AEG | RCB83724MX | User manual | Aeg RCB83724MX Brugermanual

Aeg RCB83724MX Brugermanual
RCB83724MX
DA
FI
NO
PT
SV
USER
MANUAL
Brugsanvisning
Køle-/fryseskab
Käyttöohje
Jääpakastin
Bruksanvisning
Kombiskap
Manual de instruções
Combinado
Bruksanvisning
Kyl-frys
2
15
29
42
57
2
www.aeg.com
INDHOLDSFORTEGNELSE
1. OM SIKKERHED...........................................................................................................2
2. SIKKERHEDSANVISNINGER.......................................................................................4
3. INSTALLATION............................................................................................................6
4. BETJENING..................................................................................................................6
5. DAGLIG BRUG............................................................................................................. 9
6. VEDLIGEHOLDELSE OG RENGØRING.................................................................. 10
7. FEJLFINDING.............................................................................................................11
8. TEKNISKE DATA........................................................................................................13
FOR PERFEKTE RESULTATER
Tak fordi du valgte dette produkt fra AEG. Vi har skabt det, så du kan nyde en
uovertruffen funktionsevne i mange år med nyskabende teknologi, der gør livet
lettere – funktioner, som du ikke finder i almindelige apparater. Brug et par
minutter på at læse mere – så du kan få det bedste ud af det.
Besøg vores websted for at:
Få rådgivning, brochurer, fejlfinding, serviceinformation:
www.aeg.com/webselfservice
Registrere dit produkt for bedre service:
www.registeraeg.com
Købe tilbehør, forbrugsvarer og originale reservedele til dit apparat:
www.aeg.com/shop
KUNDEPLEJE OG SERVICE
Brug altid originale reservedele.
Sørg for at have følgende data tilgængelig, når du kontakter vores autoriserede
servicecenter: Model, PNC, serienummer.
Du finder oplysningerne på maskinens typeskilt.
Advarsel/Forsigtig-Sikkerhedsanvisninger
Generelle oplysninger og gode råd
Miljøoplysninger
Ret til ændringer uden varsel forbeholdes.
1.
OM SIKKERHED
Læs brugsanvisningen grundigt, før apparatet installeres
og tages i brug. Producenten påtager sig intet ansvar
for eventuelle skader, der er resultatet af forkert
installation eller brug. Opbevar altid brugsanvisningen
på et sikkert og tilgængeligt sted til senere opslag.
DANSK
3
1.1 Sikkerhed for børn og andre udsatte personer
•
•
•
•
•
•
Apparatet kan bruges af børn fra 8 år og opefter samt
af personer med nedsat fysisk, sensorisk eller psykisk
funktionsevne, eller som mangler den nødvendige
erfaring eller viden, hvis de er under opsyn eller er
blevet instrueret i at bruge apparatet på en sikker
måde samt forstår de medfølgende farer.
Dette apparat kan bruges af børn mellem 3 og 8 år og
personer med omfattende og komplekst handicap,
hvis de er blevet instrueret korrekt.
Børn på under 3 år skal holdes på afstand af
apparatet, med mindre de overvåges konstant.
Børn må ikke lege med apparatet.
Børn må ikke udføre rengøring og vedligholdelse på
apparatet uden opsyn.
Opbevar al emballage utilgængeligt for børn, og
bortskaf det korrekt.
1.2 Generelt om sikkerhed
•
•
•
•
•
Dette apparat er beregnet til husholdningsbrug eller
lignende anvendelse, som f.eks.:
– Stuehuse, kantineområder i butikker, på kontorer
og i andre arbejdsmiljøer
– Af kunder på hoteller, moteller, bed & breakfast og
andre miljøer af indkvarteringstypen
ADVARSEL: Sørg for, at der er frit gennemtræk
gennem udluftninger, både i apparatets kabinet og i
et evt. indbygningselement.
ADVARSEL: Brug ikke mekaniske redskaber eller
andre kunstige hjælpemidler til at fremskynde
optøningen, medmindre de er anbefalet af
producenten.
ADVARSEL: Undgå at beskadige kølekredsløbet.
ADVARSEL: Brug ikke el-apparater indvendig i
køleskabet, med mindre det er anbefalet af
producenten.
4
www.aeg.com
•
•
•
•
Undlad at bruge højtryksrenser eller damp til at
rengøre apparatet.
Rengør apparatet med en fugtig, blød klud. Brug kun
et neutralt rengøringsmiddel. Brug ikke slibende
midler, skuresvampe, opløsningsmidler eller
metalgenstande.
Opbevar ikke eksplosive stoffer, som f.eks.
aerosolbeholdere med brændbar drivgas, i dette
apparat.
Hvis netledningen er beskadiget, skal den af
sikkerhedsgrunde udskiftes af producenten, et
autoriseret servicecenter eller en tekniker med
tilsvarende kvalifikationer.
2. SIKKERHEDSANVISNINGER
2.1 Installation
ADVARSEL!
Apparatet må kun installeres
af en sagkyndig.
• Fjern al emballagen.
• Undlad at installere eller bruge et
beskadiget apparat.
• Følg installationsvejledningen, der
følger med apparatet.
• Vær altid forsigtig, når du flytter
apparatet, da det er tungt. Brug altid
sikkerhedshandsker og lukket fodtøj.
• Sørg for, at luften kan cirkulere
omkring apparatet.
• Vent mindst 4 timer, inden du slutter
apparatet til strømforsyningen efter
første installation eller efter at have
vendt døren. Dette er for, at olien kan
løbe tilbage i kompressoren.
• Inden der udføres nogen form for
arbejde på apparatet (f.eks. vending
af døren), skal stikket altid tages ud af
kontakten.
• Installér ikke apparatet tæt på
radiatorer eller komfurer, ovne eller
kogeplader.
• Udsæt ikke apparatet for regn.
• Installér ikke apparatet, hvor der er
direkte sollys.
• Montér ikke apparatet på områder,
der er for fugtige eller for kolde.
• Når du flytter apparatet, skal du løfte
op i forkanten, så gulvet ikke bliver
ridset.
2.2 Tilslutning, el
ADVARSEL!
Risiko for brand og elektrisk
stød.
ADVARSEL!
Ved placering af apparatet
skal du sørge for, at
forsyningsledningen ikke
sætter sig fast eller bliver
beskadiget.
ADVARSEL!
Brug ikke adaptere med
flere stik og
forlængerledninger.
• Apparatet skal tilsluttes strøm m/jord,
jvf. Stærkstrømsreglementet.
• Sørg for, at parametrene på
typeskiltet er kompatible med de
elektriske data for strømforsyningen.
• Brug altid en korrekt monteret lovlig
stikkontakt.
• Pas på, du ikke beskadiger de
elektriske komponenter (f.eks. netstik,
netledning, kompressor). Kontakt det
autoriserede servicecenter eller en
DANSK
elektriker for at skifte de elektriske
komponenter.
• Netledningen skal være under
niveauet for netstikket.
• Sæt først netstikket i stikkontakten
ved installationens afslutning. Sørg
for, at der er adgang til elstikket efter
installationen.
• Undgå at slukke for apparatet ved at
trække i netledningen. Tag altid selve
netstikket ud af kontakten.
2.3 Brug
ADVARSEL!
Risiko for personskade,
forbrændinger, elektrisk
stød eller brand.
Dette apparat indeholder
brændbar gas, isobutan (R600a), en
naturgas med høj biologisk
nedbrydelighed. Vær omhyggelig med
ikke at forårsage skade på
kølekredsløbet, der indeholder isobutan.
• Apparatets specifikationer må ikke
ændres.
• Anbring ikke el-apparater (f.eks.
ismaskiner) i apparatet, medmindre
det er angivet på apparatet som
egnet af producenten.
• Hvis der opstår skader på
kølekredsløbet, skal du sørge for, at
der ikke er åben ild eller
antændelseskilder i rummet. Luft ud i
rummet.
• Lad ikke varme ting røre apparatets
plastdele.
• Sæt ikke drikkevarer med kulsyre
(brus) i fryserafdelingen. Dette vil
skabe tryk på drikkevarerne.
• Opbevar ikke brandfarlig gas og
væsker i apparatet.
• Undlad at bruge brændbare
produkter eller ting, der er fugtet
med brændbare produkter, i
apparatet eller i nærheden af eller på
dette.
• Rør ikke ved kompressoren eller
kondensatoren. De er varme.
• Rør ikke ved ting fra fryserafdelingen,
hvis dine hænder er våde eller
fugtige.
5
• Indfrys ikke madvarer, der har været
optøet.
• Følg opbevaringsanvisningerne på
emballagen til frostvaren.
• Pak madvaren ind i
fødekontaktmateriale, inden den
lægges i fryseren.
2.4 Indvendig belysning
ADVARSEL!
Risiko for elektrisk stød.
• Den type lampe, der anvendes til
dette apparat, er kun til
husholdningsapparater. Det må ikke
bruges til anden belysning.
2.5 Vedligeholdelse og
rengøring
ADVARSEL!
Risiko for skader på
mennesker eller apparat.
• Sluk for apparatet, og tag stikket ud af
kontakten inden vedligeholdelse.
• Apparatets kølesystem indeholder
kulbrinter. Kun en faguddannet
person må udføre vedligeholdelse og
opladning af enheden.
• Undersøg jævnligt apparatets afløb,
og rengør det, hvis det er nødvendigt.
Hvis afløbet er blokeret, ophobes
afrimningsvandet i bunden af
apparatet.
2.6 Service
• Kontakt det autoriserede
servicecenter for at få repareret
apparatet.
• Brug kun originale reservedele.
2.7 Bortskaffelse
ADVARSEL!
Risiko for personskade eller
kvælning.
• Tag stikket ud af kontakten.
• Klip elledningen af, og kassér den.
• Fjern lågen, så børn og kæledyr ikke
kan blive lukket inde i apparatet.
• Apparatets kølekredsløb og
isoleringsmaterialer er ozonvenlige.
6
www.aeg.com
• Isoleringsskummet indeholder
brændbar gas. Kontakt din
genbrugsplads ang. oplysninger om,
hvordan apparatet bortskaffes
korrekt.
• Undgå at beskadige delene til
køleenheden, der befinder sig i
nærheden af varmeveksleren.
3. INSTALLATION
ADVARSEL!
Se kapitlerne om sikkerhed.
3.1 Opstilling
Apparatet kan installeres et tørt sted
med god udluftning, hvor
rumtemperaturen passer til den anførte
klimaklasse på apparatets typeskilt:
Klimaklasse
Omgivelsestemperatur
SN
+10°C til +32°C
N
+16°C til +32°C
ST
+16°C til +38°C
T
+16°C til +43°C
3.2 Tilslutning, el
• Inden tilslutning til lysnettet skal det
kontrolleres, at spændingen og
frekvensen på mærkepladen svarer til
boligens forsyningsstrøm.
• Apparatet skal tilsluttes strøm m/jord,
jvf. Stærkstrømsreglementet. Stikket
på netledningen har en kontakt til
dette formål. Hvis der ikke er jord på
stikkontakten, tilsluttes apparatet en
særskilt jordforbindelse iht.
Stærkstrømsreglementet. Spørg en
autoriseret installatør til råds.
• Producenten fralægger sig ethvert
ansvar, hvis de nævnte
sikkerhedsregler ikke overholdes.
• Apparatet er i overensstemmelse med
EU-direktiverne.
4. BETJENING
4.1 Kontrolpanel
3.3 Installation og
genplacering af CLEANAIR
CONTROL-filteret
Ved leveringen ligger kulfilteret i en
plastpose for at sikre korrekt funktion.
Filteret skal sættes i holderen, inden der
tændes for apparatet.
1.
2.
3.
4.
Åbn holderen.
Tag filteret ud af plastposen.
Indsæt filteret i holderen.
Luk holderen.
En gang om året bør det aktive kulfilter
skiftes for at sikre, at det virker optimalt.
Nye filtre med aktivt kul fås i
hvidevareforretninger.
Kulfilteret er en forbrugsvare
og er derfor ikke omfattet af
garantien.
3.4 Installation af apparatet og
vending af dør
Se særskilt vejledning om
installation (krav til
lufttilførsel, nivellering) og
vending af dør.
DANSK
1
2
9
3
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Afdelingsvælgertast og ON/OFF-tast
Display
Tast for højere temperatur
FROSTMATIC-indikator
ExtraHumidity-indikator
COOLMATIC-indikator
ExtraHumidity-tast
Mode-tast
Tast for lavere temperatur
4
5
8
6
7
Den foruddefinerede knaplyd kan
ændres ved at trykke på tasten for højere
temperatur og tasten for lavere
temperatur samtidigt i 3 sekunder.
Ændringen kan tilbagestilles.
Display
B
A
C
A. Afdelingsindikator
B. ECO-tilstand
C. Temperatur-afdelingsindikator
4.2 ON/OFF
Standardtemperaturindstillingerne:
• +4 °C for køleskab;
• -18 °C for fryser.
Temperaturindikatoren viser
temperaturen.
Sæt stikket til apparatet i stikkontakten.
Apparatet slås automatisk TIL, når det
tilsluttes til stikkontakten.
1. Slå apparatet FRA ved at trykke på
ON/OFF-tasten i 3 sekunder.
2. Slå apparatet TIL ved at trykke på
ON/OFF-tasten.
4.3 Indstilling af temperatur
1. Vælg køleskabs- eller fryserafdeling
ved at trykke på
afdelingsvælgertasten.
2. Tryk på tasten for højere eller lavere
temperatur for at indstille den
ønskede temperatur.
7
Når den højeste eller laveste
temperatur er indstillet, vil
tryk på tasten igen ikke
ændre
temperaturindstillingen. Der
høres et lydsignal.
4.4 Aktiv tilstand
Aktiv tilstand giver mulighed for at
ændre hvilken som helst indstilling i
apparatet.
8
www.aeg.com
For at slå aktiv tilstand til skal du åbne
lågen og holde hvilken som helst knap
inde i 1 sekund, indtil der høres et
lydsignal.
Ikonet lyser.
Den aktive tilstand slås
automatisk fra efter 30
sekunder.
4.5 Temperatur-boostfunktioner COOLMATIC og
FROSTMATIC
Temperatur-boost-funktionerne
nedsætter hurtigt temperaturen i den
ønskede afdeling for at opnå den
korrekte opbevaring af madvarer. Det
anbefales at aktivere COOLMATIC for at
køle varerne hurtigere og for at undgå at
opvarme de andre fødevarer i
køleskabet, og aktivere funktionen
FROSTMATIC for at nedsætte
temperaturen hurtigt i fryseren, så friske
fødevarer kan indfryses hurtigere.
Disse funktioner stopper
automatisk, som følger:
• COOLMATIC efter 6
timer,
• FROSTMATIC efter 52
timer.
1. Tryk på funktionstasten én gang for
at tænde COOLMATIC.
COOLMATIC-lampen lyser.
2. For at tænde COOLMATIC og
FROSTMATIC samtidigt, skal du
trykke på funktionstasten to gange.
COOLMATIC og FROSTMATICindikatorerne vises
3. Tryk på funktionstasten tre gange for
at tænde FROSTMATIC.
FROSTMATIC-lampen lyser.
4. For at deaktivere funktionerne skal
du trykke på tasten indtil
FROSTMATIC og/eller COOLMATICindikatorerne slukkes.
4.6 ECO-funktion
ECO-funktionen er aktiveret, hvis den
indstillede temperatur for den ønskede
afdeling er, som følger :
• 4 °C for køleskab;
• -18 °C for fryser
ECO-funktionens indikator vises, når
funktionen er aktiveret.
Disse indstillinger garanterer
minimalt energiforbrug og
korrekt opbevaring af
madvarer.
4.7 ExtraHumidity-funktion
Hvis du har behov for at forøge
fugtigheden i køleskabet, tilrådes det at
aktivere ExtraHumidity-funktionen.
1. Tryk på tasten ExtraHumidity for at
slå funktionen til.
Kontrollampen ExtraHumidity lyser.
2. For at deaktivere funktionen skal du
trykke på tasten ExtraHumidity, indtil
ExtraHumidity-kontrollampen
slukkes.
4.8 DEMO-funktion
Med DEMO-funktionen kan du betjene
panelet uden at tænde for apparatet.
• For at aktivere funktionen skal du
trykke 9 gange på funktionstast, indtil
der vises dE på displayet.
• For at deaktivere funktionen skal du
trykke på funktionstast i ca. 10
sekunder. Apparatet vender tilbage til
almindelig tilstand.
4.9 Alarm for for høj
temperatur
Temperaturstigning i frostrummet (f.eks.
på grund af et tidligere strømsvigt, eller
døren har været åben) vises ved at:
• at afdelingsvælgertasten og
afdelingsindikatoren blinker;
• akustisk alarm.
Tryk på en vilkårlig tast for at nulstille
alarmen.
Lydalarmen afbrydes.
Alarmindikatorerne fortsætter med at
blinke, indtil de normale forhold er
genoprettet.
4.10 Alarm for åben dør
En alarm lyder, hvis døren står åben i få
minutter. Alarmen for åben dør bliver vist
ved:
DANSK
• at afdelingsvælgertasten og
afdelingsindikatoren blinker;
• akustisk alarm.
Når forholdene igen er normale (døren
er lukket), stopper alarmen. Når alarmen
9
lyder, kan den afbrydes ved at trykke på
en vilkårlig knap.
5. DAGLIG BRUG
ADVARSEL!
Se kapitlerne om sikkerhed.
5.1 Første gang, apparatet
tændes
FORSIGTIG!
Før stikket sættes i
stikkontakten, og der
tændes for skabet første
gang, skal du lade apparatet
stå lodret i mindst 4 timer.
Dette sikrer tilstrækkelig tid
til, at olien løber tilbage i
kompressoren. Ellers kan
kompressoren eller de
elektroniske komponenter
tage skade.
5.2 Opbevaring af frosne
madvarer
Når apparatet tændes igen efter en
længere periode, hvor det ikke har været
anvendt, skal det køre i mindst 2 timer
med funktionen FROSTMATIC slået til,
inden der lægges madvarer ind.
Fryseskufferne gør, at du hurtigt og nemt
kan finde de madvarer, du skal bruge.
Hvis der skal opbevares store mængder
madvarer, tages alle skuffer ud,
undtagen nederste skuffe, der skal blive
siddende for at sikre god luftcirkulation.
På alle hylder er det muligt at anbringe
madvarer, som stikker ud over hylderne.
Dog skal der være mindst 15 mm ud til
døren.
5.3 Nedfrysning af friske
madvarer
Fryseafdelingen er velegnet til
indfrysning af friske madvarer og til
opbevaring af frosne og dybfrosne
madvarer i lang tid.
Du behøver ikke ændre indstilling, før du
nedfryser små mængder friske madvarer.
Inden indfrysning af friske madvarer
startes FROSTMATIC-funktionen mindst
24 timer, før madvarerne lægges i
fryseafdelingen.
Læg de madvarer, der skal indfryses, i
det øverste rum.
Den maksimale mængde madvarer, der
kan indfryses på 24 timer, står på
typepladen.
Indfrysningsprocessen varer 24 timer: I
dette tidsrum må der ikke lægges andre
madvarer i, som skal indfryses.
Når indfrysningen er slut, vendes der
tilbage til den ønskede temperatur (se
"FROSTMATIC-funktionen").
I så fald kan temperaturen i
køleafdelingen komme
under 0 °C. Hvis det sker,
sættes termostatknappen på
en varmere indstilling.
5.4 Opbevaring af mad i et
køleskab
Læg låg på maden eller pak den ind,
især hvis den lugter stærkt.
Placer maden, så luften kan cirkulere frit
rundt om den.
Opbevar maden på alle hylder, ikke
tættere end 20 mm fra bagvæggen og
15 mm fra lågen.
5.5 FreshBox-modul
Skuffen i modulet er velegnet til
opbevaring af friske madvarer, såsom
fisk, kød og skaldyr, da temperaturen er
lavere her end i resten af køleskabet.
10
www.aeg.com
FORSIGTIG!
Før du sætter FreshBoxmodulet ind i apparatet eller
tager det ud, skal du trække
MaxiBox-skuffen og
dækglasset ud.
FreshBox-modulet er forsynet med
skinner. Når modulet skal fjernes fra
køleskabet trækkes det udad, og kurven
fjernes ved at vippe fronten nedad.
5.6 DYNAMICAIR
Køleskabet er udstyret med en funktion,
der afkøler maden hurtigt og holder
mere ensartet temperatur i skabet.
Enheden aktiveres automatisk efter
behov, f.eks. for hurtigt at opnå den
ønskede temperatur, efter at døren er
blevet åbnet, eller hvis
omgivelsestemperaturen er høj.
6. VEDLIGEHOLDELSE OG RENGØRING
ADVARSEL!
Se kapitlerne om sikkerhed.
6.1 Indvendig rengøring
Inden apparatet tages i brug bør det
vaskes indvendig (inkl. tilbehør) med
lunkent vand tilsat neutral sæbe for at
fjerne den typiske lugt af nyt apparat. Tør
grundigt efter.
FORSIGTIG!
Brug ikke vaskemidler,
skurepulver, chlor eller
oliebaserede
rengøringsmidler, da de
beskadiger finishets
overflade.
6.2 Regelmæssig rengøring
FORSIGTIG!
Undgå at trække i, flytte eller
beskadige evt. rør og/eller
ledninger i apparatet.
FORSIGTIG!
Undgå at beskadige
kølesystemet.
Apparatet skal jævnlig rengøres:
1. Vask det indvendigt, inkl. tilbehør,
med lunkent vand tilsat neutral sæbe.
2. Efterse jævnlig dørpakningerne, og
tør dem af, så de er rene og fri for
belægninger.
3. Skyl og tør grundigt af.
4. Rens kondensatoren og
kompressoren bag på skabet med en
børste, hvis der er adgang til dem.
Dette øger apparatets ydeevne og
sparer strøm.
6.3 Afrimning af køleskabet
Under normal drift afrimes fordamperen i
køleafdelingen automatisk, hver gang
motorkompressoren standser.
6.4 Afrimning af fryseren
Fryserrummet er af frost free-typen. Det
betyder, at der ikke dannes rim, når det
DANSK
er tændt, hverken på de indvendige
vægge eller på madvarerne.
6.5 Pause i brug
1.
2.
3.
4.
Tag følgende forholdsregler, når
apparatet ikke skal bruges i længere tid:
11
Tag stikket ud af stikkontakten.
Tag al maden ud.
Rengør apparatet inkl. alt tilbehør.
Lad døren/dørene stå åben for at
forebygge ubehagelig lugt.
7. FEJLFINDING
ADVARSEL!
Se kapitlerne om sikkerhed.
7.1 Hvis noget går galt...
Problemer
Mulige årsager
Løsning
Apparatet støjer.
Apparatet står ikke stabilt.
Kontrollér, om apparatet står
stabilt.
Lydsignalet eller den visuel- Der er tændt for apparatet Se "Alarm/lampe for åben
le alarm er slået til.
for nylig, eller temperaturen dør" eller "Alarm/lampe for
er stadig for høj.
høj temperatur".
Pæren lyser ikke.
Temperaturen i apparatet
er for høj.
Se "Alarm/lampe for åben
dør" eller "Alarm/lampe for
høj temperatur".
Pæren er i standby.
Luk døren, og åbn den.
Pæren er defekt.
Kontakt det nærmeste autoriserede servicecenter.
Kompressoren kører hele ti- Temperaturen er indstillet
den.
forkert.
Der blev lagt for store
mængder madvarer i på
samme tid.
Se kapitlet "Betjening"/"Betjeningspanel".
Vent nogle få timer, og kontrollér så temperaturen igen.
Der er for høj stuetempera- Se klimaklassediagrammet på
tur.
typepladen.
Madvarerne var for varme,
da de blev lagt i apparatet.
Lad madvarerne komme ned
på stuetemperatur, før de
lægges i.
Funktionen FROSTMATIC
er tændt
Se ”FROSTMATIC-funktion".
Funktionen COOLMATIC er Se ”COOLMATIC-funktion".
tændt
12
www.aeg.com
Problemer
Mulige årsager
Løsning
Kompressoren starter ikke
straks, når der er trykket på
FROSTMATIC-knappen, eller når temperaturen er
ændret.
Det er normalt og skyldes
ikke fejl.
Kompressoren starter efter noget tid.
Kompressoren starter ikke
straks, når der er trykket på
COOLMATIC-knappen, eller når temperaturen er
ændret.
Det er normalt og skyldes
ikke fejl.
Kompressoren starter efter noget tid.
Der løber vand inde i køleskabet.
Vandafløbet er tilstoppet.
Rens vandafløbet.
Madvarer forhindrer, at
vandet løber ned i vandbeholderen.
Sørg for, at madvarerne ikke
rører ved bagpladen.
Der løber vand ud på gulvet.
Smeltevandsafløbet er ikke
tilsluttet fordampningsbakken over kompressoren.
Tilslut smeltevandsafløbet til
fordampningsbakken.
Temperaturen kan ikke indstilles.
FROSTMATIC- eller COOL- Sluk for FROSTMATIC eller
MATIC-funktionen er slået COOLMATIC manuelt, eller
til.
vent, indtil funktionen nulstilles automatisk, for at indstille
temperaturen. Se under
”FROSTMATIC- eller COOLMATIC-funktionen".
DEMO vises på displayet.
Apparatet er i demo-tilstand.
Hold funktionstast nede i ca.
10 sekunder, indtil der lyder
en lang advarsel, og displayet
slukker et kort øjeblik.
Temperaturen i apparatet
er for lav/høj.
Temperaturen er ikke indstillet korrekt.
Vælg en højere/lavere temperatur.
Madvarernes temperatur er Lad madvarerne køle ned til
for høj.
stuetemperatur, før de sættes
i skabet.
Der blev opbevaret for store mængder mad på samme tid.
Læg færre madvarer i ad gangen.
Funktionen FROSTMATIC
er tændt
Se ”FROSTMATIC-funktion".
Funktionen COOLMATIC er Se ”COOLMATIC-funktion".
tændt
DANSK
13
Problemer
Mulige årsager
Løsning
Apparatets sidepaneler er
varme.
Dette er en normal tilstand, Sørg for, at der er et mellemder forårsages af varmerum på mindst 30 mm mellem
vekslerens drift.
hver side af apparatet og det
omgivende møbel, når den
omgivende temperatur overskrider 38 °C.
Der er for meget kondense- Lågen blev åbnet for hypret vand på køleskabets ba- pigt.
geste væg.
Lågen åbner ikke nemt.
Åbn kun lågen, når det er nødvendigt.
Lågen blev ikke lukket helt.
Sørg for, at lågen er helt lukket.
Opbevaret mad blev ikke
pakket ind.
Pak mad ind i velegnet emballage, inden det opbevares i
apparatet.
Du forsøgte at åbne lågen
igen, lige efter den blev
lukket.
Vent nogle få sekunder mellem lukning og genåbning af
lågen.
Hvis rådet ikke fører til det
ønskede resultat, skal du
kontakte det nærmeste
autoriserede servicecenter.
Pæren må kun skiftes af et godkendt
servicecenter. Kontakt dit autoriserede
servicecenter.
7.2 Udskiftning af pæren
Apparatet er forsynet med en indvendig
LED-pære med lang holdbarhed.
8. TEKNISKE DATA
8.1 Produktdatablad
Varemærk
AEG
Model
RCB83724MX 925055244
Kategori
7.Køleskab med fryseboks
Energieffektivitetsklasse
A++
Elforbrug i kWh/år på grundlag af standardiserede
prøvningsresultater for 24 timer. Det faktiske elforbrug vil afhænge af, hvordan apparatet anvendes
og dets placering
248
Nettorumfang i liter, køleskab
250
Nettorumfang i liter, Star
-
14
www.aeg.com
Nettorumfang i liter, Cellar-zone
-
Nettorumfang i liter, vinskab
-
Nettorumfang i liter, samlet
341
Nettorumfang i liter, fryser
91
Nettorumfang i liter, køle/fryseapparater
-
Nettorumfang i liter, køleskab
-
Stjernemærkning af fryserum med højeste nettorumfang (l)
****
Designtemperatur for andet rum> 14 °C (°C), hvis
det er relevant
-
Frostfri (J/N), køleskab
Ja
Frostfri (J/N), fryser
Ja
Optøningstid ved strømafbrydelse i timer
19
Indfrysningskapacitet i kg/24 t
10
Klimaklasse
SN-N-ST-T
Laveste temperatur, som apparatet er beregnet til
brug i °C
10
Højeste temperatur, som apparatet er beregnet til
brug i °C
43
Emission af støj dB(A) re 1 pW
43
Apparat beregnet til indbygning J/N
Nej
Apparatet er udelukkende beregnet til opbevaring
af vin J/N
Nej
8.2 Yderligere tekniske data
Højde
2000 mm
Bredde
595 mm
Dybde
647 mm
Spænding
230 - 240 V
Hyppighed
50 Hz
De tekniske specifikationer fremgår af
mærkeplade udvendigt eller indvendigt i
apparatets samt af energimærket.
9. MILJØHENSYN
Genbrug materialer med symbolet .
Anbring emballagematerialet i passende
beholdere til genbrug. Hjælp med at
beskytte miljøet og menneskelig
sundhed samt at genbruge affald af
elektriske og elektroniske apparater.
Kasser ikke apparater, der er mærket
med symbolet , sammen med
husholdningsaffaldet. Lever produktet
tilbage til din lokale genbrugsplads eller
kontakt din kommune.
SUOMI
15
SISÄLTÖ
1. TURVALLISUUSTIEDOT.............................................................................................15
2. TURVALLISUUSOHJEET............................................................................................17
3. ASENNUS...................................................................................................................19
4. KÄYTTÖ......................................................................................................................19
5. PÄIVITTÄINEN KÄYTTÖ........................................................................................... 22
6. HOITO JA PUHDISTUS............................................................................................. 23
7. VIANMÄÄRITYS......................................................................................................... 24
8. TEKNISET TIEDOT.................................................................................................... 26
TÄYDELLISTEN TULOSTEN SAAVUTTAMISEKSI
Kiitämme teitä tämän AEG-tuotteen valitsemisesta. Olemme kehittäneet tämän
tuotteen tarjotaksemme teille huipputason suorituskyvyn moneksi vuodeksi.
Laitteen innovatiiviset teknologiat tekevät elämästänne yksinkertaisempaa –
kyseisiä ominaisuuksia ei välttämättä löydy tavallisista laitteista. Käyttäkää
muutama minuutti lukemiseen, jotta voitte hyödyntää laitteen ominaisuudet
parhaalla mahdollisella tavalla.
Vieraile verkkosivullamme:
Saadaksesi käyttöön liittyviä neuvoja, esitteitä, vianmääritysohjeita ja huoltoohjeita:
www.aeg.com/webselfservice
Tuotteen rekisteröimiseksi parempaa huoltoa varten:
www.registeraeg.com
Ostaaksesi laitteesi lisävarusteita, kulutusosia ja alkuperäisiä varaosia:
www.aeg.com/shop
ASIAKASPALVELU JA HUOLTO
Suosittelemme alkuperäisten varaosien käyttöä.
Pidä seuraavat tiedot saatavilla ottaessasi yhteyttä valtuutettuun
huoltoliikkeeseemme. Malli, tuotenumero, sarjanumero.
Kyseiset tiedot löytyvät laitteen arvokilvestä.
Varoitukset/huomautukset ja turvallisuusohjeet
Yleisohjeet ja vinkit
Ympäristönsuojelu
Oikeus muutoksiin pidätetään.
1.
TURVALLISUUSTIEDOT
Lue laitteen mukana toimitetut ohjeet ennen laitteen
asennusta ja käyttöä. Valmistaja ei ota vastuuta
henkilövahingoista tai vahingoista, jotka aiheutuvat
virheellisestä asennuksesta tai käytöstä. Säilytä ohjeita
16
www.aeg.com
aina varmassa ja helppopääsyisessä paikassa tulevia
käyttökertoja varten.
1.1 Lasten ja taitamattomien henkilöiden
turvallisuus
•
•
•
•
•
•
Vähintään 8 vuotta täyttäneet lapset ja sellaiset
henkilöt, joiden fyysiset, sensoriset tai henkiset kyvyt
eivät ole tähän riittäviä tai joilla ei ole laitteen
tuntemusta tai kokemusta sen käytöstä, saavat käyttää
tätä laitetta ainoastaan silloin, kun heidän
turvallisuudestaan vastaava henkilö valvoo ja ohjaa
heitä käyttämään laitetta turvallisesti ja ymmärtämään
sen käyttöön liittyvät vaarat.
3-8-vuotiaat lapset ja erittäin vakavasti
liikuntarajoitteiset henkilöt saavat käyttää tätä laitetta,
jos heitä on ohjattu asianmukaisesti.
Alle 3-vuotiaat lapset tulee pitää kaukana laitteesta,
ellei heitä valvota jatkuvasti.
Älä anna lasten leikkiä laitteella.
Lapset eivät saa puhdistaa laitetta tai suorittaa
laitteeseen käyttäjän huoltotoimenpiteitä.
Kaikki pakkaukset tulee pitää lasten ulottumattomissa
ja hävittää asianmukaisesti.
1.2 Yleiset turvallisuusohjeet
•
•
•
•
Laite on tarkoitettu käytettäväksi kotiympäristöissä ja
vastaavissa ympäristöissä, kuten:
– maatalot, henkilöstön keittiöympäristöt liikkeissä,
toimistoissa ja muissa työympäristöissä
– hotellien, motellien ja muiden majatalojen
asiakkaiden käyttöympäristöt.
VAROITUS: Pidä kalusteeseen asennetun laitteen
syvennyksen tai kalustekaapin ilmanvaihtoaukot
vapaina.
VAROITUS: Älä yritä nopeuttaa sulatusta mekaanisilla
tai muilla sellaisilla välineillä, joita valmistaja ei ole
neuvonut käyttämään.
VAROITUS: Varo, ettei jäähdytysputkisto vaurioidu.
SUOMI
•
•
•
•
•
17
VAROITUS: Älä käytä sähkölaitteita elintarvikkeiden
säilytystiloissa, elleivät ne ole valmistajan
suosittelemaa tyyppiä.
Älä suihkuta vettä tai käytä höyryä laitteen
puhdistamiseen.
Puhdista laite kostealla pehmeällä liinalla. Käytä vain
mietoja puhdistusaineita. Älä käytä hankausainetta,
hankaavia pesulappuja, liuottimia tai metalliesineitä.
Älä säilytä laitteessa räjähtäviä aineita, kuten syttyvien
ponneaineiden aerosolipulloja.
Jos virtajohto vaurioituu, sen saa vaaratilanteiden
välttämiseksi vaihtaa vain valmistaja, valtuutettu
huoltoliike tai vastaava ammattitaitoinen henkilö.
2. TURVALLISUUSOHJEET
2.1 Asennus
VAROITUS!
Asennuksen saa suorittaa
vain ammattitaitoinen
henkilö.
• Poista kaikki pakkausmateriaalit.
• Vaurioitunutta laitetta ei saa asentaa
tai käyttää.
• Noudata koneen mukana toimitettuja
asennusohjeita.
• Siirrä laitetta aina varoen, sillä se on
raskas. Käytä aina suojakäsineitä ja
suojaavia jalkineita.
• Varmista, että ilmankierto on hyvä
laitteen ympärillä.
• Odota vähintään 4 tuntia ennen
laitteen kytkemistä sähköverkkoon
ensimmäisen asennuksen tai oven
avautumissuunnan vaihtamisen
jälkeen. Täten öljy virtaa takaisin
kompressoriin.
• Irrota pistoke sähköverkosta aina
ennen laitteen käsittelyä (esim. oven
avautumissuunnan vaihtamista).
• Älä asenna laitetta lämmittimien tai
liesien, uunien tai keittotasojen
lähelle.
• Suojaa laite vesisateelta.
• Laitetta ei saa asentaa suoraan
auringonvaloon.
• Tätä laitetta ei saa asentaa liian
kosteisiin tai kylmiin ympäristöihin.
• Kun siirrät laitetta, nosta sitä
etureunasta, jottet naarmuta lattiaa.
2.2 Sähköliitäntä
VAROITUS!
Tulipalo- ja sähköiskuvaara.
VAROITUS!
Varmista laitteen
sijoittamisen yhteydessä,
ettei virtajohto ole jäänyt
puristuksiin tai ole
vaurioitunut.
VAROITUS!
Älä käytä jakorasioita tai
jatkojohtoja.
• Laite on kytkettävä maadoitettuun
pistorasiaan.
• Varmista, että arvokilvessä olevat
parametrit ovat verkkovirtalähteen
sähköarvojen mukaisia.
• Kytke pistoke maadoitettuun
pistorasiaan.
• Varmista, etteivät sähköosat vaurioidu
(esim. pistoke, virtajohto,
kompressori). Ota yhteyttä
valtuutettuun huoltopalveluun tai
sähköasentajaan sähköosien
vaihtamiseksi.
• Virtajohdon on oltava aina pistokkeen
alapuolella.
18
www.aeg.com
• Kytke pistoke pistorasiaan vasta
asennuksen jälkeen. Varmista, että
laitteen verkkovirtakytkentä on
ulottuvilla laitteen asennuksen
jälkeen.
• Älä vedä virtajohdosta pistoketta
irrottaessasi. Vedä aina pistokkeesta.
2.3 Käyttö
VAROITUS!
Henkilövahinkojen,
palovammojen tai
sähköiskujen tai tulipalon
vaara.
Laite sisältää syttyvää kaasua,
isobutaania (R600a), joka on hyvin
ympäristöystävällinen maakaasu. Varo,
ettei isobutaania sisältävä
jäähdytysputkisto vaurioidu.
• Älä muuta laitteen teknisiä
ominaisuuksia.
• Älä aseta sähkölaitteita (esim.
jäätelökoneita) laitteeseen, ellei
valmistaja ole antanut lupaa niiden
käyttöön.
• Jos jäähdytysputkisto vaurioituu,
varmista, ettei huoneessa ole avotulta
ja sytytyslähteitä. Huolehdi hyvästä
ilmanvaihdosta.
• Älä anna kuumien esineiden koskea
laitteen muoviosia.
• Älä aseta virvoitusjuomia
pakastimeen. Muutoin juomasäiliöön
muodostuu painetta.
• Älä säilytä tulenarkoja kaasuja tai
nesteitä laitteessa.
• Älä aseta laitteeseen, sen lähelle tai
päälle syttyviä tuotteita tai syttyviin
tuotteisiin kostutettuja esineitä.
• Älä kosketa kompressoriin tai
lauhduttimeen. Ne ovat kuumia.
• Älä poista pakastimen tuotteita tai
kosketa niihin, jos kätesi ovat märät tai
kosteat.
• Älä pakasta uudelleen jo sulaneita
elintarvikkeita.
• Noudata pakasteiden pakkauksessa
olevia säilytysohjeita.
• Kääri ruoat elintarvikekäyttöön
tarkoitettuun materiaaliin ennen
niiden asettamista pakastimeen.
2.4 Sisävalo
VAROITUS!
Sähköiskun vaara.
• Tässä laitteessa käytetty
lampputyyppi on tarkoitettu vain
kodinkoneiden valaistukseen. Älä
käytä sitä rakennuksen valaisemiseen.
2.5 Hoito ja puhdistus
VAROITUS!
Virheellinen käyttö voi
aiheuttaa henkilövahinkoja
tai laitteen vaurioitumisen.
• Kytke laite pois toiminnasta ja irrota
pistoke pistorasiasta ennen
ylläpitotoimien aloittamista.
• Laitteen jäähdytysyksikkö sisältää
hiilivetyä. Ainoastaan pätevä alan
ammattilainen saa huoltaa yksikköä ja
täyttää sen uudelleen.
• Tarkista laitteen poistoaukko
säännöllisesti ja puhdista se
tarvittaessa. Jos poistoaukko on
tukossa, sulanut vesi kerääntyy
laitteen pohjalle.
2.6 Huoltopalvelu
• Kun laite on korjattava, ota yhteyttä
valtuutettuun huoltopalveluun.
• Käytä vain alkuperäisiä varaosia.
2.7 Hävittäminen
VAROITUS!
Henkilövahinko- tai
tukehtumisvaara.
• Irrota pistoke pistorasiasta.
• Leikkaa johto irti ja hävitä se.
• Poista ovi, jotta lapset ja eläimet eivät
voisi jäädä kiinni laitteen sisälle.
• Tämän laitteen jäähdytysputkistossa ja
eristysmateriaaleissa ei ole
otsonikerrokselle haitallisia aineita.
• Eristevaahto sisältää tulenarkaa
kaasua. Kysy lisätietoa laitteen
oikeaoppisesta hävittämisestä
paikalliselta viranomaiselta.
• Älä vaurioita lämmönvaihtimen lähellä
olevaa jääkaapin osaa.
SUOMI
19
3. ASENNUS
VAROITUS!
Lue turvallisuutta koskevat
luvut.
3.1 Sijoittaminen
Asenna tämä laite kuivaan ja hyvin
tuuletettuun sisätilaan, jossa ympäristön
lämpötila vastaa laitteen arvokilvessä
mainittua ilmastoluokkaa:
Ilmastoluokka
Ympäristölämpötila
SN
+10°C – +32°C
N
+16 °C – +32°C
ST
+16 °C – +38°C
T
+16 °C – +43 °C
3.2 Sähköliitäntä
• Ennen kuin kytket laitteen
verkkovirtaan, tarkista, että
arvokilvessä mainittu jännite ja taajuus
vastaavat verkkovirran arvoja.
• Laite on kytkettävä maadoitettuun
pistorasiaan. Virtajohdon pistoke on
varustettu maadoituskoskettimella.
Jos pistorasia, johon laite kytketään,
ei ole maadoitettu, ota yhteys
sähköasentajaan ja pyydä asentajaa
kytkemään laite erilliseen
maadoitusliittimeen voimassa olevien
määräysten mukaisesti.
• Valmistaja ei vastaa millään tavalla
vahingoista, mikäli edellä olevia
turvallisuusohjeita ei ole noudatettu.
• Tämä kodinkone täyttää Euroopan
yhteisön direktiivien vaatimukset.
4. KÄYTTÖ
4.1 Käyttöpaneeli
3.3 CLEANAIR CONTROLsuodattimen asennus ja vaihto
Toimitettaessa suodatin on pakattu
muovipussiin toimintakyvyn
säilyttämiseksi. Suodatin täytyy sijoittaa
rasiaan ennen kodinkoneen
käynnistämistä.
1.
2.
3.
4.
Avaa rasia.
Ota suodatin muovipussista.
Kiinnitä suodatin rasiaan.
Sulje rasia.
Parhaan tehon säilyttämiseksi tulee
hiilisuodatin vaihtaa kerran vuodessa.
Aktiivihiilisuodattimia on saatavissa
valtuutetuista huoltoliikkeistä.
Hiilisuodatin on kulutusosa
eikä se kuulu takuun piiriin.
3.4 Laitteen asennus ja luukun
avautumissuunnan vaihtaminen
Katso erilliset asennusta ja
avautumissuunnan vaihtoa
koskevat ohjeet (ilmankieroa
ja tasapainotusta koskevat
vaatimukset).
20
www.aeg.com
1
2
9
3
4
1. Osaston valintapainike ja ON/OFFpainike
2. Näyttö
3. Lämpötilan lisäyspainike
4. FROSTMATIC -merkkivalo
5. ExtraHumidity -merkkivalo
6. COOLMATIC -merkkivalo
7. ExtraHumidity -painike
8. Mode -painike
9. Lämpötilan alennuspainike
5
8
6
7
Esimääritettyjä painikkeiden ääniä
voidaan säätää painamalla
samanaikaisesti lämpötilan lisäys- ja
alennuspainiketta 3 sekunnin ajan.
Asetusta voidaan säätää.
Näyttö
B
A
C
A. Osaston merkkivalo
B. ECO -tila
C. Lämpötilaosaston merkkivalo
4.2 ON/OFF
• +4°C jääkaappiosastossa
• -18 °C pakastinosastossa.
Lämpötilanäyttö näyttää asetetun
lämpötilan.
Kytke laite sähköverkkoon.
Laite kytkeytyy päälle automaattisesti,
kun se kytketään sähköverkkoon.
1. Kytke laite pois päältä painamalla
ON/OFF-painiketta 3 sekunnin ajan.
2. Kytke laite päälle painamalla ON/
OFF-painiketta.
4.3 Lämpötilan säätäminen
1. Valitse jääkaappi- tai pakastinosasto
painamalla osaston valintapainiketta.
2. Aseta haluamasi lämpötila
painamalla lämpötilan lisäys- tai
laskupainiketta.
Oletuslämpötila-asetukset:
Kun olet asettanut maksimitai minimilämpötilan,
lämpötila-asetus ei muutu
painiketta uudelleen
painaessa. Äänimerkki
kuuluu.
4.4 Aktiivinen tila
Aktiivinen tila mahdollistaa laitteen
minkä tahansa asetuksen muuttamisen.
Kytke aktiivinen tila päälle avaamalla
luukku tai pitämällä mitä tahansa
SUOMI
painiketta alhaalla yhden sekunnin ajan,
kunnes laitteesta kuuluu äänimerkki.
Kuvakkeet syttyvät.
Aktiivinen tila kytkeytyy
automaattisesti pois päältä
30 sekunnin kuluttua.
4.5 Lämpötilan
tehostustoiminnot
COOLMATIC ja FROSTMATIC
Lämpötilan tehostustoiminnot laskevat
lämpötilan nopeasti valitussa osastossa
elintarvikkeiden asianmukaista säilytystä
varten. Suosittelemme COOLMATICtoiminnon käyttämistä tuotteiden
nopeampaan jäähdytykseen, jotta muut
jääkaapissa olevat elintarvikkeet eivät
lämpenisi. FROSTMATIC-toiminto laskee
nopeasti pakastimen lämpötilaa
tuoreiden elintarvikkeiden nopeampaa
pakastamista varten.
Kyseinen toiminto kytkeytyy
automaattisesti pois päältä
seuraavasti:
• COOLMATIC 6 tunnin
kuluttua,
• FROSTMATIC 52 tunnin
kuluttua.
1. Kytke COOLMATIC-toiminto
toimintaan painamalla
toimintopainiketta kerran.
Merkkivalo COOLMATIC syttyy.
2. Kytke COOLMATIC-toiminto ja
FROSTMATIC-toiminto
samanaikaisesti toimintaan
painamalla toimintopainiketta kaksi
kertaa.
Merkkivalot COOLMATIC ja
FROSTMATIC syttyvät.
3. Kytke FROSTMATIC-toiminto
toimintaan painamalla
toimintopainiketta kolme kertaa.
Merkkivalo FROSTMATIC syttyy.
4. Voit kytkeä toiminnot pois päältä
painamalla toimintopainiketta,
kunnes merkkivalot FROSTMATIC
ja/tai COOLMATIC sammuvat.
21
4.6 ECO -toiminto
ECO-toiminto kytkeytyy toimintaan, jos
haluamasi osaston lämpötila-asetus on
seuraavanlainen:
• 4 °C jääkaappiosastossa
• -18 °C pakastinosastossa
ECO-toiminnon merkkivalo syttyy, kun
toiminto kytketään päälle.
Tämä asetus takaa
minimaalisen
energiankulutuksen ja
oikeaoppiset
elintarvikkeiden
säilytysolosuhteet.
4.7 ExtraHumidity -tila
Jääkaapin kosteustasoa voidaan lisätä
ExtraHumidity-toiminnolla.
1. Käynnistä toiminto painamalla
painiketta ExtraHumidity.
Merkkivalo ExtraHumidity syttyy.
2. Voit kytkeä toiminnon pois päältä
painamalla ExtraHumidity-painiketta,
kunnes merkkivalo ExtraHumidity
sammuu.
4.8 DEMO -tila
DEMO -tila mahdollistaa paneelin
käyttämisen kytkemättä laitetta
toimintaan.
• Kytke tila päälle painamalla painiketta
-tilapainike 9 kertaa, kunnes näyttöön
tulee näkyviin dE.
• Kytke tila pois päältä painamalla
painiketta -tilapainike noin 10
sekunnin ajan. Laite palaa normaaliin
toimintatilaan.
4.9 Korkean lämpötilan hälytys
Kun pakastimen sisälämpötila kohoaa
(esimerkiksi sähkökatkon jälkeen tai kun
ovi on auki):
• osaston valintapainikkeen ja
merkkivalon vilkkuminen
• äänimerkki.
Nollaa hälytys mitä tahansa painiketta
painamalla.
Äänimerkki sammuu.
Hälytyksen merkkivalot vilkkuvat, kunnes
normaalit olosuhteet palautuvat.
22
www.aeg.com
4.10 Ovihälytys
Jos ovi on auki muutaman minuutin ajan,
laitteesta kuuluu äänimerkki. Oven
aukiolo ilmaistaan seuraavasti:
• osaston valintapainikkeen ja
merkkivalon vilkkuminen
• äänimerkki.
Kun olosuhteet ovat palautuneet
normaaleiksi (ovi suljettu), äänimerkki
sammuu. Hälytyksen aikana merkkiääni
voidaan sammuttaa painamalla mitä
tahansa painiketta.
5. PÄIVITTÄINEN KÄYTTÖ
VAROITUS!
Lue turvallisuutta koskevat
luvut.
5.1 Ensimmäinen
käynnistäminen
HUOMIO!
Jätä laite pystyasentoon
vähintään 4 tunnin ajaksi
ennen pistokkeen liittämistä
pistorasiaan ja laitteen
käyttöönottoa. Näin
varmistetaan, että öljy palaa
kompressoriin. Muutoin
kompressori tai elektroniset
komponentit voivat
vaurioitua.
5.2 Pakasteiden säilyttäminen
Kun käytät pakastinta ensimmäistä kertaa
tai pitkän käyttämättömän jakson jälkeen,
anna laitteen toimia vähintään 2 tunnin
ajan FROSTMATIC-toiminnolla.
Pakastuslaatikoiden ansiosta löydät
haluamasi pakkauksen helposti ja
nopeasti. Jos pakastat suuren määrän
elintarvikkeita, poista kaikki laatikot
alalaatikkoa lukuun ottamatta.
Alalaatikon on oltava paikallaan, jotta
ilmankierto toimii asianmukaisesti.
Kaikille hyllyille on mahdollista sijoittaa
elintarvikkeita, jotka tulevat korkeintaan
15 mm oven yli.
5.3 Tuoreiden elintarvikkeiden
pakastaminen
Pakastinosasto soveltuu tuoreiden
elintarvikkeiden pakastamiseen sekä
valmispakasteiden pitkäaikaiseen
säilyttämiseen.
Kun pakastat pieniä määriä tuoreita
elintarvikkeita, asetusta ei tarvitse
muuttaa.
Kun pakastat tuoretta ruokaa, aktivoi
FROSTMATIC-toiminto vähintään 24
tuntia ennen elintarvikkeiden asettamista
pakastinosastoon.
Laita pakastettavat elintarvikkeet
yläosastoon.
24 tunnin aikana pakastettavien
elintarvikkeiden enimmäismäärä on
merkitty arvokilpeen.
Pakastuminen kestää 24 tuntia: tänä
aikana pakastimeen ei saa lisätä uusia
pakastettavia ruokia.
Kun pakastuminen on päättynyt, palauta
lämpötila normaaliin säilytyslämpötilaan
(katso kohta "FROSTMATIC-toiminto").
Tässä tilassa
jääkaappiosaston lämpötila
voi laskea alle 0 °C. Aseta
lämpötilan säädin tällöin
suuremman lämpötilaasetuksen kohdalle.
5.4 Elintarvikkeiden
säilyttäminen
jääkaappiosastossa
Peitä ruoka kannella tai kääri se folioon
tms. erityisesti, kun ruoka on
voimakastuoksuista.
Sijoita elintarvikkeet jääkaappiin siten,
että ilma pääsee kiertämään vapaasti
niiden ympärillä.
Säilytä elintarvikkeita kaikilla hyllyillä
vähintään 20 mm päässä takaseinästä ja
15 mm päässä ovesta.
SUOMI
23
5.5 FreshBox -moduuli
Moduulin sisällä oleva laatikko soveltuu
tuoreiden elintarvikkeiden, kuten kalan,
lihan ja äyriäisten säilyttämiseen, sillä
laatikon lämpötila on alhaisempi kuin
muualla jääkaapissa.
5.6 DYNAMICAIR
HUOMIO!
Vedä ulos MaxiBox-laatikko
ja lasisuojus ennen
FreshBox-moduulin
asettamista laitteeseen tai
sen poistamista.
FreshBox-moduuli sisältää
kannatinkiskot. Kun haluat poistaa
moduulin jääkaappiosastosta, vedä
moduulia itseesi päin ja poista kori
kallistaen sen etuosaa alaspäin.
Jääkaappiosastossa on laite, joka
mahdollistaa elintarvikkeiden nopean
jäähdyttämisen ja tasaisemman osaston
lämpötilan.
Laite aktivoituu automaattisesti
esimerkiksi oikean lämpötilan
palauttamiseksi nopeasti oven avaamisen
jälkeen tai silloin, kun ympäristön
lämpötila on korkea.
6. HOITO JA PUHDISTUS
VAROITUS!
Lue turvallisuutta koskevat
luvut.
6.1 Sisätilan puhdistaminen
Ennen kuin otat laitteen käyttöön, pese
sisäosat ja kaikki kaapin sisälle
sijoitettavat varusteet haalealla vedellä ja
miedolla pesuaineella poistaaksesi
uudelle laitteelle tyypillisen hajun. Kuivaa
pinnat ja varusteet lopuksi huolellisesti.
HUOMIO!
Älä käytä puhdistusaineita,
hankaavia jauheita, klooria
tai öljypohjaisia
puhdistusaineita, sillä ne
vahingoittavat pintoja.
6.2 Säännöllinen puhdistus
HUOMIO!
Älä vedä, siirrä tai vahingoita
laitteen sisällä olevia putkia
ja/tai kaapeleita.
HUOMIO!
Varo vahingoittamasta
jäähdytysjärjestelmää.
Laite on puhdistettava säännöllisesti:
1. Puhdista sisäosa ja varusteet
lämpimällä vedellä ja käsitiskiaineella.
2. Tarkista oven tiivisteet säännöllisesti
ja pyyhi ne puhtaaksi.
3. Huuhtele ja kuivaa huolellisesti.
4. Jos mahdollista, puhdista laitteen
takaosassa sijaitsevat lauhdutin ja
kompressori harjalla.
Tämä parantaa laitteen suorituskykyä
ja säästää energiaa.
24
www.aeg.com
6.3 Jääkaapin sulattaminen
Normaalikäytössä huurretta poistuu
automaattisesti jääkaappiosaston
höyrystimestä aina kompressorin
pysähtyessä.
6.4 Pakastimen sulattaminen
Pakastinosasto on huurtumaton. Tämä
merkitsee sitä, että huurretta ei
muodostu laitteen toiminnan aikana
pakastinosaston sisäseiniin eikä
pakkausten päälle.
6.5 Jos laitetta ei käytetä
pitkään aikaan
Jos laitetta ei ole tarkoitus käyttää
pitkään aikaan, suorita seuraavat
toimenpiteet:
1.
2.
3.
4.
Kytke laite irti verkkovirrasta.
Ota kaikki ruoat pois.
Puhdista laite ja kaikki lisävarusteet.
Jätä ovi/ovet raolleen, jotta laitteen
sisälle ei muodostu epämiellyttävää
hajua.
7. VIANMÄÄRITYS
VAROITUS!
Lue turvallisuutta koskevat
luvut.
7.1 Käyttöhäiriöt
Ongelma
Mahdollinen syy
Laitteen käyntiääni on kova. Laitetta ei ole tuettu kunnolla paikalleen.
Äänimerkki tai visuaalinen
hälytys on päällä.
Valo ei syty.
Kompressori käy jatkuvasti.
Ratkaisu
Tarkista, onko laite vakaa.
Pakastin on juuri kytketty
Katso kohta "Ovihälytys / avoipäälle tai lämpötila on vielä men oven hälytysmerkkivalo"
liian korkea.
tai "Korkean lämpötilan hälytys/hälytysmerkkivalo".
Laitteen lämpötila on liian
korkea.
Katso kohta "Ovihälytys / avoimen oven hälytysmerkkivalo"
tai "Korkean lämpötilan hälytys/hälytysmerkkivalo".
Lamppu on valmiustilassa.
Sulje ja avaa ovi.
Lamppu on palanut.
Ota yhteyttä valtuutettuun
huoltoliikkeeseen.
Lämpötila on asetettu virheellisesti.
Katso kohta "Käyttö"/"Käyttöpaneeli".
Laitteeseen on pantu monia elintarvikkeita samanaikaisesti.
Odota muutama tunti ja tarkista lämpötila uudelleen.
Huoneen lämpötila on liian
korkea.
Katso ilmastoluokan taulukko
arvokilvestä.
SUOMI
Ongelma
Mahdollinen syy
Ratkaisu
Ruoka on pantu kodinkoneeseen liian lämpimänä.
Anna ruoan jäähtyä huoneen
lämpötilaan ennen pakastamista.
FROSTMATIC-toiminto on
kytkettynä.
Katso kohta "FROSTMATICtoiminto".
COOLMATIC-toiminto on
kytkettynä.
Katso kohta "COOLMATICtoiminto".
25
Kompressori ei käynnisty
Tämä on normaalia, eikä
heti FROSTMATIC-painiktarkoita vikaa.
keen painamisen tai lämpötilan muuttamisen jälkeen.
Kompressori käynnistyy jonkin
ajan kuluttua.
Kompressori ei käynnisty
Tämä on normaalia, eikä
heti COOLMATIC-painiktarkoita vikaa.
keen painamisen tai lämpötilan muuttamisen jälkeen.
Kompressori käynnistyy jonkin
ajan kuluttua.
Vettä valuu jääkaapin sisälle.
Puhdista veden tyhjennysaukko.
Veden tyhjennysaukko on
tukossa.
Elintarvikkeet estävät veden Tarkista, että elintarvikkeet eivalumisen vedenkeruukau- vät kosketa takaseinään.
kaloon.
Vettä valuu lattialle.
Sulatusvesiaukkoa ei ole liitetty kompressorin yläpuolella olevaan haihdutusastiaan.
Kiinnitä sulatusveden poistoputki haihdutusastiaan.
Lämpötilaa ei voi säätää.
FROSTMATIC tai COOLKytke FROSTMATIC tai
MATIC-toiminto on kytketty COOLMATIC pois päältä mapäälle.
nuaalisesti tai odota, kunnes
toiminto nollautuu automaattisesti lämpötilan asettamiseksi.
Katso kohta "FROSTMATICtai COOLMATIC-toiminto".
DEMO tulee näkymään
näyttöön.
Laite on esitystilassa.
Pidä -tilapainike-painiketta
painettuna noin 10 sekunnin
ajan, kunnes kuulet pitkän äänimerkin ja näyttö sammuu lyhyeksi ajaksi.
Laitteen lämpötila on liian
alhainen tai korkea.
Lämpötilaa ei ole säädetty
oikein.
Säädä lämpötila korkeammaksi/alhaisemmaksi.
Ruoat ovat liian lämpimiä.
Anna ruokien lämpötilan laskea huoneen lämpötilaan ennen kuin laitat ruoat laitteeseen.
26
www.aeg.com
Ongelma
Mahdollinen syy
Ratkaisu
Laitteeseen on lisätty monia Aseta laitteeseen vähemmän
elintarvikkeita yhdellä kerruokia yhdellä kertaa.
taa.
FROSTMATIC-toiminto on
kytkettynä.
Katso kohta "FROSTMATICtoiminto".
COOLMATIC-toiminto on
kytkettynä.
Katso kohta "COOLMATICtoiminto".
Laitteen sivupaneelit ovat
lämpimiä.
Tämä on normaalia ja se
johtuu lämmönvaihtimen
toiminnasta.
Varmista, että etäisyys kalusteisiin on vähintään 30 mm
laitteen molemmilla puolilla
ympäristölämpötilan ollessa yli
38 °C.
Jääkaapin takaseinässä on
liikaa lauhdevettä.
Ovea on avattu liian tiheään.
Avaa ovi vain tarvittaessa.
Ovea ei ole suljettu kunnol- Varmista, että ovi on suljettu
la.
kunnolla.
Säilytettäviä elintarvikkeita
ei ole kääritty.
Ovi ei avaudu helposti.
Kääri elintarvikkeet asianmukaiseen pakkaukseen ennen
niiden asettamista kaappiin.
Yritit avata oven välittömäs- Odota muutama sekunti oven
ti sen sulkemisen jälkeen.
sulkemisen jälkeen ennen kuin
avaat oven uudelleen.
Jos ongelmaa ei ratkaista
ohjeiden avulla, ota yhteyttä
paikalliseen valtuutettuun
huoltoliikkeeseen.
7.2 Lampun vaihtaminen
Laitteessa on pitkäikäinen LED-sisävalo.
Vain huoltoliike saa vaihtaa lampun. Ota
yhteys valtuutettuun huoltoliikkeeseen.
8. TEKNISET TIEDOT
8.1 Tuoteselosteella
Tavaramerkki
AEG
Malli
RCB83724MX 925055244
Luokka
7.Jääpakastin
Energiatehokkuusluokka
A++
Vuotuinen energiankulutus kilowattitunteina vuodessa, perutuen perustestien tuloksiin 24 tunnin aikana. Tosiasiallinen energiankulutus riippuu laitteen
käyttötavoista ja laitteen sijoituksesta
248
SUOMI
Käyttötilavuus litraa, jääkaappi
250
Käyttötilavuus litraa, Star
-
Käyttötilavuus litraa, kellarialue
-
Käyttötilavuus litraa, viini
-
Varastotilavuus litraa, yhteensä
341
Käyttötilavuus litraa, pakastin
91
Käyttötilavuus litraa, viileäkaappi
-
Käyttötilavuus litraa, muut osastot
-
27
Tähtiluokitus pakastinokerolle, jonka tilavuus on suu- ****
rin (l)
Muiden osien rakenteelliset lämpötilat > 14 °C (°C),
-
Frost free (K/E), jääkaappi
Kyllä
Frost free (K/E), pakastin
Kyllä
Sähkökatkosuojattu h
19
Pakastuskyky kg/24h
10
Ilmastoluokka
SN-N-ST-T
Alhaisin ympäristön lämpötila, jossa laitetta on tarkoitus käyttää, ° C
10
Korkein ympäristön lämpötila, jossa laitetta on tarkoitus käyttää, ° C
43
Akustinen melu dB(A) re1 pW
43
Integroitu laite K/E
Ei
Tämä laite on tarkoitettu ainoastaan viinin säilyttämi- Ei
seen K/E
8.2 Tekniset lisätiedot
Korkeus
2000 mm
Leveys
595 mm
Syvyys
647 mm
Jännite
230 - 240 V
Taajuus
50 Hz
Tekniset tiedot on merkitty laitteen
ulkopuolelle tai sisäpuolelle kiinnitettyyn
arvokilpeen ja energiatarraan.
9. YMPÄRISTÖNSUOJELU
Kierrätä materiaalit, jotka on merkitty
merkillä . Kierrätä pakkaus laittamalla
se asianmukaiseen kierrätysastiaan.
Suojele ympäristöä ja ihmisten terveyttä
kierrättämällä sähkö- ja
elektroniikkaromut. Älä hävitä merkillä
merkittyjä kodinkoneita kotitalousjätteen
28
www.aeg.com
mukana. Palauta tuote paikalliseen
kierrätyskeskukseen tai ota yhteyttä
paikalliseen viranomaiseen.
NORSK
29
INNHOLD
1. SIKKERHETSINFORMASJON................................................................................... 29
2. SIKKERHETSANVISNINGER..................................................................................... 31
3. MONTERING............................................................................................................. 33
4. BRUK........................................................................................................................... 33
5. DAGLIG BRUK............................................................................................................36
6. STELL OG RENGJØRING......................................................................................... 37
7. FEILSØKING...............................................................................................................38
8. TEKNISKE DATA........................................................................................................40
FOR PERFEKTE RESULTATER
Takk for at du har valgt dette AEG-produktet. Vi har konstruert det for å gi deg
perfekt ytelse i mange år, med innovativ teknologi som bidrar til å gjøre livet
enklere – egenskaper som du kanskje ikke finner i ordinære produkter. Vi vil be
deg bruke noen øyeblikk til å lese denne, for å få mest mulig ut av produktet.
Gå inn på nettstedet vårt for å:
Få råd om bruk, finne brosjyrer, feilsøking, serviceinformasjon:
www.aeg.com/webselfservice
Registrer produktet ditt for å få bedre service:
www.registeraeg.com
Kjøp tilbehør, forbruksvarer og originale reservedeler til produktet ditt:
www.aeg.com/shop
KUNDESTØTTE OG SERVICE
Bruk alltid originale reservedeler.
Når du kontakter vår autoriserte serviceavdeling, må du sørge for å ha følgende
data for hånden: Modell, PNC (produktnummer), serienummer.
Informasjonen finner du på typeskiltet.
Advarsel/Forsiktig – Sikkerhetsinformasjon
Generell informasjon og tips
Miljøinformasjon
Med forbehold om endringer.
1.
SIKKERHETSINFORMASJON
Les medfølgende instruksjoner grundig før du installerer
og bruker apparatet. Produsenten er ikke ansvarlig for
personskader eller andre skader som følge av feilaktig
montering eller bruk. Hold alltid instruksjonene på et
trygt og tilgjengelig sted for fremtidig referanse.
30
www.aeg.com
1.1 Sikkerhet for barn og utsatte mennesker
•
•
•
•
•
•
Dette apparatet kan brukes av barn fra 8 år og
oppover og personer med reduserte fysiske,
sensoriske eller mentale evner eller manglende
erfaring og kunnskap hvis de har tilsyn eller får
instruksjon i sikker bruk av apparatet og forstår hvilke
farer som kan inntreffe.
Apparatet kan brukes av barn mellom 3 og 8 år og
personer med svært omfattende og komplekse
funksjonsnedsettelser, hvis de har fått de riktige
instruksjonene.
Barn yngre enn 3 år må holdes på avstand fra
apparatet hvis de ikke er under tilsyn hele tiden.
Ikke la barn leke med apparatet.
Rengjøring og vedlikehold av apparatet skal ikke
utføres av barn med mindre de er under tilsyn.
Oppbevar all emballasje utilgjengelig for barn, og kast
den i samsvar med lokale reguleringer.
1.2 Generell sikkerhet
•
•
•
•
•
Dette produktet er ment å brukes i husholdninger og
lignende applikasjoner som:
– Gårdshus; ansattes kjøkkenområder i butikker,
kontorer og andre arbeidsmiljøer
– Av kunder i hoteller, moteller, bed and breakfast og
andre boligtype miljøer
ADVARSEL: Påse at ventilasjonsåpninger i produktets
kabinett eller i innebygde konstruksjoner ikke
blokkeres.
ADVARSEL: Bruk ikke mekaniske enheter eller andre
metoder for å akselerere avfrostingsprosessen unntatt
de som anbefales av produsenten.
ADVARSEL: Du må ikke skade kjølekretsen.
ADVARSEL: Bruk ikke elektriske produkter inne i
oppbevaringshyllene på produktet, med mindre de er
av den typen som anbefales av produsenten.
NORSK
•
•
•
•
31
Bruk ikke vannspray og damp for å rengjøre
produktet.
Rengjør produktet med en fuktet myk klut. Bruk kun
nøytrale vaskemidler. Bruk ikke slipeprodukter,
slipende rengjøringsputer, løsemidler eller
metallobjekter.
Oppbevar ikke eksplosive stoffer som
aerosolbeholdere med brennbart drivstoff i dette
produktet.
Hvis strømkabelen blir skadet, må den skiftes av
produsenten, autorisert servicesenter eller annen
kvalifisert person for å unngå risiko.
2. SIKKERHETSANVISNINGER
2.1 Installering
ADVARSEL!
Bare en kvalifisert person må
montere dette produktet.
• Fjern all emballasje.
• Ikke monter eller bruk et skadet
apparat.
• Følg installasjonsanvisningene som
følger med apparatet.
• Vær alltid forsiktig når du flytter
apparatet. Det er tungt. Bruk alltid
vernebriller og lukket fottøy.
• Påse at luft kan sirkulere rundt
apparatet.
• Ved første installering eller etter
reversering av døren, vent minst 4
timer før du kobler apparatet til
strømforsyningen. Dette påser at
oljen renner tilbake til kompressoren.
• Før du gjør noe med apparatet (for
eksempel reversering av døren), fjern
støpselet fra stikkontakten.
• Installer ikke apparatet i nærheten av
radiatorer eller komfyrer, ovner eller
kokeplater.
• Utsett ikke apparatet for regn.
• Plasser ikke apparatet i direkte sollys.
• Installer ikke apparatet på meget
fuktige eller kalde steder.
• Når du flytter apparatet skal du løfte
det i forkant for å unngå riper på
gulvet.
2.2 Elektrisk tilkopling
ADVARSEL!
Fare for brann og elektrisk
støt.
ADVARSEL!
Når du plasserer produktet,
må du sørge for at kabelen
ikke er i klem eller skadet.
ADVARSEL!
Ikke bruk grenuttak eller
skjøteledninger.
• Apparatet må være jordet.
• Kontroller at parameterne på
typeskiltet er kompatible med de
elektriske spesifikasjonene til
strømforsyningen.
• Bruk alltid et korrekt montert, jordet
støpsel.
• Sørg for ikke å forårsake skade på
elektriske komponenter (f. eks
støpsel, nettkabel, kompressor). Ta
kontakt med servicesenteret eller en
elektriker for å endre de elektriske
komponentene.
• Strømkabelen må ligge under nivået
til støpselet.
• Sett ikke støpselet i stikkontakten før
monteringen er fullført. Påse at det er
tilgang til stikkontakten etter
monteringen.
32
www.aeg.com
• Dra ikke i kabelen for å koble fra
apparatet. Trekk alltid i selve
støpselet.
2.3 Bruk
ADVARSEL!
Fare for skade, brannskader,
elektrisk støt eller brann.
Apparatet inneholder brennbare
gasser, isobutan (R600a), naturgass med
liten innvirkning på miljøet. Vær forsiktig
så du ikke forårsaker skade på
kjølemiddelkretsen som inneholder
isobutan.
• Dette apparatets spesifikasjoner må
ikke endres.
• Legg ikke elektriske apparater (f. eks.
iskremmaskin) i apparatet med
mindre slik anvendelse er oppgitt av
produsenten.
• Dersom det skulle oppstå skade på
kjølemiddelkretsen, må du kontrollere
at det ikke er flammer og
antenningskilder i rommet. Luft
rommet godt.
• La ikke varme artikler komme i
nærheten av plastdelene til apparatet.
• Legg ikke mineralvann i fryseren.
Dette vil skape trykk i
drikkebeholderen.
• Oppbevar ikke lett antennelig gasser
eller væske i apparatet.
• Legg ikke brennbare produkter, eller
gjenstander som er fuktet med
brennbare produkter, inn i eller i
nærheten av apparatet.
• Rør ikke kompressoren eller
kondensatoren. De er varme.
• Berør eller ta ikke ut varer fra fryseren
med våte/fuktige hender.
• Frys ikke tinet mat på nytt.
• Følg oppbevaringsinstruksjonene på
emballasjen for frossen mat.
• Pakk maten i plast eller i en beholder
før du setter maten i fryseskapet.
2.4 Innvendig belysning
ADVARSEL!
Fare for elektrisk støt.
• Typen lampe som brukes i dette
produktet er kun for
husholdningsprodukter. Skal ikke
brukes til vanlig belysning.
2.5 Stell og rengjøring
ADVARSEL!
Fare for personskade eller
skade på produktet.
• Slå av produktet og trekk støpselet ut
av stikkontakten før rengjøring og
vedlikehold.
• Dette produktet inneholder
hydrokarbon i kjøleenheten.
Vedlikehold og etterfylling av enheten
må kun foretas av en kvalifisert
person.
• Undersøk regelmessig avløpsrøret til
kjøleskapet og rengjør om
nødvendig. Hvis avløpet er blokkert,
vil vann som har tinet samle seg i
bunnen av produktet.
2.6 Service
• Kontakt det autoriserte
servicesenteret for å reparere
apparatet.
• Det skal bare brukes originale
reservedeler.
2.7 Avfallsbehandling
ADVARSEL!
Fare for skade og kvelning.
• Koble produktet fra strømmen.
• Kutt av strømkabelen og kast den.
• Fjern døren for å forhindre at barn og
dyr blir stengt inne i produktet.
• Kjølemiddelkretsen og
isolasjonsmaterialet til dette
produktet er ozon-vennlig.
• Isolasjonsskummet inneholder
brennbare gasser. Kontakt kommunen
din for informasjon om hvordan du
kaster produktet på en riktig måte.
• Ikke forårsak skade på den delen av
kjøleenheten som er nær
varmeveksleren.
NORSK
33
3. MONTERING
ADVARSEL!
Se etter i
Sikkerhetskapitlene.
3.1 Plassering
Dette produktet kan monteres på et sted
der romtemperaturen samsvarer med
den klimaklassen som er oppført på
produktet:
Klimaklasse
Omgivelsestemperatur
SN
+10°C til + 32°C
N
+16°C til + 32°C
ST
+16°C til + 38°C
T
+16°C til + 43°C
3.2 Elektrisk tilkopling
• Før du setter støpselet inn i
stikkontakten, forsikre deg om at
spenningen og frekvensen som er
oppført på typeskiltet samsvarer med
strømnettet i hjemmet ditt.
• Produktet må være jordet. Støpselet
på strømledningen er utstyrt med
jordingskontakt. Dersom husets
stikkontakt ikke er jordet, skal
produktet koples til en separat
jording i overensstemmelse med
gjeldende forskrifter. Kontakt en
faglært elektriker.
• Produsenten fraskriver seg ethvert
ansvar dersom sikkerhetsreglene ikke
blir fulgt.
• Dette produktet er i
overensstemmelse med EØSdirektivene.
4. BRUK
4.1 Betjeningspanel
3.3 Montere og skifte ut
CLEANAIR CONTROL-filteret
Ved levering ligger kullfilteret i en
plastpose slik at egenskapene bevares.
Filteret bør plasseres bak klaffen før
produktet slås på.
1.
2.
3.
4.
Åpne skuffen.
Ta filteret ut av plastposen.
Sett filteret inn skuffen.
Lukk skuffen forsiktig.
For at kull-luftfilteret skal være mest
mulig effektivt, bør det skiftes en gang
hvert år.
Hos forhandleren får du kjøpt nye aktive
luftfiltre.
Luftfilteret er en forbruksvare
og dekkes dermed ikke av
garantien.
3.4 Installering av produktet
og omhengsling av døren
Se separate instrukser om
montering (ventileringskrav,
nivellering) og dørhengsel.
34
www.aeg.com
1
2
9
3
4
1. Valgknapp for seksjon og ON/OFFknapp
2. Display
3. Temperatur, plussknapp
4. FROSTMATIC-indikator
5. ExtraHumidity-indikator
6. COOLMATIC-indikator
7. ExtraHumidity-knapp
8. Mode-knapp
9. Temperatur, minusknapp
5
8
6
7
Det er mulig å endre den
forhåndsdefinerte lyden for knapper ved
å holde plussknappen og minusknappen
for temperatur inne samtidig i 3
sekunder. Endringen kan tilbakestilles.
Display
B
A
C
A. Seksjonsindikator
B. ECO-modus
C. Indikator for seksjonstemperatur
4.2 ON/OFF
Standard temperaturinnstillinger:
• 4° C for kjøleseksjonen;
• -18° C for fryserseksjonen.
Temperaturindikatoren viser innstilt
temperatur.
Koble produktet til stikkontakten.
Produktet slår seg automatisk PÅ når det
kobles til et strømuttak.
1. Slå AV produktet ved å trykke
ON/OFF knappen i 3 sekunder.
2. Slå PÅ produktet ved å trykke
ON/OFF knappen.
4.3 Regulere temperaturen
1. Velg kjøleseksjon eller fryserseksjon
ved å trykke på valgknappen for
seksjon.
2. Trykk på knappene for temperatur
opp eller ned for å stille inn
temperaturen som ønskes.
Når den maksimum eller
minimum temperatur er
innstilt, vil ikke flere trykk på
knappene endre
temperaturinnstillingen. Den
hørbare lyden høres.
4.4 Aktiv modus
Aktiv modus lar deg endre alle
innstillingene i et produkt.
NORSK
For å slå på aktiv modus, åpne døren
eller hold en hvilken som helst knapp
inne i 1 sekund, inntil lydsignalet høres.
Symbolene tennes.
Aktiv modus slås automatisk
av etter 30 sekunder.
4.5 Temperatur-boost
funksjoner COOLMATIC og
FROSTMATIC
Temperatur-boost funksjonene senker
temperaturen i den ønskede seksjonen
raskt, for forsvarlig oppbevaring av mat.
Vi foreslår å aktivere COOLMATIC for å
kjøle ned produktene raskere og unngå
oppvarming av annen mat som er
allerede i kjøleskapet, og FROSTMATIC
funksjonen for å gi hurtig
temperaturreduksjon i fryseboksen, slik
at fersk mat kan fryses ned raskt.
Denne funksjonen stopper
automatisk på følgende
måte:
• COOLMATIC etter 6
timer,
• FROSTMATIC etter 52
timer.
1. For å slå på COOLMATIC, trykk på
modusknappen én gang.
COOLMATIC-indikatoren vises.
2. For å skru på COOLMATIC og
FROSTMATIC sammen, trykk
modusknapp to ganger.
COOLMATIC Og FROSTMATIC
indikatorene vises.
3. For å slå på FROSTMATIC, trykk på
modusknappen tre ganger.
FROSTMATIC-indikatoren vises.
4. For å deaktivere funksjonene, trykk
modusknappen inntil FROSTMATIC
og/eller COOLMATIC indikatorene
slås av.
4.6 ECO-modus
ECO modusen aktiveres hvis innstilt
temperatur for den ønskede seksjonen er
som følger:
• 4° C for kjøleseksjonen;
• -18° C for fryserseksjonen
ECO modus-symbolet vises når
funksjonen er aktivert.
35
Denne innstillingen
garanterer minimalt
strømforbruk og korrekt
oppbevaring av matvarer.
4.7 ExtraHumidity-modus
Hvis du trenger å øke fuktigheten i
kjøleskapet, foreslår vi å aktivere
ExtraHumidity-funksjonen.
1. For å slå på funksjonen, trykk
ExtraHumidity.
ExtraHumidity-indikatoren tennes.
2. For å deaktivere funksjonen, trykk
ExtraHumidity knappen til
ExtraHumidity indikatoren slås av.
4.8 DEMO-modus
Med DEMO-modus kan du bruke
panelet uten å aktivere produktet.
• Trykk på modusknapp 9 ganger for å
aktivere modusen, helt til dE vises på
displayet.
• Trykk på modusknapp i ca. 10
sekunder for å deaktivere modusen.
Produktet går tilbake til vanlig modus.
4.9 Alarm ved høy temperatur
Temperaturøkning i fryseseksjonen (for
eksempel på grunn av strømbrudd eller
fordi døren står åpen) vises slik:
• knappen for seksjonsvalg og
seksjonsindikatoren blinker;
• lydsignal.
Trykk på hvilken som helst knapp for å
tilbakestille alarmen.
Lydsignalet slås av.
Alarmindikatoren fortsetter å blinke til
normale forhold gjenopprettes.
4.10 Alarm ved åpen dør
Hvis døren blir stående åpen i noen
minutter, aktiveres en alarm. Alarmen
ved åpen dør vises ved:
• knappen for seksjonsvalg og
seksjonsindikatoren blinker;
• lydsignal.
Når normale forhold er gjenopprettet
(døren er lukket), stopper alarmen. I
løpet av en alarmfase kan lydsignalet slås
av ved å trykke på en hvilken som helst
knapp.
36
www.aeg.com
5. DAGLIG BRUK
ADVARSEL!
Se etter i
Sikkerhetskapitlene.
5.1 Opprinnelig strøm på
FORSIKTIG!
Før du setter in
strømpluggen i støpselet og
skrur på kabinettet for første
gang, la produktet stå
oppreist i minst 4 timer.
Dette sørger for at oljen for
nok tid til å komme tilbake i
kompressoren. Ellers kan
kompressoren eller de
elektroniske komponentene
forårsake skade.
5.2 Oppbevaring av frosne
matvarer
Når produktet slås på for første gang
eller etter en periode der den ikke var i
bruk, må du la den stå på i minst 2 timer
med FROSTMATIC-funksjonen slått på.
Fryseskuffene sikrer at du enkelt og raskt
finner det du leter etter. Skal du
oppbevare store mengder mat, kan du ta
ut alle skuffene bortsett fra den nederste
skuffen, som må være på plass for å gi
god luftsirkulasjon. På alle hyllene kan du
la matvarene stikke ut 15 mm fra døren.
Innfrysingsprosessen varer i ett døgn: i
løpet av denne perioden må du ikke
legge inn flere matvarer som skal fryses.
Når fryseprosessen er ferdig, går du
tilbake til ønsket temperatur igjen (se
«FROSTMATIC Funksjon»).
I denne innstillingen kan
temperaturen i kjøledelen
synke under 0 °C. Hvis dette
skjer, stilles
temperaturregulatoren
tilbake til en varmere
innstilling.
5.4 Oppbevare mat i et
kjøleskap
Dekk til eller pakk inn maten, særlig hvis
den har sterk lukt.
Plasser maten slik at luften kan sirkulere
fritt rundt den.
Oppbevar maten på alle hyllene minst 20
mm fra bakveggen og 15 mm fra døren.
5.5 FreshBox-modul
Skuffen egner seg til å lagre ferske
matvarer som fisk, kjøtt og sjømat, fordi
temperaturen er lavere her enn i resten
av kjøleskapet.
5.3 Frysing av fersk mat
Fryserdelen passer for frysing av fersk
mat, og lagring av frossen og dypfrossen mat over lengre tid.
Det er ikke nødvendig å endre den
aktuelle innstillingen når du vil fryse
mindre mengder ferske matvarer.
Når du vil fryse ferske matvarer, må
FROSTMATIC-funksjonen aktiveres minst
24 timer før varene som skal fryses
legges i fryserommet.
Plasser maten som skal fryses i det
øverste rommet.
Maksimal mengde mat som kan fryses på
24 timer, er angitt på typeskiltet.
FORSIKTIG!
Før man setter i eller fjerner
FreshBox-modulen fra
produktet, skal MaxiBoxskuffen og glassdekslet
fjernes.
FreshBox-modulen er utstyrt med
skinner. Når den fjernes fra
kjøleseksjonen, må modulen trekkes mot
deg og kurven fjernes ved å vippe
fronten ned.
NORSK
37
5.6 DYNAMICAIR
Kjøleskapet er utstyrt med en enhet som
gir mulighet for rask nedkjøling av mat
og jevnere temperatur i skapet.
Denne enheten aktiveres automatisk ved
behov, f.eks. for en raskt
temperaturgjenvinning etter at døren er
åpnet eller når omgivelsestemperaturen
er høy.
6. STELL OG RENGJØRING
ADVARSEL!
Se etter i
Sikkerhetskapitlene.
6.1 Rengjøre inne i ovnen
Før du tar produktet i bruk, må du vaske
innsiden samt alt utstyr i lunkent vann
tilsatt et nøytralt rengjøringsmiddel, for å
fjerne den typiske lukten som sitter i
flunkende nye produkter. Husk å tørke
nøye.
FORSIKTIG!
Ikke bruk kraftige
vaskemidler eller
skurepulver, klor eller
oljebasert vaskemiddel, da
dette vil skade finishen.
6.2 Regelmessig rengjøring
FORSIKTIG!
Ikke trekk i, flytt eller påfør
skade på noen rør og/eller
kabler inne i produktet.
FORSIKTIG!
Ikke ødelegg kjølesystemet.
Utstyret skal rengjøres regelmessig:
1. Rengjør innsiden og tilbehøret med
lunkent vann tilsatt litt nøytral såpe.
2. Kontroller dørpakningene
regelmessig og vask dem for å sikre
at de er rene og fri for matrester.
3. Skyll og tørk grundig.
4. Hvis du kan komme til, rengjøres
kondensatoren og kompressoren bak
på produktet med en børste.
Dette gjør at produktets ytelse blir
bedre, og du sparer energi.
6.3 Avising av kjøleskapet
Frost blir automatisk fjernet fra
fordamperen i kjøleskap-rommet hver
gang kompressoren stopper under
normal bruk.
6.4 Avriming av fryseren
Fryseseksjonen er frostfri. Det vil si at det
ikke danner seg rim mens apparatet er i
bruk, verken på veggene eller på maten.
6.5 Perioder uten bruk
Hvis produktet ikke skal brukes over
lengre tid tas følgende forholdsregler:
1. Trekk støpselet til produktet ut av
stikkontakten.
2. Fjern alle matvarer.
3. Rengjør produktet og alt tilbehøret.
4. La døren/dørene stå på gløtt for å
hindre at det dannes ubehagelig
lukt.
38
www.aeg.com
7. FEILSØKING
ADVARSEL!
Se etter i
Sikkerhetskapitlene.
7.1 Hva du må gjøre hvis...
Problem
Mulig årsak
Løsning
Apparatet er støyende.
Apparatet står ikke stødig.
Kontroller at apparatet står
stabilt.
Hørbar eller visuell alarm er
på.
Skapet er nettopp slått på
eller temperaturen fortsatt
er for høy.
Se "Alarm/indikator for åpen
dør" eller "Alarm/indikator for
høy temperatur".
Temperaturen i apparatet
er for høy.
Se "Alarm/indikator for åpen
dør" eller "Alarm/indikator for
høy temperatur".
Lampen er i standby-modus.
Lukk døren og åpne den igjen.
Pæren er defekt.
Kontakt nærmeste autoriserte
servicesenter.
Temperaturen er innstilt
feil.
Se kapittelet "Bruk"/"Betjeningspanel".
Mye mat ble lagt i fryseren
på en gang.
Vent noen timer og kontroller
temperaturen igjen.
Romtemperaturen er for
høy.
Se klimaklassediagrammet på
typeplaten.
Lampen tennes ikke.
Kompressoren arbeider
uavbrutt.
Matvarene du la i apparatet Avkjøl matvarer til romtempevar for varme.
ratur før du legger de i skapet.
Funksjonen FROSTMATIC
er aktivert.
Se "FROSTMATIC-funksjonen".
Funksjonen COOLMATIC
er aktivert.
Se "COOLMATIC-funksjonen".
Kompressoren starter ikke
Dette er normalt, det har ik- Kompressoren starter etter
med en gang når du trykker ke oppstått en feil.
noe tid.
på FROSTMATIC eller etter
at temperaturen er endret.
Kompressoren starter ikke
Dette er normalt, det har ik- Kompressoren starter etter
med en gang når du trykker ke oppstått en feil.
noe tid.
på COOLMATIC eller etter
at temperaturen er endret.
NORSK
Problem
Mulig årsak
Det renner vann inne i kjøle- Dreneringshullet er tilstopskapet.
pet.
Matprodukter forhindrer at
vannet renner inn i vannoppsamlingsbeholderen.
39
Løsning
Rengjør dreneringshullet.
Pass på at ingen matvarer berører bakveggen.
Det renner vann på gulvet.
Smeltevannets utløp er ikke Fest smeltevannsrøret til forkoblet til fordamperpannen damperpannen.
over kompressoren.
Temperaturen kan ikke stilles inn.
FROSTMATIC-funksjonen
eller COOLMATIC-funksjonen er slått på.
Slå av FROSTMATIC eller
COOLMATIC manuelt, eller
vent til funksjonen tilbakestilles automatisk for å velge temperaturen. Se "FROSTMATICfunksjonen eller COOLMATICfunksjonen".
DEMO vises på displayet.
Apparatet er i demonstrasjonsmodus.
Hold knappen modusknapp
nede i ca. 10 sek. til det høres
en lang lyd og displayet slukkes en kort stund.
Temperaturen i apparatet
er for høy/lav.
Temperaturregulatoren er
ikke riktig innstilt.
Still inn lavere/høyere temperatur.
Matvarene har for høy temperatur.
Avkjøl matvarene til romtemperatur før du legger de i skapet.
For mange matvarer er lagt Legg færre matvarer inn i apinn i apparatet samtidig.
paratet samtidig.
Funksjonen FROSTMATIC
er aktivert.
Se "FROSTMATIC-funksjonen".
Funksjonen COOLMATIC
er aktivert.
Se "COOLMATIC-funksjonen".
Apparatets sidepaneler er
varme.
Dette er en normal tilstand
som skyldes driften av varmeveksleren.
Påse at det er minst 30 mm
mellomrom mellom hver side
av apparatet og de andre
gjenstandene i rommet når
omgivelsestemperaturen overskrider 38°C.
Det er for mye kondensert
vann på bakveggen i kjøleskapet.
Du åpner døren for ofte.
Åpne døren kun når det er
nødvendig.
Døren ble ikke lukket riktig. Påse at døren er ordentlig lukket.
40
www.aeg.com
Problem
Vanskelig å åpne døren.
Mulig årsak
Løsning
Lagret mat ble ikke pakket
inn.
Pakk inn mat i egnet emballasje før du legger det i skapet.
Du prøvde å åpne døren like etter at du lukket den.
Vent noen sekunder før du åpner døren på nytt.
Dersom rådet ikke gir
resultater, kontakt nærmeste
autoriserte servicesenter.
Lyset kan bare skiftes av en
servicetekniker. Kontakt ditt nærmeste
autoriserte servicesenter.
7.2 Skifte lyspære
Produktet er utstyrt med et ekstra
holdbart, innvendig LED-lys.
8. TEKNISKE DATA
8.1 Produktinformasjonsark
Varemerke
AEG
Modell
RCB83724MX 925055244
Kategori
7.Kjøleskap med fryser
Energieffektivitetsklasse
A++
Strømforbruk i kWh per år, basert på standard te248
stresultater i 24 timer. Det faktiske strømforbruket vil
avhenge av hvordan apparatet brukes og hvor det
er plassert
Lagringsvolum i liter, kjøleskap
250
Lagringsvolum i liter, Star
-
Lagringsvolum i liter, skuff
-
Lagringsvolum i liter, vin
-
Lagringsvolum i liter, total
341
Lagringsvolum i liter, fryser
91
Lagringsvolum i liter, chiller
-
Lagringsvolum i liter, andre deler
-
Stjerneklassifisering av fryserommet med høyeste la- ****
gringsvolum (l)
Design temperatur av andre rom > 14 °C (°C), hvis
noen
-
NORSK
Frostfritt (J/N), kjøleskap
Ja
Frostfritt (J/N), fryser
Ja
Strømbruddsikker i t
19
Frysekapasitet i kg/24t
10
Klimaklasse
SN-N-ST-T
Laveste omgivelsestemperatur der dette apparatet
skal brukes, i °C
10
Høyeste omgivelsestemperatur der dette apparatet
skal brukes, i °C
43
Akustisk støyutslipp dB(A) re1 pW
43
Innebygget apparat J/N
Nei
Dette apparatet er beregnet på å brukes utelukkende til lagring av vin J/N
Nei
8.2 Ytterligere tekniske data
Justerbar
2000 mm
Bredde
595 mm
Dybde
647 mm
Spenning
230 - 240 V
Frekvens
50 Hz
Tekniske data finner du på typeskiltet til
høyre utvendig på apparatet, på den
utvendige eller innvendige siden av
apparatet og på energietiketten.
9. BESKYTTELSE AV MILJØET
Resirkuler materialer som er merket med
symbolet . Legg emballasjen i riktige
beholdere for å resirkulere det. Bidrar til
å beskytte miljøet, menneskers helse og
for å resirkulere avfall av elektriske og
elektroniske produkter. Ikke kast
produkter som er merket med symbolet
41
sammen med husholdningsavfallet.
Produktet kan leveres der hvor
tilsvarende produkt selges eller på
miljøstasjonen i kommunen. Kontakt
kommunen for nærmere opplysninger.
42
www.aeg.com
ÍNDICE
1. INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA.......................................................................... 42
2. INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA...............................................................................44
3. INSTALAÇÃO.............................................................................................................46
4. FUNCIONAMENTO.................................................................................................. 47
5. UTILIZAÇÃO DIÁRIA................................................................................................. 49
6. MANUTENÇÃO E LIMPEZA..................................................................................... 51
7. RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS................................................................................ 52
8. DADOS TÉCNICOS...................................................................................................54
PARA RESULTADOS PERFEITOS
Obrigado por escolher este produto AEG. Criámo-lo para lhe oferecer um
desempenho impecável durante muitos anos, com tecnologias inovadoras que
tornam a sua vida mais fácil – funcionalidades que poderá não encontrar em
aparelhos comuns. Continue a ler durante alguns minutos para tirar o máximo
partido do produto.
Visite o nosso website para:
Resolver problemas e obter conselhos de utilização, catálogos e informações
sobre assistência:
www.aeg.com/webselfservice
Registar o seu produto para beneficiar de um serviço melhor:
www.registeraeg.com
Adquirir acessórios, consumíveis e peças de substituição originais para o seu
aparelho:
www.aeg.com/shop
APOIO AO CLIENTE E ASSISTÊNCIA
Utilize sempre peças de substituição originais.
Quando contactar o nosso Centro de Assistência Técnica Autorizado, certifiquese de que tem os seguintes dados disponíveis: Modelo, PNC, Número de Série.
A informação encontra-se na placa de características.
Aviso / Cuidado - Informações de segurança
Informações gerais e sugestões
Informações ambientais
Sujeito a alterações sem aviso prévio.
1.
INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA
Leia atentamente as instruções fornecidas antes de
instalar e utilizar o aparelho. O fabricante não poderá
ser responsabilizado por ferimentos ou danos
resultantes de instalação incorreta ou utilização
PORTUGUÊS
43
incorreta. Guarde sempre as instruções num sítio seguro
e acessível para consultar no futuro.
1.1 Segurança para crianças e pessoas vulneráveis
•
•
•
•
•
•
Este aparelho pode ser utilizado por crianças de 8 ou
mais anos de idade e por pessoas com capacidades
físicas, sensoriais ou mentais reduzidas ou com pouca
experiência e conhecimento se tiverem recebido
supervisão ou instruções relativas à utilização do
aparelho de forma segura e compreenderem os
perigos envolvidos.
Este aparelho pode ser utilizado por crianças com
idade entre 3 e 8 anos e pessoas portadoras de
incapacidade profunda e complexa desde que
recebam as instruções adequadas.
As crianças com menos de 3 anos de idade devem ser
mantidas afastadas do aparelho ou constantemente
vigiadas.
Não permita que as crianças brinquem com o
aparelho.
A limpeza e a manutenção básica do aparelho não
devem ser efetuadas por crianças sem supervisão.
Mantenha todos os materiais de embalagem fora do
alcance das crianças e elimine-os de forma
apropriada.
1.2 Segurança geral
•
•
Este aparelho destina-se exclusivamente a utilizações
domésticas ou semelhantes, tais como:
– turismo rural; áreas de cozinha destinadas ao
pessoal em lojas, escritórios e outros ambientes de
trabalho;
– utilização por clientes de hotéis, motéis e outros
ambientes do tipo residencial.
AVISO: As aberturas de ventilação do aparelho ou da
estrutura onde ele se encontra encastrado têm de ser
mantidas sem obstruções.
44
www.aeg.com
•
•
•
•
•
•
•
AVISO: Não utilize um dispositivo mecânico ou
qualquer meio artificial para acelerar o processo de
descongelação além daqueles recomendados pelo
fabricante.
AVISO: Não danifique o circuito de refrigeração.
AVISO: Não utilize aparelhos elétricos dentro dos
compartimentos do aparelho destinados a alimentos,
a não ser que sejam do tipo recomendado pelo
fabricante.
Não utilize jatos de água ou vapor para limpar o
aparelho.
Limpe o aparelho com um pano macio e húmido.
Utilize apenas detergentes neutros. Não utilize
produtos abrasivos, esfregões, solventes ou objetos
metálicos.
Não guarde substâncias explosivas, como latas de
aerossóis com agente pressurizante inflamável, dentro
do aparelho.
Se o cabo de alimentação estiver danificado, deve ser
substituído pelo fabricante, por um Centro de
Assistência Técnica Autorizado ou por uma pessoa
igualmente qualificada, para evitar perigos.
2. INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA
2.1 Instalação
AVISO!
A instalação deste aparelho
tem de ser efetuada por
uma pessoa qualificada.
• Remova toda a embalagem.
• Não instale nem utilize o aparelho se
ele estiver danificado.
• Siga as instruções de instalação
fornecidas com o aparelho.
• Tenha sempre cuidado quando
deslocar o aparelho porque ele é
pesado. Utilize sempre luvas e
calçado de proteção.
• Certifique-se de que o ar pode
circular em torno do aparelho.
• Após a instalação ou após uma
inversão da porta, aguarde pelo
•
•
•
•
•
•
menos 4 horas antes de ligar o
aparelho à alimentação elétrica. Isto
permite que o óleo regresse ao
compressor.
Antes de efetuar qualquer operação
no aparelho (por exemplo, inverter a
porta), retire a ficha da tomada
elétrica.
Não instale o aparelho perto de
radiadores, fogões, fornos ou placas.
Não exponha o aparelho a chuva.
Não instale o aparelho em locais com
luz solar direta.
Não instale este aparelho em locais
demasiado húmidos ou frios.
Quando deslocar o aparelho, eleve-o
na parte da frente para evitar riscar o
chão.
PORTUGUÊS
2.2 Ligação elétrica
AVISO!
Risco de incêndio e choque
elétrico.
AVISO!
Quando colocar o aparelho
na posição definitiva,
certifique-se de que o cabo
de alimentação não fica
entalado ou danificado.
AVISO!
Não utilize adaptadores com
várias tomadas, nem cabos
de extensão.
• O aparelho tem de ficar ligado à
terra.
• Certifique-se de que os parâmetros
indicados na placa de características
são compatíveis com a alimentação
elétrica.
• Utilize sempre uma tomada bem
instalada e à prova de choques
elétricos.
• Certifique-se de que não danifica os
componentes elétricos (ficha e cabo
de alimentação elétrica, compressor,
etc.). Contacte um Centro de
Assistência Técnica Autorizado ou um
eletricista se for necessário substituir
componentes elétricos.
• O cabo de alimentação deve ficar
abaixo do nível da ficha.
• Ligue a ficha à tomada elétrica
apenas no final da instalação.
Certifique-se de que a ficha fica
acessível após a instalação.
• Não puxe o cabo de alimentação
para desligar o aparelho. Puxe
sempre a ficha de alimentação.
2.3 Utilização
AVISO!
Risco de ferimentos,
queimaduras, choque
elétrico ou incêndio.
O aparelho contém gás
inflamável, isobutano (R600a), que é um
gás natural com um alto nível de
45
compatibilidade ambiental. Tenha
cuidado para não provocar danos no
circuito de refrigeração que contém
isobutano.
• Não altere as especificações deste
aparelho.
• Não coloque dispositivos elétricos
(por ex. máquinas de fazer gelados)
no interior do aparelho, exceto se
forem autorizados pelo fabricante.
• Se ocorrerem danos no circuito de
refrigeração, certifique-se de que não
existem chamas e fontes de ignição
na divisão. Ventile bem a divisão.
• Não permita que objetos quentes
toquem nas peças de plástico do
aparelho.
• Não coloque bebidas gaseificadas
dentro do congelador. Isto irá criar
pressão no recipiente da bebida.
• Não guarde gases e líquidos
inflamáveis no aparelho.
• Não coloque produtos inflamáveis, ou
objetos molhados com produtos
inflamáveis, no interior, perto ou em
cima do aparelho.
• Não toque no compressor ou no
condensador. Estão quentes.
• Não remova nem toque em peças do
compartimento de congelação com
as mãos húmidas ou molhadas.
• Não volte a congelar alimentos que já
foram descongelados.
• Cumpra as instruções de
armazenamento das embalagens dos
alimentos congelados.
• Embale os alimentos em material
próprio para contacto com alimentos
antes de os colocar no congelador.
2.4 Luz interior
AVISO!
Risco de choque elétrico.
• Este aparelho utiliza uma lâmpada de
um tipo que se destina
exclusivamente a aparelhos
domésticos. Não a utilize para
iluminação em casa.
46
www.aeg.com
2.5 Manutenção e limpeza
AVISO!
Risco de ferimentos ou
danos no aparelho.
• Antes de qualquer acção de
manutenção, desactive o aparelho e
desligue a ficha da tomada eléctrica.
• Este aparelho contém
hidrocarbonetos na sua unidade de
arrefecimento A manutenção e o
recarregamento só devem ser
efectuados por uma pessoa
qualificada.
• Inspeccione regularmente o
escoamento do aparelho e limpe-o,
se necessário. Se o orifício de
escoamento estiver bloqueado, a
água descongelada fica acumulada
na parte inferior do aparelho.
2.6 Assistência
• Contacte um Centro de Assistência
Técnica Autorizado se for necessário
reparar o aparelho.
• Utilize apenas peças de substituição
originais.
2.7 Eliminação
AVISO!
Risco de ferimentos ou
asfixia.
• Desligue o aparelho da alimentação
eléctrica.
• Corte o cabo de alimentação eléctrica
e elimine-o.
• Remova a porta para evitar que
crianças ou animais de estimação
fiquem fechados no interior do
aparelho.
• O circuito de refrigeração e os
materiais de isolamento deste
aparelho não prejudicam a camada
de ozono.
• A espuma de isolamento contém gás
inflamável. Contacte a sua autoridade
municipal para saber como eliminar o
aparelho correctamente.
• Não provoque danos na parte da
unidade de arrefecimento que está
próxima do permutador de calor.
3. INSTALAÇÃO
AVISO!
Consulte os capítulos
relativos à segurança.
3.1 Posicionamento
Este aparelho deve ser instalado num
espaço interior seco e bem ventilado,
onde a temperatura ambiente
corresponda à classe climática indicada
na placa de características do aparelho:
Classe
climática
Temperatura ambiente
SN
+10 °C a +32 °C
N
+16 °C a +32 °C
ST
+16 °C a +38 °C
T
+16 °C a +43 °C
3.2 Ligação elétrica
• Antes de ligar a ficha na tomada,
certifique-se de que a voltagem e a
frequência indicadas na placa de
características correspondem à rede
elétrica da sua casa.
• O aparelho tem de ficar ligado à
terra. A ficha do cabo de alimentação
é fornecida com um contacto para
esse fim. Se a tomada elétrica
doméstica não estiver ligada à terra,
ligue o aparelho a uma ligação à terra
separada que cumpra as normas
atuais; consulte um eletricista
qualificado.
• O fabricante declina toda a
responsabilidade caso as precauções
de segurança acima não sejam
cumpridas.
• Este aparelho está em conformidade
com as Diretivas da C.E.E.
PORTUGUÊS
3.3 Instalação e substituição
do filtro CLEANAIR CONTROL
O filtro de carvão encontra-se num saco
de plástico quando é fornecido, para
preservar o desempenho. O filtro deve
ser colocado na gaveta antes de o
aparelho ser ligado.
1.
2.
3.
4.
Abra a gaveta.
Retire o filtro do saco de plástico.
Coloque o filtro na gaveta.
Feche a gaveta.
47
Pode adquirir novos filtros de ar activos
num representante local.
O filtro de ar é um acessório
consumível, pelo que não
está abrangido pela
garantia.
3.4 Instalação do aparelho e
inversão da abertura das
portas
Consulte as instruções
separadas relativas à
instalação (requisitos de
ventilação, nivelamento) e à
inversão da abertura das
portas.
Para obter o melhor desempenho, o
filtro de ar de carvão deve ser
substituído uma vez por ano.
4. FUNCIONAMENTO
4.1 Painel de comandos
1
2
9
1. Botão de seleção de compartimento
e botão ON/OFF
2. Visor
3. Botão de aumento da temperatura
4. Indicador FROSTMATIC
5. Indicador ExtraHumidity
6. Indicador COOLMATIC
7. Botão ExtraHumidity
8. Botão Mode
9. Botão de diminuição da temperatura
3
4
8
5
6
7
É possível alterar o som predefinido dos
botões premindo simultaneamente o
botão de aumento da temperatura e o
botão de diminuição da temperatura
durante 3 segundos. A alteração é
reversível.
48
www.aeg.com
Visor
B
A
C
A. Indicador de compartimento
B. Modo ECO
C. Indicador da temperatura do
compartimento
4.2 ON/OFF
Os ícones acendem.
Ligue a ficha do aparelho numa tomada
eléctrica.
O aparelho activa-se automaticamente
quando é ligado a uma tomada eléctrica.
1. Para desactivar o aparelho, prima o
botão ON/OFF durante 3 segundos.
2. Para activar o aparelho, prima o
botão ON/OFF.
4.3 Regulação da temperatura
1. Seleccione o compartimento do
frigorífico ou do congelador
premindo o botão de selecção de
compartimento.
2. Prima o botão de aumentar ou
diminuir a temperatura para definir a
temperatura que desejar.
Temperaturas predefinidas:
• +4 °C para o frigorífico;
• -18 °C para o congelador.
O indicador de temperatura apresenta a
temperatura seleccionada.
Se chegar à temperatura
máxima ou mínima, a
temperatura não muda
quando premir o botão
novamente. Ouvirá um som.
4.4 Modo activo
O modo activo permite alterar qualquer
regulação do aparelho.
Para activar o modo activo, abra a porta
e mantenha qualquer botão premido
durante 1 segundo ou até ouvir um sinal
sonoro.
O modo activo é
desactivado automaticamete
após 30 segundos.
4.5 Funções de reforço extra
de temperatura COOLMATIC
e FROSTMATIC
As funções de reforço extra de
temperatura diminuem rapidamente a
temperatura no compartimento
desejado quando necessário para uma
boa conservação dos alimentos.
Recomendamos que active a função
COOLMATIC para arrefecer os produtos
mais rapidamente, e evitar aquecer os
outros alimentos que já estejam no
frigorífico, e a função FROSTMATIC para
diminuir rapidamente a temperatura no
congelador e congelar alimentos mais
depressa.
Estas funções param
automaticamente:
• COOLMATIC após 6
horas;
• FROSTMATIC após 52
horas.
1. Para activar a função COOLMATIC,
prima o botão de modo uma vez.
Aparece o indicador COOLMATIC.
2. Para activar as funções COOLMATIC
e FROSTMATIC ao mesmo tempo,
prima o botão de modo duas vezes.
Aparecem os indicadores COOLMATIC
e FROSTMATIC.
PORTUGUÊS
3. Para activar a função FROSTMATIC,
prima o botão de modo três vezes.
Aparece o indicador FROSTMATIC.
4. Para desactivar as funções, prima o
botão de modo até que os
indicadores FROSTMATIC e/ou
COOLMATIC se apaguem.
4.6 Modo ECO
O modo ECO é activado se as
temperaturas seleccionadas para cada
compartimento forem as seguintes:
• 4 °C para o frigorífico;
• -18 °C para o congelador
O indicador do modo ECO está aceso
quando a função está activada.
Esta regulação minimiza o
consumo de energia e
garante a boa conservação
dos alimentos.
49
• Para desactivar o modo, prima Botão
de modo durante aproximadamente
10 segundos. O aparelho volta ao
modo de funcionamento normal.
4.9 Alarme de temperatura
elevada
Um aumento na temperatura do
compartimento congelador (por
exemplo, devido a uma falha de energia
ou abertura da porta) é indicado por:
• intermitência do botão de selecção
do compartimento e do indicador do
compartimento;
• sinal sonoro.
Prima qualquer botão para reinicializar o
alarme.
O aviso sonoro é desligado.
Os indicadores de alarme continuam a
piscar até que as condições normais
sejam restabelecidas.
4.7 Modo ExtraHumidity
4.10 Alarme de porta aberta
Se necessitar de aumentar a humidade
no frigorífico, sugerimos a activação da
função ExtraHumidity.
O aparelho emite um aviso sonoro se a
porta permanecer aberta durante alguns
minutos. As condições do alarme de
porta aberta são indicadas por:
• intermitência do botão de selecção
do compartimento e do indicador do
compartimento;
• sinal sonoro.
Quando as condições normais forem
restabelecidas (porta fechada), o alarme
pára. Quando o alarme sonoro estiver a
soar, pode desligá-lo premindo qualquer
botão.
1. Para activar a função, prima o botão
ExtraHumidity.
O indicador ExtraHumidity acende.
2. Para desactivar a função, prima o
botão ExtraHumidity até o indicador
ExtraHumidity se apagar.
4.8 Modo DEMO
O modo DEMO permite utilizar o painel
de comandos sem activar o aparelho.
• Para activar o modo, prima Botão de
modo 9 vezes, até aparecer dE no
visor.
5. UTILIZAÇÃO DIÁRIA
AVISO!
Consulte os capítulos
relativos à segurança.
50
www.aeg.com
5.1 Primeira activação
CUIDADO!
Antes de ligar a ficha na
tomada eléctrica e ligar o
aparelho pela primeira vez,
deixe-o repousar na vertical
durante pelo menos 4 horas.
Isto garante tempo
suficiente para que o óleo
volte ao compressor. Caso
contrário, poderão ocorrer
danos no compressor e nos
componentes electrónicos.
O processo de congelação demora 24
horas: não introduza mais alimentos para
congelar durante este período.
Quando o processo de congelação
terminar, regresse à temperatura
desejada (consulte “Função
FROSTMATIC”).
Neste estado, a temperatura
do frigorífico pode descer
abaixo dos 0 °C. Se isto
ocorrer, regule a
temperatura para um valor
mais quente.
5.2 Armazenamento de
alimentos congelados
5.4 Conservar alimentos num
frigorífico
Quando ligar pela primeira vez ou após
um período sem utilização, deixe o
aparelho em funcionamento durante 2
horas ou mais com a função
FROSTMATIC activada antes de colocar
os produtos no compartimento. As
gavetas do congelador permitem
encontrar a embalagem pretendida com
rapidez e facilidade. Se pretender
armazenar grandes quantidades de
alimentos, retire todas as gavetas,
excepto a gaveta inferior que deve ficar
no seu sítio para permitir uma boa
circulação de ar. Pode colocar alimentos
que fiquem salientes até 15 mm da porta
em todas as prateleiras.
Cubra ou embale os alimentos,
especialmente se tiverem um odor forte.
Posicione os alimentos de modo a
permitir a circulação de ar em torno
deles.
Mantenha os alimentos a mais de 20 mm
da parede traseira e a mais de 15 mm da
porta em todas as prateleiras.
5.5 Módulo FreshBox
A gaveta do módulo é adequada para
guardar alimentos frescos como peixe,
carne e marisco, porque mantém uma
temperatura mais baixa do que a do
resto do frigorífico.
5.3 Congelar alimentos frescos
O congelador é adequado para congelar
alimentos frescos e conservar alimentos
congelados e ultracongelados a longo
prazo.
Para congelar pequenas quantidades de
alimentos frescos, não é necessário
alterar a regulação actual.
Para congelar alimentos frescos, active a
função FROSTMATIC pelo menos 24
horas antes de colocar os alimentos a
congelar no congelador.
Coloque os alimentos a congelar no
compartimento superior.
A quantidade máxima de alimentos que
podem ser congelados em 24 horas está
indicada na placa de características.
CUIDADO!
Antes de colocar o módulo
FreshBox no aparelho ou
retirá-lo do aparelho, puxe a
gaveta MaxiBox e a
cobertura de vidro para fora.
O módulo FreshBox está equipado com
calhas. Quando retirar o módulo do
compartimento do frigorífico, puxe-o na
PORTUGUÊS
sua direção e retire o cesto inclinando a
parte dianteira para cima.
51
5.6 DYNAMICAIR
O compartimento do frigorífico está
equipado com um dispositivo que
permite a refrigeração rápida dos
alimentos e mantém uma temperatura
mais uniforme no compartimento.
Este dispositivo activa-se
automaticamente quando necessário,
por exemplo, para uma recuperação
rápida da temperatura após a abertura
da porta ou quando a temperatura
ambiente é demasiado elevada.
6. MANUTENÇÃO E LIMPEZA
AVISO!
Consulte os capítulos
relativos à segurança.
6.1 Limpeza do interior
Antes de utilizar o aparelho pela primeira
vez, limpe o interior e todos os
acessórios internos com água morna e
detergente neutro, para remover o
cheiro típico de um produto novo, e
seque minuciosamente.
CUIDADO!
Não utilize detergentes, pós
abrasivos, cloro ou produtos
de limpeza à base de óleos,
porque estes produtos
danificam o acabamento.
6.2 Limpeza periódica
CUIDADO!
Não puxe, não desloque,
nem danifique quaisquer
tubos e/ou cabos no interior
do aparelho.
CUIDADO!
Não danifique o circuito de
refrigeração.
O equipamento tem de ser limpo
regularmente:
1. Limpe o interior e os acessórios com
água morna e um pouco de
detergente neutro.
2. Verifique regularmente os vedantes
da porta e limpe-os para garantir que
estão limpos e sem resíduos.
3. Enxagúe e seque cuidadosamente.
4. Se estiver acessível, limpe o
condensador e o compressor na
parte de trás do aparelho com uma
escova.
Esta operação vai melhorar o
desempenho do aparelho e reduzir o
consumo de eletricidade.
6.3 Descongelar o frigorífico
O gelo é eliminado automaticamente do
evaporador do compartimento do
frigorífico sempre que o motor do
compressor pára, durante o
funcionamento normal.
6.4 Descongelar o congelador
O compartimento do congelador é do
tipo “frost free”. Isto significa que não há
qualquer formação de gelo durante o
funcionamento, nem nas paredes
interiores nem nos alimentos.
6.5 Períodos de inactividade
Quando não pretender utilizar o
aparelho durante bastante tempo,
adopte as seguintes precauções:
52
www.aeg.com
1. Desligue o aparelho da alimentação
eléctrica.
2. Retire todos os alimentos.
3. Limpe o aparelho e todos os
acessórios.
4. Deixe a(s) porta(s) aberta(s) para
evitar cheiros desagradáveis.
7. RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS
AVISO!
Consulte os capítulos
relativos à segurança.
7.1 O que fazer se...
Problema
Causa possível
Solução
O aparelho emite demasiado ruído.
O aparelho não está apoia- Verifique se o aparelho está
do corretamente.
estável.
O aviso sonoro ou visual es- O aparelho foi ligado retá ligado.
centemente e a temperatura está ainda demasiado
elevada.
Consulte “Alarme/indicador
de porta aberta” ou “Alarme/
indicador de temperatura elevada”.
A temperatura no aparelho
está demasiado elevada.
Consulte “Alarme/indicador
de porta aberta” ou “Alarme/
indicador de temperatura elevada”.
A lâmpada está em modo
de espera.
Feche e abra a porta.
A lâmpada está avariada.
Contacte o Centro de Assistência Técnica Autorizado
mais próximo.
A temperatura regulada
não é adequada.
Consulte o capítulo “Funcionamento”/“Painel de comandos”.
Guardou demasiados alimentos ao mesmo tempo.
Aguarde algumas horas e volte a verificar a temperatura.
A temperatura ambiente
está demasiado elevada.
Consulte a classe climática na
placa de características.
A lâmpada não funciona.
O compressor funciona
continuamente.
Os alimentos colocados no Deixe que os alimentos arrefeaparelho estavam demasia- çam até à temperatura ambido quentes.
ente antes de os guardar.
A função FROSTMATIC está ativa.
Consulte “Função FROSTMATIC”.
A função COOLMATIC está Consulte “Função COOLMAativa.
TIC”.
PORTUGUÊS
Problema
Causa possível
Solução
O compressor não arranca Isto é normal e não signifiimediatamente após o bo- ca qualquer problema.
tão FROSTMATIC ser pressionado ou após uma alteração da regulação de temperatura.
O compressor funciona após
algum tempo.
O compressor não arranca Isto é normal e não signifiimediatamente após o bo- ca qualquer problema.
tão COOLMATIC ser pressionado ou após uma alteração da regulação de temperatura.
O compressor funciona após
algum tempo.
Há fluxo de água para o interior do frigorífico.
Limpe a saída da água.
A saída da água está obstruída.
53
Existem alimentos a impe- Certifique-se de que os alidir que a água escorra para mentos não tocam na parede
o coletor da água.
traseira.
Existe água a escorrer para
o chão.
A saída da água descongelada não está ligada ao tabuleiro de evaporação, por
cima do compressor.
Encaixe o tubo de saída da
água descongelada no tabuleiro de evaporação.
Não é possível regular a
temperatura.
A função FROSTMATIC ou
COOLMATIC está ativa.
Desative manualmente a função FROSTMATIC ou COOLMATIC ou aguarde que a função se desative automaticamente antes de regular a temperatura. Consulte “Função
FROSTMATIC ou COOLMATIC”.
O visor apresenta DEMO.
O aparelho está no modo
de demonstração.
Mantenha o botão Botão de
modo premido durante 10 segundos, até ouvir um sinal sonoro longo e o visor se apagar
por um breve momento.
A temperatura no aparelho
está demasiado baixa/alta.
O regulador de temperatu- Regule para uma temperatura
ra não está bem regulado. mais alta/baixa.
A temperatura de algum
produto está demasiado
elevada.
Deixe que a temperatura dos
alimentos diminua até à temperatura ambiente antes de os
guardar.
Guardou demasiados alimentos ao mesmo tempo.
Guarde menos alimentos ao
mesmo tempo.
54
www.aeg.com
Problema
Causa possível
Solução
A função FROSTMATIC está ativa.
Consulte “Função FROSTMATIC”.
A função COOLMATIC está Consulte “Função COOLMAativa.
TIC”.
Os painéis laterais do aparelho estão quentes.
Trata-se de um estado normal que se deve ao funcionamento do permutador
de calor.
Certifique-se de que existe um
espaço de 30 mm ou mais entre cada lado do aparelho e os
móveis adjacentes quando a
temperatura ambiente for superior a 38 °C.
Existe demasiada água con- A porta foi aberta demasia- Abra a porta apenas quando
densada na parede traseira das vezes.
for mesmo necessário.
do frigorífico.
A porta não abre facilmente.
A porta não está totalmente fechada.
Certifique-se de que a porta
está totalmente fechada.
Os alimentos armazenados
não estão embalados.
Coloque os alimentos em embalagens adequadas antes de
os guardar no aparelho.
Tentou reabrir a porta imediatamente após a fechar.
Aguarde alguns segundos entre o fecho e a reabertura da
porta.
Se estes conselhos não
resultarem, contacte o
Centro de Assistência
Técnica Autorizado mais
próximo.
Apenas a assistência técnica está
autorizada a substituir o dispositivo de
iluminação. Contacte um Centro de
Assistência Técnica Autorizado.
7.2 Substituir a lâmpada
O aparelho está equipado com uma luz
interior LED de longa duração.
8. DADOS TÉCNICOS
8.1 Ficha de informação do produto
Marca comercial
AEG
Modelo
RCB83724MX 925055244
Categoria
7. Frigorífico-congelador
Classe de eficiência energética
A++
PORTUGUÊS
Consumo de energia em kWh por ano, com base
248
nos resultados de teste normalizados durante 24 horas. O valor real do consumo de energia dependerá
do modo de utilização do aparelho e da sua localização.
Volume de armazenagem em litros, frigorífico
250
Volume de armazenagem em litros, Zona de estrelas
-
Volume de armazenagem em litros, Zona de adega
-
Volume de armazenagem em litros, Vinho
-
Volume de armazenagem em litros, Total
341
Volume de armazenagem em litros, Congelador
91
Volume de armazenagem em litros, Compartimento refrigerado
Volume de armazenagem em litros, Outros compar- timentos
Classificação de estrelas do compartimento do con- ****
gelador ao maior volume de armazenagem (l)
Temperatura de design dos outros compartimentos
> 14 °C (°C), se existentes
-
Sem gelo (S/N), Frigorífico
Sim
Sem gelo (S/N), Congelador
Sim
Segurança de corte de alimentação em h
19
Capacidade de congelamento em kg/24 h
10
Classe de climatização
SN-N-ST-T
Temperatura ambiente mais baixa de utilização des- 10
te eletrodoméstico, em °C
Temperatura ambiente mais alta de utilização deste 43
eletrodoméstico, em °C
Nível de emissão de ruído dB(A) re1 pW
43
Eletrodoméstico de encastrar S/N
Não
A utilização deste eletrodoméstico é exclusivamente para o armazenamento de vinho S/N
Não
8.2 Dados técnicos adicionais
Altura
2000 mm
Largura
595 mm
Profundidade
647 mm
55
56
www.aeg.com
Tensão
230 - 240 V
Frequência
50 Hz
As informações técnicas encontram-se
na placa de características, que está no
exterior ou no interior do aparelho e na
etiqueta de energia.
9. PREOCUPAÇÕES AMBIENTAIS
Recicle os materiais que apresentem o
símbolo . Coloque a embalagem nos
contentores indicados para reciclagem.
Ajude a proteger o ambiente e a saúde
pública através da reciclagem dos
aparelhos eléctricos e electrónicos. Não
elimine os aparelhos que tenham o
símbolo juntamente com os resíduos
domésticos. Coloque o produto num
ponto de recolha para reciclagem local
ou contacte as suas autoridades
municipais.
SVENSKA
57
INNEHÅLL
1. SÄKERHETSINFORMATION.....................................................................................57
2. SÄKERHETSINSTRUKTIONER.................................................................................. 59
3. INSTALLATION..........................................................................................................61
4. ANVÄNDNING.......................................................................................................... 61
5. DAGLIG ANVÄNDNING........................................................................................... 64
6. SKÖTSEL OCH RENGÖRING...................................................................................65
7. FELSÖKNING.............................................................................................................66
8. TEKNISKA DATA....................................................................................................... 68
FÖR PERFEKT RESULTAT
Tack för att du valt denna produkt från AEG. Vi har skapat den så att du ska kunna
få felfritt resultat i många år, med innovativa tekniker som gör livet enklare –
funktioner som du inte skulle hitta hos vanliga produkter. Varsågod att ägna
några minuter åt att läsa detta för att få ut så mycket som möjligt av produkten.
Besök vår webbplats för att:
Få användningsråd, broschyrer, felsökningshjälp och serviceinformation:
www.aeg.com/webselfservice
Registrera din produkt för bättre service:
www.registeraeg.com
Köpa tillbehör, förbrukningsvaror och originalreservdelar till din produkt:
www.aeg.com/shop
KUNDTJÄNST OCH SERVICE
Vi rekommenderar att originalreservdelar används.
Ha följande uppgifter till hands när du kontaktar serviceavdelningen: Modell,
PNC, serienummer.
Informationen står på typskylten.
Varnings-/viktig säkerhetsinformation
Allmän information och tips
Miljöinformation
Med reservation för ändringar.
1.
SÄKERHETSINFORMATION
Läs noga de bifogade instruktionerna före installation
och användning av produkten. Tillverkaren är inte
ansvarig för eventuella personskador eller andra skador
som uppkommit som ett resultat av felaktig installation
eller användning. Förvara alltid bruksanvisningen på en
säker och tillgänglig plats för framtida bruk.
58
www.aeg.com
1.1 Säkerhet för barn och personer med
funktionsnedsättning
•
•
•
•
•
•
Denna produkt kan användas av barn från 8 års ålder
och uppåt, och av personer med nedsatt fysisk,
sensorisk eller mental förmåga, samt personer med
bristande erfarenhet och kunskap, om de övervakas
eller instrueras beträffande hur produkten används på
ett säkert sätt och förstår de risker som är förknippade
med användningen.
Denna produkt kan användas av barn mellan 3 och 8
år och personer med mycket omfattande och
komplexa funktionsnedsättning, om de har fått rätt
instruktion.
Barn under 3 år ska inte vistas i närheten av produkten
utan ständig uppsikt.
Låt inte barn leka med produkten.
Barn får inte utföra städning och underhåll av
apparaten utan uppsikt.
Håll allt förpackningsmaterial utom räckhåll för barn
och kassera det på lämpligt sätt.
1.2 Allmän säkerhet
•
•
•
•
•
Produkten är avsedd att användas i hushåll och
liknande användningsområden som t.ex.:
– Bondgårdar, personalkök i butiker, på kontor och
andra arbetsmiljöer
– Av gäster på hotell, motell, bed and breakfast och
andra typer av boendemiljöer
VARNING: Se till att ventilationsöppningarna inte
blockeras.
VARNING: Använd inga mekaniska verktyg eller andra
medel för att påskynda avfrostningsprocessen utöver
de som rekommenderas av tillverkaren.
VARNING: Var noga med att inte skada kylkretsen.
VARNING: Använd inga elektriska apparater inne i
förvaringsutrymmena såvida de inte är av en typ som
rekommenderas av tillverkaren.
SVENSKA
•
•
•
•
59
Spruta inte vatten eller ånga på produkten för att
rengöra den.
Rengör produkten med en fuktig, mjuk trasa. Använd
bara neutrala rengöringsmedel. Använd inte
produkter med slipeffekt, skursvampar, lösningsmedel
eller metallföremål.
Förvara inte explosiva ämnen som t.ex. sprejburkar
med lättantändligt bränsle i den här produkten.
Om nätsladden är skadad måste den bytas av
tillverkaren, tillverkarens auktoriserade servicecenter
eller personer med motsvarande utbildning, för att
undvika fara.
2. SÄKERHETSINSTRUKTIONER
2.1 Installation
VARNING!
Endast en behörig person
får installera den här
produkten.
• Avlägsna allt förpackningsmaterial.
• Installera eller använd inte en skadad
produkt.
• Följ installationsinstruktionerna som
följer med produkten.
• Var alltid försiktig när produkten rör
sig eftersom den är tung. Använd
alltid skyddshandskar och täckta skor.
• Se till att luft kan cirkulera i
produkten.
• Vid första installationen eller om
dörren har hängts om, vänta minst 4
timmar innan du ansluter till elnätet.
Detta för att oljan ska rinna tillbaka i
kompressorn.
• Innan du utför något på produkten (t
ex hänger om dörren), ska du dra ut
kontakten ur vägguttaget.
• Installera inte produkten nära
element, spisar, ugnar eller hällar.
• Produkten får inte utsättas för regn.
• Installera inte produkten där den står i
direkt solljus.
• Installera inte produkten på platser
som är mycket fuktiga eller kalla.
• När du flyttar produkten, lyft upp den
i framkanten för att inte repa golvet.
2.2 Elektrisk anslutning
VARNING!
Risk för brand och elektriska
stötar.
VARNING!
När du sätter in din produkt,
se till att elsladden inte
kommer under produkten
eller skadas.
VARNING!
Använd inte grenuttag eller
förlängningssladdar.
• Produkten måste jordas.
• Se till att de parametrarna på
märkskylten överensstämmer med
elnätets elektricitet.
• Använd alltid ett korrekt installerat,
stötsäkert och jordat eluttag.
• Kontrollera så att du inte skadar de
elektriska komponenterna (t.ex.
stickkontakten, nätkabeln,
kompressorn). Kontakta ett
auktoriserat servicecenter eller en
elektriker för att ersätta skadade
komponenter.
• Nätkabeln måste vara under
stickkontaktens nivå.
• Anslut stickkontakten till eluttaget
först vid slutet av installationen.
Kontrollera att stickkontakten är
åtkomlig efter installationen.
60
www.aeg.com
• Dra inte i anslutningssladden för att
koppla bort produkten från eluttaget.
Ta alltid tag i stickkontakten.
2.3 Användning
VARNING!
Risk för skador, brännskador
eller elstötar föreligger.
Produkten innehåller brandfarlig
gas, isobutan (R600a), en naturgas med
hög miljökompatibilitet Var försiktig så
att du inte skadar kylkretsen som
innehåller isobutan.
• Ändra inte produktens specifikationer.
• Ställ inte elektriska produkter (t.ex.
glassmaskiner) i produkten om inte
tillverkaren uttryckligen säger att det
är lämpligt.
• Om kylkretsen skadas får inga
flammor eller antändningskällor finnas
i rummet. Ventilera rummet.
• Låt inte varma föremål vidröra
plastdelarna i produkten.
• Lägg inte in läskedrycker i frysen.
Detta skapar tryck i dricksflaskan.
• Förvara inte brandfarliga gaser eller
vätskor i produkten.
• Placera inga lättantändliga produkter
eller föremål som är fuktiga med
lättantändliga produkter i, nära eller
på produkten.
• Vidrör inte kompressorn eller
kondensorn. De är heta.
• Ta inte bort och vidrör inte föremål
från frysdelen om händerna är våta
eller fuktiga.
• Frys inte mat igen som en gång tinats.
• Följ förvaringsanvisningarna på
förpackningen till den frysta maten.
• Lägg maten i påse eller
förvaringsburk innan du lägger det i
frysfacket.
2.4 Lampa inuti produkten
VARNING!
Risk för elektrisk stöt!
• Lampan som används för den här
produkten är endast avsedd för
hushållsprodukter. Får ej användas
som husbelysning.
2.5 Skötsel och rengöring
VARNING!
Risk för personskador och
skador på produkten
föreligger.
• Stäng av produkten och koppla bort
den från eluttaget före underhåll.
• Kylenheten i denna product innehåller
kolväten Endast en behörig person får
utföra underhåll och fylla
kylapparaten.
• Undersök regelbundet
tömningskanalen i kylen och rengör
den vid behov. Om tömningskanalen
täpps igen kommer avfrostat vatten
att samlas på produktens botten.
2.6 Service
• Kontakta en auktoriserad
serviceverkstad för reparation av
produkten.
• Använd endast originaldelar.
2.7 Avfallshantering
VARNING!
Risk för kvävning eller
skador.
• Koppla loss produkten från eluttaget.
• Klipp av strömkabeln och kassera den.
• Ta bort locket för att hindra att barn
eller djur stängs in inuti produkten.
• Kylkretsen och isoleringsmaterialet i
den här produkten är "ozonvänliga".
• Isoleringsmaterialet innehåller
brandfarlig gas. Kontakta kommunen
för information om hur produkten
kasseras korrekt.
• Orsaka inte skada på den delen av
kylenheten som är nära
värmeväxlaren.
SVENSKA
61
3. INSTALLATION
VARNING!
Se säkerhetsavsnitten.
3.1 Placering
Produkten kan installeras på en torr och
välventilerad plats inomhus där
omgivningstemperaturen motsvarar den
klimatklass som anges på typskylten:
Klimatklass
Omgivningstemperatur
SN
+10 °C till + 32 °C
N
+16 °C till + 32 °C
ST
+16 °C till + 38 °C
T
+16 °C till + 43 °C
3.2 Elektrisk anslutning
• Kontrollera att nätspänningen och
nätfrekvensen överensstämmer med
hushållsapparatens märkdata som
anges på typskylten före anslutning
till ett eluttag.
• Produkten måste jordas. Nätkabelns
stickkontakt är försedd med en
kontakt för detta ändamål. Om
nätspänningsmatningen inte är
jordad, kontakta en kvalificerad
elektriker för att ansluta
hushållsapparaten till en separat jord
enligt gällande bestämmelser.
• Tillverkaren ansvarar inte för skador
orsakade av att ovanstående
säkerhetsåtgärder inte har följts.
• Denna produkt uppfyller kraven enligt
EU:s direktiv.
4. ANVÄNDNING
4.1 Kontrollpanel
3.3 Montering och byte av
CLEANAIR CONTROL-filtret
Vid leverans ligger kolfiltret i en
plastpåse för att upprätthålla filtrets
prestanda. Filtret skall placeras i lådan
innan produkten slås på.
1.
2.
3.
4.
Öppna lådan.
Plocka fram filtret ur plastpåsen.
Sätt i filtret i lådan.
Stäng lådan.
För att upprätthålla bästa prestanda skall
kolfiltret bytas ut en gång om året.
Nya aktiva kolfilter kan köpas hos din
återförsäljare.
Luftfiltret är en
förbrukningsvara och täcks
inte av garantin.
3.4 Installera produkten och
hänga om dörren
Se separata anvisningar om
installation (ventilationskrav,
avvägning) och omhängning
av dörren.
62
www.aeg.com
1
2
9
3
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Skåpväljarknapp och ON/OFF-knapp
Display
Knapp för att höja temperaturen
FROSTMATIC-indikator
ExtraHumidity-indikator
COOLMATIC-indikator
ExtraHumidity-knapp
Mode-knapp
Knapp för lägre temperatur
4
5
8
6
7
Det går att ändra de förinställda
knappljuden genom att samtidigt trycka
in knappen för högre temperatur och
knappen för lägre temperatur i 3
sekunder. Ljudet kan ändras tillbaka.
Display
B
A
C
A. Skåpindikator
B. ECO-läge
C. Indikator för temperatur i fack
4.2 ON/OFF
Standardtemperaturinställningar:
• +4 °C för kylskåpet
• -18 °C för frysskåpet.
Temperaturindikatorn visar den inställda
temperaturen.
Koppla in produkten i eluttaget.
Produkten slås automatiskt på när den
kopplas in i ett eluttag.
1. Stäng av produkten genom att hålla
ON/OFF-knappen intryckt i 3
sekunder.
2. Slå på produkten genom att trycka
på ON/OFF-knappen.
När högsta eller lägsta
temperatur ställts in ändras
inte temperaturinställningen
när du trycker på knappen
igen. Ljudet hörs.
4.3 Temperaturreglering
4.4 Aktivt läge
1. Välj kylskåpet eller frysskåpet genom
att trycka på skåpväljarknappen.
2. Tryck på knappen för högre eller
lägre temperatur för att ställa in
temperaturen enligt önskemål.
I aktivt läge kan du ändra inställningarna.
För att byta till aktivt läge ska du öppna
luckan eller hålla vilken knapp som helst
nere i 1 sekund tills du hör en signal.
SVENSKA
Symbolerna tänds.
Aktivt läge stängs av
automatiskt efter 30
sekunder.
63
Dessa inställningar
säkerställer minimal
energiförbrukning och
korrekta
förvaringsegenskaper för
livsmedel.
4.5
Temperatursänkningsfunktione
r COOLMATIC och
FROSTMATIC
4.7 ExtraHumidity-läge
Temperatursänkningsfunktionerna sänker
snabbt temperaturen i önskat fack för
korrekt förvaring av matvaror. Vi föreslår
att COOLMATIC aktiveras för att kyla
produkterna snabbare för att undvika att
andra matvaror som redan finns i kylen
värms upp och FROSTMATIC-funktionen
för att snabbt sänka temperaturen i
frysen vilket gör att färsk mat kan frysas in
snabbare.
1. Aktivera funktionen genom att trycka
på ExtraHumidity.
Indikatorn ExtraHumidity tänds.
2. Avaktivera funktionen genom att
trycka på ExtraHumidity-knappen tills
ExtraHumidity-indikatorn släcks.
Den här funktionen avbryts
automatiskt:
• COOLMATIC efter 6
timmar,
• FROSTMATIC efter 52
timmar.
1. Slå på COOLMATIC genom att
trycka på lägesknappen en gång.
COOLMATIC-indikatorn visas.
2. Slå på COOLMATIC och
FROSTMATIC samtidigt genom att
trycka på lägesknappen två gånger.
COOLMATIC- och FROSTMATICindikatorn visas.
3. Slå på FROSTMATIC genom att
trycka på lägesknappen tre gånger.
FROSTMATIC-indikatorn visas.
4. Avaktivera funktionerna genom att
trycka på lägesknappen tills
FROSTMATIC- och/eller
COOLMATIC-indikatorn släcks.
4.6 ECO-läge
ECO-läget aktiveras om den inställda
temperaturen för önskat kylskåp är:
• 4 °C för kylskåpet
• -18 °C för frysskåpet
ECO-lägesindikatorn visas när funktionen
aktiveras.
Om du behöver öka luftfuktigheten i
kylen rekommenderar vi att du aktiverar
ExtraHumidity-funktionen.
4.8 DEMO-läge
I DEMO-läge kan man använda panelen
utan att sätta på apparaten.
• För att aktivera läget, tryck på
lägesknapp 9 gånger tills dE visas på
displayen.
• För att avaktivera läget, tryck på
lägesknapp i ca 10 sekunder.
Apparaten återgår till vanligt läge.
4.9 Larm vid för hög
temperatur
En temperaturökning i frysfacket (t.ex. på
grund av ett tidigare strömavbrott eller
om dörren lämnas öppen) indikeras
genom att:
• kylväljarknappen och
kylskåpsindikatorn blinkar
• ljudsignal låter.
Tryck på valfri knapp för att återställa
larmet.
Ljudsignalen stängs av.
Indikatorerna för larm fortsätter att blinka
tills normala förhållanden råder igen.
4.10 Larm vid öppen dörr
Ett ljudlarm avges om dörren lämnas
öppen några minuter. Larmtillståndet för
öppen dörr indikeras av att:
• kylväljarknappen och
kylskåpsindikatorn blinkar
• ljudsignal låter.
64
www.aeg.com
När normala förhållanden har återställts
(dörren är stängd) stängs ljudlarmet av.
Medan larmet pågår kan ljudsignalen
stängas av genom att trycka på en
knapp.
5. DAGLIG ANVÄNDNING
VARNING!
Se säkerhetsavsnitten.
5.1 Initial ström på
FÖRSIKTIGHET!
Innan man sätter i
stickkontakten i uttaget och
sätter igång skåpet första
gången ska man låta
produkten stå upprätt i
minst 4 timmar. Då kan man
vara säker på att oljan runnit
tillbaka till kompressorn.
Annars kan kompressorn
eller de elektroniska delarna
skadas.
5.2 Förvaring av fryst mat
Vid första uppstart eller efter ett uppehåll
i avstängt läge, låt produkten stå på i
minst två timmar med FROSTMATICfunktionen på innan du lägger in några
matvaror. Fryslådorna gör att du snabbt
och enkelt kan hitta det matpaket du
söker. Om stora mängder mat skall
förvaras, plocka ur alla lådor utom den
nedre lådan. Denna måste vara på plats
för att säkerställa god luftcirkulation. På
alla hyllor kan man placera mat som
sticker ut 15 mm från dörren.
5.3 Infrysning av färska
livsmedel
Produkten är lämplig för infrysning av
färska livsmedel och långvarig förvaring
av frysta och djupfrysta matvaror.
Den aktuella inställningen behöver inte
ändras för att frysa in en liten mängd
färska livsmedel.
För infrysning av färska livsmedel,
aktivera FROSTMATIC-funktionen minst
24 timmar innan livsmedlet som ska
frysas placeras i frysfacket.
Placera livsmedel som ska frysas in i det
översta facket.
Den största mängden matvaror som kan
frysas inom 24 timmar anges på
typskylten.
Infrysningen tar 24 timmar: lägg inte in
andra livsmedel som ska frysas under
denna period.
Återgå till önskad temperatur (se
"FROSTMATIC-funktionen") när
infrysningen är klar.
I detta läge kan
temperaturen i
kylskåpsutrymmet sjunka
under 0 °C. Ställ i så fall in
temperaturreglaget på en
varmare inställning.
5.4 Förvara mat i kylskåpet
Täck över eller förpacka maten, särskilt
om den har en stark smak.
Placera matvarorna så att luft kan
cirkulera fritt omkring dem.
Ställ matvarorna på alla hyllor och inte
närmare än 20 mm från bakre väggen
och 15 mm från dörren.
5.5 FreshBox-modul
Lådan i modulen är lämplig för förvaring
av färska livsmedel som fisk, kött,
skaldjur, eftersom temperaturen här är
lägre än övriga delen av kylen.
SVENSKA
FÖRSIKTIGHET!
Innan du placerar eller tar ut
FreshBox-modulen inuti
produkten ska MaxiBoxlådan och glasskyddet dras
ut helt.
FreshBox-modulen har skenor. När
modulen ska tas ut ur kylskåpet drar du
den mot dig själv och tar ut lådan genom
att luta den framåt och nedåt.
65
5.6 DYNAMICAIR
Kylen är utrustad med en funktion som
möjliggör snabb nedkylning av matvaror
och håller en jämnare temperatur.
Denna funktion aktiveras automatiskt vid
behov och ger till exempel en snabb
temperaturåterställning när dörren har
stått öppen eller när
omgivningstemperaturen är hög.
6. SKÖTSEL OCH RENGÖRING
VARNING!
Se säkerhetsavsnitten.
6.1 Invändig rengöring
Innan du använder produkten första
gången ska du rengöra insidan och alla
invändiga tillbehör med ljummet vatten
och en liten mängd neutral såpa för att ta
bort den typiska lukten hos nya
produkter. Eftertorka sedan noga.
FÖRSIKTIGHET!
Använd inte
rengöringsmedel,
skurpulver, klor eller
oljebaserade
rengöringsmedel eftersom
de skadar ytan.
6.2 Regelbunden rengöring
FÖRSIKTIGHET!
Du får inte dra, flytta eller
skada rörledningarna och/
eller kablarna i produkten.
FÖRSIKTIGHET!
Var noga med att inte skada
kylsystemet.
Utrustningen måste rengöras med jämna
mellanrum:
1. Rengör kylens/frysens insida och alla
tillbehör med ljummet vatten och en
liten mängd neutral såpa.
2. Inspektera regelbundet
dörrtätningarna och torka dem rena
från eventuell smuts.
3. Skölj av och torka noggrant.
4. Rengör kondensorn och
kompressorn (om de går att komma
åt) på produktens baksida med en
borste.
Detta förbättrar kylskåpets prestanda
och bidrar till en lägre
energiförbrukning.
6.3 Avfrostning av kylskåpet
Frost avlägsnas automatiskt i
kylutrymmet varje gång kompressorn
stannar under normal användning.
66
www.aeg.com
6.4 Avfrostning av frysen
Frysfacket behöver inte avfrostas. Detta
innebär att det inte bildas någon frost
under drift, varken på innerväggarna eller
matvarorna.
1.
2.
3.
4.
Koppla loss produkten från eluttaget.
Plocka ur alla matvaror.
Rengör produkten och alla tillbehör.
Låt dörren/dörrarna stå på glänt så
att inte dålig lukt bildas.
6.5 Långa uppehåll i
användning
Följ nedanstående anvisningar om
produkten inte skall användas på länge:
7. FELSÖKNING
VARNING!
Se säkerhetsavsnitten.
7.1 Vad gör jag om...
Problem
Möjlig orsak
Åtgärd
Produkten bullrar.
Produkten står ostadigt.
Kontrollera om produkten står
stabilt.
Ljudligt eller visuellt larm är
på.
Kylskåpet har nyligen slagits på eller temperaturen
är fortfarande för hög.
Se "Larm/indikator för öppen
dörr" eller "Larm/indikator för
hög temperatur".
Temperaturen i produkten
är för hög.
Se "Larm/indikator för öppen
dörr" eller "Larm/indikator för
hög temperatur".
Lampan är i standby-läge.
Stäng och öppna dörren.
Lampan är trasig.
Kontakta närmaste auktoriserade serviceverkstad.
Temperaturen är felaktigt
inställd.
Se kapitlet "Drift"/"Kontrollpanel".
Många matvaror inlagda
samtidigt.
Vänta några timmar och kontrollera sedan temperaturen
igen.
Rumstemperaturen är för
hög.
Se klimatklasstabellen på
märkskylten.
Alltför varm mat har lagts
in.
Låt mat svalna till rumstemperatur före infrysning.
Funktionen FROSTMATIC
är på.
Se "Funktionen FROSTMATIC".
Lampan fungerar inte.
Kompressorn arbetar utan
uppehåll.
Funktionen COOLMATIC är Se "Funktionen COOLMApå.
TIC".
SVENSKA
Problem
Möjlig orsak
Åtgärd
Kompressorn startar inte
omedelbart när FROSTMATIC-knappen trycks in eller
när temperaturen ändras.
Detta är normalt och indikerar inte att något fel har
uppstått.
Kompressorn startar efter ett
tag.
Kompressorn startar inte
omedelbart när COOLMATIC-knappen trycks in eller
när temperaturen ändras.
Detta är normalt och indikerar inte att något fel har
uppstått.
Kompressorn startar efter ett
tag.
Vatten rinner inne i kylskåpet.
Vattenutloppet är igentäppt.
Rengör vattenutloppet.
67
Matvaror hindrar vattnet
Kontrollera att inga matvaror
från att rinna in i vattenupp- har kontakt med den bakre
samlaren.
väggen.
Vatten rinner ut på golvet.
Smältvattensutloppet är
inte anslutet till avdunstningsbrickan ovanför kompressorn.
Anslut tömningsslangen till avdunstningsbrickan.
Temperaturen kan inte ställas in.
Funktionen FROSTMATIC
Stäng av FROSTMATIC eller
eller COOLMATIC är påsla- COOLMATIC manuellt eller
gen.
vänta med att ställa in temperaturen tills funktionen har
återställts automatiskt. Se
"FROSTMATIC- eller COOLMATIC-funktionen".
DEMO visas på displayen.
Produkten är i demonstrationsläge.
Håll lägesknapp intryckt ca 10
sek tills en ljudsignal hörs och
displayen släcks en stund.
Temperaturen i produkten
är för låg/hög.
Temperaturen är felaktigt
inställd.
Ställ in en högre/lägre temperatur.
Matvarornas temperatur är
för hög.
Låt matvarornas temperatur
sjunka till rumstemperatur innan du lägger in dem.
Många matvaror har lagts
in för förvaring samtidigt.
Lägg in färre matvaror för förvaring samtidigt.
Funktionen FROSTMATIC
är på.
Se "Funktionen FROSTMATIC".
Funktionen COOLMATIC är Se "Funktionen COOLMApå.
TIC".
68
www.aeg.com
Problem
Möjlig orsak
Åtgärd
Sidopanelerna är varma.
Det är värme som avges
från värmeväxlaren och är
helt normalt.
Se till att det finns minst 30
mm utrymme på varje sida av
apparaten och omgivande
skåp när omgivningstemperaturen överstiger 38 °C.
Det finns för mycket kondensvatten på kylskåpets
bakre vägg.
Dörren har öppnats för
ofta.
Öppna dörren bara när det
behövs.
Dörren stängdes inte ordentligt.
Se till att dörren är ordentligt
stängd.
Mat som lagts in är inte ordentligt förpackad.
Förpacka maten på lämpligt
sätt innan den läggs in.
Du försökte öppna dörren
direkt efter stängning.
Vänta några sekunder mellan
stängning och återöppnande
av dörren.
Det är svårt att öppna dörren.
Kontakta närmaste
auktoriserade
serviceverkstad om dessa
råd inte löser problemet.
Endast servicepersonal får byta ut
lampan. Kontakta din auktoriserade
serviceverkstad.
7.2 Byte av lampan
Produkten har en innerbelysning
bestående av en LED-lampa med lång
livslängd.
8. TEKNISKA DATA
8.1 Informationsblad
Varumärke
AEG
Modell
RCB83724MX 925055244
Kategori
7.Kyl-frys
Energieffektivitetsklass
A++
Energiförbrukning kWh per år, baserad på resultat
från standardiserade provningar under 24 timmar.
Den verkliga energiförbrukningen beror på hur apparaten används och var den placeras
248
Förvaringsvolym i liter, kyl
250
Förvaringsvolym i liter, stjärna
-
SVENSKA
Förvaringsvolym i liter, källarzon
-
Förvaringsvolym i liter, vin
-
Förvaringsvolym i liter, total
341
Förvaringsvolym i liter, frys
91
Förvaringsvolym i liter, sval
-
Förvaringsvolym i liter, annat utrymme
-
Stjärnmärkning av frysutrymme med största förvaringsvolym (l)
****
Designtemperatur i annat utrymme > 14°C (°C), om
något
-
Frostfri (J/N), kyl
Ja
Frostfri (J/N), frys
Ja
Säkerhet vid strömavbrott i h
19
Infrysningskapacitet” i kg/24 tim
10
Klimatklass
SN-N-ST-T
Lägsta omgivningstemperatur vid vilken denna apparat är avsedd att användas, i °C
10
Högsta omgivningstemperatur vid vilken denna apparat är avsedd att användas, i °C
43
Akustiskt buller dB(A) re1 pW
43
Inbyggd apparat J/N
Nej
Denna apparat är avsedd att uteslutande användas
för förvaring av vin J/N
Nej
8.2 Ytterligare teknisk data
Höjd
2000 mm
Bredd
595 mm
Djup
647 mm
Nätspänning
230 - 240 V
Frekvens
50 Hz
69
Teknisk information finns på typskylten
som sitter på insidan eller utsidan av
produkten och på energietiketten.
9. MILJÖSKYDD
Återvinn material med symbolen .
Återvinn förpackningen genom att
placera den i lämpligt kärl. Bidra till att
skydda vår miljö och vår hälsa genom att
återvinna avfall från elektriska och
elektroniska produkter. Släng inte
*
produkter märkta med symbolen med
hushållsavfallet. Lämna in produkten på
närmaste återvinningsstation eller
kontakta kommunkontoret.
70
www.aeg.com
SVENSKA
71
280157989-A-252019
www.aeg.com/shop
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising