AEG | RCB83326MX | User manual | Aeg RCB83326MX Kasutusjuhend

Aeg RCB83326MX Kasutusjuhend
RCB83326MX
ET
LV
LT
PL
USER
MANUAL
Kasutusjuhend
Külmik-sügavkülmuti
Lietošanas instrukcija
Ledusskapis ar saldētavu
Naudojimo instrukcija
Šaldytuvas-šaldiklis
Instrukcja obsługi
Chłodziarko-zamrażarka
2
16
30
44
2
www.aeg.com
SISUKORD
1. OHUTUSINFO...................................................................................................... 2
2. OHUTUSJUHISED................................................................................................4
3. PAIGALDAMINE................................................................................................... 6
4. KASUTAMINE.......................................................................................................6
5. IGAPÄEVANE KASUTAMINE...............................................................................9
6. PUHASTUS JA HOOLDUS.................................................................................10
7. VEAOTSING....................................................................................................... 11
8. TEHNILISED ANDMED...................................................................................... 14
PARIMATE TULEMUSTE SAAVUTAMISEKS
Täname teid selle AEG toote valimise eest. Lõime toote, mis võimaldab teil
aastaid nautida laitmatuid tulemusi ning lisasime elu lihtsamaks ja kergemaks
muutvaid innovaatilisi tehnoloogiaid – omadusi, mida te tavaliste seadmete juures
ei pruugi leida. Leidke mõni minut aega ning lugege, kuidas seadmega parimaid
tulemusi saavutada.
Külastage meie veebisaiti:
Kasutusnõuanded, brošüürid, veaotsing, teenindusinfo:
www.aeg.com/webselfservice
Registreerige oma toode parema teeninduse saamiseks:
www.registeraeg.com
Ostke lisaseadmeid, tarvikuid ja originaalvaruosi:
www.aeg.com/shop
KLIENDITEENINDUS
Soovitame alati kasutada originaalvaruosi.
Teenindusse pöördumisel peaksid teil olema varuks järgmised andmed: Mudel,
tootenumber (PNC), seerianumber.
Andmed leiate andmesildilt.
Hoiatus / oluline ohutusinfo
Üldine informatsioon ja nõuanded
Keskkonnateave
Jäetakse õigus teha muutusi.
1.
OHUTUSINFO
Enne seadme paigaldamist ja kasutamist lugege
kaasasolev juhend tähelepanelikult läbi. Tootja ei võta
endale vastutust vigastuste või varalise kahju eest, mis
on tingitud paigaldusnõuete eiramisest või väärast
kasutusest. Hoidke kasutusjuhend kindlas kohas alles,
et saaksite seda vajadusel vaadata.
EESTI
1.1 Laste ja ohustatud inimeste turvalisus
•
•
•
•
•
•
Üle 8-aastased lapsed ning füüsilise, sensoorse või
vaimse erivajadusega või oskuste ja teadmisteta
inimesed võivad seda seadet kasutada vaid järelvalve
olemasolul ja juhul, kui neid on õpetatud seadet
turvaliselt kasutama ning nad mõistavad seadme
kasutamisega kaasnevaid ohte.
Lapsed vanuses 3 kuni 8 aastat ning raske või
keerulise puudega isikud võivad seda seadet
kasutada ainult juhul, kui neid on põhjalikult
juhendatud.
Alla 3-aastased lapsed tuleks seadmest eemal hoida,
kui täiskasvanu nende tegevust ei jälgi.
Ärge lubage lastel seadmega mängida.
Ilma järelvalveta ei tohi lapset seadet puhastada ega
hooldustoiminguid läbi viia.
Hoidke pakendimaterjal lastele kättesaamatus kohas
ja kõrvaldage see nõuetekohaselt.
1.2 Üldine ohutus
•
•
•
•
•
See seade on mõeldud kasutamiseks koduses
majapidamises või muudes sarnastes kohtades,
näiteks:
– talumajapidamistes; personalile mõeldud köökides,
kontorites või muus sarnases keskkonnas.
– hotellides, motellides ja muudes majutuskohtades.
HOIATUS! Hoidke ventilatsiooniavad vabad nii
eraldiseisva kui ka sisseehitatud seadme puhul.
HOIATUS! Ärge kasutage sulamisprotsessi
kiirendamiseks mehhaanilisi ega muid vahendeid –
kasutage ainult tooja soovitatud tarvikuid.
HOIATUS! Vältige külmutusagensi süsteemi
kahjustamist.
HOIATUS! Ärge kasutage toiduainete hoidmiseks
mõeldud osades elektrilisi seadmeid, kui need pole
tootja poolt spetsiaalselt soovitatud.
3
4
www.aeg.com
•
•
•
•
Ärge kasutage seadme puhastamiseks vee- või
aurupihustit.
Puhastage seadet pehme niiske lapiga. Kasutage
ainult neutraalseid pesuaineid. Ärge kasutage
abrasiivseid tooteid, küürimisšvamme, lahusteid ega
metallist esemeid.
Ärge hoidke selles seadmes süttivaid aineid ega
plahvatusohtlikke esemeid (nt aerosoolpihusteid).
Kui toitejuhe on vigastatud, laske see ohutuse mõttes
välja vahetada tootja, selle volitatud hooldekeskuses
või lihtsalt kvalifitseeritud isiku poolt.
2. OHUTUSJUHISED
2.1 Paigaldamine
2.2 Elektriühendus
HOIATUS!
Seadet tohib paigaldada
ainult kvalifitseeritud tehnik.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Eemaldage kõik pakkematerjalid.
Kahjustatud seadet ei tohi paigaldada
ega kasutada.
Järgige seadmega kaasasolevaid
paigaldusjuhiseid.
Kuna seade on raske, olge selle
liigutamisel ettevaatlik. Kasutage
töökindaid ja kinnisi jalanõusid.
Jälgige, et õhk saaks seadme ümber
vabalt liikuda.
Esmakordsel paigaldamisel või ukse
avamissuuna muutmisel oodake enne
elektrivõrku ühendamist vähemalt 4
tundi. See on vajalik selleks, et õli
saaks kompressorisse tagasi valguda.
Enne mis tahes toimingute läbiviimist
(nt ukse avamissuuna muutmine)
eemaldage toitejuhe seinakontaktist.
Ärge paigutage seadet radiaatorite,
pliitide ega ahjude lähedusse.
Ärge jätke seadet vihma kätte.
Ärge paigutage seadet otsese
päikesevalgusega kohta.
Ärge paigaldage seda seadet liiga
niiskesse või liiga külma kohta.
Seadme teise kohta viimisel tõstke
seda esiservast, et vältida põranda
kriimustamist.
HOIATUS!
Tulekahju- ja elektrilöögioht!
HOIATUS!
Seadme paigaldamisel
veenduge, et toitejuhe
kulgeks vabalt ega oleks
vigastatud.
HOIATUS!
Ärge kasutage
mitmikpistikuid ega
pikenduskaableid.
•
•
•
•
•
•
Seade peab olema maandatud.
Kontrollige, kas andmeplaadil olevad
elektriandmed vastavad teie kohaliku
vooluvõrgu näitajatele.
Kasutage alati nõuetekohaselt
paigaldatud elektriohutut pistikupesa.
Veenduge, et te elektrilisi osi ei
vigastaks (nt toitepistikut, toitejuhet,
kompressorit). Elektriliste osade
vahetamiseks pöörduge volitatud
teeninduskeskusse või elektriku
poole.
Toitejuhe peab jääma toitepistikust
allapoole.
Ühendage toitepistik seinakontakti
alles pärast paigalduse lõpuleviimist.
Veenduge, et pärast paigaldamist
säilib juurdepääs toitepistikule.
EESTI
•
Seadet vooluvõrgust eemaldades
ärge tõmmake toitekaablist. Võtke
alati kinni pistikust.
2.3 Kasutamine
HOIATUS!
Vigastuse, põletuse,
elektrilöögi või tulekahjuoht!
Seade sisaldab isobutaani
(R600a), so looduslik gaas, millel puudub
oluline keskkonnamõju. Olge ettevaatlik,
et te isobutaani sisaldavat
külmutusainesüsteemi ei vigastaks.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Ärge muutke seadme tehnilisi
omadusi.
Ärge pange seadmesse muid
elektriseadmeid (nt jäätisevalmistajat),
kui see pole tootja poolt ette nähtud.
Kui külmutusagens on viga saanud,
siis veenduge, ega seadmest ei tule
leeke või suitsu. Õhutage ruum
korralikult.
Jälgige, et kuumad esemed ei
puutuks vastu seadme plastpindu.
Ärge asetage kihisevaid jooke
sügavkülmikusse. See tekitab
joogipudelis rõhku.
Ärge hoidke seadmes süttivaid gaase
ega vedelikke.
Ärge pange süttivaid või süttiva
ainega määrdunud esemeid
seadmesse, selle lähedusse või
peale.
Ärge katsuge kompressorit ega
kondensaatorit. Need on kuumad.
Ärge eemaldage sügavkülmikust
toiduaineid ega puutuge neid
märgade või niiskete kätega.
Ärge külmutage juba ülessulatatud
toiduaineid.
Järgige külmutatud toiduainete
pakenditel olevaid säilitusjuhiseid.
Enne sügavkülmikuossa asetamist
pakkige toit mõnda toiduga
kokkupuutuvasse materjali.
2.4 Sisevalgustus
HOIATUS!
Elektrilöögi oht!
•
5
See valgustitüüp on mõeldud
kasutamiseks üksnes selles seadmes.
Ärge kasutage seda ruumide
valgustamiseks.
2.5 Puhastus ja hooldus
HOIATUS!
Seadme vigastamise või
kahjustamise oht!
•
•
•
Enne hooldust lülitage seade välja ja
ühendage toitepistik pistikupesast
lahti.
Selle seadme jahutusüksus sisaldab
süsivesinikke. Süsteemi tohib
hooldada ja laadida ainult
kvalifitseeritud tehnik.
Kontrollige regulaarselt külmiku
äravooluava; vajadusel puhastage.
Kui äravooluava on ummistunud,
koguneb sulamisvesi seadme põhjale.
2.6 Hooldus
•
•
Seadme parandamiseks võtke
ühendust volitatud
teeninduskeskusega.
Kasutage ainult originaalvaruosi.
2.7 Jäätmekäitlus
HOIATUS!
Lämbumis- või vigastusoht!
•
•
•
•
•
•
Eemaldage seade vooluvõrgust.
Lõigake toitekaabel seadme küljest
lahti ja visake ära.
Eemaldage uksekäepide, et vältida
laste ja loomade seadmesse
lõksujäämist.
Selle seadme külmutusagensi
süsteem ja isolatsioonimaterjalid on
osoonisõbralikud.
Isolatsioonivaht sisaldab tuleohtlikku
gaasi. Seadme õige kõrvaldamise
kohta saate täpsemaid juhiseid
kohalikust omavalitsusest.
Ärge vigastage soojusvaheti
läheduses paiknevat jahutusüksust.
6
www.aeg.com
3. PAIGALDAMINE
HOIATUS!
Vt ohutust käsitlevaid
peatükke.
3.1 Paigaldamine
Selle seadme võib paigaldada kuiva,
hästiventileeritud kohta, kus ümbritsev
temperatuur jääb seadme andmesildil
olevasse kliimaklassi vahemikku:
Kliimak‐ Ümbritseva õhu temperatuur
lass
SN
+10°C kuni + 32°C
N
+16°C kuni + 32°C
ST
+16°C kuni + 38°C
T
+16°C kuni + 43°C
3.2 Elektriühendus
•
•
•
•
Enne vooluvõrguga ühendamist
veenduge, et andmesildil olevad
elektriandmed vastavad teie
kohalikule vooluvõrgule.
Seade peab olema maandatud.
Toitekaabli pistikul on selle jaoks
vastav kontakt. Kui pistikupesa ei ole
maandatud, konsulteerige pädeva
elektrikuga ja ühendage seade eraldi
maandusjuhiga, mis vastab
kehtivatele normidele.
Seadme ohutusmeetmete eiramisel
vabaneb tootja mis tahes vastutusest.
See seade vastab EÜ direktiividele.
4. KASUTAMINE
4.1 Juhtpaneel
3.3 CLEANAIR CONTROLfiltri paigaldamine ja
asendamine
Seadme tarnimisel on filter plastikkotis,
et selle toimivus säiliks. Filter tuleks
sahtlisse paigutada enne seadme
käivitamist.
1.
2.
3.
4.
Avage sahtel.
Võtke filter plastikkotist välja.
Pange filter sahtlisse.
Sulgege sahtel.
Parima tõhususe saavutamiseks tuleks
söe-õhufilter kord aastas välja vahetada.
Uusi õhufiltreid saate osta edasimüüja
käest.
Kuna õhufilter on kulutarvik,
siis sellele garantii ei laiene.
3.4 Seadme paigaldamine ja
ukse avamissuuna muutmine
Teavet paigaldamise
(ventilatsiooninõuded,
loodimine) ja ukse
avamissuuna muutmise
kohta leiate eraldi brošüürist.
EESTI
1
2
9
3
4
1. Sektsiooni valikunupp ja ON/OFFnupp
2. Ekraan
3. Temperatuuri tõstmise nupp
4. FROSTMATIC-indikaator
5. ExtraHumidity-indikaator
6. COOLMATIC-indikaator
7. ExtraHumidity-nupp
8. Mode-nupp
9. Temperatuuri alandamise nupp
5
8
6
7
Nuputoonide eelmääratud helitugevust
saab muuta, vajutades 3 sekundi jooksul
korraga temperatuuri tõstmise ja
temperatuuri vähendamise nuppu.
Teistkordne vajutamine taastab
algseade.
Ekraan
B
A
C
A. Sektsiooni indikaator
B. ECO-režiim
C. Sektsiooni temperatuuri indikaator
4.2 ON/OFF
2. Soovitud temperatuuri valimiseks
vajutage temperatuuri tõstmise või
vähendamise nuppu.
Vaiketemperatuuri seaded:
• +4°C külmikusektsioonile;
• -18°C sügavkülmikusektsioonile.
Temperatuurinäidikul kuvatakse valitud
temperatuur.
Lülitage seade elektrivõrku.
Elektrivõrku lülitumisel lülitub seade
automaatselt SISSE.
1. Lülitage seade VÄLJA, vajutades 3
sekundit ON/OFF-nuppu.
2. Lülitage seade SISSE, vajutades ON/
OFF-nuppu.
4.3 Temperatuuri
reguleerimine
1. Valige külmiku- või
sügavkülmutisektsioon, vajutades
sektsiooni valikunuppu.
Kui maksimaalne või
minimaalne temperatuur on
valitud, ei muuda nupu
uuesti vajutamine
temperatuuriseadet. Kõlab
helisignaal.
7
8
www.aeg.com
4.4 Aktiivne režiim
4.6 ECO-režiim
Aktiivses režiimis saate muuta seadme
kõik seadeid.
ECO-režiim lülitatakse sisse, kui valitud
sektsiooni jaoks määratud temperatuur
on järgmine:
• 4°C külmikusektsioonile;
• -18°C sügavkülmikusektsioonile
Aktiivse režiimi sisselülitamiseks avage
uks ja vajutage mis tahes nuppu 1
sekundi jooksul, kuni kõlab helisignaal.
Ikoonid süttivad.
Aktiivne režiim lülitub
automaatselt välja 30
sekundi pärast.
4.5 Temperatuuri kiire
muutmise funktsioonid
COOLMATIC ja FROSTMATIC
Temperatuuri võimendusfunktsioonid
alandavad valitud sektsioonis kiiresti
temperatuuri, et tagada toiduainete
säilitamiseks õiged tingimused.
Soovitatav on COOLMATIC sisse
lülitada, kui on vaja toiduaineid kiiremini
jahutada, et vältida muude juba külmikus
olevate toitude soojenemist ning
FROSTMATIC-funktsioon sisse lülitada,
kui on vaja kiiresti sügavkülmikus
temperatuuri alandada, et värsked
toiduained kiiremini külmutada.
Selle funktsiooni töö katkeb
automaatselt:
• COOLMATIC 6 tunni
pärast,
• FROSTMATIC 52 tunni
pärast.
1. Funktsiooni COOLMATIC
sisselülitamiseks vajutage üks kord
režiiminuppu.
Ilmub COOLMATIC-indikaator.
2. Funktsioonide COOLMATIC ja
FROSTMATIC korraga
sisselülitamiseks vajutage kaks korda
režiiminuppu.
Ilmuvad indikaatorid COOLMATIC ja
FROSTMATIC.
3. Funktsiooni FROSTMATIC
sisselülitamiseks vajutage kolm
korda režiiminuppu.
Ilmub FROSTMATIC-indikaator.
4. Funktsioonide väljalülitamiseks
vajutage režiiminuppu, kuni
FROSTMATIC ja/või COOLMATICindikaator kustub.
ECO-režiimi indikaator ilmub ekraanile
funktsiooni sisselülitamisel.
See seade tagab
minimaalse energiatarbimise
ja toiduainete õige
säilitamise.
4.7 ExtraHumidity-režiim
Kui soovite külmutuskapi siseniiskust
suurendada, on soovitatav sisse lülitada
ExtraHumidity-funktsioon.
1. Funktsiooni sisselülitamiseks
vajutage ExtraHumidity.
Indikaator ExtraHumidity põleb.
2. Funktsiooni väljalülitamiseks
vajutage ExtraHumidity-nuppu, kuni
ExtraHumidity-indikaator kustub.
4.8 DEMO-režiim
DEMO-režiim võimaldab paneeli
kasutada ka ilma seadet sisse lülitamata.
•
•
Režiimi sisselülitamiseks vajutage
režiiminupp 9 korda, kuni ekraanil
kuvatakse dE.
Režiimi väljalülitamiseks vajutage
umbes 10 sekundit režiiminupp.
Seade läheb tagasi tavarežiimi.
4.9 Kõrge temperatuuri
hoiatus
Temperatuuri tõusust
sügavkülmikusektsioonis (näiteks
toitekatkestuse või ukse avamise tõttu)
annab märku:
• sektsiooni valikuklahvi ja sektsiooni
indikaatori vilkumine;
• helisignaal.
Hoiatuse lähtestamiseks vajutage mis
tahes nuppu.
Helisignaal lülitub välja.
Hoiatuse indikaatorid jätkavad vilkumist
normaaltingimuste taastumiseni.
EESTI
4.10 Lahtise ukse signaal
Kui uks jääb mõneks minutiks lahti, kõlab
hoiatussignaal. Lahtise ukse
hoiatusindikaatorid on järgmised:
• sektsiooni valikuklahvi ja sektsiooni
indikaatori vilkumine;
9
• helisignaal.
Tavaliste tingimuste taastumisel (uks
sulgemisel) helisignaal vaikib. Hoiatuse
ajal saab heli välja lülitada, kui vajutate
suvalist nuppu.
5. IGAPÄEVANE KASUTAMINE
HOIATUS!
Vt ohutust käsitlevaid
peatükke.
5.1 Esmane sisselülitamine
ETTEVAATUST!
Enne seadme emakordset
sisselülitamist laske seadmel
püstiasendis vähemalt neli
tundi seista. Selle aja jooksul
jõuab õli kompressorisse
valguda. Vastasel juhul võib
tekkida kompressori või
elektrooniliste komponentide
tõrge.
5.2 Külmutatud toidu
säilitamine
Esmakordsel käivitamisel või pärast
pikemaajalist kasutuspausi laske
seadmel enne toiduainete sissepanekut
vähemalt 2 tundi töötada režiimil koos
sisselülitatud FROSTMATIC
funktsiooniga. Tänu sügavkülmuti
sahtlitele on vajalike toidupakkide
leidmine kiire ja lihtne. Kui soovite
säilitada suuremas koguses toiduaineid,
siis eemaldage kõik sahtlid (välja arvatud
alumine), mis peab jääma oma kohale
piisava õhuringluse tagamiseks.
Kõikidele riiulitele võib paigutada
toiduaineid, mis jäävad uksest kuni 15
mm kaugusele.
5.3 Värske toidu külmutamine
Sügavkülmutiosa sobib värske toidu
külmutamiseks ning külmutatud ja
sügavkülmutatud toidu pikaajaliseks
säilitamiseks.
Väikese koguse värskete toiduainete
külmutamiseks ei pea olemasolevat
seadet muutma.
Värske toidu külmutamiseks lülitage
sisse funktsioon FROSTMATIC vähemalt
24 tundi enne toidu sügavkülmutiossa
panemist.
Paigutage külmutatav värske toit
ülemisse sektsiooni.
24 tunni jooksul külmutatava toidu
maksimaalne kogus on näidatud
andmeplaadil.
Külmutusprotsess kestab 24 tundi: selle
aja jooksul ärge muid toiduaineid
külmutamiseks lisage.
Kui külmutusprotsess on lõppenud,
valige uuesti vajalik temperatuur (vt
"FROSTMATIC-funktsioon").
Selles olekus või külmikuosa
temperatuur langeda alla 0
°C. Sel juhul keerake
temperatuuriregulaatorit
soojemale tasemele.
5.4 Toidu säilitamine
külmikusektsioonis
Katke toit kinni või mähkige sisse, eriti
juhul, kui see on tugeva lõhnaga.
Asetage toidud nii, et õhk saaks nende
ümber liikuda.
Hoidke toiduaineid riiulitel tagaseinast
vähemalt 20 mm ja uksest vähemalt 15
mm kaugusel.
5.5 FreshBox-moodul
Moodulis olev sahtel sobib näiteks kala,
liha või mereandide säilitamiseks, sest
sealne temperatuur on madalam kui
külmiku muus osas.
10
www.aeg.com
5.6 DYNAMICAIR
Külmikuosa on varustatud seadeldisega,
mis võimaldab toiduainete kiiret
jahutamist ja hoiab sektsioonis
ühtlasema temperatuuri.
ETTEVAATUST!
Enne FreshBox-mooduli
seadmesse panekut või selle
väljavõtmist võtke
väljatõmmatav sahtel ja
klaaskate külmikust välja.
See seadeldis lülitub vajadusel
automaatselt sisse, et taastada kiiresti
vajalik temperatuur, kui ust on lahti
hoitud või kui ümbritsev temperatuur on
liiga kõrge.
FreshBox-moodul on varustatud
siinidega. Mooduli eemaldamisel
külmikusektsioonist tõmmake seda enda
poole ja eemaldage korv, kallutades selle
esiosa allapoole.
6. PUHASTUS JA HOOLDUS
HOIATUS!
Vt ohutust käsitlevaid
peatükke.
6.1 Sisemuse puhastamine
Enne seadme esmakordset kasutamist
peske leige vee ja neutraalse seebiga
üle seadme sisemus ja kõik sisetarvikud,
et eemaldada uuele tootele omane lõhn,
seejärel kuivatage täielikult.
ETTEVAATUST!
Ärge kasutage pesuaineid,
abrasiivpulbreid, kloori- või
õlipõhiseid
puhastusvahendeid, sest
need võivad seadme pinda
kahjustada.
6.2 Regulaarne puhastamine
ETTEVAATUST!
Ärge tõmmake, teisaldage
ega vigastage torusid ja/või
kaableid, mis paiknevad
seadme sees.
EESTI
ETTEVAATUST!
Vältige jahutussüsteemi
kahjustamist.
Seadet tuleb regulaarselt puhastada:
1. Puhastage seadme sisemus ja
tarvikud sooja vee ja neutraalse
pesuvahendiga.
2. Kontrollige regulaarselt
uksetihendeid ja pühkige need
puhtaks, eemaldades mustuse ja
prahi.
3. Loputage ja kuivatage põhjalikult.
4. Puhastage seadme tagaküljel asuvat
kondensaatorit ja kompressorit
harjaga.
See parandab seadme jõudlust ja
vähendab elektritarbimist.
6.3 Külmiku sulatamine
Normaalkasutuse ajal eemaldatakse
härmatis külmiku aurusti küljest
11
automaatselt iga kord, kui kompressor
seiskub.
6.4 Sügavkülmiku sulatamine
Sügavkülmutisektsioon on
härmatisevaba. See tähendab, et
kasutamise käigus ei teki härmatist ei
seadme siseseintele ega ka
toiduainetele.
6.5 Seadme mittekasutamise
perioodid
Kui seadet pikema aja jooksul ei
kasutata, siis rakendage järgmisi
ohutusmeetmeid:
1.
2.
3.
4.
Ühendage seade vooluvõrgust lahti.
Eemaldage kõik toiduained.
Puhastage seade ja kõik tarvikud.
Jätke uks/uksed lahti, et vältida
ebameeldivate lõhnade tekkimist.
7. VEAOTSING
HOIATUS!
Vt ohutust käsitlevaid
peatükke.
7.1 Mida teha, kui...
Probleem
Võimalik põhjus
Seade teeb liiga valju müra. Seade ei ole paigutatud ta‐
sapinnaliselt.
Heli- või visuaalne hoiatus
on sees.
Lahendus
Kontrollige, kas seade paikneb
stabiilselt.
Seade on hiljuti sisse lülita‐ Vt jaotist "Avatud ukse hoia‐
tud või on temperatuur veel tus/indikaator" või "Kõrge tem‐
liiga kõrge.
peratuuri hoiatus/indikaator".
Temperatuur seadmes on
liiga kõrge.
Vt jaotist "Avatud ukse hoia‐
tus/indikaator" või "Kõrge tem‐
peratuuri hoiatus/indikaator".
Numbrite asemel kuvatakse Temperatuurianduri pro‐
temperatuurinäidikul ruudu‐ bleem.
kujuline sümbol.
Võtke ühendust lähima volita‐
tud teeninduskeskusega (jahu‐
tussüsteem hoiab jätkuvalt toi‐
duained külmana, kuid tempe‐
ratuuri reguleerimine pole või‐
malik).
Lamp ei põle.
Sulgege ja avage uks.
Lamp on ooterežiimis.
12
www.aeg.com
Probleem
Võimalik põhjus
Lahendus
Lamp on katki.
Pöörduge lähimasse volitatud
teeninduskeskusse.
Kompressor töötab pidevalt. Temperatuur on valesti vali‐ Vt jaotist "Kasutamine"/"Juht‐
tud.
paneel".
Panite külmikusse korraga
liiga palju toiduaineid.
Oodake mõni tund, seejärel
kontrollige uuesti temperatuuri.
Ruumi temperatuur on liiga
kõrge.
Kontrollige andmesildil olevat
kliimaklassi.
Seadmesse paigutatud toit
oli liiga soe.
Enne toidu hoiustamist laske
sel jahtuda toatemperatuurini.
Funktsioon FROSTMATIC
on sisse lülitatud.
Vt "Funktsioon FROSTMA‐
TIC".
Funktsioon COOLMATIC
on sisse lülitatud.
Vt "Funktsioon COOLMATIC".
Kompressor ei hakka kohe See on normaalne, viga ei
tööle pärast FROSTMATIC- ole.
nupu vajutamist või pärast
temperatuuri muutmist.
Kompressor hakkab tööle mõ‐
ne aja pärast.
Kompressor ei hakka kohe
tööle pärast COOLMATICnupu vajutamist või pärast
temperatuuri muutmist.
See on normaalne, viga ei
ole.
Kompressor hakkab tööle mõ‐
ne aja pärast.
Külmiku sees voolab vesi.
Vee väljavooluava on um‐
mistunud.
Puhastage vee väljavooluava.
Toiduained takistavad vee Veenduge, et toiduained ei
valgumist veekogumisnõus‐ puutuks tagapaneeli.
se.
Põrandal on vett.
Sulamisvee väljavooluava
ei ole ühendatud kompres‐
sori kohal asuva aurustu‐
misrenniga.
Suunake sulamisvee väljavoo‐
lujuhik aurustumisrenni.
Temperatuuri ei saa määra‐ Funktsioon FROSTMATIC
ta.
või COOLMATIC on sisse
lülitatud.
Lülitage FROSTMATIC või
COOLMATIC käsitsi välja või
oodake temperatuuri seadista‐
misega, kuni funktsioon on au‐
tomaatselt lähtestunud. Vt
"Funktsioon FROSTMATIC või
COOLMATIC".
EESTI
13
Probleem
Võimalik põhjus
Lahendus
Ekraanil kuvatakse DEMO.
Seade on demorežiimis.
Hoidke režiiminupp allavajuta‐
tult umbes 10 sekundit, kuni
kostab pikk signaal ja ekraan
lülitub veidikeseks välja.
Temperatuur seadmes on
liiga madal/kõrge.
Temperatuuriregulaator ei
ole õigesti seadistatud.
Valige kõrgem/madalam tem‐
peratuur.
Toidu temperatuur on liiga
kõrge.
Laske toiduainetel jahtuda toa‐
temperatuurini, enne kui need
külmikusse asetate.
Hoiustasite korraga liiga
palju toiduaineid.
Ärge pange külmikusse korra‐
ga liiga palju toitu.
Funktsioon FROSTMATIC
on sisse lülitatud.
Vt "Funktsioon FROSTMA‐
TIC".
Funktsioon COOLMATIC
on sisse lülitatud.
Vt "Funktsioon COOLMATIC".
Seadme külgpaneelid on
soojad.
Viga ei ole; põhjus peitub
soojusvaheti töös.
Kui ruumi temperatuur tõuseb
üle 38°C, peab olema tagatud,
et seadme mõlemad küljed
jääksid külgnevast või seadme
taga asetsevast mööblist vä‐
hemalt 30 mm kaugusele.
Külmiku tagaseinal on liiga
palju kondensvett.
Ust on avatud liiga tihti.
Avage ust ainult vajadusel.
Uks polnud täielikult sule‐
tud.
Kontrollige, kas uks on korrali‐
kult suletud.
Toit ei ole korralikult sisse
pakitud.
Enne toidu hoiulepanekut
mässige toit sobivasse paken‐
disse.
Üritasite ust avada liiga kii‐
resti pärast selle sulgemist.
Pärast ukse sulgemist ja enne
selle uuesti avamist oodake
mõni sekund.
Uks ei avaneb raskelt.
Kui neist nõuannetest abi ei
ole, helistage lähimasse
volitatud teeninduskeskusse.
7.2 Lambi asendamine
Seade on varustatud pikaealise sisemise
LED-valgustiga.
Lampi tohib vahetada ainult
hoolduskeskuse töötaja. Pöörduge
volitatud teeninduskeskusse.
14
www.aeg.com
8. TEHNILISED ANDMED
8.1 Tootekirjeldus
Kaubamärk
AEG
Mudel
RCB83326MX 925055090
Kategooria
7. Külmik-sügavkülmuti
Energiatõhususe klass
A++
Energiatarbimine kWh aastas, põhineb standardtin‐
gimustes mõõdetud 24 tunni tulemustel. Tegelik
energiatarbimine oleneb seadme kasutusviisist ja
asukohast
237
Maht liitrites, tavakülmik
214
Maht liitrites, täht
-
Maht liitrites, keldritsoon
-
Maht liitrites, vein
-
Maht liitrites, kokku
305
Maht liitrites, sügavkülmik
91
Maht liitrites, jahekapp
-
Maht liitrites, teised sektsioonid
-
Suurima mahuga (l) sügavkülmiku sektsiooni tärni‐
des väljendatud hinnang
****
Iga kambri ettenähtud temperatuur > 14 °C (°C)
-
Jäätumisvaba (J/E), tavakülmik
Jah
Jäätumisvaba (J/E), sügavkülmik
Jah
Ohutu elektrikatkestuse kestus tundides
19
Külmutusvõimsus kg/24 tunni kohta
10
Kliimaklass
SN-N-ST-T
Madalaim ümbritsev temperatuur, mille puhul antud
seade on ette nähtud kasutamiseks, °C
10
Kõrgeim ümbritsev temperatuur, mille puhul antud
seade on ette nähtud kasutamiseks, °C
43
Müra tase dB(A) re1 pW
43
Sisseehitatud seade J/E
Ei
Käesolev seade on ette nähtud ainult veini säilitami‐ Ei
seks J/E
EESTI
8.2 Täiendavad tehnilised
andmed
Kõrgus
1840 mm
Laius
595 mm
Sügavus
647 mm
Pinge
230 - 240 V
Sagedus
50 Hz
15
Täiendavad tehnilised andmed on kirjas
andmesildil, mis asub seadme sise- või
välisküljel, ja energiasildil.
9. JÄÄTMEKÄITLUS
Sümboliga
tähistatud materjalid võib
ringlusse suunata. Selleks viige pakendid
vastavatesse konteineritesse. Aidake
hoida keskkonda ja inimeste tervist ja
suunake elektri- ja elektroonilised
jäätmed ringlusse. Ärge visake
sümboliga tähistatud seadmeid muude
majapidamisjäätmete hulka. Viige seade
kohalikku ringluspunkti või pöörduge abi
saamiseks kohalikku omavalitsusse.
16
www.aeg.com
SATURS
1. DROŠĪBAS INFORMĀCIJA................................................................................ 16
2. DROŠĪBAS NORĀDĪJUMI.................................................................................. 18
3. UZSTĀDĪŠANA................................................................................................... 20
4. LIETOŠANA........................................................................................................ 20
5. IZMANTOŠANA IKDIENĀ...................................................................................23
6. KOPŠANA UN TĪRĪŠANA................................................................................... 24
7. PROBLĒMRISINĀŠANA.....................................................................................25
8. TEHNISKIE DATI................................................................................................ 27
LABĀKIEM REZULTĀTIEM
Pateicamies, ka izvēlējāties AEG produktu. Esam to izveidojuši, lai ilgstoši
nodrošinātu nevainojamu veiktspēju, izmantojot novatoriskas tehnoloģijas, kas
palīdz vienkāršot dzīvi, – iespējas, ko neatradīsit parastās ierīcēs. Lūdzu, veltiet
dažas minūtes, lai izlasītu šo tekstu un gūtu labākus rezultātus.
Apmeklējiet mūsu mājas lapu:
Atrodiet lietošanas padomus, brošūras, informāciju par traucējumu novēršanu
un apkopi:
www.aeg.com/webselfservice
Reģistrējiet savu produktu, lai uzlabotu pakalpojumu:
www.registeraeg.com
Iegādājieties ierīcei oriģinālās rezerves daļas, materiālus un piederumus:
www.aeg.com/shop
KLIENTU APKALPOŠANA UN PAKALPOJUMI
Iesakām izmantot oriģinālās rezerves daļas.
Sazinoties ar apkalpes dienestu, pārliecinieties, vai jums ir šādi dati: Modelis,
izstrādājuma Nr., sērijas numurs.
Šo informāciju var atrast tehnisko datu plāksnītē.
Drošības informācija brīdinājumam un piesardzībai
Vispārēja informācija un padomi
Informācija par apkārtējo vidi
Izmaiņu tiesības rezervētas.
1.
DROŠĪBAS INFORMĀCIJA
Pirms ierīces uzstādīšanas un lietošanas rūpīgi izlasiet
pievienotos norādījumus. Ražotājs neatbild par
savainojumiem un bojājumiem, kas radušies ierīces
nepareizas uzstādīšanas vai izmantošanas rezultātā.
Glabājiet šīs instrukcijas drošā, pieejamā vietā, lai tās
varētu izmantot nākotnē.
LATVIEŠU
17
1.1 Bērnu un nespējīgu cilvēku drošība
•
•
•
•
•
•
Šo ierīci drīkst izmantot bērni no 8 gadu vecuma un
cilvēki ar ierobežotām fiziskām, sensorām vai garīgām
spējām, vai pieredzes un zināšanu trūkumu atbildīgās
personas uzraudzībā vai, ja tie ir informēti par ierīces
drošu lietošanu un izprot potenciālos riskus.
Šo ierīci var izmantot bērni vecumā no 3 līdz 8 gadu
vecumam un personas ar ļoti plašu un sarežģītu
invaliditāti, ja tās saņēmušas pienācīgas norādes.
Bērni līdz 3 gadu vecumam nedrīkst atrasties ierīces
tuvumā bez pastāvīgas uzraudzības.
Neļaujiet bērniem rotaļāties ar ierīci.
Bērni nedrīkst tīrīt ierīci un veikt tās apkopi bez
uzraudzības.
Neļaujiet bērniem tuvoties iepakojumam un
atbrīvojieties no tā attiecīgi.
1.2 Vispārīgi drošības norādījumi
•
•
•
•
•
•
Ierīce paredzēta izmantošanai mājsaimniecībā un
līdzīgiem mērķiem, piemēram:
– lauku mājās, darbinieku virtuves zonās veikalos,
birojos un citās darba vietās;
– viesu lietošanai viesnīcās, moteļos, privātajās
viesnīcās un citās apdzīvojamās vidēs
BRĪDINĀJUMS! Sekojiet, lai ierīces korpusa vai
iebūvētās konstrukcijas ventilācijas atveres nebūtu
aizsērējušas.
BRĪDINĀJUMS! Nelietojiet ražotāja neieteiktas
mehāniskas ierīces vai citus līdzekļus atkušanas
procesa paātrināšanai.
BRĪDINĀJUMS! Nesabojājiet dzesētāja shēmu.
BRĪDINĀJUMS! Nelietojiet ēdiena uzglabāšanas
paredzētajos nodalījumos elektroierīces, ja vien to
izmantošanu neparedz ražotājs.
Ierīces tīrīšanai neizmantojiet tvaiku un neizsmidziniet
ūdeni.
18
www.aeg.com
•
•
•
Tīriet ierīci ar mitru, mīkstu drānu. Lietojiet tikai
neitrālus tīrīšanas līdzekļus. Neizmantojiet abrazīvus
izstrādājumus, abrazīvus sūkļus, šķīdinātājus vai
metāla priekšmetus.
Neglabājiet ierīcē sprāgstošas vielas, tādas kā
aerosoli ar uzliesmojošu virzošo spēku.
Ja elektrības padeves vads ir bojāts, lai izvairītos no
nelaimes gadījumiem, to jānomaina ražotājam,
autorizētajam servisa centram vai kvalificētam
speciālistam.
2. DROŠĪBAS NORĀDĪJUMI
2.1 Uzstādīšana
BRĪDINĀJUMS!
Ierīci drīkst uzstādīt tikai
kvalificēta persona.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Noņemiet visu iesaiņojumu.
Neuzstādiet un nelietojiet bojātu ierīci.
Ievērojiet kopā ar ierīci piegādātās
uzstādīšanas norādes.
Vienmēr uzmanīgi pārvietojiet ierīci, jo
tā ir smaga. Vienmēr izmantojiet
drošības cimdus un ierīces
komplektācijā iekļautos apavus.
Pārliecinieties, ka ap ierīci brīvi cirkulē
gaiss.
Pēc uzstādīšanas vai durvju vēršanās
virziena maiņas nogaidiet vismaz 4
stundas, līdz pieslēdzat ierīci
elektrotīklam. Tas nepieciešams, lai
ļautu eļļai ieplūst atpakaļ kompresorā.
Pirms jebkāda darba veikšanas ar
ierīci (piemēram, durvju vēršanās
virziena maiņas) atvienojiet
kontaktdakšu no kontaktligzdas.
Neuzstādiet ierīci blakus radiatoriem,
plītīm, cepeškrāsnīm vai plīts
virsmām.
Nepakļaujiet ierīci lietus iedarbībai.
Neuzstādiet ierīci tiešos saules staros.
Neuzstādiet ierīci pārāk mitrās un
pārāk aukstās vietās.
Pārvietojot ierīci, paceliet to aiz
priekšējās malas, lai nesaskrāpētu
grīdu.
2.2 Elektrības padeves
pieslēgšana
BRĪDINĀJUMS!
Var izraisīt ugunsgrēku un
elektrošoku.
BRĪDINĀJUMS!
Novietojot ierīci,
pārliecinieties, ka vads nav
aizķēries vai bojāts.
BRĪDINĀJUMS!
Nelietojiet daudzkontaktu
adapterus vai pagarinātājus.
•
•
•
•
•
•
•
Ierīcei jābūt iezemētai.
Pārliecinieties, ka tehnisko datu
plāksnītē norādītie parametri atbilst
elektrotīkla parametriem.
Vienmēr izmantojiet pareizi uzstādītu
un drošu kontaktligzdu.
Rīkojieties uzmanīgi, lai nesabojātu
elektriskās detaļas (piem.,
kontaktspraudni, kabeli, kompresoru).
Sazinieties ar pilnvarotu servisa
centru vai elektriķi, lai nomainītu
elektriskās detaļas.
Strāvas kabelim jāatrodas zemāk par
spraudkontaktu.
Pieslēdziet kontaktspraudni
kontaktligzdai tikai uzstādīšanas
beigās. Pārbaudiet, vai pēc
uzstādīšanas kontaktspraudnim var
brīvi piekļūt.
Nekad neatslēdziet ierīci no tīkla,
velkot aiz strāvas kabeļa. Vienmēr
velciet aiz kontaktspraudņa.
LATVIEŠU
2.3 Pielietojums
BRĪDINĀJUMS!
Savainojumu, apdegumu vai
elektrošoka risks.
Ierīce satur satur uzliesmojošu
gāzi, izobutānu (R600a), dabasgāzi, kas
ir videi praktiski nekaitīga. Rīkojieties
uzmanīgi, lai nesabojātu dzesētāja
shēmu, kas satur izobutānu.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Nemainiet šīs ierīces specifikācijas.
Neievietojiet elektriskās ierīces (piem.,
saldējuma pagatavošanas ierīci)
ierīcē, izņemot, ja ražotājs norādījis,
ka to var darīt.
Ja dzesētāja shēmā rodas bojājumi,
pārliecinieties, ka telpā nav liesmas
vai aizdegšanās avoti. Izvēdiniet
telpu.
Neļaujiet karstiem priekšmetiem
saskarties ar ierīces plastmasas
daļām.
Neglabājiet bezalkoholiskos dzērienus
saldētavas nodalījumā. Tas radīs
spiedienu dzēriena tvertnē.
Neuzglabājiet ierīcē viegli
uzliesmojošas gāzes vai šķidrumus.
Neievietojiet ierīcē, neturiet tās
tuvumā vai uz tās viegli uzliesmojošas
vielas vai ar viegli uzliesmojošām
vielām piesūcinātus priekšmetus.
Nepieskarieties kompresoram vai
kondensatoram. Tie ir karsti.
Neizņemiet un nepieskarieties
saldētavā ievietotajiem produktiem ar
slapjām vai mitrām rokām.
Nesasaldējiet atkārtoti atkausētu
pārtiku.
Ievērojiet uzglabāšanas norādījumus,
kas norādīti uz pārtikas iesaiņojuma.
Pirms pārtikas ievietošanas
saldētavas nodalījumā ietiniet to
pārtikai paredzētā iesaiņojuma
materiālā.
2.4 Iekšējais apgaismojums
BRĪDINĀJUMS!
Pastāv risks saņemt
elektrošoku.
•
19
Šajā ierīcē izmantotā spuldze
paredzēta tikai mājsaimniecības
ierīcēm. Nelietojiet to telpu
apgaismošanai.
2.5 Apkope un tīrīšana
BRĪDINĀJUMS!
Pastāv savainojumu vai
ierīces bojājumu risks.
•
•
•
Pirms apkopes izslēdziet ierīci un
atvienojiet to no elektrotīkla.
Šīs ierīces dzsētājagregātā ir
ogļūdeņradis. Dzesētājagregāta
atkārtotas uzpildes darbus var veikt
tikai kvalificētas personas.
Regulāri pārbaudiet ierīces aizplūdes
atveri un, ja nepieciešams, iztīriet to.
Ja izplūdes sistēma nosprostota,
atkausētais ūdens sakrāsies ierīces
apakšējā daļā.
2.6 Servisa izvēlne
•
•
Lai salabotu ierīci, sazinieties ar
pilnvarotu servisa centru.
Lietojiet tikai oriģinālas rezerves
daļas.
2.7 Ierīces utilizācija
BRĪDINĀJUMS!
Pastāv savainošanās vai
nosmakšanas risks.
•
•
•
•
•
•
Atvienojiet ierīci no elektropadeves.
Nogrieziet strāvas kabeli un izmetiet
to.
Izņemiet durvis, lai novērstu bērnu vai
dzīvnieku ieslēgšanu ierīcē.
Šīs ierīces dzesētāja shēma un
izolācijas materiāli nekaitē ozona
slānim.
Izolācijas slānis satur viegli
uzliesmojošu gāzi. Sazinieties ar
vietējo pašvaldību, lai noskaidrotu, kā
pareizi atbrīvoties no ierīces.
Nesabojājiet dzesēšanas bloka daļu,
kas atrodas blakus siltummainim.
20
www.aeg.com
3. UZSTĀDĪŠANA
BRĪDINĀJUMS!
Skatiet sadaļu "Drošība".
3.1 Novietojums
Šī ierīce jāuzstāda sausā, labi vēdināmā
telpā, kuras temperatūra atbilst ierīces
tehnisko datu plāksnītē norādītajai
klimatiskajai klasei:
Klimati‐
skā kla‐
se
Temperatūras atbilstība
SN
no +10°C līdz 32°C
N
no +16°C līdz 32°C
ST
no +16°C līdz 38°C
T
no +16°C līdz 43°C
3.2 Elektrības padeves
pieslēgums
•
•
•
•
Pirms ierīces pieslēgšanas
elektrotīklam pārbaudiet, vai tehnisko
datu plāksnītē minētie sprieguma un
frekvences parametri atbilst mājas
elektrotīkla parametriem.
Ierīcei jābūt iezemētai. Lai
nodrošinātu zemējumu, strāvas
kabeļa kontaktspraudnis ir aprīkots ar
papildu kontaktu. Ja mājas elektrotīkla
kontaktligzda nav iezemēta, iepriekš
sazinoties ar kvalificētu speciālistu,
pievienojiet ierīcei atsevišķu, spēkā
esošiem noteikumiem atbilstošu
zemējumu.
Ražotājs neuzņemsies atbildību par
sekām, kas būs radušās, neievērojot
iepriekš minētos norādījumus.
Ierīce atbilst Eiropas Savienības
direktīvām.
4. LIETOŠANA
4.1 Vadības panelis
3.3 CLEANAIR CONTROL
filtra uzstādīšana un nomaiņa
Piegādes brīdi ogles filtrs atrodas
plastmasas maisiņā, lai saglabātu tā
veiktspēju. Filtrs jānovieto aiz atvilktnes
pirms ierīces ieslēgšanas.
1. Atveriet atvilktni.
2. Izņemiet filtru no plastmasas
maisiņa.
3. Ievietojiet filtru atvilktnē.
4. Aizveriet atvilktni.
Lai saglabātu ierīci labā darba stāvoklī,
ogles gaisa filtrs ir jānomaina katru gadu.
Jaunus aktīvos gaisa filtrus var
iegādāties, sazinoties ar vietējo servisa
centru.
Gaisa filtrs ir piederums, kas
pakāpeniski nolietojas, un
tāpēc uz to neattiecas
preces garantija.
3.4 Ierīces uzstādīšana un
durvju vēršanās virziena
maiņa
Norādījumus par
uzstādīšanu (ventilācijas
prasībām, līmeņošanu) un
durvju vēršanās virziena
maiņu, lūdzu, skatiet
atsevišķajā pamācībā.
LATVIEŠU
1
2
9
3
4
5
8
21
1. Nodalījuma izvēles taustiņš un
ON/OFF taustiņš
2. Displejs
3. Temperatūras paaugstināšanas
taustiņš
4. FROSTMATIC indikators
5. ExtraHumidity indikators
6. COOLMATIC indikators
7. ExtraHumidity taustiņš
8. Mode taustiņš
9. Temperatūras pazemināšanas
taustiņš
6
7
Ir iespējams mainīt iepriekšējo skaņu
taustiņiem, 3 sekundes paturot vienlaikus
nospiestu temperatūras paaugstināšanas
taustiņu un temperatūras
pazemināšanas taustiņu. Ir iespējams
atjaunot iepriekšējo iestatījumu.
Displejs
B
A
C
A. Nodalījuma indikators
B. ECO režīms
C. Temperatūras nodalījuma indikators
4.2 ON/OFF
2. Nospiediet temperatūras
paaugstināšanas vai pazemināšanas
temperatūru pēc vajadzības.
Noklusējuma temperatūras
iestatījumi:
• +4 °C ledusskapim;
• -18 °C saldētavai .
Temperatūras indikators rāda iestatīto
temperatūru.
Pievienojiet ierīci elektrības
kontaktligzdai.
Pievienojot ierīci elektrības
kontaktligzdai, tā automātiski ieslēdzas.
1. Lai izslēgtu ierīci, 3 sekundes turiet
nospiestu ON/OFF taustiņu.
2. Lai ieslēgtu ierīci, nospiediet ON/OFF
taustiņu.
4.3 Temperatūras regulēšana
1. Izvēlieties ledusskapi vai saldētavu,
nospiežot nodalījuma izvēles
taustiņu.
Tiklīdz ir iestatīta maksimālā
vai minimālā temperatūra,
vēlreiz nospiežot taustiņu,
temperatūras iestatījums
nemainīsies. Atskanēs
skaņas signāls.
22
www.aeg.com
4.4 Aktīvais režīms
•
-18 °C saldētavai
Aktīvais režīms ļauj mainīt jebkuru ierīces
iestatījumu.
ECO režīma indikators parādās, kad
funkcija tiek aktivizēta.
Lai ieslēgtu aktīvo režīmu, atveriet durvis
un turiet nospiestu jebkuru pogu 1
sekundi, līdz ir dzirdams skaņas signāls.
Ikonas izgaismojas.
Šis iestatījums nodrošina
minimālu enerģijas patēriņu
un pareizus pārtikas
uzglabāšanas apstākļus.
Aktīvais režīms automātiski
izslēdzas pēc 30 sekundēm.
4.5 Temperatūras
paaugstināšanas funkcijas
COOLMATIC un
FROSTMATIC
Temperatūras paaugstināšanas funkcijas
strauji samazina temperatūru vēlamajā
nodalījumā atbilstošai pārtikas
paaugstināšanai. Mēs iesakām aktivizēt
COOLMATIC funkciju, lai ātrāk atdzesētu
produktus, lai izvairītos no produktu, kas
jau atrodas ledusskapī, sasilšanas, un
FROSTMATIC funkciju, lai strauji
samazinātu temperatūru saldētavā, lai
ievietotie produkti sasaltu ātrāk.
Šīs funkcijas automātiski
izslēdzas šādi:
• COOLMATIC pēc 6
stundām,
• FROSTMATIC pēc 52
stundām;
1. Lai ieslēgtu COOLMATIC, nospiediet
vienreiz režīma taustiņu.
Iedegas indikators COOLMATIC.
2. Lai ieslēgtu COOLMATIC un
FROSTMATIC kopā, nospiediet
divreiz režīma taustiņu.
COOLMATIC un FROSTMATIC
indikatori parādās.
3. Lai ieslēgtu FROSTMATIC,
nospiediet trīsreiz režīma taustiņu.
Iedegas indikators FROSTMATIC.
4. Lai deaktivizētu funkciju, nospiediet
režīma taustiņu, līdz FROSTMATIC
un/vai COOLMATIC indikatori
nodziest.
4.6 ECO režīms
ECO režīms tiek aktivizēts, ja attiecīgā
nodalījuma iestatītā temperatūra ir šāda:
• 4 °C ledusskapim;
4.7 ExtraHumidity režīms
Ja nepieciešams palielināt mitrumu
ledusskapī, mēs iesakām aktivizēt
ExtraHumidity funkciju.
1. Lai ieslēgtu funkciju, nospiediet
taustiņu ExtraHumidity.
Iedegas indikators ExtraHumidity.
2. Lai deaktivizētu funkciju, nospiediet
ExtraHumidity taustiņu, līdz
ExtraHumidity indikators nodziest.
4.8 DEMO režīms
DEMO režīms ļauj darbināt paneli,
neieslēdzot ierīci.
•
•
Lai aktivizētu režīmu, piespiediet
režīma taustiņš 9 reizes, līdz displejā
parādās dE.
Lai deaktivizētu režīmu, piespiediet
režīma taustiņš aptuveni 10
sekundes. Ierīce atgriežas normālā
režīmā.
4.9 Paaugstinātas
temperatūras brīdinājuma
signāls
Saldētavas temperatūras
paaugstināšanās (piemēram, elektrības
piegādes pārtraukuma vai durvju
atvēršanas dēļ) tiek norādīta šādi:
• mirgojošs nodalījuma izvēles taustiņš
un nodalījuma indikators;
• skaņas signāls.
Lai atiestatītu brīdinājumu, nospiediet
jebkuru taustiņu.
Skaņas signāls izslēdzas.
Brīdinājuma indikatori turpina mirgot, līdz
atjaunojas normālais režīms.
LATVIEŠU
4.10 Durvju atvēršanās
brīdinājuma signāls
Ja durvis palikušas atvērtas ilgāk par
dažām minūtēm, atskan brīdinājuma
signāls. Par atvērtām durvīm brīdina:
• mirgojošs nodalījuma izvēles taustiņš
un nodalījuma indikators;
23
• skaņas signāls.
Atjaunojot parastos produktu
uzglabāšanas apstākļus (durvis ir
aizvērtas), signāls tiks apturēts.
Brīdinājuma signāla laikā skaņu var
izslēgt, nospiežot jebkuru taustiņu.
5. IZMANTOŠANA IKDIENĀ
BRĪDINĀJUMS!
Skatiet sadaļu "Drošība".
5.1 Sākotnējā ieslēgšana
UZMANĪBU!
Pirms kontaktdakšas
ievietošanas kontaktligzdā
un ierīces ieslēgšana pirmo
reizi atstājiet ierīci vertikālā
pozīcijā vismaz četras
stundas. Tas ļaus eļļai
saplūst atpakaļ kompresorā.
Pretējā gadījumā
kompresors vai
elektroniskās detaļas var tikt
bojātas.
5.2 Saldētas pārtikas
uzglabāšana
Pirmo reizi ieslēdzot ierīci vai arī pēc
ilgstošas ledusskapja neizmantošanas,
pirms ievietot nodalījumā produktus,
ļaujiet ierīcei darboties vismaz 2 stundas,
iestatot FROSTMATIC funkciju.
Saldētavas grozi ļauj viegli un ātri atrast
nepieciešamos produktus. Ja ir
jāuzglabā liels produktu daudzums,
izņemiet visas atvilktnes, izņemot
augšējo grozu, kuram ir jāatrodas savā
vietā, lai nodrošinātu labu gaisa
cirkulāciju. Uz visiem plauktiem var likt
produktus, kas izvirzās no durvīm ne
vairāk par 15 mm.
5.3 Svaigas pārtikas
sasaldēšana
Saldētava piemērota svaigu produktu
sasaldēšanai un sasaldētu produktu
ilgstošai uzglabāšanai.
Lai sasaldētu nelielu daudzumu svaigas
pārtikas, nav nepieciešams mainīt
pašreizējos iestatījumus.
Lai sasaldētu svaigus produktus,
aktivizējiet FROSTMATIC funkciju
vismaz 24 stundas pirms sasaldēšanai
paredzēto produktu ievietošanas
saldētavā.
Ievietojiet produktus sasaldēšanai
augšējā nodalījumā.
Maksimālais saldētavā ievietojamo
produktu daudzums, ko var sasaldēt 24
stundu laikā, ir minēts tehnisko datu
plāksnītē.
Sasaldēšana ilgst 24 stundas: šajā laikā
neievietojiet citus produktus.
Kad sasaldēšanas process ir pabeigts,
iestatiet vēlreiz nepieciešamo
temperatūru (skatiet sadaļu
"FROSTMATIC funkcija").
Šādā stāvoklī ledusskapja
nodalījuma temperatūra var
kristies zem 0 °C. Ja tas
notiek, atiestatiet
temperatūras regulatoru uz
siltāku iestatījumu.
5.4 Pārtikas uzglabāšana
ledusskapja nodalījumā
Pārklājiet vai iesaiņojiet produktus, īpaši
tos, kuriem piemīt stiprs aromāts.
Novietojiet produktus tā, lai ap tiem
varētu brīvi cirkulēt gaiss.
Glabājiet pārtiku uz visiem plauktiem ne
tuvāk kā 20 mm attālumā no
aizmugurējās sienas un 15 mm attālumā
no durvīm.
24
www.aeg.com
5.5 FreshBox modulis
Modulī esošā atvilktne ir piemērota tādu
svaigu produktu uzglabāšanai kā zivis,
gaļa, jūras produkti, jo temperatūra tajā ir
zemāka nekā citur ledusskapī.
5.6 DYNAMICAIR
UZMANĪBU!
Pirms FreshBox moduļa
ielikšanas ierīcē un
izņemšanas no tās izņemiet
apakšējo izvelkamo atvilktni
un stikla vāku no
ledusskapja.
FreshBox modulis ir aprīkots ar
vadotnēm. Izņemot moduli no
ledusskapja nodalījuma, pavelciet to pret
sevi un izņemiet to, nolaižot tā priekšpusi
uz leju.
Ledusskapja nodalījums ir aprīkots ar
ierīci, kas ļauj ātri atdzesēt produktus un
uzturēt vienmērīgu temperatūru
nodalījumā.
Šī ierīce aktivizējas automātiski, kad
nepieciešams, piemēram, ātri atgūt
iepriekšējo temperatūru pēc durvju
atvēršanas vai arī, ja gaisa temperatūra ir
augsta.
6. KOPŠANA UN TĪRĪŠANA
BRĪDINĀJUMS!
Skatiet sadaļu "Drošība".
6.1 Ierīces iekšpuses tīrīšana
Lai neitralizētu sākotnējo izstrādājuma
aromātu, pirms ierīces pirmās lietošanas
reizes mazgājiet iekšpusi un iekšējos
piederumus ar remdenu ziepjūdeni un
pēc tam rūpīgi nosusiniet tos.
UZMANĪBU!
Neizmantojiet mazgāšanas
līdzekļus, abrazīvos
pulverus, tīrīšanas līdzekļus
uz hlora vai eļļas bāzes, tā
kā tie var sabojāt apdari.
6.2 Periodiska tīrīšana
UZMANĪBU!
Neraujiet, nepārvietojiet vai
nesabojājiet ierīcē esošās
caurules un/vai kabeļus.
UZMANĪBU!
Nesabojājiet dzesēšanas
sistēmu.
Ierīce regulāri jātīra
1. Tīriet iekšpusi un piederumus ar
remdenu ūdeni un neitrālu tīrīšanas
līdzekli.
2. Regulāri pārbaudiet durvju blīvējumu
un notīriet to, lai uz tā nebūtu
netīrumu.
3. Noskalojiet un rūpīgi nožāvējiet.
4. Ja tiem var piekļūt, tīriet ierīces
aizmugurē esošo kondensatoru un
kompresoru ar suku.
Tas uzlabos ierīces veiktspēju un
samazinās elektroenerģijas patēriņu
LATVIEŠU
6.3 Ledusskapja atkausēšana
Normālas darbības laikā ik reizi, kad
kompresora motors apstājas,
apsarmojums, kas veidojas uz
ledusskapja nodalījumā esošā
iztvaikotāja, tiek automātiski likvidēts.
6.4 Saldētavas atkausēšana
Ledusskapim ir bezsarmas saldētava.
Tas nozīmē, ka, saldētavai darbojoties,
apsarmojums uz iekšējām sienām un
produktiem neveidojas.
25
6.5 Ierīces ilgstoša
neizmantošana
Ja ierīce netiek ilgstoši lietota, veiciet
šādus piesardzības pasākumus:
1.
2.
3.
4.
Atvienojiet ierīci no elektrotīkla.
Izņemiet produktus.
Iztīriet ierīci un visus piederumus.
Atstājiet durvis pusvirus, lai
nepieļautu nepatīkama aromāta
veidošanos.
7. PROBLĒMRISINĀŠANA
BRĪDINĀJUMS!
Skatiet sadaļu "Drošība".
7.1 Ko darīt, ja...
Problēmas
Iespējamais iemesls
Risinājums
Ierīce darbojoties rada
troksni.
Ierīce nav pareizi atbalstīta. Pārbaudiet, vai ierīce stāv sta‐
bili.
Redzama vai dzirdama
trauksme.
Ierīce ir nesen ieslēgta, vai
temperatūra vēl arvien ir
par augstu.
Skatiet sadaļu "Durvju atvērša‐
nās brīdinājuma signāls/indika‐
tors" vai "Paaugstinātas tem‐
peratūras brīdinājuma signāls/
indikators".
Temperatūra ierīcē ir pārāk
augsta.
Skatiet sadaļu "Durvju atvērša‐
nās brīdinājuma signāls/indika‐
tors" vai "Paaugstinātas tem‐
peratūras brīdinājuma signāls/
indikators".
Temperatūras displejā re‐
dzams kvadrātveida sim‐
bols nevis cipari.
Temperatūras sensora pro‐ Sazinieties ar tuvāko pilnvaro‐
blēma.
to servisa centru (dzesēšanas
sistēma uzturēs produktus
aukstus, bet temperatūru ne‐
būs iespējams regulēt).
Lampa nedeg.
Lampa darbojas gaidīšanas Aizveriet un atveriet durvis.
režīmā.
Kompresors nepārtraukti
darbojas.
Lampa ir bojāta.
Sazinieties ar tuvāko pilnvaro‐
to servisa centru.
Temperatūra ir iestatīta ne‐
pareizi.
Skatiet sadaļu "Lietoša‐
na"/"Vadības panelis".
26
www.aeg.com
Problēmas
Iespējamais iemesls
Risinājums
Vienlaicīgi ielikts liels
daudzums pārtikas produk‐
tu.
Pagaidiet dažas stundas un
pēc tam vēlreiz pārbaudiet
temperatūru.
Istabas temperatūra ir pā‐
rāk augsta.
Skatiet klimata klases tabulu
uz datu plāksnītes.
Saldētavā ievietotie produk‐ Pirms produktu uzglabāšanas
ti ir par siltu.
ļaujiet tiem atdzist līdz istabas
temperatūrai.
Ir aktivizēta funkcija
FROSTMATIC.
Skatiet sadaļu "Funkcija
FROSTMATIC".
Ir aktivizēta funkcija COOL‐ Skatiet sadaļu "Funkcija
MATIC.
COOLMATIC".
Kompresors nesāk darbo‐
ties uzreiz pēc FROSTMA‐
TIC nospiešanas vai pēc
temperatūras mainīšanas.
Tas ir normāli. Kļūda nav
radusies.
Pēc noteikta laika kompresors
ieslēdzas.
Kompresors nesāk darbo‐
ties uzreiz pēc COOLMA‐
TIC nospiešanas vai pēc
temperatūras mainīšanas.
Tas ir normāli. Kļūda nav
radusies.
Pēc noteikta laika kompresors
ieslēdzas.
Ledusskapī ieplūst ūdens.
Ūdens notece aizsērējusi.
Iztīriet ūdens noteci.
Pārtikas produkti traucē
ūdens plūsmai ūdens ko‐
lektorā.
Pārliecinieties, ka pārtikas pro‐
dukti neskaras pie aizmugures
paneļa.
Ūdens plūst uz grīdas.
Kušanas ūdens tekne nav
pievienota iztvaikošanas
paplātei virs kompresora.
Pievienojiet kušanas ūdens
tekni iztvaikošanas paplātei.
Nevar iestatīt temperatūru.
Ir aktivizēta funkcija
FROSTMATIC vai COOL‐
MATIC.
Manuāli izslēdziet FROSTMA‐
TIC vai COOLMATIC vai gai‐
diet, līdz funkcija tiek automāti‐
ski atiestatīta, lai iestatītu tem‐
peratūru. Skatiet sadaļu
„FROSTMATIC vai COOLMA‐
TIC funkcija”.
DEMO parādās displejā.
Ierīce atrodas demonstrāci‐ Turiet piespiestu režīma tau‐
jas režīmā.
stiņš aptuveni 10 sekundes,
līdz atskan ilgs signāls un dis‐
plejs uz īsu laiku izslēdzas.
Temperatūra ierīcē ir pārāk
zema/augsta.
Temperatūras regulators
nav pareizi iestatīts.
Iestatiet augstāku/zemāku
temperatūru.
LATVIEŠU
Problēmas
27
Iespējamais iemesls
Risinājums
Pārtikas produktu tempera‐
tūra ir pārāk augsta.
Pirms ievietošanas ļaujiet pār‐
tikas produktiem atdzist līdz is‐
tabas temperatūrai.
Vienlaicīgi tiek uzglabāts
pārāk daudz pārtikas pro‐
duktu.
Glabājiet mazāk pārtikas pro‐
duktu vienlaicīgi.
Ir aktivizēta funkcija
FROSTMATIC.
Skatiet sadaļu "Funkcija
FROSTMATIC".
Ir aktivizēta funkcija COOL‐ Skatiet sadaļu "Funkcija
MATIC.
COOLMATIC".
Ierīces sānu paneļi ir silti.
Tā ir normāla parādība, ku‐
ru izraisa siltummaiņa dar‐
bība.
Uz ledusskapja aizmugurē‐
jās sienas sakrājies pārāk
daudz ūdens kondensāta.
Durvis tiek vērtas pārāk bie‐ Atveriet durvis tikai tad, ja tas
ži.
ir nepieciešams.
Durvis nav bijušas pilnībā
aizvērtas.
Gādājiet, lai starp visām ierī‐
ces pusēm un apkārtējām mē‐
belēm būtu vismaz 30 mm at‐
starpe, ja gaisa temperatūra
pārsniedz 38 °C.
Pārliecinieties, ka durvis ir pil‐
nībā aizvērtas.
Uzglabātā pārtika nav iesai‐ Pirms pārtikas uzglabāšanas
ņota.
ierīcē iesaiņojiet to piemērotā
iepakojumā.
Durvis nevar viegli atvērt.
Jūs mēģināt atvērt durvis
uzreiz pēc aizvēršanas.
Ja šī informācija nepalīdz
novērst problēmu,
sazinieties ar tuvāko
pilnvaroto servisa centru.
Pirms atverat durvis pēc to
aizvēršanas, nogaidiet dažas
sekundes.
Apgaismojuma ierīci drīkst nomainīt tikai
apkopes speciālists. Sazinieties ar savu
pilnvaroto servisa centru.
7.2 Spuldzes maiņa
Ierīcei ir ilga darba mūža iekšējais LED
apgaismojums.
8. TEHNISKIE DATI
8.1 Ražojuma informācijas lapa
Preču zīme
AEG
Modelis
RCB83326MX 925055090
28
www.aeg.com
Kategorija
7. Ledusskapis–saldētava
Energoefektivitātes klase
A++
Enerģijas patēriņš kWh gadā, balstoties uz 24 stun‐
du standarta testu rezultātiem. Faktiskais enerģijas
patēriņš ir atkarīgs no ierīces izmantošanas un tās
atrašanās vietas.
237
Uzglabāšanas tilpums litros, ledusskapis
214
Uzglabāšanas tilpums litros, zvaigznīte
-
Uzglabāšanas tilpums litros, pagraba zona
-
Uzglabāšanas tilpums litros, vīns
-
Uzglabāšanas tilpums litros, kopsumma
305
Uzglabāšanas tilpums litros, saldētājs
91
Uzglabāšanas tilpums litros, vēsuma kamera
-
Uzglabāšanas tilpums litros, citi nodalījumi
-
Tā saldētāja nodalījuma zvaigznīšu apzīmējums,
kam vislielākais uzglabāšanas tilpums (l)
****
Projektētā temperatūra “citiem nodalījumiem” > 14
°C (°C), jā ir
-
Bezsarmas (J/N), ledusskapis
Jā
Bezsarmas (J/N), saldētājs
Jā
Enerģijas pārtraukšanas drošs, h
19
Saldēšanas jauda, kg/24 h
10
Klimata klase
SN-N-ST-T
Zemākā apkārtējās vides temperatūra, kurā pare‐
dzēta šī iekārtas lietošana, °C
10
Augstākā apkārtējās vides temperatūra, kurā pare‐
dzēta šī iekārtas lietošana, °C
43
Emitētais akustiskais troksnis, dB(A) re1 pW
43
Lebūvējama iekārta J/N
Nē
šī iekārta paredzēta vienīgi vīna uzglabāšanai Jā/Nē Nē
8.2 Papildu tehniskie dati
Augstums
1840 mm
Platums
595 mm
Dziļums
647 mm
Spriegums
230 - 240 V
Frekvence
50 Hz
LATVIEŠU
29
Tehniskā informācija atrodas ierīces
ārpusē vai iekšpusē izvietotajā
elektroenerģijas datu plāksnītē.
9. APSVĒRUMI PAR VIDES AIZSARDZĪBU
Nododiet otrreizējai pārstrādei materiālus
Neizmetiet ierīces, kas apzīmētas ar šo
ar simbolu . Ievietojiet iepakojuma
materiālus atbilstošajos konteineros to
otrreizējai pārstrādei. Palīdziet aizsargāt
apkārtējo vidi un cilvēku veselību,
atkārtoti pārstrādājot elektrisko un
elektronisko iekārtu atkritumus.
simbolu , kopā ar mājsaimniecības
atkritumiem. Nododiet izstrādājumu
vietējā otrreizējās pārstrādes punktā vai
sazinieties ar vietējo pašvaldību.
30
www.aeg.com
TURINYS
1. SAUGOS INFORMACIJA................................................................................... 30
2. SAUGOS INSTRUKCIJOS................................................................................. 32
3. ĮRENGIMAS........................................................................................................ 34
4. NAUDOJIMAS.....................................................................................................35
5. KASDIENIS NAUDOJIMAS................................................................................ 37
6. VALYMAS IR PRIEŽIŪRA.................................................................................. 38
7. TRIKČIŲ ŠALINIMAS..........................................................................................39
8. TECHNINIAI DUOMENYS.................................................................................. 42
PUIKIEMS REZULTATAMS
Dėkojame, kad pasirinkite šį AEG gaminį. Mes sukūrėme jį taip, kad
nepriekaištingai veiktų daugelį metų – pasižymintis pažangiomis technologijomis,
kurios padeda palengvinti gyvenimą, jis turi funkcijų, kurių galite nerasti
įprastuose buitiniuose prietaisuose. Skirkite kelias minutes instrukcijai perskaityti,
kad galėtumėte jį maksimaliai panaudoti.
Apsilankykite mūsų interneto svetainėje, kad:
Gautumėte naudojimo patarimų, brošiūrų, trikčių šalinimo, aptarnavimo
informacijos:
www.aeg.com/webselfservice
Užregistruotumėte savo gaminį geresniam aptarnavimui:
www.registeraeg.com
Įsigytumėte priedų, vartojamųjų prekių ir originalių atsarginių dalių savo
prietaisui:
www.aeg.com/shop
KLIENTŲ PRIEŽIŪRA IR APTARNAVIMAS
Rekomenduojame naudoti tik originalias atsargines dalis.
Kreipdamiesi į įgaliotąjį techninės priežiūros centrą, būtinai pateikite šią
informaciją: modelis, PNC, serijos numeris.
Informacija yra nurodyta techninių duomenų plokštelėje.
Įspėjimas / atsargumo ir saugos informacija
Bendroji informacija ir patarimai
Aplinkosaugos informacija
Galimi pakeitimai.
1.
SAUGOS INFORMACIJA
Prieš įrengdami ir naudodami šį prietaisą, atidžiai
perskaitykite pateiktą instrukciją. Gamintojas neatsako
už sužalojimus ar žalą, patirtą dėl netinkamo prietaiso
įrengimo ar naudojimo. Instrukciją visada laikykite
LIETUVIŲ
31
saugioje ir pasiekiamoje vietoje, kad prireikus
galėtumėte pasižiūrėti.
1.1 Vaikų ir pažeidžiamų žmonių sauga
•
•
•
•
•
•
Vyresni nei 8 metų vaikai ir asmenys, kurių fiziniai,
jutimo arba protiniai gebėjimai riboti, arba kuriems
trūksta patirties ir žinių, šį prietaisą gali naudoti tik
tuomet, jei jie prižiūrimi arba jiems buvo suteikti
nurodymai, kaip saugiai naudoti prietaisą, ir jei jie
supranta su prietaiso naudojimu susijusius pavojus.
Šį prietaisą gali naudoti nuo 3 iki 8 metų vaikai ir
asmenys, turintys labai sunkią ir sudėtingą negalią,
jeigu jie buvo tinkamai išmokyti tai daryti.
Mažesnių nei 3 metų vaikų negalima prileisti prie
prietaiso, jeigu jie nuolat nėra prižiūrimi.
Neleiskite vaikams žaisti šiuo prietaisu.
Vaikai be priežiūros negali atlikti prietaiso valymo ir
naudotojo priežiūros darbų.
Visas pakuotės medžiagas saugokite nuo vaikų ir
tinkamai pašalinkite.
1.2 Bendrieji saugos reikalavimai
•
•
•
•
Šis prietaisas skirtas tik naudojimui namų ūkyje; jį
galima naudoti, pavyzdžiui:
– ūkininkų gyvenamuosiuose namuose; darbuotojų
valgomuosiuose, pavyzdžiui, parduotuvėse,
biuruose ir kitoje darbo aplinkoje;
– viešbučiuose, moteliuose, svečių namuose ir kitose
gyvenamosiose vietose.
ĮSPĖJIMAS! Pasirūpinkite, kad nebūtų užkimštos
ventiliacinės angos, esančios prietaiso korpuse ar
įmontuotoje konstrukcijoje.
ĮSPĖJIMAS! Norėdami paspartinti atitirpinimo
procesą, nenaudokite jokių mechaninių prietaisų ar
kitų priemonių, išskyrus gamintojo rekomenduojamas.
ĮSPĖJIMAS! Nepažeiskite šaltnešio grandinės.
32
www.aeg.com
•
•
•
•
•
ĮSPĖJIMAS! Nenaudokite jokių elektrinių prietaisų
maisto produktų laikymo skyriuose, išskyrus tuos,
kuriuos rekomenduoja gamintojas.
Prietaisui valyti nenaudokite garų ir nepurkškite
vandeniu.
Valykite prietaisą drėgna, minkšta šluoste. Naudokite
tik neutralius ploviklius. Nenaudokite šveičiamųjų
produktų, šveitimo kempinių, tirpiklių arba metalinių
grandyklių.
Nelaikykite šiame prietaise sprogių medžiagų,
pavyzdžiui, aerozolinių talpyklių su degiu propelentu.
Jei pažeidžiamas maitinimo laidas, jį leidžiama keisti
tik gamintojui, jo įgaliotajam techninės priežiūros
centrui arba panašios kvalifikacijos asmenims – kitaip
gali kilti pavojus.
2. SAUGOS INSTRUKCIJOS
2.1 Įrengimas
ĮSPĖJIMAS!
Šį prietaisą įrengti privalo tik
kvalifikuotas asmuo.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Nuimkite visas pakavimo medžiagas.
Neįrenkite ir nenaudokite sugadinto
prietaiso.
Vadovaukitės su prietaisu pateiktomis
įrengimo instrukcijomis.
Visada būkite atsargūs, kai perkeliate
prietaisą, nes jis yra sunkus. Visada
mūvėkite apsaugines pirštines ir
avėkite uždarą avalynę.
Prietaisą statykite taip, kad aplink jį
galėtų cirkuliuoti oras.
Pirmą kartą įrengus arba pakeitus
durelių atidarymo kryptį, palaukite
bent 4 valandas, prieš jungdami
prietaisą į maitinimo tinklą. Per tą
laiką alyva sutekės atgal į
kompresorių.
Prieš atlikdami bet kokius darbus su
prietaisu (pvz., keičiant durelių
atidarymo kryptį), ištraukite kištuką iš
maitinimo lizdo.
Neįrenkite prietaiso šalia radiatorių,
viryklių, orkaičių arba kaitlenčių.
Nestatykite prietaiso ten, kur ant jo
galėtų užlyti.
•
•
•
Neįrenkite prietaiso tiesioginiais
saulės spinduliais apšviestoje vietoje.
Neįrenkite prietaiso per daug
drėgnose ar per šaltose vietose.
Kai perkeliate prietaisą, kelkite jį už
priekinio krašto, kad
nesubraižytumėte grindų.
2.2 Elektros prijungimas
ĮSPĖJIMAS!
Pavojus sukelti gaisrą ir
gauti elektros smūgį.
ĮSPĖJIMAS!
Kai statote prietaisą,
įsitikinkite, kad maitinimo
laidas nebūtų prispaustas ar
pažeistas.
ĮSPĖJIMAS!
Nenaudokite daugiakanalių
kištukų, jungiklių ir
ilginamųjų laidų.
•
•
Prietaisą privaloma įžeminti.
Įsitikinkite, kad parametrai techninių
duomenų plokštelėje atitinka
maitinimo tinklo elektros vardinius
duomenis.
LIETUVIŲ
•
•
•
•
•
Visada naudokite tinkamai įrengtą
įžemintą saugųjį elektros lizdą.
Būkite atsargūs, kad
nesugadintumėte elektrinių dalių
(pvz., elektros kištuko, maitinimo
kabelio, kompresoriaus). Iškvieskite
įgaliotojo techninės priežiūros centro
atstovą arba elektriką, kad pakeistų
elektrines dalis.
Maitinimo kabelis privalo būti žemiau
elektros kištuko lygio.
Elektros kištuką į tinklo lizdą junkite tik
tuomet, kai visiškai pabaigsite
įrengimą. Įsitikinkite, kad įrengus
prietaisą, elektros laido kištuką būtų
lengva pasiekti.
Norėdami išjungti prietaisą, netraukite
už maitinimo laido. Visada traukite
paėmę už elektros kištuko.
•
•
•
•
Prietaise yra degių dujų, izobutano
(R600a) – tai gamtinės dujos, kurios
visiškai nedaro žalos aplinkai. Būkite
atsargūs, kad nepažeistumėte šaltnešio
grandinės, kurioje yra izobutano.
•
•
•
•
•
•
•
•
Nekeiskite šio prietaiso techninių
savybių.
Nedėkite į prietaisą elektrinių prietaisų
(pvz., ledų gaminimo aparatų), nebent
gamintojas būtų nurodęs, kad juos
galima naudoti prietaise.
Jeigu šaltnešio grandinė būtų
pažeista, patalpoje nedekite liepsnos
ir saugokite prietaisą nuo uždegimo
šaltinių. Gerai išvėdinkite patalpą.
Prie plastikinių prietaiso dalių neturi
liestis jokie įkaitę daiktai.
Nelaikykite šaldiklio skyriuje jokių
gazuotų gėrimų. Kitaip gėrimo indas
bus veikiamas slėgio.
Prietaise nelaikykite degių dujų ir
skysčių.
Šalia prietaiso, į prietaisą arba ant jo
nedėkite degių produktų arba degiais
produktais sudrėkintų daiktų.
Nelieskite kompresoriaus arba
kondensatoriaus. Jie būna karšti.
Jei jūsų rankos šlapios arba drėgnos,
neimkite ir nelieskite jokių produktų iš
šaldiklio kameros.
Neužšaldykite atšildyto maisto
pakartotinai.
Vadovaukitės ant šaldytų maisto
produktų pakuočių pateiktais laikymo
nurodymais.
Suvyniokite maistą bet kokia sąlyčiui
su maistu tinkančia medžiaga, prieš
dėdami į šaldiklį.
2.4 Vidinis apšvietimas
ĮSPĖJIMAS!
Pavojus gauti elektros
smūgį.
•
2.3 Naudojimas
ĮSPĖJIMAS!
Pavojus susižaloti, nudegti,
gauti elektros smūgį ar
sukelti gaisrą.
33
Šiame prietaise naudojamos lemputės
tipas yra skirtas tik buitiniams
prietaisams. Nenaudokite jos būstui
apšviesti.
2.5 Valymas ir priežiūra
ĮSPĖJIMAS!
Galite susižeisti arba
sugadinti prietaisą.
•
•
•
Prieš atlikdami priežiūros darbus,
išjunkite prietaisą ir ištraukite
maitinimo laido kištuką iš elektros
tinklo lizdo.
Šio prietaiso aušinamajame įtaise yra
angliavandenilio. Prietaiso techninės
priežiūros ir užpildymo darbus
privaloma atlikti tik kvalifikuotas
asmuo.
Reguliariai tikrinkite prietaiso vandens
išleidimo kanalą ir, jeigu reikia,
išvalykite jį. Jei išleidimo kanalas
užsikimš, tirpsmo vanduo kaupsis
prietaiso apačioje.
2.6 Aptarnavimas
•
•
Dėl prietaiso remonto kreipkitės į
įgaliotąjį techninės priežiūros centrą.
Naudokite tik originalias atsargines
dalis.
2.7 Seno prietaiso išmetimas
ĮSPĖJIMAS!
Pavojus susižeisti arba
uždusti.
34
www.aeg.com
•
•
•
•
Ištraukite maitinimo laido kištuką iš
maitinimo tinklo lizdo.
Nupjaukite elektros laidą ir išmeskite
jį.
Išimkite dureles, kad vaikai ir gyvūnai
neužsidarytų prietaiso viduje.
Šio prietaiso šaltnešio grandinė ir
izoliacinės medžiagos neardo ozono
sluoksnio.
•
•
Izoliaciniame porolone yra degių dujų.
Norėdami sužinoti, kaip tinkamai
išmesti seną prietaisą, susisiekite su
atitinkama savivaldybės įstaiga.
Nepažeiskite aušinimo įtaiso, esančio
šalia šilumokaičio.
3. ĮRENGIMAS
ĮSPĖJIMAS!
Žr. saugos skyrius.
3.1 Padėties parinkimas
Prietaisą įrenkite sausoje, gerai
vėdinamoje vietoje, kurioje aplinkos
temperatūra atitiktų klimato klasę,
nurodytą prietaiso duomenų lentelėje:
Klimato
klasė
Aplinkos oro temperatūra
SN
10–32 °C
N
16–32 °C
ST
16–38 °C
T
16–43 °C
3.2 Elektros jungtis
•
•
•
•
Prieš prijungdami prietaisą prie
elektros tinklo, patikrinkite, ar
duomenų lentelėje nurodyta įtampa ir
dažnis atitinka maitinimo tinkle
esančią įtampą ir dažnį.
Prietaisą privaloma įžeminti. Šiam
tikslui elektros maitinimo kabelio
kištuke įrengtas kontaktas. Jei namų
elektros tinklo lizdas neįžemintas,
prietaisą prijunkite prie atskiro
įžeminimo – paisykite galiojančių
reglamentų ir pasitarkite su
kvalifikuotu elektriku.
Jei nesilaikoma pirmiau pateiktų
saugos nurodymų, gamintojas
neprisiima jokios atsakomybės.
Šis prietaisas atitinka EEB direktyvas:
3.3 Filtro CLEANAIR
CONTROL įrengimas ir
keitimas
Pristatant prietaisą anglies filtras yra
plastikiniame maišelyje – taip
užtikrinama, kad jis tinkamai veiks. Filtrą
reikia įdėti į stalčių prieš įjungiant
prietaisą.
1.
2.
3.
4.
Atidarykite stalčių.
Iš plastikinio maišelio išimkite filtrą.
Įdėkite filtrą į stalčių.
Uždarykite stalčių.
Anglies oro filtrą reikia keisti kartą per
metus, tada jis savo funkciją atliks
veiksmingiausiai.
Naujų aktyviųjų filtrų galite nusipirkti iš
vietos prekybos atstovo.
Oro filtras yra vienkartinio
naudojimo priedas, todėl jam
garantija netaikoma.
3.4 Prietaiso įrengimas ir
durelių atidarymo krypties
keitimas
Žr. atskiras įrengimo
(vėdinimo reikalavimų,
išlygiavimo) ir durelių
atidarymo krypties keitimo
instrukcijas.
LIETUVIŲ
4. NAUDOJIMAS
4.1 Valdymo skydelis
1
2
9
1. Skyriaus pasirinkimo mygtukas ir
ON/OFF mygtukas
2. Ekranas
3. Temperatūros didinimo mygtukas
4. Indikatorius FROSTMATIC
5. Indikatorius ExtraHumidity
6. Indikatorius COOLMATIC
7. Mygtukas ExtraHumidity
8. Mygtukas Mode
9. Temperatūros mažinimo mygtukas
3
4
5
8
6
7
Mygtukų signalą galima pakeisti vienu
metu paspaudus ir 3 sekundes palaikius
nuspaudus temperatūros didinimo
mygtuką ir temperatūros mažinimo
mygtuką. Pakeitimą galima atitaisyti.
Ekranas
B
A
C
A. Skyriaus indikatorius
B. Režimas ECO
C. Skyriaus temperatūros indikatorius
4.2 ON/OFF
4.3 Temperatūros
reguliavimas
Įkiškite prietaiso kištuką į elektros
maitinimo lizdą.
Prietaisas automatiškai ĮSIJUNGIA, kai
įjungiamas į elektros maitinimo lizdą.
1. IŠJUNKITE prietaisą, paspaudę 3
sekundes ON/OFF mygtuką.
2. ĮJUNKITE prietaisą paspausdami
ON/OFF mygtuką.
1. Pasirinkite šaldytuvo ar šaldiklio
skyrių, paspaudę skyriaus
pasirinkimo mygtuką.
2. Paspauskite temperatūros didinimo
arba mažinim mygtuką, kad
nustatytumėte pageidaujamą
temperatūrą.
Numatytosios temperatūros
nuostatos:
• +4 °C šaldytuvo skyriui;
35
36
www.aeg.com
• -18 °C šaldiklio skyriui.
Temperatūros indikatorius rodo nustatytą
temperatūrą.
Po maksimalios arba
minimalios temperatūros
nustatymo, dar kartą
paspaudus mygtuką
temperatūros nuostata
nepasikeis. Girdimas garso
signalas.
4.4 Aktyvus režimas
Aktyvus režimas suteikia galimybę keisti
bet kokią prietaiso nuostatą.
Norėdami įjungti aktyvų režimą,
atidarykite dureles arba 1 sekundę
palaikykite nuspaustą bet kokį mygtuką,
kol pasigirs garso signalas.
Užsidegs piktogramos.
Aktyvus režimas
automatiškai išsijungia po 30
sekundžių.
4.5 Temperatūros mažinimo
funkcijos COOLMATIC ir
FROSTMATIC
Temperatūros mažinimo funkcijos greitai
sumažina temperatūrą pageidaujamame
skyriuje, kad maistas būtų tinkamai
laikomas. Rekomenduojame suaktyvinti
COOLMATIC, kad greičiau
atvėsintumėte produktus ir jie nesušildytų
jau šaldytuve esančio maisto, o funkcija
FROSTMATIC greitai sumažina
temperatūrą šaldiklyje, todėl šviežias
maistas greitai sušąla.
Šios funkcijos automatiškais
sustabdomos:
• COOLMATIC po 6
valandų;
• FROSTMATIC po 52
valandų.
1. Norėdami įjungti COOLMATIC, vieną
kartą paspauskite režimo mygtuką.
Rodomas indikatorius COOLMATIC.
2. Norėdami kartu įjungti COOLMATIC
ir FROSTMATIC, du kartus
paspauskite režimo mygtuką.
Rodomi indikatoriai COOLMATIC ir
FROSTMATIC.
3. Norėdami įjungti FROSTMATIC, tris
kartus paspauskite režimo mygtuką.
Rodomas indikatorius FROSTMATIC.
4. Norėdami išjungti funkcijas,
spauskite režimo mygtuką, kol
išsijungs FROSTMATIC ir (arba)
COOLMATIC indikatoriai.
4.6 Režimas ECO
Režimas ECO įjungtas, jeigu norimam
skyriui nustatyta ši temperatūra:
• 4 °C šaldytuvo skyriui;
• -18 °C šaldiklio skyriui.
Rodomas režimo ECO indikatorius, kai
funkcija įjungiama.
Šios nuostatos garantuoja
minimalias energijos
sąnaudas ir tinkamas maisto
išlaikymo savybes.
4.7 Režimas ExtraHumidity
Jeigu šaldytuve reikia padidinti drėgmės
kiekį, siūlome įjungti funkciją
ExtraHumidity.
1. Norėdami įjungti funkciją, spauskite
mygtuką ExtraHumidity.
Užsidega indikatorius ExtraHumidity.
2. Norėdami išjungti funkciją, spauskite
mygtuką ExtraHumidity, kol išsijungs
indikatorius ExtraHumidity.
4.8 Režimas DEMO
DEMO režimas suteikia galimybę naudoti
skydelį nesuaktyvinant prietaiso.
•
•
Norėdami įjungti šį režimą, 9 kartus
paspauskite režimo mygtukas, kol
ekrane pasirodys dE.
Norėdami šį režimą išjungti,
paspauskite režimo mygtukas ir
palaikykite nuspaudę maždaug 10
sekundžių. Prietaisas vėl veiks įprastu
režimu.
4.9 Įspėjimas dėl aukštos
temperatūros
Temperatūros padidėjimą (pavyzdžiui,
dėl elektros maitinimo pertrūkio ar
atidarytų durelių) šaldiklio skyriuje
parodo:
LIETUVIŲ
•
•
mirksintis skyriaus pasirinkimo
mygtukas ir skyriaus indikatorius;
girdimas garso signalas.
Norėdami atitaisyti įspėjamąjį signalą,
paspauskite bet kurį mygtuką.
Garso signalas išsijungia.
Įspėjamieji indikatoriai mirksi tol, kol
darbo sąlygos tampa įprastos.
4.10 Atidarytų durelių
įspėjamasis signalas
37
Apie praviras dureles įspėjama tokiu
būdu:
• mirksi skyriaus pasirinkimo mygtukas
ir skyriaus indikatorius;
• girdimas garso signalas.
Atkūrus normalias sąlygas (uždarius
dureles), įspėjamasis signalas
išjungiamas. Veikiant įspėjamajam
signalui, jį išjungsite paspaudę bet kurį
mygtuką.
Jeigu durelės paliekamos praviros kelias
minutes, pasigirsta įspėjamasis signalas.
5. KASDIENIS NAUDOJIMAS
ĮSPĖJIMAS!
Žr. saugos skyrius.
5.1 Pirminis maitinimo
įjungimas
DĖMESIO
Prieš įkišant maitinimo
kištuką į lizdą ir pirmą kartą
įjungiant prietaisą, prietaisas
bent 4 valandas turi stovėti
stačias. Taip alyvai bus
pakankamai laiko sutekėti į
kompresorių. Kitaip
kompresorius ar elektroninės
dalys gali būti sugadintos.
5.3 Šviežių maisto produktų
užšaldymas
Šaldiklio skyriuje galima užšaldyti
šviežius maisto produktus ir ilgai laikyti
užšaldytus arba visiškai užšaldytus.
Norint užšaldyti nedidelį šviežių maisto
produktų kiekį, esamos nuostatos keisti
nebūtina.
Norėdami užšaldyti šviežius maisto
produktus, funkciją FROSTMATIC
įjunkite mažiausiai likus 24 valandoms iki
užšaldyti skirtų maisto produktų dėjimo į
šaldiklio skyrių.
Užšaldyti skirtus produktus dėkite į
viršutinį skyrių.
5.2 Užšaldytų produktų
laikymas
Didžiausias maisto produktų kiekis, kuris
gali būti užšaldytas per 24 valandas, yra
nurodytas duomenų lentelėje.
Šaldytuvą-šaldiklį įjungus pirmą kartą
arba po ilgos pertraukos, prieš sudedant
produktus į skyrių, prietaisą reikia įjungti
mažiausiai prieš 2 valandas , įjungus
funkciją FROSTMATIC. Naudodami
šaldiklio stalčius, norimą maisto produktų
pakuotę rasite greitai ir lengvai. Jei
dėsite didelį produktų kiekį, iš prietaiso
ištraukite visus stalčius, išskyrus apatinį
stalčių, kuris jam skirtoje vietoje turi būti
tam, kad būtų užtikrinta gera oro
cirkuliacija. Ant visų lentynų galima dėti
maistą, kuris išsikiša nuo durelių iki 15
mm.
Užšaldymas trunka 24 valandas: tuo
metu į šaldiklį negalima dėti daugiau
produktų.
Pasibaigus užšaldymo procesui, vėl
nustatykite reikiamą temperatūrą (žr.
„Funkcija FROSTMATIC“).
Esant tokioms sąlygoms,
šaldytuvo skyriuje
temperatūra gali nukristi
žemiau 0 °C. Jeigu taip
atsitiktų, temperatūros
nustatymo rankenėle
nustatykite aukštesnės
temperatūros nuostatą.
38
www.aeg.com
5.4 Maisto laikymas
šaldytuvo skyriuje
Maisto produktus uždenkite arba
įvyniokite, ypač jei jie pasižymi stipriu
kvapu.
Modulis FreshBox turi bėgelius. Išimdami
modulį iš šaldytuvo skyriaus, patraukite jį
savęs link ir išimkite krepšį pakreipę jo
priekį žemyn.
Maisto produktus išdėstykite taip, kad
aplink juos galėtų laisvai cirkuliuoti oras.
Visose lentynose maistą laikykite ne
arčiau kaip 20 mm nuo galinės sienelės
ir 15 mm atstumu nuo durelių.
5.5 Modulis FreshBox
Šio modulio stalčiuje galima laikyti
šviežią maistą, pvz., žuvį, mėsą, jūros
gėrybes, nes jame temperatūra yra
žemesnė nei likusioje šaldytuvo dalyje.
5.6 DYNAMICAIR
Šaldytuvo skyriuje įrengtas įtaisas, kuris
leidžia greitai atšaldyti maisto produktus
ir užtikrina vienodesnę temperatūrą
šaldytuvo skyriuje.
DĖMESIO
Prieš dėdami arba išimdami
modulį FreshBox iš prietaiso,
išimkite apatinį ištraukiamą
stalčių ir stiklo dangtelį iš
šaldytuvo.
Kai reikia, šis įtaisas automatiškai
įsijungia, pavyzdžiui, kai reikia greitai
atkurti temperatūrą po durelių atidarymo
arba esant aukštai aplinkos temperatūrai.
6. VALYMAS IR PRIEŽIŪRA
ĮSPĖJIMAS!
Žr. saugos skyrius.
6.1 Vidaus valymas
Prieš naudodami prietaisą pirmą kartą,
drungnu vandeniu ir nedideliu kiekiu
neutralaus muilo nuplaukite prietaiso
vidų ir visas vidines dalis – taip
pašalinsite naujam prietaisui būdingą
kvapą; paskui gerai nusausinkite.
DĖMESIO
Nenaudokite ploviklių,
šveičiamųjų miltelių, chloro
ar naftos pagrindo valiklių,
nes jie sugadins apdailą.
6.2 Reguliarus valymas
DĖMESIO
Netraukite, nejudinkite ir
nepažeiskite jokių prietaiso
viduje esančių vamzdelių ir
(arba) kabelių.
DĖMESIO
Nepažeiskite aušinamosios
sistemos.
Įrangą būtina reguliariai valyti:
1. Vidų ir priedus valykite šilto vandens
ir neutralaus muilo tirpalu.
LIETUVIŲ
2. Reguliariai tikrinkite durelių tarpiklius
ir juos nuvalykite, kad būtų švarūs ir
be jokių nešvarumų.
3. Nuplaukite ir gerai nusausinkite.
4. Jeigu pasiekiama, prietaiso gale
esantį kondensatorių ir kompresorių
valykite šepetėliu.
Tokiu būdu pagerinsite prietaiso
veikimą ir sutaupysite elektros
energijos.
6.3 Šaldytuvo atitirpdymas
39
ant sienelių, nei ant maisto produktų
šerkšnas nesiformuoja.
6.5 Laikotarpiai, kai
prietaisas nenaudojamas
Jeigu prietaisas ilgą laiką nebus
naudojamas, atlikite tokius veiksmus:
1.
2.
3.
4.
Įprasto prietaiso naudojimo metu, kai
nustoja veikti kompresorius, nuo
šaldytuvo skyriaus sienelės automatiškai
pašalinamas šerkšnas.
Atjunkite prietaisą nuo elektros tinklo.
Išimkite visus maisto produktus.
Prietaisą ir visus priedus išvalykite.
Dureles palikite atidarytas, kad
nesikauptų nemalonūs kvapai.
6.4 Šaldiklio atitirpdymas
Šaldiklio skyrius yra be šerkšno. Tai
reiškia, kad prietaiso veikimo metu nei
7. TRIKČIŲ ŠALINIMAS
ĮSPĖJIMAS!
Žr. saugos skyrius.
7.1 Ką daryti, jeigu...
Problema
Galima priežastis
Sprendimas
Prietaisas veikia triukšmin‐
gai.
Prietaisas netinkamai at‐
remtas.
Patikrinkite, ar prietaisas stabi‐
liai stovi.
Įsijungia garsinis ar vaizdi‐
nis įspėjamasis signalas.
Kamera neseniai buvo
įjungta ir temperatūra tebė‐
ra per aukšta.
Žr. „Atidarytų durelių įspėjimo
signalas / indikatorius“ arba
„Aukštos temperatūros įspėji‐
mo signalas / indikatorius“.
Temperatūra prietaise per
aukšta.
Žr. „Atidarytų durelių įspėjimo
signalas / indikatorius“ arba
„Aukštos temperatūros įspėji‐
mo signalas / indikatorius“.
Temperatūros ekrane rodo‐ Temperatūros jutiklio triktis. Kreipkitės į artimiausią įgalio‐
mas kvadrato simbolis, o ne
tąjį techninės priežiūros centrą
skaičiai.
(aušinamoji sistema ir toliau
šaldys maisto produktus, ta‐
čiau bus neįmanoma reguliuoti
temperatūros).
Lemputė nešviečia.
Lemputė veikia parengties
režimu.
Uždarykite ir atidarykite dure‐
les.
40
www.aeg.com
Problema
Kompresorius veikia nesu‐
stodamas.
Galima priežastis
Sprendimas
Perdegusi lemputė.
Kreipkitės į artimiausią įgalio‐
tąjį techninės priežiūros cent‐
rą.
Netinkamai nustatyta tem‐
peratūra.
Skaitykite skyrių „Naudoji‐
mas“ / „Valdymo skydelis“.
Vienu metu įdėta daug
maisto produktų.
Palaukite keletą valandų ir iš
naujo patikrinkite temperatūrą.
Per aukšta patalpos tempe‐ Žr. klimato klasių schemą
ratūra.
techninių duomenų plokštelė‐
je.
Į prietaisą įdėti maisto pro‐
duktai pernelyg šilti.
Prieš dėdami maisto produk‐
tus į prietaisą, palaukite, kol jie
atvės iki kambario temperatū‐
ros.
Įjungta funkcija FROSTMA‐ Žr. „Funkcija FROSTMATIC“.
TIC.
Įjungta funkcija COOLMA‐
TIC.
Žr. „Funkcija COOLMATIC“.
Paspaudus jungiklį FROST‐ Tai normalu ir ne sutriki‐
MATIC arba pakeitus tem‐
mas.
peratūrą, kompresorius įsi‐
jungia ne iš karto.
Kompresorius įsijungia po ku‐
rio laiko.
Paspaudus jungiklį COOL‐
MATIC arba pakeitus tem‐
peratūrą, kompresorius įsi‐
jungia ne iš karto.
Tai normalu ir ne sutriki‐
mas.
Kompresorius įsijungia po ku‐
rio laiko.
Į šaldytuvą teka vanduo.
Užsikimšo vandens išleidi‐
mo anga.
Išvalykite vandens išleidimo
angą.
Maisto produktai neleidžia
vandeniui nutekėti į van‐
dens rinktuvą.
Patikrinkite, ar maisto produk‐
tai neliečia galinės sienelės.
Atitirpusio vandens nutekė‐
jimo vamzdelis veda ne į
garinimo indą, esantį virš
kompresoriaus.
Pritvirtinkite atitirpusio van‐
dens nutekėjimo vamzdelį prie
garinimo indo.
Ant grindų yra vandens.
LIETUVIŲ
Problema
Galima priežastis
41
Sprendimas
Negalima nustatyti tempera‐ Įjungta funkcija FROSTMA‐ Patys rankomis išjunkite
tūros.
TIC arba COOLMATIC.
FROSTMATIC arba COOL‐
MATIC arba palaukite, kol ši
funkcija bus atkurta automatiš‐
kai, ir nustatykite temperatūrą.
Žr. skyrių „Funkcija FROST‐
MATIC arba COOLMATIC“.
DEMO rodoma ekrane.
Prietaisas veikia demonst‐
raciniu režimu.
Laikykite maždaug 10 sekun‐
džių nuspaudę režimo mygtu‐
kas, kol pasigirs ilgas signalas
ir ekranas trumpam išsijungs.
Temperatūra prietaise per
žema / per aukšta.
Netinkamai nustatytas tem‐ Nustatykite aukštesnę / že‐
peratūros reguliatorius.
mesnę temperatūrą.
Maisto produktų temperatū‐ Prieš sudėdami maisto pro‐
ra per aukšta.
duktus, juos atvėsinkite iki
kambario temperatūros.
Vienu metu laikoma daug
maisto produktų.
Vienu metu sudėkite mažiau
maisto produktų.
Įjungta funkcija FROSTMA‐ Žr. „Funkcija FROSTMATIC“.
TIC.
Prietaiso šoninės sienelės
yra šiltos.
Įjungta funkcija COOLMA‐
TIC.
Žr. „Funkcija COOLMATIC“.
Tai normalu, nes jos įšilo
dėl šilumokaičio veikimo.
Kai aplinkos temperatūra virši‐
ja 38 °C, užtikrinkite, kad būtų
bet 30 mm tarpas nuo kiekvie‐
nos prietaiso pusės iki aplinki‐
nio baldo.
Ant šaldytuvo galinės siene‐ Durelės buvo per dažnai
lės yra per daug kondensa‐ darinėjamos.
to.
Dureles nelengva atidaryti.
Dureles atidarykite tik kai rei‐
kia.
Durelės ne iki galo uždary‐
tos.
Patikrinkite, ar durelės iki galo
uždarytos.
Laikomas nesupakuotas
maistas.
Prieš dėdami maistą į prietai‐
są, supakuokite į tinkamą pa‐
kavimo medžiagą.
Jūs mėginote atidaryti dure‐ Palaukite kelias sekundes ir
les iškart tik jas uždarę.
vėl mėginkite atidaryti dureles.
Jei problemos išspręsti
nepavyko, kreipkitės į
artimiausią įgaliotąjį
techninės priežiūros centrą.
7.2 Lemputės keitimas
Šiame prietaise įrengta ilgai veikianti
diodinė vidaus apšvietimo lemputė.
42
www.aeg.com
Apšvietimo įtaisą gali keisti tik techninės
priežiūros centro specialistas. Kreipkitės į
įgaliotąjį techninės priežiūros centrą.
8. TECHNINIAI DUOMENYS
8.1 Gaminio informacijos lapas
Prekės ženklas
AEG
Modelis
RCB83326MX 925055090
Kategorija
7. Šaldytuvas-šaldiklis
Energijos vartojimo efektyvumo klasė
A++
Suvartojamos energijos kiekis – kWh per metus,
237
grindžiamas įprasto 24 valandų trukmės bandymo
rezultatais. Kiek energijos suvartojama faktiškai, pri‐
klauso nuo to, kaip aparatas naudojamas ir kur jis
bus pastatytas
Šaldytuvo kameros talpa litrais
214
Žvaigždutėmis pažymėtos Kameros talpa litrais
-
Rūsio temperatūros šaldymo Kameros talpa litrais
-
Vyno kameros talpa litrais
-
Bendroji Kameros talpa litrais
305
Šaldiklio kameros talpa litrais
91
Šaltosios kameros talpa litrais
-
Kitų kameros talpa litrais
-
Didžiausios talpos šaldiklio kameros žvaigždučių
skaičius (l)
****
Kitų kamerų projektinė temperatūra > 14 °C (°C), jei
taikoma
-
Bešerkšnis šaldytuvas T/N
Taip
Bešerkšnis šaldiklis T/N
Taip
Nutrūkus elektros energijos tiekimui, šaldytuvas ne‐
atšyla valandų
19
Šaldymo geba (kg/24 h)
10
Klimato klasė
SN-N-ST-T
Žemiausia aplinkos temperatūra, kurioje šis apara‐
tas skirtas naudoti (°C)
10
LIETUVIŲ
43
Aukščiausia aplinkos temperatūra, kurioje šis apara‐ 43
tas skirtas naudoti (°C)
Skleidžiamas akustinis triukšmas, dB(A) re1 pW
43
Įmontuojamasis prietaisas T/N
Ne
Šis aparatas skirtas tik vynui laikyti T/N
Ne
8.2 Papildomi techniniai
duomenys
Aukštis
1 840 mm
Plotis
595 mm
Gylis
647 mm
Įtampa
230 - 240 V
Dažnis
50 Hz
Techninė informacija pateikta duomenų
lentelėje, kuri yra ant prietaiso išorinės ar
vidinės pusės, ir energijos plokštelėje.
9. APLINKOS APSAUGA
Atiduokite perdirbti medžiagas,
pažymėtas šiuo ženklu . Išmeskite
pakuotę į atitinkamą atliekų surinkimo
konteinerį, kad ji būtų perdirbta. Padėkite
saugoti aplinką bei žmonių sveikatą ir
surinkti bei perdirbti elektros ir
elektronikos prietaisų atliekas.
Neišmeskite šiuo ženklu pažymėtų
prietaisų kartu su kitomis buitinėmis
atliekomis. Atiduokite šį gaminį į vietos
atliekų surinkimo punktą arba susisiekite
su vietnos savivaldybe dėl papildomos
informacijos.
44
www.aeg.com
SPIS TREŚCI
1. INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA............................................44
2. WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA.............................................46
3. INSTALACJA...................................................................................................... 48
4. EKSPLOATACJA................................................................................................ 49
5. CODZIENNA EKSPLOATACJA..........................................................................52
6. KONSERWACJA I CZYSZCZENIE.................................................................... 53
7. ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW.....................................................................54
8. DANE TECHNICZNE.......................................................................................... 57
Z MYŚLĄ O DOSKONAŁYCH EFEKTACH
Dziękujemy za wybór tego produktu AEG. Zaprojektowaliśmy go z myślą o
wieloletniej bezawaryjnej pracy i wyposażyliśmy w innowacyjne rozwiązania
techniczne ułatwiające życie — nie wszystkie z nich można znaleźć w zwykłych
urządzeniach. Prosimy o poświęcenie kilku minut na zapoznanie się z niniejszą
instrukcją w celu zapewnienia najlepszego wykorzystania urządzenia.
Zapraszamy na naszą witrynę internetową, aby:
Otrzymać wskazówki dotyczące użytkowania, broszury, pomoc w
rozwiązywaniu problemów oraz informacje dotyczące serwisu:
www.aeg.com/webselfservice
Zarejestrować swój produkt i uprościć jego obsługę serwisową:
www.registeraeg.com
Nabyć akcesoria, materiały eksploatacyjne i oryginalne części zamienne do
swojego urządzenia:
www.aeg.com/shop
OBSŁUGA KLIENTA
Zalecamy stosowanie oryginalnych części zamiennych.
Kontaktując się z autoryzowanym centrum serwisowym, należy przygotować
poniższe dane: informacje o modelu, numer produktu, numer seryjny.
Stosowne informacje można znaleźć na tabliczce znamionowej.
Ostrzeżenie/przestroga — informacje dotyczące bezpieczeństwa
Ogólne informacje i wskazówki
Informacje dotyczące środowiska naturalnego
Producent zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian bez wcześniejszego
powiadomienia.
1.
INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA
Przed przystąpieniem do instalacji i rozpoczęciem
eksploatacji urządzenia należy uważnie zapoznać się z
dołączoną instrukcją obsługi. Producent nie odpowiada
za obrażenia ciała ani szkody spowodowane
nieprawidłową instalacją lub eksploatacją urządzenia.
POLSKI
45
Należy zachować instrukcję obsługi w bezpiecznym i
łatwo dostępnym miejscu w celu wykorzystania w
przyszłości.
1.1 Bezpieczeństwo dzieci i osób o
ograniczonych zdolnościach ruchowych,
sensorycznych lub umysłowych
•
•
•
•
•
•
Urządzenie mogą obsługiwać dzieci po ukończeniu
ósmego roku życia oraz osoby o ograniczonych
zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub
umysłowych, a także nieposiadające odpowiedniej
wiedzy lub doświadczenia, jeśli będą one
nadzorowane lub zostaną poinstruowane w zakresie
bezpiecznego korzystania z urządzenia i będą
świadome związanych z tym zagrożeń.
Urządzenie mogą obsługiwać dzieci w wieku od 3 do 8
lat i osoby o znacznym stopniu niepełnosprawności,
jeśli zostaną uprzednio odpowiednio poinstruowane.
Dzieci poniżej 3 roku życia nie powinny zbliżać się do
urządzenia, jeśli nie znajdują się pod stałym
nadzorem.
Nie pozwalać, aby dzieci bawiły się urządzeniem.
Dzieci nie powinny zajmować się czyszczeniem ani
konserwacją urządzenia bez odpowiedniego nadzoru.
Przechowywać opakowanie w miejscu niedostępnym
dla dzieci lub pozbyć się go w odpowiedni sposób.
1.2 Ogólne zasady bezpieczeństwa
•
Urządzenie jest przeznaczone do użytku w
gospodarstwie domowym oraz do podobnych
zastosowań w takich miejscach, jak:
– Gospodarstwa rolne, kuchnie w obiektach
sklepowych, biurowych oraz innych placówkach
pracowniczych
– do obsługi przez klientów w hotelach, motelach,
obiektach noclegowych i innych obiektach
mieszkalnych.
46
www.aeg.com
•
•
•
•
•
•
•
•
OSTRZEŻENIE: Otwory wentylacyjne w obudowie
urządzenia lub w zabudowie nie mogą być zakryte ani
zanieczyszczone.
OSTRZEŻENIE: Nie wolno używać żadnych urządzeń
ani środków do przyspieszania odmrażania
urządzenia z wyjątkiem tych, które zaleca producent.
OSTRZEŻENIE: Należy zachować ostrożność, aby
nie uszkodzić układu chłodniczego.
OSTRZEŻENIE: Do wnętrza urządzenia nie wolno
wkładać żadnych urządzeń elektrycznych z wyjątkiem
tych, które zaleca producent.
Urządzenia nie wolno czyścić wodą pod ciśnieniem
ani parą wodną.
Czyścić urządzenie za pomocą wilgotnej szmatki.
Stosować wyłącznie neutralne środki czyszczące. Nie
używać produktów ściernych, myjek do szorowania,
rozpuszczalników ani metalowych przedmiotów.
Nie przechowywać w urządzeniu substancji
wybuchowych, np. puszek z aerozolem zawierających
łatwopalny gaz pędny.
Jeśli przewód zasilający jest uszkodzony, ze
względów bezpieczeństwa musi go wymienić
producent, autoryzowane centrum serwisowe lub inna
wykwalifikowana osoba.
2. WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA
2.1 Instalacja
OSTRZEŻENIE!
Urządzenie może
zainstalować wyłącznie
wykwalifikowana osoba.
•
•
•
•
Usunąć wszystkie elementy
opakowania.
Nie instalować ani nie używać
uszkodzonego urządzenia.
Należy postępować zgodnie z
instrukcją instalacji dołączoną do
urządzenia.
Zachować ostrożność podczas
przenoszenia urządzenia, ponieważ
jest ono ciężkie. Należy zawsze
•
•
•
stosować rękawice ochronne i mieć
na stopach pełne obuwie.
Wokół urządzenia należy zapewnić
przepływ powietrza.
Po zainstalowaniu nowego
urządzenia lub zmianie kierunku
otwierania jego drzwi należy
odczekać co najmniej 4 godziny przed
podłączeniem urządzenia do
zasilania. Jest to niezbędne, aby olej
spłynął z powrotem do sprężarki.
Przed wykonaniem jakichkolwiek
czynności przy urządzeniu (np. przed
zmianą kierunku otwierania drzwi)
należy wyjąć wtyczkę przewodu
zasilającego z gniazdka.
POLSKI
•
•
•
•
•
Nie instalować urządzenia w pobliżu
grzejników, kuchenek, piekarników
ani płyt grzejnych.
Nie narażać urządzenia na
zamoczenie przez deszcz.
Nie instalować urządzenia w miejscu
narażonym na bezpośrednie działanie
promieni słonecznych.
Nie instalować urządzenia w
miejscach, gdzie występuje zbyt duża
wilgotność lub zbyt niska temperatura.
Przesuwając urządzenie, należy
podnieść jego przednią krawędź, aby
uniknąć zarysowania podłogi.
2.2 Podłączenie do sieci
elektrycznej
OSTRZEŻENIE!
Występuje zagrożenie
pożarem i porażeniem
prądem elektrycznym.
OSTRZEŻENIE!
Ustawiając urządzenie,
należy uważać, aby nie
przycisnąć lub nie uszkodzić
przewodu zasilającego.
OSTRZEŻENIE!
Nie stosować rozgałęźników
ani przedłużaczy.
•
•
•
•
•
•
Urządzenie musi być uziemione.
Upewnić się, że parametry na
tabliczce znamionowej odpowiadają
parametrom znamionowym źródła
zasilania.
Należy używać wyłącznie prawidłowo
zamontowanego gniazda
elektrycznego z uziemieniem.
Należy zwrócić uwagę, aby nie
uszkodzić elementów elektrycznych
(np. wtyczki, przewodu zasilającego,
sprężarki). Jeśli wystąpi konieczność
wymiany elementów elektrycznych,
należy skontaktować się z
autoryzowanym punktem serwisowym
lub elektrykiem.
Przewód zasilający powinien
znajdować się poniżej wtyczki.
Podłączyć wtyczkę do gniazda
elektrycznego dopiero po
zakończeniu instalacji. Należy zadbać
o to, aby po zakończeniu instalacji
•
47
urządzenia wtyczka przewodu
zasilającego była łatwo dostępna.
Odłączając urządzenie, nie należy
ciągnąć za przewód zasilający.
Należy zawsze ciągnąć za wtyczkę
sieciową.
2.3 Użytkowanie
OSTRZEŻENIE!
Niebezpieczeństwo
odniesienia obrażeń ciała,
oparzenia, porażenia
prądem lub pożaru.
Urządzenie zawiera palny gaz –
izobutan (R600a) – który jest gazem
ziemnym, spełniającym wymogi
dotyczące ochrony środowiska. Należy
zachować ostrożność, aby nie uszkodzić
układu chłodniczego zawierającego
izobutan.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Nie zmieniać parametrów
technicznych urządzenia.
Nie umieszczać w urządzeniu innych
urządzeń elektrycznych (np.
maszynek do lodów), chyba że
zostały one przeznaczone do tego
celu przez producenta.
W razie uszkodzenia układu
chłodniczego należy zadbać o to, aby
w pomieszczeniu nie było otwartego
płomienia ani źródeł zapłonu.
Przewietrzyć pomieszczenie.
Nie dopuszczać, aby gorące
przedmioty dotykały plastikowych
elementów urządzenia.
Nie wkładać do komory zamrażarki
napojów gazowanych. Zamrażanie
powoduje wzrost ciśnienia w
opakowaniu z napojem.
Nie wolno przechowywać w
urządzeniu łatwopalnych gazów i
płynów.
Nie umieszczać w urządzeniu, na nim
ani w jego pobliżu łatwopalnych
substancji ani przedmiotów
nasączonych łatwopalnymi
substancjami.
Nie dotykać sprężarki ani skraplacza.
Są one gorące.
Nie wyjmować ani nie dotykać
produktów znajdujących się w
48
www.aeg.com
•
•
•
komorze zamrażarki mokrymi lub
wilgotnymi rękoma.
Nie wolno ponownie zamrażać
rozmrożonej żywności.
Należy przestrzegać wskazówek
dotyczących przechowywania
mrożonej żywności, które znajdują się
na jej opakowaniu.
Przed umieszczeniem w komorze
zamrażarki należy owinąć żywność
dowolnym materiałem dopuszczonym
do kontaktu z żywnością.
2.4 Oświetlenie wewnętrzne
OSTRZEŻENIE!
Zagrożenie porażeniem
prądem.
•
Oświetlenie zastosowane w tym
urządzeniu jest przeznaczone
wyłącznie do urządzeń domowych.
Nie należy używać go do oświetlania
pomieszczeń.
2.5 Konserwacja i
czyszczenie
OSTRZEŻENIE!
Zagrożenie odniesieniem
obrażeń lub uszkodzeniem
urządzenia.
•
•
Przed przystąpieniem do konserwacji
należy wyłączyć urządzenie i wyjąć
wtyczkę przewodu zasilającego z
gniazda elektrycznego.
W układzie chłodniczym urządzenia
znajdują się związki węglowodorowe.
Konserwacją i napełnianiem układu
•
chłodniczego może zajmować się
wyłącznie wykwalifikowana osoba.
Regularnie sprawdzać odpływ
skroplin w urządzeniu i w razie
potrzeby oczyszczać go. Gdy odpływ
zablokuje się, na dnie urządzenia
zbiera się woda.
2.6 Serwis
•
•
Aby naprawić urządzenie, należy
skontaktować się z autoryzowanym
centrum serwisowym.
Należy stosować wyłącznie
oryginalne części zamienne.
2.7 Utylizacja
OSTRZEŻENIE!
Zagrożenie odniesieniem
obrażeń lub uduszeniem.
•
•
•
•
•
•
Odłączyć urządzenie od źródła
zasilania.
Odciąć i wyrzucić przewód zasilający.
Wymontować drzwi, aby uniemożliwić
zamknięcie się dziecka lub zwierzęcia
wewnątrz urządzenia.
Czynnik w układzie chłodniczym i
materiały izolacyjne zastosowane w
tym urządzeniu nie stanowią
zagrożenia dla warstwy ozonowej.
Pianka izolacyjna zawiera łatwopalny
gaz. Aby uzyskać informacje
dotyczące prawidłowej utylizacji
urządzenia, należy skontaktować się
z lokalnymi władzami.
Należy uważać, aby nie uszkodzić
układu chłodniczego w pobliżu
wymiennika ciepła.
3. INSTALACJA
OSTRZEŻENIE!
Patrz rozdział dotyczący
bezpieczeństwa.
3.1 Ustawianie
Urządzenie należy zainstalować w
suchym, dobrze wietrzonym
pomieszczeniu, w którym temperatura
otoczenia będzie odpowiadać klasie
klimatycznej wskazanej na tabliczce
znamionowej urządzenia:
Klasa
klima‐
tyczna
Temperatura otoczenia
SN
od +10°C do + 32°C
N
od +16°C do + 32°C
ST
od +16°C do + 38°C
T
od +16°C do + 43°C
POLSKI
3.2 Podłączenie do sieci
elektrycznej
•
•
•
•
Przed podłączeniem urządzenia do
gniazdka należy sprawdzić, czy
napięcie oraz częstotliwość na
tabliczce znamionowej odpowiadają
napięciu w sieci domowej.
Urządzenie musi być uziemione.
Wtyczka przewodu zasilającego jest
w tym celu wyposażona w specjalny
styk. Jeśli gniazdko nie ma
wyprowadzonego uziemienia,
urządzenie należy podłączyć do
oddzielnego uziemienia zgodnie z
aktualnymi przepisami po konsultacji
z wykwalifikowanym elektrykiem.
Producent nie ponosi żadnej
odpowiedzialności w przypadku
nieprzestrzegania podanych zaleceń
bezpieczeństwa.
Urządzenie spełnia wymogi dyrektyw
EWG.
3.3 Instalacja i wymiana filtra
CLEANAIR CONTROL
49
4. Zamknąć szufladę.
Aby uzyskać najlepszą wydajność,
należy raz w roku wymieniać węglowy
filtr powietrza.
Nowe filtry powietrza z węglem
aktywnym można nabyć u miejscowego
sprzedawcy.
Filtr powietrza należy do
materiałów eksploatacyjnych
podlegających zużyciu, w
związku z czym nie jest
objęty gwarancją.
3.4 Instalacja urządzenia i
zmiana kierunku otwierania
drzwi
Należy zapoznać się z
osobnymi instrukcjami
dotyczącymi instalacji
(wymagania dotyczące
wentylacji, poziomowanie)
oraz zmiany kierunku
otwierania drzwi.
W celu zachowania właściwości filtra
węglowego jest on zapakowany w
woreczek foliowy. Filtr należy umieścić
w szufladzie przed włączeniem
urządzenia.
1. Otworzyć szufladę.
2. Wyjąć filtr z plastikowego woreczka.
3. Umieścić filtr w szufladzie.
4. EKSPLOATACJA
4.1 Panel sterowania
1
2
9
3
4
8
5
6
7
50
www.aeg.com
1. Przycisk wyboru komory i przycisk
ON/OFF
2. Wyświetlacz
3. Przycisk podwyższania temperatury
4. Wskaźnik funkcji FROSTMATIC
5. Wskaźnik funkcji ExtraHumidity
6.
7.
8.
9.
Wskaźnik funkcji COOLMATIC
Przycisk ExtraHumidity
Przycisk Mode
Przycisk obniżania temperatury
Można zmienić zdefiniowany dźwięk
przycisków, naciskając jednocześnie i
przytrzymując przez 3 sekundy przyciski
podwyższania i obniżania temperatury.
Zmianę tę można cofnąć.
Wyświetlacz
B
A
C
A. Wskaźnik komory
B. Tryb ECO
4.2 ON/OFF
Podłączyć wtyczkę przewodu
zasilającego urządzenia do gniazda
elektrycznego.
Po podłączeniu do gniazda
elektrycznego urządzenie włączy się
automatycznie.
1. Wyłączyć urządzenie, naciskając i
przytrzymując przez 3 sekundy
przycisk ON/OFF.
2. Włączyć urządzenie, naciskając
przycisk ON/OFF.
4.3 Regulacja temperatury
1. Wybrać komorę chłodziarki lub
zamrażarki, naciskając przycisk
wyboru komory.
2. Nacisnąć przycisk podwyższania lub
obniżania temperatury, aby ustawić
odpowiednią temperaturę.
Domyślne ustawienia temperatury:
• +4°C w komorze chłodziarki;
• -18°C w komorze zamrażarki.
Wskaźnik temperatury wskaże ustawioną
temperaturę.
C. Wskaźnik temperatury komory
Ponowne naciśnięcie
przycisku po ustawieniu
temperatury minimalnej lub
maksymalnej nie spowoduje
zmiany ustawienia
temperatury. Rozlegnie się
sygnał dźwiękowy.
4.4 Tryb aktywny
Tryb aktywny umożliwia zmianę
dowolnego ustawienia w urządzeniu.
Aby włączyć tryb aktywny, należy
otworzyć drzwi lub przytrzymać dowolny
przycisk przez 1 sekundę, aż rozlegnie
się sygnał dźwiękowy.
Symbole zostaną podświetlone.
Tryb aktywny wyłącza się
automatycznie po 30
sekundach.
POLSKI
4.5 Funkcje intensywnego
chłodzenia: COOLMATIC i
FROSTMATIC
Funkcje intensywnego chłodzenia
zapewniają szybkie obniżenie
temperatury w danej komorze w celu
prawidłowego przechowywania
żywności. Zaleca się użycie funkcji
COOLMATIC, aby szybciej schłodzić
produkty i zapobiec ogrzaniu pozostałych
produktów w chłodziarce, oraz funkcji
FROSTMATIC w celu szybkiego
obniżenia temperatury w zamrażarce i
zamrożenia świeżo włożonej żywności.
Funkcje wyłączają się
automatycznie:
• COOLMATIC po 6
godzinach;
• FROSTMATIC po 52
godzinach.
1. Aby włączyć funkcję COOLMATIC,
nacisnąć jednokrotnie przycisk trybu.
Włączy się wskaźnik COOLMATIC.
2. Aby jednocześnie włączyć funkcje
COOLMATIC i FROSTMATIC,
nacisnąć dwukrotnie przycisk trybu.
Pojawią się wskaźniki COOLMATIC
i FROSTMATIC.
3. Aby włączyć funkcję FROSTMATIC,
nacisnąć trzykrotnie przycisk trybu.
Włączy się wskaźnik FROSTMATIC.
4. W celu wyłączenia funkcji należy
nacisnąć przycisk trybu, aż zgasną
wskaźniki FROSTMATIC i/lub
COOLMATIC.
4.6 Tryb ECO
Tryb ECO włącza się, gdy temperatura
ustawiona dla danej komory wynosi:
• 4°C w komorze chłodziarki;
• -18°C w komorze zamrażarki
Gdy funkcja jest włączona, widoczny jest
wskaźnik trybu ECO.
Ustawienia te gwarantują
minimalne zużycie energii i
odpowiednie warunki
przechowywania żywności.
51
4.7 Tryb ExtraHumidity
Gdy wystąpi potrzeba zwiększenia
wilgotności w chłodziarce, zaleca się
włączenie funkcji ExtraHumidity.
1. Aby włączyć funkcję, należy nacisnąć
przycisk ExtraHumidity.
Zaświeci się wskaźnik ExtraHumidity.
2. W celu wyłączenia funkcji należy
nacisnąć i przytrzymać przycisk
ExtraHumidity, aż wyłączy się
wskaźnik ExtraHumidity.
4.8 Tryb DEMO
Tryb DEMO umożliwia włączenie panelu
bez konieczności włączania urządzenia.
•
•
Aby włączyć ten tryb, należy 9-krotnie
nacisnąć przycisk wyboru trybu, aż na
wyświetlaczu pojawi się wskazanie
dE.
Aby wyłączyć ten tryb, należy
nacisnąć i przytrzymać przycisk
wyboru trybu przez około 10 sekund.
Urządzenie powróci do
standardowego trybu działania.
4.9 Alarm wysokiej
temperatury
Wzrost temperatury w komorze
zamrażarki (spowodowany na przykład
awarią zasilania lub otworzeniem drzwi)
sygnalizuje:
• migający przycisk wyboru komory i
wskaźnik komory;
• sygnał dźwiękowy.
Aby wyłączyć alarm, należy nacisnąć
dowolny przycisk.
Sygnał dźwiękowy wyłączy się.
Wskaźniki alarmu migają aż do chwili
przywrócenia normalnych warunków.
4.10 Alarm otwartych drzwi
Jeśli drzwi urządzenia pozostają otwarte
przez kilka minut, włącza się alarm
dźwiękowy. Alarm otwartych drzwi jest
sygnalizowany przez:
• migający przycisk wyboru komory i
wskaźnik komory;
• sygnał dźwiękowy.
Po przywróceniu normalnych warunków
pracy (zamknięte drzwi) alarm
dźwiękowy wyłącza się. Sygnał
52
www.aeg.com
dźwiękowy alarmu można wyłączyć
poprzez naciśnięcie dowolnego
przycisku.
5. CODZIENNA EKSPLOATACJA
OSTRZEŻENIE!
Patrz rozdział dotyczący
bezpieczeństwa.
5.1 Pierwsze włączenie
zasilania
UWAGA!
Przed włożeniem wtyczki
zasilania do gniazda i
włączeniem urządzenia po
raz pierwszy należy
pozostawić je w pozycji
pionowej przez co najmniej 4
godziny. Ma to na celu
zapewnienie, że
odpowiednia ilość oleju
spłynie do sprężarki. W
przeciwnym wypadku
sprężarka lub elementy
elektroniczne mogą ulec
uszkodzeniu.
5.2 Przechowywanie
zamrożonej żywności
Przy pierwszym uruchomieniu lub po
pewnym okresie wyłączenia urządzenia
przed umieszczeniem produktów w
komorze urządzenie powinno działać
przez co najmniej 2 godziny z włączoną
funkcją FROSTMATIC. Szuflady
zamrażarki umożliwiają szybkie i łatwe
odszukiwanie potrzebnych produktów.
Przy przechowywaniu większych porcji
żywności należy wyjąć wszystkie
szuflady oprócz najniżej położonej z
nich, która musi pozostawać w
urządzeniu w celu zapewnienia
odpowiedniego obiegu powietrza. Na
wszystkich półkach można umieszczać
produkty żywnościowe wystające na
odległość 15 mm od drzwi.
5.3 Zamrażanie świeżej
żywności
Komora zamrażarki jest przeznaczona
do długotrwałego przechowywania
mrożonek, głęboko zamrożonej żywności
oraz do zamrażania świeżej żywności.
W celu zamrożenia niewielkiej ilości
świeżej żywności nie ma potrzeby
zmieniania bieżącego ustawienia
zamrażarki.
W celu zamrożenia świeżej żywności
należy włączyć funkcję FROSTMATIC co
najmniej 24 godziny przed
umieszczeniem żywności przeznaczonej
do zamrożenia w komorze zamrażarki.
Umieścić żywność do zamrożenia w
górnej komorze.
Informacja o maksymalnej ilości
żywności, jaką można zamrozić w ciągu
24 godzin, znajduje się na tabliczce
znamionowej.
Proces zamrażania trwa 24 godziny: w
tym czasie nie wolno wkładać kolejnej
partii żywności przeznaczonej do
zamrożenia.
Po zakończeniu procesu zamrażania
należy powrócić do żądanej temperatury
(patrz „Funkcja FROSTMATIC”).
W takim przypadku
temperatura w komorze
chłodziarki może spaść
poniżej 0°C. Jeśli tak się
stanie, należy ponownie
ustawić wyższą temperaturę.
5.4 Przechowywanie
żywności w komorze
chłodziarki
Artykuły spożywcze należy przykryć lub
owinąć – szczególnie te, które wydzielają
mocny zapach.
Zapewnić swobodny przepływ powietrza
wokół artykułów spożywczych.
POLSKI
Żywność przechowywana na półkach nie
powinna znajdować się bliżej niż 20 mm
od tylnej ścianki i 15 mm od drzwi
urządzenia.
53
modułu z komory chłodziarki należy
pociągnąć moduł do siebie i wyjąć kosz,
przechylając jego przednią część w dół.
5.5 Moduł FreshBox
W szufladzie wewnątrz modułu panuje
niższa temperatura niż w pozostałych
częściach chłodziarki, dzięki czemu
nadaje się ona do przechowywania
świeżej żywności, jak ryby, mięso czy
owoce morza.
5.6 DYNAMICAIR
UWAGA!
Przed włożeniem lub
wyjęciem modułu FreshBox
z urządzenia należy
wyciągnąć z chłodziarki
dolną szufladę i szklaną
pokrywę.
Komorę chłodziarki wyposażono w
urządzenie umożliwiające szybkie
schłodzenie żywności i zapewniające
bardziej równomierną temperaturę w
komorze.
Urządzenie włącza się automatycznie w
razie potrzeby, np. w celu przywrócenia
temperatury po otworzeniu drzwi lub gdy
temperatura otoczenia jest wysoka.
Moduł FreshBox wyposażono w
prowadnice. Podczas wyjmowania
6. KONSERWACJA I CZYSZCZENIE
OSTRZEŻENIE!
Patrz rozdział dotyczący
bezpieczeństwa.
6.1 Czyszczenie wnętrza
W celu usunięcia zapachu nowego
produktu, przed pierwszym
uruchomieniem urządzenia, należy umyć
jego wnętrze i znajdujące się w nim
akcesoria letnią wodą z dodatkiem
neutralnego środka czyszczącego, a
następnie dokładnie osuszyć.
UWAGA!
Nie należy stosować żrących
detergentów, materiałów
ściernych, środków na bazie
chloru lub oleju, ponieważ
mogłoby to spowodować
uszkodzenie powierzchni
urządzenia.
6.2 Okresowe czyszczenie
UWAGA!
Nie należy ciągnąć,
przesuwać ani dopuszczać
do uszkodzenia rurek i/lub
przewodów w urządzeniu.
54
www.aeg.com
UWAGA!
Nie wolno uszkodzić układu
chłodzenia.
Urządzenie należy regularnie czyścić:
1. Wnętrze i akcesoria należy myć
letnią wodą z dodatkiem neutralnego
środka czyszczącego.
2. Regularnie sprawdzać i przecierać
uszczelki drzwi, aby nie gromadziły
się na nich zabrudzenia.
3. Dokładnie opłukać i wysuszyć.
4. Jeśli skraplacz i sprężarka z tyłu
urządzenia są dostępne, oczyścić je
za pomocą szczotki.
Pozwoli to poprawić to wydajność
urządzenia i zmniejszyć zużycie
energii elektrycznej.
6.3 Rozmrażanie chłodziarki
Za każdym razem przy wyłączeniu silnika
sprężarki podczas normalnego
użytkowania szron jest usuwany
automatycznie z parownika komory
chłodziarki.
6.4 Rozmrażanie zamrażarki
Zamrażarka jest urządzeniem typu
bezszronowego. Podczas działania
urządzenia szron nie gromadzi się na
wewnętrznych ściankach ani na
żywności.
6.5 Przerwy w użytkowaniu
urządzenia
Jeśli urządzenie nie będzie użytkowane
przez długi czas, należy wykonać
następujące czynności:
1. Odłączyć urządzenie od zasilania.
2. Wyjąć wszystkie artykuły spożywcze.
3. Wyczyścić urządzenie oraz wszystkie
akcesoria.
4. Pozostawić uchylone drzwi, aby
uniknąć powstawania
nieprzyjemnych zapachów.
7. ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW
OSTRZEŻENIE!
Patrz rozdział dotyczący
bezpieczeństwa.
7.1 Co zrobić, gdy…
Problem
Prawdopodobna przyczy‐ Rozwiązanie
na
Urządzenie pracuje głośno.
Urządzenie nie stoi stabil‐
nie.
Sprawdzić, czy urządzenie jest
wypoziomowane.
Działa alarm dźwiękowy lub Urządzenie niedawno włą‐
świetlny.
czono lub temperatura jest
wciąż za wysoka.
Patrz „Alarm/wskaźnik otwo‐
rzonych drzwi” lub „Alarm/
wskaźnik wysokiej temperatu‐
ry”.
Temperatura w urządzeniu
jest za wysoka.
Patrz „Alarm/wskaźnik otwo‐
rzonych drzwi” lub „Alarm/
wskaźnik wysokiej temperatu‐
ry”.
POLSKI
55
Problem
Prawdopodobna przyczy‐ Rozwiązanie
na
Zamiast cyfr na wyświetla‐
czu temperatury widoczny
jest kwadratowy symbol.
Problem z czujnikiem tem‐
peratury.
Skontaktować się z najbliż‐
szym autoryzowanym centrum
serwisowym (układ chłodniczy
będzie nadal chłodził żywność,
ale regulacja temperatury sta‐
nie się niemożliwa).
Nie działa oświetlenie.
Oświetlenie jest w trybie
czuwania.
Zamknąć i otworzyć drzwi.
Przepaliła się żarówka.
Skontaktować się z najbliż‐
szym autoryzowanym centrum
serwisowym.
Nie ustawiono prawidłowo
temperatury.
Patrz rozdział „Eksploatacja”
lub „Panel sterowania”.
Włożono na raz zbyt wiele
produktów do przechowa‐
nia.
Odczekać kilka godzin i po‐
nownie sprawdzić temperatu‐
rę.
Temperatura w pomie‐
szczeniu jest za wysoka.
Zapoznać się z informacją do‐
tyczącą klasy klimatycznej na
tabliczce znamionowej.
Włożono za ciepłe potrawy
do urządzenia.
Przed umieszczeniem żyw‐
ności w urządzeniu należy od‐
czekać, aż ostygnie ona do
temperatury pokojowej.
Włączona jest funkcja
FROSTMATIC.
Patrz „Funkcja FROSTMA‐
TIC”.
Włączona jest funkcja
COOLMATIC.
Patrz „Funkcja COOLMATIC”.
Sprężarka nie uruchamia
się natychmiast po naciś‐
nięciu FROSTMATIC lub
zmianie ustawienia tempe‐
ratury.
Jest to normalne zjawisko,
które nie oznacza usterki.
Sprężarka uruchamia się po
pewnym czasie.
Sprężarka nie uruchamia
się natychmiast po naciś‐
nięciu COOLMATIC lub
zmianie ustawienia tempe‐
ratury.
Jest to normalne zjawisko,
które nie oznacza usterki.
Sprężarka uruchamia się po
pewnym czasie.
Woda spływa do komory
chłodziarki.
Odpływ skroplin jest nie‐
drożny.
Oczyścić odpływ skroplin.
Sprężarka pracuje bez
przerwy.
56
www.aeg.com
Problem
Prawdopodobna przyczy‐ Rozwiązanie
na
Produkty uniemożliwiają
spływanie skroplin do ry‐
nienki na tylnej ściance.
Upewnić się, że produkty nie
stykają się z tylną ścianką.
Woda wylewa się na podło‐
gę.
Końcówka wężyka odpro‐
wadzającego wodę z od‐
szraniania nie jest połączo‐
na z pojemnikiem umie‐
szczonym nad sprężarką.
Zamocować końcówkę węż‐
yka odprowadzającego wodę z
odszraniania w pojemniku
umieszczonym nad sprężarką.
Nie można ustawić tempe‐
ratury.
Włączona jest funkcja
FROSTMATIC lub COOL‐
MATIC.
Wyłączyć funkcję FROSTMA‐
TIC lub COOLMATIC ręcznie
albo zaczekać, aż funkcja wy‐
łączy się automatycznie i usta‐
wić temperaturę. Patrz „Funk‐
cja FROSTMATIC lub COOL‐
MATIC”.
Na wyświetlaczu pojawi się
wskazanie DEMO.
Urządzenie działa w trybie
demonstracyjnym.
Nacisnąć i przytrzymać przy‐
cisk przycisk wyboru trybu
przez ok. 10 sekund, aż roz‐
legnie się długi sygnał dźwię‐
kowy i nastąpi na krótko wyłą‐
czenie wyświetlacza.
Temperatura w urządzeniu Nie ustawiono prawidłowo
jest za niska lub za wysoka. regulatora temperatury.
Ustawić wyższą/niższą tempe‐
raturę.
Boczne ścianki urządzenia
są ciepłe.
Temperatura produktów
jest za wysoka.
Pozostawić produkty, aby os‐
tygły do temperatury pokojo‐
wej i dopiero wtedy włożyć je
do urządzenia.
Włożono na raz zbyt wiele
produktów do przechowa‐
nia.
Ograniczyć liczbę produktów
wkładanych jednocześnie do
przechowania.
Włączona jest funkcja
FROSTMATIC.
Patrz „Funkcja FROSTMA‐
TIC”.
Włączona jest funkcja
COOLMATIC.
Patrz „Funkcja COOLMATIC”.
Jest to normalne zjawisko
spowodowane działaniem
wymiennika ciepła.
Gdy temperatura otoczenia
przekracza 38°C, odległość
między obudową urządzenia a
przylegającymi meblami po‐
winna wynosić co najmniej 30
mm.
POLSKI
Problem
57
Prawdopodobna przyczy‐ Rozwiązanie
na
Na tylnej ścianie chłodziarki Zbyt często otwierano
zbiera się za dużo skroplin. drzwi.
Drzwi urządzenia otwierać tyl‐
ko wtedy, gdy jest to koniecz‐
ne.
Drzwi nie zamknięto pra‐
widłowo.
Sprawdzić, czy drzwi zamknię‐
to prawidłowo.
Nie opakowano produktów
spożywczych.
Opakować odpowiednio pro‐
dukty spożywcze przed ich
umieszczeniem w urządzeniu.
Drzwi stawiają opór przy ot‐ Próbowano otworzyć drzwi
wieraniu.
zaraz po ich zamknięciu.
Jeżeli podane rozwiązania
nie przynoszą pożądanego
efektu, należy skontaktować
się z najbliższym
autoryzowanym centrum
serwisowym.
Po zamknięciu drzwi należy
odczekać kilka sekund przed
ich ponownym otworzeniem.
Wymiany oświetlenia może dokonać
wyłącznie pracownik serwisu. Należy
skontaktować się z autoryzowanym
centrum serwisowym.
7.2 Wymiana oświetlenia
Urządzenie wyposażono w bardzo trwałe
oświetlenie wnętrza typu LED.
8. DANE TECHNICZNE
8.1 Karta informacyjna produktu
Znak towarowy
AEG
Model
RCB83326MX 925055090
Kategoria
7. Chłodziarko-zamrażarka
Klasa efektywności energetycznej
A++
Zużycie energii w kWH rocznie na podstawie wyni‐
237
ków testu przeprowadzonego w normalnych warun‐
kach w cyklu 24 godzinnym. Rzeczywiste zużycie
energii zależy od sposobu użytkowania urządzenia i
miejsca, w którym się ono znajduje
Pojemność użytkowa w litrach, lodówka
214
Pojemność użytkowa w litrach, Star
-
Pojemność użytkowa w litrach, strefa piwniczna
-
58
www.aeg.com
Pojemność użytkowa w litrach, wino
-
Pojemność użytkowa w litrach, łącznie
305
Pojemność użytkowa w litrach, zamrażarka
91
Pojemność użytkowa w litrach, chłodziarka
-
Pojemność użytkowa w litrach, pozostałe komory
-
Oznaczenie gwiazdkowe komory zamrażania o naj‐
większej pojemności użytkowej (l)
****
Temperatura projektowa „pozostałych komór” > 14
°C (°C),jeśli występują
-
„System bezszronowy” (T/N), lodówka
Tak
„System bezszronowy” (T/N), zamrażarka
Tak
Bezpieczny czas przechowywania bez zasilania, go‐ 19
dzin
Zdolność zamrażania w kg/24 h
10
Klasa klimatyczna
SN-N-ST-T
Najniższa temperatura otoczenia, w której urządze‐
nie jest przeznaczone do użytku, w °C
10
Najwyższa temperatura otoczenia, w której urządze‐ 43
nie jest przeznaczone do użytku, w °C
Poziom emitowanego hałasu, podany w dB(A) re1
pW
43
Przeznaczony do zabudowy T/N
Nie
Urządzenie przeznaczone wyłącznie do przechowy‐
wania wina T/N
Nie
8.2 Dodatkowe dane
techniczne
Wysokość
1840 mm
Szerokość
595 mm
Głębokość
647 mm
Napięcie
230 - 240 V
Częstotliwość
50 Hz
Dane techniczne podano na tabliczce
znamionowej znajdującej się wewnątrz
lub na zewnątrz urządzenia oraz na
etykiecie z oznaczeniem klasy
energetycznej.
9. OCHRONA ŚRODOWISKA
Materiały oznaczone symbolem
należy poddać utylizacji. Opakowanie
urządzenia włożyć do odpowiedniego
pojemnika w celu przeprowadzenia
recyklingu. Należy zadbać o ponowne
przetwarzanie odpadów urządzeń
elektrycznych i elektronicznych, aby
POLSKI
59
zwrócić produkt do miejscowego punktu
ponownego przetwarzania lub
skontaktować się z odpowiednimi
władzami miejskimi.
chronić środowisko naturalne oraz
ludzkie zdrowie. Nie wolno wyrzucać
urządzeń oznaczonych symbolem
razem z odpadami domowymi. Należy
*
280157869-A-242019
www.aeg.com/shop
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising