IKEA | KYLIG | User manual | IKEA KYLIG Kasutusjuhend

IKEA KYLIG Kasutusjuhend
KYLD
KYLIG
EE
LV
EESTI
IKEA müügijärgsete teeninduspunktide ja vastavate kohalike
telefoninumbrite täieliku loendi leiate selle kasutusjuhendi viimaselt
leheküljelt.
LATVIEŠU
Pilnu IKEA apstiprināto pēcpārdošanas pakalpojumu sniedzēju
sarakstu un tālruņa numurus, lūdzu, skatiet šīs rokasgrāmatas
pēdējā lappusē.
EESTI
LATVIEŠU
4
23
4
EESTI
Sisukord
Ohutusinfo
Ohutusjuhised
Paigaldamine
Toote kirjeldus
Kasutamine
Igapäevane kasutamine
4
5
7
8
9
10
Vihjeid ja näpunäiteid
Puhastus ja hooldus
Veaotsing
Tehnilised andmed
Jäätmekäitlus
IKEA GARANTII
13
15
16
19
20
20
Jäetakse õigus teha muutusi.
Ohutusinfo
Enne seadme paigaldamist ja kasutamist lugege kaasasolev
juhend tähelepanelikult läbi. Tootja ei võta endale vastutust
vigastuste või varalise kahju eest, mis on tingitud
paigaldusnõuete eiramisest või väärast kasutusest. Hoidke
kasutusjuhend kindlas kohas alles, et saaksite seda vajadusel
vaadata.
Laste ja ohustatud inimeste turvalisus
•
•
•
•
Üle 8-aastased lapsed ning füüsilise, sensoorse või vaimse
erivajadusega inimesed või kogemuste ja teadmisteta isikud
võivad seda seadet kasutada vaid juhul, kui nende tegevuse
üle on järelvalve ja neid juhendatakse seadme turvalise
kasutamise osas ning nad mõistavad seadme kasutamisega
kaasnevaid ohte.
Ärge lubage lastel seadmega mängida.
Ilma järelvalveta ei tohi lapsed seadet puhastada ega
hooldustoiminguid läbi viia.
Hoidke pakendimaterjal lastele kättesaamatus kohas ja
kõrvaldage see nõuetekohaselt.
Üldine ohutus
•
See seade on mõeldud kasutamiseks koduses majapidamises
või muudes sarnastes kohtades, näiteks:
EESTI
5
Talumajapidamistes, personalile mõeldud köökides
kauplustes või kontorites
– Hotellides, motellides ja muudes majutuskohtades.
Hoidke ventilatsiooniavad vabad nii eraldiseisva kui ka
sisseehitatud seadme puhul.
Ärge kasutage sulamisprotsessi kiirendamiseks mehhaanilisi
ega muid vahendeid – kasutage ainult tooja soovitatud
tarvikuid.
Vältige külmutusagensi süsteemi kahjustamist.
Ärge kasutage toiduainete hoidmiseks mõeldud osades
elektrilisi seadmeid, kui need pole tootja poolt spetsiaalselt
soovitatud.
Ärge kasutage seadme puhastamiseks vee- või aurupihustit.
Puhastage seadet pehme niiske lapiga. Kasutage ainult
neutraalseid pesuaineid. Ärge kasutage abrasiivseid tooteid,
küürimisšvamme, lahusteid ega metallist esemeid.
Ärge hoidke selles seadmes süttivaid aineid ega
plahvatusohtlikke esemeid (nt aerosoolpihusteid).
Kui toitejuhe on vigastatud, laske see ohutuse mõttes välja
vahetada tootja, selle volitatud hooldekeskuses või lihtsalt
kvalifitseeritud isiku poolt.
–
•
•
•
•
•
•
•
•
Ohutusjuhised
Paigaldamine
HOIATUS! Seadet tohib
paigaldada ainult kvalifitseeritud
elektrik!
• Eemaldage pakend ja transpordipoldid.
• Kahjustatud seadet ei tohi paigaldada
ega kasutada.
• Järgige seadmega kaasasolevaid
paigaldusjuhiseid.
• Kuna seade on raske, olge selle
liigutamisel ettevaatlik. Kasutage
töökindaid ja kinnisi jalanõusid.
• Jälgige, et õhk saaks seadme ümber
vabalt liikuda.
• Esmakordsel paigaldamisel või ukse
avamissuuna muutmisel oodake enne
elektrivõrku ühendamist vähemalt 4
tundi. See on vajalik selleks, et õli saaks
kompressorisse tagasi valguda.
• Enne mis tahes toimingute läbiviimist (nt
ukse avamissuuna muutmine) eemaldage
toitejuhe seinakontaktist.
• Ärge paigutage seadet radiaatorite,
pliitide ega ahjude lähedusse.
• Ärge paigutage seadet otsese
päikesevalgusega kohta.
• Ärge paigaldage seda seadet liiga
niiskesse või külma kohta, näiteks
6
EESTI
soojustamata ruumi, garaaži või
keldrisse.
• Seadme teise kohta viimisel tõstke seda
esiservast, et vältida põranda
kriimustamist.
Elektriühendus
HOIATUS! Tulekahju- ja
elektrilöögioht!
• Seade peab olema maandatud.
• Kontrollige, kas andmeplaadil olevad
elektriandmed vastavad teie kohaliku
vooluvõrgu näitajatele.
• Kasutage alati nõuetekohaselt
paigaldatud ohutut pistikupesa.
• Ärge kasutage mitmikpistikuid ega
pikenduskaableid.
• Veenduge, et te elektrilisi osi ei vigastaks
(nt toitepistikut, toitejuhet, kompressorit).
Elektriliste osade vahetamiseks
pöörduge volitatud teeninduskeskusse
või elektriku poole.
• Toitejuhe peab jääma toitepistikust
allapoole.
• Ühendage toitepistik seinakontakti alles
pärast paigalduse lõpuleviimist.
Veenduge, et pärast paigaldamist säilib
juurdepääs toitepistikule.
• Seadet välja lülitades ärge tõmmake
toitekaablist. Hoidke alati kinni
toitepistikust.
Kasutamine
HOIATUS! Vigastuse, põletuse
või elektrilöögioht!
• Ärge muutke seadme tehnilisi omadusi.
• Ärge pange seadmesse muid
elektriseadmeid (nt jäätisevalmistajat),
kui see pole tootja poolt ette nähtud.
• Olge ettevaatlik külmutusagensi
süsteemiga – see on õrn. Külmutusagens
sisaldab isobutaani (R600a), mis on
suhteliselt keskkonnaohutu gaas. Siiski on
see tuleohtlik.
• Kui külmutusagens on viga saanud, siis
veenduge, ega seadmest ei tule leeke
või suitsu. Õhutage ruum korralikult.
• Jälgige, et kuumad esemed ei puutuks
vastu seadme plastpindu.
• Ärge asetage kihisevaid jooke
sügavkülmikusse. See tekitab
joogipudelis rõhku.
• Ärge hoidke seadmes süttivaid gaase
ega vedelikke.
• Ärge pange süttivaid või süttiva ainega
määrdunud esemeid seadmesse, selle
lähedusse või peale.
• Ärge katsuge kompressorit ega
kondensaatorit. Need on kuumad.
• Ärge eemaldage sügavkülmikust
toiduaineid ega puutuge neid märgade
või niiskete kätega.
• Ärge külmutage juba ülessulatatud
toiduaineid.
• Järgige külmutatud toiduainete
pakenditel olevaid säilitusjuhiseid.
Sisevalgusti
• Selle seadme valgusti tüüp ei sobi
eluruumide valgustamiseks.
Puhastus ja hooldus
HOIATUS! Seadme vigastamise
või kahjustamise oht!
• Enne hooldust lülitage seade välja ja
ühendage toitepistik pistikupesast lahti.
• Selle seadme jahutusüksus sisaldab
süsivesinikke. Süsteemi tohib hooldada ja
laadida ainult kvalifitseeritud tehnik.
• Kontrollige regulaarselt külmiku
äravooluava; vajadusel puhastage. Kui
äravooluava on ummistunud, koguneb
sulamisvesi seadme põhjale.
Jäätmekäitlus
HOIATUS! Lämbumis- või
vigastusoht!
• Eemaldage seade vooluvõrgust.
7
EESTI
• Lõigake toitekaabel seadme küljest lahti
ja visake ära.
• Eemaldage uksekäepide, et vältida laste
ja loomade seadmesse lõksujäämist.
• Selle seadme külmutusagensi süsteem ja
isolatsioonimaterjalid on
osoonisõbralikud.
• Isolatsioonivaht sisaldab tuleohtlikku
gaasi. Seadme õige kõrvaldamise kohta
saate täpsemaid juhiseid kohalikust
omavalitsusest.
• Ärge vigastage soojusvaheti läheduses
paiknevat jahutusüksust.
Paigaldamine
HOIATUS! Vt ohutust käsitlevaid
peatükke.
Paigaldamine
Selle seadme peaks paigaldama kuiva,
hästiventileeritud kohta, kus ümbritsev
temperatuur jääb seadme andmesildil
olevasse kliimaklassi vahemikku:
Kliimaklass
Ümbritseva õhu temperatuur
SN
+10°C kuni + 32°C
N
+16°C kuni + 32°C
ST
+16°C kuni + 38°C
T
+16°C kuni + 43°C
Kui temperatuur jääb sellest
vahemikust väljapoole, võivad
mõne mudeli töös tekkida
probleemid. Õige töö on tagatud
ainult ette nähtud
temperatuurivahemikus. Kui te
pole kindel, kuhu seade
paigaldada, siis pöörduge
müüja, klienditeeninduse või
lähima volitatud
teeninduskeskuse poole.
Asukoht
Parima tulemuse saamiseks paigutage
seade piisavalt kaugele sellistest
kütteallikatest nagu radiaatorid, boilerid,
otsene päikesevalgus jne. Veenduge, et
seadme taga on tagatud vaba õhuringlus.
ETTEVAATUST! Et tagada
seadme õige töö ka kõrgema kui
38 ºC temperatuuri juures, on
soovitatav seadme ja sellega
külgneva mööbli vahele jätta
vähemalt 30 mm vaba ruumi.
Elektriühendus
Enne vooluvõrguga ühendamist veenduge,
et andmesildil olevad elektriandmed
vastavad teie kohalikule vooluvõrgule.
Seade peab olema maandatud. Toitekaabli
pistikul on selle jaoks vastav kontakt. Kui
pistikupesa ei ole maandatud,
konsulteerige pädeva elektrikuga ja
ühendage seade eraldi maandusjuhiga, mis
vastab kehtivatele normidele.
Seadme ohutusmeetmete eiramisel
vabaneb tootja mis tahes vastutusest.
See seade vastab EÜ direktiividele.
EESTI
8
Toote kirjeldus
Toote ülevaade
1
2
3
4
11
1
2
3
4
5
6
7
8
Juurviljasahtlid
Klaasriiulid
Ventilaatorjahutus
Pudelirest
Juhtpaneel
Kaanega piimatoodete sektsioon
Ukseriiul
Pudeliriiul
10
5
6
7
8
9
9 Külmutussahtel
10 Külmutussahtel
11 Külmutussahtel
Kõige soojem ala
Keskmise temperatuuriga ala
Kõige külmem ala
EESTI
9
Kasutamine
Juhtpaneel
1
2
4
1
2
3
4
Temperatuuri indikaatorid LED
Kiirkülmutus indikaator LED
Kiirkülmutus
Temperatuuriregulaator
3
Sisselülitamine
Pange toitepistik pistikupessa.
soovitud temperatuurile vastav LED.
Valimine toimub progresseeruvalt,
vahemikus 2°C kuni 8°C.
Väljalülitamine
Kõige külmem seade: +2°C.
Kõige soojem seade: +8°C.
Kõige sobivam on tavaliselt
keskmine seade.
Eemaldage toitepistik seinakontaktist.
Kiirkülmutus-funktsioon
Funktsiooni Kiirkülmutus aktiveerimiseks
vajutage nuppu Kiirkülmutus.
Sobiva seade valimisel tuleb pidada
meeles, et seadme sisetemperatuur sõltub:
Süttib LED, mis vastab sümboli Kiirkülmutus
indikaatorile.
•
•
•
•
Funktsiooni Kiirkülmutus väljalülitamiseks
vajutage nuppu Kiirkülmutus uuesti.
Indikaator Kiirkülmutus kustub.
See funktsioon lülitub 52 tunni
pärast automaatselt välja.
Temperatuuri reguleerimine
Seadme kasutamiseks puudutage
temperatuuriregulaatorit, kuni süttib
ruumi temperatuurist
ukse avamise sagedusest;
säilitatava toidu kogusest;
seadme asukohast.
1. Puudutage temperatuuriregulaatorit.
Olemasoleva temperatuuri indikaator
vilgub. Temperatuuriregulaatori igakordsel
puudutamisel liigub säte ühe astme võrra
edasi. Veidi aega vilgub vastav LED.
2. Puudutage temperatuuriregulaatorit
seni, kuni jõuate vajaliku temperatuurini.
10
EESTI
Igapäevane kasutamine
Külmutuskalender
1-2
3-4
Külmutusplokid
3-6
3-6
3-6
x2
Jääkuubikute valmistamine
3-6
10-12
10-12
10-12
10-12
Sümbolid tähistavad eri tüüpi külmutatud
toiduaineid.
Numbrid tähistavad külmutatavate
toiduainete jaoks sobivat säilitusaega
kuudes. See, kas kõige pikem ja kõige
lühem säilitusaeg kindla toiduaine puhul
kehtib, sõltub toidu kvaliteedist ja
külmutamiseelsest töötlusest.
Tarvikud
Munarest
Seadmel on olemas mahuti jääkuubikute
valmistamiseks.
1. Täitke mahuti veega.
2. Asetage mahuti sügavkülmikusektsiooni.
ETTEVAATUST! Mahuti külmikust
väljavõtmiseks ärge kasutage
metallesemeid.
Külmutusplokid
Külmiku juurde kuulub kaks külmutusplokki;
elektrikatkestuse või toiteprobleemide
korral pikendavad need külmiku
mahajahtumise ja toidu säilimise aega.
Värske toidu külmutamine
x1
Jäärest
Sügavkülmutiosa sobib värske toidu
külmutamiseks ning külmutatud ja
sügavkülmutatud toidu pikaajaliseks
säilitamiseks.
Väikese koguse värskete toiduainete
külmutamiseks ei pea olemasolevat seadet
muutma.
Värske toidu külmutamiseks lülitage sisse
funktsioon Kiirkülmutus vähemalt 24 tundi
enne toidu sügavkülmutiossa panemist.
x1
Paigutage külmutatav värske toit alumisse
sektsiooni.
Maksimaalne toidu kogus, mida 24 tunni
jooksul külmutada saab, on ära toodud
seadme siseküljel asuval andmesildil.
11
EESTI
Külmutusprotsess kestab 24 tundi: selle aja
jooksul ärge muid toiduaineid
külmutamiseks lisage.
Kui külmutusprotsess on lõppenud, valige
uuesti vajalik temperatuur (vt "Kiirkülmutusfunktsioon").
Selles olekus või külmikuosa
temperatuur langeda alla 0 °C.
Sel juhul keerake
temperatuuriregulaatorit
soojemale tasemele.
Külmutatud toidu säilitamine
Enne seadme esmakordset käivitamist või
pärast pikemaajalist kasutuspausi laske
seadmel enne toiduainete sissepanekut
vähemalt 2 tundi töötada sisse lülitatud
Kiirkülmutus funktsiooniga.
toatemperatuuril, olenevalt sellest, kui palju
aega selleks on.
Väikseid toiduportsjoneid võib valmistada
ka külmutatult, otse sügavkülmikust võetuna:
sel juhul kulub toiduvalmistamiseks rohkem
aega.
Toidu säilitamine külmikusektsioonis
Katke toit kinni või mähkige sisse, eriti juhul,
kui see on tugeva lõhnaga.
Asetage toidud nii, et õhk saaks nende
ümber liikuda.
Ukseriiulite paigutamine
Tänu sügavkülmuti sahtlitele on vajalike
toidupakkide leidmine kiire ja lihtne. Kui
soovite säilitada suuremas koguses
toiduaineid, siis eemaldage kõik sahtlid
(välja arvatud alumine), mis peab jääma
oma kohale piisava õhuringluse
tagamiseks. Jälgige, et riiulitel olevad
toiduained ei oleks uksele lähemal kui 15
mm.
HOIATUS! Sulatamisprotsessi
tahtmatul käivitumisel, näiteks
elektrikatkestuse tõttu, kui seade
on olnud toiteta kauem kui
tehniliste andmete tabelis toodud
"tempreatuuri tõusu aeg" seda
lubaks, tuleb sulatatud toit kiiresti
ära tarvitada või koheselt
küpsetada ja seejärel jahutada
ja uuesti külmutada.
Sulatamine
Sügavkülmutatud või külmutatud toitu võib
sulatada kas külmikuosas või hoopis
Erineva suurusega toidupakendite
hoiustamiseks saab ukseriiuleid paigutada
erinevatele kõrgustele.
Selleks võite teha järgmist: tõmmake
ukseriiulit ülespoole, kuni see lahti tuleb ja
paigutage soovikohaselt ümber.
EESTI
12
Teisaldatavad riiulid
Külmutuskapi seintel on mitu liugurit, mis
võimaldab turvaklaasist riiuleid paigaldada
nii, nagu teile meeldib.
Pudeliresti saab kallutada, et hoida seal
juba avatud pudeleid. Selleks paigutage
resti eesmised klambrid ühe taseme võrra
tagumistest kõrgemale.
Juurviljasahtlid
ETTEVAATUST! Õige
õhuringluse tagamiseks ärge
eemaldage klaasriiulit, mis asub
juurviljasahtli kohal.
Pudelirest
Asetage pudelid (suuga ettepoole)
eelnevalt paika pandud restile.
Puu- ja juurviljad tuleks paigutada
nendesse sahtlitesse (vt pilti).
Sahtlite eemaldamine sügavkülmutist
Kui rest on paigutatud
horisontaalselt, asetage sinna
ainult kinnised pudelid.
1
2
EESTI
13
Sügavkülmuti sahtlid on varustatud
tõkisega, et vältida nende kogemata
eemaldamist või väljakukkumist.
2. Ventilaatori – jahutusfunktsiooni
väljalülitamiseks vajutage lülitit (A).
Roheline tuli (B) kaob.
Sahtli eemaldamisel sügavkülmutist
tõmmake seda enda poole (1) ja lõpppunktini jõudmisel eemaldage sahtel, tõstes
selle esiosa ülespoole (2).
Temperatuuri indikaator
Tagasipanemisel tõstke veidi sahtli esiosa,
et see sügavkülmutisse sisestada. Kui olete
jõudnud üle lõpuosa, lükake sahtlid tagasi
oma kohtadele.
Ventilaatorjahutus
Ventilaator – jahutusfunktsioon soodustab
toidu kiiret jahtumist ja ühtlasemat
temperatuuri kambris.
Lülitage ventilaator –
jahutusfunktsioon sisse, kui
ümbritseva õhu temperatuur on
üle 25°C.
Ventilaatori – jahutusfunktsiooni
sisselülitamine suurendab
energiatarbimist.
Seda seadet müüakse
Prantsusmaal.
Vastavalt selles riigis kehtivatele
eeskirjadele peab seadmel
olema spetsiaalne seadis (vt
joonist), mis on paigutatud
külmiku alumisse kambrisse, et
tähistada selle kõige külmemat
tsooni.
1. Ventilaatori – jahutusfunktsiooni
sisselülitamiseks vajutage lülitit (A).
Ilmub roheline tuli (B).
A
B
Vihjeid ja näpunäiteid
Normaalsed töötamise ajal kostuvad
helid
Järgmised helid on töötamise ajal
normaalsed:
• Nõrk vulisemise ja mulisemise heli
süsteemist, kui külmutusagensi
pumbatakse.
• Vihisev ja tuksuv heli kompressorist, kui
külmutusagensi pumbatakse.
14
EESTI
• Järsk praksuv heli seadme seest, mida
põhjustab soojuspaisumine (loomulik ja
ohutu füüsikaline nähtus).
• Nõrk klõpsuv heli temperatuuri
regulaatorist, kui kompressor lülitub sisse
või välja.
Näpunäiteid energia säästmiseks
• Ärge avage sügavkülmiku ust sageli ja
ärge jätke ust lahti kauemaks, kui
hädavajalik.
Soovitusi värske toidu säilitamiseks
külmikus
Parima tööjõudluse tagamiseks:
• ärge pange külmikusse sooja toitu või
auravaid vedelikke,
• katke toiduained kinni või mähkige sisse,
eriti juhul, kui toiduaine on tugeva
lõhnaga,
• pange toidud külmikusse nii, et õhk saaks
nende ümber liikuda.
Näpunäiteid toidu säilitamiseks külmikus
Näpunäited:
• Liha (igasugune): mähkige sobivasse
pakendisse ja pange juurviljasahtli kohal
olevale klaasriiulile. Liha säilitusaeg on
1-2 päeva.
• Küpsetatud toidud, külmad road: katke
kinni ja asetage mistahes riiulile.
• Puu- ja köögiviljad: puhastage hoolikalt
ja pange selleks ette nähtud sahtlisse.
Pakkimata banaane, kartuleid, sibulaid,
küüslauku ei tohi külmikus hoida.
• Või ja juust: Pange spetsiaalsesse
õhukindlasse nõusse või mässige fooliumi
või polüetüleenist kotti ning suruge sealt
õhku välja niipalju kui võimalik.
• Pudelid: keerake peale kork ja
paigutage ukse küljes olevale
pudeliriiulile või pudelirestile (kui see on
olemas).
Näpunäiteid sügavkülmutamiseks
Sügavkülmutamise kõige tõhusamaks
kasutamiseks järgige paari olulist soovitust:
• toidu maksimaalne kogus, mida võib 24
tunni jooksul külmutada, on toodud
seadme andmesildil;
• külmutusprotsess kestab 24 tundi ja selle
aja jooksul ei tohiks uusi toiduaineid
külmikusse lisada;
• külmutage ainult kvaliteetset, värsket ja
korralikult puhastatud toitu;
• jagage toiduained väiksemateks
portsjoniteks, et see kiiresti läbi külmuks
ja et hiljem saaksite ainult vajaliku
koguse üles sulatada;
• mässige toit fooliumisse või
polüetüleenkilesse ja veenduge, et
pakend on õhukindel;
• ärge pange värsket külmutamata toitu
külmutatud toidu vastu, kuna vastasel
korral külmutatud toidu temperatuur
tõuseb;
• lahjad toiduained säilivad paremini ja
kauem kui rasvased toiduained, sool
vähendab toidu säilitusaega;
• jäätükkide tarbimine kohe pärast
sügavkülmikust väljavõtmist võib
põhjustada naha külmakahjustusi;
• säilitusaja jälgimiseks on soovitav igale
säilitatavale toidule märkida
külmutamiskuupäev.
Nõuandeid külmutatud toidu säilitamiseks
Parima tööjõudluse tagamiseks peaksite:
• veenduma, et poest ostetud külmutatud
toiduaineid säilitatakse juhiseid järgides;
• pange külmutatud toit pärast ostmist
niipea kui võimalik sügavkülmikusse;
• ärge avage sügavkülmiku ust sageli ja
ärge jätke ust lahti kauemaks, kui
hädavajalik;
• ülessulanud toit rikneb üsna ruttu ja seda
ei tohi enam uuesti külmutada;
• ärge ületage toidu tootja poolt ette
nähtud säilitusaega.
EESTI
15
Puhastus ja hooldus
HOIATUS! Vt ohutust käsitlevaid
peatükke.
Regulaarne puhastamine
ETTEVAATUST! Ärge tõmmake,
teisaldage ega vigastage torusid
ja/või kaableid, mis paiknevad
korpuses.
Üldised hoiatused
ETTEVAATUST! Eemaldage
seade vooluvõrgust enne
igasuguste hooldustööde
tegemist.
ETTEVAATUST! Vältige
jahutussüsteemi kahjustamist.
ETTEVAATUST! Seadme
teisaldamisel tõstke seda
esiservast, et vältida põranda
kriimustamist.
Seadme jahutussüsteem sisaldab
süsivesinikke; süsteemi võivad
hooldada ja täita ainult volitatud
tehnikud.
Seadme tarvikuid ega osi ei tohi
pesta nõudepesumasinas.
Sisemuse puhastamine
Enne seadme esmakordset kasutamist
peske leige vee ja neutraalse seebiga üle
seadme sisemus ja kõik sisetarvikud, et
eemaldada uuele tootele omane lõhn,
seejärel kuivatage täielikult.
ETTEVAATUST! Ärge kasutage
pesuaineid või abrasiivpulbreid,
mis võivad seadme viimistluskihti
kahjustada.
Esmane sisselülitamine
ETTEVAATUST! Enne seadme
emakordset sisselülitamist laske
seadmel püstiasendis vähemalt
neli tundi seista. Selle aja jooksul
jõuab õli kompressorisse
valguda. Vastasel juhul võib
tekkida kompressori või
elektrooniliste komponentide
tõrge.
Seadet tuleb regulaarselt puhastada:
1. Puhastage seadme sisemus ja tarvikud
sooja vee ja neutraalse pesuvahendiga.
2. Kontrollige regulaarselt uksetihendeid
ja pühkige need puhtaks, eemaldades
mustuse ja prahi.
3. Loputage ja kuivatage põhjalikult.
4. Puhastage seadme tagaküljel asuvat
kondensaatorit ja kompressorit harjaga.
See toiming parandab seadme jõudlust
ja vähendab selle energiatarvet.
Seadme mittekasutamise perioodid
Kui seadet pikema aja jooksul ei kasutata,
siis rakendage järgmisi ohutusmeetmeid:
1.
2.
3.
4.
Ühendage seade vooluvõrgust lahti.
Eemaldage kõik toiduained.
Puhastage seade ja kõik tarvikud.
Jätke uks/uksed lahti, et vältida
ebameeldivate lõhnade tekkimist.
HOIATUS! Kui soovite seadet
hoida sisselülitatult, siis paluge
kellelgi seda aeg-ajalt
kontrollida, et vältida säilitatava
toidu riknemist elektrikatkestuse
korral.
EESTI
16
seiskub. Sulamisvesi nõrgub mööda renni
spetsiaalsesse seadme tagaküljel
kompressori kohal asuvasse anumasse, kus
see aurustub.
Külmiku sulatamine
Puhastage regulaarselt külmiku sees keskel
olevat äravooluava auku, et ära hoida vee
kogunemist ja külmikus olevatesse
toiduainetesse imbumist.
Sügavkülmiku sulatamine
Normaalkasutuse ajal eemaldatakse
härmatis külmiku aurusti küljest
automaatselt iga kord, kui kompressor
Sügavkülmutisektsioon on härmatisevaba.
See tähendab, et kasutamise käigus ei teki
härmatist ei seadme siseseintele ega ka
toiduainetele.
Veaotsing
HOIATUS! Vt ohutust käsitlevaid
peatükke.
Mida teha, kui...
Probleem
Võimalik põhjus
Lahendus
Seade ei tööta.
Seade on välja lülitatud.
Lülitage seade sisse.
Seade ei tööta.
Toitepistik ei ole korralikult Ühendage toitepistik korralipistikupessa ühendatud.
kult pistikupessa.
Seade ei tööta.
Pistikupesas ei ole voolu.
Ühendage pistikupessa mõni
muu elektriseade. Võtke ühendust kvalifitseeritud elektrikuga.
Seade teeb liiga valju müra.
Seade ei ole paigutatud
tasapinnaliselt.
Kontrollige, kas seade paikneb stabiilselt.
Lamp ei põle.
Lamp on ooterežiimis.
Sulgege ja avage uks.
Lamp ei põle.
Lamp on katki.
Pöörduge lähimasse volitatud
teeninduskeskusse.
Kompressor töötab pidevalt. Temperatuur on valesti va- Vt jaotist "Kasutamine".
litud.
EESTI
17
Probleem
Võimalik põhjus
Kompressor töötab pidevalt. Hoiustasite korraga liiga
palju toiduaineid.
Lahendus
Oodake mõni tund, seejärel
kontrollige uuesti temperatuuri.
Kompressor töötab pidevalt. Ruumi temperatuur on liiga Kontrollige andmesildil olevat
kõrge.
kliimaklassi.
Kompressor töötab pidevalt. Seadmesse paigutatud toit Enne toidu hoiustamist laske
oli liiga soe.
sel jahtuda toatemperatuurini.
Kompressor töötab pidevalt. Seadme uks ei ole korralikult suletud.
Vt jaotist "Ukse sulgemine".
Kompressor töötab pidevalt. Funktsioon Kiirkülmutus on
sisse lülitatud.
Vt "Funktsioon Kiirkülmutus".
Kompressor ei hakka kohe
tööle pärast Kiirkülmutus lüliti vajutamist või pärast
temperatuuri muutmist.
See on normaalne, viga ei
ole.
Kompressor hakkab tööle mõne aja pärast.
Külmiku sees voolab vesi.
Vee väljavooluava on ummistunud.
Puhastage vee väljavooluava.
Külmiku sees voolab vesi.
Toiduained takistavad vee Veenduge, et toiduained ei
valgumist veekogumispuutuks tagapaneeli.
nõusse.
Põrandal on vett.
Sulamisvee väljavooluava Suunake sulamisvee väljavooei ole ühendatud kompres- lujuhik aurustumisrenni.
sori kohal asuva aurustumisrenniga.
Temperatuuri ei saa määra- Funktsioon Kiirkülmutus on
ta.
sisse lülitatud.
Lülitage Kiirkülmutus funktsioon käsitsi välja või oodake,
kuni funktsioon on temperatuuri automaatselt lähtestanud. Vt "Funktsioon Kiirkülmutus".
Temperatuur seadmes on lii- Temperatuuriregulaator ei
ga madal/kõrge.
ole õigesti seadistatud.
Valige kõrgem/madalam temperatuur.
Temperatuur seadmes on lii- Seadme uks ei ole korraliga madal/kõrge.
kult suletud.
Vt jaotist "Ukse sulgemine".
EESTI
18
Probleem
Võimalik põhjus
Lahendus
Temperatuur seadmes on lii- Toidu temperatuur on liiga Laske toiduainetel jahtuda
ga madal/kõrge.
kõrge.
toatemperatuurini, enne kui
need külmikusse asetate.
Temperatuur seadmes on lii- Hoiustasite korraga liiga
ga madal/kõrge.
palju toiduaineid.
Ärge pange külmikusse korraga liiga palju toitu.
Temperatuur seadmes on lii- Ust on avatud liiga tihti.
ga madal/kõrge.
Avage uks ainult vajadusel.
Temperatuur seadmes on lii- Funktsioon Kiirkülmutus on
ga madal/kõrge.
sisse lülitatud.
Vt "Funktsioon Kiirkülmutus".
Temperatuur seadmes on lii- Seadmes ei ole külma õhu
ga madal/kõrge.
ringlust.
Veenduge, et seadmes on tagatud külma õhu ringlus.
Seadme külgpaneelid on
soojad.
Viga ei ole; põhjus peitub
soojusvaheti töös.
Kui ruumi temperatuur tõuseb
üle 38°C, peab olema tagatud, et seadme mõlemad küljed jääksid külgnevast või
seadme taga asetsevast mööblist vähemalt 30 mm kaugusele.
Külmiku tagaseinal on liiga
palju kondensvett.
Ust on avatud liiga tihti.
Avage ust ainult vajadusel.
Külmiku tagaseinal on liiga
palju kondensvett.
Uks polnud täielikult suletud.
Kontrollige, kas uks on korralikult suletud.
Külmiku tagaseinal on liiga
palju kondensvett.
Toit ei ole korralikult sisse
pakitud.
Enne toidu hoiulepanekut
mässige toit sobivasse pakendisse.
Uks ei avaneb raskelt.
Üritasite ust avada liiga
kiiresti pärast selle sulgemist.
Pärast ukse sulgemist ja enne
selle uuesti avamist oodake
mõni sekund.
Kui seade ei hakka tööle ka
pärast loetletud punktide
kontrollimist, pöörduge lähimasse
volitatud teeninduskeskusse.
Loendi leiate selle juhendi lõpus.
Ukse sulgemine
1. Puhastage uksetihendid.
2. Vajadusel reguleerige ust. Tutvuge
paigaldusjuhistega.
3. Vajadusel asendage katkised
uksetihendid uutega. Pöörduge
volitatud hoolduskeskusse.
EESTI
Lambi asendamine
Seade on varustatud pikaajalise sisemise
LED-valgustiga.
19
Lampi tohib vahetada ainult
hoolduskeskuse töötaja. Pöörduge volitatud
teeninduskeskusse.
Tehnilised andmed
Toote kategooria
Seadme tüüp
Külmik-sügavkülmuti
Paigalduse tüüp
Eraldiseisev
Toote mõõtmed
Kõrgus
1845 mm
Laius
595 mm
Sügavus
677 mm
Netomaht
Külmik
220 liitrit
Sügavkülmuti
91 liitrit
Sulatussüsteem
Külmik
automaatne
Sügavkülmuti
automaatne
Tähis tärnides
Temperatuuri tõusu aeg
18 tundi
Külmutusvõimsus
4 kg / 24 h
Energiatarve
0,655 kWh / 24 h
Müratase
43 dB (A)
Energiaklass
A++
Pinge
230 - 240 V
Sagedus
50 Hz
EESTI
20
Täiendavad tehnilised andmed on kirjas
andmesildil, mis asub seadme vasakul
siseküljel, ja energiasildil.
Jäätmekäitlus
Sümboliga
tähistatud materjalid võib
ringlusse suunata. Selleks viige pakendid
vastavatesse konteineritesse. Aidake hoida
keskkonda ja inimeste tervist ja suunake
elektri- ja elektroonilised jäätmed ringlusse.
Ärge visake sümboliga
seadmeid muude majapidamisjäätmete
hulka. Viige seade kohalikku ringluspunkti
või pöörduge abi saamiseks kohalikku
omavalitsusse.
tähistatud
IKEA GARANTII
Kui kaua IKEA garantii kehtib?
Garantii kehtib 5 aastat alates kuupäevast,
mil oma IKEA seadme ostsite. Ostutõendina
nõutakse originaalostutšeki olemasolu. Kui
garantii raames teostatakse teenustöid, ei
pikenda see seadme kehtivat
garantiiperioodi.
Kes teostab teenustöid?
IKEA teenusepakkuja pakub teenustöid
oma teeninduspunktide või volitatud
teeninduspartnerite võrgustiku kaudu.
Mida garantii hõlmab?
Garantii hõlmab selliseid seadme vigu, mis
on tekkinud valmistusvigade või
materjalivigade tõttu alates IKEA-st ostmise
kuupäevast. Käesolev garantii kehtib ainult
kodse kasutuse puhul. Erandid on välja
toodud jaotises "Mida käesolev garantii ei
hõlma?" Garantiiperioodi jooksul kaetakse
vigade kõrvaldamisega seotud kulud, nt
parandustööd, osade vahetamine ning tööja transpordikulud juhul, kui seade on
parandustöödeks kättesaadav ilma
spetsiaalsete kulutusteta. Sellisel juhul
kehtivad EL-i suunised (nr 99/44/EÜ) ja
vastavad kohalikud eeskirjad. Asendatud
osade omanikuks on IKEA.
Mida teeb IKEA probleemi
kõrvaldamiseks?
IKEA määratud teenusepakkuja vaatab
seadme üle ja otsustab ainuisikuliselt, kas
see on käesoleva garantiiga hõlmatud. Kui
garantii kehtib, otsustab IKEA
teenusepakkuja või tema volitatud
teeninduspartner seejärel oma parima
äranägemise kohaselt seadme kas
21
EESTI
parandada või samaväärse tootega
asendada.
Mida käesolev garantii ei hõlma?
• Tavalist kulumist.
• Tahtlikust tegevusest või hooletusest
põhjustatud kahjusid, kasutusjuhiste
eiramisest tulenevaid kahjusid, vale
paigaldamise või elektripinge
kasutamisest tulenevaid kahjusid,
keemiliste või elektrokeemiliste
reaktsioonide tõttu tekkinud kahjusid,
rooste-, korrosiooni- või veekahjusid,
sealhulgas, kuid mitte ainult, vee liigsest
lubjasisaldusest tulenevaid kahjusid ega
ebaharilikest keskkonnatingimustest
tulenevaid kahjusid.
• Vahetatavaid tarvikuid nagu patareid ja
lambid.
• Mittefunktsionaalseid ja dekoratiivseid
muutusi, mis ei mõjuta seadme
tavapärast kasutamist, näiteks kriimustusi
või võimalikke värvimuutusi.
• Kahjusid, mida on põhjustanud
seadmesse sattunud võõrkehad või
ained filtrite, tühjendussüsteemide või
pesuainelahtrite puhastamisel või
ummistuste kõrvaldamisel.
• Järgmiste osade kahjusid: keraamiline
klaas, tarvikud, lauanõude ja
söögiriistade korvid, tugijalad ja
tühjendustorud, tihendid, lambid ja
lampide katted, ekraanid, nupud,
kaitsekatted ja nende osad. Välja
arvatud juhul, kui tõendatakse selliste
kahjude tulenemine toote vigadest.
• Kui tehnik ei tuvasta tehtud ülevaatuse
tulemusel vea olemasolu.
• Kui parandustöid on teostanud muud kui
meie poolt ette nähtud teenusepakkujad
ja/või volitamata lepingupartnerid või
kui kasutatud on mitte-originaalvaruosi.
• Kui teostada tuleb parandustöid, mis on
vajalikud vale või mitte ette nähtud viisil
paigalduse tõttu.
• Kui seadet kasutatakse mitte koduses
majapidamises, vaid ärilisel eesmärgil.
• Transpordikahjud. Kui klient transpordib
toote ise oma koju või muule aadressile,
ei vastuta IKEA mingite transportimisel
tekkida võivate kahjude eest. Juhul, kui
toote transpordib kliendi aadressile
IKEA, siis katab transportimisel tootele
tekkida võivad kahjud käesolev garantii.
• IKEA seadme esmase paigaldamisega
seotud kulud. Kui IKEA teenusepakkuja
või tema volitatud teeninduspartner
parandab või asendab toote vastavalt
käesoleva garantii tingimustele,
paigaldab teenusepakkuja või tema
volitatud teeninduspartner parandatud
seadme või ka asendusseadme
vajadusel ise.
See piirang ei kehti juhul, kui pole tegu
rikkega, vaid kui kvalifitseeritud tehnik
kasutab meie originaalvaruosi, et viia
seade vastavusse mõnes teises EL-i riigis
kehtivate tehnilise ohutuse nõuetega.
Kohalike seaduste rakendamine
IKEA garantii annab Teile kindlad
seaduslikud õigused, mis on kohalike
nõuete suhtes ülimuslikud. Need tingimused
ei piira siiski mingil moel kohalikus
seadusandluses kirjeldatud tarbijaõigusi.
Kehtivuspiirkond
Kui olete seadme ostnud ühest EL-i riigist ja
viite selle teise EL-i riiki, tagatakse teenused
teile selles riigis tavapäraste
garantiitingimuste raamistikus. Kohustus
teostada garantii raamistikus pakutavaid
teenustöid kehtib vaid juhul, kui seade on
paigaldatud ja vastavuses järgmiste
nõuetega:
• tehniliste näitajatega, mis kehtivad
garantiinõude esitamise riigis;
• kokkupanemisjuhiste ja kasujutusjuhendis
oleva ohutusinfoga.
IKEA seadmete müügijärgne teenindus:
Võtke kindlasti ühendust IKEA müügijärgse
teenindusega:
EESTI
1. kui soovite esitada käesoleva garantii
alla kuuluva nõude;
2. kui soovite täpsemat teavet IKEA
seadme paigaldamise kohta
spetsiaalsesse IKEA köögimööblisse.
Teenindus ei anna teavet järgmistes
küsimustes:
• IKEA köökide paigaldamise kohta
üldiselt;
• elektriühenduste kohta (kui seadme
juurde ei kuulu pistik ja kaabel), veeja gaasiühenduste kohta, sest need
tööd tuleb tellida vastava volitusega
hooldustehnikult.
3. kui soovite täpsemat teavet IKEA
seadme kasutusjuhendi ja tehniliste
andmete kohta.
Et saaksime teid parimal moel aidata,
lugege enne meie poole pöördumist
tähelepanelikult käesolevas brošüüris
olevaid kokkupanemisjuhiseid ja/või
kasutusjuhendit.
Kuidas meid leida
Täieliku loendi IKEA kontaktide ja vastavate
kohalike telefoninumbritega leiate selle
juhendi viimaselt leheküljelt.
Et saaksime teid kiiremini
teenindada, soovitame kasutada
selle kasutusjuhendi lõpus
olevaid telefoninumbreid.
Kasutage alati neid loendis
olevaid telefoninumbreid, mis on
ära toodud teid huvitava
seadme juures. Enne meile
helistamist hoidke käepärast
oma seadmele vastav IKEA
tootenumber (8-kohaline kood),
samuti seadme seerianumber (8kohaline kood seadme
andmesildil).
22
HOIDKE OSTUTŠEKK ALLES!
See on teie ostutõend ning see
tuleb esitada garantii
taotlemisel. Pidage meeles, et
ostutšekk sisaldab ka andmeid
teie poolt ostetud IKEA seadme
tootenime ja -numbri kohta (8kohaline kood).
Kas vajate täiendavat abi?
Kui teil on küsimusi, mis ei ole seotud teie
seadmete müügijärgse teenindusega, siis
pöörduge lähima IKEA kõnekeskuse poole.
Enne helistamist soovitame siiski
tähelepanelikult lugeda seadmega kaasas
olevaid dokumente.
23
LATVIEŠU
Saturs
Drošības informācija
Drošības norādījumi
Uzstādīšana
Izstrādājuma apraksts
Lietošana
Izmantošana ikdienā
23
24
26
27
28
29
Padomi un ieteikumi
Kopšana un tīrīšana
Problēmrisināšana
Tehniskie dati
Apsvērumi par vides aizsardzību
IKEA GARANTIJA
32
34
35
38
39
39
Izmaiņu tiesības rezervētas.
Drošības informācija
Pirms ierīces uzstādīšanas un lietošanas rūpīgi izlasiet
pievienotos norādījumus. Ražotājs neatbild par savainojumiem
un bojājumiem, kas radušies ierīces nepareizas uzstādīšanas
vai izmantošanas rezultātā. Glabājiet šīs instrukcijas drošā,
pieejamā vietā, lai tās varētu izmantot nākotnē.
Bērnu un nespējīgu cilvēku drošība
•
•
•
•
Šo ierīci drīkst izmantot bērni no 8 gadu vecuma un cilvēki ar
ierobežotām fiziskām, sensorām vai garīgām spējām, vai
pieredzes un zināšanu trūkumu atbildīgās personas
uzraudzībā vai, ja tie ir informēti par ierīces drošu lietošanu
un izprot potenciālos riskus.
Neļaujiet bērniem rotaļāties ar ierīci.
Bērni nedrīkst tīrīt ierīci un veikt tās apkopi bez uzraudzības.
Neļaujiet bērniem tuvoties iepakojumam un atbrīvojieties no
tā attiecīgi.
Vispārīgi drošības norādījumi
•
Ierīce paredzēta izmantošanai mājsaimniecībā un līdzīgiem
mērķiem, piemēram:
– lauku mājās, darbinieku virtuves zonās veikalos, birojos un
citās darba vietās
LATVIEŠU
24
Viesu lietošanai viesnīcās, moteļos, privātajās viesnīcās un
citās apdzīvojamās vidēs
Sekojiet, lai ierīces korpusa vai iebūvētās konstrukcijas
ventilācijas atveres nebūtu aizsērējušas.
Nelietojiet ražotāja neieteiktas mehāniskas ierīces vai citus
līdzekļus atkušanas procesa paātrināšanai.
Nesabojājiet dzesētāja shēmu.
Nelietojiet ēdiena uzglabāšanas paredzētajos nodalījumos
elektroierīces, ja vien to izmantošanu neparedz ražotājs.
Ierīces tīrīšanai neizmantojiet tvaiku un neizsmidziniet ūdeni.
Tīriet ierīci ar mitru, mīkstu drānu. Izmantojiet tikai neitrālus
mazgāšanas līdzekļus. Neizmantojiet abrazīvus
izstrādājumus, abrazīvus sūkļus, šķīdinātājus vai metāla
priekšmetus.
Neglabājiet ierīcē sprāgstošas vielas, tādas kā aerosoli ar
uzliesmojošu virzošo spēku.
Ja elektrības padeves vads ir bojāts, lai izvairītos no
nelaimes gadījumiem, to jānomaina ražotājam,
autorizētajam servisa centram vai kvalificētam speciālistam.
–
•
•
•
•
•
•
•
•
Drošības norādījumi
Uzstādīšana
BRĪDINĀJUMS! Ierīci drīkst
uzstādīt tikai kvalificēta persona.
• Noņemiet iesaiņojuma materiālus un
transportēšanai paredzētās skrūves.
• Neuzstādiet un nelietojiet bojātu ierīci.
• Ievērojiet kopā ar ierīci piegādātos
uzstādīšanas norādījumus.
• Vienmēr uzmanīgi pārvietojiet ierīci, jo tā
ir smaga. Vienmēr izmantojiet drošības
cimdus un ierīces komplektācijā iekļautos
apavus.
• Pārliecinieties, ka ap ierīci brīvi cirkulē
gaiss.
• Pēc uzstādīšanas vai durvju vēršanās
virziena maiņas nogaidiet vismaz 4
stundas, līdz pieslēdzat ierīci
•
•
•
•
•
elektrotīklam. Tas nepieciešams, lai ļautu
eļļai ieplūst atpakaļ kompresorā.
Pirms jebkāda darba veikšanas ar ierīci
(piemēram, durvju vēršanās virziena
maiņas) atvienojiet kontaktdakšu no
kontaktligzdas.
Neuzstādiet ierīci blakus radiatoriem,
plītīm, cepeškrāsnīm vai plīts virsmām.
Neuzstādiet ierīci tiešos saules staros.
Neuzstādiet ierīci vietās, kas ir pārāk
mitras vai pārāk aukstas, piemēram,
piebūvēs, garāžās vai vīna pagrabos.
Pārvietojot ierīci, paceliet to aiz
priekšējās malas, lai nesaskrāpētu grīdu.
25
LATVIEŠU
Elektrības padeves pieslēgšana
BRĪDINĀJUMS! Var izraisīt
ugunsgrēku un elektrošoku.
• Ierīce jābūt iezemētai.
• Pārliecinieties, ka tehnisko datu plāksnītē
norādītie parametri atbilst elektrotīkla
parametriem.
• Vienmēr izmantojiet pareizi uzstādītu,
drošu kontaktligzdu.
• Nelietojiet daudzkontaktu adapterus vai
pagarinātājus.
• Rīkojieties uzmanīgi, lai nesabojātu
elektriskās detaļas (piem.,
kontaktspraudni, kabeli, kompresoru).
Sazinieties ar pilnvarotu servisa centru
vai elektriķi, lai nomainītu elektriskās
detaļas.
• Strāvas kabelim jāatrodas zemāk par
kontaktspraudni.
• Pieslēdziet kontaktspraudni
kontaktligzdai tikai uzstādīšanas beigās.
Pārbaudiet, vai pēc uzstādīšanas
kontaktspraudnim var brīvi piekļūt.
• Nekad neatslēdziet ierīci no tīkla, velkot
aiz barošanas kabeļa. Vienmēr velciet
aiz spraudkontakta.
Pielietojums
BRĪDINĀJUMS! Savainojumu,
apdegumu vai elektrošoka risks.
• Nemainiet šīs ierīces specifikācijas.
• Neievietojiet elektriskās ierīces (piem.,
saldējuma pagatavošanas ierīci) ierīcē,
izņemot, ja ražotājs norādījis, ka to var
darīt.
• Rīkojieties uzmanīgi, lai nesabojātu
dzesētāja shēmu. Tas satur izobutānu
(R600a), dabasgāzi, kas ir videi praktiski
nekaitīga. Šī gāze uzliesmo.
• Ja dzesētāja shēmā rodas bojājumi,
pārliecinieties, ka telpā nav liesmas vai
aizdegšanās avoti. Izvēdiniet telpu.
• Neļaujiet karstiem priekšmetiem
saskarties ar ierīces plastmasas daļām.
• Neglabājiet bezalkoholiskos dzērienus
saldētavas nodalījumā. Tas radīs
spiedienu dzēriena tvertnē.
• Neuzglabājiet ierīcē viegli uzliesmojošas
gāzes vai šķidrumus.
• Neievietojiet ierīcē, neturiet tās tuvumā
vai uz tās viegli uzliesmojošas vielas vai
ar viegli uzliesmojošām vielām
piesūcinātus priekšmetus.
• Nepieskarieties kompresoram vai
kondensatoram. Tie ir karsti.
• Neizņemiet un nepieskarieties saldētavā
ievietotajiem produktiem ar slapjām vai
mitrām rokām.
• Nesasaldējiet atkārtoti atkausētu
pārtiku.
• Ievērojiet uzglabāšanas norādījumus,
kas norādīti uz pārtikas iesaiņojuma.
Iekšējais apgaismojums
• Šajā ierīcē esošā lampa nav paredzēta
telpu apgaismojumam mājsaimniecībā.
Apkope un tīrīšana
BRĪDINĀJUMS! Pastāv
savainojumu vai ierīces bojājumu
risks.
• Pirms apkopes izslēdziet ierīci un
atvienojiet to no elektrotīkla.
• Šīs ierīces dzsētājagregātā ir
ogļūdeņradis. Dzesētājagregāta
atkārtotas uzpildes darbus var veikt tikai
kvalificētas personas.
• Regulāri pārbaudiet ierīces aizplūdes
atveri un, ja nepieciešams, iztīriet to. Ja
izplūdes sistēma nosprostota,
atkausētais ūdens sakrāsies ierīces
apakšējā daļā.
Ierīces utilizācija
BRĪDINĀJUMS! Pastāv
savainošanās vai nosmakšanas
risks.
• Atvienojiet ierīci no elektropadeves.
• Nogrieziet strāvas kabeli un izmetiet to.
26
LATVIEŠU
• Izņemiet durvis, lai novērstu bērnu vai
dzīvnieku ieslēgšanu ierīcē.
• Šīs ierīces dzesētāja shēma un izolācijas
materiāli nekaitē ozona slānim.
• Izolācijas slānis satur viegli uzliesmojošu
gāzi. Sazinieties ar vietējo pašvaldību,
lai noskaidrotu, kā pareizi atbrīvoties no
ierīces.
• Nesabojājiet dzesēšanas bloka daļu, kas
atrodas blakus siltummainim.
Uzstādīšana
BRĪDINĀJUMS! Skatiet sadaļu
"Drošība".
Novietošana
Ierīce ir jāuzstāda sausā un labi vēdinātā
vietā, kuras temperatūra atbilst ierīces
tehnisko datu plāksnītē norādītajai
klimatiskajai klasei:
Klimatiskā klase
Apkārtējā temperatūra
Vieta
Lai nodrošinātu labāko veiktspēju, ierīce
jāuzstāda pietiekamā attālumā no siltuma
avotiem, piemēram, radiatoriem, boileriem,
tiešiem saules stariem utt. Gādājiet, lai
korpusa aizmugurē varētu brīvi cirkulēt
gaiss.
UZMANĪBU! Lai nodrošinātu
pareizu darbību, ja apkārtējā
temperatūra pārsniedz 38°C, ir
ieteicams atstāt 30 mm spraugu
starp ierīces sāniem un apkārt
esošajām mēbelēm.
SN
no +10°C līdz + 32°C
N
no +16°C līdz + 32°C
ST
no +16°C līdz + 38°C
Elektriskais savienojums
T
no +16°C līdz + 43°C
Pirms ierīces pieslēgšanas elektrotīklam
pārbaudiet, vai tehnisko datu plāksnītē
minētie sprieguma un frekvences parametri
atbilst mājas elektrotīkla parametriem.
Ierīces izmantošana ārpus
noteiktā temperatūras
diapazona var radīt darbības
problēmas dažiem modeļiem.
Pareizu ierīces darbību var
garantēt, izmantojot to tikai
noteiktajā temperatūras
diapazonā. Ja jums ir kādas
šaubas par ierīces uzstādīšanas
vietu, lūdzu, sazinieties ar
pārdevēju, mūsu klientu
apkalpošanas centru vai tuvāko
pilnvaroto servisa centru.
Ierīcei jābūt iezemētai. Lai nodrošinātu
zemējumu, strāvas kabeļa kontaktspraudnis
ir aprīkots ar papildu kontaktu. Ja mājas
elektrotīkla kontaktligzda nav iezemēta,
iepriekš sazinoties ar kvalificētu speciālistu,
pievienojiet ierīcei atsevišķu, spēkā esošiem
noteikumiem atbilstošu zemējumu.
Ražotājs neuzņemsies atbildību par sekām,
kas būs radušās, neievērojot iepriekš
minētos norādījumus.
Ierīce atbilst Eiropas Savienības direktīvām.
Direktīvas.
LATVIEŠU
27
Izstrādājuma apraksts
Izstrādājuma pārskats
1
2
3
4
11
1
2
3
4
5
6
7
8
Dārzeņu atvilktnes
Stikla plaukti
Ventilators - dzesēšana
Pudeļu turētājs
Vadības panelis
Nodalījums ar vāku piena produktiem
Durvju plaukts
Pudeļu plaukts
10
5
6
7
8
9
9 Saldētavas atvilktne
10 Saldētavas atvilktne
11 Saldētavas atvilktne
Vismazāk aukstā zona
Vidējas temperatūras zona
Visaukstākā zona
LATVIEŠU
28
Lietošana
Vadības panelis
1
2
4
1
2
3
4
Temperatūras indikatori LED
Ātra sasaldēšana Indikators LED
Ātra sasaldēšana
Temperatūras regulators
3
Ierīces ieslēgšana
Temperatūras regulēšana
Iespraudiet kontaktdakšu kontaktligzdā.
Lai lietotu ierīci, pieskarieties temperatūras
regulatoram, līdz iedegas LED
nepieciešamajai temperatūrai atbilstošais
indikators. Izvēle ir pakāpeniska no 2°C līdz
8°C.
Ierīces izslēgšana
Atvienojiet kontaktdakšu no sienas
kontaktligzdas.
Ātra sasaldēšana funkcija
Funkciju Ātra sasaldēšana var aktivizēt,
nospiežot Ātra sasaldēšana taustiņu.
Izgaismosies LED, kas atbilstĀtra
sasaldēšana simbola indikatoram.
Funkciju Ātra sasaldēšana var deaktivizēt,
vēlreiz nospiežot Ātra sasaldēšana taustiņu.
Ātra sasaldēšana indikators izgaismosies.
Šī funkcija automātiski izslēdzas
pēc 52 stundām.
Aukstākais iestatījums: +2°C.
Siltākais iestatījums: +8°C.
Vidējais iestatījums parasti ir
vispiemērotākais.
Izvēlieties vajadzīgo iestatījumu, atceroties,
ka temperatūra ierīces iekšpusē ir atkarīga
no:
• telpas temperatūras;
• durvju vēršanas biežuma;
• ledusskapī uzglabāto produktu
daudzuma;
• ierīces atrašanās vietas.
1. Pieskarieties temperatūras regulatoram.
Pašreizējās temperatūras indikators mirgo.
Ik reizi pieskaroties temperatūras
regulatoram, iestatījums pārvietojas par
29
LATVIEŠU
vienu pozīciju. Atbilstošais LED kādu brīdi
mirgo.
2. Piespiediet temperatūras regulatoru,
līdz tiek izvēlēta nepieciešamā
temperatūra.
Izmantošana ikdienā
Sasaldēšanas kalendārs
1-2
3-4
3-6
Saldētavas bloki
3-6
3-6
x2
Kā iegūt ledus gabaliņus
3-6
10-12
10-12
10-12
10-12
Simboli parāda dažādus sasaldēto
produktu veidus.
Skaitļi norāda uz attiecīgo saldēto produktu
uzglabāšanas laiku mēnešos. Norādīto
uzglabāšanas laiku lielākās vai mazākās
vērtības ir atkarīgas no produktu kvalitātes
un apstrādes pirms sasaldēšanas.
Piederumi
Olu trauks
Ierīces komplektācijā ir ledus gabaliņu
pagatavošanai piemērots trauks.
1. Piepildiet šos traukus ar ūdeni.
2. Ielieciet traukus saldētavas nodalījumā
UZMANĪBU! Trauka izņemšanai
no saldētavas neizmantojiet
metāliskus priekšmetus.
Saldētavas bloki
Saldētava ir aprīkota ar diviem saldētavas
blokiem, kas paildzina pārtikas
uzglabāšanas laiku elektropadeves
pārtraukuma vai bojājuma gadījumā.
Svaigas pārtikas sasaldēšana
x1
Ledus trauks
Saldētava ir piemērota svaigu produktu
sasaldēšanai un sasaldētu produktu
ilgstošai uzglabāšanai.
Lai sasaldētu nelielu daudzumu svaigas
pārtikas, nav nepieciešams mainīt
pašreizējos iestatījumus.
Lai sasaldētu svaigus produktus, aktivizējiet
sasaldēšanas funkciju Ātra sasaldēšana
vismaz 24 stundas pirms sasaldēšanai
paredzēto produktu ievietošanas saldētavā
x1
Ievietojot saldēšanai paredzēto svaigo
pārtiku apakšējo nodalījumu.
30
LATVIEŠU
Maksimālais produktu daudzums, ko var
sasaldēt 24 stundu laikā, minēts tehnisko
datu plāksnītē, kas atrodas ierīces iekšpusē.
Sasaldēšana ilgst 24 stundas: šajā laikā
neievietojiet sasaldēšanai citus produktus.
Kad sasaldēšanas process ir pabeigts, atkal
iestatiet nepieciešamo temperatūru (skatiet
sadaļu "Ātra sasaldēšana funkcija").
Šādā stāvoklī ledusskapja
nodalījuma temperatūra var
kristies zem 0°C. Ja tas notiek,
atiestatiet temperatūras
regulatoru uz siltāku iestatījumu.
Saldētas pārtikas uzglabāšana
Pirmo reizi ieslēdzot ierīci vai arī pēc
ilgstošas neizmantošanas, pirms ievietojat
nodalījumā produktus, ļaujiet ierīcei
darboties vismaz 2 stundas, iestatot Ātra
sasaldēšana funkciju.
Atlaidināšana
Īpaši stipri sasaldēti vai saldēti produkti
pirms to lietošanas jāatlaidina ledusskapja
nodalījumā vai istabas temperatūrā
(atkarībā no šim procesam paredzētā
laika).
Nelielus produktus, kas tikko izņemti no
saldētavas, var pagatavot arī saldētā
veidā: šajā gadījumā palielināsies produktu
pagatavošanas laiks.
Pārtikas glabāšana ledusskapja
nodalījumā
Pārklājiet vai iesaiņojiet produktus, īpaši
tos, kuriem piemīt stiprs aromāts.
Novietojiet produktus tā, lai ap tiem varētu
brīvi cirkulēt gaiss.
Durvju plauktu novietošana
Saldētavas grozi ļauj viegli un ātri atrast
nepieciešamos produktus. Ja ir jāuzglabā
liels produktu daudzums, izņemiet visas
atvilktnes, izņemot augšējo grozu, kuram ir
jāatrodas savā vietā, lai nodrošinātu labu
gaisa cirkulāciju. Glabājiet pārtiku plauktos
ne tuvāk kā 15 mm attālumā no durvīm.
BRĪDINĀJUMS! Ja sākas nejaušs
atkausēšanas process,
piemēram, elektroenerģijas
piegādes pārtraukuma dēļ
(elektrības piegādes
pārtraukuma laiks ir ilgāks par
tehnisko datu plāksnītē minēto
uzglabāšanas ilgumu
elektroenerģijas piegādes
pārtraukuma gadījumā,
atkausētos produktus
nekavējoties jāizmanto vai
jāpagatavo, jāatdzesē un
atkārtoti jāsasaldē.
Lai uzglabātu dažāda lieluma produktus
iesaiņojumā, durvju plauktus var novietot
dažādā augstumā.
Lai tos uzstādītu, rīkojieties šādi:
pakāpeniski bīdiet uz augšu durvju plauktu,
līdz tas nonāk nost, pēc tam novietojiet to
pēc vēlmes.
LATVIEŠU
31
Izņemami plaukti
Ledusskapja iekšējās sienas ir aprīkotas ar
vadotnēm, kas paredzētas drošā stikla
plauktu izvietošanai dažādos līmeņos.
Šis pudeļu plaukts var uzglabāt atvērtas
pudeles. Lai to varētu veikt, novietojiet
plaukta priekšējos āķus par vienu līmeni
augstāk nekā aizmugurējos āķus.
Dārzeņu atvilktnes
UZMANĪBU! Lai nodrošinātu
pareizu gaisa cirkulāciju,
neizņemiet virs dārzeņu
atvilktnes esošo stikla plauktu.
Pudeļu plaukts
Novietojiet pudeles (ar vāciņu uz priekšpusi)
iepriekš uzstādītajā plauktā.
Šajās atvilktnēs jāglabā augļi un dārzeņi
(skatiet attēlu).
Saldēšanas atvilktņu izņemšana no
saldētavas
Ja plaukts uzstādīts horizontāli,
novietojiet tikai aiztaisītas
pudeles.
1
2
LATVIEŠU
32
Saldēšanas groziem ir ierobežojoša atdure,
kas neļauj tiem nejauši izkrist vai tikt nejauši
izņemtiem.
2. Lai deaktivizētu ventilatora dzesēšanas
funkciju, piespiediet slēdzi (A).
Zaļā gaisma izdziest (B).
Izņemot grozu no saldētavas, velciet to pret
sevi (1) līdz atdurei, tad izņemiet to, ceļot
groza priekšpusi uz augšu (2).
Temperatūras indikators
Ieliekot atvilktni atpakaļ, nedaudz paceliet
tās priekšpusi uz augšu un ievietojiet
saldētavā. Kad tā ievietota līdz gala
punktam, spiediet atvilktni vietā.
Ventilatora dzesēšana
Ventilatora dzesēšanas funkcija nodrošina
ātru pārtikas atdzesēšanu un uztur
vienmērīgāku temperatūru ledusskapja
nodalījumā.
Ieslēdziet ventilatora dzesēšanas
funkciju, ja apkārtējās vides
temperatūra pārsniedz 25 °C.
Ventilatora dzesēšanas funkcija
palielina enerģijas patēriņu.
Šī ierīce tiek tirgota Francijā.
Saskaņā ar šajā valstī spēkā
esošajiem noteikumiem tā
jānodrošina ar speciālu ierīci
(skatiet attēlu), kas tiek novietota
ledusskapja apakšējā
nodalījumā, lai norādītu tā
aukstāko zonu.
1. Lai aktivizētu ventilatora dzesēšanu,
piespiediet slēdzi (A).
Parādās zaļa gaisma (B).
A
B
Padomi un ieteikumi
Skaņas normālas darbības laikā
Darbības laikā ir normālas šādas skaņas:
• Viegla burbuļojoša skaņa atskan no
spirālēm, kad tiek sūknēts dzesēšanas
šķidrums;
• Viegla dūcoša un pulsējoša skaņa atskan
no kompresora, kad tiek sūknēts
dzesēšanas šķidrums;
• Pēkšņa rīboša skaņa no ierīces iekšpuses,
kuru izraisa termiskā izplešanās (dabisks
fizisks fenomens, kas nav bīstams);
LATVIEŠU
• Viegla klikšķinoša skaņa no
temperatūras regulatora, kad
kompresors ieslēdzas un izslēdzas.
Ieteikumi elektroenerģijas ietaupīšanā
• Neatveriet vai neatstājiet ierīces durvis
atvērtas ilgāk nekā tas nepieciešams.
Ieteikumi svaigu produktu uzglabāšanai
ledusskapī
Lai iegūtu vislabāko rezultātu:
• neuzglabājiet ledusskapī siltus produktus
vai gaistošus šķidrumus;
• pārklājiet vai iesaiņojiet produktus, īpaši
tos, kuriem piemīt stiprs aromāts;
• novietojiet produktus tā, lai ap tiem
varētu brīvi cirkulēt gaiss.
Ieteikumi uzglabāšanai ledusskapī
Noderīgi ieteikumi:
• Visa veida gaļa: iesaiņojiet piemērotā
iepakojumā un novietojiet uz stikla
plaukta virs dārzeņu atvilktnes;
Uzglabājiet gaļu ne ilgāk par 1-2
dienām.
• Pagatavoti ēdieni, aukstie ēdieni:
nosedziet un novietojiet jebkurā plauktā.
• Augļi un dārzeņi: rūpīgi notīriet un
ievietojiet speciālā atvilktnē. Ledusskapī
nedrīkst uzglabāt banānus, kartupeļus,
sīpolus un ķiplokus (ja vien tie nav
iesaiņoti).
• Sviests un siers: ievietojiet speciālā
hermētiskā tvertnē vai ietiniet alumīnija
folijā vai ievietojiet polietilēna maisiņā,
lai izvadītu pēc iespējas vairāk gaisa.
• Pudeles: uzskrūvējiet vāciņu un
novietojiet durvju pudeļu plauktā vai (ja
tāds ir) pudeļu plauktā.
Ieteikumi produktu sasaldēšanai
Lai iegūtu optimālu sasaldēšanas rezultātu,
lūk daži svarīgi ieteikumi:
33
• maksimālais pārtikas daudzums, ko var
sasaldēt 24 stundu laikā, ir norādīts
tehnisko datu plāksnītē;
• sasaldēšanas process ilgst 24 stundas,
šajā laikā nedrīkst ievietot saldētavā
citus produktus, kas jasasaldē;
• sasaldējiet tikai augstākās kvalitātes,
svaigus un rūpīgi notīrītus produktus;
• sagatavojiet produktus nelielās porcijās,
lai paātrinātu sasaldēšanu un pēc tam
izmantotu tikai nepieciešamo daudzumu;
• iesaiņojiet tos alumīnija folijā vai
polietilēna maisiņos un pārbaudiet, vai
iesaiņojumi ir gaisu necaurlaidīgi;
• neļaujiet svaigai, nesasaldētai pārtikai
saskarties ar jau sasaldētiem
produktiem, lai to temperatūra
nepaaugstinātos;
• liesi produkti uzglabājas labāk nekā
trekni produkti; sāls samazina pārtikas
uzglabāšanas ilgumu;
• lietojot saldētas sulas uzreiz pēc
izņemšanas no saldētavas, var rasties
ādas apsaldējumi;
• lai atcerētos produktu sasaldēšanas
laiku, ieteicams to pierakstīt uz katra
individuālā iepakojuma.
Ieteikumi saldētu produktu uzglabāšanai
Lai panāktu šīs iekārtas labāko sniegumu,
jums vajadzētu:
• pārbaudīt, vai tirdzniecībā pieejamie
produkti tika pareizi uzglabāti;
• pēc iegādes ievietot saldētos produktus
saldētavā iespējami īsākā laikā posmā;
• neatvērt vai neatstāt ledusskapja durvis
atvērtas ilgāk nekā tas nepieciešams;
• tiklīdz produkti atkausēti, tie ātri bojājas
un tos nedrīkst atkārtoti sasaldēt;
• nepārsniegt produktu ražotāja norādīto
uzglabāšanas laiku.
LATVIEŠU
34
Kopšana un tīrīšana
BRĪDINĀJUMS! Skatiet sadaļu
"Drošība".
Periodiska tīrīšana
UZMANĪBU! Neraujiet,
nepārvietojiet vai nesabojājiet
ledusskapja caurules un/vai
kabeļus.
Vispārīgie brīdinājumi
UZMANĪBU! Pirms apkopes
veikšanas atvienojiet ierīci no
elektrotīkla.
UZMANĪBU! Nesabojājiet
dzesēšanas sistēmu.
Šīs ierīces dzesēšanas bloks satur
ogļūdeņradi, tādēļ apkopi un
uzlādi var veikt tikai kvalificēti
speciālisti.
Ierīces papildpiederumus un
detaļas trauku mazgājamā
mašīnā mazgāt nedrīkst.
Ierīces iekšpuses tīrīšana
Lai neitralizētu sākotnējo izstrādājuma
aromātu, pirms ierīces pirmās lietošanas
reizes mazgājiet iekšpusi un iekšējos
piederumus ar remdenu ziepjūdeni un pēc
tam rūpīgi nosusiniet tos.
UZMANĪBU! Nelietojiet
mazgāšanas līdzekļus vai
abrazīvus pulverus, jo tie sabojās
apdari.
Sākotnējā ieslēgšana
UZMANĪBU! Pirms
kontaktdakšas ievietošanas
kontaktligzdā un ierīces
ieslēgšana pirmo reizi atstājiet
ierīci vertikālā pozīcijā vismaz
četras stundas. Tas ļaus eļļai
saplūst atpakaļ kompresorā.
Pretējā gadījumā kompresors vai
elektroniskās detaļas var tikt
bojātas.
UZMANĪBU! Pārvietojot
ledusskapi, paceliet to aiz
priekšējās malas, lai
nesaskrāpētu grīdu.
Ierīce regulāri jātīra
1. Tīriet iekšpusi un piederumus ar
remdenu ūdeni un neitrālām ziepēm.
2. Regulāri pārbaudiet durvju blīvējumu un
notīriet to, lai uz tā nebūtu netīrumu.
3. Noskalojiet un rūpīgi nožāvējiet.
4. Ja tiem var piekļūt, tīriet ierīces
aizmugurē esošo kondensatoru un
kompresoru ar suku.
Šī darbība uzlabos ierīces veiktspēju un
samazinās elektroenerģijas patēriņu.
Ledusskapja ilgstoša neizmantošana
Ja ierīce netiek ilgstoši lietota, veiciet šādus
piesardzības pasākumus:
1.
2.
3.
4.
Atvienojiet ierīci no elektrotīkla.
Izņemiet produktus.
Iztīriet ierīci un visus piederumus.
Atstājiet durvis pusvirus, lai nepieļautu
nepatīkama aromāta veidošanos.
BRĪDINĀJUMS! Ja vēlaties atstāt
ierīci ieslēgtu, palūdziet, lai kāds
pārbauda to jūsu prombūtnes
laikā un novērš produktu
sabojāšanos iespējamā
elektroenerģijas piegādes
pārtraukuma gadījumā.
LATVIEŠU
35
iztvaikotāja. Ūdens, kas rodas
atkausēšanas laikā, tiek novadīts īpašā
tvertnē, kas atrodas ierīces aizmugurē virs
kompresora motora, un tur iztvaiko.
Ledusskapja atkausēšana
Tādēļ, lai nepieļautu ūdens pārplūšanu un
nokļūšanu uz produktiem, ir svarīgi
periodiski iztīrīt arī ledusskapja nodalījuma
vidusdaļā esošo atkausētā ūdens aizplūdes
atveri.
Saldētavas atkausēšana
Parastā darbības režīma laikā, ik reizi
apstājoties kompresora motora darbībai,
tiek automātiski likvidēts apsarmojums, kas
veidojas uz ledusskapja nodalījumā esošā
Ledusskapim ir bezsarmas saldētava. Tas
nozīmē, ka, saldētavai darbojoties,
apsarmojums uz iekšējām sienām un
produktiem neveidojas.
Problēmrisināšana
BRĪDINĀJUMS! Skatiet sadaļu
"Drošība".
Ko darīt, ja...
Problēma
Iespējamais iemesls
Risinājums
Ierīce nedarbojas.
Ierīce ir izslēgta.
Ieslēdziet ierīci.
Ierīce nedarbojas.
Kontaktdakša nav pareizi
pievienota elektrotīkla
kontaktligzdai.
Pareizi ievietojiet kontaktdakšu kontaktligzdā.
Ierīce nedarbojas.
Elektrotīkla kontaktligzdā
nav strāvas.
Pievienojiet elektrotīkla kontaktligzdai citu elektroierīci.
Sazinieties ar kvalificētu elektriķi.
Ierīce darbojoties rada
troksni.
Ierīce nav pareizi atbalstīta.
Pārbaudiet, vai ierīce stāv stabili.
Lampa nedeg.
Lampa darbojas gaidīšanas režīmā.
Aizveriet un atveriet durvis.
Lampa nedeg.
Lampa ir bojāta.
Sazinieties ar tuvāko pilnvaroto servisa centru.
LATVIEŠU
Problēma
36
Iespējamais iemesls
Risinājums
Kompresors nepārtraukti
darbojas.
Temperatūra ir iestatīta
nepareizi.
Skatiet sadaļu "Lietošana".
Kompresors nepārtraukti
darbojas.
Vienlaicīgi tiek uzglabāts
Pagaidiet dažas stundas un
pārāk daudz pārtikas pro- pēc tam vēlreiz pārbaudiet
duktu.
temperatūru.
Kompresors nepārtraukti
darbojas.
Telpas temperatūra ir pārāk augsta.
Skatiet klimata klases tabulu
uz datu plāksnītes.
Kompresors nepārtraukti
darbojas.
Saldētavā ievietotie produkti ir par siltu.
Pirms produktu uzglabāšanas
ļaujiet tiem atdzist līdz istabas
temperatūrai.
Kompresors nepārtraukti
darbojas.
Durvis nav pareizi aizvērtas.
Skatiet sadaļu "Durvju aizvēršana".
Kompresors nepārtraukti
darbojas.
Ir aktivizēta funkcija Ātra
sasaldēšana.
Skatiet sadaļu "Funkcija Ātra
sasaldēšana".
Kompresors nesāk darboties Tas ir normāli. Kļūda nav
uzreiz pēc Ātra sasaldēšana radusies.
nospiešanas vai pēc temperatūras mainīšanas.
Pēc noteikta laika kompresors
ieslēdzas,
Ūdens ieplūst ledusskapī.
Ūdens notece aizsērējusi.
Iztīriet ūdens noteci.
Ūdens ieplūst ledusskapī.
Pārtikas produkti traucē
ūdens plūsmai ūdens kolektorā.
Pārliecinieties, ka pārtikas
produkti neskaras pie aizmugures paneļa.
Ūdens plūst uz grīdas.
Kušanas ūdeņu tekne nav
pievienota tvaikošanas
paplātei virs kompresora.
Pievienojiet kušanas ūdeņu
tekni tvaikošanas paplātei.
Nevar iestatīt temperatūru.
Ir aktivizēta funkcija Ātra
sasaldēšana.
Izslēdziet Ātra sasaldēšana
funkciju manuāli vai uzgaidiet,
līdz funkcija automātiski atiestatās, lai iestatītu temperatūru.
Skatiet sadaļu "Funkcija Ātra
sasaldēšana".
Temperatūra ierīcē ir pārāk
zema/augsta.
Temperatūras regulators
nav pareizi iestatīts.
Iestatiet augstāku/zemāku
temperatūru.
LATVIEŠU
Problēma
37
Iespējamais iemesls
Risinājums
Temperatūra ierīcē ir pārāk
zema/augsta.
Durvis nav pareizi aizvērtas.
Skatiet sadaļu "Durvju aizvēršana".
Temperatūra ierīcē ir pārāk
zema/augsta.
Pārtikas produktu temperatūra ir pārāk augsta.
Pirms ievietošanas ļaujiet pārtikas produktiem atdzist līdz
istabas temperatūrai.
Temperatūra ierīcē ir pārāk
zema/augsta.
Vienlaicīgi tiek uzglabāts
Glabājiet mazāk pārtikas propārāk daudz pārtikas pro- duktu vienlaicīgi.
duktu.
Temperatūra ierīcē ir pārāk
zema/augsta.
Durvis tika atvērtas pārāk
bieži.
Atveriet durvis tikai tad, ja tas
ir nepieciešams.
Temperatūra ierīcē ir pārāk
zema/augsta.
Ir aktivizēta funkcija Ātra
sasaldēšana.
Skatiet sadaļu "Funkcija Ātra
sasaldēšana".
Temperatūra ierīcē ir pārāk
zema/augsta.
Ierīcē necirkulē aukstais
gaiss.
Pārliecinieties, vai ierīcē notiek
aukstā gaisa cirkulācija.
Ierīces sānu paneļi ir silti.
Tā ir normāla parādība,
kuru izraisa siltummaiņa
darbība.
Gādājiet, lai starp visām ierīces pusēm un apkārtējām mēbelēm būtu vismaz 30 mm atstarpe, ja gaisa temperatūra
pārsniedz 38 °C.
Uz ledusskapja aizmugurējās sienas sakrājies pārāk
daudz ūdens kondensāta.
Durvis tiek vērtas pārāk
bieži.
Atveriet durvis tikai tad, ja tas
ir nepieciešams.
Uz ledusskapja aizmugurējās sienas sakrājies pārāk
daudz ūdens kondensāta.
Durvis nav bijušas pilnībā
aizvērtas.
Pārliecinieties, ka durvis ir pilnībā aizvērtas.
Uz ledusskapja aizmugurējās sienas sakrājies pārāk
daudz ūdens kondensāta.
Uzglabātā pārtika nav iesaiņota.
Pirms pārtikas uzglabāšanas
ierīcē iesaiņojiet to piemērotā
iepakojumā.
Durvis atvērt nav viegli.
Mēģināt atvērt durvis uzreiz pēc aizvēršanas.
Pirms atverat durvis pēc to
aizvēršanas, nogaidiet dažas
sekundes.
LATVIEŠU
Ja pēc iepriekš minētajām
pārbaudēm ierīce vēl arvien
nedarbojas pareizi, sazinieties ar
vietējo autorizēto klientu
apkalpošanas centru. Saraksts ir
atrodams šīs lietošanas
pamācības beigās.
Durvju aizvēršana
1. Durvju blīvējuma tīrīšana.
2. Ja nepieciešams, noregulējiet durvis.
Skatiet montāžas norādījumus.
38
3. Ja nepieciešams, nomainiet durvju
blīvējumu. Sazinieties ar pilnvaroto
servisa centru.
Spuldzes maiņa
Ierīcei ir ilga darba mūža LED iekšpuses
apgaismojums.
Apgaismojuma ierīci drīkst nomainīt tikai
apkopes speciālists. Sazinieties ar savu
pilnvaroto servisa centru.
Tehniskie dati
Izstrādājuma kategorija
Ierīces tips
Ledusskapis - saldētava
Uzstādīšanas tips
Brīvstāvošs
Izstrādājuma izmēri
Augstums
1845 mm
Platums
595 mm
Dziļums
677 mm
Tilpums (neto)
Ledusskapis
220 Litrs
Saldētava
91 Litrs
Atsaldēšanas sistēma
Ledusskapis
automātiski
Saldētava
automātiski
Zvaigžņu vērtējums
Sagatavošanās darba stāvoklim ilgums
18 stundas
Sasaldēšanas jauda
4 kg/24 h
Elektroenerģijas patēriņš
0,655 kWh/24 h
LATVIEŠU
39
Trokšņu līmenis
43 dB(A)
Elektroenerģijas patēriņa klase
A++
Spriegums
230 - 240 V
Frekvence
50 Hz
Tehniskā informācija atrodas ierīces
iekšpusē, kreisajā pusē novietotajā
elektroenerģijas datu plāksnītē.
Apsvērumi par vides aizsardzību
Nododiet otrreizējai pārstrādei materiālus
iekārtu atkritumus. Neizmetiet ierīces, kas
ar simbolu . Ievietojiet iepakojuma
materiālus atbilstošajos konteineros to
otrreizējai pārstrādei. Palīdziet aizsargāt
apkārtējo vidi un cilvēku veselību, atkārtoti
pārstrādājot elektrisko un elektronisko
apzīmētas ar šo simbolu , kopā ar
mājsaimniecības atkritumiem. Nododiet
izstrādājumu vietējā otrreizējās pārstrādes
punktā vai sazinieties ar vietējo pašvaldību.
IKEA GARANTIJA
Cik ilgi IKEA garantija ir spēkā?
Šī garantija ir spēkā 5 gadus no ierīces
iegādes brīža IKEA veikalā. Obligāti
jāsaglabā oriģinālais pirkuma čeks kā
pirkuma pierādījums. Ja garantijas laikā
tiek veikti kādi remontdarbi, tas nepaildzina
ierīces garantijas laiku.
Kas veiks remontdarbus?
IKEA servisa pakalpojumu sniedzējs sniegs
servisa pakalpojumus, izmantojot savu
servisa centru vai autorizēto servisa centru
tīklu.
Ko ietver šī garantija?
Šī garantija attiecas uz ierīces defektiem,
kas radušies kļūdainas ierīces uzbūves vai
defektīvu materiālu dēļ, sākot ar iegādes
brīdi IKEA veikalā. Šī garantija attiecas tikai
uz izmantošanu mājsaimniecībās. Izņēmumi
ir norādīti sadaļā "Uz ko neattiecas šī
garantija?" Garantijas laikā izmaksas, lai
novērstu defektu, piem., remontdarbi,
40
LATVIEŠU
detaļas, darba izmaksas un ceļa izdevumi,
tiks segtas, ja ierīce būs pieejama labošanai
bez īpašiem izdevumiem. Uz šiem
nosacījumiem attiecas ES vadlīnijas (Nr.
99/44/EG) un attiecīgie vietējie noteikumi.
Nomainītās detaļas kļūst par IKEA īpašumu.
Ko IKEA darīs, lai novērstu problēmu?
IKEA nozīmētais servisa pakalpojumu
sniedzējs izpētīs produktu un pēc saviem
ieskatiem izlems, vai garantija attiecas uz
bojājumu. Ja garantija attiecas uz
bojājumu, IKEA servisa pakalpojumu
sniedzējs vai autorizētais servisa centrs pēc
saviem ieskatiem vai nu salabos bojāto
produktu vai aizstās to ar tādu pašu vai
līdzvērtīgu produktu.
Uz ko neattiecas šī garantija?
• Normālu nolietojumu.
• Tīšu vai nolaidības dēļ radušos bojājumu,
bojājumu, kas radies lietošanas
instrukcijas neievērošanas, nepareizas
uzstādīšanas vai pieslēgšnaas pie
nepareiza sprieguma dēļ, bojājumu, kas
radies ķīmiskas vai elektroķīmiskas
reakcijas, rūsas, korozijas vai ūdens
iedarbības dēļ, tostarp, bet ne tikai
pārmērīga kaļķakmens satura ūdenī dēļ,
kā arī neatbilstošu vides apstākļu radītu
bojājumu.
• Patēriņa detaļām, tostarp baterijām un
spuldzēm.
• Nefunkcionālām un dekoratīvām
detaļām, kas neietekmē normālu ierīces
darbību, tostarp jebkādiem
skrāpējumiem un iespējamām krāsas
atšķirībām.
• Nejaušiem bojājumiem, kas radušies
svešķermeņu vai vielu dēļ, un filtru,
drenāžas sistēmu vai mazgāšanas
līdzekļa nodalījumu tīrīšanas vai
aizsprostojumu likvidēšanas dēļ.
• Šādu detaļu bojājumiem: keramiskais
stikls, piederumi, trauku un galda
piederumu grozi, pievades un drenāžās
caurules, blīvējums, spuldzītes un to
pārsegi, ekrāni, taustiņi, korpuss un
korpusa detaļas. Ja vien iespējams
pierādīt, ka šādi bojājumi radušies
ražošanas kļūmju dē.
• Korpusiem, kuros nevar konstatēt
bojājumus tehniķa apmeklējuma laikā.
• Remontdarbiem, ko nav veikuši mūsu
nozīmētie servisa pakalpojumu sniedzēji
un/vai autorizētie servisa centru
pārstāvji, vai gadījumiem, kad
izmantotas neoriģinālās detaļas.
• Defektiem, kas radušies nepareizas vai
specifikācijām neatbilstošas uzstādīšanas
dēļ.
• Izmantošanu ne mājsaimniecībās, t.i.,
profesionālu izmantošanu.
• Transportēšanas bojājumiem. Ja pircējs
nogādā produktu uz savām mājām vai
uz citu vietu, IKEA nav atbildīgs par
bojājumiem, kas varētu rasties
transportēšanas laikā. Tomēr, ja IKEA
nogādā produktu uz pircēja adresi, tad
uz bojājumiem, kas rodas
transportēšanas laikā, attiecas šī
garantija.
• IKEA ierīces sākotnējās uzstādīšanas
izmaksas. Ja IKEA servisa pakalpojumu
sniedzējs vai tā autorizēts servisa centra
pārstāvis remontē vai nomaina ierīce
saskaņā ar šīs garantijas nosacījumiem,
servisa pakalpojumu sniedzējs vai tā
autorizēts servisa centra pārstāvis
atkārtoti uzstādīs salaboto ierīci vai
uzstādīs nomaiņas ierīci, ja
nepieciešams.
Šis ierobežojums neattiecas uz bezdefektu
darbu, ko veic kvalificēts speciālists,
izmantojot oriģinālās detaļas, lai pielāgotu
ierīci citas ES valsts tehniskajām drošības
specifikācijām.
Kā attiecas valsts likumi?
IKEA garantija sniedz jums specifiskas
juridiskas tiesības, kas ietver vai pārsniedz
vietējās prasības. Tomēr šie nosacījumi
nekādā veidā neierobežo vietējā
likumdošanā norādītās patērētāju tiesības.
41
LATVIEŠU
Teritoriālā spēkā esamība
Ierīcēm, kas tiek iegādātas vienā ES valstī
un pārvietotas uz citu ES valsti, servisa
pakalpojumi tiks sniegti atbilstoši jaunajā
valstī esošajiem garantijas nosacījumiem.
Pienākums veikt remontdarbus garantijas
ietvaros ir spēka tikai tad, ja ierīce atbilst un
tiek uzstādīta saskaņā ar:
• valsts, kurā tiek veikts garantijas
pieprasījums, tehniskajām specifikācijām;
• montāžas norādījumiem un lietošanas
instrukcijas drošības informāciju.
Garantijas remonts IKEA ierīcēm:
Nevilcinieties sazināties ar IKEA garantijas
remontu:
1. pieprasīt garantijas remonta
pieprasījumu saskaņā ar šo garantiju;
2. noskaidrot neskaidrus jautājumus par
IKEA ierīces uzstādīšanu IKEA virtuves
mēbelēs. Garantijas remonts nesniegs
atbildes saistībā ar:
• vispārēju IKEA virtuves mēbeļu
uzstādīšanu;
• elektrības (ja ierīcei nav vada un
kontaktdakšas), ūdens un gāzes
pieslēgumu, jo tie jāveic pilnvarotam
servisa centra speciālistam.
3. noskaidrot neskaidrus jautājumus
saistībā ar IKEA ierīces lietošanas
instrukciju un specifikācijām.
Lai nodrošinātu, ka sniedzam jums labāko
iespējamo palīdzību, lūgums rūpīgi izlasīt
šajā bukletā sniegtos montāžas
norādījumus un/vai lietošanas instrukcijas
sadaļu, pirms sazināties ar mums.
Kā sazināties ar mums garantijas
remonta sakarā
Lūdzu, skatiet šī bukleta pēdējo lapu, kur
norādīti visi IKEA kontakttālruņi un attiecīgie
valstu pārstāvniecību tālruņa numuri.
Lai spētu sniegt jums ātru
pakalpojumu, mēs iesakām
izmantot speciālos tālruņa
numurus, kas norādīti bukleta
beigās. Vienmēr izmantojiet
kontakttālruņus, kas norādīti
konkrētās ierīces bukletā. Pirms
zvanīt mums pārliecinieties, ka
jums ir pieejams IKEA preces
numurs (8 ciparu kods) un sērijas
numurs (8 ciparu kods, kas ir
atrodams uz datu plāksnītes) tai
precei, kura sakarā jums ir
nepieciešama mūsu palīdzība.
SAGLABĀJIET PIRKUMA ČEKU!
Tas ir Pirkuma pierādījums un ir
nepieciešams garantijas
piemērošanai. Ņemiet vērā, ka
čekā ir norādīts arī IKEA preces
nosaukums un numurs (8 ciparu
kods) katrai iegādātajai ierīcei
Vai jums nepieciešama papildu
palīdzība?
Papildu jautājumu sakarā, kas nav saistīti ar
jūsu ierīces garantijas remontu, lūdzu,
sazinieties ar tuvākā IKEA veikala zvanu
centru. Mēs iesakām jums rūpīgi izlasīt
ierīces dokumentāciju, pirms sazināties ar
mums.
42
Country
België
Belgique
Phone number
070 246016
Česká republika
00359888164080
0035924274080
246 019721
Danmark
70 15 09 09
Deutschland
+49 1806 33 45 32*
Ελλάδα
España
България
Call Fee
Opening time
Binnenlandse gesprekskosten
8 tot 20 Weekdagen
Tarif des appels nationaux
8 à 20. En semaine
Такса за повикване от страната
От 9 до 18 ч в работни дни
Cena za místní hovor
8 až 20 v pracovních dnech
man. - fre. 09.00 - 20.00
lør. - søn. 09.00 - 18.00
Landstakst
211 176 8276
* 0,20 €/Verbindung aus dem
Festnetz max. 0,60 €/Verbindung
aus dem Mobilfunknetz
Υπεραστική κλήση
8 έως 20 κατά τις εργάσιμες ημέρες
91 1875537
Tarifa de llamadas nacionales
De 8 a 20 en días laborables
France
0170 36 02 05
Tarif des appels nationaux
Hrvatska
00385 1 6323 339
Trošak poziva 27 lipa po minuti
Ireland
0 14845915
National call rate
9 à 21. En semaine
radnim danom od ponedjeljka
do petka od 08:00 do 16:00
8 till 20 Weekdays
Ísland
5880503
Italia
02 00620818
Innanlandsgjald fyrir síma
Tariffa applicata
alle chiamate nazionali
dalle 8 alle 20 nei giorni feriali
Κυπρος
22 030 529
Υπεραστική κλήση
8 έως 20 κατά τις εργάσιμες ημέρες
Werktags von 8.00 bis 20.00
9 til 18. Virka daga
Lietuva
5 230 06 99
Nacionalinių pokalbių tarifai
Pr. - Ketv.: 8:00 - 12:00, 12:45 - 17:00
Pnkt.: 8:00 - 12:00, 12:45 - 15:45
Magyarország
Belföldi díjszabás
Hétköznap 8 és 10 óra között
Geen extra kosten.
Alleen lokaal tarief.
ma-vr: 8.00 - 21.00
zat: 9.00 - 21.00
zon / pub. vakantie: 10.00 - 18.00
Norge
061 998 0549
0900 - 235 45 32
(0900-BEL IKEA)
0031 - 50 316 8772
(internationaal)
22 72 35 00
Takst innland
8 til 20 ukedager
Österreich
+43-1-2056356
max. 10 Cent/min.
Mo - Fr 8.00 - 20.00 Uhr
Polska
801 400 711
Stawka wg taryfy krajowej
Portugal
211557985
Chamada Nacional
România
021 211 08 88
Россия
8 495 6662929
Tarif apel naţional
Действующие телефонные
тарифы
Tarif für Anrufe im Bundesgebiet
Od 8 do 20 w dni robocze
9 às 21. Dias de Semana
*excepto feriados
8 - 20 în zilele lucrătoare
с 8 до 20 по рабочим дням
Время московское
8 bis 20 Werktage
Nederland
Luxembourg
Schweiz
Suisse
031 5500 324
Svizzera
Slovensko
(02) 3300 2554
Suomi
030 6005203
Sverige
0775 700 500
Україна
United Kingdom
044 586 2078
020 3347 0044
+381 11 7 555 444
(ако позивате изван Србије)
Србија
011 7 555 444
(ако позивате из Србије)
Eesti, Latvija, Slovenija
Tarif des appels nationaux
Tariffa applicata
alle chiamate nazionali
Cena vnútroštátneho hovoru
Lankapuhelinverkosta
0,0835 €/puhelu + 0,032 €/min
Matkapuhelinverkosta 0,192 €/min
8 à 20. En semaine
dalle 8 alle 20 nei giorni feriali
8 až 20 v pracovných dňoch
arkipäivisin 8.00 - 20.00
Міжміськи дзвінки платні
National call rate
mån-fre 8.30 - 20.00
lör-sön 9.30 - 18.00
9 - 21 В робочі дні
9 till 21. Weekdays
Цена позива у националном
саобраћају
Понедељак – субота: 09 – 20
Недеља: 09 – 18
lokalsamtal (lokal taxa)
www.ikea.com
*
43
280158291-A-302019
© Inter IKEA Systems B.V. 2019
21552
AA-2134307-2
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising