Electrolux | EN3455MFX | User manual | Electrolux EN3455MFX User Manual

Electrolux EN3455MFX User Manual
EN3455MFX
CS
HU
PL
SK
Chladnička s mrazničkou
Hűtő - fagyasztó
Chłodziarko-zamrażarka
Chladnička s mrazničkou
Návod k použití
Használati útmutató
Instrukcja obsługi
Návod na používanie
2
15
29
43
2
www.electrolux.com
OBSAH
1. BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE......................................................................... 2
2. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY ...............................................................................4
3. INSTALACE........................................................................................................6
4. OVLÁDACÍ PANEL.............................................................................................7
5. DENNÍ POUŽÍVÁNÍ............................................................................................ 9
6. ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA.......................................................................................... 9
7. ODSTRAŇOVÁNÍ ZÁVAD................................................................................ 10
8. TECHNICKÉ ÚDAJE........................................................................................ 13
MYSLÍME NA VÁS
Děkujeme, že jste si zakoupili spotřebič značky Electrolux. Vybrali jste si produkt,
se kterým jsou spjaty desítky let profesionálních zkušeností a inovací. Tento
důmyslný a stylový spotřebič byl navržen s ohledem na jeho uživatele. Kdykoliv
jej proto používáte, můžete se spolehnout, že pokaždé dosáhnete skvělých
výsledků.
Vítá Vás Electrolux.
Navštivte naše stránky ohledně:
Rady ohledně používání, brožury, poradce při potížích, servisních informací:
www.electrolux.com/webselfservice
Registrace vašeho spotřebiče, kterou získáte lepší servis:
www.registerelectrolux.com
Nákupu příslušenství, spotřebního materiálu a originálních náhradních dílů pro
váš spotřebič:
www.electrolux.com/shop
PÉČE O ZÁKAZNÍKY A SERVIS
Doporučujeme používat originální náhradní díly.
Při kontaktu se servisním střediskem se ujistěte, že máte k dispozici následující
údaje: Model, výrobní číslo (PNC), sériové číslo.
Tyto informace jsou uvedeny na typovém štítku.
Upozornění / Důležité bezpečnostní informace
Všeobecné informace a rady
Poznámky k ochraně životního prostředí
Zmĕny vyhrazeny.
1.
BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE
Tento návod si pečlivě přečtěte ještě před instalací
spotřebiče a jeho prvním použitím. Výrobce nenese
odpovědnost za žádný úraz ani škodu v důsledku
nesprávné instalace nebo použití. Návod k použití vždy
ČESKY
3
uchovávejte na bezpečném a přístupném místě pro jeho
budoucí použití.
1.1 Bezpečnost dětí a postižených osob
•
•
•
•
•
•
Tento spotřebič smí používat děti starší osmi let nebo
osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo
duševními schopnostmi nebo osoby bez patřičných
zkušeností a znalostí, pouze pokud tak činí pod
dozorem nebo vedením, které zohledňuje bezpečný
provoz spotřebiče, a pokud rozumí rizikům spojeným s
provozem spotřebiče.
Děti ve věku tří až osmi let a osoby s rozsáhlým a
komplexním postižením mohou tento spotřebič
používat, pokud k tomu dostaly řádné pokyny.
Děti mladší tří let bez stálého dozoru držte z dosahu
spotřebiče.
Nenechte děti hrát si se spotřebičem.
Čištění a uživatelskou údržbu spotřebiče by neměly
provádět děti bez dozoru.
Všechny obaly uschovejte z dosahu dětí a řádně je
zlikvidujte.
1.2 Všeobecné bezpečnostní informace
•
•
•
•
Tento spotřebič je určen pro použití v domácnosti a
pro následující způsoby použití:
– Ve farmářských domech, v kuchyňkách pro
zaměstnance v obchodech, kancelářích a jiných
pracovních prostředích
– Pro zákazníky hotelů, motelů, penzionů a jiných
ubytovacích zařízení
VAROVÁNÍ: Udržujte volně průchodné větrací otvory
na povrchu spotřebiče nebo kolem vestavěného
spotřebiče.
VAROVÁNÍ: K urychlení odmrazování nepoužívejte
mechanické ani jiné pomocné prostředky, které nejsou
doporučeny výrobcem.
VAROVÁNÍ: Nepoškozujte chladicí okruh.
4
www.electrolux.com
•
•
•
•
•
VAROVÁNÍ: V prostoru chladicích spotřebičů
nepoužívejte jiné elektrické přístroje, než typy
schválené k tomuto účelu výrobcem.
K čištění spotřebiče nepoužívejte proud vody nebo
páru.
Vyčistěte spotřebič vlhkým měkkým hadrem.
Používejte pouze neutrální mycí prostředky.
Nepoužívejte prostředky s drsnými částicemi,
drátěnky, rozpouštědla nebo kovové předměty.
V tomto spotřebiči neuchovávejte výbušné směsi, jako
např. aerosolové spreje s hořlavým hnacím plynem.
Jestliže je poškozený přívodní kabel, smí ho vyměnit
pouze výrobce, autorizované servisní středisko nebo
osoba s podobnou příslušnou kvalifikací, jinak by
mohlo dojít k úrazu.
2. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY
2.1 Instalace
VAROVÁNÍ!
Tento spotřebič smí
instalovat jen kvalifikovaná
osoba.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Odstraňte veškerý obalový materiál.
Poškozený spotřebič neinstalujte ani
nepoužívejte.
Řiďte se pokyny k instalaci dodanými
spolu s tímto spotřebičem.
Při přemisťování spotřebiče buďte
vždy opatrní, protože je těžký. Vždy
používejte ochranné rukavice a
uzavřenou obuv.
Přesvědčte se, že vzduch může okolo
spotřebiče volně proudit.
Při první instalaci nebo změně směru
otevírání dveří počkejte alespoň čtyři
hodiny, než spotřebič připojíte k
napájení. Olej tak může natéct zpět
do kompresoru.
Před každou činností na spotřebiči
(např. změna směru otevírání dveří)
vytáhněte zástrčku ze síťové zásuvky.
Neinstalujte spotřebič v blízkosti
topidel, sporáků, trub či varných
desek.
Nevystavujte spotřebič dešti.
•
•
•
Neinstalujte spotřebič tam, kde by se
dostal do přímého slunečního světla.
Neinstalujte spotřebič v příliš vlhkých
či příliš chladných místech.
Při přemisťování spotřebiče jej
nadzdvihněte za přední okraj, abyste
zabránili poškrábání podlahy.
2.2 Připojení k elektrické síti
VAROVÁNÍ!
Hrozí nebezpečí požáru
nebo úrazu elektrickým
proudem.
VAROVÁNÍ!
Při instalaci spotřebiče se
ujistěte, že není napájecí
kapel nikde zachycený či
poškozený.
VAROVÁNÍ!
Nepoužívejte rozbočovací
zástrčky ani prodlužovací
kabely.
•
•
Spotřebič musí být uzemněn.
Zkontrolujte, zda údaje na typovém
štítku souhlasí s parametry elektrické
sítě.
ČESKY
•
•
•
•
•
Vždy používejte správně instalovanou
síťovou zásuvku s ochranou proti
úrazu elektrickým proudem.
Dbejte na to, abyste nepoškodili
elektrické součásti (např. napájecí
kabel, síťovou zástrčku, kompresor).
Při výměně elektrických součástí se
obraťte na autorizované servisní
středisko či elektrikáře.
Napájecí kabel musí zůstat pod
úrovní síťové zástrčky.
Síťovou zástrčku zapojte do síťové
zásuvky až na konci instalace
spotřebiče. Po instalaci musí zůstat
síťová zástrčka nadále dostupná.
Neodpojujte spotřebič ze zásuvky
tahem za kabel. Vždy tahejte za
zástrčku.
•
•
•
•
•
2.4 Vnitřní osvětlení
VAROVÁNÍ!
Nebezpečí úrazu elektrickým
proudem!
2.3 Použití spotřebiče
VAROVÁNÍ!
Hrozí nebezpečí zranění,
popálení, úrazu elektrickým
proudem nebo požáru.
5
Nedotýkejte se kompresoru či
kondenzátoru. Jsou horké.
Nedotýkejte se a neodstraňujte
předměty či potraviny z mrazicího
oddílu, pokud máte mokré či vlhké
ruce.
Nezmrazujte znovu potraviny, které
byly rozmražené.
Dodržujte skladovací pokyny uvedené
na balení mražených potravin.
Potraviny před vložením do mrazicího
oddílu zabalte do jakéhokoli
vhodného materiálu pro kontakt s
potravinami.
•
Typ osvětlení použitý u tohoto
spotřebiče je určen pouze do
domácích spotřebičů. Nepoužívejte je
pro osvětlení domácnosti.
2.5 Čištění a údržba
Spotřebič obsahuje hořlavý plyn
isobutan (R600a) - zemní plyn, který je
dobře snášen životním prostředím.
Dbejte na to, abyste nepoškodili chladicí
okruh obsahující isobutan.
•
•
•
•
•
•
•
Neměňte technické parametry tohoto
spotřebiče.
Do spotřebiče nevkládejte jiná
elektrická zařízení (jako např.
výrobníky zmrzliny), pokud nejsou
výrobcem označena jako použitelná.
Pokud dojde k poškození chladicího
okruhu, ujistěte se, že se v místnosti
nenachází zdroje otevřeného ohně či
možného vznícení. Místnost
vyvětrejte.
Zabraňte kontaktu horkých předmětů
s plastovými částmi spotřebiče.
Do mrazicího oddílu nevkládejte
sycené nápoje. V nádobě takových
nápojů by vznikl přetlak.
Ve spotřebiči neuchovávejte hořlavé
plyny a kapaliny.
Do spotřebiče, do jeho blízkosti nebo
na spotřebič neumísťujte hořlavé
předměty nebo předměty obsahující
hořlavé látky.
VAROVÁNÍ!
Hrozí nebezpečí poranění
nebo poškození spotřebiče.
•
•
•
Před čištěním nebo údržbou spotřebič
vždy vypněte a vytáhněte síťovou
zástrčku ze zásuvky.
Tento spotřebič obsahuje uhlovodíky
v chladicí jednotce. Údržbu a doplnění
jednotky smí provádět pouze
kvalifikovaná osoba.
Pravidelně kontrolujte vypouštěcí
otvor spotřebiče a v případě potřeby
jej vyčistěte. Jestliže je otvor ucpaný,
bude se na dně spotřebiče
shromažďovat voda.
2.6 Obsluha
•
•
Pro opravu spotřebiče se obraťte na
autorizované servisní středisko.
Používejte výhradně originální
náhradní díly.
6
www.electrolux.com
2.7 Likvidace
VAROVÁNÍ!
Hrozí nebezpečí úrazu či
udušení.
•
•
•
Odpojte spotřebič od elektrické sítě.
Odřízněte a vyhoďte síťový kabel.
Odstraňte dveře, abyste zabránili
uvěznění dětí a domácích zvířat ve
spotřebiči.
•
•
•
Chladicí okruh a izolační materiály
tohoto spotřebiče neškodí ozonové
vrstvě.
Izolační pěna obsahuje hořlavé plyny.
Pro informace ohledně správné
likvidace spotřebiče se obraťte na
místní úřady.
Nepoškozujte část chladicí jednotky,
která se nachází blízko výměníku
tepla.
3. INSTALACE
3.1 Umístění
Spotřebič instalujte na suchém, dobře
větraném místě, jehož okolní teplota
odpovídá klimatické třídě uvedené na
typovém štítku spotřebiče:
Klima‐
tická
třída
Okolní teplota
SN
+10 °C až 32 °C
N
+16 °C až 32 °C
ST
+16 °C až 38 °C
T
+16 °C až 43 °C
nestavte. Jedna nebo více nastavitelných
nožiček na spodku skříně zajišťují
vyrovnané postavení spotřebiče.
100 mm
min
VAROVÁNÍ!
Viz kapitoly o bezpečnosti.
B
3.2 Umístění
Spotřebič musí být možné
odpojit od elektrické sítě.
Zástrčka musí proto být i po
instalaci dobře přístupná.
Spotřebič musí být instalován v
dostatečné vzdálenosti od zdrojů tepla,
jako jsou radiátory, bojlery, přímý
sluneční svit apod. Ujistěte se, že vzduch
může volně cirkulovat kolem zadní části
spotřebiče. Jestliže je spotřebič umístěn
pod závěsnými skříňkami kuchyňské
linky, je pro zajištění správného výkonu
nutná minimální vzdálenost mezi horní
částí spotřebiče a závěsnými skříňkami
alespoň 100 mm. Pokud je to však
možné, spotřebič pod závěsné skříňky
20 mm
A
POZOR!
Aby byla zaručena funkce při
okolní teplotě vyšší než 38
ºC, doporučuje se mezi
bočními stěnami spotřebiče
a přilehlým nábytkem
dodržovat vzdálenost 30
mm.
3.3 Vyrovnání
Při umístění spotřebiče zajistěte, aby stál
vodorovně. Můžete ho vyrovnat
seřízením dvou dolních předních
nožiček.
ČESKY
•
•
7
tomuto účelu vybavena příslušným
kontaktem. Pokud není domácí
zásuvka uzemněná, poraďte se s
odborníkem a připojte spotřebič k
samostatnému uzemnění v souladu s
platnými předpisy.
Výrobce odmítá veškerou
odpovědnost v případě nedodržení
výše uvedených pokynů.
Tento spotřebič je v souladu se
směrnicemi EHS.
3.4 Připojení k elektrické síti
3.5 Změna směru otvírání dveří
•
Chcete-li změnit směr otvírání dveří,
obraťte se na nejbližší autorizované
servisní středisko. Odborník z
autorizovaného servisu provede změnu
směru otevírání dveří na vaše náklady.
•
Spotřebič smí být připojen k síti až po
ověření, že napětí a frekvence
uvedené na typovém štítku odpovídají
napětí v domácí síti.
Spotřebič musí být uzemněn.
Zástrčka napájecího kabelu je k
4. OVLÁDACÍ PANEL
1
8°
5°
2
2°
3
4
1 Teplotní stupnice
2 Ikona režimu ECO
3 Ikona FastFreeze
4 Tlačítko teploty
4.1 Zapnutí spotřebiče
výchozí teplota (režim ECO). LED
kontrolka vedle symbolu režimu ECO
svítí.
1. Zapojte spotřebič do elektrické
zásuvky.
2. K zapnutí spotřebiče stiskněte
tlačítko teploty, dokud se nerozsvítí
všechny LED kontrolky.
Po přibližně třech sekundách LED
kontrolky zhasnou a je nastavena
4.2 Vypnutí spotřebiče
1. K vypnutí spotřebiče na tři sekundy
stiskněte tlačítko teploty.
Všechny LED kontrolky zhasnou.
8
www.electrolux.com
2. Spotřebič odpojíte od elektrické sítě
vytáhnutím zástrčky ze síťové
zásuvky.
4.3 Regulace teploty
K regulaci teploty stiskněte tlačítko
teploty. Po každém stisknutí tohoto
tlačítka se nastavená teplota posune o
jednu polohu a rozsvítí se odpovídající
LED kontrolka. Opakovaně stiskněte
tlačítko teploty, dokud nezvolíte
požadovanou teplotu. Nastavení bude
uloženo.
Teplota se postupně mění
od +2 °C do +8 °C.
Nejchladnější nastavení: +2
°C.
Nejteplejší nastavení: +8 °C
Nejvhodnější nastavení:
režim ECO (+3 až +4 °C).
Při volbě nastavení mějte na paměti, že
teplota uvnitř spotřebiče závisí na:
• teplotě místnosti
• četnosti otevírání dveří
• množství uložených potravin
• umístění spotřebiče.
4.4 Režim spánku displeje
Po 30 sekundách bez žádné interakce se
spotřebičem se displej přepne do režimu
spánku. Tlumeně svítí pouze LED
kontrolka odpovídající aktuálně
nastavené teplotě. Všechny ostatní LED
kontrolky jsou zhasnuté. K vypnutí tohoto
režimu stiskněte tlačítko teploty.
4.5 Režim ECO
V tomto režimu je teplota nastavena v
rozmezí +3 a +4 °C.
Toto je nejlepší teplota k
zajištění dobrého
uchovávání potravin s
minimální spotřebou
energie.
K zapnutí režimu ECO stiskněte
opakovaně tlačítko teploty, dokud se na
ovládacím panelu nerozsvítí LED
kontrolka vedle ikony režimu ECO.
4.6 Funkce FastFreeze
Potřebujete-li do chladicího oddílu vložit
velké množství teplých potravin
(například po nákupu) nebo rychle snížit
teplotu v mrazicím oddíle, aby se čerstvé
potraviny rychleji zmrazily, doporučujeme
zapnout funkci FastFreeze k řádnému
uchovávání potravin.
Tuto funkci zapnete opakovaným
stisknutím tlačítka teploty, dokud se na
ovládacím panelu nerozsvítí kontrolka
LED vedle ikony FastFreeze. Stejně tak
se rozsvítí kontrolka LED odpovídající +2
°C.
Funkce se automaticky
vypne za 52 hodin. Když se
funkce vypne, obnoví se
předchozí nastavení teploty.
Tuto funkci můžete kdykoli
vypnout stisknutím tlačítka
teploty a volbou nového
nastavení teploty.
Tato funkce se týká jak
chladicího tak mrazicího
oddílu.
4.7 Ukazatel otevřených dveří
Jsou-li dveře otevřené po dobu asi pěti
minut, zapne se ukazatel otevřených
dveří. Kontrolka LED aktuálně nastavené
teploty bliká.
Tento ukazatel můžete
vypnout zavřením dveří
nebo stisknutím tlačítka
teploty.
ČESKY
9
5. DENNÍ POUŽÍVÁNÍ
5.1 Zmrazování čerstvých
potravin
Mrazicí oddíl se hodí pro zmrazování
čerstvých potravin a pro dlouhodobé
uložení zmrazených a
hlubokozmrazených potravin.
Chcete-li zmrazit čerstvé potraviny,
zapněte funkci FastFreeze minimálně 24
hodin před uložením zmrazovaných
potravin do mrazicího oddílu.
Vložte čerstvé potraviny ke zmražení do
spodního oddílu.
Maximální množství čerstvých potravin,
které je možné zmrazit za 24 hodin, je
uvedeno na typovém štítku uvnitř
spotřebiče.
Zmrazování trvá 24 hodin: po tuto dobu
nevkládejte do spotřebiče žádné další
potraviny ke zmrazení.
Když je zmrazování potravin dokončeno,
zvolte opět požadovanou teplotu (viz
„Funkce FastFreeze“).
Teplota chladicího oddílu
pak může klesnout pod 0 °C.
V takovém případě otočte
regulátorem teploty zpět na
teplejší nastavení.
5.2 Uskladnění zmrazených
potravin
Po prvním spuštění spotřebiče nebo po
jeho dlouhodobé odstávce nechte
spotřebič před vložením potravin běžet
nejméně dvě hodiny se zapnutou funkcí
FastFreeze.
Jestliže chcete vložit velké množství
potravin, vyjměte ze spotřebiče všechny
zásuvky a položte potraviny na
skleněnou polici, kde se potraviny zmrazí
nejlépe.
V případě náhodného
rozmrazení, například z
důvodu výpadku proudu, a
pokud výpadek proudu trval
delší dobu, než je
„Skladovací doba při
poruše“ uvedená v tabulce
technických údajů, je nutné
rozmražené potraviny rychle
spotřebovat nebo ihned
tepelně upravit a (po
ochlazení) opět zmrazit.
5.3 Skladování potravin v
chladicím oddílu
Potraviny zakrývejte nebo je zabalujte,
zejména mají-li silnou vůni.
Potraviny položte tak, aby okolo nich
mohl proudit volně vzduch.
Potraviny by měly být na všech policích
umístěny alespoň 20 mm od zadní stěny
a 15 mm od dveří.
5.4 FREESTORE
Chladicí oddíl je vybaven ventilátorem,
který umožňuje rychlé chlazení potravin
a udržování stejnoměrné teploty v oddílu.
Ventilátor doporučujeme
zapnout, jestliže okolní
teplota přesahuje 30 °C.
1. Zařízení zapnete stisknutím na něm
umístěného tlačítka.
Rozsvítí se zelená kontrolka.
2. Když vypnete spotřebič,
nezapomeňte opětovným stisknutím
tlačítka vypnout ventilátor.
Zelená kontrolka zhasne.
6. ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA
VAROVÁNÍ!
Viz kapitoly o bezpečnosti.
6.1 Čistění vnitřku spotřebiče
Před prvním použitím spotřebiče omyjte
vnitřek a veškeré vnitřní příslušenství
vlažnou vodou s trochou neutrálního
mycího prostředku, abyste odstranili
10
www.electrolux.com
typický pach nového výrobku, pak vše
důkladně vytřete do sucha.
POZOR!
Nepoužívejte čisticí
prostředky, abrazivní prášky,
čističe na bázi chlóru nebo
ropy, které mohou poškodit
povrch spotřebiče.
výparníku chladicího oddílu při každém
vypnutí motoru kompresoru.
Odtokový otvor pro rozmraženou vodu,
který se nachází uprostřed žlábku v
chladicím oddíle, se musí pravidelně
čistit, aby voda nemohla přetéct a kapat
na uložené potraviny.
6.2 Pravidelné čištění
POZOR!
Nehýbejte s žádnými
trubkami nebo kabely uvnitř
spotřebiče, netahejte za ně a
nepoškozujte je.
POZOR!
Nepoškozujte chladicí
systém.
Spotřebič je nutné pravidelně čistit:
1. Vnitřek a všechno vnitřní
příslušenství omyjte vlažnou vodou s
trochou neutrálního mycího
prostředku.
2. Pravidelně kontrolujte těsnění dveří a
otírejte je, aby bylo čisté, bez
usazených nečistot.
3. Vše důkladně opláchněte a osušte.
4. Jsou-li dostupné, vyčistěte
kondenzátor a kompresor na zadní
straně spotřebiče kartáčem.
Zlepší se tím výkon spotřebiče a
sníží spotřeba energie.
6.4 Odmrazování mrazničky
Mrazicí oddíl je beznámrazový. To
znamená, že se v zapnutém spotřebiči
nevytváří námraza ani na vnitřních
stěnách, ani na potravinách.
6.5 Vyřazení spotřebiče z
provozu
Jestliže spotřebič nebudete po dlouhou
dobu používat, proveďte následná
opatření:
1. Odpojte spotřebič od elektrické sítě.
2. Vyjměte všechny potraviny.
3. Vyčistěte spotřebič a všechno
příslušenství.
4. Nechte dveře pootevřené, abyste
zabránili vzniku nepříjemných pachů.
6.3 Odmrazování chladničky
Během normálního používání se
námraza automaticky odstraňuje z
7. ODSTRAŇOVÁNÍ ZÁVAD
VAROVÁNÍ!
Viz kapitoly o bezpečnosti.
7.1 Co dělat, když...
Problém
Možná příčina
Řešení
Spotřebič je hlučný.
Spotřebič není správně
postaven.
Zkontrolujte stabilní polohu
spotřebiče.
ČESKY
11
Problém
Možná příčina
Řešení
Je spuštěna optická či
zvuková výstraha.
Spotřebič byl zapnut ne‐
dávno nebo teplota je je‐
ště příliš vysoká.
Viz „Výstraha/ukazatel
otevřených dveří“ nebo „Vý‐
straha/ukazatel vysoké te‐
ploty“.
Teplota ve spotřebiči je
příliš vysoká.
Viz „Výstraha/ukazatel
otevřených dveří“ nebo „Vý‐
straha/ukazatel vysoké te‐
ploty“.
Osvětlení nefunguje.
Kompresor funguje
nepřetržitě.
Osvětlení je v pohotovost‐ Zavřete a otevřete dveře.
ním režimu.
Vadná žárovka.
Obraťte se na nejbližší auto‐
rizované servisní středisko.
Nesprávně nastavená te‐
plota.
Viz pokyny v části „Provoz“/
„Ovládací panel“.
Uložili jste příliš velké
množství potravin najed‐
nou.
Počkejte několik hodin a pak
znovu zkontrolujte teplotu.
Teplota v místnosti je
příliš vysoká.
Viz tabulka klimatické třídy
na typovém štítku.
Vložili jste do spotřebiče
příliš teplé potraviny.
Před uložením nechte potra‐
viny vychladnout na teplotu
místnosti.
Funkce FastFreeze je za‐ Viz „Funkce FastFreeze“.
pnutá.
Po stisknutí FastFreeze
nebo po změně teploty se
kompresor nespustí
okamžitě.
Toto je normální jev, který Kompresor se po určité době
nepředstavuje poruchu
spustí.
spotřebiče.
V chladničce teče voda.
Odtokový otvor je ucpaný. Vyčistěte odtokový otvor.
Vložené potraviny brání
Přemístěte potraviny tak,
odtoku vody do odtokové‐ aby se nedotýkaly zadní stě‐
ho otvoru.
ny.
Na podlaze teče voda.
Vývod rozmražené vody
(kondenzátu) neústí do
odpařovací misky nad
kompresorem.
Vložte vývod rozmražené vo‐
dy (kondenzátu) do
odpařovací misky.
12
www.electrolux.com
Problém
Možná příčina
Řešení
Teplotu nelze nastavit.
Je zapnutá funkce FastF‐
reeze nebo ShoppingMo‐
de.
Ručně vypněte funkci FastF‐
reeze nebo ShoppingMode,
či případně vyčkejte s nasta‐
vováním teploty, dokud se
daná funkce neresetuje au‐
tomaticky. Viz „Funkce
FastFreeze nebo Shopping‐
Mode“.
Teplota ve spotřebiči je
příliš nízká/vysoká.
Není správně nastavený
regulátor teploty.
Nastavte vyšší/nižší teplotu.
Teplota potravin je příliš
vysoká.
Před uložením nechte potra‐
viny vychladnout na teplotu
místnosti.
Uložili jste příliš velké
množství potravin najed‐
nou.
Najednou ukládejte menší
množství potravin.
Funkce FastFreeze je za‐ Viz „Funkce FastFreeze“.
pnutá.
Boční panely spotřebiče
jsou teplé.
Jedná se o běžný stav,
který je způsoben provo‐
zem výměníku tepla.
Na zadní stěně chladničky Dveře byly otvírány příliš
je příliš mnoho kondenzo‐ často.
vané vody.
Dveře nelze snadno
otevřít.
Když je okolní teplota vyšší
než 38 °C, mezi každou stra‐
nou spotřebiče a okolním ná‐
bytkem musí být prostor ale‐
spoň 30 mm.
Dveře otevírejte jen v
případě potřeby.
Dveře nejsou zcela
dovřené.
Ujistěte se, že jsou dveře
zcela dovřené.
Uložené potraviny nebyly
zabalené.
Před uložením do spotřebiče
jídlo zabalte do vhodného
obalu.
Pokusili jste se otevřít
dveře ihned po jejich
uzavření.
Vyčkejte několik sekund po
zavření dveří, než je znovu
otevřete.
Pokud tyto rady nevedou
ke kýženému výsledku,
obraťte se na nejbližší
autorizované servisní
středisko.
7.2 Výměna žárovky
Tento spotřebič je vybaven vnitřním
osvětlením pomocí LED diod s dlouhou
životností.
Vnitřní osvětlení smí vyměňovat pouze
autorizované servisní středisko.
Kontaktujte autorizované servisní
středisko.
ČESKY
8. TECHNICKÉ ÚDAJE
8.1 Informační list výrobku
Ochranná známka
Electrolux
Model
EN3455MFX 925054522
Kategorie
7. Chladnička s mrazničkou
Třída energetické účinnosti
A++
Spotřeba energie v kWh za rok, založená na vý‐
sledcích normalizované zkoušky po dobu 24 ho‐
din. Skutečná spotřeba energie závisí na způso‐
bu použití a umístění spotřebiče.
239
Užitný objem v litrech, chladnička
220
Užitný objem v litrech, hvězdička
-
Užitný objem v litrech, chladicí prostor
-
Užitný objem v litrech, pro víno
-
Užitný objem v litrech, celkový
311
Užitný objem v litrech, mraznička
91
Užitný objem v litrech, Chladicí jednotka
-
Užitný objem v litrech, jiné prostory
-
Počet hvězdiček u mrazícího oddílu s nejvyšší
úložnou kapacitou (l)
****
Určená teplota jiných prostorů > 14 °C (°C), jsou- li k dispozici
Beznámrazová (A/N), chladnička
Ne
Beznámrazová (A/N), mraznička
Ano
Doba skladování při vypnutí v hodinách
18
Mrazicí výkon v kg/24 h
4
Klimatická třída
SN-N-ST-T
Tento spotřebič je určen k použití za nejnižší te‐
ploty okolí, v °C
10
Tento spotřebič je určen k použití za nejvyšší te‐
ploty okolí, v °C
43
Emise hluku šířeného vzduchem, dB(A) re1 pW
43
Vestavný spotřebič, A/N
Ne
Tento spotřebič je určen výhradně k uchovávání
vína, A/N
Ne
13
14
www.electrolux.com
8.2 Další technické údaje
Výška
1845 mm
Šířka
595 mm
Hloubka
647 mm
Napětí
230 - 240 V
Frekvence
50 Hz
Technické údaje jsou uvedeny na
typovém štítku umístěném na vnější
nebo vnitřní straně spotřebiče a na
energetickém štítku.
9. POZNÁMKY K OCHRANĚ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
Recyklujte materiály označené
určené k likvidaci. Spotřebiče označené
symbolem . Obaly vyhoďte do
příslušných odpadních kontejnerů k
recyklaci. Pomáhejte chránit životní
prostředí a lidské zdraví a recyklovat
elektrické a elektronické spotřebiče
příslušným symbolem nelikvidujte
spolu s domovním odpadem. Spotřebič
odevzdejte v místním sběrném dvoře
nebo kontaktujte místní úřad.
MAGYAR
15
TARTALOM
1. BIZTONSÁGI INFORMÁCIÓK..........................................................................15
2. BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK............................................................................ 17
3. ÜZEMBE HELYEZÉS....................................................................................... 19
4. KEZELŐPANEL................................................................................................21
5. NAPI HASZNÁLAT........................................................................................... 22
6. ÁPOLÁS ÉS TISZTÍTÁS...................................................................................23
7. HIBAELHÁRÍTÁS............................................................................................. 24
8. MŰSZAKI ADATOK.......................................................................................... 27
GONDOLUNK ÖNRE
Köszönjük, hogy Electrolux terméket vásárolt. Ön olyan készülék tulajdonosa lett,
mely mögött több évtizedes szakmai tapasztalat és innováció áll. Rendkívüli
tudását és stílusos megjelenését az Ön igényei ihlették. Valahányszor csak
használja, biztos lehet abban, hogy a benne foglalt tudás a siker garanciája.
Köszöntjük az Electrolux világában!
Látogassa meg a weboldalunkat:
Kezelési tanácsok, kiadványok, hibaelhárító, szerviz információk:
www.electrolux.com/webselfservice
További előnyökért regisztrálja készülékét:
www.registerelectrolux.com
Kiegészítők, segédanyagok és eredeti alkatrészek vásárlása a készülékhez:
www.electrolux.com/shop
VÁSÁRLÓI TÁMOGATÁS ÉS SZERVIZ
Kizárólag eredeti alkatrészek használatát javasoljuk.
Ha készülékével a szervizhez fordul, legyenek kéznél az alábbi adatok: Típus,
termékszám, sorozatszám.
Ezek az információk az adattáblán olvashatók.
Figyelmeztetés - Biztonsági információk
Általános információk és hasznos tanácsok
Környezetvédelmi információk
A változtatások jogát fenntartjuk.
1.
BIZTONSÁGI INFORMÁCIÓK
Az üzembe helyezés és használat előtt gondosan
olvassa el a mellékelt útmutatót. A gyártó nem vállal
felelősséget a helytelen beszerelés vagy használat miatt
keletkezett sérülésekért és károkért. Tartsa biztonságos
16
www.electrolux.com
és elérhető helyen az útmutatót, hogy szükség esetén
mindig a rendelkezésére álljon.
1.1 Gyermekek és fogyatékkal élő személyek
biztonsága
•
•
•
•
•
•
A készüléket 8 év feletti gyermekek és csökkent
fizikai, értelmi vagy mentális képességű, illetve
megfelelő tapasztalatok vagy ismeretek híján lévő
személyek csak felügyelettel, vagy a készülék
biztonságos használatára vonatkozó megfelelő
tájékoztatás esetén használhatják.
A készüléket 3-8 éves gyermekek, illetve súlyos,
komplex fogyatékossággal élő személyek kizárólag
akkor használhatják, ha megfelelő oktatásban
részesültek.
3 évesnél fiatalabb gyermekek kizárólag folyamatos
felügyelet mellett tartózkodhatnak a készülék
közelében.
Ne hagyja, hogy gyermekek játsszanak a készülékkel.
Gyermekek felügyelet nélkül nem végezhetnek
tisztítási vagy karbantartási tevékenységet a
készüléken.
Minden csomagolóanyagot tartson távol a
gyermekektől, és megfelelően dobja azokat
hulladékba.
1.2 Általános Biztonság
•
•
A készüléket háztartási, illetve más hasonló
felhasználási területekre szánták, mint például:
– Hétvégi házak, üzletek, irodák és egyéb
munkahelyeken kialakított személyzeti konyhák
– Hotelek, motelek, szállások és egyéb lakás céljára
szolgáló ingatlanok esetén az ügyfelek számára
FIGYELMEZTETÉS: Ne takarja le a készülékházon
vagy a beépített szerkezeten lévő szellőzőnyílásokat.
MAGYAR
•
•
•
•
•
•
•
17
FIGYELMEZTETÉS: Csak a gyártó által ajánlott
mechanikus berendezéseket vagy eszközöket
használjon a leolvasztás meggyorsítására.
FIGYELMEZTETÉS: Ügyeljen arra, hogy ne sérüljön
meg a hűtőkör.
FIGYELMEZTETÉS: Kizárólag a gyártó által ajánlott
típusú elektromos berendezéseket használjon a
készülék ételtároló rekeszeiben.
A készülék tisztításához ne használjon vízsugarat
vagy gőzt.
A készüléket puha, nedves ruhával tisztítsa. Csak
semleges tisztítószert használjon. Ne használjon
súrolószert, súrolószivacsot, oldószert vagy fém
tárgyat.
Tilos robbanásveszélyes termékeket és anyagokat
(pl.: gyulladásveszélyes hajtógázzal töltött aeroszolos
flakonokat) tárolni a készülékben.
Ha a hálózati kábel megsérül, azt a gyártónak vagy a
márkaszerviznek vagy más hasonlóan képzett
személynek kell kicserélnie, nehogy veszélyhelyzet
álljon elő.
2. BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK
2.1 Üzembe helyezés
FIGYELMEZTETÉS!
A készüléket csak képesített
személy helyezheti üzembe.
•
•
•
•
•
•
Távolítsa el az összes
csomagolóanyagot.
Ne helyezzen üzembe, és ne is
használjon sérült készüléket.
Tartsa be a készülékhez mellékelt
üzembe helyezési útmutatóban
foglaltakat.
A készülék nehéz, ezért legyen
körültekintő a mozgatásakor. Mindig
használjon munkavédelmi kesztyűt és
zárt lábbelit.
Gondoskodjon arról, hogy keringeni
tudjon a levegő a készülék körül.
Az első üzembe helyezéskor vagy az
ajtó nyitási irányának megfordítása
•
•
•
•
•
után várjon legalább 4 órát, mielőtt
csatlakoztatja a készüléket az
elektromos hálózathoz. Ez azért
szükséges, hogy az olaj
visszafolyhasson a kompresszorba.
A készüléken elvégzendő bármilyen
művelet végrehajtása (pl. az ajtó
nyitási irányának megfordítása) előtt
húzza ki a hálózati vezetéket a
hálózati aljzatból.
Ne helyezze üzembe a készüléket
radiátorok, tűzhelyek, sütők vagy
főzőlapok közelében.
Ne tegye ki a készüléket esőnek.
Ne helyezze üzembe a készüléket
közvetlen napsugárzásnak kitett
helyen.
A készüléket nem szabad túl párás
vagy túl hideg környezetben
üzemeltetni.
18
www.electrolux.com
•
A készülék mozgatásakor a készülék
elejének peremét emelje fel,
ellenkező esetben megkarcolhatja a
padlót.
2.2 Elektromos csatlakoztatás
FIGYELMEZTETÉS!
Tűz- és áramütésveszély.
FIGYELMEZTETÉS!
A készülék elhelyezésekor
ügyeljen arra, hogy a
hálózati kábel ne csípődjön
be és ne sérüljön meg.
FIGYELMEZTETÉS!
Ne használjon hálózati
elosztókat és hosszabbító
kábeleket.
•
•
•
•
•
•
•
A készüléket kötelező földelni.
Ellenőrizze, hogy az adattáblán
szereplő adatok megfelelnek-e a helyi
elektromos hálózat paramétereinek.
Mindig megfelelően felszerelt,
áramütés ellen védett aljzatot
használjon.
Ügyeljen az elektromos alkatrészek
(pl. hálózati csatlakozódugasz,
hálózati kábel, kompresszor)
épségére. Ha az elektromos
alkatrészek cserére szorulnak,
forduljon a hivatalos márkaszervizhez
vagy elektromos szakemberhez.
A hálózati kábelnek a hálózati aljzat
szintje alatt kell elhelyezkednie.
Csak az üzembe helyezés befejezése
után csatlakoztassa a hálózati
csatlakozódugót a hálózati
csatlakozóaljzatba. Ügyeljen arra,
hogy a hálózati dugasz üzembe
helyezés után is könnyen elérhető
legyen.
A készülék csatlakozásának
bontására, soha ne a hálózati
kábelnél fogva húzza ki a
csatlakozódugót. A kábelt mindig a
csatlakozódugónál fogva húzza ki.
2.3 Használat
FIGYELMEZTETÉS!
Sérülés-, égés-, áramütésés tűzveszély.
A készülékben gyúlékony,
azonban igen környezetbarát földgáz,
izobután (R600a) taláható. Ügyeljen arra,
hogy ne sértse meg a hűtőkör izobutánt
tartalmazó alkatrészeit.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Ne változtassa meg a készülék
műszaki jellemzőit.
Ne helyezzen más elektromos
készüléket (például fagylaltkészítő
gépet) a készülék belsejébe, hacsak
ezt a gyártó kifejezetten nem
javasolja.
Amennyiben a hűtőkör megsérül,
tartózkodjon mindennemű nyílt láng
és gyújtószikra használatától.
Szellőztesse ki a helyiséget.
Ügyeljen arra, hogy forró tárggyal ne
érjen a készülék műanyag részeihez.
Ne tegyen üditőitalt a fagyasztótérbe.
A fagyás ugyanis nyomást fejt ki az
italtároló edényre.
Ne tároljon gyúlékony gázt vagy
folyadékot a készülékben.
Ne tegyen gyúlékony anyagot vagy
gyúlékony anyaggal szennyezett
tárgyat a készülékbe, annak
közelébe, illetve annak tetejére.
Ne érintse meg a készülék
kompresszorát és kondenzátorát.
Ezek üzem közben forróvá válnak.
Nedves/vizes kézzel ne vegyen ki
semmilyen ételt a fagyasztóból, és ne
is érintse meg azokat.
Az egyszer már felolvasztott ételt ne
fagyassza vissza.
Kövesse a fagyasztott étel
csomagolásán található tárolási
útmutatásokat.
A fagyasztórekeszbe helyezés előtt
csomagolja be az élelmiszert a többi
élelmiszerrel való érintkezés
megakadályozásához.
2.4 Belső világítás
FIGYELMEZTETÉS!
Vigyázat! Áramütés-veszély!
•
A készülékben használt égő kizárólag
háztartási készülékekhez
használható. Otthona kivilágítására
ne használja.
MAGYAR
2.5 Ápolás és tisztítás
FIGYELMEZTETÉS!
Személyi sérülés vagy a
készülék károsodásának
veszélye áll fenn.
•
•
•
Karbantartás előtt kapcsolja ki a
készüléket, és húzza ki a hálózati
csatlakozódugót a
csatlakozóaljzatból.
A készülék hűtőegysége
szénhidrogén hűtőközeget tartalmaz.
Az elektromos üzembe helyezést és a
készülék hűtőközeggel való feltöltését
csak képesített személy végezheti el.
Rendszeresen ellenőrizze a készülék
olvadékvíz-elvezető nyílását, és
szükség szerint tisztítsa ki. Ha az
olvadékvíz-elvezető nyílás el van
záródva, a víz összegyűlik a készülék
alján.
2.6 Szerviz
•
A készülék javítását bízza a
márkaszervizre.
•
19
Csak eredeti pótalkatrészeket
használjon.
2.7 Ártalmatlanítás
FIGYELMEZTETÉS!
Sérülés- vagy
fulladásveszély.
•
•
•
•
•
•
Bontsa a készülék hálózati
csatlakozását.
Vágja le a hálózati tápkábelt, és
helyezze a hulladékba.
Szerelje le az ajtót, hogy
megakadályozza a gyermekek és
háziállatok készülékben rekedését.
A készülék hűtőköre és szigetelése
ózonbarát anyagokat tartalmaz.
A szigetelőhab gyúlékony gázt
tartalmaz. A készülék megfelelő
ártalmatlanítására vonatkozó
tájékoztatásért lépjen kapcsolatba a
helyi hatóságokkal.
Ügyeljen arra, hogy ne sérüljön meg a
hűtőegység azon része, mely a
hőcserélő közelében található.
3. ÜZEMBE HELYEZÉS
FIGYELMEZTETÉS!
Lásd a „Biztonság” című
fejezetet.
3.1 Elhelyezés
A készülék olyan száraz, jól szellőző
helyiségben helyezhető üzembe,
amelynek környezeti hőmérséklete
megfelel annak a klímabesorolásnak,
amely a készülék adattábláján fel van
tüntetve:
Klíma‐
osztály
Környezeti hőmérséklet
SN
+10°C és +32°C között
N
+16°C és +32°C között
ST
+16°C és +38°C között
T
+16°C és +43°C között
3.2 Elhelyezés
Lehetővé kell tenni, hogy a
készüléket le lehessen
választani az elektromos
hálózatról. Ezért a
dugasznak az üzembe
helyezés után könnyen
elérhetőnek kell lennie.
A készüléket minden hőforrástól, például
radiátortól, vízmelegítőtől, közvetlen
napsütéstől stb. távol kell üzembe
helyezni. Gondoskodjon arról, hogy a
levegő szabadon áramolhasson a
készülék hátoldala körül. Ha a
készüléket egy falra függesztett egység
alá helyezi, a legjobb teljesítmény
érdekében a készülék felső lapja és a fali
egység között legalább 100 mm
távolságot kell hagyni. Azonban az az
ideális, ha a készüléket nem egy falra
függesztett egység alatt helyezi el. A
készülékszekrény egy vagy több állítható
lábával biztosítható a készülék vízszintes
helyzete.
www.electrolux.com
100 mm
min
3.4 Elektromos csatlakoztatás
•
•
A
B
20 mm
20
VIGYÁZAT!
A 38 ºC-nál magasabb
környezeti hőmérsékleten
való megfelelő működés
érdekében javasoljuk, hogy
tartson 30 mm-es távolságot
a készülék oldalai és a
mellettük levő bútorok
között.
3.3 Vízszintbe állítás
Amikor elhelyezi a készüléket, ügyeljen
arra, hogy vízszintben álljon. Ez az
elülső oldalon alul található két állítható
láb segítségével érhető el.
•
•
Az elektromos csatlakoztatás előtt
győződjön meg arról, hogy az
adattáblán feltüntetett feszültség és
frekvencia megegyezik-e az
elektromos hálózat értékeivel.
A készüléket kötelező földelni. Az
elektromos hálózati vezeték dugasza
ilyen típusú (földelt). Ha az
elektromos hálózati csatlakozóaljzat
nincs leföldelve, csatlakoztassa a
készüléket az érvényben lévő
jogszabályok szerint külön
földpólushoz, miután konzultált egy
képesített villanyszerelővel.
A gyártó minden felelősséget elhárít
magától, ha a fenti biztonsági
óvintézkedéseket nem tartják be.
A készülék megfelel az EGK
irányelveinek.
3.5 Az ajtó nyitási irányának
megfordítása
Ha meg akarja változtatni az ajtó nyitási
irányát, akkor forduljon a legközelebbi
márkaszervizhez. A márkaszerviz
szakembere költségtérítés ellenében
elvégzi az ajtók nyitásirányának
megfordítását.
MAGYAR
21
4. KEZELŐPANEL
1
8°
5°
2
2°
3
4
1 Hőmérsékleti skála
2 ECO üzemmód ikon
3 FastFreeze ikon
4 Hőmérséklet gomb
4.1 Bekapcsolás
megfelelő LED visszajelző világítani
kezd. A hőmérséklet gomb
megnyomását addig folytassa, amíg a
kívánt hőmérséklet meg nem jelenik. A
beállított érték rögzül.
1. Csatlakoztassa a készüléket az
elektromos hálózati aljzatba.
2. A készülék bekapcsolásához addig
tartsa megérintve a hőmérséklet
gombot, amíg az összes LED
visszajelző világítani nem kezd.
Körülbelül 3 másodperc elteltével a LED
visszajelzők fénye elhalványul, és a
készülék a hőmérsékletet az
alapértelmezett értékre állítja (ECO
üzemmód). Az ECO üzemmód ikonja
mellett található LED visszajelző világít.
4.2 Kikapcsolás
A kiválasztás progresszívan,
+2 °C és +8 °C között
változik.
Leghidegebb beállítás: +2
°C.
Legmelegebb beállítás: +8
°C
Legmegfelelőbb beállítás:
ECO üzemmód (+3 – +4 °C).
1. A készülék kikapcsolásához tartsa
nyomva a hőmérséklet gombot 3
másodpercig.
Az összes LED visszajelző kialszik.
2. A készülék áramtalanításához húzza
ki a csatlakozódugót a hálózati
aljzatból.
A beállítás kiválasztásakor szem előtt
kell tartani, hogy a készülék belsejében
levő hőmérséklet az alábbi tényezőktől
függ:
• szobahőmérséklet
• az ajtónyitások gyakorisága
• a tárolt élelmiszer mennyisége
• a készülék elhelyezése.
4.3 A hőmérséklet beállítása
4.4 A kijelző alvó üzemmódja
A hőmérséklet beállításához nyomja meg
a hőmérséklet gombot. A gomb minden
egyes megnyomására a hőmérséklet
beállított értéke 1 hellyel továbblép, és a
Amennyiben a készülék 30 másodpercig
nem kap semmilyen utasítást, a kijelző
alvó üzemmódba lép. Mindössze a
beállított hőmérséklet LED visszajelzője
22
www.electrolux.com
világít halványan. Az összes többi LED
visszajelző kialszik. Az üzemmód
kikapcsolásához nyomja meg a
hőmérséklet gombot.
4.5 ECO üzemmód
Ennél az üzemmódnál a beállított
hőmérséklet értéke +3 és +4 °C között
helyezkedik el.
Ez a hőmérséklet
legideálisabb értéke az
élelmiszerek megfelelő
tárolásához a legkisebb
energiafogyasztás mellett.
Az ECO üzemmód bekapcsolásához
addig nyomja meg többször a
hőmérséklet gombot, míg a LED
visszajelző az ECO üzemmód ikonja
mellett világítani nem kezd.
4.6 FastFreeze funkció
Ha nagyobb mennyiségű meleg
élelmiszert kell behelyeznie a
hűtőrekeszbe (például bevásárlás után),
vagy gyorsan kell lehűtenie a
fagyasztórekeszt a friss élelmiszer
lefagyasztásához, azt javasoljuk, hogy
kapcsolja be a FastFreeze funkciót a
termékek megfelelő tárolása érdekében.
A funkció bekapcsolásához addig
nyomja meg többször a hőmérséklet
gombot, míg a LED visszajelző a
FastFreeze ikon mellett világítani nem
kezd. A +2 °C-nak megfelelő LED
visszajelző is világítani kezd.
Ez a funkció 52 óra elteltével
automatikusan kikapcsol.
Amikor a funkció kikapcsol,
a korábban beállított
hőmérséklet helyreállt.
A funkciót a hőmérséklet
gomb megnyomásával és új
hőmérsékleti érték
beállításával bármikor ki
lehet kapcsolni.
Ez a funkció a hűtőrekesznél
és a fagyasztórekesznél is
működik.
4.7 Nyitott ajtó visszajelző
Ha az ajtó hozzávetőleg 5 percig nyitva
marad, az ajtó nyitva visszajelző
bekapcsol. A beállított hőmérséklet LED
visszajelzője villog.
A visszajelzőt az ajtó
becsukásával vagy a
hőmérséklet gomb
megnyomásával lehet
kikapcsolni.
5. NAPI HASZNÁLAT
5.1 Friss élelmiszer
lefagyasztása
A fagyasztórekesz alkalmas friss
élelmiszerek lefagyasztására, valamint
fagyasztott és mélyhűtött élelmiszerek
hosszú távú tárolására is.
Friss élelmiszer lefagyasztásához
aktiválja a FastFreeze funkciót legalább
24 órával azelőtt, hogy a lefagyasztani
kívánt élelmiszert behelyezi a
fagyasztórekeszbe.
Helyezze a fagyasztandó friss élelmiszert
az alsó rekeszbe.
A 24 óra alatt lefagyasztható maximális
élelmiszer-mennyiség a készülék
belsejében található adattáblán van
feltüntetve.
A fagyasztási folyamat 24 órát vesz
igénybe: ez alatt az idő alatt ne tegyen
be további lefagyasztandó élelmiszert.
Amikor a fagyasztási folyamat
befejeződött, állítsa vissza a készüléket
a kívánt hőmérsékletre (lásd:
„FastFreeze funkció”).
Ebben az esetben a
fagyasztórekesz
hőmérséklete 0 °C alá is
eshet. Ha ez az eset
előfordul, állítsa magasabb
értékre a hőmérsékletszabályzót.
MAGYAR
5.2 Fagyasztott élelmiszerek
tárolása
Az első indításkor, illetve hosszabb
használaton kívüli idő után, mielőtt az
élelmiszereket a rekeszbe pakolná,
üzemeltesse legalább 2 órán át a
készüléket bekapcsolt FastFreeze
funkcióval.
Ha nagy mennyiségű élelmiszert kíván
tárolni, a legjobb teljesítmény elérése
érdekében vegye ki az összes fiókot a
készülékből, és az élelmiszert helyezze
az üvegpolcra.
Véletlenszerű, például
áramkimaradás miatt
bekövetkező leolvadás
esetén, amikor az
áramszünet hosszabb ideig
tart, mint az az érték, amely
a műszaki adattáblán az
„Áramkimaradási biztonság”
alatt van feltüntetve, a
felolvadt élelmiszert gyorsan
el kell fogyasztani, vagy
azonnal meg kell főzni, majd
pedig (a kihűlés után) újra
lefagyasztani.
A polcokon az élelmiszereket tárolja
legalább 20 mm távolságra a hátsó faltól
és 15 mm távolságra az ajtótól.
5.4 FREESTORE
A hűtőtér olyan ventilátorral van
felszerelve, mely lehetővé teszi az ételek
gyors lehűtését, és egyenletesebb
hőmérséklet-eloszlást biztosít a
hűtőtérben.
Javasolt a ventilátor
bekapcsolása, amikor a
környezeti hőmérséklet
meghaladja a 30°C-ot.
1. Az eszköz bekapcsolásához nyomja
meg a rajta levő gombot.
A zöld visszajelző megjelenik.
2. A készülék kikapcsolásakor ne
felejtse el kikapcsolni a ventilátort a
gomb ismételt megnyomásával.
A zöld visszajelző megjelenik.
5.3 Élelmiszertárolás a
hűtőtérben
Takarja le vagy csomagolja be az
élelmiszereket, különösen, ha
valamelyiknek erős az aromája.
6. ÁPOLÁS ÉS TISZTÍTÁS
FIGYELMEZTETÉS!
Lásd a „Biztonság” című
fejezetet.
6.1 A készülék belsejének
tisztítása
A készülék legelső használata előtt
mossa ki a készülék belsejét és az
összes belső tartozékot semleges
mosogatószeres langyos vízzel, hogy
eltávolítsa a tökéletesen új termékek
tipikus szagát, majd alaposan szárítsa ki.
23
Úgy helyezze be az ételeket, hogy a
levegő szabadon körbe tudja járni
azokat.
VIGYÁZAT!
Ne használjon
mosószereket,
súrolóporokat, klór- vagy
olajtartalmú tisztítószereket,
mert ezek károsítják a
felületet.
24
www.electrolux.com
6.2 Rendszeres tisztítás
VIGYÁZAT!
Ne húzza meg, ne
mozgassa és ne sértse meg
a készülékben lévő csöveket
és/vagy kábeleket.
Fontos, hogy a hűtőszekrény-csatorna
közepén látható lefolyónyílást, amely a
jégmentesítésből származó vizet
befogadja, rendszeresen megtisztítsa,
nehogy a víz túlfolyjon és rácsöpögjön a
készülékben lévő élelmiszerekre.
VIGYÁZAT!
Ügyeljen arra, hogy ne
sérüljön meg a
hűtőrendszer.
A készüléket rendszeresen tisztítani kell:
1. A készülék belsejét és a tartozékokat
langyos vízzel és egy kevés
semleges mosogatószerrel tisztítsa
meg.
2. Rendszeresen ellenőrizze az
ajtótömítéseket, és törölje tisztára,
hogy biztosítsa azok tisztaságát és
szennyeződésmentességét.
3. Gondosan öblítse le és szárítsa meg.
4. Amennyiben hozzáférhető, tisztítsa
meg a kondenzátort és a készülék
hátulján lévő kompresszort egy
kefével.
Ezzel javíthatja a készülék
teljesítményét, és csökkentheti az
áramfogyasztást.
6.3 A hűtőszekrény
leolvasztása
Rendeltetésszerű használat közben a
dér minden alkalommal automatikusan
leolvad a hűtőrekesz párologtatójáról,
amint leáll a kompresszor.
6.4 A fagyasztó leolvasztása
A fagyasztótér dérmentes kivitelű. Ez azt
jelenti, hogy a működés közben nem
képződik dér a készülékben, a belső
falakon vagy pedig az élelmiszereken.
6.5 Ha a készülék nincs
használatban
Ha a készüléket hosszú időn át nem
használja, az alábbi óvintézkedéseket
végezze el:
1. Válassza le a készüléket az
elektromos táphálózatról.
2. Vegye ki az összes élelmiszert.
3. Tisztítsa meg a készüléket és az
összes tartozékot.
4. Hagyja résnyire nyitva az ajtót/
ajtókat, hogy ne képződjenek
kellemetlen szagok.
7. HIBAELHÁRÍTÁS
FIGYELMEZTETÉS!
Lásd a „Biztonság” című
fejezetet.
7.1 Mi a teendő, ha ...
Jelenség
Lehetséges ok
Megoldás
A készülék zajos.
A készülék alátámasztása Ellenőrizze, hogy a készülék
nem megfelelő.
stabilan áll-e.
MAGYAR
25
Jelenség
Lehetséges ok
Megoldás
A hangjelzéses vagy viz‐
uális riasztás be van kap‐
csolva.
A készüléket mostanában
kapcsolta be, vagy a hő‐
mérséklet még mindig túl
magas.
Olvassa el a „Nyitott ajtó
riasztás/visszajelző” vagy a
„Magas hőmérséklet miatti
riasztás/visszajelző” című
részt.
A készülékben a hőmér‐
séklet túl magas.
Olvassa el a „Nyitott ajtó
riasztás/visszajelző” vagy a
„Magas hőmérséklet miatti
riasztás/visszajelző” című
részt.
A világítás készenléti
üzemmódban van.
Csukja be, majd nyissa ki az
ajtót.
A világítás izzója meghi‐
básodott.
Forduljon a legközelebbi
márkaszervizhez.
A világítás nem működik.
A kompresszor folyamato‐ A hőmérséklet beállítása
san működik.
nem megfelelő.
Olvassa el a „Működés”/„Ke‐
zelőpanel” c. szakaszt.
Túl sok élelmiszert helye‐ Várjon néhány órát, majd el‐
zett egyszerre a készülék‐ lenőrizze ismét a hőmérsék‐
be.
letet.
A szobahőmérséklet túl
magas.
Olvassa el az adattáblán lé‐
vő klímabesorolást.
A készülékbe helyezett
étel túl meleg volt.
A behelyezés előtt várja
meg, amíg az étel lehűl szo‐
bahőmérsékletre.
A FastFreeze funkció be
van kapcsolva.
Lásd a „FastFreeze funkció"
c. fejezetet.
A kompresszor nem indul Ez normális jelenség,
el azonnal a FastFreeze
nem történt hiba.
kapcsoló megnyomása, il‐
letve a hőmérséklet módo‐
sítása után.
A kompresszor bizonyos idő
elteltével kapcsol be.
Víz folyik be a hűtőszek‐
rénybe.
A vízkifolyó eltömődött.
Tisztítsa meg a kifolyónyí‐
lást.
Az élelmiszerek megaka‐
dályozzák, hogy a víz a
vízgyűjtőbe folyjon.
Ügyeljen arra, hogy az élel‐
miszerek ne érjenek a hátsó
falhoz.
A leolvasztási víz nem a
kompresszor fölötti páro‐
logtató tálcába folyik.
Illessze a leolvasztási víz ki‐
folyóját a párologtató tálcá‐
hoz.
Víz folyik ki a padlóra.
26
www.electrolux.com
Jelenség
Lehetséges ok
Megoldás
A hőmérséklet nem állít‐
ható be.
A FastFreeze vagy Shop‐ Kapcsolja ki manuálisan a
pingMode funkció be van FastFreeze vagy Shopping‐
kapcsolva.
Mode funkciót, vagy a hő‐
mérséklet beállításával vár‐
jon a funkció automatikus ki‐
kapcsolásáig. Olvassa el a
„FastFreeze vagy Shopping‐
Mode funkció” c. szakaszt.
A készülékben a hőmér‐
A hőmérséklet-szabályo‐
séklet túl alacsony/magas. zó nincs helyesen beállít‐
va.
Állítson be magasabb/
alacsonyabb hőmérsékletet.
Az élelmiszerek hőmér‐
séklete túl magas.
Hagyja, hogy az élelmisze‐
rek hőmérséklete szobahő‐
mérsékletre csökkenjen a tá‐
rolás előtt.
Túl sok élelmiszert tárolt
el egy időben.
Egyszerre kevesebb termék‐
et tároljon el.
A FastFreeze funkció be
van kapcsolva.
Lásd a „FastFreeze funkció"
c. fejezetet.
A készülék oldalfalai me‐
legek.
Ez a készülék normális vi‐ Ellenőrizze, hogy legalább
sekedése, melyet a hő‐
30 mm hely van-e a készü‐
cserélő működése okoz.
lék falai és a környező búto‐
rok között, amikor a környe‐
zeti hőmérséklet túllépi a
38 °C-ot.
A hűtőszekrény hátfalán
túl sok kondenzvíz jelenik
meg.
Túl gyakran nyitogatta a
készülék ajtaját.
Csak akkor nyissa ki az ajtót,
amikor szükséges.
Az ajtót nem megfelelően
csukta be.
Győződjön meg róla, hogy
az ajtó teljesen be van csuk‐
va.
A tárolt étel nincs becs‐
omagolva.
Mielőtt a készülékben tárol‐
ná, megfelelően csomagolja
be az ételeket.
Az ajtót közvetlenül a be‐
csukást követően újra ki
akarta nyitni.
Az ajtó bezárása, majd újbóli
kinyitása között várjon né‐
hány másodpercet.
Az ajtó nehezen nyitható.
Amennyiben a fenti tanácsok
nem vezetnek eredményre,
forduljon a legközelebbi
márkaszervizhez.
7.2 A sütőlámpa cseréje
A készüléket hosszú élettartamú belső
LED-világítással szereltük fel.
A világítóeszköz cseréjét kizárólag
szakszerviz végezheti. Forduljon a helyi
márkaszervizhez.
MAGYAR
8. MŰSZAKI ADATOK
8.1 Termékismertető adatlap
Védjegy
Electrolux
Modell
EN3455MFX 925054522
Kategória
7. Hűtő-fagyasztó
Energiahatékonysági osztály
A++
kWh/év energiafogyasztás 24 órás szabványos
239
teszteredmények alapján. A tényleges energiafo‐
gyasztás függ a készülék elhelyezésétől és hasz‐
nálatának módjától
Tárolási térfogat literben, hűtőszekrény
220
Tárolási térfogat literben, csillag besorolás
-
Tárolási térfogat literben, borhűtő zóna
-
Tárolási térfogat literben, borhűtő
-
Tárolási térfogat literben, teljes
311
Tárolási térfogat literben, fagyasztó
91
Tárolási térfogat literben, gyorshűtő
-
Tárolási térfogat literben, egyéb rekeszek
-
A legmagasabb tárolási térfogatú fagyasztóre‐
kesz csillag értékelése (l)
****
Egyéb terek tervezési hőmérséklete > 14 °C (°C), ha van
Jegesedésmentes (I/N), hűtőszekrény
Nem
Jegesedésmentes (I/N), fagyasztó
Igen
Áramkimaradástól független, órában
18
Fagyasztókapacitás kg/24 órában kifejezve
4
Klímaosztály
SN-N-ST-T
Legalacsonyabb környezeti hőmérséklet, amely‐
ben a készülék rendeltetésszerűen használható,
°C értékben
10
Legmagasabb környezeti hőmérséklet, amelyben 43
a készülék rendeltetésszerűen használható, °C
értékben
Akusztikus zajkibocsátás dB(A) re1 pW
43
Beépíthető készülék I/N
Nem
27
28
www.electrolux.com
Ezt a készüléket kizárólag borok tárolására ter‐
vezték I/N
8.2 Kiegészítő műszaki adatok
Magasság
1845 mm
Szélesség
595 mm
Mélység
647 mm
Nem
Feszültség
230 - 240 V
Frekvencia
50 Hz
A műszaki adatok a készülék külsején
vagy belsejében lévő adattáblán és az
energiatakarékossági címkén találhatók.
9. KÖRNYEZETVÉDELMI TUDNIVALÓK
A
következő jelzéssel ellátott
anyagokat hasznosítsa újra.
Újrahasznosításhoz tegye a megfelelő
konténerekbe a csomagolást. Járuljon
hozzá környezetünk és egészségünk
védelméhez, és hasznosítsa újra az
elektromos és elektronikus hulladékot. A
tiltó szimbólummal ellátott készüléket
ne dobja a háztartási hulladék közé.
Juttassa el a készüléket a helyi
újrahasznosító telepre, vagy lépjen
kapcsolatba a hulladékkezelésért felelős
hivatallal.
POLSKI
29
SPIS TREŚCI
1. INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA......................................... 29
2. WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA.......................................... 31
3. INSTALACJA.................................................................................................... 33
4. PANEL STEROWANIA.....................................................................................35
5. CODZIENNA EKSPLOATACJA....................................................................... 36
6. KONSERWACJA I CZYSZCZENIE.................................................................. 37
7. ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW.................................................................. 38
8. DANE TECHNICZNE........................................................................................41
Z MYŚLĄ O TOBIE
Dziękujemy za zakup urządzenia Electrolux. Jest ono owocem dziesięcioleci
doświadczeń i innowacji. To pomysłowe i stylowe urządzenie zostało
zaprojektowane z myślą o Tobie. Użytkując je, możesz mieć zawsze pewność
uzyskania wspaniałych efektów.
Witamy w świecie marki Electrolux!
Zapraszamy na naszą witrynę internetową, aby:
Otrzymać wskazówki dotyczące użytkowania, broszury, pomoc w
rozwiązywaniu problemów oraz informacje dotyczące serwisu:
www.electrolux.com/webselfservice
Zarejestrować swój produkt i uprościć jego obsługę serwisową:
www.registerelectrolux.com
Nabyć akcesoria, materiały eksploatacyjne i oryginalne części zamienne do
swojego urządzenia:
www.electrolux.com/shop
OBSŁUGA KLIENTA
Zalecamy stosowanie oryginalnych części zamiennych.
Kontaktując się z autoryzowanym centrum serwisowym, należy przygotować
poniższe dane: informacje o modelu, numer produktu, numer seryjny.
Stosowne informacje można znaleźć na tabliczce znamionowej.
Ostrzeżenie/przestroga — informacje dotyczące bezpieczeństwa
Ogólne informacje i wskazówki
Informacje dotyczące środowiska naturalnego
Producent zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian bez wcześniejszego
powiadomienia.
1.
INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA
Przed przystąpieniem do instalacji i rozpoczęciem
eksploatacji urządzenia należy uważnie zapoznać się z
dołączoną instrukcją obsługi. Producent nie odpowiada
za obrażenia ciała ani szkody spowodowane
30
www.electrolux.com
nieprawidłową instalacją lub eksploatacją urządzenia.
Należy zachować instrukcję obsługi w bezpiecznym i
łatwo dostępnym miejscu w celu wykorzystania w
przyszłości.
1.1 Bezpieczeństwo dzieci i osób o ograniczonych
zdolnościach ruchowych, sensorycznych lub
umysłowych
•
•
•
•
•
•
Urządzenie mogą obsługiwać dzieci po ukończeniu
ósmego roku życia oraz osoby o ograniczonych
zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub
umysłowych, a także nieposiadające odpowiedniej
wiedzy lub doświadczenia, jeśli będą one
nadzorowane lub zostaną poinstruowane w zakresie
bezpiecznego korzystania z urządzenia i będą
świadome związanych z tym zagrożeń.
Urządzenie mogą obsługiwać dzieci w wieku od 3 do 8
lat i osoby o znacznym stopniu niepełnosprawności,
jeśli zostaną uprzednio odpowiednio poinstruowane.
Dzieci poniżej 3 roku życia nie powinny zbliżać się do
urządzenia, jeśli nie znajdują się pod stałym
nadzorem.
Nie pozwalać, aby dzieci bawiły się urządzeniem.
Dzieci nie powinny zajmować się czyszczeniem ani
konserwacją urządzenia bez odpowiedniego nadzoru.
Przechowywać opakowanie w miejscu niedostępnym
dla dzieci lub pozbyć się go w odpowiedni sposób.
1.2 Ogólne zasady bezpieczeństwa
•
Urządzenie jest przeznaczone do użytku w
gospodarstwie domowym oraz do podobnych
zastosowań w takich miejscach, jak:
– Gospodarstwa rolne, kuchnie w obiektach
sklepowych, biurowych oraz innych placówkach
pracowniczych
POLSKI
do obsługi przez klientów w hotelach, motelach,
obiektach noclegowych i innych obiektach
mieszkalnych.
OSTRZEŻENIE: Otwory wentylacyjne w obudowie
urządzenia lub w zabudowie nie mogą być zakryte ani
zanieczyszczone.
OSTRZEŻENIE: Nie wolno używać żadnych urządzeń
ani środków do przyspieszania odmrażania
urządzenia z wyjątkiem tych, które zaleca producent.
OSTRZEŻENIE: Należy zachować ostrożność, aby
nie uszkodzić układu chłodniczego.
OSTRZEŻENIE: Do wnętrza urządzenia nie wolno
wkładać żadnych urządzeń elektrycznych z wyjątkiem
tych, które zaleca producent.
Urządzenia nie wolno czyścić wodą pod ciśnieniem
ani parą wodną.
Czyścić urządzenie za pomocą wilgotnej szmatki.
Stosować wyłącznie neutralne środki czyszczące. Nie
używać produktów ściernych, myjek do szorowania,
rozpuszczalników ani metalowych przedmiotów.
Nie przechowywać w urządzeniu substancji
wybuchowych, np. puszek z aerozolem zawierających
łatwopalny gaz pędny.
Jeśli przewód zasilający jest uszkodzony, ze
względów bezpieczeństwa musi go wymienić
producent, autoryzowane centrum serwisowe lub inna
wykwalifikowana osoba.
–
•
•
•
•
•
•
•
•
2. WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA
2.1 Instalacja
OSTRZEŻENIE!
Urządzenie może
zainstalować wyłącznie
wykwalifikowana osoba.
•
•
31
Usunąć wszystkie elementy
opakowania.
Nie instalować ani nie używać
uszkodzonego urządzenia.
•
•
•
•
Należy postępować zgodnie z
instrukcją instalacji dołączoną do
urządzenia.
Zachować ostrożność podczas
przenoszenia urządzenia, ponieważ
jest ono ciężkie. Należy zawsze
stosować rękawice ochronne i mieć
na stopach pełne obuwie.
Wokół urządzenia należy zapewnić
przepływ powietrza.
Po zainstalowaniu nowego
urządzenia lub zmianie kierunku
32
www.electrolux.com
•
•
•
•
•
•
otwierania jego drzwi należy
odczekać co najmniej 4 godziny przed
podłączeniem urządzenia do
zasilania. Jest to niezbędne, aby olej
spłynął z powrotem do sprężarki.
Przed wykonaniem jakichkolwiek
czynności przy urządzeniu (np. przed
zmianą kierunku otwierania drzwi)
należy wyjąć wtyczkę przewodu
zasilającego z gniazdka.
Nie instalować urządzenia w pobliżu
grzejników, kuchenek, piekarników
ani płyt grzejnych.
Nie narażać urządzenia na
zamoczenie przez deszcz.
Nie instalować urządzenia w miejscu
narażonym na bezpośrednie działanie
promieni słonecznych.
Nie instalować urządzenia w
miejscach, gdzie występuje zbyt duża
wilgotność lub zbyt niska temperatura.
Przesuwając urządzenie, należy
podnieść jego przednią krawędź, aby
uniknąć zarysowania podłogi.
2.2 Podłączenie do sieci
elektrycznej
OSTRZEŻENIE!
Występuje zagrożenie
pożarem i porażeniem
prądem elektrycznym.
OSTRZEŻENIE!
Ustawiając urządzenie,
należy uważać, aby nie
przycisnąć lub nie uszkodzić
przewodu zasilającego.
OSTRZEŻENIE!
Nie stosować rozgałęźników
ani przedłużaczy.
•
•
•
•
Urządzenie musi być uziemione.
Upewnić się, że parametry na
tabliczce znamionowej odpowiadają
parametrom znamionowym źródła
zasilania.
Należy używać wyłącznie prawidłowo
zamontowanego gniazda
elektrycznego z uziemieniem.
Należy zwrócić uwagę, aby nie
uszkodzić elementów elektrycznych
(np. wtyczki, przewodu zasilającego,
sprężarki). Jeśli wystąpi konieczność
•
•
•
wymiany elementów elektrycznych,
należy skontaktować się z
autoryzowanym punktem serwisowym
lub elektrykiem.
Przewód zasilający powinien
znajdować się poniżej wtyczki.
Podłączyć wtyczkę do gniazda
elektrycznego dopiero po
zakończeniu instalacji. Należy zadbać
o to, aby po zakończeniu instalacji
urządzenia wtyczka przewodu
zasilającego była łatwo dostępna.
Odłączając urządzenie, nie należy
ciągnąć za przewód zasilający.
Należy zawsze ciągnąć za wtyczkę
sieciową.
2.3 Użytkowanie
OSTRZEŻENIE!
Niebezpieczeństwo
odniesienia obrażeń ciała,
oparzenia, porażenia
prądem lub pożaru.
Urządzenie zawiera palny gaz –
izobutan (R600a) – który jest gazem
ziemnym, spełniającym wymogi
dotyczące ochrony środowiska. Należy
zachować ostrożność, aby nie uszkodzić
układu chłodniczego zawierającego
izobutan.
•
•
•
•
•
•
Nie zmieniać parametrów
technicznych urządzenia.
Nie umieszczać w urządzeniu innych
urządzeń elektrycznych (np.
maszynek do lodów), chyba że
zostały one przeznaczone do tego
celu przez producenta.
W razie uszkodzenia układu
chłodniczego należy zadbać o to, aby
w pomieszczeniu nie było otwartego
płomienia ani źródeł zapłonu.
Przewietrzyć pomieszczenie.
Nie dopuszczać, aby gorące
przedmioty dotykały plastikowych
elementów urządzenia.
Nie wkładać do komory zamrażarki
napojów gazowanych. Zamrażanie
powoduje wzrost ciśnienia w
opakowaniu z napojem.
Nie wolno przechowywać w
urządzeniu łatwopalnych gazów i
płynów.
POLSKI
•
•
•
•
•
•
Nie umieszczać w urządzeniu, na nim
ani w jego pobliżu łatwopalnych
substancji ani przedmiotów
nasączonych łatwopalnymi
substancjami.
Nie dotykać sprężarki ani skraplacza.
Są one gorące.
Nie wyjmować ani nie dotykać
produktów znajdujących się w
komorze zamrażarki mokrymi lub
wilgotnymi rękoma.
Nie wolno ponownie zamrażać
rozmrożonej żywności.
Należy przestrzegać wskazówek
dotyczących przechowywania
mrożonej żywności, które znajdują się
na jej opakowaniu.
Przed umieszczeniem w komorze
zamrażarki należy owinąć żywność
dowolnym materiałem dopuszczonym
do kontaktu z żywnością.
•
•
2.6 Serwis
•
•
•
Oświetlenie zastosowane w tym
urządzeniu jest przeznaczone
wyłącznie do urządzeń domowych.
Nie należy używać jej do oświetlania
pomieszczeń.
2.5 Konserwacja i czyszczenie
OSTRZEŻENIE!
Zagrożenie odniesieniem
obrażeń lub uszkodzeniem
urządzenia.
•
Przed przystąpieniem do konserwacji
należy wyłączyć urządzenie i wyjąć
wtyczkę przewodu zasilającego z
gniazda elektrycznego.
Aby naprawić urządzenie, należy
skontaktować się z autoryzowanym
centrum serwisowym.
Należy stosować wyłącznie
oryginalne części zamienne.
2.7 Utylizacja
OSTRZEŻENIE!
Zagrożenie odniesieniem
obrażeń lub uduszeniem.
2.4 Oświetlenie wewnętrzne
OSTRZEŻENIE!
Zagrożenie porażeniem
prądem.
•
•
•
•
•
•
Odłączyć urządzenie od źródła
zasilania.
Odciąć i wyrzucić przewód zasilający.
Wymontować drzwi, aby uniemożliwić
zamknięcie się dziecka lub zwierzęcia
wewnątrz urządzenia.
Czynnik w układzie chłodniczym i
materiały izolacyjne zastosowane w
tym urządzeniu nie stanowią
zagrożenia dla warstwy ozonowej.
Pianka izolacyjna zawiera łatwopalny
gaz. Aby uzyskać informacje
dotyczące prawidłowej utylizacji
urządzenia, należy skontaktować się
z lokalnymi władzami.
Należy uważać, aby nie uszkodzić
układu chłodniczego w pobliżu
wymiennika ciepła.
3. INSTALACJA
OSTRZEŻENIE!
Patrz rozdział dotyczący
bezpieczeństwa.
33
W układzie chłodniczym urządzenia
znajdują się związki węglowodorowe.
Konserwacją i napełnianiem układu
chłodniczego może zajmować się
wyłącznie wykwalifikowana osoba.
Regularnie sprawdzać odpływ
skroplin w urządzeniu i w razie
potrzeby oczyszczać go. Gdy odpływ
zablokuje się, na dnie urządzenia
zbiera się woda.
3.1 Ustawianie
Urządzenie należy zainstalować w
suchym, dobrze wietrzonym
pomieszczeniu, w którym temperatura
otoczenia będzie odpowiadać klasie
klimatycznej wskazanej na tabliczce
znamionowej urządzenia:
www.electrolux.com
Klasa
klima‐
tyczna
Temperatura otoczenia
SN
od +10°C do + 32°C
N
od +16°C do + 32°C
ST
od +16°C do + 38°C
T
od +16°C do + 43°C
3.2 Umiejscowienie
Należy zapewnić możliwość
odłączenia urządzenia od
źródła zasilania. Dlatego po
zainstalowaniu urządzenia
musi być łatwy dostęp do
wtyczki.
UWAGA!
Aby zapewnić prawidłowe
działanie urządzenia w
temperaturze otoczenia
wyższej niż 38°C, zaleca się
zapewnienie 30 mm
przestrzeni między bokami
urządzenia a meblami.
3.3 Poziomowanie
Urządzenie należy właściwie
wypoziomować podczas ustawiania.
Służą do tego dwie regulowane nóżki z
przodu urządzenia.
3.4 Podłączenie do sieci
elektrycznej
•
•
100 mm
min
Urządzenie należy zainstalować z dala
od źródeł ciepła, jak grzejniki, kotły,
bezpośrednie promienie słoneczne itp.
Należy zapewnić swobodny przepływ
powietrza z tyłu urządzenia. Aby
zapewnić optymalną wydajność
urządzenia zainstalowanego pod
wiszącą szafką, odległość między jego
górną powierzchnią a szafką musi
wynosić co najmniej 100 mm. Najlepiej
jednak nie ustawiać urządzenia pod
wiszącymi szafkami. Urządzenie można
wypoziomować za pomocą jednej lub
większej liczby regulowanych nóżek
znajdujących się w jego podstawie.
A
20 mm
34
B
•
•
Przed podłączeniem urządzenia do
gniazdka należy sprawdzić, czy
napięcie oraz częstotliwość na
tabliczce znamionowej odpowiadają
napięciu w sieci domowej.
Urządzenie musi być uziemione.
Wtyczka przewodu zasilającego jest
w tym celu wyposażona w specjalny
styk. Jeśli gniazdko nie ma
wyprowadzonego uziemienia,
urządzenie należy podłączyć do
oddzielnego uziemienia zgodnie z
aktualnymi przepisami po konsultacji
z wykwalifikowanym elektrykiem.
Producent nie ponosi żadnej
odpowiedzialności w przypadku
nieprzestrzegania podanych zaleceń
bezpieczeństwa.
Urządzenie spełnia wymogi dyrektyw
EWG.
POLSKI
3.5 Zmiana kierunku otwierania
drzwi
Jeśli zachodzi potrzeba zmiany kierunku
otwierania drzwi, należy skontaktować
35
się z autoryzowanym centrum
serwisowym. Specjalista serwisowy
odpłatnie zmieni kierunek otwierania
drzwi.
4. PANEL STEROWANIA
1
8°
5°
2
2°
3
4
1 Skala temperatury
2 Symbol trybu ECO
3 Symbol FastFreeze
4 Przycisk temperatury
4.1 Włączanie
4.3 Regulacja temperatury
1. Podłączyć wtyczkę przewodu
zasilającego urządzenia do gniazda
elektrycznego.
2. Aby włączyć urządzenie, należy
dotknąć i przytrzymać przycisk
temperatury, aż zaświecą się
wszystkie wskaźniki LED.
Po upływie około 3 sekund wskaźniki
LED zgasną, a temperatura zostanie
ustawiona na domyślną (tryb ECO).
Zaświeci się wskaźnik LED obok
symbolu trybu ECO.
Aby zmienić temperaturę, należy
nacisnąć przycisk temperatury.
Każdorazowe naciśnięcie tego przycisku
spowoduje zmianę ustawienia
temperatury o 1 pozycję oraz
zaświecenie odpowiedniego wskaźnika
LED. Kilkakrotnie nacisnąć przycisk
temperatury, aż do wybrania żądanego
ustawienia. Wybrane ustawienie zostanie
zapisane.
4.2 Wyłączanie
1. Aby wyłączyć urządzenie, należy
nacisnąć przycisk temperatury i
przytrzymać go przez 3 sekundy.
Wszystkie wskaźniki LED zgasną.
2. Aby odłączyć urządzenie od zasilania
elektrycznego, należy wyjąć wtyczkę
z gniazda zasilającego.
Wybór jest progresywny, od
+2°C do +8°C.
Najniższa temperatura:
+2°C.
Najwyższa temperatura:
+8°C
Najlepsze ustawienie: Tryb
ECO (od +3 do +4°C).
Ustawienie temperatury należy wybrać,
uwzględniając fakt, że temperatura
wewnątrz urządzenia zależy od:
36
www.electrolux.com
•
•
•
•
temperatury w pomieszczeniu
częstotliwości otwierania drzwi
ilości przechowywanej żywności
miejsca, w którym umieszczono
urządzenie.
4.4 Tryb uśpienia wyświetlacza
Jeśli w ciągu 30 sekund nie zostaną
wykonane żadne czynności, wyświetlacz
przejdzie w tryb uśpienia. Jedynie
wskaźnik LED odpowiadający aktualnie
ustawionej temperaturze będzie świecił
słaby światłem. Wszystkie pozostałe
wskaźniki LED zostaną wyłączone. Aby
wyłączyć ten tryb, należy nacisnąć
przycisk temperatury.
zamrażarki w celu szybkiego zamrożenia
produktów, zaleca się uruchomienie
funkcji FastFreeze w celu zapewnienia
odpowiednich warunków
przechowywania żywności.
Aby włączyć tę funkcję, należy
kilkakrotnie nacisnąć przycisk
temperatury, aż zaświeci się wskaźnik
LED obok symbolu FastFreeze. Zaświeci
się również wskaźnik LED
odpowiadający wartości +2°C.
Funkcja wyłączy się
automatycznie po 52
godzinach. Gdy funkcja
wyłączy się, zostanie
przywrócone poprzednie
ustawienie temperatury.
4.5 Tryb ECO
Funkcję tę można wyłączyć
w dowolnym czasie,
naciskając w tym celu
przycisk temperatury i
wybierając nowe ustawienie
temperatury.
W tym trybie temperatura zostanie
ustawiona między +3 a +4°C.
Jest to temperatura
zapewniająca optymalne
przechowywanie żywności
przy minimalnym zużyciu
energii.
Aby włączyć tryb ECO, należy
kilkakrotnie nacisnąć przycisk
temperatury, aż zaświeci się wskaźnik
LED znajdujący się obok symbolu trybu
ECO.
4.6 Funkcja FastFreeze
Jeśli zachodzi konieczność umieszczenia
w komorze chłodziarki większej ilości
ciepłych produktów spożywczych (np. po
zrobieniu zakupów) lub szybkiego
obniżenia temperatury w komorze
Działanie funkcji obejmuje
komory chłodziarki i
zamrażarki.
4.7 Wskaźnik otworzenia drzwi
Jeśli drzwi będą otworzone przez około 5
minut, włączy się wskaźnik otworzenia
drzwi. Wskaźnik LED aktualnie
ustawionej temperatury zacznie migać.
Wskaźnik można wyłączyć
zamykając drzwi lub
naciskając przycisk
temperatury.
5. CODZIENNA EKSPLOATACJA
5.1 Zamrażanie świeżej
żywności
Komora zamrażarki jest przeznaczona
do długotrwałego przechowywania
mrożonek, głęboko zamrożonej żywności
oraz do zamrażania świeżej żywności.
W celu zamrożenia świeżej żywności,
należy włączyć funkcję FastFreeze co
najmniej 24 godziny przed
umieszczeniem żywności przeznaczonej
do zamrożenia w komorze zamrażarki.
Umieścić żywność do zamrożenia w
dolnej komorze.
Informację o maksymalnej ilości
żywności, jaką można zamrozić w ciągu
24 godzin, podano na tabliczce
znamionowej umieszczonej wewnątrz
urządzenia.
POLSKI
Proces zamrażania trwa 24 godziny: w
tym czasie nie wolno wkładać kolejnej
partii żywności przeznaczonej do
zamrożenia.
Po zakończeniu procesu zamrażania
należy powrócić do żądanej temperatury
(patrz „Funkcja FastFreeze”).
W takim przypadku
temperatura w komorze
chłodziarki może spaść
poniżej 0°C. Jeśli tak się
stanie, należy ponownie
ustawić wyższą temperaturę.
5.2 Przechowywanie
zamrożonej żywności
Przy pierwszym uruchomieniu lub po
pewnym okresie wyłączenia urządzenia,
przed umieszczeniem produktów w
komorze należy uruchomić urządzenie
na co najmniej 2 godziny z włączona
funkcją FastFreeze.
Aby uzyskać najlepszą wydajność
urządzenia przy przechowywaniu dużej
ilości żywności, należy wyjąć z
urządzenia wszystkie szuflady i umieścić
żywność na szklanej półce.
Jeżeli dojdzie do
przypadkowego rozmrożenia
żywności, np. wskutek awarii
zasilania, lub jeśli
urządzenie było wyłączone
przez czas dłuższy niż
podany w tabeli z danymi
technicznymi, w punkcie
„Czas utrzymywania
temperatury bez zasilania”,
należy szybko spożyć
rozmrożone produkty lub
niezwłocznie poddać je
obróbce termicznej, a
następnie ponownie
zamrozić (po ostudzeniu).
37
5.3 Przechowywanie żywności
w komorze chłodziarki
Artykuły spożywcze należy przykryć lub
owinąć – szczególnie te, które wydzielają
mocny zapach.
Zapewnić swobodny przepływ powietrza
wokół artykułów spożywczych.
Żywność przechowywana na półkach nie
powinna znajdować się bliżej niż 20 mm
od tylnej ścianki i 15 mm od drzwi
urządzenia.
5.4 FREESTORE
Komorę chłodziarki wyposażono w
wentylator umożliwiający szybkie
schłodzenie żywności i zapewniający
bardziej równomierną temperaturę w
komorze.
Zaleca się włączanie
wentylatora, gdy
temperatura otoczenia
przekracza 30°C.
1. Aby włączyć urządzenie, należy
nacisnąć znajdujący się na nim
przycisk.
Zaświeci się zielona kontrolka.
2. Wyłączając urządzenie, należy
pamiętać o wyłączeniu wentylatora
poprzez ponowne naciśnięcie
przycisku.
Zielona kontrolka zgaśnie.
6. KONSERWACJA I CZYSZCZENIE
OSTRZEŻENIE!
Patrz rozdział dotyczący
bezpieczeństwa.
6.1 Czyszczenie wnętrza
W celu usunięcia zapachu nowego
produktu, przed pierwszym
uruchomieniem urządzenia, należy umyć
38
www.electrolux.com
jego wnętrze i znajdujące się w nim
akcesoria letnią wodą z dodatkiem
neutralnego środka czyszczącego, a
następnie dokładnie osuszyć.
UWAGA!
Nie należy stosować żrących
detergentów, materiałów
ściernych, środków na bazie
chloru lub oleju, ponieważ
mogłoby to spowodować
uszkodzenie powierzchni
urządzenia.
użytkowania szron jest usuwany
automatycznie z parownika komory
chłodziarki.
Należy okresowo czyścić otwór
odpływowy znajdujący się na środku
rynienki w komorze chłodziarki, aby
zapobiec przelewaniu się wody i jej
kapaniu na żywność.
6.2 Okresowe czyszczenie
UWAGA!
Nie należy ciągnąć,
przesuwać ani dopuszczać
do uszkodzenia rurek i/lub
przewodów w urządzeniu.
UWAGA!
Nie wolno uszkodzić układu
chłodzenia.
Urządzenie należy regularnie czyścić:
1. Wnętrze i akcesoria należy myć
letnią wodą z dodatkiem neutralnego
środka czyszczącego.
2. Regularnie sprawdzać i przecierać
uszczelki drzwi, aby nie gromadziły
się na nich zabrudzenia.
3. Dokładnie opłukać i wysuszyć.
4. Jeśli skraplacz i sprężarka z tyłu
urządzenia są dostępne, oczyścić je
za pomocą szczotki.
Pozwoli to poprawić to wydajność
urządzenia i zmniejszyć zużycie
energii elektrycznej.
6.4 Rozmrażanie zamrażarki
Zamrażarka jest urządzeniem typu
bezszronowego. Podczas działania
urządzenia szron nie gromadzi się na
wewnętrznych ściankach ani na
żywności.
6.5 Przerwy w użytkowaniu
urządzenia
Jeśli urządzenie nie będzie użytkowane
przez długi czas, należy wykonać
następujące czynności:
1. Odłączyć urządzenie od zasilania.
2. Wyjąć wszystkie artykuły spożywcze.
3. Wyczyścić urządzenie oraz wszystkie
akcesoria.
4. Pozostawić uchylone drzwi, aby
uniknąć powstawania
nieprzyjemnych zapachów.
6.3 Rozmrażanie chłodziarki
Za każdym razem przy wyłączeniu silnika
sprężarki podczas normalnego
7. ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW
OSTRZEŻENIE!
Patrz rozdział dotyczący
bezpieczeństwa.
POLSKI
39
7.1 Co zrobić, gdy…
Problem
Prawdopodobna przy‐
czyna
Urządzenie pracuje głoś‐
no.
Urządzenie nie stoi stabil‐ Sprawdzić, czy urządzenie
nie.
jest wypoziomowane.
Działa alarm dźwiękowy
lub świetlny.
Urządzenie niedawno
Patrz „Alarm/wskaźnik otwo‐
włączono lub temperatura rzonych drzwi” lub „Alarm/
jest wciąż za wysoka.
wskaźnik wysokiej tempera‐
tury”.
Nie działa oświetlenie.
Sprężarka pracuje bez
przerwy.
Rozwiązanie
Temperatura w urządze‐
niu jest za wysoka.
Patrz „Alarm/wskaźnik otwo‐
rzonych drzwi” lub „Alarm/
wskaźnik wysokiej tempera‐
tury”.
Oświetlenie jest w trybie
czuwania.
Zamknąć i otworzyć drzwi.
Przepaliła się żarówka.
Skontaktować się z najbliż‐
szym autoryzowanym cen‐
trum serwisowym.
Nie ustawiono prawidłowo Patrz rozdział „Eksploatacja”
temperatury.
lub „Panel sterowania”.
Włożono na raz zbyt wiele Odczekać kilka godzin i po‐
produktów do przechowa‐ nownie sprawdzić tempera‐
nia.
turę.
Temperatura w pomie‐
szczeniu jest za wysoka.
Zapoznać się z informacją
dotyczącą klasy klimatycznej
na tabliczce znamionowej.
Włożono za ciepłe potra‐
wy do urządzenia.
Przed umieszczeniem żyw‐
ności w urządzeniu należy
odczekać, aż ostygnie ona
do temperatury pokojowej.
Włączona jest funkcja
FastFreeze.
Patrz „Funkcja FastFreeze”.
Sprężarka nie uruchamia
się natychmiast po naciś‐
nięciu FastFreeze lub
zmianie ustawienia tem‐
peratury.
Jest to normalne zjawi‐
Sprężarka uruchamia się po
sko, które nie oznacza us‐ pewnym czasie.
terki.
Woda spływa do komory
chłodziarki.
Odpływ skroplin jest nie‐
drożny.
Oczyścić odpływ skroplin.
Produkty uniemożliwiają
spływanie skroplin do ry‐
nienki na tylnej ściance.
Upewnić się, że produkty nie
stykają się z tylną ścianką.
40
www.electrolux.com
Problem
Prawdopodobna przy‐
czyna
Rozwiązanie
Woda wylewa się na pod‐
łogę.
Końcówka wężyka odpro‐
wadzającego wodę z od‐
szraniania nie jest połą‐
czona z pojemnikiem
umieszczonym nad sprę‐
żarką.
Zamocować końcówkę węż‐
yka odprowadzającego wodę
z odszraniania w pojemniku
umieszczonym nad sprężar‐
ką.
Nie można ustawić tempe‐ Włączona jest funkcja
Wyłączyć funkcję FastFree‐
ratury.
FastFreeze lub Shopping‐ ze lub ShoppingMode ręcz‐
Mode.
nie albo zaczekać, aż funk‐
cja wyłączy się automatycz‐
nie i ustawić temperaturę.
Patrz „Funkcja FastFreeze
lub ShoppingMode”.
Temperatura w urządze‐
niu jest za niska lub za
wysoka.
Nie ustawiono prawidłowo Ustawić wyższą/niższą tem‐
regulatora temperatury.
peraturę.
Temperatura produktów
jest za wysoka.
Pozostawić produkty, aby
ostygły do temperatury poko‐
jowej i dopiero wtedy włożyć
je do urządzenia.
Włożono na raz zbyt wiele Ograniczyć liczbę produktów
produktów do przechowa‐ wkładanych jednocześnie do
nia.
przechowania.
Włączona jest funkcja
FastFreeze.
Patrz „Funkcja FastFreeze”.
Boczne ścianki urządze‐
nia są ciepłe.
Jest to normalne zjawisko Gdy temperatura otoczenia
spowodowane działaniem przekracza 38°C, odległość
wymiennika ciepła.
między obudową urządzenia
a przylegającymi meblami
powinna wynosić co najmniej
30 mm.
Na tylnej ścianie chło‐
dziarki zbiera się za dużo
skroplin.
Zbyt często otwierano
drzwi.
Drzwi urządzenia otwierać
tylko wtedy, gdy jest to ko‐
nieczne.
Drzwi nie zamknięto pra‐
widłowo.
Sprawdzić, czy drzwi za‐
mknięto prawidłowo.
Nie opakowano produk‐
tów spożywczych.
Opakować odpowiednio pro‐
dukty spożywcze przed ich
umieszczeniem w urządze‐
niu.
Próbowano otworzyć
drzwi zaraz po ich za‐
mknięciu.
Po zamknięciu drzwi należy
odczekać kilka sekund przed
ich ponownym otworzeniem.
Drzwi stawiają opór przy
otwieraniu.
POLSKI
Jeżeli podane rozwiązania
nie przynoszą pożądanego
efektu, należy skontaktować
się z najbliższym
autoryzowanym centrum
serwisowym.
Wymiany oświetlenia może dokonać
wyłącznie pracownik serwisu. Należy
skontaktować się z autoryzowanym
centrum serwisowym.
7.2 Wymiana oświetlenia
Urządzenie wyposażono w bardzo trwałe
oświetlenie wnętrza typu LED.
8. DANE TECHNICZNE
8.1 Karta informacyjna produktu
Znak towarowy
Electrolux
Model
EN3455MFX 925054522
Kategoria
7. Chłodziarko-zamrażarka
Klasa efektywności energetycznej
A++
Zużycie energii w kWH rocznie na podstawie wy‐ 239
ników testu przeprowadzonego w normalnych
warunkach w cyklu 24 godzinnym. Rzeczywiste
zużycie energii zależy od sposobu użytkowania
urządzenia i miejsca, w którym się ono znajduje
Pojemność użytkowa w litrach, lodówka
220
Pojemność użytkowa w litrach, Star
-
Pojemność użytkowa w litrach, strefa piwniczna
-
Pojemność użytkowa w litrach, wino
-
Pojemność użytkowa w litrach, łącznie
311
Pojemność użytkowa w litrach, zamrażarka
91
Pojemność użytkowa w litrach, chłodziarka
-
Pojemność użytkowa w litrach, pozostałe komory Oznaczenie gwiazdkowe komory zamrażania o
największej pojemności użytkowej (l)
****
Temperatura projektowa „pozostałych komór” >
14 °C (°C),jeśli występują
-
„System bezszronowy” (T/N), lodówka
Nie
„System bezszronowy” (T/N), zamrażarka
Tak
Bezpieczny czas przechowywania bez zasilania,
godzin
18
41
42
www.electrolux.com
Zdolność zamrażania w kg/24 h
4
Klasa klimatyczna
SN-N-ST-T
Najniższa temperatura otoczenia, w której urzą‐
dzenie jest przeznaczone do użytku, w °C
10
Najwyższa temperatura otoczenia, w której urzą‐ 43
dzenie jest przeznaczone do użytku, w °C
Poziom emitowanego hałasu, podany w dB(A)
re1 pW
43
Przeznaczony do zabudowy T/N
Nie
Urządzenie przeznaczone wyłącznie do przecho‐ Nie
wywania wina T/N
8.2 Dodatkowe dane
techniczne
Wysokość
1845 mm
Szerokość
595 mm
Głębokość
647 mm
Napięcie
230 - 240 V
Częstotliwość
50 Hz
Dane techniczne podano na tabliczce
znamionowej znajdującej się wewnątrz
lub na zewnątrz urządzenia oraz na
etykiecie z oznaczeniem klasy
energetycznej.
9. OCHRONA ŚRODOWISKA
Materiały oznaczone symbolem
należy poddać utylizacji. Opakowanie
urządzenia włożyć do odpowiedniego
pojemnika w celu przeprowadzenia
recyklingu. Należy zadbać o ponowne
przetwarzanie odpadów urządzeń
elektrycznych i elektronicznych, aby
chronić środowisko naturalne oraz
ludzkie zdrowie. Nie wolno wyrzucać
urządzeń oznaczonych symbolem
razem z odpadami domowymi. Należy
zwrócić produkt do miejscowego punktu
ponownego przetwarzania lub
skontaktować się z odpowiednimi
władzami miejskimi.
SLOVENSKY
43
OBSAH
1. BEZPEČNOSTNÉ INFORMÁCIE.....................................................................43
2. BEZPEČNOSTNÉ POKYNY............................................................................ 45
3. INŠTALÁCIA.....................................................................................................47
4. OVLÁDACÍ PANEL...........................................................................................49
5. KAŽDODENNÉ POUŽÍVANIE.......................................................................... 50
6. OŠETROVANIE A ČISTENIE...........................................................................51
7. RIEŠENIE PROBLÉMOV................................................................................. 52
8. TECHNICKÉ ÚDAJE........................................................................................ 54
MYSLÍME NA VÁS
Ďakujeme, že ste si kúpili spotrebič značky Electrolux. Vybrali ste si výrobok,
ktorý v sebe skrýva desaťročia odborných skúseností a inovácií. Je dômyselný a
štýlový a pri jeho navrhovaní sme mysleli predovšetkým na vás. Pri každom
použití si tak môžete byť istí, že dosiahnete vynikajúce výsledky.
Vitajte vo svete Electrolux.
Navštívte našu internetovú stránku, kde nájdete:
Tipy na používanie, brožúry, pokyny na riešenie problémov a informácie o
údržbe:
www.electrolux.com/webselfservice
Zaregistrujte si výrobok a využívajte ešte lepšie služby:
www.registerelectrolux.com
Môžete si kúpiť príslušenstvo, spotrebný materiál a originálne náhradné diely
pre váš spotrebič:
www.electrolux.com/shop
STAROSTLIVOSŤ A SLUŽBY ZÁKAZNÍKOM
Odporúčame, aby ste používali originálne náhradné diely.
Keď budete kontaktovať autorizované servisné stredisko, nezabudnite si pripraviť
nasledujúce údaje: Model, číslo výrobku, sériové číslo.
Tieto informácie nájdete na typovom štítku.
Varovanie/upozornenie – Bezpečnostné pokyny
Všeobecné informácie a tipy
Ochrana životného prostredia
Vyhradzujeme si právo na zmeny bez predchádzajúceho upozornenia.
1.
BEZPEČNOSTNÉ INFORMÁCIE
Pred inštaláciou a používaním spotrebiča si pozorne
prečítajte priložený návod na používanie. Výrobca
nezodpovedá za zranenia ani za škody spôsobené
nesprávnou montážou alebo používaním. Tieto pokyny
44
www.electrolux.com
uskladnite na bezpečnom a prístupnom mieste, aby ste
do nich mohli v budúcnosti nahliadnuť.
1.1 Bezpečnosť detí a zraniteľných osôb
•
•
•
•
•
•
Tento spotrebič smú používať deti staršie ako 8 rokov
a osoby so zníženou fyzickou, zmyslovou alebo
psychickou spôsobilosťou alebo nedostatkom
skúseností a znalostí, iba ak sú pod dozorom
zodpovednej osoby alebo ak boli zodpovednou
osobou poučené o bezpečnom používaní spotrebiča a
rozumejú prípadným rizikám.
Deti od 3 do 8 rokov a osoby s vyššou mierou
postihnutia smú tento spotrebič používať, iba ak boli
náležite poučené a rozumejú rizikám.
Deti do 3 rokov nesmú mať prístup k spotrebiču, iba
ak sú nepretržite pod dohľadom zodpovednej osoby.
Nedovoľte, aby sa deti hrali so spotrebičom.
Deti nesmú spotrebič bez dozoru čistiť ani vykonávať
žiadnu údržbu na spotrebiči.
Obaly vždy uschovajte mimo dosah detí a náležite ich
zlikvidujte.
1.2 Všeobecná bezpečnosť
•
•
•
Tento spotrebič je určený na používanie v domácnosti
a podobnom prostredí, ako sú napr.:
– chalupy, chaty, kuchynské priestory pre
zamestnancov v obchodoch, úradoch a v inom
pracovnom prostredí
– Pre klientov v hoteloch, moteloch, ubytovacích
zariadeniach s raňajkami a iných obytných
objektoch.
VAROVANIE: Vetracie otvory na skrini spotrebiča
alebo konštrukcii zabudovateľného spotrebiča musia
zostať voľné a nezakryté.
VAROVANIE: Na urýchlenie odmrazovania
nepoužívajte mechanické nástroje ani iné prostriedky,
ak ich neodporučil výrobca.
SLOVENSKY
•
•
•
•
•
•
45
VAROVANIE: Nepoškodzujte chladiaci okruh.
VAROVANIE: V spotrebiči, vo vnútri priehradiek na
uchovávanie potravín nepoužívajte elektrické
spotrebiče, ak ich neodporúča výrobca.
Na čistenie spotrebiča nepoužívajte prúd vody ani
paru.
Spotrebič čistite vlhkou mäkkou handričkou.
Používajte iba neutrálne saponáty. Nepoužívajte
abrazívne výrobky, špongie s abrazívnou vrstvou,
rozpúšťadlá ani kovové predmety.
V tomto spotrebiči neskladujte výbušné látky, ako
napríklad aerosólové nádoby s horľavými hnacími
látkami.
Ak je poškodený elektrický napájací kábel, musíte ho
dať vymeniť u výrobcu, v autorizovanom servisnom
stredisku alebo u kvalifikovanej osoby, aby sa predišlo
nebezpečenstvu.
2. BEZPEČNOSTNÉ POKYNY
2.1 Montáž
VAROVANIE!
Tento spotrebič smie
nainštalovať iba
kvalifikovaná osoba.
•
•
•
•
•
•
•
Odstráňte všetky obaly.
Neinštalujte ani nepoužívajte
poškodený spotrebič.
Dodržiavajte pokyny na inštaláciu
dodané so spotrebičom.
Vždy dávajte pozor, ak presúvate
spotrebič, pretože je ťažký. Vždy
používajte ochranné rukavice a
uzavretú obuv.
Uistite sa, že okolo spotrebiča môže
prúdiť vzduch.
Pri prvej inštalácii alebo po zmene
smeru otvárania dvierok počkajte
minimálne 4 hodiny pred pripojením
spotrebiča do napájania. Je to
potrebné na to, aby olej stiekol späť
do kompresora.
Pred vykonávaním úprav na
spotrebiči (napr. zmena smeru
•
•
•
•
•
otvárania dvierok) vytiahnite sieťovú
zástrčku zo sieťovej zásuvky.
Spotrebič neinštalujte blízko
radiátorov, sporákov, rúr ani varných
panelov.
Spotrebič nevystavujte dažďu.
Neinštalujte spotrebič na priamom
slnečnom svetle.
Spotrebič neinštalujte do oblastí, ktoré
sú príliš vlhké alebo príliš studené.
Pri presúvaní spotrebiča nadvihnite
jeho prednú hranu, aby ste
nepoškriabali podlahu.
2.2 Zapojenie do elektrickej
siete
VAROVANIE!
Hrozí nebezpečenstvo
požiaru a zásahu
elektrickým prúdom.
46
www.electrolux.com
VAROVANIE!
Pri umiestňovaní spotrebiča
sa uistite, že nie je elektrický
napájací kábel zachytený
alebo poškodený.
VAROVANIE!
Nepoužívajte viaczásuvkové
adaptéry a predlžovacie
káble.
•
•
•
•
•
•
•
Spotrebič musí byť uzemnený.
Uistite sa, že parametre na typovom
štítku sú kompatibilné s elektrickým
napätím zdroja napájania.
Vždy používajte správne
nainštalovanú zásuvku odolnú proti
nárazom.
Dávajte pozor, aby ste nepoškodili
elektrické komponenty (napr. sieťovú
zástrčku, sieťový kábel, kompresor).
Ak je potrebná výmena elektrických
komponentov, obráťte sa na
autorizované servisné stredisko alebo
elektrikára.
Sieťový kábel musí byť pod úrovňou
sieťovej zástrčky.
Sieťovú zástrčku pripojte do sieťovej
zásuvky až po dokončení inštalácie.
Po inštalácii sa uistite, že máte
prístup k sieťovej zástrčke.
Spotrebič neodpájajte ťahaním za
napájací kábel. Vždy ťahajte za
sieťovú zástrčku.
2.3 Použitie
VAROVANIE!
Riziko poranenia, popálenia,
zásahu elektrickým prúdom
alebo riziko požiaru.
Spotrebič obsahuje horľavý plyn,
izobután (R600a), prírodný plyn s
vysokou úrovňou environmentálnej
kompatibility. Dávajte pozor, aby ste
nepoškodili chladiaci okruh, ktorý
obsahuje izobután.
•
•
Nemeňte technické parametre tohto
spotrebiča.
Do spotrebiča nevkladajte iné
elektrické spotrebiče (napr. výrobníky
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
zmrzliny), pokiaľ nie sú na tento účel
určené výrobcom.
Ak sa poškodí chladiaci okruh, uistite
sa, že v miestnosti nie sú plamene a
zdroje vznietenia. Miestnosť dobre
vyvetrajte.
Nedovoľte, aby sa plastových častí
spotrebiča dotýkali horúce predmety.
Do mraziaceho priestoru nedávajte
sýtené a nealkoholické nápoje.
Vytvoril by sa tlak na nádobu s
nápojom.
V spotrebiči neskladujte horľavé plyny
ani kvapaliny.
Horľavé produkty alebo predmety,
ktoré obsahujú horľavé látky,
nevkladajte do spotrebiča, do jeho
blízkosti ani naň.
Nedotýkajte sa kompresora ani
kondenzátora. Sú horúce.
Ak máte mokré alebo vlhké ruky, z
mraziaceho priestoru nevyberajte
žiadne predmety, ani sa ich
nedotýkajte.
Rozmrazené potraviny nikdy znovu
nezmrazujte.
Dodržiavajte pokyny týkajúce sa
správneho uskladnenia uvedené na
obale mrazených potravín.
Potraviny pred vložením do
mraziaceho priestoru zabaľte do
materiálu určeného na styk s
potravinami.
2.4 Vnútorné osvetlenie
VAROVANIE!
Hrozí nebezpečenstvo
zásahu elektrickým prúdom.
•
Typ žiarovky použitý v tomto
spotrebiči je určený iba pre domáce
spotrebiče. Nepoužívajte ju na
osvetlenie domácnosti.
2.5 Ošetrovanie a čistenie
VAROVANIE!
Hrozí nebezpečenstvo
poranenia alebo poškodenia
spotrebiča.
•
Pred vykonávaním údržby spotrebič
vypnite a vytiahnite jeho zástrčku zo
sieťovej zásuvky.
SLOVENSKY
•
•
Tento spotrebič obsahuje uhľovodíky
v chladiacej jednotke. Údržbu a
dopĺňanie jednotky smie vykonať iba
kvalifikovaná osoba.
Pravidelne kontrolujte odtok
spotrebiča a v prípade potreby ho
vyčistite. Ak je odtok upchatý,
odmrazená voda sa bude
zhromažďovať na dne spotrebiča.
2.6 Servis
•
•
Ak treba dať spotrebič opraviť,
obráťte sa na autorizované servisné
stredisko.
Používajte iba originálne náhradné
diely.
•
•
•
•
•
•
2.7 Likvidácia
VAROVANIE!
Hrozí nebezpečenstvo
poranenia alebo udusenia.
3. INŠTALÁCIA
VAROVANIE!
Pozrite si kapitoly ohľadne
bezpečnosti.
3.1 Umiestnenie
Tento spotrebič môžete nainštalovať do
suchého a dobre vetraného interiéru, kde
teplota prostredia zodpovedá klimatickej
triede uvedenej na typovom štítku
spotrebiča:
Klima‐
tická
trieda
Teplota prostredia
SN
+10 °C až +32 °C
N
+16 °C až +32 °C
ST
+16 °C až +38 °C
T
+16 °C až +43 °C
47
Spotrebič odpojte od elektrickej siete.
Odrežte elektrický kábel a zlikvidujte
ho.
Odstráňte dvierka, aby ste zabránili
uviaznutiu detí a domácich zvierat v
spotrebiči.
Chladiaci okruh a izolačné materiály
tohto spotrebiča nepoškodzujú
ozónovú vrstvu.
Penová izolácia obsahuje horľavý
plyn. Informácie o správnej likvidácii
spotrebiča vám poskytne váš miestny
úrad.
Nepoškoďte tú časť chladiacej
jednotky, ktorá sa nachádza blízko
výmenníka tepla.
3.2 Umiestnenie
Musí byť možné odpojiť
spotrebič od prívodu
sieťového napätia. Zástrčka
preto bude musieť byť po
inštalácii prístupná.
Spotrebič by mal byť nainštalovaný v
dostatočnej vzdialenosti od tepelných
zdrojov, ako sú radiátory, ohrievače
vody, priame slnečné svetlo a pod.
Dbajte na to, aby za zadnou stenou
spotrebiča mohol voľne prúdiť vzduch.
Ak je spotrebič umiestnený pod
presahujúcou nástennou skrinkou, v
záujme optimálneho výkonu musí byť
vzdialenosť medzi spotrebičom a
nástennou skrinkou aspoň 100 mm.
Ideálnym riešením však je
neumiestňovať spotrebič pod
presahujúcu nástennú skrinku. Jedna
alebo viaceré nastaviteľné nožičky
spotrebiča zaručujú vyrovnanie
spotrebiča do vodorovnej polohy.
www.electrolux.com
100 mm
min
3.4 Zapojenie do elektrickej
siete
•
•
A
B
20 mm
48
•
UPOZORNENIE!
Aby bola zabezpečená
správna funkčnosť
spotrebiča pri teplotách
okolia nad 38 ºC,
odporúčame vám ponechať
medzi bočnými stenami
spotrebiča a okolitým
nábytkom medzeru 30 mm.
3.3 Vyrovnanie do vodorovnej
polohy
Pri umiestňovaní spotrebiča dbajte na to,
aby bol vyrovnaný do vodorovnej polohy.
Vyrovnanie do vodorovnej polohy
zabezpečte pomocou dvoch
nastaviteľných nožičiek vpredu v dolnej
časti spotrebiča.
•
Pred zapojením do siete sa uistite, či
napätie a frekvencia uvedené na
typovom štítku zodpovedajú vašim
domácim hodnotám napájania.
Spotrebič musí byť uzemnený.
Zástrčka na napájacom kábli
obsahuje kontakt, ktorý slúži na tento
účel. Ak domáca sieťová zásuvka nie
je uzemnená, spotrebič pripojte
k samostatnému uzemneniu v súlade
s platnými predpismi. Poraďte sa s
kvalifikovaným elektrikárom.
Výrobca odmieta akúkoľvek
zodpovednosť pri nedodržaní hore
uvedených bezpečnostných opatrení.
Tento spotrebič spĺňa smernice EHS.
3.5 Obojstrannosť dverí
Ak chcete zmeniť smer otvárania dverí,
obráťte sa na najbližšie autorizované
servisné stredisko. Zmenu smeru
otvárania dverí vykoná pracovník
servisného strediska za poplatok.
SLOVENSKY
49
4. OVLÁDACÍ PANEL
1
8°
5°
2
2°
3
4
1 Teplotný rozsah
2 Ikona režimu ECO
3 Ikona FastFreeze
4.1 Zapnutie
1. Spotrebič zapojte do zásuvky
elektrickej siete.
2. Ak chcete spotrebič zapnúť, dotknite
sa tlačidla teploty, až kým sa
nerozsvietia všetky ukazovatele LED.
Po približne 3 sekundách ukazovatele
LED zhasnú a teplota sa nastaví na
predvolené nastavenie (režim ECO).
Rozsvieti sa ukazovateľLED vedľa režimu
ECO.
4.2 Vypnutie
1. Spotrebič vypnite stlačením tlačidla
teploty na 3 sekundy.
Všetky ukazovatele LED zhasnú.
2. Ak chcete spotrebič odpojiť od
elektrickej siete, odpojte zástrčku
spotrebiča zo sieťovej zásuvky.
4.3 Regulácia teploty
Ak chcete regulovať teplotu, stlačte
tlačidlo teploty. Vždy, keď tlačidlo
stlačíte, nastavená teplota sa posunie o
1 pozíciu a rozsvieti sa príslušný
ukazovateľ LED. Opakovane stláčajte
tlačidlo, až kým nenastavíte požadovanú
teplotu. Nastavenie sa uloží.
4 Tlačidlo teploty
Teplota sa mení postupne v
škále od +2 °C do +8 °C.
Najchladnejšie nastavenie:
+2 °C.
Najteplejšie nastavenie: +8
°C
Najvhodnejšie nastavenie:
ECO režim (+3 až +4 °C).
Nastavenie treba vybrať s prihliadnutím
na skutočnosť, že teplota v spotrebiči
závisí od:
• izbovej teploty,
• frekvencie otvárania dvierok,
• množstva uchovávaných potravín,
• umiestenia spotrebiča.
4.4 Režim spánku displeja
Po 30 sekundách nečinnosti spotrebiča
sa displej prepne do režimu spánku.
Svieti len ukazovateľ LED, ktorý
zodpovedá aktuálnemu nastaveniu
teploty, a to slabým svetlom. Všetky
ostatné ukazovatele LED sú zhasnuté.
Ak chcete tento režim vypnúť, stlačte
tlačidlo teploty.
50
www.electrolux.com
4.5 Režim ECO
Pri tomto režime je teplota nastavená v
rozmedzí od +3 do +4°C.
Je to najlepšia teplota na
zaistenie správneho
uskladnenia potravín pri
minimálnej spotrebe energie.
Ak chcete zapnúť režim ECO,
opakovane stláčajte tlačidlo teploty, až
kým sa nerozsvieti ukazovateľ LED vedľa
režimu ECO.
4.6 Funkcia FastFreeze
Ak potrebujete do chladiaceho priestoru
vložiť veľké množstvo teplých potravín
(napr. po veľkom nákupe) alebo rýchlo
znížiť teplotu v mraziacom priestore na
rýchle zmrazenie čerstvých potravín,
odporúčame vám pre správne
uskladnenie potravín zapnúť funkciu
FastFreeze.
Ak chcete zapnúť túto funkciu,
opakovane stláčajte tlačidlo teploty, kým
sa nerozsvieti ukazovateľ LED vedľa
ikony FastFreeze. Rozsvieti sa aj
ukazovateľ LED zodpovedajúci teplote
+2 °C.
Táto funkcia sa automaticky
vypne po 52 hodinách. Po
vypnutí funkcie sa obnoví
predchádzajúce nastavenie
teploty.
Túto funkciu môžete vypnúť
kedykoľvek stlačením
tlačidla teploty a zvolením
nového nastavenia teploty.
Táto funkcia sa týka
chladiaceho aj mraziaceho
priestoru.
4.7 Ukazovateľ otvorených
dvierok
Ukazovateľ otvorených dvierok sa zapne,
ak necháte dvierka otvorené asi 5 minút.
Ukazovateľ LED aktuálne nastavenej
teploty bliká.
Tento ukazovateľ môžete
vypnúť zatvorením dvierok
alebo stlačením tlačidla
teploty.
5. KAŽDODENNÉ POUŽÍVANIE
5.1 Zmrazovanie čerstvých
potravín
Mraziaci priestor je vhodný na
zmrazovanie čerstvých potravín a na
dlhodobé uchovávanie mrazených a
hlboko mrazených potravín.
Pri zmrazovaní čerstvých potravín
zapnite funkciu FastFreeze najmenej 24
hodín pred vložením potravín určených
na zmrazenie do mraziaceho priestoru.
Čerstvé potraviny určené na zmrazenie
vložte do dolnej priehradky.
Maximálne množstvo potravín, ktoré
možno zmraziť za 24 hodín, sa uvádza
na typovom štítku, ktorý sa nachádza
vo vnútri spotrebiča.
Proces zmrazovania trvá 24 hodín: v
tomto čase nepridávajte ďalšie potraviny
na zmrazenie.
Po 24 hodinách, keď sa skončí
zmrazovanie, znova nastavte
požadovanú teplotu (pozri
„FunkciaFastFreeze").
V takýchto podmienkach
môže klesnúť teplota
chladiaceho priestoru pod 0
°C. Ak sa tak stane, nastavte
na regulátore teploty vyššiu
teplotu.
5.2 Skladovanie mrazených
potravín
Pri prvom uvedení do prevádzky alebo
po určitom čase mimo prevádzky
nechajte spotrebič pred vložením
potravín bežať najmenej 2 hodiny so
zapnutou funkciou FastFreeze.
SLOVENSKY
Ak potrebujete uložiť veľké množstvo
potravín, v záujme najlepšej účinnosti
vyberte zo spotrebiča všetky zásuvky a
potraviny položte na sklenené police.
V prípade neúmyselného
rozmrazenia potravín,
napríklad v dôsledku
výpadku napájacieho
napätia, za predpokladu, že
čas trvania výpadku energie
bol dlhší ako údaj uvedený v
technických údajoch pod
položkou „akumulačná
doba“, rozmrazené potraviny
treba čo najskôr spotrebovať
alebo uvariť a potom znova
zmraziť (po ochladení).
5.3 Skladovanie potravín v
chladiacom priestore
Potraviny prikryte alebo zabaľte, hlavne
ak majú prenikavú arómu.
5.4 FREESTORE
Chladiaci priestor je vybavený
ventilátorom, ktorý umožňuje rýchle
vychladenie potravín a udržiava
rovnomernejšiu teplotu v chladiacom
priestore.
Ventilátor odporúčame
zapnúť, keď teplota okolia
presiahne 30 °C.
1. Zariadenie zapnete stlačením tlačidla
na tomto zariadení.
Rozsvieti sa zelený ukazovateľ.
2. Keď chcete vypnúť spotrebič,
nezabudnite vypnúť ventilátor
opätovným stlačením tlačidla.
Zelený ukazovateľ zhasne.
Potraviny uložte tak, aby vzduch mohol
voľne cirkulovať okolo nich.
6. OŠETROVANIE A ČISTENIE
VAROVANIE!
Pozrite si kapitoly ohľadne
bezpečnosti.
6.1 Čistenie vnútrajška
Pred prvým použitím spotrebiča treba
jeho vnútro a všetky jeho diely umyť
vlažnou vodou s prídavkom neutrálneho
umývacieho prostriedku, aby ste
odstránili typický zápach nového
spotrebiča. Potom všetky povrchy
dôkladne osušte.
UPOZORNENIE!
Nepoužívajte saponáty,
abrazívne prášky ani čistiace
prostriedky na báze chlóru
alebo oleja, pretože
poškodia povrchovú vrstvu.
51
Potraviny ukladajte na poličkách nie
menej ako 20 mm od zadnej steny a 15
mm od dverí.
6.2 Pravidelné čistenie
UPOZORNENIE!
Neťahajte, nepresúvajte
a nepoškodzujte žiadne
rúrky a/ani káble vnútri
spotrebiča.
UPOZORNENIE!
Nepoškodzujte chladiaci
systém.
Zariadenie je nutné pravidelne čistiť:
1. Vnútro spotrebiča a príslušenstvo
umyte vlažnou vodou s prídavkom
neutrálneho saponátu.
2. Pravidelne kontrolujte tesnenia
dvierok a udržiavajte ich čisté.
Zvyšky potravín a nečistoty utrite
handričkou.
3. Opláchnite a riadne vysušte.
4. Kefou vyčistite kondenzátor a
kompresor na zadnej strane
spotrebiča, ak sú prístupné.
Tým zvýšite výkonnosť spotrebiča
a usporíte elektrickú energiu.
52
www.electrolux.com
6.3 Odmrazovanie chladničky
6.4 Odmrazovanie mrazničky
Pri normálnom používaní sa námraza
automaticky odstraňuje z výparníka
chladiaceho priestoru pri každom
zastavení motora kompresora.
Priestor mrazničky je beznámrazový.
Znamená to, že sa tu počas prevádzky
netvorí námraza, a to ani na vnútorných
stenách, ani na potravinách.
Je dôležité, aby ste odtokový otvor
v strednej časti chladiaceho priestoru
pravidelne čistili, aby sa zabránilo
pretekaniu vody a jej kvapkaniu na
potraviny vnútri chladničky.
6.5 Obdobia mimo prevádzky
Ak spotrebič nebudete dlhší čas
používať, vykonajte nasledujúce
opatrenia:
1. Spotrebič odpojte od elektrického
napájania.
2. Vyberte všetky potraviny.
3. Spotrebič a všetky časti
príslušenstva vyčistite.
4. Dvierka nechajte pootvorené, aby sa
zabránilo vzniku nepríjemného
zápachu.
7. RIEŠENIE PROBLÉMOV
VAROVANIE!
Pozrite si kapitoly ohľadne
bezpečnosti.
7.1 Čo robiť, keď...
Problém
Možná príčina
Riešenie
Nadmerná hlučnosť spo‐
trebiča.
Spotrebič nestojí pevne
na podklade.
Skontrolujte, či spotrebič sta‐
bilne stojí.
Zapol sa zvukový alebo vi‐ Spotrebič ste zapli iba ne‐ Pozrite si časť „Alarm/
zuálny alarm.
dávno alebo teplota je
Ukazovateľ pri otvorených
ešte stále vysoká.
dvierkach“ alebo „Alarm/
Ukazovateľ pri zvýšení vnú‐
tornej teploty“.
Teplota v spotrebiči je prí‐ Pozrite si časť „Alarm/
liš vysoká.
Ukazovateľ pri otvorených
dvierkach“ alebo „Alarm/
Ukazovateľ pri zvýšení vnú‐
tornej teploty“.
Nesvieti žiarovka.
Kompresor pracuje bez
prestania.
Žiarovka je v pohotovost‐
nom režime.
Zatvorte a otvorte dvierka.
Žiarovka je vypálená.
Obráťte sa na najbližšie au‐
torizované servisné stredi‐
sko.
Teplota nie je nastavená
správne.
Pozrite si kapitolu „Prevádz‐
ka”/„Ovládací panel”.
SLOVENSKY
Problém
53
Možná príčina
Riešenie
Do spotrebiča ste vložili
naraz veľa potravín.
Počkajte niekoľko hodín a
potom opäť skontrolujte te‐
plotu.
Izbová teplota je príliš vy‐
soká.
Pozrite si údaje o klimatickej
triede uvedené na typovom
štítku.
Potraviny vložené do spo‐ Pred vložením nechajte po‐
trebiča boli príliš teplé.
traviny vychladnúť na izbovú
teplotu.
Je zapnutá funkcia Fast‐
Freeze.
Kompresor sa nezapne ih‐ Je to normálne, nie je to
neď po stlačení FastFree‐ porucha.
ze alebo po zmene teplo‐
ty.
Voda steká do chladiace‐
ho priestoru.
Pozrite si časť „Funkcia
FastFreeze“.
Kompresor sa zapne po urči‐
tom čase.
Upchaný odtokový kanálik Vyčistite odtokový kanálik.
na rozmrazenú vodu.
Potraviny uložené v spo‐
trebiči bránia odtekaniu
vody do odtokového ka‐
nálika.
Dávajte pozor, aby sa potra‐
viny nedotýkali zadnej steny.
Voda vyteká na podlahu.
Odtokový kanálik na vodu Odtokový kanálik pripevnite
z rozmrazenej námrazy
k odparovacej miske.
nie je pripojený k odparo‐
vacej miske nad kompre‐
sorom.
Nedá sa nastaviť teplota.
Je zapnutá funkcia Fast‐
Freeze alebo Shopping‐
Mode.
Funkciu FastFreeze alebo
ShoppingMode vypnite ma‐
nuálne alebo počkajte, kým
sa funkcia nevypne automa‐
ticky. Pozrite si časť „Funk‐
cia FastFreeze alebo Shop‐
pingMode“.
Teplota vnútri spotrebiča
je príliš nízka alebo príliš
vysoká.
Nie je správne nastavený
regulátor teploty.
Nastavte vyššiu alebo nižšiu
teplotu.
Teplota potravín je príliš
vysoká.
Pred vložením do spotrebiča
nechajte potraviny najprv vy‐
chladnúť na izbovú teplotu.
Do spotrebiča ste vložili
naraz veľa potravín.
Do spotrebiča vkladajte na‐
raz menej potravín.
Je zapnutá funkcia Fast‐
Freeze.
Pozrite si časť „Funkcia
FastFreeze“.
54
www.electrolux.com
Problém
Možná príčina
Riešenie
Bočné panely spotrebiča
sú teplé.
Je to normálny stav spô‐
sobený prevádzkou vý‐
menníka tepla.
Keď teplota okolia prekročí
38 °C, uistite sa, že medzi
každou stranou spotrebiča a
okolitým nábytkom je mini‐
málne 30 mm odstup.
Na zadnej stene chladnič‐ Dvierka boli otvárané prí‐
ky je príliš veľa skonden‐
liš často.
zovanej vody.
Dvierka neboli úplne za‐
tvorené.
Dvierka otvorte, len ak je to
potrebné.
Uistite sa, že sú dvierka úpl‐
ne zatvorené.
Uskladnené potraviny ne‐ Potraviny pred uskladnením
boli zabalené.
v spotrebiči zabaľte do vhod‐
ného obalu.
Dvierka sa ťažko otvárajú. Pokúsili ste sa opäť otvo‐ Medzi zatvorením a opätov‐
riť dvierka ihneď po zatvo‐ ným otvorením dvierok po‐
rení.
čkajte niekoľko sekúnd.
Ak pomocou hore
uvedených pokynov
nedosiahnete požadovaný
výsledok, kontaktujte
najbližšie autorizované
servisné stredisko.
7.2 Výmena osvetlenia
Spotrebič je vybavený trvácnym
vnútorným osvetlením LED.
Žiarovku smie vymieňať len servisné
stredisko. Obráťte sa na vaše
autorizované servisné stredisko.
8. TECHNICKÉ ÚDAJE
8.1 Informačný list výrobku
Obchodná značka
Electrolux
Model
EN3455MFX 925054522
Kategória
7. Chladnička s mrazničkou
Trieda energetickej efektívnosti
A++
Spotreba energie v kWh za rok na základe vý‐
239
sledkov štandardného testu za 24 hodín. Skutoč‐
ná spotreba energie bude závisieť od toho, ako
sa spotrebič používa a kde je umiestnený
Skladovací objem v litroch, Chladnička
220
Skladovací objem v litroch, Hviezdička
-
Skladovací objem v litroch, Zóna s vyššou teplo‐
tou
-
Skladovací objem v litroch, Víno
-
SLOVENSKY
Skladovací objem v litroch, Celkom
311
Skladovací objem v litroch, Mraznička
91
Skladovací objem v litroch, Chiller (nulová zóna)
-
Skladovací objem v litroch, Iné oddelenia
-
Počet hviezdičiek pre mraziace oddelenie s naj‐
väčším skladovacím objemom (l)
****
Určená teplota „iných oddelení“ > 14 °C (°C), ak
existujú
-
Beznámrazový systém (A/N), Chladnička
Nie
Beznámrazový systém (A/N), Mraznička
Áno
Bezpečný čas pri prerušení dodávky prúdu v h
18
Kapacita mrazenia v kg/24 h
4
Klimatická trieda
SN-N-ST-T
55
Najnižšia izbová teplota, pri ktorej je spotrebič ur‐ 10
čený na používanie, v °C
Najvyššia izbová teplota, pri ktorej je spotrebič
určený na používanie, v °C
43
Úroveň vydávaného hluku dB(A) re1 pW
43
Vstavaný spotrebič A/N
Nie
Tento spotrebič je určený výlučne na uchováva‐
nie vína A/N
Nie
8.2 Dodatočné technické údaje
Výška
1845 mm
Šírka
595 mm
Hĺbka
647 mm
Napätie
230 - 240 V
Frekvencia
50 Hz
Technické údaje sú uvedené na typovom
štítku, na vonkajšej alebo vnútornej
strane spotrebiča a na štítku
energetických parametrov.
9. OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA
Materiály označené symbolom
spotrebiče označené symbolom spolu s
odovzdajte na recykláciu. . Obal hoďte
do príslušných kontajnerov na recykláciu.
Chráňte životné prostredie a zdravie ľudí
a recyklujte odpad z elektrických a
elektronických spotrebičov. Nelikvidujte
odpadom z domácnosti. Výrobok
odovzdajte v miestnom recyklačnom
zariadení alebo sa obráťte na obecný
alebo mestský úrad.
*
280158423-A-392019
www.electrolux.com/shop
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising