IKEA | KYLD | User manual | IKEA KYLD Ръководство за употреба

IKEA KYLD Ръководство за употреба
KYLD
KYLIG
BG
RO
БЪЛГАРСКИ
Проверете на последната страница на това ръководство за
пълния списък на сервизи за следпродажбено обслужване,
определени от IKEA, и телефонните номера в съответната
страна.
ROMÂNA
Consultaţi ultima pagină din acest manual pentru lista completă de
Furnizori de servicii post-vânzare numiţi de IKEA şi numerele de
telefon corespunzătoare.
БЪЛГАРСКИ
ROMÂNA
4
26
4
БЪЛГАРСКИ
Съдържание
Информация за безопасност
Инструкции за безопасност
Инсталиране
Описание на уреда
Действие
Всекидневна употреба
4
5
7
9
10
11
Препоръки и съвети
Грижи и почистване
Отстраняване на неизправности
Технически данни
Опазване на околната среда
ГАРАНЦИЯ НА IKEA
15
16
18
21
22
23
Запазваме си правото на изменения.
Информация за безопасност
Внимателно прочетете предоставените инструкции преди
инсталиране и употреба на уреда. Производителят не е
отговорен за контузии или наранявания в резултат на
неправилна инсталация или употреба. Винаги дръжте
инструкциите на безопасно и лесно за достъп място за
справка в бъдеще.
Безопасност за децата и хората с ограничени
способности
•
•
•
•
Този уред може да бъде използван от деца над 8 годишна
възраст, както и лица с намалени физически, сетивни и
умствени възможности или лица без опит и познания, само
ако те са под наблюдение или бъдат инструктирани
относно безопасната употреба на уреда и възможните
рискове.
Не позволявайте на деца да си играят с уреда.
Деца няма да извършват почистване или поддръжка на
уреда без надзор.
Дръжте всичките опаковачни материали далеч от деца и
ги изхвърлете, както е редно.
БЪЛГАРСКИ
5
Общи мерки за безопасност
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Този уред е предназначен за употреба в домашни условия
и подобни приложения като:
– Селскостопански къщи; кухненски зони за персонал в
магазини, офиси и други работни места
– От клиенти в хотели, мотели, места за отдих и други
места за живеене
Не запушвайте вентилационните отвори от външната или
вътрешната част на уреда.
Не използвайте механични приспособления или други
средства за ускоряване на процеса на размразяване,
освен препоръчаните от производителя.
Не повреждайте хладилната верига.
Не използвайте електрически уреди, различни от типовете,
препоръчани от производителя, вътре в отделенията за
съхранение на хранителни продукти.
Не почиствайте уреда чрез водна струя или пара.
Почиствайте уреда с навлажнена мека кърпа.
Използвайте само неутрални препарати. Не използвайте
абразивни продукти, абразивни стъргалки, разтворители
или метални предмети.
Не съхранявайте в този уред експлозивни вещества като
аерозолни флакони със запалимо гориво.
Ако захранващият кабел е повреден, той трябва да се
смени от производителя, оторизиран сервизен център или
лица със сходна квалификация, за да се избегне опасност.
Инструкции за безопасност
Инсталиране
ВНИМАНИЕ! Уредът трябва да
се инсталира само от
квалифицирани лица.
• Отстранете цялата опаковка и
транспортните болтове.
• Не монтирайте или използвайте
наранен уред.
• Следвайте инструкциите за
инсталиране, приложени към уреда.
• Винаги внимавайте, когато местите
уреда, тъй като е тежък. Винаги
6
БЪЛГАРСКИ
•
•
•
•
•
•
•
използвайте предпазни ръкавици и
затворени обувки.
Уверете се, че има циркулация на
въздуха около уреда.
При първо инсталиране или след
реверсиране на вратичката изчакайте
поне 4 часа, преди да свържете уреда
към захранването. Това е, за да се
позволи на маслото да се влива
обратно в компресора.
Преди да извършвате каквито и да
било действия върху уреда (напр.
реверсиране на вратичката), извадете
щепсела от контакта.
Не монтирайте уреда близо до
радиатори, печки, фурни или котлони.
Не монтирайте уреда където има
директна слънчева светлина.
Не монтирайте уреда в зони с твърде
много влага или студ, като строителни
площадки, гаражи или изби.
Когато местите уреда, повдигнете го от
предния ъгъл, за да предотвратите
драскане по пода.
Свързване към електрическата мрежа
ВНИМАНИЕ! Риск от пожар и
токов удар.
• Уредът трябва да е заземен.
• Уверете се, че параметрите на
табелката с технически данни са
съвместими с електрическите данни на
захранващата мрежа.
• Винаги използвайте правилно
монтиран контакт със защита от токов
удар.
• Не зползвайте разклонители или
адаптери с много входове.
• Уверете се, че не сте повредели
електрическите компоненти (напр.
щепсел, кабел, компресор). Свържете
се с оторизираният сервизен център
или електротехник, за да смени
електрическите компоненти.
• Кабелът трябва да е под нивото на
щепсела.
• Свържете кабела за захранването към
контакта единствено в края на
инсталацията. Уверете се, че щепселът
за захранване е достъпен след
инсталирането.
• Не издърпвайте захранващия кабел,
за да изключите уреда. Винаги
издърпвайте щепсела.
Употреба
ВНИМАНИЕ! Риск от
нараняване, изгаряния, токов
удар или пожар.
• Не променяйте спецификациите на
уреда.
• Не поставяйте електрически уреди
(напр. машини за сладолед) в уреда,
освен ако те са одобрени от
производителя.
• Внимавайте да не причините повреда
на хладилната верига. Той съдържа
изобутан (R600a), природен газ с
високо ниво на екологична
съвместимост. Този газ е запалим.
• Случай на повреда в хладилната
верига, уверете се, че няма пламъци и
запалими източници в стаята.
Проветрете стаята.
• Не позволявайте на горещи съдове да
се допират до пластмасовите части на
уреда.
• Не поставяйте газирани напитки във
фризерното отделение. Това ще
създаде натиск върху контейнерът за
напитки.
• Не съхранявайте запалими газове или
течности в уреда.
• Не поставяйте запалителни материали
или предмети, които са напоени със
запалителни материали, в уреда, в
близост до него или върху него.
• Не докосвайте компресора или
кондензатора. Те са горещи.
• Не премахвайте или докосвайте неща
от фризерното отделение, ако ръцете
Ви са мокри или влажни.
БЪЛГАРСКИ
• Не замразявайте отново храна, която
вече сте размразили.
• Спазвайте инструкциите за
съхранение върху опаковката на
замразената храна.
7
за отцеждане се запуши,
размразената вода ще се събере на
дъното на уреда.
Изхвърляне
ВНИМАНИЕ! Риск от
нараняване или задушаване.
Вградена лампичка
• Типът лампичка, която се ползва за
този уред, не е подходящ за домашно
осветление
Грижи и почистване
ВНИМАНИЕ! Опасност от
нараняване или повреда на
уреда.
• Преди поддръжка изключете уреда и
извадете щепсела на захранването от
контакта на ел. мрежа.
• Този уред съдържа въглеводороди в
охлаждащия блок. Само
квалифицирано лице може да
поддържа и презарежда уреда.
• Редовно проверявайте канала за
отцеждане на уреда и ако е
необходимо, го почистете. Ако каналът
• Изключете уреда от
електрозахранването.
• Отрежете захранващия кабел и го
изхвърлете.
• Отстранете вратичката, за да не могат
деца и домашни любимци да се
заключат в уреда.
• Хладилната верига и изолационните
материали на този уред са
благоприятни за озона.
• Изолационната пяна съдържа
възпламеним газ. Свържете се с
общинските власти за информация за
това как да изхвърлите уреда
правилно.
• Не повреждайте частта на
охлаждащия блок, който е близо до
топлообменника.
Инсталиране
ВНИМАНИЕ! Вж. глава
"Безопасност".
Климатичен клас
Околна температура
Разполагане
ST
+16°C до + 38°C
Монтирайте този уред на сухо и добре
проветрено място, където температурата
в помещението отговаря на климатичния
клас, посочен на табелката с данни на
уреда:
Т
+16°C до + 43°C
Климатичен клас
Околна температура
SN
+10°C до + 32°C
N
+16°C до + 32°C
БЪЛГАРСКИ
Възможно е да се появят
функционални проблеми при
някои видове модели, ако се
работи извън рамките на
посочения диапазон.
Правилната работа е
гарантирана, единствено ако
се извършва в посочения
температурен диапазон. Ако
имате съмнения относно това
къде да монтирате уреда,
обърнете се към търговеца,
отдела за обслужване на
клиенти или най-близкия
оторизиран сервизен център.
Местоположение
За да осигурите най-добри резултати,
инсталирайте уреда достатъчно далеч от
източници на топлина, като радиатори,
бойлери, пряка слънчева светлина и др.
Погрижете се да има свободна
циркулация на въздух по вътрешната
задна стена на корпуса.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! За да се
осигури правилно
функциониране при
температура на заобикалящата
среда над 38°C, се препоръчва
да има 30 мм разстояние между
краищата на уреда и
заобикалящите мебели.
8
Свързване към електрическата мрежа
Преди включване към
електрозахранващата мрежа проверете
дали напрежението и честотата на
табелката с данни отговарят на тези от
домашната ви електрозахранваща
мрежа.
Уредът трябва да е заземен. За целта
щепселът на захранващия кабел има
специален контакт. Ако домашният
контакт на електрозахранването не е
заземен, свържете уреда към отделен
заземяващ кабел в съответствие с
действащите нормативни разпоредби
след консултация с квалифициран техник.
Производителят не носи отговорност, ако
горепосочените мерки за безопасност не
са спазени.
Уредът съответства на Директивите на
E.E.C.
БЪЛГАРСКИ
9
Описание на уреда
Общ преглед на продукта
1
2
3
4
11
Чекмеджета за зеленчуци
Стъклени рафтове
Вентилаторно охлаждане
Поставка за бутилки
Kомандно табло
Отделение за млечни продукти с
капак
Отделение
за врата
7
8 Рафт за бутилки
1
2
3
4
5
6
10
5
6
7
8
9
9 Чекмедже за замразяване
10 Чекмедже за замразяване
11 Чекмедже за замразяване
Най-малко студена зона
Зона със средна температура
Най-студена зона
БЪЛГАРСКИ
10
Действие
Kомандно табло
1
2
4
1
2
3
4
Индикатори за температура LED
Бързо замразяване индикатор LED
Бързо замразяване
Регулатор за температурата
3
Включване
Регулиране на температурата
Поставете щепсела в контакта.
За да работите с уреда, докоснете
регулатора на температурата, докато
съответстващият на желаната
температура LED индикатор светне.
Избирането е последователно, от 2 °C до
8 °C
Изключване
Изключете щепсела от контакта.
функция Бързо замразяване
Можете да активирате функцията Бързо
замразяване, като натиснете бутона
Бързо замразяване.
Светодиодът LED, съответстващ на
символа Бързо замразяване, светва.
Можете да деактивирате функцията
Бързо замразяване, като отново
натиснете бутона Бързо замразяване.
Изгасва индикаторът Бързо замразяване.
Тази функция спира
автоматично след 52 часа.
Най-студена настройка: +2 °C.
Най-топла настройка: +8 °C.
Обикновено средната
настройка е най-подходяща.
Изберете настройката, имайки предвид,
че температурата във вътрешността на
уреда зависи от:
•
•
•
•
стайната температура
това колко често се отваря вратата
количеството на съхраняваните храни
местоположението на уреда.
1. Докоснете регулатора на
температурата.
Индикаторът за текущата температура
мига. Всеки път, когато докоснете
11
БЪЛГАРСКИ
регулатора на температурата,
настройката се премества с една позиция.
Съответният LED започва да мига за
известно време.
2. Докосвайте регулатора на
температурата до достигане на
желаната температура.
Всекидневна употреба
Календар на замразяване
1-2
3-4
3-6
Тавичка за лед
3-6
3-6
x1
3-6
10-12
10-12
10-12
10-12
Фризерни блокове
Символите показват различни типове
замразени продукти.
Цифрите показват времето за
съхранение в месеци за съответните
типове замразени продукти. Дали важи
горната или долната стойност за
посоченото време на съхранение зависи
от количеството на хранителните
продукти и предварителната им
обработка преди замразяване.
Принадлежности
Поставка за яйца
x2
Приготвяне на кубчета лед
Този уред е оборудван с тавичка за
приготвяне на кубчета лед.
1. Напълнете тавичката с вода.
2. Поставете тавичката в отделението на
фризера
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Не
използвайте метални
инструменти за изваждане на
формата от фризера.
Фризерни блокове
x1
Във фризера има два фризерни блока;
те позволяват по-дълго съхранение на
храната в случай, че токът спре или има
повреда.
12
БЪЛГАРСКИ
Замразяване на пресни хранителни
продукти
Фризерното отделение е подходящо за
замразяване на пресни хранителни
продукти и дълготрайно съхранение на
готови дълбоко замразени продукти.
За замразяване на малко количество
пресни храни не е необходимо да се
променя настоящото положение.
За да замразите пресни хранителни
продукти, активирайте функцията Бързо
замразяване най-малко 24 часа преди
поставянето на хранителни продукти за
замразяване във фризерното отделение.
Поставете свежата храна, която искате
да замразите във долното отделение.
Максималното количество храна, което
може да се замрази в рамките на 24
часа, е указано на табелката с данни
(етикет, поставен във вътрешността на
уреда).
Процесът на замразяване отнема 24
часа: през този период не добавяйте
други хранителни продукти за
замразяване.
Когато процесът на замразяване
приключи, се върнете на необходимата
температура (вж. "Функция Бързо
замразяване").
При това положение
температурата на хладилника
може да падне до под 0°C. Ако
това се случи, завъртете
регулатора на температурата
на по-висока настройка.
Съхраняване на замразена храна
При първоначално активиране или след
дълъг период, през който уредът не е
използван, оставете го да работи поне 2
часа с включена функция Бързо
замразяване, преди да поставите
хранителните продукти в отделението.
Чекмеджетата на фризера осигуряват
бързо и лесно откриване на храните,
които желаете. Ако следва да се
съхраняват големи количества храна,
премахнете всички шкафчета, освен найдолното шкафче, което трябва да стои на
своето място, за да осигурява добро
въздушно циркулиране. Дръжте храната
на всички рафтове на разстояние от
вратата не по-малко от 15 мм.
ВНИМАНИЕ! В случай на
случайно размразяване,
например поради спиране на
тока, ако уредът е бил
изключен за по-дълго време,
отколкото е посочено в
таблицата с техническите
спецификации срещу "Време
на повишаване", замразената
храна трябва се консумира
бързо или да се сготви веднага,
да се охлади и след това да се
замрази отново.
Размразяване
Дълбоко замразените или замразени
храни, преди да бъдат използвани, могат
да се размразят в хладилника или при
стайна температура, в зависимост от
времето, което имате за тази операция.
Малките парчета могат да се готвят дори
все още замразени, направо от фризера:
в такъв случай готвенето ще отнеме
повече време.
Съхранение на храна във фризерно
отделение
Покривайте или завивайте храната,
особено ако има силна миризма.
13
БЪЛГАРСКИ
Поставяйте храната така, че въздухът да
може свободно да циркулира около нея.
Позициониране на отделенията на
вратата
Стените на хладилника имат няколко
плъзгача, така че безопасните стъклени
рафтове могат да се поставят където
желаете.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Не
премествайте стъкления рафт
над чекмеджето за зеленчуци,
за да осигурите правилна
циркулация на въздуха.
Поставка за бутилки
Поставете бутилките (с отвора напред) в
предварително поставената поставка.
За да е възможно съхранението на
продукти в опаковки с различна
големина, отделенията на вратата могат
да се поставят на различна височина.
За да извършите тези настройки,
процедирайте по следния начин:
постепенно издърпайте отделението
нагоре, докато се освободи, след това го
поставете на желаната височина.
Ако поставката е разположена
хоризонтално, поставяйте само
затворени бутилки.
Подвижни рафтове
Поставката за бутилки може да се
наклони, за да се поставят незатворени
бутилки. За да постигнете този резултат,
поставете предните куки на поставката
на едно равнище по-високо от задните.
БЪЛГАРСКИ
14
Чекмеджета за зеленчуци
Вентилаторно охлаждане
Функцията за вентилаторно охлаждане
изстудява храната бързо и поддържа
уеднаквена температура в отделението.
Включете функцията за
вентилаторно охлаждане,
когато околната температура
надвишава 25 °C.
Плодове и зеленчуци може да се поставят
в тези чекмеджета (виж рисунката).
Изваждане на кошници за замразяване
от фризера
Активирането на функцията за
вентилаторно охлаждане
повишава консумацията на ел.
енергия.
1. Натиснете ключ (А), за да активирате
функцията за вентилаторно
охлаждане.
Появява се зелената светлина (B).
A
B
1
2
Кошниците за замразяване имат
ограничител, за да не могат случайно да
бъдат извадени или да паднат.
При изваждане от фризера, дръпнете
кошницата към себе си (1) до упор, след
което я извадете, като наклоните
предната й част нагоре (2).
Когато я поставяте на място, леко
повдигнете предната част на кошницата,
за да я вкарате във фризера. След като
преминете крайните точки, натиснете
кошниците обратно на място.
2. За да спрете функцията за
вентилаторно охлаждане, натиснете
ключ (А).
Зелената светлина (B) изчезва.
Индикатор на температурата
15
БЪЛГАРСКИ
Този уред се продава във
Франция.
Съобразно с разпоредбите,
които важат в тази страна, той
трябва да бъде осигурен със
специално устройство (вж.
фигурата), разположено в
долното отделение на
хладилника, за да показва найстудената зона в него.
Препоръки и съвети
Звуци при нормална работа:
Следните звуци са нормални по време на
работа:
• Леко бълбукане и бълбукащ звук от
намотките прозвучава, когато
хладилникът изпомпва.
• Бръмчащ и пулсиращ звук от
компресора, когато хладилникът се
изпомпва.
• Внезапен звук на напукване от
вътрешността на уреда, причинен от
термично разширение (естествен
физически феномен, който не е
опасен).
• Слаб звук на щракане от
температурния регулатор, когато
компресорът се включва или изключва.
Съвети за икономия на електроенергия
• Не отваряйте вратата често и не я
оставяйте отворена по-дълго от
абсолютно необходимото.
Съвети за съхраняване в хладилник на
пресни хранителни продукти
За да постигнете най-добри резултати:
• не съхранявайте топли храни или
вдигащи пара течности в хладилника
• покривайте или завивайте храната,
особено ако има силна миризма
• поставяйте храната така, че въздухът
да може свободно да циркулира около
нея
Съвети за охлаждане
Полезни съвети:
• Месо (всякакви видове): завийте в
подходящи пликове и поставете на
стъкления рафт над чекмеджетата за
зеленчуци. Съхранявайте месо за наймного 1-2 дена.
• Готвени храни, студени блюда:
покрийте и поставете на които и да е
шкаф.
• Плодове и зеленчуци: почистете
обстойно и поставете в специалния
шкаф. Банани, картофи, лук и чесън
не трябва да се съхраняват в
хладилника, ако не са пакетирани.
• Масло и сирене: поставете в
специален запечатан контейнер или
увийте в алуминиево фолио или
полиетиленова торба, за да извадите
колкото може повече въздух.
• Бутилки: затворете с капачка и
поставете или на поставката за
бутилки (ако е възможно) или на
рафта за бутилки на вратата.
БЪЛГАРСКИ
Съвети за замразяване
Ето няколко важни съвета, с които да ви
помогнем да използвате най-добре
процеса на замразяване:
• максималното количество хранителни
продукти, които могат да се замразят
за 24 часа, е показано на табелката с
данни;
• процесът на замразяване отнема 24
часа и не трябва да се добавя храна
за замразяване по време на този
период;
• замразявайте само висококачествени,
пресни и добре измити хранителни
продукти;
• разделяйте храната на малки порции,
за да може да се замрази бързо и
напълно и за да можете да
размразявате впоследствие само
нужното ви количество;
• обвийте хранителните продукти в
алуминиево фолио или в
полиетиленови торбички и проверете
дали торбичките са вакуумирани;
• не позволявайте прясна, незамразена
храна да се допира до вече замразени
хранителни продукти, като така ще
избегнете повишаване на
температурата им;
• крехките храни се съхраняват подобре и по-дълго, отколкото мазните;
солта намалява продължителността на
съхранение на храната;
16
• има вероятност ледените кубчета, ако
се консумират веднага след
изваждането им от фризерното
отделение, да причинят "студено
изгаряне" на кожата;
• препоръчително е да отбележите
датата на замразяване върху всяка
опаковка, така че по-късно да можете
да проверявате етикета за времето на
съхранение.
Съвети за съхранение на замразени
храни
За да постигнете най-добри резултати,
трябва да направите следното:
• проверете дали фабрично
замразените хранителни продукти са
правилно съхранявани в магазина;
• постарайте се замразените
хранителни продукти да бъдат
пренесени от магазина до фризера за
възможно най-късо време;
• не отваряйте вратата често и не я
оставяйте отворена по-дълго от
абсолютно необходимото;
• веднъж размразена, храната се
разваля бързо и не може да бъде
замразявана повторно;
• не превишавайте срока на
съхранение, посочен от производителя
на хранителния продукт.
Грижи и почистване
ВНИМАНИЕ! Вж. глава
"Безопасност".
Общи предупреждения
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
Изключете уреда от контакта
преди извършването на каквито
и да било операции по
поддръжката.
17
БЪЛГАРСКИ
Този уред съдържа
въглеводороди в охлаждащия
блок; следователно
поддръжката и
презареждането трябва да се
извършват от упълномощени
техници.
Принадлежностите и частите на
уреда не са подходящи за
миене в съдомиялна машина.
Почистване на вътрешността
Преди да използвате уреда за първи път,
трябва да почистите вътрешността и
всички вътрешни принадлежности с
хладка сапунена вода и малко неутрален
сапун, за да отстраните типичната за
новите изделия миризма, а след това
подсушете напълно.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Не
използвайте миялни препарати
или абразивни прахове, тъй
като това ще повреди
покритието.
Първоначално включване
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Преди да
включите захранващия щепсел
в контакта и да включите уреда
за първи път, оставете уреда в
изправено положение за наймалко 4 часа. Това ще осигури
достатъчно време за връщане
на маслото към компресора. В
противен случай, компресорът
или електронните компоненти
може да се повредят.
Периодично почистване
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Не
дърпайте, не движете и не
повреждайте тръбите и/или
кабелите в корпуса.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Не
повреждайте охлаждащата
система.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Когато
местите корпуса, наклонете го
на предния му ръб, за да
избегнете надраскване на
пода.
Уредът трябва да се почиства редовно:
1. Почиствайте вътрешността и
принадлежностите с хладка вода и
малко неутрален сапун.
2. Редовно проверявайте уплътненията
на вратата и ги забърсвайте, за да сте
сигурни, че са чисти и без
замърсявания.
3. Изплакнете и подсушете напълно.
4. Ако имате достъп, изчистете
кондензатора и компресора в задната
част на уреда с четка.
Тази операция ще подобри работата
на уреда и ще реализира икономия
на енергия.
Периоди на бездействие
Когато уредът не се използва за дълъг
период от време, вземете следните
предпазни мерки:
1. Изключете уреда от
електрозахранването.
2. Извадете всичката храна.
3. Почистете уреда и всички
принадлежности.
4. Оставете вратата/вратите отворена/
ени, за да предотвратите появата на
неприятни миризми.
БЪЛГАРСКИ
18
ВНИМАНИЕ! Ако желаете
уредът да остане включен,
помолете някого да го
проверява от време на време,
за да се предотврати
развалянето на храната в
случай на спиране на тока.
хладилното отделение при всяко спиране
на компресора на електромотора.
Водата от размразяването се оттича по
улей и се събира в специален контейнер,
разположен в задната част на уреда, над
електромотора на компресора, откъдето
се изпарява.
Важно е периодично да почиствате
отвора за оттичане на размразената
вода в средата на канала на хладилното
отделение, за да предотвратите
преливане на водата и отцеждането й
върху храната вътре.
Размразяване на хладилника
Размразяване на фризера
При нормално използване скрежът се
отстранява автоматично от изпарителя в
Отделението на фризера е без
заскрежаване. Това означава, че не се
образува скреж, когато той работи, нито
по вътрешните стени, нито по
хранителните продукти.
Отстраняване на неизправности
ВНИМАНИЕ! Вж. глава
"Безопасност".
Как да постъпите, ако...
Проблем
Възможна причина
Решение
Уредът не работи.
Уредът е изключен.
Включете уреда.
Уредът не работи.
Щепселът не е поставен
правилно в контакта.
Включете правилно щепсела
в захранващия контакт.
Уредът не работи.
Няма напрежение в захранващия контакт.
Включете друг електроуред в
контакта. Обърнете се към
квалифициран електротехник.
Уредът е шумен.
Уредът не е укрепен пра- Проверете дали уредът стои
вилно.
стабилно.
БЪЛГАРСКИ
Проблем
19
Възможна причина
Решение
Лампичката не свети.
Лампичката е в режим на Затворете и отворете вратаизчакване.
та.
Лампичката не свети.
Лампичката е дефектна.
Компресорът работи непрекъснато.
Температурата е зададе- Вижте глава "Действие".
на неправилно.
Компресорът работи непрекъснато.
Прекалено много хранителни продукти са поставени едновременно.
Компресорът работи непрекъснато.
Температурата в помеВижте таблицата за климатищението е твърде висока. чен клас на табелката с данни.
Компресорът работи непрекъснато.
Хранителните продукти,
поставени в уреда са
твърде топли.
Оставете хранителните продукти да се охладят до стайна
температура, преди да ги съхранявате.
Компресорът работи непрекъснато.
Вратата не е правилно
затворена.
Вижте "Затваряне на вратата".
Компресорът работи непрекъснато.
Функцията Бързо замразяване е включена.
Вижте "Функция Бързо замразяване".
Компресорът не стартира
незабавно след натискане
на бутона Бързо замразяване, или след смяна на
температурата.
Това е нормално, не е
възникнала неизправност.
Компресорът се включва
след определено време.
В хладилника се стича вода.
Изходът за вода е запушен.
Почистете изхода за вода.
В хладилника се стича вода.
Хранителните продукти
Уверете се, че хранителните
предотвратяват изтичане- продукти не се допират до
то на водата в съда за съ- задната стена.
биране.
Водата тече на пода.
Изходящият маркуч за то- Свържете изходящия маркуч
пяща се вода не е свърза топяща се вода към тавата
зан към тавата на изпана изпарителя.
рителя над компресора.
Свържете се с най-близкия
оторизиран сервизен център.
Изчакайте няколко часа и
след това отново проверете
температурата.
БЪЛГАРСКИ
20
Проблем
Възможна причина
Решение
Не може да се задава температура.
Функцията Бързо замразяване е включена.
Изключете функцията Бързо
замразяване ръчно или изчакайте, докато се нулира
автоматично, за да зададете
температурата. Вижте
"Функция Бързо замразяване".
Температурата в уреда е
твърде ниска/висока.
Регулаторът на температурата не е настроен
правилно.
Задайте по-висока/по-ниска
температура.
Температурата в уреда е
твърде ниска/висока.
Вратата не е правилно
затворена.
Вижте "Затваряне на вратата".
Температурата в уреда е
твърде ниска/висока.
Температурата на храни- Изчакайте температурата на
телните продукти е твър- хранителните продукти да
де висока.
спадне до температурата в
помещението, преди съхранение.
Температурата в уреда е
твърде ниска/висока.
Прекалено много хранителни продукти са поставени едновременно.
Поставяйте по-малко хранителни продукти едновременно.
Температурата в уреда е
твърде ниска/висока.
Вратата е била отваряна
прекалено често.
Отворете вратата само, ако
е необходимо.
Температурата в уреда е
твърде ниска/висока.
Функцията Бързо замразяване е включена.
Вижте "Функция Бързо замразяване".
Температурата в уреда е
твърде ниска/висока.
Няма циркулация на студен въздух в уреда.
Уверете се, че има циркулация на студен въздух в уреда.
Страничните панели на
уреда са топли.
Това е нормално при ра- Уверете се, че има поне 30
бота на топлообменника. мм място между всяка страна
на уреда и заобикалящите го
мебели, когато стайната температура надвишава 38°C.
Има прекалено много конденз по задната стена на
хладилника.
Вратичката е отваряна
прекалено често.
Отваряйте вратичката само,
ако е необходимо.
БЪЛГАРСКИ
21
Проблем
Възможна причина
Има прекалено много конденз по задната стена на
хладилника.
Вратичката не е напълно
затворена.
Има прекалено много конденз по задната стена на
хладилника.
Съхраняваната храна не Опаковайте храната в поде опакована.
ходяща опаковка преди да я
съхранявате в уреда.
Вратичката не се отваря
лесно.
Вие се опитахте да отворите наново вратичката
веднага след като сте я
затворили.
Ако уредът все още не работи
правилно след горните
проверки, обърнете се към
най-близкия оторизиран
сервизен център. Можете да
намерите списъка в края на
това ръководство.
Затваряне на вратата
1. Почистете уплътненията на
вратичката.
2. При необходимост регулирайте
вратата. Вижте инструкциите за
монтаж.
Решение
Уверете се, че вратичката е
напълно затворена.
Изчакайте няколко секунди
след като сте затворили вратичката, за да я отворите отново.
3. Ако е необходимо, сменете
дефектните уплътнения. Свържете се
с оторизиран сервизен център.
Смяна на крушката
Уредът е снабден с интериорна
светодиодна лампичка с дълъг живот.
Само сервизен персонал може да
подменя осветителното тяло. Свържете се
с оторизираният център за обслужване.
Технически данни
Продуктова категория
Тип на уреда
Хладилник – Фризер
Тип на монтиране
Свободностоящ
Продуктови размери
Височина
1845 мм
Ширина
595 мм
Дълбочина
677 мм
БЪЛГАРСКИ
22
Нетен обем
Хладилник
220 Литра
Фризер
91 Литра
Система за обезскрежаване
Хладилник
автоматично
Фризер
автоматично
Оценка със звезди
Време на повишаване
18 часа
Капацитет на замразяване
4 кг/24 ч
Консумация на електроенергия
0,655 kWh/24 ч
Ниво на шум
43 dB (A)
Енергиен клас
A++
Волтаж
230 – 240 V
Честота
50 Hz
Техническите данни се намират на
табелката с данни на лявата вътрешна
страна на уреда и на етикета за
енергийна категория.
Опазване на околната среда
Рециклирайте материалите със символа
. Поставяйте опаковките в съответните
контейнери за рециклирането им.
Помогнете за опазването на околната
среда и човешкото здраве, както и за
рециклирането на отпадъци от
електрически и електронни уреди. Не
изхвърляйте уредите, означени със
символаl , заедно с битовата смет.
Върнете уреда в местния пункт за
рециклиране или се обърнете към
вашата общинска служба.
БЪЛГАРСКИ
23
ГАРАНЦИЯ НА IKEA
За какъв срок е валидна гаранцията на
IKEA?
Тази гаранция е валидна в продължение
на 5 годинислед първоначалната дата на
покупка на Вашия уред от IKEA. Като
доказателство за покупката се изисква
първоначалната касова бележка. Ако в
рамките на гаранционния срок бъде
извършена сервизна работа, това не
удължава гаранционния срок за уреда.
Кой извършва сервизното обслужване?
Доставчикът на сервизно обслужване на
IKEA извършва обслужване посредством
свои собствени сервизи или мрежа от
упълномощени сервизни партньори.
Какво покрива тази гаранция?
Гаранцията покрива дефекти на уреда,
които са предизвикани от дефектна
конструкция или дефекти в материалите,
настъпили след датата на покупка от
IKEA. Тази гаранция важи само при
домашна употреба. Изключенията са
посочени под заглавие "Какво не се
покрива от тази гаранция?". В рамките на
гаранционния срок се покриват
разходите за отстраняване на дефекта,
като ремонти, части, труд и пътуване, при
условие че уредът е достъпен за ремонт
без специални разноски и че дефектът е
свързан с неизправна конструкция или
дефект в материалите, покриван от
гаранцията. При тези условия се прилагат
Директивите на ЕС (№ 99/44/ЕО) и
съответната местна нормативна уредба.
Сменените части стават собственост на
IKEA.
Какво ще направи IKEA, за да отстрани
проблема?
Определеният сервизен доставчик на
IKEA ще провери продукта и ще реши по
свое усмотрение дали той се покрива от
тази гаранция. Ако се установи, че се
покрива, сервизният доставчик на IKEA
или негов упълномощен сервизен
партньор чрез своя собствен сервиз по
свое усмотрение или ще ремонтира
дефектния продукт, или ще го смени със
същия или сравним такъв.
Какво не се покрива от тази гаранция?
• Нормално износване и изхабяване
• Умишлена или предизвикана от
небрежност повреда, повреда,
предизвикана от неспазване на
инструкциите за работа, от
неправилно инсталиране или от
свързване към неподходящо
напрежение, повреда, предизвикана
от химична или електрохимична
реакция, ръжда, корозия или повреда
от вода, включително, но не само
повреда, предизвикана от прекомерно
количество варовик в подаваната
вода, повреда, предизвикана от
ненормални условия на околната
среда.
• Консумативи, включително батерии и
електрически крушки.
• Нефункционални и декоративни части,
от които не зависи нормалното
използване на уреда, включително
драскотини и възможни разлики в
цветовете.
• Случайна повреда, предизвикана от
чужди тела или материи, както и
почистване и отпушване на филтри,
системи за оттичане или чекмеджета за
сапун.
• Повреда на следните части:
стъклокерамика, принадлежности,
кошници за съдове и прибори, тръби
за подаване и оттичане, уплътнения,
24
БЪЛГАРСКИ
електрически крушки и плафони на
крушки, ключове, корпуси и части на
корпуси. С изключение на случаите,
когато такива повреди могат да се
докажат като предизвикани от
дефекти в производството.
• Случаи, в които не е установен дефект
при посещението на техник.
• Ремонти, които не са извършени от
посочените от нас сервизни доставчици
и/или упълномощени сервизни
партньори или при които са
използвани неоригинални части.
• Ремонти, предизвикани от инсталация,
която е дефектна или не отговаря на
спецификациите.
• Употреба на уреда в среда, която не е
домашна, т. е. професионална
употреба.
• Повреди от транспортиране. Ако
клиентът сам транспортира продукта
до дома си или друг адрес, IKEA не
носи отговорност за повреди, които
могат да възникнат при
транспортирането. Ако обаче IKEA
доставя продукта до адреса за
доставка на клиента, то повреда на
продукта, която възникне при такава
доставка, се покрива от тази гаранция.
• Цена за извършване на първоначално
инсталиране на уреда на IKEA. Ако
обаче доставчик на услуги на IKEA или
негов оторизиран сервизен партньор
ремонтира или замени уреда при
условията на тази гаранция, то
доставчикът на услуги или неговият
оторизиран сервизен партньор ще
инсталират повторно ремонтирания
уред или заменящия уред, ако това е
необходимо.
Това ограничение не важи за работата
без дефекти, извършена от
квалифициран специалист с използване
на наши оригинални части с цел да се
пригоди уредът към спецификациите за
техническа безопасност на друга страна
от ЕС.
Как се прилага законодателството на
страната
Гаранцията на IKEA ви дава определени
законови права, които отговарят на или
превишават всички местни законови
изисквания, които може да са различни за
различните страни.
Област на валидност
За уреди, закупени в една страна от ЕС и
пренесени в друга страна от ЕС, сервиз се
осигурява в рамките на гаранционните
условия, нормални за новата страна.
Задължение за извършване на сервиз в
рамките на гаранцията съществува само
ако:
• уредът отговаря на и е инсталиран в
съответствие с техническите
спецификации на страната, в която е
направен гаранционният иск;
• уредът отговаря на и е инсталиран в
съответствие с Инструкциите за
инсталиране и Информацията за
безопасност в Ръководството за
потребителя.
Специализиран сервиз за поддръжка
на уреди на IKEA:
Не се колебайте да се обърнете към
сервиза за поддръжка на IKEA за
следното:
1. иск при условията на тази гаранция;
2. въпроси за разясняване на
инсталирането на уред на IKEA в
специализираните кухненски мебели
на IKEA. Сервизът не може да дава
разяснения, свързани с:
• общото инсталиране на кухни
IKEA;
• свързване към
електроинсталацията (ако уредът е
предоставен без щепсел и кабел),
към водопровод и газова
инсталация, тъй като то трябва да
се извърши от упълномощен
сервизен техник.
БЪЛГАРСКИ
3. въпроси за разясняване по
съдържанието на ръководство за
потребителя и спецификации на
уреда на IKEA.
За да се осигури предоставянето на найдобрата помощ за вас, прочетете
внимателно Инструкциите за инсталиране
и/или раздела "Ръководство за
потребителя" в тази книжка, преди да се
обърнете към нас.
Как да ни намерите, ако се нуждаете от
нашия сервиз
Проверете на последната страница на
това ръководство за пълния списък на
лица за контакт, определени от IKEA, и
телефонните номера в съответната
страна.
За да ви предоставим по-бързо
обслужване, препоръчваме да
използвате определените
телефонни номера от списъка
накрая на това ръководство.
Използвайте винаги номерата
от списъка в книжката,
предназначена за уреда, за
който се нуждаете от помощ.
Преди да ни се обадите,
уверете се, че разполагате с
номера на артикул на ИКЕА (8цифрен код) и със серийния
номер (8-цифрен код, който се
намира на табелката с
технически данни) на уреда, за
който се нуждаете от нашата
помощ.
25
ЗАПАЗЕТЕ КАСОВАТА
БЕЛЕЖКА ОТ ПРОДАЖБАТА!
Това е вашето доказателство за
покупка и е необходимо, за да
бъде гаранцията в сила.
Обърнете внимание, че на
касовата бележка е даден и
номерът на артикул на IKEA (8цифрен код) за всеки от
уредите, които сте закупили.
Необходима ли ви е допълнителна
помощ?
За всички допълнителни въпроси, които
не са свързани със сервизно обслужване,
се обръщайте към центъра за
обслужване в нашия най-близък магазин
на IKEA. Препоръчваме внимателно да
прочетете документацията на уреда,
преди да се обърнете към нас.
26
ROMÂNA
Cuprins
Informaţii privind siguranţa
Instrucţiuni de siguranţă
Instalarea
Descrierea produsului
Funcţionarea
Utilizarea zilnică
26
27
29
31
32
33
Informaţii şi sfaturi
Îngrijirea şi curăţarea
Depanare
Date tehnice
Informaţii privind mediul
GARANŢIA IKEA
37
38
40
43
44
44
Ne rezervãm dreptul asupra efectuãrii de modificãri.
Informaţii privind siguranţa
Înainte de instalarea şi de utilizarea aparatului, citiţi cu atenţie
instrucţiunile furnizate. Producătorul nu este responsabil pentru
nicio vătămare sau daună rezultată din instalarea sau
utilizarea incorectă. Păstraţi permanent instrucţiunile într-un loc
sigur şi accesibil pentru o consultare ulterioară.
Siguranţa copiilor şi a persoanelor vulnerabile
•
•
•
•
Acest aparat poate fi utilizat de copiii cu vârsta mai mare de
8 ani, de persoanele cu capacităţi fizice, senzoriale sau
mentale reduse sau de persoanele fără cunoştinţe sau
experienţă doar sub supraveghere sau după o scurtă
instruire care să le ofere informaţiile necesare despre
utilizarea sigură a aparatului şi să le permită să înţeleagă
pericolele la care se expun.
Nu lăsaţi copiii să se joace cu aparatul.
Copiii nu vor realiza curăţarea sau întreţinerea realizată de
utilizator asupra aparatului fără a fi supravegheaţi.
Nu lăsaţi ambalajele la îndemâna copiilor şi aruncaţi-le
conform reglementărilor.
Aspecte generale privind siguranţa
•
Acest aparat este conceput pentru o utilizare casnică şi la
aplicaţii similare, cum ar fi:
ROMÂNA
27
În casele de la ferme, bucătăriile pentru personal din
magazine, birouri şi alte medii de lucru
– De către clienţii din hoteluri, moteluri, unităţi de cazare cu
mic dejun şi alte medii de tip rezidenţial
Menţineţi libere fantele de ventilaţie de pe carcasa
aparatului sau din structura în care este încorporat.
Nu utilizaţi dispozitive mecanice sau alte instrumente diferite
de cele recomandate de producător pentru a accelera
procesul de dezgheţare.
Nu deterioraţi circuitul frigorific.
Nu utilizaţi aparate electrice în interiorul compartimentelor
de conservare a alimentelor ale aparatului, decât dacă sunt
de tipul recomandat de producător.
Nu folosiţi apă pulverizată şi abur pentru curăţarea
aparatului.
Curăţaţi aparatul cu o lavetă moale, umedă. Utilizaţi numai
detergenţi neutri. Nu folosiţi produse abrazive, bureţi
abrazivi, solvenţi sau obiecte metalice.
Nu depozitaţi în acest aparat substanţe explozive, cum ar fi
recipiente cu aerosoli cu un combustibil inflamabil.
În cazul în care cablul de alimentare este deteriorat, trebuie
înlocuit de producător, de Centrul autorizat de service al
acestuia sau de persoane cu o calificare similară pentru a se
evita orice pericol.
–
•
•
•
•
•
•
•
•
Instrucţiuni de siguranţă
Instalarea
AVERTISMENT! Doar o
persoană calificată trebuie să
instaleze acest aparat.
• Scoateţi toate materialele folosite la
ambalare şi buloanele de transport.
• Dacă aparatul este deteriorat, nu îl
instalaţi sau utilizaţi.
• Urmaţi instrucţiunile de instalare
furnizate împreună cu aparatul.
• Aveţi întotdeauna grijă când mutaţi
aparatul deoarece acesta este greu.
Folosiţi întotdeauna mănuşi de protecţie
şi încălţăminte închisă.
• Asiguraţi-vă că aerul poate circula în
jurul aparatului.
• După instalare sau după inversarea uşii,
aşteptaţi cel puţin 4 ore înainte de a
conecta aparatul la sursa de alimentare.
28
ROMÂNA
•
•
•
•
•
Aceasta pentru a permite uleiului să
curgă înapoi în compresor.
Înainte de a efectua orice operaţie
asupra aparatul (de ex. inversarea uşii),
scoateţi ştecherul din priză.
Nu instalaţi aparatul aproape de
radiatoare sau aragaze, cuptoare sau
plite.
Nu instalaţi aparatul direct în lumina
razelor de soare.
Nu instalaţi acest aparat în zone care au
umiditate prea mare sau sunt prea reci,
cum ar fi construcţii anexe, garaje sau
pivniţe.
Când mutaţi aparatul, ridicaţi din partea
frontală, pentru a evita zgârierea
podelei.
Conexiunea la reţeaua electrică
AVERTISMENT! Pericol de
incendiu şi electrocutare.
• Aparatul trebuie legat la o priză cu
împământare.
• Asiguraţi-vă că parametrii de pe plăcuţa
cu date tehnice sunt compatibili cu
valorile nominale ale sursei de
alimentare.
• Utilizaţi întotdeauna o priză cu protecţie
(împământare) contra electrocutării,
montată corect.
• Nu folosiţi prize multiple şi cabluri
prelungitoare.
• Procedaţi cu atenţie pentru a nu
deteriora componentele electrice (de
exemplu, ştecherul, cablul de alimentare
electrică şi compresorul). Contactaţi
Centrul de service autorizat sau un
electrician pentru schimbarea
componentelor electrice.
• Cablul de alimentare electrică trebuie să
rămână sub nivelul ştecherului.
• Introduceţi ştecherul în priză numai după
încheierea procedurii de instalare.
Asiguraţi accesul la priză după instalare.
• Nu trageţi de cablul de alimentare
pentru a scoate din priză aparatul.
Trageţi întotdeauna de ştecher.
Utilizare
AVERTISMENT! Pericol de
vătămare, arsuri, electrocutare
sau incendiu.
• Nu modificaţi specificaţiile acestui
aparat.
• Nu introduceţi aparate electrice (de
exemplu, aparate de făcut îngheţată) în
interiorul aparatului, decât dacă acest
lucru este recomandat de către
producător.
• Aveţi grijă să nu deterioraţi circuitul
frigorific. Acesta conţine izobutan
(R600a), un gaz natural cu un nivel
ridicat de compatibilitate cu mediul.
Acest gaz este inflamabil.
• Dacă circuitul frigorific este deteriorat,
asiguraţi-vă că nu există flăcări şi surse
de aprindere în cameră. Aerisiţi camera.
• Nu lăsaţi obiecte fierbinţi să atingă
piesele din plastic ale aparatului.
• Nu introduceţi băuturi răcoritoare în
compartimentul congelatorului. Aceasta
va crea presiune în recipientul cu
băutură.
• Nu depozitaţi gaze şi lichide inflamabile
în aparat.
• Produsele inflamabile sau obiectele
umezite cu produse inflamabile nu
trebuie introduse în aparat, nici puse
adiacent sau deasupra acestuia.
• Nu atingeţi compresorul sau
condensatorul. Sunt fierbinţi.
• Nu scoateţi sau atingeţi obiecte din
congelator cu mâinile ude sau umede.
• Nu recongelaţi alimente care au fost
dezgheţate.
• Respectaţi instrucţiunile de depozitare
de pe ambalajul preparatelor congelate.
Becul interior
• Tipul de bec din acest aparat nu este
adecvat pentru iluminarea locuinţei
ROMÂNA
Îngrijirea şi curăţarea
AVERTISMENT! Pericol de
vătămare personală sau
deteriorare a aparatului.
• Înainte de a efectua operaţiile de
întreţinere, dezactivaţi aparatul şi
scoateţi ştecherul din priză.
• Acest aparat conţine hidrocarburi în
unitatea de răcire. Doar o persoană
calificată trebuie să efectueze
întreţinerea şi încărcarea unităţii.
• Verificaţi regulat evacuarea aparatului
şi, dacă este necesar, curăţaţi-o. Dacă
evacuarea este blocată, apa dezgheţată
se va acumula în partea de jos a
aparatului.
29
• Deconectaţi aparatul de la sursa de
alimentare electrică.
• Tăiaţi cablul electric şi îndepărtaţi-l.
• Scoateţi uşa pentru a preveni închiderea
copiilor sau a animalelor de companie în
aparat.
• Circuitul frigorific şi materialele de
izolare a acestui aparat nu afectează
stratul de ozon.
• Spuma izolatoare conţine gaze
inflamabile. Contactaţi autoritatea locală
pentru informaţii privind aruncarea
adecvată a acestui aparat.
• Nu deterioraţi partea unităţii de răcire
apropiată de schimbătorul de căldură.
Gestionarea deşeurilor după încheierea
ciclului de viaţă al aparatului
AVERTISMENT! Pericol de
vătămare sau sufocare.
Instalarea
AVERTISMENT! Consultaţi
capitolele privind siguranţa.
Poziţionarea
Acest aparat trebuie instalat la interior întrun loc uscat şi bine ventilat în care
temperatura ambiantă corespunde cu clasa
climatică indicată pe plăcuţa cu datele
tehnice ale aparatului:
Clasa cli- Temperatura mediului ambiant
matică
SN
între +10°C şi +32°C
N
între +16°C şi +32°C
ST
între +16°C şi +38°C
T
între +16°C şi +43°C
Unele probleme funcţionale pot
să apară la anumite tipuri de
modele când acestea sunt
utilizate în afara gamei
respective. Funcţionarea corectă
poate fi garantată doar în cadrul
gamei specificate de valori
pentru temperatură. Dacă aveţi
nelămuriri cu privire la locul de
instalare a aparatului, vă rugăm
să apelaţi la vânzător, la
serviciul nostru de asistenţă
pentru clienţi sau la cel mai
apropiat Centru de service
autorizat.
ROMÂNA
Amplasarea
Pentru a asigura performante optime,
instalaţi aparatul departe de surse de
căldură, precum calorifere, boilere, lumină
solară directă etc. Aerul trebuie să poată
circula uşor în spatele aparatului.
ATENŢIE! Pentru a garanta
funcţionarea adecvată la
temperaturi ale mediului de
peste 38ºC, se recomandă să
asiguraţi un spaţiu liber de 30
mm între laturile aparatului şi
mobilierul înconjurător.
Conexiunea la reţeaua electrică
Înainte de a conecta aparatul, asiguraţi-vă
că tensiunea şi frecvenţa indicate pe
30
plăcuţa cu datele tehnice corespund cu
sursa de alimentare a locuinţei.
Aparatul trebuie legat la o priză cu
împământare. Ştecherul cablului electric
este prevăzut cu un contact în acest scop.
Dacă priza din locuinţă nu este
împământată, conectaţi aparatul la o
împământare separată, în conformitate cu
reglementările în vigoare, după ce aţi
consultat un electrician calificat.
Producătorul nu-şi asumă nicio
responsabilitate dacă aceste măsuri de
siguranţă nu sunt respectate.
Acest aparat este conform cu Directivele
C.E.E.
ROMÂNA
31
Descrierea produsului
Prezentarea produsului
1
2
3
4
11
10
Sertare pentru legume
Rafturi de sticlă
Răcire cu ventilator
Suport pentru sticle
Panou de comandă
Compartiment cu capac pentru produse
lactate
7 Suport de pe uşă
8 Suport pentru sticlă
1
2
3
4
5
6
5
6
7
8
9
9 Sertar congelator
10 Sertar congelator
11 Sertar congelator
Zona cu temperatura cea mai ridicată
Zona cu temperatură intermediară
Zona cea mai rece
ROMÂNA
32
Funcţionarea
Panou de comandă
1
2
4
1
2
3
4
Indicatoare de temperatură LED
Congelare rapidă indicator LED
Congelare rapidă
Buton de reglare a temperaturii
3
Pornirea aparatului
Reglarea temperaturii
Introduceţi ştecherul în priză.
Pentru a utiliza aparatul, atingeţi
regulatorul pentru temperatură până când
se aprinde LED corespunzător temperaturii
necesare. Selecţia este progresivă, variind
de la 2°C la 8°C.
Oprirea aparatului
Scoateţi ştecherul din priza de perete.
Funcţia Congelare rapidă
Setarea cu temperatura cea mai
scăzută: +2°C.
Setarea cu temperatura cea mai
ridicată: +8°C.
În general, valoarea medie este
cea mai potrivită.
Puteţi activa funcţia Congelare rapidă
apăsând butonul Congelare rapidă.
LED corespunzător pentru simbolul
Congelare rapidă se aprinde.
Puteţi dezactiva funcţia Congelare rapidă
apăsând din nou butonul Congelare
rapidă.
Indicatorul Congelare rapidă se va stinge.
Această funcţie se opreşte
automat după 52 de ore.
Alegeţi setarea ţinând cont de faptul că
temperatura din interiorul aparatului
depinde de:
•
•
•
•
temperatura camerei
frecvenţa de deschidere a uşii
cantitatea de alimente conservate
amplasarea aparatului.
1. Atingeţi regulatorul pentru temperatură.
Indicatorul temperaturii curente clipeşte. De
fiecare dată când atingeţi regulatorul
33
ROMÂNA
pentru temperatură, setarea se schimbă cu
o poziţie. LED corespunzător clipeşte pentru
un timp.
2. Atingeţi regulatorul pentru temperatură
până când este selectată temperatura
necesară.
Utilizarea zilnică
Calendar de congelare
1-2
3-4
3-6
Tăviţă pentru cuburi
de gheaţă
3-6
3-6
x1
3-6
10-12
10-12
10-12
10-12
Blocuri de congelare
Simbolurile indică diferite tipuri de alimente
congelate.
Numerele indică durata de conservare, în
luni, pentru tipul respectiv de alimente
congelate. Valabilitatea valorii superioare
sau inferioare a duratei de conservare
indicate depinde de calitatea alimentelor şi
de tratamentul aplicat acestora înainte de
congelare.
Accesorii
Suport pentru ouă
x2
Producerea cuburilor de gheaţă
Acest aparat este dotat cu tăviţă pentru
producerea cuburilor de gheaţă.
1. Umpleţi tăviţa cu apă.
2. Puneţi tăviţa în compartimentul
congelator
ATENŢIE! Nu folosiţi instrumente
metalice pentru a scoate tăviţa
din congelator.
Blocuri de congelare
x1
În congelator sunt oferite două blocuri de
congelare. Acestea au rolul de a mări
durata păstrării alimentelor în
eventualitatea unei pene de curent sau a
unei defecţiuni.
Congelarea alimentelor proaspete
Compartimentul congelator este adecvat
pentru congelarea alimentelor proaspete şi
pentru conservarea pe termen lung a
alimentelor congelate.
34
ROMÂNA
Pentru a congela o cantitate redusă de
alimente proaspete nu este necesar să
modificaţi setarea curentă.
Pentru a congela alimente proaspete,
activaţi funcţia Congelare rapidă cu cel
puţin 24 ore înainte de a introduce
alimentele de congelat în compartimentul
congelator.
Puneţi alimentele proaspete ce urmează a
fi congelate în compartimentul de jos.
Cantitatea maximă de alimente care poate
fi congelată într-o perioadă de 24 de ore
este specificată pe plăcuţa cu datele
tehnice, o etichetă situată în interiorul
aparatului.
Procesul de congelare durează 24 de ore:
în acest interval de timp nu mai puneţi alte
alimente la congelat.
Atunci când procesul de congelare s-a
terminat, reveniţi la temperatura necesară
(consultaţi „Funcţia Congelare rapidă”).
În acest caz, este posibil ca
temperatura din compartimentul
frigider să scadă sub 0°C. Dacă
se produce această situaţie,
aduceţi butonul de reglare a
temperaturii pe o setare mai
caldă.
Depozitarea preparatelor congelate
La prima activare sau după o perioadă de
neutilizare a aparatului, înainte de a
introduce alimentele în compartiment, lăsaţi
aparatul să funcţioneze timp de cel puţin 2
ore cu funcţia Congelare rapidă activată.
Sertarele congelatorului vă permit să găsiţi
rapid şi uşor pachetul de alimente dorit.
Dacă se depozitează cantităţi mari de
alimente, scoateţi toate sertarele cu
excepţia sertarului inferior care trebuie
păstrat pentru a asigura o circulaţie bună a
aerului. Ţineţi alimentele de pe toate
rafturile la o distanţă de minim 15 mm faţă
de uşă.
AVERTISMENT! În cazul
dezgheţării accidentale, de
exemplu din cauza unei
întreruperi a curentului, dacă
alimentarea electrică a fost
întreruptă pentru mai mult timp
decât valoarea indicată în
tabelul cu caracteristicile tehnice
din paragraful „Timpul de
atingere a condiţiilor normale de
funcţionare", alimentele
decongelate trebuie consumate
rapid sau trebuie gătite imediat,
răcite şi apoi recongelate.
Dezgheţarea
Alimentele congelate, înainte de a fi
utilizate, pot fi dezgheţate în
compartimentul frigider sau la temperatura
camerei, în funcţie de timpul de care
dispuneţi pentru această operaţiune.
Bucăţile mici pot fi gătite congelate, direct
din congelator: în acest caz, durata de
gătire va fi mai mare.
Depozitarea alimentelor în
compartimentul frigider
Acoperiţi sau înveliţi alimentele, mai ales
dacă au un miros puternic.
Poziţionaţi alimentele astfel încât aerul să
poată circula liber în jurul lor.
35
ROMÂNA
Poziţionarea suporturilor pe uşă
ATENŢIE! Pentru a asigura o
circulaţie corectă a aerului, nu
mutaţi raftul din sticlă aflat
deasupra sertarului pentru
legume.
Suport pentru sticle
Puneţi sticlele (cu gura înainte) în suportul
poziţionat anterior.
Pentru a permite conservarea pachetelor cu
alimente de diferite dimensiuni, suporturile
de pe uşă pot fi poziţionate la înălţimi
diferite.
Pentru a efectua aceste reglări, procedaţi
după cum urmează: ridicaţi treptat suportul
până când rămâne liber, după care îl
repoziţionaţi după cum doriţi.
Dacă suportul este poziţionat
orizontal, puneţi numai sticle
închise.
Rafturi detaşabile
Pe pereţii frigiderului se află o serie de
ghidaje, astfel încât rafturile de protecţie
din sticlă să poată fi poziţionate după
dorinţă.
Acest suport pentru sticle poate fi înclinat
pentru a depozita sticle care nu sunt închise
ermetic. Pentru a realiza acest lucru, puneţi
cârligele din partea frontală a suportului pe
un nivel mai ridicat decât cel pentru
cârligele din spate.
ROMÂNA
36
Sertare pentru legume
Răcire cu ventilator
Funcţia răcire cu ventilator permite răcirea
rapidă a alimentelor şi menţine o
temperatură mai uniformă în compartiment.
Porniţi funcţia răcire cu ventilator
atunci când temperatura
mediului ambient depăşeşte
25°C.
Sertarele pentru fructe şi legume trebuie
amplasate în aceste sertare (consultaţi
imaginea).
Scoaterea cutiilor de congelare din
congelator
Activarea funcţiei răcire cu
ventilator creşte consumul de
energie.
1. Apăsaţi comutatorul (A) pentru
activarea răcirii cu ventilator.
Apare indicatorul luminos verde (B).
A
B
1
2
Cutiile de congelare au un opritor pentru a
preveni scoaterea sau căderea accidentală.
La momentul scoaterii din congelator,
trageţi coşul spre dvs. (1) şi, când ajunge la
capăt, scoateţi coşul înclinându-l cu partea
din faţă în sus (2).
La momentul punerii înapoi, ridicaţi puţin
partea din faţă a cutiei pentru a o introduce
în congelator. După ce au trecut peste
opritoare, împingeţi cutiile înapoi pe poziţia
lor.
2. Pentru dezactivarea funcţiei răcire cu
ventilator apăsaţi comutatorul (A).
Dispare indicatorul luminos verde (B).
Indicator de temperatură
37
ROMÂNA
Acest aparat este vândut în
Franţa.
În conformitate cu reglementările
în vigoare din această ţară,
acesta trebuie să fie prevăzut cu
un dispozitiv special (vezi figura),
plasat în compartimentul inferior
al frigiderului, pentru a indica
zona cea mai rece.
Informaţii şi sfaturi
Sunete normale în timpul funcţionării:
Recomandări privind păstrarea în frigider
Următoarele sunete sunt normale pe durata
funcţionării:
Recomandări utile:
• Un sunet slab ca un clipocit sau fierbere
de la bobine atunci când agentul
refrigerant este pompat.
• Un sunet ca un bâzâit sau de pulsare de
la compresor când agentul refrigerant
este pompat.
• Un zgomot brusc de fisurare din
interiorul aparatului cauzat de dilatarea
termică (un fenomen fizic natural care nu
este periculos).
• Un clic slab de la regulatorul de
temperatură atunci când compresorul
porneşte sau se opreşte.
Recomandări pentru economisirea
energiei
• Nu deschideţi uşa prea des şi nu o lăsaţi
deschisă mai mult decât este absolut
necesar.
• Carne (toate tipurile): ambalaţi într-un
ambalaj adecvat şi puneţi pe raftul de
sticlă, deasupra sertarului pentru
legume. Depozitaţi carnea pentru cel mul
1-2 zile.
• Alimente gătite, gustări reci: acoperiţi şi
puneţi pe orice raft.
• Legume şi fructe: spălaţi bine şi puneţi
într-un sertar special. Bananele, cartofii,
ceapa şi usturoiul nu trebuie păstrate în
frigider dacă nu sunt ambalate.
• Unt şi brânză: puneţi într-un recipient
special etanş sau împachetaţi într-o folie
de aluminiu sau pungă de polietilenă
pentru a nu permite pe cât posibil
contactul cu aerul.
• Sticle: închideţi cu un capac şi puneţi pe
raftul pentru sticle de pe uşă sau (dacă
există) suportul pentru sticle.
Recomandări privind congelarea
Recomandări pentru conservarea
alimentelor proaspete
Pentru a obţine o congelare eficientă, iată
câteva recomandări importante:
Pentru a obţine cele mai bune rezultate:
• cantitatea maximă de alimente care
poate fi congelată într-un interval de 24
de ore este indicată pe plăcuţa cu datele
tehnice;
• procesul de congelare durează 24 de
ore. În această perioadă nu se
• nu puneţi alimente calde şi nu păstraţi în
frigider lichide care se evaporă
• acoperiţi sau înveliţi alimentele, mai ales
dacă au un miros puternic
• poziţionaţi alimentele astfel încât aerul
să poată circula liber în jurul lor
ROMÂNA
•
•
•
•
•
•
recomandă adăugarea altor alimente
pentru congelare;
congelaţi numai alimente de calitate
superioară, proaspete şi bine curăţate;
faceţi porţii mici de alimente, care să se
poată congela rapid şi complet, ca apoi
să puteţi dezgheţa numai cantitatea
necesară;
înfăşuraţi alimentele în folie din aluminiu
sau polietilenă şi verificaţi dacă
pachetele sunt etanşe;
procedaţi cu atenţie pentru ca alimentele
proaspete, necongelate să nu fie în
contact cu cele deja congelate, evitând
astfel creşterea temperaturii celor din
urmă;
alimentele slabe se pot congela mai bine
şi pe perioade mai lungi decât cele
grase; sarea reduce durata de stocare a
alimentelor congelate;
îngheţatele pe bază de sucuri, dacă sunt
consumate imediat după scoaterea din
congelator, pot produce degerături ale
pielii;
38
• pentru a putea ţine evidenţa perioadei
de conservare, se recomandă să notaţi
data congelării pe fiecare pachet.
Recomandări pentru stocarea alimentelor
congelate
Pentru a obţine cele mai bune rezultate de
la acest aparat, procedaţi astfel:
• verificaţi dacă alimentele congelate din
comerţ au fost păstrate în mod
corespunzător în magazin;
• asiguraţi-vă că alimentele congelate
sunt transferate din magazin în
congelator cât mai repede posibil;
• nu deschideţi uşa prea des şi nu o lăsaţi
deschisă mai mult decât este absolut
necesar;
• după dezgheţare, alimentele se
deteriorează rapid şi nu mai pot fi
recongelate;
• nu depăşiţi perioada de păstrare
indicată de producătorul alimentelor.
Îngrijirea şi curăţarea
AVERTISMENT! Consultaţi
capitolele privind siguranţa.
Avertismente generale
ATENŢIE! Scoateţi ştecherul din
priză înainte de a efectua orice
operaţie de întreţinere
Acest aparat conţine
hidrocarburi în unitatea de
răcire; prin urmare întreţinerea şi
reîncărcarea trebuie efectuate
numai de tehnicieni autorizaţi.
Accesoriile şi celelalte piese ale
aparatului nu sunt adecvate
pentru a fi spălate în maşina de
spălat vase.
Curăţarea interiorului
Înainte de a folosi aparatul pentru prima
oară, spălaţi interiorul şi toate accesoriile
interne cu apă călduţă şi cu săpun neutru
pentru a înlătura mirosul specific de produs
nou, după care uscaţi bine.
ATENŢIE! Nu folosiţi detergenţi
sau prafuri abrazive, deoarece
vor deteriora finisajul.
39
ROMÂNA
Punerea în funcţiune pentru prima dată
ATENŢIE! Înainte de a introduce
ştecherul în priză şi pornirea
aparatului pentru prima dată,
lăsaţi-l în poziţie dreaptă pentru
cel puţin 4 ore. Aceasta va
asigura timp suficient pentru ca
uleiul să revină în compresor. În
caz contrar compresorul sau
componentele electronice pot
suferi daune.
Curăţarea periodică
1. Deconectaţi aparatul de la sursa de
alimentare cu electricitate.
2. Scoateţi toate alimentele.
3. Curăţaţi aparatul şi toate accesoriile.
4. Lăsaţi uşa/uşile deschise pentru a
preveni formarea mirosurilor neplăcute.
AVERTISMENT! Dacă doriţi să
menţineţi aparatul pornit, rugaţi
pe cineva să-l verifice din când în
când pentru ca alimentele din
interior să nu se strice în cazul
unei pene de curent.
Dezgheţarea frigiderului
ATENŢIE! Nu trageţi, nu
deplasaţi şi nu deterioraţi
conductele şi/sau cablurile din
interiorul carcasei.
ATENŢIE! Nu deterioraţi sistemul
de răcire.
ATENŢIE! Când mutaţi aparatul,
ridicaţi din partea frontală,
pentru a evita zgârierea podelei.
Aparatul trebuie curăţat regulat:
1. Curăţaţi interiorul şi accesoriile cu o
soluţie cu apă caldă şi săpun neutru.
2. Verificaţi regulat garniturile uşii şi
ştergeţi-le pentru a vă asigura că sunt
curate.
3. Clătiţi şi uscaţi bine.
4. Dacă este accesibil, curăţaţi cu o perie
condensatorul şi compresorul din
spatele aparatului.
Această operaţie va îmbunătăţi
performanţele aparatului şi va
economisi energie.
Perioadele de nefuncţionare
Atunci când aparatul nu este utilizat
perioade îndelungate, luaţi următoarele
măsuri de precauţie:
Gheaţa este eliminată automat din
evaporatorul compartimentului frigider de
fiecare dată când se opreşte motorul
compresorului, în timpul utilizării normale.
Apa rezultată din dezgheţare se scurge
printr-un canal într-un recipient special
situat în spatele aparatului, deasupra
compresorului motorului, de unde se
evaporă.
Este necesară curăţarea periodică a
orificiului de evacuare a apei rezultate din
dezgheţare, situat in mijlocul canalului de
colectare din compartimentul frigider,
pentru ca apa să nu dea pe dinafară şi să
nu se scurgă peste alimente.
Dezgheţarea congelatorului
În compartimentul congelatorului nu se
formează gheaţa. Acest lucru înseamnă că
ROMÂNA
40
gheaţa nu se acumulează în timpul
funcţionării, nici pe pereţii interni, nici pe
alimente.
Depanare
AVERTISMENT! Consultaţi
capitolele privind siguranţa.
Ce trebuie făcut dacă...
Problemă
Cauză posibilă
Soluţie
Aparatul nu funcţionează.
Aparatul este oprit.
Porniţi aparatul.
Aparatul nu funcţionează.
Ştecherul nu este introdus
corect în priză.
Introduceţi ştecherul corect în
priză.
Aparatul nu funcţionează.
Nu există tensiune la priză. Conectaţi alt aparat electric la
priză. Contactaţi un electrician
calificat.
Aparatul face zgomot.
Aparatul nu este aşezat
corect.
Verificaţi dacă aparatul este
stabil.
Becul nu funcţionează.
Becul se află în modul aşteptare.
Închideţi şi deschideţi uşa.
Becul nu funcţionează.
Becul este defect.
Contactaţi cel mai apropiat
Centru de service autorizat.
Compresorul funcţionează
continuu.
Temperatura nu este setată corect.
Consultaţi capitolul „Funcţionarea”.
Compresorul funcţionează
continuu.
Au fost introduse prea
multe alimente în acelaşi
timp.
Aşteptaţi câteva ore şi apoi
verificaţi din nou temperatura.
Compresorul funcţionează
continuu.
Temperatura camerei este
prea mare.
Consultaţi desenul cu clasa climatică de pe plăcuţa cu date
tehnice.
Compresorul funcţionează
continuu.
Alimentele introduse în
aparat erau prea calde.
Lăsaţi alimentele să se
răcească la temperatura camerei înainte de a le introduce
în aparat.
ROMÂNA
Problemă
41
Cauză posibilă
Soluţie
Compresorul funcţionează
continuu.
Uşa nu este închisă corect.
Consultaţi secţiunea „Închiderea uşii”.
Compresorul funcţionează
continuu.
Funcţia Congelare rapidă
este activată.
Consultaţi paragraful „Funcţia
Congelare rapidă”.
Compresorul nu porneşte
imediat după apăsarea
Congelare rapidă sau după
schimbarea temperaturii.
Acest lucru este normal, nu Compresorul porneşte după
a survenit nici o eroare.
un timp.
În frigider curge apă.
Orificiul pentru drenarea
apei este înfundat.
Curăţaţi orificiul pentru drenarea apei.
În frigider curge apă.
Alimentele pot împiedica
scurgerea apei respective
în colector.
Asiguraţi-vă că alimentele nu
ating peretele din spate.
Apa curge pe podea.
Tubul de drenare a apei
Puneţi tubul de drenare a apei
rezultate din topire nu este rezultate din topire în tăviţa
conectat la tăviţa de eva- de evaporare.
porare situată pe compresor.
Temperatura nu poate fi setată.
Funcţia Congelare rapidă
este activată.
Dezactivaţi manual funcţia
Congelare rapidă sau aşteptaţi până când funcţia se resetează automat pentru a seta
temperatura. Consultaţi paragraful „Funcţia Congelare rapidă”.
Temperatura din aparat este prea mică/prea mare.
Regulatorul de temperatură nu este setat corect.
Setaţi o temperatură mai mare/mai mică.
Temperatura din aparat este prea mică/prea mare.
Uşa nu este închisă corect.
Consultaţi secţiunea „Închiderea uşii”.
Temperatura din aparat este prea mică/prea mare.
Temperatura alimentelor
este prea ridicată.
Lăsaţi temperatura alimentelor să scadă până la temperatura camerei înainte de stocare.
ROMÂNA
42
Problemă
Cauză posibilă
Soluţie
Temperatura din aparat este prea mică/prea mare.
Au fost introduse prea
multe alimente în acelaşi
timp.
Introduceţi mai puţine alimente în acelaşi timp.
Temperatura din aparat este prea mică/prea mare.
Uşa a fost deschisă prea
des.
Deschideţi uşa doar dacă este
necesar.
Temperatura din aparat este prea mică/prea mare.
Funcţia Congelare rapidă
este activată.
Consultaţi paragraful „Funcţia
Congelare rapidă”.
Temperatura din aparat este prea mică/prea mare.
Aerul rece nu circulă în
aparat.
Asiguraţi circulaţia aerului rece prin aparat.
Panourile laterale ale aparatului sunt calde.
Este o stare normală cauzată de funcţionarea
schimbătorului de căldură.
Lăsaţi un spaţiu de minim 30
mm între fiecare latură a aparatului şi mobilierul înconjurător atunci când temperatura mediului ambiant depăşeşte 38°C.
Există prea multă apă condensată pe peretele din
spate al frigiderului.
Uşa a fost deschisă prea
frecvent.
Deschideţi uşa doar atunci
când este necesar.
Există prea multă apă condensată pe peretele din
spate al frigiderului.
Uşa nu a fost închisă complet.
Asiguraţi-vă că uşa este complet închisă.
Există prea multă apă condensată pe peretele din
spate al frigiderului.
Alimentele depozitate nu
sunt ambalate.
Împachetaţi alimentele în ambalaje adecvate înainte de a
le depozita în aparat.
Uşa nu se deschide uşor.
Aţi încercat să re-deschiAşteptaţi câteva secunde
deţi uşa imediat după ce a înainte de a închide şi re-desfost închisă.
chide uşa.
Dacă aparatul tot nu
funcţionează corespunzător
după verificările de mai sus,
contactaţi Centrul de service
autorizat. Lista centrelor se
găseşte la sfârşitul acestui
manual.
Închiderea uşii
1. Curăţaţi garniturile uşii.
2. Dacă este nevoie, reglaţi uşa. Consultaţi
instrucţiunile de montare.
3. Dacă este nevoie, înlocuiţi garniturile
defecte ale uşii. Contactaţi centrul de
service autorizat.
ROMÂNA
Înlocuirea becului
Aparatul este echipat cu o sursă de lumină
interioară de tip LED cu o durată mare de
funcţionare.
43
Doar personalul de service poate înlocui
dispozitivul de iluminat. Contactaţi centrul
de service autorizat.
Date tehnice
Categoria produsului
Tipul aparatului
Frigider - Congelator
Tipul instalării
Independent
Dimensiunile produsului
Înălţime
1845 mm
Lăţime
595 mm
Adâncime
677 mm
Volum net
Frigider
220 Litri
Congelator
91 Litri
Sistemul de decongelare
Frigider
auto
Congelator
auto
Număr de stele
Perioada de atingere a condiţiilor normale de
funcţionare
18 ore
Capacitate de congelare
4 kg/24h
Consum de energie
0,655 kWh/24h
Nivel de zgomot
43 dB (A)
Clasa energetică
A++
Tensiune
230 - 240 V
Frecvenţă
50 Hz
ROMÂNA
44
Informaţiile tehnice sunt specificate pe
plăcuţa cu date tehnice, aflată pe partea
stângă în interiorul aparatului, şi pe
eticheta energetică.
Informaţii privind mediul
Reciclaţi materialele marcate cu simbolul
şi electrocasnice. Nu aruncaţi aparatele
. Pentru a recicla ambalajele, acestea
trebuie puse în containerele
corespunzătoare. Ajutaţi la protejarea
mediului şi a sănătăţii umane şi la
reciclarea deşeurilor din aparatele electrice
marcate cu acest simbol împreună cu
deşeurile menajere. Returnaţi produsul la
centrul local de reciclare sau contactaţi
administraţia oraşului dvs.
GARANŢIA IKEA
Cât timp este valabilă garanţia IKEA?
Această garanţie este valabilă timp de 5
ani de la data cumpărării iniţiale a
aparatului dv. de la IKEA. Este necesar
bonul fiscal iniţial pentru dovedirea
achiziţiei. Dacă se efectuează lucrări de
service în baza garanţiei, acest lucru nu va
extinde perioada de garanţie pentru
aparat.
Cine va executa reparaţiile?
Furnizorul de asistenţă IKEA va furniza
asistenţă prin centrele sale de asistenţă sau
prin reţeaua de parteneri autorizaţi pentru
asistenţă.
Ce anume acoperă această garanţie?
Această garanţie acoperă defecţiunile
aparatului, care au fost cauzate de defecte
din fabricaţie sau de defecţiuni ale
materialului, apărute de la data cumpărării
de la IKEA. Această garanţie se aplică
numai pentru uzul casnic. Excepţiile sunt
specificate sub titlul “Ce anume nu este
acoperit de această garanţie?” În timpul
perioadei de garanţie, costurile pentru
remedierea defecţiunilor, de ex. reparaţii,
piese, manoperă şi deplasare, vor fi
acoperite, cu condiţia ca aparatul să fie
accesibil pentru reparaţii fără cheltuieli
speciale, iar defecţiunea să fie cauzată de
un defect din construcţie sau de un defect al
materialelor, acoperit de garanţie. În aceste
condiţii sunt aplicabile liniile directoare EU
(Nr. 99/44/EG) şi reglementările locale
respective. Piesele înlocuite devin
proprietatea firmei IKEA.
Ce va face IKEA pentru a corecta
problema?
45
ROMÂNA
Furnizorul de asistenţă desemnat de IKEA
va examina produsul şi va hotărî, la
discreţia sa, dacă este acoperit de această
garanţie. Dacă se consideră că produsul
este acoperit, furnizorul de asistenţă IKEA
sau partenerii autorizaţi pentru asistenţă,
prin centrele lor de asistenţă, la discreţia
lor, fie vor repara produsul defect, fie îl vor
înlocui cu acelaşi produs sau cu altul
comparabil.
Ce anume nu este acoperit de această
garanţie?
• Uzura normală.
• Deteriorările deliberate sau din
neglijenţă, deteriorările cauzate de
nerespectarea instrucţiunilor de
funcţionare, instalarea incorectă sau
conectarea la o tensiune greşită,
deteriorările cauzate de reacţii chimice
sau electro-chimice, deteriorările
provocate de rugină, coroziune sau apă,
inclusiv, dar nu limitat la acestea,
deteriorările cauzate de conţinutul
excesiv de calcar din apa de alimentare,
deteriorările cauzate de condiţiile de
mediu anormale.
• Piesele consumabile, inclusiv bateriile şi
becurile.
• Piesele nefuncţionale şi decorative, care
nu afectează utilizarea normală a
aparatului, inclusiv zgârieturile şi
posibilele diferenţe de culoare.
• Deteriorările accidentale cauzate de
obiecte sau substanţe străine şi
curăţarea sau deblocarea filtrelor, a
sistemelor de evacuare sau a sertarelor
pentru detergent.
• Deteriorarea următoarelor piese:
vitroceramică, accesorii, coşurile de vase
şi de tacâmuri, ţevile de alimentare şi de
evacuare, garnituri de etanşare, becuri şi
capace de becuri, ecrane, butoane,
carcase şi piese ale carcaselor. Cu
excepţia cazurilor în care se
demonstrează că aceste deteriorări au
fost cauzate de defecte din fabricaţie.
• Cazurile în care nu s-a găsit nicio
defecţiune în timpul vizitei tehnicianului.
• Reparaţiile care nu au fost executate de
furnizorii de asistenţă desemnaţi de noi
şi/sau de un partener contractual
autorizat pentru asistenţă, sau pentru
care s-au folosit piese de schimb
neoriginale.
• Reparaţiile cauzate de o instalare
defectuoasă sau care nu este conformă
cu specificaţiile.
• Utilizarea aparatului în mediu noncasnic, de ex. utilizarea profesională.
• Deteriorările din cauza transportului.
Dacă un client transportă produsul la
domiciliul propriu sau la o altă adresă,
IKEA nu răspunde pentru nici un fel de
deteriorare care poate apărea pe
durata transportului. Totuşi, dacă IKEA
livrează produsul la adresa clientului,
atunci deteriorarea produsului care
apare pe durata acestei livrări va fi
acoperită de această garanţie.
• Costul pentru efectuarea instalării iniţiale
a aparatului IKEA. Pe de altă parte,
dacă un furnizor de servicii IKEA sau
partenerul său autorizat de service
repară sau înlocuieşte aparatul în
conformitate cu termenii acestei garanţii,
furnizorul de servicii sau partenerul său
autorizat de service va reinstala
aparatul reparat sau va instala piesa de
schimb, dacă este necesar.
Această restricţie nu se aplică operaţiunilor
corecte efectuate de un specialist calificat,
care a folosit piesele noastre originale,
pentru a adapta aparatul la specificaţiile
de siguranţă tehnică din altă ţară a UE.
Cum se aplică legea din ţara de utilizare
Garanţia IKEA vă acordă drepturi legale
specifice, care acoperă sau depăşesc
cerinţele legilor locale, care pot varia de la
o ţară la alta.
Zona de validitate
46
ROMÂNA
Pentru aparatele care sunt cumpărate într-o
ţară a UE şi sunt duse în altă ţară a UE,
asistenţa va fi furnizată în cadrul condiţiilor
de garanţie normale în noua ţară.
Obligaţia de a asigura asistenţă în cadrul
garanţiei există doar dacă:
• aparatul respectă şi este instalat în
conformitate cu specificaţiile tehnice din
ţara în care se solicită cererea de
garanţie;
• aparatul respectă şi este instalat în
conformitate cu Instrucţiunile de
Asamblare şi Informaţiile privind
siguranţa din Manualul Utilizatorului;
Centrul de service autorizat pentru
aparatele IKEA:
Vă rugăm nu ezitaţi să contactaţi centrul de
service autorizat IKEA pentru:
1. a face o solicitare în condiţiile acestei
garanţii;
2. a cere lămuriri despre instalarea
aparatului IKEA în mobila de bucătărie
specială IKEA. Asistenţa nu furnizează
lămuriri legate de:
• instalarea generală a bucătăriei
IKEA;
• racordările la electricitate (dacă
maşina este livrată fără ştecher şi
cablu), la apă şi la gaz, deoarece
acestea trebuie efectuate de un
tehnician specializat de la serviciul
de asistenţă.
3. a cere lămuriri despre conţinutul
manualului utilizatorului şi despre
specificaţiile aparatului IKEA.
Pentru a vă putea asigura cea mai bună
asistenţă, vă rugăm să citiţi cu atenţie
Instrucţiunile de Asamblare şi/sau secţiunea
din Manualul Utilizatorului din această
broşură, înainte de a ne contacta.
Cum ne puteţi contacta dacă aveţi nevoie
de asistenţa noastră
Vă rugăm consultaţi ultima pagină a acestui
manual pentru lista completă de contact
IKEA şi numerele de telefon naţionale
corespunzătoare.
Entru a vă putea oferi un serviciu
mai rapid, vă recomandăm să
utilizaţi numerele de telefon
speciale, din lista de la sfârşitul
acestui manual. Consultaţi
întotdeauna numerele indicate în
broşura aparatului specific
pentru care aveţi nevoie de
asistenţă. Înainte de a ne apela
trebuie să aveţi la îndemână
numărul articolului IKEA (codul
din 8 cifre) şi numărul de serie
(codul din 8 cifre care se găseşte
pe plăcuţa cu caracteristicile
tehnice) aferent aparatului
pentru care solicitaţi asistenţă.
PĂSTRAŢI BONUL DE
CUMPĂRARE!
Este dovada dv. de cumpărare şi
este necesar pentru aplicarea
garanţiei. Atenţie, pe chitanţă se
găseşte atât numele articolului
IKEA, cât şi numărul (un cod de 8
cifre) pentru fiecare dintre
aparatele cumpărate.
Mai aveţi nevoie de ajutor?
Pentru orice întrebare care nu are legătură
cu service-ul aparatelor dvs., vă rugăm
contactaţi call center-ul celui mai apropiat
magazin IKEA. Vă recomandăm să citiţi cu
atenţie documentaţia aparatului înainte de
a ne contacta.
47
Country
België
Belgique
Phone number
070 246016
Česká republika
00359888164080
0035924274080
246 019721
Danmark
70 15 09 09
Deutschland
+49 1806 33 45 32*
Ελλάδα
España
България
Call Fee
Opening time
Binnenlandse gesprekskosten
8 tot 20 Weekdagen
Tarif des appels nationaux
8 à 20. En semaine
Такса за повикване от страната
От 9 до 18 ч в работни дни
Cena za místní hovor
8 až 20 v pracovních dnech
man. - fre. 09.00 - 20.00
lør. - søn. 09.00 - 18.00
Landstakst
211 176 8276
* 0,20 €/Verbindung aus dem
Festnetz max. 0,60 €/Verbindung
aus dem Mobilfunknetz
Υπεραστική κλήση
8 έως 20 κατά τις εργάσιμες ημέρες
91 1875537
Tarifa de llamadas nacionales
De 8 a 20 en días laborables
France
0170 36 02 05
Tarif des appels nationaux
Hrvatska
00385 1 6323 339
Trošak poziva 27 lipa po minuti
Ireland
0 14845915
National call rate
9 à 21. En semaine
radnim danom od ponedjeljka
do petka od 08:00 do 16:00
8 till 20 Weekdays
Ísland
5880503
Italia
02 00620818
Innanlandsgjald fyrir síma
Tariffa applicata
alle chiamate nazionali
dalle 8 alle 20 nei giorni feriali
Κυπρος
22 030 529
Υπεραστική κλήση
8 έως 20 κατά τις εργάσιμες ημέρες
Werktags von 8.00 bis 20.00
9 til 18. Virka daga
Lietuva
5 230 06 99
Nacionalinių pokalbių tarifai
Pr. - Ketv.: 8:00 - 12:00, 12:45 - 17:00
Pnkt.: 8:00 - 12:00, 12:45 - 15:45
Magyarország
Belföldi díjszabás
Hétköznap 8 és 10 óra között
Geen extra kosten.
Alleen lokaal tarief.
ma-vr: 8.00 - 21.00
zat: 9.00 - 21.00
zon / pub. vakantie: 10.00 - 18.00
Norge
061 998 0549
0900 - 235 45 32
(0900-BEL IKEA)
0031 - 50 316 8772
(internationaal)
22 72 35 00
Takst innland
8 til 20 ukedager
Österreich
+43-1-2056356
max. 10 Cent/min.
Mo - Fr 8.00 - 20.00 Uhr
Polska
801 400 711
Stawka wg taryfy krajowej
Portugal
211557985
Chamada Nacional
România
021 211 08 88
Россия
8 495 6662929
Tarif apel naţional
Действующие телефонные
тарифы
Tarif für Anrufe im Bundesgebiet
Od 8 do 20 w dni robocze
9 às 21. Dias de Semana
*excepto feriados
8 - 20 în zilele lucrătoare
с 8 до 20 по рабочим дням
Время московское
8 bis 20 Werktage
Nederland
Luxembourg
Schweiz
Suisse
031 5500 324
Svizzera
Slovensko
(02) 3300 2554
Suomi
030 6005203
Sverige
0775 700 500
Україна
United Kingdom
044 586 2078
020 3347 0044
+381 11 7 555 444
(ако позивате изван Србије)
Србија
011 7 555 444
(ако позивате из Србије)
Eesti, Latvija, Slovenija
Tarif des appels nationaux
Tariffa applicata
alle chiamate nazionali
Cena vnútroštátneho hovoru
Lankapuhelinverkosta
0,0835 €/puhelu + 0,032 €/min
Matkapuhelinverkosta 0,192 €/min
8 à 20. En semaine
dalle 8 alle 20 nei giorni feriali
8 až 20 v pracovných dňoch
arkipäivisin 8.00 - 20.00
Міжміськи дзвінки платні
National call rate
mån-fre 8.30 - 20.00
lör-sön 9.30 - 18.00
9 - 21 В робочі дні
9 till 21. Weekdays
Цена позива у националном
саобраћају
Понедељак – субота: 09 – 20
Недеља: 09 – 18
lokalsamtal (lokal taxa)
www.ikea.com
*
280158290-A-302019
© Inter IKEA Systems B.V. 2019
21552
AA-1200126-4
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising