Electrolux | EN3489MFW | User manual | Electrolux EN3489MFW Brugermanual

Electrolux EN3489MFW Brugermanual
EN3489MFX
EN3489MFW
DA
FI
NO
SV
Køle-/fryseskab
Jääpakastin
Kombiskap
Kyl-frys
Brugsanvisning
Käyttöohje
Bruksanvisning
Bruksanvisning
2
16
30
44
2
www.electrolux.com
INDHOLDSFORTEGNELSE
1. OPLYSNINGER OM SIKKERHED..................................................................... 2
2. SIKKERHEDSANVISNINGER............................................................................4
3. INSTALLATION.................................................................................................. 6
4. BETJENING........................................................................................................7
5. DAGLIG BRUG...................................................................................................9
6. VEDLIGEHOLDELSE OG RENGØRING......................................................... 10
7. FEJLFINDING...................................................................................................11
8. TEKNISKE DATA............................................................................................. 14
VI TÆNKER PÅ DIG
Tak for dit køb af et Electrolux-apparat. Du har valgt et produkt, som giver dig
årtiers professionel erfaring og innovation på én gang. Genialt og elegant. Det er
designet med dig i tankerne. Så uanset hvornår du bruger det, kan du være
sikker på, at du får fantastiske resultater hver gang.
Velkommen til Electrolux.
Besøg vores websted for at:
Få rådgivning, brochurer, fejlfinding, serviceinformation:
www.electrolux.com/webselfservice
Registrere dit produkt for bedre service:
www.registerelectrolux.com
Købe tilbehør, forbrugsvarer og originale reservedele til dit apparat:
www.electrolux.com/shop
KUNDEPLEJE OG SERVICE
Brug altid originale reservedele.
Sørg for at have følgende data tilgængelig, når du kontakter vores autoriserede
servicecenter: Model, PNC, serienummer.
Du finder oplysningerne på maskinens typeskilt.
Advarsel/Forsigtig-Sikkerhedsanvisninger
Generelle oplysninger og gode råd
Miljøoplysninger
Ret til ændringer uden varsel forbeholdes.
1.
OPLYSNINGER OM SIKKERHED
Læs brugsanvisningen grundigt, før apparatet installeres
og tages i brug. Producenten påtager sig intet ansvar for
eventuelle skader, der er resultatet af forkert installation
eller brug. Opbevar altid brugsanvisningen på et sikkert
og tilgængeligt sted til senere opslag.
DANSK
3
1.1 Sikkerhed for børn og andre udsatte personer
•
•
•
•
•
•
Apparatet kan bruges af børn fra 8 år og opefter samt
af personer med nedsat fysisk, sensorisk eller psykisk
funktionsevne, eller som mangler den nødvendige
erfaring eller viden, hvis de er under opsyn eller er
blevet instrueret i at bruge apparatet på en sikker
måde samt forstår de medfølgende farer.
Dette apparat kan bruges af børn mellem 3 og 8 år og
personer med omfattende og komplekst handicap,
hvis de er blevet instrueret korrekt.
Børn på under 3 år skal holdes på afstand af
apparatet, med mindre de overvåges konstant.
Børn må ikke lege med apparatet.
Børn må ikke udføre rengøring og vedligholdelse på
apparatet uden opsyn.
Opbevar al emballage utilgængeligt for børn, og
bortskaf det korrekt.
1.2 Generelt om sikkerhed
•
•
•
•
•
Dette apparat er beregnet til husholdningsbrug eller
lignende anvendelse, som f.eks.:
– Stuehuse, kantineområder i butikker, på kontorer og
i andre arbejdsmiljøer
– Af kunder på hoteller, moteller, bed & breakfast og
andre miljøer af indkvarteringstypen
ADVARSEL: Sørg for, at der er frit gennemtræk
gennem udluftninger, både i apparatets kabinet og i et
evt. indbygningselement.
ADVARSEL: Brug ikke mekaniske redskaber eller
andre kunstige hjælpemidler til at fremskynde
optøningen, medmindre de er anbefalet af
producenten.
ADVARSEL: Undgå at beskadige kølekredsløbet.
ADVARSEL: Brug ikke el-apparater indvendig i
køleskabet, med mindre det er anbefalet af
producenten.
4
www.electrolux.com
•
•
•
•
Undlad at bruge højtryksrenser eller damp til at
rengøre apparatet.
Rengør apparatet med en fugtig, blød klud. Brug kun
et neutralt rengøringsmiddel. Brug ikke slibende
midler, skuresvampe, opløsningsmidler eller
metalgenstande.
Opbevar ikke eksplosive stoffer, som f.eks.
aerosolbeholdere med brændbar drivgas, i dette
apparat.
Hvis netledningen er beskadiget, skal den af
sikkerhedsgrunde udskiftes af producenten, et
autoriseret servicecenter eller en tekniker med
tilsvarende kvalifikationer.
2. SIKKERHEDSANVISNINGER
2.1 Installation
ADVARSEL!
Apparatet må kun installeres
af en sagkyndig.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Fjern al emballagen.
Undlad at installere eller bruge et
beskadiget apparat.
Følg installationsvejledningen, der
følger med apparatet.
Vær altid forsigtig, når du flytter
apparatet, da det er tungt. Brug altid
sikkerhedshandsker og lukket fodtøj.
Sørg for, at luften kan cirkulere
omkring apparatet.
Vent mindst 4 timer, inden du slutter
apparatet til strømforsyningen efter
første installation eller efter at have
vendt døren. Dette er for, at olien kan
løbe tilbage i kompressoren.
Inden der udføres nogen form for
arbejde på apparatet (f.eks. vending
af døren), skal stikket altid tages ud af
kontakten.
Installér ikke apparatet tæt på
radiatorer eller komfurer, ovne eller
kogeplader.
Udsæt ikke apparatet for regn.
Installér ikke apparatet, hvor der er
direkte sollys.
Montér ikke apparatet på områder,
der er for fugtige eller for kolde.
•
Når du flytter apparatet, skal du løfte
op i forkanten, så gulvet ikke bliver
ridset.
2.2 Tilslutning, el
ADVARSEL!
Risiko for brand og elektrisk
stød.
ADVARSEL!
Ved placering af apparatet
skal du sørge for, at
forsyningsledningen ikke
sætter sig fast eller bliver
beskadiget.
ADVARSEL!
Brug ikke adaptere med flere
stik og forlængerledninger.
•
•
•
•
Apparatet skal tilsluttes strøm m/jord,
jvf. Stærkstrømsreglementet.
Sørg for, at parametrene på
typeskiltet er kompatible med de
elektriske data for strømforsyningen.
Brug altid en korrekt monteret lovlig
stikkontakt.
Pas på, du ikke beskadiger de
elektriske komponenter (f.eks. netstik,
netledning, kompressor). Kontakt det
autoriserede servicecenter eller en
DANSK
•
•
•
elektriker for at skifte de elektriske
komponenter.
Netledningen skal være under
niveauet for netstikket.
Sæt først netstikket i stikkontakten
ved installationens afslutning. Sørg
for, at der er adgang til elstikket efter
installationen.
Undgå at slukke for apparatet ved at
trække i netledningen. Tag altid selve
netstikket ud af kontakten.
2.3 Brug
ADVARSEL!
Risiko for personskade,
forbrændinger, elektrisk stød
eller brand.
Dette apparat indeholder
brændbar gas, isobutan (R600a), en
naturgas med høj biologisk
nedbrydelighed. Vær omhyggelig med
ikke at forårsage skade på
kølekredsløbet, der indeholder isobutan.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Apparatets specifikationer må ikke
ændres.
Anbring ikke el-apparater (f.eks.
ismaskiner) i apparatet, medmindre
det er angivet på apparatet som egnet
af producenten.
Hvis der opstår skader på
kølekredsløbet, skal du sørge for, at
der ikke er åben ild eller
antændelseskilder i rummet. Luft ud i
rummet.
Lad ikke varme ting røre apparatets
plastdele.
Sæt ikke drikkevarer med kulsyre
(brus) i fryserafdelingen. Dette vil
skabe tryk på drikkevarerne.
Opbevar ikke brandfarlig gas og
væsker i apparatet.
Undlad at bruge brændbare produkter
eller ting, der er fugtet med
brændbare produkter, i apparatet eller
i nærheden af eller på dette.
Rør ikke ved kompressoren eller
kondensatoren. De er varme.
Rør ikke ved ting fra fryserafdelingen,
hvis dine hænder er våde eller
fugtige.
Indfrys ikke madvarer, der har været
optøet.
•
•
5
Følg opbevaringsanvisningerne på
emballagen til frostvaren.
Pak madvaren ind i
fødekontaktmateriale, inden den
lægges i fryseren.
2.4 Indvendig belysning
ADVARSEL!
Risiko for elektrisk stød.
•
Den type lampe, der anvendes til
dette apparat, er kun til
husholdningsapparater. Det må ikke
bruges til anden belysning.
2.5 Vedligeholdelse og
rengøring
ADVARSEL!
Risiko for skader på
mennesker eller apparat.
•
•
•
Sluk for apparatet, og tag stikket ud af
kontakten inden vedligeholdelse.
Apparatets kølesystem indeholder
kulbrinter. Kun en faguddannet
person må udføre vedligeholdelse og
opladning af enheden.
Undersøg jævnligt apparatets afløb,
og rengør det, hvis det er nødvendigt.
Hvis afløbet er blokeret, ophobes
afrimningsvandet i bunden af
apparatet.
2.6 Service
•
•
Kontakt det autoriserede
servicecenter for at få repareret
apparatet.
Brug kun originale reservedele.
2.7 Bortskaffelse
ADVARSEL!
Risiko for personskade eller
kvælning.
•
•
•
•
•
Tag stikket ud af kontakten.
Klip elledningen af, og kassér den.
Fjern lågen, så børn og kæledyr ikke
kan blive lukket inde i apparatet.
Apparatets kølekredsløb og
isoleringsmaterialer er ozonvenlige.
Isoleringsskummet indeholder
brændbar gas. Kontakt din
6
www.electrolux.com
genbrugsplads ang. oplysninger om,
hvordan apparatet bortskaffes korrekt.
•
Undgå at beskadige delene til
køleenheden, der befinder sig i
nærheden af varmeveksleren.
3. INSTALLATION
ADVARSEL!
Se kapitlerne om sikkerhed.
3.1 Opstilling
Apparatet kan installeres et tørt sted med
god udluftning, hvor rumtemperaturen
passer til den anførte klimaklasse på
apparatets typeskilt:
Klima‐
klasse
Omgivelsestemperatur
SN
+10°C til +32°C
N
+16°C til +32°C
ST
+16°C til +38°C
T
+16°C til +43°C
3.2 Tilslutning, el
•
•
•
•
Inden tilslutning til lysnettet skal det
kontrolleres, at spændingen og
frekvensen på mærkepladen svarer til
boligens forsyningsstrøm.
Apparatet skal tilsluttes strøm m/jord,
jvf. Stærkstrømsreglementet. Stikket
på netledningen har en kontakt til
dette formål. Hvis der ikke er jord på
stikkontakten, tilsluttes apparatet en
særskilt jordforbindelse iht.
Stærkstrømsreglementet. Spørg en
autoriseret installatør til råds.
Producenten fralægger sig ethvert
ansvar, hvis de nævnte
sikkerhedsregler ikke overholdes.
Apparatet er i overensstemmelse med
EU-direktiverne.
3.3 Installation og udskiftning af
TASTEGUARD-filteret
Ved leveringen ligger kulfilteret i en
plastpose for at sikre korrekt funktion.
Filteret skal sættes i holderen, inden der
tændes for apparatet.
1.
2.
3.
4.
Åbn holderen.
Tag filteret ud af plastposen.
Indsæt filteret i holderen.
Luk holderen.
En gang om året bør det aktive kulfilter
skiftes for at sikre, at det virker optimalt.
Nye filtre med aktivt kul fås i
hvidevareforretninger.
Kulfilteret er en forbrugsvare
og er derfor ikke omfattet af
garantien.
3.4 Installation af apparatet og
vending af dør
Se særskilt vejledning om
installation (krav til
lufttilførsel, nivellering) og
vending af dør.
DANSK
4. BETJENING
4.1 Kontrolpanel
1
2
9
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Afdelingsvælgertast og ON/OFF-tast
Display
Tast for højere temperatur
FastFreeze-indikator
ExtraHumidity-indikator
ShoppingMode-indikator
ExtraHumidity-tast
Mode-tast
Tast for lavere temperatur
3
4
5
8
6
7
Den foruddefinerede knaplyd kan
ændres ved at trykke på tasten for højere
temperatur og tasten for lavere
temperatur samtidigt i 3 sekunder.
Ændringen kan tilbagestilles.
Display
B
A
C
A. Afdelingsindikator
B. ECO-tilstand
C. Temperatur-afdelingsindikator
4.2 ON/OFF
4.3 Indstilling af temperatur
Sæt stikket til apparatet i stikkontakten.
1. Vælg køleskabs- eller fryserafdeling
ved at trykke på
afdelingsvælgertasten.
2. Tryk på tasten for højere eller lavere
temperatur for at indstille den
ønskede temperatur.
Standardtemperaturindstillingerne:
• +4 °C for køleskab;
• -18 °C for fryser.
Temperaturindikatoren viser
temperaturen.
Apparatet slås automatisk TIL, når det
tilsluttes til stikkontakten.
1. Slå apparatet FRA ved at trykke på
ON/OFF-tasten i 3 sekunder.
2. Slå apparatet TIL ved at trykke på
ON/OFF-tasten.
7
8
www.electrolux.com
Når den højeste eller laveste
temperatur er indstillet, vil
tryk på tasten igen ikke
ændre
temperaturindstillingen. Der
høres et lydsignal.
4.4 Aktiv tilstand
Aktiv tilstand giver mulighed for at ændre
hvilken som helst indstilling i apparatet.
For at slå aktiv tilstand til skal du åbne
lågen og holde hvilken som helst knap
inde i 1 sekund, indtil der høres et
lydsignal.
Ikonet lyser.
Den aktive tilstand slås
automatisk fra efter 30
sekunder.
4.5 Temperatur-boostfunktioner ShoppingMode og
FastFreeze
Temperatur-boost-funktionerne
nedsætter hurtigt temperaturen i den
ønskede afdeling for at opnå den
korrekte opbevaring af madvarer. Det
anbefales at aktivere ShoppingMode for
at køle varerne hurtigere og for at undgå
at opvarme de andre fødevarer i
køleskabet, og aktivere funktionen
FastFreeze for at nedsætte temperaturen
hurtigt i fryseren, så friske fødevarer kan
indfryses hurtigere.
Disse funktioner stopper
automatisk, som følger:
• ShoppingMode efter 6
timer,
• FastFreeze efter 52
timer.
1. Tryk på funktionstasten én gang for
at tænde ShoppingMode.
ShoppingMode-lampen lyser.
2. For at tænde ShoppingMode og
FastFreeze samtidigt, skal du trykke
på funktionstasten to gange.
ShoppingMode og FastFreezeindikatorerne vises
3. Tryk på funktionstasten tre gange for
at tænde FastFreeze.
FastFreeze-lampen lyser.
4. For at deaktivere funktionerne skal
du trykke på tasten indtil FastFreeze
og/eller ShoppingMode-indikatorerne
slukkes.
4.6 ECO-funktion
ECO-funktionen er aktiveret, hvis den
indstillede temperatur for den ønskede
afdeling er, som følger :
• 4 °C for køleskab;
• -18 °C for fryser
ECO-funktionens indikator vises, når
funktionen er aktiveret.
Disse indstillinger garanterer
minimalt energiforbrug og
korrekt opbevaring af
madvarer.
4.7 ExtraHumidity-funktion
Hvis du har behov for at forøge
fugtigheden i køleskabet, tilrådes det at
aktivere ExtraHumidity-funktionen.
1. Tryk på tasten ExtraHumidity for at
slå funktionen til.
Kontrollampen ExtraHumidity lyser.
2. For at deaktivere funktionen skal du
trykke på tasten ExtraHumidity, indtil
ExtraHumidity-kontrollampen
slukkes.
4.8 DEMO-funktion
Med DEMO-funktionen kan du betjene
panelet uden at tænde for apparatet.
•
•
For at aktivere funktionen skal du
trykke 9 gange på funktionstast, indtil
der vises dE på displayet.
For at deaktivere funktionen skal du
trykke på funktionstast i ca. 10
sekunder. Apparatet vender tilbage til
almindelig tilstand.
4.9 Alarm for for høj temperatur
Temperaturstigning i frostrummet (f.eks.
på grund af et tidligere strømsvigt, eller
døren har været åben) vises ved at:
• at afdelingsvælgertasten og
afdelingsindikatoren blinker;
• akustisk alarm.
DANSK
Tryk på en vilkårlig tast for at nulstille
alarmen.
Lydalarmen afbrydes.
Alarmindikatorerne fortsætter med at
blinke, indtil de normale forhold er
genoprettet.
4.10 Alarm for åben dør
9
•
at afdelingsvælgertasten og
afdelingsindikatoren blinker;
• akustisk alarm.
Når forholdene igen er normale (døren er
lukket), stopper alarmen. Når alarmen
lyder, kan den afbrydes ved at trykke på
en vilkårlig knap.
En alarm lyder, hvis døren står åben i få
minutter. Alarmen for åben dør bliver vist
ved:
5. DAGLIG BRUG
ADVARSEL!
Se kapitlerne om sikkerhed.
5.1 Første gang, apparatet
tændes
FORSIGTIG!
Før stikket sættes i
stikkontakten, og der tændes
for skabet første gang, skal
du lade apparatet stå lodret i
mindst 4 timer. Dette sikrer
tilstrækkelig tid til, at olien
løber tilbage i
kompressoren. Ellers kan
kompressoren eller de
elektroniske komponenter
tage skade.
5.2 Opbevaring af frosne
madvarer
Når apparatet tændes igen efter en
længere periode, hvor det ikke har været
anvendt, skal det køre i mindst 2 timer
med funktionen FastFreeze slået til,
inden der lægges madvarer ind.
Fryseskufferne gør, at du hurtigt og nemt
kan finde de madvarer, du skal bruge.
Hvis der skal opbevares store mængder
madvarer, tages alle skuffer ud,
undtagen nederste skuffe, der skal blive
siddende for at sikre god luftcirkulation.
På alle hylder er det muligt at anbringe
madvarer, som stikker ud over hylderne.
Dog skal der være mindst 15 mm ud til
døren.
5.3 Nedfrysning af friske
madvarer
Fryseafdelingen er velegnet til
indfrysning af friske madvarer og til
opbevaring af frosne og dybfrosne
madvarer i lang tid.
Du behøver ikke ændre indstilling, før du
nedfryser små mængder friske madvarer.
Inden indfrysning af friske madvarer
startes FastFreeze-funktionen mindst 24
timer, før madvarerne lægges i
fryseafdelingen.
Læg de madvarer, der skal indfryses, i
det øverste rum.
Den maksimale mængde madvarer, der
kan indfryses på 24 timer, står på
typepladen.
Indfrysningsprocessen varer 24 timer: I
dette tidsrum må der ikke lægges andre
madvarer i, som skal indfryses.
Når indfrysningen er slut, vendes der
tilbage til den ønskede temperatur (se
"FastFreeze-funktionen").
I så fald kan temperaturen i
køleafdelingen komme
under 0 °C. Hvis det sker,
sættes termostatknappen på
en varmere indstilling.
5.4 Opbevaring af mad i et
køleskab
Læg låg på maden eller pak den ind,
især hvis den lugter stærkt.
10
www.electrolux.com
Placer maden, så luften kan cirkulere frit
rundt om den.
Opbevar maden på alle hylder, ikke
tættere end 20 mm fra bagvæggen og 15
mm fra lågen.
5.6 Styring af fugtighed
Glashylden har et system med huller
(justeres med en glider), der giver
mulighed for at regulere fugtigheden i
grøntsagsskuffen/-erne.
5.5 FreshZone-modul
Skuffen i modulet er velegnet til
opbevaring af friske madvarer, såsom
fisk, kød og skaldyr, da temperaturen er
lavere her end i resten af køleskabet.
5.7 FREESTORE
Køleskabet er udstyret med en funktion,
der afkøler maden hurtigt og holder mere
ensartet temperatur i skabet.
FORSIGTIG!
Før du sætter FreshZonemodulet ind i apparatet eller
tager det ud, skal du trække
den nederste
udtrækningsskuffe og
dækglasset ud af
køleskabet.
Enheden aktiveres automatisk efter
behov, f.eks. for hurtigt at opnå den
ønskede temperatur, efter at døren er
blevet åbnet, eller hvis
omgivelsestemperaturen er høj.
FreshZone-modulet er forsynet med
skinner. Når modulet skal fjernes fra
køleskabet trækkes det udad, og kurven
fjernes ved at vippe fronten nedad.
6. VEDLIGEHOLDELSE OG RENGØRING
ADVARSEL!
Se kapitlerne om sikkerhed.
6.1 Indvendig rengøring
Inden apparatet tages i brug bør det
vaskes indvendig (inkl. tilbehør) med
DANSK
lunkent vand tilsat neutral sæbe for at
fjerne den typiske lugt af nyt apparat. Tør
grundigt efter.
FORSIGTIG!
Brug ikke vaskemidler,
skurepulver, chlor eller
oliebaserede
rengøringsmidler, da de
beskadiger finishets
overflade.
6.2 Regelmæssig rengøring
FORSIGTIG!
Undgå at trække i, flytte eller
beskadige evt. rør og/eller
ledninger i apparatet.
FORSIGTIG!
Undgå at beskadige
kølesystemet.
11
3. Skyl og tør grundigt af.
4. Rens kondensatoren og
kompressoren bag på skabet med en
børste, hvis der er adgang til dem.
Dette øger apparatets ydeevne og
sparer strøm.
6.3 Optøning
Dit apparat er rimfrit. Det betyder, at der
ikke dannes rim, når det er tændt,
hverken på de indvendige vægge eller
på madvarerne. Når der ikke dannes rim,
skyldes det den automatisk styrede
blæser, der konstant sender kold luft
rundt i rummet. Afrimningsvandet ledes
ud gennem en rende og ned i en særlig
beholder bag på apparatet (over
kompressoren), hvor det fordamper.
6.4 Pause i brug
Apparatet skal jævnlig rengøres:
1. Vask det indvendigt, inkl. tilbehør,
med lunkent vand tilsat neutral sæbe.
2. Efterse jævnlig dørpakningerne, og
tør dem af, så de er rene og fri for
belægninger.
Tag følgende forholdsregler, når
apparatet ikke skal bruges i længere tid:
1.
2.
3.
4.
Tag stikket ud af stikkontakten.
Tag al maden ud.
Rengør apparatet inkl. alt tilbehør.
Lad døren/dørene stå åben for at
forebygge ubehagelig lugt.
7. FEJLFINDING
ADVARSEL!
Se kapitlerne om sikkerhed.
7.1 Hvis noget går galt
Fejl
Mulig årsag
Løsning
Apparatet støjer.
Apparatet står ikke stabilt. Kontrollér, om apparatet står
stabilt.
Lydsignalet eller den visu‐ Der er tændt for apparatet Se "Alarm/lampe for åben
elle alarm er slået til.
for nylig, eller temperatu‐ dør" eller "Alarm/lampe for
ren er stadig for høj.
høj temperatur".
Temperaturen i apparatet
er for høj.
Se "Alarm/lampe for åben
dør" eller "Alarm/lampe for
høj temperatur".
12
www.electrolux.com
Fejl
Mulig årsag
Løsning
Der vises et firkantet sym‐ Problem med temperatur‐ Kontakt det nærmeste auto‐
bol i temperaturdisplayet i føler.
riserede servicecenter (køle‐
stedet for tal.
systemet fortsætter med at
holde madvarerne kolde,
men det er ikke muligt at re‐
gulere temperaturen).
Pæren lyser ikke.
Pæren er i standby.
Luk døren, og åbn den.
Pæren lyser ikke.
Pæren er defekt.
Kontakt det nærmeste auto‐
riserede servicecenter.
Pæren er defekt.
Se under "Udskiftning af pæ‐
ren".
Kompressoren kører hele
tiden.
Temperaturen er indstillet Se kapitlet "Betjening"/"Be‐
forkert.
tjeningspanel".
Der blev lagt for store
mængder madvarer i på
samme tid.
Vent nogle få timer, og kon‐
trollér så temperaturen igen.
Der er for høj stuetempe‐
ratur.
Se klimaklassediagrammet
på typepladen.
Madvarerne var for var‐
me, da de blev lagt i ap‐
paratet.
Lad madvarerne komme ned
på stuetemperatur, før de
lægges i.
Funktionen FastFreeze er Se ”FastFreeze-funktion".
tændt
Funktionen ShoppingMo‐
de er tændt.
Se ”ShoppingMode-funkti‐
on".
Kompressoren starter ikke Det er normalt og skyldes Kompressoren starter efter
straks, når der er trykket
ikke fejl.
noget tid.
på FastFreeze-knappen,
eller når temperaturen er
ændret.
Kompressoren starter ikke Det er normalt og skyldes Kompressoren starter efter
straks, når der er trykket
ikke fejl.
noget tid.
på ShoppingMode-knap‐
pen, eller når temperatu‐
ren er ændret.
Der løber vand inde i køle‐ Vandafløbet er tilstoppet.
skabet.
Madvarer forhindrer, at
vandet løber ned i vand‐
beholderen.
Rens vandafløbet.
Sørg for, at madvarerne ikke
rører ved bagpladen.
DANSK
13
Fejl
Mulig årsag
Løsning
Der løber vand ud på gul‐
vet.
Smeltevandsafløbet er ik‐ Tilslut smeltevandsafløbet til
ke tilsluttet fordampnings‐ fordampningsbakken.
bakken over kompresso‐
ren.
Temperaturen kan ikke
indstilles.
FastFreeze- eller Shop‐
pingMode-funktionen er
slået til.
Sluk for FastFreeze eller
ShoppingMode manuelt, el‐
ler vent, indtil funktionen nul‐
stilles automatisk, for at ind‐
stille temperaturen. Se under
”FastFreeze- eller Shopping‐
Mode-funktionen".
DEMO vises på displayet.
Apparatet er i demo-til‐
stand.
Hold funktionstast nede i ca.
10 sekunder, indtil der lyder
en lang advarsel, og display‐
et slukker et kort øjeblik.
Temperaturen i apparatet
er for lav/høj.
Temperaturen er ikke ind‐ Vælg en højere/lavere tem‐
stillet korrekt.
peratur.
Madvarernes temperatur
er for høj.
Lad madvarerne køle ned til
stuetemperatur, før de sæt‐
tes i skabet.
Der blev opbevaret for
store mængder mad på
samme tid.
Læg færre madvarer i ad
gangen.
Funktionen FastFreeze er Se ”FastFreeze-funktion".
tændt
Apparatets sidepaneler er
varme.
Funktionen ShoppingMo‐
de er tændt
Se ”ShoppingMode-funkti‐
on".
Dette er en normal til‐
stand, der forårsages af
varmevekslerens drift.
Sørg for, at der er et mellem‐
rum på mindst 30 mm mel‐
lem hver side af apparatet
og det omgivende møbel,
når den omgivende tempera‐
tur overskrider 38 °C.
Der er for meget konden‐ Lågen blev åbnet for hyp‐ Åbn kun lågen, når det er
seret vand på køleskabets pigt.
nødvendigt.
bageste væg.
Lågen åbner ikke nemt.
Lågen blev ikke lukket
helt.
Sørg for, at lågen er helt luk‐
ket.
Opbevaret mad blev ikke
pakket ind.
Pak mad ind i velegnet em‐
ballage, inden det opbevares
i apparatet.
Du forsøgte at åbne lågen Vent nogle få sekunder mel‐
igen, lige efter den blev
lem lukning og genåbning af
lukket.
lågen.
14
www.electrolux.com
Hvis rådet ikke fører til det
ønskede resultat, skal du
kontakte det nærmeste
autoriserede servicecenter.
Pæren må kun skiftes af et godkendt
servicecenter. Kontakt dit autoriserede
servicecenter.
7.2 Udskiftning af pæren
Apparatet er forsynet med en indvendig
LED-pære med lang holdbarhed.
8. TEKNISKE DATA
8.1 Produktdatablad
Varemærk
Electrolux
Model
EN3489MFX 925055072,
925055096
EN3489MFW 925055074
Kategori
7. Køleskab med frostboks
Energieffektivitetsklasse
A++
Elforbrug i kWh/år på grundlag af standardisere‐
de prøvningsresultater for 24 timer. Det faktiske
elforbrug vil afhænge af, hvordan apparatet an‐
vendes og dets placering
237
Nettorumfang i liter, køleskab
214
Nettorumfang i liter, Star
-
Nettorumfang i liter, Cellar-zone
-
Nettorumfang i liter, vinskab
-
Nettorumfang i liter, samlet
305
Nettorumfang i liter, fryser
91
Nettorumfang i liter, køle/fryseapparater
-
Nettorumfang i liter, køleskab
-
Stjernemærkning af fryserum med højeste netto‐
rumfang (l)
****
Designtemperatur for andet rum> 14 °C (°C),
hvis det er relevant
-
Frostfri (J/N), køleskab
Ja
Frostfri (J/N), fryser
Ja
Optøningstid ved strømafbrydelse i timer
17
Indfrysningskapacitet i kg/24 t
10
DANSK
Klimaklasse
SN-N-ST-T
Laveste temperatur, som apparatet er beregnet
til brug i °C
10
Højeste temperatur, som apparatet er beregnet
til brug i °C
43
Emission af støj dB(A) re 1 pW
41
Apparat beregnet til indbygning J/N
Nej
Apparatet er udelukkende beregnet til opbeva‐
ring af vin J/N
Nej
8.2 Yderligere tekniske data
Højde
1840 mm
Bredde
595 mm
Dybde
647 mm
Spænding
230 - 240 V
Hyppighed
50 Hz
15
De tekniske specifikationer fremgår af
mærkeplade udvendigt eller indvendigt i
apparatets samt af energimærket.
9. MILJØHENSYN
Genbrug materialer med symbolet .
Anbring emballagematerialet i passende
beholdere til genbrug. Hjælp med at
beskytte miljøet og menneskelig
sundhed samt at genbruge affald af
elektriske og elektroniske apparater.
Kasser ikke apparater, der er mærket
med symbolet , sammen med
husholdningsaffaldet. Lever produktet
tilbage til din lokale genbrugsplads eller
kontakt din kommune.
16
www.electrolux.com
SISÄLTÖ
1. TURVALLISUUSTIEDOT................................................................................. 16
2. TURVALLISUUSOHJEET................................................................................ 18
3. ASENNUS........................................................................................................ 20
4. KÄYTTÖ........................................................................................................... 21
5. PÄIVITTÄINEN KÄYTTÖ..................................................................................23
6. HOITO JA PUHDISTUS................................................................................... 24
7. VIANMÄÄRITYS............................................................................................... 25
8. TEKNISET TIEDOT.......................................................................................... 28
SINUN PARHAAKSESI
Kiitämme teitä Electrolux-laitteen hankinnasta. Olette valinneet tuotteen, joka
perustuu vuosikymmenien aikana saatuun kokemukseen ja innovaatioon.
Kekseliäs ja tyylikäs laite, joka on suunniteltu teitä ajatellen. Laitetta
käyttäessänne voitte olla aina varma erinomaisista tuloksista.
Tervetuloa Electroluxiin.
Vieraile verkkosivullamme:
Saadaksesi käyttöön liittyviä neuvoja, esitteitä, vianmääritysohjeita ja huoltoohjeita:
www.electrolux.com/webselfservice
Tuotteen rekisteröimiseksi parempaa huoltoa varten:
www.registerelectrolux.com
Ostaaksesi laitteesi lisävarusteita, kulutusosia ja alkuperäisiä varaosia:
www.electrolux.com/shop
ASIAKASPALVELU JA HUOLTO
Suosittelemme alkuperäisten varaosien käyttöä.
Pidä seuraavat tiedot saatavilla ottaessasi yhteyttä valtuutettuun
huoltoliikkeeseemme. Malli, tuotenumero, sarjanumero.
Kyseiset tiedot löytyvät laitteen arvokilvestä.
Varoitukset/huomautukset ja turvallisuusohjeet
Yleisohjeet ja vinkit
Ympäristönsuojelu
Oikeus muutoksiin pidätetään.
1.
TURVALLISUUSTIEDOT
Lue laitteen mukana toimitetut ohjeet ennen laitteen
asennusta ja käyttöä. Valmistaja ei ota vastuuta
henkilövahingoista tai vahingoista, jotka aiheutuvat
virheellisestä asennuksesta tai käytöstä. Säilytä ohjeita
SUOMI
17
aina varmassa ja helppopääsyisessä paikassa tulevia
käyttökertoja varten.
1.1 Lasten ja taitamattomien henkilöiden turvallisuus
•
•
•
•
•
•
Vähintään 8 vuotta täyttäneet lapset ja sellaiset
henkilöt, joiden fyysiset, sensoriset tai henkiset kyvyt
eivät ole tähän riittäviä tai joilla ei ole laitteen
tuntemusta tai kokemusta sen käytöstä, saavat
käyttää tätä laitetta ainoastaan silloin, kun heidän
turvallisuudestaan vastaava henkilö valvoo ja ohjaa
heitä käyttämään laitetta turvallisesti ja ymmärtämään
sen käyttöön liittyvät vaarat.
3-8-vuotiaat lapset ja erittäin vakavasti
liikuntarajoitteiset henkilöt saavat käyttää tätä laitetta,
jos heitä on ohjattu asianmukaisesti.
Alle 3-vuotiaat lapset tulee pitää kaukana laitteesta,
ellei heitä valvota jatkuvasti.
Älä anna lasten leikkiä laitteella.
Lapset eivät saa puhdistaa laitetta tai suorittaa
laitteeseen käyttäjän huoltotoimenpiteitä.
Kaikki pakkaukset tulee pitää lasten ulottumattomissa
ja hävittää asianmukaisesti.
1.2 Yleiset turvallisuusohjeet
•
•
•
•
Laite on tarkoitettu käytettäväksi kotiympäristöissä ja
vastaavissa ympäristöissä, kuten:
– maatalot, henkilöstön keittiöympäristöt liikkeissä,
toimistoissa ja muissa työympäristöissä
– hotellien, motellien ja muiden majatalojen
asiakkaiden käyttöympäristöt.
VAROITUS: Pidä kalusteeseen asennetun laitteen
syvennyksen tai kalustekaapin ilmanvaihtoaukot
vapaina.
VAROITUS: Älä yritä nopeuttaa sulatusta mekaanisilla
tai muilla sellaisilla välineillä, joita valmistaja ei ole
neuvonut käyttämään.
VAROITUS: Varo, ettei jäähdytysputkisto vaurioidu.
18
www.electrolux.com
•
•
•
•
•
VAROITUS: Älä käytä sähkölaitteita elintarvikkeiden
säilytystiloissa, elleivät ne ole valmistajan
suosittelemaa tyyppiä.
Älä suihkuta vettä tai käytä höyryä laitteen
puhdistamiseen.
Puhdista laite kostealla pehmeällä liinalla. Käytä vain
mietoja puhdistusaineita. Älä käytä hankausainetta,
hankaavia pesulappuja, liuottimia tai metalliesineitä.
Älä säilytä laitteessa räjähtäviä aineita, kuten syttyvien
ponneaineiden aerosolipulloja.
Jos virtajohto vaurioituu, sen saa vaaratilanteiden
välttämiseksi vaihtaa vain valmistaja, valtuutettu
huoltoliike tai vastaava ammattitaitoinen henkilö.
2. TURVALLISUUSOHJEET
2.1 Asennus
VAROITUS!
Asennuksen saa suorittaa
vain ammattitaitoinen
henkilö.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Poista kaikki pakkausmateriaalit.
Vaurioitunutta laitetta ei saa asentaa
tai käyttää.
Noudata koneen mukana toimitettuja
asennusohjeita.
Siirrä laitetta aina varoen, sillä se on
raskas. Käytä aina suojakäsineitä ja
suojaavia jalkineita.
Varmista, että ilmankierto on hyvä
laitteen ympärillä.
Odota vähintään 4 tuntia ennen
laitteen kytkemistä sähköverkkoon
ensimmäisen asennuksen tai oven
avautumissuunnan vaihtamisen
jälkeen. Täten öljy virtaa takaisin
kompressoriin.
Irrota pistoke sähköverkosta aina
ennen laitteen käsittelyä (esim. oven
avautumissuunnan vaihtamista).
Älä asenna laitetta lämmittimien tai
liesien, uunien tai keittotasojen
lähelle.
Suojaa laite vesisateelta.
Laitetta ei saa asentaa suoraan
auringonvaloon.
•
•
Tätä laitetta ei saa asentaa liian
kosteisiin tai kylmiin ympäristöihin.
Kun siirrät laitetta, nosta sitä
etureunasta, jottet naarmuta lattiaa.
2.2 Sähköliitäntä
VAROITUS!
Tulipalo- ja sähköiskuvaara.
VAROITUS!
Varmista laitteen
sijoittamisen yhteydessä,
ettei virtajohto ole jäänyt
puristuksiin tai ole
vaurioitunut.
VAROITUS!
Älä käytä jakorasioita tai
jatkojohtoja.
•
•
•
•
Laite on kytkettävä maadoitettuun
pistorasiaan.
Varmista, että arvokilvessä olevat
parametrit ovat verkkovirtalähteen
sähköarvojen mukaisia.
Kytke pistoke maadoitettuun
pistorasiaan.
Varmista, etteivät sähköosat vaurioidu
(esim. pistoke, virtajohto,
kompressori). Ota yhteyttä
valtuutettuun huoltopalveluun tai
SUOMI
•
•
•
sähköasentajaan sähköosien
vaihtamiseksi.
Virtajohdon on oltava aina pistokkeen
alapuolella.
Kytke pistoke pistorasiaan vasta
asennuksen jälkeen. Varmista, että
laitteen verkkovirtakytkentä on
ulottuvilla laitteen asennuksen
jälkeen.
Älä vedä virtajohdosta pistoketta
irrottaessasi. Vedä aina pistokkeesta.
•
2.4 Sisävalo
VAROITUS!
Sähköiskun vaara.
•
2.3 Käyttö
VAROITUS!
Henkilövahinkojen,
palovammojen tai
sähköiskujen tai tulipalon
vaara.
Laite sisältää syttyvää kaasua,
isobutaania (R600a), joka on hyvin
ympäristöystävällinen maakaasu. Varo,
ettei isobutaania sisältävä
jäähdytysputkisto vaurioidu.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Älä muuta laitteen teknisiä
ominaisuuksia.
Älä aseta sähkölaitteita (esim.
jäätelökoneita) laitteeseen, ellei
valmistaja ole antanut lupaa niiden
käyttöön.
Jos jäähdytysputkisto vaurioituu,
varmista, ettei huoneessa ole avotulta
ja sytytyslähteitä. Huolehdi hyvästä
ilmanvaihdosta.
Älä anna kuumien esineiden koskea
laitteen muoviosia.
Älä aseta virvoitusjuomia
pakastimeen. Muutoin juomasäiliöön
muodostuu painetta.
Älä säilytä tulenarkoja kaasuja tai
nesteitä laitteessa.
Älä aseta laitteeseen, sen lähelle tai
päälle syttyviä tuotteita tai syttyviin
tuotteisiin kostutettuja esineitä.
Älä kosketa kompressoriin tai
lauhduttimeen. Ne ovat kuumia.
Älä poista pakastimen tuotteita tai
kosketa niihin, jos kätesi ovat märät
tai kosteat.
Älä pakasta uudelleen jo sulaneita
elintarvikkeita.
Noudata pakasteiden pakkauksessa
olevia säilytysohjeita.
19
Kääri ruoat elintarvikekäyttöön
tarkoitettuun materiaaliin ennen niiden
asettamista pakastimeen.
Tässä laitteessa käytetty
lampputyyppi on tarkoitettu vain
kodinkoneiden valaistukseen. Älä
käytä sitä rakennuksen
valaisemiseen.
2.5 Hoito ja puhdistus
VAROITUS!
Virheellinen käyttö voi
aiheuttaa henkilövahinkoja
tai laitteen vaurioitumisen.
•
•
•
Kytke laite pois toiminnasta ja irrota
pistoke pistorasiasta ennen
ylläpitotoimien aloittamista.
Laitteen jäähdytysyksikkö sisältää
hiilivetyä. Ainoastaan pätevä alan
ammattilainen saa huoltaa yksikköä ja
täyttää sen uudelleen.
Tarkista laitteen poistoaukko
säännöllisesti ja puhdista se
tarvittaessa. Jos poistoaukko on
tukossa, sulanut vesi kerääntyy
laitteen pohjalle.
2.6 Huoltopalvelu
•
•
Kun laite on korjattava, ota yhteyttä
valtuutettuun huoltopalveluun.
Käytä vain alkuperäisiä varaosia.
2.7 Hävittäminen
VAROITUS!
Henkilövahinko- tai
tukehtumisvaara.
•
•
•
•
•
Irrota pistoke pistorasiasta.
Leikkaa johto irti ja hävitä se.
Poista ovi, jotta lapset ja eläimet eivät
voisi jäädä kiinni laitteen sisälle.
Tämän laitteen jäähdytysputkistossa
ja eristysmateriaaleissa ei ole
otsonikerrokselle haitallisia aineita.
Eristevaahto sisältää tulenarkaa
kaasua. Kysy lisätietoa laitteen
20
www.electrolux.com
oikeaoppisesta hävittämisestä
paikalliselta viranomaiselta.
•
Älä vaurioita lämmönvaihtimen lähellä
olevaa jääkaapin osaa.
•
Tämä kodinkone täyttää Euroopan
yhteisön direktiivien vaatimukset.
3. ASENNUS
VAROITUS!
Lue turvallisuutta koskevat
luvut.
3.1 Sijoittaminen
Asenna tämä laite kuivaan ja hyvin
tuuletettuun sisätilaan, jossa ympäristön
lämpötila vastaa laitteen arvokilvessä
mainittua ilmastoluokkaa:
Ilmas‐
toluok‐
ka
Ympäristölämpötila
SN
+10°C – +32°C
N
+16 °C – +32°C
ST
+16 °C – +38°C
T
+16 °C – +43 °C
3.2 Sähköliitäntä
•
•
•
Ennen kuin kytket laitteen
verkkovirtaan, tarkista, että
arvokilvessä mainittu jännite ja
taajuus vastaavat verkkovirran arvoja.
Laite on kytkettävä maadoitettuun
pistorasiaan. Virtajohdon pistoke on
varustettu maadoituskoskettimella.
Jos pistorasia, johon laite kytketään,
ei ole maadoitettu, ota yhteys
sähköasentajaan ja pyydä asentajaa
kytkemään laite erilliseen
maadoitusliittimeen voimassa olevien
määräysten mukaisesti.
Valmistaja ei vastaa millään tavalla
vahingoista, mikäli edellä olevia
turvallisuusohjeita ei ole noudatettu.
3.3 TASTEGUARDsuodattimen asennus ja vaihto
Toimitettaessa suodatin on pakattu
muovipussiin toimintakyvyn
säilyttämiseksi. Suodatin täytyy sijoittaa
rasiaan ennen kodinkoneen
käynnistämistä.
1.
2.
3.
4.
Avaa rasia.
Ota suodatin muovipussista.
Kiinnitä suodatin rasiaan.
Sulje rasia.
Parhaan tehon säilyttämiseksi tulee
hiilisuodatin vaihtaa kerran vuodessa.
Aktiivihiilisuodattimia on saatavissa
valtuutetuista huoltoliikkeistä.
Hiilisuodatin on kulutusosa
eikä se kuulu takuun piiriin.
3.4 Laitteen asennus ja luukun
avautumissuunnan vaihtaminen
Katso erilliset asennusta ja
avautumissuunnan vaihtoa
koskevat ohjeet (ilmankieroa
ja tasapainotusta koskevat
vaatimukset).
SUOMI
21
4. KÄYTTÖ
4.1 Käyttöpaneeli
1
2
9
1. Osaston valintapainike ja ON/OFFpainike
2. Näyttö
3. Lämpötilan lisäyspainike
4. FastFreeze -merkkivalo
5. ExtraHumidity -merkkivalo
6. ShoppingMode -merkkivalo
7. ExtraHumidity -painike
8. Mode -painike
9. Lämpötilan alennuspainike
3
4
5
8
6
7
Esimääritettyjä painikkeiden ääniä
voidaan säätää painamalla
samanaikaisesti lämpötilan lisäys- ja
alennuspainiketta 3 sekunnin ajan.
Asetusta voidaan säätää.
Näyttö
B
A
C
A. Osaston merkkivalo
B. ECO -tila
C. Lämpötilaosaston merkkivalo
4.2 ON/OFF
4.3 Lämpötilan säätäminen
Kytke laite sähköverkkoon.
1. Valitse jääkaappi- tai pakastinosasto
painamalla osaston valintapainiketta.
2. Aseta haluamasi lämpötila
painamalla lämpötilan lisäys- tai
laskupainiketta.
Oletuslämpötila-asetukset:
• +4°C jääkaappiosastossa
• -18 °C pakastinosastossa.
Lämpötilanäyttö näyttää asetetun
lämpötilan.
Laite kytkeytyy päälle automaattisesti,
kun se kytketään sähköverkkoon.
1. Kytke laite pois päältä painamalla
ON/OFF-painiketta 3 sekunnin ajan.
2. Kytke laite päälle painamalla ON/
OFF-painiketta.
22
www.electrolux.com
Kun olet asettanut maksimitai minimilämpötilan,
lämpötila-asetus ei muutu
painiketta uudelleen
painaessa. Äänimerkki
kuuluu.
4.4 Aktiivinen tila
Aktiivinen tila mahdollistaa laitteen minkä
tahansa asetuksen muuttamisen.
Kytke aktiivinen tila päälle avaamalla
luukku tai pitämällä mitä tahansa
painiketta alhaalla yhden sekunnin ajan,
kunnes laitteesta kuuluu äänimerkki.
Kuvakkeet syttyvät.
Aktiivinen tila kytkeytyy
automaattisesti pois päältä
30 sekunnin kuluttua.
4.5 Lämpötilan
tehostustoiminnot
ShoppingMode ja FastFreeze
Lämpötilan tehostustoiminnot laskevat
lämpötilan nopeasti valitussa osastossa
elintarvikkeiden asianmukaista säilytystä
varten. Suosittelemme ShoppingModetoiminnon käyttämistä tuotteiden
nopeampaan jäähdytykseen, jotta muut
jääkaapissa olevat elintarvikkeet eivät
lämpenisi. FastFreeze-toiminto laskee
nopeasti pakastimen lämpötilaa
tuoreiden elintarvikkeiden nopeampaa
pakastamista varten.
Kyseinen toiminto kytkeytyy
automaattisesti pois päältä
seuraavasti:
• ShoppingMode 6 tunnin
kuluttua,
• FastFreeze 52 tunnin
kuluttua.
1. Kytke ShoppingMode-toiminto
toimintaan painamalla
toimintopainiketta kerran.
Merkkivalo ShoppingMode syttyy.
2. Kytke ShoppingMode-toiminto ja
FastFreeze-toiminto samanaikaisesti
toimintaan painamalla
toimintopainiketta kaksi kertaa.
Merkkivalot ShoppingMode ja
FastFreeze syttyvät.
3. Kytke FastFreeze-toiminto toimintaan
painamalla toimintopainiketta kolme
kertaa.
Merkkivalo FastFreeze syttyy.
4. Voit kytkeä toiminnot pois päältä
painamalla toimintopainiketta,
kunnes merkkivalot FastFreeze ja/tai
ShoppingMode sammuvat.
4.6 ECO -toiminto
ECO-toiminto kytkeytyy toimintaan, jos
haluamasi osaston lämpötila-asetus on
seuraavanlainen:
• 4 °C jääkaappiosastossa
• -18 °C pakastinosastossa
ECO-toiminnon merkkivalo syttyy, kun
toiminto kytketään päälle.
Tämä asetus takaa
minimaalisen
energiankulutuksen ja
oikeaoppiset elintarvikkeiden
säilytysolosuhteet.
4.7 ExtraHumidity -tila
Jääkaapin kosteustasoa voidaan lisätä
ExtraHumidity-toiminnolla.
1. Käynnistä toiminto painamalla
painiketta ExtraHumidity.
Merkkivalo ExtraHumidity syttyy.
2. Voit kytkeä toiminnon pois päältä
painamalla ExtraHumidity-painiketta,
kunnes merkkivalo ExtraHumidity
sammuu.
4.8 DEMO -tila
DEMO -tila mahdollistaa paneelin
käyttämisen kytkemättä laitetta
toimintaan.
•
•
Kytke tila päälle painamalla painiketta
-tilapainike 9 kertaa, kunnes näyttöön
tulee näkyviin dE.
Kytke tila pois päältä painamalla
painiketta -tilapainike noin 10
sekunnin ajan. Laite palaa normaaliin
toimintatilaan.
SUOMI
23
4.9 Korkean lämpötilan hälytys
4.10 Ovihälytys
Kun pakastimen sisälämpötila kohoaa
(esimerkiksi sähkökatkon jälkeen tai kun
ovi on auki):
• osaston valintapainikkeen ja
merkkivalon vilkkuminen
• äänimerkki.
Jos ovi on auki muutaman minuutin ajan,
laitteesta kuuluu äänimerkki. Oven
aukiolo ilmaistaan seuraavasti:
• osaston valintapainikkeen ja
merkkivalon vilkkuminen
• äänimerkki.
Kun olosuhteet ovat palautuneet
normaaleiksi (ovi suljettu), äänimerkki
sammuu. Hälytyksen aikana merkkiääni
voidaan sammuttaa painamalla mitä
tahansa painiketta.
Nollaa hälytys mitä tahansa painiketta
painamalla.
Äänimerkki sammuu.
Hälytyksen merkkivalot vilkkuvat, kunnes
normaalit olosuhteet palautuvat.
5. PÄIVITTÄINEN KÄYTTÖ
VAROITUS!
Lue turvallisuutta koskevat
luvut.
5.1 Ensimmäinen
käynnistäminen
HUOMIO!
Jätä laite pystyasentoon
vähintään 4 tunnin ajaksi
ennen pistokkeen liittämistä
pistorasiaan ja laitteen
käyttöönottoa. Näin
varmistetaan, että öljy palaa
kompressoriin. Muutoin
kompressori tai elektroniset
komponentit voivat
vaurioitua.
5.2 Pakasteiden säilyttäminen
Kun käytät pakastinta ensimmäistä
kertaa tai pitkän käyttämättömän jakson
jälkeen, anna laitteen toimia vähintään 2
tunnin ajan FastFreeze-toiminnolla.
Pakastuslaatikoiden ansiosta löydät
haluamasi pakkauksen helposti ja
nopeasti. Jos pakastat suuren määrän
elintarvikkeita, poista kaikki laatikot
alalaatikkoa lukuun ottamatta.
Alalaatikon on oltava paikallaan, jotta
ilmankierto toimii asianmukaisesti.
Kaikille hyllyille on mahdollista sijoittaa
elintarvikkeita, jotka tulevat korkeintaan
15 mm oven yli.
5.3 Tuoreiden elintarvikkeiden
pakastaminen
Pakastinosasto soveltuu tuoreiden
elintarvikkeiden pakastamiseen sekä
valmispakasteiden pitkäaikaiseen
säilyttämiseen.
Kun pakastat pieniä määriä tuoreita
elintarvikkeita, asetusta ei tarvitse
muuttaa.
Kun pakastat tuoretta ruokaa, aktivoi
FastFreeze-toiminto vähintään 24 tuntia
ennen elintarvikkeiden asettamista
pakastinosastoon.
Laita pakastettavat elintarvikkeet
yläosastoon.
24 tunnin aikana pakastettavien
elintarvikkeiden enimmäismäärä on
merkitty arvokilpeen.
Pakastuminen kestää 24 tuntia: tänä
aikana pakastimeen ei saa lisätä uusia
pakastettavia ruokia.
Kun pakastuminen on päättynyt, palauta
lämpötila normaaliin säilytyslämpötilaan
(katso kohta "FastFreeze-toiminto").
Tässä tilassa
jääkaappiosaston lämpötila
voi laskea alle 0 °C. Aseta
lämpötilan säädin tällöin
suuremman lämpötilaasetuksen kohdalle.
24
www.electrolux.com
5.4 Elintarvikkeiden
säilyttäminen
jääkaappiosastossa
moduulia itseesi päin ja poista kori
kallistaen sen etuosaa alaspäin.
Peitä ruoka kannella tai kääri se folioon
tms. erityisesti, kun ruoka on
voimakastuoksuista.
Sijoita elintarvikkeet jääkaappiin siten,
että ilma pääsee kiertämään vapaasti
niiden ympärillä.
Säilytä elintarvikkeita kaikilla hyllyillä
vähintään 20 mm päässä takaseinästä ja
15 mm päässä ovesta.
5.5 FreshZone -moduuli
Moduulin sisällä oleva laatikko soveltuu
tuoreiden elintarvikkeiden, kuten kalan,
lihan ja äyriäisten säilyttämiseen, sillä
laatikon lämpötila on alhaisempi kuin
muualla jääkaapissa.
HUOMIO!
Vedä ulos jääkaapin
ulosvedettävä alalaatikko ja
lasisuojus ennen
FreshZone-moduulin
asettamista laitteeseen tai
sen poistamista.
FreshZone-moduuli sisältää
kannatinkiskot. Kun haluat poistaa
moduulin jääkaappiosastosta, vedä
5.6 Kosteuden säätö
Lasihylly on varustettu ilmanvaihtolistalla
(säädettävissä liukuvivulla), jonka
ansiosta vihanneslaatikon/-laatikoiden
kosteustasoa voidaan säätää.
5.7 FREESTORE
Jääkaappiosastossa on laite, joka
mahdollistaa elintarvikkeiden nopean
jäähdyttämisen ja tasaisemman osaston
lämpötilan.
Laite aktivoituu automaattisesti
esimerkiksi oikean lämpötilan
palauttamiseksi nopeasti oven
avaamisen jälkeen tai silloin, kun
ympäristön lämpötila on korkea.
6. HOITO JA PUHDISTUS
VAROITUS!
Lue turvallisuutta koskevat
luvut.
6.1 Sisätilan puhdistaminen
Ennen kuin otat laitteen käyttöön, pese
sisäosat ja kaikki kaapin sisälle
sijoitettavat varusteet haalealla vedellä ja
miedolla pesuaineella poistaaksesi
uudelle laitteelle tyypillisen hajun. Kuivaa
pinnat ja varusteet lopuksi huolellisesti.
SUOMI
HUOMIO!
Älä käytä puhdistusaineita,
hankaavia jauheita, klooria
tai öljypohjaisia
puhdistusaineita, sillä ne
vahingoittavat pintoja.
6.2 Säännöllinen puhdistus
HUOMIO!
Älä vedä, siirrä tai vahingoita
laitteen sisällä olevia putkia
ja/tai kaapeleita.
HUOMIO!
Varo vahingoittamasta
jäähdytysjärjestelmää.
Laite on puhdistettava säännöllisesti:
1. Puhdista sisäosa ja varusteet
lämpimällä vedellä ja
käsitiskiaineella.
2. Tarkista oven tiivisteet säännöllisesti
ja pyyhi ne puhtaaksi.
3. Huuhtele ja kuivaa huolellisesti.
4. Jos mahdollista, puhdista laitteen
takaosassa sijaitsevat lauhdutin ja
kompressori harjalla.
25
Tämä parantaa laitteen suorituskykyä
ja säästää energiaa.
6.3 Sulatus
Kodinkoneesi on huurtumaton Frost Free
-malli. Tämä merkitsee sitä, että
huurretta ei muodostu laitteen toiminnan
aikana pakastinosaston sisäseiniin eikä
pakkausten päälle. Huurtumattomuus
perustuu automaattisesti ohjattuun
puhaltimeen, joka kierrättää kylmää
ilmaa jatkuvasti osaston sisällä.
Sulatusvesi valuu laitteen takana,
kompressorin yläpuolella sijaitsevaan
kaukaloon, josta se haihtuu.
6.4 Jos laitetta ei käytetä
pitkään aikaan
Jos laitetta ei ole tarkoitus käyttää
pitkään aikaan, suorita seuraavat
toimenpiteet:
1.
2.
3.
4.
Kytke laite irti verkkovirrasta.
Ota kaikki ruoat pois.
Puhdista laite ja kaikki lisävarusteet.
Jätä ovi/ovet raolleen, jotta laitteen
sisälle ei muodostu epämiellyttävää
hajua.
7. VIANMÄÄRITYS
VAROITUS!
Lue turvallisuutta koskevat
luvut.
7.1 Käyttöhäiriöt
Ongelma
Mahdollinen syy
Ratkaisu
Laitteen käyntiääni on ko‐
va.
Laitetta ei ole tuettu kun‐
nolla paikalleen.
Tarkista, onko laite vakaa.
Äänimerkki tai visuaalinen Pakastin on juuri kytketty Katso kohta "Ovihälytys /
hälytys on päällä.
päälle tai lämpötila on vie‐ avoimen oven hälytysmerkki‐
lä liian korkea.
valo" tai "Korkean lämpötilan
hälytys/hälytysmerkkivalo".
Laitteen lämpötila on liian
korkea.
Katso kohta "Ovihälytys /
avoimen oven hälytysmerkki‐
valo" tai "Korkean lämpötilan
hälytys/hälytysmerkkivalo".
26
www.electrolux.com
Ongelma
Mahdollinen syy
Ratkaisu
Lämpötilanäytössä näkyy
neliö numeroiden sijaan.
Lämpötila-anturin häiriö.
Ota yhteys valtuutettuun
huoltoliikkeeseen (jäähdytys‐
järjestelmä pitää elintarvik‐
keet kylminä, mutta lämpöti‐
laa ei voi säätää).
Valo ei syty.
Lamppu on valmiustilas‐
sa.
Sulje ja avaa ovi.
Valo ei syty.
Lamppu on palanut.
Ota yhteyttä valtuutettuun
huoltoliikkeeseen.
Lamppu on palanut.
Lue ohjeet kohdasta "Lam‐
pun vaihtaminen".
Kompressori käy jatkuvas‐ Lämpötila on asetettu vir‐
ti.
heellisesti.
Katso kohta "Käyttö"/"Käyt‐
töpaneeli".
Laitteeseen on pantu mo‐ Odota muutama tunti ja tar‐
nia elintarvikkeita sama‐
kista lämpötila uudelleen.
naikaisesti.
Huoneen lämpötila on
liian korkea.
Katso ilmastoluokan tauluk‐
ko arvokilvestä.
Ruoka on pantu kodinko‐ Anna ruoan jäähtyä huoneen
neeseen liian lämpimänä. lämpötilaan ennen pakasta‐
mista.
FastFreeze-toiminto on
kytkettynä.
Katso kohta "FastFreeze-toi‐
minto".
ShoppingMode-toiminto
on kytkettynä.
Katso kohta "ShoppingMo‐
de-toiminto".
Kompressori ei käynnisty
heti FastFreeze-painik‐
keen painamisen tai läm‐
pötilan muuttamisen jäl‐
keen.
Tämä on normaalia, eikä
tarkoita vikaa.
Kompressori käynnistyy jon‐
kin ajan kuluttua.
Kompressori ei käynnisty
heti ShoppingMode-pai‐
nikkeen painamisen tai
lämpötilan muuttamisen
jälkeen.
Tämä on normaalia, eikä
tarkoita vikaa.
Kompressori käynnistyy jon‐
kin ajan kuluttua.
Vettä valuu jääkaapin si‐
sälle.
Veden tyhjennysaukko on Puhdista veden tyhjennys‐
tukossa.
aukko.
Elintarvikkeet estävät ve‐
den valumisen vedenke‐
ruukaukaloon.
Tarkista, että elintarvikkeet
eivät kosketa takaseinään.
SUOMI
27
Ongelma
Mahdollinen syy
Ratkaisu
Vettä valuu lattialle.
Sulatusvesiaukkoa ei ole
liitetty kompressorin ylä‐
puolella olevaan haihdu‐
tusastiaan.
Kiinnitä sulatusveden poisto‐
putki haihdutusastiaan.
Lämpötilaa ei voi säätää.
FastFreeze tai Shopping‐ Kytke FastFreeze tai Shop‐
Mode-toiminto on kytketty pingMode pois päältä ma‐
päälle.
nuaalisesti tai odota, kunnes
toiminto nollautuu automaat‐
tisesti lämpötilan asettami‐
seksi. Katso kohta "FastF‐
reeze- tai ShoppingMode-toi‐
minto".
DEMO tulee näkymään
näyttöön.
Laite on esitystilassa.
Laitteen lämpötila on liian
alhainen tai korkea.
Lämpötilaa ei ole säädetty Säädä lämpötila korkeam‐
oikein.
maksi/alhaisemmaksi.
Pidä -tilapainike-painiketta
painettuna noin 10 sekunnin
ajan, kunnes kuulet pitkän
äänimerkin ja näyttö sam‐
muu lyhyeksi ajaksi.
Ruoat ovat liian lämpimiä. Anna ruokien lämpötilan las‐
kea huoneen lämpötilaan
ennen kuin laitat ruoat lait‐
teeseen.
Laitteeseen on lisätty mo‐ Aseta laitteeseen vähemmän
nia elintarvikkeita yhdellä ruokia yhdellä kertaa.
kertaa.
FastFreeze-toiminto on
kytkettynä.
Katso kohta "FastFreeze-toi‐
minto".
ShoppingMode-toiminto
on kytkettynä.
Katso kohta "ShoppingMo‐
de-toiminto".
Laitteen sivupaneelit ovat
lämpimiä.
Tämä on normaalia ja se
johtuu lämmönvaihtimen
toiminnasta.
Varmista, että etäisyys ka‐
lusteisiin on vähintään 30
mm laitteen molemmilla puo‐
lilla ympäristölämpötilan ol‐
lessa yli 38 °C.
Jääkaapin takaseinässä
on liikaa lauhdevettä.
Ovea on avattu liian tihe‐
ään.
Avaa ovi vain tarvittaessa.
Ovea ei ole suljettu kun‐
nolla.
Varmista, että ovi on suljettu
kunnolla.
Säilytettäviä elintarvikkei‐
ta ei ole kääritty.
Kääri elintarvikkeet asianmu‐
kaiseen pakkaukseen ennen
niiden asettamista kaappiin.
28
www.electrolux.com
Ongelma
Mahdollinen syy
Ratkaisu
Ovi ei avaudu helposti.
Yritit avata oven välittö‐
mästi sen sulkemisen jäl‐
keen.
Odota muutama sekunti
oven sulkemisen jälkeen en‐
nen kuin avaat oven uudel‐
leen.
Jos ongelmaa ei ratkaista
ohjeiden avulla, ota yhteyttä
paikalliseen valtuutettuun
huoltoliikkeeseen.
7.2 Lampun vaihtaminen
Laitteessa on pitkäikäinen LED-sisävalo.
Vain huoltoliike saa vaihtaa lampun. Ota
yhteys valtuutettuun huoltoliikkeeseen.
8. TEKNISET TIEDOT
8.1 Tuoteselosteella
Tavaramerkki
Electrolux
Malli
EN3489MFX 925055072,
925055096
EN3489MFW 925055074
Luokka
7. Jääpakastin
Energiatehokkuusluokka
A++
Vuotuinen energiankulutus kilowattitunteina vuo‐
dessa, perutuen perustestien tuloksiin 24 tunnin
aikana. Tosiasiallinen energiankulutus riippuu
laitteen käyttötavoista ja laitteen sijoituksesta
237
Käyttötilavuus litraa, jääkaappi
214
Käyttötilavuus litraa, Star
-
Käyttötilavuus litraa, kellarialue
-
Käyttötilavuus litraa, viini
-
Varastotilavuus litraa, yhteensä
305
Käyttötilavuus litraa, pakastin
91
Käyttötilavuus litraa, viileäkaappi
-
Käyttötilavuus litraa, muut osastot
-
Tähtiluokitus pakastinokerolle, jonka tilavuus on
suurin (l)
****
Muiden osien rakenteelliset lämpötilat > 14 °C
(°C),
-
Frost free (K/E), jääkaappi
Kyllä
Frost free (K/E), pakastin
Kyllä
SUOMI
Sähkökatkosuojattu h
17
Pakastuskyky kg/24h
10
Ilmastoluokka
SN-N-ST-T
Alhaisin ympäristön lämpötila, jossa laitetta on
tarkoitus käyttää, ° C
10
Korkein ympäristön lämpötila, jossa laitetta on
tarkoitus käyttää, ° C
43
Akustinen melu dB(A) re1 pW
41
Integroitu laite K/E
Ei
Tämä laite on tarkoitettu ainoastaan viinin säilyt‐
tämiseen K/E
Ei
8.2 Tekniset lisätiedot
Korkeus
1840 mm
Leveys
595 mm
Syvyys
647 mm
Jännite
230 - 240 V
Taajuus
50 Hz
29
Tekniset tiedot on merkitty laitteen
ulkopuolelle tai sisäpuolelle kiinnitettyyn
arvokilpeen ja energiatarraan.
9. YMPÄRISTÖNSUOJELU
Kierrätä materiaalit, jotka on merkitty
merkillä . Kierrätä pakkaus laittamalla
se asianmukaiseen kierrätysastiaan.
Suojele ympäristöä ja ihmisten terveyttä
kierrättämällä sähkö- ja
elektroniikkaromut. Älä hävitä merkillä
merkittyjä kodinkoneita kotitalousjätteen
mukana. Palauta tuote paikalliseen
kierrätyskeskukseen tai ota yhteyttä
paikalliseen viranomaiseen.
30
www.electrolux.com
INNHOLD
1. SIKKERHETSINFORMASJON.........................................................................30
2. SIKKERHETSANVISNINGER.......................................................................... 32
3. MONTERING....................................................................................................34
4. BRUK................................................................................................................35
5. DAGLIG BRUK................................................................................................. 37
6. STELL OG RENGJØRING............................................................................... 38
7. FEILSØKING.................................................................................................... 39
8. TEKNISKE DATA............................................................................................. 42
VI TENKER PÅ DEG
Takk for at du har kjøpt et produkt fra Electrolux. Du har valgt et produkt som
bringer flere tiår med erfaring og innovasjon med seg. Genial og stilig, og den er
designet med tanke på deg. Du kan være trygg på at du får gode resultater hver
gang du bruker den.
Velkommen til Electrolux.
Gå inn på nettstedet vårt for å:
Få råd om bruk, finne brosjyrer, feilsøking, serviceinformasjon:
www.electrolux.com/webselfservice
Registrer produktet ditt for å få bedre service:
www.registerelectrolux.com
Kjøp tilbehør, forbruksvarer og originale reservedeler til produktet ditt:
www.electrolux.com/shop
KUNDESTØTTE OG SERVICE
Bruk alltid originale reservedeler.
Når du kontakter vår autoriserte serviceavdeling, må du sørge for å ha følgende
data for hånden: Modell, PNC (produktnummer), serienummer.
Informasjonen finner du på typeskiltet.
Advarsel/Forsiktig – Sikkerhetsinformasjon
Generell informasjon og tips
Miljøinformasjon
Med forbehold om endringer.
1.
SIKKERHETSINFORMASJON
Les instruksjonene nøye før montering og bruk av
produktet. Produsenten er ikke ansvarlig for
personskader eller andre skaper som følge av feilaktig
installasjon eller bruk. Ta alltid vare på instruksjonene
på et tilgjengelig sted for fremtidig referanse.
NORSK
31
1.1 Sikkerhet for barn og utsatte mennesker
•
•
•
•
•
•
Dette apparatet kan brukes av barn fra 8 år og
oppover og personer med reduserte fysiske,
sensoriske eller mentale evner eller manglende
erfaring og kunnskap hvis de har tilsyn eller får
instruksjon i sikker bruk av apparatet og forstår hvilke
farer som kan inntreffe.
Apparatet kan brukes av barn mellom 3 og 8 år og
personer med svært omfattende og komplekse
funksjonsnedsettelser, hvis de har fått de riktige
instruksjonene.
Barn yngre enn 3 år må holdes på avstand fra
apparatet hvis de ikke er under tilsyn hele tiden.
Ikke la barn leke med apparatet.
Rengjøring og vedlikehold av apparatet skal ikke
utføres av barn med mindre de er under tilsyn.
Oppbevar all emballasje utilgjengelig for barn, og kast
den i samsvar med lokale reguleringer.
1.2 Generell sikkerhet
•
•
•
•
•
•
Dette produktet er ment å brukes i husholdninger og
lignende applikasjoner som:
– Gårdshus; ansattes kjøkkenområder i butikker,
kontorer og andre arbeidsmiljøer
– Av kunder i hoteller, moteller, bed and breakfast og
andre boligtype miljøer
ADVARSEL: Påse at ventilasjonsåpninger i produktets
kabinett eller i innebygde konstruksjoner ikke
blokkeres.
ADVARSEL: Bruk ikke mekaniske enheter eller andre
metoder for å akselerere avfrostingsprosessen unntatt
de som anbefales av produsenten.
ADVARSEL: Du må ikke skade kjølekretsen.
ADVARSEL: Bruk ikke elektriske produkter inne i
oppbevaringshyllene på produktet, med mindre de er
av den typen som anbefales av produsenten.
Bruk ikke vannspray og damp for å rengjøre produktet.
32
www.electrolux.com
•
•
•
Rengjør produktet med en fuktet myk klut. Bruk kun
nøytrale vaskemidler. Bruk ikke slipeprodukter,
slipende rengjøringsputer, løsemidler eller
metallobjekter.
Oppbevar ikke eksplosive stoffer som
aerosolbeholdere med brennbart drivstoff i dette
produktet.
Hvis strømkabelen blir skadet, må den skiftes av
produsenten, autorisert servicesenter eller annen
kvalifisert person for å unngå risiko.
2. SIKKERHETSANVISNINGER
2.1 Installering
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
2.2 Elektrisk tilkopling
ADVARSEL!
Bare en kvalifisert person
må montere dette produktet.
ADVARSEL!
Fare for brann og elektrisk
støt.
Fjern all emballasje.
Ikke monter eller bruk et skadet
apparat.
Følg installasjonsanvisningene som
følger med apparatet.
Vær alltid forsiktig når du flytter
apparatet. Det er tungt. Bruk alltid
vernebriller og lukket fottøy.
Påse at luft kan sirkulere rundt
apparatet.
Ved første installering eller etter
reversering av døren, vent minst 4
timer før du kobler apparatet til
strømforsyningen. Dette påser at oljen
renner tilbake til kompressoren.
Før du gjør noe med apparatet (for
eksempel reversering av døren), fjern
støpselet fra stikkontakten.
Installer ikke apparatet i nærheten av
radiatorer eller komfyrer, ovner eller
kokeplater.
Utsett ikke apparatet for regn.
Plasser ikke apparatet i direkte sollys.
Installer ikke apparatet på meget
fuktige eller kalde steder.
Når du flytter apparatet skal du løfte
det i forkant for å unngå riper på
gulvet.
ADVARSEL!
Når du plasserer produktet,
må du sørge for at kabelen
ikke er i klem eller skadet.
ADVARSEL!
Ikke bruk grenuttak eller
skjøteledninger.
•
•
•
•
•
•
•
Apparatet må være jordet.
Kontroller at parameterne på
typeskiltet er kompatible med de
elektriske spesifikasjonene til
strømforsyningen.
Bruk alltid et korrekt montert, jordet
støpsel.
Sørg for ikke å forårsake skade på
elektriske komponenter (f. eks
støpsel, nettkabel, kompressor). Ta
kontakt med servicesenteret eller en
elektriker for å endre de elektriske
komponentene.
Strømkabelen må ligge under nivået
til støpselet.
Sett ikke støpselet i stikkontakten før
monteringen er fullført. Påse at det er
tilgang til stikkontakten etter
monteringen.
Dra ikke i kabelen for å koble fra
apparatet. Trekk alltid i selve
støpselet.
NORSK
2.3 Bruk
ADVARSEL!
Fare for skade, brannskader,
elektrisk støt eller brann.
Apparatet inneholder brennbare
gasser, isobutan (R600a), naturgass
med liten innvirkning på miljøet. Vær
forsiktig så du ikke forårsaker skade på
kjølemiddelkretsen som inneholder
isobutan.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Dette apparatets spesifikasjoner må
ikke endres.
Legg ikke elektriske apparater (f. eks.
iskremmaskin) i apparatet med
mindre slik anvendelse er oppgitt av
produsenten.
Dersom det skulle oppstå skade på
kjølemiddelkretsen, må du kontrollere
at det ikke er flammer og
antenningskilder i rommet. Luft
rommet godt.
La ikke varme artikler komme i
nærheten av plastdelene til apparatet.
Legg ikke mineralvann i fryseren.
Dette vil skape trykk i
drikkebeholderen.
Oppbevar ikke lett antennelig gasser
eller væske i apparatet.
Legg ikke brennbare produkter, eller
gjenstander som er fuktet med
brennbare produkter, inn i eller i
nærheten av apparatet.
Rør ikke kompressoren eller
kondensatoren. De er varme.
Berør eller ta ikke ut varer fra fryseren
med våte/fuktige hender.
Frys ikke tinet mat på nytt.
Følg oppbevaringsinstruksjonene på
emballasjen for frossen mat.
Pakk maten i plast eller i en beholder
før du setter maten i fryseskapet.
2.5 Stell og rengjøring
ADVARSEL!
Fare for personskade eller
skade på produktet.
•
•
•
•
Typen lampe som brukes i dette
produktet er kun for
Slå av produktet og trekk støpselet ut
av stikkontakten før rengjøring og
vedlikehold.
Dette produktet inneholder
hydrokarbon i kjøleenheten.
Vedlikehold og etterfylling av enheten
må kun foretas av en kvalifisert
person.
Undersøk regelmessig avløpsrøret til
kjøleskapet og rengjør om nødvendig.
Hvis avløpet er blokkert, vil vann som
har tinet samle seg i bunnen av
produktet.
2.6 Service
•
•
Kontakt det autoriserte
servicesenteret for å reparere
apparatet.
Det skal bare brukes originale
reservedeler.
2.7 Avfallsbehandling
ADVARSEL!
Fare for skade og kvelning.
•
•
•
•
•
2.4 Innvendig belysning
ADVARSEL!
Fare for elektrisk støt.
33
husholdningsprodukter. Skal ikke
brukes til vanlig belysning.
•
Koble produktet fra strømmen.
Kutt av strømkabelen og kast den.
Fjern døren for å forhindre at barn og
dyr blir stengt inne i produktet.
Kjølemiddelkretsen og
isolasjonsmaterialet til dette produktet
er ozon-vennlig.
Isolasjonsskummet inneholder
brennbare gasser. Kontakt
kommunen din for informasjon om
hvordan du kaster produktet på en
riktig måte.
Ikke forårsak skade på den delen av
kjøleenheten som er nær
varmeveksleren.
34
www.electrolux.com
3. MONTERING
ADVARSEL!
Se etter i
Sikkerhetskapitlene.
3.1 Plassering
Dette produktet kan monteres på et sted
der romtemperaturen samsvarer med
den klimaklassen som er oppført på
produktet:
Klima‐
klasse
Omgivelsestemperatur
SN
+10°C til + 32°C
N
+16°C til + 32°C
ST
+16°C til + 38°C
T
+16°C til + 43°C
3.2 Elektrisk tilkopling
•
•
•
•
Før du setter støpselet inn i
stikkontakten, forsikre deg om at
spenningen og frekvensen som er
oppført på typeskiltet samsvarer med
strømnettet i hjemmet ditt.
Produktet må være jordet. Støpselet
på strømledningen er utstyrt med
jordingskontakt. Dersom husets
stikkontakt ikke er jordet, skal
produktet koples til en separat jording
i overensstemmelse med gjeldende
forskrifter. Kontakt en faglært
elektriker.
Produsenten fraskriver seg ethvert
ansvar dersom sikkerhetsreglene ikke
blir fulgt.
Dette produktet er i
overensstemmelse med EØSdirektivene.
3.3 Montere og skifte ut
TASTEGUARD-filteret
Ved levering ligger kullfilteret i en
plastpose slik at egenskapene bevares.
Filteret bør plasseres bak klaffen før
produktet slås på.
1.
2.
3.
4.
Åpne skuffen.
Ta filteret ut av plastposen.
Sett filteret inn skuffen.
Lukk skuffen forsiktig.
For at kull-luftfilteret skal være mest
mulig effektivt, bør det skiftes en gang
hvert år.
Hos forhandleren får du kjøpt nye aktive
luftfiltre.
Luftfilteret er en forbruksvare
og dekkes dermed ikke av
garantien.
3.4 Installering av produktet og
omhengsling av døren
Se separate instrukser om
montering (ventileringskrav,
nivellering) og dørhengsel.
NORSK
35
4. BRUK
4.1 Betjeningspanel
1
2
9
1. Valgknapp for seksjon og ON/OFFknapp
2. Display
3. Temperatur, plussknapp
4. FastFreeze-indikator
5. ExtraHumidity-indikator
6. ShoppingMode-indikator
7. ExtraHumidity-knapp
8. Mode-knapp
9. Temperatur, minusknapp
3
4
5
8
6
7
Det er mulig å endre den
forhåndsdefinerte lyden for knapper ved
å holde plussknappen og minusknappen
for temperatur inne samtidig i 3
sekunder. Endringen kan tilbakestilles.
Display
B
A
C
A. Seksjonsindikator
B. ECO-modus
C. Indikator for seksjonstemperatur
4.2 ON/OFF
4.3 Regulere temperaturen
Koble produktet til stikkontakten.
1. Velg kjøleseksjon eller fryserseksjon
ved å trykke på valgknappen for
seksjon.
2. Trykk på knappene for temperatur
opp eller ned for å stille inn
temperaturen som ønskes.
Standard temperaturinnstillinger:
• 4° C for kjøleseksjonen;
• -18° C for fryserseksjonen.
Temperaturindikatoren viser innstilt
temperatur.
Produktet slår seg automatisk PÅ når det
kobles til et strømuttak.
1. Slå AV produktet ved å trykke
ON/OFF knappen i 3 sekunder.
2. Slå PÅ produktet ved å trykke
ON/OFF knappen.
36
www.electrolux.com
Når den maksimum eller
minimum temperatur er
innstilt, vil ikke flere trykk på
knappene endre
temperaturinnstillingen. Den
hørbare lyden høres.
4.4 Aktiv modus
Aktiv modus lar deg endre alle
innstillingene i et produkt.
For å slå på aktiv modus, åpne døren
eller hold en hvilken som helst knapp
inne i 1 sekund, inntil lydsignalet høres.
Symbolene tennes.
Aktiv modus slås automatisk
av etter 30 sekunder.
4.5 Temperatur-boost
funksjoner ShoppingMode og
FastFreeze
Temperatur-boost funksjonene senker
temperaturen i den ønskede seksjonen
raskt, for forsvarlig oppbevaring av mat.
Vi foreslår å aktivere ShoppingMode for
å kjøle ned produktene raskere og unngå
oppvarming av annen mat som er
allerede i kjøleskapet, og FastFreeze
funksjonen for å gi hurtig
temperaturreduksjon i fryseboksen, slik
at fersk mat kan fryses ned raskt.
Denne funksjonen stopper
automatisk på følgende
måte:
• ShoppingMode etter 6
timer,
• FastFreeze etter 52
timer.
1. For å slå på ShoppingMode, trykk på
modusknappen én gang.
ShoppingMode-indikatoren vises.
2. For å skru på ShoppingMode og
FastFreeze sammen, trykk
modusknapp to ganger.
ShoppingMode Og FastFreeze
indikatorene vises.
3. For å slå på FastFreeze, trykk på
modusknappen tre ganger.
FastFreeze-indikatoren vises.
4. For å deaktivere funksjonene, trykk
modusknappen inntil FastFreeze og/
eller ShoppingMode indikatorene
slås av.
4.6 ECO-modus
ECO modusen aktiveres hvis innstilt
temperatur for den ønskede seksjonen er
som følger:
• 4° C for kjøleseksjonen;
• -18° C for fryserseksjonen
ECO modus-symbolet vises når
funksjonen er aktivert.
Denne innstillingen
garanterer minimalt
strømforbruk og korrekt
oppbevaring av matvarer.
4.7 ExtraHumidity-modus
Hvis du trenger å øke fuktigheten i
kjøleskapet, foreslår vi å aktivere
ExtraHumidity-funksjonen.
1. For å slå på funksjonen, trykk
ExtraHumidity.
ExtraHumidity-indikatoren tennes.
2. For å deaktivere funksjonen, trykk
ExtraHumidity knappen til
ExtraHumidity indikatoren slås av.
4.8 DEMO-modus
Med DEMO-modus kan du bruke panelet
uten å aktivere produktet.
•
•
Trykk på modusknapp 9 ganger for å
aktivere modusen, helt til dE vises på
displayet.
Trykk på modusknapp i ca. 10
sekunder for å deaktivere modusen.
Produktet går tilbake til vanlig modus.
4.9 Alarm ved høy temperatur
Temperaturøkning i fryseseksjonen (for
eksempel på grunn av strømbrudd eller
fordi døren står åpen) vises slik:
• knappen for seksjonsvalg og
seksjonsindikatoren blinker;
• lydsignal.
Trykk på hvilken som helst knapp for å
tilbakestille alarmen.
Lydsignalet slås av.
Alarmindikatoren fortsetter å blinke til
normale forhold gjenopprettes.
NORSK
4.10 Alarm ved åpen dør
Hvis døren blir stående åpen i noen
minutter, aktiveres en alarm. Alarmen
ved åpen dør vises ved:
• knappen for seksjonsvalg og
seksjonsindikatoren blinker;
37
• lydsignal.
Når normale forhold er gjenopprettet
(døren er lukket), stopper alarmen. I
løpet av en alarmfase kan lydsignalet
slås av ved å trykke på en hvilken som
helst knapp.
5. DAGLIG BRUK
ADVARSEL!
Se etter i
Sikkerhetskapitlene.
5.1 Opprinnelig strøm på
FORSIKTIG!
Før du setter in
strømpluggen i støpselet og
skrur på kabinettet for første
gang, la produktet stå
oppreist i minst 4 timer.
Dette sørger for at oljen for
nok tid til å komme tilbake i
kompressoren. Ellers kan
kompressoren eller de
elektroniske komponentene
forårsake skade.
5.2 Oppbevaring av frosne
matvarer
Når produktet slås på for første gang
eller etter en periode der den ikke var i
bruk, må du la den stå på i minst 2 timer
med FastFreeze-funksjonen slått på.
Fryseskuffene sikrer at du enkelt og raskt
finner det du leter etter. Skal du
oppbevare store mengder mat, kan du ta
ut alle skuffene bortsett fra den nederste
skuffen, som må være på plass for å gi
god luftsirkulasjon. På alle hyllene kan
du la matvarene stikke ut 15 mm fra
døren.
Når du vil fryse ferske matvarer, må
FastFreeze-funksjonen aktiveres minst
24 timer før varene som skal fryses
legges i fryserommet.
Plasser maten som skal fryses i det
øverste rommet.
Maksimal mengde mat som kan fryses
på 24 timer, er angitt på typeskiltet.
Innfrysingsprosessen varer i ett døgn: i
løpet av denne perioden må du ikke
legge inn flere matvarer som skal fryses.
Når fryseprosessen er ferdig, går du
tilbake til ønsket temperatur igjen (se
«FastFreeze Funksjon»).
I denne innstillingen kan
temperaturen i kjøledelen
synke under 0 °C. Hvis dette
skjer, stilles
temperaturregulatoren
tilbake til en varmere
innstilling.
5.4 Oppbevare mat i et
kjøleskap
Dekk til eller pakk inn maten, særlig hvis
den har sterk lukt.
Plasser maten slik at luften kan sirkulere
fritt rundt den.
Oppbevar maten på alle hyllene minst 20
mm fra bakveggen og 15 mm fra døren.
5.3 Frysing av fersk mat
5.5 FreshZone-modul
Fryserdelen passer for frysing av fersk
mat, og lagring av frossen og dypfrossen mat over lengre tid.
Skuffen egner seg til å lagre ferske
matvarer som fisk, kjøtt og sjømat, fordi
temperaturen er lavere her enn i resten
av kjøleskapet.
Det er ikke nødvendig å endre den
aktuelle innstillingen når du vil fryse
mindre mengder ferske matvarer.
38
www.electrolux.com
5.6 Fuktighetskontroll
Glasshyllen er utstyrt med en enhet med
åpninger (kan justeres ved hjelp av en
glidespak), som gjør det mulig å regulere
fuktigheten i grønnsaksskuffen(e).
FORSIKTIG!
Før man setter i eller fjerner
FreshZone-modulen fra
produktet, skal nederste
uttrekksskuffe og
glassdekslet fjernes fra
kjøleskapet.
FreshZone-modulen er utstyrt med
skinner. Når den fjernes fra
kjøleseksjonen, må modulen trekkes mot
deg og kurven fjernes ved å vippe
fronten ned.
5.7 FREESTORE
Kjøleskapet er utstyrt med en enhet som
gir mulighet for rask nedkjøling av mat og
jevnere temperatur i skapet.
Denne enheten aktiveres automatisk ved
behov, f.eks. for en raskt
temperaturgjenvinning etter at døren er
åpnet eller når omgivelsestemperaturen
er høy.
6. STELL OG RENGJØRING
ADVARSEL!
Se etter i
Sikkerhetskapitlene.
6.1 Rengjøre inne i ovnen
Før du tar produktet i bruk, må du vaske
innsiden samt alt utstyr i lunkent vann
tilsatt et nøytralt rengjøringsmiddel, for å
fjerne den typiske lukten som sitter i
flunkende nye produkter. Husk å tørke
nøye.
FORSIKTIG!
Ikke bruk kraftige
vaskemidler eller
skurepulver, klor eller
oljebasert vaskemiddel, da
dette vil skade finishen.
6.2 Regelmessig rengjøring
FORSIKTIG!
Ikke trekk i, flytt eller påfør
skade på noen rør og/eller
kabler inne i produktet.
NORSK
FORSIKTIG!
Ikke ødelegg kjølesystemet.
Utstyret skal rengjøres regelmessig:
1. Rengjør innsiden og tilbehøret med
lunkent vann tilsatt litt nøytral såpe.
2. Kontroller dørpakningene
regelmessig og vask dem for å sikre
at de er rene og fri for matrester.
3. Skyll og tørk grundig.
4. Hvis du kan komme til, rengjøres
kondensatoren og kompressoren bak
på produktet med en børste.
Dette gjør at produktets ytelse blir
bedre, og du sparer energi.
6.3 Tining
Produktet er frostfritt. Det vil si at det ikke
danner seg rim mens apparatet er i drift,
39
verken på veggene eller på maten.
Grunnen til at det ikke danner seg rim, er
at luften hele tiden sirkulerer inne i
apparatet ved hjelp av en automatisk
kontrollert vifte. Smeltevannet ledes ut
gjennom et dreneringsrør og ned i en
beholder på baksiden av produktet, over
kompressoren, hvor det fordamper.
6.4 Perioder uten bruk
Hvis produktet ikke skal brukes over
lengre tid tas følgende forholdsregler:
1. Trekk støpselet til produktet ut av
stikkontakten.
2. Fjern alle matvarer.
3. Rengjør produktet og alt tilbehøret.
4. La døren/dørene stå på gløtt for å
hindre at det dannes ubehagelig lukt.
7. FEILSØKING
ADVARSEL!
Se etter i
Sikkerhetskapitlene.
7.1 Hva du må gjøre hvis...
Problem
Mulig årsak
Løsning
Apparatet er støyende.
Apparatet står ikke stødig. Kontroller at apparatet står
stabilt.
Hørbar eller visuell alarm
er på.
Skapet er nettopp slått på Se "Alarm/indikator for åpen
eller temperaturen fortsatt dør" eller "Alarm/indikator for
er for høy.
høy temperatur".
Temperaturen i apparatet
er for høy.
Se "Alarm/indikator for åpen
dør" eller "Alarm/indikator for
høy temperatur".
Et firkantet symbol vises i
stedet for tall på tempera‐
turdisplayet.
Temperatursensor-pro‐
blem.
Kontakt nærmeste autoriser‐
te servicesenter (kjølesyste‐
met fortsetter å holde matva‐
rene kalde, men det vil ikke
være mulig å justere tempe‐
raturen).
Lampen tennes ikke.
Lampen er i standby-mo‐
dus.
Lukk døren og åpne den
igjen.
Lampen tennes ikke.
Pæren er defekt.
Kontakt nærmeste autoriser‐
te servicesenter.
40
www.electrolux.com
Problem
Kompressoren arbeider
uavbrutt.
Mulig årsak
Løsning
Pæren er defekt.
Se "Skifte lyspære".
Temperaturen er innstilt
feil.
Se kapittelet "Bruk"/"Betje‐
ningspanel".
Mye mat ble lagt i fryse‐
ren på en gang.
Vent noen timer og kontroller
temperaturen igjen.
Romtemperaturen er for
høy.
Se klimaklassediagrammet
på typeplaten.
Matvarene du la i appara‐ Avkjøl matvarer til romtem‐
tet var for varme.
peratur før du legger de i
skapet.
Funksjonen FastFreeze
er aktivert.
Se "FastFreeze-funksjonen".
Funksjonen ShoppingMo‐ Se "ShoppingMode-funksjo‐
de er aktivert.
nen".
Kompressoren starter ikke Dette er normalt, det har
med en gang når du tryk‐ ikke oppstått en feil.
ker på FastFreeze eller et‐
ter at temperaturen er en‐
dret.
Kompressoren starter etter
noe tid.
Kompressoren starter ikke Dette er normalt, det har
med en gang når du tryk‐ ikke oppstått en feil.
ker på ShoppingMode el‐
ler etter at temperaturen
er endret.
Kompressoren starter etter
noe tid.
Det renner vann inne i kjø‐ Dreneringshullet er til‐
leskapet.
stoppet.
Rengjør dreneringshullet.
Matprodukter forhindrer at Pass på at ingen matvarer
vannet renner inn i vann‐ berører bakveggen.
oppsamlingsbeholderen.
Det renner vann på gulvet. Smeltevannets utløp er ik‐ Fest smeltevannsrøret til for‐
ke koblet til fordamper‐
damperpannen.
pannen over kompresso‐
ren.
Temperaturen kan ikke
stilles inn.
FastFreeze-funksjonen el‐ Slå av FastFreeze eller
ler ShoppingMode-funk‐
ShoppingMode manuelt, el‐
sjonen er slått på.
ler vent til funksjonen tilbake‐
stilles automatisk for å velge
temperaturen. Se "FastFree‐
ze-funksjonen eller Shop‐
pingMode-funksjonen".
NORSK
Problem
Mulig årsak
DEMO vises på displayet.
Apparatet er i demonstra‐ Hold knappen modusknapp
sjonsmodus.
nede i ca. 10 sek. til det hø‐
res en lang lyd og displayet
slukkes en kort stund.
Temperaturen i apparatet
er for høy/lav.
Temperaturregulatoren er Still inn en lavere/høyere
ikke riktig innstilt.
temperatur.
41
Løsning
Matvarene har for høy
temperatur.
Avkjøl matvarene til romtem‐
peratur før du legger de i
skapet.
For mange matvarer er
lagt inn i apparatet samti‐
dig.
Legg færre matvarer inn i
apparatet samtidig.
Funksjonen FastFreeze
er aktivert.
Se "FastFreeze-funksjonen".
Funksjonen ShoppingMo‐ Se "ShoppingMode-funksjo‐
de er aktivert.
nen".
Produktets sidepaneler er
varme.
Dette er en normal til‐
stand som skyldes driften
av varmeveksleren.
Det er for mye kondensert Du åpner døren for ofte.
vann på den bakre veg‐
gen i kjøleskapet.
Vanskelig å åpne døren.
Påse at at det er minst 30
mm avstand mellom produk‐
tet og tilstøtende skrogsider
om omgivelsestemperaturen
overskrider 38°C.
Åpne døren kun når det er
nødvendig.
Døren ble ikke lukket rik‐
tig.
Påse at døren er ordentlig
lukket.
Lagret mat ble ikke pak‐
ket inn.
Pakk inn mat i egnet embal‐
lasje før du legger det i ska‐
pet.
Du prøvde å åpne døren
igjen med en gang etter
den ble lukket.
Vent noen sekunder før du
åpner døren igjen.
Dersom rådet ikke gir
resultater, kontakt nærmeste
autoriserte servicesenter.
7.2 Skifte lyspære
Produktet er utstyrt med et ekstra
holdbart, innvendig LED-lys.
Lyset kan bare skiftes av en
servicetekniker. Kontakt ditt nærmeste
autoriserte servicesenter.
42
www.electrolux.com
8. TEKNISKE DATA
8.1 Produktinformasjonsark
Varemerke
Electrolux
Modell
EN3489MFX 925055072,
925055096
EN3489MFW 925055074
Kategori
7. Kjøleskap med fryser
Energieffektivitetsklasse
A++
Strømforbruk i kWh per år, basert på standard te‐ 237
stresultater i 24 timer. Det faktiske strømforbru‐
ket vil avhenge av hvordan apparatet brukes og
hvor det er plassert
Lagringsvolum i liter, kjøleskap
214
Lagringsvolum i liter, Star
-
Lagringsvolum i liter, skuff
-
Lagringsvolum i liter, vin
-
Lagringsvolum i liter, total
305
Lagringsvolum i liter, fryser
91
Lagringsvolum i liter, chiller
-
Lagringsvolum i liter, andre deler
-
Stjerneklassifisering av fryserommet med høye‐
ste lagringsvolum (l)
****
Design temperatur av andre rom > 14 °C (°C),
hvis noen
-
Frostfritt (J/N), kjøleskap
Ja
Frostfritt (J/N), fryser
Ja
Strømbruddsikker i t
17
Frysekapasitet i kg/24t
10
Klimaklasse
SN-N-ST-T
Laveste omgivelsestemperatur der dette appara‐ 10
tet skal brukes, i °C
Høyeste omgivelsestemperatur der dette appara‐ 43
tet skal brukes, i °C
Akustisk støyutslipp dB(A) re1 pW
41
Innebygget apparat J/N
Nei
NORSK
Dette apparatet er beregnet på å brukes uteluk‐
kende til lagring av vin J/N
8.2 Ytterligere tekniske data
Justerbar
1840 mm
Bredde
595 mm
Dybde
647 mm
Nei
Spenning
230 - 240 V
Frekvens
50 Hz
Tekniske data finner du på typeskiltet til
høyre utvendig på produktet, på den
utvendige eller innvendige siden av
produktet og på energietiketten.
9. BESKYTTELSE AV MILJØET
Resirkuler materialer som er merket med
symbolet . Legg emballasjen i riktige
beholdere for å resirkulere det. Bidrar til
å beskytte miljøet, menneskers helse og
for å resirkulere avfall av elektriske og
elektroniske produkter. Ikke kast
produkter som er merket med symbolet
43
sammen med husholdningsavfallet.
Produktet kan leveres der hvor
tilsvarende produkt selges eller på
miljøstasjonen i kommunen. Kontakt
kommunen for nærmere opplysninger.
44
www.electrolux.com
INNEHÅLL
1. SÄKERHETSINFORMATION...........................................................................44
2. SÄKERHETSINSTRUKTIONER.......................................................................46
3. INSTALLATION................................................................................................ 48
4. ANVÄNDNING..................................................................................................49
5. DAGLIG ANVÄNDNING................................................................................... 51
6. SKÖTSEL OCH RENGÖRING......................................................................... 52
7. FELSÖKNING...................................................................................................53
8. TEKNISKA DATA............................................................................................. 56
VI TÄNKER PÅ DIG
Tack för att du köpt en Electrolux-produkt. Du har valt en produkt som för med sig
årtionden av yrkeserfarenhet och innovation. Genial och elegant har den
utformats med dig i åtanke. Så när du än använder den kan du känna dig trygg
med att veta att du får fantastiska resultat varje gång.
Välkommen till Electrolux.
Besök vår webbplats för att:
Få användningsråd, broschyrer, felsökningshjälp och serviceinformation:
www.electrolux.com/webselfservice
Registrera din produkt för bättre service:
www.registerelectrolux.com
Köpa tillbehör, förbrukningsvaror och originalreservdelar till din produkt:
www.electrolux.com/shop
KUNDTJÄNST OCH SERVICE
Vi rekommenderar att originalreservdelar används.
Ha följande uppgifter till hands när du kontaktar serviceavdelningen: Modell,
PNC, serienummer.
Informationen står på typskylten.
Varnings-/viktig säkerhetsinformation
Allmän information och tips
Miljöinformation
Med reservation för ändringar.
1.
SÄKERHETSINFORMATION
Läs noga de bifogade instruktionerna före installation
och användning av produkten. Tillverkaren är inte
ansvarig för eventuella personskador eller andra skador
som uppkommit som ett resultat av felaktig installation
SVENSKA
45
eller användning. Förvara alltid bruksanvisningen på en
säker och tillgänglig plats för framtida bruk.
1.1 Säkerhet för barn och handikappade
•
•
•
•
•
•
Denna produkt kan användas av barn från 8 års ålder
och uppåt, och av personer med nedsatt fysisk,
sensorisk eller mental förmåga, samt personer med
bristande erfarenhet och kunskap, om de övervakas
eller instrueras beträffande hur produkten används på
ett säkert sätt och förstår de risker som är förknippade
med användningen.
Denna produkt kan användas av barn mellan 3 och 8
år och personer med mycket omfattande och
komplexa funktionshinder, om de har fått rätt
instruktion.
Barn under 3 år ska inte vistas i närheten av
produkten utan ständig uppsikt.
Låt inte barn leka med produkten.
Barn får inte utföra städning och underhåll av
apparaten utan uppsikt.
Håll allt förpackningsmaterial utom räckhåll för barn
och kassera det på lämpligt sätt.
1.2 Allmän säkerhet
•
•
•
•
Produkten är avsedd att användas i hushåll och
liknande användningsområden som t.ex.:
– Bondgårdar, personalkök i butiker, på kontor och
andra arbetsmiljöer
– Av gäster på hotell, motell, bed and breakfast och
andra typer av boendemiljöer
VARNING: Se till att ventilationsöppningarna inte
blockeras.
VARNING: Använd inga mekaniska verktyg eller
andra medel för att påskynda avfrostningsprocessen
utöver de som rekommenderas av tillverkaren.
VARNING: Var noga med att inte skada kylkretsen.
46
www.electrolux.com
•
•
•
•
•
VARNING: Använd inga elektriska apparater inne i
förvaringsutrymmena såvida de inte är av en typ som
rekommenderas av tillverkaren.
Spruta inte vatten eller ånga på produkten för att
rengöra den.
Rengör produkten med en fuktig, mjuk trasa. Använd
bara neutrala rengöringsmedel. Använd inte produkter
med slipeffekt, skursvampar, lösningsmedel eller
metallföremål.
Förvara inte explosiva ämnen som t.ex. sprejburkar
med lättantändligt bränsle i den här produkten.
Om nätsladden är skadad måste den bytas av
tillverkaren, tillverkarens auktoriserade servicecenter
eller personer med motsvarande utbildning, för att
undvika fara.
2. SÄKERHETSINSTRUKTIONER
2.1 Installation
VARNING!
Endast en behörig person
får installera den här
produkten.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Avlägsna allt förpackningsmaterial.
Installera eller använd inte en skadad
produkt.
Följ installationsinstruktionerna som
följer med produkten.
Var alltid försiktig när produkten rör
sig eftersom den är tung. Använd
alltid skyddshandskar och täckta skor.
Se till att luft kan cirkulera i produkten.
Vid första installationen eller om
dörren har hängts om, vänta minst 4
timmar innan du ansluter till elnätet.
Detta för att oljan ska rinna tillbaka i
kompressorn.
Innan du utför något på produkten (t
ex hänger om dörren), ska du dra ut
kontakten ur vägguttaget.
Installera inte produkten nära
element, spisar, ugnar eller hällar.
Produkten får inte utsättas för regn.
Installera inte produkten där den står i
direkt solljus.
•
•
Installera inte produkten på platser
som är mycket fuktiga eller kalla.
När du flyttar produkten, lyft upp den i
framkanten för att inte repa golvet.
2.2 Elektrisk anslutning
VARNING!
Risk för brand och elektriska
stötar.
VARNING!
När du sätter in din produkt,
se till att elsladden inte
kommer under produkten
eller skadas.
VARNING!
Använd inte grenuttag eller
förlängningssladdar.
•
•
•
•
Produkten måste jordas.
Se till att de parametrarna på
märkskylten överensstämmer med
elnätets elektricitet.
Använd alltid ett korrekt installerat,
stötsäkert och jordat eluttag.
Kontrollera så att du inte skadar de
elektriska komponenterna (t.ex.
stickkontakten, nätkabeln,
SVENSKA
•
•
•
kompressorn). Kontakta ett
auktoriserat servicecenter eller en
elektriker för att ersätta skadade
komponenter.
Nätkabeln måste vara under
stickkontaktens nivå.
Anslut stickkontakten till eluttaget först
vid slutet av installationen. Kontrollera
att stickkontakten är åtkomlig efter
installationen.
Dra inte i anslutningssladden för att
koppla bort produkten från eluttaget.
Ta alltid tag i stickkontakten.
2.4 Lampa inuti produkten
VARNING!
Risk för elektrisk stöt!
•
Produkten innehåller brandfarlig
gas, isobutan (R600a), en naturgas med
hög miljökompatibilitet Var försiktig så att
du inte skadar kylkretsen som innehåller
isobutan.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Ändra inte produktens specifikationer.
Ställ inte elektriska produkter (t.ex.
glassmaskiner) i produkten om inte
tillverkaren uttryckligen säger att det
är lämpligt.
Om kylkretsen skadas får inga
flammor eller antändningskällor finnas
i rummet. Ventilera rummet.
Låt inte varma föremål vidröra
plastdelarna i produkten.
Lägg inte in läskedrycker i frysen.
Detta skapar tryck i dricksflaskan.
Förvara inte brandfarliga gaser eller
vätskor i produkten.
Placera inga lättantändliga produkter
eller föremål som är fuktiga med
lättantändliga produkter i, nära eller
på produkten.
Vidrör inte kompressorn eller
kondensorn. De är heta.
Ta inte bort och vidrör inte föremål
från frysdelen om händerna är våta
eller fuktiga.
Frys inte mat igen som en gång tinats.
Följ förvaringsanvisningarna på
förpackningen till den frysta maten.
Lägg maten i påse eller
förvaringsburk innan du lägger det i
frysfacket.
Lampan som används för den här
produkten är endast avsedd för
hushållsprodukter. Får ej användas
som husbelysning.
2.5 Skötsel och rengöring
VARNING!
Risk för personskador och
skador på produkten
föreligger.
2.3 Användning
VARNING!
Risk för skador, brännskador
eller elstötar föreligger.
47
•
•
•
Stäng av produkten och koppla bort
den från eluttaget före underhåll.
Kylenheten i denna product innehåller
kolväten Endast en behörig person får
utföra underhåll och fylla
kylapparaten.
Undersök regelbundet
tömningskanalen i kylen och rengör
den vid behov. Om tömningskanalen
täpps igen kommer avfrostat vatten
att samlas på produktens botten.
2.6 Service
•
•
Kontakta en auktoriserad
serviceverkstad för reparation av
produkten.
Använd endast originaldelar.
2.7 Avfallshantering
VARNING!
Risk för kvävning eller
skador.
•
•
•
•
•
•
Koppla loss produkten från eluttaget.
Klipp av strömkabeln och kassera
den.
Ta bort locket för att hindra att barn
eller djur stängs in inuti produkten.
Kylkretsen och isoleringsmaterialet i
den här produkten är "ozonvänliga".
Isoleringsmaterialet innehåller
brandfarlig gas. Kontakta kommunen
för information om hur produkten
kasseras korrekt.
Orsaka inte skada på den delen av
kylenheten som är nära
värmeväxlaren.
48
www.electrolux.com
3. INSTALLATION
VARNING!
Se säkerhetsavsnitten.
3.1 Placering
Produkten kan installeras på en torr och
välventilerad plats inomhus där
omgivningstemperaturen motsvarar den
klimatklass som anges på typskylten:
Klimat‐
klass
Omgivningstemperatur
SN
+10 °C till + 32 °C
N
+16 °C till + 32 °C
ST
+16 °C till + 38 °C
T
+16 °C till + 43 °C
3.2 Elektrisk anslutning
•
•
•
•
Kontrollera att nätspänningen och
nätfrekvensen överensstämmer med
hushållsapparatens märkdata som
anges på typskylten före anslutning till
ett eluttag.
Produkten måste jordas. Nätkabelns
stickkontakt är försedd med en
kontakt för detta ändamål. Om
nätspänningsmatningen inte är
jordad, kontakta en kvalificerad
elektriker för att ansluta
hushållsapparaten till en separat jord
enligt gällande bestämmelser.
Tillverkaren ansvarar inte för skador
orsakade av att ovanstående
säkerhetsåtgärder inte har följts.
Denna produkt uppfyller kraven enligt
EU:s direktiv.
3.3 Montering och byte av
TASTEGUARD-filtret
Vid leverans ligger kolfiltret i en
plastpåse för att upprätthålla filtrets
prestanda. Filtret skall placeras i lådan
innan produkten slås på.
1.
2.
3.
4.
Öppna lådan.
Plocka fram filtret ur plastpåsen.
Sätt i filtret i lådan.
Stäng lådan.
För att upprätthålla bästa prestanda skall
kolfiltret bytas ut en gång om året.
Nya aktiva kolfilter kan köpas hos din
återförsäljare.
Luftfiltret är en
förbrukningsvara och täcks
inte av garantin.
3.4 Installera produkten och
hänga om dörren
Se separata anvisningar om
installation (ventilationskrav,
avvägning) och omhängning
av dörren.
SVENSKA
49
4. ANVÄNDNING
4.1 Kontrollpanel
1
2
9
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Skåpväljarknapp och ON/OFF-knapp
Display
Knapp för att höja temperaturen
FastFreeze-indikator
ExtraHumidity-indikator
ShoppingMode-indikator
ExtraHumidity-knapp
Mode-knapp
Knapp för lägre temperatur
3
4
5
8
6
7
Det går att ändra de förinställda
knappljuden genom att samtidigt trycka
in knappen för högre temperatur och
knappen för lägre temperatur i 3
sekunder. Ljudet kan ändras tillbaka.
Display
B
A
C
A. Skåpindikator
B. ECO-läge
C. Indikator för temperatur i fack
4.2 ON/OFF
4.3 Temperaturreglering
Koppla in produkten i eluttaget.
1. Välj kylskåpet eller frysskåpet genom
att trycka på skåpväljarknappen.
2. Tryck på knappen för högre eller
lägre temperatur för att ställa in
temperaturen enligt önskemål.
Standardtemperaturinställningar:
• +4 °C för kylskåpet
• -18 °C för frysskåpet.
Temperaturindikatorn visar den inställda
temperaturen.
Produkten slås automatiskt på när den
kopplas in i ett eluttag.
1. Stäng av produkten genom att hålla
ON/OFF-knappen intryckt i 3
sekunder.
2. Slå på produkten genom att trycka på
ON/OFF-knappen.
50
www.electrolux.com
När högsta eller lägsta
temperatur ställts in ändras
inte temperaturinställningen
när du trycker på knappen
igen. Ljudet hörs.
4.4 Aktivt läge
I aktivt läge kan du ändra inställningarna.
4.6 ECO-läge
ECO-läget aktiveras om den inställda
temperaturen för önskat kylskåp är:
• 4 °C för kylskåpet
• -18 °C för frysskåpet
ECO-lägesindikatorn visas när
funktionen aktiveras.
Dessa inställningar
säkerställer minimal
energiförbrukning och
korrekta
förvaringsegenskaper för
livsmedel.
För att byta till aktivt läge ska du öppna
luckan eller hålla vilken knapp som helst
nere i 1 sekund tills du hör en signal.
Symbolerna tänds.
Aktivt läge stängs av
automatiskt efter 30
sekunder.
4.5
Temperatursänkningsfunktioner
ShoppingMode och FastFreeze
Temperatursänkningsfunktionerna
sänker snabbt temperaturen i önskat
fack för korrekt förvaring av matvaror. Vi
föreslår att ShoppingMode aktiveras för
att kyla produkterna snabbare för att
undvika att andra matvaror som redan
finns i kylen värms upp och FastFreezefunktionen för att snabbt sänka
temperaturen i frysen vilket gör att färsk
mat kan frysas in snabbare.
Den här funktionen avbryts
automatiskt:
• ShoppingMode efter 6
timmar,
• FastFreeze efter 52
timmar.
1. Slå på ShoppingMode genom att
trycka på lägesknappen en gång.
ShoppingMode-indikatorn visas.
2. Slå på ShoppingMode och
FastFreeze samtidigt genom att
trycka på lägesknappen två gånger.
ShoppingMode- och FastFreezeindikatorn visas.
3. Slå på FastFreeze genom att trycka
på lägesknappen tre gånger.
FastFreeze-indikatorn visas.
4. Avaktivera funktionerna genom att
trycka på lägesknappen tills
FastFreeze- och/eller
ShoppingMode-indikatorn släcks.
4.7 ExtraHumidity-läge
Om du behöver öka luftfuktigheten i
kylen rekommenderar vi att du aktiverar
ExtraHumidity-funktionen.
1. Aktivera funktionen genom att trycka
på ExtraHumidity.
Indikatorn ExtraHumidity tänds.
2. Avaktivera funktionen genom att
trycka på ExtraHumidity-knappen tills
ExtraHumidity-indikatorn släcks.
4.8 DEMO-läge
I DEMO-läge kan man använda panelen
utan att sätta på apparaten.
•
•
För att aktivera läget, tryck på
lägesknapp 9 gånger tills dE visas på
displayen.
För att avaktivera läget, tryck på
lägesknapp i ca 10 sekunder.
Apparaten återgår till vanligt läge.
4.9 Larm vid för hög temperatur
En temperaturökning i frysfacket (t.ex. på
grund av ett tidigare strömavbrott eller
om dörren lämnas öppen) indikeras
genom att:
• kylväljarknappen och
kylskåpsindikatorn blinkar
• ljudsignal låter.
Tryck på valfri knapp för att återställa
larmet.
Ljudsignalen stängs av.
Indikatorerna för larm fortsätter att blinka
tills normala förhållanden råder igen.
SVENSKA
4.10 Larm vid öppen dörr
Ett ljudlarm avges om dörren lämnas
öppen några minuter. Larmtillståndet för
öppen dörr indikeras av att:
• kylväljarknappen och
kylskåpsindikatorn blinkar
51
• ljudsignal låter.
När normala förhållanden har återställts
(dörren är stängd) stängs ljudlarmet av.
Medan larmet pågår kan ljudsignalen
stängas av genom att trycka på en
knapp.
5. DAGLIG ANVÄNDNING
VARNING!
Se säkerhetsavsnitten.
5.1 Initial ström på
FÖRSIKTIGHET!
Innan man sätter i
stickkontakten i uttaget och
sätter igång skåpet första
gången ska man låta
produkten stå upprätt i minst
4 timmar. Då kan man vara
säker på att oljan runnit
tillbaka till kompressorn.
Annars kan kompressorn
eller de elektroniska delarna
skadas.
5.2 Förvaring av fryst mat
Vid första uppstart eller efter ett uppehåll
i avstängt läge, låt produkten stå på i
minst två timmar med FastFreezefunktionen på innan du lägger in några
matvaror. Fryslådorna gör att du snabbt
och enkelt kan hitta det matpaket du
söker. Om stora mängder mat skall
förvaras, plocka ur alla lådor utom den
nedre lådan. Denna måste vara på plats
för att säkerställa god luftcirkulation. På
alla hyllor kan man placera mat som
sticker ut 15 mm från dörren.
5.3 Infrysning av färska
livsmedel
Produkten är lämplig för infrysning av
färska livsmedel och långvarig förvaring
av frysta och djupfrysta matvaror.
Den aktuella inställningen behöver inte
ändras för att frysa in en liten mängd
färska livsmedel.
För infrysning av färska livsmedel,
aktivera FastFreeze-funktionen minst 24
timmar innan livsmedlet som ska frysas
placeras i frysfacket.
Placera livsmedel som ska frysas in i det
översta facket.
Den största mängden matvaror som kan
frysas inom 24 timmar anges på
typskylten.
Infrysningen tar 24 timmar: lägg inte in
andra livsmedel som ska frysas under
denna period.
Återgå till önskad temperatur (se
"FastFreeze-funktionen") när
infrysningen är klar.
I detta läge kan
temperaturen i
kylskåpsutrymmet sjunka
under 0 °C. Ställ i så fall in
temperaturreglaget på en
varmare inställning.
5.4 Förvara mat i kylskåpet
Täck över eller förpacka maten, särskilt
om den har en stark smak.
Placera matvarorna så att luft kan
cirkulera fritt omkring dem.
Ställ matvarorna på alla hyllor och inte
närmare än 20 mm från bakre väggen
och 15 mm från dörren.
5.5 FreshZone-modul
Lådan i modulen är lämplig för förvaring
av färska livsmedel som fisk, kött,
skaldjur, eftersom temperaturen här är
lägre än övriga delen av kylen.
52
www.electrolux.com
5.6 Fuktkontroll
Glashyllan har ventilationsöppningar
(som kan regleras med en spak) som gör
det möjligt att reglera luftfuktigheten i
grönsakslådan/lådorna.
FÖRSIKTIGHET!
Innan du placerar eller tar ut
FreshZone-modulen inuti
produkten ska den nedre
lådan och glasskyddet dras
ut helt.
FreshZone-modulen har skenor. När
modulen ska tas ut ur kylskåpet drar du
den mot dig själv och tar ut lådan genom
att luta den framåt och nedåt.
5.7 FREESTORE
Kylen är utrustad med en funktion som
möjliggör snabb nedkylning av matvaror
och håller en jämnare temperatur.
Denna funktion aktiveras automatiskt vid
behov och ger till exempel en snabb
temperaturåterställning när dörren har
stått öppen eller när
omgivningstemperaturen är hög.
6. SKÖTSEL OCH RENGÖRING
VARNING!
Se säkerhetsavsnitten.
6.1 Invändig rengöring
Innan du använder produkten första
gången ska du rengöra insidan och alla
invändiga tillbehör med ljummet vatten
och en liten mängd neutral såpa för att ta
bort den typiska lukten hos nya
produkter. Eftertorka sedan noga.
FÖRSIKTIGHET!
Använd inte
rengöringsmedel,
skurpulver, klor eller
oljebaserade
rengöringsmedel eftersom
de skadar ytan.
6.2 Regelbunden rengöring
FÖRSIKTIGHET!
Du får inte dra, flytta eller
skada rörledningarna och/
eller kablarna i produkten.
SVENSKA
FÖRSIKTIGHET!
Var noga med att inte skada
kylsystemet.
Utrustningen måste rengöras med jämna
mellanrum:
1. Rengör kylens/frysens insida och alla
tillbehör med ljummet vatten och en
liten mängd neutral såpa.
2. Inspektera regelbundet
dörrtätningarna och torka dem rena
från eventuell smuts.
3. Skölj av och torka noggrant.
4. Rengör kondensorn och
kompressorn (om de går att komma
åt) på produktens baksida med en
borste.
Detta förbättrar kylskåpets prestanda
och bidrar till en lägre
energiförbrukning.
53
varken på innerväggarna eller
matvarorna. Att frost inte bildas beror på
en kontinuerlig cirkulation av kalluft, som
genereras av en automatiskt kontrollerad
fläkt, inne i frysavdelningen. Det
avfrostade vattnet töms ut via en ränna i
en särskild behållare som sitter ovanför
kompressorn på kylskåpet baksida, där
vattnet avdunstar.
6.4 Långa uppehåll i
användning
Följ nedanstående anvisningar om
produkten inte skall användas på länge:
1.
2.
3.
4.
Koppla loss produkten från eluttaget.
Plocka ur alla matvaror.
Rengör produkten och alla tillbehör.
Låt dörren/dörrarna stå på glänt så
att inte dålig lukt bildas.
6.3 Upptining
Din produkt är frostfri. Detta innebär att
det inte bildas någon frost under drift,
7. FELSÖKNING
VARNING!
Se säkerhetsavsnitten.
7.1 Vad gör jag om...
Problem
Möjlig orsak
Åtgärd
Produkten bullrar.
Produkten står ostadigt.
Kontrollera om produkten
står stabilt.
Ljudligt eller visuellt larm
är på.
Kylskåpet har nyligen sla‐ Se "Larm/indikator för öppen
gits på eller temperaturen dörr" eller "Larm/indikator för
är fortfarande för hög.
hög temperatur".
Temperaturen i produkten Se "Larm/indikator för öppen
är för hög.
dörr" eller "Larm/indikator för
hög temperatur".
En rektangulär symbol vi‐
sas istället för siffror på
temperaturdisplayen.
Problem med temperatur‐ Kontakta närmaste auktori‐
sensor.
serade serviceverkstad (kyl‐
systemet fortsätter att hålla
matvarorna kalla, men tem‐
peraturen kan inte justeras).
Lampan fungerar inte.
Lampan är i standby-läge. Stäng och öppna dörren.
54
www.electrolux.com
Problem
Möjlig orsak
Åtgärd
Lampan fungerar inte.
Lampan är trasig.
Kontakta närmaste auktori‐
serade serviceverkstad.
Lampan är trasig.
Se avsnittet ”Byte av lam‐
pan”.
Kompressorn arbetar utan Temperaturen är felaktigt
uppehåll.
inställd.
Se kapitlet "Drift"/"Kontroll‐
panel".
Många matvaror inlagda
samtidigt.
Vänta några timmar och kon‐
trollera sedan temperaturen
igen.
Rumstemperaturen är för
hög.
Se klimatklasstabellen på
märkskylten.
Alltför varm mat har lagts
in.
Låt mat svalna till rumstem‐
peratur före infrysning.
Funktionen FastFreeze är Se "Funktionen FastFreeze".
på.
Funktionen ShoppingMo‐
de är på.
Kompressorn startar inte
omedelbart när FastFree‐
ze-knappen trycks in eller
när temperaturen ändras.
Se "Funktionen Shopping‐
Mode".
Detta är normalt och indi‐ Kompressorn startar efter ett
kerar inte att något fel har tag.
uppstått.
Kompressorn startar inte
Detta är normalt och indi‐ Kompressorn startar efter ett
omedelbart när Shopping‐ kerar inte att något fel har tag.
Mode-knappen trycks in
uppstått.
eller när temperaturen
ändras.
Vatten rinner inne i kylskå‐ Vattenutloppet är igen‐
pet.
täppt.
Rengör vattenutloppet.
Matvaror hindrar vattnet
från att rinna in i vatten‐
uppsamlaren.
Kontrollera att inga matvaror
har kontakt med den bakre
väggen.
Vatten rinner ut på golvet.
Smältvattensutloppet är
inte anslutet till avdunst‐
ningsbrickan ovanför
kompressorn.
Anslut tömningsslangen till
avdunstningsbrickan.
Temperaturen kan inte
ställas in.
Funktionen FastFreeze
eller ShoppingMode är
påslagen.
Stäng av FastFreeze eller
ShoppingMode manuellt el‐
ler vänta med att ställa in
temperaturen tills funktionen
har återställts automatiskt.
Se "FastFreeze- eller Shop‐
pingMode-funktionen".
SVENSKA
Problem
Möjlig orsak
55
Åtgärd
DEMO visas på displayen. Produkten är i demonstra‐ Håll lägesknapp intryckt ca
tionsläge.
10 sek tills en ljudsignal hörs
och displayen släcks en
stund.
Temperaturen i produkten Temperaturen är felaktigt
är för låg/hög.
inställd.
Matvarornas temperatur
är för hög.
Ställ in en högre/lägre tem‐
peratur.
Låt matvarornas temperatur
sjunka till rumstemperatur in‐
nan du lägger in dem.
Många matvaror har lagts Lägg in färre matvaror för
in för förvaring samtidigt. förvaring samtidigt.
Funktionen FastFreeze är Se "Funktionen FastFreeze".
på.
Funktionen ShoppingMo‐
de är på.
Se "Funktionen Shopping‐
Mode".
Sidopanelerna är varma.
Det är värme som avges Se till att det finns minst 30
från värmeväxlaren och är mm utrymme på varje sida
helt normalt.
av apparaten och omgivande
skåp när omgivningstempe‐
raturen överstiger 38 °C.
Det finns för mycket kon‐
densvatten på kylskåpets
bakre vägg.
Dörren har öppnats för
ofta.
Öppna dörren bara när det
behövs.
Dörren stängdes inte or‐
dentligt.
Se till att dörren är ordentligt
stängd.
Mat som lagts in är inte
ordentligt förpackad.
Förpacka maten på lämpligt
sätt innan den läggs in.
Det är svårt att öppna dör‐ Du försökte öppna dörren Vänta några sekunder mel‐
ren.
direkt efter stängning.
lan stängning och återöpp‐
nande av dörren.
Kontakta närmaste
auktoriserade
serviceverkstad om dessa
råd inte löser problemet.
7.2 Byte av lampan
Produkten har en innerbelysning
bestående av en LED-lampa med lång
livslängd.
Endast servicepersonal får byta ut
lampan. Kontakta din auktoriserade
serviceverkstad.
56
www.electrolux.com
8. TEKNISKA DATA
8.1 Informationsblad
Varumärke
Electrolux
Modell
EN3489MFX 925055072,
925055096
EN3489MFW 925055074
Kategori
7. Kyl - frys
Energieffektivitetsklass
A++
Energiförbrukning kWh per år, baserad på resul‐ 237
tat från standardiserade provningar under 24 tim‐
mar. Den verkliga energiförbrukningen beror på
hur apparaten används och var den placeras
Förvaringsvolym i liter, kyl
214
Förvaringsvolym i liter, stjärna
-
Förvaringsvolym i liter, källarzon
-
Förvaringsvolym i liter, vin
-
Förvaringsvolym i liter, total
305
Förvaringsvolym i liter, frys
91
Förvaringsvolym i liter, sval
-
Förvaringsvolym i liter, annat utrymme
-
Stjärnmärkning av frysutrymme med största för‐
varingsvolym (l)
****
Designtemperatur i annat utrymme > 14°C (°C),
om något
-
Frostfri (J/N), kyl
Ja
Frostfri (J/N), frys
Ja
Säkerhet vid strömavbrott i h
17
Infrysningskapacitet” i kg/24 tim
10
Klimatklass
SN-N-ST-T
Lägsta omgivningstemperatur vid vilken denna
apparat är avsedd att användas, i °C
10
Högsta omgivningstemperatur vid vilken denna
apparat är avsedd att användas, i °C
43
Akustiskt buller dB(A) re1 pW
41
Inbyggd apparat J/N
Nej
SVENSKA
Denna apparat är avsedd att uteslutande använ‐
das för förvaring av vin J/N
8.2 Ytterligare teknisk data
Höjd
1840 mm
Bredd
595 mm
Djup
647 mm
57
Nej
Nätspänning
230 - 240 V
Frekvens
50 Hz
Teknisk information finns på typskylten
som sitter på insidan eller utsidan av
produkten och på energietiketten.
9. MILJÖSKYDD
Återvinn material med symbolen .
Återvinn förpackningen genom att
placera den i lämpligt kärl. Bidra till att
skydda vår miljö och vår hälsa genom att
återvinna avfall från elektriska och
elektroniska produkter. Släng inte
*
produkter märkta med symbolen med
hushållsavfallet. Lämna in produkten på
närmaste återvinningsstation eller
kontakta kommunkontoret.
58
www.electrolux.com
SVENSKA
59
280157861-B-162019
www.electrolux.com/shop
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising