Electrolux | EN3854POX | User manual | Electrolux EN3854POX Uživatelský manuál

Electrolux EN3854POX Uživatelský manuál
EN3854POX
CS
ET
LV
LT
SK
Chladnička s mrazničkou
Külmik-sügavkülmuti
Ledusskapis ar saldētavu
Šaldytuvas-šaldiklis
Chladnička s mrazničkou
Návod k použití
Kasutusjuhend
Lietošanas instrukcija
Naudojimo instrukcija
Návod na používanie
2
15
28
41
54
2
www.electrolux.com
OBSAH
1. BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE......................................................................... 2
2. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY ...............................................................................4
3. INSTALACE........................................................................................................6
4. OVLÁDACÍ PANEL.............................................................................................7
5. DENNÍ POUŽÍVÁNÍ............................................................................................ 9
6. ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA........................................................................................ 10
7. ODSTRAŇOVÁNÍ ZÁVAD................................................................................ 11
8. TECHNICKÉ ÚDAJE........................................................................................ 13
MYSLÍME NA VÁS
Děkujeme, že jste si zakoupili spotřebič značky Electrolux. Vybrali jste si produkt,
se kterým jsou spjaty desítky let profesionálních zkušeností a inovací. Tento
důmyslný a stylový spotřebič byl navržen s ohledem na jeho uživatele. Kdykoliv
jej proto používáte, můžete se spolehnout, že pokaždé dosáhnete skvělých
výsledků.
Vítá Vás Electrolux.
Navštivte naše stránky ohledně:
Rady ohledně používání, brožury, poradce při potížích, servisních informací:
www.electrolux.com/webselfservice
Registrace vašeho spotřebiče, kterou získáte lepší servis:
www.registerelectrolux.com
Nákupu příslušenství, spotřebního materiálu a originálních náhradních dílů pro
váš spotřebič:
www.electrolux.com/shop
PÉČE O ZÁKAZNÍKY A SERVIS
Doporučujeme používat originální náhradní díly.
Při kontaktu se servisním střediskem se ujistěte, že máte k dispozici následující
údaje: Model, výrobní číslo (PNC), sériové číslo.
Tyto informace jsou uvedeny na typovém štítku.
Upozornění / Důležité bezpečnostní informace
Všeobecné informace a rady
Poznámky k ochraně životního prostředí
Zmĕny vyhrazeny.
1.
BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE
Tento návod si pečlivě přečtěte ještě před instalací
spotřebiče a jeho prvním použitím. Výrobce nenese
odpovědnost za žádný úraz ani škodu v důsledku
nesprávné instalace nebo použití. Návod k použití vždy
ČESKY
3
uchovávejte na bezpečném a přístupném místě pro jeho
budoucí použití.
1.1 Bezpečnost dětí a postižených osob
•
•
•
•
•
•
Tento spotřebič smí používat děti starší osmi let nebo
osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo
duševními schopnostmi nebo osoby bez patřičných
zkušeností a znalostí, pouze pokud tak činí pod
dozorem nebo vedením, které zohledňuje bezpečný
provoz spotřebiče, a pokud rozumí rizikům spojeným s
provozem spotřebiče.
Děti ve věku tří až osmi let a osoby s rozsáhlým a
komplexním postižením mohou tento spotřebič
používat, pokud k tomu dostaly řádné pokyny.
Děti mladší tří let bez stálého dozoru držte z dosahu
spotřebiče.
Nenechte děti hrát si se spotřebičem.
Čištění a uživatelskou údržbu spotřebiče by neměly
provádět děti bez dozoru.
Všechny obaly uschovejte z dosahu dětí a řádně je
zlikvidujte.
1.2 Všeobecné bezpečnostní informace
•
•
•
•
Tento spotřebič je určen pro použití v domácnosti a
pro následující způsoby použití:
– Ve farmářských domech, v kuchyňkách pro
zaměstnance v obchodech, kancelářích a jiných
pracovních prostředích
– Pro zákazníky hotelů, motelů, penzionů a jiných
ubytovacích zařízení
VAROVÁNÍ: Udržujte volně průchodné větrací otvory
na povrchu spotřebiče nebo kolem vestavěného
spotřebiče.
VAROVÁNÍ: K urychlení odmrazování nepoužívejte
mechanické ani jiné pomocné prostředky, které nejsou
doporučeny výrobcem.
VAROVÁNÍ: Nepoškozujte chladicí okruh.
4
www.electrolux.com
•
•
•
•
•
VAROVÁNÍ: V prostoru chladicích spotřebičů
nepoužívejte jiné elektrické přístroje, než typy
schválené k tomuto účelu výrobcem.
K čištění spotřebiče nepoužívejte proud vody nebo
páru.
Vyčistěte spotřebič vlhkým měkkým hadrem.
Používejte pouze neutrální mycí prostředky.
Nepoužívejte prostředky s drsnými částicemi,
drátěnky, rozpouštědla nebo kovové předměty.
V tomto spotřebiči neuchovávejte výbušné směsi, jako
např. aerosolové spreje s hořlavým hnacím plynem.
Jestliže je poškozený přívodní kabel, smí ho vyměnit
pouze výrobce, autorizované servisní středisko nebo
osoba s podobnou příslušnou kvalifikací, jinak by
mohlo dojít k úrazu.
2. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY
2.1 Instalace
VAROVÁNÍ!
Tento spotřebič smí
instalovat jen kvalifikovaná
osoba.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Odstraňte veškerý obalový materiál.
Poškozený spotřebič neinstalujte ani
nepoužívejte.
Řiďte se pokyny k instalaci dodanými
spolu s tímto spotřebičem.
Při přemisťování spotřebiče buďte
vždy opatrní, protože je těžký. Vždy
používejte ochranné rukavice a
uzavřenou obuv.
Přesvědčte se, že vzduch může okolo
spotřebiče volně proudit.
Při první instalaci nebo změně směru
otevírání dveří počkejte alespoň čtyři
hodiny, než spotřebič připojíte k
napájení. Olej tak může natéct zpět
do kompresoru.
Před každou činností na spotřebiči
(např. změna směru otevírání dveří)
vytáhněte zástrčku ze síťové zásuvky.
Neinstalujte spotřebič v blízkosti
topidel, sporáků, trub či varných
desek.
Nevystavujte spotřebič dešti.
•
•
•
Neinstalujte spotřebič tam, kde by se
dostal do přímého slunečního světla.
Neinstalujte spotřebič v příliš vlhkých
či příliš chladných místech.
Při přemisťování spotřebiče jej
nadzdvihněte za přední okraj, abyste
zabránili poškrábání podlahy.
2.2 Připojení k elektrické síti
VAROVÁNÍ!
Hrozí nebezpečí požáru
nebo úrazu elektrickým
proudem.
VAROVÁNÍ!
Při instalaci spotřebiče se
ujistěte, že není napájecí
kapel nikde zachycený či
poškozený.
VAROVÁNÍ!
Nepoužívejte rozbočovací
zástrčky ani prodlužovací
kabely.
•
•
Spotřebič musí být uzemněn.
Zkontrolujte, zda údaje na typovém
štítku souhlasí s parametry elektrické
sítě.
ČESKY
•
•
•
•
•
Vždy používejte správně instalovanou
síťovou zásuvku s ochranou proti
úrazu elektrickým proudem.
Dbejte na to, abyste nepoškodili
elektrické součásti (např. napájecí
kabel, síťovou zástrčku, kompresor).
Při výměně elektrických součástí se
obraťte na autorizované servisní
středisko či elektrikáře.
Napájecí kabel musí zůstat pod
úrovní síťové zástrčky.
Síťovou zástrčku zapojte do síťové
zásuvky až na konci instalace
spotřebiče. Po instalaci musí zůstat
síťová zástrčka nadále dostupná.
Neodpojujte spotřebič ze zásuvky
tahem za kabel. Vždy tahejte za
zástrčku.
•
•
•
•
•
2.4 Vnitřní osvětlení
VAROVÁNÍ!
Nebezpečí úrazu elektrickým
proudem!
2.3 Použití spotřebiče
VAROVÁNÍ!
Hrozí nebezpečí zranění,
popálení, úrazu elektrickým
proudem nebo požáru.
5
Nedotýkejte se kompresoru či
kondenzátoru. Jsou horké.
Nedotýkejte se a neodstraňujte
předměty či potraviny z mrazicího
oddílu, pokud máte mokré či vlhké
ruce.
Nezmrazujte znovu potraviny, které
byly rozmražené.
Dodržujte skladovací pokyny uvedené
na balení mražených potravin.
Potraviny před vložením do mrazicího
oddílu zabalte do jakéhokoli
vhodného materiálu pro kontakt s
potravinami.
•
Typ osvětlení použitý u tohoto
spotřebiče je určen pouze do
domácích spotřebičů. Nepoužívejte je
pro osvětlení domácnosti.
2.5 Čištění a údržba
Spotřebič obsahuje hořlavý plyn
isobutan (R600a) - zemní plyn, který je
dobře snášen životním prostředím.
Dbejte na to, abyste nepoškodili chladicí
okruh obsahující isobutan.
•
•
•
•
•
•
•
Neměňte technické parametry tohoto
spotřebiče.
Do spotřebiče nevkládejte jiná
elektrická zařízení (jako např.
výrobníky zmrzliny), pokud nejsou
výrobcem označena jako použitelná.
Pokud dojde k poškození chladicího
okruhu, ujistěte se, že se v místnosti
nenachází zdroje otevřeného ohně či
možného vznícení. Místnost
vyvětrejte.
Zabraňte kontaktu horkých předmětů
s plastovými částmi spotřebiče.
Do mrazicího oddílu nevkládejte
sycené nápoje. V nádobě takových
nápojů by vznikl přetlak.
Ve spotřebiči neuchovávejte hořlavé
plyny a kapaliny.
Do spotřebiče, do jeho blízkosti nebo
na spotřebič neumísťujte hořlavé
předměty nebo předměty obsahující
hořlavé látky.
VAROVÁNÍ!
Hrozí nebezpečí poranění
nebo poškození spotřebiče.
•
•
•
Před čištěním nebo údržbou spotřebič
vždy vypněte a vytáhněte síťovou
zástrčku ze zásuvky.
Tento spotřebič obsahuje uhlovodíky
v chladicí jednotce. Údržbu a doplnění
jednotky smí provádět pouze
kvalifikovaná osoba.
Pravidelně kontrolujte vypouštěcí
otvor spotřebiče a v případě potřeby
jej vyčistěte. Jestliže je otvor ucpaný,
bude se na dně spotřebiče
shromažďovat voda.
2.6 Obsluha
•
•
Pro opravu spotřebiče se obraťte na
autorizované servisní středisko.
Používejte výhradně originální
náhradní díly.
6
www.electrolux.com
2.7 Likvidace
VAROVÁNÍ!
Hrozí nebezpečí úrazu či
udušení.
•
•
•
Odpojte spotřebič od elektrické sítě.
Odřízněte a vyhoďte síťový kabel.
Odstraňte dveře, abyste zabránili
uvěznění dětí a domácích zvířat ve
spotřebiči.
•
•
•
Chladicí okruh a izolační materiály
tohoto spotřebiče neškodí ozonové
vrstvě.
Izolační pěna obsahuje hořlavé plyny.
Pro informace ohledně správné
likvidace spotřebiče se obraťte na
místní úřady.
Nepoškozujte část chladicí jednotky,
která se nachází blízko výměníku
tepla.
3. INSTALACE
3.1 Umístění
Spotřebič instalujte na suchém, dobře
větraném místě, jehož okolní teplota
odpovídá klimatické třídě uvedené na
typovém štítku spotřebiče:
Klima‐
tická
třída
Okolní teplota
SN
+10 °C až 32 °C
N
+16 °C až 32 °C
ST
+16 °C až 38 °C
T
+16 °C až 43 °C
nestavte. Jedna nebo více nastavitelných
nožiček na spodku skříně zajišťují
vyrovnané postavení spotřebiče.
100 mm
min
VAROVÁNÍ!
Viz kapitoly o bezpečnosti.
B
3.2 Umístění
Spotřebič musí být možné
odpojit od elektrické sítě.
Zástrčka musí proto být i po
instalaci dobře přístupná.
Spotřebič musí být instalován v
dostatečné vzdálenosti od zdrojů tepla,
jako jsou radiátory, bojlery, přímý
sluneční svit apod. Ujistěte se, že vzduch
může volně cirkulovat kolem zadní části
spotřebiče. Jestliže je spotřebič umístěn
pod závěsnými skříňkami kuchyňské
linky, je pro zajištění správného výkonu
nutná minimální vzdálenost mezi horní
částí spotřebiče a závěsnými skříňkami
alespoň 100 mm. Pokud je to však
možné, spotřebič pod závěsné skříňky
20 mm
A
POZOR!
Aby byla zaručena funkce při
okolní teplotě vyšší než 38
ºC, doporučuje se mezi
bočními stěnami spotřebiče
a přilehlým nábytkem
dodržovat vzdálenost 30
mm.
3.3 Vyrovnání
Při umístění spotřebiče zajistěte, aby stál
vodorovně. Můžete ho vyrovnat
seřízením dvou dolních předních
nožiček.
ČESKY
•
•
7
tomuto účelu vybavena příslušným
kontaktem. Pokud není domácí
zásuvka uzemněná, poraďte se s
odborníkem a připojte spotřebič k
samostatnému uzemnění v souladu s
platnými předpisy.
Výrobce odmítá veškerou
odpovědnost v případě nedodržení
výše uvedených pokynů.
Tento spotřebič je v souladu se
směrnicemi EHS.
3.4 Připojení k elektrické síti
3.5 Změna směru otvírání dveří
•
Chcete-li změnit směr otvírání dveří,
obraťte se na nejbližší autorizované
servisní středisko. Odborník z
autorizovaného servisu provede změnu
směru otevírání dveří na vaše náklady.
•
Spotřebič smí být připojen k síti až po
ověření, že napětí a frekvence
uvedené na typovém štítku odpovídají
napětí v domácí síti.
Spotřebič musí být uzemněn.
Zástrčka napájecího kabelu je k
4. OVLÁDACÍ PANEL
1
8°
5°
2
2°
3
4
1 Teplotní stupnice
2 Ikona režimu ECO
3 Ikona FastFreeze
4 Tlačítko teploty
4.1 Zapnutí spotřebiče
výchozí teplota (režim ECO). LED
kontrolka vedle symbolu režimu ECO
svítí.
1. Zapojte spotřebič do elektrické
zásuvky.
2. K zapnutí spotřebiče stiskněte
tlačítko teploty, dokud se nerozsvítí
všechny LED kontrolky.
Po přibližně třech sekundách LED
kontrolky zhasnou a je nastavena
4.2 Vypnutí spotřebiče
1. K vypnutí spotřebiče na tři sekundy
stiskněte tlačítko teploty.
Všechny LED kontrolky zhasnou.
8
www.electrolux.com
2. Spotřebič odpojíte od elektrické sítě
vytáhnutím zástrčky ze síťové
zásuvky.
4.3 Regulace teploty
K regulaci teploty stiskněte tlačítko
teploty. Po každém stisknutí tohoto
tlačítka se nastavená teplota posune o
jednu polohu a rozsvítí se odpovídající
LED kontrolka. Opakovaně stiskněte
tlačítko teploty, dokud nezvolíte
požadovanou teplotu. Nastavení bude
uloženo.
Teplota se postupně mění
od +2 °C do +8 °C.
Nejchladnější nastavení: +2
°C.
Nejteplejší nastavení: +8 °C
Nejvhodnější nastavení:
režim ECO (+3 až +4 °C).
Při volbě nastavení mějte na paměti, že
teplota uvnitř spotřebiče závisí na:
• teplotě místnosti
• četnosti otevírání dveří
• množství uložených potravin
• umístění spotřebiče.
4.4 Režim spánku displeje
Po 30 sekundách bez žádné interakce se
spotřebičem se displej přepne do režimu
spánku. Tlumeně svítí pouze LED
kontrolka odpovídající aktuálně
nastavené teplotě. Všechny ostatní LED
kontrolky jsou zhasnuté. K vypnutí tohoto
režimu stiskněte tlačítko teploty.
4.5 Režim ECO
V tomto režimu je teplota nastavena v
rozmezí +3 a +4 °C.
Toto je nejlepší teplota k
zajištění dobrého
uchovávání potravin s
minimální spotřebou
energie.
K zapnutí režimu ECO stiskněte
opakovaně tlačítko teploty, dokud se na
ovládacím panelu nerozsvítí LED
kontrolka vedle ikony režimu ECO.
4.6 Funkce FastFreeze
Potřebujete-li do chladicího oddílu vložit
velké množství teplých potravin
(například po nákupu) nebo rychle snížit
teplotu v mrazicím oddíle, aby se čerstvé
potraviny rychleji zmrazily, doporučujeme
zapnout funkci FastFreeze k řádnému
uchovávání potravin.
Tuto funkci zapnete opakovaným
stisknutím tlačítka teploty, dokud se na
ovládacím panelu nerozsvítí kontrolka
LED vedle ikony FastFreeze. Stejně tak
se rozsvítí kontrolka LED odpovídající +2
°C.
Funkce se automaticky
vypne za 52 hodin. Když se
funkce vypne, obnoví se
předchozí nastavení teploty.
Tuto funkci můžete kdykoli
vypnout stisknutím tlačítka
teploty a volbou nového
nastavení teploty.
Tato funkce se týká jak
chladicího tak mrazicího
oddílu.
4.7 Ukazatel otevřených dveří
Jsou-li dveře otevřené po dobu asi pěti
minut, zapne se ukazatel otevřených
dveří. Kontrolka LED aktuálně nastavené
teploty bliká.
Tento ukazatel můžete
vypnout zavřením dveří
nebo stisknutím tlačítka
teploty.
ČESKY
9
5. DENNÍ POUŽÍVÁNÍ
5.1 Zmrazování čerstvých
potravin
Mrazicí oddíl se hodí pro zmrazování
čerstvých potravin a pro dlouhodobé
uložení zmrazených a
hlubokozmrazených potravin.
Chcete-li zmrazit čerstvé potraviny,
zapněte funkci FastFreeze minimálně 24
hodin před uložením zmrazovaných
potravin do mrazicího oddílu.
Vložte čerstvé potraviny ke zmražení do
spodního oddílu.
Maximální množství čerstvých potravin,
které je možné zmrazit za 24 hodin, je
uvedeno na typovém štítku uvnitř
spotřebiče.
Zmrazování trvá 24 hodin: po tuto dobu
nevkládejte do spotřebiče žádné další
potraviny ke zmrazení.
Když je zmrazování potravin dokončeno,
zvolte opět požadovanou teplotu (viz
„Funkce FastFreeze“).
Teplota chladicího oddílu
pak může klesnout pod 0 °C.
V takovém případě otočte
regulátorem teploty zpět na
teplejší nastavení.
5.2 Uskladnění zmrazených
potravin
Po prvním spuštění spotřebiče nebo po
jeho dlouhodobé odstávce nechte
spotřebič před vložením potravin běžet
nejméně dvě hodiny se zapnutou funkcí
FastFreeze.
Jestliže chcete vložit velké množství
potravin, vyjměte ze spotřebiče všechny
zásuvky a položte potraviny na
skleněnou polici, kde se potraviny zmrazí
nejlépe.
V případě náhodného
rozmrazení, například z
důvodu výpadku proudu, a
pokud výpadek proudu trval
delší dobu, než je
„Skladovací doba při
poruše“ uvedená v tabulce
technických údajů, je nutné
rozmražené potraviny rychle
spotřebovat nebo ihned
tepelně upravit a (po
ochlazení) opět zmrazit.
5.3 Skladování potravin v
chladicím oddílu
Potraviny zakrývejte nebo je zabalujte,
zejména mají-li silnou vůni.
Potraviny položte tak, aby okolo nich
mohl proudit volně vzduch.
Potraviny by měly být na všech policích
umístěny alespoň 20 mm od zadní stěny
a 15 mm od dveří.
5.4 FREESTORE
Chladicí oddíl je vybaven ventilátorem,
který umožňuje rychlé chlazení potravin
a udržování stejnoměrné teploty v oddílu.
Ventilátor doporučujeme
zapnout, jestliže okolní
teplota přesahuje 30 °C.
1. Zařízení zapnete stisknutím na něm
umístěného tlačítka.
Rozsvítí se zelená kontrolka.
2. Když vypnete spotřebič,
nezapomeňte opětovným stisknutím
tlačítka vypnout ventilátor.
Zelená kontrolka zhasne.
5.5 Akumulátory chladu
Mraznička obsahuje nejméně jeden
akumulátor chladu, který prodlužuje dobu
uchování potravin v případě výpadku
proudu nebo poruchy.
5.6 Oddíl FreshZone
Zásuvka uvnitř oddílu je vhodná k
uchovávání čerstvých potravin jako ryb,
10
www.electrolux.com
masa a mořských plodů, protože je v ní
nižší teplota než ve zbývající části
chladničky.
Oddíl FreshZone je vybaven drážkami.
Chcete-li jej z chladicího oddílu vyjmout,
vytáhněte tento oddíl směrem k sobě a
pak koš vytáhněte ven naklopením jeho
přední části směrem dolů.
POZOR!
Než vložíte oddíl FreshZone
do spotřebiče, případně jej
vyjmete, vytáhněte z
chladničky spodní zásuvku a
skleněný kryt.
6. ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA
VAROVÁNÍ!
Viz kapitoly o bezpečnosti.
6.1 Čistění vnitřku spotřebiče
Před prvním použitím spotřebiče omyjte
vnitřek a veškeré vnitřní příslušenství
vlažnou vodou s trochou neutrálního
mycího prostředku, abyste odstranili
typický pach nového výrobku, pak vše
důkladně vytřete do sucha.
POZOR!
Nepoužívejte čisticí
prostředky, abrazivní prášky,
čističe na bázi chlóru nebo
ropy, které mohou poškodit
povrch spotřebiče.
6.2 Pravidelné čištění
POZOR!
Nehýbejte s žádnými
trubkami nebo kabely uvnitř
spotřebiče, netahejte za ně a
nepoškozujte je.
POZOR!
Nepoškozujte chladicí
systém.
Spotřebič je nutné pravidelně čistit:
1. Vnitřek a všechno vnitřní
příslušenství omyjte vlažnou vodou s
trochou neutrálního mycího
prostředku.
2. Pravidelně kontrolujte těsnění dveří a
otírejte je, aby bylo čisté, bez
usazených nečistot.
3. Vše důkladně opláchněte a osušte.
4. Jsou-li dostupné, vyčistěte
kondenzátor a kompresor na zadní
straně spotřebiče kartáčem.
Zlepší se tím výkon spotřebiče a
sníží spotřeba energie.
6.3 Odmrazování chladničky
Během normálního používání se
námraza automaticky odstraňuje z
výparníku chladicího oddílu při každém
vypnutí motoru kompresoru.
Odtokový otvor pro rozmraženou vodu,
který se nachází uprostřed žlábku v
chladicím oddíle, se musí pravidelně
čistit, aby voda nemohla přetéct a kapat
na uložené potraviny.
ČESKY
11
6.5 Vyřazení spotřebiče z
provozu
Jestliže spotřebič nebudete po dlouhou
dobu používat, proveďte následná
opatření:
6.4 Odmrazování mrazničky
Mrazicí oddíl je beznámrazový. To
znamená, že se v zapnutém spotřebiči
nevytváří námraza ani na vnitřních
stěnách, ani na potravinách.
1. Odpojte spotřebič od elektrické sítě.
2. Vyjměte všechny potraviny.
3. Vyčistěte spotřebič a všechno
příslušenství.
4. Nechte dveře pootevřené, abyste
zabránili vzniku nepříjemných pachů.
7. ODSTRAŇOVÁNÍ ZÁVAD
VAROVÁNÍ!
Viz kapitoly o bezpečnosti.
7.1 Co dělat, když...
Problém
Možná příčina
Řešení
Spotřebič je hlučný.
Spotřebič není správně
postaven.
Zkontrolujte stabilní polohu
spotřebiče.
Je spuštěna optická či
zvuková výstraha.
Spotřebič byl zapnut ne‐
dávno nebo teplota je je‐
ště příliš vysoká.
Viz „Výstraha/ukazatel
otevřených dveří“ nebo „Vý‐
straha/ukazatel vysoké te‐
ploty“.
Teplota ve spotřebiči je
příliš vysoká.
Viz „Výstraha/ukazatel
otevřených dveří“ nebo „Vý‐
straha/ukazatel vysoké te‐
ploty“.
Osvětlení nefunguje.
Kompresor funguje
nepřetržitě.
Osvětlení je v pohotovost‐ Zavřete a otevřete dveře.
ním režimu.
Vadná žárovka.
Obraťte se na nejbližší auto‐
rizované servisní středisko.
Nesprávně nastavená te‐
plota.
Viz pokyny v části „Provoz“/
„Ovládací panel“.
Uložili jste příliš velké
množství potravin najed‐
nou.
Počkejte několik hodin a pak
znovu zkontrolujte teplotu.
Teplota v místnosti je
příliš vysoká.
Viz tabulka klimatické třídy
na typovém štítku.
12
www.electrolux.com
Problém
Možná příčina
Řešení
Vložili jste do spotřebiče
příliš teplé potraviny.
Před uložením nechte potra‐
viny vychladnout na teplotu
místnosti.
Funkce FastFreeze je za‐ Viz „Funkce FastFreeze“.
pnutá.
Po stisknutí FastFreeze
nebo po změně teploty se
kompresor nespustí
okamžitě.
Toto je normální jev, který Kompresor se po určité době
nepředstavuje poruchu
spustí.
spotřebiče.
V chladničce teče voda.
Odtokový otvor je ucpaný. Vyčistěte odtokový otvor.
Vložené potraviny brání
Přemístěte potraviny tak,
odtoku vody do odtokové‐ aby se nedotýkaly zadní stě‐
ho otvoru.
ny.
Na podlaze teče voda.
Vývod rozmražené vody
(kondenzátu) neústí do
odpařovací misky nad
kompresorem.
Vložte vývod rozmražené vo‐
dy (kondenzátu) do
odpařovací misky.
Teplotu nelze nastavit.
Je zapnutá funkce FastF‐
reeze nebo ShoppingMo‐
de.
Ručně vypněte funkci FastF‐
reeze nebo ShoppingMode,
či případně vyčkejte s nasta‐
vováním teploty, dokud se
daná funkce neresetuje au‐
tomaticky. Viz „Funkce
FastFreeze nebo Shopping‐
Mode“.
Teplota ve spotřebiči je
příliš nízká/vysoká.
Není správně nastavený
regulátor teploty.
Nastavte vyšší/nižší teplotu.
Teplota potravin je příliš
vysoká.
Před uložením nechte potra‐
viny vychladnout na teplotu
místnosti.
Uložili jste příliš velké
množství potravin najed‐
nou.
Najednou ukládejte menší
množství potravin.
Funkce FastFreeze je za‐ Viz „Funkce FastFreeze“.
pnutá.
Boční panely spotřebiče
jsou teplé.
Jedná se o běžný stav,
který je způsoben provo‐
zem výměníku tepla.
Na zadní stěně chladničky Dveře byly otvírány příliš
je příliš mnoho kondenzo‐ často.
vané vody.
Když je okolní teplota vyšší
než 38 °C, mezi každou stra‐
nou spotřebiče a okolním ná‐
bytkem musí být prostor ale‐
spoň 30 mm.
Dveře otevírejte jen v
případě potřeby.
ČESKY
Problém
Dveře nelze snadno
otevřít.
13
Možná příčina
Řešení
Dveře nejsou zcela
dovřené.
Ujistěte se, že jsou dveře
zcela dovřené.
Uložené potraviny nebyly
zabalené.
Před uložením do spotřebiče
jídlo zabalte do vhodného
obalu.
Pokusili jste se otevřít
dveře ihned po jejich
uzavření.
Vyčkejte několik sekund po
zavření dveří, než je znovu
otevřete.
Pokud tyto rady nevedou
ke kýženému výsledku,
obraťte se na nejbližší
autorizované servisní
středisko.
Vnitřní osvětlení smí vyměňovat pouze
autorizované servisní středisko.
Kontaktujte autorizované servisní
středisko.
7.2 Výměna žárovky
Tento spotřebič je vybaven vnitřním
osvětlením pomocí LED diod s dlouhou
životností.
8. TECHNICKÉ ÚDAJE
8.1 Informační list výrobku
Ochranná známka
Electrolux
Model
EN3854POX 925054695
Kategorie
7. Chladnička s mrazničkou
Třída energetické účinnosti
A+++
Spotřeba energie v kWh za rok, založená na vý‐
sledcích normalizované zkoušky po dobu 24 ho‐
din. Skutečná spotřeba energie závisí na způso‐
bu použití a umístění spotřebiče.
167
Užitný objem v litrech, chladnička
258
Užitný objem v litrech, hvězdička
-
Užitný objem v litrech, chladicí prostor
-
Užitný objem v litrech, pro víno
-
Užitný objem v litrech, celkový
349
Užitný objem v litrech, mraznička
91
Užitný objem v litrech, Chladicí jednotka
-
14
www.electrolux.com
Užitný objem v litrech, jiné prostory
-
Počet hvězdiček u mrazícího oddílu s nejvyšší
úložnou kapacitou (l)
****
Určená teplota jiných prostorů > 14 °C (°C), jsou- li k dispozici
Beznámrazová (A/N), chladnička
Ne
Beznámrazová (A/N), mraznička
Ano
Doba skladování při vypnutí v hodinách
18
Mrazicí výkon v kg/24 h
4
Klimatická třída
SN-N-ST-T
Tento spotřebič je určen k použití za nejnižší te‐
ploty okolí, v °C
10
Tento spotřebič je určen k použití za nejvyšší te‐
ploty okolí, v °C
43
Emise hluku šířeného vzduchem, dB(A) re1 pW
43
Vestavný spotřebič, A/N
Ne
Tento spotřebič je určen výhradně k uchovávání
vína, A/N
Ne
8.2 Další technické údaje
Výška
2005 mm
Šířka
595 mm
Hloubka
647 mm
Napětí
230 - 240 V
Frekvence
50 Hz
Technické údaje jsou uvedeny na
typovém štítku umístěném na vnější
nebo vnitřní straně spotřebiče a na
energetickém štítku.
9. POZNÁMKY K OCHRANĚ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
Recyklujte materiály označené
určené k likvidaci. Spotřebiče označené
symbolem . Obaly vyhoďte do
příslušných odpadních kontejnerů k
recyklaci. Pomáhejte chránit životní
prostředí a lidské zdraví a recyklovat
elektrické a elektronické spotřebiče
příslušným symbolem nelikvidujte
spolu s domovním odpadem. Spotřebič
odevzdejte v místním sběrném dvoře
nebo kontaktujte místní úřad.
EESTI
15
SISUKORD
1. OHUTUSINFO.................................................................................................. 15
2. OHUTUSJUHISED........................................................................................... 17
3. PAIGALDAMINE...............................................................................................19
4. JUHTPANEEL.................................................................................................. 20
5. IGAPÄEVANE KASUTAMINE.......................................................................... 21
6. PUHASTUS JA HOOLDUS.............................................................................. 23
7. VEAOTSING.....................................................................................................23
8. TEHNILISED ANDMED.................................................................................... 26
SULLE MÕELDES
Täname teid selle Electroluxi seadme ostmise eest. Olete valinud toote, mille
loomisel on rakendatud pikaaegset asjatundlikku kogemust ja uuenduslikkust.
Nutika ja stiilse disaini kõrval ei ole unustatud ka teid. Ükskõik, millal te seda ka ei
kasuta – suurepärastes tulemustes võite te alati kindel olla.
Teretulemast Electroluxi.
Külastage meie veebisaiti:
Kasutusnõuanded, brošüürid, veaotsing, teenindusinfo:
www.electrolux.com/webselfservice
Registreerige oma toode parema teeninduse saamiseks:
www.registerelectrolux.com
Ostke lisaseadmeid, tarvikuid ja originaalvaruosi:
www.electrolux.com/shop
KLIENDITEENINDUS
Soovitame alati kasutada originaalvaruosi.
Teenindusse pöördumisel peaksid teil olema varuks järgmised andmed: Mudel,
tootenumber (PNC), seerianumber.
Andmed leiate andmesildilt.
Hoiatus / oluline ohutusinfo
Üldine informatsioon ja nõuanded
Keskkonnateave
Jäetakse õigus teha muutusi.
1.
OHUTUSINFO
Enne seadme paigaldamist ja kasutamist lugege
kaasasolev juhend tähelepanelikult läbi. Tootja ei võta
endale vastutust vigastuste või varalise kahju eest, mis
on tingitud paigaldusnõuete eiramisest või väärast
16
www.electrolux.com
kasutusest. Hoidke kasutusjuhend kindlas kohas alles,
et saaksite seda vajadusel vaadata.
1.1 Laste ja ohustatud inimeste turvalisus
•
•
•
•
•
•
Üle 8-aastased lapsed ning füüsilise, sensoorse või
vaimse erivajadusega või oskuste ja teadmisteta
inimesed võivad seda seadet kasutada vaid järelvalve
olemasolul ja juhul, kui neid on õpetatud seadet
turvaliselt kasutama ning nad mõistavad seadme
kasutamisega kaasnevaid ohte.
Lapsed vanuses 3 kuni 8 aastat ning raske või
keerulise puudega isikud võivad seda seadet
kasutada ainult juhul, kui neid on põhjalikult
juhendatud.
Alla 3-aastased lapsed tuleks seadmest eemal hoida,
kui täiskasvanu nende tegevust ei jälgi.
Ärge lubage lastel seadmega mängida.
Ilma järelvalveta ei tohi lapset seadet puhastada ega
hooldustoiminguid läbi viia.
Hoidke pakendimaterjal lastele kättesaamatus kohas
ja kõrvaldage see nõuetekohaselt.
1.2 Üldine ohutus
•
•
•
•
See seade on mõeldud kasutamiseks koduses
majapidamises või muudes sarnastes kohtades,
näiteks:
– talumajapidamistes; personalile mõeldud köökides,
kontorites või muus sarnases keskkonnas.
– hotellides, motellides ja muudes majutuskohtades.
HOIATUS! Hoidke ventilatsiooniavad vabad nii
eraldiseisva kui ka sisseehitatud seadme puhul.
HOIATUS! Ärge kasutage sulamisprotsessi
kiirendamiseks mehhaanilisi ega muid vahendeid –
kasutage ainult tooja soovitatud tarvikuid.
HOIATUS! Vältige külmutusagensi süsteemi
kahjustamist.
EESTI
•
•
•
•
•
17
HOIATUS! Ärge kasutage toiduainete hoidmiseks
mõeldud osades elektrilisi seadmeid, kui need pole
tootja poolt spetsiaalselt soovitatud.
Ärge kasutage seadme puhastamiseks vee- või
aurupihustit.
Puhastage seadet pehme niiske lapiga. Kasutage
ainult neutraalseid pesuaineid. Ärge kasutage
abrasiivseid tooteid, küürimisšvamme, lahusteid ega
metallist esemeid.
Ärge hoidke selles seadmes süttivaid aineid ega
plahvatusohtlikke esemeid (nt aerosoolpihusteid).
Kui toitejuhe on vigastatud, laske see ohutuse mõttes
välja vahetada tootja, selle volitatud hooldekeskuses
või lihtsalt kvalifitseeritud isiku poolt.
2. OHUTUSJUHISED
2.1 Paigaldamine
HOIATUS!
Seadet tohib paigaldada
ainult kvalifitseeritud tehnik.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Eemaldage kõik pakkematerjalid.
Kahjustatud seadet ei tohi paigaldada
ega kasutada.
Järgige seadmega kaasasolevaid
paigaldusjuhiseid.
Kuna seade on raske, olge selle
liigutamisel ettevaatlik. Kasutage
töökindaid ja kinnisi jalanõusid.
Jälgige, et õhk saaks seadme ümber
vabalt liikuda.
Esmakordsel paigaldamisel või ukse
avamissuuna muutmisel oodake enne
elektrivõrku ühendamist vähemalt 4
tundi. See on vajalik selleks, et õli
saaks kompressorisse tagasi valguda.
Enne mis tahes toimingute läbiviimist
(nt ukse avamissuuna muutmine)
eemaldage toitejuhe seinakontaktist.
Ärge paigutage seadet radiaatorite,
pliitide ega ahjude lähedusse.
Ärge jätke seadet vihma kätte.
Ärge paigutage seadet otsese
päikesevalgusega kohta.
Ärge paigaldage seda seadet liiga
niiskesse või liiga külma kohta.
•
Seadme teise kohta viimisel tõstke
seda esiservast, et vältida põranda
kriimustamist.
2.2 Elektriühendus
HOIATUS!
Tulekahju- ja elektrilöögioht!
HOIATUS!
Seadme paigaldamisel
veenduge, et toitejuhe
kulgeks vabalt ega oleks
vigastatud.
HOIATUS!
Ärge kasutage
mitmikpistikuid ega
pikenduskaableid.
•
•
•
•
Seade peab olema maandatud.
Kontrollige, kas andmeplaadil olevad
elektriandmed vastavad teie kohaliku
vooluvõrgu näitajatele.
Kasutage alati nõuetekohaselt
paigaldatud elektriohutut pistikupesa.
Veenduge, et te elektrilisi osi ei
vigastaks (nt toitepistikut, toitejuhet,
kompressorit). Elektriliste osade
vahetamiseks pöörduge volitatud
teeninduskeskusse või elektriku
poole.
18
www.electrolux.com
•
•
•
Toitejuhe peab jääma toitepistikust
allapoole.
Ühendage toitepistik seinakontakti
alles pärast paigalduse lõpuleviimist.
Veenduge, et pärast paigaldamist
säilib juurdepääs toitepistikule.
Seadet vooluvõrgust eemaldades
ärge tõmmake toitekaablist. Võtke
alati kinni pistikust.
2.3 Kasutamine
2.4 Sisevalgustus
HOIATUS!
Elektrilöögi oht!
•
2.5 Puhastus ja hooldus
HOIATUS!
Seadme vigastamise või
kahjustamise oht!
HOIATUS!
Vigastuse, põletuse,
elektrilöögi või tulekahjuoht!
•
Seade sisaldab isobutaani
(R600a), so looduslik gaas, millel puudub
oluline keskkonnamõju. Olge ettevaatlik,
et te isobutaani sisaldavat
külmutusainesüsteemi ei vigastaks.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Ärge muutke seadme tehnilisi
omadusi.
Ärge pange seadmesse muid
elektriseadmeid (nt jäätisevalmistajat),
kui see pole tootja poolt ette nähtud.
Kui külmutusagens on viga saanud,
siis veenduge, ega seadmest ei tule
leeke või suitsu. Õhutage ruum
korralikult.
Jälgige, et kuumad esemed ei
puutuks vastu seadme plastpindu.
Ärge asetage kihisevaid jooke
sügavkülmikusse. See tekitab
joogipudelis rõhku.
Ärge hoidke seadmes süttivaid gaase
ega vedelikke.
Ärge pange süttivaid või süttiva
ainega määrdunud esemeid
seadmesse, selle lähedusse või
peale.
Ärge katsuge kompressorit ega
kondensaatorit. Need on kuumad.
Ärge eemaldage sügavkülmikust
toiduaineid ega puutuge neid
märgade või niiskete kätega.
Ärge külmutage juba ülessulatatud
toiduaineid.
Järgige külmutatud toiduainete
pakenditel olevaid säilitusjuhiseid.
Enne sügavkülmikuossa asetamist
pakkige toit mõnda toiduga
kokkupuutuvasse materjali.
See valgustitüüp on mõeldud
kasutamiseks üksnes selles seadmes.
Ärge kasutage seda ruumide
valgustamiseks.
•
•
Enne hooldust lülitage seade välja ja
ühendage toitepistik pistikupesast
lahti.
Selle seadme jahutusüksus sisaldab
süsivesinikke. Süsteemi tohib
hooldada ja laadida ainult
kvalifitseeritud tehnik.
Kontrollige regulaarselt külmiku
äravooluava; vajadusel puhastage.
Kui äravooluava on ummistunud,
koguneb sulamisvesi seadme põhjale.
2.6 Hooldus
•
•
Seadme parandamiseks võtke
ühendust volitatud
teeninduskeskusega.
Kasutage ainult originaalvaruosi.
2.7 Jäätmekäitlus
HOIATUS!
Lämbumis- või vigastusoht!
•
•
•
•
•
•
Eemaldage seade vooluvõrgust.
Lõigake toitekaabel seadme küljest
lahti ja visake ära.
Eemaldage uksekäepide, et vältida
laste ja loomade seadmesse
lõksujäämist.
Selle seadme külmutusagensi
süsteem ja isolatsioonimaterjalid on
osoonisõbralikud.
Isolatsioonivaht sisaldab tuleohtlikku
gaasi. Seadme õige kõrvaldamise
kohta saate täpsemaid juhiseid
kohalikust omavalitsusest.
Ärge vigastage soojusvaheti
läheduses paiknevat jahutusüksust.
EESTI
19
3. PAIGALDAMINE
100 mm
min
HOIATUS!
Vt ohutust käsitlevaid
peatükke.
3.1 Paigaldamine
Selle seadme võib paigaldada kuiva,
hästiventileeritud kohta, kus ümbritsev
temperatuur jääb seadme andmesildil
olevasse kliimaklassi vahemikku:
Ümbritseva õhu tempera‐
tuur
SN
+10°C kuni + 32°C
N
+16°C kuni + 32°C
ST
+16°C kuni + 38°C
T
+16°C kuni + 43°C
20 mm
Klii‐
mak‐
lass
ETTEVAATUST!
Et tagada seadme õige töö
ka kõrgema kui 38 ºC
temperatuuri juures, on
soovitatav seadme ja sellega
külgneva mööbli vahele jätta
vähemalt 30 mm vaba
ruumi.
3.2 Asukoht
Seadet peab saama
eemaldada vooluvõrgust.
Seetõttu peab see olema
kergesti ligipääsetav ka
pärast paigaldamist.
Seade tuleb paigutada piisavalt kaugele
sellistest kütteallikatest nagu radiaatorid,
boilerid, otsene päikesevalgus jne.
Veenduge, et seadme tagaküljel on
tagatud vaba õhuringlus. Kui seade on
paigutatud eenduva seinamooduli alla,
peab parima jõudluse tagamiseks
minimaalne kaugus seadme ülemise osa
ja seinamooduli vahel olema vähemalt
100 mm. Ideaalsetes oludes ei tuleks
seadet eenduvate seinamoodulite alla
paigutada. Seadme all olevad
reguleeritavad jalad tagavad selle, et
seade on loodis.
B
A
3.3 Loodimine
Seadme paigaldamisel jälgige, et see
oleks loodis. Seadme paikaloodimiseks
kasutage kahte reguleeritavat jalga
seadme all esiküljel.
3.4 Elektriühendus
•
•
Enne vooluvõrguga ühendamist
veenduge, et andmesildil olevad
elektriandmed vastavad teie
kohalikule vooluvõrgule.
Seade peab olema maandatud.
Toitekaabli pistikul on selle jaoks
vastav kontakt. Kui pistikupesa ei ole
20
www.electrolux.com
•
•
maandatud, konsulteerige pädeva
elektrikuga ja ühendage seade eraldi
maandusjuhiga, mis vastab
kehtivatele normidele.
Seadme ohutusmeetmete eiramisel
vabaneb tootja mis tahes vastutusest.
See seade vastab EÜ direktiividele.
3.5 Ukse avamissuuna
muutmine
Kui soovite ukse avamissuunda muuta,
võtke ühendust lähima volitatud
teeninduskeskusega. Teie kulul teeb
ukse avamissuuna muutmise volitatud
teeninduskeskuse spetsialist.
4. JUHTPANEEL
1
8°
5°
2
2°
3
4
1 Temperatuuriskaala
2 ECO-režiimi ikoon
3 FastFreeze-ikoon
4 Temperatuurinupp
4.1 Sisselülitamine
4.3 Temperatuuri reguleerimine
1. Lükake seadme toitejuhe
seinakontakti.
2. Seadme sisselülitamiseks puudutage
temperatuurinuppu, kuni süttivad kõik
LED-indikaatorid.
Umbes 3 sekundi pärast LEDindikaatorid kustuvad ja temperatuur
läheb vaikeseadele (ECO-režiimi). Põleb
LED-indikaator ECO-režiimi ikooni
kõrval.
Temperatuuri reguleerimiseks vajutage
temperatuurinuppu. Igakordne
nupuvajutus nihutab temperatuuri 1
asendi võrra edasi ja süttib vastav LEDindikaator. Vajutage temperatuurinuppu
seni, kuni olete jõudnud soovitud
temperatuurini. Seade jääb püsima.
4.2 Väljalülitamine
1. Lülitage seade välja, vajutades 3
sekundit temperatuurinuppu.
Kõik LED-indikaatorid kustuvad.
2. Seadme elektrivõrgust
lahtiühendamiseks eemaldage
toitepistik pistikupesast.
Valimine toimub
progresseeruvalt, vahemikus
+2°C kuni +8°C.
Kõige külmem seade: +2°C.
Kõige soojem seade: +8°C
Sobivaim seade: ECO-režiim
(+3 kuni +4°C).
Sobiva seade valimisel tuleb pidada
meeles, et seadme sisetemperatuur
sõltub:
• ruumi temperatuurist
EESTI
•
•
•
ukse avamise sagedusest
säilitatava toidu kogusest
seadme asukohast.
4.4 Ekraani puhkerežiim
Kui seadet pole 30 sekundit kasutatud,
läheb ekraan puhkerežiimi. Nõrga tulega
jääb põlema ainult valitud temperatuurile
vastav LED-indikaator. Kõik muud LEDindikaatorid on väljas. Selle režiimi
väljalülitamiseks vajutage
temperatuurinuppu.
4.5 ECO-režiim
Selles režiimis on
temperatuurivahemikuks +3 kuni +4°C.
See on parim temperatuur
toidu heaks säilitamiseks ja
minimaalseks
energiatarbimiseks.
Režiimi ECO sisselülitamiseks vajutage
temperatuurinuppu, kuni süttib indikaator
LED, mis asub režiimi ECO ikooni kõrval.
4.6 FastFreeze-funktsioon
Kui külmikusse tuleb korraga paigutada
suur hulk toatemperatuuril toitu (näiteks
pärast sisseostude tegemist) või kui
soovite sügavkülmikus kiiresti külmutada
värskeid toiduaineid ja temperatuuri
21
alandada, on soovitatav õigete
tingimuste tagamiseks sisse lülitada
FastFreeze-funktsioon.
Selle funktsiooni sisselülitamiseks
vajutage järjest temperatuurinuppu, kuni
süttib ikooni FastFreeze kõrval asuv
LED-indikaator. Põleb ka +2° C
temperatuuri tähistav LED-indikaator.
See funktsioon lülitub 52
tunni pärast automaatselt
välja. Funktsiooni
väljalülitumisel taastatakse
eelmine temperatuuriseade.
Selle funktsiooni saate alati
välja lülitada, kui vajutate
temperatuurinuppu ja valite
uue temperatuuriseade.
See funktsioon vastab nii
külmiku- kui ka
sügavkülmikusektsioonile.
4.7 Lahtise ukse indikaator
Kui seadme uks on jäänud lahti juba 5
minutiks, lülitub sisse lahtise ukse
indikaator. Valitud temperatuuri LEDindikaator vilgub.
Indikaatori väljalülitamiseks
sulgege uks või vajutage
temperatuurinuppu.
5. IGAPÄEVANE KASUTAMINE
5.1 Värske toidu külmutamine
Sügavkülmikuosa sobib värske toidu
külmutamiseks ning külmutatud ja
sügavkülmutatud toidu pikaajaliseks
säilitamiseks.
Värske toidu külmutamiseks lülitage
sisse funktsioon FastFreeze vähemalt 24
tundi enne toidu sügavkülmikuossa
panemist.
Paigutage külmutatav värske toit
alumisse sektsiooni.
Maksimaalne toidu kogus, mida 24 tunni
jooksul külmutada saab, on ära toodud
seadme siseküljel asuval andmeplaadil.
Külmutusprotsess kestab 24 tundi: selle
aja jooksul ärge muid toiduaineid
külmutamiseks lisage.
Kui külmutusprotsess on lõppenud,
valige uuesti vajalik temperatuur (vt
"FastFreeze-funktsioon").
Selles olekus või külmikuosa
temperatuur langeda alla 0
°C. Sel juhul keerake
temperatuuriregulaatorit
soojemale tasemele.
5.2 Külmutatud toidu
säilitamine
Esmakordsel käivitamisel või pärast
pikemaajalist kasutuspausi laske
22
www.electrolux.com
seadmel vähemalt 2 tundi töötada
funktsioonil FastFreeze, enne kui
toiduained sisse panete.
Roheline tuli kaob.
Kui kavatsete suuri toidukoguseid
säilitada, siis eemaldage parima jõudluse
nimel kõik sahtlid seadmest ning asetage
toit klaasriiulile.
Külmikul on vähemalt üks külma
akumulaator, mis pikendab
voolukatkestuse või rikke puhul toidu
säilitusaega.
Sulatamisprotsessi tahtmatul
käivitumisel, näiteks
elektrikatkestuse tõttu, kui
seade on olnud toiteta
kauem kui tehniliste
andmete tabelis toodud
"Temperatuuri tõusu aeg"
seda lubaks, tuleb sulatatud
toit kiiresti ära tarvitada või
koheselt küpsetada ja
seejärel uuesti külmutada
(pärast jahtumist).
5.5 Külma akumulaatorid
5.6 FreshZone-moodul
Moodulis olev sahtel sobib näiteks kala,
liha või mereandide säilitamiseks, sest
sealne temperatuur on madalam kui
külmiku muus osas.
5.3 Toidu säilitamine
külmikusektsioonis
Katke toit kinni või mähkige sisse, eriti
juhul, kui see on tugeva lõhnaga.
Asetage toidud nii, et õhk saaks nende
ümber liikuda.
Hoidke toiduaineid riiulitel tagaseinast
vähemalt 20 mm ja uksest vähemalt 15
mm kaugusel.
5.4 FREESTORE
Külmikusektsioon on varustatud
ventilaatoriga, mis võimaldab toiduainete
kiiret jahutamist ja hoiab sektsioonis
ühtlasema temperatuuri.
Ventilaator on soovitatav
sisse lülitada, kui
õhutemperatuur tõuseb üle
30°C.
1. Seadeldise sisselülitamiseks
vajutage sellel olevat nuppu.
Ilmub roheline tuli.
2. Kui te seadme välja lülitate, lülitage
välja ka ventilaator, vajutades uuesti
sama nuppu.
ETTEVAATUST!
Enne FreshZone-mooduli
seadmesse panekut või selle
väljavõtmist võtke
väljatõmmatav sahtel ja
klaaskate külmikust välja.
FreshZone-moodul on varustatud
siinidega. Mooduli eemaldamisel
külmikusektsioonist tõmmake seda enda
poole ja eemaldage korv, kallutades selle
esiosa allapoole.
EESTI
23
6. PUHASTUS JA HOOLDUS
HOIATUS!
Vt ohutust käsitlevaid
peatükke.
6.1 Sisemuse puhastamine
Enne seadme esmakordset kasutamist
peske leige vee ja neutraalse seebiga
üle seadme sisemus ja kõik sisetarvikud,
et eemaldada uuele tootele omane lõhn,
seejärel kuivatage täielikult.
ETTEVAATUST!
Ärge kasutage pesuaineid,
abrasiivpulbreid, kloori- või
õlipõhiseid
puhastusvahendeid, sest
need võivad seadme pinda
kahjustada.
See parandab seadme jõudlust ja
vähendab elektritarbimist.
6.3 Külmiku sulatamine
Normaalkasutuse ajal eemaldatakse
härmatis külmiku aurusti küljest
automaatselt iga kord, kui kompressor
seiskub.
Puhastage regulaarselt külmiku sees
keskel olevat äravooluava auku, et ära
hoida vee kogunemist ja külmikus
olevatesse toiduainetesse imbumist.
6.2 Regulaarne puhastamine
ETTEVAATUST!
Ärge tõmmake, teisaldage
ega vigastage torusid ja/või
kaableid, mis paiknevad
seadme sees.
ETTEVAATUST!
Vältige jahutussüsteemi
kahjustamist.
Seadet tuleb regulaarselt puhastada:
1. Puhastage seadme sisemus ja
tarvikud sooja vee ja neutraalse
pesuvahendiga.
2. Kontrollige regulaarselt
uksetihendeid ja pühkige need
puhtaks, eemaldades mustuse ja
prahi.
3. Loputage ja kuivatage põhjalikult.
4. Puhastage seadme tagaküljel asuvat
kondensaatorit ja kompressorit
harjaga.
7. VEAOTSING
HOIATUS!
Vt ohutust käsitlevaid
peatükke.
6.4 Sügavkülmiku sulatamine
Sügavkülmutisektsioon on
härmatisevaba. See tähendab, et
kasutamise käigus ei teki härmatist ei
seadme siseseintele ega ka
toiduainetele.
6.5 Seadme mittekasutamise
perioodid
Kui seadet pikema aja jooksul ei
kasutata, siis rakendage järgmisi
ohutusmeetmeid:
1.
2.
3.
4.
Ühendage seade vooluvõrgust lahti.
Eemaldage kõik toiduained.
Puhastage seade ja kõik tarvikud.
Jätke uks/uksed lahti, et vältida
ebameeldivate lõhnade tekkimist.
24
www.electrolux.com
7.1 Mida teha, kui...
Probleem
Võimalik põhjus
Lahendus
Seade teeb liiga valju mü‐ Seade ei ole paigutatud
ra.
tasapinnaliselt.
Kontrollige, kas seade paik‐
neb stabiilselt.
Heli- või visuaalne hoiatus Seade on hiljuti sisse lüli‐
on sees.
tatud või on temperatuur
veel liiga kõrge.
Vt jaotist "Avatud ukse hoia‐
tus/indikaator" või "Kõrge
temperatuuri hoiatus/indikaa‐
tor".
Temperatuur seadmes on Vt jaotist "Avatud ukse hoia‐
liiga kõrge.
tus/indikaator" või "Kõrge
temperatuuri hoiatus/indikaa‐
tor".
Lamp ei põle.
Kompressor töötab pide‐
valt.
Lamp on ooterežiimis.
Sulgege ja avage uks.
Lamp on katki.
Pöörduge lähimasse volita‐
tud teeninduskeskusse.
Temperatuur on valesti
valitud.
Vt jaotist "Kasutami‐
ne"/"Juhtpaneel".
Panite külmikusse korra‐
ga liiga palju toiduaineid.
Oodake mõni tund, seejärel
kontrollige uuesti tempera‐
tuuri.
Ruumi temperatuur on lii‐
ga kõrge.
Kontrollige andmesildil ole‐
vat kliimaklassi.
Seadmesse paigutatud
toit oli liiga soe.
Enne toidu hoiustamist laske
sel jahtuda toatemperatuuri‐
ni.
Funktsioon FastFreeze on Vt "Funktsioon FastFreeze".
sisse lülitatud.
Kompressor ei hakka ko‐ See on normaalne, viga ei Kompressor hakkab tööle
he tööle pärast FastFree‐ ole.
mõne aja pärast.
ze-nupu vajutamist või pä‐
rast temperatuuri muut‐
mist.
Külmiku sees voolab vesi. Vee väljavooluava on um‐ Puhastage vee väljavoolua‐
mistunud.
va.
Toiduained takistavad vee Veenduge, et toiduained ei
valgumist veekogumis‐
puutuks tagapaneeli.
nõusse.
Põrandal on vett.
Sulamisvee väljavooluava Suunake sulamisvee välja‐
ei ole ühendatud kom‐
voolujuhik aurustumisrenni.
pressori kohal asuva au‐
rustumisrenniga.
EESTI
25
Probleem
Võimalik põhjus
Lahendus
Temperatuuri ei saa mää‐
rata.
Funktsioon FastFreeze
Lülitage FastFreeze või
või ShoppingMode on sis‐ ShoppingMode käsitsi välja
se lülitatud.
või oodake temperatuuri
seadistamisega, kuni funktsi‐
oon on automaatselt lähtes‐
tunud. Vt "Funktsioon FastF‐
reeze või ShoppingMode".
Temperatuur seadmes on
liiga madal/kõrge.
Temperatuuriregulaator ei Valige kõrgem/madalam
ole õigesti seadistatud.
temperatuur.
Toidu temperatuur on liiga Laske toiduainetel jahtuda
kõrge.
toatemperatuurini, enne kui
need külmikusse asetate.
Hoiustasite korraga liiga
palju toiduaineid.
Ärge pange külmikusse kor‐
raga liiga palju toitu.
Funktsioon FastFreeze on Vt "Funktsioon FastFreeze".
sisse lülitatud.
Seadme külgpaneelid on
soojad.
Viga ei ole; põhjus peitub
soojusvaheti töös.
Kui ruumi temperatuur tõu‐
seb üle 38°C, peab olema
tagatud, et seadme mõle‐
mad küljed jääksid külgne‐
vast või seadme taga aset‐
sevast mööblist vähemalt 30
mm kaugusele.
Külmiku tagaseinal on lii‐
ga palju kondensvett.
Ust on avatud liiga tihti.
Avage ust ainult vajadusel.
Uks polnud täielikult sule‐ Kontrollige, kas uks on kor‐
tud.
ralikult suletud.
Toit ei ole korralikult sisse Enne toidu hoiulepanekut
pakitud.
mässige toit sobivasse pa‐
kendisse.
Uks ei avaneb raskelt.
Üritasite ust avada liiga
kiiresti pärast selle sulge‐
mist.
Kui neist nõuannetest abi ei
ole, helistage lähimasse
volitatud teeninduskeskusse.
7.2 Lambi asendamine
Seade on varustatud pikaealise sisemise
LED-valgustiga.
Pärast ukse sulgemist ja en‐
ne selle uuesti avamist oo‐
dake mõni sekund.
Lampi tohib vahetada ainult
hoolduskeskuse töötaja. Pöörduge
volitatud teeninduskeskusse.
26
www.electrolux.com
8. TEHNILISED ANDMED
8.1 Tootekirjeldus
Kaubamärk
Electrolux
Mudel
EN3854POX 925054695
Kategooria
7. Külmik-sügavkülmuti
Energiatõhususe klass
A+++
Energiatarbimine kWh aastas, põhineb standard‐ 167
tingimustes mõõdetud 24 tunni tulemustel. Tege‐
lik energiatarbimine oleneb seadme kasutusvii‐
sist ja asukohast
Maht liitrites, tavakülmik
258
Maht liitrites, täht
-
Maht liitrites, keldritsoon
-
Maht liitrites, vein
-
Maht liitrites, kokku
349
Maht liitrites, sügavkülmik
91
Maht liitrites, jahekapp
-
Maht liitrites, teised sektsioonid
-
Suurima mahuga (l) sügavkülmiku sektsiooni tär‐ ****
nides väljendatud hinnang
Iga kambri ettenähtud temperatuur > 14 °C (°C)
-
Jäätumisvaba (J/E), tavakülmik
Ei
Jäätumisvaba (J/E), sügavkülmik
Jah
Ohutu elektrikatkestuse kestus tundides
18
Külmutusvõimsus kg/24 tunni kohta
4
Kliimaklass
SN-N-ST-T
Madalaim ümbritsev temperatuur, mille puhul an‐ 10
tud seade on ette nähtud kasutamiseks, °C
Kõrgeim ümbritsev temperatuur, mille puhul an‐
tud seade on ette nähtud kasutamiseks, °C
43
Müra tase dB(A) re1 pW
43
Sisseehitatud seade J/E
Ei
Käesolev seade on ette nähtud ainult veini säili‐
tamiseks J/E
Ei
EESTI
8.2 Täiendavad tehnilised
andmed
Kõrgus
2005 mm
Laius
595 mm
Sügavus
647 mm
Pinge
230 - 240 V
Sagedus
50 Hz
27
Täiendavad tehnilised andmed on kirjas
andmesildil, mis asub seadme sise- või
välisküljel, ja energiasildil.
9. JÄÄTMEKÄITLUS
Sümboliga
tähistatud materjalid võib
ringlusse suunata. Selleks viige pakendid
vastavatesse konteineritesse. Aidake
hoida keskkonda ja inimeste tervist ja
suunake elektri- ja elektroonilised
jäätmed ringlusse. Ärge visake
sümboliga tähistatud seadmeid muude
majapidamisjäätmete hulka. Viige seade
kohalikku ringluspunkti või pöörduge abi
saamiseks kohalikku omavalitsusse.
28
www.electrolux.com
SATURS
1. DROŠĪBAS INFORMĀCIJA..............................................................................28
2. DROŠĪBAS NORĀDĪJUMI................................................................................30
3. UZSTĀDĪŠANA.................................................................................................32
4. VADĪBAS PANELIS.......................................................................................... 33
5. IZMANTOŠANA IKDIENĀ................................................................................ 34
6. KOPŠANA UN TĪRĪŠANA.................................................................................36
7. PROBLĒMRISINĀŠANA.................................................................................. 37
8. TEHNISKIE DATI..............................................................................................39
MĒS DOMĀJAM PAR JUMS
Pateicamies, ka iegādājāties Electrolux ierīci. Ierīces ražošanā un modernizēšanā
uzkrāta gadu desmitiem ilga pieredze. Tā radīta pārdomāta un mūsdienīga, tieši
kā jums. Katru reizi to lietojot, varat būt pārliecināti, ka gūsiet labus rezultātus.
Laipni lūdzam Electrolux!
Apmeklējiet mūsu mājas lapu:
Atrodiet lietošanas padomus, brošūras, informāciju par traucējumu novēršanu
un apkopi:
www.electrolux.com/webselfservice
Reģistrējiet savu produktu, lai uzlabotu pakalpojumu:
www.registerelectrolux.com
Iegādājieties ierīcei oriģinālās rezerves daļas, materiālus un piederumus:
www.electrolux.com/shop
KLIENTU APKALPOŠANA UN PAKALPOJUMI
Iesakām izmantot oriģinālās rezerves daļas.
Sazinoties ar apkalpes dienestu, pārliecinieties, vai jums ir šādi dati: Modelis,
izstrādājuma Nr., sērijas numurs.
Šo informāciju var atrast tehnisko datu plāksnītē.
Drošības informācija brīdinājumam un piesardzībai
Vispārēja informācija un padomi
Informācija par apkārtējo vidi
Izmaiņu tiesības rezervētas.
1.
DROŠĪBAS INFORMĀCIJA
Pirms ierīces uzstādīšanas un lietošanas rūpīgi izlasiet
pievienotos norādījumus. Ražotājs neatbild par
savainojumiem un bojājumiem, kas radušies ierīces
nepareizas uzstādīšanas vai izmantošanas rezultātā.
Glabājiet šīs instrukcijas drošā, pieejamā vietā, lai tās
varētu izmantot nākotnē.
LATVIEŠU
29
1.1 Bērnu un nespējīgu cilvēku drošība
•
•
•
•
•
•
Šo ierīci drīkst izmantot bērni no 8 gadu vecuma un
cilvēki ar ierobežotām fiziskām, sensorām vai garīgām
spējām, vai pieredzes un zināšanu trūkumu atbildīgās
personas uzraudzībā vai, ja tie ir informēti par ierīces
drošu lietošanu un izprot potenciālos riskus.
Šo ierīci var izmantot bērni vecumā no 3 līdz 8 gadu
vecumam un personas ar ļoti plašu un sarežģītu
invaliditāti, ja tās saņēmušas pienācīgas norādes.
Bērni līdz 3 gadu vecumam nedrīkst atrasties ierīces
tuvumā bez pastāvīgas uzraudzības.
Neļaujiet bērniem rotaļāties ar ierīci.
Bērni nedrīkst tīrīt ierīci un veikt tās apkopi bez
uzraudzības.
Neļaujiet bērniem tuvoties iepakojumam un
atbrīvojieties no tā attiecīgi.
1.2 Vispārīgi drošības norādījumi
•
•
•
•
•
•
Ierīce paredzēta izmantošanai mājsaimniecībā un
līdzīgiem mērķiem, piemēram:
– lauku mājās, darbinieku virtuves zonās veikalos,
birojos un citās darba vietās;
– viesu lietošanai viesnīcās, moteļos, privātajās
viesnīcās un citās apdzīvojamās vidēs
BRĪDINĀJUMS! Sekojiet, lai ierīces korpusa vai
iebūvētās konstrukcijas ventilācijas atveres nebūtu
aizsērējušas.
BRĪDINĀJUMS! Nelietojiet ražotāja neieteiktas
mehāniskas ierīces vai citus līdzekļus atkušanas
procesa paātrināšanai.
BRĪDINĀJUMS! Nesabojājiet dzesētāja shēmu.
BRĪDINĀJUMS! Nelietojiet ēdiena uzglabāšanas
paredzētajos nodalījumos elektroierīces, ja vien to
izmantošanu neparedz ražotājs.
Ierīces tīrīšanai neizmantojiet tvaiku un neizsmidziniet
ūdeni.
30
www.electrolux.com
•
•
•
Tīriet ierīci ar mitru, mīkstu drānu. Lietojiet tikai
neitrālus tīrīšanas līdzekļus. Neizmantojiet abrazīvus
izstrādājumus, abrazīvus sūkļus, šķīdinātājus vai
metāla priekšmetus.
Neglabājiet ierīcē sprāgstošas vielas, tādas kā
aerosoli ar uzliesmojošu virzošo spēku.
Ja elektrības padeves vads ir bojāts, lai izvairītos no
nelaimes gadījumiem, to jānomaina ražotājam,
autorizētajam servisa centram vai kvalificētam
speciālistam.
2. DROŠĪBAS NORĀDĪJUMI
2.1 Uzstādīšana
BRĪDINĀJUMS!
Ierīci drīkst uzstādīt tikai
kvalificēta persona.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Noņemiet visu iesaiņojumu.
Neuzstādiet un nelietojiet bojātu ierīci.
Ievērojiet kopā ar ierīci piegādātās
uzstādīšanas norādes.
Vienmēr uzmanīgi pārvietojiet ierīci, jo
tā ir smaga. Vienmēr izmantojiet
drošības cimdus un ierīces
komplektācijā iekļautos apavus.
Pārliecinieties, ka ap ierīci brīvi cirkulē
gaiss.
Pēc uzstādīšanas vai durvju vēršanās
virziena maiņas nogaidiet vismaz 4
stundas, līdz pieslēdzat ierīci
elektrotīklam. Tas nepieciešams, lai
ļautu eļļai ieplūst atpakaļ kompresorā.
Pirms jebkāda darba veikšanas ar
ierīci (piemēram, durvju vēršanās
virziena maiņas) atvienojiet
kontaktdakšu no kontaktligzdas.
Neuzstādiet ierīci blakus radiatoriem,
plītīm, cepeškrāsnīm vai plīts
virsmām.
Nepakļaujiet ierīci lietus iedarbībai.
Neuzstādiet ierīci tiešos saules staros.
Neuzstādiet ierīci pārāk mitrās un
pārāk aukstās vietās.
Pārvietojot ierīci, paceliet to aiz
priekšējās malas, lai nesaskrāpētu
grīdu.
2.2 Elektrības padeves
pieslēgšana
BRĪDINĀJUMS!
Var izraisīt ugunsgrēku un
elektrošoku.
BRĪDINĀJUMS!
Novietojot ierīci,
pārliecinieties, ka vads nav
aizķēries vai bojāts.
BRĪDINĀJUMS!
Nelietojiet daudzkontaktu
adapterus vai pagarinātājus.
•
•
•
•
•
•
Ierīcei jābūt iezemētai.
Pārliecinieties, ka tehnisko datu
plāksnītē norādītie parametri atbilst
elektrotīkla parametriem.
Vienmēr izmantojiet pareizi uzstādītu
un drošu kontaktligzdu.
Rīkojieties uzmanīgi, lai nesabojātu
elektriskās detaļas (piem.,
kontaktspraudni, kabeli, kompresoru).
Sazinieties ar pilnvarotu servisa
centru vai elektriķi, lai nomainītu
elektriskās detaļas.
Strāvas kabelim jāatrodas zemāk par
spraudkontaktu.
Pieslēdziet kontaktspraudni
kontaktligzdai tikai uzstādīšanas
beigās. Pārbaudiet, vai pēc
uzstādīšanas kontaktspraudnim var
brīvi piekļūt.
LATVIEŠU
•
Nekad neatslēdziet ierīci no tīkla,
velkot aiz strāvas kabeļa. Vienmēr
velciet aiz kontaktspraudņa.
2.4 Iekšējais apgaismojums
BRĪDINĀJUMS!
Pastāv risks saņemt
elektrošoku.
2.3 Pielietojums
BRĪDINĀJUMS!
Savainojumu, apdegumu vai
elektrošoka risks.
Ierīce satur satur uzliesmojošu
gāzi, izobutānu (R600a), dabasgāzi, kas
ir videi praktiski nekaitīga. Rīkojieties
uzmanīgi, lai nesabojātu dzesētāja
shēmu, kas satur izobutānu.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Nemainiet šīs ierīces specifikācijas.
Neievietojiet elektriskās ierīces (piem.,
saldējuma pagatavošanas ierīci)
ierīcē, izņemot, ja ražotājs norādījis,
ka to var darīt.
Ja dzesētāja shēmā rodas bojājumi,
pārliecinieties, ka telpā nav liesmas
vai aizdegšanās avoti. Izvēdiniet
telpu.
Neļaujiet karstiem priekšmetiem
saskarties ar ierīces plastmasas
daļām.
Neglabājiet bezalkoholiskos dzērienus
saldētavas nodalījumā. Tas radīs
spiedienu dzēriena tvertnē.
Neuzglabājiet ierīcē viegli
uzliesmojošas gāzes vai šķidrumus.
Neievietojiet ierīcē, neturiet tās
tuvumā vai uz tās viegli uzliesmojošas
vielas vai ar viegli uzliesmojošām
vielām piesūcinātus priekšmetus.
Nepieskarieties kompresoram vai
kondensatoram. Tie ir karsti.
Neizņemiet un nepieskarieties
saldētavā ievietotajiem produktiem ar
slapjām vai mitrām rokām.
Nesasaldējiet atkārtoti atkausētu
pārtiku.
Ievērojiet uzglabāšanas norādījumus,
kas norādīti uz pārtikas iesaiņojuma.
Pirms pārtikas ievietošanas
saldētavas nodalījumā ietiniet to
pārtikai paredzētā iesaiņojuma
materiālā.
31
•
Šajā ierīcē izmantotā spuldze
paredzēta tikai mājsaimniecības
ierīcēm. Nelietojiet to telpu
apgaismošanai.
2.5 Apkope un tīrīšana
BRĪDINĀJUMS!
Pastāv savainojumu vai
ierīces bojājumu risks.
•
•
•
Pirms apkopes izslēdziet ierīci un
atvienojiet to no elektrotīkla.
Šīs ierīces dzsētājagregātā ir
ogļūdeņradis. Dzesētājagregāta
atkārtotas uzpildes darbus var veikt
tikai kvalificētas personas.
Regulāri pārbaudiet ierīces aizplūdes
atveri un, ja nepieciešams, iztīriet to.
Ja izplūdes sistēma nosprostota,
atkausētais ūdens sakrāsies ierīces
apakšējā daļā.
2.6 Servisa izvēlne
•
•
Lai salabotu ierīci, sazinieties ar
pilnvarotu servisa centru.
Lietojiet tikai oriģinālas rezerves
daļas.
2.7 Ierīces utilizācija
BRĪDINĀJUMS!
Pastāv savainošanās vai
nosmakšanas risks.
•
•
•
•
•
•
Atvienojiet ierīci no elektropadeves.
Nogrieziet strāvas kabeli un izmetiet
to.
Izņemiet durvis, lai novērstu bērnu vai
dzīvnieku ieslēgšanu ierīcē.
Šīs ierīces dzesētāja shēma un
izolācijas materiāli nekaitē ozona
slānim.
Izolācijas slānis satur viegli
uzliesmojošu gāzi. Sazinieties ar
vietējo pašvaldību, lai noskaidrotu, kā
pareizi atbrīvoties no ierīces.
Nesabojājiet dzesēšanas bloka daļu,
kas atrodas blakus siltummainim.
32
www.electrolux.com
3. UZSTĀDĪŠANA
100 mm
min
BRĪDINĀJUMS!
Skatiet sadaļu "Drošība".
3.1 Novietojums
Šī ierīce jāuzstāda sausā, labi vēdināmā
telpā, kuras temperatūra atbilst ierīces
tehnisko datu plāksnītē norādītajai
klimatiskajai klasei:
no +10°C līdz 32°C
N
no +16°C līdz 32°C
ST
no +16°C līdz 38°C
T
no +16°C līdz 43°C
20 mm
Klimati‐ Temperatūras atbilstība
skā kla‐
se
SN
UZMANĪBU!
Lai nodrošinātu pareizu
darbību, ja apkārtējā
temperatūra pārsniedz 38°C,
ir ieteicams atstāt 30 mm
spraugu starp ierīces sāniem
un apkārt esošajām
mēbelēm.
3.2 Izvietojums
Jābūt nodrošinātai iespējai
atvienot ierīci no elektrotīkla.
Tādēļ pēc ierīces
uzstādīšanas jābūt iespējai
piekļūt kontaktligzdai.
Ierīce jāuzstāda pietiekamā attālumā no
siltuma avotiem, piemēram, radiatoriem,
boileriem, tiešiem saules stariem utt.
Parūpējieties, lai korpusa aizmugurē
varētu brīvi cirkulēt gaiss. Ja ierīce
uzstādīta zem plaukta, kas piestiprināts
pie sienas, tad, lai nodrošinātu vislabāko
sniegumu, minimālajam attālumam starp
ierīces augšpusi un plauktu jābūt vismaz
100 mm. Tomēr vislabāk būtu ierīci
neuzstādīt zem plauktiem, kas
piestiprināti pie sienas. Viena vai
vairākas regulējamas kājas zem skapja
pamatnes nodrošina ierīces
nolīmeņošanu.
B
A
3.3 Līmeņošana
Uzstādot ierīci, raugieties, lai tā būtu
pareizi nolīmeņota. To var izdarīt ar
divām regulējamām kājiņām, kas atrodas
zem tās priekšpusē.
3.4 Elektrības padeves
pieslēgums
•
Pirms ierīces pieslēgšanas
elektrotīklam pārbaudiet, vai tehnisko
datu plāksnītē minētie sprieguma un
frekvences parametri atbilst mājas
elektrotīkla parametriem.
LATVIEŠU
•
•
Ierīcei jābūt iezemētai. Lai
nodrošinātu zemējumu, strāvas
kabeļa kontaktspraudnis ir aprīkots ar
papildu kontaktu. Ja mājas elektrotīkla
kontaktligzda nav iezemēta, iepriekš
sazinoties ar kvalificētu speciālistu,
pievienojiet ierīcei atsevišķu, spēkā
esošiem noteikumiem atbilstošu
zemējumu.
Ražotājs neuzņemsies atbildību par
sekām, kas būs radušās, neievērojot
iepriekš minētos norādījumus.
•
33
Ierīce atbilst Eiropas Savienības
direktīvām.
3.5 Durvju vēršanās virziena
maiņa
Ja vēlaties mainīt durvju vēršanās
virzienu, sazinieties ar tuvāko pilnvaroto
klientu servisa centru. Pilnvarotā klientu
servisa centra speciālists apmainīs
durvju vēršanās virzienu uz jūsu rēķina.
4. VADĪBAS PANELIS
1
8°
5°
2
2°
3
4
1 Temperatūras skala
2 ECO režīma ikona
3 FastFreeze ikona
4 Temperatūras taustiņš
4.1 Ierīces ieslēgšana
2. Lai atslēgtu ierīci no strāvas,
atvienojiet kontaktdakšu no
kontaktligzdas.
1. Pievienojiet ierīci elektrības
kontaktligzdai.
2. Lai ieslēgtu ierīci, pieskarieties
temperatūras taustiņam, līdz iedegas
visi LED indikatori.
Pēc aptuveni 3 sekundēm LED indikatori
nodziest un tiek iestatīta noklusētā
temperatūra (ECO režīms). LED iedegas
indikators blakus ECO režīma ikonai.
4.2 Ierīces izslēgšana
1. Izslēdziet ierīci, turot piespiestu
temperatūras taustiņu 3 sekundes.
Visi LED indikatori izdzisīs.
4.3 Temperatūras regulēšana
Lai regulētu temperatūru, nospiediet
temperatūras taustiņu. Katru reizi
nospiežot taustiņu, iestatītā temperatūra
mainās par 1 pozīciju un izgaismojas
atbilstošais LED indikators. Piespiediet
temperatūras taustiņu vairākas reizes,
līdz tiek izvēlēta nepieciešamā
temperatūra. Iestatījums tiks nofiksēts.
34
www.electrolux.com
Izvēle ir pakāpeniska no
+2 °C līdz +8 °C.
Aukstākais iestatījums:
+2 °C.
Siltākais iestatījums: +8 °C
Vispiemērotākais
iestatījums: ECO režīms (no
+3 līdz +4 °C).
Izvēlieties vajadzīgo iestatījumu,
atceroties, ka temperatūra ierīces
iekšpusē ir atkarīga no:
• telpas temperatūras;
• durvju vēršanas biežuma;
• ledusskapī uzglabāto produktu
daudzuma;
• ierīces atrašanās vietas.
4.4 Displeja miega režīms
Ja ar ierīci 30 sekundes netiek veiktas
nekādas darbības, displejs pārslēdzas
miega režīmā. Zema apgaismojuma
apstākļos izgaismojas tikai pašlaik
iestatītās temperatūras LED indikators.
Visi pārējie LED indikatori ir izslēgti. Lai
dezaktivētu šo režīmu, nospiediet
temperatūras taustiņu.
4.5 ECO režīms
Šajā režīmā temperatūra tiek iestatīta
robežās no +3 līdz +4 °C.
Šī ir vislabākā temperatūra,
kas nodrošina labu pārtikas
uzglabāšanu ar minimālu
enerģijas patēriņu.
Lai aktivizētu ECO režīmu, vairākas
reizes piespiediet temperatūras taustiņu,
līdz iedegas LED indikators pie ECO
režīma ikonas.
4.6 FastFreeze funkcija
Ja nepieciešams ievietot lielu daudzumu
siltas pārtikas ledusskapja nodalījumā
(piemēram, pēc produktu iegādes) vai
ātri samazināt temperatūru saldētavas
nodalījumā, lai ātri sasaldētu svaigu
pārtiku, mēs iesakām aktivizēt
FastFreeze funkciju pārtikas pareizas
uzglabāšanas nolūkā.
Lai aktivizētu šo funkciju, vairākkārt
piespiediet temperatūras taustiņu, līdz
iedegas LED indikators blakus ikonai
FastFreeze. Izgaismojas arī +2 °C
atbilstošais LED indikators.
Šī funkcija automātiski
izslēdzas pēc 52 stundām.
Kad funkcija deaktivizējas,
tiek atjaunota iepriekšējā
temperatūra.
Šo funkciju var deaktivizēt
jebkurā laikā, piespiežot
temperatūras taustiņu un
izvēloties jaunu
temperatūras iestatījumu.
Šī funkcija attiecas gan uz
ledusskapja, gan saldētavas
nodalījumu.
4.7 Atvērtu durvju indikators
Ja durvis ir atstātas atvērtas uz aptuveni
5 minūtēm, aktivizējas atvērtu durvju
indikators. Mirgo iestatītās temperatūras
LED indikators.
Šo indikatoru var deaktivizēt,
aizverot durvis vai piespiežot
temperatūras taustiņu.
5. IZMANTOŠANA IKDIENĀ
5.1 Svaigas pārtikas
sasaldēšana
Saldētava piemērota svaigu produktu
sasaldēšanai un sasaldētu produktu
ilgstošai uzglabāšanai.
Lai sasaldētu svaigus produktus,
aktivizējiet FastFreeze funkciju vismaz
24 stundas pirms sasaldēšanai
paredzēto produktu ievietošanas
saldētavā.
Ievietojot saldēšanai paredzēto svaigo
pārtiku apakšējo nodalījumu.
Maksimālais produktu daudzums, ko var
sasaldēt 24 stundu laikā, ir minēts
tehnisko datu plāksnītē, kas atrodas
ierīces iekšpusē.
LATVIEŠU
Saldēšanas process ilgst 24 stundas:
šajā periodā nevar pievienot pārtiku
saldēšanai.
Kad sasaldēšanas process ir pabeigts,
iestatiet vēlreiz nepieciešamo
temperatūru (skatiet sadaļu "FastFreeze
funkcija").
Šādā stāvoklī ledusskapja
nodalījuma temperatūra var
kristies zem 0° C. Ja tas
notiek, atiestatiet
temperatūras regulatoru uz
siltāku iestatījumu.
5.2 Saldētas pārtikas
uzglabāšana
Pirmo reizi ieslēdzot ierīci vai arī pēc
ilgstošas ledusskapja neizmantošanas,
pirms ievietot nodalījumā produktus,
ļaujiet ierīcei darboties vismaz 2 stundas,
iestatot FastFreeze funkciju.
Ja jāuzglabā liels daudzums produktu,
izņemiet no ierīces visas atvilktnes un
grozus un novietojiet produktus uz stikla
plaukta, lai iegūtu vislabāko
uzglabāšanas rezultātu.
Ja sākas nejaušs
atkausēšanas process,
piemēram, strāvas padeves
pārtraukuma dēļ, ja tas bijis
ilgāks par tehnisko datu
plāksnītē minēto
uzglabāšanas ilgumu
strāvas padeves
pārtraukuma gadījumā,
atkausētos produktus
nekavējoties jāizmanto vai
jāpagatavo un pēc to
atdzišanas — atkārtoti
jāsasaldē.
5.3 Pārtikas uzglabāšana
ledusskapja nodalījumā
Pārklājiet vai iesaiņojiet produktus, īpaši
tos, kuriem piemīt stiprs aromāts.
Novietojiet produktus tā, lai ap tiem
varētu brīvi cirkulēt gaiss.
Glabājiet pārtiku uz visiem plauktiem ne
tuvāk kā 20 mm attālumā no
35
aizmugurējās sienas un 15 mm attālumā
no durvīm.
5.4 FREESTORE
Ledusskapja nodalījums ir aprīkots ar
ventilatoru, kas ļauj ātri atdzesēt
produktus un uzturēt vienmērīgu
temperatūru nodalījumā.
Ir ieteicams ieslēgt
ventilatoru, ja apkārtējās
vides temperatūra pārsniedz
30 °C.
1. Lai aktivizētu ierīci, piespiediet
taustiņu uz tās.
Iedegas zaļš indikators.
2. Izslēdzot ierīci, atcerieties izslēgt
ventilatoru, nospiežot vēlreiz pogu.
Zaļais indikators nodziest.
5.5 Aukstuma elements
Saldētavā ir vismaz viens aukstuma
elements, kas palielina produktu
uzglabāšanas laiku elektrības piegādes
pārtraukuma gadījumā.
5.6 FreshZone modulis
Modulī esošā atvilktne ir piemērota tādu
svaigu produktu uzglabāšanai kā zivis,
gaļa, jūras produkti, jo temperatūra tajā ir
zemāka nekā citur ledusskapī.
UZMANĪBU!
Pirms FreshZone moduļa
ielikšanas ierīcē un
izņemšanas no tās izņemiet
apakšējo izvelkamo atvilktni
un stikla vāku no
ledusskapja.
FreshZone modulis ir aprīkots ar
vadotnēm. Izņemot moduli no
ledusskapja nodalījuma, pavelciet to pret
36
www.electrolux.com
sevi un izņemiet to, nolaižot tā priekšpusi
uz leju.
6. KOPŠANA UN TĪRĪŠANA
BRĪDINĀJUMS!
Skatiet sadaļu "Drošība".
6.1 Ierīces iekšpuses tīrīšana
Lai neitralizētu sākotnējo izstrādājuma
aromātu, pirms ierīces pirmās lietošanas
reizes mazgājiet iekšpusi un iekšējos
piederumus ar remdenu ziepjūdeni un
pēc tam rūpīgi nosusiniet tos.
UZMANĪBU!
Neizmantojiet mazgāšanas
līdzekļus, abrazīvos
pulverus, tīrīšanas līdzekļus
uz hlora vai eļļas bāzes, tā
kā tie var sabojāt apdari.
6.2 Periodiska tīrīšana
4. Ja tiem var piekļūt, tīriet ierīces
aizmugurē esošo kondensatoru un
kompresoru ar suku.
Tas uzlabos ierīces veiktspēju un
samazinās elektroenerģijas patēriņu
6.3 Ledusskapja atkausēšana
Normālas darbības laikā ik reizi, kad
kompresora motors apstājas,
apsarmojums, kas veidojas uz
ledusskapja nodalījumā esošā
iztvaikotāja, tiek automātiski likvidēts.
Tādēļ, lai nepieļautu ūdens pārplūšanu
un nokļūšanu uz produktiem, ir svarīgi
periodiski iztīrīt arī ledusskapja
nodalījuma vidusdaļā esošo atkausētā
ūdens aizplūdes atveri.
UZMANĪBU!
Neraujiet, nepārvietojiet vai
nesabojājiet ierīcē esošās
caurules un/vai kabeļus.
UZMANĪBU!
Nesabojājiet dzesēšanas
sistēmu.
Ierīce regulāri jātīra
1. Tīriet iekšpusi un piederumus ar
remdenu ūdeni un neitrālu tīrīšanas
līdzekli.
2. Regulāri pārbaudiet durvju blīvējumu
un notīriet to, lai uz tā nebūtu
netīrumu.
3. Noskalojiet un rūpīgi nožāvējiet.
6.4 Saldētavas atkausēšana
Ledusskapim ir bezsarmas saldētava.
Tas nozīmē, ka, saldētavai darbojoties,
apsarmojums uz iekšējām sienām un
produktiem neveidojas.
LATVIEŠU
6.5 Ierīces ilgstoša
neizmantošana
Ja ierīce netiek ilgstoši lietota, veiciet
šādus piesardzības pasākumus:
37
2. Izņemiet produktus.
3. Iztīriet ierīci un visus piederumus.
4. Atstājiet durvis pusvirus, lai
nepieļautu nepatīkama aromāta
veidošanos.
1. Atvienojiet ierīci no elektrotīkla.
7. PROBLĒMRISINĀŠANA
BRĪDINĀJUMS!
Skatiet sadaļu "Drošība".
7.1 Ko darīt, ja...
Problēmas
Iespējamais iemesls
Ierīce darbojoties rada
troksni.
Ierīce nav pareizi atbalstī‐ Pārbaudiet, vai ierīce stāv
ta.
stabili.
Redzama vai dzirdama
trauksme.
Ierīce ir nesen ieslēgta,
Skatiet sadaļu "Durvju atvēr‐
vai temperatūra vēl arvien šanās brīdinājuma signāls/
ir par augstu.
indikators" vai "Paaugstinā‐
tas temperatūras brīdināju‐
ma signāls/indikators".
Lampa nedeg.
Kompresors nepārtraukti
darbojas.
Risinājums
Temperatūra ierīcē ir pā‐
rāk augsta.
Skatiet sadaļu "Durvju atvēr‐
šanās brīdinājuma signāls/
indikators" vai "Paaugstinā‐
tas temperatūras brīdināju‐
ma signāls/indikators".
Lampa darbojas gaidīša‐
nas režīmā.
Aizveriet un atveriet durvis.
Lampa ir bojāta.
Sazinieties ar tuvāko pilnva‐
roto servisa centru.
Temperatūra ir iestatīta
nepareizi.
Skatiet sadaļu "Lietoša‐
na"/"Vadības panelis".
Vienlaicīgi ielikts liels
daudzums pārtikas pro‐
duktu.
Pagaidiet dažas stundas un
pēc tam vēlreiz pārbaudiet
temperatūru.
Istabas temperatūra ir pā‐ Skatiet klimata klases tabulu
rāk augsta.
uz datu plāksnītes.
Saldētavā ievietotie pro‐
dukti ir par siltu.
Pirms produktu uzglabāša‐
nas ļaujiet tiem atdzist līdz
istabas temperatūrai.
Ir aktivizēta funkcija Fast‐
Freeze.
Skatiet sadaļu "Funkcija
FastFreeze".
38
www.electrolux.com
Problēmas
Iespējamais iemesls
Kompresors nesāk darbo‐ Tas ir normāli. Kļūda nav
ties uzreiz pēc FastFreeze radusies.
nospiešanas vai pēc tem‐
peratūras mainīšanas.
Risinājums
Pēc noteikta laika kompre‐
sors ieslēdzas.
Ledusskapī ieplūst ūdens. Ūdens notece aizsērējusi. Iztīriet ūdens noteci.
Pārtikas produkti traucē
ūdens plūsmai ūdens ko‐
lektorā.
Ūdens plūst uz grīdas.
Pārliecinieties, ka pārtikas
produkti neskaras pie aizmu‐
gures paneļa.
Kušanas ūdens tekne nav Pievienojiet kušanas ūdens
pievienota iztvaikošanas tekni iztvaikošanas paplātei.
paplātei virs kompresora.
Nevar iestatīt temperatūru. Ir aktivizēta funkcija Fast‐
Freeze vai ShoppingMo‐
de.
Manuāli izslēdziet FastFree‐
ze vai ShoppingMode vai
gaidiet, līdz funkcija tiek au‐
tomātiski atiestatīta, lai iesta‐
tītu temperatūru. Skatiet sa‐
daļu „FastFreeze vai Shop‐
pingMode funkcija”.
Temperatūra ierīcē ir pā‐
rāk zema/augsta.
Temperatūras regulators
nav pareizi iestatīts.
Iestatiet augstāku/zemāku
temperatūru.
Pārtikas produktu tempe‐
ratūra ir pārāk augsta.
Pirms ievietošanas ļaujiet
pārtikas produktiem atdzist
līdz istabas temperatūrai.
Vienlaicīgi tiek uzglabāts Glabājiet mazāk pārtikas
pārāk daudz pārtikas pro‐ produktu vienlaicīgi.
duktu.
Ir aktivizēta funkcija Fast‐
Freeze.
Skatiet sadaļu "Funkcija
FastFreeze".
Ierīces sānu paneļi ir silti.
Tā ir normāla parādība,
kuru izraisa siltummaiņa
darbība.
Gādājiet, lai starp visām ierī‐
ces pusēm un apkārtējām
mēbelēm būtu vismaz
30 mm atstarpe, ja gaisa
temperatūra pārsniedz
38 °C.
Uz ledusskapja aizmugu‐
rējās sienas sakrājies pā‐
rāk daudz ūdens konden‐
sāta.
Durvis tiek vērtas pārāk
bieži.
Atveriet durvis tikai tad, ja
tas ir nepieciešams.
Durvis nav bijušas pilnībā
aizvērtas.
Pārliecinieties, ka durvis ir
pilnībā aizvērtas.
Uzglabātā pārtika nav ie‐
saiņota.
Pirms pārtikas uzglabāšanas
ierīcē iesaiņojiet to piemēro‐
tā iepakojumā.
LATVIEŠU
39
Problēmas
Iespējamais iemesls
Risinājums
Durvis nevar viegli atvērt.
Jūs mēģināt atvērt durvis
uzreiz pēc aizvēršanas.
Pirms atverat durvis pēc to
aizvēršanas, nogaidiet dažas
sekundes.
Ja šī informācija nepalīdz
novērst problēmu,
sazinieties ar tuvāko
pilnvaroto servisa centru.
Apgaismojuma ierīci drīkst nomainīt tikai
apkopes speciālists. Sazinieties ar savu
pilnvaroto servisa centru.
7.2 Spuldzes maiņa
Ierīcei ir ilga darba mūža iekšējais LED
apgaismojums.
8. TEHNISKIE DATI
8.1 Ražojuma informācijas lapa
Preču zīme
Electrolux
Modelis
EN3854POX 925054695
Kategorija
7. Ledusskapis–saldētava
Energoefektivitātes klase
A+++
Enerģijas patēriņš kWh gadā, balstoties uz 24
stundu standarta testu rezultātiem. Faktiskais
enerģijas patēriņš ir atkarīgs no ierīces izmanto‐
šanas un tās atrašanās vietas.
167
Uzglabāšanas tilpums litros, ledusskapis
258
Uzglabāšanas tilpums litros, zvaigznīte
-
Uzglabāšanas tilpums litros, pagraba zona
-
Uzglabāšanas tilpums litros, vīns
-
Uzglabāšanas tilpums litros, kopsumma
349
Uzglabāšanas tilpums litros, saldētājs
91
Uzglabāšanas tilpums litros, vēsuma kamera
-
Uzglabāšanas tilpums litros, citi nodalījumi
-
Tā saldētāja nodalījuma zvaigznīšu apzīmējums,
kam vislielākais uzglabāšanas tilpums (l)
****
Projektētā temperatūra “citiem nodalījumiem” >
14 °C (°C), jā ir
-
Bezsarmas (J/N), ledusskapis
Nē
40
www.electrolux.com
Bezsarmas (J/N), saldētājs
Jā
Enerģijas pārtraukšanas drošs, h
18
Saldēšanas jauda, kg/24 h
4
Klimata klase
SN-N-ST-T
Zemākā apkārtējās vides temperatūra, kurā pa‐
redzēta šī iekārtas lietošana, °C
10
Augstākā apkārtējās vides temperatūra, kurā pa‐ 43
redzēta šī iekārtas lietošana, °C
Emitētais akustiskais troksnis, dB(A) re1 pW
43
Lebūvējama iekārta J/N
Nē
šī iekārta paredzēta vienīgi vīna uzglabāšanai
Jā/Nē
Nē
8.2 Papildu tehniskie dati
Augstums
2005 mm
Platums
595 mm
Dziļums
647 mm
Spriegums
230 - 240 V
Frekvence
50 Hz
Tehniskā informācija atrodas ierīces
ārpusē vai iekšpusē izvietotajā
elektroenerģijas datu plāksnītē.
9. APSVĒRUMI PAR VIDES AIZSARDZĪBU
Nododiet otrreizējai pārstrādei materiālus
Neizmetiet ierīces, kas apzīmētas ar šo
ar simbolu . Ievietojiet iepakojuma
materiālus atbilstošajos konteineros to
otrreizējai pārstrādei. Palīdziet aizsargāt
apkārtējo vidi un cilvēku veselību,
atkārtoti pārstrādājot elektrisko un
elektronisko iekārtu atkritumus.
simbolu , kopā ar mājsaimniecības
atkritumiem. Nododiet izstrādājumu
vietējā otrreizējās pārstrādes punktā vai
sazinieties ar vietējo pašvaldību.
LIETUVIŲ
41
TURINYS
1. SAUGOS INFORMACIJA................................................................................. 41
2. SAUGOS INSTRUKCIJOS............................................................................... 43
3. ĮRENGIMAS......................................................................................................45
4. VALDYMO SKYDELIS......................................................................................46
5. KASDIENIS NAUDOJIMAS.............................................................................. 48
6. VALYMAS IR PRIEŽIŪRA................................................................................ 49
7. TRIKČIŲ ŠALINIMAS....................................................................................... 50
8. TECHNINIAI DUOMENYS................................................................................52
MES GALVOJAME APIE JUS
Dėkojame, kad pirkote šį „Electrolux“ prietaisą. Jūs pasirinkote gaminį, kuris
pasižymi dešimtmečių profesionalia patirtimi ir naujovėmis. Originalus ir stilingas,
jis sukurtas galvojant apie jus. Taigi, kai tik naudojate jį, galite jaustis saugūs,
žinodami, kad kiekvieną kartą pasieksite puikių rezultatų.
Sveiki atvykę į „Electrolux“ pasaulį!
Apsilankykite mūsų interneto svetainėje, kad:
Gautumėte naudojimo patarimų, brošiūrų, trikčių šalinimo, aptarnavimo
informacijos:
www.electrolux.com/webselfservice
Užregistruotumėte savo gaminį geresniam aptarnavimui:
www.registerelectrolux.com
Įsigytumėte priedų, vartojamųjų prekių ir originalių atsarginių dalių savo
prietaisui:
www.electrolux.com/shop
KLIENTŲ PRIEŽIŪRA IR APTARNAVIMAS
Rekomenduojame naudoti tik originalias atsargines dalis.
Kreipdamiesi į įgaliotąjį techninės priežiūros centrą, būtinai pateikite šią
informaciją: modelis, PNC, serijos numeris.
Informacija yra nurodyta techninių duomenų plokštelėje.
Įspėjimas / atsargumo ir saugos informacija
Bendroji informacija ir patarimai
Aplinkosaugos informacija
Galimi pakeitimai.
1.
SAUGOS INFORMACIJA
Prieš įrengdami ir naudodami šį prietaisą, atidžiai
perskaitykite pateiktą instrukciją. Gamintojas neatsako
už sužalojimus ar žalą, patirtą dėl netinkamo prietaiso
įrengimo ar naudojimo. Instrukciją visada laikykite
42
www.electrolux.com
saugioje ir pasiekiamoje vietoje, kad prireikus
galėtumėte pasižiūrėti.
1.1 Vaikų ir pažeidžiamų žmonių sauga
•
•
•
•
•
•
Vyresni nei 8 metų vaikai ir asmenys, kurių fiziniai,
jutimo arba protiniai gebėjimai riboti, arba kuriems
trūksta patirties ir žinių, šį prietaisą gali naudoti tik
tuomet, jei jie prižiūrimi arba jiems buvo suteikti
nurodymai, kaip saugiai naudoti prietaisą, ir jei jie
supranta su prietaiso naudojimu susijusius pavojus.
Šį prietaisą gali naudoti nuo 3 iki 8 metų vaikai ir
asmenys, turintys labai sunkią ir sudėtingą negalią,
jeigu jie buvo tinkamai išmokyti tai daryti.
Mažesnių nei 3 metų vaikų negalima prileisti prie
prietaiso, jeigu jie nuolat nėra prižiūrimi.
Neleiskite vaikams žaisti šiuo prietaisu.
Vaikai be priežiūros negali atlikti prietaiso valymo ir
naudotojo priežiūros darbų.
Visas pakuotės medžiagas saugokite nuo vaikų ir
tinkamai pašalinkite.
1.2 Bendrieji saugos reikalavimai
•
•
•
•
Šis prietaisas skirtas tik naudojimui namų ūkyje; jį
galima naudoti, pavyzdžiui:
– ūkininkų gyvenamuosiuose namuose; darbuotojų
valgomuosiuose, pavyzdžiui, parduotuvėse,
biuruose ir kitoje darbo aplinkoje;
– viešbučiuose, moteliuose, svečių namuose ir kitose
gyvenamosiose vietose.
ĮSPĖJIMAS! Pasirūpinkite, kad nebūtų užkimštos
ventiliacinės angos, esančios prietaiso korpuse ar
įmontuotoje konstrukcijoje.
ĮSPĖJIMAS! Norėdami paspartinti atitirpinimo
procesą, nenaudokite jokių mechaninių prietaisų ar
kitų priemonių, išskyrus gamintojo rekomenduojamas.
ĮSPĖJIMAS! Nepažeiskite šaltnešio grandinės.
LIETUVIŲ
•
•
•
•
•
43
ĮSPĖJIMAS! Nenaudokite jokių elektrinių prietaisų
maisto produktų laikymo skyriuose, išskyrus tuos,
kuriuos rekomenduoja gamintojas.
Prietaisui valyti nenaudokite garų ir nepurkškite
vandeniu.
Valykite prietaisą drėgna, minkšta šluoste. Naudokite
tik neutralius ploviklius. Nenaudokite šveičiamųjų
produktų, šveitimo kempinių, tirpiklių arba metalinių
grandyklių.
Nelaikykite šiame prietaise sprogių medžiagų,
pavyzdžiui, aerozolinių talpyklių su degiu propelentu.
Jei pažeidžiamas maitinimo laidas, jį leidžiama keisti
tik gamintojui, jo įgaliotajam techninės priežiūros
centrui arba panašios kvalifikacijos asmenims – kitaip
gali kilti pavojus.
2. SAUGOS INSTRUKCIJOS
2.1 Įrengimas
•
•
•
•
•
•
•
•
•
ĮSPĖJIMAS!
Šį prietaisą įrengti privalo tik
kvalifikuotas asmuo.
•
Nuimkite visas pakavimo medžiagas.
Neįrenkite ir nenaudokite sugadinto
prietaiso.
Vadovaukitės su prietaisu pateiktomis
įrengimo instrukcijomis.
Visada būkite atsargūs, kai perkeliate
prietaisą, nes jis yra sunkus. Visada
mūvėkite apsaugines pirštines ir
avėkite uždarą avalynę.
Prietaisą statykite taip, kad aplink jį
galėtų cirkuliuoti oras.
Pirmą kartą įrengus arba pakeitus
durelių atidarymo kryptį, palaukite
bent 4 valandas, prieš jungdami
prietaisą į maitinimo tinklą. Per tą
laiką alyva sutekės atgal į
kompresorių.
Prieš atlikdami bet kokius darbus su
prietaisu (pvz., keičiant durelių
atidarymo kryptį), ištraukite kištuką iš
maitinimo lizdo.
Neįrenkite prietaiso šalia radiatorių,
viryklių, orkaičių arba kaitlenčių.
•
•
Nestatykite prietaiso ten, kur ant jo
galėtų užlyti.
Neįrenkite prietaiso tiesioginiais
saulės spinduliais apšviestoje vietoje.
Neįrenkite prietaiso per daug
drėgnose ar per šaltose vietose.
Kai perkeliate prietaisą, kelkite jį už
priekinio krašto, kad
nesubraižytumėte grindų.
2.2 Elektros prijungimas
ĮSPĖJIMAS!
Pavojus sukelti gaisrą ir
gauti elektros smūgį.
ĮSPĖJIMAS!
Kai statote prietaisą,
įsitikinkite, kad maitinimo
laidas nebūtų prispaustas ar
pažeistas.
ĮSPĖJIMAS!
Nenaudokite daugiakanalių
kištukų, jungiklių ir
ilginamųjų laidų.
•
•
Prietaisą privaloma įžeminti.
Įsitikinkite, kad parametrai techninių
duomenų plokštelėje atitinka
44
www.electrolux.com
•
•
•
•
•
maitinimo tinklo elektros vardinius
duomenis.
Visada naudokite tinkamai įrengtą
įžemintą saugųjį elektros lizdą.
Būkite atsargūs, kad
nesugadintumėte elektrinių dalių
(pvz., elektros kištuko, maitinimo
kabelio, kompresoriaus). Iškvieskite
įgaliotojo techninės priežiūros centro
atstovą arba elektriką, kad pakeistų
elektrines dalis.
Maitinimo kabelis privalo būti žemiau
elektros kištuko lygio.
Elektros kištuką į tinklo lizdą junkite tik
tuomet, kai visiškai pabaigsite
įrengimą. Įsitikinkite, kad įrengus
prietaisą, elektros laido kištuką būtų
lengva pasiekti.
Norėdami išjungti prietaisą, netraukite
už maitinimo laido. Visada traukite
paėmę už elektros kištuko.
•
•
•
•
•
2.4 Vidinis apšvietimas
ĮSPĖJIMAS!
Pavojus gauti elektros
smūgį.
•
2.3 Naudojimas
ĮSPĖJIMAS!
Pavojus susižaloti, nudegti,
gauti elektros smūgį ar
sukelti gaisrą.
Prietaise yra degių dujų, izobutano
(R600a) – tai gamtinės dujos, kurios
visiškai nedaro žalos aplinkai. Būkite
atsargūs, kad nepažeistumėte šaltnešio
grandinės, kurioje yra izobutano.
•
•
•
•
•
•
•
Nekeiskite šio prietaiso techninių
savybių.
Nedėkite į prietaisą elektrinių prietaisų
(pvz., ledų gaminimo aparatų), nebent
gamintojas būtų nurodęs, kad juos
galima naudoti prietaise.
Jeigu šaltnešio grandinė būtų
pažeista, patalpoje nedekite liepsnos
ir saugokite prietaisą nuo uždegimo
šaltinių. Gerai išvėdinkite patalpą.
Prie plastikinių prietaiso dalių neturi
liestis jokie įkaitę daiktai.
Nelaikykite šaldiklio skyriuje jokių
gazuotų gėrimų. Kitaip gėrimo indas
bus veikiamas slėgio.
Prietaise nelaikykite degių dujų ir
skysčių.
Šalia prietaiso, į prietaisą arba ant jo
nedėkite degių produktų arba degiais
produktais sudrėkintų daiktų.
Nelieskite kompresoriaus arba
kondensatoriaus. Jie būna karšti.
Jei jūsų rankos šlapios arba drėgnos,
neimkite ir nelieskite jokių produktų iš
šaldiklio kameros.
Neužšaldykite atšildyto maisto
pakartotinai.
Vadovaukitės ant šaldytų maisto
produktų pakuočių pateiktais laikymo
nurodymais.
Suvyniokite maistą bet kokia sąlyčiui
su maistu tinkančia medžiaga, prieš
dėdami į šaldiklį.
Šiame prietaise naudojamos lemputės
tipas yra skirtas tik buitiniams
prietaisams. Nenaudokite jos būstui
apšviesti.
2.5 Valymas ir priežiūra
ĮSPĖJIMAS!
Galite susižeisti arba
sugadinti prietaisą.
•
•
•
Prieš atlikdami priežiūros darbus,
išjunkite prietaisą ir ištraukite
maitinimo laido kištuką iš elektros
tinklo lizdo.
Šio prietaiso aušinamajame įtaise yra
angliavandenilio. Prietaiso techninės
priežiūros ir užpildymo darbus
privaloma atlikti tik kvalifikuotas
asmuo.
Reguliariai tikrinkite prietaiso vandens
išleidimo kanalą ir, jeigu reikia,
išvalykite jį. Jei išleidimo kanalas
užsikimš, tirpsmo vanduo kaupsis
prietaiso apačioje.
2.6 Aptarnavimas
•
•
Dėl prietaiso remonto kreipkitės į
įgaliotąjį techninės priežiūros centrą.
Naudokite tik originalias atsargines
dalis.
LIETUVIŲ
2.7 Seno prietaiso išmetimas
ĮSPĖJIMAS!
Pavojus susižeisti arba
uždusti.
•
•
•
Ištraukite maitinimo laido kištuką iš
maitinimo tinklo lizdo.
Nupjaukite elektros laidą ir išmeskite
jį.
Išimkite dureles, kad vaikai ir gyvūnai
neužsidarytų prietaiso viduje.
•
•
•
45
Šio prietaiso šaltnešio grandinė ir
izoliacinės medžiagos neardo ozono
sluoksnio.
Izoliaciniame porolone yra degių dujų.
Norėdami sužinoti, kaip tinkamai
išmesti seną prietaisą, susisiekite su
atitinkama savivaldybės įstaiga.
Nepažeiskite aušinimo įtaiso, esančio
šalia šilumokaičio.
3. ĮRENGIMAS
3.1 Padėties parinkimas
Prietaisą įrenkite sausoje, gerai
vėdinamoje vietoje, kurioje aplinkos
temperatūra atitiktų klimato klasę,
nurodytą prietaiso duomenų lentelėje:
pakabinamomis, prie sienos
tvirtinamomis spintelėmis. Ant spintelės
pagrindo esančios viena arba kelios
reguliuojamos kojelės leidžia prietaisą
išlyginti.
100 mm
min
ĮSPĖJIMAS!
Žr. saugos skyrius.
Klimato Aplinkos oro temperatūra
klasė
10–32 °C
N
16–32 °C
ST
16–38 °C
T
16–43 °C
B
A
20 mm
SN
3.2 Kur statyti prietaisą
Prietaisas turi būti statomas
taip, kad jį būtų galima
atjungti nuo elektros tinklo.
Todėl pastačius prietaisą, jo
kištukas turi būti lengvai
pasiekiamas.
Prietaisas turi būti įrengtas atokiai nuo
šilumos šaltinių, pvz. radiatorių, katilų ir
tiesioginių saulės spindulių. Palikite
pakankamai vietos orui laisvai cirkuliuoti
aplink prietaiso galinę pusę. Norint, kad
po pakabinama spintele esantis
prietaisas tinkamai veiktų, atstumas tarp
prietaiso ir spintelės turi būti ne mažesnis
nei 100 mm. Tačiau būtų geriausia, jei
prietaisas nebūtų statomas po
DĖMESIO
Siekiant užtikrinti tinkamą
veikimą esant aukštesnei nei
38 °C aplinkos temperatūrai,
rekomenduojama nuo
prietaiso šonų iki aplinkinių
baldų išlaikyti 30 mm
atstumą.
3.3 Išlyginimas
Prietaisas turi stovėti lygiai. Tai padaryti
galima pareguliavus dvi priekinėje dugno
dalyje esančias reguliuojamo aukščio
kojeles.
46
www.electrolux.com
•
•
3.5 Durelių atidarymo krypties
pakeitimas
3.4 Elektros jungtis
•
•
kištuke įrengtas kontaktas. Jei namų
elektros tinklo lizdas neįžemintas,
prietaisą prijunkite prie atskiro
įžeminimo – paisykite galiojančių
reglamentų ir pasitarkite su
kvalifikuotu elektriku.
Jei nesilaikoma pirmiau pateiktų
saugos nurodymų, gamintojas
neprisiima jokios atsakomybės.
Šis prietaisas atitinka EEB direktyvas:
Prieš prijungdami prietaisą prie
elektros tinklo, patikrinkite, ar
duomenų lentelėje nurodyta įtampa ir
dažnis atitinka maitinimo tinkle
esančią įtampą ir dažnį.
Prietaisą privaloma įžeminti. Šiam
tikslui elektros maitinimo kabelio
Jeigu norite pakeisti durelių atidarymo
kryptį, kreipkitės į artimiausią įgaliotąjį
techninės priežiūros centrą. Įgaliotasis
techninės priežiūros specialistas pakeis
durelių atidarymo kryptį jūsų sąskaita.
4. VALDYMO SKYDELIS
1
8°
5°
2
2°
3
4
1 Temperatūros skalė
2 ECO režimo piktograma
3 FastFreeze piktograma
4 Temperatūros mygtukas
4.1 Įjungimas
Maždaug po 3 sekundžių LED
indikatoriai užgęsta ir temperatūra
nustatoma į numatytąją nuostatą (ECO
režimas). LED įsijungia indikatorius,
esantis greta ECO režimo piktogramos.
1. Įkiškite prietaiso kištuką į elektros
maitinimo lizdą.
2. Norėdami įjungti prietaisą, lieskite
temperatūros mygtuką, kol užsidegs
visi LED indikatoriai.
LIETUVIŲ
4.2 Išjungimas
1. Išjunkite prietaisą, 3 sekundes
paspaudę temperatūros mygtuką.
Visi šviesdiodiniai indikatoriai išsijungs.
2. Norėdami atjungti prietaiso
maitinimą, ištraukite maitinimo laido
kištuką iš elektros lizdo.
4.3 Temperatūros reguliavimas
Norėdami reguliuoti temperatūrą,
spauskite temperatūros mygtuką.
Kaskart paspaudus mygtuką, nustatyta
temperatūra persijungia 1 padėtimi ir
įsijungia atitinkamas šviesdiodinis
indikatorius. Pakartotinai spauskite
temperatūros mygtuką, kol bus pasirinkta
reikiama temperatūra. Nuostata bus
užfiksuota.
Pasirinkimas didėja nuo
+2 °C iki +8 °C.
Šalčiausia nuostata: +2 °C.
Šilčiausia nuostata: +8 °C
Tinkamiausia nuostata: ECO
režimas (3–4 °C).
Pasirinkite nuostatą atsižvelgdami į tai,
kad temperatūra prietaiso viduje
priklauso nuo šių veiksnių:
• patalpos temperatūros
• durelių atidarymo dažnumo
• laikomo maisto kiekio
• prietaiso vietos.
4.4 Ekrano miego režimas
Jeigu 30 sekundžių prietaisu nieko
nedaroma, ekranas persijungia į miego
režimą. Įsijungia tik silpno apšvietimo
šviesdiodinis indikatorius, atitinkantis
dabartinę nustatytą temperatūrą. Visi kiti
šviesdiodiniai indikatoriai yra išjungti.
Norėdami išjungti šį režimą, spauskite
temperatūros mygtuką.
4.5 Režimas ECO
Šiuo režimu nustatoma nuo +3 iki +4 °C
temperatūra.
Tai yra geriausia
temperatūra, užtikrinanti
geras maisto laikymo
sąlygas vartojant minimaliai
energijos.
47
Norėdami įjungti režimą ECO,
pakartotinai spauskite temperatūros
mygtuką, kol įsijungs LED indikatorius,
esantis greta režimo ECO piktogramos.
4.6 FastFreeze funkcija
Jeigu į šaldytuvo skyrių reikia įdėti didelį
kiekį šilto maisto (pavyzdžiui, apsipirkus
parduotuvėje) arba greitai sumažinti
temperatūrą šaldiklio skyriuje, kad
galėtumėte greitai užšaldyti šviežią
maistą, rekomenduojame įjungti funkciją
FastFreeze maistui tinkamai laikyti.
Norėdami įjungti šią funkciją, pakartotinai
spauskite temperatūros mygtuką, kol
įsijungs šviesdiodinis indikatorius,
esantis greta piktogramos FastFreeze.
Taip pat įsijungia šviesdiodinis
indikatorius, atitinkantis +2 °C
temperatūrą.
Ši funkcija automatiškai
išsijungia po 52 valandų. Kai
funkcija išsijungia, atkuriama
prieš tai buvusios
temperatūros nuostata.
Šią funkciją galite bet kada
išjungti, paspaudę
temperatūros mygtuką ir
pasirinkę naują
temperatūros nuostatą.
Ši funkcija tinka šaldytuvo ir
šaldiklio skyriui.
4.7 Atidarytų durelių
indikatorius
Jeigu durelės buvo paliktos atviros
maždaug 5 minutes, įsijungia atidarytų
durelių indikatorius. Mirksi dabartinės
nustatytos temperatūros šviesdiodinis
indikatorius.
Galite išjungti šį indikatorių,
uždarę dureles arba
paspaudę temperatūros
mygtuką.
48
www.electrolux.com
5. KASDIENIS NAUDOJIMAS
5.1 Šviežių maisto produktų
užšaldymas
Šaldiklio skyriuje galima užšaldyti
šviežius maisto produktus ir ilgai laikyti
užšaldytus arba visiškai užšaldytus.
Norėdami užšaldyti šviežius maisto
produktus, funkciją FastFreeze įjunkite
mažiausiai 24 valandas prieš dėdami
užšaldyti skirtus maisto produktus į
šaldiklio skyrių.
Dėkite norimą užšaldyti šviežią maistą į
apatiniame skyriuje.
Didžiausias maisto kiekis, kurį galima
užšaldyti per 24 valandas, nurodytas
duomenų lentelėje – prietaiso viduje
esančioje plokštelėje.
Užšaldymas trunka 24 valandas: tuo
metu į šaldiklį negalima dėti daugiau
produktų.
Pasibaigus užšaldymo procesui, vėl
nustatykite reikiamą temperatūrą (žr.
„FastFreeze funkcija“).
Esant tokioms sąlygoms,
šaldytuvo skyriuje
temperatūra gali nukristi
žemiau 0 °C. Jeigu taip
atsitiktų, temperatūros
nustatymo rankenėle
nustatykite aukštesnės
temperatūros nuostatą.
5.2 Užšaldytų produktų
laikymas
Šaldytuvą-šaldiklį įjungus pirmą kartą
arba po ilgos pertraukos, prieš sudedant
produktus į skyrių, prietaisą reikia įjungti
mažiausiai prieš 2 valandas, įjungus
funkciją FastFreeze.
Jei dėsite didelį produktų kiekį, iš
prietaiso ištraukite visus stalčius ir
produktus dėkite ant stiklinės lentynos,
kad pasiektumėte geriausių rezultatų.
Nenumatyto atitirpimo
atveju, pavyzdžiui, nutrūkus
maitinimui arba jeigu
maitinimas nebuvo tiekiamas
ilgiau nei techninių duomenų
lentelės eilutėje „Produktų
išsilaikymo
trukmė“ nurodytoji trukmė,
atitirpusius produktus reikia
nedelsiant suvartoti arba
paruošti ir ataušinus vėl
užšaldyti.
5.3 Maisto laikymas šaldytuvo
skyriuje
Maisto produktus uždenkite arba
įvyniokite, ypač jei jie pasižymi stipriu
kvapu.
Maisto produktus išdėstykite taip, kad
aplink juos galėtų laisvai cirkuliuoti oras.
Visose lentynose maistą laikykite ne
arčiau kaip 20 mm nuo galinės sienelės
ir 15 mm atstumu nuo durelių.
5.4 FREESTORE
Šaldytuvo skyriuje įrengtas ventiliatorius,
kuris leidžia greitai atšaldyti maisto
produktus ir užtikrina vienodesnę
temperatūrą skyriuje.
Rekomenduojama įjungti
ventiliatorių, kai aplinkos
temperatūra viršija 30 °C.
1. Norėdami įjungti įtaisą, paspauskite
ant jo esantį mygtuką.
Įsijungia žalia lemputė.
2. Išjungę prietaisą, nepamirškite
išjungti ventiliatoriaus, vėl
paspausdami mygtuką.
Žalia lemputė išsijungia.
5.5 Šalčio akumuliatoriai
Šaldiklyje yra mažiausiai vienas šalčio
akumuliatorius, kuris pailgina laikymo
trukmę tuo atveju, jeigu nutrūktų elektros
energijos tiekimas.
LIETUVIŲ
5.6 Modulis FreshZone
Šio modulio stalčiuje galima laikyti
šviežią maistą, pvz., žuvį, mėsą, jūros
gėrybes, nes jame temperatūra yra
žemesnė nei likusioje šaldytuvo dalyje.
49
Modulis FreshZone turi bėgelius.
Išimdami modulį iš šaldytuvo skyriaus,
patraukite jį savęs link ir išimkite krepšį
pakreipę jo priekį žemyn.
DĖMESIO
Prieš dėdami arba išimdami
modulį FreshZone iš
prietaiso, išimkite apatinį
ištraukiamą stalčių ir stiklo
dangtelį iš šaldytuvo.
6. VALYMAS IR PRIEŽIŪRA
ĮSPĖJIMAS!
Žr. saugos skyrius.
6.1 Vidaus valymas
Prieš naudodami prietaisą pirmą kartą,
drungnu vandeniu ir nedideliu kiekiu
neutralaus muilo nuplaukite prietaiso
vidų ir visas vidines dalis – taip
pašalinsite naujam prietaisui būdingą
kvapą; paskui gerai nusausinkite.
DĖMESIO
Nenaudokite ploviklių,
šveičiamųjų miltelių, chloro
ar naftos pagrindo valiklių,
nes jie sugadins apdailą.
6.2 Reguliarus valymas
DĖMESIO
Netraukite, nejudinkite ir
nepažeiskite jokių prietaiso
viduje esančių vamzdelių ir
(arba) kabelių.
DĖMESIO
Nepažeiskite aušinamosios
sistemos.
Įrangą būtina reguliariai valyti:
1. Vidų ir priedus valykite šilto vandens
ir neutralaus muilo tirpalu.
2. Reguliariai tikrinkite durelių tarpiklius
ir juos nuvalykite, kad būtų švarūs ir
be jokių nešvarumų.
3. Nuplaukite ir gerai nusausinkite.
4. Jeigu pasiekiama, prietaiso gale
esantį kondensatorių ir kompresorių
valykite šepetėliu.
Tokiu būdu pagerinsite prietaiso
veikimą ir sutaupysite elektros
energijos.
6.3 Šaldytuvo atitirpdymas
Įprasto prietaiso naudojimo metu, kai
nustoja veikti kompresorius, nuo
šaldytuvo skyriaus sienelės automatiškai
pašalinamas šerkšnas.
Labai svarbu reguliariai išvalyti atitirpusio
vandens nutekėjimo angą, kuri yra
šaldytuvo skyriaus kanalo viduryje – tada
vanduo neišsilies ir nelašės ant viduje
esančių maisto produktų.
50
www.electrolux.com
ant sienelių, nei ant maisto produktų
šerkšnas nesiformuoja.
6.5 Laikotarpiai, kai prietaisas
nenaudojamas
Jeigu prietaisas ilgą laiką nebus
naudojamas, atlikite tokius veiksmus:
6.4 Šaldiklio atitirpdymas
Šaldiklio skyrius yra be šerkšno. Tai
reiškia, kad prietaiso veikimo metu nei
1.
2.
3.
4.
Atjunkite prietaisą nuo elektros tinklo.
Išimkite visus maisto produktus.
Prietaisą ir visus priedus išvalykite.
Dureles palikite atidarytas, kad
nesikauptų nemalonūs kvapai.
7. TRIKČIŲ ŠALINIMAS
ĮSPĖJIMAS!
Žr. saugos skyrius.
7.1 Ką daryti, jeigu...
Problema
Galima priežastis
Sprendimas
Prietaisas veikia triukš‐
mingai.
Prietaisas netinkamai at‐
remtas.
Patikrinkite, ar prietaisas sta‐
biliai stovi.
Įsijungia garsinis ar vaizdi‐ Kamera neseniai buvo
nis įspėjamasis signalas. įjungta ir temperatūra te‐
bėra per aukšta.
Žr. „Atidarytų durelių įspėji‐
mo signalas / indikatorius“
arba „Aukštos temperatūros
įspėjimo signalas / indikato‐
rius“.
Temperatūra prietaise per Žr. „Atidarytų durelių įspėji‐
aukšta.
mo signalas / indikatorius“
arba „Aukštos temperatūros
įspėjimo signalas / indikato‐
rius“.
Lemputė nešviečia.
Lemputė veikia pareng‐
ties režimu.
Uždarykite ir atidarykite du‐
reles.
Perdegusi lemputė.
Kreipkitės į artimiausią įga‐
liotąjį techninės priežiūros
centrą.
Kompresorius veikia nesu‐ Netinkamai nustatyta tem‐ Skaitykite skyrių „Naudoji‐
stodamas.
peratūra.
mas“ / „Valdymo skydelis“.
Vienu metu įdėta daug
maisto produktų.
Palaukite keletą valandų ir iš
naujo patikrinkite temperatū‐
rą.
Per aukšta patalpos tem‐
peratūra.
Žr. klimato klasių schemą
techninių duomenų plokšte‐
lėje.
LIETUVIŲ
Problema
51
Galima priežastis
Sprendimas
Į prietaisą įdėti maisto
produktai pernelyg šilti.
Prieš dėdami maisto produk‐
tus į prietaisą, palaukite, kol
jie atvės iki kambario tempe‐
ratūros.
Įjungta funkcija FastFree‐
ze.
Žr. „Funkcija FastFreeze“.
Paspaudus jungiklį Fast‐
Tai normalu ir ne sutriki‐
Freeze arba pakeitus tem‐ mas.
peratūrą, kompresorius
įsijungia ne iš karto.
Kompresorius įsijungia po
kurio laiko.
Į šaldytuvą teka vanduo.
Išvalykite vandens išleidimo
angą.
Užsikimšo vandens išlei‐
dimo anga.
Maisto produktai neleidžia Patikrinkite, ar maisto pro‐
vandeniui nutekėti į van‐
duktai neliečia galinės siene‐
dens rinktuvą.
lės.
Ant grindų yra vandens.
Atitirpusio vandens nute‐ Pritvirtinkite atitirpusio van‐
kėjimo vamzdelis veda ne dens nutekėjimo vamzdelį
į garinimo indą, esantį virš prie garinimo indo.
kompresoriaus.
Negalima nustatyti tempe‐ Įjungta funkcija FastFree‐
ratūros.
ze arba ShoppingMode.
Patys rankomis išjunkite
FastFreeze arba Shopping‐
Mode arba palaukite, kol ši
funkcija bus atkurta automa‐
tiškai, ir nustatykite tempera‐
tūrą. Žr. skyrių „Funkcija
FastFreeze arba Shopping‐
Mode“.
Temperatūra prietaise per Netinkamai nustatytas
žema / per aukšta.
temperatūros reguliato‐
rius.
Nustatykite aukštesnę / že‐
mesnę temperatūrą.
Maisto produktų tempera‐ Prieš sudėdami maisto pro‐
tūra per aukšta.
duktus, juos atvėsinkite iki
kambario temperatūros.
Vienu metu laikoma daug
maisto produktų.
Vienu metu sudėkite mažiau
maisto produktų.
Įjungta funkcija FastFree‐
ze.
Žr. „Funkcija FastFreeze“.
Prietaiso šoninės sienelės Tai normalu, nes jos įšilo
yra šiltos.
dėl šilumokaičio veikimo.
Kai aplinkos temperatūra vir‐
šija 38 °C, užtikrinkite, kad
būtų bet 30 mm tarpas nuo
kiekvienos prietaiso pusės iki
aplinkinio baldo.
52
www.electrolux.com
Problema
Galima priežastis
Sprendimas
Ant šaldytuvo galinės sie‐
nelės yra per daug kon‐
densato.
Durelės buvo per dažnai
darinėjamos.
Dureles atidarykite tik kai rei‐
kia.
Durelės ne iki galo užda‐
rytos.
Patikrinkite, ar durelės iki ga‐
lo uždarytos.
Laikomas nesupakuotas
maistas.
Prieš dėdami maistą į prietai‐
są, supakuokite į tinkamą
pakavimo medžiagą.
Dureles nelengva atidary‐
ti.
Jūs mėginote atidaryti du‐ Palaukite kelias sekundes ir
reles iškart tik jas uždarę. vėl mėginkite atidaryti dure‐
les.
Jei problemos išspręsti
nepavyko, kreipkitės į
artimiausią įgaliotąjį
techninės priežiūros centrą.
Apšvietimo įtaisą gali keisti tik techninės
priežiūros centro specialistas. Kreipkitės į
įgaliotąjį techninės priežiūros centrą.
7.2 Lemputės keitimas
Šiame prietaise įrengta ilgai veikianti
diodinė vidaus apšvietimo lemputė.
8. TECHNINIAI DUOMENYS
8.1 Gaminio informacijos lapas
Prekės ženklas
Electrolux
Modelis
EN3854POX 925054695
Kategorija
7. Šaldytuvas-šaldiklis
Energijos vartojimo efektyvumo klasė
A+++
Suvartojamos energijos kiekis – kWh per metus, 167
grindžiamas įprasto 24 valandų trukmės bandy‐
mo rezultatais. Kiek energijos suvartojama faktiš‐
kai, priklauso nuo to, kaip aparatas naudojamas
ir kur jis bus pastatytas
Šaldytuvo kameros talpa litrais
258
Žvaigždutėmis pažymėtos Kameros talpa litrais
-
Rūsio temperatūros šaldymo Kameros talpa li‐
trais
-
Vyno kameros talpa litrais
-
Bendroji Kameros talpa litrais
349
LIETUVIŲ
Šaldiklio kameros talpa litrais
91
Šaltosios kameros talpa litrais
-
Kitų kameros talpa litrais
-
Didžiausios talpos šaldiklio kameros žvaigždučių
skaičius (l)
****
53
Kitų kamerų projektinė temperatūra > 14 °C (°C), jei taikoma
Bešerkšnis šaldytuvas T/N
Ne
Bešerkšnis šaldiklis T/N
Taip
Nutrūkus elektros energijos tiekimui, šaldytuvas
neatšyla valandų
18
Šaldymo geba (kg/24 h)
4
Klimato klasė
SN-N-ST-T
Žemiausia aplinkos temperatūra, kurioje šis apa‐
ratas skirtas naudoti (°C)
10
Aukščiausia aplinkos temperatūra, kurioje šis
aparatas skirtas naudoti (°C)
43
Skleidžiamas akustinis triukšmas, dB(A) re1 pW
43
Įmontuojamasis prietaisas T/N
Ne
Šis aparatas skirtas tik vynui laikyti T/N
Ne
8.2 Papildomi techniniai
duomenys
Aukštis
2005 mm
Plotis
595 mm
Gylis
647 mm
Įtampa
230 - 240 V
Dažnis
50 Hz
Techninė informacija pateikta duomenų
lentelėje, kuri yra ant prietaiso išorinės ar
vidinės pusės, ir energijos plokštelėje.
9. APLINKOS APSAUGA
Atiduokite perdirbti medžiagas,
pažymėtas šiuo ženklu . Išmeskite
pakuotę į atitinkamą atliekų surinkimo
konteinerį, kad ji būtų perdirbta. Padėkite
saugoti aplinką bei žmonių sveikatą ir
surinkti bei perdirbti elektros ir
elektronikos prietaisų atliekas.
Neišmeskite šiuo ženklu pažymėtų
prietaisų kartu su kitomis buitinėmis
atliekomis. Atiduokite šį gaminį į vietos
atliekų surinkimo punktą arba susisiekite
su vietnos savivaldybe dėl papildomos
informacijos.
54
www.electrolux.com
OBSAH
1. BEZPEČNOSTNÉ INFORMÁCIE.....................................................................54
2. BEZPEČNOSTNÉ POKYNY............................................................................ 56
3. INŠTALÁCIA.....................................................................................................58
4. OVLÁDACÍ PANEL...........................................................................................60
5. KAŽDODENNÉ POUŽÍVANIE.......................................................................... 61
6. OŠETROVANIE A ČISTENIE...........................................................................62
7. RIEŠENIE PROBLÉMOV................................................................................. 63
8. TECHNICKÉ ÚDAJE........................................................................................ 66
MYSLÍME NA VÁS
Ďakujeme, že ste si kúpili spotrebič značky Electrolux. Vybrali ste si výrobok,
ktorý v sebe skrýva desaťročia odborných skúseností a inovácií. Je dômyselný a
štýlový a pri jeho navrhovaní sme mysleli predovšetkým na vás. Pri každom
použití si tak môžete byť istí, že dosiahnete vynikajúce výsledky.
Vitajte vo svete Electrolux.
Navštívte našu internetovú stránku, kde nájdete:
Tipy na používanie, brožúry, pokyny na riešenie problémov a informácie o
údržbe:
www.electrolux.com/webselfservice
Zaregistrujte si výrobok a využívajte ešte lepšie služby:
www.registerelectrolux.com
Môžete si kúpiť príslušenstvo, spotrebný materiál a originálne náhradné diely
pre váš spotrebič:
www.electrolux.com/shop
STAROSTLIVOSŤ A SLUŽBY ZÁKAZNÍKOM
Odporúčame, aby ste používali originálne náhradné diely.
Keď budete kontaktovať autorizované servisné stredisko, nezabudnite si pripraviť
nasledujúce údaje: Model, číslo výrobku, sériové číslo.
Tieto informácie nájdete na typovom štítku.
Varovanie/upozornenie – Bezpečnostné pokyny
Všeobecné informácie a tipy
Ochrana životného prostredia
Vyhradzujeme si právo na zmeny bez predchádzajúceho upozornenia.
1.
BEZPEČNOSTNÉ INFORMÁCIE
Pred inštaláciou a používaním spotrebiča si pozorne
prečítajte priložený návod na používanie. Výrobca
nezodpovedá za zranenia ani za škody spôsobené
nesprávnou montážou alebo používaním. Tieto pokyny
SLOVENSKY
55
uskladnite na bezpečnom a prístupnom mieste, aby ste
do nich mohli v budúcnosti nahliadnuť.
1.1 Bezpečnosť detí a zraniteľných osôb
•
•
•
•
•
•
Tento spotrebič smú používať deti staršie ako 8 rokov
a osoby so zníženou fyzickou, zmyslovou alebo
psychickou spôsobilosťou alebo nedostatkom
skúseností a znalostí, iba ak sú pod dozorom
zodpovednej osoby alebo ak boli zodpovednou
osobou poučené o bezpečnom používaní spotrebiča a
rozumejú prípadným rizikám.
Deti od 3 do 8 rokov a osoby s vyššou mierou
postihnutia smú tento spotrebič používať, iba ak boli
náležite poučené a rozumejú rizikám.
Deti do 3 rokov nesmú mať prístup k spotrebiču, iba
ak sú nepretržite pod dohľadom zodpovednej osoby.
Nedovoľte, aby sa deti hrali so spotrebičom.
Deti nesmú spotrebič bez dozoru čistiť ani vykonávať
žiadnu údržbu na spotrebiči.
Obaly vždy uschovajte mimo dosah detí a náležite ich
zlikvidujte.
1.2 Všeobecná bezpečnosť
•
•
•
Tento spotrebič je určený na používanie v domácnosti
a podobnom prostredí, ako sú napr.:
– chalupy, chaty, kuchynské priestory pre
zamestnancov v obchodoch, úradoch a v inom
pracovnom prostredí
– Pre klientov v hoteloch, moteloch, ubytovacích
zariadeniach s raňajkami a iných obytných
objektoch.
VAROVANIE: Vetracie otvory na skrini spotrebiča
alebo konštrukcii zabudovateľného spotrebiča musia
zostať voľné a nezakryté.
VAROVANIE: Na urýchlenie odmrazovania
nepoužívajte mechanické nástroje ani iné prostriedky,
ak ich neodporučil výrobca.
56
www.electrolux.com
•
•
•
•
•
•
VAROVANIE: Nepoškodzujte chladiaci okruh.
VAROVANIE: V spotrebiči, vo vnútri priehradiek na
uchovávanie potravín nepoužívajte elektrické
spotrebiče, ak ich neodporúča výrobca.
Na čistenie spotrebiča nepoužívajte prúd vody ani
paru.
Spotrebič čistite vlhkou mäkkou handričkou.
Používajte iba neutrálne saponáty. Nepoužívajte
abrazívne výrobky, špongie s abrazívnou vrstvou,
rozpúšťadlá ani kovové predmety.
V tomto spotrebiči neskladujte výbušné látky, ako
napríklad aerosólové nádoby s horľavými hnacími
látkami.
Ak je poškodený elektrický napájací kábel, musíte ho
dať vymeniť u výrobcu, v autorizovanom servisnom
stredisku alebo u kvalifikovanej osoby, aby sa predišlo
nebezpečenstvu.
2. BEZPEČNOSTNÉ POKYNY
2.1 Montáž
VAROVANIE!
Tento spotrebič smie
nainštalovať iba
kvalifikovaná osoba.
•
•
•
•
•
•
•
Odstráňte všetky obaly.
Neinštalujte ani nepoužívajte
poškodený spotrebič.
Dodržiavajte pokyny na inštaláciu
dodané so spotrebičom.
Vždy dávajte pozor, ak presúvate
spotrebič, pretože je ťažký. Vždy
používajte ochranné rukavice a
uzavretú obuv.
Uistite sa, že okolo spotrebiča môže
prúdiť vzduch.
Pri prvej inštalácii alebo po zmene
smeru otvárania dvierok počkajte
minimálne 4 hodiny pred pripojením
spotrebiča do napájania. Je to
potrebné na to, aby olej stiekol späť
do kompresora.
Pred vykonávaním úprav na
spotrebiči (napr. zmena smeru
•
•
•
•
•
otvárania dvierok) vytiahnite sieťovú
zástrčku zo sieťovej zásuvky.
Spotrebič neinštalujte blízko
radiátorov, sporákov, rúr ani varných
panelov.
Spotrebič nevystavujte dažďu.
Neinštalujte spotrebič na priamom
slnečnom svetle.
Spotrebič neinštalujte do oblastí, ktoré
sú príliš vlhké alebo príliš studené.
Pri presúvaní spotrebiča nadvihnite
jeho prednú hranu, aby ste
nepoškriabali podlahu.
2.2 Zapojenie do elektrickej
siete
VAROVANIE!
Hrozí nebezpečenstvo
požiaru a zásahu
elektrickým prúdom.
SLOVENSKY
VAROVANIE!
Pri umiestňovaní spotrebiča
sa uistite, že nie je elektrický
napájací kábel zachytený
alebo poškodený.
VAROVANIE!
Nepoužívajte viaczásuvkové
adaptéry a predlžovacie
káble.
•
•
•
•
•
•
•
Spotrebič musí byť uzemnený.
Uistite sa, že parametre na typovom
štítku sú kompatibilné s elektrickým
napätím zdroja napájania.
Vždy používajte správne
nainštalovanú zásuvku odolnú proti
nárazom.
Dávajte pozor, aby ste nepoškodili
elektrické komponenty (napr. sieťovú
zástrčku, sieťový kábel, kompresor).
Ak je potrebná výmena elektrických
komponentov, obráťte sa na
autorizované servisné stredisko alebo
elektrikára.
Sieťový kábel musí byť pod úrovňou
sieťovej zástrčky.
Sieťovú zástrčku pripojte do sieťovej
zásuvky až po dokončení inštalácie.
Po inštalácii sa uistite, že máte
prístup k sieťovej zástrčke.
Spotrebič neodpájajte ťahaním za
napájací kábel. Vždy ťahajte za
sieťovú zástrčku.
2.3 Použitie
VAROVANIE!
Riziko poranenia, popálenia,
zásahu elektrickým prúdom
alebo riziko požiaru.
Spotrebič obsahuje horľavý plyn,
izobután (R600a), prírodný plyn s
vysokou úrovňou environmentálnej
kompatibility. Dávajte pozor, aby ste
nepoškodili chladiaci okruh, ktorý
obsahuje izobután.
•
•
Nemeňte technické parametre tohto
spotrebiča.
Do spotrebiča nevkladajte iné
elektrické spotrebiče (napr. výrobníky
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
2.4 Vnútorné osvetlenie
VAROVANIE!
Hrozí nebezpečenstvo
zásahu elektrickým prúdom.
•
Typ žiarovky použitý v tomto
spotrebiči je určený iba pre domáce
spotrebiče. Nepoužívajte ju na
osvetlenie domácnosti.
2.5 Ošetrovanie a čistenie
VAROVANIE!
Hrozí nebezpečenstvo
poranenia alebo poškodenia
spotrebiča.
•
57
zmrzliny), pokiaľ nie sú na tento účel
určené výrobcom.
Ak sa poškodí chladiaci okruh, uistite
sa, že v miestnosti nie sú plamene a
zdroje vznietenia. Miestnosť dobre
vyvetrajte.
Nedovoľte, aby sa plastových častí
spotrebiča dotýkali horúce predmety.
Do mraziaceho priestoru nedávajte
sýtené a nealkoholické nápoje.
Vytvoril by sa tlak na nádobu s
nápojom.
V spotrebiči neskladujte horľavé plyny
ani kvapaliny.
Horľavé produkty alebo predmety,
ktoré obsahujú horľavé látky,
nevkladajte do spotrebiča, do jeho
blízkosti ani naň.
Nedotýkajte sa kompresora ani
kondenzátora. Sú horúce.
Ak máte mokré alebo vlhké ruky, z
mraziaceho priestoru nevyberajte
žiadne predmety, ani sa ich
nedotýkajte.
Rozmrazené potraviny nikdy znovu
nezmrazujte.
Dodržiavajte pokyny týkajúce sa
správneho uskladnenia uvedené na
obale mrazených potravín.
Potraviny pred vložením do
mraziaceho priestoru zabaľte do
materiálu určeného na styk s
potravinami.
Pred vykonávaním údržby spotrebič
vypnite a vytiahnite jeho zástrčku zo
sieťovej zásuvky.
58
www.electrolux.com
•
•
Tento spotrebič obsahuje uhľovodíky
v chladiacej jednotke. Údržbu a
dopĺňanie jednotky smie vykonať iba
kvalifikovaná osoba.
Pravidelne kontrolujte odtok
spotrebiča a v prípade potreby ho
vyčistite. Ak je odtok upchatý,
odmrazená voda sa bude
zhromažďovať na dne spotrebiča.
2.6 Servis
•
•
Ak treba dať spotrebič opraviť,
obráťte sa na autorizované servisné
stredisko.
Používajte iba originálne náhradné
diely.
•
•
•
•
•
•
Spotrebič odpojte od elektrickej siete.
Odrežte elektrický kábel a zlikvidujte
ho.
Odstráňte dvierka, aby ste zabránili
uviaznutiu detí a domácich zvierat v
spotrebiči.
Chladiaci okruh a izolačné materiály
tohto spotrebiča nepoškodzujú
ozónovú vrstvu.
Penová izolácia obsahuje horľavý
plyn. Informácie o správnej likvidácii
spotrebiča vám poskytne váš miestny
úrad.
Nepoškoďte tú časť chladiacej
jednotky, ktorá sa nachádza blízko
výmenníka tepla.
2.7 Likvidácia
VAROVANIE!
Hrozí nebezpečenstvo
poranenia alebo udusenia.
3. INŠTALÁCIA
VAROVANIE!
Pozrite si kapitoly ohľadne
bezpečnosti.
3.1 Umiestnenie
Tento spotrebič môžete nainštalovať do
suchého a dobre vetraného interiéru, kde
teplota prostredia zodpovedá klimatickej
triede uvedenej na typovom štítku
spotrebiča:
Klima‐
tická
trieda
Teplota prostredia
SN
+10 °C až +32 °C
N
+16 °C až +32 °C
ST
+16 °C až +38 °C
T
+16 °C až +43 °C
3.2 Umiestnenie
Musí byť možné odpojiť
spotrebič od prívodu
sieťového napätia. Zástrčka
preto bude musieť byť po
inštalácii prístupná.
Spotrebič by mal byť nainštalovaný v
dostatočnej vzdialenosti od tepelných
zdrojov, ako sú radiátory, ohrievače
vody, priame slnečné svetlo a pod.
Dbajte na to, aby za zadnou stenou
spotrebiča mohol voľne prúdiť vzduch.
Ak je spotrebič umiestnený pod
presahujúcou nástennou skrinkou, v
záujme optimálneho výkonu musí byť
vzdialenosť medzi spotrebičom a
nástennou skrinkou aspoň 100 mm.
Ideálnym riešením však je
neumiestňovať spotrebič pod
presahujúcu nástennú skrinku. Jedna
alebo viaceré nastaviteľné nožičky
spotrebiča zaručujú vyrovnanie
spotrebiča do vodorovnej polohy.
SLOVENSKY
100 mm
min
3.4 Zapojenie do elektrickej
siete
•
•
B
20 mm
A
59
•
UPOZORNENIE!
Aby bola zabezpečená
správna funkčnosť
spotrebiča pri teplotách
okolia nad 38 ºC,
odporúčame vám ponechať
medzi bočnými stenami
spotrebiča a okolitým
nábytkom medzeru 30 mm.
3.3 Vyrovnanie do vodorovnej
polohy
Pri umiestňovaní spotrebiča dbajte na to,
aby bol vyrovnaný do vodorovnej polohy.
Vyrovnanie do vodorovnej polohy
zabezpečte pomocou dvoch
nastaviteľných nožičiek vpredu v dolnej
časti spotrebiča.
•
Pred zapojením do siete sa uistite, či
napätie a frekvencia uvedené na
typovom štítku zodpovedajú vašim
domácim hodnotám napájania.
Spotrebič musí byť uzemnený.
Zástrčka na napájacom kábli
obsahuje kontakt, ktorý slúži na tento
účel. Ak domáca sieťová zásuvka nie
je uzemnená, spotrebič pripojte
k samostatnému uzemneniu v súlade
s platnými predpismi. Poraďte sa s
kvalifikovaným elektrikárom.
Výrobca odmieta akúkoľvek
zodpovednosť pri nedodržaní hore
uvedených bezpečnostných opatrení.
Tento spotrebič spĺňa smernice EHS.
3.5 Obojstrannosť dverí
Ak chcete zmeniť smer otvárania dverí,
obráťte sa na najbližšie autorizované
servisné stredisko. Zmenu smeru
otvárania dverí vykoná pracovník
servisného strediska za poplatok.
60
www.electrolux.com
4. OVLÁDACÍ PANEL
1
8°
5°
2
2°
3
4
1 Teplotný rozsah
2 Ikona režimu ECO
3 Ikona FastFreeze
4.1 Zapnutie
1. Spotrebič zapojte do zásuvky
elektrickej siete.
2. Ak chcete spotrebič zapnúť, dotknite
sa tlačidla teploty, až kým sa
nerozsvietia všetky ukazovatele LED.
Po približne 3 sekundách ukazovatele
LED zhasnú a teplota sa nastaví na
predvolené nastavenie (režim ECO).
Rozsvieti sa ukazovateľLED vedľa režimu
ECO.
4.2 Vypnutie
1. Spotrebič vypnite stlačením tlačidla
teploty na 3 sekundy.
Všetky ukazovatele LED zhasnú.
2. Ak chcete spotrebič odpojiť od
elektrickej siete, odpojte zástrčku
spotrebiča zo sieťovej zásuvky.
4.3 Regulácia teploty
Ak chcete regulovať teplotu, stlačte
tlačidlo teploty. Vždy, keď tlačidlo
stlačíte, nastavená teplota sa posunie o
1 pozíciu a rozsvieti sa príslušný
ukazovateľ LED. Opakovane stláčajte
tlačidlo, až kým nenastavíte požadovanú
teplotu. Nastavenie sa uloží.
4 Tlačidlo teploty
Teplota sa mení postupne v
škále od +2 °C do +8 °C.
Najchladnejšie nastavenie:
+2 °C.
Najteplejšie nastavenie: +8
°C
Najvhodnejšie nastavenie:
ECO režim (+3 až +4 °C).
Nastavenie treba vybrať s prihliadnutím
na skutočnosť, že teplota v spotrebiči
závisí od:
• izbovej teploty,
• frekvencie otvárania dvierok,
• množstva uchovávaných potravín,
• umiestenia spotrebiča.
4.4 Režim spánku displeja
Po 30 sekundách nečinnosti spotrebiča
sa displej prepne do režimu spánku.
Svieti len ukazovateľ LED, ktorý
zodpovedá aktuálnemu nastaveniu
teploty, a to slabým svetlom. Všetky
ostatné ukazovatele LED sú zhasnuté.
Ak chcete tento režim vypnúť, stlačte
tlačidlo teploty.
SLOVENSKY
4.5 Režim ECO
Pri tomto režime je teplota nastavená v
rozmedzí od +3 do +4°C.
Je to najlepšia teplota na
zaistenie správneho
uskladnenia potravín pri
minimálnej spotrebe energie.
Ak chcete zapnúť režim ECO,
opakovane stláčajte tlačidlo teploty, až
kým sa nerozsvieti ukazovateľ LED vedľa
režimu ECO.
4.6 Funkcia FastFreeze
Ak potrebujete do chladiaceho priestoru
vložiť veľké množstvo teplých potravín
(napr. po veľkom nákupe) alebo rýchlo
znížiť teplotu v mraziacom priestore na
rýchle zmrazenie čerstvých potravín,
odporúčame vám pre správne
uskladnenie potravín zapnúť funkciu
FastFreeze.
Ak chcete zapnúť túto funkciu,
opakovane stláčajte tlačidlo teploty, kým
sa nerozsvieti ukazovateľ LED vedľa
ikony FastFreeze. Rozsvieti sa aj
ukazovateľ LED zodpovedajúci teplote
+2 °C.
Táto funkcia sa automaticky
vypne po 52 hodinách. Po
vypnutí funkcie sa obnoví
predchádzajúce nastavenie
teploty.
Túto funkciu môžete vypnúť
kedykoľvek stlačením
tlačidla teploty a zvolením
nového nastavenia teploty.
Táto funkcia sa týka
chladiaceho aj mraziaceho
priestoru.
4.7 Ukazovateľ otvorených
dvierok
Ukazovateľ otvorených dvierok sa zapne,
ak necháte dvierka otvorené asi 5 minút.
Ukazovateľ LED aktuálne nastavenej
teploty bliká.
Tento ukazovateľ môžete
vypnúť zatvorením dvierok
alebo stlačením tlačidla
teploty.
5. KAŽDODENNÉ POUŽÍVANIE
5.1 Zmrazovanie čerstvých
potravín
Mraziaci priestor je vhodný na
zmrazovanie čerstvých potravín a na
dlhodobé uchovávanie mrazených a
hlboko mrazených potravín.
Pri zmrazovaní čerstvých potravín
zapnite funkciu FastFreeze najmenej 24
hodín pred vložením potravín určených
na zmrazenie do mraziaceho priestoru.
Čerstvé potraviny určené na zmrazenie
vložte do dolnej priehradky.
Maximálne množstvo potravín, ktoré
možno zmraziť za 24 hodín, sa uvádza
na typovom štítku, ktorý sa nachádza
vo vnútri spotrebiča.
Proces zmrazovania trvá 24 hodín: v
tomto čase nepridávajte ďalšie potraviny
na zmrazenie.
61
Po 24 hodinách, keď sa skončí
zmrazovanie, znova nastavte
požadovanú teplotu (pozri
„FunkciaFastFreeze").
V takýchto podmienkach
môže klesnúť teplota
chladiaceho priestoru pod 0
°C. Ak sa tak stane, nastavte
na regulátore teploty vyššiu
teplotu.
5.2 Skladovanie mrazených
potravín
Pri prvom uvedení do prevádzky alebo
po určitom čase mimo prevádzky
nechajte spotrebič pred vložením
potravín bežať najmenej 2 hodiny so
zapnutou funkciou FastFreeze.
62
www.electrolux.com
Ak potrebujete uložiť veľké množstvo
potravín, v záujme najlepšej účinnosti
vyberte zo spotrebiča všetky zásuvky a
potraviny položte na sklenené police.
V prípade neúmyselného
rozmrazenia potravín,
napríklad v dôsledku
výpadku napájacieho
napätia, za predpokladu, že
čas trvania výpadku energie
bol dlhší ako údaj uvedený v
technických údajoch pod
položkou „akumulačná
doba“, rozmrazené potraviny
treba čo najskôr spotrebovať
alebo uvariť a potom znova
zmraziť (po ochladení).
5.5 Chladiace akumulátory
Mraznička obsahuje najmenej jeden
chladiaci akumulátor na predĺženie doby
skladovania potravín v prípade výpadku
elektrického napájania alebo poruchy.
5.6 Modul FreshZone
Zásuvka vnútri modulu je vhodná na
skladovanie čerstvých potravín ako ryby,
mäso a morské plody, pretože teplota v
nej je nižšia ako v ostatných častiach
chladničky.
5.3 Skladovanie potravín v
chladiacom priestore
Potraviny prikryte alebo zabaľte, hlavne
ak majú prenikavú arómu.
Potraviny uložte tak, aby vzduch mohol
voľne cirkulovať okolo nich.
Potraviny ukladajte na poličkách nie
menej ako 20 mm od zadnej steny a 15
mm od dverí.
5.4 FREESTORE
Chladiaci priestor je vybavený
ventilátorom, ktorý umožňuje rýchle
vychladenie potravín a udržiava
rovnomernejšiu teplotu v chladiacom
priestore.
Ventilátor odporúčame
zapnúť, keď teplota okolia
presiahne 30 °C.
1. Zariadenie zapnete stlačením tlačidla
na tomto zariadení.
Rozsvieti sa zelený ukazovateľ.
2. Keď chcete vypnúť spotrebič,
nezabudnite vypnúť ventilátor
opätovným stlačením tlačidla.
Zelený ukazovateľ zhasne.
6. OŠETROVANIE A ČISTENIE
VAROVANIE!
Pozrite si kapitoly ohľadne
bezpečnosti.
UPOZORNENIE!
Pred vložením alebo
vybratím modulu FreshZone
do/zo spotrebiča vytiahnite
spodnú vysúvaciu zásuvku a
sklenený kryt.
Modul FreshZone je vybavený výsuvnými
lištami. Pri vyberaní z chladiaceho
priestoru potiahnite modul smerom k
sebe a vyberte košík sklopením jeho
prednej časti nadol.
SLOVENSKY
6.1 Čistenie vnútrajška
6.3 Odmrazovanie chladničky
Pred prvým použitím spotrebiča treba
jeho vnútro a všetky jeho diely umyť
vlažnou vodou s prídavkom neutrálneho
umývacieho prostriedku, aby ste
odstránili typický zápach nového
spotrebiča. Potom všetky povrchy
dôkladne osušte.
Pri normálnom používaní sa námraza
automaticky odstraňuje z výparníka
chladiaceho priestoru pri každom
zastavení motora kompresora.
UPOZORNENIE!
Nepoužívajte saponáty,
abrazívne prášky ani čistiace
prostriedky na báze chlóru
alebo oleja, pretože
poškodia povrchovú vrstvu.
63
Je dôležité, aby ste odtokový otvor
v strednej časti chladiaceho priestoru
pravidelne čistili, aby sa zabránilo
pretekaniu vody a jej kvapkaniu na
potraviny vnútri chladničky.
6.2 Pravidelné čistenie
UPOZORNENIE!
Neťahajte, nepresúvajte
a nepoškodzujte žiadne
rúrky a/ani káble vnútri
spotrebiča.
UPOZORNENIE!
Nepoškodzujte chladiaci
systém.
Zariadenie je nutné pravidelne čistiť:
1. Vnútro spotrebiča a príslušenstvo
umyte vlažnou vodou s prídavkom
neutrálneho saponátu.
2. Pravidelne kontrolujte tesnenia
dvierok a udržiavajte ich čisté.
Zvyšky potravín a nečistoty utrite
handričkou.
3. Opláchnite a riadne vysušte.
4. Kefou vyčistite kondenzátor a
kompresor na zadnej strane
spotrebiča, ak sú prístupné.
Tým zvýšite výkonnosť spotrebiča
a usporíte elektrickú energiu.
7. RIEŠENIE PROBLÉMOV
VAROVANIE!
Pozrite si kapitoly ohľadne
bezpečnosti.
6.4 Odmrazovanie mrazničky
Priestor mrazničky je beznámrazový.
Znamená to, že sa tu počas prevádzky
netvorí námraza, a to ani na vnútorných
stenách, ani na potravinách.
6.5 Obdobia mimo prevádzky
Ak spotrebič nebudete dlhší čas
používať, vykonajte nasledujúce
opatrenia:
1. Spotrebič odpojte od elektrického
napájania.
2. Vyberte všetky potraviny.
3. Spotrebič a všetky časti
príslušenstva vyčistite.
4. Dvierka nechajte pootvorené, aby sa
zabránilo vzniku nepríjemného
zápachu.
64
www.electrolux.com
7.1 Čo robiť, keď...
Problém
Možná príčina
Riešenie
Nadmerná hlučnosť spo‐
trebiča.
Spotrebič nestojí pevne
na podklade.
Skontrolujte, či spotrebič sta‐
bilne stojí.
Zapol sa zvukový alebo vi‐ Spotrebič ste zapli iba ne‐ Pozrite si časť „Alarm/
zuálny alarm.
dávno alebo teplota je
Ukazovateľ pri otvorených
ešte stále vysoká.
dvierkach“ alebo „Alarm/
Ukazovateľ pri zvýšení vnú‐
tornej teploty“.
Teplota v spotrebiči je prí‐ Pozrite si časť „Alarm/
liš vysoká.
Ukazovateľ pri otvorených
dvierkach“ alebo „Alarm/
Ukazovateľ pri zvýšení vnú‐
tornej teploty“.
Nesvieti žiarovka.
Kompresor pracuje bez
prestania.
Žiarovka je v pohotovost‐
nom režime.
Zatvorte a otvorte dvierka.
Žiarovka je vypálená.
Obráťte sa na najbližšie au‐
torizované servisné stredi‐
sko.
Teplota nie je nastavená
správne.
Pozrite si kapitolu „Prevádz‐
ka”/„Ovládací panel”.
Do spotrebiča ste vložili
naraz veľa potravín.
Počkajte niekoľko hodín a
potom opäť skontrolujte te‐
plotu.
Izbová teplota je príliš vy‐
soká.
Pozrite si údaje o klimatickej
triede uvedené na typovom
štítku.
Potraviny vložené do spo‐ Pred vložením nechajte po‐
trebiča boli príliš teplé.
traviny vychladnúť na izbovú
teplotu.
Je zapnutá funkcia Fast‐
Freeze.
Kompresor sa nezapne ih‐ Je to normálne, nie je to
neď po stlačení FastFree‐ porucha.
ze alebo po zmene teplo‐
ty.
Voda steká do chladiace‐
ho priestoru.
Pozrite si časť „Funkcia
FastFreeze“.
Kompresor sa zapne po urči‐
tom čase.
Upchaný odtokový kanálik Vyčistite odtokový kanálik.
na rozmrazenú vodu.
Potraviny uložené v spo‐
trebiči bránia odtekaniu
vody do odtokového ka‐
nálika.
Dávajte pozor, aby sa potra‐
viny nedotýkali zadnej steny.
SLOVENSKY
65
Problém
Možná príčina
Voda vyteká na podlahu.
Odtokový kanálik na vodu Odtokový kanálik pripevnite
z rozmrazenej námrazy
k odparovacej miske.
nie je pripojený k odparo‐
vacej miske nad kompre‐
sorom.
Nedá sa nastaviť teplota.
Je zapnutá funkcia Fast‐
Freeze alebo Shopping‐
Mode.
Funkciu FastFreeze alebo
ShoppingMode vypnite ma‐
nuálne alebo počkajte, kým
sa funkcia nevypne automa‐
ticky. Pozrite si časť „Funk‐
cia FastFreeze alebo Shop‐
pingMode“.
Teplota vnútri spotrebiča
je príliš nízka alebo príliš
vysoká.
Nie je správne nastavený
regulátor teploty.
Nastavte vyššiu alebo nižšiu
teplotu.
Teplota potravín je príliš
vysoká.
Pred vložením do spotrebiča
nechajte potraviny najprv vy‐
chladnúť na izbovú teplotu.
Do spotrebiča ste vložili
naraz veľa potravín.
Do spotrebiča vkladajte na‐
raz menej potravín.
Je zapnutá funkcia Fast‐
Freeze.
Pozrite si časť „Funkcia
FastFreeze“.
Je to normálny stav spô‐
sobený prevádzkou vý‐
menníka tepla.
Keď teplota okolia prekročí
38 °C, uistite sa, že medzi
každou stranou spotrebiča a
okolitým nábytkom je mini‐
málne 30 mm odstup.
Bočné panely spotrebiča
sú teplé.
Riešenie
Na zadnej stene chladnič‐ Dvierka boli otvárané prí‐
ky je príliš veľa skonden‐
liš často.
zovanej vody.
Dvierka neboli úplne za‐
tvorené.
Dvierka otvorte, len ak je to
potrebné.
Uistite sa, že sú dvierka úpl‐
ne zatvorené.
Uskladnené potraviny ne‐ Potraviny pred uskladnením
boli zabalené.
v spotrebiči zabaľte do vhod‐
ného obalu.
Dvierka sa ťažko otvárajú. Pokúsili ste sa opäť otvo‐ Medzi zatvorením a opätov‐
riť dvierka ihneď po zatvo‐ ným otvorením dvierok po‐
rení.
čkajte niekoľko sekúnd.
Ak pomocou hore
uvedených pokynov
nedosiahnete požadovaný
výsledok, kontaktujte
najbližšie autorizované
servisné stredisko.
7.2 Výmena osvetlenia
Spotrebič je vybavený trvácnym
vnútorným osvetlením LED.
66
www.electrolux.com
Žiarovku smie vymieňať len servisné
stredisko. Obráťte sa na vaše
autorizované servisné stredisko.
8. TECHNICKÉ ÚDAJE
8.1 Informačný list výrobku
Obchodná značka
Electrolux
Model
EN3854POX 925054695
Kategória
7. Chladnička s mrazničkou
Trieda energetickej efektívnosti
A+++
Spotreba energie v kWh za rok na základe vý‐
167
sledkov štandardného testu za 24 hodín. Skutoč‐
ná spotreba energie bude závisieť od toho, ako
sa spotrebič používa a kde je umiestnený
Skladovací objem v litroch, Chladnička
258
Skladovací objem v litroch, Hviezdička
-
Skladovací objem v litroch, Zóna s vyššou teplo‐
tou
-
Skladovací objem v litroch, Víno
-
Skladovací objem v litroch, Celkom
349
Skladovací objem v litroch, Mraznička
91
Skladovací objem v litroch, Chiller (nulová zóna)
-
Skladovací objem v litroch, Iné oddelenia
-
Počet hviezdičiek pre mraziace oddelenie s naj‐
väčším skladovacím objemom (l)
****
Určená teplota „iných oddelení“ > 14 °C (°C), ak
existujú
-
Beznámrazový systém (A/N), Chladnička
Nie
Beznámrazový systém (A/N), Mraznička
Áno
Bezpečný čas pri prerušení dodávky prúdu v h
18
Kapacita mrazenia v kg/24 h
4
Klimatická trieda
SN-N-ST-T
Najnižšia izbová teplota, pri ktorej je spotrebič ur‐ 10
čený na používanie, v °C
Najvyššia izbová teplota, pri ktorej je spotrebič
určený na používanie, v °C
43
Úroveň vydávaného hluku dB(A) re1 pW
43
SLOVENSKY
Vstavaný spotrebič A/N
Nie
Tento spotrebič je určený výlučne na uchováva‐
nie vína A/N
Nie
8.2 Dodatočné technické údaje
Výška
2005 mm
Šírka
595 mm
Hĺbka
647 mm
Napätie
230 - 240 V
Frekvencia
50 Hz
67
Technické údaje sú uvedené na typovom
štítku, na vonkajšej alebo vnútornej
strane spotrebiča a na štítku
energetických parametrov.
9. OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA
Materiály označené symbolom
spotrebiče označené symbolom spolu s
odovzdajte na recykláciu. . Obal hoďte
do príslušných kontajnerov na recykláciu.
Chráňte životné prostredie a zdravie ľudí
a recyklujte odpad z elektrických a
elektronických spotrebičov. Nelikvidujte
odpadom z domácnosti. Výrobok
odovzdajte v miestnom recyklačnom
zariadení alebo sa obráťte na obecný
alebo mestský úrad.
*
280158363-A-372019
www.electrolux.com/shop
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising