Electrolux | EN3853MOX | User manual | Electrolux EN3853MOX Korisnički priručnik

Electrolux EN3853MOX Korisnički priručnik
EN3853MOX
HR
CS
SR
SK
SL
Zamrzivač hladnjak
Chladnička s mrazničkou
Фрижидер-замрзивач
Chladnička s mrazničkou
Hladilnik z zamrzovalnikom
Upute za uporabu
Návod k použití
Упутство за употребу
Návod na používanie
Navodila za uporabo
2
13
25
38
50
2
www.electrolux.com
SADRŽAJ
1. INFORMACIJE O SIGURNOSTI........................................................................ 2
2. SIGURNOSNE UPUTE...................................................................................... 4
3. POSTAVLJANJE................................................................................................ 6
4. RAD UREĐAJA.................................................................................................. 6
5. SVAKODNEVNA UPORABA..............................................................................7
6. ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE...............................................................................8
7. RJEŠAVANJE PROBLEMA................................................................................9
8. TEHNIČKI PODACI.......................................................................................... 11
MISLIMO NA VAS
Hvala vam što ste kupili Electrolux uređaj. Izabrali ste proizvod koji sa sobom
donosi desetljeća profesionalnog iskustva i inovacija. Domišljat i elegantan,
projektiran je misleći na vas. Stoga, uvijek kada ga koristite, možete biti sigurni
znajući da ćete svaki put dobiti izvrsne rezultate.
Dobrodošli u Electrolux.
Posjetite našu internetsku stranicu za:
Dobivanje savjeta o korištenju, rješavanje problema, brošure i servisne
informacije:
www.electrolux.com/webselfservice
Registriranje vašeg proizvoda za bolji servis:
www.registerelectrolux.com
Kupujte dodatnu opremu, potrošni materijal i originalne rezervne dijele za svoj
uređaj:
www.electrolux.com/shop
BRIGA O KUPCIMA I SERVIS
Preporučujemo uporabu originalnih rezervnih dijelova.
Prilikom kontaktiranja ovlaštenog servisnog centra, provjerite da su vam dostupni
sljedeći podaci: Model, PNC, serijski broj.
Informacije možete pronaći na natpisnoj pločici.
Upozorenje / Oprez - sigurnosne informacije
Opće informacije i savjeti
Ekološke informacije
Zadržava se pravo na izmjene.
1.
INFORMACIJE O SIGURNOSTI
Prije postavljanja i korištenja uređaja, pažljivo pročitajte
isporučene upute. Proizvođač nije odgovoran za bilo
kakvu ozljedu ili oštećenje koji su rezultat neispravnog
postavljanja ili korištenja. Upute uvijek držite na
sigurnom i pristupačnom mjestu za buduću upotrebu.
HRVATSKI
3
1.1 Sigurnost djece i osjetljivih osoba
•
•
•
•
•
•
Ovaj uređaj mogu koristiti djeca od 8 godina pa na
više i osobe smanjenih tjelesnih, osjetilnih ili mentalnih
mogućnosti ili osobe koje ne raspolažu iskustvom ili
znanjem ako su pod nadzorom osobe odgovorne za
njihovu sigurnost i rade po uputama koje se odnose
na sigurno korištenje uređaja te razumiju uključene
opasnosti.
Ovaj uređaj mogu koristiti djeca između 3 i 8 godina i
osobe s velikim i složenim invaliditetom, ako su
pravilno upućene.
Djeca mlađa od 3 godine trebaju se držati podalje od
uređaja ako nisu pod trajnim nadzorom.
Ne dozvolite djeci da se igraju s uređajem.
Bez nadzora djeca ne smiju čistiti uređaj i provoditi
održavanje koje izvršava korisnik.
Sva pakiranja držite izvan dohvata djece i odlažite ih
na odgovarajući način.
1.2 Opća sigurnost
•
•
•
•
•
Ovaj uređaj namijenjen je za upotrebu u kućanstvu i
za slične namjene kao što su:
– Farme, čajne kuhinje koje upotrebljavaju zaposleni
u prodavaonicama, uredima i drugim radnim
prostorima
– Klijenti hotela, motela, iznajmljivanja soba s
doručkom i drugih vrsta smještaja
UPOZORENJE: Ventilacijski otvori na kućištu uređaja
ili ugradnom elementu ne smiju biti blokirani.
UPOZORENJE: Ne koristite mehaničke uređaje ili
druga sredstva za ubrzavanje postupka odmrzavanja
osim onih koje preporučuje proizvođač.
UPOZORENJE: Pazite da ne oštetite sustav hlađenja.
UPOZORENJE: Ne koristite električne uređaje u
odjeljcima za čuvanje namirnica ako nisu preporučeni
od strane proizvođača.
4
www.electrolux.com
•
•
•
•
Za čišćenje uređaja ne koristite prskanje vodom i
parom.
Uređaj očistite vlažnom mekom krpom. Koristite samo
neutralne deterdžente. Nikada ne koristite abrazivna
sredstva, jastučiće za ribanje, otapala ili metalne
predmete.
U ovaj uređaj ne spremajte eksplozivna sredstva,
poput limenki spreja sa zapaljivim punjenjem.
Ako je kabel za napajanje oštećen, proizvođač ili
ovlašteni servisni centar ili slična kvalificirana osoba
mora ga zamijeniti kako bi se izbjegla opasnost.
2. SIGURNOSNE UPUTE
2.1 Postavljanje
UPOZORENJE!
Samo kvalificirana osoba
smije postaviti ovaj uređaj.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Odstranite svu ambalažu.
Ne postavljajte i ne koristite oštećeni
uređaj.
Pridržavajte se uputa za ugradnju
koje su priložene uređaju.
Prilikom pomicanja uređaja uvijek
budite pažljivi jer je uređaj težak.
Uvijek nosite zaštitne rukavice i
zatvorenu obuću.
Provjerite može li zrak kružiti oko
uređaja.
Prilikom prvog postavljanja ili nakon
promjene smjera otvaranja vrata,
pričekajte najmanje 4 sata prije
priključenja uređaja na napajanje. Na
taj način se omogućuje povrat ulja u
kompresor.
Prije provođenja bilo kakvih radnji na
uređaju (npr. promjena smjera
otvaranja vrata), izvucite utikač iz
utičnice.
Uređaj ne postavljajte u blizini
radijatora, štednjaka, pećnice ili ploča
za kuhanje.
Ne izlažite uređaj kiši.
Uređaj ne postavljajte na direktno
sunčevo svjetlo.
Ne postavljajte ovaj uređaj na mjesta
koja su prevlažna ili prehladna.
•
Prilikom pomicanja kućišta podignite
prednji kraj kako biste izbjegli
ogrebotine na podu.
2.2 Priključak na električnu
mrežu
UPOZORENJE!
Opasnost od požara i
strujnog udara.
UPOZORENJE!
Kod postavljanja aparata
provjerite da kabel napajanja
nije presavijen ili prignječen.
UPOZORENJE!
Ne koristite višeputne
utikače i produžne kabele.
•
•
•
•
•
•
Uređaj mora biti uzemljen.
Uvjerite se da su parametri na
natpisnoj pločici kompatibilni s
električnim detaljima napajanja.
Uvijek koristite pravilno ugrađenu
utičnicu sa zaštitom od strujnog
udara.
Pazite da ne oštetite električne
komponente (npr. utikač, kabel
napajanja, kompresor). Za zamjenu
električnih komponenti kontaktirajte
ovlašteni servis.
Kabel napajanja mora biti ispod razine
utikača.
Utikač kabela napajanja utaknite u
utičnicu tek po završetku postavljanja.
HRVATSKI
•
Provjerite postoji li pristup utikaču
nakon postavljanja.
Ne povlačite kabel napajanja kako
biste utikač izvukli iz utičnice. Uvijek
uhvatite i povucite utikač.
2.3 Upotreba
UPOZORENJE!
Opasnost od ozljede,
opeklina, strujnog udara ili
požara.
2.4 Unutarnja rasvjeta
UPOZORENJE!
Opasnost od električnog
udara.
•
UPOZORENJE!
Opasnost od ozljeda ili
oštećenja uređaja.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
U ovom uređaju se koristi vrsta svjetla
namijenjena samo za kućanske
uređaje. Ne koristite ga za kućno
osvjetljenje.
2.5 Čišćenje i održavanje
U uređaju se nalazi zapaljivi plin
izobutan (R600a), prirodni plin koji je
izrazito ekološki kompatibilan. Pazite da
ne uzrokujete oštećenje u sustavu
hlađenja koji sadži izobutan.
Ne mijenjajte specifikacije ovog
uređaja.
U uređaj ne stavljajte električne
uređaje (npr. aparate za izradu
sladoleda) osim ako je proizvođač
naveo da je to moguće.
Ako dođe do oštećenja u sustavu
hlađenja, provjerite da nema vatre i
izvora plamena u prostoriji. Dobro
prozračujte prostoriju.
Ne dozvolite da vrući predmeti
dodiruju plastične dijelove uređaja.
U odjeljak zamrzivača ne stavljajte
gazirana pića. To će stvoriti pritisak
na posudu s pićem.
U uređaj ne spremajte zapaljivi plin i
tekućinu.
Ne stavljajte zapaljive predmete ili
predmete namočene zapaljivim
sredstvima u, pored ili na uređaj.
Ne dodirujte kompresor ili
kondenzator. Oni su vrući.
Ne uklanjajte i ne dodirujte predmete
iz odjeljka zamrzivača ako su vam
ruke vlažne ili mokre.
Nemojte ponovno zamrzavati
odmrznute namirnice.
Slijedite upute za spremanje na
ambalaži smrznutih namirnica.
Prije stavljanja u odjeljak zamrzivača,
hranu omotajte bilo kojim materijalom
prikladnim za kontakt s hranom.
5
•
Prije održavanja, uređaj isključite i
utikač izvucite iz utičnice mrežnog
napajanja.
Ovaj uređaj sadrži ugljikovodike u
rashladnoj jedinici. Samo kvalificirana
osoba smije održavati i ponovno puniti
jedinicu.
Redovito provjerite ispust uređaja i po
potrebi ga očistite. Ako je ispust
začepljen, na dnu uređaja će se
skupljati odmrznuta voda.
2.6 Usluga
•
•
Za popravak uređaja kontaktirajte
ovlašteni servis.
Koristite samo originalne rezervne
dijelove.
2.7 Odlaganje
UPOZORENJE!
Opasnost od ozljede ili
gušenja.
•
•
•
•
•
•
Uređaj isključite iz električne mreže.
Prerežite električni kabel i bacite ga.
Skinite vrata kako biste spriječili da se
djeca i kućni ljubimci zatvore u uređaj.
Sustav hlađenja i izolacijski materijali
ovog uređaja nisu štetni za ozon.
Izolacijska pjena sadrži zapaljive
plinove. Za informacije o pravilnom
odlaganju uređaja kontaktirajte
komunalnu službu.
Nemojte prouzročiti oštećenje dijelova
jedinice hlađenja u blizini izmjenjivača
topline.
6
www.electrolux.com
3. POSTAVLJANJE
UPOZORENJE!
Pogledajte poglavlja sa
sigurnosnim uputama.
•
3.1 Pozicioniranje
Uređaj se može montirati na suho mjesto
s dobrom ventilacijom gdje sobna
temperatura odgovara klimatskoj klasi
označenoj na nazivnoj pločici uređaja:
Klimats Temperatura okoline
ka
klasa
SN
od +10°C do + 32°C
N
od +16°C do + 32°C
ST
od +16°C do + 38°C
T
od +16°C do + 43°C
3.2 Spajanje na električnu
mrežu
•
•
•
Uređaj mora biti uzemljen. Utikač na
električnom kabelu isporučen je s
kontaktom za tu svrhu. Ako vaša
kućna električna utičnica nije
uzemljena, spojite uređaj na odvojeno
uzemljenje u skladu s važećim
propisima, konzultirajući ovlaštenog
električara.
Proizvođač odbija svaku odgovornost
ukoliko gornje sigurnosne mjere
opreza nisu poduzete.
Ovaj je uređaj u skladu sa sljedećim
EEZ direktivama:
3.3 Postavljanje uređaja i
promjena smjera otvaranja
vrata
Pogledajte posebne upute
za postavljanje (zahtjevi za
ventilaciju, niveliranje) i
promjena smjera otvaranja
vrata.
Prije spajanja, provjerite odgovaraju li
napon i frekvencija na nazivnoj pločici
električnom napajanju u vašem domu.
4. RAD UREĐAJA
4.1 Upravljačka ploča
1 Indikatori temperature
2 FastFreeze
3 Regulator temperature
1
3
2
HRVATSKI
4.2 Uključivanje
Umetnite utikač u utičnicu.
Najhladnija postavka: +2°C.
Najtoplija postavka: +8°C.
Općenito je najprikladnija
srednja postavka.
4.3 Isključivanje
Iskopčajte utikač iz zidne utičnice.
4.4 Funkcija FastFreeze
Funkciju FastFreeze možete aktivirati
pritiskom na tipku FastFreeze.
Uključuje se LED svjetlo koje odgovara
indikatoru simbola FastFreeze.
Funkciju FastFreeze možete deaktivirati
pritiskom na tipku FastFreeze.
Uključit će se indikator FastFreeze.
Funkcija se automatski
isključuje nakon 52 sata.
4.5 Regulacija temperature
Dodirujte regulator temperature sve dok
se ne uključi LED žaruljica odgovarajuće
7
temperature. Odabir je progresivan,
kreće se u rasponu od 2°C do 8°C.
Odaberite točnu postavku imajući u vidu
da temperatura u uređaju ovisi o
sljedećem:
•
•
•
•
sobnoj temperaturi
učestalosti otvaranja vrata
količini pohranjene hrane
položaju uređaja.
1. Dodirnite regulator temperature.
Kontrolna žaruljica temperature bljeska.
Sa svakim dodirom regulatora
temperature postavka će se pomaknuti
za jedan položaj. Neko će vrijeme treptati
LED.
2. Dodirujte regulator temperature sve
dok se ne odabere željena vrijednost
temperature.
5. SVAKODNEVNA UPORABA
5.1 Zamrzavanje svježih
namirnica
Odjeljak zamrzivača prikladan je za
dugotrajno zamrzavanje svježih
namirnica i dugotrajno čuvanje
zamrznutih i duboko zamrznutih
namirnica.
Za zamrzavanje svježih namirnica
uključite funkciju FastFreeze najmanje
24 sata prije stavljanja namirnica u
odjeljak zamrzivača.
Svježu hranu koju želite zamrznuti stavite
u donji odjeljak.
Maksimalna količina hrane koja se može
zamrznuti u 24 sata navedena je na
nazivnoj pločici, naljepnici koja se
nalazi u unutrašnjosti uređaja.
Postupak zamrzavanja traje 24 sata.
tijekom tog perioda nemojte dodavati
druge namirnice za zamrzavanje.
Kada je postupak zamrzavanja završen,
vratite na željenu temperaturu (vidi
funkciju "FastFreeze").
U ovom slučaju, temperatura
odjeljka hladnjaka može
pasti ispod 0°C. Ako se to
dogodi ponovno postavite
regulator temperature na
topliju postavku.
5.2 Spremanje zamrznute
hrane
Prilikom prvog uključivanja ili nakon
dužeg razdoblja nekorištenja, prije
pohranjivanja proizvoda u odjeljak pustite
uređaj da radi najmanje 2 sata s
uključenom postavkom FastFreeze.
Ukoliko je potrebno pohraniti veliku
količinu namirnica, izvadite sve ladice iz
uređaja i namirnice stavite na staklenu
policu kako biste postigli najbolje
rezultate.
8
www.electrolux.com
U slučaju neželjenog
odmrzavanja, na primjer
usljed prekida dovoda
električne energije, ili ako je
napajanje prekinuto dulje od
vremena prikazanog u tablici
tehničkih podataka pod
"vrijeme odgovora",
odmrznute namirnice trebate
ubrzo konzumirati ili odmah
skuhati i zatim zamrznuti
(nakon što se ohlade)
5.3 Pohranjivanje hrane u
odjeljku hladnjaka
Pokrivajte ili zamatajte hranu, naročito
ako ima jak miris.
Stavite hranu tako da zrak može
slobodno kružiti oko nje.
Namirnice na policama držite udaljene
najmanje 20 mm od stražnje stjenke i 15
mm od vrata.
5.4 Kontrolna žaruljica
temperature
Za ispravnu pohranu namirnica hladnjak
je opremljen kontrolnom žaruljicom
temperature. Simbol sa strane uređaja
označava najhladnije područje u
hladnjaku.
Ako je prikazano OK (A), svježe
namirnice stavite u područje označeno
simbolom; ako nije (B), regulator
temperature postavite na hladniju
postavku i pričekajte 12 sati prije
ponovne provjere kontrolne žaruljice
temperature.
A
OK
B
OK
Nakon što u uređaj stavite
svježu hranu ili ako više puta
na dulje vremena otvorite
vrata, normalno je da
indikator ne prikazuje OK.
Pričekajte barem 12 sati
prije ponovnog podešavanja
kontrolera temperature.
5.5 FREESTORE
Odjeljak hladnjaka opremljen je
ventilatorom koji omogućuje brzo
hlađenje namirnica i održavanje
ujednačenije temperature u odjeljku.
Kad temperatura okoliša
prijeđe 30°C preporučuje se
da uključite ventilator.
1. Za uključenje uređaja pritisnite tipku
na njemu.
Uključuje se zeleni indikator.
2. Kad isključite uređaj ne zaboravite
isključiti ventilator ponovnim
pritiskom tipke.
Isključuje se zeleni indikator.
6. ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE
UPOZORENJE!
Pogledajte poglavlja sa
sigurnosnim uputama.
6.1 Čišćenje unutrašnjosti
Prije prve uporabe uređaja, unutrašnjost i
sav unutrašnji pribor operite toplom
vodom i neutralnim sapunom kako biste
uklonili tipičan miris novog proizvoda,
zatim dobro osušite.
OPREZ!
Ne koristite deterdžente,
abrazivne praške, klor ili
sredstva za čišćenje s uljem
jer će ona oštetiti vanjsku
oblogu.
HRVATSKI
6.2 Redovito čišćenje
OPREZ!
Nemojte povlačiti, pomicati ili
oštetiti cijevi i/ili kabele
unutar uređaja.
9
kanala odjeljka hladnjaka kako bi se
spriječilo da ga voda preplavi te iscuri na
hranu u unutrašnjosti.
OPREZ!
Pazite da ne oštetite
rashladni sustav.
Opremu treba redovito čistiti:
1. Očistite unutrašnjost i pribor mlakom
vodom i neutralnim sapunom.
2. Redovito provjeravajte brtve na
vratima i čistite kako biste bili sigurni
da su čiste i bez naslaga.
3. Dobro isperite i osušite.
4. Ako je dostupan, kondenzator i
kompresor u stražnjem dijelu uređaja
čistite četkom.
To će poboljšati rad uređaja i
uštedjeti električnu energiju
6.3 Odmrzavanje hladnjaka
Inje se automatski uklanja s isparivača
odjeljka zamrzivača svaki put kada se
zaustavi motor kompresora tijekom
normalne uporabe
6.4 Odmrzavanje zamrzivača
Odjeljak zamrzivača je "frost-free". To
znači da tijekom rada nema nakupina
inja na unutrašnjim stjenkama i na hrani.
6.5 Razdoblje nekorištenja
Ako uređaj nećete koristiti dulje vrijeme
poduzmite sljedeće mjere opreza:
1. Odvojite uređaj od električnog
napajanja.
2. Izvadite svu hranu.
3. Očistite uređaj i sav pribor.
4. Vrata ostavite otvorena kako biste
spriječili stvaranje neugodnih mirisa.
Povremeno treba očistiti otvor za
ispuštanje otopljene vode u sredini
7. RJEŠAVANJE PROBLEMA
UPOZORENJE!
Pogledajte poglavlja sa
sigurnosnim uputama.
7.1 Što učiniti ako ...
Problem
Mogući uzrok
Rješenje
Uređaj je bučan.
Uređaj nije ispravno po‐
duprt.
Provjerite stoji li uređaj sta‐
bilno.
Svjetlo ne radi.
Svjetlo je u stanju priprav‐ Zatvorite i otvorite vrata.
nosti.
Svjetlo je neispravno.
Obratite se najbližem
ovlaštenom servisu.
Kompresor neprekidno ra‐ Temperatura nije ispravno Pogledajte odjeljak "Rad
di.
postavljena.
uređaja/upravljačka ploča".
10
www.electrolux.com
Problem
Mogući uzrok
Rješenje
Odjednom je u uređaj
Pričekajte nekoliko sati, a
stavljeno puno namirnica. zatim ponovno provjerite
temperaturu.
Temperatura prostorije je
previsoka.
Pogledajte grafikon
klimatske klase na nazivnoj
pločici.
Namirnice stavljene u
uređaj bila su pretople.
Prije pohranjivanja ostavite
da se namirnice ohlade do
sobne temperature.
Funkcija FastFreeze je
uključena.
Pogledajte poglavlje
"Funkcija FastFreeze".
Kompresor se ne pokreće To je normalno i nije
neposredno nakon pritiska došlo do pogreške.
FastFreeze ili nakon
promjene temperature.
Kompresor se pokreće
nakon nekog vremena.
Voda teče u hladnjak.
Izlaz za vodu je za‐
čepljen.
Očistite izlaz za vodu.
Namirnice sprječavaju
istjecanje vode u kolektor
za vodu.
Provjerite da proizvodi ne
dodiruju stražnju stjenku.
Voda curi na pod.
Otvor za otopljenu vodu
Pričvrstite otvor za otopljenu
nije priključen na pliticu za vodu na pliticu za
isparavanje iznad
isparavanje.
kompresora.
Temperaturu nije moguće
podesiti.
Uključena je funkcija
FastFreeze ili Shopping‐
Mode.
Ručno isključite FastFreeze
ili ShoppingMode, ili pri‐
čekajte s podešavanjem
temperature dok se funkcija
automatski ponovno ne po‐
stavi. Pogledajte "Funkcija
FastFreeze ili ShoppingMo‐
de".
Temperatura u uređaju je
preniska/previsoka.
Regulator temperature
nije ispravno postavljen.
Postavite na višu/nižu
temperaturu.
Temperatura hrane je
previsoka.
Prije spremanja namirnica
ostavite ih da se ohlade na
sobnu temperaturu.
Stavili ste mnogo namirni‐ Istodobno stavljajte manje
ca odjednom.
namirnica.
Funkcija FastFreeze je
uključena.
Pogledajte poglavlje
"Funkcija FastFreeze".
HRVATSKI
11
Problem
Mogući uzrok
Rješenje
Bočne ploče uređaja su
tople.
To je normalno stanje uz‐
rokovano radom
izmjenjivača topline.
Sa svake strane uređaja
svakako ostavite najmanje
30 mm slobodnog prostora
za slučaj da temperatura
okoline prijeđe 38 °C.
Na stražnjoj stijenki
hladnjaka previše je kon‐
denzirane vode.
Vrata su se prečesto ot‐
varala.
Vrata otvarajte samo kada je
potrebno.
Vrata nisu bila potpuno
zatvorena.
Provjerite jesu li vrata potpu‐
no zatvorena.
Pohranjene namirnice ni‐
su omotane.
Prije pohranjivanja u uređaj
namirnice omotajte u priklad‐
no pakiranje.
Vrata se lagano ne
otvaraju.
Pokušali ste ponovno ot‐ Prije zatvaranja i ponovnog
voriti vrata neposredno
otvaranja vrata pričekajte
nakon njihova zatvaranja. nekoliko sekundi.
Ako ovi savjeti ne daju
željene rezultate,
kontaktirajte najbliži
ovlašteni servis.
Samo je servisnom centru dopušteno
zamijeniti uređaj za osvjetljenje. Obratite
se ovlaštenom servisnom centru.
7.2 Zamjena žarulje
Uređaj je opremljen unutarnjim LED
osvjetljenjem dugog vijeka trajanja.
8. TEHNIČKI PODACI
8.1 Informacijski list proizvoda
Naziv dobavljača ili zaštitni znak
Electrolux
Model
EN3853MOX 925054640
Kategorija
7. Hladnjak-zamrzivač
razred energetske učinkovitosti
A++
Potrošnja energije u kWh godišnje, na osnovi re‐
zultata standardnog testa za 24 sata.. Stvarna
potrošnja energije ovisiti će o načinu uporabe
uređaja i njegovoj lokaciji
251
Zapremnina u litrama, hladnjak
258
Zapremnina u litrama, zvijezda
-
Zapremnina u litrama, zona podruma
-
12
www.electrolux.com
Zapremnina u litrama, vino
-
Zapremnina u litrama, ukupno
349
Zapremnina u litrama, zamrzivač
91
Mjesto za pohranu u litrama, hladnjak
-
Zapremnina u litrama, ostali odjeljci
-
Broj zvjezdica za odjeljak zamrzivača s najvećom ****
zapremninom (l)
Ciljana temperatura ostalih odjeljaka > 14 °C
(°C), ako postoje
-
Bez inja (D/N), Hladnjak
Ne
Bez inja (D/N), zamrzivač
Da
Sigurnosno isključivanje napajanja u h
18
Kapacitet zamrzavanja u kg/24h
4
Klimatska klasa
SN-N-ST-T
Najniža ambijentalna temperatura na kojoj je
predviđena uporaba uređaja, u °C
10
Najviša ambijentalna temperatura na kojoj je
predviđena uporaba uređaja, u °C
43
Akustička emisija buke dB(A) re1 pW
43
Kućanski uređaj namijenjen za ugradnju D/N
Ne
Ovaj uređaj namijenjen je isključivo za pohranu
vina D/N
Ne
8.2 Dodatni tehnički podaci
Visina
2005 mm
Širina
595 mm
Dubina
647 mm
Napon
230 - 240 V
Frekvencija
50 Hz
Tehničke informacije nalaze se na
natpisnoj pločici na vanjskoj ili unutarnjoj
strani uređaja i na energetskoj oznaci.
9. BRIGA ZA OKOLIŠ
Reciklirajte materijale sa simbolom .
Ambalažu za recikliranje odložite u
prikladne spremnike. Pomozite u zaštiti
okoliša i ljudskog zdravlja, kao i u
recikliranju otpada od električnih i
elektroničkih uređaja. Uređaje označene
simbolom ne bacajte zajedno s kućnim
otpadom. Proizvod odnesite na lokalno
reciklažno mjesto ili kontaktirajte
nadležnu službu.
ČESKY
13
OBSAH
1. BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE....................................................................... 13
2. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY .............................................................................15
3. INSTALACE......................................................................................................17
4. PROVOZ...........................................................................................................18
5. DENNÍ POUŽÍVÁNÍ.......................................................................................... 19
6. ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA........................................................................................ 20
7. ODSTRAŇOVÁNÍ ZÁVAD................................................................................ 21
8. TECHNICKÉ ÚDAJE........................................................................................ 23
MYSLÍME NA VÁS
Děkujeme, že jste si zakoupili spotřebič značky Electrolux. Vybrali jste si produkt,
se kterým jsou spjaty desítky let profesionálních zkušeností a inovací. Tento
důmyslný a stylový spotřebič byl navržen s ohledem na jeho uživatele. Kdykoliv
jej proto používáte, můžete se spolehnout, že pokaždé dosáhnete skvělých
výsledků.
Vítá Vás Electrolux.
Navštivte naše stránky ohledně:
Rady ohledně používání, brožury, poradce při potížích, servisních informací:
www.electrolux.com/webselfservice
Registrace vašeho spotřebiče, kterou získáte lepší servis:
www.registerelectrolux.com
Nákupu příslušenství, spotřebního materiálu a originálních náhradních dílů pro
váš spotřebič:
www.electrolux.com/shop
PÉČE O ZÁKAZNÍKY A SERVIS
Doporučujeme používat originální náhradní díly.
Při kontaktu se servisním střediskem se ujistěte, že máte k dispozici následující
údaje: Model, výrobní číslo (PNC), sériové číslo.
Tyto informace jsou uvedeny na typovém štítku.
Upozornění / Důležité bezpečnostní informace
Všeobecné informace a rady
Poznámky k ochraně životního prostředí
Zmĕny vyhrazeny.
1.
BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE
Tento návod si pečlivě přečtěte ještě před instalací
spotřebiče a jeho prvním použitím. Výrobce nenese
odpovědnost za žádný úraz ani škodu v důsledku
nesprávné instalace nebo použití. Návod k použití vždy
14
www.electrolux.com
uchovávejte na bezpečném a přístupném místě pro jeho
budoucí použití.
1.1 Bezpečnost dětí a postižených osob
•
•
•
•
•
•
Tento spotřebič smí používat děti starší osmi let nebo
osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo
duševními schopnostmi nebo osoby bez patřičných
zkušeností a znalostí, pouze pokud tak činí pod
dozorem nebo vedením, které zohledňuje bezpečný
provoz spotřebiče, a pokud rozumí rizikům spojeným s
provozem spotřebiče.
Děti ve věku tří až osmi let a osoby s rozsáhlým a
komplexním postižením mohou tento spotřebič
používat, pokud k tomu dostaly řádné pokyny.
Děti mladší tří let bez stálého dozoru držte z dosahu
spotřebiče.
Nenechte děti hrát si se spotřebičem.
Čištění a uživatelskou údržbu spotřebiče by neměly
provádět děti bez dozoru.
Všechny obaly uschovejte z dosahu dětí a řádně je
zlikvidujte.
1.2 Všeobecné bezpečnostní informace
•
•
•
•
Tento spotřebič je určen pro použití v domácnosti a
pro následující způsoby použití:
– Ve farmářských domech, v kuchyňkách pro
zaměstnance v obchodech, kancelářích a jiných
pracovních prostředích
– Pro zákazníky hotelů, motelů, penzionů a jiných
ubytovacích zařízení
VAROVÁNÍ: Udržujte volně průchodné větrací otvory
na povrchu spotřebiče nebo kolem vestavěného
spotřebiče.
VAROVÁNÍ: K urychlení odmrazování nepoužívejte
mechanické ani jiné pomocné prostředky, které nejsou
doporučeny výrobcem.
VAROVÁNÍ: Nepoškozujte chladicí okruh.
ČESKY
•
•
•
•
•
15
VAROVÁNÍ: V prostoru chladicích spotřebičů
nepoužívejte jiné elektrické přístroje, než typy
schválené k tomuto účelu výrobcem.
K čištění spotřebiče nepoužívejte proud vody nebo
páru.
Vyčistěte spotřebič vlhkým měkkým hadrem.
Používejte pouze neutrální mycí prostředky.
Nepoužívejte prostředky s drsnými částicemi,
drátěnky, rozpouštědla nebo kovové předměty.
V tomto spotřebiči neuchovávejte výbušné směsi, jako
např. aerosolové spreje s hořlavým hnacím plynem.
Jestliže je poškozený přívodní kabel, smí ho vyměnit
pouze výrobce, autorizované servisní středisko nebo
osoba s podobnou příslušnou kvalifikací, jinak by
mohlo dojít k úrazu.
2. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY
2.1 Instalace
VAROVÁNÍ!
Tento spotřebič smí
instalovat jen kvalifikovaná
osoba.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Odstraňte veškerý obalový materiál.
Poškozený spotřebič neinstalujte ani
nepoužívejte.
Řiďte se pokyny k instalaci dodanými
spolu s tímto spotřebičem.
Při přemisťování spotřebiče buďte
vždy opatrní, protože je těžký. Vždy
používejte ochranné rukavice a
uzavřenou obuv.
Přesvědčte se, že vzduch může okolo
spotřebiče volně proudit.
Při první instalaci nebo změně směru
otevírání dveří počkejte alespoň čtyři
hodiny, než spotřebič připojíte k
napájení. Olej tak může natéct zpět
do kompresoru.
Před každou činností na spotřebiči
(např. změna směru otevírání dveří)
vytáhněte zástrčku ze síťové zásuvky.
Neinstalujte spotřebič v blízkosti
topidel, sporáků, trub či varných
desek.
Nevystavujte spotřebič dešti.
•
•
•
Neinstalujte spotřebič tam, kde by se
dostal do přímého slunečního světla.
Neinstalujte spotřebič v příliš vlhkých
či příliš chladných místech.
Při přemisťování spotřebiče jej
nadzdvihněte za přední okraj, abyste
zabránili poškrábání podlahy.
2.2 Připojení k elektrické síti
VAROVÁNÍ!
Hrozí nebezpečí požáru
nebo úrazu elektrickým
proudem.
VAROVÁNÍ!
Při instalaci spotřebiče se
ujistěte, že není napájecí
kapel nikde zachycený či
poškozený.
VAROVÁNÍ!
Nepoužívejte rozbočovací
zástrčky ani prodlužovací
kabely.
•
•
Spotřebič musí být uzemněn.
Zkontrolujte, zda údaje na typovém
štítku souhlasí s parametry elektrické
sítě.
16
www.electrolux.com
•
•
•
•
•
Vždy používejte správně instalovanou
síťovou zásuvku s ochranou proti
úrazu elektrickým proudem.
Dbejte na to, abyste nepoškodili
elektrické součásti (např. napájecí
kabel, síťovou zástrčku, kompresor).
Při výměně elektrických součástí se
obraťte na autorizované servisní
středisko či elektrikáře.
Napájecí kabel musí zůstat pod
úrovní síťové zástrčky.
Síťovou zástrčku zapojte do síťové
zásuvky až na konci instalace
spotřebiče. Po instalaci musí zůstat
síťová zástrčka nadále dostupná.
Neodpojujte spotřebič ze zásuvky
tahem za kabel. Vždy tahejte za
zástrčku.
•
•
•
•
•
2.4 Vnitřní osvětlení
VAROVÁNÍ!
Nebezpečí úrazu elektrickým
proudem!
2.3 Použití spotřebiče
VAROVÁNÍ!
Hrozí nebezpečí zranění,
popálení, úrazu elektrickým
proudem nebo požáru.
Nedotýkejte se kompresoru či
kondenzátoru. Jsou horké.
Nedotýkejte se a neodstraňujte
předměty či potraviny z mrazicího
oddílu, pokud máte mokré či vlhké
ruce.
Nezmrazujte znovu potraviny, které
byly rozmražené.
Dodržujte skladovací pokyny uvedené
na balení mražených potravin.
Potraviny před vložením do mrazicího
oddílu zabalte do jakéhokoli
vhodného materiálu pro kontakt s
potravinami.
•
Typ osvětlení použitý u tohoto
spotřebiče je určen pouze do
domácích spotřebičů. Nepoužívejte je
pro osvětlení domácnosti.
2.5 Čištění a údržba
Spotřebič obsahuje hořlavý plyn
isobutan (R600a) - zemní plyn, který je
dobře snášen životním prostředím.
Dbejte na to, abyste nepoškodili chladicí
okruh obsahující isobutan.
•
•
•
•
•
•
•
Neměňte technické parametry tohoto
spotřebiče.
Do spotřebiče nevkládejte jiná
elektrická zařízení (jako např.
výrobníky zmrzliny), pokud nejsou
výrobcem označena jako použitelná.
Pokud dojde k poškození chladicího
okruhu, ujistěte se, že se v místnosti
nenachází zdroje otevřeného ohně či
možného vznícení. Místnost
vyvětrejte.
Zabraňte kontaktu horkých předmětů
s plastovými částmi spotřebiče.
Do mrazicího oddílu nevkládejte
sycené nápoje. V nádobě takových
nápojů by vznikl přetlak.
Ve spotřebiči neuchovávejte hořlavé
plyny a kapaliny.
Do spotřebiče, do jeho blízkosti nebo
na spotřebič neumísťujte hořlavé
předměty nebo předměty obsahující
hořlavé látky.
VAROVÁNÍ!
Hrozí nebezpečí poranění
nebo poškození spotřebiče.
•
•
•
Před čištěním nebo údržbou spotřebič
vždy vypněte a vytáhněte síťovou
zástrčku ze zásuvky.
Tento spotřebič obsahuje uhlovodíky
v chladicí jednotce. Údržbu a doplnění
jednotky smí provádět pouze
kvalifikovaná osoba.
Pravidelně kontrolujte vypouštěcí
otvor spotřebiče a v případě potřeby
jej vyčistěte. Jestliže je otvor ucpaný,
bude se na dně spotřebiče
shromažďovat voda.
2.6 Obsluha
•
•
Pro opravu spotřebiče se obraťte na
autorizované servisní středisko.
Používejte výhradně originální
náhradní díly.
ČESKY
2.7 Likvidace
VAROVÁNÍ!
Hrozí nebezpečí úrazu či
udušení.
•
•
•
Odpojte spotřebič od elektrické sítě.
Odřízněte a vyhoďte síťový kabel.
Odstraňte dveře, abyste zabránili
uvěznění dětí a domácích zvířat ve
spotřebiči.
•
•
•
17
Chladicí okruh a izolační materiály
tohoto spotřebiče neškodí ozonové
vrstvě.
Izolační pěna obsahuje hořlavé plyny.
Pro informace ohledně správné
likvidace spotřebiče se obraťte na
místní úřady.
Nepoškozujte část chladicí jednotky,
která se nachází blízko výměníku
tepla.
3. INSTALACE
VAROVÁNÍ!
Viz kapitoly o bezpečnosti.
•
3.1 Umístění
Spotřebič instalujte na suchém, dobře
větraném místě, jehož okolní teplota
odpovídá klimatické třídě uvedené na
typovém štítku spotřebiče:
Klima‐
tická
třída
Okolní teplota
SN
+10 °C až 32 °C
N
+16 °C až 32 °C
ST
+16 °C až 38 °C
T
+16 °C až 43 °C
•
3.2 Připojení k elektrické síti
•
•
Spotřebič smí být připojen k síti až po
ověření, že napětí a frekvence
uvedené na typovém štítku odpovídají
napětí v domácí síti.
Spotřebič musí být uzemněn.
Zástrčka napájecího kabelu je k
tomuto účelu vybavena příslušným
kontaktem. Pokud není domácí
zásuvka uzemněná, poraďte se s
odborníkem a připojte spotřebič k
samostatnému uzemnění v souladu s
platnými předpisy.
Výrobce odmítá veškerou
odpovědnost v případě nedodržení
výše uvedených pokynů.
Tento spotřebič je v souladu se
směrnicemi EHS.
3.3 Instalace spotřebiče a
změna směru otevírání dveří
K instalaci (požadavky na
odvětrání, vyrovnání) a
změně směru otevírání dveří
si pročtěte si samostatné
pokyny.
18
www.electrolux.com
4. PROVOZ
4.1 Ovládací panel
1 Kontrolky teploty
2 FastFreeze
3 Regulátor teploty
1
3
2
4.2 Zapnutí spotřebiče
Zasuňte zástrčku do síťové zásuvky.
požadované teplotě. Teplota se
postupně mění od 2 °C do 8 °C.
Nejchladnější nastavení: +2
°C.
Nejteplejší nastavení: +8 °C.
Optimální je obvykle střední
nastavení.
4.3 Vypnutí spotřebiče
Vytáhněte zástrčku ze síťové zásuvky.
4.4 Funkce FastFreeze
Funkci FastFreeze můžete zapnout
stisknutím tlačítka FastFreeze.
Rozsvítí se kontrolka LED, která
odpovídá symbolu FastFreeze.
Funkci FastFreeze můžete vypnout
opětovným stisknutím tlačítka
FastFreeze.
Kontrolka FastFreeze zhasne.
Funkce se automaticky
vypne za 52 hodin.
4.5 Regulace teploty
Stiskněte regulátor teploty, dokud se
nerozsvítí kontrolka LED odpovídající
Při volbě nastavení mějte na paměti, že
teplota uvnitř spotřebiče závisí na:
•
•
•
•
teplotě místnosti
četnosti otevírání dveří
množství uložených potravin
umístění spotřebiče.
1. Stiskněte regulátor teploty.
Kontrolka aktuální teploty bliká. Každým
stisknutím regulátoru teploty se
nastavení posune o jednu polohu.
Příslušná LED bude chvíli blikat.
2. Opětovně stiskněte regulátor teploty,
dokud nezvolíte požadovanou
teplotu.
ČESKY
19
5. DENNÍ POUŽÍVÁNÍ
5.1 Zmrazování čerstvých
potravin
V případě náhodného
rozmrazení, například z
důvodu výpadku proudu, a
pokud výpadek proudu trval
delší dobu, než je
„Skladovací doba při
poruše“ uvedená v tabulce
technických údajů, je nutné
rozmražené potraviny rychle
spotřebovat nebo ihned
tepelně upravit a (po
ochlazení) opět zmrazit.
Mrazicí oddíl se hodí pro zmrazování
čerstvých potravin a pro dlouhodobé
uložení zmrazených a
hlubokozmrazených potravin.
Chcete-li zmrazit čerstvé potraviny,
zapněte funkci FastFreeze minimálně 24
hodin před uložením zmrazovaných
potravin do mrazicího oddílu.
Vložte čerstvé potraviny ke zmražení do
spodního oddílu.
Maximální množství čerstvých potravin,
které je možné zmrazit za 24 hodin, je
uvedeno na typovém štítku uvnitř
spotřebiče.
Zmrazování trvá 24 hodin: po tuto dobu
nevkládejte do spotřebiče žádné další
potraviny ke zmrazení.
Když je zmrazování potravin dokončeno,
zvolte opět požadovanou teplotu (viz
„Funkce FastFreeze“).
Teplota chladicího oddílu
pak může klesnout pod 0 °C.
V takovém případě otočte
regulátorem teploty zpět na
teplejší nastavení.
5.2 Uskladnění zmrazených
potravin
Po prvním spuštění spotřebiče nebo po
jeho dlouhodobé odstávce nechte
spotřebič před vložením potravin běžet
nejméně dvě hodiny se zapnutou funkcí
FastFreeze.
Jestliže chcete vložit velké množství
potravin, vyjměte ze spotřebiče všechny
zásuvky a položte potraviny na
skleněnou polici, kde se potraviny zmrazí
nejlépe.
5.3 Skladování potravin v
chladicím oddílu
Potraviny zakrývejte nebo je zabalujte,
zejména mají-li silnou vůni.
Potraviny položte tak, aby okolo nich
mohl proudit volně vzduch.
Potraviny by měly být na všech policích
umístěny alespoň 20 mm od zadní stěny
a 15 mm od dveří.
5.4 Ukazatel teploty
Pro správné uchovávání potravin je
chladnička vybavena ukazatelem teploty.
Symbol na boční stěně spotřebiče
označuje nejchladnější oblast v
chladničce.
Pokud se zobrazuje hlášení OK (A),
vložte čerstvé potraviny do oddílu
označeného symbolem; pokud se
nezobrazuje (B), nastavte regulátor
teploty na chladnější nastavení a
vyčkejte 12 hodin, než ukazatel teploty
opět zkontrolujete.
A
OK
B
OK
20
www.electrolux.com
Po vložení čerstvých
potravin do spotřebiče nebo
po opakovaném otevření
dveří na delší dobu je
normální, když se přestane
zobrazovat hlášení OK.
Vyčkejte alespoň 12 hodin,
než provedete nové
nastavení ovladače teploty.
5.5 FREESTORE
Ventilátor doporučujeme
zapnout, jestliže okolní
teplota přesahuje 30 °C.
1. Zařízení zapnete stisknutím na něm
umístěného tlačítka.
Rozsvítí se zelená kontrolka.
2. Když vypnete spotřebič,
nezapomeňte opětovným stisknutím
tlačítka vypnout ventilátor.
Zelená kontrolka zhasne.
Chladicí oddíl je vybaven ventilátorem,
který umožňuje rychlé chlazení potravin
a udržování stejnoměrné teploty v oddílu.
6. ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA
VAROVÁNÍ!
Viz kapitoly o bezpečnosti.
6.1 Čistění vnitřku spotřebiče
Před prvním použitím spotřebiče omyjte
vnitřek a veškeré vnitřní příslušenství
vlažnou vodou s trochou neutrálního
mycího prostředku, abyste odstranili
typický pach nového výrobku, pak vše
důkladně vytřete do sucha.
POZOR!
Nepoužívejte čisticí
prostředky, abrazivní prášky,
čističe na bázi chlóru nebo
ropy, které mohou poškodit
povrch spotřebiče.
6.2 Pravidelné čištění
POZOR!
Nehýbejte s žádnými
trubkami nebo kabely uvnitř
spotřebiče, netahejte za ně a
nepoškozujte je.
2. Pravidelně kontrolujte těsnění dveří a
otírejte je, aby bylo čisté, bez
usazených nečistot.
3. Vše důkladně opláchněte a osušte.
4. Jsou-li dostupné, vyčistěte
kondenzátor a kompresor na zadní
straně spotřebiče kartáčem.
Zlepší se tím výkon spotřebiče a
sníží spotřeba energie.
6.3 Odmrazování chladničky
Během normálního používání se
námraza automaticky odstraňuje z
výparníku chladicího oddílu při každém
vypnutí motoru kompresoru.
Odtokový otvor pro rozmraženou vodu,
který se nachází uprostřed žlábku v
chladicím oddíle, se musí pravidelně
čistit, aby voda nemohla přetéct a kapat
na uložené potraviny.
POZOR!
Nepoškozujte chladicí
systém.
Spotřebič je nutné pravidelně čistit:
6.4 Odmrazování mrazničky
1. Vnitřek a všechno vnitřní
příslušenství omyjte vlažnou vodou s
trochou neutrálního mycího
prostředku.
Mrazicí oddíl je beznámrazový. To
znamená, že se v zapnutém spotřebiči
nevytváří námraza ani na vnitřních
stěnách, ani na potravinách.
ČESKY
6.5 Vyřazení spotřebiče z
provozu
Jestliže spotřebič nebudete po dlouhou
dobu používat, proveďte následná
opatření:
21
1. Odpojte spotřebič od elektrické sítě.
2. Vyjměte všechny potraviny.
3. Vyčistěte spotřebič a všechno
příslušenství.
4. Nechte dveře pootevřené, abyste
zabránili vzniku nepříjemných pachů.
7. ODSTRAŇOVÁNÍ ZÁVAD
VAROVÁNÍ!
Viz kapitoly o bezpečnosti.
7.1 Co dělat, když...
Problém
Možná příčina
Řešení
Spotřebič je hlučný.
Spotřebič není správně
postaven.
Zkontrolujte stabilní polohu
spotřebiče.
Osvětlení nefunguje.
Osvětlení je v pohotovost‐ Zavřete a otevřete dveře.
ním režimu.
Kompresor funguje
nepřetržitě.
Vadná žárovka.
Obraťte se na nejbližší auto‐
rizované servisní středisko.
Nesprávně nastavená te‐
plota.
Viz pokyny v části „Provoz“/
„Ovládací panel“.
Uložili jste příliš velké
množství potravin najed‐
nou.
Počkejte několik hodin a pak
znovu zkontrolujte teplotu.
Teplota v místnosti je
příliš vysoká.
Viz tabulka klimatické třídy
na typovém štítku.
Vložili jste do spotřebiče
příliš teplé potraviny.
Před uložením nechte potra‐
viny vychladnout na teplotu
místnosti.
Funkce FastFreeze je za‐ Viz „Funkce FastFreeze“.
pnutá.
Po stisknutí FastFreeze
nebo po změně teploty se
kompresor nespustí
okamžitě.
Toto je normální jev, který Kompresor se po určité době
nepředstavuje poruchu
spustí.
spotřebiče.
V chladničce teče voda.
Odtokový otvor je ucpaný. Vyčistěte odtokový otvor.
Vložené potraviny brání
Přemístěte potraviny tak,
odtoku vody do odtokové‐ aby se nedotýkaly zadní stě‐
ho otvoru.
ny.
Na podlaze teče voda.
Vývod rozmražené vody
(kondenzátu) neústí do
odpařovací misky nad
kompresorem.
Vložte vývod rozmražené vo‐
dy (kondenzátu) do
odpařovací misky.
22
www.electrolux.com
Problém
Možná příčina
Řešení
Teplotu nelze nastavit.
Je zapnutá funkce FastF‐
reeze nebo ShoppingMo‐
de.
Ručně vypněte funkci FastF‐
reeze nebo ShoppingMode,
či případně vyčkejte s nasta‐
vováním teploty, dokud se
daná funkce neresetuje au‐
tomaticky. Viz „Funkce
FastFreeze nebo Shopping‐
Mode“.
Teplota ve spotřebiči je
příliš nízká/vysoká.
Není správně nastavený
regulátor teploty.
Nastavte vyšší/nižší teplotu.
Teplota potravin je příliš
vysoká.
Před uložením nechte potra‐
viny vychladnout na teplotu
místnosti.
Uložili jste příliš velké
množství potravin najed‐
nou.
Najednou ukládejte menší
množství potravin.
Funkce FastFreeze je za‐ Viz „Funkce FastFreeze“.
pnutá.
Boční panely spotřebiče
jsou teplé.
Jedná se o běžný stav,
který je způsoben provo‐
zem výměníku tepla.
Na zadní stěně chladničky Dveře byly otvírány příliš
je příliš mnoho kondenzo‐ často.
vané vody.
Dveře nelze snadno
otevřít.
Když je okolní teplota vyšší
než 38 °C, mezi každou stra‐
nou spotřebiče a okolním ná‐
bytkem musí být prostor ale‐
spoň 30 mm.
Dveře otevírejte jen v
případě potřeby.
Dveře nejsou zcela
dovřené.
Ujistěte se, že jsou dveře
zcela dovřené.
Uložené potraviny nebyly
zabalené.
Před uložením do spotřebiče
jídlo zabalte do vhodného
obalu.
Pokusili jste se otevřít
dveře ihned po jejich
uzavření.
Vyčkejte několik sekund po
zavření dveří, než je znovu
otevřete.
Pokud tyto rady nevedou
ke kýženému výsledku,
obraťte se na nejbližší
autorizované servisní
středisko.
7.2 Výměna žárovky
Tento spotřebič je vybaven vnitřním
osvětlením pomocí LED diod s dlouhou
životností.
Vnitřní osvětlení smí vyměňovat pouze
autorizované servisní středisko.
Kontaktujte autorizované servisní
středisko.
ČESKY
8. TECHNICKÉ ÚDAJE
8.1 Informační list výrobku
Ochranná známka
Electrolux
Model
EN3853MOX 925054640
Kategorie
7. Chladnička s mrazničkou
Třída energetické účinnosti
A++
Spotřeba energie v kWh za rok, založená na vý‐
sledcích normalizované zkoušky po dobu 24 ho‐
din. Skutečná spotřeba energie závisí na způso‐
bu použití a umístění spotřebiče.
251
Užitný objem v litrech, chladnička
258
Užitný objem v litrech, hvězdička
-
Užitný objem v litrech, chladicí prostor
-
Užitný objem v litrech, pro víno
-
Užitný objem v litrech, celkový
349
Užitný objem v litrech, mraznička
91
Užitný objem v litrech, Chladicí jednotka
-
Užitný objem v litrech, jiné prostory
-
Počet hvězdiček u mrazícího oddílu s nejvyšší
úložnou kapacitou (l)
****
Určená teplota jiných prostorů > 14 °C (°C), jsou- li k dispozici
Beznámrazová (A/N), chladnička
Ne
Beznámrazová (A/N), mraznička
Ano
Doba skladování při vypnutí v hodinách
18
Mrazicí výkon v kg/24 h
4
Klimatická třída
SN-N-ST-T
Tento spotřebič je určen k použití za nejnižší te‐
ploty okolí, v °C
10
Tento spotřebič je určen k použití za nejvyšší te‐
ploty okolí, v °C
43
Emise hluku šířeného vzduchem, dB(A) re1 pW
43
Vestavný spotřebič, A/N
Ne
Tento spotřebič je určen výhradně k uchovávání
vína, A/N
Ne
23
24
www.electrolux.com
8.2 Další technické údaje
Výška
2005 mm
Šířka
595 mm
Hloubka
647 mm
Napětí
230 - 240 V
Frekvence
50 Hz
Technické údaje jsou uvedeny na
typovém štítku umístěném na vnější
nebo vnitřní straně spotřebiče a na
energetickém štítku.
9. POZNÁMKY K OCHRANĚ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
Recyklujte materiály označené
určené k likvidaci. Spotřebiče označené
symbolem . Obaly vyhoďte do
příslušných odpadních kontejnerů k
recyklaci. Pomáhejte chránit životní
prostředí a lidské zdraví a recyklovat
elektrické a elektronické spotřebiče
příslušným symbolem nelikvidujte
spolu s domovním odpadem. Spotřebič
odevzdejte v místním sběrném dvoře
nebo kontaktujte místní úřad.
СРПСКИ
25
САДРЖАЈ
1. ИНФОРМАЦИЈЕ О БЕЗБЕДНОСТИ.............................................................. 25
2. БЕЗБЕДНОСНА УПУТСТВА...........................................................................27
3. ИНСТАЛАЦИЈА............................................................................................... 29
4. РУКОВАЊЕ..................................................................................................... 30
5. СВАКОДНЕВНА УПОТРЕБА.......................................................................... 31
6. НЕГА И ЧИШЋЕЊЕ........................................................................................32
7. РЕШАВАЊЕ ПРОБЛЕМА............................................................................... 33
8. ТЕХНИЧКИ ПОДАЦИ...................................................................................... 35
МИ МИСЛИМО НА ВАС
Хвала вам што сте купили Electrolux уређај. Одабрали сте производ који са
собом носи више деценија професионалног искуства и иновација. Генијалан
и модеран, дизајниран је имајући у виду вас. Према томе, сваки пут када га
користите можете бити сигурни да ћете добити одличне резултате.
Добро дошли у Electrolux.
Посетите наш веб сајт на адреси:
Обезбедите савете у вези са коришћењем, брошуре, решења за
проблеме, информације о сервисирању:
www.electrolux.com/webselfservice
Региструјте свој производ ради боље услуге:
www.registerelectrolux.com
Купите додатни прибор, потрошне материјале и оригиналне резервне
делове за свој уређај:
www.electrolux.com/shop
БРИГА О КОРИСНИКУ И СЕРВИСИРАЊЕ
Препоручујемо вам да користите оригиналне резервне делове.
Приликом обраћања сервисној служби, проверите да ли поседујете следеће
податке: Модел, број производа (PNC), серијски број.
Информације се могу наћи на плочици са техничким карактеристикама.
Упозорење/опрез - упутства о безбедности
Опште информације и савети
Информацији о заштити животне средине
Задржано право измена.
1.
ИНФОРМАЦИЈЕ О БЕЗБЕДНОСТИ
Пре инсталације и коришћења уређаја, пажљиво
прочитајте приложено упутство. Произвођач није
одговоран за било какве повреде или штету које су
резултат неисправне инсталације или употребе.
26
www.electrolux.com
Чувајте упутство за употребу на безбедном и
приступачном месту за будуће коришћење.
1.1 Безбедност деце и осетљивих особа
•
•
•
•
•
•
Овај уређај могу да користе деца старија од 8
година и особе са смањеним физичким, чулним
или менталним способностима, кao особе којима
недостају искуство и знање, уколико им се
обезбеди надзор или им се дају упутства у вези са
употребом уређаја на безбедан начин и уколико
схватају могуће опасности.
Овај уређај могу да користе деца узраста између 3
и 8 година старости, као и особе са веома тешким
и сложеним инвалидитетом, ако су упућени на
одговарајући начин.
Децу млађу од 3 године треба удаљити од уређаја
уколико нису под непрекидним надзором.
Немојте да дозволите деци да се играју уређајем.
Деца не смеју да обављају чишћење и корисничко
одржавање уређаја без надзора.
Држите сву амбалажу даље од деце и одлажите је
на одговарајући начин.
1.2 Опште мере безбедности
•
•
Овај уређај је намењен за коришћење у
домаћинствима и сличним окружењима, као што
су:
– куће на фармама; кухиње за особље у
продавницама, канцеларијама и другим радним
окружењима;
– од стране клијената у хотелима, мотелима,
пансионима и другим окружењима стационарног
типа.
УПОЗОРЕЊЕ: Отвори за вентилацију, на кућишту
уређаја или на уградном елементу, не смеју да се
блокирају.
СРПСКИ
•
•
•
•
•
•
•
27
УПОЗОРЕЊЕ: Не користите механичке уређаје
или друга средства да убрзате процес
одмрзавања, осим оних која су препоручена од
стране произвођача.
УПОЗОРЕЊЕ: Немојте да оштетите коло
расхладног средства.
УПОЗОРЕЊЕ: Не користите електричне уређаје
унутар преграда за одлагање хране унутар
уређаја, осим ако њихов тип препоручује
произвођач.
Немојте користити млаз воде или пару за чишћење
уређаја.
Уређај чистите влажном меком крпом. Користите
искључиво неутралне детерџенте. Немојте
користити абразивне производе, абразивне
јастучиће за чишћење, раствараче или металне
предмете.
Немојте држати експлозивне материје као што су
аеросол лименке са запаљивим погонским горивом
у овом уређају.
Уколико је кабл за напајање оштећен, њега мора
да замени произвођач, његов Овлашћени
сервисни центар или лица сличне квалификације,
како би се избегла опасност.
2. БЕЗБЕДНОСНА УПУТСТВА
2.1 Инсталирање
УПОЗОРЕЊЕ!
Само квалификована
особа може да инсталира
овај уређај.
•
•
•
•
Уклоните комплетну амбалажу.
Немојте да инсталирате или
користите оштећен уређај.
Придржавајте се упутстава за
монтирање које сте добили уз
уређај.
Увек водите рачуна приликом
померања уређаја зато што је
тежак. Увек користите заштитне
рукавице и затворену обућу.
•
•
•
•
•
Уверите се да ваздух може да
циркулише око уређаја.
При првој инсталацији или након
промене смера отварања врата
сачекајте најмање 4 сата пре
укључивања уређаја на извор
напајања. Ово ће омогућити да се
уље слије назад у компресор.
Пре обављања било каквих радњи
на уређају (нпр. промене смера
отварања врата), исључите уређај
извлачењем утикача из мрежне
утичнице.
Не монтирајте уређај близу
радијатора, шпорета, рерни или
плоча за кување.
Не излажите уређај киши.
28
www.electrolux.com
•
•
•
Не монтирајте уређај на местима
која су изложена директној сунчевој
светлости.
Немојте да инсталирате уређај у
областима које су сувише влажне
или сувише хладне.
Када померате уређај, подигните
предњу ивицу да се не би изгребао
под.
2.2 Прикључење на
електричну мрежу
УПОЗОРЕЊЕ!
Ризик од пожара и струјног
удара.
УПОЗОРЕЊЕ!
Приликом позиционирања
уређаја, уверите се да
кабл за напајање није
заглављен или оштећен.
УПОЗОРЕЊЕ!
Немојте да користите
адаптере са више
утичница и продужне
каблове.
•
•
•
•
•
•
•
Уређај мора да буде уземљен.
Уверите се да су параметри на
плочици са техничким
карактеристикама компатибилни са
одговарајућим параметрима
електричне мреже за напајање.
Увек користите прописно уграђену
утичницу са заштитом од струјног
удара.
Водите рачуна да не изазовете
штету на електричним
компонентама (нпр. на утикачу,
каблу за напајање, компресору).
Обратите се овлашћеном
сервисном центру или електричару
ради замене електричних
компоненти.
Кабл за напајање мора да остане
испод нивоа зидне утичнице.
Прикључите главни кабл за
напајање на зидну утичницу тек на
крају инсталације. Водите рачуна
да постоји приступ мрежном
утикачу након инсталације.
Не вуците кабл за напајање како
бисте искључили уређај. Кабл
искључите тако што ћете извући
утикач из утичнице.
2.3 Употреба
УПОЗОРЕЊЕ!
Постоји ризик од повреде,
опекотина, струјног удара
или пожара.
Уређај садржи запаљиви гас,
изобутан (R600а), природни гас са
високим нивоом компатибилности са
животном средином. Водите рачуна да
не оштетите коло расхладног средства
које садржи изобутан.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Немојте да мењате спецификацију
овог уређаја.
Не стављајте електричне уређаје
(нпр. уређаје за прављење
сладоледа) у апарат, осим ако нису
наведени као погодни од стране
произвођача.
Ако дође до оштећења расхладног
кола, уверите се да у просторији
нема пламена и извора паљења.
Проветрите просторију.
Не дозволите врућим предметима
да додирну пластичне делове
уређаја.
Не стављајте газиране сокове у
одељак за замрзавање. То ће
створити притисак на посуде са
пићем.
Немојте држати запаљиве гасове и
течности у уређају.
Запаљиве материје или предмете
натопљне запаљивим материјама
немојте стављати унутар и поред
уређаја или на њега.
Не додирујте компресор или
кондензатор. Они су врели.
Немојте уклањати или додиривати
предмете из одељка замрзивача
ако су вам руке мокре или влажне.
Не замрзавајте поново храну која је
одмрзнута.
Придржавајте се упутстава у вези
са складиштењем датих на
паковању замрзнуте хране.
Пре стављања у замрзивач,
умотајте храну у било који
материјал који је погодан да дође у
контакт са храном.
СРПСКИ
2.4 Унутрашње осветљење
УПОЗОРЕЊЕ!
Ризик од струјног удара.
•
Тип лампице који се користи за овај
уређај погодaн је само за
осветљавање кућних апарата.
Немојте га користити за расвету у
домаћинству.
2.6 Услуга
•
•
•
•
•
Пре чишћења искључите уређај и
извуците утикач из зидне утичнице.
Овај уређај садржи угљоводонике у
јединици за хлађење. Само
квалификована особа може да
обавља одржавање и пуњење ове
јединице.
Редовно проверавајте отвор
уређаја и, уколико је потребно,
очистите га. Уколико је овај отвор
запушен, отопљена вода ће се
скупљати на дну уређаја.
Ради оправке уређаја обратите се
овлашћеном сервисном центру..
Користите само оригиналне
резервне делове.
2.7 Одлагање
УПОЗОРЕЊЕ!
Ризик од повреде или
гушења.
2.5 Нега и чишћење
УПОЗОРЕЊЕ!
Ризик од повреде или
оштећења уређаја.
29
•
•
•
•
•
•
Одвојте кабл за напајање уређаја
од мрежног напајања.
Одсеците кабл за напајање и
баците га у смеће.
Уклоните врата да бисте спречили
да се деца и кућни љубимци
затворе унутар уређаја.
Струјно коло фрижидера и
изолациони материјали овог
уређаја не оштећују озон.
Изолациона пена садржи запаљиве
гасове. Обратите се општинским
органима да бисте сазнали како да
правилно одложите уређај у отпад.
Немојте да оштетите део за
хлађење који је близу грејног тела.
3. ИНСТАЛАЦИЈА
УПОЗОРЕЊЕ!
Погледајте поглавља о
безбедности.
3.2 Прикључење на
електричну мрежу
•
3.1 Постављање
Овај уређај може се монтирати на
сувом, добро проветреном затвореном
простору, на којем температура
просторије одговара класи климе
означеној на плочици са техничким
карактеристикама уређаја:
Класа
климе
Температура просторије
SN
+10 °C дo + 32 °C
N
+16 °C дo + 32 °C
ST
+16 °C дo + 38 °C
T
+16 °C дo + 43 °C
•
•
•
Пре укључивања, обезбедите да
напон и фреквенција приказани на
плочици са техничким
карактеристикама одговарају
напајању у вашем домаћинству.
Уређај мора да буде уземљен.
Утикач кабла за напајање на себи
има контакт у ту сврху. Ако домаћа
утичница за напајање није
уземљена, повежите уређај на
одвојено уземљење у складу са
важећим прописима, уз
консултације са квалификованим
електричарем.
Произвођач одбија сваку
одговорност уколико се не поштују
горе наведене мере
предострожности.
Овај уређај је усклађен са
директивама ЕЕЗ-а.
30
www.electrolux.com
3.3 Инсталација уређаја и
преокретање врата
Погледајте посебно
упутство за инсталацију
(захтеви вентилације,
нивелисања) и
преокретање врата.
4. РУКОВАЊЕ
4.1 Командна табла
1 Индикатори температуре
2 FastFreeze
3 Регулатор температуре
1
3
2
4.2 Укључивање
Прикључите утикач у зидну утичницу.
4.3 Искључивање уређаја
Искључите кабл за напајање из зидне
утичнице.
4.4 Функција FastFreeze
Можете да активирате функцију
FastFreeze притиском на дугме
FastFreeze.
Упалиће се LED лампица која
одговара симболу индикатора
FastFreeze.
Можете да деактивирате функцију
FastFreeze поновним притиском на
дугме FastFreeze.
Искључиће се индикатор FastFreeze.
Ова функција се
аутоматски зауставља
након 52 часа.
4.5 Регулисање температуре
Да бисте укључили уређај, притискајте
регулатор температуре све док се не
упали LED лампица која одговара
потребној температури. Избор се
мења, варирајући од 2°C дo 8 °C.
Најхладније подешавање:
+2°C.
Најтоплије подешавање:
+8°C.
Средња вредност
температуре је обично
најподеснија.
Изаберите подешавање имајући у
виду да температура унутар уређаја
зависи од:
СРПСКИ
•
•
•
•
собне температуре;
учесталости отварања врата
количине хране у њему
локације уређаја.
1. Додирните тастер температуре.
Индикатор тренутне температуре
трепери. Сваки пут када додирнете
31
тастер температуре, подешавање се
помера за један положај. Одговарајућа
LED лампица трепери неко време.
2. Притискајте регулатор
температуре све док се не изабере
потребна температура.
5. СВАКОДНЕВНА УПОТРЕБА
5.1 Замрзавање свеже хране
Одељак замрзивача је погодан за
замрзавање свеже хране и за дуго
чување замрзнуте и залеђене хране.
Да бисте замрзли свежу храну,
активирајте функцију FastFreeze
најмање 24 сата пре уношења хране у
одељак замрзивача.
Поставите свежу храну коју желите
замрзнути у доњи одељак.
Максимална количина хране која може
да се замрзне за 24 сата наведена је
на плочици са техничким
карактеристикама, на налепници која
се налази у унутрашњости уређаја.
Процес замрзавања траје 24 сата:
током тог перида немојте стављати у
уређај другу храну коју желите да
замрзнете.
Када се процес замрзавања заврши,
вратите уређај на потребну
температуру (видите одељак
„Функција FastFreeze“).
У овим условима,
температура у одељку
фрижидера може да падне
испод 0 °C. Уколико се то
деси, вратите регулатор
температуре на топлије
подешавање.
5.2 Смештање смрзнуте
хране
Пре него што ставите производе у
одељак када га први пут укључујете
или након неког времена
неупотребљавања, оставите уређај да
ради најмање два часа са укљученом
функцијом FastFreeze.
Уколико је потребно да чувате велику
количину хране, извадите све фиоке и
корпе из уређаја и ставите намирнице
на стаклене полице да бисте постигли
најбоље радне карактеристике.
У случају неочекиваног
одмрзавања, на пример,
због нестанка струје, које је
било дуже од вредности
наведне под „време
пораста“ у табели са
техничким подацима,
одмрзнута храна се мора
одмах конзумирати или
скувати па онда поново
замрзнути (након
хлађења).
5.3 Складиштење хране у
одељку фрижидера
Покријте или умотајте храну, посебно
ако има јаки мирис
Намирнице стављајте тако да ваздух
може слободно да струји око њих.
Намирнице на свим полицама чувајте
на удаљености од најмање 20 мм од
задњег зида и 15 мм од врата.
5.4 Индикатор температуре
За правилно чување хране фрижидер
има индикатор температуре. Симбол
на бочној страни уређаја означава
најхладнију област у фрижидеру.
Уколико се OK приказује (А), ставите
свежу храну у део означен симболом,
ако се не прикаже (В), подесите
контролор температуре на хладније и
сачекајте 12 сати пре него што поново
проверите индикатор темпертуре.
32
www.electrolux.com
A
B
OK
OK
Када ставите свеже
намирнице у уређај или
након што више пута
узастопно отворите врата
на дужи период, нормално
је да индикатор не показује
OK. Сачекајте барем 12
сати пре него што поново
подесите контролер
температуре.
хлађење хране и одржава
уједначенију температуру у
фрижидеру.
Препоручљиво је укључити
вентилатор када
температура просторије
пређе 30 °C.
1. Да бисте активирали уређај,
притисните ово дугме на њему.
Појавиће се зелено светло.
2. Када исључите уређај, не
заборавите да искључите
вентилатор тако што ћете поново
притиснути дугме.
Зелено светло ће нестати.
5.5 FREESTORE
Преграда фрижидера опремљена је
вентилатором који омогућава брзо
6. НЕГА И ЧИШЋЕЊЕ
УПОЗОРЕЊЕ!
Погледајте поглавља о
безбедности.
6.1 Чишћење унутрашњости
Пре прве употребе уређаја,
унутрашњост и све унутрашње
додатке треба опрати млаком водом и
неким неутралним детерџентом да би
се уклонио карактеристичан мирис
потпуно новог производа, а затим га
добро осушити.
ОПРЕЗ
Немојте користити
детерџенте, абразивна
средства, хлор нити
средства за чишћење на
бази уља.
6.2 Периодично чишћење
ОПРЕЗ
Немојте да вучете,
померате или оштећујете
цеви и/или каблове унутар
уређаја.
ОПРЕЗ
Немојте да оштетите
систем за хлађење.
Уређај треба редовно чистити:
1. Очистите унутрашњост и приборе
топлом водом и неким неутралним
детерџентом.
2. Редовно проверавајте заптивке
врата и водите рачуна да остану
чисте и да на њима нема отпадака.
3. Исперите и добро осушите.
4. Ако је могуће приступити
кондензатору и компресору са
задње стране уређаја, очистите их
помоћу четке.
На тај начин ћете побољшати
перформансе уређаја и смањити
потрошњу електричне енергије.
СРПСКИ
33
6.3 Одмрзавање фрижидера
6.4 Одлеђивање замрзивача
Лед се аутоматски уклања из
испаривача коморе фрижидера увек
када се компресор мотора заустави
током нормалне употребе.
Одељак замрзивача је без иња. То
значи да нема наслаганог иња док
ради, ни на унутрашњости зидова нити
на храни.
Отвор за истицање одмрзнуте воде,
смештен у средини канала у одељку
фрижидера, треба редовно чистити
како би се спречило преливање и
капање воде по храни смештеној у
фрижидеру.
6.5 Периоди када се не
користи уређај
Када се уређај не користи дуже време,
предузмите следеће мере
предострожности:
1. Ископчајте апарат из електричне
мреже.
2. Извадите сву храну.
3. Очистите уређај и сав прибор.
4. Оставите врата отворена како
бисте спречили настајање
непријатних мириса.
7. РЕШАВАЊЕ ПРОБЛЕМА
УПОЗОРЕЊЕ!
Погледајте поглавља о
безбедности.
7.1 Шта учинити ако...
Проблем
Могући узрок
Уређај је бучан.
Уређај није правилно по‐ Проверите да ли уређај
стављен.
стоји стабилно.
Лампица не ради.
Лампица је у режиму
приправности.
Затворите и отворите вра‐
та.
Лампица је неисправна.
Обратите се најближем
овлашћеном сервисном
центру.
Компресор ради без пре‐ Температура је погреш‐
кида.
но подешена.
Решење
Погледајте одељак „Рад“/
„Командна табла“.
Истовремено је смеште‐ Сачекајте неколико сати и
но много прехрамбених затим поново проверите
производа.
температуру.
Собна температура је
превисока.
Погледајте графикон кли‐
матских класа на плочици
са техничким карактери‐
стикама.
34
www.electrolux.com
Проблем
Могући узрок
Решење
Прехрамбени производи Оставите прехрамбене
које сте ставили у уређај производе да се охладе на
су превише топли.
собној температури, пре
него што их ставите у уре‐
ђај.
Функција FastFreeze је
укључена.
Погледајте одељак „Функ‐
ција FastFreeze“.
Компресор се не покре‐ То је нормално, није до‐ Компресор започиње рад
ће одмах након притиска шло ни до какве грешке. након одређеног времена.
на FastFreeze или након
промене температуре.
Вода се задржава у фри‐ Одвод за воду је зачеп‐
жидеру.
љен.
Очистите одвод за воду.
Прехрамбени производи Пазите да прехрамбени
спречавају да вода
производи не додирују зад‐
отиче у посуду за при‐
њу плочу.
купљање воде.
Вода се задржава на по‐ Одвод за одмрзнуту во‐ Причврстите одвод за од‐
ду.
ду није повезан са по‐
мрзнуту воду за послужав‐
служавником за испара‐ ник за испаравање.
вање изнад компресора.
Температура не може да Функција FastFreeze или Ручно искључите FastFree‐
се подеси.
ShoppingMode је ук‐
ze или ShoppingMode, или
ључена.
сачекајте док се функција
не ресетује аутоматски на
постављену температуру.
Погледајте одељак „Функ‐
ција FastFreeze или Shop‐
pingMode“.
Температура у уређају је Регулатор температуре
превише ниска/висока.
није правилно подешен.
Температура прехрам‐
бених производа је пре‐
висока.
Подесите вишу/нижу тем‐
пературу.
Сачекајте да температура
прехрамбених производа
опадне на собну темпера‐
туру пре смештања у фри‐
жидер.
Истовремено је смеште‐ Истовремено смештајте
но много прехрамбених мањи број прехрамбених
производа у фрижидер. производа.
Функција FastFreeze је
укључена.
Погледајте одељак „Функ‐
ција FastFreeze“.
СРПСКИ
Проблем
Могући узрок
35
Решење
Бочни панели уређаја су Ово је нормално стање
топли.
проузроковано радом
измењивача топлоте.
Постарајте се да има нај‐
мање 30 mm размака изме‐
ђу сваке стране уређаја и
околног намештаја када
температура просторије
прелази 38 °C.
Превише кондензоване
воде се налази на зад‐
њем зиду фрижидера.
Врата су сувише често
отварана.
Отварајте врата само када
је неопходно.
Врата нису била затво‐
рена до краја.
Проверите да ли су врата
затворена до краја.
Смештена храна није
била умотана.
Умотајте храну у одговара‐
јуће паковање пре него
што је ставите у уређај.
Врата се тешко отварају. Покушали сте да отво‐
рите врата одмах након
што сте их претходно
затворили.
Ако ови савети не дају
жељене резултате,
обратите се најближем
овлашћеном сервису.
Сачекајте неколико секун‐
ди између затварања и по‐
новног отварања врата.
Замену уређаја за осветљење може
да обави само особље сервиса.
Обратите се Овлашћеном сервисном
центру.
7.2 Замена сијалице
Уређај је опремљен унутрашњом LED
лампицом чији је век трајања дугачак.
8. ТЕХНИЧКИ ПОДАЦИ
8.1 Лист са информацијама о производу
Заштитни знак
Electrolux
Moдел
EN3853MOX 925054640
Категорија
7. Фрижидер - замрзивач
Класа енергетске ефикасности
A++
Годишња потрошња електричне енергије у
kWh, на бази резултата стандардних испити‐
вања током 24 сата. Стварна потрошња елек‐
тричне енергије зависиће од тога како се уре‐
ђај користи и где је смештен
251
Складишна запремина у литрима, фрижидер
258
36
www.electrolux.com
Складишна запремина у литрима, „Star“
-
Складишна запремина у литрима, зона „Под‐
рум“
-
Складишна запремина у литрима, вино
-
Складишна запремина у литрима, укупно
349
Складишна запремина у литрима, замрзивач
91
Складишна запремина у литрима, расхлађи‐
вач
-
Складишна запремина у литрима, остали
одељци
-
Број звездица за одељак замрзивача са најве‐ ****
ћом складишном запремином (л)
Пројектована температура свих осталих ком‐
поненти > 14 °C (°C), ако их има
-
Без иња (Да/Не), фрижидер
Не
Без иња (Да/Не), замрзивач
Да
Отпорност на прекид напајања у сатима
18
Капацитет замрзавања у кг/24ч
4
Класа климе
SN-N-ST-T
Најнижа температура просторије при којој је
предвиђено коришћење овог уређаја, у °C
10
Највиша температура просторије при којој је
предвиђено коришћење овог уређаја, у °C
43
Емисија буке dB(A) re1 pW
43
Уграђени уређај Да/Не
Не
Овај уређај намењен је искључиво за склади‐
штење вина Да/Не
Не
8.2 Додатни технички подаци
Висина
2005 mm
Ширина
595 mm
Дубина
647 mm
Напон
230 - 240 V
Фреквенција
50 Hz
Техничке информације се налазе на
плочици са техничким
карактеристикама са спољне или
унутрашње стране уређаја и на ознаци
енергетског разреда.
СРПСКИ
9. ЕКОЛОШКА ПИТАЊА
Рециклирајте материјале са симболом
електричних уређаја. Уређаје
. Паковање одложите у
одговарајуће контејнере ради
рециклирања. Помозите у заштити
животне средине и људског здравља
као и у рециклирању отпадног
материјала од електронских и
обележене симболом немојте
бацати заједно са смећем. Производ
вратите у локални центар за
рециклирање или се обратите
општинској канцеларији.
37
38
www.electrolux.com
OBSAH
1. BEZPEČNOSTNÉ INFORMÁCIE.....................................................................38
2. BEZPEČNOSTNÉ POKYNY............................................................................ 40
3. INŠTALÁCIA.....................................................................................................42
4. PREVÁDZKA.................................................................................................... 43
5. KAŽDODENNÉ POUŽÍVANIE.......................................................................... 44
6. OŠETROVANIE A ČISTENIE...........................................................................45
7. RIEŠENIE PROBLÉMOV................................................................................. 46
8. TECHNICKÉ ÚDAJE........................................................................................ 48
MYSLÍME NA VÁS
Ďakujeme, že ste si kúpili spotrebič značky Electrolux. Vybrali ste si výrobok,
ktorý v sebe skrýva desaťročia odborných skúseností a inovácií. Je dômyselný a
štýlový a pri jeho navrhovaní sme mysleli predovšetkým na vás. Pri každom
použití si tak môžete byť istí, že dosiahnete vynikajúce výsledky.
Vitajte vo svete Electrolux.
Navštívte našu internetovú stránku, kde nájdete:
Tipy na používanie, brožúry, pokyny na riešenie problémov a informácie o
údržbe:
www.electrolux.com/webselfservice
Zaregistrujte si výrobok a využívajte ešte lepšie služby:
www.registerelectrolux.com
Môžete si kúpiť príslušenstvo, spotrebný materiál a originálne náhradné diely
pre váš spotrebič:
www.electrolux.com/shop
STAROSTLIVOSŤ A SLUŽBY ZÁKAZNÍKOM
Odporúčame, aby ste používali originálne náhradné diely.
Keď budete kontaktovať autorizované servisné stredisko, nezabudnite si pripraviť
nasledujúce údaje: Model, číslo výrobku, sériové číslo.
Tieto informácie nájdete na typovom štítku.
Varovanie/upozornenie – Bezpečnostné pokyny
Všeobecné informácie a tipy
Ochrana životného prostredia
Vyhradzujeme si právo na zmeny bez predchádzajúceho upozornenia.
1.
BEZPEČNOSTNÉ INFORMÁCIE
Pred inštaláciou a používaním spotrebiča si pozorne
prečítajte priložený návod na používanie. Výrobca
nezodpovedá za zranenia ani za škody spôsobené
nesprávnou montážou alebo používaním. Tieto pokyny
SLOVENSKY
39
uskladnite na bezpečnom a prístupnom mieste, aby ste
do nich mohli v budúcnosti nahliadnuť.
1.1 Bezpečnosť detí a zraniteľných osôb
•
•
•
•
•
•
Tento spotrebič smú používať deti staršie ako 8 rokov
a osoby so zníženou fyzickou, zmyslovou alebo
psychickou spôsobilosťou alebo nedostatkom
skúseností a znalostí, iba ak sú pod dozorom
zodpovednej osoby alebo ak boli zodpovednou
osobou poučené o bezpečnom používaní spotrebiča a
rozumejú prípadným rizikám.
Deti od 3 do 8 rokov a osoby s vyššou mierou
postihnutia smú tento spotrebič používať, iba ak boli
náležite poučené a rozumejú rizikám.
Deti do 3 rokov nesmú mať prístup k spotrebiču, iba
ak sú nepretržite pod dohľadom zodpovednej osoby.
Nedovoľte, aby sa deti hrali so spotrebičom.
Deti nesmú spotrebič bez dozoru čistiť ani vykonávať
žiadnu údržbu na spotrebiči.
Obaly vždy uschovajte mimo dosah detí a náležite ich
zlikvidujte.
1.2 Všeobecná bezpečnosť
•
•
•
Tento spotrebič je určený na používanie v domácnosti
a podobnom prostredí, ako sú napr.:
– chalupy, chaty, kuchynské priestory pre
zamestnancov v obchodoch, úradoch a v inom
pracovnom prostredí
– Pre klientov v hoteloch, moteloch, ubytovacích
zariadeniach s raňajkami a iných obytných
objektoch.
VAROVANIE: Vetracie otvory na skrini spotrebiča
alebo konštrukcii zabudovateľného spotrebiča musia
zostať voľné a nezakryté.
VAROVANIE: Na urýchlenie odmrazovania
nepoužívajte mechanické nástroje ani iné prostriedky,
ak ich neodporučil výrobca.
40
www.electrolux.com
•
•
•
•
•
•
VAROVANIE: Nepoškodzujte chladiaci okruh.
VAROVANIE: V spotrebiči, vo vnútri priehradiek na
uchovávanie potravín nepoužívajte elektrické
spotrebiče, ak ich neodporúča výrobca.
Na čistenie spotrebiča nepoužívajte prúd vody ani
paru.
Spotrebič čistite vlhkou mäkkou handričkou.
Používajte iba neutrálne saponáty. Nepoužívajte
abrazívne výrobky, špongie s abrazívnou vrstvou,
rozpúšťadlá ani kovové predmety.
V tomto spotrebiči neskladujte výbušné látky, ako
napríklad aerosólové nádoby s horľavými hnacími
látkami.
Ak je poškodený elektrický napájací kábel, musíte ho
dať vymeniť u výrobcu, v autorizovanom servisnom
stredisku alebo u kvalifikovanej osoby, aby sa predišlo
nebezpečenstvu.
2. BEZPEČNOSTNÉ POKYNY
2.1 Montáž
VAROVANIE!
Tento spotrebič smie
nainštalovať iba
kvalifikovaná osoba.
•
•
•
•
•
•
•
Odstráňte všetky obaly.
Neinštalujte ani nepoužívajte
poškodený spotrebič.
Dodržiavajte pokyny na inštaláciu
dodané so spotrebičom.
Vždy dávajte pozor, ak presúvate
spotrebič, pretože je ťažký. Vždy
používajte ochranné rukavice a
uzavretú obuv.
Uistite sa, že okolo spotrebiča môže
prúdiť vzduch.
Pri prvej inštalácii alebo po zmene
smeru otvárania dvierok počkajte
minimálne 4 hodiny pred pripojením
spotrebiča do napájania. Je to
potrebné na to, aby olej stiekol späť
do kompresora.
Pred vykonávaním úprav na
spotrebiči (napr. zmena smeru
•
•
•
•
•
otvárania dvierok) vytiahnite sieťovú
zástrčku zo sieťovej zásuvky.
Spotrebič neinštalujte blízko
radiátorov, sporákov, rúr ani varných
panelov.
Spotrebič nevystavujte dažďu.
Neinštalujte spotrebič na priamom
slnečnom svetle.
Spotrebič neinštalujte do oblastí, ktoré
sú príliš vlhké alebo príliš studené.
Pri presúvaní spotrebiča nadvihnite
jeho prednú hranu, aby ste
nepoškriabali podlahu.
2.2 Zapojenie do elektrickej
siete
VAROVANIE!
Hrozí nebezpečenstvo
požiaru a zásahu
elektrickým prúdom.
SLOVENSKY
VAROVANIE!
Pri umiestňovaní spotrebiča
sa uistite, že nie je elektrický
napájací kábel zachytený
alebo poškodený.
VAROVANIE!
Nepoužívajte viaczásuvkové
adaptéry a predlžovacie
káble.
•
•
•
•
•
•
•
Spotrebič musí byť uzemnený.
Uistite sa, že parametre na typovom
štítku sú kompatibilné s elektrickým
napätím zdroja napájania.
Vždy používajte správne
nainštalovanú zásuvku odolnú proti
nárazom.
Dávajte pozor, aby ste nepoškodili
elektrické komponenty (napr. sieťovú
zástrčku, sieťový kábel, kompresor).
Ak je potrebná výmena elektrických
komponentov, obráťte sa na
autorizované servisné stredisko alebo
elektrikára.
Sieťový kábel musí byť pod úrovňou
sieťovej zástrčky.
Sieťovú zástrčku pripojte do sieťovej
zásuvky až po dokončení inštalácie.
Po inštalácii sa uistite, že máte
prístup k sieťovej zástrčke.
Spotrebič neodpájajte ťahaním za
napájací kábel. Vždy ťahajte za
sieťovú zástrčku.
2.3 Použitie
VAROVANIE!
Riziko poranenia, popálenia,
zásahu elektrickým prúdom
alebo riziko požiaru.
Spotrebič obsahuje horľavý plyn,
izobután (R600a), prírodný plyn s
vysokou úrovňou environmentálnej
kompatibility. Dávajte pozor, aby ste
nepoškodili chladiaci okruh, ktorý
obsahuje izobután.
•
•
Nemeňte technické parametre tohto
spotrebiča.
Do spotrebiča nevkladajte iné
elektrické spotrebiče (napr. výrobníky
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
2.4 Vnútorné osvetlenie
VAROVANIE!
Hrozí nebezpečenstvo
zásahu elektrickým prúdom.
•
Typ žiarovky použitý v tomto
spotrebiči je určený iba pre domáce
spotrebiče. Nepoužívajte ju na
osvetlenie domácnosti.
2.5 Ošetrovanie a čistenie
VAROVANIE!
Hrozí nebezpečenstvo
poranenia alebo poškodenia
spotrebiča.
•
41
zmrzliny), pokiaľ nie sú na tento účel
určené výrobcom.
Ak sa poškodí chladiaci okruh, uistite
sa, že v miestnosti nie sú plamene a
zdroje vznietenia. Miestnosť dobre
vyvetrajte.
Nedovoľte, aby sa plastových častí
spotrebiča dotýkali horúce predmety.
Do mraziaceho priestoru nedávajte
sýtené a nealkoholické nápoje.
Vytvoril by sa tlak na nádobu s
nápojom.
V spotrebiči neskladujte horľavé plyny
ani kvapaliny.
Horľavé produkty alebo predmety,
ktoré obsahujú horľavé látky,
nevkladajte do spotrebiča, do jeho
blízkosti ani naň.
Nedotýkajte sa kompresora ani
kondenzátora. Sú horúce.
Ak máte mokré alebo vlhké ruky, z
mraziaceho priestoru nevyberajte
žiadne predmety, ani sa ich
nedotýkajte.
Rozmrazené potraviny nikdy znovu
nezmrazujte.
Dodržiavajte pokyny týkajúce sa
správneho uskladnenia uvedené na
obale mrazených potravín.
Potraviny pred vložením do
mraziaceho priestoru zabaľte do
materiálu určeného na styk s
potravinami.
Pred vykonávaním údržby spotrebič
vypnite a vytiahnite jeho zástrčku zo
sieťovej zásuvky.
42
www.electrolux.com
•
•
Tento spotrebič obsahuje uhľovodíky
v chladiacej jednotke. Údržbu a
dopĺňanie jednotky smie vykonať iba
kvalifikovaná osoba.
Pravidelne kontrolujte odtok
spotrebiča a v prípade potreby ho
vyčistite. Ak je odtok upchatý,
odmrazená voda sa bude
zhromažďovať na dne spotrebiča.
2.6 Servis
•
•
Ak treba dať spotrebič opraviť,
obráťte sa na autorizované servisné
stredisko.
Používajte iba originálne náhradné
diely.
•
•
•
•
•
•
Spotrebič odpojte od elektrickej siete.
Odrežte elektrický kábel a zlikvidujte
ho.
Odstráňte dvierka, aby ste zabránili
uviaznutiu detí a domácich zvierat v
spotrebiči.
Chladiaci okruh a izolačné materiály
tohto spotrebiča nepoškodzujú
ozónovú vrstvu.
Penová izolácia obsahuje horľavý
plyn. Informácie o správnej likvidácii
spotrebiča vám poskytne váš miestny
úrad.
Nepoškoďte tú časť chladiacej
jednotky, ktorá sa nachádza blízko
výmenníka tepla.
2.7 Likvidácia
VAROVANIE!
Hrozí nebezpečenstvo
poranenia alebo udusenia.
3. INŠTALÁCIA
VAROVANIE!
Pozrite si kapitoly ohľadne
bezpečnosti.
•
3.1 Umiestnenie
Tento spotrebič môžete nainštalovať do
suchého a dobre vetraného interiéru, kde
teplota prostredia zodpovedá klimatickej
triede uvedenej na typovom štítku
spotrebiča:
•
typovom štítku zodpovedajú vašim
domácim hodnotám napájania.
Spotrebič musí byť uzemnený.
Zástrčka na napájacom kábli
obsahuje kontakt, ktorý slúži na tento
účel. Ak domáca sieťová zásuvka nie
je uzemnená, spotrebič pripojte
k samostatnému uzemneniu v súlade
s platnými predpismi. Poraďte sa s
kvalifikovaným elektrikárom.
Výrobca odmieta akúkoľvek
zodpovednosť pri nedodržaní hore
uvedených bezpečnostných opatrení.
Tento spotrebič spĺňa smernice EHS.
Klima‐
tická
trieda
Teplota prostredia
•
SN
+10 °C až +32 °C
3.3 Inštalácia spotrebiča a
zmena smeru otvárania dverí
N
+16 °C až +32 °C
ST
+16 °C až +38 °C
T
+16 °C až +43 °C
3.2 Zapojenie do elektrickej
siete
•
Pred zapojením do siete sa uistite, či
napätie a frekvencia uvedené na
Pozrite si samostatné
pokyny ohľadom inštalácie
(požiadavky na vetranie,
vyrovnanie do vodorovnej
polohy) a zmeny smeru
otvárania dverí.
SLOVENSKY
43
4. PREVÁDZKA
4.1 Ovládací panel
1 Ukazovatele teploty
2 FastFreeze
3 Regulátor teploty
1
3
2
4.2 Zapnutie
Zástrčku zasuňte do sieťovej zásuvky.
LED požadovanej teploty. Teplota sa
mení postupne v škále od 2 °C do 8 °C.
Najchladnejšie nastavenie:
+2 °C.
Najteplejšie nastavenie: +8
°C.
Stredné nastavenie je vo
všeobecnosti najvhodnejšie.
4.3 Vypnutie
Zástrčku napájacieho kábla vytiahnite zo
zásuvky elektrickej siete.
4.4 Funkcia FastFreeze
Funkciu FastFreeze môžete zapnúť
stlačením tlačidla FastFreeze.
Rozsvieti sa LED zodpovedajúci symbolu
ukazovateľa FastFreeze.
Funkciu FastFreeze môžete vypnúť
opätovným stlačením tlačidla
FastFreeze.
Ukazovateľ FastFreeze zhasne.
Táto funkcia sa automaticky
vypne po 52 hodinách.
4.5 Regulácia teploty
Pri obsluhe spotrebiča stláčajte regulátor
teploty, kým sa nerozsvieti ukazovateľ
Nastavenie treba vybrať s prihliadnutím
na skutočnosť, že teplota v spotrebiči
závisí od:
•
•
•
•
izbovej teploty,
frekvencie otvárania dvierok,
množstva uchovávaných potravín,
umiestenia spotrebiča.
1. Dotknite sa regulátora teploty.
Ukazovateľ aktuálnej teploty bliká. Pri
každom stlačení regulátora teploty sa
nastavenie zmení o jednu pozíciu.
Príslušný ukazovateľ LED chvíľu bliká.
2. Dotýkajte sa regulátora teploty, až
kým nenastavíte požadovanú teplotu.
44
www.electrolux.com
5. KAŽDODENNÉ POUŽÍVANIE
5.1 Zmrazovanie čerstvých
potravín
V prípade neúmyselného
rozmrazenia potravín,
napríklad v dôsledku
výpadku napájacieho
napätia, za predpokladu, že
čas trvania výpadku energie
bol dlhší ako údaj uvedený v
technických údajoch pod
položkou „akumulačná
doba“, rozmrazené potraviny
treba čo najskôr spotrebovať
alebo uvariť a potom znova
zmraziť (po ochladení).
Mraziaci priestor je vhodný na
zmrazovanie čerstvých potravín a na
dlhodobé uchovávanie mrazených a
hlboko mrazených potravín.
Pri zmrazovaní čerstvých potravín
zapnite funkciu FastFreeze najmenej 24
hodín pred vložením potravín určených
na zmrazenie do mraziaceho priestoru.
Čerstvé potraviny určené na zmrazenie
vložte do dolnej priehradky.
Maximálne množstvo potravín, ktoré
možno zmraziť za 24 hodín, sa uvádza
na typovom štítku, ktorý sa nachádza
vo vnútri spotrebiča.
Proces zmrazovania trvá 24 hodín: v
tomto čase nepridávajte ďalšie potraviny
na zmrazenie.
Po 24 hodinách, keď sa skončí
zmrazovanie, znova nastavte
požadovanú teplotu (pozri
„FunkciaFastFreeze").
V takýchto podmienkach
môže klesnúť teplota
chladiaceho priestoru pod 0
°C. Ak sa tak stane, nastavte
na regulátore teploty vyššiu
teplotu.
5.2 Skladovanie mrazených
potravín
Pri prvom uvedení do prevádzky alebo
po určitom čase mimo prevádzky
nechajte spotrebič pred vložením
potravín bežať najmenej 2 hodiny so
zapnutou funkciou FastFreeze.
Ak potrebujete uložiť veľké množstvo
potravín, v záujme najlepšej účinnosti
vyberte zo spotrebiča všetky zásuvky a
potraviny položte na sklenené police.
5.3 Skladovanie potravín v
chladiacom priestore
Potraviny prikryte alebo zabaľte, hlavne
ak majú prenikavú arómu.
Potraviny uložte tak, aby vzduch mohol
voľne cirkulovať okolo nich.
Potraviny ukladajte na poličkách nie
menej ako 20 mm od zadnej steny a 15
mm od dverí.
5.4 Ukazovateľ teploty
V záujme správneho skladovania
potravín je chladnička vybavená
ukazovateľom teploty. Symbol na bočnej
stene spotrebiča indikuje najchladnejšiu
oblasť v chladničke.
Ak sa zobrazuje hlásenie OK (A), vložte
do oblasti vyznačenej symbolom čerstvé
potraviny, ak sa hlásenie nezobrazuje
(B), nastavte ovládač teploty na nižšiu
teplotu a počkajte 12 hodín. Až potom
znovu skontrolujte ukazovateľ teploty.
A
OK
B
OK
SLOVENSKY
Hlásenie OK môže zmiznúť,
ak vložíte do spotrebiča
čerstvé potraviny alebo
opakovane otvárate dvierka
na dlhší čas. Je to normálne.
Počkajte minimálne 12 hodín
pred opätovným nastavením
ovládača teploty.
5.5 FREESTORE
Chladiaci priestor je vybavený
ventilátorom, ktorý umožňuje rýchle
45
vychladenie potravín a udržiava
rovnomernejšiu teplotu v chladiacom
priestore.
Ventilátor odporúčame
zapnúť, keď teplota okolia
presiahne 30 °C.
1. Zariadenie zapnete stlačením tlačidla
na tomto zariadení.
Rozsvieti sa zelený ukazovateľ.
2. Keď chcete vypnúť spotrebič,
nezabudnite vypnúť ventilátor
opätovným stlačením tlačidla.
Zelený ukazovateľ zhasne.
6. OŠETROVANIE A ČISTENIE
VAROVANIE!
Pozrite si kapitoly ohľadne
bezpečnosti.
6.1 Čistenie vnútrajška
Pred prvým použitím spotrebiča treba
jeho vnútro a všetky jeho diely umyť
vlažnou vodou s prídavkom neutrálneho
umývacieho prostriedku, aby ste
odstránili typický zápach nového
spotrebiča. Potom všetky povrchy
dôkladne osušte.
UPOZORNENIE!
Nepoužívajte saponáty,
abrazívne prášky ani čistiace
prostriedky na báze chlóru
alebo oleja, pretože
poškodia povrchovú vrstvu.
6.2 Pravidelné čistenie
2. Pravidelne kontrolujte tesnenia
dvierok a udržiavajte ich čisté.
Zvyšky potravín a nečistoty utrite
handričkou.
3. Opláchnite a riadne vysušte.
4. Kefou vyčistite kondenzátor a
kompresor na zadnej strane
spotrebiča, ak sú prístupné.
Tým zvýšite výkonnosť spotrebiča
a usporíte elektrickú energiu.
6.3 Odmrazovanie chladničky
Pri normálnom používaní sa námraza
automaticky odstraňuje z výparníka
chladiaceho priestoru pri každom
zastavení motora kompresora.
Je dôležité, aby ste odtokový otvor
v strednej časti chladiaceho priestoru
pravidelne čistili, aby sa zabránilo
pretekaniu vody a jej kvapkaniu na
potraviny vnútri chladničky.
UPOZORNENIE!
Neťahajte, nepresúvajte
a nepoškodzujte žiadne
rúrky a/ani káble vnútri
spotrebiča.
UPOZORNENIE!
Nepoškodzujte chladiaci
systém.
Zariadenie je nutné pravidelne čistiť:
1. Vnútro spotrebiča a príslušenstvo
umyte vlažnou vodou s prídavkom
neutrálneho saponátu.
6.4 Odmrazovanie mrazničky
Priestor mrazničky je beznámrazový.
Znamená to, že sa tu počas prevádzky
netvorí námraza, a to ani na vnútorných
stenách, ani na potravinách.
46
www.electrolux.com
6.5 Obdobia mimo prevádzky
Ak spotrebič nebudete dlhší čas
používať, vykonajte nasledujúce
opatrenia:
1. Spotrebič odpojte od elektrického
napájania.
2. Vyberte všetky potraviny.
3. Spotrebič a všetky časti
príslušenstva vyčistite.
4. Dvierka nechajte pootvorené, aby sa
zabránilo vzniku nepríjemného
zápachu.
7. RIEŠENIE PROBLÉMOV
VAROVANIE!
Pozrite si kapitoly ohľadne
bezpečnosti.
7.1 Čo robiť, keď...
Problém
Možná príčina
Riešenie
Nadmerná hlučnosť spo‐
trebiča.
Spotrebič nestojí pevne
na podklade.
Skontrolujte, či spotrebič sta‐
bilne stojí.
Nesvieti žiarovka.
Žiarovka je v pohotovost‐
nom režime.
Zatvorte a otvorte dvierka.
Žiarovka je vypálená.
Obráťte sa na najbližšie au‐
torizované servisné stredi‐
sko.
Teplota nie je nastavená
správne.
Pozrite si kapitolu „Prevádz‐
ka”/„Ovládací panel”.
Do spotrebiča ste vložili
naraz veľa potravín.
Počkajte niekoľko hodín a
potom opäť skontrolujte te‐
plotu.
Izbová teplota je príliš vy‐
soká.
Pozrite si údaje o klimatickej
triede uvedené na typovom
štítku.
Kompresor pracuje bez
prestania.
Potraviny vložené do spo‐ Pred vložením nechajte po‐
trebiča boli príliš teplé.
traviny vychladnúť na izbovú
teplotu.
Je zapnutá funkcia Fast‐
Freeze.
Kompresor sa nezapne ih‐ Je to normálne, nie je to
neď po stlačení FastFree‐ porucha.
ze alebo po zmene teplo‐
ty.
Voda steká do chladiace‐
ho priestoru.
Pozrite si časť „Funkcia
FastFreeze“.
Kompresor sa zapne po urči‐
tom čase.
Upchaný odtokový kanálik Vyčistite odtokový kanálik.
na rozmrazenú vodu.
SLOVENSKY
Problém
47
Možná príčina
Riešenie
Potraviny uložené v spo‐
trebiči bránia odtekaniu
vody do odtokového ka‐
nálika.
Dávajte pozor, aby sa potra‐
viny nedotýkali zadnej steny.
Voda vyteká na podlahu.
Odtokový kanálik na vodu Odtokový kanálik pripevnite
z rozmrazenej námrazy
k odparovacej miske.
nie je pripojený k odparo‐
vacej miske nad kompre‐
sorom.
Nedá sa nastaviť teplota.
Je zapnutá funkcia Fast‐
Freeze alebo Shopping‐
Mode.
Funkciu FastFreeze alebo
ShoppingMode vypnite ma‐
nuálne alebo počkajte, kým
sa funkcia nevypne automa‐
ticky. Pozrite si časť „Funk‐
cia FastFreeze alebo Shop‐
pingMode“.
Teplota vnútri spotrebiča
je príliš nízka alebo príliš
vysoká.
Nie je správne nastavený
regulátor teploty.
Nastavte vyššiu alebo nižšiu
teplotu.
Teplota potravín je príliš
vysoká.
Pred vložením do spotrebiča
nechajte potraviny najprv vy‐
chladnúť na izbovú teplotu.
Do spotrebiča ste vložili
naraz veľa potravín.
Do spotrebiča vkladajte na‐
raz menej potravín.
Je zapnutá funkcia Fast‐
Freeze.
Pozrite si časť „Funkcia
FastFreeze“.
Je to normálny stav spô‐
sobený prevádzkou vý‐
menníka tepla.
Keď teplota okolia prekročí
38 °C, uistite sa, že medzi
každou stranou spotrebiča a
okolitým nábytkom je mini‐
málne 30 mm odstup.
Bočné panely spotrebiča
sú teplé.
Na zadnej stene chladnič‐ Dvierka boli otvárané prí‐
ky je príliš veľa skonden‐
liš často.
zovanej vody.
Dvierka neboli úplne za‐
tvorené.
Dvierka otvorte, len ak je to
potrebné.
Uistite sa, že sú dvierka úpl‐
ne zatvorené.
Uskladnené potraviny ne‐ Potraviny pred uskladnením
boli zabalené.
v spotrebiči zabaľte do vhod‐
ného obalu.
Dvierka sa ťažko otvárajú. Pokúsili ste sa opäť otvo‐ Medzi zatvorením a opätov‐
riť dvierka ihneď po zatvo‐ ným otvorením dvierok po‐
rení.
čkajte niekoľko sekúnd.
48
www.electrolux.com
Ak pomocou hore
uvedených pokynov
nedosiahnete požadovaný
výsledok, kontaktujte
najbližšie autorizované
servisné stredisko.
7.2 Výmena osvetlenia
Spotrebič je vybavený trvácnym
vnútorným osvetlením LED.
Žiarovku smie vymieňať len servisné
stredisko. Obráťte sa na vaše
autorizované servisné stredisko.
8. TECHNICKÉ ÚDAJE
8.1 Informačný list výrobku
Obchodná značka
Electrolux
Model
EN3853MOX 925054640
Kategória
7. Chladnička s mrazničkou
Trieda energetickej efektívnosti
A++
Spotreba energie v kWh za rok na základe vý‐
251
sledkov štandardného testu za 24 hodín. Skutoč‐
ná spotreba energie bude závisieť od toho, ako
sa spotrebič používa a kde je umiestnený
Skladovací objem v litroch, Chladnička
258
Skladovací objem v litroch, Hviezdička
-
Skladovací objem v litroch, Zóna s vyššou teplo‐
tou
-
Skladovací objem v litroch, Víno
-
Skladovací objem v litroch, Celkom
349
Skladovací objem v litroch, Mraznička
91
Skladovací objem v litroch, Chiller (nulová zóna)
-
Skladovací objem v litroch, Iné oddelenia
-
Počet hviezdičiek pre mraziace oddelenie s naj‐
väčším skladovacím objemom (l)
****
Určená teplota „iných oddelení“ > 14 °C (°C), ak
existujú
-
Beznámrazový systém (A/N), Chladnička
Nie
Beznámrazový systém (A/N), Mraznička
Áno
Bezpečný čas pri prerušení dodávky prúdu v h
18
Kapacita mrazenia v kg/24 h
4
Klimatická trieda
SN-N-ST-T
Najnižšia izbová teplota, pri ktorej je spotrebič ur‐ 10
čený na používanie, v °C
SLOVENSKY
Najvyššia izbová teplota, pri ktorej je spotrebič
určený na používanie, v °C
43
Úroveň vydávaného hluku dB(A) re1 pW
43
Vstavaný spotrebič A/N
Nie
Tento spotrebič je určený výlučne na uchováva‐
nie vína A/N
Nie
8.2 Dodatočné technické údaje
Výška
2005 mm
Šírka
595 mm
Hĺbka
647 mm
Napätie
230 - 240 V
Frekvencia
50 Hz
49
Technické údaje sú uvedené na typovom
štítku, na vonkajšej alebo vnútornej
strane spotrebiča a na štítku
energetických parametrov.
9. OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA
Materiály označené symbolom
spotrebiče označené symbolom spolu s
odovzdajte na recykláciu. . Obal hoďte
do príslušných kontajnerov na recykláciu.
Chráňte životné prostredie a zdravie ľudí
a recyklujte odpad z elektrických a
elektronických spotrebičov. Nelikvidujte
odpadom z domácnosti. Výrobok
odovzdajte v miestnom recyklačnom
zariadení alebo sa obráťte na obecný
alebo mestský úrad.
50
www.electrolux.com
KAZALO
1. VARNOSTNE INFORMACIJE.......................................................................... 50
2. VARNOSTNA NAVODILA................................................................................ 52
3. NAMESTITEV...................................................................................................54
4. DELOVANJE.................................................................................................... 54
5. VSAKODNEVNA UPORABA............................................................................55
6. VZDRŽEVANJE IN ČIŠČENJE........................................................................ 56
7. ODPRAVLJANJE TEŽAV................................................................................. 57
8. TEHNIČNI PODATKI........................................................................................ 59
MISLIMO NA VAS
Zahvaljujemo se vam za nakup Electroluxove naprave. Izbrali ste izdelek, ki
vključuje desetletja profesionalnih izkušenj in izboljšav. Inovativen in eleganten je
bil zasnovan z mislijo na vas. Kadarkoli ga boste uporabili, ste lahko prepričani v
zagotovitev odličnih rezultatov.
Dobrodošli pri Electroluxu.
Obiščite naše spletno mesto za:
pridobitev nasvetov glede uporabe, brošure, odpravljanje težav, servisne
informacije:
www.electrolux.com/webselfservice
Registrirajte svoj izdelek za boljši servis:
www.registerelectrolux.com
Kupite dodatke, potrošni material in originalne nadomestne dele za vašo
napravo:
www.electrolux.com/shop
POMOČ STRANKAM IN SERVIS
Priporočamo uporabo originalnih nadomestnih delov.
Ko kličete servis, imejte pri roki naslednje podatke: model, številko izdelka,
serijsko številko.
Podatke najdete na ploščici za tehnične navedbe.
Opozorilo/Pozor - Varnostne informacije
Splošne informacije in nasveti
Okoljske informacije.
Pridržujemo si pravico do sprememb.
1.
VARNOSTNE INFORMACIJE
Pred namestitvijo in uporabo naprave natančno
preberite priložena navodila. Proizvajalec ni odgovoren
za poškodbe ali škodo, nastalo zaradi nepravilne
namestitve ali uporabe. Navodila vedno shranite na
varnem in dostopnem mestu za poznejšo uporabo.
SLOVENŠČINA
51
1.1 Varnost otrok in ranljivih oseb
•
•
•
•
•
•
To napravo lahko uporabljajo otroci od osmega leta
naprej ter osebe z zmanjšanimi telesnimi, čutnimi ali
razumskimi sposobnostmi ali s pomanjkanjem
izkušenj ter znanja le pod nadzorom ali če so dobile
ustrezna navodila glede varne uporabe naprave in če
se zavedajo nevarnosti, ki obstajajo.
To napravo lahko po ustreznih navodilih uporabljajo
otroci med tretjim in osmim letom starosti ter invalidi.
Otroci, mlajši od treh let, se ne smejo približevati
napravi, če niso pod nenehnim nadzorom.
Preprečite, da bi se otroci igrali z napravo.
Čiščenja naprave in uporabniškega vzdrževanja na
njej ne smejo izvajati otroci brez nadzora.
Vso embalažo hranite zunaj dosega otrok in jo
ustrezno zavrzite.
1.2 Splošna varnostna navodila
•
•
•
•
•
•
Ta naprava je namenjena uporabi v gospodinjstvu in
podobni vrsti uporabe, npr.:
– kmečkih hišah; kuhinjah za zaposlene v trgovinah,
pisarnah in drugih delovnih okoljih,
– s strani gostov v hotelih, motelih, kjer nudijo
prenočišča z zajtrkom, in drugih stanovanjskih
okoljih.
OPOZORILO: Prezračevalne odprtine na ohišju
naprave ali vgradni konstrukciji naj ne bodo ovirane.
OPOZORILO: Za odtaljevanje ne uporabljajte
mehanskih priprav ali drugih sredstev, razen tistih, ki
jih priporoča proizvajalec.
OPOZORILO: Ne poškodujte hladilnega krogotoka.
OPOZORILO: V predelkih za shranjevanje hrane v
napravi ne uporabljajte električnih priprav, razen tistih,
ki jih priporoča proizvajalec.
Za čiščenje naprave ne uporabljajte vodnega pršca in
pare.
52
www.electrolux.com
•
•
•
Napravo očistite z vlažno mehko krpo. Uporabljajte
samo nevtralna čistilna sredstva. Za čiščenje ne
uporabljajte abrazivnih čistil, grobih gobic, topil ali
kovinskih predmetov.
V napravi ne shranjujte eksplozivov, kot so embalaže
z aerosoli z vnetljivim plinom.
Če je napajalni kabel poškodovan, ga mora zamenjati
predstavnik proizvajalca, pooblaščenega servisnega
centra ali druga strokovno usposobljena oseba, da se
izognete nevarnosti.
2. VARNOSTNA NAVODILA
2.1 Namestitev
2.2 Električna povezava
OPOZORILO!
To napravo lahko namesti le
strokovno usposobljena
oseba.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Odstranite vso embalažo.
Ne nameščajte ali uporabljajte
poškodovane naprave.
Upoštevajte navodila za namestitev,
priložena napravi.
Pri premikanju naprave bodite pazljivi,
ker je težka. Vedno uporabljajte
zaščitne rokavice in priloženo obutev.
Poskrbite, da bo zrak lahko krožil
okrog naprave.
Ob prvi namestitvi ali po zamenjavi
strani odpiranja vrat počakajte vsaj
štiri ure, preden napravo priključite na
napajanje. To pa zato, da olje steče
nazaj v kompresor.
Pred izvajanjem kakršnih koli del na
napravi (npr. pred zamenjavo strani
odpiranja vrat) iztaknite vtič iz
vtičnice.
Naprave ne postavljajte v bližino
radiatorjev, štedilnikov, pečic ali
kuhalnih plošč.
Naprave ne izpostavljajte dežju.
Naprave ne postavljajte na mesto,
kjer je izpostavljena neposredni
sončni svetlobi.
Naprave ne postavljajte v prevlažne
ali premrzle prostore.
Napravo pri premikanju dvignite na
sprednjem delu, da ne opraskate tal.
OPOZORILO!
Nevarnost požara in
električnega udara.
OPOZORILO!
Pri nameščanju naprave
pazite, da napajalnega kabla
v kaj ne ujamete ali ga
poškodujete.
OPOZORILO!
Ne uporabljajte razdelilnikov
in podaljškov.
•
•
•
•
•
•
•
Naprava mora biti ozemljena.
Preverite, ali so parametri s ploščice
za tehnične navedbe združljivi z
električno napetostjo omrežja.
Vedno uporabite pravilno nameščeno
varnostno vtičnico.
Pazite, da ne poškodujete električnih
sestavnih delov (npr. vtiča,
priključnega kabla, kompresorja). Za
zamenjavo električnih sestavnih delov
se obrnite na pooblaščeni servisni
center ali električarja.
Priključni kabel mora biti speljan pod
vtičem.
Vtič vtaknite v vtičnico šele ob koncu
nameščanja. Poskrbite, da bo vtič
dosegljiv tudi po namestitvi.
Ne vlecite za električni priključni
kabel, če želite izključiti napravo.
Vedno povlecite za vtič.
SLOVENŠČINA
2.3 Uporaba
OPOZORILO!
Nevarnost poškodbe,
opeklin, električnega udara
ali požara.
Naprava vsebuje vnetljiv plin
izobutan (R600a), zemeljski plin z visoko
stopnjo okoljske neoporečnosti. Pazite,
da ne poškodujete hladilnega krogotoka,
ki vsebuje izobutan.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Ne spreminjajte specifikacij te
naprave.
V napravo ne postavljajte električnih
naprav (npr. aparatov za sladoled),
razen če jih za ta namen odobri
proizvajalec.
Če se poškoduje hladilni krogotok,
poskrbite, da v prostoru ne bo ognja
in virov vžiga. Prostor prezračite.
Preprečite stik vročih predmetov s
plastičnimi deli naprave.
Gaziranih pijač ne postavljajte v
zamrzovalnik. Ustvari se pritisk na
vsebnik pijač.
V napravi ne shranjujte vnetljivega
plina in tekočin.
V napravo, njeno bližino ali nanjo ne
postavljajte vnetljivih izdelkov ali
mokrih predmetov z vnetljivimi izdelki.
Ne dotikajte se kompresorja ali
kondenzatorja, ker je vroč.
Če imate mokre ali vlažne roke, ne
odstranjujte in se ne dotikajte
predmetov iz zamrzovalnika.
Odtajane hrane ne zamrzujte
ponovno.
Upoštevajte navodila za shranjevanje
na embalaži zamrznjene hrane.
Preden živila položite v zamrzovalnik,
jih zavijte v poljuben material,
namenjen za stik z živili.
2.4 Notranja osvetlitev
OPOZORILO!
Nevarnost električnega
udara.
•
53
Vrsta lučke, uporabljene v tej napravi,
je prilagojena le gospodinjskim
aparatom. Ne uporabljajte je za hišno
razsvetljavo.
2.5 Vzdrževanje in čiščenje
OPOZORILO!
Nevarnost telesnih poškodb
ali poškodb naprave.
•
•
•
Pred vzdrževanjem izklopite napravo
in iztaknite vtič iz vtičnice.
Ta naprava vsebuje ogljikovodike v
hladilni enoti. Vzdrževalna dela in
ponovno polnjenje enote lahko opravi
le pooblaščena oseba.
V napravi redno preverjajte odtok
vode in ga po potrebi očistite. Če je
odtok zamašen, se odtajana voda
nabira na dnu naprave.
2.6 Servis
•
•
Za popravilo naprave se obrnite na
pooblaščeni servisni center.
Uporabljajte samo originalne
nadomestne dele.
2.7 Odstranjevanje
OPOZORILO!
Nevarnost poškodbe ali
zadušitve.
•
•
•
•
•
•
Napravo izključite iz napajanja.
Odrežite električni priključni kabel in
ga zavrzite.
Odstranite vrata in na ta način
preprečite, da bi se otroci in živali
zaprli v napravo.
Hladilni krogotok in izolacijski material
naprave sta ozonu prijazna.
Izolacijska pena vsebuje vnetljiv plin.
Za informacije o pravilnem
odstranjevanju naprave se obrnite na
občinsko upravo.
Ne poškodujte dela hladilne enote, ki
se nahaja v bližini kondenzatorja.
54
www.electrolux.com
3. NAMESTITEV
OPOZORILO!
Oglejte si poglavja o
varnosti.
•
3.1 Postavitev
To napravo lahko namestite v suhem,
dobro prezračevanem prostoru s
temperaturo, ki ustreza klimatskemu
razredu s ploščice za tehnične navedbe
naprave:
Klimat‐ Temperatura okolja
ski raz‐
red
SN
od +10 °C do + 32 °C
N
od +16 °C do + 32 °C
ST
od +16 °C do + 38 °C
T
od +16 °C do + 43 °C
3.2 Električna povezava
•
Pred priključitvijo naprave se
prepričajte, da se napetost in
frekvenca s ploščice za tehnične
•
•
navedbe ujemata s hišno električno
napeljavo.
Naprava mora biti ozemljena. Zato
ima vtič napajalnega kabla varnostni
kontakt. Če vtičnica hišne električne
napeljave ni ozemljena, napravo
priključite na ločeno ozemljitev v
skladu z veljavnimi predpisi, pred tem
pa se posvetujte z usposobljenim
električarjem.
Proizvajalec ne prevzema
odgovornosti v primeru neupoštevanja
zgornjih varnostnih navodil.
Naprava je izdelana v skladu z
direktivami EGS.
3.3 Namestitev naprave in
sprememba smeri odpiranja
vrat
Oglejte si ločena navodila
glede namestitve (zahteve
glede prezračevanja,
namestitev v vodoraven
položaj) in spremembe smeri
odpiranja vrat.
4. DELOVANJE
4.1 Upravljalna plošča
1 Prikazovalnika temperature
2 FastFreeze
3 Regulator temperature
1
3
2
SLOVENŠČINA
4.2 Vklop
Vtič vtaknite v omrežno vtičnico.
4.3 Izklop
Najnižja nastavitev: +2 °C.
Najvišja nastavitev: +8 °C.
Običajno je najprimernejša
srednja nastavitev.
Iztaknite vtič iz omrežne vtičnice.
4.4 Funkcija FastFreeze
Funkcijo FastFreeze lahko vklopite s
pritiskom tipke FastFreeze.
Zasveti svetleča dioda LED za simbol
indikatorja FastFreeze.
Funkcijo FastFreeze lahko izklopite s
ponovnim pritiskom tipke FastFreeze.
Indikator FastFreeze se izklopi.
Ta funkcija se samodejno
izklopi po 52 urah.
4.5 Nastavitev temperature
Za upravljanje naprave pritiskajte
regulator temperature, dokler ne zasveti
55
svetleča dioda LED, ki ustreza potrebni
temperaturi. Izbira je progresivna in se
spreminja od 2 °C do 8 °C.
Nastavitev izberite ob upoštevanju, da je
temperatura v napravi odvisna od:
•
•
•
•
temperature v prostoru,
pogostosti odpiranja vrat,
količine shranjenih živil,
mesta postavitve naprave.
1. Pritisnite regulator temperature.
Utripa prikazovalnik trenutne
temperature. Ob vsakem pritisku
regulatorja temperature se nastavitev
premakne za en položaj. Nekaj časa
utripa ustrezna svetleča dioda LED.
2. Pritiskajte regulator temperature,
dokler ni izbrana potrebna
temperatura.
5. VSAKODNEVNA UPORABA
5.1 Zamrzovanje svežih živil
Zamrzovalnik je primeren za
zamrzovanje svežih živil in dolgotrajno
shranjevanje zamrznjenih in globoko
zamrznjenih živil.
Za zamrzovanje svežih živil vklopite
funkcijo FastFreeze vsaj 24 ur prej,
preden v zamrzovalni predal položite
živila, ki jih želite zamrzniti.
Sveža živila, ki jih želite zamrzniti,
položite v spodnji predal.
Največja količina živil, ki jo lahko
zamrznete v 24 urah, je navedena na
ploščici za tehnične navedbe, oznaki v
notranjosti naprave.
Postopek zamrzovanja traja 24 ur: v tem
času ne dodajajte drugih živil za
zamrzovanje.
Ko je zamrzovanje končano, nastavite
nazaj potrebno temperaturo (oglejte si »
Funkcija FastFreeze«).
V tem primeru lahko
temperatura v predelu
hladilnika pade pod 0 °C. Če
pride do tega, ponastavite
regulator temperature na
toplejšo nastavitev.
5.2 Shranjevanje zamrznjenih
živil
Ob prvem vklopu ali po daljšem obdobju
neuporabe naj naprava vsaj 2 uri deluje s
funkcijo FastFreeze, preden vanjo
položite živila.
Če nameravate shraniti večje količine
živil, odstranite vse predale iz naprave in
živila položite na stekleno polico za
najboljšo učinkovitost.
56
www.electrolux.com
V primeru nenamernega
odtajanja, npr. ob izpadu
električnega toka, ki traja
dlje od vrednosti, navedene
v razpredelnici tehničnih
podatkov pod »Čas
naraščanja temperature«,
morate odtajana živila
porabiti hitro ali takoj skuhati
in ponovno zamrzniti (ko se
ohladijo).
Živila shranite tako, da bo okoli njih lahko
prosto krožil zrak.
Na vseh policah naj bodo živila
shranjena najmanj 20 mm stran od
zadnje stene in 15 mm od vrat.
Če je prikazan OK (A), položite živila v
predel, ki ga ponazarja simbol, če ni (B),
nastavite termostat na nižjo temperaturo
in počakajte 12 ur, preden ponovno
preverite prikazovalnik temperature.
B
OK
5.5 FREESTORE
Predal hladilnika je opremljen z
ventilatorjem, ki omogoča hitro hlajenje
živil in bolj enakomerno temperaturo v
predalu.
Ventilator je priporočljivo
vklopiti, ko temperatura
okolja preseže 30 °C.
5.4 Prikazovalnik temperature
Za pravilno shranjevanje živil je hladilnik
opremljen s prikazovalnikom
temperature. Simbol na stranski steni
naprave predstavlja najhladnejši predel v
hladilniku.
OK
Ko zložite sveža živila v
napravo ali ko večkrat ali za
dalj časa odprete vrata,
prikazovalnik ponavadi ne
prikaže OK. Počakajte vsaj
12 ur, preden ponovno
nastavite termostat.
5.3 Shranjevanje hrane v
hladilniku
Živila pokrijte ali zavijte, še posebej, če
imajo močan vonj.
A
1. Za vklop naprave pritisnite tipko na
njej.
Zasveti zelena lučka.
2. Ko izklopite napravo, ne pozabite
izklopiti ventilatorja s ponovnim
pritiskom tipke.
Zelena lučka ugasne.
6. VZDRŽEVANJE IN ČIŠČENJE
OPOZORILO!
Oglejte si poglavja o
varnosti.
6.1 Čiščenje notranjosti
Pred prvo uporabo naprave morate
notranjost in vso notranjo opremo očistiti
z mlačno vodo in nevtralnim pomivalnim
sredstvom, da odstranite tipičen vonj po
novem, ter nato temeljito posušiti.
POZOR!
Ne uporabljajte čistilnih
sredstev, grobih praškov,
klora ali oljnih čistil, ker
poškodujejo površino.
6.2 Redno čiščenje
POZOR!
Cevi in/ali kablov v napravi
ne smete vleči, premikati ali
jih poškodovati.
SLOVENŠČINA
57
POZOR!
Ne poškodujte hladilnega
sistema.
Napravo morate redno čistiti:
1. Očistite notranjost in dodatno opremo
z mlačno vodo ter nekaj nevtralnega
pomivalnega sredstva.
2. Redno preverjajte vratna tesnila in jih
očistite, da na njih ne bo ostankov
hrane in umazanije.
3. Temeljito izperite in posušite.
4. Če sta kondenzator in kompresor na
hrbtni strani naprave dosegljiva, ju
očistite s krtačko.
Na ta način boste izboljšali delovanje
naprave in prihranili porabo
električne energije.
6.3 Odtaljevanje hladilnika
Med običajno uporabo se ob vsaki
zaustavitvi kompresorja ivje samodejno
odtaja z izparilnika v hladilnem prostoru.
Pomembno je, da redno čistite odprtino
za odtekanje odtajane vode na sredini
kanala hladilnega prostora in s tem
preprečite prelivanje in kapljanje vode po
živilih v notranjosti.
6.4 Odtaljevanje zamrzovalnika
V zamrzovalniku se ne nabira led. To
pomeni, da se med delovanjem niti na
notranjih stenah niti na živilih ne nabira
ivje.
6.5 Obdobja neuporabe
Če naprave dlje časa ne uporabljate,
opravite naslednje varnostne ukrepe:
1. Napravo izključite iz električnega
omrežja.
2. Odstranite vsa živila.
3. Očistite napravo ter vso opremo.
4. Pustite vrata odprta, da preprečite
nastanek neprijetnih vonjav.
7. ODPRAVLJANJE TEŽAV
OPOZORILO!
Oglejte si poglavja o
varnosti.
7.1 Kaj storite v primeru ...
Težava
Možen vzrok
Rešitev
Naprava je glasna.
Naprava ni pravilno pod‐
prta.
Preverite, ali je naprava sta‐
bilno na tleh.
Luč ne sveti.
Luč je v stanju pripravlje‐
nosti.
Zaprite in odprite vrata.
Luč je okvarjena.
Obrnite se na najbližji poob‐
laščeni servisni center.
Kompresor deluje nepreki‐ Temperatura je nepravil‐
njeno.
no nastavljena.
Oglejte si poglavje »Delova‐
nje«/»Upravljalna plošča«.
58
www.electrolux.com
Težava
Možen vzrok
Rešitev
Hkrati je shranjenih veliko Počakajte nekaj ur in ponov‐
živil.
no preverite temperaturo.
Temperatura v prostoru je Oglejte si razpredelnico kli‐
previsoka.
matskih razredov na ploščici
za tehnične navedbe.
Živila, ki ste jih dali v na‐
pravo, so bila pretopla.
Počakajte, da se živila ohla‐
dijo na sobno temperaturo,
preden jih shranite.
Funkcija FastFreeze je
vklopljena.
Oglejte si »Funkcija Fast‐
Freeze«.
Kompresor se ne zažene To je običajno, ni prišlo do Kompresor se zažene po do‐
takoj po pritisku FastFree‐ napake.
ločenem času.
ze ali spremembi tempe‐
rature.
Voda teče v hladilnik.
Zamašen je odvod vode.
Očistite odvod vode.
Živila v napravi prepreču‐
jejo odtekanje vode v zbi‐
ralnik.
Živila se ne smejo dotikati
zadnje stene.
Voda teče na tla.
Odvod odtajane vode ni
priključen na izparilni pla‐
denj nad kompresorjem.
Odvod odtajane vode name‐
stite na izparilni pladenj.
Temperature ni mogoče
nastaviti.
Funkcija FastFreeze ali
ShoppingMode je vklop‐
ljena.
Ročno izklopite funkcijo
FastFreeze ali ShoppingMo‐
de ali počakajte, da se funk‐
cija samodejno ponastavi na
nastavljeno temperaturo.
Oglejte si »Funkcija Fast‐
Freeze ali ShoppingMode«.
Temperatura v napravi je
prenizka/previsoka.
Regulator temperature ni
pravilno nastavljen.
Nastavite višjo/nižjo tempe‐
raturo.
Temperatura živil je previ‐ Živila naj se pred hrambo
soka.
ohladijo na sobno tempera‐
turo.
Hkrati je bilo shranjenih
veliko živil.
Hkrati imejte shranjenih manj
živil.
Funkcija FastFreeze je
vklopljena.
Oglejte si »Funkcija Fast‐
Freeze«.
SLOVENŠČINA
59
Težava
Možen vzrok
Rešitev
Stranske plošče naprave
so tople.
To je običajno stanje, ki
ga povzroči delovanje
kondenzatorja.
Ko temperatura okolice pre‐
seže 38 °C, poskrbite, da bo
med vsako stranjo naprave
in sosednjim kuhinjskim ele‐
mentom vsaj 30 mm prosto‐
ra.
Na zadnji steni hladilnika
je preveč kondenzirane
vode.
Vrata so bila prepogosto
odprta.
Vrata odprite samo, ko je tre‐
ba.
Vrata niso bila povsem
zaprta.
Poskrbite, da bodo vrata po‐
vsem zaprta.
Shranjena živila niso bila
zaščitena.
Živila pred hrambo v napravi
zavijte v primerno embalažo.
Vrata se težko odpirajo.
Vrata ste poskusili ponov‐ Med zapiranjem in ponovnim
no odpreti takoj, ko ste jih odpiranjem vrat počakajte
zaprli.
nekaj sekund.
Če nasvet ne bo prinesel
želenega uspeha, se obrnite
na najbližji pooblaščeni
servisni center.
Žarnico lahko zamenja le serviser.
Obrnite se na pooblaščeni servisni
center.
7.2 Zamenjava žarnice
Naprava ima notranjo svetlečo diodo z
dolgo življenjsko dobo.
8. TEHNIČNI PODATKI
8.1 Informacijski list izdelka
Blagovna znamka
Electrolux
Model
EN3853MOX 925054640
Kategorija
7. Hladilnik - Zamrzovalnik
Razred energijske učinkovitosti
A++
Poraba energije v kWh na leto na podlagi rezul‐
tatov standardnega preskusa za 24 ur. Dejanska
poraba energije je odvisna od načina uporabe
aparata in njegove lokacije.
251
Prostornina shranjevanja v litrih, hladilnik
258
Prostornina shranjevanja v litrih, zvezdica
-
Prostornina shranjevanja v litrih, območje kleti
-
60
www.electrolux.com
Prostornina shranjevanja v litrih, vino
-
Prostornina shranjevanja v litrih, skupaj
349
Prostornina shranjevanja v litrih, zamrzovalnik
91
Prostornina shranjevanja v litrih, hladilnik
-
Prostornina shranjevanja v litrih, drugi predelki
-
Ocena z zvezdico zamrzovalnika z največjo pro‐
stornino shranjevanja (I)
****
Načrtovana temperatura drugih predelkov > 14
°C (°C), če obstajajo
-
Brez ledu (D/N), hladilnik
Ne
Brez ledu (D/N), zamrzovalnik
Da
Varen izklop električne energije
18
Zmogljivost zamrzovanja v kg/24 h
4
Klimatski razred
SN-N-ST-T
Najnižja temperatura prostora, pri kateri se upo‐
rablja ta aparat v °C
10
Najvišja temperatura prostora, pri kateri se upo‐
rablja ta aparat v °C
43
Emisije akustičnega hrupa, izražene v dB(A) re1
Pw
43
Vgradni aparat D/N
Ne
Ta aparat se uporablja izključno za shranjevanje
vina D/N
Ne
8.2 Dodatni tehnični podatki
Višina
2005 mm
Širina
595 mm
Globina
647 mm
Napetost
230 - 240 V
Frekvenca
50 Hz
Tehnični podatki se nahajajo na ploščici
za tehnične navedbe na zunanji ali
notranji strani naprave in energijski
nalepki.
9. SKRB ZA OKOLJE
Reciklirajte materiale, ki jih označuje
simbol . Embalažo odložite v ustrezne
zabojnike za reciklažo. Pomagajte
zaščititi okolje in zdravje ljudi ter
reciklirati odpadke električnih in
elektronskih naprav. Naprav, označenih
*
s simbolom , ne odstranjujte z
gospodinjskimi odpadki. Izdelek vrnite na
krajevno zbirališče za recikliranje ali se
obrnite na občinski urad.
SLOVENŠČINA
61
62
www.electrolux.com
SLOVENŠČINA
63
280158360-A-372019
www.electrolux.com/shop
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising