Electrolux | EN3854POX | User manual | Electrolux EN3854POX Használati utasítás

Electrolux EN3854POX Használati utasítás
EN3854POX
HU
PT
ES
UK
Hűtő - fagyasztó
Combinado
Frigorífico-congelador
Холодильник-морозильник
Használati útmutató
Manual de instruções
Manual de instrucciones
Інструкція
2
16
31
45
2
www.electrolux.com
TARTALOM
1. BIZTONSÁGI INFORMÁCIÓK............................................................................2
2. BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK.............................................................................. 4
3. ÜZEMBE HELYEZÉS......................................................................................... 6
4. KEZELŐPANEL..................................................................................................8
5. NAPI HASZNÁLAT............................................................................................. 9
6. ÁPOLÁS ÉS TISZTÍTÁS...................................................................................11
7. HIBAELHÁRÍTÁS............................................................................................. 12
8. MŰSZAKI ADATOK.......................................................................................... 14
GONDOLUNK ÖNRE
Köszönjük, hogy Electrolux terméket vásárolt. Ön olyan készülék tulajdonosa lett,
mely mögött több évtizedes szakmai tapasztalat és innováció áll. Rendkívüli
tudását és stílusos megjelenését az Ön igényei ihlették. Valahányszor csak
használja, biztos lehet abban, hogy a benne foglalt tudás a siker garanciája.
Köszöntjük az Electrolux világában!
Látogassa meg a weboldalunkat:
Kezelési tanácsok, kiadványok, hibaelhárító, szerviz információk:
www.electrolux.com/webselfservice
További előnyökért regisztrálja készülékét:
www.registerelectrolux.com
Kiegészítők, segédanyagok és eredeti alkatrészek vásárlása a készülékhez:
www.electrolux.com/shop
VÁSÁRLÓI TÁMOGATÁS ÉS SZERVIZ
Kizárólag eredeti alkatrészek használatát javasoljuk.
Ha készülékével a szervizhez fordul, legyenek kéznél az alábbi adatok: Típus,
termékszám, sorozatszám.
Ezek az információk az adattáblán olvashatók.
Figyelmeztetés - Biztonsági információk
Általános információk és hasznos tanácsok
Környezetvédelmi információk
A változtatások jogát fenntartjuk.
1.
BIZTONSÁGI INFORMÁCIÓK
Az üzembe helyezés és használat előtt gondosan
olvassa el a mellékelt útmutatót. A gyártó nem vállal
felelősséget a helytelen beszerelés vagy használat miatt
keletkezett sérülésekért és károkért. Tartsa biztonságos
MAGYAR
3
és elérhető helyen az útmutatót, hogy szükség esetén
mindig a rendelkezésére álljon.
1.1 Gyermekek és fogyatékkal élő személyek
biztonsága
•
•
•
•
•
•
A készüléket 8 év feletti gyermekek és csökkent
fizikai, értelmi vagy mentális képességű, illetve
megfelelő tapasztalatok vagy ismeretek híján lévő
személyek csak felügyelettel, vagy a készülék
biztonságos használatára vonatkozó megfelelő
tájékoztatás esetén használhatják.
A készüléket 3-8 éves gyermekek, illetve súlyos,
komplex fogyatékossággal élő személyek kizárólag
akkor használhatják, ha megfelelő oktatásban
részesültek.
3 évesnél fiatalabb gyermekek kizárólag folyamatos
felügyelet mellett tartózkodhatnak a készülék
közelében.
Ne hagyja, hogy gyermekek játsszanak a készülékkel.
Gyermekek felügyelet nélkül nem végezhetnek
tisztítási vagy karbantartási tevékenységet a
készüléken.
Minden csomagolóanyagot tartson távol a
gyermekektől, és megfelelően dobja azokat
hulladékba.
1.2 Általános Biztonság
•
•
A készüléket háztartási, illetve más hasonló
felhasználási területekre szánták, mint például:
– Hétvégi házak, üzletek, irodák és egyéb
munkahelyeken kialakított személyzeti konyhák
– Hotelek, motelek, szállások és egyéb lakás céljára
szolgáló ingatlanok esetén az ügyfelek számára
FIGYELMEZTETÉS: Ne takarja le a készülékházon
vagy a beépített szerkezeten lévő szellőzőnyílásokat.
4
www.electrolux.com
•
•
•
•
•
•
•
FIGYELMEZTETÉS: Csak a gyártó által ajánlott
mechanikus berendezéseket vagy eszközöket
használjon a leolvasztás meggyorsítására.
FIGYELMEZTETÉS: Ügyeljen arra, hogy ne sérüljön
meg a hűtőkör.
FIGYELMEZTETÉS: Kizárólag a gyártó által ajánlott
típusú elektromos berendezéseket használjon a
készülék ételtároló rekeszeiben.
A készülék tisztításához ne használjon vízsugarat
vagy gőzt.
A készüléket puha, nedves ruhával tisztítsa. Csak
semleges tisztítószert használjon. Ne használjon
súrolószert, súrolószivacsot, oldószert vagy fém
tárgyat.
Tilos robbanásveszélyes termékeket és anyagokat
(pl.: gyulladásveszélyes hajtógázzal töltött aeroszolos
flakonokat) tárolni a készülékben.
Ha a hálózati kábel megsérül, azt a gyártónak vagy a
márkaszerviznek vagy más hasonlóan képzett
személynek kell kicserélnie, nehogy veszélyhelyzet
álljon elő.
2. BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK
2.1 Üzembe helyezés
FIGYELMEZTETÉS!
A készüléket csak képesített
személy helyezheti üzembe.
•
•
•
•
•
•
Távolítsa el az összes
csomagolóanyagot.
Ne helyezzen üzembe, és ne is
használjon sérült készüléket.
Tartsa be a készülékhez mellékelt
üzembe helyezési útmutatóban
foglaltakat.
A készülék nehéz, ezért legyen
körültekintő a mozgatásakor. Mindig
használjon munkavédelmi kesztyűt és
zárt lábbelit.
Gondoskodjon arról, hogy keringeni
tudjon a levegő a készülék körül.
Az első üzembe helyezéskor vagy az
ajtó nyitási irányának megfordítása
•
•
•
•
•
után várjon legalább 4 órát, mielőtt
csatlakoztatja a készüléket az
elektromos hálózathoz. Ez azért
szükséges, hogy az olaj
visszafolyhasson a kompresszorba.
A készüléken elvégzendő bármilyen
művelet végrehajtása (pl. az ajtó
nyitási irányának megfordítása) előtt
húzza ki a hálózati vezetéket a
hálózati aljzatból.
Ne helyezze üzembe a készüléket
radiátorok, tűzhelyek, sütők vagy
főzőlapok közelében.
Ne tegye ki a készüléket esőnek.
Ne helyezze üzembe a készüléket
közvetlen napsugárzásnak kitett
helyen.
A készüléket nem szabad túl párás
vagy túl hideg környezetben
üzemeltetni.
MAGYAR
•
A készülék mozgatásakor a készülék
elejének peremét emelje fel,
ellenkező esetben megkarcolhatja a
padlót.
2.2 Elektromos csatlakoztatás
FIGYELMEZTETÉS!
Tűz- és áramütésveszély.
FIGYELMEZTETÉS!
A készülék elhelyezésekor
ügyeljen arra, hogy a
hálózati kábel ne csípődjön
be és ne sérüljön meg.
FIGYELMEZTETÉS!
Ne használjon hálózati
elosztókat és hosszabbító
kábeleket.
•
•
•
•
•
•
•
A készüléket kötelező földelni.
Ellenőrizze, hogy az adattáblán
szereplő adatok megfelelnek-e a helyi
elektromos hálózat paramétereinek.
Mindig megfelelően felszerelt,
áramütés ellen védett aljzatot
használjon.
Ügyeljen az elektromos alkatrészek
(pl. hálózati csatlakozódugasz,
hálózati kábel, kompresszor)
épségére. Ha az elektromos
alkatrészek cserére szorulnak,
forduljon a hivatalos márkaszervizhez
vagy elektromos szakemberhez.
A hálózati kábelnek a hálózati aljzat
szintje alatt kell elhelyezkednie.
Csak az üzembe helyezés befejezése
után csatlakoztassa a hálózati
csatlakozódugót a hálózati
csatlakozóaljzatba. Ügyeljen arra,
hogy a hálózati dugasz üzembe
helyezés után is könnyen elérhető
legyen.
A készülék csatlakozásának
bontására, soha ne a hálózati
kábelnél fogva húzza ki a
csatlakozódugót. A kábelt mindig a
csatlakozódugónál fogva húzza ki.
2.3 Használat
FIGYELMEZTETÉS!
Sérülés-, égés-, áramütésés tűzveszély.
5
A készülékben gyúlékony,
azonban igen környezetbarát földgáz,
izobután (R600a) taláható. Ügyeljen arra,
hogy ne sértse meg a hűtőkör izobutánt
tartalmazó alkatrészeit.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Ne változtassa meg a készülék
műszaki jellemzőit.
Ne helyezzen más elektromos
készüléket (például fagylaltkészítő
gépet) a készülék belsejébe, hacsak
ezt a gyártó kifejezetten nem
javasolja.
Amennyiben a hűtőkör megsérül,
tartózkodjon mindennemű nyílt láng
és gyújtószikra használatától.
Szellőztesse ki a helyiséget.
Ügyeljen arra, hogy forró tárggyal ne
érjen a készülék műanyag részeihez.
Ne tegyen üditőitalt a fagyasztótérbe.
A fagyás ugyanis nyomást fejt ki az
italtároló edényre.
Ne tároljon gyúlékony gázt vagy
folyadékot a készülékben.
Ne tegyen gyúlékony anyagot vagy
gyúlékony anyaggal szennyezett
tárgyat a készülékbe, annak
közelébe, illetve annak tetejére.
Ne érintse meg a készülék
kompresszorát és kondenzátorát.
Ezek üzem közben forróvá válnak.
Nedves/vizes kézzel ne vegyen ki
semmilyen ételt a fagyasztóból, és ne
is érintse meg azokat.
Az egyszer már felolvasztott ételt ne
fagyassza vissza.
Kövesse a fagyasztott étel
csomagolásán található tárolási
útmutatásokat.
A fagyasztórekeszbe helyezés előtt
csomagolja be az élelmiszert a többi
élelmiszerrel való érintkezés
megakadályozásához.
2.4 Belső világítás
FIGYELMEZTETÉS!
Vigyázat! Áramütés-veszély!
•
A készülékben használt égő kizárólag
háztartási készülékekhez
használható. Otthona kivilágítására
ne használja.
6
www.electrolux.com
2.5 Ápolás és tisztítás
FIGYELMEZTETÉS!
Személyi sérülés vagy a
készülék károsodásának
veszélye áll fenn.
•
•
•
Karbantartás előtt kapcsolja ki a
készüléket, és húzza ki a hálózati
csatlakozódugót a
csatlakozóaljzatból.
A készülék hűtőegysége
szénhidrogén hűtőközeget tartalmaz.
Az elektromos üzembe helyezést és a
készülék hűtőközeggel való feltöltését
csak képesített személy végezheti el.
Rendszeresen ellenőrizze a készülék
olvadékvíz-elvezető nyílását, és
szükség szerint tisztítsa ki. Ha az
olvadékvíz-elvezető nyílás el van
záródva, a víz összegyűlik a készülék
alján.
2.6 Szerviz
•
A készülék javítását bízza a
márkaszervizre.
•
Csak eredeti pótalkatrészeket
használjon.
2.7 Ártalmatlanítás
FIGYELMEZTETÉS!
Sérülés- vagy
fulladásveszély.
•
•
•
•
•
•
Bontsa a készülék hálózati
csatlakozását.
Vágja le a hálózati tápkábelt, és
helyezze a hulladékba.
Szerelje le az ajtót, hogy
megakadályozza a gyermekek és
háziállatok készülékben rekedését.
A készülék hűtőköre és szigetelése
ózonbarát anyagokat tartalmaz.
A szigetelőhab gyúlékony gázt
tartalmaz. A készülék megfelelő
ártalmatlanítására vonatkozó
tájékoztatásért lépjen kapcsolatba a
helyi hatóságokkal.
Ügyeljen arra, hogy ne sérüljön meg a
hűtőegység azon része, mely a
hőcserélő közelében található.
3. ÜZEMBE HELYEZÉS
FIGYELMEZTETÉS!
Lásd a „Biztonság” című
fejezetet.
3.1 Elhelyezés
A készülék olyan száraz, jól szellőző
helyiségben helyezhető üzembe,
amelynek környezeti hőmérséklete
megfelel annak a klímabesorolásnak,
amely a készülék adattábláján fel van
tüntetve:
Klíma‐
osztály
Környezeti hőmérséklet
SN
+10°C és +32°C között
N
+16°C és +32°C között
ST
+16°C és +38°C között
T
+16°C és +43°C között
3.2 Elhelyezés
Lehetővé kell tenni, hogy a
készüléket le lehessen
választani az elektromos
hálózatról. Ezért a
dugasznak az üzembe
helyezés után könnyen
elérhetőnek kell lennie.
A készüléket minden hőforrástól, például
radiátortól, vízmelegítőtől, közvetlen
napsütéstől stb. távol kell üzembe
helyezni. Gondoskodjon arról, hogy a
levegő szabadon áramolhasson a
készülék hátoldala körül. Ha a
készüléket egy falra függesztett egység
alá helyezi, a legjobb teljesítmény
érdekében a készülék felső lapja és a fali
egység között legalább 100 mm
távolságot kell hagyni. Azonban az az
ideális, ha a készüléket nem egy falra
függesztett egység alatt helyezi el. A
készülékszekrény egy vagy több állítható
lábával biztosítható a készülék vízszintes
helyzete.
MAGYAR
100 mm
min
3.4 Elektromos csatlakoztatás
•
•
B
20 mm
A
VIGYÁZAT!
A 38 ºC-nál magasabb
környezeti hőmérsékleten
való megfelelő működés
érdekében javasoljuk, hogy
tartson 30 mm-es távolságot
a készülék oldalai és a
mellettük levő bútorok
között.
3.3 Vízszintbe állítás
Amikor elhelyezi a készüléket, ügyeljen
arra, hogy vízszintben álljon. Ez az
elülső oldalon alul található két állítható
láb segítségével érhető el.
•
•
Az elektromos csatlakoztatás előtt
győződjön meg arról, hogy az
adattáblán feltüntetett feszültség és
frekvencia megegyezik-e az
elektromos hálózat értékeivel.
A készüléket kötelező földelni. Az
elektromos hálózati vezeték dugasza
ilyen típusú (földelt). Ha az
elektromos hálózati csatlakozóaljzat
nincs leföldelve, csatlakoztassa a
készüléket az érvényben lévő
jogszabályok szerint külön
földpólushoz, miután konzultált egy
képesített villanyszerelővel.
A gyártó minden felelősséget elhárít
magától, ha a fenti biztonsági
óvintézkedéseket nem tartják be.
A készülék megfelel az EGK
irányelveinek.
3.5 Az ajtó nyitási irányának
megfordítása
Ha meg akarja változtatni az ajtó nyitási
irányát, akkor forduljon a legközelebbi
márkaszervizhez. A márkaszerviz
szakembere költségtérítés ellenében
elvégzi az ajtók nyitásirányának
megfordítását.
7
8
www.electrolux.com
4. KEZELŐPANEL
1
8°
5°
2
2°
3
4
1 Hőmérsékleti skála
2 ECO üzemmód ikon
3 FastFreeze ikon
4 Hőmérséklet gomb
4.1 Bekapcsolás
megfelelő LED visszajelző világítani
kezd. A hőmérséklet gomb
megnyomását addig folytassa, amíg a
kívánt hőmérséklet meg nem jelenik. A
beállított érték rögzül.
1. Csatlakoztassa a készüléket az
elektromos hálózati aljzatba.
2. A készülék bekapcsolásához addig
tartsa megérintve a hőmérséklet
gombot, amíg az összes LED
visszajelző világítani nem kezd.
Körülbelül 3 másodperc elteltével a LED
visszajelzők fénye elhalványul, és a
készülék a hőmérsékletet az
alapértelmezett értékre állítja (ECO
üzemmód). Az ECO üzemmód ikonja
mellett található LED visszajelző világít.
4.2 Kikapcsolás
A kiválasztás progresszívan,
+2 °C és +8 °C között
változik.
Leghidegebb beállítás: +2
°C.
Legmelegebb beállítás: +8
°C
Legmegfelelőbb beállítás:
ECO üzemmód (+3 – +4 °C).
1. A készülék kikapcsolásához tartsa
nyomva a hőmérséklet gombot 3
másodpercig.
Az összes LED visszajelző kialszik.
2. A készülék áramtalanításához húzza
ki a csatlakozódugót a hálózati
aljzatból.
A beállítás kiválasztásakor szem előtt
kell tartani, hogy a készülék belsejében
levő hőmérséklet az alábbi tényezőktől
függ:
• szobahőmérséklet
• az ajtónyitások gyakorisága
• a tárolt élelmiszer mennyisége
• a készülék elhelyezése.
4.3 A hőmérséklet beállítása
4.4 A kijelző alvó üzemmódja
A hőmérséklet beállításához nyomja meg
a hőmérséklet gombot. A gomb minden
egyes megnyomására a hőmérséklet
beállított értéke 1 hellyel továbblép, és a
Amennyiben a készülék 30 másodpercig
nem kap semmilyen utasítást, a kijelző
alvó üzemmódba lép. Mindössze a
beállított hőmérséklet LED visszajelzője
MAGYAR
világít halványan. Az összes többi LED
visszajelző kialszik. Az üzemmód
kikapcsolásához nyomja meg a
hőmérséklet gombot.
4.5 ECO üzemmód
Ennél az üzemmódnál a beállított
hőmérséklet értéke +3 és +4 °C között
helyezkedik el.
Ez a hőmérséklet
legideálisabb értéke az
élelmiszerek megfelelő
tárolásához a legkisebb
energiafogyasztás mellett.
Az ECO üzemmód bekapcsolásához
addig nyomja meg többször a
hőmérséklet gombot, míg a LED
visszajelző az ECO üzemmód ikonja
mellett világítani nem kezd.
4.6 FastFreeze funkció
Ha nagyobb mennyiségű meleg
élelmiszert kell behelyeznie a
hűtőrekeszbe (például bevásárlás után),
vagy gyorsan kell lehűtenie a
fagyasztórekeszt a friss élelmiszer
lefagyasztásához, azt javasoljuk, hogy
kapcsolja be a FastFreeze funkciót a
termékek megfelelő tárolása érdekében.
A funkció bekapcsolásához addig
nyomja meg többször a hőmérséklet
gombot, míg a LED visszajelző a
FastFreeze ikon mellett világítani nem
kezd. A +2 °C-nak megfelelő LED
visszajelző is világítani kezd.
Ez a funkció 52 óra elteltével
automatikusan kikapcsol.
Amikor a funkció kikapcsol,
a korábban beállított
hőmérséklet helyreállt.
A funkciót a hőmérséklet
gomb megnyomásával és új
hőmérsékleti érték
beállításával bármikor ki
lehet kapcsolni.
Ez a funkció a hűtőrekesznél
és a fagyasztórekesznél is
működik.
4.7 Nyitott ajtó visszajelző
Ha az ajtó hozzávetőleg 5 percig nyitva
marad, az ajtó nyitva visszajelző
bekapcsol. A beállított hőmérséklet LED
visszajelzője villog.
A visszajelzőt az ajtó
becsukásával vagy a
hőmérséklet gomb
megnyomásával lehet
kikapcsolni.
5. NAPI HASZNÁLAT
5.1 Friss élelmiszer
lefagyasztása
A fagyasztórekesz alkalmas friss
élelmiszerek lefagyasztására, valamint
fagyasztott és mélyhűtött élelmiszerek
hosszú távú tárolására is.
Friss élelmiszer lefagyasztásához
aktiválja a FastFreeze funkciót legalább
24 órával azelőtt, hogy a lefagyasztani
kívánt élelmiszert behelyezi a
fagyasztórekeszbe.
Helyezze a fagyasztandó friss élelmiszert
az alsó rekeszbe.
A 24 óra alatt lefagyasztható maximális
élelmiszer-mennyiség a készülék
belsejében található adattáblán van
feltüntetve.
A fagyasztási folyamat 24 órát vesz
igénybe: ez alatt az idő alatt ne tegyen
be további lefagyasztandó élelmiszert.
Amikor a fagyasztási folyamat
befejeződött, állítsa vissza a készüléket
a kívánt hőmérsékletre (lásd:
„FastFreeze funkció”).
Ebben az esetben a
fagyasztórekesz
hőmérséklete 0 °C alá is
eshet. Ha ez az eset
előfordul, állítsa magasabb
értékre a hőmérsékletszabályzót.
9
10
www.electrolux.com
5.2 Fagyasztott élelmiszerek
tárolása
Az első indításkor, illetve hosszabb
használaton kívüli idő után, mielőtt az
élelmiszereket a rekeszbe pakolná,
üzemeltesse legalább 2 órán át a
készüléket bekapcsolt FastFreeze
funkcióval.
Ha nagy mennyiségű élelmiszert kíván
tárolni, a legjobb teljesítmény elérése
érdekében vegye ki az összes fiókot a
készülékből, és az élelmiszert helyezze
az üvegpolcra.
Véletlenszerű, például
áramkimaradás miatt
bekövetkező leolvadás
esetén, amikor az
áramszünet hosszabb ideig
tart, mint az az érték, amely
a műszaki adattáblán az
„Áramkimaradási biztonság”
alatt van feltüntetve, a
felolvadt élelmiszert gyorsan
el kell fogyasztani, vagy
azonnal meg kell főzni, majd
pedig (a kihűlés után) újra
lefagyasztani.
Javasolt a ventilátor
bekapcsolása, amikor a
környezeti hőmérséklet
meghaladja a 30°C-ot.
1. Az eszköz bekapcsolásához nyomja
meg a rajta levő gombot.
A zöld visszajelző megjelenik.
2. A készülék kikapcsolásakor ne
felejtse el kikapcsolni a ventilátort a
gomb ismételt megnyomásával.
A zöld visszajelző megjelenik.
5.5 Jégakkuk
A fagyasztó legalább egy jégakkut
tartalmaz, amely megnöveli az
eltarthatósági időtartamot
áramkimaradás vagy áramszünet esetén.
5.6 FreshZone modul
A modulban található fiók alkalmas friss
élelmiszerek (például hal, hús, tenger
gyümölcsei) tárolására, mivel a
hőmérséklet itt alacsonyabb, mint a
hűtőszekrény többi részében.
5.3 Élelmiszertárolás a
hűtőtérben
Takarja le vagy csomagolja be az
élelmiszereket, különösen, ha
valamelyiknek erős az aromája.
Úgy helyezze be az ételeket, hogy a
levegő szabadon körbe tudja járni
azokat.
A polcokon az élelmiszereket tárolja
legalább 20 mm távolságra a hátsó faltól
és 15 mm távolságra az ajtótól.
5.4 FREESTORE
A hűtőtér olyan ventilátorral van
felszerelve, mely lehetővé teszi az ételek
gyors lehűtését, és egyenletesebb
hőmérséklet-eloszlást biztosít a
hűtőtérben.
VIGYÁZAT!
Mielőtt elhelyezi vagy
eltávolítja a FreshZone
modult a készülék
belsejéből, húzza ki az alsó
fiókot és az üvegfedelet.
A FreshZone modul vezetősínekkel van
felszerelve. A hűtőrekeszből történő
eltávolítás során húzza maga felé a
modult, majd az elejét lefele döntve
távolítsa el a kosarat.
MAGYAR
11
6. ÁPOLÁS ÉS TISZTÍTÁS
FIGYELMEZTETÉS!
Lásd a „Biztonság” című
fejezetet.
6.1 A készülék belsejének
tisztítása
A készülék legelső használata előtt
mossa ki a készülék belsejét és az
összes belső tartozékot semleges
mosogatószeres langyos vízzel, hogy
eltávolítsa a tökéletesen új termékek
tipikus szagát, majd alaposan szárítsa ki.
VIGYÁZAT!
Ne használjon
mosószereket,
súrolóporokat, klór- vagy
olajtartalmú tisztítószereket,
mert ezek károsítják a
felületet.
6.2 Rendszeres tisztítás
VIGYÁZAT!
Ne húzza meg, ne
mozgassa és ne sértse meg
a készülékben lévő csöveket
és/vagy kábeleket.
VIGYÁZAT!
Ügyeljen arra, hogy ne
sérüljön meg a
hűtőrendszer.
A készüléket rendszeresen tisztítani kell:
1. A készülék belsejét és a tartozékokat
langyos vízzel és egy kevés
semleges mosogatószerrel tisztítsa
meg.
2. Rendszeresen ellenőrizze az
ajtótömítéseket, és törölje tisztára,
hogy biztosítsa azok tisztaságát és
szennyeződésmentességét.
3. Gondosan öblítse le és szárítsa meg.
4. Amennyiben hozzáférhető, tisztítsa
meg a kondenzátort és a készülék
hátulján lévő kompresszort egy
kefével.
Ezzel javíthatja a készülék
teljesítményét, és csökkentheti az
áramfogyasztást.
6.3 A hűtőszekrény
leolvasztása
Rendeltetésszerű használat közben a
dér minden alkalommal automatikusan
leolvad a hűtőrekesz párologtatójáról,
amint leáll a kompresszor.
Fontos, hogy a hűtőszekrény-csatorna
közepén látható lefolyónyílást, amely a
jégmentesítésből származó vizet
befogadja, rendszeresen megtisztítsa,
nehogy a víz túlfolyjon és rácsöpögjön a
készülékben lévő élelmiszerekre.
12
www.electrolux.com
6.4 A fagyasztó leolvasztása
A fagyasztótér dérmentes kivitelű. Ez azt
jelenti, hogy a működés közben nem
képződik dér a készülékben, a belső
falakon vagy pedig az élelmiszereken.
6.5 Ha a készülék nincs
használatban
1. Válassza le a készüléket az
elektromos táphálózatról.
2. Vegye ki az összes élelmiszert.
3. Tisztítsa meg a készüléket és az
összes tartozékot.
4. Hagyja résnyire nyitva az ajtót/
ajtókat, hogy ne képződjenek
kellemetlen szagok.
Ha a készüléket hosszú időn át nem
használja, az alábbi óvintézkedéseket
végezze el:
7. HIBAELHÁRÍTÁS
FIGYELMEZTETÉS!
Lásd a „Biztonság” című
fejezetet.
7.1 Mi a teendő, ha ...
Jelenség
Lehetséges ok
A készülék zajos.
A készülék alátámasztása Ellenőrizze, hogy a készülék
nem megfelelő.
stabilan áll-e.
A hangjelzéses vagy viz‐
uális riasztás be van kap‐
csolva.
A készüléket mostanában
kapcsolta be, vagy a hő‐
mérséklet még mindig túl
magas.
Olvassa el a „Nyitott ajtó
riasztás/visszajelző” vagy a
„Magas hőmérséklet miatti
riasztás/visszajelző” című
részt.
A készülékben a hőmér‐
séklet túl magas.
Olvassa el a „Nyitott ajtó
riasztás/visszajelző” vagy a
„Magas hőmérséklet miatti
riasztás/visszajelző” című
részt.
A világítás készenléti
üzemmódban van.
Csukja be, majd nyissa ki az
ajtót.
A világítás izzója meghi‐
básodott.
Forduljon a legközelebbi
márkaszervizhez.
A világítás nem működik.
A kompresszor folyamato‐ A hőmérséklet beállítása
san működik.
nem megfelelő.
Megoldás
Olvassa el a „Működés”/„Ke‐
zelőpanel” c. szakaszt.
Túl sok élelmiszert helye‐ Várjon néhány órát, majd el‐
zett egyszerre a készülék‐ lenőrizze ismét a hőmérsék‐
be.
letet.
A szobahőmérséklet túl
magas.
Olvassa el az adattáblán lé‐
vő klímabesorolást.
MAGYAR
Jelenség
13
Lehetséges ok
Megoldás
A készülékbe helyezett
étel túl meleg volt.
A behelyezés előtt várja
meg, amíg az étel lehűl szo‐
bahőmérsékletre.
A FastFreeze funkció be
van kapcsolva.
Lásd a „FastFreeze funkció"
c. fejezetet.
A kompresszor nem indul Ez normális jelenség,
el azonnal a FastFreeze
nem történt hiba.
kapcsoló megnyomása, il‐
letve a hőmérséklet módo‐
sítása után.
A kompresszor bizonyos idő
elteltével kapcsol be.
Víz folyik be a hűtőszek‐
rénybe.
A vízkifolyó eltömődött.
Tisztítsa meg a kifolyónyí‐
lást.
Az élelmiszerek megaka‐
dályozzák, hogy a víz a
vízgyűjtőbe folyjon.
Ügyeljen arra, hogy az élel‐
miszerek ne érjenek a hátsó
falhoz.
Víz folyik ki a padlóra.
A leolvasztási víz nem a
kompresszor fölötti páro‐
logtató tálcába folyik.
Illessze a leolvasztási víz ki‐
folyóját a párologtató tálcá‐
hoz.
A hőmérséklet nem állít‐
ható be.
A FastFreeze vagy Shop‐ Kapcsolja ki manuálisan a
pingMode funkció be van FastFreeze vagy Shopping‐
kapcsolva.
Mode funkciót, vagy a hő‐
mérséklet beállításával vár‐
jon a funkció automatikus ki‐
kapcsolásáig. Olvassa el a
„FastFreeze vagy Shopping‐
Mode funkció” c. szakaszt.
A készülékben a hőmér‐
A hőmérséklet-szabályo‐
séklet túl alacsony/magas. zó nincs helyesen beállít‐
va.
A készülék oldalfalai me‐
legek.
Állítson be magasabb/
alacsonyabb hőmérsékletet.
Az élelmiszerek hőmér‐
séklete túl magas.
Hagyja, hogy az élelmisze‐
rek hőmérséklete szobahő‐
mérsékletre csökkenjen a tá‐
rolás előtt.
Túl sok élelmiszert tárolt
el egy időben.
Egyszerre kevesebb termék‐
et tároljon el.
A FastFreeze funkció be
van kapcsolva.
Lásd a „FastFreeze funkció"
c. fejezetet.
Ez a készülék normális vi‐ Ellenőrizze, hogy legalább
sekedése, melyet a hő‐
30 mm hely van-e a készü‐
cserélő működése okoz.
lék falai és a környező búto‐
rok között, amikor a környe‐
zeti hőmérséklet túllépi a
38 °C-ot.
14
www.electrolux.com
Jelenség
Lehetséges ok
Megoldás
A hűtőszekrény hátfalán
túl sok kondenzvíz jelenik
meg.
Túl gyakran nyitogatta a
készülék ajtaját.
Csak akkor nyissa ki az ajtót,
amikor szükséges.
Az ajtót nem megfelelően
csukta be.
Győződjön meg róla, hogy
az ajtó teljesen be van csuk‐
va.
A tárolt étel nincs becs‐
omagolva.
Mielőtt a készülékben tárol‐
ná, megfelelően csomagolja
be az ételeket.
Az ajtót közvetlenül a be‐
csukást követően újra ki
akarta nyitni.
Az ajtó bezárása, majd újbóli
kinyitása között várjon né‐
hány másodpercet.
Az ajtó nehezen nyitható.
Amennyiben a fenti tanácsok
nem vezetnek eredményre,
forduljon a legközelebbi
márkaszervizhez.
A világítóeszköz cseréjét kizárólag
szakszerviz végezheti. Forduljon a helyi
márkaszervizhez.
7.2 A sütőlámpa cseréje
A készüléket hosszú élettartamú belső
LED-világítással szereltük fel.
8. MŰSZAKI ADATOK
8.1 Termékismertető adatlap
Védjegy
Electrolux
Modell
EN3854POX 925054695
Kategória
7. Hűtő-fagyasztó
Energiahatékonysági osztály
A+++
kWh/év energiafogyasztás 24 órás szabványos
167
teszteredmények alapján. A tényleges energiafo‐
gyasztás függ a készülék elhelyezésétől és hasz‐
nálatának módjától
Tárolási térfogat literben, hűtőszekrény
258
Tárolási térfogat literben, csillag besorolás
-
Tárolási térfogat literben, borhűtő zóna
-
Tárolási térfogat literben, borhűtő
-
Tárolási térfogat literben, teljes
349
Tárolási térfogat literben, fagyasztó
91
MAGYAR
Tárolási térfogat literben, gyorshűtő
-
Tárolási térfogat literben, egyéb rekeszek
-
A legmagasabb tárolási térfogatú fagyasztóre‐
kesz csillag értékelése (l)
****
15
Egyéb terek tervezési hőmérséklete > 14 °C (°C), ha van
Jegesedésmentes (I/N), hűtőszekrény
Nem
Jegesedésmentes (I/N), fagyasztó
Igen
Áramkimaradástól független, órában
18
Fagyasztókapacitás kg/24 órában kifejezve
4
Klímaosztály
SN-N-ST-T
Legalacsonyabb környezeti hőmérséklet, amely‐
ben a készülék rendeltetésszerűen használható,
°C értékben
10
Legmagasabb környezeti hőmérséklet, amelyben 43
a készülék rendeltetésszerűen használható, °C
értékben
Akusztikus zajkibocsátás dB(A) re1 pW
43
Beépíthető készülék I/N
Nem
Ezt a készüléket kizárólag borok tárolására ter‐
vezték I/N
Nem
8.2 Kiegészítő műszaki adatok
Magasság
2005 mm
Szélesség
595 mm
Mélység
647 mm
Feszültség
230 - 240 V
Frekvencia
50 Hz
A műszaki adatok a készülék külsején
vagy belsejében lévő adattáblán és az
energiatakarékossági címkén találhatók.
9. KÖRNYEZETVÉDELMI TUDNIVALÓK
A
következő jelzéssel ellátott
anyagokat hasznosítsa újra.
Újrahasznosításhoz tegye a megfelelő
konténerekbe a csomagolást. Járuljon
hozzá környezetünk és egészségünk
védelméhez, és hasznosítsa újra az
elektromos és elektronikus hulladékot. A
tiltó szimbólummal ellátott készüléket
ne dobja a háztartási hulladék közé.
Juttassa el a készüléket a helyi
újrahasznosító telepre, vagy lépjen
kapcsolatba a hulladékkezelésért felelős
hivatallal.
16
www.electrolux.com
ÍNDICE
1. INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA................................................................. 16
2. INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA.................................................................... 18
3. INSTALAÇÃO................................................................................................... 20
4. PAINEL DE CONTROLO..................................................................................22
5. UTILIZAÇÃO DIÁRIA........................................................................................23
6. MANUTENÇÃO E LIMPEZA............................................................................ 25
7. RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS......................................................................26
8. DADOS TÉCNICOS......................................................................................... 28
ESTAMOS A PENSAR EM SI
Obrigado por ter adquirido um aparelho Electrolux. Escolheu um produto que traz
com ele décadas de experiência profissional e inovação. Engenhoso e elegante,
foi concebido a pensar em si. Assim, quando o utilizar, terá a tranquilidade de
saber que obterá sempre óptimos resultados.
Bem-vindo(a) à Electrolux.
Visite o nosso website para:
Resolver problemas e obter conselhos de utilização, catálogos e informações
sobre assistência:
www.electrolux.com/webselfservice
Registar o seu produto para beneficiar de um serviço melhor:
www.registerelectrolux.com
Adquirir acessórios, consumíveis e peças de substituição originais para o seu
aparelho:
www.electrolux.com/shop
APOIO AO CLIENTE E ASSISTÊNCIA
Utilize sempre peças de substituição originais.
Quando contactar o nosso Centro de Assistência Técnica Autorizado, certifiquese de que tem os seguintes dados disponíveis: Modelo, PNC, Número de Série.
A informação encontra-se na placa de características.
Aviso / Cuidado - Informações de segurança
Informações gerais e sugestões
Informações ambientais
Sujeito a alterações sem aviso prévio.
1.
INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA
Leia atentamente as instruções fornecidas antes de
instalar e utilizar o aparelho. O fabricante não poderá
ser responsabilizado por ferimentos ou danos
resultantes de instalação incorreta ou utilização
PORTUGUÊS
17
incorreta. Guarde sempre as instruções num sítio
seguro e acessível para consultar no futuro.
1.1 Segurança para crianças e pessoas vulneráveis
•
•
•
•
•
•
Este aparelho pode ser utilizado por crianças de 8 ou
mais anos de idade e por pessoas com capacidades
físicas, sensoriais ou mentais reduzidas ou com
pouca experiência e conhecimento se tiverem
recebido supervisão ou instruções relativas à
utilização do aparelho de forma segura e
compreenderem os perigos envolvidos.
Este aparelho pode ser utilizado por crianças com
idade entre 3 e 8 anos e pessoas portadoras de
incapacidade profunda e complexa desde que
recebam as instruções adequadas.
As crianças com menos de 3 anos de idade devem
ser mantidas afastadas do aparelho ou
constantemente vigiadas.
Não permita que as crianças brinquem com o
aparelho.
A limpeza e a manutenção básica do aparelho não
devem ser efetuadas por crianças sem supervisão.
Mantenha todos os materiais de embalagem fora do
alcance das crianças e elimine-os de forma
apropriada.
1.2 Segurança geral
•
•
Este aparelho destina-se exclusivamente a utilizações
domésticas ou semelhantes, tais como:
– turismo rural; áreas de cozinha destinadas ao
pessoal em lojas, escritórios e outros ambientes de
trabalho;
– utilização por clientes de hotéis, motéis e outros
ambientes do tipo residencial.
AVISO: As aberturas de ventilação do aparelho ou da
estrutura onde ele se encontra encastrado têm de ser
mantidas sem obstruções.
18
www.electrolux.com
•
•
•
•
•
•
•
AVISO: Não utilize um dispositivo mecânico ou
qualquer meio artificial para acelerar o processo de
descongelação além daqueles recomendados pelo
fabricante.
AVISO: Não danifique o circuito de refrigeração.
AVISO: Não utilize aparelhos elétricos dentro dos
compartimentos do aparelho destinados a alimentos,
a não ser que sejam do tipo recomendado pelo
fabricante.
Não utilize jatos de água ou vapor para limpar o
aparelho.
Limpe o aparelho com um pano macio e húmido.
Utilize apenas detergentes neutros. Não utilize
produtos abrasivos, esfregões, solventes ou objetos
metálicos.
Não guarde substâncias explosivas, como latas de
aerossóis com agente pressurizante inflamável,
dentro do aparelho.
Se o cabo de alimentação estiver danificado, deve ser
substituído pelo fabricante, por um Centro de
Assistência Técnica Autorizado ou por uma pessoa
igualmente qualificada, para evitar perigos.
2. INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA
2.1 Instalação
AVISO!
A instalação deste aparelho
tem de ser efetuada por uma
pessoa qualificada.
•
•
•
•
•
•
Remova toda a embalagem.
Não instale nem utilize o aparelho se
ele estiver danificado.
Siga as instruções de instalação
fornecidas com o aparelho.
Tenha sempre cuidado quando
deslocar o aparelho porque ele é
pesado. Utilize sempre luvas e
calçado de proteção.
Certifique-se de que o ar pode
circular em torno do aparelho.
Após a instalação ou após uma
inversão da porta, aguarde pelo
•
•
•
•
•
•
menos 4 horas antes de ligar o
aparelho à alimentação elétrica. Isto
permite que o óleo regresse ao
compressor.
Antes de efetuar qualquer operação
no aparelho (por exemplo, inverter a
porta), retire a ficha da tomada
elétrica.
Não instale o aparelho perto de
radiadores, fogões, fornos ou placas.
Não exponha o aparelho a chuva.
Não instale o aparelho em locais com
luz solar direta.
Não instale este aparelho em locais
demasiado húmidos ou frios.
Quando deslocar o aparelho, eleve-o
na parte da frente para evitar riscar o
chão.
PORTUGUÊS
2.2 Ligação elétrica
AVISO!
Risco de incêndio e choque
elétrico.
AVISO!
Quando colocar o aparelho
na posição definitiva,
certifique-se de que o cabo
de alimentação não fica
entalado ou danificado.
AVISO!
Não utilize adaptadores com
várias tomadas, nem cabos
de extensão.
•
•
•
•
•
•
•
O aparelho tem de ficar ligado à terra.
Certifique-se de que os parâmetros
indicados na placa de características
são compatíveis com a alimentação
elétrica.
Utilize sempre uma tomada bem
instalada e à prova de choques
elétricos.
Certifique-se de que não danifica os
componentes elétricos (ficha e cabo
de alimentação elétrica, compressor,
etc.). Contacte um Centro de
Assistência Técnica Autorizado ou um
eletricista se for necessário substituir
componentes elétricos.
O cabo de alimentação deve ficar
abaixo do nível da ficha.
Ligue a ficha à tomada elétrica
apenas no final da instalação.
Certifique-se de que a ficha fica
acessível após a instalação.
Não puxe o cabo de alimentação para
desligar o aparelho. Puxe sempre a
ficha de alimentação.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
O aparelho contém gás
inflamável, isobutano (R600a), que é um
gás natural com um alto nível de
compatibilidade ambiental. Tenha
Não altere as especificações deste
aparelho.
Não coloque dispositivos elétricos
(por ex. máquinas de fazer gelados)
no interior do aparelho, exceto se
forem autorizados pelo fabricante.
Se ocorrerem danos no circuito de
refrigeração, certifique-se de que não
existem chamas e fontes de ignição
na divisão. Ventile bem a divisão.
Não permita que objetos quentes
toquem nas peças de plástico do
aparelho.
Não coloque bebidas gaseificadas
dentro do congelador. Isto irá criar
pressão no recipiente da bebida.
Não guarde gases e líquidos
inflamáveis no aparelho.
Não coloque produtos inflamáveis, ou
objetos molhados com produtos
inflamáveis, no interior, perto ou em
cima do aparelho.
Não toque no compressor ou no
condensador. Estão quentes.
Não remova nem toque em peças do
compartimento de congelação com as
mãos húmidas ou molhadas.
Não volte a congelar alimentos que já
foram descongelados.
Cumpra as instruções de
armazenamento das embalagens dos
alimentos congelados.
Embale os alimentos em material
próprio para contacto com alimentos
antes de os colocar no congelador.
2.4 Luz interior
AVISO!
Risco de choque elétrico.
2.3 Utilização
AVISO!
Risco de ferimentos,
queimaduras, choque
elétrico ou incêndio.
19
cuidado para não provocar danos no
circuito de refrigeração que contém
isobutano.
•
Este aparelho utiliza uma lâmpada de
um tipo que se destina
exclusivamente a aparelhos
domésticos. Não a utilize para
iluminação em casa.
20
www.electrolux.com
2.5 Manutenção e limpeza
2.7 Eliminação
AVISO!
Risco de ferimentos ou
danos no aparelho.
•
•
•
Antes de qualquer acção de
manutenção, desactive o aparelho e
desligue a ficha da tomada eléctrica.
Este aparelho contém
hidrocarbonetos na sua unidade de
arrefecimento A manutenção e o
recarregamento só devem ser
efectuados por uma pessoa
qualificada.
Inspeccione regularmente o
escoamento do aparelho e limpe-o,
se necessário. Se o orifício de
escoamento estiver bloqueado, a
água descongelada fica acumulada
na parte inferior do aparelho.
2.6 Assistência
•
•
Contacte um Centro de Assistência
Técnica Autorizado se for necessário
reparar o aparelho.
Utilize apenas peças de substituição
originais.
AVISO!
Risco de ferimentos ou
asfixia.
•
•
•
•
•
•
Desligue o aparelho da alimentação
eléctrica.
Corte o cabo de alimentação eléctrica
e elimine-o.
Remova a porta para evitar que
crianças ou animais de estimação
fiquem fechados no interior do
aparelho.
O circuito de refrigeração e os
materiais de isolamento deste
aparelho não prejudicam a camada
de ozono.
A espuma de isolamento contém gás
inflamável. Contacte a sua autoridade
municipal para saber como eliminar o
aparelho correctamente.
Não provoque danos na parte da
unidade de arrefecimento que está
próxima do permutador de calor.
3. INSTALAÇÃO
AVISO!
Consulte os capítulos
relativos à segurança.
3.1 Posicionamento
Este aparelho deve ser instalado num
espaço interior seco e bem ventilado,
onde a temperatura ambiente
corresponda à classe climática indicada
na placa de características do aparelho:
Classe Temperatura ambiente
climáti‐
ca
SN
+10 °C a +32 °C
N
+16 °C a +32 °C
ST
+16 °C a +38 °C
T
+16 °C a +43 °C
3.2 Localização
Tem de ser possível desligar
o aparelho da fonte de
corrente eléctrica. A ficha
tem de estar facilmente
acessível após a instalação.
O aparelho deve ser instalado num local
afastado de fontes de calor, como
radiadores, termoacumuladores, luz
solar directa, etc. Certifique-se de que o
ar pode circular livremente atrás do
aparelho. Para garantir o melhor
desempenho possível se o aparelho
estiver debaixo de um móvel de cozinha
suspenso na parede, a distância mínima
entre o topo do aparelho e o móvel deve
ser, pelo menos, 100 mm. Em todo o
caso, deve evitar colocar o aparelho
debaixo de um móvel suspenso na
parede. O aparelho possui um ou mais
pés ajustáveis que permitem nivelá-lo.
PORTUGUÊS
21
100 mm
min
3.4 Ligação elétrica
•
•
B
20 mm
A
CUIDADO!
Para garantir o
funcionamento correto em
ambientes com temperatura
superior a 38 °C, é
recomendável que exista
uma separação de 30 mm
entre os lados do aparelho e
os móveis adjacentes.
3.3 Nivelamento
Quando instalar o aparelho, certifique-se
de que ele fica nivelado. Isto pode ser
conseguido com os dois pés ajustáveis
na base, à frente.
•
•
Antes de ligar a ficha na tomada,
certifique-se de que a voltagem e a
frequência indicadas na placa de
características correspondem à rede
elétrica da sua casa.
O aparelho tem de ficar ligado à terra.
A ficha do cabo de alimentação é
fornecida com um contacto para esse
fim. Se a tomada elétrica doméstica
não estiver ligada à terra, ligue o
aparelho a uma ligação à terra
separada que cumpra as normas
atuais; consulte um eletricista
qualificado.
O fabricante declina toda a
responsabilidade caso as precauções
de segurança acima não sejam
cumpridas.
Este aparelho está em conformidade
com as Diretivas da C.E.E.
3.5 Reversibilidade da porta
Se quiser alterar o sentido de abertura
da porta, contacte o Centro de
Assistência Técnica Autorizado mais
próximo. Os custos da inversão do
sentido de abertura da porta pelo Centro
de Assistência Técnica Autorizado são
suportados pelo cliente.
22
www.electrolux.com
4. PAINEL DE CONTROLO
1
8°
5°
2
2°
3
4
1 Escala de temperatura
2 Ícone do modo ECO
3 Ícone FastFreeze
4 Botão da temperatura
4.1 Ligar
indicador LED correspondente acende.
Prima o botão da temperatura
repetidamente até seleccionar a
temperatura que pretende. A selecção
fica fixa.
1. Ligue a ficha do aparelho numa
tomada elétrica.
2. Para ligar o aparelho, toque no botão
da temperatura até todos os
indicadores LED acenderem.
Após cerca de 3 segundos, a luz dos
indicadores LED diminui de intensidade
e a temperatura fica regulada para o
valor predefinido (modo ECO). O
indicador LED ao lado do ícone do modo
ECO acende-se.
4.2 Desligar
1. Para desligar o aparelho, prima o
botão da temperatura durante 3
segundos.
Todos os indicadores LED ficam
apagados.
2. Para desligar o aparelho da
alimentação eléctrica, retire a ficha
da tomada eléctrica.
4.3 Regulação da temperatura
Para regular a temperatura, prima o
botão da temperatura. De cada vez que
premir o botão, a temperatura
seleccionada avança 1 posição e o
A selecção é progressiva e
varia entre +2°C e +8°C.
Regulação mais fria: +2°C .
Regulação menos fria: +8°C.
Regulação mais adequada:
modo ECO (+3 a +4 °C).
Escolha a regulação tendo em conta que
a temperatura no interior do aparelho
depende do seguinte:
• temperatura ambiente;
• frequência de abertura da porta;
• quantidade de alimentos
armazenados;
• localização do aparelho.
4.4 Modo de espera do visor
Após 30 segundos sem interacção com
o aparelho, o visor entra no modo de
espera. Apenas o indicador LED
correspondente à temperatura
seleccionada fica aceso, mas com luz
fraca. Todos os restantes indicadores
LED ficam apagados. Para desactivar
PORTUGUÊS
este modo, prima o botão da
temperatura.
4.5 Modo ECO
Neste modo, a temperatura é regulada
entre +3 e +4 °C.
Esta é a melhor temperatura
para garantir uma boa
conservação dos alimentos
com o consumo de energia
mínimo.
Para activar o modo ECO, prima
repetidamente o botão da temperatura
até que o indicador LED ao lado do
ícone do modo ECO acenda.
4.6 Função FastFreeze
Se necessitar de guardar no frigorífico
muitos alimentos que estejam à
temperatura ambiente (por exemplo,
após fazer compras), ou diminuir
rapidamente a temperatura do
congelador para congelar rapidamente
alimentos frescos, é recomendável ativar
a função FastFreeze para obter um
armazenamento correto dos alimentos.
Para ativar esta função, prima
repetidamente o botão da temperatura
Esta função termina
automaticamente após 52
horas. Quando a função for
desativada, a seleção de
temperatura anterior é
reposta.
Pode desativar esta função
em qualquer momento
premindo o botão da
temperatura e selecionando
outra temperatura.
Esta função aplica-se ao
frigorífico e ao congelador.
4.7 Indicador de porta aberta
Se a porta ficar aberta durante cerca de
5 minutos, o indicador de porta aberta é
ativado. O indicador LED da temperatura
selecionada fica intermitente.
Pode desativar este
indicador fechando a porta
ou premindo o botão da
temperatura.
5. UTILIZAÇÃO DIÁRIA
5.1 Congelar alimentos frescos
O compartimento do congelador é
adequado para congelar alimentos
frescos e conservar alimentos
congelados e ultracongelados a longo
prazo.
Para congelar alimentos frescos, active a
função FastFreeze pelo menos 24 horas
antes de colocar os alimentos a congelar
no compartimento do congelador.
Coloque os alimentos frescos a congelar
no compartimento inferior.
A quantidade máxima de alimentos que
podem ser congelados em 24 horas está
indicada na placa de características,
situada no interior do aparelho.
23
até que o indicador LED ao lado do
ícone FastFreeze acenda. O indicador
LED correspondente a +2 °C também
acende.
O processo de congelação demora 24
horas: não introduza novos alimentos
para congelar durante este período.
Quando o processo de congelação
terminar, regresse à temperatura
desejada (consulte “Função
FastFreeze”).
Neste estado, a temperatura
do compartimento do
frigorífico pode descer
abaixo dos 0 °C. Se isto
ocorrer, volte a colocar o
regulador da temperatura
numa definição mais quente.
24
www.electrolux.com
5.2 Armazenamento de
alimentos congelados
Quando ligar pela primeira vez ou após
um período sem utilização, deixe o
aparelho em funcionamento durante 2
horas ou mais com a função FastFreeze
activada antes de colocar os produtos no
compartimento.
Se forem armazenadas grandes
quantidades de alimentos, retire todas as
gavetas do aparelho e coloque os
alimentos na prateleira de vidro para
obter o melhor desempenho.
Em caso de descongelação
acidental, por exemplo,
devido a falta de
electricidade, se a energia
estiver desligada durante
mais tempo do que o
“Tempo de autonomia”
indicado na tabela de dados
técnicos, os alimentos
descongelados terão de ser
consumidos rapidamente ou
cozinhados imediatamente e
depois novamente
congelados (depois de
arrefecerem).
É recomendável ativar a
função quando a
temperatura ambiente
exceder os 30 °C.
1. Para ativar o dispositivo, prima o
respetivo botão.
A luz verde acende.
2. Quando desligar o aparelho, não se
esqueça de desativar a ventoinha
premindo o botão novamente.
A luz verde apaga-se.
5.5 Acumuladores de frio
O congelador possui, pelo menos, um
acumulador de frio que aumenta o tempo
de armazenamento em caso de falha de
energia.
5.6 Módulo FreshZone
A gaveta do módulo é adequada para
guardar alimentos frescos como peixe,
carne e marisco, porque mantém uma
temperatura mais baixa do que a do
resto do frigorífico.
5.3 Conservar alimentos num
frigorífico
Cubra ou embale os alimentos,
especialmente se tiverem um odor forte.
Posicione os alimentos de modo a
permitir a circulação de ar em torno
deles.
Mantenha os alimentos a mais de 20 mm
da parede traseira e a mais de 15 mm da
porta em todas as prateleiras.
5.4 FREESTORE
O compartimento do frigorífico está
equipado com uma ventoinha que
permite a refrigeração rápida dos
alimentos e mantém uma temperatura
mais uniforme no compartimento.
CUIDADO!
Antes de colocar o módulo
FreshZone no aparelho ou
retirá-lo do aparelho, puxe a
gaveta amovível do fundo e
a cobertura de vidro para
fora do frigorífico.
O módulo FreshZone está equipado com
calhas. Quando retirar o módulo do
compartimento do frigorífico, puxe-o na
sua direção e retire o cesto inclinando a
parte dianteira para cima.
PORTUGUÊS
25
6. MANUTENÇÃO E LIMPEZA
AVISO!
Consulte os capítulos
relativos à segurança.
6.1 Limpeza do interior
Antes de utilizar o aparelho pela primeira
vez, limpe o interior e todos os
acessórios internos com água morna e
detergente neutro, para remover o cheiro
típico de um produto novo, e seque
minuciosamente.
CUIDADO!
Não utilize detergentes, pós
abrasivos, cloro ou produtos
de limpeza à base de óleos,
porque estes produtos
danificam o acabamento.
6.2 Limpeza periódica
CUIDADO!
Não puxe, não desloque,
nem danifique quaisquer
tubos e/ou cabos no interior
do aparelho.
2. Verifique regularmente os vedantes
da porta e limpe-os para garantir que
estão limpos e sem resíduos.
3. Enxagúe e seque cuidadosamente.
4. Se estiver acessível, limpe o
condensador e o compressor na
parte de trás do aparelho com uma
escova.
Esta operação vai melhorar o
desempenho do aparelho e reduzir o
consumo de eletricidade.
6.3 Descongelar o frigorífico
O gelo é eliminado automaticamente do
evaporador do compartimento do
frigorífico sempre que o motor do
compressor pára, durante o
funcionamento normal.
É importante limpar regularmente o
orifício de descarga da água
descongelada, no centro do canal do
compartimento do frigorífico, para evitar
o transbordamento de água para os
alimentos.
CUIDADO!
Não danifique o circuito de
refrigeração.
O equipamento tem de ser limpo
regularmente:
1. Limpe o interior e os acessórios com
água morna e um pouco de
detergente neutro.
6.4 Descongelar o congelador
O compartimento do congelador é do
tipo “frost free”. Isto significa que não há
26
www.electrolux.com
qualquer formação de gelo durante o
funcionamento, nem nas paredes
interiores nem nos alimentos.
6.5 Períodos de inactividade
Quando não pretender utilizar o aparelho
durante bastante tempo, adopte as
seguintes precauções:
1. Desligue o aparelho da alimentação
eléctrica.
2. Retire todos os alimentos.
3. Limpe o aparelho e todos os
acessórios.
4. Deixe a(s) porta(s) aberta(s) para
evitar cheiros desagradáveis.
7. RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS
AVISO!
Consulte os capítulos
relativos à segurança.
7.1 O que fazer se...
Problema
Causa possível
Solução
O aparelho emite demasi‐ O aparelho não está apoi‐ Verifique se o aparelho está
ado ruído.
ado corretamente.
estável.
O aviso sonoro ou visual
está ligado.
A lâmpada não funciona.
O aparelho foi ligado re‐
centemente e a tempera‐
tura está ainda demasia‐
do elevada.
Consulte “Alarme/indicador
de porta aberta” ou “Alarme/
indicador de temperatura
elevada”.
A temperatura no apare‐
lho está demasiado ele‐
vada.
Consulte “Alarme/indicador
de porta aberta” ou “Alarme/
indicador de temperatura
elevada”.
A lâmpada está em modo Feche e abra a porta.
de espera.
A lâmpada está avariada. Contacte o Centro de Assis‐
tência Técnica Autorizado
mais próximo.
O compressor funciona
continuamente.
A temperatura regulada
não é adequada.
Consulte o capítulo “Funcio‐
namento”/“Painel de coman‐
dos”.
Guardou demasiados ali‐ Aguarde algumas horas e
mentos ao mesmo tempo. volte a verificar a temperatu‐
ra.
A temperatura ambiente
está demasiado elevada.
Consulte a classe climática
na placa de características.
Os alimentos colocados
no aparelho estavam de‐
masiado quentes.
Deixe que os alimentos arre‐
feçam até à temperatura am‐
biente antes de os guardar.
PORTUGUÊS
Problema
Causa possível
27
Solução
A função FastFreeze está Consulte “Função FastFree‐
ativa.
ze”.
O compressor não arran‐ Isto é normal e não signi‐
ca imediatamente após o fica qualquer problema.
botão FastFreeze ser
pressionado ou após uma
alteração da regulação de
temperatura.
O compressor funciona após
algum tempo.
Há fluxo de água para o
interior do frigorífico.
A saída da água está ob‐
struída.
Limpe a saída da água.
Existem alimentos a im‐
pedir que a água escorra
para o coletor da água.
Certifique-se de que os ali‐
mentos não tocam na pare‐
de traseira.
Existe água a escorrer pa‐ A saída da água descon‐ Encaixe o tubo de saída da
ra o chão.
gelada não está ligada ao água descongelada no tabu‐
tabuleiro de evaporação, leiro de evaporação.
por cima do compressor.
Não é possível regular a
temperatura.
A função FastFreeze ou
Desative manualmente a
ShoppingMode está ativa. função FastFreeze ou Shop‐
pingMode ou aguarde que a
função se desative automati‐
camente antes de regular a
temperatura. Consulte “Fun‐
ção FastFreeze ou Shop‐
pingMode”.
A temperatura no apare‐
O regulador de tempera‐ Regule para uma temperatu‐
lho está demasiado baixa/ tura não está bem regula‐ ra mais alta/baixa.
alta.
do.
A temperatura de algum
produto está demasiado
elevada.
Deixe que a temperatura dos
alimentos diminua até à tem‐
peratura ambiente antes de
os guardar.
Guardou demasiados ali‐ Guarde menos alimentos ao
mentos ao mesmo tempo. mesmo tempo.
A função FastFreeze está Consulte “Função FastFree‐
ativa.
ze”.
Os painéis laterais do
aparelho estão quentes.
Trata-se de um estado
normal que se deve ao
funcionamento do permu‐
tador de calor.
Certifique-se de que existe
um espaço de 30 mm ou
mais entre cada lado do
aparelho e os móveis adja‐
centes quando a temperatu‐
ra ambiente for superior a
38 °C.
28
www.electrolux.com
Problema
Causa possível
Solução
Existe demasiada água
condensada na parede
traseira do frigorífico.
A porta foi aberta dema‐
siadas vezes.
Abra a porta apenas quando
for mesmo necessário.
A porta não está total‐
mente fechada.
Certifique-se de que a porta
está totalmente fechada.
Os alimentos armazena‐
dos não estão embala‐
dos.
Coloque os alimentos em
embalagens adequadas an‐
tes de os guardar no apare‐
lho.
A porta não abre facilmen‐ Tentou reabrir a porta
te.
imediatamente após a fe‐
char.
Se estes conselhos não
resultarem, contacte o
Centro de Assistência
Técnica Autorizado mais
próximo.
Aguarde alguns segundos
entre o fecho e a reabertura
da porta.
Apenas a assistência técnica está
autorizada a substituir o dispositivo de
iluminação. Contacte um Centro de
Assistência Técnica Autorizado.
7.2 Substituir a lâmpada
O aparelho está equipado com uma luz
interior LED de longa duração.
8. DADOS TÉCNICOS
8.1 Ficha de informação do produto
Marca comercial
Electrolux
Modelo
EN3854POX 925054695
Categoria
7. Frigorífico-congelador
Classe de eficiência energética
A+++
Consumo de energia em kWh por ano, com base 167
nos resultados de teste normalizados durante 24
horas. O valor real do consumo de energia de‐
penderá do modo de utilização do aparelho e da
sua localização.
Volume de armazenagem em litros, frigorífico
258
Volume de armazenagem em litros, Zona de es‐
trelas
-
Volume de armazenagem em litros, Zona de
adega
-
PORTUGUÊS
Volume de armazenagem em litros, Vinho
-
Volume de armazenagem em litros, Total
349
Volume de armazenagem em litros, Congelador
91
Volume de armazenagem em litros, Comparti‐
mento refrigerado
-
29
Volume de armazenagem em litros, Outros com‐ partimentos
Classificação de estrelas do compartimento do
****
congelador ao maior volume de armazenagem (l)
Temperatura de design dos outros compartimen‐ tos > 14 °C (°C), se existentes
Sem gelo (S/N), Frigorífico
Não
Sem gelo (S/N), Congelador
Sim
Segurança de corte de alimentação em h
18
Capacidade de congelamento em kg/24 h
4
Classe de climatização
SN-N-ST-T
Temperatura ambiente mais baixa de utilização
deste eletrodoméstico, em °C
10
Temperatura ambiente mais alta de utilização
deste eletrodoméstico, em °C
43
Nível de emissão de ruído dB(A) re1 pW
43
Eletrodoméstico de encastrar S/N
Não
A utilização deste eletrodoméstico é exclusiva‐
mente para o armazenamento de vinho S/N
Não
8.2 Dados técnicos adicionais
Altura
2005 mm
Largura
595 mm
Profundidade
647 mm
Tensão
230 - 240 V
Frequência
50 Hz
As informações técnicas encontram-se
na placa de características, que está no
exterior ou no interior do aparelho e na
etiqueta de energia.
9. PREOCUPAÇÕES AMBIENTAIS
Recicle os materiais que apresentem o
símbolo . Coloque a embalagem nos
contentores indicados para reciclagem.
Ajude a proteger o ambiente e a saúde
pública através da reciclagem dos
aparelhos eléctricos e electrónicos. Não
elimine os aparelhos que tenham o
símbolo juntamente com os resíduos
domésticos. Coloque o produto num
ponto de recolha para reciclagem local
30
www.electrolux.com
ou contacte as suas autoridades
municipais.
ESPAÑOL
31
CONTENIDO
1. INFORMACIÓN SOBRE SEGURIDAD............................................................ 31
2. INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD................................................................33
3. INSTALACIÓN..................................................................................................35
4. PANEL DE CONTROL..................................................................................... 37
5. USO DIARIO.....................................................................................................38
6. MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA.......................................................................40
7. SOLUCIÓN DE PROBLEMAS..........................................................................41
8. DATOS TÉCNICOS..........................................................................................43
PENSAMOS EN USTED
Gracias por adquirir un aparato Electrolux. Ha escogido un producto que contiene
décadas de experiencia e innovación profesionales. Ingenioso y elegante, se ha
diseñado pensando en usted. Así pues, siempre que lo utilice, puede tener la
seguridad de que conseguirá excelentes resultados.
Bienvenido a Electrolux.
Consulte en nuestro sitio web:
Obtener consejos, folletos, soluciones a problemas e información de servicio:
www.electrolux.com/webselfservice
Registrar su producto para recibir un mejor servicio:
www.registerelectrolux.com
Adquirir accesorios, artículos de consumo y recambios originales para su
aparato:
www.electrolux.com/shop
ATENCIÓN Y SERVICIO AL CLIENTE
Le recomendamos que utilice recambios originales.
Al contactar con nuestro centro autorizado de servicio técnico, cerciórese de
tener la siguiente información a mano: Modelo, PNC, Número de serie.
La información se puede encontrar en la placa de características.
Advertencia / Precaución-Información sobre seguridad
Información general y consejos
Información sobre el medio ambiente
Salvo modificaciones.
1.
INFORMACIÓN SOBRE SEGURIDAD
Antes de instalar y utilizar el aparato, lea atentamente
las instrucciones facilitadas. El fabricante no se hace
responsable de lesiones o daños producidos como
resultado de una instalación o un uso incorrectos.
32
www.electrolux.com
Conserve siempre estas instrucciones en lugar seguro y
accesible para futuras consultas.
1.1 Seguridad de niños y personas vulnerables
•
•
•
•
•
•
Este aparato puede ser utilizado por niños de 8 años
en adelante y personas cuyas capacidades físicas,
sensoriales o mentales estén disminuidas o que
carezcan de la experiencia y conocimientos
suficientes para manejarlo, siempre que cuenten con
las instrucciones o la supervisión sobre el uso del
electrodoméstico de forma segura y comprendan los
riesgos.
Este aparato pueden utilizarlo niños entre 3 y 8 años,
así como las personas con minusvalías importantes y
complejas, siempre que estén bajo supervisión
continua.
Es necesario mantener alejados del aparato a los
niños de menos de 3 años salvo que estén bajo
supervisión continua.
No deje que los niños jueguen con el aparato.
La limpieza y mantenimiento de usuario del aparato
no podrán ser realizados por niños sin supervisión.
Mantenga todo el material de embalaje fuera del
alcance de los niños y deséchelo de forma adecuada.
1.2 Seguridad general
•
•
•
Este aparato está concebido para utilizarse en
aplicaciones domésticas y similares, tales como:
– Granjas; áreas de cocina para el personal en
tiendas, oficinas y otros entornos de trabajo
– Por clientes en hoteles, moteles, pensiones y otros
entornos de tipo residencial
ADVERTENCIA: Mantenga libres de obstrucciones las
aberturas de ventilación del alojamiento del aparato o
de la estructura empotrada.
ADVERTENCIA: No utilice dispositivos mecánicos ni
medios artificiales para acelerar el proceso de
ESPAÑOL
•
•
•
•
•
•
33
descongelación, excepto los recomendados por el
fabricante.
ADVERTENCIA: No dañe el circuito del refrigerante.
ADVERTENCIA: No utilice dispositivos eléctricos
dentro de los compartimientos para alimentos del
aparato, salvo si son del tipo recomendado por el
fabricante.
No utilice pulverizadores ni vapor de agua para limpiar
el aparato.
Limpie el aparato con un paño suave humedecido.
Utilice solo detergentes neutros. No utilice productos
abrasivos, estropajos duros, disolventes ni objetos
metálicos.
No almacene sustancias explosivas tales como latas
de aerosol con un propulsor inflamable en este
aparato.
Si el cable eléctrico sufre algún daño, el fabricante, su
servicio técnico autorizado o un profesional cualificado
tendrán que cambiarlo para evitar riesgos.
2. INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD
2.1 Instalación
ADVERTENCIA!
Sólo un técnico cualificado
puede instalar el aparato.
•
•
•
•
•
•
Retire todo el embalaje.
No instale ni utilice un aparato
dañado.
Siga las instrucciones de instalación
suministradas con el aparato.
Tenga cuidado al mover el aparato,
porque es pesado. Utilice siempre
guantes de protección y calzado
cerrado.
Asegúrese de que el aire pueda
circular alrededor del aparato.
En la primera instalación otras invertir
el sentido de apertura de la puerta,
espere al menos 4 horas antes de
conectar el aparato a la alimentación
eléctrica. Esto es para permitir que el
aceite regrese al compresor.
•
•
•
•
•
•
Desenchufe siempre el aparato antes
de llevar a cabo cualquier operación,
por ejemplo cambiar el sentido de
apertura de la puerta.
No instale el aparato cerca de
radiadores, cocinas, hornos o placas
de cocción.
No exponga el aparato a la lluvia.
No instale el aparato donde reciba luz
solar directa.
No instale este aparato en áreas
excesivamente húmedas o frías.
Al mover el aparato, levántelo por el
borde frontal para no arañar el suelo.
2.2 Conexión eléctrica
ADVERTENCIA!
Riesgo de incendios y
descargas eléctricas.
34
www.electrolux.com
ADVERTENCIA!
Al colocar el producto,
asegúrese de que el cable
de alimentación no queda
atrapado o doblado.
ADVERTENCIA!
No utilice adaptadores de
enchufes múltiples ni cables
prolongadores.
•
•
•
•
•
•
•
El aparato debe conectarse a tierra.
Asegúrese de que los parámetros de
la placa de características son
compatibles con los valores eléctricos
del suministro eléctrico.
Utilice siempre una toma con
aislamiento de conexión a tierra
correctamente instalada.
Asegúrese de no provocar daños en
los componentes eléctricos (como
enchufe, cable de alimentación,
compresor). Póngase en contacto con
un electricista o con el servicio
técnico autorizado para cambiar los
componentes eléctricos.
El cable de alimentación debe estar
por debajo del nivel del enchufe de
alimentación.
Conecte el enchufe a la toma de
corriente únicamente cuando haya
terminado la instalación. Asegúrese
de tener acceso al enchufe del
suministro de red una vez finalizada
la instalación.
No desconecte el aparato tirando del
cable de conexión a la red. Tire
siempre del enchufe.
2.3 Uso del aparato
ADVERTENCIA!
Existe riesgo de lesiones,
quemaduras, descargas
eléctricas o incendios.
El aparato contiene un gas
inflamable, isobutano (R600a), un gas
natural con alto grado de compatibilidad
medioambiental. Tenga cuidado para no
dañar el circuito de refrigerante que
contiene isobutano.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
No cambie las especificaciones de
este aparato.
No utilice otros aparatos eléctricos
(como máquinas de hacer helados)
dentro de aparatos de refrigeración,
salvo que el fabricante haya
autorizado su utilización.
Si se daña el circuito del refrigerante,
evite las llamas y fuentes de ignición
en la habitación. Ventile la habitación.
No toque con elementos calientes las
piezas de plástico del aparato.
No coloque bebidas con gas en el
congelador. Se creará presión en el
contenedor de la bebida.
No almacene gas ni líquido inflamable
en el aparato.
No coloque productos inflamables ni
objetos mojados con productos
inflamables dentro, cerca o encima
del aparato.
No toque el compresor ni el
condensador. Están calientes.
No retire ni toque elementos del
compartimento congelador con las
manos húmedas o mojadas.
No vuelva a congelar alimentos que
se hayan descongelado.
Siga las instrucciones del envase de
los alimentos congelados.
Envuelva los alimentos en cualquier
material adecuado antes de ponerlos
en el congelador.
2.4 Luz interna
ADVERTENCIA!
Riesgo de descarga
eléctrica.
•
El tipo de luz utilizada para este
aparato es específica para aparatos
domésticos. No se debe utilizar para
la iluminación doméstica.
2.5 Mantenimiento y limpieza
ADVERTENCIA!
Podría sufrir lesiones o
dañar el aparato.
•
•
Antes de proceder con el
mantenimiento, apague el aparato y
desconecte el enchufe de la red.
Este equipo contiene hidrocarburos
en la unidad de refrigeración. Solo
ESPAÑOL
•
una persona cualificada debe realizar
el mantenimiento y la recarga de la
unidad.
Examine periódicamente el desagüe
del aparato y límpielo si fuera
necesario. Si el desagüe se bloquea,
el agua descongelada se acumulará
en la base del aparato.
2.6 Asistencia
•
•
Para reparar el aparato, póngase en
contacto con el centro de servicio
autorizado.
Utilice solamente piezas de recambio
originales.
2.7 Desecho
•
•
•
•
•
•
35
Desconecte el aparato de la red.
Corte el cable de conexión a la red y
deséchelo.
Retire la puerta para evitar que los
niños y las mascotas queden
encerrados en el aparato.
El circuito del refrigerante y los
materiales aislantes de este aparato
no dañan la capa de ozono.
La espuma aislante contiene gas
inflamable. Póngase en contacto con
las autoridades locales para saber
cómo desechar correctamente el
aparato.
No dañe la parte de la unidad de
refrigeración que está cerca del
intercambiador de calor.
ADVERTENCIA!
Existe riesgo de lesiones o
asfixia.
3. INSTALACIÓN
ADVERTENCIA!
Consulte los capítulos sobre
seguridad.
3.1 Colocación
El aparato se puede instalar en un lugar
interior seco y bien ventilado en el que la
temperatura ambiente se corresponda
con la clase climática indicada en la
placa de características del aparato:
Clase
Temperatura ambiente
climáti‐
ca
SN
+10°C a + 32°C
N
+16°C a + 32°C
ST
+16°C a + 38°C
T
+16°C a + 43°C
3.2 Ubicación
Puede que en algún
momento sea necesario
desenchufar el aparato de la
toma de corriente; por lo que
el enchufe debe quedar
accesible tras la instalación
del aparato.
Instale el aparato alejado de fuentes de
calor, como radiadores, calderas, luz
solar directa, etc. Asegúrese también de
que el aire puede circular sin obstáculos
por la parte trasera del armario. Para
garantizar el mejor rendimiento, si el
aparato se coloca debajo de un mueble
de cocina colgado en la pared, deje una
distancia mínima de 100 mm entre la
parte superior del aparato y el mueble de
pared. Sin embargo, no conviene colocar
el aparato debajo de muebles de pared.
Una o más patas ajustables en la base
del armario garantizan que el aparato se
mantiene nivelado.
www.electrolux.com
100 mm
min
3.4 Conexión eléctrica
•
•
B
A
20 mm
36
PRECAUCIÓN!
Para garantizar el correcto
funcionamiento a una
temperatura ambiente
superior a 38ºC, se
recomienda dejar una
separación de 30 mm entre
los laterales del aparato y
cualquier mueble que esté
alrededor.
3.3 Nivelación
Al colocar el aparato compruebe que
queda nivelado. Esto se puede
conseguir utilizando las dos patas
ajustables de la parte inferior delantera.
•
•
Antes de conectar el aparato,
compruebe que el voltaje y la
frecuencia indicados en la placa de
datos técnicos se corresponden con
el suministro de la vivienda.
El aparato debe conectarse a tierra.
El enchufe del cable de alimentación
se suministra con un contacto para tal
fin. Si la toma de red de la vivienda
carece de conexión a tierra, conecte
el aparato a una toma de tierra
conforme con la normativa, después
de consultar a un electricista
profesional
El fabricante declina toda
responsabilidad si no se toman las
precauciones antes indicadas.
Este aparato cumple las directivas
CEE.
3.5 Cambio del sentido de
apertura de la puerta
Para cambiar el sentido de apertura de
la puerta, póngase en contacto con el
servicio técnico más próximo. El
personal del servicio autorizado invertirá
las puertas con los gastos a su cargo.
ESPAÑOL
37
4. PANEL DE CONTROL
1
8°
5°
2
2°
3
4
1 Escala de temperatura
2 Icono de modo ECO
3 Icono FastFreeze
4 Tecla de temperatura
4.1 Encendido
que se seleccione la temperatura
deseada. El ajuste se fija.
1. Enchufe el aparato a la red eléctrica.
2. Para encender el aparato, toque la
tecla de temperatura hasta que se
enciendan todos los indicadores
LED.
Después de unos 3 segundos, los
indicadores LED se apagan y la
temperatura se ajusta en el valor por
defecto (modo ECO). El indicador LED
junto al icono de modo ECO se ilumina.
4.2 Apagado
1. Para apagar el aparato, pulse la tecla
de temperatura durante 3 segundos.
Todos los indicadores LED se apagan.
2. Para desconectar el aparato de la
alimentación eléctrica, retire el
enchufe de la toma de corriente.
4.3 Regulación de la
temperatura
Para regular la temperatura, pulse la
tecla de temperatura. Cada vez que se
pulsa la tecla, la temperatura ajustada se
desplaza 1 posición y el indicador LED
correspondiente se ilumina. Pulse la
tecla de temperatura varias veces hasta
La selección es progresiva y
oscila de +2°C a +8°C.
Ajuste más frío: +2°C.
Ajuste más cálido: +8°C
Ajuste más adecuado: Modo
ECO (+3 a +4°C).
El ajuste debe elegirse teniendo en
cuenta que la temperatura interior del
aparato depende de:
• temperatura ambiente
• frecuencia de apertura de la
puerta
• cantidad de alimentos guardados
• ubicación del aparato.
4.4 Modo de suspensión de la
pantalla
Después de 30 segundos sin interacción
con el aparato, la pantalla pasa al modo
de suspensión. Solo se ilumina
ligeramente el indicador LED
correspondiente a la temperatura
ajustada. Todos los demás indicadores
LED están apagados. Para desactivar
este modo, pulse la tecla de
temperatura.
38
www.electrolux.com
4.5 Modo ECO
En este modo, la temperatura se ajusta
entre +3 y +4°C.
Esta es la mejor temperatura
para asegurar una buena
conservación de los
alimentos con el mínimo de
consumo eléctrico.
Para activar el modo ECO, pulse varias
veces la tecla de temperatura hasta que
se ilumine el indicador LED, junto al
icono de modo ECO.
4.6 Función FastFreeze
Si debe introducir una gran cantidad de
alimentos templados en el
compartimento frigorífico (por ejemplo
después de hacer la compra) o necesita
reducir rápidamente la temperatura del
congelador para congelar alimentos, le
recomendamos que active la función
FastFreeze para almacenar
correctamente los alimentos.
Para activar esta función, pulse la tecla
de temperatura varias veces hasta que
se ilumine el indicador LED situado junto
al icono FastFreeze . También se ilumina
el indicador LED correspondiente a +2°
C.
La función se detiene
automáticamente después
de 52 horas. Cuando se
desactiva la función, se
recupera el ajuste de
temperatura anterior.
Puede desactivar esta
función en cualquier
momento pulsando la tecla
de temperatura para elegir
un nuevo ajuste de
temperatura.
Esta función corresponde
tanto al compartimento
frigorífico como al
congelador.
4.7 Indicador de puerta abierta
Si se deja la puerta abierta
aproximadamente 5 minutos, el indicador
de puerta abierta se activa. También
parpadea el indicador LED de la
temperatura ajustada.
Puede desactivar este
indicador cerrando la puerta
o pulsando la tecla de
temperatura.
5. USO DIARIO
5.1 Congelación de alimentos
frescos
El compartimento del congelador es
adecuado para congelar alimentos
frescos y conservar a largo plazo los
alimentos congelados y ultracongelados.
Para congelar alimentos frescos, active
la función FastFreeze al menos 24 horas
antes de introducir los alimentos en el
compartimento congelador.
Coloque los alimentos que vaya a
congelar en el compartimento inferior.
La cantidad máxima de alimentos que
puede congelarse en 24 horas se indica
en la placa de características, una
etiqueta situada en el interior del
aparato.
El proceso de congelación dura 24
horas: durante ese tiempo no deben
añadirse otros alimentos para congelar.
Cuando haya finalizado el proceso de
congelación, vuelva a ajustar la
temperatura adecuada (consulte
"Función FastFreeze").
En esa situación, la
temperatura del
compartimento frigorífico
puede descender por debajo
de 0°C. En ese caso, sitúe el
regulador de temperatura en
un ajuste menos frío.
ESPAÑOL
5.2 Conservación de alimentos
congelados
Al poner en marcha el aparato por
primera vez o después de un periodo sin
uso, déjelo en marcha al menos durante
2 horas con la función FastFreeze
encendida antes de colocar aproductos
en el compartimento.
Si se va a guardar una gran cantidad de
alimentos, retire todos los cajones del
aparato y coloque los alimentos en los
estantes de cristal para obtener los
mejores resultados.
En caso de producirse una
descongelación accidental,
por ejemplo, por un corte del
suministro eléctrico, si la
interrupción ha durado más
que el valor indicado en la
tabla de características
técnicas bajo la
especificación "Tiempo de
elevación", los alimentos
descongelados deberán
consumirse cuanto antes o
cocinarse de inmediato, y
luego volverse a congelar
(después de que se hayan
enfriado).
39
Se recomienda activar la el
ventilador cuando la
temperatura ambiente
supera los 30°C.
1. Para activar el dispositivo, pulse su
botón.
Se enciende la luz verde.
2. Cuando apague el aparato, recuerde
apagar el ventilador pulsando de
nuevo el botón.
Se apaga la luz verde.
5.5 Acumuladores de frío
El congelador contiene al menos un
acumulador de frío que alarga el periodo
de conservación en caso de que se
produzca un corte de corriente o una
avería.
5.6 Módulo FreshZone
El cajón de dentro del módulo alcanza
una temperatura más baja que en el
resto del frigorífico y es idóneo para
almacenar alimentos frescos como
pescado, carne y marisco.
5.3 Almacenamiento de comida
en el compartimento frigorífico
Cubra o envuelva los alimentos, en
especial si tienen sabores fuertes.
Coloque los alimentos de modo que el
aire pueda circular libremente entre
ellos.
Mantenga los alimentos en todos los
estantes a un mínimo de 20 mm de la
pared posterior y a 15 mm de la puerta.
5.4 FREESTORE
El compartimento frigorífico cuenta con
un ventilador que permite enfriar la
comida con rapidez y mantiene una
temperatura más uniforme dentro del
compartimento.
PRECAUCIÓN!
Antes de colocar o quitar el
módulo FreshZone dentro
del aparato, saque el cajón
inferior y la tapa de cristal.
El módulo FreshZone está equipado con
guías. Para extraer un cesto del
compartimento frigorífico, tire del módulo
hacia fuera y retírelo inclinando su parte
delantera hacia abajo.
40
www.electrolux.com
6. MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA
ADVERTENCIA!
Consulte los capítulos sobre
seguridad.
6.1 Limpieza del interior
Antes de utilizar el aparato por primera
vez, lave su interior y todos los
accesorios internos con agua templada y
jabón neutro para eliminar el típico olor
de los productos nuevos. A continuación,
seque todo bien.
PRECAUCIÓN!
No utilice detergentes,
polvos abrasivos ni
limpiadores a base de cloro
o aceite, ya que podrían
dañar el acabado.
6.2 Limpieza periódica
PRECAUCIÓN!
No mueva, dañe ni tire de
los conductos o cables del
interior del aparato.
3. Aclare y seque a fondo.
4. Si se puede acceder, limpie el
condensador y el compresor de la
parte posterior del aparato con un
cepillo.
Así mejorará el rendimiento del
aparato y reducirá el consumo
eléctrico.
6.3 Descongelación del
frigorífico
La escarcha se elimina automáticamente
del evaporador del frigorífico cada vez
que se detiene el compresor, durante el
funcionamiento normal.
Es importante limpiar periódicamente el
orificio de salida del agua de
descongelación situado en la mitad del
canal del compartimento frigorífico para
evitar que el agua se desborde y caiga
sobre los alimentos del interior.
PRECAUCIÓN!
No dañe el sistema de
refrigeración.
El equipo debe limpiarse de forma
regular:
1. Limpie el interior y los accesorios con
agua templada y un jabón neutro.
2. Revise y limpie periódicamente las
juntas de la puerta para mantenerlas
limpias y sin restos.
6.4 Descongelación del
congelador
El congelador no forma escarcha. Esto
significa que, durante el funcionamiento,
no se forma escarcha ni en las paredes
ESPAÑOL
internas del aparato ni sobre los
alimentos.
6.5 Periodos de inactividad
Si el aparato no se utiliza durante un
tiempo prolongado, tome las siguientes
precauciones:
41
1. Desconecte el aparato de la red
eléctrica.
2. Extraiga todos los alimentos.
3. Limpie el aparato y todos los
accesorios.
4. Deje la puerta o puertas abiertas
para que no se produzcan olores
desagradables.
7. SOLUCIÓN DE PROBLEMAS
ADVERTENCIA!
Consulte los capítulos sobre
seguridad.
7.1 Qué hacer si...
Problema
Posible causa
Solución
El aparato hace ruido.
El aparato no está bien
apoyado en el suelo.
Compruebe que los soportes
del aparato descansan sobre
una superficie estable.
La alarma audible o visual El aparato se ha conecta‐
está activada.
do recientemente o la
temperatura sigue siendo
demasiado alta.
Consulte "Alarma/indicador
de puerta abierta" o "Alarma/
indicador de temperatura al‐
ta".
La temperatura del apara‐ Consulte "Alarma/indicador
to es demasiado alta.
de puerta abierta" o "Alarma/
indicador de temperatura al‐
ta".
La bombilla no funciona.
La bombilla está en modo Cierre y abra la puerta.
de espera.
La bombilla es defectuo‐
sa.
El compresor funciona
continuamente.
Póngase en contacto con el
servicio técnico autorizado
más cercano.
La temperatura está ajus‐ Consulte el capítulo "Funcio‐
tada incorrectamente.
namiento"/"Panel de con‐
trol".
Se han guardado muchos Espere unas horas y vuelva
alimentos al mismo tiem‐ a comprobar la temperatura.
po.
La temperatura ambiente
es demasiado alta.
Consulte la tabla de clase
climática en la placa de ca‐
racterísticas.
Los alimentos introduci‐
Deje que los alimentos se
dos en el aparato estaban enfríen a temperatura am‐
demasiado calientes.
biente antes de almacenar‐
los.
42
www.electrolux.com
Problema
Posible causa
Solución
La función FastFreeze es‐ Consulte la sección “Función
tá activada.
FastFreeze”.
El compresor no se pone Esto es normal y no signi‐ El compresor se pone en
en marcha inmediatamen‐ fica que exista un error.
marcha al cabo de un rato.
te después de pulsar
FastFreeze o tras cambiar
la temperatura.
El agua fluye por el inte‐
rior del frigorífico.
La salida de agua está
obstruida.
Limpie la salida de agua.
Los productos impiden
Asegúrese de que los ali‐
que el agua fluya al colec‐ mentos no entran en contac‐
tor de agua.
to con la placa posterior.
Hay agua en el suelo.
La salida de agua de la
descongelación no está
conectada a la bandeja
de evaporación situada
sobre el compresor.
Fije la salida de agua de
descongelación a la bandeja
de evaporación.
No es posible ajustar la
temperatura.
La función FastFreeze o
ShoppingMode está acti‐
vada.
Apague manualmente la fun‐
ción FastFreeze o Shopping‐
Mode, o espere hasta que
se restablezca automática‐
mente antes de ajustar la
temperatura. Consulte "Fun‐
ción FastFreeze o Shopping‐
Mode".
La temperatura del apara‐ El regulador de tempera‐ Seleccione una temperatura
to es demasiado baja/alta. tura no se ha ajustado co‐ más alta o baja.
rrectamente.
La temperatura de los
productos es demasiado
alta.
Deje que la temperatura de
los productos descienda a la
temperatura ambiente antes
de guardarlos.
Se han guardado muchos Guarde menos productos al
alimentos al mismo tiem‐ mismo tiempo.
po.
La función FastFreeze es‐ Consulte la sección “Función
tá activada.
FastFreeze”.
Los paneles laterales del
aparato están calientes.
Es un estado normal cau‐
sado por el funcionamien‐
to del intercambiador de
calor.
Asegúrese de que haya al
menos un espacio de 30 mm
entre cada lado del aparato
y los muebles que lo rodean
cuando la temperatura am‐
biente supere los 38°C.
ESPAÑOL
Problema
Posible causa
Hay demasiada agua de
condensación en la pared
posterior del frigorífico.
La puerta se abre con de‐ Abra la puerta solo cuando
masiada frecuencia.
sea necesario.
43
Solución
La puerta no se cierra
completamente.
Asegúrese de que la puerta
está cerrada completamen‐
te.
Los alimentos guardados
no están envueltos co‐
rrectamente.
Envuelva los alimentos co‐
rrectamente antes de guar‐
darlos en el aparato.
La puerta no se abre fácil‐ Ha intentado volver a
Espere unos segundos entre
mente.
abrir la puerta inmediata‐ el cierre y la reapertura de la
mente después de cerrar‐ puerta.
la.
Si el consejo anterior no
ofrece resultados, llame al
servicio técnico autorizado
más cercano.
El dispositivo de iluminación solo debe
ser sustituido por el servicio técnico.
Póngase en contacto con el servicio
técnico.
7.2 Cambio de la bombilla
El aparato está equipado con una luz
LED interior de larga duración.
8. DATOS TÉCNICOS
8.1 Ficha de información del producto
Marca registrada
Electrolux
Modelo
EN3854POX 925054695
Categoría
7. Frigorífico-Congelador
Clase de eficiencia energética
A+++
Consumo de energía en kWh/año, según los re‐ 167
sultados obtenidos en la prueba estándar de 24
horas. El consumo de energía real depende de
las condiciones de uso del aparato y de su locali‐
zación
Volumen útil en litros, refrigerador
258
Volumen útil en litros, estrellas
-
Volumen útil en litros, zona de bodega
-
Volumen útil en litros, vino
-
Volumen útil en litros, total
349
44
www.electrolux.com
Volumen útil en litros, congelador
91
Volumen útil en litros, enfriador
-
Volumen útil en litros, otros compartimentos
-
Clasificación por estrellas del compartimento del
congelador con el volumen útil más alto (I)
****
Temperatura de diseño de otros compartimentos > 14 °C (°C), si acaso
Libre de escarcha (S/N), refrigerador
No
Libre de escarcha (S/N), congelador
Sí
Autonomía en h
18
Capacidad de congelación en kg/24h
4
Clase climática
SN-N-ST-T
Temperatura mínima ambiente a la que este
aparato está destinado a ser utiizado, en °C
10
Temperatura máxima ambiente a la que este
aparato está destinado a ser utiizado, en °C
43
Emisiones de ruido acústico dB(A) re1 pW
43
Aparato encastrado S/N
No
Aparato destinado a utilizarse exclusivamente
para la conservación de vinos S/N
No
8.2 Datos técnicos adicionales
Alto
2005 mm
Ancho
595 mm
Fondo
647 mm
Voltaje
230 - 240 V
Frecuencia
50 Hz
La información técnica se encuentra en
la placa de datos técnicos situada en el
lado exterior o interior del aparato, y en
la etiqueta de consumo energético.
9. ASPECTOS MEDIOAMBIENTALES
Recicle los materiales con el símbolo .
Coloque el material de embalaje en los
contenedores adecuados para su
reciclaje. Ayude a proteger el medio
ambiente y la salud pública, así como a
reciclar residuos de aparatos eléctricos y
electrónicos. No deseche los aparatos
marcados con el símbolo junto con los
residuos domésticos. Lleve el producto a
su centro de reciclaje local o póngase en
contacto con su oficina municipal.
УКРАЇНСЬКА
45
ЗМІСТ
1. ІНФОРМАЦІЯ З ТЕХНІКИ БЕЗПЕКИ..............................................................45
2. ІНСТРУКЦІЇ З ТЕХНІКИ БЕЗПЕКИ................................................................. 47
3. УСТАНОВКА.................................................................................................... 49
4. ПАНЕЛЬ КЕРУВАННЯ.................................................................................... 51
5. ЩОДЕННЕ КОРИСТУВАННЯ.........................................................................53
6. ДОГЛЯД ТА ЧИСТКА...................................................................................... 54
7. УСУНЕННЯ ПРОБЛЕМ...................................................................................55
8. ТЕХНІЧНІ ДАНІ................................................................................................58
З ДУМКОЮ ПРО ВАС
Дякуємо за придбання приладу Electrolux. Вибраний вами виріб є
результатом поєднання багаторічного професійного досвіду та новітніх
технологій. Оригінальний і стильний – сконструйований із думкою про вас.
Користуючись ним, ви завжди отримуватимете найкращий результат.
Компанія Electrolux вітає вас!
Відвідайте наш веб-сайт:
Поради з використання, брошури, інструкції з усунення несправностей,
сервісна інформація:
www.electrolux.com/webselfservice
Зареєструйте виріб, щоб отримати покращене обслуговування:
www.registerelectrolux.com
Придбання приладдя, витратних матеріалів та оригінальних запчастин
для вашого приладу:
www.electrolux.com/shop
РОБОТА З КЛІЄНТАМИ ТА СЕРВІСНЕ
ОБСЛУГОВУВАННЯ
Рекомендується використовувати оригінальні запчастини.
У разі звертання до сервісного центру необхідно мати наступну інформацію:
модель, номер виробу (PNC), серійний номер.
Цю інформацію можна знайти на табличці з технічними даними.
Увага! Важлива інформація з техніки безпеки
Загальна інформація й рекомендації
Інформація щодо захисту навколишнього середовища
Може змінитися без оповіщення.
1.
ІНФОРМАЦІЯ З ТЕХНІКИ БЕЗПЕКИ
Перед установкою та експлуатацією приладу слід
уважно прочитати інструкцію користувача. Виробник
не несе відповідальності за травми або збитки через
неправильне встановлення або використання.
46
www.electrolux.com
Інструкції з експлуатації слід зберігати в безпечному і
доступному місці з метою користування в
майбутньому.
1.1 Безпека дітей і вразливих осіб
•
•
•
•
•
•
Діти від 8 років, особи з обмеженими фізичними,
сенсорними чи розумовими здібностями та особи
без відповідного досвіду та знань можуть
користуватися цим приладом лише під наглядом
або після отримання інструктажу стосовно
безпечного користування приладом і пов’язаних
ризиків.
Діти у віці від 3 до 8 років та особи зі значними та
складними обмеженими можливостями можуть
користуватися приладом лише після належного
навчання.
Не слід залишати дітей до трьох років без
постійного нагляду поблизу приладу.
Не дозволяйте дітям гратися з приладом.
Дітям забороняється виконувати очищення чи
роботи з обслуговування приладу, які можуть
виконуватися користувачем, без нагляду.
Тримайте всі пакувальні матеріали подалі від дітей
та утилізуйте ці матеріали належним чином.
1.2 Загальні правила безпеки
•
•
•
Цей прилад призначено для використання в
побутових і аналогічних сферах:
– у фермерських будинках, на кухнях магазинів,
офісів та інших робочих середовищ;
– клієнтами готелів, мотелів, міні-готелів та в
інших житлових приміщеннях.
ПОПЕРЕДЖЕННЯ! Вентиляційні отвори в корпусі
приладу та у вбудованій конструкції мають бути
відкритими.
ПОПЕРЕДЖЕННЯ! Для прискорення процесу
розморожування не застосовуйте механічні
УКРАЇНСЬКА
•
•
•
•
•
•
47
пристрої або інші засоби, окрім тих, що
рекомендовані виробником.
ПОПЕРЕДЖЕННЯ! Стежте за тим, щоб не
пошкодити контур циркуляції холодоагенту.
ПОПЕРЕДЖЕННЯ! Не застосовуйте електричні
пристрої всередині відділень для зберігання
продуктів, якщо вони не передбачені для цієї мети
виробником.
Не застосовуйте водяні розпилювачі або пару для
чищення.
Протріть прилад вологою м’якою ганчіркою.
Використовуйте тільки нейтральні миючі засоби.
Не використовуйте абразивні засоби, жорсткі
серветки для очищення, розчинники або металеві
предмети.
Не зберігайте в цьому приладі легкозаймисті
речовини, зокрема аерозольні балончики з
паливом.
Задля уникнення небезпеки при пошкодженні
електричного кабелю його заміну має здійснювати
виробник, представник його авторизованого
сервісного центру або інша кваліфікована особа.
2. ІНСТРУКЦІЇ З ТЕХНІКИ БЕЗПЕКИ
2.1 Встановлення
ПОПЕРЕДЖЕННЯ!
Установлювати цей прилад
повинен лише
кваліфікований фахівець.
•
•
•
•
Повністю зніміть упаковку.
Не встановлюйте й не
використовуйте пошкоджений
прилад.
Дотримуйтеся інструкцій зі
встановлення, що постачаються
разом із приладом.
Будьте обережні під час
переміщення приладу, оскільки він
важкий. Використовуйте захисні
рукавички та взуття, що
постачається в комплекті.
•
•
•
•
•
Подбайте про те, щоб повітря
могло вільно циркулювати навколо
приладу.
Під час першої установки або після
переставлення дверцят зачекайте
принаймні 4 години, перш ніж
підключати прилад до живлення. Це
потрібно для того, щоб масло могло
стекти назад до компресора.
Перш ніж виконувати будь-які
операції на приладі (наприклад,
переставлення дверцят), витягніть
вилку з електричної розетки.
Не встановлюйте прилад поблизу
обігрівачів, кухонних плит, духових
шаф чи варильних поверхонь.
Встановлюйте прилад там, де на
нього не потраплятиме дощ.
48
www.electrolux.com
•
•
•
Встановлюйте прилад так, щоб на
нього не попадало пряме сонячне
проміння.
Не встановлюйте прилад у місцях з
високою вологістю або низькою
температурою.
Пересуваючи прилад, піднімайте
його за передній край, аби не
подряпати підлогу.
•
2.3 Користування
ПОПЕРЕДЖЕННЯ!
Існує небезпека
травмування, опіків,
ураження електричним
струмом і пожежі.
2.2 Під’єднання до
електромережі
ПОПЕРЕДЖЕННЯ!
Існує ризик займання та
ураження електричним
струмом.
ПОПЕРЕДЖЕННЯ!
При розміщенні приладу
переконайтеся, що шнур
живлення не затиснуто і не
пошкоджено.
ПОПЕРЕДЖЕННЯ!
Не використовуйте
розгалужувачі, перехідники
й подовжувачі.
•
•
•
•
•
•
Прилад повинен бути заземленим.
Переконайтеся в тому, що
параметри на табличці з технічними
даними сумісні з електричними
параметрами електроживлення від
мережі.
Завжди використовуйте правильно
встановлену протиударну розетку.
Стежте за тим, щоб не пошкодити
електричні компоненти (наприклад,
штепсель, кабель живлення,
компресор). При необхідності
заміни електричних компонентів
слід звернутися до авторизованого
сервісного центру або до
електрика.
Кабель живлення повинен
знаходитися нижче рівня
штепсельної вилки.
Вставляйте штепсельну вилку в
розетку електроживлення лише
після закінчення установки.
Переконайтеся, що після установки
є вільний доступ до розетки
електроживлення.
Не тягніть за кабель живлення, щоб
відключити прилад з мережі.
Завжди вимикайте, витягаючи
штепсельну вилку.
У приладі міститься
легкозаймистий газ, ізобутан (R600a),
— природний газ з високим рівнем
екологічності. Стежте за тим, щоб не
пошкодити контур циркуляції
холодоагенту, що містить ізобутан.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Не змінюйте технічні специфікації
цього приладу.
Не дозволяється класти всередину
приладу інші електричні прилади
(наприклад, апарати для
виготовлення морозива), якщо інше
не зазначається виробником.
У разі пошкодження контуру
циркуляції холодоагенту,
переконайтесь у відсутності полум’я
та джерел займання в кімнаті.
Провітріть приміщення.
Не ставте гарячі предмети на
пластикові частини приладу.
Не кладіть газовані напої в
морозильну камеру. Це створить
тиск на пляшку з напоєм.
Не зберігайте у приладі займисті
гази та рідини.
Не кладіть усередину приладу,
поряд із ним або на нього
легкозаймисті речовини чи
предмети, змочені в
легкозаймистих речовинах.
Не торкайтеся компресора чи
конденсатора. Вони гарячі.
Не виймайте предмети з
морозильної камери та не
торкайтеся їх мокрими або
вологими руками.
Не заморожуйте ті продукти, що
були раніше розморожені.
Дотримуйтеся вказаних на упаковці
із замороженими продуктами
інструкцій щодо зберігання.
УКРАЇНСЬКА
•
Замотуйте продукти у пакування,
придатне для харчових продуктів,
перш, ніж класти їх у морозильну
камеру.
•
2.7 Утилізація
2.4 Внутрішня підсвітка
ПОПЕРЕДЖЕННЯ!
Небезпека враження
електричним струмом.
•
Тип лампи, що застосовується у
цьому приладі, призначено лише
для побутових приладів. Не
використовуйте її для освітлення
оселі.
2.5 Догляд і чищення
ПОПЕРЕДЖЕННЯ!
Існує ризик травмування
або пошкодження приладу.
•
•
•
Перед початком ремонту прилад
треба від’єднати від електромережі,
знявши запобіжник або витягнувши
шнур живлення з розетки.
У холодильному агрегаті цього
приладу містяться вуглеводні.
Обслуговування та перезаряджання
агрегату повинен виконувати лише
кваліфікований спеціаліст.
Регулярно оглядайте дренажний
отвір приладу та очищуйте його за
необхідності. У разі блокування
отвору розморожена вода
збиратиметься на дні приладу.
49
Використовуйте лише оригінальні
запасні частини.
ПОПЕРЕДЖЕННЯ!
Існує небезпека
задушення.
•
•
•
•
•
•
Від’єднайте прилад від
електромережі.
Відріжте кабель живлення й
викиньте його.
Зніміть дверцята, щоб запобігти
запиранню дітей чи домашніх
тварин усередині приладу.
Контур циркуляції холодоагенту й
ізоляційні матеріали приладу є
екологічно чистими.
Ізоляційна піна містить займистий
газ. Щоб отримати інформацію про
належну утилізацію приладу, слід
звернутися до органів
муніципальної влади.
Не пошкоджуйте елементи
охолоджувача, що знаходяться
поруч із теплообмінником.
Цей продукт по змісту небезпечних
речовин відповідає вимогам
Технічного регламенту обмеження
використання деяких небезпечних
речовин в електричному та
електронному обладнанні (постанова
Кабінета Міністрів України №1057 від 3
грудня 2008р.)
2.6 Сервіс
•
Для ремонту приладу звертайтеся
до авторизованого сервісного
центру.
3. УСТАНОВКА
ПОПЕРЕДЖЕННЯ!
Див. розділи з інформацією
щодо техніки безпеки.
3.1 Розміщення
Цей прилад слід встановлювати в
сухому, добре провітрюваному
приміщенні, де температура
навколишнього середовища відповідає
кліматичному класу, вказаному на
табличці з технічними даними
приладу:
www.electrolux.com
УВАГА
З метою забезпечення
належного функціонування
за середньої температури
навколишнього
середовища понад 38 ºC
рекомендується залишити
відстань не менш 30 мм
між боками приладу та
меблями, що його
оточують.
Кліма‐ Навколишня температура
тичний
клас
SN
+10°C ... +32°C
N
+16°C ... +32°C
ST
+16°C ... +38°C
T
+16°C ... +43°C
3.2 Розміщення
3.3 Вирівнювання
Необхідно забезпечити
можливість відключити
прилад від електричної
розетки, тому вилка
повинна бути легко
доступною після установки.
Встановлюючи прилад, подбайте про
те, щоб він стояв рівно. Цього можна
досягти за допомогою двох
регульованих ніжок, розташованих
спереду знизу.
3.4 Під’єднання до
електромережі
•
100 mm
min
Прилад слід встановлювати подалі від
джерел тепла, таких як батареї,
бойлери, пряме сонячне світло тощо.
Повітря має вільно циркулювати
довкола задньої панелі приладу. Для
забезпечення найвищої ефективності
роботи, якщо прилад встановлюється
під навісною шафою, мінімальна
відстань від верхнього краю приладу
до навісної шафи повинна становити
не менше 100 мм. Утім, прилад краще
не ставити під навісними шафами.
Точне вирівнювання виконується за
допомогою регулювання висоти однієї
або декількох ніжок, розташованих під
приладом.
•
A
20 mm
50
B
•
•
Перш ніж під’єднати прилад до
електромережі, переконайтеся, що
показники напруги й частоти,
вказані на табличці з паспортними
даними, відповідають показникам
мережі у вашому регіоні.
Прилад повинен бути заземленим.
З цією метою вилка приладу
оснащена спеціальним контактом.
Якщо у розетці заземлення немає,
заземліть прилад окремо у
відповідності до чинних
нормативних вимог,
проконсультувавшись із
кваліфікованим електриком.
Виробник не несе відповідальності
у разі недотримання цих правил
техніки безпеки.
Цей прилад відповідає директивам
ЄЕС.
УКРАЇНСЬКА
3.5 Установлення дверцят на
інший бік
Якщо потрібно змінити напрям
відкриття дверцят, зверніться до
найближчого авторизованого
51
сервісного центру. Спеціаліст
авторизованого сервісного центру
перевстановить дверцята на інший бік
за ваш рахунок.
4. ПАНЕЛЬ КЕРУВАННЯ
1
8°
5°
2
2°
3
4
1 Шкала температур
2 Символ режиму ECO
3 Символ FastFreeze
4 Кнопка температури
4.1 Увімкнення
4.3 Регулювання температури
1. Вставте вилку приладу в розетку
електромережі.
2. Щоб увімкнути прилад, торкайтесь
кнопки температури доти, доки не
засвітяться всі LED індикатори.
Приблизно через 3 секунди LED
індикатори згасають, і встановлюється
температура за промовчанням (режим
ECO). LED індикатор поруч із значком
режиму ECO світиться.
Для регулювання температури
натисніть кнопку температури. Щоразу
при натисненні кнопки встановлена
температура переміщується на одне
положення і засвічується відповідний
світлодіодний індикатор. Натискайте
кнопки температури доти, доки не
буде обрано потрібну температуру.
Задане значення буде зафіксовано.
4.2 Вимкнення
1. Щоб вимкнути прилад, натисніть
кнопку температури й утримуйте
протягом 3 секунд.
Усі світлодіодні індикатори згаснуть.
2. Щоб від’єднати прилад від
джерела живлення, витягніть вилку
з розетки.
Вибір здійснюється у
порядку зростання від
+2 °C до +8 °C.
Найнижче значення
температури: +2 °C.
Найвище значення
температури: +8°C
Найбільш підходяще
значення: режим ECO (від
+3 до +4°C).
52
www.electrolux.com
Виберіть необхідне значення з
урахуванням того, що температура
всередині приладу залежить від
наступних чинників:
• температура у приміщенні;
• частота відкривання дверцят;
• кількість продуктів, що
зберігаються всередині
приладу;
• розташування приладу.
4.4 Режим сну дисплея
Якщо з приладом не виконуються
будь-які дії протягом 30 секунд,
дисплей переходить у режим сну.
Слабо світиться лише світлодіодний
індикатор, який показує поточну
встановлену температуру. Усі інші
світлодіодні індикатори не горять. Щоб
вимкнути цей режим, натисніть кнопку
температури.
4.5 Режим ECO
В цьому режимі температура
встановлена в діапазоні від +3 до
+4°C.
Це найкраща температура
для забезпечення
належного зберігання
продуктів з мінімальним
споживанням енергії.
Для активації режиму ECO натискайте
кнопку температури доти, доки не
засвітиться індикатор LED поряд з
символом режиму ECO.
4.6 Функція FastFreeze
Якщо потрібно покласти велику
кількість теплих продуктів у
холодильну камеру (наприклад, після
відвідування магазинів) або швидко
знизити температуру в морозильній
камері для швидкої заморозки свіжих
продуктів, радимо активувати функцію
FastFreeze для належного зберігання
продуктів харчування.
Щоб активувати цю функцію,
натискайте кнопку регулювання
температури, доки не загориться
світлодіодний індикатор біля символу
FastFreeze. Також загориться
світлодіодний індикатор, який
відповідає значенню температури
+2°C.
Виконання цієї функції
автоматично припиняється
через 52 години. Після
вимкнення цієї функції
автоматично
відновлюється попереднє
налаштування
температури.
Ви можете дезактивувати
цю функцію у будь-який
час, натиснувши кнопку
регулювання температури
й обравши нове
налаштування
температури.
Ця функція відповідає
холодильній і морозильній
камерам.
4.7 Індикатор відкритих
дверцят
Якщо дверцята залишалися
відкритими приблизно 5 хвилин,
вмикається індикатор відкритих
дверцят. Світлодіодний індикатор
поточної встановленої температури
мигтить.
Цей індикатор можна
вимкнути, зачинивши
дверцята або натиснувши
кнопку регулювання
температури.
УКРАЇНСЬКА
53
5. ЩОДЕННЕ КОРИСТУВАННЯ
5.1 Заморожування свіжих
продуктів
Морозильна камера підходить для
заморожування свіжих продуктів і
тривалого зберігання заморожених
продуктів і продуктів глибокого
заморожування.
Щоб заморозити свіжі продукти,
активуйте функцію FastFreeze
принаймні за 24 години до того, як
покласти до морозильної камери
продукти для заморожування.
Для заморожування свіжих продуктів їх
можна помістити у відділення на дні.
Максимальна кількість продуктів, яку
можна заморозити за 24 години,
вказана на табличці з технічними
даними, що розташована всередині
приладу.
Процес заморожування триває
24 години. Упродовж цього періоду не
додавайте нові продукти для
заморожування.
Після завершення заморожування
встановіть необхідну температуру
(див. «Функція FastFreeze»).
За таких умов температура
в холодильному відділенні
може опуститися нижче
0°C. У цьому випадку слід
встановити регулятор
температури на вище
значення.
5.2 Зберігання заморожених
продуктів
При першому вмиканні або після
тривалого періоду простою нехай
холодильник попрацює щонайменше
впродовж 2 годин з увімкненою
функцією FastFreeze, перш ніж ставити
продукти у відділення.
Якщо потрібно завантажити велику
кількість продуктів, то вийміть із
приладу всі шухляди й покладіть
продукти на скляну полицю для
кращого зберігання.
У разі випадкового
розморожування,
наприклад, через перебої в
постачанні електроенергії,
якщо електропостачання
відсутнє протягом
більшого часу, ніж
зазначений на табличці
технічних характеристик у
колонці «Rising time»,
продукти, що
розморозилися, необхідно
якнайшвидше спожити або
негайно приготувати, а
потім знову заморозити
(попередньо охолодивши).
5.3 Зберігання продуктів у
холодильному відділенні
Накривайте або загортайте продукти,
особливо ті, що сильно пахнуть.
Розміщуйте продукти так, щоб повітря
могло вільно циркулювати довкола
них.
Зберігайте продукти на всіх поличках
на відстані не менше 20 мм від задньої
стінки та 15 мм від дверцят.
5.4 FREESTORE
Холодильне відділення оснащене
вентилятором, який забезпечує
швидке охолодження продуктів і
підтримує більш рівномірну
температуру в усьому відділенні.
Рекомендується включити
вентилятор, якщо
температура
навколишнього
середовища перевищує
30°C.
1. Щоб активувати пристрій,
натисніть кнопку на ньому.
З'являється зелений індикатор.
2. При вимиканні приладу не
забудьте також вимкнути
вентилятор, натиснувши кнопку ще
раз.
Зелений індикатор зникає.
54
www.electrolux.com
5.5 Акумулятори холоду
У морозильнику є принаймні один
акумулятор холоду, який збільшує час
зберігання у разі припинення
постачання електроенергії або
несправності.
Модуль FreshZone обладнано
направляючими. Щоб вийняти його з
холодильної камери, потягніть модуль
на себе та зніміть кошик, нахиливши
його передню частину вниз.
5.6 Модуль FreshZone
Шухляда всередині модуля підходить
для зберігання свіжих продуктів (риби,
м’яса, морепродуктів тощо), оскільки
температура в ній нижча, ніж в інших
відділеннях холодильника.
УВАГА
Перед розміщенням або
вийманням модуля
FreshZone з приладу,
витягніть з холодильника
нижній висувний ящик і
скляну кришку.
6. ДОГЛЯД ТА ЧИСТКА
ПОПЕРЕДЖЕННЯ!
Див. розділи з інформацією
щодо техніки безпеки.
6.1 Очищення камери
Щоб усунути типовий запах нового
приладу, перш ніж користуватися ним,
помийте камеру і все внутрішнє
приладдя теплою водою з
нейтральним милом, а потім ретельно
витріть.
УВАГА
Не використовуйте миючі
засоби, абразивні
порошки, хлор або засоби
для чищення на основі
масла, оскільки вони
можуть пошкодити
оздоблення поверхні.
6.2 Періодичне очищення
УВАГА
Не тягніть, не пересувайте
та не пошкоджуйте трубки
й кабелі всередині
приладу.
УКРАЇНСЬКА
55
УВАГА
Стежте за тим, щоб не
пошкодити систему
охолодження.
Прилад необхідно регулярно чистити:
1. Камеру та аксесуари мийте теплою
водою з нейтральним милом.
2. Регулярно перевіряйте
ущільнювачі дверцят і очищуйте їх
від бруду та залишків продуктів.
3. Промийте чистою водою і ретельно
витріть.
4. Конденсатор і компресор у задній
частині приладу необхідно чистити
за допомогою щітки.
Це покращить роботу приладу та
дозволить заощадити
електроенергію.
6.4 Розморожування
морозильника
Морозильник не потребує
розморожування. Це означає, що під
час роботи приладу іній не
утворюється ні на внутрішніх стінках, ні
на продуктах.
6.5 Періоди простою
Якщо прилад тривалий час не
експлуатується, виконайте наступні
запобіжні дії:
6.3 Розморожування
холодильника
У режимі звичайної експлуатації іній
автоматично видаляється з випарника
холодильного відділення щоразу, коли
компресор зупиняється.
Важливо періодично чистити зливний
отвір для талої води посередині
холодильного відділення, щоб
запобігти переливанню води через
край і потраплянню на продукти в
холодильнику.
1. Відключіть прилад від
електромережі.
2. Вийміть із приладу всі продукти.
3. Помийте прилад і всі аксесуари.
4. Залишіть дверцята відкритими,
щоб запобігти утворенню
неприємних запахів.
7. УСУНЕННЯ ПРОБЛЕМ
ПОПЕРЕДЖЕННЯ!
Див. розділи з інформацією
щодо техніки безпеки.
7.1 Необхідні дії в разі виникнення проблем
Несправність
Можлива причина
Спосіб усунення
Прилад шумить під час
роботи
Прилад не зафіксовано
належним чином.
Переконайтеся, що прилад
стоїть стійко.
Активний звуковий або
Камеру було нещодавно
візуальний сигнал триво‐ увімкнено, або темпера‐
ги.
тура все ще занадто ви‐
сока.
Див. розділ «Сигнал/Інди‐
катор щодо відкритих
дверцят» або «Сигнал/
Індикатор високої темпера‐
тури».
56
www.electrolux.com
Несправність
Лампа не світиться.
Компресор працює без
зупинок.
Можлива причина
Спосіб усунення
Температура у приладі
надто висока.
Див. розділ «Сигнал/Інди‐
катор щодо відкритих
дверцят» або «Сигнал/
Індикатор високої темпера‐
тури».
Лампа знаходиться в ре‐ Зачиніть, а потім відчиніть
жимі очікування.
дверцята.
Лампа несправна.
Зверніться до найближчого
авторизованого сервісного
центру.
Неправильно налашто‐
вано температуру.
Див. розділ «Опис роботи»/
«Панель керування».
У приладі одночасно
Зачекайте кілька годин, а
зберігається багато про‐ потім знову перевірте тем‐
дуктів.
пературу.
Температура у примі‐
щенні надто висока.
Див. діаграму кліматичного
класу на табличці з техніч‐
ними даними.
Продукти, покладені в
прилад, були недо‐
статньо охолодженими.
Перш ніж завантажувати
харчові продукти для збері‐
гання, зачекайте, доки во‐
ни охолонуть до кімнатної
температури.
Увімкнено функцію
FastFreeze.
Див. розділ «Функція
FastFreeze».
Компресор не вмикаєть‐
ся одразу після натис‐
нення перемикача
FastFreeze або після то‐
го, як змінено темпера‐
туру.
Це нормально та не є
ознакою помилки.
Компресор вмикається че‐
рез деякий час.
Вода затікає всередину
холодильника.
Забився отвір для зли‐
вання води.
Очистьте отвір для зливан‐
ня води.
Продукти харчування
перешкоджають стікан‐
ню води у збірник.
Переконайтеся в тому, що
продукти харчування не
торкаються задньої стінки.
Отвір для зливання та‐
лої води не під’єднано
до випарного дека, яке
знаходиться над ком‐
пресором.
Під’єднайте випарне деко
до отвору для зливання та‐
лої води.
Вода тече на підлогу.
УКРАЇНСЬКА
57
Несправність
Можлива причина
Спосіб усунення
Не вдається налаштува‐
ти температуру.
Увімкнено функцію
FastFreeze або
ShoppingMode.
Вимкніть функцію
FastFreeze або
ShoppingMode вручну чи
відрегулюйте температуру,
коли функція вимкнеться
автоматично. Див. розділ
«Функція FastFreeze або
ShoppingMode».
Температура всередині
приладу занадто низька
або занадто висока.
Неправильно налашто‐
вано регулятор темпе‐
ратури.
Установіть більше або мен‐
ше значення температури.
Температура продуктів
харчування занадто ви‐
сока.
Зачекайте, доки продукти
харчування охолонуть до
кімнатної температури,
перш ніж завантажувати їх
для зберігання.
У приладі одночасно
зберігалося багато про‐
дуктів.
Не зберігайте в холодиль‐
нику значну кількість про‐
дуктів харчування одночас‐
но.
Увімкнено функцію
FastFreeze.
Див. розділ «Функція
FastFreeze».
Бокові панелі приладу
теплі.
Це нормальний стан,
який виникає через ро‐
боту теплообмінника.
Переконайтеся, що кожна
сторона приладу знахо‐
диться на відстані при‐
наймні 30 мм від стінок ме‐
блів, коли температура на‐
вколишнього середовища
перевищує 38 °С.
На задній стінці холо‐
дильника забагато кон‐
денсованої води.
Дверцята відчинялися
занадто часто.
Відчиняйте дверцята лише
в разі потреби.
Дверцята не зачинено
повністю.
Переконайтеся в тому, що
дверцята зачинено повні‐
стю.
Продукти, що зберіга‐
ються, не було запако‐
вано.
Запакуйте продукти належ‐
ним чином перед зберіган‐
ням у приладі.
Ви спробували відчини‐
ти дверцята відразу пі‐
сля закриття.
Перш ніж знову відчинити
дверцята, зачекайте кілька
секунд після закриття.
Дверцята відчиняються
із зусиллям.
58
www.electrolux.com
Якщо ці поради не
допомогли, зверніться до
найближчого
авторизованого сервісного
центру.
Замінювати освітлювальний пристрій
дозволяється тільки фахівцям
сервісного центру. Зверніться в
сервісний центр.
7.2 Заміна лампи
Прилад оснащено довговічною
світлодіодною лампою внутрішньої
підсвітки.
8. ТЕХНІЧНІ ДАНІ
8.1 Інформаційний листок виробу
Торгова марка
Electrolux
Модель
EN3854POX 925054695
Категорія
7. Холодильник-морозильник
Клас енергоефективності
A+++
Споживання енергії в кВт∙год, виходячи зі
стандартних результатів випробувань за 24
години. Фактичне споживання енергії залежа‐
тиме від характеру використання приладу та
місця його розташування
167
Об'єм зберігання в літрах, холодильник
258
Об'єм зберігання в літрах, зірок
-
Об'єм зберігання в літрах, зона льоху
-
Об'єм зберігання в літрах, вино
-
Об'єм зберігання в літрах, усього
349
Об'єм зберігання в літрах, морозильник
91
Об'єм зберігання в літрах, охолоджувач
-
Об'єм зберігання в літрах, інші відділення
-
Кількість зірок морозильного відділення з на‐
йвищим об'ємом зберігання (л)
****
Проектна температура інших відділень > 14 °C (°C), за наявності
«Frost free» (Т/Н), Холодильник
Ні
«Frost free» (Т/Н), Морозильник
Так
Зберігання холоду при відключенні живлення,
год.
18
УКРАЇНСЬКА
Продуктивність заморожування, кг/24 год.
4
Кліматичний клас
SN-N-ST-T
Найнижча температура навколишнього сере‐
довища, при якій цей прилад призначено для
використання, у °C
10
59
Найвища температура навколишнього середо‐ 43
вища, при якій цей прилад призначено для ви‐
користання, у °C
Викиди шуму в дБ(A) відносно 1 пВт
43
Вбудований прилад Т/Н
Ні
Цей прилад призначено виключно для збері‐
гання вина Т/Н
Нi
8.2 Додаткові технічні дані
Висота
2005 мм
Ширина
595 мм
Товщина
647 мм
Напруга
230 - 240 В
Частота
50 Гц
Технічна інформація міститься на
табличці з технічними даними,
розташованій на зовнішній або
внутрішній поверхні приладу, і на
табличці електричних параметрів.
9. ОХОРОНА ДОВКІЛЛЯ
Здавайте на повторну переробку
матеріали, позначені відповідним
приладів. Не викидайте прилади,
символом . Викидайте упаковку у
відповідні контейнери для вторинної
сировини. Допоможіть захистити
навколишнє середовище та здоров’я
інших людей і забезпечити вторинну
переробку електричних і електронних
*
позначені відповідним символом ,
разом з іншим домашнім сміттям.
Поверніть продукт до заводу із
вторинної переробки у вашій
місцевості або зверніться до місцевих
муніципальних органів влади.
280158364-A-372019
www.electrolux.com/shop
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising