AEG | RCB83724MX | User manual | Aeg RCB83724MX Manuali i perdoruesit

Aeg RCB83724MX Manuali i perdoruesit
RCB83724MX
SQ
MK
USER
MANUAL
Udhëzimet për përdorim
Frigorifer me Ngrirje
Упатство за ракување
Фрижидер со замрзнувач
2
16
2
www.aeg.com
PËRMBAJTJA
1. INFORMACIONI I SIGURISË............................................................................... 2
2. UDHËZIMET PËR SIGURINË.............................................................................. 4
3. INSTALIMI.............................................................................................................6
4. FUNKSIONIMI.......................................................................................................7
5. PËRDORIMI I PËRDITSHËM............................................................................... 9
6. KUJDESI DHE PASTRIMI.................................................................................. 10
7. ZGJIDHJA E PROBLEMEVE..............................................................................11
8. TË DHËNAT TEKNIKE....................................................................................... 14
PËR REZULTATE TË SHKËLQYERA
Faleminderit që zgjodhët këtë produkt AEG. Këtë produkt e kemi prodhuar që të
ketë performancë të plotë për shumë vite, duke u bazuar në teknologji inovative
që e bëjnë jetën më të thjeshtë, karakteristika të cilat mund të mos i gjeni në
pajisjet e zakonshme. Ju lutemi kushtojini pak minuta lexim për të marrë
maksimumin prej këtij produkti.
Vizitoni faqen tonë të internetit për:
Merrni këshilla përdorimi, broshura, informacion për ndreqjen e problemeve si
dhe për shërbimin:
www.aeg.com/webselfservice
Regjistroni produktin tuaj për shërbim më të mirë:
www.registeraeg.com
Blini aksesorë, pjesë konsumi, pjesë këmbimi origjinale për pajisjen tuaj:
www.aeg.com/shop
KUJDESI DHE SHËRBIMI PËR KLIENTËT
Përdorni gjithmonë pjesë këmbimi origjinale.
Kur kontaktoni me Qendrën e Autorizuar të Shërbimit, sigurohuni që të dispononi
të dhënat e mëposhtme: Modeli, PNC, Numri i serisë.
Informacioni mund të gjendet në pllakën e specifikimeve.
Paralajmërim / Të dhëna për sigurinë dhe kujdesin
Të dhëna të përgjithshme dhe këshilla
Të dhëna për ambientin
Rezervohet mundësia e ndryshimeve.
1.
INFORMACIONI I SIGURISË
Përpara instalimit dhe përdorimit të pajisjes, lexoni me
kujdes udhëzimet e ofruara. Prodhuesi nuk është
përgjegjës për lëndimet apo dëmet si rezultat i instalimit
apo përdorimit të papërshtatshëm. Gjithmonë mbajini
udhëzimet në një vend të sigurt dhe ku mund të arrihen
lehtë për t'iu referuar në të ardhmen.
SHQIP
3
1.1 Siguria e fëmijëve dhe personave me
probleme
•
•
•
•
•
•
Kjo pajisje mund të përdoret nga fëmijë të moshës 8
vjeç e sipër dhe persona me aftësi të kufizuara fizike,
ndijimesh ose mendore ose që nuk kanë eksperiencë
dhe njohuri, nëse këta mbahen nën mbikëqyrje ose
udhëzohen për përdorimin e sigurt të pajisjes dhe i
kuptojnë rreziqet e përdorimit.
Kjo pajisje mund të përdoret nga fëmijët nga 3 deri në
8 vjeç dhe personat me aftësi të kufizuara shumë të
theksuara dhe komplekse, nëse mbahen nën
monitorim të vazhdueshëm.
Fëmijët nën 3 vjeç duhet të mbahen larg nga pajisja,
përveçse kur mbikëqyren në mënyrë të vazhdueshme.
Mos i lejoni fëmijët të luajnë me pajisjen.
Fëmijët nuk duhet të kryejnë pastrimin dhe
mirëmbajtjen e pajisjes pa mbikëqyrje.
Mbajeni të gjithë paketimin larg nga fëmijët dhe
hidheni atë siç kërkohet.
1.2 Siguria e përgjithshme
•
•
•
•
Kjo pajisje është vetëm për përdorim në shtëpi dhe
për përdorime të ngjashme, si p.sh.:
– Në shtëpi në fshat, në zonat e kuzhinës për
personelin në dyqane, në zyra dhe në ambiente të
tjera pune
– Nga klientët në hotele, motele, hotele që ofrojnë
mëngjes dhe ambiente të tjera banimi
PARALAJMËRIM: Mos i bllokoni vrimat e ventilimit në
karkasën e pajisjes ose në strukturën inkaso.
PARALAJMËRIM: Mos përdorni asnjë pajisje
mekanike apo mjete artificiale për të përshpejtuar
procesin e shkrirje, veç atyre të rekomanduara nga
prodhuesi.
PARALAJMËRIM: Mos e dëmtoni qarkun e lëndës
ftohëse.
4
www.aeg.com
•
•
•
•
•
PARALAJMËRIM: Mos përdorni pajisje elektrike
brenda ndarjeve për ruajtjen e ushqimit në pajisje
nëse ato nuk janë të rekomanduara nga prodhuesi.
Mos përdorni ujë me spërkatje dhe avull për të
pastruar pajisjen.
Pastrojeni pajisjen me një leckë të butë të lagësht.
Përdorni vetëm detergjente neutrale. Mos përdorni
produkte gërryese, materiale pastruese të ashpra,
tretës ose objekte metalike.
Mos ruani brenda kësaj pajisjeje substanca
shpërthyese, si p.sh. kuti aerosoli me shtytës të
djegshëm.
Për të shmangur rreziqet, nëse kablloja e furnizimit
është e dëmtuar, ajo duhet zëvendësuar nga
prodhuesi, qendra e autorizuar e shërbimit ose
persona me kualifikim të ngjashëm.
2. UDHËZIMET PËR SIGURINË
2.1 Instalimi
PARALAJMËRIM!
Vetëm një person i
kualifikuar duhet ta instalojë
këtë pajisje.
•
•
•
•
•
•
•
Hiqni të gjithë paketimin.
Mos instaloni ose mos përdorni një
pajisje të dëmtuar.
Ndiqni udhëzimet e instalimit të dhëna
me pajisjen.
Gjithmonë bëni kujdes kur e lëvizni
pajisjen sepse është e rëndë.
Përdorni gjithnjë doreza sigurie dhe
këpucë të mbyllura.
Sigurohuni që ajri të mund të
qarkullojë përreth pajisjes.
Pas instalimit të parë ose pas
ndryshimit të krahut të derës, prisni të
paktën 4 orë përpara se të lidhni
pajisjen me energjinë elektrike. Kjo
bëhet që vaji të lejohet të rrjedhë
përsëri te kompresori.
Përpara se të kryeni çdo lloj veprimi
(p.sh. ndryshimit të krahut të derës),
hiqni spinën nga priza.
•
•
•
•
•
Mos e instaloni pajisjen pranë
radiatorëve, sobave, furrave ose
vatrave të gatimit.
Mos e ekspozoni pajisjen ndaj shiut.
Mos e instaloni pajisjen atje ku ka
dritë të drejtpërdrejtë dielli.
Mos e instaloni këtë pajisje në zona
që kanë shumë lagështirë ose që janë
shumë të ftohta.
Kur lëvizni pajisjen, ngrijeni nga cepi i
përparmë për të shmangur gërvishtjen
e dyshemesë.
2.2 Lidhja elektrike
PARALAJMËRIM!
Rrezik zjarri dhe goditjeje
elektrike.
PARALAJMËRIM!
Kur poziciononi pajisjen,
sigurohuni që kordoni i
energjisë të mos ngecë ose
dëmtohet.
SHQIP
PARALAJMËRIM!
Mos përdorni përshtatës me
shumë spina dhe kabllo
zgjatuese.
•
•
•
•
•
•
•
Pajisja duhet tokëzuar.
Sigurohuni që parametrat në pllakën e
specifikimeve të përkojnë me vlerat
elektrike të rrjetit elektrik.
Përdorni gjithmonë një prizë me
tokëzim të instaluar mirë.
Sigurohuni që të mos dëmtoni pjesët
elektrike (p.sh. spinën e rrjetit, kabllon
e rrjetit, kompresorin). Kontaktoni
qendrën e autorizuar të shërbimit ose
një elektricist për të ndërruar pjesët
elektrike.
Kablloja e rrjetit duhet të qëndrojë nën
nivelin e spinës së rrjetit.
Pajisjen futeni në prizë vetëm në fund
të instalimit. Sigurohuni që spina të
jetë e arritshme pas montimit të
pajisjes.
Mos e shkëputni pajisjen nga rrjeti
duke e tërhequr nga kablloja elektrike.
Gjithmonë tërhiqeni kabllon duke e
kapur nga spina.
2.3 Përdorimi
PARALAJMËRIM!
Rrezik lëndimi, djegiesh,
goditjeje elektrike ose zjarri.
Pajisja përmban gaz të ndezshëm,
izobutan (R600a), një gaz natyror me
nivel të lartë pajtueshmërie me mjedisin.
Bëni kujdes të mos shkaktoni dëmtime te
qarku i agjentit ftohës që përmban
izobutan.
•
•
•
•
Mos i ndryshoni specifikimet e kësaj
pajisjeje.
Mos vendosni pajisje elektrike (p.sh.
makinë akulloresh) në pajisje
përveçse kur është shënuar nga
prodhuesi se mund të vendosen.
Nëse dëmtohet qarku i ftohjes,
sigurohuni që të mos ketë flakë dhe
burime ndezjeje në dhomë. Ajrosni
dhomën.
Mos lejoni që enë të nxehta të prekin
pjesët plastike të pajisjes.
•
•
•
•
•
•
•
•
5
Mos vendosni pije freskuese në
ndarjen e ngrirjes. Kjo krijon presion
te depozita e ujit.
Mos ruani gaz dhe lëngje që marrin
flakë në pajisje.
Mos vendosni produkte të ndezshme
ose sende të lagura me produkte të
ndezshme brenda, pranë ose mbi
pajisje.
Mos e prekni kompresorin ose
kondensatorin. Ata janë të nxehtë.
Mos hiqni ose mos prekni sende në
ndarjen e ngrirësit nëse duart i keni të
lagura ose të njoma.
Mos ngrini përsëri ushqime që janë
shkrirë.
Respektoni udhëzimet e ruajtjes që
gjenden tek ambalazhimi i ushqimit të
ngrirë.
Mbështillini ushqimet me material
mbështjellës përpara se t’i fusni në
ndarjen e ngrirjes.
2.4 Ndriçimi i brendshëm
PARALAJMËRIM!
Rrezik goditjeje elektrike.
•
Lloji i llambës së përdorur për këtë
pajisje është vetëm për pajisje
shtëpiake. Mos e përdorni atë për
ndriçim banese.
2.5 Kujdesi dhe pastrimi
PARALAJMËRIM!
Rrezik plagosjeje ose
dëmtim i pajisjes.
•
•
•
Përpara se të kryeni mirëmbajtjen e
pajisjes, çaktivizojeni atë dhe hiqeni
nga priza.
Kjo pajisje përmban hidrokarbure në
njësinë ftohëse. Vetëm një person i
kualifikuar duhet ta kryejë
mirëmbajtjen dhe rimbushjen e
njësisë.
Kontrolloni rregullisht tubin e
shkarkimit të pajisjes dhe nëse është
e nevojshme pastrojeni. Nëse tubi i
shkarkimit është i bllokuar, uji i shkrirë
do të mblidhet në fundin e pajisjes.
2.6 Shërbimi
•
Për të riparuar pajisjen kontaktoni me
qendrën të autorizuar të shërbimit.
6
www.aeg.com
•
Përdorni vetëm pjesë këmbimi
origjinale.
2.7 Hedhja e mbeturinave
PARALAJMËRIM!
Rrezik plagosjeje ose
mbytjeje.
•
•
•
Shkëputeni pajisjen nga rrjeti i
furnizimit elektrik.
Prisni kabllon e lidhjes me rrjetin dhe
hidheni atë.
Hiqni kapësen e derës për të
parandaluar bllokimin brenda pajisjes
•
•
•
të fëmijëve dhe të kafshëve
shtëpiake.
Qarku i ftohjes dhe materialet e
izolimit të kësaj pajisjeje nuk ndikojnë
tek ozoni.
Shkuma izoluese përmban gaz të
ndezshëm. Kontaktoni autoritetin e
bashkisë suaj për t'u informuar mbi
mënyrën e duhur të hedhjes së
pajisjes.
Mos i shkaktoni dëmtime pjesës së
njësisë së ftohjes që është afër
shkëmbyesit të nxehtësisë.
3. INSTALIMI
PARALAJMËRIM!
Referojuni kapitujve për
sigurinë.
•
përputhje me rregullat në fuqi, duke u
këshilluar me një elektricist.
Prodhuesi refuzon çdo përgjegjësi
nëse nuk respektohen masat
paraprake të mësipërme.
Kjo pajisje është në përputhje me
direktivat E.E.C Direktivat
3.1 Pozicionimi
•
Kjo pajisje mund të instalohet në ambient
të brendshëm të thatë dhe me ajrim të
mirë, ku temperatura e ambientit
përputhet me kategorinë e klimës që
tregohet në pllakën e specifikimeve të
pajisjes:
3.3 Instalimi dhe ndërrimi i
filtrit CLEANAIR CONTROL
Kategori Temperatura e ambientit
ae
klimës
SN
+10°C deri në + 32°C
N
+16°C deri në + 32°C
ST
+16°C deri në + 38°C
T
+16°C deri në + 43°C
Gjatë dorëzimit, filtri prej karboni gjendet
në një qese plastike për të ruajtur
performancën. Filtri duhet të vendoset në
sirtar përpara se të ndizet pajisja.
1.
2.
3.
4.
Hapni sirtarin.
Nxirrni filtrin nga qesja plastike.
Vendoseni filtrin në sirtar.
Mbyllni sirtarin.
3.2 Lidhja elektrike
•
•
Përpara se ta futni pajisjen në prizë,
sigurohuni që tensioni dhe frekuenca
që tregohet në tabelën e vlerave
përputhet me të dhënat e rrymës së
shtëpisë tuaj.
Pajisja duhet tokëzuar. Spina e
kabllos së ushqimit është e pajisur me
një kontakt, pikërisht për këtë qëllim.
Nëse spina e ushqimit të shtëpisë nuk
është e tokëzuar, lidheni pajisjen në
një prizë të veçuar të tokëzuar në
Për rezultate maksimale, filtri prej karboni
i ajrit duhet të ndërrohet një herë në vit.
Filtrat e rinj aktivë të ajrit mund të blihen
pranë shitësit tuaj vendor.
Filtri i ajrit është aksesor i
konsumueshëm dhe si i tillë
nuk mbulohet nga garancia.
SHQIP
7
3.4 Instalimi i pajisjes dhe
ndryshimi i krahut të derës
Referojuni udhëzimeve të
dhëna veçmas mbi instalimin
(kërkesat për ajrosje,
nivelimi) dhe ndryshimi i
krahut të derës.
4. FUNKSIONIMI
4.1 Paneli i kontrollit
1
2
9
1. Tasti i zgjedhjes së ndarjes dhe tasti
ON/OFF
2. Ekrani
3. Tasti i rritjes së temperaturës
4. Treguesi FROSTMATIC
5. Treguesi ExtraHumidity
6. Treguesi COOLMATIC
7. Tasti ExtraHumidity
8. Tasti Mode
9. Tasti i uljes së temperaturës
3
4
5
8
6
7
Tingujt e paracaktuar të butonave mund
të ndryshohen duke shtypur njëkohësisht
tastin e rritjes së temperaturës dhe tastin
e uljes së temperaturës për 3 sekonda.
Ndryshimi është i kthyeshëm.
Ekrani
B
A
C
A. Treguesi i ndarjes
B. Regjimi ECO
C. Treguesi temperaturës së ndarjes
4.2 ON/OFF
Pajisja ndizet automatikisht kur lidhet me
prizën elektrike.
Futeni spinën e pajisjes në prizën
elektrike.
1. Fikeni pajisjen duke shtypur tastin
ON/OFF për 3 sekonda.
8
www.aeg.com
2. Ndizeni pajisjen duke shtypur tastin
ON/OFF.
4.3 Rregullimi i temperaturës
1. Zgjidhni ndarjen e frigoriferit ose të
ngrirësit duke shtypur tastin e
zgjedhjes së ndarjes.
2. Shtypni tastin e rritjes ose uljes së
temperaturës për të caktuar
temperaturën që dëshironi.
Cilësimet e paracaktuara të
temperaturës:
• +4°C për ndarjen e frigoriferit;
• -18°C për ndarjen e ngrirësit.
Treguesi i temperaturës tregon
temperaturën e caktuar.
Pasi caktohet temperatura
maksimale ose minimale,
cilësimi i temperaturës nuk
mund të ndryshohet duke
shtypur sërish tastin. Do të
dëgjoni një tingull akustik.
4.4 Modaliteti aktiv
Modaliteti aktiv lejon ndryshimin e çdo
cilësimi në pajisje.
Për të kaluar në modalitetin aktiv, hapni
derën ose mbani shtypur çdo buton për 1
sekondë derisa të dëgjoni një sinjal
akustik.
Ikonat ndizen.
Modaliteti aktiv fiket
automatikisht pas 30
sekondash.
4.5 Funksionet e rritjes së
temperaturës COOLMATIC
dhe FROSTMATIC
Funksionet e rritjes së temperaturës ulin
shpejt temperaturën në ndarjen e
dëshiruar për ruajtjen e ushqimit siç
duhet. Sugjerojmë të aktivizoni
COOLMATIC për ftohje më të shpejtë të
produkteve dhe për të shmangur
ngrohjen e ushqimeve të tjera tashmë
brenda në frigorifer, si dhe funksionin
FROSTMATIC për uljen e shpejtë të
temperaturës në ngrirës, duke
mundësuar ngrirjen e shpejtë të
ushqimeve të freskëta.
Këto funksione çaktivizohen
automatikisht siç vijon:
• COOLMATIC pas 6
orësh,
• FROSTMATIC pas 52
orësh.
1. Për të ndezur COOLMATIC, shtypni
një herë tastin e modalitetit.
Do të shfaqet treguesi COOLMATIC.
2. Për të ndezur njëkohësisht
COOLMATIC dhe FROSTMATIC,
shtypni dy herë tastin e modalitetit.
Do të shfaqen treguesit COOLMATIC
dhe FROSTMATIC.
3. Për të ndezur FROSTMATIC, shtypni
tre herë tastin e modalitetit.
Do të shfaqet treguesi FROSTMATIC.
4. Për të çaktivizuar funksionet, shtypni
butonin e modalitetit derisa treguesit
FROSTMATIC dhe/ose COOLMATIC
të fiken.
4.6 Modaliteti ECO
Modaliteti ECO aktivizohet nëse
temperatura e vendosur për ndarjen e
dëshiruar është si më poshtë:
• 4°C për ndarjen e frigoriferit;
• -18°C për ndarjen e ngrirësit
Kur funksioni është i aktivizuar, shfaqet
treguesi i modalitetit ECO.
Ky cilësim garanton
konsumin minimal të
energjisë dhe karakteristikat
e duhura të ruajtjes së
ushqimit.
4.7 Modaliteti ExtraHumidity
Nëse duhet të rrisni nivelin e lagështisë
në frigorifer, ju sugjerojmë të aktivizoni
funksionin ExtraHumidity.
1. Për të aktivizuar funksionin, shtypni
tastin ExtraHumidity.
Treguesi ExtraHumidity ndizet.
2. Për ta çaktivizuar funksionin, shtypni
butonin ExtraHumidity derisa të fiket
treguesi ExtraHumidity.
4.8 Modaliteti DEMO
Modaliteti DEMO lejon që të përdoret
paneli pa aktivizuar pajisjen.
SHQIP
•
•
Për të aktivizuar modalitetin, shtypni
tasti i modalitetit 9 herë, derisa të në
ekran të shfaqet dE.
Për të çaktivizuar modalitetin, shtypni
tasti i modalitetit për rreth 10 sekonda.
Pajisja kthehet në modalitetin normal.
4.9 Alarmi i temperaturës së
lartë
Rritja e temperaturës në ndarjen e
ngrirësit (për shembull, si pasojë e një
shkëputjeje të mëparshme të energjisë
ose hapjes së derës) tregohet nëpërmjet:
• pulsimit të butonit të përzgjedhjes së
ndarjes dhe treguesit të ndarjes;
• sinjalizuesit akustik.
9
Sinjalizuesi akustik fiket.
Treguesit e alarmit vazhdojnë të pulsojnë
derisa të rivendosen kushtet normale.
4.10 Alarmi i hapjes së derës
Nëse dera lihet e hapur për pak minuta,
do të dëgjohet një alarm akustik. Kushtet
e alarmit të hapjes së derës tregohen
nëpërmjet:
• pulsimit të butonit të përzgjedhjes së
ndarjes dhe treguesit të ndarjes;
• sinjalizuesit akustik.
Pasi të vendosen sërish kushtet normale
(dera e mbyllur), alarmi do të ndalojë.
Gjatë alarmit, sinjalizuesi mund të fiket
duke shtypur çfarëdo butoni.
Shtypni çfarëdo butoni për të rivendosur
alarmin.
5. PËRDORIMI I PËRDITSHËM
PARALAJMËRIM!
Referojuni kapitujve për
sigurinë.
5.1 Energjia fillestare
KUJDES!
Përpara se të futni spinën në
prizë dhe të ndizni pajisjen
për herë të parë, lëreni
pajisjen të qëndrojë drejt në
këmbë për të paktën 4 orë.
Kjo do të sigurojë kohën e
mjaftueshme që vaji të
kthehet në kompresor.
Përndryshe kompresori ose
pjesët përbërëse elektronike
mund të dëmtohen.
5.2 Ruajtja e ushqimeve të
ngrira
Kur e ndizni për herë të parë ose pas një
periudhe jashtë përdorimit, përpara se të
futni produkte në ndarje, lëreni pajisjen të
punojë për të paktën 2 orë me funksionin
FROSTMATIC të aktivizuar. Sirtarët e
ngrirësit mundësojnë gjetjen e lehtë dhe
të shpejtë të pakos së ushqimit që
dëshironi. Nëse ju duhet të vendosni sasi
të mëdha ushqimi, hiqni të gjithë sirtarët,
përveç sirtarit të poshtëm, i cili duhet të
jetë në vend për qarkullim të mirë të ajrit.
Në të gjitha raftet është e mundur
vendosja e ushqimeve që dalin deri në
15 mm jashtë derës.
5.3 Ngrirja e ushqimit të
freskët
Ndarja e ngrirësit është e përshtatshme
për ngrirjen e ushqimeve të freskëta dhe
ruajtjen e ushqimeve të ngrira dhe
shumë të ngrira për një kohë të gjatë.
Për të ngrirë sasi të vogla ushqimesh të
freskëta nuk është e nevojshme të
ndryshoni cilësimin aktual.
Për të ngrirë ushqime të freskëta,
aktivizoni funksionin FROSTMATIC të
paktën 24 orë përpara se të vendosni
ushqimin që do të ngrini, në ndarjen e
ngrirësit.
Vendosni ushqimin që do të ngrini në
ndarjen e sipërme.
Sasia maksimale e ushqimit që mund të
ngrijë për 24 orë, jepet në pllakën e
specifikimeve.
Procesi i ngrirjes zgjat 24 orë: gjatë kësaj
periudhe mos shtoni ushqime të tjera për
t’u ngrirë.
10
www.aeg.com
Kur procesi i ngrirjes të ketë përfunduar,
caktoni sërish temperaturën e kërkuar
(shihni "Funksioni FROSTMATIC").
Në këto kushte, temperatura
e ndarjes së frigoriferit mund
të bjerë nën 0°C. Nëse
ndodh diçka e tillë,
rivendoseni rregulluesin e
temperaturës në një cilësim
më të ngrohtë.
5.4 Ruajtja e ushqimit në
ndarjen e ngrirësit
KUJDES!
Përpara vendosjes ose
heqjes së modulit FreshBox
nga pajisja, hiqni sirtarin
MaxiBox dhe kapakun prej
xhami.
Njësia FreshBox është e pajisur me
shina. Kur e hiqni nga ndarja e frigoriferit,
tërhiqeni njësinë drejt jush dhe hiqni
koshin duke e anuar pjesën e përparme
të tij për nga poshtë.
Mbulojeni me kapak ose mbështilleni
ushqimin, veçanërisht nëse ka një erë të
fortë.
Vendoseni ushqimin në mënyrë të tillë që
ajri të qarkullojë lirshëm rreth tij.
Mbajeni ushqimin në të gjitha raftet jo më
afër se 20 mm nga pareti i pasmë dhe 15
mm nga dera.
5.5 Njësia FreshBox
Sirtari brenda njësisë është i
përshtatshëm për ruajtjen e ushqimeve
të freskëta, si peshku, mishi dhe
produktet e detit, sepse temperatura këtu
është më e ulët sesa në pjesën tjetër të
frigoriferit.
5.6 DYNAMICAIR
Ndarja e frigoriferit ka një pajisje që
mundëson ftohjen e shpejtë të ushqimit
dhe ruan një temperaturë më të
njëtrajtshme në të.
Kur është e nevojshme, kjo pajisje
aktivizohet automatikisht, për shembull
për rikuperimin e shpejtë të temperaturës
pas hapjes së derës ose kur temperatura
e ambientit është e lartë.
6. KUJDESI DHE PASTRIMI
PARALAJMËRIM!
Referojuni kapitujve për
sigurinë.
6.1 Pastrimi i pjesës së
brendshme të pajisjes
Përpara së të përdorni pajisjen për herë
të parë, pastroni pjesën e saj të
brendshme dhe gjithë aksesorët e
brendshëm me ujë të vakët dhe pak
sapun natyral për të hequr erën tipike të
një produkti të ri, e më pas thajeni
tërësisht.
KUJDES!
Mos përdorni detergjent,
pluhura gërryes, klor apo
pastrues me bazë vaji, pasi
këto mund të dëmtojnë
sipërfaqet e lëmuara.
SHQIP
6.2 Pastrimi periodik
KUJDES!
Mos tërhiqni, lëvizni apo
dëmtoni asnjë tub dhe/ose
kabllot brenda pajisjes.
KUJDES!
Mos e dëmtoni qarkun e
sistemit ftohës.
Pajisja duhet pastruar rregullisht:
1. Pastroni pjesën e brendshme dhe
aksesorët me ujë të vakët dhe me
pak sapun neutral.
2. Kontrolloni rregullisht gominat e
derës dhe pastrojini për t’u siguruar
që janë të pastra dhe nuk kanë
papastërti.
3. Shpëlajeni dhe thajeni tërësisht.
4. Nëse arrihet, pastroni me furçë
kondensatorin dhe kompresorin në
pjesën e pasme të pajisjes.
Ky veprim do të përmirësojë
rendimentin e pajisjes dhe do të
kursejë konsumin e energjisë.
11
që kompresori i motorit ndalon gjatë
përdorimit normal.
6.4 Shkrirja e ngrirësit
Ndarja e ngrirësit është pa formim
bryme. Kjo do të thotë se gjatë procesit
të punës nuk krijohet brymë, as në muret
e brendshme as mbi ushqime.
6.5 Periudhat e
mospërdorimit
Kur pajisja nuk përdoret për periudha të
gjata, merrni masat paraprake të
mëposhtme:
1. Shkëputeni pajisjen nga furnizimi
elektrik.
2. Nxirrni jashtë të gjitha ushqimet.
3. Pastroni pajisjen dhe të gjithë
aksesorët.
4. Lëreni derën/dyert paksa hapur për
të shmangur formimin e erërave të
pakëndshme.
6.3 Shkrirja e frigoriferit
Bryma eliminohet automatikisht nga
avulluesi i ndarjes së frigoriferit sa herë
7. ZGJIDHJA E PROBLEMEVE
PARALAJMËRIM!
Referojuni kapitujve për
sigurinë.
7.1 Si të veprojmë nëse...
Problemi
Shkaku i mundshëm
Zgjidhja
Pajisja bën zhurmë.
Pajisja nuk është
mbështetur mirë në
dysheme.
Kontrolloni nëse pajisja
qëndron pa lëvizur.
Aktivizohet alarmi zanor ose Pajisja është ndezur së
vizual.
fundi ose temperatura
është ende shumë e lartë.
Drejtojuni seksionit "Treguesi/
Alarmi i derës së hapur" ose
"Treguesi/Alarmi i
temperaturës së lartë".
12
www.aeg.com
Problemi
Llamba nuk punon.
Kompresori punon pa
ndërprerje.
Shkaku i mundshëm
Zgjidhja
Temperatura në pajisje
është tepër e lartë.
Drejtojuni seksionit "Treguesi/
Alarmi i derës së hapur" ose
"Treguesi/Alarmi i
temperaturës së lartë".
Llamba është në gjendje
gatishmërie.
Mbyllni dhe hapni derën.
Llamba është me defekt.
Kontaktoni me qendrën më të
afërt të autorizuar të shërbimit.
Temperatura është
vendosur në mënyrë të
gabuar.
Drejtojuni kapitullit
"Funksionimi/Paneli i
kontrollit".
Në pajisje janë futur
njëkohësisht shumë
produkte ushqimore.
Prisni disa orë dhe më pas
kontrolloni sërish
temperaturën.
Temperatura e dhomës
është tepër e lartë.
Referojuni grafikut të
kategorisë klimatike në pllakën
e specifikimeve.
Ushqimet e vendosura në
Lëreni ushqimin të ftohet deri
pajisje kanë qenë shumë të në temperaturën e dhomës
ngrohta.
përpara se ta ruani.
Funksioni FROSTMATIC
është i aktivizuar.
Referojuni kapitullit “Funksioni
FROSTMATIC”.
Funksioni COOLMATIC
është i aktivizuar.
Referojuni kapitullit “Funksioni
COOLMATIC”.
Kompresori nuk fillon
menjëherë pas shtypjes së
FROSTMATIC ose pas
ndryshimit të temperaturës.
Kjo është normale, nuk ka
asnjë defekt.
Kompresori aktivizohet pas
pak kohe.
Kompresori nuk fillon
menjëherë pas shtypjes së
COOLMATIC ose pas
ndryshimit të temperaturës.
Kjo është normale, nuk ka
asnjë defekt.
Kompresori aktivizohet pas
pak kohe.
Brenda në frigorifer rrjedh
ujë.
Vrima e daljes së ujit është
bllokuar.
Pastroni vrimën e daljes së
ujit.
Produktet ushqimore
pengojnë rrjedhjen e ujit në
kolektorin e ujit.
Sigurohuni që produktet
ushqimore të mos prekin
pllakëzën e pasme.
Tubi i shkarkimit të ujit të
shkrirë nuk është lidhur me
vasketën e avullimit mbi
kompresor.
Bashkoni tubin e daljes së ujit
të shkrirë me vasketën
avulluese.
Rrjedh ujë në dysheme.
SHQIP
13
Problemi
Shkaku i mundshëm
Zgjidhja
Temperatura nuk mund të
caktohet.
Funksioni FROSTMATIC
ose COOLMATIC është i
aktivizuar.
Çaktivizoni manualisht
FROSTMATIC ose
COOLMATIC ose prisni derisa
funksioni të rivendoset
automatikisht për të vendosur
temperaturën. Referojuni
kapitullit “Funksioni
FROSTMATIC ose
COOLMATIC”.
DEMO shfaqet në ekran.
Pajisja është në regjimin e
demonstrimit.
Mbani tasti i modalitetit të
shtypur për rreth 10 sekonda
derisa të dëgjoni një tingull të
gjatë dhe ekrani të fiket për
pak kohë.
Temperatura në pajisje
është tepër e ulët/e lartë.
Rregullatori i temperaturës
nuk është vendosur siç
duhet.
Caktoni një temperaturë më të
lartë/më të ulët.
Temperatura e produkteve
ushqimore është tepër e
lartë.
Lëreni temperaturën e
produkteve ushqimore të ulet
deri në temperaturën e
ambientit përpara se t'i ruani.
Janë futur shumë produkte
ushqimore njëkohësisht në
pajisje.
Futni më pak produkte
ushqimore njëkohësisht në
pajisje.
Funksioni FROSTMATIC
është i aktivizuar.
Referojuni kapitullit “Funksioni
FROSTMATIC”.
Funksioni COOLMATIC
është i aktivizuar.
Referojuni kapitullit “Funksioni
COOLMATIC”.
Panelet anësore të pajisjes
janë të ngrohta.
Kjo është gjendje normale
e shkaktuar nga puna e
shkëmbyesit të nxehtësisë.
Sigurohuni që të ketë të
paktën 30 mm hapësirë mes
secilës anë të pajisjes dhe
mobilies rrethues kur
temperatura e ambientit kalon
38°C.
Në paretin e pasmë të
frigoriferit ka shumë ujë të
kondensuar.
Dera është hapur shumë
shpesh.
Hapeni derën vetëm kur është
e nevojshme.
Dera nuk është mbyllur
plotësisht.
Sigurohuni që dera të jetë e
mbyllur plotësisht.
Ushqimi i ruajtur nuk është
mbështjellë.
Mbështilleni ushqimin në
paketime të përshtatshme
përpara se ta ruani në pajisje.
14
www.aeg.com
Problemi
Shkaku i mundshëm
Zgjidhja
Dera nuk hapet lehtë.
Jeni përpjekur të rihapni
derën menjëherë pas
mbylljes.
Prisni pak sekonda mes
mbylljes dhe rihapjes së
derës.
Nëse këshillat nuk sjellin
rezultatin e dëshiruar,
kontaktoni me qendrën më
të afërt të autorizuar të
shërbimit.
7.2 Ndërrimi i llambës
Pajisja ka një dritë të brendshme LED
me jetëgjatësi të madhe.
Vetëm punonjësit e shërbimit lejohen që
ta zëvendësojnë dritën. Kontaktoni me
qendrën e autorizuar të shërbimit.
8. TË DHËNAT TEKNIKE
8.1 Fleta e informacionit të produktit
Marka tregtare
AEG
Modeli
RCB83724MX 925055244
Kategoria
7.Frigorifer me ngrirje
Klasi i efikasitetit të energjisë
A++
Konsumi i energjisë në kWh në vit, bazuar në
rezultatet e testit standard për 24 orë. Konsumi
aktual i energjisë do të varet nga mënyra e
përdorimit të pajisjes dhe vendit ku ndodhet ajo
248
Volumi i ruajtjes në litra, frigoriferi
250
Volumi i ruajtjes në litra, Ndarja me yll
-
Volumi i ruajtjes në litra, Zona e qilarit
-
Volumi i ruajtjes në litra, Verë
-
Volumi i ruajtjes në litra, Totali
341
Volumi i ruajtjes në litra, Ngrirësi
91
Volumi i ruajtjes në litra, Ftohësi
-
Volumi i ruajtjes në litra, Ndarjet e tjera
-
Vlerësimi me yll i ndarjes së ngrirësit me volumin
më të lartë të ruajtjes (l)
****
Temperatura e parashikuar e ndarjeve të tjera > 14
°C (°C), nëse ka
-
Pa brymë (Po/Jo), Frigoriferi
Po
Pa brymë (Po/Jo), Ngrirësi
Po
SHQIP
Siguria ndaj ndërprerjes së rrymës në orë
19
Kapaciteti i ngrirjes në kg/24 orë
10
Klasi i klimës
SN-N-ST-T
Temperatura e ulët e ambientit në të cilën synohet
të përdoret pajisja, në °C
10
Temperatura e lartë e ambientit në të cilën synohet
të përdoret pajisja, në °C
43
Emetimet akustike të zhurmës dB(A) re1 pW
43
Pajisje inkaso Po/Jo
Jo
Kjo pajisje është planifikuar që të përdoret vetëm
për ruajtjen e verës Po/Jo
Jo
8.2 Të dhënat teknike shtesë
Lartësia
2000 mm
Gjerësia
595 mm
Thellësia
647 mm
Tensioni
230 - 240 V
Frekuenca
50 Hz
15
Të dhënat teknike jepen në pllakën e
specifikimeve, e cila gjendet në anën e
jashtme ose të brendshme të pajisjes
dhe në etiketën e energjisë.
9. ÇËSHTJE QË LIDHEN ME AMBIENTIN
Ricikloni materialet me simbolin .
Vendoseni ambalazhin te kontejnerët e
riciklimit nëse ka. Ndihmoni në mbrojtjen
e mjedisit dhe shëndetit të njerëzve dhe
në riciklimin e mbetjeve të pajisjeve
elektrike dhe elektronike. Mos hidhni
pajisjet e shënuara me simbolin e
mbeturinave shtëpiake. Ktheni produktin
në pikën lokale të riciklimit ose
kontaktoni me zyrën komunale.
16
www.aeg.com
СОДРЖИНА
1. БЕЗБЕДНОСНИ ИНФОРМАЦИИ..................................................................... 16
2. БЕЗБЕДНОСНИ УПАТСТВА.............................................................................18
3. МОНТАЖА......................................................................................................... 20
4. РАКУВАЊЕ........................................................................................................ 21
5. СЕКОЈДНЕВНА УПОТРЕБА............................................................................. 24
6. НЕГА И ЧИСТЕЊЕ............................................................................................25
7. РЕШАВАЊЕ НА ПРОБЛЕМИ........................................................................... 26
8. ТЕХНИЧКИ ПОДАТОЦИ................................................................................... 29
ЗА СОВРШЕНИ РЕЗУЛТАТИ
Ви благодариме што го избравте овој производ на AEG. Го создадовме за
да ви обезбедиме долгогодишен беспрекорен перформанс, со иновативни
технологии кои го прават животот поедноставен - функции што можеби нема
да ги најдете кај обичните апарати. Ве молиме, одвојте неколку минути за
читање за да го добиете најдоброто од овој апарат.
Посетете ја нашата страница за да:
Добијте корисни совети, брошури, водич за решавање на проблеми,
информации за сервисирање:
www.aeg.com/webselfservice
Да го регистрирате вашиот производ за подобро сервисирање:
www.registeraeg.com
Да купувате додатоци, половни и оригинални делови за вашиот апарат:
www.aeg.com/shop
ГРИЖА ЗА КОРИСНИЦИ И СЕРВИСИРАЊЕ
Секогаш користете оригинални резервни делови.
Кога ќе контактирате со нашиот Овластен сервис, треба да ги имате на
располагање следниве податоци: Модел, број на производот, сериски број.
Информациите можете да ги најдете на плочката со спецификации.
Предупредување / Внимание-Безбедносни информации
Општи информации и совети
Информации за животната средина
Можноста за промени е задржана.
1.
БЕЗБЕДНОСНИ ИНФОРМАЦИИ
Пред монтирање и користење на апаратот, ве
молиме внимателно да ги прочитате приложените
упатства. Производителот не сноси одговорност за
направена повреда или штета кои се резултат на
неправилна монтажа или употреба. Секогаш чувајте
МАКЕДОНСКИ
17
ги упатствата на сигурно и безбедно место за
подоцнежна употреба.
1.1 Безбедност на деца и ранливи лица
•
•
•
•
•
•
Овој апарат можат да го користат деца над 8
години и лица со намалени физички, сетилни или
ментални способности или лица без искуство и
знаење доколку тоа го прават под надзор или им
биле дадени упатства како безбедно да го
употребуваат апаратот и ги разбираат опасностите
поврзани со него.
Овој апарат може да се користи од страна на деца
меѓу 3 и 8 годишна возраст и лицата со големи и
сложени препреки во развојот, ако истите се
соодветно обучени.
Апаратот не смее да биде во дофат на деца
помали од 3 години освен ако не се под постојан
надзор.
Не дозволувајте им на децата да играат со
апаратот.
Децата не треба да го чистат или да го оддржуваат
апаратот без надзор.
Држете ја амбалажата подалеку од децата и
разрешете се соодветно од него.
1.2 Општа безбедност
•
•
Овој апарат е наменет за употреба во домаќинство
и за други слични примени, како на пр:
– фарми; кујнски простор за вработени во
продавници, канцеларии и други работни
околини
– Од страна на клиенти во хотели, мотели,
сместување на база на спиење со појадок и друг
вид на сместувачки објекти
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ: Отворите за вентилација, во
околината на апаратот или во вградената
конструкција, треба да се ослободени од пречки.
18
www.aeg.com
•
•
•
•
•
•
•
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ: Не користете механички
уреди или вештачки средства за забрзување на
топењето освен оние што ги препорачува
производителот.
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ: Не оштетувајте го колото за
ладење.
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ: Не користете електрични
апарати внатре во преградите на апаратот за
чување храна, освен ако не е вид којшто е
препорачан од страна на производителот.
Не користете воден спреј и пареа за чистење на
апаратот.
Чистете го апаратот со мека, влажна крпа.
Користете само неутрални детергенти. Не
користете абразивни производи, абразивни
сунгери за чистење, растворувачи или метални
предмети.
Не чувате во овој апарат експлозивни материи,
како на пример конзерви со аеросол и со запалив
гас.
Доколку кабелот за напојување се оштети, треба
да се замени од страна на производителот, негов
овластен Сервис или слично квалификувани лица
за да се избегне опасност.
2. БЕЗБЕДНОСНИ УПАТСТВА
2.1 Монтажа
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ!
Апаратот мора да го
монтира само
квалификувано лице.
•
•
•
•
Извадете ја целата амбалажа.
Немојте да монтирате ниту да
користите оштетен апарат.
Следете ги инструкциите за
монтирање дадени со апаратот.
Секогаш внимавјте кога го
пренесувате апаратот затоа што е
тежок. Секогаш носете заштитни
ракавици и приложените обувки.
•
•
•
•
Овозможете кружење на воздухот
околу апаратот.
Кога првпат инсталирате или откако
сте ја замениле вратата почекајте
најмалку 4 часа пред да го поврзете
апаратот на струја. Ова
овозможува маслото да истече
назад во компресорот.
Пред да извршите било каква
работа на самиот апарат (на пр.
промена на врата), извадате го
кабелот од штекерот.
Не монтирајте го апаратот во
близина на радијатори или
шпорети, рерна или површини за
готвење.
МАКЕДОНСКИ
•
•
•
•
Не го изложувајте апаратот на
дожд.
Не монтирајте го апаратот на места
кадешто има директна сончева
светлина.
Не го монтирајте овој апарат во
многу влажни и студени места.
Кога го преместувате апаратот,
кренете го предниот дел за да
спречите гребење на подот.
2.2 Поврзување на струја
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ!
Ризик од пожар и струен
удар.
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ!
Кога го поставуваме
апаратот, проверете дали
гајтанот за струја е
заплеткан или оштетен.
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ!
Не користете адаптери со
повеќе приклучоци и
продолжни кабли.
•
•
•
•
•
•
•
Апаратот мора да биде заземјен.
Проверете дали параметрите на
плочката со спецификации се
компатибилни со електричната
моќност на мрежата на електрична
енергија.
Секогаш користете правилно
монтиран штекер отпорен на
струјни удари.
Внимавајте да не ги оштетите
електричните компоненти (на пр.
приклучокот за струја, кабелот,
компресорот). Контактирајте со
Овластениот сервисен центар или
со електричар за да ги смени
електричните компоненти.
Кабелот за струја мора да стои под
нивото на приклучокот.
Поврзете го приклучокот за струја
со штекерот на крајот од
монтажата. Проверете дали
приклучокот за струја е пристапен
по монтирањето.
Не влечете го кабелот за да го
исклучите апаратот од струја.
Секогаш повлекувајте го
приклучокот за струја.
19
2.3 Употребa
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ!
Постои опасност од
повреда, изгореници,
струен удар или пожар.
Апаратот содржи запаллив гас,
изобутан (R600a), природен гас со
високо ниво на компатибилност со
околината. Внимавајте да не гo
оштетите водот за ладење кој содржи
изобутан.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Не менувајте ги спецификациите на
овој апарат.
Не ставајте електрични апарати (на
пр. уред за правење сладолед) во
апаратот освен ако тоа не е
наведено од страна на
производителот.
Ако дојде до оштетување на колото
за ладење, проверете дали има
пламен и извор на оган во
просторијата. Проветрувајте ја
просторијата.
Не дозволувајте жешки предмети
да ги допираат пластичните делови
на апаратот.
Не ставајте газирани пијалоци во
комората за замрзнување. Ова ќе
создаде притисок во садот со
пијалак.
Не чувајте запалив гас и течност во
апаратот.
Не ставајте запаливи производи
или предмети натопени со
запаливи средства во, блиску до,
или на апаратот.
Не допирајте го компресорот или
кондензаторот. Тие се жешки.
Не вадете ги и не допирајте ги
предметите од комората за
замрзнување ако рацете ви се
водени или влажни.
Не замрзнувајте храна што веќе
била одмрзната.
Следете ги упатствата за чување
замрзната храна што се наоѓаат на
пакувањето.
Завиткајте ја храната во материјал
кој е безбеден за чување на храна
пред да ја ставите во преградата на
замрзнувачот.
20
www.aeg.com
2.4 Внатрешна светилка
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ!
Опасност од струен удар.
•
Видот на светло кое се користи за
овој апарат, е само за домашна
употреба. Не употребувајте ја за
осветлување во куќата.
2.5 Нега и чистење
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ!
Ризик од повреда или
оштетување на апаратот.
•
•
•
Пред одржувањето, исклучете го
апаратот и исклучете го кабелот од
штекерот за струја.
Апаратот содржи јаглеводороди во
уредот за ладење. Само
квалификувано лице смее да го
одржува апаратот и повторно да ја
полни единицата.
Редовно вршете проверка на
одводот на фрижидерот и ако е
потребно исчистете го. Ако одводот
е блокиран, ќе се собира одмрзната
вода на дното на апаратот.
•
Користете само оригинални
резервни делови.
2.7 Расходување
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ!
Ризик од повреда или
задушување.
•
•
•
•
•
•
Исклучете го апаратот од
приклучокот за струја.
Отсечете го кабелот за струја и
фрлете го.
Извадете ја вратата за да спречите
затворање на деца и миленичиња
во апаратот.
Водовите за ладење и изолираните
материјали на овој апарат се
еколошки производи.
Изолациската пена содржи запалив
гас. Контактирајте со општинската
власт за да добиете информации
за правилно расходување на
апаратот.
Не оштетувајте го делот за ладење
којшто се наоѓа во близина на
разменувачот на топлина.
2.6 Сервисирање
•
За да го поправите апаратот
контактирајте го Овластениот
сервисен центар.
3. МОНТАЖА
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ!
Видете во поглавјата за
заштита и сигурност.
3.1 Поставување
Овој апарат може да биде поставен
внатре, на суво и добро проветрено
место, каде што околната температура
е соодветна на климатската класа
укажана на плочката со спецификации
на апаратот:
Климат
ска
класа
Температура на околината
SN
+10°C до + 32°C
N
+16°C до + 32°C
ST
+16°C до + 38°C
T
+16°C до + 43°C
3.2 Поврзување на струја
•
Пред да го приклучите, проверете
дали напонот и фреквенцијата
прикажани на плочката со
спецификации одговараат на
МАКЕДОНСКИ
•
•
•
вашата домашна електрична
мрежа.
Апаратот мора да биде заземјен.
Приклучокот на кабелот за
напојување со струја е со
заземјување. Ако штекерот од
домашната електрична мрежа не е
вземјен, поврзете го апаратот со
посебно вземјување во согласност
со прописите за електрична
енергија и откако ќе се
посоветувате со квалификуван
електричар.
Производителот одбива каква било
одговорност ако горенаведените
безбедносни мерки не се
испочитувани.
Апаратот ги исполнува барањата
предвидени со Директивите на ЕЕЗ.
3.3 Монтирање и менување
на филтер CLEANAIR
CONTROL
При испорака јаглениот филтер е во
пластична ќесичка за да ги зачува
перформансите. Филтерот треба да се
постави во фиоката пред вклучување
на апаратот.
1. Отворете ја фиоката.
2. Извадете го филтерот од
пластичната ќесичка.
21
3. Ставете го филтерот во фиоката.
4. Затворете ја фиоката.
За најдобри перформанси, јаглениот
филтер треба да се заменува еднаш
годишно.
Нови активни филтри за воздух може
да набавите кај вашиот локален
продавач.
Филтерот за воздух е
потрошен материјал и
затоа не е покриен со
гаранција.
3.4 Монтажа на апаратот и
менување на вратата
Ве молиме да ги видите
посебните упатства за
монтажа (услови за
вентилација, нивелирање)
и менување на врата.
4. РАКУВАЊЕ
4.1 Контролна плоча
1
2
9
3
4
8
5
6
7
1. Копче за одбирање на преграда и
копче ON/OFF
2. Дисплеј
3. Копче за повисока температура
4. показател FROSTMATIC
5. показател ExtraHumidity
6. показател COOLMATIC
7. копче ExtraHumidity
8. копче Mode
9. Копче за пониска температура
22
www.aeg.com
Фабрички дефинираните звуци на
копчињата може да се сменат со
заедничко притискање на копчето за
повисока и пониска температура 3
секунди. Промената е повратна.
Дисплеј
B
A
C
A. Показател за преградите
B. режим ECO
4.2 ON/OFF
Вклучете го апаратот во штекер на
струја.
Апаратот се вклучува АВТОМАТСКИ
кога е вклучен во главниот електричен
штекер.
1. Исклучете го апаратот со
притискање на копчето ON/OFF 3
секунди.
2. ВКЛУЧЕТЕ го апаратот со
притискање на копчето ON/OFF.
4.3 Регулирање на
температурата
1. Одберете ја преградата на
фрижидерот или замрзнувачот со
притискање на копчето за
одбирање на преграда.
2. Притиснете на копчето за повисока
или пониска температура за да
одберете каква температура
сакате.
Поставки за стандардни
температури:
• +4°C за преградата на
фрижидерот;
• -18°C за преградата на
замрзнувачот.
Температурниот показател ја
прикажува поставената температура.
C. Показно светло за преградата за
температура
Кога ќе се постигне
максимална или
минимална температура,
повторно притискање на
копчето нема да ја смени
поставката за
температура. Се огласува
звук.
4.4 Активен режим
Активниот режим Ви овозможува да ја
смените било која поставка во
апаратот.
За да го вклучите активниот режим,
отворете ја вратата или држете го
било кое копче 1 секунда се додека не
се слушне звучен сигнал.
Иконите светат.
Активниот режим се
исклучува автоматски
после 30 секунди.
4.5 Функции за
зголемување на
температурата COOLMATIC
и FROSTMATIC
Функциите за намалување на
температурата брзо ја намалуваат
температурата во преградата во која
сакате да чувате храна. Предлагаме
активирање на COOLMATIC за
МАКЕДОНСКИ
ладење на производите побрзо за да
се избегне топлење на другата храна
којашто е веќе во фрижидерот и
функцијата FROSTMATIC за да се
обезбеди брзо намалување на
температурата во замрзнувачот, со
што свежата храна брзо се лади.
Функциите запираат
автоматски на следниов
начин:
• COOLMATIC по 6 часа,
• FROSTMATIC по 52
часа.
1. За да ја исклучите COOLMATIC
притиснете еднаш на копчето за
режим.
Се појавува показното светло
COOLMATIC.
2. За да ги исклучите COOLMATIC и
FROSTMATIC одеднаш притиснете
на копчето за режим двапати.
Се појавуваат показните светла
COOLMATIC и FROSTMATIC.
3. За да ја исклучите FROSTMATIC
притиснете три пати на копчето за
режим.
Се појавува показното светло
FROSTMATIC.
4. За да ги исклучите функциите
притискајте на копчето за режим се
додека показателите за
FROSTMATIC и/или COOLMATIC
не се исклучат.
4.6 режим ECO
Функцијата ECO е активирана ако
поставената температура за саканата
преграда е поставена на следниов
начин :
• 4°C за преградата на фрижидерот;
• -18°C за преградата на
замрзнувачот
Показното светло ECO се покажува
кога функцијата е активирана.
Поставката гарантира
минимална потрошувачка
на енергија и соодветни
карактеристики за чување
храна.
23
4.7 режим ExtraHumidity
Ако сакате да ја зголемите влажноста
во фрижидерот, ви препорачуваме да
ја активирате функцијата
ExtraHumidity.
1. За да ја вклучите функцијата,
притиснете на копчето
ExtraHumidity.
Показното светло ExtraHumidity
светнува.
2. За исклучување на функцијата
притискајте на копчето
ExtraHumidity се додека не се
исклучи показното светло
ExtraHumidity.
4.8 режим DEMO
Режимот DEMO Ви овозможува да
работите со плочата без да го
вклучите апаратот.
•
•
За да го активирате режимот,
притиснете на копче за режим 9
пати, се додкеа dE не се појави на
екранот.
За да го исклучите режимот,
притискајте на копче за режим
отприлика 10 секунди. Апаратот се
враќа во нормален режим.
4.9 Аларм за висока
температура
Зголемувањето на температурата во
преградата на замрзнувачот (на
пример поради тоа што претходно
снемало струја или вратата е
отворена) се означува со:
• трепкање на копчето за одбирање
на преграда и показното светло за
преграда;
• акустично звоно.
За да го ресетирате алармот
притиснете на кое било копче.
Звоното се исклучува.
Показните светла за аларм
продолжуваат да трепкаат додека не
се вратат нормалните услови.
4.10 Аларм за отворена
врата
Ако ја оставите вратата отворена
неколку минути, ќе се огласи звучен
24
www.aeg.com
аларм. Алармот за отворена врата се
прикажува со:
• трепкање на копчето за одбирање
на преграда и показното светло за
преграда;
• акустично звоно.
Откако повторно ќе се воспостават
нормални услови (затворена врата),
алармот ќе престане. За
времетраењето на алармот, звоното
може да се исклучи со притискање на
кое било копче.
5. СЕКОЈДНЕВНА УПОТРЕБА
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ!
Видете во поглавјата за
заштита и сигурност.
5.1 Почетно вклучување
ВНИМАНИЕ!
Пред да го ставите
приклучокот во штекерот и
да го вклучите апаратот за
прв пат оставете го
апаратот исправено
најмалку 4 часа. Ова е
доволно време за маслото
да се врати во
компресорот. Поинаку,
компресорот или
електричните компоненти
може да претрпат штета.
5.2 Чување на замрзната
храна
По првото вклучување или по извесен
период некористење, пред да ставите
производи во комората, оставете
апаратот да работи барем 2 часа со
FROSTMATIC вклучена функција .
Фиоките на замрзнувачот ви
овозможуваат брзо и лесно наоѓање
на пакувањето со храна кое што го
барате. Ако треба да зачувате голема
количина на храна, извадете ги сите
фиоки освен долната фиока која што
треба да биде на своето место за да
обезбеди добра циркулација на
воздухот. На сите полици можно е да
ставите храна којашто е испакната
најмногу 15 mm од вратата.
5.3 Замрзнување на свежа
храна
Преградата за замрзнување е погодна
за замрзнување на свежа храна и за
долгорочно чување на замрзната и
длабоко замрзната храна.
За да замрзнете мала количина на
свежа храна, не е неопходно да ја
менувате моменталната поставка.
За да замрзнете свежа храна,
вклучете ја функцијата FROSTMATIC
најмалку 24 часа пред да ја ставите
храната во замрзнувачот.
Ставете ја свежата храна за мрзнење
во горната преграда.
Максималното количество храна што
може да се смрзне за 24 часа е
одредено на плочката со
спецификации.
Замрзнувањето трае 24 часа: во текот
на овој период не требa да додавате
друга храна за замрзнување.
Кога ќе заврши замрзнувањето,
вратете на потребната температура
(видете во „Функција FROSTMATIC“).
Во оваа состојба,
температурата на
преградата на фрижидерот
може да падне под 0°C.
Ако се случи тоа,
поставете го регулаторот
на температурата на
поставка за повисока
температура.
5.4 Чување на храна во
преградата на фрижидерот
Покривајте ја или виткајте ја храната,
особено ако има посилен вкус.
МАКЕДОНСКИ
Ставајте ја храната така што воздухот
може да кружи слободно околу неа.
Чувајте ја храната на преградите но не
поблиску од 20 mm од задниот ѕид и
15 mm од вратата.
25
на фрижидерот извлечете го накај Вас
и извадете ја корпата со навалување
на нејзиниот предел дел надолу.
5.5 модул FreshBox
Фиоката во модулот е погодна за
чување свежа храна како риба, месо,
морска храна, бидејќи температурата
таму е пониска од остатокот на
фрижидерот.
5.6 DYNAMICAIR
ВНИМАНИЕ!
Пред ставање или вадење
на модулот FreshBox во
апаратот, извлечете ја
фиоката MaxiBox и
стаклениот капак.
Модулот FreshBox е опремен со шини.
Кога се вади модулот од преградата
Преградата на фрижидерот е
опремена со уред кој овозможува брзо
ладење на храната и поизедначена
температура во преградата на
фрижидерот.
Апаратот по потреба се активира
автоматски самиот, на пример за брзо
обновување на температурата по
отворање на вратата при висока собна
температура.
6. НЕГА И ЧИСТЕЊЕ
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ!
Видете во поглавјата за
заштита и сигурност.
6.1 Чистење на
внатрешноста
Пред првото користење на апаратот,
измијте ја внатрешноста и сите
внатрешни додатоци со млака вода и
неутрален сапун за да се отстрани
карактеристичниот мирис на новите
производи, а потоа темелно
избришете ги.
ВНИМАНИЕ!
Не користите детергенти,
абразивни средства,
средства за чистење со
хлор или на база на масло
затоа што може да ја
оштетат политурата.
6.2 Периодично чистење
ВНИМАНИЕ!
Не влечете ги, не
поместувајте ги и не
оштетувајте ги цевките
и/или каблите внатре во
апаратот.
26
www.aeg.com
ВНИМАНИЕ!
Не оштетувајте ги
водовите за ладење.
Опремата треба редовно да се чисти:
1. Измијте ги внатрешноста и
додатоците со млака вода и со
неутрален сапун.
2. Редовно проверувајте ги
заптивките на вратата и бришете
ги за да бидат чисти и без
остатоци од храна.
3. Исплакнете и избришете целосно.
4. Ако се достапни, чистете ги со
четка кондензаторот и
компресорот на задната страна на
апаратот.
Со тоа се подобрува работењето
на апаратот и се штеди
електрична енергија.
6.3 Одмрзнување на
фрижидерот
Мразот автоматски се отстранува од
испарувачот во преграда од
фрижидерот секогаш кога
компресорот ќе престане да работи во
текот на вообичаената употреба.
6.4 Одмрзнување на
замрзнувачот
Комората во замрзнувачот нема мраз.
Тоа значи дека не се формира мраз
додека работи, ниту на внатрешните
ѕидови, ниту на храната.
6.5 Периоди на неработење
Кога апаратот не се користи подолго
време, преземете ги следниве мерки
за заштита:
1. Откачете го апаратот од
електричната мрежа.
2. Извадете ја сета храна.
3. Исчистете го апаратот и сите
додатоци.
4. Оставете ја вратата/вратите
отворени за да спречите
непријатни миризби.
7. РЕШАВАЊЕ НА ПРОБЛЕМИ
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ!
Видете во поглавјата за
заштита и сигурност.
7.1 Што да направите ако...
Проблем
Можна причина
Решение
Апаратот е бучен.
Апаратот не е добро
потпрен.
Проверете дали апаратот
стои стабилно.
Се вклучува звучен или
визуелен аларм.
Апаратот бил вклучен
неодамна и
температурата е уште
висока.
Видете во „Аларм за
отворена врата“ или „Аларм
за висока температура“.
Температурата во
апаратот е превисока.
Видете во „Аларм за
отворена врата“ или „Аларм
за висока температура“.
Светлото не работи.
Светлото е во состојба на Затворете ја и отворете ја
мирување.
вратата.
МАКЕДОНСКИ
Проблем
27
Можна причина
Решение
Светлото не е исправно.
Стапете во контакт со
најблискиот Овластен
сервисен центар.
Температурата не е
правилно поставена.
Видете во поглавјето
„Ракување"/"Контролна
плоча“.
Истовремено се внесени
многу производи.
Почекајте неколку часа и
повторно проверете ја
температурата.
Собната температура е
премногу висока.
Видете во табелата за
климатска класа на плочката
за спецификации.
Храната ставена во
апаратот била многу
топла.
Оставете ја храната да се
излади до собна
температура пред да ја
ставите во апаратот.
Вклучена е функцијата
FROSTMATIC.
Видете во „Функција
FROSTMATIC“.
Вклучена е функцијата
COOLMATIC.
Видете во „Функција
COOLMATIC“.
Компресорот не
започнува да работи
веднаш по притискање на
FROSTMATIC, или после
менување на
температурата.
Тоа е нормално, нема
никаков дефект.
Копресорот започува да
работи по одредено време.
Компресорот не
започнува да работи
веднаш по притискање на
COOLMATIC, или после
менување на
температурата.
Тоа е нормално, нема
никаков дефект.
Копресорот започува да
работи по одредено време.
Во фрижидерот тече
вода.
Одводот за вода е затнат. Исчистете го одводот за
вода.
Компресорот работи
непрекинато.
Има вода на подот.
Производите спречуваат
водата да тече во садот
за собирање на вода.
Проверете некој производ да
не ја допира задната плоча.
Одводот за водата од
одмрзнувањето не е
поврзан со садот за
испарување над
компресорот.
Поврзете го одводот за
водата од одмрзнувањето со
садот за испарување.
28
www.aeg.com
Проблем
Можна причина
Решение
Температурата не може
да се постави.
Вклучена е функцијата
FROSTMATIC или
COOLMATIC.
Исклучете ја FROSTMATIC
или COOLMATIC рачно, или
почекајте со поставувањето
на температурата додека
функцијата не се ресетира
автоматски. Видете во
„Функција FROSTMATIC или
COOLMATIC“.
DEMO не се појави на
екранот.
Апаратот е во демо
режим.
Држете го копче за режим
притиснато околу 10
секунди, додека да се
слушне долготраен звук и
екранот се гасне кратко
време.
Температурата во
апаратот е премногу
ниска/висока.
Регулаторот на
температурата не е
правилно поставен.
Поставете повисока/пониска
температура.
Температурата на
производите е превисока.
Оставете ги производите да
се изладат до собна
температура пред да ги
ставите внатре.
Истовремено се внесени
многу производи.
Ставајте помалку производи
истовремено.
Вклучена е функцијата
FROSTMATIC.
Видете во „Функција
FROSTMATIC“.
Вклучена е функцијата
COOLMATIC.
Видете во „Функција
COOLMATIC“.
Страничните плочи на
апаратот се топли.
Ова е нормална состојба
предизвикана од
работење на
разменувачот на топлина.
Осигурете се дека има
најмалку 30 mm простор
меѓу секоја страна на
апаратот и околниот мебел
кога собната температура
надминува 38°C.
Има многу кондензирана
вода на задниот ѕид на
фрижидерот.
Вратата била често
отворана.
Отворајте ја вратата само
доколку е неопходно.
Вратата не е целосно
затворена.
Погрижете се дека вратата е
целосно затворена.
Складираната храна не е
завиткана.
Завиткајте ја храната во
соодветно пакување пред да
ја ставите во апаратот.
МАКЕДОНСКИ
Проблем
Можна причина
Решение
Вратите не се отвораат
лесно.
Сте се обиделе да ја
отворите вратата веднаш
после затворањето.
Почекајте неколку секунди
меѓу затворањето и
повторното затворање на
вратата.
Во случај овие совети да
не дадат резултат, јавете
се во најблискиот
Овластен сервисен
центар.
29
Уредот за осветлување смее да се
заменува само во сервис. Обратете се
во Овластениот сервисен центар.
7.2 Замена на светлото
Апаратот е опремен со LED
внатрешно светло со долг работен
век.
8. ТЕХНИЧКИ ПОДАТОЦИ
8.1 Информативен лист за производ
Трговска марка
AEG
Модел
RCB83724MX 925055244
Категорија
7.Refrigerator-freezer
Класа на енергетска ефикасност
A++
Потрошувачка на енергија во kWh годишно, врз
основа на резултати од стандареден тест за 24
часа. Моменталната потрошувачка на енергија
ќе зависи од тоа како апаратот се користи и каде
е поставен
248
Волумен за складирање во литри, Фрижидер
250
Волумен за складирање во литри, Ѕвезда
-
Волумен за складирање во литри, Оддел за
винарија
-
Волумен за складирање во литри, Вино
-
Волумен за складирање во литри, Целосен
341
Волумен за складирање во литри, Замрзнувач
91
Волумен за складирање во литри, Ладилник
-
Волумен за складирање во литри, Други оддели
-
30
www.aeg.com
Рангирање со ѕвезда на одделот на замрзнувал
со најголем волумен за складирање (л)
****
Одредување на температура на другите оддели
> 14 °C (°C), ако има
-
Без мраз (ДА/НЕ), Фрижидер
Да
Без мраз (ДА/НЕ), Замрзнувач
Да
Безбедност при исклучување на електрично
напојување во ч
19
Капацитет на замрзнување во кg/24ч
10
Климатска класа
SN-N-ST-T
Најниска собна температура на која овој апарат
треба да се користи, во °C
10
Најниска собна температура на која овој апарат
треба да се користи, во °C
43
Акустична емисија на бучава во db(A) re1 pW
43
Вградено во апарат ДА/НЕ
Не
Апаратот е наменет единствено за чување на
вино ДА/НЕ
Не
8.2 Дополнителни технички
податоци
Висина
2000 mm
Широчина
595 mm
Длабочина
647 mm
Волтажа
230 - 240 V
Фреквенција
50 Hz
Техничките информации се наоѓаат на
плочката со спецификации на
надворешната или внатрешната
страна од апаратот и на етикетата за
енергија.
9. ГРИЖА ЗА ОКОЛИНАТА
Рециклирајте ги материјалите со
фрлајте ги апаратите озанчени со
симболот . Ставете ја амбалажата
во соодветни контејнери за да ја
рециклирате. Помогнете во заштитата
на живтната средина и човековото
здравје и рециклирајте го отпадот од
електрични и електронски апарати. Не
симболот во отпадот од
домаќинството. Вратете го производот
во вашиот локален капацитет за
рециклирање или контактирајте ја
вашата општинска канцеларија.
*
МАКЕДОНСКИ
31
280157546-B-252019
www.aeg.com/shop
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising