Electrolux | EN3453MOX | User manual | Electrolux EN3453MOX Ръководство за употреба

Electrolux EN3453MOX Ръководство за употреба
EN3453MOW
EN3453MOX
BG
HU
RO
Хладилник-фризер
Hűtő - fagyasztó
Frigider cu congelator
Ръководство за употреба
Használati útmutató
Manual de utilizare
2
15
28
2
www.electrolux.com
СЪДЪРЖАНИЕ
1. ИНФОРМАЦИЯ ЗА БЕЗОПАСНОСТ............................................................... 2
2. ИНСТРУКЦИИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ................................................................. 4
3. ИНСТАЛИРАНЕ.................................................................................................6
4. ДЕЙСТВИЕ........................................................................................................ 7
5. ВСЕКИДНЕВНА УПОТРЕБА............................................................................ 8
6. ГРИЖИ И ПОЧИСТВАНЕ................................................................................. 9
7. ОТСТРАНЯВАНЕ НА НЕИЗПРАВНОСТИ.....................................................10
8. ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ....................................................................................13
МИСЛИМ ЗА ВАС
Благодарим ви, че закупихте уред от Electrolux. Избрахте продукт, който
носи със себе си десетилетия професионален опит и нововъведения.
Оригинален и стилен, той е създаден с мисъл за вас. Така че, когато и да го
използвате, можете да сте сигурни, че ще получите невероятни резултати
по всяко време.
Добре дошли в Electrolux.
Посетете нашия уебсайт, за да:
Получите полезни съвети, брошури, отстраняване на неизправности,
сервизна информация:
www.electrolux.com/webselfservice
Регистрирате своя продукт за по-добро обслужване:
www.registerelectrolux.com
Купите аксесоари, консумативи и оригинални резервни части за вашия
уред:
www.electrolux.com/shop
ГРИЖИ ЗА КЛИЕНТА И ОБСЛУЖВАНЕ
Препоръчваме използването на оригинални резервни части.
Когато се свързвате с нашия оторизиран отдел "Обслужване", трябва да
имате под ръка следната информация: Модел, PNC (номер на продукт),
сериен номер.
Информацията можете да намерите на табелката с данни.
Предупреждение / Внимание-Важна информация за безопасност
Обща информация и съвети
Информация за опазване на околната среда
Запазваме си правото на изменения.
1.
ИНФОРМАЦИЯ ЗА БЕЗОПАСНОСТ
Преди монтирането и употребата на уреда
внимателно прочетете предоставените инструкции.
Производителят не е отговорен за наранявания или
повреди в резултат на неправилна инсталация или
БЪЛГАРСКИ
3
употреба. Винаги дръжте инструкциите на безопасно
и лесно достъпно място за справка в бъдеще.
1.1 Безопасност за деца и хора с ограничени
способности
•
•
•
•
•
•
Този уред може да бъде използван от деца над 8
годишна възраст, както и лица с намалени
физически, сетивни и умствени възможности или
лица без опит и познания, само ако те са под
наблюдение или бъдат инструктирани относно
безопасната употреба на уреда и възможните
рискове.
Уредът може да се използва от деца 3- и 8годишна възраст и хора с тежки или комплексни
увреждания, ако те са инструктирани.
Деца под 3-годишна възраст трябва да се държат
далеч от уреда, освен ако не са под постоянно
наблюдение.
Не позволявайте на деца да си играят с уреда.
Деца няма да извършват почистване или
поддръжка на уреда без надзор.
Дръжте всички опаковачни материали далеч от
деца и ги изхвърлете, както е редно.
1.2 Основна безопасност
•
•
•
Този уред е предназначен за употреба в домашни
условия и подобни приложения като:
– Ферми, кухненски помещения в магазини, офиси
и други работни среди
– От клиенти в хотели, мотели, места за отдих и
други места за живеене
ВНИМАНИЕ: Дръжте вентилационните отвори в
корпуса на уреда или във вградената структура,
без да са възпрепятствани.
ВНИМАНИЕ: Не използвайте механични
приспособления или други средства за ускоряване
4
www.electrolux.com
•
•
•
•
•
•
на процеса на размразяване, освен препоръчаните
от производителя.
ВНИМАНИЕ: Не повреждайте охладителната
верига.
ВНИМАНИЕ: Не използвайте ел. уреди в
отделенията за съхранение на храна, освен ако не
са от типа, препоръчан от производителя.
Не използвайте водоструйка или пара, за да
почистите уреда.
Почистете уреда с мокър и мек парцал.
Използвайте само неутрални препарати. Не
използвайте абразивни продукти, грапави,
почистващи кърпи, разтворители или метални
предмети.
Не съхранявайте експлозивни субстанции, като
кутии аерозол със запалимо гориво в този уред.
Ако захранващият кабел е повреден, той трябва да
се смени от производителя, оторизиран сервизен
център или лица със сходна квалификация, за да
се избегне опасност.
2. ИНСТРУКЦИИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ
2.1 Монтаж
ВНИМАНИЕ!
Само квалифициран човек
може да извърши монтажа
на уреда.
•
•
•
•
•
•
Премахнете всички опаковки.
Не монтирайте и не използвайте
повреден уред.
Следвайте инструкциите за
инсталиране, приложени към
уреда.
Винаги внимавайте, когато местите
уреда, тъй като е тежък. Винаги
използвайте предпазни ръкавици и
затворени обувки.
Уверете се, че има циркулация на
въздуха около уреда.
При първо инсталиране или след
реверсиране на вратичката
изчакайте поне 4 часа, преди да
свържете уреда към захранването.
•
•
•
•
•
•
Това е, за да се позволи на
маслото да се влива обратно в
компресора.
Преди да извършвате каквито и да
било действия върху уреда (напр.
реверсиране на вратата), извадете
щепсела от контакта.
Не монтирайте уреда близо до
радиатори, печки, фурни или
котлони.
Не излагайте уреда на дъжд.
Не монтирайте уреда на места с
директна слънчева светлина.
Не инсталирайте този уред на
места, които са прекалено влажни
или студени.
Когато местите уреда, повдигнете
го от предния ъгъл, за да
предотвратите драскане по пода.
БЪЛГАРСКИ
2.2 Електрическо свързване
ВНИМАНИЕ!
Риск от пожар или токов
удар.
ВНИМАНИЕ!
При позициониране на
уреда се уверете, че
захранващият кабел не е
закачен или повреден.
ВНИМАНИЕ!
Не използвайте
разклонители или
адаптери с много входове.
•
•
•
•
•
•
•
Уредът трябва да е заземен.
Уверете се, че параметрите на
табелката с технически данни са
съвместими с електрическите
данни на захранващата мрежа.
Винаги използвайте правилно
монтиран контакт със защита от
токов удар.
Уверете се, че не наранявате ел.
компоненти (напр. основен контакт
за захранване, захранващ кабел,
компресор). Свържете се с
оторизирания сервизен център или
електротехник, за да смени
електрическите компоненти.
Захранващият кабел трябва да е
под нивото на основния контакт за
захранване.
Свържете кабела за захранването
към контакта единствено в края на
инсталацията. Уверете се, че
щепселът за захранване е
достъпен след инсталирането.
Не издърпвайте захранващия
кабел, за да изключите уреда.
Винаги издърпвайте щепсела.
2.3 Употреба
ВНИМАНИЕ!
Риск от контузии,
изгаряния, електрически
удар или пожар.
Уредът съдържа запалим газ,
изобутан (R600а), природен газ с
високо ниво на екологична
5
съвместимост. Внимавайте да не
причините повреда на хладилната
верига със съдържание на изобутан.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Не променяйте предназначението
на уреда.
Не поставяйте електрически уреди
(напр. машини за сладолед) в
уреда, освен ако те са одобрени от
производителя.
Случай на повреда в хладилната
верига, уверете се, че няма
пламъци и запалими източници в
стаята. Проветрете стаята.
Не позволявайте горещи съдове да
се допират до пластмасовите части
на уреда.
Не поставяйте газирани напитки
във фризерното отделение. Това
ще създаде натиск върху
контейнера за напитки.
Не съхранявайте запалими газове
или течности в уреда.
Не поставяйте запалителни
материали или предмети, които са
напоени със запалителни
материали, в уреда, в близост до
него или върху него.
Не докосвайте компресора или
кондензатора. Те са горещи.
Не премахвайте или докосвайте
неща от фризерното отделение,
ако ръцете ви са мокри или влажни.
Не замразявайте отново храна,
която вече сте размразили.
Спазвайте инструкциите за
съхранение върху опаковката на
замразената храна.
Опаковайте храните в материал,
подходящ за контакт с храна, преди
да ги поставите в отделението на
фризера.
2.4 Вътрешно осветление
ВНИМАНИЕ!
Опасност от токов удар.
•
Видът на лампичката, използвана в
този уред, е само за домакински
уреди. Не я използвайте за битово
осветление.
6
www.electrolux.com
2.5 Грижи и почистване
2.7 Изхвърляне
ВНИМАНИЕ!
Опасност от нараняване
или повреда на уреда.
•
•
•
Преди поддръжка изключете уреда
и извадете щепсела на
захранването от контакта на ел.
мрежа.
Този уред съдържа въглеводороди
в охлаждащия блок. Само
квалифицирано лице може да
поддържа и презарежда уреда.
Редовно проверявайте канала за
отцеждане на уреда и ако е
необходимо, го почистете. Ако
каналът за отцеждане се запуши,
размразената вода ще се събере
на дъното на уреда.
2.6 Обслужване
•
•
ВНИМАНИЕ!
Риск от нараняване или
задушаване.
•
•
•
•
•
•
За поправка на уреда се свържете с
оторизиран сервизен център.
Използвайте само оригинални
резервни части.
Изключете уреда от
електрозахранването.
Отрежете захранващия кабел и го
изхвърлете.
Отстранете вратичката, за да не
могат деца и домашни любимци да
се заключат в уреда.
Хладилната верига и
изолационните материали на този
уред са благоприятни за озона.
Изолационната пяна съдържа
възпламеним газ. Свържете се с
общинските власти за информация
за това как да изхвърлите уреда
правилно.
Не повреждайте частта на
охлаждащия блок, който е близо до
топлообменника.
3. ИНСТАЛИРАНЕ
ВНИМАНИЕ!
Вж. глава "Безопасност".
3.2 Електрическо свързване
•
3.1 Разполагане
Монтирайте този уред в сухо, добре
проветриво помещение, където
температурата в помещението
отговаря на климатичния клас,
посочен на табелката с данни на
уреда:
Клима‐
тичен
клас
Околна температура
SN
+10°C до + 32°C
N
+16°C до + 32°C
ST
+16°C до + 38°C
Т
+16°C до + 43°C
•
•
•
Преди включване към
електрозахранващата мрежа
проверете дали напрежението и
честотата на табелката с данни
отговарят на тези от домашната ви
електрозахранваща мрежа.
Уредът трябва да е заземен. За
целта щепселът на захранващия
кабел има специален контакт. Ако
домашният контакт на
електрозахранването не е заземен,
свържете уреда към отделен
заземяващ кабел в съответствие с
действащите нормативни
разпоредби след консултация с
квалифициран техник.
Производителят не носи
отговорност, ако горепосочените
мерки за безопасност не са
спазени.
Уредът съответства на
Директивите на E.E.C.
БЪЛГАРСКИ
7
3.3 Монтаж на уреда и
обръщане на вратата
Моля, вижте отделните
инструкции за монтаж
(изисквания за
вентилация, нивелиране) и
обръщане на вратата.
4. ДЕЙСТВИЕ
4.1 Контролен панел
1 Индикатори за температура
2 FastFreeze
3 Регулатор за температурата
1
3
2
4.2 Включване
Поставете щепсела в контакта.
4.3 Изключване
Изключете щепсела от контакта.
4.4 функция FastFreeze
Можете да активирате функцията
FastFreeze, като натиснете бутона
FastFreeze.
4.5 Регулиране на
температурата
За да работите с уреда, докоснете
регулатора на температурата, докато
съответстващият на желаната
температура LED индикатор светне.
Избирането е последователно, от 2 °C
до 8 °C
Най-студена настройка:
+2°C.
Най-топла настройка:
+8°C.
Обикновено средната
настройка е найподходяща.
Светодиодът LED, съответстващ на
символа FastFreeze, светва.
Можете да деактивирате функцията
FastFreeze, като отново натиснете
бутона FastFreeze.
Изгасва индикаторът FastFreeze.
Тази функция спира
автоматично след 52 часа.
Изберете настройката, имайки
предвид, че температурата във
вътрешността на уреда зависи от:
•
•
стайната температура
това колко често се отваря вратата
8
www.electrolux.com
•
•
количеството на съхраняваните
храни
местоположението на уреда.
1. Докоснете регулатора на
температурата.
Индикаторът за текущата температура
мига. Всеки път, когато докоснете
регулатора на температурата,
настройката се премества с една
позиция. Съответният LED започва да
мига за известно време.
2. Докосвайте регулатора на
температурата до достигане на
желаната температура.
5. ВСЕКИДНЕВНА УПОТРЕБА
5.1 Замразяване на пресни
хранителни продукти
5.2 Съхранение на замразени
храни
Фризерното отделение е подходящо
за замразяване на пресни хранителни
продукти и дълготрайно съхранение
на готови дълбоко замразени
продукти.
При първоначално пускане или след
дълъг период, през който уредът не е
използван, оставете го да работи поне
2 часа с включена функция
FastFreeze, преди да поставите
хранителните продукти в отделението.
За да замразите пресни хранителни
продукти, активирайте функцията
FastFreeze най-малко 24 часа преди
поставянето на хранителни продукти
за замразяване във фризерното
отделение.
Поставете свежата храна, която
искате да замразите във долното
отделение.
Максималното количество храна,
което може да се замрази в рамките
на 24 часа, е указано на табелката с
данни, етикет, поставен във
вътрешността на уреда.
Процесът на замразяване отнема 24
часа: през този период не добавяйте
други хранителни продукти за
замразяване.
Когато процесът на замразяване
приключи, се върнете на
необходимата температура (вж.
"Функция FastFreeze").
При това положение
температурата на
хладилника може да падне
до под 0°C. Ако това се
случи, завъртете
регулатора на
температурата на повисока настройка.
Ако трябва да се съхраняват големи
количества храна, извадете всички
чекмеджета от уреда и поставете
храните върху стъклен рафт, за да
получите максимално добри
резултати.
В случай на аварийно
размразяване, например
поради спиране на тока,
ако уредът е бил изключен
за по-дълго време,
отколкото е посочено в
таблицата с техническите
спецификации срещу
"Време на повишаване",
замразената храна трябва
се консумира бързо или да
се сготви веднага и след
това да се замрази отново
(след охлаждане).
5.3 Съхранение на храна в
хладилното отделение
Покривайте или завивайте храната,
особено ако има силна миризма.
Поставяйте храната така, че въздухът
да може свободно да циркулира около
нея.
Дръжте храната не по-близко от 20 мм
от задната стена и 15 мм от
вратичката на всички шкафове.
БЪЛГАРСКИ
5.4 Индикатор за
температура
За правилно съхранение на храните,
хладилникът е оборудван с индикатор
за температурата. Символът на
страничната стена на уредът показва
най-студената част на хладилника.
Ако OK се показва (A), поставете
свежи продукти в зона, посочена със
символ, ако не (B), регулирайте
контролера на температурата до похладна настройка и изчакайте 12 часа
преди да проверявате индикатора за
температура отново.
A
OK
B
OK
5.5 FREESTORE
Отделението на хладилника е
снабдено с вентилатор, който спомага
за бързото изстудяване на
хранителните продукти и поддържа
равномерна температура в
отделението.
Препоръчва се да
включите вентилатора,
когато стайната
температура надвишава
30°C.
1. За да активирате устройството
натиснете бутона върху него.
Появява се зелената светлина.
2. Когато изключите уредът, не
забравяйте да изключите
вентилатора, като натиснете
бутона отново.
Изчезва зелената светлина.
След като сложите прясна
храна в уреда или след
като отворите вратата
неколкократно или за
дълъг период от време, е
нормално индикаторът да
не показва OK. Изчакайте
поне 12 часа преди да
пренастроите контролера
на температурата.
6. ГРИЖИ И ПОЧИСТВАНЕ
ВНИМАНИЕ!
Вж. глава "Безопасност".
6.1 Почистване на
вътрешността
Преди да използвате уреда за първи
път, трябва да почистите
вътрешността и всички вътрешни
принадлежности с хладка сапунена
вода и малко неутрален сапун, за да
отстраните типичната за новите
изделия миризма, а след това
подсушете напълно.
9
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
Не използвайте препарати,
абразивни пудри, хлор или
почистващи препарати на
маслена основа, тъй като
ще повредят покритието.
6.2 Периодично почистване
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
Не дърпайте, не движете и
не повреждайте тръбите
и/или кабелите в уреда.
10
www.electrolux.com
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
Не повреждайте
охлаждащата система.
предотвратите преливане на водата и
отцеждането й върху храната вътре.
Уредът трябва да се почиства
редовно:
1. Почиствайте вътрешността и
принадлежностите с хладка вода и
малко неутрален сапун.
2. Редовно проверявайте
уплътненията на вратата и ги
забърсвайте, за да сте сигурни, че
са чисти и без замърсявания.
3. Изплакнете и подсушете напълно.
4. Ако имате достъп, изчистете
кондензатора и компресора в
задната част на уреда с четка.
Това ще подобри работата на
уреда и ще реализира икономия на
енергия
6.3 Размразяване на
хладилника
При нормална употреба скрежът се
отстранява автоматично от
изпарителя в хладилното отделение
при всяко спиране на компресора на
електромотора.
Важно е периодично да почиствате
отвора за оттичане на размразената
вода в средата на канала на
хладилното отделение, за да
6.4 Обезскрежаване на
фризера
Отделението на фризера е без
заскрежаване. Това означава, че не се
образува скреж, когато той работи,
нито по вътрешните стени, нито по
хранителните продукти.
6.5 Периоди на бездействие
Когато уредът не се използва за дълъг
период от време, вземете следните
предпазни мерки:
1. Изключете уреда от
електрозахранването.
2. Извадете всичката храна.
3. Почистете уреда и всички
принадлежности.
4. Оставете вратата/вратите
отворена/ени, за да предотвратите
появата на неприятни миризми.
7. ОТСТРАНЯВАНЕ НА НЕИЗПРАВНОСТИ
ВНИМАНИЕ!
Вж. глава "Безопасност".
7.1 Как да постъпите, ако...
Проблем
Възможна причина
Решение
Уредът е шумен.
Уредът не е правилно
позициониран.
Проверете дали уредът
стои стабилно.
Лампичката не работи.
Лампичката е в режим
на изчакване.
Затворете и отворете вра‐
тата.
Лампичката е дефектна. Свържете се с най-близкия
оторизиран сервизен цен‐
тър.
БЪЛГАРСКИ
Проблем
Възможна причина
Решение
Компресорът работи не‐
прекъснато.
Температурата е зада‐
дена неправилно.
Вижте глава "Дей‐
ствие"/"Командно табло".
11
Поставени са прекалено Изчакайте няколко часа и
много хранителни про‐
след това отново провере‐
дукти едновременно.
те температурата.
Температурата в поме‐
щението е твърде висо‐
ка.
Вижте таблицата за клима‐
тичен клас на табелката с
данни.
Хранителните продукти, Оставете хранителните
поставени в уреда са
продукти да се охладят до
твърде топли.
стайна температура, преди
да ги съхранявате.
Функцията FastFreeze е
включена.
Вижте „Функция
FastFreeze".
Компресорът не старти‐ Това е нормално, не е
ра незабавно след нати‐ възникнала неизправ‐
скане на бутона
ност.
FastFreeze или след
смяна на температурата.
Компресорът се включва
след определено време.
В хладилника се стича
вода.
Почистете изхода за вода.
Изходът за вода е запу‐
шен.
Хранителните продукти Уверете се, че хранителни‐
предотвратяват изтича‐ те продукти не се допират
нето на водата в съда за до задната стена.
събиране.
Водата тече на пода.
Изходящият маркуч за
топяща се вода не е
свързан към тавата на
изпарителя над компре‐
сора.
Свържете изходящия мар‐
куч за топяща се вода към
тавата на изпарителя.
Не може да се задава
температура.
Функцията FastFreeze
или ShoppingMode е
включена.
Изключете FastFreeze или
ShoppingMode ръчно, или
изчакайте, докато функ‐
цията се нулира автома‐
тично, за да зададете тем‐
пературата. Вижте "Функ‐
ция FastFreeze или
ShoppingMode".
Температурата в уреда
е твърде ниска/висока.
Регулаторът на темпе‐
ратурата не е настроен
правилно.
Задайте по-висока/по-нис‐
ка температура.
12
www.electrolux.com
Проблем
Възможна причина
Решение
Температурата на хра‐
нителните продукти е
твърде висока.
Изчакайте температурата
на хранителните продукти
да спадне до температура‐
та в помещението, преди
съхранение.
Прекалено много храни‐ Съхранявайте едновре‐
телни продукти са съ‐
менно по-малко хранител‐
хранявани едновремен‐ ни продукти.
но.
Функцията FastFreeze е
включена.
Вижте „Функция
FastFreeze".
Страничните панели на
уреда са топли.
Това е нормално при ра‐ Уверете се, че има поне 30
бота на топлообменни‐ мм място между всяка
ка.
страна на уреда и заобика‐
лящите го мебели, когато
стайната температура над‐
вишава 38°C.
Има прекалено много
конденз по задната сте‐
на на хладилника.
Вратата е отваряна пре‐ Отваряйте вратата, само
калено често.
когато е необходимо.
Вратата не е напълно
затворена.
Уверете се, че вратата е
напълно затворена.
Съхраняваната храна не Опаковайте храната в под‐
е опакована.
ходяща опаковка, преди да
я съхраните в уреда.
Вратата не се отваря
лесно.
Опитали сте да отвори‐ Изчакайте няколко секун‐
те вратата веднага след ди, след като сте затвори‐
като сте я затворили.
ли вратата, преди да я от‐
ворите отново.
В случай, че съветите не
водят до постигане на
желаните резултати,
свържете се с най-близкия
оторизиран сервизен
център.
7.2 Смяна на крушката
Уредът е снабден с вътрешна LED
лампа, с дълъг живот.
Само сервизен персонал може да
подменя осветителното тяло.
Свържете се с оторизирания център
за обслужване.
БЪЛГАРСКИ
8. ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ
8.1 Продуктов фиш
Търговска марка
Electrolux
Модел
EN3453MOW 925054252
EN3453MOX 925054253
категория
7. Хладилник – Фризер
Клас на енергийна ефективност
A++
Консумация на енергия в kWh за година въз
239
основа на стандартни тестови резултати за 24
часа. Реалната консумация на енергия зависи
от начина, по който се използва уреда и къде
е разположен.
Обем за съхранение в литри, хладилник
220
Обем за съхранение в литри, звезда
-
Обем за съхранение в литри, мазе зона
-
Обем за съхранение в литри, вино
-
Обем за съхранение в литри, обща сума
311
Обем за съхранение в литри, фризер
91
Обем за съхранение в литри, охладител
-
Обем за съхранение в литри, други отделения Класификация на звездите на фризерното от‐
деление с най-голям обем на съхранение (л)
****
Температура на проектиране на други отделе‐ ния > 14 ° C (° C), ако има такива
Хладилник без скреж (Д/Н), хладилник
Не
Хладилник без скреж (Д/Н), фризер
Да
Захранването е безопасно в ч
18
Капацитет на замразяване в kg/24ч
4
Климатичен клас
SN-N-ST-T
Най-ниската околна температура, при която
10
този уред е предназначен за използване, в ° C
Най-висока околна температура, при която то‐ 43
зи уред е предназначен за използване, в ° C
Акустични шумови емисии dB(A) re1 pW
43
Вграден уред Д/Н
Не
13
14
www.electrolux.com
този уред е предназначен да се изолзва из‐
ключително за съхранение на вино Д/Н
8.2 Допълнителни технически
данни
Височина
1845 mm
Ширина
595 mm
Дълбочина
647 mm
Не
Волтаж
230 - 240 V
Честота
50 Hz
Техническата информация се намира
на табелката с данни на външната или
вътрешната страна на уреда и на
етикета за енергийна категория.
9. ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА
Рециклирайте материалите със
символа . Поставяйте опаковките в
съответните контейнери за
рециклирането им. Помогнете за
опазването на околната среда и
човешкото здраве, както и за
рециклирането на отпадъци от
електрически и електронни уреди. Не
изхвърляйте уредите, означени със
символаl , заедно с битовата смет.
Върнете уреда в местния пункт за
рециклиране или се обърнете към
вашата общинска служба.
MAGYAR
15
TARTALOM
1. BIZTONSÁGI INFORMÁCIÓK..........................................................................15
2. BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK............................................................................ 17
3. ÜZEMBE HELYEZÉS....................................................................................... 19
4. MŰKÖDÉS........................................................................................................20
5. NAPI HASZNÁLAT........................................................................................... 21
6. ÁPOLÁS ÉS TISZTÍTÁS...................................................................................22
7. HIBAELHÁRÍTÁS............................................................................................. 23
8. MŰSZAKI ADATOK.......................................................................................... 25
GONDOLUNK ÖNRE
Köszönjük, hogy Electrolux terméket vásárolt. Ön olyan készülék tulajdonosa lett,
mely mögött több évtizedes szakmai tapasztalat és innováció áll. Rendkívüli
tudását és stílusos megjelenését az Ön igényei ihlették. Valahányszor csak
használja, biztos lehet abban, hogy a benne foglalt tudás a siker garanciája.
Köszöntjük az Electrolux világában!
Látogassa meg a weboldalunkat:
Kezelési tanácsok, kiadványok, hibaelhárító, szerviz információk:
www.electrolux.com/webselfservice
További előnyökért regisztrálja készülékét:
www.registerelectrolux.com
Kiegészítők, segédanyagok és eredeti alkatrészek vásárlása a készülékhez:
www.electrolux.com/shop
VÁSÁRLÓI TÁMOGATÁS ÉS SZERVIZ
Kizárólag eredeti alkatrészek használatát javasoljuk.
Ha készülékével a szervizhez fordul, legyenek kéznél az alábbi adatok: Típus,
termékszám, sorozatszám.
Ezek az információk az adattáblán olvashatók.
Figyelmeztetés - Biztonsági információk
Általános információk és hasznos tanácsok
Környezetvédelmi információk
A változtatások jogát fenntartjuk.
1.
BIZTONSÁGI INFORMÁCIÓK
Az üzembe helyezés és használat előtt gondosan
olvassa el a mellékelt útmutatót. A gyártó nem vállal
felelősséget a helytelen beszerelés vagy használat miatt
keletkezett sérülésekért és károkért. Tartsa biztonságos
16
www.electrolux.com
és elérhető helyen az útmutatót, hogy szükség esetén
mindig a rendelkezésére álljon.
1.1 Gyermekek és fogyatékkal élő személyek
biztonsága
•
•
•
•
•
•
A készüléket 8 év feletti gyermekek és csökkent
fizikai, értelmi vagy mentális képességű, illetve
megfelelő tapasztalatok vagy ismeretek híján lévő
személyek csak felügyelettel, vagy a készülék
biztonságos használatára vonatkozó megfelelő
tájékoztatás esetén használhatják.
A készüléket 3-8 éves gyermekek, illetve súlyos,
komplex fogyatékossággal élő személyek kizárólag
akkor használhatják, ha megfelelő oktatásban
részesültek.
3 évesnél fiatalabb gyermekek kizárólag folyamatos
felügyelet mellett tartózkodhatnak a készülék
közelében.
Ne hagyja, hogy gyermekek játsszanak a készülékkel.
Gyermekek felügyelet nélkül nem végezhetnek
tisztítási vagy karbantartási tevékenységet a
készüléken.
Minden csomagolóanyagot tartson távol a
gyermekektől, és megfelelően dobja azokat
hulladékba.
1.2 Általános Biztonság
•
•
A készüléket háztartási, illetve más hasonló
felhasználási területekre szánták, mint például:
– Hétvégi házak, üzletek, irodák és egyéb
munkahelyeken kialakított személyzeti konyhák
– Hotelek, motelek, szállások és egyéb lakás céljára
szolgáló ingatlanok esetén az ügyfelek számára
FIGYELMEZTETÉS: Ne takarja le a készülékházon
vagy a beépített szerkezeten lévő szellőzőnyílásokat.
MAGYAR
•
•
•
•
•
•
•
17
FIGYELMEZTETÉS: Csak a gyártó által ajánlott
mechanikus berendezéseket vagy eszközöket
használjon a leolvasztás meggyorsítására.
FIGYELMEZTETÉS: Ügyeljen arra, hogy ne sérüljön
meg a hűtőkör.
FIGYELMEZTETÉS: Kizárólag a gyártó által ajánlott
típusú elektromos berendezéseket használjon a
készülék ételtároló rekeszeiben.
A készülék tisztításához ne használjon vízsugarat
vagy gőzt.
A készüléket puha, nedves ruhával tisztítsa. Csak
semleges tisztítószert használjon. Ne használjon
súrolószert, súrolószivacsot, oldószert vagy fém
tárgyat.
Tilos robbanásveszélyes termékeket és anyagokat
(pl.: gyulladásveszélyes hajtógázzal töltött aeroszolos
flakonokat) tárolni a készülékben.
Ha a hálózati kábel megsérül, azt a gyártónak vagy a
márkaszerviznek vagy más hasonlóan képzett
személynek kell kicserélnie, nehogy veszélyhelyzet
álljon elő.
2. BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK
2.1 Üzembe helyezés
FIGYELMEZTETÉS!
A készüléket csak képesített
személy helyezheti üzembe.
•
•
•
•
•
•
Távolítsa el az összes
csomagolóanyagot.
Ne helyezzen üzembe, és ne is
használjon sérült készüléket.
Tartsa be a készülékhez mellékelt
üzembe helyezési útmutatóban
foglaltakat.
A készülék nehéz, ezért legyen
körültekintő a mozgatásakor. Mindig
használjon munkavédelmi kesztyűt és
zárt lábbelit.
Gondoskodjon arról, hogy keringeni
tudjon a levegő a készülék körül.
Az első üzembe helyezéskor vagy az
ajtó nyitási irányának megfordítása
•
•
•
•
•
után várjon legalább 4 órát, mielőtt
csatlakoztatja a készüléket az
elektromos hálózathoz. Ez azért
szükséges, hogy az olaj
visszafolyhasson a kompresszorba.
A készüléken elvégzendő bármilyen
művelet végrehajtása (pl. az ajtó
nyitási irányának megfordítása) előtt
húzza ki a hálózati vezetéket a
hálózati aljzatból.
Ne helyezze üzembe a készüléket
radiátorok, tűzhelyek, sütők vagy
főzőlapok közelében.
Ne tegye ki a készüléket esőnek.
Ne helyezze üzembe a készüléket
közvetlen napsugárzásnak kitett
helyen.
A készüléket nem szabad túl párás
vagy túl hideg környezetben
üzemeltetni.
18
www.electrolux.com
•
A készülék mozgatásakor a készülék
elejének peremét emelje fel,
ellenkező esetben megkarcolhatja a
padlót.
2.2 Elektromos csatlakoztatás
FIGYELMEZTETÉS!
Tűz- és áramütésveszély.
FIGYELMEZTETÉS!
A készülék elhelyezésekor
ügyeljen arra, hogy a
hálózati kábel ne csípődjön
be és ne sérüljön meg.
FIGYELMEZTETÉS!
Ne használjon hálózati
elosztókat és hosszabbító
kábeleket.
•
•
•
•
•
•
•
A készüléket kötelező földelni.
Ellenőrizze, hogy az adattáblán
szereplő adatok megfelelnek-e a helyi
elektromos hálózat paramétereinek.
Mindig megfelelően felszerelt,
áramütés ellen védett aljzatot
használjon.
Ügyeljen az elektromos alkatrészek
(pl. hálózati csatlakozódugasz,
hálózati kábel, kompresszor)
épségére. Ha az elektromos
alkatrészek cserére szorulnak,
forduljon a hivatalos márkaszervizhez
vagy elektromos szakemberhez.
A hálózati kábelnek a hálózati aljzat
szintje alatt kell elhelyezkednie.
Csak az üzembe helyezés befejezése
után csatlakoztassa a hálózati
csatlakozódugót a hálózati
csatlakozóaljzatba. Ügyeljen arra,
hogy a hálózati dugasz üzembe
helyezés után is könnyen elérhető
legyen.
A készülék csatlakozásának
bontására, soha ne a hálózati
kábelnél fogva húzza ki a
csatlakozódugót. A kábelt mindig a
csatlakozódugónál fogva húzza ki.
2.3 Használat
FIGYELMEZTETÉS!
Sérülés-, égés-, áramütésés tűzveszély.
A készülékben gyúlékony,
azonban igen környezetbarát földgáz,
izobután (R600a) taláható. Ügyeljen arra,
hogy ne sértse meg a hűtőkör izobutánt
tartalmazó alkatrészeit.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Ne változtassa meg a készülék
műszaki jellemzőit.
Ne helyezzen más elektromos
készüléket (például fagylaltkészítő
gépet) a készülék belsejébe, hacsak
ezt a gyártó kifejezetten nem
javasolja.
Amennyiben a hűtőkör megsérül,
tartózkodjon mindennemű nyílt láng
és gyújtószikra használatától.
Szellőztesse ki a helyiséget.
Ügyeljen arra, hogy forró tárggyal ne
érjen a készülék műanyag részeihez.
Ne tegyen üditőitalt a fagyasztótérbe.
A fagyás ugyanis nyomást fejt ki az
italtároló edényre.
Ne tároljon gyúlékony gázt vagy
folyadékot a készülékben.
Ne tegyen gyúlékony anyagot vagy
gyúlékony anyaggal szennyezett
tárgyat a készülékbe, annak
közelébe, illetve annak tetejére.
Ne érintse meg a készülék
kompresszorát és kondenzátorát.
Ezek üzem közben forróvá válnak.
Nedves/vizes kézzel ne vegyen ki
semmilyen ételt a fagyasztóból, és ne
is érintse meg azokat.
Az egyszer már felolvasztott ételt ne
fagyassza vissza.
Kövesse a fagyasztott étel
csomagolásán található tárolási
útmutatásokat.
A fagyasztórekeszbe helyezés előtt
csomagolja be az élelmiszert a többi
élelmiszerrel való érintkezés
megakadályozásához.
2.4 Belső világítás
FIGYELMEZTETÉS!
Vigyázat! Áramütés-veszély!
•
A készülékben használt égő kizárólag
háztartási készülékekhez
használható. Otthona kivilágítására
ne használja.
MAGYAR
2.5 Ápolás és tisztítás
FIGYELMEZTETÉS!
Személyi sérülés vagy a
készülék károsodásának
veszélye áll fenn.
•
•
•
Karbantartás előtt kapcsolja ki a
készüléket, és húzza ki a hálózati
csatlakozódugót a
csatlakozóaljzatból.
A készülék hűtőegysége
szénhidrogén hűtőközeget tartalmaz.
Az elektromos üzembe helyezést és a
készülék hűtőközeggel való feltöltését
csak képesített személy végezheti el.
Rendszeresen ellenőrizze a készülék
olvadékvíz-elvezető nyílását, és
szükség szerint tisztítsa ki. Ha az
olvadékvíz-elvezető nyílás el van
záródva, a víz összegyűlik a készülék
alján.
2.6 Szerviz
•
•
19
Csak eredeti pótalkatrészeket
használjon.
2.7 Ártalmatlanítás
FIGYELMEZTETÉS!
Sérülés- vagy
fulladásveszély.
•
•
•
•
•
•
A készülék javítását bízza a
márkaszervizre.
Bontsa a készülék hálózati
csatlakozását.
Vágja le a hálózati tápkábelt, és
helyezze a hulladékba.
Szerelje le az ajtót, hogy
megakadályozza a gyermekek és
háziállatok készülékben rekedését.
A készülék hűtőköre és szigetelése
ózonbarát anyagokat tartalmaz.
A szigetelőhab gyúlékony gázt
tartalmaz. A készülék megfelelő
ártalmatlanítására vonatkozó
tájékoztatásért lépjen kapcsolatba a
helyi hatóságokkal.
Ügyeljen arra, hogy ne sérüljön meg a
hűtőegység azon része, mely a
hőcserélő közelében található.
3. ÜZEMBE HELYEZÉS
FIGYELMEZTETÉS!
Lásd a „Biztonság” című
fejezetet.
3.2 Elektromos csatlakoztatás
•
3.1 Elhelyezés
A készülék olyan száraz, jól szellőző
helyiségben helyezhető üzembe,
amelynek környezeti hőmérséklete
megfelel annak a klímabesorolásnak,
amely a készülék adattábláján fel van
tüntetve:
Klíma‐
osztály
Környezeti hőmérséklet
SN
+10°C és +32°C között
N
+16°C és +32°C között
ST
+16°C és +38°C között
T
+16°C és +43°C között
•
•
•
Az elektromos csatlakoztatás előtt
győződjön meg arról, hogy az
adattáblán feltüntetett feszültség és
frekvencia megegyezik-e az
elektromos hálózat értékeivel.
A készüléket kötelező földelni. Az
elektromos hálózati vezeték dugasza
ilyen típusú (földelt). Ha az
elektromos hálózati csatlakozóaljzat
nincs leföldelve, csatlakoztassa a
készüléket az érvényben lévő
jogszabályok szerint külön
földpólushoz, miután konzultált egy
képesített villanyszerelővel.
A gyártó minden felelősséget elhárít
magától, ha a fenti biztonsági
óvintézkedéseket nem tartják be.
A készülék megfelel az EGK
irányelveinek.
20
www.electrolux.com
3.3 A készülék üzembe
helyezése és az ajtó nyitási
irányának megfordítása
Az üzembe helyezésre
(szellőzési követelmények,
vízszintezés) és az ajtó
nyitási irányának
megfordítására vonatkozó
utasítások külön
mellékletben találhatók.
4. MŰKÖDÉS
4.1 Kezelőpanel
1 Hőmérsékletjelzések
2 FastFreeze
3 Hőmérséklet-szabályozó
1
3
2
4.2 Bekapcsolás
Csatlakoztassa a hálózati vezetéket a
konnektorhoz.
4.3 Kikapcsolás
Húzza ki a dugaszt a hálózati aljzatból.
4.4 FastFreeze funkció
A FastFreeze funkciót a FastFreeze
gomb megnyomásával lehet
bekapcsolni.
A FastFreeze szimbólumhoz tartozó
jelzőfény LED izzója világítani kezd.
A FastFreeze funkciót a FastFreeze
gomb ismételt megnyomásával lehet
kikapcsolni.
Ekkor a FastFreeze visszajelző kialszik.
Ez a funkció 52 óra elteltével
automatikusan kikapcsol.
4.5 A hőmérséklet beállítása
A készülék üzemeltetéséhez addig tartsa
megérintve a hőmérséklet-szabályzó
gombot, amíg a kívánt hőmérsékletnek
megfelelő LED világítani nem kezd. A
kiválasztás progresszívan, 2 °C és 8 °C
között változik.
Leghidegebb beállítás: +2
°C.
Legmelegebb beállítás: +8
°C.
Általában a közepes
beállítás a legmegfelelőbb.
MAGYAR
A beállítás kiválasztásakor szem előtt
kell tartani, hogy a készülék belsejében
levő hőmérséklet az alábbi tényezőktől
függ:
•
•
•
•
szobahőmérséklet
az ajtónyitások gyakorisága
a tárolt élelmiszer mennyisége
a készülék elhelyezése.
21
Az aktuális hőmérséklet visszajelzője
villogni kezd. A hőmérséklet-szabályzó
gomb minden egyes megérintésekor a
beállítás lép egyet. Az értékhez tartozó
LED egy ideig villogni fog.
2. A hőmérséklet-szabályzó gomb
megérintését addig folytassa, amíg a
kívánt hőmérséklet meg nem jelenik.
1. Érintse meg a hőmérsékletszabályzó gombot.
5. NAPI HASZNÁLAT
5.1 Friss élelmiszer
lefagyasztása
A fagyasztórekesz alkalmas friss
élelmiszerek lefagyasztására, valamint
fagyasztott és mélyhűtött élelmiszerek
hosszú távú tárolására is.
Friss élelmiszer lefagyasztásához
aktiválja a FastFreeze funkciót legalább
24 órával azelőtt, hogy a lefagyasztani
kívánt élelmiszert behelyezi a
fagyasztórekeszbe.
Helyezze a fagyasztandó friss élelmiszert
az alsó rekeszbe.
A 24 óra alatt lefagyasztható maximális
élelmiszer-mennyiség a készülék
belsejében található adattáblán van
feltüntetve.
A fagyasztási folyamat 24 órát vesz
igénybe: ez alatt az idő alatt ne tegyen
be további lefagyasztandó élelmiszert.
Amikor a fagyasztási folyamat
befejeződött, állítsa vissza a készüléket
a kívánt hőmérsékletre (lásd:
„FastFreeze funkció”).
Ebben az esetben a
fagyasztórekesz
hőmérséklete 0 °C alá is
eshet. Ha ez az eset
előfordul, állítsa magasabb
értékre a hőmérsékletszabályzót.
5.2 Fagyasztott élelmiszerek
tárolása
Az első indításkor, illetve hosszabb
használaton kívüli idő után, mielőtt az
élelmiszereket a rekeszbe pakolná,
üzemeltesse legalább 2 órán át a
készüléket bekapcsolt FastFreeze
funkcióval.
Ha nagy mennyiségű élelmiszert kíván
tárolni, a legjobb teljesítmény elérése
érdekében vegye ki az összes fiókot a
készülékből, és az élelmiszert helyezze
az üvegpolcra.
Véletlenszerű, például
áramkimaradás miatt
bekövetkező leolvadás
esetén, amikor az
áramszünet hosszabb ideig
tart, mint az az érték, amely
a műszaki adattáblán az
„Áramkimaradási biztonság”
alatt van feltüntetve, a
felolvadt élelmiszert gyorsan
el kell fogyasztani, vagy
azonnal meg kell főzni, majd
pedig (a kihűlés után) újra
lefagyasztani.
5.3 Élelmiszertárolás a
hűtőtérben
Takarja le vagy csomagolja be az
élelmiszereket, különösen, ha
valamelyiknek erős az aromája.
Úgy helyezze be az ételeket, hogy a
levegő szabadon körbe tudja járni
azokat.
A polcokon az élelmiszereket tárolja
legalább 20 mm távolságra a hátsó faltól
és 15 mm távolságra az ajtótól.
22
www.electrolux.com
5.4 Hőmérséklet-visszajelző
5.5 FREESTORE
Az élelmiszerek helyes tárolása
érdekében a hűtőszekrény hőmérsékletvisszajelzővel van felszerelve. A
készülék oldalfalán elhelyezett
szimbólum a hűtőszekrény leghidegebb
területét jelöli.
A hűtőtér olyan ventilátorral van
felszerelve, mely lehetővé teszi az ételek
gyors lehűtését, és egyenletesebb
hőmérséklet-eloszlást biztosít a
hűtőtérben.
Ha az OK megjelenik (A), helyezze a
friss élelmiszert a szimbólum által jelzett
területre, ha nem (B), akkor állítsa a
hőmérséklet-szabályozót hidegebb
értékre, majd várjon 12 órát a
hőmérséklet-visszajelző ellenőrzése
előtt.
A
OK
B
OK
Javasolt a ventilátor
bekapcsolása, amikor a
környezeti hőmérséklet
meghaladja a 30°C-ot.
1. Az eszköz bekapcsolásához nyomja
meg a rajta levő gombot.
A zöld visszajelző megjelenik.
2. A készülék kikapcsolásakor ne
felejtse el kikapcsolni a ventilátort a
gomb ismételt megnyomásával.
A zöld visszajelző megjelenik.
Friss élelmiszer behelyezése
vagy a készülék ajtajának
hosszabb ideig tartó,
többszöri kinyitása után
normális jelenség, hogy az
OK üzenet nem jelenik meg
a kijelzőn. Várjon legalább
12 órát a hőmérsékletszabályzó beállításának
megváltoztatása előtt.
6. ÁPOLÁS ÉS TISZTÍTÁS
FIGYELMEZTETÉS!
Lásd a „Biztonság” című
fejezetet.
6.1 A készülék belsejének
tisztítása
A készülék legelső használata előtt
mossa ki a készülék belsejét és az
összes belső tartozékot semleges
mosogatószeres langyos vízzel, hogy
eltávolítsa a tökéletesen új termékek
tipikus szagát, majd alaposan szárítsa ki.
VIGYÁZAT!
Ne használjon
mosószereket,
súrolóporokat, klór- vagy
olajtartalmú tisztítószereket,
mert ezek károsítják a
felületet.
6.2 Rendszeres tisztítás
VIGYÁZAT!
Ne húzza meg, ne
mozgassa és ne sértse meg
a készülékben lévő csöveket
és/vagy kábeleket.
MAGYAR
VIGYÁZAT!
Ügyeljen arra, hogy ne
sérüljön meg a
hűtőrendszer.
23
befogadja, rendszeresen megtisztítsa,
nehogy a víz túlfolyjon és rácsöpögjön a
készülékben lévő élelmiszerekre.
A készüléket rendszeresen tisztítani kell:
1. A készülék belsejét és a tartozékokat
langyos vízzel és egy kevés
semleges mosogatószerrel tisztítsa
meg.
2. Rendszeresen ellenőrizze az
ajtótömítéseket, és törölje tisztára,
hogy biztosítsa azok tisztaságát és
szennyeződésmentességét.
3. Gondosan öblítse le és szárítsa meg.
4. Amennyiben hozzáférhető, tisztítsa
meg a kondenzátort és a készülék
hátulján lévő kompresszort egy
kefével.
Ezzel javíthatja a készülék
teljesítményét, és csökkentheti az
áramfogyasztást.
6.3 A hűtőszekrény
leolvasztása
Rendeltetésszerű használat közben a
dér minden alkalommal automatikusan
leolvad a hűtőrekesz párologtatójáról,
amint leáll a kompresszor.
Fontos, hogy a hűtőszekrény-csatorna
közepén látható lefolyónyílást, amely a
jégmentesítésből származó vizet
6.4 A fagyasztó leolvasztása
A fagyasztótér dérmentes kivitelű. Ez azt
jelenti, hogy a működés közben nem
képződik dér a készülékben, a belső
falakon vagy pedig az élelmiszereken.
6.5 Ha a készülék nincs
használatban
Ha a készüléket hosszú időn át nem
használja, az alábbi óvintézkedéseket
végezze el:
1. Válassza le a készüléket az
elektromos táphálózatról.
2. Vegye ki az összes élelmiszert.
3. Tisztítsa meg a készüléket és az
összes tartozékot.
4. Hagyja résnyire nyitva az ajtót/
ajtókat, hogy ne képződjenek
kellemetlen szagok.
7. HIBAELHÁRÍTÁS
FIGYELMEZTETÉS!
Lásd a „Biztonság” című
fejezetet.
7.1 Mi a teendő, ha ...
Jelenség
Lehetséges ok
Megoldás
A készülék zajos.
A készülék alátámasztása Ellenőrizze, hogy a készülék
nem megfelelő.
stabilan áll-e.
A világítás nem működik.
A világítás készenléti
üzemmódban van.
Csukja be, majd nyissa ki az
ajtót.
A világítás izzója meghi‐
básodott.
Forduljon a legközelebbi
márkaszervizhez.
24
www.electrolux.com
Jelenség
Lehetséges ok
A kompresszor folyamato‐ A hőmérséklet beállítása
san működik.
nem megfelelő.
Megoldás
Olvassa el a „Működés”/„Ke‐
zelőpanel” c. szakaszt.
Túl sok élelmiszert helye‐ Várjon néhány órát, majd el‐
zett egyszerre a készülék‐ lenőrizze ismét a hőmérsék‐
be.
letet.
A szobahőmérséklet túl
magas.
Olvassa el az adattáblán lé‐
vő klímabesorolást.
A készülékbe helyezett
étel túl meleg volt.
A behelyezés előtt várja
meg, amíg az étel lehűl szo‐
bahőmérsékletre.
A FastFreeze funkció be
van kapcsolva.
Lásd a „FastFreeze funkció"
c. fejezetet.
A kompresszor nem indul Ez normális jelenség,
el azonnal a FastFreeze
nem történt hiba.
kapcsoló megnyomása, il‐
letve a hőmérséklet módo‐
sítása után.
A kompresszor bizonyos idő
elteltével kapcsol be.
Víz folyik be a hűtőszek‐
rénybe.
A vízkifolyó eltömődött.
Tisztítsa meg a kifolyónyí‐
lást.
Az élelmiszerek megaka‐
dályozzák, hogy a víz a
vízgyűjtőbe folyjon.
Ügyeljen arra, hogy az élel‐
miszerek ne érjenek a hátsó
falhoz.
Víz folyik ki a padlóra.
A leolvasztási víz nem a
kompresszor fölötti páro‐
logtató tálcába folyik.
Illessze a leolvasztási víz ki‐
folyóját a párologtató tálcá‐
hoz.
A hőmérséklet nem állít‐
ható be.
A FastFreeze vagy Shop‐ Kapcsolja ki manuálisan a
pingMode funkció be van FastFreeze vagy Shopping‐
kapcsolva.
Mode funkciót, vagy a hő‐
mérséklet beállításával vár‐
jon a funkció automatikus ki‐
kapcsolásáig. Olvassa el a
„FastFreeze vagy Shopping‐
Mode funkció” c. szakaszt.
A készülékben a hőmér‐
A hőmérséklet-szabályo‐
séklet túl alacsony/magas. zó nincs helyesen beállít‐
va.
Állítson be magasabb/
alacsonyabb hőmérsékletet.
Az élelmiszerek hőmér‐
séklete túl magas.
Hagyja, hogy az élelmisze‐
rek hőmérséklete szobahő‐
mérsékletre csökkenjen a tá‐
rolás előtt.
Túl sok élelmiszert tárolt
el egy időben.
Egyszerre kevesebb termék‐
et tároljon el.
MAGYAR
Jelenség
25
Lehetséges ok
Megoldás
A FastFreeze funkció be
van kapcsolva.
Lásd a „FastFreeze funkció"
c. fejezetet.
A készülék oldalfalai me‐
legek.
Ez a készülék normális vi‐ Ellenőrizze, hogy legalább
sekedése, melyet a hő‐
30 mm hely van-e a készü‐
cserélő működése okoz.
lék falai és a környező búto‐
rok között, amikor a környe‐
zeti hőmérséklet túllépi a
38 °C-ot.
A hűtőszekrény hátfalán
túl sok kondenzvíz jelenik
meg.
Túl gyakran nyitogatta a
készülék ajtaját.
Csak akkor nyissa ki az ajtót,
amikor szükséges.
Az ajtót nem megfelelően
csukta be.
Győződjön meg róla, hogy
az ajtó teljesen be van csuk‐
va.
A tárolt étel nincs becs‐
omagolva.
Mielőtt a készülékben tárol‐
ná, megfelelően csomagolja
be az ételeket.
Az ajtót közvetlenül a be‐
csukást követően újra ki
akarta nyitni.
Az ajtó bezárása, majd újbóli
kinyitása között várjon né‐
hány másodpercet.
Az ajtó nehezen nyitható.
Amennyiben a fenti tanácsok
nem vezetnek eredményre,
forduljon a legközelebbi
márkaszervizhez.
A világítóeszköz cseréjét kizárólag
szakszerviz végezheti. Forduljon a helyi
márkaszervizhez.
7.2 A sütőlámpa cseréje
A készüléket hosszú élettartamú belső
LED-világítással szereltük fel.
8. MŰSZAKI ADATOK
8.1 Termékismertető adatlap
Védjegy
Electrolux
Modell
EN3453MOW 925054252
EN3453MOX 925054253
Kategória
7. Hűtő-fagyasztó
Energiahatékonysági osztály
A++
kWh/év energiafogyasztás 24 órás szabványos
239
teszteredmények alapján. A tényleges energiafo‐
gyasztás függ a készülék elhelyezésétől és hasz‐
nálatának módjától
26
www.electrolux.com
Tárolási térfogat literben, hűtőszekrény
220
Tárolási térfogat literben, csillag besorolás
-
Tárolási térfogat literben, borhűtő zóna
-
Tárolási térfogat literben, borhűtő
-
Tárolási térfogat literben, teljes
311
Tárolási térfogat literben, fagyasztó
91
Tárolási térfogat literben, gyorshűtő
-
Tárolási térfogat literben, egyéb rekeszek
-
A legmagasabb tárolási térfogatú fagyasztóre‐
kesz csillag értékelése (l)
****
Egyéb terek tervezési hőmérséklete > 14 °C (°C), ha van
Jegesedésmentes (I/N), hűtőszekrény
Nem
Jegesedésmentes (I/N), fagyasztó
Igen
Áramkimaradástól független, órában
18
Fagyasztókapacitás kg/24 órában kifejezve
4
Klímaosztály
SN-N-ST-T
Legalacsonyabb környezeti hőmérséklet, amely‐
ben a készülék rendeltetésszerűen használható,
°C értékben
10
Legmagasabb környezeti hőmérséklet, amelyben 43
a készülék rendeltetésszerűen használható, °C
értékben
Akusztikus zajkibocsátás dB(A) re1 pW
43
Beépíthető készülék I/N
Nem
Ezt a készüléket kizárólag borok tárolására ter‐
vezték I/N
Nem
8.2 Kiegészítő műszaki adatok
Magasság
1845 mm
Szélesség
595 mm
Mélység
647 mm
Feszültség
230 - 240 V
Frekvencia
50 Hz
A műszaki adatok a készülék külsején
vagy belsejében lévő adattáblán és az
energiatakarékossági címkén találhatók.
MAGYAR
27
9. KÖRNYEZETVÉDELMI TUDNIVALÓK
A
következő jelzéssel ellátott
anyagokat hasznosítsa újra.
Újrahasznosításhoz tegye a megfelelő
konténerekbe a csomagolást. Járuljon
hozzá környezetünk és egészségünk
védelméhez, és hasznosítsa újra az
elektromos és elektronikus hulladékot. A
tiltó szimbólummal ellátott készüléket
ne dobja a háztartási hulladék közé.
Juttassa el a készüléket a helyi
újrahasznosító telepre, vagy lépjen
kapcsolatba a hulladékkezelésért felelős
hivatallal.
28
www.electrolux.com
CUPRINS
1. INFORMAŢII PRIVIND SIGURANŢA............................................................... 28
2. INSTRUCŢIUNI DE SIGURANŢĂ.................................................................... 30
3. INSTALAREA................................................................................................... 32
4. FUNCŢIONAREA............................................................................................. 33
5. UTILIZAREA ZILNICĂ...................................................................................... 34
6. ÎNGRIJIREA ŞI CURĂŢAREA.......................................................................... 35
7. DEPANARE...................................................................................................... 36
8. DATE TEHNICE............................................................................................... 38
NE GÂNDIM LA DUMNEAVOASTRĂ
Vă mulţumim pentru că aţi achiziţionat un aparat Electrolux. Aţi ales un produs
care include decenii de experienţă profesională şi de inovaţie. Ingenios şi stilat, a
fost conceput special pentru dumneavoastră. Pentru ca atunci când îl utilizaţi să
aveţi întotdeauna aceleaşi rezultate extraordinare.
Bine aţi venit la Electrolux.
Vizitaţi website-ul la:
Aici găsiţi sfaturi privind utilizarea, broşuri, informaţii care vă ajută la
rezolvarea unor probleme apărute şi informaţii despre service:
www.electrolux.com/webselfservice
Înregistraţi-vă produsul pentru a beneficia de servicii mai bune:
www.registerelectrolux.com
Cumpăraţi accesorii, consumabile şi piese de schimb originale pentru aparatul
dvs.:
www.electrolux.com/shop
SERVICIUL DE RELAŢII CU CLIENŢII ŞI SERVICE
Utilizaţi doar piese de schimb originale.
Atunci când contactaţi centrul autorizat de service, asiguraţi-vă că aveţi
disponibile următoarele informaţii: Model, PNC, Număr de serie.
Informaţiile pot fi găsite pe plăcuţa cu datele tehnice.
Avertisment / Atenţie-Informaţii privind siguranţa
Informaţii generale şi recomandări
Informaţii privind mediul înconjurător
Ne rezervãm dreptul asupra efectuãrii de modificãri.
1.
INFORMAŢII PRIVIND SIGURANŢA
Înainte de instalarea şi de utilizarea aparatului, citiţi cu
atenţie instrucţiunile furnizate. Producătorul nu este
responsabil pentru nicio vătămare sau daună rezultată
din instalarea sau utilizarea incorectă. Păstraţi
ROMÂNA
29
permanent instrucţiunile într-un loc sigur şi accesibil
pentru o consultare ulterioară.
1.1 Siguranţa copiilor şi a persoanelor vulnerabile
•
•
•
•
•
•
Acest aparat poate fi utilizat de copiii cu vârsta mai
mare de 8 ani, de persoanele cu capacităţi fizice,
senzoriale sau mentale reduse sau de persoanele fără
cunoştinţe sau experienţă doar sub supraveghere sau
după o scurtă instruire care să le ofere informaţiile
necesare despre utilizarea sigură a aparatului şi să le
permită să înţeleagă pericolele la care se expun.
Acest aparat poate fi folosit de copiii cu vârsta între 3
şi 8 ani şi de persoanele cu dizabilităţi profunde şi
complexe dacă au fost instruite adecvat.
Copiii cu vârsta mai mică de 3 ani nu trebuie lăsaţi să
se apropie de aparat dacă nu sunt supravegheaţi
permanent.
Nu lăsaţi copiii să se joace cu aparatul.
Copiii nu vor realiza curăţarea sau întreţinerea
realizată de utilizator asupra aparatului fără a fi
supravegheaţi.
Nu lăsaţi ambalajele la îndemâna copiilor şi aruncaţi-le
conform reglementărilor.
1.2 Aspecte generale privind siguranţa
•
•
•
Acest aparat este conceput pentru o utilizare casnică
şi la aplicaţii similare, cum ar fi:
– În casele de la ferme, bucătăriile pentru personal
din magazine, birouri şi alte medii de lucru
– De către clienţii din hoteluri, moteluri, unităţi de
cazare cu mic dejun şi alte medii de tip rezidenţial
AVERTISMENT: Menţineţi libere fantele de ventilaţie
de pe carcasa aparatului sau din structura în care este
încorporat.
AVERTISMENT: Nu utilizaţi dispozitive mecanice sau
alte instrumente diferite de cele recomandate de
producător pentru a accelera procesul de dezgheţare.
30
www.electrolux.com
•
•
•
•
•
•
AVERTISMENT: Nu deterioraţi circuitul frigorific.
AVERTISMENT: Nu utilizaţi aparate electrice în
interiorul compartimentelor de conservare a
alimentelor ale aparatului, decât dacă sunt de tipul
recomandat de producător.
Nu folosiţi apă pulverizată şi abur pentru curăţarea
aparatului.
Curăţaţi aparatul cu o lavetă moale, umedă. Utilizaţi
numai detergenţi neutri. Nu folosiţi produse abrazive,
bureţi abrazivi, solvenţi sau obiecte metalice.
Nu depozitaţi în acest aparat substanţe explozive,
cum ar fi recipiente cu aerosoli cu un combustibil
inflamabil.
În cazul în care cablul de alimentare este deteriorat,
trebuie înlocuit de producător, de Centrul de service
autorizat al acestuia sau de persoane cu o calificare
similară pentru a se evita orice pericol.
2. INSTRUCŢIUNI DE SIGURANŢĂ
2.1 Instalarea
AVERTISMENT!
Doar o persoană calificată
trebuie să instaleze acest
aparat.
•
•
•
•
•
•
•
Îndepărtaţi toate ambalajele.
Dacă aparatul este deteriorat, nu îl
instalaţi sau utilizaţi.
Urmaţi instrucţiunile de instalare
furnizate împreună cu aparatul.
Aveţi întotdeauna grijă când mutaţi
aparatul deoarece acesta este greu.
Folosiţi întotdeauna mănuşi de
protecţie şi încălţăminte închisă.
Asiguraţi-vă că aerul poate circula în
jurul aparatului.
După instalare sau după inversarea
uşii, aşteptaţi cel puţin 4 ore înainte
de a conecta aparatul la sursa de
alimentare. Aceasta pentru a permite
uleiului să curgă înapoi în compresor.
Înainte de a efectua orice operaţie
asupra aparatul (de ex. inversarea
uşii), scoateţi ştecherul din priză.
•
•
•
•
•
Nu instalaţi aparatul aproape de
radiatoare sau aragaze, cuptoare sau
plite.
Nu expuneţi aparatul la precipitaţii.
Nu instalaţi aparatul direct în lumina
razelor de soare.
Nu instalaţi acest aparat în zonele cu
umiditate ridicată sau prea reci.
Când mutaţi aparatul, ridicaţi din
partea frontală, pentru a evita
zgârierea podelei.
2.2 Conexiunea electrică
AVERTISMENT!
Pericol de incendiu şi
electrocutare.
AVERTISMENT!
Atunci când amplasaţi
aparatul, asiguraţi-vă că nu
blocaţi sau deterioraţi cablul
de alimentare.
ROMÂNA
AVERTISMENT!
Nu folosiţi prize multiple şi
cabluri prelungitoare.
•
•
•
•
•
•
•
Aparatul trebuie legat la o priză cu
împământare.
Asiguraţi-vă că parametrii de pe
plăcuţa cu date tehnice sunt
compatibili cu valorile nominale ale
sursei de alimentare.
Utilizaţi întotdeauna o priză cu
protecţie (împământare) contra
electrocutării, montată corect.
Procedaţi cu atenţie pentru a nu
deteriora componentele electrice (de
exemplu, ştecherul, cablul de
alimentare electrică şi compresorul).
Contactaţi Centrul de service autorizat
sau un electrician pentru schimbarea
componentelor electrice.
Cablul de alimentare electrică trebuie
să rămână sub nivelul ştecherului.
Introduceţi ştecherul în priză numai
după încheierea procedurii de
instalare. Asiguraţi accesul la priză
după instalare.
Nu trageţi de cablul de alimentare
pentru a scoate din priză aparatul.
Trageţi întotdeauna de ştecher.
2.3 Modul de utilizare
•
•
•
•
•
•
•
•
•
31
Nu lăsaţi obiecte fierbinţi să atingă
piesele din plastic ale aparatului.
Nu introduceţi băuturi răcoritoare în
compartimentul congelatorului.
Aceasta va crea presiune în
recipientul cu băutură.
Nu depozitaţi gaze şi lichide
inflamabile în aparat.
Produsele inflamabile sau obiectele
umezite cu produse inflamabile nu
trebuie introduse în aparat, nici puse
adiacent sau deasupra acestuia.
Nu atingeţi compresorul sau
condensatorul. Sunt fierbinţi.
Nu scoateţi sau atingeţi obiecte din
congelator cu mâinile ude sau umede.
Nu recongelaţi alimente care au fost
dezgheţate.
Respectaţi instrucţiunile de depozitare
de pe ambalajul preparatelor
congelate.
Ambalaţi mâncarea în orice tip de
ambalaj alimentar înainte de a o
introduce în compartimentul
congelator.
2.4 Becul interior
AVERTISMENT!
Pericol de electrocutare.
•
AVERTISMENT!
Pericol de vătămare, arsuri,
electrocutare sau incendiu.
Tipul de bec utilizat în acest aparat
este dedicat exclusiv aparatelor
electrocasnice. Nu îl utilizaţi în alte
scopuri.
2.5 Îngrijirea şi curăţarea
Aparatul conţine gaz inflamabil,
izobutan (R600a), un gaz natural cu un
nivel ridicat de compatibilitate cu mediul.
Aveţi grijă să nu deterioraţi circuitul
frigorific care conţine izobutan.
•
•
•
Nu modificaţi specificaţiile acestui
aparat.
Nu introduceţi aparate electrice (de
exemplu, aparate de făcut îngheţată)
în interiorul aparatului, decât dacă
acest lucru este recomandat de către
producător.
Dacă circuitul frigorific este deteriorat,
asiguraţi-vă că nu există flăcări şi
surse de aprindere în cameră. Aerisiţi
camera.
AVERTISMENT!
Pericol de vătămare
personală sau deteriorare a
aparatului.
•
•
•
Înainte de a efectua operaţiile de
întreţinere, dezactivaţi aparatul şi
scoateţi ştecherul din priză.
Acest aparat conţine hidrocarburi în
unitatea de răcire. Doar o persoană
calificată trebuie să efectueze
întreţinerea şi încărcarea unităţii.
Verificaţi regulat evacuarea aparatului
şi, dacă este necesar, curăţaţi-o.
Dacă evacuarea este blocată, apa
dezgheţată se va acumula în partea
de jos a aparatului.
32
www.electrolux.com
2.6 Service
•
•
•
•
•
Pentru a repara aparatul contactaţi
Centrul de service autorizat.
Utilizaţi numai piese de schimb
originale.
2.7 Gestionarea deşeurilor
după încheierea ciclului de
viaţă al aparatului
AVERTISMENT!
Pericol de vătămare sau
sufocare.
•
•
•
Deconectaţi aparatul de la sursa de
alimentare electrică.
Tăiaţi cablul electric şi îndepărtaţi-l.
Scoateţi uşa pentru a preveni
închiderea copiilor sau a animalelor
de companie în aparat.
Circuitul frigorific şi materialele de
izolare a acestui aparat nu afectează
stratul de ozon.
Spuma izolatoare conţine gaze
inflamabile. Contactaţi autoritatea
locală pentru informaţii privind
aruncarea adecvată a acestui aparat.
Nu deterioraţi partea unităţii de răcire
apropiată de schimbătorul de căldură.
3. INSTALAREA
AVERTISMENT!
Consultaţi capitolele privind
siguranţa.
•
3.1 Amplasarea
Acest aparat poate fi instalat la interior
într-un loc uscat şi bine ventilat în care
temperatura ambiantă corespunde cu
clasa climatică indicată pe plăcuţa cu
datele tehnice ale aparatului:
Clasa
clima‐
tică
Temperatura camerei
SN
+10°C la + 32°C
N
+16°C la + 32°C
ST
+16°C la + 38°C
T
+16°C la + 43°C
•
3.2 Conexiunea electrică
•
•
Înainte de a conecta aparatul,
asiguraţi-vă că tensiunea şi frecvenţa
indicate pe plăcuţa cu datele tehnice
corespund cu sursa de alimentare a
locuinţei.
Aparatul trebuie legat la o priză cu
împământare. Ştecherul cablului
electric este prevăzut cu un contact în
acest scop. Dacă priza din locuinţă nu
este împământată, conectaţi aparatul
la o împământare separată, în
conformitate cu reglementările în
vigoare, după ce aţi consultat un
electrician calificat.
Producătorul nu-şi asumă nicio
responsabilitate dacă aceste măsuri
de siguranţă nu sunt respectate.
Acest aparat este conform cu
Directivele C.E.E.
3.3 Instalarea aparatului şi
inversarea uşii
Consultaţi instrucţiunile
separate pentru instalare
(cerinţe de ventilare,
aducere la nivel) şi
inversarea uşii.
ROMÂNA
33
4. FUNCŢIONAREA
4.1 Panou de comandă
1 Indicatoare de temperatură
2 FastFreeze
3 Regulator de temperatură
1
3
2
4.2 Pornirea aparatului
Introduceţi ştecherul în priză.
temperaturii necesare. Selecţia este
progresivă, variind de la 2°C la 8°C.
Setarea cu temperatura cea
mai scăzută: +2°C.
Setarea cu temperatura cea
mai ridicată: +8°C.
În general, valoarea medie
este cea mai potrivită.
4.3 Oprirea aparatului
Scoateţi ştecherul din priza de perete.
4.4 Funcţia FastFreeze
Puteţi activa funcţia FastFreeze apăsând
butonul FastFreeze.
LED corespunzător pentru simbolul
FastFreeze se aprinde.
Puteţi dezactiva funcţia FastFreeze
apăsând din nou butonul FastFreeze.
Indicatorul FastFreeze se va stinge.
Această funcţie se opreşte
automat după 52 de ore.
4.5 Reglarea temperaturii
Pentru a utiliza aparatul, atingeţi
regulatorul pentru temperatură până
când se aprinde LED corespunzător
Alegeţi setarea ţinând cont de faptul că
temperatura din interiorul aparatului
depinde de:
•
•
•
•
temperatura camerei
frecvenţa de deschidere a uşii
cantitatea de alimente conservate
amplasarea aparatului.
1. Atingeţi regulatorul pentru
temperatură.
Indicatorul temperaturii curente clipeşte.
De fiecare dată când atingeţi regulatorul
pentru temperatură, setarea se schimbă
cu o poziţie. LED corespunzător clipeşte
pentru un timp.
2. Atingeţi regulatorul pentru
temperatură până când este
selectată temperatura necesară.
34
www.electrolux.com
5. UTILIZAREA ZILNICĂ
5.1 Congelarea alimentelor
proaspete
În cazul dezgheţării
accidentale, de exemplu din
cauza unei întreruperi a
curentului, dacă curentul a
fost întrerupt pentru un timp
mai mare decât valoarea
indicată în tabelul cu datele
tehnice din secţiunea
„Timpul de atingere a
condiţiilor normale de
funcţionare”, alimentele
decongelate trebuie
consumate rapid sau trebuie
gătite imediat şi apoi
recongelate (după ce s-au
răcit).
Compartimentul congelator este adecvat
pentru congelarea alimentelor proaspete
şi pentru conservarea pe termen lung a
alimentelor congelate.
Pentru a congela alimente proaspete,
activaţi funcţia FastFreeze cu cel puţin
24 ore înainte de introducerea
alimentelor în compartimentul
congelator.
Puneţi alimentele proaspete pregătite
pentru congelare în compartimentul
inferior.
Cantitatea maximă de alimente care
poate fi congelată într-o perioadă de 24
de ore este specificată pe plăcuţa cu
date tehnice, o etichetă situată în
interiorul aparatului.
Procesul de congelare durează 24 de
ore: în acest interval de timp nu mai
puneţi alte alimente la congelat.
Când procesul de congelare s-a
terminat, reveniţi la temperatura
necesară (consultaţi „Funcţia
FastFreeze”).
În acest caz, este posibil ca
temperatura din
compartimentul frigider să
scadă sub 0°C. Dacă se
produce această situaţie,
aduceţi butonul de reglare a
temperaturii pe o setare mai
caldă.
5.2 Stocarea preparatelor
congelate
La prima pornire sau după o perioadă de
neutilizare, înainte de a introduce
alimentele în compartiment, lăsaţi
aparatul să funcţioneze timp de cel puţin
2 ore cu funcţia FastFreeze activată.
Dacă trebuie conservate cantităţi mari de
alimente, scoateţi toate sertarele din
aparat şi puneţi alimentele pe rafturile de
sticlă pentru a obţine cele mai bune
rezultate.
5.3 Depozitarea alimentelor
într-un compartiment frigider
Acoperiţi sau înveliţi alimentele, mai ales
dacă au un miros puternic.
Poziţionaţi alimentele astfel încât aerul
să poată circula liber în jurul lor.
Ţineţi alimentele pe toate rafturile la o
distanţă de minim 20 de mm pe peretele
din spate şi la minim 15 mm de uşă.
5.4 Indicator de temperatură
Pentru păstrarea adecvată a alimentelor,
frigiderul este echipat cu indicator de
temperatură. Simbolul de pe peretele
lateral al aparatului indică zona cea mai
rece din frigider.
Dacă este afişat OK (A), puneţi
alimentele proaspete în zona indicată de
simbol, dacă nu (B), reglaţi dispozitivul
de control al temperaturii la o setare mai
rece şi aşteptaţi 12 ore înainte de a
verifica din nou indicatorul de
temperatură.
A
OK
B
OK
ROMÂNA
După ce aţi pus alimentele
proaspete în aparat sau
după ce aţi deschis uşa în
mod repetat pentru o
perioadă mai lungă, este
normal să nu fie afişat OK.
Aşteptaţi cel puţin 12 ore
înainte de a regla din nou
controlerul de temperatură.
5.5 FREESTORE
Compartimentul frigiderului este echipat
cu un ventilator care permite răcirea
35
rapidă a alimentelor şi menţine o
temperatură mai uniformă în interior.
Se recomandă activarea
ventilatorului atunci când
temperatura mediului
ambiant depăşeşte 30°C.
1. Pentru activarea dispozitivului,
apăsaţi butonul de pe acesta.
Apare indicatorul luminos verde.
2. Atunci când opriţi aparatul, reţineţi să
opriţi ventilatorul apăsând din nou pe
buton.
Indicatorul luminos verde se stinge.
6. ÎNGRIJIREA ŞI CURĂŢAREA
AVERTISMENT!
Consultaţi capitolele privind
siguranţa.
6.1 Curăţarea interiorului
Înainte de a folosi aparatul pentru prima
oară, spălaţi interiorul şi toate accesoriile
interne cu apă călduţă şi cu săpun neutru
pentru a înlătura mirosul specific de
produs nou, după care uscaţi bine.
ATENŢIE!
Nu folosiţi detergenţi, pulberi
abrazive, agenţi de curăţare
pe bază de clor sau ulei
deoarece vor deteriora
stratul acoperitor.
6.2 Curăţarea periodică
ATENŢIE!
Nu trageţi, nu deplasaţi şi nu
deterioraţi conductele şi/sau
cablurile din interiorul
aparatului.
3. Clătiţi şi uscaţi bine.
4. Dacă este accesibil, curăţaţi cu o
perie condensatorul şi compresorul
din spatele aparatului.
Astfel se vor îmbunătăţi
performanţele aparatului şi se va
economisi energia.
6.3 Dezgheţarea frigiderului
Gheaţa este eliminată automat din
evaporatorul compartimentului frigider de
fiecare dată când se opreşte motorul
compresorului, în timpul utilizării
normale.
Este necesară curăţarea periodică a
orificiului de evacuare a apei rezultate
din dezgheţare, situat in mijlocul
canalului de colectare din
compartimentul frigider, pentru ca apa să
nu dea pe dinafară şi să nu se scurgă
peste alimente.
ATENŢIE!
Nu deterioraţi sistemul de
răcire.
Aparatul trebuie curăţat regulat:
1. Curăţaţi interiorul şi accesoriile cu o
soluţie cu apă caldă şi săpun neutru.
2. Verificaţi regulat garniturile uşii şi
ştergeţi-le pentru a vă asigura că
sunt curate.
6.4 Decongelarea
congelatorului
În compartimentul congelatorului nu se
formează gheaţa. Acest lucru înseamnă
36
www.electrolux.com
că gheaţa nu se acumulează în timpul
funcţionării, nici pe pereţii interni, nici pe
alimente.
6.5 Perioadele de
nefuncţionare
Atunci când aparatul nu este utilizat
perioade îndelungate, luaţi următoarele
măsuri de precauţie:
1. Deconectaţi aparatul de la sursa de
alimentare cu electricitate.
2. Scoateţi toate alimentele.
3. Curăţaţi aparatul şi toate accesoriile.
4. Lăsaţi uşa/uşile deschise pentru a
preveni formarea mirosurilor
neplăcute.
7. DEPANARE
AVERTISMENT!
Consultaţi capitolele privind
siguranţa.
7.1 Ce trebuie făcut dacă...
Problemă
Cauză posibilă
Soluţie
Aparatul face zgomot.
Aparatul nu este aşezat
corect.
Verificaţi dacă aparatul este
stabil.
Becul nu funcţionează.
Becul se află în modul aş‐ Închideţi şi deschideţi uşa.
teptare.
Becul este defect.
Compresorul funcţionează Temperatura nu este se‐
continuu.
tată corect.
Compresorul nu porneşte
imediat după apăsarea
FastFreeze sau după
schimbarea temperaturii.
Contactaţi cel mai apropiat
Centru de service autorizat.
Consultaţi capitolul „Funcţio‐
narea”/„Panoul de co‐
mandă”.
Au fost introduse multe
produse alimentare în
acelaşi timp.
Aşteptaţi câteva ore şi apoi
verificaţi din nou temperatu‐
ra.
Temperatura camerei es‐
te prea mare.
Consultaţi desenul cu clasa
climatică de pe plăcuţa cu
date tehnice.
Alimentele introduse în
aparat erau prea calde.
Lăsaţi alimentele să se
răcească la temperatura ca‐
merei înainte de a le introdu‐
ce în aparat.
Funcţia FastFreeze este
activată.
Consultaţi paragraful „Func‐
ţia FastFreeze”.
Acest lucru este normal,
nu a survenit nici o eroa‐
re.
Compresorul porneşte după
un timp.
ROMÂNA
Problemă
Cauză posibilă
Soluţie
În frigider curge apă.
Orificiul pentru drenarea
apei este înfundat.
Curăţaţi orificiul pentru dre‐
narea apei.
37
Alimentele pot împiedica Asiguraţi-vă că alimentele nu
scurgerea apei respective ating peretele din spate.
în colector.
Apa curge pe podea.
Tubul de drenare a apei
Puneţi tubul de drenare a
rezultate din topire nu es‐ apei rezultate din topire în
te conectat la tăviţa de
tăviţa de evaporare.
evaporare situată pe com‐
presor.
Temperatura nu poate fi
setată.
Funcţia FastFreeze sau
ShoppingMode este acti‐
vată.
Temperatura din aparat
Regulatorul de tempera‐
este prea mică/prea mare. tură nu este setat corect.
Dezactivaţi funcţia FastFree‐
ze sau ShoppingMode ma‐
nual sau aşteptaţi până când
funcţia se resetează automat
pentru a seta temperatura.
Consultaţi „Funcţia Fast‐
Freeze sau ShoppingMode”.
Setaţi o temperatură mai
mare/mai mică.
Temperatura alimentelor
este prea ridicată.
Lăsaţi temperatura alimente‐
lor să scadă până la tempe‐
ratura camerei înainte de
stocare.
Au fost introduse prea
multe alimente în acelaşi
timp.
Introduceţi mai puţine ali‐
mente în acelaşi timp.
Funcţia FastFreeze este
activată.
Consultaţi paragraful „Func‐
ţia FastFreeze”.
Panourile laterale ale apa‐ Este o stare normală cau‐
ratului sunt calde.
zată de funcţionarea
schimbătorului de
căldură.
Lăsaţi un spaţiu de minim 30
mm între fiecare latură a
aparatului şi mobilierul în‐
conjurător atunci când tem‐
peratura mediului ambiant
depăşeşte 38°C.
Există prea multă apă
condensată pe peretele
din spate al frigiderului.
Uşa a fost deschisă prea
frecvent.
Deschideţi uşa doar atunci
când este necesar.
Uşa nu a fost închisă
complet.
Asiguraţi-vă că uşa este
complet închisă.
Alimentele depozitate nu
sunt ambalate.
Împachetaţi alimentele în
ambalaje adecvate înainte
de a le depozita în aparat.
38
www.electrolux.com
Problemă
Cauză posibilă
Soluţie
Uşa nu se deschide uşor.
Aţi încercat să re-deschi‐
deţi uşa imediat după ce
a fost închisă.
Aşteptaţi câteva secunde
înainte de a închide şi redeschide uşa.
Dacă soluţia indicată nu
conduce la rezultatul dorit,
contactaţi cel mai apropiat
Centru de service autorizat.
Doar personalul de service poate înlocui
dispozitivul de iluminat. Contactaţi
centrul de service autorizat.
7.2 Înlocuirea becului
Aparatul este echipat cu o sursă de
lumină interioară de tip LED cu o durată
mare de funcţionare.
8. DATE TEHNICE
8.1 Fişă cu informaţii despre produs
Marcă
Electrolux
Model
EN3453MOW 925054252
EN3453MOX 925054253
Categorie
7. Frigider-congelator
Clasă de eficienţă energetică
A++
Consumul de energie electrică în kWh/an, bazat 239
pe rezultatele testelor standard pentru 24 de ore.
Consumul real de energie va depinde de modul
de utilizare a aparatului şi de amplasamentul
acestuia.
Volumul de depozitare în litri, Frigider
220
Volumul de depozitare în litri, Stea
-
Volumul de depozitare în litri, Zonă pivniţă
-
Volumul de depozitare în litri, Vin
-
Volumul de depozitare în litri, Total
311
Volumul de depozitare în litri, Congelator
91
Volumul de depozitare în litri, Răcitor
-
Volumul de depozitare în litri, Alte compartimente Număr stele al compartimentului congelator cu
cel mai mare volum de depozitare (I)
****
ROMÂNA
39
Temperatura proiectată a „altor compartimente” > 14 °C (°C), dacă există
Fără gheaţă (D/N), Frigider
Nu
Fără gheaţă (D/N), Congelator
Da
Autonomie fără curent în h
18
Capacitate de îngheţare în kg/24h
4
Clasă climă
SN-N-ST-T
Cea mai mică temperatură ambientală la care
acest aparat este menit a fi utilizat, în °C
10
Cea mai mare temperatură ambientală la care
acest aparat este menit a fi utilizat, în °C
43
Emisii sonore dB(A) re1 pW
43
Aparat încorporabil D/N
Nu
Acest aparat este menit a fi utilizat exclusiv pen‐
tru depozitarea de vin D/N
Nu
8.2 Date tehnice suplimentare
Înălţime
1845 mm
Lăţime
595 mm
Adâncime
647 mm
Tensiune
230 - 240 V
Frecvenţă
50 Hz
Informaţiile tehnice sunt specificate pe
plăcuţa cu date tehnice, aflată pe partea
exterioară sau interioară a aparatului şi
pe eticheta energetică.
9. INFORMAŢII PRIVIND MEDIUL
Reciclaţi materialele marcate cu simbolul
. Pentru a recicla ambalajele, acestea
trebuie puse în containerele
corespunzătoare. Ajutaţi la protejarea
mediului şi a sănătăţii umane şi la
reciclarea deşeurilor din aparatele
electrice şi electrocasnice. Nu aruncaţi
*
aparatele marcate cu acest simbol
împreună cu deşeurile menajere.
Returnaţi produsul la centrul local de
reciclare sau contactaţi administraţia
oraşului dvs.
280158343-A-362019
www.electrolux.com/shop
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising