kai perkeliate prietaisą, kelkite jį už
priekinio krašto, kad
nesubraižytumėte grindų.
2.2 Elektros prijungimas
ĮSPĖJIMAS!
Pavojus sukelti gaisrą ir
gauti elektros smūgį.
ĮSPĖJIMAS!
Kai statote prietaisą,
įsitikinkite, kad maitinimo
laidas nebūtų prispaustas ar
pažeistas.
ĮSPĖJIMAS!
Nenaudokite daugiakanalių
kištukų, jungiklių ir
ilginamųjų laidų.
•
•
Prietaisą privaloma įžeminti.
Įsitikinkite, kad parametrai techninių
duomenų plokštelėje atitinka
38
www.electrolux.com
•
•
•
•
•
maitinimo tinklo elektros vardinius
duomenis.
Visada naudokite tinkamai įrengtą
įžemintą saugųjį elektros lizdą.
Būkite atsargūs, kad
nesugadintumėte elektrinių dalių
(pvz., elektros kištuko, maitinimo
kabelio, kompresoriaus). Iškvieskite
įgaliotojo techninės priežiūros centro
atstovą arba elektriką, kad pakeistų
elektrines dalis.
Maitinimo kabelis privalo būti žemiau
elektros kištuko lygio.
Elektros kištuką į tinklo lizdą junkite tik
tuomet, kai visiškai pabaigsite
įrengimą. Įsitikinkite, kad įrengus
prietaisą, elektros laido kištuką būtų
lengva pasiekti.
Norėdami išjungti prietaisą, netraukite
už maitinimo laido. Visada traukite
paėmę už elektros kištuko.
•
•
•
•
•
2.4 Vidinis apšvietimas
ĮSPĖJIMAS!
Pavojus gauti elektros
smūgį.
•
2.3 Naudojimas
ĮSPĖJIMAS!
Pavojus susižaloti, nudegti,
gauti elektros smūgį ar
sukelti gaisrą.
Prietaise yra degių dujų, izobutano
(R600a) – tai gamtinės dujos, kurios
visiškai nedaro žalos aplinkai. Būkite
atsargūs, kad nepažeistumėte šaltnešio
grandinės, kurioje yra izobutano.
•
•
•
•
•
•
•
Nekeiskite šio prietaiso techninių
savybių.
Nedėkite į prietaisą elektrinių prietaisų
(pvz., ledų gaminimo aparatų), nebent
gamintojas būtų nurodęs, kad juos
galima naudoti prietaise.
Jeigu šaltnešio grandinė būtų
pažeista, patalpoje nedekite liepsnos
ir saugokite prietaisą nuo uždegimo
šaltinių. Gerai išvėdinkite patalpą.
Prie plastikinių prietaiso dalių neturi
liestis jokie įkaitę daiktai.
Nelaikykite šaldiklio skyriuje jokių
gazuotų gėrimų. Kitaip gėrimo indas
bus veikiamas slėgio.
Prietaise nelaikykite degių dujų ir
skysčių.
Šalia prietaiso, į prietaisą arba ant jo
nedėkite degių produktų arba degiais
produktais sudrėkintų daiktų.
Nelieskite kompresoriaus arba
kondensatoriaus. Jie būna karšti.
Jei jūsų rankos šlapios arba drėgnos,
neimkite ir nelieskite jokių produktų iš
šaldiklio kameros.
Neužšaldykite atšildyto maisto
pakartotinai.
Vadovaukitės ant šaldytų maisto
produktų pakuočių pateiktais laikymo
nurodymais.
Suvyniokite maistą bet kokia sąlyčiui
su maistu tinkančia medžiaga, prieš
dėdami į šaldiklį.
Šiame prietaise naudojamos lemputės
tipas yra skirtas tik buitiniams
prietaisams. Nenaudokite jos būstui
apšviesti.
2.5 Valymas ir priežiūra
ĮSPĖJIMAS!
Galite susižeisti arba
sugadinti prietaisą.
•
•
•
Prieš atlikdami priežiūros darbus,
išjunkite prietaisą ir ištraukite
maitinimo laido kištuką iš elektros
tinklo lizdo.
Šio prietaiso aušinamajame įtaise yra
angliavandenilio. Prietaiso techninės
priežiūros ir užpildymo darbus
privaloma atlikti tik kvalifikuotas
asmuo.
Reguliariai tikrinkite prietaiso vandens
išleidimo kanalą ir, jeigu reikia,
išvalykite jį. Jei išleidimo kanalas
užsikimš, tirpsmo vanduo kaupsis
prietaiso apačioje.
2.6 Aptarnavimas
•
•
Dėl prietaiso remonto kreipkitės į
įgaliotąjį techninės priežiūros centrą.
Naudokite tik originalias atsargines
dalis.
LIETUVIŲ
2.7 Seno prietaiso išmetimas
ĮSPĖJIMAS!
Pavojus susižeisti arba
uždusti.
•
•
•
Ištraukite maitinimo laido kištuką iš
maitinimo tinklo lizdo.
Nupjaukite elektros laidą ir išmeskite
jį.
Išimkite dureles, kad vaikai ir gyvūnai
neužsidarytų prietaiso viduje.
•
•
•
39
Šio prietaiso šaltnešio grandinė ir
izoliacinės medžiagos neardo ozono
sluoksnio.
Izoliaciniame porolone yra degių dujų.
Norėdami sužinoti, kaip tinkamai
išmesti seną prietaisą, susisiekite su
atitinkama savivaldybės įstaiga.
Nepažeiskite aušinimo įtaiso, esančio
šalia šilumokaičio.
3. ĮRENGIMAS
ĮSPĖJIMAS!
Žr. saugos skyrius.
•
3.1 Padėties parinkimas
Prietaisą įrenkite sausoje, gerai
vėdinamoje vietoje, kurioje aplinkos
temperatūra atitiktų klimato klasę,
nurodytą prietaiso duomenų lentelėje:
Klimato Aplinkos oro temperatūra
klasė
•
dažnis atitinka maitinimo tinkle
esančią įtampą ir dažnį.
Prietaisą privaloma įžeminti. Šiam
tikslui elektros maitinimo kabelio
kištuke įrengtas kontaktas. Jei namų
elektros tinklo lizdas neįžemintas,
prietaisą prijunkite prie atskiro
įžeminimo – paisykite galiojančių
reglamentų ir pasitarkite su
kvalifikuotu elektriku.
Jei nesilaikoma pirmiau pateiktų
saugos nurodymų, gamintojas
neprisiima jokios atsakomybės.
Šis prietaisas atitinka EEB direktyvas:
SN
10–32 °C
•
N
16–32 °C
ST
16–38 °C
T
16–43 °C
3.3 Prietaiso įrengimas ir
durelių atidarymo krypties
keitimas
Žr. atskiras įrengimo
(vėdinimo reikalavimų,
išlygiavimo) ir durelių
atidarymo krypties keitimo
instrukcijas.
3.2 Elektros jungtis
•
Prieš prijungdami prietaisą prie
elektros tinklo, patikrinkite, ar
duomenų lentelėje nurodyta įtampa ir
4. NAUDOJIMAS
4.1 Įjungimas
4.3 Temperatūros reguliavimas
Elektros kištuką įkiškite į sieninį lizdą.
Temperatūra reguliuojama automatiškai.
Tačiau ir patys galite nustatyti
temperatūrą prietaiso viduje.
Temperatūros reguliatorių pasukite pagal
laikrodžio rodyklę iki vidutinės nuostatos.
4.2 Išjungimas
Prietaisą išjungsite temperatūros
reguliatorių pasukę į padėtį „O“.
Pasirinkite nuostatą atsižvelgdami į tai,
kad temperatūra prietaiso viduje
priklauso nuo šių veiksnių:
•
•
patalpos temperatūros;
durelių atidarymo dažnumo;
40
www.electrolux.com
• laikomo maisto kiekio;
• prietaiso vietos.
Dauguma atvejų geriausia nustatyti ties
vidutine nuostata.
Prietaiso naudojimas:
1. Pasukite temperatūros reguliatorių
pagal laikrodžio rodyklę, kad
nustatytumėte žemesnę temperatūrą
prietaiso viduje.
2. Pasukite temperatūros reguliatorių
prieš laikrodžio rodyklę, kad
nustatytumėte aukštesnę
temperatūrą prietaiso viduje.
5. KASDIENIS NAUDOJIMAS
5.1 Šviežių maisto produktų
užšaldymas
Šaldiklio skyriuje galima užšaldyti
šviežius maisto produktus ir ilgai laikyti
užšaldytus arba visiškai užšaldytus.
Norint užšaldyti šviežius maisto
produktus, visai nebūtina keisti vidutinę
nuostatą.
Tačiau, norėdami paspartinti užšaldymą,
temperatūros nustatymo rankenėle
nustatykite žemesnės temperatūros
nuostatas.
Esant tokioms sąlygoms,
šaldytuvo skyriuje
temperatūra gali nukristi
žemiau 0 °C. Jeigu taip
atsitiktų, temperatūros
nustatymo rankenėle
nustatykite aukštesnės
temperatūros nuostatą.
Norimą užšaldyti šviežią maistą dėkite į
apatinį skyrių.
Didžiausias maisto kiekis, kurį galima
užšaldyti per 24 valandas, nurodytas
duomenų lentelėje – prietaiso viduje
esančioje plokštelėje.
Užšaldymas trunka 24 valandas: tuo
metu į šaldiklį negalima dėti daugiau
produktų.
5.2 Užšaldytų produktų
laikymas
Kai prietaisą įjungiate pirmą kartą arba
jei jo ilgai nenaudojote, prieš dėdami
produktus į šį skyrių leiskite prietaisui
veikti mažiausiai 2 valandas.
Naudodami šaldiklio stalčius, norimą
maisto produktų pakuotę rasite greitai ir
lengvai. Jei dėsite didelį produktų kiekį, iš
prietaiso ištraukite visus stalčius,
išskyrus apatinį stalčių, kuris jam skirtoje
vietoje turi būti tam, kad būtų užtikrinta
gera oro cirkuliacija. Ant visų lentynų
galima dėti maistą, kuris išsikiša nuo
durelių iki 15 mm.
ĮSPĖJIMAS!
Nenumatyto atitirpimo
atveju, pavyzdžiui, nutrūkus
maitinimui arba jeigu
maitinimas nebuvo tiekiamas
ilgiau nei techninių duomenų
lentelės eilutėje „Produktų
išsilaikymo
trukmė“ nurodytoji trukmė,
atitirpusius produktus reikia
nedelsiant suvartoti arba
paruošti ir ataušinus vėl
užšaldyti.
5.3 Maisto laikymas šaldytuvo
skyriuje
Maisto produktus uždenkite arba
įvyniokite, ypač jei jie pasižymi stipriu
kvapu.
Maisto produktus išdėstykite taip, kad
aplink juos galėtų laisvai cirkuliuoti oras.
Visose lentynose maistą laikykite ne
arčiau kaip 20 mm nuo galinės sienelės
ir 15 mm atstumu nuo durelių.
LIETUVIŲ
41
6. VALYMAS IR PRIEŽIŪRA
ĮSPĖJIMAS!
Žr. saugos skyrius.
šaldytuvo skyriaus kanalo viduryje – tada
vanduo neišsilies ir nelašės ant viduje
esančių maisto produktų.
6.1 Vidaus valymas
Prieš naudodami prietaisą pirmą kartą,
drungnu vandeniu ir nedideliu kiekiu
neutralaus muilo nuplaukite prietaiso
vidų ir visas vidines dalis – taip
pašalinsite naujam prietaisui būdingą
kvapą; paskui gerai nusausinkite.
DĖMESIO
Nenaudokite ploviklių,
šveičiamųjų miltelių, chloro
ar naftos pagrindo valiklių,
nes jie sugadins apdailą.
6.2 Reguliarus valymas
DĖMESIO
Netraukite, nejudinkite ir
nepažeiskite jokių prietaiso
viduje esančių vamzdelių ir
(arba) kabelių.
DĖMESIO
Nepažeiskite aušinamosios
sistemos.
Įrangą būtina reguliariai valyti:
1. Vidų ir priedus valykite šilto vandens
ir neutralaus muilo tirpalu.
2. Reguliariai tikrinkite durelių tarpiklius
ir juos nuvalykite, kad būtų švarūs ir
be jokių nešvarumų.
3. Nuplaukite ir gerai nusausinkite.
4. Jeigu pasiekiama, prietaiso gale
esantį kondensatorių ir kompresorių
valykite šepetėliu.
Tokiu būdu pagerinsite prietaiso
veikimą ir sutaupysite elektros
energijos.
6.3 Šaldytuvo atitirpdymas
Įprasto prietaiso naudojimo metu, kai
nustoja veikti kompresorius, nuo
šaldytuvo skyriaus sienelės automatiškai
pašalinamas šerkšnas.
Labai svarbu reguliariai išvalyti atitirpusio
vandens nutekėjimo angą, kuri yra
6.4 Šaldiklio atitirpdymas
DĖMESIO
Nenaudokite metalinių
įrankių šerkšnui grandyti nuo
garintuvo, nes galite jį
pažeisti. Norėdami
paspartinti atitirpinimo
procesą, nenaudokite jokių
mechaninių ar dirbtinių
priemonių, išskyrus
gamintojo
rekomenduojamas. Dėl
atitirpinimo metu pakilusios
užšaldytų maisto produktų
temperatūros gali sutrumpėti
jų galiojimo laikas.
Maždaug 12 valandų prieš
atitirpinimą nustatykite
žemesnę temperatūrą, kad
susikauptų pakankamai
šalčio atsargų prietaiso
veikimui nutraukti.
Ant šaldiklio lentynų ir aplink viršutinį
skyrių visada susidaro šiek tiek šerkšno.
Atitirpdykite šaldiklį, kai šerkšno
sluoksnio storis yra 3–5 mm.
1. Išjunkite prietaisą arba ištraukite jo
kištuką iš sieninio elektros lizdo.
2. Išimkite laikomus produktus,
suvyniokite juos į kelis sluoksnius
popieriaus ir padėkite vėsioje vietoje
42
www.electrolux.com
ĮSPĖJIMAS!
Užšaldytų produktų
nelieskite drėgnomis
rankomis. Rankos gali
prišalti prie maisto
produktų.
3. Palikite dureles atviras ir ant grindų
padėkite šluostę arba plokščią indą,
kad apsaugotumėte grindis nuo
tirpsmo vandens.
Norėdami pagreitinti atitirpdymą, į
šaldiklio kamerą įdėkite puodą su
šiltu vandeniu. Taip pat ledo
grandykle nuimkite ledo gabalus
prieš pasibaigiant atitirpinimui.
4. Pasibaigus atitirpimui, kruopščiai
nusausinkite vidinius paviršius, o
grandyklę padėkite, kad galėtumėte
ją panaudoti vėliau.
5. Įjunkite prietaisą.
Palaukite ne mažiau kaip 3 valandas
prieš dėdami maistą atgal į šaldiklio
skyrių.
6.5 Laikotarpiai, kai prietaisas
nenaudojamas
Jeigu prietaisas ilgą laiką nebus
naudojamas, atlikite tokius veiksmus:
1. Atjunkite prietaisą nuo elektros tinklo.
2. Išimkite visus maisto produktus.
3. Atitirpinkite (jeigu reikia) ir išvalykite
prietaisą ir visus jo priedus.
4. Prietaisą ir visus priedus išvalykite.
5. Dureles palikite atidarytas, kad
nesikauptų nemalonūs kvapai.
7. TRIKČIŲ ŠALINIMAS
ĮSPĖJIMAS!
Žr. saugos skyrius.
7.1 Ką daryti, jeigu...
Problema
Galima priežastis
Sprendimas
Prietaisas veikia triukš‐
mingai.
Prietaisas netinkamai at‐
remtas.
Patikrinkite, ar prietaisas sta‐
biliai stovi.
Lemputė nešviečia.
Lemputė veikia pareng‐
ties režimu.
Uždarykite ir atidarykite du‐
reles.
Perdegusi lemputė.
Žr. skyrių „Lemputės keiti‐
mas“.
Kompresorius veikia nesu‐ Netinkamai nustatyta tem‐ Skaitykite skyrių „Naudoji‐
stodamas.
peratūra.
mas“ / „Valdymo skydelis“.
Vienu metu įdėta daug
maisto produktų.
Palaukite keletą valandų ir iš
naujo patikrinkite temperatū‐
rą.
Per aukšta patalpos tem‐
peratūra.
Žr. klimato klasių schemą
techninių duomenų plokšte‐
lėje.
Į prietaisą įdėti maisto
produktai pernelyg šilti.
Prieš dėdami maisto produk‐
tus į prietaisą, palaukite, kol
jie atvės iki kambario tempe‐
ratūros.
LIETUVIŲ
43
Problema
Galima priežastis
Sprendimas
Į šaldytuvą teka vanduo.
Užsikimšo vandens išlei‐
dimo anga.
Išvalykite vandens išleidimo
angą.
Maisto produktai neleidžia Patikrinkite, ar maisto pro‐
vandeniui nutekėti į van‐
duktai neliečia galinės siene‐
dens rinktuvą.
lės.
Ant grindų yra vandens.
Atitirpusio vandens nute‐ Pritvirtinkite atitirpusio van‐
kėjimo vamzdelis veda ne dens nutekėjimo vamzdelį
į garinimo indą, esantį virš prie garinimo indo.
kompresoriaus.
Temperatūra prietaise per Netinkamai nustatytas
žema / per aukšta.
temperatūros reguliato‐
rius.
Nustatykite aukštesnę / že‐
mesnę temperatūrą.
Maisto produktų tempera‐ Prieš sudėdami maisto pro‐
tūra per aukšta.
duktus, juos atvėsinkite iki
kambario temperatūros.
Vienu metu laikoma daug
maisto produktų.
Vienu metu sudėkite mažiau
maisto produktų.
Prietaiso šoninės sienelės Tai normalu, nes jos įšilo
yra šiltos.
dėl šilumokaičio veikimo.
Kai aplinkos temperatūra vir‐
šija 38 °C, užtikrinkite, kad
būtų bet 30 mm tarpas nuo
kiekvienos prietaiso pusės iki
aplinkinio baldo.
Ant šaldytuvo galinės sie‐
nelės yra per daug kon‐
densato.
Durelės buvo per dažnai
darinėjamos.
Dureles atidarykite tik kai rei‐
kia.
Durelės ne iki galo užda‐
rytos.
Patikrinkite, ar durelės iki ga‐
lo uždarytos.
Laikomas nesupakuotas
maistas.
Prieš dėdami maistą į prietai‐
są, supakuokite į tinkamą
pakavimo medžiagą.
Aplinkos temperatūra yra
aukšta ir prietaise nusta‐
tyta žemiausia temperatū‐
ra
Nustatykite temperatūros re‐
guliatorių į aukštesnę tempe‐
ratūrą, kad būtų galima auto‐
matiškai atitirpinti.
Prietaisas pilnas produktų
ir nustatyta, kad prietaise
būtų žemiausia tempera‐
tūra.
Nustatykite temperatūros re‐
guliatorių į aukštesnę tempe‐
ratūrą, kad būtų galima auto‐
matiškai atitirpinti.
Ant šaldytuvo galinės sie‐
nelės yra šerkšno.
Dureles nelengva atidary‐
ti.
Jūs mėginote atidaryti du‐ Palaukite kelias sekundes ir
reles iškart tik jas uždarę. vėl mėginkite atidaryti dure‐
les.
44
www.electrolux.com
Nuimkite gaubtelį, patraukę link
savęs.
Jei problemos išspręsti
nepavyko, kreipkitės į
artimiausią įgaliotąjį
techninės priežiūros centrą.
1
7.2 Lemputės keitimas
2
Šiame prietaise įrengta ilgai
veikianti diodinė vidaus
apšvietimo lemputė.
1
Primygtinai
rekomenduojama naudoti tik
originalias atsargines dalis.
Naudokite tik diodines
lemputes (su cokoliu E14).
Maksimali galia nurodyta ant
lemputės lizdo.
DĖMESIO
Ištraukite kištuką iš elektros
tinklo.
2. Seną lemputę pakeiskite nauja, tos
pačios galios ir formos, specialiai
buitiniams prietaisams skirta
lempute.
3. Uždėkite lemputės gaubtelį.
4. Įjunkite kištuką į elektros tinklo lizdą.
5. Atidarykite dureles.
Patikrinkite, ar lemputė įsijungia.
1. Pirštais patraukite lemputės gaubtelio
kairiąją pusę, kad jį atlaisvintumėte.
8. TECHNINIAI DUOMENYS
8.1 Gaminio informacijos lapas
Prekės ženklas
Electrolux
Modelis
EN3601MOX 925053542
Kategorija
7. Šaldytuvas-šaldiklis
Energijos vartojimo efektyvumo klasė
A++
Suvartojamos energijos kiekis – kWh per metus, 239
grindžiamas įprasto 24 valandų trukmės bandy‐
mo rezultatais. Kiek energijos suvartojama faktiš‐
kai, priklauso nuo to, kaip aparatas naudojamas
ir kur jis bus pastatytas
Šaldytuvo kameros talpa litrais
220
Žvaigždutėmis pažymėtos Kameros talpa litrais
-
Rūsio temperatūros šaldymo Kameros talpa li‐
trais
-
Vyno kameros talpa litrais
-
Bendroji Kameros talpa litrais
329
LIETUVIŲ
Šaldiklio kameros talpa litrais
109
Šaltosios kameros talpa litrais
-
Kitų kameros talpa litrais
-
Didžiausios talpos šaldiklio kameros žvaigždučių
skaičius (l)
****
45
Kitų kamerų projektinė temperatūra > 14 °C (°C), jei taikoma
Bešerkšnis šaldytuvas T/N
Ne
Bešerkšnis šaldiklis T/N
Ne
Nutrūkus elektros energijos tiekimui, šaldytuvas
neatšyla valandų
30
Šaldymo geba (kg/24 h)
5
Klimato klasė
SN-N-ST-T
Žemiausia aplinkos temperatūra, kurioje šis apa‐
ratas skirtas naudoti (°C)
10
Aukščiausia aplinkos temperatūra, kurioje šis
aparatas skirtas naudoti (°C)
43
Skleidžiamas akustinis triukšmas, dB(A) re1 pW
40
Įmontuojamasis prietaisas T/N
Ne
Šis aparatas skirtas tik vynui laikyti T/N
Ne
8.2 Papildomi techniniai
duomenys
Aukštis
1845 mm
Plotis
595 mm
Gylis
647 mm
Įtampa
230 - 240 V
Dažnis
50 Hz
Techninė informacija pateikta duomenų
lentelėje, kuri yra ant prietaiso išorinės ar
vidinės pusės, ir energijos plokštelėje.
9. APLINKOS APSAUGA
Atiduokite perdirbti medžiagas,
pažymėtas šiuo ženklu . Išmeskite
pakuotę į atitinkamą atliekų surinkimo
konteinerį, kad ji būtų perdirbta. Padėkite
saugoti aplinką bei žmonių sveikatą ir
surinkti bei perdirbti elektros ir
elektronikos prietaisų atliekas.
Neišmeskite šiuo ženklu pažymėtų
prietaisų kartu su kitomis buitinėmis
atliekomis. Atiduokite šį gaminį į vietos
atliekų surinkimo punktą arba susisiekite
su vietnos savivaldybe dėl papildomos
informacijos.
46
www.electrolux.com
OBSAH
1. BEZPEČNOSTNÉ INFORMÁCIE.....................................................................46
2. BEZPEČNOSTNÉ POKYNY............................................................................ 48
3. INŠTALÁCIA.....................................................................................................50
4. PREVÁDZKA.................................................................................................... 51
5. KAŽDODENNÉ POUŽÍVANIE.......................................................................... 51
6. OŠETROVANIE A ČISTENIE...........................................................................52
7. RIEŠENIE PROBLÉMOV................................................................................. 53
8. TECHNICKÉ ÚDAJE........................................................................................ 56
MYSLÍME NA VÁS
Ďakujeme, že ste si kúpili spotrebič značky Electrolux. Vybrali ste si výrobok,
ktorý v sebe skrýva desaťročia odborných skúseností a inovácií. Je dômyselný a
štýlový a pri jeho navrhovaní sme mysleli predovšetkým na vás. Pri každom
použití si tak môžete byť istí, že dosiahnete vynikajúce výsledky.
Vitajte vo svete Electrolux.
Navštívte našu internetovú stránku, kde nájdete:
Tipy na používanie, brožúry, pokyny na riešenie problémov a informácie o
údržbe:
www.electrolux.com/webselfservice
Zaregistrujte si výrobok a využívajte ešte lepšie služby:
www.registerelectrolux.com
Môžete si kúpiť príslušenstvo, spotrebný materiál a originálne náhradné diely
pre váš spotrebič:
www.electrolux.com/shop
STAROSTLIVOSŤ A SLUŽBY ZÁKAZNÍKOM
Odporúčame, aby ste používali originálne náhradné diely.
Keď budete kontaktovať autorizované servisné stredisko, nezabudnite si pripraviť
nasledujúce údaje: Model, číslo výrobku, sériové číslo.
Tieto informácie nájdete na typovom štítku.
Varovanie/upozornenie – Bezpečnostné pokyny
Všeobecné informácie a tipy
Ochrana životného prostredia
Vyhradzujeme si právo na zmeny bez predchádzajúceho upozornenia.
1.
BEZPEČNOSTNÉ INFORMÁCIE
Pred inštaláciou a používaním spotrebiča si pozorne
prečítajte priložený návod na používanie. Výrobca
nezodpovedá za zranenia ani za škody spôsobené
nesprávnou montážou alebo používaním. Tieto pokyny
SLOVENSKY
47
uskladnite na bezpečnom a prístupnom mieste, aby ste
do nich mohli v budúcnosti nahliadnuť.
1.1 Bezpečnosť detí a zraniteľných osôb
•
•
•
•
•
•
Tento spotrebič smú používať deti staršie ako 8 rokov
a osoby so zníženou fyzickou, zmyslovou alebo
psychickou spôsobilosťou alebo nedostatkom
skúseností a znalostí, iba ak sú pod dozorom
zodpovednej osoby alebo ak boli zodpovednou
osobou poučené o bezpečnom používaní spotrebiča a
rozumejú prípadným rizikám.
Deti od 3 do 8 rokov a osoby s vyššou mierou
postihnutia smú tento spotrebič používať, iba ak boli
náležite poučené a rozumejú rizikám.
Deti do 3 rokov nesmú mať prístup k spotrebiču, iba
ak sú nepretržite pod dohľadom zodpovednej osoby.
Nedovoľte, aby sa deti hrali so spotrebičom.
Deti nesmú spotrebič bez dozoru čistiť ani vykonávať
žiadnu údržbu na spotrebiči.
Obaly vždy uschovajte mimo dosah detí a náležite ich
zlikvidujte.
1.2 Všeobecná bezpečnosť
•
•
•
Tento spotrebič je určený na používanie v domácnosti
a podobnom prostredí, ako sú napr.:
– chalupy, chaty, kuchynské priestory pre
zamestnancov v obchodoch, úradoch a v inom
pracovnom prostredí
– Pre klientov v hoteloch, moteloch, ubytovacích
zariadeniach s raňajkami a iných obytných
objektoch.
VAROVANIE: Vetracie otvory na skrini spotrebiča
alebo konštrukcii zabudovateľného spotrebiča musia
zostať voľné a nezakryté.
VAROVANIE: Na urýchlenie odmrazovania
nepoužívajte mechanické nástroje ani iné prostriedky,
ak ich neodporučil výrobca.
48
www.electrolux.com
•
•
•
•
•
•
VAROVANIE: Nepoškodzujte chladiaci okruh.
VAROVANIE: V spotrebiči, vo vnútri priehradiek na
uchovávanie potravín nepoužívajte elektrické
spotrebiče, ak ich neodporúča výrobca.
Na čistenie spotrebiča nepoužívajte prúd vody ani
paru.
Spotrebič čistite vlhkou mäkkou handričkou.
Používajte iba neutrálne saponáty. Nepoužívajte
abrazívne výrobky, špongie s abrazívnou vrstvou,
rozpúšťadlá ani kovové predmety.
V tomto spotrebiči neskladujte výbušné látky, ako
napríklad aerosólové nádoby s horľavými hnacími
látkami.
Ak je poškodený elektrický napájací kábel, musíte ho
dať vymeniť u výrobcu, v autorizovanom servisnom
stredisku alebo u kvalifikovanej osoby, aby sa predišlo
nebezpečenstvu.
2. BEZPEČNOSTNÉ POKYNY
2.1 Montáž
VAROVANIE!
Tento spotrebič smie
nainštalovať iba
kvalifikovaná osoba.
•
•
•
•
•
•
•
Odstráňte všetky obaly.
Neinštalujte ani nepoužívajte
poškodený spotrebič.
Dodržiavajte pokyny na inštaláciu
dodané so spotrebičom.
Vždy dávajte pozor, ak presúvate
spotrebič, pretože je ťažký. Vždy
používajte ochranné rukavice a
uzavretú obuv.
Uistite sa, že okolo spotrebiča môže
prúdiť vzduch.
Pri prvej inštalácii alebo po zmene
smeru otvárania dvierok počkajte
minimálne 4 hodiny pred pripojením
spotrebiča do napájania. Je to
potrebné na to, aby olej stiekol späť
do kompresora.
Pred vykonávaním úprav na
spotrebiči (napr. zmena smeru
•
•
•
•
•
otvárania dvierok) vytiahnite sieťovú
zástrčku zo sieťovej zásuvky.
Spotrebič neinštalujte blízko
radiátorov, sporákov, rúr ani varných
panelov.
Spotrebič nevystavujte dažďu.
Neinštalujte spotrebič na priamom
slnečnom svetle.
Spotrebič neinštalujte do oblastí, ktoré
sú príliš vlhké alebo príliš studené.
Pri presúvaní spotrebiča nadvihnite
jeho prednú hranu, aby ste
nepoškriabali podlahu.
2.2 Zapojenie do elektrickej
siete
VAROVANIE!
Hrozí nebezpečenstvo
požiaru a zásahu
elektrickým prúdom.
SLOVENSKY
VAROVANIE!
Pri umiestňovaní spotrebiča
sa uistite, že nie je elektrický
napájací kábel zachytený
alebo poškodený.
VAROVANIE!
Nepoužívajte viaczásuvkové
adaptéry a predlžovacie
káble.
•
•
•
•
•
•
•
Spotrebič musí byť uzemnený.
Uistite sa, že parametre na typovom
štítku sú kompatibilné s elektrickým
napätím zdroja napájania.
Vždy používajte správne
nainštalovanú zásuvku odolnú proti
nárazom.
Dávajte pozor, aby ste nepoškodili
elektrické komponenty (napr. sieťovú
zástrčku, sieťový kábel, kompresor).
Ak je potrebná výmena elektrických
komponentov, obráťte sa na
autorizované servisné stredisko alebo
elektrikára.
Sieťový kábel musí byť pod úrovňou
sieťovej zástrčky.
Sieťovú zástrčku pripojte do sieťovej
zásuvky až po dokončení inštalácie.
Po inštalácii sa uistite, že máte
prístup k sieťovej zástrčke.
Spotrebič neodpájajte ťahaním za
napájací kábel. Vždy ťahajte za
sieťovú zástrčku.
2.3 Použitie
VAROVANIE!
Riziko poranenia, popálenia,
zásahu elektrickým prúdom
alebo riziko požiaru.
Spotrebič obsahuje horľavý plyn,
izobután (R600a), prírodný plyn s
vysokou úrovňou environmentálnej
kompatibility. Dávajte pozor, aby ste
nepoškodili chladiaci okruh, ktorý
obsahuje izobután.
•
•
Nemeňte technické parametre tohto
spotrebiča.
Do spotrebiča nevkladajte iné
elektrické spotrebiče (napr. výrobníky
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
2.4 Vnútorné osvetlenie
VAROVANIE!
Hrozí nebezpečenstvo
zásahu elektrickým prúdom.
•
Typ žiarovky použitý v tomto
spotrebiči je určený iba pre domáce
spotrebiče. Nepoužívajte ju na
osvetlenie domácnosti.
2.5 Ošetrovanie a čistenie
VAROVANIE!
Hrozí nebezpečenstvo
poranenia alebo poškodenia
spotrebiča.
•
49
zmrzliny), pokiaľ nie sú na tento účel
určené výrobcom.
Ak sa poškodí chladiaci okruh, uistite
sa, že v miestnosti nie sú plamene a
zdroje vznietenia. Miestnosť dobre
vyvetrajte.
Nedovoľte, aby sa plastových častí
spotrebiča dotýkali horúce predmety.
Do mraziaceho priestoru nedávajte
sýtené a nealkoholické nápoje.
Vytvoril by sa tlak na nádobu s
nápojom.
V spotrebiči neskladujte horľavé plyny
ani kvapaliny.
Horľavé produkty alebo predmety,
ktoré obsahujú horľavé látky,
nevkladajte do spotrebiča, do jeho
blízkosti ani naň.
Nedotýkajte sa kompresora ani
kondenzátora. Sú horúce.
Ak máte mokré alebo vlhké ruky, z
mraziaceho priestoru nevyberajte
žiadne predmety, ani sa ich
nedotýkajte.
Rozmrazené potraviny nikdy znovu
nezmrazujte.
Dodržiavajte pokyny týkajúce sa
správneho uskladnenia uvedené na
obale mrazených potravín.
Potraviny pred vložením do
mraziaceho priestoru zabaľte do
materiálu určeného na styk s
potravinami.
Pred vykonávaním údržby spotrebič
vypnite a vytiahnite jeho zástrčku zo
sieťovej zásuvky.
50
www.electrolux.com
•
•
Tento spotrebič obsahuje uhľovodíky
v chladiacej jednotke. Údržbu a
dopĺňanie jednotky smie vykonať iba
kvalifikovaná osoba.
Pravidelne kontrolujte odtok
spotrebiča a v prípade potreby ho
vyčistite. Ak je odtok upchatý,
odmrazená voda sa bude
zhromažďovať na dne spotrebiča.
2.6 Servis
•
•
Ak treba dať spotrebič opraviť,
obráťte sa na autorizované servisné
stredisko.
Používajte iba originálne náhradné
diely.
•
•
•
•
•
•
Spotrebič odpojte od elektrickej siete.
Odrežte elektrický kábel a zlikvidujte
ho.
Odstráňte dvierka, aby ste zabránili
uviaznutiu detí a domácich zvierat v
spotrebiči.
Chladiaci okruh a izolačné materiály
tohto spotrebiča nepoškodzujú
ozónovú vrstvu.
Penová izolácia obsahuje horľavý
plyn. Informácie o správnej likvidácii
spotrebiča vám poskytne váš miestny
úrad.
Nepoškoďte tú časť chladiacej
jednotky, ktorá sa nachádza blízko
výmenníka tepla.
2.7 Likvidácia
VAROVANIE!
Hrozí nebezpečenstvo
poranenia alebo udusenia.
3. INŠTALÁCIA
VAROVANIE!
Pozrite si kapitoly ohľadne
bezpečnosti.
•
3.1 Umiestnenie
Tento spotrebič môžete nainštalovať do
suchého a dobre vetraného interiéru, kde
teplota prostredia zodpovedá klimatickej
triede uvedenej na typovom štítku
spotrebiča:
•
typovom štítku zodpovedajú vašim
domácim hodnotám napájania.
Spotrebič musí byť uzemnený.
Zástrčka na napájacom kábli
obsahuje kontakt, ktorý slúži na tento
účel. Ak domáca sieťová zásuvka nie
je uzemnená, spotrebič pripojte
k samostatnému uzemneniu v súlade
s platnými predpismi. Poraďte sa s
kvalifikovaným elektrikárom.
Výrobca odmieta akúkoľvek
zodpovednosť pri nedodržaní hore
uvedených bezpečnostných opatrení.
Tento spotrebič spĺňa smernice EHS.
Klima‐
tická
trieda
Teplota prostredia
•
SN
+10 °C až +32 °C
3.3 Inštalácia spotrebiča a
zmena smeru otvárania dverí
N
+16 °C až +32 °C
ST
+16 °C až +38 °C
T
+16 °C až +43 °C
3.2 Zapojenie do elektrickej
siete
•
Pred zapojením do siete sa uistite, či
napätie a frekvencia uvedené na
Pozrite si samostatné
pokyny ohľadom inštalácie
(požiadavky na vetranie,
vyrovnanie do vodorovnej
polohy) a zmeny smeru
otvárania dverí.
SLOVENSKY
51
4. PREVÁDZKA
4.1 Zapnutie
Zástrčku zasuňte do sieťovej zásuvky.
Ovládač teploty otočte v smere pohybu
hodinových ručičiek do strednej polohy.
4.2 Vypnutie
Ak chcete spotrebič vypnúť, otočte
ovládač teploty do polohy "O".
4.3 Regulácia teploty
Teplota sa reguluje automaticky. Teplotu
vnútri spotrebiča však môžete nastaviť
sami.
Nastavenie treba vybrať s prihliadnutím
na skutočnosť, že teplota v spotrebiči
závisí od:
• teploty v miestnosti,
• frekvencie otvárania dvierok,
• množstva uchovávaných potravín,
• umiestenia spotrebiča.
Stredné nastavenie je vo všeobecnosti
najvhodnejšie.
Prevádzka spotrebiča:
1. Otočte ovládač teploty v smere
otáčania hodinových ručičiek, aby ste
nastavili nižšiu teplotu vnútri
spotrebiča.
2. Otočte ovládač teploty proti smeru
otáčania hodinových ručičiek, aby ste
nastavili vyššiu teplotu vnútri
spotrebiča.
5. KAŽDODENNÉ POUŽÍVANIE
5.1 Zmrazovanie čerstvých
potravín
5.2 Skladovanie mrazených
potravín
Mraziaci priestor je vhodný na
zmrazovanie čerstvých potravín a na
dlhodobé uchovávanie mrazených a
hlboko mrazených potravín.
Pri prvom zapnutí spotrebiča alebo ak
ste ho dlho nepoužívali, nechajte
spotrebič v prevádzke aspoň 2 hodiny,
až potom vložte potraviny do mrazničky.
Pri zmrazovaní čerstvých potravín nie je
nutné meniť nastavenie spotrebiča.
Zásuvky mrazničky zaisťujú rýchle a
jednoduché hľadanie požadovaných
potravín. Ak je potrebné zmraziť veľké
množstvo potravín, vyberte všetky
zásuvky okrem dolnej zásuvky, ktorá
musí zostať na svojom mieste, aby bola
zaistená správna cirkulácia vzduchu. Na
všetky police môžete položiť potraviny,
ktoré vyčnievajú až do 15 mm od dverí.
V záujme rýchlejšieho zmrazenia
potravín však odporúčame nastaviť
regulátor teploty na intenzívnejšie
chladenie.
V takýchto podmienkach
môže klesnúť teplota
chladiaceho priestoru pod 0
°C. Ak sa tak stane, nastavte
regulátor teploty na vyššiu
teplotu.
Potraviny určené na zmrazenie môžete
vložiť do spodnej priehradky.
Maximálne množstvo potravín, ktoré
možno zmraziť za 24 hodín, sa uvádza
na typovom štítku, ktorý sa nachádza
vo vnútri spotrebiča.
Proces zmrazovania trvá 24 hodín: v
tomto čase nepridávajte ďalšie potraviny
na zmrazenie.
52
www.electrolux.com
VAROVANIE!
V prípade neúmyselného
rozmrazenia potravín,
napríklad v dôsledku
výpadku elektrického prúdu,
za predpokladu, že čas
trvania výpadku energie bol
dlhší ako údaj uvedený v
technických údajoch pod
položkou „akumulačná
doba“, rozmrazené potraviny
treba čo najskôr spotrebovať
alebo uvariť a potom znova
zmraziť (po ochladení).
5.3 Skladovanie potravín v
chladiacom priestore
Potraviny prikryte alebo zabaľte, hlavne
ak majú prenikavú arómu.
Potraviny uložte tak, aby vzduch mohol
voľne cirkulovať okolo nich.
Potraviny ukladajte na poličkách nie
menej ako 20 mm od zadnej steny a 15
mm od dverí.
6. OŠETROVANIE A ČISTENIE
VAROVANIE!
Pozrite si kapitoly ohľadne
bezpečnosti.
6.1 Čistenie vnútrajška
Pred prvým použitím spotrebiča treba
jeho vnútro a všetky jeho diely umyť
vlažnou vodou s prídavkom neutrálneho
umývacieho prostriedku, aby ste
odstránili typický zápach nového
spotrebiča. Potom všetky povrchy
dôkladne osušte.
UPOZORNENIE!
Nepoužívajte saponáty,
abrazívne prášky ani čistiace
prostriedky na báze chlóru
alebo oleja, pretože
poškodia povrchovú vrstvu.
6.2 Pravidelné čistenie
UPOZORNENIE!
Neťahajte, nepresúvajte
a nepoškodzujte žiadne
rúrky a/ani káble vnútri
spotrebiča.
UPOZORNENIE!
Nepoškodzujte chladiaci
systém.
Zariadenie je nutné pravidelne čistiť:
1. Vnútro spotrebiča a príslušenstvo
umyte vlažnou vodou s prídavkom
neutrálneho saponátu.
2. Pravidelne kontrolujte tesnenia
dvierok a udržiavajte ich čisté.
Zvyšky potravín a nečistoty utrite
handričkou.
3. Opláchnite a riadne vysušte.
4. Kefou vyčistite kondenzátor a
kompresor na zadnej strane
spotrebiča, ak sú prístupné.
Tým zvýšite výkonnosť spotrebiča
a usporíte elektrickú energiu.
6.3 Odmrazovanie chladničky
Pri normálnom používaní sa námraza
automaticky odstraňuje z výparníka
chladiaceho priestoru pri každom
zastavení motora kompresora.
Je dôležité, aby ste odtokový otvor
v strednej časti chladiaceho priestoru
pravidelne čistili, aby sa zabránilo
pretekaniu vody a jej kvapkaniu na
potraviny vnútri chladničky.
SLOVENSKY
6.4 Odmrazovanie mrazničky
UPOZORNENIE!
Na odstraňovanie námrazy z
výparníka nikdy
nepoužívajte ostré
predmety. Mohli by ste
spotrebič poškodiť. Na
urýchlenie odmrazovania
nepoužívajte mechanické
nástroje ani iné prostriedky,
s výnimkou prostriedkov,
ktoré odporučil výrobca.
Počas odmrazovania
spotrebiča stúpne teplota
mrazených potravín, preto
sa môže skrátiť ich
trvanlivosť.
Približne 12 hodín pred
odmrazovaním nastavte
nižšiu teplotu, aby si
potraviny vytvorili dostatočnú
rezervu chladu pred
prerušením činnosti.
Na policiach a v okolí hornej časti
mrazničky sa vždy vytvára určité
množstvo námrazy.
Keď vrstva námrazy dosiahne hrúbku
približne 3 až 5 mm, mrazničku
odmrazte.
1. Spotrebič vypnite alebo vytiahnite
zástrčku zo sieťovej zásuvky.
2. Vyberte všetky skladované potraviny,
zabaľte ich do niekoľkých vrstiev
novinového papiera a uložte na
chladnom mieste.
VAROVANIE!
Nedotýkajte sa
mrazených potravín
mokrými rukami. Ruky
by vám mohli primrznúť
k potravinám.
7. RIEŠENIE PROBLÉMOV
VAROVANIE!
Pozrite si kapitoly ohľadne
bezpečnosti.
53
3. Dvierka nechajte otvorené a chráňte
podlahu pred rozmrazenou vodou,
napr. handričkou alebo plochou
nádobou.
Do mraziaceho priestoru vložte
hrniec s teplou vodou, aby sa proces
odmrazovania urýchlil. Okrem toho
odstráňte škrabkou na ľad kusy ľadu
ešte predtým, ako sa úplne
rozmrazia.
4. Po dokončení odmrazovania vnútro
starostlivo osušte a odložte si
škrabku na budúce použitie.
5. Spotrebič zapnite.
Pred vložením potravín späť do
mraziaceho priestoru počkajte minimálne
3 hodiny.
6.5 Obdobia mimo prevádzky
Ak spotrebič nebudete dlhší čas
používať, vykonajte nasledujúce
opatrenia:
1. Spotrebič odpojte od elektrického
napájania.
2. Vyberte všetky potraviny.
3. Spotrebič odmrazte (v prípade
potreby) a potom spotrebič a všetky
časti príslušenstva vyčistite.
4. Spotrebič a všetky časti
príslušenstva vyčistite.
5. Dvierka nechajte pootvorené, aby sa
zabránilo vzniku nepríjemného
zápachu.
54
www.electrolux.com
7.1 Čo robiť, keď...
Problém
Možná príčina
Riešenie
Nadmerná hlučnosť spo‐
trebiča.
Spotrebič nestojí pevne
na podklade.
Skontrolujte, či spotrebič sta‐
bilne stojí.
Nesvieti žiarovka.
Žiarovka je v pohotovost‐
nom režime.
Zatvorte a otvorte dvierka.
Žiarovka je vypálená.
Pozrite si časť „Výmena žia‐
rovky”.
Teplota nie je nastavená
správne.
Pozrite si kapitolu „Prevádz‐
ka”/„Ovládací panel”.
Do spotrebiča ste vložili
naraz veľa potravín.
Počkajte niekoľko hodín a
potom opäť skontrolujte te‐
plotu.
Izbová teplota je príliš vy‐
soká.
Pozrite si údaje o klimatickej
triede uvedené na typovom
štítku.
Kompresor pracuje bez
prestania.
Potraviny vložené do spo‐ Pred vložením nechajte po‐
trebiča boli príliš teplé.
traviny vychladnúť na izbovú
teplotu.
Voda steká do chladiace‐
ho priestoru.
Upchaný odtokový kanálik Vyčistite odtokový kanálik.
na rozmrazenú vodu.
Potraviny uložené v spo‐
trebiči bránia odtekaniu
vody do odtokového ka‐
nálika.
Dávajte pozor, aby sa potra‐
viny nedotýkali zadnej steny.
Voda vyteká na podlahu.
Odtokový kanálik na vodu Odtokový kanálik pripevnite
z rozmrazenej námrazy
k odparovacej miske.
nie je pripojený k odparo‐
vacej miske nad kompre‐
sorom.
Teplota vnútri spotrebiča
je príliš nízka alebo príliš
vysoká.
Nie je správne nastavený
regulátor teploty.
Nastavte vyššiu alebo nižšiu
teplotu.
Teplota potravín je príliš
vysoká.
Pred vložením do spotrebiča
nechajte potraviny najprv vy‐
chladnúť na izbovú teplotu.
Do spotrebiča ste vložili
naraz veľa potravín.
Do spotrebiča vkladajte na‐
raz menej potravín.
Je to normálny stav spô‐
sobený prevádzkou vý‐
menníka tepla.
Keď teplota okolia prekročí
38 °C, uistite sa, že medzi
každou stranou spotrebiča a
okolitým nábytkom je mini‐
málne 30 mm odstup.
Bočné panely spotrebiča
sú teplé.
SLOVENSKY
Problém
Možná príčina
55
Riešenie
Na zadnej stene chladnič‐ Dvierka boli otvárané prí‐
ky je príliš veľa skonden‐
liš často.
zovanej vody.
Dvierka neboli úplne za‐
tvorené.
Dvierka otvorte, len ak je to
potrebné.
Uistite sa, že sú dvierka úpl‐
ne zatvorené.
Uskladnené potraviny ne‐ Potraviny pred uskladnením
boli zabalené.
v spotrebiči zabaľte do vhod‐
ného obalu.
Na zadnej stene chladnič‐ Okolitá teplota je vysoká
ky je námraza.
a spotrebič je nastavený
na najnižšiu teplotu.
Regulátor teploty nastavte
na vyššiu teplotu, aby bolo
možné automatické rozmra‐
zovanie.
Spotrebič je plne naplne‐
ný a je nastavený na naj‐
nižšiu teplotu.
Regulátor teploty nastavte
na vyššiu teplotu, aby bolo
možné automatické rozmra‐
zovanie.
Dvierka sa ťažko otvárajú. Pokúsili ste sa opäť otvo‐ Medzi zatvorením a opätov‐
riť dvierka ihneď po zatvo‐ ným otvorením dvierok po‐
rení.
čkajte niekoľko sekúnd.
Ak pomocou hore
uvedených pokynov
nedosiahnete požadovaný
výsledok, kontaktujte
najbližšie autorizované
servisné stredisko.
7.2 Výmena osvetlenia
Spotrebič je vybavený
trvácnym vnútorným
osvetlením LED.
1. Kryt osvetlenia uvoľnite potiahnutím
jeho ľavej strany prstami. Kryt
odoberte potiahnutím smerom k
sebe.
1
2
1
Dôrazne sa odporúča
používať iba originálne
náhradné diely.
Použite iba LED žiarovky
(E14 základné). Maximálny
výkon je uvedený na
jednotke žiarovky.
UPOZORNENIE!
Zástrčku sieťového kábla
vytiahnite zo sieťovej
zásuvky.
2. Nefunkčnú žiarovku vymeňte za
žiarovku s rovnakým výkonom a
tvarom špeciálne určenú pre domáce
spotrebiče.
3. Namontujte kryt žiarovky.
4. Zástrčku spotrebiča zapojte do
sieťovej zásuvky.
5. Dvierka otvorte.
Skontrolujte, či sa žiarovka
rozsvietila.
56
www.electrolux.com
8. TECHNICKÉ ÚDAJE
8.1 Informačný list výrobku
Obchodná značka
Electrolux
Model
EN3601MOX 925053542
Kategória
7. Chladnička s mrazničkou
Trieda energetickej efektívnosti
A++
Spotreba energie v kWh za rok na základe vý‐
239
sledkov štandardného testu za 24 hodín. Skutoč‐
ná spotreba energie bude závisieť od toho, ako
sa spotrebič používa a kde je umiestnený
Skladovací objem v litroch, Chladnička
220
Skladovací objem v litroch, Hviezdička
-
Skladovací objem v litroch, Zóna s vyššou teplo‐
tou
-
Skladovací objem v litroch, Víno
-
Skladovací objem v litroch, Celkom
329
Skladovací objem v litroch, Mraznička
109
Skladovací objem v litroch, Chiller (nulová zóna)
-
Skladovací objem v litroch, Iné oddelenia
-
Počet hviezdičiek pre mraziace oddelenie s naj‐
väčším skladovacím objemom (l)
****
Určená teplota „iných oddelení“ > 14 °C (°C), ak
existujú
-
Beznámrazový systém (A/N), Chladnička
Nie
Beznámrazový systém (A/N), Mraznička
Nie
Bezpečný čas pri prerušení dodávky prúdu v h
30
Kapacita mrazenia v kg/24 h
5
Klimatická trieda
SN-N-ST-T
Najnižšia izbová teplota, pri ktorej je spotrebič ur‐ 10
čený na používanie, v °C
Najvyššia izbová teplota, pri ktorej je spotrebič
určený na používanie, v °C
43
Úroveň vydávaného hluku dB(A) re1 pW
40
Vstavaný spotrebič A/N
Nie
Tento spotrebič je určený výlučne na uchováva‐
nie vína A/N
Nie
SLOVENSKY
8.2 Dodatočné technické údaje
Výška
1845 mm
Šírka
595 mm
Hĺbka
647 mm
Napätie
230 - 240 V
Frekvencia
50 Hz
57
Technické údaje sú uvedené na typovom
štítku, na vonkajšej alebo vnútornej
strane spotrebiča a na štítku
energetických parametrov.
9. OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA
Materiály označené symbolom
spotrebiče označené symbolom spolu s
odovzdajte na recykláciu. . Obal hoďte
do príslušných kontajnerov na recykláciu.
Chráňte životné prostredie a zdravie ľudí
a recyklujte odpad z elektrických a
elektronických spotrebičov. Nelikvidujte
odpadom z domácnosti. Výrobok
odovzdajte v miestnom recyklačnom
zariadení alebo sa obráťte na obecný
alebo mestský úrad.
*
58
www.electrolux.com
SLOVENSKY
59
280158209-A-282019
www.electrolux.com/shop
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising